Citation
Wakristo Hodari

Material Information

Title:
Wakristo Hodari (MS 380520)
Series Title:
Knappert Collection
Abbreviated Title:
MS 380520a : Wakristo Hodari
Creator:
Bihlmeyer ( Translator )
Beatus Iten ( Translator )
Publication Date:
Language:
Swahili
Physical Description:
24 leaves
Technique:
In black type, with corrections in ink and no pagination

Learning Resource Information

Intended User Roles:
Learner

Subjects

Subjects / Keywords:
Christianity ( LCSH )
Catholicism ( LCSH )
Saints ( LCSH )
Translations
Missionary work
Ukristo
Ukatoliki
Watakatifu
Tafsiri
Kazi ya umisionari
Catholic Church ( FAST )
Inter-territorial Language (Swahili) Committee to the East African Dependencies
Genre:
Stories
Hadithi
Literature ( LCTGM )
Translation
Spatial Coverage:
Africa -- Tanzania -- Rumuva Region -- Songea Municipal District -- Peramiho
Coordinates:
-10.65 x 35.45

Notes

Scope and Content:
This manuscript contains 22 stories from the lives of saints. The cover page describes the stories as translations by P. Beatus Iten from ' Wahre Gottsucher,' which was written by P. Bihlmeyer. The imprimatur on the table of contents links the manuscript with the Benedictine Monastery that was established in 1898 at Peramiho, Tanzania. This manuscript, like some others in its collection, may have been submitted to the Inter-Territorial Language Committee; but it contains no correspondence or annotation to confirm this.
Version Identification:
Incipit: Palikuwa na mtu mmoja, jina like Mazedonyo, aliyeishi peke yake. Kazi yake kusali na kutubu.
General Note:
1358 Hijri calendar
General Note:
Typescript, in black type, with corrections in ink and no pagination
General Note:
Roman script
Biographical:
P. Beatus Iten (Padre Beatus Iten), of the Order of Saint Benedict, founded Hatimira Parish in the Ruvuma Region of Tanzania on 28 February 1928 according to the Roman Catholic Archiocese of Songea.
Version Identification:
VIAF (name authority) : Inter-territorial Language (Swahili) Committee to the East African Dependencies : URI http://viaf.org/viaf/129043022

Record Information

Source Institution:
SOAS,University of London
Holding Location:
Archives and Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
MS 380520a ( SOAS Manuscript Number )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Wakristo hodari
Hadithi za watakatifu zilizotwaliwa
katika kitahu "Vahre Gottsucher" ki-
lichotungwa na P.Bihlmeyer O.S.B. na
kufasiriwa na P.Beatus Iten O.S.B.
Kimepigwa chapa


Imprimatur:
Peramiho, den 21. Juni 1939
+ Gallus Stelger O.S.B.
Abt-Bischof
Yaliyomo
Mazedonyo mtakatifu mweremiti uk.
Saturnini mtakatifu na Wakristo wake, mashahidi .....
Karapi mtakatifu Askofu, na Papili mtakatifu,
y>.
M,shemasi, mashahidi .....................
Yuliana mtakatifu .....................
Epulyo mtakatifu ^shemasi na shahidi ..............
Teresia mtakatifu wa Utoto Yesu ....................
Gerardijrf mtakatifu ...........................
Antonio mtakatifu Baldinuchi ........................
Franz Ksaver mtakatifu mtume wa Uhindi na Japarn.....
Melania mtakatifu ...................................


Mazedonyo mtakatifu mweremlti
24. Januarjf 450.
WATAFUTAJE?
Palikuwa na mtu mmoja, jina lakeiMazedonyo, aliyeishi peke yake.
Kazi yake kusali na kutubu. Kwanza aliMiada- miaka 45 mchana na usiku
katika shimo refu. Baadaye alikaa mwituni.
Siku moja Bwana ;Kyama alifika mahali pale naye alikuwa akiwinda.
Hapo akamkuta mweremiti huyu. Akashangaa akamwita akisema:
"Bwana wangu, niambie wafanya nini hapa? Watafuta nini katika
mwitu huu?"
Mweremiti akasema: "Basi, nitakueleza, lakini tafadhali niambie
kwanza wewe wataka^e^hapa?"
Mwindaji akichekelea akajibu: nLo! Nawinda wanyama kama ngiri
na mbawala na mbun^ju na wengineo."
Akanena mweremiti: "Nami namtafuta Mungu wangu. Siwezi kuacha
mawindo hayo bora mpaka nimwone Mwenyewe uso kwa uso."
Bwana ^yama akanyamaza, na baadaye akaondoka akiyawazia sana
maneno aliyosikia.
Mazedoyo mtakatifu aliishi wakati wa mwaka 400 tangu kugaliwa
o
Bwana wetu Yesu Kristu. Kumbe hata sasa watu hufanya kama zamani zile.
Vengine huwinda anasa, na wengine humtafuta Mungu.
HMMW
Nawe msomaji watafuta>cf?


Saturnlni mtakatifu, Padre, na Wakristo wake, mashahidi.
11. Februari, 303, Karthago
Uisa_takatifu_ya_Dominika
Zamani za Kaisari Dioklesian wakristo walidhulumiwa vikali sana.
Siku ya Dominika, walipokuwa wakihudhuria misa takatifu, wakristo 49,
wanaume na wanawake na watoto pia, walishambuliwa na wapelelezi wa
Kaisari, wakatiwa minyororo na kupelekwa gerezani -mvtn- Karthago.
Bwana shauri alimwuliza Padre Saturnini kwa ukali: "Ndiwe aliyewa-
kusanya hawa kwa ibada iliyokatazwa na Kaisari?"
Padre aiajibu: "Ndimi, bwana, tulikuwa tukisali."
Bwana shauri: "Kwa sababu gani mmevunja amri ya Serikali?"
Saturnini: "Hatuwezi kuacha misa takatifu siku ya Dominika, maana
ni amri ya Mungu." M
\ /
Kwa sababu ya majibu hayo padre aliteswa akapigwa majeraha mwilini
mwakg. Lakini Saturnini alimwamini Bwana Yesu Kristo kwa uthabiti.
Vakati wote alipokuwa akiteswa alidumu kuomba hivi:"Ee Bwana wetu
Yesu Kristu nakusihi, unihurumie! liwana wa Mungu^inisaidie. Nimefuata
sheria yako tu ya kukutolea sadaka ya misa takatifu." Hayo ndiyo maneno
yake ya mwisho ya Padre huyu mzee, Saturnini mtakatifu.
Kabla Saturnini hajazimia roho, mkristo mwingine jina lake Emeritus,
alisimama akaenda mbele ya wakuu akasema kwa sauti kuu: "Mimi ndimi nii
liyewakosesha hawa wote. Maana nyumbani kwangu ndiko walikokusanyika.
(JL Kj^rfc.
Mwamzi alimhoji:"Sababu gani uliwakubalia hayo?" Majibu yake Emeritus
JK * u .
ni:"Kwa kuwa hao wote ni ndugu zangu, wala siwezi kuwakataza." Mwamzi
ifafto. nUsA. L
alisema:"Mhoma imekupasa kuwazuia wasikusanyike nyumbani mwako"
Emeritus akasema:"La, sina ruhusa kuwazuia, kwa kuwa sisi wakristo tomih
hatuwezi kuishi pasipo kusikiliza misa takatifu siku ya Dominika." Naye
pia wakati wote alipoteswa vikali mno alidumu kusali, akafa shahidi
wa dini.
Vala wenzake wengine wote hawakuhurumiwa. Tena na tena walisema:
"Sisi wakristo, hatuwezi kutenda namna nyingine. Lazima tuishike she-
ria takatifu ya Mungu, hata tukphukumiwa kuuawa."
Nguvu ile ya siri, isiyoshindikana, ndiyo baraka ya misa takatifu
ya Dominika. Ilikuwa imara ya mwili na ya roho kwa mashahldi wale.
Iliwatia nguvu kuifuata amri ya Mungu kwa uaminifu.
Mwisho aliitwa Hilariani, naye bado mtoto. Hata yeyto hakukubali
kuiasi dini yake, ijapokuwa alitishwa na kubembelezwa kwa kila namna.
Alijua neno moja tu:"Fanya utakalo, mimi mkristo." Akateswa hata akafa,
na maneno yake ya mwisho ni: "Deo gratias, namshukuru Mungu kwa neema
hii ya kutoa damu yangu kwa ajili yake."


K a r a p i mtakatifu, Askofu na Papill mtakatifu ^shemasi, mashahidi
13* Aprili 116
Tuvumulie_kwa_furaha|
o
"Mimi mkristo! Namwabudu Yesu Kristtk, mwana wa Mungu. Wazima hawa-
tolei sadaka kwa miungu isiyo na uzima." Ndivyo alivyosema Karapi
askofu mbele ya mwamuzi. Naye Papili alisema vile vile : "Hata mimi
mkristo, halipatikani jambo kubwa ha zuri aaidi."
Kwa sababu ya maneno hayo waliraruliwa -m makucha ya chuma.
Karapi aliendelea kusema: "Mimi mkristo," mpaka aliposhindwa kusema ne-
no. Lakini Papili alinyamaa kimya.
Mwamuzi alipoona kuwa hawezi kitu, aliamuru wachomwe moto wote wa-
wili, bado wa hai. Lakini mashahidi hao waliposikia hukumu hiyo wa-
lifurahi sana. WakafuSiza mwendo wao ili wafike upesi katika Amfiteatro
ndilo jumba walipoteswa mashahidi wa dini na ugeni wao uishe duniani
wafike kwao gbij^yni.
Kwansa ttm|iifa alifungwa katika mti kwa mis^mari, Baadaye waliweka
kuni karibu na kuzitia moto wakasikia Papili ak^dumu kusali hata ku-
zimia roho.
Karapi alipofungwa katika mti, alichekelea. Valiokuwapo wakamwuliza:
"Unacheka nini?" i|shahidi akajibu: "Nimeona utukufu wa Mungu, basi,
nafurahi"
Akamwambia askari yule aliyewasha moto: "Sisi sote tunayo asili
moja kutoka, mama mmoja, ndiye Eva. Nasi tunao mwili wa namna moja tu.
Sababu hii, basi, kufa kwa moto kunaleta maumivu kweli kweli. Lakini
tukikumbuka hukumu ya mwisho twaweza kuvumilia hayo yote kwa furaha."
Halafu akainua macho juu uwinguni akaomba: "Atukuzwe Bwana Yesu Kristh,
Mwana wa Mungu,aliyenihurumia mimi mkosefu, na kunipokea kwake." Baada
ya maneno hayo akafariki
Vanapatikana hata leo watu wenye kucheka na kufurahi pamoja katika
taabu na mateso? Hakika wako. Ndio watu wa imani wajuao mavuno ni tuzo
ya taabu ya kazi.


Y u 1 i a n a mtakatifu
19. Junij 1341.
J?§-kostia_takatifu_
Yuliana yu karibu kufa. Lakini alikuwa bado na haja, raaana al-itaka
kumpokea Mungu na Mkombozi wake katika umbo la mkate kwa masurufu.
Kumbe ugonjwa mbaya sana wa tumbo ukamzuia. Hata padre, mtu mwenye
huruma ya kimungu, alishindwa kutlmiliza maombi yake ya mwisho. Yuliana
ole wako!
Mara macho yake yalimulika Kwa shida alimwambia padre maneno kido-
go. Naye aliondoka akarudi upesi akichukua Ekaristi takatifu katika
chombo cha dhahabu. Lo! Uso wa mgonjwa uling'ara kama jua kwa heri
yake kuu.
Padre alitandika nguo nyeupe kabisa kifuani mwake bikira huyo safi
akaweka juu yake kwa ibada kuu Ekaristi takatifu. Lo! Mkate wa mbingu,
ndicho X chakula cha malaika ulipogusa kifua cha bikira uktywa ulififii
kama kuliwa na macheche ya moto mbele ya watu waliohudhuria.
Yuliana alifumbua tena mara moja macho yake yenye kujaa n2r heri
kubwa mno. Baadaye moyo wake ukavunjika kwa tamaa na furaha ya kumwona
0
Yesu Krist^ mbinguni.
Walipoosha maiti na kutia sandani ilionekana alama ya ajabu kama
muhuri mahali pale pale pa moyo wake, ilipolalia Ekaristi takatifu.
Ilifanana na hostia. Sura ya Yesu Krist^ msalabani ilidhihirika vizuri
sana.
Tangu zamani haikusikilizwa habari ya ajabu taMua namna hii. Je,
Mkristo wee, roho yako haipewi neema ya namna hii? Yesu, unayempokea
katika komunio takatifu, ataka ufanane naye. Au haikusafishii roho yako
na kuifanya nyeupe na safi kama hostia? Haikugeusi wewe kuwa mpole na
mwema kwa wenzako? Hakika hata wewe ukipenda kujitolaa sadaka kwa Mungu,
utafanana na Yesu msulibiwa.


£ p u 1 1 o mtakatifu, mshamasi na shahidl
21 Agosti 304
Maneno_na_uzima_wa_milele
Epulio alisimama barazani mbele ya Bwana mkubwa, naye alikuwa na
kitabu kitakatifu mikononi mwake: "Kitabu hiki umekileta wewe hapa?"
"JNdiyo, Bwana mkubwa, unavyoona. Nalikamatwa mwenye kitabu hiki."
"Soma ndani yake!"
Epulio alifungua kitabu akasoma: "Heri watu wanaosuVuliwa kwa ajili
ya mambo mema kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni mali yao." Tena pengine:
"Ikiwa mtu anataka kunifuata, basi ajitwike msalaba wake anifuate."
Alipokwisha somewa maneno hayo na mengineyo Bwana mkubwa akamwu-
lisa: hii ni nini?"
Epulio akanena: "Ndiyo sheria ya Bwana wangu niliyopewa naye."
"Na nani?"
"Na Yesu Krist^, ltwana wa Mungu wa kweli." Bila hofu alifanya ishara
ya msalaba akisema: "Nimekwisha kukuambia hata nakuambia tena mimi
mkristo na nimezoea kuyasoma maandiko matakatifu."
Bwana mkubwa : "Sababu gani ulificha kitabu hiki kilichokatazwa na
kaisari?NSababu gani hukukitoa?" iG***"^^
Epulio: "Sababu mimi mkristo wala sina ruhusa kukitoa. Mbena ndani
yake umo uzima wa milele. Anayekitoa apoteza uzima wa milele. Siwezi
kukitoa kitabu hiki, nisije nikapoteza uzima wa milele."
Basi akateswa tena vikali mno Vakati wote akadumu kusali mpaka
nguvu zote za mwili zilipomwacha. Alipopata tena nafuu kidogo alifungiwa
kitabu hiki shingoni mwake akapelekwa kuuawa.
Mpi^a mbiu alitangulia na kutangaza: "Epulio ni mkristo na adui
wa miungu na wa Kaisari." Epulio hodari wa kuvumilia alisema mara kwa
mara: "Ee Mkombozi wangu, Mungu wangu, asante sana, asante sana."
Alikubali kutoa damu yake lakini hakuweza kutoa kitabu kitakatifu.
Siku hizi si lazima kftficha kitabu kitakatifu wala hakuna hatariya
kuteswa kwa ajili yake. Je, wakristo wangapi wanacho? Mbona kitabu ki-
takatifu ndicho kitabu cha Mungu, ni bora kuliko vitabu vyote.
"Ee Bwana, tumwendee nani? Vewe unayo maneno ya uzima wa milele!"
(Yoh. 6.69.)


T e r e s i a mtakatifu wa Mtoto Yesu
30 Sept. 1897.
J??'!?? 5a.I25S
Nataka kuwasomesha neno moia tu lililo katika hahari zake mtaka-
tifu Teresia Mdogo. Yeye mwenyewe asimulia: "Palikuwa mtawa mmoja mwe-
nsangyhaye mwema kweli, lakini hakunipendeza kahisa. Hata lo lote alilo-
tend^lilinichukisa tu. Nadhani ndiyo hila ya shetani kunionyesha tahia
zile tu silizonichokosa; lakini nalitaka kuturaia mambo hayo ]ti ili ni-
shinde tahia yangu mhaya nikatimrfe amri ya kupendana, si moyoni tu
ila hata kwa matendo yangu. Basi nilifanya hidii kuwa na mapendeleo
na machekeleo kwa mtawa huyu kama angalikuwa rafiki yangu mpensi mno.
Kila nilipokutana naye nilimwomhea kidogo moyoni mwangu nikamtolea Mungu
fadhali zake za siri, na vile nilifahamu namfurahisha Mkomhosi wangu,
kwa kuwa kila mstadi hufurahi kusifiwa kazi yake. Mungu pia aliyeumha
roho za watu kwa ustadi mkuu hupendezwa tusipoangalia makosa madogo tu
ya nje ya mwenzetu, hufurahi tukiangalia usuri na fadhali ndani ya moyo,
ndiyo hekalu anamokaa Mungu.
Sikutosheka kumwomhea yeye aliye chemchemi ya mashindano mengi
rohoni mwangu. Nikatafuta nafasi yo yote tena kwa kumfurahisha kwa kila
namna ya mapendo. Ikiwa nalishikwa na kishaushi kumjihu kwa ukali, nali-
jishinda nikamjihu kwa upole, au nikaanza kuongea juu ya mashauri mengi-
ne. Lakini mara nyingi adui mhaya sheta i aliponishamhMlia mno nilimto-
rokea mwenzangu yule asione mashindano moyoni mwangu.
Loo! Siku moja mtawa yule aliniulisa kwa uso wa kung'aa: "Teresia,
rapenzi wangu, ningefurahi sana kusikia kwa sahahu unanichekelea kwa
mapendeleo kila tunapokutana." Hakufahamu ya kuwa ndiye Yesu aliyetia
upendo wake moyoni mwangu maana nalimjua Yesu anakaa moyoni mwake
ndiye mkomhosi wangu mwenye kugeusa mamho magumu kuwa matamu."


G e r a r d 1 mtakatlfu
12 Okt. 1155.
Ufunguo_uliogotea.
Gerardi aliyekuwa mtumishi wa askofu wa Lasedonya alisimama sokoni
mbele ya kisima akatazamia ndani kwa kituko. Ufunguo wa nyumba ulimcho-
poka. Ah! hahati mbaya ufunguo umo ndani ya kisima chini kabisa. Hai-
kosi bwana akirudi nyumbani na kushindwa kuingia atafanya matata sana
sana. Kumbe! akili haikumpotea mtumishi huyu mwema. Alipiga mbio aka-
chukua katika kanisa lililo karibu sanamu ya mto^to Yesu. Vatu wengi
walikusanyika pa kisima wakipekua kuona yatapataje.
Gerardi akambembea mtoto Yesu akimwambia: nEe katoto Yesu, ee
Yesu mpenzi wangu! Ndiwe peke yako uwezaye kunisaidia katika shida
yangu. Juu yako kunirudishia ufunguo."
Basi akafunga sanamu ya mtoto Yesu kwa kamba akaishusha ndani ya
kisima. Akaomba tena:"Katoto Yesu, katoto mpenzi, unirudishie ufunguo."
Pole' pole alivuta kamba juu. Mara watu wote wakalia kwa mshangao,
kwa kuwa sanamu ya mtoto Yesu iko juu, nayo imeushika ufunguo mikononi
mwake.
Gerardi aliupokea kwa furaha na shukrani akapeleka tena sanamu
ya mtoto Yesu kanisani.
2.
Sisi so te tulikuwa tumepotea ufunguo wa mbinguni. Ulianguka shimoni
Vatu wote walipigwa na bumbua$i wasijue la kufanya. Hayuko wa kuwasaidia
Hatimaye akaja Mwana wa Mungu "ndiye mtakatifu na mwenye ^kweli
anayechukua ufunguo wa Daudi naye akifungua hakuna awezaye kufunga,
na akifunga hakuna awezaye kufungua."(Ufunulio 3,7). Yesu Krist^ alitu-
fungulia tena mlango wa uwingu


A n t o n 1 o mtakatifu Baldlnuchi
6. Nov. 1717.
Kama^majani
Siku moja Antonio mtakatifu alikuwa akihubiri shamhani mbele ya wa-
tu wengi. Mara alipaza sauti akinena: "Watoto wangu, mwataka kujua jinsi
siku kwa siku roho za wakosefu zinavyoanguka motoni? Tazameni watu wa-
baya huanguka motoni sawa sawa na majani ya mwembe huu."
Mara majani ya matawi yakapukus^a. Ukasikilika mchakachochakacho
A/kjCfruz&'
kama wa makundi mengi ya nzige. Nayo mvua ya majani ilikuwa^kwa wingi
sana hata mtu hawezi kumwona jirani wake. Mambo hayo ya kitisho yalione-
kana muda wa kusali Baba Yetu mara tano* Watu wote walipatwa na hofu
/V
wakapiga magoti wakalialia: "Huruma, huruma!"
WvCnA
Hatibu akasema: "Basi! Yatosha!" na oaoa hvi mvua ya majani ili-
kwisha. Mwembe huu ulionekana unayo majani machache tu katikati ya
miembe mingine yenye majani tele.
Ndivyo wanavyopotea wakosefu. Bali watu wema, mbali kabisa. "Mtu
mwema ni kama mti uliopandwa kando ya mto i&wenye maji mengi. Mti huo
huzaa matunda kwa wakati wake^, na majani yake hayapukutiki Nayo yote
atendayo atafanikiwa." Zaburi 1.
"Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka." Phil. 2,12.


Franz Ksaver mtakatifu, mtume wa Uhindi na Japan^
27. Nov. 1552.
Mwanga na_giza
"Bwana nipe roho za watu!" Hiyo ndiyo sala aliyopenda Franz Ksaver
mtakatifu. "Bwana nipe roho za watu!" Hiyo ndiyo nia yake alipotoka
Ulaya Sna alipoabiri katika merftkebu ya bidhaa miezi mingi kwa taabu
kubwa kabisa akizunguka bara nzima ya Afrika. "Bwana nipe roho za watu!"
Hiyo ndiyo aliyotaka alipowafundishafundisha Wajapanu
Sifa zake zilizidi siku kwa siku. Mfalme mwenyewe alimkaribisha
nyumbani mwake. Kwa sababu hii makuhani wa kipagani walimchukia. Wali-
fanya hila ili kumaliza,kazi ya misionari huyu kwa mara moja: yaani
walimtaka abishanie/pamoja na walimu wao.
Mfalme aliyempenda huyu mtu wa Mungu alimwogop^a. Lakini yeye
y alipoona mashaka ya mfalme alimsihi awaite walimu naye apate
ruhusa ya kujadiliana nao. Franz mtakatifu alinena: "3^e mfalme mkuu,
usinihofie. Kwa sababu ninayoeleza si elimu ya kibinadamu iliyofundishwa
katika mashule makubwa wala si uzushi wa akili tu. La! Dini ninayoh&biri
ni mafundisho yaliyotoka mbinguni asili na mwalimu wake Mungu mwenyewe.
Walimu wote wa Japan na walimu wote pia wa dunia hawawezi kuishinda ,
kama giza ya usiku haimalizi mwangafco wa jua.
Basi walibishana. Franz Ksaver aliwashinda walimu wa kipagani.
"Neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima ya
kibinadamu. Nayo imani yetu ni neema ya Mungu mwenye kutupenda na kutu-
hurumia." Ndiyo maneni) aliyokwisha sema mtakatifu Pauli zamani ya miaka
1900 iliyopita. Na maneno hayo yatakuwa na nguvu hata mwisho wa dunia.
Mashindano ya mwanga na giza hayatakwisha nayo matumaini ya wakristo
na furaha yao ya kushinda hayatakwisha.


II e 1 a n 1 a mtakatlfu
31 Dejp. 439 Yerusalemuni
Njia_nyembamba
"Naye aliposikia haya akasononeka kwa kuwa alikuwa na mali nyingi
mno." Lukas mtakatifu mwinjilisti aliandika habari hiyo ya kijana mtaji-
Piniani na Melania bibi yake, watu wema na wacha Mungu, waliishi^
mji wa Roma. Nao walikuwa wamerithi mali ya shilingi milioni na milioni.
Siku moja waliota ndoto kama walilazimishwa kupenya ufa mwembamba
mno wa ukuta. Valiona taabu sana hata kushikwa na hofu ya kusimia roho.
Asubuhi yake Melania alimwambia mumewe: "Mali ya dunia ni mzigo
mzito sana Hatuwezi kuuchukua. Afadhali kuiacha mali yetu upesi na
n
kujitwika nira nyepesi ya Yesu Kristi^."
Piniani akakubali shauri la bibi kama shauri la liungu mwenyewe. Basi
tos^- Av
waligawanyia wafukara na maskini mali yao kwa ukarimu.
Kwa kuwa walifiwa na watoto wao wawili walipokuwa bado wachanga
walikusudia mahali pao kutunza na kusaidia wagonjwa mjini mwao. Waliwa-
pSkea wageni nyumbani mwao wakawapa zawadi tele. Kwa wafukara na maskini
Jr. wrtK
walikuwa na mono refu. Tena huenda kutuliza wafungwao gerezani. Kila
mwenye uchungu na shida huwatumainia wao. Valiyeyusha vyombo vyao vya
dhahabu na fedha ili ku&ongcncza vyombo vya kanisa. Huwanunulia watawa
wanaume na wanawake -manyumba na mashamba ya kuwatoshifca kukaa katika
utawani
Valipokuwa wamekwisha kugawia yote waliyo nayo walitoka Roma waka-
hamia Yerusalemtpji. Ndipo walipokaa Jfatika hospitali ya wageni. Tena
walikuwa hawana kitu cho chote. Melania alipougua alikosa hata kitanda
na mto yaani sasa ni wafukara kabisa wakitumaini sadaka walizopewa
kwa a,j ili ya Mungu. Kweli walikuwa wametua mzigo wa utajiri na kujitwika
mzigo wa ufukara.
Basi Piniani aliingia utawani katika monasterio iliyo juu ya
mlima wa mizeituni. Melania alikusanya mabikira akaweka monasterio ya
wanawake mjini mwa Yerusalemu. Ndimo alimoishi siku zake zote akiangalia
neno moja tu ndilo kupata utakatifu.
Yule kijana mtajiri alihuzunika alipoitwa na Mungu kuacha mali
yake yote. Bali Melania! Moyo wake ulijaa furaha kwa kuacha yote na
kujitoa mwenyewe kwa Mungu.
"Ingieni mkipita mlango ulio mwembamba. Maana njia iendayo hata kw£
upotevu ni pana na mlango wake mpana, na wengi waingiao kwa mlango huo.
Bali njia ni nyembamba iendayo hata uzima, na mlango wake ni mwembamba;
nao waionao ni wachache." Mat. 7 13-14.


M t k Katarinawa Slena
29. 4. 1580.
Naona njaa! "Wenye heri wanaoona njaa sasa,
kwa kuwa watashiba!" Lc.6,21.
Mtk. Katarina wa Siena hulapa mara kwa mara njaa ya kupokea Komunio
takatifu. Kumwona saa sile ungalidhani ana homa kali au anateswa
u. A/ ,
na maumivu makubwa mno. Kumbe kuangalia zaidi ungalifahamu kama *
njaa ya kupokea llungu wake katika Ekaristi takatifu imemchoma.
Siku nyingi kidogo Katarina hakupata nafasi ya kupata chakula
cha roho. Siku zile zilikuwa siku za kufunga kweli. Alikuwa na njia
moja tu ya kujipatia faraja ndiyo kukaa karibu na Yesu katika Eka-
risti takatifu. Yeye mwenyewe alieleza: "Nikishindwa kupokea Ekari-
sti takatifu tamaa yangu ya Komunio hutulizwa nikijua Sakramenti
takatifu ipo hapa nami naweza kuitazama. Hata mbele ya padre, aliye-
soma misa takatifu asubuhi, roho yangu hufarijiwa na kushibishwa."
Baba mtakatifu Oregori XI, alipopata habari hiyo, alimruhusu
m.
bikira kuwa na kikanisa nyumbani wake, kusudi Katarina apate kutu-
lizwa tamfe kwa kukaa daima karibu na Yesu.
Kila asubuhi tamaa ya Ekaristi takatifu ilipozidi Katarina alimwa
mbia padre: "Baba, naona njaa! Kwa ajili ya Mungu, nipe chakula cha
roho! Basi padre yule humtolea misa takatifu na kumshibisha kwa
Komunio takatifu. Hapo njaa yake hugeuka kuwa heri kuu.
Hiyo ndiyo neema kubwa aliyotoa Papa kwa bikira wa SAena. Kwani
wakati ule ilikuwa yigumu kukaribia meza ya Mungu. Siku hizi tunayo
bahati njema. Mbona Papa ametualika karamu takatifu kila siku.
Nawe pia waona njaa? Vapokea kila unapopata nafasi? Vafanya
tamaa ya kujiunganisha na Yesu? Vamchungulia ukipita kanisa?


Mtakatlfuj'L usia Freitas, mjane na mshahidi
+ 10. 2. 1622 karibu na Nagasaki
Diego usitoroke!
Lusia mzaliwa wa Ujapani, alikuwa mkristo tangu utoto wake.
Baada ya kufiwa na mume wake, alidumu safi katika hali ya ujane. .
0 Aj
Siku zile dini ya kikristu ilikatazwa kabisa na Serikali ya Japan.
J-
Ikiwa wakristo walitambuliwa na kukamatwa, waamzi waliwatesa vikali
mno, kusudi waasi dini yao.
Lusia alipokuwa mzee sana wa miaka themanini, alikamatwa aka-
pelekwa barazani. Valimshtaki kwamba amewapokea wamisionari nyumbani
mwake na kuwaficha. Bila hofu alikubali mambo hayo akaikiri dini
yake kwa uhodari. Basi alihukumiwa kutekete&wa ndani ya moto. Famoja
naye wakristo wengine 24 walipata hukumu ile ile.
Aliposikia hukumu yake Lusia alitwaa msalaba mikononi mwake
akasema: "Ninapenda sana kufa kwa ajili ya Mungu wangu!" Vakristo
hao walipopelekwa mahali pa kuuawa Lusia aliwatangulia wanawake
wenzake akiwasalisha litania kwa sauti kubwa. Kila amoja alifungwa
-kwa nguzo akazungushwa na kuni iliyopangwa hata kifuani. Moto ulianza
kuwaka. Vapagani walikuwa tayari kuwashangilia watakaotoroka. Va-
kristo wenzao waliwatazamia mashahidi kwa hofu na kuwaombea sana,
asipotee hata mmoja taji la ushahidi.
L.
Maumivu yakazidi. Kumbe wote walivumilia kwa imara. Mmoja tu,
jina lake Diego, alianza kusitasita. Lusia aliona mashaka yake.
Kwa huzuni kubwa alimwambia: "Vumilia Diego! Usitoroke! Usituach^e!
Kupona katika moto huo waweza kujipatia miaka kidogo tu nayo itapita
upesi. Lakini baadaye hutaepuka moto wa milele. Diego, kaa imara!
K. ytn O
Vumilia! Mbona- furaha za mbinguni zi karibu."
Halafu mzee mtakatifu aliikumbatia nguzo ya kuwakia aliyofungiwa.
Naye Diego alikaa vile vile, akithibitishwa kwa maneno na mfano wa
mwanamkjl huyu hodari. Akafa pale pale.
Nawe mkristo, katika kishawishi, watakatifu milioni waliofariki
dunia wakitoa ushuhuda wao na wakristo wengine wengi sana walioku-
tangulia na walioko sasa hukusihi wewe hivi hivi: "Usitoroke! Usi-
tuachie! Vumilia!"
Vapagani na mashetani wakikushauri neno baya, kama kufuata de-
sturi za kipagani au kuasi dini, usikubali!
Mbona umepata sakramenti ya kipaVimara, basi shika dini yfcko kwa
uthabiti!


Monlka mtakatifu, mjane
+ No^emba 387
Mungu si mbali.
Agostini mtakatifu, mwalimu wa dini, ametusimulia habari za
mwisho za mama yake, Monika mtakatifu, ^
"Katika safari yetu kutoka Ulaya kurudi Afrilpa nchi yetuy
tulipumzika mjini i&far Ostia, karibu na Roma. Ndipo tulipozungumza
maneno matamu na ya upendo, tukisahau yaliyo nyuma tukiyachuchu-
milia yaliyo mbele.* Fil. 3,13.
Ee! Mbele yako, ewe Mungu, uliye ^kweli, tuliulizana juu
ya uzima wa milele wa watakatifu. Tuliwaziawazia maneno yale aliyoa-
ndika Paulo mtume mtakatifu: "Mambo, ambayo jicho halikuyaona, wala
sikio halikusikia, wala hayakuingia katika moyo wa binadamu, Mungu
aliweka tayari kwa wampendao."( Kor. 2,9)
Roho zetu zilijajSwa moto na upendo wa Mungu wa milele.
Juu ya mawazo na maongezi yetu tulionja heri ya mbinguni. Baada ya
siku tano mama yangu alishikwa na homa kali. Alipoona majonzi yetu
yy\
alituambia: "Mta^zika mama yenu hapa hapa!" Nalikuwa nimenyamaza kwa
kuwa nilitaka kulia machozi. Mdogo wangu alinena: "Kwamba- heri kufa
nyumbani, si ugenini." Mama hakukubali maneno hayo akajibu: "Mzike
mwili wangu mahali nitakapokufa. Msifanye majonzi juu ya hayo. Ila
neno moja nawasihi: Mnikumbuk^e kila mtakaposoma misa takatifu
altareni mwa Bwana!"
Zamani mama alikwisha kutueleza mara moja kwamba haifai
kuangalia na kupenda uzima wa duniani, yafaa tu kufa vema.
Tulipomwuliza kama haoni sikitiko maiti yake kuzikwa mbali
na nyumbani alijibu: "Mungu si mbali! Siogopi, siku ya mwisho atajua
mahali ninapolala, atanifufua."
Basi mama yangu alifariki dunia siku ya tisa tangu alipo-
patwa na ugonjwa. Alikuwa na umri wa miaka 36.
Tusikilize na tusomeshe misa takatifu kwa ajili ya marehemu!


Ludoviki mtakatifu, mfalme wa Waijran^a
+ 25.8.1270.
Dhambi ya mauti.
Ludoviki alipokuwa bado mtoto matumaini na uchaji na upendo
wa Mungu kiliota vizuri sana katika moyo wake. Kwa hiyo mafundisho
ya mama yake, ndiye Blanka mtakatifu, yalimfaa sana. Mama huyu alia-
ngalia mwanawe afanye urafiki na vijana wema tu na kila Dominika na
sikukuu aende kanisani kusikiliza misa takatifu na neno la Mungu.
Ludoviki alikumbuka mafundisho hayo maisha yake yote. Hasa hakusahau
neno lile kuu la mama yake kwamba "Ningependa zaidi kusikia kama ume-
kufa kuliko kusikia kama umetenda dhambi ya raauti."
Namna alivyolishika neno hilo tunaona wazi katika habari aliyo-
simulia msiri wake:
"Siku moja mfalme mtakatifu aliniuliza hadharapya wageni wengi
akisema: "Jemadari, Mungu ni nini?"
Nikamjibu: "Mfalme wangu, Mungu ni roho kamilifu na njema kabisa,
hata hakuna roho njema kama ^eye."
Mfalme akasema: "Vema! Basi niambie tena, ungependa zaidi kuwa
na ukoma au kuwa na dhambi ya mauti?"
Sikuweza kumwambia u^ongo. Basi nilivyowaza moyoni nilimjibu mara:
"Ningependa zaidi dhambi za mauti thelathini kuliko kuwa ukoma."
Vageni walipoondoka mfalme alinialika kukaa kitako karibu naye
akanena: "Rafiki yangu, ulipataje kujibu vibaya hivi?" Nikamjibu tena:
"Mbona ninawaza na ninasema hivi hata sasa." Basi mfalme akaniambia:
c
"Mjinga w^e! Vajidanganya mwenyewe. Hujui kama ukoma wa mwili si mbaya
na mchafu kama ukoma wa roho ndiyo dhambi ya mauti? Roho iliyo na dhamtk
ya mauti inafanana na shetani. Hakuna ukoma mbaya zaidi. Basi nakuomba
sana kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yangu mimi uandike maneno haya
katika moyo wako. Afadhali kupata ukoma na magonjwa mengineyo na taabu
yo yote kuliko kufanya dhambi kubwa moja tu//
Ndivyo hivyo! Kwa kuwa mtu akifa anapotea ukoma wa mwili. Lakini
mtu akifa katika hali ya dhambi ya mauti, atakaa katika hali hiyo daima.
Ukoma wa roho utaambata^naye, hautakwisha milele."
Afadhali kufa kuliko kufanya dhambi ya mauti.


(Mtakatifa^rj o n r a1D askofu
26.11.975.
Ndege wawili.
Maaskofu wawili, Konradi mtakatifu na rafiki yake Ulariki mtakatifu
walikaa pamoja kando^ j£wa mto mkubwa, jina lake Reno, ambapo maji
yake yanaanguka chini kabisa kwa ngurumk na nguvu nyingi sana. Wali-
poitazam^a tamasha hii ya ajabu, waliona ndege wawili walioruk^aruk^a
daima^miamba iliyomo mtoni. Ndege walipoanza kuchoka walikamatwa na
maji yenye nguvu mno. Valifaulu kutoka wakazamishwa tena na waka-
weza kutoka tena.
Vatakatifu hawa mara walijulishwa rohoni mwao kama mchezo huu
mbaya ni mfano. Valifahamu ndege hawa wawili ni mfano wa roho za ma-
rehemu toharani. Hujaribu kuruka juu, kumbe hawawezi bado kwa sababu
hawaiasafishwa kabisa.
Basi maaskofu walikusudia kuwasaidia marehemuv Mtakatifu Ulariki,
*n >
aliyekuwa mgeni wa mwenzake, alitangulia kutolea sadaka ya Yesu Kristt^.
Mungu aliipokea kwa huruma. Mara alionekana ndege mmoja tu katika
shida zake. Ndipo naye mtakatifu Konradi alisoma misa takatifu na mara
hata ndege ya pili alikombolewa akapata kuruka juu mbinguni.
Kweli wako watu wa namna mbili wanaohitaji msaada wetu Wanahangai*
kahangaika. Vanaomba tuwasaidie.
Duniani hapa watu wengi hujaribiwa mno wakikamatwa na maji ya
shauku na tamaa mbaya. Kwa hiyo wanakaa daima katika hatari ya kupotea.
Wanaanza kuchoka katika mashindano yao wakianguka na kusimama, kuangu-
ka na kusimama. Vatu wenye vishawishi vingi huchoka. Haitoshi kuwa-
shauri na kuwafundisha tu. lazima kuwaletea shime.
Nao wengine wanaotaka msaada ndio maskini katika mateso ya toharani
Vanashindwa kwa nguvu zao kutoka katika maji mabaya ya mateso yao.
Basi, tuwasaidie kwa misa takatifu na kwa kuwapatia rehema.
CA.
Wa heri wanaohurumia wakosefu na maskini. Siku ya maamjtei, ndiyo
siku ya hasira, Mungu atawahurumia wao pia, kwa kuwa waliofanya huruma
nao pia watapata huruma.


/Mtakatifu) M a r i a S a 1 e s i a
7.10.1875.
Lnendeni wakati mlipo na mwanga! (Yoh. 12,350
Maria Salesia alipokuwa bado mtoto alifuatana na mamafc kuulwa-
ngalia rafiki y.ake. Mwanamke huyu mgonjwa sana alilialia akisema
kwa uchungu mkubwo: "Ee Mungu, Hasara, hasara! Kuona mwanga wakati
nguvu zilipokwisha!"
----- * - Lakini hakuweza kiyd-
Wakati waliporudi nyumbani Maria Salesia aliuliza akisema:
"Mama! Mgonjwa alinenaje juu ya mwanga?"
Mama akajibu: "Mwanamke huyu alikuwa mkristo mwema, lakini
sasa katika saa ya kufa Mungu alimjulisha kwamba angaliweza kufanya
bidii zaidi katika dini. Naye anaona uchungu kwa kuwa hakufahamu
neno hili tangu zamani."
Tangu siku ile Salesia husali mara nyingi: "Mungu wangu mpenzi,
nakusihi, uniangazie wakati ninapoweza bado kujikamilisha!"
Mungu alisikiliza sala sake akampa mwanga tele njiani kwa yeye
na kwa wengi wengine aliowaongoza utawani. Hivyo hakutembea katika
giza, bali alikuwa daima na mwangaztt wa uzima. (Yoh.8.12.)
Yesu alimwuliza kipofu wa mactror akisema: "Vataka nikufanyizie
nini?" Naye akasema: "Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia: "Ona!
Imani yako imekuponya." Mara hapo akapata kuona akamfuata Yesu.(Lc.
Mfalme Daudi alizoea kusali: "Ee Mungu, uyaangazie macho yangu,
nisianguke na kufa, adui yangu asipate kusimanga na kusema: "Nimemshi*
nda."
sahau
10,12)
Tusali mara nyingi: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee,
sasa na saa ya kufa!"


xMt akat i fu_/1iaria M agdalenal, Posteli
f 16.7.1846.
Vakati wa dhoruba.
Radi silipigapiga kwa nguvu. Nguruma ^lisikilika daima. Mawingu
meusi yalinyesha mvua kama mito. Hata wanaume hodari walitetemeka.
Palikuwa na mwanamke nyumbani mwake aliyekuwa akihangaikahangaiki
Alijaribu kumshika mwana wake karibu naye. Bure! Mtoto huyu, jina
lake Yulia, alikimbia dirishani mara kwa mara. Bhoruba ilizidi na
mtoto alizidi kufurahi Hata alianza kupiga makofi ya changamko.
"le mwanangu!" alisema mama, "wafanya furaha, na wengine wote
wanaona hofu?"
"ijdi^o mama, nafurahi sana kwa sababu sasa Mungu hachokozwi.
Kwani^ sasa naona, watu wabaya wanaacha kumtukana Mungu. Laiti radi
ingepiga daima na ngurumS kusikilika daima!"
Miaka mingi ikapita. Mtoto huyu Yulia akakua na kuingia utawani.
Jina lake alibadili kuwa Maria Magdalena hata alianzisha chama
cha waalimu wanawake.
Siku moja radi ilipiga kwa nguvu. Kuta na misingi ya monasterio
zilitikisika. fatoto wadogo wanawake walilialia kwa hofu na kulala-
mika. Hapo mlango ulifunguliwa. Akaja mama mkubwa akachekelea wa-
toto akasema: "Vanangu wapenzi, mnalia^sababu gani? ttbeaa Mungu ni
Baba yetu mwema ^ hatutaki wala h^tutendi mabaya!"
Baadaye alljenda dirishani akaifungua akainua macho juu mbinguni
akisali*
Kwa mara mo ja umeme na ngurunnjt ulikomSa. Mawingu yamegawanyiki
Kumekuwa kweupe.
Maria Magdalena alipata umri wa miaka 90. Alimaliza nguvu zake
zote katika kumtumikia Mungu na watu. Kweli alikuwa safi na mcha
Mungu kama mtoto.
0
Ikiwa mawingu aazito ya mvua yalikusanyika umeme na nguruaf
silizidi---ndipo macho yake yalingar&a. Ndipo hunena kwa watawa
wenzake: "Ningependa umeme na ngurum^ zingekuwa daima mbinguni.
Vakati wa dhoruba watu wanaogopa adhabu ya Mungu na wanaacha kumka-
sirisha." Sauti ya Mungu haisikilikani mbinguni tu, \lakini hata
moy oni.


5.10.847.
T&zama, niko mlangoni!
Askofu Badurado aliketi kati ya mapadre zia wanafunzi wake nao
waliangalia sana mafnndisho yake. Alisoma katika Injili ya Mateo su-
ra 8, aya 20: "ftabweha wana matundu, na ndege za anga wana vituo,
ila Mwana wa mtu hana mahali pa kulaza kichwa chake." Halafu ali-
watazamia mmoja tasrmmoja akiuliza maana ya masomo hayo.
Basi akasimama mmoja akanena: "Kristi alitaka makao mioyoni
mwetu. Alitafutatafuta, kumbe hakupata. Ubaya wetu ulimzuia kuingia
kwetu."
Maelezo hayo yalimfikirisha sana mmojawapo wa wanafunzi ndiye
o
Menolfi. Hakuweza tena kusahau kama Yesu Krist^i anapiga hodi kinyenye-
kevu, lakini mara nyingi bure tu.
Hapo bas^/klikusudia 'kabisa: "Mimi nataka kumfungulia Mkombosi
mlango wa moyo wangu. Kwa hivi hata^eye atanifnngulia nitakapopiga
hodi ^langoni %va mbingu$Jt." ^
Naye alishika ahadi yake, kiaminifu. Alifanya moyo wake kuwa
hekalu takatifu la Mungu. Alijenga monasterio ambamo wanawake watawa
0
walipata nafasi ya "Kumpenda Kristp kuliko yote." Tena alifanya
bidii kueneza dini hata wapagani wapate kusikia sauti ya Mkombozi
na kumfungulia mioyo yao.
p
Mkombosi wetu Yesu Kristiji alimfunulia Yohannes mtakatifu aki-
nena: "Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu
na kufungua mlang9,nitaingia kwake, nitakula pamoja nay^ na yeye
pamoja nami."
Mara nyingi Yesu Krist^ anabisha kwako akikuita kumkaribisha
katika Komunio takatifu.-
Au labda anakuita kufanya kazi yake ya kueneza dini kama padre
au mwalimu au mtawa au katika aksyo katoliki haya, itika!


/jItakatifuSÂ¥~o a^s1, mshahidi wa dini
Aliuawa wakati wa Ijdhulum^ ig&ubwaLra Wakristu. Sikukuu yake 22.Septemba.
"Mauti, uchungu wako u wapi?"
Fokas alikuwa fundi wa bustani mjini mwa Sinope, ulio mji mkubwa karibu
na ftahari hyeusi. Bustani moja mbele ya mji na nyumba moja ndani yake
zilikuwa mali yake. Alijipatia riziki kwa kazi ya mikono yake. Lakini
bidii zaidi alifanya katika kazi ya Mungu* KwarJ&^alikuwa mkristo hodari.
Wakati ule sifa hiyo ilileta hatari kubwa.
Siku moja askari walikuja kwake. Bila kujua waliomba malalo kwa
yule wali^mtafuta. Kwanza walificha kusudi lao. Valitaka kuuliza watu
mjini: Fokas ni nani, na yu wapi? Baadaye walitaka kumrukia kama vile
Vayahud^ralivyomkahata Yesu, Yuda akiwa kiongozi wao.
Hawakujua kwamba mnyama amekwisha ingia katika wavu. Lakini wali-
pokaa mezani na kuzungumza na kuchekacheka, Fokas aliwauliza : "Ninyi
ni nani, na nia yenu ni nini?"
Ndipo walimdhihirishia kusudi lao wakainwomba awasaidie kumkamata
mkristo huy^.
Kimya aliwasikiliza. Hakujifichua wala kwa neno wala kwa kikao
chake. Hakuogopa kamwe wala kuhangaika. Hakufikiri kutoroka.
Akajibu kwa taratibu: "Namjua mtu huyif. Tutampata. Nitamwenyeshenl
kesho. Sasa lakini pumzikeni katika nyumba yangu." Halafu alikwenda nje
akachimba kaburi lake akawek^a yote tayari yanayotakiwa kwa maziko
Asubuhi aliwaamsha wageni wake akawaambia: "Nimeangalia kuwapatia
Fokas mnayemtafuta."
Vakamwuliza kwa haraka: "Yuko wapi?"
"Yuko karibu sana. Anasimama mbele ya macho yenu. Ndimi mwenyewe
Fokas. Basi fanyeni mnavyotaka."
Vao lakini walish^tuka kabisa. Hawakujua la kufanya. Valikawia
kumwua mtu aliyewapokea nyumbani mwake kwa ukarimu na upendo.
Hatimaye ubaya wao ulishinda mawazo ya huruma. lakamrukia Fokas
wakamkata kichwa chake.
Hapo harufu ya damu yake ilipanda juu mbele ya kiti cha enzi ya
Mungu.
Amri kuu ndiyo hiyo: Umpende Mungu kuliko yote,yaani uwe tayari
kuacha yote, hata uzima kwa ajili ya Mungu.


'Mtakatifu B a r u 1 a mshahidi
+ 18.11.303.
Imani.
Bwana shauri Asklepiades aliumuka kwa hasira akisema: "Vasema
nini? Dini yetu ni upuzi? Makaisari wetu wakiabudu miungu ni upusi?!
Mshtakiwa ni mtakatifu mweremiti Romanus. akajibu: "Ndiyo!
Ni upuzi, na tena si kidogo! Mwite mtoto mmojawapo sokoni ukamwulize.
Kila mtoto atasema hivi hivi!"
Basi mwamzi alikubali neno hili. Akaletewa mtoto mdogo, jina lake
Barula, aliyekuwa akichesa barabarani. Akaulizwa: "Sema,mwanangu,
yafaa kuabudu Mungu mmoja tu au miungu iliyowek^wa na watu?"
Pasipo hofu mtoto alijibu: "Lazima kumwabudu Mungu mmoja tu ndiye
aliyeumba vitu vyote kwa neno lake tu. -Mbona miungu ni vitu vilivyo-
tengenezwa na watu wenyewe katika mawe au miti. Hakika ni upusi kuabu-
du miungul"
U/
Mwamsi akaghadhibika mno akatoa amri: "Mwondosheni, mpigeni kiboko!"
Askari wakafanya walivyoamriwa.
Baadaye Bwana shauri akaendelea kuuliza: "Nani aliyekufundisha
maneno hayo?"
Mtoto akajibu: "$ikufundishwa na mtu ye yote. Ila kila asubuhi nili-
sikia mama yangu ak^sali: "Ee Mungu wa pekee, nawe Yesu Krist^! Neno
hili nimepata kusikia kila siku kwa mama yangu nae mama alilipata
kwa Mungu." ^
Kwa ukali mdhalimu akasema: "Basi hata wewe mkristo?"
Mtoto: "Ndiyo. Mimi mkristo. Namtumaini Yesu Krist^ sawa na mamangu!
Basi mjeuri alimwita mama akamwonyesha mpensi wake katika damu yake.
Alipomwona mama yake mtoto alimwambia: "Mamangu, nipe maji! Naona
kiu sana!"
o
Mama yule: "Mwanangu, burai maji ya duniani. Nenda kwa Yesu Kristiji
aliye kisima cha maji ya uzima wa milele. Yesu aliyechagua hata watoto
kuwa mashahidl wake, atakuburudisha!"
Loo! Mtoto alikuwa radhi. Asubuhi yake alikatwa kichwa chake.
Hata wewe umepewa irnani na mama, labda na mama mzazi, tena kabisa
na Mama yule aliye juu" (Gal. 4.26) yaani kanisa takatifu katoliki.
Basi penda imani yako ukaitimise kwa mwenendo wako. Na hayo unayosa-
diki na unayopenda, basi, uyakiri kwa uhodari mbele ya watu. Kumbuka
neno hili: "Imani nimejulishwa na mama yangu, nto mama amejulishwa na
Mungu!"


Mtakatifu S e r v u 1 u s maskini
590, njini mwa Roma
Wenye heri maskini!
i/C
Papa mtakatifu Gregori ^asimulia hahari ya mtu fulani, jina lake Ser-
vukus
"Alikuwa hana mali ya dunia, lakini alikuwa tajiri mbele ya Uungu.
Ali^6weza hufika kanisani kila siku. Baadaye alishikwa na ugonjwa wa
miaka mingi, hata alishindwa kujipindua kitandani. Mama yake na mdogo
A/
wake walimtunaa. Zaka alizopata hugawanyfe wengine au alinunua vitabu
vitakatifu.
Kwa kuwa hakujifunza kusoma, huomba wageni aliowapokea nyumbani
mwake wamsomee katika vitabu hivi. Hivyo alipata kujua yaliyomo ndani
yake, ijapokuwa yeye hakujua hata herufi. Alikumbuka mateso ya Bwana
o
wetu Yesu Krist^ naye alivumilia mateso yake mengi na makubwa, hata
alijizoe(a kumsifu liungu mara nyingi na kujitoiea mchana na usiku.
Basi ulikaribia wakati wa kupata mshahara wa uvumilivu wake.
l&wcnyaAkmfahamu kama kufa kwake ku karibu, aliwasihi wageni wake wa-
msaidie kusali na kuimba, kumwabudu na kumshukuru Mungu.
Mara hapo walipc&mba Servulus aliwanyamazisha : "Kimya! Kimya!
Angalieni! Hamsikii nyimbo zitokazo mbinguni?" Aliposikillza nyimbo
za watakatifu na malaika waliofika kumchukua^roho yake lliacha mwili
maskini. Mara nyumba yote ilijaa harufu nzuri mno Kwa hivi walio-
hudhuria walifahamu karaa roho ya maskini huyu imehamishwa mbinguni
kama roho ya Lazarus maskini."
Papa Gregori alimaliza hadithi hiyo kwa kusema: "Tutasemaje
tutakapomwona huyu Servulus aliyeshindwa kutumia mikono na miguu,
ilakini asiyeshindwa kufanya kazi ya Mungu?
Ndtogu zangu, kumbukeni mara kwa mara habari ya mtakatifu Servulus
Mkifuata sasa mfano wa mtakatifu duniani, mtaweza halafu kufurahi
pamoi a na^mbinguni! H
"Mtu ajiwekeaye hazina ya mali, naj^si tajiri kwa Mungu." Lc.12,21.


Utakatlfu fv ln s e~n~t
5.4. 1419.
kaji ya ajabu.
Siku moja mwanamke alifika kwa mtakatifu Viazeuti. Mwenye uchungu
sana ak$mchongea a mume wake akisema: lii^u/mume ni mtu mbaya kabisa,
mkorofi na mkali sana. Siwezi tena kuvumllia. Baba9nifanyeje?
Unionyeshe njia ya kurudisha amani nyumbani!"
Mtakatifu Vinzenti akamjibu: "Haya, nenda kwa Bruda yule anaye-
linda mlango wa monasterio yetu, akupe birika na maji aliyochota
katika kisima chetu. Basi wakati mumeo atakaporudi nyumbani konga uiaj:
kidogo ya maji hayo. Lakini usiyameze! Lazima yakae aidomoni. Ndipo
utaona maajabu!" ,
Mwanamke aliahidi kufanya \ote aliyoambiwa. Saa ya jioni mume
yule aliporudi nyumbani mara alianza kuudhi na kutukana. Upesi sana
bibi alikonga funda la maji akayafunga saria midomoni kusudi maji yasi
toke.
Loo! Punde -kw=.punde mume alinyamaza. Hakika kwa leo hatari ime-
pita.
Hata siku nyingine bibi huyu alijaribu dawa ile na kila mara
aliona ajabu. Na^mume aligeuka kabisa. Alianza tena kuongea na bibi
kwa upendo, hata alimsifu^sababu ya upole na uvumilivu wake.
Mwanamke mwenye tafurahiwa sana sana alimwendea tena mtakatifu
Vinzenti akampasha habari kwamba maji yale ni dawa kweliTkweli, ime-
tenda miujiza.
Mtakatifu Vinzenti al heke^-a akinena: "Mwanangu, maji uliyo-
yapewa nami hayakutenda mwujiza, \lakini kimya chako. Zamanl ulimcho-
koza mumeo kwa ukinzani wako. Sasa basi, kimya chako kimemtuliza.1*
Hata siku hizi watu wa nchi ile hunena: "Konga maji yartatakatifj
"Vinzent^!;/
Haikosi nasi tutaona maajabu mara kwa mara tukitwaa funda la
maji hayo.


Full Text

PAGE 1

Wakristo h o d a r 1 Hadithi za watakatifu zilizotwaliwa katika kitabu "Wahre Gottsucher" ki na P.Bihlmeyer o.s.B. na kufasiriwa na P.Beatus Iten Q.S.B. KimepiKWa chapa

PAGE 2

\ \ ', / Imprimatur: Peramiho, den 21. Juni 1939 + Gallus Steiger O.S.B. Abt-Bischo f Yaliyomo Mazedonyo mtakatifu mweremiti Saturnini mtakatifu na Wakristo wake, mashahidi Karapi mtakatifu Askofu, na Papili mtakatifu, .. Mfhemasi, mashahidi Yuliana mtakatifu uk. Epulyo mtakatifu na shahidi ..... Teresia mtakatifu wa Mtoto Yesu .... Gerardijl{ mtakatifu ......... Antonio mtakatifu Baldinuchi Franz Ksaver mtakatifu mtume wa Uhindi na Melania mtakatifu ......

PAGE 3

M a z e d o n y o mtakatifu mweremiti 24. Januar! 450. WATAFUTAJE? Palikuwa na mtu mmoja, jina aliyeishi peke yake. Kazi yake kusali na kutubu. Kwanza ali 45 mchana na usiku katika shimo refu. B a ayP alikaa mwituni. Siku m oja Bwana alifika mahali pale naye alikuwa akiwinda. Hapo akamkuta mweremiti huyu. Akashangaa akamwita akisema: "Bwana wangu niambie wafanya nini hapa? Watafuta nini katika mwitu huu?" Mweremi ti akas,eJI!a: "Basi, ni takueleza, lakini tafadhali niambie kwanza wewe Mwindaji akichekelea akajibu: "Lo! Nawinda wanyama kama ngiri na mbawala na mbuntju na wengineo." Akanena mweremiti: N ami namtafuta Mungu wangu. Siwezi kuacha mawindo hayo ora mpaka nimwo n e M wenyewe uso kwa uso." ,.,.. Bwana yama akanyamaza, na baadaye akaondoka akiyawaz\a sana maneno aliyosikia. Mazedoy o mtakatifu aliishi wakati wa mwaka 400 tangu Bwana wetu Yesu Krist Kumbe hata sasa watu hufanya kama zamani zile. Wengine huwinda anasa, na wengine humtafuta Mungu .. Nawe msomaji

PAGE 4

1 S a t u r n i n i mtakatifu, Padre, na Wakristo wake, mashahidi. 11. Februari, 303, Karthago Zamani za Kaisari Dioklesian wakristo walidhulumiwa vikali sana. Siku ya Dominika, walipokuwa wakihudhuria misa takatifu, wakristo 49, wanaume na wanawake na watoto pia, walishambuliwa na wapelelezi wa Kaisari, waka tiwa minyororo na kupelekwa gerezani -BIW1!!:" Karthago. Bwana shauri alimwuliza Padre Saturnini kwa ukali: Ndiwe aliyewa-kusanya haw,_ kwa ibada iliyokatazwa na Kaisari?" Padre Ndimi, bwana, tulikuwa tukisali." Bwana shauri: "Kwa sabab u gan i mmevunja amri ya Serikali?" Saturnini:"Hatuwezi kuacha misa takatifu siku ya Dominika, maana ni amri ya 'ungu. Kwa sababu ya majibu hayo padre aliteswa aka majeraha mwilini Lakini Saturnini alimwamini Bwana Yesu Krista kwa uthabiti. Wakati wote alip okuwa akiteswa alidumu kuomba hivi:"Ee Bwana wetu Yesu nakusihi, unihurumie! Mwana wa Nimefuata sheria yako tu ya kukutolea sadaka ya misa takatifu." Hayo ndiyo maneno yake ya mwisho ya Padre huyu mzee, Saturnini mtakatifu. Kabla Saturnini hajazimia roho, mkristo mwingine jina lake Emeritus, alisimama akaenda mbele ya wakuu akasema kwa sauti kuu: "Mimi ndimi ni liyewakosesha haw wote. Maana nyumbani kwangu ndiko walikokusanyika. (.1. gani uliwakubalia hayo?" Majibu yake ni:"Kwa wote ni ndugu zangu, wala siwezi kuwakataza. imekupasa kuwazuia wasikusanyike nyumbani mwako. Emeritus akasema:"La, sina ruhusa kuwazuia, kwa kuwa sisi wakristo m-m.. hatuwezi kuishi pasipo kusikiliz a misa takatifu siku ya Dominika." Naye pia wakati wote alipoteswa vikali mno alidumu kusali, akafa shahidi wa dini. Wala wenzake wengine wote hawakuhurumiwa. Tena na tena walisema: "Sisi wakristo, hatuwezi kutenda namna nyingine. Lazima tuishike sheria takatifu ya Mungu, hata tuk;hukumiwa kuuawa. Nguvu ile ya siri, isiyoshindikana, ndiyo baraka ya misa takatifu ya Dominika. Ilikuwa imara ya mwili na ya roho kwa mashahidi wale. Iliwatia nguvu kuifuata amri ya ijllgu kwa uaminifu. Mwisho aliitwa Hilariani, naye bado mtoto. Hata yeye hakukubali kuiasi dini yake, ijap okuwa alitishwa na kubembelezwa kwa kila namna. Alijua neno moj a tu:"Fanya utakalo, mimi mkristo. Akateswa hata akafa, na maneno yake ya mwisho ni: "Deo gratias, namshukuru Mungu kwa neema hii ya kutoa damu yangu kwa ajili yake."

PAGE 5

K a r a p 1 mtakatifu, Askofu na Papili mtakatifu shemasi, mashahidi 1,. Aprili 116 "Mimi mkristo! Namwabudu Yesu Krist mwana wa Mungu. Wazima hawatolei sadaka kwa miung u isiyo na uzima." Ndivyo alivyosema Karapi askofu mbele ya mwamuzi. Naye Papili alisema vile vile "Rata mimi mkristo, halipatikani j ambe kubwa ha zuri aidi." Kwa sababu ya maneno hayo makucha ya chuma. Karapi aliendelea kusema: "Mimi mkristo," mpaka aliposhindwa kusema neno. Lakini Papili alinyamaa kimya. wamuzi alipoona kuwa hawezi kitu, aliamuru wachomwe mote wote wawili, bade wa hai. mashahidi hac waliposikia hukumu hiyo walifurahi sana. mwendo wao ili wafike upesi katika Amfiteatro ndilo j umba walipoteswa mashahidi wa dini na ugeni wao uishe duniani wafike kwao Kwanza alifungwa katika mti kwa mari, Baadaye waliweka kuni karibu na kuzitia moto wakasikia Papili ak\dumu kusali hata kuzimia roho. Karapi alipofungwa katika mti, alichekelea. Waliokuwap o wakamwuliza: "Unacheka nini?" shahidi akajibu: Nimeona utukufu wa Mungu, basi, nafurahi." Aka mwambia as ari yule aliyewasha mote: "Sisi sote tunayo asili moja mmoja, ndiye Eva. Nasi tunao mwili wa namna moja tu. Sababu hii, basi, kufa kwa mote kunaleta maumivu kweli kweli. Lakini tukikumbuka hukumu ya mwis o twaweza kuvumilia hayo yote kwa furaha." ) Halafu akainua macho juu uWinguni akaomba: "Atukuzwe Bwana Yesu Mwana wa Mungu,aliyenihurumia mimi mkosefu, na kunipokea kwake Baada ya maneno hayo akafariki. Wanapatikana hata lee watu wenye kucheka na kufurahi pamoja katika taabu na mateso? Hakika wake. Ndio watu wa imani wajuao mavuno ni tuzo ya taabu ya kazi.

PAGE 6

-Y u 1 1 a n a mtakatifu 19. 1341. Muhuri wa hostia takatifu -------------------------A Yuliana yu karibu kufa. Lakini alH:uwa bado na ha-j-a, ma-ana-al-1-t-a:Jra. kumpokea Mungu na Mkombozi wake katika umbo la mkate kwa masurufu. Kumbe ugoajwa mbaya sana wa tumbo ukamzuia. Hata padre, mtu mwenye huruma ya alishindwa maombi yake ya mwisho. Yuliana ole wako! Mara macho yake yalimulika Kwa shida alimwambia padre maneno kido go. Naye aliondoka akarudi upesi akichukua Ekaristi takatifu katika chombo cha dhahabu. Lo! Uso wa mgonjwa ulingara kama jua kwa heri yake kuu. Padre alitandika nguo nyeupe kabisa kifuani mwake bikira huyo safi akaweka juu yake kwa ibada kuu Ekaristi takatifu. Lo! Mkate wa mbingu, 21. ndicho t chakula cha malaika ulipogusa kifua cha bikira ulififi1 kama kuliwa na macheche ya moto mbele ya watu waliohudhuria. Yuliana alifumbua tena mara moja macho yake yenye kujaa heri kubwa mno. Baadaye moyo wake ukavunjika kwa tamaa na furaha ya kumwona 0 Yesu Krist mbinguni. Walipoosha maiti na kutia sandani ilionekana alama ya ajabu kama muhuri mahali pale pale pa moyo wake, ilipolalia Ekaristi takatifu. Ilifanana na hostia. Sura ya Yesu Krist sana. maalabani 111dh1h1rika vizuri Tangu zamani haikusikilizwa habari ya ajabu mmmm namna hii. Je, Kkristo wee, roho yako haipewi neema ya namna hii? Yesu, unayempokea katika komunio takatifu, ataka ufanane naye. Au ha1kusafish11 roho yako na kuifanya nyeupe na aafi kama hostia? Haikugeuzi wewe kuwa mpole na mwema kwa wenzako? Hakika hata wewe ukipenda sadaka kwa Mungu, utafanana na Yeau msulibiwa.

PAGE 7

E p u 1 1 o mtakatifu, mshamasi na ahah1d1 21 Agosti 304 Epulio alisimama barazan1 mbele ya Bwana mkubwa, naye alikuwa na kitabu kitakatifu mikononi mwake: "Kitabu hiki umekileta wewe hapa?" "Ndiyo, Bwana mkubwa, unavyoona. Na11kamatwa mwenye kitabu hiki." "Soma ndani yake!" Epulio alifungua kitabu akasoma: "Heri watu kwa aji11 ya mambo mema kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni mali yao." Tena pengine: "lkiwa mtu anataka kunifuata, basi ajitwike msalaba wake anifuate." Alipokwisha somewa maneno hayo na mengineyo Bwana mkubwa akamwuliza: hii ni nini?" Epulio akanena: lldiyo sheria ya Bwana wangu niliyopewa naye." N a nani ?" "Na Yesu Krist Kwana wa Mungu wa kweli." Bi1a hofu alifanya ishara ya msalaba akisema: N imekwisha kukuambia hata nakuambia ten s mimi mkristo na nimezoea maandiko oatakatifu." Bwana ubwa : gani ulif1cha kitabu hiki kilichokatazwa na ka1sar1? 1\.Sab'\bu gani huk'-*i toa?" Epulio: ababu mimi,._mkristo wa1a sins ruhusa kukitoa. D&na ndani yake umo uzima wa milele. Anayekitoa apoteza uzima wa mi1ele. Siwezi kukitoa kitabu h1k1, nisije nikapoteza uzima wa milele." Basi akateswa tena vikali mno. Wakati wote akadumu kusali mpaka nguvu zote za mwili z111pomwacha. Alipopata tena nafuu kidogo alifungiwa kitabu h1k1 shingoni mwake akapelekwa kuuawa. Jlp11a mbiu alitangulia na kutangaza: "Epulio ni mkristo na adui wa miungu na wa Kaisari." Epulio hodari wa kuvumilia alisema mara kwa mara: "Ee Mkombozi wangu, Jlungu wangu, asante sana, asante sans." Alikubali kutoa damu yake 1akini hakuweza kutoa k1tabu kitakatifu. Siku hizi si lazima klficha kitabu kitakatifu wala hakuna A kuteswa kwa ajili yake. Je, wakristo wangapi wanacho? kitabu ki-takatifu ndicho kitabu cha Jlungu, ni bora kuliko vitabu vyote. "Ee Bwana, tumwendee nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele!" (Yoh. 6.69.)

PAGE 8

T e r e s 1 a mtakatifu wa Mtoto Yesu 30 Sept. 1897. Nataka kuwasomesha neno moja tu lililo kat1ka habari zake mtakatifu Teresia Mdogo. Yeye mwenyewe asimulia: "Pal1kuwa mtawa mmoja mwe mwema kweli, lakini hakunipendeza kabisa. Hata lo lote alilo tu. Nadhani ndiyo hila ya shetani kunionyesha tabia zile tu zilizonichokoza; lakini nalitaka kutumia mambo hayo 1li nish1nde tabia yangu mbaya amri ya kupendana, si moyoni tu ila hata kwa matendo yangu. Bas1 nil1fanya bidii kuwa na mapendeleo na machekeleo kwa mtawa huyu kama angalikuwa rafiki yangu mpenz1 mno. Kila nilipokutana naye nilimwombea kidogo moyon1 mwangu nikamtolea ungu fadhali zake za siri, na vile nilifahamu namfurahisha Mkombozi wangu, kwa kuwa kila mstadi hufurahi kusifiwa kazi yake. Mungu pia al1yeumba roho za watu kwa ustadi mkuu hupendezwa tusipoangalia makosa madogo tu ya nje ya mwenzetu, hufurahi tukiangal1a uzuri na fadhal1 ndani ya moyo, ndiyo hekalu anamokaa Mungu. Sikutosheka kumwombea yeye aliye chemchem1 ya mashindano mengi rohoni mwangu. tlikatafuta nafasi yo yote tena kwa kumfurahisha kwa k1la namna ya mapendo Ikiwa nalishikwa na k1shaushi kumjibu bva ukali, nalijishinda nikamjibu kwa upole, au nikaanza kuongea juu ya mashauri mengine. Lakini mara nyingi adui mbaya sheta1 i aliponishamb*lia mno nilimtorokea mwenzangu yule a sione mashindano moyoni mwangu Loo! Siku moja mtawa yule aliniuliza kwa uso wa kungaa: "Teresia, mpenzi wangu ningefurahi sana kusikia kwa sababu unanichekelea kwa mapendeleo kila tunapokutana." -Hakufahamu ya kuwa ndiye Yesu aliyetia upendo wake moyoni mwangu maana nalimjua Yesu anakaa moyoni mwake ndiye mkombozi wangu mwenye kugeuza mambo magumu kuwa matamu.

PAGE 9

G e r a r d i mtakatifu 12 Okt. 1155. Gerardi mtumishi wa askofu wa Lasedonya alisimama sokoni mbele ya kisima ak-tazam a ndani kwa Ufunguo wa nyumba ulimchopoka. Ah! ahati mbaya -ufunguo umo ndani ya kisima chini kabisa. Haikosi bwana akirudi nyumbani na kushindwa kuingia atafanya matata sana sana. Kumbe! akili haikumpotea mtumishi huyu mwema. Alipiga mbi o akachukua katika lililo karibu sanamu Y. Mto)o Yesu. Watu wengi walikusanyika pa kisima wakipekua kuona ( Gerardi akambembea mtoto Yesu akimwambia: "Ee Yesu, ee Yesu mpenzi wangu! Ndiwe peke yako uwezaye kunisaidia katika shida yangu. Juu yako kunirudishia ufunguo." Basi akafunga ya mtoto Yesu kwa kamba akaishusha ndani ya kisima. Akaomba Yesu, mpenzi, unirudishie ufunguo." Pole -pole alivuta kamba juu. Mara watu wote wakalia kwa mshangao, kwa kuwa sanamu ya mtoto Yesu iko juu, nayo imeushika ufunguo mikonon1 mwake. Gerardi aliupokea kwa furaha na shukrani akapeleka ten a sanamu ya mtoto Yesu kanisan1. Sisi sote tulikuwa ufunguo wa mbinguni. Ulianguka shimoni. Watu wote walipigwa na bumbua i wasijue la kufanya. Hayuk o wa kuwasaid1a. Hatimaye akaja Mwana wa Mungu "ndiye mtakatifu na mwenye anayechukua ufunguo wa Daudi naye akifungua hakuna awezaye kufunga, na akifunga hakuna awezaye kufungua."(Ufunufio 3,7). Yesu Krist alitufungulia tena mlango wa

PAGE 10

A n t o n 1 o mtakat1fu Ba1d1nuchi 6. Nov. 1717. S1ku moja Antonio mtakat1fu a11kuwa ak1hub1r1 shambani mbe1e ya w a tu weng1. Mara a11paza sauti akinena: "Watoto wangu, mwataka kujua jins 1 siku kwa siku roho za wakosefu zinavyoanguka m otoni? Tazameni watu wa baya huanguka moton1 sawa-sawa na majani ya mwembe huu." ),._ Mara majani ya matawi Ukasik111ka mchakach9ch?kacho kama wa makund1 meng1 ya nzige. Nayo mvua ya majan1 111kuwa kWa w1ng1 j sana hata mtu hawezi kumwona j1ran1 Mambo hayo ya kit1sho ya11one -kana muda wa kusa11 Baba Yetu mara tano. Watu wote wa11patwa na hofu wakap1ga magoti waka11a11a: "Huruma huruma!" Hatibu akasema: "Bas1! Yatosha!" na mvua ya majan1 111-kwisha. Mwembe huu u1ionekana unayo majani machache tu katikati ya m1embe mingine yenye majani te1e. Ndivyo wanavyopotea wakosefu. Ba11 watu wema mba11 kabisa. "Mtu mwema ni kama mti u11opandwa kando ya mto wenye maj1 mefi!i. ti huo huzaa matunda kwa wakati wake na majani yake hayapukutik1. Nayo yote atendayo atafanikiwa." Zabur1 1. "Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka." Ph11 2 ,12.

PAGE 11

F r a n z K s a v e r mtakatifu, mtume wa Uhindi na 27. Nov. 1552. "Bwana nipe roho za watu!" Hiyo ndiyo sala aliyopenda Franz Ksaver mtakatifu. "Bwana nipe roho za watu!" Hiyo ndiyo nia yake alipo t oka Ulaya alipoabiri katika merlkebu ya bidhaa miezi mingi kwa taabu k ubwa kabisa akizunguka bara nzima ya Afrika. "Bwana nipe roho za watu!" Hiyo ndiyo a1iyotaka alipowafundishafundisha Sifa zake zilizidi siku kwa siku. mwenyewe alimkaribisha nyumbani mwake. Kwa sababu hii makuhani wa kipagani walimchuki a Wal i fanya hila i1i kumaliza kazi ya misionari huyu kwa mara m oja: yaani wa1imtaka abishanie/Pamoja na wa1imu wao. ,.... Mfalme aliyempenda huyu mtu wa Mungu a1imwogop a. Lakini yeye alipoona mashaka ya mfa1me alimsihi awaite walimu naye apate ruhusa ya kujadiliana nao. Franz mtakatifu alinena: mfa1me mkuu, usinihofie. Kwa sababu ninayoe1eza si elimu ya kibinadamu katika mashule makubwa wa1a si uzushi wa akili tu. La! Dini ninayohabiri ni mafundisho yaliyotoka mbinguni asili na mwa1imu wake Mungu mwenye we. Wa1imu wote wa Japan na wa1imu wote pia wa dunia hawawezi kuishinda kama giza ya usiku haimalizi wa jua. Basi wa1ibishana. Franz Ksaver a1iwashinda walimu wa kipagani. "Neno 1angu na kuhubiri kwangu hal, ukuwa kwa maneno ya hekima ya kibinadamu. ayo imani yetu ni neema ya Mungu mwenye kutupenda na kutuhurumia." Ndiyo mane n:f) a1iyokwisha sema mtakatifu Pau1i zamani miaka 1900 iliyopita. N a maneno hayo yatakuwa na nguvu hata mwisho wa dunia. Mashindano ya mwanga na giza hayatakwisha nayo matumaini ya wakristo na furaha yao ya kushinda hayatakwisha.

PAGE 12

M e 1 a n 1 a mtakatifu ,. 31. De,. 439 Yerusalemuni Naye aliposikia haya akasononeka kwa kuwa alikuwa na mali nyingi mno. Lukas mtakatifu mwinjilisti aliandika habari hiyo ya kijana taji-ri. 1: Piniani na lelania bibi yake, watu wema na wacha ungu, mji wa Roma. Nao walikuwa wamerithi mali ya shilingi milioni na milioni. Siku moja waliota ndoto kama walilazimishwa kupenya ufa mwembamba mno wa ukuta. Waliona taabu sana hata kushikwa na hofu ya kuzimia roho. Asubuhi yake Melania alimwambia mumewe: "Mali ya dunia ni mzigo mzito sana Hatuwezi kuuchukua. Afadhali kuiacha mali yetu upesi na kujitwika nira nyepesi ya Yesu Piniani akakubali shauri la bibi kama shauri la Mungu mwenyewe. Basi waligawanyia na maskini mali yao kwa ukarimu. I. Kwa kuwa walifiwa na watoto wao wawili walipokuwa bado wachanga walikusudia mahali pao kutunza na kusaidia wagonjwa m jini mwao. Waliwapikea wageni nyumban wakawapa zawadi tele. na maskini ..k-...,..... walikuw a n a Tena huenda kutuliza wafungwao gerezani. Kila mwenye uchungu na shida uwatumainia wao. Waliyeyush a vyombo vyao vya dhahabu na fedha 111 vyombo vya .k:anisa. Huwanunulia watawa na mashamba ya kuwatosh a kukaa Ht:1m wanaume na wanawake manyumba utawanil\ Walipokuwa wamekwisha kugawia yote waliyo nayo walitoka Roma wakahamia YerusalemJ#.. Ndipo walipokaa jtatika hospi tali ya wageni. Tena walikuwa hawana kitu cho chote. elania alipougua alikosa hata kitanda na mto yaani sasa kabisa wakitumaini sadaka walizopewa kwa a jili ya Mungu. Kweli walikuwa wametua mzigo wa utajiri na kujitwika mzigo wa ufukara. Basi Piniani aliingia utawani katika monasterio iliyo juu ya mlima wa mizeituni. elania alikusanya mabikira akaweka monasterio ya wanawake Yerusalemu. N dimo alimoishi siku zake zote akiangalia neno moja tu ndilo kupata utakatifu. Yule kijana alihuzunika alipoitwa na Mungu kuacha mali yake yote. Bali Melania! Moyo wake ulijaa furaha kwa kuacha yote na kujitoa mwenyewe kwa Mungu. "llltiieni mkipi ta mlango ulio mwembamba. aana njia iendayo hata -kw& upotevu ni pana na mlango wake mpana, na wengi waingiao kwa mlango huo. Bali njia ni nyembamba iendayo hata uzima, na mlango wake n1 mwembamba; nao waionao ni WHchache." Mat. 7, 13-14.

PAGE 13

Utk:. Katarina wa Siena + 29. 4. 1380. aona njaa! "Wenye heri wanaoona njaa sasa, kwa kuwa watashiba!" Le .6,21. Mtk. Katarina wa Siena hulapa mara kwa mara njaa ya kupok:ea Komunio tak:atifu. Kumwona saa zile ungalidhani ana homa kali au anateswa na maumi vu mak:ubwa mno Kumbe ft\langalia zaidi ungali:fahamu k:ama njaa ya k:upokea Mungu wake katika Ekaristi tak:atifu imemchoma. Siku nyingi kidogo Katarina hak:upata nafasi ya kupata chakula cha roho. Siku zile zilikuwa siku za kufunga kweli. Alikuwa na njia moja tu ya kujipatia faraja ndiyo kukaa karibu na Yesu katika Eka risti takatifu. Yeye mwenyewe alieleza: "Nikishindwa kupokea Ekari sti takatifu tamaa yangu ya Komunio hutulizwa nikijua Sak:ramenti takatifu ipo hapa nami naweza kuitazama. Hata mbele ya padre, aliyesoma misa takatifu asubuhi, roho yangu hufarijiwa na kushibishwa." Baba mtak:atifu Gregori XI, alipopata habari hiyo, alimruhusu bikira kuwa na kikanisa nyumbani t wak:e, kusudi Katarina apate kutu lizwa ._. kwa kukaa daima karibu na Yesu. Kila asubuhi tamaa ya Ekaristi takatifu 111pozid1 Katarina alimwa mbia padre: "Baba, naona njaa! Kwa ajili ya Mungu, nipe chakula cha roho! Basi padre yule humtolea misa takatifu na kumshibisha kwa Komunio takatifu. Hapo njaa yak:e hugeuka kuwa heri kuu. Hiy o ndiyo neema kubwa aliyotoa Papa kwa bikira wa Siena. Kwani wakati ule ilikuwa vigumu kukaribia meza ya Uungu Siku hizi tunayo bahati njema. Ubona Papa ametualika karamu takatifu kila siku. Nawe pia waona njaa? Wapokea kila unapopata na:fasi? Wafanya tamaa ya kujiunganisha na Yesu? Wamchungulia ukipita kanisa?

PAGE 14

Mtakatifu L u s i a F r e i t a s mjane na mshahidi + 10. 2. 1622 karibu na Nagasaki Diego usitoroke! Lusia mzaliwa wa Ujapani, alikuwa mkristo tangu utoto wake. Baada ya kufiwa na mume wake, alidumu safi katika hali ya ujane. Siku zile dini ya kikrist ilikatazwa kabisa na Serikali ya Ikiwa kukamatwa, waamzi waliwatesa vikali mno, kusudi waasi dini yao. Lusia alipokuwa mzee sana wa miaka themanini, alikamatwa akapelekwa barazani. Walimshtaki kwamba amewapokea wamisionari nyumbani mwake na kuwaficha. Bila hofu alikubali mambo hayo akaikiri dini yake kwa uhodari. Basi alihukumiwa kutekete wa ndani ya moto. Pamoja naye wakristo wengine 24 w alipata hukumu ile ile. Aliposikia hukumu yake Lusia alitwaa msalaba mikononi mwake akasema: "Ninapenda sana kufa kwa ajili ya Mungu wangul" Wakristo hao walipopelekwa mahali pa kuuawa Luaia aliwatangulia wanawake wenzake akiwasalisha litania kwa sauti kubwa. Kila mmoja alifungwa nguzo akazungushwa na kunihata kifuani. Moto ulianza kuwaka. Wapagani walikuwa tayari kuwashangilia watakaotoroka. Wa kristo wenzao waliwatazamia mashahidi kwa hofu na kuwaombea sana, asipotee hata mmoja taji la ushahidi. M;umivu yakazidi. Kumbe wote walivumilia kwa imara. Mmoja tu, jina lake Diego, alianza kusitasita. Lusia aliena mashaka yake. Kwa huzuni kubwa alimwambia: "Vumilia Diego! Usitoroke! Usituach\e! Kupona katika moto huo waweza kujipatia miaka kidogo tu nayo itapita upesi. Lakini baadaye hutaepuka moto wa milele. Diego, Iaa imara! Vumilia! furaha za mbinguni zi karibu." ; Halafu mzee mtakatifu aliikumbatia nguzo aliyofungiwa. Naye Diego alikaa vile vile, akithibitishwa kwa maneno na mfano wa mwanBmkJ huyu hodari. Akafa pale pale. Nawe mkristo, katika kishawishi, watakatifu milioni waliofariki dunia wakitoa ushuhuda wao na wakristo wengine wengi sana walioku na walioko sasa hukusihi wewe hivi hivi: "Usitoroke! Usituach\e! Vumilia!" Wapagani na mashetani wakikushauri neno baya, kama kufuata desturi za kipagani au kuasi dini, usikubali! sakramenti ya kipa imara, basi shika dini y&ko kwa uthabiti!

PAGE 15

M o n 1 k a m t a k a t 1 f u, m j a n e + No\emba 387 ungu si mbali. Agostini mtakatifu, mwalimu wa dini, ametusimulia habari za mwisho za mama yake, Monika mtakatifu. k "Katika safari yetu kutoka Ulaya kurudi nchi tulipumzika karibu na Roma. Ndipo tulipozungumza maneno matamu na ya upendo, tukisahau yaliyo nyuma tukiyachuchumilia yaliyo mbele. Fil. 3,13. Ee! bele yako, ewe Mungu, uliye tuliulizana juu ya uzima wa milele wa watakatifu. Tuliwaziawazia maneno yale aliyoandika Paulo mtume mtakatifu: "Mambo, ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikusikia, wala hayakuingia katika moyo wa binadamu, Kungu aliweka tayari kwa wampendao."( Kor Roho zetu -mr moto na upendo wa Kungu wa milele. Juu ya mawazo na maongezi yetu tulionja heri ya mbinguni. Baada ya siku tano mama yangu alishikwa na homa kali. Alipoona majonzi yetu "1'1\ alituambia: mama yenu hapa hapa!" Nalikuwa nimenyamaza kwa kuwa nilitaka kulia machozi. Udogo wangu alinena: "Kwamba heri kufa nyumbani, si ugenini." ll ama hakukubali maneno hay o akajibu: "Mzike mwili wangu mahali nitakapokufa. Msifanye majonzi juu ya hayo. Ila neno moja nawasihi: kila mtakaposoma misa takatifu al tareni Bwana! Zamani mama alikwisha kutueleza mara moja kwamba haifai kuangalia na kupenda uzima wa duniani, yafaa tu kufa vema. Tulipomwuliza kama haoni sikitiko maiti yake kuzikwa mbali na nyumbani alijibu: "Mungu si mbali! S1ogop1, siku ya mwisho atajua mahal1 ninapolala, atanifufua. Bas i mama yangu alifar1k1 dunia siku ya tisa tangu alipopatwa na ugonjwa. Alikuwa na umr1 wa miaka 56. Tusikilize na tusomeshe misa takatifu kwa ajili ya marehemu!

PAGE 16

L u d o v 1 k i mtakatifu, mfalme wa + 25.8.1270. Dhambi ya mauti. alipokuwa bado mtoto matumaini na uchaji na upendo wa Mungu ziliota vizuri sana katika moyo wake. Kwa hiyo mafundisho ya mama yake, ndiye Blanka mtakatifu, yalimfaa sana. Mama huyu aliangalia mwanawe afanye urafiki na vijana wema tu na kila Dominika na sikukuu aende kanisani kusikiliza misa takatifu na neno la Mungu. Ludoviki alikumbuka mafundisho hayo maisha yake yote. Hasa hakusahau neno lile kuu la mama yake kwamba "Nin &ependa zaidi kusikia kama umekufa kuliko kusikia kama umetenda dhambi ya mauti." Namna alivyolishika neno hilo tunaona wazi katika habari aliyosimulia msiri wake: ....... "Siku moja mfalme mtakatifu aliniuliza wageni wengi akisema: "Jemadari, Mungu ni nini?" Nikamjibu: "Mfalme wangu, Mungu ni roho kamilifu na njema kabisa, hata hakuna roho njema Mfalme akasema: "Vema! -Basi niambie tena, ungependa zaidi kuwa na ukoma au kuwa na dhambi ya mauti?" Sikuweza kumwambia Basi n111vyowaza moyoni mara: Ningependa zaidi dhambi za mauti thelathini kuliko kuwa ukoma. lageni walipoondoka mfalme alinialika kukaa k1 tako karibu naye yangu, ulipataje kujibu vibaya hi vi?" ikamjibu tena: ninawaza na ninasema h1v1 hata sasa." Basi mfalme akaniambia: 41. "Mjinga w(! Wajidanganya mwenyewe. Hujui kama ukoma wa mw111 si mbaya na mchafu kama ukoma wa roho ndiyo dhambi ya mauti? Roho iliyo na ya mauti inafanana na shetani. Hakuna ukoma mbaya zaidi. Basi nakuomba sana kwa ajil1 ya Mungu na kwa aj111 yangu mimi uandike maneno haya katika moyo wako. Afadhali kupata ukoma na magonJwa mengineyo na taabu yo yote kuliko kufanya dhambi kubwa moja tu!1 Ndivyo hivyo! Kwa kuwa mtu aki:fa anapotea ukoma wa mw111. Lak1n1 mtu aki:fa katika hali ya dhambi ya mauti, atakaa katika hali hiyo daim& .,.,.. Ukoma wa roho hautakwisha milele. A:fadhali ku:fa kuliko kufanya dhambi ya mauti.

PAGE 17

askofu + 26.11.975. Ndege wawili. Maaskofu wawili, Konradi mtakatifu na rafiki yake Ulariki mtakatifu walikaa pamoja kandop .J:a. mto mkubwa, jina lake Reno, ambapo maji 0 yal:e yanaanguka ch1ni kabisa kwa na nguvu nyingi sana. Wali-r.' ,-,... tamasha hi1 ya ajabu, waliona ndege wawil1 jl.w--_y ... i "'' \ iliyomo mtoni. Ndege walipoanz a kuchoka walikamatwa na maj i yenye nguvu mno. Walifaulu kutoka wakazamishwa tena na waka weza kutoka tena. le. Watakatifu hawa mara walijulishwa rohoni mwao huu mbaya n1 mfa"'lo. Walifahamu ndege hawa wawili ni mfano wa roho za marehem u toharani. Hujaribu kuruka juu, kumbe hawawezi bade kwa sababu hawa jasafishwa kabisa. Basi maas kofu walikusudia kuwasaidia Mtakatifu aliyekuwa mgeni wa mwenzake, alitangulia kutolea sadaka ya Yesu Mungu aliipokea kwa huruma. Mara alionekana ndege mmoja tu katika shida zake. Ndipo naye mtakatifu Konradi alisoma misa takatif'u na mar a hata ndege pili alikombolewa akapata kuruka juu mbinguni. Kweli wako watu wa namna mbili wanaohitaji msaada wetu Wanahangai kahangaika. Wanaomba tuwasaidie. Duniani hapa watu wengi hujaribiwa mno wakiaamatwa na maji ya shauku na tamaa mbaya. Kwa hiyo wanakaa daima katika hatari ya kupotea. Wanaanza kuchoka katika mash1ndano yao wakianguka na kusimama kuangu ka na kusimama Watu wenye vishaw1shi vingi huchoka. Haitoshi kuwashaur1 na kuwafundisha tu. Lazima kuwaletea shime. N ao weng1ne wanaotaka msaada ndio maskini katika mateso ya t o haran1 Wanashind w a kwa nguvu zao kutoka katika maji mabaya ya mateso yao. Basi, tuwasaidie kwa misa takatifu na kwa kuwapati a rehema. CA. Wa heri wanaohurumia wakosefu na maskini. Siku ya ndi y o siku ya has1ra, Mungu atawahurumia wao pia, kwa kuwa waliof'anya hurum a nao p1a watapata huruma.

PAGE 18

M a r 1 a S a 1 e s 1 a { + 7.10.1875wakat1 m11pe na mwanga! (Yeh. 12,35.) .tk Mar1a Salesia a11pekuwa bade mtete a11fuatana na kumwanga1ia rafiki Y,ak:e. Mwanamke huyu mgenjwa sana a1111a1ia akisema kwa uchungu : "Ee Jlungu, Hasara, hasara! Kuena mwanga wak:at1 nguvu zi11pekwisha!" .llwana maana ya manene haya. Lak:ini hak:uweza sahau uchungu tsa \n.io na u1a1amiz1 wa mgenjwa. Wakati wa1iperudi nyumbani Maria Sa1es1a a1iu11za akisema: "Mama! Mgenjwa a11nenaje juu ya mwanga?" llama akajibu: "Mwanamke huyu alikuwa mkriste mwema, lak1n1 sasa katika saa ya kufa Mungu alimjulisha kwamba anga11weza kufanya bid11 zaidi katika d1ni. Naye anaena uchungu kwa kuwa hakufahamu nene hili tangu zamani." Tangu siku 11e Salesia husali mara nying1: "Mungu wangu mpenz1, nakus1h1, uniangazie wak:ati n1na1. eweza bade kuj1kamil1sha!" .llungu a11s1k111za sa1a zake akampa mwanga tele nj1ani kwa yeye na kwa wengi weng1ne a11ewaengeza utawan1. H1vye hakutembea kat1ka giza, bali alikuwa daima na wa uz1ma. (Yeh.8.12.) Yesu alimwu1iza k1pofu wa macho akisema: "Watak:a nikufanyizie n1n1 ?" U'!ye akasema: "Bwana, nipate kuena. Yesu akamwambia: onal Iman1 yako imekupenya." Uara hapo ak:apata kuona akamfuata Yesu.(Lc. 10,12) Jlfalme Daudi alizoea kusali: "Ee Mungu, uyaangazie macho yangu, nisianguke na kufa, adui yangu asipate kus1manga na kusema: "Nimemsh1 nda." Tusali mara nyingi: Uaria mtakatifu, mama wa ungu, utuombee, sasa na saa ya kufa!"

PAGE 19

M a g d a 1 Posteli + 16.7.18 4 6 Wakati wa dboruba. Radi zilipigapiga kwa nguvu. gurumt daima. Uawingu meusi yalinyeaha mvua kama mito. Hata wanatune hodari walitetemeka. Palikuwa na mwanamke nyumbani mwake aliyekuwa llkihangailcahangaikl Alijaribu kumshika mwana wake karibu naye. Bure! Mtoto huyu, jina lake Yulia, alikimbia dirishani mara kwa mara. Bhoruba ilizidi na mtoto alizidi kufurahi. Hata alianza kupiga makofi ya changamko .. "'*t mwanangu!" alisema mama, "wa:fanya furaha, na wengine wote wanaona hofu?" mama, nafurahi sana kwa sababu sasa llungu hachokozwi. Kwa!):t,. saaa naoua, watu wabaya wanaacha kumtukana Mungu. Lai ti radi ingepiga daima na ngurum! kusikilika daima!" P.tlaka mingi 1kap1 1;a. Alltoto huyu Yulia akakua na kuingia utawani. Jina lake alibadili kuwa aria agdalena hata alianzisha chama cha waalimu wanawake. Siku moja radi ilipiga kwa nguvu. Kuta na misingi ya monasterio zilitikisika. Watoto wadogo wanawake wal111alia kwa hofu na kulala..;. mika. mlango ulifunguliwa. Akaja ea mkubwa watoto akasema: "Wanangu wapenz1, gani? ni Baba yetu mwema \1. hatutaki wala hitutendi mabaya!" Baadaye al1:nda dirishani akainua macho juu mbinguni llkisali. Kwa mars moja umeme na Mawingu yamegawanyikl Kumekuwa kweupe .U.aria agdalena alipata umri wa miaka 90. Alimaliza nguvu zake zote katika kumtumikia Mungu na watu. Kweli alikuwa safi na mcha Mungu kama mtoto. cl Ikiwa mawingu mazito ya mvua yalikusanyika umeme na ngurum'l! zilizidi ---ndipo macho yake Ndip o hunena kwa watawa wenzake: "llingependa umeme na zingekuwa daima mbinguni. Wakati wa dhoruba watu wanaogopa adhabu ya Mungu na wanaacha kumkasirisha." Sauti ya U.ungu haisik111kan1 mbinguni tu, \lak1n1 hata moyoni.

PAGE 20

JM e n o 1 f 1 \ + 5 .10.847. Tazama, niko mlangoni! Askofu Badurado aliketi kati ya mapadre na wanafunzi wake nao waliangalia yake. Alisoma katika Injili ya Mateo sura 8, aya 20: wWaoweha wana matundu, na ndege za anga wana vituo, ila .U.wana wa mtu hana mahali pa kulaza kichwa chake." Halafu aliwatazamia mmoja akiuliza maana ya masomo hayo. Basi akasimama mmoja akanena: alitaka makao mi oyoni mwetu Alitafutatafuta, kumbe hakupata. Ubaya wetu ulimzui a kuingia kwetu. n Maelezo hayo yalimfikirisha tiana mmojawapo wa wanafunzi ndiye 0 Menolfi. Hakuweza tena kusahau kama Yesu Krist* anapi& a hodi kinyenye kevu, lakini mara nyingi bure tu. Hapo basfalikusudia 'kabisa: "Millli nataka kumfungulia Mkombozi mlango wa moyo wangu. Kwa hivi hataj{eye atanifungulia nitakapopiga hodi iaye alishlla ahadi yake.._llarninifu. Alifanya moyo wake kuwa hekalu takatifu la Mungu Alijenga monasterio ambamo wanawake watawa 0 walipata nafasi ya "Kumpenda kuliko yote. Tena alifanya bidii kueneza dini hata wapagani wapate kusikia sauti ya Mkombozi na kumfungulia mioyo yao. Mkombozi wetu Yesu alimfunulia Yohannes mtakatifu akinena: "Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlang9,nitaingia kwake nitakula pamoja nayfi,., na yeye pamoja narni." Mars nyingi Yesu Krist( anabisha kwako akikuita kumkaribisha katika Komunio takatifu.-Au labda anakuita kufanya kazi yake ya kueneza d1n1 kama padr e au mwalimu au mtawa au katika aksyo katol1k1 -haya, 1t1ka!

PAGE 21

mshahidi wa dini ,_ I o Aliuawa wakati wa Sikukuu yake 22.Septemba. auti, uchungu wake u wapi?" Fokas alikuwa fundi wa bustani mjini mwa Sinope, ulio mji mkubwa karibu na Hyeusi. Bustani moja mbele ya mji na nyumba moja ndani yake zilikuwa mali yake. Alijipatia riziki kwa kazi ya mikono yake. Lakini bidii zaidi alifanya katika kazi ya Mungu mkristo hodari. Wakati ule sifa hiyo ilileta hatari kubwa. tiiku moja askari walikuja kwake. Bila kujua waliomba malalo kwa yule Kwanza walificha kusudi lac. Walitaka kuuliza watu mjini: Fokas ni nani, na yu wapi? Baadaye walitaka kumrukia kama vile Wayahud1fral1vyomk8111ata Yesu, Yuda akiwa kiongozi wao Hawakujua kwamba cnyama amekwisha ingia katika wavu Lakini wali-pokaa mezani na kuzungumza na kuchekacheka, Fokas aliwauliza 1ny1 ni nani, na nia yenu ni nini?" Ndipo walimdhihirishia kusudi lac -.vakamwomba awasaidie kumkamata mkristo Kimya al1wasik111za. Hakujifichua wala kwa neno wala kwa kikao c nake. Hakuogopa kamwe wala kuhangaika. Hakufikiri Jd! kutoroka. 0 ......... <>Akajibu kwa taratibu: "Namjua mtu huy1f. Tutampata. ,_ it8!1'1Wenyes h6M ke8ho. Sasa lakini pumziken:_ katika nyumba yangu." Halafu alikwenda nj e akachimba kaburi lake akawek\a yote tayari yanayotakiwa kwa maziko. Asubuhi aliwaam s h a wa.geni wake B.Kawaambia: "lfimeangalia kuwapatia Fokas mnayemtafuta." Wakamwuliza kwa haraka: "Yuko wapi?" "Yuko k.aribu S&"la. Anasimama mbele ya macho yenu. ,'l"dimi mwenyewe Fokas. Basi fanyeni mnavyotaka." Wao lakini walisbituka kabisa. H awakujua la kufanya. Walikawia kumwua mtu aliycwapokea mwake bva ukarimu na Hatimaye ubaya wao ulishinda mawazo ya huruma Viakamr ukia Fokas wakamkata Kichwa c hake. Hapo harufu ya damu yake ilipanda juu mbele ya kiti cha enzi ya M uneu. Amri kuu ndiyo hiyo: Umpende Mungu kuliko yote1yaani uwe tayari kuacha yote, hata uzima kwa ajili ya Mungu.

PAGE 22

--_, B a r u 1 a shahidi + 18.l1.303. Imani. Bwana shauri Asklepiades aliumuka kwa hasira akisema: "Wasema nini? Dini yetu ni upuzi? Makaisari wetu wakiabudu miungu ni upuzi?A Mshtakiwa ni mtakatifu mweremiti Romanus. 1 e akajibu: "Ndiyo! 1U upuzi, na tena si kidogo! Mwi te mtoto mmojawapo sokoni ukamwulize. Kila mtoto atasema hivi hivi!" Basi alikubali neno hili. Akaletewa mtoto mdogo, jina lake Barula, aliyekuwa akicheza barabarani. "Sema,mwanangu yafaa kuabudu Mungu mmoja tu au miungu iliyowek\wa na watu?" Pasipo hofu mtoto alijibu: "Lazima Mungu mmoja tu ndiye aliyeumba vitu vyote kwa lake tu. miungu ni vi tu vilivyotengenezwa na watu wenyewe mawe au miti. Hakika ni upuzi kuabudu miungu!" "' akaghadhibika mno akatoa amri: "wondosheni, mpigeni kiboko!" Askari wakafanya walivyoamriwa. Baadaye Bwana shauri akaendelea kuuliza: "Nani aliyekufundisha maneno hayo?" Utoto akajibu: "$ikufundishwa nn mtu ye yote. Ila kila asubuhi nilisikia mama yangu "Ee Uungu wa pekee, nawe Yesu N eno hili nimepata kusikia kila siku kwa mama yangu mama alilipata kwa ungu." /.. Kwa ukali mdhalimu akasema: "Basi hata wewe mkristo?" Mtoto: "cldiyo. llimi mkristo. Namtumaini Yesu sawa na Basi mjeuri alimwita mama akamwonyesha mpenzi wake katika damu yake. Alipomwona mama yake mtoto alimwambia: "Mamangu, nipe maj i! kiu sana!" 0 Mama yule: ".Jwanangu, burai maji ya duniani. Nenda kwa Yesu Kr1Stl aliye kisima cha maji ya uzima wa milele. Yesu aliyechagua hata watoto kuwa mashahidi wake, atakuburudisha!" Loo! lltoto alikuwa radhi. Asubuhi yake a likatwa kichwa chake. Hata wewe umepewa imani na mama, labda na mama mzazi, tena kabisa na Mama yule aliye juu" (Gal. 4.26) yaani kanisa takatifu katoliki. Basi penda imani yako ukaitimize kwa mwenendo wako Na hayo unayosadiki na unayopenda, basi, uyakiri kwa uhodari mbele ya watu. Kumbuka neno hili: "Imani nimejulishwa na mama yangu, mama amejulishwa na Mungu!"

PAGE 23

-----S e r v u 1 u s mask1n1 Wenye her1 mask1n1! + 590, mwa Roma A/<-/ Papa mtakatifu habar1 ya mtu fulan1, jina lake Ser-vulus. "Alikuwa hana mal1 ya dunia, lak1n1 alikuwa taj1r1 mbele ya Kungu. hufika kanisan1 kila siku. Baadaye alishikwa na ugonjwa wa miaka mingi, hata alishindwa kujipindua kitandani. M ama yake na mdogo wake walimtunza. Zaka alizopata wengine au alinunua vitabu vitakati.fu. Kwa kuwa hakujifunza kusoma, huomba wagen1 aliowapokea nyumban1 mwake wamaomee katika vitabu hivi. Hivyo alipata kujua yaliyomo ndani yake, ijapokuwa yeye hakujua hata herufi. Alikumbuka mateso ya Bwana 0 wetu Yesu naye alivumilia mateso yake mengi na makubwa, hata Uungu mara nyingi na mchana na usiku. Basi ulikaribia wak:ati wa kupata mshnhara wa uvumilivu wake. kama kufa kwake ku karibu, aliwasihi wageni wak e wamsaidie kusali na kuimba, kumwabudu na kumshukuru Kungu. !.lara hapo v1alipti\mba Servulus aliwanyamazisha : "Kimya! Kimya! Angalieni! Hamsikii nyimbo zitokazo mbinguni?" Aliposikiliza nyimbo za watakatifu na malaika waliofika kumchukua1roho yake iliacha mwili maskini. Mara nyumba yote 111jaa harufu nzuri mno. Kwa hiv1 waliohudhuria walifahamu kama roho ya maskini huyu imehamishwa mhingun i kama roho ya Lazarus maskin1." Papa Gregor1 aliwaliza hadithi hiyo kwa kusema: "Tutasemaje tutakapomwona huyu Servulus aliyeshindwa kutumia mikono na miguu, \lakini asiyeshindwa kufan1a kazi ya Mungu? rid ilgu zangu, ku:nbuK.eni mar a kwa mara habari ya mtakatifu Servulus! Ykifuata sasa mfano wa mtakatifu duniani, mtaweza halafu kufurahi pamoja na$embinguni!" "'tu ajiwekeaye hazina ya mal1, si tajir1 kwa ungu." Lc.l2,21.

PAGE 24

f v 1 n z e n t 1 \ + 5-4 1419. aj1 ya ajabu. moja mwanamke al1f1ka kwa mtakatifu Vinzenti. Mwenye uchungu sana ak.iznchongea a mume waAe a.;:isema: ni mtu mbaya kabisa, mkorofi na mkali sana. Siwezi tena Baba,nifanyeje? Unionyeshe njia ya kurudisha amani nyumban1!" Utakatifu Vinzenti akamjibu: "Haya, nenda kwa Bruda yule anaye linda mlango wa monasterio yetu, akupe birika na maji aliyochota katika kisima chetu. Basi wakati mumeo atakaporudi nyumbani konga maj: kidogo ya ma$1 hayo. Lakini usiyameze! Lazima yakae mido oni. ildipo utaona maajabu!" i. Mwanamke aliahidi kufanya \ote aliyoambiwa. Saa ya jioni mume yule aliporudi nyumbnni mara alianza kuudhi na kutukana. Upesi sana bibi alikonga funda la maji akayafunga sana kusudi maji yasi toke. s.: Loo! Pu..de mume alinyamaza. Hakika kwa lee hatari ime-pita. Hata siku nyingine bibi huyu alijaribu da1a ile na kila ara aliena ajabu. kabisa. Alianza tena kuongea na bibi kwa upendo, hata ya upole na uvumilivu wake. wana.:nke mwenye efurahiW.a sana sana alimNendea tena mtakatifu Vinzenti akampasha habari kwamba maji yale ni dawa kwelikweli, imetenda miujiza. "'takatifu Vin:..ent1 akinena: "Mwanangu, maji uliyoyapewa na:Ji hayakutenda mwujiza, \lakini kimya chako. Zamani ulimchokoza mumeo kwa ukinzani wako. 5asa basi, kilnya chako kimemtuliza." Hata siku hizi watu wa nchi ile hunena: "Konga maji -----..]11 Vinzent.y! Haikosi nasi tutaona maajabu mara kwa mara tukitwaa funda la maji hayo.