Citation
Bataksche teksten (mandailingsch dialect)

Material Information

Title:
Bataksche teksten (mandailingsch dialect)
Creator:
Ophuijsen, Ch. A. van, 1856-1917 ( Editor, Primary )
Place of Publication:
Leiden
Publisher:
S.C. van Doesburgh
Publication Date:
Language:
Batak
Dutch
Physical Description:
vii, 263 pages ; 27 cm
Measurements:
vii, 263 pages ; 27 cm in

Subjects

Subjects / Keywords:
Azië -- Indonesië -- Sumatra
Batak language ( lcsh )
Mandailing dialect ( lcsh )
Bahasa Mandailing
Spatial Coverage:
Asia -- Indonesia -- Sumatra
Coordinates:
0 x 102

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Ophuijsen, Ch. A. van, 1856-1917 : URI http://viaf.org/viaf/75583775

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commerical License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, and although their new works must also acknowledge the author and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.
Resource Identifier:
6811046 ( oclc )
IBK Bat 880 / 13585 ( soas classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
BATAKSCHE TEKSTEN
(Mandailingsch dialect)


Alle rechten, vermeld in de Aziteurswet IQI2, voorbehouden.


BATAKSCHE TEKSTEN
(Mandailingscli dialect)
UITGEGEVEN
DOOR
CH. A. VAN OPHUIJSEN.
EERSTE REEKS.
'/IMM »»»ITUS laborivusquc.
LEIDEN S. C. VAN DOESBURGH 1914.


Boek- en Steendrukkerij Firma P. W, M. Trap, Leiden.


Tijdens mijn verblijf op Sumatra :— elf jaren bracht ik in
de Bataklanden door — heb ik eene verzameling van Bataksche
verhalen , vertellingen en legenden kunnen aanleggen, waarvan
het aantal nummers in de honderden loopt,
De gj hierbij aangeboden vertellingen beschouwe men niet als
eene „bloemlezing" ; het doel, dat ik met deze uitgave beoogde,
bepaalde in hoofdzaak de keuze. In de wijze van vertellen, in
de inkleeding der verhalen is groot verschil op te merken ;
terwijl enkele min of meer artistiek zijn opgezet, en blijken
geven van talent, zijn andere haast al te eenvoudig voorgedragen.
In één opzicht komen ze echter overeen: ze geven de levende
taal, — en dat is m, i. geen geringe verdienste,
De eerste 33 vertellingen heb ik te danken aan mijne oud-
leerlingen Soetan Endar Bongsoe , Baginda Diapari, Ma-
NGARADJA OEHOEM, SOETAN SOALOÖN, SOETAN GADING MOEDA,
Soetan Malajoe en Moehammad Arie, en No. 34 aan Dj a
PARLINDOENGAN, die zoo vriendelijk waren ze voor mij op te
schrijven. No. 33 ontving ik van MANGARADJA TlNDIAN, met
Bataksche karakters geschreven op oud, vergeeld papier; het is
mij niet bekend of hij de auteur is van het verhaal, waarvan
ik reeds in 1833 een bijna gelijkluidende redactie zond aan
Dr. H. N. VAN DER Tuuk.
Aan hen allen betuig ik hierbij nogmaals mijnen hartelijken
dank voor hunne zoo welwillend verleende hulp.
De vertellingen zijn zoogoed als onveranderd door mij gegeven;
de wijzigingen betreffen in hoofdzaak spelling en interpunctie,
Waar ik aan verschrijvingen moest denken, ben ik van den tekst
af geweken, en ook daar, waar ik in de door mijzelf opgeschre-
vene eene andere, betere redactie vond.
Enkele der verhalen hebben reeds dienst gedaan bij mijne
colleges in het Bataksch, die niet alleen door de a.s. doctoren in
de taal- en letterkunde van den Indischen Archipel, maar ook —
en dit constateer ik met groot genoegen — door enkele a.s.
ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur worden gevolgd; de


VI
overige vertellingen zullen hun een welkome gelegenheid geven
om hunne kennis van het Bataksch te vermeerderen. Mij zal
dit werk, dat, zooals op het titelblad vermeld staat, eene „eerste
reeks'" bevat, voor eenigen tijd bij mijn onderwijs te verwerken
stof verschaffen. En tevens bewijsmateriaal, waarnaar ik zal
kunnen verwijzen in eene spraakkunst, die ik binnen niet al te
langen tijd hoop te geven van het Mandailingsch dialect, dat in
menig opzicht zoo ouderwetsch is.
Wat de spelling betreft — ik meen daaromtrent te moeten
opmerken, dat ik zooveel mogelijk de in Zuid-Mandailing ge-
bruikelijke heb gevolgd, zvaarin zoo te zeggen graphische en
phonetische transcriptie elkander dekken. Eene uitzondering
maakte ik voor de h, die in Zuid-Mandailing als beginletter
niet wordt uitgesproken en daarom ook slechts zelden geschreven
wordt. Verder heb ik de sluitletter k van een grondwoord in
eene an- of \-afleiding, nu eens k dan weer h geschreven,
omdat die k in het genoemde gebied soms in de uitspraak
onveranderd blijft, soms geheel verdwijnt, terwijl Noord-Man-
dailing dan h heeft. B.v. het van dokdok gevormde ^-derivaat
klinkt in het Noorden dokdohan, in het Zuiden dokdokan of
dokdoan. Omtrent de verandering van beginletter-\i in k na som-
mige medeklinkers zijn geene vaste regels te geven: men hoort
in Zuid-Mandailing b.v. songon korbo en songon orbo.
Het gebruik in Zuid-Mandailing om in ^-derivaten van op
a eindigende grondwoorden eene h in te schuiven — men zegt
b.v. amorahan (van moraj, in Noord-Mandailing hamoraän —
heb ik niet gevolgd.
Wat aangaat het aaneenschrijven van woorden worde opge-
merkt, dat ik:
de pronominale aanhechtsels, die invloed op het accent van
het woord, waarbij zij behoor en, uitoefenen, als achtervoegsels
heb behandeld; b.v. mäta -|- moe = matämoe (uw oog), doch
mata -|- narni = mata nami (onze oogen), wijl geen verplaatsing
van het accent plaats heeft. Eene uitzondering maakte ik, om
begrijpelijke redenen, voor combinaties als mata -|~ moe + i =
matami; mata -|- moe on = matamón. De accentueering heb
ik dan bepaaldelijk aangewezen;
2°. de combinaties van nadmikzvijzers, indien zij steeds de
laatste lettergreep zwaar hebben, als eene eenheid heb beschouwd;


VT I
vandaar ma -|- da = madä, do ma = domä, enz. Van een
accentteeken heb ik hier geen gebruik gemaakt.
Aan eene nauwkeurige correctie van den tekst is veel zorg
besteed; toch roep ik de toegevendheid van den lezer voor even-
tueele drukfouten in. Vormen als dinoem (= diinoem), idokon
(= didokon), disambolan (z. pl. v. nisambolan), niligi radja
(== diligi radja), i dia (= di dia), niän (= niaan) zijn
geen drukfouten.
Ten slotte de mededeeling, dat zoo spoedig doenlijk van de
hier gepubliceerde vertellingen eene vertaling met de noodige
aanteekeningen en een glossarium, waarin de in geen der
Bataksche woordenboeken voorkomende woorden verklaard worden,
het licht zullen zien.
Moge dit werk voor velen nuttig wezen, en voor mijne Batak-
sche vrienden het bewijs zijn van mijne warme belangstelling
voor hetgeen hun na aan het hart ligt en van mijne onver-
flauwde liefde voor hunne wonderschoone taal!
Leiden , 20 Maart
Van Ophuijsen.


INHOUD.
Bladz.
1. Si Boesoeng Godang .... i
2. Oehoem na lidang................................... io
3. Si Boedagal dohot si Boedigil...................... 12
4. Hobaran ni lomboe na tobang dohot babiat na tobang 16
5. Hobaran ni si Kalio................................ 18
6. Barita ni Radja Martoea Namora (Si Toemboer ni Pahoe) 21
7. Oelok bil...........................................25
8. Si Pogos............................................27
9. Hobaran ni sada radja (Saoedagar Moedo) .... 29
10. Landoek dohot djoling-djoling..................... 35
11. Hobaran ni Radja Imboeloe Lan......................37
12. Si Bisoek na Oto...................................49
13. Radja Martoea Mamora (Si Tohoek).................. 51
14. Landoek dohot borang-borang....................... 58
15. Si Djamboengkoek dohot si Djampitoeng. . . . 60
16. Hobaran ni si Parpodom ................................67
17. Oersa dohot bodat..................................72
18. Dja Bajoer.........................................74
19. Pidong na martoektoek sërë dohot na martoektoek bosi 78
20. Hobaran ni si Biaok................................79
21. Ina-ina na bisoek..................................91
22. Hobaran ni si Padoea Djari.........................93
23. Hobaran ni sada radja (Si Koetarak Panindoan) . . 104
24. Bisoek dohot gëdoek (Si Nahoda)...................106
25. Si Djonaka........................................113
26. Hobaran ni sada radja,, na markaradjaän Partombak
Bilang Maoeli...................................... 118
27. Barita ni toloe halak na marsada ina................. 126
28. Barita ni Radja Martoea Mago..........................129
29. Si Abinarla......................................... 131
30. Barita ni si Djabar dohot si Sanir....................154
31. Dja i Landoek na Tjekel...............................165
32. Si Salamat Djonam-Djonim..............................184
33. Hobaran ni Radja jii Siparboeroe......................196
34. Barita ni si Pogos, na margoar karadjaän Tan Sorba
di Baoemi...........................................207
35. Hobaran ni Oenggas Radja Ginoeat Kabong. . . . 233
Verbeteringen ... ... . 264


I. SI BOESOENG GODANG.
Adopë indokon adong ma sada halak na margorar
si Boesoeng Godang. Toelang nia adong ma sada radja
na margorar Radja Martoea Mamora, asa iboto nia
sada simandjoedjoeng. 5
Saoelak indokon dompak mangariti boeloe dohot mar-
poejoe idjoek ma toelang nia i diida ia, djadi ro ma
ia toe si, asa disapai ia ma toelang nia i sanga aha
hasaja ni i. Djadi ro dok ni toelang nia i: „Ambaën
boeboe dohot tali doda i, anak babërëngkoe!” ning ia. io
Adong sangombas doeang-ombas sanoli sidoeng ma
boeboe dohot tali i; djadi langka laling ma Radja
Martoea Mamora na manaon boeboe dohot tali i. Di-
taon ia ma boeboe i di batang aëk Roera si Gompoe-
Ion, di loeboek Goentoeng goemoeroe-goeroe, loeboek 15
tajom ni bëgoe, tondolan si marapi-api, parkatimboe-
ngan ni boroe ni Mangaradja Sidangbëla, tingon loem-
ban dëbata di gindjang. Ia tali i ditaon ia moesë ma
di tombak adian si Gompoelon; bolak ni partalian i
pitoe tor, pitoe roera. 20
Moeda potang ari langka laling ma radja i manjido
boeboe dohot tali i; tai doeng tolkas ro di si, diligi
ia tali ngada adong honasa; diligi ia moesë boeboe
madoeng gok sopa-sopa ni toboe dohot agong.
Malamba ma malolot laing so adong do diida si 25
Boesoeng Godang dapot toelang nia i na marboeboe
dohot na martali i; djadi disapai ia ma toelang nia i:
„Songon dia do hë hamoe toelang! na marboeboe dohot
na martali i?”
Ro aloes ni toelang nia i: „Ia alë anak babërëng-30
koe! madoeng lodja aoe marboeboe dohot martali, tai
laing so dapotan do aoe,” ning ia.


2
Djadi ro si Boesoeng Godang: „Antong toelang!
hoeboto do dalanna anso dapotan. Boeat kamoe ma
boeapak sasorat-sorat moejoe, bo dërët-dêrêtkon kamoe
ma boeapak i samoela tingon hoeta on rasa toe parta-
5 lian an; toe si sirpang ni partalian i, toe si ma dërët-
kon kamoe boeapak i; toe parboeboean i pë laing
songon i moesë ma baën kamoe!” ning ia.
Dibaën toelang nia i ma antong songon i. Potang
ma ari, marajak andos torang këhë ma si Boesoeng
10 Godang manjido tali dohot boeboe i. Djadi doeng
tolkas ia ro di si, diida ia ma tingon haroroan i ma-
doeng hona oersa rango na godang, di tonga-tonga
hona baragas na godang; na asing i marragam-ragam
moesë ma honasa; djadi dipatiboe ia ma moeli. Doeng
*5 tolap ro di hoeta, diboeat ia ma aboean, diapoesi ia
ma soedëna pamatang nia, anso oelang tanda ia na
doeng këhë manjido tali i. Marsidoedoe ma ia di sopo
sio magodang i, laho-laho modom; markalang oeloe
sagadon ma ia di tataring i, mosok ma oeloe nia, bo
20 tarsonggot laloe ngot. Doeng i dipoepoe ia ma man-
dokon : „Hoeagak, hoeagak, hoeagak!” ning ia. Laing
dipoepoe ia ma mandok songon i, rasa marngotan
kalak na di hoeta i. Doeng dibëgë halak songon i,
boeloes disoik kalak ma ia, laho didok kalahi: „Oe-
25 lang pansial-siali tali ni radja i!” ning kalahi.
Tai laing dipoepoe ia do mandokon : „ Hoeagak,
hoeagak, hoeagak! Dapotan tali ni toelangki sannari:
rango, baragas, bëdoe, hidjang!” ning ia.
Djadi ro dok ni halak i moesë: „Oelang ko di si,
3° Boesoeng Godang! Sai dipansial-siali ho do tali ni
radja i; hoedëgë ho naron, lisat boesoengmi!” ning
na doea toloe.
Torang ari ro ma toelang nia i toe sopo sio mago-
dang i; djadi mangadoe ma halak di sia: „Radja nami,
35 santabi di hita, sapoeloe santabi, morangkoe! Adong
nian saotik dokonon nami di hita,” ning kalahi.
Ro radja i: „Aha dokonon moejoe i?” ning ia.
Dok ni halak i: „Ia boti si Boesoeng Godang laing
tong dipansial-siali ia talinta i,” ning kalahi.


o
Ro radja i: „Sip sadjo ia songon i.”
Doeng masak indahan mangan ma radja i; doeng
mangan këhê ma ia manjido tali i. Doeng tolkas ia
toe partalian i, diida ia ma tingon haroroan i pëto ma
antong hona rango na godang, di tonga-tonga baragas 5
na godang; diligi ia toe na asing, madoeng hona
bëdoe; diligi ia moesë toe na sada, madoeng hona
hidjang. Djadi dioban kalahi ma soedëna na hona tali
i toe hoeta, laho nidokon ma na hona tali i, pëto do
songon na nipardok ni si Boesoeng Godang i panga- 10
lahona.
Sai songon i mada dibaën si Boesoeng Godang:
moeda hoem andos torang do, këhë ma ia manjido
tali i; moeda doeng ro ia, sai mangoejam ma ia di
sopo godang i. Djadi poersaja ma antong kalak di 15
oejam nia i, dibaon ngada diboto halak na songon i
dibaën ia.
Malamba ma malolot djadi bonggal ma dibëgë Porda
So Diapari toe ipar ni laoet, na adong di hoeta ni
Radja Martoea Mamora i sada bajo na malo maragak- 20
agahan. Bo ditongos Porda So Diapari ma sada soerat
di Radja Martoea Mamora. Ia hata ni soerat i songon
on ma: „Alë Radja Martoea Mamora! Dibaon adong
koebëgë di hoetamón na malo maragak-agahan; i pë
oelang so ro ho nian martaroe-taroean toe tapalan 25
Malilit Omë, tapalan ni gondangan niogoengan. Tai
oban taroemoe abit markojon-kojan, bosi markajoe-
hajoe, ringgit marriboe-riboe, sërë martail-tail, rajap
madjadji; doeng i lomboe, horbo marratoes-ratoes,
marriboe-riboe. Moeda ngada dioban ko i di bagasan 30
ni na doea noli pitoe ari on, ro ma hami toe hoeta-
món , asa hami hais soedëna rajapmoe, soedë dohot
bondamoe, hais tanga hami baën!”
Djadi hoem ro do soerat i di Radja Martoea Ma-
mora , boeloes disoeroe boenoe ia ma sada horbo pa- 35
ngambangi ni si Boesoeng Godang. Doeng masak soe-
dëna indahan dohot ingkajoe, djadi nipio ma si Boe-
soeng Godang mangan toe bagas sio magodang. Djadi
doeng simpoel mangan, boetong sitaranang-anang, boe


4
tong sitarining-ining nidjama bitoea piran doma oem-
pado oeloe, — didokon Radja Martoea Mamora di
boroe nia: „O inang, inang ëtët! tiktik djolo napoe-
ran i di halak babërëngkoe si Boesoeng Godang, anso
5 marnapoeran kalahi,” ning ia.
Djadi ditiktik si Tapi Mombang Soero Laoet, Nai
Loemonggom Marëla Boelan ma napoeran i, dibaën
ia toe bagasan salapa gama-gomoe salapa gomboeng
sërë, na mardjaboe-djaboe omas si goemorsing, na
io marlambak marboenian , asa disi ma i timbako akoen-
morakoen, na nidjingdjing sangiris, mangihoet satail
sabola, sarat-saraton ni oedang gala pahaë, sarat-sara-
ton ni gajo pahoeloe, dohot boerangir si rara oedoek,
boerangir si bontar adop-adop, di si tak di si tabona,
15 sataon so ra boesoek, saboelan so ra malos, na nipar-
pëngpëng ni si pagol, na niparmoentjoeng ni sahiri,
na niapoes ni tangan si hambirang, na nipargoendala
ni Toba. Nisoerdoehon ma i di si Boesoeng Godang;
doeng marnapoeran mangidoep; doeng mangidoep mar-
20 kata ma Radja Martoea Mamora: „Ia on bërë! Na-
toeari ro soerat ni Porda So Diapari tingon ipar ni laoet
mandokon oelang so ro hita toe tapalan Malilit Omë
martaroe-taroean, dibaon bonggal dibëgë ia hamoe
malo maragak-agahan. Nioban soedë rajap madjadji
25 dohot korbo dohot lomboe. On pë, bërë! mangido
aoe di hamoe oelang kita nian marsipailaan: intapna
monang kita, pamili moejoe di hamoe anggi moejoe i
sanga dia toemboek ni roha moejoe pitoe-pitoena,
sanga piga giot moejoe, ngada mahoea i. I ma anso
30 diboto hamoe mangarohaisa: ngada djadi so didok
kamoe di aoe bo pë na taloe, bo pë na monang!” ning
radja i.
Ia indokon dënggan-dënggan ni boroe nia i hapi-
toena taroe soeangkon boelan toela do; si anggian i
35 ma na lobi dënggan. Djadi markira-hira doea ari nari
ro ma tingon ipar ni laoet, ditongos ia moesë ma
soerat anso marsidapotan toe tapalan. Ia hata ni soe-
rat nia i: „ Hami madoeng di tonga ni laoet laho ro;
oban ma na hoedok na djolo i soedëna!” Hata ni


5
soerat i didokon Radja Martoea Mamora ma di si
Boesoeng Godang.
Moeda hoem tonga borngin dope dilangëi si Boe-
soeng Godang ma toe paraoe ni Porda So Diapari i,
dibaon madoeng donok toe topi; doeng ro di si, ditiop 5
ia ma topi ni paraoe i tingon toroe Sindorang mar-
kobar ma lakna Porda So Diapari dohot sada bajo-bajo
na godang, si tiop gantang pamonoran, si tambai na
hoerang, si horoes na lobi. Marsapa ma bajo i di
Porda So Diapari: ,, Ia on radja nami! Madoeng bong- io
gal kita na tandang martaroe-taroean tingon ipar ni
laoet toe son; i pë aha do oelaning, radja nami! par-
taroe-taroeanta i sadari intjogot?” ning ia.
Ro aloes ni Porda So Diapari: „Anggo sannari ngada
tola dope nidok, dibaon na bahat mata di dingding;
ampot simpat simpataoe adong kalak na manangi-nangi
tingon roear, da na taloe sadjo ma hita!” ning ia.
„Songon dia ma dibaën kalak ro toe laoet on?
angkë na dao dopë tingon topi! Tai ampot mabiar
kita adong kalak na manangi-nangi, nisoeloe ma djolo 20
topi ni paraoe on,” ning bajo-bajo i.
Hoem dibëgë si Boesoeng Godang do ro na ma-
njoeloe i, boeloes mondjap ma ia toe toroe ni paraoe
i tingon poedi; hoem igoeng nia doma dipaoeldop ia
toe gindjang. Djadi moelak ma bajo-bajo na manjoeloe 25
nangkinondi; didokon ia ma di radja i: „Madoeng
koesoeloei; tai ngada adong kalak di si. On pë hita
pardokon ma di aoe partaroe-taroean i!” ning ia
moesë.
Ro dok ni radja i: „Toloe do partaroe-taroean i: 3°
sada goendoer na godang, isina saratoes pitoe poeloe
toloe batoena, tai toloe na lambang, saratoes pitoe
poeloe na porngis. Padoeana doea manoek; ia manoek
i dos godangna; djadi nididi ma i anso binoto sanga
dia indoekna dohot anakna: moeda i na manjoeroek 35
toe toroe ni habong ni na sada, i ma anakna. Pato-
loena: anak gilingan. Ia anak gilingan i nioembang;
moeda i na lonok, i ma bonana; i na moembang, i
ma oedjoengna,” ning Porda So Diapari.


6
Djadi doeng dibêgë si Boesoeng Godang songon i,
boeloes moelak ma ia toe hoeta. Doeng tolap ia ro di
hoeta: „Hoeagak, hoeagak, hoeagak! Monang ma hita,
toelang!” ning ia.
5 Doeng torang ari nipakë ma si Boesoeng Godang
dohot pakajan-pakojoen : saraor batokat-batokit, saraor
Badjoentë Alom dohot badjoe bilalal-biloeloel na nita-
boer dohot omas si goemorsing, asa saratoes pitoe
poeloe sormin di djolo, doea ratoes sormin di poedi
10 maridopan, rap dohot rëndo dagang; nisolotkon moesë
ma horis Mandar Mangkasar. Ia toea ni horis i: nipa-
saroeng moengoet-oengoet, nisintak patoengaripon, na
nitopa sataon, na nisopoe saboelan; nipaonggak adop
langit, ro oedan singgar-singgar pitoen-tëtëk, nipatoengki
*5 adop toroe, manëtëk miak pitoen tëtëk; niapoeskon toe
pamatang, patamba gogo dohot kobol, na so marpan-
tang di na gogo, di na kobol.
Doeng sidoeng marpakë si Boesoeng Godang, nipaloe
ma taboe rarangan di padang parnanggoel-nanggoelon ,
20 nipaloe moesë ma doal si tinggoeang di langit, doal-
doal si boroe ni boelan. Djadi hoemara-hërë ma rajap
madjadji na lima bolas batang soengë tombang paloea-
ngan, loeat na lima hoeta Soengë Kanan; ro ma i
moesënganan soedëna: anak ni Batak sa Batakna, anak
25 ni Malajoe sa-Malajoena, anak ni Attjë sa-Attjëna.
Djadi doeng marlagoet soedëna rajap madjadji, mar-
kata ma bajo-bajo na godang, si tambai na hoerang,
si horoes na lobi di Radja Martoea Mamora: „Ia on,
radja nami! Aha na masa na moeba, dibaon na mang-
30 koeling taboe rarangan dohot doal si tinggoeang di
langit? Ampot adong ma i tangga na boeroek paoelion
ni rajap madjadji, sanga parik na sopsopan paloeboengon,
sanga pantar na matipoel panoetan?”
Aloes ni radja i: „Dibaon na mangkoeling pë taboe
35 rarangan dohot doal sitinggoeang di langit, dibaon na
adong do dokononkoe di hamoe soedëna si toean na
torop. Ia hita soedëna langka ma djolo sannari toe
galanggang Malilit Omë martaroe-taroean dohot Porda
So Diapari tingon ipar ni laoet, Ia anggo taringot toe


7
bohal moejoe, madoeng singkop di son soedëna!”
ning ia.
Adopë nipakë ma karêta; masoek ma si Boesoeng
Godang dohot boroe toelang nia na pitoe marsada ina
i soedëna toe bagasan; këhë ma halahi dohot kalak 5
na bahat i. Djadi tolap ma halahi di parpadanan i;
Porda So Diapari pë antong ro moesë ma toe si. Dido-
kon Si Boesoeng Godang ma agak-agahan nia i: „Hoea-
gak, hoeagak , hoeagak ! Baloen djolo pangidoepan i,
alë boroe ni datoelang!” Boeloes diompoti boroe toe- io
lang nia i ma mamaloen pangidoepan i; mangidoep
ma ia.
Nïpatoemboek ma indokon taroe abit toe abit, sërë
toe sërë, lomboe toe lomboe, horbo toe horbo. Dipa-
toedoehon Porda So Diapari ma goendoer na godang, 15
laho didokon ia: „ Dokon kamoe ma sanga piga batoe
ni goendoer on; piga na lambang, piga na porngis ?’•’
Markata ma Radja Martoea Mamora: „Dok kamoe
ma, bërë, sanga sadia na nidok ni Porda So Diapari i,
anso binoto na taloe sanga na monang!” 20
Ro si Boesoeng Godang : „ Hoeagak, hoeagak, hoea-
gak ! Istëhë, boroe ni datoelang, tiktik kamoe djolo
boerangir i sangkababa!” ning ia.
Ditiktik boroe toelang nia i; marboerangir ia.
„Toemiboe ma ba dokon kamoe, bërë!” ning Radja 25
Martoea Mamora.
„ Hoeagak, hoeagak , hoeagak! Istëhë, boroe ni
datoelang, pisat-pisat kamoe djolo patkón!” ning ia,
laho marëndë ma ia:
„Antargan di Hoeta Dolok, 3°
Malamoen botik mambariba; —
Antargan di na djolo,
Ngada tarpadonok toe nasida!”
Adopë diagak ia ma: „Hoeagak, hoeagak, hoeagak! Ia
batoe ni goendoer on saratoes pitoe poeloe toloe bahatna, 35
toloe di si na lambang, saratoes pitoe poeloe na porngis !”
Djadi boeloes hodohan ma Porda So Diapari; boeloes
ditompoek ia ma indorana.


8
Ro dok ni si Boesoeng Godang: „Boha hamoe mada,
toelang, anso niligi!” ning ia.
Ro Porda So Diapari: „ Aha bë labana niboha? Angkë
toetoe do songon i; na taloe ma hami da!” ning ia.
5 Djadi niligi moesë ma partaroe-taroean padoeahon;
dipatoedoehon Porda So Diapari ma manoek doea, nipa-
toemboek moesë ma taroe songon na pardjolo. „Hoeagak,
hoeagak, hoeagak! Ia manoek on nididi ma hadoeana:
moeda i na manjoeroek toe toroe ni habong ni na
losada, i ma anakna; na manggobak, i ma indoekna!”
ning si Boesoeng Godang.
Langan ma Porda So Diapari, ir hodokna. „Aha bë
labana nididi? angkë madoeng taloe hami,” ning ia.
Doeng i niboeat moesë ma partaroe-taroean pato-
*5 loena i. Nipatoemboek moesë ma taroe horbo songon
batoe di pasir, lomboe songon longa tinoengtoeng, ha-
djaran soeangkon padoek ni doran, hambëng soeangkon
boeloeng goembot na tarbalik di sipahatoloe; babi na
loempat loboe, manoek tarkabang dingding.
2o Didok si Boesoeng Godang moesë ma agak-agahan
i: „Hoeagak, hoeagak, hoeagak! Pisat-pisat djolo pat-
kón, boroe ni datoelang!” ning ia. „Ia anak gilingan
on, boeat kamoe ma aëk; nibonom mada toe aëk i; i
na moembang, i ma oedjoengna; i na bonom, i ma
25bonana!” ning ia.
Boeloes ditompoek Porda So Diapari ma indora nia;
madaboe doea, madaboe toloe ma iloe nia.
Ngada sadia lolot mangkoeling ma Radja Martoea
Mamora di Porda So Diapari. „zAha dopë, alë Porda
30 So Diapari! Ngada dopë na taloe ho songon i?” ning ia.
Ro aloes ni Porda So Diapari: „Bia dopë binaën i?
Na doeng taloe ma hami da; oban kamoe ma hamo-
nangan moejoe i!” ning ia.
Djadi rap marsioban obanonna ma rajap madjadji
35 toe hoeta. Doeng tolap kalahi ro di hoeta, didokon
Radja Martoea Mamora ma di babërë nia i: „labo,
bërë! dibaon madoeng monang kita, — on pë bërë,
pili hamoe ma anggi moejoe i sada, sanga isë por ni
roha moejoe, halahi na pitoe!”


9
Ro si Boesoeng Godang: „Anggo aoe, toelang, si
anggian i ma por ni rohangkoe-, i ma hoeida na djoe-
mëgës!” ning ia.
„labo, bërë! moeda i ma por ni roha moejoe, i ma
antong di hamoe!” ning toelang nia i. 5
„Inganankoe, toelang, di balian ni hoeta on do
nipadjongdjong, anso sada rohangkoe dohot boroe moe-
joe i!” ning si Boesoeng Godang.
Nipadjongdjong ma indokon bagas nia di balian ni
hoeta i; doeng sidoeng toe si ma ia dohot dadaboroe
nia i. Nilëhën ma di sia pinggan sapoeloe doea, mang-
koek sapoeloe doea, hoedon opat, hoeali doea.
Malamba ma malolot ngada dopë bolkas ro di taon,
moeda bolkas ro di boelan, ditongos Porda So Diapari
moesë ma di Radja Martoea Mamora: „Ia dibaon na 15
hoetongos soerat on di ho, alë, palagoet ma soedë
bonda-bondamoe, samilai boeroek-boeroek dohot sipoe-
sipoe, anso hita oelahi na martaroe-taroean i!”
Dipabolkas Radja Martoea Mamora hata ni soerat i
di si Boesoeng Godang. Hoem dibëgë ia songon i, 20
potang ari disoerboe ia ma bagas nia i. Doeng mosok,
tangis pangoensombopon ma ia; didokon ia ma di
toelang nia i, madoeng mosok ma dohot soerat agak-
agahan soedë. Dibaon i dohot moesë ma toelang nia
i tangis margaja-goejoe. 25
„Di aha lakna dibaën kamoe inganan ni agak-agahan
i, anso dohot i mosok?” ning toelang nia i.
„Anggo ingananna nian, toelang! di taroep i do
hoesolotkon di gindjang podomanki,” ning si Boe-
soeng Godang. 30
„Songon dia doma, bërë! ning kamoe?” ning toe-
lang nia i.
„Aha songon dia ni i antong, toelang! nitongos ma
soerat, nidokon na doeng mosok,” ning ia.
Djadi nitongos ma soerat di Porda So Diapari man- 35
dokon na doeng mosok agak-agahan i soedë dohot
bonda-bonda nia. Doeng songon i ngada bë ro soerat
ni Porda So Diapari tingon ipar ni laoet; bo nipadjong-
djong ma bagas ni si Boesoeng Godang di hoeta ni


IO
toelang nia i; godang antong binaën. Sajoer matoea
boeloeng ma halahi, hombang ratoes hombang riboe,
maranak marboroe. Sonang ma halahi sapandjang
mangoloe. Martoea do boesong nia i hapë!
s 2. OEHOEM NA LIDANG.
Saoelak padoempang ma oelok tolon montji na go-
dang dohot tohoek bagoer; boeloes didokon oelok i ma:
„Sannari ba hoepangan ma ho, tohoek!” Ro aloes ni
tohoek: „Oelang pangan aoe! Aha oetang dohot do-
10 sangkoe, anso boeloes giot pangan-pangan ko?” Ro
oelok i: „Moenggoe aoe. Ngada lakna diboto ho dope,
hamoe tohoek ma goelaën nami oelok?” Ro dok ni
tohoek: „Ngada ba ra aoe boeloes dipangan ko; këhë
hita djolo maroehoem toe Radja Porda So Diapari;
z5 moeda panganonmoe ma aoe, ning radja i, oentoeng
ni pamatang on ma i na giot matë!”
Djadi këhë ma halahi manopotkon Radja Porda
So Diapari. Ro dok ni oelok i: „Padoempang aoe,
dja nami! dohot goelaënkoe tohoek on, tai ngada ra ia
20 hoepangan.” Tai ro aloes ni tohoek: „I mada, dja
nami! di bagasan na so adong salangkoe dohot oe-
tangkoe na so saë, salakoe boeloes giot pangan-pangan
ia. I pë i ma anso ro hami toe son na giot manjapai
oehoem na lidang ma hami di hita.” Ro aloes ni
25 radja i: „Ngada ra aoe mangoehoem kamoe, dibaon
moeda adong na taloe monang, taoekën garigis do roha
moejoe di aoe; tai moeda ra do hamoe djolo marpadan
kita oelang kinan adong na garigis rohana moeda taloe
ibana, ra do aoe antong mandokon oehoemna.” Ro
3° aloes ni oelok dohot tohoek i: „Ngada adong garigis
ni roha; boeloes ma roha nami ? moeda hita mandaboe
oehoemna.”


11
„Antong moeda songon i, padao-dao ma hamoe
djolo; — donok ko toe son, oelok! dao ho toe si,
tohoek!” ning radja i. Doeng i didokon ia ma di
oelok i: „Moeda nangkan mandaboe oehoem i aoe,
saëto do daomoe naron tingon tohoek i; moeda 1 oe m 5
ningkoe, salakoe hipas ko; mandokon loeloem (boroer)
ma i. Tai moeda ngada dapot ko di na saoelak i,
taloe ma ho. Oelang aha rohamoe di aoe; salamoe
doma i!” Ro aloes ni oelok i: „labo, moeda hoem
loem ning kita, boeloes hoeloeloem pë; moeda ngada
dapot aoe da, salangkoe doma i antong!”
Doeng i disoeroehon radja i moesë doemao oelok i;
dipio ia tohoek i asa didokon ia: „Moeda loem ningkoe
naron, mandokon loem pat ma i. Dibaon i hipas ko;
moeda dapot ia ho di si, matë ma ho diboroer ia. T5
Oelang aha rohamoe, salamoe doma i!” Ro aloes ni
tohoek i: „labo, moeda hita dok naron hoeloempat
ma sahipaskoe; tai dapot ia do aoe antong, bia binaën ?
Salangkoe doma da i, dja nami!”
Doeng i dipio radja i ma oelok i asa disoeroehon ia 20
ma halahi marantara saëto, laho didokon ia djabat
toloe noli: „Hoedaboe ma oehoem on?” Aloes ni
oelok dohot tohoek: „Tadaboe ma!” ning kalahi.
Doeng i didokon radja i ma: „Loem!” — boeloes
diloempat tohoek , disoro oelok ; tai hipasan do tohoek 25
mangaloempat oempado oelok i manjorosa; laloe ditoe-
loes oelok i dibaon milas ni rohana, tai ngada doem-
pang ia bë.
Lolot-lolot ro ma tohoek i manopotkon radja i man-
dokon godang ni roha nia; dibaon ning roha nia ma- 30
ngabarahon do radja i, i ma anso monang ia, harani
didok radja i 1 oe m mandokon mangaloempat. Tai ro
aloes ni radja i: „Toetoe ma nian na lidang oehoemki;
tai dibaon horas ni tondimoe do i dohot sinahipasanmoe
mangaloempat anso dalan monang ko.” 35
Doeng i padoempang moesë ma oelok i dohot radja
i, boeloes dipandjolo-djoloi ia ma mandokonsa: „Anggo
oehoemta i na tama ma hoelala, tai bia binaën ? sala
di iba na hoerang hipas do; dibaon i ma aoe do na


I 2
5
io
15
20
25
30
manaloehon ibangkoe. Anggo hita sai ma ia godang
ni pangoeroepi, dibaon hita soeroe loeloem do di aoe.”
Songon i ma sinaloan ni radja i mangoehoem; toe-
loes so diboto na nioehoem na dos do halahi diida
radja i; tai anggo na nioehoem margodang ni roha,
djaroe taloe pë ia; angkë dibaon sala nia doma anso
dalan taloe ia. Anggo godang ni pangoeroepi nian
madoeng diboto ia.
3. SI BOEDAGAL DOHOT SI BOEDIGIL.
Adong ma doea halak na poso-poso; sada halak mar-
gorar si Boedagal asa na sada halak nari si Boedigil.
Ia si Boedagal na tarraboen raboen do, tai na bisoek
na lo paoto-oto halak.
Ganop ari ngada mantak halahi manaon boeboe;
pala andos torang këhë ma si Boedagal sipsip manga-
ligi boeboe i. Torang ari djolo ditondoengi ia do sanga
marisi boeboe i sanga ngada. Paia na so marisi potang
doma si Boedigil këhë manjidosa, laho manaonsa moe-
lak. Laing songon i ma ganop sogot: angkon djolo
ditondoengi ia anso këhë si Boedigil mangalapsa. Ang-
go si Boedagal ngada dopë torang ari na doeng binoto
nia do no na marisi sanga ngada; pala marisi do di-
soeroehon ia si Boedigil mangalapsa; doeng ro ia anso
rap këhë halahi manggadissa. Anggo si Boedigil taroe
na so binoto nia do na nipaoto-oto ni si Boedagal ia,
salakoe poersaja sitoetoe ma ia na lo si Boedagal mar-
tondoeng, bo dihobar-kobarkon ia di halak; djadi bong-
gal sabanoea i na lo si Boedagal martondoeng.
Lolot-lolot manamboes ma dapot kalahi toehor ni
ihan i; djadi dipatoemona halahi ma mardjagal abit,


13
boti markaoema moesë ma halahi. Ngada sadia lolot
moermoer manamboes ma djagal ni halahi i.
Saoelak dipaoto-oto si Boedagal moesë ma si Boe-
digil; diboenihon ia barang dagangan ni halahi i bor-
ngin toe harangan. Torang ari tarsonggot si Boedigil, 5
diligi ia dagangan ngada bë di si dëba, diambang ia
na nitangko ni halak. Djadi ro si Boedagal, dipaoela-
oela ia mangoejamsa. Adong sangombas: „Madoeng
koeboto da sanga di dia daganganta i; diboenihon si
panangko i di toroe ni tanaon na di djoeloe ni haoe-
manta an do i sannari. Këhë ma taalap !” ning ia.
Tolap ro toe si, pëto ma di si dagangan i diida si
Boedigil; djop sitoetoe ma roha nia dibaon na dapot
i moelak dagangan i. Moermoer poersaja ma ia na
pëto malo si Boedagal mangoejam. Moermoer bonggal
ma da di hoeta i na malo si Boedagal martondoeng
rongkon mangoejam.
Saoelak këhë ma si Boedagal borngin manangko
toe bagas ni radja na di hoeta i; dapot ia dompak
modom anak ni radja i. Djadi ditangko ia, diboenihon 20
ia toe bagasan harangan. Doeng ngot inang ni danak
i, diligi ia anak nia ngada bë di si; hëntjëng halahi
na sabagas i mandjalahisa borngin i, tai laing so tar-
paida do di halahi. Djadi nipaloe ma tawak-tawak
rongkon taboe; marlagoet ma halak toe bagas na go- 25
dang i. Didjamitahon radja i ma di halak na marroan
i, na doeng nitangko ni halak danak i. Djadi sarsar
halak toe djaë toe djoeloe mandjalahisa, tai laing so
tarpaida do. Boeloes disoeroe alap radja i ma si pangoe-
jam; bo dialap kalak si Boedagal; djadi ro ia toe ba- 3°
gas ni radja i. Doeng dihatahon radja i di sia, djadi
dipaoela-oela ia dioejam ia. Sangombas doeng i: „Ma-
doeng koeboto da sanga di dia anak ni radja i san-
nari ; tai ngada dopë tardokon aoe sanga di dia inga-
nanna, dibaon aha, sapandjang pandok ni goeroe 35
anggo soeada hadjalahan hagiot ni si pangoejam, ngada
djadi dokonon. Tai moeda mangokoe do hita, morang-
koe! mandjalahi hagiotkoe, anso hoedok sanga di dia
ingananna, antargan torkis dopë danak i!” ning ia.


i4
Ro radja i: „Dokon ma ba tiboe sanga di dia anak-
ki sannari; anggo taringot di na nidokmi do, na momo
ma i!”
Ro aloes ni si Boedagal: „Angkon taokoe do ba
5 mangalëi aoe boroe, anso tardokon aoe!”
„Hoeokoe ma mangalëi ho boroe: hoepabagas pë
ho rongkon boroengki antapna dapot anakki moelak!”
ning radja i.
„Ngada ba morangkoe! toetoe gakkoe songon na
io hita dokon i, dibaon aha aoe halak na siak pano-
moean-, tabaën boeloes ma naron rohanta mangalëhënsa,
ampot ngada boeloes roha ni kahanggi-kahangginta. Tai
moeda mangokoe do hita boeloes roha ni halahi ma-
ngalëhënsa di aoe, diokoe halahi pabagas aoe rongkon
15 boroe ni radja i, ngada mahoea!” ning si Boedagal.
Boeloes nipalagoet ma santongkin kooem kahanggi
ni radja i, asa disoeroe okoe radja i ma di halahi
angkan pabagas boroe ni radja i rongkon si Boedagal.
Doeng rap mangokoe halahi soedë, këhë ma halak
20 mangihoetkon si Boedagal; dioban ia ma halahi toe
harangan inganan ni danak i. Dapot kalahi danak i
tangis tangis di gindjang amak; oelosna madoeng mar-
sampotan. Djadi nioban ma danak i moeli; torang ari
markordja ma halahi mangoepa-oepasa.
25 Holong sitoetoe ma roha ni radja i di si Boedagal,
dibaon patoenda sinaloan nia ma anso dapot moelak
danak i. Adong saboelan doeng i, niparkaroan ma ia
rongkon boroe ni radja i. Moermoer holong ma roha
ni radja i di sia; ngada sadia lolot ditaldoeskon radja
30 i ma haradjaan i; si Boedagal doma sorinna antargan
so magodang danak nangkinondi. Doeng mamora si
Boedagal, disoeroe alap ia ma si Boedigil. „Ia boti pë
i, anggi Boedigil! taringot di bonda-bondanta i soedë,
bo pë bagas, bo pë djagalta i, bo pë antong haoema
35 i, di ho doma i!” Djop sitoetoe ma roha ni si Boe-
digil mambëgësa asa mangido maoeli atë ma ia di si
Boedagal.
Tar sataon doeng hoemoendoel si Boedagal rongkon
boroe ni radja i, djadi digora-gora pidong ma toehor


15
ni sërëna i; asa doeng dapot di arina, sorang ma danak
i; djadi nidjalahan si parorotna sada halak. Ia anggo
kooem kahanggi ni radja i indokon ngada boeloes
roha ni halahi paradja si Boedagal, tai dibaon ngada
hagagaan hobar ni radja i, dibaon i ma anso laing 5
disipkon kalahi. Tai ngada somboe hosom ni halahi
di sia, salakoe laing na nidjalahan ni halahi do bisoek
sanga songon dia anso taidoes haradjaan i tingon ia.
Saoelak indokon dioepai halahi ma siparorot i ma-
moenihon danak i; ning roha ni halahi doeng agoan 10
halak anso nipaoejamkon di si Boedagal. Paia ngada
dapot ia danak i, da pë ënëk ma roha ni radja i ma-
ngida ia. Paia doeng songon i, da momo ma i tarda-
boe hita, ning roha ni halahi.
Ia danak nangkinondi donok do lakna diboenihon 15
siparorot i; nisapaan ia sanga toe dia danak i, ngada
ning ia diboto ia; dompak maridi do ia magona. Djadi
dipaoejamkon ma da di si Boedagal; bo dipaoela-oela
ia moesë antong mangoejamsa. Adong sangombas: ■
„Madoeng da hoeboto sanga di dia anakki; tai dja-20
moeda songon i pë ba, ngada dopë arop sitoetoe iba
nangkan moelak toe son, dibaon aha, ida-ida di ha-
lalangkangkoe dopë: pala dënggan do nian parlang-
kangkoe mandjalahisa, dapot do i moelak; tai pala
tongon di parlangkaan na djat, ngada angkan dapot 25
bë danak i; taoekën na ni tangko ni halak siboenian
ma i!” ning ia.
Doeng i diladjo ia ma këhë mandjalahisa. Adong
sangombas doeang-ombas tolap ma ia toe topi ni aëk
godang na di lamboeng ni saba ni halahi i. Oentoeng 30
paroentoenganna i dao dopë ia, dibëgë ia ma tangis-
tangis danak i; bo ditopotkon ia sora i, hapë toetoe
ma sora ni anak nia i. Di roeang ni hajoe lakna di-
pagoeloeng siparorot i danak i. Dioban ia moeli; tolap
ro di hoeta markomangan halak mangida bo pë mam- 35
bëgë sinaloan nia mangoejam i. Dibaon na dapot i
danak i, ngada moeba oempë saotik parroha ni radja
i di si Boedagal, tai moermoer martamba dopë holong
ni rohana di sia.


i6
Anggo koem kahanggi ni radja i soekoet ma milas
ni rohana di si Boedagal; dibaon i ma laing dipoepoe
halahi do mandjalahi bisoekna, anso taidoes haradjaan
tingon ia; tai djamoeda songon dia pë dibaën kalahi,
5 ngada mardjaot; dibaon i ma sapandjang so magodang
anak ni radja i, laing ia ma radja di banoea i.
Ia di si Boedigil ngada loepa ia, dodas do disoeroe
alap ia toe bagas nia i; ia pë antong laing dodas
moesë do këhë mangoelang-oelangisa. Lolot-lolot moer
io maradong ma si Boedigil; djadi dipabagas si Boedagal
ma ia rongkon boroe ni na mora-mora di hoeta i.
Djadi rap sajoer ma halahi matoea boeloeng maranak
marboroe.
4. HOBARAN NI LOMBOE NA TOBANG
DOHOT BABIAT NA TOBANG.
Ia babiat na tobang i indokon adong ma sada anak-
na djolma, gorarna si Arimo Kanan, asa anak ni
lomboe na tobang i adong moesë sada anakna djolma,
gorarna si Lomboe Anal; inganan ni halahi paipar-
20 ipar batang ni hajoe na godang. Dompak saoelak di-
dokon babiat i ma di lomboe i: „O lomboe na tobang,
toe djampalan dia do ho?” ning ia. Ro aloes ni lom-
boe i: „Toe djampalan djaë!” ning ia. Doeng torang
ari diadang babiat i ma lomboe i toe djampalan djaë;
25 hapë di djampalan djoeloe do lomboe i; djadi lëos
sadjo babiat i. Doeng potang ari didokon babiat i
moesë ma: „Toe djampalan dia do ho?” ning ia. Ro
aloes ni lomboe i: „Toe djampalan djoeloe!” ning ia.
Asa doeng torang ari diadang babiat i ma lomboe
3° i toe djampalan djaë, asa dapot ia ma di si lomboe i,
laloe diboenoe ia, bo dipangan ia. Djadi doeng songon
i asa didokon si Lomboe Anal ma di si Arimo Kanan:
„Madoeng matë dainang dibaën inangmoe!” ning ia.


17
Djadi doeng songon i, didokon si Arimo Kanan ma:
„Taboenoe pë dainang!” ning ia. Djadi diboenoe halahi
ma toetoe babiat i. Doeng i këhë ma halahi mardalan
asa nada sadia lolot laloe ma halahi toe sada koboen
ni na tobang-tobang; djadi marborngin ma halahi di 5
si. Ia na tobang-tobang i indokon dilëhën ia ma di
halahi sada goeal-goeal, na manggoealkon ibana, sada
tali asa sada goepak.
Doeng songon i këhë ma halahi mardalanan asa
honok-konok laloe ma halahi toe hoeta ni sada radja. 10
Ia di hoeta i dompak masa pidong garoedo bosar.
Djadi këhë ma halahi toe sopo godang ni radja i
djoegoek; doeng i nada dopë sadia lolot ro ma soe-
roean ni radja i mandokon oelang kalahi di si djoegoek,
dibaën masa garoedo. Djadi didokon kalahi ma: „Nada 15
mabiar kami!” ning kalahi. Doeng i ro ma antong
pidong garoedo i, asa diharkar kalahi ma tali i dohot
goeal-goeal i dohot goepak i; asa ning kalahi ma:
„Lilit, tali! Goeal, goeal-goeal! Tampoeli, goepak na
balatang-balëtoeng! ” ning kalahi. Hoem doeng songon 2O
i boeloes dililiti tali i ma garoedo i, asa digoeali
goeal-goeal i, boti ditampoeli goepak i, lopoes matë
garoedo i. Doeng i asa dilëhën radja i ma boroe nia
di si Arimo Kanan asa dipabagas ia.
Doeng i këhë moesë ma halahi mardalanan, asa laloe 25
ma halahi toe hoeta ni sada radja na giot porangan
ni sada radja na asing; djadi dohot ma si Arimo
Kanan dohot si Lomboe Anal mangalo moesoe i.
Diparoear kalahi ma tali, goeal-goeal dohot goepak i;
djadi marsibaën baënonna ma na toloe i lopoes mar- 30
matëan soedëna moesoe i. Doeng i dilëhën radja i ma
boroena di si Lomboe Anal; asa këhë ma halahi moelak
toe na tobang-tobang na djolo. Doeng tolap kalahi toe
si, asa nada sadia honok bonggal ma dibëgë halahi
toelang ni halahi na doeng matë; djadi këhë ma halahi 35
manoengkirsa. Doeng i asa marmoelahan ma halahi toe
hoeta ni toelang ni halahi bë; asa halahi doma dipa-
radja halak di hoeta ni toelang ni halahi bë i.
2


i8
5 HOBARAN NI SI KALIO.
Adopë adongma indokon sada halak na margorar Si
Kalio, babërë ni Radja Marsoentjang di Langit. Ia
indokon boroe ni radja i adong sada boedjing na mar-
5 gorar Nan Djaoe Padang Eropa. Di na laho matë i
amang ni si Kalio nangkinondi, disoeroe alap ia ma
Radja Marsoentjang di Langit; doeng ro didokkon ia
ma, ning ia: „I mada, toengganë, anso hoesoeroe
alap kita toe son, on diida hamoe aoe na mantjit-
iomantjit; djadi sanga intjogot sanga na hadoean hasoe-
soedë ni bohal niba, ngada binoto; tai anggo arop ni
rohangkoe ngada bë djabat piga ari nari aoe di tano
on. Djadi nian sangkiboeng pangidoankoe di hita,
toengganë! Ia moeda doeng ngada adong bë aoe saoe-
15 lak on, taringot di babërë moenoe i, oelang nian
momo-momo roha moenoe di sia; sai ibo nian roha
moenoe di sia; adjar-adjari hamoe ia nian sosot-sosot;
harana moeda dihobar kalak ia, hamoe noma i na
dihobar kalak na so ra marsipaingot di sia. Doeng i
20 taringot di halak paroemaënkoe, oelang bë nian padao-
dao hamoe sian ia!” ning ia. Hoem doeng tardokon
ia soedëna i, soeada ma ia. Doeng i didokon nam-
poena barita on, ditanom mada dongan, amang ni si
Kalio i, nibaën ma rotona roto pajoeng; pitoe horbo
25 diboenoe di ari na sadari i.
Lolot-lolot ni ari magodang ma si Kalio; boedjing
i pë antong magodang moesë ma songon na marsiajah-
ajahan halahi na magodang i. Mangingot kobar ni na
matë i djaroe ro pë antong na manjapai boroe ni
30 radja i, ngada adong na nidjagit nia; didokon ia na
doeng marranting maroengga ma i, ning ia.
Salolot doeng matë indokon amang ni si Kalio,
inganan nia pë laing na di bagas i ma; djadi tama
songon na maniniankon boroe toelang nia i.
35 Ning nampoena hobaran on : Doeng madoeng bisoek


19
ma Nan Djaoe Padang Eropa, dihobarkon kalak mada
di sia, basa ia na doeng martoenangan ma dohot si
Kalio. Mangida tompa ni si Kalio, saotik pë ngada
adong toemboek ni roha nia. Moeda diida ia si Kalio
marsormin ma ia, mopëng-opëng ma ia, harana ngada 5
adong tangkoep diida ia tompa nia toe tompa ni si
Kalio i. Djadi mambëgë hobar-kobar ni halak, sai mar-
sak mada roha nia. „ Moeda na pëto antong i ma toe-
nangankoe, inda bë da dapot ni aringkoe bë on djatna
on; moeda didokkon damang i antong di aoe, inda
na lobi oto ma i ia; boti pë ngada anggo giot di bajo
i; bagia langgë pado langgojoe, gonan matë pado
mangoloe!” ning ia.
Malamba ma malolot madoeng antong godang boroe
ni radja i; djadi ning roha ni radja i tama ma toe *5
bagasna; doeng i da taringot di hobar ni laë nia na
djolo, laëng diingot ia do lakna. Djadi sanoli bo di-
soeroe pio ia ma boroe nia i. Doeng ro ma dibaritahon
kalahi ma soedë hobar ni amang ni si Kalio na djolo
i, laho didokkon ia ma: „I mada antong, inang, oelang 20
paila hamoe aoe da!” ning ia.
„Pantjing aoe anggo si Kalio do nangkan na oloan-
koe; gonan ma aoe matë!” ning boroe ni radja i
„Oelang da inang, songon i; moeda i anak ni nam-
boroe niba, i do di iba; djaroe na djat pë ngada i 25
sai na tarpaimbar bë,” ning radja i.
„Ngada tarpaimbar, ngada tarpaimbar, hoem ning
moenoe; moeda na haskas ma mata moenoe mangida
aoe di bagas on, anso morot aoe tingon on!” ning
boroe ni radja i. 30
„Inda inang, haskas mata nami mangida ho!” ning
kalahi. „Nangkon sai dok songon i,” ning radja i.
Aha dopë antong lolot-lolot ni ari, baën sorna pa-
ngëlëh-ëlëk ni amang nia i, ngada bë da haroe bahat
aloes nia; tai anggo di bagasan rohana laëng mandok 35
na so giot do di si Kalio i. „Bo i mada antong amang,
bo pë antong dainang, di son hamoe na doea, ia
taringot di hobar moenoe i, hoeolohon ma i; tai anso
diboto hamoe, adong do pangidoankoe saotik di hamoe!”


20
„Aha?” ning amang dohot inang nia. „Dokkon
inang, dokkon inang!” ning kalahi.
„Soeroehon kamoe ia djolo këhë mangaranto toloe
taon lolotna, anso moeba doma roha dohot pamakë
5 nia saotik,” ning boroe ni radja i. Tai anggo di
bagasan atë-atë nia, anso matë do sanga liloe si Kalio
di na mandaram i.
„Oio inang! ” ning amang dohot inang nia.
Di na laho këhë i da dongan , si Kalio ning kalahi
io marboelan ma ia dohot boroe ni radja i di roear ni
hoeta i, di toroe ni batang ni hajoe na godang: sanga
isë pardjolo marbagas oelang so manggabë imbo; i
ma hata ni boelan ni halahi.
Doeng i torang ari langka mada si Kalio na man-
15 daram i, songon i ma ia dioban-oban oentoeng nia
pahaë pahoeloe. Hira-hira doea taon dopë ia doeng
këhë, ro mada toe hoeta i tompana soeang songon
tompa ni si Kalio i, gorarna pë si Kalio moesë; hoem
tarpaida dopë di radja i madoeng ro si Kalio, mopop
20 ma ia mamio malim, giot mangikahon boroe nia i do-
hot si Kalio.
„Aoe soeroean ni radja i mangikahon si Kalio dohot
ko,” hoem ning malim i mandokon boroe ni radja i,
bo aha dopë dongan. manigor mangamboer mada boroe
25 ni radja i toe toroe, laho marlodjong toe bona ni
hajoe parsoempaan ni halahi, madoeng gabë imbo;
djadi margibok-gibok ma ia di si marlëhoe-lëhoe. Tar-
songgot mada halak soedëna mangida boroe ni radja
i; amang dohot inang nia pë ngada bë dibotosa latana
30 mangajah ajak boroena i. Tangis-tangis sadjo ma halahi
arian na borngin di toroe ni hajoe na godang i mamioi
boroena i , laho mangandoeng-andoeng djabat lohot di
amak halahi na doea di toroe ni hajoe i.
Pambaën-baënna i sataon di poedi ro ma si Kalio;
35 parkobar dohot pamakë nia pë madoeng maroeba.
Djadi diida ia bagas na godang i madoeng loengoen ,
toelang dohot inang toelang nia dohot anggi-anggi nia
asa kooem-kooem nia madoeng martangisan sadjo di
toroe ni hajoe i; toenangan nia pë diida madoeng


2 I
manggabë imbo moesë. Djadi ia pë tangis-tangis moesë
ma ia mangarar-arar. Tai hapëng moeda doeng tarsoe-
rat tingon na djolo-djolo, ngada bë na taroeba-oeba;
doeng moelak si Kalio, boroe ni radja i pë moelak ma
gabë djolma. Doeng torkis ma nan-toelang dohot toe- 5
lang nia i soedë, diikahon ma ia da dohot boroe ni
radja i. Djadi sajoer matoea boeloeng ma si Kalio
dohot boroe ni radja i. Botima!
6. BARITA NI RADJA MARTOEA NAMORA.
(Si Toemboer ni Pahoe)
10
Aha dope indokon adong ma sada radja, gorarna
Radja Martoea Namora; dadaboroe nia doea halak,
sada na tobang asa sada nari na poso.
Dompak saoelak dipio Radja Martoea Namora ma
dadaboroe nia na tobang i toe haoema. Ro aloesna: 15
„Ia ma pio; anggo aoe nada tarbaën aoe!” ning ia.
Djadi dipio radja i moesë ma na posona i. Ro aloesna:
„Ia ma pio; anggo aoe nada tarbaën aoe dopë!” Ning
ia. Laing songon i ma halahi marsigoelang-goelangan.
Doeng i lolot laloe ra ma na posona i mangihoet- 20
kon radja i toe haoema. Doeng i nada sadia lolot asa
laloe ma halahi toe haoema i; djadi diida halahi
bahat ma antong di si ragam ragam ni pangan-panga-
non; dibaon adong ma saboelan nada djoengada toe si
halahi. Doeng i diboeat kalahi pangisi ni haoema i 25
sasorat sorat ni halahi; doeng dapot kalahi boban ni
halahi, djadi moeli ma halahi toe hoeta. Di na laho
moeli i, djoemolo ma dadaboroe i, asa mamoloes hitë
ma halahi; asa doeng tolap ro di partongaan ni hitë
i halahi. asa didolngëng-dolngëng dadaboroe i ma hitë 3°
i; asa doeng i nada sadia honok, bo madaboe mada
ia toe toroe. Djadi dibaën bagasna batang aëk i toe


22
toroe an, nada bë taralap Radja Martoea Namora
dadaboroe nia i, dipadiar ia doma songon i, asa këhë
ia moeli toe hoeta.
Ia anak boroe nangkinondi indokon majoep ma ia
5 toe djaë, asa honok-konok sangkot ma ia di toenggar-
toenggar, laloe këhë ma ia toe darat; asa nada tar-
baën ia bë morot sian i, dibaon dompak i lakna giot
dapot ma hatihana, giot di hoeta ia. Ia indokon panga-
non nia di si hoem pahoe ma. Djadi nada sadia lolot
io sorang mada anak nia, asa digorar ia si Toemboer
ni Pahoe; djadi dipagodang-godang ia ma anak nia i
di si, lopoes togap togap marmahan. Dompak i indokon
marsiadjar-siadjar ma danak i manaëk, asa dibaon adong
batoe na lobi hintjat boti na limoes moesë di si, asa
15 sai dipanaëk ia ma i. Moeda djabat ma sasigë hintjatna
asa didok ina nia ma di sia: „Amang, amang si Toem-
boer ni Pahoe, moeda laloe ho toe hoeta ni amamoe
Radja Martoea Namora, dokon, dokon doba inangmoe
si Nandajak si Nandoejoek, na madaboe di hitë toras!”
20 King ia. Doeng i manaëk moesë ma anakna i, djabat
ma doea sigë, asa didok inangna i moesë ma: „Amang,
amang si Toemboer ni Pahoe, moeda laloe ho toe
hoeta ni amamoe Radja Martoea Namora, dokon,
dokon doba inamoe si Nandajak si Nandoejoek, na
25 madaboe sian hitë toras!” Ning ia. Laing tong ma
songon i didok ia, lopoes nada bë ditangihon anakna
i, asa moermoer na saborong-borong doma diida ia
anak nia i dibaën hintjatna.
Doeng tolap ro di gindjang, asa ditatap danak i
30 adong onom kalak na marmahan korbo di si, asa
këhë ma ia toe si; doeng i mangido timbako ma ia
di halahi na onom. Djadi ro aloes ni halahi: „Ngada
adong timbako lëhënon nami di ho!” Ning kalahi.
„Mënëk pë da!” ning danak i moesë. „Ah, na djoeng-
35 kat ma on; nada adong ning kalak; mënëk pë da,
ning ia. Ia hë lipatkon ma toe si!” ning kalahi moesë.
Doeng i dilipatkon kalahi na onom ma toe padang-
padang i. Doeng i dipangido danak i moesë ma tim
bak o i saotik, Ro aloes ni na onom kalak i: „Ia hë


23
diamboengkon on danak on toe bara i!” ning kalahi.
Laloe diamboengkon kalahi ma danak i toe bara i;
doeng ro di si, dihalang kalangi horbo siompang bahal
ma danak i, anso oelang tardëgë horbo na balok i.
Doeng i moelak ma horbo i toe gindjang; doeng ro 5
di gindjang ia dioban korbo i, ning ia ma: „O alë
bajo na godang garboes, andor ni taboe na so toepa
pambobok soban, na lobi ma hoeida lajas moejoe di
aoe!” ning ia. Laloe diparlipatkon ia bajo na onom i,
marmatëan soedë; doeng i asa dipamboeati ia ma
barangna dohot bohalna i soedë, ditaroei ia toe toroe
toe inganan ni inang nia i, asa didokon ia ma di
inang nia i: „O inang, mardahan ko!” ning iä. „Aha
do dahanon?” ning inang nia i. Ro aloes nia: „Di
son dahanon dohot parabiton na hoeoban!” ning ia. "5
Doeng i djop ma roha ni inang nia i.
Doeng i këhë moesë ma manaëk anak nia i toe
gindjang an. Asa diida ia moesë ma di si pitoe halak
marmahan; djadi laing dipangido ia ma timbakona,
tai nada dilëhën kalahi; asa laing songon na djolo i 20
ma diboenoei ia halahi na pitoe. Doeng i ditaroei ia
ma sinadonganna i soedë toe ina nia nangkinondi.
Ngada sadia honok moelak moesë ma ia toe gindjang,
asa di si diboenoei ia moesë ma sia halak na mar-
mahan korbo i. Djadi doeng konok-konok songon i, 25
laing marmatëan ma na marmahan i soedë, djadi ro
mada Radja Martoea Namora toe parmahanan i manga-
ligisa, sanga isë na djoengkat na mamoenoei parmahan
korbo nia i. Djadi doeng tolap ia ro di parmahanan i,
diida ia mada danak na djoengkat i, asa didokon ia 3°
ma: „ Mahoea lakna anso diboenoei ho soedë parmahan
ni horbongki?” ning ia. Ro aloes ni danak i: „Songon
i ma giotkoe!” ning ia. .„Ah. na djoengkat ma on!
saon mënëk!” ning radja i. Djadi giot dirahoeti radja
i ma anso dioban moeli. Djadi ro aloes ni danak i: 35
„Oelang kita rahoeti aoe, ra pë aoe moeli, dibaën
anggo mangadoe gogo dohot kobol do, nada taralo
hamoe aoe. Moeda giot mangida hamoe, ligi hamoe
djolo!” ning ia. Doeng i ditampoeli ia ma pat dohot


24
tangan nia gogo, salakoe moentjal-oentjal do. Doeng i
dënggan ma ia dioban radja i toe hoeta; doeng tolap
ro di hoeta dihoeroengkon ma ia toe partaptapan.
Doeng djabat ma doea borngin ia di si, asa marëndë-
5 ëndë ma ia; ëndë nia i songon on ma: „Amang,
amang si Tomboer ni Pahoe, moeda laloe ho toe hoeta ni
amamoe Radja Martoea Namora, dokon, dokon doba
inamoe si Nandajak si Nandoejoek, na madaboe sian
hitë toras!” ning ia. Doeng i tarbëgë ma di boroe ni
io radja i, djadi homang ma ia, asa dipaboa ia di angka
nia. „Angkang, didokon danak na tarkoeroeng i gorar
ni amanta!” ning ia. „Ah, na djoengkat ma i; bëta
ma tatangihon!” ning ia. Doeng i rap ditangihon
kalahi ma, asa didok danak i moesë ma: „Amang,
15 amang si Toemboer ni Pahoe, moeda laloe ho toe
hoeta ni amamoe Radja Martoea Namora, dokon,
dokon doba inamoe si Nandajak si Nandoejoek, na
madaboe sian hitë toras!” ning ia. Asa disapai halahi
ma sanga harani aha anso didokon danak i songon i.
20 Ro aloes ni danak i: „Endë-ëndë ni dainang doda i!”
ning ia. Doeng i këhë moesë ma halahi paboahon di
angka ni halahi, asa rap ma halahi na toloe manangi-
honsa; djadi diëndëhon danak i ma antong songon
nangkinondi. Asa disapai halahi moesë ma sanga aha
25 harana anso songon i ëndë nia. Ro aloes ni danak i:
„Endë-ëndë ni dainang doda i!” ning ia.
Doeng i asa rap dipaboa halahi ma di amang ni halahi.
Asa ro dok ni amang ni halahi: „Këta ma taligi!”
ning ia, asa dohot ma radja i mangaligisa. Asa danak
30 i pë antong laing marëndë ma songon nangkin. Doeng
dibëgë radja i, boeloes taringot ma ia di dadaboroe
nia, na madaboe di hitë toras na djolo. A.sa disapai ia
ma danak i sanga di dia ingananna, Hoem soto
songon i, boeloes dihaloek-kaloek radja i ma manigor
35 danak i, asa dipaloe ma dandoeng so haba-haba,
halto-halto so moesoe, dohot doal si tinggoeang di
langit sihara hoela sihara dongan; doeng i asa
marlagoet ma soedë rajap na djadji, asa dipaboa
ia ma basa na anak nia i. Doeng i taringot di inang


2 5
ni danak i, disoeroe alap ma toe toroe an, tai dibaën
nada adong halak na tarbaënsa, djadi laing danak i
ma mangalapsa; djadi diompa ia ma i sian toroe toe
gindjang. Doeng tolap ro di hoeta ni radja Martoea
Namora i, asa dioepa-oepa ia ma dadaboroe nia i 5
dohot anak nia i, asa mamora madoema ma halahi.
Boti ma!
7. OELOK BIL.
Aha dope indokon adong ma sada batang ni hajoeara
na godang. Saoelak marbatoe ma hajoeara i na lobi
ramos; djadi doeng malamoen batoe ni hajoeara i, ro 10
ma soedë pidong-pidong na hoemaliang i mangankon
batoe ni hajoeara i, asa di poedi ro moesë ma oelok
bil manarë di bona ni hajoeara i. Ia oelok bil i indokon
na lobi godang, asa lai-laina songon bosi, boti tadjom
moesë. Doeng manarë oelok i di toroe ni hajoeara i, 15
gojak ma roha nia di soedë pidong-pidong na martoe-
biran i; djadi dirambas ia ma toe gindjang an, masoeak
ma soedë dangka ni hajoeara i na hona lai-lai ni oelok
bil i. Doeng i mabiar ma soedë pidong-pidong i ma-
ngankon batoe ni hajoeara i; hoem sangkiboel doma 20
pidong na poeloek këhë mangankon toe hajoeara i;
goarna pidong rangga dji; angkë anggo ia nada djabat
tarbëgë toe oelok bil i toe toroe, djaroe mangankon
pë ia di gindjang an , dibaën mënëk nia. Boti pë hara
ni dënggan ni sora ni pidong rangga dji i, laing djop 25
do roha ni oelok bil i patangi-tangisa; angkë anggo
ning roha nia, di hajoe na asing do pidong na marëndë
i. Tai hara ni na so binoto nia moesë do pidong
rangga dji i mangankon di gindjang an. Soegari diboto
ia, djaroe dënggan pë sorana i, laing na rambason 30
nia do.
Doeng adong sapokën songon i, marsak ma roha
ni pidong-pidong na balok i soedë; djadi dipio halahi


26
ma pidong rangga dji martahi. Doeng i didok kalahi
ma mandok pidong rangga dji: „Bia doma rohamoe
tabaën, anso dohot doma hami mangankon batoe ni
hajoeara i?” ning kalahi.
5 Ro aloes ni pidong rangga dji: „Taboenoe doma i
oelok bil i; soeroe hamoe ma dongankoe: lëto, hatoe-
toe dohot pangpang, anso hami boenoe i!” ning ia.
Djadi disoeröe pidong-pidong i ma na toloe i dongan
ni pidong rangga dji; doeng i këhë ma halahi na opat
10 toe bona ni hajoeara i manopotkon oelok i; dipadani
pidong rangga dji ma dongan nia na toloe i, didokkon
ia ma: „Këhë ma ho, pangpang, mangkajo-hajo tolo-
nanna i; ho, lëto, markais (mamoepoer) di akna i;
ho, hatoetoe, mamagoet-magoet tangkoehoekna i, asa
'5 aoe ma djongdjong di oeloena i. Doeng i moeda hoem
mangkoeling aoe, boeloes mangkoeling ma hamoe na
toloe, anso rap mangkoeling kita; boti pë oelang
morot kamoe sian inganan moejoe i bë, oelang kona
lai-laina i hamoe!” ning ia.
20 Djadi rap dioloi halahi ma na nidok ni pidong rangga
dji i. Doeng tolap kalahi toe oelok i, rap këhë ma
halahi toe ingananna bë, na nidok ni pidong rangga
dji i. Doeng i nada sadia honok nari mangkoeling ma
pidong rangga dji; djadi boeloes rap mangkoeling ma
2 5 halahi na opat. „Pidong rangga dji, rangga oerëng,
ia so piga roenjëng-roenjëng!” ning pidong rangga
dji. „Pëto!” ning lëto; „toetoe! ning hatoetoe; „pang,
pang!” ning pangpang.
Djadi boeloes tarsonggot ma oelok bil na godang;
3° manigor dirambas ia ma toe gindjang; angkë anggo
ning roha nia, na mangankon do pidong-pidong i soedë
di gindjang an; tai djaroe songon i pë, nada mantak
kalahi na mangkoeling i. Djadi dilala oelok bil i adong
ma na mangkajo-hajo di tolonan nia; bo boeloes dialit-
35 kon ia ma lai-lai nia i toe tolonan nia, laho diëlahon
ia; bo magotap mada tolonan i, poloet ma angin sipoer-
poeron ni oelok bil i. Djadi sonang ma soedë pidong-
pidong i mangankon batoe ni hajoeara i.


27
8. SI POGOS.
Ia indokon adong ma sada danak togap marmahan,
na so marama so marina; goarna si Pogos. Ia indokon
danak i nada dapotsa panganonna, hoemon na ma-
ngido-ido ibo ni roha ni halak sadjo ma ia. Saoelak këhë 5
ma ia toe pargadoengan ni halak giot mangido gadoeng.
Doeng bolkas ia toe doeroe ni pargadoengan i, diida
ia ma di si basir na doeng nitondong ni babi. Doeng
i diihoetkon ia ma indëgë ni babi i; nada piga dan
diida ia ma pajak basir i di indëgë ni babi i madoeng 10
gas angkë moeldoes lakna sian babi i. Djadi diboeat
ia ma basir i, ditiop-tiop ia mangihoetkon indëgë ni
babi i. Doeng i nada sadia honok mago ma indëgë ni
babi i, asa diida si Pogos ma di doeroe ni pargadoengan
i antoenoe. Djadi mangarohai ma ia: „Hoeboeat doma *5
tëhë antoenoe on, anso hoebaën saong!” ning roha
nia. Djadi diboeat ia ma antoenoe i, disajati ia dohot
basir na nitiop nia i; doeng sidoeng diboeat ia moelak
ma ia asa diida ia moesë ma hotang di lamboeng
dalan i. „ Hoeboeat doma tëhë hotang on , anso adong 20
panjomot ni antoenoe on!” ning roha nia., asa disar-
boeti ia ma hotang i mamboeatsa.
Doeng bolkas ia ro di hoeta, didjomoer ia ma antoe-
noe nia i, asa këhë ma ia mangidjam raoet toe par-
tiga-tiga na baroe maradong, giot pangarit ni hotang 25
nia i; tai ro aloes ni bajo na baroe maradong i: „Nada
hoelëhën!” ning ia. Doeng i këhë moesë ma si Pogos
mangindjam toe halak na maradong sitoetoe; djadi
dilëhën bajo i ma raoet i, laho didokkon ia ma mandok
si Pogos: „ Di ho ma i raoet i; indangkon bë paoelak 30
di aoe !” ning ia.
Djadi djop sitoetoe ma roha ni si Pogos mandjagit
raoet i; doeng i dipaoeli ia ma saong nia i, asa dom-
pak na manjomot saong nia i ia, marëndë ma ia:


28
„Sopo gopak-gopak,
Pandjoeroeran ni salaon; —
Doeng do aoe topak,
Pardoedoehan ni na dangol.”
5 Doeng sidoeng saong nia i, mamoloes ma di hoeta
i na maroban sira dompak ro oedan; djadi didokkon
na maroban sira i ma, mandok si Pogos: „ Lëhën ma
di aoe saongmf, hoelëhën pë satonga di ho sirangkón!”
ning bajo i. Djadi dilëhën si Pogos ma saong nia i di
io bajo i, asa didjagit ia ma sira i; doeng i digadis si
Pogos ma sira nia i toe pokën, doea roepia. Doeng
lakoe sira nia i, diida ia ma bahat kalak mardjoedji di
onan i. „Dohot doma aoe tëhë mardjoedji; bëtak monang
aoe!” ning roha nia; djadi dohot ma ia na mardjoedji
15 i, monang ma ia onom poeloe roepia. Doeng i dito-
boeskon si Pogos ma hëpëng nia i toe lomboe; dapot
ia ma doea lomboe. Doeng i marmahan ma ia ganoep ari.
Saoelak dompak na marmahan i ia, marëndë ma ia
djoegoek di gindjang ni lomboe nia i:
20 „Antjotjopit di loboean,
Inggal-inggal di topi laoet; —
Anggo antjogot kadoean,
Laing marmahan doma aoe.”
Hoem lopoes ia marëndë songon i, boeloes mang-
25 koeling ma pidong di hajoe di gindjang oeloe nia:
„Sanga poejoet!” ning pidong i, laho marëndë ma ia:
„ Pago pago taroegi,
Toeboe rimbang di pardëgëan ; —
Oelang ko magodang diri,
3° Na mangindjam do di hagabëan!”
Doeng i dapot ma onan mangoelahi, djadi këhë ma
si Pogos toe onan giot mardjoedji, anso moer mamora
ia, ning roha nia. Doeng ro di tongan-dalan, ro ma
oedan na lobi por; djadi marlodjong ma si Pogos toe
35 bona ni boeloe giot marsisio, asa diida ia ma di bona
ni boeloe i babi na nitangko ni halak; doeng i manga-
rohai ma ia: „Hoeboeat do ma dëba babi on di aoe!”


29
ning roha nia. Djadi giot diboeat ia ma sangkaë di
sia; tai hoem didjama ia dope babi i giot mamboeatsa,
boeloes ro ma panangko i, ditangkoep kalahi ma si
Pogos, asa didok kalahi ma si Pogos do na manangko
babi i. Doeng i dioban panangko i ma si Pogos toe 5
adopan ni radja na di hoeta i; djadi dioehoem radja
i ma si Pogos; angkon digarar ia lima noli na saärga
ni babi na ni tangko ni panangko i. Doeng i diboeat
radja i ma soedë sinadongan ni si Pogos, anso adong
baën garar oetang nia toe bajo nampoena babi i.
Djadi pëto ma na nidok ni pidong na djolo i: poejoet
ma si Pogos, asa moelak marpogos ma ia. Hara ni i
ma nada tola gakgak iba djaroe maradong pë iba;
angkë pëto na mangindjam do halak di sinadongan.
9. HOBARAN NI SADA RADJA.
(Saoedagar Moedo) 15
Aha dopë indokon adong mada sada radja na go-
dang; anak ni radja i sada halak na margorar Saoe-
dagar Moedo. Dompak sada ari marsipaingot mada
ia di anak nia i: „On amang, moeda malongas maro-
boer simanarë ni amamoe, oelang ko sai djoemoengkat 20
di halak sasoedëna!” ning amang nia mandokon ia.
Djadi nada sadia lolot doeng i matë ma amang dohot
inang nia i; asa laloe dihordjahon kalahi dohot oeda
nia. Ia haradjaon i indokon mimbar ma toe oeda nia.
Ia Saoedagar Moedo, anak ni radja na matë i, 25
indokon laing songon na mardagang-dagang doma di
hoeta i; asa doeng lolot na mardagang i ia, asa
mangarohai mada ia giot mamboeat boroe; asa disapai
ia ma boroe ni kapalo kampoeng, laloe ra; asa manigor
diparkaroan ma di sia. Doeng sidoeng roboena, doeng 30


30
lolot-lolot dipadohot ia ma toe poken mardjagal. Djadi
hoerang bisoek mada mangarihon djagal, asa disi-
rangkon ia ma dadaboroe nia i. Asa mangarohai moesë
ma ia: „Sipaingot ni damang di aoe na djolo: „Oelang
5 diboeat boroe na toemoroek sian iba,” ning roha nia.
Asa diboeat ia moesë ma boroe ni radja na soemangap;
doeng diboeat ia i, djadi i pë hoerang kipas moesë
ma mamarëso barang; djadi hara ni i boeloes disirang-
kon ia moesë, asa moelak do ma ia mardagang-dagang
10 songon na djolo.
Djadi doeng lolot-lolot tarbonggal mada di toelang
nia i toe ipar ni laoet, gorarna Porda Dja Diapari;
ia indokon boroe toelang di si pitoe marsada ina,
soedëna na lobi lo manisë soerat. Djadi disapai amana
15 i ma boroena siangkaan i sanga ra do di babërë nia i;
tai nada ra. Doeng honok-konok ma songon i, nisapaan
moeli-moeli ra ma; asa nigondangan ma boroe i pitoe
ari pitoe borngin, asa laloe niparkaroan ma na doea
simandjoedjoeng i. Djadi lolot ni ari asa këhë mada
20 Saoedagar Moedo i mandjagalkon djagal toe hoeta na
asing; asa diboan ia ma sada koedo marbobankon
sërë na sakoedo i. Doeng lolot bolkas ma ia toe hoeta
ni saoedagar pangitjoe. Asa boeloes diarga saoedagar
pangitjoe i mada djagal nia i, laho didokon ia:
25 „Sadia arga ni koedo dohot bobanna?” ning ia. Ro
Saoedagar Moedo: „Saratoes roepia!” ning ia ma.
„labo!” ning saoedagar pangitjoe i. Asa diëla ia koedo
dohot bobanna i; djadi nada dilëhën Saoedagar Moedo;
asa diadoehon saoedagar pangitjoe i ma Saoedagar
30 Moedo; laloe taloe ma di parkaro i Saoedagar Moedo;
djadi nada bë adong hëpëng nia. Doeng i boeloes
masoek ma ia toekang koedo ni radja di hoeta i.
Djadi doeng lolot tarbonggal ma di sorangan nia i
basa madoeng dipaoto-oto saoedagar pangitjoe i halak
35 lahi nia i; djadi mangarohai ma ia, asa laloe ditaboesi
ia ma pakëan odji, doeng i laloe dipakëhon ia, laho
diboeat ia toengkot. Doeng i këhë ma ia mardalan.
Moeda adong na marsoeo dohot ia asa disapaisa ma
ia: „Toe dia toean i?” asa ro aloes nia: „Toe bariba


3i
i!” ning ia. Laing songon i ma didokon ia ganop
adong kalak na manjapai.
Djadi doeng lolot-lolot bolkas ma ia toe hoeta inganan
ni saoedagar pangitjoe i; doeng tolap ro di si, boeloes
disapai radja na di hoeta i ma ia sanga na laho toe 5
dia. Ro ia: „Toe son marlaho-laho,” ning ia; djadi
diboenoe radja i ma manoek, asa dipanggil ia ma
odji i mangan toe bagas nia; doeng simpoel kalahi
mangan, djadi didokon radja i ma di toean i: „Bia
ma, toean odji, di son ma djolo ho mangadjari ma-
ngadji!” ning ia. Ro odji i: „Padë!” ning ia. „Tai
saboelan doea boelan on do aoe di son,” ning ia
moesë. „Oio!” ning radja i.
Djadi mangadjar ma odji nangkinondi di bagas
pangadjian na di si i; anak sisëan nia pë antong bahat 15
ma; hoem Saoedagar Moedo i doma na so dohot.
Djadi ro odji, didok ia ma di anak sisëan nia i: „O
alë hamoe! pio hamoe ma saoedagar i toe son anso
hoeadjari; moeda sai na losok roha nia, hoegadji pë
ia sapoeloe roepia saboelan ,” ning ia. Djadi këhë ma 20
anak sisëan i palaloe hobar i toe Saoedagar Moedo. „O
Saoedagar Moedo! Ra do ho mangadji toe adoe?
Moeda na ra ho, dilëhën toean i pë di ho sapoeloe
roepia!” ning anak sisëan i. „Djadi,” ning Saoedagar
Moedo, „moeda dipatola indoek somangki ro pë aoe 25
naron,” ning ia. Asa disapai ia ma indoek somang
nia i, songon on ma didokon ia: „Bia dë hë indoek
somang, mangadji aoe, ning toean i; dilëhën ia ga-
djingkoe sapoeloe roepia,” ning ia. Asa ro indoek
somang nia i: „Ah paoeli oeli koedonta i, hoegadji pë 30
ho doea poeloe roepia!” ning ia. Djadi djop mada
roha nia, asa nada bë toeloes ia mangadji.
Djadi laing dipoepoe odji i do na manjoeroehon
anak sisëan nia i mangalap Saoedagar Moedo. „Sodang
ra ia mangadji, hoegadji pë ia lima poeloe roepia,” 35
ning odji i. Asa dipabolkas anak sisëan i ma toe Saoe-
dagar Moedo. Ning ia ma: „O Saoedagar Moedo,
mangadji ho ning toean i, digadji ia pë ho lima
poeloe roepia!” ning ia. „Djadi!” ning Saoedagar


32
Moedo, „tai hoedokon djolo di indoek somangkoe,”
ning ia. Asa didokon ia ma di indoek somang nia i:
„Bia dë hë indoek somang, mangadji aoe!” ning ia,
doeng i didokon ia moesë gadji nia na lima poeloe
5 roepia i. „Këhë ma ho nil dilëhën oepamoe godang,
laing na hoerang godang,” ning indoek somang nia i.
Asa këhë ma Saoedagar Moedo, asa digadji ma
antong ia lima poeloe roepia. Djadi doeng lolot-lolot
kalahi na mangadji i djadi dompak di na soemamon
io ari këhë mada toean odji dohot anak sisëan nia toloe
halak marlaho-laho, asa dipadani ia ma anak sisëan
nia i. Doeng adong sangombas pangidoepan tarpaida
ma di sia na mangitjoe Saoedagar Moedo i, boeloes
disapai ia ma saoedagar pangitjoe i ompot: „Sadia
15 ma arga ni tintin toendjoek dohot toendjoekmón r”
ning ia. Ro saoedagar pangitjoe i: „Toloe poeloe roe-
pia!” ning ia. Djadi ro toean odji i: „Djadi!” ning
ia, asa giot dilobong ia ma djari-djari ni saoedagar
pangitjoe i; asa nada dilëhën bajo i; dibaën tintin do,
20 ning ia, na niargahon nia, nada anggo dohot djari-
djari.
Asa kehe ma saoedagar pangitjoe i mangadoe; ia
toean i adong do toloe halak saksi nia, basa dohot
do djari-djari i diargai ia; djadi monang mada toean
25 odji na parkaro i. Dompak i di poedi nia Saoedagar
Moedo, asa didokon Saoedagar Moedo ma di toean i:
„I mada taida, na mangitjoe aoe i!” ning Saoedagar
Moedo. „Toetoe dë hë?” ning toean i. „Toetoe!” ning
Saoedagar Moedo. „Antong anggo songon i, saoedagar
30 pangitjoe, gaboek do didokon gorarmoe Saoedagar
pangitjoe; i pë paoelak ma barang ni Saoedagar Moedo
i soedëna anso oelang bë toeloes nigotap djari-djarimoe
i!” ning toean odji i. Asa dipaoelak ia ma barang ni
Saoedagar Moedo i di Saoedagar Moedo.
35 Djadi doeng adong sapokën mangkobar moelak ma
toean odji di radja i; djadi ro radja i: „Andigan ma?”
ning ia. „Di ari na hadoean këhë ma hami dohot
Saoedagar Moedo; anggo hamoe indangkon sai pataroe
hamoe hami!” ning toean odji. Djadi ro halak soedëna:


33
„Angkon hami pataroe do hita pinomat olat-olat ni
balian ni hoeta on!” ning kalak sasoedëna. Djadi laing
toeloes do dipataroe halahi toean odji nangkinondi,
asa marsidjalangan ma halahi soedëna; adong na tangis
na mandjalang i, adong moesë antong na mantata, 5
adong na sip sadjo. Adong do sangombas honokna
anso taldoes tangan na djalang marsidjalangan i. Djadi
doeng i këhë ma odji i dohot Saoedagar Moedo na
mardalan i, asa Saoedagar Moedo ma maroban tompian
i soedë. Doeng di tongan-dalan mangarohai ma antong 10
odji i; ning ia ma: „Dibaën antong halak lahi niba
maroban tompian niba!” ning roha nia. Asa dipangido
ia ma sian Saoedagar Moedo tompian i; asa nada
dilëhën Saoedagar Moedo, laloe dirampaskon odji i,
dapot sada tompian. Asa doeng lolot kalahi na mar- «5
dalan i, laloe ma halahi toe sirpang panigoran laho
toe hoeta ni halahi i, asa didokon ia ma di Saoedagar
Moedo: „Sian on ma ho mardalan, aoe sian panigoran
on!” ning ia. „Djadi!” ning Saoedagar Moedo. Asa
dilodjongi parampoean nia i ma toe bagas, diompot 20
ia diboeka ia badjoe nia, badjoe odji i, asa diompot
ia moesë ma na mardahan. Djadi nada podo ro Saoe-
dagar Moedo noem ma masak indahan dohot ingkajoe
dibaën ia; djadi ro dok ni Saoedagar Moedo: „Ma-
doeng kë masak indahan?” ning ia mandokon sorangan 25
nia i; djadi ro sorangan nia i: „Sigop do nangkin,
dibaën na ro mada gorakna di aoe,” ning ia. Djadi
ro Saoedagar Moedo: „Paintë djolo santongkin nari
anso mangan!” ning ia. „Antong këhë aoe djolo toe
aëk santongkin!” ning sorangan nia i. Djadi ro Saoe-30
dagar Moedo: „Oelang ko këhë, ro ia naron; isë
marsondoek indahan?” ning ia. Ro dadaboroe nia i;
„Santongkin pë!” ning ia. „labo!” ning Saoedagar
Moedo. Asa këhë ma sorangan nia i toe toroe, doeng
i manaëk ia toe djandëla ni bilik i, laloe masoek ma 35
ia; doeng i dipakë ia ma badjoe odji nia i dohot
sarobën nia i; doeng i midjoer ma ia toe toroe asa
këhë ia toe aëk; sian i ma ia lopoes toe bagas mar-
badjoe odji songon na djolo i. Doeng tolap ia ro di
3


34
bagas, djadi ro ma Saoedagar Moedo: „Ah, inda bë
antong samborna bë i dadaboroe, mangompot ia këhë
toe aëk, ma ro indon toean i,” ning roha nia di ba-
gasan. Asa ro odji i: „Mangan kita ë!” ning ia. Asa
5 disondoek Saoedagar Moedo ma indahan i, laloe mangan
kalahi; doeng sidoeng mangan kalahi ro ma dok ni
Saoedagar Moedo: „Antjogot manjogot i laing toe son
djolo toean i mangan, dibaën hoerang tama dopë hoe-
lala, dibaën nada di son dadaboroe,” ning ia man-
io dokon odji i. Djadi ro aloes ni odji i: „Djadi!” ning
ia. Asa këhë ma midjoer odji i, asa manaëk ma ia
toe bilik, diompot ia diboeka ia badjoe godang nia i,
asa mamoeloes ma ia sian aëk lopoes toe bagas nia i;
djadi didapot ia madoeng mandoedoek mangkoek halak
15 lahi nia i. Djadi dimoeroehi ia mada dadaboeroe nia
i, dibaën na lolot i di aëk. Doeng i ro moesë ma dok
ni Saoedagar Moedo: „Antjogot manjogot i tiboe ho
mardahan, toe son dopë ia mangan,” ning ia mandok
sorangan nia i.
20 Djadi toeak sapantjoeng boeloe,
Lobi-lobi sian poting; —
Martahoeak manoek pangoeloe
Sangkil lobi tonga borngin,
mangkoeling basiang basësë, tioer panailian ni langit,
25 torang parnidaan ni tano, doemarasdas torang si doe-
madang ari, asa mardahan mada sorangan nia i; masak
indahan, masak ingkajoe ; asa nipaintë-intë ma odji i, laing
so ro, anso mangan. Djadi lolot ma dipaintë ro ma sora-
ngan nia i, ningna ma mandok halak lahina i: „Këhë
30 aoe djolo toe aëk!” „Oelang ko këhë!” ning Saoedagar
Moedo-, „madoeng na djolo i mangan toean i, nada
di son ko; i pë nada tola ho këhë!” ning ia. „San-
tongkin pë aoe naron di aëk!” ning dadaboroe nia i.
Asa këhë ma ia toe bilik, sian i toe toroe; asa dipar-
35 badjoe ia moesë ma badjoe godang i; asa këhë ma ia
mamoelëngës lopoes toe bagas ni halahi i.
Djadi ro Saoedagar Moedo: „Inda bë antong! Sora-
ngan niba madoeng këhë toe aëk, odji i ro,” ning


35
roha nia di bagasan. Djadi ro odji: „Mangan kita ë!”
ning ia. Asa dipahëmbang Saoedagar Moedo ma boe-
loes amak pordaoedamë di djoëloean, asa mangan
kalahi na doea simandjoedjoeng. Doeng kalahi mangan
asa këhë ma odji i toe toroe, asa moelak ma ia toe 5
bilik i. Doeng i marngëjoek ma pintoe i dibëgë Saoe-
dagar Moedo; asa ditoengkir ia ma toe bagasan, hapë
lakna dadaboroe nia i do na paodji-odjihon ibana;
laloe ditangkoep ia ma dadaboroe nia i di bagasan
bilik i, asa mangkobari ma halahi na doea. Djadi ro 10
dok ni dadaboroe i: „Toetoe ma ho antong na lobi
oto; inda lakna diboto ho aoe soranganmoe!” ning ia
ma mandokon Saoedagar Moedo. „Na djolo i da noem
ma tarkitjoe ho. Ialë oto ni halak lahi bë on!” ning
sorangan nia i. Djadi ro Saoedagar Moedo, madoeng 15
sip sadjo ia songon na mangan sorboek; asa doeng
lolot-lolot moer manamba ma bisoek ni Saoedagar Moedo.
Idjoek goroek-goroek,
Goroek-goroek ni bajo ënggan ; —
Parbisoek ni anak boroe, 20
Sian i ma dalan madënggan.
10. LANDOEK DOHOT DJOLING-DJOLING.
Ia indokon di na robi marasar ma djoling-djoling
di haoema ni bajo na tobang, di bagasan ëmë na
masak. Dompak toemboer kabong dopë lakna anak ni 25
djoling-djoling i, manggotil ma bajo na tobang nang-
kinondi. Marsak mada roha ni djoling-djoling i, dibaën
donok noma anso bolkas toe asar nia i. Doeng i
padoempang ma ia dohot Dja i Landoek. „Ompoeng
Dja i Landoek na godang! Marsak sitoetoe rohangkoe 3°
saonnari, dibaën donok doma anso tolap bajo na tobang
i manggotil toe asarkän; anakkoe dompak toemboer
kabong dopë!” ning ia.


36
„I dë hë?” ning Dja i Landoek; „anggo i do sahat
di aoe pë i, tai ba djalahi di aoe oerat ni roha, ran-
ting ni loengoen!” *
Torang ari këhë ma Dja i Landoek toe haoema ni
5 bajo na tobang i; dompak i donok sitoetoe ma bajo
na tobang i toe asar ni djoling-djoling i. Djadi toestës
ma Dja i Landoek di lamboeng pat ni bajo na tobang
i. Hoem diida bajo i songon i, boeloes disintak ia ma
goepak nia, ditampoel ia ma landoek i, laho didokkon
io ia: „Nidjalahan nada dapot; ia so iba, ro panganon!”
Tai landoek na nitampoel nia i nada hona; goepak na
tadjom i laloe ma toe pat nia, bo maboegang ma mata
ni ari ni pat i djabat tarkoli. Djadi dioesoeng doma
bajo i moeli.
i5 Ro Dja i Landoek: „Matë ho, bajo! Songon i mada
moeda Ama ni Mangarop boetong; arop ma ho nangkin
boetong mangan landoek, hapë mangalap liklikna doma
di ho, songon pargaja ni hidjë; angkë madoeng ma-
boegang patmoe!” — laho marëndë ma ia:
20 „ Langgë ho toe si,
Nada tandiang galoenggoeng; —
Matë ho toe si,
Nada marnjiang maloengoen.”
Djadi djabat dopë habang anak ni djoling-djoling i,
25 anso tarbaën bajo na tobang i mangoelahi manggotil
ëmëna i.
Saoelak indokon hona hinaon ni bajo na tobang
nangkinondi ma Dja i Landoek i; tai hoem ro dopë
bajo na tobang i, boeloes dipamatë-matë ia ma ibana.
30 Hoem diida bajo i madoeng matë landoek i, boeloes
kolosan ma ia, laho diharkari ia ma tali ni hinaon i
sian pat ni landoek i, diamboengkon ia landoek i toe
doeroe i. Tës ning Dja i Landoek marlodjong.
Landit ni porda i,
35 Na nihoerabot mardoea-doea; —
Hantjit ni roha i;
Na doeng dapot, gabë maloea.


37
Homang sadjo doma bajo na tobang i mangidasa,
asa lëbak-lëbak sadjo doma ia këhë moeli. Torang ari
hona moesë ma landoek i toe hinaon nia na balok.
Hoem diida bajo i songon i, didokkon ia ma: „Bia
do dilala ho ? Madoeng doea noli aoe dipaoto-oto ho; 5
anggo saonnari aropkoe angkon na hoeasomi do ho
naron dëba, hoesambal dëba!” ning bajo na tobang i
mandokkon landoek i Hoem songon i dopë baën-baën
ni parsoemangotan, ro ma djoling-djoling nangkinondi
songgop toe oedjoeng ni baor ni hinaon i; doeng
sorigon i boeloes disintak bajo na tobang i goepak nia,
ditampoel ia djoling-djoling i, laho didokkon ia: „Doea
oeli songon na maringkajoe poga: boetong boltok,
matë panjahit!” ning ia. Angkë anggo ning roha nia
dapot ia ma djoling-djoling i dohot landoek i; hapë ï5
tartampoel ia ma tali ni hinaon i, magotap; bo habang
ma djoling-djoling i, asa landoek i pë marlodjong ma.
Doeng i holosan sadjo doma bajo na tobang i këhë
moeli, dibaën na maloea i landoek i.
II. HOBARAN NI RADJA IMBOELOE LAN. 20
Di bagasan ni harangan na godang indokon di tom-
bak 'na loemoet-loemoeton, dao donok tingon banoea ni
halak toe djaë di gindjang ni sada batang aëk, adong
ma sada batang ni hajoeara na godang, inganan ni
sasoedëna oenggas mian na di torloek i. 25
Sanoli lakna bo marlagoet ma soedëna oenggas i
marpili sanga isë na tama nibaën gabë ihoetan sanga
gabë radja Doeng lagoet ma soedëna djadi marbandjar-
bandjar ma halahi di sada-sada dangka ni hajoeara i.
Sada onggang ban dj ar di sada dangka, sada kak 30
bandjar moesë di sada dangka, hiong songon i, balom
songon i, ambaroba pë songon i; djodjor ma antong
ragam-ragaman ni oenggas di si, laloe ro di tëptëp
satëptëpna, laing songon i ma marbandjar-bandjar.


38
5
io
15
20
25
30
35
Doeng lagoet ma soedëna, mangkoeling ma si Radja
ni Têptëp na margorar Tëptëp Landjang Imboeloe;
ning ia: „Hamoe soedëna morangkoe radja i si Radja
ni onggang dohot radja i si Radja ni Kak, bo pë
antong radja i si Radja ni Hiong, hita sasoedëna
radja-radja na marlagoet di parpidoan on, tabi sam-
poeloe santabi di hamoe mora; ia pangidoankoe : moeda
na toemboek do. di roha moenoe radja-radja, dibaën
na mënëk-mënëk do oenggas na di hasoehoetonkoe,
oelang nian nibaën na godang sora gabë radja, tai dja-
roe hoedokon pë songon i da, di son do si Radja ni
xAmbaroba manambai dohot mangoerahi hoerang lobina
na hoepardokon i; boti pë sadia ma hë anggo na sian aoe,
poetona di hamoe na mora-mora on do i!” ning ia.
Djadi diolohon kalahi ma na nidok ni Tëptëp Lan-
djang Imboeloe i; ning hata ni hobaran i pardjolo
mangkoeling i ma ditodo halahi radja-radja i i ma si
Radja ni Onggang; bo dipaloeasa ma sorana na godang
i, ningna: „Onggang, onggang, onggang! Rang pok,
rang pok, rang pok!” ning ia.
Mambëgë sora nia i haboer mada soedëna oenggas
na mënëk-mënëk na di hajoe i, lobi-lobi oenggas na
di hasoehoetan ni Radja Tëptëp Landjang Imboeloe,
taroe manjampiar doma songondia anak ni manoek na
midaän halihi.
Doeng i asa mangkoeling ma oenggas na bahat i;
ning kalahi oelang nian ia nibaën gabë radja, harana
margiloan ma i saoelak on halak na bahat baënon ni i,
ning na sada, ning na doea, rap boti.
Doeng i djadi ditoedoe djana diëlpas ma hobar i
toe si Radja ni Kak. „Radja i ma djolo si Radja ni
Kak mangkoeling anso hami bëgë boti!” Djadi ia ma
antong mangkoeling, dipaloeasa ma sorana, ningna:
„Pigo, pigo, pigo! Ihot i, ihot i! Ihot i bo, ihot bo!
Kak, kak, kak, kakkakkakkakkakkak!” ning ia; taroe
soeman songon kalak na mantata mangkardak. Djadi
oenggas na bahat i pë marbaoer dohot biarna roemiak-
riak ma mantata, dibaon anggo ning arop ni halahi
na mantata do nadoema.


39
Mambëgë sora nia i, doeng disoeroe pigo ia disoeroe
ihoti ia, asa ngon i an so mangkardak ia mantata,
djadi ning oenggas na bahat i, ngada tama ia nibaën
gabë radja, harana ampot toe poedi on adong kalak
na mangadoe, manigor disoeroe pigo dohot ihoti ia, 5
rap ning kalahi.
Doeng i dipaëlpas ma hobar i toe si Radja ni Hiong;
ia pë ngada moesë tama, harana hoem laing na man-
gido pidong sadjo baënon ni i; angkë ningna ma:
„Pidong, pidong, pidong!” — i na toe sia. 10
Djadi nipapëndëk-pëndëk doma djolo hata nihobaran;
ning na marbarita i: Djodjor ma soedëna ragam-ragam
ni oenggas i diëlpas kobar i, ngada adong na toem-
boek. Ia hatoetoe hoem laing na toetoe, ning ia, dohot
na so pëto pë. Ro ambaroba hoem laing: „Riki, riki, 15
riki! Marabiti, marabiti, marabiti!” ning ia sadjo dohot
na hataboanna dopë dilala halak modom. Ia si Radja
ni lëto, tarias, pintjala, tëptëp dohot na asing-asing i
mamënëk-mënëk toe, ngada sangap ning kalahi nibaën
gabë radja. 20
Doeng i mangkoeling ma Tëptëp Landjang Imboeloe
na bahat roha, ning ia: „Songon on ma ba, tabi
sampoeloe santabi di hamoe na mora-mora on, anggo
nian da botoan do hamoe oempado aoe, tai bo songon
i, ning na tobang-tobang i hoebëgë: Moeda halak 25
parmopop dodas tarsoltoe; halak parlomos, ning ia,
matë madaboe; moeda halak parloepa hadërëtan. So-
ngon ëndë ni naposo-poso hoebëgë:
Gala-gala na markahomboe
Di gasgas ni Pangaloan; 3°
Halak na parkopoe-hopoe
Na dodas ia hamagoan;
padoeana:
Gala gala ni markahoemboe
Di djaë djoeloe ni Panompoean;
Nada tama tarkopoe-hopoe
Nipaintë haroro tingon Toehan.
35


40
I pë anggo ningkoe hita pataing djolo sanga songon-
dia ning Toehan; moeda na giot marradja hita toe
poedi on, da adong i ro radjanta na tama!” ning ia.
Doeng i mangaloes ma si Radja ni Ambaroba; ning
5 ia: „Hamoe, na mora-mora on dongan, oelang dok
kamoe na mandjolo-djolo aoe songon monis; aoe pë
anggo ningkoe, laing tama do songon na nidokon ni
radja i Tëptëp .Landjang Imboeloe, songon dokon ni
halak mandapoti na nidok nia i; sada:
io Pordak ni halak na pitoe
I ma dalan toe Pëa Radja; —
Moeda halak na hoerang tiboe,
I ma mambaën soeadana;
padoeana:
15 Boeloeng ni hajoe pora
Di topi ni Aëk Roboeran; —
Oelang kita apoean marmora,
Tapaintë haroro sian Toehan;
patoloena:
20 Tolap di Aëk Roboeran
Di si ma gasgas ni Dja Manggoli; —
Moeda nada pambaën ni Toehan,
Dodas manjolsol iba di poedi.”
„Oio, songon i ma toetoe!” rap ning kalahi; djadi
25 ngada bë laloe halahi dapotan radja di ari na sadari i.
Songon na tading djolo barita toe si.
Ia indokon radja nampoena harangan na niinganan
ni oenggas i, halak na tardokon di ibana, na soentoet
sinamoraan, gorarna Radja Martoea Namora. Sanoli
30 lakna mangajoep danak radja i; ia danak na niajoep
nia i anak ni radja na tingon banoea na balok, na
dapot ni porang nia. Gorar ni danak i indokon Radja
Imboeloe Man.
Dalanna anso diajoep Radja Martoea Namora danak
35 i, hara ni milas ni roha nia di amang ni Radja Imboeloe


4i
Man; na niajoep nia i Radja Imboeloe Man oemoerna
hira-hira doea boelan dope. Diajoep ia di gindjang ni
papan-papan; di na majoep i da, dongan, danak i,
tangis-tangis ma songon i; djabat marporo ibo roha
ni iba mangidasa. 5
Ning kobar-kobaran i: Majoep mada ia dongan, toe
djaê songondia anak ni oeltop; tolap ro di hajoeara
inganan ni oenggas marpido i, sangkot ma da papan-
papan i di oerat ni hajoeara i. Baën lodjana ia na
tangis i, so doma songon i soeangkon halak na mate, io
Torang ari di ari na manjogot di bintjar ni si doe-
madang ari, dompak lakna marlagoet di si oenggas i,
ngada pëdo adong na këhë marsisoear-sisoeari, pa-
dënggan-dënggan habong sada-sada; djadi lakna tar-
paida di Tëptëp Landjang Imboeloe danak i tibal di 15
gindjang ni papan-papan, bo diparëso ia sanga na
mangoloe dopë, sanga na doeng matë; diida ia ma-
ngoloe dopë, dënggan dopë markosa. Doeng diida ia
songon i, manaëk ma ia moelak toe gindjang, laho
mangkoeling ma ia di oenggas na bahat i; ning ia: 20
„Hita on soedëna, dongan mora bo hoela dohot dongan-
dongan sasoedëna! Taringot di hita na marpili radja
na ingkan i, adong ma hoeida dohot hoeboto na tama
baënon gabë radja.”
„Isë ma?” ning kalahi rap boti. 25
Ning ia: „Di adoe halak koeida danak; anggo ning-
koe i ma tabaën gabë radjanta; djadi anso tarbaën ia
toe gindjang on tagoegoe ma toe sia imboeloe dohot
kabongta.” Djadi pambaën-baënanna i rap marolo ma
halahi soedë. Aha dopë antong ditoempoer-toempoer 3°
kalahi ma imboeloe dohot kabong, rap marsipadjokkon
ma halahi; adong na doea bë, na toloe bë, na lima bë
saoenggas, mambaën toe Radja Imboeloe Lan; panga-
takna dibaën kalahi songon pangalaho ni imboeloe ni
oenggas. Doeng i da dongan, ning nampoena barita 35
on, malo ma ia habang taroe soeman songon oenggas
na balok-balok i; djadi habang ma ia toe hajoeara i;
panganon nia pë antong danon-danon ni hajoe ara i
sadjo doma.


42
Djadi madaboe toemboek antong songon na nipa-
tama toe gorar nia i Radja Imboeloe Lan; doeng i ro
habong dohot imboeloe na Ian (bahat).
Ning nampoena toeri on alë dongan na mamasa:
5soedë mada oenggas i mabiar djana pantoen di sia; i
ning ia, i ma ning oenggas na bahat i; „danon ni hajoe
adoe di aoe,” ning ia, — i adong. Sanga aha pangi-
doan nia soedë adong, dohot soedë ra halahi mandja-
lahisa. Podoman nia pë antong dipatama halahi ma,
io di hintjat sitoetoe. „Toe sadoe hita!” ning ia; toe si
këhë. Djadi laing songon i ma halahi doemoeroes-doe-
roes, pahaë pahoeloe, boti sadjo ma ari-ari mangihoet-
ihoet Radja Imboeloe Lan.
Doeng lolot ma halahi na marradja i songon i, sanoli
15 lakna dompak laho-laho si Parmiskin mandjalak-djalahi
partoenggoel gadisan ambaën pangoroe-oroei ni oetang
nia di Radja Martoea Namora. la si Parmiskin i halak
na siak panomoean anak madangol niandoeng, na so
marama so marina, markooem na donok pë soeada.
20 Antargan di ngoloe ni amang nia nian adong dopë
sapardoea satonga dilala ia pangarohai nia, harana
anggo di hatiha i dapotan ma nidokon ngada halahi
antong na kajo, ngada moesë antong na poejoet, tai
songon dok ni halak anggo hoem baoer-baoer sangkalan
25 adong do. Tai doeng matë amang nia, toeboe mada
dongan di sia parsahitan pardangolan; sinadongan na
nitadingkon ni amang nia soedë madoeng diboeat Radja
Martoea Namora. Doeng i didokon radja i moesë dopë
basa na adong dopë oetang ni amang ni si Parmiskin
30 i sariboe roepia nari, horbo opat; tading di sia na so
margarar. Pangoroe-oroei ni i mada, dongan, partoeng-
goel na niboeat nia i; doeng digadis ia anso digarar-
kon ia di radja i.
Mangida oenggas na bahat i toeboe ma di roha ni
35 si Parmiskin giot marpoeloet-poeloet, dibaën ning arop
nia, markasajaän dopë i oempado na mamboeat-boeat
partoenggoel i. Torang ari langka ma ia mandjalak-
djalahi poeloet, djana laho mamata-matai sanga di dia
do podoman ni oenggas na bahat i. Di ari na sadari i


43
dapot ia ma poeloet i, djana diboto ia moesë ma podo-
man ni oenggas i di hajoe ara i. Doeng i moeli ma
ia. Doeng ro di hoeta ia potang ma ari. Di na sabor-
ngin i marmasak poeloet i sadjo ma baënon nia,
ampir do ngada modoin ia baënsa, boti pasari-sari 5
oenggas na bahat i, madoeng songon-songon na niida
nia. Torang ni arina diarit ia ma lidi ni bargot bahat-
bahat ambaën lahanan ni poeloet i; i ma baënon nia
di ari na sadari i. Doeng madoeng dënggan tarbaën
ia, langka ma ia na giot marpoeloet i; bohal nia pë 10
ditaraon ia hian ma.
Di na marpoeloet i ia sampoeloe lima sadari, ma-
nombo djabat do doea poeloe sadari, baon bahat ni
oenggas i di panganon i. Laing songon i ma baënon
nia ari-ari. Doeng bahat dapot ia anso moeli ia mang- 15
gadissa. Sada onggang dohot rongkisa, toektoekna
diboeat ia; sada oenggas sipanganon, ngoloe-ngoloe
dioban ia moeli, digadis ia. Hëpëngna dilëhën ia di
Radja Martoea Namora.
Doeng lolot-lolot ma ia na marpoeloet i, djadi tar- 20
paida mada di sia oenggas Radja Imboeloe Lan;
homang ma roha nia mangida dënggan ni oenggas i:
imboeloena diida marragam-ragam, marsoesoen dënggan-
dënggan, songon na nipabandjar-bandjar. Doeng tar-
paida ma i di sia, toe si sadjo doma roha nia; nian 25
oelang so dapot ia i oenggas na marlinoe-linoe i;
inganan dohot podomanna pë dipardimata ia ma sanga
di dia; diida ia, i ma parintjatna sitoetoe. Doeng i
aha dopë dompak këhë oenggas i soedë, bo dipanaëk
ia ma toe gindjang toe oentjoetna an manaon poeloet 30
i; sidoeng tartaon, midjoer ia. Ngada sadia lolot ro
mada oenggas i giot modom; djadi aha dopë hona
mada oenggas Radja Imboeloe Lan, laloe madaboe
toe toroe; hoem madaboe didjoloi si Parmiskin ma
manangkoepsa. 35
Doeng targolom ia, djadi mangkoeling ma oenggas
Radja Imboeloe Lan; ning ia: „O Parmiskin! Moeda
na giot dapotan parsaoelian ko tingon aoe, oelang
tiopi aoe gogo, doeng i baën ma inganankoe sanggar


44
5
io
15
20
25
30
35
godang asa panganonkoe baën botik na lamoen sadjo
ari-ari. Tai anso diboto ho oelang aoe dokon-dokon di
halak, djana oelang gadis aoe,” ning ia, „lobi-lobi di
radja i Radja Martoea Namora sanga didokon ko aoe
da!” ning ia.
„Oio!” ning si Parmiskin.
Doeng i antong dipagolap-golap ia ma ari maro-
bansa moeli, anso oelang diida halak. Torang ari dibaën
ia ma barana godang, danon ni botik pë didjalahi ia
ma ambaën panganonna; doeng i anso digantoeng ia
toe boengkoelan; di si ma dibaën ia inganan ni Radja
Imboeloe Lan.
Torang ni arina bodik mata nia di na laho mam-
baën panganonna ia, harana diida ia na hodar ni
oenggas i: sërë dohot pirok sadjo do markimpal-kimpal.
Djadi lomo ma antong roha nia mamboeati sërë dohot
pirok i. Lakna alë dongan na doea toloe! na hodar
ni oenggas i sërë do, monmonna pë pirok do. Laing
songon i ma ari-ari, ninta noma djolo. Oetang nia na
di Radja Martoea Namora i madoeng saë ia; bagas
nia pë madoeng tarpadjongdjong ia; horbo dohot ban-
ting nia pë anggo hoem saindoek doea indoek madoeng
adong, hara ni toehor ni sërë dohot pirok nia i. Ho-
mang mada roha ni halak na di hoeta i mangida si
Parmiskin, sanga tingon dia dapot ia sërë dohot pirok
na nigadisan nia i.
Moeda na boesoek laing moeap. Pëto do hapë!
Lolot-lolot ni ari djadi tarbonggal ma di radja i Radja
Martoea Namora basa na adong si Parmiskin marajam-
ajaman oenggas na martoea, na margorar Radja Im-
boeloe Lan. Boroe ni radja i indokon adong sada boe-
djing na lobi djogi, gorarna:
Nai Gala Baroemoen,
pangkobar na tama-tama,
panjirik mangago roha,
parbibir marsëga mata.
Soedë halak maloengoen
baën dënggan ni tompana,


45
di Padang Bolak, bo di Toba,
ngada adong songon ibana.
Doeng tarbonggal ma di radja i oenggas Radja Im-
boeloe Lan oenggas ni si Parmiskin i, djadi disoeroe 5
alap ia ma si Parmiskin, giot mangkilangsa radja i.
Doeng ro ma si Parmiskin, disapai radja i ma ia,
sanga tingon dia dapot ia oenggas i.
Aloes ni si Parmiskin: „Na dapot poeloetkoe do i,
djanami!” ning ia. 10
Djadi goesar-goesar ma radja i di sia, sanga aha
dalanna anso poeraga ia marpoeloet-poeloet di harangan
ni banoea i ngada dohot pambotoan nia. Laho disoeroe
alap radja i ma oenggas i di si Parmiskin; oetang ni
si Parmiskin pë didokon ia moesë ma baso laëng na 15
so saë dope.
Aloes ni si Parmiskin : „ Moeda laëng na adong dope
oetangkoe, ning kita, morangkoe, hoedjagit ma i; tai
nian moeda na bolas do pangidoankoe di hita, oelang
nian oenggaski taboeat; batasanna aoe taparkatoban 1” 20
ning ia.
„Alap ma ni i ba, moeda na holong dope rohamoe
di hosamoe!” ning radja i.
Toektoek so baloson, hata so tardjoea; djadi këhë
ma si Parmiskin mangalap oenggas nia i. Djadi aha 25
dopë antong dipabaënkon radja i ma harandjangna
harandjang sërë; panganonna pë dënggan-dënggan ma
dibaën ia.
Manintjal na so niida, manggora na so binoto. Sa-.
lolot doeng ro di sia oenggas i, moer malolot moer- 30
moer roentjoer sinadongan nia. Horbo marpoepoe mar-
matëan, koedo songon i, banting pë songon i; na
hodar ni Radja Imboeloe Lan pë na hodar kian doma,
ngada bë sërë dohot pirok songon na djolo i. Radja i
pë songon halak na oto doma; ngada bë haroe mabiar 35
halak mangida ia; djadi mangkoeling ma Radja Mar-
toe Namora, ning ia: „O alë Radja Imboeloe Lan! On
da hoeida madoeng tëmoe të pintjala; baën tëmoe


46
baën na sala; soegari inda oelang ko, bëtak ngada
songon on paroentoengan niba!” ning ia.
Sip Radja Imboeloe Lan.
Malamba ma malolot marsak-marsak ni roha ni radja
5 i, këhë mada ia laho-Iaho, mamodil-modil toe ladang-
ladang ni halak, disoeroe oban ia oenggas Radja Im-
boeloe Lan. Di na laho boeat i halahi, ning kobaran i,
mangkoeling mada oenggas Radja Imboeloe Lan di
radja i; ningna: „Djanami! Moeda na dohot aoe nian
io na mardalan on, sangkiboeng pangidoankoe di hita;
anggo nian da botoan do hita oempado aoe, tai bo
songon i paingot na ingot!” ning ia.
„Aha ma?” ning radja i.
Ning Radja Imboeloe Lan: „Isë-isë margondang di
15 dalan, marbooe di tapian, mangëhëm laho toe bagas;
moeda ngada songon i, datdat maila iba di pardalanan,”
ning ia.
Aloes ni radja i: „Na so tontoe do gakkoe ho, adja-
ranmoe dopë oentë mardoeri; anggo i do sandjongkal
20 dopë aoe oempamana sian tano, na doeng doeng hoe-
boto ma i; sip sadjo ho lakna mahoea!” ning ia.
Sip antong Radja Imboeloe Lan.
Doeng i mardalan ma halahi; ngada sadia lolot tolap
ma halahi toe adian „Sisoenggoel loengoen, siharkari
25 soedë ni na dangol.” Tolap ro di si giot maradian ma
radja i di adian i; djadi diida ia tibal na rota ni
halak di adian i. Doeng i mangkoeling ma ia: „Na
so tontoe taroe na poran do lakna, halak na mahodar
. di adian on; harangan dohot batang aëk songon on
30 donok-donokna !” ning ia.
Aloes ni Radja Imboeloe Lan: „Ngada da halak
nampoena na hodar di si, djanami; andjing do i!”
ning ia.
„Na doeng mapoeltak do gakkoe lontjotmf, ngada
35 ditandai ho na hodar ni halak dohot na rota ni andjing,”
ning ia mandokon Radja Imboeloe Lan.
Doeng i mardalan moesë ma halahi; ngada sadia
lolot tolap ma halahi toe koboen ni halak. Diida halahi
soean-soeanan ni bajo i taroe marboeloengkon batoena;


47
toboe rahëan, pisang malamoeni; na asing-asing i pë
songon i moesë. Djadi diboloes-boloes radja i ma koboen
ni bajo i; doeng haroear sian koboen i mangkoeling
ma radja i: „Bajo i ma gakkoe halak na maradongna.
boti sonang gakkoe roha nia paida-ida soean-soeanan 5
nia i,” ning ia.
Aloes ni Radja Imboeloe Lan: „Djanami, anggo di
aoe i ma halak na so maradongna!” ning ia.
„Dja sip ma ho, Radja Imboeloe Lan, sanga hoe-
roengkamkon naron pamanganmf!” ning radja i. io
Doeng i mardalan moesë ma halahi; ngada sadia
lolot tolap ma halahi toe koboen ni sada bajo na to-
bang, na so haroe marsoean-soeanan. Doeng diida
halahi radja i mamoloes, mopop mada ia mamboeat
toboe nia na hoem sabatang i doma ambaën lëhënon 15
di radja i. Doeng solpoe koboen i, mangkoeling ma
radja i: „Ah, ibo roha mangida bajo na tobang i;
taroe so adong do soean-soeanan nia,” ning ia.
Ning Radja Imboeloe Lan: „Anggo di aoe, djanami,
i ma halak na maradong dohot na morana!” ning ia. 20
„Aman tjimbil dohot Aman djëpat do ho, gakkoe;
dja sip ma ho; oelang ko mangaloes-aloes anggo na
so malo do ho markobar!” ning radja i.
Doeng i moelak ma halahi moeli; tolap ro di hoeta
baën lodjana dilala radja i, ngada lakna mangëhëm ia 25
laho toe bagas. Dompak lakna maridi boroe ni radja
i di talaga ni bagas i; bo aha dopë ompot dioeng-
kapkon radja i pintoe i. Djadi gaba-gabaon mada,
dongan, boroe nia i marlodjong toe bilik maila ma-
ngida amangna i; ngada bë roear-roear hara ni ilana. 3°
Torang ni arina ro ma bajo-bajo na godang di hoeta
i na margorar Bandaharo So Pintjangon giot markobar-
kobar dohot radja i. Doeng i djoegoek ma halahi di
pontas ni bagas na godang i martaringot-taringot tari-
ngot toe pardalanan ni radja i. Djadi dibaritahon radja 35
i mada soedë pardalanan nia i di Bandaharo So Pin-
tjangon. Hoem tarpadjodjor ia dopë soedë pangalaho
nia, matoemona sian dipoengka halahi mardalan rasa
toe na moelak, roear ma boroe ni radja i, laho ning


48
ia: „Amang dohot halak amang boroengkoe! Soegari
na halak oenggas Radja Imboeloe Lan, ia do hoeboeat
ambaën babërë ni damang. Saonnari baën ngada halak
ia, dipaoelak damang ia toe mora nia i, anso mora
5 nia i diboeat damang ambaën babërë ni damang!”
ning ia.
Ning amang nia i: „Aha ma anso didok ko , inang,
songon i?”
„Baën na hoedokon songon i, salang oenggas nia
io madoeng songon i bisoekna, moer ma nampoena oenggas
i, tontoe lobi dopë songon i bisoekna!” ning ia.
„Dia ma bisoek nia i?” ning radja i.
„Pardjolo bisoek nia i: Ia na nidok ni damang na
hodar ni halak, na rota ni andjing, ning ia. Pëto do
15 i. Soegari na halak na marota i, diboto ia do i adat
dohot oehoem, ngada ra i ia marota di adian na so-
ngon i. Baën na andjing do i, baën na marota ia di
si,” ning boroe ni radja i. ,,Padoeana: Halak na mora
dohot na maradong, ning damang nampoena koboen
20 i; ning ia: i ma halak na so maradongna. Pëto do i.
Soegari halak na maradong nampoena koboen i, mala
do i ia di damang pinomat saotik; baën na so mara-
dong do i ia, baën na so mala ia di damang. Pato-
loena: Bajo na tobang i halak na dangol, ning damang;
25 ning ia: i ma halak na soen maradongna. Pëto do i.
Tanda ni adongna di sia, mala do ia di damang!” ning
boroe ni radja i.
Djadi ning kobaran i: moelak mada oenggas Radja
Imboeloe Lan di si Parmiskin; asa boroe ni radja i
3° Nai Gala Baroemoen pë laloe ma di sia. Djadi sajoer
matoea boeloeng ma halahi dohot boroe ni radja i.
Laklak di gindjang pintoe,
Singkoroe digolom-golom; —
Maranak sampoeloe pitoe,
35 Marboroe sampoeloe onom.
Hombang ratoes, hombang riboe.
Sapot ni harambir rata,
di tangan ni boroe namora,


49
diboha laho toe saba
di lombang ni Si Tada-Tada; —
Ampot adong na hoerang tama
Bandjaran ni hobar-kobarna,
Manjomba aoe di toeana; 5
Oelang nian manintjal manggora!
Saba ni halak Toba,
Timbo-timbo tangga-tanggana,
Pilo-pilo djodjor soehina; —
Sanga dia na hoerang tama, 10
Sombangkoe di na mamasa;
Oelang aoe nian dihata!
12. SI BISOEK NA OTO.
Adong ma indokon sada halak na margorar Si Bisoek
na Oto. Dompak saoelak moeli sian aëk manjogot këhë «5
mada ia toe sopo na godang na di hoeta ni halahi
i giot marsisoedoe, dibaën bahat ama-ama marsisoedoe
di si. Doeng djoegoek ia di lamboeng ni ama-ama i
soedë, djadi ro ma dok nia: „O hamoe dongan! Napo-
tang i boto hamoe , këhë aoe mandëhë toe aëk godang 20
an, doeng i tardjama aoe intjor na godang, adong na
salomboe godangna; doeng i këhë intjor i manjoeroek
toe toroe ni batoe; djadi aoe pë antong hoesoeroek
moesë, bo hapit mada oeloengkoe; djadi doeng i
hoeboeat anak ni hajoe opat na sasaindaloe; doeng i 25
hoeoengkit batoe i, asa maloea oeloengkoe.” Ning ia.
Ro ama-ama na marsisoedoei i, gonggong kalahi .man-
tata mambëgë hobar ni si Bisoek na Oto i. Doeng i
didok ama-ama i ma: „Gonan doma hita rondam da-
bo si Bisoek na Oto on!” ning kalahi ma. Ro si Bisoek 30
na Oto: „Djop ni rohangkoe ma i!” ning ia. Doeng
4


50
i asa dibaën kalahi mada pantar boeloe na nidjalin
dohot kotang; doeng sidoeng dibaloen kalahi ma si
Bisoek na Oto di si, asa ditaroehon kalahi ma ia toe
batang aëk i.
5 Hoem soto marmoelian dopë halak na manaroehon
ia i, boeloes ro mada sada halak odji na markoedo di
dalan godang na di lamboeng ni batang aëk i, asa
didok ia ma songon on: „Laho toe dia toean i?” ning
ia. Ro odji i: „Bo! Mahoea ho lakna Bisoek na Oto,
10 ambaën na songon i?” ning ia. Aloes ni si Bisoek na
Oto: „Ah, songon on mada toean, pananggoengankoe
dibaën radja i, harana nada giot aoe di boroe nia na
djogina i, bo dirondam ia aoe; giotkoe nian ina-ina
do,” ning ia. Ro toean i: „Nada adong lakna panga-
15 lëhënan ni radja i di boroe nia i?” ning ia. „Nada!”
Soegari giot toean i, këhë sadjo ma toean i toe si
manjapaisa; angkon sigop dilëhën radja i boroena i di
toean i; tai djolo harkari ba pambobokkón, doeng i
koedo ni toean i pë angkon dilëhën toean i do hoe-
2olomboet, anso dapot toean i boroe ni radja i!” ning
ia. „Djadi!” ning odji, asa diharkari ia ma pantar na
nibobokkon toe si Bisoek na Oto i; doeng i dilëhën
ia moesë ma koedo nia i lomboeton ni si Bisoek na Oto.
Doeng i këhë ma odji i toe hoeta manjapai boroe ni
25 radja i. Ro radja i, boeloes dipaorot ia ma odji i sian
koeta i, dibaën nada maradat diida ia. Djadi moelak
ma odji i, asa diloeloei ia si Bisoek na Oto, nada bë
diida ia, noem ma digilohon si Bisoek na Oto koedo
i. Ia odji i madoeng ila sadjo roha nia na nipaoto-oto
30 ni na oto i.


5i
i3- RADJA MARTOEA MAMORA.
(Si Tohoek)
Ia indokon di na robi adong ma sada halak partiga-
tiga [pardjagal] na maradong sitoetoe; djadi dibaên na
maradong i ia, dilëhën Radja Martoea Mamora ma 5
iboto nia di partiga-tiga i; tai ngada sadia honok doeng
bolkas iboto ni radja i di sia, roegi ma ia na martiga-
tiga i. Djadi madoeng markantjit sitoetoe halahi, asa
bagas nia pë madoeng digadis ia. Djadi padjongdjong
bagas na mënëk doma ia di topi ni batang aëk di 10
roear koeta i, inganan ni halahi na doea dohot parson-
doek nia i. Ngada sadia honok doeng sidoeng bagas
na mënëk i, digora pidong ma parsondoek nia i; djadi
antargan so sorang dopë na di bortian i, marangkat
[matë] ma partiga-tiga; djadi tading ma hoemon anak 15
boroe i mardangol di roear koeta i.
Doeng adong doea boelan doeng matë partiga-tiga
i, sorang ma na di bortian i; tai na sorang i nada
anggo djolma, tohoek do. Doeng diida anak boroe i
na sorang i tohoek, boeloes tangis marsiloeloeton ma 20
ia: „Ia alë inang ! paroentoengan niba on; bahat do
halak nian na markantjit, tai antong nada poran songon
parkantjitankón; sorang ma nian daganak niba, tai
tohoek do!” ning ia, laho didokkon ia:
„Tandiang gabë toras, 25
Sihampir gabë gambir; —
Toe dia pë so bolas,
Toe dia pë so tampil!”
Doeng songon i, boeloes mangaloempat-loempat ma
tohoek i toe bondoel i, laho mangkoeling ma ia: „Adong 30
kë, inang! bagi maila ho maranak aoe?” ning ia.
Ro aloes ni ina-ina i: „Nada ba, amang! maila aoe
maranak ko; djaroe tohoek pë ho, angkë ho ma ia


52
amang, na hoetoeboehon !” ning ia; asa digoar ia ma
anak nia i si Tohoek.
Honok-konok songon i, saoelak didokkon si Tohoek
ma di ina nia i: „Toboesi djolo inang! goepak i di
5 aoe, anso këhë doma aoe mangarabi pardjaoengan toe
ipar an!” ning ia. Djadi ditaboesi ina nia i ma goepak,
dilëhën ia ma di si Tohoek. Torang ari ditambatkon
ina-ina i ma goepak i toe ak ni anak nia i; doeng i
këhë ma si Tohoek marlangë toe ipar an. Doeng bol-
io kas ia ro di ipar an, dioengkap ia ma badjoe tohoek
nia i, haroear ma ia sian bagasan, madoeng songon
djolma hinan; angkë hoemon sian roear do lakna
tohoek, anggo di bagasan djolma hinan do. Doeng i
mangarabi ma si Tohoek di topi aëk i; di patoemo-
T5 naänna manampoel i ia didokkon ia ma:
„ Ranggas-roenggis
Boeloeng ni hopo-hopo ; —
Bagas porngis,
Oelang magopo!”
20 Doeng adong saonan ia na maroelak-oelak manga-
rabi i, dipahiang ia ma djolo na nirabi nia i; doeng
hiang kaoema nia i, disoerboe ia ma. Djadi didokkon
ia ma di ina nia i: „Djalahi ma djolo, inang, batoe ni
djëlok, anso adong soeanonkoe toe haoemangki! angkë
25 i do hoeida tanona; anggo djaoeng dohot ëmë aropkoe
nada toeboe di si!” ning ia.
„Hahoeamoe ma hë, amang! djabat sai honok ma-
ngarabi, anggo hoem djëlok sadjo do soeanonmoe;
nanggo di lamboeng bagasta on kita manjoean djëlok,
3° da toeboe do i; boti sadia ma djabat lobas kita? Anggo
gadison do so bagi lakoe!” ning ia.
Ro aloes ni si Tohoek: „labo hë , inang, songon i;
oelang hoem lodja sadjo doma aoe, djalahi ma oem-
bahat batoe ni djëlok i, anso hoesoean toe haoemangki!”
35 ning ia.
Doeng i didjalahi ina-ina i ma batoe ni djëlok i;
doeng dapot ia dilëhën ia ma di anak nia i; djadi
këhë ma si Tohoek manjoean djëlok i. Doeng adong


53
lima boelan martinggang ma djëlok nia i. Saoelak dioban
ia ma sangkiboel djëlok na godangan, asa didokkon ia
ma di ina nia i: „Taroehon djolo, inang, djëlok on toe
toelangkän, anso adong ingkajoe ni halahi!” ning ia.
Ro aloes ni ina nia i: „Nada da, amang, giot kalahi 5
maringkajoe djëlok!” ning ia.
„labo songon i angkon taroehon do !” ning si Tohoek.
Djadi nada hagagaän ina nia i, ditaroehon ia ma
djëlok i toe Radja Martoea Mamora, didokkon ia ma
mandok iboto nia i: „Indon djëlok di hamoe na sian 10
kaoema ni anakkf!” ning ia.
Ro aloes ni Radja Martoea Mamora: „Pajakkon kamoe
di si!” ning ia.
Djadi dipajakkon ina-ina i ma djëlok i, asa moelak
ma ia. Hoem lopoes do ina-ina i, boeloes disoeroe 15
amboengkon Radja i ma djëlok i toe parik i. Torang
ari disoeroe oban si Tohoek ma mangoelahi di ina nia
i sangkiboel nari djëlok toe toelang nia i, asa didokkon
ia moesë ma: „ Moeda giot mamola halahi, inang, di
djëlok i, oelang magogo toe diboha halahi, asok pë 20
diboha!” ning ia.
Doeng i këhë ma ina-ina i manaroehon djëlok i
mangoelahi; angkë nada targaga ia na nidok ni anak
nia i, asa didokkon ia moesë ma pambohana songon
na nidok ni si Tohoek i; doeng i moelak ma ia. Doeng 25
lopoes ina-ina i, diboha halahi ma djëlok i giot lom-
paon di babi, asa dibaën kalahi ma pambohana songon
na nidok ni ina-ina i; djadi hoemon maboha dopë sa-
otik, boeloes marsinondang ma djëlok i; diida halahi
ma songon hoenik na tobang dibagasan djëlok i; angkë 30
hoemon sërë mata sadjo do lakna di bagasan djëlok i.
Doeng diida radja i songon i, disoeroe djalahi ia ma
toe parik i djëlok na niamboengkon natoeari i; doeng
i ganoep ari disoeroe radja i ma mangalap djëlok i toe si
Tohoek. Djadi honok-konok songon i, madoeng moer 35
maradong radja i dibaën djëlok ni si Tohoek i.
Saoelak disoeroe si Tohoek ma ina-ina nia i manjapai
boroe ni toelang nia i di sia, dibaën boroe ni toelang
nia i adong pitoe. Djadi didokkon ina nia i ma: „Nada


54
da, amang, ra i boroe toelangmf di ho, hara ni tohoek
i ho; soegari halak ko nian, amang! djaroe songon
on pê parkantjitanta, laing poeloek dope aoe manjapai
boroe toelangmf di ho. Anggo on, amang, nada poe-
5 loek aoe manjapaisa!” ning ia.
Ro aloes ni si Tohoek: „Djaroe songon i ba, inang,
laing doega do sapai!” ning ia.
Djadi nada hagagaän ia bë hobar ni anak nia i;
langka ma ia na manjapai boroe i toe iboto nia i. Ro
10 aloes ni radja i: „Sapai hamoe maën moejoe i; moeda
ra do, padë!” ning ia.
Djadi dipoengka ia ma disapai ia maën nia i sian
siangkaän lopoes toe paonomkon i; tai dos do aloes
ni halahi, didokkon kalahi ma: „ Hahoea ni halak ma
’5 anakmoe tohoek i? Salang mangaligi i magigi halak!”
ning kalahi. Tamba ni i, dipartodjatkon kalahi dopë
namboroe ni halahi i, asa dipartoektoekkon kalahi
moesë oeloena i toe dingding i, djadi madoeng mar-
bosari ina-ina i moelak toe bagas nia i. Doeng tolap
20 ia ro di bagas nia i, dihobarkon ia ma soedë di anak
nia i na nidok bopë na nibaën ni maën nia i na toe
sia. Doeng i ditidjoeri si Tohoek ma soedë pamatang
ni ina nia na marbosari i, asa nada antong piga dan
boeloes maloem do soedë na marbosari i. Djadi didok-
25 kon ia moesë ma di ina nia i: „ Djaroe songon i pë,
inang, ditaon ko, anggo intjogot laing oelahi do ma-
njapai sianggian i!” ning si Tohoek.
Torang ari këhë m’a ia manjapai maën nia sianggian
i; tai anggo i lakna hoemon diboto ia na giot ro nam-
30 boroe nia i manjapai ia, boeloes dipahëmbang ia ma
amak djoegoehan ni namboroe nia i. Hoem bolkas
namboroe nia i toe bagas i, boeloes disoeroe ia ma
marboerangir, asa disapai ia moesë ma sanga aha baë-
non ni namboroe nia i toe si. Ro aloes ni namboroe
35 nia i: „I mada maën, natoeari disoeroe si Tohoek aoe
manjapai hamoe sanga isë na giot di sia; djadi madoeng
koesapai soedë angkamoe, nada adong na giot di si
Tohoek. la on pë disoeroe ia moesë aoe nangkin ma-
njapai ho, sanga giot ko di sia!” ning ia.


55
Ro aloes ni maën nia i: „Bo, anggo aoe doda, nam-
boroe, moeda na niokoemoe do si Tohoek anakmoe,
laing na giot ma aoe di sia! Bia pambaën ni i so
giot iba di anak ni namboroe niba?” ning ia.
Djadi këhë ma ina-ina i paboahon hobar ni maën 5
nia i di iboto nia i; djadi ro dok ni radja i: „Moeda
na ra do maën moejoe i di si Tohoek, padë ma i;
tai ba angkon martangga sërë do bagaskón, asa pan-
tjoer na di hoeta on i pë angkon sërë do soedë baënon
ni halak si Tohoek; doeng i angkon gadja moesë do i°
maroban boroengki toe hamoe an. Moeda nada songon
i, nada hoelëhën boroengki; tai anggo tarbaën kalahi
songon i, bo sannari oban kamoe toe si maën moejoe
i!” ning radja i.
Doeng i këhë ma ina-ina i, dipaboa ia ma soedë ’5
hobar ni iboto nia i di si Tohoek. Doeng potang ari
didokkon si Tohoek ma di ina nia i: „Antong inang,
anggo songon i do didokkon toelangkoe, këhë ma aoe
mangalap paroemaënmi!” ning ia.
Doeng i këhe ma si Tohoek toe hoeta ni toelang 20
nia i borngin i, asa dioesapkon ia ma goeroe-goeroean
nia; doeng i djadi sërë ma tangga ni toelang nia i;
sërë moesë ma soedë pantjoer na di hoeta i. Doeng i
ditampar ia moesë ma doea losoeng na di hoeta ni
toelang nia i gabë gadja, djadi dioban ia ma gadja 25
na doea i toe alaman ni toelang nia i, dilomboet ia
ma sangkiboel asa na sada nari giot lomboeton ni boroe
toelang nia i.
Torang ari diida Radja Martoea Mamora madoeng
sërë tangga ni bagas nia i, asa pantjoer pë madoeng 30
sërë soedë; doeng i diida ia moesë ma di alaman nia
i doea gadja, sangkiboel madoeng dilomboet si Tohoek.
Doeng sidoeng mangan disoeroe Radja i ma boroe nia
i këhë mangihoetkon si Tohoek. Doeng i dilomboet
boroe i ma gadja i. Di na langka i halahi ditidjoerkon 35
angka-angka nia i ma ia: „Këhë ma ho toe tohoekmi!”
rap ning kalahi. Djadi ngada piga dan bolkas ma halahi
toe bagas na mënëk i.
Doeng adong saboelan doeng bolkas boroe i, mar-


56
kordja ma Radja Martoea Mamora, dibaên giot mamili
toenanganna boroe nia na onom nari; djadi disoeroe
ontang radja i ma soedë radja-radja, bo pë anak ni
radja-radja na di loeat i toe hordja nia i, asa boroe nia
5 na di si Tohoek i pë dohot ma disoeroe ontang ia.
Djadi dompak di mata ni hordja i, këhë ma halak
soedë toe hoeta ni Radja Martoea Mamora i, asa halak
bagas ni si Tohoek i pë këhë ma toe hordja i; tai
anggo ina nia i këhë ma toe haoema, tading ma si
io Tohoek di bagas sangkiboel ia. Moeda hoem lopoes
ina nia i këhë toe hamoema, dioengkap ia ma badjoe
tohoek i, dipamasoek ia toe bagasan boeloe, disoeroek-
kon ia toe taroema i; doeng i dioesapkon ia ma goeroe
goeroean nia; ditampar ia ma losoeng gabë hadjaran,
15 andoeri gabë palano, asa andaloe gabë kokang; doeng
i dilomboet ia ma hadjaran i këhë toe hordja ni toe-
lang nia i, tai haroro nia toe hoeta i sian dalan na
asing do.
Doeng bolkas si Tohoek ro di hoeta i, homang ma
20 roha ni halak soedë mangida bajo i, dibaën djogina,
boti dibaën djëgës ni hadjaran nia i, asa anggo ning
roha ni halak soedë anak ni radja na sian loeat na ba-
lok do i. Doeng i dipamoeloeskon ia ma hadjaran nia
i toe dapoer ni bagas ni toelang nia i, diida ia ma di
25 si parsondoek nia i mangalompa ingkajoe. Djadi di-
pangido ia ma aëk saotik di anak boroe i. Ro aloes
ni anak boroe i: „Na so toer do aropkoe ho! Nada
diida ho lakna na doeng kalak poena do aoe?” ning
ia. Angkë nada diboto ia sanga isë i na mangido aëk
30 na di sia i. Tai anggo angka-angka nia i hoemon di-
ida halahi si Tohoek, djop sitoetoe ma roha ni halahi,
asa hoemon dipangido bajo i do aëk di halahi, boeloes
marsiradoe ma halahi mangalëhënsa. Doeng i boeloes
moelak ma si Tohoek. Doeng bolkas ia ro di bagas
35 ni halahi i, dipamasoek ia ma badjoe tohoek nia i,
ditampar ia moelak hadjaran i gabë losoeng, palano i
gabë andoeri asa kokang i gabë andaloe.
Doeng lopoes si Tohoek sian koeta ni toelang nia i,
mangarohai ma parsondoek nia i: „Bëtak na hoeson-


57
doekkon i do bajo na ro nangkin!” ning roha nia.
Doeng potang ari moelak ma anak boroe i, asa di-
dapot ia si Tohoek madoeng poergoek di gindjang
bon doel i.
Doeng adong saboelan doeng i, markordja moesë 5
ma Radja Martoea Mamora, asa disoeroe ontang ia ma
soedë radja-radja na di loeat i, asa boroe nia i pë an-
tong dohot moesë ma disoeroe ontang ia. Djadi dom-
pak di mata ni hordja i hoem lopoes mangan manjo-
got i, didokkon parsondoek ni si Tohoek i ma di nam- io
boroe nia i, basa na këhë ma ia toe hordja i; hapë
lakna na mondjap do ia toe bagasan ringkar. Djadi
anggo ning roha ni si Tohoek na doeng pëto do këhë
parsondoek nia i toe hordja i. Doeng këhë ina nia i
toe haoema, boeloes mangaloempat ma si Tohoek toe 15
alaman i; dioengkap ia ma badjoe tohoek nia i, dipa-
masoek ia toe bagasan boeloe, disoeroekkon ia toe
toroe ni bondoel i. Doeng i ditampar ia ma losoeng
gabë hadjaran , andoeri gabë palano, andaloe gabë ko-
kang; doeng i këhë ia toe hoeta ni toelang nia i. 20
Hoem këhë si Tohoek, boeloes roear ma parsondoek
nia i sian ringkar i; diboeat ia ma badjoe tohoek i
sian toroe ni bondoel i, diboenihon ia toe na asing;
doeng i dipahipas ia ma këhë toe hordja i sian dalan
panigoran. Ngada sadia honok ia doeng bolkas ro di 25
bagas ni ama nia i, bolkas moesë ma si Tohoek toe
hoeta i. Boeloes dipamoeloeskon ia ma hadjaran nia i
toe dapoer ni toelang nia i. Diida ia ma di si par-
sondoek nia i mangalompa; djadi dipangido ia ma aëk
toe parsondoek nia i. Ro aloes ni parsondoek nia i: 3°
„Na so toer do ho lakna! Nada diboto ho na doeng
kalak poena aoe?” ning ia.
Doeng i këhë ma si Tohoek mangido toe angka ni
parsondoek nia i; djadi boeloes marsiradoe ma halahi
mangalëhënsa. Doeng i moelak ma ia. Doeng ro di 35
bagas nia i ia, diida ia badjoe nia madoeng mago.
Doeng ro ina nia i sian kaoema, hoem diida ina nia i
ia, boeloes homang ma ina nia i. „Anak ni radja sian
dia do loeai bajo on?” ning roha nia. Doeng i boeloes


disapai si Tohoek ma ina nia i, didokkon ia ma:
„Isë, inang! mamboeat badjoengkoe sian on?” ning ia.
Ro aloes ni ina nia i: „Oelang tadok songon i di
aoe; si Tohoek do anakkoe, nada anakkoe hita!”
5 ning ia.
„Anakmoe doda aoe, inang! Badjoengkoe do i tohoek
i,” ning si Tohoek.
Doeng i ngada piga dan nari ro moesë ma parson-
doek nia i, asa didapot ia madoeng djoegoek si To-
10 hoek di bagas i songon anak ni radja; asa anggo ia
nada homang bë roha nia; angkë madoeng diboto ia
basa sinondoek nia do i. Doeng i disapai si Tohoek
ma parsondoek nia i: „Ho dê hë mamboeat badjoengki?
Paoelak i di aoe! Moeda nada ra ho paoelak i, mar-
kantjit ma hita toe poedi on!” ning ia.
Ro aloes ni parsondoek nia i: „Bo markantjit kita,
nada ra aoe paoelak i!” ning ia.
„Antong marë ma tatoetoeng!” ning si Tohoek.
Djadi ditoetoeng kalahi ma badjoe tohoek i di ala-
20 man i; dompak di na manoetoeng i halahi, mandjadi
ma sian api i bagas na godang, singkop soedë pandja-
maänna, dohot pahan-pahanan na nipahan ni halak;
djadi madoeng mamora madoema bo pë marbagas na
godang si Tohoek. Djadi sonang ma pangarohai ni
25 halahi sahonok mangoloe halahi. Tai anggo angka-
angka ni parsondoek ni si Tohoek i, holosan sadjo
doma halahi mambëgë sinadongan ni si Tohoek i.
Boti ma!
14. LANDOEK DOHOT BORANG-BORANG.
30 Saoelak indokon dompak marlaho-laho si Radja ni
Landoek di pasir ni batang aëk, tës toe djaë, tës toe
djoeloe, bo tardëgëhon ia ma anak ni borang-borang;


So
boeloes matipoel patna i. Santongkin nari ro ma indoek
ni borang-borang i, manigor langan doma ia mida pat
ni anak nia na matipoel i.
„Amang na so hoeparmoeda sajang! Na mahoea do
ho anso gas patmón?” ning ia. 5
Ro aloes ni anakna i: „Nangkin inang! ro si Radja
ni Landoek, boeloes didëgëhon ia patkón: ligi ma ma-
doeng magas; margasa ma aoe aropkoe toe poedi on
dibaën on!” ning ia.
Doeng songon i boeloes milas ma roha ni indoekna i°
i, bo këhë ma ia santongkin i mandjalahi si Radja ni
Landoek. Inda sadia lolot padoempang ma halahi.
„Alë si Radja ni Landoek! Biasi ditipoelkon ko pat
ni anakki?” ning ia. Ro aloes ni si Radja ni Landoek:
“I mada namboroe ! *5
Boroe boroe do nian manoekkón
Na nioban ni halak Si Ladang; —
Djaroe namboroe pë hoedokkon,
Nada anggo ibot ni damang.
Nangkin maraolan koeida boeloeng ni goembot di 20
robaën, margantoengan oeloe-oeloe ni si Radja ni Taroe-
toeng, tiop tonggol si Radja ni Galoga; bo hoeagan
mada, namboroe! na marmoesoe; soesa ma tëhë tano
on, ning rohangkoe. Bo manjarama aoe, nada bë
hoeida dëgëonkon, bo tardëgë aoe pat ni anggingkf, 25
boeloes matipoel. Nada na hoetoentoen i, namboroe!”
ning ia. „Moeda na songon i, marë ma tasapai goem-
bot sarobaën!” ning borang borang mandokkon landoek
i. Doeng i këhë ma halahi na doea.
„ Ompoeng goembot sarobaën! Biasi maraolan ka- 3°
moe soedë nangkin, margantoengan oeloe-oeloe ni si
Radja ni Taroetoeng, tiop tonggol si Radja ni Galoga,
manjarama si Radja ni Landoek, tardëgëhon ia pat ni
anakkoe , boeloes matipoel!”
„Anggo i do, alë borang borang! dibaën na tiop do 35
bodil ni Dja Siala, sintak podang ni Dja Boellë; hoeagan
mada na marmoesoe!” ning ia.
Doeng i këhë ma halahi na doea manopotkon Dja


6o
Siala dohot Dja Boellë asa disapai borang-borang moesë
ma halahi sanga aha anso songon i dibaën kalahi,
laho dihobarkon ia soedë. Ro aloes ni halahi: „Dibaën
na hapit do hampil ni si Radja ni Gajo hami ida, hami
5 agan na marmoesoe ma; dibaën i doda anso hami
baën songon i!” rap ning kalahi.
Doeng i këhë ma halahi toe si Radja ni Gajo; doeng
tolap kalahi ro di si, hoem diida gajo i ro borang-
borang , boeloes gilo ma ia toe toroe ni batoe na go-
10 dang, hara ni mabiar ia dipangan borang-borang i.
Doeng songon i, boeloes marsoerak ma si Radja ni
Landoek, laho didokkon ia: „Bia do diida ho, alë
namboroe! da pëto ma aropkoe songon i sala ni si
Radja ni Gajo i; i pë oelang gojak rohamoe di aoe.
15 Moelak ma hita; — toe poedi on baloskon toe si Radja
ni Gajo!” ning ia.
Doeng i moelak bë ma halahi, nada gojak bë roha
ni borang-borang i mida landoek i.
15. SI DJAMBOENGKOEK DOHOT SI
20 DJAMPITOENG.
Adong ma sada anak boroe na mabaloe na siak
panomoean ; pomparan nia doea simandjoedjoeng: sada
na boengkoek, gorarna si Djamboengkoek; na sada
nari na pitoeng, gorarna si Djampitoeng. Na soekoet
25 dangol ma parkantjitan ni na sabagas i; angkon laing
na margalas ma inangna i anso adong panganon ni
halahi.
Saoelak indokon disoeroehon inangna i ma daganak
na doea i marbabo ëmë toe saba, dibaon inangna i
30 giot këhë margalas. Sigat ari këhë ma antong daganak
i toe saba asa inangna i pë këhë ma margalas. Doeng
tolkas daganak i toe saba, ngada hoem doehoet-doehoet


6i
na niboeboetan ni halahi, soedê dohot ëmë i pë ma-
doeng tandos diboeboeti halahi mantjadi lipoeng doma
saba i. Tar oempotang moeli ma halahi asa inang ni
halahi pë an tong ro ma tingon pargalasan. Disapai
inangna i ma halahi sanga sidoeng do baboan ni saba 5
i. Ro aloes ni daganak i: „ Madoeng sidoeng dabo,
inang! na doeng lipoeng ma saba i hami baën.” Ro
inangna i: „Moeda songon i dabo nian, amang! ring-
gas-ringgas moejoe, djop ma rohangkoe, anta ra ma
moeba parkantjitanta on.” io
Torang ari këhë ma inangna i manoengkir ëmë na
nibaboan ni halahi, tai dao dopë ditatap ia madoeng
lipoeng saba i, dipatangkas ia, aha lakna na doeng
niboeboetan ni si Djamboengkoek dohot si Djampitoeng
ma ëmë i soedë, sangkabona pë ngada adong bë na 15
djongdjong. Ngada bë boti-boti milas ni roha ni inangna
i, boeloes moeli ma ibana asa goesar sitoetoe ma ia
di daganak i: „Ngada hoeambang songon i parbasa
moejoe di ëmënta i; niagan na pasalangkon kamoe;
hapë lakna na mamboeboeti ëmë i do. Ia on pë san- 20
nari ngada tola soeada morot kamoe ’ngon bagaskón;
ngada di aoe pomparan na maroban toe loboeng!”
ning inangna i. Ro aloes ni daganak i: „Moeda songon
i ningmoe antong, inang! mahoea bë i; morot kami
antong anso daboe rohamoe!” 25
Djadi boeloes midjoer ma daganak i këhë morot toe
bagasan roebaton i, asa diompa si Djamboengkoek ma
anggi nia i, dibaon ngada toeksa laho, mari-ari dibaon
na mapitoeng i. Doeng lolot ma halahi na mangarangan
i, tarpaida si Djamboengkoek ma bona ni toejoeng 3°
koedo sindorang manamboes toejoengna; djadi didokon
si Djamboengkoek ma di anggi nia i: „Intap soegari
anggi! di hoeta iba, markasaja ma nian toejoeng koedo
on ambaën lompaon; tai on di tonga tonga ni roebaton
godang on do iba, — aha ma djaot ni on bë?” 35
Ro aloes ni anggi nia i: „Moeda na markasaja do
i ningmoe, angkang! hita paoban-oban antong; isë
paboto-boto i anta mardjaot do i toe poedi on; dibaon
i hoetompi ma toejoeng on, anso tompi [ompa] moesë


Ó2
aoe!” Djadi ditompi si Djampitoeng ma toejoeng i
asa diompa si Djamboengkoek moesë ia, asa moelak
moesë ma halahi mangarangan.
Ngada sadia lolot tarpaida si Djamboengkoek moesë
5 bona ni tanaon asa maradian ma halahi di toroe ni
tanaon i, sindorang lakna manamboes tanaonna roeroes
di toroe. Djadi didokon si Djamboengkoek ma di anggi
nia i: „Tanaon on pë boto ho, anggi! mardjaot ma
on, soegari di hoeta iba ambaën pangalompa; tai on
io di tonga roebaton on do iba, aha ma antong djaot ni
on bë?” Ro anggi nia i: „Hita oban ba angkang!
Ompa aoe, hoetompi toejoeng, ditompi toejoeng tanaon;
isë paboto-boto i, anta adong djaotna toe poedi on!"
Djadi dioban kalahi moesë ma tanaon i.
15 Potang ari marmalam ma halahi di banir ni hajoe
na godang. Dibaon tondikna disoeroehon si Djamboeng-
koek ma anggi nia i mangahapi ranggas, anso pagor-
gor api halahi ambaën parsidoedoean. Djadi këhë ma
si Djampitoeng mangahapisa toe doeroe i asa tarahap
20 ia ma antong na songon ranggas; diladjo ia digaskon
ia, mangaroenta do ranggas i; doeng i bo didokon ia:
„O angkang, mangaroenta do ranggas on, ligi ma
djolo!” Paia diligi si Djamboengkoek hapë lakna tan-
doek ni oersa rago na bolon do na nidok nia ranggas
25 i; djadi didokon ia doma: „Togoe tiopi, anggi!
oelang paloea; margoelaën ma hita!” ning ia, laho
diboeat ia bongko asa dipanampoel ia oersa i laloe
matë. Djadi boetongan ma halahi saborngin i mangan
goelaën oersa; sa na taroban ditompi halahi anso
30 adong panganon di dalan. Laho langka didokon si
Djamboengkoek moesë ma: „Intap boti, anggi! di
hoeta iba, tandoekna on pë na godang do djaotna
ambaën sangkotan ni garigit; tai sannari ambaën aha
dopë on hoeboto bë?” Ro anggi nia i: „Hita oban ba,
35 angkang! Ompa aoe, hoetompi toejoeng, ditompi toe-
joeng tanaon, ditompi tanaon tandoek ni oersa on!”
ning ia. Djadi langka moesë ma halahi.
Lolot-lolot ni ari na mardalan i, ditatap halahi ma
dao haoema di tonga-tonga ni roebaton godang i asa


63
diparajak kalahi ma haoema i; diida halahi bagas di
haoema i na godang boti na dënggan, tai marpintoean
do pintoena soedë. Bajo nampoena haoema i i lakna
dompak di tangoema i; i ma na margorar Toengkot
na Moelë-oelë. Djadi manaëk ma daganak na doea i 5
toe bagas asa digoroehi halahi pintoe togoe-togoe. Ho-
mang ma si Djamboengkoek mangida bahat ni pan-
djamaän di bagas i: abit marsalin-salin , pinggan mang-
koek manamboesan ; djadi mardahan mangan ma halahi
di bagas i; loeas i margoeloeng-goeloeng ma halahi. i°
Dibaon maripoel diida Toengkot na Moelë-oelë api
di bagas nia i, këhë ma ia toe bagas nia i; tai pin-
toe pë madoeng marbingkolangan. Djadi dipiohon ia:
„Isë do hamoe na mambingkolangi na di bagaskón?”
Ro aloes ni si Djamboengkoek: „Hami do i!” „Na 15
djoengkat ma hamoe, patiboe oengkap pintoe on!”
Ro aloes ni si Djamboengkoek: „Ngada bolas aoe
mangoengkapsa!” „Na lindjang ma toetoe rohamoe!
Sai dan ma sai lolot ngada dopë oendjoeng adong ha-
lak na poeloek ro toe son; paintë anso hoepargas ko!” 20
ning Toengkot na Moelë-oelë. Ro aloes ni si Djam-
boengkoek: „Marlangit ko giot rnargas kalak! Tartaon
ko do hë papanganan ni saitkoe na gindjang on?”
ning ia, — laho digësëkkon ia tanaon i matoerëges, —
„i mada boto ho, sora ni saitkoe,” ning ia moesë. Ro 25
Toengkot na Moelë oelë: „Na bahat ma antong na
nidok ni sopakmf; oengkap ba anso hoebaën ko pa-
noengkol ngadol!” Ro si Djamboengkoek: „Ngada
lakna poersaja ho të ? Tangihon, ligi! Hoeboeboet pë
saitkón anso diida ho godangna,” ning ia, — laho di-3°
gêsëkkon ia tanaon i asa dirambankon ia sangkiboel
toejoeng koedo i. „Saon mada boto ho, godangna
saitkoe!” ning ia.
Diida Toengkot na Moelë-oelë sait i, adong ma
biar ni roha nia saotik. Hoem songon i dopë, dido- 35
kon si Djamboengkoek moesë: „Di son dopë sada
nari!” ning ia, — laho dirambankon ia toejoeng koe-
do i sangkiboel, tongon moesë toe bohi ni Toengkot
na Moelë-oelë. Moer mabiar mada Toengkot na Moelë-


64
oelë; hoem matoemona giot morot dope ia, didokon
si Djamboengkoek moesë: „ Di son dopë tandoekkoe
nangkan panandoek ni bitoehamf, anso matë sadari
ho hoebaën!” ning ia asa didjoedjar-djoedjarkon ia
5 tandoek ni oersa i toe balian. Habang tondi mada
Toengkot na Moelë-oelë, gilo songon na nitoeloes ni
moesoe; mantjadi manamboes mapopo djëgang nia i
partoenda nia na marlodjong i.
Doeng diboto si Djamboengkoek dohot si Djampi-
10 toeng na doeng gilo Toengkot na Moelë-oelë, djop
ma roha ni halahi, asa didokon si Djampitoeng ma:
„Sannari pë nida ma h'asaja ni na hita oban on; mar-
djaot do hapë pala ringgas boti poeraga iba, atëhë
angkang?” „Oio, tai ba anggi! ngada tarbaën kita
*5 lolot mian di bagas on; moeda diida ia hita, taoekën
diboenoe ia ma hita. On pë mangan modom ma hita
toloe ari toloe borngin on, anso morot kita tingon ba-
gas on!” ning si Djamboengkoek.
Doeng toek halahi toloe ari di si, dipamboeati ha-
20 lahi ma abit na dënggan-dënggan sa na lagak taroban;
doeng i diboeat kalahi sërë, adong do sapoeloe soe-
pak tingon parkombal-kombalan ni Toengkot na Moelë-
oelë. Djadi morot ma halahi tiboe-tiboe tingon ba-
gas i.
25 Taringot di Toengkot na Moele-oele, madoeng laing
mabiar ia ro toe haoema i; doeng lolot ro do ia nian,
tai ngada bagë aha bë diida ia di si. Abit-abit madoeng
mago asa parmomosan soedë madoeng magarë; sërë
pë madoeng ngada di poera bë.
30 Lolot-lolot ni ari daganak na mardalan i, ditatap
kalahi ma hoeta ni halahi. Marajak hoeta i didokon
si Djamboengkoek ma di anggi nia i: „Sannari, anggi!
tolap ma hita toe hoetanta; doemënggan ma hita bagi
dos abit-abit dohot sërë on.” „labo, bagi ma anso
35 hoepili!” ning anggi nia i. Djadi dibagi si Djamboeng-
koek ma asa dipabahat boti na dënggan-dëngganna sadjo
dibaën ia toe adop nia; doeng i didokon ia: „ Pili
mada, anggi! madoeng dos hoebaën! Doeng i diahapi
anggi nia i ma; doeng diboto ia bahatan do na di


65
adop ni angka nia, „On ma di aoe!” ning ia. Ro si
Djamboengkoek : „Ngada dope tëhë dënggan pambagi
nangkin; paintë anso hoebagi djolo moelak!” Djadi
dibaën ia na bahatna toe adop ni si Djampitoeng, na
otikna toe adop nia. „Pili ma!” ning ia. Doeng i dia- 5
hapi si Djampitoeng, madoeng bahatan na di adop
nia i. „On ma di aoe!” ning ia. Ro si Djamboeng-
koek: „Hoerang dosdos dopë tëhë, anggi! pambagi i;
hoebagi moesë djolo moelak!”
Madoeng toloe noli dibagi ia, laing diboto anggi 10
nia i do na bahatna; paopat nolihon milas ma roha
nia. „Na boto ma antong si Pitoeng on!” ning ia, —
laho dipandarap ia matana i sagogo nia; oentoeng ni
si Djampitoeng na giot marnida, boeloes moengkap
mata nia na pitoeng i, bo marnida. Tai ia pë, dom- 15
pak na nipandarap ni si Djamboengkoek i, boeloes
ditodjankon ia angka nia i sagogo nia tongon toe
boengkoekna i; boeloes malidang. Djadi madoeng rap
torkis kalahi. Ngada bë boti-boti moga ni roha ni ha-
lahi; taringot di bonda i, ngada toeloes bë dibagi ha- 20
lahi; rap doma halahi poenasa. Doeng i moeli ma
halahi, topot ma halahi toe bagas ni halahi; tai ngada
bë ditandai inangna i halahi.
Djadi didokon si Djamboengkoek ma: „O ompoeng!
hami nian giot marmalam di bagasmón!” Ro aloes ni 25
inangna i: „Ngada anggi, tama hamoe marmalam di
bagas on , dibaon aoe halak na mabaloe na siak pano-
moean, na soekoet parkantjit ni parkantjitan; boti pë
ngada bagë aha na adong lëhënonkoe di hamoe. Inda-
han djëgang do na adong di bagas on. Doemënggan 3°
ma, anggi, topot kamoe toe bagas ni radja i; di sopo
nia i do parmalaman ni halak si ro ro.” Ro dok ni si
Djamboengkoek: „Ngada ba ompoeng! Angkon di
bagasmón do hami marmalam; anggo taringot di pa-
nganon, angkë indahan djëgang pë oendjoeng do hami 35
pangan.” Laing ditoelakkon inangna i do halahi, tai
digogohon daganak i do angkon marmalam di si do
halahi. Ro inangna i: „Moeda angkon laing di son do
hamoe, oelang sarita roha moejoe di aoe; oempë bagë
5


66
aha na adong; ngada nian hara ni holitkoe, dibaon
taroe na soeada do di aoe.” Ro si Djamboengkoek :
„Oelang roesak ko, ompoeng! di panganon na soeada.
Na, pitis on; taboeskon ma toe dahanon!”
5 Doeng i kêhë ma inangna i manaboesi dahanon asa
mardahan ma ia; djadi mangan ma halahi. Simpoel
mangan markobar-kobar ma halahi asa disapai daganak
i ma: „Aha do dalanna ompoeng! anso sado ho sadjo
di bagas on ; ngada lakna adong anakmoe sanga boroe-
iomoe?” Ro inangna i: „löt bo, anggi! aoe ma dabo,
anggi, halak na oedi; sannari maranak marboroe pë
soeada bë. Adong do nian na djolo i anakkoe, i ma
si Djamboengkoek dohot si Djampitoeng; tai ngada
hoeboto bë sanga na doeng ro-ro di dia anak na so
J5 hoeparmoeda sajang i.” Doeng i ditangkasi halahi ma
aha dalanna anso morot anak nia i; djadi dipardok
inangna i ma soedë. Ro si Djampitoeng: „Antong
lakna ompoeng! na so holong do rohamoe di anakmi?
Ampot dibaon na boengkoek dohot na pitoeng i do
20 anso songon i moeda ni rohamoe di halahi?”
„Ngada anggi! pala pomparan, djaroe halak salo-
bong, oelok salobong ngada moeda rohangkoe; dibaon
na hoeambang do naingkan i toe dia pë so ban pom-
paranki, anso hoepaorot kalahi. Ia on pë sannari, intap
25 boti hoeboto sanga di dia, hoealap do anakki!” —
laho robak ma iloe nia tangis asa diandoeng ia ma
anak nia na doea simandjoedjoeng i.
Hoem songon i, boeloes didjombai si Djamboeng-
koek dohot si Djampitoeng ma inangna i. „Hami ma
3° dabo, inang! pomparanmi!” ning kalahi, laho tangis
marsiriaon. Tai ngada poersaja inangna i; angkë ngada
songon tompa ni anak nia i diida ia. Doeng dipaban-
djar halahi na doea dopë soedë ’ngon bona rasa toe
hasidoengan anso poersaja inangna i. Djadi djop sitoetoe
35 ma roha ni inangna i; halahi pë antong ngada pë mar
kantjit songon na djolo, dibaon madoeng manamboes
sërë ni halahi.


6;
16. HOBARAN NI SI PARPODOM.
Aha dope indokon adong ma sada halak na mar-
gorar si Parpodom; amang nia ngada adong be, inang
nia na tobang ma. Si Parpodom nangkinondi na soe-
koet losok; giot nia hoem na modom sadjo sasadari 5
di bagas ni halahi i; dibaon i ma anso nigorar ia si
Parpodom.
Saoelak dompak margoeloeng-goeloeng ia di bagas i,
ning inang nia ma mandokon ia: „Na poran ma ho antong,
Parpodom! Taroe laing na goeloeng sadjo sasadari; da 10
këhë ma ho laho-laho toe bagas ni toelangmän! Ala-
toea adong oentoengmoe dilëhën kalahi boroena i di
ho sogot; anggo boroe toelangmoe na pitoe i, ngada
marimbar i boeatonmoe, — antapna adong na ra di ho !”
Ro si Parpodom : „ Hoehahoea ma antong, inang! 15
këhë toe si ? Songon on ma parkantjitan niba! Salang
parabiton niba songon on ma bo; patidahonsa pë maila
iba! Aropkoe doemënggan ma djolo markaja aoe man-
djalahi panoboesi abitkoe, anso këhë aoe toe si mar-
tandang. I pë mardjagal doma aoe intjogot; mambaën 20
itak ma ho, anso adong gadisonkoe toe onan!” ning ia.
Torang ari mambaën itak ma inang nia i toloe bang-
kiang; djadi këhë ma ia manggadissa toe onan. Madoeng
lolot dipaintë ia, laing so adong do halak mangarga
itak nia i, djabat ma malë ia; djadi dipangan ia ma 25
itak i sangkiboeng. Adong sangombas doeng i, ro ma
halak mangarga itak nia. Ro aloes ni si Parpodom:
„Na godang ba arga ni itakkón; angkë antong rohamoe
pala nipangan sangkiboel, ngada malë bë iba sataon;
dibaon i ma anso godang sitoetoe argana!” 3°
Diambang bajo i toetoe na nidok ni si Parpodom i;
djadi por ma roha nia giot manoboesisa; disapai ia
sanga sadia do na pëto anso targadis si Parpodom. Ro
aloes ni si Parpodom: „Angkon gadoebang na manam-
poelkon ibana doba, balioeng na manahahon ibana 35


68
sambar ni itakkoe na doea on, anso tarlëhên aoe; i
pë moeda adong do dapot ko na songon i marsambar
kita!” Tai dibaon na binoto nia kinan do lakna adong
gadoebang rongkon balioeng ni bajo i na songon i.
5 Dibaon por ni roha ni bajo i antong di itak i, këhë
ma ia mangalap gadoebang rongkon balioeng nia i,
asa dilëhën ia di si Parpodom; dioban ia itak i moeli.
Doeng lakoe itak ni si Parpodom i, këhë ma ia
moeli, dioban ia gadoebang rongkon balioeng i. Disapai
io inang nia i sanga lakoe do itak i. Ro aloes nia: „Angkë
malë hoelala nangkin, bo hoepangan !” ning ia; djadi
sip inang nia i.
Torang ari këhë ma ia toe harangan mangarabi;
disoeroehon ia ma gadoebang rongkon balioeng nia i
15 manabai hajoe i. Marajak tonga ari salang ma satonga
tor na nirabi nia i; djadi moelak ma ia. Doeng tolap
ia ro di bagas, disapai inang nia i sanga toe dia ia
manjogot i. Ro aloes nia: „Ngada ba, inang! Këhë
aoe nangkin mangarabi, taragak rohangkoe giot mar-
20 kaoema haoema; tarrabi aoe adong gakkoe saparka-
tjangan do!”
Padoea arina këhë moesë ma ia moelak sipsip na
mangarabi i; disoeroehon ia ma gadoebang rongkon
balioeng i marsidoengisa. Marajak tonga ari salang ma
25 soedë tor i; djadi moeli ia. Doeng ro ia, disapai inang
nia i moesë sanga tingon dia ia. „Këhë aoe pabolak
parkatjangan i nangkin!” ning ia. Djop ma roha ni
inang nia i mambëgësa, dibaon ra ma diida ia, mar-
kaja anak nia i.
30 Adong sapokën doeng i ngada bë oendjoeng këhë
si Parpodom na mangarabi i; moelak ma ia modom-
modom songon na djolo, paintë-intë so tarsoerkoet roba
i. Dapot ma di hatihana këhë ma ia manjoerkoetsa.
Doeng adong ma satonga gor tor i, na so niambang-
35 ro ma sada oelok naga na godang mandjonga-djonga
toe djolo nia laho mangkoeling: „Moeda na holong do
rohamoe di hosamoe, Parpodom, oelang palaloe soer-
koet roba on, sanga hoetolon ko naron himpal!”
Milas mada roha ni si Parpodom mambëgësa. „Ah!


69
Isë lakna mangora aoe manjoerkoet roba on?” ning
ia; bo ditambai ia api i tingon djoeloe. Adong sangom-
bas rarat ma api i toe inganan ni oelok i. Djadi ro
ma oelok i giot mangaliliti si Parpodom. Hoem soto
diida ia songon i, boeloes disoeroehon ia gadoebang 5
rongkon balioeng nia i. „labo gadoebang rongkon ko,
balioeng! Boenoe hamoe bo oelok pantjadian on; tak-
tak ma gadoebang, oeloena i! Taha-taha ma balioeng,
roengkoengna i!” ning ia. Djadi rap siar ma gadoe-
bang rongkon balioeng i giot mamoenoe oelok i. 10
Ngada bë tartaon oelok i hantjitna, djadi mardjora-
djora ma ia: „Djora ma aoe da, Parpodom! Sajang
rohamoe; oelang boenoe aoe! Hoelëhën pë di ho tin-
tin, tintin sinta-sinta; boeat ma di amboeboengkón !”
Doeng dibëgë ia na nidok ni oelok i, boeloes diora 15
ia ma gadoebang rongkon balioeng i; këhë ma ia ma-
nopotkon oelok i, diboeat ia ma tintin sinta-sinta i.
Ro oelok i: „Tai ba marpadan do hita oelang bë laloe
soerkoet roba on, anso hoelëhën di ho tintinkón !”
„Djadi!” ning si Parpodom ; „tai ba patidahon do djolo 20
di aoe toea ni tintinmón; pangido ma djolo hoeida inda-
han i singkop soedë rongkon ingkajoena, anso mangan
aoe; mariari madoeng malë aoe songon on!”
Djadi dipangido oelok i; adong santongkin ro ma
indahan i singkop rongkon ingkajoena; mangan ma si 25
Parpodom.
Doeng boetong ia moelak ma ia toe bagas; disapai
inang nia i ia sanga songon dia ma roba nia i. Ro aloes
nia: „Ngada bë da, inang! laloe aoe na markaoema i;
madoeng hoeantak, ngada tolap aoe mambaënsa!” 3°
„Anggo songon i do, amang! aropkoe pala tama
do di rohamoe, doemënggan ma nipatobang ko djolo
dabo, anso soemada doma rohamoe na markaja i; poe-
lik anggo soeada dabo siangkoep, ngada sagama iba
i mandjama baënon. On pë, ladjo ma amang! sapai 35
boroe toelangmf, sanga adong do halahi na pitoe na
ra di ho!” ning inang nia i.
Djadi këhë ma ia martandang toe bagas ni toelang
nia i; disapai ia ma boroe toelang nia i sada-sada


70
sanga adong do na ra di sia; tai madoeng onom ka-
lak disapai ia, ngada adong na ra; hoem panjalpoean
i doma na so nisapaan nia. Moelak ma ia mandoksa
di inang nia i. Ro dok ni inang nia: „Oelang djolo
5 boeloes sajop rohamoe, amang! intjogot këhë ma ho
oelakkon sapai panjalpoean i!”
Torang ari këhë ia manjapaisa, marolo antong nian
boroe i, ra do. di sia; doeng moelak ia, disapai inang
nia i sanga marloeloe do langka nia i. „Aropkoe nian,
inang! ibo rohana marloeloe do langkangki; ra do nian
boroe toelangki saparkantjitan rongkon aoe. Poelik
markobar-kobar kalahi hoebëgë; ro ning si anggian i:
„„Djamoeda oelok pë da dongan, salobong, halak sa-
lobong, djaroe pë antong na siak panomoean, laing
J5 na anak ni namboroe niba ma si Parpodom!”” ningna
do hoebëgë,” ning ia.
„Songon dia do, amang! ning rohamoe tabaën pa-
laloe baënon i toe poedi on, songon on ma parkan-
tjitan; taroe aha pë soeada do di bagas tangan ; bagas
20 pë songon on ma djatna bo!” ning inang nia i.
Ro si Parpodom: „Anggo i do, inang! indangkon
roesakkon, na momo do i, antapna adong halahi na
ra saparkantjitan rongkon aoe; anggo taringot di adatna
taisi pë, tagondangi pë tambana!”
25 Aha dopë, dibangoeni ia mada tintin nia i, dipangi-
dohon ia ma oelang so djongdjong bagas ni halahi
sangkiboel; djadi djongdjong antong. Homang ma
roha ni inang nia, santongkin do madoeng djongdjong
bagas na godangan , poelik na dëngganan moesë. Djadi
30 bonggal mada di boroe toelang nia i na doeng pa-
djongdjong bagas ia, soen ma godangna rongkon dëng-
ganna. „Na maradong do lakna anak ni namboroenta
i, idaon do hapë na markantjit ia!” rap ning kalahi.
Manjolsol ma halahi na so ra i naingkan i di si Par-
35 podom. Iboeroe ma roha ni halahi di anggina i dja-
bat giot djat roha ni halahi di sia; anggo sannari rap
ra ma halahi di si Parpodom.
Diparpasingkop si Parpodom kinan ma sanga dia-dia
nangkan markasaja di baënon i, bo pë antong sanga


7’
aha na markasaja di halahi dipangido ia ma di tintin
i; djadi dipasingkop tintin nia antong. Bonggal moesë
ma di halak sahoeta i na doeng maradong si Parpo-
dom; djadi diingot kooem-kooem nia i ma ia moelak;
por bë ma rohana giot pasolkot partoetoeranna rong- 5
kon ia, asa dongan-dongan nia pê manamboes ma, pat
ni ari manaëk midjoer toe bagas nia i.
Saoelak rap ro ma boroe toelang nia i hapitoena
marlaho-laho toe halahi i mangari-arihon ibana ma nian,
ning rohana. Tai dibaon hoem si anggian i do na- 10
ingkan i na ra di sia dompak na nisapaan nia i, djadi
laing hobar i ma antong ditiopi ia. Tai anso oelang
matanda toe roha nia , boti anso oelang rap margojak
ni roha boroe toelang nia i di anggina i, dibaên ia
ma bisoekna: disoeroehon ia boroe toelang nia na pitoe 15
i mandoeroeng, marpadan halahi sanga isë na oemba-
hat dapotan goelaën, ibana ma nangkan di sia. Djadi
këhë ma halahi na pitoe na mandoeroeng i Di si ang-
gian i lakna madoeng nidok nia kinan ma: „Oelang
ko ra naron lodja mandoeroeng da, anggi! salakoe 20
haoet ma naron asar-asar i mar doeang-kaoet; bo baën
toe doeroengmi, — mandjadi goelaën ma i; sip ma
ho songon i, oelang dok di angka-angkanta i!”
Doeng moelak kalahi niligian tamboeran ni halahi
saotik bë do isina; hoem tamboeran ni si anggian i 25
ma na gok; lakna na doeng nipangidohon ni si Par-
podom ma di tintin nia i, oelang so gabë goelaën asar-
asar na nidjomak ni si anggian i. Bo marlëtjoman
mada angka-angkana i; toeloes ma songon padan ni
halahi i: i na bahatna dapotan goelaën, ibana ma 30
nangkan di sia. Djadi maradoe marmoelahan angka-
angka ni halahi i, tai anggo si anggian i tading ma di si.
Ngada sadia lolot niparkaroan ma si Parpodom rong-
kon si anggian i; djadi sajoer ma halahi matoea boe-
loeng maranak marboroe; moer malolot moer mara- 35
dong ma halahi diparpangido si Parpodom ma barang
aha na markasaja di halahi di tintin nia i.


72
i7. OERSA DOHOT BODAT.
Adong ma indokon sada oersa poenggoek na godang
mian di sada harangan. Saoelak lakna ro ma logo ni
ari mananggoroeng di banoea inganan ni oersa nang-
5 kinondi; djadi rahar ma soedë padang-padang na di
banoea i; djadi marsak sitoetoe ma roha ni oersa i,
hara ni nada be adong djampalon nia. Doeng i këhë
ma ia mimbar sian karangan inganan nia i toe hara-
ngan na balok. Dompak na mardalan i oersa i, dita-
tap ia ma sangkiboel batang ni hajoeara na godang na
di tonga padang na bolak; djadi arop ma ia adong
dopë doehoet di toroe ni hajoeara na godang i na so
rahar. Doeng i këhë ma oersa i manopotkon hajoeara
i; tai doeng bolkas ro di si, diida ia nada adong bë
15 doehoet na so rahar. Djadi maradian ma oersa i di
toroe ni hajoeara i; angkë madoeng lodja sitoetoe ia,
poelik malë boti mangoeas.
Dompak na maradian i ia , manaili ma ia adop gin-
djang; diida ia ma di si sangkiboel bodat na godang.
20 Djadi didokkon oersa i ma: „O këlë bodat na godang!
Ibo ma djolo rohamoe di aoe; daboe ma boeloeng ni
hajoeara i di aoe; angkë nada adong bë dapot aoe
boeloeng ni hajoe sanga doehoet na rata panganonkoe !”
ning ia.
25 Ro aloes ni bodat i: „Aoe pë laing songon ko i
moesë do; nada adong dapot aoe batoe ni hajoe na
malamoen panganonkoe; tai moeda adong patëdahonon-
moe batoe ni hajoe di aoe, hoedaboe pë di ho boe-
loeng ni hajoeara on sanga sadia giotmoe!” ning ia.
30 Ro aloes ni oersa i: „Anggo panganonmoe do na
bahatan koeida djamboe na malamoen di topi ni batang
aëk adoe!” ning ia.
Djadi boeloes didaboei bodat i ma boeloeng ni hajoe-
ara i di oersa i; doeng boetong oersa i, midjoer ma
35 bodat i, dilomboet ia ma oersa i asa këhë ma halahi


73
manopotkon batang ni djamboe i. Doeng tolap kalahi
ro di si, dipanaëk bodat i ma djamboe i, dilëhën ia
ma dëba di oersa i. Dompak na mangankon i halahi,
boeloes ro ma sangkiboel babiat balëmoen na godang,
didokkon ia ma: „Toendoek ma ho, oersa poenggoek 5
na godang! Panganonkoe ma ho; angkë madoeng malë
sitoetoe hoelala,” ning ia.
Doeng i boeloes mangkoeling ma bodat na godang
i sian gindjang: „Moeda na giot panganonmoe do-
ngankf, angkon këhë do hita djolo maroehoem toe Par- 10
dosir Diapari toe ipar ni laoetan!” ning ia.
Doeng i këhë ma halahi na toloe marrajar toe ipar
ni laoetan, maroehoem toe Pardosir Diapari. Doeng
tolap kalahi ro di si, dipadjodjor babiat i ma panga-
doean nia i di radja i, dohot di na tobang na di hoeta ’5
i; didokkon ia ma: „I mada djanami! anso ro hami
toe son, anggo somalna nian laing na panganon ni
hami babiat do oersa; tai ro bodat on angkon maroe-
hoem do hami, ning ia, toe adopanta, anso tola panga-
nonkoe oersa poenggoek na godang on,” ning babiat i. 2°
Djadi marsihidopan ma radja radja i soedë, didokkon
kalahi ma: „ Nada ba tarrarang i pinangan na somal
panganon niba; on pë pangan toe si oersa i; tai ba
anggo bariba oepa nami mangoehoem ma i!” ning
radja-radja i. 25
Ro aloes ni babiat i: „Padë!” ning ia.
Doeng i mangkoeling ma bodat i: „Moeda na songon
i ma oehoem ni hamoe radja-radja on padë, tai ba
anggo ning rohangkoe, rohai hamoe djolo saborngin on.
Moeda na laing songon i doma oehoem moejoe antjo- 3°
got doma i dipangan babiat oersa i!” ning ia.
Torang ari dioehoem radja-radja i ma mangoelahi
pangadoean ni babiat i; tai ngada maroeba oehoem ni
halahi sian oehoem na pardjolo i. Doeng i disoehoeng
kalak ma oersa i giot manjambolsa, anso diboeat kalahi 35
bagian ni halahi na sabariba i. Dompak di na manjoe-
hoeng i halahi, mangkoeling ma oersa i, didokkon ia
ma mandok bodat i: „Matë mada aoe këlë, di son!”
ning ia.


74
Ro aloes ni bodat i: „Pos rohamoe, nada i!” ning
ia, laho marlodjong ma ia toe bagas, diboeat ia ma
sipoe-sipoe, dilodjongkon ia toe gindjang taroep ni ba-
gas ni radja i, didokkon ia ma: „Moeda na boenoeon
5 moejoe ma i oersa i, anggo aoe marapi hinan ma aoe
di taroep on, anso goemara doma api di hoeta on
panoetoengi ni oersa i!” ning bodat i.
Hoem diida radja-radja i songon i, boeloes tarsong-
got ma halahi soedë, didokkon kalahi ma: „Oelang
i° soerkoet bagas i, hami pangoloe pë oersa on!” ning
kalahi; laho dipaloea halahi ma oersa i. Doeng i boe-
loes ditoeldangi halak na bahat i ma babiat i, laloe
mate; djadi mangoloe ma oersa i. Këhë ma halahi na
doea moelak toe harangan i, asa sahonok mangoloe
15 halahi na so loepa do oersa i di hadëngganan ni bodat i.
18. DJA BAJOER.
Ia boti indokon si Bajoer ma sada danak na soekoet
parkantjitan; marama soeada, marina soeada, markooem
pë antong soeada. Abit nia taroe na boeroek-boeroek
20 sadjo do; manombo halak-kalak di saba i do diboeat
ia, anso dalanna marabit pë ia; panganon pë angkon
adong ma antong halak na aloe roha mangalëhënsa di
sia. Tai djaroe pë songon i parkantjitan nia i, anggo
pangarohai nia na bisoek do poelik na poeraga, asa
25'parkobar nia na soedë djadi do martjoertjëran songon
gota ni hajoe bajoer; i ma dalanna antong anso digorar
kalak ia si Bajoer. Lolot-lolot didjahon kalak moesë
doma gorar nia i mandjadi „Dja Bajoer”.
Lolot lolot songon i, sobal ma dilala ia na manaonkon
30 parkantjitan i; djadi toeboe ma pangarohai nia: „Këhë
doma aoe djolo toeë mangaligi-ligi hoeta ni halak;


75
ampot anta angkon songon i anso ra moeba parkantji-
tan niba on ,” ning roha nia.
Doeng i këhë ma ia antong djalang; lolot lolot tolap
ma ia toe hoeta ni sada radja asa di si ma ia mandja-
lahi panganon dohot parabiton. Saoelak laho-laho ma 5
ia toe lamboeng bagas ni radja i asa diida ia ma boe-
djing na djëgësan; i ma boroe ni radja i, na margorar
si Tapi Hombang Doerian, djoegoek martonoen di sopo
ni amana i. Boeloes ngada bë diingot Dja Bajoer par-
kantjitan nia i, salakoe boeloes horkot ma roha nia di i°
boedjing na djëgës i. Asa dibaon poeraga nia këhë ma
ia boeloes djoegoek toe lamboeng ni boedjing i, di-
paälo-alo ia markobar-kobar. Magigi do nian boedjing
i mangida ia, asa dibaon laing tong dipaälo-alo ia,
dipaorot boedjing i ma ia songon na paorot andjing. *5
Djaroe pë songon i laing lohot do di atë-atë nia asa
laing songon na di mata nia sadjo do boedjing i; ngada
tarsasa ia bë tingon atë-atë nia. Manombo dilaboe ia
nian roha nia, tai ngada mardjaot: songon na doeng
palit ma lakna di mata ni atë-atë nia. 20
Dibaon madoeng ngada haoebatan ia bë roha nia i,
laloe dipaihoet ia doma; djadi ning roha nia: „Toe
aëk toe darat, mangoloe salobong matë salobong pama-
tang on, angkon si Tapi Hombang Doerian do dongan
maroboer.” 25
Djadi madoeng sai dipopar-popar ia di roha nia:
Angkon laing adong ma nian sinadongan dohot sina-
moraän anso doempang boroe i; tai aoe on sinadongan
dohot sinamoraän na dao sanoli, parkantjitan do na
adong. Pitis niba pë roehoet do doea godang, tai moeda 3°
adong oentoeng pardomoean, angkë ngada ida-ida di
pitis dohot sinamoraän,” ning roha nia.
Doeng i këhë ma ia marlaho-laho mandjalak-djalahi
bisoek; ngada sadia lolot padoempang ma ia dohot
bajo na marmahan horbo asa didokon ia ma di bajo i: 35
„O angkang! Moeda aloe do nian rohamoe, adong
pangidoankoe saotik sitoetoe,” — laloe dipisat-pisat ia
ma pat ni bajo i anso ra nian mangolohon na nidok nia i.
Ro bajo i: „Aha i? dokon ma!”


76
„Moeda ro halak, angkang! toe son manjapai ho
sanga isë poena horbo na diparmahanmoe on, da dokon
ma angkang! aoe; gorarkoe Dja Bajoer,” ning ia.
Ro bajo i: „ Hahoeangkoe i alë, mandokonsa ; aropmoe
5 anso laloe doempang ko horbongkï, të ?”
„Ngada dabo, angkang, anso doempang di aoe hor-
bomi; angkë taroe hata-hata sadjo do!” ning Dja Bajoer
moesë, laho ditaboesi ia njiro sapitis, dilëhën ia di
bajo si parmahan i ambaën pamboeat roha. Djadi dibaën
iolëkët ni hobar ni Dja Bajoer, oio ma antong bajo i
songon na nidok nia i. Doeng i këhë ma Dja Bajoer
mandjalahi bajo na marmahan lomboe asa dipatama-
tama ia moesë ma hobar nia songon na toe bajo na
marmahan horbo i; dipisat-pisat ia patna i, asa dita-
15 boeskon ia moesë pitis nia i toe njiro sasimaning lëhë-
non di bajo i. Djadi ra ma antong bajo i mangolohonsa:
ampot na ro pë halak marsapa, didokon ia ma Dja
Bajoer nampoena lomboe na niparmahan nia i. Laing
songon i ma dibaën ia toe bajo na marmahan biri-biri
20 dohot toe bajo na marmahan hambëng. Pitis nia na
opat pitis i pë antong soedë ma ditaboeskon ia pam-
boeat roha ni si parmahan i; dibaon i taroe aha soeada
doma sinadongan ni Dja Bajoer simbalikkon ni abit-abit
na boeroek na di pamatang nia i; tai djaroe pë songon
25 i saotik pë ngada marsak sanga somak pangarohai nia.
Doeng i këhë ma ia toe bagas ni radja i asa dipa-
tama ia ma hobar nia manjapai boroe ni radja i ambaën
di sia. Ro aloes ni radja i: „Ah, danak na so mam-
boto ibana! Na toenggang ma ho antong manjapai
30 boroengkoe! Ambaën hahoeangkoe ma marbabërë ho ?
Ligi ma abitmoe pë taroe songon halak-kalak ni saba
do, djana tompamoe inda ilip tompa ni bodi!”
Ro aloes ni Dja Bajoer: „Santabi di hita, morang-
koe! Anggo taringot di tompangkoe, na djat on , abit
35 dohot saboen do pabaën-baën i. Moeda doemënggan
boti oemias abit niba, tompa niba pë moer martamba
djëgës do i; ia taringot di abitkón, na soekoet ma
toetoe nian djatna; tai ngada dibaon na soeada nian
di aoe; hara ni holitkoe do i , ngada giot manaboesi


77
abit. Ampot sogot ra do martamba-tamba sinadongan
niba; i pë ampot na so poersaja hita, tola tasoeroe
sapai horbongkoe di djalangan adoe sabara, lomboe
sabara, biri-biri sabara asa hambëng sabara,” ning ia.
Dibaon sinaloan nia patibal hobar, tarondok do antong 5
roha ni radja i giot marbabêrë ia, moeda toetoe do ia
na maradong. Dibaon i disoeroehon radja i ma sada
halak këhë manjapai na nipardok ni Dja Bajoer i.
Djadi langka ma paisoeroean i asa disapaisa ma sanga
isë nampoena horbo na niparmahan nia i. Ro aloes ni 10
si parmahan i: „Dja Bajoer do poena horbo on soedë!”
Asa laing songon i ma aloes ni si parmahan na toloe nari.
Doeng i moeli ma bajo i, didokon ia ma di radja i:
„Toetoe do, morangkoe! na maradong do hapë Dja
Bajoer i; angkë rarak do pahan-pahanan nia di dja- 15
langan an.”
Ro dok ni radja i: „Antong oempado nipaolihon
boroengki dao toe hoeta ni halak, doemënggan ma
hoepabagas dohot si Bajoer, ansö doemonok di lam-
boengkoe; mari-ari dibaon na so adong on anak niba, 20
hoem anak babërë ma ia nangkan mandjagit bonda
tinading niba.”
Djadi dipabagas radja i ma boroena si Tapi Hom-
bang Doerian dohot Dja Bajoer; moeda doeng soeada
radja i sogot, nangkan Dja Bajoer ma manëan bonda- 25
bondana asa nangkan ia ma sorinna mamora. Djadi
gidik marsaor djop ma roha ni Dja Bajoer, dibaon
madoeng doempang na niparkagiotan nia, boti salodja-
lodja markantjit, dapot ia do hasonangan.
Doeng i disoeroehon Dja Bajoer ma dohot radja i 30
manamboes halak mangalap horbo, lomboe, biri-biri
dohot hambëng i. Djadi tarsonggot ma roha ni si par-
mahan i mambëgë pangido ni halak i; djaroe dipadjo-
djor si parmahan i pë sanga songon dia pardalanna
anso didokon kalahi Dja Bajoer poena na niparmahan 35
ni halahi, ngada bë ditangihon kalak na djadji i, sala-
koe diajak kalahi ma soedë pahan-pahanan i toe hoeta.


78
19. PIDONG NA MARTOEKTOEK SERE DOHOT
NA MARTOEKTOEK BOSI.
la indokon di na robi adong ma sada pidong na
doea oeloena; sada oeloena i martoektoek sërë, asa na
5 sada nari martoektoek bosi; ia ma indokon radja ni
soedë pidong na di harangan i.
Saoelak indokon dompak modom oeloe na martoek-
toek bosi i, ro mada soedë pidong-pidong na bahat i
toe radja i; didokon kalahi ma: „Santabi di hita, dja-
10 nami! Ia dibaën na ro hami soedë toe son manopotkon
kita, na manjapai do hami di hita saonnari isë dë hë
hita na doea na toetoena mora nami, anso hami boto
doma ihoetonkon nami?” ning kalahi. Ro aloes ni na
martoektoek sërë i: „Isë dopë hë lakna mora moejoe
15 na balok sian aoe ? Hobarkoe do ihoetonkon moejoe;
anggo na asing oelang ihoetkon kamoe!” ning ia.
Doeng i ngot ma oeloe na martoektoek bosi i, asa
modom moesë ma oeloe na martoektoek sërë i. Doeng
i ro moesë ma pidong-pidong na bahat i, didokkon
20 kalahi ma: „Djanami! Isë dë hë hita na doea mora
nami, anso hami boto doma ihoetonkon nami?” ning
kalahi. Ro aloes ni na martoektoek bosi i: „Ning
kamoe isë,' nada lakna aoe? Angkë aoe do na goemogo
martaonkon kamoe soedë!” ning ia. Ro pidong-pidong
25 na bahat i: „Tai didokkon radja i na martoektoek sërë,
ia do radja nami, dibaon goemodang dopë, ning radja
i, arga nia oempado hita.”
Hoem dibëgë na martoektoek bosi do hobar ni pidong-
pidong na bahat i, boeloes milas ma roha nia. Djadi
30 ro mada dongan, songon oempama ni na tobang-tobang
i: Tandoek palëhang-lëhang, goembang marsinggaloean ;
angkë ro ma hoenoes [riman] soemiga djangkang. Djadi
dipagoet oeloe na martoektoek bosi i ma oeloe na
martoektoek sërë i, boeloes matë, asa didokkon ia ma:


79
„Hamoe on soedë, aoe doma radja moejoe!” ning ia
mandokkon pidong-pidong na bahat i soedë.
Tai moeda djabat saonan boesoek ma oeloe na mar-
toektoek sërë i, moer lolot mangararati ma na boesoek
i; doeng i boesoek ma toe siboek i soedë; bo rap 5
matë ma halahi, dibaën sasiboek do halahi na doea.
I mada oelang marsalisi iba dohot kahanggi sanga
kooem-kooem niba, dibaën iba pë na sasiboek do i
dohot kalahi songon pidong na martoektoek sërë dohot
bosi i. Doeng i oelang iba ra diadoe-adoe halak; angkë 10
moeda horoe aëk, di si ma halak mandoeroeng. Moeda
marsalisi hita dohot kahanggi, marlabo ma halak na
balok.
20. HOBARAN NI SI BIAOK.
Aha dopë indokon na robi adong ma sada radja,
radja na sangap na badia. Ia anggo na salonggom i 15
ngada adong halak na mangangkoep sinamoraän ni
radja i.
Ia radja i na imbaroe hoemoendoel dopë; doeng
adong ma sataon doeng hoemoendoel ibana, doem-
pangsa ma parsaoelian, digora-gora pidong ma toehor 20
ni sërëna i. Doeng djabat ma sambilan boelan oemoer
ni na di bortian i, djadi di ari na dënggan, di boelan
na dënggan sorang ma danak i; tai na moeba sitoetoe
do tingon pomparan ni djolma manoesia on, dibaon
biaok do na sorang i: djadi toematangis ma ama inana 25
i pasari-sari pomparanna i.
Torang ari nipalagoet ma soedë datoe-datoe na di
banoea i asa nipaligihon ma di halahi ari hasosorang
ni na adong i. Djadi marsiligi ma soedë datoe-datoe
i; doeng i ro ma sada halak datoe i toe adopan ni 3°


8o
radja i, i ma datoe na toemobangna; mangkoeling ma
ia: „Santabi, sapoeloe santabi di hita, morangkoe! ia
boti nian moeda tama do di rohanta dibaon madoeng
rap marsiligi hami, datoe-datoe on soedë di ari ni na
5 sorang on, djadi giot mandoksa ma hami nian sanga
songon dia pandapot nami,” ning ia.
Djadi mangaloes ma radja i: „Mahoea i, aoe pë
antong por sitoetoe ma rohangkoe giot mambëgë ari
ni na sorang on.”
io Ro moesë datoe i: „Ia boti pë i, morangkoe! anggo
ari ni na sorang on, soekoet ma djatna; salakoe na
so djadi do on paodongon ; ia tapaodong do on halong
parsadarian ma banoeanta on; dibaon i doemënggan
ma taboenoe sanga tataroehon on toe bagasan harangan
15 i. Tai da. morangkoe! haroe songon i pë hobar nami
datoe datoe on , mandapot di hita do rongkon namora
i; anggo hami hoem na pabotohon arina do.” Ning ia.
Hoem songon i do boeloes tondo ma radja i rong-
kon namora i, tai nihahoea do binoto, angkë songon
20 i ma soeratan bagian. Djadi nitaroehon ma toe bagasan
harangan, dibaon ngada toroes roha ni halahi mamoe-
noesa. Na manaroehonsa i nipaboeat ma dënggan rap
rongkon namora i asa rongkon moesë boedjing-boedjing
pangoloi; djadi di harangan i doma nipagodang-godang
25 si Biaok nangkinondi.
Malamba ma malolot magodang ma si Biaok; laing
tong ma goemapa-gapa sasadari diadopi inangna i rong-
kon boedjing-boedjing pangoloi i.
Saoelak na so niambang-ambang mangkoeling ma si
30 Biaok: „Ia boti pë i, inang! on pamatangkoe na godang
ma; — songon dia do ning rohamoe; aha do na tama
langgamankoe ? dibaon na somal moeda doeng mago-
dang ma pamatang niba, angkon na adong ma i lang-
gaman niba,” ning ia.
35 Djadi mangaloes ma inangna i laho rëngë ma iloena :
„Iët bo, alë amang! songon dia antong hoeboto ning-
koe mandok ko? Ia boti intap ngada songon on bagian
niba, da malo do aoe mandokon i di ho. On pë sanga
songon dia ningmoe doma da,” ning ia.


8i
Ro si Biaok: „ Antong moeda na songon i do, inang!
këhë ma ho toe hoetanta an; pangido ma di amangkoe
sërë toloe poera, toloe tail toloe pa sapoera. Ampot
disapai amangkoe sanga aha djaotanna, dok ma ambaën
pangkal, giot mardjagal aoe.” 5
Djadi këhë ma inang nia i mangalap sërë i toe
hoeta; doeng dapot dioban ia ma toe harangan, dilëhën
ia di si Biaok. Ro moesë si Biaok: „Poedoenkon
mada, inang, sërë on di ihoerkón!” Djadi dipoedoen-
kon inang nia i antong. Io
Torang ari marnoen ma ia di inang nia rongkon di
boedjing-boedjing pangoloi i; doeng i langka ia sang-
kiboel ia.
Lolot-lolot ni ari ia na mardalan i, tolap ma ia toe
topi ni hoeta ni halak; diida ia halak na giot mamoenoe 15
hoeting karangan. Hoem diida ia songon i, mangkoe-
ling ma ia: „Sajang doba rohamoe; oelang boenoe
hoeting on! Dongankoe do i; ampot pë na sala ia,
marsomba hami; na maroetang, margarar kami.”
Ro bajo i: „Moeda songon i ma ningmoe, tama do 20
i antong; aoe pë dibaon na giot hoeboenoe ia, dibaon
na manamboes ma manoekkoe diparsoedë ia. Tai moeda
ra do ho manggarar oetang nia, mahoea i.”
Ro si Biaok: „ Paloea ma ia, harkari ma sërë di
ihoerkón sapoera, toloe tail toloe pa; tai oelang lobi!” 25
Djadi diharkari bajo i ma tingon ihoer ni si Biaok.
Doeng i langka ma halahi na doea; digorar ia ma
hoeting i si Roering. Doeng adong ma saboelan na
mardalan i, tolap ma halahi toe haoema ni halak;
dapot kalahi dompak giot mamoenoe bontar ihoer nam- 30
poena haoema i. Djadi ditopotkon si Biaok ma bajo i:
„Sajang rohamoe, oelang boenoe dongankón! Ampot
pë na maroetang ia, hami garar; na sala hami somba.”
Ro bajo i: „Moeda songon i ningmoe, ngada mahoea
i; aoe pë, dibaon na giot hoeboenoe ia, dibaon na 35
nipoepoe nia do marsoedë djëgangkón, rasa giot soedë
ma bo; tai moeda ra do ho ningmoe manggarar oetang
nia, ngada mahoea!”
„Antong paloea ma ia, harkari ma sërë di ihoerkón
6


82
sapoera, toloe tail toloe pa; tai oelang lobi!” ning si
Biaok. Djadi diboeat bajo i ma sërë i.
Doeng i langka moesë ma halahi na toloe; digorar
ia bontar ihoer i si Olang. Adong toloe boelan halahi
5 na mardalan i, tolap ma toe hoeta ni halak; diida
halahi moesë ma bajo na giot mamoenoe oelok na go-
dang. Laho mamoenoesa ma bajo i, diantahi si Biaok
ma: „Sajang rohamoe, angkang; oelang palaloe boenoe
dongankón! Moeda na marsala ia, marsomba pë hami;
io pala na maroetang manggarar kami.”
Ro bajo i: „Moeda songon i ningmoe, ra ho mangop-
kop ia, mahoea i, oelang pë ia hoeboenoe. Aoe pë
da, dibaon na giot hoeboenoe ia, angkë manamboes
ma hambëngkoe dipapangani ia.”
15 „Paloea ma ia; harkari ma sërë di ihoerkón sapoera
toloe tail, toloe pa!” ning si Biaok. Djadi diharkari
bajo i.
. Doeng maloea oelok i tingon parmaraän i, djadi
langka moesë ma halahi na opat; diparkoedo si Biaok
20 oelok i, asa si Koering rongkon si Olang mangihoet
di poedi. Djop boti holong sitoetoe ma roba ni halahi
na toloe mangida si Biaok, dibaon madoeng rap nipa-
loeasa halahi tingon parmaraän na lobi godang; dibaon
i antong rap diihoetkon kalahi ma sanga songon dia
25 ning si Biaok.
Lolot-lolot na djalang i, maloengoen ma si Biaok di
inang nia; djadi toeboe ma di bagasan roha nia giot
moelak toe harangan inganan ni halahi i; poelik sërë
na nioban nia i pë madoeng soedë. Doeng poeloe tahi,
30 djadi langka, lolot-lolot bolkas ma; dapot kalahi dom-
pak di bagas i inang nia i rongkon boedjing-boedjing
pangoloi i. Doeng diida inang nia i ia ro, tangis ma
inang nia i, laho mangkoeling: „ Horas tondimoe da,
amang! ro ma ho lakna? Aha do dioban ko, sai lolot
35 ma ho na djalang i?”
Ro si Biaok: „Anggo na hoeoban da, inang! taroe
aha pë soeada do; sërë pë madoeng soedë; hoem on
ma ia bo na hoeoban!” ning ia, laho dipatidahon ia
dongan nia i.


83
Homang ma inang nia i mangida dongan nia i. „On
ma amang, donganmoe? Aha ma roeai toeë na tama
langgaman ni on; dia ma baënon na tarbaën on?”
ning ia.
Ro aloes ni si Biaok: „ Ngada dopë dabo diboto ho, 5
inang! sanga aha-aha sinaloan ni dongankón; dibaon
i ma anso didok ko songon i; — tai da moeli-moeli
diboto ho do i sogot.”
Ngada sadia honok halahi di si, marnoen moesë ma
ia di inang nia i, giot këhë halahi djalang toe tano 10
siadaoan mandjalahi hangoloean. Doeng i langka ma
halahi na opat; diparkoedo ia moesë ma oelok i. Doeng
adong ma toloe boelan halahi na mardalan i, tolap ma
toe pat ni tor na lampas; djadi dipanaëk kalahi ma
rasa toe oentoekna an. Tolap ro di si diida halahi ma 15
oelok na godang, oelok naga si pitoe tandoek; i ma
na mandjagai tor i. Ia oelok naga si pitoe tandoek i,
i ma lakna amang ni oelok na niparkoedo ni si Biaok
i. Hoem diidasa do diparkoedo si Biaok anakna i,
milas sitoetoe ma atë-atë nia mangida si Biaok; mang- 2°
koeling ma ia rimas-rimas: „ Ho ma lakna na parka-
toban anakkón; on pë hoebaloskon ma toe ho, hoetolon
ma ho himpal anso daboe rohangkoe!”
Hoem dibëgë oelok na mënek i do goesar ni amang
nia i, boeloes mangaloes ma ia: „Sajang rohamoe,25
amang! oelang boenoe biaok on, dibaon aha: intap
soegari ngada ia, na doeng niboenoe ni halak ma aoe.
Tai dibaon holong ni roha nia di aoe, dipaloea ia aoe
tingon parmaraän na lobi godang i; dibaon i ma antong
anggo sannari na boti ning ia do aoe, dibaon ngada bë 30
angkan tarbalos aoe pambaënan nia na dënggan i.”
Ro oelok naga si pitoe tandoek i: „Anggo na songon
i toetoe pardalanna, ngada toroes rohangkoe mamoenoe
ia; i pë tingon na sadari on rasa salolot-lolotna por
ma rohangkoe oelang so marrosoe hami nian. Pangi- 35
doankoe di ho, Biaok! dibaon aha: sapandjang adat
pë moeda sala sombaon do, oetang gararon; on pë
dibaon madoeng haoetangan anakkón, dibaon dënggan
ni rohamoe, hoegarar ma i oetang nia i, hoebalos ma


84
5
io
15
20
25
30
35
dënggan ni rohami. Boeat ma di tandoekkón sangki-
boel tintin, tintin sinta-sinta; i niparsinta, i adong!”
ning ia.
Djop ma roha ni si Biaok mambëgësa; diboeat ia
ma tintin i tingon tandoek ni oelok naga i. Doeng i
langka ma halahi mardalan moelak toe harangan inganan
ni inang nia i; tai anggo oelok i tading ma di si.
Ia si Biaok indokon ngada pëto ia biaok, anggo na
sapëtona halak do ia; tai dibaon na marsaroeng do ia
songon roemang ni biaok saroeng nia i; poelik ngada
dopë oendjoeng ia haroear tingon saroeng nia i. Dibaon
i ma taroe so adong do sada halak pë soeada na
mamboto basa halak na todas do ia.
Dibaon madoeng godang pamatang nia, djadi ro ma
lindjang ni pangarohai giot mangoli ma nian ibana.
Boroe toelang nia adong di ipar ni laoet, boroe ni
Porda Sadiapari; na godang ma, tai laing so toe bagasna
do, dibaon ngada adong kalak na martoek ni roha
pagoeda-goedasa. Djadi toeboe’ ma di roha nia giot
maoesosa. Tai dibaon na di ipar ni laoet i ingananna,
angkon pasingkop paraoe do djolo anso ban langka.
Tar toloe ari nari anso langka halahi na toe ipar ni
laoet i, disoeroehon ia ma inang nia i mardahan sahan-
tja na godang, oelang so gabë hoerkoer nian indahan
i soedëna, dibaon i ma nangkan paraoe ni halahi.
Djadi mardahan ma antong inang nia i; ia pë markas
ma pasingkop barang aha na markasaja di parrajaran i.
Padoea arina singkop ma soedëna, indahan i pë madoeng
gabë hoerkoer soedëna; anggo bohal ngada bë pasing-
kopkon kalahi; paraoe i doma dëba ambaën bohal.
Patoloena marnoen ma ia di inang nia i, langka ma
halahi na toloe na maoeso boroe i.
Ngada sadia lolot na marrajar i, tolap ma toe hoeta
ni toelang nia i; djadi marsarak ma halahi, tading ma
si Koering rongkon si Olang di paraoe i. Këhë ma ia
toe bagas ni toelang nia i; na laho këhë i haroear ma
ia tingon saroeng nia i, djadi gabë halak doma ia;
diboenihon ia saroeng nia i.
Torang ari nihobaran ma boroe i; sidoengna man-


85
djadi hobar, poeloe tahi; tai anso mandjadi hobar boroe,
angkon ra do ia mangisi sapandjang adat na nidjong-
djongkon ni halahi di banoea i; anggo soeada songon
i, ngada mandjadi hobar boroe. Ia adat na nidjong-
djongkon ni halahi di banoea i na moeba sitoetoe: hoem 5
sorang do boroe ni toelang nia i na djolo, boeloes
nipadjongdjong ma tiang toras na godang di alaman
na bolak i, asa nipabotohon ma di halak sabanoea i:
sanga isë nangkan mangoli boroe i, angkon tarparobosa
do tiang toras na godang i rongkon sërê djoedjoeran i°
ni boroe i anso saoet boroe i di ibana. Dibaon i ma
anso djabat sai lolot laing so marbagas dope boroe i,
dibaon ngada adong kalak na marsërë djabat na sai djadji.
Ia anggo si Biaok ngada mangimbang ia di djoe-
djoeran na djadji i, dibaon dioban ia do tintin sinta- J5
sinta nia i. Doeng dapot ma di hatihana manggantang,
nihohasan ma tiang toras na godang i asa ampang
inganan ni sërë pë nipargantoengkon ma. Djadi mar-
kobas ma si Biaok, dibangoeni ia ma tintin nia i ma-
ngisi gantang i; djadi dipasingkop tintin i ma antong 20
hohas ni tiang toras i; tai djamoeda singkop pë soedë
hohasna i, laing so ra do marobo. Djadi dipatibal ia
ma tintin i toe gindjangna i; doeng i bo dibangoeni
ia. Na so niambang-ambang boeloes marobo ma tiang
i; homang ma halak soedë mangida harorobona. Doeng 25
marobo boeloes didjoloi si Biaok ma tintin nia i sipsip.
Doeng i nihobaran ma sanga andigan ari na dënggan
anso tarpaboeat kalahi boroe i. Doeng dapot ma di
arina, djadi nipaboeat ma; masoek ma halahi toe paraoe
i moelak sintap i ma halak na manaroehon i. Doeng 3°
toe paraoe i, masoek ma si Biaok moelak toe saroeng
nia i asa marrajar ma halahi.
Anggo boroe i homang sitoetoe ma ia, poelik mabiar,
dibaon sada halak pë soeada diida ia dongan nia djolma
di bagasan paraoe i; djadi marsak sitoetoe ma panga- 35
rohai nia; tai nihahoea binoto ni roha, giot moelak
ngada ban.
Saoelak dompak marmodoman dongan-dongan nia i,
djadi digarë ia ma parmomosan ni halahi, bo dapot ia


86
tintin sinta-sinta ni si Biaok i. Mangida dënggan ni tin-
tin i, arop ma ia na martoea; diladjo ia dibangoeni ia
dipangidohon ia oelang so ro nian kooem-kooem nia i
mangalap ia. Torang ari ro ma antong, dapot kalahi
5 dompak marmodoman moesê halahi na toloe. Djadi
digilohon halahi ma boroe i; ngada sadia honok tolap
ma toe hoeta ni halahi an.
Dibaon mabiar ia ampot ro moesê na mangalap ia,
djadi dipangidohon ia ma di tintin i oelang so marding-
io ding bosi boti markandang bosi hoemaliang bagas i,
anso oelang ban halak ro toe si; goroek-goroek pë
niparpatogoe ma soedë, mardjago ma halak arian na
borngin.
Doeng ngot kalahi na di paraoe i, diida halahi ngada
15 be di si boroe i; djadi homang kalahi. Diligi si Biaok
tintin nia ngada be di si; djadi diboto ia ma na doeng
dapot ni boroe i tintin i, bo dipangidohon ia moelak
toe halahi an. Boeloes marrajar ma halahi moelak toe
hoeta ni toelang nia i. Doeng bolkas, këhê ma halahi
20 toe bagas i; diida halahi bagas madoeng markandang
bosi, mardingding bosi, ngada lagak tarboloes toe si;
di handang i pë ngada adong kalahi na lilis. Djadi
didjamitahon si Biaok ma di dongan nia i na doeng ni-
tangko ni boroe i tintin i; djadi martahi ma halahi
25 mandjalahi bisoek sanga songon dia anso dapot tintin
i moelak.
Borngin i mangondjap montji lakna si Koering;
oentoeng paroentoenganna i adong sangombas dapot ia
montji sada. Laho mangansa ia maloe-aloe montji i:
30 „Sajang rohamoe, oelang pangan aoe! Pangidohon ma
di aoe sanga aha giotmoe, padjalakkon ma di aoe
sanga aha na magomoe, hoelëhën pë giotmi asa hoe-
djalahi pë na magomi, antapna oelang laloe pangan aoe.”
Hoem dibëgë si Biaok songon i, boeloes dipadonok
35 ia ma toe montji i; ning ia: „Moeda toetoe na nidokmi,
hami paloea pë ho; tai angkon mangokoe do ho ra
mandjalahi tintin nami di bagas ni toelangkón; i pë
marsoempa ma ho anso hami paloea ho.” Djadi mar-
soempa ma montji i; doeng i anso dipaloea halahi.


87
Këhë ma ia toe bagas i, manjoeroek tingon loebang;
didjalahi ia ma saborngin i sanga di dia dipatibal boroe
i tintin i. Ngada adong bë na so nigarë nia mandja-
lahisa; tai laing so dapot ia do. Djadi moelak ia man-
doksa di halahi na so dapot ia tintin i, ngada adong 5
bë na so nidjalahan nia, bo pë di djari-djari ni boroe
i ngada adong tarpaida di sia. Ro si Biaok: „ Antargan
modom dopë boroe i oelakkon ma kêhë tiboe toe si;
madoeng koeboto inganan ni tintin i: dihoeloem ia do
i. Sannari këhë ma alap! Adong do bisoek pamboeatna:
djoeloekkon ma naron ihoermoe toe igoengna i da pë
barsi ma ia i; pala barsi ia taoekën haroear ma tintin
i tingon pamangan nia; pala doeng haroear, lodjongkon
ma boeloes toe son!”
Djadi këhë ma ia, diihoetkon ia ma songon na nidok 15
ni si Biaok i; hoem didjoeloekkon ia ihoer nia toe
igoengna i, barsi ma boroe i, bo haroear tintin i. Boeloes
dilodjongkon ia, dilëhën ia di si Biaok. Doeng dapot
tintin i, rap dj op bë ma roha ni halahi; maloea montji
tingon parmaraän na lobi godang, halahi pë moelak 20
ma borngin i toe paraoe i, boeloes marrajar ma.
Aha dopë indokon por sitoetoe ma roha ni si Olang
mangida tintin i; djadi dompak-dompak marrajar, di-
pangidohon ia ma di si Biaok oelang so nipatidahon
nian tintin i di sia; djadi dipatibal si Biaok toe tangan 25
nia; tai ngada diingot ia na djoegoek ia di topi ni
paraoe i. Bëlë-bëlë mangkosing-kosingsa ia, bo lolos
tangan nia, madaboe tintin i toe bagasan laoet i, boeloes
bonom toe toroe an. Nihahoea mandjoloisa, niroha giot
nihonong laoet na bagasan. 3°
Di laoet i lakna manamboes ihan raja. Hoem ma-
daboe do tintin i, manjirlak-njirlak ma sinondangna i,
bo tarpaida di ihan-ihan raja i, djadi marsiroboet kalahi
mandjoloisa. Adong sada ihan raja i ma na godangna
sitoetoe asa ia moesë ma antong na hipasna rongkon 35
na gogona; djadi ia mada mandapotsa. Doeng dapot
ia, ditolon ia asa soesoep ma ia toe toroe an.
Doeng madaboe tintin i, martahi ma halahi man-
djalahi bisoek pamboeatna. Djadi poeloe ma tahi ni


88
halahi giot paoela-oelasa manoeba laoet i mambiar-
biari binatang-binatang pangisina i. Këhë ma si Olang
toe banir ni hajoe na di topi ni laoet i, diompong-
ompongkon ia ma oeloe nia doboer-doboer songon na
5 manoektoehi toeba ma bëgëon, asa pahaë pahoeloe ma
si Koering rongkon si Biaok marbisa-bisa: „Bisa, bisa,
bisa, bisa, bisa! Martaon toe batoe, batoe mamoenoe;
martaon toe hajoe, hajoe mamoenoe !” — laingningkalahi.
Djadi tarbëgë di binatang-binatang pangisi ni laoet i;
10 bo mabiar kalahi mambëgësa, diambang kalahi toetoe;
djadi marroan kalahi toe darat. Adong sada boeaja na
bontar, i ma ihoetan ni pangisi ni laoet i; ditopotkon
ia ma si Biaok. „Toebaon moejoe ma lakna, ompoeng!
laoet on ? Aha roeai toeë na godang hasalaän nami;
15 anta dibaon na giot mangan ihan do hamoe, dibaon
na giot nitoeba moejoe laoet on?”
Ro si Biaok: „Ngada dabo dibaon na giot mangan
ihan hami, dibaon na giot hami toeba laoet on; tai
dibaon na giot mandjalahi na mago nami do hami.”
20 Ro boeaja i: „Dokon ma, ompoeng! sanga aha na
mago moejoe i; hami djalahi pë, antapna oelang laloe
toeba hamoe laoet on!”
Djadi dipadjodjor si Biaok ma pardalanna di boeaja
i asa dipaboa ia ma dibaon na giot mandjalahi tintin
25 ni halahi do na madaboe toe laoet i 7 anso giot ditoeba
halahi laoet i. Ro boeaja i: „Moeda na songon i do,
ompoeng! hami ma mandjalahisa.” Djadi rap didjalahi
halahi ma tintin i. Batoe sabatoena, hajoe sahajoena
ngada adong bë na so nibalik ni halahi; liang pë soe-
30 dëna ngada adong bë na so nidjalahan ni halahi, tai
laing so dapot do tintin i.
Moelak ma halahi toe darat mandoksa na so dapot
tintin i; ngada adong bë na so nidjalahan ni halahi.
Hoem sada nari doma binatang pangisi ni laoet i, na
35 so nisapaan. I ma ihan raja na godang; hoem ia ma
na so hadarat sandok binatang-binatang na di laoet i,
salakoe laing na toenggom do ia sannari di toroe an.
Ro si Biaok: „ Moeda songon i ngada markoti taoe-
kën ia ma na mandjoloi tintin nami i. On pë angkon


89
mangokoe do hamoe taroban kamoe ia toe son, anso
oelang laloe hami toeba laoet on.”
Hoem songon i do boeloes rim ma halahi soedë
këhë mamoenoe ihan raja na godang i. Doeng mate
nioban ma toe darat, bo nilapa ; di si dope anso dapot 5
moelak tintin i, asa ni paoelak ma di si Biaok.
Langka ma halahi marrajar. Ngada sadia lolot tolap
ma toe darat, donok doma anso toe harangan inganan
ni inang nia i. Djadi mardalan doma halahi; doeng
lodja ma na mardalan i, maradian ma di saba ni halak, i°
djoegoek di gindjang roentji. Mangarohai ma si Roe-
ring: „Hoem aoe doma antong na so oendjoeng ma-
ngida tintin i. Hoepangidohon doma toeë hoeladjo,
anso dipatidahon si Biaok di aoe,” ning roha nia.
„Ning rohangkoe nian angkon hoeida do djolo tintin »5
i, dibaon hoem aoe doma antong na so oendjoeng
mangidasa,” ning ia mandokon si Biaok.
Ro pangarohai ni si Biaok: „Oio antong, pëto do
na nidok ni si Roering i; hoepatidahon doma di sia
tintin on, dibaon anggo di son aha hoeboto parma- 20
raänna? Ampot pë madaboe, dapot do moelak.”
Bo dipatibal ia toe tangan ni si Roering; dibalik-
balik si Roering antong. Dompak i lakna habang-
kabang sada halihi bangar di gindjang an; tarpaida di
sia manjirlak-njirlak tintin i hona sinondang ni mata 25
ni ari i. Bo mangoerajap-oerajap ia toe toroe; na so
niambang-ambang boeloes mangiboel ma ro tingon gin-
djang manjoro tintin i. Doeng dapot dihabangkon ia
toe awang-awang an.
Martondoan doma halahi na toloe songon na oto; 30
ngada be arop kalahi angkon dapat moelak. Ro si
Roering: „ Madoeng dapot aoe bisoek anso dapot kita
moelak tintin i; i pë mangondjap montji ma hita djolo I”
Djadi mangondjap montji halahi; adong santongkin
dapot kalahi sada. Didjorat ma patna i asa nitambat 35
di roentji i; marmondjapan kalahi, mondjap ma si
Roering donok di lamboengna i.
Aha dope, diida halihi i mada montji nangkinondi
mangaroenta-roenta; djadi mangiboel moesë ia ro tingon


go
gindjang an manjorosa. Bêlë-bëlê mangaroentahonsa ia,
boeloes didjombai si Koering; doeng dapot bo diboenoe
halahi; djadi dapot moelak tintin i. Djop ni roha ni
halahi ngada bë boti-boti; montji i nipaloea moelak.
5 Doeng i langka moesë ma halahi; ngada piga ari
tolap ma toe harangan inganan ni inang ni si Biaok
i. Torang ari dibangoeni ia ma tintin nia i: dipangi-
dohon ia oelang so ro boroe toelang nia i. Ngada
sadia honok ro ma antong.
io Saoelak këhë ma si Biaok toe aëk; somalna pala
këhë ia, ditadingkon ia do saroeng nia i, diboenihon ia
di bagas i; doeng i anso këhë ia sipsip. Panading nia
i manggarë lakna boroe toelang nia i, bo dapotsa mada
saroeng nia i; nipatangkassa, ngada ilip diidasa
15 songon anak ni namboroena i. „Anta roeai na marsa-
roeng do ia, dibaon aha: naingkan i di na manjapai
aoe i, halak do ia; tai doeng toe paraoe i, mandjadi
biaok ia rasa sannari. On pë hoetoetoeng doma saroeng
nia on!” ning roha nia. Djadi ditoetoeng ia.
20 Doeng ro si Biaok tingon aëk, didjalahi ia saroeng
nia, ngada bë diida ia. Djadi disapai ia boroe toelang
nia i. Ro aloes ni boroe toelang nia i: „Ngada hoeida
i: ho pë na so hoeboto do ho sanga isë!”
Dibaon ngada bë marsaroeng si Biaok, djadi laing
25 tong doma ia gabë halak; sidoengna dompak-dompak
lagoet kalahi di bagas i, bo didjamitahon ia ma sanga
songon dia pangalaho nia di halahi; diokoe ia ma na
halak do ia sapëtona. Doeng tangkas diboto inang nia
i na pëto do halak anak nia i, ngada bë boti-boti djop
30 ni roha nia.
Torang ari këhë ma halahi rap toe hoeta ni amang
nia i pabotohonsa di radja i rongkon di kooem kahanggi
soedë basa na halak do ia. Ngada piga ari markordja
ma halahi margondang, marriboer-riboer pabotohonsa
35 di halak na salonggom i. Ngada sadia lolot diparkaroan
ma si Biaok rongkon boroe toelang nia i.
Aha dopë dompak i marsorin ma sidangolon dohot
marsak ni roha na saidanna on rongkon siriaon. Di si
Koering rongkon si Olang ngada loepa si Biaok; laing


91
dipahani ia ma sapandjang mangoloe, ambaën ajaman
doma di sia.
Ngada sadia honok didjadihon amangna i ma ia gabë
radja di harangan inganan ni halahi na djolo i; nibagi
halahi ma poesako rongkon halak na bahat; djadi 5
boengkas ma satonga pangisi ni banoea i toe harangan
inganan ni halahi na djolo, marsipadjongdjong bagasna
ma halak, marsipadjongdjong sopona. Lolot-lolot man-
djadi hoeta na godang ma hoeta i, singkop ma rongkon
pambaënan ni halak. Djadi mamora madoema ma si 10
Biaok di si, sajoer matoea boeloeng, maranak marboroe.
21. INA-INA NA BISOEK.
Adong ma sada bajo na tar maradong-adong mar-
kaoema dao tingon bandjar ni halak. Anak nia doea
simandjoedjoeng; na godangna hoem matoemona maloos
markobar, ngada dopë tangkas hobarna. Mandokon
modom, indahan, mabiar, bagas asa na balok-
balok, didokon ia dopë podom, mamam, mabian,
bagat; dibaon i ma angkon na niantoesan dopë na
nidok ni danak i, anso binoto asa anggi ni i horong- 20
korong doea boelan dopë doeng topak.
Saoelak loeas managal djëgang bajo i, moeli ma ia
toe hoeta asa marmalam ia saborngin di hoeta; dibaon
i hoem toehor ni sërë nia dohot pomparan nia na doea
i sadjo doma tading di haoema. Adong lakna toloe 25
halak bajo sipanangko mamboto basa marmalam do
bajo i; djadi martahi ma halahi këhë manangko toe
bagas haoema ni bajo i, ampot doempang do bonda-
bonda na mararga na nimomosan ni bajo i; dibaon
manamboes ia marmomos bonda-bonda poesako: horis 30
na marpaloet sërë, pinggan sërë, tombak, podang asa
na balok-balok dopë.


92
Hoem loesoet mata ni ari langka ma bajo sipanangko
na toloe i, tolkas kalahi toe haoema i djabat ma toeng-
kap koedon; damar hoem diintopi anak boroe i dope
asa hoem rap maradoe margoeloengan dope ia dohot
5 pomparan nia i. Djadi ditoengkiri bajo si panangko i
ma tingon dingding ni bagas i, dibaon gogat do lakna
dingdingna; tai boeloes tarpaida danak na godangna i
ma mata ni sipanangko i; djadi didokon ia: „Inang,
bata diding i, 'nang!" Ro aloes ni inangna i: „Modom
io ma ho ba, oelang be sai markobar-kobar!” Tai dipoepoe
danak i do mandokonsa: „Bata, diding i, 'nang\ ma-
bian aoe!"
Moer diboto inangna i ma na nidok ni danak i, palä
ditoengkir ia madoeng marboendilan mata ni sipanangko
15 i di dingding i. Mabiar sitoetoe ma anak boroe i; anak
nia on pë ngada bë mantak mandokon : „Bata diding,
inang!"
Sapandjang so doempang inangna on bisoek paloea
halahi tingon parmaraän i, dipantjabol-tjaboli ia doma
20 anak nia i, sagoeman didokon danak i: „Bata diding
inang!" — aloes nia: „Mata toetoeng, masak pangan,
amang!” Laing songon i mada didokon ia pangaloesi
ni na nidok ni anak nia i.
Santongkin nari didokon ia ma gogo: „Ah, amang!
25 ma sambang kita; di son ko djolo dohot anggimoe;
madoeng tading mangkoek sërënta panjaoek-njaoek i
di aëk an.” Tai boeloes mangarar do danak i: „Dohot
do hami, inang! dohot do hami, inang!" ning ia. Ro
aloes ni inangna i: „Antong pahasak ma; hoeompa
30 ho , anso hoeambit anggimoe!”
Bëlë-bëlë marompa marambit dopë anak boroe i,
boeloes marlodjongan ma bajo sipanangko i toe aëk an
marajak mangkoek sërë na nidok ni anak boroe i. Tai
anak boroe i pë dilodjongkon ia ma pomparan nia i
35 toe bandjar na di lamboeng haoema i asa didjamitahon
ia ma di halak na di bandjar i pangalahona soedë.
Laing santongkin i do markëhëan ma halak lahi na di
si i manoeloes si panangko i; adong na këhë toe aëk
an, adong na mangaligi toe haoema an; djadi doempang