Citation
Nyimbo

Material Information

Title:
Nyimbo Nyimbo makumi mhano pa KiMpoto
Creator:
Church of England
Place of Publication:
Likoma, Nyasaland
Publisher:
Printed and published by the Universities' Mission Press
Publication Date:
Language:
Mpoto
Physical Description:
[ii], ii, 44p.

Subjects

Subjects / Keywords:
Mpoto language -- Texts ( LCSH )
Temporal Coverage:
- 1926
Spatial Coverage:
Africa -- Nyasaland -- Likoma -- Likoma Island
Africa -- Malawi -- Likoma District -- Likoma -- Likoma Island
Coordinates:
-12.066667 x 34.733333

Notes

Abstract:
Contents: 50 hymns
General Note:
VIAF (name authority) : Universities' mission to Central Africa : URI http://viaf.org/viaf/140146276/

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
618016 ( ALEPH )
Y Mpoto B /838974 ( SOAS classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
NYIMBO.


NYIMBO

Nyimbo maJcummhano

pa KiMpoto.

PRINTED AND PUBLISHED BY THE UNIVERSITIE
MISSION PRESS, LIKOMA. NYASALAND,
JANUARY. 1926,


First Printed 1926 : 500.


INDEX.

All glory, laud, and honour,............. 24

All hail the power, ..................... 26

Around the Throne of God, ............... 29

As now the suns declining rays, ........ 12

Ave Veram ...................... 1

Behold the messengers of Christ,......... 32

Blest are the pore in heart, ............ 37

Daily, daily, sing the praises,.......... 34

Do no sinful action,...................... 45

Earth has many a noble city,............. 19

Fight the good fight, ................... 43

Firmly I beleive and truly, ............. 38

Forty days and forty nights, ............ 21

Glory be to Jesus, ................... 9

Glory to Thee my God this night,.... 14,

God Eternal, mighty King, ........... 40

EtoW sweet the Name, ................ 41

Jesu, gentlest Saviour, ............. 4

Jesu, my Lord, my God, my all, .. . 8

Jesu, our hope, our hearts desire,.... 7

Jesus Christ is risen to-day, ....... 22

Jesus, high in glory, ........... .... 33

Jesus, in Thy dear Sacrament, .... 7

Jesus, tfeep me by the Cross,........ 46

Jesus loves me, this I know, ........ 50

Jesus, our High Priest, ............. 3

Lord, in this thy mercys day,....... 20

Lord, Thy Word abideth, .... 36

Loving Shepherd of Thy sheep. 5

Now that the daylight ............... 11

0 God, unseen yet ever near, ........ 2


11

On Jordans bank, .......................... 16

On the Resurrection morniDg,........ 23

Once in royal Davids city,......... 17

One there is above all others, ..... 42

Our blest Redeemer,........................ 28

Praise my soul the King of heaven,....... 44

Rock of Ages, cleft for me, ............. 48

Showers of blessing, ...... ............. 49

Soldiers of the cross,..................... 47

The advent of our King,.................. 15

The day is past and over,................ 13

The God whom earth and heaven adore,.... 31

The King of love, ......................... 10

Wanclu wa Masiya woha,. 18

We love the place, 0 God, ............... 35

We worship Thee, Lord Jesus,................ 6

When I survey the wondrous cross,........ 25

Who are these like stars ?............... 30

Ye watchers and ye holy ones,............ 39


NYIMBO.

Nyimbo 1.

Ave Verwm.

Yesu muyili papipi, salamu,

Hinga yakuwelekeka ni Virgin.

Yila yahwili ni yila yabyukiti
Hino pahyeto natu titdmana.

Yumo mnyahi, ni mwene ulongo,
Mwana wa Virgin, tikugwilichimbo.

Yesu liwanga lya nkoba muluteta,
Macbi ni mwahi momo upititi;
Hila binyahi hya mwenga tibipabe,
Woga ukatikamula pa nyihwa.
Yumo mnyabi, ni mwene ulongo,
Mwana wa Virgin, tikugwilichimbo.

Nyimbo 2.

O God,

Papipi Mlungu muyii pani,
Ngakuwoneka nambo,

Ni woga tikugwilichimbo
Palungi pa mathbahu.

Wamanye wakuyitikila
Offlo mutogolela,
Nikunywibila wene nywita
Wa njala kuwaliba.


2

Hino papamo tihikifci
Chiliwi tichipala,

Chiliwi Higa ya Ambuya,
Chakunya Mwahi waki.

Ambuya, mutiyangatile
Kunjuwanila wicho,
Tiyende pa kubekelela
Mu ndila yitu pani.

Nyirnbo 3.

Jesus, our

Mkohani witu Yesu,

Muyii pa chiliwi echi,

Muyii Barnbo wa Kuaaui,
Niyo hembe yikuluugwa;

Yesu Jcwicho, lalino
Yesu yumo, Ityoha.

Kwicho pa msalaba mwenga
Bambo witu mwakungiki
Maogahiko gayomwiki
Hembr yinu iyii momo ;

T. esu lavicho.......

Hi io apa pa mathbahu
Muyii pani natu teuga ;
Xukuhika kwinu kuui,

Ni pa nkate ni pa mvinyo ;
Yesu liw..................


4

Nkengelelo mwapeliki
TJmi winu tilamile,

Ni mawoko ga chihomo
Wakungiti misomali.

Tindumbaye lyuwa lwoha,
Ni kutenda ahipala,

Ngati wala wa Kunani
Wakukina pa unyahi.

Yesu Wakulima mnyahi,
Mutiwule tiyuhwane,

Ni pa ndila ya lukwali
Tiyendaye chiyendile.

Kuko mutilongolela
Tenga tikuwingilila,
Alpaka pa chitihu chila
Nimanyika, nimanyiha.

Nyimbo 6.

We worship Thee, Lord Jesus-

Tingwilichimbo, Yesu,
Lalino ngati mwandi,
Wandumbalili Mwenga
Hosanna pa Hekalu.

Tingwilichimbo, Yesu,

Pa meza yinu iyi,

Chiliwi ni chakunya.,
Mutitarnile tenga.


5

Tingwilichirn'>:>, Yesu,
Ee Mlungu chitamde;
Wakuhihika pani,

Pa nkate ni pa uvinyo.

Tingwilichimbo, Yesu,
Tinduwe muhikile ;
Mioyo kugulula,
Mahiga kugayoha.

Tiogwilichimbo, Yesu,
Wakutikengelela ;
Tawandu svinu tenga,
C-hibomo mtipikihe..

Nyimbo 7-

Jesus, in Thy dear Sacrament-

Yesu, pa Sakramont yibuhu,
Msalaba ngakuwona;

Nambo oyo apa tinjihila,

Kwa nenga akomiki.

Yesu, pa Sakrament yihuhu,
Ngakuwoneka mnohu ;

Nambo biga yila ui chiliwi
Kwa nenga yakwapiki.

Yesu, pa Sakrament yihuhu,
Ngakuwoneka mwahi ;

Nambo Nteko ulangiha uwo
Kwa nenga umwagika.


6

Yesu, pa Sakrament yihuhu,
Ngakuwoneka ngope ;

Nambo Malaika auwona,

Mutu kuhwata miha.

Yesu, pa Sakrament yihuhu,
Ngakuwoneka ntima;

Nambo ntima winu uyii momo,

Kwa nenga uhomiki.

Yesu, Mkochi, Mlungu wangu,
Umlungu ngakuwona ;

Nambo muyii papo Mlungu, Mundu,
Pa Sakrament yihuhu.

Nyiinbo 8.

Jesus, my Lord, my God.

Yesu, Ambuya, Mlungu wangu,
Apa nikema, muyuhwane;

Ni kuhumila kuko kwinu,
Mupungulile nema yinu :

Yesu, Ambu,

Nimtogolele ni JcuJcinda.

Yesu, kumpala nichelewa,
Kumtogolela nilepela;

Ni kulangiha mbili yinu,
Kunyamba kwa Lihina linu :
Yesu, Ambuya,..............


7

Yesu, kiyani muhimana
Pa nenga kunitogolela ?

Chiheko ohila mupatila,
Chipitikiha hipalila,

Yesu, Ambuya,.....

Yesu, kwa Mwenga nyimbo yangu,
Winu mioyo, umi wangu ;

Hya mweuga hyoha niyii nahyo,

Ni wangu Mwenga Nkengelelo.

Yesu,Ambuya,,....

Nyimbo 9.

Glory be to Jesus.

Yesu alumbike
Yombe pakulaga
Tenga umwagili
Mwabi waki woha.

Nema ni chibomo,
Kwangu mmwahi uni,
Cbiha chaki momo
Alangiha muni.

Tiulumbalila
Mkuka uu wa mwahi,
Wakutikombola
Ni lukolo lwaki.

Mwahi waki Habil
Mlungu umfcilila,
Mwahi waki Yesu
Tenga ugulula.

Ukalapukile,

Pa mioyo yitu,

Oyo atikonga,
Ngakutama kwitu.

Natiyimbe pani
Nyimbo hya kukweha,
Ehi malaika
Ndima wayangila.

Mtunduwihe nyimbo,
Tiulumbe mwahi,
Uwo mwene Kristo
Amwagili pahi.


8

Nyimbo 10.

The Kin'S of

Ambuya anilima nenga,

Wa hyaka ulongo kwangu,

Nitame waki ngakuhowa,

Ni yombe ayii pangu.

Ni roho wanga alongoha,

Pa mkuka wene umi,

Niwone njala, aniliha,

Chiliwi cha Kunani.

Wa mtahu nenga nihokela
Pa ulongo anipala,

Pa pewa laki aniwika,

Ku nyumba alongoha.

Niwone nyihwa, ngakutila,

Ni papo Mwenga Ambuya,

Ni mbihu winu kupembeha,
Msalaba kulongoha.

Wiwila lyuwa lyangu lyoha,

Uyili ulongo winu :

Wakunilima munitole
Kutama kuko kwinu.

Nyimbo 11.

Now that the daylight.

Chiumbu chihikili Wahuhu pa mioyo

Tindumbalile Mlungu ; Titame woha hino,
Lalino apikihe Pa miho ni makutu

Titame ngakuhoka. Gahuhu tigatende.


9

Malowe gakuhyoma
Tigakanile goha,

Pa moyo ni pa ndomo
Ambuya tindumbaye.

Pa lipititi lyuwa
Mpaka liyiwila,
Mutiyangate hino
Kumbingilil Ambuya.

Yiniko, kukuhika
Papamo tipikihe
Atati ni kwa Mwana
Ni Yombe Roho Mhuhu.

Nyimbo 12.

As now the suns.

Pa muhi lyuwa likayende
Lunganamuka lwihi,
Wiwil.a umi wakukepa
CJyumbatika nyata.

Yesu wakutachambulika
Kwa wandu pa msalaba ;
Titogolele kuhwa kwinu,
Mmawoko ginu tihwe.

Tindumbe Atati chilumbile,
Tindumbe yomb& Mwana,
Ni mwenga Roho tikulumbe
Kwa hyaka ni kwa hyaka.


10

Nyimbo 13.

The day is past-

Uyenda muhi uni
Tindumbalil Ambuya,
Tinduwe fcikahoka
Pa roho ni pa higa.

Pa miho ginu mutiwike,
Pa kilo mutigohe, Yesu.

Uyenda muhi uni,
Mitima tinyakuha,
Tinduwa titamaye,
Upandu pakutupu.

Pa rniho ginu mutiwike,
Pa kilo mucigohe, Yesu.

Mahengo gayomwiki,
Ambuya tinjimbila,

Hipandu hyaki kilo,
Muwuhe kwakutali.

Pa mibo ginu 'mutiwike,

Pa kilo mutigohe, Yesu.

Mutame wakugoha,

Wa umi wangu nenga,
Magambo muhimanya,
Hitawa hya* pa ndila.
Maluwo gitu muyuhwane,
Kwa hyaka mutigohe, Yesu.


11

Nyimbo 14.

Glory to thee my

Ambuya nikulumbalila,

Kwa hya chihomo ni kwa chiha,
Ee Bambo wa Mabambo woha,
Muyitikile kunigoha.

Mulekelele zambi yangu,
Magambo ga Ambuya wangu;
Nikali wangakugoloka,

Nipate kwiuu kuliyeka.

Nitame winu ni kuwona,

Tengele ngati kugoloka
Nihwile kwinu, mukahike
Pa lyuwa lila nikabyuke.

Tindumbe Mluugu mwene chiha,
Wakupangika wa pa ndima,

Mi mwenga woha wa Kunani,
Tindumbe wakutamingani.

Nyitnbo 15.

The advent of our King.

Lyuwa lya kuhika Bambo,
Hino tilikumbukile,

Pa maluwo ni pa nyimbo,
Kristo mwene tindamuhe.


12

Mwana wa machuwa goha,
Mnohu wifcu ahwatiki,

Wa weneke kutitenda,
Ngati mbanda awoniki.

Nambo kwa kutitemula,
Hakiahike pahi pani,
Kwaki kuwatola wala,
Wakuntumakila muni.

Momo tenga weue zambi,
Saa ikali ngakuhika,
Tihitende hya lukwali,
Tiwuhaye hyakuhoka.

Alumbike mwana momo,
Yombe wakutilamiha,
Atati, Eoho, nambo Yumo,
Hino tiwalumbalila.

Nyimbo 16.

On Jordans Bank-

Wakubatiza ahulila,

Ahegelela Kristo yula,
Muyuhwe ngani ahitola,

Hya Bambo wa Mabambo woha.

Ahegelela ayii yoha,

Awuhe zambi pa mitima,
Atendekehe umi waki;

Kunjupa mwene Kristo kwaki.


Ambuya muyii Nkengelelo,
Chikopa cbitu ni Lipilo ;
Tihyotahyota panga nema,
Omo madua gahyotela

Tindumbe Mwana wakuhika,
Pa yombe fciyii waweneke,
Papamo namwi tiwalumba,
Atati, floho, hyaka hyoha.

Nyimbo 17

Once in royal Davids .

Pene muchi wa Daudi,

Papo mwandi payii liwigi;
Anyongolo mwana waki,

Pa chitala ambikiti.

Maria amao yula,
Mwana ni Ambuya Yem.

Ahelili Kunaniko,

Mlungu Ambuya mwene hyoha
Nyumba yaki ni liwigi,

Apa ngombe yiyi mkulya

Mariamu.............

Pa uchoko waki woha,

Anjiniki ni kunjuhwa ;

Mariamu Anyongolo,

Wakumlela pa mawoko.

Mariamu.............


14

Akweliti Kunaniko,
Atilongolele tenga:

Ngati ndondwa wana waki,
Wene nguo wakunganya.

Mar.

Miho gitu hakimbone,
Wakutikombola Yesu:
Mwana yula wa ulongo,
Ambuya ni Bambo witu.

Mariamu........

Mwana yula Ndingo witu,
Akuliti ngati tenga ;
Atonditi, agolwiki,

Aliliti ni kuheka.

Mariamu........

Nyimbo 18.

Wanda wa Masiya
Wandu wa Masiya woha,
Hino tikahangalale,

Yesu Kristo wa Kunani,
Ayii pahi, ahikiti.

Ahikili kwitu tenga,
Ahwatiki higa yitu,
Kuliyeka atoliti,

Hyaka hyoha Mlungu witu.

Momo tikahangalale,

Nyata tiliwikingani,
Atihimangane tenga,
Kuhulila pa mioyo.


15

Nyimbo 19.

Earth has many a noble

Michi muni iyoliwiki,
Bethlehem upitikiha,
Wenga muchi waki Bambo,
Muchi wa Ambuya witu.

Ndondwa ya kulongolela,
Yanganyiti ngati lyuwa,
Yatilangihiti Mlungn,
Awoniki mwene hyiga.

Wamalango wa lipuli
Wampikihi chuma chao,
Wayihili kunjinika
Mur, Lubani, niyo Gold.

Ehyi hyoha hya malumbo,
Kwaki Mlungu niLubani,
Goldi'Bambo ilangiha,
Muroilangrha kuhwa.

Wakungwilichimbo woha
Pala awoneke Yesu,
Tengatu tingwilichimbo,
Ni Atati nayo Boho,


16

Nvitubo 20.

fmf

Lord in this thy mercys

(Tiyuni sawa Compline.)

Ambuya lyuwa leue chiha,

Li kali ngakupitilila,
Tichikamila pa mayuwa
Ni kuluwila.

Yesu mahcli rnupikihe,
Woga utamo pa mitima,
Tikali ngakutemulika,

Pa chengo chila.

Ambuya, mutipungulile,
Uoho Mbahu pa mioyo,

Pa komo ogakuyigalika,
Tichikamile.

Magambo ga ngunda ula,
Magambo ga kulila kula,
Magarabo ga kulola kuhwa,
Mutipelehe.

Magambo ga maholi ginu,
Kwa muchi wa Yerusalemi,
Ulougo winu tiuluwa
Mkafeikaniha.

Papipi kwinu mutigohe,
Likatipitilile waka
Lyuwa lya kuyupila nema
Ambuya Yesu.


17

Nyimbo 21.

Forty days and forty

Njala, nywita, mwaloliti,
Pa pululu kuliyima;

Muhi, kilo, ni Shetani
Kugeheka, ngakuhoka.

Lyakupyupya lyuwa muhi,
Mwehi uhimala kilo,
Hyakuhyunguluta nyama,
Ndika yika pa lugono.

Tenga tihauke namwi,
Hyaki ndima kuhileka,
Tiliyime ni kusali,

Ni kukana kukoDgeka.

Ni Shetani akagehe,

Higa, roho, kuikonga,
Mwenga wamlaMli kamo,
Mutiyimalile hino.

Nipa hakitilulute,

Kuliyeka kukupata;
Malaika waki wala,

Tenga kutihunguluta.

Nkengelelo, mutigohe,
Namwi tikapatukana;
Kunaniko tiwoneke,

Lyuwa lya kuhyuka lila,


Nyimbo 22.

Jesus Christ is risen to-day.

Yesu Kristo ahyukiti, Alleluya;

Lyuwa litu lya cbiheko, Alleluya ;

Pa msalaba yornbe kwicho, Alleluya ;

Kutikengelela wicho. Alleluya.

Tinyakuhe nyimho bitu,
Kristo yombe Bambo witu,
Kukungika ayuhwini,

Kugulula wene zambi.

Alleluya;
Alleluya ;
Alleluya ;
Alleluya.

Nambo kupoteka kwaki, Alleluya ;

Kutipelekela umi, Alleluya;

Ni Kunani ayii Bambo Alleluya;

Tenga wakungwilicbimbo. Alleluya.

Nyimbo 23.

On the Resurrection

Lyuwa lila lakuhyuka,
Boho, biga, yibimana,
Mangahiko ni kulila,

Pakutupu.

Pani hino ilekana,

Higa yikapumulile,

Mu cbibuwalilo cbitu,

Kugoloka.


Higa yakutonda muni,

Pa fcengele yitamila,

Mpaka lyuwa lya chiheko

Lya Pasaka.

Nambo roh ukangamala
Pa kuluwa chiluwile,
Umkuhiha Mlungu waki

Pa kuhyuka.

Higa, Roho, yihimana
Ngakwapatulana kandu;
Kuhwanana nako Kristo
Chikinile.

Lyuwa lya kunyamba lila
Lyakuhekelela muni
Ngakupitttila hyaka

Ngayomoka.

Lyuwa lila lya cbihomo,

Woh apita mutengele.;
Mwana, Atati, Amao, Ndongu
Wahimana.

Kwa kuhangalala kula,

Yesu Kristo mtitolele,
Pakwayitikila poba

Mwenga yika.


20

Nyitnbo 24.

All glory, laud and

Malumbo,

Pandomo pa wachoko,
Ewa Mwenga Bambo witu
Wayimba Hosanna.

Wa Isiaeli Bambo,

Wa David mwana mwene,
Ahika pa Ambuya,
Kulumbalika kwene.

Malumbo................

Luwanja lwa Kunani,
Malumbo wanyakuha;
Tawandu, ndima woha,
Tawene tiyangila.

Malumbo.......*........

Wa Israeli waudu,

Malala watolibi,

Kawili titendaye,

Pa nyimbo ni kusali.

Malumbo................

Kwa Mwenga, ngakuwona
Ikali mangahiko,

Malumbo wayimbili,

Kawili tiyimbaye.

Malumbo................


21

Malumbo mwayupiti,
Muyupe nyimbo hitu,
Wakutitogolela
Bambo ni Mlungu witu.
Malumbo...............

Nyimbo 25.

When l survey the wondrous

Msalaba nikaholalele,

( Wamkulu papo ahwilili),
Hipatapata ngakupala,

Nileka kulilumbalila.

, Ngakuhotola kulikwiha,

Nambo pa nkongo waki Kristo,
Hya waka hyakunikamuJa,
Kwa mwahi waki niyihila.

Pa mutu ni mawoko gaki,
Kupita mwahi wa ulongo,
Tiwona kwako ngati echi,
Kutogolela kwa kungaha ?

Pa ndima nikapate hyoha,

Kwa heinbe ngakulinganila,
Kutogolela kukulungwa,
Kunikemela, higa, roho.

Kristo, pa mangahiko muni,
Atipatili nema pani:
Wandumbe wakukomboleka,
Kwa hyaka byangakuyomoka.


22

Nyiinbo 26.

All hail the power

Mkwehaye mbili yaki Yesu ;
Chikame Malaika ;

Ni ndumbu yombe ahwatike,

Ya Bambo, Bambo, Bambo,

Bambo

Mkwehaye, ndondwa ni milima ;
Mawoha awikiti;

Makili ga, Wa^Israeli,

Ni Bambo...,....

Amboni woha waki Mlungu,
Wakema pa mathbahu;

Mkwehaye Paka laki Yesse,

Ni Bambo......

Ni mwenga wana wa cliilanga,
Awo awakombwili,

Mkwehaye Nkengelelo winu,

Ni Bambo........

Wa zambi, wakukumbukila
Kufcogolela kwaki,

Mwichaye pa kulitagila,

A i Bambo.......

Mikuku yoha ya pa ndima,

Yesu, mungwilichimbo,

Papamo mukwehaye nyimbo.
Ya Bambo.........


Nyimbo 27.

Je.su, our

Yesu, Wakutihuwaliha,
Tilumba nema yinu,
Wakukombola ndima mwenga
Bambo ni wakupanga.

Ulongo ula ukulungwa,

Kutola zambi hitu,

Ni kuhwa tenga kuwopola,

Ni kwa magambo gitu.

Ni hino nambo mwahyukiti,
Lipilo mwalipiti,

Chitihu cba Atati kwinu,

Ni nguo hyakanganya.

Tipala mutilolalele,

Maroho mugagohe,
Tiyimeinawo wa. Kunani,

Pa kukuhika kwinu.

Tindumbe yombe Wakukwela,
Pa kukuhika kwaki;

Tilumbe Atate, Mwana, Roho,
Pa Yumo amanyiki.

Nyimbo 28.

Our blest Redeemer.

Akali ngakutilagila
Wakukombola witu
Wakutiyimalila tenga
Kutama natu.


24

Maroho gitu apulila
CJtamo auwenda,
Mmitima yifcu kuhimana
Kutama momo.

Lilowe lyaki tiyuwini
Linyahi lipuputa,
Kuhoka kwita kukaniha
Kuwuha woga,

Unyahiwoha tiyii nawo
Ni apa tilemela
Maholo gakuhulalika
Atipikiha.

Ee Boho Wakuhulalika
Kutonda myangatile,
Mitima yitu mhulalihe,
Mutame momo.

Nyimbo 29.

Around the throne- (Angels)

Kuyhunguluta pa chitihu,

Wayima akamalaika,

Ndumbu ni pa mitu yao,

Wayimba nyimbo pa hilumbo.

Walindalila wa tayari,

Kundumba Mlungu ni kuyuhwa,
Ni wangi pa lilowe lyaki,

Wagoka wandu wa pa ndima.


25

Ambuya mupeleke muni,

Pa ndila kutigoha tenga,

Ni pa hilugu hya pa kilo,
Mlugono kutilolalela.

Wiwila wanga kuyonanga
Mhakahu yula ni hilugu ;
Natihwe hyatitame hyaka,
Kuyima pa chitihu chila.

Nyimbo 30.

Who are these ? (Saints-)

Nani awo ngati ndondwa,
Wakuyima kwaki Mlungu ?
Ni pa mitu ndumbu yao
Wakuhuma kwako awa ?
Wanjimbila, Alleluya,

Mlungu Bambo wa Kunani!

Nani awa wa lukwali,

Wene nguo hya kung'anya ?
Hyaka hyahiweye wicho
Nguo ehe hya Wahuhu ;
Ngakuyonangeka awa
Kuhumila kuko nambo ?

Awa wala wakomini
Kwa Nkengelelo wao,

Wandu wakukangamala
Ngakutenda mahakahu;

Wala wakomini wicho
Walemite ni kuhonga.


26

Walagiti pa mioyo
Ni pa kungahika muni,

Pa maluwo wanduwiti
Oyo awalumbalila;
Kukomana kuyomwiki
KuDgahika pakutupu.

Wa makili Akawone,

Awa wayimili yombe,

Higa, Roho, hyaka hyoha
Wa tayari kumhengela;
Pauhuhu awa woha,
Yawatame hyaka hyoha.

Nyimbo 31.

I he God, whom earth, (B, V- M)

Ambuya, wakungwilichimbo
Milima, luchi, ni Kunani,
Atihikili kuhelela,

Ni Virgin wakuwelekeka.

Lilowe lyaki Malaika,

Maria ayuhwini, kuti,

Mulole mbanda winu nenga,
Kutame omo mupalila.

Wa nema oyo anyoDgolo,

Pa ndumbo yaki Mlungu momo,
Ayitikili kuyingila,
Wakubipanga hindu hyoha.


27

Ambuya Mwenga pa Maria,
Chitohi chaki mwahapwili,

Ni Atati nikugwilichimbo
Kwa hyaka byoha nayo Roho.

Nyimbo 32.

Behold the messengers. (Apostles-)

Lolaye atenga waki Kristo,
Watola ngakutonda,

Hila hya Mlungu hyakuhyeto,
Evangel yene nema.

Malowe gala Wakulota,

Wayii kulolalela,

Hino pa langa gawoneka
Nampo wamanyilila.

Glal atenditi Yesu Kristo,

G-al ayuwini Mliangu,
Wagalembiti pa kalata,
Malowe gakulama.

Wapatukini nambo Roho
Yumo awapulili;

Tilola pa kalata yao,

Kukema kwaki Roho.

Watatu wa chihomo, Yumo,
Tinkuhe chikuhile,

Atikemiti pa luwindu
Mwen atimulikila.


28

Nyirobo 33.

Jesus,

Yesu Wakuhika,
Mutiyuwanile
Nyimbo kya wakeke
Tinjimbila Mwenga.

Tenga tiyii wana
Wakulegeleka,
Yesu, mutigohe,
Tikahokelela.

Yesu mvvenga Mhuhu,
Mwene hikakala,
Mukatiyuyula
Apa fcikulumba.

Mukatikanihe
Hihakahu hyoha,
Tikutogolele
Zambi kuwuhila.

Apa mutikema
Tikuwingilile,
Tikayange nyata
Yesu yatihike.

Nyimbo 34.

Daily,

Lyuwa lyo tivlnmbe

Muchi wald ivitv,

Mwene ati

Nyumba hya

Linga lyoha lya chikaya
Lya. zahabu lyakunganya
Ndyango uyii woha lulu
Wakunyamba, wakunoga.

Lyuwa ....


29

Ni pakati pa chikaya
Kristo mwene awoneka
Malaika wamkwehaye
Ayii Bambo ni Ambuya.

Lyuwa lyoha....

Mkuka uhumila kuko,
Umi ni pa machi gaki,
Nkongo uwo wakulama
Kuoneka mngunda waki.

. Lyuwa lyoha....

Malaika wayimbila
Akerubi, Aserafi;

Atikem Ambuya witu
Natu tikokane kwaki.

Lyuwa lyoha....

(Jko njala nayo nywita
Ni maholi pakufcupu ;
Woha waluluta muni
Pakutama ni wahuhu
Lyuwa lyoha...

Nyimbo 35.

We love t he place.

Utamo winu, Bambo,
Titogolela muni,
Chiheko chaki momo
Chipitikiha choha.


30

Utamo wa kuluwa
Wahika wandu winu,

Ni mwenga muyii kuko
Kuyuwanila woha.

Titogolela muni
Lilowe lene umi
Ni lya kutipembeha
Pamangahiko goha.

Pa nyahi Ubatizo
Papalapala Eristo
Ayupa wana waki
Watame mChurchi laki.

Panyahi mazabahu
Pakunogela muni
Magambo pala mwenga
Papipi mbihikila.

Tinduw AmbuyaYesu,
Tintogolele pani,

Kunani tikulola
Pa miho hyaka hyoha.

Nyimbo 36.

Lord, Thu Word abideth,

Ambuya, Lilowe,

Linu lilongoha,

Wakuyitikila,

Wakuhekelela.


31

Apa wa mituinba,

Watihyuaguluba,

Tikakangamale,

Ni Lilowe lila.

Likahihikile,

Lyuwa pa mahundi,
Litimulikila,

Lilangiha ndila.

Nani amanyiha.
Lyakanyamba lyaki,

Lya Lilowe lila
Kwa wakulihiaga ?

Lipikiha chiha,

Awa wene umi,

Ni pa rokuhwa wayii,
Ruperabeha muni.

Tenga timanyaye,

Hya malango byaki
Tintogolelaye
Ni kutama kwinu.

Nyimbo 37-

Blest are the pure I

Wahuhu pa mitiraa
Wayili wa chihomo
Magambo Mlungu awamanya
Ni Krisfco ayii kwao,


82

Ambuya apeleka,

Umi ni kuliyeka
Atama nawo wan Adam,
Bambo ni Ndingo wao.

Kwa wakuliheleha
Alilangiha mwene,

Ni pakuwen utamo waki,
Wahuhu ahagula.

Ambuya, tikupala
Chihomo mtipikihe,

Ni ntima wakuhulalika
Utame hema yinu.

Nyimbo 88.

Firmly I

Nyitikila muni nenga
Mlungu yumo ni wabafcu,
Nyitikila nenga kuti
Mwana atamiti mundu.

Chakuhuwalila changu,
Pa wakutachambulika,
Nenga nitachambulaye
Mahakahu gangu goha.

Mlungu yika apikiha
Umi woha ni makili,
Yombe yika uimtogole,
Mwene hikakala hyoha.


Kwa magambo yombe pela
Church lihuhu niyinika,
Nipa hila lihiwula
Nihiyitikila muni.

Kukuhika timpikihe
Tenga nakamalaika,

Kwa Mlungu wa Kunani,
Atati, Mwana, nayo Roho.

Nyimbo 39.

Fe watchers and ye holy .

Wahuhu Malaika woha,

Aserafi ni Akerubi
Yimbahubi, Alleluya,

Mwene makili wa Kunani
Mkwehaye woha ni chiheko

Alleluya, Alleluya,
Alleluya, Alleluya.

Maria Wakulumbalika
Kupitikiha malaika,

Wapalungi pa malumbo
Ambuya witu anyongolo
Wa nema, mkuhihe Mlungu,
Alleluya..................

Muyitikile akarohe,

Ni akatati wa zamani,

Wakulota, Alleluya,

Akapostolo, akamboni,
Muyangalile ni kuyimba
Alleluya..................


3d

Natu tikwehe nyimbo hitu,

Papamo nahyo hya Kunani,

Alleluya, Alleluya,

Kwa Mlungu Atati, Mlungu Mwana,
Ni Mlungu Roho yombe Mhuhu
Alleluya.................

Nyimbo 40.

God eternal,

Mlungu mwene hikakala,

Mivenga tiltuluniba

Ndima woha uyinama
Tenga twoha Jsawa-sawa.

Mlungu mwene..............

Mhuhu, Mbuhu, Mhuhu, Mwenga,
Malaika wayimbila :

Wakugoha hindu hyoha,

Nyimbo yitu tinyakuha,

Mlungu mwene..............

Apostoio wanyakuha
Ni Amboni, bya msalaba;

Tenga waua ngati awa,

Timheugele ni kukina.

Mlungu m..................

Mlungu mwene hikakala,

Mwenga tikulumbalila;

Kwa Atati ni kwa Mwana,

Ni Kwa Roho, Mlungu Yumo.

Mlungu mwene..............


Nyimbo 41.

How siveet the

Yesu, Lihina lyako lila
Pa kutu lyakunyamba !
Lyakupembeha, kulamiha,

Ni woga kuwingila,

Lihina lya fcup

Lihina lya kulamiha,

Pa kutu lyangu lyakunyamba,
Yesu, Yesu, Yesu.

Lyakupoleha wakuwina,

Ni roho ukayaka;

Chiliwi cbaki mwene njala,

Ni kwa wakulepela.

Lihina lya Chiliu changu,
Chikopa, cbinigoha;

Ni nema nikapale pala,

Nipata ngakuhowa.

Yesu, Mkochi, Wakulima,
Mkohani, Bambo wangu;
Ambuya, Umi, ni Ndila,

Yupa malumbo gangu!

Moyo wa nenga uhakahu,

Ga waka ni maholo;

Nikakuwone kuko nambo,
Hakiningwilichimbo.


36

Nyimbo 42.

One there is above all others,

Yumo ayili wa ulongo,

Mkochi witu nayo yombe,
Yesu atitogolela,

Kwicho, hino hyaka hyoha
Wala wakumpala Yombe
Wayupila nema yaki.

Nani pa abele witu
Akatihwilile tenga ?

Nambo Yesu amwagili
Mwahi wakutikombola:
Yombe atibogolela
Yesu Mkochi witu muni.

Mundu akatihokele,
Ngakumanya kulihinga;

Yesu nambo timhokele,
Ngakukana kulekela ;

Yombe atitogolela,

Yesu Mkochi witu muni.

Yesu Kristo, muyihile,

Nema yinu pa mioyo,
Kuinhengela tikupale,

Omo mwatihengelili;
Kuyomoka mutitole
Tikatame wicho kwinu.


Nyimbo 43.

Fight the, good

Ngondo unyahi mukomane,
Kristo makili ni lukwali;
(Jmoyo waki ukamule,
Ohihomo chaki kuchipata.

Utuka wicho ni kukinda,
Mulolalele ngope yaki;

Umi nyili tiupala,

Kristo ni ndila ni hya waka.

Kuholalela akaniha,
Chilaganila chiha chaki;
Mumhuwalile ni kumanya,
Kristo mwene atogolelela.

M-ukayogopa, yombe papipi,
Akupaliti, ngakupela;
Muyitikile ni kuwona,
Kristo ngakuleka mwenga.

Nyimbo 44.

Praise my soul-

Roho wangu, uyihile,

Kwaki Bambo hembe yako ;
Yombe wenga akombwili,
Nyimbo hya kundumba yimba.
A lleluya Alleluya!
Alleluya hyaka byoha.


38

Apikihi akatati
Nema ga kuwanogela;

Hino yombe ngati mwandi
Nema afcipelekela.

Alleluya! AUeluya I
Akuhike Bambo witu.

Atimanya wana waki
Pakulaga koha kwitu;

Atitola pa mawoko
Atigoha pa hipandu.

Alleluya! Alleluya !

Chiha chaki chikulungwa.

Malaika waujimbile
Mwenga wakundolalela;

Ni Wabuhu wa milima
Yombe wakundumbalila.

Alleluya! Alleluya!
Tinjimbile Mlungu witu.

Nyimbo 45.

Do no sinful

Mkayitenda zambi,

Upuhe mkaupwaga,

Tenga, waki Yesu,

Waua wa Ambuya.

Kristo wa ulougo,

Kristo wa lukwaii,

Tenga wana waki,

Nako tihwanane.


39

Roho wakukonga,
Atihunguluta,

Kutihokelela,

Zambi tiyitende.

Mkayuhwana yombe,
Nambo mulimbaye,
Kuhikana zambi,

Ni kutenda wicho.

Mwalangifci mwandi,

Pa kubatizika,

Mlungu kumhengela,
Hamri kuyuhwana.

Wana waki Kristo,
Mukomane muni,

Hihakahu hyako,

Mhuhu mutamaye.

Kristo ni \mbuya,

Yombe ni mnyahi,

Ni Kawili tenga,

Nako tihwanane.

Nyimbo 46.

Jesus, heep me,

Pa msalaba munigohe
Yesu, Nkengelelo :

Pala mkuka wa ulohi
Kupikiha moyo.

Pa msapa msalaba,
Kukuhikakwangu,

Mpaka

Pala nga liipandu.


40

Pa msalaba, muyogopa,

Chi ha chindimini;

Pala Ntondwa yakunganya
Yanimnlikili.

pa msalaba........

Pa msalaba! Kalingohi,
Ngani nimanyihe;
Makakala kuupala,

Nenga mnipikihe.

Pa msalaba...........

Pa msalaba nitamila,

Ni kubuwalila,

Tikahegelele mhanga,
Kwihe kwaki mkuka.

Pa msalaba...,.......

Nyimbo 47-

Soldiers of the Cross.

Asikari wa msalaba,

Hya ngondo kuhwatika;
Mwene hikakala hyaki,
Ehyo Mlungu apeliki.

Wa makili pa Ambuya,
Ni kumhuwalila yombe;
Wakunjitikila Yesu,
Alakila hya ulugu.


41

Momo ngondo kukomana,
Hikakahu muhikana
Hya Shetani kuliwata,
Mlungu mwene atemula.

Apa hiyomwiki hyoha,
Nga ngondo poha poha ;
]Njombe yako muyupaye
Ndumbu yaki muhwataye.

Nyimbo 48.

Rook of ages.

Liu lyakukayulika,
Niyingile kuhihika;
Macbi, Mwahi uyolwiki,
Pa lufceta upifciti,

Uwopole, kulamiha,

Nenga pa kuhoka koha.

Nenga ngakulinganila,
Kuyomola muhipala:
Nikahenge ni rtiakili,
Nikapele ni inaholi,
Hyoha waka kunikenga,
Mwenga yika muhotola.

Ngakutola kandu nenga,
Pa msalaba niloleha;

Wa ukiwa, nimbikila
Wakungaha, nintilila,

Wa nabole, mungulule,
Nkengelelo, nijsakuhwe.


42

Nikatame niwo mhuki,
Kuhwa ngakuhima umi,
Nikapite ngakumanya,
Lyuwa lya kutitemula,
Liu Lyakukayulika,
Niyingile, nihihika.

Nyimbo 49.

Showers of blessing.

Hayuwini Ee Ambuya,
Mumwagila hya chihomo;
Ngati hula kuiamika
Wakutonda pani momo.

Nengatu,
Yitonyele nengatu.

Nenga ngakupifcilila,
Nkengelelo mwene nema;
Nihipala hya chihomo,
Mkakotoka kanikeina.

Nengatu..............

Nenga ngakupitilila,

Atati moyo wa ulongo ;
Nenga munikumbukile,
Chiha chinu cha malango.
Nenga'iu.............. ....


43

Nenga ngakupitilila.

Roho mwene hikakala;
Ukaboai waki Yesu,

Nema yinu niyipala.

Nenga' tu............

Zambi natenditi mwandi,

Ni lalino chitendile;

Mwenga Mlungu mwene chiha,
Nenga mwanilekelili.

Nenga'tu.................

Chitogolanilo china, -
Atati, Mwana nayo Roho;
Kwangu nenga chitarnile.
Nema yinu ni chihomo.

henga'tu..............

Nyimbo 50.

Jesus loves

Yesu anitogolela,

Aniwula pa malembo,

Ni apala waki wanat
Momo kutogolelana.

Atogolela,

Yesu Amb

Atogolela,

Aivaha pa malembo.


44

Yesu ahwilili nenga,
Ndyango anihugulila,

Ni pa wandu wakuhoka,
Zambi ahiwawuhila.

Atcgolela............

Yesu tenga atigoha,
Ndilaya Kunani kula,
Akamula ni chiwoko
Awa wakugwela mmoto.

Atogolela.....

Yesu anitogolela,

N enga' anilongolela,
Nikakuhwe lyuwa lyangu,
Nitamaye kuko kwangu.
Atogolela.................

a. m. b. ffi.


Full Text