Citation
Pocket dictionary English-Spanish-Tagalog

Material Information

Title:
Pocket dictionary English-Spanish-Tagalog
Creator:
Calderón, Sofronio G. ( Author, Primary )
Place of Publication:
Manila
Publisher:
P. Sayo
Publication Date:
Language:
English
Spanish
Tagalog

Subjects

Subjects / Keywords:
English language -- Dictionaries -- Spanish ( LCSH )
English language -- Dictionaries -- Tagalog ( LCSH )
Spanish language -- Dictionaries -- English ( LCSH )
Spanish language -- Dictionaries -- Tagalog ( LCSH )
Tagalog language -- Dictionaries -- English ( LCSH )
Tagalog language -- Dictionaries -- Spanish ( LCSH )
Asia -- Filipinas -- Región de la Capital Nacional -- Manila
Asya -- Pilipinas -- Lungsod ng Maynila -- Maynila
Spatial Coverage:
Asia -- Philippines -- National Capital Region -- Manila
Coordinates:
14.58 x 121

Notes

General Note:
343 pages ; 18 cm
General Note:
VIAF (name authority) : Calderón, Sofronio G. : URI http://viaf.org/viaf/41541024

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
25510711 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
POCKET

DICTIONAR Y

i

! English-SpanishTagalog

BY

Sofronio G. Caldern

MANILA 1915

Printing & Book Store

of

P. Sayo Vda. de Soriano
225 Rosario St., Binondo.
Pocket Dictionary

English=Spanish=Tagalog

POR

SOFRONIO G. CALDERON

Editor Propietario de Patnubay ng Bayan (The
Peoples Guide Guia del Pueblo); miembro
de varias asociaciones literarias y autor de Dating
Pilipinas, Pagkatuklas sa Ating Lupain, Dicciona-
rios, Vocabularios etc. premiadas con medalla tic
plata y diploma en la PANAMA-PACIFIC IN-
TERNATIONAL EXPOSITION.manila.

SEGUNDA EDICION

JANUARY, 19th 1920


ng sjpaliittliaj.


3

INGLES

A, art- (a)
Abaca, n- (ab

ka)

Aback, adv. (a-
bk)

Abandon, ver-
(abndon)

Abandonment,
n- (abndon-
ment)

Abase, v, (a-
bees)

Abasement, n-
(absment)

Abate, v. (abet)

Abatement, n.
(abtment)

Abbey, n. (bi)

Abbot, n- (bot)

Abbreviate, v.
(abriviet)

Abbreviation,

(abriviecien)

Abdicate, v.(b-
diket)

Abdication, n-
(abdikcien)

A

ESPAOL

Un, uno, una
Abac

Detras, en a
cha

Abandonar, de
jar

Abandono *

Envilecer, hu-
millar

Envilecimiento

Aminorar, dis
minuirse

Rebaja, diminu-
cin, abati-
miento

Abada

Abad

Abreviar, com-
pendiar
Abreviacin

Abdicar

Abdicacin

TAGALOG

Isa

Abak

Sa likod, sa ga-
wing likod.
Magpabaya, pa^
bayaan, huwag
kalingain,
Pagpapabaya.

Humamak.

Pagkakahamak.

Magpaliit, mag-
bawas, kumu-
lang.

Bawas, pagka-
babft,

Takanan ng inga
monhe monha

Pangulong

monhe.

Magpaikli, mag-
padali.

Pag-iikli, pagpa-
padal.

Ibigay (sa iba
ang kaharian).

Pagbibigay fsa iba
i.i g Vaharan?.


4

INGLES

Abdomen, n.

(abdmeh) .

Abdominal, adj.

(abdominal)

Abduct, v. (ab-
dct)

Abduction,

(abdccien)

Abet, v. (alt)

Abeyance, n. (a-
bians)

Abhor, v. (ab-
jor)

Abide,'v.(abid)
Ability, n. (ab-

liti)

Abilities, pl, (a-
blitis)

Abject, n. (b-
dchect)

Abjure, v. (ab-
dchur)

Abjurement, n.
(abdchrment)

Able, adj. (ebl)
Abnormal, adj.

(abnrmal)

Abnormity, n.
(abnrmiti)
Aboard, a d v.
(ebrd)

ABD

ESPAOL

Abdomen

Abdominal

Abducir

Abduccin

Favorecer, ani-
mar

Espectava

Aborrecer, de-
testar

Habitar, morar
Habilidad, ca-
pacidad

Talento, inge-
nio; bienes

Hombre vil

Abjurar

Abjuracin

Capaz

Disforme, irre-
gular 9

Desformidad,
irregularidad
A bordo

TAGALOS

Pusn, ibaba ng
tiyan,

Nauukol sa pu-
son.

Ma n g d a h s,
mangagaw.
Pangdadahas,
pangangagaw
Umayon, mag~
buy.

Paghi h i n t a y,
pag-asa.

Yumamot, umU
nip.

Turnaban, tumira.
Kaya, abt.

Katalinuhan, ka-
y aman an, pagaari.
Taong hamak.

Tlikdan a n g
isinumpa-

Pag talikod sa
isinumpa.

May kaya.
Pangit, wala sa

ayos. ,

Kapangitan, ka-
walan ngayos.
Nakasakay a a

sasakyan.


INGLES

Abode, n. (e-
bd)

Abolition, n (a-
bolcion)

Abolish, v. (a-
blish)

Abominable, adj

(abminah)

Abominate, n.
(abomine!)

Abomination, n.

(abomincion)

Aboriginal, adj

(abordchinaD

Abortive, adj.
.(abrtiv)

Abound, v. fe-
bund)
About, p r e p.
Ceb nt)
Above, p r e p.
(ebv)
Abreast, a d v.
(ebrt)
Abridge, v. (e-
brdch)
Abroad, adv. (e-
brd)
Abrgate, v.

(Abroguet)
Abrogation, n.
(abroguiion)

ABO
ESfANOL

Domicilio, habi-
tacin

Abolicin

Abolir, anular

Abominable, de-
leitable

Abominar, de-
testar

Abominacin,

corrupcin

Primitivo

Abortivo

Abundar

Cerca de, cerca,
tocante A

Encima, sobre,
superior

De frente

Abreviar, com-
pendiar

Fuera de casa
del pas

Abrogar, anular,
revocar

Ab r o g a c i o n,
abolicin

o

TAGALOG

TAhanan, tra-

han.

Pagkapawi, pag
kaparam.

Pumaram, p u-
mawh

Nakaririmarim,

nakasusuklam.

Marimarim, ma-
suklam.

Karimarimarim,
kabulukan.

Kunaunakan,

una.

Lags, wala sa
panahon.

Sumagana, ma-
nagana.

Malapit sa: tung-
kol sa: hinggii sa.
Sa ibabaw, tang,
nangiogibabaw.
Katabi, k a s i-

ping.

Iklian, Hitan.

Sa labas ng hayan
saibang lupain,

Huwag bigyan
ng kabuluhan.

Pagpapawala ng
kabuluhan.


I)

INGLES

Abrupt, adj.

(abrpt)

Abruptness, n.

(abrptnes)

Abscess, n. (b-
ses)

Abscind, v. (ab-
sind)

Abscond, v. (ab-
scnd)

Absence, n. (b-

sens)

Absent, adj (b-

sent)

Absolute, adj.
(bsolut)

Absolution, n.
(absolucin)

Absolve, v. (ab-
slv)

Absorb, v. (ab-
sorb)

Absorption, n,
(absorpcion)

Abstain, v, (ab-
sten)

Abstinency, n.
(bstinensi)

Abstract, n. (ab-
stract )

ABR

ESPAOL

Quebrado; re-
pentino
Precipitacin,
descortesa

Absceso

Cortar, tajar

Esconderse,

desfalcar

Ausencia

Ausente

Absoluto; com-
pleto

Absolucin, per-
don

Absolver

Absorber

Absorcin

Abstenerse

Abstinencia

Extracto, com-
pendio

TAGALOG

Sira; bigla.

Kadalian, kabi-
glaan; pagka-
walang pita-
gan.

Pigsa, tila bukol

Pumutol, tuma-
g, humiw.

Magtago; mani-
r ng salapi.

Ang di pagharap,
ang di pagdalo,

Wala, di kaha-
rap.

Nakapangyaya-
ri; ganap.

Kalag, patawad

Magpatawad.

Sumipsip, hu-
mit.it.

Sipsip, hit it.

Magpigil.

Pagpipigib

Kalamnan, ka
buoan.


7

INGLES

Absurd, adj.
(absrd)

Absurdity, n.
(absrdity)

Abundance, n.
(abndans)

Abuse, n, (a-
bis)

Abuse, v. (a-
bis)

Abyss, n. (abs)

Accede, v. (ae-
cd)

Accelerate, v,
(acsleret)

Accent, n. (c-
sent)

Accept, v. (ac-
spt)

Acceptable, adj.
(acsptab)

Acceptance, n.
(ac3ptans)

Accident, n, (c-
sident)

Acclaim, v. (ak-
lm)

Acclamation, n
(aclamcren)

Acc 1 i v i t y, n.
(a lvity)

ABS
ESPAOL

Adsurdo

Absurdidad

Abundancia

Abuso

Abusar

Abismo

Acceder

Acelerar, a;
surarse

Acento

Aceptar

Aceptable; gra-
to

Aceptacin

Accidente

Aclamar, aplau-
dir

Acl am acin,
aplauso

Cuesta, rampa

TAGALOG

Tiwali, balintu-
na.

Katiwalian.

Kasaganaan.

Pamamaslang.

Mamaslang.

Kalaliman, ba-
ngin.

Pumayag.

3. Magmadali,
magtumulin.
Asento, tudl,
din.

Tumanggap.

Matataaggap, kx-
ayaaya.

Pagtanggap.

Kapahamakan,

Pumuri, pumak-
pak.

Pagpuri, pag-
pakpak.

Ahunn, snlu-
ngahin.


3

INGLES

Accommodate,
v. (aeomodet)
Accomodation,
n. (acomod*
cion)

Acompaniment,
n. (akmpani-
ment)

Accompany, v.
(acmpani)

Accomplice, n.
(acmplis)
Accomplish, n.

(acmpsh)

Ac co mpl is h-
ment, n. (acorn-
plishment)
Accord, n. (a-
crd)

Accordance, n.
(acrdans)

According, prep,
(acrding)

Accost, v.
(acst)

Account, n. (a-
cunt)

Accountable, *dj.

(accauntabl)
Accredit, v. (a-

credit)

Accrue. v.(aci )

ACC

ESPAOL

Acomodar

Comodidad

Acompaamien-

to

Acompaar

Cmplice

Efectuar, com-
pletar

Complemento

Acuerdo; armo-
na

Conform'dad;
acuerdo
Segn, confor-
me

Saludar uno
yendo hacia l

Cuenta, calculo

Re ponsable

Dar crd to, a-
creditar

Acrecentar, resul-
tar

TAGALOG

Magpagingha-

wa,

Ginghawa.

Pakikisama, pa-
kikitugma.

Sumama, tu-
mugma.

Karamay.

Yumari, turna-
pos, gumanap.
Pagyari, pagta-
pos, pagganap.

Ksunduan;
pagkakatupmn

Pagkakasundo,
pagkakatus.
Ayon, alifcsu-
nod.

Sumalubcng,

bumati

Bilang. utang ' ring, salaysay.
Nananagot.

Magbigay ng cr-
dito, magkatiwala.
Magdagdag,
mangyari.


9

INGLES

Accumulate, v

(akimiulet)

Accurate, adj.

(kiuret)

Accurse, v. (a-
krs)

Accuse, v. (a-
k¡9)

Accustom, v. (a-
cstom)

Ace, n. (es)
Ache, n. (ek)
Ache, v. (ek)

Achieve, v. (a
chv)

Acid, adj. (cid)
Acknowledge, v.

(acnedeh)

Acme, n. (cmi)

Acolyte, rr.(c-
lit)

Acquaint, v. (a
cunt)

Acquaintance;

n. (acuntans)
Acquiesce, v. (a-
cust)

Acquire, v, (a-
cuitir)

ACC
ESPAOL

Acumular

Exacto, acabado

Maldecir

Acusar, denun-
car

Acostumbrar

As

Dolor continuo

Dolor

Ejecutar, obte-
ner

cido, agrio
Reconocer, con-
fe Jar

Cima, colmo;
zenit

Aclito

Informar, ad-
veitir

Conocimiento

Someterse, con-
sentir

Adquirir

TAGALOG

Magbunton,

magsalansan.

Ganap, lubo3.

Sumumpa, tu-
mungayaw

Magsumbong,
magdssal.

Mamihasa, ma-
hirati.

Als.

Sakt; antk,
haodi, kirot.

Sam&tit. kumiwt u-
mantak, humapdi.

Yuraari, magta-
m

Maasim.
Eumilala, mag-

pahayag.
Taluktok; ang
langit na tapat

sa ating ulo.
Sakristan

Magbigay al am, mag-
bigay pauna.

Pagkakilala

Makiayon, pu-
mayag

Magtam, mag-
kamt.


10

INGLES

Acquit, v. (a-
cut)
Acrid, adj. (-
crid)
Acrobat, n. (a-
crbat)
Across, adv. (a-

crs)

Act, n. (act)

Action, n. (c-
cien)

Active, adj. (c-
tiv)

Actor, n. (actor)

Actress, n. (de
tres)

Actuate, v. (dc-
chuet)

Acumen, n. (a
kimen)

Acute, v.(aki)

Adapt, y. (a-
dpt)

Add, v. (ad)

Addition, n. (a-
dcien)

Address, n. (a-
dr-0

ACQ

ESPAOL

Libertar, absol-
ver

Acre, mardaz

Acrbata

De travez. de una
parte otra

Hecho, accin;
acto

Accin

Activo, diligen-
te

Actor

Actrz

Incitar, animar

Perspicacia

Agudo, ingenio-
so

Adaptar

Aumentar, aa-
dir

Adicin

Direccin

TAGALOG

Magpalaya,

magpatawad.

Maanghang, na-
ninigid.

Sirkero.

Patawd, sa Ra-
bila.

Gawa; yugto.

Gawa, kilos, ga-
law.

Masikap, ma-
bisa.

Ang gumagawa, ang
lumalabas sa dolaan-
Babaing lumala-
bas sa dlaan.
Mag-udyok,
magbuy.
Katalflsan ng
isip.

Matulis, mata-
lino.

Ibagay, isang-
ayon.

Magdagdag,

magpun.

Pagdadagdag.

Kindtatahanan.


11

ADD

INGLES ESPAOL

Address, v. (a- Dirigir la
drs) labra

Adhere, v. (ad- Adherir

hir)

Adhesion, n.
(adhision)

Adjacent, adj.
(ddchesent)

Adjoin, v. (ad-
dchin)

Ad j o u r n, v.
(adym)

Adjunct, adj.
(addchnt)

Adjure, v. (a-
dchr)

Adjust, v. (ad-
dchst)

Administer, v:
(administer)

A dministration,
n. (administr-
cien)

Admire, v. (ad-
mir)

Admit, v.(admit
Admitance, n.

(admitans)

Admonish, v.
(admonish)

Adopt, v. (a-
dpt)

Adhesion

Adyacente

Juntar, lindar

Diferir, proro-
gar

Adjunto, conti-
guo

Jura mentar,
conjurar
Ajustar, arre-
glar

Administrar

Administracin

Admirar

Admitir

Entrada, admi-
sin

Amonestar

Adoptar, p r o-
hijar

IACALOG

pa- Manalita, ma-
nalumpati.

Kumiling, unra-
yon.

Pagkatig, pag-
kamp.

Kalapt.

Magsugpong.

Magpaliban.

Karatig, karug-
tong.

Manumpa.

Maglapat, mag-
ayos.

Mangasiwa.

Pngasiwaan.

Magtak, mang-
gilalas.
Tumanggap.
Pahintulot, pahintulot
na makapasoh.
Pagsabihan pa-
ngusapan.
Umampon,uma-
ring ank.


12

INGLES

Adore, v. (adr)
Ador n, n. (a-

drn)

A d o r n, v. (a-
drn)

Adrift, adv. (a-
drift)

Adult, n. (adlt)

Adulterate, v.
(adlteret)

Adultery, n. (a*
dlteri)

Advance, v, (ad-
vns)

Advantage, n.

(advntedch)
Advent, n. (ad-

vent)

Adversary, n.
(dversary)
Adversity, n,
(dversiti)

Advertise, v.
(dvertais)

Advertisement,
n- (advrtiimeat)
Advise, n. (ad-

vis)

Advise, v. (ad-
v¡)

Advocate, n (d-
voket)

ADO

ESPAOL

Adorar

Adorno, orna
ment
Adornar

Flotando, a merced de

las olas

Adulto

Adulterar, mez-
clar

Adulterio

Avanzar

Ventaja, ganan-
cia

Adviento, veni-
da

Adversario, an-
tagonista

Adversidad,

desgracia

Avisar, anunciar
Aviso, anuncio
Concejo

Aconsejar

Abogado, inter
cesor

TAGALOG
Sumamb
Gayk, palamu

ti.

Maggayak

Nahlutang; sa tal&ga
n£ mgs loa.

Magulang, ma-
tando.

Sumir, rnagha-
lo.

Pakikiagulo, pa-
ngangahmya.
Tumuloy, sumu-

long.

Lamng, paki-
nabeng.
Pagdating.

Kalahari, Lta-
lo.

Kabirapan, sa-
kuna.

Magbalita, mag-
pahiwatig.

Balita, pabiwa-
tig.

Payo, aral,

Pumayo, urna-
ral.

Pntakasi, taga-

pagsanggalang


13

INGLES

Afar, adv. (afr)

Affable, a d j .
(fabl)

Affair, n. (afr)

Affect, v.(afct)

Affectionate, adj,
(afccionet)

Affidavit, n. (a-
fdevit)

Affiliate, v. (af-
liet)

Affinity, n. (af-
Qti)

Affirm, v. (a-
ffrm)

Afirmation, n.
(afirmcien)

Affix, n. (afcs)

Afflict, v- (aflct)
Affliction, n. (a-

flccien)

A ff o r d, v. (a-
frd)
Afield, (afld) adv.
A fl o a t, aflt) adj

Afoot, dr-

AFA

ESPAOL

Lejos, disi ante
Afable

Asunto nego-
cio

Conmover, afec-
tar

Afectuoso, cari-
oso

Declaracin ju=
rada
Afiliarse

Afinidad, rela-
cin
Afirmar

Afirmacin

Afijo

Aflijir
Afliccin
Dar, proveer

, En el campo

. Flotante sobre
el agua

) A pie

TAGALOG

May kalayuan,
may agwat.

Nakalulugod,
maamong-loob.
Bagay, sadya,
layon.

Pumukaw, ku-
milos.

Mairog, magi-
liw.

Pahayag o kasalatang
ipinsHunumpi.

Makianib, ma-
kisapi,

Pagicahinlog, pagU-
kamag-mak.

Magpatunav,

magpatibay.

Patotoo, patu-

nay.

Sugpong, dug-
tong.

Dumalambati.

Dalambati.

Magbigay, mag'

taan.

Sa parang, sa
luwal.

Nakalutang.

Lakd.


14

INGLES

Afraid, adj.
afrd)

Aft, adv. (aft)
After, prep, (f

ter)

Afternoon, n.
(fternun)

Afterward, adv.
(fteruard)

Again, adv. (e-
gun)

Against, pre \
(egunst)

Agate, n.(guet)

Age, n. (edch)
Aged, adj. (-
dched)

Agency, n. (-
dchensi)

Agent, n. (-
dchent)

Aggravate, v.
(agravet)

Aggravation, n.
(agravcien)

Aggregate, v.

(griguet)

Aggregation, v.

(agrigucien)

Aggresor, n. (a-
agrsor)

AFR

ESPAOL

Amedrentado

A popa
Despus

Tarde

Despus

Otra vez, de
nuevo

Contra, enfren-
te

crata

Edad

Viejo, anciano
Agencia

Agente

Agravar

Agravacin

Agregar, incor-
porar

Agregacin

Agresor

TAGALOG

Takt.

Sa gawng likod
Pagbatapos.
Hapon
Pagkatapos.

Uli, muli.

Laban, sa ha-
rap.

Agata, isaug ma-
l alaga ng bato.

Gulang, tanda.
Matanda, ma-

gulang.

Ktiwalaan, pa-
ngasiwaan.

Katiwala, taga-
pangasiwa.

Lumubha, lu-
mala.

Paglubha, pag-
lala.

Tumipon, bu-
muo.

Pagtitipon, pag-
buo.

Ang dumadalu-
bong.


15

INGLES

Aggrieve, v. (a-
. grv)

Agile, adj, (-
dehil)

Agility, n. (a-
dchliti)

Agitate, v. (-
dehitet)

Agitation, n.
(adchitcien)

Ago, adv. (eg)

Agony, n.
(goni)

Agree, v. (agr)

Agreeable, adj.
(agrebl)

Agreement, n.

(agrmet)

Agriculture, n.

(agriclchur)
Ague, n. (guiu)

Ah!, int. (a)
Ahead, adv.

(ejd)

Aid, v. (ed)

Aid, n.(ed)

Ail, v. (col)

Ailment, n. (cel-
ment)

AGG

ESPAOL

Apesadumbrar

Agil, lijero

Agilidad, lije-
reza

Agitar; mover

Agitacin

Hace(vgr. hace
mucho)

Agona, aflic-
cin extrema.
Concordar, con-
venir

Agradable; con-
veniente
Convenio, con-
trato

Agricultura

Fiebre intermitente
¡Ah! ¡ay!
Avante, mas

all

Ay u dar, auxi-
liar

Ayuda, auxilio
Aflijir

Dolencia

TAGALOG

Magpasam ng
loob.

Maliksi, matu-
lin.

Kaliksihan, ka-
tulinan.

Umug, umalog;
magpakilos.

Pag-uga, pag-alog,
pagpapakilos.
Na, (h a l ma-

laon na).
Paghihin galo,

paghihirap.
Pumayag, urna-

yon.

Kaayaaya, kalugodlu-
god, marapat.

Ksunduan, k-
yarian.

Pagsasaka.

Ngiki.

Ah! ah! ab!
Sulong pa, s?

unahan.

T u m u 1 o n g,

umabuloy.
Tulong, abuloy.
Dumalamhati,

sumakt.

Sakt, ntk.


16

INGLES

Aim, n, (sem)
Aim, v. (em)
Air, n. (ser)
Airhole, n. (ser-
jol)

A i r-pump, n.

(erpamp)

Airy, adj. (seri)
Akin, adj. (a-
kn)

Alarm, n, (a-
lrm)

Alarm, v. (a-
lrm)

Alas, int. (als)
Albeit, adv. (l-

bit)

Album, n. (l-
bum)

Albumen, n. (;¡-
bimen)

Alcohol, n. (l-
cojol)

Ale, n. (1)
Alert, adj.

(alrt)

Alias, n. (lias)
Alien, adj.

(lient)

A 1 i f e, adv.
(alif)

AIM

ESPAOL

Puntera

Apuntar

Aire

Respiradero
Bomba de aire

Aereo

Consanguneo

Alarma, sobre-
salto
Alarmar, p e r
turbar
¡Ay!
Aunque, bien

que

Album

Albtnen

Alcohol

Cerveza

Alerta, vigilan
te

Alias

Extrao, ex
tranjero
Por vida ma

TAGALOG

Tudla.

Tumudla.

Hangin.

Hngahar.

Kasangkapang na-
kapagbibigay ha-
ngin.

Nauukol si hingin

Kadugo, kamag-

nak.

Pagibik, babala.

Magpagibik.

Ay! sa ab!
Baga man, ka-

hi't.

Album.

Puti ng itlog.
Alkohol

Serbesa.
Maagap, mai-

ngat,

Palayaw,

Iba, taga ibang

lupa.

Porbida, (aum-

pa).


17

INGLES

Aliment, n, (li-
ment)

Alimentary, adj.

(alimntari)
Alive, adj (aliv)
All, adj. & adv.
Allay men t, n.

(alment)
Allegiance, n.(a-

dchians)
AHegaric, adj,

(alegric)
Allegorize, v. (a-

legoraiz)
Allegory, n. (

legori)

Allotment, n.(a-
ltment)

Allow, v. (alu)

Allowance, adj.

(auans)

Alloy, v.Jali)
All-Sants-day,

n. (obnts-day
Allude, v. (aliud)
Allure, v. (alir)
Allurement, n.

(alirment)
Alluring, adj.

(aliring)

Ally, n. (ali)

ALI

ESPAOL

Alimento

Alimenticio

Vivo, activo

Todo

Alivio

Lealtad, fideli-
dad

Alegrico

Alegorizar

Alegora

Asignacin, re-
partimiento

Conceder, per-
mitir

Permiso, licen-
cia

Ligar

Da de todos los
Santos

Aludir

Alagar, alucinar
Halago, seduc-
cin

Halageo
Aliado, confederado

TAGALOG

Pagkain.

Masustancia

Buhay, gumagalaw.

Lahat, bu.

Ginhawa, igifl

Pagtatapat.

Tinatalinghag.

Talinghagain.

Talinghag.

Pagtatadhana,

pagbabahagi.

Pumayag, mag-
pahintulot.

Kapahintulutan

pahintulot.

Haluan, lahukan.
Kaarawan ng to-

dos los Santos.
Bumanggit.
Umalo, humimok.
Al, himok; hi-

b.

Kahaiihalina.

Rasando, kakampi. 2


18

INGLES

Ally, v. (ali)

Almanac, n. (l-
manac)

Almighty, adj.
(olmiti)
Almond, n. (-
mond)

Almost, adv.(61-
most)

Alms, n. (ams)
Aloft, prep.

(alft)

Alone, adj (eln)
Alone, adv. (elon)
Along, adv. (e-

lng)

Alongside, adv.
(elongsid)

Aloud, adv. (e-
lud)

Alphabet, n. (I-
fabet)

Already, adv.
(olrdi)

Also, adv, (lso)

Altar, n. (ltar)
Alter, n. (lter)
Alteration, n.

(vi Lcrcen)

ALL

ESPAOL

Hacer alianza

Almanaque

Omnipotente,

todopoderoso

Almendra

Casi, cerca

Limosna
Arriba, sobre

Solo, solitario
Solamente
lo largo
Al lado

Con voz fuerte
recio

Alfabeto, abece-
dario

Ya, todo listo

Tambin

Altar,

Alterar, mudar
Alteracin

TAGALOS

Gumawa ng pa-
kikipagkasundo.
Almanake, ka-

lendaryo.

Makapangyari

han sa lahat.
Almendras, pili.

Halos, malapit-
lapt.

Lims,

Sa itaas, sa iba-
baw.

lisa, nag-iisa.
Lamang, tang,
Sa gawi, sa hi-

nabahaba,

Sa gawing tab

Sigaw, tinig na
malakas.

Abakad.

Na, handa na.

aman, rin- man,
rin naman,

Alt, dambana.
Ibahin, bagtthin.

Pag-ib, pagba-

bnv.o.


19

INGLES

Alternate, adj.

(altrnet)
Alternate, v.

(altrnet)
Although, conj.

(oldz)

Altitude, n. (l-
titiufd)

Altoghether adv.

(oltogudzer)
Alum, n (lum)
Always, adv,

(lues)

A. M. (ante me-
ridiem)

Amaze, v. (a-
maez)

Amazement, n.

famzment)
Ambassador, n.

(ambsador)
Amber, n. (amber)
Ambiguous, adj.

(ambguius)
Ambition, n.

(ambicien)
Ambicious, adj,

(ambicias)
Ambulance, n.

(mbulans)
Ambush, v.

(mbush)

ALT

ESPAOL TAGALOG
Alternativo, re- Halbalil. ha*
cproco Iinhinau.
Alternar, tur- Humali.
nar
Auaquc Bago man.
Altitud, altura Thus, tayog.
Enteramente, Pawa, pulos,
del todo parapara.
Alumbre Tawae
Siempre Logi, parati.
Antes del medio Bago mag las
dia doce ng araw.
Espantar, ate- Manggulat, ma
rrar nindak.
Esoanto, asom- Gulat, sindak
bro
Embajador Silgo, embulla- do r
Ambar Ambar
Ambiguo, con- langanin.
fuso
Ambicin Pita, tli kawn- sang banged.
Ambicioso Mapagpita, ma- paghangad.
Ambulancia Ambulangiya.
Emboscar Umabat, huma- bat.


20

INGLES

Amen, adv.
(men)

Amend, v. (a-
mnd)

Amendment, n.

(amndment)

Amends, n. (a-
mnds)

Amenity, n. (a-
mniti)

American, adj. &
n. (amrican)
Amethyst, n.

(mezist)
Amiability, n.
(amiabliti)
Amiable, adj.

(miab)
Amicable, adj.
(micabl)
Amid, prep, (a-
md)

Amiss, adv. (a-
ms)

Amity, n. (miti)
Ammoniac, n.

(amniac)

Ammunition, n.
(aminicien)

Amnesty, n.
(mnesti)

AME

ESPAOL TAGALOG

Amen, as sea m e n, siya
nawa.

Enmendar Umiba, bumago,
magsusog.

Enmienda, re- Pagkabago,pag-
forma babago, susog.

R e c o m p ensa, Kagantihan, ka

compensacin

Amenidad

Americano

Amatista

Amabilidad

Amable

Amigable, amis- Mapagkaibigan,
toso

Entre, en medio Sa pagitan ng,
de sa gtn nS*

Culpablemente, May pagkaka-
erradamente sala, may pag-

kakamal.

Amistad Pagkakaibigah.

Amoniaco Amoniako.

Municin Municiones,

Amnista Kapatawaran.

bayaran.

Kagandahang loob
ganda, ligaya.
Amerikano, tag
Amerika.
Amatista, isang
mahalagang bato
Ma g i 1 i w, ma-
gandang loob.
Kagandahang
loob.


21

INGLES

Among, adv. &
prep, (emng)
Amorous adj.

(morous)
Amount, n. (e-
munt)

Amount, v. (e-
munt)

Ampie, adj.
(mpl)

Amplify, i. (m-
plifay)

Ampliation, n.
(amplicien

Amply, adv.
(mpli)

Amputate, y.
(mpiutet)

Amputation, n.
(ampiutcien)

Amulet, n. (-
miulet)

Amuse, v. (a-
mis)

Amusement, n.
(amisment)

Amusing, adj.
(amising)

An, art. (en)
Analogous, adj.

(anlogas)

AMO

ESPAOL

Entre

E namoro so ,
apasionado
Importe

Importar, as-
cender

Amplio, exten-
dido

Ampliar, exten-
der

Ampliacin

Ampliamente

Amputar

Amputacin

Amuleto

Divertir, entre-
tener

Diversion, pasa-
tiempo

Divertivo

Un, uno, una
Anlogo

TAGALOG

Sa gitn ng.

Masinthin, ma-
irugn.

Halag, kabuo-
an.

Magkahalap;
umabt.
Malawig, mala-
wak.

Palawigin, lak-
hn.

Kalakhan, kala-
wigan-

May kalawigan.

Magh i walay ng
anomang bahagi
ng katawan.
Paghihiwalay ng
anomang bahagi
ng katawan.
Anting- anting.

M ag i ban g,
mag-alw:

A 1 i w a n, lba-
ngan.

Nakaaaliw, na-
kalilibang.

Is.

Kahawig, kahu-

wad.


22

INGLES

Analogy, n. (a-
nlodchi)

Analysis, n. (a-
(anlisis)

Anathema, n,
(ftnzema)

Ancestor, n (n-
se^ter)

Ancestry. n.(n-
sestri)

Anchor, n. (n-
ker)

Anchor, v. (n-
ker)

Anckobv, n (an-
cbi)

Anci e nt, adj.
(nehent)

And, conj. (ead)
Anecdote, n. (-

necdot)

Angel, n. (n-
dciel)

Angelic, adj.
(eridchic)

Anger, a. (aaguer)
Anger, . (anguer)
Argle, n. (ngl)
Angle, v. (ngl)

ANA

ESPAOL

Analoga

Anlisis

Anatema, exco-
munin

Predecesores.

abuelos

Linaje de ante-
pasados

Ancora

Ancorar, anclar

Anchova an-
choa

Antige

Y,

Ancdota

Angel

Angelical

Ira, clera
Iritar, enojar
ngulo, esquina;

cafia de pescar

Pe-car con cana

TAGALOG

Pagkakahawig,
pagkakahuwad-
Paglili t is? pag-
suri.

Sumpft.

Knunuan, pi-
nagbuhatair

Angkan, lahh

Sinipete.

Maghulog nang
sinipete.
Halubaybay.

MatandA, dati,
um.

At, t.

Salaysay na may
a ral,

Anghe..

Parang anghel;
aauukol sa ang-
hel,

Glit, but.
Magalit, niif-imt.
S u 1 o k lik6,
kanto; bingwit.
Mamingwit, bu-
nrngwit.


INGLES

Angry, adj. (n-
gri)

Angular,' adj.

(nguiular)

Animal, n. (ni-
ma!)

Anmate, adj.
(nimet)

Animate, v. (A*
nimet)

Animation, n,
(antmnien)

Animosity, n.(a-
(nimsiti)

Ankle, n. (ank!)
Annals, n. (-

nals)

Annex, n, (a-
nx)

Annex, v. (a-
nx)

Annihilate, v.
(anjilet)

Annihilation, n.
(anijilcion)

Anniversary, n.
(anivrsary)
Announce, v.
(anuns)

Announcement,

(anunsment)

ANG

ESfAOL

Colrico^ enfa-
dado

Angular

Animal

Viviente, ani-
mado

Animar

Animacin; vb
veza

Animosidad,

rencor

Tobillo

Anales

Anexo, adita-
mento

Anexar, juntar,
reunir

Aniquilar

Aniquilacin

Aniversario

Anunciar, publi-
car

Anuncio, aviso

TAGALOC J

Galt, init.

Ukol sa panu-
lok.

Hayop.

Buhy, may kalu-
luwa, may loob,
malakas ang loob.

Buhayin ang loob, pu-
kawia ang loob.

Pagkaganyak;
kaliksihan.

Pakikipagkaa-

litjpagtatanim

Bukongbukong.
Mga kasaysayang
nangyari sa tan-
tan.

Karugtong, kaug-
pong, kakabit.

Idugtong, isug-
pong, ikabit.

Lumipol. pu-
muks.

Pagkalipol, pag-
kawasak. pagka-
puksa,

Ikasangtaou ng
anomang iplnag-
dwan.

M a g b a 1 i t n,
maghayag.

Balita, pahayag.


24

INGLES

Annoy, v. (an-
ny)

Annoyance, n.
(anyans)

Annual, adj.(n-
niual)

Annul, v. (an-
nl)

Annus n> (mi)
Annunciate, v,
(annciet)
Annunciation, n.

(anuncicien)
Anoint v. (anint)
Anonymous, adj.

(annimos)
Another, adj.

(endzer)
Answer, n. (nser)
Answer, v. (n-
ser)

Ant, n. (ant)
Antagonism, n
(antgonizm)
Antagonist, adj
(antgonist)
Antecedence, n
(antsidens)
Antecedent, adj
(antcident)
Antecessor, n.
(antfeesor)

ANN

ESPAOL

Molestar, inco-
modar
Molestia

Anual

Anular, inval
dar

Sieso

Anunciar

Anunciacin

Untar, ungir
Annimo
Otro, diferente

Respuesta
Responder; co
rresponder
Hormiga
. Antagonismo,
rivalidad
. Antagonista

. Precedencia

. Antecedente,
precedente
Antecesor

TAGALOG

Yumamot, bu-
magabag.
Yamot, baga-

bag.

Tunan, tan-
tan.

Magpawalang

bisa.

Tumboug,
Magbalita, mag-

pahiwatig.

Pag ba b al ita,
pagpapahiwatig
Pahiran ng langis.
Walang panga-

lan,.

Ib; kaiba.

Sagot.

Sumagot; gu*
mant.
Langgam.
Pakikipag-aga-
wan; pakikipaglaban.
Kaagawan, ka-
labaa.

Pagkakauna.
Nuna, una.
Ang hinalinhan


25

INGLES

Antechamber, n.

(ntichemher)
Antedale, n.(n-

tidet)

Antidate, v. (n-
tidet)

Antediluvian, adj.
(antedilvian)

Antemeridian,
adj. (antmiri-
dian)

Anterior, adj.
(antrior)

Anthem, n. (n-
zem)

Anthemis, n.
(nzmis)

Anthil, n. (ntjil)
Antichrist, n.

(ntikraist)

Anticipate, v.
(antsipet)

Anticipation, n.

(antisipc:en)
Antidote, n. (n-

tidot)

Antipathy, n,
(antpazi)

Antiquated, adj.
(antcueted)

Antique, adj.
antic)

ANT

ESPAOL

Antecmara

Anticipacin

Antedatar

Antidiluviano

Antes del me-
dioda

Anterior, pre-
cedente

Antfona

Manzanilla

Hormiguero

Anticristo

Anticipar

Anticipacin

Antdoto

Antipata

Anticuado, ob-
soeto

Antiguo

TAGALOG

Bayubo, kansel.

Maagang pagka-
lagay ng pecha.
Ipagpauna sa
pecha.

Bago nagkagu-
naw.

Sa umaga, bago
mag a las 12
ng araw.

Nuna, sinusun-
dan.

Awit sa simba-
han.

Mansanilya.

Bahay-langgam.
Antikristo, la-
ban kay Cristo.
Umagap; ipag-
pauna.

Agap, puna.

Lunas.

Bigt ng loob,
bigt ng dug.

Lipas, luma.
Dati, matand.


2G

INGLES

Antiquity, n.

(antGuiti)

Antre, n. (ntcr)
Anvil, n (nvil)
Anxiety, n. (an-

zieti)

Anxious, adj.
(nz;os)

Any, adj. (n'¡)'

Anybody, n. (e-
nbodi)

Apart, adv. (a-
prt)

Apartment, n.

(aprtment)
Apathetic, adj,

(apaztic)

Apathy, n. (-
pazi)

Ape, n. (ep)
Aperture, n. (a-
prtiur)

Apex, n. (pecs)
Apiece, adv. (e-

ps)

Apocalypse, n

(apcalips)

Apology, n. (a-
plodchi)
Apoplexy, n. (-
poplecsi')

ANT

ESPAOL

Antigedad

Antro, caverna
Yunque
Ansia, afn

Ansioso

Cualquier, cual-
quiera

Quienquiera /

Aparte, un
lado

Cuarto

Aptico

Apata

Mono

Abertura

pice, cima
Por pieza

Apocalipsis, re-
velacin

Apologa, ex.
cusa

Apopleja

TAGALOG

Katandaan, ka*
launan.

Yungib, lungga,
Palihn.

Pita, hangad.
Nagpipita.

Alinman, ano-
man.

Sinoman.
Bukod, hiwalay.
Silid.

Hindi marain-
damin, pabaya

Kapabayaau, ka^
wa 1 a d ng dam-
dam.

Unggoy.

Butas, stwang.

Dulo, taluktok.
Bawa't i?.

Apokalipsis, pa-
bayag,

Pagbibigay da-
hilan.

Himatay.


INGLES

Apostle, a. (apsl)
Apostrophe, n.

(apstrofi)
Apothecary, n.

(apzecari)
Aoparatm, n.

(apartu >)
Apparel, n. (a-
prel)

Apparent. adj

(aprent)
Aoparitioa, n.

(aparcien')
Appeal, n. (apl)
Appeal, v. (apl)
Appear, v.(apfr)

Appearance, n.

(aprans)
Appease, v. (a-

pz'j

Appellant, n.(a-
plant)

Appellation, n.

(apelcien)
Appellee, b (ipel)
Append, v.(apnd)
Appendix, n. (a-

pndics)
Appertain, v,(a-

pertn)

APO

ESPAOL

Apstol

Apdrofe

Boticario

Aparato, apa-
rejo

Vestido

Claro, aparente

Aparicin, vi-
sion

Apelacin

Apelar

Aparecer (se)

Apariencia

Aplacar, apaci-
guar

Apegante

Apelacin

El acusado'
Anejar

Apndice, adi-
cin

Pertenecer

TAGALOG

Aposto!.

Apstrope, kudlt
na kahalili ng fci-
tik sa salita,
Butikaryo.
Rasan gkapan.

Damit, kasuu*
tan.

Maliwanag, ma

linaw.

Paglitaw; p-
ngitain.

Tutol.

Tumutol.
Lumitaw. sumipot
bamarap; sumi-
kat.

Any o, hichura.

Magpatahiinik,

pumayapa.

Ang tumututol.
Tutol.

Ang nasasakdal.
Sumapl.

Karugtong, dag-
dag.

Mukol.


2

INGLES

Appetite, n. (-
petait)

Applaud, v. (a-
pld)

Applause, n. (a-
plus)

Apple, n. (pl)
Appliance, n.(a-

plians)

Applicable, adj.
(aplkebl)

Applicant, n.
(plicant)

Application, n.
(aplkecien)

APply, v. (a-
ply)

Appoint, v. (a-
pint)

Appointee, n. (a-
point)

Appointment, n.
(apintment)

Apportion, v.
(aprcien)

Appraise, v. (a-
prs)

Appreciate, v.
(aprciet)

Appreciation, n.

(apricicien)

Anprehend, v.

(aprijnd)

APP

ESPAOL

Apetito

Aplaudir; ala-
bar

Aplauso

Manzana
Aplicacin
Aplicable, apto
Aspirante
Aplicacin

Aplicar; dirigir-
se , recurrir

Sealar, deter-
minar

Funcionario

Nombramiento

Proporcionar

Apreciar; esti-
mar

Apreciar, esti-
mar

Apreciacin, es-
timacin

Aprehender,

prender

TAGALOG

Gana sa pagka-
in.

Pumur; pumak-
pak:

Pagpuri; pak-
pakan.

Malsanas.
Pagsasang k a p,

paggamit.

Bagay, akirft.

May bahilingan
may pita.

PapsBsakit, pag-
sisikap.

Ikapit, iakma; lurau-
hog, dumulog.

M a g t a k d a,
maglagay.
Halal, kawani.

Pagkahalal.

Magbahagi.

H u m a 1 a g ,
magmahal.

Magpahalaga,

magmahal.

Pagpapahalaga,
pagmamahal.
Humuli, duma-
kip.


29

INGLES

Apprentice, n.

(aprntis)

Approach, n. (a-
prtch)

Approach, v. (a-
prtch)

Approbation, n,

(aprobcien)

Appropriate, v.

(aprpriet)

Appropriation, n.

(apropricien)

Approval, n. (a-
prval)

Approve, v. (a-
prb)

Approximate, adj.

(aprximet)

Approximate, v.

(aprximet)

April, n. (pril)
Apron, n. (pron)
Apt, adj. (apt)

Aptitude, n.(p-
titiud)

Aquarium, n.

(acurium)

Aquatic, adj.

(acutic)

Aqueduct, n. (a
cueduct)

APP
ESPAOL

Aprendiz

Aceeso, la accin de
llegar o acercarse
Acercarse,
aproximarse
Aprobacin
Apropiar
Apropiacin
Aprobacin

Aprobar, pro-
bar

Prximo, inme-
mediato
Aproximar,
acercarse
Abril
Delantal
Apto, idoneo

Aptitud, idonei-
dad

Acuario

AcuticoQueducto

TAGALOG

Baguhan, nag-
aaral.

Paglapit.

Lumapit.

Pagsubok.

Umari, kumam-
kam.

Pag-ari, pag-
angkin.

Pahintulot.

Sumubok, tu-
mikim.

Malapit.

Lumapit.

Abril.

Tapis, tapi.

May kaya, ka-

rapatdapat.
Kakayahan, ka-
rapatn.
Tangk ng mga
isd.

Ukol sa tubig.
Alulod; sangka.


30

INGLES

Arbiter, n, (dr*
biter)

Arbitrary, adj
(rbireri)

Arbitrate, v.(ar-
bi tret)

Arc, n. (arc)
Archangel, n.
(arkndchel)
Archbishop, n.
(artchbisiop)
Archbishoprick,
it. (archbisiopric)
Archer, n. (r-
cher)

Archipilago, n.
(arkiplag})

Architect, n.(r-
kitect)

Archives, n, (r-
caivs)

Arch way, n.
(rtch ue)

Ardent, adj.(r-
dent)

Arduos, adj.(r-
duos)

Area, n. (ria)
Argue, v. (r-

guiu)

Argument, n.

(drguiument)

ARB

ESPAOL

rbitro

$

Arbitrario

Arbitrar

Arco de crculo

Arcngel

Arzobispo

Arzobispado

Arquero

Archipilago

Arquitecto

Archivos

Bveda

Ardiente, vehe
mente

Arduo, difcil

Area

Razonar, dispu-
tar

Argumento, ra-
zonamiento

TAGALOS

TagahatoL

Hindi tamtttantftng a
kitwirw.

Humatol sa Hindi mig-
hsundo.

Balangaw, bu-
bog, balantok.
Arkanghel.
Arsobispo.

Saklaw ng arzo-
bispo.

Mmamana.

Kapuluan.

Arkilekto.

Archibo.

Bbeda.

Maningas, maa-
lab; mapusok.
Mahirap gawin,

mabigat gawin

Lawak, laki

Magmatwid.

Pangangatwiran


31

INGLES

Arid, adj. (rid)
Aridity, n. (ar-
diti)

Arise, v. (eris)

Aristocrat, n.
(aristocrat)

Arithmetic, n.
(arzmetic)

Ark, n. (are)

Arm, n. (arm)
Arm. v. farm)

Armament, n,
(rmament)

Armory, n.(r-
mor)

Armpit, n.(nn-
pit)

Army, n. (rmi)
Aroma, a. (aroma)
Aromatic, adj.

(aromtic)
Around, prep.

(erund)
Around, adv.

(erund)
Arouse, v. (e-

rus)

Arow, adv. (e*

AR1

ESPAOL

rido, seco
Sequedad

Levantarse; na
cer, provenir
Aristcrata

Aritmtica

Area

Brazo; arma
Armar

Armamento

Armera

Sobaco

Ejrcito

Aroma

Aromtico

En, cerca

Al rededor

Despertar, ex-
citar

En fila, en linea

TAGALOG

Tuyo, basal.
Katuyuan.

Bumangon
mandating, magmvla.
Taong may mahal
na kalagayan.
Aritmtika.

PHlaking, sasak-
yan; kabn.
Bisig, brasa; almas.
Mag a 1 m s,
magsakbat.
Mga kasangka-
pang panglaban.
Taguan ug al*
ms.

Kilikili.

Hukb.

Bang.

Mabango.

(

Sa malapit so.

Sa palibot, sa
paligid.

Guniising, p-
mukaw.

Nakahanay, na'
ka&yosi


32

INGLES

Arquebuse, n.

(rcuebces)

Arrange, v. (cr-
rnch)

Arrangement, n.

(arrnchment)

Array, n. (rr)

Arrear, n. (ar-
rer)

Arrest, n. (ar-
rst)

Arrest, v. (arrst)
Arrival, n. (ar

rival)

Arrive, v. (ar-
riv) z
Arrogance, n.

(rrogans)
Arrogant, adj.

(rrogant)
Arrow, n. (ar)
Arsenal, n. (r-
sinal)

Arson, n. (r-
scen)

Art, n. (art)

Arteri, n. (r-
teri)

Artesian-well,n.

(artsian-uel)

ARQ

ESPAOL

Arcabuz

Colocar, arre
glar

Colocacin; or-
den

Adorno, vestido;
orden de batalla
Atraso, resto de
una deuda
Prisin, arresto

Arrestar
Llegada, arribo
Arribar, llegar
'Arrogancia

Arrogante, or-
gulloso

Flecha, saeta
Arsenal

Incendio inten-
cional

Arte

Arteria

Poso artesiano

TAGALOG

Astinggal.

Maglagay, hu-
musay.

Pagklagay;
pagkhusay.

Gayak, bihis, ayos,
sa pakikipaglaban.
Kakulangan sa
ipinagkautang.
Pagkadakip,
pagkabilanggo.
Humuli, dumakip
Pagdating, pag-
sapit.

Dumating, su-
mapit.

Kagilasan, ka-
hambugan.

Magdas, ham-
bog.

Pana, palasft.
Gawaan at kma-
ligan ng. mga al-
mas ng hukbo
Sunog na kinu-

sa.

Arte, kalukuti,
kaalaman.

Ugat na naghahatid ng
dugo sa puso.

Balng bukaln
ng tubig.


33

INGLES

Article, n. (r-
ticl)

Articulate, adj.

(artkiulet)

Articulate, v.

(artkiulet)

Artifice, n. (r-
tifis)

Artificial, adj.

(artificial)

Artillery, n. (ar-
tleri)

Artisan,n.(artisan)
Artist, n. (r-

tist)

Artistic, adj.

(artistic)

As, conj. (as)

Ascend, y. (a-
snd)

Ascension, n. (a-
sacien)

Ascent, n. (aint)
Ascertain, v. (a-
ser^n)

Ashamed, adj.

(asimd)

Ashes, n. (sies)
Ashore, a d v .

(e3r)

ART

ESPAOL

Artculo

Articulado, cla-
ro

Articular, hablar
distintamente

Artificio, frau-
de, engao.

Artificial

Artillera

Artesano
Artista; el que

profesa algn arte

Artstico

C jmo

Ascender, subir

Ascencin

Subida

Asegurar, afir-
mar

Avergonzado

Ceniza
En tierra

TAGALOG

Pang-akbay; ba
gay; pangkat, ba-
ll agi ng kasulatau

Malinaw, mali-
vanag.

Bumigkas ng ma-
liwanag, magsali-
ta ng maliwanag.

Lalang, daya; katusu-
han, kaswitkan-

Ang yarl sa ka-
talinuhan.

Kanyon; inga ka-
wal na nagpapa-
putok ng kanyon.
Manggagaw.
Artista, ang h-

malabas sa dulaan-
Ukol sa gawang
may kainrman.
Gaya, para, era-

von din.
Umahon, su-

mampe

Pag-ahon, pag-
samp.

Ahurn. sampahin.
Tumanto, turnaos;

magpatunay.

Npahiy.

Ab.

Salup, sapang
pang, sa kati. 3


o 4

INGLES

Ash-wednesday,
p. (ashudnesdey)
Asian, adj. (-
sian)

Aside, adv, (e-
sid)

Ask, v. (ask)

Asleep, adv.
(aslp)

Aspect, n. (as-
pect)

Asper, adj. (s-
per)

Asperity, n, (as-
priti)

Asphyxia, n.(as-
fcsia)

Asphyxiate, v.
(asfcsiet)

Aspirant, adj.
(spirent)

Aspire, v. (as-
pir)

Asquint, adv.
(ascunt)

Ass, n. (as)

As?ail, v. (asl) Asaltar, acome- Maniil, mang-
ter loob.

Assassin, n: (a- Asesino Mmamatay-

Siisin) t.;< .

ASH

ESPAOL

Mircoles de
Ceniza.

Asitico

Al lado, aparte

Pedir; pregun-
tar

Dormido

Aspecto, sem-
blante

spero

Aspereza

Asfixia

Asfixiar

Aspirante, pre-
tendiente

Aspirar, preten-
der

Al soslayo

Burro, borrico, as-
[no; tonto, igno-
rante.

TAGALOG

Myerkoes de
senisa.

Taga Asia.

Sa tab, bukod.

Huming; tuma-
nong.

Natutulog, tu-
lg.

Any, hichura.

Masaklap, ma-
askad.

Saklap, askad.

Ins, hindi ma-
kahinga.

Uminis.

Nagnanasa,
naghahangad,
Magnasa, mag
hangad.
Pasulyap.

Burro, burriko
hangal.


35

INGLES

Assassinate, n.

(assinet)

Assault, n. (a-
slt)

Assay, n. (ase)

Assemble, v. (a-
smbl)

Assembly, n. (a-
smbli)

Assent, n. (a-
snt)

Assert, v. (a-
srt)

Assessment, n.
(assment)

Assessor, n. (a-
ssor)

Assign, v. (as-
in)

Assignee, n. (a
sain)

Assimilate, v.(a-
smlet)

Assimilation, n.
(asimilc;en)
Assist, v. (asst)

Assistant, n. (a-
sstant)

Associate, v. (a-
sciet)

ASS

ESPAOL

Asesinar

Asalto

Ensayo, experi-
mento

Congregar, con-
vocar

Asamblea, con-
greso

Consentimiento,

aprobacin

Sostener, man-
tener, afirmar
Amillaramiento

Asesor, tasador
de impuestos
Asignar, sealar

Sndico, apode-
rado

Asemejar

Asimilacin, se
mejanza

Asistir, ayudar

Asistente ayu-
dante

Asociar

TAGALOG

Pumatay ng
tao.

Paglusob; pang-
loloob.

Pagsasanay, pag
subok.

Magpulong

magpisan.

Kapulungan.

Pahintulot, pa-
hayag.

Umala'ay, ku-
mandi, nico

A m i lyaramieuto.
halaga tasa ng
pag-aari na fbina
bayad sa pamaha
laan.

Tagatasa ng

bwis.

Magtakd,mag-

tadhan.

Sinalinanng ka-
pangyarihan.
Tumulad, pumaris

gumaya.
Hwad, wangis

wangkt

Tumulong, su-
maklolo.

Katulong

Sumam, maki-
samj


INGLES

Association, n:

(asocicien)

Assortment, n,

(asrtment)

Assume, v. (a-
sim)

Assurrance, n.

(asirans)

Assure, v.(asir)
Asthma, n.(isma)
Astonish, v. (as-

tnish)

Astonishment, b.

* (astnisment)
Astound, v, (as-

tund)

As t rid e, adv.

(astrid)

Astute, adj. (as-
tt)

Asylum, n. (a-
sailem)

At, prep, (at)
Atmosphere, n.

(tmosfir)

Atom, n. (-
tom)

Atrocity, n. (a-
trsiti)

Attach, v. (a-
ttcb)

ASS

ESPAOL

Asociacin, so-
ciedad

El acto de clasi-
ficar

Tomar; apro-
piar, presumir
Seguridad, cer-
teza

Asegurar

Asma

Asombrar, pas-
mar

Pasmo, asom-
bro

Consternar,

pasmar

Con las piernas
abiertas

Astuto

Asilo, refugio

A, en
Atmsfera

tomo

Atrocidad

Prender; asir;
apegarse

TAGALOG

Samahn, kapi-
sanan.

Pag-uri, pagba-
bagay-bapay.

Kumuha, umaring
sa iba: maghina-
la.

Pagtiwal, pag-
asa.

Asaban-

Hik

Mamangh,

magtak-

Pagkamangh,

pangggilalas.

M a n g g i Islas,
mabalisa.

Sakl. bukak.

Tuso, switik.

Ampunan, kan-
dilian.

Sa.

Panganorin.

Napaka mun-
tin? bag ay.
Kabalakyutan.

Dumakip; hu-
mawak; ikabit-


37

INGLES

Attack, n. (a-
tc)

Attack, v. (a-
tc)

Attain, v. (atn)

Attempt, n. (a-
tmpt)

Atempt, v. (a-
tmpt)

Attend, v. (a-
tnd)

Attendance, n.
(atndans)

Atte ition, n. (a-
tncien)
Attentive, adj.

(atntv)
Attest, v. (a-
tst)

Attic, n. (tic)

Attire, n. (a-
tir)

A t tire, v. (a-
tir)

Attitude, n. (-
titiud)

Attorney, n. (a-
trni)

Attract, v. fa-
ir ct)

ATT

ESPAOL

Ataque, embes-
tida

Atacar, acome-
ter

Ganar, lograr

Empresa, expe-
rimento

Intentar, expe-
rimentar

Atender, pres-
tar, atencin
Atencin, acom-

paamiento
Atencin, mira-

miento

Atento

Atestiguar, de-
clarar

Desvan, guar-
dilla

Atavio

Ataviar

Actitud

Abogado, pro-
curador

Atraer, persua-
dir

yTAGALOG

Salakay dalu-
hong.

Sumalakay, du-
maluhong.

Magtaglay,

magtam.

Pagsubok, pag-
tikim.

Sumubok, tumi-
kim.

Lumingap, hroan*
dil¡; duminig.
Paglingap, pag-
kandili; abay.
Lingap, kalinga.

Maingat, taim-
tim.

Sumaks, mag-
pahayag.

Ang pagitan ng
Usame at bubungan.
B i h i s, gayak,
pamut.i.

Magbihis, magga-
yak. magpalft-
mut.

Tay, lapay, an-
y, tindig..
Abogado, pinta-
kaai.

Gumayak, hu.
mnlina.


38

INGLES

Attrction, n.

(atrccion)

Attractive, adj,

(atrctiv)

Attribute, n. (a-
trbiut)

Attribute, v. (a-
trbit)

Auction, n. (c-
cien)

Auc t i o n e r, n.

(ccienir)

Audacious, n.(o-
dcies)

Audacity, n. (o
dciti)

Au d i e n c e, n.
(diens)

Auditor, n. (6-
ditor)

Auger, n. (-
guer)

Aught, pron.(ot)
Augment, v.

(ogmnt)
Augur, v, (gor)

Augury, v.(gri)
August, adj, (-
gost)

August, n. (6-
gost.)

ATT

ESPAOL

Atraccin

Atractivo, atra-
yente

Atributo

Atribuir, impu-
tar

Almoneda, p-
blica subasta

Almonedero

Audaz, atrevido

Audacia, osada

Audiencia, au-
ditorio

Oidor, oyente,
et que oye

Barrena, tala-
dro

' Algo, alguna cosa
Aumentar, ere
cer

) Adivinar, pro-
nosticar

) Agerp, presagio
- Augusto, ma-
mestuoso
Agosto

fAGALOG

Panggayak,

panghabna.

Eahalihalina.

Ang mga sakdal
na kaloob ng Dyos
gaya ng dunong,
kapangyarihan.
Magpalagav,

magparatany,

Almoneda.

Ang nag-aalmo-
neda

Pangabas, ma-
tapang

Kapangahasan,

katapangan.

Kapulungan. ng
nangakikinig.
Tagatuos; tay-

dinig.

Barrena, balibol,
pangbutas.
Anoman.

Ma gd agd a gr
magparamb
Humul.

Hua.

Kagalanggalang,

marangal.

Agosto.


39

INGLES

Aunt. n. (ant)
Auspice, n. (s-

pis)

Auspicious, adj.
(ospicies)

Authentic, adj.
(ozntic)

Authenticity, n.
(ozentisiti)

Author, n. (o-
zor)

Authoress, n.(o-
zores)

Authority, n.(o-
zriti)

Authorisation,
n. (osprizecien)

Authorize, v.
(zorais)

Authorship, n.
(zorship)

Autograph, n.
(tograf)

Automatic, adj.
(tomatic)

Autonomy, n.
(otnomi)

Autumn, n.(otem)
Auxiliary, adj.

(oksilieri)
Avail, n. (avl)

AUN

ESPAOL

Ta

Auspicio, pro-
tecion

Prspero, favo-
rable

Autntico

Autenticidad

Autor

Autora

Autoridad, po-
testad

Autorizacin

Autorizar

La calidad de
autor

Autgrafo

Automtico

Autonoma

Otoo

Auxiliar

Provecto, ventaja

TAGALOG

Ale, ta.

Ampn, kandili.

Mapalad, pins-
palad.

Tunay, totoo.

Ang katurayan,
ang katotohanan.

May-katha, taay-
likh.

Babaing m-
ngangath.
Kapang yarihan,
kapahintulutan.

Pahintulot.

Magpahi ntulot.
magbigay ng ka-
pangyarihan.

Pagka mnga-
ngath.

Sulat ng kanyang
sariling kamay.
Mkinang humu-
huwad sa kilos ng
may buhay.
Kalayaang mama
hala a yon sa kan
yang sariling ka
utusan.

Otonyo, tag-ulan.
Katulong.

Pakinabanr.


40

INGLES

Avail, v. (avl)

Available, adj. (avlabl)
Avarice, n. Ol-
varis)
Avenge, v. a-
vndch)
Avenue, n. (a-

vniu)

Average, n. (
veredch)

Averse, adj. (a
vrs)*

Avoid, v. (avoid)
Await, v. (e-

ut)

Awake, adj. (e-
uk)

Awake, v. (e-
uk)

Awaken, v. (e-
uken)

Awaking n. (e-
uking)

Aware; adj. (e-
ur)

Away, adv. (cuy)
Awe, n. (o)
Awful, adj. (6-

ful)

Awhile, adv. (e-
jiil)

AV

ESPAOL

Aprovechar
Util, ventajoso

Avaricia

Vengarse

Avenida

Promedio

Adverso

Evitar

Aguardar, es
perar

Despierto

Despertar

Despertar

Despertamiento

Cauto, vigilante

Ausente, afuera
Pavor

Tremendo, ho-
rroroso

Un rato

TAGALOG

Makinabang.
Mpapakinaba

ngan.

Kasakiman.

Manghiganti,

Lansangang ni a -
punong kahoy sa
magkabilang tabi

Kurong humigit
kumulang.

Salungat.

llmiwas, umilag.
Mag-hintay,
raag-antabay.
Gis ng.

Gumising, pu-
mukaw.
Gumising, pu-
mukaw.

Pagka^ising.

Maingat,

Wal, sa labas.
Pangimi.
Kakilakilabot,
kasindaksindak
Sangdali.


41

INGLES

Awkward, adj.
(kord)

Awl, n. (ol)
Awn, n. (on)
Awning, n, "(fi-

ning)

Axe, n. (acs)
Axiom, n. (c-

siom)

Axis, n. (dcsis)
Axle-tree, n,

(csl-tri)
Azimuth, n. (-

zimoz)

Azure, adj (-
z:ur)

Azymou*, adj.

(z'mos)

B, (bi)

Baby, n. (bbi)

Babyhood, n¡
(bbijud)

Bachelor, n. (ba-
chelor)

Back, n. (bac)
Backbit, v.(bc-

bait)

Backbone, n.
(bacbn)

AW

ESPAOL

Tosco, dificil

Lesna

Arista

Toldo

Hacha

Aroma

Eje

Eje de una rue-
da

Azmut del sol Sinag,
de uaa estrella

Azulado, color $ughawT, asul.
cerleo

zimo Walang levadu-

ra.

B

B, be B, ba.

Criatura, infan- Sanggol, nene,

te; el nene

Niez, infancia Pagkaeanggol,
pagkanen.

Soltero, clibe Matandang ba-
gong tao.

Espalda Likod.

Difamar, mur- Manirang puri

murar sa likuran.

Hueso dorsal Guluerod, but
espesinazo sa likod.

TAGALOG
Magas]

mahiran gawin
Balibel, pangbutas.
Su got.

Kulandong, ta-
kip.

Palakol.

Kasabihang may
taglay na aral, ka-
wikaan.

Ehe, pinipihitan.
Llikan; pinipi-

hitan.


42

INGLES

Backside, ir(b,c-
said)

Backslide, v.
(bicslid)

Backward, adv.
(bdkward)

Backward, adj.

Bacon, adj.
(been)

Bad, adj. (bed)

Badge, n.
(badch)

Badness, n.(bd
nes)

Big, n. (bag)
Bag, v.

Baggage, n. (b-
guedch)

Bail, n (beil)

Bail, v. (bei)
Bailif, n. (blif)

Bait, n. (bet)
Bait, v.

Bake, v. (beik)
Baker, a. (bker)

BAC

ESFAhOL TAGALOG

Espalda, t r a-
sero

Resbalar, tergi-
versar

A t r a s, hcia
atras

Opuesto, e ne -
migo

Tocino, la carne
salada del
puerco

Mal, malo; in-
dispuesto

Divisa, send,
smbulo

Maldad

Saco, talega
Entalegar

Bagaje, equi-
paje

Fianza, fiador

Caucionar, fiar
Alg u ac i 1, ma-
yordomo
Cebo
Cebar
Cocer en
no

Panadero

Likurn.

Mclulas, lu m i bis
8a pinag-uusapan.

Urong, s a da-
kong likod.

K a t a 1 o, kaa-
way.

Tosino, karneng
baboy na ins-
nan.

Masam; may
karamdaman.

Sagsag, tand-

Kasamaan, sa-
ma.

Bayong, supot.
Magsilid sa ba-
yong sa supot.
Ang daladalahan
sa paglalakbay.
Sangl, lagak;
ang nananagot.
Managot, mako.
Agusil, katiwa-
la.

Pain.

Magpain.

- Magtinapay,
magbibingka.
Magtitinapy.


43

INGLES

Bakery, n. (b
keri)

Balance, n. (b
lans)

Balance, v. (b-
las)

Balcony, n.(bl
coni)

Bald, n. (bold)

Baldness, n.
(bdness)

Bale, n. (bel)

Bale, v. (bel)

Balk, n. (bolk)

Balk, v. (bolk)

Ball, n. (bol)

Balloon, n.(baln)
Ballot, b (blot)
Ballot, v.

Balm, n, (bam)
Balm, v.
Bamboo, n.

(bamb)

Ban, n. (ban)

BAK

ESPAOL

Panadera

Banlanza, ba-
lance

Pesar en balan
za; balancear

Balcn

Calvo

Calvez

Bala fardo de Tali, bigkig.
mercaderas

Magtal, mng-

Empalar, em-
paquetar
Viga; contra
tiempo

Frustar, faltar
la palabra

Bola, pelota;
baile
Globo

Balota

Votar con balo-
tas

Blsamo

Embalsamar

Bamboa

Bando, anuncio;
excomunin

TAGALOG

Panaderya, gwa-
an ng tinapay.
Timbangan;

pagtutuos.
Tumimbang;
tumuus.
Balkon, sibi.

Kalb, walang
buhok.

Kakalt uban.

1 bigkis.

Sikang; abala

Muronf, magkulang

sa pananalit.
Bola, sipa; sya-

wan.

Globo.

Balota.

Bumoto sa pamamagi-
tan nf baloto.

Blsamo, pabango.
Pabanguhan.
Tamb, kawa-
yan, buh.
Pahayag,tawag;

sump.


44

INGLES

Ban, v. [ban]

Banana, n [ba-
nua]

Band, n. [band]

Band, v.

Bandage, n.
[bndedch]

Bandage, v.

Bandit, n. [^n
[dit]

Bane, n. [bein]
Bang, n. [bang]
Bang, v.

Bangle, n.
[bangl]

Banish, v. [b-
nish]

Banishment, .

[bnishment]
Banjo n. [bndcho]

Bank n. Jbank]
Bank, v.

Banker, n. [bn-
ker]

BAN
ESPAOL

Excomulgar,
maldecir
Pltano

Venda, tira faja;
union, cuadrilla,
banda

Vendar, unir,
juntar

Venda, f a j a,
vendage
Vendar, fajar

Bandido, salte-
ador

Veneno, tosigo
Puada, golpe
Dar puada!;

sacudir

Bracelete del-
gado

Desterrar

Destierro

Banduria
Orilla, rivera;

banco

A islar detener el
agua con diques;
poner dinero en
un banco

Banquero; cam-
bista

TAGALOG

Manumpa, ma-
nungayaw.
Saginp.

Tali, bahag. pa-
migkis; pulutong,
banda ng musika.
Magbigkis, magta-
li; pagsamahin.

Panapal pana-
li sa sugat

Magtapal magta-
li; magpiring.
Tulisan.

Lason, kamandag.
Suntok, bugbog.
Sumuntok, bu-

mugbog.,

Ka 1 o m higas,
pulsera.

Itapon sa ibang
lupain.

Pagkatapon sa
ibang lupain.

Bandurya.
Paogpang, bay-
brflyin; bargko.
Magpilapil; mag-
lagak ngsalapi sa
bangko.

Ang may bangko :
mmamalit ngsa-
lapi.


45

INGLES

Bankrupt, adj.
[bncrept]

Banner, adj. (b-
ner)

B a n q u e t, n.
(bncuet)

Baptism, n.
(bptism)

Baptistery, n.
(bptisteri)

Baptize, v.
(baptis)

Bar, n. (bar)

Bar, v. (bar)

Babarian, n.
(barbrian)

Barbaritj, n.
(barbriti)

Barber, n. (br-
ber)

Bare, adj. (ber)

Bargain, v.(br-
gun)

Bargain, n.(bar-
gun)

Baritone, n.(b-
rton)

Bark, n.(barc)

BAN

ESPAOL

Que rado, in-
solvente
Bandera, estan-
darte

Banque'e, festn

Bautismo

Bautisterio

Bautizar

But a, obstcu-
lo; entrados

Cerrar con ba-
rras, impedir
Hombre brba-
ro f cruel
Barbaridad

Barbero

Desnudo, descu-
bierto

Ajuste, convenio; com-
pra o venta

Pactar, ajustar;
negociar

Bartono

Corteza, ladra

TAGALOS

Lugi, walang
ikabayad

Watawat, ban-
dil.

Pigng, anyaya-
han

B nyag, pagbi-
bin\ ag.

Dakongpinagbi-

binyagan.

Magbinyag,

m&gpangalan.

Trangka, hadlang,
kapisanan ng mga
abogado.

Mag trangka,
maghadlang.
Taong tampala-
sen, mabagsik.
Katampalasa-
nan, kataksilan.
Mangeueupit ng
buhok, barbero.
Hubad, hubo-

Pinagkasunduan, pag-
bili pagbib li.
Makipagkayari,
mangal akal.

Bartono.

Balat, upak; ta-
hol, kahol.


46

INGLES

Bark, n. (bare)
Bare, v. (bare)

Barley, n. (br-
le)

Barn, n. (barn)
Barometer, n.

(barometer)
Barrack, n. (b-

rae)

Barrel, n.(brel)
Barren, adj.

(bren)
Barricade, n.

(barikd)
Barrister, n.(b-

rister)

Bar-room, n.
(bar-rum)

Barter, v. (br-
ter)

Bse, adj.(beis)
Base, n.
Baseless, n.

(bsless)
Basement, n.

(bsment)
Baseness, n.

(bsnes)
Bashful, adj.

(bashful)

BAR
ESPAOL

Barco

Descortezar,
drar
Cebada

Granero, pajar
Barmetro

Cuartel

Barril,

Estril; infruc-
tuoso

Barrera, esta-
cada
Abogado

Taberna

Traficar

/

Bajo, vil
Fondo, pedestal

Sin fondo

Basamento

Bajeza, vileza

Vergonzoso, t:
mido

TAGALOG

Bark, sasakyang
may layag

Umupak, mag-alis
ng halat: kuraa-
bol

Sebada, (kawanpki
ng palay).

Karaalig, bangan.

Barmetro.

Kuwartel, tahanan ng
mga sundalo.

Bariles.

Baog; basal,

walang bunga.

Munting kuia.

Abogado.

Tindahan ng
alak.

Mangalakal.

Mababa, haraat
Pondo, patungan.

Walang pondo
matuntungan.

Silong.

Pagkamababa,
pagka walang ka
bul uhan,

- Mahihiyain,
matatakutin.


INGLES

Basin, n (bsin)
Basis, n. (bsis)

Basket, n.(basket)
Bastard, n.(bs-

tard)

Baste, v. (bast)
Basting, n. (r?-

ting)

Bat, n. (bat)
Bat, v.

Batch, n.(batch)
Bath, n. (baz)
Bathe, v. (baz)
Bathing, n. (b-

zing)

Bathing-tub, n.
(bsing-tab)

Battalion, n.
(batlien)

Batten, n-(btn)
Batter, n. (b-

ter)

Batter, v. (bter)
Battle, n. (bat)
Battle, v. (bat)

Battle-array, n,
(baU-ar)

BAS
ESPAOL

Jofaina

Basa, pedestal,
base, funda-
mento

Cesta, canasta
Bastardo, espu-

rio

Apalear

Apaleamiento

Cachiporra

Murcilago

Cochura, hornada
Bao x

Baar, baarse
Bao

Bao

Batalln

Astilla

Apaleador

Apelear

Batalla

Batallar, com-
batir

Orden debata-
lia

47

TAGALOG

Palangana, h-
lamussn:

Tungtungar; pi-
nagbuh atan,
p;nagmulan.

Busl, bilao.
Ank sa ib ng

may asawa.

Bumugbog.

Bugbog.

Panghampas ng bola.

Kabaekat ag,
paniki, bayakan.
Masa ng tinapay.
Pliguan.

Maligo, magpaligo

Paligd.

Pliguan.

Pulutong ng
inga kawal.

Tatal.

Manghaham-

ps.

Manghampas.
Laban, pamook.

Lumaban, ma-
kipamook.

Ayos ng lab&:
nan,


48

INGLES

Bawl, n. (bol)
Bawl, v.

Bay, adj. (bi)

Bay, n. (bi)
Bayonet, n. (b-

yonet)
Bayonet, v.

Bazaar, n. (bazar)
Be, v. (bi

Beach, n (bitch)
Beach, v.
Beacon, n.(bcn)

Bead, n. (bid)
Beak, n. (bic)
Beam, n. (bim)

Beam, v.

Bean, n. (bin)
Bear n. (ber)
Bear, v.

Beard, n.. (bin
Beard, v.

BAW

ESPAOL

Grito

Gritar, vocear

Bayo

Baha

Bayoneta

Traspasar con
la bayoneta

Bazar
Ser 6 estar

Costa, rivera
Encallar
Faro, fanal

Cuenta, rosario
Pico

Viga de un edifi-
cio ; brazos de ba-
lanza.

Arrojar rayos

Haba

Oso

Llevar, sufrir;
producir; parir

Barba; arista
de espiga

Desbarbar

TAGALOG

Hiyaw, sigaw.

Humiyaw, su-
migaw.

Kulay bayo ka-
yumangging raa-
pula-pul.

Eook, dagatdagatan i

Bayoneta.

Manaksak ng
bayoneta.
Bazar.

Maping, ay, mag,
ma, mang, magka,
suma.,.

Baybay-dagat
I-adsad sa bay-
bay.

Ilaw signg
palatandaan.

Kwintas.

Tuk.

Kilo, anamn,
pingga.

Kumblap, ku-

misap.

Sitaw, patan.
Oso, [hayep gubat]

Magdala, magba-
t; mamunga;
mangank.
Balbas; bulo ng
uhay.

Bajtakn ang

balbs.


49

ENGLES

Bearded, adj.
(birded)

Beardless, adj.
(birdie*)

Bearer, n. (hi-
rer)

Beast, q. (bist)

Beastly, adj.
(oistli)

Beat, n. (bit)
Beat, v.

Beaten, adj. &
part, (bitn)

Beatitude, n.
(bititiud)

Beautiful, adj.
(h t'ful)

Be uiify,v.(b¡-
t fay)

Beauty, n, (biu-
ti)

Because, conj.
(bic-)

Become, v, (bi-
km)

Becoming, adj.
(bikamng)

Bed, n. (bed)

Bed-chamber, n.
(bedchamber)

BBA

ESPAOL

Barbado

Desbarbado,

imberbe

Portador

Bestia

Bestial, brutal

Golre

Apalear, gol-
pear

Trillado, pisado

Beatitud, felici-
dad

Hermoso, bello

Hermn-ear,

adornar

Hermosura, be-
lleza
Porque

Convenir; conver-
tirse, venir pa-
rar

Decente; conve-
niente
Cama, lecho

Dormitorio

. TACALOC
Mabalbs.

Walang balbs.

Ang mgydal n
i sang pasugo
padal

Hayop na apat
ang paa.

Parang hayop,
parang gamd.

Bugbog haronas,
Humampas, bu-
rn ugbog.
Pinuknok, di-

nikdik.

K aginhawabaDi

Maeand, ma-
rikit.

Magoaraud,

magp^rikit.

Encangaban,

karikitan.

Sanagka't; da-
bit sa.

Mbagav. ma-
ping, muwt,

Mabusav: ba-
gav. aknn.
Hfaaan, katre;
phak.

Silid na tulu-
gn. 450

INGLES

Bedew, v. (bi-
di)

Bee, n. (bi)
Beef, n. (bif)

Beefsteak, n.

(bfstik)

Bee-hive, n. (b-
jaiv)

Beer, n, (bir)
Befall, v.(bifl)

Before, adv. &
prep. (bifr)

Beforehand, adv.
(bifrjend)

Befriend, v. (bi-
frnd)

Beg, v. (beg)

Beget, v. (bi-
gut)

Beggar, n.(bgar)
Begin, v. (bi-

gun)

Beginner, n. (bi-
guner)

Beginning, n.
(biguning)
Begone, int.(bi-
gn)

BED

ESPAOL

Rociar, regar
Abeja

La carne de la va-
ca del buey

Lonja de car re
de vaca
Colmena

Cerveza
Suceder, atontecer

Mas adelante, ei
frente; ante, en
presencia de; an-
tes, antes de
De antemano

Favorecer, pa- Lumingap, ku-
trocinar mandili.

Mendigar; su- M a gp a 1 irnos;
plicar mamanhik, humingi.

Engendrar, pro- Mangaak,mamu-
ducir nga, magtam.

Mendigo Pulubi.

Comenzar, em- Magpasimul,,
pezar magmul.

Principiante, no- Baguhan.
vicio

Principio Psimul, simu-

l.

Fuera!, aparta* Sulong, alis di-
te de all! yan!

fAGALOG

Magwisk, mag-
dilig.

Pukyutan, kamu-
mo, putakti.

Ang lamn ng ba-
ka kalabaw,
Isang lapng ng
lamn ng haka.
Bahay-pukyu-
tan,

Serbesa
Mangy ari.

Sa unahn; sa
tapat; sa ha-
rap; bago.
Kapagkaraka.


5t

INGLES

Bhalf, n. (bi-
jf)

Behave, n. (bi-
jv)

Behavior, n. (bi-
jvior)

Behead, v. (bjd)

Behind, prep.

(bijind)

Behold, v. (bi-
jld)

Behold, int. (bi-
j61d)

Being, n. (biing)

B eig, conj.

(bling)

Belch, n. (belch)

Belch, v. (belch)

Belfry, n.(blfri)
Belie, v. (bili)

Belief, n. (bilff)
Believe, v. (bilir)

Bell, n. (bel)
Bellicose, adj.

(blicos)

Be ligerent, n.
(bilfdcherent)

BEH

ESPAOL

Favor, patroci-
nio; beneficio
Proceder, con-

ducir

Proceder, con-
ducta

Degollar
Detrs, tras

Mirar, contem-
plar

H!, h aqu!

Existencia; con-
duccin; ser
Ya que, puesto
que

Regeldo, erup-
ts cion

Regoldar ; vomi-
tar

Campanario

Desmentir

Creencia, credo
Creer; pensar

Campana

Belicoso

Beligerente

TAGALOG

Eandili; pakb
nabang.
Mag-ugali, mag-
asal; magpalagay.

Ugali, aaal; pa-
iagay.

Fumugot ng ulo-
Sa likuran, sa

hulihn.

Tumingin, mag-
ualas.

Nrito! nakita
mo na!

Buhay, lagay,
tao.

Yamang, sa pa-
raan.

Dighy.

Dumighay, su-
muka.

Kampanaryo.
Pabulaanau, pasi-
nungalingan.

Ptniwala, pananaig-
Maniwal, uma-
kal.

Batingaw, kampana.

Mangdidigm,
mapagbasag-ulo.
Ang nasa paki-
kidigro. 1


62

INGLES

Bellows, n (blos)
Bel y,' n. (b'i)
Belong, i. (bilng)
Beloved, adj.

(bi laved)

Below, prep. (Mi)
Belt, n. (belt)
Bemoan, v. (b:-
mn)

Bench, n. (bench)
Bend, v (bend)

Beneath, adj &
prep, (binfz)
Benediction, n.
(benedccien)

Benefactor, n.

(be ef^ctor)

Beneficial, adj.
(beneficial)

Benefit, n. (t-
nefit)

Benign, adj (bi-
nin)

Bent, aj (bent)
Bequeath, v.(b
cuz)

Bequeit, n. (bi-
cud)

Bereave, v, (bi-
rv)

BELL

ESPAOL

Fuelle
Vientre
Pertenecer
Querido, ama-
do

Debajo, abajo
C nturon
Lamentar, de-
plorar

Banco, asiento
Encorvar; do-
blar

Debajo, abajo
Bendicin

Bienhechor

Ibneficioso, pro-
vechoso

Beneficiar, ha-
cer bien
Benigno, afable

Encorvado tendido

Legar alguna cosa
otro en testa-
mento

Legado que algu-
no deja otro en
testamento
Despojar, arre-
batar

TAGALOS

Hungkoy, hihp.
Tijan.

Mukol.
Minamahal, gi-
liw.

Sa ibahA
Sinturon, pamigbis. 1
Dumping hiL
mibik.

Banpkfi kmun.
Humubog, yumu
pi, humutok, bU
maluktot.

Sa ) i a i i m, sa
ibab.

Bendisyon, bas-
bs.

Maoaggav ng
mabuti sa kapwa.
Napapakmaba-
ngan.

Mpakinabangan,
gumawang kagft
litigan.

Maamongloob
maawain.

Buluktot, yupl.
Magpataana.

Pamana.

Sumamsam

umagaw.


68

INGLES

Beeaven ent. n
birvmem)

Berth, n.(bera)

Beseech, v. (bi-
steh)

Be9:de, adv, (bi-
sid)

Bedde, prep.
(bis:d)

Besiege, v. (bi-
s ch)

Bsmoke, V (bk-
mk)

Bespeak, v. (bis-
Pk)

Best, adj. (best)

Bestow, v. (bis-
t)

Bet, n. (bet)
Bet, v.

Betray, v. (bi-
trv)

Bet raya!, n. (b¡-
tryal)

Betroth, v. (bi-
trz)

Better, adj (b-
ter)

Bet er, v (b e: )
Between, prep*
(bitwn)

BER

ESPAOL

Privac on; des-
pojo

Al< ja" ieito de
un navio
Suplicar, rogar
Cerca, al lado do
Excepto
Bloquear, sitiar
Ahumar

Encomendar,

ordenad

Superior

Otorgar, confe-
rir

Aouesta

Apastar

Traicionar

Traicin

Desposar

Mejor

Mejorar

Entre

TAGALOS

Pagsamsam;

pag-agaw.

Higaan sa sa-

Rakyan.

Mauinnhik, su<
manida

Sa tabi, sa pi-
ling.

Bukod sa, liban-
Kumubkob.

SuubQ;

Magbilin, mag
tagubilin.

Pin&kflmabuti,

kbutlbutlhame

Ma^kaloob,

magbigay<

Pust.

Pumust.
Mandilo, pago
taksilr

Paglililo, katak=
silan,
Magkasal.
Lalong mabuti.

Bmuti, umigi.
Sa pagitan, sa

gitnA


54

INGLES

Beverage, n (b-
veridch)
Beware, v. (biur)
Bewilder, v. (bi-
ulder)

Bewitch, v. (bi-
utch)

Beyond, prep,
(biynd)

Bias, adj. (bias)
Bib, n. (bib)
Bible, n. (bibl)
Biblical, adj/b-

blical)

Bicycle, n> (bycikl)

Bid, v. (bid)

Biennial, adj,
(bainnial)

Bier* n, (bir)

Big, adj. (big)
Bigamy, n. (b-

gami)

Bigot, n. (bigot)

Bile, n. (bil)
Bilge, n.(bildch)

BEV

ESPAOL

Bebida

Precaverse
Descaminar,
descarriar
Encantar, male-
fcar

Mas all, allen-
de

Al sesgo
BabadoT
Biblia
Bblico

Bicicleta
Pedir; mandar;

convidar; des-
pedirse

Bienal

Andas, fretro

Grande

Bigamia

Fantico, hip-
crita

Bilis

Pantoque

TAGALOG

Iinmin.

Mg-ingat.
Mligaw, m-

lisy.

Umenkanto,

manggaway.

Sa dako pa roon

Pahalng.

Salalay-

Biblia.

Ukol sa Biblia.

Bieikletas.
Huming, mag-
utos; mag-anya-
ya; magpaalann
Sa tuwing dala-
wang tan.
Kalndra. patn-
ngan ng kabaong,
Malak.

Ang pag-aasawa

sa dalawa.
Taong mapaggit
ng ganng kanya,
mapagpaki t an g
tao.

Bilis.

-Pinakatiyan ng

sittkyan u tabif.

y


55

INGLES

Bilious, adj. (b-
lius)

Bil, n. (bil)

Billet, n. (befc)
Billarda, n. (b-

liards)

Billow, n. (blo)'

Bin, n. (bin)
Bind, v. (bind)

Binder, n. (bin-
der)

Binding, n. (b-
inding)

Biped n. (kaiped)
Bird, n, (berd)
Birth, n. (bers)

Birth-day, n.

(berzdey)
Biscuit, n. (bis-

cuit)

Bisect, v. (bai-
sct)

Bishop, V. (tisiep)
Bishopric, n.(b-

siopric)

Bit, n. (bit)
Bitch, n. (bitch)

BIL

ESPAOL

Bilioso

Pico de ave; bi-
llete; c d u la;
cuenta;receta

Billete

Billar

Oleada, ola
grande

Cofre; armario
Atar; encuader-

nar

Encuadernador

x Venda, tira; en-
cuadernacin

Bpede

Pjaro

Nacimiento

Cumpleaos

Galleta bizco-
cho

Dividir en dos
partes
Obispo
Obispado

Bocado, pedacito
Perra

TAQAL0G

Mabilis.

Tuka; bilyete; s-
dula katibay an ;
tlaan ng utang
reseta.

Bilyete.

Larong blyar.
Malaking aln.

Taguan sisidlan,
Magtali; mag-

balat ng aklat.

Tagapagbalat
ng aklat.

Tali; pagpapa-:-
ta, pagkapasta.
Dalawa ang paa.
Ibn.

Panganganak,
kapanganakan.
Kaarawan ng
kapanganakan.
Biskwt.

Hatiin, biyakin.
Obispo.

Sakop ng obis-
po.

Subo, k&pyangot.
Asong babae.


S6

INGLES

B?ep n (bit)
Bde, v.

Bitter, ajj (bter)
Bitterness, n.

(biternes)
Bitumen, n. (bi
tiuraen)

Black, adj. (Mec)
Blackboard, no

(blcbord)
Blacken, n. (Meen)
Backne?*, n.

(b k:e )
Backs nith, n.

(blesmiz)
Bladder, q (bid-

der)

Blade, n (bel)
Blame, n. (Mem)
Blame, v.
Blank, adj

(blanc)

Blanket, n.

(blnke)

Bl i sobe me, v.

(basfm)
Blasp^emv, n.

(bl finrv)

Blast, n. (blast)
Bla t, v.

Blaze, n, (bleiz)

BIT
ESPAOL

Mordedura
Morder

Amargo
Amargura
Betn

Negro
Pizarra

Teir de negro
Negrura

Herrero

Vejiga

Brizna; hoja
Culoa, delito
Culpar
Blanco

Manta

Blasfemar

Blasfemia

Soplo de aire
Marchitar, secar
Llama

TAGALOG

Kagat.

Kumsgat, ma~
ngagat,
Mapait.
Kapaitan,
Betn

Maitim,

Pisarra

Paitimfn

Itim, kaitimn.

Panday,

Pantog,

Patam; dahon.
Sala,

Bigyap sala, sisibia.
Watang sulat,

malinis

&umot.

Manungayaw,

Tungayaw,

Simoy ng ha^gin,
Lmnanta, tumuyo,
Lijb, aiagas^


57

INGLES

Blaze, v.

Beach, v (blitch)
Bleed, v. (bi d)
Beedng n. (Hi-

ding)

Blemish, n. (ble-
mish)

Blemish, v.

Blend, v. (blend)
Bless, v. (bles)

Blessed, adj.

( lesd)

Blessing, n.(ba-
sing)

Blight, n (Wait)
Blind, adj.

(bl nd)
Blindfold, v.

(hli ndfold)

Bli df< Id. adj.

(blindfold)
Blindness, n.

(Mindne s)
Blink, n. (blin )
Bliss, n. (blis)

BI i s^f ul, adj.

(blisful)

BLA

ESPAOL

Encenderse en
llama

BLnque r alsol

Sangrar

Sangra

Tacha; deshonra

Manchar; deni-
grar

Mezclar
Bendecir, hacer

feliz

Bendito, biena-
venturado

Bendicin
Tizn, pulgn
Crego

Vendar los ojos

El que tiene los
ojo3 vendados

Ceguelad, ce-
guera

Ojeada, vislum-
bre

Felicidad

Bienaventura-
do, dicnoso

TAGALOG

Magliyab, mag
ningas.

Magkul,

Magpadug.

Padugo.

Pints, dungis,
kasiraang puri.

Dumungis;ma-
minta*. \

Maglahok, maghalo.
Basbasan, pagpalain,
paginhawahin,.
Mapalad, ma-

ginghawa.
Basbs; pagpa-

pal.

Ang lant tuyct*

Bulg.

Magprng.

May pirng.

Kabul aeran, pag-
kabulag.

Kirap, kindat;
kisap.

Kaginghawahan,

kasavahan.

Mapalad, ma-
ginghawa.


58

INGLES

Blister, n. (blis-
ter)

Bloat, adj. (blot)
Bloat, v.

Block-, n. (bloc)

Block, v.
Blockade, n.(blo

kd)

Blockade, v.

Blockhead,. n.

(blkjed)
Blood, n. (blad)
Bloomy, adj.

(blmi)

Blossom, n.(bl~
som)

Blossom, v.
Blotting-paper,

n. (bloting-paiper)
Blouse, n- (blc <)
Blow, n. (bio)

Blow, v. (bio)
Blue, adj (blu)
Blue-eyed, adj

(bl-id)
Blunder, n.

(blnder)

Blunt, adj.'blent)
Blush, n (blash)

BLI
ESPAOL

Ampolla

Hinchado
Hinchar
Voquete. horma de
sombrero
Bloquear
Bloqueo
Bloquear
Necio, tonto

Sangre

Flrido

Flor

Flor ecer
Papel, secante

Blusa

Soplo, golpe

Soplar
Azul
Ojiz neo

Disatimo, dis-
parate

Embotado, lerdo
Rubor, bochorno

TAGALOG

Lints, pama-
mag.
Namamag.
Mamag.

Kalo; panghulma
ng sombrero.
Maghalang.
Pagkubkob,
pagtalikop.
Kumubkob, ku*
mulong.

Ungs, hangdb
Dug.

Mamulaklak.

Bulaklak.

Mabulaklak.
Pangtayo, pang-
dampi; sekante.
B'usa.

Hihip, hampa3,
bugbog.
Humihip.

Bughaw; azul,

Bulagaw.

Kabulastugan.

Pulpol, pudpod.
Hiy, lahihiyAR.


59

INGLES

Blush, v.

Boa, n. (ba)

Board, n. (bord)
Boarding-house, n.

(brding jus)
Boast, v (bost)

Boastful, adj.

(bo3tful)

Boat, n. (bot)
Boatman, n.

(btman)

Bobbin, n. (b-
bin)

Bobtail, n. (bob-
. tl)

Body, n. (bdi)
Bog, n, (bog)
Boggy, adj.

(bggi)

Boil, v. (bil)
Boiler, n.(biler)
Bold, adj.(bold)

Bo Idn ess, n.

(bldness)

Bolt, n. (bolt)
Bolt, v, (bolt)
Bomb, n.(bomb)

BLU

ESPAOL

Abochonarse,

sonrojar

Boa

Tabla

Casa de huespe-
des

Jactarse

Jactancioso

Bote, barca
Barquero
Camilla, broca

'Rabn, desco-
lado
Cuerpo
Pantano
Pantanoso

Hervir
Marmita
Intrpido, au-
daz

Intrenidez, va-
lenta

Cerrojo

Cerrar con ce-
rrojo

Bomba

TAGALOG

Mahn, mamu-
mul.

Saw.

Tabla, pisarra.
Bahay patulu-

luyan.

Maghambog,
magmayabang.
Hambog maya-
bang.

Bangk, bote.
Bangkero.

Ikirn, kidki-
ran,

Maikling bun
tot.

Katawan.

Burak, banlk.
Maburak, ma

banlik.

Magpakulo.
Pkuluan.
Matapang, pa-

ngahas.

Tapang, sigla.

Pangtrangka,
kandado.
Itrangka, ikn-
dado,

Bomba,


60

INGLES

B?nd, n. (bond)
Bondage, n.

(f'ndedcb)

Bone, n, (bon)
Bonfire, n. (bn-

fair)

Book, n. (buk)
Book, v. (buk)

Bookbinder, .

(bkbainder)

Bookb*'ding, n.
(bkbaind ng)

Bookcase, n.
(bk-kes)

Book-keeper, n.

, bk-kioer)

Br okseller, n.
(bk e er)

Bookworm, n.
(bkworm)

Boot, n. (but)'

Booth, n. (buz)

Booty, n. (bti)

Border, n. (br-
der)

Bore, v. (bor)

Borer, n. (brer)

BON

ESPAOL

Lgadi.ra
Cautivero, ser-

vidumbre

Hueso

Luminaria

Libro

Aceptar en un
libro

EucuAdernador
de libro

Encuadernacin

Armario para li-
bros

Tenedcr de li-
bros

Librero

Polilla

Bota; ventaja
Barraca, caballa
Botn, presa

Borde, orilla,
frontera

Taladrar, barre-
nar

Barreno, tala-
dro

TAGALOG

Tali.

Pagkbbihag,

pngkaalipin.

But.

Sigfi.

Aklat, libro,
Ilagda sa tla-

anp aklat.
Tagapagbalat pg
libro 6 ski at.
Paebabalat ng

aklat.

Lalagyan ng
aklat.

Tenedor de li-
bros.

Angragbibili ng
aklat.

Tang.

Bota; palinabang.
Dampfi, kubo.

Nsamsam, n-
agaw.

G i 1 i d, tab,
hanggahan.

Butasin, balibu
lin.

Pangbutas, ba-
libol.


61

BOR

INGLES ESPAOL TAGALOG

Bom, p. p (born)
Borne p p. (barn)
Borrow, v. (bo

r6>

Bosom, d. (b6-
som) v

Both, adj. (bz)
Bother, v. (b-

dzer)

Bottle, n. (btl)

Bottom, n. (b-
tom)

Bottomless, adj.

(btomles)

Bough, n. (bou)
Bound, u. (b-
und)

Boundary, nB
(bunderi)

Bountiful, adj.
(buntiful)

Bouquet, n,
(bokd)

Bow, n. (bo)

Bow, v. (bau)

Bowel, v. (b-
uel)

Bowels, n. (b-
uels)

Nacido

Llevado, sostenido
Pedir prestado

Seno

Ambos

Perturbar, mo-
lestar

Botella, frasco

Fondo

Insondable

Brazo del rbol
Lmite, trmino

Lmite, fronte-
ra

Liberal, gene-
roso

Ramillete de
flores
Arco

Encorvarle, ha-
cer reverencia
Destripar

Intestinos, en-
traas

Ipinanganak.
Dal, taglay.

H u m i r a m,

manghiram.

Sinapupunan.

Kapw&.
Umabala, yu-

mafflo.

Bote, botelya,

prask.

Lalim.

Di matarok.

Mdaking sang.
Rangua, hang-
ganan.
Hangganan

Magandang

loob.

Bungks na bu-
laklak.

Balantok, busog
(na paman)

Yumukod, gu*
malang.

Magptluw ng
bituka.

Bituka, lamag-
look


62

INGLES

Bowl, n. (bul)
Bowman, n,(b-

man)

Box, n, (baks)
Boxing, n. (bk-

sing)

Boy, n.(boy)

Boyhood, n.
byjud)

Brace, v. (brefs)
Bracelet, n.

(brslet)
Braket.n (brket)
Brag, v. (brag)
Braid, n. (bred)
Brain, n. (bren)
Brake, n- (brek)
Bran, n (hran)
Branch, n.

(branch)
Brand, n. (brand)
Brandy, n.(brandi)
B r a e e n, adj.

(btsn)

Brass, n. (bras)
Brave, adj.

(brev)

Bravery, n.

(brveri)
Brawn, n.(broD)

BOW
ESPAOL

Taza
Arquero

Caja
Pugilato
Nio, muchacho

Muchachez

Atar, amarrar
Brazalete, pul-

sera
Puntal
Jactarte
Trenza
Cerebro, se30
Freno
Salvado
Ramo

Tizn; marca
Aguardiente
Hecho de bronce

Bronce

Bravo; valiente
Valor, nimo
Pulpa

TAGALOS

Tasa, mangkok*
Mmaman.

Kahon.

Sun tu kan, bk-
sin.

Batang lalaki,
bataan,
Kabataan.

Itall, igapos.
Pulsera, kalom-

bigas. .

Tulos.

Maghambog.

Tirints.

tak.

Pangpatigil, pree
Darak.

Sang.

Sigsig; tand;
Aguardiente,
Yari sa tans.

Tans.

Malaks ang
loob, matapang;,
Laks ng loob
tapang,
Kalamnan,


63

INGLES

Bray, v. (bre)
Braze, v. (bre )

Brazen, adj.

(brzn)

Breach, n.

(britch)

Bread, n. (bred)
B r e a d t h, n.

(bredz)

Break, v. (brik)

Breakfast, n,

(brekfasl)
Breast, a. (brcst)
Breath, y. (brez)
Breathe, n. (briz)

Breech, n. (britch)
Breeches, n.

(britches)
Breed, v. (brid)
Breeze, n. (brjz)
Brethren, n.

(brdzren)
Brevity, n.

(brviti)
Brewer, a. (briuer)
Brewery, .(bri-
uer i)

Bribe, y. (briv)

BRA

ESPAOL

Triturar, rebuz-
nar

Soldar con la-
tn

Bronceado

Rotura, brecha

Pan

Anchura

Romper, que-
bran ar

Desayuno, al-
muerzo

Pecho

Alentar, respirar
Aliento, respira-

cin

Trasero, nalgas
Carnes

Criar, procrear
Briza
Hermanes

Brevedad

Cervecero
Cervecera
Cchccbe, sebn

TAGALOG

Dumurog; mag"
singasing.
Maghmang sa
tans.

Mai halong
tansfi.

Sir, b u t a s ,
pwang.

Tinapay.

Lwang, Iwag.

Sumir; buma-
sag.

Agahan, almu-
sal.

Dibdib.
Huminga.
Hing, hining.

Pwit, pwitan.
Salawal.

Mag-iw, mag-alaga.
Siraoy ng hangm.
Mga kapatid.
Ikb, kaiklian.

Mflgseserbes.
Gwaan ng ser-
besa.

Suhol.


64

INGLES

Bfbe, v. (briv)
Brck, n (orii)
Bridal, v (bridai)
Bride, n. (brid)
Bridegroom, n.

(bridgrum)
Bridesmaid, n.

(bridsmed)
Bridesmen, n.

(bri lamen)
Bridge, n (brdch)
Bridle, n.

(bridl)

Brief, adj (brf)
Bright, adj.

(brit)

Brightness, n.

(brbne )
Brim, n. (brim)

Brimstone, n.

(brmston)
Brine, n. (brin)
Bring, v. (bring)
Brinish, adj.

(branish)
Bristle n (brstl)
Br ze, n (brz)
Bod adj (brod)
Broil, v. (bril)

BRI

ESPAOL

Cohechar, sobornar

Ladrido
Nupcial, boda
Novia
Novio

Acompaante
de la novia

Acompaante
del novio

Puente
Brida freno

Breve consiso
Claro, relucien-

te

Lustre, esplen-
dor, brillen'ez

Borde, labio de
una vasija

Azufre

Salmuera

Traer

Salado

Cerda

Tbano

Ancho

Asar

TAGALOS

Sumuhol.

Larye
Kasal, boda.
Nobya,

No by o .

Abay na babae
Abay na lalake.
Tulay.

Ka ezada ng
t abayn.

Mniki.

Manaw, maning-
nmg makintab.*

Kintab, kinis,
ningning.

Gilid, bungang
ng sisidlan.

Asupr.

$

Patfs, kepsap.
Magdala rito.
Inasnn.

SunSot.

Bangaw.

HalapaJ, malwang.
Mag-ihaw, mag-

saJah.


65

INGLES
Broken, adj.

(broken)
Brokenhanded, adj.

(brknjended)
Broker; n (broker)
Brood, n. (brud)
Brook, n. (bruk)
Broom, n (brum)
Broomstick, n.

(brumstik)
Broth, n. (broz)
Brother, n.

(brdzer)
Brotherhood, n.
(brdzer jud)
Brother-in-law,
n. (bredzerdn-lo)
Brow, n. (bro)
Browbeat, v.

(brbit)
Brown, adj.

(brun)
Bruise, v.
(briuz)

Brush, a. (brash)
Brute, n. (brut)
Bryony, n. (br-

ioni)

Bubble, v. (bbl)
Bubble, v. (bbl)
Bucket, n, (bket)

BRO
ESPAOL

Quebrado

Manco

Corredor
Progenie, raza
Arroyo
Escoba

Palo de escoba

Caldo

Hermano

Hermandad,

fraternidad

Cunado

Ceja

Mirar con ceo

Moreno

Magullar, gol-
pear

Cepillo

Bruto

Nueza blanca

Burbuja
Burbujear
Cubo, pozal

TAGALOG

Basg, sir-

Kimw.

Corredor.

Lahi, angkan,
Batis.

Wals.

Tingting.

Sabaw.

Kapatid na la-
lake.

Pagkakapatiran

Bayaw.

Kilay.

Kumindat.

Kuyomanggi.

Lumamog, bu-
mugbog.

Sepilyo.

Hayop.

Lipay?

Bul.

Bumul.

Timb, bald. 5


66

_ INGLES
Buckle, n.(bkl)
Bud, n. [bacl]
Bud, v.

Buffalo, n. [b-
falo]

Buggy, n.(bgui]
Bugle, n. [bigl]
Build, v. [bild]

Building, n. [hol-
ding]

Bulk, n. [bulk]
Bull, n. [bul]

Bullet, n. [blet]
Bullock, n. [b

lok]

Bulwark, n.
[bluark]

Bumblebee, n.
[bmblb]

Bunch, n.
[bantch]

Bundle, n. [bandl]
Bung, n. [bang]
Buoy, n. [buoi]
Burdon, njbrden]
Burglar, n. [bur-

glar]

Burial, n. [bu-
rial]

BUC

ESPAOL

Hebilla, bucle
Vstago, pimpollo
Brotar, estar en
flor
Bufalo

Calecin

Trompa de caza
Edificar; cons-

truir

Edificio

Tamao, bulto
Toro; bula pon-

tificia

Bala

Novillo

Baluarte

Avispa

RaciiQo; manojo

Atado, mazo
Tapn 6 tarugo
Boya
Carga -

Ladrn, saltea-
dor

Entierro

TAGALOG

Kulot [ng buhok]
Buko.

Bumuk, bumu-
laklak.

Kalabaw.

Kalesn.
Tambuli.
Magtay ng ba-

hay gusal.
Gusali, bahay.

Lak, kapal.
Toro; bula.

Bala, pungi.
Batang toro,

bulo,

Munting kut.

Bubuyog.

Bwig, bigkis.

Bigkis, balot.
Tapn, pasak.
Boya, palutng.
Pasn.

Magnanakaw;

mngloloob.

Paglilibing,

pagbaban.


67

INGLES

Burn, v. (bern)
Burst, v. (barst)
Bury, v. (bri)

Bussiness, n.

(bsnes)

Busy, aJj. (bsi)
But, conj. (bat)
But, prep, (bat)
Butcher, n. (b-

cher)

Buttler, n. (btler)
Butter, n- (batter)
Butterfly, n.(b-

terflay)

Battery, n. (b-
teri)

Buttok, n. (b
toek)

Button, n. (batn)
Buttonhole, n.

(btnjol)

Buy, v.(bay)
By, adv, (bay)
By, prep, (bay)
Bygone, adj.

(bygon)
By-law, n. (by-

lo)

By-name, n.

(bayneim)

BUR

ESPAOL

Quemar

Reventar., esta-
llar

Enterrar, sepul-
tar

Negocio

Ocupado

Sino

Pero

Carnicero

Dispensen)

Mantequilla

Mariposa

Despensa

Anca

Botn

Ojal

Comprar
Cerca, al lado de
Por, con
Pasado

Ordenanza, ley
Apodo

TAGALOG

Sumunog, pumas-
Pumutok, su-
milakbo.

Maelibing, mag-

ban.

Hanap-buhay,
pagkabuhay.
May ginagaw.
Kungd.

Nguni, datapw
Magkakarn.

Mayordomo.
Mantekilya.
Par-par,
Paminggalan.
Baywang, pig,

Butones

Ohales.

Bumil,

Sa tabi, malapit sa-
Sa, ni, ng.
Nakaraan, lips
na.

Tagubilin, kau-
tusn.

Palayaw.


68

INGLES

Byword, n.

(byuerd)

Cab, n. (cab)

Cabbage, n. (c-
bedch)

Cabin, n. (cbin)
Cable, n. (kbl)

Cacao, d.(kco)
Cackle, v.(ckl)

Cage, n. (kedch)
Cake, n. (kek)
Calculation, n.

(calkiulcien)

Caldron, n. (cl-
dron)

Calendar, n. (ca-
lendar)

Calf, n. (caf)
Cali, v. (col)

Callus, n. (c-
los)

Calm, adj; (calm)
Camp, n. (camp)

Campaign, n.
(campein)

BYM

ESPAOL

Dicho, refrn

c

Cab

Berza, repollo

Cabana, choza
Cable

Cacao

Cacarear, graz-
nar
Jaula
Collo

Calculacin, cl-
culo

Caldern

Calendario

Ternera; panto-
rrilla

Llamar, nom-
brar
Callo

uieto, sosegado
Campo; campa-

mento

Campaa; cam-
po, raso

TAGALOG

Easabihn, bu-
kang-bibig.

Kab, kalesang
inggls.

Repolyo,

Damp, kubo.
Kable, pahatid-
kawad,

Kakaw.
Tumilaok, pu-

mutak,

Kulnn{n, hawla.
Kek.

Kurd, tasa.

Kawo.

Kalendaryo;

Guyang baka;
bint.

Tumawag, mag-
pangalan,

Kalyo, lipak.

Tahimik, makinahtn.
Parang; kampa-

mento.

Pakikihamok;

ffakong luwal.


69

INGLES

Can, n.(ken)
Can, v.

Canal, n. (ca-
ndi)

Canary, n. (ca-
nri)

Cancel, v. (cn-
se!)

Cancer, n. (cdn-
sser)

Candidacy, n
(candidegi)

Candidate, n.
(cndidet)

Candle, n.(tandl)
Candlestick, n.
(cndlstic)
Candy, n. (kn-
dy)

Cane, n. (kein)
Canker, n. (edn-

ker)

Cannon, n. (cd-
non)

Canoe, n. (can)
Canopy, n. (cnopi)
Canteen, b.(can-

tin)

Canter, n. (cdn-
ter)

Canticle, n.
(cdnticl)

CAN
ESPAOL

Lata

Poder^

Canal

Canario

Cancelar

Cancer

Candidatura

Candidato

Candela, vela
Candelero

Candi

Caa; bastn
Cancer

Canon de arti-
llera

Canoa

Doce!, pabelln
Cantina

Medio galope

Cntico 6 can-
cin do Salomon

TAGALOG

Lata.

Maari, maka...
Bangbang; p-

daluyan ng tubig.
Ibong kanaryo.

Alisan. ng bis,
iurong.

Knkaro,

, Pagkak&ndida-

to.

¡¡Candidato,

Kandilu.

Tirikdn ng knn-

dil

Kndi, mata-
mis.

Kawayan; taitn.
Knkaro.

Kanyon.

Bangk,

Tabing.

Kantina, tinda-
han ng alak.
l^kbong paluk-

Awit ni Salo-
mon.


70

INGLES

Canvas, n. (can
vas)

Canvas, v.

Cap, n. (kep)
Capable, adj.

(kpabl)

Cape, n. (kep)

Capital, n. (ca-
pital)

Capital, n.
Capitalist, n,
(cpitalist)
Capitalize, v.

(cpitalais)
Capital letter, n.

(cpital lter)
Capsize, v.(cap-
siz)

Captain, R.(cp~
ten)

CaptPve, (cp-
tiv)

Captivity, d,
(captviti)

Capture, n.
(cpehur)

Car, n. (car)
Carcass, n. (cascu
Card,, n. (card)'*'
Card board, n
(card-bord)

CAN

ESPAOL

Caamazo

Solicitar votos
Gorra

Capaz, idneo

Cabo, promon-
torio

Capital, ciudad
principal

Capital, fondo
Capitalista
Capitalzar
Mayscula

Trabucar, vol-
car

Capitan

Cautivo, prisio-
nero

Cautiverio

Captura

Carro-

Carcasa; catar
Tasjeta; naipe
Cartn

TAGALOS

Balindang.

Lumakad ag bote.
Gorra, tukarl,
Maykaya, sa-

pat.

Punt ungos
ng lupa.

Pangulong ha-
yan.

Puhunan.

Mmumuhunan

Mmuhunan.

Titik na mala-
k,

Magtaob, mag
tiwarik.
Kpitan, puno.
Bihag,

Pagkabhagx ,

Paguusig..

garro, karitn,
Bangkay.
Tarbeta; baraha
Kartn.


71

INGLES

Care, n. (ker)
Careful, adj,

(krful)

Career, n. (carr)
Caress, n.(cars)
Cargo, n> (crgo)
Caricature, n.

(caricachr)
Carman, n,

(carman)
Carnal, adj.
(crna!)

Carnival, n (cr-
nival)

Carp, n. (carp)
Carpenter, n.

(crpenter)-
Carpet, n. (cr

pet)

Carriage, n.(cr-
redch)

Carrier, n. (cr-
rioer)

Carry, n. (kri)
Cart, n. (cart)
Carve, v. (carv)
Cascade, n.(cas-

kd)

Case, n. (kes)
Cash, n. (cash)

CAR

ESPAOL TAGALOG
Cuidado, cautela Tngat, kaling.
Cuidadoso, cau- Maingat, maka-
teloso ling.
Carrera Earimot.
Caricia, halago Kaling, alindog.
Cargamento de navio Luan ng sasakyan
Caricatura Larawang pang- patawa.
Cochero Kuchero.
Carnal, sensual Nauukol sa la- man.
Carnaval car- Karnabal kar-
nestolendas nestolendas.
Carpa Bwan bwan, isda.
Carpintero Anlwagi.
Alfombra Panglatag sa sthig.
Coche Karwahe.
Portador Tagapagdal.
Llevar Magdal.
Carro, carreta Kariton, kareteh.
Esculpir, grabar Lumilok.
Cascada Lagaslas.
Situacin; caja, Lagay; kahn,
estuche sisidlan.
Dinero contante Salap.


72

INGLES

Cashier, n. (k-
sier)

Cast, n. (cast)
Cast, v.

Castaway, n.

(cgtawe)

Caste, n. (cast)
Castle, n. (cst-1)
Castor oil, n.
(cstor-oil)
Castrate, y.

(cstret)

Cat, n (ket)
Catalepsy, n.

(ctalepsi)

Cate logue, n.
(ctalog)

Catarrh, n. (catar)
C,atch, v.

(ketch)

Caterwaul, v,
(ctenrol)

Cat-eyed, adj.
(kt-aid)

Cathartic, adj.
(ca^rtic)

Cathedral, n.
(caadra)

Cattle, a. (catl)
Cau-e, n. (cas)

CAS

ESPAOL

Cajero

Tiro, golpe; oje-
ada

Tirar, lanzar;

modelar

Reprobo

Casta

Castillo

Aceite de Cas-
tor

Castrar, capar

Gato

Catalepsis

Catlogo

Catarro
Coger; arreba-

tar; alcanzar

Maullar

El que tiene
ojos de gato

Catrtico

Catedral

Ganado
Causa, motivo

TAGALOG

Kahero, ingat-
yaman.

Hagis, pukol;
sulyap.

Ilumagis, pumu
kol; magbubo.
Albugh, ta-
pn.

Lahb

Gusaling matayog.
Aceyte de kas-

tor.

Kumapn.

Pus

Himatay.

Taan, tan
daan,

Sipn.

Humuli; umagaw,
iimabot; sum al 6,
Ngumiyaw.
Bulagw,
Pangpurg.

Katedral, pangu-
long simbaban.
Kawan ng baka,
Dahilan, sanh.


73

INGLES

Caution, n. (c6
cien)

Cautious, adj.
(CCO9)

Cavalry, n. (c-

valri)
Cave, n. (kev)
Cavern, n. (c-
vern)
Cavity, n. (c-
viti)

Cease, v. (cs)
Cedar, n. (sider)

Cede, v. (cid)
Ceiling, n. (si-
ling)

Celebrate, v.
(slebret)

Celebrated, adj.

(slebreted)

Celebration, n.
(selebrcien)
Celery, n. (sleri)

Celestial, adj.
(selstial)

Celibasi, n. (si-
libasi)

Cell, n. (cel)

Cellar, n; (slar)

CAU

ESPAOL

Caucin, pruden-
cia, precaucin

Cauto, circuns-
pecto

Caballera

Caverna, antro
Caverna, conca-

vidad

Cavidad

Cesar, parar
Cedro

Ceder

Cielo raso de
. una habitacin
Celebrar

Cebre, famoso

Celebracin

Apio

Celestial, celes-
te

Celibato, solte-
ra

Celda, nicho

Stano, bodega

TAGALOG

Ingat, bahala,
bait.

Maingat, ma-
bait.

Hukbong kba-
yuhan.

Yungib, lungg.
Yungib, lungg.
Pwang; bitak.

Maglikat, mnftigil.

Sedro, isang ka-
hoy na mahalaga.
Pumayag.
Ksame.

Magdiwan.

Buny, bantog.

Pagdiriwan.

Linsay.

Nauukol salanglt,
nauukol sa insik.
Pagkawalang asa-
wa, pagkabinata,

Silid sa bilanggu-
an; butas na l-
bingan.

Bodega, kama-
lig ng alak.


/

74

INGLES

Cement, n. (si-
mnt)

Cemetery, n.

(smeer)
Censer, n. (sensor)
Censor, n. (snser)
Censorship, n.

(snsership)
Censure, n (sn-

ciur)

Census, n. (sn-
sus)

Cent, n. (sent)
Centipede, n.

(sptiped)
Central, adj.

(sntral)
Centre, n (snter)
Century, n.

(snchiuri)
Cerate, n. (sret)
Cerebrum, n.

(srebrem)
Certain, adj.

(srten)
Certificate, n.

(certfiket)
Certify, v. (sr-
tifay)

Ceruse, n. (s-
rus)

CEM
ESPAOL

Cimento

Cementerio

Incensario
Censor
Censura

Censurar, criti-
car

Censo

Cntimo
Ciempis; esco-

lopenda

Central

Centro

Siglo

Cerato
Cerebro
Cierto, seguro

Certificado, tes-
timonio

Certificar, afir-
mar

Cerusa, albayal-
de

TAGALOG

Simento.

Lbingan.

Suban.
Tagapuna.
Pun, pansin.

Pumun, pu-
mansin

Senso tlaang
bans.

Sntimo.
Alupihan; anti-

palo.

Sa gitn.

Gitn.

Sangdaang

tan.

Pagkt.

Utak.

Tunay, maaasa-
han.

Katibayan, ka-
sulatn.

Patunayan, sak-
sihan.
Albayalde.


75

INGLES

Cessation, n.

(sescien)

C e s s p o ol, n.

(sspul)

Chafe, n. (chef)

Chaff, n. (chaf)
Chagrin, n.

(chagrn)
Chain, n. (chen)
Chair, n. (cher)
Chairman, n,

(cherman)
Chalk, n. (choc)
Challenge, v.

(chalndch)
Chamber, n.

(chmber)
Chamaleon, n.

(camlien)
Chamfer, n.

(chmfer)
Champaign, n

(champn)
Champion, n.

(chmpion)

Championship,

n. (championship)
Chance, n.

(chans)

Change, n.

(chendch)

CESS

ESPAOL

Cesacin

Cloaca

Acaloramiento,

furor

Paja

Mal humor, pe-
sadumbre

Cadena

Silla

Presidente

Yeso

Desafiar, recu-
sar

Cmara, apo-
sento
Camalen

Arruga

Campifia, lla-
nura

Campen, heroe

Campeonato

Fortuna, suerte,
ventura

Mudar, cam-
bar

TAGALOG

Pagtigil, paglilb
kat.

Alulod.

Pag-iinit., poot.
Ip.

Inp, yamot, sa-
m, ng loob.

Tanikal.

Silya, likmuan.
Pangulo.

Yeso.

Humamon,

magbal.

Silid, kwarto,

Hunyangd.

Kulubot.

Parang, dakong
lwal.

Bayani.

Pama may ani.

Kap&laran, pag-
kakataon.
Magbago, mag-
ib; magpalt.


76 CHA
- INGLES ESPAOL IAGAL0C
Channel, n. (cbnel) Canal Bangbang. i-
Chant, n. (chant) Canto Awit.
Chaos, a. (kos) Caos; confusion Gui; walang ayos.
Chap, n. (chap) Mozo, muchacho Kasama; bataan.
Chapel, n.'(eh- pel) Capilla Kapilya, Daun- ting simbahan.
Chaplain, n; (chplen) Capelln Par pastor ng mga kawal.
Chapter, a. (chpter) Captulo Pangkat, kaba- nata.
Character, n. (cracter) Carcter; forma de la letra Likas; titile.
Charade, n. Charada Bugtungan.
(chard)
Charcoal, n. Carbon de lefia Uing na kahoy.
(ehreol)
Charge, n. Cargo; orden; Ingat; bilin;
(chrdcb) acusacin sumbong.
Charge, v. Encargar; acu- Magblin; magsak-
(chrdeh) sar, pedir dal; huming/
Charr i ot, n. (ch&riot) Carro Karro [na pang- digm].
Charitable, adj. (chritabl) Caritativo Mahabagin. ma- awain.
Charity, n.(ch- Caridad; limos- Kaawanng ga-
riti) na w; lim9.
C h a r m, n. Encanto, atrac- Kahali-halina,
(charm) cin kaaya-aya.

Chart, n.(chart)

Carta de nave-
gar

Mapa Eft pagda-
dagat.


77

INGLES

Charter, n.

(chrter)

Charter, v.
Chaso, v. (ches)

Chaste, adj (chest)
Chastise, v.

(chastis)

Chastisement, n.

(chstisment)

Chastity, n.

(chstiti)

Chat, n. (chat)
Chattel, n.(ch-
tel) 1

Chaw, n. (cho)
Chaw, v.

Cheap, adj. (chip)
Cheat, n. (chit)
Cheat, v.

Cheek, n. (chik)
Cheek, v.

Cheer, n. (chir)

Cheerful, adj.
(chirful)

Cheese, n. (chiz)
Chemise, n,

(chemis)

CHA

ESPAOL

Escritura au-
tntica

Fletar un buque

Cazar

Casto, puro
Castigar, corre-

gir

Castigo, pena

Castidad, pure-
za

Charlar

Bienes muebles

Mandbula
Mascar, masticar
Barato

Trampa, fraude
Engaar, defrau-

dar

Carrillo, mejilla

Reprimir, refre-
nar

Alegra

Alegre

Queso
Camisa; ci

de mujer

TAGALOG

Kasulatang pato-
too; katibayan.
Umupa ng sasa-
kyan sa tubig.
Manghuli ng ha-
yop-g ubat, ma-
l gaso.

Malinis, wagas.
Magparusa.

Parusa.

Kalinisan, ka-
wagasan.

Sumatsat.

Kasangkapang

pag-aart

Pang.

NgumuyA, ngumat.
Mura.

Lalng, hib.
Magday, ma-

nwitik.

Pisng-

Pumigil, umanr-
pat

Pagkakatw, hi-
yaw na papuri,

Masay.

Keso.

Bar&, kamison.


-1

78

INGLES

Cheque n. (chke)
Cherub, n. (ch-

rub)

Chess, n. (ches)

Che$t, n. (chest)
Cbesn u t, n.

(chsfcnat)
Chew, v. (ch)

Chicken, n. (ch-
ken)

Chief, n. (ehif)
Chilblains, n.

(chlblens)
Child, n. (child)
Childhood, n.

(childjud)
Children, n. pl.

(children)
Chill, n. (chil)
Chimney, n.

(chmni)

Chin, n. (chin)
China, n. (chi-

na)

Chinese, n.

(chinis)

Chip, n. (chip)

Chirp, n. (cherp)
Chisel, n, (chzel)

CHE

ESPAOL

Cheque

Querubn

El juego del aje-
drez

Pecho; arca
Castaas

Mascar, masti-
car

Pollo, polluelo

Jefe, principal
Sabaones

infante, hijo hija
Infancia, niez

Nios; hijos
hijas

Fri; escalofro
Chimenea

Barba

China

Chino

Brizna, astilla

Chirrido, graznido
Escoplo cincel

TAGALOG

Cheke.

Kerubn.

Larong alhedrs

Dibdib; kaban.
Kastanyas.

Ngumuy, ngu-
mat.

Sisiw; manok.

Pun, pangulo.
Alipunga.

Bata; ank.
Pagkabat, ka-

bataan.

Mga bata; mga
ank,

Ginaw; ngiki.
Chimenea, pla-

basan ng usok.
Baba.

China, kainsi*
kan, sungsong.
Insik.

Tatal, pingas;
tapias.

Siyap, huni.
Pait, .lukob.


79

INGLES

Chocolate, n.

(chcolet)
Choice, n (chis)

Choir, n. (cuir)
Choke, v. (choc)
Cholera, n. (c-

lera

Choose, v. (chuz)
Chop, n. (chop)
Chop, v.

Chord, n. (cord)
Chorister, n.

(crister)
Christ, n. (crist)
Christian, adj. &

n. (crstian)
Christmas, n.

(crstmas)
Christmas-eve,
n. (crstmas-iv)
Chronic adj.

(crnic)

Chronicle, n.

(crnicl)

Chub, n. (cheb)
Chum, n. (cham)
Church, n. (charch)
Cicatrice, n. (s-

katris)

Cigar, n. (sigr)

CHO

ESPAOL

Chocolate

Escogimiento,

eleccin

Coro

Ahogar, sofocar
Clera

Escoger, eligir
Porcin, tajada
Tajar; cortar;

picar

Cuerda

Corista

Cristo

Cristiano

Navidad, nati-
vidad

Vspera de Na-
vidad

Crnico

Crnica

Gobio
Camarada
Iglesia, templo
Cicatriz

Cigarro

TAGALOG

Chocolate.

Pili, hirang.

Koro.

Umins.

Klera.

Pumili, humirang
Bahagi; lapng.
Humiwa, pumu-
tol, lumapng, tu-
rn adtad.

Kwerdas.panali
Korista, mang-

kakant.

Kristo.
Kristyano.

Pasko, kapanganakan
sa P. H. K.

Bsperas ng Pas-
k.

Talamk.

Kasaysayan nang
nangyari sa ga-
napn ah on.

Halubaybay.
Kauma kaulayaw.
Iglesia, simbahan.
Piklt.

Tabako.


80

INGLES

z Cigarrette, n
(sgaret)

Cinder, n. (snder)
Cion, n. (sien)
Circle, n. (sircl)
Circuit, n. (sr-

kwit)

Circulation, n.
(sirkiulsion)

Circnference, n.
(serkmferens)

Circumplex, n.
(?rkemfiec3)

Circumspect, adj,
(srkemspect)

Circumstance, n.
(srkemstans)

Circus, n. (srkes)
Cistern, n (sktern)
Citation, n. (si-

tcien)

Cite, v. (sit)

Citizen, n stizen)
Citizenship, n.

(stizneship)
City, n. (sti)

Civilization, d.
(sivilizcien)

Claim, v. (clem)

CG

ESPAOL

Cigarrillo

Ceniza gruesa
Pimpollo, ingerto
Crculo
Circuito

Circulacin

Circunferencia

Acento c'rcun-
flejo

Circunspecto,

prudente

Circunstanc:a,

incidente

Circo

Cisterna, elgibe
Citacin

Citar juicio
referirse
Ciudadano
Ciudadana

Ciudad

Civilizacin

Pretender, pe-
dir

fAGALOG

Sigarilyo.

Namumuong ab.
Supling, suw.
Bilog, kabilugan.
Ikot, pihit.
Pagkalaganap.

Bilog, kabilu-
gan.

Tudlt na tila
salakot.

M a h i n a h o n<
mabait.
Pangyayari.

Sirko.

Tipunan ng tubig.
Tawag, pagpa-

paharap,

Paharapin sa pag-
lilitis; hanggitin.
Mmamayan.
Pagkammama-
yan.

Pangulong ha-
yan, siudad.

Kabihasnan.

Humingi, hu-

millg.


INGLES

Clammy, adj,
(clmi)

Clamo, n. (clanqp
Clan, n. (clan)
Clang, n.(claag)
Clap, v. (clap)

Clash, n. (clash)
Clasp, n.(clasp)

Clasp, v.

Class, n. (clas)
Clause, n. (tl#us)
Claw, n, (clo)

Clay, n. (cley)
Clean, ajj. (clin)
Cleanse, v,

(clin-)

C ear, adj. (clir)

Clearance, n.
(clirans)

Cleave, v. (cliv)

Cleaver, n. (ei
ver)

Cleft, n. (cleft)

Clergyman, n
(e'rdchiman)

CLA

ESPAOL

Visco o, pega-
joso

Empalmadura
Familiar, casta
Rechino

Batir, golpear

Rechinar; crujir
Broche, hebilla;

abraso

Abrochar; abrazar
Clase, orden
Clausula, articule
Garra, garfa
Arcilla

Limpio, aseado
Limpiar, purifi-

car

Claro, transpa-

rente

Limpieza

Rajar, hender,
partir

Cuchillo de car
ncero

Abertura, hende-
dura, rajadura
Clrigo, ecle-
sistico

bS

TAGALOS

Malagkit, nani-
nikit.

Panugpong.
Angkan, lab).
Tumunog, tu-

maginting.

Lumagapak, pu-
makpak.

Umalatiit, tamagitik.
Kawng, pangsar
ng damit; yakape
Ikawng; ynmakap
Klase, ur, ayos.
Pangkat, talatu
Pangalmot, ku-
k ng hayop.

Lupang malagkit:
Maliirs, makiflis.
Luminis, duma-

lisay.

Malinaw, mali-
wanag.

PflKlilinis, pag-
hahawfln.

Sipakn,byakip,

lahangn.

SungdanjT Da
panglap.
Bitak, pwang,
lahang-
Pari.


82

INGLES

Clerk, n. (clerk)
Clever, n, (ci-
ver}

Clew, n. (cli)
Client, b. (client)
Climate, n. (cla-
imet)

Climax, n. (clai-
macs)

Climb, v. (climb)
Clinch, v. (clinch)
Cling, v. (cling)
Clip, n. (clip)

Cloak, n. (clok)
Clock, n. (clok)
Clod, n. (clod)
Clog, h. (clog)
Clog, v.

Close, v. (clos)

Closet, n. (cl-
Bet)

Cloth, n. (cloz)
Clothe, v¡ (cloz)

CLE

ESPAOL

Escribiente
Diestro, experto

Ovillo de hilo

Cliente

Clima

Climsx

Escalar, subir

Empufar, rema-
char un clavo
Colgar; agarrar-
se

Tijeratada, tije-
retazo

Capa

Reloj

Terrn, cesped

Embarazo, obs-
tculo

Embarazar, im-
pedir

Cerrar; terminar

Retrete

Pao

Vestir, cubrir

TAGALOG

Tagasulat, kawani.
Matalino, sa-

ny.

Ikid na pis.
Suki.

Klima, singaw
ng lup.

Taluktok, tuga-
tog.

Umakyat, ma=
ngukyabit.
Sumuntok; mag-
pasok ng pako.
Magbtm, hu-
mawak.
Pinaggupitan,
pinagtafcasan.
Balabal,kflpote.
Malaking reos.
Tingkal, bugal
ng lup.

Ha d 1 a n g, ka-
pansanan.
Hadlangan, aba-
lahin.

Magsar, mag-
tikom, tumapos.
Kumn, pna-

bihan.

Kyo, hnero.
Magbihis, mag

damit.


83

INGLES

Cloud, n (clud)
Cloudy, adj. (cladi)
Clove, n. (clov)

Clawn, n. (clun)
Club, n. (clab)

Clue, n. (clu>
Cluster, n.(clis-

ter)

Coach, n. (cotch)
Coachman, n.

(ctchman)
Coagulate, n.

(coguiulet)
Coal, n. (col)
Coarse, adj. (core)
Coat, n. (cot)
Cob, n. (cob)
Cobbler, n. (c-

bier)

Cobweb, n.

(cbweb)

Cock, n: (coc)
Cock-pit, n (cc-

pit)

Cockrotch, n.

(ccrotch)
Cocks comb, n.

(cocs-comb)
Cocoa, n. (cco)

CLO

ESPAOL

Nube
Nublado
Clavo, especia
aromtica
Payaso; patan
Club; cachipo-
rra; garrote
Sea; vestigio
Racimo

Coche, carroza
Cochero

Coagularse, cua-
jarse

Carbon
Basto, ordinario
Casaca

Mazorca de maz
Chapucero, re-
mendn
Telaraa

Gallo

Gallera

Cucaracha

Cresta de gallo

Coco;cacao

TAGALOG

Alapaap, ulap.
Maalapaap, maulap.
Klabo de comer,
bunga ng pamint
Psong; hmak.
Klub, kapisanan;
batuta, pangbug-
bog.

TandA; baks.
Kumpol; piling.

Koche, karwahe.
Kuchero.

Mamu.

Uling.

Magaspang, bastos.
Amrrikana, sake.
Busal.

Tagatutop, ta-,
gatagp.

Bahay-gagam-

b.

Tandang, manok
Sabungn.

Ipis.

Palong ng ma-
nok.

Niyog; kakaw.


84

coc

INGLES ESPAOL
Co coa nut, n. Coco
(cconat)
Cocoon, n. (co- Capullo del gu-
cn) sano
Coction, n. (c6c- Coccin
cien)
Codfish, n. (cod- Bacalao
fish)
Code, n. (cod) Cdigo
Coffee, n. (cfi) Caf
Coffee-pot, n. Cafetera
(cfipot)
Coffer, n. (c6- Cofre
fer)
Coffin, n.(cfin) Atad
Cog, n. (cog) Diente de meda
Coil, v. (cil) Doblar en redondo
Coin,n. (coin) Moneda acua-
da, dinero
Cold, adj (cold) Fri
Colic, n. (clic) Clico
Collapse, v. (co- Hundir
lps)
Collar, n (clar) Collar
Collar-bone, n, Clavcula
(clar-bon)
Colleague, n. Colega, compa-
(clig) ero
Collect, b. (colct) Colecta
Collect, v. Recoger, juntar

TAGALOG

Niyog.

Kul.

Bakalaw.

Aklat ng kautu-
san.

Kap.

Sisidlan ng ka-
p.

Sisidlan ng sala-
pi hiyas.

Kabaong, ataul,
Ngipin ng gulong.
Ikirin.

Salapi, kwarta.

Maglnaw, malamig-
Apad.

Mabagbag, lu-
mubog.

Kollar, kwintas.
Ba'agat.

Kasama, kasa-
bay.

Ambag, abuloy.

Lumakftd ng am-
baran, Hiinipvn,


INGLES

Collector, n.

(elector)

C liege, n. (c-

ledch)

Collide, v. (co-
hid)

Collision, n. (co-
. lfzen)

Colly, n. (cli)
Colonel, n. (c-

lonel)

Colony, n. (c-
loni)

Color, n (clor)
Colossal, adj.

(colsal)

Colt, n. (colt)
Colter, n.(clter)
Column, n. (c-

lam)

Comb, a. (com))
Combatant, n.

(combatant)
Come, v. (cam)
Comedy, n. (c-

medi)

Comely, adj.

(kmli)

Graet, n. (cmet)
Comfort, v.

(Icmfort)

COLE

ESPAOL

Recaudador

Colegio

Colodir

Colisin

Holln de carbon

Coronel

Colonia

Color

Colosal

Potro

Reja de arado
Columna

Peine

Combatiente

Venir

Comedia

Hermoso, de-
cente
Cometa

Consuelo, como-
didad

85

TAGALOG

Mniningil, ta-
gasingil.

Koleliio ni al a-
king paralan.

Bum an gga, bu-
munggo, umum-
Pog.

Pagkaban gga,
pagkabunggo,
pagka-umpog.

Kulill ng uling.
Kororel,punong

hukbo.

Lupang sakop, u-
pang bagong pi-
n an an ah an an.
Kulay.

Totoong mala-
ki.

Potro.

Sudsod

Haligi,

Suklay.

Ang lum&laban.

Pumarito,

Komedya.

Magandd, buti-
hin.

Someta, bandos.
Alw, ginghawa.


86

INGLES

Comfortable, adj.

(kmfortabl)

Comic, adj. (c-
mic)

Comma, & (cma)

Command, v,

(comnd)

Commandment, Mandamiento,

n, (comndment)

Commemorate,
n. (commoret)
Commence, n.
(comns)
Comentary, n.
(cmentari)
Commerce, n.
(cmers)
Comm3sary, n.
(cmiseri)

Commission, n.
(comfcien)

Commissioner,
d. (comfsioner}
Committee, n.
(comitf)

Commodore, n.
(cmodor)
Common, adj.
(cmon)
Communicate, v.
(cominiket)

COM

ESPAOL

Cmodo

Cmico

Coma

Mandar

precepto

Conmemorar,

recordar

Comenzar

Cementarlo

Comercio, tr-
fico

Comisario

Comisin, en-
cargo

Comisionado

Comit

Jefe de escuadra Puno ng hnk-
bong dagat.

Comn, ordina- Karaniwan.
rio

Comunicar, par- Mag-bigav
ticipar ftlam, magsabi.

TAGALOG

Maginghawa,

Katawafcawa,

mapagpatawa,

Koma.

Magutos,

Utos.

Magdiwan, ala-
lahanin.
MagpasimulA.
Paliwanag;
Pangangalakal,

Tagapamahala ng
mga bag ay ng
saga kawal,
Tungkol, bilin,

Komisyonado,

kinatawan.

Lupong;


INGLES

Comunin, n.

(cominion)

Companion, n.

(compnion)

Company, n.

(cmpani)

Compare, v.

(compr)

Compel, v.

(compl)

Compete, v.

(compi)

Competent, adj.

(comptent)

Compile, v.

(compil)

Complain, v.

(compln)

Complete, adj,

(complt)

Complete, v.

Compliment, n.

(cmpliment)

Component, adj.

(cmponent)

C o m p o s e, v.

comps)
Compound, adj.
& n. (compund)
Compress, n
(compres)

COM

ESPAOL

Comunidad, co-
munin

Compaero, ca-
marada

Compaa 6 so-
ciedad

Comparar; com-
probar

Compeler

Competir

Competente

Compilar

Quejarse, la-
mentarse

Completo, per-
fecto

Completar, aca-
,bar

Complimiento,

obsequio

Componente

Componer

Compuesto;

mezcla

Cabezal

87

TAGALOG

Kapisanan; pakr
kinabang; komu'
nyon.

Kasama, kala-
guy.
Samahn.

Iparis, ihalintu-
lad; tuusn.
Pumilit.

Lumaban, ma-
kipagpunyag.
Bagay, may-

kaya.

Tipunin, pagsa-
masamahin.

Dumaing, mag-
damdam.

Ganap, lubos.

Gumanap, tu-
mapos.

Alaala, kaloob.

Is sabumubufi.

Urna y os, ku-
munpun.

Halun, may halo,
may lahk.
Pangtipl, pang-
paikpik.


ss

INGLES
Compress, v.
Compulsion, n,

(complcion)
Compute, v,

(compit)
Concave, adj.
(knkev)
Conceal v. (consil)
Concede, v.(con-

oid)

Conceive, v.

(con^iv)

Concentrate, v.

{consntretl

Conception, n.

[consepcion]

Concerning, prep

[cotmming]

Concert, n [con-
sort!

Conciliate, v.
[consilie1

Conclusion, n,
[concliucienl
Concnlrne, n.
[conkiubainj

Concur, v. [con
cur]

Condemn, v.
[condm]

Condensate, ad,
{condense* ]

COM

ESPAOL

Comprimir
Compulsio i
Computer

Cncavo

Esconder, acuitar
Conceder; asen-

tir

Concebir; ima-
ginar

Concentrar

Concepcion

Tocante i.

Concierto, con-
venio
Conciliar

Conclusion, fin

Concubina

Concurrir

Condenar

i. Condensado,
co?nprimido

TAGALOG
Tip in, paikpikii2~

Pagpilit.

Torunos.

Mahikom.

Ikubl, itag.
Pumayag, urna-
yon.

Easihan; urna-
kal.

Pagitn; ipagit-
mu

Wari, gunit,
dili-dilu

Tungkol sa,
hingeil sa.

Tugman; k-
sunduan.

Pagkasunduin.

Hanggan, dulo,
waks.

Babae, kaapd.

Dumal.

Ratulan, paru-
saban.
Pina-Upot.


4

INGLES

Condiment, n.

[condiment]

Condition, n.

(condicieo)

Co n d u c t, n.

(cndact)

Conductor, n.

(conductor)

Conduit, n.

(conduit)

Confederacy, n.

fconfcdere3!)
Confederate adj.

(confderet)

Conference, n.

(cnfrens)

Confess, v. (con-
fs)

Confession, n.

(confcion)

Confide ce, n.

(cnfidens)Confine, v.(conw
fdin)

Confirm, v.
(confrm)

Confiscation, n.

(confiskcioa)
Conflagration, n.

(conflegrcion)
Conflict, n. (con-

flict)

CON

ESPAOL

Co .diment

Condicin, cua
lidad

Conducta, prp-
ceder

Conductor

Conducto

Confederacin

Confederado,

aliado

Conferencia

Confesar; dec]a
rar; reconocer

Confesin; reco-
nocimiento
Confianza

Confinar; ence-
rrar

Confirmar

Confiscacin

Conflagracin

Conflicto; com-
bate

89

TAGALOS

Pammpl, relia-
do.

Lagay kalaga-
yan.

Asal, ugall.

Konduktor, la-
gapaghatid.

Pdaluyan.

Kalipunan.

Kasund, kati-
pn.

Panayam.

Uagk um pi sal;
inagpahayag; ku-
milala.

Kumpisal; pag-
kilala,

Tiwal.

Hangganc; ku-
lungin.

Patotohanan.

Pananamsam
ng pmahalaan*
Sunog, pagkada-

may-Tiamay.

Gu,6; labann.


90

INGLES

Confuse, v. (con-
fis)

Congeal, v.

(condchi)

Conger, n. (cnguer)
Congratulate, v.
(congrtiuet)
Congregation, n.
(congrig icion)
Congress, n.

(cngre3)

C o n j o i n, v.
(condch'n)

Conjugaron, r.

(condchiugucion)
Conjunction, n,

(eondchncion)

Conjuncture, n,
(condchnccher)

Connect, v. (co-
nct)

Connive, v. (co-
niv)

Conquer, v.
(cnker)

Conquest, n.
(cnkest)

Consc'ence^ n.

(cnciens)

Consacrate, v.
(cnsicret)

CON

ESPAOL

Confundir

Congelar

Congrio

Congratular, fe-
licitar

Congregacin

Congreso

Juntar, asociar

Conjugacin

Conjuncin

Coyuntura

Juntar, coordi-
nar

Guiar el ojo

Conquistar

Conquista

Conciencia

Consagrar, de-
dicar

TAGALOG

Lumiaglang.

Mamu.

Pals.

Bumati ng pa-
puri.

Kapisanan ng
ruga banal.

Kongreso; kapisa-
nan ng mgakina-
tawan ng isang
bansa.

Isama, isapl

Pamamaybay
ng pangwatas,

Pagkalakip;

pang-ugnay.

Kasukasuan.

I u g n a y, iug-
pog.

Kumindat.

Sumakop.

Pananakop,

Budhi.

Magtalag, ita-
lag,


INGLES

Consecutive, adj.

(conskiutiv)

Cun equeace, n

(cusecuens)

C o n si d er, v.

(consider)

Considerable, n.

(consfderabl)

Consignment, n.

(consinment)

Console, v.(con~
sl)

Consoldate n, n.

(consolidcion)

Consonant, n

(cnsonant)

Conspicuos, adj.

(conspkiuos)

Conspire, v.

(conspir)

Constipate, v.

(cnstipet)

Constitution, n.

(constiticion)

Consul, n. (cn-
sul)

Consult, v.(con-
elt)

Consume, v.

(consim)

Consumption, n.

(consmcion)

CON

ESPAOL

Consecutivo

Consecuencia

Considerar

Considerable

Consignacin

Consolar, c*. n-
fortar

Consolidacin

Consonante

Conspicuo
Conspirar .

Constiparse

Constitucin

Consul

Consultar

Consumir

Consuncin, ti-
sis

91

TAGALOS

Sunod sunod.

Kinhinatnan.

Umakal, gu-
munit.

Mapakukunda-

nganan.

Pada^.

Umalvv.

Pagkabu, pag-
kakais;

Katinig; katug-
m.

Magifcing..

Magbngon ng
panghihlmagsik.
Sipunn.
Pagkatatag.

Kuosl kinata-
wanng isang bau-
sa sa ib.
Sumanggunh

Uinubos.

Pagkaubos; sa-
kt na pgkatu-
yo, tBift


92

INGLES

Contact, n ( ntac)
Contagous, adj.

(contdches)

Contain, v.(cen-
tn)

Contempt, n.

(con mpt)

Contest, n. (con-
t3t

Contest, v.

Continence, n.

(cntinens)

Continue, v.

(contniu)

Contraband, n.
(contraband)
Contract, n.

(contract)

Contract, v.
Contradict, n.

(contradict)

Contrary, n.
(cntreri)

Contrive, v.
(contrary)

Control, n (control)
Control, v.

Controversy, n.
(controversy
Convine, v.
(convin)

CON
ESPAOL

Contacto
Contagioso
Contener, caber

Desprecio, me-
nosprecio
Contienda; di-
puta; debate
Contender; dispu-
tar; competir

Continencia

Continuar

Contrabando

Contrato

Contratar

Contradecir,

oponerse

Contrario,

opuesto

Idear, imaginar

Sujecin, freno
Reprimir, res-

tringir

Controversia

Convocar, con-
gregar

TAGALOG

Hip, sagi, salng.
Nakacahava

M gla n,
mad'ssya

Pauhamak, pag-

' ;ipust A.
La'banan; pagtata-
lo; pungyagian.
humaban; maki-
pagtalo, makipag-
pungyagi.
Pavpipip.il.

Macpatuloy.

Laban san ios ng
pmahalaan,
Kvarian, k-

eunduan
Makipagkayar,
Sumumang, sw-

malangsang.

Salungatjaban.

Pumaraan, hu-
mak.

Panugp, pangpgih
Sumugp.

Pagtatalo.

Magpisan, mga-
tipon.


INGLES

Convent, n.
(convent)

Convey, v. (con-

v)

Conviction, n.
(conviccin)

Convince, v.
(convins)

Convcate, v.
(cnvoket)

Convulsion, n.
(convulcien)

Cook, n. (cue)

Cook, v.

Cool adj. (cul)
Coop, n. (cup)

Cooper, n. (c-
per)

Copartner n.
(coprfc ier)

Cope, n. (cop)

Copious, adj.
(copias)

Copper, ib (cper)
Copy, n (cpi)
Copy, v.
Copy-book, n<

(cpi-buk)
Copyright, n.

(cpirait,

CON

ESPAOL

Convento

Trasportar, tras
mitir

Conviccin

Convencer

Convocar

Convulsion; es-
pasmo

Cocinero

Cocinar
Fri, fresco

Caponera, galli-
nero

Tonelero

Socio

Capa pluvial

Copioso, abun-
dante
Cobre

Copia, ejemplar

Copiar

Cuaderno

La propiedad de
una obra literaria.

83

TAGALOG

B a h a y-p a r i,
konbento.
Maglipat, mag-
hatid.

Sariling pani-
wa^a.

H u m i k a y a t,
umakt.

Tumawag ng
pulong.

Pulika^, pama-
manbid.

Tagapagluto, ko-
sinero.

Maglu^-
Malamig.
Kulungan, tang-
ir ah

TagagftAng ba-
rdes.

Ka^am,

Sutana, damit n^
mal aba.

Marami, saga-
n.

Tange.

Saln.

Magsalin.

Kwaderno.

Pagkamay-aii ng
isang katba ak-
da.


94

INGLES

Conquette, n.

(cokt)

Coral, n. (coral)

Cord, n. (cord)
Cordial, adj.

(crdial)

Core, n. (cor)
Cork, n. (cork)
Corkscrew, n.

(crcscriu)
Corn, n. (corn)
Corn.cob, n.

(crncob)

Corner, n. (crner)
Cornet, n. (cor-

net)

Corporation, n.

(corporcion)
Corps, n.

(corps).

Corpse, n. (corps)
Correct, adj.

(corrct)
Correct, v.

Correspondence,
n. (corresponded)
Corrupt, v. (cor-

rupt)

Corset, n. (crset)
Co3t. n. (cost)

CON
ESPAOL

Coqueta

Coral

Cuerda, cordel
Cordial, sincero

Cuesco

Corcho, tapn
Tirabuzn

Maz, grano
Mazorca

Angulo, esquina
Corneta

Corporacin

Cuerpo de ejr-
cito, regimiento

Cadver

Correcto

Corregir, re-
prender

Corresponden-

cia

Corromper, pu-
drir

Cors, corpino
Coste, precio

TAGALOS

Land, magas*
law, kir.

Korl, bulaklak
na bat.

Lubid, panal).
Tapat, tapat na

!oob.

Ubod.

Tapn, pasak.
Tirabuson, pang-
bunot ngtapn.
Mais, butil.

Bus al ng mas.

Sulok, kant.
Korneta, tam-

buling tangs.
Samahn.

Hukb.

Bangkay.
Matwid, tam:

Isaayos, saw a-
yin.

Pakikipagsula-

tan.

Masir, mabu-
lok.

Kurs.

Halag.


INGLES

Costly, adj.
(cstli)

Cottage, n. (c-
tedch)

Cotton, n.(ctn)
Cotton-mil, n.
(ctnmil)
Couch, n. (cutch)
Cough, n. (caf)
Cough, v.
Counsel, n. (c-
unsel)

Counsel, v.
Count, n. (cunt)
Count, n.

Count, v.
Countenance, n.

(cuntinans)
Counter, n. (c-
unter)

Counteract, v.
(caunterct)

Counterbalance,
n. (cnterbaians)
Counterfeit, v.
(cunterfit)
Countersign, n.
(cuntersain)
Countess, n.

(cuntes)
Countless, adj.
(cunt-Ies)

eos

ESPAOL

Costoso, suntuo-
so

Cabaa, choza

Algodn; cotona
Hilandera de
algodn
Lecho, canap
Tos
Toser
Consejo

Aconsejar

Cuenta

Conde

Contar, numerar
Semblante, as-

pecto

Contador

Contrariar, im-
pedir

Contrapeso,

equilibrio

Falsear, imitar
Contrasea

Condesa

Innumerable

95

TAGALOS

Mahalag, ma
hftl.

Damp, kubo.

Sinulid, blak.
Snu'ir&n,

Sandalan, hilign
Ub.

Umub.

Payo, hatol.

Pumayo, hvmatol.
Bilang.

Ronde.

Bumilang.

Pagmumukb,

any.

Pangbilang.

Hadlangan, pin-
salain.

Pnimbangan.

M a g d a y ,
manghwd.
Tanda, pinaka-
hudyat.
Kondesa.

Di mabilang.


96

INGLES

ir y :? (c-
untri)

CoiTryorn n.

(C;Uvt ran)
Cou :e> n.(kcp )

Courage, n. (k-
redch)

Courageous, adj.

(kerdches)
Coir e, n. (cors)
Court, n
(court)

Court, v.

Courteous, adj.

(k tios)

Cf urtesy, n.

0 tesi)
Cousn,n (casin)
Covenant, n.

(kvenant)
Cover, v. (k-

ver)

Cover, v.
Coverture, n.

(kvertiur)
Covet, v. (k-
vet)

Cow, n. (cau)
Coward, n. (co-
ward)

CO

ESPAOL

Pais; region, al-
dea ; campo; pa-
tria.

Paisano, com a-
triota; aide o¡o

Par, lazo

Cora-e valor

Animoso, vale-
roso

Curso, carrera
Corte, tribunal

de justicia

Cortejar, ena-
morar

Cortes afable

Costesa

Primo prima
Pacto, contrato

Cubierta, tapa-
dera

Cubrir, tapar
Abrigo

Codiciar, arnbi-
cionar

Vaca

Cobarde

TAGALOG

Lupain, lupa; pa~
rane, bukid, inang
bayan.

Kalupain, kababa-
yan ; tag a bukid.
taga nayon.

Dala-4, pars,

pareha.

Taoang, lakas
ng loob.

Mata ang. ma-
lakas ang loob.
Takb.
Hkuman.

Lumigaw, mang-
ligaw.

Magalaog, raa-
pitagan.

Gdsng.piagan.

Pnsan.

Tipn, kyariaa

T a k i p, balot;
tungtong.

Takpan, tuntungn-
Kanlungan.

Mag-imbot, ma-
nakm.

Baka.

Dwag,


IKGLES

Crab, n. (crab)
Crack, n. (crac)
Cracker, n (crker)
Cradle, r (crdl)
Craft, n. (craft)

Crafty, adj.
(crfti)

Cramp, n
(cramp)

Cramp, v.

Crane, n. (eren)
Cranium, R.(cr-

niom)

Crank, n. (crane)
Crate, n. (cret)
Crter, n. (cr-

ter)

Cravat, n.(crvat)
Craven, n. (crvn)
Craw, n. (ero)

Crawfish, n.
(crfish)

Crazy, adj. (er-
zi)

Cream, n. (crim
Crease, n. (cris)
Crease, v.
Create, v. (crit)

CRA

ESPAOL

Cangrejo
Crujido, estallido
Galleta
Cuna

Arte, artificio,
a3tusia

Astuto

Calambre

Dar causar
calambre

Grulla

Crneo

Manecilla
Cesto grande
Crater

Corbata
Gallo vencido

Buche, bolsa <
seno de las aves
Cangrejo
Lelo; loco

Crema

Pliegue, plegadura

Plegar

Crear

97

TAGALOS

Alimango, alma-
sag, talangka.
Putok, lagutok-

Galletas.

Duyan.

Kath, lalng;
katusuhan.

Tuso, switik.

Pulikat; pama-
manhid.

Pulikatin; ma-

manhd.

Tagak.

Bung, bao ng
ulo.

Puluhan.

Kang, Iwelang.
Bungang ng

bulkn.

Korbata.

Tyop, talunan.

Bucb, balun-
balunan.

Al i masa g, ali-
mango.

Ulian triol, baliw.

Kakang-gat.

Kulubot.

Pangulubutn.

Lumalng, lu-

mikha, 7


98 CRE

INGLES ESPAOL

Creation, n: Creacion

(criecion)

Creator, n.(cri- Criador
tor)

Creature, n. Criatura

(chicher)

Credit, n. (er- Crdito reputa-
dit) cion

Creed, n. (crid) Credo
Creek, n. (crik) Arroyo,

Creep, v. (crip) Arrastrar, serpear
Creephole, n. Huronera
(crifol)

Cremate, v.(cri- Incinerar cada-
mt) vere3

Crest, n. (crest) Cresta
JCrevice, n. (ci- Raja, hendedu-

vis) ra

Crew, n (cri) Cuadrilla, banda
Crib, n, (crib) Pesebre, choza

Cribble, n.(erbl) Criba
Cricket, n. (cri- Grillo

ket)

Crime, n, (crim) Crimen, delito
Criminal, adj. & Criminal, reo

n. (criminal

Crimson, adj. Carmes
(crimson)

Cripple, adj. & Estropeado
d. (cripl)

Crisp, adj. (crip) Crespo, rizado

TAGALOG

Lalnff, likh.

May-lalang, may
likha, maykapal.

Sanggol; nilalng,
nilikha, kinapal.

Pautang; tiwa-
la.

Paniniwal&.
Batis, muntiaf ileg.
Umusad.
Lungga.

Sumunog ng
bangkay.

Palong.

Pwang, putok,

bitak.

Pulutong, kawan.
Psabsaban, l-
bangan, dampa.

Bithay.

Kuliglig.

Sal a, kasalanan.
Salarin, maka-

salanan.

Pulng mating-
kad-

Sala, gaya ng ki-
maw, pilay, lumpo
Kult.


Full Text