Citation
邊洞玄慕道昇仙

Material Information

Title:
邊洞玄慕道昇仙
Alternate Title:
Bian Dongxuan mu dao sheng xian
Creator:
闕名
[S.n.] ( contributor )
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Chinese drama -- Ming dynasty, 1368-1644 ( LCSH )
Genre:
Drama ( MARCGT )
Spatial Coverage:
亞洲 -- 中國

Notes

General Note:
The text of this title is in the public domain
General Note:
發表在《孤本元明襍劇》 第四卷 (北京 : 中國戲劇出版社, 1958)
General Note:
Published in: Gu ben Yuan Ming za ju, volume 4 (Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1958)

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
邊洞玄慕道昇仙 闕名
頭折 。 。 。
〔冲末扮東華仙領仙童上〕〔云〕東洋大海一洼水。西華高峯一捻麈。道袍舞袖乾坤I慧眼遙
觀日月昏。天高猶如三一一寸。地厚堪比一魚鱗。吾當舉首天外I世間無我一般人。貧道乃東華
紫府少陽帝君是也。先於東華至眞之氣化。而生木公於碧海之上。蒼靈之墟。以主陽和之氣。理
0 0 0 000 0
於東方亦號王公與王母共理二氣而育養天地陶鈞萬物凡天上夭下三界十方男女之登仙
者。皆貧道主掌I0道功成於無始之初。證道於有生之首。位居東極之宮。職號東華之丸近奉玉
帝勑命。因見下方靑氣瀰漫。上冲於九霄。乃是人世間眞仙出現。着貧道喚鍾離洞仏同共羣1
0 000 00
降於人世講論金丹至理引度眞仙同歸紫府貧道不敢有違仙童與我喚將鍾離洞賓二仙來
者。〔仙童云〕理會的。鍾離洞賓安在。〔鍾離同呂洞賓上〕〔鍾離云〕坐臥常將酒一良不敎雙眼
看東都。乾坤世界無名I疎懶人間大丈先貧道複姓鍾離名權字雲房。道號正陽子。自從得遇
仙師。授與長生祕訣。煉就金液還丹。飛昇於九天之上。姓書紫亂位列仙班。這一位姓呂名岩字
、洞賓。道號純陽子。俺二仙正在蓬萊遊翫仙境。今有東華上仙呼^0不知有甚事。須索走一遭去。
孤本元明雜劇|洞玄昇仙 一 |涵芬樓藏^1


〔洞賓云〕仙師旣然上仙呼喚不敢有違須索走一遭去〔鍾離云〕可早來到也仙童報復去道
有鍾離洞賓來了 I〔仙童云〕理會的。報的上仙得知。有鐘離洞賓來了也。〔東華仙云〕道有氣
00000
〔仙童云〕理會的有請〔鍾離云〕俺'見上仙去來〔做見科〕〔鍾離云〕稽首上仙今日呼喚俺二仙
0 0 0 0
有何法旨〔東華仙云〕鍾離洞賓今日貧道喚您1 一仙不爲別貧道近奉主.帝勑命因見下方靑
0 0 0 0 0 0 0
氣瀰漫上冲於九霄乃是人世之間眞仙出現着您二仙可同衆仙下降麈凡引度夙緣仙侶講
論金丹大見闡揚寶笈靈文。脩煉至I同歸紫此上帝自有褒封。休辭勞倦。便往下方。走一遭去。
〔鍾離云〕旣奉上仙法旨。豈敢有違。俺同衆仙便下人世間。走一遭去。親奉東華法令差。豈辭勞
0 0000
倦踐麈埃訪尋有道眞仙侶八仙引度赴蓬萊〔同下〕〔東華仙云〕他二仙去了也若到人間必
0 0 0 0 0
然訪求有道之人引度成仙證果也貧道無甚事且回蓬萊中去也引領羣仙降紫宸廣傳大道
0 0 0 0
度沉淪從今引度夙緣子同登大道訪仙眞〔下〕〔馬道姑領净女道童上〕〔云〕學道須崴轍骨貧
囊中只有五三文。有人問我脩行法。遙指天邊月一輪。老道姑姓I法名守淨。是這范陽郡人氏。
自幼棄俗。在此淸靜庵出家爲女道姑。如今年過七十有五。未曾得遇名師指氣虛度了一生。俺
這庵中。有一道姑。乃是邊洞玄。此人苦心脩煉。累積陰礼道行絕I他必然有得道之日也。〔女
道童云〕師又那邊洞玄年紀小。他得了道。你是箇老道姑。不能成道。可怎麼見人。連我也辱沒


了〔馬道姑云〕你那裡知道你與我請將邊洞玄和高玄一來閑談話者〔女道童云〕師父你每
日閑說。也不濟義你曉的那人無師而不立。學業不經師。當風理亂絲。人不逋古今。馬牛而襟裾。
0 0 0 0 0
師父你煖衣飽食居人倫視我笑談如土塊你請他兩箇說話他不中用你還來與你徒弟商量-
些哄人的法兒罷。〔馬道姑云〕你休胡說。與我請將來。〔女道雰5理會的。邊洞玄高玄一安犯一
〔小旦扮高玄一上〕〔云〕紫煙衣上繡春雲。靑隱山書小篆文。明月在天將鳳#0夜深吹向玉宸|
君貧道姑俗姓高法名玄一自小父母捨送出家我這觀中有數十餘衆女道姑皆是我等之漿|
有一女道姑姓邊名洞玄自幼心慕至道絕粒養氣二十餘年其人陰功浩大積德弘深不染塵I
凡其心清靜訪尋妙道煉服金丹端的是金縷機中抛錦字玉清壇上着霓裳貧道正在道堂中|
有老道姑來氣須索走一遭去。可早來到也。女童報復去。道有高玄一來了也。〔夂道童云〕高玄~
1高玄一。你這等道姑。則好充數兒。〔高玄1云〕你看這小女10報復去。〔女道童云〕不要急性-
等我報復去。報的師父得知。有高玄一來了也。〔馬道姑云〕道有1〔女道童云〕理會的。我說高
玄一。我爲你受了一肚子暗氣。看有I〔高玄一云〕敢是有請。〔女童云〕你倒說的是。〔做見科〕
〔高玄一云〕老道姑稽I今日請將高玄一來。有何事也。〔馬道姑云〕今日無甚I特請你來閑
0 0 0 0 1
攀話也〔高玄一云〕貧道理會的〔馬道姑云〕小女童看茶來〔女道童云〕你還討茶吃哩自從|
孤本元明雜劇I洞玄昇仙, ‘二 |涵芬樓藏^11


盤古時買了一斤麁茶葉直吃到如今也〔馬道姑云〕你看這潑小童無禮〔女道童云〕無禮無
0 0 0 0 0 0 0
禮一錢銀子買三斤大鯽魚無鯉〔馬道姑云〕你看他波門首覷者等邊洞玄來時報復我知道
〔女道童云〕這麼箇大去見請人也是我。打報也是我。看茶也是我。如今這發科又是我。我與你.
門首看着。〔正旦扮邊洞玄上〕〔云〕貧道姑姓邊名洞玄。乃范陽郡人也。幼而心性聰慈好
善。見人有危難者。必俯而救氮早年不幸。父母雙亡。再無近親之人。遂在此處清靜庵中出家。紡
績爲活。每日但服胡蔴茯苓黃精人氣永絕烟火之食。或有人授以丹藥丸散。貧道天尊堂中焚
香供養畢方服。往往被藥性所害。亦無所氣這道庵中雖有幾箇女道姑。不知那.一箇是專心訪
遒的。如今虛度歲月。知他幾時是我那得遇眞仙的日子也呵。〔唱〕
〔仙呂1絳唇〕想嗜人氣秉乾紙性合坎亂初相混。二儀纔八770因此上陰與陽
迭相510
〔混江龍〕畫居方丸五行光裏隱元神。但能彀形潛造也領養天氮幾時能彀
丹鼎煉成千歲藥。黃芽種就萬年氣端的是寒暑難侵.1但則要元陽不脉方
0 0 0
纔得道氣常存〔云〕我來到這天尊堂前我須索參拜祖師者黾〕
0 0 0
〔油葫蘆〕我這锂叉手躬身禮至眞噜須要加敬謹但則願神祇昭報特通靈


保祐的當今聖德過堯舜。更和這萬民樂業常安允俺學道的頓悟了I修眞
0 0 0 0
的早證07本幾時得眞仙引度傳心印我則離塵世步靑雲〔云〕貧道姑學道可是
爲何I〔唱〕
0 0 0
〔天下樂〕則爲這世務牽連枉費神每日家慇也波敷憨恝肩便離世塵想着
這正道0±我須當用I止不,誦黃庭一。二兩氮守1齋十數1也是俺遗出家
兒當報衣〔云〕貧姑拜罷祖師也。方纔馬道姑。相約下閑坐I0索走一遭^0可早來到也。兀那女
0 0 0 0 0
童報復你師父知道道有貧姑來了也〔女道童云〕你都在這一塊兒又報復些什麼你自過去
罷。〔正旦云〕你看他I〔女道童云〕等我報復去。我纔哄你耍子哩。〔做報科〕〔云〕I〔馬道姑
云〕I你怎的。〔女道童云〕莫我前日在教場裏化緣。聽的那小軍報I我也學他耍子。〔馬道
姑云〕休胡說。誰瘃了氣〔女道童云〕有邊師父來了也。〔馬道姑云〕道有請。〔女道童云〕老邊
有請。〔正旦見科〕〔云〕老道姑。貧姑來了也。今日爲何相約貧姑。〔馬道姑云〕今日無甚事。特請
11位來閑攀話氣〔高玄一云〕邊洞玄。貧姑想來。俺這學道之九除了脩持道仏專在世事上用
心也。〔馬道姑云〕邊道姑。似你這等苦行脩持。可也少有也。虛度了一生光陰。幾時得聞至道也。
〔女道童云〕你們學道。我則會剪I〔馬道姑云〕你看亂靠後。〔正旦云〕老道姑。你不知I0至道
孤本元明雜劇闕洞玄昇仙 三 一涵芬樓藏版


豈是容易知道也。〔高玄一云〕邊道姑你試I俺試聽者。〔正旦云〕你不嫌絮1聽我說與你聽
I〔高玄一云〕貧道願聞0^0〔^旦唱〕
〔那吒令〕若說着至道呵。煉元陽至亂你待要聞道吼守中黃至1則他這大
0 0 0 0 0
道呵煉虛無至3昇〔馬道姑云〕想營初學道之人呂祖偶然之間得成仙道也〔正旦唱〕他身
0 0 0 - 0
離了塵世間夢已悟邯鄲鎭頓離了世事紛紛〔女道童云〕你們終朝禮拜祖師要做
0 000
神仙想我這箇嘴臉我也不能彀做神仙我則在鐘鼓司學做些副净倒好〔馬道姑云〕這中黃
大道一怎生脩煉。道姑試開示與貧姑聽者。〔正旦云〕論這中黃大道柯。〔唱〕
0 0 0 0
〔鵲I枝〕但則要守0%神固天根試看這烏冤斡1水火調勻嘴河車轉崑崙
玉氣產金丹只在途1妥道雲5似你這等胡言亂I怕我曉得一些兒,馬道姑云麄咱
人從幼年間出家。朝參暮禮。求慕至,道。須有箇成道的日子也。〔高玄一云〕咱各人辦誠心。想天
地自然有箇昭鑒也。〔正旦唱〕 ,、
〔寄生草〕咱身雖在塵寰^0但能彀仙卷內#0〔馬道姑云〕若論道姑脩養。服氣呑露。
00 010
搬離運坎施仁布義必有成仙之日也〔正旦唱〕你道我煉精服氣多、溫潤施仁布義無
0 0 , 0
嗔慍更那堪搬離運坎勤修進我如今積功素行二十年幾時得高超蓬島三


千帆〔女道童云〕想我終日這等燒香掃地。擂椒化緣。看門守氏打報烹I丢輪扯砲。騙口張舌。學
院屯做副净。明日少不的也有箇出身也。〔馬道姑云〕俺如今凡聖相隔。要明至I須要訪蓬I
遊閻I方能得聞眞道&0〔正旦唱〕
〔金盞兒〕你道是凡與聖隔紅1性與命要知祇〔高玄一云〕蓬萊萬丈。阻隔着弱水
三1路途遙遠。非凡人可到也。〔正旦唱〕一任那路崎嶇途窈難山疊I但若得道通
天地法乾紙講〶庭須當10通0^妙要知聞言道道高龍虎I德肩鬼神象。
〔馬道姑云〕道姑。你有日大闡玄門。必當光顯敎門也。〔正旦云〕噌如今且混俗和光。堅心求道。
天神豈肯相負也。〔唱〕
〔尾聲〕噜人便堅守住人間同在塵寰混。少不的一日相逢至九幾時得離却
00 0 0
塵俗闡教門他甚時節得遇仙眞覓玄文共仰慈仁〔高玄一云〕道姑這等脩習仙道
0 0 0
老氣不羣端的是少有也〔正旦唱〕你道我修習的延年志不羣俺出家兒慈悲爲
0 0 0 0 0
本謙和爲信〔云〕二位道姑少別明日再來講論也〔唱〕幾時得駕蒼.鸞同見玉裒君
3 0 000
〔下〕〔馬道姑云〕邊洞玄去了也看了他這等講學十分有道理噌無甚事回道堂中去來人生
無限當爲事。全在脩持一念中。〔同高玄一下〕〔女道童云一他三箇道^0說了一日去了。我也
孤本元明雜劇|洞玄昇仙 4 四 |涵芬樓藏版-
去了罷。〔下〕
楔子
〔净扮喬道姑上〕〔云〕我自小出家便離俗。跟着師父就糊突。當時只望做神仙。不想如今做廢
物。掃地燒香不得閑。只吃酸館和稀粥。我師父叫作歪厮亂我便叫做喬道姑。我是這淸靜庵邊
、洞玄的箇大徒弟。法名是喬道姑。這城裏城^0遠近之九見我頗有些不平常。那箇不知道這喬
道姑三箇字。我平昔也不害口亂每日家將着米榖喂飛^0我打掃的這道院乾淨。師父這早晚
敢待出來喂飛鳥也。我且在這裡坐一坐乳〔正曰!上〕〔云〕貧姑邊洞玄。自從出家以來。心慈好
0000 0 00 0
善苦行脩持斷絕烟火度濟物命凡遇鳥雀餓饑貧道必撒米榖以濟歲月旣久禽鳥望而知誠
貧贫但行動。皆飛鳴圍^0大抵這禽鳥亦有善性。方纔作罷功亂不免去道院前喂去者。〔見净
科〕云〕兀的女I〔喬道姑云〕喬道姑I〔正旦云〕你打掃的道院乾淨了既〔喬道姑云〕我
喬道姑打掃的乾淨了也。則等師父來喂雀兒耍哩。〔正旦云〕你那裡知I這物命皆同我命。
豈不聞凡負血氣者必有亂有知必同1噌這爲善之人。一動一靜。皆是爲盖I0待有心爲善也。
〔喬道姑云〕師父。爲善須要吃酒。便纔好哩。〔正旦云〕怎麼爲善要吃酒。〔喬道姑云〕你恰好不
0 0 0 0 0 0
知道古人云道爲善最樂〔正旦云〕你休胡說將那稻糧來我喂這餓鳥者〔做撒米穀喂禽鳥
1^81雲一81818181,荽


科〕〔喬道姑云〕師父你終日將着這米喂這禽鳥他喫的絮煩了他也嫌沒味我明日去光祿
寺車I討此一:川椒末&0拌着米穀與他喫。可不好肌〔正旦云〕你拌椒末與他吃了。可不麻倒他。
〔喬道姑云〕正要麻倒了他哩一你徒弟拏了。加上些醬油兒。煎了喫飯。〔正旦云〕你這徒弟作業
也。噌人爲善。喂這鳥也是脩持功仏豈有害物之心也。〔唱〕
000 0
〔賞花時〕則我這一念常修善行修二深斡旋道體周三十載慕仙流四時中
? 0 0
固守〔喬道姑云〕這禽鳥也稟五行而生〔正旦唱〕他與那五行內有緣由〔云〕他雖是禽
,I他也烕物而成I〔唱〕
(么篇〕六道輪迴歳月I七寶光中功行札〔喬道姑云〕師父。你這等積功累仏當時
八洞神仙。比你如齔〔。正旦唱〕他去那人仙內問1軋。他曉的轉丹爐。火假因此
上十洲內任雲藏〔下〕〔喬道姑云〕我這師父終日發I將着好米。都喂了飛I,明日等師父
不在。我將川椒末兒喂他。麻倒了。我都拏了耍子。罷罷罷。且去道庵前化緣去來。別人慕道求仙
法。我一心則待要歪纏。〔下〕
I折 。。 ,。。
〔正旦領净喬道姑上〕〔云〕方纖拜了祖師。喂了禽I我在此誦了黃庭。無甚事。小童跟我道堂
孤本元明雜劇I洞玄昇仙 五 涵芬樓藏^


中去來〔喬道姑云〕我說你們終日高談闊論。講甚麽510我可怎麽了。不成我喬道姑直到老也。
0 0 0 0 0
〔正旦云〕你不知道這一分脩持自有一分功行豈不聞古人云未煉還丹莫入山山中內外蠭
非鉛。此般至寶家家I自是愚人識不么〔唱〕
(中呂粉蝶兒〕但則要苦行修持。養天和保全元I積陰功見義當1喀人要
敬神氣尊師亂至誠無能積!根基返先天太和眞1
風〕常言道心0±起經紙一。中分道理。我可!矜憐物命濟孤象其實是
篆篆若論這講道談I持齋守戒。我可便索當參#0〔鍾離同洞賓上〕〔鍾離云〕恰離
0 X 0 0 0 0
"金母蟠桃會按落雲軒到世間貧道鍾離是也同純陽子奉東華帝君法旨說淸靜庵有一女道
乃是邊洞玄。十分苦行脩煉。累積陰功。說話中間。可早到這淸靜庵也。0刖立着箇女50洞賓。你
0 0 0 0
問他者〔洞賓云〕兀那女童你這裡敢是淸靜庵麽〔喬道姑云〕我說你倒有公氣豈不聞禮之
用和爲貴。先王爲盜快說嘴。小大是油脂。知和而和。我不肥脂。亦不可行也。你這兩箇鬍子。偌大
0 0 0 0 0
的漢子見人禮數也無有俺這裡是淸靜庵你問他怎麼〔洞賓云〕俺這裡待訪邊洞玄來〔喬
道姑云〕你訪邊洞玄。他也不打^0我是歪剌姑。你倒看我罷。〔鍾離云〕休無禮。報復去。道有兩
00 0 0 0
‘位雲水道人在於門首〔喬道姑云〕你等着我我與師父說去〔見正旦科〕〔云〕師父門外有兩


箇雲水道士特來看師父一箇是醜鬍子一箇生得標致我倒好與他做箇道伴〔正旦云〕不得
無禮。道有請。〔喬道姑云〕聽見我說他標致。就道有請。二位師父有請。〔做見科〕〔鍾離云〕稽#0
0 0 0 0 0
久聞此位道姑道行淸高俺二人特來相訪也〔正旦云〕不敢此處荒涼之地有勞二位降臨垂
顧。實乃貧姑三生之幸I〔喬道姑云〕三春杏這兩日都開罷了。〔洞賓云〕道姑在此脩也作何
功氣〔正旦云〕我未遇明師傅授。每日誦經守戒而已。〔喬道姑云〕別的也不打I則我喬道姑。
那箇不知道。〔鍾0云〕邊道^0貧道見你這等神氣明潤。必能脩養也。〔正旦云〕貧姑虛延歲月。
'止不過契論經歌。豈能脩行大道也。〔鍾離云〕你豈不聞古人云道。契論經歌講至I不將火候
著於文。要知口訣逋玄I須共神仙仔細評。〔正旦唱〕
(普天樂〕我看。的這悟眞1參同氣每日家便求玄訪1問好尋I〔洞賓呑道
姑每日作何功課也。〔正旦唱〕誦黃庭道德I拜玉府眞但願的早悟眞常明
心亂〔鍾離云〕聞知道姑愛惜物命。廣行濟度之心也。〔正旦唱〕止不過喂飛禽權濟其亂
〔洞賓云〕似道姑這等脩仏何不煉金丹。呑鳳私飮玉I食刀圭。以得長生之道也。〔正旦唱〕怎能
彀金丹鳳氮眞鉛聖I難得遇玉液刀毛〔喬道姑云〕道要刀龜。最不打I金線的也有。
綠毛的也I教坊司裏有的I〔鍾離云〕道姑。你纔說鳳髓眞鉛。刀圭玉液。皆是金異名。詩曰。敲
孤本元明雜劇I洞玄昇仙 ~六 I涵芬樓藏版—


0 0 0 0 0
竹喚龜呑玉芝鼓琴招鳳飮刀圭近來透髓金光現、不與常人話此規〔正旦云〕二位尊挪這呑
玉芝。飮刀丰I0爲講明此理。與我聽氣〔鍾離云〕敲竹乃陰陽二物相氧鼓琴上下和諧。龍虎相
000000 0 0
交結爲夫婦化爲金丹服歸丹田以呼吸之氣胎息綿綿火候運行不絕久而超凡入聖遍體金
0000 0 0 0 0
光可成仙矣夫金丹者先天一炁之祖後天於此而生遂生兩儀兩儀生四象四象生五行乃萬
物之母。聖人能返行此道。便得歸根復命。金者情也。水者性也。金生於水。猶情生於440水隱於金。
猶性復於情。故金爲水。母隱子胎。二物交會。則金水混融。三才相聚。則龍虎結秀。天地運神工以
0 0 0 0 0 0
生萬物人能法天地以運符火古人云二氣之中天道備一時丙內大丹成莫怪天機俱漏泄都
緣學者盡迷蒙。若人了得詩中意。立見三淸太上I〔正旦云〕此乃是築基煉己工先爭奈貧姑
無緣遇至人傳授也。〔唱〕
0 0 0
〔,活三〕今日箇。遇尊師講至,逢道者說玄微等閒誰敢漏天機此理非容
晃〔洞賓云〕大道之衣不出坎離二字也。〔正旦唱〕 、
0 0 0 0
〔朝。天子〕你道是坎離他須是道體噜人要修煉方成濟〔鍾雕云〕金丹一粒黎米
之I服之長生不老也。〔正旦唱〕金丹煉就泰珠微。服了I不老同天I〔洞賓云〕古人
0 0 0 *0
傳藥不傳火〔正旦唱〕火候袖添陰陽相配〔洞賓云〕上下相和方成鳳髓金沙也〔正旦唱〕


煉成那天地體〔鍾離云〕如今我傳與你金丹大道你肯脩煉麼〔正旦唱〕感尊師盛意肯
0 0 0 0
相傳道德我可便豈敢相違避〔云〕貧姑今日得遇二位尊師講論誠爲幸遇也〔喬道姑
0 0 0 0
云〕我跟了你每十來年幾曾聽見半句話來我趿了他去罷〔正旦云〕二位尊師望爲傅授下
手工兔與貧姑I〔鍾離云〕這下手工兔全在火候。金液神丹。先煉二兀眞氣。順則成人。逆則成
丹。離火生木衆。软水生金鉛。母隱子胎。不得戊己。豈能攢1夫世之人。元陽眞I逐日走I無由
成結。可煉眞鉛以制之。十月功滿。結爲聖胎。以成金液還丹。以爲脩行正道也。嚥津納氣是人仏
有藥方能造化生。鼎內若無眞種子。猶將水火煮空錯。〔正旦拜科〕〔云〕多謝二位尊師傳授也。
〔唱〕
〔十二月〕我可便躬身拜1多謝你箇師父慈艦講論這金丹道310更和那火
候從氮明黃道皆歸戊己我可便苦行修昆
〔堯民歌〕虬常言道竹須竹補理合1:0抱雞須用卵爲基依方修煉敢差1謹
違仙教豈能違。應也波饥陰陽配兩1這的是太極初分I〔鐘離云〕久聞邊道姑
0 0 0 0 0 0
天生聰明方纔講論間足見其意今日天晚我二人吿回明日再來相訪也〔芷曰一云〕有勞二位
尊師。降臨此處也。〔唱〕
孤本元明雜劇|洞玄昇仙
七 |涵芬樓藏版


〔尾聲〕今日箇遇尊師講道方5指迷人出汚恥我可受師言蒙指點承尊良 1
0 0 0 0
05二位尊師稽首〔唱〕來日箇重望師臨幸而已〔下〕〔鍾離云〕洞賓我見這邊洞玄委的
是箇有工夫的人。爭奈未遇名師點化。明日再來。傳與他金丹大I引度此九同居紫I有何不
可也。〔洞賓云〕仙師。此道姑氣質不凡。亦有仙分。師父可以點化4〔鍾離同云〕去來。指開海角
天涯路。引的迷人大道松〔同下〕〔喬道姑云〕他三箇說了一00怕我省的一些兒話。今日正是
天道春I又不冷。又不I我如今打發的老道歇息了。我無甚麽事。拏一條日^0往豆腐閘兒I
化布施去也。料着不得一舺仙I且去沿門學化緣。〔下〕
墾折 、
〔净喬道姑上〕〔、云〕小道姑是趿邊道姑師父的徒I法名是喬道姑。昨日有雨箇雲水道1叫
徑的來探望我師父。講論了. 一日。茶也喫了六七十道。街上買的大芝麻燒餅兩箇。先生就着茶
喫了九百六十七110師父敎我四更三點起來。打掃法堂預1^0則惟那兩箇先生又來。我收拾的
停#0師父敢待來也。〔正旦上〕〔云〕貧姑邊洞玄是也。昨日有兩箇雲遊的先生到此。與貧姑講
0 0 0 0 0
論金丹大道此二位十分有道他二人今日還來貧姑在此道堂中焚香等待再講論金丹大道
有何不可^0〔唱〕


〔越調鬬鵪鶉〕我則待講道談乞金丹教齔至意誡心。硏精運輒常則是濟困|
扶I凡心事灘氣閑來時參聖1講道乞紡織慇1終無倦I〔喬道姑云〕師父家|
每日不喫烟火之食丁心學道則喫生藥之物小道怎麼熬的依着我說軟羊蒸卷兒爽口倒好I
〔芷旦唱〕
〔紫花兒序〕我不食煙火絕却塵凡欲立仙緣我則待一心慕道誰敢道半霎I
0 0 0 0
々俄延至意無偏脫離。了人海風!塵世間那其間稱心滿。願馎一箇4聖超|
凡。益壽延I〔云〕小女1你庵門首看者。則怕那二位雲遊的先生來時。便報復我知道。〔喬道|
姑云〕理會的我則在這門首看着這早晚敢待來也〔鍾離同洞賓上〕〔鍾離云〕貧道鍾離是I
也昨日到於庵中見了那邊洞玄此人雖在麈中觀了他道行果有出麈之態俺二仙今日再來-
與他講論大道。有何不可。〔洞賓云〕仙師說的是也。〔鍾離云〕可早來到也。女童報復去。道有俺|
一一人來了也。〔喬道姑云〕你兩箇來了。俺師父整思念你二人一早晨。你眞箇來了。我報復先
〔見科〕〔云〕師I可是昨日那兩箇雲遊的先生。又來了也。〔正旦云〕你不早說。貧姑須索下道
0 0 0 0
堂接待去者說道有請〔喬道姑云〕理會的二位先生有請〔正旦唱〕
〔小桃紅〕我這锂慌忙移步近亭轧至意離香I意急心忙接仙氣〔見科〕遍
孤本元明雜劇I洞玄昇仙 人―I涵芬樓藏^||


離云〕貧道二人。又來相訪道姑也。〔正旦云〕二位尊師有請。〔唱〕不由我意祈1〔洞賓云〕
俺二人明知你慕道堅心。今日再來相會。講論些玄也有何不可也。〔正旦唱〕感承你尊師探訪
,00 0 0 0
無勞倦我這锂躬身向前〔云〕稽首〔鍾離云〕免禮免禮〔正旦唱〕權施些體面〔鍾離
云〕邊洞^0似你這等堅心奉道。必有箇成仙之日也。〔正旦云〕量貧道有何德能也。〔唱〕誰希望
白日上主円无〔云〕1 一位先生。遣堂中請坐。〔做入道堂坐科〕〔正旦云〕二位冼生。量貧姑有何德|
能。再三到此處。下顧貧姑。難以克當也。〔鍾離云〕不I出家兒人頗有道抗常言道。省以誠而定。|
入以默而守。此之謂也。豈不知金丹易#0火候難傳也。〔正旦云〕貧姑素聞金丹之道。並不知火
候之私望二位尊師引度I〔洞賓云〕邊洞玄。因你素積陰I廣脩善仏俺師徒二人。敬來傳授
與你金丹大道。你正是有緣也呵。〔正旦云〕多謝二位尊師也。〔鍾離云〕你旣要傳火候之I須
要安爐立鼎。傳與你下手的工夫。若煉成此丹。服之一粒。不一日便當飛昇天府也。〔正旦云〕貧|
姑好是有緣也呵。〔唱〕 〃
〔寨兒令〕感尊師心意1肯相獸調停火候非等亂立鼎安1講道談玄。金丹
就是前緣服之。後壽永綿綿01糸的行滿^一一千拜三肩朝紫俯赴1島講眞詮。~
何日倣大羅飢〔鍾離云〕邊洞玄。將你的丹爐來。你當焚香拜禮。便有天將降I看守金丹爐也。I


〔正旦取丹爐科〕〔云〕賓姑須索焚香者^洞賓云〕仙師旣安爐立鼎須召斗口四將看守金外
也。〔鍾離掐訣科〕〔云〕言者當也。吾禀先天之祖氣。法煉自己之元神。呼則成風。吸則成I吾今
立鼎安爐。脩煉大丹。馬趙温關。速至壇前。爲吾指揮。疾。〔馬趙温關3帥上〕〔馬元帥云〕方纔聞
沼令。火急到壇前。吾神乃馬趙温關斗口四帥是也。今有鐘離祖師。召到壇前。祖師關召吾#0有
何法旨。〔鍾離云〕貧道今在此煉金丹。爾等營謹守丹爐。不得有失。〔馬元帥云〕吾神等謹領法
旨也。〔正旦云〕兀的不諕殺我也。一一位尊師。委實法力高強。貧姑愚眉肉眼。多有怠慢也。〔鍾離
0 0 0 0 0 0
云〕邊洞玄你看,着這丹爐看我鍛煉陰陽抽添火候也〔洞賓云〕仙師將下手工夫傳授與他
以成眞道也。〔鍾離做煉丹科〕〔云〕邊洞玄。你見這丹爐麼。皆因你夙有仙綠。二十餘年廣積陰
功。久慕仙道。俺故來引度你也。〔正旦云〕二位尊師。如何是五行八卦。朱汞白鉛也。〔鍾離云〕今
0 0 0 0-0 0 0
日學道之人不識五行八卦不知朱汞白鉛縱能辨別亦不知火候這太陽太素之前含靈至妙
中有一眞之氣爲天地之祖。萬物之始。皆稟一黑而生。一一儀肇軋五行奠焉。故配乾坤爲天地紀
0 0 0 0 0
綱運陰陽爲造化樞機是以乾坤立而陰陽行乎其中矣此金液大丹與造化同途立乾坤爲鼎
0 0 0 0 0 0
器以坎離爲藥物順之者成人逆之者成丹火候之功也〔洞賓云〕邊洞玄方纔仙師所傳金丹
0 0 0 0 0 0
火候非至聖不能知其理煉就此金丹可以返人之魂復人之命呑之一丸其味自泥丸宮降至
孤本元明雜劇II洞玄昇仙 ’九~ I涵芬樓藏版-


1^(
丹田然後益壽延年超凡入聖千經萬典皆載脩丹之理至於下手結丹火候幽微不遇仙師口
傳心授。豈能知I可不道饒君聰慧過顏I不遇明師莫強I只爲金丹無口訣。教君何處結靈
0 0 0 0
胎〔正旦拜科〕〔云〕多謝二位祖師慈憫也〔鍾離云〕爐中寶丹已成邊洞玄你試自家取出來
0 0
者〔正旦開爐取金丹一粒科〕〔云〕果然金丹成了也〔唱〕
〔調笑令〕我這锂謝天肯相亂I幸遇的有道眞仙傳汞齓安爐立鼎親修齓
0 0 0 0
皆因是我意正心虔金丹煉成億萬年登時間返本還元〔鍾離云〕邊洞玄你拜天
0 0 0 000
地將那金丹服了者〔喬道姑云〕老師父有剩下的也與我一九兒喫我明日去東安門外頭買
豆腐皮兒請I〔正旦云〕多謝仙師指敎也。〔唱〕
〔秃厮兒〕I有幸也今朝遇狐方1彀道行^011^么安爐當時把將帥1霎時間
駕雲軒昇无〔洞賓云〕俺二人來人世間。闡揚大道也。〔正旦唱〕
〔聖藥王〕敬將這大道齓至理良抵多少傍花隨柳過前1〔鍾離云〕你從今日。服
0 0 0 0 0
此金丹一粒之後名歸仙府位證眞仙也〔正旦唱〕我身居在塵世中名書在不老篇金
丹一粒永綿延。端的是玄內更玄乞〔鍾離云〕邊洞玄。你近前來。我一一人非凡。奉玉帝勅
0 0.00000
令因見下方靑氣瀰漫仁君治世着俺降臨人世引度眞仙同歸紫府也〔正旦云〕二位仙師道


號名誰〔鍾離云〕貧道是漢鍾離這箇是呂洞賓你今0得服金丹貧道等奏知金母賜與你鶴
駕雲軒。金冠霞帔。不日便飛昇天府也。〔正旦云〕多謝仙師。貧姑好是有緣也呵。〔唱〕
0 0 0
〔尾聲〕今日箇成仙也方稱了平生願半霎兒金丹九轉〔洞賓云〕邊洞玄不日之
間。貧道引度你出離麈1&0飛昇紫府也。〔正旦唱〕但能穀離脫了世塵么同向西池將我
仏适姓名110〔、同下〕〔鍾離云〕洞I今日傳與邊洞玄金丹火候。來日奏知金I引領他飛昇也。〔洞
賓云〕仙師說的是。俺徑向西池見金母去來。〔鍾離云〕斗口四I無甚事。各回天府去者。日傳
心授金丹訣。不日相招上九%〔同下〕
第四折 。
〔外扮金母領金童玉女靑衣童子上〕〔金母云〕瑤天雲散靜無譁。萬象森羅瑞氣加。煉就金丹
長不老。始知三界是吾家。梓童乃九靈大鈔龜山金母是也。居於闖風玄苑之中。住於紫府瑤臺
0 0 0 0 0 0
之內凡天上天下女子之登仙者皆是梓童主掌前者東華敎主傳玉帝勑令見下方靑氣瀰漫
聖君治氣着令鍾離和洞賓下降人間。引度脩道之九他十分苦行脩持。况有夙緣仙分。鍾離和
洞賓傳與他金丹大猜I今日功成行滿。當飛昇天爪我着飛仙賜與他鸞鶴仙德I0帔金艮着八
仙接引去了。靑衣童子看者。這早晚敢待來也。〔外凇鐵拐李曹國舅藍彩和上〕〔鐵拐李云〕異
孤本元明雜劇|洞玄昇仙 十 |涵芬樓藏砠


名同道少人知大遣玄玄是要機保命全形明損益紫金丹藥最靈奇貧道鐵拐李是也這二位
是曹國舅藍彩和。今奉上仙法旨。着俺八仙接引女道邊洞玄昇1兀那雲頭起處。敢是衆仙來
了也。〔外扮張果老同張四郞韓湘子上〕〔張果老云〕道自虛無生一氣。理從1氣產陰陽。陰陽
配合成三50二體重生萬物I貧道張果老是也。這二位乃是張四郞韓湘子。奉金母法克爲因
鐘離和洞賓引度了女道邊洞玄。如今功成行滿。今日飛昇天I着俺衆仙接引。兀的不是鐵拐
李衆仙在此也。〔鐵拐李云〕衆仙來了也。鐘離和洞賓還未來哩。〔張果老云〕噌衆仙在此權待
片時。二仙同邊洞玄。這早晩敢待來也。〔鍾離同洞賓領正旦上〕〔鍾離云〕貧道鍾離是也。與洞
0 0 0 0 0 0
賓奉玉帝勅令下降人間引度眞仙到於人世點化的女道邊洞玄今日功成行滿又蒙金母賜
以鸞鶴仙I霞帔金拓邊洞玄。跟貧道見金母去來。〔洞賓云〕邊洞玄。俺這仙家的景物。比你麈
世如沁〔正旦云〕看了這瑤池仙比麈世仙凡迺貧姑好是有緣也呵。〔唱〕
〔雙調新水令〕今日箇衆羣仙接引的我上靑篆你看這錦模糊瑞雲籠I今
日箇得道也邊洞玄離麈世。列仙I則見這彩霧飄I我今日登天I奉仙齓
0 0 0 0
〔鍾離云〕邊洞玄你聽這仙樂喧天衆羣仙接你來也〔正旦云〕貧姑豈想有今日也〔唱〕-
0 0 0
〔駐馬聽〕則聽的一派簫韶仙樂鳴空佳氣遶更和這羣仙引導〔鍾雕云〕這其


間金母在於瑤池大排筵會慶賀飛昇也〔正旦唱〕^^^^^^1:^^^^日@^|
昇仙界聽雲1豈不聞靑霄有路終須跳也是我緣分紙我則見靑鸞引路傳
0 0 0 0 0
音耗〔洞賓云〕仙師兀的不是衆仙在此也〔鐵拐李云〕稽首〔鍾離云〕衆仙勿罪也〔鐵拐李云〕
0 0 , 0^0
貧道奉上仙法旨同衆仙在此接引二仙幷邊洞玄也〔正旦云〕稽首貧姑有何德能也〔鍾離I
云〕俺八仙同邊洞玄見金母去^0〔洞賓云〕師父說的是。俺衆羣仙同邊洞玄。一同見金母去
0 0 0 0 0 |
來〔鍾離云〕靑衣童子報復去道有鍾離洞賓八仙度脫的邊洞玄來見金母也〔靑衣童子云〕
0 0 0-0 0 0
理會的報的金母得知今有鍾離洞賓度脫的邊洞玄同八仙來了也〔金母云〕道有請〔靑衣
薰子云〕理會的。衆仙師有請。〔鍾離見科〕〔云〕金母稽#0俺衆仙引度的邊洞玄。來見金母也。
〔金母云〕你二仙離了瑤池。到於下方。引度邊洞玄。索,是勞苦辛勤玄安在。〔鍾離云〕邊洞玄|
向前來。朝禮金母者。〔正旦云〕理會的稽首。〔做拜科〕〔金母云〕兀那邊洞玄。你在於塵世之間。
0 0 0 0 0 0 0
心慈好善救困扶危累積陰功堅心慕道不食煙火惟食胡麻茯苓人參等物道行絕高東華仙
奉玉帝勑令。遣鍾離洞賓。度脫你飛昇。你今日正果朝元。你好有緣也。〔正旦云〕量貧姑有何德
0 0
能感動天仙也〔唱〕
〔沉醉東風〕則爲我修道德公心未1累陰功志量勤篆〔金母云〕因你不食煙火
孤本元明雜劇I洞玄昇仙 土 I涵芬樓藏版


之食。惟飱胡麻人參茯苓等I似你在世脩道者鮮矣也。〔正旦唱〕食胡麻准檜^0^@^求
0 0 0 0 0 00
仙1〔金母云〕你平昔心慈好善累積陰功救濟微命烕動天地今日箇有此善報得至仙境也
〔正旦唱〕則爲我用心慈好善根亂今日箇引度飛昇成正覺。〔金母云〕今日箇你飛
—昇仙界。正遇蟠桃已1羣仙正好宴會也。〔正旦唱〕正遇着宴瑶池蟠桃會紙〔金母云〕您衆
0 0 0 0
羣仙觀看兀那祥雲影裡不是東華帝君來了也〔鍾離云〕俺羣仙接待去來〔東華仙上〕〔云〕
閑遊紫府觀仙境。悶跨靑鸞翫九州。貧道東華帝君是也。自從貧道奉玉帝勑令。因見下方靑氣
000 0 0 0 0
瀰漫冲於九霄乃是人間眞仙出現着貧道差鐘離洞賓降於人間有一女道姑乃是邊洞玄此
女子十分苦行脩持。心慈好善。一一仙遇着。講論金丹大I今已飛#0在於瑤池。慶賞蟠桃。就加封
仙號。貧道須索走一遭去。可早來到也。按落雲頭。您衆仙都來了也。〔鍾離云〕稽首上#0貧道同
衆仙在此洞門首。等候上仙也。〔東華仙云〕靑衣童子報復去。道有貧道來了也。〔靑衣童子云〕
0 0 0 0 0 0
理會的報的金母得知有東華上仙來了也〔金母云〕道有請〔靑衣童子云〕理會的有請〔東
華仙云〕金母稽首。貧道來了氣〔金母云〕上仙有I〔東華仙云〕鍾離洞賓多生受。你二仙下
降人間。多有勞倦也。〔鍾離云〕貧道不敢。豈辭勞倦I〔東華仙云〕您度脫的邊洞夯安在。〔鍾
離云〕來了也。邊洞玄。見上仙施禮I〔正旦見拜科〕〔云〕上1小道有何德能。得遇上仙也。


〔東華仙云〕因你陰功浩大苦行脩持柰因夙有仙分今日二仙度脫飛昇仙界非同容易也
〔正旦云〕量小道有何功行1〔唱〕
0 0 0 0
〔殿前歡〕我當日箇在塵囂喰松啖柏受煎熬〔東華仙云〕因你積功累行救濟微命
今日飛昇。不負汝之功也。〔正旦唱〕^^^行天之1徹夜連@0〔東華仙云〕因你講誦黃
0 0 0.0 0
庭永絕煙火之食採食仙藥換其凡骨也〔正旦唱〕我則待^^^採@苗講道德通玄
0 0 0 0 - 0
竅絕煙火參玄妙〔東華仙云〕貧道差鍾離洞賓與你講論金丹大道敎你身歸洞府也〔正
0 0,0
旦唱〕今日箇飛昇仙界不負了半世功勞〔東華仙云〕你今日身登仙界賜與你金冠
霞帔。成其正道也。〔正旦云〕烕蒙上1救度弟子也。〔唱〕
〔沽淺酒〕則爲。我在塵寰修煉的好。今日箇登仙一肘位淸高。〔東華仙云〕賜01你金
宼霞I益壽延年也。〔正旦唱〕賜與我霞帔金冠享壽考。〔東華仙云〕今日身居閬I位列仙
0 0 0 0 0
班觀十洲三島看三千弱水也〔正旦唱〕我今日看十洲三島觀三千水滔滔〔東華仙云2
你看俺這裡蓬萊仙境。十11樓摹1001世不同也。〔正旦唱〕
〔太平令〕看了這十二樓臺顯耀。〔東華仙云〕今蟠桃已1你飛昇仙#0營可宴賞也。〔正
旦唱〕正遇着會瑤池宴享蟠1〔東華仙云〕若不是鍾離洞賓點化。你如何得到此仙境也。
孤本元明雜劇|洞玄昇仙 士一 一涵芬樓藏版


〔正旦唱〕二仙長參修丹1着貧姑將何以—我這锂望着紫霄拜70受用取長
0 0 0 0 0 #
生歡1〔東華仙云〕邊洞玄你跪者聽貧道加封你仙位〔正旦跪科〕〔云〕理會的〔東華仙云〕邊
0 0 0 0 00
洞玄你聽者則爲這邊洞玄道行虔誠守玄機苦志脩行發善心愛惜物命抛五穀救濟生靈持
戒籙不食烟I守清齋永斷葷)10食胡麻飱松啖I飮淸泉參藥茯I用志意螌心慕I烕淸虛
玉帝三I貧道遣二仙點化。論金丹大道分狀脫離了塵凡境I上淸霄白日飛#0今日箇身朝
紫1登仙界同至蓬亂衆羣仙職桃宴1跟貧道同朝玉応,
題目 正陽子臨凡闡教
正名 邊洞玄慕道昇仙洞玄昇仙穿關
頭折
氣春山如意蓮花冠鶴氅牌子山童秦巾邊襴重隹雙髻陀頭紅雲鶴道袍錦
玎襠三競髯執圭道袍繳兒爰离襖不老葉法墨蹵喬兒
網裙雜彩縧執袋行纏弓九陽巾茶褐雲鶴道袍錦襖不老葉法墨踅
布襪八答鞋猛髯糉扇喬兒網裙縧兒執袋腿綳謹膝布襪
八答鞋雙劍穩首全眞冠腦搭兒邊襴女直童秦巾腦搭兒邊襴道卜日一"
三髭髯裙扇#,5道袍縧兒布襪鞋多這適袍縧兒布襪鞋 /^
氧& 一全眞冠腦搭兒邊襴五曰一1同&全眞冠腦搭兒邊襴道袍
右一一玄一道袍縧兒布襪鞋2日一、、均外玄執袋縧兒布襪鞋
楔子
喬道姑.織冠縧議搭8襪邊醐道喵旦讀玄緬
第二折
正旦邊洞充喬道紈鍾敝洞賓銅
璧折
孤本元明雜劇|洞玄昇仙. ,十三
涵芬樓藏版霊敝正旦邊洞I鍾亂溺賓|馬元帥!1帽I衣該撒三1111
直纏褡膊帶屋髯白蛇槍
關趙
元元
帥帥
直滲直鐵
纏靑纏幞
巾頭
褡褡
膊蟒膊蟒
è¡£ è¡£
帶曳帶曳
æ’’æ’’
三猛
髭紅髯皂
髯袍袍
竹
刀項節項
溫
å…ƒ
帥
纏吏
中
褡
膊蟒
第
å››
折
撒靑袍項帕直
紅象紅臂曝牙棒
金
母
布金
襪冠-
éž‹ä»™
è¡£
執
圭玎
檔
金
ç«¥
老秦
葉巾
執雲
袋鶴
道
縧袍
å…’
不
玉
女
兒花
箍
香
串補
子
布襖
襪兒
鞋裙
靑
衣!
童子鑛袖I證李一髮贈麵狼皂醐繡I0葉"2麓盡|兒戴醐
曹國舅2鬉讓頭.
裙雜彩縧執袋行纏布襪八答鞋猛髯鐵拐

1111張匹郞隨巾』鶴!1^韓湘子11陀5^!1^
葉執袋織兒笛
老葉—執袋継兒花籃、
洞甏正旦邊洞玄黼東華仙細
萬曆四十三年孟夏五日校內本淸常道人


Full Text

PAGE 5

üøEûr îïV»R'v<(œðElrV©ŸÉyÍîï€PZV·F܃µ…rV¨Élr•9îïÜ9VQ¶»ôîõrrR'(rSVYñlrT9÷ŸUVLWSUXîR9E*Q¶'(r„cYZðElrv4»RœðE'(rvólr74v󵅁õrr7(<(œðE"÷üøM<('(r"÷8Ö׶ó)wœ_·anãr4ã<(þœÍÉ*J;[\2÷Ÿ6×{ME'(r4(]VɕL2\ëE@vEK–ðNrPö½¹HElrV^*9«_`'(rV¨ab r7(V˜'ÉH

PAGE 6

;¸=E‡Duä–Ä–H—ØvWr÷¶Eãr•˜;™šMþ& +·êvW.›Eµ…ûr

PAGE 7

&+ù’âHØ2“/㟮'k£’""šÔ'ì'(r(Vv÷ãÎ2rÖ¦ÎEµ…r×(" ?WrØM&ÙÚEûr

PAGE 9

˜Ÿ9›"·‚$µð9©%ðQ¶ƒƒƒ ÜCLܜý;–ù9M«j®ûýgr

PAGE 11

„…ñEvU†yvñD‹Œr(VcŒ}I@€¦ÂoD”‡ªˆ‰

PAGE 13

Gäåæçè ÀrS&n‹Œr("9$]V”•VÙÀZ ûr¾ì»¿K/÷À9뙚Ár<("÷¹ºw컒“šü׺Eï( r9ðVbjœEöIWÂÃaœ9Ä܃µr)wì»óüo¼g%¦¯]<(n‹ŒrÉg%¦¯ìŸç7”•FÀßIKÅ«r;Æ«r•ŒçNOÇN”@^‰¶š˜¹È0XÉʯ6J;ßAIKË÷Úë81r–ëÀI@UÌJj5q͖ü2šUr”ÂÕUü2µEΎÏKD;2véYXLN.8I¶'›çÐÑ"µ…õrr©")wì»$¼Eûr 36rrÔ£’‹Ø‹'XÖ×ØØ{ÙüHÚY:À™Û+ šUXšÜEÉ'PA¼zÉñDJytÝòŒrk4(Þ &NÏàY’“߁˜K"÷&à9);#nٜEµrvr)w컑k@ÊEûr

PAGE 14

DWv¦¯;³´Hºª»JL#nٜ$]”•–@;x>?vø˜ëEŽr»@(Kæ˜fZv»RëUJLE‹Œrܜ32ç&èÉñ®;2grï(rWcð÷”9适a"÷D&ˆê͘ë͘ì9("ËÌ7í3ð98Ö=×%î¾ïðñ45L§•ÜEò‰˜¹ô ÜóÎ*Lgr

PAGE 16

ÁD Jb圜ONñ2ÍhhAu>β’I

PAGE 19

Žr»cDÍö&v”^ܜ‹Œ9Þ6¾-?8Öטw&?Ün¾$M¼”•¿˜÷Ž…&gr

PAGE 20

ª@;'ããD®£0ì#‘>”•éSy<‚ƒ„DEÉ)wD…Z†‡ˆW"}ùú‰Íl4ãÅOS³MʙDþœðE ¿7¿-’“”¶r¿7r·•8NKX¸)KPAPA¼rhhÔNde¿<¿7DEÉ)w=D¿-’“”¶}”^ùü€òŒWŽ–ðl4ã("qr2Í"÷ÄÅ&?‰ÍþOñ˜D‚ƒ„þŸ@E‚ƒ„rþœðEòŒWŽÃHœ»¿7r×þŸ@±j–½)4ãÉì™jœE‹ŒŽnµ…r‹Œr<‹ŒDE]Ž}¦Bng‘;7–IíG;6JLl4ã"÷qr2Íͯ”^qUérètu”s4ãð<”^ܜŽr4ãÍÉD—e.V6(øµ…r¨ðÉxv—.6f˜‡<(¬DvEúûr ÷W¹E4ãŒ6Dž«Éˆžž9"÷m&i}Ÿ

PAGE 21

Xñî”^¹'"v‹ŒŽ–4ãœðE”^rvó‚r¶rXñþ»v󋌁õrr”^ö4Íþ–4ãœ”^E”^rV)ŒðxvíGgY–4ãÙrL¶®·ãžŸ‹Œr4ã&œuĔ^nµ…rXñö4ôõr”^rOS4ãVŸG6J7MѬ"Ö"NOPqØM–˜t†çüt„$àá;ä•e2QArBn>‹ŒŽ–VÄÅV"÷µußV¬vEµ…r<(vøšX¾&Eûr

PAGE 23

µ…rÂUvøq2Eûr tur˜µEµ…r1¯Ö–}¶Eûr V¨ÍÉ^ÎÏ"j)æ]6˜Eµ…!€

PAGE 24

ãVWn«üÉ4ã2bš8ã£Lä2Ì"Mz{e¤0ÖdNS\Sá˜tæç8žJåâãt„$ºË̽~Aääéàá{äKåM–1AKrBž<>)JL“”•Œðf"iA†BnÄÅ"÷W'u>?miHÎæþUV­)ð
PAGE 25

áˆpùï2ý…Að¸³r•ü˜7Áùý§øï‚p‚ùïS+n§ §n'rìIsr‚4ñlÂïðr‚4ñh÷ø‰p‚§Dpp‚§ ï(ps*4µ?pãp µ…4(Žp :h ÝÞßàáâ)ãÅ

PAGE 26

Žµ…4ã Áùïp‚& 7Áùïú‚*'