Citation
Lexicon arabico-latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum operibus, adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum. Accedit Index vocum latinarum locupletissimus

Material Information

Title:
Lexicon arabico-latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum operibus, adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum. Accedit Index vocum latinarum locupletissimus
Creator:
Freytag, Georg Wilhelm Friedrich, 1788-1861
Place of Publication:
Halis Saxonum (Berlin)
Publisher:
apud C.A. Schwetschke et filium
Publication Date:
Language:
Latin

Subjects

Subjects / Keywords:
Arabic language -- Dictionaries -- Latin ( lcsh )
Latin language -- Dictionaries -- Arabic ( lcsh )
Europa -- Deutschland -- Berlin
Spatial Coverage:
Europe -- Germany -- Berlin
Coordinates:
52.516667 x 13.383333

Notes

General Note:
Creative Commons (CC)-Lizenzen: Namensnennung-NichtKommerziell unter gleichen Bedingungen 4.0 international (CC BY-NC).
General Note:
Creative Commons: Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale (CC BY-NC).
General Note:
This copy ingested from Google rather than imaged from Yale copy. This copy from the University of York in Canada.
General Note:
Funded by the National Endowment for the Humanities (USA) in collaboration with Jisc (UK) as part of a collaborative project - the Yale/SOAS Islamic Manuscripts Gallery - between Yale University and SOAS, University of London.

Record Information

Source Institution:
Yale University
Rights Management:
Creative Commons (by-nc-nd). -- This image may be used in accord with Creative Commons license Attribution-NonCommercial-NoDerivs.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

'iii

PAGE 2

FroxQ tne Libriiry of the lc-te Princi^tJ. Ricno.rd Uaviaoon of Emmanuel College

PAGE 7

GEORGII WILHELMI FREYTAGII LEXICON ARABICO LATINUM r R A E S E R T I ni EX DJEUHARII FIRUZABADIIQUE ET ALIORUM ARABUM OPERIBUS ADHIBITIS GOLII QUOQUE 1) T A L I O R U M L I B R I S CONFECTUBI. A C C E D I T INDEX VOCUM LATINARUM LOCUPLETISSIMUS. TOMUS PRIMUS. I c IIALIS SAXONUM A p u n C. A. S c n w E T s c n K E e t f i l i u m. Rl D C C C X X X . /

PAGE 8

'''^^2'5 1863 ^' S6'.9/77 TYI'IS AnAItlCIS ACADEMIAE UEGIAK UEKOLIKEVSIS IMI-HKSSOM IIALIS I X OIFICINA OEBADERIA.

PAGE 9

FRID£RICO WILH£LMO IIL REGI AC DOMINO AUGUSTISSIMOPOTENTISSIMO PATRI PATRIAE L I T T E Fi A R U M A R T I U M Q U E O M N I U M I N G E N U A R U M T U T O R 1 FAUTORI LIBERALISSIMO H O S C E S T u i> r O R U IVI S U O R U INl F R ir C T ir s SUMMA QUA PAR EST GRATI E T O B S T R I G T I A N I M I S U B M I S S I O N E 1). n. n. R E G I y\ E M A I E S T A T I S CULTOR nF.VOTISSIMUS G E O R G I U S VV I L H E L M U S F R E Y 1 A G.

PAGE 11

LITTERARUM ARABICARUM STUDIOSIS FAUTORIBUS PATRONIS S. P. D. G. W. F R E Y T A G. v>
PAGE 12

VI mrum oxstlngiii. Pcr tolnm aiitcm mllu concessum tcmporls spaflnm scmpcr tlcditus isli opcrl pcrficiendo nlhil cuplcbnm, nisi ut non nlmis a vironim doctorum dcsidcriis abcssct, cacterisquc occupationlbus otii tantum suppcdil.ibam, quanlum ad animl rclaxationcm nccessarium videbatur. Quo aulcm ])hircs sunt II, qui ncc amplltudinis ncque difficuUatis eiusmodi opcris habeant cognitioncm, maiorcm forlassc in opere nostro tum verborum coplam tum slg^nlficatlonum fidcm exspcctantes, eo magls ncccssarlum vldctur paucls exponcrc, tum quod essc dcbcat lcxici Instltufum, tum qul sint noslrl operls et fincs ct ratlo. Prlmimi quidcm claborandum, ut ca vcrl)orum copla, qua ipsa h^ngua gaudct, K'\icl operc coutincalur. y\t quis non vidot huius rel magnltudincm praesertlm in Hngua vVrabica? Ea cuirn liugua non solum dilissima est omnlum, scd scrlptorcs ctiam protuh't paenc innumerabilcs, qul quum slnl divcrsLct actatc et Ingcnlo ct a nostris morlbus maximc ahcni, non possunt quin sint sacpius obscurl. Quare ncmo inslus huinsquc rci pcrllus a mc quidcm omuium tolliis Huguae vocum aut collcctloncm aut expllcationcm poshdavcrit. Qui enlm ficrl poluit, ut tantam in toto tcrrarum orbe scriplorum dlspcrsorum copiam perlcgcrem, quorum etlam nomlna tantum abcst, ut sint ab Arabibus hanc rem tractantlbus recenslta, ut magnam partem Ipsls sint incognita. Aut qiiae mlhl potuit esse tanta doctrlna, ut, etiamsi breve vitae spatium ilhs pcrlcgcndis sufficerct, corum cliain scrlptorum opcra rcctc IntcUigcrem, qul traclarunt dlscipHnas mihi plane obscuras. Equidem tautum mihi non .'arrogo. Limillbus Igitur arctioribus opus nostrum inchidi necesse erat, et aequls rclque pcrilis iudlcibus me sallsfaclurum putabam, sl ea potissimum verba in opcre mco cxpHcassem, quae inteUigendls scriptoribus et primae et mcdiac actatis sufficerent, quibus iisdem usl esse videntur in lcxlcls conficlcndls Djeuharius ct post cum vivcns Finizabadlus. Ilonuu igltur opcrlbus itcrum ilerumquc pcrhislralis, quidquid scilu dlgnum cssct, in mcl opcrls ordlncm transluH; nihil vi(b^liatur cnlm tam consllio noslro aptum, tam convcnlons ad usum iuvcntulls. Simulquc non parvam schollorum vctcrum coplam aliosque aiictorcs multos magno cum etudio perlractavi, plura a Reiskio ct lac. Schultensio ad Golii marglnem adscripta in usum meum convcrti, ut si plures meo opere tum voccs tuni carum cxpHcationes , quam ct Djeuharli et Flnizabadii rontlncrl conlondaui, ncmo hoc arrogautlus a mc dlclum cxlstlmavcrlt. Neque vcro culusquc arlls voccs proprlas, quas «licunl tcchnlcas, quarum In llngua Arablca tanta roj)critur copia, ut Intcgri volumlnis spatium impleat, ncglcxi, magnumque numerum tum cx grammallca, tum ox arte mclrlca ct rhotorlca, tum ex allls in opus Inscnu. Sed quum nc ipsls quidcm Arabibus doctissimls nota sint carum rcnim vocabula , quae cuique arli atquo sclontlao proprla liis tantum accommodatum habont sensum, nemo a mc carum rcrum vocabula expHcafa poslulaverlt, quarumdoclrlna non sum imbutus. Arabcs onlm quamquam non ipsl muhas disclpllnas alrpio artcs Iiivonortiiil, t.nncn ab .diis invonlas ampllficarunt ct exornarunt, ot vocabuHs proprlls sivo, ut Ila dicam, lcchnlcls, ut vocum significallones, quae artcs aut lilloras spcctant, accuralius intclligorontur, officere studuonmf. Istas cnim Arablbus usiUttas vocos ut recte intelligamus, duo requlruntur, unum ut lingiiam Arabicam bene ralleamus, altemm ut simus in lis dlsclplinls artlbusque versati, quanim propriac sunt hae voros, Hnc aiilorn maius quiddam osso, quam ul ab uiio viro brcvi vil.io sj)alio j)r.iostarI possil , quls osl qui nogol? Onanta cnim cst oanim arllum iiudliludo, quas ot colucrunt ;\rabos ct i^crfcccrunt ? Acquicscondum Igitur ost in votis, ut quod ab uno viro non jicragatur, id j^hiros viribus coniunclis pcrficlant; magno ouim HnguaeArabicac, imo multarum discipllnanim atque artium studlo esset adiumento, sl quao variarnm ot (liscij)IIriarnm ot artiiim voros j^ropriao in niullis libris disj)orsae sunt , iii loxico colloclac ot cxi^licatac rcj)crircn-

PAGE 13

VII tur. Sedut huic desiderio satisfiat, legendi sunt cuiusque artis scriptores ab iis, qui harum rerum periti sunt eo quidem consilio , ut vocabula propria sive , ut ita dicam , technica colligantur et explicentur. lam anlea dictum , me non id curasse , ut ex omnibus cuiuscunque generis atquc aetatis scriptoribus tum verborum tum significationum copiam colligerem, primae me et mediae aetatis potissimam habuisse rationem. Quapropter eas significationes, quas scriptores Persici et Turcici verbis Arabicis subiiciunt, inferre supersedi; voces enim Arabicae, quas vel Persae vel Turcae adoptarunt, tam multum abest, ut in lingua Arabica usitatas conservarint significationcs , ut haud raro pro varia utriusque linguae ratione mulatas acceperint. Tu vero , qui lexicon Arabicum omnimodo significationibus augcre suades, non videris animadvertere istae non inere Arabicae significationes quam facile non solum tirones, scd etiam doctos in errorem ducant. Neque enim mihi alia causa , cur ex libris male scriptis , quales sunt versioncs tam veteris quam novi testamenti, aut nunquam aut perraro vel formas vel significationes adnotaverim, ne plus noxae quam utilitatis adferre viderer legentibus. Quae vero voces peregrinae aut r.ntiquissimis temporibus, ipse enim poeta celeberrimus Ahscha Persicas admittere voces non dubitavit, ab Arabibus in linguam receptae, aut a bonis serioris actatis scrlptoribus, qualem nominare placet Ebn-Arabschahum , adhibitae leguntur, iis si in libro locus daretur, operae pretium fore putabam. Voces Geographicae nominacjue clarorum virorum quamvis sint interpretandis scriptoribus adiumento, tamen extra operis fines posita habui. Eorum enim in libris Arabicis tanta exstat multitudo, ut nec dignioribus quidem concedi possit locus et horum sit difficilis delectus. Nonnulla tamen, quae propter praecipuam dignitatem non omittenda videbantur, in librum meum rcccpi. Quld quod nonnullis fortasse non bene factum videtur, quod in verbis construendi modum indicavl, non eundem sempcr, ut fieri solet, exemplis et dilucidavi et exornavi. Quae res quamquam maximam in iis lexicis, quae parlim scribendo partim loquendo adhibenlur, habeat utilitatem , tamen omnino non necessaria videtur in IIs, quae nihllo paene nisl scriptoribus Intelligendis Inservlunt. Accedlt, quod lexlci Arablci tum verbonim tum significationum ambitu completl nomlne non omni rationc indignl ncque moles nec prctluni parvum essc potest. Multis autcm scrlptorum locis adductis et explicatis quum ut moles ita i^retium mirum in modum augeatur, fierl non potest, ut emtorum numerus non deminuatur, et cquidem non video, quomodo, qui tali in libro edcndo sumtus posuerit , dctrimento llberetur. Quod detrimcntum quo ccrlius caveret, qul opcris vulgandi curam susccpcrat vir honestus, ut statutum foHorum numerum non excederet, conditionem tulcrat. Ncc vcro ego satis mirarl quco, quod Induplo, quam conslilutum erat, maiore foliorum numero, ea cnim fuit viri humanitas, nec edendl operls dlfficultatem neqtie vituperationls causam viderit, quac res ut mea ita omnium, (piibus cordi hac litterae sunt, laude ct gratla digna habenda. Ego vcvo reprehensionem doctorum nonvcreor, quod , praetermissis minus ncccssariis, cos tantum locos adnolavcrlm, (pii aut (luia pro lluguao Arabicae ratione multum a noslra tum cogitandi tum loqucndi modo abhorrebant, aul aliam ob causam omlttendl non erant. Alterum autem cst, in quo lcxici bonltas ccrnltur, ul sint significalioncs vcrborum cxlra «mnemdubitationem positae. Quac enim in intcr[)rctandis scriploribus vcri scnsus fidcs cssc polcsl, nisi vcrborum signilicalioncs sint probatac? Alquc in hoc pravilatis gcncrc mullipHcis crroris fons lalcl , qiii quo difficilior csi Hngiui, co largius manat. Ilaec Igltur vlrlus ut in lexico mco csscl , duo mihl crant ^idcnda, uiniui iit bonis tanlum c fi^nlibus haurirem, altcrum ut multam In significalionibus dcfinicndis caulloncm adhibcrcni. Prinmm dc fontlbus lcxici mci dicam.

PAGE 14

Ik MIT Omnos intor lihros, qulbus usussuni, primum occupant locum Djeuharii ot Firuzabadii opera, quorum ille maiori iloctrinac copia, adtluctis saepius poetannn versibus et significationum auctoribus nominatis opus suum exornavit, hic niaiori verborura atque significationum multltudine praestare videtur. In utroque lexici mei fundamentum posui. Licet enim rarissime inDjeuharii opere reperiatnr, qnod non idem apud Firuzabadium legalur, haud r;iro tamen ex unius verbis hix quaedam orilur alteri aut dubium reniovetur. I|>sius quoquc Djeuharii verbis inft-rdum vitium a Firuzabadio aut eius edilore comniissum dolcf^itur. Ut ne vero quis ex Golii opere verbonun signlficationes, easdem quum apud ilhun legerlt , sumslsse me oplnetur, non id qnitlcm mlhi videlur silontio praetereunthim, quod de omnibus GolII, quae maxlmam partem ex Djeuharll oporo collogorit, non iiiiiiiun^ confitlons FlruzabatHi opus inspexerlm, coUato quoque Djouharli t)pero. At vcro quum do loxico edondo per lilteras vlros doctos certlores facerom, hoc nilhl orat consilium, ut, In GoIIi opere nioi fundamonlo posilo, vitiosa corrlgorem, nova addorem; Id enim slfocissem, non pannn me in elaborando adiiMuonli habiturum sporabam. Quae spcs mukum mc fofollit, muUa enlm quum essent aut addcnda aut corrigenda, mvdta delnde in mellorem ordinem redigenda, tantam mlhl res creavlt molestuim, ut qiiofl non polius caeterls nogloctis, ex Djeuharli Flruzabafliique librls planc nova operls fundamenta jecissera, maximc flolerom, Erat cnim, ne negligentlae aut inscitiae vitla e Golii libro in moum Irroporont, multum cavendura, ideotjue in singulis voclbus denuo adeundus et Firuzabadlus et Djeuharlus attpio retractandus, qiio labor raeus mlmm augcbatur In modum. Nec vero Illa, quae Golius ex allls quam Djeuharii aut Flmzabadli operibus adnotavcrat, fjuamtpiam in Ipsa, quia llbri ad manus non erant, Infjulri non poterat, omnino omittenda putavi et postea , quum, alitpia llbrl parte typls Impressa, pluribus ex hisce aut vitla aut Persicae Hnguae proprlas Inosse significatlones, cognovlssem, fontis nomon, quotl prius neglectum crat, addendum censul. Quae ellam In Golil exemplaribus tum lac. SchultonsII tum lac. rioiskil et Bergli profossorls olim Duisburgensis ad margincm adscripta, In rem moam convertl, taccre non tlobeo. Exemplar lac, Schullensii, vlri in hlsce Htteris versatlssiml, In blbllotheca Lugdunl Batavorum asservatura, quae erat vlri slngidarls doctrlna atque dlHgentia, multis tumde robus tum tle verborura signlficatlonlbus , quae potlsslraum ex Hbris manusrrlplis sumscrat, adnotalis auclum orat et ornatum. Allorum qjiofl clarissimi Roiskli fuisse (h'xi, In bibllotheca Ficgla Havniae est Mnlta cum laude qiuim In vlta riclskil de isto exemplarl praodicasset auctor, tantum rae eius potlundi desiderium iraplevit, ut priraum Intcrcedente legato Regio per Htteras in nostra Musarum sede ulcndl venlara rogarem, tum spe frustrata Havniara aditurus Ilor susciperem. Rcs ipsa exspectalionom fofollll, nimias cnlm laudes et rom muhum suporanles esse Intellcxi. Inerant quiflem phira atl marginom srripta, lum scrlptorum locl , tum vorl)f)rum significalionos; sotl quac crant a viro tloctissituo ex cofHcibus Lugduuonsibus tlosumla, ea maximam partcm, quuni Lugduni vorsaror, a me obscrsata orant. Terlius denlque Gollus Bergii, qul Bonnae iu blbllothoca Fiogia est, multis ad margiuem scriptls auctonim iam editorum locis, auctus est , rarius coflicum manuscriplorum. Qui autem loci quum slgnificationos ant usu loquondl aut Djouliaril Finizabaflilque auclnrilale corlissinias nuUaoque tlubilationl obnoxias spocloul, ficri \I\ |)()lo.s( , ul indo magnum fpiis capiat rouuuoduin. Ego voro virl tantum abest , ul lautles minucre sludeam, ut cffici non posslt, quln eum tam vcnoror, quam magni aeslimom. AHos tamcn Hbros adhibui praeter eos, quos modo nominavl Arabum lexlcographos et Ibn-Doraidi opus, quotl atl lexicogra[)hiam portinot, tpuun Lugduni versaror , porvolvl; neque enim mihi tanlinn, ut totum perlegerera, otiuru concossuiu oral. Esl maxiiuac auctorilalis libor, «juo soriorls aovi scriptoros muUum usi sunt. Duos

PAGE 15

IX praetetea Hbros haud sperneudos Ibidem magna cum diligentia pertractavi, unum inscriptum J-!^^( v^ „Liber contrariorum " , auctore mihi incognito, in quo vocum signlficationes in usu loquendi contrariae sibi adnotatae sunt, alterum culus auctor Abu-Manzur Mauhub ben-Ahmed ben Mohammed ben-Alchadr, nlsi fallor , sexto post Muhammedcm saeculo vlxit. Collegit auctor ct explicavlt voces peregrlnas In llnguam Arablcam receptas, Giggeii me opus omnino neglexisse, Castelli parum tantum in usum adhibuisse, nemo harum rcrum peritus viluperabit, quum eorum tmus ex Flruzabadll opere librum suum composuerlt, altcr his quaedam, at non bona semper atque fide digna, addiderit, quid quaeso, potest esse utllitatis In conferendis hlsce llbris ei, qul tam Djeuharll quam Flruzabadii opus non sine studio atque dUigentla pertractavit. Nec mihi erat alia causa, cur phirium, quae ad manus habebam, lexlcorum Arabico-Perslcorum nullam prorsus ralionem habucrim, timebam euim , uc, quas Persae pro ingcnii et linguae suae ratione mutarlnt significationes , cum mere Arablcls commiscerem. Magno quoque mllil erant adlumcnto carminum scholia vetera, tum in signlficatlonlbus accuratlus defmiendis atque Intelligendls, tum In novis Invenlendis, Inest enim Ipsius poetae verbis maxlmum contra errorem legentl subsidium, Quot autcm cx hiscc potlundi mihl crat facultas, tot aut tota perlegl aut sahem per\'olvi. Quorum mihl haec potissimum mentiono digna vldentur, Hamasae carmlnum scholia, tumHudsellitarum, Djeririi, Motenabbli, AbuTAhlae, Ohmari ben-Faredhi, Abu-Tammami, seplem carminum, qulbus Moallakat nomen est, nec non Mcldanii provcrbiorum atque Harirll consessuum. In vocabuhs propriis sive technicis defmiendis usus sum llbro oLsjjJu „Explicationes" inscripto , derebus, quae ad naturam spectant, qualia sunt plantarum nomina et animalium, Domairii Kazwiniique opera Inspexi itemque Forskalium consulul. Me porro ex aliis varil argumenti operibus tum manuscrlptls tum typis cditls plura in usum meum convertlsse, nemo non videbit, qui librum cvolverlt. Ex hisce nomlnare placet gravlssima Illa Ebn-Arabschahl et de Sacyl opera omnla, llbrum Tochfat-Ichwan Alzafa, hlstorlcorum, medicorum opera quaedam aliaque, qiiorura sl nomlna loco suo non semper adnotaverlm, id, ne rebus utllioribus , speclem doctrlnae inutilem Hon amans, locum eriperem, factum esse censeatis. Enumeratis librl mei fontlbus, restat, ut doceam, quae fuerlt utendi ratio. Magna est in sigulficalionibus definiendls diligentia adhibenda, cavendum ne specle quadam verl in errorem Inducamur. Quae dUIgenlla qimm slt in omnl scrlptore Interpretando necessaria, malor tamen esse debet In scriplorc Arabico; ut cnim quisque cst difficillimus intcllectu, ita maxime operadanda, ut ad sensum scrlptorls penetremus, id quod nonnisi diligenlia fit et cautlone. Quod quum ad librum nostrum tum recte iudicandum tum adhibendum mullum referat ct aequc utilc slt viris doctis eundcm aut amplificaturis aut correcturis, diligenlius exponam. In lexlcis et scholiis unam vocem magis usitata altera oxplicarl mos cst Quae rcs ob significalionum nuram coplam , raagnam non[raro exhibet molcstlam, quum ex mullis eam, quae convcniat voci, eligere difficile sit. In scholils magmun legenli afrerunt scriptoris verba adiumcntinn, quod non item fit In lexicis, sunt enim nuda lcxicographi verba, r.irlus addiuir scriptoris lorus, cx (pio slgnificalio hausla. Id quod a Firuzabadio scinpcr pacne neglcclum obscrvamus, a Djeuhario interdum faclum osse vidcmus. Adcunda igilur, ul vocis explicallonls gratia adscrlptac scnsum Intclligannis, lexicographonim yVrabiconim opera, lcmcrarium eniin id <'sset, si quis in tanta tura verborum tum siguificalionum nuiltiludiue soli nuMuoriae confidcre velIfl. Qiiod vero f|uoiMiiius iii siiigulis scin[)er fial , iiiiuia, (piam adfcrl , iiiipcilil inolcslia. E\olvcudus

PAGE 16

igilur aut Caslelli auL Golii libcr. Qui quum sinl errori inlmlum obnoxii , fil, ut inscii corum crrorcs in nostrum trausforamus. Maxima quidcm, hanc ut rem cvitarcm, adhibita cst cura atque diligentia, in rebus dubiis et inccrtls Ipsos scmpcr adii scriptores Arabicos , non pauca sunl corrccla. Quae rcs quo magis apparcat lcgenlibus, i);iuca cx muUis cligere liceat cxempla. GoHus sub radlce JOo» sensum aocIs kJUXo» non bene intellexlt , cl duplex in inleqjretandls Kamusi vcrbls vlllunj commisit , unum , quod vocem \J2^\ cnunclavlt , alterum, quod eandem ab antecedentibus, qulbuscum coniungenda crat , scparavlt. Quac sunt Kamusi verba *j ju^ l> .xoo! q« ^_^'i s^^ *J^>^ QLilriij qUmjJ? , corum Iilc est sensus: „J^ox n1j.«A> ei, ciii v^? nomcn , siinilis est reSj corio confecla, ifua pueri el menstrun patientes tanqunm cinguJo utuntur."' Illc vcro quum voccm falso cmmclatam a pracccdentibus scpararct, factum cst , ut mcnslrunrum sIj,'iiIficationem eidem trlbneret. Tum quoque Gollus voci Oj>! slgnificatloncm so/us , solilarius ohi<. il pcrcgrinntionem ctc. Inesse putavit ; sed non cst diJ>ium , quln, fpiac In Kamuso legunlnr verba q y^. Jj ^^J^ j^^' •'"^ ^occm o_s. perlineant. Ut vcro in forma verbi, ad qnam Kamusl verba referanlur, erravlt, ita in vocls slgnificalionc defniicnda rcclum non vldlt. Sub voce ^jS nll, qiio illa vox cxpllcaretur , invcnl ; sub voce qj5 liaec tantnm lcguntur qjJ'^ ^[j^ ^j^^i g** U^ Oj*-5 iilii ^Simul rei ^s^ et S^ oppeJlntne ojficiis satisfi^cil, nomen actionis csl q'j3, minus vero proliunda est formn icrlfi quarla codem sensu adhibita."' In his aequc et In iis , quac ex Mcidanlo Golius suh voce ojiA .•iiiulit, erat susplclonls causa. Apud Harirlum In scholiis p. 523 recta huius vocls expllcallo lcgitur, Ex Djcuharii libro Gollus vocibus jjS» ^j duri, cm^^/ sigiilficationcm trlbuit ; scd iii nostro , quo usi sumus, hulus operls exemplari omnlno desunt , In Kamuso jlj> ^j legimtur. In explicanda voce vJujS* Golius voce Pcrsica *.^;>J scdiulus fuit, non cuim ^ldclur r/r/Z.v, scd Jcn^/ <•/ /Jf/p/r.r/ signlficalio tribucnda, luiu in Djcuh.irii operc fnistra quaesivi, At vocem U>! lulcrprcl.itus cst Gollus verbls sccutus sectatu-sve fuit pecora nec pascere siiil. Aut hlc crror ex vitiosa Djcuharii lccllonc orlus, aut quonlam Golius voccm ^\ aUera cum voce u.oij1 permutaxlt; legilur cnlm in meo Djeuharli codlcc L,rt-* ^rV-^^^-i' ^i^^-iVM^' ^j j^\ ^ Ji^lJl^iJu ^, Ur^\ \-^\ 'ilsus^ „Iieferl Abu-Snidus, verba XA.i.111 c^^Ais-! significart: Fatigasti iumentam moram iornndi non conccdcns. TaJe iumcnlum appeJJnri ii'!*?^". Tum Glggelus cl Caslcllus Flruzabadli vcrba JJ^ >-aj-^.5 c--*'' o^-i'^^ "*'" bcne Inlellcxcruut. A ilium Incssc iam vldit vir lUusl. Silv. de Sacy {Chrest. Arnb. T. III. p. 186 ed. uJl^ , (jueiu t.inqu.im maglslrum plo vencror aulmo , neglexit autem adnotare pro voce v-Jyj^» legendum esso v_s^jii , cui opiulonl favct locus in Kamuso Turclco [C^t^ ^JiiX^ O^t)^ Insunt quofpic lexlcogr.iphorum llbrls villa quaed.im aut ab auctoribus ipsis aut a scrlbls lisque, qul ils typls imprlmendls curam gercbant, commissa, quac quo sunt lcvlora atquc occuUIora , eo dlfficlllus detegunlur, praeserliiii ,
PAGE 17

XI tem vocalibiis, iit facere non possem, qum saepius Djeuharium Turcicum, qui est in Academiae nostrae bibliotheca, adirem. Ne vero quis, in Kamuso Calcuttensi reperiri vitia , temere dictum a me existimet , idcrrco exemplis rem illustrabo adparebitque magnam in utendo adhibendam esse et diligentiam et cautlonem. Vox JiA^Vfl explicata est voce altera j*:'^ , qnae hrevem , parviim designat ; Golius vero arcis ysi si"-nificationem tribuit voci Djeuliarii auctoritatem secutus , cui iit accederem movit me tum poetae Alcomaili versus: UJ^jc;^^ ^^^.i^\j\\ L>w.-i. JoL.5\^ Lh2_jK' L_>j^ oL-a-s^)UJ5 o^_w_i' .^Sellas Ihlafiticas imposui camelis celeribus , quae arcibus firrniter ah aedificatoribus consfructis similes sunt" tu.m alter ab eodem Djeuhario adductus poetae Alachschae: y,Tn arce ita firmiter aedificata, ut aves in eias muros ungues immitterc non possint.'" Vocis ,^3jl\.^ iu Kamuso scrlptionem esse falsam probat vcrsus a Djeuhario adscriptus: i_*-yej c^oj, Lo "^^ ^^ L4 v^1l> J.S-J! (J^c OjiX^. c>-«JI „Nonne es abruptus , super sella lassus? Tum non esl tibi portio, nisi quae dono datur."' Sub radice j^ voces &j j.^Ls>\^ explicatae sunt verbls oLjiJL*«!j L,:s\J!; cgo vero non dubito , qulu sit oLxJi^] legcndum. — Vocabuhs ^„s_««.^ ct sJt^-M«-J=cxplicandi causa adposita sunt verba !-*-=• u^>-> ; rectum est ui;->. Sub ciidem radicc cx verbis 1^5^*^:^-^ ^^=-! -.jaS^ unum ^j-^^ ''^ Cr^^ mutanthnn est. Quae sub radice ^* h •> legitur vox ^«^-Ll—sexplicata aUera voce .^«^*:^!—^, ea voce ^«^«toL-P cxpHcetur, \ox o>.?VJ' illustrata est altcra lA-a-^"; recta aiitem cst scrlptlo vAJLLi . Vox ^i^> cum derlvatls mutetur in v^i^^J_>. Mutandum quoque -^M , quod post JiL=» osl, in ^^*^wXl , ot slc lu Kamuso Turclco lcgllur. Vocem S-:^.s>reddldit auctor vcrbls Q-fv*JLi (jia-i^ , quls autcm cst , qul non legat ^-y-evtJl ij^i-^l A^ocem ly^ cxpllcatam invenlmus voce J~^^, cuius rccllor scribcndi nunhis ost J-5^. Sub radlcc eJLj' pro vocc i-^io^ viles , contemti scrlbatur ^"^ol viae ducrs. Tum Kauuisl auclor vocem JL»-ijt» voce iwcjj oxplicavlt, qul srrlbcndi modus ot a Gollo in appeiidlro ludicatus ost , niliilominus logatur , i^o . Jluiusmodl vltia ut propter usum scrlpturae Cuficae orla vldontur , ita quoquo, ut opinor, oadein do causa, voccs 6^^^ et ^yijiA , adnolanle Flruzabadio, pormutaulur. Posl vocem v^-=" pro voce ^^^-^ lcgalur \JlJ. Sub radicc (3^-^ suut, nl fallor, vorba j-^^i^i i^J^ j-L? '3! .! yi '^^ X_«_*_A« ^i iji locum falsura translata. Sub radice •«;_> Iria sunt corrlgenda , unum ^jj^, pr<> c > (pio 5j^_> logalur, tum non rocta vidonlur vorba (j^*J! j-Lii^^ ^j^-"^!^, «puuu dosldorolur roclus couiuugeudi mothis, douiquo pro J..a^! ^j-> logalnr v_a-;^_v>*J! yOjji^ . Suut vorba ^>0^S^ j--^^ i^j-^s^JLi^ b*

PAGE 18

XII «juLi olA.i-S' ^'j->3 siib r;;.llce ^j-> , quil)us nlsi iucst ^ Itium , non l)cne locata ea sunt , non cnim potcst referri vox »-*^\> ad ^^iXJl __?:?; referatur polius aJ funcs, iil qui cos vcndat, ^^js> nonicn gerat. — Sub radice ouo-i. llnea quarta j^j-^^ Aitiose scriptum est pro ^.^-il». Voccs oLSiLi-t ^\i\ sub radice tj^ explicavlt auclor vcrbis •«j-i^Ll! Li.5 o-oLfcJ' ^U, pro quibus lcgatur neccssc est OjjLLj ^'J ^^^jf^\ Lto . Pagina 1157 linca dccinia sub radicc ^_sl13sunt verba g^JCiJLi^i >.-»_«_!d j_>! ^L«_liJ! ^ (_j'_?3; Oj.o_r -; lcgcndum autcm vidclur «_iL^3 g^j^JjL^ Oj-ciJ' „ x.,r_b j-i-l; pluralis culm »_JiJi_i. pcrtinot ad iLiJLi-, In explicanda voce *J-*Jr vox X-^iii scripta cst pro X L ^ z.a..H . Logas porro sub radicc ^j-> pro >_.»-o"^l ftU! j-j-Ji , quac falsa est lcctio, _,^*^! *)it j-j-^. Non minus falsum cst , quod lcgilur vocis ^»^ cxplic.indae causa adscrii^tum ^>_JI iCjjLxjJi xiLiJ!; lcgcndum cst ^-s-jJ! iLoLoLi!. Apud voccm ^r"^^"^ scriplum rcpcritur ^^^ pro t^>, ct sub radicc ^.-J^ws» lcgis s-Lfi,.^ pro *Lri.j>. Vocom q'. » -• > altcra b^o expllcalam legimus, talis autcm est in Kamuso Tiu-cico luiius vocis cxplicatio , ut 5,0 euunciandum essc apparoaf. A ox aulom q_oJs?, quac canislrum (J-xjj) dcsignat , voce iV-*-^ fitnus illustrata est. Quac vocis (jiii^! explicandao gratia adscripla lcgilur vox t>:i^^> ^'^ i'i u^' mulofur. Vocis L^ sextae coniugationi L>L?' Kamusi auclor tribult scnsum »t!,j U !^ »j-^>-« -j^>J5 aJC-w! ^^ ^m!; sed magis convenlt verborum sensus *-a^! rJ^-5 -^jy^ '"^' » qualia sunt in Kamuso Turcico adnotata. Tum Kamusi auctor vocem j-> rcddidit verbis bV,^vX/o iO.-=-; sed non est dubium, qiiin sit legendum, Oj.iXo iL*.>, Sub radlcc _rA3> pro -iyJ^ lcgas jJ^^-«*o;, sub i>i-L> iu locum vocis -L.-i .. i substituas j_yJ3-ii-J'. Doniquo sub radice jJT sunt vcrba La.£:!L>^^j ^^ ^!^, qnac non sunt , quin mutoiuur in J!^ Lj-c:!«x*35 j-^=''' ^*^'! lectores ne fatigcm, sufficlant quos cnumcravi locos tum ut iutcUigatur, plura osse in Kamusi opere vllia , timi magna opus cssc et diligontla ct cautlone ad ea defegcnda atque corrigonda. Atcpic otiam alia suut in lexicograpliorum libris silontlo non praotorouuda , quorum prninnn osf, quod plura aut niniis bro^itor aut non salis diluclde cx])licaverunt auctorcs. Sub radice (3>A~=> Firuzabadlus scripslt jJj !J! J--^5 ^ ^^ ^^:>, quibus in vorbls , quid volit ^^ , dubitare licct. Magis aporlc Djouharlus ^yi scripsit. rvoquc aufcm sul) voce JwX-iJi facilia sunl intcllcclu vcrba ^>-j^\ *LS_) U, noc, (juibus vox i^o!^ illustratur ^^ ^i ^jt^ v5 ^'-^"j' ^. INon minus obscurum est J«o^ in verbis ^y» )> !3!, quibus, quid sit i!cX> ^y*=^) significare studet, nil cnim sub radicc J^», quo liuius formae scnsus aporirctnr, Invoni. ^ ox ^oL.»_>altora K2-!. roddltur, sod num vola viitnus sit, quao osl vocis inagis usilata significalto, an (juics origiui magis convcnicns, in dublum vocarl polosf. Non minus quoqiu» logcns crit incertus, qnae sit ultima vocis (jj-> significatio. Qulbus autcm do robus ronianore vidobatur did>ii locus, adderc aucforis vorba, ut alii ot rocfum vidcrc ot crrorcm dotogorc posscnt, non ncglcxi, Tum sunt in Flruzabadii opcrc, quae quo porflnoant, non facilo ost dictu ; sed \mo tanlum exemplo, quod prae manu staliiu Incurrit in ocvdos , dilucidarc rom placot. Sub radicc j^^ quao scquuntur verba logimlur tLl!^ ^j-^^ j-t~*-^^i f. -Ir^j-^i V^-*^' ^^--^b j^-^j^ LtfOol^ Jo":3! ^j^ ^LJ^^ucaJ! j>-\_^i, O j t. 2 . 1! . Qiiod sl liis in vorliis lori ratiouom liabcs, ad vocom L!_j^j.> rcfcrendae sunt significafionos duac j)()sforiorcs, quod (|uum fiori no(picat , ad voccm j-&-!j»vocali Dhiinma cnunciandam spcctont , ncccssc crif.

PAGE 19

XIll Sunt denique in Arabum lexicis, quae, quum essent Arabes lectores, ad unum omnibus nota, explicare operae prelium non habuit auctor, adscripta voce eijj-*-^ nola. Ita vocis [y^.y^ minus usitata vini (j-^) significatio adscripta cst, caetcrum addita voce i^^j_*--fl notum. Quae res non potest, (luin interdum paret legenti molestiam. Kamusi auctor voces «-V.^-^ et svAj>Xs» altera voce (J^J^ explicavit et Golius conservata voce /^^*« addidit Frumentum decorticatum confractumijue, tum vocem ipsam / 4J_>-« reddidit altera polenia , ptisana, At vocem v_JjSomnibus notam habere significationem dicunt, ncc non (j«,^L> esse granorum nomen, quae omnibus nota sint. Quid quod in tanta tiuu verborum tum significationum multitudine, in frequenti verborum usu poetico aut nesciunt lexicographi aut saltem dubitant, quaenam sit tribuenda voci significatio. Solent <'uim hanc propter causam inlerponere jduribus vocis significationibus particulam ,5^ vel, quam in libro meo retinendam esse censui. Ex exemplis paene innumerabilibus , ne lectores copiae taedium capiat , unum tantum eligere placet. [Sub radice vX-i_> leguntur verba v^j-*-' ^-^ i^ ^^SS ^j^^JiJ! O^j.^ u^j-^i (ji?.'^! Q^ fcs^i-MAJl i_jj5 ^S> ^ n^fA^j*! x-Jt\j sjLs»! tja-i k-jd JpbLx.i»"b5i o^X-iJj u^^r^' U*»-*-^— *— > J ,vXJi-il i^Li^J^. Ouatuor attulit auctor vcrba 0<.ij~:f\^ (j*j intelb"gendi modos, ex quibus qui rectus sit , haercre videtur. Quod qui auctorum ignorantiae trlbueret , vehementer erraret , in linguae enim ditissiraa ambiguitate positum id esse , ut cx aliis ita praecipue ex loco carininls celeberrimi Caabi in Laiulem Muhammedis dicti apparet. Versu viceslmo quinto camelam describens verbis L^Jj^ j s.\^j^ usus erat pocta. Quae audiens Muhammedes (jimm interrogasset socios de sensu vocis L^-a-j-^, pars tacult, pars oculos essc dixlt. Ipse Muhammedes aures slgnificari voluit. Tractanli autem scriptorcm , slvc Arabs hlc sit , slve non sit , ut novas in eo verborum significatlones dctegat, cadern quam in lexicls, haud scio an malor ctlam dUIgentla adhlbenda slt atque cautio. In rcbus naturam spcctantibus Domalrli et Kazwlnli opera adhlbulsse me dlxi. Ccrnltur aulem in scrlbendls nominibus tum plantarum tum animalium obvlorum in codicibus Arabicls versionibusque Persicis, quos Parlsiis aut Lugduni Batavomm inspexi, tanta diversltas, ut qui slt rectus enunciandi modus haiul faclle Intelb'gatur. Nec quae Forskallus in llbro suo adnotavlt, tanta, quantam optare llcet, fide gaudent. Quam habuit vlr immortalls rerum profundam cognltionem, non eandem possedit linguac Arablcae, ut In scribendo, aut quia malc .mdlerat, aut ab Arabibus imperitis seductus, gravissimc saej^e laberetur. Ilis quodammodo conscntanea leguntur verba celeberr. Sprcngelii in historia rci herh. T. I. p. 238. „Olim quidein credidi, Forskalei et Nicbuhrll opcra summum posse aiixillum adfcrrc, siquldem arabica nomina ipsa plantarum indlci copioso addidcrlnt. Curatius autem examcn docult, non magna inde speranda csse, quum norniua plantarum fcre ublque alla sint, ac ab ^Vrabicis scriptoribus usurpantur." Quam autem rci causam in una tantum re vidit vir doctisslmus, ea in plurlbus simul j)osIla vldctur, et non possum , quin alia csse plantarum, addoque animalium, nouilna in alils rcgionibus plane assenliam. ^ Idciidum quoquo, ne in slgnificationibus vcrborum novis admiltendislemcre assenlianuis , ul cnini fpiaeque bngua dilisslina cst ct vcrbls ct vcri)orum signlfiralionibus, ita quisque in inlcrprctandis scriplorihiis laclllime errat. Ul vero , si alios tcmcrc scquimur, pcricidosum , sic non crit laudandum, si in /Vrabicis scriptoribus novl nimis cupidi significaliones quaslibet novas detcgcrc studennis. Magna cst [)rudcntia alquc cautio adhibcnda, saeplus repclenda rci inquisltio. Quaproplcr lcxica /Vrabica cl canninmn alli)-

PAGE 20

XIV rummip llhrorum cxpllcationcs perriuirprc, quam iii Ipgondis srriptorilnis, ul novns invenlrpm significatlonc6, tcmpus consumcrc ratius duxL Si probatae mihi Nidebantur significationes, nudas eos adscripsi, sin minus, vcrba auctorls addidl. Tertlum cst, quod lcxicofjrapho oLsorvandnm vldplur, nt accurale afquc dihicidc, non mnltls scd rei aptissimls vcrhls sigiiificationcs dofiniat, ne nlh». lcgenti dc scnsu duhifatlo reHnfjuatur; phirimi cnlin exlstimo interesse ad scrlptoris verha rocte intelllgenda, slgnificatlones a lcxlcographo dcfinltas non va*as csso , scd accuratc ct dlstlncte oxphcatas. Id voro quum in quaqnc llngna difficiUimnm sit , Inm ah eo , qul lexlron Arahicum conscrihlt, in omnihiis siuc nUa exccptione vocahuhs nec oxigi potest nequc nraestari. Quld quod ipsl Arahes in mnUarnm vocmn significalione dpfinipuda duhitant ot haosltant? Acccdlt, quod rel difficullas nudtum auj::etur quuin vocis amhig^ultafc, tum iioslra muUarum ronmi Ignoranlla. Voci Arahlcac Hj^, ut paucis rem patefaclam, trihuonda est significatio plnntae ciiiiisiis, cuius siipcr lerram elalus truncus varios in aercm dimittit ramos, maxime nrboris. Quod sl igllnr Arahnm loxlcographl aut phintam ant arhorom, mlhi ]danc ignotam, vocc 'iy^ dcsignanl, quid qnaeso potest essc causac, cur nnam aut aUoram vocis slgnlficationem praeferam? Arahum autcm lexIcogTaphos, qvuim ct ipsl accurata rornm cognitiono caroront, ncc accurate ncque dilucldc talos rcs potulssc dofinlre, qnls cst, qni non vldeat? ISec vcro cst minor difficnltas In descrlhendis membrls partibusque corporls tnm in hominc, tum In equo, camclo caefcrlsquc animallbus, parlim enim amblguae snnt voces Arablcae, quah*s est vox jS^ tam venam qnam ner^um doslgnans, parlim ncgh'gcntlus a grammatlxris descriptao, quam qnae a nohis accuralc dpfiniantur. Et lu'ovitpr tantum tangprc has ipsas res consneverunt Arahnm scrlpfores. lam vero quantum distal lingua Arablca ab ea, pcr quam interprclls mnnerc fungl dcbemns! quam diversi sunt mores totaque ct sentlcndl et cogltandl et loquendi ratlo Roraanonim ab ca, quae aj^ud Arahos cst ! Ita fit, ut non S(dum singuhs vocihus Intcrpretandls sacpius dcslnt apta in lingua Litina vcriia , vcrum ctlam , ut fotae rcs in ipsa hngua Arablca faclhus Intenigi quam in ahena lingua oxphiniirl possint. L hi igltur ros aut dubla aut accuratc dictu nimls difficihs vidcba• ur, Arabica addcrc placuif. .Eadcmqup causa , quum rci potius quam \crhorum hahcnda csset ratlo, iinpuht nt in verborum intcrprelationc a Fiomanorum loqncndi modo non raro recedcrem , cul rcl vcniam dont lcclores bcnevoh ! Quarla aulcm, quae roslat , loxirographo minimp npghgonda ros, in oo posita cst , nt sll vorl>orum atque slgnlficationum aiilus ordo. Duplox in verbls dlsponondis adhihori potcst modus et ordo, unns nt scrlom littoramm sequitmnr, aUor, ul originis liablta ratlone, quamhhct vocom radici, e qna origincm duxorlt , adiunganuis. Illa disponondl ralio quamvls faclllor est ot quaorondl molcsllam ntcnti lovat, tamen allcrl prapfpronda non vidolur. Ilaoc onim statlm ah initio discontom (pium ducaf ad vocum origincm ct significalionum causas Indagandas, docoat^iuo, quam in formandis vocibus socuta sit lingiia ralionom, tum momorlam muUum adiuvaf. Etsi voro non candcm hacc in quacrpndo piaebet fa(ililatcm, ficri cnlm polcst, nt quae sit vocis orlgo, dubitarc liccat, tamcn, lot et tanfa qunm discenti parct commoda, in liliro moo adhihcndam pufavi, spcrans forc, \it qnac vcl minns probanda accidissenf, cxcnsationein vol uorpssilafis ^pI opportunilalis hahoronl. Huic allor, qui soquilur Hfteramm scrlcm, suhiunctus esl ordo, ut quac e radice dcrivandac esscnt vocos, cap in liltoramm scriom disp<»ncrcntur. Qna in re quam ego vi.im Ingrcssus sim , paiicls dlcendum vidctur. Priiuum id studul , ut qune origlnc

PAGE 21

proximae essent radlci, voces', proxlme sequerentur eam in verborum serle. Ceteras Igltur ojnnes antecedunt voces , qulbus sunt tres litterae , tum sequuntur voces quatuor aut plures liabentes , denlque sunt posltae voces in inltlo una littera auctae. Radlclbus quibus sunt quatuor vel quinque lltterac , proprium, lltternrum ordlncm conservans, locum concessi, putabam enlm fore, ut sl a rccepto ordlne recederem, quaerendl facUitati consulerem , et qunmquam earum plurcs a vcrl)Is, quae trlbus lltterls constant, derivantur, plures ctlam sunt, quae dlvcrsam ratlonem sequantur. Ut vero in littcrls ordo cst adhlbendus, ita in vocallbus non negligendus. Antecedunt ex voclbus eodem litterarum numero gaudentlbus quae una vocali enunciantur ; quae duabus vel plurlbus , sequuntur. Primo loco sunt positae voces , quibus est vocalls Fatha, tum sequltur vocalls Kesre, denlque vocalis Dhamma et hoc quidem modo 1) jJii, jJls, JJts; 2) Jjti, J>*J, Jjsij 3) y»i, J>*J, J.«; 4) J^, J^ , J.xs; nec allter in ceteris. Sed exposito verborum ordlne, delnceps de slgnificationibus dlcendum est. Qulbus in dlsponendis cst ratlo duplex, nam aut e radlce aut ima ex altera sunt derlvatae. Utrlusque ratlo habenda, ut qucmadmodum slnt derivatae, ipso ordlne adpareat. Antepononda significatlo prlnceps, slgnificallones inter se cohaercntes loco coniungendae et quo magis abslt a radlce slgnificatio, eo remotlorem habeat locum. Id quam slt dlfficlle factu, ncminem Arabicam llnguam callentem fuglet, est enim saepius slgnificatio , quam dLxi esse princlpem, aut omnlno deleta, aut ita mutata, ut cognosci nequeat. Slgnificatlones ipsas dcrivatas tanta interdum subllt mutatlo , ut quomlnus elus cum prlnclpe cognatlonem intelllgamus, Impedlamur. Tum' disparcntibus ex significatlonum serle plurlbus, dcrlvandi ordo non raro interruptus cst. Gollatls qaidem inter se dlalectls cognatls, fieri potest, ut quae in una deleta slt slgnlficatlo prlnccps , in aUera adpareat, scd quam sit id incertum et perlculosum, scxcentis iam dudum probatum fuit exem])lls, incldlt enlm in Scyllam, qul vult vltare Charybdlm. Et profecto qui vcl in lingua Ilcbraea vel Arablca id pcrficcre tcntarunt , infelicls eventus exemplls nos nioncrc atque dcterrere dcbent. Multo vcro rcm csse difficiliorcm in lingua Arablca , quam in alia quacunquc, tum cx eo , quod maxinia ei.t slgnificatlomim nudtiludo, tiim quod parum intcr se nexu cohacrent, intelligitur. Gens Arabum anlc ]MuliammcdIs tempus dlvlsa in varlas trlbus, qnae qnum magnam terrarum Orlcntls partem incolercnt, ut vlvendi rationc slc moribus dlscrcpabant. Quot igltur trlbus, tot llnguae Arabicae dlalecll, et fieri non potuit, quin , qui varlam in dlversls reglonibus et climalibus vhcndl rationcm sequcrcntur, varlam qnoque et vivcndi rationi accommodatum loqucndl modum excolercnt. Mvdtum quoquc fcclt .ad varias linguac Arabicac dlalcclos cxcolendas atque cxornandas, magnus, qui Inlcr slngidas trlbus florebant, poetamm numerus, quorum qulsque pro ingenii sni rallone, varlc locupletavit linguam. Ilafactum, ut lingua Arabica immensa verboriim copia, nulll nisi poetis nsitatorum gaudcat. Quas autcm dlvorsas Arabum tribus quum MnhaTnmcdcs in unum populnm coniunxlsset, istarnm dialcclorum diversilas pacnc sublata fult, el Muhammcdis lcgc, Alkorano sciliccl, quam omnes probabanl , Koraischilanim dialectns rcgiMvIt, ita ut in istam cclcrae onmes lanrpiam In ramum surculi insercrentur. Ilinc igitur lanta tam vcrborum, quam significationum immcnsa mullitudo, qua lingna Arabica locuplctata , imo obruta cst, liinc illa in disponcndis significationlbus maxima difficullas. IMurcs enlm sacpissime cx iilis dialcclis ortac sunt significationes principes, mnltumquc inlcr sc discrci^anlcs, plurcs <|U(iquc significalioncs dcrivatac, «piae cum illa principe non cohacrcnt. Ex quo facilius intclligitur, non possc onuics huius

PAGE 22

XVI linguae ol formas cl si^iificationo&, qviia derivandi itkxUis lalcat , disponi, (jucniaihnodum dcrlvantli iKiturac ronvcniat. Et fuit nnhi intcrdum probabilis cansa , rur al) arrcpfo ordinc paulo rcccdcrcm ct vcrha ipsis nominihus, e qnil)us origincm dnxcrlnt, antcponcrcm, tum qno facillns in oculos quacrenlll)ns incurrcrcnt, id sludui, nt , quac csscnt significationcs niagis nsitatac, ficri si possct sinc noxa, cactcras loco pracrodcrenL Atcpic hacc quidem hactcnus. Patcfactus cst onim locus ipso, ut non sit (Hfficile in adhihondo lihro ,
PAGE 23

I I Littera Alif in liiigua AraLica rario usul inservit , eamque ob causam a grammaticis Arabiua rariis nominibus appellatur, quae afferre a re alienum coii erit. 1) Primum aut a) 'i-f)^^ Radicalls ut in voce ^i aut b) iy^ Separahilis ut in voce ^^y^' nut c) iyJ-»^^ Coniiingenda ut in voce -wX« , ^X>'w*^^; li) ^;<-»:2iiiL(lj J-fc*l2iX-l v_iij! y////" O >- o > c " praes/anliae et dtficliis \i\ in iiis viV-vo «.i i et ^^ J-r-?'' i i) iuLX*ji ol!I Alif planclus ufiji»liAj; S^ ; Iv)vi:.^-Oi v_jui A/if feminini ut in vocibus *L*J> , ^^Ia> ; ]) ^^'.iX,! v^a,' y^///" tieg/igenliae , qiiain aliqiiis Hdliibei-e solel , iiicptum sermonem terrilns altnimpriis ul in vcrliis \ y^ ^^^\ utiquo Ohniijr uU . . . . ; m) olJwJi 0'aijl IJiicrae Aiij f.xlfnsioiiinn iit ]\\ ( iMnpIiii ibu.^ vocibus ul OwXXi pru J..vb , (•iJ-=»prn |*jL> ; n) 'iL.y^\ oij^bl .i/if pi i iniilnluin Tom. I. neuipe ex littera ^^ vel j ut cLi pro j^ et j»ls pro (^jj ; o) iou^-' >— «J' -'//'/ Dua/is ut in qL^lXj etc. ; p) oLaii J-A3^i Litterae A/if Coniunctionis ut in pluribus vocibus sicut Qji , iU;i , BLxi , ***! etc. I Particn/a a voce sequente inseparalii/is 1) Vocandi particu/a (i^iiXiji v_aji)j sed tantummodo usurpatur, quum is, quem advocas, in propinquo est O, heus I 2) Parlicu/a inlerrogandi (j.L§a;:*«"i'i vJLlt) Num , nn ; (^^O^^i Itane ? signiftcal vero Utrmn — an, sive — sive, si |»i sequitur. A poetis i interrogationis omillitur. Post lianc parii-s --S ,-« cu/am <^ ct », saepius p/eonastice ponitur "bSi , !iU i , ^^ i 0--B 0--S c-,a Nonue? Q^si Num quis? jJ^i^/LAJ^! An uon ? an nondum ? I t'^^ t) 1} Particu/a emrnus vocandiHeus, o, 2^) particu/a deridendi Ilui , vali. x')) e/ S) Sonus i 2) ^o//. nom. unit. c. 8 Nomcn fructus, qiio coria uispi.ssantiir (jion est nomcn arhoris ut DJcuharius dicit). r-i et ^]] T'ox quae ei dicitur, qui remnonvu/l: Apage, Vah. _.) Soniis liisslrntis. T fT ^ ^) r/ ^l) nro _Li Aibumen ovi. 1 wvyX.I) Corlcx radicis ox;)'acaulhno slvo Lerhcrij. Tox / u^) fTo//. fllyrtus, Rellquiiic, vcjtigiu ni , Sipukrum , Sociijs, dominus. > ^ f JjAj Jg)) Cinaitlii *pecics.

PAGE 24

Oof dI Dixit »TaIi, II.U (vid. 8^1). 1^1 ft ^] Viviucu mcuiis Angiisd. r'o.c Jramae:. 1^1 F, 0. I. 1) !\Iovit rciu c. acc, commos it manum atl gla6 0-,« G-(liumc.a.et c. J\ r. ; 2)1.0. i— ;! , &jj\ ioji Deslderio t^ . .. ..^ rci implctiis luit c. ^\ ; Qij^-I jJ! »-J^ Desiderio patriae >=« SB plcnus iuit , vcl itiatn Tetcudit iii patrlam ; «jI ^\ recit 2 B o -B o B id , qnoJ .slbi proposacrat ; 3) "• u. v' i V-^' ) *— *v^' ' Kjj! Paravit se t\J tdiqnid c. J r. , paralus fuit oditer; 4) Paralus drslinatum impclum inlentavit, in fugani conjeiit iniprtn lortissimo ; 5) inirans. Bene instituta fiut (vilae rallo). 11 Clomavil, voclftialus fuit. V Rancedluo corrcptus iuit racjue laboravit, adjuiiratioue ad fccliis iuit c. V r. VJII /. y. I, 3. 26 SiS v' ^V. v"^' Proposlliun, rabuliun, Pratmn , Quidquld terra producit. Vi"! Arpia , Fons et id. y. vl^l; ajU ^%, _»^ i. y. 0,* V^e' Fluxns ingens, Fluclus, T nda i. y. »— 'Uc Magua molcs arjuae maris. w\ot Nomcn mcnsls (lulius). Ki.jl Inslilutiun ogendl , Vltao ratio, Regulae. iOjLjt <;io! Rftle Iiislltula erat clus vilae rallo. o e qL! ytii -ji^ a grammalicis refcrlur ^ r/uod vidc. O t v.*.iu I ^0"/ i.:>-il F. a. «. o. uxjI f< ^^^! A^^cliemcns , B ' f/ o-j' T. b Acstu vchcmcns (^i/Vi , «oi^. r, ^ ^i>o l jVf.Mn vliciiions dics. jCa jl \ I lif jiirntia (irae). s^paj) /. i. ProbrosLi verbis tradujtit, convlliatu» iult eum a;>Mj rc^»;;/! c. acc.p, ct t. J^ />. b) »i>ul). (> B vi>»j\ Protervu». I . .« j^Lj! Satiati et procimibentes oamcli. O. -1) i^i»j^ Uter qui impletur lacte et tum relictuj intmnet. ^l Aetcrultas , saeculnm. o .» oS (.Xi^ul Vox ex quatnor primls alpliabpti lltteris ordluc miti(pio dlsposltis iucta, qna Alpliabetiun slgnlGcatur. ^\j1 (prQ i^^) n, a. .^^y^ J' Reprehcndit C. acc. .-.s t\j| /', /'. 0. 1 ) Fcrum ct a tonsueludine allenmn evaslt (animal), pavldiun indomltum fnglt ; 2) f. '. n.a. i>»jI Substltlt aliijuo loco c.^l.\ 3) IVrennavIt ; 4) Dillicile et haud intel.. B llgibilel'ecitcar/ne//^oe/o). b)i\jlF.a. l)Desertnsfuit; 2)Iratas fult, efreratus fnif, societalem fngit ; 3) Obscure et intricatelocutusiuit. II Terrnit, fugacemredditlit, a societate allenavit, n. a. O^'^ Perennem feclt. IvXoUi ,y»i\ |tJ i. e, «JuLj o!< f^ Hamas. p. 1 9 l infr. V Eireratus fnit,. indoniilus iugit, a socielate alirnalus fuit, diu a patrla absrus fuit , De.sertus fuit (locus) ah incolis, solilarius fult et idem quod i^u>*^*-! ^5 *Jj! i}o parum rein habuit cum midieribus, Slaculis coloris iiiter ruium et aigruai medii on'ecla fuit (facies^. Oo 6 ». Jyj! r. * G -".' lXj! /V. ^! , '^u! Fcmin, Res, quae initiura quidem habet, sed fine caret (conf. J;!j , Existenlla perpetua tempore futuro , Semplteruus , aevum, tcmpus Ijuo careus, pro«,B les miius anui. !vAj! srmper, iAjIjI ^^ in semplternum. Vox iXi! in accusaiivo pro advcrbio un(|uam ponitur ct cum negatione semper coniuncta est. Tum significat nimqnam. Cum eodcm vcrboy vcl cum alio eiusd. si^nificalionis coniun:;itur, tfuod vario furi solct modOy iil vAj^! tV«.j! , o^JS\ J>^! , sl>^\ jcj' . J-S^:\ J^! , ^^jjJ"i! C\li\, ^^>V_j':)! J^! , ik_r:J^"i| J^! , Jc^-J^il >X-i\. Dual. • •*, (jliAj^b ! Srrvn rt rqua

PAGE 25

G B >iAj5 i. q. O^^ (asina, serva). iAj? F.^ (propr. ijuae freifuenter parit ^^»)) (asiua, sprva), -fl ftigax, inimansuetus. q!iXj^1 Serva et etjua. 6 C iXo! Sempitemns, Planta quaedara. e e vXo'^! 'Xj^' iu sempiteruum. S -s j__giAj i Sempitemus. istXji Anlmal tugax , pavidiun , immansuetmn , fera , res mira, peregriiia , occulla, Maliun, inforluuinm , res cuius memoria semper manet quum iusueta et uiagiia sit. Pl. 0^\ Ferae Pl, «Aji^? Infortunla, Versus mirae pulcliritudinis et divulgati per regioues, 1'erae, perennes aves, quae semper in eadem regione mauent , conj. f^]y^ G ,s£) bAj^ Fugax , liaud mansueta (camela). ^.-C Go£ G O, ^t F. i. 0. n. a. jj!, ,Lj! , s.LjS l)Pupugit (scorpio) c.acc.\ ^ £ & 2) Absentem difTamavit ; 3) Acuui in esca dedit (cani) c. acc, perdidit (/lornines) -^ 4) Palmam fecuudavit maris insertione (ANJii), Bene curavit palmain et sata c, a. r. b) -J? Bona , infegra fuit res. II ralmam (fecundavit) et sata bone curavit c. a. r. V J^ecundaii se sivit. \III Petiit ab aliijuo , ut jiahnam vel sata bene curaret , Fodit (puteuiu) c. a. r. ,Ij! Plumbum (Reisk, ad librum Rhazis dc affecluuni siugularum corporis partium curatione) . o, jLjI (Nomen) Feciuidum reddcre. Bji Fious sycomorus For.s/f. F/nra p. rxxiv. Crectius c. S vide !S-j! iii Jinc^ O-o 0Gli_j5 Pl. ^l et \Ji Aciis , oculeus , Proiniuentiores et ncu"^ • ^* * r», A*»i i)jllO> Sycophantia , Arbor lico similis. »B jbi Acuarius aut qui conficlt acus , ' aut qui vendit tirus Pulex , JSi\ (jLiyi;! Morbus oculi. ^_5j1 Acus vendeus. ' a 9 » o Go iCjjj! jiro JSJ-*^ Furfuratio capitis. a • ' 9 « -.*^ Locus acus , Sycophantia , concordiae rorruptio Id qiio palina feciindatur , Tenulor areuae par>. • Laajo Theca , iu qua pouuntiir acus. 'S,. . t » — "bj-*-j(-/o PI. jiLi Corruptio concordlae, sycophantia qua olterius dicta vel facta mallgne divuljjantur, primum germen arboris *.>i. j^U nempe ^c^.'^ i^ j^^vi^^ '• e. *-:,^V, , c. s f Fecundata palina , Acutus ensis, 6,aS ] ^j^j-i^ Fecmidata palma. ,i?0-J| Cataputia (Vesalio : buruugium vcl erysimum /?ci.«A. ad lili. R/iazis"). G j£ iJfj) Of^QVLfiv Auruin puris.siiuiim, -W-OjjI ft M^.ji\ P^^rs. f^.J^ Seririuu. ''5 & G .> o I*mnJjj! id. / aj-jl /'/. /^;'-ji et *ijlj5 vo»; /V-rv 1) rnittiirnliiui 2) Gladius v;dde spleudeus. — } •J o ^ c a_x.J I Deniin. nnmini.s *«sPi->l Abraliamuliis. OoS > i ij) F. ('. (F. o. srr. Camus. ed. ('a/cult.') n. a. jJ ' , \^\ et ^c j \ (i/uod jortdsse nomeu est) 1) \svili\il, ilimlssus liiit iii cursiim (dorca.
PAGE 26

f I Pcrs. VI. J-^S, (^)uic(jmtl fLromatum sive oleruin J.^ • '^ cibo iiifer coquendum aJdi solet, Plauta iu locis Irigidis et pahistribus crescens , nsparagi forma et (jualitate acris. 'ilsSL,\ .ly! (Tunelanh tt .Jfricae incolls proprium) Seuipervi^-uin iniuus. o > ,s ftiJ^Jl (Vox origine Pers.) Pl. r)-^' libula zonae vel ciu"^ a gidi equiui , uempe jpse orbicidus cuiu sua acu. ; 1^1 F. o. 1) Ropreluudit , terruit < . arr. ;?. ; 2) Subiugavifr. v_»/j. , iiuarciravit c.acc.p.: 3) He ingrata excepit a/i(/iiein c. acc. p. , vilcjn reddiilit c V /' ; 4) «• «• GoS (j*>j5 Contempsit , parvi liabuit c. acc. p. II n. a. (j<*jo'»j Contempsit c. acc. et c. *-<• ^^ Coulemptus, conturbalus, I\liilatus fiiit (ila in DJin/iarii lihro, scil lioc ritiosuin, nuni verurn csl (j~-)»j^. GoB lj«ot Conlemptiis , Locns nsper et snlebrosus , pars feriao protuberantior et uiaeqiiaiis , lesliido mas. Oo fj^\ Prava origo el nalura , Locus nsper. s G ,t (j«jt Pravne iiidolis (iiiulicr). G ^ o E • JCamJI Literpretstio libri Znid, (|Ufiii Zoroaster pro lege dedll. ;1 Coileuif rem c. a. 11 "• «• yiol (I. qJ^) " " u(ji-olj id. , Sermonnn confiise insliluit, misciut variiun sermonem. ^JiJ[ Qui ornat ntrinin sive vestiijiiliiin nlienne domiii iiistruitfjue cibo sno et pdlii. 0.t K^LI Hominum tiirba , (Oiiji«, miscejla lurbn. U*^" 7u\\ BriA/iius. (ja^) F. a. Agili», nlacer fuil (c/uus). e tjjjt Agilis , filnrrr, velox (rr/uus). (jo«j1 idetn. [JAi] F. I. 1) n. a. ^jajl .Aiiteriorrin pedein rnmeli penii flcxn nllienvit membrn «iiperiori ; 2) ^ rnum vel ii»>i ^ uni a jjrbl tt Lxo in pede aflecit ut contractus esset. b) o-^' Laboravit ex tendinis l.-*J contractione, quum iii pedo vena laesa esset. V Ligavit modo iioiuinato cainelum c.acc.., Ligaliis fuit, Coutractus fuit femoris teudo. VIll Coutractione nervi femoris afTectus luif, ^ojI .Laxatio, solulio, (|iiies, motus. Gci ,t G ,._ ^sijl pro \Xi\ Pl. u^ijl Sacculuni, inlerior pars a gcnu iii homiiiibus et bestiis. G.i \J^\ Postica feinoris el cruris iuiicfnra , fere siuuosa, ex adverso respondeus geiiu. Gs ^cijl 31iilliiin sudans (etjiius). G o nrljl Arleria, vena , nerviis ( •, -^ Duliitari polest utrum 'a ^^ vena an nerviis sit i/uiint voc. /•j* utrumi/ue sigriiG>t ficet , seil (j^>jl nervum essc puto~) iii pede , Pl. (j-2J l Ftiiiis, (|iio ligatur pes cameli. jS jjTjjI Celerriniiis (<(|iiiis). a. > —^j^ijus Pl. \J^)^ Intcrior pars n genu , idem locus in canielo, in singu/. de cubito valet in dua/i de genu. G ,£ 5 , £> (jLi*jwS ne/7i/;<'. LmJCI ;jLi,o«^ Corviis. riaina.^ p. 21 11. 5 infr. } ^ --. , NAAblj^) INomen seclae haereticae , qiiae origiuein diixit ^ s ab Abd-Allalio beu-lbndh Tamimita. %_> t P/. _L^bl Gen. comm.y A^illa , Inferior pars hiuneri, Teiiiiior urcnae pars, ^j-^^' _jljl nmbages renun. , e ' *"• ^' .IjjI (jiro Ia^) DcuiiMt , deiecil. V ( ab Jjjl ) Siib a axillis posuit, gcstnvit , iocit vestem n maim dextra super hiimerum sinistriim, iit dexter appareat , sinister tpclus sit. A 111 l'I. 01111 s , qiiietus fuit, gr.ivjs confusus perturbatiis fiiit (.'uiiimi.s). X Fodlt foveaiu supra nngiistam ei iufra lafioreui. _Li'jl Qiiod ponitiir ,viib nxilla , res qiiaevis lalrri im[)0sita a seii ncdiicln. . c^''-?' ^ »*^*^ i. e. yj^\ ^j^.' * » -IjjI /\\iljnris, rl articu/o Jl icstrictuin veua nxillaris. ^ » rlrn.ll. (l.nih / iijf Cnuiiabis, vel eius cortex, niit corlex nxoivooTQOffog pleiniiprviriK

PAGE 27

/ij I /". o. I. n. a. (_^ I f / (JjS et jVUI Auliigit (servus) non propter tiinorem rel molestiain perpetipndam, se atdiJit et se subduiit. V Abditnsfnit, latiiit, continuit se, abstinuit c. qC, negavit c. acc. , abstinuit sc a peccato , resipuit ab eo. -. =4 G~i rji\ Pl. ,vIj1, /^5 Fugitivus servii.s, fngax, (in iure) servus qui proposito fugiendi a domino siio abit. >s , '• «j\ idem. , e c^j) F. a. Carnosus fuit. yJoJ. /nerri dicitur lijioi -Ji. Jo 1 et JSJ I Virens , et contra siccus. J«j| e/ 0^^ Bem. iJLo^ P/. 04^ /'''"• Camelornm genus, "» -a cameli , uubes fecmida , q^j' diio camelormn aguiLua. JjI e/ Jol 1) Jlulti fuermit cameli ; 2) Multos possedit vel , B G s n , ,s acquisivit camelos; 3) J-J^ ". «. J^^ e' '^'-^' Rei camelinae gnarus fiiit , pavit (camelos) , in camelo bene et eleganter jnsedit ; 4)^5 «^ i '• ViUjL« ^Lji *j Jwxs, E Dedit illi camelos pascenles; 5) t o. et i. et Jj^ n. a. i3jji Virentis pabuli succo explevermit vicem potus {cameli et al.) ; 6) n. a. Oj-J ' Longum evasit giamen , u1 poluerit depasci a camelis ; 7)Vicit, abstinuit, abstinuit « loniu^is congressu vel a consorlio c. rr^p. ; 8) Dei ciillni «levotiis fuit ; 9) l*erciissit (fiisle) c. V i 10)CameIiis pastu grainiiiis novi piiigiiis evasil; 11) Lorica sep.sil puleum c. a. ; 12) ^\ Acqiiisitus, rmlus fiiil canwlus. II (^pro (jjO I^^^flevil (inortiiiiin) c. a. , Comparavit »ibi cainelos, piiigiiefecit catuclos c.a., Puss. 3[iillos possedit canielos. IV /'. q. II, ^L! L« Qiiam iniillos pos.sidet cainclos.' scc. al. (^iiam gnariis cauielfiriiin rsl .' V \ ireiifi grainiiie juitrili .siipersederiint pofu (caiiieli). VIIJ ( cum negalione ) Alinus firmifer equifavil in camelo , noii infeutu.i iuit pa.scendis cnmeji.i , eos neglexit. "-« ^S Humidii.», foenum recen.^, noxa, graviln.i et niole.^lin rx indignfione , qiii multos possidet oomelus. M 9 9 Joi Carnosus (camelus). joi Reliquiae pabuli , quoJ remauet post resectmn foeuum, vel quod a iumento relinijuitur. Jol Camelos possidens . peritior artis pasceudi et foveudi camelos. Joi Pl. (3Lji Recenti gramine potum supplens, rei cameliuae gnarus , et in pasceudis ciu-fmdisque camelis solers , camelo egi-egie insidens , elsi inequitare nesciat. GsS o ^}oi Jj5 Sine pa.storo vagantes neglecli cjuieli. G -oB *JLjS Res expetita , ves agenda , pctitio , indigentia , iiecejsitas , iCLi '^^S vi ^ uon indigeo lui. G,o iJjl Inimicitia , lioslilitas. a 0,oi iO-ji Noxa , calamilas , periiicies. iUi.-ji (j)ro'iSjy) Gravatio, molestia, noxa ex cibo etc, ciilpa , delictum , dactyli inter duos lapidos contusi , qiiibus supermulsum est lac. aJj! rrolifera (camela) , petita res , necessilas , benedictio prolis. iJji Petitio , Cjiiod quis expelit vel agendum habet. G >S ij^\ Agmen aviuin , equorum , camelorum. G , oS J oS J-A_ii et J>-^-ji 3IonachusCIiristianii3, anti.stPsClixisliauornm. s J>Aji Tristis , nioesliis, monacliusCliristiunu.s, antisles Chriti stianorum, Pl. ^\ Bnculiis. G 5 £ ii'o i CaiU'*lariim paslor , praefcctii.s. iCui Admiuistralio opiiin, IvjLji »3 \ir, qul benc udminislrat cainelos eoriiinipie ciirain liabet ; disciplina, rcgimcu, trii)us , assedao , (/'. c/. isjLj») fasiis ligiioriim pec. magiiiis , lascis giaminis aut foeni , Prov. A-ui (jsc vii«.i^3 l''iiscis graminis siiper fasce lignoruin /. e. molestia addila molestiae, malinn mnlo ; nrinenliiin, camelorum aginen , caineli una serie se iiivicem sequeufcs , lurma aviiim , aginen equoriim , lorica putei. p -* iCJLji Fu.scis lignoruin magiiii.^. c, i « IvJLji Tril)ii.5 , socii. '". i > « i^-Ljl I'ortio rl qiiniilitas dnclyloriiui. '"•8 r. » 9,0 SjLji firo iOL«J>VI. Cvljl l'rngrui«4 , loiii

PAGE 28

Js^ KJlj! Dact)li, qul uiter Jiios lapides conferuiitur et super quos lac mulgetur, portio dactylorum sec, a/. 3Iossa dactylonun iu pilam coacta. i ,E Jw'.! Jj! Canicli niulti. 3v?! PL J^i>^! Aguien conielorum, serics eoriun invicem eequentiimi. c • Jnjo! idem. '« 0..» ikJuji Fascis liguorum. oe ^ iJLol Fnsris gramiius et lopui. A Vcminutiium rocis Xi^. ^Ju! Caiueliuus. ' • ^Jlj! Divps cajn''lis e ^Jb! Camcliuus. ' A ^L! f/^Jb! Mouaclnis Christianus , nnti>lej Cliriiliauonin). c, s i^b! Fascis LguDriun, ^JUj! 3Iouathns Clirislianiis, iintistfs CI\ristianorum , is (jul crepitaculis ligneis praeest , quilnis in Oiipufe Cljristiaul ad preces vocantur, ut Jvr! , i^y^', a iJo*^ Terra cauielis abundans. 0_jj'w« Acqulsitus Qramelus')., Puteus lurica septus. 6 , 3E> IwJlj w» A-i! Eiiiti camcli. I wvmJoI /V. ,_»*-«-, lj! Dialjulus. it F. a. 0. I. 1) Opiuatus fuit, suspcctum hubuit, lu bonani f;t malum parteni aliqiiid de aliquo opinalus est ; 2) Opprobrlo uiltcit ulifjiiPin in lacie; 5) Pass. Vituperatus ' * fuit, roodissimuc libidiuis vilio luboravit. b") ^! Coaluil, Alter factus cst (sanguis in vulnere). II n. a. qajU» A itupernvit c. a. , pono lecutus fu5t vestigia, rem custodivit, laudaril , dcfluvlt mortmun , vpunm Sfcult , ut snngnis siimerctiir , qucm assatum cdebant. IV Mttli aliquid de nlio rftiiJit c. v r. V Pone secutus fuit. ^! ri,I. ^. ^r?! Durus , spissus (ciii/s , polus'). o ,ot 6 ,,i K-o! PI. oLoI l)Kodus, nodus in liLmo, inJe 2) SiG.t midtas, odiimi, ut ^^! (».. v .o Lifer eos est simultas, S)^itium, dedecus, flagltium Sodomificum , Qiiemvis gemiuum colorem habens (v/V), Larjijx cameli. G 5 qIj! Teinpus rrlmiim rpi , fpinpiis i.j 1 n. o. \j ! e/*j! «.o. /u i 1) Rpcordatus fuit rei , poslquam e meutc exciderat t. ^ r. ct } p. ; 2) Aulmuin advertlt c. J ; S) Coguovit , sclvit , »o ^i>^! U Kon animadverfi emn esse ; 4) Opinatus fuit de aliquo bonum vel malum c. a. p. ct v-j r. II //. a. ^ajLj Commouefeclt , attentum reddldlt c. a. />. , Cognovit, scivit , &J CJA-J-J ! b ]Von animadverfi cum esse ; houore fic veueratione colult. ^ Exfnlitse, superbivit , dedignatus Jiilt c. ry^ , Luobsequens fiiil. «,i ,% &j! pro ^io! Raucus (jjuod ad Si rcfcrcnduiti). G . ot G ,si A-i.j ! e.t *>-J-j! Blagnincenlia , pukliritiido , «plendor , snpcrbia. 52 G, e , >e , B LJ| pro _jj! riitcr, (^f/(. ^! -tiC. b! /*/. r/"^^. q>j' ft c. suff. ^i^ja! , , £ , ,e ^jro li^wyj! lcgitiir, Dual. r\^j-i ! c' ^ar5 Arahuin dicit ,% _ G ,,» r-,Lj ! Parpntps. PI. irr. 'iL! 3Iaiores et c;'^^! Matres, ,t ,t >t , ,t .% ,% Patres , 3Iaiores, jjro! , oo! , c>^ i , ci^ ! , oL ! , i>!j ! , ,,t ,,% > ,, B > ,B , ,E BtAjl , \jI Li , bLo! Lj , dLj! U I'utpr ini. lormula u^Lj! "J , (
PAGE 29

^' J^» trahitur in tJW >— '^^J^^ '^ Voces sunt (juihua admiratio (h praeclaro facto exprimitur i. e. Deus potult procreare te virum, qiii hoc praeclarum opus peregit. tiJUv 1» Ex cjuouam praeclaro patre orij;Jiieui ducis ? ic^W ^-i^^i j-«^j Tu ita carus milii es , cjuam pater et mater. Maritus ( riam Arahes maritum appcllant putrem ex. gr. uS^i Maritus tuus, Diw, Huileil. Hoc nonien cum muliis aiiis novnnihus componilur ^ ad coniunctionem, relationem , afjinilatcm inter duas parles iudicandam. Inde nomina composita oriuntur^ ut haec seijuentia: (_JLi} —. Res , qua lavantur manus. « » >_jj_j5 _ Camelus. _^U _ Caucer. !j _ Avis 0^<*i appellata. ^S^\ — Vultur , Leopardus. (jo j _ Lacerta (Forsk. teste Gecko in yiegypto nomen'). ^cijij _ Avis Cjuaedam variis coloribus distincta, ut plumae eius rubrae , flavae , virides , caeruleae esse videantur , pulclira voce , collo loiigo , pedibus loiigis, rostro rubro praedita, magnitudine cicomam relereus. i}v.'jJ — Gallus. j*:*^ — Corvus. i3**3J _ Sparus berda (piscis) Forsk. descr. anint. p. 32 s((j. Jliaj^b'! _ Leo. rfvU _ I'crca (piscisj Forsk. descr, anim. ji. 4 1 . (jixkA-l _ Slrutluocamelus inas. ,0% (jn-o"iS _jj! Lac. oL5>JCJi _ Vulpes. kaUt _ Upupa avis. v_iuii;> _ Acetujiu ^^-o"^i _ Struthlocumehis mas. ius» _ Labrus (pisds^ Forsk. dacr. aniin. j). 37. l_jo!-5?«-> _ Corvus, 1— oLi^js» _ Leo , Chama(-leon. loJisl _ llircus. l-=-l _ Canis. «.!.> _ Avis iu Sjria ^r*;-^' nppcllata. Slys_ Leo. p.l-=>_ Corvus. k\jt:> _ Vuipej. titAjL> — LlipUS. tK>ljL> _ LllJIIII. OL Ji Sciirabaeus vid. Aji^. jjt> _ Musca. ,..oijL> _ I. q. J>JtS". ^JtXs_ Leopardus. Ow*^ _ Gallus. ^'^ _ Bleusa. JwmJ> _ Oh x<> «?.•> _ cr^ ^i_ •j Ji (_r J \i.-^^\ vAJu> Ursus. Leopiiilus. Sus. Ursus. BIus. Ciciudela vel huic siinile aukaalculum. Hoedus , Shnia mas. Corvus. Acjuila , Elephas , Francolinuj. Corvus. Leo. Avls quaedam parva (passer). Mulus. Pavo. GalJus , Aquila. ylpud Andalusios t, y. ... ».wj> et iijLa*« _4j| vel iy.La; jjI apud Aegyptios appellala aiis. \ ulpes. Leo. Mustehi ( (jvJi qjI ) Ursiis. Ursus. riuvia. Leo. Upupa Qvis. i. q. I ajjij (In scrfptione codices dissentiunt). Felis. Lacerta. Coliuuba sylvcslris. Francollnus. /. q. !)! Jw> , Leop^irdus. i. q. ^^y^^^ji rropliT aures depeudentej ita appellatu» e(jiius. Siniia mas. Siiiiia uiai. Miilu.s. Leo.

PAGE 30

l^las iraiiculiiii. Stupului. F.lephas. Forsk. descr. anim. jPlXJI _ K«VM. _ JtoM^ _ jJ:t^ _ ^>^ Jl5ii _ yJS>Ji.\ _ ^!) Forskal. Jescripl, aninial. O =;^j •0'wu> ( haetoilon sordiihis. p. xiii. et 63. 3Iullus vittatus. Forsk. Jescr. antm. p 51 Gallus. Sus. Aqaila. 3Iiirex ramnsus p. XXXIV. L pupa avis. Draco. Cibus cx dactylis. Aris iUi>,. Pardus. ^rus , glis. _ Leopardns Corvms. _ Ursus. Upupa avis. _ Corvus. Eleplias , rasser. _ Su.-^. _ .\vis ^'•r'.)j opppllatn, et i. y. ^J^. — Leo. _ ApuJ yiegyptios i. tios i. q. ^yM.^»-. _ l r.sns. _ GtiniM. _ r.iis. _ l*firdiis. — Avis quuediiin LoJiajiie p<>riniiiiens granjvora. Forsk. Jcscript. anim. p. 1 1 . ^J d^^^\ Leo. ^.t'-^ _ Formica. tjL^\ Saccharura. a-Jlw ( liaiiiaeleou. *^ _ Opobalsainum. 4^_ Echiuiis. -yx:i _ Corvns. -lv.^1 _ Aqiiila. Caiuelus. /CuO^b! Viiltur. ;L-^'i _ StTutluocnmelus mas »JL/.S rnsser. >^1_ .Ilulus. _v.uX.I^ _ Oslracion cubicus. p. XVII. v—iU-o _ Sciaeua. Forsk. Jcsc :wr __ Praucolinus. v'-^ — Lacerta. jiJd^\ _ Vir Iiospi'alis. v*^*'-^ — Equiis. o^ '• 1J* ^'Forsk. Jescr. anir i^^JLJ K./J^ — '• y<=j;^_ Hoino elegaus , suavis. _ Polex. — Lpupa avis. _ Id. _ I..eo. — Avis quaedflin Alexaiidriae vivens. — Corvus. _ Sus (_cotif. iUac «jl , hoc rel illuJ falsiini^ _ Grus. — Lupu.<. _ /. q. ^L.Nwi.Ji. *Lax-l _ .V.U3ai _ Columba. J.^ — PuJnx. t^Uli Eduliinii ex iniivlo , .iqiift < CtlllU. t nielJe confo c>_ Apis. X-Joi — Sns. ^U — lI\.'Hiia ni.Ts. oV — ('oliiinbii svlvrtlris.

PAGE 31

^' ,-.«_c jJi Paupertas , liunps. »-*^ — LeoparJns. *.«. c — Peiiis. v_i^ — . Locn.sta (mas) ivij_fcC \ uJpes. > _j£ _ Sal , Daotyli. Griis, . Camelopardalis. . Sclaena grandocnlis. Forsk. Jescr. animai. p. XII et 53. . Grus. ^yw _ Lupus cervarlus. '.;£ _ Felis. iX*sc __ Lupus. 9 o (_^k-!iXot.i __ Peuis. Leo, Taurus sylvester. Fagus castanea Russel , anas tadorna. Yermis quldam. Porsk. descr. ariiin. p. 23 Ursus. — Dlabolus. ^3 _ 0.-= Cliamaeleon , Sus. Scomber rhombeus. Forsk. descr. uni/ii. p. xii et 58riscis genus. (Cfiaetodon unicornis , Forsk. descr. anini. p. xiii et 63.) yj-!.^a» _ Mulus. Corvus. Cliamaeleoii , Vesflmentispecies ( StolT) e\ Graecia aliati , Iii quo avls iji^ijjj! uppellatae colores imitabanliir. — Avis quaedani. _ Tetraodou. Forsk. descr. anim. p. xvii. _ Scomber equula. Forsk. descr. an. p. xii et 58. _ Muliis. _ F'Ilephas. _ Hyaena inas. — Coinpotor. i-^-»-t — Leo. crt^ jjl Penis. I . A. :1 — « — Piscls cjuldain. Q_ytJ-o — Mulus. ^j«mji _ Leo , Ursus. ivSLX./o — Lupus. 5i^-*„i — ]\[aritiis. 5.^ _ Satauas. iCo^ _ Piscis in mari vlvens forma hoinmL». •^^A.w^i _ R.ana mas. o •" viLwdl _ Oletuin , sordes , stercus. feUaJi _ Eijuus. , , > 'bjCLXJi _ Lupus. ^njJLH — Acclpiter. iLL» _ Vultur. Fames vel Aetas provectior , graiidaevltas. Jm^ _ Stjualus pristis. Forsk. descr. anini. p. x. .^U>j — GaIIii.s. A-i^^i _ Vulpes. .^yj^ — Gallu.s, *wOU _ Griis. *Aju _ Pauls olbus. xlaaj — Sciaeua tulvillainma. Forsk. descr. aiii/n XI et 46. y.z^\ _ VuJtur. J>i^ _ Vulpes. *»^5 _ Papaver. •!o>f~.wiw! _ Coluiuba sylvestris, "^j*^ _ llana (ma.s), «-*:*-^i — Acjuila, Fclis. sj'J> _ Felis. -»-«-;-l _ llyarna inns. ,*AiA>> _ Gnis. -j J5 _ Dorcas , Lepus , Viilpes . Pulex , Blustelii _ P. _ Aclas , tempiis. ^..-aa>^l _ Gallus. ,jA.5^ _ Hlor.s, \'iilliir. •-tyiiLi _ l^usscr. jJUj _ Species gallinnc jSy>LCi appellatau. . « Ci .t > >« >l /''. o. n. n. aj^\ (paternita.t) 1) Pater iuit (OjjI el viivvji); n. a. sjljl Pntor iili Iiiit CJj_it 1 . n. />. ; 2) n.a. Tom. I. B

PAGE 32

L5^' 10 y' _j_ji <7 LjI Kdiua^il i. o./'. II «. u. iw«J Dbwit o paIt r riii aliciii f. fl. /'. ^ IVn patre liubuit. 2 .B j^_CfcJ? rnleriius. _j I /'. II. i. n. a. Vj^ (fa.-iluaj l'"a^tifli\ it , reiusavit , "ersatus luit , abliorruit , sequcnlc jS iiil vult praeter. . . . , ita sanxit, iN-oiLi o^i t7^^j*L! o^^j' avertistimaletlictiouein , nil siiiistri eveiiiat tibi (/mjc benedictione yirahcs anlc Muliamincdem cuni rege loquenles ulehanlur el ylhu Kahus rex Jlirae primus fuisse videlur , queni ila alloquerentiir ) ; Prov. locutio I i> , G c « Abstinuit a cibo non saliatu.s< . a. ; 3) Diflicile fuit negotimu alicui c. J^ //. 1>) ^^' ft ^tr-i^ " «• ,,^-j' Ablactatus e stomaclii indigeslioue laboravit propter lac , fastidinm cum cepit . Oifecit urinam rupicaprarum (^^ .l)et ex eo aegrotus fuit (liircus). IV Kauscam movit c, d. a. Caret atjua scrohs Diw. Iludeil. \ JNciluit , rerusavit c. J^ />. <7 a. r. _ G ^ , J^ G,i 2.i ^-t ^_ji /yro gjl /V. ^jj^, oIjI, ^l , "^ij' Detrectaiis, nolens, refractarlus , fastidiosus. i\ji t"o//. Aruiidines , extremitatcs armidinis, armidinettun, morbits liirci , (juein Httraliil ex uriiiae odore, ct pro ^^» s> infinil. a yi». ^jI Iiiobedieutia , pertinacia , inlercepiio el reteiitio atjuae. ^jI Faslidium, uausea <'ii*. G . o ."v-fc-jl Rptentio , iiilerceptio lactis iii iiiamuiis. 9 G ot '»La.jI Superbia , uiagiiiludo , maguificculin. 2 J i E gj^ /V. (j_»*?' Koleiis , refractarius , diniciris , inaccessus, faslitlitus , despectu.s, inagnauiuius , c. artic. Leo. *U-jl Oifacieiis iiruiaui rupicaprarum el iude uegrotus (liircus). , B . , I > . 3*«jl Arimdu iiiia , aiimdineliun iiiiiiui, vt ftro »*»J» " j^.y ; . .B -t, .•.'—A-j' /7. q'-*^' I'"aslidieu5 cibiim (vir) m-I afliuilatem. A ' KkJl Kon pnlieiis riiliiii-s8i imii (< .imcl:i) , (ju.ir .ivrrsatur Cb((U«iii). ^ei^ t. » lles iugrata , iastidila sc. atjua (juaui cumeli bibere noluut. O) /'.(». //. a. o! Lite vicit (aliijiiem), «u-guineulis vicit c. a. /1. et i-J r. iJiLj^ Causae actae victoria. '^ " -J -E G , G G >i f /V. ^J'!,i_jJ , v_j j'l , v_j»j'! , Colobium muliebre, (juadrata forma , manicis ct siiiu carens , iu medio fissiuaui liabens , (jua collo Liuneris(jue iuiicitur, veslis striata scissa , (juam iiiduit mulier , siuiiiu non liabens et maiiicas , timica brevis ad media femora seu geuua pertingeus, amiculum iiitimum, quod puellae imprimis iuduere soleut , subligaculiun seu campestrc tibialibus careus , gluma (liordei). . . E G i , L-oi Lidiiit vesteui >_»Ol appellatam. II n. a. w«^-J A eslivit aliiim tali veste , iussit alium hanc induere c. d. a. Pass. l*^flicitur , ut vestis sit u,o^. V ^cstitus fuit lali veste c. V— I r. , induit loricam , induit , sumsit arma, conifcit arcum in dorsuin it iii eo gestavil, balteum gladii limneris iinposuit , paralus, fortis fuit. A III v_^i (7 ^-*JCJC_j| A esfem ( i_-Ol ) induit , paravil se , disposuit se , obduruit ( v_aLlij ). G sE> s-AJfc/e Curvus , distortus (ungidis). liLjLJ I rox Turc. , Vezinis maguus (co^nomen regiumy »3Lj| Fuuis , (jiio vaccae pedes ligaiitur, nl commudiiis mul geri possit. V I firo -J'» n. a. -oj' Su])l(ii i _ j" 1 seu . 'i\ Pcrs. '\lula cilrea. G o) t.E ^^ Id. G s > c ( iiL>--ji noiii. unil. ('ilieiiiu iii.iliiiu iiuiim 2 ^>ci , _>-_j1 /'. 3 Ciliinus. '>»»_>' _j"| Superbia rl amor sui

PAGE 33

l^^t 11 ^' G Joi I » fjl *• y. jijj-^ Servus aut fainiilus coactoris satellltisve aut fainulus parvus. y ^ o -c jt,_, j ^_^ ,V) Hnino igiiavus , fucus , lioino vllis , obscurus. .^S GoS G--E G,-S Ajl ^'• " ^J-" ' » '3^j' ? Q^ji 1) Contractis passlbus Incesslt , incessit irati modo , iratus Lucessit , lenius incessit ; 2) Repletus fuit cibo potuve c. ^yn. , ,£.% G JJ JwjU Pl. JwjS Satur, repletus. . y| n. a. *Jl f/ r»-J'5 l)Laceravit, rupit, clissecuit ; 2) Rxiptum fuit ; 3) Stetit, coiislltit r.^l. QexGolio ; a FiriizaoS badio et Djeu/t. nil praeler nomen act. *jt affertui'). II et IV Laceravit , vitiavit feminam , perrupit et ampliavit eius naturam c. a. G-E (»-Jl Cunctatlo , mora , tarclitas , ignavia. G >i G> > l»Jii pro («-^^ Oliva, arbor; oliva sylvestris. G >s fy\ Dissutus , fissus sutura. G ,£, > S, l^''>^ Pl, *jlLa Conventus omniuni liominuin praec. mulieriun , qui fit laetiliae vel moerorls commonstrancli ergo, mulieres ipsae , luctus, plnnclus , iiitoi-tiininm. " -^ '•' G o £ ,.— Jl l) n. a. (-jjS Praepostcro partu eclidlt (fomiiia) ; 2) ^ • i. n. a. iM'— »-J 5 (/"'0 JjO Contracto brevicjue gressii ijiGoS G >£ cessit ; 3) « « ^^ , ^^yi^ Slolit , substitit c. v_j /. 0>t ^-»j1 Locus terrae (•(litus. ..s G>i jjLj1 Pl. ^-jjl Basis pilentl caineliiii. ,E ijljl IjOcus aqiinin liauricnlis ad or;iin piitci. G-E GoiG>i G>— ,>£, qLj! Pl. ^l , ^l (/'// miillis) , qJ1 (/« Irihus') , jiJjjw* Asiiia , onagri fcinelia. G , , £ , ikjiji (juasi a mascu/ino qLj1 Asiiia (!vfJ reiicilur). O ti G >E G >i ) e Q_jj'l c/ Q_^'l /V. ^\ , Qi^jl Sulciis lcrrae oblou-ior, qiiciu facll plitor, gypslarlus elc. (jL^i-i O.iAi»! ). qjUCwI X ( fl/y ^-jljl) Einit slbi nsinain. Vrov. KLT qIj QJiiAMJ Fnii iisiiuis rt fncliis est asina /. e. Vilia fa^-tii^ est , postqtiaiii fnil lionoraliis. NjI Gravls resplrntio prnvioris oiieris etc. cnus.i. lyi id. »Ji»_j /^ro »w>L«_j Delirium, mentis impotentia , dementia. iT.f °?.^ ?.-"* Lj") F. 0. 1) n. a. _jj1 , 3^1 VeiiJt ad aliquem c. a. p. , supervenit c. a. />. vel ,} p. ^ _jic ^. OJ^ rr'' '^' ^ i> il GoS emn; 2) et F. i. n. a. jJl\ , SLjI Provenit, prodiit fnictus, midtum fult eius onus ; 3) Tram. Produxit , foe turam dedit (gi-ex) ; 4) Dedit, donavit ; 5) n. a. 'i^3\ Largitus fult pcc. ad corrumpendum iudicem. {Hadii es _^'t et ^\ in f/uibusd. conseutiunt.) G oS _y— Ji Statio in itinere , douum , mors , adversltas, morbus vehemens , velocltas, rectitudo in iucessu, res erecta, persona magna. 5l)) Quidquld prodlt fructus vel germinls ex arbore. S £ (^ji Peregrinus, extraneus, advena , extraneus atcjue inexspectatus fliixus iu agrum venleus cmn non perveup rit eius pluvla , rivns in ngruin aliunde derivatus , omnis aqua fluens. Vu_j1 Benediclio , laetior proventus, proventus palinae, butjTum provenlcns agitatioue lactis , tLj1 ^O ^yJ lac butjTiferum, quod agitatum multum butyri reddit^ G,, S -E s^LjI Pl. (^^Lj! Trlbutum , deciinae , donuin , quo conci llatur favor iudicls vel proprie de dono proptciaipiaiii. Q^l Avidiis. :.« S E (^gjLji idem quod ,c^\. -£ GoE S t S G ,o , , o,, o ^•| F. /. n. a. ^\ , ^ji , j_^j1 , qLo1 , sJ''-* , :\i'-o1 1) Veiilt, pervenit c. «.^;. rc//., Adduxit, perdiixit r. V'"-) A*'duxlt a/ii/uem, partu edidit c. ^p., siipcrvrnit, conliiril c.a. p. eto P-1 lavasit /rni f. ^Jx: /•. ; 2)AI)olcvII, p(Tdidit c. J>^ ; S)l''lnpsiim cst tempus aiicui <;. (i^/>. ; 4) Dedil, donnvlt ; 5)Piinivit; 6) Coivit c. «. ; 7) lCcil, nggrcssus fiill rem c. a. r. ; 8) I^lllciUiin dcdil , fiiit , exstitit. . t . t _ii Pass. ]iiiiiiiiiiiit ci (!iosti>) , sAs^ 'j\ Occl.sus fiiit, G , i ..°-,f-...': .•j-li ^ji Iiuniiiniit aliciii lioslis. II //. a. i>^jLj , ic^-^ •r. r > r.xitiiin paiavil , vi^iiii l"rcit (.0, r.a. III /;. //. 'sLjlwo Coiivcnit , conscnsit c, «. //. , obrdivil c. a, p. ft (j* r., opcm tulit c. a. p. IV Atltiiit c. d. a. , vel r. a. r. et jc^l /). , pvo(lii\it, dcdit (j'ro ^ nri) <•. d. t». , rcpcnd^, pcn.ia\it r. a. p. V Hcs parata, dispo.sitn luil , .Mipcr vciiil , coiili^il , accidit r. J p , bcni^nitntc usiis tiiit B 2

PAGE 34

c^l 12 (*»f>5 ^yy^ sLjl) c. J />. "V I Sotiiun so praebiiit , beuignus fiiit , favit. X Appptivit mlniijsaiiiun , expetivit accessiiui , segiipm allquein censuit eujncjiie rogavit, ut veniret c. a. p. ol Flnviu.^. . , 2 t ^^1 PJ. 5 J'' , ^pl Res Ju lluviuin delabeutes, lolia . ligna. 5L.'f id. ^\ pro ^^. 0. t 0-^ •V-"' ''^ '^^ ^ enif^ns , fiitiiriini , fjuiHfjirKl prodit. ^UjI pro 5'Jic.l Datio , donatio. a a ,6 ^jLot f / f . S> AJventu.i , accessus , ccitus Venereus. « .1j_^w« f/c. » Facies, moJus, pars rei, locus ad quem venitur. .1 5 Ji*^ Meta , extremus fermiuus , via communis , aperta, contiguum esse, in directam sericm facta couiimctio. «^ )L« Y eniens , venturus. O) F. I. a. o. 77. a. oJl , O»jit,iouil Multa fuit lierba. Iiixuriavit (^coma'), tmnentes et carnosas clunes habet (/-*-A-^' Coeliis , turjja. ^j^J^ Cibi iion nipidiis , noii nppeten'*. I pro V'-'' Nomm arb(iri«, .liinili.^i niboriiiiis ^f^ el ii-alr fortasse ficus Indica. **^ P/wA-Jw-< Veslis, qua quis tolu.< operilur ( J.*-^), t)>iro pUijiti , rivu.», lerrfte pnrs elnla. X Commixtae et implicitae fuerunt lierbae, multae fuernnt opes pecuiiiaeve , Totmn fjuid et multas expetivit opes. :• >i P/. .j^\ l nduiata facies et tri>piins fulgnr (^^/adif). -sl ^Vsligium, bjI j. , 8-i! J^ post illiiin, statiin e vestigio eius, undidata facies, fulgur (^/adii'), butvrum pnruin s . -": et recens , -ol (^3 j"l priinum oiniiiiiin , onte nlias res. » a jl ButjTum puriiin el receus. ,% G ,^ jl P/. ,L_!jI Slgnuin, vestigium, Res proveniens ex altera , Pars rei. i_Ju_iiwl Jii"bt (vidctur /lis verbis si^uificari rjiiae est in tenip/o) Cavitas iniiri aliler i-j|_^ appellata quae versus Caabam spectat. P/. jJi^l Anticjnitatis mouumenta , Facta praeclara et praec. dicta et liicta Bluliammedis, et sji! ^5 , "-^' ti^ statim e ve.stigio eius, Prov. i^y^ '^^^ !-J^ <_,JLb Neglexit rein fjuam vidit et (|iiaf'sivit aliain , Quod ineinoratur , refertur , bouum, di( tiun factuinve ^luliaminedis traditione ronservatum, Siiuna , i-Tr?;:*^! («^^ j-^' priinum (uiniiiiin. .£ G 0« .j I 1) F. 0. /. n. a. —jl 3Iemoravit , allegavit c. a. , 2) Kxdtavit, 3) Elegit r. a., 4) Honoravit, 5) ConG ct llavit (jiladiuin) , 6) "• «• — il 3Iiilliiin inivit came/us came/am , 7) Abrasit interiorem partem ungnlae ca,t ,* meli ferro. b) ^i F. a. 1) rraecelluit c. ^^; Ji! \j'L^t j^ propriiim *ibi aliquid vendicavit et sibi elegit c t piihluas res ; 2) F. a. Institiiil , coepit c. fut. i'e/ c. q! ; 8)Proposuit sibi, iiitendlt c. ^Vx./-. ; 4) ^ acavit, operam dedlt c. J '• II "• o. -*jLi A estiglum rei iinpressit, poiictrnvit , L5f>«i I jl -mX.^s.I (3 ^ij^^ Tiupl c lade aflllxeriint .iriibainincdanos , IVaetiillt a/irui u/ii/uid c. (J^ r. Signavit , vim inipre.ssit, aflccit c. a. r. et ^j r. , vestigla reliqnit iii allqna re. lll Elegit, praebabult , inaliiit c. a.p. et v_j r. IV i. <7^ III et c.^r. ct Vestigla iinpressit eiiiido, et lionore a(T'ecit c. a. //., Gravis fiiit res et inagui nioinciill , Feclt , ut aliqiiid alteriim sequerctiir c. a. r. el w) r. \ A estigia alicuius seculns fiiit c. a. /». , Incsiis Inil. \I Certuin , indnbilatiun fiiit Caab. v. 88 sc/i. A III A cstigia alirnlus scrutus fiilt , pcrsecutus fuit f. a. i>. \ Solus fuit, slbi soli vciidicavit c. ^ /•. , propriuin habuit r. >— > r. , elcglt , pracliabnit , q^iUj jjLx».! De Deo , quuin oliquis mortuii» est , Dei misericordia iu rujn sppratur , Praestavit a/icui c. .J^ p.

PAGE 35

y' 13 .Wl ^S Cicatrix , nota et sigiiuin in pedio caineliiii plauta, splendor faciei, fulgor Qladii). G >% — j! Is tjui se sociis praefert et sibi res pidciiras eligit. D 3i G oi mum omnium , ante alias res. o—i\ Praelatio sui ipsius. S, oi ,i »_ji Pl. — Ji lusigiie opus , meritum liaeredilate acccptiun, dicti alicuius et lacti commemoratio, reliquiae rei, scientiae , velox incessus , conditio iniucmida (v-JlXjs»), praelatio sui ipsius , Quod interior pars uugulae cameli s ,, ci ferro abraditur, _-oi ^3 8_j! Primum omuiiun. G-S »_ji Praelatio sui ipsius , vclox incessus , conditlo Jnlucunda (ljlX^), reliquiae scientiae , a.ii i^OJj:*j ei (_50^a£ bJ! ii^ J^ Mngni apud me liubetur. G £ -oi /^ s. Signaus , signatus , elcctus , excellens , amicus intlmus , iinnentum , (juod pedibus mogiia inipriniit vestigia terrae , aether , luiduiata lacies et crispans fuigor (^gladii) , _o i (^3 (J^ ! prlmiun omnlum , ante alias res. jrr^ j*r^^ (_j-w f/_-o!^_yJ ^_ii Res admodiun copiosa. I_c_ji! Praelatlo sui ipslus. G-s bjli! Dicti allcuius et lacti coimnemoratlo , relicjuiae rei, sclentiae. G , r o^\ IiiniPntinn magna nngulae vestlgia relincjiiens In terra, . -' .* _7*-^' (.5-^ ^^' Prlinuni oinnliiin. , ot j!^_i! Ox) iicanllia , brrlxrls ollicijiaruin. i jLJLi ! Utllltas , bonum. » .^u IVaeslanlia, Vis, cjiiaui alicjna res in alteram exercet, ut vis , (jiiam sldern in Jioininiiin fiitn excrccnt r( praiu . in tempus, dnm plnviam producunl c/. . tldmuk. .11wakidi p. 1009 )£ ) jyb^ Pracloriiinn.s miiii.sler, .salelles , 1'errum , (|no nbiadiliir iiilcrior pnrs plnnlnc» cnnicll. ij^ 1-* Pl. j^-^ Factum praeclariun , beueficium , meritum liaereditate acceptimi. 'i-^' — * Meritiuu Iiaereditate acceptum. jjy^ Instruaueutum, cjuo jdauta pedis cameli raditiir. ,_^'La Blemoratus, conliiuiata testium serle ac per nianus tradita Qradilio) , resplendens midulata facie (gladius), liaereditarius et conlinua successione a maloribus relictus (gladius) , cui planta pedis rasa , ut vestigla solo impressa melius appareant (camelus) , uomen gladii, cjuem u daemonlbus conrialimi ferimt. l_c-i! Oui refert dicta et facta /Jfc.Muliammedis. ^wSJ 1 \) F. i. Secutiis fult , seclatus fiiit , propullt, abeglt; , ~S G £2) F. 0. i. Ouaeslvlt. II oo! n.a. ^JObJ' (denom, ci K-^aji!) Trlpode fulcivit o//am r. c.r. V Fuit c/ztwt loco ^'S^\ c. a. p. , Clnxit alicjuem c. a. p., adliaesit ei, eum secutus fuit, institit illi , et non cessavit eum impellere, stetit et non processlt e loco c. a, l. ou! Firmus , secjucns. , oi Gs oi S ,s -E ^LAiji! cl iy;Sj! Pl. (c^^! f^ v-jui! Ollae sustentacula (sc. lapides, non ferro confecta Adulohi)., it. Pl. astra in imagine capltls sideris ^iAi (ollae) appellali, scf. /c/f/^r stellae G , T cX V Drnconis Vnlersucliungen iiher den Ursprung und die Bedcutung der Sternnanicn p. 40 ct ita vulgus allud sldus , cjnod fs!»-'! -m*^^ nomenhabet, appcUant iliid. p. 67, »\v^' uumcrus multus , coetus homlnum 5 i3.iJi^! iiiLj pars niontls , quae tertlo oUae suslcntaculo inservit , propr. fulciuientum tcrtium lebetls: < >« !;--e J-ii! F. i. 1)«. (/. J_o! <7 Jo! n.u. iJiji (< o;//. J-o!) Radicalis, firnuis, CDiislniis, cgi-egia slirpe progiinliis fiiil ; 2)Ilndii'es cgil , ccjiil. II ]''irnuun el origiiie Insigneni csse dlxJt, niiiltns pos.>^c(lil roljegilve opes f.
PAGE 36

^l 14 ^N^I ficavit (^regnum') c. a. r , restibus egregiis omavit c. a. /»., beneficio afiecit c. a. p. V Pro radicali, nobili habiiil, r.idices egit , collegit opes c. a., res collecla {'iiJt, magnus cvasit , semet ul maguus gessit , fodlt puteum. jlSi Gloria, nobllitas. i\ Pl. ijij? Radix, origo, stirps, disnltas, gloria, commeatus, cibus , apparatus , it. iil a .. 1 ..j 1 uteusilia (domus), UxJlj! ^ \i:^.^^ bouam nostram fauiam minuerc fituduit. o e j}ro qj;^ Statuae , idola. G i G o t K-oi Pl. ^i Arboretum densuin ex arboribus f^^ constans. ^^jAjl Radicalis , firraus , slabilis , praestans orlgine. "? Gc,EG,Lj ) F. o. 71. a. _Li\ , 3.0! Detullt ad iudlcem (rem) , male lociitiis fuit , susurravit c. i-j t'c/ j>£ r. , c. <—> vel J^ Pcl OwLc p. T? . G oE G, , /Ji] /"'" (^^i J^. '• "• «^. i_5^' , ''^}^\ Detulif, malefactum retiillt apud aliquem c. v-j r. et iXic p. 5oi Lapis. s S E j^i Delator , obtrectator , susurro. I , jgjiw» Adversarius. ^Jofc/o Qui multo ingesto cibo silit, uec silim sedare potesl. G ,160.X1 Dclalio , obtrectatlo. „) 1) /^. o. ". a. -^.A^i Arsit , flagravit ; 2) F. 0. i. n. a ^ Se ^ ' _i Ciicurrit (striithiocaineliis mas), celeravit gradum ; 3) ,;^^i F. a. i. o. rf^o ^f «co>-'o Amaram , salsain G , i fecit (aquam) c. a. r. ; 4) F. 0. n. a. ~_fc^t Salsa, subSe amara fuit aqua ; 5) n.a. _i Ad imprululatem du-^ fult ; , £ 6) <*>>' Impetum fecit iu hostem. II n. a. ,tt^f^u SE, 5E, Acceiidit c. a , salsam reddidit (aquam). V — Li" et rf^tj' Acceusus fuit , arsit. \HI Acceusus fuit , orsit (dies), Dssit. Gs E G , ii>J /V. ~L>t Aestus , iiiQaimnatio , confiisio , tnmultus. ^ ' — L>i Salsa , omara (aqun) , Aiior ignis , bcl/i. , e — *>I Valde nrdcus, rutilans, splendcns. s E

PAGE 37

t^ 15 _ ki:»L« MaffOg toniunclim cuin ^ v>1-j , Sc\ liiae extreini Orientis , et praec. ilii , qui Sinis a.fet p-L:^! \'elmn. o " OOkl \ ox proliibciilis vel repelieutis cauicliiui. «A>t Robusta et compacta corpore {cainelu ; de caniclo niart non dicilur') , lirmus (^clypeus). 0^\ S Robustmn elTecit et i. q. iJcs-j? c. a. G, , 0>c>l Foruix firmae compagiuis et struclurae. c s s , ^^ O^yA Firmum atdificium. acX>j-« Firma dorso. ^ ' " , o JiX:^) pro ^O^», vide O^j. '^ c ^'c GoE G,, •s^ l /\ 0. /. n. a. ->^ f/ Sj''-^^ Mercedem dedil , rependit c. a. p. et ^^ r. ; 2) «. a. j>\ Couduxit, mercede condaxit (servum) ; 3) ^lercenarius lactus est , meruit ; Go £ 4) F. o. 77. a. ->S Mercede locavit c. a. p. el c. a. r. et GoIG,e G >J V pretii ; 5) F. o. i. n. a. ^->t 7 i^-r"' , jj^' Couvaluit (os 1'ractum), integritati restitutum liiit ; 6) ->' !H>J^ 3Iorte amisit filium, »0"i.! ^ ,>i Morte anilsit > > , o , i ' o , , filios ; 7) 8^ CJ->! iJcerata fuit mauus (ojO). , 5 s ' G , i II ->! Laleres coxit («/' -r*0'^^ Mercedcm opcris vel rei persolvit, couduxit , luercede elocavit , flc mcrcede coutraxil et pactiis fuit c. a. p. el ^^ vel ,3 '"• TV J>\\ pro f/uo Vulgus ->S dicit Loca\it, elocavil, repcndit c. a. r. et p. , uicrctricium fecil argento (inulicr), , oS mercede coiiduxit alif)iiciii c. a. p.^ pro -^^ ' iii os vei in ppctus illi adegit (liaslain) c. d. a. , ijitcgritaH restitnil (o.5 fracluin). \JJl^"ol f / ->"0l 3Icrccdciii mcrnil , acccpii, incrcede condiiclus iiiit , mercedem peliit, clceinosjnam largiliis fiiil. \ Mercede conduxil •J> f '• « /'. et 1—1 1,7 ^ju. prilii^ Lalcics ccxil {uh -=-1). ,£ J i G^ . ^ -i Pl. )y>-\ , j^^ fllerces, praeuiiiun, spousalitium, donmu , fama boua. -\ el — >-^ '5 O^-^^ ;3 JS , J )y^^' ^^o -Jj^' • o^-T^' ' O-J-T^' ' o.Jr Aruh. liiiguuin Iranslata Lateres coctiles. \ voxVers. 5 .j>-i Pl. -s-i Pretium, quo aliquid couducium , merces, auctoramcutiun. -jJ>-i Merceuarius, i<6 S.^^\ -a:»»'^! Mcrcenarius, qui pliu-iljus »iuuil operam tribuit, ul tluctor etc, o^LiS^i j*f>-i\ Blercenarius, qui uui lantum addictus et cui avictoramcntum lianc ob causam cst, sive opus faciat, sivenon faciat, ut pastor gregis. G s ,,«,,£ ,'>j5-i Pl. _vs>-'_s.i , '-),:5-'->l Tectum (apud Sj riue et Uidjaiue incolus'). » j^i Merces , pretiuni. I ^-*^i Consuetudo. et 1^.^ -A id. jjS>-Lt> Yas ex rubra lerra coiifectiun Chrest. do Sacy T. J. p. 192. X Incurvato capite vel corpore recubuit obllquius in cervicali, non autem dorso imiixus fuit. ^JoL^) Coss^-pium arboremn et it. rubrum. Forsh. Flor. p. cxvi. (joL:>.i Coll. vulg. (joL>ui (yox peregrina') Pruna nigia seu I>iuiia:,ccna, Damasci appellatur A»3«, quia pruua (ijo'u>i) in Syria appeiiatur ~_y-> ct arbor , qni aiioqui iKiiiiinatur -4>>, ilji nominatur Usi.J» et (jiii appeliatur ^Jv«J (piru.>), ibi iKjiniuatnr (_vL>i , mainm Armcnia«•um , p)Tiini (Jn diulecto Syriuca). L\,A/oL>i Ilccoctiini priinorum , iusculiim pruuaceuih. fov >fu:j 01'es incrcpunlur. ful. *->Lj pro > , o . ASw) Hcne, iiiiino, maxiiiie. Ij hoc i/uidem in ufjirnttiiiofu nie/ius dicilur ijuum *ju ; in responsioiu i ero j*«J prur fi riiiduin : ila ul posl ciusinoili rcrhu ^_aJ^>-Vj >_j»-<~ o-o' iliculiir y>-\ ; ud »_Api-Xjt respondeulur j..rj.

PAGE 38

,\o.t 16 V'«v | 1) Termmura posuit ; 2) F. o. i. Ligavlt, detuiult, rellmiit , iinpeJivit c. a. p. ; S) Remoratns lUit , stitit : 4) F. 0. i. Extltavlt , provocavit iii aliquem inalum c. o E a. r. el ^_>' F. i. n. a. ,}-s>-\ 1) Jlale liabuit ex dolore colli ; 9) F. a. Dlstalit, moram traxit; IQ) Fut. Jo>-'i_; pro (}->fcj. II Sleilicalus fuit dolorem colli c. a. Pt "• o^^ir^'^ distulit, tempus concessit c. a. p. •, praescripsit tempus cerlmn c. a. p. et j, r. et ^ tenip., congregavit , collcgit. III 3Ioram iiiiccit, impedivit, detiuuit. IV Bledicatus fiiit allcui colli dolorcm c. a. p. c VFactumest agmen boum sylvestriuin («6 i}-?"')) pervenit ad praestitutum tennimun, collccta et congregata fulf (anuo) , couvcnit in unuin (populus) , cou[lux:it, petiit spatiiuu temporis , rogavit, ut mora coucederetur c. a. p. et 3 r. et c^ temp. X Dloram petiit ah aliquo c. a. p. 9 0« ^^A Agmen boum S}"lvc5trium , popnli, iuiputatio criininis. OcS oE, -oe ,,cE ,-oS Jj>-! Causa , grafia, eVJb>-"!i , e5Ub-i q^ , viU>! , ui^L>.5 q^. 5 S £ 3 6 tua causa , propter te , q' J^! q^» propterea quod. J^? Dolor iu coUo , VI. 0«>-i agmen boum s} Ivcstrimn c* sa^pius aliorum animalimn aginfn. Jk»-! VI. 0->' Spafium temporis , tempus praennitum, tempus , quo debita soIvenJa smit, c. artic. termiuus vitae , inors , J'i->^i Fafa extrema. J*>1 Spatium tcinporis concedens , moram trnheiis , revertens, c. arlic. vita futiira , sempiterua. ^J>\ pro i}ol Ilupicaper , sec. nonnullos i. q. Vers. q>_*j . e o t ^•^^ VI. J^i DifTercns, procrasfinans , Ipiifiis, congregatus , lutiim roii2'"ifinn circiim palinam. a1=>-"JI ^ ila fiiliira , ; , > ^ . i_y^w« VI. \.s>-~.A Stngiiiiiii , pistijia. O t « 1 d^y i-! , *-.ji>! |)Arslt, ferbult (dles) ; 2) Iratus fuif , excauduil c. ^J^'-, 3) F. i. Adegit ad iJ, quod , B Ingratum fuit c. a. p. et ^^^ r. b) ^S 1) FastiJivIt ,E (cibimi), pertaesus fuit c. a. r. ; et (*->! F. i.) 2) Miitata, alterata fuit (aqua), conf. ^^jr*'V Ferbuit (dies), acccnsus fuit , arsit (iguis) , excauduit lu aliquem c. G c B *:>! Ardor , ira , Quaevis domus quadrato tecfo obstructa. G,E 0,oE GoiOaiG, G,>^G,,S (V>! Coll. nom. unil. 1n.^>! VI. ^\ , ^\ , -L>l , j.b>-! , oU>! Deusi frutices , arundinetiun , palus, saltus, lustrmn leonis , asylum , muuimentum. , , B j>s>-\ Ingressus fuit armidinefum , confugit illuc. G > i G , , .w *^! VI. [•->! Arx. , sec. al. omnl? domus qiiaJrato tpcto praedita. G , s " -Is"-! Ranac. G j s j»ws-! Ingratus, invlsus , fastiditus. G E (»-*:>-! Ardor , fervor. S ,E ,_4~>-! OuoJ aJ paluJem pertuie' , "^ l Aqua, cuius sapor et color alterati sunt. ,,S -E GcBG,B3>i ^^! F. o. i. et ^j=^\ F. a. n. a. ^! , ^! , o>>! 1) Altcrata fult aqua , inutato sapore el colorc , corrupta fiiit ; 2) rr?"' Contudit (pannos) ita uti fullones et lotores facere soleut. G, o E _ _ • XJcs»! Gena, praesertlm superior ai; proiiiiiiciitiiir iiialac pnrs ociilis et fcmporibus proxima. G >E .._»>! ^Vlteratus colore ac sapore. G,s 0,,o Q , , t > |,E '^s>-\ , i-CJLi-o! , ioL>\j! VI. ^-o>-L^! Lagcna , crater , urceiis, InJria, vas lapIJeum iustar pelvls , In quo Javaii tur vesfcs. G , i ._2A^ TuJcs , iigniiin, qiio fiilloivs vcl lotores contiindunt vestcs. H. «N.! pro 8j^5 Vlur. nominis *<>•. :>' 2e »e I F. o. n. a. „' Tiissivit. II <;-=>! pro ^=-^ Ilfciprocavit itdiiiiin Ali fiissienJo.

PAGE 39

JiJfi (Jta scripta vox in Kam.Cal.') Multiua Lllxit p.L>l u. e i I t T -l>t propr. Ardor mternus pectoris, ut homo ^l yJ» aicat e^ tum Aegritudo moeroris , ira, excaudescentia, sltis. if-iP^\ et c. « idcm^ 5 o 1^,1^1 Unitas. 0»6 0.— O.oi 0^_=»t P/. 0L_c»t , q1(>._s»I (//OC p/«r&$ pluralem vocis O^S'^ esse f^iatuunl') , Q.O>:>t Uuus, aliqiils , uuicus, vjLs-^it Nmneri ab mio usque ad decem , ^^.l\j> ji Joi QjvA£>^t Ootj , ^'^'iit t , imus imorum , iucomparabilis (Jioc pro summa laude) , 0>s>-j] j«j et tX>"it dies Solis, LX>"^t j^tXs-t res iucomparabilis, iuo gens , iuusitata , t ^yo Le haud quisquam est. ^Ls»! et S\s>\ ^iL=>t Sigillatim , ad unum onmes. In nu3-5 s -> meris forma ijLxi adJiihelur usqiie ad cLj. ; rarissime et apud poetas usque ad XJi^ dccem; cacteium apud poetas et haec forma in usu est pro numeris cardinalibus, imus , duo elo. sB ,.. , ^i \\s»t Uuum esse dixit , Sj.wJtii iAs»i dtcem fac imdeclui et ^2»AAJijt vXs>i duo fac uuum. V Uuifus, separeitus , . .1 , , s fuit. VIII iA;S^;ot et iX5\ji Unitus fult , iu unum coa & s luit , rix diiobus uuus factiis est (gcneratim hoc diiitur). X Uuicus, sohis fuit, sf-paratus fiiil , auimum addixlt , oporam dedit c. v-j. tXj>tf)ro \\^ Foedus icit, vidif, obserraTit. X «.i iA>-Lx*«t Lo Nescivit. 06 ,E o-. ii^-KV-^-^i Uuilas, J^i iovA^t Uultas, cui niultitudo coutrariauon esf, HyjCIt iy.^-^' Uuilas, qua coutiuftur uudliliulo einsd. geucris (Pluralis), ^^*«ji iV.iAi&'t hoc est in noniinihus IMuralis ex allo IMiirah lorinalus. tiLakl !>ro o^t /'. q. j!^. ,-y^ ^<'• O-f"/. (jy^i) Iratns fuil , odio hubuil c. ^lc. p. III Oflil , iiiiiuicitiam exerciiit c. a. c, o . XA>i /V. j^y>i Odiuin vpfiis , irn. [ Irs. f tnil^ari u.su pro .w*-o. Tont. I. 17 J^l ^^^f pro gJ^t r/ Ah, heu I j.1)\ vid. J> i . t Vox camelum impellentis ut genua Jlectat. vid. .^\ pro ~.\ Frater. Ss ii Sordes. ^s G .. £ 'dJ^^^pA lusculum exlarlna, quod admixta aliqua parte but) ri vel olei sorbeut. L:k.l LlI Vox , qua ovis advocatur. G o J^ v^j^y^) Soror vid. j^-t. V^^I^LljuuiO Is qui caput demittit , hmuills est ob morbuin (yel hoc rectius pcr O scriljilur'). -^£ Gc,SG,£.»> > .0 .» ^s^] F. 0. n. a. tXi>i , ^L^Lj (Impcrat. lXJ» , f / OlX>1 /;/jir/m/ enunciant Achatto , pauci Achadsto) Cepil , ac**plt, sumslt c. a. r. vel^r. et^p. , v-^'^'' *-**^ "^' Mlratus est, Admisit sententiam alius consentieus (-. v ''• • > o . ^ • In sens. Gramm. derivavit, j-A--**Jt iU* L\>t sc. sJiit iyflixit eum iter , occupavit aliqucm mocror c. q-o p. , . . .jeji Kn^ *j LXj>t IIoc agcudi modo usus est cmn .... De Sacy Chr. Arah. T. II adnot. p. 257 ed.alt., Arripuit, corripuit, ah aliqiio accepil, cUdicit c. ^ p. , vX>t >-Lc Audivit ex eo praec. traditlones de Muhanuucde, luvasit , occupavit , iutercepit c. a. r. et ^_^ p. , locum occupavll conlra aliqucm c. a. I. ct ^^^ p. , L^.t=>.j ^XiDcvlrgiuavit ram Millc noct. et una , Fripuit aliquid alicui c. a. r. et J p. , Caplivum duxit, coutiuuit , couiprcluMidlt c. a. et acccpit adborlnlionem, eique satisittit c ^ r. , Oftjjpavil rcs aliqucm c. ^y» p. , LX-=»t \_. Ji j ». -^i Vinuiii ruiu occupavit, viin habuit iu euui, e5Uc iX=> Audi, quod difO el removc (hibilaliom iii. iju sj^ v>3-t Coutuiit iu < luu bcuericium, »j(-X> «-Xp-1 tiinuit tiivil sibi , nSlii 8i\i>t INiilUia urgct , ut vcutn iii hvct, /•LiAii f-fX^ tXi-i |'\i((bis rtiiu oo pcpi^if, rroini,'sis datis aliquem coiislriiixil c. ^j^s^ p. , ct ila cIHpl . t ^,4r^\ ^j^ t .i\=»i .sc. y^\ vcl cXi*3i . ^jili^ii , Ar>! >-<,B>.o«. >.. o6 .. sJci-l , bJu>1 i(Ai>.i (scd sAi-l ucmiiuUi rcpr(
PAGE 40

m>-j>L> Siinilem ac illc iiiBritiiit vitno rafionein iisa dcm moribns praedilus , * j_;^Lj A-J»? Cavit sibi ; 2) Coppit , instituit c. <— • vel ^ r. vel <\ fiif. ; 3) Couiendit , abivit, tetrndit; 4) Dtixit (via) per arcnas c. ^\ Duxit via ab tino loco ad altcruin cuinl.^-yA et ^ ultcr.\ 5) Circiunciilit, pprmarpiips totoiidit, Sjjtii ^^ lXj>^ • . * 5 -* Detoudit ei capillos. 1) OJ>\ n. a. >>j>i 1) Ks nimia lactis copia vel eius vitio gravitatein stomachi perce.> « . > i pil ; 2) Opblhalmia cnrreptus fnit. ()kXi»! n. a. sO^I Acidiun fuit lac. U Ccpit, corripiiit , n. a. iX<3-j' Eilecit, ut acesccn t la. . III n. a. sAJ»Jfc/c C^ '•4'. dicii. l\j>Ij) Ob delictiuu aJiq. pimivit c. a. fi. cl i-j criin. ct c. d. a., reprehendit, culpavit c.a.p. et^vcl ^J>s. r. VIII tXjS^^i et \\^J\ (pro f/uo quidam Arahes dicunt lX^va*-! ut refert Almobarrett) Cepit , sumsit, elfgit, adicivit c. a. . U|j3> tX^j! Ludibrio hnbuit , Cooptavit , comparavit sibi c. a. , fecit , coufccit , paravit (cibum) c. a. , coepit, iucepit, adortns fuit in pugna^ couilixit c. ^j, se vicissijn tvperunt, alir]uam rcm proalicjua jiabuit, acceplt c. d. a. X Demisit caput prae lippitudlne aut dolore ; ^^.XimS (jjuod nonnulli pro tX:> j1 , alii pro Ok^XjmS dictiim csst volunt'^ Adscivit sibi , occupavit (tcrrfuu) c. a, , Dc.sperans , Dci voluulati sesubmibit, nil remedii quaerens. I roena , mores , |»-?i>3-! cXj« j Imitabor eoriun ageudi ratioiicm, lXj»"^! ^y>^ .Slationcs Iimac, vcl aslra, quibii.-i lapldantur ii , (pil furautur scrmoues coclestes. \Xi>\ nom. Caplio , Signum lateri cameli iniislum , rjiuim B pro eo morbuin limtnt. Oss>\ Ex oculis laboran.^, lippiis homo. >X->! Lippitudo. tVi»! ^lagis tencus , Lo^j >A>i Nimia Icnilatc utcu.s. <-X>i riuguescere et annosus fieri incipicns (camcluii). ?, ' -, *? '* , -e «^wi^! Pl. i\5»! (///// ab O-i»! riuralcin cssc vo/unl) Aijua ex fliixu iii locn aIi(|iio dctenta, slagnum, pisrina, tcrrn. (jiiaiii fjiiis pro sc vcl principe occupat. r, c, £ iikX^I Techiia subtilior , phillrum , fascinum amulctiim v( I conchae nut morgaritae , (jiiibiis miilicrcs alliccrc ad srsludrul >iro.>, /'/•oi'. /ofi///o .LJt ikXi»* uiwVJij .oU fu/i 18 jcJ utuntur paulo /tost preces vif<:pertiiu2s . ijuod f>essbnum temjius ad ij^nem incendcndum ducunt. P .B ^\i^! F. 3 Captivus , seuex peregriuus. G •.. !>tX>! Iligor , morbus , (jiio rigldum fit corput. -'-.. r* ;JoL>! Stagimm, piscina. 0, , 9 >i ix3L>! P/. v>3-i Pisciua, Ausa, qua teuetur clvpeus cos riaceus, terra, quaiu in usum tuum aliqiiis admiuistrat, feudum , tcrra , (jiiam priuceps alicui nou douo , sed tn nsmu dedit. iAxj»lj Fasciuum, noxa cx maligui oculi adspectu, philtnun. iA;>wc P/. iXi>!w« Id, quo quid capitur, Locus, ubl qiud capitur, vcl undc smnltur , lustrumentiun , quo nllquid perficitur. LX^uys Is , qiii dcinlttit caput ob dolorein queudam vel lippitudiuem , hiunili» , submissus , longus (capiUus). Q .«o > L\i»'JCw^ idem. 9 oB xX=>' . t , % > } a -ik.) Postcrior ^ postremus , sy>L «Jou Veudidi illud cum mora solvendi. > i . > t .» I ji»! Postremiun , posterior , postlca pars , !_ji>i et y>I vw» o >i Pone , a tergo , \y>\ lu fme. >,..., ) , i loiO.o» j=>] P/. irr. y>i form. c.omf>ar. fem. (^->i et Sfji>! Aiter, ' r * ° ,--° * alius , (__cp»"b! altcra , aetcrna vita, Pl. ji>\ , oLp»! PoI o , i stremac et idtiuiae parles. Deminut. ^^j.^^\. ii. »Jjtii "^ ..j_»>Ii (C;-i"i ve/ oK*.'"' ^S_r^^ Nmiqnain id faciam , (.=/>' »yu\ Is, qui in postremis eius est, .iji Apocop. ct caetcra , ^_5y>!j ii.lj Uua et altera vice. ..ji»i F.i Postremus , extremus , abseus, latcus , postcrior pars, QAjyo -5»i ct rj*^y ^j^^ Secuudavice, j>i ^^jc Ad uiiiun omues , »ji»"i! P/. j-^^ Suprema vila , tcmpiis °-. -' novissimum, it. ^^\ Id, qiiod clrcmndnt cxlcriorcin oouli nii;;iiliim, it. j>-\ et »_p»i Id , quod iu sella cainelina opposilum est nuteriori eius parli, Qij>"ii Ex coslis sporiia .siiiit diiae costae, quae proxiinne liimbis suut , j/oj| jS»! Iii fiiic , dcuique , iUMw! ji-!^! ij Auiio exeuule , ji»l ^ ji*j! Acarnar noincn stcllac «, quamArabes et (*
PAGE 41

J^ 19 jS»! II Insedit postlcae parti equi elc. , vel sollae, Distulit, retardarit , retromausit , retro reliqiiit c. a. , posteriorein fccit, posterior fuit. lU Postposnit, Jistulit, reiccit (". «., Pressit arino. V Fluctuavit sella iii Jorso , quod firjniter adstricta non erat , retromansit c. f-yc. , lardavit , cimctatus fuit, retardatus fuit, recessit. X Retromansit, tardavit, defecit, retrocessit, retroivit. Bj3-i , 3y>L In fme. ey>i In fine. c E j*^i F.i Posterior, postremus, ^jfP*^ lufme, tandem, Qi^.Ai>"!5'i Duo ossa in corpore limnano , quae sequuntur duo coxae ossa. 6 oi o,.i I oi oiy>5 poet. pro o!.jji>i Pl. ah t^j>-\ Diw. Iludeil. e o£ £ oJ j_?p»i Postremus , L^ji-i lu fme. ' a a (^y>i id. , L^y>i In fme. -B ' ' 5 ^jS»i /J. , Ljy>i Li fiue. e , c4 (_55y>i Ad alteram vitam pcrliuens. J>[y> Id quod in sella cameliua oppositum est nnteriori eiii.s parti. ji^ Posterior pars (oculi , temporibus proxima'). c' ^L^s-v" Palma, cuius fructus usque ad fmcm Iiiemis et usque ad tempus maturitalis remaiieut. > jj^Lxi Ptrs. jj.:S^^ Caupona , tabcrna viuaria , consossu.s ijnprol)Orum. J^^ Seriore aetate viveus (Jiisloricus'). j>iy> Id quod iii sella camellna opposituin esl autcrioi-i eiii G. e parli (t7 _p>^), /7. circiuuduns (oculi) exlcriorem uiiguJuu: Ajitcrior pars capili^. 0, t> ^ji>y> id. (scd lioc rrprnliulur a iKinnullis). 9 •w 3»Lii VcAci ({ cuiida n/ui. ^j<>»^ (rurioris usus) Jd , (jiiod ia scllii (iiiiKliiiii opiKisiliun cil iiiilcriori cius parli. ,. r / .Jk-s I r.iiini spccics slriuli \ Dual. ^-^^ys^S .^ apnd nonnulios Arahum ^^j^\ ^PI. Qj^i , 5L=>i (AiV plural. viluperalur in scholiis ad ,^ GoE G, o 3 ) i G , ot Motenahh.), 'i\s>-\ , bjj>i , B»3>i ,_j3-i , q^j^' (/'OC potius G s 3 i 6 «3 de ainicis') , b«.i>i Frater jiermajuis , fraierno amore iuuctus , socius, amicu.?, similis , ry^ li^ '->! '^ /. e. {jmI y>J ^ij_^ Non tibi est frater. Jlaec vox cum sequente nomine praeserlim apud poetas coniungilur , ut talia duo vocabula adieclivi loco posita sint. Exempli gratia *c>{ Kai frater fiduciae z. e. fiducia digims , iviAC j3-5 Frater paiipertatis /. e. pauper , .U.«-_»3»i Frater itineris /. e. is, qui semper iu itmere versatur , j*^\ ^iA Frater boni /. e. mahis, malum , Ojli _j3>i Somiuis , j./i^j_fci-i Hyaena, u-AJ.Aii j.i u5_»3»i vel i}..';!''! j»i Provcrhial. locutio , qua dubitatur : nimi frater tuus Jiic est an lupus ? .^ ^pA vel (VA.»j_j,5-l IJecrita , Tamiinila//a/««,9. p. 284. \Ja id. _^i id. S jE y>\ Id. 'S Gs>4»o,B »o,B L=>i F. 0. pro quo et Lj>5 n. a. «j_i>i (o^.j>i et u>s_A_=>i) Frater, amicus fuit , fratrem se alicui praebuit (non bcne dicitur c. a. p. pro Dativo). III L>1 pro quo vulgus et l3-i^ n. a. 'iL>i , SLs»» , s.'Li>i , BjLs-j , ijL>iy) Frater fa3 ' £i ' ctus fuit , amicitiam contraxit , coliiit c. a. , amlciliam excitavit , lirmavit inter duos c. qaj , conveuit , idoueus fuit c. a. et c. 0. V Se tanqiiam fratrem gcssit, fratrein vel amicum cepit , pro eo cooptavit c. a. , frati-eni vel amicmn praebuil , tliligenli studlo et opera curavil, proposuit j iutendit c. a. , La^ vi>.Ai»lj /. q. La.^; cioj^ . VI Fratres et amici iuter se iuvlcem fuerunl. Goi -_ot G--S <^i/J>\ pro 'iyiA Pl. o[j.5>i Soror, nmica, similis u/ ic*^' L.j.Xi»i pro L^ii/o (^*^^ , ikvr*« Lc>i Duo sidera uota, quae iii Iranstris iiavls secimda magiritudiiie conspicua fulgeni. 'iw>! l^-atcruilas , amicilia , nmor. e S oi , ,Ji5>i Sororius. 2 ,E ^_5_j^i I''ral('riiii.-fVi -^ ' eL siiii MiiJila, uli siiu'1'i.si lidiilu in ulrm/uf Pl, jj:.L>l (.,fi>'^i) el LiL>-l T^lgniim puiiiii iiisi^rliiin , rni (olligntiir iumeiituin, funis , (niiis (luiie cxtK^inilalcs la|iidl >(>! Iinculii coliigatar in tcrrani doriguiiliir , reliquu < 2

PAGE 42

cr=" i.1 20 vj.il pars pxlra tcrrain tauqiiain laqueolus est, quo ooustrictuui loco tenetiir iumeutum , locus ubi alJigatur iiunenliim, Vintuliiin arctius cognatiouis d neccssitudiuLs, clientela, /V. ^j»!.! Necessitudincs. sc '^. f->l n. a. iCxi>'j' Paravit iumenfo auuulmn , laqueum vel siinile quid et colllgavit, locuin paravit (^equo) iibi alligari posset , pndicain iuietit (iumeuto) r. 0. ,) \'x.'Ov Caput viperiiuun. o .t ,-E ^n| /. c/. u\j Dua/. ^.j'j>( , ^-jlr?^' 3Ianus. ^l f". a. i. 0. 1) n. o. «ii SuperVeuit , iucidit ; 2) Oppressit c. a. p. ; S) Vagatus f uit per terram <-. j ; 4) Extendit Se remt. a.; 5) F. o. n. a. 0>! I^arrituin .< P/. viioi llobur , victoria , adversltas , iufortimium , grave * discriiueu, res stupeuda, uegotimn diiTicile, res nefauda. e oi F. 5 tanq. adiccl. Graris, sliippiidus ut o! ^^ Res gravis. Gi «>! Potentia , robur , vis , victoria , et in dial. Uudseil. pro O. Amor. o! Robiir, victoria. ,E Olvi! rotentia . robur , vis , vlctoria. Oi.>! , t>Io! /. y. fjM^J^\ Cliaiuacleoii albus vel plaiifa hulc 6 simillima. 8o! P/. ooi 7. f/. o!. o « «AjOi (coniuiigilur cum Xi«) Durus, pravi.», dillicllis, ndversa fortuua. >Aj«>1 Vociferalio B..^' Constaiilia, (irmilas inciitis , grQvilas. --| 3oB -t ^ , oe (_j^l /^. I. n. a. i-j.>! (v-*' '" ticim. Cal.) I"lpuliuu iustruxif , n. a. wJ>>i invitavit adepiUum, coiivivio excepit. 11 Ad oonviviuin t vocavit ca.p. Wn.a. ujiLXji Invitavil ad epuluin c.a.p. ~ wi^! Qiii ad epuliun invitat , convivator. C,e< iuOl Cihus , ad qucm quis iuvitatur. ,.t, .yt. ' -rX_K>L« (•/ l\_jJ>L^ Pl. «— J>wo Jdcm. <— oi n. o. vO^ Hiunauitate, moriim et docf riuae elegautia polluit. n Benis moribus et litteris irabuit, discipliua erudivit, aliquem aliijuid docuit c. a.p. et^r., castigavit spec. verG , s. berlbus. IV n. a. wi^Xii lustitla implevit regionem, administratione iustitiae bene constitutam reddidit. V Bonos mores et litteras edoctus fuit, Aiiixch alic/uiJ ab aliquo c. ^-^ p. ct *-i r. X Bouos mores et litteras eiegautiores didicit. Goi >^! Res miranda, stupeuda. G-E G .~^ V— >J)i P/. iwiio! Omnlum rerum scieutla , qua Q vitiis onuiis gcueris cavere possumus , vel omne id , quod scitu homiui opus est ad suo statui convenieuter agendum, vO' jcLiJi Eae res , quarum scieutla poeta instructus esse debet, viAitfNli v— >iv>i Scleutia , quae nos conditiones et Irges docet, quas in rebus investigandls sequi debemu», ^XslaJi v—iOi Stafiis iudicis , quo ad sumiuam iustitiam omiiibus exerceudam iinpellitur, Humaultas, elegantia morum et doctrinae , agllltas , gratla in accipiendo vel sumeudo , Litterae humauiores. G * ot iLi^\ Res miranda , stupenda. G S .'i ^^Oi F.'i Pl. *iJv>i Hmnauus , elegaiitlore dotlruia instnictiis , liberaliter educatus. iLoJ>! I. (/. v_jOi , jiAiOjl («^jJi* Litterae elegantiore». G.E» v_j.>^ Maglster puerorum. ^C>\ Schocnauthus. Duplc.r est species (jrjl^-ti et ^^^ , quarum prior praeslat , .Iviccnna lext. ylr. Ltljr. II. p. 127. Sprengel /list. rci /lerhar. p. 246_j*~>oi (ideni esse videtur ac proxime praecedcns, t/uod scriplionc mc/ius) Cacalia oJora Forsk. F/ora p. rxix. •lil Maiestas, celsitudo (vo.r jyeregrina , qua a/loquuntur princi/ies). J" # , •-•-5 0\ F. a. n. a. .J)! Ileruia laboravit. i.tf. Ooi .Oi! P/. y^S Herulosus, cuius perilouaemu ruptum est etcuius intcstiiium cadit iuscrotum aut culus fautuuunodo sLnlstrmn latus ruptum esf , aul cui taiitum in uno tesliculoruin ,oS o > ruptiira cst, 'L«ii l\**i^ T(sliculus iiiagnus sine ruptiira. G-ci ij,^! Hernia tain lcslicidaris , w , ! ^yl-« P/. ^.^U /. n. ,oii jJJl— < /. q. y Jlvil ^fcinbrum gpuitalc , pcnis . auris.

PAGE 43

Jol 21 yi Jiil Dolor colli, Lac CTassimi valde acidain (XJol Pars lactis talis) , Res , de qua oritur rixa , res , quam aliquis alteri jrrortandam iniponit el sub qua contracto corpore iucedit. 3o>T 1) F. i, Sanatum luit et bene liabuit lapsa cscliara (m//nus) ; 2) F. a. Motitavit lac butyri eliciendi ergo •, 3) EixatU3 fuit de re gestanda gravius onustus , coutracto corpore et gradu iucessit ob magiium eius onus c. a. r. m^] F. 0. i. n. a. ^\ (et ooniunctio , familiaritas , concordia) 1) lunxit , addidit rem rei c. a. p. et <-> r. ; 2) Obsoiiium dedit iis c. a. p. , obsouiimi addidit pani c. a. pama , condimentmn addidit c:iho c. a. ; 8) Amore iunxit , pacem fecit inter ... c. ^^j-*-J 5 4) Antistes eormn fuit c. a. p. III Amicitia imictus fuit , pro antistite , duce fuit. IV Pacem fecit inter c. ^-y*^ , coucors fuit , familiaritate iuuctus fuit , obsonio iustruxit , condivit (panem) vid. <»!>>! c. a. VIIl Iimctus f uit c. Vj lignum aquam iu se recej-.it, pro oLsouio liiit, obsonium fecit. X Petirit obsonium ab aliquo c. d. a. l^i Antistes. Cot ^\ Obsonimn, condunentmn cibi, Quod quis sibi imitandum smnit, exemplar , antistes , Pellis , coriam. Ji^\ Pl. j«Oi , *lol , 'm^\ Obsonium, quicquid paui additur iu oondunentum, condimentmn, dux, antistes, couseutifus. S ,(>t X-*>! Antistes. S,oi iLoOt Coimnixlio , conuuictio , propiuqiiitas , nfcessitudo, munus , dux, Qulistcs, res qua quis ad rem pervenit. C,-E !U0! id. E »j^\ Clbus condimento mixtus. , £ G-E >E 0,ot j»it /''. a. n. u. ^\ , *0t //. a. *»J>1 Colore fusco pvaoditus fuit , rubrum liuxit. »,E > -E »,— («>! Pl. ^\^\ (raruni pro ^\) Adam , liomo. o,r ^\ Utres corlacei , Homiuis culls, sopulcrmn , supcrficlcs lerraf , dacfylus praestaus , suavior , , ^o! Iji^ Cloriam nieain dlminuerunt. ...... Got ,oi ,oE 0..O* Oaf pil P/. |Ol ,^^Uo>!/e/«. *uo! rar/tts «/ ioLoOl /V. ^\ I'usciis , olivaslrus , Adam , candidus (camclus). C.ot «tAi! Color fuscus (in homine) , candor , nlbcdo clnra (in canwJis), color nigro vcl albo colore mixliis (mdortadi). 'eJ>^\ Cutis , interior et mollior cntis , quae operit camem, cutis externa pilis tecta , cutis exterior capitis , interior pars terrae , ^j^! &-«o! Ij^ v;>JLsc> Quendam ieci tanquam columen gentis uieae. E j*jO>! Totus (dies) , uitor (dici) , inititmi temporis .-inlc G>* nieridiem , Origo , dlguitas Lominis , PL ^\ Superficie» ji G ,~ G, ~tcrrae et coeli apparens, Pl. p>! , (»lo! , iOoOt cutis laciei, pellis , corlum , praccip. magna pcllis , ^.^\ f^\ ' c. , ci G,E __ }f^J\ j^\ , Pl. |.o! Terra, ^S% u;*-o Domus terra exstructa sec. al. tciitoriimi vel domus sutoris. ,,E qLoOI Arbor quaedam , putredo s. mucor nigi joans inficicns raedullam palmae. G ,oi q'>/c.>! Candidi coloris (dorcas). r»!ol Coriarius. G, , £ , E iC/o!L\jl P/ *J.OLji Tcrra dura lapidibus oaifns. s fjr^'^^ Ilomo. > -E jtjOwj! SupciTicIes tcrrae. G,£> Go G,i> G J, ^j^ F. S nempc r^^^ f-iy^ J^i ^ i"" 'liiil-is , prudeus , expertus. (»5i>L« nenipe ^xj<>Le ti^iUjio! BIo apud te excusavi. 5 ., c J r,. .%iyO pro iy>y> Prcvls vir. \3 > O , jj»Owo pro Q.^^yi Ikcvis , curtus , vifio dimiuufi.e paalis laborans. :<»>| Dillgputia iu pcrngcudis gentis ncgoHis. ^% fsif F. o. l)Iuvit, opeui tnlit <;. u. p. el ^Jis^ r. , \iril.m S>i au>tit, vlrlbns polhiil ; 2) n. u. »,01 Matiiruil, ad nt;itiiritatcm pcrvcnit •, 3) Inslruuuiitis, apparafu in^lruclus fiiil. GoC parntus fuit (ad ilcr) c. J; 4) » "• >>' In.sUlialus fnif <:. a.p. clc.ip. \ 6)Instru\if, indiiit. IV lloc ,^! />/<> ^lXx.' Uidjcisi iiuolis proprium csse vult Djctiliarius. Iiail c. a. p. et , acdncliis fnil , parovit .se , accinxit «e ad itcr t. J. V Insfru.vit, paravit se «// 0//71//W t. J^i Cnadiiivit. nuituniii iiniis nilcri pracsfifil opcm. X //<»> ^_cOU*»' pri) ^Jui'»*,! Ilidjasi incolis proprium r,«s«vuli ]>/< ulkirius. Opcin iinploravit <". u. p. cl ^jJ-c r.

PAGE 44

sd] 22 a }>\ c .e c ,.e 8k>! P/. oUv>! lustrumpnfum , apparatus, P/. uteusllia. 6 E ..... (^_^5 Apparafus, Lustruineutuui .t/:;. belllcum, lAJ^.^ 0^X3.' «>-^.oi j^"^' ruravi mp ad hanc rom pcragf ndam , ic"^ ry^ B^sLdrfl (_^v>! compositi smnus aJ preces facieudas. K^Svit Pl. i5^bi Lavacrum. s £> _ » • OjrfO J«^ . Vir armis jjene Instructus et ^j-^ i3»>v (^s/«(! Ilamc*J J'\>cit , ut pervfnlret, perdnxlt c. a. r. et ^\ , feclt opluari c. ^J! , mislt, reddldit, persolvit, Removlt reddendo a se c. qC p. TV {^\ vid. ^v>5 et (^ciAji! luvit, fortis, robiistus, poleusfult, pararlt se (aJ/Vcr) c.o, multus fuit populus ui loco et pabulo abmidavit, divitlne (pecora) (liomini) propter miiltltudlucm molestae erant eumfjue vincebant. V Persolvit c. i3/>. c/Q^r., pcrvenlt (nuntiiis) ud aliq. c. ^J^ p. X Ad y^^ Auxlllnm petlvit c. a. p. et jJlc r. , moiestus fult , cepit , importmie rogavlt allfjucm, ut daret (pecuulain) et accepit ab eo c. d. a. » ^^gOl Vas vel uter parvus vel mediae magnitudiuis , aglils, promtus (7/o/nq), paucus (in opihus)^ amjilus (in vestilms). ^_5v>! Magis solvcus , praestans. ^.ii pro (_c^V. Paucus , amplus , iCjOi_jJv> Ampla et coritra augusta situla (etiam de vcstc). «!o! Solutio, praestatlo , res , (juac persolvitur , ^AXia pW ffUsftJi Hoc cst , tjuod alirjuls prcces , quas simul cum Imamo peragere debebat, statim post peraglt , i\S^S (jiaJJL^! Ea Tcl peractio , quae quidcm fit , scd nou iusto modo, JwcLCl i\Sit\ Ea rel peractlo, (juae sccundiuu maudatum accurate fit cxgr. .si cum Imamo, ut pracseriptum esl lcgc , preces peraglt aliquis. 3l F.cce, slquldem (Stalum praeseiitcni Aj* tL> i3! (3»X5' u! UJuo Dum in hoc statu eram , eccf ^ ''nlt Zaid ; 2) propl^rca quod ; S) quuin tcmporis Goo ,»* «3« c,^ praetcrtli , l)i,:i potcsl lXj; |.ls 3! u5Ua> el ^S (Aj; S) 9-., <> ,p ' ^ 6 e/ »yii iXn 3! , UJi Qniim, si (juando, tempore qiio, ul ' » a o , o iILj'1 ^Juj U3! i. ,f. eUI , ^'j ^.j! , e5!33! ci ii!3i Tinic. -'-«I s s •.-o tempori.'. 3' (/yro iXa.^o> a/7j/J poctas) Tunc , eo tf-mpore , Dicitur quofjric >Aa^»j Eo die , iA-aJJLJ En uoclf', iAaXs^. 61 n. a. 3! .Secuit , amputavit. G > i v>.3i ^iv/. comm. Secans, ncutus. ]-^) 1) Statum pracsentcm ct improvisum indicat ct in senten^ . . , » o, . tia verho carentc ponitur Ecce itt Ou*"ii i3i c>.>jiV-^-iJ Exlvl et ecce leo ad portaiu ; 2) <-[m\m praeiip. tcmporis futuri; scd rt iempus praeteritum sii^nificat ut in his: L-J! L^i-aj! t^ ^i UjLi^J i^i^ !3i QiUiiido vlderuut mercaturam vel lusiun ad lUiun tetenderunt , et post iuramentuin statum praesentcm nt in /lis : .g-i^. !3! J^^i^Pcr noctem quaudo obscura est, L« !3i si quando, tempore quo, !>.>! Bene, Sl ita' est, tuuc , ut ,.,3!. Dc hac vocc confcras Hamas. p. 5. „t>) Multum potavlt viui et quidem frequcntlorc haustu. j-^^] Schoeuauthus male pro ji>C>\ ijuod vide. •1(31 et j!3i Komeu mensls Syrorum sexti, Dlarllo ropoudcutis , ct uomeu mensls Persariun noui. » » o,.^ ,.._jj.j>l ve/ jj_»j.3i jor Pcrs. Ignis colore praedltus, fulviis, nomen florls , qiii liilvo seii anlhraciiio colore mlcat, Iii medio orbiciihim nigriim Iiabcus. De spccie ftoris dissentiunt : Cyclauiiniis , 7'c/ spccies parthcnii, chr^saullicimim , de Sacy Clircst. ylrah. T. III. p. 4585 -> G .i V_5liil '• ) F. i. n. a. J3! 3Icutitus fuit. ^ ti) Beue , Sl ita est tuuc. •l? (.?• G ,~ G >i ,3! Fcm. P/. iM^'^' Aiiris, et auri siiniiis ansa , et q3I ut Coll. anrcs, \_aJlJL! lij! lobi tliio hi siipcriore parte cordis, . T"-'! ,•.3! ala saglttae, ^3! j.i glis fcinlna, »J ic*^' o^*»**^ aversiim mc praebni, obscqui uohil , ^^3! i_iij tL> concupisccns venil , iX«Jtil ^3! alisma, v-*jj*b! q!3I , ^^io! (>LiJi . Jij«ji ^13! cyuoglossuui, i^c^X^-l (jl3i plautago, .L*.j-! ,.,13! herba foliis loiigis, radlcc pastluacae, vesca et iluici, w.aAJ' i)'"^' veiliascum, .Uil qI3I hcrbn, cuiu* spe-

PAGE 45

o ,61 23 cie« duae: altera horteiisis, quae Alsine, ijltera silyestris, fjiiae Wjosotis , f)^ffi^^ ^'»31 Ariun vel Colcas , q^3! ^j««-y»»A)5, ^^'wsii q!v3! Colyledon, lunbilicns Veneris , in Aegjrpto et Syria nomen Semperviri, j^yi:JL) qIi^) Spedes quaed. dulcionun iuHispaiiia Taricli Altmed Alniokri^ v_aJLSw} qIo! Quiliosum ap. Forsk. Flor. p. cxix. esse videtur v_/j5L!l Q^io!) Guapbaliiun orientale. -B Q>3S 1) Aures praebuit, arrexit, obsecutus fuit c. e^ li^, aurem afflixit, ^35 dolore auris affeclus fuit ; 2) «• «• S -~G iS ' q! 3 i , ijiJ i SiguLficavit , praecouizavit pec. indixit BIuliajmnedauis publicae precis boram ; 3) Marcescere coepit (planta). b) ^vii F. a. 1) Admiratione adfectus G oS G-fi G -S G-£ fuit, auscultavit; 2) n.a. ^6! e/ ^3! , ^^i3i , KjiJi Cognovit, scivit c. a. velc.^r.^ captavit (clhi odorem), apG o G .5 petivit illum, c. J ; 3) «• a. o'^! , rj:^'^' (<'^ reperitur futuru/n q|-\^J z// dicunt nonnulli Arahum jUju) rermisit, licdtiun fecit c. S p. et ^ vel ^ r. et c. jut. act. et c. ^\ r. • 4) qOI certiorem fecit aliquem de re c. a, p. et acc. vcl <-> r. U n. a. qJP^j Aurem seu ausam fecit (calceis) <". a. r. , Percussit aurem c. a, p. , n. a, (V.^-' (^'^'^ nonnulli contendunt , i^plj non in usu esse ianquam injinitivum serjue.nlis signijicalionis ; esse potius iMi^! et infinitivum qJi^j pertinere ad significationem aures fecit) Ad publicas prcces convocavit, alta voce praeconizavit c. V—» , repulit ali(juem a potu c. a. p. , Pidlulavit planla., n. a. QJpJ , Sij,niilicavit, certiorem reddidit c. a. p. et s-> r. , mullum iustruxit. IV Certiorem reddidit aliqiiem de aliqua re c. a. p. et v r. (antii/uius el mtigis fioeticum quam (*iti) , Admiratioue ailecit , proliibuit c. a. p. , Aurem percussit, fricuit c. a. r. , Ad publicas preces convocavit. V Novit , certior factus f uit , edoctus fuit , permissum sibi Iiabuit , Ad homiiies terrendos ert probibendos clamavit princeps in homines c. ^ p. Promulgari iussit, iuravit, audax fuit. X Rogavit veniam , petiit , ut sibi liceret c. a. p. ct ,% r., veniom iutraudi apud alit/uem petiit c. ^JLc ji. O o q3i Permissio , venia , qJ! ->;-<^Lo Is qiii veuiaui iutrandi ad rr-gcm dat , lanilor. -6 , >t qJI (mII, noni. unit. c.i Pl. ^^i\ roliumgrani, straininuImn uimm, parvi ex cauulorum el pecorum geju're, gratu3 et appctitum excitaiu odor cibi. o B Q'->) (^)ui caMcudo lcgit Coranum. a ,i3t /•'. 'UJI Mugria.s liabciis aures. •3 _— .•j3i lanitor , Is , qui ad regein venientes Lntioducit. G -E Qi3i Peractio p.ecmn , indictio ,• promulgalio precimi publicarum. w£ Qi3i lanitorem egit , aditmn negavit , proliibuit. G C i iojl Is , qiii cuique aurem praebet. G --i KJji Is , qui recondit aliquid et asservat. G .£ Qj3i Promuigatio precmn, praeco , locus ad quem illa precum indictio undiqne pertingit, praeco sacer, dux, antistes, spousor, ildeiussor , scieutia , qui accipit , qiiod ei dicitur. Go-i Qj^i Auricula, parva scientia. G oi K-A-j^' Auricula, ansula, parva sdeutia. 2 -i (^i3i Auritus , magnas longasque Iiabeiis aure«. 6 --£G--. £ > -^j ~ . KJoU et iuLX.^.0 , P/. qJLo cf qOL/j Turris , locus editus, Uiide popido aUa voce preces iudicimtur. £ j *«-j3jw5 Avis quaedam. \^i)] F, a. n. a. (^^o! , 5i3i Laesus fuit , percepit noxam c. V '• ct -yc p. W (n. a. i-iiAji non est in usu, sed pro eo i_c>3i , sijl jiijJI, quae igilur non iuilent signific^i(ionem passivam , sed activam) AlTecit moleslia, noxa, vexavit c. a. p. ct V ''• ^ ]\oxa allVctus fiiit <". q^o p. et v_i r. i -.z , ,B j! F. iLi3i Pl. i^^ii^l Noxam patiens, et inferciis , impatiens (camclus). 9 % tiij! Noxa , res ex qua noxa percipitur. •^ l^gOi Noxam patiens , et iiifcrens , iindu m;irls. 2 — (^vi! liida inaris. G s _B 1\_j3! Nnxa , res cx qiia noxa ppri;ii'llur. -I /''. o. n. a. .1 1) Congressu Vencreo subegit (fimbiam) c. a. p. ; 2) Kamiim a(|ua el salo coiispcrsum indidit in malriccin (cainclae) lul exdtandiiiu cupidincin gcnitidi-; cougressus < . rt. ; S) Vocein exliilit impudeiitia, et siiiifd. sBB vocein (>di(Ill ; 4) .\cceudit igncin. IV ^i i l'!inatigovit.

PAGE 46

jy £4 , I Coiigreisus Vencreus ciim leniina , Irapulsio , abactio, piprlio merdae et qmmi In terram decidit , ramus spinae, ijiii allistis saepiiis ad terram , donec eiiis extremitates unoilcicaut , d<'inde acjua et friato salc conspersus iuseritur Lu matriccm camelae. }J i l;;nij. j'^1 Hajnus qui sub .! dcscribitiu. 5^! I>;nis. i e ~^^ ^OK ijnpudentis , vocis sonus , strepilus. _j-^-« Fjcqnenter coicns (vir). jC jC • I I Vox , qua pccora vocnntur. j, I F. i. Constiluxit (notlum) c. a., 2) Pcrcussit alicui memS.Z G-o brtun c. a. />. b) v_J;' ^^"• "• Vi' > '^j^ 1) Iji ; 3) Ver.satus , perltus {'uit iii rc c. ^ ; 4) Advcrsum tiiit icmpus, jortuna ; 5) Laxa habuit membra (vir) , cnervalae fiu-runt (inanus) c. ^^ manits , amputala fult (rnanus) , ct lioc pro pauper evasit, opus liabult IiJ quod erat in manibus liourinum ; >B , G ,E 6) Corruptus fuit (^stomachus). c) Vj' "• o. ^j\ , '^\j\ lutclligens , induslrlus , cailltlus fulf. II n. a. v_.*J)lJ Adslrinxit (noduiii) c. a. r. , Complcvlt, absolvlt, limiIJl -Lo v_.,i! iil)us suls dcruilvit rV (^! y_^ — 'i^ Astulia , callldltas, prudentla , ingenli solertla , ncfas, improbltas, iieccssitas, P/. v_;!jl , v_i! i^! nicmbrum j/jcr. majius, membrmn gcnllalc, Lj^I Lj! KaLii In frusla cousciflit (liV/wJ), Ljl Lj! Kiyi 'i-j> lu multas partes vpsicin suam laceravil. Oct Vs! Malum , infortujihim , rcliL'Io (Kam.). »— «,l iSVrcssJtudo. G f V— '^I ludustrios, astutos, c;illidus, versatus, petitus , uvmbris dolens. 'i-ij\ 31aliun, inibrtuuium, astutia, religio , P/. i-j!. I Res nccessarla , ioj! .3 A ir ingeulo valens. O.oi ° *J, 1 Collnre , quod collo oruahis cauaa appenditur. » G ,ci 3 .i iLj .! P/. >_jj! Nodus, aut is praecipue nodus, qui non spontfi solvltur, donec a quodam solvltnr , ociJus pali s. vincidl , quo pedes iumcntl ligari solejit. G B wvjj! InteUIgeus, astutus , callldus , sagltta iu ludo alearum fclix. «-i icij\ lufortuuium. G, e iOjj! iVuipla , capax (olla). G i ot iOo,! Radix femoris. G.Z, «— 'i^ Res necessaria. s i, > t. . t. ^,Lo Ii]. V— i.Lo Nomen loci a quo vj.Lc .^f^lj) dicitur. ' i ' i ^ <. o G E> v-jj!w4 Astutus, callldus. GiE» v_J.fc/o Tolus, intcger. G--i> £ivjjL« P/. k— i.iLo Rcs iiecessaria , necessitas. 0.)l. 1\_3 ,L« /J. Debitls adstrlctus , obacratus. .at S >oi >o > ^^ljj! e/ 0-?^j' ' ^' O-^T^ ^^'^ cccct. u^na^un'. G o L-ikj.l INouun piscis aut nomcn olerb. In piscium gsnerc i. q. j^>j! •^^f^ Locusta mariua eaque magna vrl parva, sed ium pro ^mLvj^j usurpatur. Est Si)uilla gjbba, a/iis /'. q. X^ ( hrvsanlhcmum et syriacum nomin ^AOJ] scd lioc iunciis est. Voc4int tamcn .Iralies Syri /loilic rr^j! Ucrbae cuiusd. tcniii folio gcrniLna, tencra et vesca verno tempore coUigi solita. G.-oi ^Lj.) Emlnentlor pars, crbtap Lnatar, in oapite cltajnaelconlls. i^.) n. a. vi:».! luccndit igucm , inimioitlas cxritavit. II //i. , -o-B c. a. «J,U vi>j! Prov. Aiilmum iulcJidp ct sis qui csse Ti.i. V Acceusus iuil.

PAGE 47

O,! Cpro ^j»i, vid. <^j^ Hiiereditas , (juoj haereditatii iure possidetur, radix, pars praecipua , firiiutas , res aiitiqua, quaiii ultlmus a priino haereditutis iure accepit, caiiis , ciueres , reliqiiiae rei , ,_vlXa2 Cj,I ^_jij? Maxiaie rerax et siucerus est, !tXi^-«/o C^,! ^lc _»P Jloreui iu ea re autiquum servat , vetus uegotiuui traclat. ^j 5 Spinae specics. Oji F. ^Li^i Maculosui', n, de ove. s , viyti! Fomes , quo iguLs acceuJitur , iguis. s K-Sj! Terra rubicuuda, tuberosior , fiuius ciurribus appositus , ut suo teuipore usui esse possil , fomes , igiiis uiateria, terminus iuter duas terras , Pl. Oj! liiues , locus plauus , color uiger maculis s. puuctis albis variegatus. B^tij^ Solum terrae , fuudus. _ A n. a. ^ i! Simultates, discordiam sevit. b)-. ,! F. a. n. a. ^ G -E G S G E _ .! , *^j! , *>-?\?j! Spiravit et dilTudit de se odorem gra' ' G £, tuju, odoratus fuit, fragravit. II «. a. -f^;Lj Excitavit discordlam, turbam c. q^ , Effecit, ut spirarel rcs c. a. r. V DifTudit de se odorem gratum, fragravit. e — j! Odorativus , aroma , dissidii cou^tatio, S ,e,E iis-ji Odor gratus. E fcO.i Odor, odorativus, SE ^!j! Meudax, sycophauta, discordiae sator , susurro. G ,oE ^^L>j I Oleastri spinosi genus in Maurilania frctjuens cuius fructus ainygdalis similes luicleum praepinguem et oleosum coutincut eL lianc oh causant jiyl] \_y^ appellanlur. G , ,2 .•.L>-ji Dissensiouis et simultatis concltandae studium. G , ,K o-E G -E iL>,l^i (Pers. Bjl^i) /V. oL^^i^i Codex accepli ct cxpciisi. G SE > r^ )y^ O" Orlic.) Leo. 53 ^ ^ of jv.^^^. t Oscillum. .Ikj;^. I /Vri. (ji^ii riirpura , uomen luilici.< Tcrs., cui saturiic rubedini.s flos rst. .^1^^, i I'urpiirciis. Tom. 1. 25 jy A\) F. ti Bos mas , iiiveucus. ^j\ Adscriptu tempore uotavit (cpisiolani) c. a. r. U el IV id. ^iji Autilope. G,oi x=>ji Tempus desigimtum , cjuando scriptum quid vel factiim , aera , cpoclia. 2 oj (j3-^i luveucus bovjs mont;uii (antilopi^'). G s o i iyp";' PuIIus bovis montani J»^ appellati. G £» -Anj^Lj /V. .io^i^' (dicunt esse voceni peregrinam~) Aera, epoclia , diei adscriptio , chronicou , aunuies. G i, 'iL^Jj Tempus dicti factlve desiguatmu, aera. G « E> A. jj^ Cluronologus , historicus. *< . ) PI. *Ui»i^i v.Qywv rrinceps, primores ecclesiae, sacrorum pracfecti , Magnates iu aula iiuperatoria Coustauthiopolls. Os_},I nenipe OvS^ 'Ajji Mcdicumeulnm, quod cx Segestaiiis aiTerlur , relercus formam disscctae cepae. LJk>.f Blensurac gcuus S)ris idem est ac Chaldacis j^Jii UQtui'})] HesYch. 5 o -o JOw.3.1 TenuJs cute , puiguis. X.L5.3,( Zygophylluui Tabugo Spreni^el liislor. reiherb. /'.261ylpudyhicennamdescrihilurL.il. p. 137. • ) F. i. o. a. n. a. \j»,\ l^Firinus, stabilis luit radiclbus in sohim firmiter defijcis; 2) 1'rigida fuil (no.i); S) Contraxit se iu uniiin , nbiit , fugit in Intibuluin et iii idem rediit (serpens); 4) Suo loco maaisif. -••oE j ,i (.'onscnsus vcrboruiu. • ,i Oi/I. noin. uiiil. r . '» \rbor ronifcio, i cdnis , piinii MJ piiiii^ iiiM» \i[ iimip
PAGE 48

c.t : .5 Coll. nom. unit. c. 5 Arbor quaedaiu Hgiii duris-« G»~. S>s c,t o^t 2>t S. Go. >;' . jj^ o.»' oj^ oV o^ ^jj ^yj ^'y^"S.oC GoC 8:.! Pl. \A (ex .4liuOlibaUlae sententia) Arbor j^y^G jE j5,5 Firinus, stabilii , colligeus se , coutraheus , teuax. ji.S Pruina , frigidus (dies) . Coluuuia s. prluteps popiili. JJJ.5 Tremor. z, ;.--• Latibuluin, reliisii locns , asyluni. , y^ ] F. i. n. a. u^j' Agricola (ve/ colonus /mrtiarius vel recligalis jort.) tactus est , agricultur(un exercuit. II n. a. irS!;'-' id. , et miuisferiuui olicuius petivit c. a. /?., adliibuit alicjuein, ad servitium iisus cst alifjuo c. a. />. G o i «.,1 Radix bona. G,B ^A Fluvii ripa. GB S_ , )B , >> .% > »«G-,I Agricola (fortasse non simpliciler , sfc/ colonns parliarius). G » {j-J^.J Priaceps , dux. ^ ^e^.)^ Agricola. , ii/.t Homines, creaturae , j^ L--~)' ^5^ ij[;-^' '^ Nescio quis sit , Donnm , dissidium , lis , rixa , id quo compensatur vitium emtae mercis , iucitatio addissidium, irritamentiun , morbus qui cutcm obsidet , Ciconia apud Maur. Ilost 295, 't3Iulcla elTusi sanguuus , piacuImn , mulctae pctitio , donuiu , (juo coucilialur ^trralia iudicis. (ji.5 1) (conf. Ojl) Acceudit igncm c. a. ; 2) n. a. ^J^.j^ Excitavit dissidium c. q*j. A JIl Cepit talionnm c. a. r. , traditus est ad viinliclam ab eo suuieudam, ccpil ct expelivit , quod pro nnilcta dcbebatur c. a. r. et ^ p. vel r. G >/[Ji.^j\^ Creatus , lormatus. 26 ^J (Jb.l Fem. Pl. 0->^j''0->^>!' .^-^j'>U=^^' C'"'^ pluralis .<.. .s vituperatur in scholiis ad Motenabb.') , (j^|^' ' L5*^b' Tellus , terra , solmn, regio, quicquid humile et depressum est, iiifuna pars pedis (iumenti), omue iiilerius, \jis,\ »J \iiAJS -icLbl ^yt Qui inilii obsequium praeitat, ei obsequar, Treinor impriinis membroriun et de tremore propter alacritatem lu camelis , coryza , gravedo , in qua ad nares defluit humor, »i^ ij^j^ J jNou est tibi lcrra iniprecandi et bene precandi et admirandi formula conf. \~j\ , ij^Ji ^J^ O^ ^* percutitur , terra e>^t b£ > o I. e. sc nou movet, verbera uou curat , ijpj^ ^^^ Pcregrinus , o^j*^' ^y^ riautae nomen slmilis criuibus, quae comedilur. , -« G oS J^y^ n. a. i>*)' Exedit terraeque lustar rcddidit ; ?)Coryza alTccit a//i7Ut'm c.a.p.\ 3) Herbis abundautcmiuvcuit teri . » ram c. a. ; 4) kJ^) Caput et corpus movit iuvitus. b) ij^J G ,e F. a. n.a. [j^A 1) Serosis pustulis alTectum iuit (ulcus) ; . >« 2) lucruduil ; 3) Purus ct muudus evasit. t) U^^ ' Abundavit grainine , licrbis (tcrra) ; 2) -Vmoena et cimc . .% spectu grata fuit (lerra^ ; S) n. a. xoi^l Dignus , convouieus tuit. H Gravem et vclut lerrcstrem reddidit , moratus tuit, distulit , lucrcvit gr.imen ut dccerpi posset a pecorc , Dcpavit gramcn, rroposilmn iciuuii liabuit ct sc ad id paravit , lleclc accommodavit ef suavitate condivit sermoncm , Coucimiavit , emendavit culleum iudilo lacle, aqua, butyTo vel sapa. IV Gravedine nfflixit, coryza aflecit c. a. V Gnivitate propcudit in terram, tardavit , cunctatus fiiit, aflixus fuit regioui et in ea substitit , E terra promiuuit ut decerpi posset gramen. X /. ij. I b) 1. e/ lcrrac adhacsit. G .% jojt Coll. tinm. uiiit. c. is Tcredo , veriniculus exedcus lignum (Post anni spalium, irn/uit Kastcini , ci duat aiae c > > . iongac nascuntur quibus avoial'), eViJ Joisj ^J *-^^' .^ lis conveuit ut hoc fiat (modo vocaiium signa sint recte /josita^. . s , (jtLI pro (jr!.c Lalus, amplus, ct straguluin di nsnm c laiia a "^' vel pilis camclLiiis coufecttim. G,oi *^j I Luxuriaus gramcii pabidumque. G.-« x^? Teredo , Termes arda Forsk. descr. anim. p. 960,o JOto.l I. f/. 'eUs.\.

PAGE 49

\J^J 27 \J>f (ji2J.t Bouis abundans, admiratione afficiens, bono aptus, dignus c. J r. , liumills , modestus , obsequens , conveniens , purus , mundus et pro \J^.jS^ (jjuocum coniungitur) latus , amplus , pinguis, disteutus. ^c^} ' nempe ^_y^ \J^y Cinara scolymus (Artischocken) Russel I, 114. {jPj \ Diguissimus c. V vel J r. -^= \JCj^ pro {ja-jLi Occurrit, obriam venlt, incidit, accidit c. , aggressus fuit. (>05%L« Epilepsia laboraiis , Terediue exesiun (lignmn). i, o > . _« (jk^.UOm^ i3>^y*^ et iOiJ.UAW^ *Jp^ Surculus palmae , cui est iu terra radix (si e palmae trunco progerminat v— ^5^ appellatur). JaJ n. a. _L,T (ducfum ab ^_^Ji) Arborem j^^Is,! produxit terra; 2) Fructus huius arboris edendos dedit (camelo):^ 3) Cortice eius depsuit atque inspissavit (corium) Qiaec primainKam. non legilur). II /, (j. I. 1. (/« Kam. reprohatur). IV Idcm et i^i^.i ut a radice L^ (id quod Firuzabadio error a Djeuliario commissus videiur). o E Ja.! Color rubicundus , simlllsilli, qui m fructu et radltibus arboris ^^J> conspicitur. G S JxJ^i Inioecundus (yir). , 0% G , c5 G , -Gt ,« ^j\ Coll. nom. unit. ijLij,! Pl. oL^i, Pl. irr. Mj\ , o \ .s ' Jo\j\ , (5^M Nomen arborls crescenlis in arenis ilore saligneo , fruclu zlzlpliino , auiaro , radlcibus ramuliscjup rubrls , cuius recentiore fructu vescuutur (amcli, corlire autem corla couclnuantur. 2 ^cB t^j\ Fruclu iJ^) vescpus (camelus'). 2 ' -os (^jlj.t Fructui fJ-^J dcdiUis , ex eo veulrriu (lolcns. ^jL»,! id. >t . Jo^J^ Fruclui (^jijtflcdilus, ex co vcnlrcni dnlrns cl uialc afTpctus , Corfice arboris ^-l3.t concinnaliun rorium. , o B » (_^^j_»-^ Corlicc arboris .{^J (ondnnaluTn (Oriiim. } ^o «^lCil iQyuxrj Blacliinae genus, cylindriis Irnclorliis in cini) lienda anciiora adlilbcrl solilns. } C J: , Y^f^^A Cortex radicis Lycii. } > ^oE oLC|) uQyiuov Argema. } ^oS jj_*>ol,ff.l uQye(.i(!)vr,. } .u'& } } --oS ,.^.1 et .^JS-j] oQyuvov Organum, instrumentiim masicum pueumaticiun. — — £ i^ . I Terminiun posuit c. ^_^11 n, a. v_aJ.Lj Termiuo posito signavit divisitque (terram) c. j^-lc , nodavit , nexuit nodo (funem) c. a. III Confuiis evasit, colliminio contlglt c. a. G.oi G,i io.i Pl. (j,i Terminus, nodus. S oi .^.s.i Lac sincenun purumque et aequabile mediocris cousistentiae. S G.% ^•,1 n. a. .»A Vigdavit, insomnis fuit (I\on idem est ac " E jfM ; ^_3,i significat modo oculos clausit , modo aperuit, -ivw vero omnino non dormivit, Diwan. Hudseil.). U n. ci. G i . ,Lj et TV A iffilantem , insomnem reddidit. Vigllavit, dormire non potuit. VIII O;' 5 O)' ? o>' Vitimn segetls et noxa ei accidere soUta (<7. Iiominibus) , icterus, inorbus regius , morbus quo mulatur color corporis. G t yji^\ Vigllaus , Insoimils. _ ^i, i Dolor, quo TOi//a/wrcoIor corporis (usilalius est ^JSjj). G o,i > ,oB / i-j . i Demin. ab v_-j»i fiiscus (camclus) , Prov. fh ljfL> / ^,i jjlc / if_jo_JI Blagnum nobls iutulil nialiim. G ^,0 G ,5B G ,oB G ,,E G cB 0^;J , i^Ls^i , ^.jlj^i , QLS^i /•. 7oj'G ,0 o . G ,,i G , o ^jLjj t ^,-0 qLSj /7. (jjLj^i '' O^^-T^-' Cypriis, arborseu plaula riibra , crocus , sanguis dracouis , i;unmii rubri species. >.SI|I liouy.og I-rguminis ngresti.i spccics lcnlibiis innasci solila , scminpuigro, diiro , rotuudo. G r > ji,_^ i\omcn proprlum. ' '1 ? . ^.,L« Dclriinciiliiin , qiiod QLi^i dirltur , pnticn» (agcr). D 2

PAGE 50

^Ji 28 y>,| Coll. iVrhoris spLnosae jpecies, haccae liuius arboris, s k6 ^ \J <_w^ herbac iu quibus consistuut cameli. «>.l n. o. •^»^ F. i. 0. Froiides vel fructiun arboris uiL! ,,t , , i «:• ,» pastus liiit (camelus) ; 2) «5^' , «ij^ n. a. ^^j' Male habuit ventrem expastu liS^l^l (cainelus) ; 3) u^^^t /i. a. u^^l Adduxit camelum ad uS^U arborcm et efTecit, ut inde ederet c. a. ; 4) "^ j ' F. o. i. n. a. ^5.^ \ Constitit ad arborem «^.! (camelus), tum ad arborcm quamvis, sec. ulios quoque iiB»i alicjno loco perman^it netjuese ex eomovit C-J /. ; 5) Tardavit, cunctatus fiiit c. ^5 , Conlumax, contentiosus fuit ; 6) *^^ o j^^' ^j I Coegit aliquem ad aliquid ; 7) ". c. ">•;' Defumuit et mitlgato dolore sanatum fuit (vulnus) , afquabili et rubicmida carne co.iluit. .e s II u^. ! (ducium a nomine liW;' ) Solio iustruxit /ocum c. a. IV Substitit ad Aracum arborem. V Ul rerfectlonem attigit arbor Arac, crassa evasit , ad maturitatem pervenit eius fructus , mulfae et implexae fuerunt arbores Arac. «5.1 F. 3 Arborlbus Arac abundajis (^terra). «5 . i Dignissimus, aptissiuuis c. v_) r. wi5.l Pl. uijl^i Pascens arborem uSLl ot ad eam consistens, «5\i w5^M Multa et implexa arbor u^^U. o -E G > t i -B <5 -B «5^1,! Co//. /"/. ui. i e/ u^ol.l (noTO. jy/j//. i^^.') Arboris spinosae species e genere jov (j'" > ">• , qua dentes defricantiu, /uw baccae huius arboris, portio terrae. s-s Xj\l /'. Dolorem veutris liabentes (_( ame/i). o s uXj.I Sanitas vulneris ((juaudo snnies evaucsrit apparcnte . -e > c % carne rubra) ; 2) Col/. nom. unit. xXj^^ P/. On—jU Tlironus iu tlialamo sponsae et omne , cul IncIInatur vcl tlironus exornatus in fornice vel domo ((juao qumn caret throno vocatur ivJ-^). -, -B (_5^M i)^' Dolorem ventris habeutes caineli. 9= *-*-S^M J^' Arborpin i^t.l depasceutes cameli. « -/ . <^Jiy,* u^l.l Arbor S\\ multa , implexa. \6»\.A Ori;;o , radix. ,,._4i •' oo/m Priunis. .,_jj .( ^/ r. 3 Praefectus pagi. ''-.o|0,., ^-1 /. q. X c. Praeputium. ^^f /. y. W, j..i f. /. 1) 31omordlt c. <-Lcr., dentes rei mordens infixit ; 2) Kdit cunup quod in mensa erat nihilque reliquit , absumsit c. a., perdidit (auuus gentem) c. a. et c. <— j r., v;^»-*.! Goe ^-iJI Origmem, radicem rei abstuli ; 3) n. a. ,.,( Contorsit vehementius (funem) , constrinxit c. a. ; 4) Lenivit, demulsit c. a. p. *. ! Constrictlo , contractio rei unius cun^ alfera , Corporis forma , membrormn compages. pG s 9 — -.1 et j»j5 Pl. J.LI Lapis iu deserto erectus pro signo viae, a Locus ubi concurrunt auteriores capills partes , Eminpullae monllum, ^/. (••^' Origines, lapides sepulchrales, sppulclira Aditarum, omincntiae capitis et omnes eminentlap cjuibus cognosci aliquid polcst, vertices, culmiua. o.t p^l Unus, uUus. j» .1 Nomen palris vol matrls Ad , elusque posterl , Iremitae, nomenurbis Adi, locus, quietiamparadisus Adiappellatur. G ,'i O^ i |..l et ^j\ Doutes molares , ^y>\ aUic ^_v _s? Q^li Quldam tlbi irascltur, extremitates digitorum , lapides, glarea. ^^) Pl. '^}]>^ 3Iordens. *M Nomon patris Ad , locus , in quo coacurruut Mifuran capitis. -oi Lo.l Ullus , allquis. 9-8 G , K_^ i iL.i-*~ Omula perdens aunu,'. '« ..... |.^, i et c. 8 Origo s. radix nrboris , lum origo digiutatis et nobilltalls. O 'i (•^, I Dofluviiun capillorum. B *jjl Unus , tdlus. ,oB ^j^.l /jro Ul •/ (.1. oi ^j\ Ullus , nlirjuis. *^.l Deus.

PAGE 51

n 29 A-«5. 1 Lapis iii deserto erectiis pro sigiio vlae , lapis sepuli rliralis , Pl. ^ *,S Radix , origo. ijr^-' '"' l5^J^' Ullus , aliquis. S -s 2 * Lcf;' Ct ^^; id. 2 -s 3 e ^x,! , , e-*;' Slguiun, vestigium, fjuod aJ Ad pertinet. *L/e. i Desolata (terra), in qna nullum germen superest. OsE J j»j_j./o (^capui) Cuius suturae densae et crassae sunt, ampluin crassiunque anterioribus sui partibus , extremitate luia latum (ovmn). (i^jL* F. 8 Desolatus campus uuUo germine relicto ; Jirmum (aedilicium). ?.' '^Kxj .L* Venusta et membris bene eleganterque conformatn (puella) , firmiore corpore praedlta. -'^ , % C-,£G-9£ ... ,1 Blomordlt c. a. b) q^! F.a. n.a. ^. 5 , qI^! j^;^ Ala^-^ ' * ' G cer, laetus fuit, alacrem se praebult. III n.a. ^-^S el G ,, %} ^AJj[y»« lactavit se contra alUj. c. a., dppnlcbritudine, laude cum aliquo certavlt c. a. />. , appetivlt (Imculam) tanrus. . G o£ Qjl Laetus , alacer. q!;! Arca lignea, feretrum Hgneum praec. quum ei lam impositum est fmms, (^non de. Jeretro tantitm dicitiir., sed dc i/uavis clsta, cui superimpositos gerchant principes snos, G )i non item a/ios) , Pl. ^jj I Latibulum ferae , gladius, q)^) sLi Taurus. ,oi *J, ! Caseus recens , pofus , uldus Cbamaeleonlis , grani species, quo iulecto coagulatur lao. >E G)i ^jj^l Pl. Q.i Cerebrnm elepbanti (f/uod tjui edit, viaritur) , venenum ; alacer. c > Q ^y Focl , m quibus exstrumitur igues. s qJ^! Quum sanguis impune eirmulitur , Tunctum in terra, cui aeqaalis est utriusque poji elatlo , in quo neqne dies a nocte, neque nox a die discerni potest, inde gcneraliter g locus aequalitafis. ^^1 I'oci, in quibus exstruuufnr ignes. (jJ^! Graui .species, quo iuiecto coagulatur lac. S --"S ...Li^ . \ \ elienipns , durus , adversus , eitremae laeritiite vel tristltlae (dies). G a s LCaj!, ! Procerae stirpis e genere jov \J^ arbor. JL3»,! /. ^u^^i ' 9d^^J Li».!. o PL ^J L^ Latibulmu ferae. .•»J,L.< Literrinlum narluni. _A»^ I P/. <>,AJL ! , j^j!^i Ijppns , Muris campestris species brevi cauda , Species junuJi mnliebrls , (^5-:^! «-^.j! secund. Kasiviniiim f5/ Auimal cnins caput leporis capiti simile est, liabet corpus piscis , sec. Ebn Sina est .i\jiimalculum in concha vivens venenosum. w^)"^' ^* nomen sideris est coiif. Ideler Untersuchung iiher dieSternnamen p, 236. »-^Vi v_-o.j! Arnebia planta quaed. in Aegypto a Forsk. inventa , Flora Aegypt. Arah. p. lxii. G --oE >o* SOJ.i Extremltas et mucro nasi. ^L^J, ! Portulaca oleracea Forsk. Flora p. cxii. G o-i V— ^-o ! Lepus parvus. \j:'^ ) ^ Sericum colorls ad nlgruin vergeutl». iL^AJ . ! Ilerba carduo ic*^ simllls. G -cE ) V^j_*^ Ex pelllbus leporum confecta vestis. -•)-:xVbundans leporibus terra. k.J Dcceptio , fallacia. U .1 Aerva tomentosa Forsk. F/ora p. cxxii. tq.) Mel , favus , Id quod colligit apis in ventre, tmu ex ore ciicit, quod laterlbus alvearis adliaeret , ros foliis arborls illapsus /. e. i>Iauna , stillalio roraus , radlosa et conferta nnbes , impulsus (venti) , qno coeuut nubes , ut pluvlam efTundant. ,6 OoS j_5j! F. i. n. a. ^j\ 1) Mellificavit ; 2) CompuIIt (nnbem) ventus , fudlt (aqnaui) c. a. 11 i. c/. I. 1. et adduxlt, nllnlif. V <•/ VIII L
PAGE 52

-o> 30 ^ :t c. a. , firmavLt , stabillvit c. a. , (onstitit, contlniiit se iu loco t . >— ' , avertit se a re c. ^^ r. , voluit rein et prae se tulit aliam /. «J rctromansit c. ^^. VIII Permansit in loco c. «-j /. ^j\ F. i. n. a. ^A et (^c^! 1) Adusta fiiit infi-riore sui parle (olla) , adiisti ui^ri(jup cjuid iu fiUKlo rcli(juil ; 2) tSy' *"' C?;' Aestuavit, exarsit ira (pectus) c. jjic />. n lu foco seu camiuo acccndit ignem, excitavit (iguem). Sj^l n. Q»^' FocuSjCammus vel ignis vel accensio ignis eius(jiie ardor , caro siccnta , qunm in itinere secum ferunt , caro in aceto elixa, lacsus, vnlneratus in dorso et sanalus. (^^i Calor, fervor, aestus, bullitus (ollae) , id (jnod iuttriori oUne parti adliaeret. G»_ S S -E g -£ <^} ff (_5;' Pl' ;'5',(^j'j' Trapsepe , stabidiun , raxiiliis » ' « » ad quem alligatur imnentiim , ruuis quo alligntur iumenlum. ^_c;' Auijnal quoddam. . f 1 ) F. 0. /. n. c. j i ' jI) ' ' 3i5' Fragorem strepitumque edidil (nubes tonaus) e longiBquo, bullivit cmn murmurco//a ve/ Ss non ve/iemcnler), ferbuit ; 2) "• "• j' '• ol c/ jj'i \ (lieniciitiii.'bulii\-it (i'/(/. c. /). commotns fuit , depropernvil. 2t j i 3Iotus arteriae, dolor iu vulneribus et eiusmodi niordicatio iu furuncidis, cougressus venereus , commistio , coufusio , mnlsio vehemcutior camelae , elTusio el bullitid iiquai . o.e \\\ .Vjigiistia (consessus), quum Lomiuum midtitndiiic rcplcttir locus , refertns turba (locus) , codus magnus , coiupiilns eorum motiiuin Uuiue , qui din'cr(;iitiac simt int( iinenses et annos. Sjl Cominixllo , coidusio. jjjl \ chementia incessus ac motus . frigidus , frigiu. Ijl 1) Satiavit ojr.j c. a.\ 2) Prae timiditate recesjit a negotio c. ^^ r. Go tJ :| Corpore brevls et illaudatus , brevis , crassus, contiintus, jncmbris parvis et macllentis sed ventre crasso pra*ditus , pumilio , nauus, monstrum , maliiin, calamitas. V) ' ^'• Fluxit (aqua). 1)) «_>;! Non ruminavit oamelus. \ Intcr se divitias diviseriint r. a. r. G E V^l F. 3 Haud streuuus, iguobilis, longus, procenis, graG , G « cilis inedio corpore (came/us) ., V-^ V'' Moustrum lioininis liorribilis. G E w^Jji Longus. G-cE iLj;! Calniuilas, angustia, pcnuria, stcrilitas annl. G -f > e, . , , >— 'iij^ /Y. v_*j;iwy« et '«.o;'.»— « (ViiX Persica uut u i^oce y , • v ' "-i " v-jji flu.xil) Cnnalis. '•^ c. ,i , r „ ;) F. o. n. a. — .;! et — ;' /. a. lestiiiavit. cclcr liiit, t.J _ C: -> o^ tarduin se praebuit in fereudo auxilio , (|iiod pclitiiiu fiiit, defccit c. ^^. G E ^;i Ililaritatis moduin excedcus , pctiilans , iiisoleus. „;! /V. „;l , J^i, -; ! AcdLilicii aeiius oblougiiiii cl fornicatiim porticus iiistar, portae arcus supcrior. , ;E G i, _ _ ;! n. a. *^;''— ' Struxil talc aedificiuni cl iu lonnum cxporrcxit c. a. -'. ,t _:)/'. /. n. a. ,-.;! 1) Contrnxit se in uniun, (cntractus fuit ; 2) liiiis altcri appropinquavjt , 3) iiloram traxit, tardiis fnit; 4)Dcfccit, relromnnsit, rccc^^sit c. q£ ; 5) Rcstitavit; 6) Lapsus fuit exciditquc pes ; 7) Pulsavit (.irtcria). V Defecit , retrocessit, leiitus fuit, cuii( laliis fiiil. VI Cimctatus fuit, tardum se pracbiiit, defccit , rcstilavit (j)ro /lac in Kam. B p^;l Rcfrartarins, Rctromancns , is , (|iii lardiis iii facii» prncclnris reraKciulis. ^ .j! ,.;! Illibcralis avarus. ti fj '• 'fe^'-

PAGE 53

jy 31 Jjf JJ ^,:jy^.^\:] ved ^i:^jy^\Ji Pers. >"omeii arborLs iu Tliabaristau frequeutis et ibi ii5>J>lIj appellatae , iii proviiicia Rei ^JLJp"^! et X*^ noiniuatae quae lert fructuui racemosiun mespilis arouiisliauddissiuiilem colore et lorma, uoxiuui et fereexitialem, MeliaAzedarach a 5/;/-«rto^t;//oappellatur Jiist. rei herf/. p.26li etap. y/uc. LHj. II. /^ 1 32 describitur. (Sl;f Species dactjlorum. : 1 Robur , debilitas , dorsum , circmndare , ciugere. o , Goi G>i Q^ jS et j^ji S^n. comm. "91. s\\ et jj\ (in multis) et 'ij\\ (in paucis) Tegumentmn, quo cingitur nudiun corpus, tegumentum corporis , velamen imprimis lineum , sindoii, (juam feiniua capiti iuipositam promittit ad talos vel medias suras , cinctus liueus , succiuctorium, quali mediuiu corpus et inferiora cLugmit , subllgaculmn interius seu femorale , quo relautur femora et pudenda , tum ipsa o o , inulier, uxor, contiueutia , pudicitia , ovis , vox,U Jvl S o (jua ovis ad iniUctum vocalur. Oo' jji Radix, origo , modus iudumeuti jtvl poueudi. Goi jji Cincturae locus , medium corporis. yj ^ Albis f emoribus duobiis , duin color anteriorimi partium ( (»-JOlJi/« .^ ) uiger vel aJius est equus. jj ! II n. a. J)lj' Cinxit corpus tegunaento ^W , texit , obvolvit. V Liduit Iioc eoque iudutus fuit c. v_j r. VIII jjiji et minus bene jCi\ Assumsit sibi lioc iudumeutmn c. «--> r. O-o ^ * 'ijj» ludmnentum velamLuis illius , eiusque succlngeudi modus et forina. JJ. b' '• 'I}) jj-^~^ I*^jj^-^ Vestis , velameu , iuduineutum. f> £ ' j|j-^ Velameu , iudumeulmn. 0, -i Bjj^ rallium. 8^j_j-/« Ovis velut uigro opertu. , ,t SoS jj\ n.a. j^\ Robusfa rvasit, firmitalcm a((juisivif, ct vu/i;o //ro tertia iiivit. II Roboravit, firmavif c. a. />. et v ''• III Adiiivit C. a. , aeqiialitcT respoiidif. V RobiLslior evasit el validior , coiivolufa fuit (/jlanta) , excrevit. OoS y^\ Robiir, polciitia , d 8,;!^w« Omim ali(|uis e regioue alterius est , corroboratio. adimneiitum , quiun segetis pars alia fultit aliam et ainplexu suo iirmat, aequalis ( ommeusus, paritas (^rar. ii;".ij-*). ^^u>] Secta eoriun , (jui Nafilii ben-Afraki doctriiiam secuti suut. As^j\ i. i v^:| F. a. \^\\ , ^:j\ Appropinquavit, properavit, cito derepeute venit, superveuit; 2) <^' , vj;? Coaluit , obductum Imt (vulnus) ; 3) Leris , pauca , parva liiit (res). IV rroperare iussit , eflecit ut festiuaret c. a. p. V Contracto iucessit gradii. W AA iuvicem accessermit et prope adducti suut. G-s v-S;! Augustia , malumvitae, paupcrtas , miaeria. Oj^ Properaus. G,oi G -i 'iLs-A Pl. \_j\i Termiuus. j.;i Properautia, alarritas. iLJ;l Extremi ludicii dies. G , £ , ) ~ikj^Lys Pl. OjL« Stercus liumauum, res iiupura, lualac iudolisvir, angustus pcctore , moestus, auxius. G «.-> 0;UL/« Brevis, coiupressus , locus aiigiistus (Gol. sed in Kam. Calc. non reperilur'). G-E> O^Uo* rmuillo , Locus augnstus , vir inalae iudolis , et augusti pcctoris. ''f GoB,B r. -B •;j) r. i. n. a. (3ji,(3;' ''•"• "• "• C)^ Aiigustii.-. fiiit, evasit, coarctatus pressus fuil (iu praelio). I\ l''ecit, ut quid assiliiet. V Aiclatus et in augusliam redactus fiiit. X Angustus et arctus evasit lociis alinii ( . J^ />. Oi, .'•;L< Locus aiigustus , liiciis praclii. J:) /•'. /. n. a. i\\ \) Iii imgusli.i sI.iIik vtl aiiiii iiiopi.i versatiis fuit iu cainque iucidit; 2) ( oliibiiit . coliibitif a pasfu c. a. p. et ^-jC r. ; 3) luue breviore facio dimisil (Mjmim t. u. \ rrcssiuu fiiil /'<(/«.<.

PAGE 54

ij;? Angustia, penuria, sterilitas auui, pabiili iuopia, 0)' Jj' ^Vugiistia sumuia , peuuria cxtrcum. Jvt 3Ieudaciiun, faJsitas, iuforluuiiuu , porteuluui. •Oj5 Aeteruitas, perpctuitas (a Oi_> jw) , Res, quae iuilio careus fiuem habet , perpetua iu teuiporii praeterito {coiif. 0^1). C lE ci O»)! Pl. Oj^ Gravis, c.Jauiitosus a«nw.<. ej\5 Aetemus iu tcnipore praeterito (wro (jr-Jr^ <"»OjJ j^ orturn csse voluul). K-A-^; 1 Aeteruitas. OjL^ Locus auguslus , arctus. *!) F. /'. H. a. j»jS 1) Adliaesit (allcui) c, ^ p. , liaesit iu loco c. V) iuliaesit, iuuuoratus liiit rci c.^jlc.2) Operam unpeudit mercaturae suae c. o f.; S) Observavit, GoS o >£ quod alius ageret c. v_j e/ j^^lc ; 4) «• a. fj ' i (•i; ' Toto ore vebemeuter momordit , deutibus arripuit , teuuit, TOOmordit (fraeuum) c. a. cl ^J^ , Supcravit , vicit c. Jlc ; 5) Clausit (portam) c. a. , compressit labia ; 6) Abstiuuit , tempcravit sibi c. ^ r. ; 6) '/. f»)i Se receplt ; 7) Coutraxit , coutorslt (fuitcm clc.) c. a. ; 8) Gravis , adversus fuit anuus auuouae caritate aliciii oE c. ^it p. ; 9) «• a. j»; i Exstirpavit , perdidit c. a. p. . % b) fy\ F. a. 1) Coustrlctus et iu uiuini coulractns liiit, cohaesit ; 2) Augustus fuit, is^^i^ ^^ ^\\ i. q. ^\. \ Diu penuausit geus. CoE m\\ 3Iodiis torcjueudi caplllos, comestlo , toto ore veliementer mordeus , deutibus vel cultro abscisslo facta , se abstiuere a cibo , post cibum simitum deuuo uou edere. 0-S ^j^ Auguslla. ^/V. ^t,^f Deus. -E ^\\ Annus sterilis , peuuria gravis. r, .i (.Ul li , (]ui rci adliaeret , ei semper operam imprudit. G -cB ,,% OtS G, iL«jl e/ A^I Vl. |.'i ct (•;! Comestio una , augustia, cao: , s * lamitas, *-«; i iLi*» e/ iOcji Auuiis calainitosus. *-<«,' Adversilas , caiainiias , provculus penuriH. ..f « ,« Cw C >E C>£ pjfj 5 /*/'. [«jl Deus , is , fjui rii »eu»per adhaeret eicjue operaiu iiupeudit , loto ore vehemcuter uiordeuj. /^;,T /Y. |1;,U Deijs. il-Xj^ ! iw« Auuus calamitosus. G f j^, 1^^ Pl. [«jL^ ^\jigustia, viaaiigustainter duosmontes, locus augustus (terrae, vitae, pudeudi mulieris), proelii campus. G-E, > ^j-^ Is , quein calamitas nflligit. .'? ,E , B I :) F. 0. coiif. y^j\ , (^j5 f. a. 1) Alta , elata fuit (umbra) ; 2) Coutractior et brevior evasit. »3jfcj| Lapis lazuli s. sapphirus vetermii. Teif. c. 17,44. --? GoE e * ic-:) F. i. II. a. i^\\ , ^cjl Appositus rei , comprehensus G oE S i fuit c. v3 ; 2)CoUegIt, coutras.it; S)n. «• l5; ' > i^' Coutractus fuit, coUcctus fuit c. o,' ; 4) Contracta, diminuta E fuit (umhru) it. ^,' ; 5) Veuit ad allquem a loco , ubi eecurum se habult, ut euin dcclperet, dolum struxit c. J ; 6) Gravavlt , laeslt , vcxavit (liouiiuem) c. a. ; 7) Diuiiuuit (opcs) c. a. 11 Laesit plus satis gravaiis c. «. IJl «. 0. v!;! Dc opere suo benemeritus fuil r. (Jx: r., alicjuem meluit c . ^j^p., respoudit rei et conveiiit c. a. r., accjuali situ ex adverso respexit ul vid. pro (^^jLs»-, comlueusiis , par fuit. IV CoudiipIIcavit , multiplicavit, accessloue ditavit , repeudlt pro rc c. ^J^ r. , dimiuuit c.a., foriuidavil, metult c. ^^ , A exavil c. a./>. V llecessit, abstiiiult jUv e regioiie elus , (^^i})^ i^ li siiut socii , aecjuales eonim, Canalis factitius ex ligno , lapide vel corio , qiii ex piitco nliove loco aquam deducit iu receptaculuiu , pisciiiain , Incu.s, ubl urna efTunditur (de ijua signijicatloiic dubilat Rciskius) , seu per cjuem iu receptaculuiii lluit uqua , petra ad cuiialis foriuaiii e.\cavata , id ijiiod suppoiiilur ad lociun , ubi n(jua elViiudilur, ne dispcr;;i eaiii coiitiiigal , Caiisa scii adiuiniciiluiu , cjiiod ad uliqiiaiii rciii facil et pertiiicl , ..^«"il U Qui jiraeest negiilif» «Miiu ciir.i, V^T^*' U Oiii ar(<'iiilil jinieliiiiii el susti-

PAGE 55

^J 33 net , iji-ot;! tM Id quo sustematur vita , commoditas ritae, oL»JS i!:! Adimiiistxator opum. s £ G i jc:! n. a. i^3'i-J' Cauali ^K! dicto iustruxit. V idem. / j^! Vox propellcutis et arceiitis OTes. (j«! Vox , qua audita se submittit serpens. ss §E (_*t n. a. \jm\ 1) Dicendu is /i propulit (oveni) r. a. ; 2) Corrupit. (j«! e/ ;__wi P/. (j«'wj>«! , tjn'.^] el cj-wL«! Fundamen£ 5 tmn , principium rei , vestigium rei , quod reliquimi mauet , / «fjJa-l (_w! lXjSequere viae vestigia (/. e. quando nil nisi vestigia vel excrementa iumentorum adsunt , ex (juihus via cognoscilur') j (latera occipitis , limes vel quaecmiqueadrempertinent, famUiaritatem adsciscens, mansuesceus Gol.'^ , corruptio , constrictlo , excrementa, stercus apum, aedificatio domus , -^J^Jl (j«! ^^£dL3 ^i Hoc semper erat. Ss {jm\ Arbor quaedam. St (j«5 Reliquiae ciueris, Cor Lominis, ^ esligLmn cuiuslibet rei. G -E (j<**Mn\ id. SS l , mt ^ ,ji*^\ n. a. (j aj>jn'llalur. Eigr. in voce Jj'-c lillcra J <•*/ C^ij' '"''•''" ( *; uutcm J.a3"J), c/ lillcra \ dcni(/uc jmm\J. ,,. *.Lwl llerba, quae ex Cliina aflertur, multumque semeu profert. Dcscrihitur apud Aviccnnain L. II. />. 127. kJy^L^) Co//. Arbutmn, unrdo. OLw») INomcn idoli. 1 /V. *—!>*"' (^Fortassc /iro ^-^*) Pili circa podiccm vc) ad a)ias geiu(a)iuin partrj , puLes. Tom. /. >_.A^i IV pro »_,w.cS Herbas protulit , luxuriavit pabulo et lier)3ls (campus). G i£3 (-.A-wj./' Lanosus , laua abuudans (aries). iUjijLjywI OricUalcum. ^oLy.v) apud Forsk. Fl. Aeg. Ar. lxxvii. /'. q. _Ua*«v*) (f J; Pt'/-5. v>.».Av!) 3Ias veredarii equi. ,.»_»"J— JL^) riscis species , lepras. ^lOydyrt) Cerussa (medicameutum) F^orsk. descr. anim. p. 144. G o o Vii«w<) ;»/o (^wl Saeculum pracccdeus , aeternilas , lii*—! gic jPOwj! lain o)iui, a multo aevo ; ^) Pl. o'jC«,! Kales, podex , anus , KJ..C1 ci»-«! Aeiunuia , portenta, rcs )iorrenda , ^^yX\ ^i^»^! Descrlmn. Prov. ii5U*«! o'Ja.>! »^^! dicitur in eum , (/iii id , (/uod vo/uit , nonaltigil. Prov. Li! ^ VAv!» U.*»J! ^ v^ju! m e////? adliihclur. (jui su/ierhus incedit sliic valorc interno , ^ U«! / i^! ^o! eVJk.> Tu lioc non potes perlicere. (J^i5j.^U0v*) Lavauduia stoecliad ? Qucdicamcnlum) Forsk. descr. anim. p. 146. 5^ o i G .,ui , ,E ,, ,s , , ,,t kiLiLvw) e/ 3u3jJw! Magisfcr. pracccptor, Magister principis pueri, )ierus, douiiiius, j!lX,! i3J>Lw! rraefcctiis pajatii. .UCwwl et c. a P/. .Ajww! (Jiracc. ,o f^ &Lj»JiLwwI rvoli dolor '. t . ^y* />. ^2v
PAGE 56

^f 34 iL^^L^—? axoXuQtov li , qiii miuistri in scholis palatiiiis (axoXat) erant, et qui cnstodiam principis gerebant. i^si^) F. I. Excitavit JissiJium , tunuiltum c, ^-yj^ ; 2) Contiunelia aflecit et couviciis insectatus imtc.a. ^j^. II Ln, ,0« pulit ad ali^G,^G>i G.ot G,,2, Ju«? P/. 0<.Ji , 0^\ , 0'w-^ , JJ^l , ^LV^i , B^A-s-Ls Lco, Ofc*""^! Nomen siJeris Idelcr iib.d. Slcrnnamen p. \Q\ sqq. G , ,E SiX>~i Leaena. SA*-i Septiun iu campo , ubi (noctu iinpriuiis) pecora custodiuutur contra feras , veuationi assuefacta (canis), 11puun transversmn in medio navis, arbor navis (iCj.Ua./i). bOi-.«( pro B.>uM._5 Pulvinar , cervicai. 2 oE j_5vA**i Vestis seu panni gonus. ^iXa»! riantae geuus. 2 ,« (^ciA*« E, oi-\i>*L^ P/. t^^ii— « Locus lcones aleus, leouibus abimdans. "f . ='-«v») F. /. n. a. y\ 1) Constriuxit , colligavit, firniiivit ; GoB G , 2) n.a. --.! , jL«.! Vinxit lori$, captivum fccitc. a.^., ab" ." i ot doxit; S)Creavit, condldit; ^)^-*' n.a.ynS Iscliuria luboravit. II Arcte constrinxif, firmltcr viuxit. V Causam quaesivit, cunclatus fuit c. ,J^. X Viuxit, in cuptivitatem dedit r . a. , in caplivitafera veuit, se captivuui de-l liAP Hncc rcs tibi est cum loro sijo i. e. universa , f^j^^ Oumes , universi (con/. *^j) Firmitns corporis et ualmae, QuoJ aliijuis iscLuria labo.^3,oB , -0 , , rat , (^y\ LJ.XXi; triplici ratione tn Camuso explicatur «,, , A O, ,«,, 0>, , /tis vcrLis : .J> !J! _Lu'iJeJ!j 4>!"' lij*^ i' *^Lo.a>« ^! ,0, , 0,0, • > o, , ,£,. .; io!."^'! J^ qL>3»jc>»-i "^ U^! 3'»**/« ^! L'> 0> >> y>t\ ^j.s. pro y*o ^i^ Lignum, quod veutri eius imponitur, qiii ischuria laborat (aut prius vitiosiim). G,s j>m\ \ itrum. G>i ^! Pedes ac fulcra solii , latus sLuIsfriun. G , G >i ^L«! F. s Pl. m\ Lorum ex corio , quo aliquid constringitur , Captivitas , Siuistra pars (j>ro jL«*j). G-oi G-i a-».! Pl. .*«! Lorica firma, cognatio , uflinitas seu cognati, affines , agnati stirpis paternae. G e os I ,i I ,z ,,t -**.! Pl. ,sm\ , i c.L-! , 1 =,L«»! , ^!.Av! LiHatus, constrictjn (/oro ^L*.!), Captus, captivus , couvoluta , ijnplexa (herbd). Go,t ^A*«-! Viuctus , captlvus. (Gol. ex Camuso . de quoduhito.') 5 ,0 .)-.m) Nomen arboris, quae In littore, quiu in ipsa a(jua sinus Arabici nascifur. (^-iwwl Plumbum, plimibum nigrum. ^i;^) Saudix, genns mlnli factitii ex cerussa torrefacta. V^ •> C ^l /'/ ti)'^' Ernca vcrmis. •1.^1 '^' ..^ •Lv*) uaaQov Quaedam radix aromatica. ^^\^\ SerapLim. J'hvt PlJ-r'<-*! arUiS^.ioy Stabuliun. > ,o (-JJ.Ixwi.) uaTQo7.u/?6y A.strolubium. •> .'~^, >c>o J Jo v«A::LwI j ^loh ^f ..._jl3Uwl
PAGE 57

JO->^) 35 ^\ piiun , Quod ipsa res , quae erat , esse desluit , quando elementum res ipsa lit. •y > h .— 1 -f^^-y=^5 laTOQia Historia, fabula. /vvk.^jixvw! offT()«ov rei/. r. 1, p. 47. / wvi>i3*il -s JJivwf -P^. J^l-*^ (rro'Ao? Classis. is ^ ^ } O P t^ufklxvwt -P^u*-^^' 5 iwjIjLwi a Per5. (M_»Xw! Columua, cyliudrus , porticus colimiuis fulta. 1 s '» 1 /''. c. n. a. v_ajw? 1) 3Ioeruit , cum sollicitudLne dolorem concepit c. ^ic r. ; 2) Iratus fuit contra aliq. c. ^ic , aegre tulit c. ^^lA^ Moerore afiecit , ad iram prorocavit c. a, V Indoluit, moerore affectus fuit j iugemuit c. ^^^a ,E \^m\ Dolor, angor, tristitia veliemeutior. (lioc potius no^ men actionis.) o B «.jjwi Iratus simulque moestus , iudiguabundus , iracimdus, in iram pronus , insignis tristitia , F. a Sterilis terra. oLw! Solum tenuis et exilis terrae , sterile. a )C Oj*"' Moestus , facile conclpiens aegritudiuem , tener ani mo et ad dolorem pronus. G « ,,l ^A*«i F. 8 n. ^Li.-.! Pronus iu tristifiam, dolens , Iristi!servus , merceuarius , assecla , clieus , sterilis (ager), seuex decrepitus , Is qui diilicile pinguis redditur. ^J^^ Lj Dolendi et ingemiscendi formula alil lieu. 5.'* 'AiltM^ Tristitia vebemeutior , dolor , «ervitus. G» ,t mLm) Solum tenuis et exilis terrae , sterile —IJUwI uanaQuyoq Asparagus. O o -o vj^AMvJtwwi /V/-S. 3Iedica. £5 o^ o Q ^-0 — LaAwkI t;' — .LiLa«vw| Pers. Spinacliiuin. Spiuacea ole<^ £ ^ racea. Sprengel hist. rei lierl. p. 270. Avii.ennu L.Il. p. 136. 9— o &J.Ia8>wI Si.s>:r , pastLuaca sativu , cuius lul* a fst rudix. (^JAn^) ct c. S anoyyog Spongia , globulus , edulii genus quod ex farina similacea paratur cum aqua ad lentorem agitata et in rotundiorem formam coactum in oleo coquitUT. u o j o-. 3 o,c,e \yjsk/^\ et Osjjl/M Siuapi album , ct OJJum\ Qvox txct.) Vinum. j o o£ Y^lb^ ] (sec. nonnuUos vox Graecu) ^ inimi. ,^W«gi5Aw) Stratiarclia , imperator exercitus. jb.bLw.^i.*»! Dignitas , munus stratiarchae. 5 o „f J^uk.S^) Pers. Cerussa , gJT^i 8^""^, luti s. terrae, quae piuguiores maculas e vestibus abstergit. LjOwjS^I i. qG o / —LjJvjiAvwf Pers. Album cibarium , quocLex came , cepis, ^ ' "„ ^ W oleo , but}TO et caseo sicco paratur. 6 . o ( wlijJUvl r.sylliiun, eiusque semeu. -' ^c u,rL*jJ>A^f u.a-/.lr,Tiiug Herbae species. ajjtwf ay.tyy.og Scincus, lacertae Aegj-ptiae geuus. J o } 'j> y o «wJ»i, *Avwf g/.6q5iov Allium serpeutinum 3 3 3 o k, fcjiiwwf axwQiu Scoria. »j.L\JkiJftii,w5 Labiiim, ora uteri, aul liu.s dii.> lalrra, qiiao laiigniit eiiis duo labla, aut duo labia naturde leuiinar. G , > *, VO_^L« Illn, in qua circumcidendn jnu)iet vitium cominisit et alia.s partes l.irsit. E 2

PAGE 58

viSs^i 36 ^yt» }S^\Ss.M*i>] Noinen sectae eonun, qul originem ab Abu Djalaro iVliscai' divxeriujt. .. o.> JCmI Scorcliiun (medicajncntiiin). Forsk. descr. aniin. p. 146. C* ^Z. > ji. Go ,i Gc, t ^s^jCwt Diminut. BA>ja*I t/ s_jCy«i (roc exotiia') i.i/. y ^ ^ • ^ > i,' V,^) "• "• b^ 1 '*'"*' Promissior fuit gcna vir. \\ n. a. Juywlj Pervenii Qiiinuilitas pluviat) ad extreinitatem maiius, succidit, acuit in mucronem. V Siinilis fuit (patri) c.a. G ,s )^\ Coll. luucus quo storeae plectnntiu, arbor quaelibet longas liabens spiuas , spinae palmarum , spina longa, hastae , spiculum , cuspis. i3-*<5 Pltiral. sine Singiilari SimililuJo , signimi , j_^ _j-? »^\ ^ Ju.\ Ille patri suo similis est. iJL~' norn. uift. Extremitas lingiiae, res inncea , ligiium omne rectum, veretrmn cameli , penis longior , uervosior et excarnis , extreimtas teuiiior (t;«s/>/V/w) , pars (/fnuior") prior adiutorii bracliii vergentis ad noduin manu.s, caput vel extremitas (calcei). Cy^ rropeiiitulum liabpus vpiitrpm , proppiideus iii terram nubes. 5 Jv**"^ •f5 Laevis, aequ;ibilis, promissus, longus {de gcna). A--JU»t Litterae j ^j^ u^, quoniam <-Ttrcinrlate Iniguae (aJLm!) /iroferunlur. 0s5 j J**;^ Acnmiuatus {de i/ualiliet re). Gc /^l vid. j_^. . , -« ' ' -i y^',^\ tt iL/eLj»."Dl IKomen /no/ir. Leo. ^n-krl^iVf^f Sectae eorum, (lui profitditur Ismaililem Abu Djalarmn .iVlzadik. duoJecimum linamum esse. ^ j. o ,j ? ^j^Cjjl,^^) roT Pers. com/wsila Caeruleiis , liyncinllius. yM\ F. 0. i. 77. a. Q-wi O»1 e/ or i F. a. n. a. vT-' cT1 .Adipii reliqiiuui , aJ quod nova accessione tacla aniinul pingnrscit. CT"' r/. INtTvus quo contorto chorda con.si5iit. (^conf. ,^y>-^) 3Iutato colore ac saporefuit, foetuit {aqud) ; 2) F. o. i. n. a. q_^^ Falma manus velpedenatibus illiso per. e cus.-it, pedis apicem impegit in nates c. a. etc.ii. b) ^v^t ,f F. a. n. a. Q*wi Puteum aquae ingressus deliquiuin aniiui passus est , tetriun lialitum liausit et ex eo liabuit noxain. IV Siiperstitem in vita servavlt. V Alterata , mutata fuit (aqua) , male habuit ex halitu putei vel alius rei <. ^ , Causain quaesivit , moram traxit c. j_^JLc p. , luiitatu.s fuit, rctiUit (patrein), accepit inores (patris) c. a. aut Recordatus fiut teinporis vel foederis praeteriti. X Corrupla luit interior pars arboris. G >i G -.w jjj*"? n. qL»"! Indoles (conf. J'"».?), Ordo seu funiculus unus habenae, ex quorum plurimn plexu illae contpxuntur, Adipis reliquum. .^ ^j*m\ Corrupta , focteus (aqua). 2,i ^j*m\ Ordo spu funicnlus unus habenae, ex (juorum plurium plexu illae contexuntur, Adipis reliquum, ad qnod nova accessione facta aniuial pingnescit. i^MM.\ P/. ^'
PAGE 59

_yM*\ 37 v:i>ww 'iym\ Pl. ^jn^ Solamen , id quo levatur dolor , aequalltas, complementum , perfectio , imitatio, exemplar imitatioui propositmn , aiitistes , columeu , ad solamen idoneus. B^i P/. ^Aui Ul. S j£ G, ~ _y^ Pl. A*«5 3Iedicameutum impr. vuluerariimi , medela. S £ r. (__j-*>) ^^\ F. a. n. a. ^^^ 'Iristis , sollicitus l'uit , dolult c. . »-\ Keliquuiu, vesli^ia domus , res sequiores utensilium doiuiis. .•.i^nh««1 1 ristis. .<.f , j-oB G,,oS ,,E, j,e 0,,<.c O Tri.sii.s. O-^^' o^> /j,v»jyv»l A»ii>q lapis, Dos suinino lopidi Lusicleus , sali «iuiilis. (jLvl /"•0 (j^i e^ //oc pro ^^ ^^ in idiomate vulgari Quaenain res ? quid ? (jiS nempe >.i^ tji-i "^j Eum non expergelaciam ad cogitatiouem et ad instriieudam eam rem , quam iustruere volo. s E S B \Ji.\ F. i. n. a. (ji! Agilis , promtus fuil , exultavit (< on/ (jiii Promtum esse ad malum perpetraudum , petulantia . insolentia, Pauis siccus , o^"iLj (ji^l ^jii| Reler par pari , quod libi fit lacito. G -s iJ^Lil Lubentia , alacritas , exultatio , petulantia. G, ,£ iCiiui:! id. ' '1 G o2 v_aX4I i^. '. 0. II. a. ^^i 1) Repreheudll , ^ilio vertit , vitupeiovit r.a./j.f/ j; <2)F.i. 3Iiscuit, implicuit r. r;. ;*. u/^/-. b)v^'^««a. '-r^\ Implicita, convolnla G i. fiiit (arbor). II n. a. v^^Lj" Irritavit, excitavit di.«.-idiiim c. ^j^j , couvolutam reddidit (arboreui), dcusas r-ddidit (arbores) c.a. V Implicata, couvoliita fiiii (arhor). commixtus, confusus fuit prae uuiltiludiue(populiis). liini; inde cougregatus fiiit, oggiegatns, coiigregatus fuit , se recepit ad c. ^\. VIU Comuuxtus fuit , cougTegatus fuit , sc receplt ad aliijuem c. ^\ p. !^\ Suuultas, iiegotiuui iiitricatimi, poliiiu iuiplit ita. omuiixtus , coufusus , implicilus , perplexoe , deusoe (arbores) , implicitus arboribiis obsitus locus. V*~~i ^j-^. Dies misceus liuuulliuu , couliisiis , dits belli elc. >,o!l iy.>U.i Qtom. propr.') Liipiis. G, ,£ > fl , E iu^! /V. ^^Lii 3Iiscella turba (lioiuiuum) , res uiiscella, opes per fas et nefas arquisilae. (/V. >_^uiii Turbae mi.\lae ortuin essc voltint cx Persiro ^^^ , , onl. lad. w»-i;.) 2 ,.E j^»A.,;ii (tiibiciiudiis , \ aldc riibfr. G ,« > V^,'*'— i>-^ 3Iisti generi.s (populii>), Iiaud ^imrrd rt inLxto j^enere uriiuidus (vir). (jMjlij\jf^\ lianuXudog. jLc-A^t ' / jLcJUil /'< Ti. tiuduus. {.Iviccuii. L. II. p. 1 3O) s

PAGE 60

I 88 tr I F. a. Iratus tuit. ..L^UiI Fem. -^•^^ Iracimdii» , irat^is. lU;5 pro -Lw» Fascia ex corio lalior , margaritis et gcminis auroque pluniata, qua lemina imum pectorls iuter raammas et h}T)ochondria circumdat , aut quam lemina a coUo per trausversvun nectit sub oppositi lateris axilla. rf^l pro rij-ij Indutus luit vislem {^*) '^°vj A < v„.'''-i s o ir~' ' '^j^ \ id. 0)6 "? s >1 ) i .ili /V. jj-ii5 Acies (1 .'icanu-u (leulinm , dentes ialcis. !iiT L q. ^i. 0-0 G t aJiS i. Q. -iV i. » 0, ot Co 0-i b-iii /. 7. -iil ct Pl. -iil Quod in strias crenasquc incl.sum "^ ^ » "^ es\, slria deutis ac crena , talis deutium torma. I ,1 o\ \Ji\ Pl. ,c\j::.\ ct ,5it^l Lnetilia exuhaus. ^j^ ^J l>_iil Crenatos dentes habens (mulier) , amputatus. c i. G -^-iwuLj Pl. -fr^-li Id quo locusta mordet , eius deut •.>.. o.t 'wijok^ Spiuosa et scrrata pnrs crurum locustae , nodosimi capul tauJae locustae duabiis vclut chclis constans . serra. G ;E> _-i^ Atteiuiatus. _-A. . u \ii\AXiA Pastiuacae sylveslfis species. 0X^1 '. q. eJLiij (^iiJelur diaLct. Jludscil.') Ccleritas. } .. ^ .. u yOLsbCswl Komeu herbae similis erucae. 5 oS >i Js^I Quantitas mensurae cubiti af>ud Basrenses : 2) Pl v3>-^5 T'or I\al/atliaea Fuuis. .e , % ^I F. a. (pro ^j\) Doluit c. v '• <•' ij* /' 5 ^ o s^ ^J^I Pers. Mu.sctis arboreus. Iia in Cam. dcscribitur i^Lliil (r'().T Persica , Arahicum nomcn cst iJCjS>') Hcrha .(\icali, ciueres qui iudc conficiuutur , .hic. L. II. p. ISl. .-iiLj' V Cincribus Alc;iLi lavit manua ,V G o? iil F. J. ;/. a. . ,— ii! Fuixit, commentusfuit (dictum) c, a. , B G oB b) c^! F. a. n. a. ^\ Neccsse habuit. IV pro ^^! Sanavil (os fractum). Wl pro ^y^^ Conva luit, sanitati reslliutum fiut (os). ^i Macula alba in fronte equi. VUiiT Co//. /lom. un;V. aiLiii (^eius deminut. ,^') r.dinA p.irva ct !:cner. puhnac.

PAGE 61

^>^uflf 39 JOAOl (jot FI. o. 1) Dirrus, robustus fuit (cameltts'), compacta fuit caro (^cameli) ; 2) Aliquis pressit alteruin c. a. ; 3) Fregit aliquicl ; 4) Mollem, glabrum reddidit c. a. ; 5) F. i. Spleudult. II n. a. jja-yolj Firmum reddidit , miam rem cum altera coiiiimxit, consolidavit. V etWJl Congregati sunt , convenermit. S £ " G ,S ijoi Pl. (joLol Radix , imum rei , ut ijh\ fimdameutum. & tj^i Pl. (joLal rJ. ij^j^5 Firmus , robustus , sterilis sed piiigitis (^came/a'), anG »i nicula (camela) , P/. tj.ax3l Latro , fur. G S jjOAAal Tremor , labrum , vas figuliuum in quod mingilur , vel res similis urceo , in quo porlatm lutum , testa in qua seruntur plantae odoratiores , structura firma. G , £ '^'>^!^\ Domus uivicem propinquae , tiJolj ii.j^^*o\ f,^ JQji congregati smit. .£ WAjVOi f. i. Nudus lierbis et omiii pastu destitutus fuit. (Gol. 60Cam. , sed non legitur in eius edit. Calc. ; at suo loco lcgitur). y ,-£ JoLot Pl. ab J-IiA^;. ^JWjjOfll P&rs. (A^J**". 1 F. i. Heiba oimii pabuloque caruit terra. Jsjksl et potius IV pro Juoj! Cooperuit (otlam) , occlusit ostium. II n. a. lXaaou Parvmn indusium induit (ah i^XtJ^). oLol Locus cavus inter montes , in quo rcstagnat aqua , rec»-ptaculum, limeu. oLo"^! o!3 Nomen Joci, et stadimu «Hmd aeqi?abat centmn sagittae iactus. G , o G , tkXoI Pl. iXol Locus qiio popidus couvenit. y a . a l a biX^a^ Indusii minoris geuus parvae puellae, vel quod induunt snb veste. "f GoS ^) F. i. n. a. j*o! 1 ) Ligavit, fecit iu tentorio fuuem .Lol ; Gc£ 2) Inclusit, contiuuit, coercuit c. a. ; 3) ". a. joI Fregit c. a. ; 4} Propensum reddidit , inflexit c. a. p. et i^ic p. III Y icinus fuit , tentorium fixit proxinie a tentorio alterius c.a. VI Invicem vicini fuerunt. \ III Longa et multa fuit (plauta), uumerosus fiiit (populus). Go2 yo\ Reverti. SoS Goi G -o yo\ et yo\ Pl. jUsi , q!j*=>! Foedus , pactum , iurameutum repudii vel libertatis concedendae vel voti dati , perfoiatio aiirimn , gravitas, ouus , peccatnm. G o J ,£ j— o! Pl. yo!j|! Propensio auimi , amoT. Uamas. p. 321G," G > i G,*,. \jo\ Pl. yo\ ,'iyo\ Fuuis brevior quo iuferior pars tentos ' rii alligatur paxillo , paxillus funis quo alligatur tentorium, cauistrum, loculus in quo quid reponitur, foenuni. stragulum in quo coUigitur foenum. > oE J ,£ j-a2_j! Pl. ^j.joLj! id. et Fuuis quo IJgatur sacciis pabiilatorius , pamius , stragulum iu quo coUigitur gramcn, lierba , gramen , foenum. G e jrV^' Propiuquus , prope accedens, is cuius criues implicali suut , is cuius cilia densa et louga sunt. G, .^ j -£ o_o! P/. yo\^\ Uterus , propinquitas , favor , gratia , fnnis parvus quo ligatiuiuferior pars tentorii. G, . Ji.Lo! Fimis brevior, quo inferiorpars tentorii'allii:;i(ur paxillo. a jJoLa ri. yo^ (pro quo vulgus dicit ^Ijw) Curcer. G ' « > jo^jwfl Vicunis. ^ ,Q Slater. ' ' ' o '^,-o ^ (vj5 Jjuot <•' ^jhjo) fflie«| Slpax G ^o >• o t J^ hin t AstTolabium.

PAGE 62

_a.«c' 40 -j"3ii*a^ Aslrolabicus. jL ^^ , ^ Uxy-> i rulvinar corlaceum fere rotunfliiin Inna rel gossvpio iularcluin , cui discuuibentes vel dormieules innituutur. j j . ^j,o\ nom. unil. c. i i. q. 5 ^ o J o t y. g V Ua/^ i Panis subcineritius. i-ib rorllcus. ci Capparis. _> -j o a .VuJUst J. 1/. Vj^y o X G . f G > ..^ V^I Pl. ijwol , J-ol Lniun ciiiiisfjur, rei, radix, origo , pnuia ori;;inaiia verbi sisiiifioatiu , radix vocis cuiuslibet derivala( , res ex qua allera derivatur , stirps , genu.':, nobiJitas, existiinatio , foudus opiun, capiit, siimmn o' >i rei . exempium originariiun libri , Oj^^ ^ iscera principalia , regulae gpuerales, litlerae radicales , dogmata lundamenlalia , Dua/. ^^y>j^^ « P/ur. form. vi.l. Ahdallatif. II. 478 e'^. de. Sacy , (^'^l (3j-«>' Origiucs gentium, \J\ omnino , J-li % jJ ^^ "^ i. e. ^jl^ ^^ u,^.wj> "5. j^! 1} Contiglt, laesil radicem ; 2) IVremit nlifpiem c.a.; , % 3) Insiiiil iu ali<]i'cm (serpcns) c. a. b) ^l Allcrala ei cormpta iuil af|na, foetorem concepit (aqua , caro). c) J«oi n. a. *J-^' Firmns fuif , firma radice fuit , nobili stirpp orinndus fuit , firma ineute praeditus , cordatus fuit. n lladicp firmavit, nobilem reddidit , tabMU es^e dixit. IV Tirma radice fuit, {ah Jj^^ dcriv.') 'S eiiit Tespertino tempore , ingressus fuit tfmpus vespertiuum. \ Radicem egil , ririna eius radix. fuit. X lladicfs egit , eradicavit , perdidil c. a. o ,t ^y*ol Coll. nom. unit. b" Serpens parva vel mngna, quae flalu suo occidit , vel corpore p;irvo ct tapite uiaguo et detcrriuia. J^! rirmus et i. q. J^J-«^. G-oB ,/>,f% iJUs! nempe eJvJJLot Omnes tuoe opes et falinae. 'iSjJi Toluin , uuiversum. G,,e iCLoi L niversitas. G 5 G >t — >r .9 j>A*9! P/. i>-o!, indc P/. Pl. J-oi ,7 indt rursus Pl. Juuoi ,/ .oi G , u , f G . c . i ...^i-oi, Kitius Dcminutivum ...jl-yo! pro i/uo c^Xfj^s^ UiurG % putur pro J.:yo! 1 enipus vespertinmn , proprie quod ab .jcle (•st u^(|ue ad occasum solis , Radicatus, firmus . firmns consi/ii , successor , Kobilis e^i/ws , Exilium, inors. G-5 K_o\ Geuus cibarii sorbilis dactAiis parati, malum iuseparnbile , gralia , coguatio , aflinitas. -B gjoLj! Funes breviores. G s < o , i . :. ,i > > , .,Ia>o! /. ff. ^j"^Luo!. Dicitur 'JL>j*o! ^^aJi^. Ijbf 1) n. a. \jsS I\Iullu mfdestia aliquem vexavit res c. a. p., confugere ali(|uem coegit (jniupcrtas') c. a. p. et li-t p., coegit ad a/iquuni rem c. ^\ r. , fregit (reni) c. a. r. ; 2) TeteufJJt slrutbiocaiuelus ad locum, ubi ova deposiiit

PAGE 63

UOAot c. ^. ijo\ Tetendit struthiocamelus ad locum , uhi ova deposuit c, i^\ l. \III Quaesivitalirj. c.a.^ rercussit aliq. c a. , Necesse liabuit , adactus fuit ad alic/. c. ^\ , coegit ad aliquam rem c. J,l r. g {jo\ Radix , origo. G . fjo\j^\ Locus effugii , Quod in doloribus partus vocem edit camela. S s } (_p[^ Festmans , partus dolores patieus (camela). ^^^1 F. a. n. a. ffj^\ Iratus luit c. (J«c , acUiaesit nocens alicui c. ^ p. , adliaesit propellens et mordens admiisarins femellae c. >— >. G -e G , oS jjii\ PI. 0't^i Ira, oditun veliemeus, invldla. SLb) Locus depresslor glarea plenus , in quem confluit aqua, palus. (Gol.') SU^I Melonetmn , aruudinetmn ex sallclbus Indlcis constans. 3 G-£ >£ ,S GE,E G,oS O.oS oLwsl P/. Qj^' (cjI^I , olLo! Go/.'), o|^! , oLy:?! , G ,S G ,S 6« (olJ-Asi , oLUsi Go/.) P/. irreg. Uai , ^Ls! Stagnum, a(|ua stagnans eiusque locus. J3I /•'. ;'. n. a. -I-V^i .Sonum edidit , stridult (sella) , soiumi edidit gpmuit(|ue aut ob fafigationem aut ob amorem in pullum (camelns), muruiur edidit (veuter), iujs». Jjl tenuiore amoris vel conmiiseratiojiis allcctu ductus fuit c. J /'. G si JoJl Slrldentes. G E -Lixji Souns , stridor scUae , murmur ventris , dorsi ob famem, gemitus (cameli) ob magnum onus , Jixla! J^i Populus qui camciis opcram dat. Multum clamans. 41 j*LI ii-J riunavit , slabilivit. Joi •f'. '• 0"• a. ~J\ Flcxit , curvavit c. a. ; 2) Circumdcdil, scpsit , pracsidio fuit c, a. p. el ^JLc r. advers. qtiam; S) Nervo s. teiidine ad capiit prope crenain obliTom. I. gavlt (sagittam) (ab sJa!) c. a. 11 n. a. ^-Jtb'j Remansit (mulier) iu domo parentmn per allquod tempus , et i. (]. I. V Compllcatus, flexus fuit et incurvatus, manslt , contlnuit se domi (TO7///e/-) , retentus fuit, contumit se ipsum. \ II Curvus fuit , inflexus , incurvatus f ult. j-Ij! Propenslo rei, locus incurvationis (^c^ji^vs) inflexio arcus , nubes, domui parare rem , quam «Lla! appellanl, quae tanquam circulus circa eam est. G p G j i j\1j\ P/. jL>\ Circulus, quldquld rem allquam ciugit, circumscripta labiormn linea et exterior ora, criultus circuitus imgulae equiiiae, circidus ligiieus tympani, annulus ligneus cribri , ciugidum , capreoll vitls, id quod inter pilos mystacis et labium est , extremitas peuis , uer vus quo obligatur crenatum caput saglttae. G, oi B-b! Nervus s. tendo quo obligatur crcnatiun caput sagittae, glutiuis genus quo, coimnlxtls iiiter sese et subactis sanguine et cinerlbus , ruptum figile conglutinatur, extremitas peuls (^i^i^J! <^J>-') , caro quae ungulam circumdat, extremltas venae lugidarls vel dorsi ( -Jj"^! oJj). G S j*h\ Peccatum , culpa , angustia , loqucla , sermo , malum rjuod e longinqiio vcnit. G =s ^LLj! Qui clrciUos (^La!) conficit vel vendit. G >£ , jj-^L-^ Piiteus, in cuius latere alter est, aqua In terra molli, quae arboribus , timore ue corrueret , implicata est. G, >l, sjj—jL^ Arcus, mulctrale, cuius summum parvo liguo clngltur, et tinn eius ora tcgitur. ^5 o G ,.w J^) P/. JLJ! Hypoch(uidiium, latus, liypocliondrii medlum. G ci (}J->! Allquid. G G o J.j! /. 7. JJj!. £ S G , oE ' . ,-? J-Lij! /V. JJj-j! Ilypoclioudrium. -Jol F.i. l)3Iomor(lit (luaiuim snaiu) c.^; 2) Proiccit (janssilc) c. V) dciccit (merdaui) «. o; S) Arclavil, angiistum orc fecit (puteum) c.a. ; 4) Diduclis cortiuis vclnNJt B t3 c « c. LtfJ^c, dcmisit vcla (tcntorii) r . ^_c^. b) ^\ F. a. n. a. *i)l 1) Constricto vcnlrc fult ; 2) Collcctus , contraclus fuit ; 3) Iraliis fiiil. c) ,Jj! Constriclo vcnlrcfuit ; 2) .vJLc AA Irntus fiiit contrn euin. II n.a. ^f^\^ Cooperuit, vclavit vestibus (pilculum), munivit. IV Clauslt (portam) c. a. V Tenebri» invaluit nox , stcrluit , roncbos edidit (fejij)

PAGE 64

r-' 42 donnieiis , cjiioii iii iiiiiiiu) li;il>iiit H'>ii pIociiIii.s cst (vir), Ira acceusiis iuit , oonunotus iiiif, Acsluavit it elalus fuit iluctus, ut luia uKfla per nlferaiu iraii^erelur. VIII Pass. Iratus iult contra aliquem c. JLt p. f^\ et *^1 Pl. pLb! , 1^^! (jiroprie Coll. Arcts ^cnlis 0, ,e Medinensis nom. unit. JUb!) Arx , niinrunentiiiu ex lapidibus, aediiicluin (jiiodvis quadratnm tecfo plaiio coopertuin. (In scholiis ad Ainru 'l KaisiMoallaluim v. 74 ci G;i inter ^\ et ,*1j? videtur distingui , ibi eniin /uuc sunt ^'j.^! i^\. p\ J,% ^\ j>i]^ pi-jl Constrictio veutris , uriuae et iaecunt nlvi suppressio ex morbo uata. G >S fy-^\ Testudo mariuadura cute praedita, et piscis marinii.dnra cute, bos sylvatica simllis cervae, a-ciis ciiiiis maniibrio cohaeret nervus, echinus, eriuaceiis, concha marina. ^'^-^' F()cn> , caininu.s , locns onuiis iii f|iii) slinilnr i.miis. G ,.£ J^L*.^) Avellana Indica. G > pl ^j-tl^\ id. L4I0I vid. ^^^. J;?*jk^) Aveilana ludica. .lisf Nutrix. (Go/.) ., o S \jJd] P/. Nulrices a 'iJus Pcis. iub. (Go/.) y .-o c C) c) «^ J^ Vox vomenlis. SLci />ro SLa^ Ilcpositorium , loculus. ^^iCI Nomeu idoli. . jiij.Lcf «/«(»>fo'v A;:aricum vulgare. ^^Si^Lci o.)u).).(i/ov Aijuilaria ovala Sprcnge/ /liit. rci /ler/j. /;. 261 sf. Avicenna L. II. p. 132^_ya.yiif id. > ., ^t -A^) Collyrii species parala ex tntia Caramauioa . oocldcis liinatum combustis el taciliaro randi. wvJiw.-£:I nyocoaTig Graincn. ^Ji^J^I jJ.rxr Viiiiim coctum ) ^C. , w^^JLcf «jvo? Vltcx. ^L.«— C) P/. i^e-^^i' Habifatioiies dispersae per arva. Ita Go/ius Kamusi vcrha ilcjj^Jt Jl i'>J.vX!' j>-a.* vertit. Mi/ii ,'sse videntur Fossac (|iiibus iii aivis limitcs domorum vel regionum distingiiuuUir. Coiifer. c^]y* pro quo e.i. nostra Djeu/iarli ieclione (jr^'^' poneiidum ridetur. /tw-ji^) ur/,nQog Popiiius Graeca. j ^ t^yOj*S-\ uyr,QaTov. G £ , w«sx£) Oculi Kincri , grana qiiaedam nigra orboris. M £ ^_^ l F. I. o. 3Ioprorc vcl i(ii;;orc prcssii.s , iiKilns diiit ^\. II n. a. ^^J Id. \ Id. Se ujl l*aiKi(ns. o LJ) rusillauimita.s. s S£ S> o) coniunctum cuin v«su l*arum, propr. Praeseginen vel sordes uiiguis , sordcs aurium, iestuca ligni vel arundiiiis ii n 5i it \^\ . v_j' , <— J) , j' Hae voces i/uadrai;inta inodis ijferuntur, ut dicit Kainusi auctor , dum voces ^! , ^l , ^l , ^l , li) , »il , »ji! , J.) variis ejferunt vMu/i/tus. Vojlfdstidientis ve/ detcstantis Li', pi»y, vali c. J et c. •3,1 >_AsI Angor (auiini) , res pancii , panini , tempus , ^Jso *L> tiVJj v^) \ enit statim post hoc. G , (^li) Pusillanunilas , fiuiidilas , ipiavin , tcmpu* , teinpes stas , aVJ j v_;'j' ^^ t'L> \'cuit sialim post hoc. Oat Aj! Nullius aniuii vir , ignavus , egestate laborans , sordidus. >s 0»i! Properans, iucitati nnimi vir. ^jli! Tempus. Co/i/. qL!. ^'* *-s»i! Aclio , (jiia qnis frccpienter dicif uf . phy.

PAGE 65

43 ^l e, y i 'iLs^^\ Qui multum «/dicit. K ajuj Pusillauimitas , tempus . temppslas. i^a>j' ,J>£ tLsiik;3 A ei)it statim post hoc. G J j . ^J>5~J Impeditus iu iipgotio , (lebili.*: , piisiliouinils , fucus. celer, properaus , incitati auiuii vir , amiuitiiJo (cibi), puUus attageuis. vC>il Avertit , amovit c. a. r. et ^ p. G t.S c;/j! Camela admodmn patleus , celeris , pxcelleus , porleutum , res mira , calamltas. G b f tnl^v^xov Epithj-mum. ^^^J) {a — _j^Ij) Percussit iu bregmale capitis c. a. ^_^Lj P/. ,;?,.AJtLj (DJ.^et i>^Uj. (Kam.^ IJregma capitis. *i>jiy -r*^\ Snperavit eum, J^ji T ^f*"tit»'" P'"^ noctis, secuucla vigilia. {Sed hoc ex tinizahadii senlciitia a ii^ derivaiidum.') ^. G , e Os.J) F. a. n. a. 0^\ Festiuavit , cuuctatus fuit, appropuiquavit , properavit , cito venit. X Td. e ,B tXsJ Terniiuus , tempus praefiuitum , vilae Iprmiuus. G E «Asl Properaus , properabuuilus t7 ffw/r. CuucUms. o,.s isOji Cuuctatio, relardatio. s>>',5! /jT-o 3J>l55 rioirien aclioni.t n lXj.. !i.Xsy-« , 5> Kxiit fiue meusis vc) tcmporis. '-ly GoE G )i _5) F. /, n. a. ^! 1 JJ'^ 1) Transgressiis liiil ; 2) ('nciirril ; 5) Saliit ; 4) Impeluin fecil ; 5) Veliementer biiiii^il; 6) \ehemeus fuit (calor) ; 7) Agilis, n)acer fuil, ngilcni «e gessit bi famulaudo ; 8) Piuguis eva.sil post laborem , E emaclantem (camelus) ; 9)PropuIll, nhegil. Ij) ii F.a. G,B n. a. -i\ 1) Agilis fnit ; 2) Piiigiils evasit post laborem (camcliis); 3) Spleudidum, tlariim elTccil (Co/. sed dubitd); 4) Manifeslus, palam evasit (Gol.'). X Agilis fiiit, pinguls evasil post laborem emacianlem. n,>t Hjji (sed dr hor. nnmciaridi inodn diiliilo') Tiirba, cocliis, coii hisio, misiilla, adwrsila'», ni i iiiiiiia, |.iiuia pars (neslnli.s). > ,cE > cE q! jl olr*^' Admodum alacrls , lubeu.^. GsjE Osjt G,>i 3_sl et s-ii /. q. "b_ii. G , t j-S_A-/5 Agilis iii faifuilaudo . Famuhis. > ) ^ )"£ .j.>j_j| tvqoQiiiov Eupliorhliim. ) c o ,i^j ^) Frauci , Eiiropaei extia Grat-cos. o , ,j , ^^\j ji ^•"rauciis , Europaeiis. ' ^ s i_5| firo iij Sallre, assilire, impeliuu iatere. jlii Properatio. .w(v/!\A/v.j( «'/^^''^'O»' Ah,slnthium. -.Ci^l Pd7'S. Succns expressus ex plonlis praes. frucllbiis viuumrjuod ita couiicilur. _i>Ls_X_il '• \ VI. jWlsi Dnclus, modus vine nom. coll.ah aliis proplur. voris f^h**i hahe/i/r, coriiim non prorsus couciunalum tif/ coiiciniialiiiii el coiiMii fjiiidcui idoueum, .xed nondum coii.Miliiui, ( iiiK iiiiMliiin .iiileijiiam lcircilum vcl nnleijunin .stl.^siim (sl. I 2

PAGE 66

^I 44 / ftil 3Iiilfiun excelleus scleutla etc. , corlum nou prorsiis a corlario paratiuu. G >i / isi Tractus terrae, uiunJi , horizou , luunchis , regio uude splrant Boreas et Aiister , Zeph) rns Euruscjue , regio quae cst inter duo ligna auteriora, in quae iuseruntur apices pali tenlorluin sustiuentis iu auteriore donius parte, gen. comm. Veloclter incedcus , praestaus (j^juus), coriuin uou prorsus a coriario paratuui. / iil Haud circumcisus praeputio vir, 1 iit Velox , Excelleus geuerositate. S. ci iuij! Praeputiiun. G-s iuiJl Hypochondrium, 31odus quidam pilos e pclle couciuuauda evelleudi. "' r 'iM 1 Hj^pochondrium. / oAsi F. 3 Praestaus (situla) , Pl. 'i>^\ Corium nou prorsus a coriarij^ paratum vel autequam scissum aut subula perloratum est , F. s 3Iultum cxcellens scientia etc. »lii Qui varias peragrat regiones lucri causa. XJLo! Corlum uou prorsus a coriarlo paratum vel antequam subula perforatmn aut scissum est , lulorlunium. 2 ,E oi ^jis! Possessivum ab ly^'S >i ^^\ Id. ^ -E , 1. GoS G-e Gc G 3i ^iS^f F. I. et u5oi F. a. n. a. liVii , ii)j5 , liVit , ^y>\ l) 3Ientltus fiiit; 2} n. a. li^i Lnertit, diuiovit c. qC r. el a. p.; 3) Comllium mutavit c. a. />. ; 4) Feclt, ut aliquis mcutlrctur ; 5) Inlerdlxit alicui fdiquld, illicitam f'e, t GoS cit voluntatem allcuius c. a. p. b) e5oi n.a. ui5o! Agcr peuuriam pluviaepassusfuitetplanlasnon produxit, Pauci ingeuii fuit f J>. II Bleutitus fuit. VIII Subversus full. Go iiVii F. 8 3Iendacium. G -E u5o i Locus, ubi maudlbula coeunl et duae auterlores oris partes. G t «^i Blendax. ftXii iijuuis slorilis. G 5S o>« (.i^i P/. liVil Acbnodum meiulax. 5 E u^-oi /r/. , debilis , vir pauci iugeiiii et prudenliae. cr' GiE ui-ii Aduiodum inendax. i^V*' -PA eVjlii 31eudaclum. l\X*ii 3Iendacluiu , JOCki^ Ij O luagnmn meudacium I G > i^4^^^ ^^ riuviae inopia laborans, nil producens (ager), infellx , qui uil consequitur boni, qui spe alicuius rei ducllur , vir pauci ingenii. i , ,t> *^^^^-»-J>-^i Lrbes Sodoma et Gomorra aliaeque viciuaeDei vuidlcta subver«ae, venti ex diversis plagis flauVs. Js^f F. i. 0. ct jcf F.a. n.a. 3^1 l)0ccldlt (sol) ; 2)Abiit lac laclcntis. b) ^i x\Jacer fuit. H n. a. y^ii Tlenmn, copiosmn fecit c. a. r. V Superblvit. G £ Jji et c. 3 GraviJa (loacna). g's g' "'^ J»Aii F. 3 P/. jLsi , JjiJt Camelus anuiculus iuveucus et aetate provcctior et a matre ablactatus septem vel octo menses uatus. G :; t > J«-iw3 Debllis. (3»i^ (jiro QjiU) lugenli et cousil^ expers, vecors. -5 f jF. 0. 1) Dlmluult , ineiile dlinuiult; 2) /'". '. liisipieutem, uuprovldum reddidll c. a. ; 3) Dlminuendo totiun exhausit, cjuldc|uid ubere c.auielae conllneretur ; 4).^'. 'Mulsit camelum extra IJoucum teinpus, qna re noxam t GoS G.E perpessa est. b) ^i n. a. ^^i , ^i 1) Liiirma mente et consllii iuops f uit ; 2) Corruptus , marcidus fuit ; S)Farumlactishabuit(camela). c) ^i lufiriuaiupute fnit, corruptus fuit (cll)u.s). ^ Diuiinutus, delrlmento ailec tus fuit , prae se tullt quod non liabnit , iufortunio aniictus est, instanter qtiaeslvlt (<. ^j^^^iys-i^i rerum line.<). Gof v-jii IiiHrinitas meiitls, plaula quacd;uu. G,E ..ji Consilli debilltas, Tenuitas folionuu. G ^-S ...lit Nomen aiboris vel plaulae <|ua caineli vesciiulur. Hamas. /».180. /.4 /"//-. G, E xiii l'arum lactls habens (camciu). G ' s ^^j*it Ligenii et consilii cxpers , corruplus , qui se LmcLit proplor ros quas uon possidot , arlJa (uux) , ablactatus. s ,oB -,> Prnv. ^^T*s"^' o^' U^Cr^--^' o',i i^lii riaiila quaedaiu.

PAGE 67

a^' 45 O ^^jiLfl j. q. liS^U Pauci iiigeuii vir, vel Qui se laudat propter res quas non possidet , is qui te admiratioue aiEcit, quamvis nil boni iu eo est. / eS) nom. uTut. iiUl Grex separata pecoris, vel uubes quae effusa aqua dissipatur. / wvfcAJ) umOQ Raphauus s) Ivester. 4jii) Succus papareris, opium. L^sljj ) uxaxtu Succus expressus e siliquis spiuae Aegyptiae, tum omuem succum ex rebus valde stipticis expressum et iuspissatum //a tiocan^. Avicenna L. II. p. 126. ^o£ S I Deiinitio temporis , tempus certum et definitmn. t^^ol n. a. i^i^f^ii pro c^Oj Tempus defuiivit, certum tempus dixit. ]ySKi ) Pl. cnm artic. et r-Ls"i! (ton/. Hadikat Alafrah />. 12. l7.) riauta campliorata, partlieuium. LA^tXS) (Jn lihro Rhazis falsa existere videtur lectio '^Ai\ ) Cadmia. _Js ) Vallis seu alveus patens plantas salsuginosas et multos acjiiae iocos coutiuens. »jl Angustia , magnum maluin. Li-jf-»f et LufjS xQuvtiu Cornns, corna. LLaJsU-aw-S f oivu/.uv^a Ox} acautlia. -.-? GoS Ujt 1 /'. /. //. a. Jji! 1) Condivit re Jist appellata et cum e.i paravil (r//ij////) c.a. ; 2) liauc rcm alicui edendam di;dit 6. a. /^. ; 3) IVostravit (TKlvcrsariuin) c. a. />. ; 4) flHscuit (rem) c. «. r. b) Jj*l Multa fiiit res JjJJt appcllala. VIII Cepit et asaujnsit pro fali lacte. s o JiJl (/'// carnunihus safpius Jjii cjferlur^ Lac acidum et scliislnm, siccation»' qii.isi iii fariuani rcdacluni , rt"* (jiiiic pnratiir e lactc dcbutyralo oviiiin. Jaii, Jjj! , Jji? , Jjil et iiil /'/. ^^jUoi! //A Ji-il (conf. Jaij) Gravis ct novius ((ihas). o / JjLsl /y/-o Jjli^ /*/. « Jji.. GS JUai! Adeps , quae est intra veutriculum (^), iu ea parte quae prope adiacet ventriculo auunalis rvuniuautis (^JiiS^. Jijo! Gravis et noxius sauitati cihus. JaSL-* Locus belli , praelii campus , locus angustior. G il, G J£ J^^L* Lacte acido Jos! appellatoconditus c/i//5, eti.q. Ja*'st. G oE ..ybisl Legmninis genus foliis phaseoli, baccis viridibus. quae paulo miuora pisis. C_S' ,124) u/.Tt] Sambucus arbor. Vi.1>.aJJ5| Aristolochia o „5 •^ijji ) az«v5^/ov. y j cfc I» fcji^f P/. (VJLi! Radix , lij-postasis , persona. 5^C G, ^si) (/'. //. 8li) Obedientia. / ^f Abiuirruit, faslidivit oh niorhuin (^cihuui') c. a. :\^>\ 1. (/. ?Ls. 38 ^j^ f F. 0. n. a. uil vid. w5Lc l) Fervidii.s, aestuosus fuit (dics vonto quicscente); 2)rropnlil (aliqucin)<\ a. p. ; S) Prcssit (aliqiK in) c. a. p. ; 4) Angusluin luit pectus allcuin.*. VJJl l''crvidus, acsluosiis fiiil ). 2« uSl Fervidus , Dcstuosus (///ti.s). GsS /iLi I l''crvor , ncstus , sec. noitn. acstiis \iulc (jiiic.«cciii
PAGE 68

^<^l 46 >f odiinn , mors , cjiMun ali(jiii!i t iiin ira in fili(jueni ieconverljt , ttnnnltns. o 1 '•iS^ \ I-^ervidns , aestuosus (J/Vi). »S[S\ Veliemeiitia calamitatis. £-f G , L^f F.a. Testibus adliibllis debilorcm obllgavil. 1\ n. ti. i J ' Rem qmuiT peragcrc vellet , altero superTPiuente timens eam deseruit (^hoc ct sub t'/ in Caniiiso locum ohlinuil'). y -j ^ ^ o j^^ V I VS 1 et c. O (vox InJica) Aelites. ,^^f Coll. romum sjlreslre , mepsili geuus , Iructui oxyaconthae simlLls. OsS \ Trlvit iu area (irillcuui) c. a. r. II {yiilc i^^) n. u. Oy^lj Constriuxit , nexuit , compegit , firmavlt , condrmavit c. a. IV Id. c. a. V Fimialus luil. »r ,£ ob'! Pl. (XjU \ (^conf. Owi%) Lorum quo alligalur .supercilium cplilppll ((_wwoJJ) ad dun latera epblppii. G S y\fS\ F. 3 Firmus , compactiis. G t, iXfcyiJ' Id. il. Addillo vocis qna vis senteutlae augeatur, \>.*S J ^jliaRepetitio eiusdem vocis ad vim scntentiae augendam, -A^l »jJf^_ U; ,.iAII «AAi^b' In rhetorica hoc perlinet ad id (]uod (CjJji/* 5jlXj ornamentum sensus appellant ui in hoc Hamasac versit q-ij ^_yM ^^ j^ j«.i-c v_.^.*c "3» woU^I plji Q-« J^ ,,Non est iu iis vilium, nlsi quod eormn gladJi rupli suut in acie conllictu calervarmn." OyS tj' /. y. iXji i. j f ;/. o. Fodere et fossura, terroe l'os.>-Io. G-oi G,i 'aJ I P/. -J i Puteus, fovea in qua se (olllgit aipia el ex qiia liauritur pura , non bcnc pro 'iS spliaera, globus. S6 G--E .LS ! P/. 'iS \ Fossor , agricola. S , o Ji^\ Hellotropium. a -stof _yj Lj V Foveam fodit («A 'sJ 1 ). G,, B> %S\yA Quuni allqiiis allcrl ngriiin ( (dcuduin dal pro parti provenlus. - ! , jLj i , Jb I Scabit , frLcuit (capul') c. d. a. • 3) Quaestimi fecit , lucratus fuit, >,b, ') ->0S > ,0, ,> } ii , ,<.. >0< q_j_*»oLjj i^cyjj! Lii^! ^^^ (^! {^J^^ JJ Lj i^Jij "i^^ -, , s c> ,s « Ui!^!. b) JJ ! //. a. Jo ! 1 ) Exesus fuit (dens, os, lignum) ; 2) Prurltu et rosione laboravit (camela) ob pilosum in iitcrc foctum. 11 n. a. J>^lj" Edit, edeudmn dedit alicui aliquld c. d. a. , pavit, v-J-iXjj Jijj ^lLc JJ:? Q^li /. e. Tascit ubi vult, NjAj v^'^ J^' n^ '" ^" ^'^* opes meas liomlnibus. III Jii et ^\» (minus bene') G, G , 5 n. n. J'^! e/ xJLi !»-« Ciun altero una comedit c.a.p. FV £ Edeudnm dedit c. d. a., Conlcclt in ignem fi^num, fecit iit illiul consiiineret /". d, a. , Susurroncm egit, obtrertatinne inimicitias excitavit f. ^aj , Blaturos sapidosqive fruclus lulit (palina, scges) , aliquem iu potestatem alterius redigit c. a.p. V Pass. I et i.q. »3^!, tum efTul.slt, cxarslt ira c. ^ p. "N III Comesus fult , corrosus luit, inagnus fiilt splendor (nubis, fiilminis, stlbii etc), exarslt, accensus fuil ira c. ^y*. X retiit ut sibi cibum apponeret c. d. a., Comedendum ceplt , devoravit infirinos , opes eornin absumsil c. a. p. , opes vi eripuit eascjue devorare voluit. Gfci Jj ! Quidquid editur, c(liirMiui, penus , id quo sustinetur vlla (jlc inorluo dicitur ^Ji! *— iflj!), fructus arbormn spec. palinae, seges , bonamundana, deiisitas, firmifas, spissiludo (panni), intelligeutia , prudentio, Ji! ^j Fortunatus, lociiples.

PAGE 69

>l 47 r^' yS\ Rex, tyrauuus, eJens. yS\ Pl. Jl^ ! Rex, tyrauuus , Pl. Kjb i edeus ; Xwii JJ i Eupliorbiuin , i^l^^i 'j^^^ Domlui (ribus eiuscjue priucipes, (inKamuso JLS'! priucipes ut DJeu/uirii error vifuperatur)., ^jt/\j id^t |*5> Paucl siujt, Jwo-! Ji^! Stipeudium miUtare, jLS'! Cibus, esca. s ,i i3I-S^! Prurigo , s/>ec. quae oameJo acoidit ex liirsutiore foetu qui in utero coutluetur. iJLi 5 Uua comestio, pastus unus, quo quissatiatur, abti*ectatio. iib ! Edendimodus, Pruritus, Cangraeua, scabies, obtrectatio. *iS 1 Slaledictum de absente , iJj 5 ^iAJ »j1 Traduclt abSFUtes. iib 1 P/. JJ^i liuccella, crusliUum , esca , obtrectatio. G, s *^! Foetum pilosiun iu utero gereus , pruriginem percipleus , prurlgo QKrcbs'). Kb \ Edax vir. ? '* Ojil Edax, helluo. G E J-fcS^i F. '6 Qui «dit, edax , et qui editur , commensalis, ccmvictor , oris quae ad veuandmn lupmn uliquo loco pouitur. ^lil Edax, heUuo. aJLTI Grex, («-^vL'! A_K! Culter, baculus ncutus, iguis, flagellum. 'iJjS^ Sterilis (otIs) , Segregata ad 'saginam, lumentum a feris devoratmn. &J^i Ovis quae ad capieudnm liipuui ullquo loco pouilur. 0. B iUu5^! Res quae editur ft i. i/. iJ^!. ,? . ^ J«-i '-* /V. J^Uo Locus mide oomeditur. Jjl— « Lucrrun. ^yij.-* I''<-lix , rortiinatus. 3b^ Coohif *i3 L-< Locus ex quo comeditur, uiide cibus capitur, esca, oommeatus , Irumentum , ftiiLo oLii Ovia edendo destiuata et pinguefacta. *-Li L-« Commeatus. o.,i. 'i^y.^ Scutella parva trlbus sufficieus , catiuua quo Arabes sceuitae utuutur od coqueudas carnes, lebetis levis viatorli geuus , oUa parva , oiime iustrumeiiluui ex quo ,^, Cj^ -^ Esus , iJ^Lj (_w-a3 Dens erosus , Cibiis , Subditi. De ove , quae pouitur ad veuaudura lupuui , uicitiu ^^ j^ytj j^-l:! '^„.^'i. 0, £, o , «Jj LCms.* li qui erlpiuut iniuste alieuas opts. G' o , ,s (^.Ai) P/. J-*-'o ! (vidc JJ) Coioua , res simiiis (idari. '^ ^ qnac gcmmis oruntur, .stalio luuae , Sidus , quod et iLViJ! et AL*^! J.AJi^S! appellatur coiif. Idehr Uniersucliung iibcr dic Slenimiincn p. 57 *',"/• 5 tmn lioc nomiue tres Vfl (|uafuor \v\ quinquo allae stelJae appellantur, quae et uomen iv^.o>! J^Ji! liabent ihid. p. 179 ct 288, Denique ^ij-;.^! J.-Ji'^! tredeclm stellas rompletlitiir, quae et nomeu 'i~^\ vel |.L*.o! ,j^i>Ot habent ihid. 281. Caro, quae ungidas clrcumdar, J^! J>aK! Libanotis coronaria , liU.»! J^.J^! Sertula Camiiuua , inelilotus , Irifolium Iiidicum. Sprcngcl Ilislor. rci lierJi. /?. 267 , ^ielilolhus. Forsh. descr, uniin. p. 14 6. ^f Co//. CoIIes tcrrae /Y. ^Ly!, P/. Iiuius ,^ ! , ,*i ! , pLj i, o , i >c3 ci«^ t <". (j^j! Omne , quod iu terra erat, ab.sumplum est. X Cumulus factus est (locus) , moUem iuveuit (sedendi /ocuni). 9, ,3 G cB iU^ ! P/. (O ! Coliis terrae, cumuliis lapidum, locus J L« Cluiiis proluberaus . uales spcc. leuiiuae. 9, i , > ^, iUi L^ P/. j«J L« Clunis prolubcraiis , ua(e» i/x-c. femiuae. G >l; »»i L« Trislltia airecliis. s » , f-^^ Densilas caiidac , uiagiiitudo i liiniuni. 9, , B > 'iL^ t^ l''eminu magnas nale.^ hnbeii.». X^^_/i Id. ,..)^*^^i 1'asliis i'oliimi>iiiiis . \crbrnii(ii.

PAGE 70

c/' 48 iCo ) pro iUi. NiJus avls. jS] (t'/V/. LJ 1) Securitatein a debitore per testes adliibitos sibi paravit. 4li; i.q. i\Sy c£ ' Jl c»w?i sequente voce coniuncium est arliculus Hic, Iiaec, Iioc. A poetis inierJuin ipsi verho locOi^\\A praefigitur., ut in hoc a DJeu/iario citato versu ^\ Lalj j (*i-*w'! d-^^i '-=' ij^c*X>"Jjl jU^t <:jyo Uj, , uli p^^oJI estpro p-^^. (^--^'. 3l f . o. /. n.a. 3' 1 ) Concussus, perturbatus fuit ; 2)Nituit, piirus fuit (color) ; 3)Semovit, properavit in incessuc.,^ ; 4) Tremueruut iiiter curreudum et motitatl simt (musculi) ; 5) Petivit ; 6) Propidit, impidit coutra alirjuem c. J^ ; 7) Confodit ; 8) Consult (vestem) cmn subductltio pauno et Lutermedlo gossypio", punctim acn plngeus ; 9) F. i. Se 0,5 G E 11. a. ij' , J^' 5iV^' Gemuit , extidit vocem precaudo, exclamavli prae dolore ; 10) Sonmn s. murmur edidlt fluxu suo (ayMa); 1 1) Erexit (equus) ames suas c. a. ; 12) Venari praedam nolult (accipiter). b) J-' Foetore corruplus lult uter lactis, Corruptus fult dens. II n.a. ^ \>lJi Extremitate sua acuit, mucroualam eirecit rem c. a. r. ^\ Elatio vocis Lu precibus. S,E JJ' In Dual. Utraque facies humeri vel carnis duae partes cougruentes In humero , iuter quas est intervalhun super facle ossis in humero , inter qnas flult aqua , quuni caro reinovetur (;J>c 5^^ L» ; *» } •^JuSL\ ^% QJiajLaiL,! qUu.:?'^! L^^ *js^Jui c ij i3i i'^ L*-iX^ Jvy*^. ^— »-^S (*^ *-?"^)) hrevitas supcrloruui deutlum /;/© JJj^^^j^i Facies cultri. 3' Foedus, iusiurandiun, viclnus , proplnqultas cogiiatoruin, secund. alios oirmis res iuter duos intercedens, propin(|ui , afhnes, radix, origo praestans, minera, odium, iniinicilia, domiuium vel stutus doinini, noiucii Dei, insniratio, fides, religio, tliuor ii\ calainitate (alii lioc cum Fatha alii 0\\ legiint in traditione quadani). O^ Primus. S,E 3"^! Vanus , uiauis, error , mcudaciiun. Conii/ngitur J jLa,! iJi P/. 3' , 3*ii , 6^\ Hasta velitarls , brevior spcc. iatiore spioulo praedlta, ligiium iu cuius capite duo sunt cornua, jouus aquae fiuentis, coufossio Lasta breviore , Gemitus, arina et totus belli apparatus. 0; , iCJ? Pl. JJ! Cdgnatio, aflliillas, geinilus. ^! Dii G,i aJ! PI. JJt Crex qiu in remotis est pascuis. G E Go; 3ry5 Orbitas (Jxi), tremor febris , sonus lapldum et glareae, gemitus, murmur aquae flnentis, floxus eiiis. G,,i »^"3^ Grex qui Ln remotls est pascuis. G, E *-Lyi Orbitas , grex qui iu remotls est pascuis. 3^'-j ^ identur esse puncta , quae adlublta re j^j appellata , lu cute remanent. Hamak. spccim. calal. p. 12cod. 143. /. 10. I Parlicula inchoativa composita ex i num et "^ non. T'iiriis modis ea utuntur l) ad commonefacicndum et firmandum dictum *k.^-w^! j*-ij! "^! Nonne llli snnt ignari quod idem est ac Profecto ilii simt ignari ; 2) -^d cuipandum et negandum ut in hoc versu ^^ ^ytJ ^\^^ -^' r>-P 8vXs-l Noime ei abstiueutla est , culas iuveutus iam abiit et iiunciavit adveuieutem canltlem , quam sequitur dccrepita aetas ; ,E S) Ad interrogandum de re negala ut in hoc versu "l^! ^^'jif li^ ^JJ! ^^-5* !i! IjbL^J "^^ JS^llt^^ , ' & ' ' Nonne patlentia Selmae est , vel el fortltndo animi est, quando iis occiirro , qiilbus aequales mei occurrunt ; oE , i .) 4) Ad postulandum lcniter et incitandum: q! \^j*^ ^' («Xj aJJ! ^^«j JVonne vultis Iul)enter, ut Deus vobis ignoscat ] "^! pro ^! Ad , usque , versus. ^5! pro i ^! Ne, ij Ne. "i! pro "^ q! Si uon, (*.Cjotj ijjjS-o "i! Sl non fugitls , puiiiblt vos , Exceptioni inservit tUiA-»^U Sui minus, nisi, praeterquam ut in hoc ^^LJLs "iiS \Ji-« i^-^ Et biberuiit ex eo nisi paucum , et J-a-LS ^! »^J-«J Lo Nonnisi pauci id fecerunt, aJ.'! '2! Iv-j— ! l r * ' • qO _jJ Lj\A<-.il Ouod si iii iis Deus praeterqnam Allali fuis.^et, profecto corrupli essenl , Ne (juidem ul in his ^ l — *— i ,».JL« !>«! ;-' .^iXj! "5! a->v> i*^:^ i_r'"^' o-^^ ^*" '''' liomiiilbu.s praetextus conlra v(js , ue quideui LLs , qui iniusli suul. Fa phonaslice ut in hoc versu U ..^^j^!^ ,<,, . ,. ooE c. , -> i -c. !^A5 !oJu L^ ^ j ^' v_iu^! J.£ jo»'.;-» "i! cXa-6 «/

PAGE 71

S)| 49 jJt elliptice seqiiente verlo omisso ut in liis |»JLj j»_e-*-\-*^ \^\jIm ^-c ,j*sa>JJ S-wy» ^,SK*£ij s^mIi ^'lawS^ (iL3 ^jjlxij «.,,o>Ijo j».i>^ lX>!j JJo "5l_5 Lij""b'b> J^! J)'jjtXj UJ xoL^ . / ijJLX>5 J-i^j; iU-;i^wC5 5i. j Sed illi hoc fac-iebiint , ut pauperibus subditorum suoriun solatium afferrent , aiiiinam a cupiditatibus liberarent eamque instruerent , quomodo ad optimam conditionem adsuesceret , sin niiuus (;'. e. siu autem alia agendi causa exstitisset , uil obstitit, quo miuus aliter egissent) ; nam quilibet eorum multas opes , palmas hortosque possidehat. S'^? Amari fructus arbor, quo coria inspissantur. (Ma/e hoc a Djeuliaiio refertur ad _%j\ l^ -_.*-i \ «-aJ-c f^ Illi coutra emn iniustitia et iuimicitia couiimctl sunt. 6 o V^t luteryaUum iuter coryphas pollicis et indicis utriuvjuf exporrecfi (-*i), nomen arboris veneniferae malo medicd similis sed minorls et spinosioris , turba congregata , ^ v^b^-lj v-^! *-*-J^ Illi iniusfitia et inimicltia confra euni couiuncfl smit. O.oi X_*J \ Collectus, turba, coetiis '(^)iaec a Golio adducla nequr in meo Camuso nec in Zilialio) ^ l''ames , incdia. G . ,» «>.oi Cupido, sfudium, soili(:ilus SJyJ Alacer , pronilus ac r( lcr in atlolli iida ui na, ('ii;;idi(ir lerruin xfrrcns (vcnlus). '/'((///. 7. _^ Lj F. H Crassus et subnlxus. Nomen arboris. G t ^.^i^-Lj-a Celer. ,p^JU I Radicls albae genus , punctis nigris conspersae, quae ex ludla afTertur. -^S G c E v,i>Jt F. i. n, a. cUi^ 1) Dlmlnult , defroudavit eo quoJ deberetur a/if/M^ffz c. J. a. ; 2)Dimovit, avertit ; 3) Contiuult, detumit; 4) Adegit ad iusluiaudunL vel illud aut testimonium petiit eoque coustrinxit c. a.r. Y\ n. a. o , iEt-E 5 .^ o^i et cj":^i n. a. o"5l i.q. I. 1. b S G oS ^iiJi Falsa suspicio , criminatio iniqua. G-i o"31 Pl. sine sing. Prapditae , habentes. o sfi es t-.E viiJ5 pro ,^l Quae, conf. Ol,\. G -oi .111 KJiJi Donatlo pauca , donum exile , uisinraniluin tui«nm. ? jS , c. I _ 4J f Species herbae IvclL>'..« dictae. i. , oS. _ ^ \ Pers. sifcjt Acorus. ;^\ Scripturae compendium pro y>"^i Et caefera. * /. • I i^J_A_j( Confusum, perturbatum Iiiit negolium c. ^^ p., V e motum, commotum fuit (quod in venlre erat) , excrevit, magna evasit (/>/a«/a) 1 in acorcm (lac) versum fuit. " ^ , > Jsjf pro OJ» Natus fnll. cJ-E O^ \ vid. O^ . SjJi j)ro 'sJJ. Puclla. G ,, '•iSi\ pro aSi') nom. act. a >Xj». G -i G . o ,c i..-z lX-*JI Dem. ah OuV-iJ I vel
PAGE 72

Jl 50 Ud\ Observandum vero est , rariores formas , t ^^w»jj ! Res , aJIquid. (Go/. e Camuso ; scd in cdit. Calc. non legitur.') LimjI Ammi. G Jf [j^jl Lfl lusanus , daemoDe obsessus , Lac corruptum. i\sLhN^\ ililuaffuxov Salvia, ,^J| ulvaaov AIvssou. ,^. ... Ul l Styrax Lidica. jj^*^^f D.axivr] Convuivulus moglciis. C5' «J^ I 3Ientis allenallo , insania. ^ '. ^ c_jJ U« Fatuus, iusanus. ^^L« Id. ^-1 1 (videtur vox Tarluricu') 31agnu.s. 5 oS G .i G ,^ S,,AJ| T^/. v_SjJI,o"5' masc. 3Ulle, milleuarlus numerus. . ,t v_aJ5 F. ». Dedlt mllle <-. a. />. II 3Iillc fecit, milleuarlo uumero explevit , millc evasit. IV 3Iille fuit , mille fecit, explevit eorum uumerum ut mllle essent c. a. ^Ju\ F. n. 1) Assuctus fult (loco') c.a., Mansucfactus fult ; Go G oS 2) n. a. v_*ji , >^aJ i Assuevlt c. a. ; 3) Copulavit, couiiinxlt. II n. a. >«Ji-v'-' (ductum a noniine litterae \_jij1) Scripsit llltcram v_a-t, Iiiuxlt, couiunxit c.^^yt^p., coUegil iii iimim , ordluavlt, composult librum. III n. a. 0*^1 (consiicludo , familiaritas) , a-8_/L.^ Consuevit familiarlter, assuevlt (loco) c. a. I. IV Familiarem reddidit c. a. p., fajuUiarls fuit , sociavit , assuevlt c. a. /., didiclt , coniunxcruut arbores et aqiiam (cameli). V Sociatus , iiinctus fult , socletatem inivit , coluit , coniu»xit , colllgavit , exercuit, assuefccit, adulatus est, et benigne tractavlt aliquem , ut eum propensum crga se redderet c. a. p. VIII Consociatus , iuuctus fiiit , societatem, famillarltafem coluit. G o i 2 v.^i Pl. »wJ^' Famillarls , socuis , consuctuduie iunctui , Mulier cui quls famlliarls est et consucscit. ^Ji>\ Caelebs, Familiaris, adsuctus, 1^'MeTaF.lli' (baec littera', ut in inilio libri siih \ indicavimus, variis nomiiiibus appel— latur. Praeter illa apitd Grammaticos plura ei sunt nomina I o > . , ut 1) 3._yL2im vi>-o-A-'5 OiJ! in voce (^Cj-sLo vel \ tr r 'A ; 2) 'iJ).uX-«.J! viiA./JjJ' v_Aj' , ut in *L:xo; S) ^.^y\ v— aJ' F.IIf Cautlonls /. (f. iJlo^i qiiod vide sub ?; 4) *1-*»J^ >—»-'' 7. (]. 'i.jjc3ji \Jl.\ ; 5) *J^-*^^ >— A-' F.IIf interrogatiouis, cui A respoudet ; 6) [«^'j v.a)'!)! est articuhis J!), Vena vel nerviis ( Vj^) iu iuteriore parte superiorls bracbii nsquc ad cubltum , Liiiun in onmi re. G ^^ G ; f '^ I .~ Jl.\ Pl. o"ii Familiaris , soclus. F. S, P/. Oi_a_^, O^i Diploma , quo concedltur alicul iiis habitandi. G ._ , v_5"i! pro v_J J^ nomen actionis a v_a-j. ^jjJi ^lullcr cul quls fainiliaris est et consuescit. Goi l\-aJi Famlliaritas , cousuctudo , ainlcilia, Omn.e consilium in eo poncre, iit alterum Iii rebus ad vllain necessariis acqiiireudis adiuvet. G js g > i _ Vwjjj \ Pl. v_aj \ Valde familiaris. G .fi > r.iS \J>.f^\ Pl. v_su.^! Famlilaris , soclus, ossuetus. O^LjI Foedus , clientela. 6 t, . .. , sju^sj iiom. aclionis II. -UjLi J>.^^ Conccntus inujicu5, v_a-v-LiJi ct \_aiLxii Quod plures res, slve mutua (juoedam relatlo sit iuler partcs earum, sive nou sit, Ita ponuiitiir , ut uno communi noinine compreheudi po.vsiiit. Ilariim vociim si^nificalio generalior est , rptam vocis >_-yOjj. PI. \^aJUj Composltlo Iii)ri.

PAGE 73

^f 51 iJt v.^L * Locus familiaritatis, ubi quis consuescit aut esse solet, mansio consueta, Arbor frondosa ad quam ferae accediuit, quod ei assuefactae sunt. \,Ji}jytj\ 'ijj}'^ (in prosodia) Circulus secundus , ita appellatus , quod oiimes pedes in eo ex septem litteris compositi sunt. A«aJy> nempe -»-f-Jj-Ls iC.^Jj-*J) Sunt principes Arabimi, quibuscum Dei iussu prophefa socletatem iuivit et quibus doua dedit, ut eos , qui pone essent, ad Islaniismum iustigareut. "*• ^ G o S G ^ / aJi F. a. n. a. /ii! et ,'iyi\ 1) Meulitum est fulinen, quum ei pluvia non succederet ; 2) Fulslt , splenduil. \i^ r'jj\ n.a. /iJi (conf. i'^»^ Mentis alienus, insauus fuit. V Fulsit, rutilavlt (fuluien), Ornata, compta luil (feiniua), aut accinxit se et caput extidit ad litigandiuu. Vni Fulsit , rutilavit, / 'y\ Lupus ct (inlerdum) slmla femina. (Stniia nias, DJeuliario et Firuzaladio monenlilus , non /'jj\ vocaiur , sed G .•*'i5 Fulmen fallax , cui pluvia uon succedll. G s G »E , ) / 'dfA i. (f, I 'dJ La^. C, G , XJijl Pl. / a-! Lupa, slinia fcmiua, Audax. iiitri-plda fcmlna. C ,ol iLaJ \ Splendor. ^cfi /*i^! Mentis allenalio , insania. -.c jc^J \ Mulier pracceps ad iram. .•"i^ Rlentiens (fulnicn). iOjJ ! Ciltaril dclicatioris geniis aut ciljus cr /^^L/« Mente caplus , iusanus. ,i_jJL« Lisanus, Legatus {jtro ^y.^^"). lixJ ) pro e^lc 3Iaiiilil (fraenum) rl /iro t^l! Misil c. a. p. et^\ r. O 58 i6yt\ Aposloliis , Ingatus, ct i. q. u^Lo et (•y'^. c. .i wjyl Missio, logalio n rege missa , nunlius , cpistoLi. '»Sy\ Id. --£ , o e^ LiLwi X rorlavlt epistolam. tiJi5 jdH Deus est clemens et exaudiens , vel \X*^ Sr.-^ *J^'' Deus Gabriel Mohammed. ,% G,s aj\ F. a. n. a. *J\ Doluit c. ^-y) corporis. 1\ Dolore airecll c. a. p. V Dolore alTectus cst c >— ' , J, q^ /•., »;^J> |JLj In summas augustlas incldil, et apud poetas scnsuni iransilivuin iiahet dolore anc('it. pf n. f^SfDolor. G S ^\ Doleus. I»"ii pro Lc ^\ Usqr.e dum , quamdiu. Ljf /. //. pl j«.>wj1 Oui dolorem iufcrt, dolore plenus, Inslrumcntuni miisicuni. Reisli. Clirys. 168, 1 p' = ii^fJi Ailitim, turpitudo. iL*Jwj! Dolor, motus, sonus, Olus ex quo cornua sicut c faba prodeuut. In duas longas et aequales partes siue diHiciiltale Hndi potest. G , .. li iL«J_ii Dolor , moliis, sonus. f-' ^ o ? (^^'.vL^J I Adamas. . «jjjl l).tfto)' Jliiiuiiiiu. '-j^ o,r. ,,fG»,i . f iOl " «. iLiJ^il , 'iL^jJ\ ., •v.aP^M Adoravit. b) iJ! //ro jJ» /'. /i. /;. /1. sJ\ 1) OI).slu|mit , uuignum terro rciu rouccpil pnipter nliquein i JLc //. ; 2) Confngit G 2

PAGE 74

*JI 52 ad a/u/ueni < . ^g^^ />. ; S) Sccinilatfin, (ipcin iillrui concessit c. a. p. II Inter Divos retiilit , Ueiini liabuit, fecit alufuem (jliIi »*^'), Iii serritiileni redegit, pro serTO accepit. I^^ luvit , liberavit, tntatns iiiit. \ Coluit , adoravit , cultiii se dedit. X Deo siiniiis f iiit. G — 0. i^ \ firo &«'•. »J5 f< s'bl Pl. iUi! Nunieu , Deus, «JC! Deus verus, uulcus, (Jtloc nointn omnia nomina , quibus MuJuimmedani Deum appellant, complectitur), «J-I PerDeuinl Egregie! Eugel aIj LjI Deo cousecratl sumus (//Of oli freijuentem usum pro Q_j*>'^ »-!-' j^» '"Ji j! c/uor/ so/alii causa , re"iw.$ desperaiis ., ditere so/ent'), aI... j Per Deuiii I ^1."!^ Fer Deurnl *Jtc.l *i.''. Deus inagis giiarus est (liaec verba /lonunt, i/uando de re dubium exstat). 3 -i^-^ Cultus , adoratio , Dea , idoluni , et co//ectiic idola, serpens , luua coruiculata , sol (conj. Js^"^'), cupido, desiuerium rei ainatae. A-fj? Serpeus, idolu, lima toriiiculata, sol. (1 ribus iiltcra J gaudet voca/ibus.') G * * G * * XJ"51 I. q. iC-fJi et Divijiitas . Soi (sine ."irlicu/o ct indcc/i• e nabi/e ; interdum ct arliiu/us additur'). aP"3I Diviuitas. G, >t 's£>^\ Di>initas. ^L^i Sol. 5 ^cT^' ^^ Divinus , (jrt-"^' *^^ Scieiilia divina , nictapliysica , iv^'^' 3Iclapliy.'.i(;n, diviiiilas , natura diviiia, o'i.Ajj'^t jtelc vidctur TUcoIogia Toclifat lcliwan u/zafa p. 218. , ^^\ F. "a Diviuus. iU^"^t Deitas quae Ln unilalc siia onmcs cnles complcctitur. Gs }l iy^t Dlvinitas. Gi ,ot ^Caj^I Divinitas. (-sJf \) fn prccihus idcm cst ac jOJ! L O Deus I 2) ./«/<• Ji 17/// Iribuit orutioni et exceptiiincm alii/umn , i/uae sci/ualur. raruin cssr indiiUt; i^Hsur/iutur in res/ionJ' sione tam affirmativa quam ne^ativa, |*ju AiTI rerDeuml ita est. j}) /'. 0. _>-J. ;//o c/uo rarius j-J n. a. _jJ! j>-^' j ic-' 1) Dcliiit minus lacieiis (jiiam oportuit , oSicIum uou implevit c. a. p. et a. r. , impar luit c. a. r. , \^_y\\ 'i Contra te valeo ; 2) Cuuctalus luit, tardus iuit ; S) Suc 2 S ) i pcrbivit, dcdignatus fuit; 4) n. a. _jJi 5^' Reliquit c. TG ,_t u. r. II (n/s/ sit diversa radi.i') |c-' "• "• ^^^ ij f^ V f< ^ III Desiit , cessavit , dcfuit miuus futiens (]uam oportuit , imparfuit, cunctatus fuit , tardus luit, snperbivit, dcdignatus fuit. Diciliir coniunciim ci^S ^» ^i^.j^ ^ re/ si^^^j '. e. ue valeas conf. <.ii*.Ali\. X Desiit, cessavit. ^c^j! Caruosas habuit clmies. — ^ -» J! F. iyu! P/. /•£///. j^M^ \ OiTicio non satisfacleus, Maguam et adiposam Labens caudam , maguis uatibus praeditus. a\ Co//. Arbor specie pidclira perpetuo vireus , gustu omara , sub qua daemoues versari (licmilur. ^; id. e ^\ pro s^jt Hi, hae. GoS _jjt Beueficium, Domini , Globuli stercorei pecoriim. ^\ P/. i^t Beuericluin. « GoS ^I •' J! prac/iosilio l)Ad, usfjuc tam tempons terminum, ////a//2 /o( t sisnificut ^-^^^ ^\ (•L'.*aJi t^1 Peragite ieiuiiiiiin usqtie ad noctem , iJwi^um ^ f^J^^ \X:f->M*^\ ^-y» T ^Aai^i A tcmplo Sacro 3Ieccae usf[ue ad templum Uierosolymoniui ; 2) Vcrsiis , erga ; S) Apud |^j.?w!l uj. si E j^l i_.*^i Domiue I carcer apud me magls praefereudiu * -, , I oB , J o .. . . . , o est , (Jh^^j-'' ^ ^y'^ (.^V*^' "j^ ^.5 V^-^' ^' i^r^*-' "^ (•' J«*.^L»^1 Annon est via ad iuvcututcm, nam eius recordutio gratior apud me esf, quain vmum dulce ; 4) i. f. ^ Uua cuin, aLI ^\ ^c,LAaJt ^yt Quuiam «uut adiutores mei cuiu Deo ? 5) /. '/. ^ ul in /loc versu OJi^ JyiJl , . O } i, m ^ -O. ,0> -O. > '°r \j*^\ ^\ ^jr'^ i^ij^. ^ i_cJi**j' ^.y^ jj^^ ciyjLc Dici», cl iam ci ( tamcliic) scllain imposuerain , iium rigulur?

PAGE 75

Jl 53 sed uon pleuo potu rigatiu: a m e Ebu .yunar ; 6) '• "/• i3 iu, ;M.AftJ! i^J ^\ (jUjfc*jS\J rrofecto vos colliget 0«) , . coi o, o die resurrectiouis ; T^pleonasiice ut u-'>-C! ^^ BA^i S i}«»>0 > 1 X '. t ^_£j-JJ' J. ^\ Usque dum, quam diu, ^i S 6 6 S JJJ' Accipe , teue illiid , fS ^^^i Usque quot ? ,_^ ^_^\ Usque quaudo ? ^l />/-o ^^j! Hi , liae; qui pro ^^J^^ (l»^>-'t-) ^^ s^"^^ ,-i I i 5 . yy/-o (3j"!:it Plural. ab ^^\ ul ^"i! yij*.-! c>^aP3 Avabes priores evanueruut. |J I F. ^LJ i Magiiain et adiposam habens caudam , maguis uatibus praeditus (de femina melius dicilur \y>\£^. ^\ IV lusiuraudum dedit it. Ua*j ^\ luravit, q^ ^_^ i nj^yS luravit se abstenturum couiuge per quatuor meu' w > ses , ^Ji \ c. qIXJ! Globulis stercoreis pecorum repletus fuit locus (conf. _jJ \). V et VIII luravit. i^! Boves sylvestres ; 2) Coll. , jeJ ifuo(pic ut singularis, nom. unit. &£^! Arbor specie pulclira pprpetuo vireus, gustu amara, sub qua daemoues versari dicuutur. ^\ et ^%\ pro J^\ Ui ut % i^^l ^ylS U \j}\ Plur. sine singul. Habeutcs, praediti. (Plurcs y^ pro singulari huius vocis liabcnt.) 0, u% 8jJ ! lurameutum, iusiuraudinn , snglllae iactus , stadiiuu, copia rermn, vilae uljerlas atllueus , Liguum quo suffitur. BjJ t luramentmn, iusluraudum. yi\ Sngittae iactus , stadium , copia rcrum , vitae ubcrlas alTluf^ns, Ligimm quo sufiitur. 0-c.B ,o Os 0,oS,,« .''',* iJi niinus bene *-*-'' et 'i-*^ Pl. oLJ! , \Si\ Dual. ^•)L-*-' ' Cauda ovis piiigni», ndiposae cluucs, uale», vcl adeps qua prolubfrauf uiilJ \ F. » Amplaui et valde adiposam caudam Iiabeus , cariiosls ualibus praeditus. Lv! lusiuraudum. »jJ i luraiueutuiu , iusiurauJum. G= 5i 8jJ ! Id. e/ Vilae ubertas, Lignum quo sullltur. x_^! Pl. LJ.Si Jd. , ^LaJ! SU a_*.^i-> "3! Quod si non assequor , tameu nou de.slnam cum Jiligeutia quaerere. Gs_ G ; -S ^ K-J! Pl, lOjlJ! Vltae ubertus , Ligiuim quo sidlilur. i"Su! Hi, hae. G , i _ E B^J-ys P/. ^_^!l-« Sudurlum, seti bjssi purs , quaiu femiua manu teuet in planctu. 2ji , _jJ L^ Arborls "5! corlice vel fructu couclnnalus nler. jL id. ... %JCL*.J| Arbor quae si pruuis iuiicltur foetidum euuitit odorem. a\ (Parlicula inlerrogandi (juuc in incdio inlcrrogalionis poitiiur , ne(/ne cum \ hoc niodo coniungi polest 0>~iy^OU£-\ 5J4.C >ji'jUc J) An? »^-tJ; (.! j!oJ! iS uV^! ^um Saiil o oE , o oS iu douio est au Auiru, J^ p! Auue ? »^4X e>>Xixi Jo^ |«! Auueapud leAmru est ? ]Num vero ? quiu, inuuo, (|ujuiuuiio, iLil J Jo! Lij! Camell suut, imo oves, ium et supervacancuni est apud /juclas, conj. Ilanias. p. 128'-3. j.! F.o. n.a. ^! l)retivit, couteutUt oliquo, iutendil aiiquul, os -t Sb proposult 6-. fci. i^c/q! ; 2) (denoin. ab ^ !) n. a. j.! rercussit iu lucJio capife, perfrcgit caput usque ccrebri incningem, quac (.! vcl cLti^J! j.! appcllalur r;. a. p.; 8) rrnccesslt, rraeivlf excuiplo suo c.a.p. vil <;. i— '/'•, docuit ; 4)rra(ccpit iR B G >i (|uiJ radciiJum, pracfuit. b) ^\ pro j*^! n.a.'»^y^\(iUnom. S/ -B u/j cO 1) -^fafer fuit ; 2) «. «• (.-^! rroplnquus fuit, pr^qic a accessit. II (///o (/uo ct («-«-j) rroposull laciciiJuiu ( .«. r.

PAGE 76

r-' 54 111 31uiutpstus, clarus fult, propiuqnus fuit, Qppropinquavit, couseiisit. V (/"-0 '/"0 j^') CoutenJit ad aliquid, proposiiit lacieuduui, terrae pulvere, quiuii aqua uon adesset, delricavitmembraea, quaelavariauteoratioulssacraex lege debeul, Pro matre accepit, matris loco habuit c.a.p. Mll ZjLi^ et pro hoc „t ;} rroposuit rem iaclendamc. a. r., sectatos, imltatus lult c ^, smnslt pro duce et qui praelret c. a. X Tro autistite , praesiJe eo , qui sacra praeLret , habuit c. a. , Matria loco habuit c. a. p. Bc ^ S lutentio , propositum. Dual. r^^ Parentes it. matcr el matertera / /. m\ Jlater jjuui. q oJ! (sed hoc , ut conlcntlunL nonnulli , (h hestlis; de hominihus o'^\), o*^! 'j Omater meal q^ J^^ m\ Aliquls del)Uis el innrraus cst , eU ^l "^i Nou est maler tibi , viluperandi ct laudandi formula ; tum : lUdix , princlpium , quod iji quavis re praecipuuan est, Quaelibet res cui aliae adliaereut , et ipso de princlpc gentis, causa, imde quid dependet , aut id quo qmd continetur , gens , uatio , tribus , uxor viri aetate provecta, familiae servus , maiisio , habitaculum, locus, sepulckrmn , o'.i-«! Elementa corporis simplicia , et Cutis, qua contluetur cerebrum , locus ubi continetur pro ^'wcjJI (.< et (_>~yi (.1 quae vidc. Praeposilum nominibus diversas efficit metonymias et usurpanlur tum ad notanda noniina propria tum appellativa (.conf. j^') er. gr. , o ii .yij^fs:^ 1^5^^^^' c' CaUIua. ..31 — 3Ius vel glls lemlua. ^^_*J5 — C^rvus. ^S^\ Pardus. .y>J^\ — Titulus ut videtur servae quae fdlos genult. aJJI liivrf — Mccca. (j;2j-^t ^ StTuthlocamelus. ^n. t! ,i" 'I _ Descrtum longlnquum. 'A^tli .— Formlca. •^-^j-i — Aslna. i^jj _ Concha margaritifera. > o > ly-XjJi __ Hyaenn. i^y^\ — Struthlocainclus (a trisinla , f/uac paril, ovisj. ^jiii -_ JIo5pila, materfamilias. -:L> _ PulmcuUun. 9jr^J-^ pj>^\ . \ Mors , infortimimn , aenunno. Chamaeleon. _ Tempus, fortmia, inlortimium, aerumna. _ Glypens, situia. _ Species dactyloriun. — Camela. — . H)-aena. _ Id. Avis 'iUs>j. _ Arca noae. Forsk. descr. anim. p. xxxi. _ VlgHIa. _ CoUimba , Aris Katha. 4^ J.\ _ o-^-^ _ VexiUmn. Auimalcidum nocte luwns. Hyaena, Animidculiun siniilc vnlae nuinus. Hyaena. DorcHis. Asa> _ Anser. '.rA-i^ _ Gnllinc. )»Jb> _ A.slna. ^J i,U5» l^ _ Ajiimalcuhun nrgruui in a(|ua viveni nml• tLs pcdibus praoditnm. _ Aquila. _ ^ Innm. — Ilyaena ? _ IVoclua (fcm.) , glij. _ Dorcas. _ Mors. / _ Ijdortunlum, ealaiDitas. _ Ilvacnn.

PAGE 77

r" 55 ^t (•t Mundus. -.>' . Mus P^jJ 1'^/ tcolpa. — Augostia , terra germinis expers. — Blundus. _ Echijius. -~ MenLnx. -• Bagdadnm. — Aerumna. — Vertex capitis, cerebrum, cutis tenuior super cerebro. — Scolopendra adliaereus. Forsk. descr. anlin. p. XXI et 87. — Magna Qfllictio , aerunma. _ Uxor aetate provectior. — Mimdus et Mecca. — Ignorantia. — Boreas , frigidus ventus. — Avis A'*^ appellata. _ Glis. — 3Iors. — Pardus. — Vexillum inpr. hastae aflixum. — Leaeua. t5LiA*Ji _ Capra. — Typhon. — Leaena. t>r?Lw< Ou, J"^ — ^ ia laclea. — Ffli.s rcin. — Scorpio. — IVales, oiun , H(|iMis. — Avis (juao lipuil n.sinos fl ayo^ est miiscit^ ••ilcns. — /''.k'f)li;is r<'ni. o^^ j»t Dorcas. idaj-^l — Raia piscis. Forsk. descr. anim. p. VIII. ^^fciJI — Aquila fem. ^hXvw f — Aquila. Kili; — Sol , mmidus , vinum. fi^ _ Locus lapldosus. ^' — Cerebrum. o _ Bubo f era. , Larva , terriculamentum puerorum , epilepsia. c^ c^-I — Testudo , et afllictio , calamitas. Ja-Ji _ Via magna regia, hyaena. l»L*iaJt _ Triticum , stomachus. ^.»1x15 _ Mulier cmn infante suo. bUill _ Dorcas. iulb _ Aquila fem. 'iLS^ _ Pediculus i^). eUiilt _ Campus. *X
PAGE 78

r" 56 v_JfcE ,•( Lonisla (ffm.). ^liA£ _ Avis j n .«w.. j_j.«<*ae -Cliainaeleon. Q^sLc _ Spuia Apgrptia. o» j _ Ovi>! , hubnlR. ij^UaaJ! __ Scii-ntia. j_jAJi.l _ Hyaena. Q^j-ai! — rrlinuin capnt Corani aut quilibet versns certns qul de Jpgibus aut pracceptis et stntutis aglt. ^j^^JL\ __ Postica extreniltas pedis ecjuini in scrobcm dcslne)is , cni ungula antrorsuin opponitnr. ^_eryi-5 — Mecca. t^ h w, '^ _ Infbrfimiuin, mors, 5f r. o/. nomen fcinjnae, ffr. al. bellum. ^JiiJi — Adversa forluna, aranea, inors. S*^ — Vnltur. <~>^ — Lifortuniuin. ^jA.\ _ Praelectus populi. (ContumeUae causa afinii dicitur.) ,j~-o _ Avls iUJ-j appellata. y*^ — Avis iUi»j. <— iIa^I _ Tabnla decretoriun Dei , Dei decreta, a /iis •prima Corani Surata, rel Coranus totns, vel dicta Corani iudicialla, et i. q. ^y>\ JJi«j!. w^ — Noinen arborls montanae follis salignis. iUiS _ Febris. ...Lw.A^ — Genu , Ciibitus ct Qnod pediiin cxtrcinn in :il•erius iialcs iljiduntiir. mXJ^ _ Febri». (Jj^ _ Id. aLI (•! Mors , inlorttniiui ,. «J _ Aqiiiln. ^L — ^ iiiiiin. i-)jL«« — lomiica. ^3L^"i'! _ Ovis. ^%j'wiJI — Cnnis, v3;^' — llospila. «li — Cialliiia. ,y-^>^! — ^ ia lactea , coehnn . scc. al. sol. lCclA.i.! Festumntia. ij^j^ _ H^nena. j(fc*.'l _ Virgo Hlaria. '^->r*^ — Rana feinina. jA^! — Asiiia (^lJyaena apinl IVsaritns). (•Jixi)! _ Acjuila. (jii^j _ Desertiim. sj!jj! _ 3Iiu)dus. (>Jji! _ Serva (jiine hero suo ab ipso liberos peperil. Ax3Jt _ Gallina. *./«! Hlediocriter distan.s magis tnmen reinofnm rjnam propinquuin, proplnfjuifas, Les parva, levis, propinqna, *-«t ^yo F, propinquo , propediem, Mauifestns , facilis , pnncns, intentio, scopus , ,*^! ^c^c Data opera , 3Iedius , oppositus e regioue, 8,!o f^A (Cj!^ Doimis mca e regione doiuus eius. (.Ls ! Corain , ante , i^^
PAGE 79

(^ 57 tif, Uex , imperator , dux exercitus, dux, iiidex viae, dux camelorum , qui praeciueudo eos ducit , camelus dux qui camelos alios praeeuudo velut ducit , Via aperta , manifesta , Liber quo quis docetur et dirigitur , Corauiis , Exempl.ir omue , quod ad sequendum vel imitauduin proponitur, idea, cauon seu regula liguea (^et _jj' appellata) quae adhibetUT ad servandam rectitudlnem in aedificando , moderator rei et conciuuator , id quod discit puer quolibet die , versus Iviblam directio, chorda, amussis, fuuicuhis quo dirigitur structura , tabula observanda , decreta Dei , rermn futurarum series et uorma subiecta divinae provideutiae , tractus terrae ac solum, tractusque viae, pec. qui ducit ad Iviblam ?'. e. templmn IVIeccauum , quo diriguut preces. Gi A-*l Gratia , beueficeutia , beueficium , vitae regula , reli(• gio , status , conditio , modus , forma , res , commoda vitae , munus praesidis , sacerdotium , imitatio Imaiiii s. summi sacerdotis , mater. 's^ I Pl. j»w< 1 Coetiis , multitudo , gens , familia viri , populus praes. unius legis , religiouis vel instltuti , asseclae , sectatores , vir coutiuens bouum, Imamus , summus sacerdos , antistes , multitudo ad quam legatus missus est , orthodoxus , quodlibet animalium genus ab aliis distiuctum, mtuor pars viae, faciei, regula vitae, religio, tempus/Va !s.>^iA«-« '»^\ tempus certuui, spatiumtemporis defiuitum, Obedieutia, corporis statura, facics, modus, forma rei, muudus, creaturac, alacritas, sciens, gnarus, mater, uxor auuosa iv//, habitaculum , famulus gentis. (*^5 Pl. (»r.^5 Percussus lu capite et perfracto cranio vulueratus usque meuingem s. hauc ipsam laesam , lapis quo quis ita percussus fuit, praestaus staturae. 2-i ^j*^ ^latfrnus, Idiola qiii uec scribere nec legere novit et qui haiid qiiicqiiam didicit, ignarus rerum , vecors, negligens , durus , iniustus, pauca loqueus. > ^i O^ ^ ' '/• L5^'G i„ *-«! Capitis, quae ad cerebrum perliiigil, eo lamcu illaeso fractura. *-^w«l 3riinus praesidis s. aulislilis ac praefecliira ^ * iL«Ul Jrecentoruin caincloriim liuina. G >i A-^^! Mulernilas. , B ^ -* ' -*! Lapis quo capul QliGuiiis fruiigilur (6"o/.). 7'o/;r / >O^I I Blatercula, Lapis quo perfringitur caput, inalleus fabri ferrarii. ^i Maternitas. Ui"^! li qui soll Ahlio Imami auctoritatem tribuermit ef caeteros Muhammedis socios pro iucredulis habuerunt. Hi uumero duodeciin millium coutra eum , qumn arbitri iiiter eum et I\Ioahwijjam coustituereutur , rebellaruut et eum iucredulum esse declararuut. f[}-^ Clara , distincta res, Couvenlens, conseutiens, dicilur \f^ ^\ lAS' / e. ,La< vel uj.Liw. ri^ r |._fc/6L« Is iu cuius capite viduus usque ad cerebri cutem ((j«LIl J) pertingit , Usque, ad cerebri cutem pertiugens vulnus , Erosum gibbmn habens camelus. Uo I .Ajmon ? procid dubio , profecto , LiXjL>ou' _yJ xLij L« \ (iVjlXS Profecto per Deum ! si eam trausiisses , te occidissem , Scito c. ^. L^i (Jioc ad inducendum sermoneni initio adliihent , tum sequiiur »_i ut |«J.Lci *lii iAac Loi Quod attiuet ad AhbdAllahum , et stat), Quidein, autem , quod attinet, Inttrdum pro L/o1,iAju L«i ellipt. Praemissis praemitteudis .st. laude Dei etc. L o" Lxviifc j-JS^I 'ylfiftQnalit. ' ' ^ . '''' v,;^/0 I /'./'. n. a. c>«^ i 1) nclcrniiiiii\ it , iouicc.U\il (|iiuii(iiin esscl r. a, r. ; 2) Inlcndil aliquid c. a. r. ; S) Ciaviis fiiil, curvii» evasil; 4) .^cclivls , declivi;. cvusit ; 5) Alliis evn.sil. 11 Determiuuvil. II

PAGE 80

^:y^] 58 /c! P/. Oj_/«l , O-^i Ciuvuin , rassiin deprlini et attolli, irule c>^i ~? 1-«-» tl— »-»«-11 bLoi rieuiis est culeiis ct uou in co qiiicqutTin protnbprmis aut inaecjuHle. Diversitas (opininnum), iliibitatio , colles et ciiinuli exigiii , terra iis con.-itans , altitudo , debiiifas , imbecillita.^, regida bona ef pulclira , vitlum Lu ore et vcstc ct lapide et quod mia eius pars aspera altera inollis esf. Plcnus ct aequaliter distenfus , suspectus mali. O^Le Praestituto fempore defuiitus. SE, G > t , ^s^) F. i. Vehcmeufiore gressu incessil. b) a^^ Sitirif. rfwtt Calor , aestus, slfls eluscjue vehemfmtla, valde calidus, fervcus (aestas). G .-!. ^Ui Pers. Scopus sagittarioriun , locus ubi ad proposltum signum iaciilautur. ' 'T G . ,5 -N^l F. i. n. a. ,.jL>\^i Dolorem pulsantem excitavif vulniis. Jwol Finlfus lult. Vil. Tim. T. I. p. 404. b) O^! n. a. Os-. 36. G,s Ow«i Ira , cxtreinum , termlmis , finis , finis vltae, prlncipliim , vitae spatium , aetas , terminus in hippodromo, meta , primus, maximus, prlinus vultur Locmaui. .c iX«"5i ^^ In sempitenium. «X«i Plenus bono vel inalo , Ouusfa , repleta navis. »Ow«! Reliqiiuin , reliqulae, fjiiae supersimt. >>-^^ Vacuus ct cxliausfus (uler), iu qiio ne liai^sfus qiiidein aquae superest. a >t, ,% C)_y»LA \\a\ Termluus , meta , scopus , ad quem ceu linem pervenitur. ,ii Q^tA-*! Aqiia iii siiperficie terrae. ..^1 n. a. j-«! l)3Iandavif, iuj.sit r.a.p. ct^r. ctc. ^^i , et aliquid aliiiucm c. diipl. acc. Ilanias. p. 378, iiissit, iit cmn ali(fnoccrtomodoix'^y'xv\\\v c.^p.: '-^^^~^^'^ \^. j^ Imperavit ut educerer, et jjl r., et ^\ Uj t5j^'j lac ut ad euin diicamur, Imperavit, uf alicui aliquid darcfur c. J /?. ct yj r. : *5>.0 \^lj t-1 j^ lussif ei mllle dirhemos dari ; 2) ,a\ el ^wJ-^ -*' Impcravll, imperluui tulit , priuteps faliis est , poslqiinm liiif siibdifus: 3) Kcriim et omiiis forfunae gnarus fuit ; 4) /'/'0 _j— «1 IV 31ulfiplicavlf , multum fecit , iiiiilfiplicavit eius prolein et peciides (. a. p. (^liic usiis minus probutur'); 6) et j^\ F. a. n. a, j-«i el j-«i n, a, b.Lei Emir , priuceps fiiil, evasit, imperio vel praefectura poUuit <". t^ p, b) — *i n. a. j-«i et Sj^i 1) Blultiis liiit, evasit, multi liiermit pecudes allcnlus ; 2) Perfectus fiiit ; 3) \ e5 t. liemeus , gravis , durus evaslt. 11 n. a. j;y*^ Iinperio praefecit, ducem praefectumve constituit. 111 5 G, e > j^W (^pro (juo vulgo ja\^ dicunt) n, a. a -<«!»-« ConsiUtavit , consllium rogavit c, a. p, et i5 '*. IV Hlandatum dedit c. a. p. , 31ultiplicavit (Deus) eius prolem et opes c. a. p. \ Domliialus l'iilt , iuiperium exercuit t. |J.c, Consulfavlt. VI Dellberanmt , couveuerunt inter se de re c. ^ , consillum iuvlcem Lnieruut. A 111 3Iaudatum accepit , obsfcutus luit c. a. r. , quod auimo Ilbifmn placituin(|ue sectafus fuit , «^ 'jj*^.' Couveuerunt de allijiia re, soilicifi de ea sunt c^r., dellberaruuf inter se c. v3 /. , Cousultavit, consilimn cepit vel rogavit. X ConsiLium rogavit, deliberavit, deliberare voluit. G oS . ^ j-«i 3Iaudatmn, edlctum , jXoLs-lj^^bi Hlaudatum quo postulafiir acfio ab agente praesente et appcllalur -«"i! ikjtAxiJLij sed ^.'-Olc^ii j/t^bi /. e. ^Jtc ^"i^ >Z -.>y>5 "^ i^-^'! i-j;ot/< Jj» L* jAJoiil , scnsu Grammaticoruni Imperafivus, Pl. yyA\ Negotiuin , res quam aliquis tractat , O.LJ & G c « (Cyci .y« Hoc volo , hoc mihi placet , j-«i j-«i Res ingrata , dinicUis, adinirabilis. 9 o _-«i 3Iaudatuin severius graviusque , udmlrabilis CrfiJ. , £ -a\ Uiuis , Lapls qui viae iudicuun esf. Ilamas. p. 409G E y«i Benedictus. o ~, yi Iinperiiim exercens , mandata dans , dies postremus ex _j^Tji sec. ul, antii/uo idiomate mei\sisMu\\&rre\n, 31ulfu.s. <3 -s .... ,L«i Trinpiis, locus et tempus prouussiouis , f jgnuin , j»_«j .Ui Diis (juidam celeber. G , .Ui Maudatum. CsB , , _/ii Imbeclllis menfe , iuiprudens, tocfus exiguus geueris ovilli , parvus agnus , agiiiu. 3 _«i ";(» Uaiul illi (jnldqiiaui esf. Prov. -^l iJ

PAGE 81

o! 59 J-*i Si_/E ,_»^ \ Imperaus , mandans. c £ . ,i ~tJ^ F. 3 Pl. ^\j^\ Imperator, princeps, dux, dux caecl, Vicinus, Deliberans, »|^i j*^i Is cjui rebus feniinae praeestaut pater aut frater aut maritus, ^^^l^-ys! propr. Praefectus praesepis ecjuorum, mumis honorificum in aula imperaloris ytegyptiaci Almalic Althsalieri Bibars , j^\ S^Lm propr. rraefectus armoruni, Is (jui tempore pugnoe aliisque occasionibus principi arma porrigebat , .LsCwjA-*^ Praefecliis venationis , u*»-'-?'»^ J^ Praefectus palatii. Omnia haec munera in Chreslom.' De Sacyana T. II. p. 189 $'/ S j i . (__Cj^Lj et ^jAyii et ^^.yAj.i Homo. j^y^ Imperandi potestate Joualus , yfy" QUiLw» Rex potens, Praepositus definitus , designatus , liasta quuni cuspis ei iufigitur , exacutus , principes , sapientes. ^_w«L9 Qui multiplicatur et uumerosus evadit, Docilis, obsequiosus. G,i!j J^ >/w ^Jj^ (PI. y:i_ve ct jjy< ^ '" «•?" '''0 Dies postremus ex eorum nuuiero qui \y:>-«l„J Fera, vel .specles caprorum montanorum. 5j£ c.^>^ / iA«,/0 I P/. (jM-« i , ^j«Loi , {yy^\ Dies liesfernus, tempus propiuquum, (j-^"5i , (j*'-*'^'^ Heri , et (j— *i Heri , nuper, et in versu [j^ \ , u^-* ^ ^-S^i llarius dicitur. A «^v^ 1 Plantae nodosae species, folils fere olivae, frurtu rubro , astringeute nmarore. / kl* 1 et u^iJ^i <'-^' Pcr,?. rV«Li> Caro cruda aceto imposi ta, li.L«! Imperandi potestas , ludlcium, Locus et lempus pro inissiouis , renipus , Sigiuun. c, , , 'i Xj>\ Praefectura , maudandi et imperandi potestas , Pl. s ol.Loi Signa quibus aliijiild cognoscitur , Slgniun qiio opuiio in sciendo uilitur ex gr. nubes iu pluvia exspc ctanda , /iJjiaJI ol.L«! Via calcata. Sj^i Dcbilis , imbeclllls raent'' , imprudcus , foetus parvns ovjs , agnus. 0. t Bj-V*i Lnperatrlx. S^L«! lubens, cum f_yM^^ Sludiosa In malo, mjjum iubcns. c , ! . j_^Lj' Reposilorlum, tlieca , aniina, persona , vita anlni.ne. cor velvila cinsvel saiignis eiiis vel .sangiiis, crocus, filiiis, repositorium infaiitis, regis Vezirus, lii.siis piieroniin v( I puellarmn, claustrum monaclii eiiisqiie lalibuluin , aqna, lustruin leonis, vliium, poculiun, capsula, j^^ Umis, quisqiiam , allqiiid. o .«> > -.-, j^j-^ Inus; /V. jA^Lj' Cippi , signu in dtierlis. cibus paratus excarne vituliiia cuin cutevel iusculum cibl, qui ^L.^ dicitur , refrigeratum , pLnguediue per colatiouem prius exemta. (JOyof Fa. IN^on curavit obiiirgalionem firmum consilium in ' animo liabeus , allud loculus est, quani voluit. 5 i-6 ^\ Imbecillis mente et parimi intelligens, qui cuivis asseuti* tur et morem gerit prae jnfirmitate mentis, inconstans, qui cibiuu allenum captat et non vocatus ad mensam accedit. IvjtJei Id. Duhitare videtur Firuzabadius, num idem de feiuina adhihealur nec nc. . -t , G s -^Li' V ImiII eva.sit «-«'. X Id. nj^L^ I oiKfuy.Ktv SiKciis uvao acerbae. /i/of (rid. ,»'^) Angiiliis ociill, (jui ad nasum csf. Vvol F. o. n. a. jk/«i Spcravit c. a. i. '/. !->, nisi quod hoc de possihifi , ^\ aulcm dc possihili ct impossihili usurpalur. Ii) J~*i II. a. KJL-«\ Longn facle |iracdlliii l.iil. II ". a. JK:^-«Lj Spiiu lialiiill c. a. r. ct ^ /»., II 2

PAGE 82

J^r 60 in ali(|UO spem posiiit c. a. />. el c. q' , in spein adduxit. V Conteinplatus fiiif, attputo animo consiilcravit c. -y» r. GcB ^\ Spes. 3 ^\ P/. ]S( Id. J'-^' Id iii quo spes ponitnr. A-L«i Spes. & G -£ ilJL*! Ailiiitorps, delensores viri. ^y-iw^i Pl. ^\ 3Ions arenosus, latiluiline quasi nd inilliare patens, longitudiue ad itcnliurnuin vci inons arcnosus ultior. GS «Ju«!i Fletus, elulalio. llanias. p. 374. 5 -»J^L-4 Locus ubi qnis sperat, spes. S sE> Jw«j^ Septimus in Iilppodromo equus. Ilainas. p. 46. ,i>X*I riiyllanthusEmblica. Spren^el Jiist. rei Iterh. p.267. -'?, . '*, GuSG-E .yOj Fidit, nlxus fult c. ^j*^b) ^! /' u. n. a. ,y*', r*', V-' S-2G-,S ' = ^^Lei , iC-i-«S Securus, tufus , sine mefu fuit c. a. r. ah aliqua re , Fidein linbuit ulicui c. a. p. , Se potestati et tutelae «/iVu/us tradidlt i:. j^l/?., Sibi tutus fuit ahaliqua re c. j_jic iu-ij et ^ vel a. r. c) ^I n. a. IviL*! Fldus fuit. II Fidem liabuit c. a.p. IV n. a. q-^j' Seciirum 6 reddldit, protexlt, fidcjn liabnit , credidlt, c. a. p. et i3 '". , Concrcdldit alicui rern c. a. p. ct ^JLc r. , Securitatem alicui concessit c. ^^^ p. ct ^ r. , secnritatein promisit alicui de re c. a. p. et ^JU: r. , Credidit (in De i) c. v-i, jCjL^ O^. ...i ^l L / Lf^i ff/ Oi Le. V Confidit SP, securiis fult c. g-Lc. VIII Nixus fuit, dedidit se alicui c. a. /.». , rcrnin sna)i> nim cusfodem et curatorem liabnlt. Pass. y-tL)^) Fro fideli liabitns fuit. X Fidcin habiiit, fidum fiimninqne existimavit c. a,, secnrif atem rogavit , protectlouem imploravit c. a,, recepit se in fidem , coufugit c. Jl. Q/o! et Q.*! Secnritas, rectltudo, integrifas, iiV-L«! ,»-»»»^! U -S f/ o)wi-«! Qiiam piikhra cst rcliglo cf Iiulolcs animi tual 5 B ^^! Sccnrns , securitalcin sibi quacrrns. ^^— ,/•! Opliiniiin, ila jS^ .-a .jA xi". \^A_ Q^! Securiis, tiitiis, niiniinc liincns, fidiis, Sccnritas. O ',J! qL«! Seciiritas, fidcs , sccurilafls llbellus, focdus qno quis securus est , proteclio , iufegritas , sinccritas. .f. i i! 11 Dixit ry^^ Amen. G -* iL-i-/e! Cui nemo non fidcm habcf , Fides , sinccritas. G ,i iLL-«! Cul ncnid non fidein h;.Ijet. G , s '^k.A Admodum fidiis. Qjwa! Pl. ^.y*\ (Camcla) firma , ininime caespllans, > t qxx! Aincn , lla slt. O^' -«! Pl. '< i! l'irmiis, conslans c. ^^ et ^j! , Sccurus, tutus, iidns, is ciii fides habetur , culiis fidcl tnto qulJ cominlllitur , omne id , »inde secnritas habetnr , noincii Dei , iV, qiii publicae scciiritati praesunt , publicani, .i qL»j! Fides , religlo, Sensu in reli^ione (p_-ii) ad^unito est Credere anlmo et profifcri Iliigiia , iuin et Dorlriiia Bathenlornm vel expllcatio Corani allegorica {apud Baihcnios ct Drusos'). o si qL«! Quo quis secnriis est et tntus, G .w iLOs! Adinodum fidus, G , ,s iLJL^! Secnritas , securifrlis joedus, fides , rrrlltiido, sliicerifas , res qnac alterins ndcl commillifnr , depo.silum. r/uum ryi^^ Annn, ila slt , ei in idiomate > — ! el nonnun rulgari hac vocc simpliciter asseverant. G ,£ , ^^»-«L« Locus securitafls. 'j 2> ^^•-« Credcns sc. in Dcum ct Coranum , 3ruhammcdanus, Tutum reddens, protector et ii qui allegorice Alcoraniiin interpretantnr (Balhenii , Drusf). G >i, l-j_»^L/o Is cui lides habetur , stabilis , consfans. C. £ > ^^j»j4_« Qno (juls securus esf ac tntus. O £ , o > ^LOm^* Clicns, tribiilarius, alferiiis prdlcclione vlvcn.'». i^\ F. 0. 1) Iiiilo pacto vcl focdcrc addixll ; 2) Statnit, ,i C-cl G,S praeccpit , coinmciidavif ; 3) *-*! "• ''• '^ ! , ^**^ •^"" sliilis, qiiac iLjk.«! « Jilhlla siiinlfi-^ ! (GoJ. cx % Ciiiiiiiso; sid in cdillone Calc. est >^') ^lente fnrbntus fuit. H 3Ieiitcin alicuius perfurbavit, V /•
PAGE 83

iswol 61 LJ«f Pl. oLJ_*i Matpr Qiic Plural. seciindvm quosdam in hominibus adliihelur) , qOU5^ S%^\ x^I Metropolis. j-«S Pustwlae liaud dissliniles yariolis et morbillis, quae ui pecoriljus nascisolent, iislaborans (pecus), ^-i-y«'j i^S I'nprecationls lormiila. G i s > «-/«^ Pnstulis iv-f^^ appellatis correptus, laboraus, mente turbatus, perculsus (^Sic Gol. ex Camiiso, in ed. Calc. non esl^. , ,t > iLz./*^ 3IorbilIis laborans ovis. G >£ , v^L^ Menti turbatus F. a. Blorbillis laborajis ovis. L«| F. o. n. a. 5Ui Vocem edidit (felis'); 2) F. o. Ancilla s. , S ,>£ Gsji serva facta fiiit. h) ^^\ Id. c)-?^' "-^ii-^^ ^'^•" n. a. 'Vv'''--' Servam , ancillam fecit. \ Compaiavlt et emit servam c. a. p. X /*. (]. V. 0,% 0, -2 ^s ,s *»! (/7/-0 3>-^i) /'/. [«n , SW , ol^t (Cufenses elPhual. oLy O^ ' Serva ancilla , puella capta vel aere emta. /Y. oL/o! Jlaiores (^cum masc.) l il. Tim. T. I. /j. 34 2. Ss2i (C'°^ <'/ !<*' Idiota pec. artis scribcndi ignarus (.v/ /lic scrihendi niohis venis est. conf. *!). G « .. i 'iL.f:^\ Dendnul. ab JCol. 2 ,s (_cj-a i Servilis, aiulllaris. (J I /)/-o IjS Kgo Ht vii^LxJ jj( Ego fcci, l^^t , fjuod, Aonnunf/uam inilio scrmonis /mnilur (f^ —fr^ [y-ti ' "* ' i')' Quod iciiuiium exercetis , nielius vobis est. Inlerdiini inservil inlroducendo sermoni ut : iiV.ilIjt ^Jt livjtjt ...t lllllc ad me rdiaui tnam, »1.^1-" It^ >AL-t^t^.:iAJ' ,.,t Lt. Efficil uulem , ul fitlurunt ciint fatiia vocali set/uatur ; rarn sequilur fiilurunt a/ioco/nituni ut iit hoc versu j.iAc Lo tJl v^ n -^ t.\>.jL:jt L^.O' Lf"' -?-' ij ULpS c.SlXj. Jj i\Ianf dixernnt nobis piieri gcnlis nostrae , accedite , donrc ad nns veniat praeda , ligna coliigcmiis ; rarissinie cum Dltamina ut in liis Corani verbis secuiiduin /eclionem Ihn Mo/iuiiini iCtUay ! ^, ^jj! ^t^t ^^ , Kcce, ut qS^ s. L>Yciiit et ecce , Inlerdum pro .-jt h/ //i /ds qjXji** ...t Jlx: <•/ /;ro ^i Id 01 /// /« /lis e*wLiJt ^-i^at ^^.jl *-J! LLo^^Ij /-//^/-o rV, 0,c>c> ' t ,>x5 ot ;// 1».^ jXisA ^i-^ ^-^ W^ Jj et sensu ^LJ ' ** ~ c, '« ^ ' ^" JoJs /// [kJ-^j ^t jOC jJJt ^**j y(/oJ rs7 /iro ^-^ ;ot_i IJ.C1J. Plura tamen ex /lis alium ex/>licaiuli modum ad, S SE cs mittunt. "li qS e/ "^t Ut non, ne , ^^t ^\ Donec, usfjue oS oB _ c , cS ,^ dum , ^^t jjjic Ra lege nt , qS LJ Posteafjuam , O^ qwJT e//iptice iit ex connexu deficiens supp/ratur vid. Ilarir. /'.311. I. 5 et sc/io/. Significal autein ne /lost verha defendtndi L*.^ etc. , i//// sii/jp/endum est i.jj-i>t ^^w^, Parlicu/a qS a Grammaficis tum vocalur Kj.LXjti/fl quum nominis actionis (.0 ) «//« sei/nente verbo vicem gerit. q! Si , sifjuidem, sifjoando , Interdum ciim sequenle voce coninngitur ut tLiJt />/-o iL.i; ^t 5 IVon /// "it ... .iLC! .-jt ^^j£ j, Non snnt iinpii nisi iii falsa persuasione, cl /i/eonastice ut Lijjj ^ Lo Non vidimus , , c-^ ^^-f?^ q' '-^ Xi?j}vj v;>o! Non adduxi reni , fjnam tn odis , rj'-^ n^ c c,,c ciS* (idiom. vu/g.') pro ^-,1 Si , («-' qS Si non , nisi , qJ.S An si ? ^^ '•S^.^p^ Ubi, eo loco (juo , ry-fr^ Quod si , utifjue , Qtt; Etsi , fjuamvis. Pro L< Non, vi^L« q! c^'!^ Per Deuml non feci , "it iA>t .yA _^ iA:s-t ..t N^on e.st c c ^ iiiiiis inelior altero Jii.sl.... Pro 0«i /// *Ls ...t /iro vA.'s j»j'. Et e//iplice oniisso verlio sei/uenlc /lonilur ul in /lis Ciiiii.^siiljet facta pen.saiit, i/uae t-i fucrinl bona, l.onis pensaiit, i/uae fuerint mala , nialis. Jnlerduin pro ,..t /tos nilur , (/1 od negant grainmati: i (jifcnscs , et pro 'w/«t /// in hoc versu UtXju ^li v_ajji^i ..^t^ ^f.*^ ,-)'« wVc. Jt \ijL-. -Sctr Q^t Nimc, hoc tempore, ^"i't ^^-a roiiliae, ^^j"^! l.'='^ Uscjiie ad praesentem dicin L) t gen. comm. l'lgo. iS > ;E , is jjt f/ *wj t Qiiod , fjiiia, fjiioiiiain, tiXJ t e//i/ilice ponlliir ut C.LJt k^j^jJm\ i. (', j«^L\,! _kij ^ijLit iv7 su/)/d. oiLs^JCx) tv7 (_;".>" iv7 a/luii i/iild , ..jt ti>Li; "^ llaud diibluin est -s> si fjuiii, lorte, (^,t j^^ Adeo ut, ^-jLi , .vj Ls Qiui.si, a(>i, perinde ac , ,.j'i,i^"i Qiioninni, piopliTea fjiiod , i-)' -«''qmnle ^ l triiiii — an Lii.L> >_i.^L\J^ v_J.iL\-'! ..,1 v_;jtj "^ . c^? Lf.«Li»t .t i'!l ip.sa iic.v\

PAGE 84

a' 62 ei .^\ ut jji et , «-^i , 0^5 ' O ^^amqiip, seJ : '--3 ^-s ^-» s s 1 i ' i Tantummodo , dunlaxat , q' , nj! Ita est, /to (»*j 6 » S ' maxime , ita , etiam , ut in lioc. versu O^ -r^'^ O^^ aoS viiJiJa Oj>i^ vNij «i]^ Dixermit cauities iu capite tuo est et es seuex, et dixL „lta est." Intcrdum hanc particulam nomen in Accmativo sequitur ut in hoc versu: \jJh^^ ^J\ liUi> ii!ilii> ^^'* '-^'^^ iSr4-' (f^ ^^^' '-^^ , o i * ' " \vjv^< /n 5<'?J57/ Grammat. Lij^»3»^^ ^j^ iun/ //ae farl!sE «E, e. -">'. •'; culae o' ' o' ' O*^ » Cr9 ' "^•"'^ ' "^" ,5 25G.SSSG,tjT F. I. «. a. Q^ , qLjI , ^j*J' , i;j-J'^' Cemuit; 2) Fudit, efTudlt (aquam) c. a. ; 3) pro q£ Apparuit , Exstilit, ^jS\j tU^l ^5 Q^ L \i*sl "li iVon id faciam, quamdiu apparet in coelo steUa. II Gratum habuit c. a. V Gratum Iiabiiif c. a. G,i >4* ..j\ Avis columbae similis, cuius clamor est gemitus Bji >oi »j? (bub(i). ...ti^ 3Iultum cremens vlr. Gemiliis. O ° O U5 Inde. Ul et Li_j( Nos , utique nos. iLJ \ Gemitus. G, -i iL^! Multum gemens vir. -c ^J Quocunque , ubi , (juomodo. S £E ..^Lj! F. 3 3Iiiltnm gemeus. iLJ 5 Geinens, io' "^^ Kjl:> ^j UProv, .-/o Aptus , dignus c. qV 5 '? G . ooCnll. i. ij. , '•!->»=» , i-Vjt-fl , «.^i Hlelongeua. jLi' IMiiscum vel aroiun buic slinile , Hiiamnus zlzypbus /{«ii. 1, 110. _.o ( II n. a. >->.*JJ' Ingrato ac diiriore modo tractavil. miiltimi reprehendit , rnalr» excepit , petenlem oIi(|ui'l repulit increpaudo c. a. p. G ,i > \_juoj-« Nou appetens cibiuu. (._)jjO ) Co//. nom. «n//. c. s T'/. ^-^oj ! lutemodium arundiiiis , quod iuter diios eius nodos est , nodus arundinis, listula , tubuliis, Rara iu monte via , 1^*^^! ^«-y' Species sempervivi , ^jOw »-J«- G--05 5 ,,oS ,^'^_ilJ ) Pl. oUj^v^-ji Condituin , fructus arbnris Tndlcae qui condiri solet. G , ,o5 G ...LjS\_o i -T?^ 3Tassa seu pasta tiimid.T et se didenUo ) /. (7, rf>*J ). • • ' t/ • G-"f , = -Ijjjl P/. j*jLj! (ori^. Pers.') Horreum. .»,xj! Imperator (idiom. vul^.) , Empereur. iu. »-»Jl Lnperatorium. , vvO.L j-A-if Berbcris. For^A. (!/f,s(r. ow;/'j. p. 150. C'^ ,;\jruni r< 1 '\ 1 1'i.iniJQOV Fmpetrnn. , ojuu f Cucurbila Ciiymica , Alembi( iiin. o5ouf /W. ( iaJL b l > f u/.i7ii).o^ Vitis. • o ?. _ , ^^ I masc. Tu , >-Vr*J' Tu tunc. oC v:^i /cm. Tu. vJ»Jl F i. n. a. v^o! l)C(muil veliemrnler : ?) luvi-

PAGE 85

C>>)) 63 dit, male voluit c. a. yv. • 3) Quautilaleiu clefuiivit, meusuravit; 4) Obtusas iuit. G B vi>.AJ! Is cui iuvitietur , gemitus , iuvldia. O^ L« Exosus vir. ^ijji^ ) et xJLLj \ Zjedoaria , autidotiun napelli plerumque t^j-wJl illio! ; nain I^aajI \Lij\ est frutex foliis sennae, subflavls, odore acri et utcuu(]ue aromatico. } o5 ^l dvOvVug Autli^llis. U } iJ c f^JLi 1 masc. Vos. -} of 1 ^ X » 1 gen. comnt. \ os duo. ., o c / w«,^ ^^ S ) n. a. v£>./J1j Femiuam et lemiuiuum s. lemluiul generls fecit, ^ro iis habuit , ElTemiuavit c. a. , Blaudus , blanditus fuit c. J p. i IV n. a. oUjI reperil femellam. V Femiuiui generis evasit, factus luit, blaudus, blanditus fuit c. ^ p. vi>j \ MoLlior (terra') , Femiuiuum nomen Grammat. G s Oyjl Femiiiinum ferriun , moile ferrum. G , E aJ^J! (Terra) multo gramiiie laeta. ^Ji~i\ VI. OJ5 , o'J! , j^jiLii Femina, res exaniuais ut urbor , vel lapis , Parva siderum , ^c*^^ 'i\jA Femina perfecla , intpgra, cui ad sexus sui naturam lul deest, Dual. , , ul > , . y Q^-A-iji Testiculi duo , duae aurcs , et tribus A^UiaJJ et »-« gen. comni. Femininei sexus prolera parere consunla (mulier), talem procrearo consuelus (vir), tiiiaedus, (terra) multo grauihic laeta, ubtusus (gladius). 1'arieiis [luelias mulicr. G s £ J i>iAJj-« Ciiiaedus , midiebrla patiens , quod iemiuiui generis est (japud Grammaticos). ^>-«-A-^ (Terra) multo gramine laeta , obtusus (gladius). r^^ I F. i. Intravit CDiwan. Hudseil.'). -j ^ o £ jLx^u) Plauta scansilis, rubis semet Impllcans , iu Eupliratls rlpa frequens , folia velut medicae , sed pulveruleuta habet, caules utcuuqne rubentes , llorem rubrum, radlces quasl polypodli forma , alte iu terram defixae ex obscuro rubeutes et vi stiptica praeditae : ex earum corticibus detractis exprimitur succus rubicimdus , qid cmn saccharo aliterque parari solet ad sauguiuis profluvia. G 3 ui— •^j.ipjl AgaUoche, lignum aliies. y ,. 3 o£ . Iv3v2>\i I Laserplllmu s. silphium, apud Sprengtlium liist. rti herlariae p. 253 Ferula perslca appellatur. Ab Avicenna Lib, II. p. 150 describitur, conf. ea (/uae Goiius in lexico suo habet, Duplex est species plautae nigia et alba , ^^^; Q^Jc^i Seseli. biAA.S^o( Blarrubium. J^\S\ uyxvqu Auchora. Jj^\ Pl. _^>Ij! (/, y. jL>!) Tectum. G, J oE B^.j>"J ! Urtlca. !Oj*u '^x?^^^ Helxine. > „ ,o S l»vi)-0>li ) Arboris ludicae fructus , coloc) ntliidi simiiij, rotundus , ruber, in medlo puncta alba habens. Lw.:S^U I dyxovaa Anchusa , lactuca asinina. ) oE L~j.i-''o \ Id. 5^ j o^E '^uy^^M ) Sampsuchum , maiorana. G ^ o^ JC>U I Althaca s. elus radix. J^rfU f et c. 8 /V. J-A^Lii ivuyyiXiov F,\angeliuni. ty.Ji,5^Jj| Medicamenli species. Forsh. descr. unimal. p. 151. ^joJLcn^o) AngcIIca (medicameulum). For.\/i. descr. unini. p. 152. i^O f F. i. u. a. ~Ji , r-^i , '-^^J' (n/V/. jJ!) Aulieliivil , vehciiiciilius spiiilum duxit.

PAGE 86

d 64 .ioi /Y. *-o I Oiii CTaviler spirltiiin ftiicit til» innrbinn etc. ^ . *. . sn.splrat(|iic , cuiii (jiii^) tXJ 1 Vox Syr. reucedauum. *\j£*.,0^\ r,f*t'ouQOV Hrthsaniin. la Iriluratur Tjo. e s o,a, o« ^.fc-Ool e/ ^-J»^ ^^ i>-^ ' Species qnacJain feinoraliiiin rjuae super ii.s , rjuae q.*j' appellanlur, succlugmitur vcl eadein ac Q>-i->. o 1 l^ j^l V j ) 3Iedicainentinn Carmauiciiin , ad coliibeudos tum alvl tuin alios flu.xus adhiberi solituin. Li 1 xVerugo /jcc. rasilis. C. Ofc • ;_) I Arborls spiuosae lacrvina , grumosa , partiin caudidans partim rubeus, Sarcocolla (//n/t;. L.ll. p. 127). vvjl F.a. n. a. ;j~J i , iL~>o I f/ ij~-J i n.a. \j^^ Cousucvit , assufvit , iainiliaris evasit c. (^i />. , familiarilcr usus est c. v_j. b) L^--Ji iV/. II n. a. ^jJiLj Assucfecit, conciliavit, familiarem, humanmn reddidit , \ idit, scivit. III n. a. x->oit^ Consuetudinem et familiaritatein iiiivit , coluit , consuevlt , assuevit c. a. p. , urbanus fuif. IV Fainiliarcin , assuetiun reddidit , cognovit , vldit rem c. a. r. , audlvlt sonum c. a. r. , spectavlt , exhilaravit. V Consuevlt, famlllaris evasit c. ^ p. , mausuctiis, ciciir cva.sit , cognovlt. X Assuevlt, as.suelus fuit, fainiliaris fuit, consuevlt C. ^ p., \idil, conspexit, cognovit , veniaiu petilt , Hominein iii propiii(|iio esse coguovit yrrfl. L*^ Jl (_^~j^ Q)!/. Gcnus hmnaiuim, intunas, soclus, ij~J' /r?' Aniina , familiaris , iiitluius ainicus , liLwoi ^i v_a*5' Qualis vldeor tibl In consiictudine et famillarltate una teciiin ? G at ,j«o I Soclctas huinana , ronfr. r .-7 iwJ*.. ,t 0,9 ^i«J i Pl. (_^y. Ji i Tiirba homlnuin seii Arabuin aliquo loco degeus et subsi.stcns, socictas hninana, consuetudo, cousortiuui , Is (jiKi fainiliaritcr ulcris. ^"-j i Locus durus , vir diirus , coustans in religloue , streuuus (/jo/.j , magis convcuiciis , grafiis. , ,£ AiMuo t Societas huinana , conlr. iw.>.. G >B G >{ (jwjjt Familiaris , cicur, inansuetus , et VI. ^«««j i INon inordax (caui.s). G s (j»««oi Elusdem qnasi indolis et .«splrltiis , consuetudiiic et morlbus coiilunctus , familiaris , sodalis , (_^i«^AJi .'t^Li L* Haud quisqiiain cst doini , i_><*.AJli! Avis aciito visu pracdita , habitat ad fluvios locisquc aqua abuudantibus , docilis est amafque liuiniuuin consuetuiUnem (^Lisicr'), gallus gallinaceus. Xtwj 1 Bonae ludolls puclla. G , )f K>w*j i Hiiniaua socicfas. G, s tiitM^ ! Avls quae ef (_,>*^^i appcllafiir , Iguis. G , o " O < ^^L«wo! (^en. comm. (scdet rcperil. vulg. io'w«oi feiniiia) Pl. (_~-Ji * . *-* Hoino, vir et feiniiia. (^j**^' o'"*^' ^'' (_<^'-^' I»uaguucula in oculi pupilla appareus ; E.\trcina digitoruin pulpa, cocumcu terrae et moufis , uinbra hoininis, terra uon consifa. S o G -^ G ,,« G, ,5 S -s -v^i Pl. i_^«voi , (cjw'ij! , iy^lj! , (C"'-'' Homo , pars sinistra ciiiiislilicf rci sec. al. dcxtra , pars dcxtra In luinciito , (jiiaiu vector cousceudit , latus dextrum , 3Ieinbriiin (jiKidlibet In corpore humano diiplex ut hrachia , Oiuuis rcs homiui obversa , coufraria vero ^_i^>j appcllatiir, ij^jSiiS ^_" U~-J»_« Familiaris, sodalis, qnicfem , solatium apportaiis, } ' dclcclans , fcrla quiiila (dleslovis), Qi.A«oj.^ Arma 0111-

PAGE 87

u^' 65 niaquae quls portare solet ve/ hasta etgalea et cataphracta equi («iUls^) et lorica ampla (iCxy-j) et clypeus (Jegendum oUoJI c. artic.') , qa^JJ-I ij-oj-* Vir sexagiuta annonun G E > ....... ijw-ji^ Cousuetudiue iuuctus , familiaris , is cui quis assuevit, aut quocuui se oblectat, sodalis. G>£ JCw^ Ua Iguis. »5> , . . , . ^ (j«_j LOs c. arlic. Leo , f e/ qui emiuus praedaui seutit. £c 3 U».oLJkwi*w« OcuIIs vldeus. ^£ G E L3J I F. i. n. a. (j^^ii Alterato odore vel sapore fuit (caro), > fi G ,s corrupta f ult. b) ij^ i n. a. iUs J i Cruda et uon satls cocta fuit (caro). IV Non beue coxit (carnem) c. a. , -E G , (jrUi et (jolj^ a Gjeuh. et Gol. hic posila v. s. (>y. a G £ [js^\ Caro cruda, iion satls cocta , Palpitatio seu coucussio iutestiuorum ex terrore. lOii 1 Pl^— sJ t , Li-J t , UJ^ i , *_J^ 5 Nasus , aliarum rerum pars extans uasi iustar, prlma atque anferior pars rel ; o£ .. & Lsj! i^y^ Ad mortcm usque eum cecldlt, ^ftJl v_su> Blorte naturali , «.XA-ji i^sji Nomeu slderls Ideler Untersuchungen ither die Stcrnnamen p. 160» ujUjS o*Jt Extremitas dentls lateralis prlmnm prodeuntls, v_Aj' ^•^\ l'romontorIuui , jii.! oul rrlma germina quae pluvla produxit, \JSy>^ v— AJi Soli exposlfa pars terrae durae, a./^JJ1 \_Ju! Latus barbae , \^^L. \jo\ Frustum libi, it. durior vehementiorqne ct prima pars rei , v-aii »5jAil Asperior frlgoris et iufeusior pars, tXiJ! v_AJt Summus cursus , jyJijt ou! rrlncops et caput populi vel famillae , yf^^^ v„a-> v_sjt Extremltas plantae ungulac iumenti , v^sjjt ,_^-«^ Qul tuetur nasinn i. e. dcdiguatur, quod sibl Iniuria infcratur , »lai ^5 *iJt Joi> Fosult nasuin in ccrvice /. e. declinavlt a vero et iusto , quod se indiguum erat , coimnislt , »AJt J-^>^. Sequitur uasuin suum /. c. percepto odore eum proscquitur. ,e \_Ajt F. 0. i. rervenil ad nasum (aqiia) c. a. ; 2) rcrcussil in naso aliijuem c. a. p. ; 3) Ad novuin intactuinqnp pabuliiin pcrvenit , pede calcavit pabiilum non dcpnslum * -B o,«r. ,--8 (v-BJi). b) v«ajl T. a. n. a. v^ I , iLaJt 1) rastidivit grnvida nil appetcns c. ^ r. vel ^jC ; 2) Na.siim dolni! rt male liubuil,S) Jiicoinuioduin molcstius tiilil gemullquc; 4) Pudoro diictu.f dedigualu.Hiiie fullc. ^ r. ; Tnm. I. 5) Praecessit , auterior fuit. II n. a. v_AaJ j Quaesivit pabiUum, eduxit (gregem) ad pabulum, Fastidientem, nasum doleutem, gemeutem fecit vel existimavit, ad pudorem duxit c. a. , Ansatam , mucronatam elTecit cuspidem c. a. , Acceleravlt rem c. a. r. IV Ad uova pascua eduxit c. a. , Effeclt , ut uasum doleret aliquis c. a. p. , Pervenlt ad nasum aqua. V Proseculus fuit aliud post aliud captando , Naso aegrimi reddidlt, Ad pudorem , dediguationem duxit aliquem c. a. /?., Acceleravit rem c. a. r. ^ III A priuclpio et de uovo ac primum cepit suscepltve rem , aggressus f uit c. a. , Adveuit, futurus fuit. X luceplt, exorsus fuit c. a. v_AJi Nasum dolens pressusve (camclus), Lsjt Staflm, pruiio tempore. o >i G )i G o£ v_aJ t lucessus pulcher , v_aj t j.^ \ Res onmino nova et iuG3 i G , oaudlta, v_aJt iUaj. Hortus novus , \Ju\ (j«i Poculum illibatmn , ex quo uullus biblt , poculum primum quod offertur , v_sJt ^J ^~* li^r-.jt Prhno teinporc ad te ve\J6\ Laetissima proventu (fcrra). G «G s v_ai i Nasum dolens (jscd melius dicitur ^.AJi) , Praecedens et pars temporls piior , Lsu 1 Sfafim , primo tempore. G , oE iLa_J ! Princlphun , ausplcium. G ,oi iLaJ i Id. Qsed reciius scribitur ut praecedcns). G ,E iLaJ i Pudor , dediguatlo. G >s v_i^i Bouum inlnimcque ingratum odorem naso exspirans (muller), vel quae pudore ducltur, a re omni sequlore slbi cavens , quaeque exlstlmationi suae consuUf. v_a.AJt F. Nasiim dulcns , Prius (juam caetera rcg^o germinnns mom , celeriter germiuans (ager) , vi>-o ji ^.Jui"!)! inolle _/i;/-/'M/n , aniulfafe imictus, projilnquus. > -oB qLsJ t Qui altjore est naso , arrogaus , elatus. G, — iJui Priinus iuccssus (infantis) , qiiuin vclut huml icpil. G , t (^Lv_yX^i Quod vox quacdiun pcriodiiin noviuii iu scnnOTic, Ip.sa ciim prncccdcnlilius liccf scnsii cohacrcal, construclioiic vcro non coliuercns, incipit. Alqiie vcrba ctinm, (juac rcsponsum siuit inlerrogalionis pracccdcnlis , ila npp.ll.uitiir. 2 .1 ^sLjt ningnuin liabens nriMiin I

PAGE 88

s._AjI 66 c^-*_* Qui prima nocte iter facit , Qui ad novum pratiun deducit gregem , Norum , liaud di-pastiun pratum. <_AJ IJC-/0 Res a cjua nil editiu-. s 't ) v^^JLjw* 1(1. V— i'i.*-Jjl iLa-oyi In iultio iuveututls (jmdhi). Lij ' Jwww« In posterum. ^^Jiil ^^^'j' Coagidum lactis , a/ /)ro/7r. desiuntinn ex vfutriculo auiuiulis, arbor similis ^'3 ^Ls"JJLj. i»lAil of.ufu>itov Uvae acerbae. / aj) n. a. (*JS 1) Adiniratus iuit; 2) Gratinn carumque liabuit , amavit rem c. a. , placuit //// res c. v r. ; 3) Laetum fuit pabulum ; 4) Gavisus , laetatus f iiit. S -* G II n. a. ( j^*j'j' Admiratione afTecit. W n . a. (VL^J > (Jf^ Admlratione aHecit , placiiit, delectavit res c. a.p. , Ardenterpeliit rem c. 3 r. V Aniinum iutendit in rem c.j, vel<^r., ciiin certitudine alicjuid fecit et sapientia, aniavit (^locum) c. a., recreavit et oblectavit animiun in re grala c. v3 , cujn admiratione et voluptate coutemplatus fuit. G-« / ij^ Laetitia, gaudium, admiratio. G E /iji Pulchcr, placens. G ' >5 N * . s_jji (/n tlescribcnda Inic are iion conscntiunt) Avis nigra magnitudiue corvi , aduuco parum rostro et longo , capite quasi fulvo , collo et voulre albo , pennis extrema uigris ; rudera amat et in altissimis moutium regionibus vivit , cadavera petit ; in Kam. voce v_i'Ji£ et alihi Persic. lAJ. q'j^Xw\ descrihitur. Prov. (J^ ^y' j^^ '.^jj^il Rarior ovis avis Aiuiki, (juia liuius nidus dijficilc invenitur , secund. alios , v^i id. ac x«3-j vel mas avis *j>, est ; (juapropter a poeta yllcomait (V:<** ^M duobus noiuiuibiis Yiravdiia ap/icl/alur , Aquila, ossifraga. .•jji Venatiis nst avein (•jji appellatain. o s ; iAJ5 Pulciier seu egregius ac placens. Ij^-fiil dn'y.('tQ^ia Fructus ludici , Anacardi. . . jJSLi I Ro.«a foetens. ,.. %j^ JSi^ I Medlcamentum Persicum , quod siugulari pollet exliilaraiidi facultate. ^i I M Pcrs. -^^yi Exemplar, typus, cui aliquid simile perficitur. jSJ I l)Magnus, crassus, corpulentus fuit ; 2) Molestus atqiie iudole nialiis fuit ; 3) Dolore aOlictus fuit ; 4) Concupivit ; 5) (3"^"^' (^^ OU«i. G >^ uio 5 Plmnbiijn vel album vel nigrum vel purian. ^U ) , |»L> I Coll. Creaturae , vel homlnes daemouesque , vtl quicquid reruin Ln terra s. orbe invcnitnr. 3 E I^\) Dmitaxat, equidem, siquidem, sed, tantummodo, nonnisi s ^« = ut in his «Jil ^Jlc i^j^' l-«-J' Nounisi a Deo mercedem meam exspecto. --'^ GoB G >i o a ^ ) F. i. ( ron/. ^l ) n. a. aj i , s^ \ , Ji.*ii ( hoc Djeuh. ) 1 ) Anhelavit gravius ; 2) Lividit. V lusipieutiam et fatuitatem ostendit. G « *ji luvidus. t et Jkj i i'/J. /oJkJ) Vl(t. ( • J-"*i'-jl Gratla, elegaulia, pulchriludo , aJ^uJ^ *ij' ^^ Poliet s ele^anlia inoruin ct ingenii vel gratia et dexteritale. . kiiul JiJl ^ledicaineuta composita. ///5/. Dyn. p. 270. ( t/^lJii) Pars corporis , iii (juain rainus venac vjy appellatae percurril. yhic. L. 1. //. 35 /"/'". > -? 5 i io ! el »o! i'/ci. a G;t G=i \_3 ! /. q. t£^ 5. G S aool Debilis. CV Teinpus, lioranoclis, media nox ir/ pars ciroa medium * noctis. L^t •J) .\neuiisma (liimor qui accidit arteriae aut venae causa). ^? GoB^BOfl ;| F.i. n. a. ^_J' . ty' ' o' O Tempus fuit ; 2) Appropiiii|iia\il leinpori suo ; 8) Tempu.s idoneum advenit ; 4) Tempeslivum fuit ; 5) Ad extremuin et perfectionis lermimiin pervenit ; 6) Ad maturitatein pcrvenit propr. da planta ; 7) »»«.r-i ^i Suiniuo ardore lerbuit aqua cali' Go 2 1 dn; 8) n. a. ^^\ , ^^^1 (»"''• jy*.?) Tardavit alu]U0m.

PAGE 89

c^ il 67 J^f b) , ^Jt F. a. H. a. ^c^^ TarJavit , inoraui Iraxit. II e n. c. SOJj Tardavit, moram traxit: IV Retiiuut, detimiit , coercuit , procrastiuavit , distulit, retardavit, cuuctaiitem , seguem effecit. V Leuitate , modestia, patieutia usus fuit c. a. p. , morara traxit, cuuctatus fuit, exspectavit tempus, tolerauter tractavit, iudustria et astutia usus fuit in negotio c. J, r. X ratientiam , uioram , iudustriam adliibuit iu re c. ^ el c. '^ r. (^•)5 Smnmo ardore ferveus aquu , Multum modestus , mausuetus vir. Lit Extremmn , maturitas. ^^ Pl. SLji , ^Ji\ Tempus idoneum, pars lemporis, smnmus gradus rei , totus dies. G OE ^^\ Modestia , Gravitas. G ofi ^eJi Tempuscirca mediumuoctis,iie/Qiiodiibetnoctistempiis. »lj 5 Exspectatio , mora , paticutia , modostia , gravitas, mulier lauguida s. seguiter in pedes assurgeus. S t ^_^' Quae ad maturitatem perveuil (planla) , tempestivus. — E ^LJ^ Tempus , maturitas , mora , remora , unpedimenliim. «-G ^ s % Lit Pl. iC-kJ 5 Pl. Pl. q\j i Vas , receptaculmn , v-Jls» 2 ^ *^j' i3 Iiivat eum , «^'jl (^*^. Pro nihllo ille aestimatur. A-A-J5 Pinguis , leuta in incedendo , sedeudo , surgendo. *^j ' (3*J^ Venae sauguiue ebullientps. ..._^AtfjJl Auisum. Avicenn. L. II. />. 12.5. Sl , al e/ »\ , xt Parliciila 'luercnlis, dolenlis AIiI t/ infine exclamationis Jrcfiuens , praeccdcule i^ Klinac. //. l42. iE Se g sE »i n. a. »i,iC-S?l Moeruil, prao doloic suspiravit, dixil a oli. V Doluit, moeslus liiil. '"•lE .;C -;« A-?l Trislilla. iL?l Adverh. iinprecandi c. ij : liVj iC?! Sil male libi! v_Ah?| II n. a. '-»»j^Ij raravil, inslruxll sc (^ad rcm') c. J. V Se parnvit, paralus, iustruclus full («r/ rcin) c. J. uj1>^ /'/. v-^^ ! , «-^' . *<^ ' rcllls (Imni.-uia) , torliim a vcl corlum crudnm , non in.-!-^i /V. w^I Appnralus, nrmn rl iiiiMiImr>nla inbls. J il. Tim. T. II. p. 302. 5' ^s 0, j g , ,E 8— d^) jP/. j-^5 fi' o!_P! Suppellex domus stratiunque, omuis res (juacmujue in domo opus est , Stalus bonus, elegaus , forma. J^ f PloJ^^ ' ^'^^' ' ^^'"(/'oc apudpocl.), oS'/; , oSlpl Populus, liomiues qui ad aliquem vel liomuiem vel locmn vel regimen , institutum aliquod pertineut , familia , Inlerdum inter J.P1 et o^ hoc iuteresse videlur fiuod illud degcnlc, lioc de faniilia dicilur. Vil. Tim. T. I. p. 194. Oiiidain Abu Olimarus Alsaliir ita luis voces defmit ^^y^~>. f^ ^ ^J L-™^ qK' iLi!j.iLj! J-P"^! q! Ljjtibj AjijiLll J!"^!^. Eodem modo ac y^ cum sequente nomine iungitur ut y^\ J>P! Praefecti rei , i^yS-'^^ ^S Sectarum uomen nou cum Siumitls couseutieullum {Ad cas pertinent ^J^->^i , iv^^Aftil , (jiijyi , ^ ^j^\ , aJJjLxIt et 'i.^jJifX\ quarum quaelihet in duodecim ordines dividuntiir') , y^\ ^\ Oppidaui, j\^\ ^\ Domestici, familia , J-^-'^ J>^^ Familia , propinqui alicuius i'e/ uxores , ^j^\ y^\ Idololati-ae , 'i %a^'5 liUp! Propora nntcfjuam uox iugi-uit , yOo,\ JsPi Oppidaui , i^j^' J^' Colsioris condltiouis houiiues, Jji! J.P! INomades, scouitae , J^! j^^! Divltcs; 2) J^J^i llorus, domiuus ; Z') gen. fem. Coniux , uxor, iJ^i ^^ ^-i^ et jJ^Ij lulvit mar'iln> uxorem ipsi unptain ; 4) pro Sing, et Plur. Dignus, idoneus, aplus c. i_j ve/ o ''''^ o'Jo?! F.i.o. n. a. cj^\ Coninglum inivlt , uxorcm duxil , E b) J.^! Famillnrls Iiiit , consucvit c. v» adsuovit loco c. , i r. <,« a. l c) J^! llabilata fiiit ^/o7;/h5. II {ah Jj?i 4.) Dlgnum , idononm , compolom locll <". r. , u. a. J«a^-J • c/E Dlxll ali(-ni ^l>i c. >— J /' , Piilavlt nlI((iiom (liiiiiiini csso c. a. p. cl p. IV Doriiin ot palromfiinriHas forlt, iii fnmillain cooplavit , Pulavil nlI(juoin dlgumn cssc re c. J. r. , naI* ij nL'! o.VJl?'! In paradlsiim |o Iiili<>(hi( nl ol tibi Hxoroin dot Doiis! V Coniiiuiiim Iiilvil, iixorom diixil. in dial. Uidjas. dlguus , idouous fiiit rri c. J r. vcl ^i 1 2

PAGE 90

J-st 68 \Tn J4JI Uxorem daxU. X Ceplt rel edlt iC'^! plnguiorera carais parlem , aut quod llquefit ex eo , Dignum allcjuem putavit c. a. p. , Digue se gessit. G B (Vi'! Loco adsuetus. J*^! Cultus, populosus. bl?! Adverh. hene precandi : Invenlsti famlllam', non peregrinos .' c.^f>., eVj ^i.Pi Bene sit tibi, u5o ^iLj>-.^ ^l /J. e/ ^[5 W^*lr* > -^' ^i^;^j' Bene veneris I J-A? ! Populosus. G c-< J^i tlemin. Plcbs (^conlemncndo nec non h/andiendo ut J»c:a-i J-^i Optlme merili. Iladikat Alafrah p. 15. G-cS G,cE G-,5 iJ-Pi r/. o^! , o^i ropidus, uxor. Ge , ii^i Dlvltiae k/ /'/i liis XlPi J».?';) (*~r^'' G ', , iv.-L?i ringuedo carnis, adeps , cauda ovls, seu piuguedo eius liquelacta. 2 c £ (_ci^i Loco adsuetus , domesllcmn Canimal). Gs cE a iUL?! Dignilas , aptitudo , idem est ac iUs»bLo Necessitas officlorum aut alicui ab aliis aul ipsi aliis praestandorum quia legibus sancita sunt. G >t0^L« Habilatus lociis dum ibi sunt eius incolae. G io j i)«?u>L.^*«-^ idiom. Ilidjas. (^quod a Djeuliario non prohaiur licel vulgo in usu sil ; sed honam esse vocem , contendit I iruzahadius") Dignus , conveniens , nptus c. J re/ ^i. 5,0 G . , c ^^J^L?) Coll. Pers. BIjTobalana , oLs^tJLJL^! MjTobalanorum genera. 5 «^ .»>' nempc JUJi ^l Opes avilae, et quae praesenles alque in promlu sunl , p;itriuionium. O^*^ 0*' (rox peresr.') Ferrum Cliinae. Metallum pretio auro npqnnje et ^^-^as ^L> apprlialum, Clirest. de SacY. T. II f. />. 428 (6). qL?I Gcapus racemi dactyloriun , quum viridis est (^aridum r. uppeUanl ^y:>-^'). LP) Risit alta vocc, ingeminniulo Iia , lia. _yS>\ iyox Prrs.') Dorcas. o c • ) Auf, vel , sivf, nnn , nisi , qiiiu , iino , /CjLo ^i,! »>LJL«.i Q i^j^. y s-*-' 3Jisiiuiis eum nd centum niilie imo plurcs. Donec, ut v-Jwo^i iJjJsS ProlectoeumTerberabo, doneo resipiscat vel ut resipiscat (////// sequilur fulurum nashacS ////// /// videtur propter omissurn q! conf. Lelid. Moall. cS v. 54. Ilarir. p. 65. /. 2 ed. de Sacy), Ouod »// ^-ji. ji (composiia vox ex I num ? et » el) An ? nmn? E i i (i-ox vociferantis et increpantis) Aa .' Sf c= , . . ^B . ^i Quum rox ^i tauquam uomeu usurpatur,' LoL>. .'ii cj> OE •• ^ Omitte adliibere vocem ^ i (aut). i] Coll. nom. unit. iisi Fructus nomen. (Jid. pag. 1.) i. i F. 0. dicitur Oj i ;;/-o Oti Depsuit fructu 5 i corium c. a. %_w* /'/•0 5^ j L/« Inspissatum corium. '-? GcS GG-cS G.cE G,o G • UJ| f -F. 0. n. a. ujj i 1 VV.^ ? 'Ljj ^ > 'Laj i , /s-«-ji , k-jLii ' e. j ,f ' 6 » 1) Revcrsus fuit ; 2) n. a. vLj.i ? SIH' /""^ v''^ OcG cE cldil (ao/) ; 3) n. a. s-j. i JNoctu vcnit et simpl. venit s/jfc. aquae pcteudae ergo c. ^Li. b) v-Ji' -^. <^' Iratus fuit. II /7. a. V— aJ^L» , w»jJ.Lj Recessit ; 2) " o. v*^i'^ Incessit aut Iter fccit pcr totum diem subslitltque noclri vel certaruut (cameli) inter se iu incessu; 3) Laudavit Deimi dicendo *Ui qL^Vw. III n. a. 'i-i*]^ Profectus est per totum diem vet ccrtarmit inter se incessu (cameli). GiSV n. a. ViL-J Rediit, attigit (aliquem moeror) < . a. p., -f . .-t. Per totum dlem iter lecit ; 2) Vj Lj' , v—oi-j n. a. G 5« > G sE . > k_jjL.X-« et v-^LJCx Veujt uoctu , vel sec. alios initio *• , ' * ' , * noclis c. a. p. , nqualuin venil. ^ III »-Jwsji et >_j>ji 6 a Rcdiit , adiit noclu aquam et venit adaquandi ergo. v-ji in formula imprecationis Alii A^i Ainoveat , reiiciat eumDeusI liVji c/ eU v-ji Vaetibil v-jji F. a. Iratxis fuit. IV v-ji . i Ad iram incitavit c. a. p. c S V^i Tractus, lalus, rcdilus , Vi' J^ ^T* Uudiquc , JS ^5 >-j^i Ouaquaversum , Celeritas , ngilis ct celeris pcdiun iuter incedendum converslo , incessus qui tolulim fit, apes , rccliludo , nubes , venlus , via , proposiUim , intciilio , consuctudo , mos. G c^ Gc« G si S si v_..ol Vartic. PI. v_),i , v'^' > vLji et FelLx Forluna. o,cE -ce <-J. i Cclcrilas , inccssus qui lolutim fit , Pl. "^Ljj 1 Pes.

PAGE 91

^3' G, oB iO_>! Id. 6 C t£ Vji ' Pedes celerlter versans (camelus). G sS v-J^.5 ! Bene resipiscens , qiii serio se ad Deuui conrertit. i^La Pl. V3^ Locus reditus , iter totius diei. G«E > i-jj_y-« F. s Totum diem flans. 5 = S» G5-> Os-) G-o,> )5S)->o-5 -E ^_j»_fcw t-jjL*-* ef t,^.LOo Qui venit appellltre noctu aut prima eius temporis parte. ..._ykA.^^») Cucurbita Gazensis. Avicenna 137. /LVfcJjJkf o/3oXo? Pondus trium xiQaTiay seu siliquarmn, uuum Danek G fj'^) et dimidium (oyoz/j Aviccnn. l. V. p. 268. LljvI o&ovvri Othonua. I Pers. Altitudo , celsitudo , aslronomis Absis stmima (solis seu plauetae) , Vocls caneutis elatio. j. * Lj Propositmn , intentio. ^ ^ > ) o ^jff F. 0. i^^S 1) lucurvavlt , iaiflexit; 2) luclinavlt (vespe^ GoE >i ra), redilt; 3) n. c. 0*5 1 , v^j^l Gravavit, gravitate pressit c. a. p. ; 4) Occupatmn liabuit res aliijuem c. a. b) , e G,E O^^ F. a. n.a. liji Cmvus evasit. II Incurvavitc. o./)., obscunun reddidit sermonem. V Incurvatus fuit, Grave et molestmn fuit (negotium alicui) c, a. p. VI BIolestum alicui fuit (negotlum) c.a.p. VII Incurvatus, iuflexus fult. \JJI Licurvatus fuil. ,t 0*i\ Opus moleslum. k\j| 3Iolestus. 0)jT F. *1j»^ 1 Curvus. 0,cB •» ,oB SJij! P/. ob^l Ouus, pondus. 3 B vXi^! Murmur, sonus submissior. <, O^^ Gravilate pressus. 69 tj^y > EOijiLe Infortimia, mala. jv^k f e/ c. j r (Tw(> Aqua. 50, ] pro Xs. Pudor. .\ F. i. 0. Compressit (^feminam') c. a. p. II luflamjna,. t , o vit. X .^Ll^I Terrorem concepit, aulugerunt per * .Eo, plauitiem et aequabilem locum cameli ( conf. j \jJi>Ji ), festiuavit iu teuebris , gi-avius commotus fuit ('Va) , ad irruendum composuit se et paratus fuit (^camelus").^ GoS j^ii Septeutrio , Fluxus , motus (nubis'). Z.^ G i ,^i Eurus. G E ,^5 Durus (r/e 50/0 eic?). G -i G i jlj! P/. jjl Aestus, ardorignis, solis , sitis , fumus, auster, flamma. s , I Camiuus , In efferenda littera Ra liugua titubare , ut facere soleut balbutientes. C5^^5)i^ opo/Jaj^T; Orobanche. J " ? G S G ,E : k f et \*)\ i. q. \\ \ (nisi una ex duahus his vocilus error sil) Computus , calculus spec. motuum lunae. j!ji Tempus quo sol moratmr in signo piscimn, aequinoctio verno proximmn. jfcf P^oJji' Anser, brevis crassusque , pumilio , vir agilis. Gs'ij»\ Anser , agilis , levls mulier. (Cj^! Gressus saltalorius , oscillatorius. L55i' Anserijius. S,-ttij^L* Anseribus abuudans terra. 6 -^ I M f Co//. nom. unit. a Myrtus, Reliquiao cinerum iu camiuo, oimie vesliglum absconditum, vestigla domtis, omnis r»«* ex quo superstite res nlia quae ppriif, coguosci polesl. mel veleius pars residua iu nlveori , sepulrhrum , socin.'. (j«t F. 0. n. a. (_wv^l , {j^\>\ Donnvlt, rcmuiMTnln.i fuil, nniluum rcpcudil c. o. p. et ^yA, r. X P< llil uuilnmn, dnniun , nuxilium, s(ui
PAGE 92

u..I 70 J^t S o£ oS (j*}^ Donuin, miitunm, Occasio, Lupus, Intcriectio {j"^^ vel (jwj? es^Vox Luclainaufispecoraet bovcs, L«<»5 Loco, vice. s o-i ^j«.ujt demin. Lupus. 'sW^wvwkl Nenupliaris Lidici species. i I i^-XA^kt oaiQt; Osyris. ^l^js^^l Usupa ("incdicainenlniii) Forsk. descr. anim. p. 147. _•) f F. 0. «wJjjJ jXoxa «(Tccit , laesil c. a. b) iwJ^' e/ \^\ n. a. I— J^ Noxam passa ct corrnpla fuit segcs , J**^' , !fcS^5 , \y^^ , ^^1 Passi suut liomlucs uoxam ct malinii. v_ji IVoxa , corruptela , dauuium. G i05_j-« Damnnm , uoxam patieii.« , passus. LjiJlSfcl Cucumis asiniuus , eiusqnc succns. jjjj b^t Hypericum. • t l)r!minult, exslltlt, iinmiiiuit r. j_^, propcudlt <;. ^^^lc ; 2) Adduxit in illos malum c. ^^-^p. 11 n. a. /^^'j Onus vel rem molestam ferre iussit, adcglt ad suscipieudum vcl fcrendmn allqnld c. d. a. , poudcre, onere gravavlt, dimiuuto clbo aHisquo modis afillxit , vexavit , n. a. tf^.^ iinpedivit aliquem c. a.p. sus fuit, inipedilus, rctardatus Jnlt, V (co (/. /J^^*J) Dcfeclt, avcr».^\ Onus , pondiis, gravitas, molestia, res ingrata, iuvisa, canalis siibterranens per quem trausit collnvies doimis, latibulmn avis in cacumiue montis. •ij"!! -jJ Dies quldam npud Arabes crleber , qui rtiam dlcilur ^y^j-Ji. (y^. -cE io^S Coetus , turl)a. c , t iOjl Pufpus augusti orls , iu (jucm conlluit aqua pluvialis, Locus ubi avis iucubat ovis suis in fastigio monfinm. S -s Jsl^i Aruiido cui iuhacrcf sublcgmcn fclac. s .e> "i; »L« Qui procraslinat cibnm snuni. ^^ijjfcf ut iLoj fortasse graecum oiyy.ia T'l. /•^5,j'»!, LJ^. Septem3Iitskal (j'Jii-«) et quadragiiitaDirbcm. Ciim Apud Go/inrn haec lcguntur: ,.,Usurpalur aulem i/ifariam : vel ut ponderalis vel ut pecuniaria, et illa quidem, sive gcneratim atque ila est pars duodecima lihrae cuiusi/ue , sive speciatim , certo pondere dejinila , pro liLrae diversitate. Sic nempe in prctiosis et suhtiliorihus rebus , f/ua/es et medicae sunt , valet duodccim Dii/wm, quorum unus et dimidius drac/imam yltlicaii: pcndcl ; m rehus autcm grossiorihus viliorihusve pondcrt variat et 30, 50, 60 Dir/icm elc. divcrsimodc compre/icndit ; uti toto Orientc cl passim alihi ohservarc cst. Peciiniaria vero Ou/iia in Mauritania fere tantum ohtinet et valet Stuferos llollandiac X'' In Tychscnii lihro Iiaec reperi: ,Jn Ilispania saeculo sexlo V/iia/i l4slalcros comp/cclfhatur , Stalcrus (.Lx** i. ...liJo_j-»jJ5»t MXifiOfidtq Ociuioid' (wwkJyJ)» f vdyivdog IlyaciulhuiOk f Ira , inalimi. Jlf ct ^j] Popiilus, asseclac , aJTmes , iainiUa (^conf. J>P!) Inlerdum Ji! apud poetas supervacancum est conj Ifamas. p. 308. /4 sqq., .vi.'! J! Familiae Dei , Koraischllae. Doineslici, liberi , po.steri et non nisi illuslrihus Iiominihus trihuitur, ita ut i^LCw^S! J! non dicalur , diiin yS-\ /luir convciiil , Ct gcn. fcm. Corpuj. . cE rcs (juaclibct erccta , -^**j! ^^y* V-ir*i! w , ^ apor s. exlialatio qnae mane et vespcrL consplcltur (jiliversus cst /lic vapor ah e.o , qui !—>!-»« appcllatur , quia hic splcndet allcr non splendet ; sed interdum et J! pro ^\y^ positum csse videtur. Et in schol. ad Tarafae carmcn , Jl essc

PAGE 93

Jji 71 tempore , quo dies se allollit , vl/" *'*"" "J^'''^'^ > ^'^'/«//•) t'e/ propr. vapor cjui prjmo dle est. Ligiuun quo alifjuid sublatuin fulcitiur ac sustiuetur , luous et extrema latera totusqixe eius tractus, '^\ F. 0. 1) n. o. 355 , ^l-^ Rediit, perTenit, erasit c. ^\ r. {et c. J rar.) -bUi]| ^^\ vjA Jl Res eius rediit ad iutegrum , boui exitus est , ^i^lii! i^! J^ Res rediit ad tertiam partem eius quod f uit ; 2) n. a. Jj S , 6^'r'}^ Licrassuit (liquor) , crassum reddidit (oleuin) c. a. r. • S) Extenuata fuit, periit (raro) ; 4) F. 0. n. a. S^}i s Recte disposuit, administravlt, rexit c. a. p. vel r. (^conf. Go-6 G , 0, riOj 5) F.o. n. a. 0^^ , JW , *-y Praefuit c. ,_^ /> ; 6)Descivit, defeclt, rediit ab aliquo c.^^p. ; l^pro ^\^ Alicui effugit c. q-« p. ; 8) Res aliqua immuiuit (opes) c. a. r. b) ij.l Praecessit, anterior evasit, 11 Reduxit, redlre iussit c. a. p. et ^S ; 2) n. a. Jj^lj' Explicuit, iuterpretatus fuit c. a. r., declaravit, instituit, direxit, mensura seu numeris suis defmivit, V Exposuit, iuterpretatus est (sermonem) c.a.r. VIII Bene disposuit, rexit, administravit (opes) c. a, r. (3! Coll. Instrumenta. Go£ ^i^! riscis quidam. G -E i3(j! Nomen idoli, quod celebraliir a ^Vajelitis (Becrilis et TaglUcbitis Cam.') , Arabum trlbu. G*~G;i yj>\ Pl. Joi Crascescens , crassum (/ai ) , peciuiiae amans, StoUdum. iLJ I (h^ videtur pro a-L>!) Populus uuus, {inmiil riilclur pro G^ iLl>) P/. (j! Status, status advcrsus, adversilas, Iiistrumfiitiun Qam hcllicum fjuam musicum, /anrfuam sin^ularis et pluralis aul pluralis sine sin^ulari aut sin^ularis cum plurali ^^i), est ijuorpie^\t'tVia rcs, qua agrns ciun peracto couiiuigltiir ut serra iiiler liguum et fabrum, tt ita apj)ellatur vinculiun postrcmum, quod insorvit cnumc iii medio iacenti ut patcr inter avum et filiiim, quod nd aliquam rem facit, pertiiiet (pruesert. in plurali), Vvretriim cui impositum ost funiis, ligniim quo snstiiuliir tciitoriiun Arabuin, fulciinenlum , vapor qui primo dic esf. J^! Fem. 1^^! Pl. JjI^! et ^_"5^! et iS .i«l Plural. carens singul. vel a »>3 Fcm. Oj^! Praediti, possessores , douiLui , /'/. apud poelas pro qJ.^-Xj! Qui. quao. iO^ ! Primum , principium. ^* . s^b^! Plurul. irreg. a !J> , »3 Hi , Lae. ^! («Z» iLJ i ) luslrumentarius , iyy^i! l^ac"^! Membra instrumentarla et composita appejlala sunt, quarum quauicuuque particulam siunseris , illi totius iieque noinen neque defuiitio potcst accoinmodari ut manus, facies. llis inemljris sunl opposita simplicia ut caro. G , , o"iLji Valles, fluvii. s r, , , t loi o'wJ^i Pl. ah J>^\. y5o^^! comm. gen. et fcm. '^'^,\ Plur. irreg. a ^iiij e>j llli , illae. (//oc de remotis dicilur s-^^JS» de projiintjuis.) 2 i« jj^i Anterior, primus, prijuitivus, autiquus, Dictum cuius veritas per se et iininediafe percipltiir, exgr. uiuiin lueitia pars duoruin, vcl Tofuin maiuscst, quain pars. Jloi magis sjtcxialc cst, quam ^e. »yo , Axioma , prima notio. K-aJ^! Priorlfns , primnliis. G «, ^.Lj Nocfnma visio , spectrum, Olcis boui odoris qiMi onagrl vescimtur, Intcrprctatio et /«m iiiferprelntio qnn

PAGE 94

J.t 73 vcrsus Corani sensa aperto neglecto , sensum abscondl1 tum aduiittlt. D!ffert igilur htiec vox u -y*aj, ex gr. in Jioc Corani diclo c^**! ry* is^^ ""J"^"' •*' '''^ explicatur , producit pullmn ex ovo , -^y*^' est ; sin vero, cominutat Lominem non credfutem in 3Iiiliammedanum, est Jj»lj'. Haec igitur interpretatio allegorica et mvstica dici potest. Jl^ Locus reditus , finis , eventus ipse. cr^^ oloanov Holoslinm. t-J^I f^^tC" Olyra. />.v»JuJ»l «''•>f'/ Sex oboli , drachma Attica, medlca. l»l F. 0. 1) n. o. [••! ^ocem anlielando edidit (sltlbiuidus) ; 2) w. a. |»ii , («Lji Fumavit, fummn fecit c. (jJ^ ; S) Praecesslt ; 4) Rexit, gubeniavit c. a. II n. a. ,*J.ilj' Sltientem reddldlt c. a. p. ; 2) ringuefeclt , corporls molem auxlt c. a. 9,t m\ JLJ INoctes s. tempora Infellcia, Iiilcjua. G ,f l»'j i Sltis (veliemens) , aestus , ardor sitis , quod exclamat sitiens, fumus, Capitis vertigo, nervus , corporls tendo, j^i^^bl ^j^ Gehenua. (•^5 nempe «oL« *.! LV? /. c. iUU! CT*'"'^' pert. ad *!. SGji |.b.l Pl. f^\ Tumus. a «» »^ *-«i Laelus anni proventus, pluvia,herba, Quodadliaeret mnbllico iufantis quum nascitur vel involucrum Inffuitis rcl quod cum eo ex matre prodlt, pannus, cui Ls Involvitur. s , 2 > j»^_>-« Capito , cul caput magnmn est. s e > ^^_^ Slagno capite vel deformis. H'^f l' ^f . -'-' » ^LOk) c* J,L»ek k ) w/f //(/j ' ^L«j"5 i ilawftili Elaeomdi, ojfum mclleum , quod In Sjria e quodam caudice manat. Stiilingia sebifera. Sprengel. Jtist. rei Jicrhar. p. 268„ Avicenna L. II. p. 131. I I F.o. Coimnode, placide , tranqulllo se habuit , iuces^il, quievlt, si5«.«*ij i^^ o' I*'^'-''^*^ incede et commode aglto, parce tibi, cousule commodo et quieti tuae. 11 n. a. qJ^J Pabulo et potu Lnpletus fult asinus ut distenta hypochcndria gemlmim ouus (q^O «etulerinf, ^j\Sii JLc q^I i.e. eO ^ Ov^!. \ Id. G^ ,^ q1 Tempus, momenlum, ^"31 Hoc tempore, hoc momento, uuiic , Q^i! ^! Lsque ad hodlernum dlem , ^"5! ^ Deliinc , deinceps. G c£ Q •! Commoditas el contra fnligalio, Qules, cmictatio, franquillilas, lenltas, comltas, (volimt essc pro r^j^} incessus placldus, quod rei alteri ad faciendum aequilibriumrespono ,oB , G o» det : pars altera s. latus alterum oneris , q-aJ. t ^O _y> Hlppopera gemina , nempe duornjn laterum seu dnanim parlimn , quarum altera alteram in aequilibrio servat. ^^S F. 8 Vir commode se Labens, commodus , tranquilt c ,s * ' : lus , ^-jj!» ! Pl. fem. quod ita in trihus adhibetur vi/ii' >,,>«, 5 ,, ^ , , ti ,c ,,»o, >i!^. ryi}^\ i3''-:V-' "' '" dcccm ila O''^^!. o'Jj! J'>-t^J ^.i^. q!. ! Pl. isJ. ! Tempus , temprstns nnni , cX-^j!^ ! Tjtoa • porelllo, KJ^i f/ '^-A-J ! Interdum, ^"^! eVJi *-Uaj ^jjib io^! Quldam Intprdimi hoc laclt. Q^lj' /. //. ^\ Hoc tempore , nnnc. 5 , G , , j ,e qLj! Pl. oLiLjt , i-yJ»!jI iCTPfri. ralatium, praetorium, Locus ainplus ad consldendum instructus (^Saal) , Vox aulem q!_»j! <]uae de fraeno ((•'!-=-) ad/iihclur, Jiahet Plura/em ojlfcj!. K-i»! Pl. sinc sing. Testudlncs (anlmallii). ijJlX Id. Ij^Liftl Ciicumer asiuiuus. 1 yi.«iij»l Uncia ima. yjvycLkjJjJ f ovopQvytQ. u ovoofia. J,Lokikf ohiijiilt Ocnomeli.

PAGE 95

u^' 73 (^' ... «JuJ^jJ») Herbae vuliierariae species cucurbitae sLinilis. oE cE = 2 -6 c ^\ ,^1 , ^Ljji , isLj^i Ah, heu, eheu I (jn lamentando.^ ,^ GoE ei n. a. s^i 1) Dixit ali, eheu; 2) Doluit. 11 n. a. lu,^ Id. V Id. 'i.^\ Lainentatio, Morbilli ( a .*x3.'>) (ift. iionn.'), ti)J K>=! Sit male tibi I o s s b'. 1 3Jultnra suspirans et frequentcr ah dicens, maguuui commonstrans moerorem s/jec. prae dolore ob peccata, ei Dei misericordiam implorans, Ccrtus , vel invocator, ve/ misericors , conmiiserescens , fidelis , rir pius , Deum timens , lurisconsultus vel presbyter Hruhaimnedicae religiouis (lingua Aeihiopica) , et c. ariic. Abraliamus. ^"f G,f == i 8») Pl. iiii^ Blalum , infortunium , aermmia , ii5\J s . i Sit male tibi ! Deus te perdat I ^£ S S i I q^] F. i. n. a. (__=.! , (_c.i , 5i^i l)Se recepit commorandi vel rjuiescendi ergo, diversatus fuit interdiu vel noctu c. ^'i vel E G ,o6 «. /. •, 2)Hospitio excepit c. a.p. b)(_c. \ F. a. n. a. Ivj. \ , GiEG,,G-, iLji , sUL« , AJ.b/3 Teuerlore aiTectu propensus et coiumotus fuit, dcflevit , condoluil , miscrlus iuit c. S p. (conj. i^^y^. II «• fl. ^-J^^J Diversatus fuit iiiterdiu vel uoctu , lussit , permisil aliiiuem diversari c. a. IV In hospitium recepit c. a. p. V Congregatus f uit , convcnit iu inmm locum, in maiisionem et lociiui f|iiietis se recepit. \I Coiigregalae sunt (aves). , , * s VIII (^gjJOl el i^j-^\ In liospilium rccepif , Teneriore (• ~. allectu propeiisus , coiiiinolus f iiit , condoluil c. J. G .« A-J 5 Legatio , epistola publica (si scriptio recla esi). , .^ > o ^ <<3i CT^ ^^1.55 ' CJw.0 II}la\', (inimal ex cauo et viilpe geiiitum. 0,^ G ^ G .^ *-J.^ PlL?' , '^H^ , ^Lj' Sigmiin , Cippus SPpulchralis, rcs exstaus, corpus, persona viri, sigmiin /. e. miraculiim, Tersus Cornni, oUXsil olj"it A ersiis miiiiine ambigiii, et iiiiius sigiiilicalioiiis , O^^jUiJdi olj"il! \ < r.siis (|iii di r, ^ versos habeiil sensu.s, /Y. ,^ ! Kxempliim (^y^) •, Sigiiiim CijLo!^ , iLj"^! et cneicrn de Corano (in quo supplenda vidilur vov IjI iegel). Tvrn. I. 2 i ^3! Pl. ah . ! el Cougregatae (aves). ^jr.^! Aomen possessivum ah io!. ci . i. £ ;^^Lo et ^La Mausio , sedes conuuoratiouis , Jo^b! (_cjL^ (r/(/n A>5/-t' lilerae *, de camelis tantuni) Locus ubi cjuiescmit (Jioc raro adJiibeiur). Id. ^i [ , id est , ita , xJJ!^ ^! Iu Deuui 2) Parlicula vocativa O , nempe ad vocandum euni ijui proxime adest. (^Ad vocandum solum eum ifui remotus est AmruAlkaisi Moallak. v. 68 sch.) (^5! Bene , maxLine , ita. Se ^3! gcn. comm. ct F. cuni a Quicuiique, quisqiiis, qualiscuuque, Quisuam , quae , quod? haec vox usurpatur et sensu collectivo et de ratione praeditis et non praedio £ , J c £ //5. Dicilur ^\ ut > ; ,1 ! apud pocias praecipue ul o. ^ . 50, JOS,, vidclur ut in Jioc hemistichio --*J U-w-!^ !_mo '"j N : ' , > &£ > » r \ \ Exspectavi aquilam el pisces duos (astra') qulsnain eorum. . . . SuhsiaJiiivum cum ea iunctuin sei/uitur in Gcnitivo. Ouuni praecedii idem nomcn i/uod /tost ali ^! regilur vel rem indrjmiiam nolat, vcl admiraiionem et laudcm indicat , v)»>) i^^j» ^^^^ ^vJ-J^ rraetergressiis sum virmn aliquem, sccl qucm virum nescio, ^^\*i s-^ «ij i-^ Incidit aerumua, at quae aerimma? quanta dici nei6 > > «8, o -E quit, et componiturc.tiS : (i^'^ , f^jS , ^^jS Gol.) , q-jIj , oto,o, ,, '* ^y^^ , qJ.1-5 , L^l-i^, ^^ (Cam.) Quantum, c.a. et c. .y« «5,-S,. >, ~fi,, ut ^ls^j (^b' , J^ ^y (_5b . Lf-j „ L.-! Aul — aut. i E , iS , > sE f^\ el L-^.! c/ F. LiJLj!, et L^j Lj Purticula excilativa s. vocativa O, J-o! J->j-!l L^' Lj O vir) adveui. 2S GoE (__5! pro i_5^! 3Iansiouem capere , Commiseratio. U I (iii Lz-P) Parlicu/a vocativa propim/ui cl /ongini/ui O, olie , heus , scc. a/ios rcmoli liinlum llciisl 4. nomiu. Amru r Kiii.si M. VLj! el 5Lj! Lu,\ iiilorijue solis. » b K

PAGE 96

Ll 74 J bLjl ///. , f/ Spleiulor , «itor plantarum. l_j\ Secundttm Arahiim ^rammaticos esl aut nomen /lauil ih'^ terntinalum (fr:^) aul co^italum (j,*^:^), (conj. ileSacy Graiiim. T. I. fi. 188J, sihi annectens cuiuscunt/ue personac quovis genere et numero Afjixum vel nonten aliuil : (juae si atl oralionis Suliiectum pertinent , fiarticula illa , ceu pleonastica , ferc aequipollct tio q( , ut ^Jfc-i:J! L'. ^jj ,-r^~-'^ J^r' ^ '-^' Qmiin nd sexagnsiiniiin anniini vir pervenit, iiticjiie ille et puellae. Jlaec particula coniun^itur cum pronomine et tum aut praecedit verhum , aut sei/uilur i->>*ju ^U\ 'l"e adoramus , (Si praecedil, sententiae vini addlt) ^\>} V/^ le pertns.sit. El si actio tendit in i/isam personani, aei/uiviilct Tw ijmSJ ut i^^y \i>^^ 3Ie ipsuin verbeiavi. a5Ljt F. ^-jj Particula monendi seu pracci/iiendi caulioneni, valetque Im/ierativum i^'j , sed siiiitificationem acce/iissc videliir pro/iter omissuni .^\=^S , et cuni /iro.tinie /iraecedenlc \>\ coniungendum, Abesto, receile c. ^, c. *, sei/., t, s vel c. acc. nom., vel c. ^^ quod prae/ionltur futur.t vcr/ii : iXJ^^ ^-y' e5^U , «Xw!^ «jiy Cave tibi n lcone , q( e5'^j sXxsCi , !Ai' JjiaJ' q'j lio' Cave ne hoc fucias. iL»J I. (/. iLj[. '* b.lj? Particula inclamandi increpandique canielos. \i\ (mellis) Duo Ji^; et diinidium , (olei) 3Ianna (^) una et dimidiiun (ylvicenn. l. V. p. 268)G (jLjJ Uter. i,\j f Fot; ////« ulun/ur, qiium a sco/io iaculutor aherral. L^] id. ^vJ I f< e^S Ilanc vocem sagittarius dicit admiralionis el /aetiliac catisa , quando sco/jum aitigit. •^j] Dicitur quando camcli in gcnua decumbunt. ^"& ^ Oo« . -. ^lf /•'./. n.a. J».J. ! l)Diirus, firmiis validusrjue evasit ; 2)Viribus valuit , robustus, potens fuit. II n. a. Ov-jo lirmavit , corroboravit c. a./A III Opitiilalus fiiit , («peni tulit c. a.p. IV Corroboravit, adiuvit c.a.p. el ,_^ /. V Corroborata, firmafa iuit (rcs'), vehemens luit (Jctus). C>\ Ilobiir , vis, polcnlia , vigor , durities. (Aj i llobur , vis, durities. Jol vid. :>^. ol_il QuiJrjuid rem aliquam tuetur, jlrmat , conservat, refuj:iuui, mons muuitiis , iniuiiiiioituiu , vcluin , lalus et (jiiod circuinstat , aer , cortcx , terra scu luluni «isternae aut tentorio circumpositum , ad impediendum aijuae exitiiin , agmcn s. cornu dcxtrum et sinistrum exercitus Dual. q'J>wj1 , Cumulus altus et eminens (^arcnae), ca^ mplorum multitudo. »^3 3Iensis sextus Arabum idioniatc antlquo. (Goi. ad Alfrag. p. 4.j 0>J.\ rotens, validus (r//-). G t j J r „ iA-j«_<« P/. tXjJ^ Res magna et gravis , res ndversn , maliiiu , infortuuiiun. lA-J^ Adiutus , fclix , victor. G -S ) iXjj-^ (/lacc eadcm formii /iro deinhiutno adhlhctin) (drroborator , adiutor , protcctor. ; E 3 iA_j_^ Corroboratus. C(Jo 1 Sanguis Jacronis , arboris lacryina , corticis riibrac o gcnus, Crocus. kiijJol i^^ty-ov Indicuin. f JSJ f Aii quum ? (ex \ et \j>\). U 3Iulluin ( (livit. membrum virilc, ff F. i. Subegit mulierem , iiitml c.a./. f. « G )^ G )i G ,^ ^_j.i P/. j^.\ , j^.\ , jlJ.\ ^eretrum ^j^\ ^\ ij'^ HauJ leliciter tlbi cesserit , (cimf. ^) Aquilo , Vcntus mane flans ab Oriente , Eurus. J\ (conf. _v^) Aquilo , Eurus , sec, nonn. Ventus tcrvidiis, Gossypium , Assula orgenti. G -I G_E ^_J \ i. q. j-i. \. G,S •Lil Aes, orichalcuin. , , , }J\ ui,Q Aura, ai-r. s G > s G > « .jji (jii^ Cam. cdit. Cii/c.) Eurus. G-£ _j \ Id. , Lapis duriis. G 5 S .LjI Noincii inciisis Syriaci qni iu usu auni ad Iidianum ciformati cst ordinc octavus et 3Iaio respondct.

PAGE 97

u ^jjj^ Magno veretro praeditus. j-*-A-/* Go/. (y:>^ Caih. ed. Calc.) Qui multiun coit, ^ eiieil aHdictus. y ^ ^ ,Lj) Pl. ^i^L?' (^ut a graec. IfQu aitt a Pers. »>1j ^ "& Hiera , inedicamenti genus , et ^j^ f^J^Hif'"'! picra. Lv*-J) '?'? Iris , radix eius. »^Jl v-iQi^OV Talcum , lapis specularis. k -j) i-iij''jv Sulnhur luteum s. citriuiun, . .»,1x^-3.! riQiyiQO^v Senecio. Ubol Cvprus. ^_j) , gA~i] Uilus, allquls, il. prius Slgnum, restigium quod ad Ad pertlnef. wvO 1 Est , exstitit ex quo ^^ pro (j*o\ "^ , Dicunt \y* ii>lj'i ij>^*^» ij~^j ^-i^Vp" ^ cnit ad me imde sit vel nmi sit /. e. iiescio unde. 75 Js.1 ^-ol Despcravit de re c. a. , et !>) j^ ' (/'''' u*^^:?) •'''. «. ° ,' ' 1) «. «. ^j««jj Desprravit c. ^ vcl ^ ; 2) F. /'. //. a. G cS ^ ij~o( 3Iollis, lenis fuit ; 3) \ im rei Impressit , airecit. II Desperare fecit , spem eripult c. a. p. et ,.«* r. • £) ;;. a. ^j^.^ i. '/. JJiX*-l et 3l(dlcm reddldit , signavit, ailecit (roin). IV Ad desperationem adegit c. a. p. V Lenis , mollis iuit , desperavll c. ,.we /•. (j*o 5 Iles (piaevis exlslens. l-jl-**^^' /*/• i^jtr^y '• y. qL^' Hoino. *«^ ( ."Mulier ciii lliiere dcsicruiil incnscs. f-XJ^S Id. G >i , (j<(jji_« Dcsperatus, dpsperalMindus. /jio ) Idioniatc 1 iil^uri pro ^ ^=' Oiiac res ? Cjiiid ? rjiio modo, cur , quare? ^J^^ Quamobrem ? (^pro ^"5 ^Jbl -f. '. n. a. \J^.^ Recliit (ad rem) , quum rcs mutatur, rediit ad statum suum (res), reversus fuit ad populum suuiu c.^^^p.:, 2) Denuo fuit, fecit, iteravlt ; 3)EvasIt, fuit. l-Ai^ \ Iterum , denuo , etiam , quoque. cu) Pers. roculiun, et phlala ex (jua Ijlbitur aqua , llliistris , Diguitas , gloria, Charisma , donum , I\risericordia , Facilis cursus transltusve. ^oLji Corruptus, perulciem passus fuil. G ,^ A-s S vid. lJj^ / cLj ) Os temiius artlculi in pede seu anteriore seu posteriore equi vel cameli , ubi coinpedes Iiiiici solent, vel locus ubi compedes constringuntur, j't'/ idem est ac Jjj-* , vel qLJLj ^ Dual. Uterque articidus ille s. locus duoruin pechnn ubi compcdes constrLnguntur. ... fciUijf Agallochum , lignuin aloes. ..L.fi-jLjI Eruca sjlveslrls, caule et foHIs atriplUi^ , llorc brasslcae. iLj4Ji.J I Pl. oLjjJLji iiy.iov lcon , iinagd. ^No 1 Coll. nom. unit. iOo ! (^conf. *-S^) Arbures per[dc\iic ir/ sylva denslor, lotis, ^\j\ Aracis, similibusque arboribus constans vel arborum (piariiinvis pr(ipiii(|iuuuni < opi,!. 5 e5oi Densae fiieruiil et implicitac Idti vcl araii. \ Id C-^~^ G
PAGE 98

J-i 76 *jl JjI , Jo! Pl. JjwjJ Caper inoiilamis, cervus (ud genus hovis syheslris a Demirio refertur') et pro iiivene Bochtari jioeta ponit. Cii J>j5 Crassum lac, vas r|iio lac crassinn asservatur, crassa ac faecnlenta acjna, semen maris in utero femiuae coalesceus. iSbl viJ. jll >_;-/« ncnipc niarltls. £»,w.0.< «-Jp-i 15clJiun prirat nxores -J«_-* Bonis poUens, ijiiae lauta est in re et coniugis expers L»j 1 pro 't.*! ut in hoc tersu \ !o! 'uH.I ^j otj ^^'.o^ ~r >Jol (foi r;/rc.) Legatus. Coll. SU^JLij. C_5-J*JljI Nomen meiisis S^riacl (liiodccimi (jui rpspomlct Septembri anni luliani. j»!| K »'. n. «• (^' ) '^'--.'. i , (yj5 1) Fiiit marilo careiis mulier siv^ virgo sit sive ab eo 5e separaverit c. ^, et coniuge carnit (vir) , occisus fuit coniuge relicta ; 2) Uxorein duxit talem fjuae *jI appellafur c. a. p. ; 3) n. a. *bl Fuiuum cxcitavit fecitfjue , ut expulsis ex olveari '» apibus inel eximeret ; 4) Cepit ex alveari mel, II n. a. jvajIj Coniiige orbavit , caelibcm fccit (^Deus) c. a. p. IV Orbavit coniuge, vitliiavit c. a. p. \ Sinc coniugc fuit (vir vel fcmina'). G^ G -, G.W 5 , . ^ (»! nempe [«Ixj «i »J w« Ne(jue est ci uxor nefjue iiimcntuin ut orbatus sit et sitiat. G oS 5..E *_ii (Jn Cam. Calcut. pro hoc ^}) Serpeus, mas viperae, Caelebs , i^S ^. S yipocop. ex .\)]! ^^\ (VI. QrV*J.) '• f • *J.i Serpens albus , teuiiis (vel dc oiimi scrpcuicj. s G -f G > t (•Lj! PL *-j! 3Iorbus fjnidam camclorum , l"uinus. iv-« I Vilimn , defectus , detrimcnluin. (fcj \ gen. comm. Carcns coniuge , caelebs vel viduiis , Ingenua, Cogualio ut filiac , sororis et matertcrac , et Pl. *j.Ij! , ic*^} Blarito carens (inidier) , sive sit virgo, sive post priinum congressum maritum deseruerit , Pl. G )i jyjl Serpcns albus , tcnuis, rc/ oinnis serpens. i ,% i ,f. _ • > *_j| ut f ^\ ut N-i-fl f^jl !*AP i. e. iC*UI ^^jMf^\. .it , > ~t * UjI F. L»J«LjI (ali ^ cl Lc) Quicuufjuc , fjuaccMiKjuc, fjiialisciuKjiie , fjuisiinm , (juacnam? et c. d. acc. > ,o£ 0« ...Uj.i F. i5-*-J.' ('• 1\r}-*-t^ Uxore deslitutus et carcns, carcus lacte seu grege, appeteus coniugcm, (qU.*c appcteiis lac) c. y^\. I vA«Jiifc,L*j| riftiQoy.i01li; Hcmcrocallis. ff F. i. n. a. ^\ l) (sicut q'-> et ^_^0 Tcmporc accidit vel fiiit , opportuiuun, tcinpcstiviim fiiit , u^ ,•,! ! jo Jotij q! lam sic te faccre oportct ; 2) Lassus, dcfatigatus fuit. G^ q! Tempus praesens , tempestas, occasio, q"3 abiecto articulo apud poetas Nimc, Q^i ^jJi Hactenus , luiciis(jue , iM^ii (^ Dcinceps , abbinc. ,oS , -oE o ^-jji Ubi? fjuo ? Qji ^\ Quo ? qj! ^ Uude? ^», ^^— li Q-^^ 0~^-' ^* quomodo lioc ficri potest? q--* i^ «•" B .i iA_P» iji ^^*-ji riide milii csset Iiaec pracstantia. ^ita Tiiiiuri p. 39 ed. Calcut. , c. ^-yA personae Quaiitum a mc distat , post mc , j^vAj ,.~). i y^ /;/-o eiviiijL: '^.^wX.j -jji ()uum alitjuis insanum i/uaerit , dicilur hoc : Ouo inens tua elTugit ? ^^.i -lij^i \a>Laj> i^ AJi>^AiS Ut videam, num ei sit clofjucntia siinilis puicliritudiiii suae ncc ne. G cS _ o; ^. i Lassitudo , molcstia , Tcinpus idoneum , (sicut (^. i) ^ scrpcns , vir, cameliis. cr'' '• -7cr^s 1— — Lj i IbiciUKjiic, fjuocuiifjue. qLj'i quasi i-)i (^i Qiio tcmporc, (jiiii.iJo? Lo Q^i QuandocuiKjuc. liCi ,.,(/. Lii. ^of 3Iactc, agcdiun. m\ i. II. ii^..wJ> Increpanlis parlicula. a \ji /. //. >>ji fcre sci/ucnlc Iiii/irnitivo ut LouX^s» \ji Age narra ,'fl c uobis. I\onnu//i vo/unt cssc discrepantiam inter \j\ ct \j\ : iliciint ^ji sei/ucnti voci non iungilur, coniunctum vcro dicitur ^oi Ilarir. p. 58/• 1 sch., Sccundumu/ios sJi usur/lalur , i/uum dc narralione , de i/ua conicntum est inter

PAGE 99

iut 77 diios , sermo est , vioi-X=»S oL? AlTer liaiic liistorlain (quain scls) ; *jj vero de (juacunque narralione oLp L« Lo>\> AfTer liistorlain allrjuam. L i-jS xVpage I {sed inlerdum cuni seijuenle l^J conimulari videlur^. Li_jj c. La_c Tace. oLj_ji a^un^ exArahibus quidam (jui ila pro oLiA^» dicunt. kiV_4_j i I. q. eLj-j^. *-j \ i. q. (^i inprimis in admiralione. =c G 2^. i n. a. «.•oLj Vocavit (camelos), inclamavltfjue fo^ c. >_j, ilLxit J*>-Si Uj5 L o virl *^i Clamosns. .iJi.,^ ) f/ ,..Lii..£jf Fruca s^lvcstrls (herlia) i. q. — o 1^1 w/. Lj!. ii.j ! r/fi. i_5»!. LjLj V Coiniiioratns l'uit , suljslitit c. i— ' ^,_^. Lj V Contendlt ad Ipsam rem s. personam, destlnato conslllo et opcra pctivlt c. a. VI n. a. iv_<-j! i_j /(/. jltX-iAAj) (^''ox Pers.') Sppculum tencns Qnjficium apud jirincipeni). L_) Duo Nota Arillimeiica secnndum aniiquiorem in Alphaheio lillerarum ordmem. i-J (^cl nonnunr/uam i— j) Pariicula cum voce scquenie coniuncta 1) /. 7. ^5 I", ioci 7x1 iemporis , j^^? ''J-l! (*^y-^ lu loco Bedr auxillum vobls pracstltit Deus , j^li^f^o _-2=Wj .Summo dlluculo cos liberavimus conf. Ilanias. p. 185. /. 20 s/q. ; 2) /. 7. ^ Cmn, ,.iUj J-ui^! Dcscende cum pace, xL^Li ,Lw Cum gente sua profcctus est ; 3) /. y. ^J^Coutra, aVj j uiij£ Conlra Domiuum tuum 1 >_~v^J .*>.£ te scduxit ; 4) /. q. ^y Kx , .^j! ^Lxt Lij Fons c quo servi Dci bihuut; 5)'. '/. v3 Ad, piopter, -O ^ >5_,«.c 0>^->03050,_J»:>"^) j^joLJ^JLj j»_X_w_a_Ji ,> * » .1 .'•> Coulra vos ipsos iuiuriam cxercuistis propler Id (pujd \ilulam aixcpislis ; c oC ^ 6) /. 7. i* Krf;a , ^^ O^**^' Krga me beneficus sis .' 7) I'er , (Jji-L> >.ii<_«j^ Ciilamo scripsi , aI'1j Ter JJeiuii.' ^LtA^U ^i w« it / i ) -fl-w_j (• .j_J Die «juo cocliun liinlilur niibibiis dispersis; 8) /. 7. ^^ De, «/ Lo i)«J.^ /"" '^ J^l-* Inlprrogadenobis Ilanius. p. 352. Tro, loco «//cu/u5, t^^ !Ji L«ji (^ J, civ4i () si niiiii csset loco eorum gens (jiiae (juuin e(juos conscenderiiut . . . ; 9) Dsurpa tur uhi fere /Ihlativum velGeniiivuin alisuluium adliihcni Latini : ncnipe, instrumenti, |JlftiLi c;aaX3 Scrijisi calumo ; modi , KxLaXAv^ilLj Recla vla , rccte , Qi.yLi ^_<-«o Modo Incessus vcl Iiixta iucessum agmiuis viatorum ; prctii , v-^^^Lj i.:i^JC.i;i Emi mille numinis : Et vario adhuc modo verhis additur , dum in laiiuo serinone aut sim— filex casus uut praeposiiio in usu est. Paiica exempla ajferre luhel. Variuin huius vocis tisum ad verha adnoialum hahes. («j^Lj k_jAJj Accnsavit crimiue , et iLiv>LsjLj LiJCis Falso iusimulavit illam impndicitiae, «^xj LaXJAj! Commutavit rem aliii , v^axojLj i^zS Compeusavi diiplo , iC-o-! *-*Ji.^ ^-Cr l'ruitur voluptate I'aradisi , Lji;_)wj '»Sj^^.i:^ LolNJ! Mundus repletus est lualis, ;>.: 'iJXM.A Velata bysso , ^i-jiLLj LiP luunxif pice, »J /fi^ Adhaesit illi, *o e^-»»»-*! rrchendit illuin , *jCw.^ iv^>..»«-^i Abstergite mulcendo caplta veslra. JL Fcrccpit rcm, »J i_a.P3 Abstulit illud (Sic vrrha eundi cx inircinsiiivis saepius fiunt irnnsiliva'), Ki JLw llogavit eiim , ^AjJJ ^^J^ rraelerivi Zeidum; \(f) lut quoquc ianquani plconastica et vacut , vel in Suhiccio: !^\.;Vr-^ ^^^ ^ Sullicit Deus festis vel iii testem, vcl riilionc Prardicaii : _iiAJu_j^ .vLi Dciis cst poleiis , (/ quoilainiiKulo iii forma adniirandi t , O l « plconasiice posilum vidciur : O^ji •,.«««.>! Quam pulcher cst Zaidiis.' et L*jLi \j iJt Eccc ille slat. Scqucnle "^ Shu' sii^nijicat : iL* ilj ^.iii JAc bL qLLiJLw Hex siiie iiistilia csl similis niivio siiie a(jun, L»j Qunmvis . viioLo vivxs».. L»j (jiJ.^i! (*^rJ-c Illis aii;;usla \ isa esl lcrra, (jUiuii-

PAGE 100

78 ^li vis esl ainpla, Q-i Ea conditlone ut ex gr. sJ^^ q' 'kiJ-\ ^ ,j'o f^\y^^i f-r*^^ Cyf^y*'^ vIT* iJL-"*^' D^"s einit credentiuin animas opesque ea conditione , ut ipsis paraJisus sit , f^ ^^ In eo iam es , ut illos conspicias, niox aderunt Ilamak. lyakidi p. 48. /.5 el ailn. Abulfal. Am. T. I. p. 182, Sl^i j\ pro nLIj 3»x1 j!, cl \J\j Ui ^ pro iAj LJ o**^ CT* •^^"'"' /'•165. /.5. rr M . ^ pro f.i . e-o'. Ilariri p. 94. /. 10. %lj Litlera Be. ^y.jujL>-J) Ecstuni raluKirnui (^^.^j^^iy^ ^^:^^). '-H Brevis . crassiore carne . ampliore et diducto passu {equus'). IjIj n. ^'•''-J-r !'''>?•'* ' r""''*'"^ maxiuuis {idiom. vul^.y 1_jLj n. a. 'i-i^ Dixit l)aba j. <-. pater infans , Uixit «//<;«/ tu milii es loco patris , c. acc. p. vel c. v !> , ^^pavit ; 2) Celer fuit , properavit. II Celer fuit , cucurrit. »Jt_J Imaauncula iu medio oculi apparens , pupilhi ipsa oculi : ul c^ j^j^ ^ ^J*^ jt^^ j-? Ipse est carior milil oculi pupilla , Meta/dior. 0^^\ jJjj ^ jSIii smnma est gloria , >ij^:> j^yi _yOrnamentum e.st et delicimn sui seculi-, 2) lladix , origo , medium rei ; 3) Dommus politus ac speciosus, princeps populi et magmis ; 4) o// simi/iludinem videtur Caput vasculi , iu quo nigricanlis collirii cenus . J^^ dictum et familiarilcr nalpebris iilinl soiitum . recondi solct : 5) Corpus lociistae. !<:'-ji_5 Sciens, guarus LsLj (fcaec. innfQi iMpcr nicriim . fjtiod alias ^Ji^ appellatiir. lXjj nemi)C qjJ^' ^4 renlapliyil. (medic.) Forsk. descr. anim. p. 152. u wvJou et cum {j^ Graec. ninloQ IVplus, et l/UOi/IIC ^_=v\Jv ^i.^J:sJ> Papaver spumeum appc//atur (Avicenn. L.lf. />. 147). / JkjL et K~J-JJ (/loet.') A iuum , i/uod ad Baln/ rrfertur. iLjy Komen mcusis Scptembris. liM^li rnliiis camcli, iufiuis laclcns, (natus seu loetus qiiilibct in /iii^. Ciraec. (^am.). u iOou (a Vcrs. (jijj'ij //edis indiimentiim) Crdcci , inprimis exteriores , i/uos conc/avi vcl lem/i/o csressuri induunt , insressuri exuunt. ^.AJ^Lj (« Pers. ^JfcJ^ Cliamncmelum /lerlia. ( Aral>es ijr,"!)' ~JLi poma terrae vocani , uh roii/ndiora ca/iiia.) viLi»-)u fil-i tr/ rartheniiim. jLu oL:^ '' '"'" I^unnatione Dispersim. ^Lu /. a. l) .Uiifavit , vertit a/ii/iiid c. a. r. ; 2) Claniavil vir. 11 (inmavit vir. „tj et — wj (a nonn. pro voce peregr. hahelur) Species, gei , nus , modus, — ^ ^^ ^ %^ lljc cst iii re ciusd. ecncris. »o Pcrs. 'cPlj Id. , tAs»'. 'w>.: 0->^' J»*?-' <"' •"""' Ilumia Diversa genera rcdii;c iu uuiim. — «^ ^lauifcstum ct conspicuum cssc (('o/. ex Merc). , ,£i.».^L3 riniiUi iu arido ct duriore solo ad tria cubita exrresccns loliis ^iJ^S , llore leviter rubente , cui graiia t. ' _ . succcdunt nigra , ciccribus paulo minora ct molhora. G .ijSLowu Salicis genus (.Inda/usiis ^-j^ diclum). G, :> L .. , c . , 20 »^U.viL el iL^j>"o,.O^j (a/iis reciius 'f^yj^^jS\.j i/uod Pcrsice notat cilriiim olcns, nam i.:5oj..>'u cilriiim, ct ^_cjj odor est) 31elissa , citrngo : ila ct Araiibus iyj> J"5I aJjjj oliis citrinum dictlur. >,, GoS ,>G, . ,Jo ». 1/. ^j=> ei fJ^'} o^"^.> Ocimom , basilicum. Sf/renge/ /list. rei /lerh. p. 265. Avic. Lib. II. p. 146.

PAGE 101

^b 79 L _P:jLj et cum J> (^Persice veiitus et veneiuun ium dissijiator veiienl) Lapis Bezoar , alexipliarmacum omne. q"3Jj Ostrea. iLjjsLj iV. JJ>1Lj Incessus celer, Caro inter mammam virilem et axillam, Lberum caro Qiec. f/uosd. a JlXj derivandum ; sed lioc in Camuso pro errorc hahelur'). .)Li^Jj>j Pers. qLxjJiLj 3IeIongena. Hacc plaiita aForsk. voce ylrah. qLs^olXaj , latina , Solanum melongena appellatur Flora yieg. Arah. p. i.xiii , (J-lfj-" ri'-?^-^'^ Zantirunn. Avic. L. //. p. 144. Go,Gc, , , O.^^o et O.^lj»: et cum 3 Spina nlba , Ecliinops spiiu)sus. Spreiigel. liist. rei herh. p. 267G , , • JLJ (^Pers. 5^>u) Succus uvarum ieniter coctus , nl toitis llat Cain. , sec. al. ^ inum ilactjlorum , defrutum. .awJ_?lJij P/. oL>">.iP!J|j (Vox compos. ex Pers. ^Li el .iw^P) \ enti receptaculnm (yentilateur). G ? , * — .,3.i i. (1. „ •,,>I.J. = ^;^,' . , Q_>o,.>^ I. y. ^.jI^oJ^Lp. L_i /'. «. n. a. jLi l)l''oro f/ito G , e G ,w Gi oC G ).w nonnulli Arahum dicunl ,Ui ! ir/ ,Lj!), ,_fcj\ , jj 1 e/ Jc G e multis jl^i Puteus. b,_fc.J 1) l'"(>vea ; 2) f^ovca i'('/ locus nbi slriutur ignis ad ( oriiicndum , pracserlim iii campis (fnde Pers. \J^^ j^ fovetiin ignis interprelalur Meitlaniits. Ksl et illi genti, praeserlim campeslri , Jamiliaris fovea puteo similis , in i/iifi accentlilur ignis et cihus coquitur , veluti in furno. Foveae eiiismodi fervefactae imponunt carnes , inlegrtiin plerumque ovem ; su/iernc cam claudunl operculoy fictili j fere semper , quod ohlinunt fiino lutove ne e.tspiret ca~ lor) ; 3) Res reposita , tliesaurus. G,i 3 _-yj Res reposita , tliesaurus ^^-sIj /(/. G iE jL i Qui puteum fodit. aL^.Lj (vox peregr.) Locus auris. vij.b Pers. >>jjL '• '/. i^-*-i Galbanum. • j-J.lilww.L ex Graec. ninianQmv (/. q. ^y^\ ^^^ Pastus colniiiharum') \ erbenaca. ..XJ ,b '. q. }-*:^)-> jNux inagiia Iudica (AoAu.s). lifc.lj '• q. ij^j-'^^ llos lapidis Asii (Aegrptiis ^j:^~^ -^' Aix Sinensis , Beith. illa voce hodie vocalur nitruni, liolonitrum , pulvis nltratus) ; 2) Idioin. rulg. et seriorr aetate Pulvis pyrius (Schiefs/nilver'). 5 -> .5 , . o •i ^ ,b '. .j /(/. is-jjwj fd. f^ Gi> G,£ GioE Lj PI. jj-J , Q^j-Aj et j^\ (vid. -JS) Acciplter, falco. G * xjjb xVd acclpitrem pertinens , spectans res. '-,' G, jbjLj /V. »y|jJ (roi: tO/w/A cijlj f/ /V/-.S-. j'j>) l''al( num custos. s3. :lj (j:dbanum. f; _ _, o ^ i!i.J j Lj (Jl)treclalio , Incessus ccler (<()///. iv->iL)^ JiijLj Hczoar (lapi.v). Teifasch. p. 4,S <(/• /<«!'. lclix et nilscr fnit, malis ct danuiis ainiclns fiiit. 1")

PAGE 102

L" 80 ; w(«_j /'. 0. n. a. (_,>*'— J 1) Stremius et auJax tuit, ^ alidus cl fiirtis fiiit jii bi-llo ; 2) luops evasit, in pauptrtatein iniidlt. 1\ 3Ialinn et ilanuiuin dedit , cladcin cl neruinnain adduxil. ^ 1 l'aupcrtal('in ali(|uis liuiniliando ostendit. Vlll Trislatiis, male allectus liiit c. i-J , itcnique questus et aversatus fuit. (j*Lj Virtus et vis bcllica, slrenuitas, fortiludo , iulrcpiili auiiui audacia , velicincntia , adversltas, uialum, pocua, afflictio , ijx^ "i <;. v_j ]ViI impedit, quomiuns ; Haud nocel, ti^vJ^ (jxu J jNe lioc aegre f eras I [jiju ^ ijJj "ii ]\on diflitulter cos^noscetis , ^^ (j*Ij "^ lieue erit , utile erit, cjuod . . . , d^3 j' L"* -^ ^^'i^ uil nocct , uullius est moinenli. (^"^5 Coluinba inaior cinerea , praedatrix (jed ridctur viliose pro ;Lj Falco) Forsk. dcscr. aniin. p. vii. G 1 > G f o E (jivj_j P/. L>*^ 5 3Ialiun , adversitas , miseria , undc Prov. ij^j^ f^j-rs (**^ r^. l^ics alius boni, alius mnli est , liic secundus, ille adversus , ij5Cu-«j i. e. e^LL»^ ^ ae tibi I G y _ i > ,(j~waJ ^ ehcincns /;0(H« , u<».>o O-^ xVdvcrsilalcs , calamita} > ^ -^ . t ' ' Gc.= tes , iVjf — i ij~-f^? rii\ , vali viruiii , 0>-i,\ i<. Quain malus vjr cst Zald I usurpalur in viliipcrio ac deleslalione. (j«-A-J 3Dser , inopia pics.su^. G E o_ (jw_A_<-j ^ clicmcns , fortis , c. url. J^co. G c , ^j-'-*-^ Veliemeus , strenuus , f ortis , durus. . i. > ic^j-i Adversitas , maliun , daiiinum , miseria. ''w>~-j Adversitas, inforluniuin. {IIoc Bcidaiiius in corporis noxa el opilus usurpari ^ in animi noxis vocern s-\js adhihendam esse contendll.') ioC (j~»-j^ Adversitas, infortuniuin, acrumna. Adagium ^^^^*^^ L«jj^ -ijju\ Fieri potcst iit parva spelimca causa sit calamitatis (est potius Piuralis cl tuni nuigna calaniitas). G X. o ) j~_»_iw>_< J ristis , sibi displiceus ob adversam forlunain. -Dj *-i Lv.lj Ilal. Passaporto Q'diom. vulg.'). • JLv^U vox peregr. luspcclor. ;/ / j^Juui».li Vcna IJasillra. i;Lj I' ^Trostravit dc improviso , liuml stravit uiopinautem c. a. , et ^J^ ^-f ^ '• ^f**^^ ^ > *"' *^ dcfeiidciilein c. a.p. i.e. iJoiiJ» Lj. 111 rrehendit ct huini stravit se iion Li;'-.j et x^Lj i^A oLiL-j (fx TMrr. (^iiL.) Praefectus, impcrli Turcici ministcr ex malorum uumero , praefectus provlntiae. jt L^V n. a. _l;w.xj' rcclnrc iiKiibuil tcrrac , lu latirc ciibavit , Libero auuno fiill , JNon curavit , superscdlt , noluil. ( yvy-StJ (Graec. ftuTog) Rubus. cL-l Jox Pers. Ilortus. Indi qL>_c.j Hortulanus. 'f ' ^ * ' . i • L-J n. a. ,»• «-J (»/ c , c . Jw'_<-j Parviis ct dcbilis, Coniungunlur J.>.>o J.^O id. , ^iJ'j ft/ (ji^Li P/. ^i^jjlfcj Konicn (|iio Talarl ma;:iiam (juandam nuri vel nri;ciiti suiiunnin dpsiguant. /Ihuljar. 433. 434. c, ^ ^ >Ju Pcrs. >LL Saccus iiuntur. vel ^ ns in cjiio aromata rcjioL^J <"' j)^>wolj Ilerba penlagona Aegyptlaca , elusqiie fi iictiis scnienve edule, Hcbiscus riciilneus et escuientiis. Sprengel. hist. rei herh. p. 265lorsk. Flora Aeg. Arah. p. Glans ungnentaria, uux mvrlsllca, Hypcrantlicra 3Iorini;a. Sprengel hist. rei lierh. p. 261. InAvicenn. L. II. p.lSQ descrihitur. /i/ Safix Aegvptinca a Forsk. ..jLi et ui-L> appellalur. Fl. .le^.Ar. p. i.xxvi. L->_'j /. t/. -r-^ Lj" Sccutus cst, ob^crvavit viam ct rcsti^ia 3U Pers. Coitiis Vencrcus. » Lj Auimadverlit, intcllexit, perceplt c J '"• fl c. >— ' r., »d vi>.?Lj L« Kon animadvcrtl eiiiu esse. u'L Secuudus chcs hcbdomadis. Co/. ad A/Jcr^. p. 1 7.

PAGE 103

81 Lj lcil. i el ^j F. a. 0. «. a. i^j , %Lj 1) Alla fult, se extulit, el in ciirsu vires iiileiidit camela\ 2) Gloria emiiiiiil 5 S) De se gloriatus fuit c. a. p. et c. ^U alt. », tj Gloria , superbia. v,.>j Geuus , species , inodus ; 2) Puer piuguis. jjL-fcj (e/ pro hoc qL.*j) Genus , niodus , lX>)^ O^^ f*^ et L\>ij qLo Is. Ipsi sunt pares el aequales , iiuam iusistuut viam , eaudem regulam secjuuutur. jLaJ 1) Somis quem edit iufaus; 2) Adolescens piuguis ; S) StupiJus. G^-£G-. ^^.jujLj et iijuL Cameli admissarli souiis , iu gutture leciprocatus qui Arabice -JiA? dicitur. ^Lu vel -,Lo Nomeu niscis. G ^ ^ Gj 5 _JUJ {et j.jj»j Demir/, in Camuso vero et Djeuh. libro riil " o G 5 ) praeler _-aj) Pl. jj~^ est vox ev lingua Inilica in ling. Arah. adoptata Auimal quod cursu certat cum leoue (Demiri) , hylaci simile , et se viae diicem praebet leoiii (^Persice est tigris); conf. Josephus Barbarus Viaggio alla Persia p. Sih. ed. Aldin. G s , o> G G 0, -xJL-xj /. q. Jo_jl3 lXJjIj; Aristolocliia loiiga. Nomen est barbaricum Maurorum. Ljt-x^ , ^LjtJLj , ^L*^ el sLjL-i-j Dual Psittacus. O" \^'j^ F. 0. (rarius F. /'.) w. a. \ii^ 1) Secuit , reseciiit , abrupil c. c. a. ; Inde 2) Oinnino perfecit, perfecluin reddidit (.". a. r. , ut uiv^ J C) -^^ Rbrius iiullo inoilo rem perficit , fJ>^\ c;^ IVaecise adsernit, ''V?*^' c;-S '• <-'• L^i:>, >• Moit u>o /. ) 4) F. i. n. a. ^y^ Ema» ialns fuit ; 5) denoni. a \ii^ Amicuium stratumve texuit vendidilve. IJ n. a. o c^«~aJOJi Abscidit , perfecit omniiio cum vi (juodnm, >>-cj_ vocatiir , vel ex lana caprina , qiiam capiti , etiam fascia obvoluto , imponuut , vel de humeris demittuut Lii dorsiim, super quo saepe deciunbunt (uti ferme Sophis, Philosophis, religiosis mos esi) , Tapetium seu stragulum crassius , tortis coutextum filis , Separatio , Is qul abiit, evauuit , L^-j j^^r>jjLj q^^ Convertit molam lucipleudo a sinistra tendendo lu dextram (contrarium dicitur fieri oLj Blacer, emaciatus : inprimis de iumento iisurpatur ; Fatuus, Ebrius, ebrlosus. G , G 5 £ S , oJo Pl. XAi 1 1) Amiculum , stragulum vi>o ; 2) P><> abrupta quaeque haud iteriuu fit //// oLaj iCii>jo 1. «. LiAS>Lo Q* KxJaJU/* , et jA oL.'j j^yLc j^ Rem perfecil ; 8) Apparatus, nempe vcstes et strata quae secmn ducii iuprunis sponsa in doimim mariti vel viator in itineri-> usum, Viaticum, coimneatus , o*.aa.,S p'U^ Suppellex et utensilia domus , LjLXj adv. Omniuo. G-, «s,,s« o£ K-A-} Sectio et Sectlo una , Acc. adv. ioo et *-a-*J t Pror sus , omnino , omnimodo , et dicitur xJLX-j i4Jk.j Prorsus oinuino , iUj iJjisi "i Haud laciam illud lUla ratione, uUo imquam tempore , iUj LiJLii Liiiilj Ilepudiavll eam tertio prorsusqne, repudlo pleno , absoluto et irrevocabili (5/ quidcm tertio repudiatam ducere lex non permittil). oLXj Qui conficlt vel vendit amlciilum i.i>o appelljiiiiin, Abrumpens omuino , /// oLo iX-) K» |,udiuiu absulii tum , perfectum. 9 » , ,tr^ Qii' couficit vendilve unii<;iiliun vei s|r;iguliiin , ((ikp,! c>o vocatur . f» . o » Ui»~*-i-« Is qui a socils suis in ilinere ^epaialii^ r.sl. G j . ^^^^^-*-A-« Defiuilivum, decisiviim (iudit iiini). UC-J (vid. jXf) Conblilil , sul),slilil //1 loco i. o (i«///. <7. Lu). _ULl Galea venaloria. I\t:i.-,l\. in lcxiio 1 f ilal'i/uur. 4S3 < '/ ('Ol _Ji;.j /'. <). /;. a J 1) Caiid.i iiiuliliiNil
PAGE 104

82 ^jif dcreiur') , enilsll. b) -^: F. a. n. n. ^i CanHa caruit et (lestitutiis fuit. II Exitio dedit , perdidit. JV Cauda mutilavit , caudae expertem fecil , IVnle et posteritate destitutum reddidit aliquein Deus c. a. p. , Dedlt, donavlt et contra Reciisavit , prohibuit , ft IVeces teinpore (C^ faciendas eo teinpore peregit , qiio sol radlos protendit (/. e. serius). VII Resectus, nbruplus luit, mutilatus fuit, Cucurrit. _Xj in pro.iodia Ea pedis mufatio qiiae ex iinn k_iA> et altera ^-^ composita est , appi'llalur. Quue //uulcrn nonnisi in pcdihtts q^**2 et QJ'^'i of/servalur. Ju Secans et acutus gladius. jLiLj Secans gladius. Sj-*-J Aslua. Demin. H_--sJLj. jLiLj Secans et acutus giadiii.t. A. renetrans. io_>L»Ji Sectae nomen nb {^_y^' J^ originem diicens quae in plurimis cum alia secta ciii a-oih-X*"^ nomen est, consentit et ad Saiditas '»^^j pertiiiet. ifJjoJi Sol. .JOl 3Iutiliis rt carens cauda , Ila appcllatur pes carmiiiis, in quo est mutatio .io appellata, ilemijue inetrum, in quo ea adhibetiir «/ »-j,Uu.« el 0^}Xa, j-io ! j^ Dies brevis. Qui destituitur posteritate seu prole (j)raecipue mastula) , res expers boni et boni finis, * 'j*^ X « n -^ Oratio , vel potius eius praefatio, mutila (nempe carens duobus soleuiiibus articulis , quorum altero laudari solet Deus, alfero bene dicitur 3Iuiiammedi eiusque familine) , Serpens loedus , Ansa careus urna , pcra vialoria , Frustratus, j^,^j-vj"ii! Servus et Ouager. G 1 jj J 1 Prole carens, Qui scgregat a se et deserit propinquos et cognatos suos vel propiuqiioruin ainicitiam , piunilio. 2 > ^ jjii Orichalcum (^nisi i^j^). hiehuhr Arah.praef. 3 7. —S-:J)Li Blalam iiithdem vel naturain advcrsus aliqucm ostendil c. (j>c p. ' ' "" > » «JU 1) Loiiglus abiil, reces.sit (/'« lcrrci):^ 2) n. a. fj-*-J Separalus fiiit ah aliifuo r. y* p.\ 3) F.i. Vinmn praeparavit et fecll c. a. r. (a ^). b) ^ 1) Longo et firuio rollo praeditus fuit etfuus ; 2) Articulis et iunctiiris firmis praeditiis fuit vir , corpus ; 3) Rem solus tractavit alio in cousiliiun non adliibifo c. '^ r. \ II Stparatii.-, abruptus fiiit. ?^ Longus de viro ; 2) Viuum , viiium forte ex melle, vel purioruvarum succus, vinum ex recentibus dactylis factum. J-*-J Longitudo colli cum firmitafe eliis radicls. jjo Fcm. y Cuius articuli et iiincturae membrorum firmoe simt dc viro et corpore ., tall coUo praeditus etfuus. j>o "X inum forte ex melle vel purlor uvarum succus , vininn ex recentlbus dactylis paratum, G,» G,> G-> G-> 1^1 . ^-A-J y » '' I J-*-^ f * "^ O^ ^^'.MtX.S Omnes femiuae. Ohservandum est huuc vcrlorum ordinem non esse necessarium. Is autcm qui omnes has vores coniungil , vocem y^ praemiltal , hanc sctjuatur vox a J-»^ dcrivala. In caetcris certus ortlo non ohscrvandus vitletur; sed is, f/uem adhihuimus , praeferendus. conf. tLOo et f^^ ,o> -c> ^-o> , o , ^ ^LnJLi *'. T.o \ *'*j«JLi *l » « 7 L^ aL-*a,I Trlbus nnl, > versa (conf. f-*-j). , , cLX-i pro c'-*-« Ilaec vox in idioinate vulgari serxit ad irtdicandam possessionem rei et suffixmn cum nomint suo coniiingit ex gr. UcLXj .!,> Domus nostra. >,o« 5iJo5 Unlversus , oinnls , QjiJtXS 1 q_jju.>! j»^ Is-^-L?* ,y ..j_jjLio\ ..j jjuk2j! Venermit prorsus oinnes (conf. ^tXi) ; Culiis artlculi membronmi firmi 2) F. *LjiJO VI. ^ > , oB o > sunt vir , ^-^^ t*^> larsus plenus. (j>»Jij F. i. o. n. a. oLX-j Sccuit , dlssecuit , Bmputnvit ; 2) Prehensam rem, arreptainque traxit c. a. II Ajnpufavlt c. a. r. multum , saepe , ut j»Ljlj '^ I qUI i,>^Jo rraecldit aures pecorum. V et VII Abscissus, amputatus fuit. u^'4 Acutus et penetrans gladius , '.^^''i-JI Komen gladil 3Ialici ben-Caab Alliamdani. G o , G , «LXjo /V. e5Lio Pars et porlio rei , inprimis comprehensae, ut L^uioj ^y» y^Jo \af ^i In maim ipsius portio plumariiin eiiis avis , Friiicipium uoctis , postremae noctis, quae X » j| "^ dlcilur.

PAGE 105

k^Ju 83 \^ySi^ Secaiis. JsJLi fo. 1) Abscidlt rem c. a. r. ; 2) Separavlt, segregaFit C: a. r. et ^yD. U AbscLdit c. a, r. , Uni tantiunmudo deditus liut c. ^\ p. , Distinxit rem ab altera c. a. r. et .-^ r. , Repudiato mundo Deo se cousecravit. IV Separavit. V Separatus , segi'egatus, abscissus fuit. Avulsus a palma et seorsim plantatiis fuit surculus. Coniugio abstinuit, repudiato mmido segregavit se ac consecravit Deo c. ^l p. \ U Segregalus , absclssus , separatus fuit c. ^y* p. , Avulsus et seorsiun plantcaus fuit palmae surculus. X Separatus a palma et seorsim p;o-! tatus fuit surculus. G o , . . J_A_j SUac Doniun slngulare, /. e. aut donmn cui slmile uou est aut post cjuod alterum uou datur. aJLa^ 'eJiO^^ja i. e. Le.^Lo ^c K-n.li o * < , et xJJLj KJLj Frorsus , omniuo , praecise , a\ nuUus detur regressus. Oy-i \Irgo pura et religlosa , a muWio et coniugio allena, virgo vestalls ; r«/7j J5 Fatiina, filia Muiiannnedis ; Diva Maria; 2) Surculus palmae ,' idoneus a malre avelli et seorslin plantarl ; pahnula iiovella ab arbore sf^parata. G 3 > > JyJo Pl. ^~^ Locus quo flult atjua iu luferiore parte alvei, /. . . , 1 » ; 1 • °t ••' . -r • CjLjJ» Solllcltudo , trlstltla , moeror. Luius ranu depeuuent artior ., et i. subtilis. [ 0».^-N-a Meutis expers (o/<7Jmat,////i') , Seiuuclus usui iu iti A-io Surculus palmae a matre avidsus et seffregatus, qni seorsim germiuare polest , Pl. JoLjLi Blembrum j J-'"^ *"* isperaa. oume et articulus cum sua carne , pars corporls carnosa, ] ULi Couslitlt et substltit in loco c. ^ (^io/if. Lii:). LiLi / 0. n. a. y^ (jtro r/uo inelius usurpatur UJ) Substltlt et commoratus lult , constitit iu loco c. >— > tiSiSvO "' distinguendis orationis partibus (^)-iaaJ! j.) usi> . o tatum I. «sJ Res dispersa, uti ki>J ^4J daclyli lilo illlc dispi-rsi, uou coUecti nec reconditi , Slatus , Iristltla maxima, ut 0-«.jjt_j3»^ Multum tristis. clunes , membriun oimie coinpactum carne, *JLyo (J>£ y*> *j|^ CT* F*"'^"'^ lenuit consilium. . o . G, c > *^^l-*-3 3 -»f Visltalio sacra teiupli IMeccani , ciii non ad,*, r .u jLi-Jl Sallavlt e(/uiis proppralurus. iiincta est altera , iu\j ^ c^bo J^c y, Flrmum teuuil , ^ | ' ,\ , ^, ^j^\ et d^\J^ Luxiis , p.ndulus fuil ivV ei t» c, consillum, JrV^J Vita qua quis muudiun ncgllgeus se Deo omniiid consecrat. A > J-*>.-* Perfecla corporis forma praedilus cameliis. Dc viris non dicitur), s , . > o f -J-*,*i» »J_j?wJ Palina surculuin liabr^ns ab ea separari et Iransfcrri idoiifiuil. -i ) iLLJi^ l'c ((nisiilii lioiie prucdila mu/ier , lii (jiia cariic,') bciic lonimlac cl ac qualiler exlcn.sac nco counili(atac. ...Ua Baloeuo. For»k. Faini. p. 4. hanc ob causam gra^is. 1 1 \ n. a. jLa-*-« : j (conj. si:^) Commuvil , cxcitasii coininotuiiKjuc dlspcrslt , ul /mlverem et ^imilia , indc 2) Divulgavlt rcm c. a. r. F. 0. et , j-Xj , ._j_a_: l'nsliili li scii siUlilibus tubcrculis alVccliilii liiil , liib()ia\il iis > «1 abiiiidavit corpiis. V Ililuiiiuil (iilis, iiipriiiiis tiibciciilis piisliUisve. •j o • ' jJLj MuIIus
PAGE 106

84 erumpit (a Djeuhario yii pro CoUeclivo hahetur ut byo rius noinen unitatis sit ; sed hoc Firuzaliadius errorem esse rontendit^ , Terrn cuins lapides siml siiiiiles lerra»adustae (3;=*) nisi finod albi sinl, Aqna absorptn a sahnloso loco et restajrnanj in tliirinre fimdo ( £-«»*»). j-i-J Pustula parva. j*J Qni pnstnlain iii facie liabef. yW Afjna apparens , fjuamvis uon fodias , luvidus. G , G , j-fr^ '• 7j*^ ft .^lultus , saepe iunclim -iJo .j^ dicitur. G 5 0^j-*-*-* Is cui iuvidetur , midtuin dives. r* ^" ) lutuinuit lahwm. ' .' G . S j/ «Jb T. a. n. a. jJj , ^^ l) Sangnis apparuit in labio utrofjue et non multuin abfuit, quin disrnmperetur ; 2) Inversum iuit labium in ridendo ; 3) Inversum Iiabuit labium in ridendo vir. {lioc de lahiis proprium^ in rcliijuo corpore G c et labiis iij adhihetur'). 11 n. a. «-jL_i.*j Siinill dejitibus molaribus protuberantia laboravit vulnus. G , o , o , A-«-ij Caro protuberans in loco qui nppellatur iv-iJJ (//a in Cam. Calc. , sed videtur K_stiJ). 1 ., ?. . 5 '-*^^ X i M. 'M iL sui^ Lablum erumpente velnt sanguine protuberans et nibicundum (jion **J'lj). > , o S * o * J-i-j) F. Kjt. ' JLA Rubicundo labiornm tiunore alTectus homo. --r^. . --^'.<' •.XJCj) /. q. «1-i-j' Saltavit celerius cursurus e, } ^^jjj Horti Uj Coluber. Forsk. Faun. p.\iii et\5Solum aequale, planum , et molle ; leiniua pulclira et cute mollis ; cremor lacti.^ . /7. ^yij Arena iii > Lacrymas celcriter eiiiibit or///j« ; 3) n. a. » yJii~i Pleiius fuit pulcus. II rerrupif ripain fluvius , ut afjua iii re^^ioiiem circuiniaceutein diifunderelur. VII Kissus et dilRisus fuil , IVrrupit, prorupif aywa , prorupit conlra ali(juem cum verbis c. ^^ p. el ^ r. , advenit ad eos lorrrns neque eum coliibere poteraul. Iv-LaJLj Deminut. prox. praec. id. , Nomen feminae , uxoris Djainiii (//i Hamasd). iV iJ-^'^ ' Suhintnlecto iui-o» Trificum Bethanicnm , Triticum omue in plauo natuin , ut distinguatur a iuJL«.> montano. ULj /. 0. Sudavit. ^j-A-i Qui multum hominibus laudatur et inullum famnlitium habet. ^^io Pl. 'iLL^ Cinis. SULj Terra plana et mollis sec. al. nomen regionis in ditione tribus Banii Solaim (Djeuh.'). S ,ijsj F. 0, n, a. »so 1) Fidit s. disrupit ulcus c.a. , confodit C^ * ^ ' et perfodit hasta c. a. p. e.t V '". ; 2) Pingue reddidit paliuluni iumenlum c. a. , tlistendit et tantum non riipit ut pecus pahuli copia ; 3) V^icit aVKjuem c. a. p. IIJ Prodiif contra aliifuem c.a.p. \11 Djeuh. H\poc!iondria distentmn qnasi crepuit pecus , ex uiinia pabuli copia. S> *s^ Coll. Pullus avls. Incolis ylfricae proprie dictae ita dicitur arbutum , sc. fructus arboris y i riS , idem fructus ylrabihus alias j*>' tLo» , Andalusiis v-A\Ji jj>«jr, eorumque et Maurorum vulgo XjjJjIx* vocatur. G > > ti^^^ Utres rupti. A-.;?=Vi Pustula in oculo ; sanguis venae scctione defracfus e camelo , quo vescebautur tempore ante Bluliainmedem, Noinen idoli.

PAGE 107

t^^^ ii>Ls\j Vilis , contemtiis homo. *Ls^ -y*^ Oculus patens palpebris a\) Invicem cliilactis. rfo^ Amplo ocull praeditus Ijlalii. ivjS^.*-« Plnguefactmn pabulo iumenliim. t^\;^\i Crassns , pingnis , ventrosus vir. \f. ^ .> et c. s Is culus caro prae obesiiafe movetur ac tremit , Accuinulata et densa arena. a_^Uj>\j Cantus lususque quo demulretur Infans , Fncere aliciuid cjuo is decipiatiir. >— ». II n. a. Js^^b n. a. •^^yf^ 1) Coustltlt, substllit, cousedit in loco c. «-j; 2)Permanserunt iii prato cameli. II n.a. \X*:^^ Id. , Jii,:^ Turba , copla (^.A 31-X.S^ *jLc_j^ Kem tuain bcue novit , Qi'_fcP L^^A^. Diciiur de gnaro rel , de ducc viae perilo , i\f eo qui ab eo , quod dixit, uon recedit. 0.o> G , > > HjLS\.i el 8i>j>To Perfecta rei cognitio. _^\j 1) Magno fiilt Tcnlre, implctus fiiil vcnlcr cius Ia(-le cl a(|ua et non sali.itiis fiiil ; 2) (a y^') Lmbiilci exilii laboravil ; 3) *-^ '^j^ Deslili ab ecj , eum reiiqui Q^y.^jS'JiJ^\'). V Lnportunus fuit iii bibendo vino c.u. r. XI .L:^\-jt Destitit ab aiif/uo , eum reliquit r. q-c G o > > > ,% j^i Pl. ^\j\ Pl. Pl. ^-o-Lii Tumor in ventre, Malum, malitla , res gravis ac pericuiosa , miriun , et quasi Adiecfivum : —f^ ^iS'^ ^^^^ magna , infortunium, periculum , aerumua. .jf\^ Umbillci exltus , et inferlor eius partis crassities et tumor , tiernla mnbilicalis ; constitutiones internae ; venae iu veutre invicem perplexae, ->I^ Tumido veutre praeditus. > > . .=»UJ Idolum apud tribum ^y. Go > G . > "3 -i^ Pl. y^^ Umbilicus Qnagnus vel parvns) , nodus in G>.(-,> veutre et facie et collo , -f^ii j^ Vitia tam externa Cjuam interua, vitia omuia et totus status alicuins. > > ._j.5^o nempe *.^y> ^y^^ Bledicamenti species. Forsk. descr. anim, p. 149. _<-i^o ySS Multus valde et copiosus. Gc'> )-oE -A-i^ Demin. ah j^^S, unde Prov. 8^.^^^^:^ j*c Exprobrat umbilici liernia laborans alteri heruiam suam, (/uod dicilur cum tjuis alteri exprohrat vitium quo ipse lahorat , ita et ^j^^ j*r^ i$^^ Oblitus est heruiosus heruiam suam i. e. propriorum oblitus vitiorum aliena respicit. (yllii volunt , inter t/uos ,^S>C^\, fiaec propria esse nomina duorum frairum , quorum vetus est historia.) Hoc nohien , 5/ vera vocabuU scriptio est , et Digera arvensls (jjlanta) in yJrahia fel. habuisse videtur. Forsk. Fl. p, cvi. i^y^ et c. '» Pl. (^.L:5\j Infortuulum , mahnn. >-o2 , o . Go> -".o^ j^\ F. ^Li^^o Pl. j^o et ^Jiyf^ Umbilici exitu et 1umore laborans , magiius veiilre , funis navis. In usu est dicerc -s^j-o et \-~^i •"^^t^*^ <'t j^' w^ Id rsl impleta , nec vero dicllur \y:r '^^'^*^ ft j"^' lt^^ *r_SuJ! Terra alta. A .LsuJf Iiitorlimia, mala ct adversn. ( (A«.^^ ^'• 0. Ad fluxuin dimisit nquavi c. a. r. (Jiacc signifuatio in Djtuliarii liliro , non in Camuso lcfiilur) ; 2) l''idil tji/uam cl vu/nus < . «. ; inde S) "• <>. (_«vfc^Vi CiuiUimcila airccil ulii/ucm r. a. p. ; 4) J'".rnpil ai/uit <-\

PAGE 108

lT^ ^u 86 ^ovo fliixif. II n. a. ^j«.-v?V' 1'ltiero it^th (af/uant'). \ Ad lluxiiin diinLssus et lliiitlus facliis fiiit s. fluxit, erupit/on5. VII Iluptus luit , Effluxit et emaiiavit aut de fontc speciatim aul generalim. yjt^\i 5l/s riuons aqiia. ^/«-^'•J wo..ai^ Nubes aijuain fuiidf-nles. \jf-fr?^ Plenus , abundan.s afpia juns. ^-._j^\_^ Satls est tibi , Sufficlat , ^^^^. et ^JL:?\j Qjuod a nonnuUis tamcn negatur^ conf.Hamas. /A 145. /.4) 1.7. ^jr^y^ , d'^^ SufTicIt mihi , ^i^o in poes. Ilamas. p. 299 sq. . . . G o . G j > ^y.j>'o n. a. J-^o , i3;-5^o Bono statii gavisus est , multum proventmn liabuit , laetus fuit. b) J-?^ Id. c) ^S^o n. a. i3j-T^o et aJLjS\j Magnus , Jionoratus fuit. II n. a. ^-^P^ Dlxit ei (}«->"o /'. e. tibi sidliclt , quo pervenisti, Magulfeclt , veneratiis fult c. a. IV SulTecIt alicui res , contoutum reddldit c. a. p. , . J..^ Cahunnla magua (yel c. D/iamma cfferenda vox ut proxime setjuentes'). G > Jw5^ Cahunula magua , Rcs admlranda. G > > J«:^o Falsa crlininis impiitalio s. cahuimla inagna. ^y>Li Bouo statu gaudens , abnndans adlpe vir , ctiam camelus. JLs^i Camelus plnguls , Vir senex et puiguls , \ ir honoratus et poteus , Prlncpps. , o G , , , 'xJLiSVj 7V. obL>o .\rbor parva , piilcbra f orma , pulcbtr, f)rna(ii>. Jy^"o !Magiii corpori.s, corpiilenlus seucx , crassus Qle Omni re) , Senex , populi prlnceps , houoratus. JJU^ Raraus stirpis Maaditarum Arabum lu Jemcii. 1^^-^ Gentil. ct Poss. a a-L^. (_e^-S^%9 Gcntil. et Poss. a iJLo-o, ' c£ > ,S J->^o! P/. Aj>ji Nerviis crassus in oulerioro vel poslerlore pede cameli vel equl , respoudens ei qul In hominibu.s y^^-i i ilkllur, scd intcrdum etiam in /lominis pede (Jo-L! ,^ «L'* , "i Kou timeo, uou desisto a re. Conf. Ilamas. p. il7. l. 10. G B ,> y^^ Honoratus. "'' Oo. 3>> l^j>b F. i. n. a. (*->'o ct ^yS^^ 1) Coufraxit se vel SUuIt prae lassitudine vel terrore vel revereutia ; 2) Moram o , traxlt. II n.a. jw-:>'^*-j Cuucfatus fuit, Coutraxit se, Acute vidit. > o ,.S l»->uii Ila .dcgyptiis dicitur Fructus arboris Ju! uii Babyloniis ajAjuI. o > (»->^ Callae taiuarlcls atl. Fors/c. dcscr. anim. p. xxiii. ..^^) G, ,-G, >) _%jl^o , io^fc^s^o F.a. l)Extiilit Z • ' o • ' c-^ ' ' 2 , " " vocebali, bah; 2)Raucusfuit. (^ Detonitruusurpatur.) IV Raucum elTecit , et ut crassam vocem efferret c. a. p. G a , iLsu In culus voce est raucedo (fcmina'). G J > iC.2^0 IlauceJo. , _na-=u tfycSUi 3Iultum avariis (/lae loces coniunguntur). i ,B = , 2 , „%)? Fem. *L^, P/. ~^ Qul iuter lotiuendiun bali bali ^ " " \ , eflert (^non dicitur .^0), raucus , pingiii», crassus dc /igno , denarius , liisus aieatorei tcssera do porljo tjuae cuifjue cedil. *L>U-! Tumulus qiilJnm in deserto.

PAGE 109

f^^ 87 _Ls^! AinpIituJo opuin , uber proventiis anni seu copia annonae. A^U 1) Firmiter mansit iu loco c. S] 2) Penetravit in niedium c. acc. l. II Firmiter mansit in loco c. ij. ; 2) In medio domus luit c. a. G o LjSU Is cuius longitudo et amplitudo aecjnalis est. o * _'l^o Vox qua rei interitus indicatur. iC:^U;?o Coetus , multitudo, Go A>U.i^ Femina deformis, foeda. G,joj > »» X>jA^U P/. ^bsu Medimn Qlomus'). area (domus'). ^gsS^S^^i Qui iu ampla domo et lauta re est. ^ o — ( uiXjki^Vj Convenit, congregatus fuit, v!d. ^ji-^. "* ' .?.r ' ' _X^\0 H. a. A-J^^s\i Purus et non permixtus fuit. III Sinceruin et purum reddidit exliibuitque alicui amorem c. a. p. , talemque afTectum praestitit iih c. d.a.p. et r., aperte egit cum aliquo c. a. p. , imneuto dedit ad vorandum rem puram c. v ''• et a. p. o o \i>wSU F. S (sec. alios hahet neque Dualem neque Plurarem , et deminulivo carel et usurpalur pro Masc. et Fem. Crt/M.) Sincprus, purus cuiusliljet rei , noii mixtus polus uqua , obsouio panis , o^o ^^jC Arabs vcrus et merus ex parentibus Arabibus progenitns (^IIoc pro Fem. Dual. et Plur., sed et dici potesl xios^ ^^-^ ct ah eo formari Dualis et Pluralis. Dj uh.') & J> o .> , y -'^ 1 Brevis , parvus et corpore conipactus , et coitra maginis. S > o > ^y^\^ Brevls , parvus et contra magnus. '.•^ A familia Balitari ori^iucm diixit. J^' Jy,^\j F. a. 1 ) Qiincrendi crgo rasitavlt terram paJllna c. a. r. et ^^ /. ; 2) Iuqnisivit , ilisrjiiisivit , Bcrutatiis fuif C. ^^ r. , Iiidngavit ignem , Inlcrrognvit aliipteiti c. > ^ CT* /* ' ^) Di.spiitavil. lll it. a. iCijs-L-« Inrjni.sh il, ili.sj>iila\Il , 3Ianifcslc et clure expo.sult. \' <•/ \ il /. ij. I, 2. c. ^. \J1I Inve.slignvit , srrulatus fiiit r.^-tr., o , Liisil lu.smn ftjL:?\J. X Iiiqiiisjvit c. ^-yt. r. vi>o^o Disqnisitio , perscrutatio , sed in usu iof/ucndi tcclinico est ^^yfMJ^S ^aj 5iAJL««J5 »! A.xjLsr."!>l iC-w.i)! oLoi J"^ JJCmi'^! (Hr^ (i* 5 2) Fodina , serpens magmis. G o G , > KjL:;=\o IjUsus cum terra a-jLs^ dicta. ) >, -os>, > G,o. G,o,>-, <^>c>v< Pi. vj:>j>u^ Locus ubi qnid ernerc student. Lnde , , o^ > , , Jl*J i Ovr>L.*_/<> Desertmn, locus de.-jertus e1 incngnilu.s; qui iiesciatur iibi sit. G , o > K.i_>^^ Pi. o*-»'-».^ Disquisilio. „ ,. o ..Ji^j 1) Separavit rem, xc'uX.« j^^^^ 0"" 1'"^ ^^ J^ J/Vi/(//) , separatam et inversam /. e. tmnultuarie invicem iinposiiit supellectilis suae partes ; 2) Dispersit et dispersus fuit; 8) Detexit, denndavit ; 4) Eduxit aiii/uid; 5) Inqulsivlt rern , 6) But^Tum emisit lac et ita (jnasi scparatuiu fuit ('-'^.j ^^^). II j^^^~^^ Separatus, iuquisitus luit. G o, > G,, jii^ ^^ Lac separatum, quod butjTum emlsit. ( ffiOSii^Ll Is qni incrementum non capit et non adolescit. .., -• c ., JJs^vJ 1) Obliquam et incliuatam linbult srapulam ; 2) Celer fuit in uicessu. G, , o , iiUiA.:S\^ Levitas ngilitasque incessus. 'f > o > •0^^$\J Senun psyllii (\jjai^ji). O n. a. r^ Fidit et laccravit aurem camelac c. a. 1j) _su 71. «. ^^J 1) Altonilus fiiit prae terrore ; 2) F'xu!lavit ct exlra se raptus fiilt prne gandio ; S) Sili labornvit iiicxplcbiii , iKUi poliiit rcsliiigucrc sitiiu ; 4) Lal)()rnvil canieliis ccrlo morbi gcncrc (juodj^^^U^i dlcitiir ; 6) Fvanull caro aliculus ; 6) A eiicnicnlcr cucurrit (/(/mentutti'), diligcnllaiu nilblbuil iii ciirrcndo fniii in fuga qiiain iti pcrsc(jiicndo ; 7) Dcbills liill , ila ut nigrn es8cl eius facies. IV Salsa fuit a(jiia , (i(|iiMin snlsmii e.s.si^ sciisil 6. a. r. ; od.scendit ef nnvignvil innre; occurrit lioluiiii huud proposito , tube urrcplu.s fuil ; riibcdo n:isi

PAGE 110

^^ 88 inagnaliiiti utllltas lerrae magiia lull. V -\ite Jnnrrsus°et provectus fuit (in scientia) , longe lateque processil (/« doctrina) c ^ {etiam de aliis rehus dicUnr , ut opibus , pastu : et ubique mullitudinem amplitudinemque nolat. Ila fere quoque usurpatur Ji^) , inultae eius suiit opes c. ^ r. , Qum in J.fypto) Versus septentriouem teudit (ton/. ^j^). X Sratlatus f uit , diiatatus fuit , .-. q. Coni. \ et i. q. 6y^\ J^ ^1 Longus fuit in oratione, Jyi^i >^ ^^ Late patiut ei seriuo {dic Rede stand i/un sehr zu Gebote). r <" eS>>C» Go,£ Go»> l^J Pl. "l^ol ,^>^ , j^ Demin. est j^yo^ non j*:^ 1) Propr. Aqua multa vi-1 aciua saha , inde ISlixrc , flunien inagnuni iul MIus , Eup/.rules) et generat. flumen. De mari dicitur quoque ^Xl j^.^\ et ^-^ j^\. ^ j^^ j«3>"5l Sinas Arabicus alias mare Indicmn , j^\ j^^ (m Aegfpto) ^ihis fluvius , ^'-U-IiJi ^o Oceanus Atlanticus , I^\ jr^^ Oceamis, j^J' rrofunditas uteri ; 2) et a mari p/ures sisnificntiones derivatae sunt ut Kquus lati et profusi cursus , equus praestantior amplis passibus iucedens ; vir generosus; metnmi m carmiuibus ; 3) lum a sis"ificatione findendi Sativus terrae tractus ; f.ssura rei , fissura auris , j^ oLo vel potius -^J oJo ul Djeu/iarius erraveril, sunt Nubes tenues veuieutes anle aestatem. _^o Morbus quidam camelorum. ^4 Adiectivum verbi signiftcationes omnes /labens, et Tabe laboraus. %>o Fatuus , stolidus , mendax , is quem falso criminali sunt, qui supervacaneis occupatur et rebus non ad se spectantibus , j>.? f^ Sauguis siucerae rubediuis , uteri sanguis. s'J4 P/. ^.^^ ,j'>-==^ R-egio, tcrra, terra depressa , liortus magims, piscina, stagiunn, quodllbet oppi.lum cui est fluvius et aqua stagnans , Nomen 3Iediuae : ita dicunl Uj^ »AP Haec est terra nostra. 3Iauifestus, S Suuunus aeslus et ardor mediae aeslatis, meuselammus , Luna. l).^^ (yox serioris aelatis Jw^) P/. ^ri)}^^ ^^^^^'^ ^fi. c > > c sis, Dies septimus morbi , olr^^ f-^^^" crilicus. ^'^<:-Ji p/ "^ s -x^o Lacus , quasi mare parvum. G ; o , A-j-^o Navis. 2 o ^Sj^o Sauguis uteri. i\ ^G (rox serioris aetatis) Summus aeslus mense J^j^ _j>b (vox serior. aclalis) Crillcus , ^)J=^^ ^y^^^^^ morbi criticus , crisis. 'm^ AquA abm.dans {aOo/io ut tuKamuso exislcns adnotattim; sed in ed.Ca/c. pro eo /esUur ^j^. q.v.suo/oco) ,^_;^^0 Res pura et nudata , qunin nuUa aha legil. i^O F. a. Colaphmn impegit c. a. p. t';io Vilulus, pumilio , brevis el venlrosus , iuNdii e,v ,his, puUus ajilih.pis aliormiKiue auimahum. _ ir>ww« A(|ua biilhens.

PAGE 111

(J^ 89 sii^ I ]'•. <^ , ' Coiivenlt , congregatus fult ( a Lallso afferlur ; sed reclius e Caiuusi auctoritale esse videtur yi-j:^). ^f>J>*^\i Saltavlt Aethlopum more. AJa^^vj Assilivit glirls campestrls et murls iu modum, S », A^vL; nisi polius sit (jf^W nemije ^^y-U«-' (j^''^ Depressls ocnlis praeditus. Reisk, , •LsVi ?i^omen auimalis. 6 u JsL^U Impulsus validus , Propulslo veliemens. 1 . . .. v,J^O ^ acmis f "ult negotiis. ^jeL> I. c. l^jli eL> Venit vacuus uegotiis. Ila in Cam. Calcutt. (Gol, legisse videluric^\\i fi^ Venlt timidus). G o -^\j Arenaaccumulata, Qui brevibus passlbus incedit et accelerat gradum , Certa species daclyloium. G -o . x" \j -c. ^ Mulier corpore brevls ; Lter ampll veniris. ''j-iSu Magnum reposllorium dactyloruni ( X ^.» ^^ .».'' *^0Conf. GoL j /fi. , et ScintlUa magna ignls. .•'" O-o i a o.ce f Singulatim ponitur et cuni alteru ewpliasis causa coniunsitur. Singulatim raro iionunt ^^ vcl ^ vel 4?o. " " ' o Q o • Ita cum altera coniungi potest A.o :^ at'/uc ;,-o Anj c/ ^ i^o et ^ j?o Intericclio laudantis , contenti et approlantis vel glorianlis et laudantis : Euge , io , evax c. c. J. {^Apud poelas et alia vox intcr utramt/ue vocem in rnedio ponilur'). if^ 1) ^lagna et magiii momenti luit (/•<'.<); 2) (^)uievit ub ira sua ; S) Slertuit (dormitns'). t . jf^i Vir ingenuo agens , princeps. 2 . . 8 . , j_5-^ ct ,^j^^ Denarius cui vox j,o inscripla esl. ,i^jj.>-\j u. a. iLi^^*^^ 1) Dixit bali , euge , io , i. a. p. vcl c. J p. ; 2) Contenlu.s , laetus luil socictulc i . »— ' ''• Tom. I. dicens ^ ^; S) Vociferatus fuit (camelus) dum os eius re X -a-wJL;« appellata impletum erat , seu rauciorem reciprocavit vocem ia guttme ; 4) Caro edidit sonuin quum emaciata esset, postquam pinguis fuerat, vti camelis proprium est ; 6) Deferbult calor, ira ; 6) Opus fecit remlsso dlel aestu ; 7) ^ ^^^^^^ gj»,?Ml Refrixit a meridiano aestu c. ^ p. (pro ijuo . . .' u^».^u.> interdum dicitur'). II .^^j^Xi Cousedlt et deferbuit (calor , ira) , Quievit loco suo grex. e -o . _ _ .;.U^o Camelus obscurlore voce barriens quum os re AJUiJu; appellata plemun esset. G o .» X:?.«-:^u^ Jo^ 3Iagnas liabentes interloris corporls coucavitates (cameli'). 5 o ,V,;.>.^\j loa; Pers. Fortmia , felicitas. ci*-^^ 1) Percusslt uliquem c. a.p.\ 2) Pass. PusIIIanlmis fuit. vi;^i^j Coll. (sec. nonn. vox^ peregrina) Genus camcloruni Chorasanlae, magnum et robustum , fjui duos habenl glbbos lougisque collispraediti. Jrahes Mauritani cOiinalos omnes promiscuc iia appellant ; scd vulgatiore vocis usu intelligendi camell pilosi , hybernis operlbus idonei. qui fere Turcomanuici et Bractiani ; ab Avabicis distincti , qui hyeme et aestate onera ferre solent. G . . o . ^i^V^o (a v.:i»^o) Fortunatus , fplix. oLjs^o Possessor camclorum Chorosauiacorum. S o , Go o > 2 -. . . . ,.. . ^c^^ Fcm. iLAj;.j>U , Pl. ^^^ , ti^-J «^ 0^0 ( .1melus sub voce v:^.:^ descriplus. J o. ^y^.j^ Fortimalus , fellx. 5 o .3 , ^ . . ,i>Ji;^ (a Pers. sXJp.) Pl. ^'li^ DeioiUuu 8 '>' <' Incessus puklif r G o jjyJS Pulcher iiicessu .1 104.1.1. , glonoMi>, aU|..ibi iu(.edeiis. 9 c , j" Kgregio ct .l.iliuK iiiinb' iim-ssil. IiUCjSU» gcmlS ^I.INIUS '1 SUJXlblU.s <3 i.

PAGE 112

90 O^Separavit et disperslt c. a. II Separatus tuit. ^ ^ ^X^o Expansio et diductio iiicessus (*;*i^ et 'i><^j. Ita in Cam.Calc, ex GolU enim ijiterpreialione') Licessus divaricati genus quo pedum digitis inter se appropiuquanlibus ab invicem abducuntur caices (^legil uuleni iC>Ai^-*J' ft lioc vocibus 'iJ^^^JLi et 'a-^^jCi \sint dubio 'iLS^\su et 'ij^^Ai tegendunt] explicmi scripsit). G o .i>»^0 Puelia inoUis, delicala. ^To Fa. n. a. j£^^ Vaporem emisit olla. b) _2?. n. a. -^ Foetuit (^imprimis ex ore). II SuiTivit , adolevit, sufliitum lecit c. J* p. , excitavit vaporem. IV Foetidum seu ore foetentem reddidit c. a. p. \ Suffitu bouos sibi odores fecit. ji^.^ oLij (conf. j^. oLo suh voce y^^ Nubeculae albae et tenues. ji^o Foetor oris , et oiunis odor dilTusus. G ->b RigatOT satoruin. jL^u Vapor aquac , quilibet vapor e re calida ascendtns , et (minus henc) Foetor oris. 8 -^u riantaruiii nomen. jJ^S Pl. S^Ir (Pl. o|^_jr>L} Tochfat lchwan al Zafa l>. 76) SiiITiliis , ncmpc res ipsa quae ad suJTitionem adliibetur , (^y> j_y^ Sullitus iJIariae, i. c. Cyclamuus species , Syris v_JUj-!, atias Laaaj.c, w/Zgo Artlienita (licitur , v>LS"2(! j^^'• 7QJ-^^ j'-^' Peucedanum, ji;*^' j.^'^' 'liX^^jj^ ^.y^'• 7v:>-^^-^ Sarinentitia planta quae una radice alte demergitur , per terrain diflundens pluruna filainenta , foliis lenuibus , rotundis, inter quae tenuissiimis flos nlbicans prodil. _j^o5 Ore foeteiis. ^L.:S^>*-|> riantaruin uuineii, JNonien regionis et aquae toeleiilis in Hidjaso prope Alkolaiali. i»^^-*-* Pl. _p»W-« Tiuirlbuluin , acerra. jyJ^^t^ Ebrius. i^^ Eruit oculum c. a. r. G , o5 jLJ^ol Generationes , gentes quaedam hominum. ' '. ' ° ." < y*^^\i Po.. n. a. (j~-^-J 3Iinuit , deminuit, detrimento affecit , »A> *.«or. Detraxit illi de eo quod debebatur c. G . cJ. ^ LiL?. Neque deminutiones mercedis bonorum operuin neque iniquitatem timet Sur.72, 13. Ilinck. , Terra quae non rigata arte ex commisso semine plautas producit. G , s, ij^L vel iwS-Li. u«J>-lj ^fij tla*s» Li*.»*^' vel Li»-».*.^' ^""^^ Si *^lji*> ffoc proverbium eum signifirat f/ui insipientem se simulat , tfuum sil callidus , Putas illam fiatuam esse, sed detrahit tibi de eo quod sperabas. ' . ."^ (j«*3»i^t Dlglti eorumque radices et tendLnes. /V3i>U y. a. n. a. (j>i^J (pialc pro hoc ^j^^S) Lna cuni adipe evulslt (oculum') c. a. b) (j^a-^^J I'. u. 1'rotuberantes habuit externas oculorum parles {vid. ijojffj). c) (j>i^>i AfTectus est morbo in pediun parte ^ja^^ appellata ut claudicarel. V Acutevidit, iixit visuui. ljLs:J^o Coll., i0.i.i^J nom. unit. , Carnes ac pulpa pedis seii uugidae iiuncnti , et dlgltorum ad radlcem suain In princlplo volae ; caro cui iiiest albedo ob corruptlonem quaudam ; cariies protuberantiores supra vel iiifra oculos in forinam vesicae. G . U-a^o 3Iulta carne et venis praedlta (niamnia') , e (pia nonnisi diiTiculler lac educitur. (jaj^j! Proliiberanliore circa oculos carne praedltu.s. (j^£^-*^.A/« < . ^-AxAiLi Cuius pedes macri sunt , '».*Oy^i^ 3Iorbo in peduin parte (j>ii»>J afilicta et claudicans (camcla).

PAGE 113

(jass 91 ^ \yp>J P. a. Talis fuit vel evnsil. IV Eruit oculum c. u. r. Ilaro cst oculus subicclum verbi. G , (^y^-i Pessima condilio monoculi , pnlpcbris mnxime contractis , vei dum margines ciliorum non tegmit oculi midium vcl dum (^ut vult Djeuharius) oculus in intcriorcni cavitatem demersus esl. G J > {J^^i Pnnnus , cuius extrpmitnlcs duas puclla .sub mcnto collignl , ut vclnm ^Ui» ab oleo , olcuni vero n pulvcrc Hefeudiil. / if.i'Li Coecus oculo vir. G ) .vLjffj Lupus mas. I iff;^'.i et c. » Coecus oculus , sine B Coecus oculo vii . ^LiL^j Coecus oculus. / ijj^ki \ Monoculus. G > 1 , 'i y^\j^ Coecus oculo vir. *• } A.;^U «• «• d~^'i et i}>^>J Parcus , tenax et avaruo fuit , talemve praebuit se c. (J* p. et >— > r. II Insimulavit aliquem avaritiae , pro avaro habuit, talem dixlt c. a. p. IV Avarmn esse comperit c. a. p. Go-G,-Gt,jG»> JJ^o , J^>J , J^ , J^.i Avaritia. J^.J Avarus , tcnax (sec. Arab. lexicOiiraplios est propr. nomen actionis). , G s > J3-Lj Pl. J^ij Avarus. G >. > iJj-:s^o Avaritla. G , > J./J^o PI. ^^ljj^j Avarus. J J^.I Id. y^^ Id. isJL>>/-< Id cuius qnis tenax cst ; res quae compellil , incitat ad avaritiam , iC->.*:>\/c iCLs^j-o tXJjJ! Proles res est cuiu.s tenaces et de qua solliciti sumus. ->j>U Omuis p'anta quae caule caret. G o ..^i^ Procerus, longus (de liowinibus). ^ji^^ol Dormivil; et contra 2) Erectu.s stctil. ^~i^oi et r^ Extendit atque accommodavil -.c ,ul niulgcndum camela. i o i« f Li^ol ct i-^^-i^ 3l(/rtim> liiil. O O' G . o , , > , , , . o , . i . G « , o blvA-cK^a PI. OJLi^ , >iLs?o i. c. ,^*aJiJ I is..« Lj n\^\ !1J 2

PAGE 114

^ 92 3Iulier perfecfa ossibus digitornm ; ossibus firmis prae(lita et iam ndulta. i_50wij<"o\ 1) 3Iagnus fuit (rarne/us') ; 2) Evasil sIA^-S^j a puclla. / Q.A-'^sl vel I 4-O^J Involucrum lineum (juod loemlnao capiti impositmn sub mento adstringunt , ut mmidmn servent veliun i'-*-^ dictum ab uuguento , ipsumque luiguentum purum n pulvere , etiam rjuod infantibus ndhibeut in S^ria ad tuendos eos a frigore, Cucullu.s, velum faciei muliebrc %iji et aliud ^j^ji appeUatum , mlnoris formae ambo , Pellicula ,'0 'o) Deferbuit et consedit (,'ra). ^V °'^_' r^ • . j^>i nom. unit. 3»->J Dactyli recenlcs setjiuons genens et putrldiores. u\j (Jsj '• r^2 Ou F. 0. n. a. 0>~> 1} Separavit , disiunxit pedes c. a.\ 2) Removit, fecit ut longius nbesset c. a. p.\ 3) TroLibuit, repiUit aliqutm c.a.p.] 4) luiuria aflecit ; 5) i^AAJi^! lXj SufTuIcivit sellam iumeuti panno coactili, tomcnto aliisve : velut pidvino suljdilo ephippii vel sellae duo latera distendit ; t/uoii fit ne a durilic lacdatur tlorsum (yide O^^). b) OlXj n. a. ^XXj Fuit cXj!, Temora ab invicem disteuta propter carnositatem Labult homo , distentos anteriores pedes quadrupes (vide OvAo). II n. a. \Xi\Xj~i Dispcrsit , dissipavit ; Lassus fuil vcl G dorniltavit .sedens sed non dormivit. III n. a. JiJo et G. 2, bOL>-< Vendidlt permulando merccs mcrcilius (vidc iAj) IV In partes tribuil , dislribuit (dona inlcr plurcs), cuiG 3 (juc suam largien» portionem (rid. t>i>j) c. ^-y^ p. et c. a. r. tel c. d. a. Kt fortasse permulato 1— > f/ j»: »iAj <\i\ (^,"51 ^\ Extendit (>^-*^) maiunn ad Urram, niauuiu eius deorsum traxif. V Dispersus , separatus fmt , ^wVo .JaJ! iiL*.:^Jj Avcs tuam caruem dissipeut 1. e. omniuo pereas. Diviserunt iuter se rem c, a. r. Totuni implevit peclus puellae ornamcntum muliebre c. a. r. , Obscurus evasit. VI '•^^" Quilibet suiun .ilvcrsariiiui adortus est in pugna, ut mnis conlra alterum pugnoret (a >>tL\j) ; Sibi similcm et aeijualem nssumpsit iu opere vcl rc. A III Separafim et (juisrjue nb uuo latere cepit rem vel aggressus e.st liominem , /// duae ferac unuin lio~ minem c. a. p. , Lwo! q!(.NJ:*j QLitk/^Oj lufantcs duo hu tentes suxermit utriufjue matrcm suam (jle uno infante in usu non est ut dicatur U^j! LyAiJj sed potius iPwo!), sic (/uoque «— i-iiaJlj »!tAio! Ambo utriucjue V(irberarujit illum. X Solus iu opere vel re alicjua versatus fuif c. uJr., Habuit quid proprium et peculinre vel viiidicavit sibi, sola usus fuit re c. J. et vtXj Lassitudo. o lXj Similis, aerjualis. 2 > _ «. , iAj .iVmplitudo , Separatio , fuga, vAj 1 r. -y» seij. nominc t s vcl c. q! verbi Kccessarium est, liaud cst evitandum, >Aj iJJ^ qXi Kx amplissima neccssilate (idiom. vulg.), I'orfio , pars cuiusllbct rci , Id cjuod pro re aliadatur, refribuilur, Cidex , (a Pers. ^^) Pl. 'i:)^ , o!iAj! Idoli templum , idOlum. OJo Disfantia amplior fcmorum (Jn /lomine'), auferiormn pedum (/« (/uadriipede) , a carnositaf e coutiugeus , Kecessitas, rofentia et pofcslas, OA: *j e^U U Kon cs L!jL*j| Si fuisset progressus singulormn cuntra sijignlos , profccfo nobis pares uou fuisscnf, Kumcrus puguanfium alfcri aequalis , Quod e pluribus unusquisque in medium profcrf rem , (juae cuniuuctae inler oniiies f;uiquam conununls possessio exsistunt. Ilinc dicitur pO!Aj !vaj INuuuTo slbi aequali oCcurrenmt , i. c. puris numcri ndvcrsariis , (jul.scju' t.uu. OwVj J-kJ-! CJiL> vc/ v>!»Aj o!iAj vc/ o!lXj 0!cXj \ cucrunt equites dispersi, !wVV.i !.JAj , OAj In pugna dicunt •^^'Xi OltX^ *yi ^ O viri (juisque ;idversarium pctite vcslrum I J>!Aj V/. lXjJlXj SulTultura ephippli nut sellae ligueae canicliuae , qiujdque pulviuaris iuslar subdifur , ne durities ofleudat iumeuti dorsum (duae illae parfes infarcfae fomcnto aul aliis rebus Q^siltX^ dicuntur) ; pnnuus concfi-

PAGE 115

^i^Vj 93 Ij^ Us qui sub sella tlorso impoiiitiir , pannus qm dorso iixmenti ulcerato impouitur , Concordes , socii , Pars, portio rei cuiusque , Quod e pluribus luuisquisque rem iii medium profert , quae coniimctae inter omues tanquam cominunis possessio exsistunt. Os G=sOu Potentia , blXj i« eU U Tu ei par non es. tkXj Pl. OJo Portio (f/nod Firuzahadio error a Djeii/uirio commissus esse videlur , reclius cum Hhamma^ , Potestas, G s > »i-Xo Extremitas , Portio. s , o> (>j.lXo Siinilis, aequalis, et i. , mulier. Corpiilentus , prae obesltate disiuncta Iiabens femora vir , crura f/uadrupes , Is cuiiis manus loiigius ab invicera absmit , f-!^y^ 0^{i\ Leo, ^SlXj Ea cuius ora utraque vulvae crassa est. iAj.>Lj1 -A-ij et lAjpLi Disgregatae et divisao avcs ("-^J^^LaJ Djeuharii error esl'). i->.jOLj1^ uV-jpUi \yi^^ In varias partes abierunt. €•» , > bOL».^ Quod e pluribus imusquisque rom iu medium profert , quae couiunctae lauquaui coiummiis posscssio exKLStUUt. S o > vXaa/*»^ Is qui ri-i deditus eain non deserit , douec perfecta cst. l\j F. a. 1) lucppit, exorsus fuit c. V"*' ^«-'^*^' ^"''j Fecit incipiciido, neinpe primus el prlmum, crcavit C. a. ct advcrbialiler Uo ySojAS»!^ u^1(.\j ^\ J^ ,.j! Si lil)i iioii priinuin iiarravi elc'. ct lum o/t/ionitur 'i^[> 5^, ct oLc ; 2) Q^*^ '^ i. e. MyXi Praeposuit, praefecil uli(/uriii c. V P; S) Egressus est, cxcessit patria c. q-* ; 4) l'assivum n.a. 5i.Xo AfTcctus fuit seu corripi coepit variolis vel morbillis. IV i.q. cvXj! aut pro eo ]\oyiler et novuin protulit, priinusve fccil Dut excogilavil, creavil rem c.a.r.j vA.***j'^ (^lX<-»-! Deiis ap/)cUatur qiii crcaluras i o > creat et resuscitat. De lioinine dictum est ^lX.*-j "^ iXou "i*, i. e, suXjLc "^^ ^.^1-*J (J>^-^? ^ Simplex est, astu et rernm usu carens, l^j^^ 'i' U^j^^ cy^ ^^\ ^ligravit ex rcgione sua in aUam , olLXiJ ^^j ^--* Unde egressus es aut veuisti? V' Initium fecit , occoepit, et in forma Passiva c>lJl\^' (^5 j ^ iCoJi!! oL? Refer historiam ab initio. VIII Coepit , exorsns fuit c. l-j vel c. Fut. vel etiam ^ , Primus fecit rem c. a. r. o-Gc, Go, x>> -o£ 9l\j (.v>.j et i_5^ Gol.') P/. ^lXj , S!lXj i Principium, initium rei , primae vices nt s-0^\ y5U Tuum est incipere. Ilinc ^.lXj J. , IlXj , sJlj J^i , SlXj (^0>'uj , ^_5v>Li ^_5l\j , SlXj JlXj , ^lXj IlXj Primo , primitus , initio, item !zlXj ei S(Aj (^53 Primum, ante alia , IlXjj \c>^ f~^j ^^ o» o10>,o» sjIlXjj *j',>j£ Piediit imde venerat ; ciim Jotj Repetivit quod incepit, de novo occoepit, scu post atque ante iterum fecit, 5lVj Dominus , suorum prmceps , iuvenis > > oiS prudens, Pl. i',<^ et 5!lXj! Portio mactati cuneli , et (/uidem potior ac prior , Puteus aquae recenter fossus ct quidem Muliammedanismi tempore. GEoGEoj G,G,> GS » IlXj , 8 iLXo , 8e!iAj , HsIlXj , i^AJLXj Res inopinato accidens, dictum , factum extemporale , principimn, primaevices: sic b!lXJ! e^ Tuum est incipere {vide ^OS), Dicitur o , ^ « ) G£ c . LoslXj ^ cVJo qI^' «/ Lo"fLXj ^. »!lXj Blactali caG o > meli porlio , Tubera terrae, stLXj Domiuus, gentis suae princeps , Nomcn planlae. e£o, So, ,,Soo, _,Eoo,o,,o, b !lXj , ti! Aj i_53 ti !iXj , ^lXj (_5 j 3 !lXj , belXj (^^^Lj , ''^lXj ijtLXj , B _ ., t _ ,«0, So, _ -to, , O, ^_5lXj ^_5J 'si!LXj , (_5lXj (^3 b ! Aj , 's!lXj (^j 3!lXj , aiLXi bijLJ Priinum , aute alia reliijun. 'siLXj Iiiitinin. Dlcilnr Lo^lXj ^i eVJj ^. 'i . _ o « r . (j;lXj Primuin, prliicipiiiin, 7/wf/t' -wVj 'l.clXj et fLXj ^_5lXj ct «,E, o, _B,,e, j__c:Jlj ^j;^o , ^^lXj j_c3 (^_clXj , !lXj (_=->'lj ^ ct lNj (J:>>~J c' IJlj i^S^i Priiiiuiii, niilc cctcra, ct i.q. .V.^-M ""' /"" ''<^ •' (,'reatus, Nova ct inu.sitala (/•«!.<), nc priinuiii iiivcnla ;

PAGE 116

IJo 94 ,Ju Puteiis aqnae sive nunc recenter fossus , sive quocunque 31iiliairunedanlsmi tempore. iuJ^I Causa morbi quae occasione existit (^conf. JcbL* et xj'^ Principium, initium (jiid. Rad. (^>^) ft adv. Primiun , recenter , ut uon factum sit ante. S Z . G , ^OulXj I. f/. K . ; iLVj. iiAj!iA*-t Nomen sectae eorum (jui dicunt Deuin initium liabere posse. 5tL\>c! Principium, Primus pes secundi LemisticLii in versu. Vox ^5is> ulii signijicat donec ftLXJo^i! ^>ij> ai>pellatnr., giioniam orationis partem perfectam et a praecedente separatam introducit : (j*>-«.i-l c:/oiILj ^J^ ^lj^ I**''" perrexerunt , douec sol ortus est. (lX^ luitium, principium. Dicitur LoAa/c ^% e^3 ^^15 (ita et in duohus se^iuentilus). 5 -t, iJw Id. ^^X«-* ef %"-^^ -P^L?-^-^^ l^Ps iucepta , inceptuui , priucipium , Variolis vel morbilils correptus vel affici incipieus. tliX.>L*.x Initium. Acc. primum, incipiendo. ApudGrammaticos vox tlLXJJ-* in loco scrmonis verho carcnte (Aominalsatz) ea vox est , qua incipitur, et saepissinic suhiectwn liunc locum tenel. ,.> o — » UlXjlXj Hamas. 192/• 13 infr. C* j c c G ^ o c ,. «ilXj I . — H.NJ 1 Pannns coactilis seu sulTultura erliinnii. (J'oi. facla ah exotica s^lXjI) „Oo n. or-Aj F. a. 1) Verbpravit (///.v/c) a/if/ucni c. a. p. e/ V* r. ; 2) Fidit , laceravit ; S) lecit , proieclt ; 4) I. y. '5>Xj Proposuit ei uegotium de improviso c. a. p. /!/ 1—^ r. ; 6) 3Ianif'estavit, palam lecit (^secretuni) c. «-jr. ; 6)/'.//. —lXs Grave accidit, gravavit (res) <:. fl. /j. ; 7)fntransitive («. «. ,-lV: r»o/.j Tolerare non potult rem vir 6. Qir., ni))ipoliiIt porfarc (o«ui) c. qC ; 8) («. a. <«^^ Go/.) Eleganti gressu incessit (jnulier). V Eleganter mollilerve ivit per viam (mu/icr). \T Se invicem iecerimt rebus mollibus. — lXo Species quacdom pisciuni. _.lXj Pl. -^lXj c/ «•^lXj Campus , praesertim incullus ; late patens. „Aj 3IanHestus ; adverhialiter L>Aj Manifeste . palani, publice. o , , G > > _'Aj P/. —J^ Amplum latlfundium et spatlosus tractu.s terrae ; tt/inoliis, ampla terrn. *L>Ai 31edla domus , area. G , o ) L<>Aj Id. —.Xa^ Corpulenta (mttlier). .-.jLii Atriuin, campus, vacuum spalium aeris ; 2)VirIongus , amplis lateribus praeditiun ;'«/«e/j/f//n, ^>>lj'j Aj«« Ji t , * o > -,>>_A.iJi5 Vano inodo et contra ius eius opes consmnsit. *b>-Vj Amplis geuitalibus praedita mulier. > c, > . oE ^ > Jv.>./9 i. 7. ^Jls \. o -^ • ' o • p^lX) f/ ^-lXj ^la^nae et excelsae conditionis tuit. V EiniC— • . c nuit , evectus tuit. ;;oAi Pl. *-5>-\.j 3Iagnificus , einiiieiis vtr. G , . o, jsL^Ajo Piiiguis , tcnuls cute. lXj F. 0. n. a. i»-Xj Praevcnlt ali^iiiem res , Ad eum cito veult c. a. p. ct qimiue c-' p. , Praevenire studuit ad aliquem tendens c. a.p. et ^ alt. , L_*xaijt y>\yi tS^ O.^ Cito eruperuut ex eo impetos aniini irati , ^^•^•^ ^\^ Prorupit lac , nt coutinere id noii posset. III n. a. G . G.. .! .!Jo , 3,'.>'l».* Properavit c. a. /. vel c. ^ l. , propernnler alitiuid fccit c. i>l r. , Praevertit alitjuem c. a. p. , praevenit aliiiuem c. a, p. , Festinavit in alitiua re c. ^ r., Cum ali>j -^Ij Vituperio eum statiin aggressa est. IV (deriv. a jlXj) Orientem vel lucentem sibi habuit plenam lunam ; iter fecit tali nocte , Ortus fuit sol. S^ i3 (V^' J"^' l«-fcA/-) ;. e. syS ..^a. '^ I Siinul festlnavit , accinxit se ad opus, Accurrit c. X\. \TII Properanter arcurrlt (ad arma'), lestinavit capesscre (ea) c. a. r, vel c. ^ r. vel l., cum ccleritate prehendit aliciuem et obruit ; praevenit aliiiiiem c. a. p. Go> > .lXo Pl. ,»0^ Luna , specialtter pleua : »wyJI aJU) Nox deciina quarla cuiusque uieusis (;// ywi Arahihus cstLu-

PAGE 117

.;Xj 95 pOs^ naris) ; Blatiirae aetatis et pleiiae lorinae iuveuis ; dominus ; Discus ( ly^ ) \ Pellis foetus ovis vel caprae. s o, G . , .v>j seu yXi masc. et f^rn. Nomen loci in Arabia prope Meccam ob pugnam Muhammeclis celebris , Komen aquae. p>>b riena luce splendens luna , F. a Pl. ^^|>i Properans. .tAi j^Ai Propera, propera. y«Xj Festinanter. oyXi Pl. «iAj OcuLus plenae lunae splendore similis et tum Acute et prompte videns (oculus) 5 Pellis foetus ovis vel caprae seu potius ex ea culeus , in quo tauquam vase lac deportatur alio vel asservatur Q:ui imponitur butyrum, oJ>Ui*^ vocant : et utrumi/ue (/uidem , si agnus vel Jiaedus a matre iam depulsus fuerit. Si lactcnlis sit pellis , lac excipiciis sjXi; dicitur ; butyri vero uter KXc occa. Si denique anniculi aut tiimi sit , culeus laclis est — .»-3j; butyri ^^^); iVummormn quantitas. (Aon (onsentiuut interpretes in s^nsu , (jui huic voci in nummis adhibitae tribualur. Djeuharius decem millia dirhemorum , Firuzabadius mille vel decem millia dirhemorum vel septem millia denariorum esse dicil. Abu Said pundus aequale viginti Piothl (3»-';) Damascenis esse vull.) <^) o^\ '• '/• cr^/^qI^^ Incursus celeres. "^^.J Pl. y^^yi Quod derepente intidit cxtidilve; Acies, cuspis gladli ; Veliemenlia animi in ira lain in dlclis, qiiam in faclis (Jlefli^keit , Uelierciluug) , celerior iinpetus; Folium plantae 6t]^ appellatae, primmn germen prodiens plantae ; Optimum genus plantae (j«,^ appellatae ; Caro inter humeruin et cervicem (interscapiiia'), caro duplex snpra uberis basin (^^l^Uc.) i-i inrrn papiUas (de homine). l5;-^ Aiite hi(!inem venieiis (/v/Mwa), rin{,'iiis {foelus). &i ,-Vj I. (j. jo.lXo. ...Ifi/MlOo Spartinm iunceii m. Sprcn^cl liisl. rti lierb. 266. Aviccnna. Lib. II. p. 150. C;Aj F. a. n. a. cv\j 1) {conf ^Aj) Novum vel noviter produxit c. a. ; 2) Aquam iu puteo produxit c. a. r. ; 3) Sme subiecto aut fmidameuto produxit , incepit ; 4) 3IoIestiam attnlit , exliibuit c. v-j p. Vit. Tim. T. 1. //. 616 ed. Mang. b) p^i Phiguis fuit. c) p^ n. a. G )) c.w\.j , iicL\j Perfectus, incomparabiiis fuit. II. n. a. G o^ ^Aaj Vocavlt (aliqucm) novae et inusitatae rei auctorem c. a. p. , novis rebus ac coimnentis annmneravit, uovae haeresi adscripsil rctn. IV i. c/. LN.ii Primus excogitavit protulitve et produxit , sine exeinplari fecit : iit novum carmen ; commeutus fuit , finxit c. a. , Ope destituit aliqucin eumrpie deseruit c. uj />. , intrans. Lassmn fr.it vel claudicavit (aul claudicandi significatio semper huic voci inest) (iumentum) ; Causa , excusalio (*^? alicuiiis vanu fuit. PA.( JifOt^ SwVkiSj ^_cA.wO SJ cj r/uum alir/uis dicit Maius eius meritum in me est , quani ut diguas ei gratias referre possim, Pass. Fiustratus, aboletiis fuit, |J>^_j-Li pAj\ Illud iumenti modo descriptmn detrunenlum accidit viro , ita vero in Mcidani proverbiu< expUcatur : &>Jj>t^ v^>tir^i io ^ ^ 8jiby*^> 13!. V In novum conversus fuit. VIII Novam et iuusitatam rein protulit c.a. r. X Pro novo, mirabili et inusitato habiiit et aestimavit aliquid c. a. Go ^ G-c G p>.i (Fcm. *£sXj, Pl. fAj) Novus , primuni inveutiis, G ) > G ,at res noviler existens et recens producta , Pl. pO<.i cl c!*>.:' Extremitas in qualibet re /. e. si aliquis prudens vel strenuns, vel liberalis est, Liberalis (i'V), Venter plenii». pwVj \ovus. G . c G , G o JLcJki Pl. pAi (/uasi nom. unit. u cAj Novuin inslituliim in religioue aut iii alia consueta re , nova liaeresis, Actio LontrariaSiiiniae. Vnde IvcJu pAiS Novain luixit sectam. s^w\.j Pl. c^Aj Novae ct inirabilis rei condllor ; ila ^w^j \jsyi\»^ o|^Li.w-i crealor cocloriun ct tcrrae , Deus ; Novilcr et mirabilitcr conditus, miiabilis , /icculiaritcr casus novus cl Inaiiditus , Ller, ciileus noviis , /icculiarilcr iii (jiio mcl rccbnditiir , 1'iinis, (jucin torcjuere inccpcniiil , (jniiin non essct fuiiis. lum dissoliiliis est , ct iii filnin diiclus , et tum ilcriim diiclus esl. Wt pinguis. / o:h arli rhctoriciic /iro/iria lliirir. p. 7. /.12, ISfm/u coin/irchendit id , i/uod ,j(«-k>L>\j rt ,»LfcL) <•/< . a/>/ic//alur (/'. e. ornnincnlnm scrmonis, (|Uod iii vociiin soiiii «'I scnsu coiislat ul parononiasia, allilcratio clt.), «J^^V^' (^

PAGE 118

c-^ 96 ScienlJa fjiia explicaiitur omnla sennoiiis omaincnla , tain sensiis, fjiiain verbonim. (Est pars Itrtia artls r/utoriiuf nempc Jf.-V-' (^ > o*^^ i*^ ' ^^^ (*^0 clju^ c^ f^J^' Procreatlo rel , cuins malerla uon erat, mitequam ipsa crat (conj. ^j>^ ci o' A>i ). c-Xt^ iXovae rei auclor pecul. novae Laereseos. G --c. > ... Tp>MJ> Kovmn et inusltatum quid faclens , et Factuin novmn. ' G A J,j F. a. n. a. cAj Inqulnatus lull merda humana c. l-j /•., Containlnatus fult scelere c. ^. b) cJu Natibus terrae impositls proiepsit, infantium inore. G o, cw\j Fraugere nuces vel amygdala. eOu Qui toncacat vestes suas. tJ^ Coutamiuatus merda, qj^-V riugues , bono habltu pollentes. Jjsj 31utavlt , permutavit , substltuit c. a. r. el uj p. b) 3->^ 1) FCL. n. a. ^^. Dolore manuuin et artlcuiorum afilictus fult ; 2) ^a. n. a. ^Ai Ouestus fult de dolore carnls *J^!j dictae. 11 n. a. v)^.A*j Rem loco alterlus al> aliijuo accepit c. a. r. el ^y^ p, "t .'J.' aJAj U-*^ v_;fc^! Q^ Deus el j>ro tlmore securitatein dedit, Permutavit, alteravit , licet non ftat pe.rmntatio. AJiquam rem loco alterius fecit c. a. r. et uJ ait. In re venerea Veuerem praeposteram in podlce exercuit Rcisk. 111 n. a. G--G-,> v3lJo et *J^-«-« rermutavlt cum alio rem c, a. f>. , bubstituit allcui, loco alicuius liabuit. IV rermutavit, substituit c. a. r. cl uj alt. Noinen fecit JAj , Ab aliquo rem loco nlterius accepit c. a. r. et cr» p. V rermutatus iult ; Loco alterlus, et velut succedaneum, coplt (jih aliffuo') c. a. p. et quor/ue «— > p. Bligravlt. Dolore manuum anilctus fult, fort. 31anlbus amputatis punltus iuit. C/irest. Arah. de Sacy p. 284 text. Jrah. VI Liter se et utrliique permutarimt. X Coimnutare voluit , coininutavit ; loco allerius et pro succedaueo acceplt c. a. r. ct v-i p. et quoi/ue c. a. p. 3Js ^V. 3'ju\ Nobllis, generosus f/r , Qiiod pro ro alia datmvel suinllur , Cambluin , vls secretorla {apud /tvicenn.). o G , Jaj Quod pro re alla datur vel sumltur, succedaneumi Koinen iu apposltione posituin , Varia /laec apposita essc possunt ut jUa^"^! ^O^ Nomen appositum, quo cxplicatur sensus Tocis, cui appositum est (deSacyGramm, T.II. ;>. 48 adn.), JXj! q» (ji=*»Jl Jj^ Apposltum qu£ sensus vocis, cui apposltum est, restringltur , ita nt noB de lota re, sed departe eius intelllgatur (de Sacy T. II. p. 394), JiliJI jAi Appositum quo sensusvocis, cuj * > opponllur, corrlgltur, J~C! q^ J_vJ( JiAj Apposltuiii quo Indlcatur, rrin totain , non pluspartem intelllgendaiii esse (de Sary ihid.) , Kfl\ \^'.xsii\ CT* i3J^ Ita Arlicuhu c\ appe/ialur , si pro sufTixo po^itus esl , vt JJi*Jl prc JMic (de Sacy T. II. p. 276§. 482). JwXj j^j esi Vox quae sequltur alteram et ci loco appositi est (de Sacj T. II. p. 433). Tum ct Coplae subsidiariae. 77/. Salad. p. 154. q;^^ JvXj q^vc Oculus pro oculo . 3Ianuum articulorumque dolor, Generosus , iiobills (vlr), . oS JwVi cum seifucnte ^-S Loco quod, pro eo quod, hSjt "^Aj Pro eo, vlce elus , ••^iJwi !lXP i3>>j Loco huiiis sermouij. i3-Vj Is qul articulornin et mamuiin dolore laborat. G G-oE _, -> ^}-jJvo /V. Jlw\ji ct * '^^ wVj QuI pro allo substltultiir : succedaneus , (et qnasi neutrurn) talls res , o'>^'^' Sepiiiaglnta viri appe//anlur., quorum ope Deus terrain conserrat. Quadraguita iu Syria et trigiuta in caeteris terrae reglonibus vivere dicmitur. Quod si unus ex eormn numero morte abripitur, alter statim in eius locum succedit. > Cam. i^bwV-J! Septem viris hoo nomen tribneudum esse volunt. Talem esse, qui locuin deserens , corpus arnid sunm forinam habens et suo modo agens relinquat, iil ncmo illiim absentem esse sciat. Tarifat. G s JLVo Qui vendit ediilia (pro quo vu/o:us dicit J-Oj). G, > ^» *Ji>Lj n. J^ Lj vid. suh k>Lj ( est enim ex Firuzahadii senlcnlia f/uadri/illcnim'). G d ^3wV.AJ' rcrinutatio, tum rorua (|uae cousistll in perinntala allcuius condltioiie. De SacyChrest. Pars a/t. text.Aral. /J. 8 1 cd. nov. f^ : ) aJwV Ila appc//alur llltera t, si in litlerani^vel i_c mutala est. G oGo. . . S .. .. lXj /•'. 0. n. a. ,.,Jo , ^Js.^ ct b) ^-jJ^-j n. a. q^J^ ct ;w)A} Corpulentus seu crassus et pinguls evasit. U n.a. qJJ-J Frovecla aetate fuil : couseuuit , Debilis evasil , Opibui

PAGE 119

a jo 97 kO^ abiuidavit , (^deriv. a ^Js-j ) Induit lorica alifjueni c. a. p. G o ^ ijvAi Piuguedo , obesitas , corpiileutia. G , » G -c s r\0^ Pl. n'-^ ' Corpus exceptis capite et pedibus nec non manibus hominis, vel membrum, vel praecipue meiuS 3 5 bra mactati cameli , Pl. q ^uXj Oui provectae est aetatis : G 3 o S amiosus , senex (yir') , Pl. jm^-N^ i Caper montanus annosus , zona oruatior qua Arabum feminae medium corpus cOHstriugunt , Pl. qSAj! Lorica ciirta ac brevis , Agnatio , existimatio viri. qAj Crassus , piuguis , Aimosus et seiiior (yir, eliam femina , sed femin. quoque vi), G G s ) ^^.j gen. comm. et quofjue Fem. is Pl. q^j Magnus, crassus. iLJAi Masc. el fcni. Pl. Qv>.i Quod solveudi voti , et quoquc soleunitatis ergo , in sacrificium mactatur Meccae (ex hoitm el camelorum genere , conf. '».*.^\). (Cuius sacrificii auclor inprimis memoralur ^*iii! ^j (j/^lJ!.) Lorica pnrta , Nouieu meusurae Abulf. Ann. V, 190. 4 12. Vit. Salad. 175, 199. , G 3 3 ^Aj Pl. ^Ai Comm. gen. Blagnus , corporeus , Pinguis, crassus (vir) , vel crassa (mulier). ^Aj Corpulentus , crassus. G, , o, xj!„\.y.i Asiua. G . o Qijy-« Qui cilo piiiguescit, pauco pabulo conleulus. G i , 3 ^^^X*-« Corpulentus , crassus. ...li^O^iJ 3Iclouf(ena. (J c Xj I . u. n.a. sJo De improviso vtiiil scu supcrvcnit, iuopiiiaiitl accidit vel incidil (res) c. a. /a , Extemporalis iiilt, De iinproviso occurril illi aliqua cumre, eanif/ue h\opiiianli obtulil cain incipicns c. a. p. et v_j /. , Dc iinpro' i>o rcspoiidil, lotntiis luil. III n. a. aiwXJ el A>.i-y! Dc improviso uggressus cst, vcl cx tomporo c;;it riini co c. a. p. el \-i r. VI flxtemporali catininc ccr(arunl iiilcr sc , seu exlcmporanea re excrcucrnnl Invicem c. a. r. cl c.^r. \\\{ Ex temporc liabuit (oralioneni) c. a. (o . ik^J , bAj Iniliiiin , prinimn (uiiislibct rci. om. 1. 't^\0^ Pl, *->!i-\j luitlum , primum cuiuslibet rei , res inopiuato incldens , dlctum vel factum extemporale , principium cmsus equlni (conf. aJ^). G3 *^!lXj Inltlum cuiusllbet rei. LjjlXj Ex tempore , Lnopmato , de improviso , *j.Aj J^j: Id. 'i^O^ Quando res iu mentem incldit priusquam considerat, G • 3 3 , , Impetus inopinatus, et i. c/. KJ^IJo. KfjJuJI ki,Vj Te oportet incipias , JiiJO>.J ^3 _*P Illum oportet incipere, V'-?"' KijA>J! ^^.c Ex tempore respoudit. j^jijAj Ea res quae se ita Iiabere statim agnoscitur , licet ad eam percipiendam aut experlentla aut coniectm-a opus quis liabeat. Ilaec vox paene o/nnino cum voce j^. »-o sensu convenit , sed magis specialem sensum Jtabet , e.i. gr, Frigoris et caloris perceptio, aut agnltio eius, vel quod negatlo et aflirmatlo nunquam conimigi possunt. o o »uV*./« Extemporaneus vir , Qul non opus liabet diu cogitare, sed slalim loqul vel agere polest. )c\j F.O.' \) Coepit , iucepit, vid. !»\j (Medinenses diiunt LoAj pro 1j!Aj), n. a. S!jo Cura allqua re inceplt c. v_j /•. ; 2) n. a. 5!Ju Exlvit in canipum , ubl nullae exslruclae domus, in dcsertiun (vid. Kjpj); 3) «. o. «j^^-Vj Consedit , habitavit , in campo ct dcscrto , campestrem duxil vitam ; 4) n. a. ^Oo , ^w\.j , Sijo , '^wVj , bs!;^.: Apparuit, visum fult c. o p. et c. ^ vcl acc, r. vel q! ; 5) «. «. ^Aj , 5!l\j , BE!y>o Visum fuit iUis hoc lacere c. ^p. et J. /•., aliud quam antea ccperunt cousilium , ita dictavit auimus; 6)Excrevit et apparuit mcrda expodice (conf. !iXj). b) (^.Xj Tuberum lerax , plena fuil tcrra, III Transgressus fuil , inique eglt, Slanifeslum fecit , rnbllco fccil c, a, , Manifestavit et palam coinmonstrayit inimit itiani adversus aliqucm c. a, p, ct uj /•. IV rccil prlnia vico (oppos. i^c! altcra vice et saepius fecit). Inde LjJy.-* !wVaji-*j Scincl et itcruin. IWauifcstiun et conspicuiim f
PAGE 120

k^ 98 ^J^ Coinpus , in qno nuUa siuit finna liabltacula (ubi Scenifac et Nomades degimt) , desertum , luitiimi. > t > £ > >>Li (/)ro ^_c^j) P!. ^., Oj , Lvj , 51Aj Conspicuuin, manilesUmi (^consilium) , Qui txum sedem non habet, campestris. 5 . , . . . &!jo Pl. ^\»\S.i Diversmn ab eo quod ceperat consdium ut o^«>^ ^3 ^,bl3 i. c. 'siL:^ s-\j\ *,0 Secwul. nonnulhs lioc laudi est, Is qui nullo tempore cousilio caret, iuin it adhibclur vitupcrandi causa. ojkXj Latus (vallis'). s , (^.>j 3Ianif't'stus , conspicuus. 3.ljv.j Liitium rei, Habitalio »t vita campestris , PL OutAj Excessus et iuiquior labor oc conteutio , Pi. Consilia diversa. 0, GBjlju I. (/. A^ (sef^ liic cnunciandi moJus certior est) Vita campeslris. O, G c » ijO-j I. (7. 3«Xj o,» -j^ H. a. i^Jio (c>-j.. > b31Aj , oJijlXj Blalo stafu sou habifu , malave iorma fuit, ^ elustus et squalidus evasif. IJI rrnevcrtcre studuit aiiquem c.a.p. ^TU Acce^it J1j> Status eius habitusque malus esl , male habet ; ?'' ?.. 1J4 Jsi Luicus, singularis. iXj SiiniJis. B OwJ Malns , pravus , corruptus , tritus. oitXj Status habitnsve malus , delormitas , squalor. G f G a svXj ^ro ''iJ^ rortio. lXjAj Similis. G 9. bJliAj I. ^. oSiJkJ. °' • ' BlXjlXj Victoria, rortlo , Quum aliquis teuul victu el sordido amictu toleravit vitam. -O, f,-o, -* «XoJlkXj^ liXjoIiXP jjwUji Hic et illic sunt homiues. < ,< < fi cXo i lX> I Unicus , siugnlaris. ijsj K a. n. o. '^'^ Ingratum ct uivlsum habuit, quodque nbhorreret , despexit , vltuperavit c. a. p. , ,J^ nj!lXo n. a. IlXj Ab co oculus mcus abhorrcl , nequc odspectus amore cius me allicif , Vifuperavit tcrram ob pabuhmi cius c. a. ; 2) '. 7. (_5^ Pabulo caruit (locus') ; 8) I*Xj , (^iXj , ^iXj II, a. %!lXj , SeIlXj Impudicus obscoenusque y G S, ) fuit. IJI n. a. S!iX} , '(iloLo Impudice et obscoeue egif, verbls vel faef is , moechatus f uit. Gi . , G oe JolXj (_Pj \ Terra , in qua pabulum non cst. 6^_5lXj Dcspoctus, invisus: s/7Cc/a///H pabulo uigralus , vil co destltutus (ioci/s') ; impudicus, obscoeuus ; de femina : I improba , ndulfcra. S ^9 ^ :> 0, .0 „.0o t/ ^Oo r'o.i; pcrcgr. Pl. qls-lXj Agniis ovis (nou caprac), ^ jo jf'. a. Fldit (sicuti /in^uam pulli camelini , i// a matre ablactarctur) c. «. ; Dccorticaw^t , dctraxit (cor/icf /n) ; dcuudavit venain a cute , ^,-ij 1^=*''^ ^^ N'l prolueruut, V riuit, pluviam emlsil (nubes), Supcrbivit (nisi potius j,lX*j).

PAGE 121

,Ju 99 iJU _l\j Pl. — ^lXj Locus fissurae. ~Ai Sclssura iu mauu. j,Aj Excoriatio femorujn. ' '• * '• • ^J\j 1) n. a. ^T-i'-^ Altus, excelsus fuit (Golius^ sed neque in Camuso nec inDjeuharii opere legiiur') ; 2) F. a. o. Ilamas. p. 333) et b) a.<^ n. a. aAj Superbivit. V Altus fuit , Superbivit. G ? jJ.Aj Superbia. Hamas. p. 838. G ,o ' , <^ A3Lj P/. oLs»3Li et ^>3Li Altus (mons) , et tum poet. Altus mons. C t o. GE.« j^iAa^ B \jA Blulier corpnleuta et obesa. S a . G f. r-'*^ '• q~^^gi>\j ) .(Aj n. SO^ , . ^iXj Semen , priimmi plantoe germen vel (juum colore qnodam tingltur, Progenies. ,lX^ jiXil Omnifariam, quocjuo versus et in omnes partes (ut cum ita grex dispergiiur'). .Ju .iX.i Id. c . , . . . , ,uXj (Jarriiiiis, blatero , .Aj j.L*J-) Ciljiis iii (juo est rcdiindantlo. o { . c .• > j^iXj P/, .lX^ Qni nronna reticcre non pote»t , sed (jiiid\ is divulgnt ct dispergit. jJlXj Susurro , delator , is qui secretum suum provulgat , et G , . G _jJi\j y.*S^ iunctim quoque dicitur Multus. G-5 .IvXj i. q. -jvXij. B .!Ju Redundantia , Progenies. G < o , jIlX-^j Garrulus , blatero , verborum sparsor. '. > i^ jlXj Vanus , inanis. Gs , ? ij .!iAj i. q. b.iAj. G , r o , o -. , s.IiXaj /. q. .!lXaj. ^UlXxj Id. G , o ^!tX*j Garrulus , blatero. G .0, ^J^-^Ji (^significaiione quae hi iure accepta esl) Qnod vlr mortuus plurlbus quam tribus involiicris, muller vero pluribus qnam qunKjue vestitur. G-_ . o sjiiAAJ Prodigus, dissipator et dllapidator opum. G 3 c..lXaxi 3IultllS. G . oc J .lX.«Xsw^ Celeriter agens , prodiens , audax. G o , B jiAaJ /. q. _ilX.*j. . '«^1'^ Protexit. oj"* ,lVj Protector , tutor. xJSjlXj (Vox Pcrs. scc. nonn.') Protectio , praesldinm G 9 ,> •» .L\-fc/« Protector , tutor. G j -.^ — ^t*y<^ Ociinum. 5o„ ^ v3 jjl^iLj Spina alba. cOo F. a. 1) Terriiit c. a. ; 2) Stillalini i-friiKTi' .sivlt aquar (vas'). IV Terriiit. G ocl\; Gulfae (juae e vase stlllaliin efnniinl. 3 -G -clXj /. q. o ^ 'I"error. G ?cc jlXaX) Terriliis. -£l\ju Ptllif, (|unesivit r. a. IN 2

PAGE 122

-Jo 100 ^lXj( Disgregatus ct tlispersiis luit. (.7 Golio ex Camuso afferlur j;A«j ; sed in eilitionc Camusi Cahutl. nil eiusmodi legitur.') Wj*-^' Dispersi sunt , fugain cepcruut, in cursuin ncti suut c(jultcs petcnles reni. o. G .>, •JSJ Pl. /•»lXj ludex et tlux viae : Parvus ac levis. l^ • U^ • _ G ,VJ'o /•i.s» iumtini Aciunine iuscnii pollcns. L> • O , ^ 1 iijjj»-.^ Qul verl)i,s potior quain lactis. -Svicjl '". y. j^i-Xr' Dispcrsus fuit , dispersi sunt , lugerunt 5 tlifTusus permistusque liiit , ut sanguis ar/uae c. ^%. 0.-o}l [-»<. . V < Dispersio supellectilis , Prolusio verborum . clitfusio sermonis. J jsj F. i. 0. n. a. JAj Slunifice detlit, donavit i.. a. p. , operam dedit. i^wAJ [y J^ Ex mauibus aliquid dedit, ,-o-O't» ..r. f Li^msj vii^kXj Se alicui omuiuo tradidit femina c. o p., .-.aJLwH (j^ ^ CJ*^ oiA^kJI ^ J^ Gladio omues, qui apparuerunt , Muhanmiedanos occiderunt. \ Curam, cuslodiam non eglt. VI Vicissim dedermit unus alteri a/i'/uid c. a. r. W\\ Pro viliore et quotidiani usus Jiabuit (yesleni) ; de re conservanda sollicitus non fuit ; uon asservavit, recondidlt , scd in usuin adliibuit rem. Jjvi Donatio. JAj iJ ^*,^ Equus qui omnes vires iu cursu non intendit , sed eas in tempus , quo opus sint, asservat. i33lj Largitor , libcralis , mmiificus. ikJLXj Vestis ncglecta , communis ct quotldlani usus , culus uon liabetur cura. G , <» G ciaJlXj uj^' Id. G * o G 3jtXj /. o J^lX*» Donatus , Bene acceptus , placitus. G r ' ^JAa^C/^ Is qui suam rem agit. ^sJOo n. a. j^^ , iL>JAj Dlxit sc lucluium alltjuid. sed non pereglt. ^."iAj Is qui dkit, sed non agit. G o. . j ,:^iAa.« Id. c• alXj IntcUigens et prudens fuit iu ira. IV Vulvac (unn.n et libidinls fervore laboravit {camelci). Gc > *lXj Cousilium et firmum propositum, Anima , Culis, Crassitics, spissltudo , pingucdo , Toierantia . paticntia. Potentia, robur. < G . (»Jt\j Litelllgeus meutisque compos in ira , Validus , pi.tens, Graveoleus foeteusque os. a-4-jlXj Prudeus in Ira. Go piA*.* Vallda et robusta {^camehC). y ^ ^ (»)iilj Komen viri , et Pcrs. Anij gdalum. .L/OkXjo Nomen plantae. ^ j5Li /'«'. iM^^W:? Hmniliavil se, coufessus lult et contt-ssif rem, Cognovlt, agnovit rcm. (Scd i/uadril. esse videtur, ul sub j locum haheat.') ivJJo Hinniliatio, et contessio vel conccssio rei, Cognitio rei. ^ " , G , » jsj F. 0. n. a. 5!lXj , si!lXj Obscoene ct inhoiiestc locutus oS fult c. Jvx: p. IV i_5sXj1 Id. c. a. p. (^giXi Impudicilia. ilju Sermo turpls. 2 . G . 02 (ClXj F. 3 /V. ...LAj S Impudiciis et obscoenus linguae. focde et inhoncstc lof|ucns. ,^3Lj Obscocultas. .j F.i. et jji F. a. l)Bene feiit, pimn et morigerum .se gessil (^erga parenles , etiam erga Dcum) c. a. p. , bene fecit

PAGE 123

Jf101 pattr vd mater]So^x\%\ 2) j-? f'• «^ ^~i F"• "• ^2 , G > > ^-j ,jj5^-J Verax et iustus fuit iureiurando , datiunque praestitit , iustiun verumque f iiit ipsum iusiiirandum ; }iSJi. => >s > sS 3) «wS_j , ieS^ , el »^ «Ji jJ n. a. _J Recte processit illi , et rite ac iuste peracta fuit peregriuatlo ad templum Bleccauum, acceptamque liabuit Deus peregrinationem eius , seu quae ad eius festi cultum ab illo peracta f uerunt ; 4) j^ F. o. Factis aut verbis domuit c. a. p. II Vocavit seu declaravit iustum, iustificavit. UI Benefecit , pium se gessit crga aliquem c. a. p. , Incolult campum (yid. jS). IV Accepit gratum et quasi iustum seu iuste riteque peractiun habuit quid Deus c. a. r. (Jioc pro prima coniugatione), lusto modo et bene peregit , In campo degit et consedit, In campo incessit , iter feclt (lid. —i) ; Inlrans, Superior illo fuit, superavit c. ^^ p. ; 31ulta fiut eius proles , numerosus fuit (j)opuhis) , Reduxit ab aqua (oves) c. a. V Bene fecit , pius f uit , Obedivit. \ I Invicem fccerunt bene , pie ac iuste inter se egerunt. VUI Stelit separatus a socils , Spoliavit, privavit. 2GG-o£ -^ F. i pro \ji Pl. i'j-i ^ Benefaciens , liberalis, verax, iustus , atlribulum vel nomen Dei, Observans et pius erga pareutes , atque etiam erga Deum c. v1, Fides, veGsracitas in iurameuto , » -J Benefaclens liberis mater c. »-J /7. ; Terra , coutincns, unde i-^j ^Ji velut adverb. ' Terra marlque ; Ij_j Foris , extra idiom. vulg, , ! j q^ Extrlnsecus idiom. vufg. , j-*-^' lj"^j Promoutorium, ji>i\ jkA ^j^ Ab altera ripa. Campus , locus incultus, desertum , j^\ J.*w* Blel agreste et silvaticum. 2 ji Pietas In liberos , et liorum in parenles , amoris vel obedieutiae ofricluui , beucmcriliun et bouum opus , douum , largitas In benefacicndo , reregrinalio ad templum Meccaniun , lustllia, Inimauitas , veracltas , siuceritas, fides , veracilas In iiiramcnto , Taradisus , el pro o _ j-J Bonus , beneficus , purus , iustus, Propulslo oviuui, Cor , Mus napclll, muris cainpestrls specles ; ruUus vulpis ; jj Q^» tj5> ujyju 'i IVon dignosclt Jd quod dc. tcslatnr ab eo quoJ amat, vel liaud novit disllngucre intcr murem et fclem, vel advocatioucui oviuui ab eoruni rcpuIsioHc, aul voccm, qiia ad a(junui vocaulur , a vocc qua nJ pabulum iuvilauliir, vel rcpiignationcm a bciiignitale, vel odiiiin ab amore, vcl miuuiur flucntis aquac n munnufc lioiuiniiin. S> G -OE _j Coll. Pl. j ij-J i ('/«j Plural. a Sibawaihio non probaiur) Triticmn. S 2-.b P/. »j^ luuocens , benefaciens, pius , continens abstiuensque ab iniusto et illicito. s _j (tanf/uam nomen proprium) Obedleutia, ut in hoc iSa-s> . » > » beghae versu SjJ ^J-4-s? Li-*-A-J U**h'^ LU-wJCi! ...I Gi ) s> ii^ Pl, ^Jj-J reilscelis , annulns quo Infeilorem tibiam exoruant mulleres , sed Pl. {^j-i et q ^jJ Annulus f crreus vel aencus , qui tr;:ilcltur per uarescameli, ul niligetur Uli habena (sed hoc mihi a Golio commissum lilium S> videtur, est potius 'i~^ sineTeschdido), Pl. _j Triticum (scd hoc polius Coll. et illud nom. unit.). j^.^ rius. Col/.nom. unit. c. s Fructus arborls iifiU. Diversi crescendi gradi/s in hoc fructu his nominibus cxplicantur : Piimum dicilur oL^, lum _i-j (nempe omnino ailullo), deniijue 0-« (maturo). Conf. Tarafae Moal/. v. 7 sch. s > (_cj-J Sermo pulclier , bonus. BjLj lustltia. (_5j-j Agi-estis , sllvatlcus , reglo Inculta, exterus, externu';, et opposilum est voci J^^l (domesticum animal). iij_j r/. l5;^jJ , etpro eo j-^ws Providus (J^^u^s). jj-*-^ De ovilius est ^ ^^j"^ v5 (/-'• .». j.t Si J-,^5 Plum opus. Gi is _»_/« Plelas in liberos ct parenlcs , P/. j\-^ Bencficla , P/, ol-A.* Muniricentiac. j"-o> > t I j._j 1) F. a" ti. 'i_j,S.^_j Cicavit c. a.; 2) b) ^ j F. a. (F, 0. raruni cst) n a. 'i^j^ , '^^jJ , ''it]^-) I^ibcr, tiiunuiuls ct innoxins fuit a re c, cr« ''• <"' ^'"<' CT», 'j-? iili ^i Puriis «'M , innoxiiis cst cornm Dco a re c. ^j^ r. ; o> > < e . c>, S) /•'. a. 0, n. a. '^j-i fl *;j-J ut ,j:^ ct .^_) n. a. 5jj , *j-j , 5^j-j Convnliiil n morbo ct r. ^^ morbi. > » G = o . (fmo/ae Ilidjasi dlcujit [J^X^ CJ* olj-j ). II n. a. iv-Jj-»-J Libcravit, nbsolvit (< //w////) , nbsolutiiin dimi.sif , grn-

PAGE 124

!^ 102 tlam deblll fecll c. a. ]>. el {j^ r. , Saiiltatl restitiilt Deiis c. n. p. III Missiun lecit , diinisit (u/t consorlem, aim solvitur coinmunio'). isL«"ii \\i Cratiam fecit mulicri coudilione ut abiret , nempe rerum quariindam, qnas repudiata reddere debebat , lleliquit ali(]ucm c.a.p. IV Liberavit et absolutum diuiisit , remisit debitiun sru abiolvit 60 c. a. p. el cr* '"• > ''''"* ^'"^ Adicclo , sauitati restltuit (JDeus) c. a. , Qlcn. a ^Lj ) lulrit diem vel noctem primam vel ultimam meusis. V Llberatus et absoliitus fuit ; vacuus (^culpae) liberque et immmiis fuit c. ^y , i_5r-^-J Se liberavil ab ali(/ua re c. [y* r., llecepil se ad aliijuem , ut a culpa absolveretur c. ^\ p. VI Diuilseruut iuvicem et absolvermit, ut uhi consorlio dJssolvitur. X retiit liberari et absolvl (a dehito") ; reml&siouem debiti vel apocham expetlvit rogavltque c. a., lluudavit et abstersit membrmn gcnltale c.a. (jjuod iiost loliuni facere lex Muhammcdanos iuhet : quasi a lolii ifif/uinamento lihcravit innoxiumr/ue reddidit) , 3Ji.ssain fecit (coniugem), abstlmiit (ah ea) , quoad meustruis laboraret c.a.p.; teuiperavit sibl, abstiuuit; captavit nltljamm diem vel uoctem (mensis) c. a. * r (Cj r/. ^ijJ Is qui a morbo convaluit, sanus. In Prosodia vero cst Pes qnl libcr est a miitatlone, quae lu pede ^^li et Qicl» appellalur jO^ , y^ et q^^-^. C^'id. woC fiLjji Fem. Dual. VI. oU ^jr! Lib er , mimuuis. ^jj Terra (ut ex qua quid formalur) , stra est. u l\ .Vasj Fr (_c^Li Sanalus. 5i_i (Fcm. Dual. et Pl. carcns , quia propric cst nomcn actionis) Liber, absolutus , Immuuis: indc s-\ji j\ sXa £.iL>5 Ego liber ab eo (crimine) et vacuus ; rrima, aliis ultima nox vd dios meusls , sLj^I Id. i., i . »!_> VI. I^ /. q. ^:^.. OCo > > hIj-j VI. *'-^ Domuncula seu latibulnm veuatoris. 5 ,UfLj Immuuilas. Sl_kJ| .j^vH lurauic-utum imprecatorium. iC_i_i VI. Ijijj Creatura. G E o ' A_j— ^' Apoclia. 8 o Sanus |_j)_i Portulaca oleracea Forsk. Flor. p. cxii. .^1 j Vocahulum origine Aegr/)tiarum ah jirahihus usurpalur ad significanda 3Ioumnenla nuliqua ab AegT^pliis Diis cousecrata. ^J(i_j Sablna. viLJI-4 pro liVjl j Vox Vei , wvO.b^J /. q. ^'^J-iy^^ ^^ _j Canalis per quem aqua fluit , TubuliiB fictills , qualiiun uexu subterraaieus construltur aquac ductus (ii:>>,i), 1'oramen medlae domus, per quod expurgatur cloarajis colluvies cx opere ligulino (iv£«.^j), £analis quo ex reuc ad vesicam defertiur uriua. _j_j Murmiu-avlt , clamavit , iracundi inodo. _j _J! VI. jij--l' , »_;^'j*-' Africani. r.-^ j^j luvocatio ovium. Multuui vociferaus. .L_j Iratus, murmurans, damans, c.art. Leo, ^Lio j^^ SItula sonum edens, G , o B^ _j Murmuratio homlnis Iratl , Vox caprae , Multltndo verborum , Clamorcs , voces mixtae. .j,j _j Ptisana seu allca trltlcea. -oi_j Cibi gcuus ex frumento maturiore nristls recens exnnto lactc paratum. ' ' ' ' -j.. «.»1 )! Leo. 1 wvJ — J Qnacsivit c. a. II Inccssit more cauis ; le\-i gressu ccleriterve praetervectus fiiit seu translvit. G -o (jJii -J rutcus profnudiis. (JOJ _j Mullum et larglter rigavit tcrram c. a. r. j^ \ \ (scc.Kam.cx Siij-i [l\rs. Ji ct/irah. Joj] quod signi/icat /jcctus anatLi) Barbitus , gemu testudiiiis (sic et

PAGE 125

^J^ 103 Firutahadius per v3j£ interpretatur^ plenunque sex septeinre chordis iiistructum. (^Rolundam hahet formam in Africa.") • fc_j ^ /. (/. jjjj=> et Olus lemaiiicuni vel Axablcum i. e. BUtum. ^ lki < \ Planta cjuaedam. l>-i Attouitus luit , obstupuit. o^ Amputatio , dissecare. ' o^ Saccharum , Diix et iudex viae (^/loc cum trihus vocaiihus effertur') , Securis , Sagitta (Gol.'). G ,o ) Ajf^ Solertia. c;*j.j Duxviae, Aecjualis pars /crrae. ^sOj-j Malae indolis iJr. G c o|^j! Solertia iu re. .,o«oS Oj-*.^ I SaccLarum (proprie saccliarum secarl in partes frangeudum, secundum Persicum i3; et j*j formatum vi— detur, nam idcm significant, praecipue si DJeuharii Ojaxi enuiiciantis modum sequeris). « o-o. (_=^j-;-^ Parvus , insidias struens, Iratus, qui neminis ratio^ uem liabet , Paralus ad rein peragfndam. o^ /05 , 9«ojjii ,3; 2) Adscendit in montcm c. ^j ; 3) Consedit in cniribus genua expandens. B f >o } AjJjjijj Locus periculosus , exilii plenus. Q } o > i'yi ri Trilnis Arabum Asedi(arum ita dicta, iV. ry^j-i 3Ianus cuin digitls, Unguis leonis vcl in feris et avlbus iilcin qno'l id*Jl (dlgili) in homiiie , O^'^] ^j Sigiuun quod ciunclis cautcrim1i\ —ji Signum Leojiis, yS'^"^! „3^9 Signa Zodiaci. G , . G -OE y-j-J Pl^\j^ I Oculi coustilutio , quod albiun oculi nigruin eius ex onuii parte circumdat , inde Formosus , faciepulcher, splendens, clarmu. G -;l> Nauta dexteritate praeditus. O^j-^ Nomen latronis (aliis) latronum , (Jix duhium, quin sint Burguziones barhari , uti ex yllfergano et ylhulfeda palet) atqne inde Proverh. qL>jJ ^y^ (*j*~^ Furacior eo praedone vel Burgazionibns, qLs-jJI v-jLv*> in arithmctica , quum aliquis dicit \<^ 3 \SS *ti\> L iiAi j3 iLXy J^"^ ^j id esse videtur Quaenam prodit sumina , si unmn numermn altero midtiplicas , et quisuam est nmnerus radicis , si smmnam quandam nmnero quodam multiplicans procreare vis , ila ut 0'-?^ ^^ ""~ merum radicis et summam complectatur. ^r^;W Navis magna belUca , Blaliguus. > E • o „j-j1 Fem. ^Lr^j-i Pulchris oculis praeditus, Robustior, i^XP ^ ^l !lXP. ^j-x-fl Oculata, 7. e. oculoriun figuris insignlta , et velut picta (veslis). G o ^O-j) Vas in quo lac ngitalur butjTi f liciendi ergo. iXSkj_J Vestis genus crassius (imo potius striatum , elcgans Taraf. v. 12). y ^ o > lyJ^S^—i Pers. Sigiuun in ai-re sul)lntum , vel snnuno haslac alTixuni, qnod scopi instar pclunt sagittarii , Lnpis qui in pulcinn coniicitur, ut p scnlurigine eniunt et inellor rcddatiir nqiin, Accrvus Inpidum , qnnles ad vins conspici solebant fllercurio sacrl. o o > j Camela nbiuidaus lacto , ,ji«>j.>.*J\ Nomen sidcris, scc. quosdam lovis, ct quidcm hoc rtiam nomine loveni Pcrsac vocant : alias ijil»j ct >^r*;' dicunl.

PAGE 126

t > 104 iUj&._j Asperitas , durltas sermonis. Vt^ ; P/. *^'-J 3Iedlus djgiti arliciilus seu nodus (prluius autem extreinltati proxiinus **>|^ /'/. '-r^^ij ) "1timus et maximus , metacarpio proxinius J^'»^! diciiur , quasi fortissimus) ; Dorsa ossis digitorum , vel capita ossiculorum digitorum , quae, qumn manum coutralus . promlnent. Haec habet DJeuhariiis ; Firuzahadins de significatione duhitans talia affert : Articulus (,^Aiix) externus vcl iuternus digitorum et pedis digitus medius in avibus aut onuiis digltormn articiUus, aut apparrntcs partes ossium iu digitis aiit medius digiti articulus. __j n, a. ••-i 1") Obvertit latus corporls sinistrum a dextra transiens ad sijiistram ; de dorcade , ave vel alia fera dicilur {contrarium ri^-i-w): honi hoc Arabilius , illud mali ai/gurii erat , 2) F. o. Iratus iult. 1j) r~ji n. a. £• , . ,. ' . _jj et ,»'j-J 1) Delecit , deslit, recessit, fugit, r_r? ^ , >-oE >,&£ LvAi. \Xi\ Non desiit Zeidus esse dives , uil3 J>»s I — jJ i J Semper lioc facio (in hoc nomen actionis m^j^ esse dicitur"), iJjCe _^j Discessit e suo loco et c. q^ /. ('« hor nomen actionis — 5^J et — i p. , magno damno afHixit. FV ^lrni admirabilem perfecit c. ^ r. , Admiratione afTecit , plucuit c. a. /?. , jo»yj i Lo Quam admirabilis estl Ilonoravit c. a. p. , ^Noxaui iululil. \ Contristatus fuit. o , o -oe _ _ ^ n. — !_)' Velienientia, malum, f/ — j %-o , — ^ cjJj G , G o , Calamitates, mala, ^j -jJ Summmn d;minum, maUiui. (Ex Abu-Uilali sentenliu haec j-ot o Persico ^-u ori^irar/re duxil.") ^^_as»_*.-I »^ (i^^/JU «/ j^^xs»-,*-! Cniamltali Zllbus ab eo afflictus sum. (JwJ( ^jJ Febrllis inipcl Iics admiratiunc diirna. _c^— i Q^ _ j Vcliciiicns insullus vcl crucialus nmori.s _ jLi /V. p-;|»J Is (jui vcrsatur iu campo iii quo neque mons oe-a » ncque collis est , Proverb. i^^J^^ T^ • ^ Est instar ollereutis se capri seu cervi montani i. e. rarissimc conspicitur , vel res inusitata ac rara est. Siquidem animal hoc perquam raro ex intimis montium in conspectum prodil , ul vel a dextra vel sinistra peti possit ; Fera transieus a latcre dextro ad siiiistrum ( i/uod malum onicn erat), Pl. ^ )]»i (T idetur nonnullis vox peregrina) Ventus calidus, sec. Abu-Zaidiim est Aquilo calidus tcmpore aestatis aut sec. al. qui flat e regioue Arabiae felicis; it. adv. pi-^' l>ro ii>jl- Leo , vir fortis , -.'j-J '^ rcl «.tj-s 'y Indesinenter , conlinuo. iCo_) Pl. ^ -j Camcla riaestans. Dicilur I\>_; bcVP ^ O" • ^ ^-^! Q.» Hacc praestantissiina est camela. _»_j Fera transiens a latere dextro ad sinislrmn. ^.j Id. ,_>-j Diclio scu Inlerieclio , usurpari ..olila , cuin -j Summa noxa (ref) , Velicmcntia fehris etc. o i^jj (a _ ^ desiit) Pars proxima firaclcrilac iioilis \l (llci (sed non ila appellatur , nisi (juum iam pracicriil Adv. 'Njs..'^'! Heri, JwjJb aj-.'-*-'! ^^ Sk-5* Veuit quidam licri suiniua nocte , ^^S iLs».'.*-! Nudius tertius. > c _ t-a-J Radix inandrairorae silvcslris. > -oB ,-j-jt Fdicior , bcalior, Fracstautior , Gravior, durior. j.vj>^ Adversa et afflictiones, ardor (n/nor/.v),^ Gra\issin)i (lcsidcrium. — j.^ Gravis et alTllgcns (res) , l->j*^ ^j^ 'Vj^ Inflixi illi iclum vcbementcm ot crnvem.

PAGE 127

tJ" 105 i _j (sec. nonn. vox Jeman. originis llelr. vel Syriac.) lucrementum , augmentum , abimdantia , Vis , dominatio, /. (j. \jtjMi\ (jaAr>. Leve et vile pretiiun rebus veualibus positmn , Gracilitas colli et dorsi , Ictus gladii quo resecatur pars carnis. G o j^j-j n. a. ^NJj-AJ' Hmuills fuit , demislt et submislt se. G . iNJj Is cuius dorsum fractmn est. ^jJ Dorsum (Golius cx Camuso ajfcrl , non legilur in editioneCalcut.^ et dubilo, nnni vera sil ieclioy. Undc jr j-t ^ Cui introrsum vergit dorsum. 5 ^ o ^ } SlLXik.— J BIolU corpore muJIer. O -O } ^ ^ ^jiiLik^Jj jjU/L -iw J, SyXZ^ Inciderunt in turbam et tumultum. >-j /'. 0. 1) Frigidus fult; 2) n. a. O-o Frigefeclt et nive miscuil c. a. , AfTecIt nox frigore alifjueni c. a. p. vel J>fi /A , Pvefrigeravit oculum i. e. frigldmn collyrium indidit oculo c. a. p. et qC r. ; 3) (« ^j^. ) GranJinavit, el C>-i Grandiiie percussus et lacsus fnit liomo ., terra; 4) (fon/^. 0>yi} Limavit , scil. Uma rusit ferrum aliudve c. a. ; 5) ArTudit aquam (pani^ c. a. ; 6) Firmum el neccssarliini fuit, competivit c. o p. et (J>c /•. , ^ '^J) /i=>*-idc Ille milii debet officium , \jy\ ^ Boua est res nosfra ; 7) n. a. ^ijji Hrortuus est, occidit, Dormivit ; 8) Emaciala fuit (medul/a') ; 9) Retusus fult Q/aG ) )> > dius)\ 10) n. a. oS^ , O.^ ut ^-j Iiirirmus fiiit, longuil (r//) ; 11) Mii,it ali(picni c. a. p. conf. tX-Jj-J. li) J>j.j n. «. 3^jj-J 1) l<'rigidns fiiil ; 2) Allcvalus fiiil dolor; S) Firmus fuit , maiisit. ^Jis> -iji Firmum luil ius mciiin. II Rcfrigeravit c. a. r. , refrigesccre sivil, miscuit alifjiiid nive , iuc k>_*j "^ Proverhialc dictuni scilicet Si iiiiuriam lijji fccil , noli conviciis vcl iinprccalionc itniniiiiicre ciiis criincn , scd viiidicln ipse nbsliiicns (•aiii Dco (•oiniiiiltc. IV" Vulgi usu sed male i. (/. Coni. II, Alliilil rrigidiiin (ijfwiVy) r. a. , Dcdit frigiduin (juid cdciidiiin, bibcnduin alirui c. ^ p. , propinnvit refrigcratiiin 6. c. />. , liitravit in postreinain partein diei (a b « ^jJ ) ) Misit cursorem.c. a. p. et c. ^\ p. (a «Aj^) , DcTom. I. bllitavlt virum c. a. p. V Frlgida aqua lotus fult , immersus fuit aqua frigida c, j.. VIII Lavlt se frigida aqua, frigidajn aquam bibit uiteriorls aestus sedandl ergo. X Frlgidmn censuit. Go, 0_j Frlgus, frigidus, Somnus, quies , unde proverh. locutio ^5>-IS '•^*-S5 ^J~A Frigus coliibet somuum. Saliva oris. ^j-i yO riuvia. ^jl..>jA^i Tempus matutlaimn et vespertinum, sec. al. eius itmbra. i>,aJ! Nomen sideris. Ideler Sternnamen p. 168. Go> G >> G)o£ G»oE 0) O _3 P/. Ojj-J , ^ji \ , S^_fi \ nom. unit. 3>>j-j Vestls dlversis .. ^'O > colorlbus strlata. J^^ ^j^ Bellmn. "^ estes qulbus o > > > * ^ operti sumus ; ii~«-*-J ^ij-i ^ ^-^-^.i ^i Magumn alio > quid assecuti suut, quia Q_*-A-Si quae suni vestes Jemanenses, non s cantur nisi oh gravem rem. Alae locustae. b.j ..i Grando : alias r»L-«-i-5 1 v^^ haccae nuhis dicitur, et Oj5 appellalur Ea res quae in palpebris grandini simllis oriri solet , quain nos nisl fallor Gerstenliorn appellare solemus, conf. yJ/hucasis de C/iirurgia. Oxon. 1778. p. 138. () 0.J F. a Frigidus , Grandine pluens : unde O.j ^Lsi^ el ij^-j iuL^ Nubes gi-andinosa. G ^^lo Frigidus , inde Grata , convenicns f/Va , Firmus , stabilis, unde vXu >— aj! *-*J^ ^i. Milii ab illo mille dcbentur aut in illuin scripta sunt , '^yj ^_^*^ ^ cnlus calidus contiiiue flaus , >>j\j fr^-* el »J>j1j K^aac Bona praeda quac sine molestia tdicui contigit. G . > 0\j^ Frigidus , Debllltas remancns post morbum. G . sOj-j Gravitas cibi in stomncho , indigestio. u^^. s-^ j^ .. 0...C. Hlc milii probe cognilus esl , et L^ai »>i-J t^ ^^ Illn ) . o . Iiia csl toto et sinccro afTcclu. ">>^j-J Ji\omen quo ovis appel/alur. G-o > G> '»J>_j Pl. <:>j.i Vestis iiigrae ct qnndralae gcnns , fere minori forma , Arabibus iisilnluin; I^accrna , qualis essc paupcrum et rcligiosoriim .solcl ; Bos nigcr , iii qiio siiiit nlbac .o«.0),> iiigracquo maciilac, ltU^! bJ>j-j ^5 U.? Uiiuin factum fs >.l ) pcragiiiit , idcin faciunl , ^-^UoSI ^•^j^ Spccles quaedam lactis. c — 'bJ>j-j Grnvitos cibl in stomnclio, indigcslio, I\Icdiuin (ocu/i).

PAGE 128

106 3o Ojjj Frigirliis , Cui anTusa est aqua (j^nnis') , RefVijrpraiis, icJ f(UO retrijipratiir nli((uifl, O»^ v_jjj A pstis liiiiid vilIo":o , ^^T**-' '^ij^ ("'' '' alisolnle itositiim') Refrigerans nollyriujii. 3 . •>>> Aj^j PI. JjJ raiiLs cui superiiisa est aqua, et Sppcies specilli Tulnerarii Albucas. tle iJiirurg. p. 236F&rtassc ex Pers. O^ji vel a veredus : Tabellarius , cursor Sefect. ex hist. llalebi adn. 126 bis. , Ordiuatiis, dispositus ad celeriter perfereiida regis maudata : Qui iii allquem lociun inittitur, Legatus , Legali iumeutis iu itiuere dispositis rebeutes , . Spatium duaium parasangarum Cam. (sec. al. quatuor') , vel duodecim inilliaria Djeuh. , vel iutervallmn iuter duas slationes iu itinere Cam. , Auimal quod leoui praecursorem et ducem se praebet (, cjjLs^ , ^^^ Jr^ Etjiu dispositi ad tabellarioruin usum ; Aj-j-) ^j^o^Lo Cursorum praefectus. *'o_i Ffbris cum frigore. ooLj Limatiira , quod de re limata decidit. . .G --*> Oij^ oLaPj^ Gladii iuferentcs upcein. Pl. a Sins'. 0,'j vel is^U j|j>^ Frigens , frigiis pafiens. G>) (sJ>5jj Frigus. j_5>>-j Koraeu pl;mtae. 2 o> j_5,>_i Praestantius qiioddam dactjloriun genus. ^^d\ypi vid. ^d\yiy °-, BO'^ Vas, fjuod aquam refrigerat , riiiala. o ^lXjj Legatiis. T ita Tiiuuri. p. 185/. 5 cdil. Calc. jsjAjj Tabellarii (Couricre). j, c,« > -5 G,oC _ _ ^^\ Pl. >XLji /'e/H. a^j-i) Vrif^iilus (haudsisnif.comparat.), ^\^jii\ Tempus vespcrtinum et matutinmn, Grandiuosus, grandiue plueus, Albo nigroque , seu variegata cute splendens taurus , F. s Pardus. G , o Sk>_jl Morbus ex frigore et fiumidilate ortus , quo quis ad Veiierem iinpoteus fit , Refrigeratio inlerioris ventris. O..^ Pl. ^;'-^-* Liina. Fortasse et serra. Taraf. v. 29 '• -7o' ,LP. J>.>..< Cur^nrum sen tabellarlorum praefectus. ?0-<-« y^Ji>^ \ eni rul te (juum deferbuisset aestus. G. c, ) O _»-« /\ S Grandine ictus. i> .*^ \ ir elegantis faciei , et i. 7. ^5-»-«. Sw>^-«-« Res refrigerans c. J p. G > o ^^^-;-< Z'. 3 Frigefaclus , Cui alTusa est aqua panis , Verberatus grandiue. G -o l\Jtj>_>.-e Frigida cibaria. .Ivivij Nomen muneris in aula regia temporis Ibu ArabschaUi. Infcrius est (/uam munus .tjl.vi. (Est ex Pers. .\j s^ ) 3Iunus custodiae portae apud regem. Inde io,tj>J>j li qui custodiunt portam introitns ad regem. G-o ^,^ , ^^_j a Pers. »^j Captivum facere , captiTitas. 5 o ^j^^ "\ ir jmprobus . invlsus et superbus , alios prae se couteimieus , Deformis et ingratus aspectu. G— o, ,. i^^j^ Pig^5-j (a Pers. »^) Id quod ex panno coactili aut sagmate dorso iumenti insteruitur , ut mollius uiciunbaut imponendne clitellae. S o (_5^-t-^ Is qui conficit aut vendit c.>^o (a Go/io tamr/uam ex Djeuharii libro depromium affertur , sed in meo huius opcris codicc non Icgilur). , wj5^-J Medicameutiun quoddam. Forsk. descr. anim. p. 159. ^y_j 1.7. oi>^> G 0-0 , c.>Jj-j-« c. y_g^\ qC Is cuius facies contracta (* vel potius Absliuens a re. ^b _1 (vox pcregr.) Rugitus leonis. *?--oG--0cJvijJl Paratus fuit ad rem c. J r. -3 tS=*a^)

PAGE 129

^^ 107 •6~J 1) Incessit lumenti q5>^ more, gravi tardoque corpore et piger f iiit ; 2) Lassus iuit , ut respondere uon posset ; 3) Subiugavit , vicit. Q ^^j-i Fem. 'iLjt^Oji Pl. ^pt-i lumentum , idque gravius seu tardius iucedeus , equus talls , quo quis veliitur (etiam onerurius^ , iiou (_5»lXo Arabicus , sed vilior ; nam Arahici sunt praesianliores. Veredus seu burdo. Haec duo nomina cum Arahico consonant ; idcmijue lioc nolat vox Persica q 33 -^ a f/ua fortasse Aruhica illa vox manavit . Q^Jjj Id. q3-»-/o lumenti (^i*^-? appellati possessor. j _i H. a. \ jjj-i Exivit in campum amplum (jl;-^ ) > prodiit , rrodiit ui conspectum c. J p. , et (jle dactylo turgido) manitestus fuit , postquam latuit. b) jj-a Prodiit in conspectum, manifestus fuit, postquam latuit. c) ;-J 1) Praecessit equus velocitale ; 2) Superavit aequales virtute. 11 n, a. JJj^J' Fecit ut prodiret , provocavit, produxit in couspectum, manifestavit , Superavit aequales meritis vel strenuitate, eminuit, Praecessit, velocitate vicit c. -J^ , liberavit velocitate equus etiuiteni c.a.p. III n. a. jl^ , «Jjl-»-* Prodiit adversus alium, certavit , pugiiavil c. a. p. , Strenuus fuit, Ijj> "^Li Ad bellum prodiit. IV i''ecit ut prodlret, cduxil ri/ii c. a. r. , evulgavit, iu lucem emisit lihrum c. a. /., Iter voluit facere, Cepit auriun puriiui {ah jJji). V Exivit foras el spec. ad exonerandum veutrem , Excrevit alvi faeces. VI Prodiil alter contra alterum, certarunt inter se , Separavit se unusquisque a turba sua ad socium suuin. X Pecit ut j.rodiret , eduxit rein c. a. r. Co, jjj Spectabilis et iiiteiligens , coiitinens, tempenuis sibi «ib LUicito , Iioiiestus vir. jj-i cuiii j»iji^ Regio quaedaiii ^„^^_>) in oppido Hag dado. jjU F. i Prodieiis, proinineiis, exterior. Jiide 1'ronoineii, qiiod iii 1'raelerito elEuliiro ad pi-r.soiiam iiiilic.iiidain verbo addiliir , j^Li nppeilalur ut O /« vi^JUi et -U /// .JAXs. o J)j-J (ainpus uiiipliis cl pateii.i {el sci . i/iio.uluin) arboii bii.H cureiis. J L.} Excrementiun , proprie alvi , steicus homuus (i.o.c esi lionestior qnam _LijLc). k3}j^. Contineus , constaiis , intelligens vii G-o , »Jj-^ Spectabills, quae ad viros prodit et uiuu iis puditiversatur mulier-.^ lugmn montis. w o i^y! Purissimiun aurum {tlerivalum ah yjjt ijuod tido'). jj-^ Locus ad quem proditur foras pcc. iatriua. G , o 5 jj-i-^ Editus in lucem et evulgatus {liher). G , ) j^l~>^ Strenuus , in pugua audax , Is qui , ut desideiio satisfaciat, in inatrimuuium ducil feminain , cuius viiiiiuitas laesa , quum virgiueui duceip ikhi possit. Gs , . jjr^ Excellens. G > o, t ) jij^ I. q. -.j.^. AJj-J luterstitium duariun rerum , quod ea» ab mvicem separat, Tempus mter hanc et futuram vitam, a momeuto mortis usque ad resurrectionem : ita ut qid moritiir , iii hoc tempus iugrediatur. Jllud aulcm A. \~ /juod in Cor. occurrit , notarc sc|nilclirum docct Mw Conj. Picock. ^ot. Misc. /a 248 — 250 c :— J Alacritas et lubentia iuvenum ; luvenis boni habiliis, plciiacquc aelalis e1 formae , £. ij^ j^ Tinctur.i vividissinia, nova, ^^j;,id. G Jo > y ^
PAGE 130

L-^108 /jw_i F.a. Durus et gravis fuit debitori suo. II Mollein lacileinfjue reddidit Qterraiii') c. a. Go ^w-J Solertia ducis viae. ^^j^ Gossipluui , aut Quod coUigltur ex tli)rso r^PP^ (xS^j^^ ) <' ''""^ o;>i/ J Medicos Morpliea , sed altius serpeus , et cui lauei iiiiiascuutur piii : species leuces , iSoiertia ducb viae. G c > *->"j-^-'j^ '^ji^^ t5^ L?;-'' ^ f^ '-*^j-? (^' Quisnara liouiiiumi sit , uescio. .U [««»— «w« Pleuritide laborans. G c, (^wjj Bacca uvae _Ljj appellatae , shnllis dactj^lo maturo et receuti vel maioris , Semen trifolli Alexandriui saiivi. Forsk. Flora Acgypl. Aruh. p. lxxi. ...L-vw-J Sigumn rjuod iuinltii • camelo. 5 _ ^ /^— J Notae exiguae iu crinlbus ecjui , colore a caeterls difierentes , maculae diversi coloris iu corpore appareutes. G , c ) G , , iC_i~-j /'. q. kJ^j^, Album stigma in ungue. (jiiJ^ Jlodo , (jul (J^j-j .'ippcllalur, varlcgatus tv/wi/5. , o , ^'wii-j (co/i/. tLwj) Iloinliuim tuiba , homlufs. > , oC ,0, ij~j-?' Fem. ^^j^ Albis aliisque puuctis variegatus cyt///s, Abundans Iierbis (^/ocus, terra , annus) , Dlverso hcrbarum genere variegatus (/octfs). i-o GO*^' (^den. a (ji-j) ruucfis (luaculisve) coloris a rclicjuo crine distinttl notatus fult (er/uus). jJw.Lwj IVrscus (uomiu sitleris). Ideler p. 86«5 »jiUv«J iNomcu pIscLs marlnl. ,^,ii .^ Dciilibiis moinordll el dlssccuit inrncni i. u. r. «,^j Vir loDgus , crassus , lusipiens , fatuus , properuv, saevus, malae iudolis , maliguus. ^ld. / ow^-J 1) Concidit carnem c. a. r. • 2) Percusslt (scuticd) c. d. a. III Lactatus fult , Floruil arbor, Expaudit se /los. (iX^_j Divisit, separavit ab invicem (mactati cameli partes) c. a. r. f^jCi>—i n. a. [«Lij , ii4-wj_i Dolorem concepil et tristitiaui palam feclt vel corrugavit vultum et obtutum defxit vcl contiuenter intuitus fuit. G > o > l»-w_i Operimentum wdtus. G -> *— ii(— J Acute intuens. G , c l»Liy^ Visus acumen , visus acutus. j.'->, .w -j Id. G > Cj [»_wiij-i (videiur nonnuUis vox peregr.) Praecocissimum palmae genus /'// oppido Bazra. G )c ) wwlj-i Visu acuto iutuens. ,..Li.-i Pauls qui ofTertur iu Eucharistia. ...LwjJLi;.} ei iMl-~j.jLi;.j Adianlhum. \2 j F. a. (u^ji Djculi. codc.i) Lepra correptus fuit et labo' ravlt. II Feclt leproso scu maculoso slmllcui ; //. a. (jaj-o Aute aratiouem (pluvia tcrram) riguvit ; llasit capul. IV Lepra airecit seu afflixlt (eum Deus) c. a. p. ; Leprosum protulit (Jnfantem). V Totmn depastus fult (agrum) , ulhil pabuli vel pastus relinquens /. a. I. G o , L,o-J Anlmalculum , quod m camelo est. (jo-j Lcpra (uIIju); Alblores maculae, quac in iiiinento apparcnt cx allcrlus morsu. (joLj Daemonum sedes et niauslones ; traclus areuosi hero ) bis [carcntes (est a sing. *'0_j).' ^«-iJ-i Pl. *La-j Leprosus , planta similis c) pero, Tremor.

PAGE 131

L>^-^ 109 (jo^j i Pl. o^j-i Leprosus , LPjJ^^i Lima seu maculosas eius cliscus. Fem. ^^j-i Cuius herbae detousae smit (terra) , Splendens albicante cute serpens. (jo-jT Jum Genus maius p^j*, , quae Beitharidi 2uvqu, lacerta Dioscor. lih. II. 69. Illud ita dictum volunt, guod in eo venenum est , quodque sal amarum reddit ac corrumpit , ut lepram gignat. In Declinatione prius m\j*> mutatur ut Diptoton , posteriore LPrr^ haud muiato : ila Dual. est u^^i L3-J i ; vel iCo _*-i \ seu > -SoS i, , {joX:i ^ I sine j»L« (Jiaec omissio potius poelis propria esse videtur). 3 0} *_jaa_j Coriaceum ampullae involucrmn et simile quiJ. ' ' ' G c , iJb-J F. 0. 1) n. a. ijc-i Pauca fuit (aqud), pauca emanav-it (e% fonte') ; 2J F. i. o. n. a. (Jo-a Parum dedit ex opihus c. o p. et ^^ r. ; S) n. a. tP^j^ Produxit plantaruin geriniua, quorum species diguosci uondum potest. 11 n. a. \J^.r^ et IV Produxit prima germina multa, sed tam tenera , ut species distingui non posset , terra. V xVccepit uuam post alteram aut paulatim ah aliquo , ut conttiitus esset c. a. p. , Extremis labiis sorbenJo bibit uquam c. a. r. , Parvo contentus fuit , tenui victu contentus luit , Paulatim accepit rem c. a. r. VIII Pauca emanavit (aqua). Gc. 0, G>> G,t;S (ja.-j Pl. u^ijJ , J=*j-i et t>5ij-J i Paucus , parum aquae. [JOj^ Primum et exignnm plantae germen , ita adliuc obscurum , ut spccies disccrni nou possit. > [JoSj^ Paucus. G s, 0»ij-J Qui omnes opes suas donis dalis perdidit. U^jH-* Primum germen plantae, quod e terra prodil. JOr*r^ Oui omnes suas opcs donls datls perdidlf. O > o , {Jo^^~^ Pauper ob multa cjuac didil dona. G > o ) t; > (•J^r^ (Caw. ^yo^ quod mihi rcclum videtur , in Djeuharii codice, quem adhihui, haec vox non reperitur) Coriaceum inTolucrum ampullae vitreae et simllium. uaJ.J Ilyocinlhus scrotin. ? apud Forsk. Flora /tfgrpt. /Irah. p. Lxv. ^xp.i Citrullus verus distinguitur a i^*j3J Forsk. Flor. Aeg. Arah. p. lxxv. -•^o^ G,,o, / ),vu3.J «• cL. ^^.«^«J Camelos et asuios aliis conduxit, stipendio pro opera accepto. (Gol. e Camuso ; sed in edit. Calcutt. Cam. non legitur.) G o , > . U^i^j-A-yo Locator camelorum et asuiorum /. q. ^JiJj^ (« Firuzahadio duhitatur ulrum ex his rectum sit). t wlio-i Nummus quidam (yidelur Reiikio). G o , > ijiJ3j-A./o Pararius , proxenela . ,. ., o ..ViO;-J 1) Apposuit ad cisternam suam lapidem oblongnm per quem elHueret aqua ; 2) (a J^jj) Largitione conciliare sibi studuit iudicem deditque ei donum J-^fi (quod vide) c. a. p. II Munus quo gratia iudicis concilinnda est accepit (iudex). G > o > J^i^.j Pileus, tlara, mltra. ^hj^ Pl. ^~t^^ri Lapis longus aut ferrmn longum , largum et durum , quo scalpitur et asperatur lapis inolaris ; Instrumentum ferremn acuminatum , gruis rostrmn refereus , quo petrae fiuduntur (i3^*^) , Munus quod datnr iudici , quod iussum ex ofTlcio datur , non sponte (//7/0.7 Bj-w^ appellatur , ^elect. ex hist. Ilalehi p. 84 sq.). G s > o > iU_-j_: (pro voce Syriaca hahetur) Umbraculnm angnstnm. -JSj-J 1) Balbutivit; 2) Ad iram incltavit c. «.//. ; S)Iratus fuit , et contraxit cum austerllate vultnm ; 4) IVigra el obscura evnsit («or). II Iram conceplt propter verbum , eaque iutimiuit. G,o, (Uaj-j Blaesus. > o > (»IJj.o Acalypha frnlicosa. Forsk. Flora p. cxxi. G ,0 (•l— 'j-i Labeo , crassa liabtns labia , labium crassnm. G, , > r^V^ w. *-«-i3j-i Liflatio ex ira, Lndi el oblectarionis qnacdamspecies. i^h-i Id. jy.l3.j /. 1/. d^^ri (-1' i'ecta esl litlerac -j scriptio). )» C —J 1) AdsccnJil montcm c. a. r. ; 2) «• "• p 5 ri ExcelInil scicnlia aliisque rcbtis , prapcellnil casociis, perlcctus l'nil oinuibus virlnli!)iis cl pnlclirilnJinc ; S) ^ icll

PAGE 132

o~ 110 aliiiiKMU (. a. II. Ij) p^ el <) c^ n. ii. **'j-i Excelluit scleiilla , fhriiiidia alUsqiie rebus. V Graluito dono donavlt c. v-j r. «r**^ ^ljts Sponte sua fecit hoc. s . Cjb Fem. 'i rracstaus aliis virlutc ft arlc, puIchriUidiiic, Tulchra 'V.s. %Ji_f3 3Iaiisueta , ohserjuciis vocaiiti cdmcln. ^CjIj Excflleiitla , praestaiitia. " JCcljJ Excelleulia, JbLjA^^iit i^5r? Quod iiiiliuin sennoiiis conveiiiens et aptinn est scopo, id vero iii librorum praefatiouibus saeplus invenitur (/« arte rhetorica). »J«J>» FulchrltudLue et ingenio pollens Qjemind). > .o s 9fi^ Maior , crassior. /V. \j^ Todex j vvi.&)^ Lacle abuiidaiis (^cariiel(i), praeslaus corporis foriua. yj».^^ 1(1. .^ Palieiis 111 advcrsa t(»rtima. t 0. ^ j .^ ^ (J|<3£.~AJ Coinmovlt se sub aIi(|uo komo . Coininovll so scr-^ /jens. ^).^} J, \S«J Foelus h\ aeiiae aiit toetiis animalis j-*, appellatt e^ aiilmule (j:^t ^}i appellato. ^ _j Cemmas lloruin emislt (^ai/ior). 11 fd. e^ Coll. Pl. (*^'r? Calyx lloris et llos vel llos arborls uouduin apertiis. r^ IJ. |mX_j Id. x-«^.j Id. m*£.\f^ Alti nionles. C a-l .Saii^ti e.\ orc iiiauaii.s o • O^ ^ (niinm Inifiiens Ovc^) P/. o^^ctjJ «'. '/. 0«x.3. CiJ^-J /V. «i^^oi!^^' Tulex. , . o. aX£ ^ Color cluereus subalbus. i > o > ,cJk£ ,-*-j! Tidicaria, psylHuin. xok£.A.t !Xomen scctae eorum , qui dicunl : vcrbum Dei (juando legitur , aniina est , quando scribitiu, corpus. i£»j Fcni.'^ A itulus, vel ubi iain inatrem seqiiitur ; pullus bovis silvaticjie. G >o > 3-&-J Id. , (!/ Qui inalae esl indolis (vcl poliiis in liac significatione Afi). * O 0,0, jii j /'. (/. j^j~. G > o > j^f^ /•'. 3 Id. G 1 L(,yjC j QmI omnes res patieiiler lerl , -iu augusliam ii redactus. (j«^ci ^i Cameli iiobilcs. ( wys£ .J Culex , culkum cerla speiies ,_^i^x.,-;! Convaluit (a tiiordo) , ila ut surgere el iic vaicrci > • Pers. (ienus oleris silvestris. conf. JUi. A,C ^ (dcnoin. a J^c^) Tncolult regionem J*^^ nppcl luliini. J.ac:j /V. J^Ait^ \ Ici . regioues propinquae al. a((iia ..u recioncs inter arva et desertum. .x5-J (yox peregr.) Purpura. O j K o. 1) n. a. '• ^ , », j,J , / ii^ Fulsit, inKini /r.v, Apparuit stella , Splendiiit, ftiJsit ocnliis :, 2) i. oo )> G , o oV . j , (M^rr Kani. , icc. a//o.^ «. a. ,» ri , Cf^-J^ ^"'" guraN-it, fulmlnavit (coc/uni, nubes') , Splenduit /i//vien , melaphoricc de viro , »:/ fcre iunctim . Sjj tX*. roiiiiil ct tiUininavif , inetimi et terrorem incussit, miiiitatiis fuit (yir); S) n.a. (Jjj-i, O^rii '^\'^^ ^\\e-j \< mistavit et compsit se mulier 5 4) Caudae sublatae indi cio monstravit se graTidain , ne admissarius accederet, ciim lainen gravida non esset cameln ; 6)0— Jii ^Ui .• j AlVudit aquae paruin olei c. a. r. , ui inltuerit quasi,

PAGE 133

J^ lU .-^Ij uLnia *J X _J raiico butyro vel alla pliigiiecliiie leinperavit illi cibuin ; 6) n, a. /^^ , /*) »iri niiet b) ^^ n. a , » ^J Obstupuit, ut uon repeUeret aut attonitus tuit , ut non viJeret ; 7) Ventris dolore correplum fuit (j)ecus) ex pastu /•jij^ ie. aspiiodeli ; 8), Calore aifectus fuit (uter) , ut lac efflueret , et ipse rumperetur. n n. a. (^'*-' Aperuit oculos, acleinque iutendit c. a., Apertis oculis adspexit C. J /•*. , Exoruavlt se (jnulief), ornavit (doinutn), et elegautem fecit , perseveravit in rebelUone c. ^ , JNimis diiHcilis iult alicui res c.^p., Longe abilt in itlnere. IV Ofiendlt fulmfu aliquis vel affectus lult fulmiue. Fnlmpu emisit coeluin , fulgorom excitavlt gladio , enmve fulgfutcm moustravit, Exoiuavit se mulier , Ostendit vulluin (Jeniina) c. qC, Reliquit rem c. ^ r. , Excltavit (feram) , ]\IIi)Itatus ftilt t'i> , vi;^"-J tUi 5^'ii Paulum olei aquae iufudernnt (conf. Coni. prima) , ^^^s^Ualt . jS SacriQcavit ovcra albam uigris striis vei juaculls distluctam, .Vy-i Pl. (3-5/"^ Fiilgur, splcndor, fulnien , nubes fulgnrans , cuf quod angelus verberat luibes, ul eas propellat, C'-' (jua rle causa IgjiPin fmlttnnt. Ila dirunt --aJJ> s.^«ii?J 5 /if.i el i_Ai^J5 itr^^ jNubes fnlgiirans pliiviae expers. . 'i,f-^ Coll. Laccrtae Libycae. Cr Pi. d\^^ o ,1^^.? 1) Aries , ngiuis; 2) Ti stupnr. jX-j Calore alTectiis (uler) , ut lac effliieret , et ipse rnmperetur. g . jV jLj FuJguraus (nuhes el fulinen) , fulgeus (g/adius). > , > oS 'i\-*^^ Animal scn iiimcuinin Iii Cornno nicinoratnm : fiiio Muliaminedes ex templo Hlerosolyuiitano in coeluinevcclus lingitur, f|nodfjue mediae fuisse molis ac formae iuter asuuiin et miihiin Interpretes addunt : et eo uomlne ob nlbediiicm cl spjcndorem usiim fiiissc dictiim. Noclcin illani qua hoc facliun creduut , — '/*i' '^ appellaut. o ,t , X-Sj-.j Tcrror , sliipor. o > , j n , *^^ P^^j-i , (•'^ 'J crra diira coinini^los liabcus liipides , arciinm c| iuUim, Locus in fpio siiiit lapidcs albi cl liigri. Plura, ijuam Cfnluin noiniiia locoruni suuL r.i, nomine Xa.j , 3)i/^^^ ^)i,3f^iJt Forsk. (Flora Aegrpt. Arab. p. lxv) scrihit , haec planta eadem est ac proseijuens nempe Asphodelus bstulosus, et quoque Borax ibid. p. l45. (In historiu medicinue Sprengelii T. II. ^.331 Borax ^Ki^ appellatur). » ^,j Coll. noin. unit. c. » JVomen plantae asphodelo siiuiJJimae, attamcn ab ea diversae. A Meidanio ita descrihitur : Est arboris gcuus quae siue pliivia virescit, ut inde ori,, o ^ o > , oS ginem duxcrit Prov. * — s^pj q/o j-5C*i5. In Camn.^o eodcm paene modo describitur : ^i^ls. \3l !<&***:? is -.^wU CJ ^'liii^^ iL«.M»~it. Qiii hciiir foceni p/antum significare contenderunt, ii eandcin ciiin u/lera paeiie consoiia wt, ^/ortasse confuderunt. ,»iri Qnae cauda sublata ueque admissarium adiniircna sf gravldam esse iiidlcat, quum non slt camc/a. i'jr.'} Tu\chvti (^femina) , Fulgnr, fiiigor.' vi^-i riaula (f/uae ct noinen iJ*-^ hahet), Aspliodeliu ^ji-j Fem. ah ,»j-^' Ociiliis (sed Jcre apud /ioetas^ , Pl ot^Li_5 Terra aspera luto , arcna et lapidibiis infer << nilxtis coustans. • t^ Fidgcns , coruscans g/adius , arcus . *-Si^ rulclir« ( feiniiia). G .o> ...'Jj^ Splcndcus corpore, Co//. et iiom. unit. a Locuslae coloralac. G,G , ) .. Ki^Lj P/. oLajli , .V, ,Lt Fiiluurans «///'<;.'!, fulgcns fn.vM , (di pocii/o vini) , et /loet. omnia arina Ilutnas. p. .S06 io.Ljl J*riiiKi liix rcvelalloiiis eluscpie initluin. o , , > . , KJi-JJ P/. {jy^ri Fiilgur , Lac ciil paucum adipis Infiin (llliir. > o , > iCJi-»_j Nomencaprae, quo ad miUgeiidiiin vocatiir. >,oft .o, >,o »rjt Fem. 'l^rJ '. f/. (t^' Fiiuis blcnlor, variegnlnalbo ct iiigro (sec. a/. etiam riihro) , iit ((iii cx pills buvillis aiit cqiiinis plccliliir, Onini.s rc.s albo et nigro cnlori! pracdila, ct vclul micaiis , Hlons diiobiis coloribiiv > ,B pracditiis, /V. ;V;^I Tcrrii nspcra , liiiMdiiin, Jiili 't iircnac iniscclla (Miiislnns , iMcdicaincnliiin Prr.siciim prncsl.iiis ini'iniiria<' , \\\\ (|naiil,iin.

PAGE 134

112 »**-**.! Demin. v ^a-s i Pers. »jr**"i Serlcuin crassius aul O' • ^ (->•• Sericuin auro coufechun , aul rauuus sericus grossioris tpxtiirae siuiilis ei (jui — Uj>3 appellafur , aut Oijlouguui seguientiun , Loruui rubrum , (juasi coustaus ex segmeutls cliordarum (jj^"ii «-iji Lili^ *',r*^ i>>Xi). P/. l'ult Pai .•-.*-« /-/. / a_j,w^ jiilgur aurorae , i. f/. /•^r? liirs ciui, cui alTusa piuguedo. V ,_*-« P/. "(K jL»-^ (Cain. /i^L^) Caudae sublatae iudiclo gravldam se monstraus , quum non sit camela. S^\ji ^ Deforniitas {'aciei. y • . visi -J "• "• '"^-^-J Variis coloribus piuxit, colore varium vel Tersicolorem effecit , exoruavit , i5 J^u^-r «bbCii Confusum reddidit sermonem , J^^il ^5 U*^ H Ci, , o , , bmn aggressus est , vel uilscuit eum. II (^^cij _*Ji Oniatus est (alicui) diversis coloribus c. J /;. 9 o ^ l "] ijiijj^ Species avis viridis coloris , quae .yi^J^ dicta Lucolis Hidjasae. ^^ijSjj Nomen propriuui cauiculae , el inde prov. L^! ^^ ^jijl j vi>w.>, au/nomen propriuui nxoris Locmani Adlfae, unde proverbium (ji^' ,i iS^^^ ^^' ti^ ori^'inem duxil. G , ,0, A-i^^ Dissipatio , Confusio sermonis , Conversio ad clbum (ij>i^"ii i^ li'^')» Diversitas in colore puuctis uln-is albisciue uotati. isq u-^ ^ Pl. sl,j Calceus trlfu.« ^S — j H. «. iiiaj _j 1) Retro.^-picieus se couvertll 5 2) l'as>ibus propiiiquls iucessit ; 3) Dispersit res (lam de multis quain de /jaucis in usu csl^ c. a. r. ; 4) Sermourui , , o , slue ordiiie et ucxu profullt c. a. r. II J_ijp.»..j Dtcldit lu occiput, Divcrso pabuio nutriti smit cameli. aLaJs^ Tassus propiuquus. C'ibu.s iu qucui uurltuin olel clTusum ct dlspersiuii esf. b^li 4b9_^ Ilica operuit facicm alicuius c. a. p. , iJ-iJ ^^ La. t jj Fiiste alii/uem percussit iutcr aures c. a. p. et v inslr. , NJO|.r~ «i ,j Verbis turpibus exceptus est , turpiiis d(.' co diclniii fiiil, II Rlca operfus fiiil. ^, ^^ (nomen indeclinab.') Kouien coeli sppfiml vel (juartl vel priinl. G,o> . -, jij-J Pl. ^ j-i Rica , operluieutum faclci nudlcbre; /;< , . tale ut solis oculis pateat prospectus (etiani iumentis trihuitui-). Luiuae velum templi Meccae. G>o > c ^ pJ Id. , Siguum iuustuin luinbo caineli cuius ilgura v est. Sinc artic. IVoineu caprae , quo ad mulgeuduiu vocatiir. tj^r^ t^ et C(f/uod raro adliibelur pro p^jj) Fames vehemeus. G >o ) G,o > G , -0 , > 1n-«-5 ;->.-/« Ovls albo capite pracdita, x.*i,-«-« 3Iacula alba iu froute equi, quae totain faciem praeter oculos occupat. 5 .jo G } o ) . V_J^-J f^ •_fc5-0 (yox peregr.) Lvll. rruniun, tfris; at inaluin Armcniacuin, Asiaticis: sc. graec. nnoxoxxioi'. praccox ; undc et Ilisp. alvarcoi/ues. ^VJS —J 1) 3Ienfifus fult ; 2) Fuliniuavlt absque pliuia. iJLi^. Kii^ ^ \>\X£>\ i. e. ^ "i J. ii^. J^Ai ^ (Vox peregr.) Ballsfa , Quo iaculautur globuliiui r/i/o i//iid fx/i/ictilur j idcm est ac •»A*j. ^jS-J F. 0. 1) n. a. i^'ri , ui!-*Ji (jcnua llccfens In tcrraiii procubult (came/us') (jiro quo ,i.LiiL*«( saepius adliibctu,), mcta/ili. Sfefit , firiua fuit constititque (rcs)\ 2) n. a. > 3 <6*^ Stuiluit; 3) Coutluuo pluit (coc/um). II n. «. lii^^' Geuua flectcus iii terrain procubiiit , A(l'\yit ad procumbcndum, Beiiedicfionem precatus fuil. IJl Cou; tiiiuo iiihaesit, instilit rci c. J^ , Benedlxit (Deus homlni) , prosperavit (eum) c, a. p. ve/ c. 1 ^'<^^ t • o ''*"' <;. ;i,£ p. ; BciudLxit ac bcne prccatus fuit liomo homini c. J>£ ; i..V*ji^ i3'^ yX*^ J^ uijLi rcrpetuum fac (oDeus I) hoiiorciu ct gloriam , qua 3Iohaininedein elusijue gcntciii orua.sfi I Passiv. r^^ '•^Jj^ Beuediclii.s fulf. Aralns (i!^-
PAGE 135

(^J 113 quo tamen saepius aW dicUnr. Y Beuedlctiouem captavit ; Felixfiiit: />ec. beuedictioueDei, laetacjuerel copia c. V'*-) Sibi beneJixit , Institit in re. VI Beuedictionem petiit, Benedictusfuit, vulgari sigmficalione utraque: etderehus crealis ; Beue et feliciter se habuit , Omen bonum acce-pit ex alirjua re c. ^ r, ^ etiam velut Impersonale c. >— ', Purus et sauctus declaratus fuit Deus. VIU Demissum kuuil defixit pectus siiiun (camelus') ut veliereutur iu eo •, o , vid. u^ -i setj. ; Humi stratum pectori suo subiecit c. «. ; IncLLuavit super instrumeuto cjiio politur (^/jolitor^ , Multuui acjuae efTudit (nubes') , Coutiuuo pluit (coeluni), Deminuit (eius honoreni') c. 3 r. et (^ r. , Properavit diUgeuter pec. in cursu c. ^j r. , In aliquid toto auimo et impetu ruit. X Benedictus fult. C o , C > > «3 -j Coll. Pl, ^^ri Camelorum agmeu pec. procumbeutium vespertino tempore apud Arabum campestrium teutoria, etsi plura millia sint , aut Camelorum agmen procumbeutiiun aut maguiun camelorum agmen ; Cutls pectorls, Cjuae terram iu procumbeudo tanglt , ium pectus , et videtur si^nificare pectus homluis vel luterlor pars pectorls. Origo significationis hutus in camelts tjuaerenda est, quia lii tn peclus procumhunt. ^ ri Receptaculum acjuac maius , pisciua. «o -J Nomen mensls duodecimi idiomalc antiquiore. Goltus ad yllfrag. p. 4. ^ri Geuua flectens super re , Tlmldus , segnis , lucubus. , ,, *oJj F. o Camelus procumbeus , Pl. ^J>_^ ct videtur Geuua. *^^j-i •"'j"? Formula qua alti ad jorttludtnem et constan> ot tiam in pugna excitanlur , et signtficat !^-J ^. «il^ i. q 6 i^ r>*"'^ Pi"^j-J Nomeu piscium generis cui stuU r^^AX. .0. iJyJ Quodmulgetur ovis lempore malutiuo , Incremeuluui, augmentum. TiS ^ est Slalus, cjuum hu; camelac largiter elTluit , dinu illa gfuiia fleclit, tii vero eaiu luiilgcs, ijiiiiin surrexil. 1)1cilur ioLot blXj? iCi'^ CT'**^' ^Pciilus, et esse polesl Plur. vocis >^yJ, aw/ celeroruin aiiiuiidium pcctus , duni in hnnilnc ^^ adhihetur, aut «xterior pars pccloris, duiii wijj intrriorent st{{nijiral. Sprcies gcniia (lcclciuli, P/. ol^j Tom. r. Duul. Q^jl^j^ Ovis cjuae muJgetur, Quod mulgetur tempore matutlno ; \ estls lemanensis strlata ; Pl. \6 ^ Crater fontis , piscina aut simile aquae conceptacidum. G , o > G * > G.'OE G ..o> 'i^j-i Pl«J jJ , <«!j-J 5 , qIJ^j-) AvIs aquatlca parva et alba ; anas alba , vel colorlbus varlegata , et ^^ aJU^5 , , y i , , . L^yLi-^<3^j^ 0->*^Cr*' '^'^j^'» ^' Turba nobilium. Id quod accipit ob molituram molltor ; Turba homluum, quae de piaculo caedis ijiterrogat (Jiutus vocis prima syllaha trthus effertur vocalihus); Rauae. i!i^^ Incrementum, accessio , abimdautia , fellcitas. Q '^^ri Mulier quae adultum fJiiun habens luiblt. G >, . biS5j.s Celeritas cursus , Cibus dulcis (^0^*3» appellatus. G , , aui Omnisaibor, culus truucus haud longus est, aut Planta in regioneNedjd crescens , aut Flauta valde subtUIs , aut est Coll. cutus nom. untt. c. a, aut Plur. cuius Stng. est uj j, G ,,c. JC5^*J EcIiLnus. iCxjjj Dactj lus receus , qui cum cremore lactis editur. *Lii-j Constanlia et umnoti auiml conteulio iu piigiui , ijiia (jiils loco cedere uesclt. (FiJe Lit-J.) Camelus quae geuiia fiectit , ut iuvchautur lu ea. ^\s:^ id. 0,5, G ,,0 , S ,;8 ,.c, ,^ ,, ^^b__j , qLvj^ , j^gjlJ^,|^^L\jj>^ iV. w>otj-j Genus vostimcnll iiigri. Ilispan. Baranganc. **J|»J Rloiis igiicm ciidciis , ^ iiji auiis ; Sjipoies iiasigii. uJjjt Slrcniiior.

PAGE 136

^ '^ 114 ^J^ k£> _»-/• Locus ubl procumbit cainelus. Dicilur »! ^j>*^ ^.4J^ ^r^ KU possidet. ^ ,ji^ Epilheton leouis. A-S\*-« Nomen ignis. G,. , > »i5j-kJs-* Fretus re e/^we inslstens c. ^^ r. 5 Sacer et frequentatus (/ofJ/5). -0 jLS _i /'<;/-5. j'^rJ Circinus .f^iLw.^_J et 2>^\yJ^j^ (J'ox Pfrs.) Cuiguliun equi elusfjuc armatura. / uvkj pJ Navls parva. ^^^ ^ G.,t,^ —i 1) Secuit, amputavit; 2) n. a. '^ j^ Constitlt in nuatuor pedibus ; 3) Conclilit In genua , humi procubuit (cameius'), vid. i^jJ ; 4) Humi stravit c. a. II Huuii stratus fuit , cecidit iu uates , aut supiuus. r^ Vlr brcvi statura , Pullus cameliuus , culus coLLmn aJ terram non pertingit. G »0 > G 5 c_yJ' _j P>> Fames vehemens. I?"G-Ec J 1 _j n. a. xJ \-i Dlslcndit amblentes colli plumas (jnvis ad pusnani) c. J; 2) melaph. Assililt (^vir') seque opposult {propulsando malo') c. J. II J i_;-«-J Id. IV jl^i Id. Gc , > ^J^j^ Plumae teuuiores orbiculatlm coeiintes in collo avis I , j ( uti gallo suul ) , vel praecipue luba tardae jCjLs» , (^eiusmodi crines in leone dicuntur <>;«£); i}ojjO_^l Gallus galllnaceus , fpiod etiam Jj'j-9 pcr se signiftcat ; scd (JoJi\ J>jijO Herbae et germina terrae. -r , > G * , > S c , > (iot-) Gallus galUuaceus. s G r o , > j.i:JJ JwJj-fc^ Paratus ad uiaUun. luncm c. a. r. l> j-J n. a. j» j-j Contorslt , firmum reddidit fi . , G, , b) |«jj F. a. n. a. *jJ 1) Pertaesus fult, cum taedio fastidivit alii/uid., molcstlara et moerorem animi concepit ex ali(]ua re r . uj r. ; 2) »*^?^. |» jJ Quum aliquij iutendit excusatiouem , illa vero ei uou adest. II Torquendo convertit, uti fusum , quo moto duci posset filum. IV Duas partcs contorsit et ila finnum reddidit funeni c. a. r. , inde Firmavlt , stabilivit (negotium") c. a. r, , Taedio ac moiestia anlmi aHecit c. a.p., Deriv. a ^~i Lvas magnitudine capitis formicae protidit vel habuit vitis. V Satietate , fastidio taedlove correptus fuit c. v_ I. VII Firmiter tortus , et beue firmatus fuit. o > l»j-i Fanls. G, , G , cS (•j-j Pl. [«Ij-^ ' Taedium, molestla, Quiallorum, pecmila certantium, cousors esse recusat, Is qui ludo aleatorlo .,,fl interesse non vult prae nvaritia , Avarus , PrOi>. LojJ ! • > , Lj» Js dicitur cum allquis non sit consors ludi , blnos tamen quavls vlce dactylos carpit : in eum fertur , oS ^ f K-«-i \ Fructus arboris ^U^ spinosae et pumilae ex geG nere earum quae »L*:ac dicuutur (JL-JI x*j^ Peculiaris quaedam eorum specles odore grata) , Uvariun baccae, quum slut instar capitis formicae parvae, Cacumina montlum , Stibium fluidum. G, l»^j.j Pars materiae quae torquetur iu fuuem. G , > SoC *(-j Pl. 'ii^ji\ Riciuus, ( Capitulum raammarum , papllla GoL). G,o> o> S-> GiC.^«_j Pl. j-j , |.jj , |»|jj Olla , cacabus at lapideus , Pl. G,G|.jj , ^\ji Baccae arboris ^\j\ appellatae. G , *j^ Ex duabus aut pluribus partibus in muim contortus, Funls contortus bicolor (luber et nlbus), Funiculus talis (linea geuimis oruataCflw.), quo medUuu corporis vel bracliimn fcmluae clrcumclnguut , e//am Auiulctum, quod iufantibus appcuditur contra oculi mali^nloris noxam , Omne id in quo sunt colores duo , Lacrpna stlbio mixta, Turba mlscella populi vcl cxercitus , Armcntmn ovium et cnprarum , Suspcctus , Aurora , Pars iecinoris et pars. tubcrls camclini , utriusque per longum secti, iu unum colllgatae fdo ut in his Lf^'-? ^ LJ _«-i?. ^^,UjjJ1 lecur ct camdi tuber ; (Cibus sine carue Gol. ex Mar.). G, iUJj^ Terebrn ; Iccur ct tubcr.

PAGE 137

»-i \ Opplduin aut Plaiita, j» j-j^ Pl. (• j>-*-* Fusus , quo gyrato torqueutur fila. (• j-*-« Contortus , ut cum ex duobus filis tmus fit fuuis eamque ob cansam firmus , ^y^ ^Las Fatum liaud mutandum , iuevitabile , Vestis ex eiusmodi filis contexta ; ex eiusmodi utroque stamine et subteguiiue; et ahsolute positum Species quaedam vestium. 3 c > Pj-»-^ Qui lapideas oUas couficlt lapidesve ad kuuc usum e monte excidit , Tardus , piger , Corruptus , vitiosus. In traditione Is qui colllgit baccas arborum ex genere BU'ne. B ..> -j-jJii^ Difficilis, morosus vir. 115 Z3 «>-i ->-« Blulier carnosa. 1 wvui — J Pi. u*^|j^ Pileus oblougus, apex quo initio Islamismi monaclii utebantur , operimentum faciei et capltis ; vel oimiis vestls eiusmodi capltio Instructa slve sit vestis -> = > , o 'ij^^j^ appellata , sive xo» , sive sit n « <. (j^j-^ Prlnceps {prince). Vit. Salad. [j^^j-t-* Byrrhum seu capitluni oblongius penulamve indutus fuit. *u«.jj-i , *L.«,»*j^ et *LwLi _i Qiropr. fi/iiis hoininis lin^iia habathaea vel Clialdaca, vox coniposila HU^5 "^^^ IIoiiio, -c 4 o , > . .0 , _yj> tL«Jj_3 ^! et j^ iL,Lj^_j ^l e/ _jp »LavOj_»JI ^\ Quis homo Ille est? ct iL«^j^! l?*^". ''-^ '• '• , , • y .o ^ ....IXJ -J /'cz-A-. Vestis indunicnliiiM. 5 > o .> O^^Jj-^ Noincil |)lfiiiluc Ac;;yplinciic Cllill.s liili.i llli ^|.llilii> sfu iironlcii siiniiiu , sed lanugino.sa mugis cl |iiilv(riil(ii !7^ ^ ta, iuter quae florum luteorum raceuol pendent. A Forsk. Flora Aeg. Arah. p. lxxiii. Conyza odora appellatur. G o / ft-OrJ Limus fluvii (j^^ cf^ > Specles tuberum terrae lougorum , rubrorum vel parvorum , et ulgrorum. w O ^ , ^_aJ| Pers. li^^rOj Species dactylorum suavior. iL_ iC-SP-s Id. 5 o> «-3 Jjj deinin. ah •^^^^j^' Abraliamulus. > o £ o . B jj i Fem. *L,y>jj Is qui couvaluit a morbo , cnius corpu^ albuin est. > j^ O^^pJ Nomen putei iii Arabiae regioue Hadrainauta : ubi infidelluui auunas dellueri , seu quem orcuui esse Arabes credidere. > >) > O^^-J Id. X^— ^— 1 Blulier iuveuca mollls et caudida , vel Ea culiis caro ob mollitiem et teuerilatein trpuiit. l*P --i n. 0. *-*>-^7^ DeJixis oculis , seu iiilKUta acif , diu iiituitiis luil. G , ,0 i > > ,0 > ...o r 2 '"'s (• f. ' (• » A G o. ) G o ,i > o, ) G . , , , > tSt >-Jj.J , 8^^j' , (<~:^-VT^J^ ''' "'j-J > (^'r^ ' (*-^V ) h.Lj! , AJjM , '"L/^iLjI Abraliiiiiiiis i. .<, I— s^^t l'"iii(lii> iii"er.

PAGE 138

5J 116 J7 ^^ Demoiistravlt , indubltatis arguincntis evicit c. a. r. vel J>c r. et J p. cui , icl J^ p. conlra t/uant. U Demonstravit. ^j\j>j^ Pl. f^yt^^ji rrobutio eviJens , iudubilalmn iuJicium seu argmneutum , ioi^L» ^*^'j Demonstrationes clarae et peremptoriae. ," o . » I_j F. 0. 1) Dolavlt; 2) n.a. »,j^ (yid. I^) Creavit ; SJAnluilo per alterutram narium alam vel per iiubricem traiecto Lustruxit camelum c. a. vid. \>ji. •L Is qul asciat rem. l^u u^jj^^ cy.*Nr\ Frov. locutio Tradidi rem meam ci , qui cam bene perllcit. 5 j Avis et iSy^ appcllata. 0, > G -o > 8 _J prO "S •;-? aliis •jri reriscclis , armilla cingens infiuuiin tibiae ; Aunulus qui iuseritur naso cameli. Esif/iie in camclo amiulus illc idem fere , quod jraenum in Cfjuo ; inprimis aeueus ferreusve intelligilur. Qui enim ex seta equina vel pilis caprinis fit , a— _<«Us» diciiur ; si vero ex ligno fartus est , appellatur uiLisJ». • o > jc—fc.x Aunulum in naso liabeus camelus. B,o . F. 8 Per nasum traiectus annulus. Couclavis regii custos. Abulf. iulj-J l'ers. i. q. Ann.V, 40. , ^_j jF. I. n. a. (_5j-j Asciando aplavit , dolavit calamum, •^ o ungues , sagilias c. a. r. , inde 2) n. a. i^j-i F-xleuuavit iumentum iler c. a. III i. q. [J^J-^ Imitatus esl aliquem c. a.p., Pacem fecit cum uxore conditiouc separationis c.a.p. IVAlTecit aliquem pulvis a (_5 J , Invenlt armidinem sacchari. V *j»yi *ii^-*J '. q^ii^j*^ Se obtulit ad accipiendum cins benericium et pro i.*j" Se liberavit ah aliqua re c. lyr. VI Se iuvlcem imitatl suuf, Ccrtaruut iuter se. VII Attemialus fuit , Se obtulit, Prodiit ad aliquam rem peragendam , eam aggressus est c. i3, et vidctur paene idemacW, tt;/prodiit, uicepit, ut in fiis L^' ^_>ajjl j l, ^ ,»» yifl O-ols Et prodlermit , incepernut eius rami saltaudo quasi certare iiiler se ob fastuin. Iladikat Alafrah p. 11. 1.2. VIII Asciavit, Ascialus, dolalus fuit. X Diiigenter scrutatus fuit, exploravit hostem c. a. p. l_5 J Terra , inprimis pars supcrior et pulvis. 'i^j^ Assula , id quod dolando detrahitur. ^Sj^ P/. ^'•|^-i Epistola ; Afr. pecul. diploma regium, inpriinis q>io immunitas aut privileglum alicui couceditur firmaturque ; Culter quo dolatur, osciatur (jagitta'^. S , ;_5 J Praecisus , asciatus vel Perfecto modo asciatus , Liber , liberatus a criminc vel delito : Lusous , sed hoc t. . postcrius est a S_jO. c , i^j-i Qui asclat et radendo coucinnat arcus , sagittas. iv.'j-^ P/*'-J Assula, schidiiun, pars decidua (^ligni^ ca~ ' ' -. °.: : laini aut unguis , asciati vel praesecti) , ^}j-^ o53 iiiLj Camela carnosa , pinguis , sec. alios Pedes camelae , ut verha significent : itlueri facieudo apta camela. 2.0=. . , ^jL et A-J;U Storearum textor (a [^^yi Pers. H)_^). G; G s , .» iwJjj P/. oLj , Ll_j Creatura (jjerlinet ad \ji; sed nonnulli volunt derivatum esse a ^j;ji tcrra , terrestres). 0-0 iwJ-i) Furfures capitls. G o iO-Aj Id. !£!_*^ Ferrum, culter, (juo allquld praesecantes aptamm, ascia , scalpeUiun. c ,o ls!j_»-/8 Culter quo dolatur sagitla, arcus. 2 o . i_c— *-* Praesectus , osclatus. j^.,LjjLa-*_*J! Dies et nox. l.,,XOfJ (Vox peregrina') Nomen fructus ut vldetiu Pfrsich. 2 . _j F. 0. n. a. jj Rapult, raptum quid asportavit , spoliavit c. a. p. , '-j uc (j^ Qiii vinclt praedam capit. ^TII Rapuit c. a. e, G > > Lj P/. j^H Byssus, seu polius pannus lineus, bombaci« nus , serlcus , Vestes , vel Uteusilla domus sc. vestei t , oliaeque res , ^Vrma, Victoria, j^\ j.) Extremmn iluvii. 3j-j Arina. Gi ... oj-s .:Vjma , Forina , figura , A estis pannusve qm lionon* ergo douatur.

PAGE 139

JJvji (de scriptione duhito) Arbor iu lemen crescens loliis diilcissimis , nlmio tamen esu venlri noxiis. Forsk. Flora etc. p. xcir. sj|jj Byssarius , Qui vendit ntensllia domus sc. restes aliasque res. c, Kj!jo Ars , npgotium byssarii. I m \Jr>Ji Victoria, rapiua, spolimn. i_j ij l^Perturbavit, inritiun coeglt virum c. a.p. ; 2)Rapuit rem c. a. r. ; 3) Abiecit rem camque noliiit. C>a > j-3 ij Robustus sed non fortis , luvenis agllis iu itinere , vel qui multum se movet. Jl^ Id. 0-0jUjj Id., et Arimdo ferrea in orificio follis, Rlma mulieris. e.-oBjJij VeLementia propulsus , Fuga , Mullitudo et celeritas motus , Tractatio , reparatio rei. ^ i^ 1) Gloriatus fuit ; 2) Coucilavit , irritavit aliquem contra ali^juem c. a. p. et ^^ p. II n. a. »£Oj*J' Venustum pulchrumque reddidit et compsit. 111 Gloriatus fuit. VI Gloriati fueruut aut de gloria certarmit. c o -. j-J Opes omnes , ubertas auni. s ^ji rensator benefacti. « o^ -^ j-i Glbbus pectoris , scil. cmn hoc foras protuberat iutrorsum vergente dorso. AJ.J n. a. ;^i-^' Submisit se , humlliavit se. W Retrocessit, tardavit, dcfecit (a re agrnda') c.^^r., IVomiuentes nates habuit frmina, seu eas ij)sa proleudit; Aequale dorsum habuit et clunes extaules (^ei/uus). » . o s . o -j.jj! Fem. 'Li-j-j Vilio xov ^ j-i Inborans. ^ij Vogina gladii. (ythu rOhln.) ^^\jj^\ Grnnatiis nt videtur. Teifaschii cap. vii. f>. 102 rd. Uav. ^ ^ ^ c jjLJ n. a. jj-} 1) Semiuavit (conf. jOS):^ 2) Iniecil olera in ollnm ; 3) Iniplcvil ; 4) rertussil , vcrberavit, coiiludil (haculo) c.a.p. et \-i (vide seij. jjrV?) ; 6) I''iiiuiixif II Gerininavit ; deuontin. Genus retidit ad Banu Bazra, qui sunt Hlii Abu-Becii ben-Cilab. S o • G o 9 ) > .j-j et qxioque j jj nom. unit. c. 5 Vl. , ^jj Semen , Pl. oC ^yi \ et jiyj\ Condimentvun oUae , aromata elc. Filiu.s. Nasi mucus. Plura semina , quihus Kalurae in medicina utuntur , a Forsk. in descript. anim. adnotata sunt /?. 154 sq. J.A3J .jo Allimn cepa , .«sUj — Hyoscj-amus datora , qI;S\JiA-o _ Solauum nielong. , ,.jL*iLo _ Opobalsamum,j|j> _ Daucus carota, i)-«;> — Peganum hermala, *.Jj> _ Trigonella foenugr., ^jtJp— Malva rotundifol., iyj+JC> — Alcea ficlfol., JO-s» _ Sinapis nigra, X-kjL»*>_)^3_ Cina, «-Ls»-^ _ Portidaca oleracea, qL^j _ Ocymmn basil , »1» wJl _ Rhus Sumak? <£oJj _ Citrus cedro, \j^^ — Urtica pilulif., ^^ — Cartham. tinctor, y^ — Sinapis nigi-a, o|^ — Allium porrum, CJj.^i^J' — Cuscuta, »J.-o _ Indigofera tinctoria. G.oy «j-i Semen genitale. Go > j~*r^. Pl)')-^ Tudes fuUonum seu lotorum, i. e. lignum quo vestes inler lavandum contuuduut , ad exprimendas sordes , Bacidus crassior. «.G» (^jo B^_c Macida alba in fronte larga longaqne. *Kjj Mulier multos liberos habcns. G s.U_i (ex dialeclo Bagdad.') Venditor semiuis lini , et eius olei. G G. . j\j^ Pl. ^jj^-ii-i Penis; 2) Pers. JjJj et ^i^l^ Js cjiii falconem porlat , Agricola. s. • > . .|i-v-j Pl. j^y-tr^ Baculus mngmis. 3 • > (Cj^j-j SemLnum et aromaliiin veiulitor. G^ jj-j.^ Tudes fiilloniiin. > o . j ^j-*-»« J'ntcr miillorum iilioniin. '5 o ) } ^ . ij (Pers. '^jji) fllnguiis. (Aomen proprium.) C i-J n. a. X-c'jJ 1) Klegnns et polilis niorihus fiiit (adolescens)\ ingenio ct solerlia polliiit, Libcri oris , iuvereG o cundus fiiil (vor/aut)\ 2) n. a. ^j-j Aiu-tiis fiiit , nbiin
PAGE 140

118 fUji Fim. i Ingeniosus, solers el gnariis ; Dlsertus et Uberl oris , at sec. nonri. iuvereciuiclus (adolescens vel famulus'). tJ I 1) «. a. ff :-J Scalpelluin pldebotomuin iininisit , et veiiain iacidit (^chirurgus vcl veterinartus') ; 2) n. a. c^j-i , ^i-^. Ortus fuit vel orlri coepit sol \ S) Prodiit, extulit se Jens. VIII Ailveult ver. G e iJ Scalpelluin. c ij^ ScalpcUuin , (juo iiuldltur vena. -^ g» < Noinen arboris , cui suiit llores^ l;>«. a. /» ^ 1) Semlnavlt terram <. a. ; 2) '. q. i•^i et &^SJ^ Spult, sailvain elecil ; S) Ortus fuit sol. rV Euiisit lac {camela). , V^;_J (i. (1. ,•,1-»^ ft ,V; «^: ) Sputum , salira. 1 ^, e/.^ W. Celerltas Incessus. 3 ij /^. 0. 1) n. a. J^-J Fidlt; 2) «. «• (3^-^ f^ i3;j-^ Anteriorem seu lateralem dentem acceplt {camelns') c glnglris se efrerentem ; 3) q»-^'^ lT^j q*= CT^' 4^^ ^^~ inovit lutum e superiore parte seriae vini; 4) Decrevlt rem c. a. r. , Consilium cepit c. a. r. 11 Fldlt c. a. r. ; Perforavit vas vini c. a. r. , Percolavit , clarum reddidlt (yinum). V Fissus fuit, Perforavit vas (vinf) c. a. r. VIII Fissus fuit , Fissa full sen apeniit se (palmae spai/ia, erumpenle Jlore) , Perforavlt vas (vini) c. a. r. X Aperult , Clariun reddidlt vinuni. '; o ts Jij »j — «! Ntsollum ;;rave et adversum. i3;-i Pl. Juj Cui antcrlor scu lnleralls dcns VJ dlctus criiiupit et apud poet. Talis camelus. 3jJ Capia. 4? Pl. J> pit et ap jL Vl. Jjl^ Dens anterlor. T/. Jj-j , Oyy. S^"comm. Cui anlerlor spu laleralls dens v'j dictus erumplt , qnod secundo anno fieri solet, sec. al. Novennis (ca aclalc robustissimi sunt camcli), Fxperienlla suinmopere edoctus vir. J?is Ferriun quo colimi cadi aperitur. i3'j-J Locus in (juo vini vas perforatum est. J.): /Y. JJJ i. q. JjL Oj-j Infortunlum grave , res magua , res adversae , et Cogitatio bona ; consiliiun egregium ac sanuin. ^"^ iLlaJ» est talis , rjuae dirlmit inter veruiu et ialsum, L*^^-' E^^ifci /. e. lles inagnas perficieus. iL5j'o Res allqua , aliquid , pars spathae , ivJjj iJ oi^jij -> Haud quicfjuain rei vel opum illi inansit reliquum, iCJ;Li «JUr; Lo Ail possidet , xIvIj s^X^ A'! ^l xjjj^ Uvae species. llost, p. 303. 0o iCJj.jJ' Oui res magnas susclpit geritque , Brevis slaturae ^^Id. Ijil^ hl. i3 i.»^ Colum i/V//' it/ rci alius pamieiiin vel foraminibus pertusum. ij Z'. /'. 0. 1) 3Ioniordit anteriorlbus deutibus ir/ diiobiis anteriorlbus (iy-o) tr/ ils , qulbus oLxcLi. noineu est c. Jj; ; 2) Portavit (onus) , et id coutinuavit c. <-j r. ; 3) ^lulsit indicc digito et polllce (DJeu/i. et Firuzah. ; apud Gol. Mar. medio) camelum c. a. ; 4) Eripuit vestem alicui c. d. a. IV Donavit alicui aliquid c. d. a. VIII \0\^ rj^' r '^i^ '• 1^4 Cj^f -.-i Flrmum propositnm In re , Durum (veri/um) , Fractio , 0""'^ tenes cliordam pollice et indice digito , tum eain dimlttis. G o . G -ciL^ iJ /'. (/. ^)^ Seinel clbum capere per diem et nocteui, pastus eiusmodl, Pondus trlginta dirhemorum. 0.« ) o « (»j>j ct (juoijue |».iJ /'. '/. sOiUiJ! Jn.»'^ Fimiculus traiectus per margaritas aiit alla , ex quibus componltur ornamentum colli. (Ilaec a Djeuhario allata significatio in Camuso vituperatur, cuius auctor eamvoci ^Ji trihucndam esse contendit.) Folluin pahiiae qiio oliis constrlngltur, item 1. //. ^AjS^ i^Li Fasclculus okris aromatlci, quau-

PAGE 141

rr119 tum dlgitis teneri potest; Spatlia palmae fissa , quae iiidito maris flore itermn clauditur , palmae follo reviucta, Restaus iu olla iusculmn siue carue, Reliquiae commeatus. .V^\ G o ) -E *jat Pl. (»j;L i Fibula zouae vel ciugidi equiui ; nenipe ipse orbiculus cum sua acu. Xw«jL«-<« 3 j Studiosus , fumiun consilium sequens in re. ,^v*iJ Superbirit. L Attulit quod delebat, aut produxit iusiiim et vcriim c. v r. ...5'L} ^ro qH' dialectoMeccana. (Jta enim appcllaiur receptaculura in quod aqua foutis apud Zafam rfTuuditur.) G oE Ijjjl Pers. qJ V' Labrum, plerumque aeueum, pelvis iustar , iu quo elumitur vestes ; vide iuL>i. S-ot G (, > -S G o ^^ii! P/. i^jW^ /"" (*^^ Fibula zonae vel chiguli equLni, nempe ipse orbiculus cmn sua acu. )i_j F. 0. Par fuit , aequlpolluit c. c. ; 2) Extullt sese suGo perbius c. ^^ p. ; 3) n. a. ^ j-j Subiecit slbi aliquem c. a.p.; 4) |j-i F.o.et (^jj n. c. ,^-^ Ka qnae Uj appellatur corporis constitutlone praedltus fuit. IV Par fult (uegotio) c. ^ r. , Vicit , sublugavit c. <— < p. , inluriam lutulit alicui c. a. , dominalus fuit c. v1 et c. a. p. ; luvltum prehendlt ; /. q. J^' Co. Movit uales inter eundum amplis passibus lucedeus et Eo, quod non possedlt , glorlatus fult. ^I Ita iucesslt, ut pro i_5j;! liaberetur. Dlovlt uates inter eundum, diducto passu incedens et Superbivit eo , quod non liabuit. f o« Ot> 0-> G^o) ^4 Pi^.yi , j^^ » jjJ , »'jJ , o'>9 et qLo^ Acclpltris species , lalco. \ji Protuberautla pectorls iuucla cum cavilate dorsl ; re/Jnflexio dor.sl iqnid climes, sif. nonn. Quod relrocedil pcc-tus et prodil iiiferior Yfiiler Ilanias. p. 602, vcl ]'romliieutia UH-dii dorsi , ut natibus immlneat ( 3"'lXj ^ J^., j^t). oiji Qnod olteri rcl par esl et slmlle , ncquipollcns , nc((iiilibrc. O^^j 2 . . ^cii Collactaueus , ut j^ji \^ Hic coliactaneus meus est. Assultus , insultus , impetus. _ _ , G >o , ^ ...^ ij , ^^_^ jj Vestis seu tela serica, figuris picta, et subtilis. (JDjeiiharius et Firuzahadius hanc vocem suL radice q ji > o> collocarunt et per (jnOJm cxplicarunt.') In lihro Tochfat Ichivan scripla reperilnr nJ^-^ '> ^^'^ '^' '''"' vestem, sed potius stratormn speclem signijicare videtur. llaec sunt verha ^j^^^^Sj '^^' Cr» ^PJ^^i '^•*^j o**^? G 5 qL^jLj Accipitrarius , qui lalcoues curat. -oS -o(^ji Fem. *5»j_j Corporis coustltutionc Uj appcHata praeditus. i\^\ Lactatlo. o > j-^ Par rci c. uj r. o -o — / kvJ I w»0 Vocabula, qulbus ad quletandum camclam iuler mulgendum utuntur. o o > U^j , (J*4 Vox qua repetlta oves vocantur. S U<-J F. 0. n. a. ij^i 1) Lenius propulit ac stlmulavit {cameluni) c. a. vel propulit dicendo ij*^^ ij*^ camelum \ 2) Paravit cibum i^AAio duin aut ptisana (^J^^^k*-) , aut fariua {/j..^iS) aiit lac scliistuin et iu farinam redactum butyro vd olco miscctur et non coctiun editur. (/ii Jacohi sententia plus hunioris in miscendo additur (/uoni S in niiscendi modo, i/ui vo'e oJ noiaiur.') 3) "• «• u^^ (corif. vi/o) In diversas regiones mlsit (opes scu merres vel exploraiorcs ) c. a. , io^Lor: ^j^ Sycophantlam rt noxam in diversas parlcs dlml.sit , 4) Jjal)oravit , opcrnin > . ;> S dedlt; 5) JL^i vi>.«o n. a. ^j*o Comminuuntur montes ut Immus fiant ; 6) *J'w i3 u-4 n. a. ^^ rartcm o opum suarum ami.slf. IV IVopulit dlccndo (j*o \j>^ canielos c. a. vel ad quietandam cHinclnm dummulgctiir; yid ai/uam vocavlt capras c. v /'• ''^ i' '• (/^''<' ex.lhnSaidi scnlentia); INimis cito cucurril. \ II Disgregatiiiu cl iii (livcrsiis parlcs nii.ssum fiiil , I''luxlt. 2 U*o ;/. unit. c. H Fclis domcslica in scrmone vulg. diciint o » , , (j»
PAGE 142

120 sum tribuit veriis »-^^ iwi> q» ^o tL> Attullt Ulud, quomodo potiiit Ct ^c^^ri lS"^ ^ fc-^J-j"^ Petam illuJ (juomoJo potero. tiruzaladius, f/ui /luic senlentiae favet, roccm \j>*s> et ^j^. trihus litterae — e/ i-j vocalihus cjfferri contendit ; vocem ^jf^ autem in liis aut significationem vocis v_.v*^ habcre, aut supervacaneam esse. In idioniatc vulg'^ u^ Tautuui lioo. S jjwj Cleome digitata. Forsk. Flora p. cxvi. (jw^ {de enunciandi modo incertus sum') Arbor iii proviiicia lemen crescens , cuius jiguum fabrile est. Forsk. Flora p. xcvi. G > > ,, U*w*j Polentae mistae , Canielae mansuetiores , 1 astores. S jj«L Nomen xubis 3Ieccae. [j^y^ Caniela , cuius lac nuilgeiulo uon elici potest , uisi o « o voce (j«^ ^jwj ad eam cjuietaudam prolata ; ctiam in genere Camela ( ila Gol. , sed duhito num verum si-t ). Nomen lemiuae infelicis, cuius maritus, ut narrant, tria vota a Deo implenda accepcrat , quac omnia eius causa sine usu perdidit. llla enim ei dixit : concede milii unum ex liis. Quod quum fecisset et ipsam interrogasset , 9««/ lioc esset , dixit : Invoca Deum , ut me reddat pulcherrimam feminarum Israeliticarum. IIoc facto ipsa eum (maritum) aspernata est , et malum cupivit, ita ut ille eam in canem latrantem mutari optaret. Deinde advenientes eius filii dixerunt : hoc concedere non possumus ; nam homines opprohrio nos afficient ; invoca igitur Deum, ut ei pristinum stalum reddat. Quum hoc fecisset , uhierunl tria eius vota propter eius (feminae) infelicilatem. Celebre est inter Arahes «-jp^jHy*tjS\ BellumBasus ; eoque tanquam proverbio notatur gravior onuiis lis et turba , quae ob levem excitata fuerit causam. I\ani quadraginta annos inler duas Arahum tribus, Becritas ct Thaglebilas illud hellum duravil : pro pterea quod feminac nomine Basus appellalae camcla in terrilorio Colaihi If^aji/ calcando fregisset alaudae ova. Qui quum hac de re iratus camelae mammas sagitta pcrforasset , a Djassaso , in cuius clienlela illa vixit femina, occisus est. Ilaec fiiit atrocissimi helli causa. e ^MAjtwa 1'aruiu (cibi). KmLj Aioiiieu uibi» 31cccae. c , rii.sana (/ afJ^) , aut farina (ji-sis>) aut lac scliistum (-bii) et iii farinam redactum, quod oleo vel biityro miscetur et non cocluni editur. In Camuso vcro ila cxp/icatur : Fanis aridus qui conlrilus bibitiir. Lxcilare iiiiinicitlas caluinniaudu. «w^SAv»^ iU«L-.j Nomen urbis Meccae. ^ .c .» , wvoywO 1) Festinavlt; 2) Vocavit oves vel camelam et dixlt jjoO |j«o c. v_» > 3)rermausit, perseveravlt in re. II Fluxit ayua. 0-0. ' i' • i''l('l"' ,^x.>.*.<*o P/. ,j«^L*o Terra deserta et inculta, ^^..^«Jl oL^jj . .. G ,,) ^ et ^j*oL*o oLPj Vanum iuutlle , lalsum, Lianla verba. Arbor e qua sellae couficiuutur (sed hoc rectius scribilur 0.0, G..00--0iiU»<'u«.».j (a Pers. s^uij) Planta qnaedam caule praedita (s_^Ul) Arabibus nota , qua vescuutur Lomiues et beetiae , 3IjTistica inoscliata Sprenge/. hist. rei lierb. p. 272. Avicenna L. II. p. l48. Macb Forsk. desir. anim, p. 149. L^ et f eAva 1)«. a. 5(j^, L*o ,5w»*o ,5»^ FamiLiaris evasit O . I > c. vj p. ; 2) n. a. 5|j»j , 5j.wJ Consuevit c. uj et c. a. p., nou timuit rem c. v-i r. ; 3) Despectum habiiit, neglexit c. V— > p. IV Adsuetuni reddidit c. a. p. et c. »— ' ^ioS L*ol Familiaris. ^_y^ 3Iansuetus , spec. camela mnlgenti obsequeus. ^oLjyvMJ Filicula, polypodiiun. 5 o .G v»,i>,(VwJ Licessus , vel is qui est supra illud genus (y^ appellatum , vel antecessus in ciusu, iucessus qui distentis fil passibus cursui siuiilis. > > ...Lii«Mj P/. ^^-kjL*j (Jox Persica') Hortus: inprimis olitorius aut florifer, (fructiferls arboribus consitus potius 'iSs>dicilur). j^ji^ o'^'^ (.Pers. j ^jsi , 91/051 hortum illustrans , horti decus) Amnraiitluis , quibusdam Leuco'ium purpureuin. S -0> ^U*iO Hortensis , hortulanus. h ' G . c ..LsLa_ma G . . • dilur, Thus , nianna tliuris. Cainela relicla cuui pullo. Fainulus , nilnister. I Hortulamis , Palmarum et vlneanun cuslos. a Per.s. _y^-^, Srria exiguu , Ln (jim (juid recou

PAGE 143

C>>ViU 121 ^oa*^ -•w; ; ., q. \,i^SmS> Tribulus (Jierba) , Aegyptlis i. q. J^iiGingidii species , visnaga \ seu umbella elus, unde dentifricia decerpuntur. s ; j G , ovX*mJ (yox peregr.) i. q. QL>y. ^vvJ "• or*4 1) lutempestive et ante tempus fecit quid, quaesivit , petiitve c. a. ; exegit debitum ante tempus c a. r. , acceleravit ; spec. inivit noudiun libidiuosam (camelus femellam) c. a. ; ante idoueum tempus flore maris conspersit (j)almam) c. a. (de qua re vid. _jj! et ^jii) ; uondum sanatum ulcus uudavit eschara ; expressit dactj'Ios , i. e, succum seu vinum ex iis , immaturis admistis c. a. • simpl. immaturos dactylos permiscuit maturis ; iutempestive libavit (utreni) c. a. , i. e. lac ex eo liausit antequam coaluisset biityrum (Luc enim , ut in butyrum cogatur , in utre agitare solent) , bibit ex utre ontequam lao crassum esset c. a. utris ; 2) n. a. jj-^ Austerius contraxit (vultum) c. a. et abso/ute y*^^ o^^ Caperato et tetrico vultu fuit. IV Intempeslive , aiite tempus fecit, Nondum sanatum ulcus nudavit escbara, Expressit dactylos immaturis admixtis , Ante tempus guum petiit rem c, a. r, , Iiiunaturos , eosque iustae magnitudinis , dactylos tulit liabuitque palma (a j^), item Constitit substititve in mari (navis) , Fodit terram nunquam ante fossam. V Intempestive et ante tempus fecit , Ante tempus suum petiit rem c. a. r. , Friguit (dies), Terra elTossa siccas plantarum radices evulsit Toravitque (taurus) , Torpuit pes velut sopitus. VIU Oppressit, coegit, vicit, exegit debilum ante tempus c. a. r, , Intempeslive et ante tempus fecit , petilt rem c. a. r., Aute idoneum tempus flore marls conspersit palmam c. a. , Ante tempus inivit admissarius camelam, Incepit , oggressus fuit rem , Sumsit (aliquid) dum recens erat, Torpuit pes velul sopitus, Pass. Blutatus fiiit (color). t. ^«*o Aqua friglda , rrindpiuin rel. b > . y>*.i Coll. Pl. jL*«o Recens , niteus de omni re , Sol dum incipit orlri , Initium , Adolescens , odolescentula , Dactyli immaturi iam adulli, maturescere incipientes, autinitio matiiritatis proximi. (Quum in diversis /ocis non salis commode indicari possit, quomodo invicem sequanlur nomina dacty/orum, liic apponamlocum exKamuso in quo njutatur DJfu/iarius : J jLi> f^ «JlIj y^\ ^^\ ^^j:^\ J^^ ^lf^ 0^sju\ \6i jJuj aJ^! («jlyojlj *.^^> j*A «_7>' c^' _yLi Lyii yS \y6 J^^ Olj^lj JIO^ ^LVO^I^ lai>\ \S\i Tom. I. i. e. Quae veroDjeu/iarius de dactylorum variis nominibus ita incipiens JbL> Jd jiL y^\ i3jl affert , omnia /laud accurata sunt. Ita res explicanda est : Flos palmae initio filj appellatur. Quando semiue insperso iutumescere coepit vW" uomen ei inditm-. T\un apparens primum dactj'Ius viridis rotmidus u''-^^ , "^^y^ ^t OjL> uomiuatur. Crassesceus _j-*-J uomen accipit ; magnus vero j*wJ est, Tum in diversis maturitatis gradibus 1 1^-^ , c:/>i^ , uj^iAj , ii.Mf~K4S>, '^iXsu , 5^l-> et iwi-Li» appellatur. Omuino maturus ^-.^i^j est ; siccus vero j4J'. — Djeu/iarius /laec /labet rfvLj Ji S^L>Jd jib aJj? y^\ -j ^ v^ J^ y^. ***•) Herba iustae magnitudini propiuqua , Aqua recens qua iam primmn pluit. G , .Lwj Pluvia aestivalis, aliquamdiu duraus iu India et Sindia. 0,o> G.)> 0>> G.)> » -W.J et 'i y**^ P/, j-wo et ^\y^. Dactylns imus iimnaturus iam adultus , rrimum et exiguum plantae germen , Sol dum primum oritur , Veretri cauini apex , nec non i, q. H^j> i. e. sphaerula vitrea, aut res similis : quales pauperiores appendere sibi so/ent. > jj-^ c. artic, Leo (^propr. torvus). G. iSj*-Lj Tetrici et detestabiles (vu/lus), G. . G 3 .Lwj /, q, jUwj. G > . > . ^ ._^Lj (Vox peregr.) Pl. j^\j^ Haemorrliois , oondyloma iu naso , etiam in ore uteri , ct ad manuum pedumque digitos. 5 . o o > .Lw^ Quae dactylum iimnaturnm y^ oppellatnm maturum non rcddit (j)a/ma). G . ,) 'iyJu^ Ea (camc/a) quae concuplscit admissarium antequam perfectus est ardor libidinis. c . .> G . . .> 'iyttj^ P/. ^\jM^ Ventus pluviae mmtlus ; (ve/ pro oj.i^*^ Laetuni oflerens nunlium). ]^.m j F. 0. 1) n. a. _Llwo (lonf. -Li*aj) Expandit (stratum), Copiose oxposuit (rem), I''xt('ndit (manum) c. a. r., Dilolavit (rcm), Exporrexit loelior (frontem), Loptum reddidit c. a. p. , Ad olacrltotom excitovit praccinendo camr/os c. i-j rt a. • 2) rrorstnntiorcm olteri rcddidll o/iquem c. a. p. cl ^^ a/t.; 8) Aerpcundiom a/icuius re-

PAGE 144

!n -iv ' 122 niovit al' aIi(/uo , eflecit ut aliquls autlacior esset c. a. p. el cr* p. alter.-^ 4) ^-.'JLc s»\j c>i '" *'. .' i. c Ei tanquain iloiniuiis praeposlfus est \ 5) Accepit (^excusa/ionem') , ut uou iugratam admisit c^ a. ; 6) Satis ampliis fuit locus hominibus c. a. p.; Sat late patuit (^puivinar') alicui c. a. p. , w5Ua**AJ o--|/ '«^ Hoc est stratum satis uiagnuin tibi. b) Ja^-J Verecimdiam deposuit , veliU cxporrecto audacius vuitu c.^yr. vel p., audax luit lingua. II Expandit c. a. r. III 77. a. 1\ n »>.L <^ Liberior et audacior verecimdiaeque expers f uit, Liberiore modo confabulatus est, Laeto vultu excepit aliquem c. a. p. TV Pass. Libertati suae cimi pullo relicta iiiit (camela). V Expaiisus f uit , in longum et lalum porrectus fuit ; longe lateque processit, liberius ragatus spu pxspatiatus fait c. ^ loci; Verecundiam deposuit. ^ II Expansus fuit , lougus fuit (dies) , dilatatus fuit , soluto vultu ac animo fuit : gaudium et delectalionem concepit , Verecuudiam deposuit , audax fiiit. G 6 > > > , > ci Jpw) P/. Jnwi , _b'.^ (_b'LM«j rarius adliihetur') , JsLuo \ Libere cum pullo dimissa camela , dum ille non retlufc o > G . > > tur. Jiwo Oo et ja*« .' ^'5 '-\> secund. alteram lectionem G > » J3.WJ ut sirigui. Id. O . G o Jfljwlj Longius distans a pabulo (aqua'), c. artic. Deus. |j»*-^> . Ss.. o oS>, £ J3*«lj 1.9. ^>M.'^) «' (*^-\'.'.>J^W aXj^I sunt li angeli « 3 , , qui tanqnam domini illis praefecti sunt. iua-~lj A_*.iLe Collis inter qucm et aquam est intervallum duariun noctium ; et tjj jf^ *^^^ o' *>!^*^ Jnw.1;^ Ut aliquis qui aqiinin invocat ei annuens , ut eum exaudiat. JjL-wO Exporrcctus plauusque terrae tracfus , et Adi. i. q. Ja-v-wJ Amphis et late patens (iocus"), Olla magna. G G ) > > , JsL^wJ Pi. _J^ Folia arboris j**«< sub qua expandifiupannus , uf percussa arbore decidant super eo , Slrnlnui, quicquid in solo aliove loco expau Ampliludo , Simplicltas, Ililaritas. G , G > > Ji*^ F. 8 Pi. J-^w.i Expausus, strafus, planus , aequalis terrae tractus , amplus dc re et de ioco, Audax liugua, Ampla terrae reglo , et Pi. JiJu*-o Simplex , non composifus. IIoc vcro esse potest tripiici modo J.i .', >~ } ^JLfiS" Id quod nullo modo partem habet et ^J^^ Ji^.*»») Id qiiod ex eiusdem naturae corporibus compositum est et ^tJoS Jn.»»**} Id cuius partes , ex quibus compositum est, haud miuore uulus ad alterum relatione gaudeut , tum et /loc simpiex dupiex est , nempe j^l^j. ut animae et ^iU-wO» ut principia reriim (Grundstoffe). Genus metri carmiuis, quod pedibus ^r^^j ^JjtaA**^ — — o — 1 — ^ — compositmn est. *>>;kJ! J •<.**»} Laetus, •jJ.Xw! _ Liberalis et i"^«.«w} de mense non intercalare De Sacy C/tr. Arah. edit. prior. p. 142. , o , G >.i ^lnw} q35 Magnae aures et largae. xLxa^j Ulna (org)ia). G > , Jj^o In sellis coutrarium ei quod V ^ jS-* dicitur. y.i^.«. w } Pi, J.i,;li»o Res simplex , Pi. JajL».*j! Corporis elementa simplicia. Locus amplus et plauus ; planuui, et /n ^encrc Superficies ; c.arlic. Terra, Camela ciim parvis suis. In prosodia signijlcat, melrum codem pcde ex. gr. ^^ydcLLo constare. iiIaA.»*o Terra , Xli.« wi ^i v^^ I" tcrra abiit. J:w«.« Late pateus, amplus. j3j-w«-« Simplex , facilis intellcctu , De sellis contrariiiiu ei quod V .ji-* est , Expansa manus , ut inlcr precatuluin \>Jt _l^«,»wa^ Laeto vultu praeditus. .^-0 I'•' Audax iingud c. v_j. ^^ ' o,c,> ,oa ^^L2.wO '• 'h ^-*^\ u""!/^' Dcnfes canini ». e. polypodiiim. (Goi.) nisi sil iJcm ac scqucns > , o , j2oLa.«»o Radices in quaruui iuteriore parle aliquid fiisfociae dulcedine et amarore ^iinilc ulile confra morbuin LJy^UlL» et ,.i^X> (Forsli.descr. anim. p. 158) Aviccnn. L. II. /'.147.

PAGE 145

(3^ 123 / cLwwO n. o. (3-«J («-O"/(3J^ ^' (J^*^^) Spiiit, salivam eiecit ; 2) n. a. ,»_y^ Procera fuit {/la/ma), el h!nc Superior iuit , praecelluit (sociis) c. ^jis: p. II n. a. I iLtjM^ Mora molestiam creavit alicui c. ^^^ p. IV Lac novmn seu colostrum iu ubere concepit aute foeturam (^camela). / iAvLj Procera (j)alma'), Fructus quidam suavis et ravus. (Golius hahet Dactylus ut Hj^j pro 'iyt^ in Camiiso legisse videatur.') G J •Lmo (conf. 'i\ji et /5'-^) Sputum , saliva. 0-0, G s X JLw^ Pl. /^Lwo Regio petrosa (»p-). > , jjjj-oo Louga ubera habens ovis. 3, > ,*JL*«L Pl. /y^]^ Palma longa , Nubes alba et pura , MaImn et periculum. G > > ,/i.^.»^ P/, lyAjuD Aiite foeturam lac nnvum in nberibns habeus came/a. 0.0 «Lw.*^ Longa ubcra habeus ovis. G j o J JisXamO '. q. i)XwJ Ultinms in cursus certamiue e//uus. JW*^ Recte , ita est. , , * > J>.>*o n. a. Jj-*«o Torvius conlraxit vultum aut ob iram aut ob strenuitatem ; 2) Semet morti obircit. b) Jv>*o n. a. G , , , , o JL^sj , ioLwo Strenuus fuit. II n. a. Jy|-w.xj Aliiiorruit ab a/iijua re c. a. r. III n. a. iCLwLyi Circumivit liostem , latus eius captaus. IV Prohibuit , illicitum fecit , Obtulit et pignori dedit a/iquid pro a/iqua re c. a. ct , Commendavit rem u/icui c. a. p. et >— 1 vel J r. ; Tradidit animam morli c. a. e/ J , TradiJit coniecilve in exilium c. a. , vilo Iiabuit , unde inCor. ,^j*suj\ J-m^aj vi^.*^-/ L4J Perit anima obnoxia ei quod facit. Coxit et tum siccavit dacly/os inimaturos c. a. r. , Circumdedil, obivit, incoiumem servavit. V Austere ac torvius cojitraxit viillnm prae ira vel strenuilale, abominabili.s, horroudus fuil (adspectus); Semrt morti obiecit. Vlll Cepit mercedem incantator serpenlis (vide aJL»*j seq.)^ Tradidil aiiimam morfi. X Seinet morti seu discrimini, tanr|unin sni prodigus , obiecit , se in proelimn coiiiccit aut occidi , oiit occidere voleiis. • « , y^ (omnis generis et numeri) liiicitum , nefas ; etiam contra Licitiiin, (j^iiod lege perniissiim. Kcprcliensii). vituperJilIo , Octo menses sacrae familiae ex Chatafaiiitis et Kaisitis , Festinatio , Cjuum res acceleratur , Vehementia; Cribrare in cribro , Quum aliquis capit rem paulatim paulatim ; Succus ,cuici ; Vir adspectn deformis ; Carcer ((j*^*^). S-wo 'SL.wj Amen ita sit. W ^Amo e uE, > c. ' Vaeli illi I ^^i^ !SL*j est invoratio contra a/iquem. ^^^ Torvius adspicieus. , Gc.> ,,> G5> Jn^Lj P/. J~wj , *X*o , J-*J Torvius adspiciens , Vir streuuus , heros , Vehemeus , horreudum (dicluni') ; Forte, grave (/ac , vinum) , c. artic. P/. ^f^^j^ Leo. _G -o > ii.Lw~j Blerces eius , qui incantaudo capit serpentes. Oj-wo Strenuus. G J^V>*o Tetricus adspectn, deformis, Vinum quod per noclem in vase manet. G, , , ftJLv*o Streuuitas , fortitudo. G , , iCLA-*kO Amaritndo rei, Reliquiae re/. G -o > Jww.*/» Is qui exitio tradlfur. G ,, J-m-Ln/o Strenuus. G3,> G,o, ^««-ye JJiis»Coloryntiiis quae edilur sola et a cuius gustu abhorretur. G , , ' J.-wwJOa c. artic. Leo. G / a«JLv«iU Basilioa vena. f^M^ P' "• «• (•^^ Subrisit , leviter risit , parum diducto ore, ^^jM^' ^5 o-*.wJ ii Jlem uon gustavi. V et VIII Id. G (fc-wu Subrideus, leviter ridens. G «, *L*o Subridens r<7 mulliim siibridens. G o, *y**.«j' IlilnrilaN. l«.«««»i./0 /V. |*.«~L-< Risiis levls. G o*.N*N.»y« Os subridcnti>^ : Metonymice dejites anteriorc.s . qul iiitcr .«ubridciidiiin nppnrcnt. y 2

PAGE 146

5-0 Qui multum subrldet , aut subridenti est siinilis. 124 V_^jw ' Dixit «A-l (*^ iu noniiiie Dei , vel integram formidain j».as^! ^^^.^sa-y] iU\ jt,^ pronuuciavit. Veuusfns. Coniungilur cum -yM^. 'li [ «.,«> j Actio hajic rormulam euanclandi A^ wLa P/. ^^y^u Voiner , Listnnnenta opificiun; Saccus magiuis ex grossiore lino. (y/ Go/zo Iw~Ij P/. u^l' ^' ^^^lj <;a; Camuso afferiur ; 5t;J edilioncm Calc. secuius sum.") ._<*o\ Veniistus fiilt , bona fnit iudole , uatura wV. I ygu /""O ijr'-^. P^Solvit \-uItum, exporrexit frontem, lubentem, comcm et luimanum praebuit se, Comiter excepit aliquem c. >— '/'•> Gaudiuui concepit de re c. uJ r. IV Densas et conTolutas liabuit plautas (jLerra") , vel produxit primum plantas (^lerrd). 2 ^jio Laetitia , vultus laetus ; Laetus, lubeus, blandus , humanus, comis, el dicilur (ji^ \J^. , , (JmLmo Laetus , humauus , comis. o , Vultus. iLiiLio Laetilia , Vultus laetus, iuvcnllis alacritas. Possessio mauuiun. (jio 1 /. q. ^jio \ Comis , blandus , humanus. ( UL-g-wJ Laetitiam moustravit. II >o ^^JijJ^ AfTinitatem contraxit cum eo , Coinem sc pracbuit alicui pro [j,iJMj. De Deo autem est gratia , et honor erga honiLues. 2sj*i >X w -> Bistorta (medicamentum). Forsk. descr. anim. r152. / ;;,j n. a. J^ l)Decorticavit, Totondit mystaccm, ut exterior cutis appareret , Depaverunt et denudarunt hcrbis campum locusiae-., 2) Fo. Lacto nuntlo cxliilnravlt c. a. p. el '^ r. , in genere Nimtiavit etiam dc malis rei/us. cj'"'-^ *-r*>-^ Sr^*^ Excepit me vultii bono ; S) Coivit cum femina, inivit eam c. a. p. ; 4) j^ "• "• •j.^ F. i. ct b) ,^ F. a. Lactitinm pcrcepit ex ali(fua re c, uj r. II n. a. ftr^^^ iVuntio laelo recrcavit c. a. p. et ^— I r. et c. q^ verb., per ironiam et in malam e 1 o» ,. parlem ut hoc Corani : a*-! >— ''^•^*^ (*^r~~^^^ n. a. G. , .> !> -iiL*^ IVuutio exhilaravit ; Congressus f ult (cum femina'), iuivit (eani) c. a. p. vel erant imo pallio tecti, ut cntis externa alterius alteriun tangeret , tum et O^Li ... ~ , i > . . Uj-io iJj^ Inivit eam. Tractavit, et ipse per se obivit (negoiium , pugnam) c. a. r. vel <— > r, IV Decorticavit, Laetatus fuit, spec. laeto nuntio c. <—» ''•» Nunlio gaudium attulit alicui:, Rem exornavit c, a. r. ; Produxlt herbas (s-io) terra:, Aduussarliun passa fuit et couccplt camela. VI luvicem nuutium acceperunt. X Laetatus fuit : inprimis uuutio fausto. 30j^ Laetus nuntius ; Id quod dono acclpit laeti nuntii auctor ; Pulchritudo ; Decorticatio. Oo ji^ Laetitia ^Tiltu commonstrata ; Nomen montis Mesopotamiae , Nomen aquae Arabum Taglebifarmn vel vallis, quae optima olera (quae et haud cocta edi possuut) producit. G O 3 y^ Laetus uuntius. G,-0-o£ J^ Pl. jLii^\ (j-io F/ur. vocis S-iXi dicilur ut sit ^uio! Pluralis allerius pluralis , sed rectius collectivum) Cutis extcrna hoiniuis ; 2) 'fl/n sing. quam pJural. , tam mascul. quam femin. , sed et in Duali poniiur , et Pi. cS .• .Lio! Homo, homines, Inunanum gcnus. Inde ji*^\ y^\ Adamus , et Tragemata iia appellantur. j.iilj Faustus , auspicaf us. , > .Lio Sequiores , iguoblliores hominiun. o, , ^j^ Exterior cutis hominis , in qua pili sunt , alteriusve rei ; Herbae seu herbarum facies in terrae superficie conspicua. 3 , Gc, ,-' ' ^ yJXi Fem. 3 JV. yio ei "j^ Rei lactae et optatae nimtins , qui nuntiat laeta ; Pulcher , formosus (de hominihus ei brulis). {^j^ Lactus nuntius, evangclimn , J-^i^^! (JLt^ ^"' iuuiti;itio Evangclii. 0. ,> , . ^jl^ P/. yLxo Pulchritudo , clcgautia formae. s, , 3 .Lio Omnis uiuUlus vcrns , quo exterior cutis faciei mutatur , in nialam ci honani pariem adhibetur , inde proplielia, et praeseriim Lactus nuntius , cvangelium ; Donum, quod is, qui laclmn nuntium alFert , accipit.

PAGE 147

125 ^S^it^ OjLwo Id. B^amj Pl. jj.tixj , Fem. vocis .j^^ praec, jjLw-JI c>»i'^ et oJ-^3 Ob laetum nuntium iustriunenta laetitiae pulsabautur. % .. l_5j^ Humanns , mortalis. Homines. A^wCi-Jt Nomeu asseclarum sectae, quae originem duxlt a j »"'>.I^ qJ t^Pertiuet ea ad *JjX*it. ti._j^!j Ulurus exterior vel tale quid esse videtur. Vita Salad. p. 155 infr. » ,0« _-iij ( Pulchrior , pinguior. 5 > > j .w..>-j' Noraen aris quae dicitur esse AJjLaAa. (y^ D/euhario scribitur.') ^ ywLj Laeti nuntii , i. 7. v.^/*^ Erangelium ; «e« potius Pl. a jAMAAJ. Inilium; Primus aurorae adrentus et tum cuiuslibet rei ; Striae iu terra flatu ventorum ortae, Vestigia Lu latere iumeuti ex ulceribus orta , Primum dactylos producentes palmae , Colores palmae , quum primum niaturl sunt daclyli. C o > G , 1 > j*i^ f^^ Prudens et bene compositus iugenio , moribus homo. 9.,> Laetae rei uuntius. %ji.\jut Laetas nuulius. 8^L/« Vulva appetens mari^ congressum. 8^_y.«i.A/« Pulchra forma coloreque praedila. Praenuntii pluviae venti. Jn V ' n. a. .ri , «M'i 'i et IV _b-ij \ Festinavit , festinare fecit , vox Iracae quae non probatur. «.MsJ F. a. n. a. «-io et licLii^ 1) Ore graveolens Iuit ; 2) AbLomut ex eoquo maln habuit c. o' r. ; 5) Angustus fuit , ut non potuerit continere aquam alveus ; 4) Impnr fuit (^negotio) succubuifque (»//»') c. v '"• X Pulavif , esse *-ij c. a. p. vcl rei; etiam intrans. Non b(!ne profccit et male cessit {hoc Golius ex Mar.). . . *-i^ Qui edit clbum amarum vel .sicciun. G , o %J^ Siccus vel amarus cihus (jjui eam oh causam non amaiur) ; Ore graveolens ; Is qui edit cibum non amatum ; Malus et iuvisus iudole et moribus , Austerus. cLio Cibi ingrati invisaeque rei qualitas et operatio (Goiius ex Djeuharii opere ; sed in meo codice non legitur). w«*io Pelecanus onocrot. Forsk, Descr. animal. p. 9 ((^e vocalihus dubito). 0, _ ii*^ Nodis plenum (lignum). 5 )tA.wj i. q. je-wj. . -o£ j-wo i Miserior , deformior (liahitus). .. } luihJ (conf. {J^) Tenui pluvia contactus fult (ager). IV Levi pluvia irrigavit (eum) c. a. c o . Pluvia tenuis. i nom. unit. praecedentis. I cLwJ F. i. et lY^, F. a. Percussit (fuste ) c. a. p. et i-j instr. ; ahsolute Acute intendit visum ; 2) l^^ (quod fortasse rectius /y*^ aut / oil aut / a-iw« scrihitur) Retro mansit neque processit (viator) , sive per plirviam sive taedium aut impotentiam, quomodo non potest praedam capere nisus ^ aut non potest volare propier pluviae vim. » ' . o . . /Jf-iLj a Pers. xiiLo Accipiter frigillarius , nisus. ^SsM^ F. 0. 1) Rarioribus dissitisque suturls oousuit (vestem) c. a. , uti jit cum panni duo ruditer consuuntur , ut cohaereant iantum ; 2) Mentitus fuit. Dicitur iiV.i^ _yS> >_Jt\5Cll ; %)F. i. 0. Sustulit ungulam a terra et nou dilatati suut pedes eius auteriores equus , Agili et citafo gradu incessit. VIII Meutilus fuit , fuixit (memhicium) c. a., Celerilcr incessit et properavit (camcla) ; Absci.ssum luit (filum), Obtrectavit , demiuuit alicuius honorcm c. n. r. o o . eV-io Mala rci tractatio , Male nere vel nimis properare, Mentiri, Auiputatio , Solutio viuculi , Couimixtio (de omnire'), Propulsio ceioris, Cclerilas , Agililas iu ppdibus. . uJLio Agilitas iu pedibus. G s «^Lio Mendax. (^y^^ Agili et cifalo gradu inccdens ( camela ) ; ngllis, Cr^-^^^' u;^^ ''Ir*' l'^' J-»JtIi fjr^^ Celoris iu ngendo mulicr.

PAGE 148

viJLia 126 y^ ^lXio StupiJus , qui uescit liiiguam Arabicaui. ^».i-a=-J ct ^jjAai»), u^jl^ c;/sjLi>ju Apparuit o terra primo momeuto quo apparult, «. a. ^joAAajJ" BlanJitusfuit. IV ExsuJavit (aqua), {J^J^\ c>.xaj\ xipparuit e terra primo momeuto quo appuruit. V ,3^' U"^*^ '• 7(J-'-^-'FulgiJus , Tremor; |».io-^j ;«-'>-'' .*.-^=' iSiuneius ij Oculns (a splendore). jJ^Ai n. a. -o: et y^ n. a. s ,1. telliRPus c. ^ r. II n. a. (_^ojuoj w*.A4-> Colore c;^**^ praeJilus , quum super eo rubeJo clara (JyLi;) appareat. (joLjcj F. S Diligens, celere itcr nocturnum , Gracilis, agills , velox (camcliis) , Paucum (aquac) , QuoJ restat in rainis et sunile est glirium campestrimn caudis pabulum, Panls, Veliemeutia incessus , c. artic. Lac. (j<3jyjj n. a. i^AiLcij l)I''ulslt, refulsit: sicuti solis ratUi^ rcpcrcussis speculum ; 2) Aperuit oculos (caiulus) ; 8) u»!^' vi;AJiii«jaj Apparuit e terra primo momento, quo apparuit ; 4) Celeriter fecerunt iter nocturnum (cameli) c. a. r. ; 6) Caudam motitavit canis c. vU Cuudcim motitavit (caius , camelus , lco). s ,b>jij Fnit videns, in'i Vi'{:\X ut quis videret ; perspicaccm iutplligcntcmque reddiJit , Pcrspicuum ct maulfcstum eflcclt: docuit , Jcclaravit , .tVlicui aliquid ostenJit , ante oculos posuit c. v_j r. et a. p. ; Omnem corporis articulum et carnem, quae in eo erat, Jissecuit ; Aperuit oculos (catulus) , Ainputavit caput ; Basram, liabjloniae urbem, contenJit et profectus fuit. III Emiluis et ex alto prospexit c. a. , stuJuit viJere , observariuit (Juo), quis eorum prius vi Jeret , intelligetet. IV ConsiJeravit , num illuJ vi Jeret , intelligeret c. a., ViJit , con.spexit c. a. vel c. >-j r. , intrans. Evulens et manifestus fuit ; Secare fecit i. e. rectam et penetrantem aciem tetendit, fccit vldere ; liasram ivit. V ConsiJeravit , num illuJ viJeret , intelligeret c. a. , Bene et Jistincte viJit c. a. , ViJens et intelligens factus est, Attcnte coutemplatus fuit et consiJeravit , Intellexit, persppclura Iiabiiit. VI Unus alterum viJit ; Fronunciavit, se beue posse viJerP , arrogavit sibi. X Attentius consiJpravit et perspexit c. ^ ; mente perspicax fuit , rem occultam quaesivit ac scrutatus fuit. wL2j Absclssio , Quoil duae orae Juorum corlorum , qune consuuntur , contraluuitur , Cutis , Lapides asperi. G o jAOj LapiJes subalbidi , asperi. G o > jAij Latus rt margo extrcma cuiusque rei ; Gossypium, Cortex, Culis, Crossitics seu intervallum (Gol.); Lapides aspcri, Lapis albiis (Gol.) , cl ( hnnia gygas (conchjl.) Forsk. descr. anim. p. xxxi. 5 , , cB jAij Pl. jLoj! Visus , scnsus ipse ; Scientia, rcrspicacio, inlclli^culia nicnlis , I''iriuiun aniuii sUulium. G. . j^'^ Sclla caiiicliiiii parvn. jjOLJ J5cue vidcns, oculutus, perspicax , 'jasu 1-^ ««
PAGE 149

127 » -«oi Lapides subalbi, Terra aspera, lapidosa, uiiJe lapldes evelli possunt, Pl. X^ Lapides. ^.jLjj*aJi Oppida Basra et Cuta. Sjjiaj Terra rubra , boua , Vestiglum parviun lactis, jAjdi Pl. *!yaj Videus , visu polleus , perspicax , iutelligeus, guarus c. «—> '• ? Cautus , Cauis. sy^b Fein. Pl. -oi^ ViJeus , Ocidus. G 5 , > .jyjjb Pl. j**3[jJ Caro , seila caineJiua siue straio , IlaemorrIio'is. Vide el -wo. j • OjAAOj Pl. jjL^j Visus, sed potissimum animae tribuilur cl est Auimae dlTiua vis , rjua vera el interior rei conditio coguoscitur, iiitelligentia , perspicacitas , cousilium; Res evidens et iudubitata (urgumenlum seu aliud) , Certa demoustratio, Attenlio seu studium et cura; Quod medium est iuter duo domus lalera ; Saugiuuis pars iu terraui efliisa (jjuae vero corpori adhacrel sjO^ dicitur')^ Vuluerls iu(licti index , Sauguls virgluilalis , Clypeus, Lorica, Testis , Panuus louglor. , jfi*^_y^, JMauta quaedam. 0, c, »-*i»J' Res quae perspicaccm et videuleui reddit. j-a-oaj Abscissio. G. o, _- j*a*<« ^L^ Dics iu quo couspicitur. O o> yo*^ F. 8 Videus , Clarus , mauifeslus, lutelligeulem reddeus , 3Iedium vestis , Leo qui e louglurjuo consplclt praedam suam et iliam invadit. O', o oya*-« Rvideus et couviuceus probatio , Res iudubitata («0« . o > Hyoj^A ut a Golio e Djcuharii opere cxpromtuni , nain in nieo codice non ita lcgitur). «Aaj /''. a. 1)«. a, ^<*jj Collegil, comporfnvit; 2) Fliucll, ivit , rxivif , cmauavit ai/ua vel aliud. V Emauavil paiildliin paiilaliin e torpore sudor (vcl rectius %>:aj^). G c, ^A2J Panniculus vel linteolum densius , quod vix penetrare possit aqua ; Id quod est inter indicem digitum et medium. G o jAoj Pars noclis , sec. quosdam prima. G , 5 ^*ij Pl. -o£ ,),o£ ,0» Go, j^ i Pl. Qj*^> ! Fem. ^ijt^ Pl. ^*nj Stultu5 , stupidus. Dc formu/a Qjjt^o! ^^«jtoj! Q^kju^T! ^.._.t ».'=-! *^Jti' !»'>:>• etc. conf. 5t*j!. / OAOJ (cliain cum j vcl iju loco {j^) 1) Spuit , sputavit ; 2) Mulsit foetam (ovcm) c. a. IV Emisit lac (ovis). G / 4-ob Cougelaus (sputmn). , ) ,'*y^ (.conf. .vUj et /•i'-^) Spiitum, saliva (at (juae eiiciiur ; (/uae eniininorc est, / iiJ. appcllaiur), Species quaedam palmae , Praestautior camelus : de uno ei p/urihus dicitur. __«JLi! (•l-*^.5 /. f/. j4^^ J^ Lapides quidam albi et spleudcutes , iiempe seleuites nom. unit, 'i^i^j^i AJi-oj Pl. («jl-A=J Terra lapidosa , quae se adtollit vel ipse scopulus ulger. (Go/ius , yu/ /?ro terra lapidosa , platea scripsit, vidctur /oco vocis is^, quo exp/icatur inCamuso aut lcgisse 3jL> , aut coiifudisse vocern Bpcuni s,l-=J r^J^ Pecus de grege , cui miuiunun lactls cst. J>,*aJ Co//. nom, unit. c. a Cepe, bulbus. A Forsk. Allluui cepa ap/)e//atur Flora Aegy/tt. Arah. p. lxv. Oh $imi/itudincm Galea ferrea. Est aittem v^>>j! J^jijj tt j^.y^ y^ '. q. o"!?^ Rulbus esculentus ; JouiajuI J-cij ct ^UJ! Jwdj ;. 1/. y^AJi ScIUa , ^\ ly^aj Bulbus volultorius. J-^ n. a. Jt^Aio Nudavlt , iiipriinis detrahendo , ut urhorem corticc , quasi tunicatim detraxit : dcductum a cc/)a; rasit, spollavlt. V Raslt, spoliavlt , Rogando exliauslt c. a. p. ; per inctap/ioram , uti /Hiu/atlni avuisis tiinicis cxtcnuatiir c.c/)a. , , , , ^*-!.* A.A Mullas crustas habous cortex. 'i u } *A3,i lulcrvallnm ct dlslnnlla iuler dlglti aurlcularis el aniuilarls exlrcniilalrs ( /// v_,»JJ: (juod cst inlcr aunularcm
PAGE 150

et aurlcularein , o^ quae est inter dlgitos duos quoscunque'). *Aii} ^3 Crassiu , grossus (vir , veslis). ^ .' * ' ,-, ' 0.0» UaJ ct qI-^ ^/oJLAai f/ x^xut Mensb Rabiae posterioris. \j^ F. 0. Ursit dehitorem ad conseguendum quod deleretur f. J^ p. II Dicitur sLkalj "'^^ ^-' t)lj>it> EiuHichum faciat euin Deus. \jcj Testiciiloriun extenninatio. s_jjsaj 0)UJ i (5 l^ rfon est in cineribus sciutilla aut pruua. Eunuclius , ad venerem impotens. 128 ^ s a (J^^ Vil 1) //. a. i 2J vcl Ivi: iUsLaj Pauca aqua , ranca et exilij pluvia. c > . ij£yA:^^ Humor. iCcijwCij Pauca aqnn , Pauca et exilis pluvia , Tenui cute praedita , pinguis (puella) , Manuj possessio. 5 .> (JOjUaj Fortis , robustus (vir). G • o . (j^Ux2J Terrae tubera. G o .» V'»' (/"<> .y^^ Clitoris feminae quae praecidi solet. \ji3^ ^j>^ Lnpime , sine talione nut vindicta , e. g. efTusus fuit «anguis. Co . bj^aj Cum quid irrito successu nut frustra fit. ^wcjj Tenui cute et j ^txii ri. a. %^ 1) Amputavit partem (rei) c. a. r. ; partipinguis , seu corpore molli fuit ; 2) F. i. n. a. (juj > . et {J£y^. et {jSM^oi Paulatim fluxit et emanavit (aqua) ; 8^:5^ {J^. ui Haud rorescit vel exsudat lapis eius : in hominem avarum dicitur , a (fuo niliil sperandum ; 8) Paulatim consecutus fiut quod deheret altcr c. a. ; 4) Parum dedit c. J ^. ; 5) ^y^ J^ Blovlt (chordas) 0> ut eas paret ad pulsandum c. a. r. TL n. a. ja^xs^ i. q. (»Ji*J'. IV Parmn dedit. V Paulatim consecutus fuit quod deheret alter c. xi/» «>«> et Omne cepit quod o» > c . »o alter possedit c. a. p. YIII j_^*-^ *^ vi;A.»:iAaXj( i. q. »J LjJJjJL/wl ; Exstirpavit (gentem) c. a. p. jni F. s Teuui cute praeditus et pinguis, mollis ; (qui albo est corpore : sed /toc negat ^Uasmai~)\ Donuui cxile et paucnm , Lac acidum. 2 ; s >oe . .i. (jiij Dicilur Lii/a^ Lcu "bt ijJUl? ! e5v.«JLc Ls re/ La/-«5 LiiAj Quum aljquis de re neccfsaria interrogatur . hic vero iabio sonum proferl. (ja^aj Aqua pauca. Ss. ILcAi Lac acidmn. » . . jcj^ Pl. c^'-^ Paruni humoris continens (puteus vcl uler) : ut ex quo is sensim efjluxit. iUaL Teuui cute , mollis puella. 6 , .. «OaLaj Tenui cute praedita , pinguis (pnella). tus fuit et iu partes concidit (carnem) , fidit , secuit (venam, corium) c, a. ; 2) Manifestum reddidit, elucidavit, Clarum , distinctum fuit ; 3) Duxit uxorem , coivit mas > ciim femina c. a. p.\ 4) n. a. pj->^ Intelligeus fuit ; 5) Erant iu marglue palpelirae , scd uon exuberarunt /ffcrymae c. ^ lacrym. ; 6) n. a. Py^ : ^-^ vii^juii: Quod tu aliquem rem peragere iussisti , hic autem re non perCo ) s , , s > I fecta ad te venit c. q^ r. • 7) n. a. ^^ , p|-.caj , p_y^ Satiatus fuit aqua c. ^j^. 11 n. a. r .*.*A.'_Ji Amputavit , secuit , Clarum reddidit alicui (sermonem) . <}...> c. d. a. ni n. a. gj i«: i ? , KjuiOL*-/* Coivit inas cuni femiua, inivit eam c. a. p. IV n. a. pLi^' Manife>stum reddidit , elucidavit , clarum reddidit alicui (seriNOnem) c. d. a. ; lu sortem Jucro exponendam ron«titnit (aliquid) c. a.'., sive pecuniae sint sivt nurces, vide xcL^j ; eiusmodi surtem alicui dedit vel aliqno misit, Malrimonio coniunxit femiuajn (viro) c. a. p. . F.xplevit si;im (aqua) c. a. p. , Propinavit qunntum ei rei * -. satis osset c. a. p. ; mctapitor. K-i. w,! ^^ J/iberavit aliquem ab eo quod petierat c. a. p. V i. q. ^ *cu^ (scd cum jo elcgantius esl) Sudore maduit (frons). AIl Abscissus fuit. VIII Distinctus, clarns fnit. X In sortem constituit lucroquc per mercaluram exposiiit C. a. r. , Mercaturain lecit. Prov. j^^ i^l jf %^ii*XMt^ Ut nliqnis , qnl dactylos mercaturae exercendae cansn Ilodjrmn portat (quia hic locus dacti/is ahundal). Go. »«aj Pars noctis.

PAGE 151

^CAOJ 129 LLi «*Kti et f/uibusdam «X2J Pars iioctis ; Extguus niunerus a tribus ad novem aiit ad quinque, aut ab uno usque aJ quatuor, aut a quatuor usque ad uovem, aut est septem. jo Oo Quum vero iransit decem, nondicitur ut ^*!^^^ J^? sec. alios tamen hoc dicitur. Grammaticus Alfarra lianc prolulit sententiam , hanc vocem non componendam esse cum numeris deccm , et viginti usf/ue ad nonaginta, nec dici X^iLc^ "y »:^ ; nec \_AJI5 J-*^Vocem t ''n ) complecti numeros ah uno uscjue ad decem et ah undecim usque ad viginti. Adhihendam vero esse cum nominihus masculini generis vocem Kx*aj; cum feminini generis y «•^1 ut dicatur «l^?-j ^^^j,i:t-c^ wwaj et ^«'^.j ^\yo\ (j ^j-«*5 , «071 vice versa. Vel vox %^ numeri certi sensum non habet , dum eundem setisum ac '»'* W*i hahet. o > ^aj Dos , genitale aryum mulierls , Pactum matrimonli et contra Repudium ; Congressus cum femina , vel buius membrum genitale. l^jwaj ti5Xc Potitus fiiit copia et concubitu eius feminae. . a, ,, kaoLj Pl. 'fiju^i Resecans {gladius^, qui amputat partem. Est idem in camelis ac i3"2o in domihus i. e. Proxeneta, qui iutercedil inter ementem et vendeutem , aut is qui portat merces tribus easque enmiciat. Salubris aqua, 6 . eUijj Concubitus , coitus. 0. o. Go, G , , , 'MfO) Pl. ^iM , p|-«iM et oljUGj Pars resecta , frustum camis, O'* ^ c , iJuai Pl. xtxai Id. . Ca . C^ JP^. ^*i=J SuJor, Mare, Aqua salubris, Socius, Caro. 2^/^94 Pl. J*ol^ Agmeii (ovium aliorumque pecoruni) , vel pars ovjmn a grege separata, Vulnus quo cutls perforatur et caro leviter tantum laedilur , ita ut sanguis quidem prodeat , sed non eflluat (conf. '».j.a\S). Q. , 'ncUqj Pars opiun quao impenditur iji mercaturam , lucroque exponilur : gors. Donujn quo ludex corrumpilur. Pecunla pro merco data , Merx scc. al. pecmiia missa per aliquem in terrain merraturae ergo. Pl. ^jLLj Mcrcimoniae. 8. 5U,>*iai Qm u Iwlero (camc'f) ducitur camelu». J*i*» Macer. Tom. I. ^X2.«o« Pl. «-CsL/fl Scalpeliimi quo secatur vena , Culter quo inciditur corium , Scalpellum plebotomum veterinariorum , uii j2-w-< scalpellum cliirurgicum exponitur. li^Aiu F. i. Amputavit , unde biAj ^JJi tiX.*i2>j "^ optandi seu precandi formula Ne amputet manum eius Deus. ti^LtoL Secans (gladius') , ^cutus. G, > . iSyiS^ Id. ' . l4/aj Magua producere coepit graiia (seges') , grandescere coeperunt grana. G o » f^ Auima , Spica , quo tempore e grano prodil et magua fit. .LCaj vide qLoj, nam ita in Camusi edttione Calc. legitur. i ^ S , y^.\ n. a. S^ {ponf. vi^o) Fidit (ulcus') c. a. (Jn chirurgia o, praecipue usitata vox). II n. a. J.T*.h*j' Mercaturam exercuit in auatibus , et i. q. Lot!. IV Emit , vendidit (^jXii!) uiceum olei (a '»^'). Jaj (videtur nonnullis vox Sjriaca) Pl. -b^Jaj Meid. Coll. nom. unit. 'iSii gen. comm. Auas , quihusdam et anser, cuius alias proprium noinen est j^J. 06iuaj Urceus e corio confectus , in quo liquidiora circumferimt viatores ; urceolus ex corio complicatilis , mide aquam bibimt. c Ji i * " ; Res admlranda , Meudacimn , Caput uugulae slue crure, lufortuuiura. JjjLb.^ Crassus, ijiagnus. Coniungitur JjjLI^ Ji.il nr>. KLiaLu Teredo. 'lirt t A Scalpellum. ^ikbjJ^J Vox anatis, vel iinmersio eius in aquain , Consilii inririuilas. iv n ^ ..< Perdix (i-Lj^"), Longinqua (/f/ra). ^r>\ n. a. Lbj , 5Luu Tardus fuit, leiite processit. II n. a. 'iJoj^ Tardum fecit , relardavit c. a. p. c. «— 1 ;•. et c. J^ p. Dicilur u5^ Luj U. III Murain traxit , cun-

PAGE 152

Lb. 130 ii. . f o E . o c e ctatus fiiit. IV (oJaj I , non dicitur vi^^^ia^ ' ) Moram traxit , cunctatus fuit c. \_j />. tt'/ <\ ^^ r. / / f. ^^ r. ut dVj Lbjl L« ; TarJuin et srgiie li;iljuit iinnentum, ita ut nlia S('(jiii non potuerit, Cinicfaudo aliciii molesliam crearit c. ^^ p. V et \l Cunctatus fuit, nioram traxit c. qC. X Tiirdum seguemque ceusuit r. a. *<>> Luij Unquam, ut lA? L; IJaj >JL*i! J^ Niuiquam lioc Itcl, o Tu I 2 ,Jaj Tardus. 5Lbj Tarditas , cunctatio. Jkj Id. LJa-i J. q. jiaj ut ''^^j^ 1'^ O • B o » S • > Luj I. y. Lbj. 1.5 Isuaii Polygonmn. ,;jju rroieclt in faclem nc pronum c. a. p. II Stravlt glarea (soluni) c. a. V Tcr planitiem dilFusus fuit (Jluxus), Largus fuit Jluvius , ita exporrectus fuit (campus). VII Concidit in faciem seu pronus ; prostratiis fuit iu faciem , occubuit , Amplus , largus fuit (fluvius). X I. q. V. ^^Lj in his Li^vLiJ JoL^^Uili |.L»/ ^^ Erant pilei sociorum capiti adhaerentes , uon in acrem elati. ^Jaj Locus depressus iu quo est glarea multa per quem aqua fluit ex locis altioribus. G _ A.%l)'>j Li faciem prostratus. Ilamas. p. 244. l. 16. — U3J Morbus similis pleurilidi, ex febri nasci solitus. G , oiC^^^Joj Statura liominis, Locus depressus, per quem nqiia fluit , glarea abundans. G , o iL^sUaj Locus depressior per qucm aqua fluit glarea abundaus. Nabathaeorum paludes iuter Basram et Wasith sitae. G , o > A.5=Uaj Natura , conditio verilalis. i^Jau Pl,irreg. ^i^ Alvens largus in quo est multa glarea parva (non ut adieclivum usurpatur"). i^ fLrpJaj seu *iC» —Uaj Locus depressior, glarea abundans, prope BFeccnm : (|iicm feneiit Arabes Koraischitae ; mmpc xLp-Lv^ interlores qui ceteris , j^^»-i-t exterioribus, nobiliores liabeufiir. io^Jaj n. jp-Llaj , ^ouaj Locus depressus glarea abtuidau», per quem aqua iluit ex locis altioribus. Inde >iV.'J^ _li^! Taludes Nabathaeorum , quae sunt inter ^Aasith et Basram ; propr. Aqua restagnans, cuius extremitates duae propter eius latitudiuem uou ceruuntur. ^^^^ioji 3r<)rbo p-Liaj oppellato laborans. » oB > .s *:Jaj| VI. (irre^. —Laj, ) jsJjL^ .Vlveus largus glarea parva < > . abundans. Dicilur j^^iaj — Uaj ut («jx A^\ (non ut adiectivum usurpatur), G ,o> *?» n ;«« Depressa et expansa ungula. G >o, . — jJi«./« Blorbo -.Liaj appeiiato laborans. ^.^JnZi LiaJgere. ^ g'. . A^wjIj Luigens. *L1! ANbL Stultus. G .Svi^aaj Crassi came/i , liomines. Q Apv-fc^ Coll. nom. unil. c. 3 Ex cucurbitis C o ' ' ) 'i"^^ non iu altmn crescit , sed per terram repit , et i, q. ri^ Cucumis melo , melo parvus longo collo , iaevis, rotundus. {^s^y^ 4?*Uaj et ^^ tc-.t^. Anguria, J nV ... « grV**^ Citrullus. Sprengel. fiist. rei licrb, p, 269. Aviccnna L. II, p. 143. Forsfi. Flor. Aeg. Jrah. p. lxxv. Sunt plures species ut (j~-«-i^! ^^r^. ^t Vj^^ o"^^ '''"'' LXXVI. 2 , ) ^3-LLj Crassus , pinguis. i^dxi \ (derivat, a i^-Jaj) Blelouibus abundavlt terra vel homo. G j. 0. . ^ w <>.... Melonetum , nger seu horfus meloulbus oonsitus. *^Ja>./« Id. Jaj F, 0. n. a. _JjJ Fidit, dliridit (rem) apostema c, a. (yid. Ja.Aj). b) Jaj F. a. n. a. ^iaj l)ILIarltate valde exsidtavit : eius inoduin excessit ; 2) Petulantem et insolentem se gessit : uoii grafum nec pium erga Demn , ut beneficiorum eius memorem deccbat. Dicilur o— b_» ,,o. ., c8 ,0 ij^Ji,^ ut yij-«t OiXi^; S) Attonitus evaiit, sen mente perculsiis fult ; 4) Defestatus fuit rein , quum hoc fieri

PAGE 153

> 131 ^^ uou oporteret. IV Obtiuum fecit , fatigavit, Petulantem , insolentem ingratumque eifecit c. a. ; o^jO Sjiaj \ Ei imposuit plus quam portare potiiit ," a victu euin separavit , afOixit eius corpus. ^JoLi s.^ 4_.A^J Sanguis eius impune et sine talione effusas fuit. fJo-i Incuria , socordia , Alacritas , laetitia modiun excedens. / «p>-i _-tu Quod aUquis superbum se gerit et veritatem vel ius non admittlt. Sjoi retulanter. jliJ Hilaritate effusus, iusolens, Socors. JiAj n. a. Sjia.^ Cf'^^^^ -^ Fidil) Artem veterinarlam exercuit ; iumentis medlciuam 1'ecit ; fidit et pertudit renam vel apostema. fi o 0. .. j rt .'. ) Pl. JijiaLo Veterinarius, cui voci Arahica consoiial, mulomedicus (unde Hispanicum Albailary 6 o . j n . « ) Id. , et Sartor. 8 ' jA*i} Fissus, Artem veterinariam exerceus. jl In »j I. q. y^i. 0.. o. 8_ia^ Ars veterinaria. e . . > Veterinarius. j-l -uJ Fcm. B Clamosus , tumultum edens , perseveraus m errore. j (et cum j) Pl. (3^LiiJ , i^U34 et (JJi^ Chrlstianorum seu exercitus Clu-istiani dux; patricius, unde illa vox Arahica desum/tla fuit. Aiwlor Kamusi dicil, eum decem miliibus Loiulnmu imperare. Huic in dignltnte proximum esse. qL>^jJ{ , cul qulnque millla Ikiminum pareaut, tum sequl (j-woyil! , qui dux duccntorum sit. (^j*^ Slupidus, attonitus, insolens fuit. Go.G..0-. ^ ^ Joi et ^ Joi i. (/. ly^.J^ vel Magormn domlnus. «^j^ ralriorciiae munere funcUis iuit. o . , , 0-,, yi^J-^ Pl. ^J^ et 'f^JJLii ratriarclia , undc it illa i oi petita. 'iSSJ^ Patriarclialus. iuJojIoj Id. ' r" " • >"' ^ t'' j^i w ^ ; 0'» non«. e/ X .v., n.i ) P/. y*^ Navis Lellica et (/uoque oneraria. Saepius in vita Saladini ut p. 155. (J^ F. i. 0. n. a. (j^^i^ 1) Vi et invitum preliendlt ali~ tjuem vel cmn vehementia rem quamque ceplt c. <_j ; aii/ue ita impetiun feclt Irrultque ; 2) Redllt ad se a fehri, at debllitatus et quasi vlctus c. q». IU n. a. XwJjL.4 Vi et invitmn prehendlt ; Tractavit rem ; et Quum aliquis contra alterum manum extendit, ut eum vehementer prehendat ; Conserult manus , couflixit c. a. p. IV Vi et invitum prehendit c. a. V Progressi suut cum oneribus vix se movere valentes cameli. S o(jiiai Vis, violentla. (jiili nempe i^y).Jils\jS\ ,Jiil^\ Vir quadraginta aunoriun. .9-0. X .w, hj Potentia, vis qua quls alium subiicit slbi , X >''w t a (_5j*J Aerumua praelii Bedreusis ; sec. al. extremi iudlcii. (r7J. (/uoque iLwIaj). ijiy^Li^ Vi et potentla pollens , eaque vehemens. (jiUaj Fortis. .> -o ) Qui interiora labia alblcantla habet , ncmjte inter Aet/iiopes • Cui dentes, iuprlmis inferlores, defluxeruut. «Jaj «. 1/. ct\j 1) Contaminatus fuit (crimine vitiisque):, iiisimulatus fuit; 2) U^"^Li jlij Natibus terrae impositis prorepsit , et ita semet fricando iuquiuavit. ioLoj Ocull pupUIa , et Aegyptiorum idiomate Particula lintei vel chartae panno affixa , cui nota pretil est mscriptn, Graec. TiiZTuy.iov Pl. / ajLJaj EpisloIIum, quod columba olae oUigatum perfert. Jviaj 1) F. o. n. a. Jiii , ^J-^ , q-^Cjj Vimus, nihll , frustra et incassum fuit vel evasit ; ^iU-u *-«.i v_a^J Periit G, ^ sanguis elus sine vindicta aut (alione ; 2) n. a. x;»uj locatus fuit in narrando c. ^j , Otiosus vel sine iipere Iiiil (jncrcenarius'), ccssnvit. I)) JLjj n. a. JjIjj , iJL.iJ , ^y^ Slicnuus , fdilis fiiil. IJ Irriluni , fru.slraucuiu fccit , obolcvit. IV Id. , locnlus luit in nurrando < . ,3, Conlra dixit , F.nervavit c. a. /t. , Abrogavit Ifgem, irihutum r. a. r. , Fnlsum proliilil. V Plurcs inler sc lrncU»runt menduoiiim , nefns c. ^.J /' , Slrcuuiis liiil. II 2

PAGE 154

J^ 132 JJaj Vaiiiun , 3Iendaciiun. ^ »' ^ '»^ " ? »' ^ * -v^ Jjjj F^-m. iJllij Pl. o^ ' loco deJitus, Vir strenuus, animosus : heros» (^Sed maiorem gradum forlituilinis qnam cLs^vi indicat et is essc dicitur, tjui terga suorum fugientium defendit^ Jhulf Jnn. T. I. p. 130.) 5 ^ . > > JJ^Ij Pl. J-3U "N^anus , irritus , irustraneus ; locus , 3Iendacium , Nefas ; contr. juj /jh=» Quod iniquum vel lalsum est, Nomeu Diaboli , Poet, Ludus. J^j j3 loco pollens. iJLJj Magi , incantatores , qui vauis rebus operam navant, Videtur PL vocis J-^I^. JLbj Pl. Q^^lioj Valde otlosus el iners, Multum iocO deditus , Vana tractans , Strenuus. G , = > oliLIa^ Kugae. G, o G , s G , .. c i ^ «I:ij \ Id. , J^aIsu i P/. iVr. a Sing. praec. J-^lj , itin//uani ah ^fr^^ Res vanae ct inanes. J»n«iO A ana , falsa res. G o> Jia«j« Vana tractans. Jri\ et c. 8 Tereblnthus arbor , vel eius fructus, qui Ka^ tlj*iii> appellatur ; Lllceris genus , quod in tibia oriri solet. «>> 1 | , P^< Frnctus nrboris cli'jt^ aibnodum pnlchep. U^ F. 0. 1) lulerlorcm partem et medium ingressus fnil locum c. a. , et indc pcnetravit negotium , intime perspectum liabult C. a. r. , cngiiovit interiores (ref) parO b « o , tes, nuntium c. a. r. ; 2) n. a. qIu (a qIjj deriv.') Ventrcm seu in vcntre percussit alifjuem c. a. p, ct rarius c. J /;. ; 8) n. a. qj^ Latuit ; 4) n. a. q.^ , Intiinus et iamlliarH iiilt alicui c. ^ p. ; 5) «• «. ».«— u Deditus fult ventri, Distentus fuit venter prao cibi copia ; . , , , . 0,., , 6) qIsj Doluit venter. b) qL»^ n. a. ^jiaj , K-Ljo 1) Dlsteiitus fuit irn/cr; 2) Kx inlimis alicuius iiilt r. {j^ p. c) qIu Magnas ventre iuit. II n. o. ^j.«b.«j' Li ventre percussit aliquem c. a. p. , Adstrinxit cingulo sellae sub veutre iumentum c. a. p. , Subductitio panno muuivit vel ornavit vestem c. a. , Kaj^Jj! ^ aIj « j Quod pili sub meuto et palato non auferuntur. IV Texit, occidtavit, Adstrlnxit sub ventre iumenti cingiilmn c.a.p, Subductitlo panno munivit vestem c, a. r, , In interiore parte posuit (gladium) c. d. a. Litimum et familiarem constituit , delegit aliquem c, a. p, V In ventrem condidit (et de helluone) , Ventri suo subiecit rem, ut feminam congrcssus causa c. a. , ^ledium rei subivit ac penetravit, Per medium horlum exspatiatus fuit c. a., Interior et intemus exstltit , ludult vestes interiores. VI (o ^yff^) Distans fuit. VTU Ventre enixa fuit camela ut ^-y^ Hj.ijt \iui{ vij^JLiXjt, X Sub se vel sub ventre posuit rem , suppositamque tenuit c.a.^ Absconditum occultumque hab-.it, Interiorem rei partcm ct Institutum alicuius cognovit :n re c. a. r. o 9 > ) o ,0 > o > o» G qIjj Pl. Q ^jj , qL*^ , ry^ ' et ut vidctur cj^ Masc. apud quosd. Fem. Venter. qIjj ^«3 Excrementum alvi, «Jllaj BtXs»! Neccsse habuit ut cacaret , «-Ljj CxXi»! Cacavit, xiljj jAJuefi \.:iAS>\^ Famplicus est, Lilaj (j-^J-J Una vice parimit , L;«'Ta !3 c:/Ju! Pcperit inulicr , ova excrevit gallina , (J^jaJ! qj^ Scpulciira. q^^^ Nomen stellae. Idcler Untersuchung iiher die Sternnamcn p. 274. ^y^\ qIjj Nomen stellae ihid. p. 124 sq. et 289. Medium et intimum alicuius rei; pecul. interior 9 , > >oS pars urbls Bleccauae ; Plur. q.^^ , qI^J ^ Aflincs , tribus parva, seu maioris stirpis , , in (juas divisi Arabes, rnmus , vel mlnor quam qui *^tV}3 appellatur , et maior Q . ,o> quam 8.L4.C cst (conf. \X^i) ; PI. q1-*^ Longissimum pennae (conf. ji^), lafus et peuua longlssima alae volocrls , peuna remex. ..-laj Dlstentio ventris , morbus ventris. o 1. ^Jo^ Amplus ventre , Vorax , rrotervus , DiveS^ Ilumilis ct dcpressa terra, ^-bj PI. ry^]^ Intemus : abditus , lateus ; Lilerius latus spu Intcrior pars (rei), lutima afque occulta nosceus (Deus)^ Interior librl spusus mysticus , allcgoricus (contrar. est j^Lj) , PI. QLii-u , iCJ— ij! Aequabilis et de, 0> ' prpssior pars //•/•/•«(•, PI. Ql-iijj Locus , quo aqua fluit in terra diira. LCjj Clam.

PAGE 155

J^ 133 J^ ...Luj P/, ^^yO) , iC^Jaji Clngulum sellae cameliuae, quo venter iumeuti subclugitur (ut in dorso sella ^ clitellae Jirmenlur^ , rj^^^ U^j^ Abuudans opibus, Liberali poUens auimo , y>3^ o''^' U«Jl> vi^^iJAil Bene firmatiun est negotimn , ac certo illi cautiun quasi iunctis cinguli annulis , Pl. f^\^ Navis parva. Capra mala o ^ ' o « ' ® " iuia^ ^j Quod iu veutre est pec. siuntum alimentmn. Joj Impletio ventris , Hilaritas , petulantla. Prov. K^haH 1^^ AAlaJI Impletio ventris diminuit meutem. iC*n> Via regia, 6-iiiiJLj Morbus natus ex nimium impleto ventre. ^^wu3J Ventrosus : ventre crassus, Longius remotus, Species quaedam piscis , guIus felle atrameutum paratur, cuius scriptura noctu legitur. Oo J f^jt^ Bemin. 3Iansio Imiae secunda, signata tribus stellis exiguis in ventre Arletis , unde illud pelitum nomcn. Ideler Unters. iib. die Sternnamen. p. 133. 287. iULu Secreto. x j LW . i Pl. ^ijjLIii Literior pannus (^vestis")', Arcamun, Medium civitatis, regiouis ; metaph. Amicus iutimus et sincerus ; Mos perpetuus ; Voracitas. ^^jLuJ Vena in iuteriore parte tibiae equinae. Dual. ^^ULui. f ^ri ** Ventrem clbo implens. G o qLIi*.^ Voraxj ventrem cibo implens et dlsleiitum habeus. Q^tA/« Litimus , clam ulicui addictus. O i, > QfliA.» F. 8 Ciiius dorsum et vnufer ulbi sunt f (jrWHi , Ventrem collapsum Labeus, Medio corporc' gracili.s. ^ *'^*'» Cingulum. O-y"^ K vculre laboraus. g , 8 , (__5*^ l"'0 ^«f^n^ordus {licnit. poet.). o , a-vL)Lj (yox Pers. *J^L>) Vos figuliuum , fliom nliiiJ , nmpliore veulre , iff . «o;/«. suprn Uiupliim iiifrii (lugiistiiiii, iu quo vinum couditiir ; vas vinaria , patera. 'i.*l:kA\ Nomen sideris. Ideler Sternnamen. p. 271. -ot £ oE (^j-Lj ! pro LLj!. XU 1) Moveudo composuit iustriuneuti musici fides ad piilsaudum ; 2) Summa ope nixus fuit, siugulare quid adhibuit praestititque. IV Piuguis evasit. 2, S Joj .}ai Crassus. Jit^^Tj riuguis , mollis. -. c -iiLl n. a. jiu Carmiculae aut simile quid Labuit (femina ) iutra pudeudorum labia , iu medio superioris labii (wr). G 0n n. a. j*:^^ Qle femina") Circumcidit (puellam') eiusmodi excrescentia laborautem : (Je viro') 8y2*T?5 *"»^_ jS> Dlxit iili , suge eam partem : tjuod prohrosum c. a. p. Oo, G >j jhi Pl. j_jJiu Res oblongior caruuculae similis excresceus in pudendis femiuae , Clitoris. SJjLi i. q. S.O^ Liipune , siue talloue (yide y^)c. jlij Caruncula inter duo vulvae labia ; Auuulus sigiiatorius. ^jIiJi Qi! Iguominiae uomen , Jwl jJoo &JJI 2ua/«l Sugendam det ei Deus carmiculam matris (opprohrii causa dicitur). Jj^, Clitoris. Inde opprohrii causa dicitur ancillae JiiXi\>. G,o , B iij Paucitas pilorum sub nxilla ; Amuilus dJgiti , pala seu gemma careiis, G ,o> S Jij Superioris labii caruncnla aut protuberautia. 0-0>,o , jliAj Clitoris. Dicitur Jji>^ Ij quo opprohrio afficitur ancilla. , o *[piJ Productiore vulvae caruucula laboraus femina , Procera serva. S.LL1J i. q. HjLIiJ. B .Llis Popysinus , sonus qualem ore osciilantts eu'iut. B.L&j Supcrioris labii caruncula vel protuberaiitia, Ll quod nduascilur lateri vulvae oviuae , Id quod circumcisor reliiiquit iu circumcideudo. jlijl Liclrcuincisus, Li incdio siipcrioris labii (-«riincula fopteiitc labornus vir. o,-,, aja^ Mulier quae circmncidit , seii quod excnstit iii Milva rcsccot.

PAGE 156

U2i 134 0, 8 -jJii Strepitiuii multum edens (iCjLi^jo). •B i -P' Ajinnlui sigiiatorlus. I> -*a*j' Amuilum porrecto diglto stultlus osteutavlt liomlulbus , dum verba laceret. S ^ o , 1 ^ r^ » Tela cuius nna ora vel medium obscurlore colore ( J*4^) et duae eius orae dlstmcto colore uotatae I ^\ F. 0. n. a. j^ Deusa , compacta atque accumulata lult (caro). b) j_^-u Caruosa luit Ua, vi^sAljjj Sljlt y^^ ^s » Camosa fuit mulier. uij Carues accumulatae. Dicitur UJa Li> «uj-. «U F. I. n. a. ^ e/ pl*j l) Importune iustitit ; 2) Constitit ac velut defixa fuit (^nubes") imo loco , contluuo pluit. 8%^ Eflusio lata ac nuilta. c ,clju Supellex , comprehendens eliam strata ac vestes ; pecul. quam secum adducit viator vel sponsa in dommn mariti, et quae excidit e mauibus populantium ; Pluvia et aqnae copia, quain contlnet nubes, jkclu «wJLc 15^^ ^^' »*'*^ Coniecit semet iu illum, 4le1ju ^.^'wSwJl ^Ju\ Efliidit imbes quicquld iu se liabuit. G s » *^*J PuUus camell quivis , natus inter prlinum et ultimum. G , ., .j Bouibns aquae fluentis e lagena , lultuun iuventnlls. K ^.>« 1 Properantia sermonis ; Fuga e praelio et impetu liostis. xKj^sj Pauperes , inopes. /L^jJti Lignum 8 quo iu Aegj'pfo carboues conficluutur. Forsk. Flor. Aegypt. Aral. p. lvi, ..I JyJtJ Achillaea lalcata et Q_^-%y3 appellata. Forsk. Flor. Afgypt. Arah. p. lxxiv, ihid. p. cxix Artemisia poiitica QLiUju appellatur. F. a. n. a. iCou 1) 3Iisit c. a. r. vel c.'v ''• ft <*• Pet ^\ /. , j'-i-< ^axJjLi L A Qnadraginla nobi» equuleot mlsit ; 2) Ad motiun impetuosiorem adeglt (c-amelam') c.a.p. \ S) n. a. <^i^ Excitavit c somno c. a.p, Ct \j^ r. , excitavit ad ali^/uid c. j^c r, , resuscitavit (inortuum); 4) Per vestigia secutus fult c. u. ; 5) Mauilestum oonspicmmique effecit. b) vi>ju Vigilavit : excltatus et pervigll luit, V Fluxit ah aliquo cjjrmen c. cr». ^ II /> OA«j Pl. uy^ Exercltns, turba liomiunm (quae aliquo miltitur"). Dicitur 0J^\ ^^ ySyjul\ >— 'r^ ^' vi>JuJl j^j^' Blissus est exerclfus confra Lostem. Resurrectio : *^ k-i Dies resurrectionis. Exercitus. Vigllans. p_jJ Dies pugnae iuter Aus Cu^iO ^^ Cliesredj (_^jJ>) Missio et sp. prophetica. c>*J^ P/. lUecebrae. G > , ci^^L: Festum Ckristianorum , Pasclia appellatum. vi***-* 3IissIo tum 31idiammedis. -. ,.(i/J. j-i-^. et j-^J«-i) 1) Dispersit 5i/;»e//c<;/i7e/n, partemque parti accnmulavit c. a. r. ; 2) Subvertit diruitque, iuferlorem elns partem fecit superiorem ; S)Foras eduxit produxitve, et nudavit seu refexit (rem) c. a. ; 4) Scrutatus fuit c. a. r. 0,. o , K .' *« .J Turbatlo animae ; Color et Sordes. \nl »A Umblllcus ('. e. meuius locus) vallis vcl campi ; ISales, podex (vel cum genitalihus) , et 1 ; •! * «.' qJ^ ^ Gnarus et perifus est eius rei. S,o> -Uiiu Id. G >o » .hy*i Id, / cLiJti n. a. iLiLijuj Effluxit seu efTusa fuit (aqua cx piscina vcl seria) per rnplam eius partem. II Erupil aqua ex parte fracta piscinae. ' 'O o. ^^sjtj /'. a, II. a. ,iju 1) Fidil difliditque cu/tro vciUrem , (• ' ^ . unde 2) mrtap/iorii a /oqucndi formula : e^ \J^ jCs«J Summo tludio te exliortafus fuil ; S) Alllixit et sauciuvit

PAGE 157

g^ 135 {eum amoiy II n. a. f^*^ et gV!**J Languide iucedens , ac sl fissus esset venter. o , f-**i Fissm ventrem , reuter fissus ; Ventrem findens sagilta , Multum liortans , Quae midtum susclplt prolem Qfenuna"), Multum fluens. iC^lj Pars vallis amplo pateus spatlo. 3 ,01 p>*AA/« Haereticus , anathemate percussws. j^_>**-< Fissus. " " 0., Oou l)n. a. cXju Dlstitit, longius abfuit, Periit, mortuus fuit , C\X*j Apage , in malain rem I ^^^LjtXxi Pereas I Dc mortuo mulieres plangentes dicunt lXaci j Ne perens! b) lXj« n. a. Oou Dlstlfit, longlus abfult, OwVju K fl.w J ! (*-Jr^ Longa ipsls Tisa fult via; Mortuus fuit. II FQcit ut longius abesset, remoyit c. a. III n. a. a , r. j k>L«j , B(>-cL/o Fecit ut longlus abesset , et Recessit c. ly p. , Longius abfuit. IV Remotus fult , Removit, all! jO^I Maledicat ei Deus , i. e. removeat ab omni . ,ot bono , i^tXju ! L Quam remotus tu esl VI Longius ab invicem abfuerunt, Recessit ab a/i'/uo c. Cf P-y Longius provectus fuit c. ^ r. X Procul esse repulavit ; longe abesse voluit: recessit. . OkXi Post , postea , amplius , IiXju Postea. (^Om AbI t • > > o» Sfflrtibus vobls. liXjO Oou Praoterea. «Jou (Jdiom. vulgari) AdJiuc. ^^\ O^ Poslhac. Lo lXju Posteaquom. >X*j [jrt Posten, praeter. q' vXju ^y Posfeaquam. 0«ju L«! i. e. wS^ {^«Ci3 \\xi Post felicpin comprecationem. Ita ferc posl praifalionem , epislolam aut disserlationem ordiri solent. UXjJou v:>«a:>/. i/. Lo Jou. Oo) «A** Louginquifas , disfautia , Absenfia ; fllors ; Mnlpdio , Oo> ». c> ctio ; lXxu lX*j Longiuquifns magnn. Intens. »J IcXjij Mnlo .sit ei , procul hinc I (Aji^ ^lXJ Profecto consHIo et prudenlia praedilus. G. , i-Vjo Vills, Distans , Interitus. o . OiJtJ Perlens, Longluquus, remotus, et ut singii/. et ut p/ur. ut <-Xjl«j U^ v:>o! L et 0>jt^ Lu *X>! U. G,> ,} > o , , G'> lXju. iAju j-tyjLJ «o! In eo nil est boni, O^ «cXac U Apud emn nil boni , nll utllltatis est. G , G ,, lXcU Pl. Om Longe remotus , distans ; Perlens , Vili,s, despectus. G -> G J>lju /. g. «Aaju. G, o> G -> bJuu Pl. Ojl) Dlstantla , eaque locl sive cognatlonis , »>.> SlXw Prudeutia praeditus. 0. G>>-,> 0-o> lXxju Pi. lXju , *1lX*j e/ qI^Xj^ Dlsfans: dlssltus, Longinquus et alienlor ab alicuius cognatione vel affiultate, ,, , o , , , , o ,, , , o , s,t-Xjtj _o=^ tXcU -A-cj lXaj^ _juc ,aJ3 i. e. Sis propin. * ^ •• . • -^ •• , ". -^ •• O ^ quus et ut sing. et ut p/ur. O^t^. '-*^ lXaju Non multum longlnquus. qL Littera longluquitatis. Ita appeilatur liftera J , quae in pronomine tii!J ut fiat ti.VJ!3 etc. inserifur inter ceteras , ywa iiaec forma in re /onginr/uiore adhihetur. G .o lX*«,« Qui procul a suis profectus esf. .-• oG. . o .lXxj n. a. »j!lX*j l)Movif<:. rt. , quassit ; 2) Ilorrore airecit (a/iqueni) c. a. p. _jl_j F. a. n. a. jJ>-^ Slercu.s «xcrcvit {
PAGE 158

J^ 136 ±Vt) beutis , sive solidam slve fissain. m Siutima paupertas, Ovis Tel Loedus qui ad foveam leoui capieudo paratam adiigautur. Q ^ .Lau Nomrn Quod mulgeutem stercore iuqiiinat ovis. G . , .L^ I. y. / a.«j Lotus sc. fructus arboris ^A*-. 0-0, Sjjij [ra iu Deo. C G,o, s jXi /. y. S^j*S . G , " ,c > 5 ,5 G, oH ,S jyju Conim. gen. Pl. q|j*J , j^''-? ' , 'Sj*J 5 et _;;^lj 1 Camelus (geueris haud ratio iiabetur ut (jLwJi de liomine Demirius ; sed uonnisi de adulto quiuquenui iu usu est conf. &i J , (J»-«->) ; Camela ; tum in genere Onerariiun iumentum et Asinus (^at non vulgari usu^. (^Has duas significationes Ibn — Chaluja attulit.') ^OM rarius Id. 0,0, j-*-*-« Locus stercoris , stabulum quadrupedi^ culuscuuque. e ,0 \jL>~^ Ovls stercus ciiciens iu mulgentem. VOj Movitse, tremuit memhrum amputalum. (jo_*_«-j j. q. uj£j-»-J Agitatio , commotio ; membri sectl tremor. 8 iXi Excitare , suscitare , Vastare , subvertere , Dlspergere. Sed koc a Golio ex Mar. adductum vitium esse videtur ; non est in Kamuso. » ;jtJ (vid. iy:^j) Disgregavit, dispersit. , . 0, q. iLs_«_cj Disgregatio , dispersio , hominum vel o . , o , rerum. 5 } ^ I w j • ' PlL/''-*^ ^i [j^^i explicatur in Kamuso per ICaj 'iSjj-i^ *JLLi Canifla lactls expers et exteuuata. tyaXi lilacles corporls. Agltatlo , commotio. (jojto Commota et ngltata fiiit res ; 2) Speciatim de angue du-itur , quuin culcalus Se contorquendo movit. [> ct i_)Oy;i»j Gracilis tenuisque , Coxa , ilion. > ,. > o> j ^j y kajj et ' i ^ r t yo M Insecti genua albom et resplendens. ua*3&^° Commola et agitata fult res^ spec. dc ongue S6 coutorquf-ndo moveute dicitur. ^jhXi (a iUs^) Noxam molestiajuque passus fuit a culicibuiII n. a. (j:=;«Ao Partitus fuit , divislt in partes c. a. IV Abundavit culicibus in sua regione, V Divisus fuit in partes. o, ,ofi (jiijt: n. (j^^Jtj I Pars (reP) ; quidam : omnis gen. ct num. sed substantive sumilur, et c. c. g. sic ^.1*13! (jiiJu Quadam nocte , |y-; (_>-i«J *S Ujj Die quodam vel diei cuius' , « 0, dam parte, et ^jji.f.J (j^iw alil allis : invlcem, LXs^^il! (j v axJ (Jdiom. vu/g.) Alicui. G, , G oe iUsj^ ijSj 1 Terra cullcibus abmidans , Culicibus abm»daus nox. G ,, S, {jsyt^ Coll. nom. unit. c. S i.q. / ii (sed Demirius diversam speciem eam esse afjirmat') Diiae suut species : uua, quae anlmallbus v^ appellatls scd tcuulorlbus gaudeus pedibus et corpore Lumidiore slmills , in Iraca et Syria (j~.>;> (cimex) , in Aegypto vero / ifJ appellata ; altera iu Iraca / aJ, in Aegjpto (_wj^'j appellata (culex). Hinc i > . Adagium '»^j*^ ^wo Medulla cullcis, ijsy»jj\ ;^ t^s^^ Imperavit milii rem , quae fieri neqult , et 'i^j»i r'"*^ AJa cullcis i.e. res parvi pretii , floccus. Kxstju Animalculum (diversum a praccedente s£C. nonnul/os) nisi potius xO y Xaj u . G , (jj2.*juji liac voce praepositio q» in grammatica appellatur, si illa rem non ad omnes , sed ad quosdam pertinere indicat: alJLi cn^. "^ CT» (j-tJ' o^ Simt quidam ex liominibus , qui in Deum non credunt. In liis enim voce [y> hornines in duas partes dividuniur in illos scilicet qui crcdunt et in illos qui non credunt. ^ tt , 'Ki^oyjtjyii Culicibiis obunJans. ii>Ab*jVJJtJ lusectum scarabneo simlle. (jLi^iijLo Ceplt imus alterum. .,oB '^•\ Mactavit c. a. IV i. q. iAjo \ Rrmo>-it , louginquiui nblvlt ; pccul. pastmn iumentiun , Av^rsatus fult , fugit rem c. q» r. Ilanias. p. 473. Go, JaJ^ Tiu-plludo facli et dicti. " -° , . JaljiJ? n. a. ConL If ct Simuna inscitia , turpitudo simuna, dutum Iiaud couveniens , Imparitas virium , pro «iLw^ Recesslo , remotio , Cclerilas i« incessu , fuga.

PAGE 159

&^ 137 ^ C^ 1) n. o. ."^Lju Vehementius compluit (terram nubes')', C o 2) 1. a. l'j*i lugulavit c. a. (camelum , quasi sanguiriem effundens ) ; 8) Manifestavit , detexit c. qC r. ; 4) Fodit (^puteum) c. a. II n. a. l^*^ Fidit, diffidit c. a. , lugulavit (camelum') , et eius sanguinem profudit. V lugulatus fuit ; (conf. ^^**J") Veliementi pluvia sese effudit (nuhes') , Profusus fuit, praeceps fuit (in sermone). VII (conf. ^sssto^) riiiviam profudit (nuhes), quasi diffissa; metaph. Profusus ac diffusus et praeceps fiiit (in sermone) c. ^ r. • Obruit inopinantem (aliquid) c. a. p. \TII Profusus , praeceps fuit (in sermone). I o|,c!j Torrens , Magna moles aquae vel fluctmmi , Nubes imbrem effuudens , Lnber , lugens fluxus, Veliemens souus , fragor. p^^ Id. > .•uu Vehementla sonl, In imbrem subito se effuudens nuO . hes, pluvia , Torreus , Magna moles aquae vel fluctuum. p }^> i^Q*' Brevls corpore, pumilio. Xlia»} Globulus funi volntando effectus scarabaeo, Jbyi«i Brevis corpore, pumilio. viSoti Percussit petivitve eius extremitates (jgladio) c.a.p. e/v_>. vS^ Durlties, osperltas , spasmus In corpore. wJifiLj Stultus, stolidus, vecors. S>Jt^ Amputavit gladio c. a. r. et »— i instr. 1^5 «XXJ Vestlgia hominum in loco , ubi consederc , vel proprietas eorum vel copla eorum (et ila de camelLs). . > otbi^Xu Malum , infortunium , Clamores , tumultus. 0, >o, Aij^J Vestlgla hominum rellqua In loco , ubl consedere, vel eorum proprletas et copla (et ita de camelis). n . > o > 'i^ji^i Calor, Locus, ubi homines conveniunt, Vestigia hominum in loco , ubi consedere , vel proprielas eortun vcl copia {et ita de camelis) , Medium rei , Mulliliido pecoriim et eorum pulvis et conrctatio. v_iuuaji iC^^jJsju tlXiwij Coiiiunclio et concursus ciiloris et frigoris. NaXjli 2)JOO . .Arnin i-iinli nilinodiini inolpstn. Tnm. 1. Ajtj F. a. 1) n. a. 'i^^j*^ (Kam. , sec. al. est Jou n. a. , o, XJjJ4,5uL*i) (a i}jw ) Maritus vel uxor evaslt ; conlugium inivit; 2) Noluit c. ,Jj:; 8) b) jou Mente turbatus et attonitus fuit, nesclens, quid faceret c. <-J r. ; o , 0, -> 4) Timuit, Fastidivil. III n. a. iJLxj et KJ-cL*.* Consedlt cum aliquo c. a. p., Colluslt, iocatus fuit (cum coniuge) c. a. , Bene concordavlt coniux cmn coniuge ; et blanditlis excepit, pecul.femina maritum, Nupsit viro, Concubuit cum aliqua. Q_jisLj 1) q^_j,»o Quod ad quosdam attiuet neque alli se cum iis matrimouio coniungimt , neque ipsi cum aliis , sed inter se matrimonla ineimt. V Obedivit marlto suo (mulier') , vel se compsit illi, Nupsit alicui. VI locatus fuit cura uxoribus maritus. VIII i. q. V. X Marltus vel uxor evasit ; Sibl suffecit (palma) , sua radice vigens , Locus elatior fuit ut pluvia irrigetur , vide Jju seq. Go, G , G 5j G, >> Go, G , o , Jju P/. oL*J , (3jJ« et '»^j»i Fem. Jou et a-Ljlj Blaritus et Uxor (ut — 5j). Est etiam JjtJ ylrahiae felicis idiomate Dominus , herus, possessor, ut iCiLU! nOS' Jou ^yt Quis est doininiis huius camelae ? item Arbor , Arvum, Palma Irrigua , radlce sua per se vigeus , citra exteruam rigationem : nempe quae arte fit (tantuni secundum qiiosdam) ; etiam quae a pluvia (secundum alios) ; Oimie id quod datur propter palmarum rigatlonem , Fahna mas, Onus , Res gravis, Terra elatior a pluvia semel annl spatio irrigata opposlta iis regionibus , quae arte tantum irrigantur. Noinen Idoli. s , Jju F. » Perturbatus onimo in re , '^X^b Nou bene induens vestes femina. JL« Coitus. 5 ,. i^jjtj Idolum, Effigles picta, Slatua lignea, et Qul carmiua dicere seu componere uescit. / wvJjtJ Vilis abiectusque evasit famulatu allave re (vir). (j«»-i«i Aucilla fiitiia. G o — .^ , , sULljej '. yti'»-ii-«-*-f Ungulbus acutis prnedita (avis). Ijtj /•'. a. I. o. 1) Mutuo pptiit nul mutuatus fult (canem) nd veuntum , vcl eqiium nd certnincn nirrciidi ; 2) ( nini ii coiniiii.Ml , iirrlidin usiis tiiit; S) -Alon viiil; 4) " <* S ^

PAGE 160

^ 138 yxi Vi adegit et assecutns Init alicjuem c. a. p. ; 5) 3Ialigno oculo petivlt (^euni) , ct percnssit c. a. p. et i_j r. ; concitavit (in eum tna/i i/uitf) c. a. r. el ^l^ p. IV L* J «'js' '. q. »lo>-i. -X 3Iutno petiit aut mutuatus fuit (caneni) ad vcuatuin, (vcl equum') ad cerlaineu currendi. G o , y-*-i Crlmen. «j ElTerbuit et commotus fuit (sanguis). ij Fem. iob ParTUS camelus. . jjjjti Lapis iii quo Idolo victima mactatur , ara. Id. Puteus cuius aqua haurientl propiuqua. 5 ' o ,. XJL-jJij Certus modus camelmibarritus; rhonchus m somno ; Conculcatio ; ilem ut Infm. l^estinare , vociferari , cantare. Gol. ex Mar. Gc» Cjo> f.t,^'^? Demin. a j-jii Parvus puteus haud profundus , Ca• o-Jso»-per dorcadum piuguls. lJ«***J Lal^ '^ Nou multum processit currendo. %*jJ^ Caper dorcadum pinguls , Expetens , Lilustus , tyraunus. G,o,> «>**.« Propmquum (iter nocturnum). G o , ? i***-« rropinquum (Jter nocturnum), Promptus celerque ' iu perficiendo opere , Perverse agens , Perturbans. F. a. De improviso accidit vel supervenit c. a. p. G , J III n. a. 'xJiJ^Lj^ Inopliiantem adortus fuit et oppressit. Res iuopinata et derepente mcidens. G.o, G--« "-' xaxj et JOou Id. »J>Ji5l oLxij (j^i vi:amo Tunendi milii sunt hostis impetus uiopinati. iL-i;^ Subito. Okilo (^Vox peregr. , vid. ^^l») Festum Christianorum, Pascha. Nigrls inaculis notatum fuit albuin pecus. IV vi>*j ! Devenlt in molliores arenas vel molliorpin lerrani , Prodige expeiisas fecit.' , , G.J ^t'*^4 ... cylju et dlj« Col/. et Sin^. P/. rj-^ Avis cinencei coloris lenfo volata paulo minor quam avis iU>j, 3Iilviis, /H/n Aves viliores. Indc proverh. LwtojLi O^lxaj! qS 3Iilvus In reglone nostra pro vulture habetur i. e. Is qui se tutelae nostrae commisit, magni a uobis habetur. iGl>j masc. et fem. P/. OoL /. y. cjLjb. -i Pluvia teuuis lenisque infra slXjS^w. (nomen) Variegatum esse colore nigro et albo. -ou Tritlcmn , trillcum quod hordeo adulteratur. * Jjb Nigris albisque maculis variegatum (pecus) ; inde Dlversorum hominmu inisceUa , plebs, vulgus, eiusque turba. c , > Locus mantlcae in icunento. i c. artic. Leo , Avis quaedam , pulverulenta quasi, inclinans iu fuscmn; Locus arenosus. 1) /. q. ^Jiju Commovit, concltavit; 2) Disgregavlt ; disperslt j subvertit ; 3) Produxit foras , retexlt ; 4) Quaesivlt, scrutatus fuit; 5) Petulanter se gesslt; 6} 3Iale aflecta et prava fult anima. U jJjLaj Prava fuit anima et male alTecta. G.. o , yiJLj Stultus, Debllis , Pravatus morbo , INoxIus sanitati, Vir sordidus , Camelus corpulentus. G, » o S -i-«-j Commotio , coufuslo : ut Hyii*^! ^ i»^' Confusus tumultuatur populus ; pecu/. Commotlo ac langiior cordis ex re, quain quis fastidit aut allter ferre uequit ; Turpitudo anunae ; Commlxtlo , Dlspersio. of JsJtJ et cum utroque ve/ a/terutro J Civltas Bagdad, condita in orientali ripa Tigrldls , quae Chalifarum quondam sedes fiiit, et («bUJ! iUjA.* dicta. ioplJoLo Vestlineuti genus. Ot\i.*j Pielatus fuit ad urbem Bagdad, aut iiicolis eiiis similis fuit ; Bagdadum petiit. -' -• o-. , , o, OlwVXJ /'. '/. ^L\ij. 5 c> o.IlX*J e' ,.»Jo\jtJ Urbs Bngdad. ^^ O ,JJtlj lulravit urbem Bagdaduin. j i,. , F. a. n.a.jyu 1) Occldlt (astrum), pecul. Pleiaduin, et pluvlam excitavit ; 2) Continuo pluit (coelum) : , > S) Rigavil tcrrani c. a. ; j*J Coutlnua pluvla rigata es'

PAGE 161

>r*^ 139 (^ (jerra) ; 4) J^ ef j*i F. a. n. a. -*j Biblt sed uon repletns fuit ( camelus ) ; luexplebili laboravit siti ; Morbo afflictus est ob potuin (conf. Ju). j» Fluxus vehemenflor pluviae. jXi Fluxus veliementior pluviae ; Sitis sec. al. iuexplebllis, ut aegrotescant et moriautur (camcli) , vel Morbus talis ; Aqua prava ob quam morbo laborat iumentiun. Ju Jum u3Ju In omnibus regionibus dispersi sunt. Jo Pl. t5jLiJ , ^sj^. Bibens sed non satiatus potu camelus, et morbo afflictus ob potum. G-o_ 8 ju Veliemens imber seu polius vuius eius lapsus , Hj*j »J fjAfM j £-1 ht il ^yt Semper dona dat. Semen quod post pluviam seritur , in qno remanet hiunor , donec folia emittat. G 3 S > o j_>**^ Complutus, irrlgatus. (JO^Xaj (ii/ > ,0 ) > o2) i^*:2«J \ ct ^J^JisJt^i Odi eum et me odit (male dicitur). b) (jiixJ reriit, decidit (fortuna) ut in for~ mula La.^.£ i^>uVju \J'* j ^ Iji ._< j~ liV..^ ^dUt a>xJ. n n. a, ^jiiAiAj Exosum reddidit, iu odiujn adduxlt c. a. r. et 1^1 p, IV Odit, odio habuit c.a., ,^ *.*:a*j i U Quain maxlme mihi exosus est (rarius adhihetur). V Odiiuu moustravit , iuimicitias gessit, VI Odermit invicem. G o> j:^ Odium. *U:2*j Vehemenlia odii. G o Odium magnum. \J^t^ Exosus c. ^\ p. ii/^jUj Odium. G -t) (ji2*^ Exosus. 5,-:' . 'yjti Multiloquentla (pro ,'»^')Go^ S , o . G , \JLi Fem, 'iAJt-i P/. JLij Mulus. Duhiiarc licet , num in loco libri inscripli Tarich Ahmedyilmokri Qjui liher Iraciat res Arahum in Ilispania gcstas) vox Jow muhim an canterium significet : u«j5 ajU ^,i L^aU^ o^ qI^ J^ LaJ.^5 J-=? ^.L»5 »p^ ^.U L^*^ Ad eas pertiuebaut quadriugenti equi , nempe ceutum equae , et ceutum admlssarii et diiceuti Jot: ; sed ct mulos significare potesl, f/ui ad er/uorum ((j«;S) genus referunlur. J-xj lufamavil filios (corum) c. a. p. II n. a. J^t^JtjJ /'/., et Socors , segnis lcutusque et lassus iuit ; luccssit ut luulus (a J*j) certo modo iuter /iAC et 'li^^ camelus. O^ Mullo , (jiil mulos possidet elocatve aut pjiscit , Mulus. *'^'-*-J Is qiil multos possidel mulos. ^£j-x-*-* Mulorum agmeu. "^' 9 , > G >> ^JtJ F. a. i. o. n. n. j.lji.: c/ (•_j-«J 1) ^ ucKiTala r.sl dorcas siiavi.ssiiuo .^ono ad pullos suos ; abrupif talfui voceui .'"iiain urque exli-iulit (tamc/a, conf. Lc..^ ; ctitim de rocifcrationc ccrvi cl capri monlani dicilur; Dc homine vero 2) Ambigue el obscure locutus fnit , liaiid pi-rspiriie indlcans (piul vellet c. a. p. cl c. J /'• IH "• «• .C«jiU/o (conf. *-iilJ) Leni vocr lociitu.s iiiil vcl siiavi vore. V c .,. I. 1. S 2

PAGE 162

0.. f^ Sermo occultus. I»'»*j Vox dorcadis , mugitus. A.»*i Vociferalio leuis cameli. (•_)*J Vociferaus tlorcas fem. '^ij Sermo qui modesta et leui fit voce. 140 \yf} n. a. _y« Intuitus fuit , seu consiJeravit observavitque rem., ut statum coguosceret c. a. Go> o > ^xi Trodiens flos plantae Jos^ et |JU»; Fructus arboris silvaticae parvus viridisque nou matiu-escens. 8_^ Spatha palmae fissa otque exserens florcs; dactylus immaturus ; Fructus arboris silvaticae parvus viridisquc, uon maturescens. i,. S ^ '• -/• ^j*;iiXi F. i. n. a. (^ij l) Ulodum trausgressus fuit , exorbitavit, a vero et iusto deflexit ; iniustum et violcntum se gessit c. jjwc p. , mentitus fuit ; praeter rationem egit , insoleus fuit , insultavit (^alterf) ; superbivit ; 2) Ex iiisidiis obruit praedam c. a. r. ; 3) «• a. 5L*j Scortata fuit, adulteriimi commisit ( sed hoc a pelendo) ; 4) -\Jacer agilisque fuit (equus) , celer fuit (in incessu) c. v^ ; 5) Vehementer pluit (coelum) ; 6) Litumuit sanieque sorduit (vulnus ulcusve) ; 7) n. a. 1*j , 5ljtj , 'i>~fj^ , atG , o > que cy-i^'^ fetiit , expetlvit ; quaesivit , etiam quod amissum fuit c. a. r. ; 8) Fetiit, quaesivit alleri c. a.p. et a. r. vel c. ^ p.\ 9) Adspcxit , contemplatus fuit, iibservavit , exspeclavit c. a. III n. a. 5'Ju et isLc-k-ij Iniuste et praeter ralionem tractavit allerum c. a. p.^ Petiit , Scortata fuit ; Contendlt (cum altcro), uter pracvaleret. IV^ Petiit et quacsivit altcri , vel iuvit euui (in expetenda et rjuaerenda rc) c. d. a. V Petiit , expetivit, quaesivit , ttiam t/uod amissum fuit c. a. , observa%dt rem c. a-. r. W 3Iodum transgressi simt inter sese, pecul. cupiendo et petendo , atque iniuste ageudo. VII Facilis, expedita fuit (ris)\ expetitmn, cupitum, quaesitumve f uit , convenit, deciut c. j p. et ^-Jt r., (Jportet c. q5. V III Quaesivit c. a. r. , Decuit et in O , O J passivo idcni , ut tlicalur ^jLiLjl 1« et ^-jLX^ L scij. o6 Q^ V iJIc/X Expetivit, cupivit, quaesivit c. a. X Rogavit aliijuem , ut quatreret c. a. p. i3^ G o • 1^^ Iniustitia, vis Lniqua, proterna, jnsolentla ; pluvia veliemcus. i' °.i' °'.' 0-0» pj pro ,_5*4 ^ll»"*^ ct qU-*^ Expetens , capieiu, quaerens , extortor , iniustus , tyrannus , rebellii , Nou iniens camelam (camelus) , Alacer equus , i^rV*'^ 15^'^ Adolescens vigLnti omiormn. J Res expetita , qua opus est : et quae desideratur, uti amissa , 'li-fJt^ Q^li ^ ^ Est mihi cuiusdam desiderium , nut eo milii opus est. Quitlarn volunt hoc not-are -09 niodum expetitionis , dum }LjJii rem ipsam significet. o > Id. 5 Li-J Res desiderata et requislta , petita. 2 . .(^j Iniustus ; Blultmn observatus , adspectus , et Pl. Lljq 3Ieretrix, adultera, et quidem sive libera sit sive ancilla. »iB jCacL iyi Gens rebellis oontra iustiun priucipem vel ducem ; et iyjiiJ Scortmn. LiLii Primae copiae quae exercitmn praecedunt. G-> ) XjJb i, q. 5i-*J et iv.^^Ju ^iAJ i^\ Blultum ille lucratur, i^AXj Res expetita , -4jiimal errabmidmn quaesitum. ^_jX*^ Blodus expetendi quaereudlve, G^ -o(jLiA/o Id. , iu'JL-e \^ ^C^ o^axj Quaeslvi opes prout vei unde oportuit. O J o* ^ T ,y_. ».,1 \ Leo ; Expetitns , quaesitus. / cij 1) 3Iultam prolem pcpcrlt (femina) ; 2) 3IiJtmn pluviae fudit (coelum) ; 3) Dispersit familiam, opes c. a. r. ; 4) Florere coepit (planta) ; 5) Superbiam , magiii£ceutiam multam ostendit; 6) Fidit (saccum) c. a. r.; 7) n, a. i'cii , (•Laj Blullis verbis molestus fuit (homini^ hus) c, (J^ p. II Dispersit (opes) c. a. IV Foecimda et multipara fuit (ferruna) , Multiloquus fuit , garrivit ; Ampliavit bonum vel malum alicui c. a. r. et a. p. , /^l ^v>tjJ! /. e. AJiJb — r>, IVpcrit (ovis) penuriae temr pore macros pullos. 2.s / ij Coll. noin. unit. 'iiJa.3 Culex ; et Anunalctilmn lato caplte pracditnm rubruni foetcns : cimcx in Acgypto; (sed plcrumijuc additur rj^:, aliter appellatur ^j-AHti et in Sjria ,_pj>yS>-) dislinctionis causa diriiur ^4* w-^i^-l et q'iIjul=.| /ij; Mulier midtos libero» habens ;

PAGE 163

o^ 141 / a^l ^T?^ Arbor culicum , ulmus , quia ex succo in 6SG >folliculis exsiccato culices gignuntur, /j^ / ii y^j Garrulus vir. . vUb SlultiloquuS , garrulus vir ; Vilior pars supellectilis domesticae , Coll. nom, unit. c, i Avis multum vociferaus. MiUb Multiloquus vir, /j^ Multiloquus , garrulus vir. -; 'H' s . -o , / ^Ly&J n. a. i JsuJsui Bombum edidit ampliora , dum affatim ex ore angustiore efjlueret vel in aquam immissam influeret aqua ; ab ipso sono inditum nomen. LyJ* Cy^ pilX;! i, q. &5j5. S.o, o , o. ^i *ft j Os , oris. , '^l-t-a.o v"^ v)"^ Garrulus vir. Sonus , quem edit ampulla iu aquam immissa. j (yid. viASi) Bliscuit subegitque massam laclariam Jis! dictam c, a, Kam, s-> i^/^ji*-* Stultus , vecors. Kam, ^*-^ Q ' (wk/. vi^^Sj) Bliscuit , coufuditque (negotium , cihum, sermonem suum) c. a. Ht^^Sii propr. vox Turc. Speculum (Spiegel), , wMJ^LXJb Apium petroselin. planta quae in Aegypto crescit. Forsk. Flora Aegypt. Arab. p. lxiv. fA>i F. a. n. a. j-Ji-j 1) Fidit, dilatavit , atque ita aperuit c. a. , unde dicunt L^JLaas* qC \S>sq\ Fiude eam , camelam in ventre , ut a foetu liberetur ; 2) luterrogaudo p«rscrutatU3 est ; S) Cognovit res alicuius c. ^ p.:, jJi-j oB {Jo^\ Vidit locum aquae (upupa , avis). b) Jii F. a, 0,0-n. a. jiii ,j-k-j 1) Suspiravit, lassus defatigatusque fnit et paeue poluit videre ; 2) Bubus visis obstupuit iaetitia ooanis. II n. a. jfSt^ Bubulae ungulae maguitudiiie circiilum delineavit /7«t;r; Lusit ludo qui i^jf^ dicilur. V Ampius fuit seu abuudavit scieulia et opilnis, vidc jiLi seq. \ substitit ijitra urbem vel in pngo , suis iu campo reliclis ; conf. Ji^ seq. VIU Fiudilur media. 0.. >) > -B , jJLi Coll. Pl. jyii et jil)\ Boves vel genus boum. (liovcs /Iraliihus malo omini sunt. Ilamas. p. 285.) Cognomen mulierum et domesticorum. Nomen sideris. Ideler Unfers. iib. die Sternnamen. ^.263. i^5-~^>>i' -^^ Quatuor aDemirio enumerantur species L^, JjI ,j_j.*^, JjCaS et i}^j. Ji^\ *J* est Morbus, in quo subter cutim veruiis generatur. _^^\ P_>^ Fames bovina , bulimia. J^\ rjj^ Oculi bovis, i. e. genus uvae magnum nigricans , rotundum non bonae dulcedinis ; at in Palaestina ita generaliter vocantur prima uigricantiaDajJIj Mendacium. In locutione adverbiali adldbetur una rum JiXi e. g. _^\*i jiuiJLi tL> Mendacium attulit. Infortunium , malum. o JsU Bomn agmen ciun suis bubulcis ; item Magims , Pl. > -ji^ Boves ; Abundaus scientia et opibus ; Vena ui liircis ; c. artic. Leo. G-o > B _aj Circulus ungulae bubidae magnitudine. G--, G---G-, G>>Gs>S>t-i Bjjjj gen. comm. Pl. ^\jJLi ,Jii ^jJLi ,j[Ai ,jjAi\ Bos, vacca; Pl. jiJ-J Avia quaedam vel pulverulento colore praedita , vel albo. --oG--0JL*-i n. a. s -ijjo 1) Conspectis bobus attonitus coustltit (can/5) ; 2) Suspiravit et lassns fuit j S) Constitit in oppido , vel pago , reliuqueus suos in campo ; descendit seu recepit se (in domuni) c. a. ; 4) Migravit de loco in locum ; 5) Celeriter incessit , properavit demisso capite ; 6) Periit , interiit , mortuus fuit ; 7) Perdidit ; 8) lucessit superbi more ; caput motitavit inter emidum seu properandmn ; 9) Dubitavit do re ; 1 0) Ivit in lociun incoguitum ; 11) Cupivit coUigere opes ; 12) Sustulit equus pedem auterioreni; 13) Exiit ex Syria in Iracam. II &./; .«..j /. q. j^LJi Amplus fuit. G c j-JLk-i Textor. G .*iu Ventrem fissa camela foetus educeudi ergo ; et Infaus G o qui ex utero matris exscuiditiir ; /'. q. >— ^ ' Indusiuni s (veslis striata ac flssa"), inauicis careus , quod leminae induere solent ; PuUus equl , qui tuuica iuvolutus nascitur ; Armeutmn bumn. G e.Liu Qul possI
PAGE 164

J^ 142 ^ O > o o Affineu bouin. Id. S.jjij Agmen boum ; \acczi (apud incolas Arablae felidi). o _s-x.j 3Iultitudo opum et supellectilimn. G yASJ Paimus fissus (]ui induitm , mauicis carens. G . ' ..^..fl-A.i riauta quaedam. i^.^ 3Iendacium, infortuniuin , malum. ^_erj-A-Ro Ludus puerilis , in quo parvi ex terra ciunuli formantur , et luieae clrciunducmitur. o ., (^.iJii F. 8 Crassus et firmus (baculus) , qualis est luhulcorum. 5 o i -S-aj \ Is in quo nil est boni. 5 > t , .jJi.j^ Fissus , peculiariUr ventrem. G' o ., Hj-a_fc-« Via , semita. 5 o^ 5 o j o1 vmAj e/ , wvjb J/eni u^-v^ Graec. nv^oq Buxus. (Arbor ei quae \^ appellatur , loliis et granis similliina vcl eadem est ac 0>-ii.*-i;.) p o ' o > I w«Jt^ Arbor apud Persas t^^ dh^ appellata (fort. i. 4) Disgregavit (rem) c. a. , segregavit, dispersit. V Sensim et per partes sumpsit (nunlium') c. a. G o> *Ijtftj Turba disgregata. G z.t JpJb Sedinientmn granorum colocyntliidis cum dulcantur afTusa aqiia. Gi > o ^ >* "0« Genii s veslis albae el amplae. y_ .ft_ j /1. a. jJi-j 1) Abivit iii allquem terrae tractmn («ib), ^ , y u/ Jfij qJ^ i-?^'^^ '^ Nescio , quo ivit ; 2) J^ Turpibus -' G,, et probrosis dictis lacessitus fuit. b) jib n. a. jJb l)Nigro alboque colore variegata fuit (cornix) • 2) AJTiisa mauibus aqua quasdam modo earum partes hmnectatas habult ; S) Satis liabuit , contentus fuit re c ^ r. ; 4) Deserta et vacua evasit (regio') c. [^ r. vel p. II Abiit. VII Festinanter , celeriter abivit, discessit. VIII Pass. j-aJ^-j 5 (conf. «JU/s!) Mutatus fuit color vultus. ^ PI. Aquarii, pocillatores , Tecti vestibus reparatis assumento in his IladjJjadji verbis L*aj Uyj viio|.. jjjj Color geuunus , seu eius varietas et afFectio ; maxime ex albo et nlgro ; de avibus et canihus dicitur : uti i afL de iumentis. G.j ^^ Colores gemini. G 5JV Bicolor et tum Hyaena , vel corvus bicolor vel canis bicolor in versu quodam Alachthalii. pLSj Terra alta et late patens. p^jj-j ^y> vel pLiij Pulvis et sudor , dum striae eormn iu corpore remanent. Ajdb {jis. \ Terra in qua sunt vi^j*-! CT» Jf^'iLxJLi Locus depressior in quo restagnat aqua. G,o, G,c> G, K-xJLj et Jor-iu (usilatius) Pl. pLJij Terrae angulus tractusve vel fuudus. Ex CJialili scntentia cst Terrae tractus non eiusdem condiliouis , quam alter liuic toufmis. X-4jC« ioiaj Coeuobiuni. l\*aj Ji ^ Lbique. , %^ Locus in quo multae diversarmn arborum radicos ; unde LXSjfcl *^ ?>omen coemetetii Uledinensis et f^A>^\ a/ipellati. G -o) G , QL*aj Pl. a ^-^ pracccd. ct speciatim Fauiuli it simul maucipia Aelhiopica oh diversos eorum colorcs , a/hum, rujum ct nigrum. ^LiJl n^^**^ Servi , famuli Syriae, quia hi sunt a Graecis et nigris (albis tt nigris). G, . i>i*ij AvJs cauta , quae diim bibit in dextrmn et slnbtrmu oculos vertit , non adil locos potus publicos, sed bibit o> aqiiain rcstasuauleiu iii locis depressloribus (iUiij) , un/lc nomcn ortum vidctur , ct lum Valde versutus ; siibtilis, intelligens ac versutus (/lomo), quem nihil fngit , neqiie attouitusest. Prov. ^\y^\ {j* IvJtjljjP Vakle vcrsutus est.

PAGE 165

^ 143 (* MAib Campus. >,oi ,-0^ , •?!'(. Q «jii ^ F. *JtJb Albo iilgroque yarlegata connx. *L*sull bterilis anniis ei scc. al. partim foecundus , partim sterilis oh geminum colorem. o,£ JJUJ ! Amius , cuius pluvia exigixa est. ^JSLi F. 0. 1) Apparuit, prodiit, (ut dens cameli) ; Genniuavit et pecul. 2) Olera produxit ; herbascere coepit (^terra), Tirescere et folia einittere (Jierba , pabulum inprimis camelinum) ; 3) n. a. (3>fti Barbae lanugine restitus est (vullusy II Lanuginem produxit vultus adolescentis. (Kamus. , sed negat Djeuharius. Est vero solus j4hu liatim, qui hanc formam pro prima admiltit.') Item Rexit, imperavit. IV Lanugiuem prodirxit (vultus adolescentis) , Lanugine faciem vestivit (Deus) c. a. p. Oleribus et lierbis praedita fuit (lerra) , lumeutum olera depascens Labult ; Olera depascere sivit iumenta c. a. ; Herbas coUegit (iumento) c. J. V Herbas seu olera comedit : ea depastus fuit (pecus), Olera quaesitum seu petitum exivit ; pecus seu imneutmn liabuit olera depascens. Vni Herbas seu olera comedit , depastus fuit. Oo» JJb Coll. nom. unit. c. s Herba ex semine nata , olus. JJJj Vemales herbae. ^Ai Herbascens (campus) ; folla seu virorem emittens, fruticescens (pahulum rameli) ; rrlmum pubescens genas (adolescens). (Ilac formae a Golio ex Camuso adnotatae sunt ; sed in ediiione Calc. nil praeier JjLi inveni. Jjju Folia emittens pahulum. (J\on dicunt Jju^ Djeuli.) Nomen Tiri cuiusdam , cuius lingua tain impedita erat ut in proverbium venlret. -c G >> G -0« 'iXsLi nom. unit. Pl. <^ja^ et JUji Herba f|uae progerminat ex semine , non ex radice firma , Olus , specialim portulaca , quae alias dicitur tLjL*^! Aiib et 'A*jJLli Oltis faliiiun seu insipidnm, olus molle; ila et cum aliis adiectis alia denoiat , ut iCjO»-jj1 aJuu Citrago ; .Loj^^! iOLJb Brassica ; S>^il-fc!5 iJjij Hedera ; iC*i3/*L;-l '»1sLj\ Planta quoedam ; v_Q*hLh4i idju Clielidonia ; JCaa^vXJ! iJlib SplG 9-Jjtiu /. q. Jjb. nncliium seu atriplex ; 'v,l»J\ ^iib et JwejJI AJlib vel iClJij L^jf^' I^lnntnf qiiaedam ; ^j«lX*j! idaj Calaininllin ; iCiib iJijKjI Dictiininiiin ; ':^.LJ,\ iOla^ Inlyhiis; w^JLLt iduu I'"iiraaria ; iCuL^-Jt iJUj Blituin ; ioJj^J! iJli^ Soncliii.s ; g-^jJ' ^ Planta qnae adliibetur nd dolorcm voiilris dcpellriidilill. t3Lib Olitor , qui olera rendit ; edulioriim venditor , idiomate vulgi pro i}\0^ sc. qui legiunlua, uvas passas, dactylos etc. , et fbutyrum , oleum , mel et similia vendit, hodieque JLib in Mauriiania dicitur; etiam in genere Tabernarius , qui tabernam habet. G, -iOLib Herbas , olera produceus terra. G > (JLsjj Amphora careus ansa , Hisp. hokal; situla sme ansa. GiJiAib Virens , olera producens terra ; carnes iu lure coctae cum oleribus , ciceribus , similibusque. jjjlj , SSLsIj et i^'i\j Coll. et nom. unit. c. a Plur. eodem I modo Faba ; ^JsusW ^^LaJ! Planta , culus grana mluora smit quam fabae (Faba Aegyptiaca), et Aegj^tlaco continet Yjondere quatuor iu^Li; , sed Graeca duo xifc/eLi; et duos obolos. Avicenna L. V. p. 268. hSljjG id. jcJ^ilj Is qui fabas vendit. G-o 5 JJJA^ Herbascens ager, Folia emittens (pabuluni). Go> KJiiU/e Virescens olus. G , o , iUL2-»-« Locus oleribus consitus , hortus olitorius. G > o , iULJL*-< Id. JSLi Morbum contraxlt camelus ex pastu Q!>iu£. ^ Foelu, quem in ventre gerebat, graTatum fuit (pecus). G , > iwtLiij Laua rudior et iinpectinala ; quod cannluando decidit , neri miuus idoneum , slupa; Schldion ligui , quod dolando disilcitur; Parmu intelligens, mente iinbecillis. G s*-iij Vox peregr. Llgnum arboris magnae , foliis am} gdalinis , cuius trimcus ruber est et cuius decocto tingitiir: quod et sanguinem sistit , cnrne implet exsiccal{|iie ulcera ; Lignum Brcsillum ; .Ifr. riiam Color eius tincturam referens ; I inctura rubrn. Forsk. hanc vocem &jSii scrihit ct ex hac arhore carhoncs in ./rgrpio confici dicil Flora Acgypt. y/rah. p. i.vi. i > j«JLj Idiomatc Araiiiae Fclicis rinntn nucls inalcl jy-^ JJiU!. Sprengelius eam Cnesalpininin Sappnu appellat hisior. rei hcrbariac. p. 260. .^^•-^i fid. (»iuj.

PAGE 166

r^ 144 IXi Ligwo *Jb tliictus. yiLi) Multo proventu polluit regio ipsi propinqua. I rr "^ ^' ' ' Lji_> "• flo^lj^ Spectavit, respexit, obserTavit c. a. (t c. >•**« (In Kamuso observaiur, tertiam liiteram tam ^ quam ^ e^se) \ 2) Exspectavit c. a. p. 8_^ et o^Lib nempe tiL'L« iiVj«iJj iJJ-j ^ ef ksULo tjXjjUb ^Li Fu. (Dialeclo Taijensium ^jSo et c;^ ut ^oi et Go. .. ^.. 0, as) /i. a. ^Jb , gib,£LJb (ef iLoLi quotjue ianquam nomen actionis) 1) Reliquus et superstes f uit ; 2) Blaiisit , permanslt : coutinuavit c. ^^ , vel cum Verbo aut Partic. peculiariter dum siiperstes in vita mansit. ,_^ v_»wC3J Coutinuo yerberavit. ^jAi Qdiom. vulg.") Adhuc est , UAiii U (idiom. vul§.') Nou auiplius ; 8) »>^ «• o. c . jjb Obscrvavit, respexit eum. II Superstitem reliquiunque servavit: reservavit c. a. III De couservatioue et superstite vita certavit c. a. p. IV Superstitem reliquit, servavit c. a. , Pennisit ut remaneret , perinisit ut permaueret in re c. ^^c r., Ilespexit, misertus liiit c. (j vel J^ , Superstitem esse sivit ex coimniseratioup. V Superstitem reliquit , servavit c. a. VI Lna simul reliqui fuerimt aut superstites mauserunt. X Superstitem servavit , et Residuum seu partem reliquit c. q« r., Superstitem atque iu vita conservavit c. a. p. G ,, 0^Li pro ^j P/. Q*5lj Reliquus, restans, superstes; Ov^^ loco Infinitivi ponitur : XasIj qi ^ j^j J' J^ i. q. *iJb) ; oL^LsjI oLasLJI Oume pium opus , vel vcrba ^jLs^v^.* alu'; vd iil J^!, fc/ .>i'l "i; «Jl "ii , 7'c/ ^\ ^J-H fc/ qulnque preces. lAflJ Res superstes. i^^yu Rcs supersles , conservata seu reservata. jLaJLj P/. L:'jii R(-Uqniini , res residua, relL(juiap; ."J.5 ^AJb Obedieutia erga Demn , et exspectatio praeuui pIus , aul signifi-cal jfr^^ cr» j*^ ^y^L^^ lCL=-l aut Qmxl vobis ex ri-bus licitis restat (^Kam.). f^y^^ '^•^ Cives optiuii. \_A*.»»jt LLii: li qui e gladiis hostiuin evaserimt. 'ii.^ji»\ Blisericordhs v(d pruilentt'». ^Jbi FermauenS) pereunis. 3 . o > ^LiJA/o (Jc equis) Qui contluuaut cunum cum alll currere desinmif. (^yjuflj (si scripiio recta est) SlsjTnbrium moneuse. Forsk. Flor. p. cxvi. viSLl F. 0. n. a. A-S^ et ui^Oj sBG.oB u5l^ Adolescentes robusti (^lLX-ic! oIas»!), <>/ Aiini agUes. 2. > .oc _ «^ u^Li /jh^! (et addilo uiJ) Fatuus, qui disceruere nescit recte quid an perperam faclat. JkJo Urbs 3Iecca vel vallls urbis Meccae. 0-G-_, Go> u^aXj S^i i. q, %£0^. < « sj iii5L ! P/. qLXj Scleus , guarus ; Vehemens , fortls ; Asiuos, pecora atque alia afillgens; Merceuarius qui suo> • o S rum res cnrat et i. q. |«A>I. lla in Camuso : aJLjl.'! *.lPt ^_^! j. i^^jjXj n. fl. iiJLAXj Conipcit (res) alias super alias. II Collisus , compressus fuit populus ob multitudinem. u5oJ>o Protervus , superbus. «iLXj rumllio, ita brevis ut volvi potlus videalur qiiam iucedere. aXaXj Coufluxus hoinluuin , adventus et abitus, commotio rei , vertere horsum ct deorsum utensilia ; Modus agendi caprac cum parvis. f-.5o, LX-J F. a. H. a. LV-J , V(i5o , 9^ rarum lacti» habuit (ra% >. -, _ mela vcl ovis). b) _jio F. o. n. a. 5tL^ Jd. \ Pariun lactis habentem invpiiit. 9o,Lx-j ct L^ Co//. nom. uni/. c, 3 Nomen plantae. Gs . . ... ? Jo c/ 5Caa5o Pl. 5LSo f / ijLxj Pnnmi lactls habens camela.

PAGE 167

v.i>AJ 145 /. \,:j^tSii 1) Percugsit gladio , fuste ; 2) Exceplt re ingrata c. a. n n. a. ki^-^jCo Id. , et lucrepuit et metum iucustaX (in/jrimh reprehendendo) c. a. ; repreliendit c. a. p. et J vel V ; ad sileutium redeglt repreheudendo ; probatione clara conTicIt c. a. o .,> \ii/Sjj^ Mulier altematim pariens marem et femellam. '^F. 0. n. a. j_»^ DUucuIo fult: diluculo surrexit, diluculo feclt (aluiidJ) , venit ad aliquem c. f^ , J,i , ^jb) Xi ProperaTlt. 11 «. a. yt^^ Diluculo feclt aliqtiid; Praecessit; Venlt ad preces primo tempore; pecul. noctumo tempore seu admodum matutiuo profectus fult ; Mane ad aliquem profectus est c. ^\ p. (eliam alio lempore) ; Properavit et velut consuetiun iuitii termiuum praevertens fecit quid : uti V;*t5 s^iUai 'jjj^Autequam solis discus occasum attlugeret , composueruut se ad precationem vespertbiam. Feclt ut mauc surgeret, maue ad allquem veniret c. a. p. et ^^alter. III fllaue ad eimi veuit c. a. p. IV Mane ad aliqnem venlt c. jj^ , et ^\ ei v5 ; Fecit , ut aliquis mane ad alicjuem veniret c.a.p. et jj^ alter. , Festinavit , tempestive admodum et velut tempus praevertens se contulit adaliquid; praecessit c. ^ r. ; multo mane aquatum euutes cauielos liabuit. V Praecessit. VIII Diluculo siurexlt ; BIullo maue venit c. X\ et (^ et ^ • Primos fructus , prlmitias (rci') accepit, et edit c. a. ; Primo partu marem geuuit (fe~ mina') ; A priuciplo soleuulbus sacrae oratlonls interG-.o ) fuit , audiens ipsam praefatlonem , iUliidictaui, c|ua laudant Deiun , et pro rege oraut 3Iidiammedani. Virglnltate spollavlt puellam c. a. p. Oc G,cG)cS J^ Coll. (»j>>J nom. unil. seu Fcm.) Pl. pauc. -3^ ' , ^lG . 0, , mult. ^Lxj et o,L- quid. iJicilur j G o.1^ \^ j^ d-^y n (. n o B ys /'A jbol rrimmn in qualibnt rc , faclum quod niilliim iam praeco.vsil, Vnccn qiino uoii toucopil , vt/ iiivciK ii, Tom. I. Nubes aqua abimdaus , Primo vere nubes quae pluvlam uoudum elTudlt , Quod vltis primmn uvas profert, "Virgo iutacta , Bluller vel camela primo partu , priuiipara ; quae semel modo peperit; gen. comm. Primogeuitus, primi partus proles ; etiatn in hrutis eiusmodi foetus ; et tam femella , quam masculus ; et ovum struthlocamell ; j^j 5w-C3 Ictus penetrans , et lethalls, ut qui sufficiat primus et unicus. Oo> 0)oiS G-o» G--., Ji^ Pl. J^ ! , ;mU^ , ^j^ Parvus camelae , vcl iuveucus ((_j3) , vel quum priores dentes eieclt dJ'^) donec quluqueunis est (clX.>-), vci camelus annlculus ((jrLs^il cy^^X douec priores dentes eiecit , vel iuveucus bimus tertiuin ingressus auuum(Q_j>JJ! q^!), aut camelus, quinoudumanteriorem accepit deutem (quod anno octavo vel nono fit). 9-. c„ yo Blatutinum tempus ; unde iyo fllaue diiuculo. G , S^ Qui mane surgere polesl , malutiuus , dlluculo surgens vel facieus quld. Dicilur jCC>L> J. Jii d^jjkl Id. G ,, /L. Id. Gi» /j Speclcs quaedain pJantarum iu Arabi.';e felicls campix frcqueutium : Panlcum dichotouumi. Forsk. Flora p.cw. qui ^ bCi ihit. Hjiii et bjXj , Pl. jiii et (^lyo Lignum rotuudnm in cuius medio est crena (j^) super quo aqua hauritur , vel trochlea , rota celerls, aut tyinpanum mobile : ut quo hausta aqua atlollilur -, liota currus. Agmeu, Coetus ; Pl. otjCJl Annuli ornamentls vaginae alFixi , ex quis bus ensls suls loris de zona suspeudilur, P/. .Lxj Iu• vcnca camela. ^^H^W^ *j^J t^ Ij^-r" Venerunt omnes siiuul et uemiiie restante , contluua seric alii post allos, aut codcin modo, ac si dixerint : prout veneruut ipsoruin maiorcs. ^*^^ o/j ^ Ad unum onmes. G -o ^ (sjXj Lilacta viigo. G,o,> ,,o> BjXj Dilucultun , matiillnum tcmpus ; at t> _\j *L> Vcuit , , o> uialiiliiiiis , mm maiic : Itoc eniin potius y J>.j dicitur ; qiiainvis cliain quidain hac sii^nificalionc , sc. pro \S Li, usurpanl . f . . , ' • o . G , G , , G > . j^J /V. jXj ii j>jXj, Fciii. i>^r9s , Pl. jX^ Pioecox pnlma, Frticlus omnlsquc rcs cito nd maliiritalem pt^rlingciv». (De ficis vcris , acslalis hicinisquc adhibclur.) riiui^i vcrls pluvin.

PAGE 168

J^ b^'lXj et 8jbo Virgliiitas , Tirgiuein esse , tamqitam nomen actionis. 9. -_ Bj^u Pl. j^l^J Virgo iiitacfa. s > jj^^ riuvia priini veris , Oiuiiis res quae cito ad inaturitatem perveuit. '^j*^ Pljrti'^ Palma praecox. 2 oc,>s t_5yo Poss. ct Gcnt. ah ^\j_^t. 5, > »^^ 1j Femlua , fructus , palma praecox , prlmus fructus et praccox. ^_5^tjXj Poss. et Gcnl. a yo ^T _^. • a-Jj_wVj rriinogenltura. G o •Lvj! ut nomen ^latutinum tempus. G o-f Goj^Aj 5 Deminui. a ^. G o > j^A^ rrima veris pluvla. G -u > -•IX*^ Praecox paluia. P/. jt^^l-»-* Nubes vernales , riuviae vernae , ^^^ (jj^ji Terra quae cito plantas produclt. ( w.sXj Subeglt (adversariuni) c. a. p. G o > Kaw.^j Stroplilum vel panuiculus In formam sphaerae convolutus , fjuo puerl luilunt ; lusus ipse iki^ dicilur. (JSphaeram illam per ludenlium circum iactatam captat qui extra est : si ceperit , in locum eius, f/ui exlra proiecerit , succedit.') Solvlt vincula camcli c. a. r. -'Oc, ^tAJ Po. n.a. jSo 1) Ingrato modo excepit , obiecit Illi (juod invlsum , uigratum esset ; 2) /. q. v;i*^ ; S) Ferilt illum iteratis ictlbus et in dlversas corporis partes iuflictis ; 4) Dedit donavitqne totum simul ; 5) Secuit (reui) in partes c. a. ; 7) i.q. ^^ (f/uod a/md trihum Tamim in usu est) Ablit, aliquo coucessil ; o ^\ (Cj^! U Kfscio, (juo abierit. II lieprclipndit. JsXj Po. n. a. ^)w\j 1) 3Iiscuit, commiscuil ; /wcul. Ita paravit cibum aJjo appdlatum c. a. ; 2) Slulle at(jue iusulsc locutus Juit. II n.a. J.xX*j Commiscuit ; »o J^ Deditus ci fuit. ^ Confusc loculus liiit , aut semet 146 ^J^ couludit (in sermone') c. ^\ Subeglt convlciando et ferlendo c. a. p. vel c, J* ;». ; Vicit, spolium cepit ac reportavit; Nutante corpore et superbius iucessit. VIII Pro praeda Labuit. G oJ«^ Coufusio , Bliscella , Praeda. G -, J^ Praeda. G ,JwXj Pamus quldain trlbus Himjarltarum. i^Vj Katura , forma , status. G , J-^^ Familia quaedam Hamdanltarum ; ^^^ y . ' . *' "^ '• ^*-yi^j Sm*^ ^ 'i^yXt Qul studiose resplclt componltque vcstem et lucessum suum. G , , tiuJi} Sllscellaneus cibus ex farlna , succo slllquae dulcis, etdactjlls, sive Ex alica, dcfruto, lacte et dactjlis, sive Ex fariua permlsta alicae , couspersa aqua paiu;a el S o butyro aut oleo , sive Ex ofla oxygalae , Jasl dicta, sicA clore , cmn dacfylis liumldioribus et farlna , addlto butyro , inter se subactis , scd ad ignem nou coctls. GiU-^\j Id. , et 0\ ium ct caprorum miscella ; gtex compositus , cum uni alter accedit ; Spolium, praeda; Natura. Jj^' (Aomen haud Infinilivum) Confusio , Praeda , Quum uuus alteri oppositus est natiua , ut Iiomo et brutmn. ^' n. a. _y*^ et ii/«L)o Mutus fuit : aut propter loquendi difficultatcm , et insipientiam , aut quod a nativilatis tcm/)orc neque aiulit , neque videl , neque loquitur. h) ^» ^~^' 1) Obmutuit , contlnuitque se a loquela; 2) Abstiuult (a coniugio) aut propter insipientiam aut quod Id propositum habebat. IV Id. , et Blutum fecit (hoc e Golio; sed neque in DJenJuirii opere nec in Camuso inveni). \ Dinicills //// fuit loquela , loqui haud potuit c. (J^ p. G , G , o> (-OCj Pl. Q-*>J 3Iutus. (lCf Pl. ^J Id. ^G^XjyO 3Iulier vills. j^ F. i. 71. a. bo , 5bo Flevit, deflevlt c. a. vel c. J^; 2) Flcudo ccrtavit cum aliquo c. a. p. ut tertia coni. II i^Iultum (levit ; defkvif <-. a./;. f/ c. J«c /^ ; contraria significationc c. qC /;. ; n. a. ^aN-H Ad flcfiun movif c. a.; fecif ul dellerct (morluum) c. a. p. ct (J^ P-

PAGE 169

L5^ 147 ITT Flendo certayit c. a. p. IV Ad flenduin conimovit impulitque c. a. p. ; Ad incitas redegit. VI Coactus fuit seu coegit se ad fletum ; flentem se monstravit, fletum finxit et sunulavit. VII Ad fletum commotus et plorare coactus fuit. X Ad fletum impullt c. a. p. G G-) S J G >> u^Li pro (^Li, Pi»'^ 5 (j^ P^^ Lg>-*S Fieus, et Fem. iCtJ'lj Pl. i^]yi Cmn planctu mortuum deflens (mulier). . ' G ^. G Uj Fletus; Coll. nom. unit. »L>o i. q. |»Luo Nomen irnticis Tw [.Lij similis , sed alius, foliis longioribus : etiam prope Bleccam nascentis. Uj et 2'lJo Fietus : sed illml magis lacrymarum fluxus ; hoc vero eiulatus et sonus flentis. SlXj Qui multiun plorat , Qui paucura habet lactis. S j^Xj Multum plorans , et F.i Qui parum aquae Iiabet Cfons') corif. Uo , Qui paucum Labet lactis ; Lacrj mabundus. j-X*l Qui magis flet quam alius. '"' ftlXAJ Fletus vel multitudo fletus. «0* j_^X*/i Locus , ubi fletur. o ..Aj (Particula , qua antecedentia neganlur vet corriguntur, setjuentia vero affirmantur. Interdum et initio sermonis t quum praecedens abruplus est^ ponitur.') Sed: at vero ; quin , quiuimo ; regitque casum praecedentis ut in his ij*^ ^ ^j li^LsLo Non ad me venit Said, imo Amru, et »i[jjl J.J ^jsA ^i-\s>Veuit ad me fras > ter tuus , imo pater tuus ; i. q. >-j^ luterdum, quot, et ^ tum c. sequente genitivo ut : «.«.^ iAju ^i>\*l:a au.^ Jo luterdum desertum post desertum peragravi ; et i. q. q1 Utique , certe , ut in Corani loco ex cuiusdam a Grammatico Alachfascho adducti sententia: SOo\ (^j rj^-^^ii ^'Jul/^ HjCi ^ \^JiS' ^y.JJ! J.i ; et i. q. pO> Blissmn fac, apage. Jo (dc enuncialione duliito) Cucuinislndica. Avicenn. L. II. p. 144. • 2C 5 J^ F. 0. n. a. J4 et a-L 1) Bladefeclt, et spec. rlgavil maceravitve osperso aut levlter ofl^uso liumore c. a. et V" '• ; -^ ^ ^J^ ^ capite ad calcem uuuila ei exposuit ; et inde melaph. j Jo n. a. Jo , S% Bonevolenfinm fxercult in propinquns , nuiicilia cum iis coniunclus fuit. ji^l«JLi _^^ ^^^Ji l^ Iligate i. c. bcnigue exciplte proplnquos vestros , benefaclte iis , vel dicta salute. ^^Li iU! t^SsL (e/ Lo!) Donet te Deus filio. «J tolju u;*Jj Accepisli eum , Eo potitus es. 2) Fluxit In (ligno') aqua et abiit iu terram ; 3) SemlnaG ,) vit (terram') c. a. ; 4) F. i. n. a. ij^j Frigidus et ImS, s ,, midus (ventus) flavlt ; 5}n. a. Jo et -j p. ; Alicul semper adliaesit , Experimeuto probaG„ tus est aliquis alicui et Iiunc amavlt ; 9) n. a. JwLj , G >> G,-, i3jij et Ki^ Tentatus fult ab aliquo eiunque amavit c. V, Tetigit rem, scivit eam c. i— ' '"•) ^t in his x^ c>*JLL L Non eam rem assecutus sum , nec eam scio ; 10) n. a. G-JJ.J Improbus fuit , adulterium conunisit , vim atque iuGi G = , iustitiara exercuit ; 11) (ji, a. quoque '»li ef *JLj quae et suo loco vide) Hmnidus fuit , raaduit. II Madefecit vel Bene multumve madefecit rigavitque c.a. IV luaccessus fuit, Liberatus fuit, evasit, Fluxlt in (Jigno) aqua et abiit iu terram , Vexavit turpltudine (!.5Lwi Lxc! LiAJ»^), Viclt aliquem c. i}^p.\ Convaluit, bene valult; Fructus liabult, tidit ; c. Lj.j>5 J^ i.e. 'iij\Js ^^^^^ iumentum-^ Noluit, detrectavit; Absens f uit , laluit. VHiunectatus et madefactus fuit ; Bona fult elus condltio postcjuam eniaciatus fuit. tX^^iSi JJLj Unguibus leo terram subraovlt rugiens. \TII Bladuit , rigatus fuit, madefaclus fuit ; Convalult , Boua fult elus condltio postquam eraaciatus fuit. X Convalult ; bona elus full conditio post macicm. g _ J>i Mngna rel cuplditas ; Is qui iuramento se liberat ab ofRciis praestaudis ; Slrcniuis, disputalor, \ alde inlustus. o Jo Res conimunis lurls , qua uulli non liberc uti aut frui 8,2 licet; Medicina, reraediuni , ct sacpc iunctim Jo^ J>^ rroriuiura et prouuscuura , licituni et cuiusquo arbitrio reliiiiun perraissumve. J-Ljl Jo Mnluui, iufortunluui. J.J (^iAj _^ lil(! rcniotus isl n suis ut locus cius nou noscerctur. JAj Quod inforius esl , vcl Mador ; Incolumitas, salus, T 2

PAGE 170

i^ 148 ^. EpiJum. *JULj ^y^^ ^ Qnam pulchrn pntientia Uilit reni. o > JJb Semen. i5^ Coulunctio cnm proplnquis et uterinis. Ilonum , ut v3^ \Ji.XXs ^iVlo U Kulhun apud nos nssequeris bonum. G , , S^ Humor , Recens luunidifas iuvenilis netatis vel plantaej Onmls aqua vcl lac, quo guttur rigatur. oSL» Mador , Aqua , Lac , t'(7 in genere Id quo guttur rl^y-Lj Humldus ac madidus (^ientus'). aJUj Humldus (ventiis) , qni madorem afTert , Viror iuventutis , Flos arborls »Uac , vcl lanugo , quae post florem nascltur, et flos plantae .^ jC , et nrborIs_- > , , reslduum amorls ; Bonum, beneficentla. >JCjj jj^ ol^ji et iOjLi et joJJLj ct ^jJJlj et iC^jJ^ et k,jL ct nXJ"^ et iJj^ et KXLLi et iCClbio ralienter eum tulit, quum in eo esseut vifia , vel benigne aliquem traclavit, o , quuin ui eo esset reslduum amoris. j» ;' *'Uij fj^^ LJ^Aai! o ->> o > > et |«~iJLLo et |«-jiJ_)JL*} i, e. Dum in ils reliqulae, re.siduum csscut. 0> ^ aJLLj Habltus , externa lorma , slafus, condifio. cJ«J_j— ' iJjiL (j^ flilwJI Complicavi utrrm adliuo madenfcin. Vid. LL'. XJLJLj Humor, mador; ila Jicunl iJSXi ^^ s-JiM^] ^^ajjIj Complicavi utreui adlnic madcnfem. • >.. > 6> S,» -• qL^Jlj ^ J Sepnratuj n suis el divisus : qui abcst vel abiif, ut ubl sit nesclas ; q^^ i3^ v_.*^3 c< qLJij v.5»Ju p/ qLjJj qLJ.? i_5v\j (e/ tlec/inanlur) Abiit ut eius locus i;ruotus psset. C/ialedi autem verlja ^j»^! ^-y^ \S\ .J^ (3^ fl(J^ i^ ita interpretanda : Si liominei sunt dispersl duce et antistlte carentes. c > (^ Dlvltlae post paupertatem. J.aL Sing. et Plur. Humidus veutus et frigidus ; Humidlor acr et humida anni tempestas ; Rectmn, verum (»— fJy^O ? J-Jj y.f\i coniunguntur Paucum. G 3 KJIj Hiunorls aliquid , quasi quod humectare possit ; Metap/i. Boui quid ut in liis iJlj li>-Lc tiJJLj U Nullum apud nos assequeris bouum. 0-,> aJ*^ Blador, humldltas. 4ylj Aliquid aquae. J^ Rlgator. 0, > > iOj-JLj Sfafus, conditio. 0KJuL Humldus ventus. qLJLj vid. (^. Jo I FgTTi. *iLj P/. Jo Jladidior, humldlor ; Strenuus, firmum propositum habeus , nll curans ; Dlsputafor Linpudens; Validus ; Blulfimi vifuperandus ; Valde iniostus ; rrocrasfinafor debiti ; Improbus ; sec. quosd. Ilypocrifa, cuius malefacta latent ; Laevis , asperitatia expers. g , J-^ Constans , strenuus litigator. 9 > J^ Is qui allcul obedlt in eo , quod vult. o.,> JJ.y) Is qul semper barrit, Pavo. C-,-> JJ.y^ Leo. : ^Lj 1 ) Vplocif er cucurrit , fugif ; 2) Ad satietntem edit. j !!ilj Adolescens crassus ac durus itcm brevis , c. artit . Sntanas. 0« o j-f^Li Adolesceus crassus, durus, ^^jLj Fugam cepit. Conf. (jaL.

PAGE 171

.Ju 149 t^ Vj v _ X } n. a. v3Mj l)Coufusus, coinimxtus f uit (se/7720) ; 2) «. a. JLa-L: , X J..«J-a IncitaTit, corruuoTit. II Confusi luerunt sermones , riane depastus i'mt palulum camelus , Commotus fuit animo oh tristitiam vel amorem. 3.-J^ Vlr ogijis in eo , quod aggreditur. oL«J-3 Incitatio, commotio , Cura , sollicitudo , melancholia , Lupus , Molestia , angor in pectore. Q .,0 . X J^JLj Linguarum commixtio , confusio , consiliorimi separafio , Uteusilia , Bacca Qixji^) uigra in couclia , Pl. yS^ Commotio animi ob tristitiam vel amorem, Pl. Curae. S • ] o > Epichysis , amphora rostrata sen tubulo praedita, Pilentum nobiliorum camelormn. S ) o> {^- . } i") F, i, n. a. 0J..J Secuit, praecidit; separavit, diVTsIt c. a. ; 2) F. 0. et b) v:;aL F. a. n. a. vi^Jb Resectus ac separatus luit : recessit ; S) c) v:>JU lutelligens ac saplens fuit. IV Exegit ab illo iuramentum c. d. a. VII Abscissus , separatus fuit. o , > «;«J-J Nomen avis, culiis si nna penna inter caetcrorum avium peimas decidit eas comburere dicilur. o , vi^^ Qui cunctatur et moram nectit in sermone, Lepus. K>^ Qui seinpcT aut plenunque silet: tacifumus ; iutelligeiis vir ac sapiens. Os-> ^ 0«.>Oovi;».l.i-< Bene composltiis (^scrmo) ^ ct viivJJ— • . ; " apud poiitas , idiomatc llimjarilarum , Doiiiun sponsale lideiussione itabilitum. fcA-Lj Astiitiis, Clomosa, impudens {mulicr'). ijixl^ Id. (_5-«-*Jj Disertus ; promptus in loquendo et audax. 2 . . a , ^^UsJLLj Qui elegantiam et ingenium prae se fert, cum illi nijiil sit. J-J-t-J Incipere loqui , quasi maledictis petat. G o * > J-J-*-A-« Qui elegantiam et ingenium prae se fert , qmnn uihili sit. /«JCJLj Impeditus ILngua et ingeuio , blaesus, Homines. .' V ' 0,0(cCjLi n. a. oLaJ-j Secuit , praecidit c. a. Pabulum duorum annorum nigrmn ut lierba arida ^^.j^ appellata. Ft luiec vo% coniungitur cum vi«j-0. • ftJLLj PI. (3*^^ Aqua per terram restagnans et expansa. i^sJLj F. o. n. a. — _jJj Nituit, fulslt luxitque (a? > >sJ-j li, quorura genae purae sunt a pilis. 0.0. iLi^\-Li Lux , splendor ; pccvl. rostrema pars iioctls , aurorae proxiina; ^.*>>aji iv.^U^ Principiuin et priina aurorae lux, diluculmn. o > iL>\-Lj Intorstlluun superciliorum ct Aibodo , splendor. , ^aL Clarus , evidens , nitcns , apertus. > »E c o • jsJ-jl PI, i<:J-J Supercilils di.stlnctis prneditiK t>jr , tunt Nilidus, scrciiiis (vultas , aurora), Clanis et evidens (dc iurc, arifumento ctc.') , Fiilgidus , liicidiis , Is ciiiiis siipercilla ainputata siuit. S}}')^! >• j>^«Ji — _jJ-i I , ^AAi»*Jt i^^yJb 7/1 linguam Arahioam trantlata sunl.

PAGE 172

e^ ,UJj? Evidentia. ^svkLJ' A urorae ortus. j^i^u^J n. a. »-,*.;f\J^ (Fox peregr.') Obligavit lelerinarius pedes iumento ob morbuin c. a. ^sJLj -f^. a1) n. a. rfJ-j Aruit, sicca fuit Qerra'), et melapli. »-j.La_> vi^A^^Jj rerlit operae pretluin ; 2) n. a. » > -»_^ Lassus fuit 5 3) Eflluiit, obiit (_a(/ua). II n. a. G c^wwLj Lassus lult. IV Inunatiuros dactj los (-;J^) tulit habuitre (palma). V Defessus , lassus fiiit. A'I Allquis alterl alicjuld abnegavit, meutitus liiit. G^ G , ,, rfjj Co//. woTO. w;///. iL:sUj Dact}'Ius immaturus dum est inter stafuni eorum fjui S^^^ et -«o appellantur. (T /t/. y**^.") rc-rca mliilata caeruleo ocellata. Forsk. descr. anim. p. xi. Conf. voceni proxime sequentem. G-> s , o> _ gJj P/. (j'w:^Jj Vultur senescens vel maior illo avis (c.uius plumae , quum inter caetcrarum avium plumas deciderunt , has cremare dicunlur) , aut i. q. vi^Ju quod vidc. gJLi Nudus seu sterilis , et niliil producens (ager) G >^J^. Aquu vacuus (puteus), Alienior a propinc|uis nec ils consuesceus vir. C:!y.L^Uu pro o^'^! _j.o ct eod. modo vox _«Jo cum aliis nominibus conlrahitur. L>-rJj Koinen planlae ;:^/L*i. 150 jJb G 5 . *-A«>'-^ ]Nomeu arboris , similis punitl inali arbori , floris pulcljrifadine insignis. G ; > 'i>..^~^^kji Mngna et nobilis muller , matrona. I u>_5^ _l ' Balassius lapis. Teifooch. p. 100 fd. liav. (^^Jl^Ulj raropiis luiido careiis. C >Jij n. a. ;^^Li Superblvlt . et exfulll sese. V Id. ^fJ^ Superbus , Longitudo , proceritas . Ilex . cjuercus (arbor ^'jJwi*.). Co ii^ Superbus , elatus. , ^jlj P/. Blagnis nalibus praedilnc (feminae). G ,> j^jlj Ilcx . (jucrcus. C G jjj i Siipcrbus (ivV) , Fem. ^Ls^Jlj Stulta (femina). 3 -• o ^wLS^Jlj Planta cjuae super terram se expandit neque in altum cresclt , quam si gargarlzas , sanguisugae decidunt. G o — , ui».r>'vJLJ Hyacintbi slve rubiui geuus. 6 .o(jwa-^\Jk.i Crassus. ljA-^J_*J' Crassus , multus fuit. " "T" G ) > ^.XJLj n. a. '.^jJ-J Substltit el commoratus luit (in loco) c. v1 ; pecul. finnius Iiaeslt: sedem fixit ac stabilivlt , ctiam pro ea puguans. b) vXL F. a. 1) Firmlus Iiaesit , sedem fixit in terra et pro ea pugnans ; 2) Discreta ab invicem liabult supercilia , nec coeuntia ad nasi radicem. oJb et c) t\-Lj n. a. sO^ Impudens, stupidus et stolidus, tardusque fuit. 11 n. a. vXJ-*j Semet terrae illisif ; Socors et voti impos fuit ; Avarus fuit ; Ml ei iu mentem venit , de uulla re cepit consilium ; Sterilis fuit uec pluit (nubcs) ; Currere noluit aut in cursu retro mansit restititve (c/uus). III i. q. _LiJij Digladiatus fuit cum aliquo, certavit gladio vel fuste. IV Adbaeslf iuliaesifque terrae ; EfTecIt , ut in loco sedem aliquis figeret c. d. a. ; Stupldum pigriimqiie liabult iuinpntum. V Stoliditatem et mentis Iiebetudiucin commonstravlt , prae se tulif ; Complosit mauus inprimis prae animi perlurbatione aut dolore ; Palmas manuum invertit ; Huc illuc impulsus luit ; Incertns animi et attoiiitus evnjit ; Concidlt in terram ; In regkmem veult incolis vacuain, Alienain regiouein occupavit. XV (^J«-*Jot Corpnlentus , robusfus fult (camelus). G , . , G , o > iAJ..j Pl. Sl^ ct q'aJ-j (Sid ila sae/nus intcr se differrc vidcnlur , ul O^^o Pluralis sit a OJj regio , i-jLvJij vero a J^ oppldiiin.) Propric essc videtur Terra plnna inontnnoe regloui opposita , ct potius nomen gcneris loci est ut Syrta , Iraca, dum oimXJLj nomen s/iecici ut Basra urhs. Tractus ninplus ferrae sive cultus slve incidfus sif. Ha, mas. p. 544; rrovincia . l rb."; , oppldum , c. artic.

PAGE 173

oJb 151 jjb Mecca, quae alias et cum Adiecto ^^^^"^5 l\-LjJ! ac J^! OdJ! vocatur-^ Terra, huinus; Pars terrae, ubi uon fossum fuit nec accensus focus ; Pl. y^"^ ! " (^hic pluralis vero ad plura nomina pertinere videtur') Nidus struthiocameli , seu potius locus ubi ova fovet (neque enim nidum struit , sed ova in arena deponit) ; Struthiocamelus; unde Adagium lNIJ! ''>''^ CT* '^'^^ Vilior oto relicto a strutliiocamelo. Domus; Sepulclu-um, Coemeterium ; Pars coeli steUis vacua, quae mausio lunae XXI (yide »JJb seij,') ; Isthmus faucimn et quod circmnstat et medium earmn (Uliwj} ^^J^ ^5 j=^' "'j-*J') '•> Iuterstitium superciliorum ad nasi radicem ; Pectus ; Vola manus ; Elementum rei ; Signum, vestigium ; BoUs, sc. plumbmn , quod explorandae profunditatis ergo in aquam demittimt nautae, quasi a Graeco ^oXlg. '•-Xij »Sji Amicis destitutiun reUquit. G o > o , , . uXJ-J Particulae auri, argenti aut plumbi ^.m-Xj Una provuicia , regio. Mansio lunae XXI , in qua descrihenda non consentiunt. Kazwini: Est locus in coelo in quo uUa vix visibills steUa est. Blodo arcus sex parvls et obscuris stellis iucluditur, quae a quibusdam u*^i appellautur. Firuzahadius dicit : Est locus iu coelo steUis vacuus inter stellas (*J.'j'*'! et illas rfoli>Jt *^>*m dictas. Interdmn luna ab hoc cursu deflectlt et in locum iJJblSJt , qui sex stellas arcus formam refercntes amplectltur , intrat. Si plura vis , adeas Ideler, Unlcrsuch. iih. d. Sternnamen. p. 189^7. et 288. item Pectus: bOJLJ! ^!^ ^^^Ls Largo pectore quldam praedltus est. Litervallum superclliorum utriuque iHflexorum ad nasi radicem. »^>Ju j^\ Fovea iuguli eamque circumdaules partes. Ilamas. f>. 511. 0, > BlX-L} SupercUiorum dlscrlmen et iutervaUmn nd nasi radlcem; el *^?^! o^aL Porma faciei. »>^ Stupldus, stolidus, vecors brutusque , et quein ad alacritatem nuUus excltat motus. o, ,iOiU Ilfbetudo mcntls , stuplditas , stoUdilas , vecordla. (^Ol-LLj Lnlus , largus. blN-jJLj Oppidulmn. > -o£ lA-Li! Is qui divisa habet superciUa, uec ad uasi radicem coniuncta. Magna corporis mole praeditus. Stupidus, vecors. G ,0 > lXJ-j.-« Solo aequata {arx). G o > lXJL/a Piscina seu cisterna antiqua. G > o » »>;-L^-« Mentls inops : stoUdus, vecors. w o .. o > ^_gJoUlx/0 Validus , durus , camosus (camelus). d ^ o -• o „OwUuJ) Latus et longus fuit (quod apud Golium legitur ; vitiosum videtur pro — lXaL!). —lXJLj 1) Semet iUisit terrae ; 2) Fefelllt fidem, ucn ^ " , oo perfecit promissa. 11 FefelUt fidem. III -lX-LL! '-' 6 Late patuit , amplus fuit (Jocus) , Diruta fuit seu corruit (cisterna , aedijicium). G o , -,L>J-i Corpuleuta et obesa (pmlicr). G o -, »p.lX-LLj Brevis statma et obesus. G — •si^ i. Caput asperae arteriae. G > o> (•l^nLj Gravis et noxius sauitall cihus , et de homine 3Iorosus. Ilamas. p. 523. G ,o . j.!LXJb /. e. (3L>! Lj-b*:^!! JaiXS JwUiij! J>JSy! , et Gladiiis obtusus. G , oI»l\->lJLj Id. |.lX./:L Id. K/c^lXL Id. G — jiSiu Auncnrdla , vulgo nnacardl : fructus Indici ila dii ti^ quod /(piirain cl Jcrc colorcm cordis rcfcrunt. Conj. praec. ill. Uainqkcri spcc. cat. p. 12 sq. Aviccnnti tc.xl, Arah. 1 4 1 .

PAGE 174

OsJu 152 Ui G jj^j Cicoiiia. Jo f^ ^jJ^ Ber^lhis {lapidis genus : de quo vide riin. XXXVII, 5. aut polius , (/110 illum lapidcm adulierari idem scrihit , Crystalliuii. . JJLi / ^^ , o JLa.j^ Accepit , sumsit ah illo c. a. r. et q» p. ^ ' a iaLIJ et dicUur y4^^^ ^-yyJ FortasseGraec. njp.vg Lutuui nigrum , tenax , piniue , quod ?»ilus e.xundaus Ln Aegypti agris relincjuil. G o . wvJlj Cineres alkuli. o & 1 ^wJLj Leiit»s. ^jmJ.^ Iu (|u<) nilill tst boni , nequani, dosperatae scn piolligatae vitae hoino ; lles ficui sinillis, iii Arabia felice freqiiens ; ficus alba ; Ficus niorifolia Forsk. Flora. p. cxxiT ; quin et in genere ipsa ficus. Leii::, tis. ^-Jb Qui iJ, quod cogilat, uou loqiiitur propler anlmi luoerorem. iwXj Pl. ij~Jl-j iiro -."^v*^ Medinen.u'urn idiomate , nempe raunus crassior ex pilis vel hina , quo «lorsum iumenti iuslernitur , ut mollius incniubant clilellae. Eroticarn es^e vocern tradunt : est sc. Pers. (j^-^J. (j«JjJ Nouien carceris inferualis. (^iwJLj Nenipc Lwp^ *3j Lwjlc i^^j U iSii guslavi. C s{_y>^, Is (|ui vcnJit paniios (_^>~J4 appellatos. ^j<*-m 1) Fractus aiiimo, tristis et inoestus fuit , desperavit; Siiiiit prae animi sollicitudine vel moerore ; obslupuit, attonltus fuit ; (jie camelu') obmutuit, non amissa solila voce , prae llbidlnls vehementla ; Impe^Utus fult celebrare ts^\ i. e. solciuiia fesli ^leccaui ; 2) Ad desperall(jncin adjiixit aliipiein c. a. p. {j^^i** Cauiela prae llbidliie obmutescens. G o .» 6 o ii5s.jNwJLJ ct viLMJb rianta vestibus adhaeresceus {Klelley sc. aporine, quae yfndalusiis Ijlej? (C^Ai* colnin paslorale dicta : quoniam ea uiuntur paslorcs ad cMmendoi e lacle pi/os. .> ^ o^ »-Wi-fi J Conticult prae tcrrore et ingrato conspectu. II Id. G ,0 G ,0 j.Lwi,o pro |»l«J rieuritis. ,..w»»wO Balsamum et Balsami arbor. j4pud Sprengelium p257 AmjTis glleadensis. Descrililur ah .Avicenna Lib. II. p. 140. ..yk^jMJb Balsainl arbor. ....AwJwJ nom. unit. c. S Lcus et aliud granmn illi siinile. ...LiJo Avium genus simile Iiirimdiui (yidetur). ... j-vJlJ Ardea /. 7. j^jJj^S eU.*. Ij^ i ' II n. a. (^-.iaLo Totura recepit , iiilul opmn suarum ipsi reliqucns c. a. et [y> r. , Paucum lac habnerunt ovts. III Irriiit (Jn illurri) c. a. p. V (conf. (jOj*j) Depastiis luit (^rex") campum, nihll relinquens c.a. (terrae)-.! Quacsivit iu occullo rem c. a. r. , Expetivit, voluit ' ° -o c. 0. XV j_j.*a-U-j? Ablit , Exuit vestes c. ij* r. GGos, G---* ->B \j^ , i_«oj.J-J ct xjoJLj /. q. L>iJ-s _jJ \. .— o — ./ K ^~> Li V 1) {conf. (j-J-J) Clanculum et callidc petivil c. a. ; AfTinltatem captavit. |4-Aa.L.; Fngit, nufuglt (cotj/. lss-L). 2 9 , -. Gs > .-AaJLj ^o//. (una cx his (j>Jj t,r/ _»_.jiJ-j tr/ b_ ^ j>3.Lj > appellalur') Avis ei , quac '^y^ dicitur , similis. [>''* i*A ^ ' C'"' U'!»-^'^^^ Demir.) Pl. irreg. ^-xaJjLo ror., fljy/ contra hoc Sinc;ul. , ///ttJ Piur.y vel fiosterius Fem.^ prius Masc. vel contra , Nomen avis et Vu/i^o appell.i [^ l ^ n. a. Xi t j Stravit iBpidibus 5o/wm c. a. II n. a. SxfLj Stravit lapidibus solum c. tt. r. , ct i. q.

PAGE 175

iJa 153 j^wS-It ^ c. a. p. ; Percussit (aurem eius) dlgiti indicis extreinitate et dolore afFecit c. a. III Fuglt alifjuem c.a.p. , Contra populum in terram descendit ad pugnandimi c. a. p. ; Digladiatus fuit , gladio certavit c, a. p. ; Natando laboravit (natatof). IV Stravit lapidibus etc. (iolum) c. a. ; Contigit operuitque (^pluvia pavimentum') c, a. , Adhaesit , inhaesitve terrae , Ad paupertatem redactus , opibus exuttis fuit , (Jioc etiam forma Passivi) ; Abripuit (fur) omnia familiae c, a, p. ; lustitit petendo c. a. p, , ut Lude alter molestiara conciperet ; Summum adhlbuit studium ; Obtudit c. a, p. VI Digladiati fueruut inter sese. VII Longius remotus fuit vel recessit. S o _ 3 o > _ ,0 Jn. \ ; i. q. .hj^ (Jn Kam. Calcult, scriptum -b-S?) Camela vel ovis morbo ubermn laborans , quo lac particulatim exstillat. G o > > > Jn Iq Fugitivi ex exercitu ; li ex Sopliis , qui non curant, 8 5 J C > quod faclunt (XASjAaJi ^y» ^^Ljs^I), JiP^ Solum complanatum ac pavimentum laeve ; terra , lateribus , tessulisve strata : J.i&ogtqcotov] Snperficies terrae , vel terra quam maxime dura ; et ut Coll, Ipsae illae res; Palatium. O ^ > X . n . L j Spatlum temporls longum, vel Domus, vel Inops, vel Res luoplnata , vcl Nomen collis , vel Domus lapidibus strata in hoc Amru 'l-Kaisi versu: • ^ e > . o, J^ Lo Q.«o> t)j ^L> Lo ycy Lo Joy^ Coll, Fraxinus Forsk. Flor, p, 56., Quercus, gians; Quercus Ballota Sprengel, hist, rei hcrh. p.267. Avicama L. II. p. 148. Jlinc J.;jJLPUi Rpgla glans i, e. castanea, et ij^J^\ -^j^ quasi Quercus hnmi repens i. e. cliamacdrys ; ,^^_^ ^JaiiJl /. e. ^J^ys, i_5^[ji ^'^ ySj^ ) "^ /^«/0 , Couclamalmn est de rae , vel omni auxilio destitutus sura. Ja^^ Sola coraplanata ; pavlraenfa. n . o > ^ ^ )'* Ad inopiam rcdaclus. o > e^ j|.tX-Lj Semet illisit lerrae. .JJL. coniungi solcnt. T ) ^Ja^ tfjj^ coniungi solent. '6 G -o . t.J*-j Helluo F. a, n, a. ^J^ 1) Deglutivit, iuglutivit c. a. ; 2) Perforavit. II Deglutire iussit , deglutiendum dedit : et in gulam immisit fecitque ut deglutire posset. (Nescio, unde haec Golius sumserit , neqiie enim in Kamuso nec in Djeuharii opere leguntur, Quartae formae trihuenda o. videntur) ; n. a. jtJ*-" Micare coeplt (in capite canities) Kam, IV Fecit ut deglutiret c. a. i^.\ is^-*^^ Concede moram ac spatium mihi , quasi tautiun ut inglutive potuerlm salivam. VIII Deglutivit /5ec«/, uonmandit clbmn , Se uutrivit re c, vy ^. G s ^j nom, unit. c, ij Foramen in rechamo trochleae ; Edax . . > > o .. Lomo , helluo. jJ-J Joimi Manslo lunae xxiii. Duae smit stellae, quarmn altera obscura , altera luclda ^Li dicta, quod ima deglutire videatur alteram. Apparent in coelo ultima nocte mensis Canun posterioris, et disparent prima nocte mensis Ah. Conf. Ideler. Untersuch. iiher die Sternnamen. p. 198. G . > G > SCaIj Pl. «_Lj Lapiflis molaris foramen. G > K-2_Lj Edax liomo , helluo. G .o . G > . c_j-Lo Amplus , patens ; ut patuli oris lehes. x^ Tiyllia Glyclne abrus Forsk. Flor. p, cxviir. G, > G, =G . * . > -, > -. iLcfcjLi , Ax:^ , A-TjJ-i Pl. ^!^ , ^^ Foramen mediae donius, pcr quod expurgatur cloacalls colIuvies'domus ; Puteus angusti oris, in quera couflult aqua plu\-ialls et similla ; Meatus subterraneus. G -o . jJ-»-« Isthmus fauciura , ubijfit deglufitio ; Foraraen latrinae ; tt lugluvies columhae. G o j-La.-« Helluo , Iiomo vorax. G , , o . iLxJ-»-» Puteus intus laevis et ncqiuills n fundo usque nd crepidiuein. > o ^> / wvwJLJk-a t JLj Res rairne , miracula. G ., o v^^OtJl j liectius in cdil. Katmisi Calcutt.' ».£>Jtlj videtur. 1 i/.OtJLJ Camela crnssn , laxns hnbcns cnrnes oc graTis »eu tardlgrada. 0.0 (j^^jtl^ ])Inlicr fntun nc slnltn.

PAGE 176

& 154 G j c > G o , , , q.jiJlj Co//. Genus dactylorum : uti et (j^jj , ©;>///«/ sunt t/uos profert Oman , /trahiae felicis regio. , i£^ KJ-X-/« i Loca spatlosa et patentla. j5otIj Secult et amputavit (^gladio') c. a. tjLJJLj Camela laxas babens carnes, vel annosa , vel crassa, obseqiiens; Stolidus et contemtus {Iiomo'):, ut ^j^ Geuus dactylorum. ^tJwJtJLJ Avis aqnatica longo coUo praeJita. -jjj 72. a. K.*jiJlj i. q. jJ^' Avlde inglurivlt, quasi cum (• augmenti. IjtXl Helluo , avlde et clto inglutlens. Nomen gentls ut videtur ex ^**i! _y^ contractum. G > c > , »jJlj Locus per quem descendit clbus et potus , oesopha*Ji _j-s Nonien trlbus. mX^ F. 0. n. a. pj^ Pervenit , contlglt terminum proposltum ( . a. vel c. ^ 1. , Perd-vxlt aliqucm aliquo c. >-> p. e.t a. r. , Alicm contigit , ad aliquem pervenit res c. v-i p. , Pervenit eo usquc ul : adeo ul c. ^-J ; xifi {J^-i De eo mihi relatum est ; Consnmmalns lult, pervenit ad finem; pervenit ad aetatem maturain (adolescens') \ Vicit , ^ixit aliqucm c. q^ , Occupavit eum totum res c. ^y* p. ; Approplnquavit , immlnuit c. a. r. b) K^ Oratione efficax , facunrhis luit , Diligenlia usus fuit in aliqua re c. ^ r. Pass. ,«ij Blolestiam perpessus fuif (w>). il 77. a. jjJ^ leclt ut prrvenlrel , reclt ut aliquis alir/uid obtineret c. d. a. , Pertulit, perduxit (;. a. Ali alicuius parle nuntium tulit c. ^^ p. , 3Ianum protendil reniiUens fraeni lora , ut celerius curreret equus. G G , > Hi n. a. p^ et X .« ,'L».< Studio et diligentia usus fuit c. 3/. \__/«'J! j. j-^Li Summo honore afTecIt Ilhjm. fiUlt iJj Summa contra eos conatus fult. \ icit in disputando. IV Perduxit c. d. a. Pertulit nimtium r. o S ^ ,o c g ^^y / Jh^ j O^ ^ j^' O quam perfeclus oratof estl Orationem disertam habuit. \ Satls habnil , t dntentus fuit c. v— ' r. rarius c. ^^ r. Maguopere afflixit morbus aliquem c. ^ p. , Studuit pervenire , et pervenit c. a. l. VIII in Passivo quasi impersonaliter Satis fuil, sufiecit c. v-J r. rarius c. J>c r, G o . jJLj Facundus (vir"), conf. ^^\ Quod ad proposlluni fmem pertinglt et^perficitur : ut jij jl'l yi\ 3Iandatum seu negotium Dei contlnglt scopum. jij (j-^rv^ ExerG o . citus qui eo pervenit, quo mlttltur. «-io (ji-*-*"' Sluhus, qui non impediente stultltla voluntatim assequltur , aut Multum stultus. jJLJ ^ ^H ^\ vel '.-«J-j "^ Ijtf^\ De re dicitur culus fania fertur, sed non perfecta fuit, aut his verbis utitur is, qui rem audivit, (jnae Ipsl non placet. G o G o , «JLj ;. q. ,«-Lj. Ilinc jJ-J "i %^M , ui-Lj "i Latf* ;. q. %.t^ etc. Vid. jJu. «Jb ^\ O^ ' '• 'I^'c .i-Lj / skT! et iJL« i-Ls Stultus et obscoene loquens , facundus. G . ^JLj Facmidus. In verhis Ijescliae .llilio dictis : U^ >:;ajiL ..-jJiLii et legitur ^yJtLL! sensus est : Summopere nos afflixbti. G , «jL Ad optatum pertlngens fiuem c. a. , ut ?y5 i-j aJj! ' Deus assequitur atque contlngit mandall sul finem ; gen, comm. et quoque F. i Puber, aefale nialurus , adiilfus ; Egregla atque insignis (^res). G . » c^L Quod pervenlt ac perferlur ad aliquem; Quod suflicit et satis est. Verba vero in iraditione (viAJuVjs*) il*5!j Js , > cXJ! Q» LJLxJLf ci*-*J. '/a '« Cainuso e.iplii untur iit sint ^^yL*J!^ o'!j^' q^ ^ '-« vel ul scnsus sit ^^c.i {j* c,iLL! posito f^ pro ^aLj'. //;'/ p^\ efferunt ut rio~ men actionis sil tertiae coniugalionis Iiac signifualione : studio et dJligenlia usus tult, ui sensus sit ^v;*J>t*' CT :! i. 3 > > c »JLj Perfectio. (j7\ i. q. jJ-J ^j7\. -j Quantum susflneudae vlfae satls cst (jiarum quiil). i_^JLj Sunnnus (idiom. vulg.).

PAGE 177

^ 155 C^ K^ Facundus, eloquens. lugens lalor. e^ Oui de absente maledicta profert. Calil. p. 20. a£^ Eloquentia, eaque efficax, e/ Ea aniini conditio, qua aiiquis orationem facundam componere et liabere potest. Cum hoc et iLs>-l*ssS] coniunctum est , ut omne j^ etiam ^sjos sit ; sed non vice versa. iJj et ^^-^as hene dislinguuniur. ^?>*as perspicuus , clarus (sensu) signijicat, et Imc voce tam de verho simplice quam de sermone et homine dicentes utuntur. Dici igitur potest iC:^>*£5 XtJi' Vox perspicua , ft:*^ i»^ Sermo perspicuus , s^Aa'i iii».N<>ai Carmen perspicuum, ef ^y-^s i^jli Scrlptor perspicuus, ^yaSjfiLi; Poeta perspicuus. ilc^ autem est Sermonis conditio , qua finem propositum assequitur oratio, et ea liominis conditio , qua talem orationem componere ef liabere valet. Simplex aulem verhum esse j^L non poiest dici. iCcbLJI ^^JLc Rhetorica. Ea complectitur apud Arahes duas scientias, i/uarum iina est i3L*I5 jvic et altera qLaJ' (*^. (Sedin hac distrihutione et nomine non , . , G , , omnes consentiunt.") oLi^ /. ff. oLiLwj Susurratioues, maledicta de ahsente. ^i.^ Facnudus. ^i-j \ Perfectior , efficacior. jJo\ i-Lo Perf ecta , summa laus. Procerus , longus collis. Pl. Finiis aiuifxus geniiuae chordae. quarum inia alligatur ad uniam, alteram vero manu teijet haurieiis. o c Bleta, perfeclio , Suinma , LiJu/t bJ^I (5 iJu Sumraa usus est liberalitate. Summa , quae oritur ex addendis numeris vel multipiicandis , Tempus maturae aelatis iu femiuis. *»«ic iL,Pro modo scientiae eius, . « ' > iJi_A^ (^apud Grammaticos) Intenlio siguificationis , Hyperboia. /« Crassus , obesus ct laxus prae pinguedine. , Pedes et tiorluni vidclur. 3Iollities, Laxitas couiuncta cum crnssitie et pin(;ucdii)(corporis. G ^ o^ P^JtJLj Pituita, Humor quidam in corpore humano , quorum e quatuor sanguis constat. (_5-«-x-Lj Plilegmaticus. / aJu F. 0. 1) n. a. («j^ Cito ivit , properavit ; 2) Abripuit {lapides fiuxus) c. a. ; 3) Aperuit onmino vei vehementer portam c. a. ; metaph. Reclusit seu vitiavit (puellam"):, et contr. 4) Clausit portam c. a. r. , t, G o . b) 0h n. a. ly^ 1) Kigro alboque colore variegatus lult ; Pedibus usque ad femur albis praeditus fuit equus ; 2) (iL Attonitus fuit et obstupuit. 11 n. a. 1"^*)^ Reparavit puteum in molli terra arcis ex arbore ^Lw factis. IV Aperuit onmino vel vehementer ; VariegatUh fuit colore albo et nigro ; tales pullos genuit (adinissarius"). VII Omniu& vel vehementer patefactus fuit. VIII Blicuit, fulsit. IX Nigro alboque varlegatus fuif. XIV Patuit , ab aliis separata fuit via, vel ut tert, coni. quadril. I ab Albo et nigro constans color ; Quod albedo in pedibus equi usque ad femur elevata est ; Tentorium ex cilicin seu pUis caprinis ; Porta ; Velum portae ; Marnior (oh variegatum colorem); Lapidis pelluceutis geuus , qui in Arabia felice uascitur ; Stultitia levior , non magna. G o » K.iLLj Niger et albus color, peculiar. cum in equo variegatus ille pedum , anteriorum posteriorumque , color ac{ femora pertinglt , Oimiis color cui coinmistus est albus. G o> ly-jJLi Nomen equi velocis et tanicn vituperali. Proi . Go,)i-, yc,> o(jhv^ l*'-^.^ (j'"^^^ l5j^t^urrit Buleik et vitupera tur Buleik : in eum qui henefacil et male audit. G-)' G->) G i. , ) -io^-j , iisJj et •_;-Lj Pl. /i*^^ Desertum, soliludn, tcrra plana ac mollis , vel Terrae tractns uihil producens praeter arborem ^Vs'^ appellatam aut prorsus nihil; Nomen loci jn Arabiae Felicis regione Bahrein suprn Catlisima (iUlsls), qui a daemoiiibus incoli creditur. > c £ o G o > /if-Lii Fcm. ^LjLLj Pl. /Jf-Lj Albo nigroque colore varicgatus, Us(|ue ad fcmora albis pcdibus praeditus equus. >--cC -,, yldag. 'ijAxJt / ;jfi..^'5l ^_,J_) IN-ilt varic^aluni praegnantcni : /. e. rem iuipossihiicni ; iiiiin illiid lif^^ de mart. hoc /»j^ dc fcmina dicitur. Alii aulem in hisce vfrha /iyaxjS (jr^^' Aiiroram s/';,'«///(
PAGE 178

c^ 156 s. ) / ttJLj-« Albo nigroque constans. Reparatus puteus, Vid. /iL II. 5 C ) JsjJiJLj /J. , Nomen avis. y Q ^ « luciilta et iiiliabitata fuit Q-egioi). IH Diductus et solutus fuit (moeror) , Patuit fulsitque {aurord). 5 -a-Lj et cum 8 P/. ^i^ Terra vacua , inculta , luhabitata , sire plantas producat sive nuda sit , sive aequaiis sive aspera sit ; seu prius Adiectivum communis generis, posterius SubstanlivumMulier improba, omni virtute destituta. S , u (^-sLLj IVitens spiculo (sagitla vel cuspis). ^ivJLj pro y^CJ 3Iiscuit , coimnlscuit. y^L Soni chalinis editi , cimi eos digiti movent propter cupldinem. 5 o'^JkSu^ 3Iu3 magnus. y >, )s ' i. q. 5-ij-^ Secuit , amputavlt c. a. G-7r>"oo^ l < 7/. a. (»-Li Libidine fervens admissarlum appetivlt (camela). II n. a.|(»-kLj' Foedavit, deformem feclt. IV Libidiuosa et appetens admissarium fuit, Intumescentem vulvam habuit camela , Foedavit, deformen fecit ; Siluit. 0. . I»JL» Vulvae camelbiae tumor ex magna libidine ; risclculi ; est ylfris iUL Belma Luclus piscis. G-> (»^ Virens planta gcneris salsuginosl. iC-i-Lj Libido vel tumor iu vulva camelae jJj! ob llbldinem, Tmnor in labils. G-oG.o»JL* J pro ^j-fri Terebra , aiil siniilc instrunientum ; Gosslplmn aut quod illi sinille nnscilur In tii)rso papj ri vcl arundiuis (yid. [^j^') ; Nux gosslplua, in qua gossipium continetur. -Oo-0^>-0*L*JLj i. fj. .(A-^ \ '"^-LaJ Nox XIV a novilunio, cnm lumine tiu-gct lunn. > , c ...L4JL10 Locus in Aral)ia 1'elici vcl Indiai' vel terrnc Sin ,oB j»-Lj I Tumeutla habens labie. O-oS Oo 0>o* (*-^ ' > (*^' > f^ ' Olerls specles , quae comlbus ut faba praedita , quae sl iu longmn findls , in duas aequales portes dividitur , vel JaLJ c>3^ Folia bdellii. 1 {cum tribus litterae \ et litterae J vocalihus) Id. JsUL j) /a-i L^o JUI reciilium ioter nos divisum est in duas aequales partes. c («^l Ambaruin , Mel. ' a , o > (*-L-«-« Tmnldimi Qlahium). o o> (•J^ Camela muta nec vocem edeus prae Ilbidinis vehementia ; Camela quae foeta nou fuit et quae adinissariuin non experta. 9 -o G o > *bL^ I. (j. (»L»-«. 5 =' -=...Ju Pl. oj^ib Balneiun, thermae; a Jo. Q o-iAJLLj Radix Cypri herbae. -• ., o ^ o (ijj tXJULi) iVmplus fult , Aequalis cum terra fuit piscina. I o -ic^iJULj Crassus , robustus camelus. Q .. o--(..AwJLLi rix liquida. P/. ^jLi.*JLj Nomen oleris. Pl. j«^^ Nomen avjs , cul vlridla suut ova. 15 ,O _^JLLj Lapis marmorl similis, at iuferiof illo inoilitia et teueritate. (A Susenio in schol. ad Amru-hen Keltsumi Moallakam de ehore, ut videtur, non henc c.rfdicatur.) D-o-G-o-w_ ft,,;^ y < c-AJLJuU Publica , ftdmodmn trita (two). A «iilj dcrivari potcst. i3 -0-0 iJjJLLjl Dlstlucte ab aliis separata fuit et patuh vh. (Dcrivari polest a /jh ul forma coniugationii dec4ma$ quartac.) ' o ,, 0. , . xl-J /. a. n. a. >-Lj ct aPwI^ 1) Socorsjfiiit vcl Non oogitavit ad mala Inferenda vel Inslpiens fuit (geuerallter et nullo discrimine facto), Simplex ei beinlgnu.<) fiiit et

PAGE 179

^lu 157 ^ subtiliores in rebus partes non intellexlt , Argumenta sua proferre non potuit, III Insipienter ac stulte se gessit adversus aliquem. IV Invenit alujuem esse *Jj! c. a. p. V i. 9. I lu agendo insipientia vel socordia vel sknplidtate et benignitate usus est. Quaesivit auiinal errabmidum viam, et inde Errabimdus ivit sine ductu et non quaerens de via. VI Id. , lusipientiam et simplicitatem simulavit. Lj Non consentiunt tn eo , quid sit , grammatici et lexicograpld. Dicunt esse nomen pro p> omitte , et nomen actionis sensum oniittendi habens , et nomen , quod pro \^Lt^ ponatur. Si primum admittis , quae sequuntur, loco accusativi habenda ; si secundum, loco geniiivi, sin autem iertium , loco nominativi. Ac Fatlia vocalis in primo et tertio indeclinabilis , in secundo vero declinatione orta videtur. In verbis Bocharii : ^^ Ja£> ^^ &JLc SUatibl U »JLi \j% y>i3 _j-isj uaJIS Non venit iu mentem Lomiui alicuius rei utilis , praeterquam quas ei suggessi, hoc verbum a praepositione \y* rectum in geniiivo positum est , ut sensum _jac habere videatur. Quod cum eorum sententia convenit, qui vocem excipiendi causa adliibitam esse putant, Sunt qui huic vocabulo s > o . sensum vocis 1)^1 immo vel \J^ et cC> abstine , omitte , praebendum esse contendant. 0-> KJUf I. q. iULl. «JljI Fem. *-\ 1 1 } Pl. «JLj Socors , vel Non cogitans ad mala uiferenda, vel lusipiens (geueraliter et uullo discrimine facto) , Simplex et benignus et sabtiliores in rebus portes non inlelligens; et contra Maxime prudens. Ita in Sunna dicitur : nXi jCv>l J.^1 yS\ rierique eorum, qui consortes paradisi erunt , simplices suiit , nempe in rebus mundanis, quia earum minus siint studiosi , in spiritualibus alias gnavi alque altenti (^vide Verbuni) ; ita O i > o B et Ojjic A-LjI Qiil prae verecujidia quasi simpkx , altmnen intelligeus, et &ij! ij^r^ Curis vacua vita, et Cji v'-^*' luvcutus mollis et curis vacua. &X}I v_jLi Invenis socors et qui quid faciat et quo vadat uesclt ; vaua de se opluioue deceptus ; Tatieus laborls et sitis , non ourans incommoda camela ; de femina ita explicat Firuiabadius : iJliil »jJjJ«il Bjjil x»jyCI. ^ o ^ Celerl gradu «t properanter ivit. et properavlt. /iflLiJLj Cucurrit prae melti (jo^AJ) Exuit vestes. II (i/V/. I o , / '(Lp^ Multa verba faciens, ut /JfJ_g.j. Multum rubioimda muUer. JS A.i ^ i P i V' Vita secora ac mollior , bonis commodisque ab' 5 . > c S undans , ut in his '»-t^^ iS (_5-*-M *A*^ (.5*^ ^^j "^* j f? l ^ .^^J^ Locus amplus. -.Goy^ n. a. y^ 1 ) Exploravit , tentavit, experimentum cepit, experiundo probavit c. a. ; 2) Ingrato ac duriore modo tractavit , afflixit c. a. p. et v '"• ; 3) Mamfestmn fecit. 4) b) Jo F, a. n.a. ^ , S^ Usu vetusta evasit, seu potius trita et consumta fuit vestis ; 5) Tectus seu indutus fuit ; 6) Metu ac soUicitudine aiTectus fuit. 7) c) Pass. J^ Camela ad sepulcbrum domini aUigata fuit, donec moreretm. II Vetustam tritamque elFecit vestem c. a. r., attrivit, consumsit; Fecit ut tegeret indueretve vestem tritam; AUigavit (^camelam") ad domini defimcti tumulum , pabulo potuque destitutam , ut moreretur (Arahum geniilium ritu, vid. iiJj seq.). III n. a. 5ilj , j 8 6 B"!(Ux> (et adhiheiur <^\i et aJLi) Curavit, respexit enm: meiu , revereniia vel sollicitudine ductus c. a. vcl c. <— >. 0,1 .i Dicunt et J^l Ji propter usum frequentem pro ok^ (^om. o S oedit.Calcutt. , quod viiiosum videtur : J^l jj) Nou curo. Gloriatus fuit , gloria contendit. FV Attrivit, tritamque reddidit vcstem c. a. , Certiorem Iccit aliquem c. a. p. ; Specimina virtutis edidit (Jn pugna') , Diligentiam adliibuit in re c. ^; Experimento probavit , tentavlt; Boni commodique coinpotem focit ; IjAc s^l Adduxil eum ad excusationem et lianc admisit. i^\ sil^l UahO» libLi Beueficiis Deus eum oruavit. ^jj** '"^V:^' Beue ineritus de eo fu? , quod aequmn fuit praestiti illi. Diligenti ac studioso diciiur cnWI \_iiJLJAj^ Jol et >.**ijl U^f. Acqmetavi eum , couteutumque reddidi iuramento, iuravi ipsi vel ab eo iuramentum cxegi. Blauifestum l'ecit ; Purum muudumque reddidit ; Satis habuit , oonoi teulus fuit. Pass. (j.^ I lurniuento ()l;sliictus luil, Acliuralus fuit. VI et VIII Exploravit , tcntavit c. u ; Nunliiiin rogavil aliquem ; Experiinento probavit aliqitem c. a. p.; Tenlalus est re c. »— » r. , lu calamilatem incidit, Morbo alTectus fuit ; Afilictus ct tontnudn probntu» fuit ; luramentum pctiit.

PAGE 180

5 ,Jij pro ^\f Tritus, retustus , ut vestis. 158 CT^ jJLj e/ (Jo P/. 5JL i Itinere tritn , macerala atque euervata (^camelu) ; Coufectus et tritus (jcuris , itinere vir') ; Probatus atque induratus (^maiis') , seu iis tritus ; Qui ndministrat et regit peculium seu opes (de ^ J^ Remotus est , ut eius locum liaud noscas. (Conf. J^.) ^i^ Atfritio , coiisumtio vestis. r^ Experunentiun , tentamen , Difficultas , aerumna, afflictio , ut qua homines prohantur , sive in Lonam sive in malam partem sumatur ; Fortitudo ; /. q. ^ ; it. tbU ^y^ Beneficium Del, quo houiines probat {cl\de homine beneficium). «^ c;>Jji Calamitas iiicidit. o c . c . 3_jJu , (3,*-*-? Experimentum , teutamen ; Calamitas , ut qua homines prohantur. (J^ y^J^ _»j? conf. (Jo. S . ^Jo Tritus. t}^ (^^^ ^ conj. ^}j. IVomeu tribus Arabum Kodaatiun. iwJ-j Pl. OwJj Res trita et vetusta atc/ue usu cousumta, et de homine noxam inferente, ut iiJLJ! liVJj T'ii. Tim. T. I. p. S30. /. 5.; it. Camela quae paganismi Arabici tempore ligari solebat ad domiui defuncti sepulchrum , et abstjue pabulo et potu ibidem reliiKjui, douec moreretur, quia putarenl alias se non resurrccturos equites, eo slalu quem amahant , sed pedites , quod vi/r videlalur. Pl. 'uib Experimenlum, tentamen , in honam et mulam /lartem sumitur , tum el Calaiuitas. V: . 2 . (^ikJLi Poss. el Gcnt. n ^JIj, ^-jLJ-L ,^L\i_^ et ;• ->Lj (^lXj _^ rt ^.j.Jlj (_=3c j.? Longius abest a t' ut nescias ubi sit. i]on\. Jo. lV-^'!-* x\fnictus , Comprohatus tnitfuuiue , ixptTini'-iilo. o, . ' B^'-*^ Cura , b"^!.*!! KJju lucousiderate. »XjJ.j? Longior evasil herha., ut eam depasci potuerint cnimli. Vid. Jot. Aj Particula affirmativa , yj/a aJ affirmandum id , 91/0«^ /J05f negationem est , utuntur , Jww .^jlj iiore utuntur ad affirmanilam negationem , ^uae praecessit. ..Lfr^wJ^ij (ii scriplio recta) Leinna. Forsk.Flora. p. cxxi. G..^^JLvU BIjTobalana bellerica (i/t/. ^sJLJL?!), Terminaria Chebula. Sprengel. hist rei herh. p. 262. -^i Avicenna Lih. II. p. 144 descrihitur. ^ pro Uj Eo quod , Quomodo ? S . G > » l«j P/. (•>? Chorda iustrumenti musici gravissima ; Vox gravissima, bassus vulgo. Origine Persicum videtur, et ah ipso sono petitum. Komen loci ; oppidi iu Carmania. r? '• 9r-*^ Bubo. «j pro 1)0 Quin , quiuimmo. 5 ' ''» ^ rj^ /^'0 Q^i Filius : cum praecedit nomen proprium stmuique scfjuitur nomen /tatris. ^ F. i. Stelit constititve in loco f . vj. II Ligatam ifnuit oTcni ad saginam. IV Coustilit loco c. >— ' ig Qi Pars adipis aut pinguediuis, Locus Ibeteus. qJ J^ ^ ringuedo acciunulata. S > • c-. . =e Qi exponil Firuzahudius : (^j-*-^ LT iX^Uj ^^^.ii Rcs quae sumitur iustnr (_c,^'' Ptr*. axLotus niger , toto Orienlr hodie cc/ehris , nomine vu/gato o^ Kaffe. Is'/u£ ut pro;il . ca/idus et tantum non fervens sorhetur. G,, 0... G,., (jLo Co//. nom.unit. ioL^ P/.pauc. oIjLaj Digiii vt/Extreniilfilrs . 46. K-o Odor sfercoris dorcailuin, inprimis cum depaslai sunt /lerharum flores. Odor ingratus et conlra odor gratuf c i , G , i^i-o P/. (jUj Aura ; Odor , sive gratus sive ingralur C .•T^*J rrudens , coiistans.

PAGE 181

cr^ 159 (J^ KJLIj Hortus herbis et florlbus iusigiiis ; pratiuTi ainoeuum ; Nomen tribus. qLaJLj Actio (J-«-c), «^^ (3-^' Cr Ly^V'" ,5^f Species piscls , Cypriuus bjnui. Forsk. descr. anim. ' p.7l. Ex Euphrate deportaiur Halehum tempore auiumni. Gs J AiaJo De potu K a ffe appellato adhibeiur , si e uuce ipsa paratus est. iUiU^Ji Nomen sectae eorum , qui sequebantur Benaniun beu Simahn Tamimitam , qui dicebant Deiun homiuis figuram habere , et Dei spiritum in AJilium descendisse, tum iu eius fdium Mohanuned, tum in eius fdium AbuHescham, denique Benauum. 2 . ^y^ Olens merdam dorcadis (i'm/. i^). c ^ jjjSs^jlJLj Aquaticl animalis genus Delphino slmilis vel piscis , qui hominem per niedium fludit deglutitque. S } ci > u^.^^ Id. i^«a -I-j n. a. o<.AA.u Rogitavit, multum sciscltatus fult c. q^ et qC eius de quo ; 2) Narravlt alterl seu narrando edocuit rem universam , quoad sciret c. d. a, ; S) Reprehendit aliquem oh aliquid c. a. p. et v_j r, G "' oi^^s-A-i <^^ Pers. u^-o 7. y. ^^JLkim Hyoscyamus , soporiferae herbae species nota ; sccund. alios PJanta venenosa quae mentem perlurbat elc. , sed sedat tumoris , auris et pustularum dolores. Est rubra et alba et nigra. Pessima eius species est nigrn, tum sequitur rubra, optima est alba. Forsk. Flor. p. cvi Daturain metel. ita appcUat. Oc ^«*J Origo , radix , stirps. g^J F. 0. Rediit ad originem suam vel ad autlquum. G o, o, 11 n. a. ^t*-^ (ji r^) Comedendum dcdit seu propiuavit liyoscyamiun c. a. ; Vocem edidit quasl pipiendo c lalibulo suo perdix. IV Originem nobilem arrogavit seu vendlcavit slbl. juiSO polius per ui., a Pers. ki>s-i.kj| ,aJ^ \ ilcx, agaus castus, rjuod t/uinque digitos referunt folia. ^«JLj F. a. Concidll in parles et dlvislt Q arntni) c, a. G o G J> (JOLi Orig. Pers. Pl, ^^jJo Vexillum magmun ; (Jatino harh.") bandum , (Hispan.') bandera ; Legio decem millium ; Doli, astutia adliibita ; iJ^AwijAiS Dolis technisque plenus et malorum ferax ; item i.Xu Pers. Laqueus , vinculum ; Aqua aggere inclusa (=U5 q» _;^.wo (^giAji). iX-Lj Legionem instruxit. Vit, Tim, T. I, p. 4783 ->j.-«~j Podex , tergum. .(JvJLj Orig. Pers, Pl. ^^^i-s Portus , uavlmti statio ; Urbs aut locus, ubi mercatores sarcinas solvere solent et cum mercibus subslstentes vectlgalia penduut. !lX-o Pers. Pl. 5 .0>Lo Radicem et fuudiun habens , Blercator qui bi proprio suo loco permanet, vel merces recondit, ut carioris pretii tempore divendat. ^ ^ oftcXJL} 1) Disposuit (aliquid') globulonun fcrma <;. «. (vide seq.) ; 2) Aclem defixit (/« rem) c. ^\. G j o, > , ,, ,'iOJ^i Vox peregr. Coll. nom. unit, c. s Pl. /•^^J Glans missilis; globulus qul ex balistarlo , arcu alii've inslrumento iacitur , De/ qui per canalem volvllur; Sclopetum (jdiom. viilg.)\ i. q. \y^ Nux avellana, GuIIandina Bouduc Sprcngel. hist, rei Jterhar. p. 261^h Avi~ cenna Lib. H. p. 147 descrihitur' j^lXaP •(Aa^ Avellana ludica , quae etlam Kjj Retta dicitur. G->o> G,>o>,*J5LX-*.i in prov. Kj>X*j ^^^j^ sIlXs» £5l\> Hidah , Hi• 3 0> dal» , poue te Bondokah. Duplici modo rox xiJ^ eu,plicaiur. Sec. nonn. csi\acvl<\iOT, scc. alios Tribus ad nialorem Sahd QXxjm) tribum pertlueus. Harir. p. 461. -..'<" ^ .' i^lXaj Vestis lini alla , praestantlssima (^t^;)dlk^LLj /'. q. {Jr'^.»..A-A-^ Exploratus, probatus homo. wwJLj n. a. ^jMAJ Evltavit effugltque molum. II n. a. (j<~^**j' Relrocessit, relromansit. IV n. a. ^wLo? i. q. Coni.l. g.^ 7'. aJ^ Dooa : donarlc \Z2,*^** LJLj Pcrs. Reslna terebiutluna. ( wiX.JL> ct I uJwJLj 1. <*• U^^^y^J' Remljslor Inxlorque fuit iii rc ngciida. (jSccuuda coniugatio usitatior rst.)

PAGE 182

ij^ 160 Pl. yoUj Digitiii qnartus inter mecliura et mlmmuin : qul iii manu onnularis dicitur. (Jr^iruzahailius, ne ad radicem jksj rcferatur, monet.') .1 A h ^ ) ...wwtJLvw 31alae indolls , ac clamosa turbasque excitans mulier. G J o J l^ ^i < Caruncula in Intprlcminio mulierls excrescens , cl contumcliose dicilur: J^J^ l) O improba. (^/td radicem j^ referendiim est.") iic>i*aAj j. (f. f^juA. ^jui tJ l ki Pers. «-*»^*-; Viola odora , et Irh inArabia feiice, sec.Forsk. Flor. p. ciii, ilid. Tagetes duhia? p. cyiK. / lii-aJ-J Amethystus. Teifasch. p. \Q2 ed. Rav. icLLi l^Pervenit; 2) '• ?• l5-^' O» '^>>>5j ^^j^ i_rjJ=. 11 n. a. ( ^***-»' Constitit in loco c. >— ' ; *-«^ iK^ i. e. bL**j sju^ Coutraxlt et complanavit sermonem suum ; etiam Finxit (mendaciuiri) c. a.\ rroscidit (dorsum scutica seu nervo taurino c. a. ct ^; i. q. 0>JJs Circmnposuit coUo (rem) c. a. ; Instruxit ampliavitve parte quadam iiisltltia indusium c. a. (vid& '»AtJS) ; Superiore parte amplam, inleriore angustam fecit pharetram c. a. ; I. q. Coni. I. sign. 2IV. '• 7Coni. I. sign. 2. Superlus foramen indusii, seu elus in pectore sluus. jLa-'.^-j Pl. I *jUi Lacinla seu panniculus fere trlangularls, qui aliis vestis partibus inseri solet augendae capacltatis ergo , pecul. indusii ; et magis proprie Pars illa quae inseritur in utroque Lndusli latere. (Talia sunt in Oritntc tam mariiim quam feminarum indusia , latcribus consutis , inferius palentia.) ; vel i. q. q^;^*" Superlus foramen vel siuus Indusll; i.q. ^/^^ ***) ct i^ftLLs^Jl! jX^! id^LiJt yi v«aJSjI! _kiJ*j ; Dual. qLxJLaaJ! Duo circuli seu lielices crinlum apparentes sub coUo ad iugulmu rqni. -^ Q 1 \ ft . A,iO^ (nisi Idcm sit nomen ac (»Ju) SolQiuim nnnatiini. lorsk. Flora. p. cvii. > o > > -. Quod extat de rolundiore parfe melonum ; ic. vertex eius , quae lautissima habetur portio. o^^jLjjI (jk^i, Res parva quae cum viy^^^J progerimnat. liXJLj Vox peregr. Radix et praecipumn rei , vel slnceriot eius pars Avicenn. L. II. p. 143. Hora noctls; Rascaplitlium Diosc. 1, 22. Uciih., Radix odorata; Lnguentum , oroina quoddam. (i)^ bonuk Argentina glossodonta. Forsk. descr. anim. p. XIII et 68. y^-^ n. a. eX^^-Uj Congressus fult retulitqne aller alteri quld apud suos ageretur : de puellis speciatim dicitur txtra domum confabulatum prodeuntibus , tum simpl. Ka»ravlt ; Pereglt : Uto^Ls* ^^-^-^«o i^>P3t Abl et perag* rem nostram. V Stetlt , constitlt , substitlt c. i_j ; firnilter inanslt c. ^j. G o, vLV.AA.tJi Quod multae slmul femlnae loquuntur. 5 ^ o c .» c j»L^JLj a Pers. ^JlJLLj Catinus : lanx. Clepsydra. 5 =' G ., I. q. ^3 Filius. LjLj F. i. 77. a. e , i 1 (i/S » *^ Go/., scddu~ G,o»G,o-i hito) •.Lawo , a-jLaj (Trihus Tliai in passivo pro vi>>.aaj O , 9 dicit ci*Jo ) Struxlt , oedificavit , coudldlt c. a. et n. a. 6Ui Eodem modo construxlt dlctlouem , ultLma termlna^ tlone Invarlata slve mobills esset sive qulescens linpra, uli in carmlne fit, dnm versus omues simlli modo fuiiuntur e. c. jVAH^l J^ »U^ Vocall DbainmQ termiuavit eain (jliclioncm) ; 2) Fulclvlt corpus c. a. r. et v instr. ; S) ringupfeclt cihus corpus c. a. r. ; 4) Metaph. Benaficiis ct lavore prosecutiis fult, ILsque firmavit r. o. ^. ; 5) n. a. (Lo Domiim deducl iusslt sponsem sutim , con>ptamqup exliibult c. ^^ (vulgo cxim v quod a Djeu/ujrh vitupcralur , a Kamusi auctore vero admiltitur). lllud ex eo petitum , quod sponsa collocari soleret , uii lioditque fit , sub serico operimento fornicata ronstructo forma , quod JCas dicitur. Ilinc generalius Ligre.ssus fuit ad sponsam coniugemve c. ^^ , Iiilvit fcminam c. o p. vcl c. ^i* ; 6) (j»»JL,i \S>.lit) ^^ vii*iAi Arcus cohae«t iien propinquus Iiiit chordne .suae (conf. i^AJu). II CoDstruxit , exstruxit, aedlficavlt, et qwdem umXXwm, bene

PAGE 183

>^ 161 et cUngenter c. a. r. IV Struere et aedificare iussit vel construendum commisit c. a. , Sagina\-it 6-. a. , Retulit, uarravit ulicui traditiones c. a. p. V Filium appellayit ; in fliium adscivit atque adoptavit c. a. , Similis factus est domui aediiicatae ; Magnmn, qumn mulgeretur, inter crura interstitium habuit, Magnos lumbos habuit mulier. VIII Coustnudt, aedificavit c. a. r. ; item Structum aut struendum dedit , aut unde construere posset c. a. p. vel dedit alicui aedificium ; Domum dediixit sponsam , vel ad eam coniusemve ingressus fuit c. ^ et c. ^ p. • Teutorimn construxit feminae c. J^ p. • Liberos progenuit vel suscepit. S.-jl quasi _j-o Pl. 5Uj \ et q j-^J Filius , nepos , etiam de pullo dicitur. >.>ol qj! Frater eius (sed nou ex eadem matre). ».A f-yi\ Frater eius ex eadem matre (leiblicli r Jiruder'). U ^! vero idem esse videtur ac ty*^ 1^ O anima mea. Select. ex fiist. Halebi p. 102 adn. IIoc nomen sibi aliud in Genitivo subnectens complures efficit Metonymias : sic [js. ^ ' ilT^' Feregrinus ; genus oleris ; planta cito crescens. wA.j:f _ Diabolus. 'ikA __ Servus , vilis. ot (j.J'^1 _ Amicus famillarls atque electus. Hylax, anlmal ex cane et vnlpe natinn. Corvus , Infbrtunium. _ Cauis. — Nomen avis. Filius. (jOAf _ Nomen famosi furis apiid Arabes Filius ancillae. (//oc nomcn praecipue contumcliae causa inditur.') <— Nox gpleudore lunae illustris. — Latro. — sec. nonn. aut Aurora , aut Luna , aut Initliun diei , sec. alios ^h>cst Nom. propr. viri. — Nox tenebrosa. o 1 SB > <, i}^' — '"' cL»^' ^l lufortunium , aernmna. Uj-. y^5 Tom. f. Vir bellicosus et piignox. PuupfT. 8^ Xj» ^^\ Imiocens , culpa vacuus. a iCjj^ _ Corvus. ^JsJ\ »_ Grylli quaedam species. Forsk. descr. anim. p. XXIf. jJLPoJt _ Puer expositiclus , spurius, ^Li^j _ Aurora. J.;^A/«Jt __ Viator. vl^ — Pluvia. j*r**^ — Dies et nox , rvy9^r,uif}0v jiJii _ Mensem natus. ^jis _ Anonjmus. v_jLb _ Genus dactylorum 3Iedinense. j.*LlS _ Pulex. . O ,0. ) Ci \iy^ _ et 'm^ ^\ Postremus natu f.llus, aut ex patre senlore natus. ij>^ _ In ius vocatus , qul peragltur reus. (j«jC — Mustela. ,j.*jt _ Qui idem facit qnod ego. l>L*j(i! _ Frigus. lA^J^t _ Eusis. iL*-c _ Spurius. L-vJ' -i _ Filiiis anclllae, (//oc nnmen praecipue iifnominiac cnusa inditur.') A-LcLaJi _ Meretricls infniis (^ignoniiniac nomcn') 'i^^\ _ Cliamaeleoii. Hj^ _ Parvi serpentis sppcies , .•;erpens tix-dus. J.L;IJ! _ Luna. Q_j.*J _ Caineliis biina. ijols^ _ Piillns rnineli , cuiiis innler initnni aflmifsnrii iam cupit. ^Ltj! _ Anns.

PAGE 184

^ 162 ijs-i^ -y^^ 3I\isteIa toenaria , vu/go loiua. J^v^ _ Luiia noro. »-«»*aJ) « \ la regia. iC«ljLAJt . Vii 'oB lAJJJt — Erinaceus. < « *Sj_jJt _ Columba. j»jj-)l — Dies. APlur. ^yi^ qiioqueMelonymicae appellalionesvariae, ut: A^! ^^ proprie Fratres eius non ex eadem matre, tum Gens eius , familla. QLk^"i5t __ Agnati et cognati (/. e. paterna vel materna cognatione iiuicti). kjL^"^! _ Una matre et patribus illrersis uati. CviLfct _ Fratres et sorores nrnun patrem, sed uon eandem matrcm habentes. ».*£ — Cognati , populares eius. *L.*Jtj! ^ Pauperes. .10. > o . ji,_jiuJ9 — el l.j-b-iJJ _j^ Turcae ( quos Firuzahaaius vult ex Kethura Ahrahami essc oriundos, ut indc sit nomen imposilum). *aj*aII — Cives urbis. CJ^t — . Audaces. ^\Sj)\ _ et LoiXt_^ Homines. ,0« Pluralis i-LLjt quoque in Metonymiam ad/ubetur , ut *LLjt ^jM^^t Eiusdem generis et ordiub homines ; *Li-j i .. » bj^O Homines ignobiliores et viles ; atque a/ia ah iis, quorum Singu/aria in ^-yjt exhihita ; item t^uij! Barbari et peregrini in Arabia Felice degentes. Go G... o.. Oo \ii^ quasi «_j-vJ P/. oLo Fem. ah Qii Filia ; Pupa qiin puellae ludunt. oLo Nomen trium stellarum. hle/er. Untersuch. uhcr dicStcrnnamen, p.5 19. 292; *ii*-v? li O fdia. jidiccta huic nomini a/ia nomina Suhstanliva diversas efjtciunt MetonymJas , ut oEo.« > o (jis.^^t \ii/J^ Glarea. j^. cLj __ Tellina incarnala, magna , edulls xa-jIj — Corvus , Lnfortuuiuin. -S^t _ rc/ »LJt vi;>-o Sir -^s .j |»'-:i^ ci^ \ inum. ^-j-oi-»i _ \ iuiun vetus. y^^ ! — Echo , Infortunium. ii-oL> _ Vinnni. ^_5v\jt*»ut _ Perdicis femelia, iCs.^! _ Sermo. wJLaJt _ Fllla quae ueque novercam neque vitricinn habet (^/eib/ic/te Toc/ite/'). w>-oL!t _"\ inum. >> j JL»T -.t — Vltuim. ^jtlt _ Lacrj-ma ve/ rnpilla ocull. Aa-t _» Consillmn , prudeutia ; Carmeu. (•j>^t — Vinum. ^.U.Ct — Sagltta. o « iiA*.J! — Febris. o. ^iy.Li — ruscidum calidiun , Aqua fervida, Fervens imiis. yi P/ura/i oLo Metonymiac ortac ex gr. {jsj ^ t oLo Rividi , f ^ 5-t _ Pedlculi el lendcA. s ^ j^^! _ Adversa , mala. oa O^JI _ Tubera terrae. l»^jJt _ Pisces in mari Graeco (^^jil jJ?) viventes mulieribus similes. .»J! _ Costae. .i-t _ Verba. .Jwojt _ Curae. . • » bt.XAO _ Asuii. iy-vtjO _ Sf pcles quaedom laccrlarum.

PAGE 185

^ /n..AriJ\ cjUj Mala et adrersi forhiuae casus. ry>^\ — Lacrpnae. jlXs"^! _ CariniDa., ^U-I — Camela libere iucedens vagansqne. J>!iJJ . e/ b'iA*>o cUj Asiuus silvestris, ouager. qjUXj! ^ Sagittae. O 3, I«.:s0ut ^ Carnosa et compactas cames liabens (feuiina). c s j l S.l\ ^ IVervd et cliordae mnsici Lustrmnenti. ' 6 a v)wuLI! ^ Accidentia et somuia uoctimia. •Ui! — , Animal aquaticum quodvisj pecul. formean hominis referens. !r;l-*_«JI ^ Morbi , febres; Securis , telum. jUi! -. Urtica, (;^jA*3jt (j^AJ ^ Septentriones , astrum ursae parvae. (^^-*X]! (ji^AJ ~ Astrum ursae niagiiae. CoJif. Idcler Uniers. iib. d. Sternnamen. p. 5. 19. O J !> ^ Blattae , Lumbrici. O' P^"'" t^T ^'^'"' *^'!' ^^li'!^^ Structor , aedificator. Prov. loc, UAiLi^!jJ! vi^JjJ! Spartam commisisti ei , qiii eam optime oruat. Qiii ingreditur ad spousam vel courugem ; Kervo propiufjuus (^arcus : conf. «^jIj). « , oB . cB 8Ui P/. ii-v-^! P/, P/. oU>o! Aedificalnm; IndeclluabiUtaa; Lacunar cubiculi , inprimis fornicalum. f-*-^' ^ ?• CJ^' <^"'" (» servili Filius. fl. J^ P/. (_^ Aedificium ; Fonna ot radix compositionis Bc crcatiouis cor/?orijj seu i. q. b Jj6. 5^*^! ^^^^ San»u corpore. n. ^ Jd. (^ P/. lUij! Res structa , structurn. r' ». , ^», o • .> . lj-S Veimnut. ah ^^! , lywa.sj a _j.^ riliolus. ^J^ \> O fjiole «en fili mi. SU^ r/. ^jjiUj Structor, aedificntor, arcliilectus. • I I ^y-*-^ Filiatio , rueritla, Filialitns , et filii et postt-ri. e • .> ^ >»•'-» Filiol». 163 L^ G > qUuJo Murus , fimdamentiim. c Oc isLjLj (j«y5 Arcus chordae propinquus ; In uervrim incurvatus iuter iaculandum (yir). 0, iijL^ Opus coustructum , structura, ^/•a«er//m excellentior celsiorve. S o ^/Uj Ad filiam spectans , pertbieus. 8 . . os e .. (^_^J-j Filialis , Denom. ah qj! quasi ^-o ; iVem Ge«/. seu Posi. ai U^J^ iL>o! f/j/ae Arabum tribus es/; etiam ab ,oB £U«_i ! Barbarus imus de eorum numero , qui illo noiuiue celebres in Arabia Fellce suas sedes habeut ; vel etiam Poss. a oLyo. »-A->-i Constructa rea , structiu-a : aedificiiun ; et c. artic. Templum Meccanum. . , -ce ii,Lj Costae spurlae pectoris, Pedes cameli. «-aJUo ^c^ ' Firmiter stetit. . » ,t . 9 C ,i L,J_A.j ! et Q_j-A-^j ! Pl. Demfnutivi ab qJI Filioli. j.wJ ! o[j>j! Tribus stirpis Arabum Kelbitarum. B , > oL-vJ-? ^ iae miuores deductae ab alia maiore et regia ; Calamitas. C oE . oB ^^cjLJ-j! Poss. ab 9LJo! Barbaricus, spectans ad iucolas barbaros Arabiae Felicis. isLi-*^ Corium concinnatmn , quod humi sternitur ad considendnm ; Cutis palati inprimis pars corrugota; Vehun, saccus coriaceiis. (iLfc^ Aedificia. fi c, if^ F. 8 Indecliunbile (tiomni) sens. Gramm. o .o „ ^LJ ^ /tdmirantis et obstupescentis Interiectio. vei «o pro :.\i F.iigp, evax. «o Dignifate auctus fiiit , rxcclhiit , apud Sullanum t.% t.t t^ ! pro ^ ! Raucus. G 6 -i c , 5t ILf-:! /jro A-4jl Gloria. et L^ n. a. L^ , '<"L-c-) , ^fc^ Adsupvlt i';Vo c.^ft.\ 2) Lfcj (m/ »Lj) liilcllcxil c. J; S) F.vncunvil ablnlis supcUeclLlibiis !'(/ Inceravit , pcrlornvil tentoriuni, donium e. a. IV I. f/. I. 5. c. a. \ III Adsuevit. X 2

PAGE 186

k> 164 ^uj-j 3Iulgenti obsequens catnela. . ^^\-Zi Pl''^.ji,-^^ Strenuus horos. Aluljar. 449. jS ^ g ' pro ^^^n. a. s^ Tociierata fiiit (camelus). II inagnus habitus est , superbivit. G . o N-i-j-j-j Barritus elatus. ,. { *-£ .1 Corpulentus. Rauca liiit tt niunnuranJo j' Honoratus est, 1) n. a. Inopinatum cepit oppressitque c. a. ; 2) n. a. vi;^,*^;^^ et qJ *.; ; Falso iinputavit, falso criminatus seu calumniatus luit c. a. p. ; meutitus fuit ; 3) ci^ et ^fi n.a. i»;;*.^ Abstinuit, desperavit ; 4)c>^ >> 1// vi^A^ , c:.^ Attonilus et mpute tuvbatus luit, obslupuitque. 11 Attouitum et onimi incertum reJdidit. f^ Lapis quiJam uotus. 3IenJacium. G c 7 G ) , 9 . > qUa-ij Calumnia , men Jaclum. Ui. *. j ; Adv. Ou^ Falsus culpator , cahumiiator. G^ .*'i* ; > Is ob cuius uianem et nefariam agenJi rationem homines obstupescunt ; MenJax ; QuoJ fuUo imputatur. iCX>;iJiJ L) Vox qua auxiliiim ulicuius invocatur. X .y, >. ^ ^ Olagnum mendacium. X ' * ' . « g » U b O meudacium maguum I G > c O; I I » * Falso culpatus; m*nte perculsus et stupefactus (/Ji'fjue c;v:~J nec v;^1j). " 7 « Qleudacium. G > c > G, ) o > 5 et 'ij^^. Pl. j-J>~^ ( '• '/• j*^.) Brevis statura, membris compactus , contractusque. (ij F. a. n. a. ^Si^ Excepit bene el laelo vultu a/i~ t/uem c. ^\ f). \ I JiJ. i-i_j Vacca silvfstris ; Filius meretrlcis. Jlamas. p. 280. venustus fuif. 11 n. a. g>*fH' Exhilaravlt; venustavit; venustum liabuit Jixitque c. a. LII Venustate certavit eaque gloriatus fuit c. a. p. IV Exliilaravit, recreavit <:. a. , et intrans. Vemavit et luxuriavit plantis (terra). V Hilaris et exhilaratus fuit. VI Mctaph. Vemavil floribus et quasi iaetatus fuit (Jiortus'). VIII Laetus fuit , gavisus fuit , exultavit. X Laetatus fuit. G c . rf^ Ligni Indici , potius radicularum alblcantium , specles. G . gsfj Pulcher ; Laetus , liilaris. G , oii,^Vij PuIchrltuJo ; Laetitia , hilaritas. »SNAiJ Pulcher; Hilaris. > . oS ..£n-u \ KitiJior , pulchrior. G o . Pulchra fcmina. > -L^ /"/. i^L*-« Piu^uis (ile gihho camcli). 3 " (Js..5'I»j 31ala , iufortunia. S J) o^ (C-.OsJlJ Qul non aJoIescIt , nec Incremenlum capit , Ita ut pro aetate Jeberet : ut iufans qui ex lacte perciplt noxam. ..... o -• t^' F. a. Exiillaravit c. a. b) ^s^ Hilarls fult oh ali i/uiii , rxullavit c. v_i r. r) .j^ n. a. *^l.fj Pulcher, Ji V '^ \ Blagnam habult mammae basin (vir). G oJvXfJ Catulus hyaeuae; Avis quaeJam viridis. 6 c , &JvX-fJ Levitas celrritasque In Incessu. ' G o , _ ^ ^ F. a. l) /j. a. j-fJ ^ icit praestilitve (^pulchrituJine, ^ G >) decore , virtute) c. a.p.; 2) ". a. jj-f? Eminuit perfectione aliqua ; Achnoduin luxit , praecelluit splendore (luna) inter ceteras stellas ; 3) Auhelavlt , gravate et continenter spiritum duxit: ut prae lassitudine aut oneris gravitate; ita el in Passivo Spiritus iuterceptus est c> ob lassitudinem (vid. _^) ; 4) Cravavit et anhelum redJlilit (onus) c. a. p. ; 5) jfJ Obtusus fuit cnsis. III Cloriatus fiilt. IV AJmlranJam protullt rem ; Divrs rvasit postcjuam pauper Inerat ; l^stus fult meridia; ' solis aestu ; Modo bcnigimm et probimi , modo moli ^. improbumque sese gossil ; Uxoreni duxit '^.^^ i. e. parvo corpore et gracilem matronam. V CoUiudt et splendult (nuhcs) ; Implelus fuil ; Anhelavlt lassi modo. VH Spirilus eius lulerceptus est ob lassltudinem , Craviter nnhe lavil ; Obstnpuit ; Superliipsus lult, coni;idIt. VUI MeU' I

PAGE 187

J^ 165 dacluin slbl arrogavlt et praeteudit et dixlt se esse mentitum, quauquam nou erat meutitus , atque hac re eum petiit ; i. q. J>iAjt vd Deum invocavit omiii tempore non tacens ; et Soinuo oppressus est in eo quod imaginatus fuit (^y^i> Lo J»c*b); Haud praetermisit studii quicquam c. i3 e/ i3 p. iam pro allf/uo (juam contra altqucm ; In duas partes iractus luit ensis ; etiam Passivi forma Innotuit iu vulgus (ob leminam) c. i-j /. e. amoris vel rei cum illa habitae rumore. XI Ad medium pertigit (nox) vcl praeteriit (ea) , effluxilve quadam , aliis potiore , sui parle , Circiter tertia noctis pars supererat , Longa fuit {nox) c. J^ p. , Callginosa fuit nox. So ^ G. , -j j Illumiuatio ; Victoria (ii.>J-i;); Impletlo ; Dlstantla, longlnqultas ; Amor ; Moeror ; Calumnia , falsa iinputatio ; Gravatio seu coactio , quae fit supra vires ; Admiratio. Arahes dicunt S^ — ij » tW r" *3 *^ "^yy'^ j^ rilj^ Tres simt in nx.oribus utilitates aut pulcliritudo , aut solatium contra fortunae calamitates aut dos. \ -f-j Male sit illl , pereat c. J , et vox admirantis : Papae. G o > -^ Aulielatio , splritus iutercepllo ob lassitudlnem et ob onerls gravltatem; i. q. «AJ-i et Lale pateus terrae tractus; Malum seu bouum vallis (8jxi»j (^J>Jy! ^.ii). S>\i Mirabills ; Admodum splendeus luna ; Emiuens , magnus ; Veua frontis. . , a , , ,,><,, jl^ Res quaevis pulclira et iilltns ; /. q. ^jCet j-a-oi ^c Buphtlialmiun , herba (odorata , Kam.') vernalls lulfo flore ; ruferior ui equi iugulo pars cava, thoracl confuils ; albedo ibl apparens ; et lura Duanorum (^die /Ibgahen der Duane'). -> •L^ Idolum ; Hiruudo ; Satanas ; Piscls magims mnrilluius albus , Sciaena Forsk. descr. anim. />. xi e/ 46; Cossiplum e nuculis extractiun ; Vox Koptica Pondus treceutarum, vel quadringeutarum, vel sexcentaruni, vel mllle libraruin; et ila trla auri talenta dicuntur-, Supellex »eu utensilia nautica , quibus Iii inarl opus esl ; Pars una oneris , cuius duae parles lumenlo Iniponunlur , in quo sunt quadruigcnlae librac ; A as roslraluui gutturniusiinile; lles qua aroinala niclinntur. D . o > «j-f-J Bralum siu boiinm vallis; Lale palens tcrrae liaclus; Mediuin seu pars inc-dia diei, nOi lis, vailis, tqui, ^utturis ; Cuniculus seii fossa subterranea longa ; Uuuu lerra, nquii iion subinersa. , c , G >5 j_j^ Illumluatio. G , G > o j*^ i. q. ._j_^_A.^ Anhelus, defatlgatus ; Femina magnis clanibus praedita, ita ut, qumn incedit, gravata slt (o^^S). j./;.A-i Katibus gravis feiniua , quae concidere videtur qumn iucedit. , -, Bj/aj Pl. _-!Uj Matrona parvi tenuisque corporis , tenera, delicata , Feinina pulchra. G o|^Li Naves. > , o£ j-jj^ MoIIis terra; Dorsum ; Veua illi iucumbens, Vena iugularis , Vena axillaris seu basilica , Arteria magna; Magna habens ubera sed lacte desfituta (^-s:=.l (j^oLaJ!); qL_^I Duo arteriae magnae stipites e corde prosilientes , unde arteriae reliquae propageaitur ; Pl. ^\j\ rennae latus brevius , Peunae tergum ueque elus Inferlor pars neque superlor, Pennae ordlnls penultimi In ala. Talis est ordo pennarum in ala : 1) '^\^\, 2) iS^S, %)/^y^, 4) j^!. Gencr.{non consentiunt interpretes,conf. Antar.Moall.Willm. p. l40 adn. ) Pennae avis. \j"y^\ ji^\ Dual. f^)^j-iri ^ T^rs arcus sinuosa iuter manubrlum et extremitatem seu cornu (ex coinpurutione cum vena ila appellala orlum nonten'). Terrae boua portio , quae uon submergitur aqua. jj l i ^* Lassus , auhelus ; Eusis obtusus. — ^ o ^ ^ . C-) Feclt ut allculus sauguls Impime efTuudi possel (»^j_^ ^ u\-=i| J^ULwL joV^i) c. a. p. U -j-e-*-J Superbus fult , vel potius , superbius lucessit ut idem sit ac (j«j-g-xj". Conf. Les oiseaux ct les Jleurs par Garcin de Tassy p. l4. /. S. 6icxt. Arah. 0,0, ^j-fJ (Fox peregr.') Vanus, frustraneus , fulilis; pravus, inalus , delerior, vllis ; i/t; improbus nMm;Hi/5 ; arbilrio et usui cuiusque permissus. G , o , x>y-fo Deviatio a via recta et expedita, s , o , > rrj i t* Commuuis ususaqua; Qui Impuue elTundi poK-sl sanguis. IUj—Zj^ Suporbius ct iacl.ibuudus iiicessil. -

PAGE 188

JH 166 ^ ^ Satiiriore cit-pri colore tlnxlt ( harlam ) c. a. U Ruiain luit caput. Q. i. . f, i ^ Flos cnici seu iiiterlora staiimia , quae croceo rcl rubido tinguiit colore ; C} pru5 (Jierha^. C o » J^j Flos cnici; Mars planeta. 5,-0. o» > c» , , f iCe _ij I. f. j_v^i j^; Flos arLoris ; Cultus seu religio ludorum , i. c. Bracluuauuin. ..U_j_i /. q. .^j-i-i j Color ruber ; Rubluus verus , carbunculus. 7 ; * Cuicl llore tnictus. S^-o» G.c. ^s/sf r ' a cL"^ ^^*" ' S^^^ Balcliica : quod in Chorasanac provlncia Balch copiose nascitur , unde et ahsoluie XA^Ji«Ji dicilur , estquc Arbor mali pimicae magnitudine, flores odoratos proferens, vario colore. In Kainuso ila e.rponitur : Pianta quae duas species , rubrain et viridem liabet. Ltraque boui odoris est. Eam Arabcs *— »J) quoque vocant, . ff^x F. a. n. a. j-j-j Vi pepulit , trusitve c. a. ; etiam simpliciler Removit ; item Hlanu vel pede , ambabusve manibus , percussit (^pectus') c. a. C'. ' Is 1^1 gravius impellit aut trudit. g \ Firmo iudicio , meute pollens, iutelhgens, INobilis. hrr^et B J~ Lr Pl. j jl-i-? Magna camela , Palma procera , aul quam manibus attingere queas. o — 2_J Audacia, audeutla. G o y g .-» Leo; Vir strenuus et fortis; Elegauter incedens femina. G s o . >"-.--^ .-. : Sclilsmatica grns quaedam seu turba, quae origincm duxit nb Abu-Balhas Haizam ben-Djabir ex tribu Banu-Salid ben-Dhobaiah ben-Kais. I ,v (f __ •-• F.lcpantrr , siiperbe iucessit. ^j"-^ .'. i "' .' . *^ nit iiil scciiMi porlans. v<(co/i/. viUii) 1) Scmtatus fult, inqulslvil c. ^^ r. ; 2) J-ij*^ oi3Lubcns, laetus, ct bene alTecliis ct cuin desiderio propensus fult ergaaliquem c.^p.\ S)Apprplipndpr*' voliiit rein, ncc vcro ccplt c.a. ; extrndlt manum ad aliquid ut caperet c. ^S r. e/v_j manus ; 4) Paratujfuit ad lletnm, %>el etiam ad risum; 5) Conveuerunt /wmines. V Convenerunt et congregatl fuenmt. VI Unu» olteri rem porrexit , proiecit c. ^-yf^ p. ct a. r. c, (ji^ Fructus recens pahnae Chamaeriphis sc. nrboris (»•>> dictae {aridus Js..i;^). Indc \J^:^.^\ S^ Hidjasi proviucia appellatur. (j~^' ^i~^i Homiues nigriore vullu Go> r ° et deformes ; \J^, (}•>; '. q(j^ \J^ Lubens, laetin. 2,2\J^, i. q. sj^ J^ Laetus et lubens , luunanusque nc benignus. G 0«3 (jii^j Nomen viri : ut avi Dulrommae poctae. G s , > * (_/ • «> g *.« Celere itcr , incessus. , c£ [j ^ { ) \ Frohlbult , impedlvit c. a. p. G J '^' j t,« (jOitaiCLiJ Aliquid, ut Lojjksfj iU/O yi*.fcA3l U Haiul cousecutus sum ab eo quicquam. — — o — V > , T ^ \ Exutas vestes suas (superiores, ut puto) sponsioui vel aleae iu Indendo snbiecit; Edit carnem , vel cnm osse , dum ab omui latere eam ore clngeret ; Eieclt homincs ex opihus c. a. p. et {y> r. G ) o> JjCLiJ Corpore crassus , Albus. G,,c. G,>o> jiJL.*' i ) el X L«^.ro Brevis staturae (^fcmina ) ; Candlda ; Clamosa (jnulier'). O c , > J.-o-^^ Debilis: deterior, parvus , vilis. G > o> .''»''' Durus firmusque, Fortls. '^'~< g ^ F. a. et IV Molesta fult (res), gravius afTecIt, prejslt c. a. p. Vid. -biij quod usitatius. U " .\ P,rs. Or\ za cmn lacte et but^TO oocta , rcl ut alii coiitcudunt cum aqua, ]>^ p \ F. a. n. a. Ji^ /. q. (jiifj 1) Gravnvit res ; lassavlt vlrps pxcpdens opus hominem , graviore pondere iumcntum horno c. a. p. ; 2) A iiit aliquem ; 8) Jlento vel barba prpheudit C a. p. . » ' J>.?'j Gravis; molpsliis , difllcilis. iPUl^ Infortuuium. "IKji^l^ Rp* gravls , molesto.

PAGE 189

^ 167 Jjj ; ti A A gravloie onere oppressus , ei impar. Soimms. ,«^Ij ,«jLP Somuoleutus. / ri ^^ * (a cundore') Leuce , rltiligo ; unJe j^^) 0~ti Licbeu , et i. y. |»^-^^^r^_^^Celerltas in opere. V I V ^ < Succi plena , nlteus molllsque puella. V I ? -x F. a Succl pleuus , mollis adolescens , piiella. ..jCjj *— 'W**' Adolescentla tenera, mollls, X i-i > g ; Pulchritudo formae exteriorls. -, V ^ ; " Leuta et subtremula /t? incessu fuit velula. V £ 1 F. a. 1) n. a. J-^ ReLIquIt aliquem Ubertati c. a, p. ; quod facere vellet ei permisit, aut haec eundem usum liahet ac coniugalio quarta sine discrimine personae, aut in lilero tantum adhiltetur c. a. p. ; 2) Maledlxit ei Deus ; execratus fuit c. a. p. b) ,Joi n. a. Jwij Viuculo iu ubere liberata fult (^camela') ut lactere posset pullus. III Execratus fult unus alteruni c. a. p. TV Permlslt quod vellet alicui c.a.p., aut haec coniugaiio sine discrimine personae ut coniugalio prinia aut in servo tantum adluhetur, Subdltos libertatl reliqult c. a. p. praefecttis , Ut Ilbcrlate gauderent neque eos attingeret impcralor eflecit deserlum c. a. p. ; Blandltus fult c. a. p. ; Vinculuin in ubere camelae solvit ut sugeret pullus c. a. camelae. V Se invlcem execrati simt plures. VI Se invlcem execrafi fueruut plures , se dlris devoveruut. VIU Supplex fuit In oratlone c. ^ ; supplicavlt c. J vel c.^^p.., sed cunif^p. contra alii/uem iuvocavlt (Deiun); Siumno studlo et puro auuno Deuni Invocavit ; Male prccatus fuit; Operain impcudit c. ^jr. X Soluto llguo, quod uberibus impositum crat , mulsit (camelant) c. a. ; Derellqult sine regimlne (j)Opuluni) c. a.' In libertatem excepit, sui iuris fecit, homines deserlum^ ut rex persequi eos non posset c. a. p. °.0, iV^ Parvae opes, res pauca; Dlaledicllo, il^ i. q. ^^.a. ,oB J-JJ J*lJl-^' Qui vagatur oliosus. O Oo> Os> J^^ ^liH^ «' ^^. Signi impressl , nnnull per iiasnm Iraiecli, out ligni nberibus allixl, expcrs et libera (^amela) ; Sui iuris ct arbilrii femina ; Qui vagalur otioaus sme opnre; Bacuio seu pedo corcns paslor. ' ** ( ) Maledictlo , oiiatbema , dirae. G , > Kl g } IJ. fXj.^ s^wat /. q. ^-^^. ° ' |iC-LPlj Careus coniuge , caelebs, G 5 o £ ^ oS J^j i (Gol. ex Kam. , at ed. Calc. J^ ! ) Fructus arboris magnae cuius folla similia smit tamarlcls foliis , Iructus loti CjiAaw) fructibus. Aon est iunipcrus ut Djeuharius falso putavit. Firuzah. G o JL^i Quaudo allquls iu id, quod vovit, aquam mittit (JLw,? *Ojl)0 U-o j^Ul). Kamus. ii , , y -l i'. J' Studlum, labor, Quum allquis contentus est eo, quod petltur (v_Uiij Uj pUaI!). G ,> G ^ J^L^ i. n. J^Lr si§n. 1. c o > *-L?La-^ Convltiae, f v>v l j^ >ii.ji' Cum quls e reglone aliqua de improviso venit uudus et niliil seciun asportaus. ^ — o L>a Jl^ r. q. (ja.£_L-j 1 ) Exiilt vestes ; 2) iWe/a/i/i. Impatleuter vel iudlgne tullt quld. (liaec altera signijicalio aGolio exKamuso allata in editioneCalcutt. non iegiiur.') / r? l^ g < Rublcmida muller , garrula , cul non est meiis ; Pl. /il^J Infortuulum, malum. G o / ol^j Id. ; Clamator , morosus vlr, G > > » o . (jl^ i. q. (jM^. > , o • Lb-L;-3 Iu os et coram , nil celans. G , o X JLL ^ j Superbia, vanltas, Meudaclimi, lufortunium, Quiun quis alterum traducit. / «f^U^ Res vanae , inanes. 3 > o , • tyS l * "i Menlirl , Mendaclmn. ,yX^ (^ (jMcajf el JJ^ ..y jiUjJf Vaniis mcudax, et iners bomo. o > o > > ,, d j ^ i } PlJ^l-^ Risor, mulf um ridenii , irrisor. Pjinceps oinni bouo praedllus ; Teimstus. 5 o ^ t ^ * Cotitm. gcncris vel C^//. et P/. a '^.^i Agni hoedive uuo comprcbeusi grege.

PAGE 190

r^ 168 ^ Id. 5 > . > ;) NuJl , vacm. ' ! ; c. A It'' ^ "• '^r-^-r-i-J' Ablactavlt , a matre separavit agnos hoedosve; Substitit, coininoratus iuit in loco c. VIV Clauslt (jiortam) c. a. ; Tectum et incogultum reliquit aliquid c. a. \ Divertit ah ali.jua re c.a.p. el ^ r. ; Produxit terra plantam ^^ : pecul. copiose. Inlr. Dubia et incerta fuit res. V Dubia et incerta fuit («5), "tectus fuit , latuit. X Dubla et incerta fuit res \ Teregriuus fuit ; Obmutuit et non potuit Ior|ui coram aliquo c. J^ p. \ Barbarus visus fult. y \ \ ; p/. ^' , ''^ et JIl^ n. Pl. viULe P^ ovium, caprarinn et boum (Aam.). "^-L^ ri. oUUi et puUi cameliui (Djeuh.). X j ' ' pi, .' ' •' ^ Saxmn, rupes •, luvictus et strenuus; Turma ecjuitmn; exercitus; Negotium grave. •^ ^> Herbae ,. ; j ferax : el pec. abmidans {terra). f o ) G ) ' *^ §en. comm. Pl. ^^ et |*_ij Unicolor ; siguo uotave oarens (equus); niger ; Ovis nlgra ; 3Iinime resonaus surdusque sonus ; Exiinlus , sincerus , iucomparabllis ; . ) Tota obsciu-a (no.r). U^ o**^^ J^Congregantur homines nil secum ex hoc muudo duceutes ut lcpram vel audi. _I_p Sing. et Plur. vel nom. unil. est oU-jj Herbae (spinosae Me«) _ f ^ t Pl. ^^ et ^ Proloqui nescicns , mulLis, liarbarus, culus sermo non luteHigitur. G o ' I * ' I 't i!v4-i^ gener. fem. tum et masculinum Pl. ^y\ , i**^':'^ Pollex manus pedisve. Prov. locut. sLliii-l ,.Ujt cr» j*^^ vel (_5iU>\ vel >-»^\ Brevior quam pollex avis Kathae etc. l^l-» Clausa (porla, lorica). Occulta , incognita res. Blutus. Res prorsus vetita (ut couiugium inler fratrem sororemque). Grammaticis est ,».fy« j**-^ Pronomen deraonstrativum , ut \^ . s-^ij^ , ^iUJ , e^Jj^ Hic, ille. Praetcrea X > • " i U*»^ a Grammalicis numeri cardiuales ab uudecim usque ad nonnginta novem et caeterae voces appellanlur , quibus nmnerus quidam non determluatus, ut ^ , ^^ , ^}^ fiuot? et lAJ tot, Idj dicatur. . y _> Specles radicis. jT"^' ^^3^ -^"'"''^ Salvla haematodes. Sprengel. rei herbariae liistor. p. 243. ^J-^^^ o II• KJ L^ ! ' (et cut(i i) Suaveolens mulier: pec. hautu oris; lenis et placida ; ridibunda , multum rldens. K^_'^ .• ] Cameloruin genus , medium Lnter Carmanicum et Arabicum. 5 _^^_ ; ;^ \ Camelus mansuetus et obscquens ; Gravis et coru • puleutus; l-.eo. G *) ,j«oUj Mansuetus camelus. J: • ^:^ lactanter et superbe Incessit. F. 0. ut J-^ F. a. et _^ Fuit ^ , Venustate, decore, ornaluulluit; mlcuit (r.-s) ; 2) ^ Venustate, decore, ornatu, .spleudore superavit (a//u'»0 c. a. p. S) h) ,^ F. a. Vucua fuit domus , et ab omui supellectili nuda ; c. 4) Lacerum , fissmn fuit ientorium. II n. a. a-a^-J-J Amplificavit amplmnve struxit (tentorium') c. a. DI n. a. 'i'J'^ rulchritudinp et decore aut de laude elus certavlt c. a. p. ; pulcbritudiue aliquem vicit (tert. Je) c.a.p. et in gcnere glorlatus fuit ac superblvit. IV Vacuam et Incullam reddidit (domum, tentorium); vacuum reddldit (vas) c. a. ; Laceravit (vestem vel tentorium) c. a. ; Ollosmn et vacuum reliquit , retiuuitve (cquos ab Uincrc vcl pugna) c. a. p. et ^ r. ; Pulchra fuit taciei

PAGE 191

ft^ 169 praeclitus v!r. VI Gloriatl inter se fuernnt, et de praestantia contendernnt. G c2 > ) S » -o B 3 g > P/. j ; > , ^^ , *L ^ 1 i Tentorium seu domus sita ante alias , prae reliquis prostans ; Amplum cubile seu latibulum tauri silrestris ; Regio late patens ; Ampla res quaevis; Medium spatium naws ; Cavitas pectoris, aw^ quod intercedit inter ubera et iugulum j Pl. ,_^ , ^_^ , »J i , ^L^ 1 Locus inter coxas in quo continetur Ibetus. SL^ Pulclu-itudo , nitor , decus , splendor ; nitor spumae lactis ; item (^sed hoc ad l^ poiius referendurn) Camela, quae inter mulgendum trauquilla est. S , ,cE i^ Comparativus ^c^^ Pulcher, nitens , splendens, p. '. • **^u __o Amplo ore praeditus puteus. ,_^u Vacua domus et a possessoribus neglecta. _fcj apud Persas et Turcas pro _jo^ yA PuIIus camelae , vel Pellis pulli camelini lactentis adliuc mortui aut mactati herba [«L+j appellata aut stramine impleta, quae ad matrem adducitur , ut pulli mortui amore commota aut lac copiosius emittat aut alienum pullum lactet ; Cinis ; F. » Stultus , iusipidus. 2 ySyi Stultus , insipidus. ]yi j_^T^ '• 7* ^*'th^^ jj^ vidctur aPers. (_cjj Nux mpistlca. eLj n. a. 5^ 1) Pieversus fuit c. ^S , ylliquem reduxit ad aliqnem c. *_j/^. et ^ aller.^ Aliquem reduxit c. a. p. ; unde *1Ji (J^ \.jvj:ii.i s\t Reportavit iram Dei , in se provocavit eam. \^_^^i ^^ I'uit manus mea ei diversorium (S^-Lj.^) o, , , Ilamas. p. 358; 2) Avulsus mausit ; 3)«. a. 5o , 5[jj Par ei et aequalis luit, ut pro eo occiderctur <;. ^-j, Occisus fuit pro aliquo c. ^ p. »J _>J Occiditor et morere pro eo ; 4) /". q. p^ls c. a. p. ; 5) Aequavlt : pcc. talione (^sanguinem sanguinf) c. a. e/ v > *'"'• *1>^ *''/• ; 6) "• "• \yi In 86 receplt , et confessus fuit; ngnovit dclictum c. I—» r. iJLi^. tU Confcssus est, se debere ci, el u5J i_j.jl ^«**JiJ Te de me bene meritum esse prolitcor. Lcl>id. Moall. r. 72 schol.; 7) i.q. /ii'^ Consonsit. aJ ili vidctur significarc: Dixil: siilvussisl alicui , Vil.Timur. V o, /'• 359 '"/'•• cd. Calcutt. II n. a. \>^^ Reduxit c. a. ; Inivif feminam, matrimonio f\\n iunxil frniin.ini ; Pniavil lio.^piliiim v<-l innnsioncni , in f.imvf rcccpit , at(|uc ilii Tom. I. locavit c.d.a. vel dp. et c.a.p. eti2>l.\ Venit in locum aliquem ubi diversatus vel commoratus fuit c.a. ; Direxit et recta intendit (Jiaslant) c. a. r. et y^ p. III Par ei et aequalis fuit : ut talione c. a.p. ; i. q. |»ili c. a. p. Rem aequalem accepit, vindictam sumsit. IV Id. c. a. p. ; Reduxit c. a, et pec, a pastu camelos ad 'ii\j^ ; ^^^s J^ oLj G , *jU Reddidi alicui camelos vel oves ; n. a. e£L>i Mansione 5 et hospitio excepit aut commorari fecit c. a. p. ; Posuit suo loco pellem, vel eam maceravitut corium fieret c. a. r. ; et intrans. Substitit aliquo loco et commoratus fuit c. *—> ; et contra Fugit, aufugit ab eo c. q^» ; Parem talioue fecit homicidam occiso c. a. p. et c. v1 aller. ; Occidit aliquem pro aliquo. 'i3j) ^ (C^j «.iLs Desertumunum succedit alteri, et in longum protenditur. 8^>J ^M (sec. nonn. dialect. Hudseil.) Manum ad gladium admovit et gladium eduxit. ^ji *^*J5 ib\ i. q. L* ^ •< . V Venlt in mausionem, occupavit eam et incoluit c. a. loci^ Compos et possessor fuit (domus') : potitus fuit coniuge eiusque copia c. \y% . VI Aequales inter sese fueruiit. X Pro hospitio seu in mansionem cepit paravitve (locum') c. a. ; Aequavit eum talione , et occidit pro occiso c. a. p. et c. v_j altcr. ; Rediit unus ad alterum ; Rediit ad suos. ^Li el c. ij Coitus conlugalis ; matrimonium. ^^ Aequalitas , paritas , rcs par et aequlvalens alteri c. J ; unde \X^\», t[jJ qC Uno eodemque modo rcsponderunt ; Talio , hinc *0 s-ijj j,»> Sanguis pro sanguine. G ^bsLj Blansio, hospilium ; Locus quo aliquis descendit ; Domus apium in monte ; Congressus , concubitus. G E o '^^-frt^ Mansio , pec. praebita nliciii; Lociis , i. c. stafiis, disposifio, et quum aliquis aliquem hospifio excipit; Domus apium in moute. G E o i^j-*~» Quod femiua !n domo nvunculi habilare iubcfur. BsLx/o Divcrsorium ; mansio hominum , ubicun((iu> cxislnt ; Locus in quo prociunbunt cameli-^ Ciibilc liuiii silveslri.s, et npium in nionte. G= > G Xaaa-o iCjs..L5. Rcs gravis , difTicilis. l_)-w« Divcrsorium ; Locus ubi quis habitaf. \y^ Locus iiferi quo confinelur foetiis ; Locus tihi conuuo ratiir laiirus ; Locus ubi pccora circa n(|unin dcniinliiinl. I v^*il3-J (inaliiscod. (j«oJ>|»j ct (jiJ>>Uj) llerbn (|ii.n<' crcsc il iii podcm loco «iiin licrjja (ji^ ct ciiii(l<'iii iiatiiriiin lialicK

PAGE 192

170 v_>Lj -P/. v!^ ' ) o'"'^*— '^ raro J^_*J ' <-'/m altera voce eitisdcm formae coniuncl. Porta, iaima ; Caput (^lihrt)-^ ]Nomen vcnae , quae describilur ah Avicenna L. I. p. 35Originem ducere eam ex concava liepatis parte dicit. u5iUi v'^ Aiila regis. V'''-^' '^ Cr*^ \\\\\A liiic pertinet. Extreinus teriiiinus in computo vel liinitibus. uj^"bl Ila appellalur Poenitentia , quia haec servum in propinijuitntem Dti primo ducit. \-^_Si\ v_jLi rorfae Caspiae. >— 'J^fci^bl J^^i» Pyreuaei inoutes. v_jj F. 0. lanltor fult alicui c. J p.\ Foramen fodit. II lu capifa divislt. V Creavit assuuisitve iaiiltorem c. a. p. ; tt Pass. lanitor constitutus fuit. G -G ,iLjLi Pl. OjLi Extremus termluus in computo vel limltlbus ; 1' acies , modus ('^i) , condilio. /V, OjLi Versiculi, lineae libri, Capila libri. Firuzabadius hanc vocem singulari carere contendit ; aliis est Pluralis a v-jIj. liVjCjLi )O^J> et w5>>^Li Q^ liAP Hoc convenit tibi. v_.^_»j Porfula. A-jJ^ Ostiarii mnnus , ostii custodla. G -c3j «j Desertum. v-j'«j Fem. S lanitor. Nomen inferioris orls sfomachi. Avicenn. Lib. 1. p. 35. 1-7 infr. iyjj (in Kam. Cahutt. iyjLi) Res mlra. ^c^'^ Ad osflariuin pertinens. G s ) 'i^j-K.A Diversae et distincfae portae. Eodem modo dicitur O.S.. G-=.> S-oB OjJ iVomen arborls arbori . ^j-^j slmilis. ^LS jVj P«r.s. *-J»J Caflnus aurlfabrorum. Oo •/'. 0. n. a. Ojj 1) nislctlt, dlspersltfjuc sufielleclilia c.a.r.\ 2) '• 7^.i^-^". In(|uisivlf in rem , scrutafus caui fult c. ^^ . IV /7. a. 1\jlj1 Subniovlf , aravlt tcrrani. et iil \ 111 (A'aw.) ln(julslvit, scrutatus fulf rem c. qC. X '. q. — j.=^-^i c. a. , Excitavit (^pulvercni). vi>Li oL>i c/ Ojj vi:{^.tp/ r. nunnatione Dlspersos (cos reliquit') , j;/V/f! m ^--[;-^ • _L /. o1) /»• a. -_yJ Tefigit illum afTecitque infortunium ^ * > r^ . c. a. ^. ; 2) Coininuni malo phires affecit c. a. p. et y^ r. V Splenduit et toto coelo emicuit /u/mcn. VII liitlderunt , irruernnt in eum mala c. ^Jsc p. o t,. ^ , .. , — o , .-.Ls-vi Coruscatio fiduiluis : Clainor (^LuoV. LassiCi/^ • ' v^ -^ 1 ^ C • ."^ tudo C''^ '" cditione Calcutt. Kamusi) vid. .i ^i. —^-iL-A1 A ena (luaedam iii lemore. c-, ' ^.?r.'-? Pl. —^-I^ Infortnniiim. ^LaX:! Coruscafio fulmiuls. iiy".' G 4 o , :s Id. t,»Lj F. o. l)ApparuIt, manifestus fuit, prodllt lu publlcum, iu publico versatus est. xJI jiVJAj — b Hoc ei indicavit, os i> G. i» manlfestavlt ; 2) n. a. _jJ , —^ , *>o Manifestavit, aperuit arcanum suum c. v_ir. et ,}>\p. ', S) Gloriatus fiiit, in pubHcuin produxit. IV n. a. io>'.i! Aperuil arcanum c. a. , et Communis iurls feclt (rem) , et culusque volunfatl permislt c. d. a. ; Prodidit clientem , profanavlt ; Publice professus est religionem c. ^ r. X n. a. iCi-LyU*i! In propatulo collocavit ; luris commiinis feclt, aliculus voluntati permisit c. a. r. ; luvenit , fecit rein licitam , perdldit opes c. a. r. ; Ostendit rem , ut eain caperet , qui vellet ; riitavit rem licitam c. a. r. ; Exstlrpavit c. a. p. ; Diripuit. „ ,j Parlicula t/ua miscricordiam exprimunt ul (iV.^vj. G , ^ o Radlx , orlgo ; "Pudenda viri et mulieris; Libldo seu coitus venereus ; Auima sensitiva ; Confuslo in negotio, > > > i;k7. A_y-?*, '/? Nomen solis. vjCi-».f ^l Filius ex te genitus. Corij. ct K^Li. G , |. A-s»-J 3Iagna aquae marlsve moles , giir^es ; Mullae palinae, palmttuin; et sec. nonn. Pl. __«j >. q. io-Lw. Pars propafula doiuus vel teutorli , Atiiuiu doinus. G i, -._»j Qiil sua aliis revelaf arcana c. v-j r. C , G s, r-lxj ctlam _Laj Spptles plscls. L^l^ Palam , aperte. qL:5\|0 Qui sua aliis revelal arcana.

PAGE 193

, * , a y ^ , , -»-^ (>-iSj2 rroslralos eos reliquit. K^Uf Licentia. » I o C ^^.A..«>*Jt Leo. ^L 1) Lassns, fatigatus fult f/V ; 2) Qulevil , sedalas fuit : deferbuit et consedit ignis vel ira ; 3) n. a. ^ ^ j-i Alterata fuit, foetuitque (caio'). IV Extinxit c. a. ^_jj Confusio in negotio ; aniini pertiubatio. ^t—i Puteus. v>!_j_i vid. in iAaj. 6u i^. 0. n. a4h 1) Iniquus, iufestus contra liomines iuit ; 2) Ad paupertatem redactus et luuniiis , submlssus fuit. ,U F. 0. 1) n. a. ._^ , ,^ Periit, interiit; irritum evasit (opus) ; Ignavus , perditus , corruptusve l"uit ; Inculta fuit (ierra') ; Distrahi nequivit nec vendita fuit (jnerx) ; 2) Vastavit c. a. ; S) n. a. jj~3 Expertus fuit , exploravit c. a. p. , Odoratu admissarius camelam exploravlt, ut non foetam a foeta dlscerneret c. a. ; Obtullt admissarlo camelam , ut perclperet an foeta esset. (ham si talis sit , odoranlem admissarium in faciem mingil.) IV Perdldit, exltlo dedit c. a. V Qucslus fnlt, ploravit, quod deberet perire. VIII Experlmeuto coguovit , exploravit , etiam odorans camelam admissarius c. u. ; Coivlt cum ea c. a. p. 6 o . ._^ Terra non consita , nondum satlonl apta ; Vervactum, terra quae per anuum hiculla lacet , ut post conseratur; Exitium, interitus ; Cognitio experimeuto parata ; Quum mercibus emtores nou sunt. ._^ Homo perdltus et nequam , cliam jiro Fem. Dual. el Plur. usurpalur ; Terra inculta , el sec, quosdam Pl. vocis seq. ji\j Perdiii, consilii per se inopes uec couslllo alLeuo obsequentes. Sy-i Exifium, interitus ; j^^l ji>3 Orcus; Rcmlssio Irigusquefori; j^jI .i^ Quod caelebs vel iunupla domi manet, nec in matrimonlum requirltur. ^y,i Exiliiun, aeruuuia exitialls. c • . o . j^o Pl. jyji Terra inculla ; et ji\j y.i^ Alloniln.s, (ou fn.su» el vogus : i. c. incnrlus animi et cousilii ; Qui (juid ngat nescit , qniv(> nec cnnsuiit ip.tp slbi nec consu leninin auJil. 171 J^ G.« . »j-jLj Terra inculta. G . o •_j_*^ Camelus admissarius, qul dignosclt, mun foeta »it tamela uec ne. U.Xif jfclo. 4J Ital. Portofranco (idiom. vulg."). , ^j kj Avls quaedam veris tempore LoLajae vivens. Forsk. descr. anim. />. 12Xx.i)j»_} Clbl genus : Ila dictum a nombie Buran , quae filia Hasanl ben Sahl , conlux Almamouis. V ^i et cum i a Pers. s^jj ]\ilrum, apliroultruiu, et quod hinc petitum nomen , vulgo Borax. jf=*' V*J->^ Sal clbarlum. G '^ •' G >. i^sj , »J '• '/• —*>J^^ Ocimum. jc-j ».,aJ| Cepliali genus : ila dictum a Sj_jJ oppldo Aegyptl, ex culus piscis ovis conficltur LcjJ^ vulgo Botarga , quod Graecum videtur tou raoiya • a Forsk. dcscr. anim. p. xvi. Mugil Ceplialus appellatur:, 2) l5jJ-? a Pers. U jj Pl. t.5j^ Teges seu storea ex fissis arundluibus texla ; A la. 2 (_5,5^ Arnudiues fissae. ^^J-J '• '/• i^jJ-r ^'S"2. G a > A-Jj^ Id. iLj^jjo iJU..! Poit se rellqull, uequc correxlt eum. ( wiiaj, ».J '• '/. 1 j^ ' j^ <' ^^*-tT^y^ Blarcatita vu/go ; pyriles lopis. (Est graecuni niQtTJjg.) :Lj sine Hamzu Pl. j^I et q|^. Dicitur -^ Dual. gljjL G.o« G, ,-• /V. ;'j-ii, ctj.i Dual. pUL Pl. -^j^ Accipit. r, lulco. j ;^> •>i^ , ^b ^ , jU ^Li> , ^L ;'ai. , jL ;L> , ;L jci-, ;Ij jLi, ;Lj iLi, *LjjLi' , *\jjJ> el 'Ijji» IMusca quue iu liorli.s repciilur, vcl sonii.s quein rdit ; fllorbus in collo caindi ct lifiiuinis rxoriri soleu', ; nimc |«lnnlfic ; 1'elis. Y 2

PAGE 194

j^ 172 t^ ojjj Ptrs. Potus qiiidain. De Sacy Qirest.Arah. II, 442Idem esse videtur , quem Forsk. (^j^ appellari et ex hordeo parari dicit Flor. Aegypt. Aral. p. liii. 8 . o . s o l^^bjwj P/. iLjjbjb Falconarius. j^-j'^ (f ^ ^*^^j':' /"Ao rt ^iv amicus') Falcouarlus. ..Jl>Oj_jJ I\omen Indicum RaJices albicantes , ocrlores, quae ex India nnVruntur et Arabice ^j^JJm^ appellantur, aut iliufl luiius specles rst, Sntyrluin. Orclils 3[orio. Sprcngel. hlst. rei lierb. p. 267Aviccnna Lib. II, 144 57. O^ U F. 0. Asper aiit liirsutus fuit. (j^yi Adversitas, lufortiniiuin (j)ro (j^) ; Coininixtlo (jconf. (j«Lj F. 0. n.a. ij-j-i (a Pers. {j^j^) Osculatus fult c.a.p. G J (j«jj Osculum. idxv-tJ (Gall.') Poste (ex idiom. vulg.'). _^uvw»J P/. -^Uj Haemorrhoides. iiu Strepltum seu tumultum edldlt confusa (turha')\ 2)Fororexlt rem alicui c. a. p. II n. a. ^Ji^^y^ Commlstus et confusus fult. V Commlstl et confusl fuerunt homiiies. VI Invicem aggressi sunt ; Suinslt , accepit c. a. p. VII i. 7. (jil^! et ijiiJu'. S o . (ji^ 3IuItItudo et coetus homlnuin: Isfjue ex dlversls gentibus ; miscella homlnum turba ; Patrls fdli qumn convenlunt; item Cibi Aegj-ptli genus ex trltlco et lentlbus In canlstro lotis , quod In vase fictlli reposltum, et orlficio superue liitato , Iii furno coquitur \ Strepltus somis(jue seu tumultus homimun inter se inlxtorum ; i,.^Ji Lijj Li^ Rellqul eos coiifusos et tumiiltuantes. (^wjj Hoininum tiirba ex diversls gentlbus constans , vel 3IuI(Ifudo liomiuum ; inde \J^\; L>~>? Congregalus elusmodi coetus; cl Nomen oppldl In Aegypto, a qtio vestes nomeii acceperiint. (^-~>-? Homo iiiops magna omislus iumilia. lTT^ Id. «iLiiiJ Rapum. ^^|j F.o. n.a. c>?»J l)PraecessIt, anteccsslt; prior superiorve fult ; festmavlt ; 2) Listltlt petendo, pertinax atque impatieus fult; 3) Tectus et occultus f uit, delituit; 4)FuS c > glt. n n. a. ijajj^' Fructum LN^ nomine protulit planta; Magnis natibus praedltus fiiit; Puro ac nitido fuit colore ; Praecessit inter equos ad cursum congregatos ; ilem Pers. d^ Jiyn j^o Pone se equitem vel equo imposult. G o(j^ lucessus vehemens ; Lassltudo , defatlgatlo ; Kates mulierls ; MoUities adlpls clunls ; Color. Pl. (j>3^ I Plures specles pecorum vel lumentorum. G > ,,),.. (jo^ Nates mullerls ; Color , ut >^j^ JLs» Immutatus fuit color eius , **^ qj*»j>I U Quam pulchra est elus forma externa et color. Fructus culusdain plantae; 3IoIlities adlpls clunls. *LAi3jj Magnls natlbus praedlta muller ; Lusus quo torris seu baculus extremitate accensa in orbem circumagifur. Ij^Iax Locus quo quis confugit , refuglum. .jjka»j Haemorrho'ides ; Verbascmn herba , quod iij ccnducit. / -AajJ prope i^jJ in linguam Arabicam translata v(*x Genus navls marhiae , navlglum , scapa. ijob 7J. a. ij^j^ 1) Consfltlt et afTixus mauslt loco; 2) Pulchrlore ao nltldlore vultu fult post lentlglnem. J^Li Evasit ex divlte pauper , ex spectablli et honorato vllis. ^ijOjj a Pcrs. *^jjj Catluus aurifabri aut monetarii , in quo liqucfit am:um vel argeutmn. ^LaJLs^j Andalusiis i. y. *l0j-«Ji lOjJ' Vltls nigrn. ^ ' r ' NJLbfcJ « Pcrs. ^-JfcJ Cafiuus, in quo aurlfaber auruni vel argcntum liquefacit. 3lj " o.. J^kJ Inleclt semcn vlrlle In uterum Interlorein (v_%VS ^y^t ^ _jjL4.e ^ 0-5j')'' '^) ^c\%X maclein e^vnsit pingtii.^ (couH. iL). ' .' G o. clj F. 0. n.a. c^ 1) 3Ianus, aut allam rein cum inauibu.i, distendit quoad potuit ; 2) Orgyla dlmpnsus fult funem c. a. (vid. Ai sci/.) ; 3) Dlduxit passus iu cursu effuii.t

PAGE 195

d^ 173 vel camelus ; 4) Expandit mannm beneficii iiifereudi causa. V Distendit manuin; Orgjia mensuratus fuit; Extendit pedes anteriores camelus. if,s-j.*.'j ti^Oo l^ i1 » j Lir. VII Mensuratus fuit ; explicuit et distendit sese o -o > ut iusiliret, insiliit serpens, Prov. loc. ffLj^ Cf^^ In terram oculos infigens , ut insiliat. Protendit se seu manum inclinato corpore; Abiit; Tractus protractusque fuit; Emanavit sudor-, Pretimn lenivit iinminuitve in vendenda merce c. ^j /•. e/ J pG. Gd» G? G^c£ cU , p_y> et p_yJ P/. pI^: i Orgjua , i'u/^o brassa ; Extensionis manus utriusque distantia; Celsitudo , nobilitas, G o* honor ; et p jj Pars montis collapsa in valle montis (qW^ y^S v-^i j (Vttj-UI). (cL J.^ Liberalls. pLJI ^i Lnpotentia. pLJ! / ixO rf/ cUil jAAas Avarus. (cLi^AiS! Blinorem potestatem habens. Et contr. pLJI Jjjla t^e/ gljit VA>j Generosus. i-XjiX« cLi *i Multum valet. gjj) KajLw yi"^! IJuP ^3 ^^bUJ Quidam hao in re excellet ei simpl. c. cL. o r , G > Jri.Lj P/. ^_^ Pullus dorcadis distendens passus. G ' .. AtLj Area seu impluvimn domus : sc. locus , quem sub dio patentem circumstant structurae. J-*J Diductls passibus incedens (^erjuus, camelus'). » -oB ^l^ I Ovis : ila autem dicitur oh diductiorem gradum , eodemf/ue nomine vocalur ovis ad mulctam. ^b Vicit : praevalult et oequivalult. tLA-j "j («JL*J liVj I V Efferbult et exagitatus fuit (^sanguis') (conf. ^^); Vicit , superior f uit c. >— '• *LejJ Terra mollis et friabilis ; Ilomlnes levlores ac deinentes ; Conf usio , cominixtio ; Odor ac fragrautia oromalis. ^Lj F. 0. 1 ) n. a. ^_jj , ^ ^ jj Contigit afTecItque eos malum, nccidit, Incldit c. a. p. (vid. /«Lj); Noxa afTc<4iim fuit periitque peculium; 2) Malum vel dissidium allulif; ^ ^L^ Uc. M. o^ y5LJLc ^ Adorlns fuit fe ex occulto loco et iiisidiis ; S) Ciiixit, circuindedif, sepsit f. V, 4) Iimclls viribiis insiiilanmt liomincs ^\ Licidit et cmn impetu difFusum in eos fuit malmn c. ^^ p. (vid. -r^j^) ; Ingressus fuit irruitque sine venia ; luiurlam fecit c, ^ p. .•Lj ,»L^I Sonus vulvae in coitu. 5 o«. . ft_jj Lltuus , et inde Is qui arcana reticere non potest. S> S,cSG,> G, , X jJ Pl. ( 3l>-? I , ^^yi ^t O "• ^^^s > uilustus et falsus ; Lituus , sed forambiibus instructus , ut diversi soni emlttantur. Dicitur vljjlilj J^JJI '>r'j*^' Mmex asper Forsk. descr, anim. p. xxxiv. Metaph. Qui arcana retlcere nescit. Instrumentmn ei sunile , quod SjL*-^ appellatur , in quod inflat molitor ; et pro iifljL seq. , idem formans Plurale. s , , a-sLj Fasclculus olerum. G > G ,, iLS^ P/. ^_jj Lnpetus (pluviae") illapsusque eius vehementior; mprimis imus, qui una fit efTusIone. ^^yi videntur esse Crepitacula liguea , quibus ludaeis preces et festi dies indicautm. Tochfat Ichwan etc. p. 301/. 2. (JMLj pLx<« Supellex vel merx vilis et uullius pretii. aJLjL Pl. (JM1>? Malmn , calamltas ; Inlurla , iniquitas. G s , > /i-y^ Vauus et futilis sermo. O } 303. juJLJjJ Uvae species. Ilosi. p. I/A^^% ' '. 7j'^ i^ Ulmus. (j5u F. o. u. a. ^j-i 1) Insilivit (asinus asinam) c. it. 2) n. a. u5^_j-J Pinguis evasit (camclus) ; 3) Iiiter manuuin suarnin pahnas circumageiido formavit glohulos t.i argilla elc, c. a. ; 4) Emit vel veudidit inerces c a. ; 6)Baculo, similive re , commovit yon/f/H , ut amolis impedimentis uberius exiret oqua c. a. • 6) Confusuin liirbalnmqno fuit nego/ium , Turbato niPiile ef perlniliutis ralionihns fnerunt homines-., 7) Iinmisil scyphnm iii nrenain eiiiu(jiie luovit oqiiao eliciendof eigo. \ 11 Tiirbiiln iiienlo ot Inrbnlis rnlioiiibns fiioriint homines. o , -sa •^j-J O^ I Prima vico , aul primo , nnlo ros nlias.

PAGE 196

^» 174 ij5s-i4 P^^j-i <^i ^^^*-*ri Fem. s /V, eiLil^ Camela iuvenca egreglo corporis Ixabitu ; piuguis. Dicere solent o ^LTj-j Perinistio , conlusio. c, J y5^L>-« Qui se iuuuiscet Linplicatve socioriuu vel vicinoriun rebus. jLl F. 0. (a i3>-J (hrivata vox) Urinam reddidit , mmxit, Fluere sivit ; iw«-ljii-'5 ,»r\*;i c.>ilj Inimici facti snut, postquam ainici fueranl. IV EfTecit ut miugeret c. a. p. X Voluit mingere ; Urinam cepit ; in maniuu mingere iussit ; Fecit ut urinam redderet. Vnile Ada^. Lu hominem audaccm et Lntrepidum : lXw j! J-yyLwJ A leone exoLpit urLnam. Jlj Cor, auLmus; AudacLa; CommodLtas vLtae. J^^-^. ^ ii,Lo Nou venit Ln meutem mLliL ; ^ (J>c l^Am A enit raLliL Ln mentem ; iJL*ii j_5^ Benigiuis, placLdus ; <^y^ J,Li Q^ ttXP Nou est hoc quod curo. Status, ut : (a^Lj L« QiiL vales? JLi Lo QuLdnam tibL est, quod. //o J>.»-^ « .; t5*>^i j-J^ Go^G.oC i5>J P/. uIh' Urina; 3Iatrimonium ; Liberi ; INmuerus multus ; i. (j. ,Ls">aJ!. Jj^! i3^i Medicamenli vulnerarii genus , quod frocluscorum forma conficltur hi Ara> o » bia Felicc. \ y:^\ ijj-j Lac vaccae. oL«_*Jt JJ«j1 VLuum. O^ rro/luvLnm urLiuic ; dLabele. Est morbits , cui praecipue oves succumltunt. i3|^ su\_s»l Laborat profluvLo luLnae. G , xJLi SoUicila cogllallo , ciira ; Ampiilla , Scorteus sacciis, ct Theca iu qua aroniafa reconduutur. ?.(" ' ,-.,. . . t^y-i lilia \iri. G -. *Jy-j Midtum niLugen» vir. «lLjo Minctus , et miugeudi modns. o > aJI^ Multlliido, co|>Ia. iL5j-*^ U»s diiirelica , niiillniu iirliiiiin gigiieiis seu moveus ; jta ilicunt '»Jt^ v_jt.JX!l -i^ 3Iultiis poUi'> iniilliuu t:igiiit iirliiaiii. AinpuUa iiiiiiuria ; iiiojcopiiuii. ^Jjj vox Pers. Chaljbs. ^ivuJ^ (policc) Scriptum parvmu quo allqiiLd affinnatur, syngrapha (uliom. vulg."). 5 } '3^ ) i »j ei iOo»,j utrumque comm. gen. Bubo , aut pruis Coll. posterius nomen unit. ' C G o , ...Lj F. 0. u. a. (jj-J ''. q. qV F. i. c. a. G , qLj CoU. nom. unit. c. S> Arbor, cuLus fructus qLJI }>> Kux ungueutaria dicilur. G oQJ.J Duarum rerum Lutervallum , et differentLa. Vid. ^^jaj. o. iLjLj DLstLnctio, interstitLiun. F/J. ^^. G,> G> O-J G»CB qLj Pl. Q jJ , Q jJ «/ *-iH ^ Columna seu palus teutorli ; Lignum ante tentoriiun, i. e. postis sustinens tectum velumve portae. G ,0 . xjy-j Filia parva Qij^^j^ c;/-o. Gol. Domimcula). 3U Coivit veuereo congressu c. a. p. ; 2) F. a. o. n. a. 8»j , G o ^-^ Recordatus fuit rein , cogitavit de re , auimum ad> > c > , ) e verfit , intellexlt c. C*''^'s')^ ^^^M-? ^ ^f c>»-fcJ Non Intellexi, uou attigi rein. . G , bLj pro SseLj Coltus. G B_y-s Blaledictio , Lmprecatio. G > 8«j Fem. c. S Bubonis mas , vel maior , sed ut Djeuliarius dicit avis alia ei simills sed corpore minor. Accipiter , qui sacer dicitur , plumas mutans ; Fluma in ai^re agltata vento ; Lana carpta , sed uondum maoerata, quae atramrntario inditur ; Tenuls corpore .<«eu ossibus, et exfenuatus; Fatuus, insulsus i'/V. Per iCPjj ^j '^j*^ designantur Atoiui seu pulvis , qui in fenesfra seii in * . ai-re volilare cernitur adverso sole. *Lj\J? K^o Sfultus. XPLi /. q. ii5>Lj Area amplior , circlim quam aedes aut tentoria extaut Qi^jC^. G , o , »-fjLj Extenuata et macra ovis. '-2... f-rC4j n. a. ^ Allcul .slmllis fuit in agendo ; ct pro i_j-i Uesceudif iii lociun , ibique subslllit. ^^fcJ Spes ; ^folestia ; Coucupisceutia seu malevolentia ; Indoles ; Sectatio , imitatio. «J«J lioa vel Buja Silurus Arab. Forsk. dcscript. anim. p. XVI.

PAGE 197

LS^ 175 ^ Priuceps (idiom. vulg."). gii c. 6 Pvidetur significare : Dixit ei salvus sls I Vita Tiin. edit. Calcutt. p.S59 infr. nisi a !jJ. L v[ n «/ aUI «ilLj I. q. Use/ Au/c /ere suhnecti solet c. a. p. SalTum te esse velit Deus. Jlii conlendunt i^Lo esse pro t6]yi Mansione firma et placlcla te donet. Benique alii exponunt per iiSjC:SJ'i Efficiat Deus ut rideas : i. e. recreet et consoletur te , vel i. q. e)o ibset i^jS Te adducat. 3 o, Item n. a. , c-*-*^ Explicuit, declaravit c. a. V Sponte sua ac firmo proposito intendit (aliquid^ , atque ad illud couteudit c. a. r. 2 . .2^ Homo vilis et abiectus, ^^ ^», ^^ 1t i. e. (jwu "4 i^-»Jr , et jS> j_i ^ ^^jJ> ,^\ ,^jS\ L Nesclo quis homo sit. qUo ^\ Id. Hinc ^jLaj ^ qL-V^ Qui nec ipse cognitus nec pater elus. ,.. fc jHS^ Radix loti Aeg^pllaci (/n Aegyptoy jU Canalis ; et [j£y^ \ i^ Forameu lacus vel cisternae, per quod effluit aqua. vl-jW Aquarius seu pocillafor, qni aquam publlce circumfert , vt cuique praeleat polum : quod gralis facerc pro opere pietalis hahent. ^ ' "' G . Andalusiis Species salicis , aliis t:5^i3b dicla. :J^. Ou ^. '• tt a, n. a. v^^ noctavit in nocte c. ^ vel c. a. : noctu fuit, vel fecit qiild ; pro lioc etiam dicunt liXJ' Jjuj oL Per noctem fecit ilhid (ut .}J3 feclt jnterdlu) ; Noctu (vcl etiam simpliciier) cnmmoratus fuit, substitit c. a. p. vel c. <-j /'• vel c. vAJ^ a'us apud quem. iu^' oL Inferior fuit allero. II Noclu c . obivit (negolium) c. a. r. ; ^lXjuI vii«-o Noclu invaslt hostcm. Noctu verba feclf; Noctu meditatus fuit et apud sp pf-Tpendit ; Dimensus fiiit , sua mensura ao modo definivit, ut ^jXij lles dcfiuila fuit ; item Decortlcavit palmam c. a. ; Retliiult a re necessarla aliquem c. ..yc r. IV 1'eclt ut pernoctarcf y iif per nootcm faceret ; Noclu periit; ^UaJ O"**^' '^^ a>j1j5 /• q. XjLsI. X Aiimentmn (unius noctis) habuit. O o» G )> G .oE G . J> S -oE c^s-k-j Pl. Oj-o , oL-k-j ! , et liinc oLjj.Ai , oijL*.j ? ef > -E *;^<-oLi Domus : sive ex materia fabrili , sive ex lino, lana vel pilis caprinis confecta : uti est tentorium. (Sed a J^ diversum esse videlur ; lcgitur enim in loco quodam Hamasae io^-j j\^ v'^ ^^ L-^-Ls.) Sepulcrmn ; Palatium , arx ; Templum Meccaiuun quod etiam vi^**^' j.i.^5 et iJJI vi^vo et /if-jj.x-«JS v.:i«.AAji vocant , estque ._j-;t-*J5 vci«.AAJi Quod huic slmile in coelo esse fingmit. t^\ vii^^r^i Per aedem Dei.' (per Caabam!) est iurandi formula. (jM^Jiii v^*J Hlerosolyma. ^jjSJjc\ vii«~o Tela araneae. (jUi vi>«-A-J Aerarium publicum. g^' vii^A-J e/ tL» vii*.:0 Latrina : honestum vocahulum, ob aquam, quae ihi ad manum est ad mundandum corpus. //e/nCubiculum, conclave; Domesticl, FamUia quae mia domo conlLnetur ; Paviinentum domus ; et quia a tenlorii forma et partiG , oC hus Arahihus petita prosodica construciio , Pl. ^L-yj \ Versus carminis. ov\>.AaftJ5 vii^Aj proverhialiier Je re rara ; et diciiur quoque de re prae caeteris eminente, ut q^'-' Bjv.xAiaJS c^^^5 »v\jj:>^! Jji. Nobilitas, Celsitudo ; NobiG o . lis; o'jj.AAJi y^\ Familia nobilis; i. q. 'f^^j-J, o . . o . . (i^A-A-j ui*-*-? l5;^ Viclnus proxlmus et qul contiguam habet domiun. •.i:/-*:^ Penus , alimentum ; iU-J ii>*.AJ Unlns noctls seu diei commcatus. viiAj.L Qui uoclu est, aut pernoclat; Una nocte vel die onterior , cum uua nox iutercesslt ; Hesternus : /// cibus ei panis qui ex praecedeute die reliquus , opponiiur {jj^ qui recens. G . oLa-j Expeditlo et Invasio noclurna, intenlala hosfi. G , G q. ^ii^. (quod viiuperattir in Kaniuso) Derninul. Domuncula. G d , Oj_^_3 Iloslernus, qui una nocte ante fiiit, //// rst cibu.-i rx lieslerno
PAGE 198

176 U^ ^i^-ir^ Doinus. si:A-«X— < Pauper (velut gui ijuaerit uhi pcrnoctet'). iLX.A-^Ji-« Quae domum et maritum habet mulier. LXAijJuo Betonica. ,l>w^J Vi^Ai * ,% (*0 j Reliquit eos disgregatos atque liuc illuc dispersos. C iviL^v-^ et cum S 3Iundi muliebris seu monilis species ; Gemma rubicuuda sLmilis rubiuo , mJ-i Concidit Pt partitus iulf (carnes') c. a. ; 2) Conscium fecit arcani sui c. <-j p. iC>LA_: Rete plscatorium. ql^Jo Nomen proprlum viri , qui prlmus luit tribus suae pater , a quo denomiuati cameli iC-kJi.^.^o ; iicm Qui revelat proditque arcaua sua. -.' Gc,Go> G. G)>G-,yii F. i. n. a. ^ij-i , vX-o (Jtem vXyo Mar.) , ^j-^ , *>!»-? , OLo , JsJuvXo 1) Abilt afque a suls separatus fuit; 2)n. a. 0>> b>G>> O^ Occidit sol; 3) n. a. 0«^^^ , ^yiri reriit. IV Perdidit , exitio dedit c. a. '' -C, >£S i^-o» *j! Opibus abuudat , sed avarusesf; i. q. (i^ et c E , c ^ J»>l O^ Per causam , propter ; item ^l v\-«-j Propterea ((uod. L . O^-fr^, Inffrilus; Pravus et nnxins (cibus). uX-iwj 1, ij. tX— Ij. G o. /. 7. G Aa^. (J.r^ Per*. P/. (j^^Llo ^ exillum. >0j»O f^^^oa; Per^. Terebra Vf/ ;>ec. Terebra fabri lignarii vei qua perforantur ligua tenuiora et sec. quosdam etiam magna et duriora. ... ^H^ Tiara episcopalis. G c,, :b F. i. n. a. j-xj et j_^ 1) Periit ; 2) Vixit ; 3) Effugit, se eripiut. G> i-iLs A ivens , bene habitus. . G G, . .'iXJ P/. '>);L*-9 (^^ j'^^':') Falconarius. G .. o . i_^ Ligmmi, quo infer lavandmn tundmitur vestes aJ exprimendas sordes. 5.o, ,, » jfi-*^ P^j^j^-fri Baculus magnus. / wwL F. I. Superbum et insolentem se gessit adversus alioi, eosque Luiuria et noxa alTccit. ,,0. ,,0. y5s_»fc-yi /?ro «.i^jwio^ condolentis et contemncntis Particula G t Hei , eheu , vah , phy te I Vith ^j*^. G -ol-W-flJ Quercus lauuglnosae epccies , quae fruotiun fert parvo malo cydonio similem ; aegylops magna glande. ...LwwuU Nomen loci vuio suo noti. > !yij^ Noraen valli.t in via lemnmae , quao leonibus abundat. G fji^ orig. Pers. Herba Indica venenata ; aui Napellus, thora. (jiwkAj! IJ.li ct Persica voce {Ji^^ (j->-^ Animalculma simiie muri , quod inde nomen habet , quod inter radices Uliut

PAGE 199

plantae vivit, eiusdemque antipharmacum hahetur. (jiJ-^.J Ls»jj {J»y> ac L>^ Li-o i.q. L=>^ Autliora (^vid. Ls>jj), />/-o c/MO e//awi 0«^ tj^ dicitur , vulgo Napellus Moysis , (7«'a anthora eadem virtute pollet , quae musculo supra dicto tribuitur. > ijiwo i. q. \jr _•_ ; Candido ac venusTO vultu donavit eum Deus c. a. p. IV Fecit ut germinaret , produxit. 2 ^.^i-o Conditi genus , cui immixtus est i^Ji^. iffL» ( utXAJ Pers. Pes prior : Komen stellae. Ideler. Unters. iiber d. Sterntiamen. p. 158. 5 G Miflu (JoLab et sine Nunnatione Coufusio. (jo-o Adversitas , calamitas ; angustia ; confuslo ; i3 ^Sj (jkxo Incidit in conlusionem , in angustiam, unde nul« o « , o ^ lum efTugium est. LHrV^ LN'-*-^ *t^ O^"^' ^*-*^*^ ^t > o < < o . LjkA-k-j L*aA> In angustiam emn redegistis , ut quo se in ista regione converteret uon haberet. itou F. i. 1) Superavit albedine c. a. p. ; 2) Pluit nuhes ; 3) Humiditatem amisil, exaruit lignum ; 4) Ova excrevit avis ; 5) Intensus iuit ferbuitque (calor') ; 6) Nudata luit • o ) c * aculels delapsis planta ^. ; } ; 7) n. a. \jp-*~i Tumore antprioris pedis laboravit cquus (vid, (jiiAj); Q") (quasi oL:) Substitit et commoratus fuit (//i loco") c. i— »; g^jiixi (^j^' Tribus funditus eradicata fuit. II Albiun reddidit, dealbavit c. a. ; Nitide exscripsit (ins Reine schreiben'), conlr. C>yM • Implevit (vas) c. a. pecul. aqua et lacte, et conlr. Evacuavit vas c. a. ; Nudata fuit aculeis planta Bohina ; Pulcliram reddidit spem camque implevit c. a. r. ; Caecum redtlidit poet. et c. v-j IJaretsi Moa/l. v. 24. III Ailjedine ccrtavlt et vicit c. a. p. IV reperit albuin foptum , inde in ludo quodam dicitur ^\z>^xsajI J^> l5-^^'^ ) Exuit deiecitve aculeos spinosa planta Uohma nomine. VIII Cassidem indulus fuil (vid. 'iU:^) ; 177 (JOAJ G « ^ G )> G (jisjLj Pl. ijiiAJ et {J^^ Ovlpara avis , speciatim galllna (vid. {J^j^.i). (j^^LxJ Albedo , candor. ^J-^^ U^L^ Totum diem. Charta ; Lac ; Lepra. ^_)»L*J! [j^ Vestes albas induit signijicat se morti dicavit Ahulfar. hist. djn. p. 346 text. Ar, Tempore vero Ahhasidarum significasse videtur Exutus fuit dignitate, vel loco , quem apud principem occupaverat ; nam Ahhasidarum ministri vestihus nigris utehantur. De Sacy Chrest. Arab. T. II. p. 170. (_):oLo Convolvulus cneorum, planta iii Aegypto crescens. Forsk. Flor. Aegypt. Arah. p. lxui ; et piscis Silurus. Forsk. descr. anim. p. xiii. G , o G o, ), oiL«i2-o cuius Collectivum est (j^^-*-^ Pl. {J^.y^ et oL,<.'i./-a Ovum. ui:i>;Ai5 Nomen sideris. Ideler. Unters. iiher d. Sternnamen, ;>. 228. Testiculus ; Cassis , galea ferG, o . rea ; Ceplialaea, dolor totum caput occupans ; /. q. 5J>> Tractus et umbilicus regionis ; Medium cuiuslibet rei, Medimn urbis , Medium capitis ; Area et circus populi : uti etiam quem in campis teutoria circumstant. J^ Q_j-yCl5 Puellae candidae et pulchrae. Dicitur autem proverh. ii/isj, ^j 'ms.*^ \yt ^^y*j>i Pulchrior quam ovum iu horto, et lXLJI i^:^i O^ i3^5 'V ilior ovo strutliionis : ut quod avis haec facile negligit deserilque, vel ad lan dem lXLJI i^AJ _^ Primarius est urbis , ad quem conveniunt omnes , dicto audientes. t-VJ-JS K^oaxj Tubera Perdiilit , eradicavit c. a. p. ; (ja-OLjt Perditus fiiit, quasi a '^'[t. IX et XI Albus evasit fuilvf. o^^ ^fs»-^ I'ulchre se gessit. o o . ija-fri Prapstantia candoris, cum quis eo alios superat; Fervor caloris; Tunior in andriore equi pede ; el Coll. a terrae ; item jO \;>i iooajo Virgo ; vi;^~»jJt Clarus, quem omnes consilii vel auxilii causa iii rebus gravibus adeunt ; tj^.vXJI iC.Aa-o Res raro contingens ; Tom. I. \_AA*aJ5 Vehementia caloris in aestate ; JixJI xoajo Ovum galli , quod unicum toto vitae tempore ercerncre dicitur' (ji;**]! J.I Strnthiocamelus ; v_AAiflJ! iLci-o Ginnmi iii armidinesaccariferaprovenipns ; (»_j^l *>^*^ t'^' Onumio perdidit populum ; ^l • « it iOii^ Clarilas et lux diei, atque alia illi similis. G, G iCsiaAi Pi. (jsa*^ Terra albicans lacvisqup ; Species quaedam dactylorum. G ) , G >) o Ipj^ Pl. (ji^ et (jiiAJ Ovipara , inulla pariens ova gallina. ^V^AJ^ (Fcm. ah (jiaAj!) Alba , candida ; c. artic. Sol ; Malum, infortuniuin ; Triticum ; Argentnm ; Clinrtn ; ellam i. q. ^^ifX^^ q^ v^LbjJ! Ilordeum decorlitalnm adhiic hiiinidius ; Snrciis coriaceus , mnrsnphiin ; 'Loa>j! I. q. (3^"il J»a«J! ; et ut iL*:axj j.! Olln; Ilele vciintorij. 7

PAGE 200

w>^ 178 *L3**j5 J»-kit Beueficiuin , merltuin , glorla ; ^X*-' « f.L3**Jl Bene uieritus fiut , celeberriiuuin habuit nomeu. Aji)L^ AlbeHo , candor. jJa^i Homines olbicaules (contr. J'-^^ Mgricanles populi , nigritae). £.' ^ Oralis. Jajl\ Pi. (j^AJ (jiro (j^) Albus, candidus ; Pl. c. artic. rulchrae femiuae ; Gladius (oA splendorem) ; Argentum ; Metaph. Integer atque intamiuatae existimatiouis Tlr ; Stelia fjuaedam in ora galaxiae ; inde etiani nonien Basilici rersarimi regis , quod a Chalila Almuctefi dirutuin luit. o^"^' ^^' ^^^^^ repentina. Aon usurpatur autem u^i in gradus comparativi significatione Albicautior , nisi ex sentenlia Grummaticorum Cufensium, qui versus quosdam pro argumento huius usus adducunt ; caeteri pro eo dicendum esse statuunt a«i/> l^v^ ^i^\ Dualis vero et tnelonymice adhihetur , sc. ^y^^^^ Uuo dies vel duo menses , ut ^J^^\ «-^wi K^S^ U. Inde ,.W ^j^\ Dies a uoviluuio XU et XJII , vel XIII , XIV et XV ; Q'->i2>o"i'l Lac et aqua ; vel Adeps et adolescentia, vel Tanis et aqua , vd Triticum et aqua ; item Duae veuae in camelo, quae cum ea, quae (_^LS» appellatur, cohaerenl. o^^' Saliva oris. Ilamas. p3483 > Albedo. *^ Quae albuiii parit loetum (ut \i^j^*^ Quae nigrum parit). > »«8 ..." -*.': iOa ,« » .» 1 \ Secta quaedam ex eorum uumero , qui »^_y^ i appellabautur : erautque socii seu asseciae viri ^^^^\ appellafi , cuius reditmn exspeclabant : ita dicti , quod albis induti essent vestibus. (Contr. 'i:>y>*^\ Asseclae impprii Abbasidarum : (|ui vestlbus nigris gaudebaut.) 1 h ^ I Pl. oyjLo Viterinarius medicus. V id. Joi. JaLi /'• ». »'. <] -^yiJiAj Aqua spermatica seu semen genitale adinissarii , vel vixi , vcl midieris , item Uterus mulieris. ^ I F. i. n. a. JtAJ ct ^,*^ (^rarior forma pro ?Wr*) Vendidit alicui ali(/uid c. d. a. et uj prelii, tum c. a. r. ct (y» p. Vituperatur vero c. a. r. ct ^}^ pPass. ^j^ vel ^ Venivit. Einit ; att/uc ita in genere Contraxit c. a. tiLio *i ;t*j J^ uj^ Cui non einisti supellectile i. e. cuiua nullam plane uotitiam habes. vl/=^' v^ •^' "^^ Male te perdat Deus I 2) ^jLIoLJI CT» '^^ Detulit eum ad principem, in detrimentum eius aliquid dixit egitve; 3) »jiaj (j*£ cIj Occupavit locmn ac diguitatem eius, atque illo superior evasit. III n. a. '»^!^ Contraxit; stipulatus pactusque fuit (cum alio") veudendo , emendo; ri-^uore certavlt (wetten) ; Obedientiam et fidern sancivit firmavitque c. a. p. (pro/>rie manu inflicta ul mos crat); ita in Pass. iisbL^'^ aJ Jr^j-? Inauguratus fuit in imperio: Iinperator salutatus fuit, et sine ^ personae. IV Venum exposuit, venalem obtulit rem c. a. "M Inter sese utrinque pacti sunt , coutraxerunt ; iuvicem vendiderunt; Coniuuctim emermit. VII Vendibilis aut bene distractus fuit, et cursiun habuit: ut merx. VIII Einlt : comparavit c. CT P^ c a. r. X Voluit veudere ; rogavit ut venderet c. a. «Ij Generaliler Termutatlo unius rei cuni altera , ut nnus det, alter acclpiat. Sensu vcro , t/uem lex praescrihit, est Rei , quae iis rebus , quae 6^ appellantur , continetur , pretio ab utraque parte iudicato , permutatio cum aitera tali re. (Vinum el sus iis rehus , guae S^ appeilantur , haud accensenda sunt). i-'o^l ^ Vendltio rei sub couditione ut re veudita debitum, quod venditori solvendum erat ementi, solutum sit. j^\ ^ Venditio, in qua est pericidmn fore , ut propter rei venditae interitxun irrita res sit. 'iC^\ ^ ('« a^'« <^<"^'^» ^^^"" ,L^\ v;0 Q"*»^ ali(|nis a mercatore rem emendam mutuo pctit , hic vero non concedit. Tum vero emeus mercatori umnmuin aureum dat , quem hic aucto eius pretio accipere praefert. a^^-?=\A^' ^ Venditio, qua dicis causa necessitate urgeiite cuin aliquo pactum fuit ; cx gr. quod unus alleri dicit, doinmn ineam tanti dicis causa tibi vendo , sed re vera vendita non sit. Tarijal. Res venalis , quae venditur emiturve ; Liauguratio ; Tromissuin obedieiitiae erga regem , Clialifam , prophelam (a danda dextcra)\ llilaritas, solutio vultus. L'l^ Pl. ^S Veuditor; Delalor ; i. f/L^U^ 5^'j E»" pelila Btque amblta ob venustatem (mulicr) Kam. , quam a coniugc lihcram multi coniugem sibi /jctunt.

PAGE 201

179 , I, q, «^ ; et de si^nificaiione huius vocis apuclDrusos conf. De Sacy Chrest. Arab. T. 11. p. 256 eclit. alt. ioi-o Pl. K^i (sec. nonn. vox peregr.") Templum Christianormn , ecclesia ; Vendendi forma et modus. «.A.J Pi. i'Lx*j et *L*;o! (Dual. ^^^^ venclitor et emtor) Venditor et Emtor ; Licitator. GG , , iicLo Pi. oLcLo Merx : inprimis restiaria ; aut in genere Res venalis. c . o cLaj( Hilaritas, solutio vultus. 6 -> fj-t^ Res venum exposlta , venalis. . jj>»-« Venditus , Emtus , Venalis , et Locus , ubl aliquid venditur. 6 . • > el*^<« Emens. S > c . . C_y-A-fc./« /'. q. ^^-f^. cLj FiPeriit, interilt. II i. q. ^u «Jajij! Retro mansit vel abiit cum eo ; ctbdnxit illum c. V ; in Pass. quasi impersonaliler c. ^, V Coufusnm perplexumve fuit (negotiuni) c. Ja: ^. ; \ icit ; EfTerbuit commotusque fuit sauguis c. »— < p. (conf. g^ vjj) (/uanivis hoc quidam vclint positum pro ,_j*H ; Blultum evasit et abundavit (/ac). c« . ^jk-} Ebullitio conunotioque sangulnis. G .^OLxiJ Legumiuis spccles , plsis maior , viridis ; quae comeditur pista coclave, aut pro pabnlo datur bobus. c z rianta lenticula procerior , iuter segetes nasccns ; apliaca Diosc. If, 178 vox pelila a Craeco potius .o -• ...LJLLo Armruiao maloris urbs propc portns Cnspias. />JULJ Nux sen iullicuhu, in quo gossipium noscitur ; et ' f -o . XAJULfAJ Pimpinella (medicamentum'). Forsk. descr. anim. p. 146. .o -• ...IjLw,. 4 * } et .UUm.U-u (Vox peregr. ex Pers. ^UjJ aegrotus et qLx*locus^ Nosocomium. Conf. qIa«.L. o U F. i. o B 9 , (^6 separatione longinqua) 1) Distitit et segregata et distincta fuit res a G . > <> . re c. {^\ 2) 'J. a. q^ ei iiJj..»-^ Abiit , discessit, G ose separavlt uxor a marilo , divortio; 8) n. a. q_»j Excelluit , praestitit; 4) Couiunctus fiiit, rW. qaj ie^. ; . . _ 5) n. a. rX-fri Manifestus et perspicuus fuit , distiucte patuit c. qS; 6)Facimdus fuit (vid. qLo post."). II n,a. s o. ^^»AAAj Segregavit ; 3Ianifestum dislinctmnve reddidit, declaravit , elucidavit , explicavit c. a. ; Nuptum dedit filiam c. a. p. ; Divisus et separatus fuit, etiam mulier a viro per divortium ; Blanifestus fuit, Ut f:?>j^\ ^^-o \Xi Qj-iAC (^iAJ in Prov. Clara est et dilucide patet aurora ei , qui oculos liabet. Apparuit , prodire coepit : ut cornu in vitulo, gramine suo planla^ etPers. 0>.^t l?'^Praestltit, quasi in apertum produxit; etiam S u^Oj^^ 0-s Moram traxit , cunctatus fuit. III n. a. *>jL*-< Discessit et se segregando rpliquit c. a. • A se invicem separati fuerunt ; lutercessit coniunctionis redintegrandae ergo c. G , . OcLc ft p.^ Studuit superare. IV n. a. aJL! Sepnrnvit A rem , etiam ut caput a corpore c, a. r. et q^ p. , Divisit rem; Diluclde exposuit ; Claram, articulatam vocem edidit; Manifestum feclt c. qE , Declaravit c. a. ; Nuptnm eIocavIt//7/a/7ic. a./>., quasi a se segregans ; itemlnlrans. Manlfestus et perspicuus fuit. V fllnnifestus , clarus et distinctusfult ; Inuotuit ; Rlauifestum et dilucidum reddidit c.a.; Intellexlt. VI Distlterunt et separatl dl.stin(tlque fuerunt a se invicem; abfuerunt et abiverunt. X MaOE nlfestus evasit vel fuit c. q^; Blanlfestum reddidit et claruin c. a. r. ; Manifestiim habult, scivll, coguovit, aguovlt c. a. G o Q-^ Separatio (et inter amicos) , dislantia , intervallum ; et contr. Coniunctio , nexus; unde ry^\ olj Concordin , amlcltia, ronf. Jlamas. p. 195; «-V:*^ ^-r^ Ugl*} ft lXa*j q_>J luter ambos dlflcrcntla magna est, nniltiun iutercst ullcr nllcrl ( /wacslat .-jj-j). oIvXajuj n-aJjJ Q-io Occurrit ci posf ftli(juod teiupus. i-y^' *^lr^ Corvus (seu cornix) varlegntu», scc. al. Avl» corpore uiZ 2

PAGE 202

o^ 180 gro , rubris pedibus et rostro ; mali augurii avis , quasi separationis nuntia , unde nomen ortum. crH Liter, iu medio. ^^ — > cr^ Iiitereaduin. .jo lo Inter, Tain hoc quain illud. j*;^^ J-**^ ^r^ f,^^^ Hostes tam occisi , fjuam capti eranf. ^r.^^? (^j^ luter mauus eius i. e. corain illo. ,» '**? 'i-t^^ In mutua eorum con ditione. q^ ^^wo s.^^ Res medio modo se habens, mediocris, nec boua uec mala ; vel i. q. ^^s^fJ^ Infirmiler leviteique. ^^ ^^j*J 'ij*S> i. e. Hamza, quae est uiter Hamzam et litteram , quae q*JJ5 <-3;> vocatur ut in vo-*-'-*cibus i3 1*» ve/ |*a*« vel ^y^ ; in prima enirn voce o'u« haec littera enunciatione medium inter Ilamzam et litteram Elif tenere putatur etc. Ilaec Ilamza et 'iLaJu^ nomen liahet. IIoc vero qaj ^^^ duplex est : ._vpi-«, quod ila expHiatur: .^ Q^^ '"^^ 'ij*^' l)"*^ o' Jy-w _^' UxS^jS»«-^ (^i->^' *— ir^' » '^^ j_ y . \ >w-» jfA qnod tale est: 1. ; l *-3 1« 'tiSj^ Q-^i k^ ^^>^' J-*-=?' q' G G >) rr*J -P'o J^ Terrae spatlum, quantum prospiciunt oculi ; et simpliciter Terrae tractus ; Interstitium iuter duas regiones , confme ; Locus elatus in terra dura. Gr ..-jLj Mulier a marito divortio separata ; Is qui a sinistro latereest, diimmulget, contr. Jkjw quiadextra; Maiore intervallo a nervo remotus et distinctus arcus, et c. a, contr. ^o propinquus nervo , et quasi conlunctus : quorum utrumquc pro vitio hahetur , vid. ^ji^ ; ila de puteo Qui longe abest a fiiudo et in ampliun patet ; et sign. Pass. Declaratus. r> -. ...Laj Facundia, eloquentia , anlinmn clare et dlstincte explauandi facultas , et quidem iiigeulosa; Id quo aliquld exponitur ac declaratur : Argumentum , deinonstTatlo, aut simile quid; Sensus vocis apertus ; Distlncta prouuuclatio quae linguae tribuenda ; Expositio. qL**j5 (»J* (est piirs artis rhetoricae^ Scieutia , qua docemur seusum uniun varia ratioue et verboruin compositione afTerre, ita ul lus diver>is explicaudi ratloulbus res , quae iutenditur, magis perspiclatur. Tractatur in ea dc tropis , figuris ailegoriis et sensihus reconditis. rraeposltio [y, si cum noininc seqiiente ad defiuifudain et inagis explicaudam vocein quandam praecedenlem adbibita est, qLwJ5 o^ '^P~ pellaiur ex. gr. qI<«j^' cr* V*^*^ ^ Quod abiit de tempore I. e. Tempus quod praeterllt. ^oces n^r'' O^ ^^~ plicant vocem L». jJj**-' q'-** Quod vox, quae ampllorc sensu gaudet , ita sequente explicatur , ut sensu amplisslino oimies eius geueris specles amplectente intelllgeuda sit , ut in verhis Corani ,y*-^ iL^bLLI Ji^v»^ Qj » *: > i vox a,Cj.^I vocibus qjjuj>-I JLi' modo descripto explicatur. ^-y«i;J! ^Laj Explicatio vocis obscurae , propter sensmn qui in ea est aut plarlbus rebus communis aut dlflicills aut generalis aut absconditus. qL^ j*;f^X.\ Explicatlo quae fit mutatioue , duin aut exceptio vel adnotatio quaedam additur, aut sensus restringitur. ', y ,. Q j^ Pl. ryJ^yi Longlus a fundo distaus el amplus (j)Uteus). ^*J Pl. »L^o ! ( eliam 'i<*^ ) Blanlfestus , evidens , di'g oi , > stincte patens ; item Pl. qL-o \ , *^-^*-J ^^ ^^^^' Facundus , clare et distincte declaraus auimi sensa. O^ Vox pcregr. Res. 1 luterea dum. Pl. o'i_»-o Res maulfesta ; Testlmonium et demonstratio evidens : evideutia. G> o K-Jj-wj-i Interstitium , hiatus , aperta fissura , separatio partlum. oLLjIjLJL*-!! i«aST^! j'. e. j*^\ "^^ Ljj ,j.s4»iJI J^' "i ^jC\. > ^^_L-j-j Contrarietas , dlversitas inter duas res. Ea est (jy^ ry.^-J^ dlrersltas tolaiis , si in omnibus partibus dim C versae sunt, a qua dislinguenda (c:?^ CT-'^ ^ P^''" tibus quibusdam diverslt.is. lam rcslat iXXsu! --jLaj, si nuineri duo ita diversi sunt , ut eodem numero tertio iu aequales partes dividi non possint , ex. gr. d e c e m el uovcui; nam unum quo uterque in aequales partes dividi potcst , pro numero non hahclur ; codem modo d e c e in et s e p t e m. Scd huic contrarium 'iM\j!M quod vide. G o G o , qL_»_»j' (forma rariore") et quoque qL*.*j' Nomen actionis Coni. I. Mauifeste et distiucte apparere ac dilucidiun esse ; Blanifestum facere ; Clara expositio rei, quae mentis est. Conf. qLaj, i

PAGE 203

cr^ 181 J ;b .••aj I Facuiidior. *-Jbi Clara rei descriptio. ^^_x-cyjS Q^ idem est ac Q^-Vi^' Cf^G > G o > ^^jAA^ e/ CT^ Divideus , separaus , distinguens ; Mamfestus , perspicuus , distincte pateiis. G ^i qjLx Is qui ad mulgeudain camelam a latere siuistro accedit. 5 , ov_,-^,Jws ,1 Andalusiis Cliamaedaphue. y o ^ p-I -^ Textor. ° "' . . y_;oJwO nisi pot. \iifM^ Piscis maris. Hisp. Bonito. aU ^*• CoguoTit , dignovit, auimadvertit , consideravit c. J. ^Cx.Aw-.g-ij.jUl Nomen sectae ab Abu-baihaso ben-AlhaitLsam origiiiem ducentis. lu quibusdam idem cum ea , quae iC^^iAiij? nomen habet , profitetiu-. iq^.^j^ et (c-»iJ«ju propr. vox Titrc. lussiun iuit ; nt nomen lussum , unperium Paschae. O O Ao/a Arithmetica est quadriugentorum ex ordine litterarum antiquo. Et verbi lilteris radicalihus praeponitur ad indicandam secundam personam vel tertiam feminini sing. et dualis futuri; postponilur vero ad indicandam praeterili primam , secundam et tertiam Jeminini singularis. o Particula praefixa iuramenti cnm sequent, Genit. ut : «-Ij Lj' Per Deum , 5i*xJoi >_j j' Per dominmn Cahbae, lij-j' Per Domiuum meum , Q*i»J& Per misericordem. I\ec de aliis quam de Deo el praecipue in admirando adhibclur. %i Fem. Litfera^cj. GG , _ Julj' ct ^Vjbi Pers. Pl. J^l^' vid. ^. OkJU Pl' '0-*^]yi Arca , pecul. ieralis ; et »j.ilj' ex dialecto Medinensium ^Lcu"!^! («/ Kamusi exemplar Calcult. impressum hahet ; at melius in codice Djeuharii scrlplum > videtur K^j). /j5_jjIj' Uvarum specles , quae nomen a '^^^ accepit. ^: -> ' o ,o . JjJU i. q. J-j-i-J. uij el ajili nominc Africano i. q. ?L^j> Cliamaeleonanimal. Lj' Lj Impedita fuit liugua et reciprocavit vocem iii eiFerenda littera Ta. 11 Timuit. -t SLj Lj Blaesus et impeditus lingua in elTerenda littera ej ; Vox qua vocatur hircus ad congressiun cmn capra. GE,* , e L» Lj Impeditae liuguae vitium in efierenda Ta iitlera ; Vox qua vocatur liircus ad congressiun cmn capra ; \ acillans iuiantis incessus ; lactabmidus ac superblor incessus in bello. LaJu Deminut. vocis 1j Haec. '8j^'u Pers. Datura. G .> »Jlyi\i Id. •*, . . o . \ji F. a. i. q. jjfJLi\. IV Acuto visu aliquem adspexil c. v^i p. , Oculis aliquem secutiis fuit c. a. p. vel )^ p. vcl c. d. a.\ Percussll fuste aliquem c. a. p. et t_j r. G0,GS G . . jLi et 8 .L> Pl. j-sJi et oljLi (iJHC Ilamza oh frequcntio'g=, rem usuni) i. q. » -jo; in Accusativo : Vioe slmplici, semcl ; Quaudoque. G } i) j kj^j Famulus seu nssecla concloris praelorisve ; Qni principi mililat sine stipeudio. [ji F. a. 1) Coaluit vulnm\ 2) Convenenmt et appropinquaruut invlcem in hcllo scu proclio c. ^.

PAGE 204

u J i-»j' Nervosiis ct firinD pracdllns corporis coinpage onager. o ' . G =1 'l!.'^i* ^ '^ ' -V Barharica Maurorum vox i. q. (jtUj» Lapathns scu rumex. v,»'.^>-4jJ5c Pyrethruin. . jv_^' f. a. n. a. .vLj Rcplctus fnil (^uter^; rieuus fuil 'inoerore vel ira. IV Implevit utrem c. a.\ AdJucto uervo incurvavit arcum ultra lougitudiuem sagittae c. a., quod etiam dicunt i_,-^t j (•x^^ OJ^^ Demersit sagittam in arcum. e * / iAJ Pleuus ira; Plcnus alacrltate (equus) et iuventute; Festinus et promptus ad iram malmnque ; Praecipiti et acriore actus alTectu; 3Ialiguus, iracundus. O"Pronus ad iram. H * KJJ L» Vehementia irae , praeceps iracundia •, Celeritas ac properautia ad malum. SEo •iU:.« Admodum agilis et plenus vigore equus; rroperaus ad malum iufereudum. O^^Ij Mauritaniae extrcmae lingua {proprie Tickiut efferunt) Euphorblum. J'i (.r^kj e/ |> ^j-j Fem. s Dho/. qU I^' Pl. ^\jJi Did^Tnui, cum alio simul natus uno partn; Stellae (statio) in signo Geminorum; (jjLolyjl Nomen sideris. Jdeler Untcrsuch. i/h. d. Slernnamen. p. 150) Sagitta secimda aleatorli ludi vcl alia. G E. *l^* Pl. san. Couiugatus , et serie consequens; ^^ «^ Lacrvinae contiuentcs ; Ayi j^ 31argarllae luter se uexae. G Hc , Gec , (•-twJ) i. q. ,^lj-j. G, cG c ^ 'ijt-^yi Pl. cjUsfcj' Vectura quaedam mulierum liaud lunTjrans ('4-' S^\ ^ v^Uil^ *L«-JI ^L^. ^). G , t X -«-« j (^sine Hamza, Meid.) Ovis quae fcmiuae est et quom mulget. > , c , ...Us»Jj! Herba quaedam parva, G s 5 5 A_j--«lfcj* Unio , margarita a |.I»j oppido iu trnctu litorali Obmmaui, G * c > (•_*-*-« Gemellos parlens femina. G e > *-iLX-« Ingeuiiuato post cursura cursu veniens equus. G £c .wC > e ,^ILO» ff ^i_X_» Pl. (*^.Lc< Quae gemellos parere consuevit ; ,/o LiL^ v_Jp Duplicato stamine ac subtegmine texla vestis, cuius stameu et subtegmeu suut Q^La qISU'. _^^joUil oIjo"^ Versus, iu qnibus semper duae Toce» ut gcmclli siuiilcs suut. Ilarir. p.5S6/• 2ed. deSacy. GE c . _ j»l_«Jw6 ^jM-y^* //2 ar/c rhctorica Quum duae voces scriptura similes eaedcmque prouuntiatione dissimiles conimi»gnutur, ut \^j et ti5^J , iji;.j>L3 et ijij>-b. riJ. Ilarir. p. 234. «'/• .AAiij' Barharica vox Spccies plantae spinosae , hwmi repcutis. : kb Numen Chald. et Sab. Gol. ad Alfrag. p. 1 8I I c ic\jS Piiti^'-*-^ Praecesjit et praevertit.

PAGE 205

183 j" n, a. v*J' et V^^t-J 1) Resecuit, abrupit rem c. a. r. bIJu u:a^' 3Ianus elus amputeutur ; 2) vel Iw«j Detrimeutum cepit: damuo aiTectus fuit; periit. II n. a. i-^AAJ Perdidit: detrimeuto affecit c. fl./?. ; Dixit a//'cw/ yJvJ L».j' c. a. p. IV Debilitarit , enerravit vires c. a. ; Abstiuuit a re c. qC r. X Paratum et recte dispositum fuit , beneque iiabuit se negolium ; Debile et lauguidum fuit. r. ° ' .-. w»j' c/ v^-H* Dammmi , detrimentum ; Interitus, exitium ; «J L»-j et xj La-J' Blale ilii sit, pereatl et Laa>^* Lj-i' inlensive. " S 5^,cS V^' -P/. V-tJ' ' Robustus e/ contr. Debilis C*/>) ; Camelus , asiuusque , quorum dorsum idceratum est. c -2 .*?-...?': R r. «-*-j /. q. 8*J Exltii locus ; ileni Id quod costis coutinetur. j^^-^-*-!' Specles dactyli. V— »Jl Debilior. O^jjj' /'. 17. Ojj: v^-^.aa ')' Couseuutt. 60M<.AJ' Jloestum solllcltumque esse, auimo augi. Gol.cx Mar. 5 j '!0«3j-»L>' <;/ cum 3 Qui veudit luteraiiea galiluarum , ut iecora , corda , sioinachos. 'S \) F. i. n. a. j^ Fregit, perdidit. 2) b) }ji" luteriit , pcriit ; 3) Se ai aliquo separavit c. ^ p. IJ "• "• jt:^ l''rfglt iu partes ; Exitio dedit c. a. IV Abstiiiuil a re c, ^^ r. jj^ Coll. Aurura (a quibusdam Arahum hoc nomcn etium argcnlo dnlur), vel fragmenta auri, autequam igunm vcl G . , malliMun slt oxpertum (jum cnim auruni u^j et ari^cnlum 'ms uppellatur) vcl quum ex fodiuis e(iucuulnr. J'Vngmcntum vitri ; Omais substantla aerls vel oriclialcl, quae opere lu formaui quaudam redigitur. jL^ Exitium , inleritus. ^l+Jt ^b Orcus. Bj-j-j I\om. unit. vocis j_j_j Pars seu partlcula nativi aurL vel argenti. ]\am illud arenarum et glareae forma colligi solel. , c * *!j_*.j' Camela pulcliri coloris. Gs > j-»->^ Perditus , exitlo datus. G > c ,_»-«-iwo Perlens. " " " ' , (ii5 f.*r.'j Constltlt 7« loco c. uj (7//as/ /sro ei _«-j, 6 o J.-3J..JJ.J" Res , allquid. 5 .o 0,0 iLJj..j(Jj ^/•0 *.Jy-*-^ Fmfures capitis. Vid. etiam in ji}. w } ly^Kli Nomeu avis et >^U^ appellatae. «jo F. a. n. a. 5->-j , fLj" , iLcL^Ji Secutus, luseculus, per^'^ , ^'secutus , sectatus fuit ; Obsecuhis fuit se/-i/ //w/cr, Sectatus fuit pec. religionem c. a. ; et quum trausiret ad aliquem, cum eo Ivit. 11 n. a. J^vy^' Contiuenter et iustando quaesivlt , petiit. III n, a. cLj' et K*jLi« Secutus et imitatus fuit c. a. p. et J^ r. ; Firmiter, solide ctcerto perfecit ; Prosecutus fuit ct oumLuo cognovit alic , --.. quid c. a. (j*j_aJ5 (_5;LJ5 ^ti Optlme dolavit et aptao .. c, * vit arcum. Jj j! ,_^j-tt 5^lj' Pralum optiine piuguefecit camelos. IV Secutus , persecutus fuit c. a. p. ; item Assecutus fuit, quum praecesslsset aliquis , alter vero eum attiugeret c. a. p. ; etiani Trans, 1'eclt ut sequeretur vei assequeretur c. d. a. ; Subiunxit rem rei c. d. a. ; Post se liabuit. Lj-^L^ (j*j.^t %^\ vel L^sLi^ JjJj? vel LjwflLoj 'a\jl\ Provcrh. quod adhibetur Quimi aliqui.i rogalur , ut bcneficium pcrfectum reddat. V {pro hu ius nomine actionis 5-*-^' apud poi'tam ct cLj! exstat') Ouacslvlt vel peliit contineuter atque iustaudo c. a.; Persecutus fuit. VI Couspquenter et successivc iuit fecitve, Couliuuus fuit : uti vice post vicem incidit in mxxlum : ila cacspitavit homo chrius ; Ultro citroque n\otls scapulis succussaliui iuccssit (camclus); l uus allenun secutus rst. VIII f-»-j' Secutus fuit c. a. ; et /. 17. Coni. V in~ priniis apud pni'tas; Prosrculus sru p
PAGE 206

184 J*.gnOf exilio c. d. a. X Petiit, invitavlt , ut sequeretur ; Duxit c. a. et J,^ , Post se duxit. «>j Qui temiuain amat eamque sequitur. «_»j' Sing. et Plur. , tum et Pl. c^ secla ; Pedes quadrupedis. Qui iusequltur, as^ Sectator : studiosus rei. «-«Jf Is qui facit ut verbum unum sequatur alterum (/. e. qui celeriter loquitur). 0G. . . , G , . . >,, tj'j Fem. iCjuj Pl. j-^j , ii-x-^J' , ^^" ^VssecIa , sectator ; Is qui leminas amat; Qiii studiose quaerit petitve rem. l^i^LiJ. Ljuj Jil >5 Semper operam dedi , ut vobis placerem. Item Daemon familiaris , qui hominem comitatur quocunque vadit. Ita dicilur «ju'j &*/«. Apud Grammaticos Quaelibet vox scquens constructionem alterius et ab eiusdem rpgimine dependens h. e. Appositivum sive nomeu, quodcmn alio appositione coniunctmn est. ^J" 0«ij-« Appositivum corroborans i. e. quod vim sententiae auget. qjjuIx! li qui vixerunt cum sociis BIuhammedis vel cum iis , qni lios videruut. ^^*.^^' 5^ j ». q. qIj-: A^t , item ^-^.j^ Dcm. vcl 5-i-J OcuUis tauri. De hac stella et simpliciter j^LXji appellata conf. Idclcr. Untersuchungen iiber den Ursprung dcr Stcrnnamen. p. 136 et 142/•J-i^' Jf!^ INomen slellnrum dunrmn. Ideler. Unters. p. 9\. cUj Consequentium rerum series et .sequela. «_<-j' PI. '\ S.L * j Nomen commune regum ArabiaeFelicis ; inde ivjtiL;;-! .'j Domus iu urbe Meccana , jn qua natus fult 3Iuii<'immed; etiam PI. J^jLtJ Species volucris, spu insecti volanlis; aut i. ij. uj»j*ju; etiam r/uibiisdam Rex npmn ; item Umbr;i ; itcm Anteriores et posteriores pedes qnadrupedi; jS> «-O" i^\ Lf;-^' ^ Nescio quis homo sit. i > j-*j' Umbra. G, G , . *jLo' PI. o'j«Aj Persecutio , insectatio ; Res bona nut maln, qiiae sequitur actiouem hominis ; tum in malam parlein adldbetur de noxa , qua aclio viri pmiilur. G . G , o, «^yj' PI. cLo Fem. iJ^k-H Assecla: sequax ; sliidiose petens quaereusve ; Adiutor, tiitor; Debitor , (jiii prcuG , > ,. iiiain fl(;bel ; F. 'i Pl. cUj et ^Lo Viluliis priini anui et infra , Djeuh. ut qui matrem ad/mc se . ^-A_fcj' Demin. i. q. ^JpLi «^J. A-c'-»-j pro ioLy et aaLjj Tormentum, poena, supplicium. 0.. G, , A£L^* /. q. ^otAJ. G i , c p_fc-j-j' c. u<».«.i;j! Ventus Ilare incipieus cum ortu solis , et cum eo per varias plagas se convertens donec ad Eurum redeat. G o cL*.j5 apud Grammaticos Quum vocabulum cum vocabulo altero coniuugitur , quod eimdem sensuin liabet , ut c c cLaa*«I in arte rhetorica Quod , diun laudas aliquem uiia re , huic alteram addis qua iteruin laudatur. G c. j^yU Quam foetus sequitmovis , vacca , ancilla. G ,> ^wCo Sequens , contiuuus. G , . «^uC-« Mmiitum, reparatum , firmum , bene aptatum. G > c . c_fc_AJO« Obsequio digmis. Sens. gramm. Vox cui est nppositivuin ^J. G , > «-i'wJC-X-< Pari iu omnibus (^scientid) pollens vir c. d. casu\ Aequabili et infegra corporis forma praeditus (equus'); Aequabilis et nodis careus (ramus) ; Succfs.siviis . coutluuus. .jo l) Debilitavit aegrmuque reddidit : demeutavit c a. p.\ confecit : uti amantem amore sui femina; AlHixit , perdidit, delevil: /// homines fortinia c. a. p.\ 2) '• q. vVjp Aromatibus oleribusve condivit ollam c. a. l\ et III Coudivit ollam c. a. IV Odio habuit c. a. p., Afilixit, perdidit ('. a. p. Gc, G>> > ,, Jwaj PI. i3;-*J' ct rarius JvH^>-J Aegritudo : debiiitatio, consumtio; Malevoicnlia : odluin , iniinifitia ; talio, viudicta. G,G, .t . ),, J«jLj , 1)00 et J-jU) PI. J>i[yj Cdndimentum ollae : nl aromala , olera et similin , qiiae cibo, dum coqiulur, adiiciunlur. Unde , ,0. ^ Jj»j Eiusmodi rrbus instruxit condivitque ollam c. a.

PAGE 207

Jvj 1B5 oLIj' Qui iJoli' , condlmentiun oUae , habet ; eliam qi illud cibo cominiscet. oIj^' Pers. Squama seu scoria ferrl , aeris anrive ; vxilgo tobal. X jL>-j Nomen oppidi Arabiae Felicis. Cuius praefectus creatus erat Hadjdjadjus; sed id miiiimi Iiabens non intravit. Inde prov. J-:f^^ (i^ '»JtUl (^ ryj^^ Magis despectus quam Hadjdjadjo oppidum Tebalah. jLaj'5 Aegritudines. _aJj (et Q*J') Stramen, palea; *x« ^^ luncus odoratxis; it, j;j*J Magnus crater uude viginti homines sitim explere possunt. (Ex Alcesdi sententia haec sunt , quibus o pocula magnitudine distinguuntur. Maximum est (j-»-J' uude viginti circiter homiucs sitim explere possunt. Hoc proxime sequitur ry^ , tum (j«-fi quod tiibus vel quatuor snfficit, tum — lAJJ quod dnobus, tum k_.*Jic quod uni sufficit , deniijue ^ -».&.) Dominus liberalis; Lupus. ^^jj3 F.i. n. a. ^-y^ Stramine nutrivit (animal') , pro pabulo stramen praebult c. a. ; Vendidit stramen (Gol. ex Mar."), ' b) qaj n. a. ^-yi^ et ajLj Visum intendit, acute vidit; InteUigens caUidusque ac solers fuit. H n. a. Ge. .,s :, qa**j Intelligens fuit. VIII q-^-'^ (jlenom. a (j^-J) Indutus fuit induitve femoralia parva qWj dicta. g . ^jAj Is qui manu sua quamlibet rem laedit. Intelligens, bene res perspiciens. '*-«-j-j Nomen unit. vocis ^^y^ Pars strnminis , seu straminulum imum. (Nam in Orienle stramen non inle~ gris culmis esl , sed triiurando in parles el paleas conteritur.') s . QLfcj Qul slramen paleasve vendit. o c > qL*_i Pers. Q^Aj Femoralinm sen snl)lignculi genus breve, qiiod Ifgendis sufTKil pndcndis , et l.nitnm in! •;cnna pcrlingil : qiiale iji usu est uantis. 0. , , o . , '^H-J '• '/• AJL)-L> InteUigentia , perspicacia : astntin. LaO /"". O. /ncnrsioiipm hoslilcin Icdt rt |.r(irdulus fiiil. Tom. I. -jili Gens seu natio Turcis confinls , fiinc vu/go Tartari dicuntur. S i^t^ Specles dactyll ut j^.-^J Uj Id. ie-,Jo et ic-_XJ (vid. Jiy) Seorsim , slgillatim. nempe > ,>&.' , c , ..E> st-w,jjLaJ! tfcJLj /'. e. LpLot.3. ,iAJl%J> i1 >„-^i Blercaturain exercuit (et eadem forma , sed "^ s a ->5 derivanda Medicamentum suinsit , medicamentnm adliibuit.) GGc.G, 65>Gs, j>& P/. j^' ,^L?' (fl inde ut V/. P/. y^') , ^b^' Is (pii vendlt et emlt; tl pecu/. Oenopola ; item -^j el ajS-'j' Cainela veudibilis, qnaeqiio iii foro ac inercatu expetitur ; iiem Astiitns et solcrs in re facienda ; 8ji»Lj ^oJ^ i J^ _yS> NobiUssimo ac generoso maxiino uisidet equo. 8.L>^' Qnod aliqnis oinit , nt liUTi cniisa vondat , Mercntura , 3Ierciinoniuin. j^ i Mercaturae pxercendne mngis dodilus. T .0, > -:Pw« /V. ..»-'jC« I\Ii rciiniMiinni , 3Iciculi.ru. .Vn

PAGE 208

J^ 186 O, 9 yp^ LbJ exercetur mercatiira fervetque inercatus terra vel forum, ^ '-' ^ >^fc» ^^ F. a^FS» ( ah t^S formalum novum vcrhum') Convertlt se ; et I. q. "«^^' Sibi invicein couverteriuit vultuin. a5^wp' I. y. iiV^w>5 E regioue , ex adverso tui ; quasi iu vel coutra laciem tuam. y^j,<(,S^ Quod inlerius est , pars inlerior. ^ Sub. fcX^ ct^j'>^ o'j*^ Feinina (jiiae ei nupta erat. U^^ O* Subter iis. «jA v;;^ q^ O-^"^Est sub eius imperio. \:iA^' Liferiore loco sedit (a loli. lacoh. Sclaillensio adriot.'). »i>>L>^ol Vilissinii , infimi ordiuis et conditionis homines. * > c>>-k^ Paulo sub. Ita ct dicitur civ^^ CT2 o, ^U:>' Inierior. G — o^Si^C^ Motus , sonus strepitusve motus vel Lncessus. »o Motus fuit. uj) 3Iiuisler horti , horliiiauus. 5^0 J -. ^ , > '^A^ et hJi^ I^^' ^-^ Benemeritmn, beneficimn ; muuus quod dono mittitiur vel oiTertur ; etiam in genere Iles egregia , donari digna. v_ftjL:^' Dona , ornanieufa. ^,A=? ! Benefecit , donavit, munus dedit c. a. p. et ^ r., • ,o> > > ti , ot et c. a. r. Et dicitur iCa^ & -a a^ ' t Donum ei dedi. ^^' Colores iutexuit vesti, seu diversicolorem texuit eam c. a. ' cs -o "^ '', IX f^^ pro f^O\ INigricavit. o ^u Textor. G-o A.»;^^ Nigredo intensior. o A^' 'Vestes striatae flavo. ),oS > , ofi ^S pro (^:)\ Niger. 2 -oB Ss -cB 0-,o > _fc=? I , Aa^' t /.7. '^^^. S e ,> i»;5^/o rum q_>J^' Ad rufum colorem incliuajis equua. g, , c > G, s> c > iU^C» c< iU.SA^ Genus 0-j i. c. striatae vcstij seu pauni, quod in Arabia F^elice texitur. C^ "i^ ^AJ' Vox arcentis gallinas. c , > > 4.NJ n. a. *j>j.i=^j' Acorem concepit massa. IV ElTecit ut acorem couciperet et beue subegit massam c. a. r. a ^ A^J Expressus e sesamo succus ; Massa pauis seu oiTa acidior. o , -i J Cibi appetentia carens. 5 o ^ ? ' . v,j^,^^^0 P/. cy^i^j' Vestiarium, iibi vestlmeuta repouuntur, et pannus ipse ; e/ orig. Pcrs. Solium: i/'ve regium , unde y5Jdt vii^i^j' Sedes imperii , 3Ietropolis : sive coimnuue ; et Septum accubitorimn , quod fulcimeutis supra terram elatmu cubautibus inservit , et de loco Ln locum trauslerri potest. ^lJi^^j" Balbus , qui Arabico idiomate loquens miuus intelligi potest, quia barbarus. C, -o iki^Jvj^j" Balbuties ; sonus , sc. vox iuarticulata ; forle i. (j. ivAiiJJj Souus rei quae percutitur aut fraugitur. 9 , o s . o ^ (_jk (^O Nidus, domus crabronum. > ,_o.Li^j' Foramina , iis simiUa, iu quibus uidulautui crabroues apesve ; sed hoc quidem ad ^j> rcfertur in Kamuso. G > o ,>\j Exquisita camelormu species et egregie incedeus. > > , > , G j o J , . .. . -^ _ _ . . ,k-^^' ». C. U-y^ "1*5 tjvis». QjJo "^f J^ Vir qi que robustus neque crassus est. Go-C-o^ 9 o^ [jOj^ j 'i^jS^ ft (jOJp^iru r'or pere^r. ex y.jf^ i. q. O^pO L iY^"^ Delphii acmiu vestis.

PAGE 209

r^ 187 U) ^^^^\j Terminavlt, limitavit, termluum posult c.a.p.; 2) F. i. et J*^^ F. a. (ab ^^^j^ Coni. octava verbi ' a <»3»j) Male habiiit ex stomaclii gravatione. III Coufmis et colliinitatus fuit c. a. IV pro iv^jS Indigestione nocuit gravavitque eum cibus c, a. G», G?> G, >5>> Oj» («^J , *^u et iC-^^J Pl. j«^j' , .•«j^vj (a nonnullis et hoc pro singulari generis feutinini habetur , cuius plural, G . > » » G, . oE (•^J e/ •«^j' est') (et jm^u!) Limes pagi, etiam pa> > latii , aut provinciae : colliminium ; est •«j^vj quoque »>^jj' 01^ Statns quem expetis. 3--» S-o> 0..» 6-» 'i.^^ (vulgo et in carminibus x».:SG) P/, oU^J et j*:^* Indigestio et corruptio cibi , et ex eo gravatio stomaclii et uoxa. ( o pro ^ posila , ob frequentiorem usum, vide fJ>»,.') >• oS (•«^>j'J Magis cruditate stomacbi laborans. «.^X* pro iC4-5>w» {vid. |*^j) Qui corrumpitur in stomadio eumque gravat, indigestione uoxius cibus. ^ jOo Co//. co/«m. ^en. P/. „jl^" a P<;rs. *ijXi Phasianus. \c,0^ et [^y^yi Erysimou ; at pro thlaspios genere a Golio habetur. Eiusdem quatuor species flava , rubra, rosea, alba, Avicenn. l. II. p. 262HSiO^i , ^AX^ Commoda, quieta vita (a p>>). « icljj /J. (a pJj). ZJ' iv3sj' /. 7. S> 1^^ I^Ou" e/ ;^6^" ». q. ^Sj^C ^ _j' F. i. 0. 1) Prodiit e lapide quo confringebatur ossiculum daclyli; 2) Tinnivit, sonum edidit gladius in leriene , > > do ; 3) n. a. jj' ,j5jj' Separatum fuit 05 (qL>); Resectus fuit; 4) llemotus fuit, abfuit , Abiit , rccessil < . ,-yC /. ; 6) Transit. Resecuit ; 6) pro jji ut o^ j" Plenus et velut carne distentns liiit ; pinguis et tenui cute 2 . . G. , fuit; 7) n. a. Ji , j «ij-J' , ^J^j^ Iliunidiis et succulentus fuit: uti quaedam sunt ossa (velut a i^Jj). IV^ Relecuit ; ampiilavit manum ut decidcret ; Reinovit, relegovit e regionc c a. //. ct ^ l. ; Prdicdl puer parviim llgnum (i^) ferleus malore tblfix appellato c. a. r. et V— I instr. ; Fecit , ut tumiret , sonmn ederet. 2 , J.J' Celeriter pedes glomerans veredus seu viatorius equus ; Inter se congruentia et pulchre composita habens membra equus ; Quod merdam e ventre emittit struthio ; Labore et molestia pressus. j4f Radlx, origo-, et quod iu re praecipumn est; (Vox peregr.) Amussis architectorum , sc. fimiculus quo in rectmn dirigunt structuram (apud Arabes ^^\). Unde dicunt j>JI J-c e^U^AJj";^ Utique redigam te in ordinem (sunt verba iraii). 2 j Lj Succi plenus ; plnguis , tenuls cute ; Flaccldus et langueus prae fame vel alia de causa. Gs > 5>j-j' Pulclira , mollis et semet osteutans femina. s > 1.5-j Manus amputata, enervatae vires. G, , B^tjj Pinguedo , mollities cutis. 2 .0 > j->i-«-< Velocius movens pedes , celeriter mcedens veredus. " " 0-. 0,&, c) UJ j n. a. ^Ji et Vj-^ (deriv. a Vt^) Multum terrae fuit, et iu manu terram habuit ; terram seu pulverem impositmn sibi habuit res ; terrae adliaesit , humi iacuit ; Dicunt male precanles ^i^^LXj vii*J;J Ne assequaris bonum ! Ilamas. p. 275\ 2) Pauper evasit, et damnum passus G o , fuit; S) n. a. S-Jjj Terram iniecit, eave texit ; 4)Possedit servum qui tribus vjcibus erat possessus. II Inquinavit terra pulvereve c. a, , terram imposuit vel iuiecit c. a. p. , Terrae adhaesit , 3Iultas habuit opes , et conGo tra Paucas possedit opes. III (a ^J») Eodem tempore uatus et coaetaneus fuit ; aequalis sociusque et ainlcus fuit ; et aequalibus consuevlt c. a. p. IV Eflecit ut caderet c. a. r. ; Terram iinposuit, eave conspersit c. a. ; Dives fiiit , opibus abundavit , scu terra ; et contr. Paucas habuit opes. V Terra conspersus tectusve , et veluli humatus fuit. Oo, >-j;-j Terra , pulvls. G o G , c S ujjj Fem. P/. V^ 5 Aetas ; Simul oura alio natus , conetaneus , aeijiiali.s. Saepissime dtfcmina dicilur Xji ^ Ea milii coaetanea esl. Kt indc Socius , Dniicns. Co > Sr^' Terra , pulvis. o , ^Ji luops. o , v|/* Radix seu principium rndii in anteriore ped« ovis. Am 2

PAGE 210

^y 188 v-itjj' Pl. q1jj-j et *-Ojj! Terra , pulvis, huimis , regio. V^j-J^' Ali , patrueli.s et gener Miihairunedis. •— ''-* ^^^\ i. ij. v_A^ij^! jt*^ ^' Pfrs. ^jj^^ Succus scolyini Luspissatus. y^L-l v'-' Arseiiiciuii. 9.'" :. G c , (^ _j ;'. y. 'iLkju^. S.c , G > *-jj-j /V. Vj-J Terra . huinus ; Tiunuius , sepulchriun. 9. . . A-Jjj' ('>/ Djtuh. f>,il(c *-Jjj) Nomen plautae. iojj /'/. oj j Extrcuiitas seu extreina piilpa digiti ; /'/(/« /'/. Vjj rianlae luimen ; Pt-rs. «ssft-o» TlJaspi ; '»^Ji ^. Ventus terrain seu piilverein apportans. o, c, G -, --Vjj Fectus et os pectoris; Terra , lunnus. s . c V— ^jj Terra , huinus. G o , "^j-^ Terra , luunus , pulvis. -c , G , > *lj_;j' i. 7. v'j--» •, '^^ Noinen plantae. . • > *LjJ' Terra , hiunus , orbis terrarum. G . cG . k'5j_^' /'. (7. v'— '• G > . Ojjjj' Comni. gcn. Subiuissiis , obsequcus , maiisuelus camelus. G .c . G . . i-jt— A.J /. q. >w'|r->S.. G. >., ^Ji Pt^r^J* ) v^.!/-* Ossa seu costae pectoris vel Eae, fjuae claviculas atlingiuit vel quae inler inammas et claviculas suiit vcl Quatuor costae superiores utriusque lateris (jvel siulstri taiituin Go/.')\ iW Manus, pedes el oculi, vel Locus super claricuUs, ubi ponuutur oruamenta colli. iLA.^_j Trilicum rubeiitius. *-jj-X/o Paupertas , egestas. Oo -j («/J. /tvic. cXj j") lladicis liidicae purganlis iiumeu, vu/go Turhid. y/vic. /,. //. //. 264. G ' '--' ' G . ...Uou -J} /'. '/ ^J^ici'!upa((iriuiii, S( . caiiuabiuum. ,0 > iLJ -J \ itiosa liiiguac repeliliu seu (ilubaulia. jSi -J "• "• ^j^j^ 3IoTit , agitant , huc ilhic concu5sit ebriuin c. a. ; 2) Ebrium efflare oris halitum iussit , ut cognosceretur , nuui viumn bibisset c. a. p. II _j -JCJ" Agitatus coimnotusve fuit, vacillavit. G . jljj-» Vortex aquarum gjrans. ... > . . jjLj' I. q. JJ'X> Res graves ; calamitates. G . . c . 8jj'jj' Coinmotio , Multitudo motus , feslinanlia (conf. iX«Jj) ; 31ultiioqueutiu ; 3Iollities languorve lu corpore et sermoue. G ,0 . o ,c 3 , o> jj^j^ i7. jl^J-?" ^'^/ i^y^ '• ^Coactor tributi , satellesve regius aut praetoriauus ; Nomen avis. _yAj-j' Salsola articulata (j)lant. Aegypt.^ Forsk. hlor. .4eg. Arab. />. i.xiv. j*j'ljj' Pl. Piiellae pulchrae , muiliores , stultaeque. •3 ^ > 0)-j Haereditas (sed esl a o,^). „ j" Velatus absconditusque iuit. b) — jJ Difndlis et obscurus luit , quasi /aiuit : uti scienlia. Ge. * „ _j Noinen loci , leonibus abimdantis. Unde Adag. 'j>i -. JCi (j-iiUI Q^» Audacior eo qui vadit iu loco Terdj. G . ^sojj Vehemeus ventus ; Firmus , durus ac nervosus vir. x>jj /. (/. is > ci .>_ji vid. _ J'l. A r s. '>' n. a. x».:>-_j' Juterpretatus fuit , de lingua in liuguam transfereus exposuit , explicavit c. a. vel qC. G . o »-t.,j»-j Vitae hominis descriptio ; Articulus , caput , paragraphus. S..O.. G,>o, G->o> qUj>|^' , qUj>-jJ' e/ qUj>.jJ' luterpres liuguae. -•c . ^ j' Moeruit , tristis fui(. II //. a. ;s?r*-' Contristavit, c->r ^ inoerore alTecit c. a. fi. IV Moerore afTecit c. a. p. \ Coutristatus fuit. Go — j-j Iiiopia , paupertas. 9 . . .0« ,. ^ -j P/. ,-l_jt Sollicitudo , auiini augor; C/ 1.7. ^jJ^G .jJ Parum boni iii se habeus ; SoUicitus , moestus. i

PAGE 211

ZT Qui quod displicet contiuuo audit ac v-idet. 189 —LJOi Ouae lac suuin cito abruinpit camela. _ jJC^ Saturiore colore tiucta (veslis) ; Aiixia , sollicita (vita') ; Parvus et qui interdum aqua caret lorrens. • _j F. a. Leviter incidit seu scarifica\-it cutem cliirurgus c. a. ^ jj" Scarificatio lenlor , quae levioribus cutis lucisuns lit. G } o .< V (o pro I3) Draco , dracunculus Lortensis. • JS F. i. et \Ji F. a. 1) Dura fuit caro; Aruit, riguit ; 2)Defluviuin pilorum passae sunt caudae cameli ex morbo ; 3) 3 jj* Cougelata fuit aqua. IV Liduravit slccavitve uti cursus carnes equi c. a. r. ; Veliemeuter et ad duritlem subegit massam femina c. a. Gc_ G o, jj-jFames; Epilepsla (cya); Veutris dolor ac laceratlo, quam pecori affert pabulum rore madens. j^Lj Durus; Aiidus, rigidus ; Auima destltutus, mortuus. ;|jj' Morbus ovium quo correplae paulo post moriimtur . (ojLjis). G >» j^jj Crassities et firmltas durltlesve. (^-j -^^. crljj" , ^Ji 1 U"3j-J , u«|j.-'' Scutum , clypeus, et Pars aspera lerrac durae. (j"jij' Scuto indutus , clypeatus. o , (j«pj n. a. fj>fj,jSJi Clypeiun indult ; lecit ul luduoret capesseretve alius. V Scuto iudulus tectusve fuit ; muuitus fuit. i>MtJi Nomeu piscis vcl potlus animalls rpptilis testudlui similis , qiiod in Nilo invenitur; a Forsk. appcllatur Testudo triunguis. Descr. anim. ix. {_r^j^ Qui sculum babel, Qui scuta conriclt. o. A*"'jj' Confectio scutorum , opificlum vel ars. 0,0, LTj-*^ Lignum qnod ponc osliiim ponitiir; oslii rcpagulum vf.(:ti.)ve (nrlglne Persicum, t/uasi dixeris ^jmJ lut l\fnictuc eo ohdllo). G.-o > -. iUvyw» VI. (Jao,U/« Res omnis , qua quis , ceu scuto , tegitm tutusque est , uti lorica terrea in hello. (_^ j" i, q. ,.yvyyi Avic. L. II. p. 266. ...La^wJ Dactyli specles Cul'ae. ( jii J' 1) Levis in agendo fult et lucouslans; vel 2) Malae iudolis fuit. ^"' ... ^JiJi Levitas: in actionilus vel sermone , incoustantia ; vel Pravltas ludolis , avaritia. ij^jji Id. G {J^Ji Levis ijjjj Id. i 2 ijo_J' n. a. iOoLj' Fiimus fult. II Aequavit, rectificavit lihram. IV Firmavit , stabUivit ; Aequavit et rectificavlt c. a. {joJi F. s Firmus (de liasta"). G G. , (jo.Lj (j«j-5 Firmo compactoque corpore eqnus. (jajjj Firmus, robustus ; Recta, non decliiians //i/a. G o > ijoJk^ Aequalls , lusta , firma (Jlhra). p V F. a. Avertit c. a. p. c^ qC ''. , "^ '^^ ^^ "j-"^'^ G b) c Ji F. a. n. a. cjJ 1) Pleuum repletiunve fuit (yas) ; 2) Festiuavit praeceps ad malum ; 3) Praecipitem Immisit se negotlis, et quidem laete ac lubeuter. G oII n. a. ^J^ Clausit (ostium) c. a. IV Iraplevit c. a. V Properans fuit ad malum alicui injerendum c. >-> p. ct i.\ r. VIII Repletus fuit. 5 jj' Plenus , repletus (de vase vel cislernd). G . c Ji Plonus ; Festinus et pracceps in mahim vcl iram. G.o> G.> _ 7 } iLc_j' n. c _j (vox syriaca essc ditilur ^^L. C.liald. y^n) O.sliiiin ; allis Locus nbi conflult aqiia et ubi liauriunf ; Ilorliis in loco altiore ; Gradus (^^j>^) ; Scala ad suggfstiim dncens ; Facies, modus. Dictum vero Muliammedis traditione ad posteros pcrlatum tvAP i_5-*-^ ^)' K-o-t c.j (j.» iicj' duplici modo (^xplicatur. Sunt enini, qui voi em iv£ j" liortnm sl^nlfuare conttndant , dum a/ils significntlo gradus magis arridcl. Tum rt V0( cm

PAGE 212

er^ 190 Os rlri signijicare f/uulam refert. Locus, ubi stant ad lacum bibeutes ((J£>>' ^J^ aj,lw! f^)• 5tjjj' Is qul propter auiini agilltatem et alacritatem negotia inconsulte sublt. cLJ» Impleus alveuin {JIu.ius aquae e monie descendens) ; Ostiarius (vid. '^J^)c yji Litensus vel vehemeus incessus vel fluxus\ Impleus. c .o > c -JL^ Pienus , impletus. « ' o , > *£_iX^ yi Nec irascens , nec festluans vir. ^f^ Bouls commodisque vltae alHuxIt , vel iis frultus et laetatus fult, II n. a. olj^.-XJ SeJiuLit , perdidil ; molliorem et dissolufum reddidlt eum commodilas fortunae 0. a. p. IV /. q. Coni. II , et Vitae commoda largltus fuit c. a. p. , Perseveravlt iu iuiuslitla. V /. q. Coni. I. X Arrogauter, dissolute, insoleuter et iiilque sese gessit. c, ijjj' DloIIities , commoditas. v_j^ Teuuis. ® " '. «Lij-j Tuberculum In medlo superioris labii , seu potlus pars eius media protuberautior , quum Ita formavit natura ; Commoditas fortuuae ac vitae , voluptas ; Cibus delicatns et lautlor , auiico destluatus. c , \»ajji' Delicata , boua (^res). > (.« v_5-j"l Qui iu medio superlorls labii protuberautiae quld kabet. S • o > uJj->i-« Bouis commodisque vitae abuudans ; Horao honestus, delicatus; rerditus vitae couiuiodis atque ad insolenllam dlssolutus ; Qul derelictus, sibique relictus, facit quod velit; 3Iaguus, gigas. V_JjJw» Id. (j/.lS^ Tubera terrae. • if j Ostrea. Fors/i. dcscr. anim. xxxii. y .> u 5 kJ5 -J minus hene »>5j-J Pl. ^J^^j^ «' (J^lr^ Clavlcula, 05 omoplalain stnruo connectens. ^jj H. a, bLijj lu clavicula anTecit laesitve c. a. p. .J G .0 ^ -j F. 0. n. a. "^j-J , {^^j^ l)ReliquIt, mlssum fecit; slvit ; reliquuin fecit c.a., ut in his ^ji>"i! ^ t>As.\^SS i. e. UjJb! ; Destltit ab alitjua re c. ^c r. 2) b) WjS F. a. lu matrimouium duxit feiniuam quam nemo sibi conlugem expetlt (iLCjjj). UI n. a. ^^J» , X.i.Ui-« Missmn fecit nec molestus fuit. ^^^ n^y Reliqui illi mercem; et dicilur «5.!^ "i^ eKJ 1>^ tiV-o aI'! <6Jj 'i. VI 3Iissujn fecerunt inter se negotium c. a. r. "S 111 uij-il 6 Reliqult , missum fecit c. a. yS-j Ponere (,}«*>•) quasi conlrarium vocis ^JS relinquere, 5o > G^ cB ui^-j r/. ui|j-j! Gens Turcarmn iuter Clia-waresmios et extremi Orieutis Tataros. kutjj» Relinque , missum fac. ^j-j Bluller mediae staturae (**Jj^t ^l^^O^^a^c tradi' tionis verha iJ^iJi «-'Ll-iJ *^ i' ^^^^ ^'-^ '^'^ explicantur : Venit Alclialilus 3Ieccam , ut videret uxorem suam Hadjaram eiusque filimn Ismailem. Sunt vero, qui vocem 'sSji enuncient , ut rem rclictam signi/icet, o. JV. i^jj Cassis , galea ferrea. 0, KJ jj Res rellcta ; et speciat. Res seu haereditas quam quls post vitam relinquit. viiCjjj Racemus ex quo decerptae uvae , Racemiu cuius dact)ll decussi simt. c i \S\j^ Semper relinquens , omittens. 5i5oJ' Relictares; haereditas; Femiua quam nemo sibi coniugem expetit; Pratum cuius non curatur expetiturve pastura ; Ovuin cum exclusus est pullus , vel tantum de struihionis ovo adhihelur ; Aqua relicta a torreute immdaute ; et Pl. ^j^ , <i5v.'j-J Galea , cassis ; item Lucrum quod remanet post deduclas impensas. Ilaec a Golio allata e Kamuso signijicalio sine duhio fa/sa est. Legisse videiur 5uL»J' a radice %-a..»^. In edilione Calcutt. legilur l-t^ ^ l>3*^ o^ "^^ Ji*-UX-!; std el in his vox tJJjS vcrhis, quae sequuntur, minime convenit ; ilat/ue non dubito , quin legendum sit iu«Lj : Raceinus dartylorum , poslcaquaui excussi sunt eius siuguli dact) li. Quae cotdectura confinnari vidclur verbis :

PAGE 213

^J" 191 aJLc U ^S i>yL^\ .^*, i. e. et eVjjJ est uvarum raceinus , cuius siugulae uvae decerptae suut. ^, ^ Jj' Dolor in podice vel potlus in recto {JSlastdanii) quadrupedis Co!;>='' ^^U_j "i j. 17. Ua^." "5 Lnpriuiis , praesertim. 5 . .. •^j Deo supplex et Lmniliter devotus ; luciujnatus vitus sordibusve. • irfflf|~J' Pleni firmique roboris camelus , vel is , cuius cervix, quando pascitur , iutremiscit. ^ ^ o 1 jjw-<0 -J Abfuit seque subduxit a proelio vel a tumultu. G > o > ^jM-^j-j a Graec. &tQuog Lupimis. Forsk. Flor. Aeg. Ar. /». Lxx. 131. Avicenn. L.H. p. 263. (j**-*!;-» Globuli similesve res ex argento (qU>). c , o, K.**-*j-j Aestivalis locus sub terra constructus , ad rejrigeI rium vel res a corruptione servandas. S -o ,, ... -j' »'. 7. Qjv> Sordes. 5 ^J > 0-0,. ,^O.J} Coll. nom. unit. '»jf\JJi Malum Medicum, citreum ; sed proprie maius. Vid. in Ji\ et —jj'. Hinc iiijui^ iU.5^o-;dl e/ qL^oj Melissa , citrago. ^^ju^U -J c/ f/uidam cum Damma , Pers. ^-ja>jCj J' /. <;. Humor seu ros melleus , mamiae species , quae apud Sogdianos , Medos, ac Babylouios super quoruudam 1'ruticum foliis coalescit , atque de iis colligilur. Avicenn. L. U. p. 262. tsy^i _j Vills et macer. ' o •> , o > 1 -j Aucllla , serva , peUex ; (ij-* cyt^ Filius meretricls. B j' Occupatua fuit uugis. Oi . 8j^' Mendacium , nugae. 2k->.j-^ Fauuus attritus , quo mulier discerDit menstrui a pu0-0 . rltafis tempore. Sec. nonn. est *Hj-' Aqua llava, quac fluit remiltente saiiguiue. DJeu/i. 0-1, ,» t » . , iL?^-j Pl. oL*j-j et N»Jj-J Malum , calamilas ; rianus O . e, locus ^NjJi^; Via pnrvn, quaf rx moiore di-rivatur ; Rcs vaua et iuanis , verba iuutilia, nugae. {Dicitur ouP^i ,j<.oUw.Ji et ^NjoLsuaJt o1>ja]! ef interdum cum altera voce Genitivo coniungitur. Djeuhario videtur origine Persica vox , (juae metaphora de nugis adhihita est.") ^^oUaJ! oLPjJ ^5 iXi»5 et oL^yJLi *L^ ImpossibUem produxit sermouem. Auimalculum iu arena vivens ; Veutus ; Nubes. (5--J' i. q. ic^lr^" 1) Remissum languidumqne se praebuit ; 2) Lubeus liilarisque fuit ; 3) Multus fuit. {lias duas posteriores significationes Golius ex Mercat Alloghat attulit ; sed potius ad ^Ji referendae sunt , nisi staiuere velis ^e.'J et i^J commulari.') IV Opera consequenter fecit, iuter biua quaeque intercedeute remissioue aut quiete (vid. i^j^. 5 -o »Lj Jj' orig. Graec. Theriaca ; et omne Antidotum ; ita anlliora dicilur ,''\>.Ji napelli. Unde, et uti ijuoque iol^' Viuum : (/uod remedium moeroris. i^J^^ ch^ Mumia. o = G , i ( 1.WWV0 i. q. '^iA) 6y^\ Stirpes sequiores. £^J Fem. gen, et iot*vo Masc. Novem. Corani verla Sur. X\TII. V. 103: ^Uo oLt ^^ ^j^ U^jl «Aaj^ hoc versu explicantur O^», f»>> v)~*-^J "^'j-r" j-^ *-«-*« U:c ...Ij^ cJ>La»ait t\ju Baculus, sterilitas anni , mare , locustae et cullces, sauguis et manus , post ranas diluviimi. Jtem prius Sitis caraeli nono post potum die. o , *o' Pars uona. «M«o F. a. et i. Nonam cepit partem , nona parte bouormn demiimit c. a. p. vel Nouus accessit aliis qui octo eraut, i. e. se addito novem feclt c, a. ; 2) ^^ P^^o f^ '• rV Novenarlum numeruin explevit : novem facti snnt vel evaserunt ; Nouam opum partem a gcnte cepit c. a. p. ; Camelos aquavit Lxmo, sitibuudos et ab aqua dlu deteutos , vel novenos. wj ' Nona pars. o Nouii^Inla. iJ-L^ Nouarlus ( ? ). .'Iliulf.d. ,-lnnal. V. p. SO-

PAGE 214

X f^t^ 192 ^*ieywli Dies nouus raensis ; uti ^^j_y^'^ decimus. {Videlur vox serioris aetatis >.>4j^)j Juv tf j' Noinen foutis qul et y*.yMXtM appellatur. Id. ^yiJii {Vox paulum incerta in codicc Fachr Ahlin Razf) Res quae pedibus subligatur vel qua pedes tecti sunl. Conf. Locmani Falul. edit. meae p. 26. l. 4. iftJ^ 1) 3Ialef'ecit, laesit c. a. />. ; 2) Leviter pendit, sprerit c. a. p. 5 ' -G o > i^ssyij raruin lactis. {Golius hoc e DJeuharii opere aliulit ; sed in meo huius operis codice deest.) i^iwij (pro iL^Ji.') Studiuin et aniini fervor in defendendo iure suonun; Avidltas ; rusillanimitas , timor (^ji); Ira ; Improbitas et uequitia. gUij \ laculatus fuit , petivit (telis) c. a. p. et v '"• j . oB 9. ' " ?. tf-ijM Vir in quo ii^v.^'. y o . o .-J-i;j" a Chald. ntyn {Dual. ^.jUj^^') Nomen mensis Syromacedonum : cstque duplex, unus J^"^^ C7=ij^ October, alter jj»"^! ctI/*^" November. ^j^ajt pro ^->^Si^\ Dedecore seu probro publice afTectus fuit. C , '« {Gohus ila ex Gl. Mar. , sed non duhilo , quin pro «*-Xi5 legendum sit j*^1 et hoc pro ^^^\ oclava coniugationc verbi ^^ positum.') \Wi F. 0. luiuste egit, inluria alTecit ; vim et fyranuidem exercuit. «j Lauguor; Vomitus. "" ''h Id. G n. a. «_^' Lassus , defatigalus fuit , se defatigavlt ; Labore, molestia gravatus fuit ; Operara perdidit. IV Fati"avit c. a. p.; PVegit consolidatinn o? ; Implevit 105; Faligatum habuit iumentum. Lassus, defatigatus; Defatigatio , labor. Lassus , defallgatus. ,^oiIx> /V. w^LiU Fatigalio ; Locus faligationis. ^^tu^ Fatigatus , gTavatus ; molestia afiectus , vexatns. Sed haec vox reiiciiur a Djeuh. et Firuzahadio , est potius ^.oiiU adhihendum. ., ^ o ^mj,jui 1) Pedibus defixis in arena vel luto liaesit (Jumentuni); 2) Balbutivit, tltubavit llngua (;n sermone); 3) Transit. i. q. J-iJ^' Huc illuc commovlt agltavitque c. a. p. ; 4) Invitum detluult et coeglt ut inquietus esset in aliqua re c. a. p. II Balbutivit. G o5 -i . •_XjLJ' /. renda litera Fe vel Te ; Confusio, conturbatio ; P/. jjUu Rumores , opera vana atque inepta. Dicitur 3 Sj^ij j' F. a. Voclferatus fuit. -Jtj' Ardor pugnae seu belli. G i, G sG t > ^ .L*j' Vociferator, exclamator. ^1*j rj^ ^^"Inus , cuius sisti nequit sanguis. Vid. jkj. wv^XJ" et t i.«wOtJ (inter has formas tale discrimen intercedit^ ut , quum alloqueris , dicas (j-ow , quum narras , dicas J-jO') 1) 71. g. tj«Ju Teriit, mteriit ; 2) Caespitavit ; cecidit ; 3) Demissus depositusque fuit ; 4) Procul et remotus fult; 5) kJ^ Perdidlt c a. p. IV Perdidit aliquem Deus c. a. p. L1*j' c. (iU Pereas , sit tibi male. ,j~jO' Periens , et apud poetas videtur Interitus. ^jwsfiLi Perleus homo. •C wljtj' Exitlum. (Vaju F. a. Doluit ex pedls nervo seu tendine ob mulhun incessran. ^joju »'. q. v>»*<* Spasmus seu contractio tendlnis in pede. G.-Jc;.> G,)i-> JK_Ag>-Vl-H j ' 7'<*3»*3*j Insecti albicantis et splendenli» genus. vn. ^;--. 9 '< Coll. Dacl) li nlgricantes dulcesque. '3 ^^ Jsjlj" Ardor giitturis.

PAGE 215

^ 195 v..iAjL3 ljt>' F. a, i. Q. ?^. chlnno tt (um triplici vocali ultimae, Vox rldenlls iterato can. a dit c. a. Periit, interiit. IV Perdidit, exltio dej Turpitudo , Scandalum , Peccatum , crimen. i" Comiptlo , corruptela ; Pernicles , exitlum ; Sordes ; Penuria aniionae, slerilifas , faines , vltiuui, i» y • V Repetitus et indlstlnctus fult eius sermo (^conf. Sonus quem edit mundus muliebrls ; Souus qui editur a lapsu rei; Sonus rideutis ; Gravitas linguae , balbutles. n o> ****.« Qui loqnens vix perclpl potest. ) et 'JLi F. a. 1) n. a. q'^-*^' Bullivlt olla (sed rectius e% Firuzubadii sentenlia dicitur Jtl ut Ju in usu non G >» s«0; 2)«. a. jj^' F.mlslt aquain nwigi , urlnain ranw ; Disrupta luit vena cl uler, ut aqua ex rupturls elus emanaret. jLiJi Culus sanguls sisti neqult (vu/nus). Conf. .L«j. . s, s ^LirO i. q. *JL=»! Hydrla. 6 iJ^Lij ElTusi rapldique cursus, nec iii eo se obvertens camela. G oI jmXJ Quod nubeculae coelum tegunt. ^jlj I '. 11*^1 Blala digestionn stomaclil et crudllate gravavit c. a. p. * * » * * Gravnns stomacliuin cibus. j^^jXJ 1) F.rupit iu rlsum (pueUa) , se continere nequiens quainvi» vellet c. a. risus ; 2) Periit (homo). Vid. iJCi. ^^«J Risus elatlur , cacliiiiiius. ^'. , 1:-.. 2. V^fij /V. A-a_aj Sordes ungiiiiim; el fere xoci vjl iiirnjilur, ifuam vidc. Hinc t> Lij' Adverbium detestandi et despicandi. Toni. I. \^M!i n. a, \Jt.f.aXj Dixit Lsj in aliquem , i. e. repudiavit , detestatus fuit c. a. Gs> t,Eo< > A-aJi Muller despicata ; et i. q. iji'^'^? ("5^ Ferae specle», magnlfudine catuli aut glirls , forma felis vel pardl : ob nigras aures \J^^ »1.**« Sijali Gusch Persis dicitur. iJjj! j^ iLftiJI ci«-oU«! et sine Teschd. in utroque verlo , prorerhium , quod In vllem adhihetur quandu satiafus est. G , > 'ijJiS \ ermlculus rodens cutem. G =i _ qLrj et qL«j (in Kam. tantum cum Kesra) Tempus opportuuiun. xjLaXj et xjLaJ" ^^ Suo tempore , opportuue. Olj,Aj Quae crlnium praesegmlnlbus slmilla suiit ; quisquiliae : et nugae. iJCi Iratus fuit, Ira excandiilt. o-e. . KaSj Idoneum et opporfuuum tempus rei. Vide eiiam in 5 -• o G o .JiJLi pro j-i^>> quod origine Pers. Codex , liber ; tabulae , uti et accepti et expensi. 5 o . , o, ) ,. ^^LX-SJ Pi. (M^^''*-^ ^' vw&jLsj QuI dlcta mullerum ca> ptat coiiigltque, homo otlosus et nugator. ««.ajLaaJ? in poesi paene idem est ac oi»nii9[V G o > v_A-A.i_X-« Qui colllgit dlcta mulleruin. " rr. ° 's* ^fl.'' n. a. i.£>ij 1) Rleccana oblvlt sacra, locoMuna dlcto : new/je Nazireatuin deposuit, unguibus praecisis, toiisa barba, capilis et reliqiii corporis criiiibiis abrasis ; mactavlt cameluin victimamve ; 2)3Iunda\il. (Go/ius haec allulil ; sed mihi verhum aut omnino non aut raro adhiheri videlur). o ,, vi>Aj De significatione huius vocis non consentire videntur p^rammalici ; secundum nonnullos est Sordes , squalor ; secund. alios Squolur Meccam peregriuaullum, vel omnes ceremoniae et rlliis perr-griuanlibiis prnescriptl ut praecidere uiigiics , toiidere barbain , <;iput et piuleuda , silices proiicere, mactare victiuinm. C«nf. llnriri />. 134 eJil. de Sacy. Bb

PAGE 216

194 ixaj" \iyju Capilluin utglottiim et pulvcnileutiun Labeus (f/Uj'. u^i"^' — LSJ I. t/. «*4^iJ Chiunaenirlinn , ///'span. manfani/ia; ^f^j^ ^Ai i. y. (ji^-^..^ 3Ialiiin Armeuicum ; ila ^c^j^ r^ '" '/' -' J-^ -^^ "'•'""' IVrsicuin ; (^ji .-lij' Aronia : r/uod parvis ina/is simi/ia ; ^ci^ f-lsj (^seu reclius (c^^) » 7"jj' 3Ialum cilrcuin. iLs^^^JL* LoGUS ubi orbores p}ri mali sunt. " r ^ G ' .. ^'j I. q. i^swM» (j"i>i \ ir sordens , el squaleus. o p LL B-a_J>' Scrobiculns iii nicdio superioris labii. Kam. Bjij' Species planlae ; Quod jjeriniiiare incipil ; Quod siib nrbore progerminal vei pabuiuin (|Uod propter exilitatem decerpere nequeunt pecudes ; Scrobiculus in medio superioris labii. i -a-i» /. (/. B-SJ". Kam. j * o G o , O^j^ ' 9j^. , oS j-aj'l Narinm pilos habuit excrr.scentes uxtjiip ad superioris iabii scrobom (vid. b^sj) ; Germiua emisit arbor. G, o > -iJi-« F. y Tarvo adliuc gramine depastus campus. '* ft— ft_j' Linbiiicus dactyli. 1/-W-RJ' Guiinni rulae silvestris. .4vicenn. L. II. p. 264. V_aj' F. i. o. Spuit , exspuit salivam : inprimis lenuiorein.' b) (J«iJ' F. a. Minime fragranfe odore fuit pec. propter neglectum nromatum usum. (I\onnu/li et dc bono odore hac voce ulun/ur.') IV luodoratum , seii non bene olenlein reddidit c. a. G c c o , O.y G . . ^yJLj (J^J-J" et JLa_j kain.^ i. q. / '»''-^ ct hoc i/iso minus tenumsvc (^lii sutU liradus sif^nijualionum lK»;j, 2) J-aJ, 3) vi>iJ , 4) ^'^ a Djeuliario adnotati), Spiituin , saliva tHiiiiior; .spiiinii. ( fndc diritur ^^J^ i3>*j"0 y^ F. '» Fragrautiae oris expers , uou beufe olens. G,o. G.o C.c, 5,u» O o (»>o> 3», G > o /'. o Vulpes vei eius catulus. j4t 2) J»-*->-j Grameo uridiun vei plauta viridis in qua est eius caulis vel truncus. (Hoc enim mihi significare videntur Firuiabadu rerba a«it.'> Xfi wiiii-l oLj jl r?^ 3'.) iJiJ' Foetor. -* , o jwiiU Non beno oleiis (feniina'). o / Q V .1. j Nomeu avis aquaticae. rt ^^ .-fij' Spurcities. " 0-_ efo. o,< ^i;^' n. a. «-aJ* (Kam. *jj') f/ s^' l) 1'aiicus et vilis fuit; G >, , . 2) 1. a. 8>aJ' Desipuit (vir) ; e/ (xi-J f . a. o.) n. a. G-. ii^Laj /. f/. i«i>vc, et in tradilionelbnMasudi sunt verba jj'wiiJj 3^ >-aJ~'. J o'-7^'^ ^* Coraniu neque pro pravo ueque pro trito Labetur. G > D^j.^ Lisipidus. G, ."« i^Aj A.«jtljS Cibi qui neque didces neque amari ffcresv* sunt, mter quos secuudum qiioriuidam seutentiam panis et caro iiumeraudi suut. \JiJi Ferae species , catuli m ; 2) Depre«sus fuit in siiiu suo oculus. G . o ft j>. ^ ' ii j 3Iotus et incpssus durus ef incommodus. G 6 , > lyXJsCKjt Velox, rapidum (iter nocturnum'). 'iO^iJi Corlandrum (ojij^); Carmn (51,)^^ )•

PAGE 217

cMlJ' 195 JJt:»8« bJ^ t(t. s ^ JSCS t q. jsl>j' Condimenta oUae , ut aromata et lierbae. iJcCi Camjn. ^JCi Cannn vel Olera oinnia. I Fame». 3 • e^ Fames veliem^-ns %SC» Ficuj toka (^descrihiliir apud Forsk Flor. Aeg. Arah. p. 219). / oJSCi AWs aquaticae nomen. Jjj' Natura; Solers reique peritus wV ; item Nomen riri cuiusdam iaculandl arte insignis , ut proverbii loco eius nomiue uterentur ; item limus putei : coenum seu sedimentmn aquae in rivo vel in loco ubi fluit aqua. ,j£j Aqua crassa et limosa rigavit (^terram) c. a. IV Firmavit et beue ac solide tractavit (^negolitim') c. a. , artificiose fecit , aedificavlt, G . • > ^^—JLiJ* Firmu». _jLj' F. i. pro , cJiJ'! a 5^ n. a. ^^^Ju' , S'ui:f , iLJu Timuif c. a. , cavit , a])stiuuit. ( Omnia rilio derivandi ex Qctava verhi ^») forma orta videntur.) *> G -> ' /i*> Timenj Deum. ^ 8 . . liSa" ^. f. " a. wljXj' 1) Slultus, mentis iinpo» fiiit ; 2) Vicil tH inebriovit eum vinum dactylorum c. a. p. ; S) Secuit, reiecuit c, a. ; 4) IVdJbus concnlcavit donoc coiifringeret rem c. a. r. X Iminisit traduxit(|iie 1'einorniiiim (lij^nmen') per «iiperiorfin Ijiirjriim iiinniii c.a. (vido ser/. iOvj). dicitur w5j /t?"' Pl. O^ S 2.8 tiS^j ^/ liiS^u lioli t;< a quihusda <. 0,» Gs, 0-,. Q_^lj', liXXj' , liSlXi' , iOCxJ' Stultns, fatuus ; Slacer, extenuatus; Periens , exitio proximus. 0» G . »S.'J Pl. (.dCXj (t;on; peregr.) Ligaculum femoralimn , quod fasciae aut reticuli forma per superloris partis siuum trausmittitur et antrorsum constringitur. *lXJ Qiii multum recumbit , alterique rei innltitur ; 2) Id quo nituntur ac fulciuntur alii ; accubitum. (De hac posteriore significalione , quam Gol. ex Mar. adduxit, duhilo.) OE , > isLxJ' Scipio , fnlclinentum , cervlcal et cubital ; Qui multmn lateri incnhat , et sese fulcit. E, (•£ LXj! Fecit ut inniteretur, suffuJsIt c. o. , Couieclt stravitve olium, ita ut recumbenti siinilis videretur c. a. ; Ensein omni vi in pectus profundius intrusit. (Haec ijuarla jorma , ciim caetcris tam a Firuzahadio quam a DjcU" liario suh radice l/j affertur ; sed eadem eodem modo ac ^_^'I ah j_^5 ex oclava forma verhi l/j, (l.^"5) forniala et ah illa separanda esse videiur.) VIII Innixus Inlt rei : recubuit in latus c. (j^c. LLCi' Fortasse Slonasteria. lieisk. Ahulf. ylnn. Jf, 424 nol. 9--' s^Xa.* Aua(linteriuin , fnlcimentum (ad li'^ referalur). ,3>JCXJ i. q. »i5o' Conculcavit et fregit c. a. (^_Xj ft itf^—A-J Pl. Sji'!^' Dux seu proefectus : Sindorum lingud. ( wiysAJ Vetustus Qccipiter. Uamas. AXJ' F. a. pro Jj^ et JJo' Res suas alterl coinmlsit prae unpotentia : eoque fretiis fult c. ^iwc. VIII ^yXi' Id. Conf. ^Jj ct \Sli. G. > G , -> iCJLJ^* et ry^^ Q"i res suas alteri uuraiidas cnnnnittlt, eoque nititiir. {Omnia a yS^). Aj 1) Slravit Iiiimi , prostrnvit c. a.p.\ vel conieclt iii culjinii ant innxiliniii r. a. p. Diritiir ^^aa.^^ \Lj' Proiccit iii frdiitein. ('.(niiccit iii iiinlinn c.a.p. bAj Jl *, c**^' d^ ('uiii velieinciitin ei porrexil rr/ proiecit reiii ; 2) Knxavil , (Ii-inisitvc fiiiiciii iii pnlro ; 3) F. /". o. rrdstrntns fuit ; concidit , procidit ; 4) Fudit. .v.ij-o»^' Sudore

PAGE 218

^196 o saXi maiiavit irons eius. 111 n. a ^ JLiL^ Admissariuin quaeslvit petiitve equae. IV ^ iiixit ; manu duxit c. a.p. ; Fecit ut stillaret 5^.1* ». e. res liquida aut liquabilis c. a. -: °' .. ° ' .'. i)«j" P/. i3^' , i3»-L>' Collis , cumulus terrae , tumulus arenosus; Cervical (^lluius pluralis J^! raro adhiljftur, vel signijicat potius species vestium seu pannoriun). G . , JJlJ' Mador. Jli' Ji^ e< Jil-» ^ji ' j^^ Erraus. *JLj' Res , Status (^Dicilur i-s*» aJLo a.U> Obiecit ti rem turpem) ; et i. q. ^.MtS Iguavla , desulia ; Mador , Immlditas ; Vasls potorli genus ut iJjJL)' ; ElTusio ima ; Decubitus unus. Ci aJLj Recubandi modu». XJ-J Decubitus ; Portio potus, et (|uod simpllci vice pro potu funditur. (Ilaec forina a Go/io e Kamuso afferlur ; sed in editione Calc. non legitur.') D >, J^" Quod non nisi tarde ducitur iumentwti. 3 , i , s . > r. e J^' n. ^^JLj Trostratus; et Pl. JJLj , iJUit Collum. ^' Ovis inactata. XJiL» Error (coniunf;itur c. iC J^). 2 . iVjC« Id quo quis sternitur; Durus , iirmus ut hasta . el Hasta ipsar, firmus corpore homo, camc/us ; Ereclus, in pedes consistens ut inter precandum. JjJLiLll ;>Ll Taurus compacti corporis. G o,,_,„,Oo Damniim , pernicles. • ., > , i , LfcLjj aJ LO' Male pereat. v_JiJ F. 8 Caper montanus. i t,o G, J! o v_iXj1 /i. a. uJi-«-;' . JL l'"i 1) Rectum et beup directum lult B ' 6 {negotiu/n') ; 2) Recta et nequaliter extensa ac plaiia lult (wa) ; S) Pectus caputque exporrexit (asinus"). a. i , t "iC-i ,« j^.li Recta beneque iustltuta res. ' o .9 o VX A J f 1. a. »J-XJ-j" Commovit , agitavit , concussit. , » JJ"^" ringuis , robustus. ftJ-*-L» ' Licessus durlor , iuconunodior ; Vasis potorii genus, quod conficltur ex spatlia palmae. Pl. Jo^' Re» graves , durae ; et t/uasi Plurul. a JwJLi' CoUa. '«-• 1 •• Ij ^''^jri QiioJ geiis iLjJ loco QjJ^" euuuciat Qjl*ftj". 5 ^ \^ka\S Terrae salsugluosae palma Kam, •5 ,:> Q ., i^^sJLj (/>/'0 -iJ^) PuIIus acjullae. -'* -;>Xj'l (conf.^^l^i, ut vifhlur falsa derlvationcortum') \)\utroniislt , immisit c. a. p. et ^ l. ; 2) Aperuit , apertuui praebuit , laxavit recreavitque auimum. (//oc Golius cx Mar. atlulil ; sed falsum csse pulo fortasse pro rfJLil.) \ II Orta fuit, et matutinaui splravit auram (aurora). (ht hanc significationem Golius cx Mar. adnotavit ; sed non dubilo ijuin falsa sit pro -:dfijl. Conf / JLi.) l\JLj 1) /'• »'. 0. n. a. •^jXS Autiqua fuit et nata apud te ac vemacula res , quam possldes ; 2) OsJ^ F. o. et jJj F. a, Substitit , coustltlt, ul advena (vid. seq. <^J et ^Jj). II n. a. 0.-:^Xi Colleglt , cougregavit ; Arcuit, impedlvlt. r\' Opps velustas , seu apud se natas , possedit accepitve. Gc > OJj' Aqullae pullus. G-OXi Nafus apud exteros, sed educatus ab iulautia in terra Islamitica. Go, Go G,, s,,, GG,t,e OJiJ' , iAJLj , oJlj , uVij' , ^blj' , S:kii\ IVcora et servi apud aliquem nati ; inde Opes Laereditate acceptae , uou deuuo acquisitae. «.XJLj Fecora et servi apud aliquem nati; Qui natus iuter exteros , educatus in terra Islauiitica ; Boniun haereditarium, qnod a maioribus acceptum. Haec vox conitmcta cum v„sJ-b miiversas hominis opes signijicat. , o > «-X-L<1^ Verna , res apud aliquem uata ; indigena. G s , , Go , lXJLa.« / J^ I. (]. c~><^. ^' T ^(wwwuJj Testiculus ; Res parva confecta ex follis pahnae (iij> LV^j^l Q^ ^_c^^) ; Crumena computi (>-jL«^1 LT-ry)^jioJlJ n. a. uoJij MoIIem laevemque Teddidit c. a. (Golius ex KamusO adnolavit ; sed in cditione Calc. deest.)

PAGE 219

^ 197 nh y j „ j' 1) F. a. quast pro jlL Extulit se et cliffucllt dies ; 2) Caput exeniit extra rein in qua fuerit homo vel brulum. b) ^ Longo collo fuit , louguin fuit (collumy IV Exeruit (caput) ; protendit colhim surrecturus , vel spectatiu-us quid , vel auditurus. VI Erecto capite proteusoque collo incessit , eiiam prae superbia. i o , «_L» Pars terrae elatior (jtoet. pro iwwj). Hamas. p. 305. je-Li Lougltudo colU. «Ju Qui multum clrcum se respiclt ; item pro p^' fle' uum vas. 0.0. 5 ... , xjJu» Pl. oL t -L,:i et c^* Pars terrae elatlor, et coritra (/uoque depresslor (vel cXi ex Firuzabadii senlentia sunt eae montium et locorimi altlorum partes , per quas fluit aqua , donec ad vallem pervenit, ita ut c^j non dicalur de talibus locis in campis silis') ; Amplior ora valLis ; Rivus ex alteriore terrae parte deductus aut per se descendens in alveum ; Locus per quem aqua ex alto fluit; unde proverhialiter dicitur: KjLHj i^3 5-*-*-j ^ de liomine delecti animi ac vill ; t:5LXjtJ_j J>.*j*o / aj! j Non confido tibi ; et ^^jJLj J-m« ^j^ 1i\ u;L>i Lo Non metuo nisi a patruelibus et propinquis. «^' Procerus vir ; longum erectumque colliun habens : f/uod venuslalis est. c. . . JixX» Longitudo colU. y , oi J-Lji Longo collo praeditus. S o> *L.« Femina pulclura , quasi caput effereus spectandumque offereus. 5 > j-LwL« Apertls oculis Intensus fuit /// rem , et attollens caput ad surgendum et praecedens. ^.aij Periit, Interiit. IV Perdldit, exilio dedit c. a. ; exltialeni comperit vel effecit c. a. VII Perlit, amissus Init. , , » , , , t,,ito.o,., v_jJCi Interitus, exitium. 1 a.Lb^ LiJLi' «wm-b-) vi>>-«.$3 /. e. \jJ^ Interejntus , seu eilusus sanguis eius , fuit irnpune. **JLj Res omissa , perdifa. n . o . t . . v-*L«-.« P/. v_ijU/« Exitii locus, et s/>eciatim Desertiim. v»«JX« Perdens ; Prodigus vir , asotus , opum decoctor. Dicitur \«.aJbl/« v-,ftLs? ^^-^. G , o LJ^ Id. Dicitur v_iX«U ^"^ ^^^. ^ , . C " *-2-L09 Exitil locus , Desertum. o kiLLj" Fem. a e^JlJ IUa, Ista. o ly^f^^Jji apud Abulf. Annal. T. V. p. SO hgitur. In adnotationibus /».102 explicatur Graeca voce lyxoXniog Sica. Quam significalionem falsam esse puto^ nam magis convenit vox cum Persico [.J^J^ Pharetra. Sr-" G,oE G » c,i ^^JLj' Pl. j.^' i /'. (j. J>jvA5»l Sulcus terrae vomere factus , vel general. omuis fissura terrae. _^«Jj' Pi. ^^ Servus , adolescens ; Agricola ; Aurlfaber ; FoIIis aurifabri longus. G,-. O , j»^' vox peregr. esse dicitur (|»^' pro (C^^' Meid.) Aurifabrorum miuistii , per Sjncopen pro vXax^Lj Discipuli. * ,o .vX-^JLj Discipulus fiiit. Go .»,,G,,, tX^j et ui Collect. Pl. lXa/»^' et 'ij^A^ Discipiilns. ...Xj pro q"^! Nunc : ////' Qt^ pro q*^'. G >> Q_^' Necessltas : negotium necessarium : id quo opus est ; item Mora. GsiGs>> G,>> aJJL> , aJJL» et xi^' Id, ^ l > ... o > > , —aJlj o. Pers. ^^j-XJ-L) luers, fucus. (Goi. ex 0/oss. Mar. adnotavit ; sed dubito , num ajnid lonos /trabum scriplores inveniatur.) ^" F. u. n. a. jJLi' 1) Perlit; 2) pro /J} Doluit , fri*ii» fuit : mentis inops evaslt, obstupuit ; 8) Eo adductus esf , ut veniret iu obliviouem rei c.a.r. vcl c.^^r. IV IVrdidit ; Tristem reddidit ; Fecit, ut obstupesceret et mentis mops esset (morbus"). iJj c. Jji-«J! Perculsus , ntlouilus w/f/»//^. o t o , KjAji^ c, Jji»^! Percuisus el CAptus menle.

PAGE 220

>• 198 r^ ^' (uU. j «/ i3 Kam.') F. 0. 1) n. a. _j_Lj Secufus fiilt c. a. ; tt 2) conlr. Reliqnit : destitiiit opec. a. tr/ c. ^^ ; vilipenJit , sprevlt; 5} n. a. Sj^' Legit {Coranum vel quodlibet scriptum') c. a. ; 4) 3Icditatus luit ; 5) Enilt pillum. b) ^ij F. a. Residua lult , supertuit quaedam pars mensis , spcciatim solveudum sui adLuc parte o , debituin (yid. ii*Jlj). 11 n. a. ii .f-L*Ji Secutus fuit aliquem c. a. p. ; rrosecutus fuit debitum , instanter exigens donec solveretur c. a. ; lustitit precatioui et ex praescrlpto obivit eam , votiunque solvit ; et ahsolute Extreinimi egit vitac splritum. III Subsecutus fuit contiuuato ordiue. IV Kecit ut se((iieretur c. d. a. ; BLsit ad alifjuem execiitorem , qui debitum exigeret c. a. />. ; ahsolule posltum Secjuentem Labuit puUum (^camela). Unde imprecatio My-^^ ^j vi^Jj^ ^ Camelorum seu pecorimi omni careas foetura. Dedit. llinc comprecatio ^lajal iLIi Biljl Donet eum Deus multa prole. Praecessit, praeivit , praecurrit, praevf rtit c. a. Ita dicitur c^Jj U &aJLj1 (C^ sJLj! IN II cessavi emn seqiii, douec eum praecessissem. Ileliqulf apud illum parfe adliuc quadam solvendum dehitum c. a. r. et O^ p. Dedit reliquitve /?ortione.n , qua iuvari possit c. a. r. ; item 'm^ *«^.4j' 1^^cepi eum iu foedus et praesi Jium c. a. p. (yid. tblj seq.') V Pefiit continenter debitum, donec illud assequeretur c. a.r. ; Cousecutus et post eum secutus fuit. \IConsequens fuit , et alter alteri couseqiienter et coutmuafa serie successit. X Vocavit alit/uem ad rem sequeudam c.a.p.etr. i3-J pro ^J--i Sequens, cousequeus ; Lpgins ; c//am Nomen quarti equi (Jn hippodromo) Ilamas. p. 46Pl. ^'•*-j Legentes. aJj^I i,J Stella ad scorpiouem perfinens. Ideler. Unters. /?. 183(^^^ v^J Sfella. Uid.p.lS6yJ.J F. 8 Pl. 5^! Consequens, quodrein aliquam sequitur ; Vestigium ; specialim riilhis caniclae et nslnae, et (/uidem Uterque qtii mafreiii Sftjuifur lam adultior. Capella quae non amplius iis, qiiae jLft-s»! appcllantur , adnujiu;randa efit. Altus, elatiis, nobilis. Agnl aute autumniun uafi. i, . _»JIj Sequax , continuo sequrus rir. ^_jjj' I. -7. gV^J^' j^ el J J _.-.iJ . iblj I*'(iediis , praesiJiiun , prote(,tio . i. s .bLj Fars resldua debiti , ctlain rei alterius. ^c^]^ o Sing. iyjjj Extrema rei ; Nates ; Cnuda ef pedes ; Pilentonmi camcliuorum posterior pars. (^_cjJlj Spccles quacdam naviiun parva. ^LaJ^' I. q. ti^olj. JiJO* ^ I /. e. u>J'wA3 i/:^ jf^-'^ -^Jla^ Consequens , pec. Qui teuuiore voce allum in Cfiutu subsequitur. 22-2>o,, o,>6, -, ^" F. i. i) n. a. jLi , (*j , |»Uj , (•Uj , xc ^ Perge in re tua, perfice rein tuain. II Complevit, perfecit , absolvit c. a. ; pecul. explevit ac dedit altcri portionem suam \n aleaforlo ludo c. a. p. ; absmnsif ; perdidit c. a. ; speciat. Approperavit necare vulneralum c. ^^ p. ; n. a. o , Ajnulcto ad collum appenso adversus inala munivlt infantem c. a. p. (yid. ?C «.*4J ' scq.) ; iiem intrans. Eissa fuit sive appareat sive non appareat fractura\ ConsIUo , vel domlclllo Tamimita (sc. ad tribmn (-f^ perfiuens) factus est. IJI De perfcctione , seu de absolveuda re , cerfavit cum alio c. a. p. IV Complevit , absolvlt , perfecit r. a. ; compotem voti fecit Deus c. J /?. ; Intrans. Ad complemcntum ac termlnum pervenit: voti sui r/r, praegnatlonls /t/n'«<2, etiam in hrutis pleni luminis luna, pleui vigorLs ac iormw planta; S«2 curiin vel palam ferream dedit c. a. p. (vid. (»j); Ivlt, fefeudit ad alii/uem locum c.^\. V Fi.ssa lult sive appareat sivc uou nppareat fraclura. Tum et Jiaec in KaA > £ , , , muso legunlur ; yi «-j jc*~<. j~'^ *^ O'^ CT* fXi^ vii*j '. VI Venerunt (ctiam biberunt, GIoss. Mar.) prorsus oinnes , ef pleno numero iiitcr se et perfecti fuerunt. X l'^xplevit, perfeclt; ad fiuem perduxit C a. ; Tdfuin iufcgruuiqnc , et numeris absoliituin pelivit , aut rogavlt ut faJe esse possct beneficium ; in supplementum et ad rem perficiendam petiit aliquid: uli lanam 2 perterendac telae ergo c. a. r. ; (dcnom. a (*J') Sccurim vel pjjaiii ferrcam pctiit ah alif/uo c. a. p.

PAGE 221

o, 2 3, 1^' j *j , *j' (5df(i /jrimuin praestat) Perfecllo , fuils , complemenfum; *>J «JjJj Peperit eum plene formatum, aut iusto plenoque tempore (vid, (»Uj") ; Avis anseri similis longo rostro et longioribus qnam anseris pedibus praedita (yocalis, qua enuntianda sit vox, mihi dubia esty 2 *j' Securis vel pala ferrea ( bLsWyc) ; lles perfecta , completa. (fc*j' Integer, completus numero. f^ et (•.«J' Coll. Amuletum ex caplLlis , lana , et plLis cameliuis. 3,«ui F, 8 Integer , perfectus , absolutus ; et i. q. ***J seq. s — •U.J' Infeger; Complementum , Id quo aliquid completum fit, Finis: special. praegnationis. (•UiJ iJ^tXlj Peperit eum plene formatum (vid, *j') , et j»UJ' j*i et j»Uj' jOo Luna pleno fulgens lumlne. At (•UiJ I J>-J (//oc non nisi vocali Kesre) Nox totius anni longlssima , nempe brumalis , vel tres eiusmodi noctes consequentes , vel uox horarum XII et ultra. («UiJ! in arte mctrica significat Id cuius diinidia pars diinidiam partem circuli (sjj.l^i) completam reddit et cuius pars posterior loco eius, quod_j.i^ appelJant , est, dum eaedem permutatioues in mia atque in altera admittuntur , vel Id in quo quod ^^j appellaut, adliiberi potest, sed non adliibitmn est. Kam. (•UaJ^ Prorsus, omniuo. I. q. (^. et nom. unit. vocum praec. j^ et *.«j'. JUJ' Donum, quod datur. n riene formatus , Solidus ac firmus. ,_y*j' Donum , quod datur. I>Uj Coetus , turba. 0. .. 'm.* ' > Id quo aliquld oompletum fil , perfeclio , fuils. 0, ,» fc»*! t 'i Reliquiae. O , I ,, ^ (^'^(*^ ^f (^Uj et oUa^j) Res avcrrunca , scn «imulr-li t;»>nns: rt qnidr-in nlbo nif^n-ofjno varlff;fitnm, loro biLAmn. Djeuli. quod lorum aliigatur collo injan199 vo^ tium, etiam camelorum subinde , et curpo ; nimirum contra fascinum et malignum invidentis aspectum : siquidein Jiinc noxarn inferri posse opinantur. Convenit utcunque cum voce n"-^-J i. q. («U^' i (3^-*-! praec. Nox brmnalis. '».*^ i. q. iCeUj'. l»->..«Jo (et jWi^.*i!j) in arte metrica Quando sensus milus versus iinperfectus versu sequente fit integer , vel si in arte rhetorica cuidam sententiae per se quidem clarae, aliquid addis ad sensum perfectiorem reddendum ut voces »<> f^ in verbis Corani: i»o» (j»£ j.L*IiJ! Q_yt,»h.i. f^ Is ciilus nervus umbilici auiputatus est (.V^-c tlii*.* alljl). f>^ Cui praecisus umbilici nervus ; Res cui aequatae iuslaeque aliquid superadditur. S , j»X» Femiua quae explet praegnationis suae tempus ; item riena Iinia. Vid. Coni. IV, (» " «-^ Omne id , quod rei inm iustae addls. (•.^ Is, cuius alea ima vice post alteram vicit, et carne suo cibat pauperes, vel U iA:>b -w.a4JI , »i=>jUvoi (joiij u^ tUASj^il f^*J^J [ {J^ ic^ Kam. SS^ o .L*-J) Longus, durus fult , Dura iniX hasta; 2) Erwtio £ peuls midta fuit. 2 i= , , j.t..t-*^ Mpmbrum genitnle maris , Veretrum e >»* ' « 'i Ilarsilnvit rt impedilnin Iinbuit liiignain in rflircii(Iii littera O et * vel Qnod eius scrino tiraccedit ad pulntuin
PAGE 222

200 2^ S > c > j»-X-«.j" l\hvi obsouiorum. ,0Jji^ F. 8 Blaesus , Bcilbntlens iii erPerenda llttera O vcl *. K«l.Vt'i" Liiiguae imreditae ritium in elTereDda liltera cj yel a. G CJ 5 •> C ,c» ^ V Coll. Pl. j^*^ ct ^j*^ (Je dactylis plurihus vel multis _ad/iilietiir') Daclyliis (nomine sfierali , titm pracscrlim) Dactylus servari idoneus , siccus. In Iraca haec 110 c dactjluin inaturum signiftcat , ifuem in Aegrpto appellant 'iy^ ; Jegvptii autem appellant dact) hun maturum et aridum j^ (conf. vo.v y^ uhi plures maturitatis gradus uidicantur'). sJj>yr Lawsouia inermls apiid > Forsk. Flor. Aeg. Arah. p. lxv. i^u>^ j*^ '. q. j*^ Tamarindi. (» ; « i t j-»""' '• 7JIr^ .^>bLi Auacardia. v_i'j£ Praestantissimus dactylus. -.G o _»i' F. 0. n. a. j-«J Dactylos siccos edeudos dedit , iisque cibavit c. a. p. II n. a. jfr^ Siccior et verus j*'i evasit dactyius huinidior V^^ dictus ; dactylos eiusmodi tulit palma; dactylos edeudos praebiiit, iisve pavit c. a. ; Siccavit carnem (minutius concisam Kam.') etiam dactylos, cum ad/iuc i_^, /'. e. recentes et humidiores essent. W Dactylos (j^) edendos dedit r. fl. /7. ; rrotullt dactylos (palma) ; Siccior et verus yr evasit dactylus huirddior v_-».1j, ; et Dactylis abundavit. 5 , 5 -, -•J Qui dacty los mullos habct ; ut ^ lac hahens. H , •»• P/. o\_«_j Dactylus nnus. o^' (j«AJ Bona anima. i. q. ^> --i.>c _^ B t ''" et Bj*j' qJI Nomcu avi; , passere minoris. ,j^j (cum I Kam. Duhitanl ulrum derivanda sit xox ah ja\ an a jf) Alifjvus, quisquam ; aliquid, quicquam ; Uem Anima , cor , sec. nonnull. Remanens post mortem vitae motus, sec. alios Sanguis cordis; Spiritus, halitns ; Pericardium; i. q. '^jy*^ Turris aliu.sve locus sublimior monacliorum, et horum canon seu regula vivcndi ; item Lustrum leonis ; Involucrum seu tunica loetus ; ioeUis ipse : Pupa ; Loculus, recondilorium , capsula ; Gutturnium seu vas rostratum ; Crocus ; Vezirus regis ; Ludus quidam puellarum et pneroriim. (^j*j' Dactylorum am.ins. G> t _ "b". j-«'j (cum ! Kam.) (f'ox Syriaca) Turris templi vel sacelli Christiani : convenit cum n*ieP t'^^ ^'nDn ; item Pericardium , capsula ; Aqua, A iniim ; Gutturniuin ; Latiliulnm leonis. Dicunt sli.j^j ^ \\m\ q^Ij Quidam est leo in latibulo suo. G c _»X j Ali Arbor quaedam. quis , quisquam. Dactylis abundans. /« Daclylis iu commeatum instructus, (et , , ^^, yj^ poet. scrihitur Iladikat al Afrah. p. 17) Aesfas; propric nomeu meusis S)Tiaci : qni idem cum lulio. ' t'«' PI. *?y*Uj' Crocodilus ; Homo mendar. jjiX^J Congregavit , collegit c. a. ^^'^ G oG . > ij5s^ F. i. et 0. n. a. ti^-kj et ui_j*j 1) Longior elatiorque fuit canieli gihhus ; 2) Succi pleuus , compactus fuit. IV Piuguem et sagiuatum reddidit pastus camelum c. a. G w5s-o1j Gibbus cameli longior altiorque : tuber cameli in genere (conf. Ilamas. /'.611); et ipsa magno tiibere camela. G ^ G ,oJfc^Ll /. qi3*««£j-j esf, et quam contra vitiliginem et lcprain mulfo cum fructu adliibent , duin editur aut tnnqunm einplasfrum imponitur ; solvit enim vcntrem et tain stomaclio, quain iecori utilifafem afTert. rriino vere provenlf. Kam. Oleris silvestris species. Ueitlu X#J' F. a. n. a. ^*J' ct iL?.-M i. q. j^ Alteratiu odore vel sapore corrnptusve fuit (cihus , lac). (IIoc verhum in lacte idem significat ac (j«^ in adipe.) Graviter foedequ* oluit (hutyrum etc). Vid. (*-i5.

PAGE 223

2^ 201 Cuius lac comimpitur iater inulgendum (pvis'). V /? I V f i. q. 3 U-J" ' Lougus durusque et validus fuit •, 2) Rectus fuit , vel erectus fuit. 2 ,j" Similis; socius ; par: aetate , arte , diguitale aequalis. ' Dicitur ^^^ ^^ Q^ et ^^li^i UP. 3 , ^ Thuimus piscis. ,^li' ni Comparavit inter se, comparationeminstiUiit c.^^p. IV Remotus et procul fuit; Suppressit debilitavitque, » seu incremento proliibuit, puerum morbus c. a. V q-^-*-j" Relictis amicis aliorum societatem coluit. Sa > S> s 3 cr^" '• ^O^'5 ^^L-o Lupus; Simulacrum , exemplum rei. .yyo P/. ^^-ajLaj Serpeus iiigeus ; draco ; et c. artic. Sidus draconis in coelo, conf. Ideler Untersucfiungen. p. 32Locus in coelo (^quae Djeuharii explicatio a Firtizahadio viluperalur'); et in Kam. Obscurior quaedam albedo quae sex occupat signa et cuius cauda teuuis et nigra , iuflexu praedita , in septlmo est , et cuin planctis locuin mntat , Persis jmS-J^ dicta. Per hanc quidem descriplionem non aliud dcsignari puto quam £xcentrici et Eclipticae seginentum : cuius initiuin draconis caput, et finis cauda appellari solet. Golius. Vid. j^_j.>. Est etiam ^-yfJJj^ Species piscis dentati saevique, CarcUarias , puto. *-' ULJi n. a. 5j-»J Subslitit , coinmoratus fuit , habitavil in aliquo oppido c. I—». ^j Pl. 'iLLj Qui substitit alicubi , habitator , incola. >>iUj Mansio , habitatio : vulgo iucolatus. wjjJLJ Arlxjr magua in Graecia provenieus , ex (jua pix liqiiidn coiligifur; est aulem geniis minus arboris j^y^ leiniiKie: sc. picca ; fructus seu pityides eius \J^^ 1**=^ vociuiliir. 9 > o > ^.A ,s '> lirevis corporc , pumilio. InfH. I ^^OJ-AJ" iU.*-jLj i. qOy*^ Fiper betle , Foliiun betre seu betel. Sprengel. Jdst. rei herh. I. p. 2^3. Apud Avicenn. L. II. p. 26 dy^ scrihilur. G-c G-c Gjcj G,.c G, -> ,, Jw.^^' , ijLi^' , i3>~^-^' , *JL.*,-1-J Pl. iiJLs'-JLj , J.-oL^" Brevis corpore , pmnilio. Q ,. o G .o JOULJi' et iiJLxJLJ' Brevis corpore. 13 CVAJ '• "7t£X (^^w^. Recte perficilo in femina texturam tuam. O } Nomen avis. i^i^JLj 1) n. c. r^y^ Substitit, commoratus fuil c. 1— 1 /. b) ^i^ Ex stomacho seu indigestioue cibi male habuil. II Substitit , commoratus fuit. III Firmiter se opposuit restititque in proelio c. a. p. et ij ^. IV Stomachum gravavit pinguedo c. a. p. V Commoratus iuit c. V-J /. LLj (
PAGE 224

202 c;^' ..JiJJ i w«J . l*J' Deserta louge proteiisa. jLaJo Pers. Chrysocolla, etiam vulgo lliicar ilicta. .ivicenn. L. II. p. 263. 5 i^*tt ' '' Coll. nom. unit. c. a Arbor, cul fruclus sunt, (juos, si cum uasturtio (^j>) cominLxlos bibas , vermes depelluiit , et cuius folia cum aceto tanquam emplastrum imposita verrucas evellmit. Suh radicc jji— > Firuzaiudius dicit •bLLs idem esse ac >«^" , quod iierum vocihus «solA^LiJ! V'^ Semcn canuabinum e.xponit. Djeuharius hos fructus ah Arahibus campestrihus edi tradit. Conf. Ilamas. p. \i5 uhi pro crinihus nigris propler eius nigrum colorem ponitur. >«^JLj Edit ^^^. y«_yi^ i. q. Pers. ci«.dM<_j v-jus \ i. e. Solem colens , scil. Heliotropium. Diosc. Beith. et (juidem parvum. 'SfcUj' ita in Kamuso explicaturi ^^j^^^ 'iji\ jX\. G > iLjUjId. aJi ijiji Vox qua increpalur camelus , et qua votatur tanis. ^ .» o }i. V , 7 V Se applicuit ad res vanas. jO'Ljj Vanae res et futiles. . . c , •'• |f •-• i^ " Vitiosa Arabicae linguae pronunciatio. G ^' ^^lj" Nubes. , ^ •'• P^. j^Uj e/ j^W^' Plauities , terra plana ; l erra media iuter superiora vallls loca et inoutem eiusque interiorem partem. (^ln Kamuso ita erponitur : ^j^ \ ^jj^ U I , ;[6J \^ i34^'.5 l5'^!^'0 Dicitur de viro jj^^ *^ *o si sine prudentia et consiiio agit. Djeuh. Superbiens vir. Item Uuda maris elata ac tumida ; Arena quam uon excedit aquae fluxus ; Planities arenosa ; Collis areuosus altior. 5> c, i.y^ Terra piana , campu». S .c. ^_5j*jJ Longus, altus gibbns. j^^' H. a. ^ et iC^^J 1) -Viterata odore corriiplave fuit {caro vel pinguedo) ; foetuit (os) ; 2) Impotentia eius apparuit et attouitus fuit (w'/^; S) llepudiavif />a/yi//ii/ri idque sibi uon couvenieus pulavlt camelus ; 4) *-^' (l a j*Pj orta vox) Suspectus fuit. IV" (a <^-«J derivata vox) In proviuciam Teliama ivit ; in gen. lu ferveutis a^eris regionem ivit; Aere gravem uoxiamque comperit (^regionem) c. a. ; (a tS^ ut videtur falsa derivatione) Opinatus fuit , et coniectavit ; .•«u.spectum habuit : et quidem falso c. J p. vel r. a. p. rt ^ r. . ac simpliciter Dubitavit ; Iniecit alicui cogitatioueui , suspicionem de aliqua re c. a. p. ct uj r. V Venil in Teliamam vel ibi coumioratus est , et pro hoc dii itur l**j. VIII Suspectum habuit r. a. (a j^»). j»-^j Regio vergens ad mare. 3 . ,» •-'»' Aestus, ingeus fervor, et trauquillitas aeri.s, (juies xiit iuopia veuti: sc. temperautis aestum ; Uegid propinqua raari. G 1*^' Foetens. I>L^' E provincia Teliama oriuudus. 'litl.i i. '/. blXJo et pro ^-fj'. X*^'<' Foetor ; Pi. J.LiJ' Ilegio vergeus ad Uiare. '>C » { J Opiuio, suspicio : seu id de quo quis sn.sf.n liis liabetur ; sed a j»P. derivetur. G 1**^' Suspeclus a fS». 'mL^ i. q. iS^ 3Iecca ; itiam Nuuieu pro vinciae circumiacentis , ad sepfentrionem conteriuuia Hidjasae; n jervore acris sic diclani vult Mar. o i^L^' Qui ex Tehama est oriundu.s (el r.s.se Aruhe.s (ontcn' ' 2 diL Sihawaifu y qui ic*^J dicanl). . c pL^^s.* Frequentafor Tehamae . (piique eo saepe vadil. G -t A j' *» Suspectus. y1 fS» potius derhandum. .o ^ I ff '' Sclaena cinerasceus. Forsk. descr. anim. p. 53. ..ygj Dormivit.

PAGE 225

o^ 203 >^>J c^ I Dormiens. Lgj' F. 0. Socors , uegligens fiiit (J*i ; Goiiiis habet Jiic intelligens fuit). ^-ij Vacuus (Golius ex Mar. adnotavil a Persico ^^ ortum , sed dubiio , num apud bonos scriptores reperiatur). i]yi^ Pars quaedam uoctis. ^ Pl. SLj' 5 Unicus , solus, simplex ; ita fmiis siiuplex, non ex pluribus partibus iuter se tortis constans ; seu uua eiusmodi fuuis pars, quae etiam Persice j^ dicitur ; item jyiille equorum agmen. Homo nec huius nec alterius vitae res curans. Structura seu aediiicium erectmn absolutumque. )yi eL> Venit cum certa simplicique intentione , ita ut ipsum nuUa res a via averteret : quod si vero in aliqua viae parte stat , «j non dicitur. oyj" Hora diel vel noctis. ...LaJLiF^jJ' Papillae duae uberis caineli. (Fox rara non nisi ab Ibn Mokbil in versu adhibita. Djeuh.') GooOLs' F. 0. n. a. i-j^' (a gramrnatico Aclijascho !>» Qui se couvertit et resipiscit ; Multum , semper propitlus (Dew.s) *-i>-J Poeuitentia, quae iit eo cousistit, quod ad Deuin iios couvertiinus , omnibuscjue , quas uobis praescribit ndigio , legibu.s satisluciinus. Nomeii capilis Corani nuui. — iL*-« Locns quo rfiditur , Conversio. •*^yi (^<>^' /'«'«*'"•) ctiam c.*^' in Kamuso , quamvis hoc reiicit Djcuh. Coli. Blorus el morum , cstque vel Jo o.j Blorum dulce et album , quod pecuiiariter jLojS dicitur : et (j^axLs» cy^ Morum acidmn et nigrum : et ^^Mis>^ o^" et /Jrt^' ^J^ Morum silvestre , i. e. fructus rubi. Uuo et 5Laj^' etiam cum i (vox peregr.") Tutia , lapis ex quo colljTia parantur. Optima est , quae vei natmalis , sc. ludica , caerulea , etiam pellucida ; vei artificialis , sc. Carmanica , alba cum partis viridioris strictura. Kx plumbi praeslantissimi , quod dicitur (JF^ , fuiigine concrescere praestantissimum genus , commune vero ex fuiigine aeris , tradit lacutus ex Abiiif. Siiv. de Sacy Clirest. Ar. T. III. p. 428 ed. pr, Avicenn. L. II. p. 263** I •* s ^u l") (deriv. a _!j) Coronatus, et re aliqua , tanquam corona, cinctus fuit; 2) »'• y. p'^ (conf. -^ et -r^J) In rem moUiorem descendit digitus. II Coronavit c.a.p. V Coronatus fuit; iuduit coronam. s G _'j Pi. qL^i^" Corona. Origine Persicum est , et tiaram notat , Persis propriam ; quaiis iC/eL«A Cidaris est Arahibus : unde Vj*^^ im^"?^ (•J.Ljtii Cidares sunt Arabum coronae. ^bd! Leo. ,L*:^5 „lj' Stellae in vicinia Orio6/ > fo nis. Conf. Ideier, Untersuciiungen p. 213. 227. G -, I, — 1^ Balatus oviiun. Vid. —Ip. »*^.'j Coronatus. G .., o-c. _^LX/o in vcrbis Djandali -^iLxii f^j^ "^J^^i ^«^^ ^°'^ significat iC^ li^ixs» Ubi cidari vestitus est. G =-, • G •• ^,__ — j.*^ Coronatus , pecuiiariter rex Persarum uti ^*.* »* rex Arabum. Vid. _lj' praec. -P.U F. 0. Parata fuit //// res c. J. Vid. etiam a*j^. ' I •'• 1 G c. G ^LJ F. 0. n. a. A ^^ e/ A «J" (conf. -;.li' et -.u) Desceudit ei C . <^-^ o-^ ^ ' O (^ ^ iuunersus fuit digitus in rem moiiem vei tumidam c. j. r. i5«j' Coii. Nomeu arboris. >>^ 5 ^^ Nomen loci , ubi illae arbores copiose proveniunt. ' f. . 5«-,-•-o fCjdyJ et cum 3 i. q. KAXuai et ^^1 < H Genus tblaspios. Vid. in ,<-Xj". iLJ»5kj' P/. (^.^[jJ Ligiumi , quod iiberibus camelae afrixuin , iuipcdit quonunus pulluin iactet. (Scd ist a Cc 2

PAGE 226

J^ 204 •Ij pf^o Jo Circumivit, conversus tult , ut in hoc a Djeuhario adduclo versu ^'^ o^^ ^l.LXJLitj J^ l)t' '"^ ^^ .Laj iji Irati me abegerunt , ut siuiills fiprein onagro circumacto. IV Iterarit , repptivit saepius iecitque vice post vicem , iteriun atque itenun c. a.; item pro j^^ lutendit visiun c. a. ._jj Cursus (qUj>) ; tum gen. masc. (yox peregr.") vasex quo bibitur sc. aqua ; amphora talis; (Jn sequente vero signiftr.atione pro Arahica hahetur') Intprnunclus , seu qui mittitur pacis couciliaiidae ergo , arbiter , legatus. 0» _jL« Qui iu opus contlniio incumbit post aliquam interinlssionem. 0G . . G , .. 8 jlj' Pt. ot.Lj et j-A-j Tempus ; vicis. Vnde H^ti Aliquando, interdiiin. ii^ J' iAju s, j Repetitls vicibns : saepenumero. q-^ oI^j ^j O vlndlcate allculiis necem I (conf. JH). GoS ._jj Puella , quae inter ainantes nuntios fert. * .. > qIj_^' Nompu totlus tprrae tractus qui ultra Oxum a Caspio mari Lu Orientein exporrigltur : eius rex »Lio|._jj dicitur. Ila uli quae infra Oxum regio r^J> Iran focatur. 91, »j et 'lOi b^ Lex 31 ex lUosaica. ^, k_j Avis columbae slmllis, ct „Lw.4J-l _-vJ appellata, et i. >/. ju" F. 0. Crassus fiilt. ;_jj Natura ; Ibrma rei ; Orlgo , stlrps; etiam jVoinPii arborb ; Liguum quod adblbelnr In ludo giobularlo K.^\J dlcto. > -oB ;_jj| Nobiil uatus sllrpe, G ^ , iff: 4J' F. S Panni Persici {ab opfiido Persiae \yi ab aliis ^yi diclo'). . J ; fcji *' ^3; fcj luforluninm , inalnin. / Ui/*j' Natura : iudoles , et quae a iiatura sunt Indita ((**=> Golius fals. tentorium). Origo. {Dubito num eliam ^ji^" scribalur , (// Ciolius adnolavit.) Vid. jj^. ij^j^ roniungitur c. ^y^.. At uwv>^ aJ L*»^' imprccationis formula. CU F. 0. n. a. ^_jj Divisit immisso panls frusto sustulitque butyrum , colostrum , aut simile c. a. p. et ^ r. iutinxit panem in ea. c > c > <> jj Mandatum se submittendi: Morem gere.' ObseC/ > quium praesta I (Videlur pro ^h esse a fll'.) s <, ff_j^' CoU. Lactaria planta omnls; exempl. gr. t '/jt^ -, ^yJi< , aac"^ , j-i^c et LiAAi3^. Adisis kjo. OLJi F. 0. l)Turbatus praestrictusquefiiit visus ; 2) n. a. 'iijj Languit torpuitque in opere. GC > G, > AiLj et 'i^jj nempe jLsLj ^^ Kikj' ^as U Non est in eo vitlum vel incremeutum vel necessitas , vel cimctatio et mora. O-oG -o, . s *j»j Pl. oli^' Haliucinatio , delictiun. ^j2 J^ wJtia Quaesivit quod in me carperet. ' 1 •G 0, i> G -,, G , •Lj' n. a. i'*iJ^ ) (^J-* » o^ **' ^'-^ 1) Desideravit ; propensus fuit c. ^! ; favlt; 2) Prodiit (sors") in ludo aleatorio , quum iu orbem dlstribueretur ; 3) Versavit rem , , o c . apud anlmum c. J,i r. ; 4) '• ; 5) «• a. »^' , qIj^J Vitam liberaliter impendit effuditve c. D-iMSUi ; 6) Prodierunt lacrymae ex venis suis ; 7) Valide intendit seu inciu-vavit nervo attracto arcum c. a. IV Vaiide inteudit seu incurvavit attracto nervo arcum. . ft_jj' Curvitas in baculo. G iCjfcj Couvalesceutes a morbo. G s, »(^' Qni magno tenetur desiderio , valde proppusus. G , , G , o _ ^LJLa.j pro r\^j^ Vir iinpetu insultuque vebemens. . '^j^ i\ppetitus , deslderatus. (jLJ F, o. Tractavit fasciuum. G . G . * JL" nom. unit. *JLi Palmarum parvae. et surtuli palmarum. G-o-G.> o> '-, • iL5«j et '^kJjJ PI. o"!^' Inforhmium grave. «'^.v.V-i «L» &j"^^ \j 3^0} «"^^ «'. C. ^(^k>Jlj. ftjjj" I. //. Ajyi i/'i?n. 2. G -,> ijyi 1) 3Iolt\stIn , labor ; Infortunlum grave ; 2) lascinus, aiil siinile qtild ; Id qiio iixor lu inarlli graliam init ; rel Concban, qiiibus lioc eflicpre studet ; rt tum quoqut Fasclnatrix blandilia graliave ; Comitas, benignitai Di-

PAGE 227

J>» 205 citur o"^ ^iAJ li^ Q? Qaidam ita iucuudus moribus est , ut alterum tanquam fascino sibi conciliare Tideatur. J-{jU 710771. a7w*. c. 8 Plantae nomen , quae asinls nutrimento est. J^ v_^ 4J' et c. 9 Pl. >-«^i>-' ^' Pluralis pro parvis Pullus asmae. 5 -o (^.Ji ^Ji Latibulum dorcadis aliusve ferae. (Vid. ^^^) ^iJOfcj P/. ^«^" e/ >jJ \ L« Quatn attonitus est I So, G . syi et Kyi Interitus , Abitus. 3 -• G > -oB j -t vyi Pl. vyi , nSyi\ , »J^bM 3Iente attonitus. G -o , iX.^^' Perfectus statura. \^y^ ^'^" °(S>^ Periit; nbsnmta fuit (pecunia). TV Perdidit , absumsit Deus aliijuem c. a. p. yi Qoi perilt. 'l\yi Signum iii anlm.ilis femore vnl collo impressum crucis forma. 2 {^yi Consistens. f-j' Formavit Iltteram o ut chram litteram o. eIj vii«-fc*3 FonnaTi pid'^.^ > ^-A-J.^J' fi* *-ri^^' »».^-yaJJ Carmen cuius singuli versus litteram o in fine habent. 5' s, isjU pro »jL^. LJ} etiam ^\-^ , i^Ls Z)c777. vocis Ij Haec. ^LiLAJ" j SLjil,AJ' et SUiLaJi" Is cui eiBuit sperma aute cougressum, vel Qui cacat inter congressum (CAX:^ (j^ ^L^! JUc. i^a/Ti.). ^u' F. i. 1) Determinatus et suo modo ac mensura definitus fuit c. i3 p. uti a Deo sunt res omnes ; vid. eiiam —yi ; 2) Vacillavit huc UIuc inter eundiun, Ivit iu transversum ; etiam quasi pro sli'. IV Determiiiavit , definivit suo modo c. a. r. c/ J /5. ; in Passivo Determinata fnit a Deo (re^). G =, =_ 0-0 G = , ^ljL^' Qui supervacua, vel quod eum non spectat, loquitur. G , j ^Uu Oblique incedens (yulpes) ; Res determinata. G,o ^^ Qui interrenit et intercedit rei, quae non spectat eum. vel Is qui incidit in mala et aerumuas ; Oblique incedens et iu latus inclinans et/uus prae alacritate. G .o j-LyC/o Homo miUtum se movens , ardelio ; Determinatiini suoque modo defmitum (negotium). ^li i. q. ^^ Percussit fusie c. a. p. o /?-.»*.:StA->^ ct iC-i=^jk^ Baculus vel Ramus palmae (Ju^:?.) vel Scapus botri dactylonmi (q_^^). G , . liJs^^jJJt Id. 5 olX^' Lenltas, Bcnignitas. \SSi \j ^\SXi Lenifer age, n o-»»0, -,-o, ^^j '^'-f^ ft LVj^ wiiXO' Leuilfr tractntu vel ftrto Zcidiim. jLj' F. i. Aestuavif , fiunidum fiiit 77jar<-. o * . y pro BjU Vicis; etiam pro j\Ji Tnlio.

PAGE 228

^ 206 J»' 1) Faslus et elatlo aiiiiul; 2) VoxPcrs. Trabs quae m inedio domus ponitur, ut extremltates tabularum lignearniu in ea ponautur ( vox ylrabica est jJ'^) ; ^^ '• 9a ,Lj P/. <:j|.J' tt jr^ (/^'^ j"^.-' ) ^icls (consule i^)s.j Seinel. |— >j' Aliquoties, Irequenter. Oi. .'-o L'nda maris a(juam spargens, floxus tumldior ; Celerifer fluens seu sauguiuem efTundens (rena); Superbiens , fastiivp elatus. •Ij" /•". I. /J. 61. Q^j-t^' 1) fllortuus fuit ; 2) "• <^j*J' lufixuin scopo fnit tremuitque (^teluni). (^IJoc Golius ex Mar. ai/notaiil , sed de verilale veJiemenier duhito ) ; S) n. a. jAJ Certavit cum aliquo de victoria (,^lc). 111 n. a. » j_jLa-« Praevaluit , certavit cum aliquo de praedominio. V Diinotus fuit in incessu ; Ciun desiderio proppiisus fuit ad ali>iuid c. i.^. _^' liruii.s valiflisque scapulis praeditus. ;^' Brevis , crassus , coinpactus , /. e. nauus ; Sator. i^_/o' Pl. u*;^" , . w ^o , ij^'^^ et irreg. *i.*«j-ki^ Hircus dorcadum, caprarum tam domesticarum qnam montanarum. vel annosus. Sic etiam yscapra de dorccde dicitur. j-^ Stupidi cognomen. ^«^\ Nomen stellae. Ideler. Unters. p. 39^j~-y Quum coruua caprae suut tauquam cornua liirci. ^*.Aj nempe jj-wJ..>^ evaslt iu cainelum. j**-' c;^*^>y^**5 de vili liomine dicitur quum •lignitate augetur. Particula usurpari solita , cum quid ut irrilum falsumve reiiciiur , vel in malcdictione et vitupcrio , et .!_«=». ^^ dicilur liyacnae. i Hircescens (capra) coruua habens velut liirci. U^lf^ Qui liabet regitre hircum. qL*..LaaJI Stellae duae. G s c O s , ti C ^,-w. _ > J ' et quibusdam iL*-*»^-^ Hircositas, sive foeior liircinus , sive invisa indoles et fasfiditi mores. iv-**V^j 3Ieudaciuin. (Derivatum sec. nonnullos a monu in rcgione lemen , cuius incolae ol mendacia in proicrbium vcnerunt.) » -oB {j^ i Stultus , Lebes. :u" F. i. n. a. ^-^ , JrSJ" 1 o"*^ ^) Hiiifliun fiiit . ihi>ii, festluavit abiitque c. ^i.! ; prodiit eiectusve fuit vomilus : fluxit per terram ; 2) '• '/. ^» j ; 8) Latrocluio seu rapina infestavit (yiani) c. a. ; 4) Cepit c. wj r. ; 6) Immerso paue sustulit butyrum etc. c. a. ( vid. c.%i ). II Iinmerso pane sustulit butyrum. IV Iteravit vomilum c. a. , Vomuit. V uti etiam VI Fesfinus ac pr.ieceps luit iu re laude non digna , Irruit ebrius , rroriiit od malum et vitia, vel eliam ad faciendum aliqnid ; rein susceplt , tractavit , quainvls hoinines repugnareut ; Iniportune institit (in re mala adldbetur) ; Scapulas quassavit inter eundmn camelus ; etiam »\ «_ g 1 .1 «_i'L.>Li" r" « aJ ,^JiA>«(. Trans. c;ajuj'I pro vi^ouLG Abripuil ^ecuui 6 dispersltque ventus folia vel pulvcrcm c.<^ r. X c'jyO«.l /.>ro c'i h '<'>.! ^ aluit , pofuit. **lj' Massa crassa colostri in pilain coacfi. iC*Aj Ouadraginta pecudes : ADimalium grex parvus, de (pio mAas /. e. sacra Deo portio, uuum tantum debetur ; ila dici volunt quod eo, tanquam ad ius siium, pauperibus abire ac properare licct. ^-f^ Qiii ad mahuu aut rem'aliquani properanter lertur. j^' i Qui in sfulfillam prouus; Locus iu cnius siiperfici»fluere vldetur apparens emiiius species aquae , v''}-" dicfa. O^ i. q. ^. o Pl. ot •^' Titb}TnaIus (vid. in pjj). cJU Res quae vomifu eiitifur. G > ^^^ Vompus (vir). l5^: (alii a l^i) E regu gioue Caabae.

PAGE 229

(j^ 207 i ' o £ «jCjj / i«.s»i Aduioduui fatuus. G, 'sS\j\ Evulsio : ut pilorum aul plumarum. » ',Go,;, G o, iij' ff. a. **J e< II |WJ' n. a. ^^*r^ Servuui effecit : in servitutem redeglt et obsequio subiecit , liumiliavit mulier vel amor aliquem c. a. p. (yid. j*-o sey.). VUI Mactavit iU*j /. e. ovem quam domi ad mulctum nutriebat c. a. 1»*^ Servus ; Nomen tribus. s, s.i **-«J' , iU*3 Ovis quam quls domi suae mulget , et foras pastiun non dimittit; Quae mactatur tempore famis ; Ovis quae supra ,quadragesimam , ut ex legis mandato in decimis detur ; et Amuietmii , quod pueris appendi [solet. *,^-t-A-J Terra inhabitata et iate patens, ubi quis errabundus vitae discrimini est obnoxius ; c. artic. Desertum ; et peculiariter etiam sine Medda Nomen loci in australi parte Syriae : Tliema Ptol. ; item £U.a>^1 Stellae astri Geminorum (vid. -Ls). Servus amoris. viL-LxJ* Pers. ii^->-j' Saccus ( Toihfat hhwan Alzafa. p. 403). '.'_ Go-G G,.alj" F. i. n. a. s^j , &-o et ^•L.^-*-'^ l*er terraui vagatus tiiit, attonltus erravit, Ivit \i\ desertum. Passiium impersona— liter usurpalur; 2) Superbivit. ^^^ sij' l*rae se contemsit me ; 3) Longa et elata fuit arx eius vel palatium. II Attonltmn reddidit , et huc illuc iactavjt ; ..«^ Co/i. Ficus (fruclus'). Nomeu capitis Korani 95^j^ ^^i^SVJj Cactus cochenillif. Forsk. Flor. Acg. Ar. lxvii. l-i-H' ^yo et LiAi" et utrumque eliam cum Mcdda pvo i-U*« Mons Sinai. o , *-«-*-J Podex ; Ficus uiuis. a Lupus. *-jU^ Ficctum , locus ficis consitus. a. (,. IV -i^ u pro Perdidit, irritum fecit >--oS &?^"! Lo. G ^ G.o« J -E x«J Fastus, superbia, arrogantia, Error. Pl. ^^t^\ ft «J^Li? G-S (iiPjlji Meid.) Upsertum , ubi viator attonitus errat. «^«^! Desertmu illud , quod iiiterlacet mare Kr\lliraeuiii. Terram Sanctam, Palaestinam «t Aepyptuni. Etiam pa— tere dicitur XL parasangas in longum ac lalum : ulii totidem annos vixere Israc/ilae. Unde t-tiam <-aj >-« Jjjj**,ce »^j! Qui maxime atlunitus vagatiir. G o , >-*.*-• Ubi facile a via aberratiir. Go , G> -'S^ iPj^ P^'V.UU Terra deserla. G, > iCj-yU {jo.\ Id.

PAGE 230

208 J^li li) Nota aritlimetica quingentorum. cu Littera quarta Alphabeti Tsa. ct. jv^^Jl Oscitatus est. b) «a^ n. a. wj'wji iVegligeuj , segiiis ac deses luit ; obtorpuit donnitanti similis. V Id. , et Exploratorem egit ad captandum cognoscendiunque (nuntium) c. a. VI i. g. I. sjLi Nomeu arboris. we > iL-Ji_j^ F. Segnis. GSt.6 2«-: ^jU»t nom. umY. s i. 9. v'-»o £ o Segnis , torpidus. LiL i 1) Potu explevit camelos c. uj f/ c. a. , etiam contr. CoLibuit a potu et silire sivit c. a. ; 2) Sitim explerunt , et contra SitiTerunt ipsae ; S) Repulit , arcuit c. ^ p. ; retlnuit ; dimovit e loco suo ; 4) Extinxit (ignem) c. a. -, 5) Vocavit ad se (hircum) c. i-j pecul. coitus ergo ; 6) Quievit. II 3Ietuit sibi c. {jt ; Voluit iter facere, tum manere praetulit. .-* 4Ll»L3 Advocatio Lirci ad coitum. '^' ot. I ,V n. a. ~L3 Vociferatum iuh pecus , balavit oits, capra. ^ G s> „\»j Pecudum rox , balatus. jliJ? Leo. iLsf Li Pl. oLs^.Lii et ^}\yi \ ocilerans , balans. Juki Maduit. «iU» Mador , Terra madida ; Frigu.s. OS " J L3 Res turpis ; Terra niadida ; Dactyli immaturi mollescentes ; Planta moliis ; Locus non conveniens. OcJyj Madidus (J«5 loco) ; Frigore correptus (de liomine). sOLj Carnosa. 0«. Q . sOyo <^s^ -Sncci plena et pinguls. *b'v_i et (cx Ferrae grammatici scriptione) ilJiLi Serva Stulta ; et liinc tbLi ^\ Debilb. (Vid. etiam in JjLi.) Gf B.>iLj riuguedo. 1 Lj R. a. . Lji , . Li Talionem cepit , caedem caede ulcisceni c. a. p. vel uj p. , etiam c. a. p. et ^ r.; Cupidine vin« -E, dictae et odio hinc nato persecutus fuit ; b^iX» u^ O^ L» j Inutiles alicui simt manus c. a. p. ; In Passiw Talionem cousecutus fuit c. v_j r. pro qua. aisO .t Suscitavit simultatem suam (ex Reiskii ex. Lex. Gol. ; sed aJL&o p\ a rad. ^yi esse videtur). IV Vmdictam consecutus est. \TII jLjt pro jLijl Vindictam talione obtinuit de alio c. {j^. X Invocavit opem ad talione vindicandam propinqui caedem. S2G.^Qe G -.^ >«e. .L» P/. jLJi? , jLii jjJ.iL» Talio ; Sauguis pro sanguine effusus. (-f^^ jLlJ! Talio , quae vindictae cupidum placat. J Tebrizio adllamas. ^^S j^\ ^ ila explicatur: Is est talis , qui quum occiditur , efficit , ut vindex dormiat neque sanguineni petatHomicida propiuqui, cuius sanguis iu taliouem expetitur. Gc, ^Ij Talione ulciscens , Odio vindictae atque ira ardtns et persequens. GK > ._«_i Odium et vindictae cupido. Gi, iOULj L O caedem eiusl qJj oj^b L Vindictam suinite pro aliquo I oi.liU [1 Vindictam sumite ! G t. '^ x < Foetuit (caro). b) /'^55. -Luj (fl _bi>; derivatum) Corj za correptus fuit G « > _bi^' Coryza. O Z . G « . iCjLi P/. _bLj Coenum ; pecul. iimus tenuior uigrican.i ; ?.t*: Insectum quoddam veliemcnter pungens. Prov. /a:'U> •Lij OJo* Quum staltidignitas augetur et ipse imolen» fit. ,./, .1. *LL)Lj pro *loLj Stulta sc. scrva.

PAGE 231

Jb .^ -> AjjJi et n jJLij Verrucls correptuin fult (corpus) a prox. seq. 3pja P/. J^ILj" PapIUa ; et hinc Verruca. O^^ o^ iffUi e/ / e-Ajf -F. a. n. a. (^gUi Perforatus, ruptus, Tulneratus , corruptns , occisus fult. IV Subula perforavlt corium, vel crassiore subula, dum lorum, quo netur, esset teniiius, ita ut riunperetur ; Corrupit rem. Hamas. y». 3 27 ; ilem *^ (^jlS t i. e. |*^ J^^ ^ ^r" Vulnerando et occidendo inter eos grassatus fuit. ot . ^Li Infirmltas, tenultas. (^jLi g/ ^.^Li Corruptio , patratio mali , vidneratlo, caedes, et similia ; item (^ L» Vuluerum vestigia , clcatrices. Bj Lii 3Iacra ovis ; etiam aunosa valde ; et Perpaucum quod ex inulto reliquiun. j^iLi vid. \^yi. 1 1 « > ii-ijJi P/. (_^^ Pannlculus globosa forma Imposltus palo utrls butyrarii , sc. in quo agitatur lac , ut coeat In butyrum : ad cavendum ne concussione illa uter ad palum ilLisus laceretur. tmKi 1) Consedlt firmlus aliquo loco , aut potis quld facere Qy^**^) ; 2) Completus seu absolutus fuit ; S) Captavit aiienum sermouem detulitque (Gol. ex Mar. sed dubilo de verilale significalionis'), 'xJi i. q. iuUi luvenca. ' "'. . G > > lJ n. a. oL^ et Oj-»-i Constitit c. a. l. : Stabilis, fixus , constansve fuit, perseveravit in re c. J^ r., Sensu Grammat. de littera, quae non abiicitur. ut>bie Si\ vii*.Aj lles apud nos constituta est, certo persuasi sumus. >. . 6 , > t b) c;A*ji n. a. A-jLfc-i , ikj^_*Ji Fimia mente et prudeutla fiiit ; obfirmato auimo etstrenuus invictusque fuit. II n.a. vi;*A**j Intrans. Constans , asslduus fuit in aliqua re ; Trans. Stubilivit ; fixlt c. a. ; Ad constantlam revocavit aliqurm c. a. p. ; Delinuil aliquo loco ; Accurate «dnotavtt. III Bene nut certo cognovil c. a. IV Stubilivit < a. ; IJcije aut certo cogiiovit c. a. r. ; tt pccul.Vinnavit fidrm, sanclvit ; Accurute dedit (^responsum) c. a. r. ; Scripsit c. a. r. ; Anirniavit probatione ; Couliuuo tonuil Tom. I. 209 ^sjyi eum morbus ; GraTissimo vulnere affecit , vel in vincula coniecit (ita Coranicum ^jHJifJ explicatur Sur. VIII. V. S . Sed in edit. Hinck. legitur secunda verbi forma ut in Camuso Calc. , dum in cod. Corani quarta esi). V Constans fuit in re c.^r.-^ Restitit alicui certando c. ^p. ; Obfirmavit se, sedem fixlt ; Moram traxit c. ^i r. ; Praestitit, perfecit. VIII Stabilitus et firmattis fuit. X Affixus, obstrictus adstrlctusque fult; Lenitate ac patientla usus fuit ; Moram traxit c. ^^ r. ; Constaus fuit in re et sec. al. Cousuluit alios in re c.^\ Invenit bonam , veram rem c. a. r. ; Feclt firmum c. a. r. AJ Flxus, stabilis, constaus ; spec. qui firmato est corde ; ° , > o, •lXju! cj*-o Qui inter altercandum nunquain errat; Strenuus eques. *i' Constantia, spec. immoti anlmi in pugna; Firmum argumeutimi ; Accuratus rerum catalogus c. <»j r. G , o4^ Flxus , stabllls , constans ; firma mente atque prudeutia praeditu5 ; iuunotus prae morbo ; firmus in cursu equus ; Probatmn , non relectum c. vXvc p. G oLo Vinculum , quo adstringltur sella camellna ; et Duo fda , qulbus veliun ad occiput alllgat mulier. G , ) oLaJ! S!o Morbus , prae quo quLs se movere non valet. G , c>^**i Flxns, stabllis; Firma mente praeditus, constans; Strenuus eques ; Firmus iu cursu equus. G , ) ,. JLXjLj Pl. v^!vii Stella fixa. (j. , o6 G , oLjJ»! Dignl, quibus fides habeatur (oUj). G ,0 o oLiA*«
PAGE 232

g^ .bS G c .t ^ss-jJ I Demin. tf\*. «.j I Latam vel elatiorem habeiis mediajn dorsi partem. 0.5,> 9>« JL^^-aJL^ Bubo; vel i. q. /'^jj' {dc qua ave vid. in (JhJ')8 .l^^Li »'. q»j'>-T^^ Scrobs quam cavando iacll aqua cnnalis. ._^^.<-ji Contremult prae terrore; Obstupuit; Retroccsslt resiliitve attonitus ; Kimis imbeclllis fuit , ut rem peragere non posset ; Aufugit ; Defecit recessitque a facienda re ; Fluxit (aqua) , et ^*^ ^ ^j^\ j^^^^ ' <"• ^i^^^yOoF. 0. 1 ) n. a. j-j-i Retlnult : proliibuit ah aliqua rc c. a. p, et j-yC r. ; 2) rerdldlt, exitio dcdlt; damno et detrimento afTecit; 3) Abeglt; 4) 31aledixit , impreca>> tusfuit; 5) Recesslt , abstinuit; C) n. a. ij^ rerilt. interiit, detrimentum cepit. b) j*^ Apertum iiilt (ulcus). n n. a. rv»*J Retlnult, proliibuit. III n. a. Sjr^ Assiduus fuit, continuo iuhaesit (rei) <". Jl^. VI Insillvenmt et irruenuit invlccm. XI jUj' Cravalus fiiil facere quid seu grans segnlsque cversns liiit uh aVnjua rc c.^r. G o , j-^ Decrementum marls. 3. oB-,.) .Lj-3 nempe y\ ^1*3 jj^_j^ lu eo est , ut rem absolvat. 0b _>.J Terra plana ; Terra pulvisque .sunilis calcl ; l'(issn s( n ^o scrobs in terra ; *'-l! Oj-»-J Locus ubi aqua stagnat. O.o» 0,o> ij _*Jl j, q. B -^-o Frumcnti in area cumnlus. \j^-^ Interilus, exitium ; Damnum, iactura, detrimcntuin ; etiam i. q. J-ij Vae; Ingeus calainitas; nec non Perditio , exifii illatio ; vid. etlam -o. jA*j Hloutls 3Ieccani uomen ; et cuni alio atque alio adiecto diversas notat eius partes. t(^_k.o'^ Dicit is , qui interitui imminet ut ubLj^lj. G 0, G ,^, jjJ.A Locus ubl lioniliics sedeut, consessus ; et i. q. %l3JLi> G oet i3>*ai<< i ; item Locus ubi midier parit , aut etiurn ctimela; Locus ubi mactatxir camelus. j o , jj../Jk^ Repulsus , impeditiis. Y^ > < l) n.a. J-i«"S Retluuit aliquem (a negotio) et ad cunctationem conunovit c. a. p. et [j^ vel -jt r. a qua ; 2) n. a. Ji*j lutendit rei iinimum (^-ASj) c. f^ ; S) ". a. G o. G ,, , , itjS et _Lio Intuimiit laliium. b) ii-J Stultiis fuit iu opere peragendo ; Languit torpuitque. II Refiuuit, avertit c. a. p. ; Segnem , etiam e contrario cupiduni reddldit. 1\ Continuo , seu vix idla cuin remissioue, detluuit (eum morhus) c. a. p. (vid. c:^). V Semper occupatus fuit aliqua re (s.>jj»j); Bloram traxit. o . G , . o« Jiuj Fem. c. o Pl, J^wj ct J:;L«-il Desipiens stultusfjiie in lis quae laclt ; langnens : torpens , gravis ((/e /tomine et equo). , cLjj»J( F. I. Celcrlter emisit copiosas lacrymas oculus ; 2) "• «Je. G , o / i.o , »L«-ij Multam et celeriter liueutem habuit aqiiam 3 > > Jlutius', 8) Dilludit aquain r. a.r.] 4) n. a. ,»._y^ Repletus fuit (^puteus). VII DifFusus fuit et irruit Afrepeute in eos aquae jluxus ; luvectus fuit verbis (tir) c.f^p. (Jn Kamuso edit. Calc. nil praeter signijicQiionem primam et secundam legitur , reliqua Go/ius fS Kamu.so adnotavit.) Oc >i / io Pl. ,'»\j^ Locus qiio CMUuIavit llumen. (^IIoc in tditione Kam. Calcult. non lesitur.) . / iiU Multus ac profusus jlbernlitatp. (IIoc in ed. C>alc. Kamusi non /cfitur.) 5 o 1 \.jjj Rellqnlnp in iino vn.Ms Hrm.sve rei ((7 cum vocali i/ucMfUt liltera v-j enuntialur). ' ' r. o, , ^ ^ v j f / ". /. n. a. qa^ et qL*j (conf. (jr{>>) Complicata partf quadam seu cxtremilate cousuit {yesteni) c. a., et i^q. J > IV Jtjj" v5 oJyjl In vr.sfp \H in lonilo geslavi vel pcni

PAGE 233

o^ 211 J^ rein. V (a qLj deriv.') In loculo slve sinuata vestis laciuia posuit (^rern) et aute se gestavit c. a. r. qLj Loculus sive lacinia vestis duabus manibus suspeusa, in qua palmulae aut res aliae reconduntur ; Uter et corbis in eum luum coufectus. G-C.J 3-> c > , A*>o P/, ^-y^ /, q. iLJL»-5» ef o^ ^'^* (*^^' ''^' ^^'^" '^'~ versae snnt significationis, ut prius id sit , quod in cingulo Qccultatur et quidem parum quid^ alterum id, quod in gremio'). G , o ^ .*-«Ji^ Bursa in qua mulier speculum et similes res suas reponit, -" ^" > ox G, « jC\j (ciA.^) CoUegit, congregavit c. a. r. II n. a. iy;**j" CoIIegit ; congregavil ; congiegavit bouum , 6t contra (juoque malum ; Auxit ; Recte concinnavit ; emendavit ; perfiecit ; Continuo operam dedit rei ; Disposuit paravitquese; Laudavit alium dum viveret ; magnificavit ; Patrissavit; Conquestus tuit de statu suo et necessitate; i. q. L\juJ«! Lnploravit adiutorem. 0-> 0-> 0.> G> **3 pro (_sj Pl. cjLj ( Q>»3 Gol. , in Kamuso vero non , >> GcE legitur), Qj-H , '»-*^^ Qiaec forma in Kamuso tanquam 2 6 ungularis indicatur) , et hinc etiam ^ \ Agmeu , caterra et quidem Lominum , equitum a decera ad quadraglntu. Medium plscinae aut cisternae. S , y^^Aj Qni cacat mingitve tempore coitus ; Fissura in petra. G ,oyjLiJi Caper montanus , annosus ; orix ; Antilopum species, cuius genus ^Ji^ji\ ^ appellatur. Ad venerem irapotens ; Crassus et obesus vir , in quo putaut boiium esse. y^^^i^ Desipientem et stultum se gessit ac simulavlt , post<{uain se gessisset pro sapienle. 1) Dissolvit, corrupil suluram c.a. ; 2)Eiecit quod in vtntre esset c. vV DilTissa ac lacerata fuit vestis ; Dlssoiuta fuit (caro : uli multa coctione) ; Collnpsus dirutus«|ne fuit (puteus ,_^-»<^) ; rrofudil obscoeua verba, \'II Profudit obicoeua dicta. IjXJ roctuit (
fd. i^sj 1) F. 0. Fluxit, et quidem affatim , aqua vel sanguis mactati animalis ; 2) F. o. n. a. ^ EfTecit ut flueret c. a. r. ; effudit c. a. r. VII Fluxit seu profusus fuit. g, rfsj Fluxus sanguinis victimae. G » . G s , iC^" Pl. oLi^' Hortus pratumve amoenum , in quo piscinae aut similia aquae receptacula. f^-fr^^ Fluxus aquae ex alto descendeus. G e , _L^j Effusor; vehementer etcopiose aquam fuudem (pluvia) , i. q. uL*<. G , . *^^U;S\ji Cremor in lacte manui vel utri adhaerens. e G s , > G t^i^ i. q. v^^Jut \^t^ii' Orator disertus. = , > G , , .tfs.^vi* «--^laj Uter lactis in quo cremor non in imam massam congregatus est (sA^ ^^*^^)„ ^ o „ ^ ^s-JL^LiLJ Fluxit (aqua). ^^\j (a j*-?^) Commiscuit faeces dactylorum cum caetera parte in vino quod ex dactylis paratur (i/i tradit.). II n. a. .*^Lj' Dilatavit ; ampliavit. VII (ut volunt pro j-^Vaj! in dialecto quadam) Eruplt et diffusus fuit sanguis; elatior seu superfusa cfTluxit (aqua). G o yf^ Latum folium \ Crassus , latus. G . j~^ Crassiis , latus. G . > . e ) j^-!i Pl. cuius Singul. ^yf^ Turbae hominum disgregatae ; In inferiore parte (in cuspide) crossae ac latae sagittae. G, o > Sjii?^' Terrae pars depressa ; Maior pars et media vallis; Locus ubi conveniunt superiora viscero , vel itu>dium cius , cl id quod circa lugnli «crobem cst ; Blystax , in camelis ; Pors scporata plfuitarum aliarunujuc reruni. jf~^ vulgo pcr o (j)ro voce Ptrs. habetur) Crassomcntum et velut faex rei cuiusque expressae, herbaruni, frumcntorum , dactylorum. Dd 2

PAGE 234

J^ 212 »JJ j^^l Fem. '5j^*J Crassus, latus , et tum Sagltta brevis o > et in inferiore parte (cuspide) crassa. Pl. j^^ Cuspis Ln medio lata. jAi^Uj Flaccmn , mollem esse (jle carne). Os -> ji^\i»« Nodosa arundo. \^\j F. a. 71. a. J-;?^ 3Iagno , amploque et laxo venlre fuit vel tumentia habuit hj^pocliondria , ut prodireut. 3 . o > A-L^^ Magnitudo et amplitudo ventris. > < oC , o , J.i=\:i I Fem. *bl;^ Ventrosus , qui magno laxoque ventre, vel tumidis hypochondriis ut ea prodeant; Ampla et capax (^pera'); Frocera femina] Potior pars ( vallis). O.,0S>.,. ^^y-JL:S\Ji"3l hSjud Petivit eum verbis multum afflJgentibus s ,> _ ^-^f^ Ventrosus vel laxo ventre praeditus, vel tmnldis hypochoudriis, ut ea prodeant. ^^^^^\J Contliuiavit ; Pluere properavit continnavitque (coelum.) IV Id. , et Multa et continua fuit pluvia. Go , _ ..-'> (teSU Quod aliquem celeriter a re removes (ij^*ajJ 'is^jM . , ,».^VS Celeritas discessus a re , quum celeriler a re removeris .^;>\j Via per salebrosam terram. «j ,.*i^ Id. I . a o L^^ F. o. n. a. ^;^' Conticuit ; quievit. IV EfTecit ut conticeret , quiesceret c. a. ; etiam Confudit dispersitque supellectilem. »j. .o ^ -ULS^ «. q. O Expeditum i/cr nociurnum susceptum aquae petendae ergo. o . A.^^^»^^^" Vox rauci gutturis (_ah ipso sono'). ris^\J F. a. Traxit vehemeuter c. a. p. 3 o jOj^^lJ Nomen plantae. (Rectius scrihitur S^Js^.) ^ tt \Jl^^ Pl. oLsVi T Echinus VBntricidi , ubl colliguntur pecoris exorementa ; seu ipsa eius via. (Jta in Kamuso explicatur : (jjl-t^ 5 LfJo U^^J^^ CT ( ^j^' ^^ ,^sdk^\ju4 Is cuius caro mollis , ilaccida est. G o JOJ^^j Nomen plantae. ' '. ". ^ '. . 3-,-5->> .^^AJ n. a. Q^>J , *JL:^ , iLi^J Crassus, spissus, duriis , firmusque fult. IV Magnain multamve fecit rew; Debilitavit eum vulnus c. a. p. • Confecit vulneribus c. a. \ Multa vulnera inflixit hosti c. S P-^ U^i"^' i5 ry^^^ Blagnam dedit stragem; Vicit, subiugavit ut multa essent hostium vulnera c. a. p. VIII ^^j^«2' Debilitatus fuit vubieribus (in versu Alischae : (_5^ V-^' 3 J^r*^ Q-^^i!). X Vicit aliquem (jsomnus) c. {j^ p. . Q^i» Crassities , spissitudo. G . ^^j*~^'^ Crassus , spissus (de ciho , oleo etc.) ; /. y, j«.«X.'> Firmus : etiam mente , iudi^-Q ; etiam cum adiect^ o _bU»Jt j. q. u^^Lii Plene graviterque armatUA (vir). ?. ' '. "r ' iC-i_s?ui.x Mulier crassa et corpuleuta. w 3 2)^>sJ Coll. nom. unit. c. s Nomen plautae quae aestate arescit, versus hiemem vero revirescit , ad cuius radicem proveniunt viA^|j-3. clXJ i. qjt'->->« Contundendo fregit (capui) c. a. r. VU Fractum fuit (caput). kLNJi 1) Copiosa fuit pluvia\ fluxlt aut aquae fluxum emisit (vallis vel nuhes); 2) Dimislt (equites) c. a. ; 3) Fidit (ventrem ovis) c. a. r. VII Laxus flaccidu^que Juit (ventcr) ; Irruit in eum c. ^^. • >ij riuviam efTundens nuhes \ etiam Nomen equi qui erat 3Iunfido ben-Tharif. ,oj a > 'iiXiJ^ I. q. j-v*^« 9 " _ Go. ^JOI 1. q. jOsi Blaesus , is cuius lingua gravis et 5«^ Is cuius lingua gravis et sermo impeditos est , ut magna cum difTicidlate , qiuim illa flacca et gravis sit , loquatur et nrginnenta proferat ; Crassus , pinguil stullus , vecors : femina talis aaXj dicitur.

PAGE 235

^i JjsJt I. q. (.Jjsi Colum , panniculus aut siinile , quod orillcio vasls imponitur ad percolaudum quod eo continetur. 5s-> Oi-> mJJ.A i. q. ^OJiA Os colo tectuni Iiabens vas , ut percoleiur li^uor. iX^ F. a. i. f/. ^ 1 ) Alterata odorefuitfoetuitque (caro); 2) Camosus et corpore gravis fuit. 11 Pass. qJ^ Caruosus fuit. ...Jij Camosus , gravis ; F. » Defectu laboraus in aliqua corporis parte femina. iLivXJw» Defectu laboraus in aliqua corporis parte femina. ^•^>^ Fem. c. s Camosus , gravis ; SCJwXiU Crassa et foeda adspectu. \\j\ cy^^ P'^^ OJ^ (Jn iraditione') Brevem contractamque habens manum. jOsJ F. 0. Rigavit, madefecit c. a. b) (^juVJ Bladefactus fuit : maduit. G», .o»S>2 ,__5J>j et i^O^ gen. comm. Pl. \Xi \ , ijO^ , i^^O^ Mamma (proprie in femina vel generaliler'). UjJ! ii^\ (^jJ^j O^ I. e. 0>5>XS\^ ujusc &/«? (^OJi Diciiur viro , quaudo cum propinquis suis foedere couiunctus non est. t^jjj» Mammosa , maguis mammis (mulier') ; (^^it de viro, rjuod ab aliis negatur. Gi , , Gi> A_;J^° Demin. prox.praec.^lamxauXa.', quilusdam pro 5iJtXj manus parva ; Repositorium in quo eques portat w^ft*j! (jijj-lj I. e., ut videiur, nervos quibus sagitlam vel arcum laesimi obligat , et plumas in usum saglttarum. G o , *J^-^-*-J Nutritio , educatio (5u»Xij). 213 ^-i mela , capra\ Ampla, patens percussio; Multiloquiis, garrulus ; Celeriter pedes movens (equus"). Ga G G > > ' Sj-j" Pl. j\Ji , j*,Ji Aqua abundans (fons) ; 'Amplis papillarum foramiuibus praedita camela , lacte abimdans cgmela , ovis ; Multum sanguinem efFundens^ xxilnus ; Garrula mulier. 3 > )ij^ Lactis abundans (camela). G = » iJ Verbosa et garrula mulier. H^lj-j Aqua scatens fons. »jijjt i. q. fj^\>jiS\ Berberis , spina acida. 2 o > j-i-L^ Celeriter pedes Jglomerans (equus). -Goi_j^ F. i. n. a. ^Ji l)CuIpavit, reprehendit (ac quidem vehemenier) ; increpuit c. a. p. et c. f^ p. , 2) Exuit vestibus (aegroium) c. a. p. U n. a. wOj-aJ' Culpavit, reprehendit, exprobravit c.a.;>. etc.^^p.; Complicuit. IV Culpavit, repreheudit, exprobravit c a. ^. ; Abundavit adipe (vervex). Vid. tV;5. GcG>>0>t.B 'r?T. Pl. i_>5,J5 , ^j^\ et Pl. Pl. ^u t riuguedo tenuis r" 2G-->> 0, >> F. a. I. o. n. a. Ji , »j|^' , jij^ > '^jij^ O Aqua scatult (fons); lacte abundavit, t;e/ maguo nieatu ubera habuit (cawc/a , ot/5, capra); multum sauguinis, pluviae, verborum, efTudit con/oss/o, «u/jm, homo; 2)Multum et rapide pedes glomeravit (e> jJ /Vm. I> jj /V. ^ljj , j ^Ji Aqua abundans (nules, fons) ; Ampla papillorum foramina habens , lacte abundans raoperiens intestina et animalis ventrem ; Interitus. *Li Ji Pinguis , adiposa (ovis). --. oLiy» Digiti. 2 -cB ^j^\ Originem ducens ex oppido latsreb. o"c, > v_j-i-« Qui parum dat , tenax5 s > Vj-*-* Commistus, ccufusus; Correptus ; perditus. G > i-j.Jl-« Perdens , pertiurbans. ^ > SJ 3 ^ V j; Reliquiae cibi aut obsonii in vase residuue : vel pro prie in scutella. —i _i n. a. »j-i>j-J Midtlloquus fult , blaferavit, 2) Multivorus fuit , varia heluavit. G-o .IjjJi /". (j Multiloquus , blatero , clamosus. 8 Jij^ Separatio , dispersio ; Garmlitas. C--0 Kjljj-j A(|ua abimdans fons. O> c > »3_j( n. a. Oj-i 1) In partlculas coufregit (^«Jftf/n), *-t inludit iusculum carnis c. a. (vid. >Xj-»); 2) In tincturujn de-

PAGE 236

214 inerslt (yesteni) c. a.\ S) Conlricull ( ieslicuios) castrationis loeo c. a. ; 4) Occidit (^pccus mactandum) uon incisis iugularibus venis sed fractis membris (_quod lege vetitum fix/) c. a. (vid. ^>LLe); 5) '^Ji Ablatus luit e proelio iractis membris c.^ytl. (In edit.Kam. Calcutt. est prima , nec vero secunJa forma , quae ab Golio est adnoiata). II n. a. Oojii' Occidit (pecus mactanduni) non inoLsis iugularibus renis sed fractis membris ((juod ie^e vetitum est") c. a. IV In particulas confregit et iutriyit (/fanem) c. a. T71I Oj-ji a rjuihusdam Arahum vero diciiur O Ji\ Id. c. a. XV Vid. ^^yXiJi\. J_j Phiria levior; Nomen licrbae. 0. . ^jj! Fissio aut fissura in labiis. G v>.li' Madidus, frigidus. (Gol. tx Mar. sed num recta sit ' significalio dubitandum videtur ; conf. ^y.) Co » »0 ^ lu frusta fraotus panls , cui iuiscuhmi carnis infuji(iitur. iX:;j et tiJuJJ Pl. i> -3 (et pro hoc C>Ji) et 0^}/i lu partp.s fractus (pants) in sculella, ut affundalur iusculum vel lac eic, Intrita ; e/ Res , fjuae in vino se exlolJit , simihs ei , quam »;J)'^ appellant (in Kamuso iAjj-^' 0>^ 0-> oi • c. . o i^^vXJ -i^ Pectorp carnosui fuit. G cJUjij Plnria Irnis i-t parva. ol-iwo Instriimeutum ierrciun liaud aciimiualum, aut laplde confectum, qno mactatur. i-> O -^>i F. 8 Phivia leni rigatus (ager). s. > ^jjii» Qui iugulat lapide , osse vel ferro obtubiore. OjjJlx In pffrtcs fractiis panis , et F. l Pluvia leni rigatus Ja J( F. /. 0. Culpavit ; corripuit (eirm) obiurgavitque c. o. G o 9 o . Js-Ji 1. (j. li i S (aut dialecli cuiusdam proprietate aut enuncialionis vitio) 1) Stercus liquidum et tenue cameli el elephanlis ; 2) Am\Ium ghilcuve sutorium (Pen. ^JiSj^)^ conf. ^jJijii] ; S) Stullitia. ^k-jjjj gen. comm. Seguls , parvus vir , femina. ,±ujji et _LiJjJL/« Corporc gravis (vir). c. .<, * 'ils^tji Coenum dcnsius. -Lrt.i , * 1 Tenuem Ilquidumque iimmu ^ontuiuata serie excernit (camelus). (Videtur tertia futuri quarlae coniug.) iLL.3 -J( Flaccitas , hixitas. G ,o. > Jw3_i..< Trahens vesles humi. .-o — (^-j PingULSsimus fuit (aries). iC-t-bjJii Quod aliquis oculos iu t«?rram defigit neque ira neque superbia inductus. 5 < ' ... I«-j3^jL« Admodum pinguis , pinguissimus (vel proprie w iumeniis). C mJ Blolestiis fuit visitatione multa et intempestiva genli suae c. ^^ p. *5 .> o J pg. "j Tenuii , <• (lutum). G > o > > J"' •><"'"< / o > ^ n.rjJi lusculum tenue X h hj /r/. G,o > A-jjJac _j /^/. 5.-o .> y^\_f _j( Plumae cougestae in gtilli coUo. A ^ Ainph orls urnam habuit. G t . G » > ....... i _j P/. E^-J luterstitiuuV quod e.st iuler _jJJui ,_^ij« «. fligna superiori urnae parti impo.tifa in crucis lormom. S .> o > J^ -i Vulpes (femina). (Vid. >y.) O . > t3^j-ji Komen plantae. o »3 .* O iOoLc -i Coniux, uxor re/ mulier. ^^Jr. A Pl. irr. X-^j«5_^ vulso ^JiJ^ Ve»ti« Itiieae caudicantis genut , quod in Acgjpto ««xitur.

PAGE 237

^y 215 jiJi n.a. (»j3 Fiadicitus fractus fuit(t/en5); swipliciier deRnxit, Rxcidit , pecul. incisorius vel caniuus ; Defluvio dentium laboravit. b) ^j^ In ore percussit (ei/m), ut excidereut deutes c. o. p. 5 excussit (dentem) c. a. IV Edentulum reddidit, seu dentium defluvio afiecit (morbus) c.a.p. W\ Radicitus fractus fuit (dens'), In ore percussus iuit, ut exciderent dentes , Deutium defluvio afFectus fiiit morbo. yoJi Vocabulum in prosodia apud Arabes usilalum , quo designant , a pede qIjJ'' u — . — desumtas esse litteras o et Q ut J>* — y vel J06 remaueat. qUjJ> Fruticis genus , cuius pastu gaudeut cameli et oves. yoJi t Fem. *U^ Affectus deutis casu seu fractura (^•J) '-, In Prosodia significat eam pedis permutatiouem iu ijua o, «•a , quae (j:a*5 cum ea , quae _,«ij appeliata est, couo > >mngitur vel pes ^^yfO u — — abiectis litteris O e/ q mu> > tatur in Oye. ^u. qL^"^' ^°^ ^* *^^** .o ^ (^M^ ^ Non bene coxit carnem vel illaui ciuere iaquiuavit t. c. r. s.0 SA^OjJi Plauta e geuere earum , quae i,J^ appeliautur. ^ o JO^-J 1) Humido teuuique coeno abmidavit (terra); 2) Cmn maxillarmu strepitu manducavit (pvis). W Li/latus fuit (^ulery^ Praevaiuit vicitque (//a) c. a. , iutuuiuit ea vir. G o Ja^ Magna , cum strepitu manducaus (ovis"). > Ja^j^ Humidmn vel teuue lufum. (rid. S>.^ ei Jat-i.) . .t, > ,0 . xia^j-j Co//. Jj-« j-ji /J. ^ L» -. Jta^j-J 1) Excrevit alvum ; 2) Edit carnem quam uon solis coxerat , vel non bene coxit cibum prae festinautia in liospite excipiendo , seu ob eandem causam non purgarit a cineribus placentas pauesve suos in iis coctos ; xiuc cura sordide comedit , os, barbam , digitosqur inqninaiis, cibum c. a. r. ; Negligputer fetit , uon iutendens animum , opus c. a. r. tc . 6^j^ Nomen oniuialis. a, > o . 1LLaj2 Fcmella viilpis Djeuh. , rulpes Kam. ( vid. J>i. J ) ; Scrobs seu /issura !n exteriorc labii parle; Qnod residuum esf in vase ... -j Amicum et vicinum noxa ailecit. ' <^ ' " _ ? f ^N-jj-i -j) '. q. gw_j_jji Tosta fuit et superne siooa cutis cameli. ^ o o icLi f-il Pectore carnosus fuit. t , o 5 ci^j -iLxi Piugue corpus)-Ji F. 0. 1) n. a. L^ Multus ac uuuierosus evasit ; crevit : de hominibus et pecoribus ; 2) 3Iultitudiue pecormn superavit tribus tribvun c. a. p.\ 3) n. a. ^j-i' Numtrosiun reddidit c. a. ; 4) Pleiades et luuam couiuuxit (nox) , vid. bjj. b)t_5-J n. a. ^j-ji,S!jJi Multis opibus poUuit, multae fueruut opes ; Coutentus fuit , satis Labuit ; Gavisus ac laetatus fuit c. w. \Y Pecoribus vel opibus abvmdavit. 5ljJi Nomeu herbae ; Opuleutia ; Terra ; Sepiilcliruui. (Vid. in i^Ji.) 8^ -J» Blultitudo , numerositas , de Iwniinibus et pecoribus ; Nox qua lima et Pleiades conveniimt. g (^ji Multus (de opibus) ; dives vir. ..l^ -i Fem. {^^j-i Abmidans , Multuiu dives. S> 'O , Ij _S Demin. a ijt^j-i Pleiades stellae propter mullas stellas in angusto loco ita appellatac. (Fertilitatem et inopiam ajferunt. Oriuntur hiemis tempore vesi>ere , aestalis vero mane.) Jdeler. Unters. iib. d, Sternnamen. p. 137. 146. 287. cS -o (^_il Fem. *^*ij^ Blultas opes possideus (vir). S-c. G-,oBijJLo ;. (j. ^jj^JLa Res luultiplicaiis vpes iisqiie uiuliipUcaudis idouea c. i r. " '"^ • ^^•-j n. a. (3f-J! Huuiida el lininore ludllita iiiit terra f ost o , siccitaleiu. U //, a. 'i^ ylJJS Iiiuii<-(favi( ; (oiispersit liumore (terram, /ocum , j/umcntuin) c. u. ; ntadefactoin miscuit (offam) c. a. ; 3laiius suus iu tcrrum liuinidain iimnisit, ibicjue retinuif. IV lluiueiecit fX einollivit ferrum nubes c. a. ; Humorem iii se jHibuif ; 31ulfa fnit cius humidifos. Prov. j^ (•'^*^^ l5^ ^ ()\wd inlrr

PAGE 238

^J" 216 mp et vos est , Lamlcliim ac recens vJgef , nempe mutuis ofTlciis , de quo vide et JJb. (jr-> Dual. r/ij^ > 0">^ ^'* ^lr^ ' Ilumor, mador. Uriile dicUiir q'jj*^' tf^'' Concurrunt inter se ambo humores, pluvia Pt humidior pars terrae , i. e. ad lianc illa pertiugit. Et idem dicitur , qitum aliquis nudus vestem pelliceam induit , ut corporis pili cum iisdem vestis conveniani. Terra , pulvis 5 humidior pars terrae , proprie ea , quae sub solo est et aeri non exposifa , vel ea , qune hiimectando non fit lutiun tenax. t^j*-' ^^?. lT^ I"iniici f.icfi sunt , posfquam omici f ueraut. Kt dicilur i^-i ;_5jj ut vis sensui addatur. Bonnm. ^j-i /. q. i^j^ Terra , Terrae tractus ; Blultitudo opum. 2 j^ji F. 5 Humidus. Gs , A-i-j numida terra. ''rf -jl Humida terra vel ea , qnae humectando non fit lutmn tenax. > o , ^^ -ji Humldus. oE o , (^^1 Fem. ^9..^ Huraidus, et tum Terra. Jlamas. p. S5lJii* Humidus. / uuij Compressit (utrem') exprimens ventum al-remve c. a. y->j F. i. et 0. n. a. Jai , Jj-ii , SkJLIij , JClj^Jaji Paucos in genls et mento pilos habuif , item iu superciliis c. a. canf. Jai. Sxi Fem &iui Pl. JpUsui , '\ h h "< , qL^' , J:u3j! Raram Ixabens barbam t'e/ Raros pilos habens in mento, genis et supprciliis aut in superciliis vox ipsa addenda est, ut dicatur ^^^AA=>-Ui! Jai Jo-^ ; item i. q. a^ Exoneratio alvi ; eliam i, q. qIt ; ! ! \fJi^ Ventre gravis. *Lbji 3Iulier non habens nates ; Aranea, aut aliud insectura vehempnter pungens. i ,e 5 ,e, Jjji I i. q. A.tM>S (Jiaec tamen vox videtur magis vutgaris quani Jai) Pl. Jai (sed haec forma et pro plurali vocis Jjj fiafielur) Raram habens barbam. fr" LjLJ '. 7 ^^^ Conculcavit c. a. b) ^r^ Desipuif , fatuiis tiiit. GCo , B LLj Insecti specles quaedam. iUA Id. «JaJ /*. a. n. a. «Jaj 1) PoIIutus fuit allqua re e corpore exeunte , excreinento alvi , vcsicae , vel sanguine , quibus ut irrifa obrumpitur sacra oratio ; item 2) Apparuit et manifcsta fuit (r«). b) jlaj; Foetorem confraxit, foetuit caro ( fianc signijicatiotiem additrit Go/ius ; sed undc sumseril , nescio. Rectius videtur Jj*j). //1 forma Passivi (a p'— ij) Coryza correptus fuit. II n a. ^ 'Wk» Fregit c. a. ^Liaji Cory^a. S , j i^Uaj Corjza laborans. G i c, c_jIai/o Id. Praestantla, qua qub prae suis In dicendo excellit. (* * 'i j^ ^ icit aliquem , superavit verbis r. ^^^. , rerstrinxit verbis (|.^L< i^^ti). G .-^ ol^'« Commodifas delicafioris cibi ac potus, moUiorlsquc decubifus in ubcriore anui proventu etc. Lbj F. 0. 1) Fassum posult (Ui>) Kam.'., 2) Froiecit alvi faeces c. w '"• VII Laxus sea flaccus fuit. ijcii n. a. Uaj Sfultus fuif. Djeufi. Conf. ,_<^Jjj Valde sfullus ac demens. G o, jjii Demenfla ingens. G t 5 ^Jaj Arauea (yid. etiam Jjlii). G bJij Stupiditas. *"S, «j F. I. 71. a. «j Vomuit. \ll Frodiil eiecfusqiie fiiit ex ore (vomitus") , ex na£0 vulncreve (sanguis). ^ "1 o c, n.a. «_>Jtj Flucntem reddidlt, od f]iixum emisit (aquam), fudifcjue (sanguinem , lacrymas) c. a. W Hiisit (aqua) per canalem qui in cisfernam ducil. (Iloc Goliiis'ex Djeufiarii opere adnolovit ; iii rnco cculice non iegilur.) VII Fluxif (aqiia). VUl Wauavit aqua., lacrymate naribus sanguis. Fiiieus , (luidus ; Pl. q'-**^ Locus per qiiein aqua fluit in valle. I

PAGE 239

w« • ,qLju P/. j^-oL*3 Serpens longus et corpulentus ; draco ; peculiariter liuius mas vel generaliter ; unde (_r-*-:|; QAjljii;! Basiliscus. *UJI n'-^ Piscis in Nilo , qui habet formam anguls, el quoque Crocodilus. QL*ij! ^ j. q. ^_j3-"ii! ^. vni»i«;U' ^ LSt^ "-^* Aqua pura extensa ex elus ore effluit. Conf. u,«joLxmu « .Gt * ' >-;^*^I Fluens , fluldus. 3 ,»c* QU*i»l Flueus , fluldus ; Facles niagna , alba, pulclira. 8 -oB ^j^ ' Facles raagua , alba , pulchra. 8,oi ^jjLotil Id. w**X« Pl. v_,^Li* Via qua transit aqua lendens in cisternam vel pjsciiiom ; etiam in genere Pers. r^->^^ Canalis. 9jJtJi ColL Margarlta^ et ipsa concha ; Ijana rubra. 0.,c. A*i«j Sermo blaesl ; Vox inarticulata vomeutis, quum allqub indeslnenter vomit. G -.. ^Ot) Hommum iter facientium caterva. ^^ t^ et tfs n «i * t.A.. '! Demin. a yf^JtjiA (^Iloc ex sententia Djeuharii et Alzaghani; sed Firuzahadius utrumque G o,> crrorem esse dcclarat ; verum esse dicit -^*'^ ut Oo.iOcc» ' rf-j* « rf-r^j^^va^* 3Ip yP^*i/» Fluens (sanguis vel /acrrmae); F. « Abundnns «ordjbus glutinosis cilium. Tnm. I. lXxJ Coll. Dactjii maturi et molles , qui alias <^^j dicuntur:, vel dactyli imniaturi (y*o), qui molles facti sunt; etiam ut Adiectlvum fllollis {lerra) ; Recens et moUe (olus) ; et in hoc coniungitur cum \Xxa , quod apud alios et separatim ponllnr : Ax,< "Jij &I iA«j "^ Kec paucum illi uec multum est. vXx*i.« luvenis mollls, delicatus. 5 o ^ o > _je_i e/ jti SuccHs veneuatus , qui exstillat e radice arboris j**" appellatae. G-, j*j /J. ; e< Blultltudo verrucae. , o > Qy*.i> Glandulae duae loculum penis equiul extrinsecus obsepientes : et duae aliae ceu repagula apposltae iu ubere ovino. , , c j.*.j'! Exploravit uuntios mendacils adliibitls. .... o .. . fJLi Fissus fuit nasus sc. iu extreinltate. G , c > >o > .^j«i Vir brevis; etiam i. q. cjjJjI.' '. e. Planla anmioniacum fereus ; ipsa eius extremifas ; ila etiam Radix » it scillae i£M i/>5a scilla ; Fructus herbae qjJ^O; e//amCucumisparvus; etiam i. q. 6y>j^ Verruca. ) , , > »jj^L*i I. q. J-u Lj Flauta asparago slmilis ; Fissura apparens iu uaso. . > o , , 0> ^ih^J^ I. q. gUj'. JOxi F. a. n. a. J3*S 1) Alterata et corrupla fuit odore (caro vel aqua") ; 2) Foetuit coniputrultquc (corium) ; 8) Prae puiredine facile dissolutum fuit in partes' G o. 4) lufmnult llssumque fult (lahium). II n. a. (''.«""•' Contudit in partes , comminuit. c ,, Im-i Caro alterata odore ac corrupfa. c iCjjJii Oviun putridimi. o , .! ''. *»' < Arena subfilis ac fluens, qunin venlus de loco Iii locura tronsportat. .\jtj n. a. Jju rone olium superfliius exstilif vel intravif sub nliuin quamvl.s divcrso loco nnfus sit (dcns). IV Mulii fiiprunt , s(Mi nuincro excrevrnMif (hnspile.t) ; ])Iiiltn ot coniprcssn liiil uquanlium lurliti ; Alngiiuin fuif prac~ F,e

PAGE 240

i^ 318 mium , Magiia fiiLl res , ul iieino , qno se convcrtat, sciat ; Ailvtrsatus fuil c. ^i* p. Joo Pi. J^jw Res adnata , verrucosa , aut papillaris , in ubere vcl iuxta papillaiii camelae , vaccae aut ovis. o o J«j« Dens superfluus pone alium; vel quod dens sub aliuin intrat, quamvis diverso loco quo alter natus sit ; Res adjiata verrucosa aut papillaris in ubere vel iuxta papillam camelae , vaccae vel ovis. G.GoJwxi /. f/. }m, Jou Familia quaedain Arabum Tliajjitarum , iia dii ta n »_j*c vjJ Jj«^ , arle iaculandi celeherrima. G ,> i3jtJ Animalcnluin , qnod apparet in utrp , quando eius odor corruptus est ; Vilisvir; Vulpes ('Me/V/.^. G , & , G oXljt-a ;'. q. Jjti. G >,3_^ju Densus et multa seciun ilncens impedimenta exercitus \ item In ubcre scu papilla simile quid papillae adnatum habens camela etc. ' ' ' " Vulpis feinella ; rabulum grainenve siccuin ; aut f. y. \_Jl*i-( t«A*c Solanmn. JCuij j O vulpes! (convicii formula). Jjlxji Dens supernuus pone alium ; Iratus ; Ovis . quae e tribus et quatuor iocis mulgeri potest (id esse vidclur tres vel quatuor papilla.s liabens). Kam. ^\jCi i. q. v^Iju. Jjui I Fem. *iijLi> Qui superfluum habet dcntem, vel sub alios intrantes , quamvis diversis locis enunpant , Cuius dentes accumulati sunt gingiva. Metaphorice Densa uivicemque premens aquantinm turba ; ilem Doininus corpulentus meritis et bonis abinidans. c > JotA^ Densa aquatoruiii turba inolcsfa (aquatio). ^" ..... 'iiljt-KA \ ulpibus abiuidans (^terra'): a \_,»Jjij' , uti jAx-* «// u-jjic. Vid. etiam ajLxj. v_,AjLJtJ Masc. P/. Jju , v_,J'jo Vulpes. Et Alcesai sententia vulpes femcila appcUalur i>^>l*i, vnlpcs mascula vero ..J—jJLjlj ttad hanc confirmandam sententiam adducit versuniGhawii hcnAbdAlossa ^^.jLtixJ^I Oj-H V;' w«JL«iJ5 's4' \iyl\i ij-1 i33 v\ai i^^ji INum dominus csl is, in cuius caput mbigit vulpes , profecto vllis liabcndus est in quein minguiit vulpes ; sed Firuzahadius aliam lectionem praeferendam sc. QLJL»i!! in Duali esse conien~ dit , ut hoc versu nil efficiatur. Ipse Firuzabadius du~ bitat , num v_,«Jjl» vulpem fem. , an vulpem masc. signiJicet. <^^/SjuJi s-\^ 3Iorbus vuJpinus , sc. alopecia. i^».> v_AJjt»Jl Medicamenti genus. wdxij! u,*ac Uvae vuIpLnae »'. e. solaiumi. Ilem u.JjtJ ' Extreinitas liastae , quae inseritur forainlni ferrcae cuspldis (conf. cS.O^S et Jta«Lji!t); etiam Locus per quem efBuit aqua pluvialLs ex area dactylorum , sc. ubi illi exsiccantur ; locus per quem eiit aqua in pisciiiam vel cisternam ; Radix seu origo palmae novellae , sive a radice matris avulsa fuerit, sive e truuco prognata. .1 -r '. G c, > v.^LM • j i. q. wJjtA^. G,,c. 5>o> iC -tjLjtJi Vulpes fem. (conf. >-.'JL«j) ; i. q. {j,tinnr Os sacruni sc. illud cui iusidetur , et ipsa iiates ; item Nomen virorum ac tribuuiu. , > o > QL-fcJLJtJi j j Species quaedam medicameutorum. Gs ,c, i^AjjtJi Cursus equiuus similis canino. G t, > V^Jjti* Vulpibus abundans terrae tractus. «»JtJ F. a. Reinovit , detraxil. V Placuif c. a. p. {.4hu Said effert per q.) o, ,» A- X-jti Pl. v-oij Rana. (Golius ex Mar. ; sed falsum esse scrihendi et expllcandi modum puto; explicatur entm

PAGE 241

219 ,a^ G voce 5Cc; ^ guae sec. CastelU lex. Persic. tam lacertam, quam ranara significat. Est autem xou lacertae species, et ita vocem scribendam et explicandam esse censeo.~) ^ o ^ ffj ^ ff > Titubavjt in serinoiie ; confiise locutus est c. ^. C . c , j-iLfcJi Balbus , lingua haesitans , batti instar ; confuse loqueus. a.o. Titubantla et Iinplicatio sermonis. MCAtu' Morsns infantis qui fit antequain eruperiut dentes ; Sermo coufusus , uullo cohaerens nexu ; Scrutatio , indagatio. Quod aliquis in ore dentes xnovet , quum loquens perturbatur. fJt-i F. a. 1) Fregit ; et contr. 2) Opplevit rimam c. a. ; S) lutercepit obsepsitque transitum montis conlra hosies c. (^ p. ; 4) Confregit ('//') anteriores dentes c. a. p. ; Pass. Primorum dentimn defluvium passus fuit (Jnfans') ; Contusum fuit os eius. IV Eiecit primores dentes suos (Iluius Passivum in usu non esse videtur ; sed tantummodo primae formae) ; et contra Dentivit ea parte (Jnfans) ; Pass. Os eius contusum fuit. VIII jiCiS , ^.i! et jAil Anteriore oris parte dentivit (puer) ; prodierunt ibldem (dentes"). 9 o , s '? jJui Separatus , divlsus ; Pi. jj^ Os vel Dentes vel eorum anterior pars , vel quamdiu iu suo loco unde enati sunt permanent ; Omne interstitium et omnis locus patens in coufinibus iiostinm , vel Confines terrae liostilis , Lociis hand munitus, ob qnem Iiostis fimetur. 5._jAj [y^/e! Dispersi suut. nom. unit. c. a Herba , qnae ad optimas pertinet. O.. ji^ Coll. Herba, quae ad praestantiores pertinet. 0> -. Kj.*-^ Pl. _J»J Fovea iugiili , seu in superiore extremitate stenii , ad clavicularum commissuram ; etiam in camelo et equo Locus supra pectus isti utciuiqne respondens, quo iugulari solenl ; ilem Tractus terrae ; Via aequalis ac plana ; Locus inter montes angustior, hosti conterminiu expositusque ; Riina , hiatus. j ^jmH Locus hosti confiuis. Pl. jJjLAS Acrochordon vel tuberculiim pnpillae siinile, qiialia super equi praepuliuin nnsnintiir (f/uod reclius i 5j*J videlur). yji*i Col/. Pers. »-Jj ab odore Dlelonis "enus parvum, colocjTitliidis inslar , rubro flavoque elpganter sfrinlnm. In Syria et ylrgyplo frequens : quod grali conspeclus odorisque ergo asservari solel et manibus gestari. ( Golius ex Zein. adnotavit ; sed rectius scribi j,lju videtur.) j-i-i-* Pi. jcU/o Confinls hosti locus. •3 10 . \_y**^ Defluvio dentlum laboraus infans ; Contusus in ore. G o ^ -» jtj Dentes flavesceutes. G ., -». ff j Venaticus, ad venatum edocfus (canis). s , ftS-^ Albus seu albicans (cohr). G . . ^* f!Ju Coll. Pl. SUju i Herbae monfanne albicanfis quando arida est genus , slinile anetho , sc. foliorum forma absmtliii seriphii species , ut putat Golius. Explicatur Persico sXAyi Sementina , quae apud Europaeos nomeu cjTiae et Zedoariae accepit (Meninski). MjLi videtur nom. unit. praeced. Planta, cui flores frucfusque albi smit ; quam ob causain senectuti confertur , et albae capitis comae. l»JO ! Protnlit (vallis) herbain quae *l*i dicltur : Herbae eiusdein instar albuit caput ; Trans. Implevit vas c. a. Ira accendit vel gaudio afFecit <:. a, G , , . > £-co. . . . t , y , , , > iU.cLi/e nempe » i j/e"!^ I iUjiLA/9 i. q. LgJC-»-i^L< Quod os felo e> aut panniculo religato tegit mulier. Ijtj F. 0. n. a. 5Lij Bala\-it aut slmilem edldit vocem : de ovd , capra vel dorcade, FV Fecit balare c. a. ; item Dedit aut douavit aliquid. ic*^^ '^ **:^^ Veui ad euin, et uil dedlt. ^&, cl. ^^ cli' j\o^\ ^5 U proverbialiier Non est in domo qnisquam ; quasi nec balans nec muglens. 5Uj Balatus , seu vox (ovis , caprae , dorcadis) pnrturientis ; item FisSura in labio bovis , ovis, alteriusve animalis , quod scissam liabet migidam. -oiiAii Apud Golium viliose scriptum pro Jy«*Ji quod vide. i^^^ij Ovis. i^K "^5 **^u ^ Lo Prov. IVon est illi quicqiiam , uec ovis nec cnmclus. r , ^ Lij /'. a. Fregil , modernvif bnllifioncm oUae c. a. ollae. 5iij> Coll. n. unil. c. H Semen Siimpi ; vel Kuslurliinn, r.e 2 jS tullus el fuliuis fiiit.

PAGE 242

t^ 220 *J > '>JJ roniunctum cum io»-lJU /'. q. i ijU / a,»5»J Valdc latuiis. tX_ft_j| n. a. J^i . fiJ o Subtus obJuxit panno (^loricam') c. a. \\jj\ii Nubes albicaiitPS , quaniui nUas snpereiniiient nliae ; ilem Panni subduclicii ; uiit Vestium pannorumve species (juaedam ; Res occultae sub alia re posilae (re/ hoc poliiis est LX^liJ). L.\k5Li<« Subditicii panni. mJiJ Vulra ferae ciiiuscjup tt/ vulvae nieatus , per (juem veretrum immlttitur (u/i i>-*-> .,o> >a,(.'a c >b,oS »yu4 iJu^ *jjaj I I. e, i^L LfXs jJ i ; Se parituram ostendlt ca/7ra (^^' «i:^^)^ Transmissam postlca sui parte per crnra (junicani) nd venlrem nttraxlt; et ila Obliquatam per femora [caudavi) ventri applicuit (canis) c. v_j. _j-i-i-/« Vir improbus , cinaedus. O -o ' Xai^ EpbLippium in posticam partem snccutiens (iumenlum) ; 'Vii improbus , cinaedus, S ) o > > .. 'i. 3<-&-i ^l(Jhi>^ Tediculus seu petiolus (dactyl!) ; vel ^"^ ' G > c > Res e qua petiolus pendet ; ^i. *yS-i aI U Non est ei aliquid. /i.-LX2 Nou coagulavit lac. s c > /^jSlj^ Non coagulans lac. Iaam.Su t,t Luwi^lj' '. -i Tardus , tardigradus (camclus ctc). G , « e> ysc, Qui comedit bUj. 3 Jiti Crassamentum quod in oumi liquore in fimdo residet ; Fimus , stercus , alvi laeces ( ^^r^j ) jlii" Tardus , tardigradus (camelus etc). c , jLaj Lapis iuferior molae ; Id , quo lapis molaris a terra et pidvere defenditur , Pannus , qui sub mola est , ut In emn farina decidat ; Gutturuium, G ,-, (3Uj Lapis iuferior molae, a. , *J.J^ Paimus , vel corimn , quo J sub mola est , ut in id fariua decidat. ..^JLJ F. i. 1) Trusit c. a. ; peculiariter percussit feriitve (camelus) genu vel pectoris callosa parte c. a. p. (vid. iUBj) ; 2) Propulit et secutus fuit ; vcl pone veuit adlvitve c. a. p. b) vjij n. a. ^^Jii Callum ooutrajdt eoTe iuduruit manus. III Consedit (cum aliquo) et rersatus fuit c. a. p.\ Haesit, inhaesit c.a.p. cameli decumbentis instar (vid. iUaj seq.) ; Opem tulit iuvitque c. a. p. et (J>x; r. IV Callosam reddiJit (manum labor) c. a. o ,. ^yi3 Morbus in membro calloso (i^-«*j) quod decumbcns terrae imponit camelus. G>> ^^Ju Latera (perae) consuta. G, G , Pl. oUiij Mcmbrum crassius et calldSum (»meli, quod decumbeus terrae imponit. Sunt tamen in equo, camclo , homine diversae partes: qualia sunl qidnque

PAGE 243

o aj 221 »_^ tutn anteriorum , tuni posterioruin pedum genua , et superior pectoris pars. (Sed in scholiis ad Diwanum Hudsailitarum observatur , Juinc vocem de qiiatuor tanlum in usu esse , quintum appellari iS S .) Placct aulem ex Camuso verla addere , quilus variae partes in varils animalibus descrihunlur : ijoj^^ Ij*^ Uj ^-^j^^ j^.*^^ C^* «^tJCfUj 'i^J^ (iLUj »3Ls^l Jyoi^i iJo!LVjt-wj *^j^V' O^ U-^-iialj. Z)e camela dicitur; LjJl>. oUsij u>>J;*3 »". e. percussit genibus. Moall. ^mr. b. Kelth. v. 58. Hinc oUiijl yj dictus Alius fil. Huseiui fil. Alii fJ. Abutalibi , et alii , ^uoJ in oratione assidui partes corporis, supra dictis respondentes , frequentissime inclinarent pro religionis suae ritu , et multum se prosternendo trilas et induratas haherent. Nuinerus ; Homiiium turba •, Repositorii dact)'lorum vel copbini duo inargiiies iuferiores ; Pectore geuibusve feriens dum mulgetur camela, 6 oj j^jsi* Familiaria, adsiduus socius. S -0 QUi« Parte 'iJ^ appellata latus veutremve atterens (camelus). o .. j^Li* Familiarls , adsiduus socius. / '< Pl. ^yLji et oti! Chytropus, tripedaneum ol' ft ' lae lebetisve sustentaculum, et Lapides , quibus olla iinponitur. v^uj! iCJJIj' Mons seu pars montis vel prtrae, qua pro tertio lapide utuntur, ^uod chylropodihus destituti Arahes Scenitae ciusniodi loco fulcire tole.ant lchctcm , et metaph. Muhim , incoinniodum , infortiiuium , ul in his ^^Wl iCJLo .vUI «Lo^ Calamitate Deus eimi afHixit. (Vid. etiam in \Ju,\.) \Ju^ Fem. iC^^fti.* Cul Ires coniuges obierunt per metaphoram a prox. praec. , vid. et prox. seq. 3, i^' Fiducia a (_^ii^ Cui tres pluresve obieruut coniuges vir. G ,0 BL»i« Siguum tripodis formam habeus , quod cervicibu5 iumeutorum iniui solet ; Mulier cui tres iam mortui sunt mariti , et ea , cui saepissime perieruut mariti. -,£> isLaiyi (a voce i^ai! derivat.') Tripode instructa olla. o , 'dJ Coniide a i'yi*, Imperativus. wA_aj F.o. 1) n. a. i_^' Perforavlt c.a.\ et m Jt Penetravit >> sagacitas , prudentia ; 2) n. a. ujjJu Acceusus fuit arsitque (ignis) , et luxit fulsitque (stella vel ignis) ; 3) Exspiravit acriter seque diifudit (odor) ; 4) Lacte abuudavit (camela). b) i_<i hoc statu ciho idoneus esl) , quando vero eius folia perfecta sunt , dicitur oy>l. IV Accendjt ignem c. a. ; Lucidum fulgidumque effecit. V Perforatus fuit , et hinc Corruptum et a vermiculis exesum fuit (corium) • item Accensus fuit (ignis) ; et Trans. Perforavit c. a. p. • Acceudit c. a. VII Perforatus luit. 9o9>> 9>ofi 9,GC ^ Pl. yyJJ , v^! , ^^Laii Fissura penetraiu, Forameu , Canalls. uxsuf Ardens ; et sublimis fulgeusque stella ; vel est Nomeu Saturni planetae ; Lactis abuudaus (camcla). Ksyw A*iu' Scienlia penetrans. H_u.aJ! woG Visn peuetrans. \J^ Fomes quo accenditur ignis , scil. Iraginenta lignorum sive lignulastipulaeve ; Lignum vel stercus ariduui, quod igni imponunl ad eum conscrvandum, quando abeunt o . o > -. G ci 5C_ui-s Pl. v_^ ct v_*ajl Fonunen, Caualis. G >V-yii Fomes qiio acceiulllur ignis, scil. fragineuta lignorum seu lignula stipulaeve. , V^ Lactis abundans; Rubicundus, valde rubens. • -« I Dlagis penelrans. U^i u^! Acutior ingenio.

PAGE 244

222 J^ <-jjJti5 Qul alte se Iininlttlt negotiis atque ea penetrat. \-Aai/o Via magna et spatlosa. -c. ii> lustruinentiim q«o quid perloratur, terebra, terebella ; ileni Perspicax et sagax , vel cousUii auctoritate poUens penetrausque. Fem. 8 Perforata margarita. s .0 . ^jSiJi Id. o ^ , Q. A o < Stultls Terbls locutus est. ^jJuJ Vaclllatlo , trepiJatlo : ultro cltroque inoyeri ; terror , tiinor. Si_ qJiJ P0. "• ov_ftj^ 1) Rectam reddldit dlstortam (Jtastam") c.a. (Golius exMar. adnotavit ; sed potius haec significatio secundae formae tribuenda est) ; 2) Certavlt et Tlclt ingenio , solertla c. a. p. b) v^aiij F. a. n. a. y»»iii Invenlt , offeudlt c. a. , vel prehendit; Celeriter ceplt , vel assecutus fuit ; vel potltus lult c. a. p. ; n. a. \Jla'S , v_AJLi lutellexit , intelligens fuit. o) \J>SLi n. a. iCiUj Ingenil acumlne polluit ; intelligens fult ; solers, industrlus et alacer lult. 11 n. a. S O' \^j.9''Ki Aequalem et rectam reddidit (liaslam) c. a. lutelligentem reddldit , vel litteris elegantloribus instruxlt G G^ 9 c. a. p. III n. a. tjLaj et *isLi/« CertaTit cum aliquo de ingenii acmnine eumque Ticit. IV i J^asiii i A Deo mihi decrefus fnit hic , inTeuI eiun , eum assecutus sum, Tici euin. VI Certarunt iuTicem. o\JcCL i Ingenlo acutus ; industrius : sagax , perspicax , soG c/ G & lers : alacer. v_Aaj v_aAji In pngna proTidus vel sec. alios Celerlter perfodlens. G >\.JtJii et \J^ Id. ., i^iaj Ingeiiii acuuiiiie poileus (^mulier"). o \J^SLi Disceptatio , Uligatlo , digiadiatlo ; Instrumentum ligneum quo rectae redduntur hastae (vid. in \JlS^) ; > o S Kx sortUegii genere, quod J««jil Tocatur, haeo ligura "^, Acuta mente (vir) , Infelllgens ; item Nomen piimi paf rls famlllae cuiusdam ex tribu ri\\f^ ; unde fit gentilc nomen ^j^ ; it^r" Acre (acetum). OLaSj Ingenll acumine praeditus ; Acldum Talde et ocre (acelum) ; uti \Ju_jS> de acri dicUur cepe. G o, \^jSu^ Dlrectlo. G •, > >waJ»i< Hasta poet. a&Sa^ Id. JOILj F. o. n. a. i)ju' CraTitatem et pondus exploraTit : ut toliens sustlnensTe rem manii sua c. a. r, tt »— >; pondere aequaTit una res aliam c, a. ; graTem fecit pondere. b) Jjii Vehementi morbo afllictus fuit. c) Jjtj! n, a. G ' G . ^sii et iiJLjJJ 1) Pouderosus fuit; onere ac molestla graTis fuit res c. ^J>£ p. , inde Importunus fuit c, J* p. ; Foetu gravis et gravida fuit (femina) ; Corpore animoque gravis fnit , i. e. segnis , tardus. X«jJ ^ ^^ GraTif er dormlrit. Torpuit ; sic etiam GraTis et surdaster fult (auditus eius) ; 2) Humoris succique plenus fuit G c (cardui caulis ^_f^ ct i»Uj[). II n. a, i)»*aij GraTem et ponderosum reddldlt aut esse dixit c. a. ; Onere graTlore pressit c. a. III Graviore et solidiore clbo , qualis ex frumento et leguiulnlbus est , continuo usus fuit (Mar. ex Mesadir. apud Golium), IV Onere presslt (sarcina) c. a. p. ; GraTe onus aliquem portare iusslt c. a.p.\ GraTaTlt eum somnus , morbus , culpa c. a.; Afflixit , oppressit c. a. p. et u-i r. ; ilcm intrans. GraTidafuit, uterumque gessif (feinina), VI GraTls, tardusque fuit ; et graTatus fuit facere quid , afque abstinult ab eo c. qC r. ijofi^ J^i Jjjlij GraTatus propendit iu ferram. INon surrexif populus ad auxiLium ferendum. X Gravein iuTeuIt , fecit rem , GraTls fuit. GoJ>iij Iinpedlmenta , sarclnae. Oc G.oJ i)Jij Pl. JLjij I Ouus , res graTls ctc. ; Pondus , Impedib S mputa , sarcinae. Indc ^Jjij «iac? i.e.KJ-.^^ ^j»^! JLfiSl Thesaurl terrae , etiam homuies In ea sepulti ; item Pl. Peccala. v)jij Supcllex , sarcinae et Impedlmenta itineris ; Asieclae fninulique; Res omiiis maioris pretii , quae custoditur. Inde in Iradltione ^^-jJjii-l |»>yj «i.lJ ^ Ego relinquo apud

PAGE 245

J^ 2£3 o^ vos Coranuui et familiam mearn. Dual. cum articulo Homines daemouesque. *»' i)J£» Gravitas (opp. est '^Jd>J. Jtjji PA ijjstyj' Ponderosus , lusti pouderls (nummus) ; Cibo gravatus In stomaclio , Morbo gravatus ac prae eo torpens. ^lj' f^^^ Blorbus eum gravavit. 8 < , JLJii' Gravls : etiam moribus , modesta et gravitatem prae se ferens (mulier) ; quieta loco ; uatibus gravis ; lenta et tardigrada (camela). g ,y Jlai Gravls ; etiam morlbus (mulier) ; quleta loco ; natibus gravis ; lenta et tardlgrada (camela) ; (j*L»i! JLaii li, quonun societas aegre fertvu*. *JLjLj Gravltas , gravatlo stomaclil ex cibo ; Languor, torpor: lassitudo. Somuoleutia, quae aliquem occupat. .Ao Gravltas , gravatio stomachl ex cibo. s. , . 'iSAii Impedlmenta et Scurclnae omnes. e, , . , 'ft jL.g.j' et AJLiJ; Id, G , of 9 , .t JuJij F. 8 Pl, Jjiii , JLsO et *bUiS Gravls, molestus : in gramm. Vocabulum Tesclidido enunciatum ; etiam Gravis moribus ; morosus, iuvisus ; quietus ; Seguis, tardus ; 't? Gravatus morbo , soimio , aut crimine. (j«L»Jt ^^iLiij Ji, quorum societas aegre fertur. > -oS JJiiit Molestla gravls c. (j* p.; Dlfficllls congestu (cihus). o. J~*iiij Quod vox Teschdido efiertur (contr. \,JuJL^^) (vox gramm.). O ei Jjii* Gravida vel magnum onus In ventre habeus (fcmina). -o • .. riJUJ*.* Pl. i)«*iLii« Pondus quo ponderatur res, sacoma, spec. Pondua 1-^DirliemI, et i. q. jL-o.i> Nummus aureus, vulgo ducatus ; et J-VJLiU Commeatus , eiusve onera. "(3^' (jLSi/* I. e. *ii.« {j^ *j|)*^. Odores non adliibens femina. Jjii> F. S Segnis , Signum Teschdid habens vox. aJJLa^ Onus grave. o , ; , » B > .Marmor , quo stragulum oneratur (L^^ J«Jiij ik/«L=>-. S. . c > JJiAA.wws Gravatus morbo , somno , uu/ crimine. tjxi Peregrlnatus fuit m /erra c. ^, „ .o „ vi5CjLA_i 1) Stultus fult (conf. {^y^^ ; 2) Durum se gessit, malae indolis fuit. G,,o'eJsj^j Mulier lusiplens ac fatua. Xyj F. a. n. a, JjCi Orbatus vel orbus fult naio vel amico c. a. p. IV Orbavit , orbatam reddidit (matrem) c. a. vel c. d. a. , et intrans. lu orbitate eive obnoxia mausit (mater). Go > ySSA Orbltas post amlssiun natum vel amlcum ; item in genere Mors , Interitus. IS^ Id. G , J~^" Orbus. G . jyii' gen. comm. Orbus prole vel amico. G >, Oy^ Nato orba seu orbata (rnaler') ; Li quo viatores pereunt deserlum. >-u„ o. G. . o , q.XJcI Fem. J^j rarius aj^L^' Orbus prole vel amico. G ,o G ,oi 5 )o£ G -o G ,o> JL\i1 , JLJu ! , iji^i i pro JbCic , JbCie Ramus palmae , in ^ j quo est dact^lus Immatruus (jM J.^^ Quae manet iu orbitate. G o j JbCix Pl. J^Aj^ti/o Fem'ma , cui miiltl mortul sunt liberi. G, , o A-LXi-< Orbltatem luftrens (hasta) c. J p. G o > KJLXjJ» In orbltate manens (maler) ; In quo deploratur narraturve orbitas (^pocma). (^Xi 1) Legit secutusque fult (vesligia) c. C. ; institit inhaesitque (ncgotio) c. a. ; 2) Substitit, commorafus fuit, permansltque (in lofo) c. i— i. b) («>o n. a. ^J^ hl. G,(«Jo 1) Via; medimn viae; ducfus (vmc); 2) Medium homiuum ac turbae (Gol. ex Mar.). °'' f^^ Ductus viae. (Vid. ^jXj srq.') 5 oj .Aj Planities et aequalitas viae; recla et regla. (J'id. f^-) 0-0» 0-» iU\j P/. Q^i Ornnmcutum colli , ex mnrgnrilis , murpuulis , siniilibusque rebus; quod ex colorata lano nppeiidi-

PAGE 246

o^ 224 v^ tnr cameli coUo ; Puteiis lii quo ignls strultur , calefaciendi vel coqueudi ergo 5 Fovea ainplitudiue respondens imponeudae rei ; Intentio fidei , sive verae sive erroneae ; Locus qno conveniuut milites ad signa, etiam ubi signum uullum exstat ; Vexiiliun; Sepulcnun ; Agmen columbarmn. Q jX» I i. q. i3^vi I Ramus palmae ; scapus botri dactj lorum. JOI 1) n. a. v}ii Periit , Interiit ; dirutusfuit, concidit. ^^ fJ^jSDestructum fuit eius eolium /. e. prava luit eius S6 cauditio ; 2) Trans. F. o. n. a. Jo tt JXt Infudit terram in puleum c. a. r. et c. ,}, l.' 3) Evacuavlt lerra puteuin c. a. put. ; enudit nummos c. a. ; 4) Blovit congesta/n terram vel cumulum arenae manu c.a.^ aut uno fi, G.latere dilTregit Q:umulum') c. a.\ 5) "• a. Jo ct lUi Perdidit, exitio dedit c.a.p.\ diruit (suffosso pulsoque muro^ 0> (lomum c. a. JUi j: ii'i JJl Occidit eum Deus , et elus regno finem imposuit , vcl eius gloriam eripuit ; 6) F' Merdam eiecit (Jumentum ct qnicquid ungulam solidam Iiabel). IV Listaurare ac reparare iussit quod perlit, conciditque aut dirutum fuit c. a. ; Os alicuius percussione ita freglt, ut deus uuus vel plures cxclderent c. a. oris et v-J. ; Reparavlt ; et Abundavit re '^ appellata. V Destructa et subversa fuit (jtlomus). VII i. q. O^' luiecta aut superfusa fuit (terra'). o-JJci Interltus ; Dentlum defluvium. 5= s-> G0A_Li P/. ^yii Terra egesta e puteo ; P/. Jij el S^ Agmeu aut multitudo pecudum , proprie ovium , et una caprarum , si permixtae ambae (de so/is capris dicitur iJ^^) ; iteni Laua, vel sola, vel simul cum pilis caprinls et camelinis (jle solis pilis caprinis et camelinis non lene dicilur) ; Coetus ct turba liorainum ; Nummorum multitado et copia ; Terra ex puteo extracta. «B G *Jl> Pl. JJG Exltium. *-LJi Coetus et turba Iiominum ; Nmnmorum midlltudo et copla. ^VuJwi Sonus aquae currentls vel efl^usae. j^ Dignltas intprlrns. C.i G s ^\ Cul nnilta est *Jlj. j^ Id. J-i-^ CoIIIgpns congregansve opes. a-Ul.* quasi *J-ii^ Umbraculum , locus oiit res umbrosa, umbra sua tegens iu deserto ; Locus ubi aquautur cameli postquam per biduum nou bibcrint. (_,AJui F. L n. a. v-.*-Lj 1 ) Reprehendit , InTicIatns fuit crasso modo; 2) Vitio et detriniento afieclt ; 3) Repulit , abeglt; 4)Iuvertit ; 5) /. qf^ Rupit in pru vel medio c. a. . . G-b) u-JLJi n. a. «-.JLj Ruptus ita et fissus fuit. 11 n. a. o-' Go V«r4^ Evaslt (camelus) v--^' de quo post. Go G-0-tB wJj F. S PL XJLj , w^Li i Camelus cuius prae seuio exesi fractlve sunt dcntes , et cui defluuut e cauda pili ; Fracta liasla ; Camelus efToetus, geuiturae ineptus ; Senex, vir ; Opprobrio alTectus vir. G-0<5-v-.jLi i. q. {ja*Ji^ Contractlo , con^trictio, ut alvi; Sotdes. G . V^ Opprobrio alTcctus ; Contamiuatu* , Sordidus; i. g. 'g . , ft-LL^ Extremitate rupta (Jtasta). (Vid. in |J13.) G t— *^' Fabulum seu gramen nigrescens et vetus, aut bimum; certa plautae species. G. -c.«>-Gii*Sli nempe \^y^ i iiJlj' Pedes fissa mulier. (Vid. wJIj.) i_,Jj| Pl. v_.Jji Terra et lapides ; etiam utriusqiie exigiia fragmenta. Dicilur wAJji^i! N>^. Zj1\ id. G , , o ' ,, -X -»JJLx Pl. y. o }C-Jl:L« Id. \^[jji Pabulo vetere, quod 1—*^ dicltur, vescens iumcnlum. ws^Li^ Camelae , quibus prae senio exciderimt dentes. v.l>sj^ 1) F. 0. Tertlavit, sc. tertiam bonoriun partem cepit c. a. p. ; in tres partes divbit rem\ 2) F. i. Tertius fuit seu accessit, et praecedente numero XXIX Tricesimni Dccessit c. a. p. II Trlpllcem et trianguliirpm lccit; tres essp dlxit ; tprllavit, trientem ferlt; elpctimrium composuit qnod c>Ji>o vocatur ; trrtia sui parte matutuit 9 cdactylus immaturus ; n. a. vi>»iJLo (in certamine cunus) Tertius vpult (^yw/s); Tprtinm chordam tesludinls adliibuit ; Trps paplllas ubpris camelo ligavit c. VIV Fuerunt vcl cvaserunt numero tres.

PAGE 247

225 ^Ui viJb Rigatio cjuae tertio fit die , de fialina tantuin dicitur, nec vero de af/ualione camelorum ijuae fit terlio die ; Tertius ioetiis camelae. viUj l'ars tertia. \ii*^ii F. Tres. sijlj ^J /. y. r-rt^^^i CiuguluijQ «juo iu cainela firmatur ~i>yu\ i. e. sella muliebris seu pileutum. *i>JLi Laa pars vel portio ex tribus. si/Jj /'. B Tertius; i^ viJt» tt iCiJlJ" ^j^ viiJj et vi*ij idilj Uuus de Iribus , dc trinitate. ^j'j"5i i^'j rromiueutior pars moutis , ui (juo duobus lapidibus apposilis olia ponitur. ^^ Fem. Tres. ^^ ^j Triplex et lirmus (^funis'). O^" Ternui. 'Jiia , 5j,iLj e/ cum DUantma VI. si:>5.1j jLi Dies septiuiauae tertius , leria tertia. Ter. Masc. Tres. o ., OjJ-i f ria vasa lacle seu uiulctura iiupleus {^umcla^ ; j/e/M Quue tribus uberibus aresceutibus tx. (juarto mulgetur; el Quae ejt tribus muigetur uuo ubere sicco. vi>-Jj Parstertia; trieus Qfuae Jorma ab .liuSaido non agnoscitur'). ^•^l-i-Lj SolauuiU herba. ^ Id. iU^ Masc. Tre». •ii>^\j^ 'lertii, tertiae geueratiouis liouiiaes ; Tertia scrupula (^apud Aslron.'). v-^t) Triuitas c. o' persouaruui lu Dto ^.,_yiij Trigiala. ,LivJ-i iJemin. a ^X» 1 eraulu» ^-*L> Gcaus surijitiuae , (juo libroruia liluli i-xarori soleut. •j^^J Triceniinus. ^j^ Trilitteru lox veL radix^ {ufjud ()rijrii"iatii.os,. I oin. l. o*^Jl*J Triuitas , uti S. S. persouarum iu Deo. Q_^'ji]i viAAAiijlj Triuitarii. o*1a/» Teruus. 3 -o . ,, OaJjU Pi. iiJLi* Tertla cLorda lestudiuis ; vel sec. al. tribus partibus constaus. G c J olo» Delator amici et caluumiator apud priucipeui ( ijuod tres perditj semet ipsuin, amicum et dominuni). s i, > u>JU:./« F. a Tres vel tertia pars factus ; Tribus pmictis iu structa littera vi> ; Triaugularis ; trlangulum (q'»^ ' ^^ ij^ I KJjLi); Defrutum seu sapa , sc. viuum musto ad tertius decocto factum , ita ut mia modo pars tertia supersit ; iiem Electuarii geuus ex aromatibus coufectum. Q^Jlii! Blaguae pyramides. viA-LL* Delator aiuici et caluuuiiator apud priucipeni (i/uod tres perdit , semet ipsuin , ainicum et dominum). A-LLiw* Tribus punctis iustructa lillera O. *~iiji.^ Camela , (juae e tribus umlgetur papillis una siccata ; Febris , (juae die terlio redit. I y L , <:jjHi\ Idcuius lertia pars suiula est; Tribus partibus couslaus/«n«; F. » Tribiis pellibus coufectus w/e/, pera. vi>-.L*J iSomeu loci. oJ-o Nomeu loci. /. if. JJi Ab mio latere diffregit cumulum areuite c. a. JJjLi Destruclio seu ruiua ; res dirula , rudera. JLaJuj Species plautae , (juae ad genus ^jisJ" pertinel. G . >o> o i ... > , jjXiJLj j. q. wJ-nJiJ \ >_,Uc Solauuiii ; Fabulum seii grameusiccmu, fueuum. ^^JuI F. o. n. a. -Nii 1) INiuxit {coeluin) c. a. p.\ 2) Ma ceravit iii acjua c. a.\ S) «. a. -sJj , -j^ '' •') -^ o , 11. a. -NjJl {ifuod JoilaMi: aliiis diulccli propniim fyl) Quietus et tranijuillus fuit (animu.^i); 4) -^ Trani|uilli'. lacto unimo fuit. IV Ninxil (cotluin) < . a. p. ; ni vusus fuil (dits); Contigit niveui inc.idil(|UP in eain ; ai voso dii,t(Ul, lali usns eo fuit ; TraniiuilUi fuit (uniino) , Ff G

PAGE 248

^^Jj 226 ^^ Laetitia airecil c. a. p. ; Desiit ( jAa') a<}ua pulei. jSi=>.tfJLjl (/^ Fodit, donec pcrvenit aJ Intiiin. Joi P/. ° Jii Mx. ^JLi Frigeus , frigidus. 3 i ^iU Qiii nis'eni veudit. 2 » , ^>bL> Nivea caudidsque gladil lamina. /o c «ilj! /. y. „^1 Victoria , bon;i rortnna. fc a fc B 0, -o. K^^Jli/* Cella nivarla, locus ubi nix , ui urium tomlensala ac slramine lecla, servatur in aestatis usuin. >o. ,. ^yii* F. 6 Nive contactus, percussus conspersusve. .-yJ^ S\JiS\ Confusus animo, hebes ac vecors ; Cui frigidus circuin praecordia sanguis. f.i^Aj F. a. 1) Verno tenipore fimum excrevit (ios). b) j^ ^ S o. ' InquLuatus luit. II n. a. ivJ^' Inqninav-It c. a. p, oJj( F. i. Tenuein liquidamque merdam excrevil (^elephas). ^^ l V F.i. l) Tenuia et liquida ex alvo reddiJil {tauius, camelus , injatis)\ 2) Eiusmodi excremeuto pelivit et inquiuavit (aUuni) c. a. p. o Ja-LS Liquida et tenuis merda (elephantis etc.'). Locus quo exceruitur liquida et tenuis merda. «_Lj F. a. n. a. /*-'-» Fregll conlusione (' apUt') c. a. «_LL« (sed potius jJJL*) Fractus (de immaturiorihus da~ ctj/is, cum moUescentes de palma lapsi fuerint aut a pluvia decussi). xJLJ F. a. n. a. jii Fregit caput c. u. VII Fracluni tdil capul ; Dactylos humidos el recentes habuit palma. 2 .0« ^jlil Membrum virile. O s . . !5s t.JlJL« tid. fii*. f^mLl F.i. n.a. (fcJLji Frcgil in mnrglnn gladium, vel vas fictile, vel foramine vas aut murum iu medio c. a. li) tXi s. n. a. |teJ-2 Fractus hnc modo fuit (ensis , parics , lus). II Fregit vel multnm , seii multis ciim orae incisuris uh diaeve partis foramLuibus, coniVegit ista c. a. V Fractn fuil res in ora. VII Id. jkJJi Crena iu marglne gladii , tel tasis. In prosodia significat , a pede ^^^i^*» u — — desumtam esse litteram c > c . \^ ul remaneat q-j^ quod mutatur In ^^^Jti __. G, (•-Lii Pars pxcsa aut dilTracta de ora fluvii alvcite. K t 1 ! Ilupti iiiclsura in margine , vel foramen in medio, gladii , vasis , muri. Laua. |Jj ! 3Iodo supra dicto ruptus. Tn prosodia pes ^_y« o— — mutatus in rJ^ _— ila appcllutur (conf. ^Ji). _^ I \V Laxus, flaccus , mollis tuil G .c JoJii Lutum temie. G . -c. K n 1 1 i Laxitas , ilaccitas. G >ci Jjj-jLJi Lutum tenue. ^J( F. 0. n. a. .^«.3 (/iflft; vox praecipue in heihis sicciorihus adliihetur) l)Calcavit, culcavit c.a.; 2) Firmavit, stabilivit; recte concinuavit , iustauravlt, reparavit: .> quasi riinas opplevit herha («Uji c. a. Ilinc ^jjyA^ i,:^^.»^ Prospexi rebus meis seu reparavi res ; S) CoUegit , comportavit , potissiinum herham *i-»-> vel gramen c. a. ; 4) Verrit domuin aliuinve locum (Gol, ex Mar.). IJona uc mala converrlt collegitque. Vjeuh. 5) Defricuit abjtersitve rnanum gramine vel herha : etiam dirunt {jaj^j terra : sc. gramine in eius superficie crescenle c. a. p. et >-j '• ; 6) Evulsit ore herham pahulumve ovis c, a. (a -Lm; ; 7) Comedit voravitque (cihum) promiscue , bonuin et pravum c. a. II Calcavit, culcavit c, a. ; Obllgatum fregit (os) c. a. VII Affusus , desuper enusus fiiit c. i)^ ; Llquefactum fuit el contabuit (corpus) ; Sene.x fuit (vid. iUi). ^^ Istic loci rcmotioris. ^y^ nempe ^\^ f^ i)**' Idoueus qui recte faciat teparetquo illud ; et »-«.^ x»ji jS> Illud est quod converrit collegitque, bonietmali; item Paruin multumqup. «> *ji Tuin, deiude, porro. 2, l^ TJtensilia, siipellex et slralu doums , praesiriim utres o, , 2> > ct pociila. ../o. "Sj («jS «J L« Ron est illi quidquam. G .» I>U2 Coll. nom. unit. c. 8 Nomen lierbae tritlco (^joyi^) %iinilis, sed per oimiia tenuiorI.i pt non geniculalae , qu> obslrumilur domormn rlmae. Forsk. Flor. Acg. ytrah.

PAGE 249

^^ 227 J^ p. 20|»L*JJ1 '*-*r-' ti^ *l»Uj' de re ad/tihelurj quae difncilis nou est. j Seuex, Vid. Coni. VII. -J 3Iauipulus lierbae gramiuisrc aridi. ^j^ Herbas ore evelleus (^ovis). .•«J.MJ; i. q. |>Ujt. KaxuJ:,? Nomeu sectae , quae a Tsemaiua Leu-Ascliras orlginem ducit. Couteudunt , ludaeos, Clu-istianos et quos uno nomine Zindik Bluhammedaui appellant iu terram mutari, netjue Geheunam ueque Paradisum intrare. Locus quo resectus fuit umbilicus cqui. 3. 1»*/« , l«ju j»A^ Qui cougregat colligilquu boua el prava; qui talia edit vir. 2 . , , . , *i/« ila in Kamuso explicatnr : *I i^V 1) ^yt (^ t.^ -J CT* AJ j. 9 s . . cr Locus quo resectus luit unibilicus eijui. iLt^ , A.»JL« iUiU Qui cougregat coIUgitque boua et prava; qui talia edit vir. >o. ,1 •o> » ' «« Herba |>m^ oppletus (^hfatus'). t,^ F. a. 1) Pinguiorem, bnlyro aut alia pinguedine conditum, praebuit cibum, eovenutrivit c.a.p.\ piuguediui iniecil imposuilque terrae Uiliera c. a. • 2) rerfregit capul c. a. ; fregit iu partes intiivitquo (paneni) c. a. ; S) Tinxif {i^pro) c. u. p. el ^ r. ; 4) Egessit quod iu ventre e»sel. VII rerfractiim luit (capul). M!'" I * yiaxiine apud poetai i.(/. j»j. Cu/if. Ilamas. p. 226. 478. 9 «0«'. o CJ^ i. q. Ja^Ac Qui temporr toitus 0^. i. c. cacat. '''•' C--0^ '* J "• O'*» « " ' « J 1) Operuit caput vnsis sui ; 2) Firiniii fuit miuime fbvus nnt Iremens in iclit (•ladius : 5) Wou b^\ Adivit potus seu aquallonis ergo paucam aquam, quae i-X-»J" dicltur. X Accepit, habult pro v>-*i c. a. ; Petiit ab atiquo beueficiuin c. a. p, XI Piuguis evaslt fultve. G G . (A*i et l\*j Aqua pauca orlglne carens , unde plus emauaie posslt ; vel quae iu utre superstes ; vel quae hjeme apparet , aestate evauesclt. (.N»U3 Vluralis est). .5>OM.J e/ i>^.*i Antiquus Arablae populus, ad quem propheta ^Us missus dicitur in Corano , Thamlditae Ptol. G o Q)c,i vX^i c/ vX*3l Lapis ex quo colljTla parantur; stibiuni. Descrihitur in cel. Hamakeri lihro de expugn. Mempfiidis auct. Wakid. p. 35. G >o. ^yt^A A((ua ob hominum conduxiun absunila , praeler niiiiiinam sui partem; Vlr qui rogatus daudo tiua perdidit ; itcm Genifali a(|iia exhaustus a feminis. m^ 1 ) Frucfus habuit luHtque (ar/ior); 2) Collegll /)fcor* ar bores c. 0; 8) Opulintus fuit vo! evnsil c. a. II n. a. o. ^-'-MJi Aicdt(o/>ei) t. a. r. ; Firpcit . ul fruttus f.iccret ; Crcmorein grumatiin sibi adlincrcscrnfi-ui fruclii.'! iiislnr , liabnil /af/a/-/i/s u/er {xid. l)-^jilbiis rii(!inieiiia frncliium forninvit protulilve («riior). IV I''riulii3 haljnlt tulil(|iic (arl>or)-^ Opiilcnlus luit vcl cviisil ; Creiiiurein gruin.iiiin .sil)i adhiicrc5cenlciu, Vi 2

PAGE 250

fructus instar , habiih iaclarius uler\ rieims fructuiun fuil : etiam simpliciter frucliler fuit ; et trans. Blultlplicavit , auxit. X Operam dedit , ut aliquid frucluiii ierret c. a. r. ; Invenit fructus. I. y. -^. ^ Coll. Pl. °jU hinc Pl. Pl. et liinc uliud .L*-i' Fructus ; Opum geuera ; item Kodi iu extremitnte sculicae ; Aurum , argeutum. > .llultus. Mullae , copiosae opes. j/oij Fructum fereus , Cuius fructus prodeuut arbor. (-D'/ferrt videtur a j^i^ quod vid."). riiaseolus ; etiain Flos plantarum salsuguiosarum , (juae (j;;l*> vocantur. •ui /'. q. j*^ Varia opum geuera. ii _^ Arbor; Progenies , proles , Ibelus ; Cutls capitis; Extremitas (Jinguae') ; Nodus iu extrema parte scuticae. » _«Ji et »j-«-i> Pl. oL_«-J nom. unit. a —^ Fructus unus ; Nodus in extrema parte scuticae ; rrogeuies, proles, foctus. G, . c, »j4i ii5J ,_5^«Ao Lc Nihii iu me tibi dulce. .-^ Cremor iu lacte adhuc iunataus , aul utri adliaereus, antequam colligitur ; Lac ipsum. in quo cremor apparct, vei cuius cremor prodil; _-^ ^^ INox luna illustris ipro *1— «-i Fructuin habens seu ferens a/'Z/o/; Fructilera ierra. B .-y«-J Fructibus abundans (jerru) ; Cremor in lacte adimc inuatans, uu/ utri adliaereus , antequam colligitur ; Lac ipsum in quo cremor apparet , vel cuius cremor prodit. G. o > I '« »« Fructus maturus , decerpi idoueus ; ilem Multiplicatae opes. 3 ,c. • j-*^ Midtae el copiosae opes. ^.^.j.tjiA ^o^ Honuni-s niulli. T 9 ^ Coenuju lenue ; vtl Farinae niassa nlnus niulli^. •j — ^ lXx^J Formohus (pucr'). ^Ajui* Fulclu-a et iaevitate formosa (facies'). %^ l) Commiscuit nigrr) album ; 2) Tinxit saluriore colorc (vestem, sed tantummodo de calore ruiiro) c.a.., S)3Ia228 J^ detecit (cuput oho asperso') c. a. p. ct V r. Lnbuit frequenter cypro , et quasi in eo demersit caput c.a. et^^r. ?\ani herbae huius , de qua Diosc. /,124 pulverem aqua lepidiore paulum subactum, capillis mundatis lolisque inspergunt , iisque cum eo puhere coUectis caput involviint ; unde horae circiter spatio rulidum co/orem capilli adsciscunt. Hoc fere in lalneis , et quidem muiieres sibi facere mos est. 4) Confregit (caput) c. a. II n. a. ^^ft**^ i. q. >-aJLc caput c. a. r. VU Coutusus fuit lapsu dactylus maturus , cuin de arbore decidit (vid. ctiam jAi) ; Maduit (ulcus). ^^ Bona quaedam In urbe 3Ieduia legata ab Omaro in pios i Cacumen montis (sed sccund. ai. iJt^). Cibus Ilquidior mixtus pingucdine carnis ; Tellus humida ; \ idnus in carnosa capitis parte. i».»i« i. q. ^^-X_w-^ Flaccidus. O^JL^mjLji rieuus adipe liocdus, V I < F. i. 0. 1) Tuitus fuit; iuvlt; Potuin el cibum dedit aiicui c. a. p. ; Suorum res egit et rexit c. a.p. ; 2) «• tt. J>«ji : ic^ ^'j^ d^ ^ INlliU cibi ante puluni sumsil, bibit antequam edcret ; 3) F, '• Kdil , comedit. b) J-»i //. a. J-»J A ino captus fuit , ebrius et lemulcntus evasit. 11 n. a. JvV»-^ Fecit ut restaret (aiiqitid) in imo va^i.N vel cisteruae c. a. (vid. '^ l*»j) ; Mundavit , scparatis sordibus aut detcriore parte c. u. (de /lac signijicutionc, quain Goiius ex Kamuso attuiil, dubito, quum in editioiu Caicutl. non repcriatur); Spuniam excilavit , turbasii aquam. IV^ Fecit ut restaret (aliquid) in iuio vasls \el cisternae c. a. ; item intruns. 3Iuitujn spumavil ( jac ) (vid. ii j}«»j neinpc J~»-> \j In co esl quaedam prudenlla el liruiiirt> anuni. J>«j Fbrietas , temulentia ; Subsistentia , cununoraliu , mora ; le/ l nibra. J>*j Vlno captus , temukiiliis ; ,\nian.i , [irnpen.su» i. c'-

PAGE 251

J^£29 J-«^' Eusis antlquus, raulto tempore uou politus ; Laudatae ' inausiouis regio. (Dubito de verilale huius signijicalionis ; Golius in Kamuso suo legisse videtur Jwsr ; sed in edilione Calcutt. est j.UlL! J-»^. .^ j'L4j; Adiutor , defeusor : qui suormn admiuistrat res. _^l ( •"< Veuenum maceratum ; veuenam serpentis aiiusre rei ; Foramen. Jj^' 3Iora. J»^j Lac acidum, oxygala ; Fanis; eliain Locus coutiueus retinensque aquam. i Grana , /. e. Irumentum et legumiua ; Ptisana ; Dact) li quorum dimidia pars vel plus vei minus in tlieca est. i Pl. J,*j Graua ; Ptisaua ; Dactyii quorum dimidiuni vel miuus vel plus quam media pars iu tlieca est ; etiam Aqua pauca iu fuudo lacus vel utris residua ; Lutmn iu imo putei fuudo ; Pars lauae , quae adliibetur ad illiaen dum pice Liquida camelum contra scahiein aul alopeciani^ vel utrem adversus corruplionem. xUji i>j Li eo est quaedam prudentia et firmitas animi. Pl. J^' Lutum iu fuudo putei residens ; Pauca aqua restaus in fiuido lacus vel in utre ; Pars lanae , quae adiiibetur ad illineudum pice liquida camelum contra scaliiem aut alopeciam , vel utrem adversus corruplionein ; Pt. J^*J! Pauuus, qui iu meustruo sanguine a feuuuis adhlbetur. LtJii Quod residuum est iu imo vasis vel cisteruae ; reliquiae potus et cibi (pabuii) iii veutre cameli aliusve ; reliquiae quaevis ; Pl. O^ Spuma lactis , aquae etc. j Pl. y*^ el Jj^' Reliquiae pabuli iii venlriculo, et ipse locus, ubi pars cibi vel potus iii veutre residet ; rl tuni]\e\\([mixe cuiuslil/el rci:^ Graua, Ptisaua, Dactyli, t|uuruin dimidium vel iniiius vel plus quam dimidium in tlieca est ; Structura fulcieus vineam , lleliquiae aquae iii cisteriia ; Avis quaedain ; Structura in ijua smit lectus et uleiisilia ; Structura lapidea ad coutiumdain pro satis u(juain. Jj>.*ji Lapis, quo ferrum acuitur. y*^* llefiigii locus , a.s) luiii. J-fc*-« Lac .spuinosuiii seu spuinau»; Laudatae liabitalioiiis regio (el de /lao signiftcatione duliilo , tandein oli causuin , quain ad J-«j coinmemoravi). ,y*j^ Venenum maceratum , dum ei aliquid admiscebadir, quo vis eius augeretur. ,y^ Spumosum seu spumans /ac; Epitlietou , (jiio sojuis asini rudeutis siguificatur. idUi^ Cisterua aut puteus iugens (publlcMS, puto, faclusiU inde petatur aqua). iUUJi-v« Lutmn in fuudo putei resl. habuit, camelos ; ilcm Dedit preliuin , iu.sta snlvit iupi cede c. d. a. vel c. a. r. et J p. .-•J Dies octavus quo nou bibit camelus; a(|U3tio «aiui Id rum, quae octavo fit die. Gc> G)> G-og ^^y^ , ^j*J Pl. qUj S Uua pars ex octo. ., G >oE G ,o6 Go C ^^ Pl. Q^i ,qUJ! et iLL»j\ Prelium. s (•MiJ Fem. cum o Octavus. • ...Ui pro J,Uj Fem. '!>.^^ Masc. {ct sinc i) Octd. j-w^j ioU Octingcnta. »-ik£ O'^ Octodftim. J.^*^i Aumen plantae. rj^ Pretiosus: mngui prelli res , et ij:io rjt^ F. 9 Octuph^X ; OClailguln.s ; Prelidsiis; i/oi i. q. » o > o ,

PAGE 252

,:>JJ( /. q. ul^ et Q^ 1) Foeliut (caro)2) Laxmn fiaccidumque fuit et sauguiuem emisit (Jaliuni). -^'^ F. Flaccidom, saiiguinem emittens (iabium, gingivd) 21wjIjLaJ( Obscoenus, obscoeultali deditns , indole pravus VI r. JLi Immundus, spurcus evasit poslquam sese muudaverat. a o yjLiJi Oviun corruptiim. }JJ^ Brevis; //em Spurcus , poUutiis : Impoteus. KJJL.-j Ovum corruplum. 8 iL^U Scrobs facta ab aqu:i canaJis. iVjJ^ Qui magnas habet papUlas. 5kw\-Li e^ sine llanr.a. si primae lillirac loca/is tatba gst b .\XJ-J PL (_5-^'-^ Jlaimna virilis ; vel IHanunarum aul (|uae circa eas caro, aut ipsa ba^is eariun ; e/iam Pcpilld. V->: i FlssJ :Q . riJnn. F'ldit : distiiixit J'i Iruditione Caabi ocn Maiic leclio haud cerla est , nam pro J»*i" legilur i3*J. ^_^JqJj > ?• KJoU^^ ^y^cjf F. a. et i. n. a. ^/-i 1) Flexlt, inflexit ; duplicavit ; complicavit ; 2) Iteravit , repetivlt r. a. ; 3) Secuudua fuit ; 4) Avertit , dimovit c. a. p. et qC r. II n. a. iO-iij Eflecit duos vel gpmiuavit c. a. , ita et fecit dualis numeri nomen c. a. ; duobus inslgnivit punctls (Jitteram ut o vel j) c. a. ; Secundam testudiuis cltordiiin adhlbuit. vii«JLi_) "iij (_5^-i-J ^ \y» i. e. Grandaevus e»t qui neque uua vla , ueijue seciuida neque terlla vla snrgere potest ; isv^ vXs-LJu' ^j^.^ Unlcus est in suo genere ; Laudavit oratione aliijuem c. (j>c p. ; Acceptum illi tuUt seu imputavlt bonum vel ma!um c. a. r. et J^ /'•, tl simpliciler Laude et gratlariun actione celebravit c.^^ p., eiiam conlr. Vituperavlt. IV Laudavit aliquem c.^i^p. Abulf. Ann. T. 11. p. 122; Eiecit amisilve defluvio Ci 2 . primores dentes (vid. iy-o post.) ; Evasit camelus (_f>S se.vennis ; Secuudus factus fuit vel accessit alleri c. a. »-i-! 1 Esto secundus iUi. V Factus est camelus jJo (sexcnnis)\ Inflexus Tel complicatus, et dupUcatus fuit ; luflexo incUuatove corpore incesslt ; Ab imo latere in laterum se Inclinavit, Cum fastu et superbe Lncessit. \ II Inflexus fuit ; Cum superbla et fnstu iucessit ; Complicatus et duplicatns fult; Aversus fult, recesiit c. qC ; Se flectl sivlt. LiLla \ii^ L ti^K^iu ifw. v;ii-fc*jl Assequi nou possmn id , quod quaero. VIII (O-i^ Factni 2 * est (_fji /. e. camelus sexcnnis; lullexus , vel compUcatus , et dupUcatus fuit. X Excepit a commuui ordine vel modo , exemit c. a. vel J^ p. ; Laudavit c. ^^ p. Xn <^^\ Inflexus fult. G -^ G^.yj (j)ro j-ij ) Fcm. l\olS' Ag. Seciuidus etc. ; et Duplex ; (^jv-iji^i! J.J Unus duorum , alleruter. At lAs»'» J,li et >iXs>'j (.jU proquc eo ^c^i est Secundus , accedens ad uuum , et faciens diios. ^-Jloc J.!j Obvertens seu inflectens lalns /. c. superbus. ^*Ju Iterum. Co w.oS (5^ r/. 'iLjJi] Secundiis post dominiim : Duplualum, et Id , quo aUiiuid dupUtaliir; Dujijicallo , seu polius pli catiira, flfxura: ul scrpenlis , funis ; ct Ylcxus anlm— cS c\\xs\e fiuvii ve/ a/vei ; P/. 5LJ5-jI Virtutes , facultales rel ; Qiiae secunda vice peperlt came/a , ettam muUer talls ; nec non ipse fbelus spcuiidus il/ius. De lertio partu uut u/lcriore non sic usurpanlur pctila a numeris

PAGE 253

^ 231 L5 oj nomina. Pl. ii*^ A princlpe secimclus digiutate ; ium Expers prudentiae et consilii ; rraviim consilium ; item Noctis certuin teinpus vel hora. ^ P/. K*-o Iteratn, bis smnfa aut facta , res vel actio. ikiJuJtli i5 ^fo ^ Nou bis, ant geraiuae, uno anno decimae exigendae , vel non accipiuntur duo cameli loco unius ; item Pl. 5Lo ! ei \^^^ ^ Feria secunda septima' G* o iiae ; c/ Quae bis peperit camela ; Pl. iCA^' Secundarius sc. dignitate aut virtute , a primo secundus. ^jj Secxmdarius , secuiidus a priucipe , primo domino seu magistro. 006 SLo Pl. iU-oi J>S Fem. iUa Pl. 9U3 , ^^fSi e/ » LU I Qui eiecif priinores dentes ; Sexennis , annum sexfiun ingressus , camelus ; ila Quadrifiinis mas ungula solida praeditus : uti cffuus et triennis equus. (Sc/io/ion ad Ahu/ -0/i/ae Divanum, ul/i sccundum aetalcm equorum nomina recenicntur.') Triennis, dc anima/i ungu/ac hifidae^ hos, aries ; Sexennis aut a pleno increinenfo ad extreinum vitae (dor<:a5); Quae bis peperit came/a , et item Foetus sccundus, quem in utero liabel. 0. 0. , *SU3 pro ILoli' Secunda, In Accua. Itcruin , secunda vice. A-yiji P/. olAAi et LLo Descriptio , qua quis laudatur vel vituperatur (vel potius in /aiide tantum adhihetur) : Dens anterior , primorum unus, quales duo superue, duo inferne existmit; Camela ingrediens sextum anninn (conj. jcu) ; Acclivitas montis aut clivus: per eimi , vel ad eum via; et terra tJta; inprimis P/. LUi Negotium opusve arduum ; iinde LUiJl pbLb Qui ad res magnas adspirat et sese effert ; Exceptio , res exemta ; niaclati cameli exceptae partes ut caput pedesque ; Qnae iii licitando a caeteris excipitur pa/nia. De martj ribiis, 'f u iis qui in beLIo pro religione occunibmit , ci poniiur o , ijjfccJI qC alll ^Uiilwl Q* ; ettam Ductor aliorum ef ;,iitesignauus. ,c, (3_j-«ii Dlactati cameli exceptae partes. 90 > j^*,o Caput, cor , pedes et pellis maclatae 'cameli ; sec. a/ios Ubera et pars pectoris qua terrae incumbit ; Kes excepta. 5 ..c 9 S «o qLa^jI P/. iy-o Secmidarius sc. capiti familiae ac principi proximus ; et generalim Dignltate , praeslaiilia, aucforitate secundus ; iiem Consilio atque intellectu carens. -o -,0 .0 ,0 qLCo pro qUo5 Duae. o^Xo qLUS Bbiae. iUjLi Fem. a ^^LS ; iiem CurvicoIIis (ovis) , at cilra uk.i bum ; Febris («/ videiur") quae redit seciuido die , imo o praelermisso. Toc/tfai Ic/iwait yj/zafa p. 288o'l.« G, iCAJLi" Ovis, quae sine causa vel morbo cnlium iiitli-ctil. G, ioLo Fiuils (/labena , Meid.) ex pllis capriuis vel lana ccntexfus. 3, o, is>j^ Dualismus. 9 -,0 .-c (^^j-o jPoss. ab qLoI et jAc Lo!. i^H^Aiil li qui laudi Dei vitam lOiisicrunt. ^.jltUS et qIjUj! Dua/. a *Lo Duaif.i-Jicue, laquej quibiis coiisfringuntur pedes iunicnti; et inprimis posterius seu Singu/are, tolus i/ie fiiuis ii7i{S(0^\ Dua.s liabens pedicus laqueosve. e * -> 2 -> ^.Lo Bilittera voi. Conf. ^^.

PAGE 254

CJ 232 JJi\ lanij. sing. 3IeJiujii (« pliiatura) ; e^j i'uo! ^ IstLot renuu slatu : iiiterim. it Fe ii P/. Di liinc fc s > s ^*Jo! Biiariam , iii duas partes dirisus. q^' O biiii , duo iuiiLtim. Sic J^ Lot et J^ ,J^\ Fem. sJi.* Lx-oi Duodeciui ; ^^:V^'^i -'t^*. et apud poctas eliam > 6 sint' .Irliculo d\. Pl. ^jrV^-JiJ Dies secuudus hebdomadis, dic» luuae , iV. (J^>^« s..-oi! Oui beinper ieiiuiat leria secuuda. ':^, Id. \ lixceptio. X^ iUi:;C*-! Exceptio , cuius seusus tiuu eo , (|uod praecessit , uou iuliuie coliaeret. Conf. Uainas. />. 366 sei/. '^J>:JJjJt C-W* Sj Uogismus replicativus , ubi posito aiitpcedeule pouitur coiisequeus vel uegato lioc uegatui illud. Duaiis (vox Gramm.'). S^ pro j.-i'« rrima Corani sectlo , ii^Lail auspicalis dicta; ouuiis alia sectio seu Surata, paucioribus quam 200 touiiuatibus consiaus, aut Suratae maioris pars ; quin Coranus lotus J,l-w) dicilur. In definienda accurutiore hulUi vocis sisnifualijne quaenam Corani pars sil, mulluin distrepaut. Ila inKamusovox esl cxplicala: q^j*-' J;l-i«' 3tl.Ji J,! ByLJt ! Ow^i ^t ijA Juu byi ii-U ^ U ^t b, ^ .t Ulalt /• fcS. .•»AJ— i i-\i,^i 6y^\ c^*'^ "j^^ '^ O f^.jf*, iJju"itj )y^^i OfcOCU-t^ J-*^'^ (J^*^|5 ^>^' ^t jt. 'iSJ^j^^ Wr; o^fS j=f^S oi-^'^ 0*^.5 ^iraO^^J-Jt^ cry-^'^ >-'.-=*>-' '^ ^j*^'^ O^^ «J^j O?^ ^t:>"Sl^ . 'u>0*Jt^ iUi'k>-tj (_i'ji5>-"it^. Geuua duo, duae(|ue suflragiues iiuneuti. i/» Alteri iunctus , biui ut in his ^J^ tjL> Bini veueruut. (Co/i/. c>wUJ.) At J-^ Pl. ^;,'-^ Flexura, Flexus lluvii alv.ive, sc. locus ubi iullectitur ; ilem Duabus partibus toustaus cborda , vel sec. al. Secmida cborda lesludiui.i, «jnae (juuluor rhordas liabet ; VI. ^•;-*^ Duo vcrsus, distitbon. i^^J^Si JJ.A pecul. Fortiones reliquae , (|uas libcralis euiit , iis(jue cibat eos , qui ludi tousortes iiou eraut , ut de mactala canielo , (juae alii> liberaliter douaulur, st. iis (jui ludi certumiuis(|ue aieau» uou subieriul : sec. al. timi quis partem iu epulo coliu sorum aliam posl aliam sumit , vel Ofiiciormn iteratio, merita repetita. G -c, s-.,r, . *»,-? 'i>J^ Pl. 'a^j^ Flexura ; item et bi-iiU Fiinis ex laua, piiis, similibusve coutortus. Pl. ^^^ Virtutes , iacultatcs rei. ludaeorum Talmudi pars 3Iiscliua appellata, vel Cautus vcl modus cantus, qui apud Persas jNf>T..> uppeilatur. (tx liis significationibus, (juae vera sil, Firuzabadius dubius haerere vidctur.') Subductio , subtractio in Arithmet. 'ttJ^ Facultas et vis rei , Fuiiis tx laua , pilis , similibusvr rebus toutortus. bU^ Duobus punctis lustructa litlera. Ita ^^ji CX* ^J^ littera O appellatur , et l^i^ CT* <>'->^ littera ^. ^jsi-* Duale, dualls uumeri nomen; Duobus sujierne vel iuleriie piuictis notata littera. l iJ. Coni. II. (jS-L* Duplicatus , iullexus , plicatus. icwi.*»^ Exceptus ab alioruiu -nuinero coumiiuiive urdiue aut modo ; Exiinius. *->-< ^..iX«*,t Kes, e cjuarum uumero altera excepta est. Quaudo res excepta eas antecedit , e (juarum iiumero eicepta est , tum appellatur ^^j-Mi-^^t j»_\ji,t Jwdiut, Siu autem ea seijuitur res coucessas, nomcn gerit .«.'-^"-^t lX.x-2 yS>y-,\ J.i.i* a ."* ' «t ^rwl~*,t et conlru giCt J^ju j=>jl\ J^Aaiit jNiX««>It. Conj. de Sacy gramm. Ar. T. II. p. ik2bIIucc verv exceptio appellulur ^separata, si res excepta diiTert ab iis e cjuibus exclpitur. Ibid. G.0AJ«-ii« Excpptlo ; Divortium lacliun foruiula , (juae rejietitioiie tantuin viin Iiabet. et ^^ Votavii . \(.teui edidil^ votilfGula rel Larvnx lei rcritardiiui!. l^iijuclacla fuit nij. r, ^ , V,/-i i.xpandi rcm buuii. uUi hac coiC uominuiur , icl I, (iui uo;ii.noii esl.

PAGE 255

(^ Q o ^ '_\ t (7 '< Magna et piDguis. \ g V Fatuus fiut. in CoUocutus fult , verbls eglt cum aliquo c. a. p. ELiif n. a. Bslil laculatus fuit petivitTe ( 50g'///o) c. a. p. et 6 ^jLi F. 0. 1) n, a. Vi>^' » "-rt^ Reversus fult; 2) n.a. qIj^' Couvaluit , rediit ad prlstiuam valetudiuem corpus ; 8) Congregatl fuerunt et in unum convenerunt (homines) ; oi. confluxit (jaqua iii^piscinam) ; 4) «• o. VrlJ^' , Vj^' Plenus aqua fuit vel evasit vel fere plenus fuit puteus , piscio, na, vas. II n. a. wOj>j Reversus fult, redllt; Rependit mutuum, pensavit c. d. a. Vid. <^,jXi seq. IV kjLi" i et t-jjji I Implevlt (aqua') c. a. r. ; Convaluit ; Pensavit (^pro merilo) c. d. a. V Secundariam obivit precatiouem , absoluta primaria ; Praemium meritus fuit. X Rogavit praemium , mercedera , quodve meritus esset c. a. p. , Repetivit (opes) c. a. v-^ Pl. >— 'Wh' 1 ^^ ^ (Jiaec forma in paucis , pro qua quiG £cS G .c-E dam Arahum dicunt <-j>^ 0, vb^ ' Vestis mia , sed Plural. vestimeuta et armei poet. , conf. 'i_yMS -^ i'jji,\jLi\ »_>jj; "Vestis viridis. ^j^ ''riy^ Bellum. ij-^^Ui Wjj' Suspicio ; item Septum seu lorica putel ; ilem Praesidium, » E o fi t 0-0* . " . clieutela. e^\ ^\ Jji Jtp 3 j. e. Jji 'm3^ (5^3 ^. et met. Opus ; sic *jLi ^3 yiAJL«-J vi><~v«J5 q' Equidem resurget mortuus in vestibus suis i. e. cum operibus. . y o. l . >o o», •UJt u^' I. q, i^wwJt et (jM;jJt. ^/> /"'5 m-o : ^ g ti f uXjLo^ volunt liV^Lo /»/•0 ^ikJj positum esse. (-jjj Turba , coetus (Golius ex Camuso ; sed duhito , nji/w rec/c liaheat , r/uum in editione Calcutt. non lcgatur). 23S j>i 5ljjj| e/ c«m ^ potius Oscitatio. Vid. ^^. G. -, iw|jj Stella Tolans. (Go/. ea; Merc. mai.) t .0. s }i. a alyji kU i. e. 8 ,«i tSi Faveat illi Deus : euge. a. «— 'l^" Qiii vestes habet et qul vendit. g , ^_jjUj Qui vestes servat custoditque. o. >— .ojij Convocatlo ad publica orationls sacra ; vel repetitiii elus , Iterata eiusmodl convocatlo , vel in hac , sc. quae diluculo fit , elata voce ingeminetfe dictum illud sX^i-i ^oj-Ji ^yt jAr> „Preces meliores sunt somno ; " et i. q. 'm^\ Standl modus pecul. sacra Ipsius precationls; aut ciun post hanc , quae absolutae necessitatis , alia fit, quae liberae observantiae quasi meritoria. Vid. Coni. V. -v'-^ Locus ad crepidinem putei , ubl consistlt aquator vel mediam eius vel cisternae vel piscinae ; Locus pisclnae in quem copiosa confluit aqua ; Locus in quem homines disgregati conveniunt ; Locus ubi retia tendit venator. 5 -> v-jLi* Praemio affectus. ^\y^ Remuneratio , praemiiun : merces bonl operis ; etiam in genere pen.satlo : subinde et mali ; Grntiae (hoc idiom. Uiidseilitarum] ; item 3I(.l ; Apis. ° ', .w^JLi Venlus vehemonfer flans sub initium pluviae ; Aostu intumeicen.« seque in jittiis effiiiidins post reces.sum eius (aqua maris). v-Ajli LfS ^-o Puteus , cuius aqiia qiuiiii momeutis deiicil , mor in eum redit. Tom. f. 'ii^\JJ> Pl. vLi^ Locus quo reditur itermn atque iterum ; Locus , ubi aqua iu puteo coufluit ; Locus in quo conveniuut homines, postquam dispersi erant; Hospitimn, habitaculum ; item Lapides circa putemn extantes ; Locus ubi retia tendit venator. G-, o *-^j-i.^ Praemium , merces. c I , a-jjJL« Id. Balavit ut ovis (nisi sit — LJi). ° "r "j^ Genus vasls , vas simile sacco ex folils palmarum contextmn ad portandam terram et gjpsum. G -» G t> yLjJ pro -.Ui Vox seu vociferatio caprae. ^iXi F. i. 0. I. q. A& Demersus fult In lutmn pes ut tegerefur ; vel In tumorem vel rem molliorem iutravit premeudo digitus. •'Go-0>» a i< G , ., jlj F. 0. 1) n. a. jyi ,)iyi et j^yi. et ^J^yi Elafus fuit, nc dilTusus fiiit (puhis). ^JjiiJt oIj-^* Q"0«1 I^tiiis diiriiudiliir crepuscuhim vcl eius piitior pars (tonf. . 4ji')2) ". a. {•\')y^ Excitatus fuit , extititque tuinullus; 8) A.i.silivil prac ira y et ad vcrbernnduu» (»'V); iinprtiim lecil irruilque c.^p.', 4) Efl"erbuit et nppnruit

PAGE 256

J^ 234 Jji humor, morhiUi, varioli et c. ^ p.-^ 5) Froilierunt coinmovertmtque se e pulvere locitstae. II Excltarit concitavitque (bellum, tumultum, pulverem') c.a. ; excivit, coegitque ad surgeu Jiun (decumhentes camelos) c. a. ; Scrutatus fuit , eventUavit, excussitque Coranu/n: sc. eruendam vcram sententiam c. a. III n. a. j]^ et 8^^!^ Luilivit cum impetu irruitque c. J>c p. IV Suscitavit l'erain e lustro , Terruit ; Ad motum impetuosiorem adegit, afque Lu emn deJit couietltque c. a. p. ; Submovlt aravitque (jerram") c. a. ; Excitavit attulitque (pulverem, nubem ventus). Pass. Se extidit , in altum excrevit seges. V Commotus fuit , efFerbuit; ebullivit, impetum fecit. Vni jj't Id. X Excitavit concitavitque (hdlum, tumullum , pulverem, camelos , praedam venandi causa) c. a. ; Rogavit aliquem , ut excitaret ; et intrans. Efierbiut concitusque fiiit , apparuit , prodierunt commoveruntque , et pro jJJ^\ Ad vindictam provocavlt c. a.p. 0, GijU pro .Lii Talio. . L» Pl. jLi , Vjj-i , »_-o , »j-*-i (jc^ Almoharradi sententia hacforma utuntur, ne '^jj^ de lacle acido intel/igatur), s q^jaS Taiu^is ; Nomen sigui secundi Zodiaci , quod triginta duo sldera complectitur. Ideler Unters. iiher d. 6G -cS Sternnamen. p. 136. Dominus; item Pl. '^jj^ > Jiy^^ Magnum frustum massae iactariae 2jJ)\ dictae; Rubedo, et quidem lalius diiTusa , crepusculi in his : j^ JoSjm I ii-iJI Latius difTusum fuit crepusculum. (Sed hoc pro nomine act. liahcndum). Albedo ad unguis radicem. illl ,_jji i. f/. wJbs^uJ I\Iuscus aqualis et ouuie quod iunascitur siiperficiel aqiiae, maxime stagiiantis, ulva. Lisania , furor ; etiam StiUtus. 0,8 jU 'OQf^rj , Concitatio ; impetus. 9t._^ Vacca ; 3Iiiltus (de viris et opihus). 3e. .« . e.jji Viudictae cupido , taiio. JVIcrr. a jUl. -jtj Quando modo e terra prodierimt locustae. Ira. .o • > » »j->IS Concitata fuit ira eiiis ; et ^jwtjitjjlj PulTerulentam habrns capitis comam. . •[^j^ rulvis, puto condfatua. o jjli Pl. j-^j^ Tumultus. G, ; bj\_j_i Po Jex iumenti , locus per quem exlt merda Sjj! Tumultus. 0-o. » ,_ji^ Adi. Tauris abundaus (jerra). G. > Bj*i« Vacca , quae submovel terram. clj Fluxit (ar/ua), o > o > 5J ^ Vox imperantls, ut quls se submlttat Deo. J'id. cyS Nomen arborls montanae , semper virentis , crasso trunco, alta, quae racemos profert terebinthiuis simUes, at nulllus usus. G, , A£j Vomitus. JLj 1) Desipuit, fatuus fuit ; vel insanlre coepit , insania nondum confirmata ; 2) Confluxerunt et congregata fueruut pecora seu opes ; 3) EfTudlt loculum i. e. quod in eo erat c. a.] et h) i3^ lusaiilvlt , morbo Jijji appellato corrupta fuit (ovis). V Apes congregatae erant et in unum complicatae ; lusultavlt et conviciando et vi aggressus est aliqucm c. ^^ p. VII ElTusus , desnperftisus fult (pulvis) c. f^ p. ; Conveneruut ad aliquem ex diversis locis homines c. j^ p. , Affluxlt unus post alt»— rum ; Alicui multus erat sermo , ut nesclret , quornm iuitliim faceret. LX. Vertiglue aut iusauia ijji appellata laboravlt (pvis). Oo^3*J Coll. sine unit. Examen apmn ; Apis mas ; Arbor (_^Ui) salsuginosi et amari generis , quod (j t » "» dicltur. G-. v3^ Torpor ; pecul. in membrls ovlum ; aut vertiglni quid et insaniae slinile , quo afTecta ovis vel capra vagatur , et in gyrum se convertit. O-siol^ Locustarum miUtitudo agmenve. GiJbjji Collectus Iierbarum cumulus ; Turba hominum , qui ex diversls venerint inansionlbus, convenae ; ita et Multltudo puerorum , et opum pecorumve. ),oS -cc> », Syi i Fem. *^yi Pl. J^" Torpore Oji dicto laboraDS caper vel ovis; Insanus; stultus ; Tardus iu auxilio et boDO et agendo, cursuque.

PAGE 257

J^i 235 Jyi 0. .« aJjU { Segnes tardlque (senes). ^ydkj Co//. noTTj. «n//. c. » Alllum {Buphx est species , una in hortis nascitur , altera in agris ; haec quae et nomen iC^t ^o^ gerit , fortior altera est.") i^fcj CapiteUum ferreum vel argenteum in capulo gladii. 'm^ Nomen arboris non fructiferae , odoratioris mj rto , ex qua dentifricium paratur. ..^.^JiL^O^ 5j/-/5 Lonciiitis. ... j/^^ Describ, Avicenn. L. II. p. 266. t «/.vfl^ Thymum. ",-'' SjLc^ Thymelaea. i Farina quae spargltur sub massa cum formatur in panes •, Radius quo massam explanat pistor. Q ^Uj lusidiatus fuit praedae, modo a dextra , modo a sinistra eam captans c. J ; et ahsolute Astutia usus , dolum maclunatus fuit. Vid. in qIj et qIj'. OsJ^»J F. 8 Adolescens obesus , puber et adultus. icLi F. I. n. a. ^\yS et {^j^ 1) Substitit divertitque aliquo in loco c. uj vel c. a. vid. (3 ^t ; 2) Hospitio excepit aliquem c. a. p. Pass. (^j^ Sepultus fuit. II n, a. O. o. iu^jAj Mortuus est; Comniorari fecit, detinultre c. a. p. et ^ l. vel c. d. a. ; Ilospitio excepit c, a. IV Commorari fecit , detinuitque c. a. p, et ^^ /. , et hospitio excepit c. a. p. ; Substitit divertitque alirjuo in loco c. »— i vel habitavit locum c. a. : pccul. diutius consedit divertitque c. i-J vel ^ l. (hoc pro \^y> videlur in dialccto quadam"); item laculatus fuit et petivlt sagittd: sed tum uliima radicalis potius esl Ilamza. Q. . B^L» Stabulum , mansio {nocluvmi) pecorum , cameloruin, sive loiigius sive prope a domo pascautur. aa. IJjJ Depressiiu sigoiim {yiae , ut vidctur) allitudine liomiuls sedeotis (wXji-Xjts ,JJiJ jjtc ^j^sfti»!). »_^> Pl. e5^" iJtensilia et strata domus; ve/ Panniculus quo paxillus , super quo uter but^Ti eliciendi ergo agitatur , tectus est , ne uter laceretm ; vel Panniculus sub iitere coriaceo , quaudo agitatur , ut a terra conservetur. Elatum quid et asperum in quo fere lapis erigitur viae index. 0. . s &-!Lj Pl. ,_5U Lapides circum tentoria, ad quos pastor noctu se recipit, et inter quos pecora cubant ; Stabulum, mansio (nocturna Meid.) pecorum , camelorum , sive iongius sive prope a domo pascantur. Lapides , qui pro signo redeunti noctu pastori eriguntur. (_g^ i. q. X!_^' Depressius signiun (yiae , ut videiur) altitudine hominis sedentis (conf. »^'). S . (^ji Hospes; Incola: pec. Meccae vel Medlnae; Captivus; item Hospitl parata domus. S > l3>j Panui super paxillo , super quibus agitatur uter butyri eliciendi ergo , ne discindatur. 2 i_5iLj Littera ^ desinentes versus habens carmen. Oz . A-J_^' Mausio noctin-na pecorum, stabulum; Mulier; Depressius signum (yiae , ut videtur) altitudine hominis sedeutis (conf. »)i). \^j^ Pl. ^Li^ Blauslo , hospitium. kSj^ >}' HospitiJ dominus > herus. Hospes. \„^f^jj Rem habuit conlux cum conluge, etiam de femina dicitur. V Dereliquit virum cum quo primmn congressa fuerat mulier. -. w^Aj Quae post prunum cougressum a viro discesslt muHer. o . m . f , . Dc viro vix dicitur , nisi in convicio : uti -. _n. :u!t Jj, • item Vir et femina quibus periit virginitas. G s . > .. ^fJLiO i. q. N_.*.Aj. AwLxJ videtur scrihi pro J«*^ , cotif. JJdl 5 o Jk.Aji rraeputium seu ciUis qua tegihir vprrtrum propric cameli (//1 cquo dicitur tyUJ)), nuf alius auimalis; ir/ ipse Penis. Og 2

PAGE 258

J^ 236 Jwo Id. ; iiem Gramen fjuoddain. Descril. Ai,it.enn. T, II. p. 266. s .. J-o Gramen «juoddain. '-?" * . ^)-ot Pl. J^ Maguuin ^i*J i. e. veretri loculuin liabrns camelus. ,.%xi Locus maris, ubi piscantur margaritas ; Inslrimienluui * « -. o * quo perforantur margaritae (_«J^! v_^ Tlaga australis. 1 ^^_yP^ Vox , qua cameli ad potum Tocautur. 2 (_j^ Vocatlo camelorum ad potum. 'f' 5*. V^-^ ^°"^ ^*' V^-^ Lucrilecit opes ; 2) Veudidit lutum rubnun. G oz , > i-jj> et v^^ J^^. "t>> Aslnus crassus vel de ouagro in usu esl; Leo; Umbilicus; Lutuin rubrum »,*^; et Adi. F. c. 8 Crassus, iniustus, ferox. Sic ctiani ..uaJi v'-?" Durus patientla; et [^y^^ *j'-> itib Abu-0/ilaida sine Ilamza scribitur') Dorcas cjuando primo eius comu apparet appellatur. A-i L>. g h 1 1 iCj L> I. .7. Q-IijJ I aJ L« Umbilicus, vel ci adiacens pars ventris. G. i > *-j_j-> Austeritas vultus. 0i > Id. T V * ;L!^ '^^"• <^. *^l-> 1) Gravatus onere, eiiisve iiistar incessit (camelus):^ 2) Retulit res gestas. b) vii-o^ T'. a. Segnis fuit gravisque in surgeudo , vel portando onere ; t > forma Pass. n. a. O^ Ttrritus fult. TV Deiecta est, pro.str!ita est (palma) ; Gravavit c. a. p. Vll Fissuram egit palma ; Terruit < . a. o'»> L>b» 3Ialus indole. •] iu . ^i_>-?^ Terrilus. ^L^ i^. a. Stetit tanquam pusillanimis. l.>l> Vocavit ad potum camelos dicens j_^ j_^s» c. a. tt >_(. II I. q. vJlT , ,j.i, C. ^. SI.4JU. Fuga. .y^y^ Pl. L5-> Ls» Fectus ;9ec. pectus avis et pectus navis0[^i^ Sitb rehemens. rf91, Ij^ F. a. n. a. o L> Bibit sine suctu nou interrupta sorbitione. tXjk.>. Blbens non interrupta sorbitione. Lj^ jF. a. 1) Mugivit /fluruj, i;flcca (.cf.X=>y^ 2)'*.". jl> G B > e/ j]y^ Supplicavit Deo, pcc. cmn gemitu planctuve G». c. J,! />. ; elata Toce rogavit; 3) n. a. ^L^ Louga fuit (^herba') ; e/ tales lierbas produxit (ierra). b) jjC>F. a. Praefocatus fuit iu gutture, j^ Luxuriantes herbae; Corpuleutus vir; Copiosa deusaque (pliivia). G e > )_j^ Copiosa densaque (pluvia). G c . j-f—^ Corpuleulus vir. c;. L> Id. G E> ^^^^ Vomitus et excremcntiun alvi quae homiui superreuiuut. jj^ Copiosa densaque (pluvia).

PAGE 259

J b^ 237 ^U^ jjL> Praefocatio iu gutture ; Aestuatlo anlmae : item Dolor urens in iaucibus natiis exrerumpinguiumcomestione. >£ o e , L>5 Corpulentior , crassior. *• OB, jLik n. o. j L> In faucibus praefocatus fuit aqua. jLs^ Praefocatio vel quae aqua fit. iiiL:^ F, a. 1) Adrenit , accessit c. ^ ; 2) Perturbatus luit , assiliit , commotus fuit (janimus) prae moerore vel terrore. 01. Si > ljiL> Fl. U~j^ Commotio cordis; Cor atque animus ; unde (ji.L>l J^j!^ Constans et intrepidus. (jiL> ".-«vaIsIj Perquam bono animo. G } l i ij^^ '''!> "^^ Pectus ; eiusque ambitus ; Vir crassus ; Pars noctis vel populi. * £ .(joLsfc F. a. Bibit aquam c. a. r. -. ^ .* JaL^ Graris aut gravatus fuit ex aqua c. q^. (Jn appendice Golii; non legitur in edit. Kamusi Calcutt.), oU^ I. qv-a*=F. a. 1) Prostravit c. a. p. ; 2) Radicitus extirparit arhorem c. a, ; 3) Terrore alTecit c. a. p. b) \mfits>Terrore correptus fuit; 2) Laboraylt fame, G I c, n n. a. \ju.*~^' Terrore aifecit c. a. p. VII Radicitus extirpata est arhor, O s titL=«. Vociferator. S i o . Ojj^^ Territus; Esuriens. Jbw F.a. 1) IvitTenitque; 2) Collecta fuit (/ana) ; 3)Col« 3 ,B legit (lanam) c. a. b) J.a> //. a. ^^'^La. Claudicavit. > « , , J-v> Hyaena (1;«^, J.*>). >ec. «,so, OL.*-*' «' *JL-^ Hyaena (et sine articulo defmitum est ut nomcn proprium) , sec. al. Lupus. O^''*^ Terror, i5-JL.*-> Pus (yulneris). 3. co ^L^^i Terror. "*l' n ni "'°r0 Pcz-j. P/. >.«y*. , oUL> , .^«^! , ^^1 Vus argejiteum , poculum. (j.vj^lj5k F. » P/. (j^l^ a Fers. jiw-«jli' Bubalus, boum species, quae maxima corporis mole et lactis abimdantia praedita est. s_.*»-J L2h g^en. comm. et F. quoque » P/, w^iLsBrevis et crassus homo et equus. jlJoUi. Coil. )LiJj6l^ Per5, Satelles reglus. Conf. de Sacy Chrest. T. II. p.i79 ed, alt, G »L2!h Pers. Dignitas , potentia. G o ^ . ^lih Fers. ]\Iilium. Conj, Cehii Hierobot. Pars I. p. ^56 sq. Avic. L. II. p. 156. .^wwfcLc^ Folia arboris non multum a terra elatae viridissima , quae licormn foliis similia sunt. Copiosius descrilntur al Avicenn. L. II, p, 151. f ' G2 , ;^ljSfc F. a. n. a, j^Ljs» l)Momordit, dentes infixit t. J*r. ; 2) Retinuit , continuit aliquid: uti uter aquam ; / ni~^\ >,0» io« *^_r* L?'-^"" Stultus salivam non continet ; 3) Custodivit Gi, gregempasior c, a, ; 4) Operuit, texit c. a, ; 5) n. a, ^ L:^ Suit , reparavit (vestem) c, a, r, , reparavit vestem assust. mento c, a, r. ; 6) /i, a. j, Ls» Tersit , abstersit ; 7) et b) fj^ Castaneae colore fuit (equus). Conf. ,^Lli. in Jl^ et rV Jl^! Id. ac ^^, 5L^ Annus sterilitate gravis. Gi> I , »j-=* et <3^ Pulvereus color cum rubedine mixtus rel Obscurus color cum rubiginis colore uilxtus. G-2«jL*. Id, C5j-^ /-\. ^Ls*. et ^ly^ i. q. »sLI>. G-i> . ^sy^ Id. quod (^Lk; item Terra aspero , dura et nigra. O^ G, B BsLj^ c/ BjLAifc Repositorlum ollae ; res ex corio vel \ iinine, similtsve, cui olla impouitur. «o « ,t. (_5L>I Fem. ^t^ L=>E spadiceo uiger (equus) , et nigTioiiiis turma , sc. oh loritas. o , biL>? Apportare, adducere; Li esylum recepto protejii». (Gol. ex Mar.') Vid. La>.

PAGE 260

^^ Fem. *'^»> E(|mis colorein ij:^?-? habens. • Coliors cuiiis arma riibiglne tecfa sunt. 238 U> iCoJCJ' >"v* "JJU» L ter, qui iuter suturas anibas ab utraque facie corrigia iiistructus. 2 , . -^^ n 11. w^ l)Resecuit, exsecuit ; 2) Castravit , testitulos evulsit ; S) Denudavil foliis resectis (pa/marii') ; 4) Vicit , superavit (lirtute , arte') c. a. ; 6) 3Iaris flore toecundavit (palmam femellam) c. a. (jh qua re vide jj'). II Abivit, fugit, aufugit ; ilem n. a. i-*.:^*^ AlI)Os usque geuua pedes Iiabult (et/uus). (J id, v^t^ seq.)\ Explevit potu (pecora). III n. a. v^-^r* Ses . > cuit ; n. a. i^L^^ Certavit de pulcliritudine et cibo. IV Spuinae siinile quid produxit lac camelinum (conf. ujU>). VI Sorores suas iuvicem In matrimonium duxerunt duo viri. VIII Secuit ; Obivit lustravitque lu-bes ; Induit vestem seutunicam (vid. iU> seq.) (Gol. exMar.). S > G . 0,, o .£. e wo» /Y. w>-^> , ^«-^T* » V^-?"' Puteus, et sec. al. qnidem profundus et multae aquae , sec. al. uon loricatus , cistenia, vel prneclams, cuius locus abundat pabulo , vei qni non oppletus est , vel qui inveuitiu' et ab homlulbus nou eCTossus est ; Uter aqunrius cuius mia pars cum altera cousuta est ('. e. duplicato corio coustaus) ; luterior pars spathae palraae. 1^1.-7Albedo anterions pedis equiul pprtingens ad genua, vel posterioris ad sulTraguiem ; Quum tuber abscinditiu-, vel eum consurait clitella. Jid. Coni. II. i»jLa> Graris sterilifas anni ; 31edulla palmae, sec. a/. Spatha palmae et florum involucrum. v_;U> Ferundare palmam marls flore; Cerfare cum allquo de pulclu-iludiue ctc. 5 > s.j.jS> Stfrilltas anni ; Caedes liclta culque , non vindicata ; Ues spiunae slmilis innalans lacti camclino : non tamen ipuma esl, siquidem hac illud caret. 4 > . carens P/. Terra xe/ superficies terrae tel superficies cras4n atqiie dura. Pl. ^ et Tuiiica ex panno gossipluo , cui pailium seu toga imponitur , cum subdiicticio panno et intercedente gossipio punctlm consuta: Ita/is consona 0-i> voce giuppa. Si ita cum gossipio consuta non sity Kcl.J tunica i/la gossipina dicilur ; item Pars cuspidis inferior et cara , cui insfritur extremitas hastae ; Os oculum circumdons ; Carpus mauus ; Tarsus anterlorls pedl» iu equo vel camelo ; Lnpletio farturae ungulae equi vel eius cornu (^^J^) ; Locus aut articulus ubi ungulae iungitiir tibiae extremitas. e,. ajLaS» Planities , campiu ; desertum. (Go/. ex Mar.) G> . iijjA> Cleba frustumve luti. £ 1 _s . v-A^I Fem. * t-ir »Tuber resectum habens (cameius) , tuberis expers (sed non sensu comparat. Kam.). Fem, Katibus vel lumbis carens seii eos depressos habens , vel ea cui pectus magnum mammaeque maguae non sunt (mu/ier) ; Detritam ex pustulis habens pellem ; et w^^l I. q. Sk\. w^^i^ Pedes usque genua alblcans (equus). C; x^>"w« Via consplcua , patens ac regia. Vi^^-T^ Castratus. Ljkj2>. F. a. et ^c.>> F. a. (n. a. CI-s* , 5L> s,. et S« /laec Go/. ex Mar.) l)Abhorruit; abstinult ; 2) Retromansll ; S) rusillanimltatem commonstravit (lianc significalionem Go/. ex Mar. atlu/it); 4) Procul fuit, latuit , delitult ; 5) Retusus fiiit ab ictu (ensis) , hebetatus fuit visus ; 6) Egressus fuit (anguis e /ati/ju/o) ; 7) Avertlt c. a. ; 8) Vendidit v-^ '• ^. lutum rubrum. IVFungoruin valdeferax fuit (terra, a *wiJ>-); Occultavit rem c. a. r. ; Lninbiuit, prominuit c. i^ p.\ Ante plenuin incrementum , seu ui herba , rendidit (segetem) c. a. (vid. et ij.-^^) ; Sedavit sopivitve (ignem) ; Cnngregavit, collegit, (Has tam sopiendi , quam cx)//igendi significationes Go/ius ex Gioss. Mar. attu/itj sed co/iigendi significatio polius verbo (/.-> trihucrula videtur.) -=»• Locustae , quod natae prorepunl e terra. > 5s« Sio s j^ r/. L.«.,r» , SLj-s» ,_j*^l Fungi terrae rubentlores (corum genus , quod co/ore fusco seu pulveruiento est, o -^ G o , 8 » c • *^' dicitur: quod autem albicantius 5-*-5); P/. _ ^*> t G et 8£L.> Fossa profunda in qua coUigitur aqua ; CoUit terrae. -> <' *>< ^ltlaruin. Pusillanimis , tlmidus ; Quaedam species laFeinlna , cuius adspectus te non terret. Tabiila rotundior in qua sutor corlum secat ; I>ooui, iibi cartilnglnes costarum dlssecantur , vel separaDlur usque ad uinbllicum el ubera.

PAGE 261

L^ 239 «jLsExtremitas comu tauri. S y Bsl*fi» Femina , cuius adspectus te non terret. Ajsll^l Nomen sectae , quae originem duxit ex AbuAhlio Blohammed ben ALbd Al-walihab , quae ad Mohtaselitas Bazrae pertbiet. Dicunt Deum loqui sermone ex litteris et sonis composito. sec 8 L-i-^^Ui Fungorum ferax (terra). I (^haec vox non mere Arabica DJeuhario esse videtur, quum. in ea una littera ^ et existat') Idolum ; omne numen falsum ; Blagia ; Magus ; Augur ; Homo impius. jj.l4>5 Loci in quibus smit pahuae. J o 'id^X^\/i Cameli poue aciem in imam seriem dispositi , ad quos confugumt ex pugna Arabes carapestres in puguae modo , qui j^SI^ j^i (impetus et fuga) appellatur. G on, a. (A*s» Traxit. V t "^ F. i. n. a. iA*s» Traxit. (Firuzahadius contra Djeuharium aliosque , hanc vocem non ortam esse inversione litterarum e voce uj'-^^ contendit.') VUI Traxit. t^ Magnum fuit postquam debile fuerat Qcorpus"). Peregrlnatus fuit per terram. 11 • c , ;^ Carne ao pinguedine implevlt j. q. /y^wji t omasum. Aequalis (^de terrcL). Tympanum ; P/. Crassae camelae. Blulta 07^0. 3 'o, A_»_:^W> Petra extra aquam non valde profundam , conspicua quadam parte ; Omasum , vel stomachus vel cutis lateris cameli carne concisa leviterque cocta Impleta, vel Adeps liquefactus , qui inditur in ventriculuin (ut videtur , ad eum conservandum). iu*.^\*J> Pl. v».*>L> Copliinus coriaceus in quo transportatur terra lutumve ; item Omasum vel stomachus vel cutis lateris cameli , quod came concisa leviterque cocta impletur (ut videtur , ad eam conservandam) ; vcl Adeps liquefaclns, qui inditiu: in veutriculum (ut videtur , ad eum couservandiun). 3 > o> (^s^U:>Qui omasa came conclsa impleta vendit. £x omaso carne concisa impleto ^ ^*^ lecit ludi talos populus , ut viderent , qulsnam victor exlsteret. ^et o > Pl. e^'' ,0 s F^Lfc=>-t Alveare. ^pgtj^ Quod aliquis iu tolorum ludo talos circumvertit. \TI Tractus fuit. 3L> Mors , vd i. q. iJtXiL^»*^'^'•" ^: \ \ _ c= > blX^^ /. q, AiK./Cii^ Lg^ B .U.^. .-Go, G>> O, , 1 >s. 1) n. a. j-«-^ , }J-t-T* ^^ ^ 5^-^ Religavlt , consolidavit, integritati reddidit fractum (os) c. c. ; 2) Post paupertatem ditavit (amicuni) c. a. et ^ r. '^ 3) Invitum adegit aliquem ad rem c. a. p. et J>c r. (sed praeferemla est quarta forma") ; 4) n. a. _;-«-> et jj-j^ Restauralus fuit. II Religavit , corroboravit , consolidavit , integrltati reddidit fractum c. a. ; Post paupertatem difavit c. a. ; et in genere Beuefecit ; luvitum adegit ad rem c. ^^ r. IV luvltum adegit ad rem c. a. p. tt J^ r. ; RetuHt ad rediutegrationem, elque attrlbuit, seu vocavit integnun c. a. p. V Pass. Coni.I-^ Superbivit, extulit se ; item coutumax fuit; \' iridis fuit , pastu absumta regerminavit (planta')\ Ad sauitatem restitutus est (aegrotus) ; Attigit divltias c. a. r. ; Rediit ad aliquem , quem reliquerat. VII Consolidatus , religatus fuit. VIII ConsoIIdavit , religavit c o. ;j. ; Ditavit ; Consolidutus fult ; Ditatus fuit , postquam pauper fuerat. X CousoIIdatus fult; Dltatus fuit postquam pauper fuerat. •i , I_J5» Coniunctio plurlum partium separatarum , ut ex liis unum fiat ; Quod factuin servl Dei Deo ipsi ntlribuilur ut ei nuUa sit libera voluntas. IIoc sensu et dicilur y^^ jiAalt. Vid. aJj*> post.; apud Malhem. Reductio partiiun ad totum , seu fractiouum ad iutegritatem. ht hinc Algehra. nomen habet ; iVe/nRex, et contr. Sei-vtis; Vlr; Fortls; Adversaii decreto dlvluo ; luvcuis ; Ligoum > j*?-l i2> Necessarlo. , _:L>Fractorum ossimn religator, tum ut ' -s , > o > iU> ^ ji\^ Pauis. yt :i Ctium .Lo>Vanum (^JdjLi); In quo non est talio bfllum; Onnie quod perditum cjt (scd dubiiare licet proptcr ordincin,

PAGE 262

^ 240 wviJC^ quo hae significationes in Kamuso adductae sint , num .L> enuncieiur) ; Llber a re ct Iininium : B^bLi» fci* u! .. . .L:> Nomen antlquiun dlei Slartis. o . > .La» Impiuie peragendimi , pro quo vlndicla uon siunitur ; Nomen antiquum diei 3Iartij. 5& , B -A^ Andalusiis Holustium. jl^ F. c. 8 Pl. Q^^L> c/ SjjLj*' Nomen astri Gemiuorum , Orion. Vid. Ideler. Unters. p. 212Cor haud misericors ; Procera it uovella palma , quae manu attliigi nequit ; 3Iagnus et pinguls (camelus') ; Aitus (jiquus) ; Blagnus , gigas , praepotens , valldus ; Omnipoteus ; absoluti imperii dominus , et sic cum articulo de Deo ; etiam in rtialam partem Superbus, superbe se efierens, (jui nemini ius suum coucedit , contumax ; Quem ira ad caedem Impellit. c. ^ji^ Nomen Sledluae. 0. . . . >o . . 8i>-*> PljW^ f^ Oj*^ P^y.''-^^ Pericarpium, armilla seu oruamentum carpl; item PI, jJ.L^ Ferula, tabella liguea levis , quales Iractis ossibus continendis circiunpouuulur. Pl. jJ.-H|» Fascia. 5 >o. Fastus , superbia. C»}<^ Superbire ; Blagnitudo potentiae et doininatus ; Oumipotentia; 05.*.^^ et sentenlia Abu Tltalcbi Meccensis est X«i"i«^l >Sc 1. e. ii*»^"^^ olfco-tj tU-w^i! ^dc, apud caeleros plurimos vero ^tm^\ Jke i. e. ^j-*-^ >. • o.-fcj^ Fastus, superbia. n _ 3Iultum superbus. v:yj-»J^ Fastns , superbia. 3. i Si.c . B.j*.» />.j*5» ///. '5,-^ /J. /J. Oi . kjr-^ /-\ Firiuabadio aut er~ ror esse videtur , aut rectum , dum iu-ci! scrilatur propter coniunctionem hutiis vocis cum altera.) Duae suut hulus sectae partes , una , quae homuti lucriun tn agendo tribuit, cui annumerandl suut i^yX.i;'^ , altera noo tribult , ut x»* ;|. -. 3 *-J^*^ Fastus , superbia. 0,0 jL^ t Nomen plantae utills , ex qua potus paratiur. ' 6 D . > j-^i-:^ Qui fracturas ossium rellgat reparatque. lsj.».^\<« Nomen eormn , qui homlnls liberum arbitrlum uegantes defendunt dogma de decreto absoluto. ijjj^^^ l\omen 3Iediuae. ° r. » -A->^ cartic. Leo. .VcL } f .. o ^ (et pluribus aliis vocis efferendae modis) Gabriel angelus. ' ' "^ Siccus nou obsoulo condltus re/ azjmus fuit (/?a/j/i ) ; (t *J-o Q» s 1-; r» . aI ;«-: > • Partem illi resecuit de suo. G o G o ^^^ j. q. (ji»>. Jfc Studliun ; Durus, crassus; Avarus ; Illlberalis ; Pusillauimls , Imbecillls , ignobllis. G , jAA> Pauis siccus siue obsouio , vel Panis azjmiu. G,,t , Hj.J L^ Fuga j Propositum. 5 o G ,-c « wwOk. PlL,*'^--*-' Concretus ; /. q. j*y>\ J^*^ Durus , iuu iustiis ; Iuiprobus,corruptus ; Pusillauimis ; \ ilis ; (Gravis lingua , balbus , Gol. cx Mar.). > , (j<»k*j». Homo sequioris gpueris. .s* Ailis ; Ursae foetus. B (j««.;--*l Debilis. ^ Jactato corpore snpcrbius incesslt. (j«^*-^wii Is ad qucm sponte vpniebaut, erantque taies tempore nute 31uliammpdem pnuci ex. g. Abu-Djahl, AJ-

PAGE 263

u 241 sibrikan ben-Badr, Tliofail ben-Malic, Kabus ben Almuudsir patrui Ahiolunani ben Abnundsir. . -^Y '^ Gypsiun. ytvicenn. L. II. p. 153. U^ t^ F. i. Kasit crines c. a. r. Midiebria rasa. y ^ ^ n. a. ftV*^ Macie mutata est elus nates. c',ls» gen. comm. et f. fjuorjue s BieTJs ; Neque magna ne( parva, sed pravum incessum et restitum habens ; Sagitta. qua pueri utuntur. Kj LjiNates. AjL^ F. i. 0. n. a. ij4^ FormaTit , creavit c. a. p. ; creavit rem et consolidavit c. ^ r. II n. a. J.^csf' Dissecuit, in plures partes concidit. IV Creavit rem c. a. r. ; Invenit alir/uem montem (a J.^) /. e. avarum c. a. p. ; Ad petram pervenit fossor a fodiendo impeditus ; Magna cmn difEcultate verba produxit (^pocla') ; Pede terram, usque ad partem duriorem , subvertit , Ibditfjue (erjuus) ; o s Abiit ad montem , montana petivit (/207/20). ^^="5 '. «^. ^i>jAs> J«*^. V Intravit montes ; Omne cepit , Cjuod ilie liabuit c. s-X-ie U. Gc , Jsjj^ Hominum turba. (^llaec vox ex dialectorum diversitate et grammaticorum diversa relatione vario modo e.ffertur ut videndum in sequenlihus.') Oo J**^ Multus , copiosus (divitiae , Iribus) ; i. q. praecedens (ex gramm. Alaliradj , et Ihsae hen Amru senlentid). Cc, > J-fc^ Multus , copiosus ; HomLamn turba (in Corano). O . , G , 0,0% S)oC J-.=P/. JL<-=», JUs»l , J»*-!?-5 Rlons alliis et longns lioud separatus ab aiiis (Ge/jirge) ; (scparatus iUi'! vel iOJ> appellatur) pec. Mons Sinai. jwo JI-«.£fc Petrae. Dux, dominus gentls. n^^'"^ Tiao monles Adja et Salnia, qni ditionis fribus Tliai simt. 1}^*^ '^^ Regio intcr AdfrbiiJj.iri , llirak Aiarab , Djusislan , l"arr>s el D Crassiis , grossiis ; Avidus, in se conlrarliis Iiomo ; Mollis ferri cuspis , ct Sagilta noii briie nsciala, vcl Oninis (innis el iniiislns. Tom. I. J-jc* Hominiim turba (ex Ctsai granimatici senlcntia). G JLs» Corpus , venter. S J^aC» Homimun lurba (apud Medinemcs). 2 > > J*».s* Id. (eoo Alhasani et Ebn-AhiIshaki gramm. sententia.) S jo> J«*-»-s» Poculum crassum ligneum. KJL*-s»Aspera , dura (y^jXs.) mulier ; Tuber seu gibbus o i cameli (sed usitatius videtur '*J-^^) ; item Facies , vel eius exterior pars ; Forma a natura iudita. G -o iJLoB» Progenies , creaturae ; Coetus ; Blultitudo ; Forma, constitutio a natura indita; Radix, origo ; Facies vel eius exterior pars. iil-*-»vXaa» uj^' Vestis bene uela. o ii-i-*-s» ^O Durus , asper. G -o » *JLy=» Progenies , creaturae ; Coetus , Dlultitudo ; et i. Gibbus cameli. 2lL*-s» Facies , vel eius exterlor pars (»/^) , 'i>d Id quod tibi obvertitur ex ea ; Mulier crassa , diu-a ; "\ itinm ; Robur ; Diuities terrae ; Res creata aul formata ; Indoles. iJL*-s» Facies vel eins exterior pars , Id quod tibi obvertitur ex ea; Res creata , formata ; V^itium; Robnr; Durities terrae. G , a , > . J-AA^ Hominuui turba, copia. ^>jJ' J~^;*r" Turpis faciei. Gs G s iJL«-s» n. O^iUi» Hominum turba; Progenies , creaturae; Constitutio bominis ; Fornia a nalura indita; Mullitudo cuiusvis rei. G = > > iLL*-&. Progenics, crcalurac ; Multllnda tuinslibet rei ; Radix, origo ; Annus slerilis. 2 , , i^jp>F. S Moutanus. 2« (J.*^ A nalnra indilns. G , o jL>^xi Gravis , crnssus ut nions ; Crassioiis lorinac vmlicr . . . et ioL.>. ruMllaniinis Inll. II //. « 0«-««>^'» Mngniis vir. ' ' ' c o » > » ^j^ n. a. ^^ , ^^ O • I • rjf^ Pusillaniinilali allribnil c. a.\ pusillniuuicni lciii Hh

PAGE 264

ij^ 242 et Tocavit c. a. p. , Talem cognovit. W Comperit habuitve pusillanlmem c. a. ; Coagulavit (Jac') c. a. V Coagulatum fuit Qac"), et caseo simile cvasit. VIII Pusillanimem aliquem habuit c. a. p. ; (denom. a q*^) Fecit caseum t lacte c. a. lact. o ) .. ^_v=>Caseus. Q*4>*1-» Serum. rusillanimitas , metus. s> > c .. o , ..L^ Cotnm. gen. et Fem. xJi--> rusillaulmis , timldus, o -^ > » > segnis. v-JixJl ^^^j^^ Hlaxime generosus est. S>> Q*^ Caseus. , o > e > KJ^_:>. magis proprie quam ry^ Caseus , Caseus mius. , '' G > ) ^^ji P/. *U*^ ^e/i. comm. rusillauimis. P/. ^^j^r», > e fi Gc B ^^*jSfcl e/ *-^^' Extremum frontis latus supra tempora. Djeuh. Pars inter tempora pertiugens ad capronas. ..j'LA*Ai> Extremitates froutis vel Extremitates duae ciugentes Irontem ab utroque latere Ln eo loco , qui est inter supercilia supeme usque ad iultium capillormn. s^1*5» rusillanimls , tlinldus , segnis ; item Casei venditor •, Coemeterlum ; Desertum ; Campus alte iacens, i. q. G, s joi.a:^ Deserlum , terra aspera et scaprosa ; Campus alte > . o, iacens; etiam Coemeterium; et fi^^ \^y^^iJ,\. " * ^ o * 20-:^ F. a. 1 ) (a *T^) ^" fronte percusslt c. a. p. ; 2) ^leG . o . iaph. n, a. ik_^Aj^ Excepit re ingrata , indigne tractavit c. a. et ^ r.\ repullt aliquem ; 8) n. a, »-*i^ Accessit ad aquam, destitutus quo hauriret, ut eam spectaret tantmn c. a. aquae ; 4) Supervenit nondum exspectantibiis et praeparatls (hients) c. a. p. II Re ingrata , ingraliore modo excepit , indi^ue trnctavif <:. a.\ Deorsum inclinavit caput. ALII Keprobavit salubrem non habens (aijuam etc.) c. a. r. 9, . **=* Latltudo ac puklu^Itudo frontis. . *>t'^ Qui f ronte obverso tibi occurrlt vel avis vel fera: quod mali ominis est. \.>-.> j. 1/. l-»-> rusillanlmis, tlmldus. ^ ; ; *> I'l. --Ai» (7 Ob . • A 7 Erons homiuls vel alterlus ajihnalls ; c. art. seu lX»~*5! ivfAJ^ Krons leonis, sc. quafuor stejiae conitltuf-ntes dpcimani niansionem lunae. IJcler. Unlers u/j. d. Slcrnnamen p. 162 seq. i^*^ -I Nomen duorimi siderum. Jdeler ibid. p. 182. Luna ; Idolimi ; item Equi , seu eorum agmen ; Turba hominum ; Domiuus , familiae seu populi priuceps ; Mellor pars hominum , Viri , quos verecundia ductus , si quem ob debitum etc. adeunt , nemo repellere audet ; et Despectus , contemtus. r^A^ Aversio , ingratus modus vel qualitas , ut si atfua, quam quis aquatum venerit , salsa sit vel foetens , aut hauriri non possit. Vid. Coni, I, sign. 3. cuius deminut. *Lj_ Blagna lata> , c. I , c aaj».! Fem. *i-f-*. que et pulchra fronte praeditus. *>^>^i Leo. G ^AA^ Quum duormn scortantium facies tingitur rubro colore , et ambo aslnum vel camelum inequitare coguDtur, dum eorum facies uua ab altera aversa est. G o ^ j^ ^ '^ \ ir immitls , saevus. ,-£ . o.c, S, I "^ pro La-2» F. a. i. Praet. ^^^^*~t^ , vi>y:*> n. a. b^uj>, *D,,' ""' ' '*->U> Collegit trihutum c. a. r. et a. p. vel terrae vel {j* P-] 2) Praet. <^_yi^ et u;v;*> ex yilce• . • > > 5o . sai auctoritate n. a. Ls», L> , L:^ et (/.>> CoIIegit aquam in cisterna c. a. r. ct ^ l. II n. a. i>-f*^ Posuit mauus suas super geuibus vel super terra , vel SoS Prostravlt se iu ferram. IV (pro La.>!) Ante perfectum iucrementum vendidit segetem ; Ab.scondidlt camelos suos ab eo , qui decimas rolligit. VUI Elegif i . a. (_5.-.2» Pl. 5u»>! Locus ubi foditiu puteus eiusque margti ; Terra putei , quae circa emn accumulata est , et quae e lougiuquo conspicifur; Locus, ubi slat ad puteum aquator ; Quod camelorum potator die aute eos ad aquam ndvenit eisque aquam in piscina colligit, tiun eos ad aquam adduclt ; Canalls incisione facfa ad aquam ex fonfe in cislernam ducendam ; item Terra piana late patens. L*^ jr.'^ Stagnum editiore ora , ex qua aquam attingere nequeunf cameli , contr. iLxA^dJ quando ex ea bibere possunt. L-=» Aqua ui aquario , ex lapidibus constructo , collecta ad aquandos camelos. V'-s* Locusfa. (J'id. Lsfc.) Bo , (^'-•-*' I bera consistentia ac promiuentiora babens puella

PAGE 265

•J^ 243 J^ iLolak P/. Jjtj^ Aquarlum inaguum , lapideo opere structum adaquandis camelis ; Turba , copia ; ilem Aom. propr. pagi Damasceni. l^La» Fossulae in quibus palmites ponuntur, X.,il,>j» i. q, L», et Tributum. 0,0K -;fc< jc ^ Quod homo modo precantls se liabet. Duplex ex Abu~Ohbaidisententia hic staius esse potest : unus, quod stans ponit manum utramque super genihus, alter ^ quod in faciem prostratus genua fiectil , qui adorantis statui similis est. (Djeuh.') Vid. Coni. II. Lfr?!-» Tributum. (Ebn-Baiuta. p. 36). quasi (j«^ Exploratio pecorum, quae palpando fit, num pinguia sint nec ne. jXS^ Pers. ys^ Tentorium. 9o . j^Lffj^ Brevi statura vir. (Vid. et .lAACfc.) n. a. vi>^ (conf. «Ajs.) 1) Secuit, amputavit c, a. ; 2) Erult e terra arborem \ S)Metuit; 4) Percussit; 5) Susurravit (apis), VIII Amputavit, evulsit c, a. r. > Cera ; vel Quicquid sordimn melli permiscetur de alis et corporibus apium ; Terra elatior , ut parrus mous sit ; Spuma mellis ; Locusta mortua ; Pellis fructuum. luibrtuuliun. aJL.> Pl. vi.*JLa. Statura seu habitus corporis humaui, slve sedeat sive doriniat ; Cadaver. »i;/-y^ Coll. cum o Fem. seu potius nom. unit. Palnia iuvenca , seu stolo palmae. Cum frucium feri , iuni J^o palma appellaiur. m O Cili^V/* i. q. iuiL^\.«. "-''.."" o>o>c> vi>-i^i-tl j^. (inprosodia) esl Metriun, cul pedes sunt i^d*sX^^ 3 5-' *J-^V-« Inslrumeulum ferreum, quo eruuntur e terra surcull , et stoloues pahnarum qui plantautur. ULpk el /-ip^ r>. a. ^Us» et _ji» (Ilaec radix cum derivatis in Kamuso edit. Calcuit. haud repcritur , nequc e.am apudDjcuharium reperi; conf.^Ls*') Prouus concldll iu aliquid c. Jj: , et b) ^Ji^ lucurvatum prominensve habuit dorsum : uti gibhosus , vel qui aliquid de terra attollit (vid. jjis-.). VI Uil^ pro ^^i^' poetice Consederuut uiter se iunctis genibus. La.>! Qui curvato aut prommente est dorso. i^^L^^A Clypeus omnls ferramenti expers. SE. o > 6Li,:^0 Fovea sepulcri. J I.A > ! Evulsit plumas suas avis ; Commoveri coepit lierba eoque se extulit, ut manu preheudi posset ; Longa f iiit planta et convoluta ; Evulsae fuerujit plumae ; Iratus ad puguam se paravit vir. S*-o > JwwL^\.« Erectus , erecte stans. ^ o ^ ijl^,_y:;-"^ Catenamm formam habuit fulmen. II Slulta fuit coma ; {'. q. {jasuj\ (avis). e*.i»UiPerplexus atque convolutus capillus, planta ; Corpulentus camelus. G oCi^Li^U^ Herba ex amariorum genere, iu Nili ripa frequens, tenuibus oblougisque surculis, in quormn extremitate llores parthenli floribus suniles , crenati , gustu amari ; Multa et deusa coma. G ^ _i£jh In quo est terra lapiJibus vel salsuglue mixta locus. ]-^'^'7^ Blolle , difTusum eiecit excrementum c. UJ r. V A'*^ i. q. i}^>^ Cito propulit (ventus) c. a. b) i)^*^ et -10--G->> Jjis» n. a. iJU^ et 'iLly^ Multus , crassus , densus, perplexus fult , vel crassus et brevls vel densus et niger. G oJ«i> Multus, dnnsus (de arbore el coma'); tr/Crassus, densus et perplexus (de omni re); 3Iater. ^? J>i^ Blulta ao densa vel crassa et brevis vel densa et nigra, coma , arbor ; vel Crassus , deusus et perplexus (dc omni re). J.:is* Maler vel uxor. Diiitur }JJ>\ iUiJj. r. , > Oi > o, JL^ Alaiiila (j-^J non j*i se]iulchruui ui in Golii operc iegitur). c , <> » ,-1. i..'y Coma iinmincns fronti , medlocriter multa bo lonOo gn ; iiem Fronde dcnsn oc crassn arbor ; ct Pl. Jwi^ Fornilca uigrn mngna. II h 2

PAGE 266

^ 244 >^ Xs^ 3Iulta , densa arbor , coma ; ilcm aspera et brevis (^coma^ vel (leiisa et iiigra , vel Spissus . raiillus , iinplicatus (de omni re). ijjijs» ]\Iullituclo densitascjue comat. «L. JJ^ Quae dlsperguutur foLia. Ajji» 3IultituJo densitasque comae. / ojJjLih. a Graeco Ka^ohy.oq Cliristianorum praesul in ditione 3Iuhannned > 686; 3) "• a. ^y^ Dimidiata luit nox; 4) n. a. ^Cfcis» Se extoilit scgis:^ 5) 3Iagnos liabuit daclylos iiu> matiiros raccmus palmae \ 6) n.a. ^j^i^ l'criil, iuteriil ; 7) Collegit lulum , cinerem vel terram c. a. 11 EHecit, ut iu pectore decumberet c. a. ; Aliqiio loco inclusit (art/n), ita ut moreretur ; Li latus convertit auiinai ad mactaudum. (Gol. cx Mur.") Sc, fi^^ Se e terra extoUens seges ; Cuius dactjli innnaturi magui suut racenius. (Jij> Se e terra e.Nlollcns scges. c, > (ti^ Cubator , soinno indulgens (vlr), ui-x. ciiin aliis prosequens iter. c . s^> l^jilj^ /V. i»A^ In pectore dccumbens ; Sensii niotiique carens ; Subsistens. . > ftljj^ Incubus nocturnus , ephialtes. X'-i ' a» Terra , cinis , liituin coller;lujn. . . y ,i '' •> Coiiis. o . . y I " 7Cubator. somno iiuIulL;i'iis (vir) ii» c cum alii^ proseijueus it«^i^ In pectore decumbens; Loco suo permaiieus; In cumbens , irruens. .^«i^ CoUis. ..Ui-^ I. (/. qL4^««.s-. Corpus. (Alazmai tamen dicil qL corpu5 esse, q U *»' vero i. (/. ^j-^^ui. liamas. p. 22i 605.) Kes corpori bimilis , pracscrlim cminus apparcns : ul va/ior ., s/icctrum. G > . ^«jj»3>» lucubus nocturnus , ephialtes ; Cubator , somno indul.ireus (t'/r) , uec cum aliis prosequeus iter. G. aiUli^ Homo stolldus ; Domiuus prudens ; Cubator, somno iudulgens (tvV) uec cum aliis proseqneus iter. e 'b > Substantia vel medium vel totum w/uae , ui in hoc versu : ^ Li/ J.>. oii ^\ l ; « « \ sLl! K -oL^J ^ . viioj^ [•-^-T^ '• '/• i:?^ iV. |»::-i^vs Locus , ubi decmnbilur. r^^ rA_«_i_r?ue 1. (^. s .j.jAi/a Obsessum et circumdatuiu animal a venatoribus , ita ut effugere non /lossit , iclibus(/uc ild conficialur: /iroprie de avibus leporibusquc dicitur. I ' ' , . -." . ' I j'i '^ F.i. o. n. a. _^*> et le^^ 1) Incubuit iuseditque genubus , inodo quo is . <|ui altercatur , sedet ; *-'««^jJ Li^ rrocubuil; vel Stetit in extremis peduui digitb; Z^Pfoet. o^Xs» tl c;^ CoUegit. 111 Apposoit genua sua ad genua allcrius c. a. r. et J^Si alterius ; Assedit genubii* iunctis seu adversis. IV^ Fecit, ut iucumberet genubiii», vcl staret iu extremitatibus digitornm pedis c. a. p. \ I Consederuut inter sese imictis genubus. S > oLsVI. ,<^i^ In geiiua decuinbens , »t/ staiis iii extremitatibus digitorum pedis. ^•^ Noineii signi , quod \\giuti et oclo sidera complectitur , et llerculcs appellatur. Idcler Unlers. iib. d. Urs/ir. etc. dcr Sternnamm. p. 62. > -.'jl.o ^is» nem/ie ^jb-S (c*^ Lapides in acerviun couiecti iiixlii ritnnv lesti seu sacri 3Ieccaui, quod ^^ dioitur; vcl lapides erecti circa teinplum 3Ieccauum , iu quibua uiactautur victimae. Sli^ Persona. ^\j^ Per.soiia ; ct pro *5i>. Quaiititas , nuinerus. CuimUus lapidum re/ terrae , ct Cumulus simpl. ; Corpus ; Pruua ardens (conf. SjAs»). Id. Pl. LLs» Cunuilus lerrae ; indc /V. j^ji-^Sepnlcrum.

PAGE 267

>^ 245 J^aajLs» Geuubus incuuibens ; el Nomeu tapitis Corani quadrogesimi quluti. *iii:^ Locus , ubi flexis genubus sedel aliquis. j^ "^ Cxpaiidit ; traxit. Hoc vitiosuni videlur pro ^> el in Kamusi editione Calcutt. non le^itur. i^-J^ ip^^ Vox qua uicrepantur oves. tf^ t^ Id. 1^^ Comedere melonem parvuiii corrugatiun; Extenslo, expausio rei. 2 > ^^ 3Ielo parvQS corrugatus vel Colocyutliis. s ,% »?^i Gravida fuit fera , ut tempore pariendi appropinquaute maguum liaberet ventrem (_upud Kaisilas) , tuin Gravida fuit (jnulier') ut terapus parieudi proxime adesset. ^w:?Ui Talis mulier vel fera. 1) Perdidit, delerit hostem c. a. p. ; 2) Ultro citroque ivit in re c. ,$ r. ^ ^ o ,^s^C>\^ l) Ad fiuem perveull ; 2) ScriUatus est ; 3) Festinavil, properavit facere ; 4) Absliuuit a re f. qC /•., relrocessit ah hoste, eum reliquit timore ductus c. q£ p. 6 o > o , iaS'',:^^ Pl. ^xi»-L:S\-&et hiuc Pl. 'xi^^s^-i^^ Dominus ; Homo sequioris geueris. a^S^.^:^ Aries maguus. s , c . > , , -,\^^^^ Pl. ^f^i^sCaput el princeps populi ; Homo sequioris generis. ' ' c . G . . tXj>\j:^ 1)«. a>->~:5;^ el ^^^.^»—* propr. Negavit , rcni essc peraclam (de rebus praetcritis , ul ^^^ generalioreni sensum praehcal) , JVcgavil aliler se liabere scieus , el denegavil c. d. a. aut c. a. p. et ^ r. , spec. benef acere recnisavit; 2) Inveuil alii/uem avariun c.a.p. b) LX-r=\£>F. a. n. a. lXt^Vs»1) Parum boni fecil, seu parum boni habiiil ; 2) Pauca proveuil , et uon excrevit (ptunla). IV ruuca provfiiit, et iion excrevit (planta'). fcXs^V^ , t\j;=U>et LXjsva». Paucitas seu parum boni. Djcuh. quod alih praestalur. Unde imprecandi formula aJ !lXXj O o . .0.0. ?»X^U>|5. «.Xj^Uft» Negntio. Inde in ^raiiim. i &JLLm uVjAj>> Negatio absoluta. Hoc nomengerit ^ j»jiX»*s/o Negatio completa. Ita appellatur L4J. Conf. de Sacy Gramm. Arah. T. I. p. 379. Gc. G . . ot Ajs^v^ , l\:S\-£». et \\^\;>-\ Panper , egenus : pariun beneficus ; pauca pluvia , sterilisque (annus). G . G , iAj^iS» F. 3 Pl. oLs^^^faCrassus , parvus equus. i-X.>L£». Obstiuate resisteus c. J. ^L^>^«^ Tardus ad invitandum in hospitiuin. (_5t>L^a» Corpuleutas, crassus (de omni re). Gs . K.j^L>\j». Uter lacte impletus ; Saccus magims impletus dact} lis vel tritico. 5 .. o t— «cX^VSfc Brevis , parvus. ..o lOsi^V.:^ Prostravit, voJutavii ali Brevis. ^J' iiLs^vS». Maguus. ^ ^ o .. iJ;.X^^ 1) Factus esl camelorum possessor vel locator, et dives evasit, postquam pauper fuerat; 2) Huini prostravit vel ligavit alir/uem c. a.p. (conf. Ji*:\„s»); ") Implevit vas c. a. ; 4) CoIIegit opes, Cougrega\;i cumc/os eosqiie collocavit c. a. G . c . ,^J^^ Piuguis et corpore compactus ; validus. O > fc > OiAji^Us» Pinguis. G , c, . ij-^;*^^ Brevls. j.2>U> 1) Profuudiiis in cavuin deinersus fuit (oculus):^ 2) Poue mansit et introcessit (vir); 3) Intravit latibulum (laceria)] 4) Compulit lacertam iu latibuhun c. a. ; 5) Ascendit culmen (sol); 6) Phivia siui iios non aflecit rcr ; 7) Ketroiiinusit (ioHi/m). IV Conipiilif iii lalibuliim , coi''git ut coiifugeret , Abs(^iudidit c. a. \\\ niiiii slerilitatem iucidil /lO/mhis , Phivinin jiun mis».rniil sidcra. V el VII Iiilrnvit iii Inlibiihini ^ in Intibiiliiin se rccepit (/acerta). VIII Ccpit vel purnvit sihi lalihufuin c. a. r. rl G o . jj^\> Aulniin maximc firdlnndiim.

PAGE 268

J^ 246 j^-J^ PI. 3j^>^ , J-^^^ rarius »^_:S\j>.| Latibulum aiiimalis , lorauieu lacertae etc. {propr. omuis locus elTossus a reptilibus et feris ut ibi se abscondant). Retromanens, qni anteuntes nou sequitur. a. s^-^ Id. -Vunus sterilis et gravis. 't^j> Demersus In canim oculus. o > qL^^i^ Latibulum animalis ; locus rei. j>[w> IngrpJleutes latibula et cryptas ; Qiii aedes clanculum ijitraut. C. > '»^}.SM> Valldus ac robustus camelus. a . c . y . . j^^^ Pl. jJ^LsTb* Latibulmn ; locus refugii. f^^\^ ct tJ^.^\£fc Brevis et crasso corpore praeditus, 3Iagna statura praedltus equus• > o >. qI|j^\>-! Duae Tenae in maxlllarum sub aure partibus duabus f^^ apppllatis. » > ^}^^^ 3Iagua statura praeditus et/uus. , i-^vj^ Crassus, robustus equus r "" .^^\^ Anus, vetula decrepita. A.^^^ \ ir nialae uidolls. "O G, . o . ii/c-S^J* Angustia; Pravitas iudolis. p tj o F. a. /3. a. o-'-^^ <' u-"-=^^ 1) Couflixit, mauu« couspniit ; diuiicavil ; 2) Occldit c. a. p. ; 3) Scalp«it et Tulueravil scabendo cutem c. a. (vid. ^jXi^ij^) : sine excoriatione uiXs» dicilur\ 4) lugressus fult c. ^. III ut ^Jis>[..:^ Arctavit pressitque c. a. ut in hominuni f\.t multiludinc ; llemovit a rc , out reraovere studuit V. a. fi. ct qC r. OcOo..0c. y«^>j>, ncmiic ^j»j>0^ j_,«»^s\^ Dolus. Dicitur {j^ ictJ • i_/«L^Vifc Angustia, mutua pressio die proelii (jconf. tjiL^U^). / wlx^yJ^ F. a. n. a. (ji-:^^ 1) Detraxit cutem , vel ex ea detraxit rem, qua afficiebatur, vel i. q. (ji>X> t;e/ ut mis . n(/5 aul maius sit quam hoc. III n. a. (jiLs?^ Trusil : conflixit c. a. , item retinuit ab aliqua re. F. B Pl. Jiii O e/ QLi.;:?u^ Pullus asinj, ctiam equi ; Durities , iiiiuria , molestia ; Crassities ; item Dorcas. xi^>-2fc Lanae portio , quam bracliio obvolvit pastor uendi ergo. G e (jijjisvs». Puer impuber , uondum adultus. G (ji^^V^V:^ Pars , tractus ; et Adiect. Longus ; Locus habim . . > a » . tationis separatus. J..i=ul! ,ji_^^^fc ^''^i Seorsim consideus seu tentorium figens, nec cum aliis consuescens, solivagus vir. Gc.> Go. 0.90.* (ji-V^-ii» Demin. a ^ji-;^^; unde v^X^^ ^Ji,fj^\^ sicut »i.X>5 j*^ Sui cerebri homo , proprii consilii amans et tenax. \ Blagnus fuit (vcnter pueri). G>c. >9C . io. {JityS^\^^ i. e. »Aii v_.«-uot [j%. ii»j>V^ F.'i Breves costas habens equus , tum Magiuu. corpuleutus, articulis dense compactis. jiHfj^^:»' Id, G » jiXjS^ Id. G , o y j o 5 JwCli^^^ , ^V^^Xs^^:^ j JwiiLi»-'^:^ Celer , agllis. G o l^..vi.>\afc Cajnelus utroque latere tumidus. o [^< ^'s. Vox , qua OTes Lucrepautur. |-n-<\^ F. a. n. a. J^yi^^ 1) 3Iagna Tel protuberanliore iride , seu anteriore cnrnea , praeditus luit (oculus) ; 2) Turpe Tisum ////' liiit opus suum c. ^\ p. II n. a. Jiit.-gwg^ luteudit aciem ac visum. o Ji>l-:^ Maguos tpI extantes ocuJos habens ; et Nom. propr. viri.

PAGE 269

^as\s^ 247 JjLsv» Siaus seu cavxun oculi ; Ora glandis , quae penis extremitas est. iiLs<«> Nigredo oculi. Ka^i^L^! Nomen sectae , cjuae origiuem traxit ab Ahmruo ben Bahr Aldjahits. Dixerunt naturam vel substantiam rei , et malum aut bomun ex factis servi Dei non desinere ; Coranmn vero corpus esse , quod modo iu yirum, modo in feminam mutaretur. G -. o .^ /S-< \ "s. (i. y. Ji>L^) Magnos et protuberantiore iride praeditos oculos habens. t ^ft ^yrs^ F. a. l) Decorticavit; 2) Verrendo abstulit (0;>) ; 3) Ligone vel pede percutiendo proiecit reiecitve rem; 4) Manu excepit sustulitque sibi cibum c. J p. et a. r. ; Manu excepit rapuitve (pilam') ; 5) Collegit c. a. et c. (J p. ; 6) luclinavit c. %^\ 7) Properavit ; Foras extullt, asportavit; Detrimento afTecit. (Has signijicationes Golius ex Mar, attulit.') III Pressit ut ei adhaereret (^uti in densa turba) c. a. ; i. q. sljtvi Eum appropinquavit. IV Detrimento afFecit c. a, />. ; Asportavit, abstulit c. v ' ", item contr. Prope accessit c. ^ p.] pressit c. a. VI Digladiati iiiter sese fustlbus vel eusibus fuermit: ita et Sphaerae lusu certarunt. VIII Abripuit , diripuit c. a. ; Tribus digitis excepit sustulitque (intritam') c. a.\ Exhausit aquam putei. G o , y»ft. -» V^ Lusus sphaerae. o oL^V^ Qumn situla, quae coriacea illis , ad creplduiem putei illisa aqua elFunditur , aut ipsa laceratur ; Pugna, certamen. G , > iwjL^^-r* Magnus et obvia quaevis abripiens (aijuae Jlu.vus') ; tuiisque et universalis (mors), ac Mors ipsa; item Fluxus ventris , diarrhoea. 0, o 0, o > 'ASLi^:>et 'lUi^sPars butyri ; Pars aquae residua in lateribus aquarii aut cisternae; Torsio seu dolor quldam intestinorujn ; Lusus sphaerae , qui clavae impulsu exercetur. G. o > ajL^^ Aqua, qnae hauritur e puteo , vel id quod In eo rem.infft; Paruni pulmenti aut intrilae in vase quo non implctur ; JManipulus vel pugillus cibi ; Particula canipi pasturae idonea in rotundo deserti arenarum cumuio. Oj^ Sitiila aqiinm hauriens el osporlnns ; Panls inlrili portio iu medio catini residua. 3 o ODu5\.>! Iniuriae erga homines. Ge> Karsv^Ve Inlbrtimium. G 'j o Lij^.:^ix« Fluxu ventris laborans. ^ o AA^V^ 1) Humi pToiecit , ccniecit c. a. ; 2) Repreheudit aliquem ob factum suum c. a. p. 11 Congregati fueGc rimt homines (sec. nonn. a Ja:^^ derivatum est). G , o > jA:SUi» Pl. JoLsvjfc Exercitus magnus, et utAdiect. Magna dignitatepraeditus, magnus vir\ Blagnus ab utroque latere. S -o , ^JlXj^^ Labeo , magna habens labia vir. G , o . , xJIa, j^ U&' (sicuti 'iJuit in homine) Pl. JiLs^ Labiimi animalis solldam habeutls ungulam sc. egui, inuii , asini. Duo signa in armo anterioris pedis equi. (j«^5 iila^\> Nomen stellae. Ideler. Untersuch. iib. d. Sternnamen. p. 117. A,^\j^ F. a. n. a. J^-s» Prostravit, coniecit (alium) iji terram c. a. 11 Id. cum intensione quadani c. a. GoG5>>3-o, Js:^> PI. (JLs^ Uter aquarius amplus ; PI. 6y^^ , Q^iL<\> (de significatione dissentiunt) Rex apum (^yn^S) Kam. ; addit Djeuh. qui forraam locustae habet et si in terrani decidit, alas nou coutrahlt. Chamaeleon ; addit Djeuh. : O, ) 3Ias animalls , quod q aaJ> ^] appellatur; sec. nonn. et Scarabaeuspllularlus (Jjis») Djeuh. Crassa, magna latera habens ; Foetus lacertae Lyblcae Meid. • 3Iagna lacerta, auuosa ; Domiuus , priuceps ; Cameli parvl, G » JLs\> Toxicum, venenum. J.i=u:> Petramagna; Cutls plscis clypeis idonea ; 3Iagnus (de qualibet re). *bLs^s> Camela magna. G s > J->\.>^ Prostratus, G -o .v_AjL>\rb» (si scriplio est rccla) Coliunba Uirlur (Forsk. descr. anim. p. ]'.) G o o m •< \. A y S^.*^ Vox. , quae in versibus .Ibu Homaisiih legilur ; sed non cxplicala est. Karn. ^ o ^ I ^_S^ '^ Iliiini prostravit c. a. p. |4,>\^ F. a. 1) Acceudll (igncni) c. a.\ 2) Prorsiu ap.riiit > . r. ' > et defixit (oculos suos) c. a. b) f^^^ "• o. ^yy<>

PAGE 270

(^^ e/ c) (*^'~> n. a. ^^ , (*^^ , ^tJ^^r* Arsit, fidgravit. II n. a. j*-«wS\^ Infentis vel fixis (^ocu/is') intnitus fuit c. a. p. et >— " r. IV {lonf. i*^') Aljstiuiiit > rravo alimmto nutritus fuit * ' (•JS^k> IVomen avis. o > > (t^^ Hnniines pauci pudoris. (*>L> Locus admodum calidus et fervens ; Pruna maxime ardens ; 3Iax.ima, ferveutior Tp:yrs proelii ; et Fem. cum H Apertus, defixus (oculus). > «Ls='v> 3Iorbus (juo ociili tumore laborant , vel in capite A.(j>^ idiomate Arahum Ilomairilarum Jemaiiensium Ocuius; Djeuli. propr. Oculus leonis. Ilamas. 77; Jiinis, cuius una pars est super altera. iU-;n^ Ignis cuius una pors est super altera. G -i 0,0o I;niis ijigens et vehementer ardens , omnis igiiis, cuius uua pars est super altera , omnis ignis magnus in barathro ; Locus ardoris vehementis; Ignis inferui. I^I->^v> Avarus. >,ofi ,o, G>> ,o, (*:*»;>•' Fem. ^,.4^^> P/. |*^^ 'f ic*-^*-?" Oculos amplos Pt rubicundos babeus. (•*^>^^ Coclus in sarlagine. 5" , . G c , > ^ -g\'>^ Pi. w«'w!^'.> Deminul. ytu^^^ Anus , vetula. u l'i -.|-«a^ P/. -«L?.> De/nin. ^J^. L'pus sugenlem pullum habens ; Vetula , mulier pinguis , seguis. 0..O,G.>o.> , |'|^\^> Fnscia , qua iu cunis involvitur infnns ; Quod nrcus circumligatur jiervo ; Qnod servi innnus super genun religantur ut probc percuti possit , vei Ligatio quo corporis.loco fiat ; Properaiitia in cursu , Incessus pmnilionis. J<4^^ i. q. >a>-v>. (jnfansy b) q^sVs» F. a. Fravo et puuco uutrimento aluit Ihmiliam ob pauperfatein vel avariliam. II et IV Id. c. a. p. ^^y^^ Pravuin alimentmn recipiens (^infans); Qui tarde a ajLS\> Ricinus. > . o , > , qI.:^> inco/is Q^-r» P) ramus , cjui Ciliciae fluvius. .0.> >i,0.), o, .0,1 *Laa^v> nempc a^Ls^ojJ^ wJIaj! ^UajS^vs». sunt Duae res QLiU5^ appellatae , (juae cordi adhaerent. G o j Q^S^.:?^ Planta debilis et parva. G-o^ <5 Z .. ., \_ j-I-^Cirs^ tt v.^^jL^\J^ Brevis, vel pauluin brevis ; Robustus; Olla magna. G , j woLs"v> Brevis , parvus vel paulum brevis. G ^ o .> .> . LAwi.^Vj:^ Plaiita quaedam ; Vir crassus et magua stafura praeditus, vel inagno et ainplo ventre vel brevis el ainplo ventre praedilus. G, , o »_;-t-i-^u> Mulier parva. S.,o> > S,o>> -^o-,.,-o->. yiX>L>\J>. et yiiwwJLi^v;^! Crassus luil vcnler pueri. yJiJ>.^:>Crassus. L^\j^ F. 0. n. a. .»^»> '. q. »-L> l) Eradioavit , exstlrpavit c. a. ; 2) Substitit c. v '• > 3) Passuin posuit, Incessit ; 4) Praeteriit. ^ 111 i. i Eradiravit, exstirpavit c. a. G, c . Rj.j*^o» Possus uuus ; Blodus ; Facies. c^L^i Bene preces fundens ; Certans cum aliquo de ingenii aruinine (\.ji5Li«). . o > _y^^\^ Slans , subsistens. G ^ o I Cwk^U^ Puer tres vel quafuor aiinos imtivs ; sct,. ai. i. (/. 2 . >

PAGE 271

c 249 _j^^ ^a. iq^^^s1) Excreyit emisitque radiatiin urinam vel aliud c. v_j ; 2) Disiecit sparsitque pede terram c. a. r. et >— ' ', 8) i. q. i?o Roratiin ex ore sparsit (^ai/uam') c. a. ; 4) Subegit servam suam vel pellicem c. a. , 5) Extulit rentrcm et expandit lacertos in adorando ; 6) Lassus et afflictus in latus (leculniit ; 7) Migravlt de loco in locum. ^vj^ Stultiis , Crassus , Segnis. 9 o ^ A .- 'iL^L£^\>«Ji. . 0°-, * ' ^L^'^ et mL^I> Id. j^s^^ljSi^Mik Dixit &\J^ -^?*^; Clamavit, etiam faciendo praecouio ; Occultavit quod in animo Jiaberet; Potiorem rei partem ingressus fiiif ; Humi prostravit c. a. ; Coivit cum puella c. a. p, ; Decubnit in lalu» lassus et afTlictus. H Decubiiit in latus lassus et afflicfus ; Lassus fult ; Deusa caligine tuit (jiox). 9 O 5 VjJ^.^:^ Leo. t o >.f*J^^ Pl. *— OL:^>^ Ciassns ; Species (juaedam locustarum (v— 1-^1-*^ et '^|jS».) et quidem ut addit Djeuharius locusfa viridis , longipes ; Crassus (scarabaeus") ; Leo. ^:^:^ n. a. j^^ 1) Foetult Caro , vel foetere coepit : interioemineo mulier:^ 2) Ampla cavitate fult (puteus'); S) Vacuus fuit venter ; 4) Ampliavit putei superiorem partem. b) j^^ Ampla fuit cavitas putei ; Biberunt pecora , dum eorum ventrcs cavi erant , ut commoveretur aqua in iis. II n. a. y^^ Ampliavit superiorem partem (putei) c. a. IV Ampliavit superiorem parfem (putei) c. a. ; it. E loco , ubi non est puteus , mnitain aquam scaturire fecit ; Natem lavit , sed tamen remansit foetor; In matrimouium duxit femiuam i-\..^\s>-. V Ruptum fuit, ut aqua eius efflueret (t-eceptaculum aquae, sc. lutum , quo aqua continebatur). <:^) Grylliis /. q. '^J'^^ Camelus rubicuudus. OOs^O». (si scriplio recla , sed videiur cristafus. Forsk. descr. anim. p. xxn 5 o 5 ^ j o iV>s.>\ri. Crassi \^5^X^Ofc Pra»-stans , crassus. J'Jv.5i\J> Iloliiistus , pliigiiis (adotesccns). •J o X^Oo^^J^ CVlcrilas iii opere , curju et intessii. I S^viL^s^ Sciifclla iii (jii;iin miilgeiit. Cra»ui mmelui. vtl de omni re. Tnm. I F. i Edax , cito esuriens ; Pusillanimis , impotens ; ' Extenuata habeus femora ; Deterior et imbecillior ; Mente corrupta praeditus ; Foedus , deformis ; Qfacilentus. j^-Ls. Vallis ampla. • o < ^ljj?^.». Femina in pudendls foetens , Foetens et pudendis amplis praedita mulier \ Angustus , in quo est humiditas et albasordes, oculus. Qo .o > u > Vi.A^^Vi^ F. a. i. 0. n. a. •^Jt.^^^ et Superbivif ; gloriatus fuit supra merita , et arrogavit sibi plus qnain habuit potuitve ; 2) Doriuivit ; 3) Terrore correptus fnit. o v^a^u:^ RIioucluis, vel huiusinodi sonus fortior ; Levitas, incoustantia mentis. Ohmari dictum U-SAj^ Ias;:!.»» ila eccplicatur Is-i; li-ii* !..=i 1.^?. Co iiAi?^ Femlna brevls staturae et gracilis. •^Jl*J^\s>' Rhonchus , fc/ huiusmodi soniis fortior ; Aniiiia, spiritus ; Inconstantia, levlfas nipnfis ; Exercitiis magmis; Superbus; Sonus ventris (Jiominis). Pl. v_Ai^^ Brevis, pumilio. s , s. oLsA^ ut ^{.Sls>Siipcrbus vir. 52 ^ } jt_ I _
PAGE 272

250 «^Js^ traditione propugatis LL>->"v4 j^ySZ^. V Sunituin sibi fecit ; Inveria luit amp/iora. fcjc,^ Ainplittido vel laxitas pellis ; 3Iacies leinorum. ^^^\ Fcm. ^^js>^ Fernora exfeuuatus ac macer. 8 ii4.>\:^ Cursus. 1 2 , , V^N. F. i. n. a. w\J* 1) Magnus tuit dignitate seu diritiis ; inde 2)Durus, molestus tuit ut j^iiS w Jo» ; 3) Stiliavit o douius pluvia ; 4) F. »'. et o. n. a. ^Xs»Diligeutia et studio usus luit , uervos iulendit , Serio usus fuit c. ^5 ''• vid. Ou>.; 5) Veridicus tuit ; 6)^'.'. n. a. bJ^ ISovus fuit , haud trita fuit res usu ttt vestis \ 7) Trans. o F. o. n. a. J^ Resecuit vestem textor, seu tantam detela parlem , fjuae decem ciilitis longa novae vesti sufficeret, o abrupit rem c. a. r. ; 8) F. o. n. a. Oo* Putavit palmam , cultello spinas de lateribus ramorum : quo palma ijuasi renovetur\ 9) Pass. Felix et fortunatus tuit. II Reuovavit, uovum fecit c. c. ; item Praccidit uber cameli; Strias Tersicolores intexuit vesti. III Stricto iure egit nut contendit cum alio c. a. p. e/ ^^ r. ; cum aliquo diiigenter et studiose operain dedit. IV Renoravit; 5— *i Lfj '^'^' idem est ac Ljj b-*! >A.=>-i , Diiigeutia et sliidio et serio usus fuit, nervos iiitendit c. ,5 r. , Fesfinavit in itinere; item Per regionein durain et afcjualein profectus fuit {conf. ^XX^) ; Dura et aequalis fuit ipsa via (conf. v>sX»-); Putatioui idonea fuit (pal/na); Diligenfiain adliibuit c. ^j ''• 5 c/ Anxlt , soUicituin reddidit aliquem (^si lectio hona^ c. a. p. Conf. Hamak. JVakid. p. SS. /. 1. tS^ ^»,^ Ojsj^t Ileliqui, deserui emn. V Renovatus fuit , vel novus evasit ; item Lacte destitutuin fuit (uher"). Vid. 0^vX&>. X Renovavif c. a. ; novuin cepit , pro novo liabiiit c. a. S, Gi> G.>> S.oS kX:^ Pl. sijAi» , iJOjvX^ et C>\j>^\ Avus, sive paternus o B , U sive maternus ; Pl. oljvj^t .Tlaiores. »£^vAi-l wV^ (Jn iure") esl Aviis in cuius geneulogia uscjue ad mortuuin inJer viros non est mater ul Pater pafris et ifa, quum ad proavos adscendis. (AjwUjI vXs! (iVi iure") Avus , iii cuius genealogia in serie virorum est mater. ij^"^^ OJ>videtur Affvus. Felicitas, Sors bona , Id quod ad vitam susfenlandajn necessarium est. c.o. . a . B JotiJ ":< uiJc^t et ^juj' "i ,s^ Obsecro te ue facios ! In iuramento utuiilur kiS^Jo».^ Per fortunam luaml b J^ Jic ct ^^-ff t>0^ Peri't. 3I;igiiitudo dignitutis et gloriae; c/ uvT«ipce £ . x.'/« , u/i Dei ; e//a//i Diviliae ; i7 t-m ^l J^^ 1'estiuantla et deproperatio rei ; P/. v>»A£Sagitta parva , qua pueri luduuf ; Facies terrae ; A ir maguae fortunae»; Quum domus (jentorium) stillat a pluvia ; Amput^o ; Ripa flumiuis. o >Ai». Studium, opera, sedulifasac labor ; Ripa flumLuis ; Piuguedo ; Admiratio ; lusto modo rem tractare ; lusta el o-o. s B veliemens poena. .^otii "3 ^\Xs>-\ Obsecro te, ne facias. Disquisitio ; Quumstillatdomus a pluvia ; Torques in collo caiiis; Seriuin : »JoJt&» Seria eius egit. OwS. JUc A;^ ' s o . s . Serius tuit ad seria. J^-j J-^. o^y^ Dicitur de re, > G„ quae clara tacta est , postquam obscura tuit. «A.)^ r»"^ (J!c. Suinmopere, oinuiuo guarus. S > uVjs» Magnae fortunae vel dignitatis vir ; Latus cuiuslibet rei ; Obesifas , corpuleutia ; Fructus similis fructui arboris f^^\ Aqua iii extreinifate deserti; Puteus iu loco qui pabulo abuudat ; 31ultae aquae et contra paucae pu— teus; Aqua pauca ; Aqua uutiqua; Lifus maritiimnn Bleccae. e s G . s . . . Ije^ Valde. f^^.-^ J^ j^^ pro iiJ-^ j»-*^ y^ Periculum valde iugeus. OAe«. Terra dura ac plana; Superficies terrae; Al^eua moILis ; Aliquid simile tumori XaLm dicto iu coUo iiunenti. G. > v>J^J^ V-^' Vestes seu pauui , quos ab opere textor resecat, 2 . > . «^L:^ Diligeus et uervos inteudens. Dicitur \\.^^ O^ «Jl. siliAj^ Putatio palmae , palmarmn resectio. G OivXs» Id. , Tempus , quo palinae amputautur. ^^1 Jkja» (yox Aahat/i.) 6\j>S Fila nexa et nodata (ita in cod. Lugd. 124. vid. ^IJ^.) Gs , ^iXs» Novitas ; Avia. «*«"i «JJe^ Avia eius a matris parfe I. e. Mater matris eius. itSiOA>aJt ikXil (Jn iure) Avla, , _ in cuius gencalogia iion est iX-i J^ (quod vide). Ilaec csse potest *^t -l et aS\ f\ *l vel v-i^t *! et v' f' w^t vc/
PAGE 273

v^lXj:^ 251 <-.'0Ok, 5l\:> Ripa flumiuis ; Superficies terrae ; Pannus ; Novitas ; Torques in collo canis. G a > '!SyX> Linea seu stria in dorso asiui , qnae alterins est coloG > ris (juam reliqunm corpus. P/. OtX.> Stria *, Sigiuun iu via (iw*jlc) ; Via , eiusque tractus , trames , peculiariter in monte diversi coloris a reliquis partibus ; Facies > a > «eu superficies terrae ; Modus agendi seu ralio : b'iA2>v*-^5 o jAi^ Vidit iu re cousilium. Aqua carens campus ; Ripa Auminis ; Litus maritimum Bleccae , et in eo locus seu oppidum 5 Paunus. s > , > , , OjA^ P/. iXi.L\.> (^conf. ^jj^ et k>5;>) Oris vel camela ciii parum aut ulUil lactis est, citra malum morbumve s accidens (de capra non dicitur^. Pl. olcX^ Asiua pinguis. e _ kXjiA>> Superficies terrae ; Vir maguae Ibrtmiae ; simul 'g G . > ki^.vi»seq. Felix , fortunatus ; item Pl. O^X^ Notus, oppos. trito , et hinc amputatus ac resectus a tela pnnuus, uoviter confectus , conj. Hamas. p. 555. Vestis nova, metaph. luveutus. «A-iiA^ (j*^ ^ estes novas induit. k^^yul lXj^:> Terra dura. q^l\jvX> Nox et dies , (juia novi semper succedunt , unde ^^O^^yja. \_ALi>! Lo Quoad distiuguentur ao mutabuutur nox et dies , «". e. semper. *\\\s^ Parvis mammis praedita le/ cuius mammae amputatae 5unt; Ea cuius aures amputatae sunt; Aquae expers (desertum) ; Lacte destituta ovis per vitium. • S O , = , 3 *5t\> nempe '!uX^ ci«.s-j>a vcl t!^.^ dicitur de re, quae clara facta est , postquam obscura fuit. s v>li.X> Vini veuditor , et is qui idem praeparat. <) a > o , > o!lX> a Pers. C>\0^ Tritae vesfes ; Trifae viae ; Terra dura ; Perplexi rami vel fila ; Rloutes pnrvi ; Pumilae palmae aliaeve arbores. B» , t . . SoL» P/. o[j^ Via maior et regia , rpcla et plaua. >a> ,s> b,s, q!o>.> ncmpe q!vX?s'. ^^^/^yo dicitur de re, qnne clara facta est, postquam obscura fnlt. . , G,o , iL\,)A> (vox rcccnlior') pro «v.>-^r* f^ua/. ^^Jt\.JiA> Siiffiiltura Ccpliippii) fuuiidior , qiia slringit equi latera. • ,•. > t»OuiA;> Olaguum studiiim , seriiim. • ^ , ^_jl\s» et suhicclo simili ^Jti^ Forliuiftliis , fViix. ^vX> Vir magnae fortunae. » ,s q!u\>5 Nox et dies. 3 > O*^^ Diligens et nervos iufendens. G a , > Qs > v>(.X:S^ Diversis coloribus strJatus (pannus) a SJv-» praec, Quae omue lac suum perdidit camela , asina. > o , o > o0.l\.5^ et simili Jjj-is^ poxlposito Forfunatus , felix; Sectiis resectusve (pannus') ; Aviun habpus vel avo iuclytus. o . LJtX^ F. i. 0. n. a. V-'^^ 1) Vitio vertit, vifuperavit c.a. ; , > , G> » 2) et b) v_aX> 72. a. ib^v>.> Siccitas auni et annonae inopia accidit. II Emaciavit. 111 Sferilem et pabulo carentem habuit camelus annnm c. a. IV Sterilitatem aimi et annonae inopiam perpessus fuit (populus) ; et talem comperit terram c. a. ; Proventu caruit terra\ Pluviam nullam emisit (coelum). V Siccitate sfprilis fuit annus ; proventu caruit (terra) , pluvia (coe.oB > a ,,t lum). liL*:^! ^ »_>A3f ! Lc Te comitari grave uoxiumque uou duco. c > oE v_ J^> Sterilitas anui, angustia auuonae ; item Pl. <— *A>! et > . c _ v«oLs»-! Vitium, opprobrlum ; et Adiectivum Fem. c. » ' 3 o , G > . Pl. Ui)Jc.:> , i_jjjw> Eiusmodi iuopia laborans /ocus, terra. >— '-"^ Falsus , mendax. 9 , >-jA> Siccifas ac sterilitas auui. 0-o> 0>o> ) uaX>.:> et \^JJ.>. Coll. Pl. v_j.>Li> Locusfa, cerfa species O > Jtt locuslne. i_OU> |* ! Jnluria , fraiis ; luquietas , MaIiiin, nprnuuia. Dicitur v_a>.^> *! ^t ^ojJij! ftSj luiiiriose tracfafa est geus. KjA> (si scriptio recta) Scoiubpr, ciiiiis cr.nda siue cariuis. Forsk. descr. anim. xii et 57. G , , v-j>i-\> Slpriiis, aiinouae copin ff provenlii cnrpus. <_jsA:> Grnvis (anntis) \ Dpsnlnln , nridn , deiiiidntn pinnlii (lcrra). V'-'-?' — ^:^^^-^ ' iiili(j;i;laluiiiiii.s. 1 , c E o >-j-\j>! /•(//». 'L-\.^ Proveiitii cnreiis dc:ierluin. ^J^^>^ Aiinoiiap iiiops sterilisve aiiun^ , Aniionnc dcfcctu labornns. li 2

PAGE 274

^J^ £52 wj'_>c>"~« Terru vix iii)(|iiain provenlu gaudeus. »_;. JilJ>'v< Sterilis , proventu carens terra ; Gravis annus. 0-G>i,B G-tB [••v V'^^ i^onf. ^wV>) I'/. CaX>1 e/ ol>X>l Sepulcliruin. Souus ungulae , sc. eijui , Qsiiii ; 3Iunducatio carnls. JSfcl Paravit sepulcLruin. . V"vi V *^ et cum S Terra dura et pluna. JC!»Ol> Pl. ^=>-SO->i. f/. |«.,AJa«Ji jiL Pustula , quae iu radice pupillae oritur; et i. q. ^-jS^S Jtys Pers. OjS>. I. e. lusectun» locustae siinile , sec. alios scarabaeo , noctu striduluni edens souum , sc. gryllus , scu cum impennc sit, tryxalis ; INoctua; e//'am Puteus rnultae acjuae. V-^N. \ ox (jua caprae increpantur. ° ^" , .,w\.s» n. a. ^Osj^ Couimoveudo miscuit ptisanam , tnedicamentum c. a. II n. a. ^.A^ Linivit unguento c. a. TV Commovendo miscuit ptisanam, medicamentum c. a. •, Signo notavit camelos in lumbis c. a. (conf. —\\:f^). VIII Comuioveudo miscuit ptisanam c. a. —Jcf^ Spatiia , liguuin capite fere trilatero vel multilatero, quo ptisaunm cum Iniuiore aliave re miscent subiguutfjue ; item Nomen oculi tauri vel stellae parvae iuter G , c > Ocnluiii laiiri ct Pleiades (et —JwS-A^ scrihilur). lla dictnni sttllam vo/unt , quud postremo oritur et ijuasi i ommoto coclo emerfjil , undc et lur. Signuin iu luuibis caineli. — l,>^v« Litus maris. ^^ appclla—Xsf^ i. q. \joy:i!.A Cominfiliim ligno ngitatumque linum, ut uvae calcatae vis magis se dijfundat tt hullilio nimia stdetur. — jsX;S"v« Sniigiii.s vcufie setlione eductiis :
^ 1) Vnriolis pustulisve correptus tuit ; 2) n. a. . » J>-5». Pumore colli l.-iboravit ct morsus signum liabuit iii collo asinus \ 3) Scse extulerunf pianlarum capita , quasi vnriuloruin vcsligia esseiit ; 4) IVodiit Iruclus arboris similis cicf ribus ; 5)(alliun coulraxit manua \ 6) Scpivit, Circumduxit parietem c. a. ; 7) Se occullavit iuter parietes //o/no; 8) Habuit , fecit aliquem diguum, idoucum c. a. p. ; 9) )^^^ Variolis pustulisve correptui fuit. b) ^iAi» 1) n. a. j->^ Coepit vitis pullulare ; 2) n. a. c . ,' . t . jJV-s«Tumorc, variolis correptus fuit. c) .\Xs^ l)n. a. G. , , Bj^Os^ Dignus , idoueusfuit; 2) Sese extuleruut plantarmn capita , quasi variolormn vestigia esseut ; 3) Prodiit fructus arboris similis ciceribns. II Sese extuleruiit plautarum capila quasi variolorum vestigia essent ; Prodiit fructus arboris siinilis ciceribus ; n. a.jiO^ (a jJ^) Parietem exstruxit c. a. r. IV Herbam ^•^•^ protulit locus ; lutumuit ; Sese extulerunt plautae capita , qnasi variolorum vestigia esseut ; Prodiit fructus arboris siinilis , , o e ciceribus. i^Vji-\ Lo c. a. p. et q1 r. Quam diguum f iiit t'o , ut — . ^ III Exsfruxit parietes. ,vXs»Parir., fundainenlum parietis et latus eiiis , priucipium seu pes muri ; Murus ambieus Caabam ; ileui Pl. G > > . »1-^-^ Origo, radix ; et ita quoque radix quadrati (»7(7. cumO) ; et Pl.j ^O-s». Nomen lierbae cresceutis in areuis. G o .Ov>s» nom. unit. c. s iXomeu planfae. G . G c S .Jkj>nom. unit. c. o Pl. .SwXi»-l Tumores in corpore vel natura tcI vulueribus ; Cicatrix seu vestigium in collo Qsiui cameiive ah alterius iumenti morsu ; i. q. v— *.> jiliji Quod vltis pullulare coepit ; et sine l\unnatione Komeu pagi Damasccni , viuo suo celebris. c. a . . jO^ i. ff. jAi». , G , , •vX&' Pi. Q .lX-s» Conveuiens, diguus c. J vel c. q^ G , o > G > , ^LVi» Pl. yX£>. , jO-s» Paries. G , c , G ,. o j^^r^ \ ir brevis stnlurue. (Jid. yi^^.) G . , , , > , j^.J^ /V. 'KvXs» et ... ^_jO-=» Locus muro ciuclus; /*/• ' G , c > Q^^iAi». I\Iurus, puries , sepluin; item Pl. Q^y.t\J>, 'i.-X»Digiius , couveiiieus c. ^ vel J '' (t c. a. r. vel c« qI ; Variolis afTccliis. '\\Xs>. Fio.sac a inorbo pcliis ct excorialae (ovis).

PAGE 275

,J^ 253 ^-^^ G,cC--0, Co,y^J^ et J>^^\ Chalaeorum Ungua ^^j-fc-jjjU dicitur i. ^ et Ls-»j i_/^ Aiithora. Perperam confundilur cum '^^fj , quae vulgo Zedoaria vocatur, Vid. Gar^. lib. I. cap. 42 , et Clus. in Auctario. .SwX-cs» Brevi stafura praeditus. byJcs» BJandra seu sepimentum pecorum ex petris lactum ; Natura. G ,o , ,.,(,*A^wi>. Vir brevis staturae. OT <5j ,lX^ Id. (CjJw;>' et ^cjtXiJs». Varioli , eorumcjue vestigia L5;' S J^ /(i. ^_5jtXv:^ Brevis staturae. > , o E jtX.*»' Magis diguus , couveniens. jX£^ Fem. c. H Variolis laborans , iisve notatus (vir); Varioloruin morbo infestata ( regio ) ; Abmidans lierba G o jttX^w» Id rjuod in segetibus ponitnr ad repellendas feras. .tX>^^ Puslulis et variolis Laboraus; Dignus, aptus ; Brevis. G * , c , S.vX^i-» Conveuiens: dignum , congruum negotium c. •^ r..^ G--0OoB etiam dlgnus aptusqne (vir). B.vXS^^wo ijo.S Terra in fjua frequentes sunt varioii. G » o , j 9f\£^ rustulis et variolis laborans ; Dignus . nplus ; Macer. 5 /bWt^L^ Durus , firmus , validus de omni re \ Terra incnlta nec arata ; Obliteratum (yestigium'). ^*oiX^ Antiquus quidam Arabiae popnlus. > , , **•'.>''->• n. ijif^SyS^ Terra incultn nec arata. I wUX^ Fi. Ambivit rem , circumivit capirndi ergo. , , oE (ji-LX^ Pl. '^\t\s>-\ Tcna diira. CjiJIU ". a. p.^-^ (ronf. P'^-^) 1) ^lnnu , vcl naso , vel aure, vel labio mutilnvit c. a. p.-, nmputnvit ta/e memhrum c. a. ; 2) In carcercm , vinciiln coniccif r. a. ; ilcm 5) Traxit, relinuit (^/o/. c% G/oss. jl/ar.); 4) 3Inliun nliinriituin dedit (matcr) infanti c. a. p. b) ^X^ n. a. f-X^ Malum alimentum accepit maleve uutrilu^ fuit (infans). II /'. c/. Coni. I. sign. 1. praesertim cnm 0, ve/iementia quadam ; et Dixit allcui LaA.^». i. e. amputentur tibi manus, ve/ nasus, ve/ aures, ve/ labia c. a. p. ; Malum alimentum dedit (mater) infanti c. a. p. ; Afflixit (tempestus) p/arUam ut non cresceret c. a. r. IIJ n. a cIlXj^ et 'hSLSL£\A Altercatus fiilt et contendit verbis, e/Mzmliostili animo adversatus et conviciafus fuit. IV Malum alimentum dedlt c. a. p. ; Continuit , rctinuit c. a. Go/. VI Litlgaruut et pugnarunt inter sese ; item Dcroraruut invicem. JSempe dicitur c^L:!? »i^<.j5 ci*i^' L^AT^lii. VIU Pilos came/orum detoudit ; Mutilntus luif uaso auribusque. IclX^. iJ IclXs». i. pOl^I iOJ! 'ka'lJ\. ci-X-£» Mutilatus nasi , auris , manus. ciAi* Mali alimenti seu nutrimenti (infans). cIlX-s» et pii-Xi^ Annus gravis et adversus , in quo pereuiit opes seu pecora. G 5 o c\lX> In quo p-^-^ nempe quod pasceuti nocet pahu/um ; Mors. iL£L>-^ Quod de naso , ve/ aure , ve/ labio vei mauu aiuputatis reliquum manet. *!clV3». Cognomen camelac I\riilinminedls ijuae et ^l. Mrr rl Ay^ appe//al)alur ^ f/uantvis non ila constilula csset. . o j > , 'g..uX*s>P/. c^Lo» Repfile ex iioxiorum gencre ; undc oL"' c..iLiiMaluin , acrumna. ?k>LAii» I. q, (jiLA>) Scrpf tes , qiii ex talparum nut lacertarmn anfris prorcpunt, qiiando fossor ad fiindiim pacne pervcnil. Indt diil vo/unt j-CiJt c^iLo». o^.'. '. c. Initia malornm vidi. > o fS , o cAi»-! F. ^IclX.^ Truncatus scu mulilatiis manu , ve/ naso 1 . c 8, 116"/ auro , ve/ labio. cLX.s»."il Satanas. 6 o clX-^^/o Koincn instriiincnli riiiiiiigici. yl/Lui . t/c ihirur^. p. 242. pX>^ Jlcrba siiinmitMlcs suas dcvdrntn .scii nbsinnln ; Miifilatiis niiribiis (asinuf). JlXJ?». '. '/. (7 5^X2». /•"./'. l)Ainpnlnvit < . «. ; 2) /' i//. a. o»lX->. iMiitiliilis nli.s volavit ((!»'/.?) , ens (iiin.si rctroflccteiM ; ccleriter voluvit («m); relcritpr ivit (f//) ; 3) Iccit nivcm, ea(|ue pclivit cor/um c. l_j r. ; A") "Mnniis

PAGE 276

l^WSs 254 JOv^ complosit aut Caesiirain imlicavit i»i cantu , qno agaso cnmelos praecedit eosqne excilat ; 4) Parvis gressibns incesilt (tlorcas'). II n. a. ^^JlhS^ InCTatus liiit erga beneficia Dei parviqne ea aestiniavit c. v-J r. , et iis gaudens se infideleui gessit ; et blasplieinavit. I\ Clainorem extulit. q. viyA^ P/. \_;'kX&»! Sepulchriim ; Potus non tectus vel tale viauin. (T ox cnim , (juae in tradilione occurrit, tierl/is explicatur \^\ji^\ ^;/» ^. nwi t Lo, sec.al. vero est Herbae genus iii Arabia Felice iiascens , rjuod dnm editur liliin explet ; Spuina, vel festucae qiiae e viuo abiiciuiitur. Clamnres , voces mixtae, soiius iu cursu. 0^LL> F. c. 8 Corpore breris et crassus homo. o>i!»J>» 5L-3 Dorcades brevibus passibus incedentes. ^tl-X.^ Prapda. > 0. > tlitJUtei et bbtwX^ Praeda. . o e ,r'' i.3-^>^5 Corpore brevis. *CiA^ (ovis) , cnius auris pars amo > putata est. Pl. *jvX:>Caprae longls pilis, brevibus caudis et auribus. vjtfcXSV* Ala avis ; i. 7. i^l Aj>\/« (t/ ulrumque e% Thn Doraidi sentenlia bonum esl) Renius uavis. \.S^iS^ Sagltlae. Q s . > » i^j^X:^^ In angnslinm redacta vila, ul in his ^aXc uJvXs^ xjl > o .. ijii-kjtJt Eiiis vila profecto angiista est. OjiXr?^ Ainputalns. q*^' lJsjiXs^vxi _j^ Breves mauicas liabet. iwJ»>->»?^ '•; Uter , cuins (pcllis) pedes ainpnlati sniit. ! V ^ f. i. n. n. a. JkXr» 1) Firinum reddidlt torquendo ; firiniler torsit plexuilqiie (funem) c. a. ; 2) Liquavit bu, tyrum, adipemve (Goi. ex Mar.'); S) n. a. JiXa» lucrementnm roburque cepit : de adolescentc , granis in spica ; 4) Caiisam praetexuit (Oo/. ex Mar. nisi polius sit ^S^y, 5) rroiecit , prostravit in terrain (conf. 'gJt\sX^) ; 6) n. a. ^»0^ Firmus , durus fuit. II Iii hnmniii ri)iiie<;it (hasta iilum) c. a. (vid. iu!»X>). III n. a. J'jc:fc , xIviLs^wo Altercatus Init, disceptavil c. a. p. , repiignavif. IV Ita adiiltum, ut inin pedibus iret , liiibiiil pullum (dorcns) (cnnf. ^\a) ; IJilarein fecit (Gol. c.i Mar.). V lu lerrnni decidit , rrocidit , porrexit .sese liumi. VI Litiganint , verbis contendernnt Inter se5e. ^ II Frostratns liiit conciditque huini. J»X:^ r/. OivX>' , o'iX:^! 3Iembrum virile crassum ; Teiido, nerrus manuum pedmnque ; Merabrnm omne; Os complefum neque fractuin nec cum oltera re mixtum. Svllogismus conipositus ex rebus manifestis et indubitatls, qno nd silentium redigilur is , qiii praemissa argumenll menle capere non valel. OiA.»' Durns , robustus ; Sepulcnim. i3a^ Vehemeutia et acriludo iii litigando ; et litigandl f&cnllas; Grana in aristis robustiora (Go/. ex G/oss. Mar.). . JA^ Durus , robustus ; Gravis litigator. o J..>!-a» Robustior et puber (ado/escens , Go/.) ; adultior came/i pu//us , matrein secpu valeus (robustior ex A/azmdi sentenlia , s» Co//. nom. unit. c. 8 Dactyli immaturi (rfJij) , vlrentes et adhuc rotuudi antcquam duri rmut , idiomate Arahum rerjonis vX^ ; Lis , disputatio. i3'iX£fc Dispulatio acris, altercatio ; Colluctatio ; et Komen capltis in Corano. 0-1 iJ'iX^ Firmus. S. c , AiiXa» Blortarii malleus. G, > J^i-X:^ /V. i3»'vX:^ Rirus, rlvulus ; Bliuorum venannn genns. . G . > J^tXsfc T/. i3iXa» Habena ex lorls plexn ; Funls ei corio aut e pllis in co//o came/i; interdum et hoc nomine appe//alur Zona latior ex corio contexta , quae gemmis oruari solet , vel res talis ex corlo coutexto , quo mulier hypochondria constringere solet. . o . G o . *>5iX:^ P/. d^X^ Lorica firmlter contexta ; Mulier pulcliro corporis habitu praedita; Csnis femin. ; Inflexa aute praedita ovis ; Declinans res t/uae KJtiJiit appe//atur. G c I \\ . JliX»» Decipulain coliimbae (|»Ui. iC.>"j.ii) possideus , ve| conflciciis. KJ'iX.^ Terra , vel terra arpuain snblilem couriiieiis ; Fnrvae' forinicae pedibus praeditae. JjLv»» Lora , frneDn. KJLA.^ 3(11';, iinlurn , modiis (xbLi:); et Nninfu Iribus ex Thnjjilis qnnc iioinennmatrf (i( ( (['it : Tinclnsregionis ; l)u-

PAGE 277

Jjo». 255 cipula colmubae ([»U^ 'e^,JJS) ; Ratlo, inodus ; Res teguo ineuto 1— aj! appellato siinilis, qua teguutur pueri ; Meu* 6, struo laborautes Qjajp» Kam. Golius ex Kamuso voci J-JiAi&» signijicalionem menstrua trihuit , ac si ^ji^i;^ legisset : ulrumque falsum esf). s . . . . . . ^\>^ nempe tSi^Xs*' J^ i_^ j i. e. aJU>-lJ5 i^^j ^^, cJs^ iAlX^ Ex tribu iJj^Xfeoriuudus ; it. Disputator. Cebetis Tabul. p. 26Tochf. Ichwan. p. 20. Os . . iUJiXfc Camela , quae ab admissario Jot^J^ originem duxit. JkA^i F. * JiAjs» Pl. u^Ls»-! Accipitris species , vu/g. sacer. c > P/. JvXs>Firma lorica. J^Xs-t t>j:L»< Bracliium pulchre iuflexum. //. f-'^0^ . vLa«. 6 . <,£ viAXSfci Accipitris species. G o (j^X^Va Agmeu coetusve homluum. G o > . . OkX^^ -P/. J^iLs^iQ Palatium , arx. (In Kamu&i editione Calcutt, falso haec vox altera ..uflaSi Brevis explicatur ; in Djeuharii enim opere versihus adductis rectam vocis y^A>\ esse signijicationem prohatur.) Strenuus litigator. 0-0 JtvXSVi Multum litigans , Potens iu litigando. G > o jjiX^^U) Gracllis non ex macie sed teuuibus ossibns praeditus (vir'), ^^ o iCjjiX^Ui Elegautia membrorum praedlta (puella) ; Pirma lorica. |»>->^ '• 'If^^ Ampulavit ; 2) Fructus protulit el exaruit ' . ^t o-c o-o palma. IV («X^! Dixit equo (kX^I pro m\>\S> (t/uo A increpalur') c. a. VII Amputatus fuit. , (iO^ Species avis rubris rostris similis passeribiis ; Species dactylormn. p^L:^ !\Iiil(is daclylis onitsta palma. 0. . . *-**"^ P/. pX^ Brevi statura vlr; Scqiiioiis generis ovis ; Pliir«-s diict) li prodciinlcs ex uuo uiubillco ; Pnrs splcae non contrita; Id quod Juste e spicis excutitur , qunm Iriticum vcnlilalur cl stranicn aufertiir. L5 *w«l0^ Id quod fuste e spicis excutitur , qumn triticum veutilatur et strameu aufertur. I . • ,_^itX.»» Fructus quidam. bUtLX^ Palma multos dactylos ferens. Ga . > A-yiiX^ Multis daclylis onusta palma. ,..i->C> i(J. J-ol Origo, radix. (Gol. exKam. Konlegitur uiKamusi textu typis expresso. Itaque rectins videtur ,-. Js-> .) O^^ Pulchritudo vocis ; Nomen deserti vallisve in lemeu. O'"'^ V Cogiiomen regis cuiusdam Arabum Hiinjuritarum , primus , qui cecinit in Arabia Felice , ob suaveni vocem ita appellatur. Nomeu eius erat O.lil .j i-JLc. • . o £ QvX^i E paupere evasit dives. G j o ^ lit^^y^^A i. q. B^tX-i-* Animo perculsus , timidus. ' Go . IlXSs. F. 0. n. a. ^O^ 1) Profuit , coimnodo fuit c. J^ p. . . s . 2) Dedit c. a. p. ; 3} (^iXs* pro Ocs. usu vulg. llamak. IVakid. p. S5. /.4 VjLjJj XJ _p*-*Ji j U.:;0^^. IV Donavit c. a. p, • Commodo afFecit ; Donum acccpit ; Sufiecit ; Utilis est alicui c. ^^ p. vel c. ^)^ p. VIII Postulavit petiitve ut daretur quid c. a. p. X Poslidavit petiitve ut daretur quid c. a. r. et p. * . .o. .O\^Xs>. Dual. giivXs» et gljAaQjuod rarum est) Conununis, et quoquo versus pertuigeus, late difTusa (pluvia). , . o . , , i<"^jiV>Bouuni amphun, largmn. _;SOJ! ^jjc^ Sempcr. Donum. j_5tVfi» Donum. ^\\X>\ J^ Non multum utllis c. qC. 5!(Xs>Douum. 0L&. pro (^oLsPetens et rogans , ut sibi douetur quid. Go , Oo . ''.5>^r* P^i^X^ Greges , armenta. L5i^^^ Pluvia late diflusa , communis ; Donum. . o E ,_50us*! Utilior. l^cXSk. Praet. ^iioj-ai. IVtill ab a/iquo douum ' (^^iX*. c. a. p. ^ o o . , L5lX^ (nc diias ^\X».) P/. pauc. usque ad tns Jl*.! /V. O.o P-., p/urium quam trium VIlX*. , qIjiX:^ , JsjIlX.&. (nf tjiius)

PAGE 278

c^X^ 256 ^-iJS^ UkX:^) Ihicilni ; Capricoriius , si^niim coeleste viginli et octfj sidera complecteiij. Ideler. Urilers. ilb, d. Sternn. /'. 191C)=^""^' ^yio sidera (conf. Ideler Vnters. iih. d. Sternn. (>. 90); ilem Stella poljiri.s ((ua regio , versus (jiiam iuciem iiifer pre(any-^ esl S(unina iiovem, (jniim ins triljns inulliplicantur. iv;^^^ ^'^»>j*-^-'?" ) '— 's^-^^ I'ulvillus, simile cjuid toineiito vel lana infartuin, (|uod sub sella vel epliippio ponitur ; i7«n Cruor fluens ; Jractus; Tars iniisci ; Color vultus. Aj'kX^ et Aj'Ai» Dorcns (jnusc. el fent.'). Susenius ad .intarani r. 57 riilliis dortadis, aliis sex ineiisimn, sec, al. /iro/irif inas. Sec. Alalizindi idem cst ac ,•!-*£ in pecoribus. i^->->l et 'j^->! (tox iieregr.) Crocus , et Vinnin. iVi^X^ Pl. \>}^^^ raniins coactilis infartiis qiii sub sella ponitiir; C'rnor corpori adliaerens : ijui in tcrrani fluit 'i ,-woj dicilur. . c e (^ASfcl Criiore maiiavit (vulnus'). •U^X^ Describitur ab Avicenn. L. II. /j. 155JV^ n. a. -Vs». 1 ) xVccfleravit , festinavit ; 2) Exfirpavit aiupulando , fregif; secuit , abrupit c. a. U n. a. AjAsf Invitavit populinn ad serjuendum, sed neino eum secutns est. VII Sectns abrupfnsve luit. VIII Sectus abruptusve Init (Gol. ex Mar.'). 3 > J'kX^ Praestantia rei alicniiis prae altera ; Ainpufatio , (lua exfirpafiir. 3'>.V>' Ampufafio, (j;k' extirpafur; Fragineiifnm , parlicula , (|iio(l iii parffs fractnin et coinminnfiim est. •3 r . JikX:^ Ampntafio, (|iia extirpatur ; Parficula , fraginentum rei (fx Djiuliarii senltnlia magis probala haec fornia '/ua/n J1>X>-); Lnpis conlinens minerain auri. ' ' ' . »kX&' ^ esfinienii pars , aut panniciilus. sA.;..\*)Lii L« Vp»ti< oiniiij expprs r-l iiikIiis csl. '»J*lXjw Pritestantia r»-i aliciiins prne .ilfera. Kriimciitnin decorlicaluin confrartuiiKjue. ^J^ l»>^ (ut i!iA>) a Djeuhario tt Firuzabadio Ferrai auctoritatem secutis explicatur verbis : J^^^jJ' (J ! Jt (/uod Golio significare visum est : Uterus infoecundus vel interruptae couceptionis; sed nescio an recle fecerit vir doclisslmus ; nam ct verti potest : Propinijiiitas abrnpfa , vel noii coniuncta /. e. propinqni vel cognati, iiifer (jiios ainicitiae vincnlnm jion est. t!^.&. .-*« Fractus dens. G r ' y^J^ nom. unit. c. 'ti Lapis mollis. G, > G . > »JlAi» Pl. olJliXsfc Quod secando radendove decidit, Ra mentuin. sAjlX.^ /'. 1/. . el a. r. ^.jA.v*iJ .1 ^««.Aj >._iA^ Aflraxit imposito ore haustuin (iiinin aiit alterum a(/uae\ Striiixit gladium; 3) Translulit rein de loco sno c, a. r. • abslraxit depulifque (de nialre pullum') c. a. r. et qC p. , Rapuit abripuit(|ne; 4) F. i, 3Iedullnm /julmae absfulit c. a. ; 5) Parniii lactis liabuit , eove diminuta fiiif camela • 6) P"fiorem partein efBuxit (mensis"). Jll n. a. v_j!iX». , *j J'l.^\,* Traxit contra aliuin : traliendo , et simpliciter coiitendit , puguavit cum alio ob aliquam rein c. d. a. ; Transtulit de loco suo rem c. a. r. V Bibit rem c. a. \I Ab invicem traxerunt ; tracfus Init; Contenderunt iiiter sese ; Translata est de loco suo res. VII Cito iiicessit ; Traliendo se libernvit ab alii/ua re c. ^yC r, ; Tractus raptns(|nc fnif; De loco suo translafa fnit res. VIII Ilxtcndif trahendo, traxit, extraxit, ntf rnxit ; Avide cepit ('. a. ; Spoliavif alii/uetn c. a. p. ; Dc loco siio transtnlit rtm. C. .. • l i. 1/. I iJ- , , *-»jl-». ^^j^s>. et is--'-T" ^'/r-''^^ et V-^',?-*' La(-ii» iiiops caincla.

PAGE 279

ujjsj^ 257 ujtiA^ Mors. uj^iX^ Medulla palmae vel aspera et diira eius pars. i^LXi» Pl. olAi» Pars riae loiigior seu distantia, tractus intcr stationes ; Quod iu fJuui ducitur mio tractu ex . 1 * gossypio. Status elus qui est i-j»i-\.^t««. i^^^*, <2> '^^^ OjiA^ Quum aliquis scopum uon attingit dicitur. s J . ' o » v_^ Cibarium ex saccliaro , oryza et caruiLus ; carues assatae ciun supposita oryza vel pane , iu quani stillavit piuguedo. OOs^ LtX^ Corri"ia calcei. O iotiAr» Laqueus ex setis coufectus , quo capiuntur alaudae. i-j^Ji.:S\/o (sensu mystico) Is qui Dei amore allectus res mundauas nihili habeus soIoDeo contemplando occupatus est. it;J'-:SUi Pugna. 5,o 's\Xis»vX^ Exstirpatio amputaudo facta. V^N^ n. a. j'-^*^ Secuit , resecuil ; exsliipavit. II et 1\ Eradicavit, exstirpavit c. a. Vli llesectus, exstirpatus fuil. 0G ? .lX^ sic vult Alatizmai , at Ahu Ahmru jOi^^ Plur. .» » «^tXi» Origo , radix vel radix liuguae vel penis ; peculiar. in Arithm^t. ]N umerus , qui multiplicatus producil siunmam (//z hoc cum vocali Kesre effcrendum est')-, Iladlx seu basls cervicis. j^y^ IVomen virl vilis , ciuus viLItas iu proverbium venif. 5-c, 2_c, C-> G>t> ' . ^j'->^ , ^^^^ > ^"i^T* *' j^^J^ P^^^'^* roetus vaccae silvestrls. G o > « , j^-^fr^ ^^j'^^-^ Foelus vaccae bllveslrls ; Pumillo crassus (re/ hoc potius jO>.f^ ut Djeu/uirius Firuzahadio errassc merilo videatur") ; Camelus culus caro est in extremitate osslum. O-t c . ^j^^ INouieu piscis Jiigrl crasslque el qui t_<^j appellatur kiuiilis. 'j . " t ^kXSVe PiilluMi ]ial>en.s vacca si/veslris. ^lX»^U Puuiilio craissu.s, crassU «xtrcnutatibus ; Cumelu.s ciiiu.s cnro e.sl In <'xtrcmitnt<' ossiiun; 1'rcvi.s 7'om. / CiAi^ 1) Continuit siue pabulo iumentum c. a. ; 2) Viain permeavlt , iter confecit, superavit (^Go/. ex Mar.)-^ 3) Cito transivit praeteriitque QGo/. ex Gl. Mar.)\ 4) Couiunxit came/os duos fuue xmo c. ^jjAi camci. ; 5) n. a, pi-V>7. q. pO»J?» i\jnputavlt {si leciio proha Calii. p. 97 p/urih. /ocis'). IV Contluult, retiuuit c. a. ; Fuit G . vel evasit p^V>equus , hos , cameius , ovis. G o G > > ?^^ Pl' f 3^-r" Truucus palmae. 0-Gr G, .0, G-cS ci.\-£Pl. p]i->>Js» , o^c-^ (Kam. et DJeuh.) et p]'-^ ' (Meid.) G Fem. cum » P/. OiCvXs* luvencus Jc Itomine et de hrutis ( praecedit eius aetas ei, quae ,_oo appellatur, et /loc nomine appe//aiur tempore, quo nec nascitur nec decidit ei dens. Kam. conf. Ilamas. 158), de hove , equo: trienuls; de camelo: quiuquenuis, deove: hiaiaDJeuh. ; Ovis annlcula apud praecipuos auclores , sec. al. aut sex , aut septeiu, aut octo aut decem menses nata, Demir. ; etiam de ove seu agno , qui iu sacrificio mactaudus, semestri t//ct7M/; item Novus in aliquo opere vel negotio , novitlus. cA4> *i lufortimium. piA^ J^C^^ Tempus , fortuna; sec. al. Leo. ii-Xj? clVs» jPiXl! Tempus semper luvenis. JL.>I qIclXj^ Blontes parvi. cOcs». nempe cvX* pi-Vafc [;-j^-3 Li omues regiones sese disperserunt. a*lX:>Haedus ruiuiculus. (Gol. ex G/oss. Mar. Kex.) i^jiAi» Esse quinquennem. cL>v.s»l Triennls equus , asinus , hos : quiuquennls came/us : blenuis ovis. Vid. cl-Vs». G o > ciX^V* Cui uec radi.\ nec finultas i. e. iiiuobllls ellucouslaus. s-v* Id. G , -. ) G > 5o G-c. . j^^ c \ «s, ^;ro iv£^X.>i Patvus , paivulus. ^ V "^ F. i. n. a, olX^ (/n //ac /o/a radiie tam in verho quam in dcrivatis pro i> a quihusdam ^ adliihelur) l)Sncuit, rcsecull c.a.\ 2) Propiilll navem rcmis c. a. et v-i ; S) Cclcritcr volavil (um) ; 4) Urevlbua pas-sibui iiiccs.sil mu/iir; Proppravil in incessu vir c. ^. IV Cdcrilci v(ila\it (avis); Citiis scu iiicilutus fult iii inccssu ; brevibus propcruvit pnssibus irncuudo .simili.s. A H CeU-iiici vdhuil (/;i7.v). I\k

PAGE 280

rj^ 258 i^IJl^w» I. q. ^Lv^^ Il( mus ; et apud jjoclas Sciitica. J c . (_5.vX:>'w« Triuicatus pedibus. 0.. o -. ^ JjSj^ n. a. J^i-^-s» Erectus, firinus stetit. b) J-X^ F. a. n. a. jAi»Gavisus seu laetus Jiilarisqu»' fuit. IV Lactuui reddidit C. a. [>. VIII Laetus liilarisque fuit. 3v>^ Pars moiitis euiiuens extaiis(|ue: (/uae acceiiititi prinia apparet , recedenti postrcma evanescit. (Gol. ex Mar. ; V s Rauiis luxuriaiis cl (juasi lacta vitis. Oo '. > Joi.^-^ rarviis Iruucus arboris , (jiii terrae infjgitur , nt scabiosi cnmeli se fricare possint. Inde dicilur proverhii modo uX^^i L^.iXs» bt. "c* Q JiA.^ Ililaris , laetus. 9> -JiL;p' Hostilitas. ' r ' 5 .o , T V"^ /'. /. ct o. n. a. i»-^-^ Ainputavit , truncavlt, mulllavit exlremis digilis manum , perforavit sagi/ta c. a. • . f b) [•'.^^ «. o. j»'-^"^ Manum truncatam (extremis digitis hum.) Iiabiill. c) [•^^-!?' Correplus luil seu laboravil Icpra aut potiiu elephantia {yid. A''^^ seq.). II Ainputavit , inutilavit cum intentione. IV iVmputavit , mutilavit extremis digitis manum c. a. r. ; Licitatior fuit camelus , equiis in gressu c^Incitavit ^rciswm c. a. ; Festinavit ; ilem intrans. Absliuuit, continuit se c. ^^ ; et 1'roposuit facere c. (Jsc. V et VII Abscissns fuit. Go, 5o 3/> S-. oB G^ [.Aj^ et quoque |«^-s» /'/. ^.j^-^-^ et [•'^^-'^' (conf. O'^-^) Iladix, de omni re; Truncus ; ramus arboris. i»vXi». xlLt'^ Detritos et velut abditos molares dentes liabens vacca. . l»i-X2* Celer. j»! A:^ 3Iorbl genus ; elephantia , (jua saepe extrema meinbrormn exeduntur pereuntque, relictis albis vestigiis ; et Nomen tribus lemanae. i^-X-s» Locus , quo manus amputata est. A^ o^-x-f* ^ ^ *. "^ "i»; xaAj^ Ne verbum quidein ex eo audivi. Ilanuis. p. 71. jCaX^ PI. [•i-Xifc Segmentum ; Pars rei extremitate mutilae ut eius iuferior pars restet ; ita Pars funis , sculicae ; item Scutica , llagcllum. Go , K/tAjs» Quod aliquis mauum mutLIatam extreinis digitis habet. G iC^A^ Ccrebri palmae suinina pars , quae optiina est ; Locus , quo inanus ainputata est. G . *J.iX^ Truncatus, mutilatus. s = [•tA^ Slultnm secans , amputans. is^jitAjs». Scmiiuiin seu frugum reliquiae , quae post messem rcmancut , slipula. » ? > ^jjLAi» Penis , eiusquc radix. >-oS -o, ' ". J.0S-2..I Fem. *LcL\i» P/. j^-ciXs» Trmicatus manu , extreiuis digitis ; et i. q. ^^lV>\/« (hoc , ut ohservavit Firuzahadius , nullo iure a DJeuhario ncgatur'). tL\>J> „jdZ\ Una ex manibus diiabus , quas Pleiadibus Arabes tribuunt ; hanc enim eam esse contendunt , quae contracta sit. Conf. ^i.A^ »«^X]t. Schol. ad Abu lOldae carm. l»tiX^\x Qui cito abrumpit amicitiam ; Res dirimens iudex, arbiter. |.A.2iV« Elephantia laborans ; leprosus seu elephantiacusG ? , 0o . o X-otiX^ /. q. [»tL\.S^.

PAGE 281

>«x&. 259 JJ^ ^fjV!^ Qui pactuin violat, abrumpitque. .IclXj^ et jy^O^ Pl. ji^\iXs^ Rami palmaris origo, quae illo resecto in palma prominet, tuberis aut uodi instar. b-w«!l\-^. |c^5 OlXj»! Totam cepi rem. 60 c . jv:^ i. q. J'-^ , ^t Radix. ^ ' G p S .' 5 f.Vfv. n. a. ^O^ et ^'.^-s» 1) Firmus rectusque constitit; ^cCi (J,£ tkX> i. e. »^J.c \:iA.^ ; In pedum digltos surrexit et iu iis stetit aut i. q. Li^ ; 2) Ricinus adliaesit lateri cameli c.^l.:, 8) Adiposum fuit tuler cameli. IV Firmus constitit ; Defixit coniecitque oculos c. a. ; Tubere adiposo evasit pullus cameli ; adipe increvit ipsum cameli tuher ; sustulit erexitque lapidem c. a. VI i. q. ijjL^. iJLi pro i^'^^ Pl. SliXs» et Fem. s Pl. j^gj^j^ Erectus stans in pedibus sive pedum digitis. (^Abu Amruo ex dialeclorum diversitate o\j^ et li^Ls» idem signijicare videtur , dum Ihn Alarahius utramque vocem eo modo differre dicit, ut oV^ de pedihus, CiyLs» vero de genuhus adhibeatur.') Brevibus bracliiis seu orgyis praeditus, et inde videtur impoteus ; et Fem. Paulo post partum lactis copia duninutum (^pecus^. (^gJL^-i i. e. L^-v* i3 i^^^ if^' «JLsJ> Lu/. ^\tX^ Smpma quae numero multiplicaudo proveuit (/« arithm). e i ^\>Xe^ Pl. ^)Jc&. Nomen Lerbae ; Arborum magni trimci seii radices. Vid. J O^i». b^LXsfc et »^>.^^ P^. l5'-^'S» (Djeuh.) , j^jlXjs» , (^5 Jo» , ^ ! Ai». (Kam.) Pruna ardeus ; pars ignis ; torris ; <7 *>_•-><-=«. Pars Ilgni crasslor , sive extremilas accensa sll, sive uon (ex Ahu Ohuidae senlenlia'). ^^^\:S\A Sublatus erectusque (lapis), '^\J^.^ Lignmn teres , quo Arabes hulunl. O^tX^T-* Qui sellae et stalioni hospitiove adliaeret, «hjik9 , i c , est obnoxius. (InKamusi edit. Calc. hacc vox (^jjjJci^ scrihilur ; sed versu a Djcuhario allaio la scripliira prohatiir , quam exhibuil Golius.) iS^^S^ et TV (^Aifci Impedivit aliquem c. a. p. et qC r. V Colmnbus cum cauda sua terram verrit sequens columbam et gemens c. uj columhac. VI Surripuit se (J^i). G .0 (^lVs» Radix , fundameutmn rei. KjlVs» Piadix arboris. >N. F. 0. n. a. jS»1) Traxit, evulsit, trahendo duxit, verrit , raptavit c, a. ; comparavit sihi aliquid c. a. r. et i^i p. ; 2) Ultra cousuetum tempus (foetum) in ventre gestavit ( femina) c. a. , ultra uouum mensem mulier ; ultra midecimum mensem cquus ; ultra annum camela ; 3) Fidit liuguam pulli camelini , ne cunplius lacteret. (Hanc quidem significationem Firuzahadius adnotavit ; sed magis convenire videtur coniugatio qiiarta)' 4) Iter faciens pascere sivit camelos, vel qua vehebatur camelam eam pascere sivit ; Libere pascentes reliquit aut dimisit (camelos) , ut cum femlnis co"irent ; 5) Aliquot dies iu eodem loco cum admissariis exegit camela , nec tamen concepit ; 6) F, a. 0. n. a. jS». Falso imputavit, et accersivit in se ipsum vel in alterum delictum et cri~ men c. ^J«c p. et c. a, r, ; 7) Affeclt ultlmam dictionis litteram vocali Kesra, quae _j> dicitur ; 8) Applicuit (funem), qui y^-> dicltur ; 1 0) Deblli gressu ivit. Un.a. -jysf Valde multumque et beue traxit c, a. UL Prorogavit moram solvendi c. a, p, IV Fidit linguam pulli camelini, ne lacteret malrem c, a. (Firuz. Djeuh.) ; Coufodit (hasla) c, a. r. ct c. a, p. ; Reliquit impactam in eo quam traheret hastam c. a. r. et ^ p.; aJ^. *^Vr^^ Permisi ut quo vellet iret, habena rcllcta ; QJLXJi &j\ J>-i Bloram coiicessi (i/Ii) ad solvendum debltum c.d.a. ; Ruminavit (camclus) \ J^Lci q^ ^t^^ QuiJam me imitatus est in canendo ; Profundus fult puieus (conf. .»y^'). VII Tractus fuit ; /'. y. /. 4. ; Libere pascenles reliquit aut dimisit (camelos) , ut cuin femiuis coirent ; Vocali Kesra affecta fuit liltera. VIII n. a. ^i/^i et .i.Lk>t Traxit c. a.; Ruminavit (camcliis , aliudve animal). X Traxit , trahendo duxit , verrlt , rnptavit c. a. ; Se dedit arbitrlo alterius, eique obedivil c. J />. o , ^ Pes et bnsis montis (uut hanc significationcm crrore induilus attulil grammulicus Alfcrra, diiin voccm Jwoi.:> in duus voces separavcril. Kum.) Ex Ilaririi scnlentia Pars iiiferior organoriiiu lo(jucIne. Coiiclme exigiiae, .siinilesve rr-s, (iol. cxMar. : quihus lora ct cingula iumcntorum ornari solmt; Copbinus , cnnistrum. Tum t/iioKk 2

PAGE 282

J. 260 f. ijut in Kamuso vox Kequentibus explicatur vcrbis , ijuae ' .' "' (juum ambigui quid /labeant, ipsa apposui: ^yt iXi^J^j ^^ Q» KbXju yi fJ^5 ^*3 »'j«' J**^ j!'^^ Vi^^J^ A^-^U» !A;' v_jA:AiU3 Li*\c '^J^i'"i'iiis (jui ligaliir in uislrumento (i»!^5 ) aratri ; Lcuis propulsio ; Cava pars terrae, latibtiluin lacertae, vulpis et aliorum ; Vocaiis Kesra iu fine dictionis (^Gtniiivus'). \j>^.-L? Firmo grnda perge , vel perglte; 2) usque ad lioc ttinpus ut in /lis 'j^ (*^.5 ''^ '^^ v_^3 Aijiit isto anno et usque ad lioc tenipus. Conf. llarir. p. 49 eilit. de Sacy. .Lp» jL> iunctiin, sed frei/ucntius adhibetur ,Ij .L> Calidus, o fervrns. .Ls»(xox ^ramm.') Prapposilio. Gi , 2 , , sy?n. j^ ct j!j> Aquniis, liydria, vas figlinimi ferendae aquae proprium (al urccolus ex quo hibitur ioj-^ ilicitur'); Panis vel propric in cinere coctus ; itemW.n~ men , cibus rnmuiis quem ruminaudo ex imo retraliit tamelus ; Ligiuini iu cuius anleriore parte laqueus seu rete, medla fuuis, quo capimitur dorcades (usitatius esse lidclur '»->). ! U lii^i IVunquani id faciam. (Una res enim adscendit , dum altera dcmiltitur), item 15ucceIIa, qua se lactnt camt-liis usquo ad tempus pabuli ; Jurba surgens et migrans. Ss > »j> Lignum in cuius anteriore parte laqueus seu rete , medla lunis, quo cnpiuntur dorcades. Prov. loc. (j^^lj Li-IL« JS ^J^"^ Inllio advrrsnbatur , luin consentire coacius est (quia initio darcas laqueum frangere tendit, tum opera frustra adhibita , non amplius se movet) • Scutflla Iprren , culus Inferior pars perforata est , in qua semen trltlci ponitur, ut serntur. > , jij^ Qui ducl rccusaf, refrnclarlus equus , cameius; el licmotiorls fundi^J//c«i; Ultra tempus cnnsuctum foetum in ulere gerens camelus; Mulier quae prae membrorum vifio vel torpore surgere nescit (si^jia/*) ; Nubes gravis. y-.^ Pl^jr"! I^imls mnNillam cnmeli cliigens , distincliis id) linbfna (in cquo .iAc diiitur); tum et llabcna. 1^-^ C'rini''n. *'jr*CriinSpecies piscis lougi, laevis, squamis carentis qno non vcscuntur ludaei CAiiguillaJ. Ji~>F. "3 Trahcns ad se, post se, vel secum sc. molem pulveris ; et iinpedlmeiitls gravl» ac numerosus exercilus (tempore unle Mohammedem nonnisi de exercitu mille homines Gi. complectcnte) ; et Qui liydrias vendit. Meid. a Hj.=». ^It?cr* «' ^.'j> cr* rropter te, tui gratia, et ^\jS>Propter eam. (Et omiltitw litterae duplicatio.) 5jL>Traliens. Inde «jLii ^"5! propr. Cameli qui traliimtur sc. habenis ; sunt autem ii qui vehendo inserviunt. In traditione esl ijLk Jj*i! ,3 ioJu^ '3, decimae cniin tantummodo dc libere pascentibus solvuntur (vox '»)Us» hoc loco sensuin participii passivi j «y?^ hahct). \\vi ad aquain ducen'-. ^jijwsFluvius seu rivus natus ex aquae fluxu ; C-ardo seu pcs portae super quo vertitur (Gol. ex Merc.). 0, > ,'*jJj~»Pt. jr'}^ reccnliim , d(dlctum , crimen ; perfidia ; *i5sjjj> Q» Tiii cipo, tua causa (feci). »j'j^ Scorplonumparvonim species (scorpio fcmina, Meid.), iude appellata , quod caudam per terram trahit ; Ilegio iu loco depressiore glarea abmidaiite. p = E 'Sy?" ^i '^^ Ingluvies , sinus gutturis in quo aves recondnnt cibos , Stomachus avis. i , s Q^j^i Geuii et liommes. i.',, j^i^vXi Trabs inter duos pariete.s (yLs»), In quo extremltates trausversariorum ({js^ys.) pominUir; Longiludo et extensio fluminis. 3j.>V-« Porta cocli vel vln lacti-a. 3 > o , j ^j£^ Iii Genitivo posila a prapposltionc recta vox. k _2fc n. a. J>'j^ Aniinosus et auilpiitia praeditus luit , Aii5 o,. sus est c. jjwc r. 11 n. a. , ^Vr* Audacem reddldit c. a. p. cl J^ r. V Strenuum , audacem et animosum se oslendit prapbuitque ; Ausus est c. ^^ r. VUI Aniino addlto valiilt praevaluitque, et aildax strenuiisque fuit c. (j>c p. vel r. ; Conntus est aliquid contra aliqucm vel apud aliqucm c. ^J^ p. et v— < r. , Conatiis est aliquid c.^^r.; Ausus vsl a/iquid i;\ci'ie c.^r. X Se audacem osteiidit conlra aliquem in aliqua re c. J^ p. et j. r. i , Gto> -oO ^_Cj> Pl. t>l'jr* , 5L>I Qui alils ad pugnam praeil : i .. slrriuius, niidax. i_5;^» Leo.

PAGE 283

!;^ 261 U) ^/^ ^Ls» Morbus et ardor cordis animive {Gol. ex Mar.'). G> 20 > B _> (^pro iiS ^) Audacia , audentia , sti"eiiuitas. G > GG , O-i»2j> , iij^HS» (^f/jiod rarum esl) , o£Sj> et aaji-s» Audacia, strenuitas. G £ >£ iU;^->P/. (3)5->Tentorium, iu (juo veuantiuleras. G£ . iiAj-> vid. y>-. 8, o > 5 -A_^\i^ AudacJa. i c > .=,JLirai Leo. / (iio).^ Crassus. sB-o (^i-! j>i Post macieui rediit corpus ad meliorem statum ; b Pingues evaserunt cameli. S £, O > (jio „5^ Durus lalere. GsE, o > ii-i! _s^ Camela jiinguis (rara vox). U-ISk 1) Scabiosus fuit ; 2) Scabiosos habuit camelos; S^PeGo,riit lerra eius. II n. a. '»^js^ Expertus fuit et probavit c. a. ; Experientia edoctus fuit. IV Scabiosos liabuitcamelos, e/ja/rt tales oves. Scabies ; Rubigo gladii , rubigo , quae in iuteriore gladii vagina nascitur. o , G <-jys»n. v|y?^^ r^sx sentenlia Firuzahadii) Scabiosus, G , , Go > uj|/> (yulgo ^\j=?efferlur') Sing. cuius PlesL Vj^ , g'> > Oo E > V^-^ 1 ^j^ ' ^t 1-^^!^:=Scorteus saccus , seu pellis liaedi siccata , marsupiumve coriaceum : ul in quo viator pastorve commealum circumfert ; Pera , Scrntum , Pellis uberis camelini; Cavitas putei ab ore usque o i= . . G. _o!.> et iij"I Mensura seu certa quantitas frmnenti et terrae, 5C. pondus4 jAsi «teu 384 k>-« modlorum; et ager quitantafrimienticopia conseripotest ; Arvum ; Vallis, vel ager ad serendum vel plantandum aptatus ; Maguus fluvius , in quem alii multi se exnnerant. Reisk. ad Golium. *lj_j> Scabiosa; et Coelum, quasi stellis conspersuin , ita ut scahiosi referat pellem ; vel Coeli tractus is , iu quo sol et luna circumvertuntur ; Inopia annonae et sterilitaie laborans (lerra) ; Puella pulchra ; Lunaria scabra, Torsk. Flor. Aeg. Ar. p, lxix. G -c qL|j> Scabiosus. ^\ijS>et tlj -s>Siuus indusii. G .o qIj -^ Vagiua et acies (gladii) ; Balteus ; Superior indusii pars ud cOilum pectusque patens. iCj .:=Agmen asinormn vel crassiorum hominmuque et niultoruin , vel agmen asinorum ; Domestici , qui e-dunt neque vero utilitatem afTervmt. ^1jj> Vaghia, vel acies (gladii), balteus ; et a Pers. j^LjJ' i.q. c y^ Superior indusii pars ad collum pectusque pateus. G .o iC-*-i_j.2»Agmen asinorum vel crassiorum homuuimque et inullorum. SLjwj-2». Ventus , qui flat Inter Auslrum et Oocidentem ; vel Septentrio, Boreas (ventus frigidissimus) ; ve/ eius frigus ; Debllls (vir). G. 5 AJljj.s»' Clainosa , impudica (mulicr). >-cE Go) . -c'i-? Vj^' P/. ^jS>. (huius Pl. ^*j^) et ^jS» , Vj^«-» Scabiosus. Cucumeris species corlice albo. Forsk. Fl. Aeg. Ar. /?. T.xxvi. ^J,;^ jIj^? Nomen plantae , qiiae aestntis fiue revlrescit , postqiinin exarult , noxin depasoentibus. QLi-ft»'^l sunt Tiibus Bauu Ahbs (j~-*£ el Psubjan (s:}-t-i^y sS .0 w S. v_j1 .2»! i. q. >_j!j^!. " ^' ' a « '^LfcJ-:^-! Soinnus .sinc ccrvicnlc. ' ' ' * Go, > . . p, . iu,:>^' /Y. Vj^' (propr. nomcn acl. sec. format) Expericntin ; tum tl in Plur. pro mnlis.

PAGE 284

^J^ 262 S>r> Experiinentis probatus vir , et rerum usu subactus ; Experientia ; <— I;^' Leo. Vj^' 'S^' Periurium. wJj:^ Experiens , probans , expertus. tJj^f^ l**!;*^ Dirhemi ponderati. Ojj^t Eae res, quae recte iudicari aliter non possunt , nisi oculis tuis saepe eas vlderls. 9 '" Sli .^ Ouiclam incedendi modus in equls et canielis , fe/ Cursus gravls et tardus. Durus , iuliumaims. Is cuius matri maritus est. Bl\jj> j. q. Ojj^. ju_^\.« cum (*r!lyj^' Graviter et tarde currens equus. Sed de significalione non videntur consentire., Firuzabadius eniin ita pergil: (^«^1 ^-.wOLLj ^5 ^Ajl! ^J)1\ _yS> ^\ • ^ "^ Abilt (i''V) , aw/ contraxlt se , aut cecldlt. -ijS^ (^conf. jiji) a Pcrs. i-ij^ Vir callidus , astutus, deceptor, iinprobus. biJ^ Astutia , deceptlo. iJ^ Pl. ^'jr* Species plscls; angullla. Vj ^ Dispersit terram manu c. a. r. ^fj «ab Pi(*i^'j^ RadLx rei cuiusque, aul Terra adliaereus radicl arborls ; et terra cjuam ventns aufert ; Radix linguae (xfAsii}; Radix cumuli arenae prominentis. /V. *ajIj^ Dommi. G->o> 0>o> ikx^ J> 1.7. -'^j^j iNidus lormicarum , c/u/ aiias 'eJJi y^\ pagus formlcarum dicitur, *j ^ et |_ij j>l Praeceps delapsus fiilf ; Loco ndliaeslt ; ef ^j^ 3Iaiorein partem rel sumslt c. a. r. ; Collecfus et congregatus lult ; Contraxit se. G,c,c» Oc0-o-o> *J:j_^Ve v-*^i i. q. Ji.> Species uvae. iUiyb. Larynx , fauces. , c ^j^ Habult fauces foetentes. ^ "^ F. a. n. a. -j> Vacillavlt , in giTiun commotus fuit : uti annulus patentior in digito. II n. a. *so.>^ Fecit , ut lapsaret. „ j> Terra aspera , et lapidosa ; V ia maior. _y>. lucjuietus: motus, vacillans , in g}Tum se movens. ic>,c» Potlor viaepars, Tlaregia, terra lapidosa. G-o> Go) G-> o» io-jJ^ Pl. -,j> , -^ (con/. -j^) Saccus, Hlppopera. G > c > t^.r>Deminutivum a 'i^y>-. ^ o v_/»^j5h 1) Edit c. a.\ 2) Evacuavlt (yas") c. a. > _aJs>.L> Praegrandes cameli. O ^ enter. Ll. ^^ 1) n. a. 5|jr--s» Somun produxit />0/U5 ; 2) ( um niurmure per guttur demlslt polum c. a. ; 2) ^ ociferatus fult prae indignatione. G o..>.j>. Vocem in gutture reclprocans et voclferans niultiuM camelus ; Instruinentimi ft rreum , quo conterltur acerva messis ; Faba. G c -s-jsl^TUC&herbaColl.', Faba; Instrumentiunlerreum, quo conteritur acerra messis; Vocem in gutture reciprocan^ et vociferans multum camelus. > ys-lys. 31ultiun vociferans camclus ; 3Iultum blbens ; Aqua souum edens. 0,0.L=»_5» Souus tonltrui ; Vocem in gufture reciprotaii.s ff multum vocifcrans camclus. Plauta odorlfera. ^ ' -" 3j>-> Murmur aquae delabenfls In guttine. \ <>x , (jiiam In gutfure reclprocat camelus. > o > .y>-j>Turba, agmen. Sonus tonitrui ; Crassus (sec. nunnxdlos eadem vox singularis et pluralis est"). ._^.> io'«< > Centuria integra. Pl. j>L:^ Magni , crassi camelt tt uoblles. O c . j*s>jS^ Eruca herba. iCJU^^i _ik>^! Nomen herbae Chrest. de Sacy, p. 82.

PAGE 285

^J^ 263 Blola. j>-:S'' Haustus aquae contiuuis vicibus peractus. I w."^ '^ (voxSyriae et Iracae) i. q. ^j^-) Coll. Culices minoris generis ; Coenum nigrum ; Cera, betave, quo sigillatur ; Liber ; pagiua. ^ ^ u ^ ^'^ J^ l)Bibitc. o. ; 2) Trostravit ; 3)Destruxit, dlruit4) Edit c. a. 11 Decidit, coucidit ; Contracto corpore delituit quievitque in latibulo (^jera etc.') ; Demissus fuit in puteum ; Destructus , dirutus fuit ; BIultum edit vel bibit. *^L> Sonus lactis in utre. G . o > ^^" ' c yoy»-j>Cnicus herba eiusve flos (j>^^') ; Singulares prostemendi vices (iAyo). o . ) c > qU=»^ Edax. G. i44.2>-!^ Populus quidam in Mesopotamia; aliis Nebatliaei in Syria degentes. ^-t^ ) ^s, Nomen avis Loliajam ex Graecia veris tempore advenientis. Forsk. descr. anim. p. 1 2. ' ' ' G G _ ^ ;/. a. f^ jr* 1) Vulneravit c. a. ; aegrotmn fecit ; 2) Vulneravit dicteriis conviciisque c. a. p. ; confutavit, reprobavit falsique arguit (teslein) c. a. ; 3) Comparavit , sibi acquirere studuit c. a. b) r-jr* 1) Vidnus accepit; 2) Reprobatum est lestimoniuin eius. II Multum Tulneravit , multa iuflixit vulnera c. a. p. ; xV vulnere cavit. VIII Comparavit, sibi acquirere studuit o. a. X Depravatus corruptusque fuit. G c j • » G -c, e j> Pl. ^y^ et j»|j>i (upud poclas) ViUmis. -p^j^ Vulneratio. Vit. Timur. T. I. p. 186. ^Oj> n. ^j^j£>' Comm. gen, Vulneralus , saucius. G s . — 1^ ChlrurgUA vulnerarius. 3. ) -iis>.L>. Pl. _ ;^^ plcrnmque in Plur. usurpalur : Anlmalin rapacia , cum fcrac, tinn volucres, cl anlmnlia, quae venando adliibfntur ut canes , lupi cervarii , vultures c/c. ; item ^ j\y>-\ Membra Lominls, quihus alii/uid acquirit perjicitve ; pcc. Blaniis ; Equac. &iUJI blX.S> jm —^l^ Q^ o^^ls Haec camela et asina iuvenca est et facUe coucipiens (j«ii^! jCLJl*). »X^\ »s>j\jS' Js qui genti suae victum quaerit. 5G iC=»t^ PL r-|~» Vuhius. 0-0 5 oL>ji» (^ut videtur Plural. a i^^j^ vel K£>^) Vulnera. o ^jS>\jj^ Chiriu"gus. } ) .ikj^ Catapultae. Vit. Salad. p. S5 , 80. --Go > «Sf, n. a. 0)jS» l)AvuIsit, detraxit : ut folia de ramis, aut velut decorticando rem a re c. a. et qC r. ; Exuit vestem alicui c. a. p. et o^ r.:^ Denudavit locum herbis (annus sterilis) c. o. ; Scalpsit, abrasit; Crinibus denudavit cutim c. a. ; Mundavit gossypium ; 2) Locustas comedit, et locustae (herbam) ederimt ; 3) A quibusdam petiit , et illi dare noluermit , vel dederunt inviti c. a. p. °-' b) '^~>n. a. vX^ Nudus et plantis carens fuit locus ; Crinibus nudus , eorumque expers fuit ; Tenues pUos habiut equus ; 2) Cutem erosus et excoriatus , pustulisve aifectus fuit ob comesas locustas ; in Pass. Ventrem doluit ex comestis locustis ; A locustis infestata fuit sesies. II n. a. O^j^' Decorticavit c. a. r. ; Exuit , nudavit ; Evagiuavit (gladium) c. a. r. ; Exmt vestes ; Expedivit, expromslt ; et i. q. i—iiXii Putavit muiores ramos , ita ut solus et nudus manscrit slipes ; Modum peregrinationis , qui oLsl appellutur , non eum cui q^jS nomeu est, pereglt ; Vestes tritas (^^jifc) induit ; Expeditum agnien emisit (a aLXj^j>-) contra aliquem c. i^ p. V Detrahendo nudatus, glaber fuit ; Exuit fcs/cs suas, se nudavit c. [j^ r.' Nou amplius aestuavlt mustum ; Prodiit ex involucris suis spica; <*sS»Ij li.^ SimUis fuit 3Jeccam peregrinnnti ; Applicuit dedlditque se , operam dedit nesotio c. J r. »-ic «^j^ Eo carult, ab eo liber fuit. VII Nudatus fult (veste) ; Extensus fult ; dlu duravit itet c. >j£fc Glaber , trllus, trltn rTs/w ; Penis; Vulvn ; Clypeus; Pars restans divitiarmn ; Turuia eijnltum in quibiis nulll peditps. 0, O-s» Campus nudus , In quo non no.scitur plnutn ; Glabrities; Veslistrlla; Cnlvilles ; Vltium uolum in iumiiili.'»

PAGE 286

264 «3J (lel lioc polius 3j^); Tergum, ul in his : »:>.> J^ j_<-/e^. Cviinocarpos deserli. Forsk.Fl. Aeg. Ar. p.Lxm et 65.>.£». F. S Niulus omni Iierba /ocus. J>t j> Co//. ^'f/i. iomm. nom. unit. c o Locusta , Gryllus gregnrius migratorius. Forsk. descr. anim. p. xx. ^'^-r* j^\ Locusta mariua i. e. cammarus et squilla gibba Golius. Exocoetus volitans. Forsk. descr, animal, xvi. Ila a Demirio i^j^. '^^j^ locusta marina describitur : ,.Capite quadrato, decem pecUbus ut araneae, magnis autem praeditum auimal. In utrocjue 'atere capifis duo cornua rubra gerit , duos oculos prodeuntes habet. Fre(juens est in regionibus occideutalibiis et liominibus nutrimento iuserrit." it. Nomen montis. {^\ ^j^\ \^ s.lc 'iJj^ Nescio , rjuis bominum eum abduxerit. i0.i> Vestis trita. ijo^ Terra aequalis , nuda. o-^-?^^j**^ o^ Quidam nudus pulcher est. 8>>4^ ^^*^ ^^-*^ ^liilicr mollis, teniii cute praedita , quum vestes exuit. G J».,}^ Ramus palmae foliis uudatus-, Completus annus. ' ..^JOj,^ J>5y^ Inlaustus , lufertilis annus. ^lpifc Is qui polit vasa ciiprea. 0> goSjS» Corfex. G. . • -bJUj^ PL >>--Ij> Agnien equltum inler qnos nou sunf pcdites, Agmen equitum expeditum; Ramus palinae lonpus virldis , aut aridus aut foliis nudatus ", Pars reliqua opum. iUs^jM Ool-s» Libri , lolia conspectui lioininiun exposifa. G -0 > * ,' . bjS» Pl. ^..>Lsfc Veretrum animalium unguhs praeditorum w/ e^ui , asini , vel generatim. «^.>5jL>! Secta pertineus ad iuJujil. Originem dnxif ni> -''rfj li' ry^ >ijj 05.'ui.jj\. Contfii(hint , Muhnmmedpin Alilio Imaiiiatum (principntum) trndidisse ef socios I\Iiihammedis inlesfant , qui hac iu re ipsis odversantur. c > P/. vij> Herbis nudiis campus; Crinibus careiii, glaber v/> ; Tenuibus pilis prw<\iUJS er/iius, cttum poil. Equusgenerosus; Completiis(y/V5. ^^:>y>.\ >X« &ajI. U ,,Per duos dies vel menses enm nou vidi." Verelriiin nnimaliuin ungula praedilorum ul eqiii. asini vel generalim;Tvrj4*' poet. IVtra Inrvis. 0-&.! PL ^>j\^\ Fem. *I>X C>.^\ et quoqun C>j>-\ Planta , quae iudicat locum tuberum ^j^ Nuditas corporis. Sens. Gramm. Quod iu pbrasi niilla est vox, quae habet vim grnininalicnm , ut c-diistruclio ex ea dependeat (X « 'i i K! Jwe^^-nJt ._c ^..sp ). X>-^ w^AsU-l ^jCl >>j^^\ Quod in phrasi nulla est vox, quae requirit Accusativum et Geuitivum. ^^ i^V?*^ ^;L>5 u,*x;..i-! Qiiod in phrasi uulla est vox , quae requirit Futurum nasbatum et npocopafum. De Sacj Gramm. Arab. T. II. p. 442lAjpf Pl. iXjjUff' Expedifio. 5tw. Gram/n. Ouod in phrasi niilla est vox, qiiae habet vimGrammaticnm, ut constnictio ex ea pendeat. /// ar/e r//f/or. Proprietas Toi; s.l*X*i,!, quum huius nuUa habeatur ratio iieque cum eo verbum ei conveniens coniungatur Harir. p. 7. /. 18. Tum tjuoque in arie rhetor. significat Quod a re quadam indole praedita altera , quae illam aequat oinnino , detraliitur ; et hoc ad vim descripiionis augendam facere solent , id quod vario fieri poiest mo.lo , t.T. gr. in his: q^ {j-> i jvA*^ / iJLXAJ est praeposilio, quae effictum hunc producil. IIoc autem sili vult, quendam ad tnlem amiciliae gradum pervenisse, ut alter ex eo ainicus priori similis sumi posset. o, o, aO^j^ Manus delecta , pars copiarum. '^y^ Pl. -^J^^ Listruinentiun cliirurgicmn , quo deutes pnrgantur. Albucasis de chirurgia. Gs> . O J^T»« Omuis corporis locus , qui non tegitur veste. !>)j<«i k>js! **12J Mulier tenui cute et molli prnedifn , (juuiu vesfes exuit. Solus , luiicus, U vi-S^v. Cum eo solo, quod . . . . ; simulac. '^j^^ -*! Mandatum strictum et praec. observaudum. Pl. o!j>.;^V« Abstractum. Sens. Gramm. Nonnisi tribus litterls radicalibus consisleus rerbum. In pbiiosophia Quod ueque iu subsfantia altera (jpj.^-) sedem habet, neque alteram subsfantlam in m excrpif, ut duabus subsfautiis non sit compositum. In re mcir. Quod littera |_c». (Reimbuchstabe) tantummodo uecessarla est iu fme vocis , nec altera cuin illa coniiiugenda, conf. Ilamas. p. 71. 0>-2^ '^^ Quod littera ^_5.j (IlcimbucJistabe) ciun praecedente ^ocali rh)"lhmo (Puim) constifuendo sufTicit. '^-^^ (jf^"^ Quod littera l5*j appellata ciun sequente vocali rhj fhmo (Reim) con.stitupiido sulFicit. G > o Oj -^'v* Decorticalus ; Venfrem dolens /wmo , quod locustas ederif ; Cuius plnntae a locustis depastae sunt ierra. Gi .-> .>j.^<^ nempc 0-i-"»i! iC*i2i o!-*! Feraina teniii mollique ciite praeditn , (juuiu vesles exuerif.

PAGE 287

Oi-^ 265 Jj lijjpw* Corpus. vipp^ Temubus brevibusque pilis praeditus equm , (juod laudi est , sec. al. In incessu pergens , procedens, Amrulkais. Moall. ».60. 0, >o gJ>5ySUi Abundans lociistis terra. ' <^ S .-o\^^ «^ n. a. K-jJys» Veliementer aviJe edit , ita ut manu imposita , quomiuus alius cibum caperet , impedire studeret; vel manu dextra edens manu suiistra impedivit, ne quis alius cibum caperet. o V^^^j*" Ecliinops. Forsk. Flor. Aegypt. Arah. p. cxtx. o o o!0j^ 'Pers. v-ib./ Medium maris. S--o-S,>cj QuOys» , qLiJj^ Vehementer avide edens , et ue quis s ,, o alius cibum caperet, impediens. qLOjJs» autem est Pers. qLi 8.>j^ Panis orbicularis custos. 8 -o, V^^vfl Id. J^^ijC^ i. q. o^^J^ ,^^ .S^ Longmn lecit collum c. a r. O > —\:>^ , iLs-iO-s* Colles terrae. wO^^:^^ Elato capile praedilus iurenis. G-oG — o,t, )-, «;»> ««^ c/ isi>i ^ ex Per5. hO^ /V. (•^It^* Placenta. o -o V.>.N '^v Ger?. c.omm. Camelus corpulenlus ; Valli.< , alviis. (3,i .»^ Iinmiiiuit lapsul. ( In Iraditione libn Alzuhwii J,C} lij:^! , sed hoc fa/sum ^ rfuum caeleri in altero scrihendi modo consentiant.') ^ o jO .»5^ t)Edit, consnmsjt omnem in scutelia ciljum vcl pancm c. a. r. ; 2) Mnlliim el c<-leriler )(jcuIii<< esf ; 5) Exccsiil sexaginta c. a. r. «Oy>Blnlliiin <•! celcrilcr lofjUfiis; Ijocnslac niprne viriil; capile praoililac. S,o, ,-o. 'ij>^jC> i. rj. JU>^ •> Tnm. I. ...k^jJSfc Sorex, glis. GoL in append. ex Locm. fahulis, sed potius q ii^^j^ lacerta /egendum. (3 .iSh Concrevit {u/cus), et similis firit muri {^j>\^ ^^Xsju ). IV Eduxit ; Solmn iecit c. a. ; Coegit , adegit c. a. p. et i( r. 5,'^j^ Tumor omnis natus in suffragine iumenti aut inferiore pedis nervo. s v3j^ Fem. cum 8 Miuribus abimdans (Jocus). G, . G -o > Oj^ P/. (j!jij.&Muris specles , sc. campestris. Et liaec vo% videtur significare Murem marem. Et q^JjJs»ut singu/. Mus et glis. In Demirii /ihro haec sunt : Gliris species maior quam ?>jy. et fortior, ut cum felibus puguent et dilliculter ab iis vincantur, S,,o, y ,, ioSJ-ftP/. Qj3La» Specles dactjiorum. >-c5 i3-=>.! rropinquls pedibus et dimotis ad iiivlcem calcibus vel divaricatis cruribus incedens. Ss, » s i3.;S^/o (videlur villose pro li..:^.^) Expertus, probatnsreiiuu. G-o-. G,--.o.G,o•6-.:;^ et 'iLiCijS^ i. <]. ^y>r?(« ^^'"«^j^) Dnrns pauis. ^i3 .£s» /. 7. ^o^-^*" B[ullum el festlnanttr locutus est. G o : «^ F. 0. 77. a. jj^ 1) Amputavit, resecuit, perdidil, occidlt c. a.\ 2) Comedit festinauter ; 3) Fodicavit, pnnxil ; et inde Dicteriis perstrinxit. b) \ j^ Crassns et dnrus fiiit (Go/. ex Mar.). c) jj^ Vorax iuit. IV^ Terram liabuit planlis carpiitem , et pluvia niiiiiine irriguam ; Blacra et extenuata fnit (came/a). VI Invicem conviciali sunt ; J\Iale locutus est et male egit. jj.s» P/. j|/7»i Herbae oiiinis expers (terra) vcl cnins plantae coiisumtae sunt , ir/ pluviae dtfeclu Inborniis ; oS et eodem sensu dicitur 3|-»»5 iJ^J' • Go > > j -2ta P/. \*ij^ Amiculum muliebre confrctum e pilis cnmclinls el o\iuin pcllibns , Vcslis pellicea grossior. o > G , 0,0« .'., . \jS^ P/. ^jj^ ft jlys»-^ a I\rs. -jyi Virga seu slipcs lerrcus ; etiam cx nrgcnlo vcl nuro : uii est sceplrinn ,• Ll cliani Arnhice \j^y^^ diciiur. Pl. j*jS»-S Corpiis .scrprn

PAGE 288

tis : \-^-^j^\ i^*^' Oj^ In se convolvit serpens corpus suuin ; tum tjuoijue iJem quoJ jj^j^ Pl. j>j=>'^ i. q. \_r^'i *' Sterilis annus ; item Corpus; l*ectn$ houiini.s ; (aro in dorso caineli. G > • <. . j^G>. Vehemeus; Sterilis mu/ier-^ F. S 1'1. j }y^ Sicca, tlnra ierra, quainareua cingit, vel lerra montium expers. :!-&• riiiuta primnm ut pnstula et siue foliis appareus, tum iu aitituJiupm liomiuis sedeutis cxcrescens , et e cnpite tcuni flores ut oleaudri produccus , quibus montes ornati sunt. Kpc vero depascitur , ncc utilitati cuidain est. Beue comedeus (Gol. ex Mar.) ; j^j^ i>^ Durus et crassus vir. Kum. ° ' ' ' ;l-^ V'ehemenler secaus et acntus (fns/i) ; A orax (camelay 00. BjjJSfc Exstirpatio. Djeuh, G. fc » Sjjj^ Fasciculus foeni aut .^imilis rei. o, . o ; .^ luteritns. Kam. ; . _s>Gen. comm. 3Inllum citoqne comedens , ut nil iu " ''^ ' . , meusa reliuquat , vorax t'/V , mulier , camela. j^ysfc Siccitas. Go/. ex Mar. jj^^ 3Iacra camela. •J«^v« Sterilc dcscrtum. S > c . : » -^^ F. b Herbis absumtis inidns cani/ms. G. . . > H jjLs^v» locus probro similis. G.c ^: -ah Panis simplex sine obsouio. yv-^ F. »• ».-s[ila hac formac disfin^ni possunt : foriiia cuni Falhu usurpatur separatim pnsila, cum Kcsra (On266 d*irr^ iuncta cum altero nomine ul 1*«-:^ a5 i^^ijLf* U e< 1-e Lw j^ "bj L*«.> 4J ci^JLfw .) Souus vel lenis , submissus, vel qnud aliquis liugua lambit ; tum Omne id, quod a Deo ad bomiues docendos in eorum mentem quadam vi iuunittitur; et J^l qi (^wvji» Pars uoctis (conf. ^ij^); item ij^j^ Radix. ijM.^ PI. ijM^j^^ Tiutinnabidum, tam quod e collo cameli suspeuditur quam quod a Cliristianis in Orieute tempore, quo prcces facere soleut, pulsatur. PI. jh\j:^\ Souus. Hamas. p. 200. (j«,[j-s» Electuariuin. • . . G^ jH^yS>. PI. velut a Sing. 'i^J^ Apes ; Voraces. G > (_wj ,Ls» \ orax. G . iCwj.j» Furto nocluruo ablatnm pecus. ijMj^^A Expertus , rerum usu subactus. Conf. OyS^^it. l»Lw-£^ i. <]. (•'^_r? Pers. Pleuritis. , yjJS^ F. I. 0. 1) Frlcuit, et tum fricuit pectiue caput ut decidereut furfures c. a. capitis ; Fricuit cutem ut laevis et glabra fieret c. a. r. ; 2) Non bene coutudit rem c. a. r. ; Decorticavit rem c. a. r. ; 3) Lente cucurrit. VUI Quaeritavit \-ictum familiac suae c. J /*. ; rapnit ad sc rem c. a. r. Go. Go, t_^-s» J. q, {j^j^ Fars seu vigilia noclis ; tempus iuter primam et terliam uoctis partem ; Extrema rei pars. j^j^ jjjis"^! Sonus viperae, quuin ainittit cntein ct parlcm parte eius fricat. G c j (jiipS» Teinpns inter primam cl tertiam noctis partem. G ,(jiys» Id. , ct Nomen loci iu lemen. G . G s > (jijLs». PI. (jil-s»> luiuste agciis. G (jiojj^ Comiuinutns in grossiorcs partes ; semicontusus ; V ir pciictrans iu ngciido ; Non boniis sal. (ji-> -2»Noiucn idoli tcmpore aute Slulianuuedero. (_^i,^ji. a Pcrs. ^1X1^^/ Bledicamentmn vel alia res , qune di;;cstioiu'iu (iiji iuvat.

PAGE 289

L^ £67 ij^ Xxiij^ Contusae comininutae-^o rei , ut fruinenti aroinatisve, pars grossior. ijJiJ^ Aiiiina. ,_ " vr r\ (conf. jfc-wys»-) fllacer vel aegrotus f uit et postea conraluit ; Blenstrui fluxus terininum excessit mulier sc. menses pati desiit , Ad quluquagesimum aetatis auuiun mtilier perveuit. G > o j w^wi^-s» Brevis corpore , pumilio. 5 } o ) m^jS^ F. 8 Grandis camelus , er/uus , sec. alios magno pectore , crassus , amplo ventre , inflatis lateribus praeditus camelus. C. ~(y> Valles multum cavae ; Montes parvi , duri. -»Cv-!^ Convaluit post morbum (^conf. v_.A_i;^_£» ) ; /. q. itf^j^ Visus aciem intendit , obtutum defixit; Corrugavit vultum. j iLuolji^ Vir crassus , camelus robustus. tjo.^ Straugulavit , suffocavit aliqiiem c. a. p. b) ^jo^ F. a. 1) Detenta in gutture seu deglutita saliva , prae moerore aut auxietate , velut praefocatus fuit c. v_j. (/« Djeuharii opere est {jOj^ F. i. ul potius transitivam significationem habeal Cum molestia ob moerorem deglulivit salivam.') 2) flloerore alTectus fuit et augustiam animi concepit; 3) ^o *«_g-A^ u^— ^. '. e. ^-aIsJLj oLXj. IV' Fecit ut praefocaretur saliva c. a. p. et c. >-J r. ij£>j^ Saliva prae moerore aut anxietate iu gutture detenta, qua quis velut firaefocatur ; praefocatio. {jo^-^ Crassus , robustus ; Leo. c > {jo\^ Lenis erga pullum suum camtla. G J jo^js^ Crassus et ventrosus. a tjoij^ Interceptio spiritus in gutture , et praefocatio ; Extremi ante mortem spiritus ducli , sec. al. Saliva deleuta in gulture oh moerorem etc. Prov. loc. ^^ojJI J1..S^ji^jyi^l O*'^ f^'^1''^'*^!"'' 'f* re , i/uae oh ijuaiidam causam perfici nciiuil. Ilariri p. 130. /V. ^jr^to-S" Augu.slifl ac moerore animi pressus. La,;-». vi^JLsl \ ix ullijuo splrilu salvus ovasil. '*^jr* o^ ^^ ^^'' morrorcui (juidam morluus e.tl. {jo\j^ Moerore pressus. 3«> tjajt,j^ Crasso corpore et amplo wV; et cum » Fem. crassa ovisii G r > U^5j^ Crasso et amplo corpore 17> ; Vorax , ut vehemeuter dentibus arbores disciuderet , camelus. G , i_p'»ys»' Crassus, robustus, magno ventre praeditus ; Leo. G ,o Lp'ri_;^ Moerore pressus ; Crassus , raagno ventre praeditus. •3 .o .-tjCs -£^ Senex prae macie labens. G > J (i^j^ Vorax , Iielluo. G , > w , O ^j^ Vorax , pluguls , magua ovis. j3-2k n. a. -bjC* In fauclbus praefocatus fuit ciho c. v '' G « o _b^3 j^s» Lougus , procerus. c -C^ (jjuod reiicit /llahzmai') el c -s» n. a. p r*» et c -2> G c, Sorpsit hausitque aquam c. a. II n. a. f-f.j^ Fecit ut soTheiet aliquid, propr. iuvitus ai/uam, ac devoraret moc~ rorem , molesiias , iram c. d. a. Ila dicitur ^x-s» JjAill (j.i^TC Fecit ut cohiberet iram. IV Submislt se, cecidit, iuclinavit. Meid. V Sorbendo aquam Iiausit. et devoravit auimi taedia ac molestias; Compescuit iram c. a. VIII Absorpsit una vice c. a. ; Confregit (liffnum) c. a. r. pj^ Contortio , quae iu luia parte funls est , ut caeteras superct firmitate (s^lb Jijl] ^l J>.*i> i^ji CP i}^ S ^J,*^' ^jAlt jJiIm JwC Kam."). 3 Pj^ Iu quo est id quod ^jS^ appellalur /unw. G,oG,,G,G,cB **_-=* ^' *^y?* ^^Fj^ ^^^''p!r?"' Areua atquali» ^j^ ''^ ^j^ Sorbilio uun rt hnustus aquae ( vel tuin Dhanima et latha stmt nomen : sorbilio. Karn.). XX-..2»1(1 (juod sorbolur. i.l 2

PAGE 290

C>r 268 «t-:> I. if. Kcy>, et Arena culus mcdia pars elafa , lii lateribiis vcro teiuiis est. G.c> G , > . -(;« jorj-:> (Dfmi/i. it '^~^ Haiistiis aqiiae): q-^ ci»-l-2' .jkAJl ii*j -2>» ff/ Q^<-^-l '^.j-?*" '• <• -Vjiiina clus <'uil iii <>re eius , vix evasit salvus. (Ex Ferrai sentcntia esl extreiniLS vitae spiritus, qui exit e corpore.) .O-I ., -o-» -,0E *L«j -&. ntm/?e ^^y^' ''^.j^o «**-'-' ' '''• » , o e • , * '^ c y^l P/. p jL=>-l /. 7. *J^j^ Aequalis cf areua mixta terra, locus. o > > , Cj^^w* P/. «^.L>v« In qna nil lacfis est , quo sitiin expleat, ut paucos tautummodo haustus praebeat camela. s> G -Cj^v« Iji quo fst id, quod p j^ appellatur , funis. >^ .j^ j-^V Ilil)it «yua/n quuin pracclorasit. I\ I'rostratiis fnit. -c >— s» Iniustus, asper , diirus, Blagna r:a/a/7i;/a-*. >0 > \->jAA Crassus , Vehemeuter sorbens aquam. c ^kc^ luiustus. 5 o , ' (^««jXC .C^ Crassus. cA » SlC^ Lac spissuni , crassuui. j>-»»^ F. o. n. a. ^r^ cl A3j^ fllultuin vel totuni ceplt abstiilitqne ; pccul. verri-ndo abslcrgendoquo reiecit: uti pa/a lutum. II n. a. v_jjji3f Abstulit asportavifque totaui rcm ; aut terrac fiartem aquac fluius ; item Benc n o ^ c . elludit. IV n.a. ^-i-^ Cninclis Iiirbnm <-Sr^ pabulo o o'> dedif; > G-oS P,(^^ t/ .-i-s» /'/. (_j'*s»! e/ ili^ Quod aquae fluxus asporl;;! , aut pars terrae nb aquae lluxu exesa , perrupta et fissa ; Latus montis glabri ; Terrain asportans at/uae fluxus ; itein posterius Kota et siguum in lemore cameii. e . ) Pl. i^^j-s* Petrae, vel ut videtur nggeres lapidei ad flumlnis ripam , coutra eius vim exstructi. De Sacy Clirest. Ar. T. II. p. ISS seq. <-iX^ Blors seu pernicies commimis , qua pecora idicuius populi pcreunt ; peslilentia ; in genere Aerumna ; Pullus serpentis (//1 alio Demirii codice ^3^!^ exstat). s > » o' r^ Genus maguae mensurae aridoriim ; '-i^r^ Abripieus obviaquaevis eterra aquae Jluxus \ ct Qui maumn in obvlum (juemvis iinmittit cnbmn simulque devorat wV ; s ) > , item WaWao; Alacrls; v_j!j^ Jo^ Vorax; Polygamiis. A3j.2» Signum in femore cameli vel alio corporis loco, eodem G.o) modo ac iOe j> in naso , nempe cute inscissa et u\ f'emore contracta , vel alio modo factmn (conf. ijj-^^^) ; 'i^j^ {jf^j^ Terra diversa, varia , non eodein modo conslituta; INigro colorc praeditiun esse equum vel camelum. G-o *Sj^ Arenae cumulus iustar funis terrae incumbeus ; Frustiun panis ; Quod e lumbo iumeuti resecatur cutis pars, ct in luinbo coliigitur. Kam. G,o> Ks -=» Signum in femore cameli vcl alio corporis loco, eodem inodo ac i>-*ji in naso, cute iuscissa ct contracta, vel alio modo iactum (jconf. i_i5T^*«*). 0o i^ jJ^ Aslnus ; Striitliiocamelus inas ; Flquus non Arabiciis (Qi^/t) celcr ; Fluxus aquae abripiens. v_AJj.2* Arida herba _bU.>, vcl arida hcrba ^vli"b'l. Tuni quam Golius voci signifuationem artis ex Gl. Mar. tri'luit , ea sine duhio falsa esl. Pcrsica enini vox «*isAJ quam ex lihro notato adduxit , hic potius dcnsi , perplexi significationcm hahere videtur , Djcuhario autem, quem nominat , haec significalio alicna est. G ) , G > i^j^L=» d^) Vorax, gulosus vir, ct multa iiiiens inatrimonia ; lutclix , infaiistus. G. , > iwJjl-jr^-* Qiii uibil ncquirit boni sibi , opes laudemve. 'rij»P>"v« Signo in fcinorc vel corpore notatiis (camelus'), vel signo 'm--U nppcllntosiibaiirc notatus, et qiiod cutis nliquo loco dclraliilnr cl tiiiii , ul arida liat , relinquitur, siiniiis

PAGE 291

o,-afc 269 ^j> stercori orbiculari , yel quod pars cutis , quae uon couspicitur , sub aure absciuditur. O -:pwe ^Ji^ Aries , cuiii Ijj-^^ Venit emaciatus, vacUlans. Magnus corpore, crassus. s omnino evanescit. 1 y^ f£^ 1) Prostravit humi multum edit. 2) Tojum obstulit, ^jJij^ Corpulentus; sec. alios crassus et durus; Mulier quae iuter musicos cousidet Gol. ex Mar. , meretrix , ut puto. G . (jkjIj^ Crassus , robustus ; Magnus camelus ; Leo praedam confiringens. 'J^r^ ijjiJI -S^ Magnus vel Mogna habens latera vir. i^-g J .> 3Iagnus vel Magna liabens latera vir. iO^d)! Densam barbam habeus. (jail^ftfc Gravis , noxius sanilati cibus. 'i . «rS^ Struthiocamelus mas. ikilj^ Emaciatus. ^ ^^j^ *rt^ ^ Kil carnis super corpor habet. J •^ Lapidosus , durus luit locus. IV Fodiendo attjgit terrain iapidosam. G. , 3 o B ^fS>Pl. J^j^' Lapides vel Inpidosus locus arboribus consitus , vel iocus durus et osper. G ,o B J-aFcm. c. i» Pl. i3'j-=*' Lapidosus (/ocus'). 5.0 ' 0.1 c. . > l r ' ^f^ , i3ij^ , ^ij-^ P^iJs'/?Terra lapidosa ; Lapides ; vel Ouod manus eo , quod porfarc potest, impleta csl ; Nomcn ferae. O.c/ S^ir^ ^scc. nonn. vox Graeca') Res quacdiim rubro tiiigcus colorc; >_.^u\-i ol)r=»" Jinbcdo auri ; Succus cnlci floris ; Purum (^y<; co/ore ruhro aliovc)-^ ilern V^inum t'/7 eius color. 0-,o '»,j\tf:^ \ iiiiMn vcl olus cnlor alioic'). ruruin (c/c colore ruhro >0j.2!k 1} Criineu coimnisit erga aliquem c. ^ et ^^ p. ; delicti reus fiut ; 2) F. i. n. a. .^^ i.q. (JL^», Resecuit, So . G . . obstulit , sustulit ; cepit , siunsit ; 3) n. a. •a , JtfS>. , G . C^j-T*Dactylormn racemos absciudens , aut , uii et jit, mauu distringens , nudavit seu exoneravit palmam c. a. ; 4) Detoudit lanam ovis c. a. ; 5) Lucratus fuit , acquisivit familiae c. J p. ; 6) Meritus , dignus fuit c. ^! ; 7) n. a. ^jS>. Coniectura aestimavit palmam , quot liactylos ferret c. a. r. ; 8) Impulit c. a.p. et q\ r. vel J>c O^* ^^ f.rr" Edit dactylos , qui 'iLAjAappellantur. n n. a. ^_^ Valide resecuit ; Reliquit gentem et ex ea migravit c. a. p. IV Crimeu commisit , delicti reus fiilt ; Magnus fuit ; Purus colore fuit ; Adhaesit ei sanguis; \ ox eius pura fuit. V Absolutiis expletusque fuit (annus), praeteriit: elapsa fult (^nox). Imputavit 0'///) crimen et si non commisit c. J^ p. VIH Crimen commisit crga aliquem c. ^\ vel Jx p. , delicti reus fui( ; et i. q. (»is. aut pro eo, et Cs.iA AbsUilit, sustulit: cepit, sumsit ; R.esecuit, el praeserlim resectis distrirtisvc daclylls exuit (palmam) c. a. ; Couiectura aestimavit palmam , quot daclylos ferret c. a. r. ; ilem Lucratus fult , acquislvit (familiae) c. i3 p. ' (•j«^ Nuinmus quidam. J^ita Salad. p. 5. 5o, , ^ff Pers. ^^ Calidus ; Terra multi caloris; Pl. ^^,J^ Cyinba Icmiuieiisis. Qo Gj> jj oS 06 r/f ^^^tT^ ' ^-5/^ '^' t^fi'^ Corpus ; ^^f>^S Supellex pasloris. Ka^\ Corpora coelestla , quae smit supcr elcmcntis reruin (^Ui:); Color ; Guttur ; Sonus tc/ allus souus ; luvolucrum, capsula. Go > > > ^f^ Pl. -^iif^ Crimcii, G,G o E rr^ ^^rf^ Peccatum, crimcn; lumcntum cximiuin (Gol. cx Mar.) ; '^"^ 'i , ^'j2, ^ , '^'^ "i , ^^ \S ^ , rf^ '^ o' "^ ' rr^ '^ o^ "^ *'' r.-^ "^ '• v^^ "^ '' iLbA.» "2( Prorsus, ncccssario : linud dubic, ^. q' ; tum ft in iurando adliihelur sequcnle J , ut : cUaj^^ r» ^ "^ Profccto nd k« vciiiaml . ^ G, 5, ^jr^ ^'^(•/T^ <"' 1»'/^ ^v^iii
PAGE 292

J^ Reseclio coUectiove dactylorum. 270 ^^ »1«} _C^ xox peregr. •Ui^ Nervi coiitnsi , qnibiis obli J^ Dactyli sicci ; Ossiciiluin dartyli (exEbn Sicciti senlcntiii). 5i «^ Gpruma alba. Forsk. H. Aeg. Ar. p. rvii. X4^ Homines , qui couiectura aestiuiant pahnam , Qnantilas Iiomiiium decerpentium sfu rest-cantium dactjios. M ^ reccalum. G |fcjj,^ Peccator; Decerptus seu decerpti dactyli; Coll. G Subst. Dact) li sicci ; Ossa dact)iorum ; F. s Pl. ^^ 3Iagnus corpore. J ^ Fiscis. 9 .b Corpus. iC^!^ Frugum reliqulae in cainpo post messem; Dactjli decerpti , vel ii , qui postquam caeteri resecti sunt , ex infuna rami parte colliguntur ; Extremitates spicarum f rumcnti , (|nap conteruntur et tinn mundantur (jjuia in hac parte grana remanere solenl). s . • > . . JUJ «» Pl. (*J.' r* Delictum : crimen ; Lucrator suorum qui iis quaestum facit ; Ultimus filius (quem aliqnis progenuit). G -c J f^\ Peccatum. S c > Crf^ Peccator, criminis rens ; lucrednliis. Gi > |.,,^\^ F. 8 luteger et absolulus annus. c > o . M» ,S\^ Magnus corpore. ;^ ,^ Coulractus liiil, Fars iina cum iiltera roniuncta fuit ; Abiit, relrocessllpaTid'is, fngif. II y^^ luddit c.^}f£.p. Traeteriit nox. IV j^j^ Contractiis 1'uir. I c > ;_w« fS^ Lacus aqualoriiis elafiora iiabens lafera, vel parviis; Tarva doinus ; Puteus; Pullus masculus liipi. VI. ^\ fS». Corpus et membra viri, pedes tauri. (Jncdil. Kum. Calc. est i/«!^, quod vitiosum mi/ii videtur.') <^^\jf. yiO<£>\ Toliini ciun ccpif. — <->"^ ()b scrain pluviain reslagnante postea nr|iia nbnndnns annus. In se confractus. i gautnr arcus ij.AjS> (^Pers. >i\j^jM>) Caput ocreae, Sandalium aut .simile calceameuti genus , quod ocreis supcrindnitur , nbi incedere vult pedes (siquidem ex. tenui corio ocreas conficiunl sohis carentes). o A/0 J^ Z^ gopliyllum fiorlulacoidcs. For.sk. Flor. Aeti. Arah. p. i.xvi. 'Gc , j^ F. o. 1) n. a. Qj«s» Moluit grana c. a. r ; 2) n. a. > > ...^^ Consuefactus et exercitafns fuit in aliqua re (liomo vel iumentum) ; 3) Operi iiicubuif ( Gol. c i Mar. ) ; 4) n. a. ^^»rS^ Laevigata fnif (lestis), detersa lenisque reddila atque expolita fuit (loricu). IV Darlvlos coU legit Lii area c. a. r. VIU Paravil, fecit aream (^jj^). Gc > ...-s» I^apis cavus , e quo se purgant ad pcragendani precationem; Area (Kam.)\ Locus ubi siccaulur dactyli (Djeuh.). G . . ^•\fS>Terra aspera et dura (Djeuh.). G , > . . ^^ .Ls» Pl. Q .tjj!» Laevigatus ; inde f/oet. Lorica ; Foetus serpentis; Via vefustior et obliterafa. G , .. o . qI -3» Pers. uiuU-iiJ^ Iracundus. (Gol ex G/oss. Mur.) G . G> > Oo B q!^ Pl. Qr2* et 'i^pisA Inlerior et incurva pars colli jj»jl q' **• Flagellum. n''^ ^}^ 1-**^^ !j~^ Commode ct quiete vixit. qJj.s» Id quod moluisti ; Area Kam. ; Locus ubi sir<<)nfnr dactyli Djeuh. cJ-5». Ccraninm uialacoides. Forsli. Fl. yieg. Ar. p. i.xi.x et 123. G ,o P.o q'j^ pro i^Jr^ quod vide in -^Q,^V/« Area (Kam.)\ Locus, ubi siccantur dactyli (Djeuh.)-. Vorax. Gs . Q^^>U Jjfc*» Sculicn , ( nius loriim mollc cst. '-^ .^ o ^ js_ji_} 'N ]\Iullilndo lioininiim t'r/ asinoriim . o. o SLjJrS»-! 0'""T' dormiliir alisque cervicali.

PAGE 293

, A-_R_J -2^ Crassus , robustus vir. 9 0" Go 5 ^ Pl. Pl. isif^' Catulus, foetus canis vel leonis, et « 9 £ omnis ferae. P/. ^'j^ , ^j^i Parvrun omnis rei , et ipsius cucumeris fruclus , colocynthidis etc, , Fructus priinum pullulans ; Tumor in gibbo faucibusque , et i. q. ^-S» Parva camela. O .0 Bjj^ Parvi fructus cucumeris et colocyntliidis ; »^e Vr^ «Jj^ Patientia iu re usus fuit ; *^!5 r^ L?^' Patienter tulit rem. . o E i_5 ^! Cum foetu abiit vel asportavit eum fera. o J r^-« Habens catulos suos canicula, el Hyaena. Go > o iuj.^V) (derivai. a jr^-) /^. '^'^^. s£«o S ,. c > o.. < . o 5 J^ Plures (lacljli in uno unibilico. 8r2»» n. a. *J^ Apertum et manifestuni ac palam fecit, vulgavit rem c. a. r. V Pass. tiS>^ Latus. G ^ S }o} iSJ^J^ >.XP_2k Vialor alacer. G,o . *A^j<^ Celeritas in itinere faciundo ; Hydria. G s .0 IkXPjJ?Hydria. S --0 <>^,^i 1) Festinavlt, celerfuit; 2) Kxtensus, longus fiiit ; 8) Contiiinavit ; 4) Gravis cl molr-slus fuit annus. 5 ,o (j^Li^-iSw Blaginis , Lco robuslus. /^ljJSk /''. B Corpub-nltis camc/us; Leo. 271 ^^ i»l.^/<^ -F. » Corpulentus camelus ; Leo ; Veliemeus, acris iii rebus suis vir. ii*^i rr* Crassus ; Coeundi cupida. G o ) • ^f:S\A Veliemens, acris in rebus suis vir. iLA^).r^ Voces altae clamoresque gentis] Blagnae, graves («5) ; Optimi {equi). KaP! -r» Palam , publice. -GoG--G-o ^ -^ F. i. n. a. l5/t" ^^ O-r^ '^' *^r^ ^^ Fluxit (aqua), Fluendo peuetravit ; 2) «• a. i^r?" ^'r^ Cucurrit (equus etc.') ; Proposuit sibi aliquid c. i^\ r. ; Processit: uti et mandaium; Accidit , factiun fuit c. ^^ p. ei c. i3. iJLilii^LIi ,5 O -> Aliqiud de re accidit , agitur. *JiAj (J>£ t5 r?" Aliquid suscipit , agit. iwJlc ^ -s» , •^jj Accepit stipendiam. Agitur res inier pers. c. ^^wo /;. 3) pro \j^ n. a. i^f?Audax fiiit. II Delegit Kmstituitque procuratorem vel legatmn sibi aliquem , eum G 0misit c. a. p. vid. i^f^ ; Ad cursum incitavit. III «. a. G , , 5!^.^». et b!^Lj=\^ Cucurrit vel abiit processitque cum alio, Cursu contendit, certavit c. a. p. ; Convenit conseusitque et coucordavit c. a. p. et ^ r.; Rcddidit rem {Gol. e'c Mar.'). IV Abire fecit , abstulit, adegit ad cursiun erjuum c. a. ; Blisit legalum , gubernatorem c. a. ; Cucurrit c. aliquo c. a. p. ; Proposuit sibi aliquid c. ^XI /. (sed hoc potius in re turpi ahiectonomine recto adhihetur, conf. Coni. /) ; Coinmisit alicui c. J,! p. ; item Abiit cum catulo suo /era ; Habuit fructus perfectos arior; 0^5 iJjuJi /'. e. s-\f>LfS o^Lo Kam. Fecit, ut semper continuaret; Adscripsit alicui aliquid c. ^^ p. et a. r. VI Slinul iverunt et processeruut; Cousenserunt et concordnrunt inler sese c. j r. X Peliit rognvilque ut sibi procurator vel legatus esset c. a. ; {ut ah\ ^) Audncnn se ostendit adversus aliqucm c. a. p, 2 f^ pro (3r^ Audax , nnimosus. jLs» l'"liiciis aqua, ila appcUatur si fxirtiiulani stramini.i atifcrt. jLs» Q^ Fons pcrcuiiis. .L&. ^ Flii\ius. cui senipcr csl n(jua. iSr^ Adolcscciilin.

PAGE 294

^v^ 272 Sl j> Adolesceutia ; rarTos fructus (cucumeris). At ^^ \jr> tt eJo'^ Q» Proptfr tc {pro "ii^ f^\y). ^.f^ Fluxus ei lliii iicli modus. 2 . o t jj:J> Pl. *L)^J Adolescentiain prae sefcrens; {Pro Sing. P/ur. et Fi-min.') Procurator, curator ; Sponsor ; Blercenarius ; Le^atus , (juod mandatorum curriculo insislit. Audax r. ^_^ r. pro i_=^. o . -5 . X-jjL&i P/. i^)\^ et Oj.t:^ Fuella, et de femiua maritum habentenondum infantem enixa et de ancilla ; Sol ; Navis ; BeneficiumDei, etgratia; SerpensaJgenus ^^5 pertinens. o. Xj^^ Adolescentia, pueritia ; AdmiDistratio ; Audacia (raro) a i«>. c , ' *_:! ^ Id. , <•/ Statum ordinalumfjue stipeudium ; pro a!i~ quo c. (^ p. o , ic^ Pijcis notus. i ; *jy*i Forma, natiira. *_iy^ Ingluvies avis. ^fi^ Cursus. (Firuzabadius lianc formam affcrt , neyz/e vero Ij,-^^, quae ex versu, quem Djeuharius adnotavit, probatur.) L< -s».^ Cursus ; Consuetudo et modus agendi ; Fonna , natnra. S e jLj .ifc-' Forma . nat :L=fc Dactyli resccti ; Corii segmenta superflun; Res tecta de omni rc ; Pars uoctis. Gs» jO» Resectio , tonsura uua ; Lana ovis lonsae. Gs 0. .B i^ Pl. \ i2» , ij!iS» Dactvli resecti aut Lnna ovls liaud mixta cnm alia , re/ proventus lanae ab una ove nnnuiu. ve/ lana tonso nondum in usnm adhiblta. G >. :^j3» Gener. comm. et Fem. c. H Quod resecainr. G . j^.^ Ampulatus , resectus , tonsn». 3;lj=»Dactyli resecti; Quod decidil , ciun proventus friimenti , palmae, lanae, secando colllgitur ; etiam I5p5 secta , ascinta , schidium (der .'tbfa// votn Leder). J^J~ 'jT-r Pecus cuius defonsa est la^n. Portio lanae delonsae. i^^ Instrumentuin , qiio aliquid caedllur proventu» colliseudi erjro , lalx.

PAGE 295

273 J. \ 1,^:5^ Resectus , tonsus. iJ^ n. a. \j^ F. a. 1) Sumsit partem rei c. a. r. ; Partitus fuit; distribuit iu partes c.a. ; 2) (conj. i^j^') Satis habuit, contentus fuit aliqua re loco allerius rei c. v unius et c. .-•e alterius, ut camelus gramiiie pro aqua sc. ad reslinguendam sitim; 3) Firmavit, stabilivit c. a. r. i . b) ^^ Satis Labuit , contentns fult c. vy r. II n. a. s o,' *Ji£^ Partitus fuit ; distribuit in partes c. a. ; Fecit , ut aliqua re pro aliera coulentus esset c. qC r. et >_j alt. ; Suffecit res alicui c. a. p. W Couteutum reddidit c. a. p. , Fecit ut aliqua re alia data carere posset c. ,-•& r. et v_j alter. ; Liduit annulum digito c. a. r. et i^ /. ; Implexa habuit gramina pratum; Puellas peperit mulier c. a. p. ; sLw y^.ie ^|?^^ /'^o ^j^ "^ sensu vocis vi^wiiaS Pro te et tuo loco ovis fuit : praestitit ; ilem Slanubrio instruxit suhulam vel cultrum c. a. ( conj. ^ji»). V In partes divisus fuit; item uti et VIII Satis habuit, coutentus fuit re c, ^ , ut cameius gramine pro aqua. ^js»Rldica , pedameutum vitis ; Pars. *i> Pl. *ij>i Pars. Apud rei metricae peritos sic vocanlur Siiigulae partes, quibus, si metrum spectas, versus constat, nempe pedes. ^^i^^Oo "^ (^vXil fi^ Substantia simplex, quae nullo modo dividi potest, ex quibus singulis in aumn coniunctis corpora composila siuit; tum Filiae ut in Corano Sur. 4S, l4 : '^-r* «^^ cr» ^ l?^r"i , ^ ^ , ' j_5',L> Fem. a-^Ls». Pl. huius ^c^^^-s» Gramine situn explens ^ . * dorcas, cui lioc sujficit pro aqua. J^r*» CT* 'iV-^j'-^" '• '}• 1 . SuiTiciens cihus. Pars. O e 2. Manubrium suhulae. 8£i> /. q. ^j2-. l5;1>^' Ferae ; /?ro/?. Gramiue silim restinguenles , ut aqua abstineant. I (^*^^ Res revera specialis , i. e. talis , qune una est , neqne ut muiliplfx cogitari potesl , ut Mohammed. Iluic ex opposito est , "5l| JXI. Toin. I. 9 S '* oU;>! Partlcularia. !jj^Vo et 8 1 i:^bo et utriusque j» cum Dhamma i. q. ^cJt^ E Q^ b!j^t^ t^e/ |j?^ *^ !^^! Eandem tibi utilitatem praebeo , quam alter. t5 Portio , sors. G t, 5 i-ji> Servi. v_j!i:>. Orcliis flava. Forsk. Fl. Aeg. .Ir. p. cxx et 156. Go v_jLi^ PulcUris moribus ornntus. > , .i^ Testiculi5|S»i> Portio lanae; peculiariler pars lanae (evulsae e pelle , Meid.') fere versicoloris , quae de pilento cameluio suspeuditur , Djeuh. ornatus graiia vel nioris. G ZJ F. a. 1) Ad uegotium perseqnrudum ivit ; 2) Intravit cubile dorcas ; 3) Percussit arborem ut fo/ia deciderent c. a. r. ; 4) Dedit donum pulchrum vel donavit neminem consulens ; 5) Piesecuit pnrieni. 1 id. J^. Donum. [.blc Adolescens qui ad quendam prudentiae grndnui pervenit , ut obscrvet et astutus sit. > -^ Id. , o . Pa: JJ-.-j. ars opum. G o p^ F. i. (interd. o) n. a. jj^ G o Mm et ,!^ Amputavit, cecldil racemos daciylorum maiurorum ; 2) F. o. 3Iactavit (cameluni) c. a.; S") F. i. (Jnterd o) n. a. j jS>Desceudit , subsidit; decrevit (^aqua). IV Maclandam dedil ovem vel capellam c.a.p. de camelis non diciiur , cum ei ad alia prosint ; Idoneus fuit maclationi (camelus') pN-nlore iuventufe. At de senc Decrepitus evnsit et morli propiuquus (alie.ra vero est /eclin jpA'); Caesurae (vid. Coni.I) ob fruclumn maluritnlem idonen fuit (pa/ma). VI luvicem convitiall siuit. VIII .llaclnvit, iugulnvit et excoriavit (^canu/um) c.a.; Rerull snnt in protiio occisi. > Decremenlum et recessus nquae vcl mnris ; Mnre ; Col lcclio mellis ex nlvearibus. Id.

PAGE 296

274 j j=» Terra e qua fluctus maris Jecrescit ; Caro ferarum esca: unde \