Citation
Ke anahonua

Material Information

Title:
Ke anahonua oia ka mea e ike ai ke kumu e ke ana aina a me ka holo moku
Place of Publication:
Lahainaluna (Hawaii)
Publisher:
Lahainaluna Press
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Mathematics ( LCSH )
Trigonometry ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
EB83.479 /99623 ( soas classmark )
658229763 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
KE
O1a KA MEA E IKE AI 3
Ke kumu o
| KE ANA AINA & ME KA HOLO MOKU
oe

HE MEA IA EF PONO AI KE KULANUT.

| | LAHAINALUN£.

1834, :+
: &
~~
F i ;
ty \ = !
es SOUND BY BEST & C~ oieKE ANAHONUA,

Ka mea e maa'i ke ana ma ka hana., |
ER
HE WAHI HOAKAKA.

O ke ananonva ka mea e ike aii ke ano o na mea i hoo-
palahalahaia, oia na kaha, a me na zl, a me na paa. Hoike
mai no ke anahonua i ke-ano o ia mau mea pakahi, a me ko
lakou ano, ke huiia.

1. O ke xo. Oia ka mea palahalaha ole. Aole ona
loa, aole ona laula.

2. O ke xawa; he loa wale no ko ke. kaha; aole laula,
aole manoanoa. Ua hanaia ke kaha ma ka hoonee ana 1
ke kiko; me he penikala la.

3. O ke kana PoLoter, oia ke kaha e moe pololei ana ma-

| waena 0 na kiko elua, oia kona mau poo, me ka hooluli ole i
kona hele ana, me :
À nmenrnatmmiihnge LU

4. O ke KawA KekeE} 012 ka hooluli mau i kona hele ana
me A. E.

Ma ka olelo ana, ua hoikeia mai ke kaha ma na hua elua
ma kona mau poo, Penei,o ke kaha EA.À KE ANAHO@NWA. |
5. O na kahakaulike; oia na kaha e moe like ana, aole e
hui pu aole e kaawale ae, hele like a mau aku no, me A
E I O.
A
I sn À

6. O ka zh; he loa ko ka ili a me ka Jaula, aole nae ma-
Noanoa; ma ka manao ana, he mea palabalaha ia, a ua hoo-*
puniia hoi e na kaha.

= 7. O ka iltlaumania; oia ka ili e moe palahalaha ana ko-
na kukulu, aole kekee, pili no ke’kaha pololei ma na wahi a
pau mai kekahi aoao ai kahi aoao.

8. O ka tlhualala; hamo mau no kona kukulu, me he

| poepoe la.

9. Oka mea paa; he loa no‘ko ka paay a‘he Jaula, a he ma-

| noanoa hoï, ua hoopuniia na paa e na ili.
| 10. O ka poaï; he waena ja i hoopuniia e-ke kaha kékee,
à ua kapaia ua kaha kekee:la, o ke dnapuni, me À E I; a
, | ua like no kela aoao keia aoao 0 ka poai mai ke kiko mawae-
| na mai, me O, ua kapaia hoi ua kiko lay he kikowaena a he
| waenakonu.
| 1D
C}

Ma ka manaoia, ua mahelehele na anapuni a pau i 360 ha.
pa like, ua kapaia hoi ua poe hapa la, na degere; ua mahele- |
hele hou na degere 1 60 hapa like i kapaia na minute; ua ma-

| hele hou ia no na minute i 60 hapa like i kapaia na sekona.
Peneia ka palapala ana ina Degere,ame na Minate, a
a me na Sc&ona 40° 32' 15” eiake ano, 40 degere;; 32
| minute a me 15 sekona.
» x J UND BY BEST & ZKE ANAHONUA. 5
11. O ka pio; oia ka hapa o ke anapuni o ka peat; me 1O U-.
12. O ke kaula o ka pio; oia ke kaha polelei e hoopa ana
i kela poo ikeia poo.o ka pio, me I U. Oia kai mahelelua
i ka poai i elua apanarlike ole, ud Rapaia hoi wa mau apana la,
he mau apanapoai, me I OU, aime 1 H U. ,
* 0,
: ee
I La U
f x
fs j
À /
‘ f
Me v4
sea wet
H |
_ 13. O ke anawaena} oia ke kaha pololei e moe ana ma
kekahi aoao o ka poaia-luki-ikekahiñoao, a ma ke kikowae-
na hoi, me A E Ï; ua maheleia ka poai e ke anawaena 1 eluz
hapalike, ua kapaia hoi, he poaihapalua,me AO Tame
A U-I.
O
Ca
Ay Ki 2
| %
= /
U
\
14. O ka poaihapaha; oia ka hapalua o ka poaihapalua,
gia hoi ka hapahao ka poai, me À E O, a me OE 1s
15. O ka hanai; oia ke kaha pololei e moe ana ma ke ki-
kowaena a hiki ike anapuni, oia ka wa i weheia ae ka upa t
; : ni A 3
ke kaha anaika poai;me A Kame EI =
a6 OKE ANAHONUA.
16. O ka apana V; oiaka wa mawaena o na hanai elua
a me ka pio; me E A I O.
asPOr Sma, |
Le
6 -
ÿ
E
= 17. O ka huina; oia ka huipu anao na kaha elua ma ke
| kiko hookahi. O kahi i hui pu ia’i na kaha, ua kapaia, he
-kihi; ua kapaia hoi na kaha na aoao, a he wawae paha.
| A
Le
: 18. Ua hoikeia mai ka huina ma na hua ekolu ma kona
| kihi a me kona mau wawae; o ka hua mawaena, oia ka hua ma
| ke kihi; me A O E: ua hoikeia mai no hoi ma ka nui ma
| ka hua hookahi ma ke kihi; me O.
| 19. Uaanaia ka huina ma ka pio o ka poai mawaenao ko-
na mau wawae, 0 ke kihi no ke kikowaena; penei, tia anaia
ka huina I) A I, eka pio E I. 3
i. ~ A,
E
| 20. Ua oleloia ua like kekahi huina mekekahi,ke liké
| na. pio ka mea i anaia’i lakou. : ;
21. Ua manaoia wa like kekahi huina me kekahi, a ua nui
ae paba, a ua uuku iho paha e like me ka nui a me ka uuku
9 na pio Ova mau huina la,
eKE ANAHONUA. 4

Nolaila, i ke ana ana i ka huina, aole pono ke manao ma ka
Joihi o na wawae, ma ke kaawale ana no 0 na wawae elua o
ka huina.

22. Ma ka manaoia, ua maheleia na poai a pau i 360 hapa li-
ke, i kapaia na degere; a ua heluia kekahi mau degere mawae-
na 0 na wawae elua, nolaila, ua oleloia no kekahi huina, he hu-
ina ia 6 na degere he 15 paha, he 27 paha, he 62 paha.

23. I ka pili ana o kekahi kaha pololei me kekahi, a like
ka huina ma kela aoao ma keia aoao, ua kapaia he kahaku-

pono; ao na huina ma kela aoao ma keia aoao o ua kaha ku
‘pono la, ua kapaia he mau huinakupono; me A E I, ame
O E I: nolaila, o na hina ku pono a pau, he mau _ huina ia
9 na degere he 90, o1a ka hapaha o ka poai.
, I
fo aN . .
ro ae Ao
i
24. O ka huinaoi, oia ka huina hina iloko 0 ka huinakupo-
no; ua emi mai oia i na degere he 90; me A E I,
I
sah, E
A
| 25. Oka huinapeleleu; oia ka huina hina iwaho o ka hits
' wakupono, a nui ae ia ina degere he 90; me O U Hi.
‘fd :
0 ts| | :
| 8 KE ANAHONUA
| 26. Ua kapaia na huinaoi a me na huina peleleu he mau —
| huinahio.
| 27. O ke koo 0 ka pio; oia ke kaha pololei e paana ma ke-
- | kahi poo o ka pio a ku pono no hoi ma ke anawaena e pa ana
|: à kela poo, ua like noja me ka hapaluao ke kaula ke palua:
| ka loihi o ke pio. Penei, o H K ke koo o ka pio H U, |
M À N i
| Ÿ wr
a a
ie @
| ul. XX P
| Bags Mc enr
= "Rips si)
| 3 Ss ea
| 28. O ke koomoe o ka pio; oia ka welau o ke anawaena e
| | gmoe ana mawaena o ke koo a me ka poai. Penei, K U.
: | | 29. O ke kahapilio ka pid; dia*ke kaha pololei e kupons
, | ana ma,ke poo o ke anawaena ma kahi ia e pili ai kekahi poo
||. okapio a hikii kahie hui aime ke kaha e mai ke kikowaeta
| || nanaï oki iKela poo o ka pio; penei; U M, oia ke kahapilio ka
|| pio HU. gis
| 30. O ke kahaokzo ka pio; oia-ké kaha pololei i kahaia
| ae la mai ke kikowaena e paana i kekahi poo o ka pio a hui
_ ia me ke kahapili i kahaia mai kela p6o mai o ka pio; penei,
| Æ M, oia ke kahaoki o ka pio H U.
|. 31. O ke koena_o ka. pio; oia kela hapa.o-ka pio.i koe.a
_ dilo kekahi huina i huina kupeno; oia ka. huina. 0. na. degere |
| he 90; me HN, oia ke koena o ka pio H_ U.
32. O ka piha o ka pio; oia ke koena 0 ka pio aole lilo ia
|| mau huinakupono elua, oia na degere 180. me HP, oia ka
| || pihao ka pio H U.
ao 33. O ke koo okoa; oia.ke kaha.e pa ana i ke kaha oki aku
|| pono no hoime kekoo; me H A» O ke koomoe okoa; oia
HE | ke kaha mawaena o ke koomoe a me ka poai; me A N.
+ O ke kahapili okoa; oïa ke Kaha e pa ana i ka poai me ke-| : N
K& ANAHONUA. : 9
kahi poo, a pa kekahi pooi ke kahaoki, me N M. O ke
kahaoki okoa, hookahi no ia me ke kahaoki; me E M.
| 34. O ke koo okoa, a me ke kahapili okoa, a me ke ka .
haoki ekoa, a me ke koo moe okoa o ka pio, o1a no ke koo,
a me ke kahapili, a me ke kahaoki, a me ke koo moe o ke ~
koena o ka pio: penei; H A, oia ke koo okoa, M N, oia ke
kahapili okoa, E M, oia ke: kahaoki okoa, A N, oia ke koo
moe okoa o ka pio H U. .
O ke koo, o ke kahapili, o ke kahaoki 0 ka pio, oia hoi ke
koo, a me ke kahapili,a me ke kahaoki o ka piha o ua pio la.
35. Ua anaia ka huinae ka pio‘o ka poai; nolaila, o ke
koo, a me ke kahapili, a me ke kahaoki o kekahi pio, oia no .
ke koo a me ke kahapili a me ke kahaoki o ka huina i anaia
e kela pio. Ina paha he 50 degere ma ka pio H U, oia ka
pio e ana ana i ka huina #7 E U; alaila, o Ke kaha H K, oia
ke koo o ka huina he 50 degere H E U; a o ke kaha M U,,
oia ke kahapili o kela huina he 50 degere; ao ke kaha M
EF, oia ke kahaoki o kela huina he 50 degere; ao ke kaha
UK, oia ke koomoe o kela huina he 50 degere. A-o kela
mau kaha, o lakou no ke koo okoa a me ke kahapili okoa a
me ké kahaoki okoa a me ke kocmoe okoa o ka huina M EB
N; he 40 degere no ia huina; a he koena hoi ia no kela hui-
na he 50 degere. : 3
36. O ka huenakolu; oia ka mea i hoopuniia e na kaha po-
lolei ekolu, ekolu no ona huina. Nui ke ano o na huina ko-
lu, aia e like me ke ano o na huina a me ke ano o na acao.
37. O ka huinakolu like; oïùa ka huinakolw i like na 20204
pau kekahi i kekahi, meneia. :
2 || 10 KE ANAHONUA.
| 38, O ka huinakolu eluaaoaolike; oia ka mea i like na ao-
| ao elua, aole'like ke kolu me ia mau aoao elua, meneia:
EL 39. O ka huinakolu aoaolikeole; oia ka huinakolu like ole
na aoao a pau; meneia: :
= | O

| A |
| E
| 40. O ka huinakolu kupono; oia ka huinakolu kupono ke-
| kahi huina ona; he 90 degere o ua huina la, me H; o ka aoao
| ku eaku i ka huinakupono, ua kapaia oia ka aoaoloa, me H E
| ao kela mau aoao elua, ua kapaia laua, he mau wawae, a he

| | kupono kekahi, he moe kekahi, meneia: |
i AK
| 41. O ka huinakoluoi; oia ka huinakolu i oi kona mau hui-
| ha apau me ka huinakolu A E O. .
| 42. O ka huinakolu peleleu; oia ka huinakolu i peleleu ke-
| kahi huina ona, meneia:KE ANAHONDA., : Tt
43. Ona huinakoluhio; o na huinakolu a pau loa ina aole
kupono, ua kapaia na huinakoluhto.
44. Ina ihui pu na degere o ka huinakolu 180 degere no ia,
a o ka huina kupono he 90 no ia, nolaila,o na huina oi elua o
ka huina kupono, he 90 no degere ke huiia laua elua, a i hui-
puia lakou ekolu, 180 no degere.
45, O ke kiekie o ka huinakolu; oia ke kahai kauia mai |
kekahi huina a i ka aoao e ku e mai ana, meneia:
46. O ka huinahalike; oia ka mea aoao like eha, a me na
huinakolu kupono eha, meneia;
LA
\ }
47. O ka huinahaloa; oia ka mea huinaha, a ua loihi keka-
hi mau doao a pokole kekahi mau aoao, meneia;
_ 48. O ka huinahahio; oiaka mea i like na aoao a pau ma
ka loa, aole i like na huina, he oi kekahi, he peleleu kekahi,
meneia: !
A ] |
[ } |
ft |
£ ‘ Ls =— 3 || | 19 KE ANAHONUA:

: | 49. O ka huinahahio loihi; oia ka mea acao eha, elua agao
| like a loihi no, elua aoao like hoi a pokole nae, aole like na.
| huina, he oi kekahi, he peleleu kekahi, meneia:

EL 50. O ke kiekie oka huinahahio a me ka huinahahio lothi:
| oia ke kaha i kauia mai kekahi huina a ika aoao e ku e ana.
| 51. O ka huinaha lualike; oia ka mea i kau like ia na ao-
ao elua, a ua kau like ole hoi na aoao elua, meneia:
| 52. O ka huinaha like ale; oïia ka mea like ole na aone a
| me na huina, meneia;
He 53. O ke kaka kapakahi; oia ke kaha e moe ana mai ke-
| kahi buina a i kekahi huina e.
Lt : 54. O na mea a020 nui mamua o na mea eha, o ka huina-
lima pala, o ka huinaono paha,.o ka huinahiku paha a pela
H aku no, ua kapaia lakou, he huina lehulehu Ina like na
| aono, ua Kapaia he huina Zehulehu like. Ina like ole
| na aoao, ua kapaia, he huina lehulehu like ole. meneia:
3 cos ae ,
: ? oe °
| : : \ / 8| HE MAU |
| NANEHAI NO KE ANAHONUA. |
NANEHAI 1. |

Ekau tke kaha kau like me kekahi kaha e, oia ka wa ma-
awaena o laua e like me ka olelo ana; menei, make kiko A, e
kau ike kaha kaulike me H K. 7

A E |
H “ss K

E wehe ae i ka upa e like me ka wa mawaena © ke kiko,
A ame kauwahi kokoke loa ma ke kaha H Ki hoikeia;
alaila, me kela ano o ka upa e kau iho i kekahi wawae ma
kahi eo ke kaha H K ae kahai ka pio E. Alaila me. ka
yula e kaha ai ike kaha mai ke kiko A, a pili i ka pio. EK,

a ua kau like no ke kaha A E, me ke kaha H K.
Ao ka rulakaulike ka mea e hiki wawe ai. : oe
NANEHAI Q.
E mahelelua ike kahaihoikeia;oiakaloaa ikona waena konu, :
I |
É ML
EU
; fo E
= Oo” : |LE PTT | : | 1
| 14 KE ANAMONVA.

E wehe ae i ka upa a oi aku i ka hapalua o ke kaha A E;
| e kau hoi i kekahi wawae o ka upa ma A,a e kaha i na pio '
| maluna a malalo o ua kaha la me [a me O; a me kela wehe
fi] ana no o ka upa e kau hou i kekahi wawae ma E, a e kaha
| 1 mau pio hou a oki ae kekahi i kekahi; alailae kau i ka rula

= | ma kahi i oki ai na pio me I a me O, a ma kahi i oki ai ka
| rulaike kaha A E, oia ka waenakonu o ua kaha la me U.
HH NANEHAI 3.
| Ei kukulu ae i kaha kupono mawaena paka ma ke poo paha
| 0 ke kaha i oleloia, me E A. :
| U
>= «7
«| cu ,
| O he +
|| =f
| E A
a E wehe ae i ka upaa kauma E ama A paha,hookahi wa-
, | wae ma ke kiko E e kaha i ka pio A I O; me kela wehe ana
| no oka upaeaelikeai mai A ai Iamai I a1Q; e kau i ke-
Hi kahi wawae o ka upa ma I aekahai pio uuku, alaila e kau
LH hou i kekahi wawae o ka upa ma O a e kaha i pio uukua
|| oki ae la ia i kela pio uuku ma U, a ma kahi i oki ai ia mau
|, pio uuku e kaha mai i kaha pololei a hikii E, oia ke kaha
|} kupono.
FH He ano e ae no e pili i keia hana ana, oia maluna paha ka pokole.
ci NANEHAI 4.
VE hookuu à lalo à kaha kupono mai kekahi kiko ma A a i
! %ekahaïoleloinme EL A |
| | } E . | = : g I f
| Qa 7
i “IY
bs “rT 3
HKE ANAHONUA, ; 15
Ma 4 kekahi wawäe o ka upa, alaila e kaha i mau pio e
' oki anaiua kaha lama O ame U3e kau hou i ka upa ma.
O ameU, ae kahai mau pio hou malalo ae o ua kaha lae
oki ana kekahi i kekahi ma H; e kau i karula mai 4a H, a
~_ekaha ae la mai # ai ke kaha 1 oleloia, a ua hookuu mai la
ke kaha kupono mai ke kiko mai 0 .4.
NANEHAI 5.
E kaha tka huna ma A, 2 hike loa ia me ka huina e ae à oleloia, me O UE H.
L
Cae
Had . |
mi U
= A |
E ° + : ; °
E wehe ae i ka upa, a hookahi wawae ma U e kaha i ka
pio K L; me kela wehe ana noo ka upae kau i kekahi
wawae ma A, e kahai ka pio E; eanai ka pio K Lae
hoopili i kela ana ana ma ka pio E a hiki i I, e kau aei ke
kaha mai A a oki i ka pio ma I, a ua like no ia mau huina.
NANEHAI G.
E kaha i huina ot i like me na degere Voleloia, 36 paha degere.
“ O :
| A SSH |
E kaha i ke kaha À E3 mai ka poe kiko kaula ma ka
rula e lawe i 60 degere me ka upa, a hookahi wawae ma E
e kaha 1 ka pio mai ke kaha À E aku; a mai kela poe kiko
kaula no e lawe 1 na degere i oleloia,a e hoopili akuika pio. «= 7
~ mai Ia O; e kaha aei kaha mai E a oki i ka pio ma O; a |
o ka huina ma E, he huina no ia o na degere 36. |Hit
Z i 16 KE ANAHONUA.
i
i |
Po NANEHAI 4.
|
| E kaha i huina peleleu 110 paka degere.
| |
|| | 2
i
~ | if , uf,
i : om . oy à f
| | = ae f
| O H :

_| M E kahaike kaha OH. Mai ka poe kiko kaula ma ka !
| rula e lawe i 60 degere me ka upa, a hookahi wawae ma H, |
| e kaha i ka pio i oi aku i ka hapaha o ka poai; alaila e anai |
i na degere he 90 mai O ai L; ae anaina degere i koe he
| 20 mai Lai M; me ka rula e kaha i ke kaha mai Hai |
|| M: o ka huina O H M, he huina ia o na degere 110.
| | Penei ke ana ana o na huina. Mai ka poe kiko kaula ma :
ji ka rula e lawe i 60 degere me ka upa, a hookahi wawae ma
i __ «ke kihi-o ka huina, e kaha i ka pio mai kela wawae a ikeia |
(| wawae o ka huina; alaila, me ka upa e ana i ka pio ma ka

, (| poe kiko kaula i kakauia ma ka rula.
hi NANEHAI 8. |
| E kaka i ka huinakolu i like na aoao me na kaha ekolu i hoikeia mae. |
i À + |
i Oe |
: A i‘
| : O07 |
À L :
i I kan ike kaha O L, mai O ai L. Ei wehe ae i ka
Hl upa e like me ke kaha A E, a ma O kekahi wawae o ka
(ll upa e kahaika pio ma A. E wehe hou i ka upae likeme |
il ke kaha I K, a ma L kekahi wawae o ka upa, e kaha i ka |
il pio e oki i kela pio ma A. Mai A e kaha i ke kaha A O,
| a me ke kaha A EL. A ua likeia na aoao o ka huina- |
+ kolu A O L me kela mau kaha ekolu. | :
i
i | |KE ANAHONUA. 17 |

3 NANEHAI 9. I

E kaha i ka hwinakolu kupono, ua hoikeia mar na huina ame ka aagolod ona. |

| Eia ka aoaoloa i hoikeia mai A O, 25 kaulahao, a me i
ka huina ma A 36 deg. 30 min. nolaila, o ka hu'na ma O, |
54 deg. 30 min. no ia. (E nana i ka aoao 11, pauku 44.) |
|
A 8% E |
| j'

Penei ka hana ana: E kahaike kaha A EK; ama Ae |
Kaha i ka huina 35 deg. 30 min. (E nana i ka wanenat 6.) |
Ma na kahakaulike ma ka rula, e lawe me ka upai na kau- i
Jahao he 25, ae ana mai A a i O a lawa he 25 kaulahao. |
Mai O e hookuu ike kahakupono ai Es; aua kahaia ka il
huinakolu. | :
E hiki no ke ana i kela mau aoao elua me ka upa mana |
kahakaulike ma ka rula. |
NANEHAI 4Q. | |

E kahai ka huinakolu kupono, ua hoiketamaina hana a me kekahs wawae ond, |
Eia ka huina i hoikeia mai ma -E, 33 deg. 15 min. a mé |
ka aoaomoe A EK, 285 kapuai. |
L | | |

| Te. | é

409 i

| h

: |

1

i

Ë

|

| Ae' | 18 KE ANAHONWA.
Fi]
L | E kaha i ke kaha À E, 285 kapuai; ma A, e kukulu ae i
|| ke kahakupeno; ma E € kahai ka huina 33 deg. 15 min. e
| hoonee aku i ka aoaoloa a i okii ke kahakupono A L ma I.
i NANEHAI 44. |
x | | Ekahatkahuinakolu kupono,ua hoiketa mai ka aoaoloa ame kekahi wawae one
i Eia ka aoaoloa i hoikeia mai H K, 40 ananaame ka
i aoaomoe H LL, 28 anana.
1 K
|
~| fl 40,
4 H . 1L
| 28
| | :
4 E kaha ikaha H L, 28 anana; ma Le kukulu ae i ka-
| hakupono; e wehe ae i ka upa ma ke kahakaulike ma ka
| rula i 40 anana, a hookahi wawae ma FT, e kaha i ka pioe
5 4 oki ana i ke kahakupono L K ma K; me ka rula e kaha i
| ke kaha H K, oia ka huinakolu kupono.
4
i NANEHAIL ¥Q.
: | E kaha i ka huinakoly kupono, o kona mat wawae elua i hoikeia mai,
1 Kia ka wawae i hoikeia mai H P, 38 kapuai, a me ka
| wawae P O, 26 kapuai.
|
M O |
a Fi
TT
a | hs 2
| |4 : i iil
KE ANAHONUA, 19 |
| E kaha i ke kaha HP, 38 kapuai ka loa. Ma P e kaha i i
kabakupono, 26 kapuai mai P ai O; me ka rula e kaha i ke i
_ kaha HO. i
| ll
| NANEHAI K3. |
i
E kaha i ka huinakoluhio, wa hoikeva mat na huina a me kekaki aoao ona. - |
i]
Eia ka aoao i hoikeia mai I E, 98 anana ka loa, a me ka |
huina ma I 45 deg. 15 min. a me ka huina ma O [08 deg. i
30 min, Alaila o ka huina ma E 26 deg. 15 min. no ia. |
| i
os |
I 4458S: te |
98 |
E kaha ike kaha I E 98 anana ka loa. Ma I e ana i ka |
huina 46 deg. 15 min. a ma E e ana i ka huina 26 deg. 15 1 |
min. Alaila me ka rula e kaha i ke kaha E OameOE. i
NANEHAI F4. i)
LEE
ji
E haha i ka huinakoluhio, ua hovkeia mat na aoao ona elua a me ka huina i
e fu e à kekahr oîa mau aoao. _ I
tl 4
| Eia ka aoao i hoïkeia mai L E, 160 kapuai ka loa, a me | |
ka aoao L A, 79 kapuai ka loa, a me ka huinama E 29 deg. |
4 . |
| i
| - |
i
i
|
| Mi
| : i:ne | 26 KE ANAHONUA
i
Z | E kaha i ke kaha L KE 160 kapuai ka loa. MaRekahai
| ka huina 28 deg 9 min, Mai ke kahakaulike ma ka rula e la-
we me ka upa 79 kapuai, a e kukulu i kekahi wawae ma FE,
! ae kau ikela wawae ma ke kaha E A ma A, oia kekahi kihi
| 0 ka huinakoluhio. Alaila e kaha i ka aoao L A.
(| |
. |A NANEHAI 45.
| | Ei kaha i ke huinakoluhio, ua hoikeia mai na doao ona elua a me ka huine
| 0 44 MAU aoao.
| Hia ka aoao I N, 109 anana ka loa, a me ka aoao I U, 76
| anana ka loa, a me ka huina ma I, 101 deg. 30 min.
| À U
| | : es
| | I 109
| ,
i FE; kaha i ke kaha I N, 109 anana. ka loa. Mail e kaha i
| ‘ka huina 101 deg. 30 min. Mai Le ana i 76 anana a hikii U.
| Alatla e kaha i ke kaha U N.
|
i NANEHAI 46.
. | E kahai ka huinahalike.
| Es |
| FE, kaha i ke kaha JT O,amaOe kukulu aeike kahaku-
| pono ilike ka loa me I O. -. E wehe ae i ka upae like me I
| O, a hookahi wawae ma Ke kaha i ka pio ma A; me kela
|}, ano o ka upa, e kau i kekahi wawae ma I, ae kaha i ka pio
| e Oki ana i kela pio ma A. Alaila me ka rula e kaha i ke ka-
me ha mai ai A, mai A ai B. : :
i
| ÃŽKE ANAHONUA. 21
< i
| |
| NANEHAI 4. | |
E kaha i ka huinahaloa. | |
ii
| |
K _ |
E kaha i ke kaha K L, ilike me ka aoaoloa o ka huinaba- I}
loa, a ma Le kukulu ae i ke kahakupono i like me ka a0a0 h
pokole o ua huinaha la, FL ana i ka aoaoloa me ka upa, a il
hookahi wawae ma N, e kahai ka pio ma Æ Alaila e ama 1 il
ka aoao pokole me ka upa, a hookahi wawae ma K,e kahai M
ka pio e oki ana ikela pio ma H; me ka rula e kahai ke haha i
H N amie ke kaha H K. |
: |
NANEHAI 18. |
E kahe tka poate obi ana à na kiko ekolu aole ï moe à ke kaha polelei, me I i
BA, ae
* oh”
‘ i
it
é \f Le |
À #} 4 te I |
IK ft: | 7 * |
RSS LS | :
ww 2 te Hi
ds =: EX i
| |
Æ kahai ke kaha pololei mailaiE, amai EaiA;ae | |
mahelelua i keia mau kaha. (E nanaïika naxeHA12) À ma ff
kahi e hui ai na mahele, oia no ka waenakonu e ka poaiae |!
| Kukulu i ka upa majaila e kaha i ka poai. 1
|
|
|
: |i | | | : |
|| 22 KE ANAHWINAKOLU.
Zy |
| ' NANEHAL 19.
FE.
HS
| | F L e e « .
| Æ vmi à ke kikowaena o ka poat.
| FE. kau ina kiko ekolu ma ke anapuni © ka poai, a e kahai
: | ke kaha mai kela kiko a i keia kiko; alaila e mahelelua i keia
| mau kaha,a ma kahi e hui ai na mahele, olake kikowaena o
. ka poai.
|
i
|
[|
i
| SP LANCER Da mn de mn reg
| ANAHUINAKOLU.
;
|
| 4 O ke anahuinakolu, oia ke ana ana o na aoao a me na
|| uina o na huinakolu.
| hi O ke ana ana i na huinakolu kupono, ua kapaia’ku ia, he
|) anahuinakolu-kupono; ao ke ana ana ina huinakolu-hio, ua
|| Kapaia’ku ia, he anahuinakolu-hio.
| 3 Seg oot ‘
hill I, ANAHUINAKOLU-KUPONO.
i
i He mau olelo hoakaka.
| I. Ma ka huinakolu, eono no ano, ekolu aoao, ekolu
| Auina.
4. ®. Ona huinaa pau 0 ka huinakolu ke huiia, ua like ia
||| ##ena huinakupono elua, 180 degere no ia. Nolaila, ina i
HE 4% = ° . | ° +
4 akeia na degere o kekahi huina, e unuhi mai ia mau degere
||} Aoloko mai o na degere 188, o ke koena, oia na degereone :
|
llKE ANAHUINAKOLY, ” 23 |
|
° 1 eo 6256 ° < ll
huina koe elua. Pela hoi, ina i ikeia na degere o na huina 1
elua, e unuhi mai ia mau degere noloko mai ona degere |
180, o ke koena, oja na degere o ka huina i koe. ll
Bia hoi kekahi, ma ka huinakolukupono, hookahi no hu-
ina kupono, a elua huina 0}, o ka huinakupono, he 90 degere i
no ia; nolaila o na degere 0 na huina oi elua he 90 degere i
- olaua. Ainai ikeia na degere o kekahi o keia mau huina i
oi, alaila e unuhi mai ia mau degere noloko mai ona dege- |
re he 90, 0 ke koena, oia na degere o ka huina i koe. |
3. O ka loa o na aozo elua o ka huinakolu, ua oi aku laua i
ke huiia mamua o kekahi aoao. : |
_4, O ka aoao loa o ka huinakolu, ua ku e aku iai ka hu-
ina akea; o ka aoao pokole o ka huinakolu, ua ku e aku ia |
ika huinauuku. A ma ka huinakolu hookahi, ua ku e aku i
na aoao like i na huina like. |
5 Ina ua like na huina 0 kekahi huinakolu me na huinao »
kekahi, ua kapaia’ku ia mau huinakolu, he mau huinakolu i
anolike; penei, o kahuinakolu À Æ I, a me kahuinakolu H | |
O K, he mau huimakolu anolike lauas no ka mea, o na huina |
ma Z ma E a me ÃŽ, ua like lakou me na huina ma H ma O fl.
a me K, kekahi me kekahi. i
À
K - i
+ i
5 i
> ; : fl
3 | 10 : ld
A - : a
fied, à NE + À
H i
8 oO ; i
occa ll
6 O na aoao ona huinakolu anolikee kue anainahuina |}
+ like, ua kapaia’ku lakou, he mau aoao anolike; penei, ma — i |
pa huinakolu À E I a me H CO K, me ka like ana o A E ir
} ° . HU
me M ©, pela hoi ka like anao KE I me OK; a me A Ime |
| HK. Penei paha, me 4 : 8 # 5: 10 :: 8: 6. | a
4
|
A
i
| i
}
|
5 ff
| EEEi |. 24 KE ANAHVINAKOLU. |
je 7. Ina i like na degere o kekahi mau pio 6 na poai like
/ ole; ua kapaia’ku laxou, he mau pio anolike.
A 8. A, me ka like ana o ke koo a me ke kahapili 2 me ke |
(LE) kahaoki 6e ka pio o kekahi poai me ke koo a me ke kahapili ;
| _ à me ke kahaoki o ka pio anolike o kekahi poai, pela ka li-
< ||. ke anaokahanai o kela poai me ka hanaio keia posal. Penei,
| | ina anolike ka pio À E o ka poai A E K Ef me ka pio LN
| | © a poai L N OF, :laila me ka like ana o ke koo A U me
| | ke koo L M, à me ke kähapili O E me ke k hapili P N, a
+ | me ke kahaoki K O me H P3 pelano ka like-ana 0 ka hanai
ie K H me ka hana: HJ.
~| ii : P
| ;
i NS TT à
qi a ae
4 | ai. fF =
a EE 7e Nit
ie \ nr i
| Voir M) OTA
| | | Nee od + À s
i K ‘ |
nh a
| I | 9
| || Nolaila, ina 1 maheleia. ka hanai o ka poai i kekahi maw
|| apana like, ai ikeia ka loa o ke koo ame ke kahapili a me |
1} ke kahaoki o ka huina ma kekahio ia mau apana; alaila e
HEY ees oye
|} hiki no ke loaa ka loa o ke koo a me ke kahapili a me ke ~
|| kähaoki o ka huina like ma na hanai e ae.
Hi
eh- |
| KE ANAHWINAROLY, ~ 25 Hh
He nau olele hoakaka ne ka tmi ana tna aoao a mena huina o na huinakolu i
L kupono, Il
l . 4
Ma ka huinakolu, eono no ano, ekolu aoao, a ekolu huina |
ainaiixeia ka loao kekahi aoao amena ano eae elua, i
alaila e loaa no na mea i koe ke imi. |
Ma ka manao ana, ua lilo kekahiaoao oka huinakolu ku- ll
. i
pono i hanai 0 ka poals Il
1. A ina i lilo ka aoaoloa i hanai, alaila, ua lilo ka acaoku- ll
pono a me ka aoaomoe i mau koo o na huina 1 ku e mal. |
q. A inai lilo ka aoaomoe i hanai, alaila, ua lile ka aoao- i
kupono 1 kahapilio ka huinai kue mai; aua lilo hoi ka i
aoaoloa i kahaoki o ua huina la. i
3, A ina i lilo ka aoaokupono i hanai, alaila, ua lilo ka ao- ll
gomoe i kahapili o ka huina i ku e mai; a ua lilo hoi ka aoao!oa iH
j kahacki o ua huina la. O ke koo a me ke kahapili a me ke |
kahaoki o kekahi huina, oia hoi ke koo okoa, a me ke kaha- I
pili okoa, a me ke kahaoki okoa 0 kela huina. |
pes, I ee AL |
t “Mey “| ‘ mi i FA
8 Oy ee, NES { ba
2e aa puruse ns E Ss 1-2 + SE £ i
vont BY 7 |e D / res i
d i - 4 S / LE 4 ie
bole LME ME 2
| À Re à S % 7 5 14 / ip: ‘ 3 es i
7, 8), Gel fae
iY A Hana. E A Kahapili. E Ht
A ne à power fred
‘ Nese Koo: EB ; 4 | i
i nn. + eva LF |
ee |
Penei, ina ma ka huinakolu A E I, i hooliloia ka aoaoloa ||}
À I i hanai o ka poai, alaila, ua maopopo no, o ka aoao ku- ||.
pono EI, oia ke koo oka huina ma A; ao ka aoacmoe A E, i
oia ke koo o ka huina mal. -A ina i hooliloiaka aoaumoe 4 ||:
E i hanai, alaila, o ka aoaokupono E I, oia ke kahapilio ka IS
huina ma À; a o ka aoaoloa 4 I, oia ke kahaoki 0 ka huina RS
ma 4. A ina i hooliloia ka aoaokupouo i hanaiï, alaïla, o ka |}
aoaomoe A EH, oia ke kahapili o ka huina mal; a o ka |}
acaoloa, cia ke kahaoki 0 ka huina ma I. i
# i
So fti | ene een Reet eae
a 7 |
| | a |
| | [| 26 KE ANAHUINAKÔLU. s
| | O na huina oi elua, o A a me L'he 90 degere laua ke huiia,
|) noliila, o ka huina ma A; he koena ia o ka huina ma Ï, a o ka
|) hema ma I, he koena ia o ka hoina ma A, nolaila hoi, o ke
< HE k50'a me ke kahapiia me ke kahaoki e ka huina ma A, oia
| | ke koo okoa a me ke kahaoili okoa a me ke kahaoki oko: 0
|| KA huina ma F5 à: o ke koo a me ke kahapili a me ke kahaoki
| oka bina ma I. oia ke koo okoa a me ke kahapili okoa a me.
4 |. ke kahaoki okoa o ka huina ma A. :
at ata:
| | No ha imi anai ka loa o ka aoae.
“| A Ei hoolilo i kekahi 9020 i hanai o ka poai, ae kapa aku ia
ivi aoao, he hanai: alaila e kapa aku i kela mau aoaci ka inoa ;
il pili ia laua e like me ka meai hoikeia mai ma ka aoao 28.
a Aiaila, penei ka like ana;
HI Me ka inoa o ka a0a0 i. hoikeia mai. |
| 3 I ks loa‘o ka aoao i hoikeia mai;
ae Pela no ka inoao ka aoao e imi ai,
À | I ka 08.0 ka aoao e imi ai.
| | . : No ke imi ana i na degere o ka huina,
i i E hoollo i kekahi aoao i hoikeia maii hanai o ka poai.
| | Alaila, penei k: l'ke ana;
| Qi Me ka loa o ka 2020 i lilo i hanai,
Hi ‘I ka hanai, | |
EL | Pela ::0 ka loa o kekahi a020 i hoikeia mai,
at I kekoo, ike kahapili, ai kekahaokiokona huina.
Ail.) Ma ka Hahuthelu ka imi ana, penei; E unuhii ka Huhui-
i helu o na mea ekoli i hoikeia mai, noloko mai o ka Pana
| | Hnuhuihelu: alaila, e houluulu i ka mea lua a me ka mea kolu,
al a e hoolawe i ka mea mua noloko mai o na mea i houluulvia;
il i a o ke kocna, oia ka Huhuihelu o ka mea e imi ai. Allaila,
a ina he asao ka mea eimi ai, e imi ka Huhuihelu i loaa mai
We ma ba Pa à Lo na Hubuihelu. a malailaua kakauia?i ka loao
ii ka aoao e imi ai. Ina he huina ka mea e imi ai, e imi i ka
, ni “H uihe ui lea maim ka Papa 2 0 na Huhuihelu,amalaila
Hi ‘ya kakauia’ina degere 0 ka huinae imi. . -
HEE |
ai
a |RÉ ANARYINAKROLY :27 |
| MOKUNA 4. |
Za hoikeia mai na huina ame ka aonoloa, à boaa mai ka aoaomoe a me kœ |
aoaokupono- |
Ua hoikeia mai ka aoao!oa À KE, 370 mile, a me ka huina | i
ma A, 56 deg. 20 min, rolaila o ka huina ma KH, he 33 deg. ll
80 min. ne 14; o ka aeaomoe à me ka aoaokupono, oja na mea | |
@ Imi, ll
: i
| fa |
2 |
À |
6 Hi
ae fr I |
ar ¢ : EN
LOST Sh i
\ à I i ,
MA KE ANA ANA. , i
: E kahai ke kaha A [. a ma A.e kahai ka huina 56 deg. |
voa (ravenai 6.) Mai A aiE e ana 370 miema na Il
aña kaulike ma ka r. Li; oïa ka loa o ka aoaoloa. Ma E e i
. Rookau i ke kahaki pono HT (vaneuai 4.)auapaaka huca- * Hi
ue Ê T.Alaila. e ar a 1 k: a°aomce A I mek: upa ma na il
_ Sabakaulike ma kar |i, °@42 mile no las ae ana ho: 1 ka i
20a0kupono I E, 308.6 mie jo ia. | : |
MA KA HELU ANA, - i
E hooliloi ka aoaolca i nanai, aialia, ua lilo A Li.koo oka i
huina ma K.: lila ‘4 7] sed f . i
»aualiiol Bt koook huina ma A, (e nanai k ip
a0ao 26 ku | ln Ste. RU men ll
> pauku |.) Alaila e iimika aAoaomoe, penels |
Whe ko, like ana Å’ka nana -:. - . . = 10.00000 | a
Ika aoaoloa A Eo. 2 ee eee >. 55929 |
Pela no = kooo ka huins E33 deg. 3u min - - 974189 i
: 12. 51009 /
| 2 10.06000 |
I k 2 Se eee nares i
SAVSUMOCA E2049 (6 et ee yn 2.31009 i
| |
|= | Se waist: ss | '
| - - | |
| | | 28 K£ ANANVINAKOLU. 2
| | E imi i kaaoaokupono, penei;
. | | Me ka like ana o ka hanai. - - += = - + 10.00008
| [hi [ ka aoaoloa A E 370 - - - , = ~ + 2.56820 —
fi Pela ke koo o ka huina A 56 deg. 30 min _ 9.921 |
Hl 12.4893 1 |
HI T ka aoaokupono À E, 308.6 . . : : : - 284931
| | E hoolilo i ka aoaomoe i hanai, alaïla, ua lilo ka aoaokupone
HH LE i kahapili; a o ka aoaoloa À E i kahaoki o ka huina ma A.
Lt (Hi Alaila, e imi i ka aoaomoe, peneiï;
|| Me kalike ana o ke kahaoki oka huina A, 96 30. 10.2581) |
Hi I ka aoaoloa 4370 - - «= - «< - . - 2.568201
| Pela no ka hanai - - - - - - - - + = ,10.00000 |
fl 12.56820 !
Hh 1025811 |
Wi Ï ka aoaomoe A E 2042 - - + -~ + + = 8.31009 |
| Hil
| | E imi i ka aoaokupono, penei;
| ||. Me ka like ana o ke kahaoki o ka huina A 56 30 10.25811 |
| | I ka aoaoloa À E,370 , . . . . . . . . . 2.56820
| | Pela no ke kahapili o ka huina A, 54 deg. 30 min.- 10.17922
Het | 12.74742
He 10201
| | I Ka aoaokupono I E 308.6 . . . . . . . 2.4893I
| | E hoolilo i ka aoaokupono I E 1 hanai, alaila, ua dilo ka ©
Hi | .aoaomoe A Ti kahapili, a me ka aoaoloa i kahaoki o ka huina
Hi ma E. Alaila e imi 1 ka aoaomoe, penei;
| Me ka like ana o ke kahaoki o ka huina E 33 30. 10.07889
[| ka doaoloa À E 340 - : -. 5: ::. 42, :, “2.560820
| Pela no ke kahapili o ka huina E 33 deg. 30 min. - 9.82078
ll 12.38898 |
| 10.07889 |
ka aoaomoe À h 2042 - :. =: . , :.. . 2,31009Hat

= Wa

| KE ANAHUINAKOLV. 28 i L

: i {ll

Se ‘ quil

& imi i ka aoaokupono peneï; | (ll |

Me ka like ana o ke kahaokio ka huina E, 33 30 10.07889 if |

Tka aoaoloa À E, 370 + + > = . + - - - 2.56820 HY

| Pelanokahanai- - - + + - * * * 7% 10.600006 We

| RS ET paul
| 1256820 ||

| 10.07889 He)

eT

J ka aoaokupono IB, 3086 - - - + - - - 2.48931 He,

| MA KA RULA. Hi

À rer ‘ ea oth

£ imi i ka aoaomoe, penel; : | ly)

Ma ka lalani koo ma ka rula,é kaui kekahi wawae o ke hy

upa, ma ke 90 deg, a e kau i kela wawae make degere o ke Ne)

| huina E, 33 30. À ma kalalanihelu, me kela wehe ana no 0 ke |

| upa, e kaui kekahi wawae ma ke 370, oia ka adaoloa: alaila || i

| ma kahi e kauis’i kela wawae, malaila i kakauia’i ke loa o kw | 1
aoaomoe. 204.2. . li |!

E imi ika aoaokupono penei; : Wy |
Ma ka lalani koo ma karula,e kauikekahiwawaeokaupa || |

| ma ke 90 deg., ae kari kela wawae ma ka degere o ka huina i

A56 30° A make lalani hela, me kela wehe ana o ka upay A

e kau i kekahi wawae ma ke 370, oia ka aoaoloa; alaila ma He |

| kahi i kauin’i kela wawae, malaila i kakauia’i ka loa © ka ae- HH

aokupono, 308.6. ae He |

MOKUNA 2. jo

NE

Ua hoikeia mai na huina a me kekahi wawae à loaa ka aoaoloe & ne ka lus © | i |

ka wawde. | |

ee . | Nil

_ Ua hoïikeiïa mai ka aoaomoe A E 625 kapuai, a me ka hun ll i
| A 48 deg. 45 min, o ka aoaoloa a me ka aoaokupono, ola ne |

mea e€ imi ai. i

90 00 £ Hae

Huina .7 48 45 We |

Haina 14016 | Me

ee Wie ie

| à (li:

| é rt LE HA

| Se = ll

| 6A os LE HA

| : ; 625 Hale |
+. | |] |

| ll

L [ha
| i 3L |! |
| | 38 Ki AMAHUINAKOLG.
HE à MA KE ANA ANA.
| | * Bkahai ka aoaomve À E 625 kanuai ka loa; ma x €

-| fil kukulu °ae i ke kahakupono E TL (vaxrnaï 3) A 6e an: i ka
| huina ma A 48 deg. 45 min. (vAvenar6.) E kaha i ka -oaoioa |
HI mai Aaku a 11. Alaïla e ana 1 ka aodomoe A Ema ke |
| kahakaulike ma ka rula, 947.9 kapuai no ia;a e ana hoï |
fl i ka aoaokupono E [. 712.7 kapuai oia. |
(| | MA KA HELU ANA. | |
Hil -E hoolilo i ka aovo'oa i hinai, aia‘la. ua Tilo ka aoszomoe |
(fi A E 1 koo o ka huina ma I, a ua lle ka aoaokupono E Li koe
Hh o ka huina ma A. Alnila e ‘mi ika #040/0a penei; |
| Me ka like ana o ke kco o ka huina TL 41 15 - . go:g1r |
th TL ka ao1xome A E625 - - - = - = - = « 9795 8
QUE | Pela no ka hanai - ++ ++ %,+.. 1090008
Hi) 12.7588
| 3 _ 981911
|| I ka aoaclon 4 1 947.9 : - 2-2 © | + : = 297677 |

| | | | ‘ FE imi i ka aozokup no peneis = 4

| ‘Me ka like ana o ke kco 6 ka huina [ 4] deg 15 min. 9.819181 |
| | ITkasoaomce E65 - - - - - . - = = 274888 |
| | Pela no ke koo oka huina A 48 deg. 15 min- + 9.87012

i H | 12.67200

i I} 9,819:1 |
||. ‘Æ ka aoackupono ET 712. 7 oa ace. 266209 |

|| E hoollo i ka aoaomoe i hanai, ala‘la, ualilo kaaoackupono :
| | i kahapili, a o ka ao:oloa i kahaski o Ka huina A. Alailae
Hit | imi i ka ao: oloa p«-ne:;

Hh Me ka like ana o ka hanai - - - - - - = 1000060 |
t | I ka aosomve A E 625 - 2 2 = + + - - 2.75588

i | Pela no ke kahaoki o ka huina A 48 deg. 45 min. 16.1¢089 |
| 12.071617

hi nee - 1:.00000

D) La aoaoloa À [9479 . … . . . . . . Jo |
|| I
| KB ANAMVINABQLW. 3h i)
E imi i ka aoaokupono penei: Hy
Me ki lke ana oka Wanak- 204 nur sr 10.000600 i, |
{ ka aodomoe A KE 625 Se ee 2.79588 Vy
Pela no ke kahapiiio ka huina A 48 deg. 45 min. 1005701 He,
| ss |]
| 10.00000 i
| Eka aoaokupéno: BE 1°712:7 "2 < -. we 2.85289: iH
E hooïlo 1 ka aoaokupono i hanai, alaila, ua lilo ka aoaomoe: il
À E 1 kahanili, a me ka aoacloa A Ii kahaok:o ka huina I. (|)
Alaile e imi i ka aoaol-a pene; I | |
Me ka tike ana o ke kahapiii o ka huina [ 41 15 9.94299 qi
| Ika aosxomoe 4 1695 - - - - - - - =~ 970558 HU
Pela no ke kahaoki o ka huina I 41 deg. 15 min. 10.12887
sors [ll]

: 9.94299 AN!
Ika acacloaA‘1947.9 . . «~~ + + . 7397676 |
| Wee
Re : \ ERA
| E imi i ka aoaokupono penei; | pa
Me ka like ana o ke kahapiki o ka huina Ï 41 15 9.942998 |.
| Ikaaosomoe JE 625 - - - - - - = 2.7958 Uh
ne Pcla no ka hand 2. tS... . 1000000 i
| i + RER
12.795838 il
Le. a : 9.94299 | |
_ Ekaaoaokuponoy y 7127 . , . . , . 72.852869 Hi
| 7 MA KA RULA. We

E imi i ka aoaoloa penei; il Ë
Ma k2 lal: ni koo ma ka rul», e kaui kekahi wawae o ka upa, |
ma ke 90 deg., a e kau i kela wawae ma ke deg-re o ka huina ji
| 14 5 A ma ka lalani helu, me keia wehe ana no o ka ai
upa,e kaui kekahi wawae ma ke 625, oia ka aoaomee; qi
alaila ma kaïi e ksuia”. kela wawae, mäiaila i kakauia’i ka ee |
loa o ka aoaoloa 947 9. |
Kimi ka a0.) up:no beneli: ; phil
, Ma ka lalani koo ma ka rula, e kau i kekahi wawaceka |, |
|
| | | (Al
| : | Mi

mil 4r ——————
D |
i 42 KE ANARUINAKOLV. |
||. upa ma ka huina T 41 deg. 15 min, ae kaui kela wawae
| ma ka huina A, 48 deg 45 min. A ma ka lelani helu, me
1 | kela wehe ana no o ka upa, e kau i kekahi wawae ma ke 625, |
B | | @ia ka aoaomoe; alaila, ma kahi i kauia’t kela wawae,
| | malaila i kakauia’i ka loa o ka aoaokupono 712.7.
| HE 3 MOKUNA §. .
i | Ua hoïkeia mai ka aoaoloa a me kekaht wawae à loaa ka lua o ka wawae &
| me na huina, |
HT Ua hoikeia mai ka aoaoloa À 1 400 anana, a me ka
| aoaomoe E A 236 anana; o ka aoaokupono E I a me ka
He fuina A ame ka huina J,o1a na mea e imi al.
(li | 400 |
ee
! | ee 5 i Wes |
| | t A: SIE ead sess = 3 se E
| | 236
| Pi MA KE ANA ANA.
Hi | _ §& kahaika aoaomoe E A, 936 ananakaloa) Ma Ee
| FL. &ukulu ae i ke kahakupono EJ, (vanemai 3) Mana kaha .
| I | kaulike ma ka rula, elawe me ka upa i ke 400 anana; e kau
| i i kekahi wawae ma A,a ekaha ika pie e okii ke kahakupono
er ma I, ae kahaike kaha ATI. Alaila, ma ke kaba kaulike
| EL | ma ka rula, e ana i ka aoaokupono E I, 323 anana no ia, a
1 ana hoi i ka huina I, 36 deg. 9min. oia, (FANEHAI 7.) no-
We daila o ka huina A, 53 deg. 51 min. no ia; no ka mea, ola ke
Ri koenaokahuinal. |
Hk | MA KA HELU ANA
| | | Ahoolilo i ka aoaolo i hanai, alaila, ua lo ka aoaomoe A
[ll | À i koo o ka huina I, a ua lilo ka aoaokupono E I i koo o ka
Auina A. Alaila e imi i na huina peneran
i |
eas Ho
a
Me ka like anaoka aoaoloa AT 400 .. . 2.60206 - Ihe
ka hanai 23° 3 oy 2 "16 00000 ip
Pela no ka aoaomoe E À 236 . . , , , 92,37291 Ht
eae |
12.37291 i il
$0 0 2.60206 Hi
Ike kooo ka hunal. . , . , . 3869 977085 ie 3
Huina Acc: Bee ll
(ii
Ki imi i ka aoaokupono penei, Wt
Me kalkeanaokahanai . . .. . . . 10.00000 : |}
I ka aoaoloa A I 400 . . . . . . . , 260206 |
Pela no ke koo o ka huina A 53 deg. 51 min. 9.90713 [ui
12.50919 il
10.00000 i
- I ka aoaokupono EK I323. . . ..,.. . #£422450919 We |
ot
dm Hae
Ef, hoolilo i ka aoaomoe i hanai, alaila, ua lilo ka aoaoku- a
pono i kahapili,a o ka acaoloa i kahaoki o ka huina A. he |
Alaila e imi i na huina penei: ti
Me ka like ana o ka aoaomoe EA 236. . . 2.37291 qui
Lka hana... 2, +, . ,:. 1000006 2
Pela no ka agao!oa 400 7, “°° 2.80206 | il
2. ER
12.60206 |
90 co 237291 |
I ke kahaoki o ka huina À . . , . 53 51 10.22915 He
en a
7 Huina fo? 2 06 8 li
E 1rni 1 ka aoaokupono penei: (le |
Me ka like ana © ka hanai . . . . . . . 1000600 D
I ka aouomoe E À 936 . . . . . . . . 237201 TE
Pela ke kahapili o ka huina A 53 deg. 51 min, 10.13655 (il
———— |!
12.50926 Hu
10.00000 |)
ea
es ,; |
Ï isa aoaokupono E 1 393 . . . .:. . . 2.50996 1)
; We
. if |
| |
Wa
te
ve1 +
| |
(Al 81 ANAHUINAKOLU. |
1 MA KA RULA.
| | FE. imi i na huina penet:
_ Ma ka lalani'helu ma ka rula, e kau i kekahi wawac 0 ka
HI upa ma ka 400, ae kau i kela wawae ma ke 236. Maka
Hi lalani koo, me kela wehe ana o ka upa, e kau 1 kekahi wa-
i || wae ma ke 90 deg; alaila, ma kahi i kauia”i kela wawae |
Be malaila i kakauia’i na degere o ka huina I 36 deg. 9 min.
1 . = ° - .
PE E hoolawe ia mau degere noloko mai o ke 90, a puka mal
| | 53 deg. 51 min. oia ka huina A.
i | E imi i ka aoaokupono penei; |
| I] Ma ka lalani koo ma ka rula, e kau i kekahi wawae o ka
Bi ti upa ma ke 90 deg., a e kau i kela wawae ma ke degere o ka
| | | huina À 53 51. Ma ka lalani helu, me kela wehe ana no 0 |
EE | ka upa, e kau i kekahi wawae ma ka 400. oia ka aoaoloa;
bill . . : . “4 . ° .
fi) alaila; ma kahi e kauia’i kela wawae, malaila i kakauia’i ka
HI loa o ka aoaokupono, 323. : |
| |
| HE À MOKUNA 4.
Li) Ua hoikeia mai ka aoaomoe a me ka aoaokupono t loaa na huina & me‘hka
| | ia aoaoloa. :
EH es “+
Hi Ua hoikeia mai ka aoaomoe A E 35.5, a me ka aoaoku-
| ae pono A I 41.6; 0 ka huina E a me I, a me ka aoaoloa E I,
Hi) oia na mea e Im! al.
ae I |
WE |
QU |
at ff | ' N
| fe H 2 * XN
ey _£ à \
Hi | Ci 4 \
I | At NH |
| 35.5
i |
eo
i He}
a
hota :
lf il
tia}

ANAHUINAKOLU. 35 [il |
ai
ae

MA KE ANA ANA. . il

É kaha i ka aoaomoe A E 35.5 kaulahao ka loaj ma A e My
kukulu ae i ke kahakupono A 141.6 ka loa, (vanenar 3.) A We
ekahaike kaha EI. Alaila, ma ke kaha kaulike ma ka ja
rula, e ana i ka aoaoloa E J, 54.7 kaulahao oia; e ana hoi 1 Ni)

; . XN . . . 1 il |
ka huina E, (vaxexa1 7.) 49 deg. 31 min. ojia, nolaila o ka ae
huina I 40 deg. 29 min. oia. (Ei nana i ka aoao 22, pauku 2.) ju

| MA KA HELU ANA. ll
dau)
ey: 24 | . ‘ Wa
E hoolilo i ka aoaomoe i hanai, alaila, ua lilo ka aoaokupo- we
no A Ti kahapili o ka huina Ly, a ua lilo ka aoaoloa i kahao- a
ki o ua huina la. Alaila e imi i na huina penei; Mi
Me ka like ana o ka aoaomoe À E 35.5 . . 1.55023 io
Éhkahanai . . . . . ... se te es 10.600000 la
{AE

Pela no ka aoaokupono A E 41.6 . . . . 1.61909 i |
ait
à Ra
| 11.61909 li |

| 1.55023 al
7 | ee jai
| I ke kahapili o ka huina E 49 31 . . . . 10.06886 Hi
~ 90 00 il
a ee ie
Huina I. 40 29 i i
ja
E imi i ka soaoloa penei; il
Me ka like ana okahanai . . . . . . . 10.00000 nil)
| ka aoaomoe À 09 à 26 ain wise, ne rene 00028 qe
| Pela no ke kahaoki o kahuina E 49 deg. 31 min. 10.18760 il
rai

| 1.73783 i |
10.900000 fl
D Tkaavaoloa T5468... . . . °° 473788 all
: Higa ty
i

E > a > At 2 . 2: 2 2 s Hiss ay

E hooliloi ka aoaokupono 1 hanai, alaila, ua lilo ka 20a0- i; i
moe A Ki kahapili oka huina I, a me ka aoaoloa E 11 ka- Hl

| haoki 6 ua huisa la. Alaila e imi i na huina peneï aa

| qi

| He
1 Al

| He

| We GE ‘

Hei
| i i
Hi| Se ANAHUINAKOLU. |
tf |
| | Me ka like ana o ka aoaokupono À I 41.6. . 1.61909
ll Pha Natal, 2. .. { . .:, ::.,. 10000002
| | Pela no ka aoaomoe À E 35.5. . . . . . 155023 |
"pl 11.550283
Hi 1.61909
i | Ike kahapili o ka huina I 40 29 , , , . 993114:
| PI 90 00
Hi Huina E 49 31
Hi E imi i ka aoaoloa penei;
Hi Me ka like ana o ka hanai - - - - - : - 10,00000
1 | Ï ka aoaokupono À E 416 - - - - - - - 161909
| Hi Pela no ke kahaoki o ka huina 40 29. - - 10.11885
Hi 1.73794
| HI 10.00000
iH} À ds À
fl Ï ka aonolon Ë 1 54.69 - - : - = += . - 4173794
LL. MA KA RULA.
|. LI Ma'ka lalani helu ma ka rula, e kau i kekahi wawae o ka
| | || wpa ma ka aoaomoe 35.5, a e kau 1 kela wawae ma ka aoao-
| | kupono 41.6. Me kela wehe ana o ka upa, e kau 1 kekahi
il | || wawae ma ke 45 deg. ma ka laleni kabapili; alaila, ma kahi
|| i kauia’i kela wawae, malaila i kakauia’i na degere o ka hut-
| ') na E 49 31. E hoolawe ia mau degere noloko mai o ke 90,
i) | a koe mai 40 deg. 29 min. oia ka huina I. |
EL |
| LI E imi i ka aoaoloa penei:
ee Ma ka lalani koo ma ka rulae kaui kekahi wawae o ka
|| wpa ma ke degere 0 ka huina I 40 29, a e kau i kela wawae
| | || ma ke 90 degere. Ma ka lalani helu me kela wehe ana no
| || oka upa, e kaui kekahi wawae ma ka aoaomoe 35.5; alai-
| la ma kahi e kauia’i kela wawae, malaila i kakauia’i ka loa
| @ ka acaoloa 54.68.
|
hi
ee .
||.|
ANAHUINAKOLU. 37 | Hi
Ha ed
à : (EN
ht
NA UI HOILILI. a
| i Hat
; fe . Ee . lg a)
| 1. Ua hoikeia mai ka aoaoloa 108 kapuai, a me ka huina’ Hi
é 2 ® e ° ° ao a {
1 ku e i ka aoaokupono, 25 deg. 56 min. Ei imi i ka aoao- lon
~ A
moe a me ka aoaokupono. AL |
: : : Hie
O ka aoaomoe 97.4 kapuai no 1a,o ka aoaokupono 46.6 ola. Hi
à ay i
Balin
3 à i, 4 pi fl |
2. Ua hoikeia mai ka aozomoe 96 kaulahao, a me ka hui- i
naikue ana 71 deg. 45 min. E imi i ka aoaokupono ame Hae
ka aoaoloa. |
HIER ita
a
s Au ali
O ka aoaokupono 51.6 kaulahao no ia; o ka aoaoloa 101.1 ne
kaulahao oia. Na
ae
. 5 8 nn i i
3. Ua hoikeia mai ka aoaokupono 360 anana, ame ka | jh
buina i ku e ana 58 deg. 20 min. E imiika aoaomoe a i} ie
me ka aoaoloa. IH
O ka aoaomoe 222 anana no ia, o ka aoaoloa 423 oia. ae
és Hoe
ES 4. Ua hoikeia mai ka aoaomoe 720 mile a me ka aoaoloa (ie
980. E imii na huina a me ka aoaokupono. Hl
jai
‘ ‘ : ‘ fui
O kekahi huina 47 deg. 17 min; a 42 deg. 43 0 kekahi. |},
O ka aoaokupono 664.8 mile oia. . i 1
fi
ees ; ii
5. Ua hoikeia mai ka aoaokupono 110.3 kaulahao, a me Lay
ka aoaoloa 176.5. E imiina huina a me ka aoaomoe. a
ni
ees a
O kekahi huina 38 deg. 41 min. no ia; o kekahi 51 deg. |i)”
19 min. oia. O ka aoaomoe 137.8 kaulahao ro ia. (ill
| LUE
aa
+ j ie
6. Ua hoikeia mai ka aoaomoe 860 anana a me ka aoao- |)
kupono 480. Ei imi ina huina a me ka aoaoloa. jh
LE
LEE
O kekahi huina 53 deg. 8 min. no ia: a o kekahi 36 deg. i
52 min. ola. A o ka aoaoloa 600 anana ola. jh
fei
Hei
Bey
pi
: le :
lt
it
| il
al.
ll
: He
| ezHi |
| 1. 38 ANAHUINAKOLU: |
{|
i | 7. Ua hoikeia ka aoaoloa 496 mile, ame ka huina i ku e1

|) | ka aoaomoe 56 deg. 15 min. E imii ka aoaomoe a me ka

a aoaokupono.

|| | ; : =

H | O ka aoaomoe 412.4 mile no ia, a o ka aoaokupono 275.6 |
|) mile oia.

HP | 8. Ua hoikeia mai ka agaokupono 275 Setadia, ame ka |
|) | huinaiku ei ka aoaomoe 56 deg. 15 min. E imi i ka ao-

Hil aoloa a me ka aoaomoe.

| Fi] O ka aoaoloa 495 Setadia oia, ao ka aoaomoe 411.6 nota.

RE 9. Ua hoikeia mai ka aoaomoe 33 iwileil, a me ka huinat |
|. ka eika aoaokupono 53 deg. 26 min. E imii ka aoaoloa a

Be HE!

Hs me ka aoaokupono.

| i O ka aoaoloa 55 4 iwilei cia, o ka aoaokupono 44.5 oia. |
Hl |

til

HE 10. Ua hoikeia mai ka aoacloa 575 mile, a me ka aoao-

yl |. kapono 50 mile. E imii ka aoaomoe.

| | O ka aoaomoe 572.8 mile. |
ML a aan
| I | 11. Ua hoikeia ka aoaoloa 59 anana a me ka aoaomoe 33

| || anana. Ei imii ka aoaokupono.
ey
Hi O ka aoaokupono 48.9 anana.

el =
pli |
QE 12. Ua hoikeia mai ka aoaomoe 33 kapuai, a me ka aoao-
hi) kupono 52 kapuai. E imii ka aoaoloa. |
| | | ; ;

je |] © ka aoaoloa 61.6 kapual.

a

Hes ttt

HE I . ° . . |
| Fi 13. Uahoikeia mai ka aoaokupono 91 mile, a me ka aoao- |
| |) Joa 150 mile EE. imi ina huini a me ka aoaomoe.

RL |
Sn

Ht il |
je | |
hi. |
hi

li |
i
Fil

D | 1

LT |à A Z lla
| a
x : La
ANAHUINAKOLU. | 39 (il
ae elite
Wi
© kekahi huina 32 deg. 22 min. oia, a o kekahi 57 deg. 38 Wi
min. oia A o ka aoaomoe 143.6 mile no ia. a
a Ve
14. Ua hoikeia mai ka aoaomoe 707 anana, a me ka aoao- (ll
kupono 890 anana. E imi i na huina a me ka aoaoloa. (ll
We |
O kekahi huina 51 deg. 32 min. oia, a o kekahi 38 deg. i
‘ : = an it
28 min. 01a. (ll |
oqo os ° : 7 ll
15. Ua hoikeia mai ka aoaokupono 325 mile, ame na hui- Hi
. na 33 deg. 15 min. kekahi, 56 deg. 45 min. kekahi. E imi (lil
i ka aoaoloa a me ka aoaomoe. ial
ia
ee, Hi
16. Ua hoikeia"mai ka aoaoloa 50 degere a me ka a0a6: Wi
“ oe : | ae |
kupono 40 degere. E imiina huinaa me ka acaomee, He,
: ae
(ll
a |
jh
a
Ha
Hai
ae
i) a
À a 1 il
H Ht
he
: Hi
ji
Wage a I
RURL 1 |
JL
|
[AL
Vee :
AC Hie
An
| | 1]
ii il ie
Hale
LR
. s Bei
aie
qua
Wa
(ni
| yd
aia ,
Ht |
ll i |L fr ” em : SS ne LCL COLOR LL LOTO
# q i 1
i À |
J | ll 40 ANAHUINAKOLU. |
pl
el | |
1 |
- jh
H ||
EL
|
[a ANAHUINAKOLU-HIO. |
i |
i
je MOKUNA 1. |
fl
| Ua hoikeia mai na hrina a me kekahi aoao à loua kela mau aoao elua.
| Il Ua hoikeia mai ka huina A 36 deg. 15 min. a me ka huina
Ri à E 105 deg. 30 min., a me ka aoao À E 53 anana. Eimii |
Wii ka aoao A I ame ka aoao KE I.
eal
| I Huina E 105 30
Pein LA ro Huina A 36 15
| 6 F3 4
ie = 141 45
i He oS 180 00
mei oe ; Gé re
| Fil = f I 38 15
| | A f 2 Huina 19 |
Hy à | E |
al =
: i i | MA KE ANA ANA.
HER HET
aa
aa E kahai ke kaha A E 53 anana ka loa; a e kaha; ka huina
| i | ma À 36 deg. 15 min., a e kaha hoi i ka huina ma E 105 deg. . |
MEL) 30 min. (vANEHAI 6.) a e hoopanee aku i na aoao a oki ke- |
Ph) kahiikekahi ma I. Alaila ma na kaha kaulike ma ka rula, |
i e ana i ka aoao A J, 82.5 anana no ia, a e ana hoi i ka aoao
fi) EL, 50.6 oia.
Ha MA KA HELU ANA. |
Hi | ae
I | E imi 1 ka aoao A I penei;
[|
EL.
ph |
Lil |
sn=
| a
| rae
ANAHUINAKOLU. Al Hl
: La
Me ka like ana o ka huina I 38. 15........ 9.79176 I
Ï ka aoao À E 53 anana.. . . «+... . . .. . . 1.724298 |
Pela no ke koo o ka huina E 105 deg. 30 min. . 9.98391 ll
Bia LL
a SD Ble f
Ht
11.70819 |}
| | 9.791716 |
mm. |
Halen ei
T ka aono A 1 82.5 anana . :, 4 4, 4: . . . 1.916453 ||
ail
E imi i ka aoao E I penei; 3 “a ges i
Me ka like ana o ka huina 138 15.......019176 |
| {ka aoao AE 53 anana. . . . . . . . . . . . . . 1.724098 |
Pela no ke koo o ka huina À 36 15........9.77181 |
a i
ee
11.49609 |.
9.79176 i,
. i
ÃŽ ka aoao E I 50.6 anana. :. . . . . . . . . . . 1.704353 Hi |
| li
MA KA RULA. He
; He a
: |e
Ma ka lalani koo ma ka rula, e kau i kekahi wawae © ka jh
upa ma ka huina I 33 deg. 15 min., ae kau i kela wawae i
. . . ° 7 Hila ail il
ma ke 74 deg. 30 min., oïa ka piha o ka huina E. Me kela |
: à 5 Z LEA
wehe ana o ka upa, ma ka lalani helu e kau i kekahi wawae ae
ma ka aoao A BK, 53 anana; alaila, ma kahii kauia’l kela i i
wawae, malaila i kakauia’i ka loa o ka aoae AI, 82.5 ana- be
na oia. LL
fes “Hs HAE à Hi
Ma ka lalani koo ma ka rula, e kau i kekahi wawae o ka i pl
una ma ka huina I 38 deg. 15 min, a e kau i kela wawae Ha
ma kahuina A 36 deg. 15 min. Me kela wehe ana e ka upa, Lo
ma ka lalani helu e kau i kekahi wawae ma ka avao À E 53 Hi
ananas alaila, ma kahi i kauiw’i kela wawae, malaila i kakau- |) |
ii ka loa o ka aoac E I, 50.6 anana oia. pl
6 ji
LE
ll
(ll
ll
LUE
Hf |
eve
a
: |... 2yy eer ANAHUINAKOLU. |
| | MOKUNA 2. |
Ht |
~ iT Ua hoikeia mai na aoao elua a me ka huina à ku e à kekahi o laua, à loaa
| | mai na huina a me ka aoao 1 koe.
| | Ua hoikeia mai ka aoao A E 336 kaulahao, a me ka aoao |
Hf E I 355 kaulahao, a me ka huina A 49 deg. 26 min. E imi
Hi i ka huina E a me ka huina I a me ka aoao A I.
iil
| | | I
| |
| |
ML
Fil | eo
il Ou
tH oe |
i} | LS ! |
i i 7 Me
Hi | pooh |
| 336
i, HH MA KE ANA ANA.
| | | E kahai ke kaha À E 336 kaulahao ka loa. Ma Ae
| | kahai ka huina 49 deg. 26 min. (vanemai 6.) Ma ke kaha
|| kaulike ma ka rula, e lawe i ka aoao E [ 355 kaulahao me
| ka upa; a e kau i kekahi wawae ma E, a e oki i ka aoao A
| | | Ima JI,ae kahaikaaoaoE I. Alaila, me ka upa ma ka
LL, fula,e ana i ka huina ma E, 84 deg. 36 min. oia,a e ana hoi
|| i ka huina ma I 45 deg. 58 min. oia. (wanenar 7.) Ama ka |
pi rula, e ana hoi i ka aoao A I 465.3 kaulahao no ia.
a MA KA HELU ANA. |
Ht | | 4 + 6 8 2
hi E imi i ka huina I, penei;
hi. Me ka like ana o ka aoao E I 355, . . . . . . . , 2,55023
4 I ke koo o ka huina A 49 deg. 26 min... . . . . 9.88061
|
oo 3 || nil
i . LU an
| ANAHUINAKOLU. 43 Hy
| : {|
; 34 LEUR
Pela no ka dono A E 336. ..:......... 9.69634 Im
: Bel Sh
———— ||)
| 12.40695 | |
2.55023 ||
I ke koo o ka huina I 45 58 9.85672 ||
| Huina A 49 26 HH
| ë ——— A
E Ka hui pu ana 95 24 nie
| 180 00 ji .
Huina E 84 36 Ht
+. ah
| E imi i ka aoao A TI, peneis | pi
Me ka like ana o ka huina A 49 26. . . . . . . . 9.88061 Wi
BM [kckoo E I 355 ....,..:42........ 2000 DR
Pela no ke koo o ka huina E 84 86. . . . . . . . 9.99807 a
——— jh
12.54830 Ht
| 9.88061 |) | |
——— ||
a)
J ka ao ac A I 465. 3. e ° e e e ° e e ° 9 e ® » e e e a 66769 a :
: te
| MA KA RULA. HH
| ri
| Ma ka lalani helu, e kau i kekahi wawae o ka upamake || | J
354, oia ka aoao E I, ae kauikela wawae ma ke 336, oia Hy
ka aoao À E. Me kela wehe ana o ka upa, ma ka lalani_ [7 |
koo, e kau i kekahi wawae o ka upa ma ka huina A 49 deg. a
26 min.; alaila ma kahi i kauia’i kela wawae, mialaila i ka- i
kauia’i na degere o ka huina I 45 58. Nolaila, o ka huina Hl
| E 84 deg. 36 min. no oia. . (E£ nana i ka aoao 22,pauku 2.) jh
| il
À Ma ka lalani koo, e kau i kekahi wawae o ka upa ma ka ji |
huina À 49 deg. 26 min., a e kau i kela wawae ma ka huina Vi |
| E 84deg. 36 min. Me kela wehe ana o ka_upa, ma ka la- jh
| lani belu, e kau i kekahi wawae ma ka aoao E I 355; alaila, fa
ma kahi i kauia’i kela wawae, malailai kakauia’i ka aoao A i |
1 .465.3. 11)
ll
je
| eed |
. le
1
: Wa
3 (ii
i
Hah
| IE | bi tyS644 ANAHUINAKOLU. |
fl |
Hit
| | MOKUNA 8.
il |
| HE Ua hoikeia mai ne aoao elua a me ka huina mawaena o laua, i loaa mai ke-
À | | la mau huina a me ka aoao à koe.
|
{il = : ;
| Ua hoikeia mai kaaoao A E 85 mile, a me ka aoao A I
| 47 mile, a me ka huina A 52 deg. 40 min. E imi i ka hyina |
i Ia me ka huina E, a me ka aoao EJ,
H |
il I
jh
ii N
| | ©, =~ |
Hin ee =
pi) AZ Se Ve sate a
I i MA KE ANA ANA. |
Hit à | 3 :
pet E kaha i ke kaba A E 85 mile ka loa; ma À e kaha i ka
> huina 52 deg. 40 min. Mai A aile ana 47 mile. A mai |
hi TaiE e kaha i ka aoao ET. Alaila ma karula eanai ka |
| huina E, 33 deg. 29 min. cia; e ana hoi i ka huina J, 93 deg. |
| | i 51 min. ola. (wanewar 7.) E ana hoii ka aoao E FE 67.7 4
Nil mile oia,
ll Ai MA KA HELU ANA.
| aa
We :
fl E houluulu 1 ka a0a0 À E 85 a me ka aoao A I 47,aloan |
He mai ka hui pu ana 132. À e hoolawe i ka aoao A I 47 n0o- |
i] 4, loko mai o ka aoao À E 85, a koe mai 38. |
He E hoolawei ka huina A 52 deg. 40 min. noloko maio ka |
| H 180 deg. a koe mai 127 deg. 20 min, oia ka hui pu ana ©
||, nabunaoEamel. (E nana à ka aoao 22 pauku 2.): Q À
| ka hapalua o kela mau huina, 63 deg, 40 min.roia Alai- |
| | lay e imi i na huina penei; |
ee Me ka like ana o ka hui pu ?
Ph} ana ona aoao A E a me A I( 132 . ,,,... 212057
je || =
hi
Li)
| LL |
i | | |
HI
i}Leen ;
| ANAHUINAKOLU. ol
x |
: ke koenao laua 38... . a
| oe no ke kahapili o ka hapalua o 1» 1.57978 Aa
7 < ; $ ji |A SUB
sa hui pu ana o na huina KE ame I. 63 4 = pi
y bv 10. 10.30543 a
: Dal
a ok
Pe Ghani k : 835° |
. ea. o ka hapalua o ke koe- ? 11 Fr Wa
> itt Se gon 2.1205 eh
- eo «© © © © © © © © + + ee Si 20 1] Oe 297 Ht
out: °0 11., 9.761464 |
| { hou‘uulu 1 ka mea i loaa mai 30 deg ae
|. hapalua o ka hui p: i cg. Tl min. me kg Wa
| a ui pu ana o na huina Ë a me E 63 ae NA
pin., a loaa mai 93 deg. 51 min., o:a | i deg. 4 Hoh
| hoolawe 30 deg. 11 mi ny O18 kahuna nuie lL A ae
Fe ibaa thai | leg. min. noloko mai p ke 63 dee 49 = a
aa mai ka huina uuku o E33 dee. 29 min. MIA ; a
| > des. 29 min. he
5 ao agad EI penel; We
| Te ka bike ana o ke k | Woe
| ‘ ico o ka huina I Se . Ha
a0a0o À I 47 2e. LE 2 2 ue iD 99 29. - = 9.7 4170 a)
| : : ; Dar es 822 2 OLA Ha
3 Pela no ke koo o ka huina A 52 49 . - - - Uae: We i |
- - 9.90043 li |
115725 |
Le 9.74170 M:
ka aoao EI 67.7. - - - - - - - Se jh
+ eet Se at alae ‘ - Han ae
+ See -- = - 1.839089 ji
fia kekahi hanaana. E | a
anaana. EH hookauike kaha k ae
a ku mawaer : : se Kaha Kupono mai a
ee aena © ke kaha A by, alaila, ua filo ka huis l oS i au
‘) alua mau huinakelu kupono. Alaila, akolu À a
A [a mekahuina A,eimii ka: aila, se MAsnanOwe a
Be 6 kekahi hn indie ee ca aguokupono a me ka aoaç- Wt
— malo kaaoao A EK Se ro i ka aoaomoe noloks (ii
ne ao À E, a koe mai ka aoaonioe o kela haina oO pl
laila, me ka acaoakupono a k huinakolu, rae
huina FE: h ee 10 ame ka agaomoe, e imji kg ni
43a e houluului ka huina E a me k Haat LOT Se ae
woolawe ia mau huina i hui = É a ulna À, a € Rae
Pe Es boca cs 1 pu ia roïoko mai o na deg A
= 1 ce koena, ola ka huina I. Alaila, me La À — ane ee
16 Ka a0a0k se ag : 4 9 nnd a una # Er
aoaokypono e imi i ka aoag E I. : ste | |
la i
HE ©
il
jh
hi
a
| oe
ll
- i
va
|
; ave
LUE
DA ©
— He i a 4So
| ih 4G ANAHUINAKOLU. |
i
| | __ MOKUNA 4.
| | | Ua hoikeia mai na aoao ekolu i loaa mai na huina.
| Ua hoikeia mai ka aoao. A E 157 mile, a me ka aoao EI
| 110 mile, a me ka aoao À I 88 mile. Eimiina huina A,
fl | E, a me E. |
fl | I
| | oe |
FEI Ti |
Hi &/" os 0 |
| Li À pee oe
i O 157 |
po MA KE ANA ANA. |
(il
qe _ £ kahaike kaha À E 157 mile. Make kaha kaulike ma
EL ka rula, e lawe me ka upa i ka aoao A I 88, a e kau i keka- |
aa hi wawae ma A, ae kuhaika pioma I. Pela hoi e lawei |
Hil + ? . P 2 |
He ka aoao E I, ae kau i kekahi wawae ma E, ae kaha ika |
Wie pio e oki ana i kela piomal. A e kaha i kekaha A TI a me !
En E I. Alaila, e ana ma ka rula i ka huina A, 42 deg. 44 mi-
ae nute oia. Pela hoi i ka huina E, 32 deg. 53 min. ola, a me
hi ka huina I, 104 deg. 23 min. ola. (waneHal 7.)
| i i | ge é
| it. MA KA HELU ANA.
| | À ~ E houluulu i ka aoao A I 88, a me ka aoao EI 110; oka |
Ht | hui pu ana 198 oia. EH hoolawe i ka aoao A J 88 noloko o |
| | ka aoao [ E 110, a koe mai 22. |
yt | E imi i na apana À O, a me O E penei; |
| a Me ka like sna o ka aoaomoe loihi A KH, 157. - - 2.19590 |
| | I ka hui pu ana o naaoao AT ame EI 198. - - 2.29666
ii Pela hoi ke kcena o kela mau aoao :
li Pf 2 = Z 6)
a Al ame ETI 22 ia
hi |
HE) |
at |
a
Li |va
Me ANAHWINAKOLU. 47 i
ten
I ke koena o na apana A Oa me O E 27.7. - - - 1.44318 |
E hui pu 1 ka hapalua o keiïa koena 13.9 me ka hapalua o I
ka aoaomoe A E 78.5, aloaa mai 92.4, oia ka apana nui O Hy
E. E hoolawe i ka 13.9 noloko mai o ka 78.5, a koe mai ie i
64.6, oia ka apana uuku A O. I |
E imi i na huina penei; Al |
Me ka like ana 0 ka aoao AI 88. - - - - - - - -.1.94448 ji
D fkahanai.-----.----.° 4.1"... 1000006 We
Pela hoi ka apana A O 64.6. ---------- - 1.81043 (| |
nom |) |
104418 |
: DE QE ee ee
| I ke koo 0 ka huina A I O 47 deg. 16 min. - - 9.86595 He
Huina I A O 42 deg. 41 min. Hh!
x Hane 4
| HAE 1
Me ka like ana o ka aono E I 110.-------204139 |
| Ekahanai : - - == - > --- :--. - 1: --10.00000 aa
| Pela hoi ka apana O E 92.4, - - - - - - - - - - - 1.96553 dd
11.906553 |l
| 204139 [D
| 90 00 =
I ke kooo ka huina ETO 57 7.------ - 9.92414 ja |
SEX aid
| Huina I E O 32 53 ji
| Huina ATO 47 16 i
| Hunia EILO 57 7 ae
| Huina A I E 104 23 ji
ae
| MA KA RULA. | ||
Fig aie
: Ha
Ma ka lalani helu ma ka rula, e kau i kekahi wawae o ka if |
upa ma ka aoaomoe A E157, ae kaui kela wawae ma ka WI |
hui pu ana o na aoao À I a me [I E 198. A me kela wehe Hee
i “it; : ke k 29 Hee |
ana o ka upa, e kaui kekahi wawae ma ke koena 22, a ma HE
DRE 2
1) |
Un
Es
ll
Wa
a
Wa|
- | i 4S ANATHUINAKOLU.
tt | il à RE : È
| | kabi à kaüia’i kela wawae, oia ke koena ona apana A O, 0
| i Ky 27.7, Alaila,e imiika loao naapana A OameOQ EH,
aa ë like me riamü. :
CH Ma Ka Ialini helu, ¢ katii kekahi wawae ma A T 88, a e
fl kau i Kéla Wawae ma ka apana uuku A O 64.6. Me kela |
| | ehe ana o ka upa, ma ka lalani koo e kau i kekahi wawae |
Bl ma ke 9) dog, a mia kahii kauia’i kela wawae, malaila i ka- 4
i kauia?i ka huina AT O 47 deg. 16 min. Nolailao ka huina |
(EL i A O 42 deg. +4 min. no ia. |
QE Ma ka lalani helu, e kaui kekahi wawae o ka upa ma ka |
HHH | toao 1 E 110, a e kau i kela wawae ma ka apana nui 924. |
ie fe kela wehbe ana o ka upa, ma ka lalani koo e kau i kekahi |
| | ivawae ma ke 90, a ma‘kahii kauia’?i kela wawae, malaila i |
a kakauis’i ka huina O I E 57 deg. 7 min. Nolaila o ka hui-
il Ha À EL © 32 deg. 53 min no ia
| pin NA UL HOILIILI.
jh ÿ. Ua hoikeia mai kekahi 10a0 129 mile, a mé kekahi hui- |
di Hni ku e ana Si des. 35 min, à me kekahi huina e ae 56 |
E | deg. 30 min. LE imi i ke kolu o na huina, a me kela mau |
Nil fioao eltia. | |
| | À O ke ko!u oka huina 41 deg. 54 min. ota. O kekahi ao-
Hi) a6 108.7 mile ia, a o kek4hi 87.1 mile no ia.
i | | | 2, Ua hoikeia mai ma aoao elua 96.5 anana 0 kekahi, 59.7 ©
Eau auana o kekahi, a me ka huina e ku e ana 1 kela aoo nuit, 57 |
| Fa deg. 38 min. Kimi i na huina a me ka acao i koe. |
Hi O kekahi huina 31 deg 39 min. no ias a o kekahi 90 des, |
EL $2 m'‘n. oia} o ka avao i koe 114.2 anana no ia. |
| | | 3. Ua hoikeia mai kekahi aoao 119 kaulahao, a me keka- |
EE hi avao 102 kaulahao, a me ka huin: mawaena o laua. EK |
| | | | imi ina hu'ny ame ka aoao.i koe. |
| pl O na huinai koe 34 deg. 37 min. o kekahi,31 des, 47 min. o keka- |
Hi hi; o ka aodo 177.5 kaulahao via.
| al 4. Ua hoikeia mai na aoao a pan 120.6 mile o kekahi, 125.5 6
hi) kekahi, 146.7 o kekahi. E jmi i na huina.
EE _Okekahi huina 51 deg. 63 min.; 54 deg. 58 min. o kekahi; 73
Lil dea. 9 min. o kekahi. |
Hh | |
de A
h |
i |
Li| WO KE ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. ial
j Ah
th lis 1
: ee ; Bete ee RIAN IE
1. O ke anakiekie, oia ke ana anaike kiekie o na hale, a Wt
me na puu, a me na mauna, a me na mea kiekie a pau. He
| Hd
2. O ke analoa, oïa ke ana ana o na wa mawaenaona mea || |
elua e like me ka wa mawaena o na kulanakauhale elua,ame |||
. s . . . 4 UR | |
na aina, penei; mai Maui a Lanai. ae
Ht | |
NO KE ANA ANA. Il 1
| : JDA)
1. Penei kekahi ana ana. Maka manao o ka mea nans e ll!
| ana, ina paha e hiki ia ia ke hoopili aku i ka laau ans ike |
} kaulahao paha, e ana no pela. | |
| 2. Penei kekahi ana ana; ina aole e hiki ke hoopiliakuika ||)
| laau ana a me ke kaulahao, alaila, ma ke anahuinakolu e ana’i. Wi
| oe a
3. E imi mua i na huina me ka laau ana huina, alaïla, ma = |
ke anahuinakolu e imi ike kiekie, a i ka loa paha. ia | |
Wa
es : ey
NANEHAI f, oi
| E imi i ka huina kiekie a me ka huina hohonu m2 ka liaw ana huina. — ae
: qu
E kau i ke kiko ma À, oïa kahi maluna o ka puu. E imii Do
ka huina A EI me ka laau ana huina, ola ka huina kiekieo =|) |)
ka puu. au
jh:
vA ih
| 3 ae
| s 3 Me
ee ° ie
| He
| “esssewnar ag] Wai | d
ee
qu
: : (he
oO K Ht iia) |
Bs ey ie
i | He
| | If |
| li A
7 | ie |
Ve |
| | A
| h ip i
|! ||
AE
|| |
ILE
| Ci 1) jh i | ”EF ae (fl | ,
D noi a |
D 50 ANAKTEKIE A ME KE ANALOA. ? |
a |
fi Penei ka imi anai ka huina; E. hoopilii ke kiht waenao |
| | ka laau poaihapaha ma ke kihi o ka huina kiekie, a e hoopili
EL 1 ka maka ma ke kihi o ka poaihapaha ma Q, a malailae na- |
tl na pololei aku a bikii A, oia kahi malunao ka puu. Alaila à
.| | o ka pio H Ki okiia e ke kaula e lewa ana me ke kepau,
| | ola na degere o ka huina kiekie A E T.
Fi I ke ana ana i na huina hohonu, e hoopili i ka maka ma ke
| | kihi waena o ka poaihapaha ma E, a malailae nana pololei |
RU aku 1 ka mea hohonu. O ka pio Q H, oia na degere oka |
IE huina hohonu. |
il | NANEHAI 9, |
Hl}
HH E ana à ke kiekie o ke kia e kupono ana ma kahi papu. |
Hi -. fe
; : ë
| # Gg |
| $ i |
dE LA Na \
sil ¢ |
QE LUN FA s
| a 2 I |
TESA s ae
ei ¢ fe 4
Sa ® i
; an & ne I
ee 2” A |
we "a ol
ye + Ke
‘eal & “À re
He o te
il If Oo
if | | | <2 ake |
| La iD SA |
ji ee |
He ie 1. A Hoiakekia. Maike kumuo ke kia mai A, e ana po- |
Hi lolei aku ma ka honuai 100 kapuaia hikii EK. Alailae imi |
pi) i ka huina kiekie H I O me ka laau ana huina, 47 deg. 30
a min. oia. Ua kauia ke kihi waenao ka laau ana huinaid |
hi, kapuai mai ka honua ae. Pehea ke kiekie o ke kia? |
| Li Penei ka imi ana 1 ke kiekie o ke kia; (E nanaike ana- |
|, | Auinakolu kupono, Mokuna 2, aoao 51.)
Po
il JA |
i )
oh |
| Li 4
a |
Li 7
ro || | |
ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. 6h HW,
Ha a
Me ka like ana o ka hanai . . . . . . . . . . . . 10.00000 il
1 Ka-aoaomoe 100 kapuat 2... ..,,...°, &.:000000 a
Pela no ke kahapili o ka huina I 47 deg. 30 min. 10.03794 il |
{lb
12.03794 = |)
: 10.00000 !!. |
‘ ea
J ka aoaokupono O H 109.1 kapuai .... . 2.03794 Ht)
Ka kiekie o ka laau ana À O 5 6 Ha
114.1 kapuai, oia ke kickieo |
. aaa ie
ke kia. HL)
Ina he 45 deg. ka huina I, alaila, ua like ke kiekie o ke kia i
H A me ka loa o ka aoaomoe À E a me ke kiekie o ka laau He
ana huina E I, ke hui pu ia laua. | He
2. Kia ka papu, a me ke awawa i eliiaa puni ka pa. He ae
18 kapuai ke akea o ke awawa. Ma ke kapao ke awawa, aa
ana aku la auika huina kiekie o ka papu, 62 deg. 40 min. Hl
ola. Pehea ke kiekie o ka papu? a pehea hoi ka loao ke D |
alapii e ku ana ke kumu ma keia kapa o ke awawa, a pili ka ||, |
welau maluna o ka pa? Ep
ae
ju
ase
: TRE
[ni
/ HH
f 1] } Wa
| A LE
= | 1 / ae
ei
| | |
ee
| He |
JL Et
ne
| ll ©
ji |.
| Wey
| aie.D NU ow ANAKIEKIE A ME KE ANALOA.
| | E imi i ke kiekie o ka papu peneï;, (Æ nana i ke anahuinu-
| || kolu aoao 31.) ! |
a | Me ka like ana o ka hanai . : . . . . . . , . . , 10.00000 A
fl ÉkK4 aoaomoe À E 18 kapuai . . . . : . . . . . . 125527 à
“i Pela no ke kahapili o ka huina A 62 40 . . . . . 10.28661
mi! 11.54188 |
| 10.00000 |
| | I ke kiekie o ka papu E I 34.8 kapuai, 1.54188 |
| | E imi i ka loa o ke alapii, (oia ka aoaoloa,) penei; |
| |
| Me ka like ana o ka hanai . , . . . . . , . . , . 10.00000 |
Lil La aoaomoe 18 kapuai. . .: . . .:, . . . , . , , 120607 à
| Hi) Pela no ke kahaoki o ka huina 62 40, ,,,,., 10.333802 |
i 11.599329 |
| | 10.00000 |
| I | I ka aoaoloa 39.2 kapuai 1.59329 4
_ Nolaila, 0 ke kiekie o ka papu 34.8 kapuai oia; ao ka loa |
| | o ke alapii 39,2 kapuai no ia. |
Er | |
aa NANEHAI Q,
| Maluna o kekahi mea i ikeia kona kiekie, e imi i ka loiht mat
| | a kekahi mea a hiki 1 kekahi mea ma kahi papu. |
a Maluna o ke kia o ka moku, he 80 kapuai kona kiekie, ana |
| __ iho la aui ka huina haahaa ma ko laloo kekahi mokue, 20 |
») deg. noïa. Pehea ka loihi mai ko’u moku e ku ana a hikii ©
) kela moku? |
| Li E
En |
ii f be |
| EU AS TK pp
| | | | i os ; San =. ee = |
| |Wl an tet
fel eae Std
Vl
ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. 58 i
a
E hoolawe i 20 deg. noloko ae o ke 90, a loaa mai ka hui- if |
| na E 70 deg. ja
| Alaila, penei ka imi ana; a
. : à LE AN
Me ka like ana 0-ka hanai, +. : 5... . : .” 10.00000 Hed
1 Ka aoao À E 80 kapuai 0. a 4 410080 in
Pela no ke kahapili o ka huina E 70 deg. . . . . 10.43893 va i
| RE | Ro
| 1232202 |
A El
| 10.00000 a
| | A ah
| Ika aoao I A 219.7 kapuai, .. . ... .. . , . 2.34202 |
| Nolaila, 219.7 kapuai, oia ka loihi mai kekahi moku a hiki a
- 4kekahi moku. 3 Va i
aT ae
NANEHAI 4, a
E imi ike kiekie o ke kupono ana o kekahi mea, aole hiki ke a |
hele aku a kokoke 1 kona kumu. Hb
an |
‘Eia ka puu; a ku iho la au ma kahi papu ma I, e anaika a |
huina kiekie o ka puu 46 deg. oia. Alaila haliu aku au ma- Hed
lala aku, e ana ma ka honua i 100 anana; a ku iho la au, | |
malaila e ana hou i ka huinakiekie o ka puu 31 deg. no 1a. ae
, Pehea ke kiekie kupono o:ka puu? Wael |
E | jh
7 Wa
de Thil
4 | ES Lip
Es Hl
= | ee
(5a og pS pi | iH |
É | —— Heal
. Ô i A LE
Wy
O na huina a pau ma ka huinakolu E O I 180 deg. o lakou, iy
ke hui pu ia. Pela no na huinaelua OL Kame AIE 180 Hh i
deg. o laua ke hui pu ia, no ka mea, ua like laua me na huina | i
kupono elua. Nolaila, o na huina 1 O Kame O EJ, ua like cel
laua ke hui pu ia, me ka huina A I E. Nolaila, ina i hoola- Hee
=. e . . | {Hi if # i
weia ka huina O 31 deg. noloko ae o ka huina AI E 46 deg., Ld
ee
a
: ae
ae
a |
, ai
Ws
Wa
, Wie il | | aSee ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. |
i | | loaa mai ka huina O E T 15 deg. Alaila, e imi i ka aoao I E |
Hi) peneï: [£ ana à ke anahuinakolu aoao 41.)
Hi Me ka hke ana o ke koo o ka huina E 15. . . . . 9.412990 ©
a L ka aono O |] 100 anana , pis. 4s es on os 200000
Ht Pela ke koo o ka huina O 31 deg... ...... . 9.71183
{fil eee
Bi | 11.71183 |
qi 9.41299 |
I PS LE D
H _ Alaila e mii ka aoao A E, (oia ke kiekie kupono o ka puu,) |
Hh penel; (E nana 1 ke anahuinakolu, aoao 28.) |
tH Me ka like ana o ka hanai.. . . . . . . . : . . . 10,00000
il Ka aooloa 1 FE... , . «ie oo
| | Pela no ke koo o ka huina I 46 deg. . . . . . . . . 9.856983 |
FH — — |
| at | 12.156577
| 10.00000 |
He Hi Se
i I ka aoaokupono A E 143.1 2.15577
ri Nolaila, 143.1 anana ke kiekie kupono o ka puu.
| Li) 2. Eia ka hale e ku ana ma kela kapa o ka muliwai. A |
El ana aku la au i ka huina kiekie o ka hale ma keia kapa o ka |
| muliwai, 58 deg. oia; alaila haliu aku au malaila aku, e ana :
| | di) ma ka honua i 100 kapuai; a ku iho la au malaila e ana houi |
He ka huina kiekie o ka hale, 32 deg. oia. Pehea ke kiekie o ka
ae hale? a ehia anana mai ka hale ai ko’u wahi e ku ana ma ke-
| | | | ïa kapa o ka muliwai?
hihi E ga
| | | A cna ;
i hi RER
pri fe
HH fs
fF |. Hy Ui
| ela
| ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. a
À jh pi
E hana e lke me in mamua. F }vvraweika huina O 32 He
des. noloko ae o ka buina 1 58 ce g.,aloaa mai ka huina E HT
| 26deg. Alaila e imi i ka aoac I E penei; Wey:
| Me ka like ana o ke koo o ka huina E 26 deg. . . 9.64184 He il
Pia 2oa0 O 1 100 kanwar,.. .. 3. . : « , . .,. 200000 ae
| Pela no ke koo o 4a iina O32 deg... . .. .. 9.72420 [il |
va
9.64184 ji |
| i «=
} LEA all
| J ka acao I E L s L ° L Ce ° ¢ Q ° ° 2 e 2 ® e e e . . 2.082369 if ‘ | |
Alaïla e imi 1 ka aoao A E, (oia ke kiekie o ka hale,) penei; aie
Me ka like ana oka hanai'......,..%+%. 10:00900 ae
: Ka a040 104 PB. 5... , . e. ,.., . , .. 2.009208 a
| 5 Na
nt et à ify HE
pu a ill i
| 12.01078 el
x à (HAE AB
| 10.00000° ||}
———_ Fa
| I ka aoaokupono A FE 102.5 ....5....... 2.01078 a
| O ke kiekie o ka laau ana 5. el à
107.5 | pa
E imi i ka aoao A I penei; a
Me ka:like ana o ka hanai.. .. 2+. +s «s+ 10.00000 ae |
I ka aoaoloa I E GE _ © © + © @ . + © ee + © + à @ 2.08236: Wa |
Pela no ke koo o ka huina E 32 des. .. . ..,. .9.72420 [UM |
| me Wai
| | 11.860656 |}A)
| 3 10.00000: LD
———— |,
| L ka aoao A 1 64 kapuaï . . . +: . . , . , 6. .:1.8065G A
| ee, oe, : Hie
Nolaila 107.5 kapuai, oia ke kiekie o ka hale; he 64 kapuaz Wai |
mai ka hale ai ko’u wahi e ku ana. : He
: a
| I
Wa
He
. ! He
We Wel
| es
| Ha
: FUN A
# | ju LE |
ee ae
hie
= | |
. ae 3
i |g
LA MEN sh reBe os ANAKIEKIE A ME KE ANALOA.
| | | E imi t ke kiekie 0 ka mea e leu ana maluna o kekahi mea, aolel
ih hike ke pit aku a kokoke. |
| | Kia ka hale malunao ka puu. Ana aku la aui ka huina
| ai kiekie 0 ka puu, 40 deg. oia. Ua ana hoi au i ka huina kie- |
Fi) kie o ka hale, 51 deg. oia. Alaila haliu aku au mailaila aku, |
| a e ana ma ka honua 1 100 kapuai; a ku iho la au malaila e ana |
Hi hou i ka huina kiekie o ka hale, 33 deg. 45 min. oia. Pehea |.
| | ke kiekie o ka hale? |
| Af m® “4
a | ts |
a sf |
Hl He |
Li oo I ie |
| | re E hana e like me ia mamua; e hoolawe i ka huina O 33 |
pin) deg. 45 min. noloko ae o ka huina AI E 51 deg., a loaa mai
| rh) ka huma O E I 17 deg. 15 min. Alaila, e imiika aoaol E
i penei; |
| a Me ka like ana o ke koo o ka huina E 1715 . . . 9.47208 |
a Fka aoao O I 100 anäna. . . . . . . , . . . . . . 2.000002
EE Pela no ke koo o ka huina O 33 deg. 45 min.. . . 9.74473 |
aay Sr
[hi 11.74473
ii 9.47208 |
a | gee 8000 LE ope os oe oe eee 297008 |
Li E hoolawe i ka huina AI H 40 deg. noloko ae o ke 90
EE
hi.inal
_. ANAKIEKIE A ME KE ANALOA, st ie
| deg. à loaa ka huina I H A 50 deg. O ka huina lH Aja ||
| ine ka huina E #1 I, ua like laua ke huipuia me na huinakupo- |)
no elua 180 deg. Nolala e hoolawe i ka huina I H À 50 deg, | |
noloko ae o ka 189 deg., a loaa mai ka huina E-H I 130. des, |} |
E hoolawe i ka huina A [ H noloko ae o ka huina A I E, a ae
loaa maï ka huina E 1 H 11 deg. Alaïla eimiikaaoao EH |,
penei; (£ nana i ke anahuinakolu aoao 41.) al
ETS a! : Hai ai
| Me ka like ana o ke koo o ka huina E HI 130; ; 9.88425 ee
Hd GO FN Luis ae.) Dees et
| Pela no ke Koo o ka huina EI H 11 deg... .. . 9.28059 | |
oS 1156324 |
9:88425 ||},
À ka aouo Ë H 46.6 ahand . . . ..........1.66809 | ||
Nolaila 46.6 anana, oia ke kiekie o ka hale. à ae
| | NANEHAI G: | aa
E imi i ka loihi o hekahi med, mai kekahi wahi alu, dole hii he =)
| ana me ke kinlahao a me ka laau ana. || L
. 1: Eia ka hale ma kela kapa oka muliwai ma K, Ku iho [UN
| la au ma keia kapa ma L. Pehea ka loihi mai ko’u wahi i ku Ve
ai a hiki i ka hale? i |
re Hehe
de. a
| Ss (| SS | he | ul
> on nn Wie
| 8 - | |
jt
Fe | i; |
| ARE 2
| Hat ,Z il ; |
Z El 58 ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. .
i Ana pololei aku la au,ma ka loa o ka muliwaii 200 anana |
| | mai LahikiiN. Alaila, ana aku la au me ke panana 1 ka
| | huina ma L, 73 deg. 15 min. oia. À ana hou aku la auika ,
Hh || huina ma N, 68 deg. 2 min. oia. A e hoouluulu 1 ka.huina N, |
| | 68 deg. 2 min. ame ka huina L 73 deg. 15 min., a loaa mai
| a 141 deg. 17. min.; a e hoolawe ia mau degere noloko ae o ka
[ll 180, a loaa mai 38 deg. 43 min., oia ka huina ma ka hale. |
HH Alaila e imi i ka aoao K N, (oïa ka loihi mai ko’u wahii ku |
| | ai à hiki + ka hale,) penei; +
| Me ka like ana o ke koo o ka huina K 88 43. : . 9.79620 |
i Pi acao & N 200 andna 41, 2.00108
| | Pela no ke koo o k& huma L 73 15... ..... 9.98117
| | 12.28220 |
| | | 9.79620 |
HT | I ka aoao N K 306.19 anana........«.. ..2.48600
| tl E imi i ka aoao L K penei; |
pri Me ka like ana o ke koo o ka huina K 38 43 + : . 9.79620 W
pe J ka aoao Li N-200 anana . ….. …. .. , . . . . 2.901088
UN. Pela no ke koo o ka huina N 68 02....... ..9.96726 |
pi 12.26829 |
EL Ykaavao [. K 296.54 énana . - >... . 247209
ii | |
laa 2. Makemake iho la au e ike i ke akea o kekahi muliwai, |
ee nolaila, aia pololei aku la au ma keia kapa o ka muliwai mai |
Pe HaiKi100 anana. Alaila, ana aku la au me ke pananat |
pi) |
a |
si , |
i | |
iii : 1
| | |D i
_ ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. 59 ll 1)
ka huina K H M 53 deg. oia. Pela no ka huina Ma K, 79 deg. ll
12 min. oïia. Pehea ke akea kupono o ka muliwai maiLaiM. À
a . Hy
9 Hh
Pears neae AT Rene) Pi CLL id | | | fl
Drag en ST LME Pa Crissy 4, A | Than as dé à AT Ba a
ae ae
SS aS SSS SS a
oe oe a |
| E hoouluulu i ka huina H 58 a me ka huina K 79 deg. 12 |
-min., a loaa mai 132 deg. 12 min.; a hoolawei 132 deg. 12 ||.
_ min. noloko ae o ka 180 deg., aloaa mai ka huina HMK, \\ .
_ A7 deg. 48 min. oia. He
E imi i ka aoao H M penei; ai
) Me ka like ana o ke koo o ka huina 47 48 . . . . 9.86970 a
} ka aoao’-H K 100 anana . . . : : . . . . : . . . 2.00000 ae
*. Pela no ke #00 0 ka huima K°76 12... , : . .". . 9.99993 qi
———— |.
he | 119925 ||)
ÉL . 9.86970 : |} |
———— sta
D Ile ao HM..,.,..,.,,.,,.,,,:-::012000 DR
| E imi i ka aoao L M penei. | Ni:
Me ka like äna 6 ka hanai : . . . ... ., . , . . 10.00000 |!
| f Ka a0ao HM:,.....,.,,.,,,.,.,, 212256 hi
| ‘ Pela no ke koo o ka huina H 53 deg. ...., , . 9.90234 | |
10.00000 | |
| Ds ||
| Pee noes 17M -105.9 25 ff ese. eee Gia
: Haat tal
| 3 | , | Wa
a | “| i
| | AA ul
| | i
i
- iisai il | | |
D |! 60 ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. |
lf | Nolaila 195.9 anana, oia ke akea kupono o ka muliwai. |
| se | 3
il OE f ÃŽ
1 | NANEHAL 7, |
(ll E imi i ke kiekie à ka mea e ku ana ma kahi kiekie, € hiki ke pi \
“hs alu a kokoke. :
| | Kia ke kia e ku ana ma kahi kiekie. Ana iho la au mai |
| 11 kona kumu aku a hiki i 40 kapuai. Malaila ana aku la aui |
| ka huina kiekie o ke kia, 41 deg. oia. Ana hou au malaila |
| aku 1 60 kapuai; a malaïla ana aku la au 1 ka huina kiekie 0 |
fl! ke kia, 23 deg. 45 min, ola. Pehea ke kiekie o ke kia? |
Hy i BNO : . |
| Ne.
| | FED, dé *, ” }
Hii; ë RE AE A N y
HE | {agg ee CC Pa ee |
| ail (BOR Mes S08 nee oy See am
i | PADS SN eee See SS Se I |
i | . BSE = ES ner TERRE PE EU RER CEE SEA
AE AU LA À : < . ‘
Pi O na huina akolu 9 ka huinakolu O E [ke hui pu ia, 186
|| || deg. oia. Pela hoj ka huina L E O a me ka huina À E O ke
pi hui pu ia, 180 deg. oia. Nolaïla, o ka huina A E O, ua’ like
| 1 ia me na huina ma Oa me [| ke hw pu ia; nolaila hoi, e hoo- |
| lawe i ka huina I 23 deg. 45 min. noloko aeo kahuina À E O |
ey | 41 deg. a koe mai ka huina E OI 17 deg. 15 min. -
| Hi Alaila, penei ka imi ana o ka aoao O E;
Hii Me ka like ana o ke koo o ka huina O 17 15... 9.47208
pri Pea aoad ET60 käpuai .. .:. ., . , ,., . l//4i0 8
ll Pela no ke koo o ka huina 1 23 45 .,.,..,, 9.60602 |
= 11.38317 |
| 9.47208
si { ka aoao O E 81.48 kapuai . . . , +, . ... , . 1.91109
| ) |
Li |
Pi || ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. 61 ||
| Alaila, penei ka imi anai ka huina A O E; (E nanai ka ie |
anahuinäkoluhio, Mokuna 3, aoao 44.) hp
| E houluulu i ka aoao O E 81.48, a me ka aono E A 40, a |,
- Joaa mai 121.48, E hoolawe i ka aoao E A 40 kapuai nolokq Hl
ae o ka aoao O E 81.48, a koe mai 41.48. |, |
L E hoolawe 1 ka huina E 41 deg. noloko ae o ka 180 deg. a | ji
| koe mui 139 deg. oïa ka hui pu ana o na huinao Aame QO. iM |
| E imi i ka hapalua o kela mau huina, 69 deg. 30 min. nola. ||. |
_ Alaila, e imi i ka huina A O E penei; a |

Me ka like ana o ka hui pu ana | oi
onaaoaoOQ Ka me A E Lae PP si 02 a
-- [kekoenao laua .... 41.48 ..:......, 161792 —
| Pela no ke Kkahapili o ka hapalua o ka ? . . . . 10.42726 ie
hui pu ana o na huina À a me O 69 30 —— lil)
| - 12.04518 |

2.08453 ay | |
I ke kahapili o ka hapalua o ke ——
Koens:0 laua,, :., 49986, .,4,.:.. 9.906068 i
E haolawé i ka mea j loaa mai 42 24 noloko mai o ka ha- | te
palua o ka hui pu ana o na huina O a me A 69 30,aloaa_ [I |

mai ka huina O 27 deg. 6 min. Lie
Alaila, e imi i ka aoao A O penei; - ee
Me ka like ana o ke koo o ka huina O 276... 9.65828 |
[kaaocao AE 40 kapuai,........... + 1.60206 |}
Pela ke koo o ka huina E 4} deg. .. ...... 9.81694 ||
| Las : 1141900 |
: . = ' 9.65828 | |
[ka aodo AO 57,62 kapuai..... 4.555, 176072 iY |

| lg
| Hs
eo i |
| : : Wt
| Va
oe ee ieGj | | 62 ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. |
| a NANEHAI 8, |
| | E im à ka wa mawaena o na mea elua, aole hiki ke hookokoke aleu, |

, | | Eia na aina elua me Molokai a me Lanai; heaha ka wa
| | mawaena 0 lauar |
| Q | | ‘ |
A 3
| |

BE
Wi a ek |
| | || i Kia no au ma Maui, aole hiki ke hookokoke aku ae ana ©
pani me ke kaulahao; nolaila, e ana au ma kahi pololei ma Maui
| LU mai À à hiki 1 E 1 300 kaulahao. Me ke panana, e ana aui |
ee ka huina M A E 58 deg. 20 min., a me ka huina H A M 37 |
Li) deg., a me ka huina À E H 53 deg. 30 min., a me ka huina |
PE H E M #5 deg. 15 min. ety |
| a _E hoouluulu i ka huina‘A E H ame M E H a loaa mai ka |
|, , huma À E M 98 deg. 45 mn. FE hoouluului ka huina A E |
|| || M98 45 me ka huina E A M 58 20, a loaa mai 157 05. E. |
| hoolawe 1157 05 noloko ae o na degere 180 a loaa 22 55, |
|| | | oiaka huina EM A. Pela no e houluulu i ka huina H AM |
|| | ameMAE a me A E FH, a e hoolawe i ka mea i loaa mai
| noloko ae o ka 180, à loaa mai i ka huina A H E 31 deg. 10
|. min; alaile, e imi i ka aoao A H penei;
ii de, À
iy. | |D . ANAKIEKIE A ME KE ANALOA. 63 | |
| Me ka like ana o ke koo o ka huina H 31 10 .. . 9.713893 a |
1 ka.aodo.-A EB G00 oe. cp eid hie la Ca LA IR
Pela no ke koo o ka huina A E H 53 30... .... 9.90517 aa
| a Vi
| | 12.388229 |) |
9.71393 hi
| te Vi
| 1 ka-a0a0 A.H 4659 2 vor. eA ey Ha Be, 2 2.0OG06 {LE !
| E imi i ka aoao A M penei; ||
Me ka like ana o ka huina M 22°55.;....... 9.59038 ig) |
D 'KA a0a0 AE 60004... ... 4... Adrie ii
. Pela no ka huina AE M98 46 ,:,...:.:. 999491 |) |
| 12.472083 |)
9.590833.
Pha sono A M TGIA à 5 à 5 2 sra de sie 5 0.688166 SR i

_. Eimii ka huina A M H penei; (E nana 1 ke anahuinakolu- ip
| wo Mokuna 8, aoaë 44.) i |
__E houluulu i ka aoao A H 465.9 me ka aoao A M 761.4, a a
loaa mai 1227:3. E hoolawe i ka aoao A H 465.9 noloko’
Mai o ka aoao À M 761-4, a koe mai 295.5. pi
E hoolawe i ka huina H A M 37 deg. noloko mai o ka 180, À |
~ akoe mai 143, oïa ka hui pu ana o na huinà A H M ame A aa
MH. O ka hapalua o kela mau huina, 71 deg. 30 min. no a
ia. Alaila, penei ka like ana; Vail
| Hide eH
Me ka like ana o ka hui pu ana o na eres 7
| ain AM 140 fe fi se PONS
Ï ke koena 6 laua, . . . . . . 295.6... . 5. 241068

| Pela no ke kahapili o ka hapalua o ka huipu? , | al à
anaona huna A H Mame AM H 71 Bo ‘alate | |

12.94601 ot D

3.08900 |:
| ke kahapilio ka hapalüa o ke koendolaua 35 44. 9.8670 |, |
| | a
/ faa
; | : hi
, a : Wed

i | | Asi 6i ANAKIEKIE A ME KE ANALOÀ. :
J | | = E hoolawe i ka mea i loaa mai 35 deg. 44 min. noloko 6 ke |
| | 11 deg. 30. min. a loaa mai 35 deg: 46 min., oia ka huina |
| AM H. |
| Alaila, e imi t ka aoao H M peney ae |
a | Me ka like ana o ka huina AM H 35 46... . . 9.76677
| [ka gene eH A009 tap les , 4 260000
| | Pela no ka huina HA M87:.,:.:::,::.: 971916 |
En | 12.4478 |
| 9.76677. |
| | Ika acao HM MINS Ve di pet ei Dis ee + 0601000
| | Nolaila, 479.8 kaulahao, oia ka wa maWaeha o kela mau |
i aina elua. |
HF i pain |
| | _ Penei kekahi afia ana o ke kiekie o ka mea kupono; e and |
| | ike aka o ka mea kupono.. E ana hoïi i ka loa o kekahi laatt |
fl a mie ka loa o kona aka; alaila, penei ka like ana; |
H Me ka like aha o Ké aka o ka laat, |
Hill | & ‘ is |
a I ka loa o ka laau; |
| Pela ka like ana o ké aka 0 ka mea kupono; 1
aa I kona kiekie. 4
| [hi K hoonui i ke aka o ka mea kupono me ka loa o ka laau; 4
| _ & puunaue 7 ka mea i loaa mai me ke aka o ka laau; a loaa
| mai ke kiekie o ka mea kupono. (E nana à ka Helunaat;
Hi woao 91, paukul. Na ut holm.) |
Fi | |
Hi |
|
| asi : cay ;
faa
: eee LA |
a
et
Hail
Baa
see Vel
a
| KE ANAAINA. li |
= | | i
, Oia ka mea e hoike mai i ke ana a me ka mahele aina. a |
Eia kekahi mau mea hoakaka: — ii i
. 1. Ka Akere: oia ke ana nui no ka aina: he ana no ka ili wale 1 |
. no ka Akere, he loa, a he laula, aole nae he manoanoa. vad
2. Ke Kaulahao: oia ka mea e ana i na aoao o na aina: eha ro- Ha |
da kona loa, oia hoi 66 kapuai; a ua maheleia ke kaulahao i 100 ae
hapa like: ua kapaia hoi ua poe hapa la, he mau pauku. 7 inihaa ‘a
me 9-2 hapahaneri ka loa o ka pauku hookahi. À aq i i
‘ . ee 3 a ea
Ina he aina uuku, apuupuu paha ka aina e anaia ai, alaila, ke kau- ae
Jahao roda 2 ka pono, oia 33 kapuai. ne
- He ana no na mea ili:— : hu
144 iniha huinahalike 1 kapuai huinahalike 1a. ae
9 kapuai huinahalike 1 iwilei huinahalike ia. ie
’ 86 kapuai huinahalike 1 anana huinahalike ia. pri
121 anana huinahalike 1 kaulahao huinahalike ia. a
1 kaulahao huinahalike 16 roda huinahalike ia. al
40 roda huinahalike 1 ruda huinahalike ia. Up
4 ruda, oia 10 kaulahao 1 akere. a 4
100 kaulahao huinahalike 1 setadia huinahalike ia. ey
64 setadia huinahalike 1 mile huinahalike ia. ae
ee
ED EE? aa a |
: | eal
MOKUNA 1. a :
He mau Nanehat. - va
; ; £ LIN 21 i i
1. E hoolilo i na kaulahao elua roda ka loai na kaula- a |
hao eha roda ka loa. | 4]
Penei e hana’i: e imi i ka hapalua o na kaulahao ro- 1 1]
da 2, a e houluulu i na pauku; penei, 16 kaulahao roda 2 Lil
as . . : y Wi ea |
ame 37 pauku, ua like ia me 8 kaulahao roda 4, a me 37 Ve
pauku. | |
a |
A LR eae
HTH aaa |
. Len
aaa
2 He i| ie 66 KE ANAAINA. |
(| Aka, ina he mau huahelu hiki ole ke mahele koena ole, |
| || alaila, e puunaue i 2 a e houluulu i 50 me na pauku: |
: penei, 17 kaulahao roda 2 a me 42 pauku, ua like ia me 8. ,
J kaulahao roda 4 a me 92 pauku.
| 2. E hoolilo i na kaulahao roda 2 i mau roda a me na
hakina hapaumi o ka roda.
Foi Penei e hana’i: e hoonui i na kaulahao roda 2 me 2 a |
a e hoonui hoi i na pauku me 4 e like me keia, 17 kaulahao |
i roda 2 a me 21 pauku, e hoonui i ka 17 kaulahao roda 2
| me 2 a loaa mai 34 roda, a e hoonuii ka 21 pauku me 4, |
He a loaa mai 84 hapahaneri, 34.84,
| 3, E hoolilo i na kaulahao roda 4 i mau roda. |
| hoonui me ka 4 penei: 8 kaulahao a me 64 pauku
re va like 1a me 34.56 roda. 3 |
ph 4. E hooklo 1 na roda 1 na akere.
| Penei: iloko o ka akere hookahi 160 roda huinahalike-
a Nolaila, e puunaue i na roda me 160, e loaa mai na akere, | |
ae a ina he koena, e puunaue no ia me 40, 1 loaa’i na ruda. |
a _ §. Ehoolilo i na kaulahao huinahalike i na akere. |
+ rh Penei: e puunaue me ka 10, e like me keia 1460 kau-
He lahao huinahalike, ua like ia me 146 akere, a 846 kaulahao
| noi huinahalike, ua like ia me 84 akere a me 6 hapaumi 84.6. |
i i i lloko o na roda 746 ehia akere a me na ruda a me na roda.
: a 6. E hoolilo i na pauku huinahalike i na akere.
Re Penei e hana’i: e puunaue me 100,000, oia ka hookaa-
He wale i na huahelu 5 ma ka akau: a ina he koena e hoonui
| a ia me 4, a e hookaawale i na huahelu elima ma ka lima
ae akau: a ina he koena iho e hoonui ia me 40 a e hookaa-
| wale i elima huahelu hou ma ka lima akau. Penei: |
ae 15 )63274,
Pe de
oi cs
| ' | | : 2 ) 53096 -
au 21 )23840
Pie. 15 akere 2 ruda 21 roda
ih FR
Be a :
i LE LU à
jh
es :r , + ll
aa
| La Li
ba HE
5 ean Iai
KE ANAAINA. 67 a
a
MOKUNA 2. a |
Hle mau Nanehai no ke Anaaina. al
| 1. E imii ka il o ka aina huinahalike a me ka aina a
huinahaloa. : ( nana i na kii 1, 2.) | i | |
E hoonui ka loa a me ka laula. Penei: — us
| ul
| (il hil
| 6 ka laula. 6 ka loa. ey
6 ka loa. 3 ka laula. a
on = iat |
36 ka ili. +18 Kai: | |
. eo : 4 ° . . ° : RU |
2. E imii ka ilio ka aina huinahahio a me ka aina ee
| huinahahio loihi. A D
a FE hookuuw ‘ilalo 1 kaha kupono mai kekahi huina aika © |
aoao 1 ku e ana, alaila,-e hoonui i ua aoao la me ua ka- ae
ha ku pono la. Penei: (E nana i na kii 3, 4.) aa |
aa
| AT 0 KE =: 20 ae
| 10° 22 4 MN 2 at
24 ka ili. 100 ka ih. aie
3. E imi i ka ili o ka aina huinakolu kupono. hae
Eia kekahi: e hoonui 1 ka aoao moe me ka hapalua o we
| ka aoao kupono. a il
| Eia ka lua: e hoonui 1 ka-aoao kupono me ka hapalua ~ ee
o ka aoao moe. DE
Kia ke kolu: e hoonui i ka aoao moe me ka aoao kupo- nl
no, ao ka hapalua o ka mea i loaa mai, oja no ka i. et
s oe o40 ‘ . . LE | |
A. E imiika ili o ka aina huinakoluhio. ae
(£ nana i ke kii 5.) | | : |
E hookuu ilalo i kaha kupono mai kekahi huma ai ko- - |! :
na aoao ku e: alaila, e imiika loa o ua aoao kupono la =
ma ke Anahuinakolu. (E nana i ka Anahuinakoluhio, mo- qt |
| kuna 4.) Alaila, e hana aku e like me ka Nanehai 3 iho Na |
-. nei: a loaa mai ka ili o ka huinakolu AOI, a me EOI, ee
* = ae houluulu pu ta laua, ola ka ilio ka huinakoluhio AEI, an |
5. Ina paha i hoikeia mai na aoao ekolu o ka huinakolu, Hehe
| ma ka huahelu wale no e loaa’i ka 1h. ee
1 ies Hage
lee li
a
ae
: 114 16 | t || :
| | (ou)Bi | |
g | 68 - KE ANAAINA.
| - Penei: e hotluulu pu i. na aoao ekolu; a mai ka hapa- |
Hh lua mai o keia akoakoa ana e hoolawe 1 kela aoao 1 keia
a aoao o ka huinakolu: e kakau okoaina koena akolu: alaila, |
ni e hoonui pu i ua hapalua nei me kekahi koena: e hoonui |
HT iho i ka mea i loaa mai me kekahi koena, ae hoonui hou |
| | iho i keia mea i loaa mai me ke kolu o na koena: alaila, |
1 e unuhii ke kumu ali o ka mea i loaa hope mai. Penei:
iH (E nana i ke kii 6.) }
| | 18 31 |
| 20 > na.aoao. 13 |
Hi 24 —— |
H | —— 93 2
| | 222) 62 31 |
i — —— |
| a 31 hapalua o na aoaoi huipuia. 403
| | 18 kekahi aoao. 11 |
| in 13 koena 1. 403 |
Hoe 403
Nia 31 =
| oi 24 4433
ay ae 7
ph 7 koena 2. a [mau ill. |
ad 3,103,1(176.1 ke ku-
a 51 I
aT 20 ee |
Pe _ 27) 210 |
te 11 koena 3. 189 |
FL 346 )2131
Eu 2076
ae 3521 ) 55.00
| lee eo. ; i | | "| =
li
a
ie KE ANAAINA. - 69 nl
| 6. Ma ka Huhuihelu e imi aii kailio ua huinakolu nei. 1 1l
| Penei: a
Ka hapalua o na aoao 1 huipuia 31, 1.49136 a
Ke koena 132205 ti 5: lil F0 ae
| Ke-kKoëna la 7% =: 5252525727 0.084510 a |
| Ke koena kolu 11, . . . . .° 1.04139 aa
de li |
| | 2)4.49179 hy |
- Ka ili 176°... 2.24589 a
| 7. Ei imiika iio ka aina huinahalualike. (E nana i ke ki 7.) a
| E kaha mua i kaha kupono mai kekahi o na kaulike a i |
| kekahi, e ike me EK, alaila, e houluulu pu 1 na aoao kau- ae
like elua a e hoonui i ka hapalua o ia mau aoao, me ke ait
kaha kupono. Penei: ° | Hl
| OT: 5 10 aa
| 2)25 TE
12.5 a
5 EK. a ||
62.5 ka ili. |
| 8. E imii ka ili o ka aina huinahalikeole. i 4
| (E nana i ke kii 8 ) Cee
bo Ua ikeia na aoao a pau, e imua ai ka ili oloko. a
E kaha mua i kaha kapakahi e ikeme AE: maina hu- a |
ina [ a me K, é hookuu i mau kaha kupono elua a i ke a
kaha kapakahi AE, e like me In, KL, alaila, e imii ka ili We
| ona huinakolu Aln, ILE, EKL, KLA, (e like me Na- le
| nehai 3,) ae hui pu i ko lakou ili a pau, o ka ili no 1a; — Re |
| ai ole pela e houluulu pu 1 na kaha kupono elua (In, KL) Ho |
ae hoonuiia me ka hapalua o ke kaha kapakahi AE. Wy
9, E imiika ilio ka aina huinalehulehu, ua hoikeia mai vt
ai na aoao a pau, e loaa mai ka ill. (E nana i ke kii 9.) a |
| _ E mahele i ka ainai na huinakolu a me na huinahalike- up
NE
| | iteEt! |
J | | 10 KE ANAAINA.
| | ole paha, (aia 1 ke ano o ka aina,) e like me maluna : alaila,
HE D e imi i ka ili o na huinakolu a pau, a me na huinahalikeole, |
(e nana i ka Nanehai 4 a me 8,) a-e hui pui keia mau ilia |
4 | pau; o ka ili no ia o ka huinalehulehu.
H | 10. No na poai.
| 1. Ua hoikeia mai ka loa o ka anawaena e loaa mai ke
| tt anapuni. Penei e hana’: -
RE Me ka like ana o 7 1 22, pela hoi ke anawaena i ke ana- |
| : puni. (E nana i ke kii 10.) |
Hi 1-5 22 TIO
| 10 |
| [ill | 7) 220 |
| _ 814 ke anapunt. |
| 2. Ua hoikeia mai ka loa o ke anapuni i loaa mai ke |
| Bt anawaena. Penei:
| | Me ka like ana o 22 i 7, pela hoï ke anapuni i keana-_ +
a waena.
on 22%: 1 : 20 “Ke anapun.
on 7
FA 22)140(6.36 ke anawaena |
[hs 182
pi 66
[| 140
ail 132 |
[ht 3
I |i 3. Ua hoikeia mai ke anapuni a me ke anawaena e loaa |
ah mai ka ili. Penei: |
a E hoonui i ka hapalua o ke anapuni me ka hapalua o ke |
LR anawaena ; 0 ka ili no ia.
3 :| KE ANAAINA. | ||
4. Ua hoikeia mai ke anawaena wale no e loaa mai ka il |
ili, Penei: : i
E hoonui 1 ke anawaena me ke anawaena, a e hoonui A
| hou 1ho 1 ka mea 1 loaa mai me 0.7854; o ka ili no ia. 1 yi
10 ke anawaena aa
10 <« cc | | | i
100. a
0.7854 | i
78,5400 ka ili. ii
5. Ua hoikeia mai ke anapuni wale no e loaa mai ka ae
ih. Penei: al
E hoonui i ke anapuni me ke anapuni, a e hoonui hou al
tho i ka mea i loaa mai me 0.07958 ; o ka ili no ia. a
20 ke anapuni aa |
90 6G ce ia i
| 400 | ig
0.07958 : ee
dt Lu)
31.838200 ka ill. a |
6. Ua hoikeia mai ka ili o ka poai e loaa mai ke ana- ni |
waena. Penei: 7 hd
E puunaue i ka ili me 0.7854 a e unuhi mai 1 ke kumu il
ila o ka mea i loaa mai. : a
7854) 5000.0 ( .06366 a |
28760 .0.63.66 (079 | !
| 23562. 0 |
51980 7163 |:
47126 49 i :
; 48560 149 ) 1466 il
47124 1341 i
aa
ihe Ika |
ie HAN
: . ati), rea _ = ae — etes ET . ALLL (ti 2 PRE 2 ti z 3 4 LA Pr LA iti Z SLAP Li Le) |
(| 12 KE ANAAINA. |
L |
7. Ua hoikeia mai ka ili i loaamaike anapuni. Penei:
a E puunaue 1 ka ili me 0.07958, a e unuhi mai i ke
| | kumu ito ka mea i loaa mai.
ji
| | = gs
| | : |
| | - MOKUNA 3. |
eG =: es.
Aid - No ke Kaapuni Aina. |
| | O ke kaapuni, oia ke ana ana 1 na aoao a pau a me na |
Ht) huina o ka aina me ke kaulahao a me ka panana. |
| | | 1. No ke kaapuni ana i ka ainahuinakolu. !
}
| | E ana i na aoao a pau me ke kaulahao, a e kakau okoa |
Hi ma ka pepai kela aoao a i keia aoao. E kakau 1 hooha- |
a likeaina; alaila,e imii ka ih e like me ka Nanehai 5, Mok. |
| 2, aiole ia, e like me ka Nanehai 4, Mok. 2.
| (E nana i ke kï 11.)
a Et... 2% Kaulahao. |
Ai + AO... 7.34 . |
ELU
En 2936
el : 1468
aa 17) 6.16 |
ph en 3 4
Hea 2) 4.64
| ea AO
il |
a 18 ) 5.60 3
ae i 17 akere 2 ruda 18 roda
po 2. No ke kaapuni ana i ka aina huinahalikeole.
i ae a (E nana i ke kii 12.)
SE E ana i na aoao a pau ae ana hoi 1 kaha kapakahi mat
EL kekahi huina aika huina ku e, me EQ, alaila, e imi i ka
pin ili e like me ka Nanehai 8, Mok. 2. |
ai O ke kaha ana i ka huinahalikeole. |
hi E kaha mua ma ka pepa 1 ka aoao EU, 27.50 K. E |
ho
|KE ANAAINA. 73 |
lawe me ka upa i ka aoao OU 11.70 K, a e kaha i ka li
pio ma O. Pela hoi e lawe me ka upa 1 ke kaha kapakahi a
EO 28. K. E kau ikekahi wawae ma E ae kaha aku a
i pio e oki ana i kela pio ma O; oia kekahi kihi o ka aina. ai
Pela no hoi e hana’i me‘EA a me OA i loaa mai ke_kihi a i
ma A; alaila, e kaha aku ina aoao UO, AO, EA. ih
O ka imi ana i ka ili. a |
Me ka upa a me ka rula e anai na kaha kupono UK ja |
(11.34) à me Ah, (11.10.) E houluulu pu ia laua a e : |
hoonui i ke akoakoa ana me ka $ o ke kaha kapakahi EO. a il
(E nana i ka Nanehaiï 8, Mok. 2.) Penei: | a
7 11.34... UK -
1T.10 23. a ne
14.00 40 EO : i |
89.7600 Pel
31) 41600 paukw ili. a
1) 66400 a
rae ti
26 )56 000 ae
31 akere 1 ruda 26 roda | |
3. EH kaapunii ka aina huinalehulehu me ke kaulahao a
wale no. E nana ike kii 13. e ni
E ana pono i na aoao à pau o ka aina a e kakau i na a
mea i loaa mai ma ka pepa. E imii ke kihi, kahi i ikea’i VA
na kihi e ae a pau o uaaina nei. E ana i mau kaha kapa- a
kahi mai ua kihila ai kela kihi keia kihi o.ka aina. E ka- A
kau i hoohalikeaina ma ka pepa a e imi 1 ka ili e like me |
ka Nanehai 9, Mok. 2. Vi
a | Hi
iat z| Wi) 74 KE ANAAINA.
| Eia iho na aoao i anaia. |
| Il AL: 20 80 Aia ma À, ke kihi, kahi i ikea’i na kihi e ae a pau. |
| LK . : . 2040 |
| | | KO =... 22.40 Kia malalo iho nei na kaha kapakahi mai A, aina kihi K, O, 1. |
OI ... 16.20 K
li IE ... 13.50 AK ....45 |
I 1E ... 13.50 AO .... 35 |
ip EA ... 28 AL 1... 24.20 |
a Penei e kakau iho aii ka hoohalikeaina. E kaha mua i |
LE ka aoao moe AL, 30 kaulahao a me 60 pauku, e lawe |
| me ka upa a me ka rulai ke kaha kapakahi AK, 45 kau-
| lahao; e kau i kekahi wawae ma A a e kahai ka pio ma
| K. Pela hoi e lawe i ka aoao LK e kau i kekahi wawae
| ma L, a e kaha i ka pio e oki ana i kela pio ma K, oia ke- |}
| kahi kihi o ka aina. Pela no e hana’i me AO, a me KO, |
ae me AI, a me OJ; alaila, e kaha aku i na aoao LK, KO, |
ee OI, IE,-EA, a paa. |
ai E imi i ka ili; penei:
a Li E kaha i mau kaha kupono mai Lai KA, (Ln), a mar
ui O a i KA (oh,) mai I a i OA (lu)amailai AE (Im.) |
Li Alaila e manao ia ALKO he aina huinahalikeole ia,ae |
. ph imi i ka ili e like me ka Nanehai 8, Mok. 2.
Wa He mau huinakolu AOI a me AEI,e imii ko laua ili
| He e like me Nanehai 3 paha 4 paha, Mok. 2, a e hui pui ka
ae mea i loaa mai me ka ili o ALKO, o ka ili no ia.
He Pa. 11.68 Ka huinakolu AOI. |
i On... 1f10 4 1U ©. 4.90 |
ea ——— AO... -
al 28.78 Es
ay 4 AK . 22.50 24.50
Eu —— 147.0
a 143900 —__
aa 7 5756 Kailio AOI 171.50 kaulahao ili.
ti 5756
ae | 647.5500 na kaulahao ilio ALKO. |KE ANAAINA. 15 ll
E houluulu Ka huinakolu AEO. (il
ALKO . . 647.55 Kaha kupono Em 11.65 al
AOI ... 171.50 ¢ AE 14 = hi
AEI . . 163.10 —— ni |
—— 4660 a
| 98 )2.15 1165 Hie
À ——— a
ae Kaulahao ili iloko AEO 163,10 a
860 ) | A
| 34.) 400 98 akere 6 ruda 34 roda 4 |
Ea kekahi mea e loaa’i ka ili o keia aina. : 1
E imi i na ih o na huinakolu a pau e like me Nanehai 5, |
Mok. 2; alaila, e houluulu pu iua mau ililaa pau. O ka a

| pono loa paha keia. ‘le
4. E kaapuni i kekahi aina me ke kaulahao a me ka pa- a

nana. E nana i ke kii 14. ji i! |
E ana i na aoao a pau me ke kaulahao a e imi i ka moe ana Li
o kela aoao, a keia aoao me ka panana. E kakau iho i na ate
mea 1 loaa mai ma ka pepa; alaila, e kakau i hoohalike- hi
aina, a e imii ka ili e like me ka mea i hanaia iho nei. ~ a |
Kia malalo iho nei na mea i loaa mai me ke kaulahao a Ve
me ka panana. ii
A _© : K. .... 28.20 ail
A. 40 Hi... . . 39.50 Ace
He. 9° Hire eae. ie
À. 63°20 min. K. ... 214.55 ee tal
He. 74° K. 1.) | 28.60 3 a
E hana i ka hoohalikeaina. Penei no e hana’i: Ail
__ E kaha ma ka pepa i kaha pololei mai ke Akauaika ~ — |
Hema, a ma ke poo o ua kaha la maluna e kakau i A, (he |

hoaïlona ia no ke Akau,) a ma ke poo malalo e kakau i al
He. (no ka Hema,) ma ka lima akau e kakau i Hi. (Hi- a
kina,) a ma ka lima hema e kakau i K. (Komohana.) O ai |
| | D
| val
: iUE AL 5
nn |
| qi 76 KE ANAAINA. a
: ua kaha la mai ke akau a i ka hema, ua kapaia he |
| ea Meridiana.
ae A. |
a |
we K. Hi. |
on 2 |
| E lawe i kiko ma ua meridiana nei, a e kau hoii ka poai- |
pis hapalua me ka aoao pololei e pili ana ia ia, a me ke kiko- |
ae waena e ku pono anaiua kiko la. E im1 1 ka moe ana o
A ka aoao mua ma na degere o ka poaihapalua a e kiko me |
Pa ka upai ua degere la. E kaha aku i kaha pololei, mai ke
He kiko waena a ilaila a e ana ika loa o ka aoao mua ma ua |
i | i kaha nei me ka upa a me ka rula kaha kaulike.

: | - Ma ke kiko i loaa hope mai‘e kaha i kahakaulike i ka
Ra meridiana mua, e kau iho i ka poaihapalua a e imi i ka moe
pit ana a me ka loa o ka aoao lua e like me ka mua. A pela
|) 7) aku no a puni ka aina. |
Pe E imi i ka ilio ua aina nei. Penei: |
Pa “Mai ke kihi ma O e kaha i mau kaha kapakahiai A a
Eu me E; alaila, ec imiina ili o na huinakolu AUO, AOE,
Pa EOI, a e houluulu i ua mau ili la; o ka ili noiaoka |
Pat aina AUOIE.

Eh Aole pono loa e ana i ka loa o AO, a me EO, me ka

Eh rula kaha kaulike a me ka upa. FE imi ma ke Anahuina-
|. kolu-hio, oia ka pololei loa.

are Ua hoikeia mai na aoao AU a me OU, a me ka huina
En ma U, ae hiki no ke loaa mai ka aoao AO ma ke Ana-

a huinakolu, alaila, e loaa mai ai ka ili o AUO. Pela no |
| hoi e loaa mai ai ka ii o AOËE a me EOI,

ph

D pr nt

is

Pia

i HR : .» 7 2 va 2
». KE ANAAINA, TS i
NE
5. Eia ilalo nei ka loa a me ka moe ana o na aoao o mt
kekahy aina, il
deg. min. K. p. JA Pl
Aoao | A. 56.15 Hi. 21.60 (AE el
| “ 2 A. 926.30 Hi. 13.44 jaa
“ 3 He. 71.30 Hi. 18.96 aa
| “ A4 He. 26.30 Hi. 13.44 el
4 5 He. 71.30 K. 18.96 a
| “6 He. 45. 0 Hi. 8.47 Fo
| «7 He. 63.30 Hi. 13.44 at
91g SN 45 OE 847 : a
6." 9 He. 26.30 Hi. 13.44 al
| “19 He. 45 K. 8.47 ho
“ 11 He. 63.30 K. 13.44 ni
| FA N16. Oe 2413 JE
| “ 13 A. 36.45 K. 30 ae
| E imi 1 ka il e like me ka mea i hanaia. iho néi. ai
Se Eia no nae ka ili o ia aina. 167 akere 1 ruda 30 roda. a 1 |
| Kia kekahi mea e maopopo ai ka pololei o ke kaapuni ioe
ana i kekahi aina. el
| E imi mua i na degere o na huina a pau o kaaina,a e ae
| houluulu pu. E hui pu me ka mea i loaa mai i 360 deg. a 4
ae puunaue ia me 180deg.; alaila, ina he pololei ke kaapuni eae
ana, ina ua like ka mea i loaa mai me ka nui o na huina Ja
o ka aina. Ina he 10 na huinao ka aina, he 10 no ka hi
mea i loaa mai, alaila, ua pono ke kaapuni ana, aka, ina ra
| aole like, alaila, ua hewa ka hana ana. Hu ie |
_ , Eia ilalao neï ka moe ana a me ka loa o na a0ao 0 ke- ee
| kahi mau aina i loaa mai me ke kaulahao.a me ka panana, aie
Ka aina mua. Ka aina alua. 1 |
deg. min. Roda. deg. min. Roda, Ge Eel
_ Aoaol A. 15.0 He. 320:|° Aoao 1 He. 65.40 K. 49.7 “LAN
| “ 2 A. 371.30 .Hi. 160 “9 He. 67:15 K. 34.5 ii |
« 3 Hi 120 « 3 He 54.0 K. 17.9 a
* 4 He. 11.0 Hi. 200| “ 4 He. 20. 0 K. 58 ae
« 5 He. 216/ “ 5 He. 7.30 Hi 294 aia
ok 160} “ 6A. 8% 0 Hi. 107.4 LE
7 “7 He. 36.30 K. 160 Er Bs DOAIGE = 22: Hh ‘|
(CO Ay. 88:15 - K. .. 136 MC Cakes led Kk; 46; | al
Ka ili, 744 akere 3 ruda 28 roda | Ka ili, 34 akere 1 ruda 19 roda he |
| É |Agre (H HR
| AN
Ge ye
| UNE| 78 KE ANAAINA.
I | O ka aina akolu. O ka aina aha. |
| : deg. min. K. p. deg. min. Ro. p. t
Hi) Aoao 1 A: .75. 0 Hi. 13.70 Aoao 1 A. 43.0 K. 12.44 |
Tae % 9 A. 90:30 Hi 10:30 |... 9 À. 64 0° K 8. |
ay “3 Hi. 16.20 | “ 3 A, 52.0 K. 14.60 |
Lil “« 4 He. 33.30 K. 35.30 6 4 À. 31. 5 K. 51.36 |
ae “« 5 He. 76.0 K. 16, “ 5 A. 15.30 K. 21.76 |
ip 6 À. 9, “ 6 A. 20.40 K. 44.60 |
i et He..-84.°0.:K.. 11.60 “« 7 A. 88.20 Hi.167.60
a SA 55.15 .K: EE60 8 He. 34.40 Hi. 71.20
« 9 A. 36.45 Hi 19.20 ‘6: 9 He.‘ 75.0 K. 69.72
| 40% 2230 HE 14. ‘ 10 He. 55.0 K. 64.60 |
a : 11 He. 76.45 Hi 12. 11 He. 25. 0 K. 18.12 |
i ce = ae foe = eae Ka ili, 97 akere 2 ruda 29 roda |
ae Ka ili, 110 akere 2 ruda 23 roda |
a 6. E kaapunii ka aina, e ku ana ke kanaka maloko o
| ka aina ma kahi hookahi i ikea mai ai na kihi a pau o ka
HN: aina. |
a E imi ka mea kaapuni aina 1 kona wahi e ku ai iloko o
| _-ka-aina, kahi i ike maka ia ai na kihi, alaila, e imi me ka
Py panana i ka moe ana o kela kihi a o keia kihi, a e ana me
Lo ke kaulahao mai kona wahi e ku aia i na kihi a pau, ae
4, kakau iho i na mea i loaa mai ma ka pepa. |
(li i, (E nana i ke kii 15.) |
hie E ku ke kanaka ma Lae imii ka moe ana ma ka pa- |
ae nana, a e ana i ka loa me ke kaulahao o LO, LP, EK, |
| _LA, LU, LN, ae kakau i na mea i loaa mai ma ka pepa,
| _ Bia paha ka mea i loaa mai.
| | | ( Degere. K. p.
FL LN A. 20 K. 8.10
FR LO A;°60 Hi: 10:
tu LP A. 81 Hi 11.40
Pa LK He.15 Hi. 10.50
bi ÉA He 60 K° 12
AE LU A. 65 K. 878
iad E hana i hoohalikeaina, penei, |
Pia E kaha i meridiana, e lawe i kiko ma ua meridiana la, |
Pia a mai ia kiko, e kaha me ka poaihapaluaa me kaupaika |
a moe ana a me ka loa o na kaha a pau mai L ai kela kim
pion
ar
fl | }ma} |i
| KE ANAAINA. . 79 ay
: di Ant
keia kihi, alaila, e kaha i kaha pololei mai O a i P, a mai il
| : PaiK, a pela no a puni. ail
| E imii ka ih. 7 a
Ua maheleia ua aina nei i na huinakolu e like me LPO, a
a me PLK, a ua hoikeia mai na aoao elua a me ka huina ae
mawaena i loaa mai ka ili, nolaila e imi 1 ka ili e like me ] |
| ka Nanehai 3, o keia mokuna. ji
7. E kaapuni i ka aina, e ku ana ma kekahi kihi kahii - qi |
ikea ai na kihi e ae a pau. (E nana i ke kii 16.) a
| E ku ka mea kaapuni aina ma ke kihi kahi i nana ma- ai
kaia ai na kihi e ae a pau ae imii ka moe ana o na kihie vic
ae a pau me ka panana a e ana me ke kaulahao mai kona a
wahiiku ai aina kihia pau, ae kakau ihoina mea i loaa aa |
mai ma ka pepa. | ie
Eia ilalo nei na mea i loaa mai me ka panana a me ke vel
kaulahao. al

Degere. K. p. US
| AN A. 70 K. 14.60 pa
| AI A. 50 K. 18.20 A
AK A. 30 K. 16.80 ae

AU A. 10 Ke 2100 no À
| AO A. 7 Hi. 16.95 |
| AE A. 30 Hi. 8.50 1
| E kakau i ka hoohalikeaina, penei, a
E kaha i meridiana e like me mamua e okianaike kit |” |
ma A, kahi i ku ai ke kanaka kaapuni aina; mai A e kaha He
aku i ka moe ana 0 na kihi a pau a e ana me ka rula a
kaha kaulike a me ka upa i ka loa o AN, AJ, AK, AU, air
| AO, AE, a e kahai na kaha pololei mai N ai I, maila 7
| i K, a pela aku a puni. ee

. E imi i ka ili e like me ka Nanehai 6, 1 hana tho nei. a ?
8. E kaapuni i ka aina kekee loa na aoao a pau, aole a
hoi e hiki ke ana i na kekee Inlia pau. ~— (Enanaike ki 17.) al
Ma ke kihi ma A e hoomaka ai, a e ana pololei iloko al

o ka aina a hikii O; e kakau i ka moe ana a me ka loa te | |
oia ana ana. E anaina kaha kupono mai ke kaha AO ay |
ailame 2, 3, 4,ae kakau iho i ka loa o ia mau kaha aa |
|
eal
: (EU |A |
| aa
| | - (ll à| DU. 80 KE ANAAINA.
a) ma ka pepa, a e kakau hoi i ka loa mai ke kihi A, ai M, a |
de ia@hoiamee. Pela no e hana’i a puni ka aina. :
Pe Eia ilalo nei ka mea i loaa mai me ka panana a me ke
mi | kaulahao. |
| D DEP CSD ETRE TNR PSANENILEI T 6 RD N ARRESTS AC D |
| | Ka moe ana a ine ka loa. | Merkaba | Ka moe ana a mé ka loa. “eon |
| He K. p. | K. p. : deg: min. K:p. | K. p. |
| AO. À. &5 deg. Hi. 11.290 | 0:56 LP. He. 67:59 K. 8.20 0.40 Î
il ss 34 | 0.3
| ma 5.40 mai A. aku} 1.40 oe Sa Le |
| a ma 8.26 mai A. aku | we ma°5.88 | 1.00 |
| ma € . ° * . 7 | 00 ma P, 0.12
| | deg. min. K. p. | |
i OHA. 7,20 Hi. 7.96 | 020 (ee Ba
Lae ma; O aku ai 236| 036 |PN. He. 27°.40m-Hi. 7.06] 1.20 |
ae ma 4.28 | 0.86 ma 2..| Uied |
he ma Hi.| 0.30 ma N. | 0.16 |
ean i HK. A. 62 degere K. 4.68 INA. He. 25°.20nm. K. 648
te ma 4.34]! 0.30 ma 3.80! 0.80
Si a ma À.| 0.40
à LE an | deg. min. Keep:
a KL. A 11.10 K. 4.20 | 0.30
lan 2 =
| LEE E imii ka ii.
Fo E imi mua i ka ili i punta e na kaha maloko, alaila e imi |
La i ka il o na huinakolu, a me na huimahalikeole, a me na |
ait buinahahke, a hui pu ia me ka mea ï loaa mai mamüa; o |
Hi ka ili no ia. : |
bean
Ein
a, |
i |
a: ai
an eel
KE ANA AINA. 81 vil
No ke kaapuni ana i ka aina ma ka helu wale no. a
| E ana pono i ka aina me ke panana a me ke kaulahao, i
| a e kakau iho 1 ka moe ana a me ka loa o na aoao a pau, be
alaila, e hana i mea e like me keia: |
| HAAWINA 1. , ji)
| ie. | Moe ana. "K,| A. | He. | Hi. | K. |11oa.|2 loa.| Hi. A. | Hi. He. |
| ° | : | ae atl
| | |. P37 274 | 20.71 1
| 1 |A. 15° 0 Hi. | 80} 77.15]... | 2074)... .| 20.74] 20.74 1600-0910 | . . a
| — | | | — } |
Ce | 31:13) | 24.35 | | | | | ji Le
2 | A. 87° 30; Hi: | 40 | 31.66|2.. 79438]... | 46.12 65.86 | 2085.1276 |... a
| | | 30. 0 | | cs | ae
| s Hikina, a ee |
| see arte. | 49.08 | 9.54 | | | | 1
4| He. 11° 0° Hi. | 50 |... | 49.15) 9.56)... | 84.72 |159.88 | +++ | 7858.1020 pi
RE eg a LS | ee ee eee Le
| | | 54. 0! | | | | he
6 | Hema, ; |54/... | 5410)... eee nr 2... | 9166.7040 al
EE Se | La Go | Jo)
| 6 |Komohana, | 40}... | aS 2 | + | 39.95, sa 12040 tees Lee eee aa
a a | |e ree Aad cial À
Fe | 32.15 | | 23.79 | | | he
7 |-He.-36°30' K- | 40 |... | 32.21]... | 23.75] 21.02] 65.79|..... | 2119.0959 |
in éngare loc remamanee pme dtenee [ends 2225 22 sere yee ap -——$§$§:_ — Bil
| | | | 26.70 | | | 21.054 | | | el
8 | A.88215,K. | 34.) 96.65]... -|-. .. |-21.02|- 0. 0| 21.02} 560.1820}... . eae
135.70 an 1.60 | 484 [| 4245.4010 (19143.9019 ae el
135.46 1135.46 | 84.72 | 8470 | yee eee A 4 |
: jo il
| 19143.9019. . . ke akoakoa ana o na ili hema. FA LE
| 4245.4016 . . . ke akoakoa ana o na ili akau. pi
Fes Me Aie
2) 14898.5003 LA |
744 ) 92501 ka ili. a |
ss aa
| a nes \ ae k il
3) 70004 il
40 IE
We
28) 00160 abl
744 akere 3 ruda 28 roda. LE a
| 11 - aa
f ll
ah
ia
ited
/ (ee fl |
a
!
a) iH
> if Hal
anu) à
al | ?He 82 KE ANAAINA.

ee Aia ma ka papa huhuihelu no na akauana, a me na he-

hi maana, na hikinaana a me na komohanaana, e imi i ke

ce akauana a me ka hemaana, i ka hikinaana a me ke

| komohanaana o kela aoao a me keia aoao, a e kakau iho

a 1 na hua helu i loaa mai ma kahi kupono i kona aoao,

du a malalo iho o na hoailona A. He. Hi. K.

He E houluulu i na akauana, a me na hemaana, a ina he

ae pololei ke kaapuni ana, ina ua like a like keia mau akoa- |
Lil : ‘ se |
I koa ana elua. Pela no hoi e hana’i me na hikinaana a |
Pe me na komohanaana, a ina he pololei ke kaapuni ana ina F
ji LE di ua like a like keia mau akoakoa ana elua, aka, ina aole
ha like alike, ina ua hewa ke kaapuni ana. E kaapuni hou |
pit ka pono, ke nui ka like ole o na akauana a me na hema- |
ae ana, o na hikinaana a me na komoharaana. |
Ep Aka, ina he mea uuku wale no ka like ole, alaila, e hoo- |
Fil halike aku wale no, ma ka houluulu a me ka hoolawe. |
fl |
Fit HAAWINA 2.

po |
Bs Bat ac Moe ana. | Loa. | Akau.| He. Hi. | Kk. | 1loa }2loa.| Hi. A. | Hi. He. i
Pa ee 4
Bet an ; k. p.

a 1|A.75° 0’ He.| 548 | 142 |... | 529 |... |144.1 |935.3 | s341.96|....

a 9 |A. 20 30 Hi. | 41.2 | 386 |... | 14.4 |... |1585 |302.6 l1168036| . . 3
aed 3 |Hikina, 64:8 la... 648 |... loss forges PS ;
a 4 |He. 3330 K. 141.2 |... [117.7 |... 1779 |145.4 |2687 | : : : : |43895,99 |
Fo 5 |He. 760K. |64 |... 155 |... 1621 | 833 925%] °°: |'o54es 1
te a 6 |Akau, 36. 86e ls 41600) 5001.60: | |
Pe. | 7 |e. 840K. [464]... | 49-+..- | 461 | 372112051... | 80048

ee giA.5315K. | 464 | 278 |... |... 1372 | 00 | 372 | 103416]... . |
Pe 9 (A: 36 45 Hi. | 76.8 | 61.5 |...) 46 |... | 46 | 46 |ogogo |: |
i ee 10-|A. 2230 He. | 56 | 51.7 | ....| 21.4 |... | 67.4 1113.4 | 5962.78| .... |
| pra 11 |He. 76 45 Hi.| 48 ele LI 46.7 |... |114.1 [181.5 |. : . . | 1906.50

pi 12 [He 150K. | 434 |... | 419}... | 112 1029 |2i7 |... | | 9092.30

rie 13 |He: 16 45 K. | 40.5 |... | 38.8 L... | 11.7 | 91.2 L1941 | : : :! | 553108

if HH Lo amsn manne

Fi

| ph Ka ili, 110 akeres 2 ruda 23 roda.
he Lan gy

ae

Reg a

Yh Se AM

Pia : |
a

a , |
| Et ail |

Ps

ti

fn i. ;
D. :, à 7 Ts Sy 7 Ps y
‘ Ae tH
: ; Ay LR
a HB
|
EU
|
vil
i
à!
i
|
* |
| : |
L | |
RU
| mu
|
| ni |
ie | |
. (|
|
\ |
|
|
je i
eth
|
|
à |
|
i yal
at
a. |
< = |
Ar ji EU
; |
|
i}
; |
i |
|
Hau | {|
ii}
| |
AE LAN
iI
|
|
ea
; il
i
AA
eit
; |
8 1
i
: ' Rae 3
{|
il
4 i
Wat |
(AE L'ART
|
il
|
i}
|
Hist
|
(aan :
| al
a
. ‘ i if i i} +
ig Wha)
TER AJ | = | 3 | |
| | CR ET Sa PR ue 720 as
a — EE —— REA TUE 7)
| |
| | | : Kii 1. |
| | À
HE Kii 2. |
Pi eee | |
ae | 7 | |
i |
nn | si 1
| |
| |
a | Kii 8. |
| | a Ki + |
| + À
FU : ee Ye le
na A i E K N |
| di | os Kii 6.
ati | Ku 5. :
| i 2
ie | À te
FU |
it a | à
Pa of oe ss
|
a | I Ki 8, ;
| Ki 7 : > |
=a! ! N LE 4
| Li | 0 15 K 1 = : s: Fu 2 IT. 4 y
: he ee ea mr ro mu Fee re [ |
Kii 9. Kai 10. | ie
A NS oo | |
ses Le ~ | 4 |
Re " Ge | |
| + i | |
ESS / | F |
a / \ i |
| Poly go Ÿ | eal
6 TN ee a | Ah |
| ar | ah
| 78 a + | | |
I Kir il. à Ki 12. 1 Pell
| \ Lor |
| | Ÿ Se x yest is | | |
| 7 ÿ SF + de Re oa
x N Y] ae AS | , Hi |
\ foe orem 7 i
Te 2 Fm le ee x - | oi
= 0 24 £ i 27,50 a | |
| Kii 13. | a
oe 22) E | |
ee 4390 an | ; |
| Re : de ‘ Le |
os Se À NG, ‘à | 4 |
= à 3 BL = me \à | 1 |
À à | Bei
| L 30.60 = eel
| | a
| Rid : ~
| : 39.50 : I | | |
| Pt | a
— CP | i)
| du = Ce ja LE
| Li sé | il
| ee oil eee PA Li
| iy one ee |
| EL 2 fot t i taut
Cee oe Le |
a D
iO]: Na NY | | Hi
\ À oe > ‘ : i | |
re ger ie |
| 7 ES a il
! be : ' I | il
| PE | il
| ‘ {il
| | Te
| lag fl il rs|

|

HW |
| |
pl |
i
|
Ii .
(1 Fdi : 3 : ———- a 2 e i nn El ;
|
; TRE a ——— ot er. i |
| Ne | pi |
| Lo | ea
| Ki15. oe oa | | ,
Bs ERA oe | ai
| Uf. Li x | ial
el Du. LE | |
ARE # | 1 a
| EME: | |
| | U K i al
| if AZ»! > : . ee hy |
i Kir 16. ES | |
|! ! |
| À NX } |
| | No | a
i sd À À | a |
| | ee ; el
1) : ao” \ t roy | |
| | se \ i aa
| I Ki À \ ! Ht ll 2
fi 22 ‘ ï : |; cl
i *s N i a il i
| ne \ \ } : I : |
| eo: Ny ro ll =
| | eee | a
| | D À | el
| fi |. VB aaa
| \ Se | Al
| È i| 3
| x A | |
| : | | |
A ; | |
/ Te | ii
f | |
if 3 2 ! i| | il
i es i | |
| / F] | ag
| pez | nl
| oo oe | al
k if : - Z i} fiat |
Gee ne te sea ee ee Des = =} i i f i
hi Lahainalitna à $2 PKitune À | i A||
We
iepi
| a
|
KE KUMU | |
| Oo KA : | | |
HOLOHOLOMOKU. L
ug |
HE OLELO HOAKAKA. Ht
. 1 O ka latitu, o ka wa no iaiana ia, mai ka poaiwaena aku, 2 a |
hiki i na wahi a pau ma ka honua nei. ; tie
| 2 Maika poa Waena aku, ma ka akau, ua kapaïa he latitu akau;. i
a ma ka hema, ua kapaia he latitu hema. hal
8 O ka latitu okoa, oia no ka wa mawaena o kekahi mau wahi a à
ma ka honua i a: aia ma ka meridiana. oi |
4 O ka lonitu, oia no ka wa i anaia, mai kekahi wahi ma ka hi- | Hl
kina aku, a ma ke komohana aku. | |
5 O Ladana, ma ka ainao Berctania kahi e hclu ai Fa nui o Fa- a
nakaika looitu. Mai Ladana aku ma ka hikir a, 1 na wahi a paua 10 | |
hki i 180 deg., ua kayaia he lonitu hikina. Ua like al.ke noiao aad
ka puni ana o ka honua ma ka h.-kina aku. Mati Ladana alu hoi à 1 |
ma ke komohana à ra wahi a pau a hiki1 180 deg., va kapaia he lo: _ 4 |
nitu komohana. Ua like a like no ia o ka puni ana o ka honta ma a |
ke komohana aku. a |
6 © ka lonitu okoa, o a no ka wa i ana'a mai kekahi meridiana ie 3
aku a i kekahi meridiana, ma ke Komohana paha, ma ka hikira paha. ia |
7 O ka thu, oia no ka holo ana o ka moku, ira paha i ka akau, Hae | ii
i ka hikina paha, i ka hikina akau paha, i ke komohana paha, ai ka. | | | j
hema paha. Ah |
8 O ka huinaaouli ikea, he anapuni o ka lani, e pili pu ana kona a |
iihualala i ka honua ma ke ike ana aku a ke kanaka. an | |
Niel
: A FRA
nl :
: 4aa ad KE KUMU O KA HOLOHOLOMOKU.

|. pi 9: O ka huinaaouli maoli, he anapuni ia o’ka lani, e oki ana ko-

| Wi na anawaena i ka honua ma ke kikowaena, a e kaulike ana me ka

À | I | huinaaouli ikea.

ae 10 Inae kahaia ke kaha pololei mai ke hikowaena o ka honuaa |
a i kahi e ku ana ke kanaka, a e hooloihiia ua kaha nei iluna a ilalo a |
il pili ka lani, ua kapaia kona welau e ku pono ana iluna kikowaena- |
| ha oluna, a o kona welau e ku pono ana ilalo kikowaenaolalo. Nolai- |
ui la, o ke kikowaenaoluna a me ke kikowaenaolalo he mau welau laua |
| Li o ka huinaaouli maoli. |
| 11 Oka Hioana o kekahi hoku, ao kekahi mea eae paha ma ka |
| He lani; o ka wa no ia i anaia mai ua mea aku la a i ka poaiwaenaho-
Ht i nua. |
| I at 12 O ka latitu o kekahi hoku, ao kekahi mea e ae paha ma ka
aa lani; oia~no ka wa ianaia mai ke alanuihonua aku a hikiiua
Ha mea la. |
| Il a 13. O ka lonitu o kekahi hoku, a o kekahi mea e ae paha ma ka

| ay |: Jani; oia no ka wai anaia mai ua mea la a hikiike kiko mua o ka |
EE | | Hipakane.

| ul —=1e/0|818| SJE |Sloleiaa—— 3
| i i MOKUNA I.
ia : NO KA IMI ANA I KA LATITU. |
| id | ce

ph 1 Ina ma ka akau na wahi elua, a ina paha ma ka he-

| Ha ma, alaila, e lawe i ka latitu uuku”noloko mai o ka latitu

git) il i nui, a koe no ka latitu okoa: aka, ina ma ka akau kahia

I Hi ma ka hema kahi, e houluulu ia mau latitu, a oia no ka

| lu latitu okoa-

| lil 2 Nolaila, ina ma ka hemepere akau kekahi moku e |
a holo ana i kaakau: a ina ma ka hemapere hema e holo a-

ph na ka moku i ka hema, alaila, ua mahuahua ka latitu o ka

| aa moku. Aka, ina ma ka hemepere akau e holo ana ka mo-
ia ku à ka hema: a ma ka hemepere hema e holo ana ka moku
ata i ka akau, alaila, ua emi ka latitu.o ka moku. |
MIE + 3 Nolaila hoi, ina iloko o ka latitu akau e holo ana ka
Lia

aa {ut S

port = : |
pitKE KUMU O KA HOLOHOLOMOKU. 85 i |
moku 1 ka akau; a 1loko o ka latitu hema e holo ana ka pi
moku i ka hema, o ka houluulu ana o kona latitu okoa a ll
me kona latitu i haalele ai, oia no kona latitu i hiki ai. ae

4. Ina iloko o ka latitu akau e holo ana ka mokui ka | |
| hema, a iloko o ka latitu hema e holo ana ka moku i ka Ta
akau; o kona latitu i hiki ai oia no ke koena ke hoolawe- el
ia ka latitu okoa noloko mai o kona latitu i haalele ai. an
5 Ina ua oi aku paha ka nuio ka latitu okoai ko ka el
| latitu 2 haaleleia’, alaila, e hoolawe i ka latitu i haaleleia’i Ty
| noloko mai o ka latitu okoa, a koe no ka latitu o ka mo- qui
| ku: he latitu 2204 hou, no ka mea, ua hala ka moku i - | |
| kela aoao o ka poaiwaena honua. |
| fle mau wie akaka ai kera. a
1 Heaha ka latitu okoa mawaena o Kuapehu ma Hawaï a me Hi | |
| Waiolima Kauai? A
Noloko mai o ka latitu o Waioli . . . . . 22° 14 A. al
E, hoolawe i ka latitu o Kuapehu ... .. 19 27 A. oy
Pa Koe ka latitu okoa . . . . . 2 47 li i
LE il
| He mau mile 167 | |
2 Ua holo aku kekahi moku i ka hema, mai ka lat. 59 deg. 27. at
| min, hema aku a hala na mile 374, i ka latitu hea i hiki aku ai ua ae
| moku nei? el
: 2. deg. min. el
E houluulu pu i ka lat. i haaleleia’i . . . 59° 27 H. dl
A me ka lat. okoa ......3874+60—6 14 H. a |
ARE Vie | i
Ka lat. i hiki ai ka moku . . : ...... 65 41 4H. a
‘3 Heaha ka lat. okoa mawaena o Lahaina ma Maui, a me Mata- ey
vai ma Tahiti? (a Ju)
Kate Hahama ::%5 22.80 8) 3... 20° 407A ui
Ka lato Matavai <2 $33 S34], 211008 1 A |
Lina |
: ee te
Melatcok0a (2 ee ee eS al
ov al
He mau mile 2,288 | | |
D | an
i | le | é
Li. il
aa || 86 KE KUMU O KA HOLOHOLOMOKU.
| li 4 Holo aku kekahi moku mai ka lat. 28 deg. 15 min, A. ai ka
Hii) > hema 1800 mile; i ka lat. hea ia 1 hiki aku ai? .
FA aa : S deg. min.
hd Noloko mai o ka lat. okoa . 1800 60 — 30° 00’ H.
| a E hoolawe i ka lat. i haaleleia’i. . . . . : 28 15 A.
| al Koe ka lat. ihikiai . .. ..:#,,.,..1 45 H.
Hie Ma neia ua maopopo, ua hala ka moku i kela aoao o ka poalwae-
ai nahonua, no ka mea, ua oi aku ka lat.tu akoai ka lat. i haaleleia
Hi] Be mai al. |
Pas MOKUNA IT. |
not |
Hs : NO KA IMI ANA I KA LONITU. ;
ast | 1 Ina ma ka hikina na wahi elua, a ina paha ma ke |
Hh komohana, alaila, e lawe i ka lonitu uuku noloko mai o ka
a lonitu nui, a ua koe ka lonitu okoa. Aka, ina ma ka hiki-
pi na kekahi wahi a ma ke komohana kekahi, o ka houluulu |
Bye ana o ko laua mau lonitu, oia ka lonitu okoa.
a 2 Nolaila,ika holo ana’ku i ka hikina iloko o ka loni- |
ig an tu hikina; aika holo ana’ku i ke komohana iloko o ka
B (AE ut . ? . ° . : ge
Fa lonitu komohana, e houluulu i ka lonitu i haaleleia’i a me
Pea | ka lonitu okoa, o ka lonitu ia o ka moku i hiki ai, ke ole
| aan kona pakela anai 180 deg. Aioi aku iai 180 deg., e |
HH a hoolawe ia houluulu ana noloko mai o 360 deg. a koe mat
Tan ka lonitu o ka moku i hiki ai, he lonitu inoa okoa ia, okoa |
Pi Sl é à ° . ° |
| LUN), ko ka wahi 1 haaleteia mai ai. - |
| jui 3 Iloko o ka lonitu hikina e holo ana i ke komohana,
Pa a iloko o ka lonitu komohana e holo ana i ka hikina, e
HI 40 - hoolawe i ka lonitu okoa noloko mai o ka lonitu i haalele-
| Hea ia’i, a koe ka lonitu o ka moku i hiki ai. Aka inaioi aku
He NN es . . : a RS i
Pa ka nui o ka lonitu okoai ko ka lonitu i haaleleia’i, alaila,
pol e hoolawe i ka lonitu i haaleleia’i noloko mai o ka lon.
I a okoa, a koe ka lonitu o ka moku i hiki ai; okoa keia
He HN anh 4 e ° . °
| lonitu, okca ka lonitu i haaleleia’1.
| HT |
A |
: ae |
ee
| ii ie is
a a
a |: oe ; PART i J
Lapa Z
3 oh antl
rT A Hi
«NX : Oy æ |
a ee 6 \ Ty fl
« &> sy ¥ 9 SE |
AS? © Ô = KE? : \ |
NP wo A ee |
> 2 0 à \ . |
SA Er : x a
? Ks- © z, Y A |
oe F2 0 è . VPN i
& So 3 ¢ © "at ga 2 © |
RE o? c à $ < iB x 2 |
3 Y T & & Ne \ |
5 > Ÿ v 7 e v\ |
Yet ‘ aye ey 7 o \ |
ee t 2 v\ I t+} & «6 \ | |
254/ es © .e \ \ {| 1 7, 9 ga PD Bi]
a ; x < K \ \ Ala 1 V7 AS 9 | é |
C4 OXAN Ni Dit 1 €? re EN | 1 |
es dp & NE NT À PO LOT 2% À | |
Core a Lx Ne A x \ ea SK Ye Ad oy 6 61 \ | F |
Ry DK y \ \ i HAN x | |
Kg iad € NE NE tam cage X PAIN + he \ | i
Wa Ms DS JY ‘ \ \ Vey FENES e Psa | |
4 En J \ À ff NZ LS À
, SE VE Ae \ VA AA aX OA RAD |
he ae AYE Faw 0)
A Fy 7 ~ A A. as “\ ees e : | |
Ly : < i A Aa
te SN NT, 27," > \ 2 |
ss NM AE | |
eH | ~—- WZ | a le] qu
90 dE K | aT. Reel aehe 8 god | |
ane HR RSS ee j :| | ul
cee sere AY OPTI ee Cag |
2) 4) 4 Ak a \ Lee 4 Fi) ‘ à Ns My TX 7 7045! ] y À |
ei Xx BL Er YK D / i] | |
cs NE 07 \ iG caf te NEN OX PON cia oak re | | hilt
yy A Ne » J i t À \ \ Le SV Lf j \1 a8 et |
6 4 LUXE ! 7 > oC | {
5 4 eas D SKY mi SEL TE | 4 \ X NE CSP /Gp.- | ÿ
RSS, . 2x Z RS, eS NS << ÉD. 7 Go’ '
at or PSP ER ON Be Qk ‘ |
Led LP RON RE Sie 8 |
RS «© SSL VE AR ENS & se i
3 7 Ÿ : LE tie $. ; és i ! |
> L k 5 |
Ds & i mM © + | || 4
: & by ® th Ss > £ | |
© 7 Go a Li oy oS ‘e XP i | à ||
». % Ry hy ah > cu? 2 | |
by : & bs Pre |
a a à LA ANO ae 7 i
8, < 2 CR |
z a> oi 0 i > 4 |
a > “> i
2 8 Ë &- i
à D 5 Il
. * cs 5 . |
|
Tu i
Ki 1. |
A sa al
all
Hy 3 |
hy he | |
; Ka. Yo K — is Oe = +h su
(PES. AS |
ARS SN |
KA PF Ki Né gh & AMEN
1 / NET ANS, SE \ \ us |b |
F ed SE 7 $ |
| NE SARES TAN AT
| FAAS aN NS 87 Ÿ de BI
LYE TW Ne s i
| PA Nw 24 AF » {| }
| VIS, »
LAW 5 i
6 Ÿ ET D NY Ill
77 XO eu
| hes ‘ SA I
2 Sy { ol à |
D # sS | i}
| = S | oad
| ed 5 Ho 1 TRS AE
|| ee 7 NS | Il
t Sor 8 {| i
Le N oi
| DE ONE EE A a I tn PL a es ye 2 AE |
| = ; E : i |
i Lon ohoa: | |
| ÃŽ |
j a
: = | Sate Se SOR Se es Re TS ANSE RE AE
EE er era tx 5 É SP Kalana j i
He
ne | fa |
| be He| |
ae |
fi | si | |
| A |

I;

li | 2

Hi

Ih 4 2a DO = (i 4 Te \
| | KE KUMU O KA HOLOHOLOMOKU. 87 li
He mau ui e maopopo ai. a |
1 Heaha ka lonitu okoa mawaena o Waimea ma Kauai, a me ail
Waiakea ma Hawaii? |
Ka lon:o. Waimea; 24.2 245062 «160° 00/46 il
Ka lon. o Waïake,=:# 4 0064.64 156 08 OK. |A
ze all
| Ka lon. okon, . .. . . + 4. 52 all
He mau mile, 292 oe |
| 2 Holo aku kekahi moku mai Honolulu aku ai ka hikina, a hala aa
. 460 mile, ua hiki aku ua moku la i ka lonitu hea?
| Ka lonitu o Honolulu . . . . . . . . . . 158° 00’ K. dE)
Ka lonitu okoa ......400-60— 6 40 Hi.- ie
Ka lonitu o ka moku i hiki ai ... 151 20 K. di
| 3 Heaha ka lonitu okoa mawaena o Kailua ma Hawaï a me Ro- nl 4
| ma ma Italia? Ho
Ka lonitu o Kaïlua ... : . . . « ..: .. 156: 04 K, ai
Ka lonitu o Roma . :. ::.: .... .. 19 24H poil
Ka lonitu okoa . . . 169 28 | |
| 4 Holo kekahi moku mai ka lonitu 15° 40’ Hi. aku a i ke komo- el
hana, a lilo kona lonitu okoa i 27° 15’. Ua hiki aku oiai ka lonitu ' |
hea ? il
Noloko mai o ka lonitu okoa . . . ... . . 27° 15’ K. il
E hoolawe i ka lonitu i haaleleia’i . . . . 15 40 Hi. el
: Koe ka lonitu o ka moku i hiki ai . . . 11 35 K. ui
Ê 5 Heaha ka lonitu okoa mawaena o Nuioka a me Manila? Li | i
Fi Ka lonitu o Manila .......... . 121° 02 Hi. a
Ka lonitu o Nuioka .:........ 7400 K. Pal
—_— ca
= 195 02 1
Ua oi aku keia i 180°, nolaila, e hoolaweia’ku ia noloko o 360°. a |
360° 00’ 1 |
195 02 | &
Koe ka lonitu okoa . . . 164 58 | dl |
6 Aia kekahi moku ma ka lonitu 160° 20’ K., holo aku no ole |
mailaila aku a i ke komohana, a lilo kona lonitu okoa 41°20. J we
ka lonitu hea ia i hiki aku at? 4 |
13 il
eam | |
HA
| 1)
| = i Gel
Ë | | aJp 88 KE KUMU O KA HOLOHOLOMOKU.
i Ka lonitu i haaleleia’i …. ... . . . . .. 160° 20° K.
LA Ke lon os 7, 41 20.K.
qu 201 40 |
| | AE No ka oi ana aku o, keia i 180°, e hoolaweia oia noloko mai 0 360°, . |
ae no ka mea, ua hala aku ka moku a iloko o ka lonitu hikina. |
rp 360° 00’
a : 201 40 |
| ji Kona lonitu i hiki ai . . . 158 20 Hi. |
| a MOKUNA III.
EEE O KA HOLO ILILAUMANIA. 1
[en 1 Ua hoikeïa mai ka thu a me ka loa. E imi i ka ~ |
Bay latitu okoa, a me ka lonitu akoa. Penei ka like ana: |
FH Me ka like ana o ka hanai, Me ka like ana o ka hanai, |
ra I ka loa i hoikeia, I ka loa, |
ean Pela no ke koookoa o ka ihu, Pela no ke koo o ka ihu, “= À
Pe - I ka latitu okoa. LT ka lonitu okoa. |
mae 2 Ua hoikeia mai ka ihu a me ka latitu okoa; e imi i
a ka loa a me ka lonitu okoa. Penei ka like ana:
| il ue | we ie de Rang ke-Kogdkog 9 [ Me ka like ana o ka hanai, |
TS in a
| a. I ka latitu okoa, ee ue ee lio ka ih
ad Pole parle: huge ela no ke kahapili o ka ihu,
| Hal ile I ka lonitu okoa.
auc ee ge
| pin . 3 Ua hoïikeia mai ka ihu a me ka lonitu okoa; e imi
| Hae _ 1 ka loa a me ka latitu okoa. Peneiia ka like ana:
HR Me ka like ana o ke koo o ka Me ka like ana o ka hanai,
| ji thu, I ka lonitu okoa,
| WT | I ka lonitu okoa, Pela no ke kahapili okoa o ka
| Hei Pela no ka hanai, | ihu,
| 1 i 13 I ka loa. LI ka latitu okoa.
| | Fit : à Ua hoikeia mai ke loa a me ka latitu okoa; e imii
ie ka ihu a me ka lonitu okoa. Penei ka like ana:
Ii 1 Me ka like ana o ka loa, Me ka like ana o ka hanai,
Eh I ka hanai, I ka loa,
ea Pela no ka latitu okoa, Pela no ke koo o ka ihu,
ail EL ke kooekoa o ka ihu. . CT ka lonitu okoa.
aà . va = N
KE KUMU O KA HOLOHOLOMOEU. go. :
5 Ua hoikeia mai ka loa a me ka lonitu okoa; ae 1 |
imi i ka ihu a me ka latitu okoa. Penei ka like ana: : a
| Me ka like ana o ka loa, ( Me ka like ana o ka hanai, # ||
I ka hanai, I ka loa, a
| Pela. no ka lonitv okoa, Pela no ke koookoa o ka thu, |
| I ke koo o ka thu. ] I ka latitu okoa. I
6 Ua hoikeia ka latitu okoa a me ka lonitu okoa; ae al
À jmiika ihu ame ka loa. Penei ka like ana: 4 | |
| Me ka like ana o ka latitu okoa, | Me ae ana 0 ke~koo 0 ka 1 |
1 ka hanai, À tk re ke a
Pela no ka lonitu okoa, ee a
a Pela no ka hanai,
{ ke kahapili o ka ihu. - a
T ka loa. pl
Me ka like ana o ka hanai, | HE
I ka latitu okoa, | |
| Pela no ke kahaoki o ka thu, ain
I ka loa. |
+ 1 Ua hoikeia ka thu a me ka loa à loaa ka latitu okoa a al
|. me ka lonitu okoa. (E nana i ke Kii 1, papa 1.) di)
Holo kekahi moku mai ka latitu 49° 57’ A. akuaike K. H. K. ae, ae i 4
a hala 488 mile. Heaha kona latitui hiki ai? Heaha hoi kona lo- Tal
nitu okoa? |
| Ma ke ana ana. ial
E kaha i ka lalani O Ei meridiana no kahi o ka moku a |
i holo aku ai. Mai ka poe kiko kaula ma ka rula e lawe i al
60 deg. me ka upa, a hookahi wawae ma O e kaha 1 ka : a |
panana A. Hi. H. K. Mai ka poe kiko kuhikuhi e lawe qu
1 5 kuhikuhi ma ka upa, a e kukulu kahi wawae ma He. a A
e kau i kela wawae ma ka pio H. K., o ka thu no 1a; ma a
keia kiko e kaha i ke kaha O I 488 mile kona loa. Mai I a
e kaha akuil E e kau like ana me Mh. K.; alaila, e ana qi
i ka lonitu okoa E I ma na kahakaulike ma ka rula 405.8 a |
mile; e ana hoi i ka latitu okoa E O 271.1 mile. | |
Ma ka helu ana. : |
| E hoolilo i ka loa O Ti hanai, alaila, e imi i ka lat. okoa, penei: nal
| Me ka like ana o ka hanai ....... . ... . 10.00000 | |
[ka loa 1 O 488... 06 tee 2.68842 il
Pela no ke koookoa o-ka ihu 5 kuhikuhi 56° 15 9.74474 | |
ka latituokoa 271.1 . : . . . . . . 43316 cp
= LEil 90 KE KUMU O KA HOLOHOLOMOKU.
Î E imi i ka lonitu.okoa, peñei :
a Me ka like ana o ka hanai . . . . . 10.00006
A ag Fka lon FO 288, ss R56 8B42
A Pela no ke koo o ka ihu 5 kuhikuhi 56° 15 9.91985 |
| | | Sr }
| Moi Ika lonitu okoa 405.8 . . . . . . 92.608927 |
ee Ma ka latitu akau ka moku e holo ana i ka hema, nolaila, |
a . Noloko mai o ka latitu i haleleia’i . . 49°57 A. |
tl a E hoolawe i ka latitu okoa 271.1--60—= 4 31 H. | |
a Koe kona latitu i hiki ai. . 45 26 A. |
Hey | Ma ka rula.
a E imi i ka lonitu penei: |
bite Ma ka lalani koo kuhikuhi e kau i kekahi wawae oka |
ae upa ma ka hanai (8 no kuhikuhi ia) ae kau i kela wawae |
Pe ma ka 5 o na kuhikuhi; me kela wehe ana no o ka upa, |
|) 9. ma ka lalani helu, e-kau i kekahi wawae ma ka 488, oia_ |
Ho ka loa, alaila, ma kahi e kauia’i kela wawae, malaila e ka- |
i ae kauia ka lonitu okoa 405.8. |
mea E imi i ka latitu okoa penei:
ha Ma ka lalani koo kuhikuhi e kau i kahi wawae o ka upa
| HA, ma ka hanaï, a e kau i kela wawae ma ke 8 o na kuhiku- |
Eat hi, oia no ka ihu okoa. A ma ka lalani helu, me ia wehe 4
Pat ana no o ka upa, e kau i kekahi wawae ma ka 488, oia ka |
1 Haale loa, alaila, ma kahi i kauia’i kela wawae, malailai kakau- |
| HEE ia’1 ka latitu okoa 271.
| JA 2. Ua hoikera ka thu a me ka latitu okoa, i loaa ka loa a
I eh me ka lonitu okoa. aa
Pe Aia kekahi moku ma ka latitu akau 1° 45’, holo aku no iaika Hi.
| Wien | 4H. Hi. ae, a hikii ka lat. 2° 46’ H. Ehia mile ka loa o kona holo
| | ll = ana, heaha hoi kona Jonitu okoa ? (E nana i ke kii 2 papa 2.)
| | À | 4 3 Ma ke ana ana.
gE E kaha i ke kaha | E = 271 mile: e ana i ka huina ma |
i E 56 deg. 15 min., e kaha hoi i ke kaha E A: mal e ku-
Ai kulu i ke kaha kupono [ A oia no ka lon. okoa — 406, a
a E A ka loa = 488.
| ainKE KUMU © KA HOLOHOLOMOKU. | |
3 Ma ka helu ana. |
E hoolilo 1 ka lat. okoa [ E ï hanaï, alaïla e imi i ka lon. okoa penei. aa
| Me ka hke ana o-ka hanat... ;2 . =... . 10.006000 |
| fia lat. chon Ol 2 ae vl
) Pela no ke kahapili o ka ihu 5 kuhikuhi = 56° 15 10.17511 | |
| ee |
| Eka lon. -0k644056°". 7 +". "200808 ? il |
| E hoolilo i ka loa A E i hanai, alaila e imi i ka loa penei. ace
| Me ka like ana o ke koo okoa o ka ihu 5 kuhikuhi 9.74474 ae
| i ka lateokoa== O71 230. ec ee A ‘a LE
Fela no Ka-hanai = "5 eee 7 10:00000 A
kh 108 222 1616s OE FRED hi
| Ma ka rula. Es ae
| Ma ka lalani kahapili kuhikuhi e kau i kekahi wawae o yl

| ka upa ma ka hanaï (o ka 4 no ia o na kuhikuhi) a e kau | !
no i kela wawae © ka upa ma ka 5.0 na kuhikuhi; me ke- qi
la wehe ana no o ka upa, ma ka lalani helu, e kau i keka- 4

hi wawae ma ka 271, oia ka lat. okoa, a ma kahi e kauia’i te
kela wawe, malaila noi kakauia’i ka lon. okoa = 405.6. ~ 1
| Ma ka lalani koo kuhikuhi, e kau i kekahi wawae o ka qi)
À upa ma ka hanaï (o ka 8 no ia o na kuhikuhi) a e kau noi *
kela wawae ma ke 3 o na kuhikuhi, oia ka ihu okoa: me ay
ia wehe ana no o ka upa, ma ka lalani helu e kau i kekahi ae
wawae ma ka 271, oia ka lat. okoa, a ma -kahi i kauia’i il
kela wawae, malaila no i kakauia’i ka loa 488. el
. qu
O na pauku i koe, o ke 3, 4,5, a me ka 6, ua hiki wawe à ka a | À
mea makaukau ma ke Anahuinakolu ke hana. a i

He mau U1. aa À
1. Aia kekahi moku ma ka lat. 2° 10’ H. i holo-aku no iaika i |
A. Hi. ae 267 mile; ua hiki aku oia i ka latitu hea? Heaha hoi kona ee

lonitu okoa? = Lat. 2°42) A. Lon. okoa 52 mile. - | |
2. Holo aku kekahi moku i ka H. K. H. mai kekahi awa ma a |
ka lat. 41° 30’ À. aku, a hikii ka lat. 36° 57’ A. Ehia mile ka loa qi
oia holo ana ? Ehia hoi o ka lon. okoa ? a
Ka loa 295.5 mile. Ka lon. okoa 113 mile. i |
3. Holo äku kekahi moku, mai kahi awa ma ka lat. 2° 80H, * 7) |
Wa
: Uh aa
la aa
7 :
| pal
| |ee 92. KE KUMU © KA HOLOHOLOMOKU.
|| ia aku aika H. K. H. 28° 7’ K. a lilo kona lon. okoail77 mile. Ehia
ee aU mile ka loa o ia holo ana? Ua hiki aku hoi ka moku i ka latitu hea?
I at O ka loa 375.6 mile. Ua hiki aku i ka lat. 8° 1’ H.
a 4. Ua holo aku kekahi moku i ke K. H. mai ka lat. 21° 59 H. |
: il aku a hala na mile 360: a ua loaa ka lat. ma ka nana ana i ka la 24°
a AS’ H. E hoike mai oc i kona ihu i holo ai, a me kona lonitu okoa. |
Fil ‘ O kona ihu,_.i ka H. 61° 49’ ma ke K. |
me - Kona lonitu okoa 317.3 mile. |
a 5. Ua holo aku kekahi moku i ka Hi. A. mai ka lat. 2° 9’ H.
Hl aku la 354 mile, a lilo kona lon. okoa 1 150 mile. Ma ka ihu hea
a kona holo ana? a ua hiki aku 1 ka lat. hea?
ial Ka ihu A. 25° 4’ Hi. Ka lat. 3° 12’ A.
poto 6. Holo aku ike kau wahi mawaena o ke komohana a me ka
| akau, mai kekahi awa ma ka latitu hema 1° 59’ aku, a hikii keka-
[ON - hi awa ma ka lat. akau 4° 8’. Mai ka meridiana o kela awa mua, |
ai a hiki i keia ma ke komohana 209 mile. ÆE hai,mai oe i ka ihu,
Hn ae a me ka loa mai ke awa mua ai ke awa lua.
Hi : Ka ihu A. 29° 40 K. Ka loa 422.2 mile.
| Wn Hi 7. Aha mau la mamua aku nei e ku ana makou ma ka lat. 3°25/ |
Ha H. Ma ia hope mai ua holo pololei mai makou, ma ka ihu A. K.
Ria A. ae, penei ka holo ana 8 mile ma ka hora hookahi. Ua hiki aku
Pa makou i ka lat. hea? Heaha hoi ko makou lon. okoa?
ae I ka lat. 7° 13/.6 A. Lon. okoa 426.6 mile.
AE : : ;
EAU 8. Aia kekahi moku e ku ana ma kekahi awa ma ka lat. 3° 52
| a H. ke manao nei kona kapena e holo aku i kekahi awa e, e moe
| Waa ana ma ka ihu K. A. K. ae 4 K. mai ona aku la, a ma ka lat. 4° 30!
| ont . À. Ehia mile ka loa mai ua moku nei aku ai keia awa, ehia : |
po hoi kona lon. okoa ? Loa 1065 mile. Lon. okoa 939 mile.
Ra 9. Holo mai la kekahi moku, mai ka latitu 48° 17’ A. a i ka K.
pat H. H.ae. Pela ia i holo ai a emi iho la ka Hoku akau i 2 degere.
i ted Ehia mile ka loa o kona holo ana? Ehia hoi mile kona lon. okoa?
| aie Ka loa 144.3 mile. Ka lon. okoa 80.3 mile.
El
fay =
gee MOKUNA IV.
tia O KA HOLO ANAIO ATO.
Pia
baa E ku ana kekahi moku ma Koloa, ma ka latitu 21° 56’ A. a ma
Ein ka lon. 159° 48’. Holo aku la,i8 mile, i ka Hi. ka thu; alaila la-
Si diapaute, a holo i ka À 12° K. i 4 mau mile. Ladiapaute hou aku
th a holo i ka He. 61° Hi. 170 mile. Huli hou, no ka makani mamua
En mai, a holoi ka He. 27° Hi. i 50 mile. Ladiapaute hou aku a holo
| | Aaa lt .