Citation
祝聖夀萬國來朝

Material Information

Title:
祝聖夀萬國來朝
Alternate Title:
Zhu sheng shou wan guo lai chao
Creator:
闕名
[S.n.] ( contributor )
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Chinese drama -- Ming dynasty, 1368-1644 ( LCSH )
Genre:
Drama ( MARCGT )
Spatial Coverage:
亞洲 -- 中國

Notes

General Note:
The text of this title is in the public domain
General Note:
發表在《孤本元明襍劇》 第四卷 (北京 : 中國戲劇出版社, 1958)
General Note:
Published in: Gu ben Yuan Ming za ju, volume 4 (Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1958)

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

祝聖壽萬⑼
來朝
闕名
第一折 。
〔冲末扮西戎回卧國王引小回回上開〕生長西戎錦繡狐異邦華夏口非I稱臣納貢歸王化。
0 0 0 0 0 0
奉獻天朝上表章某乃西戎國回回國王是也俺這裡東連沙塞西接金城南近黃河北臨山嶽 0 0 0 0 0 0
四季風調雨順八節異錦奇花禾稼連天牛羊遍野人人善念看經箇箇持齋把素身披錦襖貂
裘。口食香酥美味。偏邦小180侍奉天礼年年納土歸降。歲歲稱臣拜表。方今大漢聖人卽位。一,統 0 0 0 0 00
中華某今收拾方物一來賀萬壽聖節二來行慶賀之禮俺西戎國別無甚禮物收拾奇珍異寶 000 0 0 0
無瑕白玉近來山中射獵收得靑獅子一隻乃世間異獸正可進貢天朝小回回喚哈麻撒來者
〔小回回云〕列別哈麻1老太師喚你哩\淨扮哈麻撒上〕〔云〕我是西戎小回回。好吃哈哩和
蜜食。天生兩箇窩窩眼。一箇鼻子似擂糙。我乃回回國老太師手下哈麻撒是也。正在叫佛樓上。
0 0 0 0 0
聽的說老巴八呼喚須索走一遭去小回回報伏去道有哈麻撒來了也〔小回回云〕你等着我 報伏去。太師。哈麻撒來了。〔國王云〕着他過I〔小回回云〕列別着你過去哩。〔做見科〕〔哈麻 撒云〕國王喚哈麻1有甚末勾I〔國王云〕我如今前往天朝進貢去。你收拾奇珍異I寶貝
|孤本元明雜劇|萬國來朝11 : ‘1涵芬樓藏版—


0 0 0 0 0
金珠無瑕白玉幷靑獅子一隻都完備了末〔哈麻撒云〕投到國王說呵我都打點的停當了 0 0 0 0 0
也那靑獅子好吃峻蟹着我多加上些鹽醋兒吃的飽了放籠兒哩上架兒哩〔國王云〕旣然完 0 0 0 0 0 0 0
備了呵便索投降拜見天朝則今日點差手下人等跟某前去直至大國京師進貢走一遭去西
戎夏國辦虔誠。路遠迢遙緩緩行。離別境土登途路。進貢中華赴帝克〔下〕〔哈麻撒云〕則今日
跟着老太師。去大國京師進貢I01遭去。疾忙離了叫佛樓。多帶羊肉共酥氣衆人若是不依我。
惱了回回纏破頭。〔下〕〔外扮蕭何引卒子上〕〔云〕立漢興劉封鄭侯。亡秦滅楚以歸休。太平豐
稔民安樂。輔佐華夷萬萬I小官乃蕭何是也。祖居豐沛人氏。立漢以來。頗有功象封秦府象約 0 0 0 0 0 0 0 0
法三章官拜鄭侯丞相之職自從楚漢交鋒推倒霸王扶立漢主一。統山河天下太平國號大漢
高祖登基。漢皇誓曰。非垓下有功者必不封侯。非姓劉者不封王。目今聖主萬壽之辰。命文武公 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卿祝延慶壽東虜西戎南蠻北狄偏邦小國都來朝貢進秦奇珍異寶禎祥等物拜表稱臣共祝
璧氮今在於相亂可請衆官商議。令人請張子房來卷〔卒子云〕理會的。〔外扮張良上〕〔云〕八
卦神機接陰I扶持社稷展封160當時不進圯橋履。怎得神策立高皇。貧道姓張名良字子房。韓 0 000 0 0 0
國阜城人也家世相韓因始皇滅韓某因求壯士爲韓報寃用百餘斤鐵槌撃始皇於博浪沙中 0 0 0 0 0 0
誤中副車不得已逃難於下邳遇黃石公於圯橋受素書三卷伐秦皇之不仁扶明主之有道滅


0 0 0 0 0 0 0
楚興劉山河一統謝聖恩可憐加某爲留侯之職今日令人來報蕭丞相有請不知何事商議須
索走一遭去。可早來I報伏去。道有子房來了 4〔卒子云〕理會的1:留侯大人來了也。〔蕭何
云〕道有紙〔卒子云〕理會的。有I〔做見科〕〔張良云〕丞相請貧道亂有何事商議。〔蕭何云〕
特請大人有事商40令人請九江王來免〔卒子云〕理會的。〔外扮英布上〕〔云〕滅楚交兵百戰
I橫擔丈八火尖I扶持宇宙安邦10興劉立漢九江王。某乃大將英布是也。輔佐漢主。滅楚興 0 00 - 0 0 000
,劉官拜九江王之職令人來報蕭丞相有請不知何事須索走一遭去可早來到也報伏去道有 0 0 0 0 0 0 0
九江王來了也〔卒子云〕理會的喏九江王來了也〔蕭何云〕道有請〔卒子云〕理會的有請 0 0 0 0
〔做見科〕〔英布云〕丞相請某來有何事〔蕭何云〕將軍請你來有事商量令人請大梁王來者‘
〔卒子云〕理會的。〔外扮彭越上〕〔云〕楚漢爭鋒恰定^0威名虎將顯英I封侯建節扶廊1滅 0 0 0 0 0 0
楚興劉立漢朝某乃大將彭越是也佐於沛公麾下爲將自從推倒霸王高皇治世一統寰區四 0 000 0 0
方寧靜加某爲大梁王之職今有蕭相國令人來請不知有何事須索走一遭去可早來到也令 人報伏去。道有大梁王來了也。〔卒子云〕理會的。喏。大梁王來了也。〔蕭何云〕道有氣〔卒子云〕 理會的。有氣〔做見科〕〔彭越云〕彭越來遲。丞相勿罪也。〔蕭何云〕不敢不亂令、人請韓元帥來 私〔卒子云〕理會^70〔芷末扮韓信上〕〔云〕某乃韓信是4乃淮陰下湘人氏棄楚歸免蕭丞相
丨孤本元明雜劇I萬國來朝.I二 '一涵芬樓藏叫三薦登I拜某爲征西兵馬大元帥。破楚大將虱某十面埋伏。將項羽逼至烏江。自刎而亡。天下 太平。八方寧靜。謝聖恩加某爲三齊王之職。今有蕭丞相令人來氣不知有何事商I須索走一 遭去。〔唱〕
〔仙呂點絳唇〕自從棄楚歸亂盡心忠鼠無虛1寶劍橫I得志名成1
0 0 0 0
〔混江龍〕扶立起漢朝宇宙亡秦滅楚已封侯則我這肘懸金印馬跨神彪我
0 0 0 0
向那九里山前排猛將三秦席捲定神州自從這捧轂推輪後〔云〕非韓信說大言
3三則爲我經綸天地。更那堪武藝滑1〔云〕可早來到I報伏去。道有韓元帥來了也。
0 0 0 0 0 0
〔卒子云〕理會的喏韓元帥來了也〔蕭何云〕道有請〔卒子云〕理會的有請〔做見科〕〔正末 0 0 0 000 0
云〕丞相某已來遲勿罪也〔蕭何云〕不敢不敢元帥請衆位將軍來別無他事自從楚漢爭 00 0 0 0 0 0 0 0
鋒交兵未定投至得三載亡秦五年滅楚推倒霸王滅項興劉高祖登基天下太平四方歸順永 -享昇平之世4〔正末云〕西楚項羽。鏖兵血戰。十年縱橫宇轧後來自刎於烏江。好可憐人也。
〔唱〕
〔油想着他象鼎拔山空自軋可原來不到頭。想着俺鏖兵血戰不停齓
0 0 0,
看了他縱橫社稷能爭鬭到今日烏江自刎空儷偬〔張良云〕項羽無仁無義天使敗
0


0 0 0 0
亡也〔正末唱〕負前盟不義心逞英雄德不修全不念敵兵苦戰黎民瘦這的是 天意怎干休。
〔天下樂〕俺如今背暗投明將巧計既暗度這陳I明將那棧道愾今日箇立
功勳赫然名未I宴鴻門枉用乳喑嗚聲生自1怎如這斬白蛇志氣歌〔英布
0 0 0 0 0 0 0 0
云〕元帥想俺漢家將人人驍勇箇箇忠良旗開扶社稷出馬定江山困來馬上眠渴飮刀頭血 0 0 0 0 0
枕弓沙印月掛甲地生鱗到今日封侯拜將癃子封妻非同容易也〔正末唱〕
0 0 0 0
〔那吒令〕想着俺武將每相持戰守更那堪立功勳端的應口定山河扶帝業
天長地九斬張全謀略能。擒夏悅神機1皆因是天意相投。〔彭越云〕如今君璧臣 00000 0 0 0 賢河淸海晏官清法芷黎庶歌謠爲臣者要赤心報國竭力盡忠領兵爲將出馬迎敵鋒尖搠成 劉社稷。鞭稍打就漢乾坤。〔正末唱〕
〔鵲踏枝〕爲將的統戈I擁貔氣都則要竭力全I捨命剛乳見如今滅項羽
0 0 0 0 0 0
似風搖畫燭敗敵兵似水上浮漏〔張良云〕丞相俺文武公卿扶漢以來建功立業爲文者 調和鼎I燮理陰陽。爲武者冲圍破I斬將奪旗。蕩羣雄干戈寧靜。託賴着聖明主洪福齊天。喜 遇太平之盛世也。〔正末唱〕
元明雜劇轉萬國來朝1 兰 一涵%樓藏^1


830
〔寄生草〕文官每整黎民居文案武將每統雄兵敢戰守文官每理綱常風化
0 0 0
無昏畫武將每定江山掃蕩平賊寇武和文用忠誠勤苦甘心受託賴着當今
0 0 0 0
萬乘量寬洪則願的磐石一統江山秀〔蕭何云〕自從滅項興劉天下太平當今聖主萬 0 00 0 000 0
壽之辰俺文武羣臣祝壽慶賀見今東虜西戎南蠻北狄四夷向化進貢天朝共祝萬年蜜壽也
〔正末云〕丞相。你文武官I謹辦虔心。同賀天既祝延聖壽也。〔張良云〕丞相便差人前去關津 0 , 0 0 0 0
隘口迎接各國使!5有何不可〔蕭何云〕俺衆官暫別且回私宅.中去來〔正末唱〕
0 0 0
〔賺煞〕噜如今忠義保家邦祝讚當今壽寶殿開筵進酒見如今東虜西戎堅
0 0 0 0 0
意投賀吾皇萬載千秋志無休致令的四海歌謳百姓每薄稅輕差得自由他
0 0 0
每都香次滿斗齊賀,堯年時候!願的永綿綿1獻在龍樓3〔英布云〕0
相勿罪。某回府中去也。楚漢爭鋒纔定么八千兵散衆英I烏江自刎歸泉世。四海寧靜立皇朝。
〔下〕〔彭越云〕某&與丞相暫別。等各國使臣來到。再做商議。令人將馬亂亡秦滅楚惡相I文
臣武將定華氮萬壽齊天當慶10進奉天朝拱帝基。〔下〕〔張良云〕丞相。外國使臣來乳共祝天 000 0 0 0
顏小官吿回者令人將馬來定亂除危韓元帥安邦立國漢蕭何山河一統皆歸順萬民齊賀太 0 0 0 0 0 0
平歌〔下〕〔蕭何云〕衆將去了也小官無甚事令人將馬來且回私宅中垓下交兵惡戰場興劉


滅楚定邊I時逢萬壽昇平世。文武羣臣祝璧皇。〔下〕
第二折
〔外扮安南國引蠻子上〕〔云〕江南地煖世間I山水相連雲霧I四時不謝花開1八節風光 0 0 0 0 0 0 0
景物奇某乃安南國王是也俺這裡海闊山高波濤水勢人人赤脚箇箇辦頭能開硬弩快使標
餘。見如今天朝大齓漢祖開基。一統中氣四方進貢。當今帝主萬壽之辰。俺本國別無甚方I所
有牙4乃交南異1幷寶貝金I某將領部從人等。乘舟入境。直至京師進4走一遭去。安南牙
象最爲I玩好金珠寶物东謹辦誠心歸帝I當今聖壽與天齊。〔下〕〔外扮單于王領小番上〕
〔云〕北塞沙陀風勢寒。平沙漠漠草斑斑。圍場射獵飛鷹犬。野馬山獐取次看。某乃單于王是也。
生居塞北。長在沙陀。能騎劣馬。善拽雕弓。駝馬成羣。斗羊遍野。方今大國漢祖開I山河一統。四 0 0 0 0 0 0
海歸降時逢萬壽聖節俺番邦正當慶賀別無甚物選揀上等細馬峯駝可爲進貢禮物則今日 打點完I將領小番。直至京師朝I走一遭去。小番喚將木朶剌來者。〔小番云〕我叫他去。木朶 剌。那顏喚你哩00淨扮木朶剌上〕〔云〕騰克里喚做靑天。哈揲兒喚做地I打剌酥喚做好酒。紫 皮蒜喚做忒1某乃單于王手下頭目木朶剌便是。生長塞I住在沙陀。則索皮I沒有紗羅1正 在帳房裏咽骨亂那顏喚I不知有甚末事。小番報伏去。木朶剌來了也。〔加番云〕我報去。木朶
孤本元明雜劇|萬國來朝— 四 |涵芬樓藏版


剌來了也。〔單于云〕着他過I〔小番云〕木朶剌過去。〔做見科〕〔木朶肩云〕那顏科木朶剌。有
甚末勾I〔單于云〕我今要往天朝進貢去。我着你選揀的馬250有了既〔木朶剌云〕那顏分付
我的勾I怎末敢差了。選了一百匹高頭細馬。昨日晚夕。那失剌温又下了箇馬廠兒。〔單于云〕
你且一壁有免外番喚將奴厮哈來免〔小番云〕我叫去。奴厮哈在那I那顏喚你哩。〔丑扮奴 0 0 0 0
厮哈上〕〔云〕不會讀書不識字不犯邊廷不惹事天朝大國漢兒人出來的都叫我做臊達子
某乃奴厮哈是也。騎不的劣馬。拽不的硬弓。快吃米1^01頓十斤。正在帳房裏打壁石耍單于
那顏喚我。不知有甚末事。我走一遭去。報伏去。奴厮哈來了。〔小番云〕你則在這私奴厮哈來了。 0 0 0
〔單于云〕着他過來〔小番云〕着你過來〔做見科〕〔奴厮哈云〕叫我來有甚末勾當〔單于云〕 我分付你選揀的上等峯蛇。有了 I〔奴厮哈云〕那顏分付我的150誰敢差了。選下一百箇駱I
每一箇奥子上等上箇木頭的叉兒。縛上一根長皮I都放在山坡裏唱螺蛳哩。〔單于云〕旣然
0 0 0 0 0 0 0
都有了也不敢遲誤則今日將領小番送進貢禮物直至大國朝見奎人走一遭去漢祖寬恩福 0 0 0 0
壽高文臣武將衆英豪番邦納土離沙塞親將駝馬獻天朝〔下〕〔木朶剌云〕則今日踉着單于 0 0 0 0 0 0
王便索天朝進貢走一遭去便往京師去的疾則宜上緊不宜遲駝馬牛羊都進了回家買箇驢 0 0 0 0
子騎〔下〕〔奴厮哈云〕則今日趕着駝馬跟着那顏進貢去來孝順心敬奉天朝北方人方顯心


1^^。刺螞皮買上兩箇。回來家做箇披肩。〔下〕〔外扮高麗國王領卒子上〕〔云〕山水相連數千1:0 民豐國富逞英I戰馬空嘶絕對墨。名播遼陽鎭海^0某乃高麗國王是也。方今大漢聖人卽I 一競寰1&0四方納進。天下太平。近聞璧主萬壽之辰。某欲要收拾方I進貢天紙祝延聖#0以表 孝心。今日在府中閑坐。令人看着去。有邊將來時。報我知見〔卒子云〕理會私〔淨扮高麗頭目
| 架海靑上X云〕從小生在高麗亂非言快語好說嘴。前夜晚夕盹睡乳老鼠拖了一條1我乃
髙麗國邊廷上頭目高高上的便是。昨日跟着邊將大人打圍耍子去。則見海那邊飛過這箇雪
白的蟲蟻丸上面有些花花的黑道兒落在樹上張着口。原來是肚裏飢害渴了。我舀了 一盆水
0 0 0 0 0 0 0
來放在地下洒了一石穀子他看見眞箇飛將下來了着我跑向前去一把拿住我說是箇白鷹
0 0 0 0 0
我們邊將說不是白鷹是箇海靑我說怎末是海靑他說海靑是祥瑞我想來祥也則是想瑞是 渴睡。他想起那山裏來他便渴睡70我說道那裡用1邊將說獻與國王去。好歹有些賞氣我把 這箇蟲I架在手I等着邊1這早晚敢待來也。〔正末扮邊將上〕〔云〕某乃高麗國邊將是I 收得海東靑一況此乃靈禽異良|世之無衝不敢隱氣獻與國王^ 一遭去也呵。〔唱〕
〔中呂粉蝶兒〕自從俺威鎭高1皆因是武王朝受封之I俺如今順天朝進
0 0 0 0 0 : 0
貢歸依鎭邊關行忠正祛除草昧則俺這地境爲奇收的這海東靑一連爲貴
15^!本元明雜劇I萬國來朝 , ,五:一涵芬樓藏版


〔淨云〕這箇白蟲蟻550正好獻與國王去。你看圓圓的兩箇眼.I尖尖的一箇嘴兒。〔正末唱〕
〔醉春風〕我如今呈獻與國王0110補靈禽須進鑑若是俺賢王見了意生1:0端 0 0 0 0 0
的是喜喜則爲我至意誡心忠肝義膽我可也並無偏嘴〔淨云〕說着話可早來到 0 000 000 也走了一日左右則在這裡〔正末云〕報伏去道有邊將來見國王〔卒子云〕理會的喏今有邊
將來見國王。〔國王云〕着他過先〔卒子云〕理會队着你過况〔!末云〕令人架着海東靑。趿我
過來。〔做見科〕〔云〕小官乃邊將是I收得海東靑一 I乃靈禽異I世之無1特來獻與國五
〔國王云〕邊將。你來的正紙我如今收拾方I要去大國京師。進貢天施祝延聖氮不想你獻此 000 000
一連海東靑端的是靈禽異鳥世之絕寶芷是俺高麗國孝敬心腸這的是聖明天子百靈扶助 〔正末唱〕
0 0 0
〔紅綉鞋〕見如今聖明主仁慈寬惠因此上各偏邦進貢收拾則俺高麗國從 來忠0^誡實?0。喜遇着!今氣俺可便列丹歡則願的永長生福騫乾〔淨云〕國
主。這箇海東靑。是我拿住亂我跟着邊將打眉耍子么則見他從海那邊飛本落在樹么他害浜 0 0 0 0 0 0 0
了張着箇口肚裏又飢我將了去掇了 一盆水放在地下洒了一石榖子他眞箇飛將下來着我 0 -0 0 0 0
一把就拿住了怕你不信時着看去那穀子就都長出苗兒來了若種的高了明年飛將一羣海


000 0 0 0
東靑來多捉住幾箇養的熟了放飛耍子可不好〔國王云〕俺本國收得白鹿一隻可爲進貢之
I令人撺將那白鹿亂與邊將試看者。〔卒子云〕理會的。镩將白鹿亂〔二人捧白鹿上〕〔見科〕
〔國王云〕邊將。我將這白鹿進貢京師。你心下如礼〔正末云〕是好白鹿也。此乃天生珍I這兩
莊兒飛禽走1堪爲進貢之物也呵。〔唱〕 。
- II 0 0 0
〔滿庭芳〕託賴着天朝至德見如今吾皇萬壽洪福天齊則俺這萬邦朝覲臨
丹I 一齊頓首來儀。俺向那金鑾殿上呼萬氣向那玉堦前舞袖垂衣。齊賀着
000
昇平世正値着堯年舜日端的是大明一統錦華夷〔國王云〕令人便打點上等緞布
0 0 3 0 0
一千疋海東靑一連白鹿一隻明日是吉日良辰便索長行〔正末唱〕
0 0 0
〔什二月〕託賴着吾皇聖治平定了海外邊陲輔賀着當今宇宙端的國泰磐 石。則俺這高麗國人淸秀質?進獻這物色爲魁。〔國王云〕俺這高麗地面。孝順天I不
比其啟國王I〔淨云〕委實孝I〔正末唱〕
〔堯民歌〕I進獻這當今物色要希I則俺這海東靑世上最難得。料應來白
鹿少人,瓜更那堪路遠迢遙用心槪仰賀皇浓遙瞻近北祗祝賀着壽永向天 0 0000 000 地〔國王云〕令人收拾海靑者邊將多虧你用心令人將來賞你百兩白金表裏段疋酒餚茶飯其
孤本元明雜劇I萬國來朝 1〈二、


~ 餘隨I都着賞I管待以畢。加你爲邊關總領大將氣〔正末云7謝了國王。〔做拜科〕〔淨云〕我
0
也磕頭謝了〔正末唱〕
〔耍孩兒〕今日箇封官受賜1:0蒙遷#0加我總領邊關將職。不離了迎霜傲雪。
掛戎衣。練習成武藝神槪每日家披堅執銳扶王象我則待掛劍懸鞭保帝基
0 0- 0 0 0
烕鎭的無羣览則俺這。人强馬壯更和這水遶山圍〔國王云〕你且回去緊守需等
某進貢回還。再有賜賞也。〔正末唱〕
0 0 0
〔尾聲〕選良辰至漢朝用精兵緊趁隨俺如今進呈方物臨朝內視賀着聖壽
0 0 0 0 0
同天萬萬紀〔下〕〔淨云〕誰想今日國王賞賜許多東西我跟邊將回去到明年多拿幾箇來顯 0 0 0 0 0
的有孝心海靑肉世間少有香噴噴自然爽口依着我搗下些爛蒜白燥了正好吃酒〔下〕〔國
王云〕收拾方物完亂到晚日便索長松看了這幾般物也堪可進奉上I以表孝敬之心。異獸
靈禽自可誇。高麗誠敬入中華。饒你深山共深處。到頭都屬帝王家。〔下〕〔外扮河西國王率領
小河西上〕〔云〕國號河西近水私黃河九曲接崑I千濤雪浪浸天I落在平田潤萬民。某乃
河西國王是4俺這裡東連寧夏。西接土番。南近長I北臨紫80松盤澗拓浒炎夏萬斛清1檜 0 0 0 0 0 0 0
長山頭傲殘冬一天瑞雪春花豔豔看紅白桃李爭妍秋月輝輝觀翠碧梧桐競暮四時景物八


節風光異土偏邦那方下國目今漢祖高皇掌握乾坤山河一統喜遇萬壽之辰俺河西國別無
行禮之物。止有麒麟一隻。乃世之異I幷奇珍寶I某親身前去。進貢天輒以表孝心。地產麒嶙
0 0 00
異獸高誠心不避路途遙千里驅馳離國境方物堪宜獻大朝〔下〕〔外扮女直引小番上〕〔云〕 0 0 0 0 0
國居東虜號遼陽一片忠心奉上蒼悶來山後尋漳鹿閑時射獵布圍場某乃遼陽女直是也生 0 0 0 0 0 0
居野地長在山崗身無異錦輕羅不離貂裘鼠帽時遇漢高聖朝萬壽之辰俺女直人家別無希 奇物件。止不過馬匹爲先。挑選上等馬數百餘匹爲禮I直至神京進I走1遭去。遠赴京師錦 綉鄕。偏邦小國禮非常。親身率領登途路。直至天朝奉聖皇。〔下〕
第三折 :。
〔外扮曹參領卒子上〕〔云〕戶列簪櫻姓字I紫袍玉帶氣昂&重裀列鼎食天1名鎭華夷播 四丸小官乃曹參是也1:居沛郡人氏。立漢以來。累建其功。官拜上爵列侯之職。自從楚漢爭鋒。
髙祖聖九登基立篆天下太平。時遇萬壽之辰。有外國土番前來進I小官在元帥府中等候。令
0 6-0 0
人門首覷者等使臣來時報伏我知道〔卒子云〕理會的〔淨扮土番五人二人牽白虎二人牽 0 0 0 0
金錢豹同上〕〔云〕生長土番不是假則好步走不騎馬一日三頓吃狗肉爭柰沒買買魚齚我 乃土番大將虎兒不朶是I如今漢祖墼人生辰之90我這土番。無甚末孝順的物1+0把這兩箇
孤本元明雜劇!七 一涵芬樓藏砠
0 」 0 0 0 0 0 0
猫兒權當禮物這.一箇是白虎這一箇是金錢豹三千里路昨日早起離了土番今日晌午前後 0 0 0 00
可早來到京師也報伏去道有土番進貢來的使臣在門首〔卒子云〕你則在這裡等者喏有土
番進賈來的使臣在門首。〔曹參云〕着他過來。〔卒子云〕理會的。過去。〔淨云〕好看着猫I我先
過去。〔做見科〕〔曹參云〕你是那裡來的。〔淨云〕我乃土番使臣虎兒不朶。本國無甚末物#0有
兩箇猫I 1箇是白瓜一,箇是金錢豹。權當進貢的禮物。〔曹參云〕牽過來。我試看者。〔淨云〕牽
將過那兩箇猫兒I〔做牽虎豹見科〕〔曹參云〕是好異獸I 一隻金錢札一隻白I乃是驄虞
也。這兩莊走紙是國之祥瑞I0牽在一110令人便安排酒飯。管待使臣。可請文武官員觀氣着令
人請去。等衆位大人來時。報伏我知見〔卒子云〕理會的。〔外扮灌襲酈商高記同上〕〔云〕報國
行忠兔名顯播天見受爵身榮#0封侯宰相兔某乃灌罌是也。幼習戰免頗看兵書。立漢以况累
建其功。官封潁陰侯之職。此二位將軍。乃酈商高圮是也。今日土番使臣前來進I曹參大人有 0 0 0 0 0 0 0
請須索走一遭去報伏去道有潁陰侯來了也〔卒子云〕理會妁喏有潁陰侯來了也〔曹參云〕
道有I〔卒子云〕理會的。有I〔做見科〕〔灌嬰去〕大九俺三人來了也。〔曹參云〕將I等衆位 0 0 0 0
大人來者令人門首覷者〔卒子云〕理會的〔外扮周勃同申陽陸賈上〕〔云〕虎將週圍列數層 0 0 0-0 0 0
元戎將令召分明晃日刀鎗排劍戟戰馬咆哮敢戰爭某乃周勃是也自從楚漢爭鋒推倒霸王
—


―1111000^=5111118,111111 111111III 11111=111=1 匾8,^
封某爲絳侯之職。此二位將見乃申陽陸賈。今有曹參大人有I須索走一遭去。可早來1報伏|
去。有絳侯同二位將軍來了 I〔卒子云〕理會的有絳侯大人等來了也。〔曹參云〕道有氣
〔卒子云〕理會的。有象〔做見科〕〔周勃云〕大710俺三人來了 I〔曹參云〕將軍穩瓜令人門首
覷者。〔卒子云〕理會的。〔外扮王陵同張耳陳餘上〕〔云〕領將驅兵敢戰敵。臨軍對壘慣相紙旗
開取勝威風大。法令嚴明將令1某乃王陵是也。官拜安國侯之亂此二位將見乃張耳陳I今 0 0 0 0 0
有曹參大人有請須索走一遭去可旱來到也令人報伏去道有安國侯等來了也〔卒子云〕理
會的有安國侯等來了 I〔曹參云〕道有氣〔卒子云〕理會的。有I〔做見科〕〔王陵云〕大九 0 0 0 0 0
俺三人來遲勿罪也〔曹參云〕將軍還有衆位未來哩令人門首覷者〔卒子云〕理會的〔外扮呂 0 0 0 0
馬童柴武陳豨上〕〔云〕少年爲將統雄兵對壘相持曾慣經幾番臨陣敵軍怕平定華夷四海清
某乃呂馬童是也。官拜中水侯之職。這二位將氏乃柴武陳豨是也。今有曹參大人有氣不知有
何事商I俺同共走一遭去。可早來到也。報伏去。道有申水锭同衆將來了也。〔卒子云〕理會的。
I有中水侯同衆將來了也。〔曹參云〕道有請。〔卒子云〕理會的。有請。〔做見科〕〔呂馬童云〕大 0 0 0 0 0
人俺三人來了也〔曹參云〕等衆位將軍來者令人門首覷者〔卒子云〕理會的〔外扮樊噌楊, 喜楊武同上〕〔云〕擐甲披袍大丈先英雄敢勇有誰如。聲傳四海威風大。名播京師壯帝I某
孤本元明雜劇|萬國來朝 入、一涵芬樓藏版


乃樊嗜是也。官拜舞陽侯之I這二位將良乃赤泉侯楊I吳防侯楊武是也。今有曹參大人有 00 000 0 00
請不知有何事須索走一遭去可早來剽也報伏去道有舞陽侯來了也〔卒子云〕理會的喏舞
陽侯來了也。〔曹參云〕道有1^0〔卒子云〕理會的。有氣〔做見科〕〔樊嗜云〕大人請俺三710有何 0 0.0 0
,事商議〔曹參云〕等衆位將軍來者令人門首覷者〔卒子云〕理會的〔扮王翳'盧綰呂勝同上〕 , 0 0 0 0 0
,〔云〕題看兵書曉六韜刀鎗弓箭幼年學臨軍敢戰英雄將出馬迎敵武艺高某乃王翳是也官 0 0 0 0 0 0
拜杜衍侯之職此二位將軍乃盧綰呂勝是也今有曹參大人有請不知爲何事須索走一遭去
可早來到4報伏^0道有杜衍侯同衆將來了也。〔卒子云〕理會的有杜衍侯同衆將來了 4
〔曹參云〕道有I〔卒子云〕理會的。有I〔做見科〕〔王醫云〕大尤俺三人來遲。勿罪也。〔曹參
云〕還有衆位將軍未來哩。令人門首覷者。〔卒子云〕理會的。〔外扮陳平同隨何雍齒上〕〔云〕
狀貌堂堂七尺I英雄膽量有誰如。坐籌幃幄驅兵I威名四海播寰^0某乃陳平是也。官封曲
逆侯之職。此丁位乃大夫隨何。此一位乃什邡侯雍齒是4今有曹參大人有1不知爲礼須索 0 0 0 0 0
走一遭去報伏去道有曲逆侯同衆位大人來了也〔卒子云〕理會的喏有曲逆侯同衆位大人 0 0 000 0 0
來了也〔曹參云〕道有請〔卒子云〕理會的有請〔做見科〕〔陳平云〕大人俺三人來遲勿罪也 〔曹參云〕令人等韓元帥來I報伏我知^0〔卒子云〕理會的。〔正末扮韓信同英布彭越上〕
乂-丄.
68909
卜?乂,斤:丄-


〔云〕某乃韓元帥是也今有曹參大人有請二位將軍俺同共走一遭去〔唱〕
0 0 0 0
〔越調鬭鵪鶉〕則俺這漢國賢臣開疆展土三載亡秦五年滅楚想着俺定亂
0 0 I 0 0 0
安危驅兵率伍則俺這劉沛公怕甚末楚項羽當日箇宴設鴻門怎承望陰陵
0 0 0 0 0 0
間阻〔英布云〕想當日指鴻溝爲界先到咸陽劉項相^設鴻門筵會若非樊噌之勇豈能得脫鴻
門之狐自從推倒霸王。天下太平。山河一統也。〔正末唱〕
0 00
〔紫花兒序〕託賴着吾皇洪福端的是海量寬洪更那堪德勝唐虞〔彭越舌想
0 0 0 - 0 0 0 0
俺漢家衆將竭力盡忠赤心報國今日箇戶封八縣列鼎重裀封妻縻子託賴聖主洪福也〔正末唱〕
0 0 0 0
俺如今封妻縻子玉帶金魚I如今一統山河1帝居不枉了民安國富懾伏 的四海歸降。普天下朝覲鑾盧〔彭越云〕說話中間。可早來到也。〔正末云〕報伏去。道有韓
元帥三人下馬也。〔卒子云〕理會的。喏。有韓元帥下馬也。〔曹參云〕道有氣〔卒子云〕理會的。有
請。〔衆將做接見科〕〔正末云〕‘大人請俺I有何事商I〔曹參云〕元帥。今有土番進兩隻11
隻白虎謅虞。一隻金錢豹。生的異樣奇I此乃世之祥瑞。特請衆位將軍觀看。令人與那土番牽
過那走獸來。〔卒子云〕理會的。兀那土番九牽過那走獸氣〔淨云〕牽將過那兩儀猫兒來。〔衆
0 0 . 0 0 01
做看料〕〔英布云〕元帥看了這兩般異獸世之少有天下奇絕〔彭越云〕皆因是聖皇洪福所.|
^1本元明雜1111萬國來朝 九 1涵芬樓藏版|


以上天產禎祥出現也。〔正末云〕將軍言者當也。是好祥瑞也呵。〔唱〕
V 0 [— 、 0 0
〔鬼三台〕託賴着皇恩布皆因是天心助見如今千邦讚祝金錢豹共驄虞赴
神京帝1這的是偏邦土番孝意舒。更那堪禎祥瑞集皇上齓看了這異獸奇
0 0 0 0 0*0
絕堪比那先朝上古〔曹參云〕昔日春秋大周天下鳳凰來儀魯國麒麟出現今日大漢聖人 0 0 0 0
治世有此驄虞虎豹文武羣臣理營慶賀也〔唱〕
〔調笑令〕賀當今帝主定皇00感的這北狄南蠻和塞良當日那麒麟鳳儀天
0 0 0 0
呈物聖明君德化無虛則俺這千官百司文共武賀吾皇萬載安居〔淨云〕我這
0 0 0 0 0
兩箇猫兒是戏養熟的不問甚末東西都不吃他則好吃肉〔正末唱〕
〔秃厮兒〕呈孝意遠番獻象賀淸朝禮樂風I避不的風霜曉夜途路苦。臨京 驛守規I也波賓I 。
〔聖藥王〕俺可便興有#0心意見則這文臣武將定邊队則願的聖壽览外國 0 0 0 0
伏豈不聞聖明天子百靈扶則願的萬萬載定寰區〔曹參云〕着此使臣在館驛中
0 0 0 0 0 0 0
安下等各處進貢來全了時萬壽之辰文武官員祝延聖壽俺衆官員同共臨朝奏知聖人去來
〔正末唱〕


〔尾08則俺這文官武。職臨班部。一箇箇。披袍秉底賀4秦永長1播淸風。萬
萬十5〔下〕〔淨云〕大人的150着我且去館驛裏安I你衆人與我牽^0不要放了年。這兩箇猫兒。他 0 0 0 0 0
不是好性兒你衆人聽我交排我對你說的明白大腿上咬了 一口必定是流出血來〔下〕〔曹 0 0 0 0
參云〕令人將馬來俺衆官員回奏聖人去來異獸禎祥出土番遠來進貢入邊關納土稱臣臨 帝0則願的聖壽崇高似華III0〔下〕
第四折 。 。
〔蕭何引讀制官1員讚禮官一員同上〕〔云〕四方寧靜干戈I 一統乾坤樂太平。拜表稱臣當
慶I共祝當今讚聖明。小官蕭丞相是也。今日是璧人萬壽聖節。文武羣60千邦萬既齊列丹此 0 0 0 0 0 0 0
祝延聖壽你看那親軍謹衞武士金瓜錦衣花帽虎賁郞將列班部驚輿擺逍遙御馬梧枝鏺棒
班劍旌幢。戈矛鉞戟。傘扇飄調。是好嚴肅齊整也呵。來到這禁闕。等候文武羣60敢待來也。〔回
回國王引哈麻撒捧珍珠一盤小回回三人捧無瑕白玉二人牽狮子同上〕〔云〕某乃回回 0 0 0 0 000
國王是也離別了本國來到神京今日遇萬壽之辰引着小回回將奇珍異獸入金門進貢去來
〔安南國王引卒子四人二人捧寶山珊瑚樹二人牽四牙白象同上〕〔云〕某乃安南國王是I
0 0 0
自從離了本國來到京師今日祝延聖壽去來〔單于王引木朶剌奴厮哈二人捧貂鼠小番四 ⑷本元明雜^I萬國來朝|,,+1.1涵芬樓藏版人二人牽駱駝二人牽馬同上〕〔云〕某乃單于王是也自從來到京師今日是萬壽聖節小番 0 0
牽着駝馬等物祝延聖壽去來〔高麗國王引卒子六人二人托高麗布二盤二人牽白鹿二人
架海靑紅籠子同上〕〔云〕某乃高麗國王是I將此白鹿一^0海靑一 I高麗布二疋。與聖皇
祝走一遭去。令人快快的行。〔河西國王引小河西四人二人捧靈芝金寶瓶二人帝麒麟同 0 0 - 0
上〕〔云〕某乃河西國王是也今日祝聖壽朝見聖人小河西行勤些〔女直總管引小番四人
牽馬二匹同上〕〔云〕某乃女直總管是4小番牽着馬1250祝延窒壽去氏快快行。〔土番五人
二人牽白虎二人牽金錢豹同上〕〔云〕我乃士番是也。今日牽着這雨箇猫兜。金門裏祝壽去 0 0 0 0-00
來〔蕭何云〕兀那四夷人等將禎祥異獸擺列在丹墀等文武羣臣來全了時同見天顏衆公卿 敢待來4110^ 〔正末扮韓元帥同英布彭越張良曹參灌罌酈商柴武呂馬童周勃王陵樊噌陳平 王翳楊喜呂勝楊勝高圮申陽陸賈盧綰張耳陳餘陳豨隨何雍齒同上〕〔云〕今日是產人萬 ‘壽之辰。俺文武百見與聖上祝延萬壽去來。〔唱〕
〔雙調新水令〕賀吾皇洪福與天氚列千官百司歡樂。你看這千邦皆頓#0萬
國盡來輒喜氣冲篆我則見列鸞駕御堦道。〔英布云〕俺衆公卿秉符披袍。離了待漏院。
0 0 0 0 0 0
可早來到金門禁闕也〔彭越云〕元帥你看那龍池鳳沼翠繞珠圍寶檻雕欄花攢錦簇是好嚴整也呵〔張良云〕元帥今日文武羣臣披袍秉笏衣冠禮樂登金堦玉闕臨寶殿丹墀四夷進奇 000 0 0
珍異寶偏邦獻,走獸禎祥千邦拱手萬國來朝共祝萬年聖壽也〔正末唱〕
0 0 0
〔駐馬聽〕我則見文武眨僚秉笏當胷臨殿角眞乃是衣冠禮樂向丹墀拜舞
動簫韶。你看這靈禽異獸長威^^更和遠禎祥奇瑞開黃氣二齊的觀望I我
0 0 0 0 0 0
直等的御簾高捲祥光照〔蕭何云〕元帥來了也文武羣臣排列丹墀准備行禮聽集資鼓響 景陽鐘龜文東武西。披袍秉签。簪纓颭诞。環珮玎瓌。玉堦前拿起鞭鳴。金案上扇開簾捲。〔正末 唱〕
〔沽美酒〕。鳳凰鳴雞報08^0擁金門進臣1我則見鳳輦龍車擺列I更和這御 林軍雄I虎實將總英鼠
〔太平令〕金殿上開讀宣1仙音院聒耳笙氤丹墀畔戈矛踴鼠御堦前戎衣
0 0 0 0 0 0
花帽我渲锂望着聖朝帝堯瑞雲生祥光籠罩〔讚禮官云〕動樂〔樂作朝天子科〕〔正。 末同衆齊排住科〕〔讀制辭官讚禮官二人做搐案卓殿中放下科〕,〔樂止科〕〔讚禮官云〕跪。 〔芷末同衆做跪科〕〔讀制辭官案卓上拿起制辭來跪科〕〔做讀科〕〔云〕三齊王征西卜將軍 韓信氣恭惟皇帝陛下萬壽610文武羣60祝延慶良當今皇上洪福齊見勝堯舜禹湯之治I
孤本元明雜劇I萬國來朝 士 一涵芬樓藏版I,


過成康文景之寬仁四海來賓八方朝貢千邦納進歸依萬國稱臣拜表臣信等誠歡誠忭敬祝 0 0 0
萬萬歲壽〔讚禮官云〕俯伏〔正末同衆做俯伏科〕〔樂作朝天子兩句〕〔讚禮官云〕入笏〔正
末同衆做將牙笏揣在懷中科〕〔做叉手科〕〔正末唱〕
0 0
〔喬牌兒〕我將這象牙笏懷內着〔讚禮官云〕鞠躬〔正末同衆做鞠躬科〕〔正末唱〕聽讚 0 00
禮傳音耗8禮官5三舞蹈〔正末同衆做三舞蹈科^正末唱口袖雙垂三舞揚塵蹈8
禮官云〕跪。〔正末同衆齊跪科〕〔正末唱〕一齊的叩金楷膝跪着。〔讚禮官云〕山呼。〔正末同
衆齊云〕萬歲。〔讚禮官云〕山呼。〔正末同衆齊云〕萬亂〔讚禮官云〕再山呼。〔正末同衆齊云〕 0 0 - 0
萬萬歲〔讚禮官云〕出笏〔正末同衆做秉牙笏科〕〔讚禮官云〕俯伏〔正末同衆做俯伏科〕 〔正末唱〕
〔殿前歡勝禹紙賽湯秦〔讚禮官云〕興。〔正末同衆做平身科〕〔正末唱〕今日箇普天
率土賀天孤〔讚禮官5拜。〔正末同衆做拜科〕〔正末唱〕俺可便揚塵舞蹈忙呼吹〔讚
鱧官云〕正末同衆做平身科〕〔正末唱〕更那塔拱手低1〔讚禮皆云〕拜。〔正末同衆做拜
科;5〔正末唱〕我這裡聽鴻膽鳴讚巧。〔讚禮官5興。〔正末同衆做平身科〕〔正末唱」依禮 0 0 0
制合公道〔讚禮官云〕拜〔正末同衆做拜科〕〔正末唱〕俺今日朝帝闕忙瞻眺〔讚禮官


云〕興。〔正末同衆做平身科〕〔正末唱〕一齊的躬身拜1〔讚禮官云〕拜。〔正末同衆做拜科〕
〔正末唱〕齊視讚萬壽彌1〔讚禮官云〕1平#0〔正末同衆做平身科〕〔蕭何云〕今日文臣武
I慶賀萬年。祝壽已畢。洪福齊天樂太平。四方寧靜永無征。西戎東虜來朝賀。北狄南蠻拱帝良 0 0 0 0 0
文官定國山河壯武將安邦社稷興吾皇有烕禎祥現偏邦小國盡來庭率賓納土歸王化上表 0 0 0
稱臣讚聖明簫韶樂奏千官拜文武山呼萬歲聲
,題目 獻吉祥千邦進貢
正名 祝聖壽萬國來朝
小穀本
孤本元明雜劇I萬國來朝 士一 I涵芬樓藏版
Full Text

PAGE 4

Œ™]^´šrÇÈvÁ*™¿ÀWŒ™]^´ÀWÆÇȑ™34'ˆvÂÃÄ*™ÅÅÇÈWo­®v€Ä˜67l²98¡ß´Ôï‰àád:;
PAGE 5

™ÇÈì+lt­MMíîRRï_ð=efñÑ´ž;òvÑróôõöæ÷ø0MÊùúûü'jëh­ýŒþ*‘Ý 8'2nz˜r½ï¡z­ñÑ9¨ef×l‘Ý @¤ ]cdzK˜!"#­$ð%&'()ÀÁ*+Ãm,>-.Û#/Œœ}0Ž*‘Ý

PAGE 6

y}H+JK&Ny|wÇj.P5Q9R#%R “#$NxdUy*‘™34žJK'12ñòw#3NOmy*[_™34éìM̼456\27êÀ’™+'89:;r¼v‘Ý 4ÃÄ'/r¼*l²9<´8C=¡>Ÿ¸Øž6Ù?Ž#ÀÁB$®°±™'@348Â7êv'AÆXYZM­ÑvB4SJK­´%xyÛ#Ê|w“!#$CþA®[_™34rêv'N#3'D˜ZM­Ñv´EFGrÇÈ!l;8pqHBx Ûwœ®™­¼Á*'€˜ZM­Ñv9:;rD®8¡B¢£

PAGE 10

*ºÁpëê¯,-‘™½¾¼¿ÀI­vônŒ™]^´šjÀI­vÇnn™ÃÄÅvŒ™]^¢ÃžÅv™ZMæÃ.Šn¡ÅvÆÇș'(I­)*s‰.Šp/(Ž}€›v"@Xn™I­žv´‘¢¡Ëjstiur¼kð“#$NOmyìž"p/.Š´)Ž}'ƒ‘)+@ÎÅÆ,´)m#Œ}n=r‘Ý >,R.Š)¡÷Œv¡íÃI­×­Œ¼êÇÄ7ÚIqvë¯ìrÄðôÁ[ÃR\Á¼ÁpòMä¯û®óÁpŒÄõRq­®vápU÷ŒÁžÉiÃP¼ÚôŒÑ‘âvÁ´@Á,dq­p&

PAGE 11

p= .Šp/PpŽ)!ë_Hé¹{‘Ý #$%n* ™&'ÅB‘Ý

PAGE 16

h'Ö}5zo­®(×ؽº)*jÀyzkMÀW—z˜¸¹ºp»¼’™v'*½¾¼¿À'ÖÈ­vÁ*Œ™]^¢šÀ'Ö­vÁ*yz™¿ÀWŒ™]^´ÀWÆÇÈ!nϙkM+°vÂÃÄ*yz™3Ào­®ßvŸZM‡ˆ‰˜Œ™]^¢r¸È-ÙÚr™ÛÜÝÝÞßàŸ'áœÀ°ËÞâãäj¡åµp=ؾ¿'(¸)*'ûæ}5po(kÇ-po(çèÙÚ)*jÀyzkMÀW—z¸¹º»¼½¾¼¿ÀûæÈokMvÁ*Œ™]^´šÀDæÈokM vÁ*yz™¿ÀWŒ™]^¢ÀWÆÇȸ™kM+°vÂÃÄ*

PAGE 17

GInr'õöŽ¶¼½¾•Ÿ ™ìÊëéêëzìv'íd'4Sîê‡ï^ÃÄ}îðX‰ñê ‡}Š67:;
PAGE 18

½ŽÀ˜™¶ŒJK&]”|w*Ý ¦R”â)´.Ñ£Äꢣ‘Ý !®Â7@“vÁixy}HJK'1NOmy+'1:$—mM¼v ‘Ý

PAGE 19

)¢âžM³¡8š¡Öžµ´PkærÁp\E´)ñæv®yz™ZM­Ñv+'1mM¼vSTñekõv“dI4e:þhê´my@ª;®

PAGE 20

*ryÈhiHGôŽjklžµŸ ™+LM/0X~ùÁ12ÜÜ

PAGE 21

RdCDJ.KX~/0|EFFGHIJ†<Ì÷úD3Kr"LM‘Ý

PAGE 23

5|wxdNyˆ/-.Û#"œ=iÀÁâ€Ð.Pv$w9R5QCþðJ'´;8xK­!efiBÀjSTøbvkB\en r%mlm"='hJKV·xgÈ ÂÃ