Citation
Te boki ni wareware

Material Information

Title:
Te boki ni wareware
Series Title:
Gilbert Islands pamphlets 1 Gilbertese
Creator:
Bingham, Hiram, 1789-1869 ( Author, Primary )
Place of Publication:
Honolulu
Publisher:
[s.n.]
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Hymns ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Bingham, Hiram, 1789-1869 URI : http://viaf.org/viaf/30368460
General Note:
VIAF (Name Authority) : London Missionary Society URI : http://viaf.org/viaf/139544209

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
CWML F45 ( soas classmark )
83553712 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
TE !
BOKI NI
WAREWARE. .
OOOO POOP AAA
“TESU KRISTO, NATIN TE ANTI. AO ANAIRA-NANON © |
ARANA TAIANI PEKAN.” :
OD IA IOI |
-
|
HONOLULU, OAHU. :
1860,
= |
|ih .
å“¡
L 4
eRe ; es pa ; >
i ¢ [sm ner? AN gar
Oe ig AG
Ree UT SVESyg Avi
By) |
ba . be bi bo bu
i ka 2 ke ki ko ku
ç”± ma me mi mo mu:
tt y ; o- 4
HH na ne ni no nu
| na pe 一 no nu
: pa pe. pk po pu
ra 了 各 rl ro TU
ta te ti to tu
| wa 97 we? wi wo . wu
| ae & “ar A ae au eu |
am em im ~ om um
aki id eli © any 全 cone G*Sun
| an een in on us
teba > “tebe © > teti © te nu
te ma te te n,,teru
| te na teki ‘te ‘bo te am3
Gem? 1G
ee 卻 大 )
te na te mi te Tro te an
te ra te ni te bu te in - 關
te wa te ri te ku te un
bai kan te mae
kal ~ man te mao
mai ran te nao :
rai tan terou |
tai ben te tei
wal ken te tou
bau nen te nan
kau ten te ran |
mau nim te ben ye
} rau tim te bon |
tau | wim te non |
wali _ kia te kun ©
- i
bua - nea te bua |
bue ria te kie |
kie ruo te moa
kio | tia te nea |
i* |
i| å…¨
4 7 Ci yr eX.
7! fe say Sa
; AE Dee a SS Rie
kua tie te ria
| moa toa te ue
mol wao te toa
| nel wei te wao
ut aki ira te aku |
| aku iri _.. te ana 3
前 amo oka _. teana
| ana oki te apo
Ah ana... oko te ara
| apa ona te ata
apo ona te ene
| ara ono _ te ibu
| are ora te ika
ari oti te iku :
ata ubu te ira
| ati uma te oka
| ato una te oko
awa ura te ora
ene ure te ubu
etl url te uma _7
Sy 5 |
Die a “C =
= ee SSS — Se 1 -
ewe uto te ura
ibu uwa . te uri
ika | uwe te uto
iku uki te uwa :
bati koro |. «)nima — rotu
: bawe kune noko | tama 3
bike mama naro tano
biti mane ner tana
boba mara papa - tara |
bota mari pepe tebo
butu mata “pero “teke |
| kant ~ mate pora tena |
kapi matu rama tewe |
karo mawa rana toka |
kawa mino rapa toro |
kewe naka rawa tuna
kiro。 “nazo rebu waka |
kona nati ripa wete |
kora newe rono wina
|8
PGs || a 4 6 FES
人 NB & SS
Ko nako. mai ia?
{ nako. mai mean.
Ao e,aera nkai ko nako mai?
nn Na nori am bai. |
il Au ra? Am boki.
了 Naia, ko na nora te boki..
=i A na am karo? |
| Are i apau.
| °
la apam ? Are i mea.
| aera anean maeao wakina
airo : _—atinro matie. taeka
| alta. 。 tkari manin...._—s makuri
| auta iripa maten iraman
| anto okaoka nuota Tarawa
| anae. urina ninai.._—s- Apaiam,...
| nkai baeao niren Makin
| apein _Betio naina Marakei
onun buoki nkami Maiana
1ral kaiea | raran karawa
: alkai kakan rorona _— karapa
ic9
aekia karau wa。 toitoi relrel |
akawa “kimoa aomata anene
amata kokia Sabati kawara. |
ee cos 人 生 as ee #
ee k,n Sire }
Iehova, te Uwea aon te apa e bati. : |
Ko na’koa Iesu Kristo, Natin te Anti. |
Ko na kaki’ nanom ana taeka Iesu Kristo. |
E karaoi bai a pane Iehova. : |
Te karau, te ba, te iti, ana bai Iehova. |
E ripa te kewe te Anti. |
Te apa, te ni, te kaina, ana bai Iehova. |
FE nori aomata a pane te Anti. 7 |
E ono ara taeka e pane te Anti. . . id |
aiarona Apemama 讓
kainaia raranaia
karapakaw takakaro |
3 warawara kabururu |
Amerika kamakiro |
bwenarina kimareirei |
korakora Wwa-ni-matamz |
mamanina kanimoi |
binobino iowawa | |sl 10
- |
i moimoto . ikenrawa
nimamanei kimototo
| aneamina misineri
namakaina taromaurt
buakonikai — raoiakina
~ kamaiuira bakitoutou
- - + = AEG ie
SS ~= ) 3 SS
了 |" Nao, te kaibuke! la? Are i buakonikai.
| Ao e ie nakea ? |
E ie nako aiaki.
| {rai aneanina? Waal.
Ante wana? :
| Te wa ni misineri. |
Ao antai arana?
| Toitoi ni Naina.
| Ao e aera nkai ko kina? |
| { kina ba e mainaina mana.
| aaa a
|11
e atawanou Koinawa
matairike Aonobuaka |
Butaritarr 2 0) Tapiteuwea
rinikaokao Rotuma ts
ca es | 2
SESS
Iraman te Anti? 3
Titemanate Anti. ©
Ao antai arana? Iehova. =
Antai Iehova? >.
: Te Tamnei e ababaki, ae matairiki, ae -ko-
rakora, aoaerapakau. , 3
Ao e na Iehova? Be ed i
Are.i karawa, aoi aon te apa ni kapanea.,. _
Anta e karaoa te apa, marawa, tai nama-
kaina, ao toitoi? : joe a !
Tehova. ee ee 3 è«‹
Anta e karaoa te ni, te kaina, te kai e pane,
te babai, ao te uteute? 7 :
Iehova. ; |
Anta e karaoi man, ao ika ao aomata ni ka- |
人 UOGIRB ES 1 |
N’irabon e karaoi bai aikai lehova. (°La
( 12
~ Irauwa ana taeka e ababaki lehova?
\ Tibiyina. eee
Ao ana? Akeke i nanon te Baibala. —
Ao te ra ana taeka? ;
| CE8
| a |
: I, e ,
Hi Tai kamena te Anti te uwana i roum n” ri-
Hil moau. |
4 I]. . ‘ k ‘”
| Tai karaoa te bouwa e karaki ba am bai,
| ao akea katotonan te bai teuwana are i karawa
ieta, ao akea i aon te apa 1 ana, ao akea i na-
| Pa e > gy t 7 ny “.@ i 2 Pe °
| non te ran i an te apa. Tai bobaraki nako ia,
| ao tai akoia; ba nar Iehova Antim te Anti e
tauwanin, ae tirina aia buakaka te natan tama
| i rouia tibuia ao natia tibuia aomata ake 4 ri-
| pal; ao | nanoana nakon’ te natami na ake a
| tanirai, ao ake a kawakina au taeka: 時
| godless =
Tai atona ni manikana re aran lehova Antim;
ba e aki karaoiroa teuware’ atona ni manika-
nare arana, Iehoya, | | ogyi3
IV.
Ko na urina te boni n’ Sabati, ba ko na ta-
buia. Ko na makuri, ao kapane am bai ni
_ makuri n’ onobon; ma te kaitibon te Sabati, |
ana bon Iehova Antim. Tai makuri ij nanona
nke, ao natim te mane, ao natim te aine, ao
am toro te mane, ao am toro te aine, ao am
man, ao am iruwa are mena i nanon am ma-
taroa; ba e karaoia karawa lehova, ao te apa, :
ao marawa, ao bai a pane i nanoia n’ onobon,
ao e bon auria n’ te kaitibon; ma e karaoia te
boni n’ Sabati Iehova, ao e tabuia. _

Ko na’koa tamam aotinam; ba a na kaba- _
tiaki am bon i aon te apa are’ ananiko Iehova
Antim.

Tai kamateia aomata nke. oe 所 明 |
ee ae NAVE ee !

_Tai kimoa bun te aomata ; , tai kamaira nke. |
ee VIIL. sai ota: |

Tal ira nke. ae {

anew ni bukinia aomata nke. & |i
,
SU ce ee
| X. .
‘Tai mataiakina batan te aomata, tai mataia-
| kina bun te aomata, ao ana toro te mare, ao
| ana toro te aine, ao ana kao ao ana as, ao te
il bai teuwana anabai te aomata. |
] _Ia te aomata teuwana ae kawakina ana tae-
了 ered ae eee ee a
| _ “Akea; ba a iowawa nakon te Anti aomata.a
| pane. : =
| Ao te ra e na mena te Anti nako ia aomata
| aika kamatea ana taeka-?
| E na tirinia i mone. — i 說
| “Te apa e buakaka, are” bue nm' te ai e aki
pane; e bati te aoraki, te maraki, te baki, te
kanimoi, te nanokawaki, te tan, te tami-niwe-
| / nei, te kaiaia-manai,,te un, te tiritiri, te winanti,
: te karereanti, te kewetaia, bai a buakaka ni
| Wuphidst"t8'tirinki @ aE pate, te mate e aki
tokiareimone. ~~ ae 宣
Anta e nanoana nako ia aomata aika bua-
| ‘kaka ? ee ie: : See
ct2 15 |
eye ETRE edad
FAB : ae a z :
Iesu Kristo, Natin te Anti.
Ao te rae mena teuwarei? a |
E nako mai karawa nako aon te apa ao e ti- |
rinaki are i Taubuki Kalevari. . .
Ao e aera nkaie tirinakilesu Kristo?
E tirinaki Iesu Kristo ba e kamaiuira mani
mone, ao ba e na wotira nako karawa. |
Iai a nako kawara aomata a pane? Akea.
A nako karawa aomata aika. raraoma ba a
buakaka, ao aika rairi-nanoia nakon te raoiroi,
ao aika ira-nanoni Iesu, ao aika tanira Iehova
te Anti, ao aika kawakina ana taeka.
Téra ‘KaraWad argo ; oe
‘Apani Jesu, akea te aoraki iai, akea te ma-_
raki, akea te baki, akea te kanimoi, akea te na-
nokawaki, akea te tan, akea te taniniwenel, _
akea te kaiaia manal, akea te un, akea te _bua- =
ka, akea te tiritiri, akea te winanti, akea te _
karéreanti, akea te buakaka, akea te matei ,
karawa: ma e bati te raoiroi, te kakatona, teKeer = =
| | 16
點
kimareirei, te kukurei, te raoi, te karaoiroa te
ist!) Anti, te. mena i roun lesu, te nora Iesu, te
\ : : : :
anene nakon Jesu i rouia taian anela ao tamnei
a raoiroi, te motirawa, ao te maiu e aki pane
are i karawa. 7
AN |
| ANA TATARO IESU.
! Bon Tamara are i karawa, e na _ tabuaki
| aram. FE nareke uweam.. E na tauwaki am
| taeka 1 aon te apa, aiaron are i karawa. Ka-
mai te amarake ae tau nako ira nkainapa. Ao
ko na kabara ara buakaka mai roura aiaron ti
| kabara te buakaka mai rouia aomata aika iowa-
wa nako ira. Ao tai aitira nakon te wiwinaki, .
ma ko na kamaiuira man te buakaka: ba ambai —
te uwea, ao te korakora ao te maka a’ki pane.
Amena. . a17
TE ANENE I...
Si) : wee
I Tehova, ti temana t(e) Anti
Uwean aon te apa (e) bati;
* Ko n(a) ono ara anene :
Ba t(e) Ant(i) e raoiroi nke. |
2 E korakora Antira
Bae karaoate apa;
E tituaraoi t(e) Anti nke .
Bako ananirate bai. =
3 Tehova, ko norira nkai,
Ko kina ara taeka, _ ae
Ao ko ataia nanora
Ba t(e) Anti e rapa Antira.
4 Antal tirinira etual
Ba ti akoiko nkai;
Ai kawara, b(a) e mate nkoa ;
Iesu Kristo, Natin te Anti.
De SEi | . — ee oe
! 18
AMy 玫 hie
REA ee ue
preeO@ienis, (tietcics,
PE A eral
of pUCSE
| e TE ANENE IL.
1 Iesu Kristo, raora eS
KK
T(i) akoiko e bati (e) bat1 ,
和 Ba ko akoira.
a 2 Ko mate (i) aon te kaibanaki
i Ba ko tanirira ss
| Ko (o)mana uti'man te mate
| Ma ara maiu nke.
3 Ti tana aram Tesu, te Anti, .
| Ko men(a) i roun Tamam ;
| Ti manikorakiniko |
| Babonte Antinke..
4 Titanira apam, lesu, . - «+
: Are 1 karawa,
| Ao ti kan nako ikeke:.
Ba’m taeka ‘‘ Kimai.”’
el)
—e apie- 1968
Ah ae Nahi? a)
計生 除
TE ANENE III.
: . 8 -

1 {E taku, Tesu Kristo akai ~
Nako ia aomata aikai ;

Kam: tanhimaiinakoe aap © 1 I
Kam na’na #kaiiteradiror oC
; iam et ied TT

2 Prono ane lathe,

_ Ao tina kawakina nkai; :
Ti a tammnakonilesus: 6 S
Ao tia rairf-nanora.!! icod 3)

3 Kam na’na ana raoiroi < |
Ao kam na kaki ami bai;
Kam ira-nanoni lesui isi. &
Ao kam na nakot kardwais ©.

< FIHOEET SET is]
說 9 人 ws
BF oe qT oh i }

; ee a Ax So 2 和: se
20
aN ’ ;
a rk RZ, Mel fas Mee :
EO RNC)
NES EON NO. G7 A
Leas ee
. . Didin’ \ 7 i 人 $
*e
i TE ANENE IV. |
8.
: 1 E roko ana boni t(e) Anti
He Te Sabati te apa nkai: pa
bi ‘Ti kaki ara makuri __ 7
li Ba’ pane ara bon nkal.
| 2 Te boni n’ taromauri aei;.
四 Te boni n’ anene awaei: )
Ti urina te Sabati —— |
| Ba bon te.bon-e tabu aei..
| 3 E tanira te Sabati :
| Te aomata e raoirol;: :::
Iai e mena nanona :
I roun te Ant(i) i karawa.
| bE 4 Iehova, Antira nke,
Buokira n’ anene ;
Buokira n’ tataro
Ba nkai te Sabati, am bon.2
«
7
讓 e~ Rermsbsecb sesh snse OsbieaSiRVOEDSIE TELE SSHEUELELELNceeL a ota T NTN STS Ieee MNES ESOeSE SE SEIS IE TE SESE TS å…¨
ws 一 一 一 = 一 一 一 ane MESISISPRASIG ISIE IEDC ESEL EAehese As pelwesinitinndaslan locos TPM MSs MMTN TE eee pRPe Resay Ets ouaeY
ae 三 歷 = : = - a = = SORE ia ch ae et ee eS
# ’
i { t
}
? /
t
Sea 一 f
aN = i
| ae |
an |
|
1 *
\
和
i
{ 8
+ )
tH .
}
ree
| : i
1
| =
+
|
1 *
} %
.
j i | %
\ it {
MAE YS E |z 人
2 a
#
*
i =
> =
; >

f ~