Citation
מלון למנחי מסגרות ונפחות

Material Information

Title:
מלון למנחי מסגרות ונפחות עברי־אנגלי־צרפתי־גרמני, ובו 82 ציורים
Series Title:
Sidrat milonim le-hạkḷaʼut ụle-melakhah 1
Alternate title:
Milon le-munahẹ masgerut vẹ-napahụt ʻIvri-Angli-Tsarfati-Germani, u-vo 82 tsiyurim
Alternate title:
מלוני ועד הלשון העברית 11
Alternate title:
Milone Vạʻad ha-lashon ha-ʻIvrit 11
Alternate title:
סדרת מלונים לחקלאות ולמלאכה 1
Creator:
Vạʻad ha-lashon ha-ʻIvrit be-Erets Yiśraʼel
ועד הלשון העברית בארץ ישראל
Place of Publication:
Yerushalayim
ירושלים
Publisher:
yotse besiyuʻa mosad Bialik ̣ve-ha-"mashbir ha-merkazi"
יוצא בסויע מוסד ביאליק וה״משביר המרכזי״
Publication Date:
Language:
Hebrew
English
French
German
Physical Description:
112 p. : ill. ; 17 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Industrial arts -- Dictionaries ( lcsh )
Hebrew language -- Dictionaries -- Polyglot ( lcsh )
שפה עברית -- מילונים -- פּוֹלִיגלוֹט
אומנויות תעשייתיות -- מילונים
Genre:
מילונים
dictionary ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )
Spatial Coverage:
Asia -- Israel -- Jerusalem
אַסְיָה -- יִשְׂרָאֵל -- יְרוּשָׁלַיִם
Coordinates:
31.783333 x 35.216667 ( Jerusalem )

Notes

General Note:
The Hebrew terms are followed by their English, French and German equivalents.
General Note:
Includes Hebrew, English, French and German indexes to the terms.

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
610278 ( aleph )
49056238 ( lccn )
Ref QN413 /47551 ( soas classmark )
Classification:
T10 .V3 ( lcc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
מלוני ועד הלשון העברית
יא.
מלון ל?גנחי מסגרות ובפחות
©גאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק


[Millon le-munnehe maseggeruth we-
nappahuth. (Milione warad haÖ¾lashon
haÖ¾'ivrith, 11.) Glossary of terras
relating to locksmith's and -black-
smith's work. Hebrew, English.
French and German text. 19U-2.
!-!-7551
a לו נ י .ועד הלשון העברית
יא.
מלון למןחי מקוגרות ובפחות
הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק


מלון למונחי מסגרות ונפחדת


סדרת מלונים לחקלאות ולמלאכה
א.
מלון למנחי מסגרות ונפחית
עברי - אנג לי - צרהן1י - גרמני
ובו 82 ציורים
יוצא בסיוע מוסד ביאליק של הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל ו״המשביר המרכזי״ בע״מ
ירושלים / תש״ב


נ1פם בארץ ישראל Printed in Palestine
כל תזכויות שמורות ־1942 Copyright
דסוס ווייס
ירושלים


תוכן העניינים
הקדמה ............................................ז
א. מלחצים .................... • • 1
ב. פטישים ..׳................. 4
ג. מפחד. ..................... .. 7
ד. צבתות................................... .. 13
ה. אזמלים...................................... 16
ו. סדנים.......................... .. .. 20
ז. שופינים ....................... .. .. 23
ח. מגרדים ........................ .. .. 28
ט. מקדחים ........................ .. .. 31
י. כלי חריטה, הקצעה, חיטוט וגיוץ................ 37 ■
יא. מסורים ............ .. ............ 39
יב. משחזות .. 41
יג. חיסום .. ... 43
יד. הלחמה .................................45
טו. כלי־מדידה....................................48
טז. ברגים ויתדות .. .................... .. 56
יז. מסמרות ................................... 64
יח. בעלי מלאכה ועבודתם ..........................66
יט. סיבה .................................66
מפתחות
עברי .........................................71
גרמני .. ......... ................... .. 91
צרפתי........................................101
' אנגלי .................. ,............... .. 112


לוה התיקונים
צריך להיוו* ני־פם לשרן עט׳
?ולחצלם לדזצים עב׳ 1
top lOp אנג׳ 9
מטפח ״״ I••־־* ?פח עב; 11
אזמל סיפי סיפי עב׳ 10
3מךג׳עו במךגעז עב׳ 18
ארכבת ־: \־ ־־ ארכובת עב׳ 36
tourner, tournage turner, turnage צרם׳ 37
Zahn Zah גרם׳ 40
trempe tremp אנג׳ 44
Härtung hardening גרמ' 45
Lötlampe Lötlamp גרמ׳ 47
מסמרה מסנטרה עב׳ 66-64
בעם׳ 45 לפני הערך הלחש נשמט שם הפרק יד. הילחמו!


עוד בקיץ תרצ״ה החליט ועד הלשון לגשת להתקנת
מהדורה שניה של המלון למונחי התכניקה הואיל ונתברר כי
המהדורה שיצאה לאור בתרפ״ח אינה נוחה לשימוש, הן מפני
שהושמטו ממנה התרגומים הלועזיים והציורים, המסבירים את
הכלים והמונחים, והן מפני שנתברר בינתים כי כמה מונחים,
שנקבעו במהדורה זו, לא הכו שרשים בחיים, וגם מונחים
אחרים טעונים תיקון.
באביב תרצ״ו הורכבה ועדה מיוחדת שחבריה היו
מר י׳ ג ר י נ פ ל ד ז״ל (אחד ממחברי המלון הנ״ל׳ במהדורה
הראשונה) י ), ויבדלו לחיים הה׳ ד׳ ש מ ע ו נ ו ב י ץ וג׳
שפר ה׳ 0 מטעם ועד הלשון, המהנדס א׳ ו י ז נ ם ק י, מורה
לפיסיקה בגמנסיה העברית ״הרצליה״, והמהנדס מ. פלד־
שטיין, מנהל ביה״ס המקצועי לנערים ע״ש מ׳ פיין (ב״כ
אגודת האינז׳נרים והארכיטקטים בוועדה) — כמומחים לעניין;
על ועדה זו הוטל עיבור המהדורה השניה של המלון. מזכיר
הוועדה היה ש׳ י י ב י ן, המזכיר המדעי של לשכת ועד הלשון
בתל־אביב, שהשתתף בקביעות בישיבות הוועדה.
בכמה מישיבותיה הראשונות של הוועדה השתתף גם
המהנדס א ירט א י, עד אשר יצא מתל־אביב; ומפעם לפעם
הוסיף לשלוח הערות בכתב לחומר שעיבדה הוועדה. בחדשי
תשרי—ניסן תרצ״ז שימש כמזכיר הוועדה מר א׳ זיידמן,
שמילא את מקומו של מר ש׳ ייבין בשעת היעדרו מארץ־ישראל.
הוועדה עבדה שלוש שנים ותשעה חדשים עד שסיימה
את עיבוד כל החומר, שינתה ושכללה את המונחים בהרבה, וגם
התאימה אותם למה שהונח בוועדות אחרות של ועד הלשון
מתוך התחשבות בנימוקים מכריעים.
*) האחר, המהנדס ט י ש ל ר, יצא בינתים לחו״ל.


בינתים עיכבו מסיבות כספיות ותכניות את הדפסת
המהדורה החדשה. אז הציע חבר הוועדה מר ש פ ר ה׳ ם להדפיס
לעת עתה מלונים קטנים לתועלתם של בעלי־מלאכה שונים,
והחומר למלונים אלה ילוקט בעיקרו מן המונחים הכלולים
במלון למונחי התכניקה בתוספות קטנות. •הוא קיבל על עצמו
לסדר את המלון הראשון לסדרה זו; הוא הוא המלון למונחי
מסגרות ונפחות הניתן בזה לידי בעלי המלאכה.
לפני שנדפס המלון נשלח החומר הכלול בו — כנהוג —
לעיון לכל חברי ועד הלשון׳ למערכות העתונים היומיים
והמקצועיים, למוסדות חינוך להשכלה תכנית ולמומחים שונים.
לדאבוננו נענו לנו רק שני אנשים מכל אלה, שאליהם נשלח
טופס המלון לעיון, הלא הם הה׳ ט ״ ז מילר (חבר ועד הלשון)
וי׳ מנוח. הוועדה רואה להודות להם בזה על טרחתם. ולמר
י׳ מנוח מכירה הוועדה טובה מכופלת, שכן טרח גם בהמצאת
חלק 'גדול מהוצאות ההדפסה של מלון זה.
מר שמואלי(פטשינסקי) עזר בסידוך המפתחות המצורפים
למלון זה בסופו.
כל הכלים הנזכרים במלון נדפסו גם בצורת שני לוחות״
קיר (כלי מסגרות; כלי נפחות).
תל־אביב, ג׳ בסלו תש״ב.


א. מלחצום
vice, jaw-vice, לחצים
étau
Schraubstock
bench-vice, bench-screw, standing- 0מלחציס ןקוםי
vice
étau d’établi
Bankschraubstock
מלחצים זקופים


spindle a vis d’étau Schraubstockspindel *ךג*המלחצ?ם
jaws of the vice, bits of the vice h mâchoires d’étau Schraubstockbacken לחיי־ןז^לחצים
vice- jaw mâchoire d’étau Backenfutter חפו.?י־הלחנ?ם
jaw-socket, false jaws plaque pour étaux Backeneinsatz לחיים תותבות V • “ T 1
tube-vice, pipe-vice(A) «tau pour tubes Gasrohrschraubstock מלחצים לצנ׳ורות • : * - T J V
parallel bench-vice, parallel vice étau parallèle Parallel-Schraubstock מלחצים מגבילים
2
מלחצים מקבילים


to screw a piece of wort into דק במלחצים דבל$
the vice הטעון עבוד
serrer une pièce dans l’étau
ein Werkstück in den Schraub-
stock einspannen
hand-vice, filing-vice étau à main, étau limeur Feilkloben, Handkloben מלחצי־יד v : ד- •• T
pin-vice מלחצי־פין
étau à goupilles
Stiftkloben
cramp, clamps, adjustable clamp serre-joints, presse à main Schraubzwinge מלסצת
מלחצת
3


ב. פטישים
פטיש
hammer
marteau
Hammer
a
םטיש
hammer face, flat side of a hammer a ני״קפטיש?
face du marteau
Hammerbahn
pane of a hammer b קרטיום־הפטיש
panne du marteau
Finne
handle of a hammer, shaft of a c פת״הפטיש
hammer
manche du marteau
Hammerstiel
locksmith’s hammer, fitter’s hammer פטיש (של) מ0גךים
marteau de serrurier
Schlosserhammer
פטיש (של) נפחים
forge-hammer, trip-hammer
marteau de forge
Schmiedhammer
4


hand hammer marteau à main Fausthammer, Handhammer קךנס (קורנס)
wooden hammer, round-mallet maillet [en bois] Holzhammer ניטיש״עץ
zinc hammer marteau en métal blanc Zinkhammer פטיש־אבץ
copper hammer marteau en cuivre Kupferhammer פטיש־נחשת
flat hammer, flatter, set-hammer marteau plat Flachhammer פטיש שטוח
ball hammer marteau rond Kugelhammer פטיש פד
ball-pane hammer, half-round hammer marteau à panne sphérique Hammer mit Kugelfinne קרנם מכדר״חרטום
5


מרזי־ף
7ןןנם בחרטיים
§טיע מחליק
square set-hammer, plane set-
hammer
chasse carrée
Setzhammer
מרזוף
cross pane hammer, riveting של ערב
hammer ,
marteau à panne de travers
Hammer mit Kreuzfinne
planishing hammer, smoothing
hammer
marteau à planer
Schlichthammer ‘
פטיש מחליק
6


nij?»
•1?ןש בפטיש
ששל
ששל במחמם
drift
poinçon, chasse à percer
Lochhammer
«קוב
ג. מ פ ח ה
Ö¾ T T
to hammer-dress, to forge,
to hammer
marteler
hämmern
to forge, to hammer
forger
schmieden, ausschmieden
to forge
forger à chaud
warm schmieden
7


to cool-hammer חשל במצ|ן
battre à froid, écrouir [le fer]
kalt schmieden
to swage חשל דרך טביעה
étamper
im Gesenk schmieden
swage, die, boss, shaper, print, מטבעה
mould
étampe
Gesenk
מטבעת
bottom-swage, bottom-die a שכב״המטבעת
étampe inférieure
Untergesenk
8


top-swage, top-die étampe supérieure Obergesenk ך3ב״המטבעת to jolt, to up-set, to jump refouler stauchen רציף
upsetting matage Stauchen ,רציפה
to weld souder schweissen W1
welding, proccess of welding, weld (A) soudure Schweissen, Schweisse ותוך, רתכה
welding, weld (A) soudure Schweiss וסו
welding heat blanc soudant Schweisshitze טמפרטורה (מעלת־הם) '־'שלזרתוך
to weld on souder anschweissen 1 סו אל
to weld together souder, unir à chaud zusammenschweissen וסו נסי
9


defect in welding défaut de soudure פגם 3ךתיך
Schweissfehler
reheating-fumace, welding- furnace כור״ךתוך
four à souder Schweissofen

forge, smithy מפחה. T T ־־.
forge
Schmiede
כור־המפחה a
hearth, fire-place
âtre de forge
Schmiedeherd
chimney , h אךבת־המפחה
cheminée de forge TT v"*
Schmiedeesse
10
מפתה


II
aaau
5^
pp9M1psoq ‘119ך50ק1ן1טןנ
uojjrdnoS ‘jnoj 9p כג0ק91ג
9pju!jds
UQQU
atutci«.u
U9iJBlJpa9pj
9W9SS1;BJ
ן001ןנ־1>0ןנ09
uuu
â–  -"Ö¾ â– â– Ö¾Ö¾-o
ss91ds1psoq
J9IUU0SU
J9^0d ‘49^0d1;־]SlB«S
9}BJ92p49J-J
98a0J 9p S9JIOSS99DB
sjooi sc1p11ns
J9n9J9p9IUIlp5
9Sjoj 9p n9J
9JTJ98Ö¾j0J

Mu
<6c4uU.GekL
iMLGMLju 3


×™×¢×”
V T
shovel, scraper
pelle à feu
Herdschaufel
×™×¢×”
smith’s blowing machine, forge- מפוח
bellows, blower (A)
soufflerie de forge
-Schmiedegebläse
מפות
:portable forge, field forge, 3ול מטלטל
travelling forge
forge portative, forge volante,
forge de campagne
Peldschmiede
12


ד. צבתות
T :
tongs, pliers tenaille Zange :צבת
mouth of the tongs bouche de la tenaille Zangenmaul *י־״הצבת ־־ ! T
flat pliers, plat pliers tenaille plate, tenaille droite Flachzange, Plattzange :«בת שטוחה
round pliers tenaille ronde Rundzange «בת עגלה
pin-tongs, sliding tongs tenaille à boucle Schiebzange :צבת בבירית
צבת בבירלת
gas-pliers, globe pliers, צבת לצנ1ר1ת:
gas pipe tongs (A)
tenaille à bouche ronde
Kugelzange, Kappenzange
13


צבת למדלקים
: T I * : T •י
gas-burner pliers
pince à gaz
Brennerzange
צבת למדלקים .
■forceps, small forceps, soldering מל?ןחי*הלחמה
tongs (A)
pince du chalumeau
Lötzange
:plyers, pliers ( A) מלקחת שטוחה
pince américaine
!Drahtzange
מלקחת שטוחה
wire-cutter מ׳עוכת לתיל
coupe-fils
Drahtschneider
14


מי^קט, מלקטת
pincers, tweezers
pincette
Klappzange, Kornzange, Pinzette,
Federzange
מלקטת
nail-nippers, nail-puller arrache-clou Nagelzieher, Nagelzange ח־ולץ
nippers, pincers pince, tenaille à couper Kneifzange מצבטים
מצבטים
shears, scissors מספרים
ciseaux
Schere
shear-blade לחי״המספר?ם
tranchant, lame
Scherblatt, Scherbacke
15


מספרים לטפים
plate-shears fixed on the table
cisoir
Tafelschere ׳
parallel shears, cutter (A) מספרים מלןבילים
cisaille parallèle
Parallelschere
wire-shears למספרים לתיל
pince à fil de fer
Drahtschere
ה. אז^לים
chisel אןמל
burin, ciseau, tranche
Meissei
flat chisel אןמל שטוח.
burin plat T ‘
« Flachmeissel
סיפי
אזמל קטרח
bolt chisel, cross-cutting
chisel, cape chisel
bédane, bec d’âne
Kreuzmeissei
אזמל סיפי
ie


אןמליך
מ?צץ
זזט1ט באזמל סיפי
I T * « ׳• ~ •
סטט באזמל
£צץ באןמל
מדגש
־־: ••
hand cold chisel
ciseau à main
Handmeissel
cold chisel, chisel for cold metal
ciseau d’établi *
Bankmeissei
to chisel out, to chase
buriner avec le bédane
auskreuzen
to chisel, to work with a chisel
buriner, ciseler
meissein
to chisel off
enlever avec le burin
abmeisseln
center-point, center-punch
pointeau
Körner, Ankömer
מוגש
17


,center-mark a דג£ן
coup de pointeau
Kömermarke, Kömerpunkt
to mark the center with the סמן
center-punch
amorcer, centrer
ankörnen
piercer, punch 3מק
chasse-pointes
Durchschlag
מקב
matrice, die, bed, beddie b אמה, מטריצה
matrice, perçoir
Matrize, Lochscheibe
hand-punch מקב״יד
chasse-pointes à main
Handdurchschlag
18


מ?ןב־מכ1נה
מ?ןב חלול
מקןב?ם
נל!ב
punch
poinçon
Bankdurchschlag
hollow-punch
emporte-pièce
Locheisen, Anschlageisen
מקב חלול
punching-tongs
pince à trous, pince
à poinçonner
Lochzange
to punch, to perforate
percer, perforer, poinçonner
lochen
19


סוז
ו. ס ך נ י ם
anvil
enclume׳
Amboss
anvil plate, face of the anvil a פני״הסזין
face de l’enclume
Ambossbahn
anvil stand, anvil’s bed, b פךהסדן
anvil’s stock
semelle de l’enclume, socle
de l’enclume
Ambossfutter, Ambosstock,
Ambossuntersatz a
20
סדן נפחים, a. פגי-הסדן b. כן־הסדן


סדן של נפחים, סךךנפד1ים black smith’s anvil
enclume [de forge]
Schmiedeamboss
?דן של P־*, סדן״יד hand anvil, small anvil
enclumette
Handamboss
beak-iron, anvil with an arm ,סדן של 2ןר*ן א1 7ןךבים
enclume à potence
Homamboss
hom of the anvil beak c
come de Penclume
Ambosshom
anvil stake, stock anvil H?Ö¾!?
tasseau, tas à queue
Stöckel, Ambossstöckel,
Schlagstöckchen
בן־סדן
21


filing board, filing block של סדין *THn
bigorne d’enclume
Spitzstöckel
חדוד של סדן
bottom anvil, round-head stake סדן של ךח*ים, סךן־דוךים
enclume à former le fond
Bodenamboss, Kesselamboss
polishing plate, glazer, polisher טבלת־לטוש
polissoire
Polierplatte
22


שבלת־וושול מנקבת
- : - • : \:׳V r
swage block, boss, print
tas-etampe
Gesenkplatte, Lochplatte
file ]W
lime
Feile
file-handle a נ*ב״הש1םין
manche de lime
Feilenheft
Ö¾b
שופין &. גיצב־השוםין 23


cut of the file taille [de lime] Feilenhieb b מח^ת״הע1פין
bastard cut taille moyenne, taille bâtarde Bastardhieb מח^ת־גפה
smooth cut, fine cut taille douce Schlichthieb מח^ת ד?ןה
single cut taille simple einfacher Hieb מחויבת פעוטה
second cut, cross-cut taille croisée Kreuzhieb מחל^ת ?פולה
upper cut, second cut seconde taille Oberhieb a ־מחיקת־ערב
first cut, lower cut premiere taille Unterhieb b מסלקת־עתי
24

a. מחרוקת ערב b. מחרוקת עתי


*o cut files tailler des limes Feilen hauen חרק ע1פי{ים
to re-cut files retailler les limes die Feilen aufhauen חדש המחלות
re-cut file lime retaillée auf gehauene Feile ש1םין מחזיעז
to harden files tremper des limes Feilen härten חסם ש1פיןים
file-hardening trempe de limes Feilenhärtung חסום־שופינים
to file, to file off limer feilen, abfeilen, befeilen ש«ף
file-stroke, touch coup de lime Feilstrich 9ויטודן;ש1פין
filings limaille Feilspäne, Feilicht גו*ןת״ש1פי{ים
file-dust limature .Feilstaub נעפת־שופינים
bastard file lime bâtarde Bastardfeile, Vorfeile ש1פין ךאע1ן
25


second-cut-file lime demi-douce Halbschlichtfeile שו־פין שני
smooth file lime douce Schlichtfeile, Abziehfeile ש1פין מחליק
super-fine file, dead smooth file lime superfine Feinschlichtfeile, Schlichtschlicht- feile, Doppelschlichtfeile שופין דק
to finish, to smooth planer, doucir schlichten ?יחלק
coarse file, rough file lime grosse Grobfeile ש1פין גם
flat file lime plate Flachfeile שופין שטוח
blunt file lime obtuse, lime carrée Stumpffeile ^ז1פץ חתם
שופץ הרום
26


ש1םין מחדד
taper-file
lime pointue
Spitzfeile
שופץ מחודד
equalling file lime rectangulaire flachitumpfe Feile שופין שטוח והרום
barette-file, cant-file Barette Barettfeile ש ופין משלש
three-square-file, triangular file lime triangulaire dreikantige Feile, Dreikantfeile שופין שלוע
square-file lime carrée Vierkantfeile שופין רבוע
round file lime ronde Rundfeile שופץ עגל
half-round file lime demi-ronde Halbrundfeile שופין עגל למחצה
27


oval file, cross file, double half- round file lime ovale Vogelzunge, Karpfenfeile עיו־פין ?גלגל
knife-file, hack-file lime à couteaux Messerfeile שויפין םכי{י
joint-file, round-edge joint-file lime à charnière, lime coulisses Schamierfeile(f) ש1םין עגל־צלע1ת
slitting file, feather edged file lime à fendre Schraubenkopffeile, Ein- streichfeile ש1םין חד־צלעות
rasp, grater, rasping-file râpe, lime mordante Raspel מש1ף
ח• מגרדים
מ$רד
scraper
grattoir
Schaber
28


flat scraper גדד שטוח&
racloir, grattoir
Flachschaber,
fluted scraper ׳«גלד לןעור
grattoir cannelé, racloir cannelé
Hohlschaber
׳מגרד שטיח
מגרד קעור
29


מגרד ?שלש
three-square scraper, triangular
scraper [shave Jioofc]
racloir triangulaire, grattoir
triangulaire
Dreikantschaber ׳
to scrape gratter, racler schaben גרד "T
to scour, to scrape aléser en grattant aufschaben גרוד T
reamer alésoir Reibahle מקלי
ground reamer alésoir aiguisé geschliffene Reibahle מקדד ?^טש
angular reamer, angle drift alésoir rectangulaire W inkelreibahle מקדד מזורי
straight fluted reamer, reamer with straight fluts alésoir cannelé geriefelte Reibahle, gerade genutete Reibahle \י «קלי ?״׳ח
מקדד ?ןחרץ
30


מקדד קויני
קדד
taper reamer
alésoir conique
konische Reibahle
to broach, to enlarge with the
reamer, to ream
aléser
auf reiben
ט. מ ק ך ח י ם
(ראה ציור בע׳ 32)
borer, drill foret, mèche Bohrer a מקדח
drill socket manchon pour foret, manchon pour le faux-bouton Bohrfutter h גבתת״סמקדח
boring-bar, spindle arbre porte-foret Bohrspindel c כויע־המקדח
bore-hole, bore vide, creux, trou Bohrloch d נקב קיים
to bore, to drill, to perforate forer, perforer, percer bohren, durchbohren ?וייס
31


חלקי-הפקדח: a. פקדת b. גובתת־חמקדח
c. כוש־המקדח d. נקב קדרת
?ויחדי
forage, perçage
Bohren
32


מקדח של פה אחד
single-cutting-drill
mèche [foret] à une tranche
einschneidiger Bohrer
מקדח של פים
מקדח של פה אחד
double cutting drill
mèche [foret] à deux tranches
sweischneidiger Bohrer
מקדח של פיסיות
33


center-bit, cutter ם?ןך0 מךכזי
foret (m) à centre, foret
à trois pointes, mèche
à centre
Zentrumsbohrer
a. חוד־המרכז. מקדח־־לוליני נזקדח מרכזי:
nicker, center point a pointe (f ) de centre Zentrumsspitze זיד״כימרפז
twist drill foret [mèche! hélicoïdal [—dale! Spiralbohrer מוס ft»,
countersink foret à fraiser Versenker, Krauskopf משקע
34


boring apparatus, boring-tools לי"?1לי0ר״?
outil à forer
Bohrgerät
Archimedian drill, spiral drill, לחןיח£
wimble
porte-foret, foret à vis
d’Archimède
Drillbohrer, Drehbohrer
Æ tt tot AVn\\>\\\Vx\\^V\V^\\V^
קדחדוו
drill with ferrule, bow-drill rP?Ç*?i2
foret à l’archet
Rollenbohreâ– 
35
^שתבית


dtiii-bow » ןמת־סין1ם
archet
Drillbogen, Fiedelbogen,
Bohrbogen
brace ארפובת^דיחה
fût du drill
Bohrkurbel, Kurbel
ארכובת־קדיווה
ratchet-brace tfjfl j?
cliquet, rochet
Bohrknarre, Ratsche
36
קרקש


drilling-machine, drill-press מקדחה, מכונת קדיחה
machine à percer, perceuse
Bohrmaschine
י. ?לי־ןזריטה, הקצעה, סטוט וגיוץ
lathe tour Drehbank מחרטה
to tum turner drehen $ח־ט
turning tumage Drehen חריטה ל־* T
turner tourneur Dreher חרט (ד!ך9ים>
planing machine machine à raboter, raboteuse Hobelmaschine מקצעה, מב1נת־?ן*??ה
to plane raboter, aplanir hobeln 3?ן?ע
planing rabotage Hobeln ממה
slotting machine mortaiseuse Stossmachine מחטטה
37


to slot mortaiser חטט
stossen
slotting דוטוס
mortaisage Stossen
milling-cutter, cutter fraise ג!צת
Fräser
.שךהגייצת .a :גייצת
to cut, to mill with a cutter ץ•!
fraiser
fräsen, ausfräsen
milling, cutting ניוץ
fraisage
Fräsen
slot-cutter, slot-milling-cutter גיצת לחרצים
fraise pour rainures, fraise
raineuse, fraise
pour cannelures
Nutenfräser, Schlitzfräser
38


מכ1נוךג*יץ
milling machine
machine à fraiser, fraiseuse
Fräsmaschine
יא. מסוידים
מסור (מגרד.)
scie
Säge
מסור: a. משיחת־המסור. b. סניף־המסרר. c. זרוע-המםור.
d. אמת-המסור. c. להב־המסרר. f. ידית־המסור.
להב המסור saw-blade, saw-web
lame de scie
Sägeblatt, Sägeklinge,
Band der Säge
39


tooth dent de scie Sägezahn ען־פמםייר
double tooth dent qui a de la voie geschränkter Zah ען מסכסכת
to set [the teeth] donner la voie [aux dents d’une scie] schränken, aussetzen ס?םך שןי סמסו־ר
to saw ןסר
scier
sägen
saw-dust sciure Sägespäne ?סךת
saw-sash, saw-frame, saw-gate chassis de la scie Sägegatter מן1גךת־ןזמפ1ר
tongue, gag garrot Knebel »יף
sawing-machine, saw-bench scie mécanique, machine ^כ1נתץ9יךה
ב scier
Sagemaschine
4a


יב. ממחזות
grindstone, grinding mill, ׳משחזת
grinding stone
meule à aiguiser
Schleifstein
משחזת: », ערבת־המשחזת.
ןךבת״ןזמשסזת
chest Below the grindstone,
trough
äuget de meule à aiguiser
Schleiftrog, Schleif-


משחזת,
משחזת
השחז
מ?שיר
rubber, slip, whet stone השאה
pierre à adoucir
Abziehstein, Brocken
משחזת־השאה
m*
oil-stone, grinder’s oil-stone
pierre à l’huile
Ölstein
משחזת־שמן
to sharpen, to grind, to smooth,
to whet, to mb
aiguiser
schleifen
grinding-machine השחזה•
machine à aiguiser, machine
à meuler
Schleifvorrichtung
42


wheel-mill, glazing-wheel, polishing-wheel meule, polissoir Schleifscheibe, Polierscheibe דס?ןת״לטישה
emery émeri Schmirgel שמיר • T
emery-paper papier à émeri Schmirgelpapier נך־שמיר
emery-cloth toile à émeri Schmirgelleinen, Schmirgel* leinwand בד־שמיר
emery grinding-machine machine de meules d’émeri Schmirgelschleifmaschine 1 מלטשת־שמיר ז T *.* V •
emery-dust poudre d’émeri, émeri en poudre Schmirgelstaub, Schmirgelpulver אבק״שמיר
to rub, to polish, to grind with emery polir à l’émeri schmirgeln לט1ש בשמיר • T t T
יג• הסום to harden tremper härten חסם
43


hardening tremp Härten :הסום
to temper adoucir, recuire anlassen, nachlassen רפד•
tempering adoucissement, recuit Anlassen, Nachlassen רפוי
tempering-colour, annealing colour couleur du recuit Anlassfarbe, Anlauffarbe ,גון־הרפוי
hardness dureté Härte רן^יות
natural hardness dureté naturelle Naturhärte ^עזיות טבעית
chilling trempe glacée Glashärte ;ווסום ?ןשה, חסום זגוגי
scale of hardness échelle de dureté Härteskala 'םלם־ה?ןק1יות
degree of hardness, temper degré de dureté Härtegrad רךגת״ה^ויות
tempering powder poudre à tremper Härtepulver .:אבלןת־חסום
44-


$ךק מהמת חסום
crack [in steel], fissure
[in steel] taille de trempe, perçure de trempe, crevasse de trempe Härteriss, Hartborste hardening by cooling trempe au bain Härtung durch Abkühlung דד י ״ 1— • חסום בצנון
hardening by hammering trempe par martelage, trempe par battre hardening durch Hämmern חסום בנקישה
oil hardening trempe à l’huile Härtung in Ol 7וסום בשמן
water hardening trempe à l’eau Härtung in Wasser חסום במים : — •
to solder, to braze souder, braser löten 3» לחם
to solder together souder ensemble zusammenlöten סלחם 2חד
to join by soldering joindre par soudure, souder anlöten סלחם ל..., אל
to unsolder dessouder סתר סלחמה
loslöten
-45


brazing, soldering soudure, brazure Löten קלחמה
brazing, soldering soudure Lötung 5לחם
soft-soldering, tin-soldering soudure tendre Weichlöten סלחמה רפה *" : T T ־־ T
brazing, hard-soldering soudure forte Hartlöten הלוומה £שה
soldering copper, copper bolt, copper bit fer à souder, barre à souder Lötkolben, Löteisen 5 לחם
copper bit with an edge a fer à souder en marteau Hammerkolben מלחם מזקבן
מלחם )םקבן
copper bit with a point * h לחט§
fer à souder pointu
Spitzkolben
46


Ç
V
מלחם שפיל
gas soldering copper fer à souder au gaz Gaslötkolben מלחם של גז
gas־blow־pipe, bellows-blow-pipe chalumeau Lötbrenner מךל£ת־הלחמה
soldering lamp lampe à braser Lötlamp מנ1רת־הלחמה T T : - — :
solder matière à souder Lot׳ לחם, חמר־הלחמה T T : ~ V
tin-solder, soft-solder soudure à Pétain tendre Zinnlot, Weichlot Weisslot לחם יד
soft solder soudure vive Schnellot לחם ?היר־התוןו
hard solder brasure, soudure forte Hartlot, Schlaglot לחם ל,שה
soldering water, soldering fluid eau à soudure Lötwasser מי־סלחמה
47


ןו?ןצודהלד!9ה
soldering acid
cau forte
Lötsaure
blow-pipe
chalumeau
Lötrohr
blow-pipe-proof, blow-pipe-test
essai au chalumeau
Lötprobe, Lötversuch
ladle, casting ladle
poche à couler
Giesslöffel
טו. ?לי־מדידה
TÖ־11 יפה, 0ד1ז־ 3ךיןק to measure accurately
mesurer avec précision r
feinmessen
מלידה יפה, מדידה מךי?ןת accurate measuring
action de mesurer avec précision], ’ v * T TT T]
mesurage précis
Feinmessen
depth gauge pjjJr»
pied a profondeur ־־ *“
Tiefenlehre (f)
שפו־פרת״סלחמה
: v ד . ; r t
סלחמת־מבחן
הף־יצי^ה


hole gauge
calibre pour diamète
Lochlehre
מדפח
Ö¾Ö¾ T S
מךודל
מדקטר
standard gauge for steel plates.
plate-gauge
jauge pour les tôles
Blechlehre
wire gauge
jauge pour fils de fer
Drahtlehre
1 11 ו־ד־דיז l UiJm* fit—V
&SLSLSL9SLS5üüULÆÂ5L->׳
מחוגה
T :
מדתיל
calipers
compas
Taster
49


?חוגודחוץ
מחוגודפגים
outside calipers
compas d’épaisseur
Aussentaster
inside calipers
compas d’extérieur
Lochtaster, Innentaster
מחוגת פנים
50


compasses, dividers חוגת״ע^צים^)
compas diviseur
Spitzzirkel
to mark out, to trace סלט
tracer, marquer
anreissen
SI


מןןךט
marking toot, mark scraper,
drop-point
pointe à tracer
Reissnadel, AnreissnadeJ^
Vorreisser
I
מסרט
52


מסרס מקביל
surface gauge
trusquin
Parallelreisser
שרד
מסרט מקביל
^ gauge, marking gauge
trusquin
Streichmass
53


square, try square ןךיר11ן, זלית
équerre [en fer]
Winkel
IL
זוויתון, זווית
back square »ft? ןןית1ן
équerre épaulée,
équerre à chapeau
Anschlagwinkel
L
זוויתון מלזבז
T-square T ןןית1ן כפול, זףו1 של
équerre à T, équerre double
Kreuzwinkel
54


זוית1ן משעה, זוית מששה hexagonal anglé
équerre à six pans
Sechskantwinkel
ז ויתרן מששה
bevel protractor מזוית, •י' מןף1ת
fausse équerre, équerre mobile
Schmiege
surface plate טבלתעעוור
planomètre, plaque à dresser,
marbre [d’ajusteur]
Richtplatte
to dress, to straighten 2^ר
dresser, redresser
richten, gerade richten, ausrichten
55


פלס־מים
water-level, spirit-level, air-level
niveau à bulle d’air
Wasserwage, Libelle
טז. ברגים ויתדות
... • T :
screw, screw-bolt, through bolt ברג, ל׳ ברגים; ל1לב, ר׳ לוילבים
vis, boulon à. vis
Schraube, Schraubenbolzen
I I Cl 1
àj
בורג: a. קנה.
ראש
b. ראש. X אום
bolt, body or shank
corps
Schaft
head
tête
Kopf
56


אם, ר׳אמים
nut, screw-nut
écrou
Mutter, Schraubenmutter
the screw has x threads per inch צפיר1ת באצבע X לברג
la vis a x pas au pouce
die Schraube hat x Gänge auf
einen Zoll
stud, stud-bolt ברג ׳של דזף
goujon, prisonnier
Stiftschraube
בורג של חף
tap bolt, set screw, cap screw (A) ךג ישל לא׳ש&
vis à tête
Kopfschraube
57


screw-thread תבריג
filet d’une vis
Schraubengewinde
<תברג
תבריג
to cut screws, to thread a screw
fileter, tarauder
Schrauben schneiden,
Gewinde schneiden
תבר1ג
screw-stock, die stock
filière
Schneidkluppe, Kluppe
58
jaw of spanner, opening of פי־המפתח
wrench (A) Ö¾-
mâchoires de la clef
Maul des Schraubenschlüssels
single ended spanner, single (מפתח פשוט (של ברגים
ended wrench (A) T
clef simple
einfacher Schraubenschlüssel

מפתח פשוט
double ended spanner, double מפתח כפ1ל
ended wrench (A)
clef double
Doppelschlüssel, doppel-
mäuliger Schlüssel
60


cap key, box-wrench (A) מפתח סגור
clef fermée
Hülsenschlüssel
× 
מפתח סגור
socket-wrench מפתח זקוף
clef à douille
Steckschlüssel, Aufsatz-
Schlüssel
מפתח זקוף
screw-driver, turn-screw מברג
tournevis *
Schraubenzieher
מברג
61


בר1ג
to screw
visser
verschrauben
to screw, to screw on serrer la vis ~ anschrauben בר1ג אל V T
to screw in visser einschrauben ברו־ג לתו־ןו
to screw or to bolt up fermer par boulons zuschrauben םג1ר בברגים T ־ T I *
to screw together, to fasten with screws assembler par boulons zusammenschrauben ברו־ג זה אל זה V V V T
to screw off, to unscrew dévisser abschrauben, losschrauben, lösen פתח ברגים
to loosen a screw, to slacken a screw déserrer eine Schraube lockern רפוית &רג — ד
to get loose se déserrer locker werden התרפה • 1- ••
to screw up serrer eine Schraube anziehen הדק ברג
62


to strip the thread of a screw déformer la vis eine Schraube überdrehen עקןר הבוע
wedge coin Keil ;תד(נ')
sunk key clavette à rainure Nutenkeil יתד־חךי?ים
יתד חריצים slot and key rainure et languette Nut und Feder חריץ ושגם
to key on claveter, caler aufkeilen !תד
to drive in a cotter serrer une clavette einen Keil eiritreiben תק1ע יהד
to knock a key out déclaveter loskeilen חלוץ :הד
to tighten up a cotter reserrer une clavett einen Kéil antreiben, einen Keil היק:הי
anziehen
€3


מם?ןךה
קנה־המם?ןרי׳
לא׳עז־המסמךה
-&מךר
סמרור
ימק1ע מם?ןךה
יז. מ ם מ ר 1 ת
I I -
rivet, pin, clinch
rivet
Niete
מסמרה
shank of a rivet a
tige de rivet, corps de rivet
Nietschaft
rivet-head b
tête de rivet
Nietkopf
to rivet
river
nieten, vernieten
riveting, riveted, joint (A)
rivure
Vernietung, Nietung ,
to drive in a rivet
placer le rivet
die Niete eintreiben, die Niete
einziehen
64


to countersink a rivet, to sink
in a rivet
fraiser le rivet
die Niete einlassen,
die Niete versenken
riveting-set
riveur
Nietenzieher
×›
מהדק (של המסמרה)
to caulk
mater
[Nieten] verstemmen
חס1ם (המזמרה)
a
ש?ןע מסמרה
מהדק <של המזמרה)
חסימה
65


caulking-chisel, caulking-iron a matoir Stemmeissel, Stemmsetze מל!סם
rivet-hearth or forge• four à rivets Niet f euer כור למ?מר1ת
בעלי םלאכה ועבודתם יח.
lock-smith serrurier Schlosser מסגר
lock-smith’s [work]shop serrurerie Schlosserei, ?1??ליי
lock-smith’s craft serrureie Schlosserei מאגרות
[black] smith forgeron Schmiedemeister × ×›×— T-
blacksmith’s craft forgeHe Schmiedekunst נפחות T —
יט. סיכה lubricator godet graisseur Oler, Schmirgefäss אסוך
66


oil-can סוךןד$
burette
Ölkanne, Schmierkanne
valve-oil-can, oil-can with אסוך של שסת1ם:
thumb-button
burette à valve
Ventilölkanne
«ה
T *
אסוך יד
thumb-pressure oil-can, oiler
burette à huile
Olspritzkanne
מזה
67


סיכה
סיו
oiling, lubrication
graissage
Schmierung
to oil, to grease, to lubricate
graisser
schmieren
<68


מפתחות
א
57 os, ר' אמים 5 אבץ
18 אמה T ‘ 43 אבק־שמיר
39 אמת־המסוד 44 אל^ת־ח&ום
66 אסיו אזיק במלחים
67 אסוך־יד V 3 דבר הטעון עבוד
67 אסוך bf ש0ו*ם 17 אןמל 16,
57 אצבע 17 אזמל־יד * Î ־• T
10 ארבחדהמפחה T T N-: 16 אזמל סיפי
36 אךכבת־קךיחה 16 אזמל שטוח
11 א׳עז״סמפחה 33 אחי
ב
57 ברג של חף 43 בד־שמיר ־ T ־
57 3ךג של ראש 58 3ךיוק
62 ברוג T 13 בירית
62 3ר1ג אל V r 21 *ד8ח
62 פריוג זה אל זד. V V V T 66 בעלי־מלאכה r r : —: ־
62 3ר1ג לת1ך ברג, ר׳ ברגים 63,62,59-56
59 ברוז 3מברז T ! ״ 2 ברג־המלחצלם
47 ג גז T 31 גבתת״המקדח
39 ,37 גיוץ 44 ג1ן־הךפוי
71


24
30
25
30
26
24
44
46
48
37
37
42
42
42
47
45
62
54
54
55
61,
39
גסה ־•ו- 38 ג?ץ
גרד גרךת־ש1פינים 38 ג;צת
38 גיצת לחרצים
גרוד T 26 גס
זיק ד 18 דגש ” T
דזקרי 22 דוד י־־ T
דרגת־הקשיות 43 ךקקת״לטישה
×”
הלחמה ר3ה 62 הדק ברג
הלחמת־מבחן 63 ך,ךק ;תד
הקצע 26 החלק
הקצעה 46 סלחם
השאה 45 סלחם
ןזשחז 45 הלחם אל V •• : —
השחזה 45 הלוזם נחי
התוך ־ 45 הלחם ל...
הוזר הלחמה 48 ,47 /46 הלחמה 14,
התרפה 46 הלחמה קשה ־ : t It t t
זףת1ן כפול ז 44 זגוגי : •
זןית1ן מלןבז 62 זה אל זה •
זויתון ?זששה 54 זוית T
זקיף 54 זוית של T V *T
ןר1ע־ך,מםור 55 זוית מששה T \ : •T
54 «ויתיו
72


×—
25 חסום־שופינים 34 חד־המרכז
43 חס□ 28 חד־צלעות
25 חסם שופינים 22 חדוד של סדן
57 חף 25 חדש המחלקת
2 דופעי־הלחיים 15 ח1לץ
37 חר1ט T 50 חוץ
27 ,26 חח□ T 17 חטוט באןמל מיפי
37 חרט, ר' חרטי□ ♦ TT TT 38 חטוט 37,
6 ,5 ,4 חרטום ־־1 38 חטט
4 - חרטיום־הפטיש 17 ■חטט באןמל
37 חריטה י־״ T 19 חלול T
63 חריץ ושגם 63 חלוץ יתד
63 חריצים 48 חמצת״הלחמה \ : — — : יד T
38 חרצים ד־־ד • 47 ז?מר־הלחמר•
25 חרק שופינים 65 חסום (המסמרה) T : ״ T
23 חשול 43 חסום 44,
8 ,7 חשל 45 חסום במלם
7 חשל במחמם T S Î • - 45 חסום בנקישה
8 חשל במצנן 45 חסום בצנון
8 חשל דרך טביעה 45 חסום בשמן
11 חתה V T 44 חסום ןגוגי
44 חסום קשה
ט
44 טבעית 8 טביעה
טמפרטורה (מעלת- ••• : ••־ד ד ד- 23 טבלת־חשול טנקבת
9 חם) של רתוך 55 טבלת־לשור
16 טסים 22 טבלת־לטוש
73


×™
67 ,21 ,18 ,17 ,3 T
ידית״המסויר 39
--- •T
;ערי 12
יפה, יפה 48
T T V Y
יציל!ה 48
כד 5
כור־המפחה 11,10, 12
T T--
פור למזמרות 66
פור מטלטל 12
פור־ךתוך 10
פוע־המקדח 31
לברג x צפיחית פאצבע 57
להב״המסור 39
לוילב, ר׳ לולבים • 56
לחי 16
לדוי־המספרים 15
לחיי״סןלחצים 2
לחיים 59,2
לחיים תותבות 2
T •-TÎ
מבחן 48
מברג 61
מברז 59
מגרד 28
— : -
55 ?עור
55 ?ער
63 ?תד
63, 56 יתד, י״ יתדות *,T
63 יתד־חריצים .— ן-• .
37 פלי־חריטה
48 פלי־מדידה T * Î ־•*;
35 פלי־קדיחד■
:0 כן־הסה
48 פף־לציזקה
*60 ,24 פפול, פפולה T J T
47 לחם
47 לסם ?(היר־התוך
47 לחם ל!עה
47 לחם רך
22 לטוע
43 לטוע בעמיר
43 לטיעה
34 לליני * T : \
30 מגרד מעלע — 1 ״ : \ T
29 מגרד ?!עור
;29 מגרד עטוח — 1- t ־־
39 מגרד. T- :
74


59 ,37 מלזרטה 11 מגרופית
30 ?יילז 18 מךגע 17׳
25 מחלקת 48 מדיוד בךיוק
24 מחלקת גסה 48 מדוד יפה
24 מחלקת דקה 48 מדידה T * :
24 מחלקת־העופין 48 מדידה יפה TT T * :
24 מחלקת כפולה 48 מדידה מדיקת
24 מחלקת״עלב 48 מדיקת
24 מחלקת פעוטה 14 מךלקים
24 מחלקת־עתי 47 מךלקת־הלחמה
9 ,8 מטבעת 48 מךן$מק
11 מטפח 49 מדפח ־־ : T
18 מטךיצה 49 מךקטד
47 מי־הלחמה ־־ : T r 49 מךה?ל
56 y 45 מים 65 מהדק <על המתמרד.)
5 מכדר T \ Ï 47 מהיר־התוןי
19 מסינה T : 67 מזה T *
39 מכ1נת־ג*וץ 30 מזוה vs :
37 ?זכונת־הקצעה 55 מןוית, ר׳ מזויוית
40 מכונת״נסילה 27 מחדד T \ S
37 מכונת־קדיחה 25 מחדע T \ :
59 מכונת־תבלוג : - • ג 49 מחוגה T :
42 מכשיר־העחזה 50 מחוגת־חוץ
11 מבעילי־הפול 51 מחוגת״עקצים • Itt: ־ :
66 מלאכה 50 מחוגת־פנים
54 ^ן?ז 37 מחטטה T —
46 מלחם 26 מחליק 6,
46 מלחם מקבן 7 מחמם T V Ï
47 מלחם על גז T V •• J - 66 מחסם
46 מלחם עפיד 27 מחצה V ד.־ T
75


מלחצי־לד
מלסצי״פין
מלחצלם
מלחצים זקופים
מלחצלם לצגורות
ימלחצלם מקבילים
מלחצה
מלטש
T \ :
מלט^ת־שמיר
•מלקחי־הלחמה
מלקחת קזטוחה
מלקט
מלקטת
מנורת־הלחמה
Ï — ־ : T T
׳מנקב, מנקבת
מקגר, ר׳מקגרים
מסגרה
׳מסגרות
■מסגךת־המסור
:מסור
׳ מסכסכת
V V : \ t
י מסמרה, ר׳ מסמרות
מקפרלם
■מספרים לטסים
• S • -T I ־ •
מספרלם לתיל
מספרלם מקבילים
מסרט
ימקרט מקביל
מעלת־חם
מפוח
11, 10 מפחד. ־ T T 3
61 , 60 , מפתם 59, 3
61 מפתח זקוף _ 3 ,2 ,1
60 מפתח כפול T — — 1
61 מפתח סגור 2
מפתח פשוט 2
60 <של ברגים) 3
59 מפתח של ברגים ־ ! ״ ־ T J V • 30
15 מצבטים 43
8 9*$ו 14
18 מל!ב 14
19 מקב חלול t It- 15
18 מקב־ך 15
19 מקב״ממינה 47
53 , ,16 מקביל, מקבילים 2, 23
19 מקבלם 66 ,4
46 «!קבן 66
31 ,30 מקדר 66
30 מקדד מזוה 40
30 מקדד מו1ךץ 40 , ,39
30 מקדד מןיטש 40
31 מקדד קיוני 66,65»!
7 מקוב 16, ,15
36 ,32 מקדח 31׳ 16
34 מקדח ללעי 16
34 מקדח מרכזי 16
33 מקדח של פה אחד 52
33 מקזיס של פיפיות 53
37 מקדחה 9
37 מקצעי• 12
76


42 משחזת״שמן 17 מקצץ
39 ?!שיחודהמסור 6 מרזייף
14 משכת לתיל 34 מ1ךפז
30 ,27 משלש T \ : 34 מךכזי
34 מש^ע 28 משוף
55 מששה, מששה T \ ï V \ : 41 §שסזת, ר- ממחזות
42 משחזת־השאה : V V ־ T T
23 נצב־השופין נ 5 ?חשת
19 נקב 43 גיר־שמיר • T T 5
31 נקב קייס 40 נסירה
45 נקישה T 1• 1 40 נסר
7 נקש בפטיש 40 נסרת 1 :•
25 נשפת־שיופינים נפח, ר׳ נפחים 21,4, 66
66 נפחות ־־־ד
ם
68 ,66 סיכה T 28 ?גלגל
17 ,16 סיפי 61 סגור T
28 סכיני 62 סגור בברגים • T I * T
40 0?םך שני־המם1ר 22 סרן 21,20,
44 סלם־הקשיות 22 סדן של דוךים
18 סמן במץ־גש 21 סדן של יד, סדן־יד
64 סמרור סדן של נפחים,
64 סמרר 21 סרךנפחים
40 ?ניף 21 סדן של"קרן, םדן־קךן
39 סניף־המסויר 21 סדן־קךנלם
51 סרט 45 סךק מחמת חסום
25 ?דיטת־השופין 68 סיזי
77


×¢
66 ?בודה
28 ?גיל״צלעוית
27 ,13 עגל, עגלה t ■נ־
27 עצל למחצה T V! V î . T
5 ×¢×–
10 -פגם ברתוך
33 פה אחד T V
7-4 פטיע
5 פטיע״אבץ
5 <פטיע הד
6 פטיע מחליק
5 פטיע״נחעת
5 פטיע־עץ
5 פטיע עטוח
4 פטיע <על) מ^רים
4 פטיע <על> נפחים
13 צבת T I
13 בבירית צבת
14 למדלקים 1• T S • : צבת
13 לצנורות צבת
13 עגלה ״\ T צבת T :
קזיד 31
31- rjiij?
עקצים 51
עקר הברג 63
ערב 24,6
עךבת־המעקזת 41
פי־המ^תח 60
פי־סצבת 13
פין 3
פיפיות 33
פלס־מלם 56
פנים 50
פני־כיסדן 20
?ני־הפטיע 4
פעוט, פעוטה 24, 60
T J T
י פתח ברגים 62
. T I -
צבת עטוחה 13
צלעות 28
צנון ׳, 45
צנורות 13,2
צפירה, ר׳ צפירות 57
P
31 rmfc
קדוודח 35
78


6 קרנם נחרטיום #ל ז$ךב קדיחה 37-35,32
5 קךן0 מכדר־דזךטום 31 קוני
36 קרזקע 56 m
47, קמזה, קשה 46,44, 64 קנה־המקמרה
44 קשיות 29 ל!עיי
44 קשיות טבעית 17 קצץ באןמל
36 קשת־ המקדח 21 קרן, קךנ?ם
35 קשתנית 21
4 קת״הפטיש 6 ,5
ר
9 רצייף 57 ,56 -ראש
9 רציפה T * : 64 ראש־המקמרה
10 , ךתוך 9, 25 ראשון
9 m 27 רבוע — T
9 רתך 47,46 רך, רכה
9 יתד אל 9 רכב״המטבעת
9 רתןי יחד 44 רפה
9 רתפה T : . * 44 יךפוי
62 רפ׳ות ברג •s —
ש
25 שופץ מחדש 63 שגם
26 שופץ מחליק 24 ,23 שופץ
27 שופץ משלש 26 שופץ גם
28 שיופץ סגלגל 26 שופץ דק
28 שיופץ ספיני 28 שופץ חד״צלעות
28 שופץ ןגגיל־צלעות 27 שיופץ הרום
27 שופץ עגל 27 שיופץ מחדד
79


27 שלוש T 27 שופין עגל למחצה T VS V ! T 1 •
43 שמיר • T 25 שופץ ראשון
45 ,42 שמן 27 שופץ רבוע
40 שן*המם1ר 27 שופץ שטוח
40 שן ?זסכסכת 27 שופץ שטוח ןחרום
26 שני 27 שופץ שלוש
48 שפויפדת־הלחמה : *.־ד ־* : T T 26 שופץ שני
46 שפיד * T ,16,14 שטוח, שטוחה 13,5,
65 שקע מקמרה 29 ,27 ,26
53 שרז* 25 שיף
24 שתי 8 שכב־המטבעת
ת
16 ,14 תיל 58 תברג
63 תקוע יתד 59 תברג במחרטה
64 תקוע מסמרה 58 תברוג ־ :
2 ת1תב1ת T 59 תברוג • :
58 תבריג ־־ : •
80
A
abfeilen 25 anreissen 51
Abkühlung 45' Anreissnadel 52
abmeisseln !7 Anschlageisen 19
abschrauben 62 Anschlagwinfcel 54
Abziehfeile 26 anschrauben 62
Abziehstein 42 - anschweissen 9
Ahle 30,31 antreiben Ö¾ 63
Amboss 20—22 anziehen 62, 63
Ambossbahn 20 aufgehauene Feile 25
Ambosshom 21 aufhauen 25
Ambossfutter 20 aufkeilen 63
Ambosstock 20 aufreiben 31
Ambosstöckel 21 Aufsatzschlüssel 61
Ambossuntersatz 20 aufschaben 30
ankömen 18 ausfräsen 38
Ankömer 17 auskreuzen !7
anlassen 44 ausrichten 55
Anlassen 44 ausschmieden 7
Anlassfarbe 44 Aussentaster 50
Anlauffarbe 44 aussetzen 40
anlöten 45
B
Backe 15 Band der Säge 40
Backen 59 Bank 37
Backeneinsatz 2 Bankdurchschlag 19
Backenfutter 2 Bankmeissei !7
Bahn 4, 20 Bankschraubstock i
:91


Barettfeile 27 Bohrfutter 31
Bastardfeile 25 Bohrgerät 35
Bastardhieb 24 Bohrknarre 36
befeilen 25 Bohrkurbel 36
Blatt 15, 39 Bohrloch 31
Blechlehre 49 Bohrmaschine 37
Bodenamboss 22 Bohrspindel 31
Bogen 36 Bolzen 56
Bohrbogen 36 Borste 45
bohren 31, 59 Brenner 47
Bohren 32 Brennerzange H
Bohrer 31, 33— 35> 59 Brocken 42
D
doppelmäuliger Drehen 37
Schlüssel 60 Dreher 37
Doppelschlichtfeile 26 Drehstahl 59
Doppelschlüssel 60 Dreikantfeile 27
Drahtlehre 49 dreikantige Feile 27
Drahtschere 16 Dreikantschaber 30
Drahtschneider 14 Drillbogen 36
Drathzange 14 Drillbohrer 35
Drehbank 37 durchbohren 31
Drehbohrer 35 Durchschlag 18, 19
drehen 37
einfacher Hieb 24 E einspannen 3
einfacher Schrauben- Einstreichfeile 28
schlüssel 60 eintreiben 64
einlassen 65 einziehen 64
Einsatz 2 Eisen 19, 46
einschneidiger Bohrer 33 Esse 10
einschrauben 62
90


F
Farbe 44 feinmessen 48
Fausthammer 5 Feinmessen 48
Feder 63 Feinschlichtfeile 26
Federzange 15 Feldschmiede 12
Fehler IO Feuer 11, 66
Feile 23, 25Ö¾ -28 Fiedelbogen 36
feilen 25 Finne 4-6
Feilen aufhauen 25 Flachfeile 26
Feilen härten 25 Flachhammer 5
Feilen hauen 25 Flachmeissei 16
Feilenhärtung 25 Flachschaber 29
Feilenheft 23 • flachstumpfe Feile 27
Feilenhieb 24 Flachzange 13
Feilicht 25 Fräsemaschine 39
Feilkloben 3 fräsen 38
Feilspäne 25 Fräsen 39
Feilstaub 25 Fräser 38
Feilstrich 25 Futter 2, 20, 31
G
Gang, Gänge 57 geschliffene Reibahle 30
Gaslötkolben 47 geschränkter Zahn 40
Gasrohrschraubstock 2 Gesenk 8, 9
Gatter 40 Gesenkplatte 23
Gebläse 12 Gewinde 58
Gefäss 66 Gewinde bohren 59
genutete 3° Gewinde schneiden 58
gerade genutete Reibahle 30 Gewindebohrer 59
gerade richten 55 Giesslöffel 48
Gerät 35 Glashärte 44
Geräte 11 grad 44
geriefelte Reibahle 30 Grobfeile 26
H
Haken 11 Halbrundfeile 27
89


Halbschlichtfeile 26 Härtung 25
Hammer 4—7 Härtung durch
Hammer mit Kreuzfinne 6 Abkühlung 45
Hammer mit Kugelfinne 5 Härtung durch
Hammerbahn 4 Hämmern 45
Hammerkolben 46 Härtung in Ol 45
hämmern 7 Härtung in Wasser 45
Hämmern 45 hauen 25
Hammerstiel 4 Heft 23
Handamboss 21 Herd 10
Handdurchschlag 18 Herdgeräte 11
Handhammer 5 Herdhaken 11
Handkloben 3 Herdschaufel 12
Handmeissei 17 Hieb 24
Hartborste 45 Hitze 9
Härte 44 Hobelmaschine 37
Härtegrad 44 hobeln 37
härten to v*/t ^־־ Hobeln 37
Härten 44 Hohlschaber 29
Härtepulver 44 Holzhammer 5
Härteriss 45 Horn 21
Härteskala 44 Hornamboss 2Iv
Hartlot 47 Hülsenchlüssel 6r
Hartlöten 4 6
Innentaster I 5°
K
kalt schmieden 8 einen Keil anziehen 63
Kanne . 67 keilen 63
Kant 3°> 55 Kesselamboss 22
Kappenzange 13 Klappzange 15
Karpfenfeile 28 Klinge 39
Keil 63 Kloben 3
einen Keil antreiben 63 Kluppe 58


Kreuzfinne 6
Kreuzhieb 24
Kreuzmeissei 16
Kreuzwinkfel 54
Kugel 5> 13
Kugelhammer 5
Kugelzange 13
Kugelfinne 5
Kunst 66
Kupferhammer 5
Kurbel 36
lösen 62
loskeilen 63
loslöten 45
losschrauben 62
Lot 47
Lötbrenner 47
Löteisen 46
löten 45
Löten 46
Lötkolben 46
Lötlampe 47
Lötprobe 48
Lötrohr 48
Lötsäure 48
Lötung 46
Lötversuch 48
Lötwasser 47
Lötzange 14
Maschine 37.3943.59 ×™<>4 ×™
Knarre 36
Knebel 40
Kneifzange 15
Kolben 46, 47
konische Reibahle 31
Kopf 34, 56, 64
Kopfschraube 57
Körner 17
Körnermarke 18
Körnerpunkt 18
Komzange 15
Krauskopf 34
Lampe 47
Lehre 48,49
Leinen 43
Leinwand 43
Libelle 56
Loch 31
Locheisen 19
lochen 19
Lochhammer 7
Lochlehre 49
Lochplatte 23
Lochscheibe 18
Lochtaster 50
Lochzange 19
locker werden 62
Löffel 48
Löschhaken 11
Löschspiess 11
Löschwedel 11
Marke 18
87


Mass 53 Meister 66
Matrize 18 messen 48
Maul 13 Messen 48
Maul d. Schrauben- Messerfeile 28
Schlüssels 60 Mutter 57
Meissei 16, 17, 66 Mutterschlüssel 59
meissein 17
N
nachlassen 44 die Niete versenken 65
Nachlassen 44 nieten 64
Nadel 52 Nietenzieher 65
Nagelzange 15 Nietfeuer 66
Nagelzieher !5 Nietkopf 64
Naturhärte 44 Nietschaft 64
Niete 64,65 Nietung 64
die Niete einlassen 65 Nut und Feder 63
die Niete eintreiben 64 Nutenfräser 39
die Niete einziehen 64 Nutenkeil 63
O
Obergesenk 9 Öler 66
Oberheib 24 Ölkanne 67
Ofen 10 Olspritzkanne 67
Öl 45 Oistein 42
\ P
Papier 43 Plattzange 13
Parallel-Schraubstock 2 Polierplatte 22
Parallelreisser 53 Polierscheibe 43
Parallelschere 16 Probe 48
Pinzette 15 Pulver 43 44 ×™!
Platte 22, 23, 55 ×™ Punkt 18
86


Richtplatte 55
Riss 45
Rohr 2, 48
Rollenbohrer 35
Rundfeile 27
Rundzange !3
Schleif trog- 41
Schleifvorrichtung 42
schlichten 26
Schlichtfeile 26
Schlichthammer 6
Schlichthieb 24
Schlichtschlichtfeile 26
Schlitzfräser 38
Schlosser 66
Schlosserei 66
Schlosserhammer 4
Schlüsse} 59—61
Schmiede IO, 12
Schmiedeamboss 21
Schmiedeesse IO
Schmiedefeuer II
Schmiedegebläse 12
Schmiedeherd IO
Schmiedekunst 66
Schmiedemeister 66
schmieden 8 ×™7 s
Schmiedhammer 4
Schmiege 55
schmieren 68
Schmiergefäss 66
Schmierkanne 67
Schmierung 68
Raspel 28
Ratsche 36
Reibahle 3°, 31
Reisser 53
Reissnadel 52
richten 55
Säge ' 39
Sägeblatt 39
Sägegatter 40
Sägeklinge 39
׳ Sägemaschine 40
sägen 40
Sägespäne 40
Sägezahn 40
Satz 20
Säure 48
schaben 30
Schaber 28—3®
Schaft 56,64
Scharnierfeile 28
Schaufel 12
Scheibe 18, 43
Scherbacke 15
Scherblatt 15
Schere 15, 16
Schiebzange 13
Schlag 18, 19
Schlaglot 47
Schlagstöckchen 21
schleifen 42
Schleifscheibe 43
Schleifstein 41
Schleifsteintrog 41
85


Schraubenschneid-
maschine 59
Schraubenzieher 61
Schraubstock Ö¾1 -3
Schraubstockbacken 2
Schraubstockspindel 2
Schraubzwinge 3
Schweiss 9
schweissen 9
Schweissen 9
Schweissfehler 10
Schweisshitze 9
Schweissofen 10
Sechskantwinkel 55
Setze 66
Setzhammer 6
Skala 44
Späne 40
Spiess 11
Spindel 31
Spitze 34
Spiralbohrer 34
Spitzfeile 27
Spitzkolben 46
Spitzstöckel 22
Spitzzirkel. Ö¾ . â–  51
Spritz . 67
Stumpffeile 26
Staub ×™25 43
..stauchen .9
Stauchen 9
Steckschlüssel 61
Stein 42
stemmen 65
Stemmeissel 66
Stemmsetze; , 66
;Schmirgel 43
schmirgeln 43
Schmirgelleinen 43
.Schmirgelleinwand 43
.Schmirgelpapier 43
Schmirgelpulver SchmirgelschleifÖ¾ 43
maschine 43
'Schmirgelstaub 43
schneiden 58> 59
Sneidbacken 59
Schneider 14
:Schneidkluppe 58
Schneidmaschine 59
Schneilot 47
schränken 40
Schraube, Schrauben
5 6—63
die Schraube hat x
Gänge auf einen Zoll 57
«eine Schraube
anziehen 62
eine Schraube
lockern 62
eine Schraube über-
drehen 63
.Ö¾,schrauben . 62
Schrauben schneiden 58
Schrauben mit dem Dreh-
stahl schneiden 59
Schraubenbohrer 59
Schraubenbolzen 56 >
,.Schraubengewinde 58
Schraubenkopffeile 28
•Schraubenmutter 57
Schraubenschlüssel. 59,. 60
u


Full Text