Citation
祝聖夀萬國來朝

Material Information

Title:
祝聖夀萬國來朝
Added title page title:
Zhu sheng shou wan guo lai chao
Creator:
闕名
[S.n.] ( contributor )
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Chinese drama -- Ming dynasty, 1368-1644 ( LCSH )
Genre:
Drama ( MARCGT )
drama ( marcgt )
Spatial Coverage:
亞洲 -- 中國

Notes

Abstract:
Chinese court drama text
General Note:
The text of this title is in the public domain
General Note:
發表在《孤本元明襍劇》 第四卷 (北京 : 中國戲劇出版社, 1958)
General Note:
Published in: Gu ben Yuan Ming za ju, volume 4 (Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1958)

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
祝聖壽萬國來朝 闕名
第一折, 。
〔冲末扮西戎回卧國王引小回回上開〕生長西戎錦繡1異邦華夏口非I稱臣納貢歸王化。
奉獻天朝上表氧某乃西戎國回回國王是也。俺這裡東連沙爽I0接金城。南近黃礼北臨山1
四季風調雨I八節異錦奇I禾稼連无牛羊遍見人人善念看經。筒箇持齋把氣身披錦襖貂 0 0 0 0 0 0 0 '-
裘口食香酥美味偏邦小國侍奉天朝年年納土歸降歲歲稱臣拜表方今大漢聖人卽位一統
中鼠某今收拾方物。一來賀萬壽聖節。二來行慶賀之禮。俺西戎國別無甚禮物。收拾奇珍異I
無瑕白玉。近來山中射1收得靑獅子一隻。乃世間異1正可進貢天1小回回喚哈麻撒來氣
〔小回回云〕列別哈麻1老太師喚你哩\淨扮哈麻撒上〕〔云〕我是西戎小回回。好吃哈哩和 0 0 0 0 0
蜜食天生兩箇窩窩眼一箇鼻子似擂糙我乃回回國老太師手下哈麻撒是也正在叫佛樓上
聽的說老巴八呼110須索走一遭去。小回回報伏去。道有哈麻撒來了也。〔小回回云〕你等着。我 0 0 0 0 0
報伏去太師哈麻撒來了〔國王云〕着他過來〔小回回云〕列別着你過去哩〔做見科〕〔哈麻 撒云〕國王喚哈麻1有甚末勾^0〔國王云〕我如今前往天朝進貢去。你收拾奇珍異物。寶貝
孤本元明雜劇I,萬國來朝 !,,|1 : ,: 一涵芬樓藏版


金斑。無瑕白玉。幷靑獅子一隻。都完備了末。〔哈麻撒云〕投到國王說呵。我都打點的停當了
也。那靑獅子好吃螃I着我多加上些鹽醋兒。吃的飽了。放籠兒哩上架兒^10〔國王云〕旣然完
備了呵。便索投降。拜見天朝。則今日點差手下人基跟某前去。直至大國京師進I走一遭去。西
戎夏國辦虔誠。路遠迢遙緩緩^0離別境土登途路。進貢中華赴帝I〔下〕〔哈麻撒云〕則今日
跟着老太師。去大國京師進1-0走一遭去。疾忙離了叫佛樓。多帶羊肉共酥I衆人若是不依我。
惱了回回纏破罷〔下〕〔外扮蕭何引卒子上〕〔云〕立漢興劉封懿侯。亡秦滅楚以歸休。太平豐
稔民安樂。輔佐華夷萬萬I小官乃蕭何是也。祖居豐沛人氏。立漢以來。頗有功鼠封秦府I約
法三氧官拜鄭侯丞相之職。自從楚漢交鋒。推倒霸王。扶立漢主。V統山河。天下太平。國號大漢。
高祖登基。漢皇誓曰。非垓下有功者必不封侯。非姓劉者不封王@0今聖主萬壽之辰。命文武公
卿。祝延慶壽。東虜西戎。南蠻北狄。徧邦小亂都來朝1進奉奇珍異^0禎祥等I拜表稱臣。共祝
蜜氮今在於相亂可請衆官商議。令人請張子房來卷〔卒子云〕理會的。〔外扮張良上〕〔云〕八 0 0 000
卦神機接陰陽扶持社稷展封疆當時不進圯橋履怎得神策立高皇貧道姓張名良字子房韓 0 0 000 0 0
國阜城人也家世相韓因始皇滅韓某因求壯士爲韓報寃用百餘斤鐵糙擊始皇於博浪沙中 誤中副車。不得已逃難於下郊。遇黃石公於圯^0受素書三I伐秦皇之不匕扶明主之有I滅


楚興劉。山河一統。謝聖恩可憐。加某爲留侯之職。今日令人來報。蕭丞相有請不知何事商議須 0000 0 0 0
索走一遭去可早來,到報伏去道有子房來了也〔卒子云〕理會的喏留侯大人來了也〔蕭何
云〕道有氣〔卒子云〕理會的。有1〔做見科〕〔張良云〕丞相請貧道I有何事商I〔蕭何云〕 0 0 0
特請大人有事商量令人請九江王來者〔卒子云〕理會的〔外扮英布上〕〔云〕滅楚交兵百戰 0 0 0 0 0 0
場橫擔丈八火尖鎗扶持宇宙安邦將興劉立漢九江王某乃大將英布是也輔佐漢主滅楚興 000-00 000
,劉官拜九江王之職令人來報蕭丞相有請不知何事須索走一遭去可早來到也報伏去道有 0 0 0 0 0 0 0
九江王來了也〔卒子云〕理會的喏九江王來了也〔蕭何云〕道有請〔卒子云〕理會的有請 0 0 0 , 0
〔做見科〕〔英布云〕丞相請某來有何事〔蕭何云〕將軍請你來有事商量令人請大梁王來者
〔卒子云〕理會的。〔外扮彭越上〕〔云〕楚漢爭鋒恰定兔威名虎將顯英亂封侯建節扶廊)10滅 0 , 0 0 0 0 0
楚興劉立漢朝某乃大將彭越是也佐於沛公麾下爲將自從推倒霸王高皇治世一統寰區四
方寧說加某爲大梁王之I今有蕭相國令人來象不知有何事。須索走一遭去。可早來到也。令 0 0 0 0 0 0 。』
人報伏去道有大梁王來了也〔卒子云〕理會的喏大梁王來了也〔蕭何云〕道有請〔卒子云〕
理會的。有I〔做見科〕〔彭越云〕彭越來遲。丞相勿難也。〔蕭何云〕不敢不I令、人請韓元帥來 0 0 0 00
者〔卒子云〕理會的〔正末扮韓信上〕〔云〕某乃韓信是也乃淮陰下湘人氏棄楚歸漢蕭丞相
孤本元明雜劇I萬國來朝
,二 1涵芬樓藏版


三薦登壇拜某爲征西兵馬大元帥破楚大將軍某十面埋伏將項羽逼至烏江自刎而亡天下 太平。八方寧靜。謝聖恩加某爲三齊王之職。今有蕭丞相令人來I不知有何事商I須索走一 遭去。〔唱〕
0 0 0 0 0
〔仙呂點絳唇〕自從棄楚歸劉盡心忠厚無虛謬寶劍橫秋得志名成就
0 0 0 0
〔混江龍〕扶立起漢朝宇宙亡秦滅楚已封侯則我這肘懸金印馬跨神彪我
向那九里山前排猛1三秦席捲定神1自從這捧轂推輪後。〔云〕非韓信說大1*0
黾3則爲我經綸天地。更那堪武藝滑氣〔云〕可早來到I報伏去。道有韓元帥來了也。 、 0 0 0 0 0 0
〔卒子云〕理會的喏韓元帥來了也〔蕭何云〕道有請〔卒子云〕理會的有請〔做見科〕〔正末 0 0 0 0000
云〕丞相某已來遲勿罪也〔蕭何云〕不敢不敢元帥請衆位將軍來別無他事自從楚漢爭 00 0 0 0 0 0 0 0
鋒交兵未定投至得三載亡秦五年滅楚推倒霸王滅項興劉高祖登基天下太平四方歸順永 享昇平之世I〔正末云〕西楚項羽。鏖兵血戰。十年縱橫宇宙。後來自刎於烏江。好可憐人也。 〔唱〕
〔油葫蘆〕想着他I鼎拔山空自轧可原來不到頭。想着俺鎏兵血戰不停齓 看了他縱橫社稷能爭1150到今日烏江自刎空偃龍〔張良云〕項羽無仁無篆天使敗

II


亡也〔正末唱〕負前盟不義心逞英雄德不修全不念敵兵苦戰黎民瘦這的是 天意怎干休。
〔天下樂〕俺如今背暗投明將巧計1暗度渲陳#0明將那棧道1今日箇立
功勳赫然名未I宴鴻門枉用孤喑嗚聲生自1怎如這斬白蛇志氣既〔英布
0 000 0 0 0 0
云〕元帥想俺漢家將人人驍勇箇箇忠良旗開扶社稷出馬定江山困來馬上眠渴飮刀頭血 枕弓沙印月。掛甲地生龜到今日封侯拜1廄子封氯非同容易4〔正末唱〕
〔那吒令〕想着俺武將每相持戰免更那堪立功勳端的應00定山齓扶帝象 天長。地九斬1全謀嗔1.擒,悅神機1皆00是天肩相投。〔1越云〕如。今君奮
10河淸海氣官淸法正。黎庶歌謠3爲臣者要赤心報既竭力盡中I領兵爲將。出馬迎敵。鋒尖搠成
劉社稷。鞭稍打就漢乾坤。〔正末唱〕
0 0 0 0
〔鵲踏枝〕爲將的統戈矛擁貔貅都則要竭力全忠捨命剛求見如今屬項羽 似風搖畫亂敗敵兵似水上浮1〔張良云〕丞相。俺文武公卿。扶漢以來。建功立象爲文者
調和鼎I燮理陰陽。爲武者冲圍破I斬將奪旗。蕩羣雄干戈寧靜。託賴着聖明主洪福齊天。喜 遇太平之盛世也。〔正末唱〕
如^!元明雜劇|网萬國來朝々 三 「涵到剩翻—卿


〔寄生草〕文官每整黎民居文1武將每統雄兵敢戰东文官每理綱常風化
0 0 0
無昏晝武I每定江山掃蕩平賊寇武和文用忠誠勤苦甘心受託。賴着當今
萬乘量寬洪。則願的磐石一統江山1〔蕭何云〕自從滅項興I天下太平。當今聖主萬 0 0 0 000 0 0
一^之辰俺文武羣臣祝壽慶賀見今東虜西戎南蠻北狄四夷向化進貢天朝共祝萬年聖壽也
0 0 0 0 6
〔正末云〕丞相你文武官員謹辦虔心同賀天顏祝延璧壽也〔張良云〕丞相便差人前去關津
隘口。迎接各國使150有何不可。〔蕭何云〕俺衆官暫I且回私宅中去I〔正末唱〕
0 0 0
〔賺1〕噜如今忠義!家邦!讚當今壽寶殿屬筵進酒見如今東虜西1堅 意故賀吾皇萬載千I志無I致令的四海歌軀。百姓每稅輕差得自I他 每都香次滿斗齊賀,堯年時候I願的永綿綿1獻在龍鑑3〔英布云〕0
相勿I某回府中去也。楚漢爭鋒纔定也八千兵散衆英I烏江自刎歸泉13海寧靜立皇朝。 〔下〕〔彭越云〕某&與丞相暫I等各國使臣來到。再做商議。令人將馬來。亡秦滅楚惡相屯文 臣武將定華氮萬壽齊天當慶1進奉天朝拱帝基。〔下〕〔張良云〕丞相。外國使臣來1共祝天 顏。小官吿回者。令人將馬I定亂除危韓元帥。安邦立國漢蕭I山河一統皆歸既萬民齊賀太
平歌。〔下〕〔蕭何云〕衆將去了 4小官無甚義令人將馬來且回私宅I垓下交兵惡戰I興劉
||^|||^||||^|||^||||||||||^||||^||^|||^||^^|^|


滅楚定邊氣時逢萬壽昇平世。文武羣臣祝璧皇。〔下〕
第二折
〔外扮安南國引蠻子上〕〔云〕江南地煖世間I山水相連雲霧I四時不謝花開1八節風光
景物I某乃安南國王是I俺這裡海闊山I波濤水1人人赤肌箇箇鬅530能開硬I快使標
餘。見如今天朝大亂漢祖開基。一統中氣四方進貢。營今帝主萬壽之辰。俺本國別無甚方I所
有牙I乃交南異I幷寶貝金I某將領部從人I乘舟入境。直至京師進I走一遭去。安南牙
象最爲I玩好金珠寶物^0謹辦誠心歸帝I當今噩壽與天齊。〔下〕〔外扮單于王領小番上〕
〔云〕北塞沙陀風勢寒。平沙漠漠草斑斑。圍場射獵飛鷹犬。野馬山獐取次看。某乃單于王是也。
I 生居塞北。長在沙陀。能騎劣馬。善拽雕弓。駝馬成羣。牛羊遍野。方今大國漢祖開I山河一統。四 0 0 0 0 00
海歸降時逢萬壽聖節俺番邦正營慶賀別無甚物選揀上等細馬峯駝可爲進貢禮物則今日
打點完I將領小番。直至京師朝I走一遭去。小番喚將木朶剌來者。〔小番云〕我叫他去。木朶
0 0 0 0 0
剌那顏喚你哩〔淨扮木朶剌上〕〔云〕騰克里喚做靑天哈搽兒喚做地下打剌酥喚做好酒紫 0 0 0 0 0 0 皮蒜喚做忒刺某乃單于王手下頭目木朶剌便是生長塞北住在沙陀則索皮襖沒有紗羅正
0 0 0 3 0 0 在帳房裏咽骨頭那顏喚我不知有甚末事小番報优去木朶剌來了也〔小番云〕我報去木朶
孤本元明雜劇|萬國來朝 四 一涵芬樓藏版,


剌來了也〔單于云〕着他過來〔小番云〕木朶剌過去〔做見科〕〔木朶剌,云〕那顔叫木朶剌有
甚末勾I〔單于云〕我今要往天朝進貢去。我着你選揀的馬1250有了 I〔木朶剌云〕那顏分付
我的勾I怎末敢差了。選了一百匹高頭細馬。昨日晚夕。那失剌温又下了箇馬廠兒。〔單于云〕
你且一壁有免小番喚將奴厮哈來克〔小番云〕我叫去。奴厮哈在那80那顏喚你哩。〔丑扮奴
厮哈上〕〔云〕不會讀書不識氣不犯邊廷不惹事。天朝大國漢兒人。出來的都叫我做臊達么
某乃奴厮哈是也。騎不的劣I拽不的硬弓。快吃米^0一頓十斤。正在帳房裏打壁石耍‘子。單于 0 0 0 0 0 0 0
那顏喚我不知有甚末事我走一遭去報伏去奴厮哈來了〔小番云〕你則在這裡奴厮哈來了 〔單于云〕着他過I〔小番云〕着你過I〔做見科〕〔奴厮哈云〕叫我來有甚末勾I〔單于云〕 我分付你選揀的上等峯I有了既〔奴厮哈云〕那顏分付我的150誰敢差了。選下一百箇駱I 每一箇奥子上等上箇木頭的叉1縛上一根長皮1都放在山坡裏唱螺蛳哩。〔單于云〕旣然
都有了也。不敢遲亂則今日將領小番。送進貢禮I直至大鼠朝見聖九走一遭先漢祖寬恩福
0 0 0 0
壽高文臣武將衆英豪番邦納土離沙塞親將駝馬獻天朝〔下〕〔木朶剌云〕則今日踉着單于 0 0 0 0 0 0
王便索天朝進貢走一遭去便往京師去的疾則宜上緊不宜遲駝馬牛羊都進了回家買箇驢 子I〔下〕〔奴厮哈云〕則今日趕着駝I跟着那顏進貢去來。孝順心敬奉天朝。北方人方顯心也、一^.鉍爸」

虔刺螞皮買上兩箇回來家做箇披肩〔下〕〔外扮高麗國王領卒子上〕〔云〕山水相連數千重
民豐國富逞英I戰馬空嘶絕對壘。名播遼陽鎭海I某乃高麗國王是I方今大漢聖人卽I 0 0 0 0 0 0 0
丁統寰區四方納進天下太平近聞塵主萬壽之辰某欲要收拾方物進貢天朝祝延聖壽以表
孝心。今日在府中閑坐。令人看着去。有邊將來時。報我知I〔卒子云〕理會礼〔淨扮高麗頭目
架海靑上〕〔云〕從小生在高麗國。非言快語好說嘴。前夜晚夕盹睡#0老鼠拖了一條1我乃
高麗國邊廷上頭目高高上的便是。昨日趿着邊將大人打圍耍子去。則見海那邊飛過這箇雪
白的蟲蟻I上面有些花花的黑道兒落在樹上張着口。原來是肚裏飢害渴70我舀了 一盆水 0 0 0 0 0 0 0
來放在地下洒了 一石穀子他看見眞箇飛將下來了着我跑向前去一把拿住我說是箇白鷹 0 0 0 0 0
我們邊將說不是白鷹是箇海靑我說怎末是海靑他說海靑是祥瑞我想來祥也則是想瑞是 渴睡。他想起那山裏來他便渴睡70我說道那裡用I邊將說獻與國王去。好歹有些賞I我把 這箇蟲I架在手I等着邊1這早晚敢待來也。〔正末扮邊將上〕〔云〕某乃高麗國邊將是I 收得海東靑一 I此乃靈禽異1世之無110不敢隱氣獻與國王^ 一遭去也呵。〔唱〕
〔中呂粉蝶兒〕自從俺威鎭高1皆因是武王朝受封之I俺如今順天朝進
0 0 0 0 0 : 0
貢歸依鎭邊關行忠正祛除草昧則俺這地境爲奇收的這海東靑一連爲貴
孤本元明雜劇I萬國來朝
五
涵芬樓藏版〔淨云〕這箇白蟲蟻兒正好獻與國王去你看圓圓的兩箇眼兒尖尖的一箇嘴兒〔正末唱〕 〔醉春我如今呈獻與眉王1補靈禽須進110若是俺賢王見了意生I端 的是1盍I0爲我至意誡。心。忠肝義00我可也並無偏I〔淨云〕說着話可早來到
也。走了一日左右。則在這裡。〔正末云〕報伏去。道有邊將來見國50〔卒子云〕理會的I今有邊
將來見國王。〔國王云〕着他過亂〔卒子云〕理會私着你過I〔芷末云〕令人架着海東靑。趿我 0 0 0 0 0 0
過來〔做見科〕〔云〕小官乃邊將是也收得海東靑一連乃靈禽異鳥世之無價特來獻與國王 0 0 0 0-0 0
〔國王云〕邊將你來的正好我如今收拾方物要去大國京師進貢天朝祝延聖壽不想你獻此
一連海東#0端的是靈禽異良|世之絕見正是俺高麗國孝敬心腸。這的是聖明天I百靈扶I
〔正末唱〕
〔紅綉鞋〕見如今聖明屯仁慈寬氣因此上各偏邦進貢收1則俺高麗國從 來忠0#誡1今。喜遇着當。今氣俺可便列丹—則願的永長生,壽齊〔0!〕國
主。這箇海東#0是我拿住來我跟着邊將打圍要子么則見他從海那邊飛來落在樹I他害渴
了。張着箇口。肚裏又飢。我將了去掇了一盆水。放在地下.'0洒了一石穀么他眞箇飛將下來。着我 0-0 0 0 0
一把就拿住了怕你不信時着看去那穀子就都長出苗兒來了若種的高了明年飛將一羣海
^981080008991


東靑亂多捉住幾I養的熟70放飛耍子。可不好。〔國王云〕俺本國收得白鹿一隻。可爲進貢之 I令人捧將那白鹿氣與邊將試看者。〔卒子云〕,理會的。镩將白鹿亂〔二人捧白鹿上〕〔見科〕 〔國王云〕邊將。我將這白鹿進貢京師。你心下如仏〔正末云〕是好白鹿也。此乃天生珍1這兩 莊兒飛禽走1堪爲進貢之物也呵。〔唱〕
〔滿庭芳〕託賴着天朝至德。見如今吾皇萬氣洪福天気則俺這萬邦朝覲臨
0 0 0 0
丹陛一。齊頓首來儀俺力那金鑾殿上呼萬歲向那。玉堦前舞袖垂衣齊賀着
昇平世。正値着堯年舜日。端的是大明一統錦華夷。〔國王云〕令人便打點上等鍛布
0 000 0
一千疋海東靑一連白鹿一隻明日是吉日良辰便索長行〔正末唱〕
〔0±一月〕託賴着吾皇聖氣平定了海外邊睡。輔賀着當今宇既端的國泰磐 石。則俺這高麗國人淸秀督?進獻這物色爲魁。〔國王云〕俺這高麗地面。孝順天朝。不
比其,餘國王I〔淨云〕委實孝既〔正末唱〕
〔堯民歌〕I進獻這當今物色要希I則俺這海東靑世上最難得。料應來白
!少人紙更那堪路遠迢。遙,心槪仰1皇亂嗔瞻近北鼻祝賀着。壽永向。天 狐〔國王云〕令人收拾海靑者。邊將。多虧你用心。令人將I賞你百兩白4:表裏段疋。酒餅茶I其 ^1本元明雜裂萬國來朝,~I 一,涵芬樓藏^‘


餘隨從都着賞賜管待以畢加你爲邊關總領大將軍〔正末云7謝了國王〔做拜科〕〔淨云〕我
0
也磕頭謝了〔正末唱〕
0 000
〔耍孩兒〕今日箇封官受賜賞蒙遷貴加我總領邊關將職不離了迎霜慠雪
掛戎衣。練習成武藝神槪每日家披堅執銳扶王1我則待掛劍懸鞭保帝基。
0 0- 0 0 0
烕鎭的無羣呢則俺這。人强馬壯更和這水遶山圍〔國王云〕你且回去緊守邊關等
某進貢回還。再有賜賞也。〔正末唱〕
0 0 0
〔尾聲〕選I辰至漢朝用精兵緊遵隨俺如今0?王方物臨。朝內視賀着聖。壽
同天萬萬紅〔下〕〔淨云〕誰想今日國王。賞賜許多東西。我跟邊將回去。到明年多拿幾箇^50顯 0 0 0 0 0
的有孝心海靑肉世間少有香噴噴自然爽口依着我搗下些爛蒜白燥了正好吃酒〔下〕〔國
王云〕收拾方物完I到晚日便索長讯看了這幾般物#0堪可進奉上^0以表孝敬之心。異獸 0.0 0 0
靈禽自可誇高麗誠敬入中華饒你深山共深處到頭都屬帝王家〔下〕〔外扮河西國王率領
小河西上〕〔云〕國號河西近水I黃河九曲接崑I千濤雪浪浸天I落在平田潤萬民。某乃
河西國王是也。俺這裡東連寧夏。西接土番。南近長狐北臨紫実I0盤澗鉱浒炎夏萬斛淸I檜 0 0 0 000 0
長山頭傲殘冬一天瑞雪春花豔豔看紅白桃李爭妍秋月輝輝觀翠碧梧桐競暮四時景物八


節風光異土偏邦那方下國目今漢祖高皇掌握乾坤山河一統喜遇萬壽之辰俺河西國別無 行禮之物。止有麒麟一隻。乃世之異I幷奇珍寶I某親身前去。進貢天輒以表孝心。地產麒麟 異獸I誠心不避路途1千里驅馳離國境。方物堪宜獻大1〔下〕〔外扮女直引小番上〕〔云〕 國居東虜號遼陽。一片忠心奉上良悶來山後尋漳鹿。閑時射獵布圍I某乃遼陽女直是也。生 居野地。長在山1^0身無異錦輕羅。不離貂裘鼠帽。時遇漢高聖朝萬壽之辰。俺女直人家。別無希 奇物件。止不過馬匹爲先。挑選上等馬數百餘匹爲禮I直至神京進I走1遭去。遠赴京師錦 綉鄕。偏邦小國禮非常。親身率領登途路。直至天朝奉璧皇。〔下〕
第三折
〔外扮曹參領卒子上〕〔云〕戶列簪櫻姓字I紫袍玉帶氣昂&重裀列鼎食天)&0名鎭華夷播
0 0 000 0 0
四方小官乃曹參是也祖居沛郡人氏立漢以來累建其功官拜上霄列侯之職自從楚漢爭鋒 0 0 0 0 0 0
髙祖聖人登基立業天下太平時遇萬壽之辰有外國土番前來進貢小官在元帥府中等候令
0 6 0 0
人門首覷者等使臣來時報伏我知道〔卒子云〕理會的〔淨扮土番五人二人牽白虎二人牽 金錢豹同上〕〔云〕生長土番不是假。則好步走不騎馬。一日三頓吃狗肉。爭柰沒買買魚I我 乃土番大將虎兒不朶是I如今漢祖璧人生辰之90我這土番。無甚末孝順的物#0把這兩箇
,^1儿明雜劇!, 七 一涵芬樓藏⑽猫I權當禮物這.一箇是白I這一箇是金錢乳三千里I昨日早起。離了土番。今日晌牛前鉱 0 0 0 0 0
可早來到京師也報伏去道有土番進貢來的使臣在門首〔卒子云〕你則在這裡等者喏有土
番進貢來的使臣在門首。〔曹參云〕着他過來。〔卒子云〕理會的。過去。〔淨去〕好看着猫I我先
過去。〔做見科〕〔曹參云〕你是那裡來的。〔淨云〕我乃土番使臣虎兒不朶。本國無甚末物I有
兩箇猫兒。一箇是白^0一@是金錢豹。權當進貢的禮物。〔曹參云〕牽過I我試看者。〔淨云〕牽
將過那兩箇猫兒I〔做牽虎豹見科〕〔曹參云〕是好異獸I 一隻金錢札一隻白I乃是驄虞 0 0 0 0 0 0 0
也這兩莊走獸是國之祥瑞且牽在一壁令人便安排酒飯管待使臣可請文武官員觀看着令 人請去。等衆位大人來時。報伏我知見〔卒子云〕理會的。〔外扮灌罌酈商高祀同上〕〔云〕報國 行忠泰名顯播天配受爵身榮#0封侯宰相家。某乃灌罌是也。幼習戰1頗看兵書。立漢以丸累 建其功。官封潁陰侯之職。此二位將I乃酈商高紀是也。今日土番使臣前來進1曹參大人有 1須索走一遭去。報伏去。道有潁陰侯來了也。(卒子云〕理會的有潁陰侯來了 4〔曹參云〕 道有I〔卒子云〕理會的。有1〔做見科〕〔灌嬰去〕大710俺三人來了 I〔曹參云〕將I等衆位 大人來者。令人門首覷者。〔卒子云〕理會的。〔外扮周勃同申陽陸賈上〕〔云〕虎將週圍列數1 元戎將令召分明。晃日刀鎗排劍戟。戰馬咆哮敢戰爭。某乃周勃是也。自從楚漢爭氣推倒霸王。
封某爲絳侯之職此二位將軍乃申陽陸賈今有曹參大人有請須索走一遭去可早來到報伏 0 0 000 0
去有絳侯同二位將軍來了也〔卒子云〕理會的喏有絳侯大人等來了也〔曹參云〕道有請 0 0 0 0 0
〔卒子云〕理會的有請〔做見科〕〔周勃云〕大人俺三人來了也〔曹參云〕將軍穩便令人門首
覷者。〔卒子云〕理會的。〔外扮王陵同張耳陳餘上〕〔云〕領將驅兵敢戰敵。臨軍對壘慣相克旗
開取勝威風大。法令嚴明將令亂某乃王陵是I官拜安國侯之氣此二位將軋乃張耳陳I今 0 0 0 0 0
有曹參大人有請須索走一遭去可早來到也令人報伏去道有安國侯等來了也〔卒子云〕理 0 0 0 0 0 0 0
會的喏有安國侯等來了也〔曹參云〕道有請〔卒子云〕理會的有請〔做見科〕〔王陵云〕大人 0 0 0 0 0
俺三人來遲勿罪也〔曹參云〕將軍還有衆位未來哩令人門首覷者〔卒子云〕理會的〔外扮呂 0 0 0 0
馬童柴武陳豨上〕〔云〕少年爲將統雄兵對壘相持曾慣經幾番臨陣敵軍怕平定華夷四海淸 0 0 0 0 0
某乃呂馬童是也官拜中水侯之職這二位將軍乃柴武陳豨是也今有曹參大人有請不知有 何事商議。俺同共走一遭去。可早來到也。報伏去。道有中水锭同衆將來了也。〔卒子云〕理會的。 I有中水侯同衆將來了也。〔曹參云〕道有請。〔卒子云〕理會的。有請。〔做見科〕〔呂馬童云〕大 710俺三人來了也。〔曹參云〕等衆位將軍來者。令人門首覷者。〔卒子云〕理會的。〔外扮樊噌楊 喜楊武同上〕〔云〕擐甲披袍大丈丸英雄敢勇有誰如。聲傳四海威風大。名播京師壯帝I某
孤本元明雜劇|萬國來朝
人
涵芬樓藏版乃樊噌是也官拜舞陽候之職這二位將軍乃赤泉侯楊喜吳防侯楊武是也今有曹參大人有
I不知有何^0須索走一遭去。可早來剽4報伏去。道有舞陽侯來了也。〔卒子云〕理會的舞
陽侯來了 4〔曹參云〕道有I〔卒子云〕理會队有1〔做見科〕〔樊嗜云〕大人請俺三儿有何 0 0 0 0
事商議〔曹參云〕等衆位將軍來者令人門首覷者〔卒子云〕理會的〔扮王翳盧綰呂勝同上〕
〔云〕題看兵書曉六I刀鎗弓箭幼年氣臨軍敢戰英雄將。出馬迎敵武艺高。某乃王翳是也。官
拜杜衍侯之I此一一位將亂乃盧綰呂勝是I今有曹參大人有象不知爲何^0須索走一遭去。
可早來到4報伏^0道有杜衍侯同衆將來了也。〔卒子云〕理會的有杜衍侯同衆將來了4110^
〔曹參云〕道有1〔卒子云〕理會的。有I〔做見科〕〔王翳云〕大710俺三人來遲。勿罪I〔曹參
云〕還有衆位將軍未來哩。令人門首覷者。〔卒子云〕理會的。〔外扮陳平同隨何雍齒上〕〔云〕
狀貌堂堂七尺軀。英雄膽量有誰如。坐籌幃幄驅兵隊。威名四海播寰@0某乃陳平是也。官封曲
逆侯之I此一位乃大夫隨何。此一位乃什邡侯雍齒是&0今有曹參大人有I不知爲I須索
定一遭去。報伏去。道有曲逆侯同衆位大人來了 4〔卒子云〕理會的有曲逆侯同衆位大人 0 0 0 000 0
來了也〔曹參云〕道有請⑺卒子云〕理會的有請一:做見科」〔陳平云〕大人俺三人來遲勿罪也 〔曹參云〕令人等韓元帥來I報伏我知1〔卒子云〕理會的。〔正末扮韓信同英布彭越上〕


〔云〕某乃韓元帥是也今有曹參大人有請二位將軍俺同共走一遭去〔唱〕
〔越調鬭鵪鶉〕則俺這漢國賢臥開疆展土。三載亡1五年滅1想着俺定亂
0 0 0 0 0
安危驅兵率伍則俺這劉沛公怕甚末楚項羽當日箇宴設鴻門怎承望陰陵
0 0 0 0 0 0
間阻〔英布云〕想營日指鴻溝爲界先到咸陽劉項相持設鴻門筵會若非樊噜之勇豈能得脫鴻 門之1自從推倒霸王。天下太平。山河一統也。〔正末唱〕
@糸花兒08託扇着吾皇。洪&贿的是,量寬吼更那崎德勝唐良〔0!舌想
俺漢家衆1竭力盡中I赤心報亂今日箇戶I八I列鼎重1封妻廄子。託賴聖主洪福也。〔正末唱〕
0 0 0 0
俺如今封妻庭子玉帶金魚上如今一統山河,帝居不览了民安國肩懾伏
的四海歸I普天下朝覲鑾魏〔彭越云〕說話中間。可早來到也。〔正末云〕報伏去。道有韓 00^0, 0 0 0
元帥三人下馬也〔卒子云〕'理會的喏有韓元帥下馬也〔曹參云〕道有請〔卒子云〕理會的有
鲭。〔衆將做接見科〕〔正末云一大人請俺I有何事商I〔曹參云〕元帥。今有土番進兩隻11 0 0 0 0 0
隻白虎驕虞一隻金錢豹生的異樣奇絕此乃世之祥瑞特請衆位將軍觀看令人與那土番牽 過那走獸來。〔卒子云〕理會的。兀那土番九牽過那走獸^0〔淨云〕牽將過那兩儘猫兒來。〔衆 做看科〕〔英布云〕元帥。看了這兩般異獸。世1少有。天下奇亂〔彭越云〕皆因是聖皇洪福。所.
5^I本元明雜劇|萬國來朝
九
涵芬樓藏版


以上天產顧祥出現也。〔正末云〕將軍言者當也。是好祥瑞也呵。〔唱〕
'’ 0 、 、 0 0
〔鬼三台〕託賴着皇恩布皆因是天心助見如今千邦讚視金錢豹共驄虞赴 神京帝都。這的是偏邦土番孝意舒。更那堪漏祥瑞遵皇上齓看了這異獸奇 絕。堪比那先朝上古。〔曹參云〕昔日春秋。大周天I鳳凰來儀。魯國麒麟出現。今日大漢聖人
治#0有此驄虞虎亂文武羣60理營慶賀I〔唱〕
〔調笑令〕賀當今帝主定皇10感的這北狄南蠻和塞I當日那麒麟鳳儀天 0 0 0 0
呈物聖明巧德化無哺則俺這千。官百03义共武0^吾皇萬載安居〔淨云〕我這 兩箇猫兒。是戏養熟的。不問甚末東西。都不吃。他則好吃肉。〔正末唱〕
〔秃厮兒〕呈孝意遠番獻氧賀淸朝禮樂風I避不的風霜曉夜途路苦。臨京 驛守規槪也波賓I 。 。
〔聖藥王〕俺可便興有I心。意見則這文臣武將定邊1則願的聖壽外國
I豈不聞聖明天子百靈说則願的萬萬載定寰110〔曹參云〕着此使臣。在館驛中 0 0 0 0 0 0 0
安下等各處進貢來全了時萬壽之辰文武官員祝延塵壽俺衆官員同共臨朝奏知璧人去來 〔芷末唱〕


8 1倒10 12 1^ 1^ 1^1 I⑽..,5 1^^ 氮 8I,劃鋼風^1
萬屮山〔下〕〔淨云〕大人的私着我且去館驛裏安I你衆人與我牽^0不要放了年。這兩箇猫兒。他 不是好性兒。你衆人聽我交排。我對你說的明白。大腿上咬了一口。必定是流出血丸〔下〕〔曹 參云〕令人將馬I俺衆官員回奏聖人去來。異獸願祥出土番。遠來進貢入邊關。納土稱臣臨
,帝斷則願的聖壽崇高似華1110〔下〕
第四折 。 。
〔蕭何引讀制官一員讚禮官一員同上〕〔云〕四方寧靜干戈I 一統乾坤樂太平。拜表稱臣營
慶I共祝營今讚聖明。小官蕭丞相是也。今日是聖人萬壽聖節。文武羣60千邦萬亂齊列丹私
祝延聖氮你看那親軍謹1武士金瓜。錦衣花帽。虎賁郞將列班氣鸞輿擺逍遙御馬。梧枝鎧槪 0 0 0 0 0 0 0
班劍旌幢戈矛鉞戟傘扇飄調是好嚴肅齊整也呵來到這禁闕等候文武羣臣敢待來也〔回 回國王引哈麻撒捧珍珠一盤小回回三人捧無瑕白玉二人牽獅子同上〕〔云〕某乃回回 國王是I離別了本I來到神I今日遇萬壽之辰。引着小回00將奇珍異1入金門進貢去I 〔安南國王引卒子四人二人捧寶山姗瑚樹二人牽四牙白象同上〕〔云〕某乃安南國王是I 自從離了本130來到京師。今日祝延聖壽去來。〔單于王引木朶剌奴厮哈二人捧貂鼠小番四
I本元國來朝 十,:|一涵芬樓藏版


'人二人牽駱駝二人牽馬同上〕〔云〕某乃單于王是也。自從來到京師。今日是萬壽聖I小番
牽着駝馬等I祝延聖壽去^0〔高麗國王引卒子六人二人托高麗布二盤二人牽白鹿二人
架海靑紅籠子同上〕〔云〕某乃高麗國王是也。將此白鹿海靑一氣高麗布二疋。與聖皇
祝#0走一遭去。令人快快的行。〔河西國王引小河西四人二人捧靈芝金寶瓶二人牽麒麟同 0 0-0
上〕〔云〕某乃河西國王是也今日祝璺壽朝見聖人小河西行勤些〔女直總管引小番四人 0 000
牽馬二匹同上〕〔云〕某乃女直總管是也小番牽着馬匹祝延聖壽去來快快行〔土番五人
二人牽白虎二人牽金錢豹同上〕〔云〕我乃土番是I今日牽着這雨箇猫兜。金門裏祝壽去
來。〔蕭何云〕兀那四夷人等。將禎祥異I擺列在丹札等文武羣臣來全了 I同見天1衆公卿
敢待來I〔正末扮韓元帥同英布彭越張良曹參灌罌酈商柴武呂馬童周勃王陵樊噌陳平
王翳楊喜呂勝楊勝高祀申陽陸賈盧綰張耳陳餘陳豨隨何雍齒同上〕〔云〕今日是聖人萬 0 0 0
壽之辰俺文武百官與璧上祝延萬壽去來〔唱〕
0 0 0 〔雙謫新水令〕賀吾皇洪福與天高列千官百司歡樂你看這千邦皆頓首萬 國盡來輒喜氣冲氧我則見列鸞駕御堦道。〔英布云〕俺衆公卿秉签披袍。離了待漏院。
可早來到金門禁闕也。〔彭越云〕元帥。你看那龍池鳳沼。翠繞珠圍。寶檻雕欄。花攢錦簇。是好嚴


整也呵。〔張良云〕元^0今日文武羣臥披袍秉I衣冠禮1登金堦玉亂臨寶殿丹象四夷進奇| 珍異寶。偏邦獻走獸禎祥。千邦拱手。萬國來朝。共祝萬年聖壽也。〔正末唱〕
〔駐馬聽〕我則見文武臣僚I0笏當筲臨殿兔眞乃是衣冠禮樂。向丹墀拜舞 動簫齓你看這靈禽異!長烕和這扇祥奇^開黃真一齊的1望I,一 直等的御簾高捲祥光昭〔蕭何云〕元帥來了也。文武羣60排列丹輝。准備行禮。聽集賢鼓鄕
景陽鐘I文東武西。披袍秉签。簪纓颭氣環珮玎瓌。玉增前拿起鞭^0金案上扇開簾捲。〔正末 唱〕
〔沽美酒〕。鳳凰鳴雞報—擁金門進臣旣我則見鳳輦龍車擺列I更和這御 林軍雄卑|虎賁將總英氣
0 0 0
〔太平令〕金殿上開讀宣詔仙音院聒耳笙簫丹墀畔戈矛踴蹓御堦前戎衣
0 0 0 0 0 0
花帽我這锂望着聖朝帝堯瑞雲生祥光籠罩〔讚禮官云〕動樂〔樂作朝天子科〕02 末同衆齊排住科〕〔讀制辭官讚禮官二人做擡案卓殿中放下科〕〔樂止科〕〔讚禮官云〕跪。 〔芷末同衆做跪科〕〔讀制辭官案卓上拿起制辭來跪科〕〔做讀科〕〔云〕三齊王征西卜將軍 韓信I恭惟皇帝陛下萬壽聚1文武羣60祝延慶I營今皇上洪福齊无勝堯舜禹湯之治I
孤本元明雜劇国萬國來朝±||涵芬樓葳版—過成康文景之寬仁四海來賓。八方朝貢。千邦納進歸依。萬國稱臣拜表。臣信等誠歡誠忭。敬祝
萬萬歲壽。〔讚禮官云〕俯伏。〔正末同衆做俯伏科〕〔樂作朝天子兩句〕〔讚禮官云〕入I〔正
末同衆做將牙笏揣在懷中科〕〔做叉手科〕〔正末唱〕
〔喬牌兒〕我將這象牙笏懷內着。〔讚禮官云〕鞠礼〔正末同衆做鞠躬科〕〔正末唱〕聽讚 0 0 0
禮傳音耗〔讚禮官云〕三舞蹈〔正末同衆做三舞蹈科〕〔正末唱〕袖雙垂三舞揚塵蹈8 禮官云〕跪。〔正末同衆齊跪科〕〔正末唱〕一齊的叩金楷膝跪着。〔讚禮官云〕山呼。〔正末同
衆齊云〕萬亂〔讚禮官云〕山呼。〔正末同衆齊云〕萬亂〔讚禮官云〕再山私〔正末同衆齊云〕 萬萬I〔讚禮官云〕出I〔正末同衆做秉牙笏科〕〔讚禮官云〕俯I〔正末同衆做俯伏科〕 〔芷末唱〕
〔殿前歡:一勝禹免賽湯秦〔讚禮官云〕氣〔正末同衆做平身科〕〔正末唱〕今日箇普天 0 0 0
率土賀天朝〔讚禮官芒拜〔正末同衆做拜科〕〔正末唱〕俺可便揚麈舞蹈忙呼喚〔讚
禮官云〕#0〔正末同衆做平身科〕〔正末唱〕更那堪拱手低1〔讚禮官云〕拜。〔正末同衆做拜
科^正末唱〕我這锂聽鴻膽鳴讚巧。〔讚禮官云〕I〔正末同衆做平身科〕〔正末唱」依禮 0 0 0
制合公道〔讚禮官云〕拜〔正末同衆做拜科〕〔正末唱〕俺今日朝帝闕忙瞻眺〔讚禮官


0 0 0 云〕興〔芷末同衆做平身科〕〔正末唱〕一齊的躬身拜賀〔讚禮官云〕拜〔芷末同衆做拜科〕
一:正末唱〕齊視讚萬壽彌亂〔讚禮官云〕1平4〔正末同衆做平身科〕〔蕭何云〕今曰文臣武 0 0 0 0 0 0 0
職慶賀萬年祝壽已畢洪福齊天樂太平四方寧靜永無征西戎東虜來朝賀北狄南蠻拱帝京 文官定國山河亂武將安邦社稷I吾皇有烕禎祥現。偏邦小國盡來艮率賓納土歸王化。上表 稱臣讚塵明。簫韶樂奏千官拜。文武山呼萬歲I
,題目 獻吉祥千邦進貢 正名 祝聖壽萬國來朝
小穀本
孤本元明雜劇II萬國來朝 士一 I涵芬樓藏版
Full Text

PAGE 3

{Ô'±Ö×

PAGE 4

‹˜gh³•|ÏÑwÀ,˜¾¿a‹˜gh³¿aÅÆǐ˜=>(‘wÌÍÎ,˜ÏÏÏÑaq·¸w€Ã£@A#n¼CB¬¾Ýøˆ !f"#DEFn"ÝJ1K$­›&?k D&~,˜#ÝÞ¬­Úf¯µ¶w@á`à©¡‘ O,å

PAGE 5

$­+-Êl56Ýз7896:;<=зã>¾-lôT67?ñz%@ABC†6DEF@GwÊ.HIñJKª« ˜ÏÑ-n~·OOLMTTìiNGopOÙ¾©=PwÙrQRSTUV2ùWXYÞlôj·Z‹[\]^,å m:nop0n;1qrs„—tuë¼vwêìx¬„·OÙy/C³zòop{|àón}~å B£gmn„U—‘’H·“N”•+4‚Ê˖—ÂoÐH˜™ã$š•›&~›,å

PAGE 6

z~R-TU•Xz}xÆl0Z7[;\.!’$%Xyfoz,˜=>TU0®¯úûë\x$°XY±z,ei˜=>òõOË»²³´^y4µ'¿‘˜-0¶€·¸¹s»wå

PAGE 9

žnŸ

PAGE 10

,¹Àô¯°ó®./˜¼½»¾¿Ü·wn‹˜h•l¿Ü·wÆnn˜ÂÃÄw‹˜ghÄw˜dOïÂo0‰n ÄwÅÆǘ0)Ü·+,tˆo0‰1)ˆ‰Š~‹¦w#Ôn˜Ü·w³¡ Êltukvt»mùœ’$%XYoz#‡1o0‰b³+ˆ‰Š~]„+-JXTUë±.³+o$‹‡ˆG²å H.To0‰+ ~w öÂÜ·à‘t‹»óÆÃAoãÜws®trÃwRÀeÂT^u 2v ·À»»ÀyŒí®­zÀ–{‹Ã|T·­w Wó~À¼"sÂR»ã{‹óÚ½ wÀ¾JÀÐf·•o

PAGE 11

Å'o0‰1rÁŒ!+ÖôiRò¸|å ÜÝ$n,Ÿ˜Þ¸TDå

PAGE 17

¨ Ô'±Ö× *Û9¬µó-.3V¼‚#ÝÞÉôT@¶ABw·¸mzŽ¹ª«˜ïôºA»„¼BÞ½nÝ>¶ABÁh„¼~M¾!ˆ¿A B~“@ADEFn$­›&=:r,å

PAGE 18

Ǎ¿‡_`ÀSTU•gï}x,å •T[ë+ڗ³Û‚0Ú¢Ã󡢐å *­Áµ’w.Àsyz~RTU0®XYoz-0®\<%æ¢O»w çå

PAGE 19

+¡ëëO² Bþ ^´³mmrìÀ^O¾+íOw­DE˜dO·Ùw-0®æoO»w«_Ogüþw’õܲg<

PAGE 21

än#$T0UZIéêG%&&'()*ÌÍË~ö{$5 rþå ›&d5Àr8/0æ12{3¹º4‚ƒ5÷ÍËÑHA .6¸Âo%΁à_ãî7¿0˜++8%$‹Ç

PAGE 22

ã˜yi¿0˜%¶\ã˜yi¿0˜'%¶\ã˜yyi¿0˜Oê\ÅéñêÇ¿0˜D½\ÅD½Çå

PAGE 23

?}xyfXz‘ñ˜™ã$+›&?kÊˁØ0Zw%x;\7[×ùT0¾=:‚U·*opÄL¿å^_ÌdêwÅág n!r&¿+æÅ0jTU%¶yiF {Î