Citation
正字龍舟

Material Information

Title:
正字龍舟 16种
Added title page title:
Zheng zi long zhou : 16 zhong.
Place of Publication:
Xianggang
香港
Publisher:
Wu gui tang
五桂堂
Publication Date:
Measurements:
19 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Folk songs, Chinese -- China -- Guangdong Sheng ( lcsh )
Spatial Coverage:
亚洲 -- 香港 -- 香港島 -- 香港 -- 香港島
Coordinates:
22.3 x 114.2

Notes

General Note:
Extent of volume: 1 v. (various pagings) ;
General Note:
Xianggang is also known as Hong Kong Island
General Note:
Cover title
General Note:
Table of contents: Wu jian diao qi -- Shi nu ̈tan wu geng -- Birong ji jian -- Xiurong sao qin -- Ren'gui kui jia -- Shi er shi chen -- Shijiu wen lu -- Kao shi xi -- Yingtai hui xiang-- Guanyin hua yin -- Qing lan fu jian -- Bo Yushuang zi yi -- Nan shao yi -- Mu jian xin tian-- Feng yi ting su ku -- Jin qiao wen gua.
General Note:
目录 : 五諫刁妻 -- 石女嘆五更 -- 碧容祭監 -- 秀容掃琴 -- 仁貴歸家 -- 十二時辰 -- 士九問路 -- 考世系 -- 英台回鄉 --觀音化銀 --青蘭附荐 -- 柏玉霜自缢 -- 男燒衣 -- 母諫心田-- 鳳儀亭訴苦 -- 金橋問卦
General Note:
Digitised by SOAS, University of London

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Rights Management:
This title is in the public domain
Resource Identifier:
c.355.z.1/242067 ( SOAS classmark )
744148 ( aleph )