Citation
慶冬至共享太平宴

Material Information

Title:
慶冬至共享太平宴
Alternate Title:
Qing dong zhi gong xiang tai ping yan
Creator:
闕名
[S.n.] ( contributor )
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Chinese drama -- Ming dynasty, 1368-1644 ( LCSH )
Genre:
Drama ( marcgt )
Spatial Coverage:
亞洲 -- 中國

Notes

General Note:
The text of this title is in the public domain
General Note:
發表在《孤本元明襍劇》 第四卷 (北京 : 中國戲劇出版社, 1958)
General Note:
Published in: Gu ben Yuan Ming za ju, volume 4 (Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1958)

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
慶冬至共享太平宴 闕名
頭折
0 0 0
〔冲末扮諸葛領卒子上〕〔云〕晦迹韜光爲隱居結茅成舍自耕鋤只因主公春秋訪用盡心中
0 0 0 0 0 0
智術謀貧道覆姓諸葛名亮字孔明道號臥龍先生脩眞於江夏養性在南陽胸藏孫武之策腹
0 0 0 0 0
隱呂望之機平素樂於耕鋤蒙主公三顧任用算天下鼎足三分按陽數九九而定敗曹操於赤
0 0 0 0 0 00
壁之間扶主公西川獨霸麾下英雄赤心輔佐俺主公自得西川民殷國富.黎庶謳歌皆託主公
0 0 00000 0
洪福共享太平之序今時遇冬至令節偏邦小國盡來納貢,百司文武皆行慶賀貧道啓過主公
欲行慶%0主公之4令貧道會合衆將。排設筵宴。名日太平宴。一來慶賀冬至令節。第二來宴享
0 0 0 0 0
有功之人左右門首覷者若衆將來時報復貧道知道〔卒子云〕理會的〔黃忠同趙雲上〕〔黃
0 0 0 0
忠云〕,刀法精嚴武略逋扶持主公鎭江東征袍常染敵兵血曾向昇仙立大功某姓黃名忠字
0 0 0 0 0 0
漢昇此位將軍姓趙名雲字子龍俺二將輔佐主公累建奇功方今天下鼎足三分運籌仗諸葛
孔明。征戰倚衆將驍1今日軍師陸I須索赴帳下走一遭去。〔趙雲云〕旣有軍師呼10不知有
0 0 0 0 0 0 0
甚事須索走一遭去可早來到也小校報復去道有黃忠趙雲二將來了也〔卒子云〕理會的喏
孤本元明雜劇I太平宴―^1I涵芬樓
瀚的軍師得知。有黃忠趙雲來了 4〔諸葛云〕着他過來〔卒子云〕理會私着過去。〔二將見科〕,
0 0 0 0 0
〔趙雲云〕軍師黃忠趙雲二將來了也〔諸葛云〕黃忠趙雲您二將來了也一壁有者〔馬超同
劉封上〕〔馬超云〕累代簪纓保漢輒飛褪起處破兇#0扶持主公登龍I播得淸名萬古I某^
姓馬名超字孟起。此位將軍乃是劉#0某祖居西涼人氏累代簪1閥閱繩武。自幼讀韜略之骞1|
旣長習兵戈武事臨陣能左右開弓上馬使飛樋無對曾與百萬軍中鏖戰今因奸雄曹賊謀殺|
某又某投於劉主公麾I累建奇功。殺曹兵連敗數陣。未報稱殺父之警。以雪終天之恨。今日萆
師陞I聚俺衆I須索赴帳前聽么走一遭去。〔劉封云〕馬孟起。今日軍師陞I則怕有軍情之
氣俺衆將須索行動也可早來到4報復去。道有馬超劉封二將來了也。〔卒子云〕理會的。〔報
,00 0 0 0
科〕〔云〕喏報的軍師得知有馬超劉封二將來了也〔諸葛云〕着他過來〔卒子云〕理會的着
過^0〔二將見科〕〔諸葛云〕馬超劉封。您二將來了也。一壁有者。〔簡薙同鞏固上〕〔簡雍云〕,虎
將精忠定四方。全憑武略立朝亂三分天下英雄競。惟有西川傑士強。某姓簡名雍字憲和。此位
0 0 0 0 0 0
將軍乃是翬固某幼習韜略頗曉兵書輔佐西蜀主公保助無虞今日軍師陞帳俺衆將須索赴
0 0 0 0 0 0
帳下龙一遭去〔繫固云〕簡憲和俺西川之地自從主公建都恩垂黎庶永享太平今日軍師陞
0 0 0 0 0 0
帳須索見軍師去可早來到也小校報復去道有簡雍輩固來了也〔卒子云〕理會的〔報科〕


〔云〕喏報的軍師得知有簡雍鞏固二將來了也〔諸葛云〕着他過來〔卒子云〕理會的着過去
〔二將見科〕,〔諸葛云〕簡雍繁@0您二將來了 I 一、壁有者。〔糜竺同糜芳上〕〔糜竺云〕鐵甲籠
猿臂。征袍罩虎軀。扶持西蜀郡。保助帝王都。某糜竺是也。此位將軍乃是糜芳。俺一 一將扶持主公。
輔弼西1多有功勞汗I深蒙主公之I今日軍師陞I須索赴帳下走一遭么〔糜芳云〕旣有
軍師呼^0不知有甚I須索走一遭去。可早來到4小校報復去。道有糜竺糜芳來了也。〔卒子
云〕理會队〔報科〕〔云〕I報的軍師得I有糜竺糜芳二將來了 I〔諸葛云〕着他過I〔卒子
云〕理會私着過去。〔二將見科〕〔糜芳云〕軍師呼喚俺衆1有何事商議。〔諸葛云〕糜竺糜I
您二將來了也。一壁有者。待衆將來全時。貧道自有軍令4〔正末扮姜維上、〕〔云〕某姜維是I
輔佐主八4因某膽略過人。敢勇當1不辭艱險。皆呼某爲大膽姜艦方今天I鼎足三也俺主公
0 0 0 0
占其人和今日軍師陞帳不知有甚事須索走一遭去〔唱〕
0 0 0 0
〔仙呂點絳唇〕。俺主公他布德施仁撫安州郡謙和遜他須是漢業宗親因此
上天下忠臣既 。
混江龍〕坐籌帷1仗軍師用計妙如神。屬然是精兵猛!更那堪天意隨丄
見如今霸業西川豐稔氣歌謠道泰四時春。皆違守吾皇命。如今這疆封寧說
?^|本元明雜劇I太平宴 二―|涵芬樓藏^|


不能穀一統乾紙〔云〕可早來到也。小校報復去。道有姜維來了也。〔卒子云〕理會的。〔報料口
00000 0
〔云〕喏報的軍師得知有姜維來了也〔諸葛云〕着他過來〔卒子云〕理會的着過去〔正末做
0 0 0 0
見科〕〔諸葛云〕您衆將都來了也貧道無事也不會您衆將今主公自得了西蜀軍戾樂業五
0 0 0 0 0 0 0
穀收成百姓共享太平之福今主公治過堯舜德邁禹湯寬厚仁慈恩垂四海今時遇冬至節令
0 000
聚集您衆將一來與主公慶賀第二來就當宴享您這有功之人貧道與您衆將會議已定然後
請主公慶賀。〔正末云〕軍師。似這等年豐歲稔。時遇佳辰。正當開宴慶賀功60共享昇平之世I
〔唱〕 -
〔油葫蘆〕似這般歳稔年豐節令I賀皇朝盛世1〔馬超云〕軍師。今主公自立西蜀
以來萬民仰望00海來夷。烕應的風調雨順I0以宴樂功臣也。〔正末唱〕恰^^陽11^^1:
纔分。見如今樂雍熙四海來歸亂理合當慶佳辰宴享功臣論。〔諸葛云〕冬至令
齔陰極陽生。寒威春I你看那岸容待臘將舒柳。天意衝寒欲放梅。〔正末唱〕梅綻開送暗香。柳
初舒陽轉氛則被渲天時人事相催I端的是寒意漸回人。〔諸葛云〕您衆將不I
0 0 0 000
此非貧道主意宴享您功臣乃是主公之命故設一宴乃是太平宴宴享您這有功之人也〔正
末唱〕


〔天下樂〕我這狸感謝吾皇宴宰臣垂也波恩與萬民則俺這衆英雄効勞當
0 0 0 0 0 0 0
報本〔諸葛云〕您衆將不知俺主公思念您衆將南征北討東蕩西除多有勞苦時遇仲冬節令天
0 0 0 0 00
時人事律呂調陽故設1宴慶賞昇平之世也〔正末唱〕今日箇定太平扶持的基業穩不
0 0 0 0
負俺這有功臣心內忖〔趙雲云〕軍師且休說俺衆將之勞則說三將軍三出小沛借曹兵十
000 0 0 0
萬戰呂布大敗而歸那一場功勞非同小可也〔諸葛云〕想張飛委實是一員虎將威伏曹操累
0 0 0 0 0 0
敗孫權旗開得勝馬到成功多有汗馬之勞也〔正末云〕軍師乃能用武之人深知俺衆將勞苦
想三將軍張飛。眞乃人中傑士也。〔馬超云〕軍師。若說三將軍英雄用計如神。世之罕有也。〔正
末唱〕
〔那吒令〕若論着張翼德能驅兵列I〔馬超云〕三將軍威武相卷可是如何。〔正末戸3
若論他敢戰1用機謀。若帆曾記的他巧曹賊斷橋冰滚。〔諸葛云〕想當日張10^
十1騎烏馬長離。在營陽橋上。當住曹操百萬人I端的是好威風I〔正末唱〕十7\騎烏馬I
0 0 0
都一般齊臨陣端的是建立功勳〔趙雲云〕有三將軍雖勇二公子也不弱也〔正末唱〕
0 0 0 0
〔鵲踏枝〕俺主公用賢臣愛生民想着他結義桃園不變I賺蹀親今日箇享榮
0 0 0 0 0 0
華同心的報本〔諸葛云〕想當曰桃園結義之時有官同做有馬同騎似此結義人間少有也2
孤本元明雜劇I太平宴 三 一涵芬樓藏版


末唱〕他每方知道一在三存。〔馬超云〕軍I恰纔趙雲所言二公子雲I鎭守荆州之地。許
久與主公不I今欲慶賀冬至佳I 一陽生處。萬物敷榮。宴賞臣I當可請一 一公子雲良與主公
軍650龍虎風1君臣聚#0共樂太平之時。同享履長之I有何不可I〔諸葛云〕馬I你不遛起
0 0 0,0 0 0 0
來貧道也有此心主公常念二公子不能相會今慶賀冬至宴享臣僚當可請二公子雲長與主
公一會I〔正末唱〕
〔寄生草〕主公!思昆仲念故人。二將1久鎭,襄鼠,別來兩處絕音鼠要
相逢實是難親近。〔諸葛云〕二將軍受命於君。威鎭藩氣勇耀八方。到來日差人直到荆I請雲
長氣一同共賞昇平之世4〔正末唱〕則除是慶冬開筵請雲I若不||是無君命。焉
0 0 0 0 0
敢來朝覲〔諸葛云〕一來主公想念第二來貧道與您衆將都要與二公子相會一面馬超你便
說與張1等他巡邊回來。不必見貧道。就着他往荆州。去請一 一公子來赴宴I〔馬超云〕軍師。馬
超得令也。〔諸葛云〕旣是這I您衆將且回去。待二。公子到時。您衆將便來赴宴。請主公慶賀冬
至令I〔正末云〕軍師。姜維無甚事。該往邊上巡綽事氣走一遭去。〔諸葛云〕姜I你往邊上打
探軍I如心在1疾去早I〔正末唱〕
〔尾聲〕爲鼎足定三八770各顯志侵州亂劉皇叔施仁布因I愛惜軍卒養下民。罵


0 0 0 、 0000
超云〕將軍此一宴會慶冬良辰皆因是軍師之功知往鑒今驅曹蕩吳非同小可也〔正末唱〕用
!師妙策如旅但行軍料定亡私殺的那。曹操孫權喪了1都則爲節逢着違
辰。時遇着冬近。來日箇大開筵宴賀功^0〔下〕〔馬超云〕軍師。馬超等張飛巡邊境回來。
就着他星夜往荆州去。相請一 一公子赴宴。小將無甚事。且回私宅中去也。軍師傳令與張1領本
部人馬奔1赴荆州相請公么慶冬至同飮尊4|〔同劉封下〕〔諸葛云〕黃忠趙雲。您二將且
0 0 0 0 0 0 0
各守讯地待冬至令節君臣慶會共享太平筵宴勿得有違〔黃忠云〕得令俺衆將無甚事且歸
私宅去來。直至仲冬節令。俺同來赴宴。威主公宴享功臣。開筵宴致酒排I節逢着一陽冬艮吹
葭管信透初象〔下〕〔趙雲云〕黃將軍去了也。某領軍師將令。若到冬至令節。慶賀赴宴。俺且回
私宅中去來。太平年豐稔時光。會宰臣宴賞賢良。民安樂風調雨)110慶九五萬載遐I〔下〕〔諸
葛云〕簡雍肇固。您二將且守汛地。待冬至令氣君臣慶I共享太平筵宴。勿得有見〔簡雍云〕
得令。驚固。俺二將無甚事。領了軍師將令。如到冬至令I慶賀赴宴。俺且回私宅中去來。錦乾坤
萬里昇^0賀西川海晏河I逢冬至開筵慶I宴功臣社稷營1〔同翬固下〕〔諸葛云〕糜竺糜
芳。您一一將且守讯地。待冬至令亂君臣慶I共享太平筵宴。勿得有違也。〔糜竺云〕得令。糜I俺
0 0 0 0 0 0
無甚事且回私宅中去來大設明良會新冬萬物鮮開筵宜翫賞慶賀太平年〔下〕〔糜芳云〕糜
孤本元明雜劇I太平宴I四 I涵芬樓歳^1將軍去了也。某今不敢久停。且回私宅中去來。國泰民安輔聖君。賢臣秉政賀昇平。排筵慶賀一
0 0 0 0 0
陽節赴宴歡娛樂歲登〔下〕〔諸葛云〕衆將去了也等張飛往荆州請將二公子到來正是冬至
令節。貧道與衆將請主公慶賞太平之宴也。貧道保主公位享人和。今日箇鎭西川平定干戈。開
筵宴功臣慶I賀皇朝百二山礼〔領卒子下〕
第二折
〔劉末引卒子上〕〔云〕創業開基四百年子孫承繼主中原方今鼎足三分定獨占人和霸蜀川
某姓劉名備字玄德。乃大樹樓桑人也。是景帝之玄孫。中山靖王之後。數載失免流於庶民。與關
0 0 0 0 0*000
張二弟結義於桃園宰白馬祭天殺烏牛祭地不求同日生則願當日死一在三在一亡三亡烕
0 0 0 00 000
二弟赤心輔佐大破黃巾擒伏呂布有奸雄曹操又識某機他舉薦我入朝見了聖人敍其宗派
曹操不忿1他心懷謀兔俺弟兄三人。定栽花柳之I私出許都。霸業西川。某想來若不是軍師
運籌帷I衆將汗馬之勞。豈能得西川之地。某自得了西川五十四州。民殷國富。萬姓咸寧。皆是
衆將與軍師輔弼。如今時遇冬至令狐有軍師啓知1他欲行慶賀。某今得了西川。皆是衆將之
礼某令軍師排設筵兔一來慶賀冬至令狐第二來就宴享有功之九又遣張飛邀請二兄弟去
了。若來呵。俺共同宴良有何不可。想當初結義桃810^宰白馬設誓盟^0慶冬至若無兄弟。有何樂


排宴開筵〔同下〕〔關末領關平關興周倉執刀卒’子上〕〔關末云〕武略精通氣勢強丹心耿耿
0 0 0 0 0 0
顯忠良匡扶漢室兰分定坐享封侯姓字香某姓關名羽字雲長幼習春秋左傳精逋武略性秉
00,00 - 0 0
剛柔忠心正大與主公張飛結義於桃園赤心保助後因曹操舉俺弟兄入朝有心要圖於麾下
與張飛威鎭天下諸侯。不想俺主公乃漢室宗支。劉之苗I此奸雄不^0反義爲^0在於淸風嶺
失散。將某說說人許1要某輔佐。某已棄印封金。辭曹歸漢。多虧軍師用I俺衆將之勞。今主公
霸業於西川之地。命某鎭守於荆I與主公許久不#0某但常想今|未敢擅離讯地。疑怪昨夜燈
花結萌|今日有佳音到此。左右轅)33首望者。如有一應軍情之事。便來報某知道。〔卒子云〕理會
I〔正末扮張飛同馬超劉德然范羌跚馬兒上〕I正末云〕某姓'張名飛字翼德。乃涿州范陽郡
人也。與主公幷雲長。自桃園結義之後。軍師用計。衆將成功。扶持主公。霸業於西川。某手下有十
八員上將。乃是劉德然范充張達等。這十八騎烏馬長鎗。每隨臨陣。與某協力成私今俺主公。因
爲冬至令^0欲要宴享功60某在邊上巡綽已回。有馬超奉軍師將令。命某往荆州。相請俺二I
前來西川飮I須索走一遭去。〔馬超云〕三將軍。主公與二公子三將I分雖異I情同骨肉。因
此上想念二公子久別。所以軍師着馬超與三將軍同往荆州。相請二公子去也。〔正末云〕馬孟
0 0 -
起你那裡知道俺主公之意也〔唱〕
,孤本元明雜劇II太平宴 ,:;五 I涵芬樓藏版


〔中呂粉蝶兒)想着俺。數載相交起初兒。對天曾道則願0#弟兄每永遠堅牢
俺也曾受貧象居縣氣那其間綠襴烏I〔劉德然云〕三將I請了二公子。同赴太平宴
去也。〔正末唱〕想張飛受過的勋I我也曾做微官施威顯)10〔馬超云〕三將I你當
0 0 0
日破黃巾賊百萬戰將千員多有功勳也〔正末唱〕
〔醉春風〕憑着我能!礼快相银。有機氣膽氣齓破黃巾百萬建功象端的是
紙好。今日箇位列三公。驅兵領將。顯出俺半生忠象〔范売云〕三將I俺來到這荆州
也。〔正末云〕可早來到也。令人接了馬者。左右報復去。道有張飛等衆將來了也。〔卒子云〕理會
的。I報的將軍得知。有三將軍張翼德同衆將到此下馬也。〔關末云〕張飛兄弟。他無事可也不
來。道有請。〔卒子云〕理會的。有I〔正末領衆將見科〕〔云〕哥I許久不I間別無恙也。〔關末
云〕三兄弟。你無事可也不來。必有甚軍情之事也。〔正末云〕哥哥。您兄弟此一來。別無甚軍情
之I今因冬至令節。主公命軍師排宴慶賞功60軍師的將令。命張飛特來相請哥哥。赴西川飮
宴去I〔關末云〕三兄I某則.這等要與主公兄弟每相會一面。不能得去。今旣有主公之4軍
師將令。某便索往西川赴宴去也。〔正末唱〕
0 0 0
〔紅繡鞋〕則因這時歳稔佳辰初到俺哥哥宴功臣慶賞功勞〔關平云〕父親今西


川已定節遇冬至正當慶賀也〔正末唱〕今日箇撫西川帝業永堅牢時逢着曰升平日
節遇着太平氣因此上請哥哥同宴樂。〔關末云〕三兄弟。某自到荆1無.一日不思念哥
0 0 0 0 0 0
哥與兄弟今日幸得主公之命請賀冬至令節又有軍師將令某有不勝之喜也〔正末云〕二哥
俺主公因哥哥久鎭荆1許久不#0若無軍I焉能得會一面I〔唱〕
0 0 0
〔快消三〕弟兄情嘴念着阻1着路1遙每朝思念,無聊1曰弟兄每難得同
歡樂。〔關末云〕三兄弟。俺弟兄三人兩處分守。也則爲漢室天下也。〔正末唱〕
〔朝天子〕阿哥。張飛曾想氣在桃園那輒〔關末云〕三兄弟。可怎生想起俺初結義的事
來也。〔正末唱〕俺可也對上天分。明10同1合意輔劉。輒俺哥肩得志也興王1
〔馬超云〕此荆州之地。乃西蜀根本咽喉。最爲銜見若不是二公子。難以撫鎭也。〔正末唱〕今日|朝
業西;110當行忠象則俺這弟兄情關愛—俺二哥志亂比張飛氣氣因此上竭
0 0 0 0 0 0
力扶廊廟〔馬超云〕二公子俺主公思念之,情不忘結義況常念荆州之地實難屬守若不是二
公子英名義1威鎭於此I這其間被東吳侵奪久已也。〔正末云〕此荆州之地。若不是寄哥的
威1這其間已被東吳國侵擾I〔唱〕
0 0 0 0
〔上小樓〕俺哥哥能征慣討端的是深知遠略〔馬超云〕三將軍若論二公子之勇拒
孤本元明雜劇|太平宴 ’门XI7涵莽樓藏聞


吳兵有如屛息。滅曹操趼然重足。能征慣戰。善使軍衣眞乃世之虎將也"〔正末唱〕若論着世,
0 0 0 0 0 0
英雄!欺吳地善敗,曹今日箇用六II計較恩恤軍校03此0±保荆州永
無丘(趾〔關末云〕三兄弟。旣是哥哥令你來請I關平。你與關興謹守這荆1周飢你便點五百校
刀手。跟着某往西川赴宴。定一遭去來。〔周倉云〕得令。周倉便點五百校刀手。跟隨將軍去也。
〔正末云〕哥I您兄弟聞知這五百校刀手。委實是英雄好漢I〔唱〕
0 0 0 0
〔十二月〕這軍卒能征慣討他每都仗劍提刀跟隨定征驗左右簇捧着猛將
0 0 0 0 0
週遭點0^他衣袍戰襖更4那盔鎧鎗刀〔馬超云〕三將軍今請二公子往西川慶賀一
陽節令。正是君臣際會之日I〔正末唱〕
〔堯民歌〕虬請哥哥赴西见飮宴會知免與功臣相見賀皇亂慶一陽初動雪
0 0 0 0 0
初消正是煖從0115屆漸生交擺列着佳1今日噴將校俺可!賀一統華夷妙
I 〔關平云〕住住I父親此1去慶賀冬至節令。飮宴已畢。則是早些兒回來。則怕東吳國知道父
親不屯發兵來搦戰。您孩兒須索與他拒敵也。〔正末云〕關平。你則謹守荆州之地。量那東吳亂
決然不敢來侵犯這荆州之地。哥I俺則今日便索往西川去I〔唱〕
〔尾聲〕快疾忙點士甙赴西川筵宴70弟兄每遇節逢時氣你與我便同共登


程。自將那路兒氣〔同馬超劉德然范羌衆將下〕〔關末云〕關平。你謹守荆^0周^0你領玉百
0 0 0 0 0
校刀手跟某赴西川慶賀冬至飮宴去來守荆州數載功勞鎭東吳保助劉朝逢冬至排宴慶賀
弟兄情恩義難I〔同下〕〔關平云〕關1父親往西川慶賀冬至飮宴去了 I俺二將謹守着這
0 0 0 0 0
荆州之.地若有東吳兵犯境某殺他片甲不歸也將平生武藝滑熟臨戰敵統領貔貅鎭東吳周
、 0 0 0
瑜大將隨父親保守荆州〔衆同下〕〔周瑜領甘寧卒子上〕〔周瑜云〕腹隱兵書鎭朔方胸懷韜
略佐吳王。三分天下非爲定。異日興兵立大氣某姓周名瑜字公瑾。乃廬江舒城人也。幼而能I
長而通武。每讀孫吳之書。長觀姜呂之1坐籌帷幄之中。決勝千里之I今輔佐主公。乃江東孫
仲謀。不辭艱險。立成勳亂今蒙主公可憐。加某爲大帥。統制諸軍部將。委以大拓今有哨馬來報。
道有關雲長離了荆州。往西蜀去了。其中必有緣故。想荆州本是俺江東之地。劉玄德問俺主公
0 0 0 000
暫借屯軍今各霸其業荆州久索不還今關雲長西蜀去了必令關平守把某今乘此機會統大
勢雄兔覷荆州一鼓而I有何難哉。小校與我喚的手將于覆來者。〔,卒子云〕理會的。于10兀帥
0 0 - 00
呼喚〔淨扮于覆上〕〔云〕我做將軍心不足每日家裏則是哭哥哥叫做俊悄眼則我便是傻于
I自家大將于覆是也。我有箇哥是于返"俺哥兒兩110他返我I就是一對雙生兒。一般相I他
0 0 0 0 0 0
便喚做俊悄眼我便喚做喜笑臉除了他的眼就是我的臉若還惱起來我搗他的眼他打我的
孤本元明雜劇II太平宴 七~ I涵芬樓藏^0:0 000
臉俺兩箇上天平對分毫不差今佐與公瑾麾下爲將正在家中學騙馬耍子元帥呼喚不知有
0 0 0 0 0 0 0
甚事須索走一遭去可早來到也小校報復去道有老子來了也〔卒子云〕理會的喏報的元帥
得I有于覆來了也。〔周瑜云〕着他過來。〔卒子云〕着過去。〔淨于覆見科〕〔云〕元帥呼⑻在I
有何屁放?〔周瑜云〕于I某喚你來不爲別。今關雲長離了荆州。往西蜀去了。不知爲何。荆州原
是江東之地。累索不)10某如今乘此機I領兵截殺關雲長。如若取勝。何愁荆州不歸俺也。〔淨
于覆云〕元帥。老關。你莫惹他。張飛又不是箇好性兜的人。引起他來和你了不的。〔周瑜云〕于
0 000 0 0
覆撥與三千人馬與關雲長交戰小心在意者〔淨于覆云〕你說這元帥沒正經惹他做甚麼閑
着咽馬槽不么罷罷罷。我也去了罷。今說周瑜也無I我着他生的古怪。覷他似箇夾腦亂原來
是箇眞腦裳。〔下〕〔周瑜云〕甘寧。此事不可延遲。您衆將則今日趿隨某教場中點軍。截殺關
雲長去來。雄赳魁敢建奇功。氣昂昂顯耀威亂遇雲長必分取1我着他荆州地獻與江I〔同
下〕
第三折:
〔周瑜領淨于覆甘寧卒子躧馬兒上〕〔周瑜云〕某乃周瑜是4領着大勢人知截殺關雲長去。
大小三I擺開陣I麈土起忠敢是關雲長來了也。〔淨于覆云〕元帥。你的對手來了 I老關和


他兄弟張飛又是馬超都是些不難當的不是我惹的禍你和他纏去〔同下〕〔正末同關末衆
將躧馬兒上〕〔正末云〕哥哥。俺行動氣則怕主公與軍師盼望俺也。〔關末云〕三兄弟。想某與
0 0 0 0 0 0 0
主公間別許久謹守汛地不能相會今日主公有命宣召雲長共賞冬至令節與主公相見一面
也非同容易也。〔正末云〕哥哥。此是君義臣I似俺三人結亂古今少有也呵。〔唱〕
〔越調鬬鵪鶉〕俺哥哥恩似同1親如共1則爲俺義氣相投。豈有那纖毫間
0 0 0 0
阻。俺哥哥今日箇霸!西川分疆定4不負俺汗馬。勞陣面。苦太平年慶賀1
冬。排美餚相酬俺宰慨〔馬超云〕一一一將亂想軍師未出茅廬。鼎足三分。曹操占其中原之地。俺
主公居於西川。孫權霸住江I軍師眞乃神機紗策I〔正末唱〕
〔紫花兒序〕曹孟德占天啟中原獨氤俺主公受人和。平定了西I孫仲謀興
0 0 0 0 000
地利威鎭東吳〔馬超云〕三將軍雖然三分天下俺主公曾言曹操孙权實爲漢之奸賊也俺主
00,0 0 0 0 0
公劉之苗裔漢室宗支君臨天下理之當然也〔正末唱〕想孫權曹操用盡機謀窺圖漢室
0 0 0 0 0
江山劉帝都三分07猶然思慕1不的一統遗坤四。海歸伏〔關0云〕兀那。校刀手
與某擺布的嚴整兔慢慢的行將去。〔馬超云〕二公6三將I兀那麈土起I大勢人馬。打着東
吳旗號。則怕是周瑜領瓦與俺拒敵也。〔周瑜云〕漢兵慢來。某周瑜久等多時也。〔關末云〕三兄
孤本元明雜劇I太平宴1, 人 I涵芬樓藏^1弟。可知是周瑜的人馬I這厮因何領兵與俺拒敵也、〔正来云〕哥也。您靠後。我與周瑜答氣
0 0 0 0 0
〔見科〕〔云〕兀那周瑜你因何領兵至此也〔周瑜云〕兀那張飛您弟兄二人都在此好說話想
荆州原是東吳之地。您主公暫且屯I今日三分了天I俺東吳家累次索取不還。某々聞知關
雲長往西蜀去。故某親自率領三I特來截殺。如將荆州獻還。某收兵回營。如若不I某領大勢
人^70必殺你片甲不歸也。〔淨于覆做扯正末科〕〔云〕老三你是箇直九俺魯大夫一場I安排
了酒。問老關索取荆州。到了不510又嚷了 一日酒。包了,張卓面去了。俺大夫至今餅錠鋪1還~
0 0 0 0 0
少他一錢二分銀子哩〔正末云〕哥也周瑜這匹夫好是無禮也呵〔唱〕
。 0 。隣
〔。金蕉葉〕他將。俺二哥哥張1間阻領軍。兵相攔住。去路〔關末云〕三兄弟周瑜這I
厮。聞知某往西蜀去。他以此領兵截殺。乘機而取荆州。量你箇匹夫。到的那裡也。〔正末唱〕他待要
乘此機關大敦這厮他豈是箇英雄丈夫。〔周瑜云〕關雲長。及早將荆州獻還與某者。關
末云〕三兄弟你靠後。某殺這匹夫。〔正末云〕不用哥哥臨陣。張飛殺這匹夫。兀那周瑜。你要荆
0 0 0 0 0 0
州呵與某略戰三合如赢了張飛便將荆州獻還與您如若勝不的張飛呵某決斬你箇匹夫也
〔周瑜云〕旣是這等。于覆出馬。與張飛交戰者。〔淨于覆云〕元帥。我與張飛交戰。可不是老鼠和
0 0 0 0 0
貓鬭哩你送我這條性命罷了〔周瑜云〕于覆你若不成功呵某決斬你箇匹夫也〔淨于覆云〕


元帥我假乖哩張飛則是箇名頭罷了我于覆是箇怕人的人看我與他略戰三合張飛出馬來
〔正末云〕這匹夫敢來與某拒敵也。三軍操鼓來。〔戰科〕〔唱〕
〔調笑令〕頗柰這匹夫。這厮他敢敵吾。呀。我這锂躍馬橫鎗出陣去。〔淨于覆合
0 0 0
八十歲老兒做強盜我則這等也要死哩〔正末唱〕5^厮他未交鋒又早相遮護我則道
怎生般。武藝滑—若中我鎗尖1管礙他一命1〔淨于覆云〕這事不中了。一一一土80
走爲上^也不歸本陣。打着坐下馬。我先家去也。〔做敗科〕〔下〕〔正末唱〕則見他蕩征驗身
0 000 0
恐遭誅〔關末云〕兀那周瑜有何名將出馬與吾交戰來〔周瑜云〕我與你決戰三合〔正末云3哥
也。俺衆將一齊臨陣。殺這匹夫者。〔衆戰科〕〔唱〕
0 0 0
〔秃厮兒〕張翼德如狼似虎周公瑾定計鋪謀則見俺雲長覷的來有若無馬
孟起掣銀氮都要斬周I
〔聖01王〕則我瘇。丈人矛無面90斟曰嘴的眞準刺周I〔周瑜川科〕〔云〕張,飛刺將
來也。某若不放過鎗去。必被這大眼漠刺中我也。〔正末唱〕則見他閃過去。把鑰放&誠的
江東軍將五魂瓢〔周瑜云〕我兵勢敗。不敢取勝。衆將踉某殺出陣去逃命。走走走。〔領衆將下3
0 0 0 0
〔正末唱〕則見他逃性命各奔途〔關末云〕周瑜敵不住俺領兵敗走了也三兄弟俺往西蜀
刪本元明雜劇叫太平宴,| 九 I涵芬樓藏即0 0 、0
赴宴去來〔正末云〕哥也周瑜那匹夫不走了呵〔唱〕
〔尾聲〕我就在兩陣間決把那厮生擒忆索綁繩纏匹夫。我直東吳國盡屬輒
小可的孫權做不的主。〔同衆下〕
第四折,
〔劉末同諸葛卒子上〕〔劉末云〕某劉玄德是也。今日是冬至令節。軍師與衆將欲行慶賀之禮。
0 0 0 00
軍師怎麼不見二公子雲長與張飛來到也〔諸葛云〕主公今日是一陽令節貧道啓過主公遣
三將軍張飛同馬超往荆州。請命二公子雲長去了。未見回還。衆將在此。則等二公子與三將軍
同馬超來1就行慶賀之禮。〔劉末云〕軍師排下筵氣等雲長與張飛馬超來到。方可行1〔諸
葛云〕貧道理會的。左右一壁廂排下筵宴兔〔卒子云〕理會的。〔諸葛云〕雲長與張飛馬超。這
早晚敢待來也。〔正末同關末引周倉馬超校刀手上〕〔正末云〕哥也。離西川不遠也❹俺行動良
見主公去來〔關末云〕三兄弟若不是周瑜兵阻呵俺見主公多時也今日正是冬至令節則怕
軍師等亂須索赴宴去來〔正末唱〕
〔雙調新水令〕今日箇仲冬天氣一陽I我可便善調和宰臣德政。陰陽無反
10造化有均平。託賴着聖主仁明。登龍位得安靜。〔關末云〕可早來到也。左右報復去。


道某同張飛馬超來了也〔卒子云〕理會的〔做報科〕〔云〕喏報的元帥得知有二公子同張飛
,馬超來了也。〔劉末云〕道有請。〔卒子云〕理會的。有請。〔15末同關末馬超做見科〕〔正末云〕主
公。張飛奉軍師將令。與馬超前往荆1請俺二哥回來了也。〔關末拜科〕〔云〕關某奉主公之4
撫鎭荆州。常思主公。未敢擅離汛地。今蒙軍師將令。取某臨朝。與主公相會一面。臣有不勝之喜
00 0 0 00
也〔劉末云〕二兄弟某有心待着你在此俺弟兄每相會一處況荆州之地無人保守今遇冬至
令I軍師與衆將欲行慶賀之禮。某想來自得西蜀。民心歸伏。各安其亂某思您衆將之礼汗馬
00 0 0 0 0
之勞故命軍師設一筵宴名曰太平宴宴享您這有功之臣俺共樂昇平之世也〔正末云〕主公
今日得了西川。非俺衆將之能也。〔唱〕
〔喬牌兒〕上託着宗廟.霞下賴着主人聖。〔諸葛云〕貧道未出茅廬。算九九三分&定也。
〔正末唱〕俺軍師在茅廬先把江山定。今日箇取西蜀帝業1〔諸葛云〕住住0^0三將
,I貧道觀您三人面上。俱有征戰之氣可在那裡每遇着敵軍來。〔關末云〕軍師你是強也。某與
00 0 0 0
三兄弟並馬超行至半途不想周瑜領兵截殺要奪取荆州之地俺與他大戰了一場〔劉末云〕
0 0 0 0 0
三兄弟有江東周瑜因何領兵截殺您也〔正末云〕主公不知周瑜聞知俺二哥前往西川來那
厮乘此機化領兵截殺。欲要復取荆州。被俺二哥與馬超張飛。則一陣殺的他喪膽亡魂也。〔唱〕
孤本元明雜劇I太平宴 十—一涵芬樓藏版—


10 01
〔膘兒落〕俺這壁0^鋒准備着贏1那壁出戰安排着1不是這張飛武藝强
殺的他首將忙逃命。8葛云5三將見周瑜如何勝的你三人也。〔正末唱〕
〔得勝令〕齓指望待.一鼓取州脱因此上奮怒統雄兵。周瑜見勢敗也親臨吨。
0 0 0 0 0
建功勳相倂!贏〔云〕周瑜被某一鎗〔唱〕1送了殘生縱馬登途逕將往日聲名
史書中怎讚1〔劉末云〕小子周瑜枉用了心機。此一場惹天下英雄恥笑也。〔諸葛云〕主公衆
0 0 0 0 0
將在此筵宴擺設停當也着衆將先行慶賀然後宴享〔劉末云〕任軍師主意也〔諸葛云〕您衆
,將望主公行禮慶賀^0〔正末云〕理會的。〔正末同衆將做行禮科〕〔芷末唱〕‘
〔落梅風〕一壁廂鈞天樂奏九良〔諸葛云〕一壁廂動樂。一壁廂行酒。慶賞冬至節令也。
0 0 0
〔正末唱〕遇新冬理合當慶百司官趨侍視聖明保江山萬年昌盛〔劉末云〕您衆
0 0 0 0 0 0 .0
將慶賀已畢軍師行盞着衆將依次序而坐者〔諸葛云〕理會的將酒來此一盃酒主公飮過然
00 0
後賜衆將飮〔做遞酒科;I〔衆將做跪科〕〔劉末云〕恁的呵某先飮過者〔劉末飮酒科了〕〔云〕
將酒來。這(盃酒軍師,飮過。然後着衆將飮。〔諸葛云〕上命所賜。臣下焉敢固辭。貧道飮。〔飲科
0 000 0
了〕〔云〕將酒來此一盃酒先從二公子雲長來〔關末云〕主公關某飮酒也〔飮科〕〔諸葛云'〕
00000
將酒來此一盃酒可甚三將軍飮過者〔正末接酒科〕〔云〕軍師今日冬至令節太平時序俺君


臣理當慶賀也〔唱一
〔殿前歡〕俺04^日箇賀昇么託賴着當今1子重羣I嗔功臣勞苦忘。生命。今
日箇宴享非乾〔劉末云〕眾師。着衆將都飮一盃。務要盡醉而歸氯〔諸葛云〕理會I您衆將都
飮一盃。主公的命。務要沉醉而歸4〔衆將做飮酒科〕〔芷末唱〕主公你便掌西蜀錦繡洗
0 0^00 0
將百姓皆安靜從今後無士馬干戈定保護的江山永固社稷長興〔關末吾筵
0 0 0 0 0 々 0
宴已畢某辭別了主公固荆州去〔劉末云〕二兄弟你不必往荆州去也某留你在此西蜀俺弟
兄每常常相守渚。〔諸葛云〕主公如留二.公子在此西蜀。荆州必歸於江東也。〔劉末云〕旣然如
氣二兄弟。你還歸荆州去者。〔關末云〕理會私〔諸薦云〕筵宴已畢也。主公在此。您衆將近前。聽
貧道將令。威明主聖德寬匕掌西川撫恤黎見時逢着冬至令I行慶賀朝會明君。不負您君臣
0 0 0 0 0 0
勞苦排筵宴犒賞羣臣念雲長當時結義勝五服骨肉之親遌張飛馬超宣命路逢着大勢吳軍
與周瑜交鋒厮殺。談笑間取勝如I至西蜀君臣相I賜宴享共飮金樽。慶新令筵宴已氣臣不
0 0 0 ? 0
勝威戴天恩則要您衆英雄赤心輔佐捨性命建立功勳都着您享榮華封妻麿子坐都堂列鼎
0 0 0
重裀保謹着千千年江山社稷扶持着萬萬載錦繡乾坤
題目 感功铝勞苦定西川
孤本元明雜劇I太平宴

涵芬樓藏版


(^39X898331
正名 慶冬至共享太平宴


太平宴穿關
頭折
,捲雲冠雲鶴道袍,紅碗子盔靑布釘皆鳳翅盔蟒衣曳撒袍項
詞1縧兒三髭髯羽扇碎3兒甲褡膊劍^一比帕直纏'褡膊帶帶劍
蒼^^口三山帽蟒衣曳撒袍項帕专豆獅磕腦盔蟒衣曳撒袍項帕直
白髯避雲直纏褡膊帶帶劍三髭髯岸1纏褡膊帶帶劍紅髯飛撾
刹时皮盔膝襴曳撒掩心甲笥崔芗簷帽膝襴曳撒袍項帕曇亂藥么糜
餐圭項帕直纏褡膊劍爲5直纏褡膊帶帶劍三髮髯薄戸殷々一 8
彥鳳翅盔膝襴曳撒袍項帕丘隹芗簷帽蟒衣曳撒袍項帕
步直纏褡膊帶帶劍三麓髯丑才妻齡直纏帶帶劍三髭髯
第二折
冤兒角幞頭補子么户同哥,,^滲靑巾蟒衣曳撒紅袍項帕哥4-三山帽
餐V圓領‘帶三截髯^2?前爆沣直纏褡膊帶帶劍三截髯搏号膝襴
曳撒袍項帕直纏員&、同前@四縫笠子盔錦襖皂袍項帕如意裙
褡膊帶帶劍三髭髯穩虛7驚固展1直纏褡膊帶魚鞘刀行纏猛髯執刀
卒子綱正末張飛騐⑽|曳11鞭項妒馬超劃劉德然包動3曳餓
麵劍搭1^2范完II周瑜魏縦甘寧II率子細于覆鋼瓣
明雜劇,太平宴 士一 |涵芬樓葳版,


璧折
周瑜于氍甘#卒子I馳兒正末關克衆將翻騎兒
第四折
劉氤諸氬卒子綱正末關芤周氪馬1校刀手訓
乙卯孟秋六之日校內本淸常


Full Text

PAGE 3

60r‘Î’ÍÏÈ'"“”•–—˜±½™–š›œNž ÷•{bŠ_`Ÿ ¡r¢(£D|s¤•¦§’•{¨©ýª«ëìí¬îïyGšðñò>ó

PAGE 4

ßR÷{HAàD¾…Ꮺ”wŒÈɚxŸŽâr~€ãä<2åæçèé›êëqì–íîNïåðñr}rñò!óôõî Ýí<ö;÷¨N| âøùúûéåüý rù•–à©Æþ'(šxùŸŽA’˜›šyGššxù¨žŸA æ}r

PAGE 5

ÐDÃXVᛛŸkþ­„ãær !"#C–æ$YZÉX?%&!j'úåŸržlúAkærrÈ' "@A m©i•–k–È 4 'JKæúûrÈ'¦–Ède"“•–ÊA(žæ}r

PAGE 6

& Åömný…ào÷'(ÀõöpP‡Ü݅8šæúûr'úûj€ærݨÅù•–ýÜqˆå|ù•–l…8šÃq~€rrÈ'st$áârpnmsâ=ÚÛÜrstèpntuÈ=„f:vÜä…r}r

PAGE 7

Àõöˆ‰pP‡ÜøÝ8š„–$á⊋'ÜæÈ'Œ€& 썠úŽ8P‡øÌ~­‘’­üýOrr«¬®¯ù››–y•“Wq~€VŽŒ“wxyG™š”jž¤«¬rj€i•–$áâኋ܅h~€i­…8šÖšxŸŽ!™š•–——Üõ›<~˜™šç›ÝOr®¯r«–ÈÜèæÄÈ'–€¦å~€Œ8šiýŠ‹'܅yGƟ |“Žš@k†HØÙڏŒUœžŸOrr@A Vù›–•“Wq~€VŽŒ“wxyG™š”jž¤@Arj€UVi–$áâèÈ'–€•å~€Œ8šiýŠ‹'܅¡¯°¢ÀG_`¾£¤Ü~!™ŒšŸŽ•¦§¨­UVOrr^_^`ù–•“Wq~€VŽŒ“wxyG™š”jž¤æ^_rj€^`©$á⊋'܅ؓÏ~Sª!™«¬ŒyGÆOr^`r^

PAGE 8

ÍΒ¶•–lúAk· j_`AWÄjè_`œ‡klmn*¸ªs YZà¹Äöfº&»i±°J W¼½îA“Š¾QYbŠ_`ą¦àÈ' ±[fghë¿À$Dž)eYZ­ÁÄFöÂÃÄ÷èÅ Æ|‹Ç ±B5CD³úÈN+3ÉÈWàÊ­Ô2;ËwƠ̂:J:›ÍJÍæ "" –ÈÜèæÄ{àvÛýŠ‹'܅m£k†gÅV@ÜݍÀn—™Œ›ˆ<8šÞßHÇOrr•–ÜèæÅ pP‡Ã–››å…r~€'(&•–ÃŒyGAšæ'(Çx N{Ô¶_`GWà!™šŸŽŒ§‰á¤nOr

PAGE 10

Ô«n*‰Ð–&#ržŸ;ær}r ærrãä…å怠-èú•¡¢§¨Ü(ž ŕ–…èænrª“ê§é–Èj©žJ–È *‚­•–åÆOúæÚr °±ö$âãæà…(žÃnrª“éžÃr•–÷ørrQRà“']$.æÚrJ°±è$âãæà…ožáÈ=Aâærrù°±Æ›…]$áÈ=Aâ{~€’È'—šŒŸŽÈ'–€’ /…øÃ8_`šÜæÚrJ°±Ä;¨Åa&°±Lø“›kà jÜ{ݞA’È'–€ÄlÙp_`8šÜær}r

PAGE 11

…ær}riãæ%NR¬(­f”güij{æ¨i(úûrÆP‡AW_RDìEFGïa¦àb2…¶ær}r{Ô"

PAGE 12

<€rVŽi“AÔær}r ÝlrmXnü2o+õÈp{ԓ–çiãl›®q'”ÚGr555,ŒÆ›ÜŒ~šÁr;ä?ný…;<·m©(,Œà:s½…tÐùunØÙ&öv¼ærrÚGè;Y•P‡AWw›·mx˜àv…|y¨P‡AWi;{ÔlÙp_`܅}r

PAGE 13

±°=ZBbl­OrÚGrÚ¨,Œp_`Œ~šÜèæi–Y•õ¨

PAGE 15

25_`?%b56·È'4–FàBær}r 6áühYJRè˜é5à雮¯°D¾á$Úrê›çn&Äρé²d•ëë鋖ÜúûrJ–Èê›ìÑÃå útõ·&.;<≽&iv¼æâ‰rŽë…Äâ‰RÅr|æÚrJ°

PAGE 16

rJ°±èðÂÄ+¨Krrà" +¨Kê›â‰èaP‡²&ijÐJ”•è l–P‡Ë—&ù•¦'àé ²ÄxèKæâ‰rݨŜ)¾ú& Еœ)rí’& Ðãà´NnFíèó¨9’Áèâ‰rœ)è¦àŸ²ÄxèK杜)r

PAGE 17

æi•–›:+¨K••Ðør}r Å ir;!Ä"$k#$wé4%&â‰â‰ørr &–…æĦàð4Üo÷¨Ã¤Å&'ær}r;÷ö'Ü˜(ð¾)é6·È–œ…$â‰r½åXàv·'•–*Ä+¾Ü+’ÚÚڕ–r}r;÷ö+9’yŽ,Úr≼à5i½XÚèæ°±ip_RëìírîïyGšUðñò>ó

PAGE 18

È'C¾à÷¯& …åær{ԛ<€'(Ž® J–È ­úûpP‡Ã’¯Üè/÷ý—•–:Æ;ŝ&–È ­úû…åÀ‹ŒAürÈ'—O™šÅ¯& úû…åÌã‹/ r'(ª“é¡¢›\0—O™š1nrª“ér¯& úû¨ ä2vq…ær­Ú âãúûçnrrræþ_`àæi‹>? ÷܅ÚrJ°±¦à≽;²i÷r|æ{Ôr~€;3 È'Å4Øٚ܅r}r

PAGE 19

È'–€&úû9pP‡Ãiý…èæÚ9ørrÚÄ:A’…¶P‡º/výþ“W{IÈ'–€·Ä&ø“›kžà'A9æür°±Äžfqõè:Æi±°Lø“›NP‡AW$ •{}~€È'&•–‹ŒAąj_Rkfá$y†|ŠÄù•–AŸlúAk’È'˜™š+yGššxù¨žŸAiwHÀGAÊærr{Ôjè_`þi•–A æ}r È'(jùJ k@ž¸ÐAäã:›L}õ¼È…ÚrÈ'èLæÄ&J°±Aúû‹*,à≽¶+a2·P‡AWi&öÃÐè›ürJ°±ž6·â‰n½¶+ùærrà©â‰[©i9p_`…›î™ÆF“½¶+a¨·P‡÷i&úû ;›+éö„uͅæ}r

PAGE 20

–:ƙšÏ˜Ûwæõ•–1‹Œ˜ÂšxürLÈ'ærù•–E‹Œ•rrª“ér•–²‹ørr}r! –ŒÁrÈ'‹/õ•–WózV‘•rª“é––…Æ›X–˜ ÂY•–²Z–"•–²[ørür\é²Ä1•ü–ø+Þr ––…¨X–È'˜Âõ•–r’NYŽOivVx'(]ø èrr––…Æ›X–1X¯…ÚrÚЖæørr ––…Æ›X–ã^–Ȑ•-–ørrÈ'{Ô~€yG|ziV

PAGE 23

Ž®FJá"e‚ƒ„ŒÄge‚ƒ¹„Œh,-‹h"Š‹^J†‡‘t*"Š‹^0‡’ œ›› ‚ƒ¹„ŒhFˆ‘­9V¦§g¡f¨¹„Œ•©Š‹^J†‡ªVh"Š«¬­ ‹"™‡®\ ëìírîïyGšKðñò>ó

PAGE 24

â¹ÍŠjnºFng»Ú•–Fnœ ü0¼nFg»Ú·â½ú¾ç\G