Citation
O ka hoikemanawa a me ke kuhikuhi no ka mooolelo hemolele.

Material Information

Title:
O ka hoikemanawa a me ke kuhikuhi no ka mooolelo hemolele.
Creator:
Dibble, Sheldon, 1809-1845
Publisher:
Mea Pai Palapala no ke Kula Nui
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Bible -- Old Testament -- Chronology. ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority ) : Dibble, Sheldon, 1809-1845 URI : http://viaf.org/viaf/35991315

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
EB83.478 /99630 /2 ( soas classmark )
80987451 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
| : | . lM
: i
0 KA |
HOIKEMANAWA
, No KA : I
| ul
MOOOLELO HEMOLELE. — -
eat |
. | ! |
: Hi
O ka manawa i hanaia’i na mea i kakauia ma '
ka Mooolelo Hemolele he loihi loa ia, mai ia Ada- © | |
mu maiaika wa o loane ka haumana a Iesu i ||
aloha ai. A no ka loihi loa o ka manawa, e pono | |
ke maheleia i mau wa okoa, i ole ai e pohihihi. | |
Eia na wa i maheleia’i:— 4 |
1 Mar ka hookumu ana mai o ka honua a i ke. al
_ Kaiakahinalu. 2 | j ae
2 Mai ke Katakahinalii a 1 ke kahea ana ia A- Re
_ berahama. 3 a |
3 Mai ke kahea ana ia Aberahama a i ka puka | i|
ana o ka Iseraela mai loko mai o Aigupita. ff i ;
4, Mai ka puka ana o ka Iseraela mai loko mai qf i
_ © Aigupita a 1 ka hookumu ana o ka luakinie So- ~ We
lomona. VEE
5 Mai ka hookumu ana a Solomona i ka luaki- al
. hiaika hoi ana o ka poe ludaio mai Babulona | |
6 Mai ka hoi ana o ka poe ludaio mai Babulo- _ | |
Pehea ka loihi o ka manawa i hanaia’i na mea i kakeuia. " /
iloko 0 ka Mooolelo Hemolele ? ze |
Pehea na wa i maheleia’i? tide
‘ . | Wie
ie7. _. ) 4
i a na mai ai ka biki ana mai o-lesu Kristo ma ke ©
vi honua nei. :
A 7 Mai ka hanau ana o desu Kristoaika pau —
wt :

i i ana o ka Mooolelo. Hemolele.

i i tH i ey
ann
Hi) WA fi.

i 7 ee

He | Mai ka hookumu ana o ka honua a1 ke Karakam-
AG oe : {
al | naln. |
Bh ea Sons ae

, it O na makahiki doko o ia wa, 1656. Penei hoi |

Hi i. i loaa’i: . |

ral Maiia Adamu a ia Seta.... 130 Kinohi 5d: 3 ©

ar « & Sota... Mnosa. 105° "5 6

Ve « « Fnosa....... Kainana.. 90 Keo 6. Oe

ii | « <¢ Kainana.... Mahalaleela 70 “ 5: 12 |
a ‘**. «© Mahalaleela.. Tareda... 65 3. 2018 |

ee * Jareda.... . Enoka: .. 162. “ 5: 18

i He «ss Enoka..... Metusela.. 65 i 5: 21

ae «* « Metusela ... Lameka . . 187 $526; 25

ee es 6 Bameka::... Nea = 182 ‘f5 &.. 2832

ee « « Noa a i ke Kaiakahinalii600 “ 7: Il

ue H : ee 4

A Mai ia. Adamu ai ke Kaiakahinalit 1656. :
{ a : ;

Hi oe —S :
| / | Mai ke Koiakohinalu a ike kahea anaia Aberahama. |
Wi 1 Oke kahea ana ia Aberahama, 1 manaoia,
Lat i ae oia ko Jehova kahea ana ia ia e hele mai Harana

| | a aku aiKanaana. O kona mau makahiki ia ma- |
Wi 7 nawa, he kanahiku kumamalima, Kinohi 12: 4.

Piet ii Whe = Og ;

Pa as

, | \ i | | -Ehia makahiki iloko o ka wa mua? :
we Pehea i loaa’i ia mau-_makahiki? =~
: i i 1 Heaha ka i kapaia, oke kahe@ana ia Aberahamat =
iy f Bhia makahiki o Aberahama ia manawa? — eS
ea | e 7 |
a : .
HN i i
i | _

i , a

ih Ai ee eee : : es ie; 3
fae | TT
| 2 Ov na makahiki iloko o ka wa elua, 427. i
_ Peneia i loaa’i: -
Mai ke Kaiakahinalii a ia Arepakada 2 Kinohi 11: 10 | |
ia ‘Arepakada ¢ 20 i Sala se. « 86-7 “isco lbs AQ. Bk
tf SO ON alas? sc. bk es ot eeDOIA, ya ee eee i
« © Bbera.......Pelesa.. 34 “ WU: 15 ve
CUP elad 3 ee Weel. 5 OO 11: 18 Ha
« « Reu........ Seruga.. 32 © 11: 20: |
: “<. “rSeragasicied ..cdNahora 4: 30ccf i tbe Hil
fC 38 Nahas toa: os pkeracd.n2 20° 6th St we | Hl
cc SO Pera 2. s,s Aberabama 150 i
« Aberahamaaikonaheleana)d », « ; . i |
. : ; Z ; 40 12: 4 : fe 11) (1
mai Harana aku. ...... i
Mai he Kaiakahinalii ai ko Abera- 427 |
) hama hele ana mai Harana aku... vi
3 O na makaiki o Tera i ka wa i hanau Z i
~ mai ai o Aberahama, oia wale no ka mea pohihih aa
iki ma keia helu ana. Penei hoi i loaa’i ia mea: | |
O na makahiki o Terai kona wai make ai, Yoo. ||
ONG, Kinobi dbs Siw cides § cho geen 2 ‘ a
) A make o. Tera, haalele koke o Aberahama ia
Harana, ao kona mau makahikt ia manawa, 5 75 | ima
Kinohi 11: 32; 12: 1—4; Oihana 7: 4... .3 — 5 ui
Mai ia Feraaia Aberahama.......... 180 i
Wine
Moi ke kahea ana ia Aberahama a i ka puka ana o i
ka Iseraela mat loko mai o Aigupita. . i i |
_ Ona makahiki ilokooia wa, 430. Pelaiaka- | 5
_ kai ma ka Pukaana 12: 40; “Oka noho ana o i)
ha mamo a Iseraela o ka poe i noho ma Aigupita, Wa
eha haneri makahikia me kanakolu.” Ua manao- i |
ja, Ola mau makahiki, o1a na makahikia pau mai | i
ant
2 Ehia makahiki iloko o ka wa elua? ol ' :
Pehea i loaa’i ia maw makahiki? Je i
3 Heaha ka mea pohihihi iki ma keia helu ana? = Byi { | A
ti a ke kahea ana ia Aberahama ai ka puka ana o ka ©
Hii : Iseraela mai loko mai o Aigupita, na makahikia |
i pau i noho popilikia ai o ka lseraela, aole na ma- |
HH _. _ kahiki wale no inoho ai lakou ma Aigupita. Ina |
| ti e heluia na makahiki i noho ai lakou ma Aigupita
; i . — wale no aole e lawa na makahiki 430, no ka mea, |
V | o Iokebeda, he kaikamahine 1a na Levi, ao ka
nt - makuwahine no hoi o Mose, Nahelu 26: 59, Ki- ©
A nohi 46: 11. He kanalima makahiki ko Levi i |
we - ka tho ana ma Aigupita, a he kanawalu ko Mose |
Wl 1 ka puka ana iwaho, Pukaana 7:7. Nolaila, ua |
, al | manaoia o na makahiki 430 1 oleloia ma Pukaana |
i : 12: 40, oia na makabiki a pau i noho malihini ai ©
i = ka Aberahama poe mamo, mai ke kahea anaia ia —
| HL a i ko lakou puka ana mai loke mai o Aigupita. — |
eee
i Ma ka puka-ana o ka Iseraela mai loko mai o At- |
‘i gupitaat ka hookumu ana o ka luakini e Solo- |
| CS mond. :
il -Q na makahiki iloko o ia wa, 479. Pela i aka-
) keira I Na’lii6: 1, «I ka makahiki 480 mahope _
it maio ka puka ana o ka Iseraela mai loko maio ka |
i a aina o Aigupita, i ka makaliki eha o ko Solomona .
a noho alii ana maluna o ka Iseraela,a i ka malama |
it o Zipa, oia hoi ka malama elua, hookumu iho la o1a
i | i ka hale no Iehova.” Ua hoomaka o Solomona
He e hana i ka luakini 1 ka makahiki 480, aole i hala |
it Rey a
i [ = Pehea i loaa’i ia mea?
; ie Ehia makahiki iloko o ka wa ekolu?
I Ae Pehea i akaka’i ja mau makahiki ?
i Ehia makahiki iloko o ka wa.eha?._
; | a | Pehea i akaka’i ia mau makahiki?
| iy | oe 7
a | | ; :
ae a
vi es | 4
il Se oe -. seas , om : 7 . 7 , ‘int Z
| ee : |
“78 es ¥ - 7} Sie Wi
ja makahiki, hookahi wale no malama i hala, no- I
|. jaila, ua akaka, 479 makahiki mai ka puka ana o- i :
ka Iseraela mai loko mai o Aigupita a hiki ia ma- i :
} nawa. ! i |
owas |
Mat ka hookumu ana a Solomona i ka luakini a hiki nel
| t ka hot ana o ka poe ludaio mai Babulona mar. | i
O na makahiki ilokooia wa 474. Peneiz — qt
| loaa’i ia mau makahiki: | :
) Mai ka hookumu ana i ka luakini ) 9. , Na’l. 6: 1,11: 42 I i
a pau ko Solomona noheo alii ana. . $ ex ‘|
Mai ia manawa maia pau ka noho 17. Wa: Q1 iy
| alii ana o kana keiki o Rehoboama. i
| =e o AMR ie 0, Joao AO & |
: Be Ang A 18 A ||
| ss ’ Tehosapata. .....25 “ 22: 42 i |
eg ss fehoragiac> 6. ie 4 Na 8357 il
. ef g AUG Casecnis SAE p38 BS ai
| es = Atahe@ «eo xsec. << 6. 2" * Alp wa
. lousa =. 2 oe a ee i
ee eee ea ce - Te
tc . Abagin 2 7. LAR ee Hy
ha tf sf lotéma: 0. 16. es Se i i
BS Abia. cs eel. 16° 8 Va
| et A1e2Okin. se ee IO i WU
| ee Aion, = WEANESO oo ce oe SE | iI g
| e: 2 AMGNA>s. 2620S oS Bae | |
| ee s losid.. sens oi Sk 3S ae St ( I /
Mai ka pau anao ko Iosianoho alii} — ae
ana a hikiika makahiki eha oko ee | i
Tehoakima noho alii ana, oia hoi ka > 3 Teremia 25: 1 ' i
manawa o ka lawe pio ana ma Babu- ee i i
Be lhe. eS ey a
Mai ka lawe pio ana ma Babulona ‘ |
_ aika hoi anao ka poe Iudaio mai 70 Leremia 25: 11; 1% il
Bubulona mal. ik a be 5s ws Z fl
Mai ka hookumu ana a Solomona ) — __ | a
t ka luakini ai ka hoi ana kapoe > 474 Ai
Judaio mai Babulona mai .....) ee
3 3 | | |||
Hy!
Beas ae . Fak ed ii Wiay : ; ‘ |
Wi oe ee
iy : : Eloa wahi pohihihi iki ma keia helu ana. 4
ae Bia kekahi, ua oleloia, 2 Na’li 8: 17, 8 maka- |
| i _ hiki ka noho alii ana o lehorama, aka, eha wale |
ve no i kakauia ma keia papa helu. -Eia ka meai |
ii | kakauia’1 pela. Eha makahiki kona noho alii pu |
Hi ana me lehosapata kona makuakane. 4
Hi a. Penet i akaka’i ua’ noho alii pu oia me. kona
HH : makuakane i na makahiki eha: |
Hl A hala na makahiki 17 0 ko Iehosapata noho —
ae alii ana, noho alii iho la o Iorama ke keikia Aha- ©
, Ht i, ba maluna o na ohana he umi, 2 Na’lu 3: 1.) A |
| fh. hala na makahiki eha o ko lorama noho alii ana, ©
it : -noho alii iho la o Jehorama ke keiki a lehosapata
ie : maluna o ka Juda, 2 Na’li 8: 16. E huii ka 4
Hae me 17, 21 ia. Oia ka makahiki i hoomaka iho ai
|| — kana keikie noho ali. Aka,onamakahiki a pau |
Wha o ko fehosapata noho alu ana.25, 1 Na’lii 22: 42. |
a i Nolaila, e hoolawe i ka 21 noloko mai o ka 25, 4 |
ti : koe. Oia na makahiki i noho alu pu ai ke keiki
i) me kona makuakane. . i
ee Eia kekahi, ua oleloia, 29 makahiki o ka noho —
i 1 | aliiana o Amazia, 2.Nahi 14: 2, aka, 26 wale noi |
ly i. _ kakauia ma keia papa helu. Eia ka meai kakau- ©
I i : ja’1 pela. _ Ekolu makahiki kona noho alu pu ana
ta me loasa kona makuakane. : a
i i Ee Penei i akaka’i ua noho alii pu o Amazia me |
i | foasainamakahikiekolu. _ : |
Hh A hala na makahiki 36 0 ko Ioasa noho alii ana,
ee Ae :
ee, es
| i Ehia makahiki iloko o ka wa elima?
Z ie z Pehea i loaa’i.1a mau makahiki? -
| HE Heaha kekahi mea pohihihi iki ma ka helu ana ina make
Wt hikio ka wa elima?
Zi a ' Pehea hoi i akaka’i ia mea? nt
Hy i = 4 i: 3 7 4
| : a. ,
ie |
Wa
ah al .
Mai ‘ |
Hl @ bye — oe” | : vr
a : | |
| i
noho alii iho la o Iehoasa maluna o na ohana he i
umi,2 Nai 13: 10. A hala 1 makahikioko- J
na noho alii ana, noho alii iho la o Amazia ke ei
keikia loasa maluna o ka: luda, 2 Na’lii 14: 1. | i
_ Ehuiike 36 me 1, 37 ia. Oia ka makahikii
~ hoomaka iho ai kana keikie noho alii. Aka,o- — il
na makahiki a paui noho alii ai o Ioasa, 40, Hl
2 Nallii 12: 1. Nolaila, e hoolawe i ke 37 Vi
noloko maio ke 40, 3 koe. Oia na makahiki i | | |
noho alii pu ai ke keiki me kona makuakane. i
Hi
3 i
= ech : |
Ma ka how ana o ka poe ludaio mat Babulona mai i i
atkahikt ana mao lesu Kristo ko kakou Haku. | |
~ O na makahiki o ia wa 531, aiole ia 534. il
Elua wahi i akaka’i ia mau makahiki, ma ka papa |
hoikemanawa a Petolemo kekahi, a ma ka’ Wanana i
a Daniela kekahi. ae |
- Peneii akaka’i ma ka papa hoikemanawa a Pe- ' ae
tolemo.* ae
O ka makahikii hoi ai ka poe Iudaio mai Ba- tne
bulona mai oia ka makahiki akahi o ko Kuro noho Lae
alii ana. | 3 ii
: : 3 WT Z
i * O Petolemo, he kanaka naauao ia. Ma kekahi kulanakauhale o Aigupite | | ;
ona wahi i noho ai, o Pelusio ka inoa. Ika makahiki o ka Haku 138 kona ma- al 1
nawa i hanau ai. \ ia
Heaha hoi kekahi mea pohihihi ma ka helu ana ia mau oy | i
makahiki? : Hi
: A pehea hoi i akaka’i ia mea? | |
; Hy
E |
| | an
bb f ; WePat : : ae
a i SK ee
ie i : a
we | Ges | 4
Lae s as
iil i Mai ka makahiki mua o ko Kuro noho alii ana a hikiika ©
Hl makahiki mua o ka noho alii anao Kamebuse ..... 7
We “ = Ke Dario L- . 2). . 148mm
Hii) Be ss noe Merexe, 4. 2
ae t= ee sf Aretaxerexe I, .. . 21
tai S| « «“ ae Dario Il, .. ... : 40
Hh o | “s ss AretaxerexelI, .. . 19
We g be S fe Oko; oe ee
Hi alae es “ ALGO; eS yee
| a e uF a ¥6 Dario HE, %:).-3 5
He By « “ _« \ Alekanedeto,.... 41
ae: 1 a |
oa 2 eas eae

Wa Seg " o Pilipo Afidei,.: .. 89
i mop « ‘ Alekanedero Aego,.. 7
a °
Hh i = s :
| ae « . Petolemo Lagi,. . . 12
aie < oi ce « Piladelepo, . . 20
We ES g 2 “« Euregete, ...:. 387
ae | “ - “* Philopatera, . . 26 |
Wee i . eo {“ < ss “ Epipane,.... 17
i) 3 fe « « « Philometera, . 24
at i a] #6 : “ * Euregete If, . 3
1 a oe ee as “ r Sotera;. 0.28
1 ah sree i6 : ee Dionisio, ...... 36
1 Hi if Ff nes Keleopatera, .. . . 29
ea
ne g 6 6 ee Augusato,....°; .. @
ag mf « ‘ Tiberta, 0. $s
tie $ 3
Pa ae Be 3 Oy Eos
te Bapetizoia o Iesu e Ioane i ka makahiki 14 0 ko \ 4
He Tiberia noho alii ana, LukaS:1,2,21.......
ae : . E hui ana, 564 |
| ql O na makahiki o lesu i kona wa i bapetizoia. ai, \ 3)
tea Enka 8223,. (hoolawe)
bs | Mai ka hot anao ka poe Iudaio mat Babulona mar } BoA
i i ai ka hanau ana mai o Iesu Kristo ko kakou Haku, §
| , |

| i. ee | :

| ie _ Ehia makahiki iloko o ka wa eono?
aie Mahea i. akaka’i ia: mau makahiki? |

Ch : : Pehea hoi i akaka’i ia mau makahiki ma ka papa hoikemor

i yk : nawa a Petolemo? ;
i
| it aia . ‘ : * a: = E i
HW | ) li
i ee oS ee ae Hl
) Penei hoi i akaka’i na makahiki o ka wa eono i
| ma ka Wanana a Daniela: oe |
5 Ma ka Wanana ua oleloia ka makahiki, he la. ii
| Nolaila, hookahi hebedoma, ehiku’ makahiki ia. |
| A ua oleloia ma ka Wanana a Daniela, 69 hebe- i
- doma mai ka haawi anai ke kauoha e kukulu hou Wi
ia lerusalema ai ka hiki ana mai o ka Mesia, i
Daniela 9: 24—27. O ke kauoha e kukulu hou [|
ia Jerusalema, ua haawiia ike kau ia Aretaxere- q |
xe [., Ezera 7: 8. Aoka wa o ko ka Mesia' | |
_ hiki ana mai i oleloia oia paha ka manawa i hoo- | |
maka iho ai o lesu e hai akuika olelo no kona i]
_ aupuni ae hanaina hana mana. Nolaila, pene it
e kakauia’i ka papa helu: .
Makahiki. WH
| Mai ka makahiki muao ko Turo noho alii ana, oia | |
hoi ka wa i hoi ai ka poe Iudaio mai Babulona mai, 7 i
"ai ka makahiki mua o ka noho alii ana o Kamebuse, i i
Mai ka makahiki muao ka noho alii ana‘o Kame-) — 8 i i
buse a i ka makahiki mua o ka noho alii ana o Dario \ Ha
« iH Xerexe,. =. 40, 36 | i
as & Aretaxerexe;=. 2.2 Qi All i
Mai ka makahiki mua o ko Aretaxerexe noho alii ai | |
ana ai ka wa i haawiia’i ke kauohae kukulu hou 6 a i ,
ja Ierusalema, Ezera 7: 8, ......... 0.4.) i
O na hebedoma 69 i oleloia’i e Daniela, hoonuiia \ 498 q ‘1 2
e090 me Ras ace ee ot ee ee : 1
Ka manawa t hiki mai aio Iesue hai aku ana i ka olelo, 561 : | | |
O na makahiki o Tesu i kona wai hoomaka iho ai 36 ee
e hai aku i ka olelo no kona aupuni, 30, (hoolawe.) t | |
; Mai ka hoi anao ka poe Iudaio mai Babulona mai \ — HF |
a? ka hanau ana o Iesu Kristo, .....2..... 531 i i
. ° oe , Hi
Ke ike nei kakou, 531 makahikiiloaama ke- - q
_ kahi helu ana, a 534 makahiki ma kekahi. |
Be ie: | |
Be
Til
x j
|
| | Tiee _ —
mn ,
ine |
ti i = WA 7. aes
ei ee i |
I iH | Met ka hanaw ana ofesu Kristo at hka paw ario ©
it i} oe kt Movolele Hemolele.
1)... Oia ka wa i hanaia’i na meai kakattia ma ke |
ae Kauoha Hou a Jesu, a ua kapaia, o ka wa o lesu ©
)) ~—s aime kana poe lunaolelo. Aole i loihi loa ia wa,
| i he kanaono paha makahiki a kew aku.
| [ i }
WH 3 KA HUI ANA.
tit oye ae
He Ua loaa na makahiki o na wa eono a ina é hou-
i lauluia e loaa ho ka makahiki o ka honua i haneu.
HL ai o lesu Kristo, penetia :. 3
ny i: | Makahiki. |
|| | e 1 Wa 1656 . .
a 2 Wa 427 a
| 3 Wa. 430 |
a 4 Wa 479 on
ae 5 Wa 474 |
i I _ ue Wa bu |
ti Hai “ he, sh ; 2 t
i i 4000 Mai ka hookumu ana o ka honuaaikahanaw |
i 4 | ana o Tesu Kristo. |
: 1838 Ka makahiki o ka Haku e noho hei kakou.
| 2 —— i
| l 5838 Na makahiki mai kinoht mat @ hiki i nea wa.
1) faa hoohalikela ka manawa mai kinohi mai a
i Pehea i akaka’s ne makahiki¢ ka wa econo maka Wanaha
he ss aDenielat? = :
/ H : O ka wa ehiku, o ka manawa hea ia?
ri A pehea hoi ka loihi o ia wa?
ni ; Pehea.e-loaa’i ka makahiki o ka honua i hanau ai o fesu |
i | Kristo? °
it e __Me ke aha i hoohalikeia’i ka manawa mai kinohi mai a hiki
| Le wkeia.makahiki? a pehea hoi i hoikeia’i na wa malaila? ~
a , ) |
He
ah
i | . : : |9 oe 1)
2)
| 3 13 , |
: : . sae . : be Hi
hiki 1 neia makahiki, me ka lalani, alaila, penena i |
‘ : ¢ Wt
| @ hoakakaia’i na wa malaila: ti
: , — Ka wa i hanaia’i ka honua nei. | I
| 3 i}
WH (A
: ’ Hi ih
- HI Hi
qa
| i
“a | |
1656; | il
WH
| . Wt
: 3 | i
ny
: He |
— Ke kaiakahinalii. [ |
427 i
— Ke kahea ana ia Aberahama. r |
430 i
- Ka puka ana o ka Iseraela mai loko mai o Aigupita. | |
a !
| ~~ Ka hookumu ana a Solomona i ka luakini. 4 i |
( A
| 474. vi
|
| ~ Hoi ana o ka poe Iudaio mai Babulona mai. | i
| ; wih
| 534 | i |
| — Hanau ana o Jesu Kristo. :
— Ka manawa i pau ai ka Mooolelo Hemolele. » | l
: 1 A
| a
| 1838 Hh |
i
. i
i if
, d | |
ee oZ
, 5838——~ Ka makahiki o ka honua e noho nei kakos. : | |
> ‘ : <
ae .ee : . a
nn ee - a !
i : : .
I vil .

Hi | 3 : |
Hi ? : |
Wd |

? i ul .

Va
a | Se

| a la ee

a P: : '
ae 3

cate :

f a

; i : :

a é 3 as
i i i. : | | |
| | |
ey 7 |
ae | , |
ee : | | |
Hi) | : |
Ba

Fe -C

|
4 q
He |
eat |
re 3 |
ee |
a Hi -

ea

| i , —
| . 7 |
a a

i | [ : : oS

ie = ks eee! es . : eS ae 4 aa A [7 : | 2
! . ? P10 OU, # Hi
| L|
| © KE - :
a
KUHIKUHI |
: il
a
NO KA |
i
_ MOOOLELO HEMOLELE. = ||
| : a
: Th
| : <> i
: LAHAINALUNA: ty
: MEA PAI PALAPALA NO KE KULA NUL. q il
is 1838...aii \ en eee
ie ; Ln ee ae
‘ q : me a : 3 i
| 0 . ae | | |
ae |
we |
a
Ph. . a
i | |. :
| | i : :
Le ae) .
1 i : |
i a |
| ii | :
i ia Pat |
eae
ee ao
Pa: -
|| li
1 2
erie
Ve iid |
He St |
a . :
ae ; | }
he
Hy es
| Vea — :
fl |
Mat
al ESS
ie 4
ee ea :
We a
i 1 |
ig : 3
7 |
i | |
He : | | : : |
a | |
a = |
ie = |
ee : 4
eo |
He i
UCU 5 |
i | :
a : |
i a i i ’ '
a.
ad | = :
A aaa :
a ee
th f : ae
ie {5a
a.
a |
al
| |
.
3 : : mtee er ee a
a 2 /
; i
1
| i
HE MANAO HOAKAKA. |
. E ao aku ke kumu i na haumana, E ; 4 |
HELUHELU PONO [f NA PAUKU'A i
PAU I KUHIKUHIA ME KA NOONOO | Ty
IHO 1 KE ANO. Ina e heluhelu ole na |
haumana i na pauku i kuhikuhiia, aka, i | | i
pes a |
na olelo iloko o. keia buke wale no, make | |
| hewa ka hooikaika ana. ~ : i
| Eia kekahi, mai ninau aku ke kumu a :
ma na ninau 1 paiia wale no, aka, e hoo- , i |
nui no i na ninau noloko mai o kona naau | i Z
ees HF
iho. .E pono no hoi i: ke kumu ke hooa- TT
kaka ina mea i aoia, ma kela mooolelo i
| _keia mooolelo, a e hoopi!| ia mau’ mea ma Te :
na naau ona haumana. . Co a i |
) We
: | lq
‘ 3 ||
ee eee aAH | | *
at : ~
il :
| Hi | |
BEB |
z ania :
ae : |
i | Ha |
| i | |
aE
c 1 i
vit |
a Ve |
a
i ig : .
} qh
ay
No eae |
I ni
ty Til
| ti
re |
ee q
Va
| li
ae
at 3 |
he cea : |
; i He a
te Ha | | |
Ja Ra
| i} i
Na) a
: } iH an 7
Hill me
RHEE = |
Ves Hn |
Hee
Cae
Aya |
a
ae en .
een i
We
hy i ae
ial:
be oe : |
i ai ; |
i a .
ala ait z
ad = |
a : :
at , :
eae :
iat |
Ae a
ea
He a :
ih) ee
ip atte
| |
aa 3 oS cS, on
ria
|
i i :
ia. 3 :
Raby ai ,
aa : o
a a , | |
| |
od , | |
ce ; |
a gah |
eat |
We) Tia S | |
beri a
tl
EM : : | 4
a mes so 3 es _. ne |
| | “ He
| - ll
) Tt
| | |
oe . 3 rl
| 0 KE : |
r KUHIKUHI \
NO KA : i |
i i
® 5 i i
| MOOOLELO HEMOLELE. | :
; ane ||
A aia
: eee |
WA 1 | |
an
nel
— Ma ka hookumu ana ma o ka honua ai ke Kuia- ? | !
| _. kahinalin, 1656 makahiki. : . |
Hana ke Akua i na mea a pau. 3 i |
I ka la mua, hana oiai ka malamalama. — : I; |
Kinohi 1. 1—5. i (BE
I ka la lua, hana oia i ke aouli. © : 5 Hh
~ Kinohi 1. 6—8. i ,
I ka la kolu, hana oia i na kai, na wai, na laau, ; He ,
ame na mea ulu a pau. Kinohi 1. 9—13. TE
| I ka la ha, hana oia i ka La, ka Mahina, ame. 4 | Z
na Hoku. | Kinohi 1. 14—19. | | i Z
I ka la ima, hana oia i na ia a me na manu. : | a
Kinohi 1. 20-23. _ Lie | ae
I ka la ono, hana oia i na holoholona, na mea He
kolo, ame ke-kanaka. Kinohi 1. 2431; 1. 7. 4 |
: Owai ka nvea nana i hana i na mea a pau? i |
Ehia la i hala ia ia i ka hana ana? a
: Heaha kana i hana’i i ka la mua? i ka Ja lua? i ka la ko- WW
_ Ju? ikalaha? ikalalima? aika la ono? Hi
2 | i
Hh
: it
— nea. ”
fat ae ; : A
aie ; ;
ie Lawe mai la o lehovai na holoholona a pauo |
if i ke kula, a me na manu a pau o ka lewa io Adamu ~
ae s la, nana e kapa ina inoa o lakou. Hioolilo iho la
1 i o lehova i kekahi iwi aoao o Adamu i wahine na- |
ae na. Hoonoho tho la ke Akua ia Adamu a me |
He kana wahine o Eva ma ke kihapai ma Edena.
Hi | Kinohi 1. 8—25,
ti | Hoomaha iho la ke Akua i ka la hiku. Hoano
Hi ; iho la ke Akua ia la a hoolilo iho la ila Sabati, |
\ no ka mea, hoomaha iho la oia ia wa i ka hana
i a pau ana i hana’i. Kinohi 1. 2,3.
| | Sas Nolaila, o ke kanawai no'ka la ‘Sabati oia ke kanawai mua a ke kanakai |
Hi i malama’i.

! i i) Lilo o Eva i ka hoowalewaleia-mai e ka na-
Hl i Jo wai la i lawe mai-ai o Iehova i na holoholona apan o ke
Hi | kula, a me na manu o ka lewa? ano ke aha hoi kona lawe
i ana mai ia mau mea io na lat 7

| i _ Pehea i loaa’i ia Adamu kana wahine?
hi it Mahea i hoonoho ai ke Akua ia laua? .
Hie Pehea ke ano o ke kihapai kahi 1 hoonohoia’: o Adamu

iP || laua o Eva? a mahea ‘hoi ia?

| 1), i I ka la hiku, pehea iho la ke Akua? |

ie Mi f ee! Heaha hoi ke kanawai anai kau mai‘ai no ia la?
| i at Ika wa i hoonoho ai ke Akua ia Adamu laua o.Eyama ke |
eM kihapai, pehea la oja i kauoha mai.ai?

i Ha Owai ka mea o laua 1 hoowalewale mua ia mai?

Ae a T kona wa i hoowalewale ia mai‘ai, ua kupaa anei ia?

| Hea Ss Nawai oia i hoowalewale mai?
ii 14 _ QOwaiuanahesala? MHoikeana x1. 9; xx. 2, 3,

i Pehea kona kamailio pu ana me ka wahine?

: ie | .

; i ce
i el 3
eS
ae : 7 | 7 ¥

mi = = seoe “3 Es . j 7 i a
| ss Ht
ee : : al
- WRT
ee - KA WA MUA, ad ei)
| : z ee Het
| hesa. ’ Hoowalewaleia mai no horo Adamu e ka- 1
f ¥ ue eat Z BS : d Hi |
' na wahine a lilo pu aku la. O ko laua hewa, oia Hl
{i . s eZ a é . 2 dl ih
} ka hookuli ana i ka ke Akua. Ua_ai lauai ka ||
I ° ‘ : : Ht
hua o ka laau a ke:Akua i papa mai ai. 7 |
' Wa a
aa
; See 13
: cnt eines iene ! |
Be ae A eto cet aN ere RE ana |
a ee file oar =e | I |
ee Ca a eee re ee Ha
SSS See Ana SAT ety uae SFR My
Rr ee. a
ee ee Bt Sey tpi ha) NS | [aieeeN A
| CESS NG ONIN Mh Bay), Wl Meee A pa wi
SESeRe ar Wy MONT Ses A eee SO ANU Ieee Hi
Lae se SE a7, we a
22 eel Bee (eee NINES a
BES See aa | eee, Pay enh es Raeaenjenay \ Al Wet ; ea
BS Ae eat Bier ae SH eae ; ht
ey Se) At he |
SSS Se, SSIs aa \ NAY il eae ay
Se NN ||
- | PE SSS eed Je LO EE. NRE} : A
nee en ore “eh eae Ea SSS, aie
| ee Aeon ee nt
Smee eee Wa
: |
; ; é : ees al I ||
Hoohewaia laua a kipakuia mai loko aku o ke |
kihapai. »Olelo mai no nae ke Akua ia lana i ke- | 1 ME
: 93 ses il
kahi mea e lana’i ko laua manao. Kinohi im. 4 i |
. , ‘ ‘ Moe | | g
E ; On A
2 3s AS e g : : CO a Z
O ka wahine wale no anei ka mea i lilo i ka hoowalewaleia | i Z
: ' i Z
mai? : f i
Nawai i hoowalewale ia Adamu? Wa
; f Wy thi i Z
: Heaha ka hewa i haule aio Adamu ma laua 0 Eva? q i
A lilo laua i ka hewa, alaila, heaha ka lauaiike ai? — ae | Wo
: : hi
Heaha ka mooolelo no ko Iehova hookolokolo ana ia laua? | i
a pehea la ola i hoohewa ai i ka nahésa, ai ka wahine, a ia E |
Adamu hoi? 3 vies J 1
a $ s ‘ . | Weil
Heaha kekahi olelo ana e lana’i ko laua manao? |
Bas Page aes a |
ee Heaha ka uku i loaa koke mai ia lana no ko laua hewa? . | :
: -Heaha ka uku hope loa no ka hewa? . | i
: A kipakuia laua mai loko aku o ke kihapai, pehea i kiaiia’i 4
- ta wahii ole e komo hou laua iloko? _ / a
v Wnt
& 2 a
; a Sas 5 | Hl |
| ; ae
2 Pida |
ee 4 4
a ae | ; ‘ : j j
tlh s KA WA MUA. q
aa AN a
EVAR} paces : : a ae :
a} Wh Sis === Se SS ee a = SSS = I
Hi / Be ee i= 22
et _ SSS he Se eS |
ei SS SO Be |
ri SSS SSS ee. . Se = a
ena SSS a
eat - 0 a (N= es =e
eR 5 SE (NR ak a
a LC eG !
We a oa ay oe Ga |
a Et | SSS IES ES ANG Spe SSS eR Nee A
ny : | 2a eat | )
el | Ve Oa go )
al SI uw al es )
Hy Pen SH oA apie Pe ere poe NN I SCS Se gS
i Pigs ae Ai
ei Ei ee :
1 i: . - ee eee
A Bn | .
ea | ii oe . .
iH | Pepehiia o Abela e Kaina, kona kaikuaana.
i , qT 3 Kipakuia o Kaina e ke Akua e kuewa wale ma
te Baa | . 3
i | ka honua.. | Kinohi iv. 1 —24. |
He pa = : Be ogee, pg
ay A ee Hanau mai o Eva i kei hou, ia Seta. He
i i kanaka haipule o Seta. Kinohi rv. 25, 26. |
f i . Kapaia ka poe mamo a Seta, o na keikia ke |
i} i Akua, ,oia hoi ka poe haipule. Kapaia ka poe —
} nh | Ht} : . . . ° *
/ iy mamo a Kaina,.o na keiki a me na kaikamahine’
i i ~. ana kanaka, oia hoi ka poe hewa. Kinohi vr. 2.
4 a Sa : . ‘ Py ,
Ha . _ Okekahi mamo a Seta, o Enoka ka. inoa,,he
Hd kaula ia; a ua lawe ola ia aku la ma ka lani me |
ids aS : * % * : :
i 4 an ka ike ole 1 ka make. Kinohi v. 24.. Tuda: 14.
| : i |
wig i ‘ ; foe 3 oe Pas
an Owai ke keikia laua i pepehi 1 kona katkaina?’ *
i Hn _ No ke aha la kona pepehi ana 1a.ia? one
a | aoe Heaha ka mooolelo.no kona pepehi. ana i. kona kaikaina?
fied E : Nawai i hookolokolo ia Kaina no kona hewa? Vp
i= Heaha ka mooolelo no ko. Iehova hookolokolo ana ia ia?
Hi. oa - A hookukeia oia, mahea la oia i hele ai? ¢
a bi i Mahope tho, owai ke keiki haipuleiloaa ia Adamu laua o Eva?
5 ns =< Pehea i kapaia’ku ai kana-poe mamo? a pehea hoi 1 kapa-
| i ja’ku al ka poe mamo a Kaina?
i Owai kekahi mamo a Seta i lawe ola ia’ku ma ka.lani?,
ie | : :
one i) f ee
| : : e-i KA WA MUA. Se all
ni ‘ ss r os | i |
} | ka wa i mahuahua ai na kanaka ma ka honua, . : i
: ‘ oo 3 : . an
| mare na keiki a ke Akua, oia ka poe haipule, 1 na a
) kaikamahine a kanaka, oia ka poe hewa, a hilo pu : Hn
' iho la lakou a pau 1 ka hewa. ii :
Kinohi vi. 4-13. Mataio xxtv. 38. i
soca 5 ; HWW a
| O Noa wale no ka i loaa i ke Akua 1a manawa, : |
he mea manaoio a e ao aku ana ma ka pono. 4 | |
Kinohi v1. 9.’ Hebera x1. 7. 2.Peterom. 5. . . | ql
Hoike mai la ke Akua ia Noa 1 kona manao e i} , |
| luku.i ko ka hontia a paw i ke katakahinalii, e ka- | VI
| kali no nae ina makahiki 120. Ao mailaoia ia = ii
| Noa e hana i halelana, i mea e pakele ai 1a a me _
ko kona hale a me kekahi o na holoholona a me |
> na manu. Kinohi vi. 6— 22.
. . . . . | |
| A hala ia mau makahiki 120,i1 kala umio ka | |
. malama alua, (Novemaba) kauoha mai’ la o le- a
hova ia Noa e hoomakaukau e komo iloko 0 ka il
halelana. Kinohi vir. 1—4. 4 | |
I ka la 17 o ia malama, komo aku la o Noa me: | |
' kana wahine.a me kana mau keikia me kalakou = | (i Z
. . 1 5 iki | i i Z
mau wahine iloko o ka halelana. O na makahiki il
o Noa i ka’ wa i komo ai, 600... Kinohi vir. 6—9. . a A
. ma
ose el
I ka wai mahuahua ai na kanaka ma ka honua, ua nui ! I | 2
| anei ka poe haipule? ae | i @
Heaha ka mea i lilo: pu ai ka poe mamo a Seta me ka eee a Z
Kainaa ka hewa? ‘ a
| Owai ke kanaka hookahi i loaa + ke Akua ia manawa, he oi iat
mea manaoio-a.e ao aku ana ma ka pono? a
Pehea i manao ai ke AKua e hana mai i ko ka hora? el
Ta wai kona hoike ana ia manaot? A
Ehia makahiki i kali ai ke Akua? ol
Heaha ka mea i aoia o Noa e hana iamau-makahiki? oY
Pehea ke ano o ka halelana? ano ke aha la hoi. i hanaia'i? |) |
| _Heaha na mea i kauohaia’i o Noa e lawe iloko? Ep
} Ehia makahiki o: Noa i kona wa i komo ai? a
S f ; Sl i |
bi ee |
PP So. a
: | : , / |Hepa | : ; j a
if 1 . '
if i i 10 KA WA LUA. 4
1 What i : ? —
i ay 3 A
HE
a |
a WA: 2. 4
ea ae ; q
ht | ce eng ee ed ‘ oe 7
ni Mair ke kmakahinalu ai ke kahea ana ia Abera- |)
RAE HI A 78 : i
: al hama, 427 makahiki.
Pa. : :
i A komo o Noa ma iloko o ka halelana, alaila, |
a ua nui mai la ka ua mai ka lani mai, a huahuai
ae : : ; ahi
a) no hoi na wai a pau o ka hohonu nui. Hookahi |
We _kanaha laa me na po o ka ua ana maluna o ke }
H nt Bee ‘ ‘ . : ae
th [ - honua. Kinohi vi. 10 —12. ;
1 :
7 a ae —
Lea” : LAC == SSS SSS SSS
cH ae SHEE I (SS SSS So
ti | a a oo SF .
Vea 7 “EG SIE
Fete: a eS = ee
ei | | : eee
ve Ps Va
| | a Y gu He ee Seay, VS oi
ba at: BSS tA NAN A SS
4 a pe :
: i Ss | erent Ri SSN a ees
La
: i : |
a ee Mahuahua loa ae la ka wai maluna o ka honua,
Hil 7 ~auhbna na kuahiwi kiekie. He umikumamalima
ie ‘ kupita ke kiekie o ka wai maluna iho. Hookahi |
ou haners la a me kanalima ka lanakila ana o ka |}
ih Ail : : * :
1 : : wai maluna o ka honua. Kinohi vu. 183 —24.
et :
aa ee
| | Nohea mai na wai-o ke Kaiakahinalii? :
Hi oe: Pehea.ka loihi o ka ua.ana?
i va ES Pehea ke kiekie 0 ka wai maluna o ka honua?
: ] ) —S—SSs«éPehea ka loihio:ka lanakila ana o’ka wai? ae
We a a
i i Hes: : : : an
ae 4 i iti ie : ; q
a | i ele |
vi He pee
ME MAUL Hh cs : 5 4 “4 Cae.
SE : ; eee ae| KA WA LUA. {1 a i
~ |ka hiku o ka malama, i ka la umikumamahiku | Hi
* ouamalama la, ili iho la ka halelana ma ke kua- | | i
ii hiwi o Ararata. Kinohi vir. 1—4. i |
I ka umi o ka malama, i ka la akahi o ua ma- | il
lama la, ikea na wahi kiekie o na kuahiwi. 7 |
2 Kiachi vir. 5. | |
_ Kali o Noaina la he kanaha a hookuu akui nt
kekahi alala. Lele.ia io a io, aole i hoi mai. | ||
' Kali hou o Noa i na la ehiku a hookuu aku i ma- | i
| pununu. Aole iloaaiua manu nunu la kahi e 4 ie
_ kau aii kona wawae a hoi mai lai ka halelana. a
Kali hou o Noa i na la ehiku a hookuu hou aku 1 | i
ka manu ‘nunu. Hoi mai la ia, aia hoi, he lau : veal
oliva ma kona waha i kikoia, Pela o, Noa i ike ey
al, ua emi tho la ka’ wai maluna o ka honua. ~ od | i
Noho hou o Noa ina la ehiku, a-hookuu hou aku. He
ika manu nunu. Aole ia 1 hot mai, no ka mea, | |
ua maloo ka aina. Kinohi vite. 6— 12. | |
I ka makahiki o-Noa 601, i ka malama akahi, i
wehe ae lao Noaika pani malunao kahalelana, §. — | |
| ajike aku la ua maloo ka aina. ° Kinohivm.13. ee Ul ,
I ka Jua o ka raalama, 1 ka la 27 0 ua malama — |
la, hele aku o Noa ma iwaho o ka halelana. . : al B
Kinohi vir. 14—19. a 1] Z
aa |
I ka manawa hea i ili ai ka halelana? a mahea hoi kahi i’ i
ili ai? : 3 : | ,
tka manawa hea 1 -ikeia’i.na wahi kiekie o na kuahiwi? ae i
Pehea i‘hana’i o Noa, i mea e ike ai i ka emi ana o ka wat
ame ka maloo ana o ka aina? a | i
Ehia makahiki o Noa i ka wa i weheia’i ke pani maluna o :
ka halelana? : |
_- I ka manawa hea i hele ai o Noa ma iwaho o ka halelana? | i
: HH
ee ii < ae eT ee re “i
t i i 7 ® : zs 7
age | : a: oe 1
| a 12 KA WA LUA. |
| i, : —
ait 1 Hana tho la o Noa i kuahu a mohai aku lai na 4
1 Mi. mohaikuni. O kekahi o na holoholona maemae 7
ii | ana i malama’i iloko o ka halelana, oia kana i 7
lk mohai aku ai. Nana oluolu mat ke Akua i ka
Hy :

ie) Ree ee ee
BEE [ee ——EEe

i ai Rs 22 = RSS =
eae i aceencs BE ee gle ab eI GON === Se.
ae eee tin MMe ALS EN es SSS
ae ee ANI Ee ae eee
Ha ee ee NW NN NR IE ;
ate ee Ne |
Hi a os ee | eae
i i | lise a 4 YY) See
ti ee eA
BNE Al Da asa g ee ieee te yy CL Saal
ay ay Ce ee A ee ee
a | Eee ee ee eee
H ‘at bit i s F : \
i : eae aS 3 2
| aq a mohai, a hoomaikai mai ia Noa ‘a me kana mau
a keiki. Haawi mai no oia i na holoholona a me
MAY eae 2 ‘ 5 :
te ; na mea ola e ae imea na lakou e ai al. Hoonoho
‘ | oia 1 ke anuenue 1 hoailona e akaka al, aole oia e

i at ee iuku hou 1 ko ka honua1 ke kaiakahinal.

Bay Mamet HUY i i 7 =

a Kinohi vit. 20-—22; 1x, 1—17.

Ban Maal : Pee SS . ge ape
it ' i He kanaka mahiaio Noa. O ka waina kekahi ;
| || — ; :

i a A puka aku o Noa mawaho o ka halelana pahea la oia 1°

a4) aa i i .

il a \ hana’i?

| Heaha kana i mohai aku ai? |

ee Mahea i loaa’i ia ia ia mau holoholona maemae? =

Hi : I ko fehova nana oluolu ana 1 ka mohai pehea la oia i olelo

bag mai aiia Noa a me kana mau keiki? a
li Ae a _ Heaha kana i haawi mai aii meana lakou e ai ai?

| | Aole anei i aeia mai i na kanaka e ai ia mea mamua o ke

| i mi | Kaiakahinalii? a |
de - Heaha ka berita a fehova i hana’i me Noa a me kana mau
‘| i q i keiki? a heaha hoi ka hoailona i haawiia mai no ia berita?

Be Wee

i Vy ‘

Wh aa ie oe : F

a) = oo :i } : ‘ fe i " | %
- rn
| KA WA LUA‘ 13 |
: Be : ae : vil
> meaana i kanuai. No ka naaupo pala, inu tho Hl
| laoiai ka wainaa ona. I! kona ona ana, moe : [ i}
| wale oia me ke kapa ole-ma kona halelewa. Ike : | i
f aku la o Hama i kona makuakane e moe ana pela. He |
5 Hii
a hoomaewa aku la, aka, o kona mau kaikuaana,, - | i
' o lapeta laua o Sema, lawe laua i kapa a uhi tho | /
lamaluna o ko laua makuakane.. Hoomaikaiia . | i|
laua e ke Akua ma. ka waha o ko: laua makua a a
hoohewaia o Hama. Kinohi 1x. 20—7. : ! i|
TG
oi
: O ka hoohewa ana ia Hama a:me ka hoomaikai ana 1 kone: | / |
mau kaikuaana he wanana ia e pili anai ka lakou poe ma- |
| mo. Inae nana kakou i ka lakou poe mamo e ike maopopo _ ve
kakou, ua hookoia keia wanana. | i
| | ka wa i noho pu ai ka poe mamo a Noa, hoo- i i
kahi no leo o lakou. a hookahi no hoi olelo. | al
Kinohi x1. 1. |
. A mahuahua lakou; manao iho-la lakoue ku- . ee
kulu i hale kiekie loa imea e kaulana ai ko lakou ; ad
| inoa. Ma ka papu ma ka aina o Sinara kahi i ee
Lee i i)
Heaha kekahi,mea a Noa.i kanu ai? | 5
I kona inu naaupo ana i ka waina pehea iho la oiat a i i 2
I kona ona ana, pehea la oia i moe ai! ee
I ko Hama ike-ana ia‘ia e moe ana pela, pehea iho la o1a? ie il 4
Pehea hoi i hana’i o Iapeta laua 0 Sema’. cee i
Owai na mea i hoomaikai ia e ke, Akua, a owai hoi ka 1 |
hoohewaia? HE 5
Ta wai la i pili ai ia hoomaikai-ana a me ka hoohewa ana? i
Pehea i hookoia’i ia wanana? Be i
I ka wa i noho pu ai ka poe mamo a Noa pehea ka lakou i
olelo? |
A mahuahua lakou heaha ka mea‘a lakou i manao aie ku-- | 1,
kulu? . |
Mahea kahi i hoomaka iho ai lakou i ke kukulu ana?’ ; an
: (E kuhikuhi ia wahi ma ka palapala aina.) _
: No. ke ahalai manao-ai lakou e kukulu ia mea?. ‘a
. | i | Wtie 14 KA WA LUA. 1
Hae aa | 7
if iH oN ae
Ha Pe i\" eg =e
ant j We Lepr AVES Som NMG CI | ce es eS
La i POS ie 2s SUING | |
Pe Reo a A Ge ne ny
He Pe aha ete |
Wd i RE ERS Le hone HIN weir er AN i :

ate Ca SEE EMA aa MES. Wyeeaaeed Shygeeatel CNS Pe ee ee IU AL
Le) pares i LUT a sy eee
a 3 oe
el hoomaka ai lakou e kukulu. Huhu mai la ke |
Was ahaa IH ' ‘. : Bey : |
He Akuaika lakou hana, a hookahuli iho la i ka la- |
ie kou olelo i ole e lohe .kekahi i ka leo o kekahi. |
1a Bea . ric 92: ete ;
le a Pela i hooktia’i ia hana pono ole. A mai ia ma-_
I tet Pao f e r ° . - . %
eats. nawa mal aolei like na olelo a na lahuikanaka
Ceara ii : :
| 7 he _ ma ka honua, okoa ka kekahi, a okoa hoi ka ke--
i i i _ kahi. Kapaia-ka hale a lakou i hookumu . al, 0
Hea een : : ead

i i Babela. Kinohi xr. 2—9.

! Oya) i; i é e 4 3 3 ;
i 1] i Mahope iho o ka hookahuli ana i ka olelo, hele |
i i) luli aku la na mamo a Noa a laha aku la ma ka _
We) Bea i : :
He honua. Oe | Kinohi x.

ie) et Hitt s . ‘eqae r

ia “ O Nimeroda, ke keiki a Kusa ao ka moopuna
Nae) St a ae . . Se s OLS t
ai i i ‘ hoi a Hama, oia: ka inoho paa ma Sinara a kukulu

Ha aA 4 , . . ‘ ot

Ne 1 mau kulanakauhale malaila. Oia’ ka hookumu
i 7 ana © ke aupuni nui o Asuria. Kinohi x. 8—19.
Pee ej .

Hil au f - Pehea i hookiia’i ka lakou. hana?

: |. Hy. -_- Peheni kapaia’i ka hale a lakou i hookumu ai?

Hee q Pehea ka olelo a na kanaka mai ia manawa mai?
iy 4 i Mahope iho o ka hookahuli ana i ka olelo pehea iho la ka
Hae poe mamo a Noa? batts}

oe i \ i Ee ~ (i kuhikuhi i kahi i Jaha aku ai ka Iepeta, a me ka Sema, ame ka Hama.)
IH Hi - Owai ka inoho paa ma ka aina o Sinara? a wai ke au- i
| puni ana i hookumu ai? ‘ as
Be ae 5 .
me Va ee :
il | |
ae i a
aie , aioe -
bi ce e ‘ : se se i = : x“ “4 ae x ; Soa| , : Hi
BY KA WA LUA. 15 Hy
: Mai.ia manawa mai ai ke pio ana o ia aupuni ia Alekane- | |
|. dero ka Nui, 1903 makahiki, © _ I, i
. ’ : : “SH
| Hookumu iho lao Mizeraima kekahi moopuna 4 a
' a Hama, i ke aupuni nui o Aigupita, | iH
: Kinohi x, 18—15. | al
Mai ia manawa maia i ke pio ana o ia aupuni ia Kame- - Vi
buse, 1633 makahiki. | ee | | |
Lilo ka nui o na kanaka i ka hoomana kil. |
Mamua o ke katakahinalii aole paha i ikeia ia J
hewa. Ikea mai ke Akua ia Aberama i kona ; | ie
noho ana i Ura ma Mesopotamia, kauoha mai ia i
ia e haalele i kona poe hoahanau,ika poe hoo- — ‘ | ii
mana ki; e hele ma ka aina ana e kuhikuhi ai, |
e hoomana ia ia, a e lilo loa noi kanaka nona. ot i
Oihana, vir. 2, 3. | |
Hele aku la oiamai Ura aku aiHarana. He- 1
le pu aku la me ia o Sarai kana wahine, a o Tera | i
kona makuakane, a o Lota ke keiki a kona hoa- 1 i
hanau. Make iho la o Tera ma Harana. . | i
Kinohi xr. 31, 32. - alt WD
_ Ehia makahiki a pio ia aupuni?’ (E kuhikuhi ia aupuni.) ; Us |
Owai ka i hookumu i ke aupuni o Aigupita? il 2
Khia makahiki a pio ia aupuni? . (E kuhikuhi ia aupuni.) i | Z
_ I ka hewa aha i lilo koke ai na kanaka mahope o ke Kai- 2
akahinalii? | a
Owai ka mea’a ke Akua i wae aii kanaka nonaiolee lilo _ e 1 it Z
ko ka honua a pau i ka hoomanakii? oo a
_ .. Mahea i noho ai o Aberama i kona wa i kahea mua ia mai =) a
aie ke Akua? | Hi
(E kuhikuhi ia wahi.) ae i
I ko Iehova kahea ana mai ia Aberama pehea la oia i olelo 7 A
mai ai ia ia? au
I ko Aberama hele ana mai Ura aku, mahea la oia i hele ai? |
Owai ka i hele:pu me ia? oe AN
: (E kuhikuhi ia Harana.) i
Owai ka mea o lakou i make ma Harana? : So | ae
) AEE i]
F i 1H
Bi
3 ae
ue . i i, BZ
oe i , a : j : ‘ 1) | ue ¢i ¢ 4
le i j 16 KA WA ‘LUA. rest eA
We _ A make'kona makuakane, kahea hou ia‘o Abe- ©
Lt A ' rama eke Akua. Lawe ae la oia i kana wahine
ia. a Sarai‘a me Lota ke keiki a kona kaikuaana, a
i | me ka waiwai a pau a lakow i loaa’l a me na ~
We ohua a pau i loaa’i ia lakou ma Harana: puka aku
He 4 la lakou e hele i ka: aina 1 Kanaana; ai ka ainai |
rie — Kanaana lakou i hiki aku ai. :
i) Kinohi xi. J—6.: Oihana vi. 4, 5.
a : |
Lee A make o Tera, owai ka i ikeia e Aberama, a pehea la
He Hl oia i kauoha mai ai? ‘
oe Alaila, mahea i hele ai o Aberama, a owai ka poe i hele pu |
a me ia? :
th | | (E-kuhikuhi i kona alanui idele ai.)
be Pata ;
Hie i” Es
a) |
ae | | |
a : ;
Hale Bat 5
i i EH! | . : ‘ Z
en ss
Wide att * -
a : Se
ae oe |
nt 4 iL : a f
te il |
i | a s : ;
| iu i, 3 . | ee | |
Bh ayia ; . = E
1) 3 2: ee
Bea | )
i . es
fly i | : z
eo acieR i e -
A
Paty ace t nh
aa |
Bay Gy al ; ‘
ii a) Bi: : :
: / i sage tt
hi ps
by aa
Lis ? :
Vi i 7
] li | | |
ah | : a
ny
i Hh \ Sato . g
ee lag a : ¥ ge
Na Nt Wl : t Seaeee Pee
Ze pai | : ror : = 2 ' cogame& . ot
KA WA“ KOLU. 17 5 Hi
HI
| Bae 4 : i
: pe ON Ae | |
| Mai ke kahea ana ia Aberahama a i ka puka ) |
ana o ka Iseraela mai loko aku o Aigupita, il 1
| 430 makahiki.
ui
- A komo o Aberama iloko o Kanaana, ma Sike- | i
ma kona-wahi i noho mua ai, ma ka laau oka. i
Ikea o Tehova e ia malaila a haawi mai ia ia i ka |
aina. Kukulu iho lao Aberama i kuahu nona. i
s s# Kinohi x1. 6—7. ; i
Hele aku la o Aberama mai ia wahi aku'ano- | |
_- ho iho la ma kahi puu iwaena o Betela ame Hai. ._ | :
— Kukulu tho la oia malailai kuahu no Iehova a i
hea aku i kona inoa. | Kinohi xr. 8, ||
Hele aku la o Aberama mai lailaakuaike ku- . |i
| kulu hema. Wi iho la ka aina, a hele aku la oia i
_ 1 Aigupita. - Kinohi xu. 9, 10. |
_. Ahookokoke aku o Aberama i Aigupita, ma- | al 2
_ kau iho la oia o pepehiia mai e ko Aigupita,illo = | ln Z
_ aku kana wahine ia lakou, no ka mea, ua maikai ae
| o Ss ie
A komo o Aberama iloko 0 Kanaana, ma ke kulanakau- i Vit @
hale hea ia i hele mai ai a noho? : : iy
| E kuhikuhi ia kulanakauhale. | |
Owai ka poe kanaka e noho ana ma ia aina ia manawa? ; \ Wl ZB
Owai ka mea i ikeia e Aberama malaila? a pehea la oia i 4 ! ;
| Olelo mai ai ia ia? HT
I ko Aberama haalele ana ia Sekema, mahea la oja i hele ai?
E kuhikuhi ia wahi. : a é i
I ko Aberama hele ana ma kela wahi keia wahi, heaha ke- il
kahi mea ana/i kukulu ai? :
_ A loaa ka wi ma Kanaana, mahea la i hele ai o Aberama? |
E kuhikuhi i kona. alanui i hele ai, i
I kona hookokoke ana i Aigupita, heaha ka mea ana i ma- a
kau ai? a pehea hoi oia i kukakuka iho: ai me kana wahine e |
olelo wahahee aku i ko Aigupita? |4 : 18 | KA WA KOLU: ie
Hl : | kana wahine ke nana’ku. Noi aku la o1a i kana |
| a wahine e olelo ae, o kona kaikuwahine ia.
| | i Kinohi x1. 11—13.
a e Ike mai la na luna o Aigupita ia Sarai, a olelo
Hi aku i ke alii, he wahine maikai loa ia. Laweia |
are oia ma ka hale o ke alii, aka, hoike mai ke Akua |
a i ke alii, o ka wahine ia na Aberama. Hoihoi
| a koke ke alii ia ia i kana kane a kauoha mai la ia
ie i Aberama ma e haalele ia Aigupita. ,
ee Kinohi x1. 14—20.
Ha ws
vn Hoi mai lao Aberama me kana wahine a me |
ae Lota, mai Aigupita mai, a noho -hou iho. la ma -
HAAG uated S s . 3
{| i kahi ana i noho ai mamua, iwaena o Betela a me
i Hai. : Kinohi xm. 1—4.
ah ‘| il ; “4° .
a | Pilikia ka noho pu ana o Aberama laua o Lota
a no ka nui loa o ko laua poe kanaka a me ka laua
i i / poe bipi a me ka laua poe hipa. Hakaka ka poe
i a kahubipi a Aberama me ka poe kahubipi a Lota. |
tt q _-|ke laua, aole pono ka noho pu ana a manao iho |
He i . Jae noho kaawale. Kinohi x11. 5—9.
( iu , Hele aku la o Lota ‘ma ka papu o Sidima a no-
| 4 i : ho iho la malaila, ma ke kulanakauhale o.Sodoma. |
hi ah 2 3 : |
ii@ ee aden a: |
a = Pehea i hana’i ko Aigupita ia Sarai? !
i i) Pehea i hoike ai ke Akua ia Parao, o ka Aberahama wahi-
i a. ne ia? ,
Hen Alaila, pehea i hana’i o Parao ia Sarai? apehea hoi oiai |
sit a 2 eis K
ei BS kauoha aku ai ia-Aberama? - oe
i : Ika hoi ana o Aberama ma, mai, Aigupita mai, mahea |
i en lakowihele aianoho? gf 5
Hi E kuhikuhi ia wahi.
aie ' © ko lakou noho ana ma ia wahi, pehea iho Ja na kahubipi
oe a Aberama a me na kahubipi'a Lota? as
fi i Heaha ka hope 0 ia hakaka ana? Pare OO. SCR 4
ae Mahea i hele aku ai o Lota? .
ae [ E kuhikuhi ia wahi. 7 }
wie :
i a ! . : . |
ce
UMA ATA
i) fs
bY ast: . 1 pe
5 er UU s b si CePP idee i
KA WA KOLU. 19 i i
_ © Aberama ka i noho paa mawaena o Betelaa Mi
‘me Hai. Kinohi xin. 10—13. og i
Mahope iho o ko Lota hele ana’ku e noho kaa- |
wale, ikea mai o Iehova e Aberama, olelo mai 1 |
ka nui o kana poe mamo a haawi hou mai ia la- i
- kou i ka aina o Kanaana a pau. ; |
: ; Kinohi x1. 14—-17. hy
Hele aku o Aberama ma na laau oka o Mame- | i
re ma Heberona, noho iho la malaila a hana 1 ku- |!
ahu no Iehova. « Kinohi x11. 18. | |
E noho ana ko Sodoma a ine ko Gomora a me |
ko na kulanakauhale e kokoke mai-ana, mala- ,
lo o Kedorelaomera ke alii o Elama. Kipi iho |
la lakou ia ia, a kii mai la kelaia lakou e kaua. |
Kaua iho la lakou ma ke awawa o Sidima a pio |
ia ia. O Lota ma kekahi poe i lawe pio ia’ku. - Ve
Kinohi xiv. 1—12. | {|
Lohe ae la o Aberama i ke pio ana o Lota, ho- i
akoakoa oia i kona mau ohua a alualu aku la i ka | it 2
. aT
_ Mahope iho oko Lota hele ana’ku e noho kaawale, owai ka i
mea i ikeiae Aberama? a pehea la oiai olelo mai aiia ia? Wy ;
Mahope iho, mahea i hele aku aio Aberama a noho? | a B
E kuhikuhi ia wahi. E i Z
Owai ke alii ia manawa, ia ia o Sodoma a me na kulana- ! ;
kauhale e kokoke ana? 1
Pehea iho la ko ia mau kulanakauhale? : l |
Heaha ka hope o ko lakou kipi ana? |
Owai ka poe lanakila, a owai hoi ka poe pio? /
- « Owai kekahi mea i lawe pio ia’ku? i
A lohe o Aberama i ke pio ana o Lota, pehea iho lawia? |
E kuhikuhii ke alanuiialualu aku ai o Aberama mamuli o ka poe lanakila. i
No ke aha la i hele ai ka poe lanakila ma ia alanui,aole i hele pololei mai So- | |
doma aku ai Elama? E kuhikuhi i ka aina o Elama. |
i
) |
, 3
ylan. | 3 : |
a 20 : KA WA KOLU.
Bae ah
| | , we
| i | oe lanakila. Hooauhee aku oia ia lakou a loaa
ay Hi Pp . ‘ ° . . '
' ii mai o Lota ma a me ka waiwai a pau. :
ti | Kinohi xiv. 14—16.
i _ I ka hoi ana mai, halawai me ia ke alii o Sodo- ©
ail ma, a haawi mai ia ia i ka waiwai pio a pau. —
i | Hoole aku o Aberama, aole e lawe. |
Be Bin ali) <. ‘
ma Kinohi xiv. 17, 21—23.
He Bd ° . Poss ; ‘
i i Halawai no hoi me iai kona hoi ana mai, o Me-
| i i ‘ lekizadeka, o ke aliio Salema ao ke kahuna hoi |
i i | o ke Akua kiekie. Hoomaikai mai oia ia Abera- —
| it ma, a haawi aku o Aberama ia ia i ka hapa umio —
a H i ka waiwai a pau. Kinohi xiv. 18—20,
1 a ae . . .
Li a Mahope. iho ikea mai o Iehova e Aberama ma
ABR GE BE Actat Rete ar ee “a
aa ka hihio, olelo mai i ka loaa ana o kana keiki a
ae ' $55 : :
ta i me ka nui o kana poe mamo a haawi hou ia la-
a al kou i ka aina o Kanaana. Kinohi xv.
a . No ko Sarai nele ana i ke keiki ole haawi oia i
i evn i 7 . 7 ° }
ue kana kauwawahine ia Hagara i wahine na Abera- |
i H E ma. A hapai oia, alaila, hoowahawaha oia ia Sa- —
ae ai s e . oe . = i
ae rai. Nolaila, hana kaumaha o Sarai ia ia. Ma- —
i huka aku la o Hagara ma ka waonahele. Hala-
nay = ia j
i | wai ka anelao ke Akua me ia, kauoha ia ia,e —
i ‘| I ko Aberama hoi ana mai me Lota maa me ka waiwai pio |
aa a halawai me ke aliiio Sodoma, pehea kelai olelo mai ai ia
i 1 ia?, a pehea aku la o Aberama’? .
| an) Owai hoi kekahi mea i halawai-‘me Aberama a i hoomaikai
eS mai ia ia i kona hoi ana mai?
a a “Heaha ka Aberama i haawi aku ai ia ia?
i a Mahope iho 0 keia mea, owai kai ikeia e Aberama? a pe- |
ne hea la oia.i olelo mai ai?
Hie = Pehea i haha’i o Sarai no kona nele ana ike keiki ole?
1 aN A hapai o Hagara, pehea oia i hana’i ia Sarai?
Hie : Sas A pehea i hana aku ai o Sarai ia ia?
ea A mahuka o Hagara, owai kai halawai me ia ma ka wao-
a a 3 eA eyes
a nahele, a pehea la gia i olelo mai ai?
|g |
ft
ee : : “a
GH Ne . « ae
Oh ate | :
i ee | | :
; ad aa ax . 2 aoe ee ? : , ’ ; “1 ae
ne KA WA KOLU. 21 | ! |
hoi, a hai mai no hoi i ke ano o ke keiki ana i | i
hapai aku ai. Hanau mai o Hagara i keikikane, vil
o Isemaela kona inoa. O.ko Aberama mau ~ |
«~ makahiki ia manawa, he kanawalukumamaono. |
: Kinohi xvi. it)
| I ke kanaiwa kumamaiwa o na makahikio A-— il
berama, ikea mai la o Iehova e Aberama, hoopaa TH
hou i kana berita me ia, kapa iho i ka inoao A- i
~~ berama, o Aberahama, a i ka inoa o Sarai kana 1 i
wahine, o Sara. Haawi mai o Iehova i ka oki- , Hi |
poepoe ana i hoailona no ka ;berita, a okipoepoe i
iho la.o- Aberahama ia Isemaela a me na kane a Hl
pau iloko o kona hale. Ta
Kinohi xv. |
E noho ‘ana o Aberahama ma na laau oka no i
Mamere, a hiki mai la ma kona wahi na anela eko- - |
lu, ua like ko lakou ano ke nana’ku me he mau; sdf
; Owai ka inoa o ke keiki a Hagara 3 hanau ai na Aberama? , i)
Ehia makahiki o Aberama i ka wai hanau aio Isemaela? — : Me Z
_A hala kekahi mau makahiki heaha ka Tehova i hoopaa loa | i
ai me Aberama’? hy
Heaha ke ano 0 ia berita? ; , , |
. Ehia makahikio Aberama ia manawa? | | j
_ Pehea i hoololi ai ke Akua i ka inoa o Aberama a-me ka | | Z,
inoa o Sarai? wat :
Heaha ka hoailona no ka berita a ke Akua i haawi mai ai? | ;
I ko Aberahama-noho ana ma na laau oka ma Mamere, o- 4
| wai'na mea i hiki mai la ma kona wahi? 2
| Owai kekahi o lakou ? ; i.
Ve A
oe | . APity -
tae
te a H
lt i | 92 _ KA WA. KOLU.
a ;
Na i kanaka la. O lehova no kekahio lakou. Olelo —
tai
ig) oe ee ee ee ke ee
a PES ee A BIT ee
Bi i Bis te ENN =
en Be a ee
a CEE EE SOE ee
le HW il Die aap eS fe a (ee
BPN | BSA AS KN eee hee ee — ete — OS
Lda BG) CR Se eG eer — Ge — i ———
a a i BNE (oe, eta eegee eoe Oa ete = Sl
Be Ne MW 2 id a ty BL aN OC EEO SS Sees |
| i | Ai} | al thy nea an es PIS = ——————————————————
il i) |e
Hi Ba - HA Wea a Ba we oe Be eae
ais Wee NSS eee = Roca Se 3
Oita ld dK iz (se
Bi dies t1) 4! , HUM ara SSeS: Bree é- wee Le foe Cy 9
ae aN ee
|) | Tica Sepa ce ice sake Ce
g al Ni ail? Weis cere Re PISS ORL we Sa ceric ——— LE Se
aan H fy eins 0 a Ea SS
Qa es
0h) a a | Per inion area reece las — ah Va) CRE Se
Ha) \" il eae i eset Breetas Se ———————————————————
a | ieee eee — Fae SS
Le a Ny | ees et preeneee DEAS eae
Ht) Pan | al wu t eS nneS Ss > tN SS TS
1a) i ee " —————— Ly
Vat) ee t E { 13S eS BS
ene gs | el Bone oS =~ 2 Lg Zz
AT Bee eas * ti | SNR Po LEI OES EN
eer) ae | |: yee So men ERE NZ A
a | | INN Saee ee ree Me
EH an ai Ree (hi) on SLU GM ey eee OR KE OU
yy 1H 2 LS Ee SOB BLE ame SARE \ =u fé See AN
i Se NES = SSaeeNZ \\\2u = AN \\
Hee NOE Ae ee NEY, EWA:
Ba Bete t Boe Se ee SS Ve) N NP SA RES
a Baa eae iii ea) NR oe Pah eo Nemes PZ | \eaey) ee Bal W283
a. CN se | NE al
ae ws: PAReo 2 aoe ey ff NEE AN | || WG
ill i eee Rigg te aaa Ne YE WY \Y
oa Py Be ge =e es a GyEN Vi
bea ea ge a BAC Cat IN EAE AWS \i
el. ae SS IRS
pi i) : Zig fi ge oy = AS es y TW eee \ WW
an Anes ff THM Ware) ea ay eae NAN
He ea tl A a iy ff a aes en nee \ NA
a : Ve Me he Wr NES
ed NM hatin, JAS) DG a) eNO
te i i HH} yal a —— F SSH ff GS, 72 ESSN
Vale i il) BE HH i \ VOM ee Z) \ SS YZ RN NN: Sy SSN
ah ea Besar ' RANMA Seees == BO &§ Ver RE \
A WSN ee SS A CSS SX
en © ea as \ 3) <= N= SN
: ii iil Gay. As E ae Ss aH Py
g i) aia = SINR ee Se Sel)
a SS eee Se aian os
wa SE
hi aaa Fe a rer
Wie GABA Be Z-_APA AEA
i He I ey .
mi et .
a .
ns) 3
| ht :B ARey 2 ‘ P | | i =
; i
|
KA WA KOLU. Q3 it
; ¥ i ii
_ mai oia ia Aberahama laua o Sara i ka hanau ana i
- okalaua keiki. Kinohi xvi. 1—15. |
O na mea elua o ua poe la haliv ae la lauaa |. [
hele aku la ma Sodoma. Ao kekahi o lakou, o a
Tehova hoi ia, kakali oia mahope a hoike mai 1 ko- it
_- na manao ia Aberahama e luku i ko Sodoma a me i
| ko Gomora. Uwao ae la o Aberahama no ia mau’ i
kulanakauhale a noi aku ia lehoya, aole e luku i
mai, ke loaa ilaila na kanaka pono he umi Ae ie
mai la o lehova, aka, aole pela ka nui o ka poe ie
pono ma ia mau kulanakauhale. - 2 a
- Kinohi xvi. 16—33. i}
Hiki aku la na anela elua ma Sodoma a ua tT
hookipaia e Lota. Hoike laua ia Lota i ko ke | |
Akua manao e lukuiko Sodoma. Hoolalelale laua | i
ia Lota mae haalele 1 ke kulanakauhale. Haa- - | |
-lele iho la o Lota a me kana wahine ame kana i
a
Heaha kana 1 hai mai ai ia Aberahama laua o Sara? i
Mahea i hele aku ai na mea elua 0 ua poe anela la? 1 2
A pehea tho la ke kolu o lakou? ie Z
Owaiuamealat | _ My
Heaha kana 1 hoike mai ai ia Aberahama? a pehea hoi oia ss dll J
i olelo mai ai? : | /
Pehea ko Aberahama uwao ana imua 0 Iehova no Sodoma i | J
ame nd kulanakauhale e kokoke ana? a ie
Ua pikele anei ia mau kulanakauhale ma ko Aberahama | WM Z
uwao ana? ll g
No ke aha'la i pakele ole ai? ge ie = 1 |
| A hiki na anela elua ma Sodoma, peheai hana aku ai 0 Lota ||
ia laua? Ces |
Ta po. iho, owai ka i-hele mai la a puni ka hale o Lota?. a vl
* pehea hoilakou i hana mai ai? S ll
Pehea i pakele ai o Lota ma, i ole i hoehaia mai e ua poe |
hewa la?. . qi
7 Heaha ka mea a na anela i hoike mai ai ia Lota? a pehea_ -
hoi laua i kauoha mai aij ia ia?. BX ee | |
, o-
|
' c 5 \ |
: : ; ee|,
at : — EE
1 ie Hn it) : eee
Vi / 24 Z
hi i
Pa eH Ris
ie mat : KA W om
ai. I au kaikamahi A KOLU.
a
it ve ———— a Zoarai
ve ee lenidal |
{ e He Hi ———— SSS a
4 i Me ta —— oe =e <
Holl = weaeciaid a
ee SS. SS
i i | SSS : =
iu Se |
aa ee ==
vn ee ==
et ee
A ie i SS SS =
i
a Mii ———— SSS Se eens
By Bae Se
Bai = oe |
a SS a
He i == se ae —
ey Pest = Ss oa ic ae Ny
ee a2 a == Papa | C2
ai ESS 7 = ea ((\ AC SA
ae = S= TEER Es See \\ CE \
a = == ee , 7e \ Css
if i i 22 ==. Se ie Nee es ay 7 oa
aa - |) Wye oS Ny Oe (=
i = a KY CEQ y\\ i : Gy) = cS
Hi Lf PG 0 \ \Ge@ 7 NN
bey ea Z, == Sy] ANG Dy \ easy YAY/JN
fl Fa a if UWA . ay Ze eu — Late ZG} \y
ee VAX =) Pw, BEE i IS as yy \
oH EE a it fl aS SG } SSS iN ae Ex ey) eS eee UY W254
pn a NZS SS | ae Y eXGS GAY US
Hie 4 = oe SS AZ = » ieee yy
i | ce CZ ay} B Ye Vv J Ue
a Se =e Ze. ON be AI).
ne 2 eb G i GYgZ es
Ae oe ZN, WEY ey) C
ea) ee pe (ae = eee, ee |
Aa Sot eee, baa :
ah ta ' Em ee costae ieee? A eee Dieter af NE ge i
: | [ : a ae ( ea oe
AE) Bisdad | gill = gE CABS otesiaees erence Bl Wieser
sea ee SAE NSS 2 6 ee
ae % a aes
| a : ee ak
at ss ANS Se
i if abi ae '
Ba VAR
7 ia ae |
;
;*._ KACWA. KOLU. 25 \)
& > a
--. mamua, a mahope iho, hele aku la lakou ma ka i
mauna. A puka aku lakou iwaho, hooua mai o |
Iehova i ke ahi a me ka luaipele maluna o ke ku- - ae
lanakauhale a me ka papu, a pau iho la ka aina i
ka aiia e ke ahia lilo iho la ia wahii loko pilau, o. 1
ka Moanawaimake ka inoa. Alawa ae la na ma- 1
| ka o ka Lota wahine mahope ona, a lilo iho la ia il
i kukulu paakai. Kinohi xx. 129... | i|
Noho iho la o Lota a me kana mau kaikamahi- . fj
ne ma kekahi ana o ka mauna. - Manao iho la 18
na kaikamahine, aole laua e hanau keiki no ka _ i
loaa ole mai o na kane ia laua. Nolaila, imi laua |
imeae hapai ai. Haawi laua i ka waina i ko la-
ua makuakane a ona a moe iho la me ia. Aole
kela i ike i ko laua manawa i moe ai ilalo, aole |
hoi i ko laua manawa i ala aii luna. Hapai laua /
elua:a hanau mai i keiki. O Moaba ka inoa o ke- i
kahi keiki, a oia ke kupuna.o ka Moaba. O A- L
mona ka inoa o kekahi, a oia ke kupuna o ka A- i
mona. — Kinohi xrx. 30—38. | i 2
I ka wanaao pehea i hana mai ai na anela ia Lota? ee
Owai na mea a lava i alakai pu ai me Lota iwaho o ke kula- i
nakauhale? | ,
A puka Jakou iwaho, heaha kameaihanaiaikekulanakau ~ i 2
hale a me ka papu a pau? : < |
| I ka puka ana iwaho, pehea iho la ka Lota wahine? i
Heaha ka uku no kona minamina i ke kulanakauhale? i
Heaha ka meai neia manawa ma kahi i ku aio Sodoma a | |
me Gomora i ka wa kahiko? . : VT
& kuhikuhi ia mea. | i
A puka aku o Lota ma iwaho o Sodoma mahea lakou 1 he- e
le mua aku ai a noho? | |
A mahope iho, mahea lakou i hele ai? |
I ko lakou noho ana ma ka mauna, pehea ka hana maalea q
ana a na kaikamahine a Lota? a owai ka poe mamo ma ia ad
moe kolohe ana? |
| : E kuhikuhi i kahi i noho ai o ka Moaba a me ka Amona. : i
; }
; : 2 i | iae)
| ih 26 KA WA KOLU.» —
fl | Haalele o Aberahama i kona wahi ma Mamere
| i a hele aku iai Kadesa ame Sura a me Gerara.
| | Noho iho la oia ma Gerara. No ka makau ia A-
| i. bimeleka ke alu o Gerara, kapa iho oia i kana
| ah wahine ia Sara, o kona kaikuwahine. Laweia o
1 i | - Sara ma ka hale o Abimeleka, aka, hoike mai o
TRE Tehova ia ia, o. ka Aberahama wahine 1a, a hoihoi
ae, koke mai o Abimeleka ia ia i kana kane. Hana
ie | lokomaikai o Abimeleka ia Aberahama.
lt mT Kinohi xx.
| | i . ‘ Hanau mai o Isaaka na Aberahama laua o
if i Sara. Kinohi xxi. 1—5.
i ' Hi I ka manawa i haalele ai ke keikii ka waiu, ha-
I: ad na iho la o Aberahama 1 ahaaina nui i mea e oli-
| a oli ai. Hoomaewa mai o Isemaela ke keiki a
Hae = Hagara. Nolaila olelo ae o Sara ia Aberahama
Rae AN | :
i a -e hookuke aku ia Hagara a me Isemaela kana ke-
8 ail a eT. . . . .
Hl i, iki. Minamina iho la: o Aberahama ia Isemaela.
yin : =
Ai l I ko Aberahama haalele ana i kona wahi ma Mamere, ma-
1 hea la oia i hele aku ai a noho?
| i iy i E kuhikuhi i ke kulanakauhale o Gerara. |
Hig I ko Aberahama komo ana iloko o Gerara, pehea kona ka-
fi a : _ pa hoopunipuni ana i kana wahine, 1a Sara? ano ke aha hoi
wl i | kona kapa ana ia ia pela? | |
i a | ’ Pehea i pakele ai o Sara, i ole i moeia e Abimeleka ke alu
eM o Gerara? | |
| a Mahope iho, pehea i hana mai ai o Abimeleka ia Aberaha-
ae ‘ma?
ih au Owai ke keiki i hanau mai na Aberahama laua o Sara ? |
i aM Heaha ka laua i hana’i i ka wa i haalele ai ke keiki i ka
i i i waiu?
a i { Owai ka i hoomaewa mai?
ve i f Nolaila, pehea i olelo ai o Sara ia Aberahama?
1a Pehea iho la o Aberahama?
ae a I ko Aberahama minamina ana, pehea i olelo mai ai ke A-
ae q + kuaiaia?
be :
aati atu eh z
| i |
ae - : :

Z iy i “| | 7
| (KA WA KOLU: is i)
i i HH i
Kauoha mai o Iehova ia ia, aole e minamina, aka, 3 | i
e hoolohe no 1 ka leo o Sara. ‘ ik
Kinohi xx1. 8—15. i
Lalau iho la o Aberahama i ka berena a me ka . ii
wai, a haawi aku la ia Hagara. Lawe o Hagara |
ia mau mea a me kana keiki a hele aku la. A i
Se a oe oh ee ee | |
Sa, Sy) Me SSS | Ht
lees ase ae = We == ||
es Pe : |
oy Y oC La |
oe Bee ey ; y : pT So rare, Ve st ee [a ; Wy
OMY 2 huss YAK WZ VY SEEN Se Hy
Brees 2. ta |
hiki laua ma ka waonahele, pau ka waio ka hue- |
wai a kokoke make ke keiki. Waiho o Hagara 1 ' it
ke keiki. a hele loihi iki‘aku i ole e ike'1 ka
' make ana o ke keiki. I kona uwe ana, hiki mai a
ka anela.o ke‘Akua a kamailio pu me Hagara. i 2
Malama mai o Iehova ia laua no kona alohaia A-
berahama, a hoolilo tho la ‘ia Isemaela 1 lahuika- | 2
naka nui. He kanaka pana pua o Isemaela a ma ee
iE
nl
: : : » a
Alaila pehea i hana’io Aberahama? | |
Mahea i-hele aku ai o Hagara me kana keiki? | |
: E kuhikuhi ia waonahele. i :
Owai ka i malama ia laua i ka wa i pau ai ka wai o ka hue i
wai? a pehea la oia i olelo mai ai ia Hagara? | |
Lilo iho lao Isemaela ikanaka aha? ; | i
a | i| | it 28 KA WA KOLUS | :
| ; Hi 5 estes ¢ ‘ A
| i ; ka waonahele o Parana kona wahi i noho ai. |
| | i Mare iho la ola i wahine no Aigupita mai. i
| i : Kinohi xx1. 14—21.
i i Hanau mai na Isemaela na keikikane he umi- —
i, | kumamalua a hookahi kaikamahine. O ka lakou ©
Wit i poe mamo, oia ko Arabia. Mare o Esauikana —
1 | : kaikamahine. -_—- Kinohi xxv. 12—18; xxv. 9.
Vi Mahope iho o ka hookaawale ana’ku ia Hagara
Hy i ‘ame ke keiki, hana iho la o Aberahama 1 berita
Vi / me Abimeleka ke ali o Gerara.. Hoohiki lauae —
Hl : launa pu a e hana lokomaikai kekahi i kekahi.
ui ae fe or" Ringhe aee, 22-34.
fi ' | i : Hoao mai la ke Akua ia Aberahama, a kauoha
tye mai laia ia e kaumaha-aku ia Isaaka 1 ka mea
He a (; * se . a >
i ua - ana i aloha’l i mohaikuni maluna o ka puu o Mo-
a ; i] ria. Hoolohe aku o Aberahama a hoomakaukau
{ He ui 4 3 y SSeetrss ; , ’
ae : me ee ,
i | : No hea mai kana wahine? —
i A Ehia keiki i hanau mai nana?’ ~
hi ‘| ‘ Owai ka i mare 1 kana kaikamahine ? eo
1 4 : : Mahea ka poe mamo a Isemaela i neia manawa e noho nei
ne kakou ? 3
q a Mahope iho o ka hookaawale ana’ku ia Hagara a me kana
nig : _ . Keiki, owai ka i hele mai la io. Aberahama la e hana 1 berita
iH ee “me ia? a pehea laua i olelo pu ai? - os a
i i _ Mahope iho, pehea ko Iehova hoao ana ia Aberahama? ~
i a A ike o Iehovai ko Aberahamahoolohe ana a mekona aua
i / : ole ana i kana keiki aloha, alaila pehea la oia i olelo mai aiia
Tne: ie pe eee ; ——
| i / . E kuhikuhi i ka puu o Moria.
ae : a
| ‘ omglacatt 0: a
Sa a g 5
: | > ae |
ae s : a pila = ‘
Bi vase :
ae |
a ee : a
a ; ae |
Lil, HH
a Vay i . :
iy = 7 . : ; \
i | pee 3 os: i avert y
; oe e 2 _ | =
fos Ae e , ; 3 : j } |
{ KA WA KOLU. q
‘ 1
oye k ukan if
iho la e kaumaha aku i kana keiki. A maka , i
. ws ees eS |
Fs . “2 ee BRE RES ee eae cy SESE eae ei ER: : i
= ye eae ae 5 (oe we CR sie oss CR Se Sr Kd if i
2 eee. ny ee ee i
=e ea ee a aga Ny CER tgs gay Bas Lar tet Elica Sats j |
A ea eee NN Bea nea ee ee «He i}
SSPE OS Wir ee CEB a op Ron ; ESS anal Hi
SS ee ae ay ee Spay aie eee ae ih
| 2S = ee= oe Bt PS SG & Ee a ae Tt
SSS ee SSG ee NB (ee eee WONG aS |
aE SS a a aS |
| ae Fe Se Oe ae ae ee ay |
3 ———— SSS ai Bere, Yara eee... a |
ee ee eas Gee reas Fara RLY, aC |
= a Oo Sa aR Sia i BRS eri eae iil Poe Sea ¢ j
== — oI z = (Re arss Sei WN Cee Ree NG ano
SS = eae erase soa eeeee > ie
—— See Rae Ose) ei /algasts Be Res Cae Hi
Se ME bit Src 2 iRise her 5 Bi |
a BT ee PSE NN eet Was Peony 4 He I
SS a ) PN mbes ps 5 ae |
SSS iS eng ( es i
| 2 SARC Cae ES, pee BAP ae SS Gr pete ‘ +
SS se | i 5 TEES See Se, |
eS a = g Bete Ns Nae Bec ee Hh |
aes od J LS RL Soper ae Se Bass eee
= = 5 ) Ez Reem eg ie age i
a py TES eae
Se Up g Mie Sea oe eae Oa SMa : i
Be ig EEN TSR BP aan Vi H
Be Up y= PO SG ee AN
- A ee ae ape Se NS
je a yy) ip) Re See Zp, Vs ee |
Ey LES SEM, * Ege ae ZINN i i
Lea BIN Yy NG LINN Se ONG a ate ROI |
2 CN) NAN NSS aS) Ze i
Bee NN \ Wh Fd NE ees ON i]
ee NY UN . \y Fae e ey PAE ZENE i
> Pee ee Se CEI\VW.\—WYY, i ARR SB fz 1 Rage Sn ~ AS NP i
Eee WYN ASAE (4 ORE eae Eppermes RECON RNNG i
ea ee VN) IN Wi | Dens 7 i‘ i. i]
ee ee YY. SAN Si SS eae _ ae
rae eS HON Vi NG RN ie SS Sy ne yi" ) ERS SS pasar f i !
eee ee iN AN. VASES ASEM LESS oss Saw 'Z
fa GRD SWS PS “i z RENAN eee aos i ;
i e-,. i WY ta iS vs SA Vy VERSE }
ae IWWGAAWN Eee Lo (7 |
BG RSL Y N Lop VG eed ait Se 1)
BN t zz ee Navies WIN Veo BRAN SS 1
2 cate. ) VEZ iS Zz a SN
ZEISS AEN YY pe 7 aise ee FO Nias TREC ve A
PEON CGF ex eS: 4 - i Oe SENN CONN : Ay
eee i a) Wi aw Zs aay SS sim ROU Oa A Zi
bua ae ees Wa moan, Sx Gai La g
eae es eee NEN Wg V7 ORR on RARE tH g
8 Coos 2 NN ee Wess oro CL eS Aare 9/4 Ne |
Vi fie La pater ESNES y ie ts WV Y/ tage i\ SRAS Ss |
bas eter eees SN Zia Say 5 /s\ Picea EDS |
Nie Ven a SSSss W/E es MY, aN Vases = a
Bude 2 SSS Fe W/o y Niemeyer Fa
Avie = BON ZZ SY ae RO
Ee ee E\\F Ae aX: sD Berea: a }
eee ZS \é Ue / ES ee i
. cara Cara eeeh nese NAA Se 2 Be See Psy Ppa ce AE | :
ee ee ee ) ENC Aten © 54 iad es Aen een ye os 3 ‘ ti
eee ep r scm Se Bey ieee ss Za TREN oP” «rs Ys | !
| ee setee eee) % i Nios Dr GBs yn 8 ay i
ee Gy \eer * EN ee ae ie 5)
; $e Vee f Cay 8 7 , Sao IDS\ SPE oe, Tea Ml
BSE EN [erreren AN \ieaen Aa Up goes ( see NS i
. BS SN YY A\\ea / Ese aN yy if ( ee Nee PECAN : i
} Lee GaN BN SS gee As pes eee ea :
ps oe Ce : Ze d ele Zin i a Pray vata HT)
Ba SY TR tie Vi; eee Seer ay j Nee i |
=e te Witenny aecer oN ieee) ane ee gi) bs Be : ni oa |
x: SD es 7 aS Reese i = RRA ACER ‘i Ret Reis RT iy if |
ee Z < — Po ay NK Nae SENN q
Sa Eres Se MWe ONG :
eas 52 Bara ASS NTN ;
| = ee GREE OARS ZEON NS
Gea ee Ne ge eon eI EN ie
= a spas zi GOP aids == Sa ee SESS Si} is nN SANG |
ee LE Hee Se eee FN NAY ANG Ny ‘a
LS re ES ge eee S| AN oe |
Zee a Liege en Gere S Sey pies |
NN gee eS MD = eo ee ie
| Saree BO gO Se aM eS aa
Renee ee eee ; === a
he ah
i
: | oo go sett || |
h © aha ‘ ‘ a ; | 1 a 7 Zfl 4 rm , , ee ii a nea acini ; 4 = : ve cae oe
i i q ; a

Cea a
aia 30 KA°WA KOLU. 4
| me

i } Hi ss 4 . : e ‘. zs . ase
i i] na mea a pau, a Kauia o Isaaka maluna o ke kua::
q| i hu, a hapana iluna ka lima o Aberahama me ka
| I pahi e pepehi iho i kana keiki aloha, alaila kahea
ae mai la. ka anela mai ka lani mai a hooki iho la i
ny ' kona pepehi ana. Ike iho la o Iehova i kona
Bee ta: : . . .
Hi . hoolohe ana, no ka mea, aole i,aua oia i kana ke-.
hie _ . iki aloha, a hoomaikai nui mai la ia ia ia. |
| i i 3 : Kinohivxxr. 1—19. |
Ave : : ;
Ht |= Mahope iho, nohoo Aberahama ma Heberona,
Lae _a make iho la o Sara kana: wahine malaila. O

le ft kona mau makahiki i kona wa i make ai, 127.

1 he Hi i + . . .

i i ‘Kanu iho la o Aberahama ia ia ma ke ana o Ma-
Lh i | kepela, kahi ana i kuai ai me ka Heta, i ilina
UA BHA a é é

i ni nona. Kinohi xxui1.

HH a / 5 ; . .
a A elemakule o Aberahama kena aku la oia ia

i | __Eleazara e hoohiki i lawe ole oia i wahine na ka-

| i , na keiki no na kaikamahine a ka poe mamo a
ai Kanaana, aka e ki aku i wahine nana ma ka aina

| nt o kona poe hoahanau. Hele aku la oia i Meso-

al hele Lal 5

HR Pea | Wis

By aa ne :

i Hn, Mahope iho, mahea i noho ai o Aberahama ?

Fi | E kdhikuhi ia kulanakauhale.

' bane - Owai ka imake malaila?

‘i ae Ehia makahiki o Sara i kona wa i make ai?

i a Mahea 1 kanu aio Abetahamaiaia?

ae Me wai ko Aberahama kuai ana ia wahi? a pehea hoi ka

bt H\ a . P

| ii olelo i-ke kuai ana?

HH) ay - . KE kuhikuhi i kahi i noho ai ka Heta.

He _ A elemakule o Aberahama, pehea la oia 1 kena’ku ai ia

| | Eleazara, i ke kauwa kahiko o kona hale, e hoohiki?

ee Ua hooko anei o Eleazara i kona hoohiki ana?

| a - Mahea la oia i kii aku ai i wahine na Isaaka? |
i ane i E kuhikuhi ia aina.

i i = I kona hookokoke ana i ke kulanakauhale, kahi ana i hele

, ai, pehea la oia i pule aku aii ke Akua?

i| iH i kes Pehea ko ke Akua hoolohe ana mai i kana pule? ed
ae. ’ . Qwai ka moa o ua kaikamahine la i loaa ia ia? a owaika |
tl : i inoa o kona makuakane a me kona kaikunane?

ee

a

q : : ts |

aah I ; \

Wt a : 8| KA WA KOLU. 3h a
- potamia e kii aku i wahine na Tsaaka a loaa 1a 1a ‘| i
o Rebeka ke kaikamahine a Betuela, ke keiki a ae
_ . Nahora ke kaikuaana o Aberahama. ie
_ Kinohi xxiv. |
| | Lawe ae la Aberahama i wahine hou nana, 0 — i
Ketura kona inoa. .Hanau mai na laua na keiki. He
eono. Kinohi xxv. 1—4. i
Make o Sema ke keiki a Noa, 500 makahiki Me | |
mahope o ka hanau ana o Arepakada- , i |
es 7 | Kinohi x1. 10, 11. i)
Makau iho lao Aberahama 0 hakaka kekaln ih
mau keiki ana me Isaaka i ka hooilina. Nolaila — ii
~ haawiaku la oia i na makana na. lakou a hoouna iW
aku la ia lakou i ka aina e, e noho malaila. Ma
ke kukulu hikina ko lakou hele ana’ku.
- Kinohi xxv..5, 6. a
Make iho lao Aberahama: .O kona mau ma- i
kahiki i ka wai make ai, 175. Na Isaaka laua |
o Isemaela i-kanu iaia.. Make anaoMakepela =, |
5 i }
a Z
. Pehea i kamailio pu ai e Eleazara mé na makua o Rebeka. a: | i
ame kona kaikunane? . ©: : Wy
Heaha ka hope 0 ia kamailio ana? i ;
Mahea i halawai ai o Rebeka me Isaaka? ai kona ike ana |
ia ia ma kahi loihi aku pehea la oia 1 hana’i? vl 4
Owai ka wahine hou a Aberahama i lawe ai? |
Ehia keiki i hanau mai na laua? aff ag i
-Owai ke keiki a Noa i make ia manawa iho? :
A kokoke ko Aberahama wa e make ai heaha kana i haawi I]
| ai na Isaaka? : A a
eS Heahia hoi kana i haawi ai no kana mau keiki e ae? i
Fs Mahea la oia i hoouna aku ai ia lakou? ee |
| No ke aha la kona hoouna ana’ku ia lakou ilaila? 4
Ehia makahiki o Aberahama i kona wa i make ai? d
Na wai i kanu i kona kupapau? |
'» Mahea la kahi i kanuiwits oo 80 i it| ih il ae
A i So ge KA Wa KOLW. :
Raa I / i 3 kahi i kanuia’i. Malaila no hoi i kanuia’i kana
i| i wahine o Sara. Kinohi xxv. 711:
fi f / zs A hala na makahiki 20 o ka noho pu ana o Isa-
if ] aka laua o Rebeka, aole i loaa ia laua kahi keiki.
a . Kinohi xxv. 20,26.
et : eRe ae
i | : Noi aku la o Isaaka ia lehova i keiki. Ae mai
|| i | la o Tehova a hapai iho la o Rebeka i mau mahoe.
li Hi) Hanau mai la laua.a kapaia ka mua o Esau, ao
| Wal ka lua hoi, ua kapaia o Iakoba. Lilo iho lao |
ie i - Esau i kanaka pana ina holoholona hihiu, a noho
| i l malie iho. lao Jakoba iloko ona halelewa. O
i \ ‘ | _ Esau ka mea o laua i aloha nui ia e ka makuakane,
i : | a o lakoba hoi kai aloha nui ia e ka makuwahine.
i a Kinohi xxv. 20—28.
a - _ O Esau ka makahiapo, aka, kuai iho la oia me
i i a lakoba i ka pono i ili mai nana ma ka hanau mua
i ’ ana, a lilo tho la ia mea ia Iakoba. O ke kumu
1 Hi kuai, oia kekahi mau papapa i hoolapalapaia, i
i He mea e pau ai kona pololi. —. Kinohi xxv. 29, 34.
Ag
We ‘ yeas :
ite i Ehia makahiki inoho pu ai o Isaaka laua o Rebeka me ka
/ We loaa ole mai o kahi keiki ia laua? !
ah i A ike o Isaaka i kona nele ana ike keiki ole, ia wai ia i
Wiehe noi aku ai?‘
i | i A pehea iho la o Rebeka?
| Ht i _ Pehea i olelo ai ke Akua no kana mau keiki mamua o ko
i ne laua hanau ana mai?
i i ‘A hanau mai laua pehea i kapaia’i ka mua? ame ka lua
| Ml a no hoi? .
ie ' E No ke aha Ja laua i kapaia’i pela?
i 1 i A nui ae la laua, i ka hana aha i lilo ai o Esau? a i-ka ha-
EER, _ na aha hoi i lilo ai o Iakoba?
i i Owai ka mea o laua i aloha nui iae ka makuakane? a owai
ay hoi ka i aloha nui ia e ka makuwahine? ;
il Hi : | No ke aha la ko Isaaka aloha nui ana ia Esau?
4 4 | Pehea i lilo ai ia Jakoba ka pono i ili mai na Esau maka |
i\ i hanau mua ana? ;
ee -
i me.
Hat: We : he +
a |
i i | 7‘ Hi
: : KA WA KOLU. oo | i!
| No ka wi o ka aina, iho iho la o Isaaka 1 Gera- i
ra ma ka ainao Pilisetia. Ikea mai o Iehova e ia ie
malaila, kauoha mai ia ia aole e iho ma Aigupita, al
-- hoomaikai mai ia ia a hai mai ia ia i na mea mai- A |
| kai ana i haie mai ai mamua ia Aberahama. i
Kinohi xxvi. 1—5. Wh
Makau iho la o Isaaka o pepehiia mai oia e A- : [
| bimeleka ke alii o ko Pilisetia, i lilo aku kana wa- if
hine ia ia, no ka mea, ua maikai kana wahine ke at
_nana’ku. Nolaila, kapa iho la oia i kana wahine, i
o kona kaikuwahine, e like me ko Aberahama ka- La
pa ana’ku ia Sara. Hoike maila ke Akua ia Abi- i
meleka, o ka Isaaka wahine ia, a pela oia i pake- il
hac le-an. | Kinohi xxvi. 6—11. i
| Hoomaikai mai la o Iehova ia Isaaka a nuiloa | i
iho la kana poe holoholona a me kana ai. Ma- i
kau mai la ko Pilisetia ia ia, no ka mahuahua loa i |
, ana o kana waiwai, a kauoha mai la o Abimeleka i
ia ia e hele ma kahie. Ukali na kanaka maho- |
_ pe ona ma kela wahi keia wahi ana 1 hele ai, ha- i 2
na ino mai ia ia a kaili wale i na punawai ana i i 7
| eli ai. Nolaila haalele loa o Isaaka i ko lakou ai- a
- naa hele mai la iBeeresaba. Ikea mai o lehova | ;
e ia malaila a hoomaikai mai la ia ia. Kukulu ne
iho la o Isaaka malaila i kuahu. no Iehova. : |
| . Kinohi xxvi. 12—25.
| | g
Â¥ ka wi ana o ka aina, mahea la i iho ai o Isaaka? ; ql ,
, E kuhikuhi ia wahi. , |
| Owai ka ikea maie ia malaila, a pehea la oiai olelo mai ai? I
| Pehea ko Isaaka makau ana no kana wahine, a pehea kana i
| olelo wahahee ana nona?
Pehea i pakele ai kana wahine ? |
A ike na kanaka o Gerara i ka mahuahua ana o ka Isaaka Hi
_ waiwai ame kana poe holoholona, pehea iho la lakou? a pehea a
hoi lakou i,hana mai ai? : |
. Mahea i hele mai ai o Isaaka ? . a
} E kuhikuhi ia kulanakauhale. , Hi@. : a
ei i 30 - KaoWA KOLU.
i : na mea a pau, a Kauia o Isaaka maluna o ke kua:.

Ll hu, a hapaiia iluna ka lima o Aberahama me ka
| | __ pahi e pepehi iho i kana keiki aloha, alaila kahea
i , mai la. ka anela mai ka lani mai a hooki iho la i

a kona pepehi ana. Ike iho la o Iehova i kona
Hi i . hoolohe ana, no ka mea, aole i,aua oia i kana ke- |
i _ .. iki aloha, a hoomaikai nui mai la ia ia ia.
a Kinohiixxir. 1—19.
Hy | Mahope iho, nohoo Aberahama ma Heberona,
| Hi .a make iho la o Sara kana wahine malaila. O
a kona mau makahiki 1 kona wa i make ai, 127.
| i i ~ Kanu iho la o Aberahama ia ia ma. ke ana o Ma-
Hae kepela, kahi ana i kuai ai me ka Heta,i ilina —
i i i. nona. ; Kinohi xxii.
Ht i : A elemakule o Aberahama kena aku la oia ia
A i, oe Eleazara e hoohiki i lawe ole oia i wahine na ka-
Lil, - ‘na keiki no na kaikamahine a ka poe mamo a
' i i Kanaana, aka e kii aku i wahine nana ma ka aina
nn as

| i o kona poe hoahanau. Hele aku la oia 1 Meso-
it 1

Wn
ci q Mahope iho, mahea i noho ai o Aberahama?

a E kuhikuhi ia kulanakauhale.

| rie - Owai ka i make malaila ?

a Ehia makahiki o Sara i kona wa i make ai?

Hl q i Mahea i kanu aio Aberahamaiaia?

i i) | > Me wai ko Aberahama kuai ana ia wahi? a pehea hoi ka
ai olelo i-ke kuai ana?

ani .- Bikubikahi ikohiinoho ai ka Hete.

i al _ A elemakule o Aberahama, pehea la oia i kena’ku ai ia

| Hl 1 Eleazara, i ke kauwa kahiko o kona hale, e hoohiki?

a Ua hooko anei o Eleazara i kona hoohiki ana?

| il L - Mahea la oia i kii aku ai i wahine na Isaaka? |
i rl mn ‘ E kuhikuhi ia aina. |
i i Me I kona hookokoke ana i ke kulanakauhale, kahi ana i hele |

j } i i ai, pehea la o1a 1 pule aku ai1 ke Akua? Sr
a) as Pehea ko ke Akua hoolohe ana mai i kana pule? : |
i il ; il : Owai ka inoa o ua kaikamahine Ja i loaa ia ia? a owaika
ie il moa o kona makuakane a me kona kaikunane?
iy
aC |
7 .0UlUm |
Hh. Bo 3 ae - J

YZ Ee wa i f ie : : ; ; er s aeKA WA ‘KOLU. 31 /
_ potamia e kit aku i wahine na Isaaka a loaa ia ia | i
o Rebeka ke kaikamahine a Betuela, ke keiki a ie
-. Nahora ke kaikuaana o Aberahama. |
_ Kinohi xxiv. ie
Bt 7 11 1
| Lawe ae la Aberahama i wahine hou nana, 0 i
Ketura kona inoa. .Hanau mai na laua na keiki. : i
eono. Kinohi xxv. 1—4. i
| Make o Sema ke keiki a Noa, 500 makahiki ee i
mahope o ka hanau ana o Arepakada. : i |
eau } Kinohi x1. 10, 11. 3 i |
Makau iho la o Aberahama o hakaka kekaln il
mau keiki ana me Isaaka i ka hooilina. Nolaila — | i
~ haawi aku la oia i na makana na: lakou a hoouna He
| aku la ia lakou i ka aina e, e noho malaila. Ma
| ke kukulu hikina ko lakou hele ana’ku. eee
| Kinohi xxv. 5, 6. -
Make iho la o Aberahama: _O kona mau ma- ik
kahiki ika wai make ai, 175. Nalsaakalaua i
o Isemacla i-kanu iaia.. Make anaoMakepela , | a
: i
! : Wn A
| Pehea i kamailio pu ai e Eleazara me na makua o Rebeka. eg | i
ame kona kaikunane? © * i
Heaha ka hope 0 ia kamailio ana? i
| Mahea i halawai ai o Rebeka me Isaaka? ai kona ike ama A 2
| ia ia ma kahi loihi aku pehea la dia i hana’i? |
Owai ka wahine hou a Aberahama i lawe ai? :
Ehia keiki i hanau mai na laua? ai tae |
Owai ke keiki.a Noa i make ia manawa iho?
\ A kokoke ko Aberahama wa e make ai heaha kana i haawa Mi
j ai na Isaaka? ae
Heaha hoi kana i haawi ai no kana mau keiki e ae? | |
Mahea la oia i hoouna aku ai ia lakou? ges ll
_-No ke aha la Kona hoouna ana’ku ia lakou ilaila? :
j Ehia makahiki o Aberahama i kona wa i make ‘ai? me
Na wai i kanu i kona kupapau? |
'»Mahea la’kahi ikanwi@it co) 8 : | |A i: Sa ae KA WA KOLW. :
1 ree eae a ; aoe eee
I I a kahi i kanuia’i. Malaila no hoi i kanuia’i kana |
at wahine o Sara. Kinohi xxv. 7—lli
ti a 3 A hala na makahiki 20 o ka noho pu ana o Isa-
iH | 4d aka laua o Rebeka, aole i loaa ia laua kahi keiki. |
it 4 Kinohi xxv. 20,26.
vet : : : ; ae ;
i i, Noi aku la o Isaaka ia Iehova i keiki. Ae mai
lh 4 7 la o lehova a hapai iho la o Rebeka i maumahoe. |
aa Hanau mai la laua.a kapaia ka muao Esau, ao a”
4 aM ka lua hoi, ua kapaia o Iakoba. Lilo iho la o
ee i - Esau i kanaka pana ina holoholona hihiu, a noho
| i i malie iho. lao Jakoba iloko ona halelewa. O |
i, | i in __ Esau ka meao laua i aloha nui ia e ka makuakane,
i 4 a o lakoba hoi kai aloha nui ia e ka makuwahine.
| Kinohi xxv. 20-28. |
ih i | O Esau ka makahiapo, aka, kuai iho la oiame
a Takoba i ka pono i ili mai nana ma ka hanau mua
ry Soe
eri ’ ana, a lilo tho la ia mea ia Iakoba. Oke kumu —
a i 2 5 2 z ; : .
a, kuai, oia kekahi mau papapa i hoolapalapaia, i
| Hi mea e pau ai kona pololi. - Kinohi xxv. 29, 34.
MeL hat Ea
BA it
Beet soe : |
l HH i Ehia makahiki inoho pu ai o Isaaka laua o Rebeka me ka |
| Wh loaa ole mai o kahi keiki ia laua? aaa
1 Wa A ike o Isaaka i kona nele ana ike keiki ole, ia wai ia i
Wiehe noi aku ai? ‘
| ae A pehea iho la o Rebeka?
Wh Pehea i olelo ai ke Akua no kana mau keiki mamua o ko
a i ‘lava hanau ana mai? ' |
i A hanau mai laua pehea i kapaia’i ka mua? ame ka lua
Bh OnE aaa | 2
0 no hoi? ;
| : a No ke aha la laua i kapaia’i pela? |
: i ul A nui ae la Jaua, i ka hana aha i lilo ai o Esau? a i-ka ha- |
ah Baan Tt oe ye e
a _ na aha hoi i lilo ai o Iakoba? :
J | A Owai ka mea o laua i aloha nui iae ka makuakane? a owai |
4 ad hoi ka i aloha nui ia e ka makuwahine? oe
; i a No ke aha la ko Isaaka aloha nui ana ia Esau? |
i i i Pehea i lilo ai ia Iakoba ka pono i ili mai-na Esau maka |
{ i i: hanau mua ana? . , |
nie i : |
me,
aC :
A :
Bi . : !
zal fi 2 3 Ser , . ee ane oe Sori ¥ ise , 7h
| ) : : aa
| : KA WA KOLU. 33 i
tie ial
' No ka wi o ka aina, iho iho la o Jsaaka 1 Gera- i
ya ma ka ainao Pilisetia. Ikea mai o lehova e ta |)
malaila, kauoha mai ia ia aole e iho ma Aigupita, iW
| -hoomaikai mai ia ia a hai mai ja ia i na mea mai- i
_ kai ana i hai‘e mai ai mamua ia Aberahama. if
Kinohi xxvi. 1—5. Au
| Makau iho la o Isaaka o pepehiia mai oia e A- | i
-* ’ bimeleka ke alii o ko Pilisetia, 1 hlo aku kana wa- it
_ hine ia ia, no ka mea, ua maikai kana wahine ke | | |
_nana’ku. Nolaila, kapa iho la oia 1 kana wahine, HT
_ o kona kaikuwahine, e like me ko Aberahama ka- |
pa ana’ku ia Sara. Hoike maila ke Akua ta Abi- » TE
meleka, o ka Isaaka wahine ia, a pela oia i pake- i
| le an. Kinohi xxvi. 6—11. (
| Hoomaikai mai la o [ehova ia Isaaka a nuiloa | |
iho la kana poe holoholona a me kana ai. Ma- i
kau mai la ko Pilisetia ia ia, no ka mahuahua loa _ ay
_ ana o kana waiwai, a kauoha mai la o Abimeleka |
ia ia e hele ma kahie. Ukali na kanaka maho- a
_ pe ona ma kela wahi keia wahi ana i hele ai, ha- | 7
_ naino mai iaiaa kaili wale i na punawai ana i i
_ eliai. Nolaila haalele loa o Isaaka i ko lakou ai- q
na a hele mai la i Beeresaba. Ikea mai o Iehova ql
eia malaila a hoomaikai mai la ia ia. Kukulu Te
iho la o Isaaka malaila i kuahu. no Iehova. : | ig
Kinohi xxvi. 12—25. |
Â¥ ka wi ana o ka aina, mahea la 1 iho ai o Isaaka? ; ,
, E kuhikuhi ia wahi. a 2
| Owai ka ikea mai e ia malaila, a pehea la oiai olelo mai ai? : a
| Pehea ko Isaaka makau ana no kana wahine, a pehea kana
olelo wahahee ana nona?
| Pehea i pakele ai kana wahine ? | |
A ike na kanaka o Gerara i ka mahuahua ana o ka Isaaka a
_ waiwai ame kana poe holoholona, pehea iho la lakou? a pehea a
| hoi lakou i,hana mai ai? ! |
| Mahea i hele mai ai o Isaaka ? i
; E kuhikuhi ia kulanakauhale. aaie). : ee Coen eo aa
BEM | a
aa i f & iar
Wa Se ae
. | i 34 : KA WA KOLU. : a
Raat : ; ; = :
ai Hele mai la o Abimeleka io na la 1 kona noho —
| ah ‘ Set i }
| ih i ana’ ma Beeresaba a hoohiki pu laua, a hanai _
ae: mea e.ike aii ole e hana ino kekahi i kekahi, aka, ©
i i Bi Ss : ?
He e hana maikai no. — Kinohi xxvi. 2631.
£ I , . : ° }
va ae Lawe ae lao Esau i ‘elua kaikamahine no ka —
| : Heta i mau wahine nana. O kona laweanaike- |
| i i ia mau wahine hoomana kii, he mea kaumaha loa /
Hi i : ia i na naau o Isaaka a'me Rebeka.
| i [ Kinohi xxv1. 34, 35.
1 nt A kokoke ko Isaaka manawa e make aly hana
ih , maalea iho la o Rebeka i loaa ia [akoba; aole hot
ha if May) : ma) . ee .
| | ia Esau, ka hoomaikaiia mai e kona makuakane
i Ay a me ka-pono e ili mai ana na ka makahiapo. |
a : -- Kinohi xxv. 1—40.
i ‘| Ynaina mai o Esau ia lakoba no keia hane ma-
| a alea ana a manao iho la e pepehi ia ia. Nolaila,
ae ‘kena ae la kona mau makua ia ia-e holo aku 1
i i) Padanarama, io Labana la i ke kaikunane o Re-
i beka, e noho ilaila i kekahi manawa a e lawe ?
1) ? ee
i Ml ae wahine nana. Kinohi xxvit. 41—46; xxv. 1—5.
aa eon
i nh ae -L kona noho ana ma Beeresaba, owai ka i hele mai ahanai
| nh berita me ia? Heaha ke ano 0 1a berita ?
| a . _ Na ka lahuikanaka hea na kaikamahine a Esau ilawe aii |
Wa mau wahine nana ? ee
| ne Pehea ka manaoo kona mau makua i kona-lawe ana ia mau
‘I Mi i ' \wahine? :
a / A kokoke ko Isaaka manawa e make ai pehea i hana hoo-
i ee! .. punipuni aio Rebeka, i Joaa ia Takoba, aole hoi ia Esau, ka |
| a 2 hoomaikai ia mai e kona makuakane a me ka pono e ili mat 7
| i i anana ka makahiapo? Te iam
| a i fe _ A ike o Esau i keia hana boopunipuni ana, pehea la oia 1
i iy a manao ai e hana aku ia lakoba?
i in A A lohe ko lakoba mau makua ia‘manao o Esau, pehea iho
: if a la lana? ae
44 ti ith . * : : ’ > * r
| ! _. Heaha kekahi manao o lauai ko laud. kauoha ana-iaiae |
a | holo ma Padanarama io Labanala? ‘ |
it i i - Mahea o Padanarama, on aa
Wi ges )
i ea) -
Tis a
Wi os | ‘ e
Mie
eet | ic : : ae: MS i
KA WA KOLU. 35 1
| ko lakoba puka ana iwaho o Beeresaba ¢ he- i
Je i Harana ma ka aina o Padanarama, moe iho a
la.oia ma ke alanui i ka po, a ikea mai la o Iehova il
e ia ma’ka moe uhane, a hai mai ia ia 1 na mea i
maikai nona a no kana poe mamo, e lke me ko- i
na hai e ana mai mamua ia Isaaka laua o Abera-
hama. Ala ae lao lakoba, eehia iho la, a kapa |
iho lai kela wahi, o Betela, o ke ano keia, o ka | |
hale o ke Akua. Hoohiki o [akoba malaila me a
ke Akua. Kinohi xxvur., 1 1—22. Tt
Hiki aku la o lakobai Harana ma Mesopo- |
tamia a ike aku le 1a Labana i ke kaikunane o |
kona makuwahine.a noho pu tho la me ia. i
Kinohixxix, 1—14. |
| Hooikaika o Iakoba ma ka hana a. Labana i na |
makahiki ehiku, 1 loaa’i ia ia kana kaikamahine, o i
| Rahela. Haawi hoopunipuni mai.o Labana ia |
| Lea. Mahope iho haawi mai lao Labana ia ia i |
\ ka mea ana i aloha’i ia Rahela, a hooikaika o Ia- WA)
| koba ma ka hana a Labana i na makahiki hou I g
ehiku, 1 uku no Rahela. Kinohi xxix. 15—30. |
! HM Z
T ko Takoba puka ana iwaho o Beeresaba e hele i Padanara- | iI Z
ma, mahea la oia i moe aii ka po?
Heaha ka mea i loaa iaia 1 kona moe ana malaila ? |
. Pehea i olelo mai ai o Ichova ia ia ma ka moe uhane ? |
_* I ko Takoba ala ana, pehea ihola ia? a pehea hoi oiai ka- _
{ pa aku ai ia wahi? e, |
’ ; E kuhildhi io wahi. ' i
, Pehea kona hoohiki ana. me ke Akua malaila?, : a
| { kona hiki ana’ku i ka aina o Mesopotamia, pehea i leaa’i
\) la ia ka hale‘o Labana?
Pehea i loaa’i ia Lakoba kana mau wahine? |
| ~ Owai ko laua mau inoa? - a
H\ Owai ka mea o laua ana i aloha nui ai? 4 a Aa
| . : |was ej tee Lite tie ZE Yip LLL 2
ie ) : Sa
| \ rt | | ) i i
nn, ie ? .
Le 5
| ma (
i 36 KA WA KOLU. :
hare ie 3
aia “ee
| i O na makahiki a pau o ka lakoba hookauwa |
oe -CC«sC RD Labana, he iwakalua. = Kinohi xxxt. 38.
| Hanau mai la na Iakoba 1 kona noho pu ana —
a me’ Labana, na keikikane i1 ame ke kaikamahi-
ti : | ne hookahi. Hooluhua oia e Labana, aka, ua |
Hh . hoomaikaiia oia e ke Akua a mahuahua loa iho la |
i i kona waiwal. - Kinohi xxix. 3135s xxx. 1-48;
a Lawe ae la o lakoba1 kana mau wahine a me
| : : : » kana poe keiki a me kona waiwai a pau a haalele —
ne malu aku la ia Labana e hot mai i kona mau ma- —
Hie a kua ma Kanaana. Hahai mai la o Labana maho- |
Hi 1a : pe ona a loaa ‘a ia ma ka mauna o Gileada, Ole-
ea | — Jo pu laua me ka ukiuki, a mahope iho hoohiki
| a aT if - ° . s 8 , ° f
he -” ho la laua e hana maikai kekahii kekahi, a ku- —
a z kulu iho la laua 1 puu pohaku 1 mea e hoomanao |
i y 1 ai i ka hoohiki ana. Kinohi xxxt.
if {| i Hi | ° . .
i HT : | ! I ko lakoba hele ana mai, halawai me 1a ma ke |
i! ne ee alanui na anela o ke Akua. Nolaila, kapa iho la
i i) oja ia wahi o Mahanaima. © Kinohi xxxi1. 1, 2.
( wt ; ~ Manao iho la o Iakoba 1a Esau me ka makau
i Khia makahiki i hookauwa aku ai o Iakoba na Labana?
‘| a | Ehia keiki 1 hanau mai na lakoba 1 kona noho pu ana me
ome | PAbana? | :
we Pehea i hana mai aio Labana ia lakoba i kona noho pu ana
| a me ia? |
i i Ee, “ Pehea hoi i hana mai ai kepAkua ia ia, ia mau makahikit
i | i Pehea ko Iakoba haalele anfikn ia Labana? |
i a 1 ko Labana hahai ana ia ia, mahea la ia i Joaa’i?
i| i i £ kuhikuhi ia mauna.
i ae | Pehea lana i olelo pu ai?
Hae Alaila, pehea ka laua hana ana? ame ko laua hoohiki ana!
| a E I ko Iakoba hele ana mai ma ke alanui, owai na mea i ha -
| | | Jawai pu me ia? ;
ee? Pehea la oja i kapa iho ai ia wahi?
ae poe E kubikubi ia wabi.
i i aoe 4
i 3 |
| ; im. : F
me oeoo ae |
‘KA WA KOLU. 37 HW
Seas aah
aku ia ia. Hoouna aku la oia i mau elele e hele |
' io na la-a e hoolaulea aku. —_— Kinohi xxx. 3—5. | ||
f : oe : ©
| . Ma Seira ko Esau wahi i noho ai. Uamare | Hi)
| oia i ke kaikamahine a Isemaela, i mea e oluolu it
| ai kona mau makua. Ua mhuahua kona waiwai H
| a me kana poe keiki. Kinohi xxxvi. 33; xvi. |
Hoi mai la na elele a Iakoba i hoouna aku ai, eT
hai mai la, E hele mai ana o Esau me na kanaka i)
eha haneri. . Makau loa ae lao Iakoba, pule aku i
| la oia 1 ke Akua, a noonoo iho la e hoolaulea aku a
| ia Esau me na makana. I ka po, halawai ae la o | |
| lakoba me ke Akua ma kahi mehameha a hakoko : :
me ia me he kanaka la. Hoomaikai mai ke A- 3 |
kua ia ia a kapa mai i kona inoa o Iseraela. Ka- | !
| pa iho o Iakoba i ka inoa o ia wahi, o Paniela.
. oe Kinohi xxx11, 6—32, i
Haawi mai Ja ke Akua ia Iakoba i ka lokomai- i
| kaiia mai imua o Esau. Halawai laua me ka
maka oluolu, apo ae la kekahi i kekahia uwe nui \ |
i ; 2
I ko Iakoba hookokoke ana i Kanaana owai ka mea ana i if
makau ai? Q
Pehea la oia i hana’i, i mea e hoolaulea aku ai ia ia? | ;
Mahea kahi i noho ai o Esau ia manawa? |
E kuhikuhi ia manna. it g
Owai kekahi wahine ana i mare ai? |
Pehea kona waiwai a me kana poe keiki? |
A hoi mai na elele a Takoba i hoouna aku ai, pehealakou . |
i hai mai ai? il
Alaila, pehea iho la o Iakoba? i
Pehea i manao ai oia e hoolaulea aku ia Esau? i
Ta po iho, owai ka i halawai pu me lakoba ma kahi meha- Bor |
meha, a pehea hoi kana hana ana me ia?
Pehea i olelo mai ai ua mea la me Jakoba, a pehea hoioia |
i hoololi ai i kona inoa? ‘4
Pehea i kapa iho ai o:Iakoba ia wahi? 7 | ; ? |
E kuhikuhi ia wahi. F | | |
Pehea ka halawai ana o Iakoba laua e Esau? oo)Hit . = oe ee - a aaa @ ne
a ee —
i ' : 338. (Cw KA WA KOLU.
al : loa iho la me ke aloha. -Hoohaahaa iho la o fas
: i] i . koba a me kana mau wahine a.me kana mau ke- _
Te iki imua o Esau, i mea e hoolaulea loa aku ai

| | i jaja. Hoi aku lao Esau ma ka mauna o Seira.

| : = Alakai mai la o Iakoba i kana poe a hiki i Suko- .
i i | ta, a mai laila mai a hikii Sekema. Kinohi xxxim.

i | Lo O Sekema ke keiki a Hamora, oia no ke aliio |
| I Ke Sekema. Ike mai la oia ia Dina i ke kaikamahi-

a i , ne a lakoba, lalau mai la ia ia.a moe iho la me ia.

ti : i Ukiuki loa tho la na kaikunane o Dina; hana aku |
WI r lakou me ka hoopunipuni a me ka maalea, a pe-

A 1 pehi iho la i ko Sekema a pau. Kinohi xxxrv.
a ! - ~ Kauoha maila ke Akua ia lakoba e hele i Be- |
Ha tela e-hana i kuahu nona e like me kona hoohiki
a ij : ana i ka wai mahuka’ku ai oia mai ke alo aku o |
wh i 1 Esau. Hookaawale aku o lakoba i na ki mai lo- |
i at ko aku o kona hale, hele aku lai Betela a kukulu |
ee | iho la malaila i kuahu no Iehova. Ikeia mai la o

| a |) lehova e ia malaila a hoomaikai mai la ia ia.

| Ve ae : Kinohi xxxv. I—15.
! | Manao iho la o Iakoba e hele i Heberona, ma |
ne : . kahi i noho aio Isaaka kona makuakane. I kona

Hi i hele ana, hiki aku la o1a 1 Betelehema, a malaila

EAS TAD iit . ! |
fa) ete |
i Mh h Pehea i hoohaahaa iho ai o Iakoba imua o Esau?
nn Mahea i hoi aku ai o Esau? 7
| a i Mahea i hele mai ai o Iakoba ma?

an ' Mahea 0 Sukota? a mahea o Sekema?
ih i Ae Pehea i hana mai ai ke alii o Sekema ia Dina, i ke kaika- |
ve mahineia Iakoba? : . |
| | — Pehea iho la na kaikunane o Dina, a pehea ka lakou |
wi 4 hana hoopunipuni ana’ku ame ko lakou luku ana i ko Se —
Hale : Pehea i olelo ai o Jakoba i kana mau keiki no ka lakou ha-

a i He f
ia | | } na ana pela?
] | i i ie Mahope iho, pehea i kauoha mai ai o Jehova ia lakoba? a
it | i" pehea iho la o Iakoba?
a it |
a. = ||
| i a .
we ea 3 a
a 3V—— : ot oo : nt Z
| eek , a
i ] ve 1
= KA WA KOLU. , oo : ik
( i make ai o Rahela i ka hanau keiki ana; kapaia if
ka inoa o ke keiki, o Beniamina. |
’ Kinohi xxxv. 16—20. i
A hiki lakou i ka puu o Edara, moe iho la o iH
Reubena me Bileha kekahi wahine a kona ma- ii
kuakane. : Kinohi xxxv. 21, 22. i
: Hiki aku la o lakoba i Heberona a mahope ih
iki o kona hiki ana’ku ilaila, make iho la o Isaaka : | i
kona makuakane. O kona mau makahiki i kona i
f waimakeai, 180. Na lakobalaua o Esau i ka- i
nu iho ia ia. Kinohi xxxv. 27—29. li
I ka wai noho aio lakoba i Heberona, huhuia |
‘ e é se |
mai o losepa e kona mau kaikuana, no konahai i
ana ika makuakane o lakouikalakou hana he- — if
waana. QO kona lilo ana i punahele na ko lakou dl
: : Hh
| makuakane oia kekahi kumu o ko lakou huhu ii
| ana, a 0 na moeuhane ona oia no hoi kekahi. ; ei
| Loaa oia ia lakou ma kahi mehameha a manao ke- Wh
| kahi poe o lakou e pepehi ia ia, hoole kekahi poe ~ Hl 2
| peels a 2
Alaila, mahea i manao aio Iakoba e hele aku? {I
Mahea o Heberona? : . Wi G
A hiki aku o Iakoba ma, ma Betelehema, owai ka meao | it 12
lakou i make malaila? i B
L ke aha oia 4 make ai? . |
Owai ka inoa i kapaia’ku ke keiki? : \|
Mahea o Betelehema? 1 a
| A hiki lakou i ka puu o Edara, pehea i hana hewa’i o Reu-' ee
| bena?
} - Ua hiki aku anei o Iakoba i Heberona mamua o ka make a
ana 0 Isaaka kona makuakane? i
Ehia makahiki o Isaaka i kona wa i make ai? |
_,. Owai na mea i kanu ia ia? ; :
I ka wa i noho ai o Iakoba i Heberona owai ke keiki anai- Ty
huhuia e kona mau kaikuaana? : |
No ke aha la oia i huhuia’i? ih
Pehea i loaa’i ia ia lakou ma kahi mehameha?’ :Hl | a KA WA KOLU. *
al a hoolei ia ia loko o ka lua, a mahope iho, kuai |
A! Bases se . aot 4

HT i lakou ia ia i kekahi huakaihele no ka Isemaelae
Hl aia: li . : ; ;
BA Aa aay:

FS i i one Ses eecaserteneery — =

Bi) ie : SSS See SSS SSS SS

| i eh lL US )
Hay i SSS ieee os Fine Nab ep eI I
We) | ae |
Hn |) SS 1 J aw SANG (Raa

qa = SS Wire Jo\\ceâ„¢ a
Hae | CeO See

ya eee Ne MN ea

Ae ee re a ey Ae a

wae) ( |
ie ee ae | :
Bia FSM G Teor | cet
NaH > : |
a 5 et : : . -: .
a iho ana i Aigupita. I kona wai kuaiia aku ai 17 |
| | cf ona mau makahiki. Hana maalea iho la lakou 1
iy) |. ‘ mea e manao aio lakoba ua hachaeia o Tosepa |
ve e na iio hihiu. Kinohi xxxvi, |
ii | a Ua laweia o losepa ma Aigupita a kuaiia’ku 1a |
aie - - Potipara, i kekahi luna koa na Parao. -
| y = : . Kinohi xxxix. 1: |

/ i Ua hoomaikaiia mai o Iosepa e ke Akua, a ua
ae hoomaikaiia no hoi ko ka hale o Potipara no ko-

aE . na noho ana malaila. No ia mea, loaa iho laia |
yn : 9
TA a |
| i a A loaa ia ia lakou malaila, pehea lakoui hana mai ai ia ia? |
ha a i ka poe hea hoi i kuai aku ai lakow ia ia?
Ha P
i a i Mahea o Dotana kahii hanaia’iiamea?,

i it a Pehea lakou i hoopunipuni ai i ko lakou makuakane, i mas
Hi i te nao oia ua haehaeia kana keiki-e na ilio hihiu?
qv Ehia makahiki o Iosepa i kona wa i kuaiia’ku ai? |

ait a; oi Mahea i laweia’kw ai-oia eka huakaihele? a ia wai hoit

i i a kuai aku ai lakou ia ia? eas

hil . ft I ko Iosepa noho pu ana me Potipara pehea i hana maja |

Hi? © se Akua ia ia, a i ko ka hale no hoi o kona haku?

ni .

. i : 2 | |

Ct

HT i | , : |

th a

Zi | 2 oe" : = * : | Ff
ee KA WA KOLU. 41 Wy
| losepa ka Iokomaikaiia mai imua o Potipara, a li- a
lo iho la ia i luna no kona ohua, a maluna hoi o i
kana waiwal a pau. Kinohiaxuix 226: 1
Hoowalewaleia mai o losepa e ka wahine a Po- il
tipara, aole hoi i ae aku. Ukiuki ka wahine iaia ss“ if
no kona hoole ana a olelo wahahee aku nona i ka- a
na kane. Hahao iho la o Potipara ia ia iloko 0 i
ka halepaahao. 7 Kinohi xxxix. 7—20. a
Me Iosepa no o Iehova, a haawi mai la ia ia i i
| ka lokomaikaiia mai imua o ka mea nana 1 ma- a
| lama i ka halepaahao. Lilo iho la oia i luna ii
malaila. Kinohi xxxix. 21—238. i
I ka wa i paa ai o losepa iloko o ka halepaahao, |
hahaoia malaila ka luma lawe kiaha 4 me ka luna 1
| kahu ai na Parao. Moe uhane iho la lauaeluai it
| ka po hookahi a hoakaka aku lao Losepa i kela a
| mea ai keia mea, i ke ano o kona moe uhane. een
Kinohi xt. i
Loaa ia Parao ka moe uhane. Kena’ku oiae |
| A ike o Potipara ua hoomaikaiia o Tosepa e ke Akua, he- i
t aba kana i haawi mai ai ma kona lima? _ i
Pehea i hoowalewale ia mai aio Tosepae ka wahineako- ii
na haku ? Ee Hn
A pehea tho la o Tosepa? iin) 2
A ike ka wahine i kona kupaa ana, pehea la o1a i olelo wa- A
hahee ai nona? i &
Alaila, pehea i hana mai ai o Potipara ia Tosepa? til ;
Pehea ko Iosepa noho ana iloko o ka halepaahao? e like |
me ka mea i paa anei? me he luna la paha? |
I kona wainoho ai loko o ka halepaahao, owai kekahv- :
mau mea elua i hahaoia iloko? 4
Heaha ka mea i ike ai kekahi 2 me kekahi ma ka moe uha- .
ne? "
Pehea ko Iosepa hoakaka anaina moe uhane alaua? @ a
_. pehea hoi ka hooko ana? ; od : Vane
: 5* , a“i ZZ a ae * a ° : : : |
a : | A KOLU- fe a” hikiaa |
wat — _ KA WA EK aole 1 hik u
He | sta. aka ‘la hooma 4
Bik i : ‘ Se ita, la
We io Aigup Alaila he
‘| | i * Az kamvai O- a > ano. aa Olelo
Way Ss oe a ‘Mat 1 ke ano. losepa a ku
EEA lit a poe ma 1a r ak
i || kii i hoakaka mat kiaha hie ku
Tie! ee uo i loko ke
Bi ha : iho la 2. Ka mal 5! 1 ke
He ake ia Pareo,nos Wis wee Ga ia Pars |
fi Hi ~ aku ela al
8) Wii : e Law k ka m - uantg
Pipe tt id 1a. oaka Fc vai
Ha | halen aga = a i |
Hh i pict oF ok |
ae | pee ee See | NaC ell te :
| pe Ce o 4
Tay oe Ne Bay |
wea i ieee iY Toes can aaa a \ |
| | | (2 | i pee | es aa |
Ha Hh est is \ aH ae a | ea yo wa i
| | = | an We Nee) ae 4 wet |
a i ‘eS Ata La nN in i «| Ae | :
| , eS woe ae Sa
Sa: j NWA | ge Z = Ua tea SUR RA al AGUS HN AN
a eta : \ | Heater Swat eS MY \ iL end in ste SH Meg tie AlN ‘ |
Bia | : : HIS SRT f aaa ee Soa AS
a een yaa Ee: (iss voc
A : | : 1 ‘site| : tute aS | ke aln la |
ae We ————— ma noho tho la ,
i | . —— Hoot au. 3
Pa ue hane. . ta a pau 1—46. .
i iH HE o kona snnlene o Aigup! Kihoht x11. osepal
a | iSaopa Aa: iai nui eae moe-—
A = To -ahiki a i a
hae a makahrk kaka ana a
ae ook eeu: ai lana & na hoak
| I A Wi. Hiki Mm amua i kon Sanat kalinbe.
ei nh im i ike ai ma.
Wa olelo ea mea a Parao i i ougaun
Aaa a 7 an
i . e iho, heaha k ie hoakaka i ke
ve Wh Mahop i kahea aku aie ila, pehea 1 ole-
1a e? ai kahea laila, p Pa-
1 Al hi uhan S. oe an ae ano, a iho la o ;
Ha Owai ka p akakaike ? a pehea i
| i a uhane? — lakou ke ho ia Parao! 1 a
ii i |. : oe hiki ole ta an SAS hane o Parao?
| j : i : ' aR ai ka luna ka ana ika moeu :
ae 0 : kaka ana 1 ’ ?
aE : 1 osepa. hoa "ku ta jat cere, 1
] | i BS PORE = lato a0 ee ae hi ie nui ehiku |
a shea hoi kana o nai al a
| | Btn pated 1 one Seatepe
ve x Alaila, Iosepa ha
Han ah ka Io
Hi Hh Ml ; | Pehea
i - ae : i
Hl. | — 4
i } i] ig . J 2 5 = = 2
| a : 7
hl | :
aa Hh
4 ' I Bek .
biti ; syKA WA KOLU. . 43 I
| uhane. Ja mau makahiki hoahu iho la o [osepa 1 el
| ka ai a nui loa iloko o na kulanakauhale. |
Kibohi x11. 47—49.
~~ Hanau mai na keikikane elua a losepa, o Me- |
nase-a me Kperaima. Kinohi xiz. 50—52. if
Hiki mai la na makahki wi ehiku a losepa i i
| olelo e ai mamua. Kinohi xr. 538—57. {|
Nui loa iho la ka wi nia ka aina o Kanaanaa 1
| iho aku la na kaikuana o losepa he umii Aigupi-< i |
tae kuaiiai. . 1 ko losepa nana. ana’ku ia lakou a
hoomaopopo iho la ia 1: ko lakou maka, aka o la- Lia
| kou, ua hoohewahewa lakou ia. ia, aoleimanao,o i
ke kiaaina o Aigupita oia o Iosepa, ko lakou kai- . i
kaina. Ua aloha ka naau o losepa ia lakou, aka,
| huna iho la oia i kona aloha, a olelomai laiala- ss
| kou me he mea huhu lay Hahao iho la ola ia Si- i
meona iloko o ka halepaahao, a o ke -koena o'la- |
| kou, haawi oia ia lakou i-ka ai me ke kauoha mai, i
q e hoi e kii i ko lakou kaikaina, ia Beniamina. vn
| . ; Kinohixin. > | i
A pau ka aii kuai mua ia, iho hou aku la na Hi
| kaikuaana o losepa i Aigupita e kuai i ai. No |
Owai ka wahine a Icsepai mare ai? a owai hoi na keiki- : di | ,
kane elua i hanau mai na laua? Ti) @
a A hiki mai na makahiki.wi, owai kekahi poe i iho i Ajgu- ae
pita mai ka aina o Kanaana aku, e kuaii ai? ~ ‘2
Ua hogmsopep? anei o Iosepa i ko lakou maka? i Z
A pehea hoi lakou? ua hoomaopopo anei lakou ia ia? a
- Pehea ka Iosepa hana ana’ku ia lakou ame kona nimau’* -
: ana’ku? ame kana olelo ana’ku? > :
: = Owai ka mea o lakou ana i hahao ai ilokookahalepaahao? =
I kona hookuu ana’ku i ke koena o lakou, pehea kana kauo- Ee
: ha ana’ku ia lakou no ko lakou kaikaina? a |
A hiki aku lakou i Kanaana i kahi o ko lakon makuakane .
; pehea lakou i olelo aku ai ia ia? a
4 A pehea mai la oia ia lakou? Veiti Hy ee : an
Pa 2 1
i Hi 44 KA WA KOLU. ;
a j q bd 1
Hl oi ka nui loa o ka pololi, ae mai la o Iakobaia lakou —
init } : e lawe pu i ko Jakou kaikaina ia Beniamina. ;
il [ ; Kimohi xu. 1—14, 4
ah) A hiki lakou 1 Aigupita, alakana lakou iloko 6
oie __ ka hale o losepa, a hoomakaukau ke kauwa a Io-
i | sepa i ahaaina na lakou. Hooncho o Iosepa ia
il = lakou ma ka papa e hke me ko lakou hanau ana;
Bus | a i kona kau ana i ka ai imua o lakou, haawi
| i oia ia Beniamina a nuiloa. Kinohi xu. 15—34.
iA 1 Kauoha o losepa 1 ke kauwa e hoopiha i na
ee a eke o lakou 1 ka ai, e hoihoi i ka lakou kala iloko
Hi | onaekea e hahao i kana kiaha kala doko o ka |
ae | eke o Beniamina. Hana ke kauwa pela. A i ko
a lakou hele ana’ku kauoha o losepa e alualu aku
| /| -- mahope o lakou a olelo ia lakou, ua aihue lakou
i i : i kana kiaha, a e alakai hou mai ia lakou i ke ku-
[i i lanakauhale. Hana no ke kauwa e like me kana
ih , | A pau ka ai a lakou 1 lawe mai ai, alaila, pehea i olelo mai.
ir | : ai ko lakou makuakane ia lakou?
a A pehea aku la Jakou ia ia?
i | ; No ke aha i aloha ai o Iakoba ia Beniamina mamua o kana
i I mau keiki a pau?
a i A ike o Iakoba e make ana oia a me ko kona hale a pau i
i Hh : ka pololi, alaila pehea tho la ia?
a | _. A hiki hou na kaikuaana o losepa ma Aigupita, peheala |
Te oia i hana mai ai ja lakou?
Hi I | I kona hookuu ana mai ia Jakou e hoi i ko lakou makuaka- ‘
HAN ne, pehea kana hana maalea ana, 1 mea e alualu aku ai ia la-
i kou ae alakai hou 1 Aigupita?
qa : I ko lakou hoi ana i Aigupita, pehea 1 olelo maj ai o [ose-
| i pa ia lakou no kona kiaha kala? ae |
an A pehea aku la lakou? Pehea i olelo aku ai o Iuda?
|| A pau ka luda olelo ana, alaila, pehea iho la o Iosepa ? |
i ae Pehea kona hoike ana ia ia iho ame kana olelo ana’ku 1 |
; kona mau kaikuaana? |
i | e; Pehea la o1ai kauoha mai ai ia lakou no kolakou makuakane? -
a. at }
ie)
at .
|
HH :
i i |
WE >r i ; ; any : 3 : Tt |
| ia
/. Ti
KA WA KOLU. 45 ia
: eae
-kauoha. Olelo aku o Iosepa ia lakou me he mea 3 I |
- huhu la. A mahope iho hoike maida oia ia ia ie |
iho imua o lakou, apo mai la ia lakou, a uwe nut 1a
loa iho la me ke aloha. ~~ Kinohi xuiv; xiv. 1—15. t i
Kauoha mai la oia ia lakou e kii koke i ko la- | ae
| kou makuakane, e hele mai a e noho ma Aigupita. . | '
Hoi mai la lakou a hai mailaialakobaikeia mau | i |
mea a pat. I kona lohe ana, maule iho la ko- CN
na naau, aole i manaoio oia i kalakow olelo. A | nd
ike oia ina kaa a Iosepa i hoouna mai ai, alaila ~ | i
gate g Hn
| pohala kona naau a manaoio iho la. Ha
Kinohi xiv. 16—28. ie it
Iho iho la o Iseraela a me ko kona hale a pau 1 at :
_ Aigupita a noho iho la i Gosena. O lakou a pau i
66, ke helu ole ia na wahine a kana mau keiki. ‘| i
A ina i heluia lakou, 75. —
: Kinohi xnvi. Oihana vir. 4—16. aH)
O na makahiki o Iakoba i kona iho anai Aigu- i
pita, 130. Kinohi xuvir. 9. i
Lilo iho la ia Parao, ma ko Tosepa kuai ana i aE
_ kaai, ke kala a pau ma ka aina o Aigupita ame , Vie
| na holoholona a pau a me ka ainaa pau, a lilo a 2g
iho la no hoi na kanaka i poe kauwa nana. | Wi
We Kinohi xivir. 14—22. i :
A hiki mai lakou i ko. lakou makuakane, pehea lakou i hai ii 2
i mai ai ia ia? ed i
Â¥ I kona Iohe ana, pehea iho la 1a? ei Pa Z
Heaha ka mea i pohala ai kona naau? : i
I ko Iseraela iho ana i Aigupita, pehea kona halawai ana i
me losepa? | : .
Ma ka aina hea i hoonoho ai o Josepa i, kona makuakane @ | Ha
| me ko kona hale? E kuhikuhi ia wahi. Ae
|. Ehia lakou, ka poe i iho ma Aigupita ? , Tata
Ehia na makahiki o Iakoba i kona iho ana ilaila? Hi
Heaha na mea ililo ia Parao ma ko Iosepa kuai anai ka, ai? ra
HT
big Wa
be : 5 tee i, HeaHi : : a
\ i | - see eas 4 A
me a AG . foe _ KeOWA. KOLU, a
MA 3 bs a
| i | I ka pau ana 0 na makahiki wi, hoihoi aku lao
We | losepa i ko Aigupita i ko lakou aina, a me Ka la-
a kou poe holoholona, a kau akwi ke kanawai i hoo-
ik kupuia 1 kela makahikiia keia makahiki ka hapa-
wail) - lima ona mea a pau na Parao. |
ti Ni Kinohi xtu, 23—26. |
ae A kokoke ko Iakoba manawa e make ai, ke- |
/ | na’ku oia ia losepa e hoohiki aole e kanu ia ia ma
Be Aigupita, aka, e lawe ia ia ma Kanaana e ka- |
Hl | i, nu pu me kona mau makua. Kinohi xu. 2731.
Hani ; : ;
BE | Mahope iho, lohe o Iosepa he mai ko Iakoba a |
aa] hele mai laia e ike iaiaaalakai mai la no hoi me
| | oy jai kana mau keikikane elua. Lawe o lakobaia |
we ‘' mau keikikane 1 mau keiki nana, a hoomaikai —
ah) mat la ia laua. [| kona hoomaikai ana ia laua |
Wa | See |
me | hoonoho oia ia Eperaima mamua o Manase. HM
i I a os Kinohi xnvuit.
| i | E. Hai mai la o lakoba ma ka. wanana ana, i ka
nk hope o kana mau keiki a pau, hoomaikai mai la
Hil | ola ia lakou a pau, a mahope iho, make aku la.
ie | Kinohi xix.
| | : O na makaliki o lakoba 1 kona wai make ai, ~
aie 147, Kinohi xivu. 28. |
Te |
i = A pau na makahiki wi, heaha na mea a losepa i hoihoi aku |
eh | ai ina kanaka o Aigupita?
| | Heaha hoi ke kanawai ana i kau aku ai maluna o lakou?
| Hh . . A kokoke ko Iakoba manawa e make ai, pehea la oiai ke-
| \ _ +. na’ku ai ia Iosepa‘e hoohiki?
nN | eS A lohe o Iosepa he mai ko Iakoba, owai na mea anai alakai
|) i Foe 2 s :
‘| : ai 10 na la?
Hi! | Pehea i hana’i o Jakoba i'ua mau ‘keiki la a losepa?
Wa Pehea kona kau akamai ana i kona mau lima maluna o laua?
i | Bd _ Mamua o ko Jakoba make ana pehea la oia i wanana ai no
HH i : kekahi a me kekahi o kana mau keiki a pau? |
a I _ Pehea i ko ai ia mau wanana?
ele Ehia makahiki o Takoba i kena wa i make ai?
a . |
|| = . .
va a
I i Hs : Z
ee ce . i s E e i 5I 2 x LB {
ac KA WA KOLU. 47 - i i
aa Ue
laloa iho la o losepa i kona makuakane a kani-° Ei |
_kau no hoi ko Aigupita a pau nonai na la he ka- a
t é * sia . 5 Mh
nahiku. Alaila pii aku la ofa me kona poe hoa- |
: 2 Mie ay
hanau a pau e kanu i ko lakou makuakane ma ke ae
é ° | aH
| ana o Makepela i Kanaana. Kinohi u. 1—14. | 1h
_ Hana lokomaikai mai no o Iosepa:i kona poe pe a
hoahanau i na la a pau o kona ola ana. ae
| Kinohi 1. 15—21, i
| A kokoke ko Iosepa manawa e make ai, kahea a
i : : . } |
_ aku oia i kona poe hoahanau, a kauoha aku la ia es i i
.. lakou e lawe i kona mau iwi ma Kanaanaikola- == (@
kou manawa e hoi aku ai ilaila. O na makahiki Vi) |
o ko Iosepa ola ana 110. Kinohi 1. 22—26. ae
| | “i |
Mahope iho o ka make ana o Iosepa, hele mai la kekahi i i
| poe kanaka e ku e maii ko Aigupita. He poe hanai ho- a i
loholona lakou, aole i iketa ko lakou wahi i hele mai ai. i i
‘Kaua mai lakou i ko Aigupita a lanakila iho la, a lilo ko vil |
lakou lunakoa i alii maluua o ko Aigupita, o Sebasetisa ai 2
kona inoa, ua kapaia hoi o Parao, oia ka inoa mau i na’lii ‘| 12
a pau o Aigupita. Ua manaoia, oia ke alii i ike ole ia iit &
losepa ai hooluhi i ka Iseraela. Hooluhi no hoi oia i .
| kekahi poe o na kamaaina kahiko o Aigupita. Nolaila, in, 2
_ Pehea i hana’i o Iosepa i ke kupapau o kona makuakane? i) i
Hhia la i kanikau ai o ko Aigupita nona? Thi
Mahea i lawe aku ai o Tosepa i kona kupapau ? | | 5
- Owai ka poe i hele pu me ia e kanu ia Iakoba? a
A hiki Jakou-i kahi hehi palaoa o Atada, ma o aku 9 [ore- ‘iit @
dane, pehea i hana’i lakou malaila? « :
Mahea kahi i kanu ai Jakou ia ia? ee |
Pehea i hana’i o Iosepa i kona poe hoahanau mahope iho o Pa
_ ka make ana o kona makuakane? . : i
A kokoke i ko losepa manawa e make ai, pehea la oiai ay
kauoha ai i kona poe hoahanau no kona mau iwi? a
Ehia makahiki @ Losepa i kona wa i make ai? Wan
Heaha ka mea i oleloia, ma na mooolelo kahiko i kakauia e kanaka, no ke m- ; wt
| punio Aigupita mahope o ka make ana o Tosepa? - a
3 aea 48 KA WA KOLUs - 4
Han | / : 4
i | hele liilii aku la kekahi poe o lakou, ma Helene kekahi a
i | Tt - mau mea, a ma Poinikia kekahi mau mea, a ma A, 5)
i) 1! hoi kekahi mau mea. He poe ike i ka palapala ua pee a
ah i hele aku la. Nolaila, hoolahaia ka ike ma na wa Pe :
i , pau a lakou i hele aku ai a noho. O Aigupita ka ae a
i i ka palapala a me na mea akamai 1a manawa a at : a
ii i mai ka hoolaha ana o ka ike ma na aupuni ela i
Wi i oleloia’i ma. na mooolelo kahiko i kakauia e kanaka. |
| | a Q ke alii hou i ku mai ma Aigupita, aole On
wae ike ia Iosepa a me kana hana maikai ana. Nana
| AD ae la oiai ka mahuahua ana o ka Iseraela, a ma- |
aa ! kau iho la o kaua mai auanei lakou a Sneha |
ih cama ; ee Hoo
Hae) |. _ luna o ko Aigupita a pio ka aina 1a ee oom
| |. luhi Joa oia ia lakou, 1 mea e emi al We ae J
i | huahua ana, aole nae iemi. Mahope tho anon |
i i ae la oia i na palekeiki e umi 1 na ners : ‘ |
i Ht . [seraela, aka, aole i hoolohe na palekeika. la |
ah kauoha ae la oia i na kanaka ona e kiola ina |
i | keikikane a ka Iseraela iloko o = eae s,
BA | ukaana 1. 8—22.
He H e e .
Fi 1 ka manawa 01a kanawai, hanau mai o Mose |
a I! | ke keiki a Amerama laua o OESPOND: eae |
WE | | calea iho la o Iokebeda, 1 mea e ola ny an - |
i) | 4 Hana oia i waa kome, hahao i ke keiki loko o |
Hy Tae
HEAL | A 5 es . Tt |
i _. Oke alii hou i ku mai ma Aigupita, ka meat ike ole ia fo- |
ny} sepa, pehea la oia i hana mai aii ka Iseraela? ;
| iH t No ke aha la kona hooluhi ana ia lakou pela? ae
| | / . A emi ole lakou ma ka hooluhi ana, pehea la oja i kauo
a) @ku ai i na palekeiki? Le A
| i ry A ike oia, aole i hoolohe na palekeiki i kana kauoha, alai-
a I ja, pehea la oia i kauoha ai i kona poe kanaka?_ : So
i) > | I ka manawa o ia kanawai owai kekahi keiki 1 hanau mai?
Hi it. Owai konamau makuat = ao
sh I Peha i hana’i kona makuwahine, 1 mea e ola’i kana kei z
an | Ja wai i loaa’i ke keiki, a pehea Ja oia i hana mai ai ia ia! |
ie ok |
We 3 |
Ha I | |
HHL He
uth ns i : a2 KA WA KOLU. 49 Z |
| mea, a waiho tho la ma kapa o ka muliwai. He- 4 i i
"Je mai la ke kaikamahine a Paraoe auau, ike mai | i i
_ laika waa kome, kena ae lae wehe,aikonana- ‘ |
_- na ana ike keiki, aloha mai la kona naau a lawe : a |

ae la ia ia i keikinana. Ua aoia 0 Mose ilokoo | a
ka hale o ke alii ma na mea akamai a pau i ikeia ee
e ko Aigupita. | i i

Pukaana 11. 110. Oihana vir. 20—22. 7 | a li

| 1 ka makahiki 40 o Mose, hele aku la ia i kona ae

| poe hoahanau, i ka Iseraela, nana aku la i ko la- a

_ kou luhi, a loaa ia ia kekahi kanaka‘o Aigupitae — I i!

_ pepehi ana i kekahi kanaka o ka Iseraela. - Ukiu- en

| ki tho la o Mose a pepehi i ke kanaka o Aigupita. pi
_. Alohe o Parao ia mea, imi iho la ia e pepehi ia | | /

_ Mose. Mahuka aku la o Mose ma Midiana a lilo ie
iho la i kahuhipa.no kekahi kahuna malaila, o Ie-" Eni
tero kekahi inoa ona a o Ruela kekahi. Mare o Sf)
Mose ia Zipora, i ke kaikamahine a Jetero a ha- — iii i
nau mai na laua na keikikane elua. .Hookahi ka- _ of
naha makahiki.ke Mose noho ana me Ietero ma WE

_ Midiana. Pukaana nm. 1122. Oihana vir. 23—30. a
| Kokoke paha i keia manawa ke ola ana o-loba, — » &
| he kanaka pono ia a ua kaulana no ka hoomana- ae

Ma na mea aha i aota’i.o Mose. iloko o ka hale o ke alii? ; HH) }

| I ka makahiki 40 o Mose, pehea la oiai hana’it? * | i Z

A ike oia ua loheia kana hana ana, mahea la oia 1 mahuka a

aku ai? 3 : on
E kuhikuhi ia wahi. 2
Me wai kona noho ana malaila? a ma ka hana aha hoi oia ee ai
ihooikaika ai? =: aa
‘Owai ka wahine ana i mare ai? - ea
Owai na keiki i hanau mai na laua?’ te a
Ehia makahiki i noho ai o Mose me Ietero? tat ail)

' Owai ke kanaka, kokoke paha ia manawa ke ola ana, i kay- Hed
, tana loa no kona hoomanawanui? ; | | i

H
ee | . 4 |

2 ee a ___i i al 50. “Ka WA KOLU. a
: it . ; wanui. Hoao mai la ke Akua ia ia, ac mai la ia
: | / ; Satana e kaili i kana waiwai a pau a e pepehii-
|| ° ‘kana mau keikii ka la hookahi. Aka, aole i ho-
ne ino o loba ike Akua, ua hoomaikai no. Mahope
AMET IBS a see . = g Pp
i iho, ae mai la ke Akua ia Satana e hahau ta ia i
ii ~ ka mai hehe, mai ka piko o ke poo ai ke kapuai
a o ka wawae. Aole i hoino o lobai ke Akua, ua
Hn : :
ae | pauaho no nae. Hele mai la kekahi mau hoalau-
We nao loba e ike ia ia. Loihi ka lakou olelo pu
aie | ana me loba me ke kukakuka ana i ka mea.i ha-
Wie rt ‘a ! ° . ‘ ° .
i | | hau mai ar ke Akua ia 1a. Manao lakou ua hana
Bia oia i kekahi mea hewa nui, a nolaila 1 hahauia’i e
Hi i ke Akua.. Hoole o Ioba. A pau ko ke Akua
/ | hoao ana ia loba, alaila, hoomaikai nui mai la oia
a | 4 ia 1a, hoola i kona mai, haawi mai ia ia.1 ka wai-
ie - “wai he nui loa a me na keiki maikai. Tela
HG s j
a Hi Ua manaoia e kekahi poe ua kakauia ka mooolelo no Ioba e Mose, i kona wa i
‘ aa noho ai ma Midiana me Ietero.
He) Ikeia mai la o Iehova e Mose iloko o ka lapala- —
Hae | :
a pa ana o ke ahi, mawaena konu o ka lala laau, a
He | kauoha mai la ia ia e hele ma Aigupita a.e alakai
it i ka Iseraela mai Aigupita aku ai Kanaana.
a | / Pukaana ny; rv. 1—19.
ia Ku ae la o Mose a lawei kana wahine a me ka-
i i 3 25
i Ae I Pehea ko ke Akua hoao ana ia ia?
i a I. Owai na hoalauna ona, i hele mai ¢ ike ia ia, a pehea ko Ja-_
Bi I kou kamailio pu ana me ia?
can i _A pau ka hoao ana, pehea ka olelo ana mai a ke Akua ia
me ia, a me kona hoomaikai ana mai? ~
a | I Ika manao o kekahi poe, owai ka mea nana i kakaw i ka mooolelo no Ioba? a
ie I i ka manawa hea hoi? i : : é
Sia : I ka wa i malama’i o Mose i na hipa a Ietero, pehea i ikeia
| | a ai ke Akua e ia? a ma kahi hea hoi?
se | E kuhikuhi ia wahi.
GY i a Pehea ka ke Akua olelo pu ana me ia? a me kana kauoha
| Bes ee
| a. se
ae)
2 | iceaa S) se : : Ss 2 | a, ty
| : KA WA KOLU. _ st | q
“ ea Oeee a ee
_namau keikikane e hele ma Aigupita. Halawai — | , |
~ ae laia me Aarona kona kaikuaana, ua hoounaia | ~ | al
maioiae ke Akua. A hiki laua ma Aigupita, hoa- | i i
: : : . | aa
koakoa laua’i na lunakahiko o ka Iseraela a hai | | |
aku la ia lakou i ke kauohaa Iehova e hele i a i \
Kanaana. - Pukaana tv. 20—31. ql mi
Hele aku o Mose Jaua o Aarona io Parao la a ae
hai aku la iaia.i ke Kauoha a Iehova. Aua iho .
lao Parao i ka Iseraela, aole loa i hookuu mai, Ah i|
) Aa liahn | a
aka, ua hoonui i ko lakou kaumaha a me ko lakou i
> — Toh. Pukaana v. a
| 3 Tl
Hele hou o Mose laua o Aarona io Parao la a Wl |
hana iho lai ka hana mana imua o kona alo, aka, , T |
aole oia 1 hoolohe mai e hookuu i ka fseraela. - i
: : ; ; . . . Bd
Alaila ao mai la o Jehovaia Paraoame ko Aigupl- = = J i
ta ma na mea e poino al. _ Kia na mea e poino al an
he umi i loaa ia lakou, o ka hoolilo ana i ka wai 1 a
I kona hele ana e hoi ma Aigupita pehea i hana mai aike | _ a
Akua ia ia ma ka hale hookipa? a pehea hoi oia 1 pakele ai? in
| Owai ka i hoounaia maie ke Akuae halawaime Mosema | 7
ke alanui? a
A. hiki aku o Mose laua.o Aarona ma Aigupita, owai ka Wa 2
-. poe.a laua i hoakoakoa ai? a heaha hoi ka laua i hai aku ait? tl i
Alaila, io wai la ko laua hele ana’ku a heaha hoi ka laua i ‘ |
hai aku ai ia ia? ae ll
Pehea iho lao Parao? pehea kana olelo ana? ame kona a 2
hoonui ana i ka luhi o ka Iseraela? ie | J
Alaila, pehea i ohumu’ai ka Iseraela ia Mose? pehea kona et i Z
ninau ana’ku ike Akua? a pehea ka ke Akua olelo ana mai ie
_ ia ia? |
Alaila heaha ka hana mana a Mose i hana’i imua o Parao? my) ||
a pehea iho la o Parao? :
| A maopopo ka paakiki o ko Parao naau, alaila, pehea i ao Taga
| mai ai ke Akua ia ia? : Lge a
Heaha na mea‘e poino ai he umi, a ke Akua i hooili mai Ha
| ai maluna ona? a
Heaha ka mooolelo.no ka lilo ana o ka-wai i koko? no na i /
De 2 iB) |
aa
: Saee tie i ri : . ne
te ij ' : See ee
Lea | 3 | a
it / | SB. ' | RaOWA, KOLE. :
Ha 3
| i) koko, 0 na rana, o na uku, o na makika, o ke ahu- —
| | ae lau maluna o na holoholona, o ka mai puupuu, o
vi ka huahekili, o na uhini, o ka poeleele, a o ka
wae make ana o nahiapokane o ko Aigupita.
ii / a Pukaana vii—x1.
| i I ka po i make ai na hiapokane o ko Aigupita,
| | Hi i ua hoomakaia ka ahaaina moliaola. A ia po no
| il | a kipaku o Parao i ka Iseraela mawaho o, Aigupita.
i Ht || Makau ko Aigupita i ka make, a haawi maii ka
ae) | Iseraela i ka waiwai a nui, a hoolalelale ia lakou e
| ay) | haalele koke i ka aina. ~ a
ae | | Pukaana xu; x11. 1—16. |
ah |
i i os rana? nonauku? nona makika? no ke ahulau malunao
Rae | | na holoholona? no ka mai puupuu? no: ka huahekili? nona
iim uhini? no ka poeleele? ano ka make ana o na. hiapokane
Hay | ’ ako Aigupita?
i | | I ka po i make ai na hiapokane a ko Aigupita, pehea 1 pa-
|| a kele ai na hiapokane o ka Iseraela?.
i | Heaha ka ahaaina mau i ka Iseraela i hookumuia ma ia ha-
wes} na ana? ne
ait | A ike o Parao, ua make na hiapokane 0 ko Aigupita, pehea
Bu | | Ja oia i hana mai ai i ka Iseraéla, a pehea la hoii hana mai at
HAE | : : ko Aigupita a pau ialakou? =~
( Ah | Ia po no, pehea ka hele ana’ku o ka Iseraela? |
vu | i : |
ja |
at || 7 |
aki Tih Hie 7
| S 3 ; | |
lf : | :
aie |
i) | | .
| | ; | |
8 ea
Z 1
a) | .
A Wis i C
ae
Wie)
ae}
i A |
ie 8i | SO a
s KA WA HA. 53 i |
} : | {
| } ie ||
: WA 4. : a ‘|
aa
Mai ka puka ana o ka Iseraela mai loko aku o Ai- i !
gupta at ka hookumu ana a Solomona i ka | i] i
luakin, 479 makohike. a
: 2 aie a
O ka poe mamo a Iseraela 1 puka mai, mai loko (Plat
mai o Aigupita, 600,000 kanaka i -hele wawae; ath |
okoa na wahine a me na kamalii Melakou pu. aa
kekahi poe e i hui ae lame lakou... Aonaholo- _ iii i
holona ‘a lakou, he nui loa no. Mai Ramese aku. ‘i i
i hele ai Jakou a hiki i Sukota. 3 ai i
Pukeana x1. 37—39. Nahelu xxxut: 1—5. - oe i i
Aole i alakai ke Akua ia Jakou ma ke ala o ka Le | i
aina o Pilisetia, oia ke ala kokoke, no ka mea, ua a
manao ke Akua, e makau paha na kanaka ke ike a
lakoui ke kaua, a hoi hou lakoui Aigupita. Hoo- il i
huli ae la ke Akua ia lakou ma ke ala waonahele | i
ma ke Kai Ula. Pukaana xu 17, 18. } i J
Lawe pu ae la o Mose i na iwio losepa, no ka i FE
mea, ua kena oia i ka Iseraela e hoohikii ke Akua i i
e lawe pu me lakou i kona mau iwi 1 ko lakou — a
hoi ana ma Kanaana. Pukaana xur. 19. / | g
‘O ka poe mano a Iseraela i puka mai, mai loko mai o Ai- i L ;
gupita, ehia lakou? _ ; on
A pehea na holoholona a lakou, ua waiho anei lakou ina Te
holoholona ua alakai pu paha’? ; Be
Mai ke kulanakauhale hea aku i hele ai lakou ? Pale
Hele lakou malaila aku a i kahi hea? i
Mahea o Ramese ? a mahea ‘hoi o Sukota? ean
No ke aha lad alakai ole ai ke Akua ia Jakou ma ke ala “ian
kokoke, ma ke ala o ka aina.o Pilisetia? Pa
E kuhikuhi ia ala kokoke. me) |
Lawe pu o Mose i na iwi 0 wai? Va
No ke aha la oia i lawe ai i kona mau iwi i Kanaana? ay
6* Hii |
| , a
— o | —at! a.
Hl | | 5a a KA WA HA.
HH | ES ’ = : : “- a
a | Mai Sukota aku i hele ai lakou a hiki ma Ata- >
me | ma, aia ma ke kihi o ka waoakua.
ae | Pukaana xu. 20. Nahelu xxx. 6.
HEL til :
ae Ua hele papa lakou me ka hoonoho pono ta,
ih ; aole i hele lili me ka haunaele.
i i : Pukaana xin. 18.
| th ai. Wh
i Lay if
He GPa ORES |
Way Be er
eee; : eee
ane | ee
We : SSS SS SS eee eae ee
Hi |i . Peg 4, ZAG aie esti |
ie a eae 5 ‘pac 2 eon al
Ba , Per Gaertn itu Py ae eee |
Aa ee | aa ak S|
a i et ene EAT Vi ety = ON pe oT a
HN =e 3 ae
th 4 ' Na Iehova i kuhikuhi i ke ala imua o lakow
ne 2 Hele oia imua o lakou, maloko o ke kia ao 1 ke
at | ao, a maloko o ke kia ahii ka po...
wa lF Pukaana x11r, 21, 22.
Ae ii | e Y; . ° ° ee .
Hie 7 Mai Atama aku i hele ai ka Iseraela a hikii Pi-
| an) hahirota, mawaena o Migedola, a me ke kai, ma
va | l ke alo e huli ana 1 Baalezepona. Alualu mai la
(i) 9 ~———s&Ko Aigupita mamuli o lakou, a loaa ma ta wahi
Ga ee || it n . ¢
| / i
ey a Ih cs . as r Bares s
ne | lk Mai Sukota aku i hele ai Jakou a hiki ihea?
an) | E kuhikubi ia wahi. | |
wa ' Pehea i hoonohonohoia’i ko lakou huakaihele?
Eh i Pehea i kuhikuhi at ke Akua i ke ala imua o lakou?
Bi | Mai Atama aku i hele ai ka Iseraela a hiki ihea? ’
ai | i : — Ekuhikuhi ia wahi, Pak
g i ae Pehea ka popilikia o ka Iseraela malaila?
Zp Ht Ht ; é
B ley ih i ;
ft |
we}
| | :
Ui Me 3 aa
Me | : .
a pe- 5 ee _
Z ; 5 s Bl |
KA WA HA. 55, Al !
i 5 ; 3 ‘ 3 5 ' al |
no, ma Pihahirota. Ua puni ka Iseraela, mamua | /
o lakou ke kai, he puu ma ka lima akau a ma ka | th
5 ° NR a
lima hema hoi, a ma ko lakou kua‘o Parao no me ) a
kona mau kaa kaua a me na hoohololio a me na °
koa he nui loa. Kahea aku o Mose’i ke Akua, =
a hookaawale ae la ke Akua 1 ke kai imua o la- A
kou. Hele ae la lakou mawaena o ke kai ma ka- EU)
. . . . . a |
hi maloo. Hahai ko Aigupita mamuli o lakou a
mawaena noo ke kai. O ke kia ahi i hele ma- a
--waena o ka Iseraela, huli ae la ia a hele mahope o i
lakou, a lilo ia i ao pouli 1 ko Aigupita a i ao Ha
malamalama i ka I[seraela. , = a 8 i
: Oe .
PO Se | aE
: ee ee aE
Be eee FF
Ee A ee aan
eS ce = Ee i
3 ee it @
kela kapa, hoi ae Ja ke kai i kona wahi a popu a; o£
iho lai na halekaa a me na hoohololio a me na a ee
puali a pau ia Parao. Pau loa lakou i ka make. Hi eG
Pehea i ohume ai lakou ia Mose? apeheaipule-aioMo~ =~ |] |
sei ke Akua? EN
Pehea i hoopakele ai ke Akua ia lakou? 7
- Pehea iho la ka poe o Aigupita i alualw i ka Iseraela iwae- | ine
nao ke kai? - aa | )
il i | 56 KA WA HA. :
| |) :
i Hoonani aku ka Iseraela ia lehova no kona hoo-
Ma HET it Sere
Wad pakele ana mai ia lakou.
un : Pukaana xiv; xv. 1—21. Hebera x1. 29. Nahelu xxxim. 7,
ae til : es ‘ ‘i
ae I ka wa i hele ai ka Iseraela iwaena o ke kai,
ni | he nui loa-ka uaa me ka hekilh.
i Halelu rxxvu. 16—20. 1 Korineto x. 1, 2.
| ; ht | Mai ke Kai Ula aku i hele ai ka Iseraela, maloko
| | , o ka waonahele o Lusa ka hele ana, a hala na la e-
| ia kolu, hiki aku lakou i Mara. Ua makewai lakou,
| i i > > es “yee . - . . «
ae aka, aole i hikiia lakou ke inui ka wai o ia wahi no
| if | ka mea, ua mulea. Ohumu lakou ia Mose, a uwe
| Wi ial aku la o Mose ike Akua. Hoike mai la o Iehova
| | ia ia i kekahi laau, a hooleiia’ku la ia mea iloko o
ia ka wai, a lilo iho la ka wai mulea i wai ono.
| | | pe Pukaania xv. 22—26.
a | | Mai Mara aku i hele ai lakou' a hikii Elima.
el Loaa ia lakou malaila na punawai 12 a me na
va | | laau loulu 70. Hoomaha iho la lakou ma ia wahi.
iil Pukaana xv..27.’ Nahelu xxxii. 9, 10.
a Mai Ehma aku i hele ai lakou, kokoke ma ke Kai
we Ula ko lakou alanui, a komo lakou i ka waonahele
ne | : o Sina. Ohumu nui lakou no ka pololi, a olelo
a ino no ia Mose a me Aarona. Aole i pauaho ke
HA He } “ v =
| ee ?
i 4 | i A pakele ka Iseraela, pehea lakou 3 hoonani aku ai ia Ie-.
HH | | hova?
ae, Ika wa ihele ai ka Iseraela iwaenao ke kai, ua kalae anei
ih ka lani? ua paapu paha i ka ua a me ka hekili?
Val | : Mai ke Kai Ula i hele ai ka Iseraela a hiki thea? |
He : Mahea o Mara? a ;
i i ' Heaha ka hana mana a Jehova i hana’i malaila no ka Ise-
i) sae a.
Bae Mai Mara aku i hele ai lakou a hiki ihea?
a ii . ti Mahea o Elima? ae
| - : : Heaha na mea hoolwolu i loaa’i i ka Iseraela malaia ?-
Z i | i A komo.lakou iloko o ka. waonahele o Sina pehea iho la
Zz | | ; lakou? a pehea lakou i olelo aku ai ia Mose a me Aarona?
vat | oe
ae
' nh |
nS |
a
A ae i :
5 a ie a]| Ka WA HA, Ob fe | |
| Akua ia lakou, ahonui loa no, a haawi mai ia la- of |
kow ina manu he lehulehuike abiahi,okaseluka
jnoa o ua manu la; ai ke kakahiaka, haawi mai P|
- oia i ka mane... Haawi mau no ke Akua i ka . |
_ mane, i kela kakahiaka i keia kakahiaka, o ka la ; | |
|. Sabati wale no koe, a hikii ka wa i komo ai ka | i
Iseraela iloko o ko lakou aina. Ua malamaia ke- 4 i)
kahi ipu mane iloko o kahi hoano o ka luakini 0° a
Iehova, i ike ka poe mamo mahope loa maii ka’ et
| aii hanai mai ai ke Akua i ko lakow poe kupuna. a
_ ‘Pukaana xvi. Aa
| Hele ka Iseraela ma ka waonahele o Sina a hi- : Hi |
| kima Dopeka a malaila aku a hiki ma Alusa a a
malaila aku a hiki i Repidima. He awawamaloo i ‘| |
o Repidima,’ a makewai loa iho la ka Iseraela. —
~ Nolaila, olelo ino hou aku lakou ia Iehova a me i |
Mose; aole nae i pau ke aho o ke Akua ia lakou,
lokomaikai hou mai no akauoha mai ia Mosee ~ |]
hahau i kahi pohaku i Horeba me ke kookoo imua i |
ona lunakahiko a pau o ka Iseraela. Habau iho .|—ClT
lao Mose a puka mai no ka wai mai loko mai o a
ka pohaku. oF
Pukaana xvi. 1—7. Nahelu xxx. 12—14. - i 2
I ko lakow hoomoana’ ana ma Repidima, hele il |
a 2
Po Heaha na mea ai a Tehova i haawi mai ai na lakou? | 3 i i Z
_ Pehea ke ano o ka mane? a pehea hoi ka haawi ana mai o Hi 2
la mea? i “ | 2
Mahea i malamaia’i kekahi ipp mane? ano ke aha la hoi — fF
1 malamaia’i ? , | i
_ A hiki ka Iseraela ma Repidima, pehea iho la lakou? a i |
pehea lakou i olelo aku ai ia Mose a me ke Akua? - ae
Pehea ka hana mana a Iehova i loaa ia lakou ka wai? a
Mahea 0. Repidima? : A i
I ka wa e hoomoana ana ka Iseraela ma, Repidima, owai ka Al f
lahuikanaka i kaua mai ia lakou? a
: il |
ae | . | li |
é Z Hi |aed | ' : 4
iI | i 58 KA WA HA.
i : | mai la ka Ameleka e kaua maiialakou. O losua
He isi kaiheleike kaua me kekahi poe ‘koa i waeia
mE A
ni - aka, o Mose a me Aarona a me Hura, ku ae la
AR H H . 2
mi | lakou maluna o kahi puu. Kikoo aku la o Mose
i | | i kona lima, me ke kookoo o ke Akua. I ka wa
i ! ie i kikoo aku ai o Mose i kona lima, ikaika ka Ise- |
i | | | raela 1 ke kaua, ai ka wai alu mai ai kona lima, ©
Hi a i i | « . ’ . . 2
| i 2 ikaika ka Ameleka, i akaka, ia Iehova wale no ka
Penn Wit | ; < ‘ 7
We mana e lanakila ai.. Nolaila, i ke kaumaha anao |
| it ig ‘| . ?
Li | kona lima, paepae aku la o Aarona, laua o Hura,
He i) | Lanakila loa iho la ka Iseraela, a auhee aku la ka
He | | 5 ? . 3
va | Ameleka. Kukulu iho-la.o Mose malaila i kuahu
iif I
‘i | | -» ho Tehova. Pukaana xvir. 8—16.
a: : eat ‘
| ame Lohe ae la o Ietero, ke kahuna o Midiana, aia |
a
i} Ay. _ © Mose a me ka Iseraela a pau, ma ka waonahele,
Hes ie hele mai la ja e ike ia lakou, a lawe pu. mai la me
Hi i | Be ESS : : : :
wa la la Zipora, ka wahine a Mose, a me ka laua
a pee ’
a mau keikikane elua. = Pukaana xvi. 1—12.
| Ha Ao mai la o Jetero ia Mose e hoonohoi poe luna
na i . . . . e
il | e kokua ia ia i ka hooponopono ana iwaena o na |
Hie | / kanaka o ka Iseraela, no ka mea, aole i hiki ia ia
i a s 9 oe :
nn | | _ wale no ia hana kaumaha. Ninau o Mose i ke |
S| ie!
a= |
laa Owai ka lunakoa i alakai i ka Iseraela i ke kaua?
wae Pehea i hana’i o Mose?
| aaa _ Peheai akaka’i ma ia kaua ana, na’ Iehova lakou 1 hoola- |
Va | >= ' _makila ? ca
He) | q ' Heaha ka Mose i kukulw ai imea e hoomanao aiikolakou |
ae oh kokuaia mai? :
| Me a A lohe o-letero, ka makuahonowaikane o Mose, aia o ka
a an | . Iseraela ma ka waonahele, pehea iho la oia?
a) Owai na mea ana i lawe mai ai io Mose la?
i | tir = Mahea o Midiana kahi o Ietero? i ae
a Hil Pehea i kamailio pu ai o Mose laua o Ietero, apehea hoi |
6 Hie} B ae é I
| ' i _ka lawa hana aloha ana kekahi i kekahi? -
Sah) la Pehea i ao mai aio Tetero ia Mose no ka hooponopono ana —
Se win Hee iwaena o na kanaka o ka Iseraela? a pehea iho lao Mose?
i ig i P
1 Aa Hill : . , [
at | he :
i) rf : }
AR Mie oe z : . :
i) a ie ae |
lll AS He x . ¥ a a- . | a
, : KA WA HA. 59 : a |
a
Akua ma ia mea, a ae mai ke Akua ia ia e hana Ti i
pela. Nolaila, hooncho papa iho la o Mose i ka | i
. fseraela a kau aku i poe luna maluna o lakou. i
Pukaana xvii. 13—27. . | }
1 ke kolu o ka malama mai ka puka ana mai o ni
ka Iseraela mawaho o Aigupita,i ka la ekolu o : |
~ ua malama la, hele ae la lakou mai Repidima aku : a }
e komo i ka waonahele o Sinai. _Hoomoana iho — ~ a
la lakou ma kahie pili anai ka maunaa he maka- ; a)
hiki okoa ko lakou noho ana malaila. a
Pukaana xix. 1,2. Nahelu xxxim. 15. - tll i
Pii aku la o Mose i ke Akua, i ka mauna i i i
Sinai. Olelo mai la ke Akua ia ia, hoike mai ke -_ |
Akua i kona manao e lawe i ka Iseraela, i poe , / |
kanaka.mau loa nona; kauoha no hoi ke Akua ia Mea
ia e hai aku ia manao ia lakou. a
eee =.) Pokaane xix. $—6. ae a
iho mai la o Mose a hai mailaika Iseraclai - |
na olelo a pau.a Iehova. Ae aku no ka Iseracla = ff i |
e lilo no i poe kanaka no Iehova, a e hana i kona a
makemake. Hai aku o Mose i'ka lakou olelo ia - FF
lehova. se ee Pukaana xix. 7—9. i |
A hele ka Iseraela mai Repidima aku, mahea lakou i hoo- i ! Z
meana’l ? see Wy i a
: E kuhikuhi i ka mauna 0 Sinai. | iH g
Ehia malama mai ka puka ana mai o ka Iseraela mawaho 0 ne e
| Aigupita-a hiki lakou i Sinai ? : : in
Pehea ka loihi o ko lakou noho ana ma ia mauna? ; — ff
I ka wae hoomoana ana lakou malaila, mahea i kauoha é A
mai ai ke Akua ia Mose e pii aku? : a
Fohes i kauoha mai ai ke Akua iaiae olelo aku i ka Ise- | i
raeia f - : i =
A lohe ka Iseraela i ka manaoo Tehova peheaiolelo ai il i
lakou? z pe oe! Ae
Alaila, pehea i kauoha maj.ai ke Akua ia Mose e hana aku i i
1 ka ahakanaka ? — |
: ; Hl
il |
| : a
oe : a naMi i |g ‘ : — ee te ae _
i i | i il se , 5 a
as ij vi i |
my ||
| j / | GG. 2 KA WA HA, -.
ANE | ee : ‘ Be
i ! | Kauoha maila o lehova ia Mose e huikala i ka
/ : |, ahakanaka, e hoomaemae ia lakou i makaukau la-
i i 3 kou e ike ina hoailona kupanaha o Iehova a e
He it e ° ° 0%
i I i lohe i kona mau kanawai. Elua la i hala i ka
ma | hoomaemae ana. Pukaana xix. 9—15,
i | : - Ike kolu @ ka la, kau mai la ka nanio Iehova
a ; i - = }
ii i) |. + maluna o ka mauna, ikeia na mea kupanaha,a —
ii | loheia no hor na mea weliweli loa.’ Hoonoho o |
rel alia
(He i |
1) | == SSS OLLI
Me || | : | o
i oi SS = EB ee aeAaA
ee SSS SS eG Se SS
2 a SS eS SS
A a SSS a ee Ee en ON /
Wa) ee |
we ees ea
AERA |] | oa Sette eae Pe Sie Tk SS eRe ERE OSES Dee |
a : = |
Hn} _ Mose ikaahakanaka malaloo ka mauna a pii aku |
a - ola maluna iho. Kauoha mai la o Jehova ia Mose
i ii | \\ i ‘ ° 2 .
vn | | | e iho ilalo e papa 1 na kanaka, aole e hookokoke |
ny | a ka mauna, 0 make. tho iho la oia ilalo a papa |
wi: alo a papa
| i il | No ke alia la i kauoha ai ke Akua, e huikalaika ahake- |
ae We ak hoomaemae ia lakou?
) i t a aae . ° ° ° :
ei - A@ hikii ke kolu o ka lai ka wai pau ai ka huikala ana
| bh i } ‘ P 4
nae he heaha ka i kau mai la maluna o ka mauna ? a heaha na mea
g a i HHS ; i Bene . é . :
1 ee kupanaha i ikea a iloheia hoi? ~
{i Wis|= —< Be ‘ 4 ; 3 =
|i ae Owai kai kaheaia maie ke Akuae pii ae maluna o ka
ik i ‘ta Manna? = 650) :
BT Hi i Mahea i hoonchoia’i ka ahakanaka ? 9 |
Bh | Ha ._.: . Heaha ka uku no ke kanaka a tio ka holoholona pahake |
oi hoopa i ka mauna?
Zp Hi [| u :
a ;
| ae : ;
i) oe se
| | : |
il ae :| : u
Me
Ka WA HAs ; 6i i‘
na kanaka, aole e hoopa i ka mauna. Piihou aku | |
° . a |
- 9 Mose maluna o ka mauna, ahaawimaike Akua ~ i i
ia ia, 1 na kanawai hemolele he umi. | ae
Pukaana xix. 16—25; xx. 1—17. a 1
[ho mai la o Mose a hai mai la imua o ka aha- ae)
kanakai na kanawal 0 Iehova. Ae aku na kanaka. i i
¢ malama i ka olelo a pau a Iehova. ; a
Pukaana xx. 18—20. Hh) \
Pii hou aku o Mose maluna o ka mauna, Haa- a
Se ote * . ° . ine s ; TAA
wi maio Iehova ia ia i mau kanawal e pil ana i _
kela hewa i keia hewa ae kauoha ana ika pololei |
‘ ‘ Jf. er ARE
ma kela hana keia hana, 1 hooponopono ai Ola: a 1 bi i;
hoomalu ai no hoi i ka. noho lahuikanaka okoa ll i
ana o ka Iseraela. Iho mai la o Mose a hai mai ae |
laina oleloa pau a ke Akua. Ae aku na kanaka i /
e malama no om kanawai a pau. Kakau iho ~ i i
lao Mose ia mau kanawai a me ia mau olelo a ,
pau ileko o kahi palapala. Alaila, kukulu iho la a
6 Mose i na kuahu 12 malalo o ka mauna, mohai a
aku la i na, alana maluna ihe, lawe ae la 1 ke ad
koko o na mea i mohaiia, a lulu iho la maluna 0. wt
keia palapala ana 1 kakau ai, a maluna hoi o ka iE
Heaha ka ke Akuai haawi mai ai ia Mose maluna o ka a
mauna? §- ote ‘i g
‘A iho o Mose a hai mali na kanawai he umiika ahakana- i eB
ka, pehea lakou i olelo ai? a ! ,
I ko Mose pii how ana maluna o ka mauna heaha na kana- ii @
wai a lehovaihaawimaiaiiaia? = - i ef
‘A lohe na kanaka ia mau kanawai pehea i olelo ai lakou ? et
Pehea i hana’i.o Mose i ole e nalowale ia mau kanawai? |
Alaila, pehea i hana’i oia.i ka palapala anaikakau ai,ai : Bai
- ka ahakanaka a-pau; imeae hoopaaia’1-ka-berita me ke Akua a
amelakou? | a |
| . i
| i
| 7 : ii
Hi
me 7 Hl
eatin | ime |) |i ‘
HK : |
i ' 62 KA WA Ha, : 4
H ) ahakanaka a pau. Pela 1 hoopaaia’i ka berita me
i | i ke Akua a me lakou. :
\ i i Pukaana xx, 21—26; xx1; xxur; XXIII; xxiv. 1—8,
Me | |e O Mose a me Aarona ame Nadaba a me Abihu
ia a me na lunakahiko, he kanahiku, pii aku la lakou
mh | i ka mauna a ike aku lai ka nanio lehova. Ta la |
Hi | || | _ ho, iho lakou ilalo, aka, o Mose laua o Aarona,
ae il kakali laua i na la eono. I ka la ehiku kahea
/ Hi |: : : mai la 0 Iehova ia Mose e pii aku io nala. No- |
me ho no o Mose malaila me ke Akua i na la he
i | | kanaha. Ta mau la ao mai la ke Akua ia ia ma
a) | ke kukulu ana i halelewa hoano no Iehova a ma
oan | | na mohai a ma na oihana a pau o ka hoomana
tl i ii __ kahiko. . Pukaana xxiv. 9—xxxr, 17.
i 1 I A hala ia mau la he kanaha, a pau hoi ka ke
a : Akua olelo ana mai ia ia, alaila, haawi mai la ia
| q ia Mose i na papapohaku elua, aia, ua kakauia
i) : | maluna iho na kanawai he umi e ka lima o Ieho-
in | i, va. Kauoha o Jehova ia ia e iho koke alo, no
i | i ka mea, ua hana na kanaka i bipikeiki, a ua hoo-
Wie mana lakou ia mea, i akua no lakou. |
fe Pukaana xxxi.18; xxx. 1—14.
| Tho koke iho la o Mose ilalo, a loaa ia ia ka
la 3 : : |
i i i __A pau ia, owai na mea i hookokoke akuika maunaaike
wi ‘1 ka nani o Iehova? :
vp | i A i ka hoi ana o ka nui 0 lakou, owai na mea alua i noho i
ie | | na la eono? — | en
| ; | : __ Alaila, owai ka mea o laua i kaheaia mai e pii ae maluna o
iF i ka mauna ? |
ne i Ehia la i noho ai o Mose maluna o ka mauna ? |
re Heaha ria mea a ke Akua i ao mai ai ia la, 1a mau la?
AR i : __A pau ia mau la he kanaha, alaila, ma ke ahai kakau ai ke
il | | Akua i na kanawai-he umi a haawi mai ia Mose? ;
a - ' _ Alaila, no’ke aha i hoolalelale ai ke Akua ia Mose e iho
; i I) We ilalo ?
ay 3
of — | |
ae eas as a |, , KA WA HA. | 63 Se | |
poe kanaka e haa ana imua o ka bipikeila. Ulu | i
puni iho la kona huhu, kiola aku la ia 1 na papa | aq
mai kona lima aku, a naha iho la malalo iho o ka aa
‘ mauna. Kuipalu iho la oia i ka bipikeiki, kawih a |
“pu me ka wai awaawa a hooinu aku i na kanaka. a
Komo iho la oia iloko o kahi 1 hoomoana’i ka aha- : i
kanaka, a kahea aku la, Owai ka mea ma ko . is
Iehova aoao? Hui pu mai la na mamo a pata ct
| Leviionala. Kauoha oia ia lakou e laweika a
pahikaua, e hele iwaena oka ahakanaka, a e. | |
pepehi i ka poe i loaa’i. Pepehi iho la lakou, a il |
ahu iho la ia lakou ekolu tausani o ka poe 1 hoo- | /
| mana i ka bipikeiki. Pukaana xxxn. 15—80. Mh |
Pu hou aku lao Mose maluna o ka mauna a a i i
uwao ae la imua o Iehova no ka Iseraela. . Malu i i
mai la o [ehova, i mai la, aole e haalele loa oia ia Aq
lakou. Kauoha mai oia ia Mose e iho ilalo, ae i |
hoomakaukau i mau papapohaku hou, i wahi e a
kaha hou ai ina kanawai he ‘umi. i
Pukaana xxxit- 81—xxxtv. 3, - | 2
: Iho no o Mose ilalo, a hoomakaukau iho la i -—
I ko Mose iho ana ilalo, pehea ka hana ana aka ahakana- | i
| kai loaa ia la? a i /
A ike oia ia lakou e hoomana anaike ki, pehea iho la oia? itn
| a pehea oia 1 hana’iina papapohaku o na kanawai e paa’ana in 2
| ma kona lima? aa @
Pehea oia i hana’iika bipikeiki goula aka ahakanaka i i
hoomana ai? ps i
: Pehea la oia 1 hooki ai 1 ka hoomana ana? Hi
| I ko Mose pii hou ana maluna’o ka mauna, pehea i olelo A a
| mai ai ke Akua ia ia? : Te
A pehea i uwao ai o Mose no ka Iseraela? TRB!
I ko Mose noi anaike Akuae ike i kona nani, peheai — = «(|
olelo mai ai ke Akua ia ia? ae
A iho o Mose ilalo e hoomakaukau i mau papapohaku hou A
* a pli hou aku, alaila, pehea ko ke Akua hoike ana ia ia i ko~ A
‘na nani ? | 3 1
ie
¢ Mi |an at ‘sii acacia meee — ' i
A !
ieee acai
lf 1 64. K& WA Ha.

Bee | :

i ) mau papapohaku hou; a ia la ae, pii hou oia malu-
it il hao ka mauna; a hoike mai la ke Akua ia ia j
me | kona nani. Kakalio Mose malailai na la hou he |
me kanaha, a kaha hou no o Iehovaina kanawai he
uh | . umimaluna o na papapohaku. cd
i) | : ae Pukaana XXXIV. 4—28,
me). | - A pau ia mau la he kanaha, iho iho la o Mose
Hl : I ilalo, e lawe ana i na papapohaku o na kanawai

| i HT’ ‘ma kona lima. Eehia iho la ka ahakanakai ko |
We i lakou ike ana ia ia, no ka mea, ua puwa kona

| i ay maka. Nolaila, uhi iho lao Mose 1 kona makai.

wi ia _ ka pale a pela i hiki ai 1 ma kanaka ke kamailio

‘| ) A pu me ia. Olelo o Mose ta lakou-e kukulu 1 ha-

a | | lelewa no Iehova. Ae mai lakou, a haawi oluolu

uk | mai lakou i ka waiwai no ia hana. O na mea

i i | _' akamai i hoonohoia maluna o ia hana, oia o Beza-

ll Lee beela a me Aholaiba. Pukaana xxxrv. 29—xxxv.
ah i. Hanaia na mea a pau no ka halelewa a makau-

1 | | kau, a kukuluia ka halelewa ilunai ka la mua o
i | / -ka-malama_muao ka makahiki elua mai ka puka

| ! anamai o ka Iseraela mawaho'o Aigupita. A

ne i | kukuluia ka halelewa, kau mai la ke ao o lIehova |
| maluna iho a piha loa iho la ia i ke ao o Iehova. |

Hi ! ae Pukaana xxxvi.1—40. |

! (| -Ehia la i noho hou ai o Mose imua o Tehova maluna o ke |
ve mauna ’?
i | i A loaa hou ia Mose na kanawai a tho mai ilalo, pehea iho
Hal ta kona maka? i
| i i" A kamailio pu o Mose me ka ahakanaka no ke kukulu ana |

i i | : i : ihalelewa no Iehova pehea ko lakou manao ma ia mea?
ae eh Pehea i akaka’i ko lakou manao olwolu ma ia hana?

Bi i i — Owai na mea akamai i hoonohoia maluna o ia hana?
a ' yo hia makahiki mai-ka puka ana mai mawaho o Aigupita, a —
a ieee kukuluia ka halelewa? :
| I | | A kukuluia ka halelewa, pehea i hoike ai ke Akua i kona
eal. | komo ana iloko? j
I -.. a
i . i a ss‘ ua oe Meee | as Z woe q |
3 | a
: KA WA HA. 65 : il |
Ww ; ih
: Heluia ka ahakanaka a pau o ka Iseraela, 7 |
603,550 kanaka kaua, aole hoi i heluia ka Levi. i Hl
Nahelu 1. 1—46. Hi
| $ : ON
| Hoolilo loa ia ka halelewa a me na kuahu a me UR)
ko laila mau mea a pau no lehova. Hoonohoia é i i
| nakahuna a hooliloia no lehova. I ka la elma a H
~9ka malama elua i hooliloia’i. : / al
_ ‘ Othanakahuna veir. rx, q cA
- ig : . 3 EI PER AR
. Ona keikia Aarona o Nadaba a me Abihu, lawe a
laua i mau ipu ahi, hahao ike ahi maoli maloko, a i i
kuni i ka mea ala intua._o Iehova.. Ua ona paha i i
laua i ka waina, nolaila ko laua lalau ana, a hahao a
ike ahi maoh iloko o na ipu ahi.. Puka mai la ni ‘|
: : ee
OES SSS SSI ZZ Bui lh
EY ~
EWS SSS I) LEE itn
ae i LOL BHI EO ait
OU eg Ca, ae
ey uy) vs eg LEIS eee porte age dis —
ee WK GZ fay a -— FF
le a Fe ge NY a ee i &
Be AI A \ Fa NG a
| ee RES) j A YY fe He HH Hy ody \ SNR Ge \ j q
ar 7a eae || \\ Seat | SN
LAPD Van Sy Zig H\Seee NI , Hane
' . oN LE NS OF FUR eae \ 9 SNS Beata | NS HF) g
| Let Sie oe : i &
| ke ahi mai o lehova mai a pepehi iho la ia laua. i &
_ Ao mai o Iehova ia Aarona, aole ¢ pono na kahu- ay
| A heluia ka ahakanaka, ehia kanaka kaua i loaa? . a
Ua emi anei ka Iseraela ma ka waonahele? na mahuahua paha? ES i
_Lka manawa,hea i hooliloia’i ka halelewa a me ko laila maw
| mea a pau no Jehova? a pehea hoi thooliloia’i? | noe a
Heaha ka mooolelo no ka make ana o Nadaba laua o Abihu, © He
na keiki a Aarona? ; ail
% ; : e Wi
| : | 2. |
oS : a
: : We
Aca # : f eee it |Wg 66. > KA WA HAs
a i : a
an : ) na ke inu i ka waina,aka, e hookokoke 1 ke Akua
my i / me ka malama, me ka makau a me ka weliweli.
ME i _. Oihanakahuna x. 1—11.
a i _ Hookaawaleia ka Levi ma ka oihana kahuna,
ny e lawelawe iloko o ka halelewa o Iehova. O na
| kahuna mamua, oia na hiapokane a pau o ka Ise-
nh | , raela; i hookuuia’ku lakou, a kohoia ka Levi e
mM pani i ka hakahaka. |
| if | Nahelu 1. 47—58; mr. 5—51; rv; vin.
Hi a ‘
ae I ka la 20 o ka lua o ka malama, 1 ka lua o ka
i) i makahiki, lele ae la ke ao maluna aku o ka hale-
Boia | lewa o ke kanawai; a hele aku la ka poe mamo a
| | Iseraela, mai loko aku o ka waonahele o Sinai,
Wey | | komo lakou iloko o ka waonahele o Parana, a
! | | | ~ hoomoana iho la ma kahii kapaia e lakou o Ta-
ei bera. Ua kapaia ia wahio Tabera, no ka mea,
| | | . ohumu ino ka Iseraela ia Iehova, a aa mai la ke
i / i ahi o lehova iwaenao kakou. |
et : _ Nahelu x. 11—13> xx. I—3.

i i | i ~ Hoonohoia na lunakahiko he kanahiku e kokua
iia - Pehea i ao mai ai ke Akwa ia Aarona no ka hookokoke
Bi | | | ana ia ia, a me ka lawelawe ana i na mea laa?
a | I: Owai ka chana i hookaawaleia no ka oihama kahuna e€: |2-

np | i welawe iloko o ka halelewa o Iehova? |
‘Bh | Owai ka poe kahuna mamuat ; |
/ Owai ka poe nui, o ka Levi anet? o na hiapokane paha?
Hae | A oke koena o na hiapokane i oi akwi ka Levi? pebeai |
ne) / panaiia’i lakou 1 kaawale ? a
We | | ‘I ka manawa hea i pau ai ka noho ana o ka Iseraelamaka |
ee | | mauma 0 Sinai, a hele aku lakou? ee
wi : Mai Sinai aku i hele ai lakou a hiki ihea ?
ai. No ke aha la i kapaia’i ia wahi o Tabera? |
Z HW : _ hia lunakahiko i hoonohoia e kokua ia Mose i ka hoo-
Pe) ponopono ana iwaena o ka Iseraela? oo
a E oe) 3 .
Ti aha
awh |.
Aa) |
i |
i ie
te i So o2 ;
Sil .aie ; a /
| ae
; | Ka WA HA. ' OF | ] |
| ja Mose i ka hooponopono ana iwaena o ka Isera- | ‘|
ela. A hookaawaleia lakou ma ia hana, kau mai ; i
la ka uhane o Jehova maluna o lakou, a wanana
jho la lakou. Ma ka halelewa o Iehova kahi i wa- ae
nana ai lakou, aka, ua noho na mea elua o lakou i
iloko o kahi i hoomoana’i, a wanana iho la laua | i
malaila, o Eledadaa me Medada ko lawa mau | 1
inoa. Obumu ino aku la na kanaka ia Jehova ne vi
ka loaa ole o ka io ia lakou, a hoopailua lakot i i
ka mane. Haawi mai ke Akua i na manu he ie
lehulehu loa ia lakou, o ka selu ka moa o ia manu. in
Ohi iho la lakou ina selu, aia hoi, iwaena o ko ih i)
lakou niho ka ia, aole ia i atia, ua hoaaia mai ka | | /
inaina o lehova ina kanaka, pepehi iho lao Ieho- ~— . [My
vaina kanaka, he ahulau nui loa. A kapaia ka i :
inoa o ia wahio Kiberota-hataawa, no ka mea, _
malaila i kanu ai lakou i na kanaka kuko. We
: Nahelu x1. 4—34; xxxi. 16. Pukaana xvi.1% -Halelu — iit
Lxxvill. 26—S1; cv. 40. a
Hele aku la ka Iseraela mai Kiberota-hataawa i |
aku a hiki i Hazerota. I ko lakou noho ana ma- ie
laila, ohumu aku o Aarona laua o Miriama ia a
Mose, me ke kapa aku ia ia, he mea hookiekte. yi
Huhu mai o Iehova ia laua, a hoapono mai ia a
A hookaawaleia lakou ma ia hana, pehea iho la lakou? ae !
A o na mea elua o lakou i hiki ole mai iloko o ka hatele- We
wa, aka, ua noho ma kahi i hoomoana’t, pehea the la laua? ann &
A hoopailua na kanaka i ka mane a ono no hoi i ka io, a
| heaha ka ke Akua i haawi. mai ai ia lakou ? id
A i ka wa i ai.ai lakow i ka io pehea i hana mai ai ke Akua a Fale
ia lakou ? i . HBA
-_ A pehea i kapaia’i ia wahi? Hi)
Mai Kiberota-hataawa aku i hele.ai ka Iseraela a hiki thea? ea
I ko lakou noho ana malaila, pehea iho la o Aarona laua o i
Miriama? a pehea lakou i olelo ai ia Mose? LE ae
| Ss Hh
bd Hitat ) ae
| ml | | 68 | KA WA HA. :
iy | \ Mose. Kau mai.la ka mai lepera maluna o Miri-
i | Hi ama a kipakuia ola mawaho o kahi e hoomoana’i.
me || Noho oia iwaho i na la ehiku, alaila, hoolohe mai
i = ke Akua i ka pule a Mose nona, a ae mai i kona
me komo hou:ana iloko o ke ‘kahua.
il i ! Nahelu xr. 85; xn. 1—15; xxxun 17.
Ht - Mai Hazerota aku lakou i hele ai a iki 1 Rite-
iE : 7 | ma ma ka waonahele o Parana. A mai laila aku
We i hele ai lakou a hiki i Kadesa-banea. [ ko lakou |
We noho ana malaila, kauoha mai o [ehova ia Mose e
| | : -koho ina kanaka he umikumamalua, ae hoouna
mel | | -aku ia lakou ma Kanaana e makaikai i ka aina.
va | 1 i Nahelu xu. 16; xit1. J—20; xxxit. 18.°
it i i Makaikai iho la ua poe lai ka aina; a hala na
| i) ~~ Ja he kanaha, hoi mai la lakou, a olelo mai la ka
il : 7 | + puio lakou; he mea hiki ole ke lanakila malunao
me ' jaaina. Aka, o Kaleba, laua o Iosua, hooikaika
ij | is laua i na kanaka e pu koke i Kanaana, me ka
a : | olelo ae, na ke Akua lakou e hoolanakila maluna
We it
Me | ’
| i Pehea i hoike ai ke Akua i kona. inaina ia Miriama?
We | | Pehea i ola ai ka maileperao Miriama?. .
ae | | | Mai Kiberota aku i hele ai ka Iseraela a hikithea? ama |
ay | laila aku a ihea? |
1 Ae | ; Mahea Kadesa-banea? ’
HM Lil _ I kolakou noho ana ma ia wahi, peheai hana’io Mosei |
a ! : ike oia i ka ikaika, a i ka hemahema paha o ko Kanaanaa
Ha ke me ke ano o ka aina? Space 2! cs |
a Ehia la i hala i ua poe kiu lai ko lakou makaikai anai ka-
We | aina? . '
| | | A hoi mai lakou, pehea i olelo ai ka nui o lakou?
ve i Pehea hoi i olelo ai o Kaleba laua me Iosua? -
Hal . : Heaha kekahi mau hua o ka aina a lakou i lawe maiai?®: ..

a Win i
We : :
yh | aS
i i a |

| ir eo al
- ‘ : |
KA WA HA. 1. 69 /
4 Hd i
: : i : Wan
iW |
- oko lakou poe enemi. Hoike no hoi lauai ka | |
Lhe aes ae
° i iat # iy
eee SSS SSS SSS SS EN a
=e SSS SSS =—==—=—=—=————————SSSSSSSSEEESS53 | sae
SS SSS SSS SSS i i
SEL RAS. ~ Sa — SSS Ni ae
Peed Ne (SSS ae)
Ed ie aaa “Alda S SS SSS SSS SSS Se HT i}
; PNR 3 SSS i
oS aS le LS Sasa il
so AS Oe SSS SS SSS ie ga
faces eer NIG ae Fie Nie SS = SSS HU lt
i atte 7s Ne at FEE ES SSS > SSS mM
Ban ges ANE E ae a ee “g ss —> e HTH SAE ees |
ee SI, = aaa Ae
BF Veda Bete: re EAP Ea e SSS S55 HA
A Wyatees y TGS SS Fe ae ikea
Bian eA Bee FARES SS WW
CEST AN er SE es c - ee Ne a * Be HL ae
NY ER A SSS SSS SS ae
BREMEN 2, es Hae,
| BEEN (ONY POR Reels 0 ee ai
Peas fe SA) ets ee a SS a
: 5 ee ee I Ns 4 SS Se Hee
: Ie Bie ee ane
UTED ASS died at ey eg Bay AS SSS UC Ata
BSS edie Se eS eae
BB ge ze WS ea aa
Ee Bee tee < SSS AE
ROS LO SE —é“ &l el
3 i eS OO eS ee
PBS aN ta Oe SCE A Ts
| Be ON Ge. Y / “AISN RANG =e .
PM OE Say N hee alles: WW WSs HE ae
aS Fae AZ Ab, APE MN \SE Be iii |
i See ete TAN AS Sih Te
we ny SS = pauarien ne pia ee eps sey 27'S A TMIPRURRUT
Nae Ce et or pee Deed Hi ae
eS oe FEO og EEE iy Mi !
AG Lal Pe eae on
Lee il a 2 As lS ee 7 a, ne
Are amie I) ee
pee ee = Me RS ZS Deeps Wy COONS il
EN j= sey fa by! { gs Sy s - ie
eZ eS ly (VERS Ue Aa AIAN DEE Mine ki? Wey \ , TASH g
Po SerassraN 31) Res CoCo TK Sy SE IAN Bi
panies, ae ly NE EO NEN ES. h EZ ANIA NI :
BT J CBS DS i
ZA s os | A ee) //]) j Is Oi Bae WARE | |
ee ies of ~ ee.\ \iA/EE i ae Sea ii - in |
a eeu (os TT ie
Rie WS) \\\ SS YAO G a AS ae 2
Rigor ta net SN Le Oye SS eSen SS ‘ i fl
Pee ee \ \ Se fe == Se aN SS We 2
bison coven \ \\ NS Sea Zao SF \\ ) Lek ye | Y
peg N oS JeO ed \\\\\ SoS ae
ee) WSS” Nees em < \\ WA Saher A
ee WN a7 NN i &
Ee eee NN NS ie mes Ll 4 Z i RUD I ne Ea
Be Mies AS eee A) Mile: Ha 6g
Be ited | NSA AT Te remap 7” NOGA aie VU z i 2g
} sag Stes op | Sail GC eS iN Ae Ny Ses HR 4
: BR eimai SERIE INC NRA GN Ca Siz He
Nes | pets, Y) cue Nise ee, Sh
RR | pene /) Sree ue a) eee ee na
Ea ARE Sse areas Yeeeah eM RR ayy AOA sean atid OL ented < Sey) }
Beg wees pre ah ease eet \ i ea ea Sy a ii
DNS GOS OGG ie ee i ia
(eee ea Pe ea a
Dag ee, > EZ EE EEE
a ee EE ee
eg 2 = gs ae) Hi
Fae OO a IN aie nn
ee nate ae Fee Ta,
AE SON), DC es tee See |
ee Rar arg gee ees secs aoe ie Svea ARR
Rao aE halen ions SiMe bh eta ech Hi |
i
Ra
We
A
7 Wet
: i Hi
Ei ( Uea ee 7
el wo : a
| | ) | 70 KA WA HA. :
| } hua maikaio ka aina. Kipi ka nui ona kanaka |
mi | ~ meka manaoe hoii Aigupita. Nolaila, oleloo |
it i i Iehova e kuewa wale lakou ma ka waonahele, aole
te e komo lakou iloko o ka ainao Kanaana, o ka
a | , lakou poe keiki wale no ke komo a me Kaleba laua
na | | ~ 0 losua. A lohe lakou ia olelo a ke Akua, loli ae
nn | | la ko lakou manao, a hooke loa lakou e hele koke |
| | Li i Kanaana, aole e hahai ma kahi a ke Akua e ala- —
i | kai alia lakou. Loaa lakou i ko lakou poe ene- |
i 7 mi, ika Ameleka a me ka Kanaana, a ua lukuia
| imua o ua poe la. Nahelu x11. 21—33; xtv.
ah) : Loihi ka noho anao ka Iseraelama Kadesa-
AAA | \ i banea. Alaila, alakai ke Akua ia lakou ma kahi
il | i --e ku pono ai i ke Kai Ula. Kuewa wale lakou
Ay | Hi ma ko laila mau waoakua a hala na makahiki 37.
i | 4 Ma Kadesa-banea paha, mahope iki mai paha,
al | i t -hailukuia ke kanaka nana i hoiluli i pua laau i ka
iF I | i i la Sabati. Kokoke no hoi ia manawa ke kipi ana
|) a
| | A lohe ka Iseraela i ka olelo a ka poe kiu, pehea iho la la-
i AP i kou? pehea ko lakou manao? a pehea hoi ka lakou hana ana?
i | i A pehea i olelo ai ke Akua ia lakou no ko lakou kipi ana’
Wa) i | A lohe lakou ia olelo ikaika a ke Akua, alaila, pehea ko
Wi lakou manao? a pehea hoi lakou i hana’i?
We |: i Pehea i keakea ai ke Akua i ko lakou manao lapuwale e |
Ht | | ~ hele koke i Kanaana, me ke alakai ole ia e ke kia ao ame |
fis _ ka halelewa? a = ae
i) i | Mai Kadesa-banea aku, mahea, i alakaiia’i ka Iseraela ina |
ee a ke
i ia Heaha ka mea i hanaia i kekahi kanaka nana i hoiliili 1
id : pua laau i ka la Sabati? ‘
WE = (i
| ) , = a
i | ' 2 |
i I 1 3 :
{ He : :
iM} i A : :rs : Pees | |
| 5 a
' Fe
| KA WA HA. 71 : |
5 A ean
| 0 Kora a me Datana a me Abirama, a aleia lakou | aa
eka honua. Heal
Kanawailua 1. 463 1.1. Nahelu xv. 82—41; xvi. 1—40. i i
|
eG ee AS WS a
v ee ee a SNS ae
(ee ON i
Po a Se —
ee eel HE
Se Se eo E Rated ge Mor ie Bee Ee a Oo 1H
ey ee He
te ee i |
Ohumu ka ahakanaka no ka make ana o Kora ma, ua
dlelo lakou ia Mose lauao Aardna, “Ua pepehi, i
oluaina kanaka o ke Akua.” Nolaila, luku mai la ie : |
o Iehova ia lakou, he ahulau nui loa. O ka poe i an
Opies ee Si é | }
make 14,700. Wikiwikio Aarona, lalau i ka ipu ——
ahi kuni mea ala, holo iwaena o ka poe make ie
ame ka poe ola, alaila, pau ka luku ana. i e
Nahelu xvi. 41—50, a i
| Heaha ka hewa o Kora a me Datana a me Abarima? a pe- Min
hea i hoopai mai ai ke Akua i ko lakou hewa? wa 2
Pehea i ohumu ai ka ahakanaka no ka make ana o Kora ma? ie
| Pehea i hoopai mai ai ke Akua i ko lakou ohumu ana? Win &
Pehea i hoopauia’i ka luku ana? =
A hala na makahiki 37 0 ke kuewa wale ana, mahea i hiki Hy
hou mai ai o ka Iseraela? itd
Ehia makahiki mai ka puka ana mai iwaho o Aigupitaait Ha
keia hiki hou ana ma Kadesa-banea? Pi
| Pehea i noi aku ai na elele a Mose i ke alii o Edoma? nh
» A pehea mai la ia? Wen
| Alaila, mahea i haliu aku ai ka Iseraela? Hit |
: i
; 3 .Lc Le =
Hi | / ae oe ——
I | 72 - KA WA HA.
( | i A hala na makahiki 37 1 ke kuewa wale ana, iki
nh) frou mai lakou i Kadesa-banea. 1 ka hikt hou
me ana ilaila, oia ka makahiki 39 mai ka puka ana
mh ~ mai mawaho o Aigupita. Nahelu xxxm1. 19—36.
my - Ffoouna aku la o Mose i na elele mai Kadesa-
ia banea-aku i ke alii o EKdoma, e nol aku ia ia, 1 ae
| ! oo mai oiaika hele anao ka Iseraela mawaenao —
iit j kona aina. Hoole loa mai ke ali o Edoma. |
i i |. : | Nolaila, haliu ae la ka Iseraela mai ona aku, e he-
i | i le ma ke alanui e. Nahelu xx. 14—21.
i i | Ma Kadesa i make ai o Miriama, 130 ona mau
il | makahiki. - Nahelu xxxiu. 36; xx. I.
i als I ka noho ana ma Kadesa, ohumu nui na kana-
i | '| * ka ia Mose a me Aarona no ka wai ole. Kauoha
i HT mai ke Akua ia laua'e hahau i ka pohaku me ke
ie i: : kookoo. Hahaulaua a kahe mai ka wai. Aka,
ia _ ua hana laua ia mea me ka manaoio ole a me ka
Hi] lh huhu, a me ka hookiekie paha, nolaila hoole ke
ie - Akua ia laua, aole e komo iloko 0 Kanaana.
| | Nahelu xx, 2—13.
nh | oo “Hele aku la ka Iseracla mai Kadesa aku a hilt
i i 7 ; ka mauna o Hora. Malaila i make ai o Aarona
Ty - E* ;
Wa ni
il | | = Owai ka mea i make ma Kadesa-banea?
i | i Ehia ona mau makahiki?
i l i ‘Tka ohumu ana o ka Iseraela no ka wai ole, pehea i kauo-
ia i ha mai ai ke Akua ia Mose e hana, i loaa ka wai no lakou? |
| iF Vi Pehea i hana hewa aio Mose laua me Aarona i ka wal |
an |i hahau ai i ka pohaku? . ‘
‘a Pehea i olelo ai ke Akua ia laua no ko laua hewa? :
| Hi 1 | Mai Kadesa aku i hele ai ka Iseraela a hiki ihea?
2 i | ~ Mahea ka mauna o Hora? ose
nn | Ly Owai kai make malaila? Ehia ona mau makahiki?
g i | | L Heaha ka mooolelo no kona make ana?
Bee it
a
i i | a
ai
i | :
I - - |
i HY > i. sca PseS | i
oe KA WH HA, 43 : | |
_ alilo ka oihana a ke kahuna nui ia Eleazara kana : | a
keiki. O na makahiki o Aarona, 123. i
Nahelu xx. 22—29; xxx11, 37—39. i
_ Hele mai la o Arada, ke alii no Kanaana, kaua i i
mai la i ka Iseraela,a lawe pio i kekahi poe. Ht
: Kokua mai la ke Akua mamuli o ka Iseraela, a i i)
pau kela poe enemi o lakou i ka lukuia. | il
3 Nahelu xx. 1—3; xxxur. 40. =
Hele aku la ka Iseraela mai ke kuahiwi o Hora ny
aku, ma ke alao ke Kai Ula e hoopuni i ka aina o ui
Edoma. Hiki aku lakou ma Zalemona, a malaila en
akua Punona. Ua pau ke ahoo na kanaka no
ka Juhi o ka hele ana, a olelo ino lakou ike Akua ~ 7 he
aia Mose. Hoouna mai ke Akua ® na nahesa .
wela e nahu ia lakou. A nui ka poe o lakoui ~~ ay
make, alaila, noi ae la lakou ia Mose e pule i ke i i
Akua no lakou. Pule aku o Mose a kauoha mai _
o lehova e hana i nahesa keleawe ae kau aku ia i
mea iluna, ai ka wa é nana aku ai ke kanakaia i i &
mea e olaia. A hana iho la.o Mose i nahesa ~ in &
keleawe, a kau aku ia mea malunao ka laau; a q i
5 Sek: an
Ia wai laililo aikaoihana kahuna? 5 a i) ,
T ka wa i hoomoanaai ka Iseraela ma ka mauna o Hora, : | i | Z
owai ka poe i hele mai a kaua miai ia lakou? ie
Owai ka poe i lanakila, a owai ka poe ilukuia? ‘| i
‘Mai ka mauna o Hora aku i hele ai ka Iseraela a hiki ihen? — if.
| amalaila aku a ihea? — #4 a FE
L » [ka wa i hoomoana’i lakou ma Punona, pehea lakou i olelo Hah
ino aku ai ia Iehova a ia Mose no hoi? i i he
| Pehea i hoopai mai ai ke Akua ia hewa o lakou? i
I ka wa e make ana lakou i na nahesa wela, a mihi lakoy i Tea
ko lakou hewa, alaila, pehea i kauoha mai ai ke Akua iaMe . | |
se e hana, i ole e make ka poe i nahuia? ge |
a 8 Ft a a
| : i i
aii
: ; il
= 3 . Hi
, sa : | x |0 EE LL
a ‘KA WA HA |
van || Il 74 A HA. |
Ha | i . - ae as — > a ul
Wh = Se a
Mae iN SSS Ge BVT” ZZ
a | = aaa Ol ANNA See.
mn ||| |, Be Posi We sl
i eh ia ed
i] 4 [2 ye NYY Nee Sa |
a CE EN sad) SEES Wee a
1 | ° SSS /,) eg SS eA al
AMT oS ee
Ae Nia US) 2a eee ee Maal
Y il ‘ i [ i e ae a Has enna ENS I Fp aE tin £ £
a : tg : :
wn | | o ke kanaka i nahuia i ka nahesa wela, 1 ka wai
| ae nana aku af oia i ka nahesa keleawe, ua ola 1a.
th | li i Nahelu xxit. 4—9; xxx. 41.
i I : ee Hoouna aku la ka Iseraecla i na elele io Sihona
Hae it we m . a
mi la ke alii o ka Amora, e noi aku 1a la, e hele lakou
| i / + mawaena o kona aina. Hoole mai o Sihona a
Re hele mai la e kaua me’ ka Iseraela. _Lanakila ka
Ha) te Iseraela maluna ona, a lawe i kona aina a pau.
i ’ i Nahelu xxi. 21-31. Kanawailua 11. 26—37.
| Pt it : = & ‘
| 1 / i: Haliu ae la ka Iseraela a pu aku la ma ke ala
' i | ii ' nui o Basana;, a hele mat la o Oga ke alii o Basa-
Mi) |) ~~ nae kue maiialakou. Ma Ederei ke kaua ana.
nl H ~ Tanakila loa ka Iseraela a lawe 1 ka aina o
| i | : Basana. Nahelu xxi. 38 —35.
iia ie ne
a i. A kokoke ka Iseraela ma ka aina.o Sihona ke allio ka A- |
Hit | | mora, pehea i noi aku aio Mose ia ia? |
Bo re _- _ A-pehea mai o’Sihona ke allio ka Amora?
ea vf ' Aq kona kaua ana mai i ka Iseraela pehea iho la oig a-me
Ha ATE Fer sag ees
Be ‘kona kanaka a me kona aina? :
g i | i spies oe E kubikubi i ka-aina:o Sihona, z
g i - Le I ka haliu ana o ka Iseraela e hele ma ke alanui o Basana, |
Ze al I | | i owai ka i hele ku e mai ia-lakou?
iia 1 Pehea iho la oia a me kona aina? 3 a
Bi i E kuhikuhi i ka aina o Oga. ae
ae | 4q : |
My ; : |
We) i :
|| ;
ee ie
i | S oe| as KA WA HA, Biyes | a
: he te
: Hoomoana iho la ka Iseraela ma ka aina pala- i
: halaha o Moaba, ao Balaka ke alii o ka Moaba, i |
kit aku oia ia Balaama e hoinoika Iseraela. Hoo- . \ vl
le ke Akua ia Balaama, aole e hele. Aka, make- i i
make loa o Balaama e hele, i hoohanohanoia oia il i
' eBalaka. A ike ke Akuai kona paakiki, hookuu a
| maiiaia ia ehele. Halawai no nae ka anela’o ke i il
- Akua me ia ma ke alanui e keakea i kona hele | Hi
- ana. Ike ka hokii ka anela a makau e hele aku. i
Hahau o Balaamaika hoki me ka huhu a hina i
ka hoki ilalo. Weheia ka waha o ka hoki a ka- -
mailio me Balaama me, he kanaka la. Ninau .
mai la ka hoki ia Balaama, Aole anei au o kou ie
hoki, ka mea au i hooholo ai, mai ka manawa 1 i
lilo ai au nou a hikii neia la? Pela no anei ka’u ae
i hana aku ai ia oe mamua? I aku la kela, Aole. |
Alaila, hookaakaa ae la o lehova i na maka o Ba- Mh i
laama, a ike aku la ia‘i ka anela o lehova e ku Ft i
ana ma ke alanui me ka pahikaua i unuhiia ma i
kona lima: kulou iho la ia, a moe iho la ke alo. i ' |
A hikio Balaama i kahioBalaka, aoleihikiiaia - (7
ke hoino i ka Iseraela, o ka hoomaikai wale no ka | i i )
i puka mai noloko mai o kona waha. Aka, ole- Aa
el Z
L ka wa i hoomoana’i ka Iseraela ma ka aina palahalaha o | | |
Moaba, owai ke kaula a Balaka ke alii o ka Moaba i kii aku i ;
ai e hoino ia lakou? ie
Heaha ka mooolelo no ke kii ana’ku ia Balaama?t ha «=
Heaha ka mooolelono kona halawai aname ka anela ma ke |
alanui, a me kona hahau ana i ka hoki? Hea:
| Pehea ko Balaka hooikaika loa ana ia Balaama e homo i Hl i
ka Iseraela? é a
A wehe o Balaama i kona waha e hoino, pehea ka oleloi a
puka mai? nan
No ke aha la i hiki ole ai ia Balaama e hoinoi ka Iseraelavy == _ i
ae Bre | _
| i
a i :Ti i} i 7 i ss F - : c : ' : t ‘ a ‘a
i i a : a
zg Hae | | :
5 i '
mn Ui,
ma 76 KA WA HA. :
aH | i Balak hoouna aku i na |
an |, lo ae o Balaama i Balaka, e hoo |
HBS HE ii : j
Mh ; y PION ED oie SSS ees
HE | ys ee f
Me Ll | Bo cee a Rt eee ae == ae
me | E22 ee ee SC
NPR YW HH . eS Marries Sarees Pale ene NO a ee) 2 prea ES |
mT 3. | ‘ BE ae kc SB a eee ea GES Sn a
Meee HH Ute Ht \ ca ent Ns SSA ep Neg, ea FAR a
mn | i Batata ey ee St SS
ma H ee SS Oe
1) BESO ES crs ici SN IS SEE SS SS
me Bae Mets ee ZG 2S
meet |) fee eid kee pon SSS Se
Wit Hi saaiticn tae ie ce ere SSS es ‘== Sy
Hale i a epee SSD Ss Sa
i aaa BERR oSAC a Oa hay Bg Oe ae SS sQn=. Ysiea ==
il, He i Ie ee ams coe: SS SSS Ze oe aos r= Ff Ses
We i i : a eee en ee SSS ASSES AEE = Ge
ae aN Ce ane Oe ee
i Ht fers Cap ees Asia RLY Nites SS SA. > SS (is E YS gre f
ie | ‘ ee = vie 4 Zs
Het | Bees 1 pete Meee = AW PS yippee |
ne | t pire Neat SS SSS ww = Jiro 7) Gog 3
He | Reese, geod «Nate | SS Li ZZ pee ly Ye
Na | henna Ee INSERT ZZ Zz RN A Ne
a a tae ehasattes * SESE Le, (a ee AN BW NNN ZE
Sa a eee ne ey) aX BGA (l WAY As
| aia Be ees S ae pg Or JIN Wz
Be | PS AWAY, NN oe N\ \\ Wii ENS NSSEZ, 8
ai iF eee GANS eee A ie) W
Hi) a a a BASES ESRF YONI SS WM \ il Seay ee
Wit i BEG PE Y ee NS. WN SZ. NSE
We i iy ie eS ae soe a BS QQ UR Wo
Wa ie Eee ey jg = 2 Sy Cs ENG SSDS
Hee 3 Pp ar a Spanos NR SSS SN a A SS Saeed
a | a 7 fT YIN a 24. C28 a
ati : Pe RM MTN We ses One Cage OY Ua BANG = y == AWN ED FR
ide ew fergie orcs ta VEY) Bi FSH 2 = \ WES eats N
i L j | / ata Aisne OTS: 3; Ze (== NG Wi ==: vs gen ¥ eG
a Ree ae =~ a a VSS a 4
ite i eur See Wf Yes ee AN a=. VeNG es
ME Uk ges genes OE EY} EINE AN = YEN ee fey
{| eh i ee ee Wi i i Uj $a aes seat ee VEN G as
i | eons Fees Syl Hi (LVS) Sih YEN Hips gos
tae Bee SO MN == NG
et Hed | MOS REG # ae = S = 77 a ———F parma te NENA) aes YENNG i Ee
| | a eae YES Aa i : Be ae ee GEASS We ESS ZA HNN == 2 NSS Bes
Wy Neal i AWE S| FN ROR S| a \ ee |
ht : Sse UA HS NSS Me Ln Ret =: (KN) |
Ml i Ses oh pcan A We Say: tea His
i q a Ne, eee YY) geet WY
LIF ai i Bel TEN ee oe HN) torent tir Ly, NNN AK BP
a Pe i i
f in ge A seca) ae Na OH ese eee ee A Nilf bit
| / ete hans De Se i = eS \@ x
rH , a ea peepee Za BY Nees Boag ies Cee tM a == WW sah ;
AAW iy Sag poe aus “gs Senge Eas NAN i eres ee Ss Be arhst
a : i = ® ECS
Vie i Wri ates RG SII agen Des Bani Gund Sits = NS
ae) Ma Oe -
a be a ee eee SN
ye eee Es Tee oe Be Ain ge ee a
; a Ney ea ee eM ae
a | Ha BS Sree! Nees ZS De UNS 2S Ree eee
2 Wa 2S ie ec SSE TemE CAN (i ee Sena SG eo les Be
1H ii a fs oN S SS uf WAS eee eae Ree SED Se Sw
a ee Ut eee esas AWS a ee Ses
Sa a ne Se NT eS we) |
ae et ee ge eee |
a wind |) a es ee ace eagles cane Nac fees deers
he i aemamees a
ma ’ |
He | | ; By
a i /
Pwd { ti
a : |
a
we) : a
a ; :
ia ati \ a ae| KA WA HA, y & ae ; |
-’ kaikamahine o ka aina e hoowalewaleika Iseraela , 1
i hihia lakou ma ka moe kolohe a me ka hoomana- a
kii a iluku mai o Iehova ia lakou. Lilo no ka | He)
: Iseraela i ka hoowalewaleia mai,.a lukuia kekahi |
poe e ke Akua. i i
| Nahelu xxu—xxiv; xxv. 1—15. Halelu cv. 28,29: 1 | | He
Korineto x. 8. Kanawailua iv. 3; xx1. 4, 5. ie i
Kaua ka Iseraela me ka Midiana a lanakila loa ~ | i |
He
maluna o lakou. | Nahelu xxv. 16—18; xxx1. 1—20. ae
. . oye Wel
| Ua pio loa ka aina ma ka hikina o loredane ; na
imua o ka Iseraela, a. mahele ae la lakou ia aina a
no na ohana ‘o Reubena a me Gada a me ka oha- i
na hapa o Manase. HAE
| ‘Nahelu xxxu.. Kanawailua m1. 12—22. ee
| Ike iho la o Mose, ua kokoke kona manawa e i
make ai, hoakoakoa oia i ka Iseraela a pau, hoo- Ne
és ? 5 Es ? f i a
- noho ia Iosua i luna mahope ona, hoala 1 ko lakou i
manao ma na kauoha ame na olelo a pau a leho- i i
ya, ama na hana a pau ana i hana mai al no ff
lakou, a hooikaika aku oiaialakoue malama pono. i
' ia Tehova. vo in)
~ Nahelu xxxi1 50—56. Kanawailua 1—xxxut. ea
| Alaila, pehea i ao aku ai o Balaama ia Balaka e hoowale- in|
wale i ka Iseraela i hihia lakou ma ka hewa a lukuia mai e | | 7
ke Akua? i &
Pehea i hana’i o Pinehasa i mea e pau ai ko ke Akua luku i |
ana mai ina kanaka? oy | i:
| Pehea i kauoha mai ai ke Akua i ka Iseraela e hana aku i a
ka Midiana? . va
. A pio loa ka aina'ma ka hikina o Ioredane, alaila, no na WF
ohana hea ia i maheleia’1? : a 6
Mahea ka Reubena? a me ka Gada? a me ka ohana hapa o Manase? : | |
- A ike o Mose ua kokoke kona manawa e make ai, owat ka ana |
mea ana:i hoonoho aii luna mahope ona? eo si
. . Pehea Ja oia i kauoha aku ai a i hooikaika aku at hoi ika i |
Iseraela? Ae ra
8* : | |
= Hh] : i oo 98 KA WA HA. 3 " |
I | / Pi aku la o Mose maluna o ka puu o Pisegaa |
Wi} | i | nana aku la i ka aina o Kamaana, alaila, make
oa id ke Akua ia i kanu ma
Mi aku la oia malaila, a na ke Aku ‘kanu i |
lt ih kahi i ike ole ia e kanaka. O na makahiki o
1 | Mose, 120, Kanikau ka Iseraela nona : na la 30,
mei Kanawailua xxxtv.
Hi i | ee : :
i i | A make o Mose, a hoonohoia hoi 0 losua 1 luna |
|| \ | mahope ona, alaila, hoomakaukau iho la o fosua
i ' | a e hele ma kela aoao o Ioredane, a hoouna aku la
ny | i | imau kiu elua, e hele i leriko e kia mala ja kula-
i i ' ; nakauhale. Hele aku la lava a komo iloko o ke
Bit i, kulanakauhale. -Na kekahi wahine, o Rahaba ka
, i Hy | | inoa; i hookipa ia laua. Hoopakele no hoi oia ia
i | _lauaika lima o ka poe bahai. Hoi mai la laua
| | i a hai mai ia fosua, “Ua haawi io mai no o lehova
Al | . i ka aina a pau iko kakovu lima.” .
ii i : : osua i—IH..
| i : | Hookaawale ae la ke Akua i ka muliwai o lore-
ah \ dane imua o ka Iseraela, hele ae la lakou ma kela
a i kapa a komo iloko o Kanaana. Tosua 1m.
HI ll . Kukuluia na pohaku he umikumamalwa i mea
a) |
ae i Owai ka inoa o ka puu, kahi i pti aku ai o Mose e makai-
i | I 3 kai i ka cee o Kanaana?
| iy i A sa Ka makaikal ana, alaila, pehea tho la ia?
ii i . Nawai ia i kanu, a mahea hoi?
a _ Ehia na makahiki o Mose?
we Ehia Jai kanikau ai ka Iseraela noma? |
a i | . I ko Josua hoomakaukau ana e komo iloko o Kanaana, |
Hal \ mahea la oia i hoouna aku aii mau kanaka kiu? _ 3
i | | i Nawai i hookipa ia laua a hoopakele no hoi i ka lima o ka
iia) oe hahai? ;
Z | _ = t Pehea i hoohiki-ai laua no ua wahine la ? |
P| ai A hoi mai laua, pehea laua i olelo ait. ;
Si A hiki ole ika Iseraela ke komo iloko o Kanaana no ka
Z | I ‘ | muliwai o Ioredane, alaila, pehea i hana’i ke Akua?
lil bi i af . :
no) oS
i | ,
ml —
eS i | ‘4 ‘ } ‘|
i Ka WA FEA. 79 a
ehoomanao ati ko ke Akua hookaawale ana i ae | ul
. . : eee
ka muliwai o Joredane imuaolakou. Iosuarw. _ ae
Okipoepoeia ka lseraela a pau, no ka mea, i el
| 44% - 3 zi Hh al |
na makahiki a pau o ko lakou hele ana maka in
- be ° ‘ fi 1H
waonahele, aole t okipoepoeia lakou. a
losua v. 1—9. | bade
| Hana iho la ka Iseraela + ka ahaaina moliaola. i
| a Tosua v. 10, 11. : Hae
) Oki iho la ka mane, no ka mea, ua loaa i ka hel
Iseraela ka ai o ka aina. Tosua v. 12. Ha
os : . - Hea
Poaiia ke kulanakauhale o Ieriko e ka Iseraela i
e like me ka olelo a Iehova, hiolo iho la ka pa, a a |
Weal
Nal Ej Hi
ui a ee | |)
Ee Ue igh es ee we ey ue et ar
ee eee ee WH
Sofa eae eee ein in er PA eaeeaenmer aang can HAE
ee ii oe he ee aay |
eae Nar AURA ME TSU NG WONG CSUR Fa J
ae Aa ee ee a
oo i cocker OU) A nee ant Ht
Sat ge a ereratrcten Ce ade in,
oh ee eee | |
. . ae J
seen : ‘ ii
Heaha ka hoailona i kauohaia i mea e hoomanao ai i kera ie
hana mana a, lehova? ' aie an)
Ua malama anei ka Iseraela i ka oihana o ka okipoepoe i ih &
' na makahiki he kanaha i kuewa ai lakou ma ka waonahele? ih | g
A komo lakou iloko o Kanaana, alaila, pehea ko Iosua oki- He)
’ +P ea
poepoe ana ia lakou? —
“ . ‘ i s ry ae +, i
No ke aha lai malama ole ai lakou ia oihana ma ka tvaonahele? a
|” Pehea hoi ka’ oihana o ka ahaaina moliaola, i ka manawa - na
_ hea i hoomaka ai lakow e malama mau ia oihana? Lh
A komo lakou iloko o Kanaana a ai iho i ka aina, alaila, Li
pehea iho Ja ka mane? : |
i
: ‘ ih
i HUH
: i
| , 7 i
ee poe ill
B.. 5 s 4 , i oats yy yi——o . . a me
fi | HH i il ' : a 1 1 e i
ri : | Hl So ee loo
y Naa i it : ° ko ale set ee aki 4 |
A Ui 1a wa » hoi i lan
| | ! Ha = Rahaba Aj aole hoi < lakou, 0
ne 7 Rae
Wa : - Iseraela Ja kahi hone 6 Akane, 9
me : | aku ka ehala ke ka hewa aela ma-
Wi Gree oo eis Heer a
Al fi. Bake Stone toe laila, lanaka ae VIN}: Vit. bala a4
J ee eTana sn T eaniofiaeil |
mi alla, akau ene kauoha |
a i rage gla ies ke hoo- |
ae at luna akoaia “ nen lakou | |
ii aa HI koa 0 like m il al. O he ole. |
a ena maik oolo 7
Hi i | Geren, ila ka i oino, ke h si SCR ET ‘a
| | i i | me haila mala me ka p anawailua * 2 hoopuni- j
it | i al, a] ke Akua, ane = losua la, Puni oia i
i | che: ato eaewins fe melon: dia. aole ¢
| | ila ko han hiki ola, kua
A I : ] mai a e ka hoo e ko
rill H | 1 Hele 1 ala Mm na, a& no, a
Bo? oo a ae launa pu no, a tl
We 1 pu u hana aka, © fosua u- alte
a :
AT kaua i ak ee ae ae ‘
a ee ee hale «Renken =
Hl ae hoopla
a i ! i lawe pio ia’i ke k ec. et
il I Behes \lawe | ee. caneee .
at ‘ " Mahea o ler hine o oy Janaki 2 Bea akou i
Mi) re ai ka wa ia Ai, ua emi? pau la
a ; H ve kaua ana o ka poe ene ia lakow, ap ag
ah | Li imua a Rae at}
| | i ; ae ere a es met mai o Iehova
ae | . fo ke aha Ie i haa ee ka elelo
Pal he | NE ‘ j e?! ag 4
ni 2 panies? we 0 kuna pieedsh ane
We) | ‘ kaa ai hana luna‘o ia me ka izima ?
ma) aitithou wa ee Gerizi maalea ana
) it | ae oe ana o Ebala am nics hans Sa aku
ee | a < ene ; . m
a i | | palais rap! nipunl EL Goals wie
iy iF | a es a hoopy hik} ai, ka
me ka han -¢ hoo :
ie i Pehea 1 mea
HIRT aa * a 3
i / ail ko Gibeon
el Waa sa ? ;
| in Hi i He . lakou . a
J i | [ | s : |
| | | igi ae:
Liga og
1 ai | | | :
ea a 8 :
Lia .
i .
Wi a : eee
muh te a7 4 .
KA WA HA. St : i
ae, ua hui pu ko Gibeona me ka Iseraela, hele tk i
mai la lakou e kava i ko Gibeona. ‘Kokua ka te
' |seraela mamuli o ko Gibeona, a hee aku la ua te
be san ‘ x Hh j
-mau alii la.’ la kaua ana olelo aku la o losuai |
ka la a me ka mahina,e ku malie, a ku malie ~ ho)
iho la. Tosua x. 1—27. i \
Hooikaika iho la o fosua 1 ke kaua ana me na ere
ti o kela kulanakauhale keia kulanakauhale. i i
Hoomau oia 1 ke kaua ana a hala na makahiki a
eono, a pio loa ka aina o Kanaana imua ona. i aM
~ Tosua x. 28—43; x1. Hah
Puunaue iho la o Josua i ka aina no na ohana | ss
o Juda a me Eperaima, a no ka ohana hapa o ti :
Manase. : Tosua xv. 1—13; xvi; xvi. = i i
Haawi o Iosua ia Kaleba i aina nona e like me ie
ke kauoha a ke Akua. | Tosua xiv. 6—15. ie
— Waihoia ka halelewa.o Iehova ma Silo ma ka
ohana o Eperaima. loshs re aE
Puunaue tho la o losua i ka ama nonaochana ° “(a 7
o Beniamina a me Simeona a me Zebulona a me rn
A lohe o Adonizedeka a me kekahi mau alii e ae, ua hui- : !
pu ko Gibeona me ka Fseraela, pehea tho la lakou? a-ia kaua a
~ ana, peheai olelo aku ai o Iosua i ka laa me ka mahina? a i | g
pehea iho la ia mau mea? Hi |
Ehia makahiki i hooikaika’i o losuarke kaua ana mena * (a) 2
fahwikanaka o Kanaana? i 6
Pehea i puunaueia’i ka aina no na ohana o ka Iseracla? i
Mahea ka okanao ka Tuda? a me ka okana o ka Beniamina? ame ka oka- | Hi i
nao ka Simeona? ame ka okana o ka Dana? ame ka okanao ka Eperaima? — , HA Ey
ame ka okana o ka ohana hapa o Manase? amekaokanaoka Isakara? ame a J
ka okana-o kx Zebulona?ame ka okana oka Napetali? a me ka okanaoka . | |
Asera ? , aw i
Mahea kahi i haawiia no Kaleba? a |
Mahea hoi kahi i loaa ia Tosna? : eee A
— E kuhikuhi ia mau wahi. FT |
Mahea i waihoia’i ka halelewa o Iehova? aa
E, kuhikuhi ia kulanakauhale. ; i hh
) = i |
“ aeyi el
Me VAN i : a
iy 82 KA WA HA, 4
Wa 3 \ mi . x f
ih 2 a Isakara a me Asera a me Napetali a me Dana, |
| | Ma ka hailona ana 1 puunaueia’i. Loaa no hoj |
nt | | ia losua he wahi nona, aia ma Timenatasera.
i i re eck 2 Josua xvill; XIX.
Wh : | Hoomaopopoia na kulanakauhale puubonua.
We a Tosua xx. -
Hii 4 f | i ee ar : .
i | i Haawiia na kulanakauhale he 48 no ka Levi.
Me Maka hailona ka haawi ana. O na keiki a |
1 Ba : 330 |
ae Aarona, ka poe lawelawe iloko o ka luakini, loaa_ |
my ||, ja lakou ko lakou mau kulanakauhale he 13 iloko
ae | HU Ca aina o luda a me Beniamina a me Simeona.
we ' i : _» . Na ke Akua mai keia, i kokoke lakou i ka luaki- |
| ' i ni, a1 ole hoi e lilo ko lakou mau kulanakauhale
ah ’ i "1 ka wa o ke pio ana o na ohana he umi.
| | u r Tosua xx1.
ee d
i 4 Hoi aku ka Reubena a me ka Gada a me ka
me ohana hapa a Manase ma kela aoao o loredane,
qT | a i oak nate ;
i | a ma kahi i loaa’i ia lakou ko lakou_aina. ae
aan} a ee Tosua. Xxtt.
wh j I a
i ' i . Owai na kulanakauhale puuhonua? ano ke aha la i hoo
Hu | i i ~kaawaleia’i?
t Ha | i wee .. E’kuhikuhi ia mau puvhonua.
(i i i : hia kulanakauhale i haawiia no ka Levi? pehea i haawiia’it
i i ee Ehia kulanakauhale i loaa ina mamoa Aarona? a mahea
i | a : hoi i Joaa’i? ;
| a No ke aha la i haawi,ai ke Akua ia lakouiko lakou mau
Nath Bia ; ‘ a :
WA th i kulanakauhale ma na okana o ka Iudaame ka Beniamina a
| FL i | me ka Simeona wale no?
ee | | | i A pau ke kaua ana a puunaueia ka aina, maheai hoi aku }
ae V i ai ka Reubena a me ka Gada a me ka ohana hapa a Manase? |
ae a A hiki lakou ma kapa o Ioredane, heaha ka mea a lakou i
i ii i | : : P
Sal | i kukulu ai malaila?
Sah [ i A lohe na ohana o ka Iseraela ma keia aoaoike kukulu |
Bil i | ana 0 1a mea, pehea lakou i hana’i?
an | i A pehea i hoomalielie mai ai ua poe la i ko lakou poe hoa: |
fe OT eae
an :
hy a i
a :
i a i
ae
We . |
ll | : i a
Maui. | | Hi HR = ee id
Wj: — | i iE ea: : : ay1 : a j |
ee KA WA HA, 83 a
ae]
A ike o losua, ua kokoke kona manawa e make i,
ai, hoakoakoa oia i ka Iseraela a pau, e hooikaika - » i i
aku ia lakou e malama mau ia Iehova. Ae mai el
lakou, a kukulu iho la o Josua i pohaku e hoo- i |
manao aiiko lakou’ae ana. A pau keia hana i i
ana, make iho la oia a ua kanuia kona kino ma a
kona aina, ma Timenatasera. O na mdkahiki ~ i it
. ona i ka wa 1 make al, 110. . Tosua xxril; XXIV. i Hi
‘Make iho la o Eleazara ke kahuna nm, a lilo we
kana oihana ia Pinehasa, kana keiki. i
| Tosua xxiv. 33. - ie
A make o losua, aole mea e pani i ka haka- ay
haka; ao ka poe lunakahiko 1 ola pu me ia, na .
lakou i hoomalu i ka Iseraela. Lunakanawai 1. 7. 7 i:
‘Ike iho la ka Iseraela, aole i malu lakou no ke i
koena 0 ko lakow poe enemi e noho aha me la- i
kou. Hoakoakoa lakou ma Silo, ma kahi o ka ae
~ halelewa o ke Akua, a ninau ia ia, Owai ko ma- ie
- kou mea e pii mua aku i ke aloo ka Kanaana, e in)
kaua aku ia lakou? I mai la o lehova, E pn ae i i
ka Iuda. Kono-aku ka Juda ika Simeona e hele, | | ;
A ike o Tosua; ua kokoke kona manawa e make ai, pehea Mg i | ,
da dia i kauoha aku ai‘a i hooikaika aku ai 1ka Iseraela? i , G
I ko lakou ae ana i kana olelo, pehea la oia i hana’i, 1 mea iin 6
e hoomanao ai Jakou i ko lakou ae ana? Hh | ;
Ehia makahiki o Iosua? i) 6
: Mahea i kanuia’i kona-kino? ae be 5 i i Z
: A make 9 Eleazara-ke kahuna nui, ia wai 1 lilo aku ai-ka- Pa
| na Oihana ? . . i &
, ’ A make o Iosua, owai ka poe i hoomalu i ka Iseraela? a
A ike ka Iseraela; aole maluhia lakou no ke koena.o ka. He
poe enemi e noho ana iwaena o lakou, mahea lakou i haakoa- ae
koa ai? a
Pehea Jakou i ninau aku ai i ke Akua?. a peheamai laoja? cH
Owai ka ohana i hele pu me ka luda i ke kauat? ~ | |
Pacr | i 7 f : nENeaeeacey . = it = , — a
Pee ui \ os A 4
ae a
mi) 84 os SMa We Ba, 4
me ee
my | pu, a hele pu aku la ka Simeona me ka Iuda, |
7 i | Hoolanakila ke Akua ia lakou a pio ia lakou o |
a | i} _ Adonizedeka a me ka Kanaana a me ka Periza,
my 10,000 kanaka. Pio no hoi imua o lakou na ene-
a 3 |
ft | mi a pau e kokoke ana ilerusalema. Alaila, hele.
me | lakou ma ka.aoao hema a lanakila maluna o He-
at | . | berona a me Debira a me Gaza a me Horemaa
| -, me Ekerona a me Asekelona.. I ke kana ana ia
Had Debira, olelo o Kaleba e haawi oia i kana kaika-
We | i mahine ia Akésa 1 wahine na ke kanaka e hiki ke |
I iT : : _. hoopio ia kulanakauhale. Hoopio iho la o Ateni-
Bn it ela, ke keiki a Kenaza, ke kaikaina o Kaleba, i ke
ae kulanakauhale a loaa ia ia ua kaikamahine la.
ve l; f | eS Lunakanawai 1. 1—20.
! I 1 iH Kaua na ohana a pau, kela ohana keia ohana
hl j me ka poe enemi e noho ana iloko o kona aina
ii i el iho. Aole lakou i luku loa i ka poe enemi, aka,
a | i | ua hoolilo ia lakou i poe hookupu. 3
i | i he - Lunakanawai 1. 21—36,
kh { A pau i ka make na Junakahiko, ka poe i ike ia
ti | Vi . Tosua, alaila, haunaele ka aina. Hana iho la kela.
we kanaka keia kanaka\i ka mea i pono ma kona
| i i 1 mau maka iho. ; Lunakanawai xx). 26.
| il a la manawa i haunaele ai ke ‘aupuni, hana tho la -
mt . KBeELe
/ . ) i 5: Mahea i kava ai a owai na’lii a me na lahuikanakaa me na |
Way. | iH : kulanakauhale i hoopioia?
ii a : ' E kuhikuhi ia mau wahi.
i | | 4 i I ke kaua ana ia Debira, pehea i olelo ai o Kaleba?
a " Owai ka ihoopio ia Debira a loaa ia ia ke kaikamahine a
Si ) * Kalebat
Ha h ae _ Pehea i hana aku ai kela ohana keia ohana i ka poe enemi
2 | i ~ -e noho ana iwaena o lakou ? : |
at) | 7 A pau i ka make ka poe lunakahiko i ike ia Tosua, alaila, _
Z i | \ pehea iho la ke aupuni?
Z ai | ee
Lia |
Wo |
|
i ' i oo 8 ae
Rn in HAE “ §
: = } de i i = eS : rag