Citation
O ka hoikehonua no ka Palapala Hemolele

Material Information

Title:
O ka hoikehonua no ka Palapala Hemolele
Creator:
Dibble, Sheldon, 1809-1845
Publisher:
Mea Pai Palapala no ke Kula Nui
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Bible -- Geography ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority ) : Dibble, Sheldon, 1809-1845 URI : http://viaf.org/viaf/35991315

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
EB83.478 /99630 /1 ( soas classmark )
44794307 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
| a6 GS oli]
k ) Lo Ree ae ie , |
‘ 0 KA ‘ |
Ry

4 L £ : g |
LC | :
—- s HOIKEHONUA
; ee a |
; Pen |
ae -
NO KA
F é
:
| : , |
| PpALAPALA HEMOLELE. —
| , — |
{ Elua pai ana.—2,000 pepa. : '
a | a
| LAHAINALUNA: 7 a
: MEA PAI PALALPALA NO KE KULA NUI. ]
: ess: mt q
ae aFf : 7 %
Z I : ¥ i
Vall ae ‘a
} ., j
| ‘
i ~ :
:
ue
| k
|
} :
' 2 :
i #, :
PEN Me
} y Ree ee
\ X » & B44 ‘
i eh 4
j £4
} ‘
;
i
; { :
ee |
i 1
t a
{
}
{ :
‘ ;
| as ' .
| for : 4 re
i f $ * 4
| Bsa A \%,, ;
is 4S ® .
t ™ ‘ % J 4
; ¥ :
j CP Pa SES ge
; t a nea
} /
;
; ; i
|
bone i
f :
f |
;
F os 9 |
i a re ar me = .
ke :
Faget a
i.
Ae: i
°
Bt.
r
7 ‘
‘ '
. if
’ E ;
i 35 ‘ ; > 4 ; ;
_ BO ee aie eisai th sees BS Pe ei LMR SN i RE X pycS ae |
Pe
, | !
: | : 4
| ; 3 . 0 KA z
= :
HOIKEHONDA. |

j

: HE MAU MEA HOAKAKA E MAMUA. 7
| 1 O ka Hoikehonua no ka Palapala Hemolele, |

| he olelo ia e akaka’i ke ano‘o na aupuni,a mena
| aina, ame na wahi 1 oleloia’i ma ka olelo a, ke :

Po Akan -

| 2 Aole i nui na aina i ikeia e na kanaka mai
_ ka wa kahiko loa mai a hiki 1 ka wa i paa ai ka 4
_ Palapala Hemolele i ke kakauia. O ka aoao ko- 4d
' mohana hema o Asia, o ka aoao akau o Aferika, a
_aokawaenaame ka aoao hema o Europa, oia
|. wale no na aina i ike pono ia’i ia manawa. Lu
| 3 No ka Iseraela ka nui o na mooolelo iloko o :
- ka Palapala Hemolele, a no na lahuikanakai hui |
pu ia ka lakou mooolelo me ka ka poe Iséraela. — :
1 Heaha ka Hoikehonua no ka Palapala Hemolele? |
; Ma ke aha i like ole ai keia hoikehonua me ka hoikeho- =~ ~
- nua nuit co gq
2 Nui anei na aina i ikeia e kanaka i ka wa kahiko? ka-: |
| kaikahi paha? ]
Mahea na aina i ikeia e lakou? a a
: E kuhikuhi ia mau aina. |
_. . 3 No ka lahuikanaka hea ka nui o na mooolelo i kakauia |
_ iloko o ka Palapala Hemolele? 1
| | : a
J 2 Bie A nes SP sae BARA ie ogiy Re :
| _ |
. 4. O na ainapuniole, a me na moku nui eha o|
Ft ka honua nei, aole kekahi o- lakou i olelo pono 1a4
F iloko o ka olelo a ke Akua, e like me lakou 1)
| ikeia’i 1 nela Manawa. : as
iP. 5 Oke ano o Asia ma ka olelo a ke Akua, he}
| wahi uuku wale no ia iwaena o ke Kaicleele a)
| me ke Kaiwaenahonua, okoa o Asia i oleloia if
| neia manawa ma ka Hoikehonua nui. ss
| H 3 6 Maloko o ka olelo a ke Akua, aole i oleloia |
Lf kekahi o na moana nui elima, no ka mea, aole i :
| - ike na kanaka o ia wa ke holo ma ka moku ma 7
kahi i nalowale ai ka aina. :
| | 7 Ma ka Palapala Hemolele ua kapaia ke Kai-|
| - waenahonua, o ke Kainui, no ka mea, oia ka mo- |
| | , ana nui i ikeia’i ia manawa. Ua pili ilaila ka nut)
| | © na.aina i oleloia maloko. o ka olelo a ke Akua, :
| oe ai ole i pili kekahi, ua kokoke mai no, aole nae 1
| Be kokoke loa kekahi. 4
if | - 8 O ka nui o na wahi i oleloia ma na mooolelo —
| kahiko, okoa ka inoa kahiko, okoa ‘ka inoa i keia |
| wa. Kakaikahi na inoa i mau loa. O ka nui 0"
| na wahi i oleloia ma ke Kauoha Kahiko, ua kapa- |
| ia, he inoa hou ma ke Kauoha Hou. Okoa ka)
| eee , 1
| | 4 Heaha na mea nui i ike ole ia’e ka poe kahiko, a i olelo |
| - ole ia hoi maloko o ka ke Akua olelo? .
| 5 Heaha ke ano o Asia maloko o ka olelo a ke Akua? .
{ E kuhikuhi ia Asia i oleloia ma ka olelo a ke Akua, a ia Asia nui hoi.
‘ 6 Owai na moana i olelo ole ia maloko o ka olelo a ke)
| Akua?
V 7 Ma ke kai hea i pili ai ka nui o na aina i oleloia ma ka)
‘ e Palapala Hemolele?
I. : BE kutilgnhi ia kai ame a aina e pili ana malaila:
Ff _ Pehea i kapaia’ku ai ua kai la e ka poe kahiko?
eh 8 Pehea ka inoa ona aina a me na wahii oleloia maloka
L o ka olelo kahiko a ke Akuat .
Se a ; }
GEE | Bol ee oe ‘ ae Bs i: f | | |
inoa i kela wa mamua loa, okoa ka inoaika wa
- Jesu, a he inoa hou no ko kekahi aina i keia |
_ manawa e noho nei kakou. |
_ 9 Ua nui na wahi i hookaulanaia ma ke Kauo- |
_ ha Kahiko, no na hana nui 7’ hanaia’i i kela wa, |
aole hoi i ike pono ia i keia manawa. - Aole i like :
_ ka manaoo ka poe naauao, a me ka poe i imi, |
no ka mea, aole i hoike pono ia mai ia mau 4
_aina.

__ 10 O ka poe kahiko ma Palesetina, i ka lakou
olelo anaina kukulu o ka lani, ua kapa aku la- |
_ kou i ka hiki ana mai o ka la, o ke alo, a nolaila
_1olelo ai lakou i ka Hikina, penei, mamua, Toba —

| xxi. 8; 2 Na’lii xxi. 13, a olelo lakou i ke Ko- :
| mohana, mahope, loba xxi. 8, olelo lakou i ka

| Akau, ma ka lima hema, loba xxm. 9; Kinohi

| xi. 9, xiv. 15, aika Hema, ma ka lima akau, 3

| Ioba xxi. 9; 2 Na’lii xxi. 13. 3
11 Penei hoi kekahi olelo ana i ka Hikina:
_ na eheuo ke kakalwaka, Halelu cxxxrx. 9, a ua

_olelo hoi lakou i ke Komohana, penei, makai,
| Halelu cxxxix. 9, o ke Kaiwaenahonua ka i ma- |
- naoia. e |
i\ ‘NA WAHI MAMUA O KE KATAKAHINALII. : Pe

_. Oka honua mamua o ke kaiakahinalii, aole i ;
ike nuiiae kakou. Nui paha na aina a me na
9 Oka nuio na wahi i kaulana ma ka olelo kahiko a ke 4
_ Akua pehea ia mau wahi i neia manawa? |

__ 10 Heaha ka mea a ka poe kahiko i kapa aku ai, 0 ke alo, d
i ka lakou olelo ana i na kukulu o ka Jani? oe:

__ Pehea ka lakou olelo ana i ka Hikina? ike Komohana? i _——_

ka Akau? aika Hema? : -

__ Il Pehea kekahi olelo ana ika Hikma? aike Komohana - Y
» hoi? ee

| i" : | |

Pe 4kulanakauhale i nohoia ia matiawa, aka, elua wale |
no aina i oleloia ma ka Palapala Hemelele, o 7
Edena, Kinohi 1. 8, a me Noda, Kinohi iv. 16. t
I 1. EDENA.
he 1 Ua nui wale ka poe iimi i kahi o ka aina o .
f Edena, ua imi ka poe akamai a me ka poe naau- .
it . . . .
| ao, a.ua kaaheleia na aina a pau o Asia,i ko lakou
| imiana. Aoleiloaa pono. Ua like ole ka ma- |
4 nao o ka poe 1 1m}. .
|: 2 Ua manao kekahi poe, aia no EKdena ma ke
| | kumu o na muliwai o Euperate a me Tigerisa. |
4 - Manao kekahi poe, aia.o Edena kokoke ma ka }
| nuku o ia mau muhwai. A o kekahi poe hoi, ua
. manao lakou ata o Edena ma ka aoao hikina |
| aku o ke kai Kasepiana, ma ke kumu o na mu-
f * : Ys
as liwai o Incdusa a me Gihona a me Heremona.
i A ua manao lakou, o Inedusa oia o Pisona i ole-
, @ Joia’i e Mose, a o Gihona, ola no o Gihona i ole- 7
H - joia’i e ia, ao kekahi manamana o Gihona, o1a 0 |
| i Hidekela, a o Heremona, oia o Euperate, Kimohi —
dl ai. LO—14.
d 3 A ua manaoia, aia o Aitiopa i oleloia’i e Mo-. |
i se, ma ke kapa komohana hema o Gihona,a o
| Ehia aina mamua o ke kaiakahinalii i oleloia ma ka Pala--
| A pala Hemolele, a owai hoi? t
he 1 Ua loaa pono anei i ka poe i imi, ka aina o Edenat?
Bo 9 Mahea o Edena i ka manao o kekahi poe?
i Mahia hoi ia i ka manao o kekahi poe? a mahea‘i ka:ma-- |
i nao o kekahi poe? i
| eeeeaae FE kuhikuhi ia mau wahi. ;
Owai ka muliwai i manaoia e lakou, o Pisona: i oleloia’i e. 7
H Mose? owai hoi o Gihona i oleloia’i e ia? owai o Hidekela? |
| a ewai hoi o Euperate? :
. EB kuhikuhi ia mau wahi.
|
: , 7
4| 4 : ;
_ Havila, ma ke komohana hema o Inedusa, x o a
Asuria, ma ke kumu o ka manamana hikina.o Gi- 4
— hona,. Kinohi nm. 1O—14. : 2
4 OQ kabhi kaulana loa ma ia aina o Edena, oia
ka mala i kanuia e ke Akua, 1 wahi e noho ai ke
kanaka. O Paredaiso kekahi inoa i kapaia’ku ai
ia wahi. Aia no ia mala ma ka aoao hikina he- a
ma o ka-amao Edena, Kinohi 1. 8.
| 2, NODA. :
1 O Noda, ma ka aoao likina aku ja o ka bina- © oe
| o Edena, Kinohi iv. 16. A ina aia o Edena ma: |
| ka hikina aku o ke kai Kasepiana, alaila, aia paha.
_ 0 Noda ma ke kumu o ka muhwai o Ganegi.
| 2 Kukulu iho la o Kaina i kulanakauhale: ma.
_ ka aina o Noda, a kapa aku la ia kulanakauhale,
' o Enoka, mamuli o ka inoa o kana keiki, Kinohi - i
, iV. 11. of
NA AINA I LAHA AKU AI KA POE MAMOANOA ff
| MAHOPE THO-O KE KAIAKAHINALIT ae
b Kkolu keiki a Noa, o Iapeta, ama Sema,.a me |
_ Hama. Aole lulu mahope o ke kaiakahinalii, a qT
_ laha nui aku ka lakou poe mamo ma ka honua, Zz
| inohi x. |
3 Mahea, i ka manao. e. kekahi poe, o Aitiopaioleloiaie
: Mose? mahea o Havila? ao Asuria? |
| E kubikuhi ia mau wabi. ee i
| _ 4 Heaha ka mea kaulana loa ma ka aina o Edena? a ma ae
: ka aoao hea ia oiaaina? i
: 1 Mahea o Noda? ‘ i
2 Owai ke kulanakauhale ma ka aina o Noda? a na wai a
iaikukulu? . =
E kuhikuhi ia aina a me ia kulanakauhale. 3 4 i
: ' . Ehia keiki a Noa? a owai ko lakou mau inoa? - os
a
: : 3 |
| es a a a| = NA AINA I LAHA AKU AI KA POE MAMO A. |
| . TAPETA. |
: , 1 Ua manaoia, aia ma Asia Uuku i laha mua ©
| aku ai ka Japeta. A malaila aku a hiki aku ma |
| Europa. A mai Europa aku a hiki ma Amerika.
i : 2 | ko kakou nana ana ina aina i laha aku ai
| ka Japeta, e pono kakou ke mahele ia mau aina e |
| like me kana mau keiki. Ehiku ana mau keiki,
| | ‘co Gomera, o Magoga, o Madai, o Javana, 0 Tu- |
I bala, o Meseka, a o Tirasa, Kinohi x. 2. .
| ie 3 Ma ka palapala aina ua hoikeia mai na aina —
ie kahi i laha aku ai ka poe mamo a Noa. Aka, |
EF aole imaopopo kekahi:- mau aina 1 hoikeia mai |
| ma ka palapala, ua kakauia no e like me ka ma- |
| . nao o ka poe naauao a me ka poe i imi, dole no |
hoi i like loa ko lakou manao. 4
I 4. E pono ke maheleia kona aina e like me ka- |
: i | na mau keiki. Ekolu ana keiki, o Asekenaza, o |
AE Ripehata, a o Togaremata, Kinohi x..3.
|. fees croc : :
ie 5 Ua manaoia, ua hele aku kekahi poe o ka ©
| | Gomera ai ke kapa komohana_o ke kowa o Bo- }
i | Seporaa noho lakou ma ke kumu o ka muliwai o: |
if | Danube. A malaila aku i hele ai kekahi poe o |
i : 3 f
d : 1 Mahea i laha aku ai ka poe mamo a fapeta?
: - 2 Pehea i maheleia’i ria aina, kahi i laha aku ai kalapeta?™ ~
ae Ehia keiki-a Iapeta? a owai hoi ko lakou mau inoa?
E kuhikuhi i kahi i noo ai kekahi a me kekabi.
Ee | 8 Heaha ka mea i oleloia no kekahi mau wahi i hoikeia —
al mai ma na palapala aina?
4 4 Pehea e maheleia’i ka aina o Gomera?
i Ehia keiki a Gomera? a owai ko lakou mau inoa?
Sa E kuhikuhi i ko lakou mau aina. ; :
a | 5 Ma na aina hea i laha aku ai ka poe mamoaGomera?
| i K kuhikuhi ka haumana ma ka palapala aina ia mau wahi, kahi i laha aku aj ka
| : Gomers, .
i ney
iG .
ae .9 \
lakou a noho ma Geremania; a hele hoi kekahi es.
poe o lakou a hiki i Beritania.

6 Ua manaoia, ua hele aku kekahi poe o kas * |
Tirasa ai ke komohana o ke kowa o Dadinela, a |
noho lakou malaila. O Terake ka moa o 1a wa-
hi, a ua manaoia, o Tirasa ka inoa kahiko loa. .
‘7 Ua manaoia, ua hele aku kekahi-poe o ka
Madai, a ike kapa komohana o ke kowa o Dadi-
nela, a noho lakou ma Makedonia. Malaila no i
noho ai kekahi poe i like loa ko lakou inoa me :
Madai. :

8 E pono ke maheleia ka aina o Iavana e like
me kana mau keiki. Eha ana mau keiki, o Eh-
sai, o Dodanima, o Kitima, a o. Taresisa, Ki-
nohi x. 4. . |

_ 9 Ua manaoia, ua hele aku kekahi poe mamo
a Elisai a noho ma na moku puni ma ke Kaimo- |
kuliln, Ezekiela xxvu. 7. Ua manaoia, ua he-
_ le aku kekahi poe mamo a Dodanima a hiki. ma
| Helene. O kekahi poe mamo a Kitima, ua hele |
aku paha lakou a noho ma: Makedonia. Ua ma-
nadia, ua hele aku kekahi poe o ka Taresisaa,
- hiki loa aku ma Sepania, Ezekiela xxvur. 12. 12
6 Mahea i hele aku ai kekahi poe mamo.a Tirasa? : g
EE kuhikuhi ia wahi. i
. 7% Mahea i laha aku ai kekahi poe mamo.a Madai? ;
E kuhikuhi ia wahi. 5
8 Pehea e maheleia’i ka aina o Iavana?
| Ehia ana mau keiki? a owai ko lakou mau inoa? :
E kuhikuhi i ko lakou mau aina.
| 9 Mahea i hele-aku ai kekahi poe mamo a Elisai?. kekahi, - |
- poe a Dodanima? a Kitima? a Taresisa?
E kuhikuhi ia mau wahi, sed :
” “9ee NA AINA I LAHA AKU AI KA POE MAMO A |
eo ? -SEMA.
i 1 QO na aina i nohoia e ka Sema, aia no ma ka |
1 ~aoao komohana hema o Asia. |
} 2 E pono ke maheleia, kona aina e like me ka- |
] na mau keiki. Elima ana mau keiki, o Elama, o |
| Asuria, o Arepakada, o Luda, a o Arama, Ki- —
~- - nohi x. 22. | ! 2
2 1. KA AINA O ELAMA,
| O ka aina.o Elama, oia no ka aina 1 kapaiat |
. if nela manawa o Peresia.
i 2. KA AINA O ASURA. |
1 1 O ka aina o Asura, oia no o Asuria. He ai- |
| ‘na uuku paha o Asuria mamua ai ka wa o Isaia,
HE mals ; Be See
Hi ua huipuia kekahi mau aina me ia, 2 Na’li
I xix. 1J—13.
| 2 Ona kulanakauhale ma ia ainai ka wa ka- ©
Hi \ . ° ‘ $. © }
Le hiko, o Nineva, Rehobota, Kala, Resena, Kinohi |
We x. 11, 12, Hala, Habora,, Hara, 1 Oihanaalii
i oe v.26. O Nineva ke kulanakauhale kahi i noho
{| al na “li 1 ka wa o Iona, lona m. 6; 2 Na- |
i “hi xvi. 6.
| es 3 Elua muliwai ma Asuriai oleloia ma ka Pala- |
i ae 1 Mahea na aina i nohoia-e ka Sema? a
if 2 Pehea e maheleia’i ia mau aina? :
ih Ehia keiki a Sema?. a owai ko lakou mau inoa’?
i O ka aina o Elama, owai ka inoa i kapaia’ku ai ia aina i.
He nela manawa?
I Pehea na aoao o Elama? ;
Ki Owai ke kulanakauhale nui kahi i noho ai na’lii, a mahea hoi ia? Eseterar.. —
| 1—5.* Nehemias.1. Daniela vin.2. . ;
l Mahea ke kahe ana o ka muliwai o Ulai i oleloia’i e Daniela? $
il 1 O ka aina o Asura, oia no owai? {
He Pehea na aad o Asuria? :
i 2 Owai na kulanakauhale ma ia aina?
i: BE. kuhikuhi na haumana ia mau kulanakauhale ma ka palapala aina. |: : i

Tl 3
; ’ ;
_ pala Hemolele, o Gozana, 2 Na’lii xvu. 6, a’o 3
_ Kebara, Ezekiela 1. 1, 3. ! |
| 3. KA AINA‘O AREPAKADA, ;

j O ka ama o Arepakada, oia no 0 Media. O

_ ka inoa kahiko loa 0 ia wahi, ua like loa no ia me
| Arepakada. O Arepakada ka inoa o na li _kahi-

| ko oia.aina. A malaila mai no, ka hele ana mai

| OAberahama. Hele mai la ia mai ka aoao hikina
0 Mesopotamia mai, kahi e kokoke aha ma Me- a4
| dia, Oihana vi. 2—4. Ao Aberahama, he ma-
' mo iana Arepakada, Luke i. 34, 36. ee

: O Ekebatana ke kulanakauhale nui o Media, :
_ kahii noho ai ke alii. O Hamedana, kona inoa i i
Reia manawa. : |
; 4. KA AINA O LUDA. y

_ Aole i ikeia kahi o ia aina. 3 oo

| 5. KA AINA O ARAMA. a
O Arama ma ka olelo Hebera, oia no o Suria ‘e
_ ma ka olelo Helene. Ekolu moku iloke 0 ka ai-

_ hao Arama, o Suria ponoi, o Mesopotamia, Ho-

_ Sea xu. 12, ao Aramenia. Tz
|

|. 8 Ehia muliwai ma Asuriaj oleloia ma ka Palapala Hemo- ie
| lele?. a owai? ae

, Mahea ke kahe ana o Gozana? Mahea hoi ke kahe ana o Kebara? 2
'» Oka ainao Arepakada, owai ia? ae
Pehea i akaka’i, o Media ka aina o Arepakada?

' Pehea nadoao © Media? sate, 2 ;

| _ Owai ke kulanakauhale nui 0 Media? owai hoi kona inoa a
- inela manawa?

| Mahea o Ekebutana?

_ Uaikeia anei ka aina o Luda? ! 3
O ka aina o Arama, owai ia?
_ Ehia moku iloko 0 ia aina? a owai hoi?| . 2 |
at 1. SURIA PONOI. .

| ee : Ehiku wahi ma Suria i-ka wa kahiko loa i ole= —
ef Joia ma ka Palapala Hemolele, o Betarehoba, 0 ©
per Zoba, 0 Maaka, Isetoba, 2 Samuela x. 6, Gesura, —
2 Samuela 15: 8, Damaseko, 2 Samuela 8: 6, a 0 |

i | Hamata, 2 Samuela 8: 9. |
1 | _ Elua kulanakauhale ma ka aina 0 Betarehoba, —
] | o Rehoba a me Dana. .O ka inoa kahiko loa 0 |
le Dana, oia no.o Laisa, Lunakanawai 18: 28, 29. |
i | Aole ikeia ka aina o Zoba. |
, | L- Aia ma ka aina o Damaseko kekahi kulanakau- |
i hale, o Damaseko no ka inoa; o kahi ia i noho alg
| ke alii o Suria, Isaia 7: 8. |
ihe Elua kahawai ma ia aina 1 oleloia ma ka Pa--
ee japala Hemolele, o Abana a me Parapara, 2 |
He Na’lu 5: 12.
| = Na Mauna o Suria. |
| Ekolu mauna ma Suria i oleloia ma ka Pala-_
he pala Hemolele, o Lebanona, Jeremia 18: 14 |
| 29; 23, 0 Gileada, leremia 22: 6, a 0 Heremo-)
| ~ na, Tosua 11: 17. 4
Le ? : |
iW Pehea na a0ao 0 Suria Ponoi?
Ht po Ehia wahi ma Suria i ka wa kahiko i oleloia ma. ka Pala.
1 pala Hemolele? a owai!? |
a E kuhikuhi ia mau wahi. |
| Ehia kulanakauhale ma Betarehoba? a owai? q
i a= E kuhikuhi ia laua. Og
He Owai ka inoa kahikoo Dana? ue
| Owai ke kulanakauhale kahi i noho ai ke alii o Suria? a
i : ma ka moku hea 1a? ae |
| E kuhikwhi ia kulanakauhale. 4
i Ehia kahawai ma ka aina o Damaseko? a owai hoi? ;

| E kuhikuhi ia mau kahawai. |
| a Fhia mauna ma Suria i oleloia ma ka Palapala Hemolele!
Hi a owai hoi? :
4 E kuhikuhi ia mau mauna.
i‘ 4 JNa kulanakauhale kahiko loa ma. Suria i liolo, —

‘aole nae 1 nalowale loa, oia no o Baalagada, losua
11:,17, o Tademora, 2Na’lu 8: 4,.a o He :
lebona, Ezekiela 27: 18. :

Eha keiki a Arama, o Uza a me Hula a’ me :
Getera a me Masa, Kinohi 10: 23.

Ua manaoia, ta noho o Uza ma ka aina o Da- 2
maseko, Kanikau 4: 21, o Hula ma Aramenia, o |
Getera hoi ma kekahi aoao o Aramenia, ao Ma+
sa ma Mesopotamia. a

| 2. MESOPOTAMIA.
' No Arama no o Mesopotamia, no ka mea, 0.
_ Arama-naharima ka inoa o ia wahi ma ka olelo - 3
_ Hebera, a o ke ano keia 0 Arama ma na muliwat.
Ua maheleia o Mesopotamia i elua moku. O
| Padanarama ka inoa o kekahi, Kinohi 25: 20, a
' © Kaledea ka inoa o kekahi, Oihana 7: 2—4. Se

OQ Harana ke kulanakauhale nui o Padanara-

ma, Kinohi 11: 31. ! :
: O Ura ke kulanakauhale nui o Kaledea:i ka

_wa kahiko loa, Kinohi 15: 7. Mahope mai ua |
| hoolahaia’ku ka aina o Kaledea.a komo o Babu- :
| Owai na kulanakauhale kahiko loa ma Suria i hiolo aole
nae i nalowale loa? : a
E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. ~~ : :
| Ehia keiki a Arama, a owai hoi?
S Maliea i noho ai na keiki a Arama? * 7 Se
_Pehea i akaka’i no Arama o Mesopotamia ? z.
Pehea na aoao o Mesopotamia?
| Ua maheleia 0 Mesopotamia i ehia moku? a owailaua ? ;
: Pehea na aoao o Padanarama? Pehea. hoi na aoao o Kaledea ? s
‘Owai ke kulanakauhale nui o Padanarama ?
; Mahea o Harana? ‘ 3
Owai ke kulanakauhale nui o Kaledea i ka wa kahiko loa? |
| a owai hoi i ka wa mahope mai? : a ;
_Mahea o Ura? a mahea o Babulona? i Be a
; ;
| | : 3I : : — 3 /
lona, alaila oia ke kulanakauhale nui loa o ia aina, |
\ Isaia 13: 19. , |
| | 3. ARAMENIA. a
| . | Ua maopopo loa, no Arama o Aramenia, no ka
: | mea, ua like loa na inoa. |
| 7 NA AINA I LAHA AKU AI KA HAMA. |
Ht 1 O na aina i laha aku ai ka poe mamo a
i. Hama, oia no ke kihi komohana hema o Asia a
| me na aina o Aferika. .
| | 2 Eha keiki a Hama, o Kusa, 0 Mizeraima, |
| | o Puta a me Kanaana, Kinohi 10:6. E pono ke/
lee maheleia ka aina o Hama e like me kana mau |
i keiki. |
He : 1. KA AINA O KUSA. Hab, 3:7. |
HE 1 O ka aina o Kusa, o Aitiopa ia. O Kusa ka}
He inoa ma ka olelo Hebera, a o Aitiopa ma ka olelo ©
cc . Helene. ee |
Vs 2 O kahiinoho mua ai o Kusa, aia paha ma |
1 | ka muliwai o Inedusa. Ua kapaia kana poe ma-/
. mo, 0 ko Inia, 2. Oibanaalii 16: 8; ao kona aima
| © Inia, Isaia 11: 11; Zepania 3: 10. |
| L 3 Mahope iho, laha nui aku ka poe mamo a’
| Kusa ai ke kthi komohana hema o Asia, ai Afe-|
rika no hoi ma ka aoao hema aku o Aigupita.
| ‘4 Nolaila, e pono ke maheleia ka aina o a
il |
: Pehea na aoao o Aramenia? — eae : |
i H 1 Mahea i laa aku ai ka poe mamo a Hama?
ai 2 Pehea e maheleia’i ka aina o Hama? ' ‘
| Ehia ana mau keiki? a owai hoi ? :
; ier 1 O ka aina o Kusa, owai ia ? . 1
| | 2 Mahea kahi i manaoia, ua noho mua o Kusa?_ '
4 3 Mahea i laha‘nui'aku ai ka poe mame a Kusa ? 3 .
, a
ee :
[ : .e ¢ \ y =
15
ielua moku; o Kusa ma Asia kekahi, a o Kusa :
ma Aferika kekahi.
1. KUSA MA ASIA.
E pono ke maheleia ka aina o Kusa ma Asia e
_ like me kana mau keiki, no ka mea, malaila no 1
~ noho mua ai ka nuio kana mau keiki. Eono ana
mau keiki, o Seba a me Havila a me Sabeta a me
- Raama a me Sabeteka a me Nimeroda, Kinohi
B 10a 4.8:
| Elua keiki a Raama, o Seheba a me Dedana,
_. Kinohi 10: 7. | : i
| Aole i ikeia ka aina o Sabeteka.
| Ua oleloia o Nimeroda, he mea ikaika, he
_ kanaka hahai holoholona, a he kanaka koa, Kino-. |
1 hi 10: 8, 9.
F Ua manaoia, ua kaua aku oia i ka Asura a
hilo ia ia ka aina o Sinara, Kinohi 10: 10, 11.
Oia ke kaua mua 1 oleloia.
| Kukulu iho la oia i kulanakauhale ma kapa 3
_- 0 ka muliwai o Euperate, ma kahi e kokoke ana
ika hale pakuikui o Babela, a kapa iho lai ka
_ inoa mamulio ua hale la, o Babela. O Babela ka.
4 Pehea e maheleia’i ka aina o Kusa ?
Be: Pehea na 20a0 o Kusa ma Asia?
_~ ~ Pehea e maheleia’i ka aina o Kuse ma Asia, e:
Ehia keiki a Kusa a owai ko lakou maw inoa ? oe
: a E& kuhikuhi i ko lakou mau aina. :
Ehia keiki a Raama a owai ko laua mau-inoa ?
. Maheai noho aio Seheba? Halelu 72:10. 1 Na’lii 10:1,2. Mat:12>:42.
: Mahea ka aina o Dedana? Ezekiela 38 : 13. f
Pehea i kapaia’ku ai o Nimeroda ?
Owai ka-aina i lilo mai ia Nimeroda ma ke kaua ana?
i Mahea o Sinara? ; ‘ :
Owai ka inoa o ke kulamakauhale nui i Kukuluia e Nime--
. roda, a mahea: hoi i kukuluia’i? a
i Mahea.o Babulona.?, pe = ;
5 : : . ® : , iB P ;| ~—6«dIC |
Hi: moa ma ka olelo. Hebera, a o Babulona, ma ka ole- |
i} = : '
i lo Helene. |
I Ua kapaia ka inoa o kona aina, o Babulonia,.
i mamuli o ke: kulanakauhale nui. 7
| en aay . t
ri Eha kulanakauhale ma Babulonia i oleloia ma,”
| _ ka Palapala Hemolele, 0 Babulona, o Ereka, o |
il Akada, ao Kalene, Kinohi 10: 10: |
1 7 2: KUSA, MA AFERIKA. |
Li Ua manaoia, aia ma ke kihi komohana hema o |
| Asia, kahi i noho mua ai ka poe mamo a Kusa, a |
, I if mahope iho, hele aku la kekahi poe o lakou a
Lil. noho ma Aferika, ma ka aoao hema aku o Aigu- |
a pita. Nolaila, i kapaia’ku ai ia wahi o Kusa, oia _
8 hoi o Aitiopa. . Ua oleloia, ua hele nui aku lakou |
iH | malaila i ka manawa i noho ai ka Iseraela ma Ain}
1 ES gupita. .
ny 2, KA AINA O°: MIZERAIMA:
1 O ka aina o Mizeraima, oia no o Aigupita. O |
} Mizeraima ka inoa,.ma ka olelo. Hebera, a o Ai--}
? :
ah upita, ma ka olelo Helene. |
4 : : : once
‘ _E pono ke maheleia o Aigupita i elua moku, o |
| He Aigupita luna kekahi, a o Aigupita lalo. kekahi. |
a
| Pehea i kapaia’ku ai ka aina o Nimeroda ? |
AEH Pehea na aoao o Babulonia?
| | _Ehia kulanakauhale ma Babulonia, a:owai ko lakou maw ~
i ee inoa?
i | : e E kuhikuhi ia mau-kulanakauhale.
Hi Mahea i noho mua ai ka poe: mamo a Kusa?
i He I’ka manawa hea.i hele aku ai kekahi poe o lakou ma;
fi i Aferika? k
h \ Pehea na aoao o Kusa ma Aigupita?
Le O.ka aina o Mizeraima, owai ia? '
‘ : Pehea na.aoao o Aigupita, oia:hoi o,Mizeraima? ; :
4 Pehea e maheleia’i ia aina?
. Mahea.o Aigupita luna, pehea hoi kona mau.aoao 7: 43 Y. AIGUPITA LUNA. :
{ O Paterosa kekahi imoa i kapaia’ku aio Ai-
- gupita luna, Isaia 11: #1; Jeremia 44:1; Eze- .
kiela 29: 14. ee
2 O na kulanakauhale ma Aigupita luna i ole-
loia ma ka Palapala Hemolele, oia o Suene, Eze-:
kiela 29: 10, o Paterosa, Ezekiela 30: 13, 14, a :
o No, leremia 46: 25, Ezekiela 30: 15, 16.
3 Ua manaoia, o No, oia no o Tebeta. He ee
kulanakauhale nui joa ia. Ua oleloia ma ke mele
a kekahi haku mele kahiko: loa, o Homera, hoo- .
kani haneri puka ona e keme aku ai. a
2, AIGUPITA LALO. }
.Kiwa kulanakauhale ma Aigupita lalo i olelo-
taama ka Palapala Hemolele. —
~ 1 Zoana, he kulanakauhale kahiko loa ia, Nahelu 18: 22,.
gia hoi kahi i noho ai ke alii i kekahi manawa, Isa. 19: 11.
2 Nopa,. Ezekiela 30: 13. 3
3 Migedola, leremia 44: 1; Pukaana 14:3.
4 Tapanehesa, Teremia 44:1, oia hoi ka mea i kapaia e
Fsaia, o Hanesa, Isaia 80: 4:. z ;
5 Sina, Ezekiela 30: 15. ;
6 Pebeseta, Ezekiela 30: 17. 3 |
7 Betasemesa, leremia 43: 13. O ke ano o ia inoa, ka He
hale o kala. Eia hoi kekahi mau inoa i kapaia’ku ai ia ku- |
fanakauhale,o Ona, Kinohi 41: 45; a o Avena, Ezek. 30: 17.
8 Pitoma,.. oia na kulanakauhale i kukuluia e ka Iseraela
+ 9 Ramese, $i kolakou wa i hooluhiia’i e Parao, Puk. 1: 11.
1 Owai kekahi moa ¢ kapaia’ku ai o Aigupita luna? —
| 2 Owai na kulanakauhale ma Aigupita luna? a
‘ \ E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. = et
3: O- No; owai ia, a heaha ka mea i oleloia nona?
‘ Mahea o Aigupita lalo, a pehea hoi kona mau aoao 7
Owai ka muliwai nui ma Aigupita a mahea hoi kona kahe ana? g
- Ehia kulanakauhale ma Aigupita lalo, & owai ko lakow |
mau inoa? ae ce . oe
E kuhikuhi na haumana ma ka palapalavaina j keia mau kulanakauhale a pau. 4
Q* . = “ Viaedd 75 it Sa 3? 43 18’ sg .
: : : i
_ Elua moku ma Aigupita lalo i olelo pinepine 1a 7
sea a:
ma ka olelo a ke Akua, o Gosena, kahi i noho ai |
| ka Iseraela, ao Rahaba. Ua manaoia, o Raha- 7
i ba, ola ka aina iwaena o na nuku o ka muliwai |
| o Nile. ! |
i : ;
| | : Na aina mawaho o Aigupita ilaha aku ai kekahi poe’
We j mamo a Mizeraime.
1. LIBIA. .
i _ © Lehaba, oia kekahi keiki a Mizeraima, Ki
, a) nohi 10: 13, a ua oleloia e kekahi poe kahike, ua }
. ie hele aku ka Lehaba ma ke komohana aku o At- |
Hie gupita, a noho iho la malaila,.a mahope mai, ua
| kapaia ia wahio Libia-mamulio Lehaba. 4
We 2, PILISETIA. a
} ; eae as Sie ty - : ; a
i WE O Kaseluba, he keiki oia na Mizeraima, Kanohi)
i - ; ° ozs ’
| 10: 13, 14, a nana mai o Piliseta;. a ua hele aku}
a ka Piliseta a noho ma ka acao hikina aku o keâ„¢
| f ° ‘ . . oye : }
il Hl - Kaiwaenahonua a ua kapaia ia wahi o Pihsetia, |
"i r ? ‘ . ~
\ | . Kan. 2:23; Tos. 13: 2,3; 2 Sam. 5: 18.
u - Elima kulanakauhale nui ma ia aina o Gaza a’)
ri me Asedoda a me Asekelona a me Gata a me |
i i 6=CSté<(SséSCd ern, oss, 133: 33: : |
3. KA AINAO PUTA: ~ |
Wee: ; i 4 : 4 oe
hae Ua manaoia, aia ka aina o Puta ma ke kihr |
1 i komohana akau o Aferika, aole'naei akaka loa. ©
eh s Far : ; ; ; ; :

i li Ehia moku ma Aigupita lalo i olelo pinepine ia ma ka ke

i ii Akua olelo? a owai hoi?

; "| E «. E-kuhikuhi ia mau moku.

; ik Mamuli o wai i kapaia’ku ai ka aina o Libia?.

rh Mahea o Libia, a peliea kona mau aoaot .

it i Mamuli o wai i kapaia’ku ai ka aina o Pilisetia?

i: . | Mahea o Pilisetia, a pehea hoi kona mau aoao? |
nt Ehia kulanakauhale ma ia aina, a owai hoi?
7. E kuhikuhi ka haumana, ia mau wahi ma ka palapala sina.. a
ltt Mahea. ka aina o Puta?’ — a
vee ‘ ; 3 » |
Li | i19 | ;
4) KA AINA 0 KANAANA,
t Ua maopopo kahi 1 noho aio Kanaana, ke- |
kahi keikia Hama. Aia kona wahi ma ke kaha- |
kai hikina o ke Kaiwaenahonua. O Gaza ka mo- ;
kuna ma ka Hema ao Sidona ma ka Akau, Ki- 2
‘ , 1
nohi 10: 19; Tosua 15: 47.
_ 91 kawa kahiko- loa, aia ma ke kihi Hikina :
Hema o Kanaana he wahi papu nui, o Sidima ka.
ynoa, Kinohi 14: 3:
3 la manawa, elima kulanakauhale ma ia papu,
o Zoare a me Sodoma a me Gomora a me Zeboi- a
ma ame Adema, Kinohi 19: 20—23; Kinohi 29: :
22—PA.
‘4 Ja manawa no hoi, iwaena konu 0 ia papu ke :
kahe ana o loredane a hikii ka waoakua one 0: — :
_ Kusa, aika manao o kekahi poe, ua kahe ia a ,
hiki loa i kekahi manamana o ke Kai Ula. :
5 Ma ia papu, ma ke kulanakauhale no hoi.o |
_. Sodoma kahi i noho ai o Lota, ka moopuna #
Aberahama, Kinohi f[3: T0—12. a
6 | ka wa o Lota, ua hooua mai olehovaike =”
ahi mai ka lani mai, maluna o ia papu, a eha ku- -
lanakauhale olaila i pau i ke ahi; o Zoara wale ;
no ka i hoolaia.. Pau.loa no hoi ka aina o ka pa-
_ pui ka aiia e ke ahi a lilo ia wahiikai. Ao ua ,
| 1. Mahea kahi i noho ai: o: Ranaana? 2
; 2 Heaha ma ke kihi Hikina Hema o Kanaana i ka wa ka-
| hikoloat : . . 3 |
3. Ehia kulanakauhale ma ia wahi, a owai hoi?
A Mahea ke kahe ana e Ioredane ia manawa?
5 Owai ke kanaka pono i noho ma ia papu?
6 Heaha ka meai hanaiae ke Akuai kela papuika wa.
o Lota?
= :
ie :A a Z Z Z ? J Lilli oes . - é “ae mt
i oe 20 .
kai la ola ka mea i kapaia i neia manawa, o ke
Kai Make. | |
7 Ua mahuahua ka poe mamo a Kanaana a
i paapu ka ainai kanaka. He umi a me kuma-
| makahi ana mau keiki, o Sidona, Heta, Jebusa,

: | Amora, Geregasa, Heva, Areka, Sina, Arevada, —
| | Zemara, ao Hamata, Kinohi 10: 15—19.
| 8 Aole 1 akaka loa kahi i noho mua ai kekahi
\ | ame kekahi. Aole paha 1 like ko lakou noho —
I ana ia manawa kahiko loa, me ko lakou noho |
, L ana i ka wa i:komo ai ka Iseraela iloko o ko la-)
: kow aina. . [
Wel 7 Ehia keiki a Kanaana a owai hoi? .
. 8 Uaakaka aneikahi i noho mua az kekahiamekekahi??
i He mau Ninau Hoiliili. :
if 1 Owai na inoa o na aina ame na aupuni i neia manawa ~
| . kahi i laha aku ai ka Japeta? ame ka Sema” a me*ka Hama?
| i 1; hai mai ka haumanai na inoa o kela aina keia aina ae kuhiktuhi no heiina ©
it ‘ * mokuna. “4 I
1 2 Ma ke kukulu hea o Hawaii nei na ainainoho mua ia”
i e na kanaka mahope iho o: ke Kaiakahinalii?
it E kuhikuhi ka haunana me kona lima. —
| | - 3 Mavwaena.o na degere: Jatitu hea ka nui o 1a mau aina? a |
i mawaena hoi o na degere lonitu hea?
| 4 Owai na moa i neia manawa o ko laila mau kai? ame |
| 1 na kowa? amena moanawwai! amena muliwai? a mena
if i mauna? 4
il : 5 Owai na inoa o na aina ma ka honua nei, ! neia manawa ~
i | 1 hike ko lakou latitu me ko Aigupita? ame ko Kusa ma A- ©
i i sia? a me ko Kanaana? a me ko Suria? a me ko ‘Aramentia?
a a me ko Magoga’? : (>

a 6 Owai na inoa o na aina i neia manawa i like ko lakou 7

a ‘ ae re

| | lonitu me ko Elama? a me ko Asuria? a me ko Mesopota-'—
l 1 mia? ame ko Kanaana? a me ko Aigupita? a me ko Libia?
Hl ! a me'ko ka aina 0 Puta? Ge ee \

aii - "Y Ekuhikuhi ka-haumana ma ka palapala aina Helu 1, i —
tl ka mokuna o ka palapala aina Helu 2. =21 : |
KE ALANUI I HELE AI KA ISERAELA MAI AIGU-.
PITA AKU A I KANAANA.
1 Ma na aina mawaena o Aigupita a me Ka- naana ua nui na auakua, kahi pono olei ke kana-
ka ke noho ao ka uuku o na mea ulu ano ka nele
loa i ka wai ole.
2, Ma keia mau aina i kuewa wale at na mamo
a Iseraela ina makahiki hookahi kanaha, no ke
lakou hewa,iko lakou hoolohe ole anai ka ke
Akua. :
3 Aole i akaka. pono ke ala a lakou i hele ai
mai Aigupita aku ai Kanaana; nolaila, adle i lke
ka hoakaka ana ma.na palapala aina. Okoa ko a
~_kekahi, okoa ko kekahi. Ma ka Nahelu, Moku-
na 33, ua haiia mai na. wahi a pau a lakou i hoo-
moana’. { keia wa, okoa wale no na inoa 0 la
mau wali; nolaila, aole 1 pololei loa na palapala
aina o ko lakou hele ana; ua hanaia ma ko ke :
kanaka manao, aole ma ka ike pono ana. |
4 O ke kai i hookaawaleia e ke Akua imua o ,
ka Iseraela, oia.no ke Kaiula.. Ma ka welau akau :
kahi i hookaawaleia’i. Hookahi tausani milea . —
‘1 Pehea ke ano o na aina mawaena o Aigupita a me Ka-
naana ? ae
2 hia makahiki i. knewa.ai ka Iseraela ma ia wahi? a no.
ke aha hoi?
} 3 Ua akaka anei ke alanui a lakou i hele ai?
Heaha ka mea‘ nalowale ai? > ; :
E kuhikuhi ka haumana ike alaihele ai ka Iseraela a e hoomanao hoi aolé
| paha i ku pono loa keia kaha ana i ka ojaio.
4 Qwai ke kai i hookaawaleia e ke Akua imua o.ka Ise-.
| raela? . ;
Mahea. kahi.i hookaawaleia’i?.| e .
| OP |
/ | me na lraneri keu eha ka loa o ua kai la, elua ha-—
a ° . .
ill neri mile ka laula ma kau wahi.
it 5 Oka mauna kaulana loa ma ke alanui i hele
a ai ka Iseraela, o1a no o Smai.
ra - 6 He kuahiwi nui loa o Sinai; he kanaha paha
~ mile ke ana waena, a he haneri a keu ke ana pu- |
| ni. Ua nui na puu maluna o ia kuahiwi, o Sinai
iil ka inoa o kekahi, ao Horeba kekahi. He mau
/)) pau laua ma ke kuahiwi hookahi. : |
al 7 Ua olelo mai ka poe nana i ana ia kuahiwi,/
I : 6,000 kapuai ke kiekie o ka puu o Sinai. . Ina e]
; ku ke kanaka maluna olaila, maopopo kona ike i
Hl ke Kaiula a me ka aina ma na kapa. :
Hale 8 Eia hoi kekahi mau kuahiwi ma ke ala i he-)
Teh '.. le ai ka Iseraela, o Horaao-Nebo. O Pisega ka’
3 inoa o kekahi puu maluna o Nebo.
i | 9 O na lahuikanaka i ku e maiika Iseraela 1}
| Hi ko lakou hele ana ma ke alanui, oia o ka Amele-—
He ka a me ka Amora a me ka Moaba ame ko Ba-)
iit . oe \ ;
a | sana. O Sihona ke ali o ka Amora, 0 Oga ke.|
{ | ~ alu o Basana, a o Balaka ke alii'o ka Moaba..
| i — Pehea ka loa a me ka laula 0 wa kai la?
a Ehia manamanaso ke Kaiula ma ka welau:akau ? ;
1a lloko o ka moana hea kona komo ana?
ee Ma ke kowa hea hoi kahi e komo ai? : :
i i 5 Owai ka mauna kaulana loa ma ke alai hele ai ka Ise~)
i i raela?
a : Mahea ka mauna o Sinai? b
i Ih 6 Pehea ka nui o Sinai? a oway kekahi puw cna? a
i i 7 Pehea ke kiekie 0 Sinai? a malrea e ike aku ai ke kona
i | ka, ke ku maluna olaila ? of
Pi | 8 Owai kekahi mau kuahiwi eae ma ke ala i hele ai ka”
i ‘| Tseraela? a a
vik E kuhikuhi ia mau kuahiwi.
a 9 Owai na lahuikanaka i kw emai i ka Iseraela i ko lakou
a i. hele ana ma ke alanui? }
eit | E kuhikuhi ka haumana i kahi i noho ai kekahia me -kekahi o ia mau lahnika~—
oil . ka. : ‘ e
= i na
dl e | 4
eM : .
ot : a
ie tt x i nis 3 Br10 O kahi i hookaawale ai ke Akua i ka mulj-
wai o loredane, imua o ka Iseraela, aid no ma
Gilegala, ma kahi e kokoke ana i leriko. |
NA LAHUIKANAKA MA KANAANA A MA NA WA-

HI E KOKOKE MAI ANA I KA WA I KOMO ‘A]

KA ISERAELA.

1 O na lahuikanaka e noho ana ma Kanaana i
ka waikomo ai ka Iseraela, oia o ka Sidona, o 4
ka Heva, o ka Giregasa, o ka Kanaana, o ka A-’
mora, 0 ka lebusa, o ka Periza, o ka Piliseta, a o
ka Heta, Kanawailua 7: 1; Iosua 3: 10; 24: 11;

19: 28, 29; Lunakanawai 1: 31. ,
2 Elua kulanakauhale ma kaainao ka Sidona i
oleloia ma ka Palapala Hemolele, o Sidona, Kino-
hi 10: 19, ao Turo, Isaia 23: 12.
3 Hookahi kulanakauhale ma ka aina 6 ka He-
vai oleloia i ka wa kahiko loa, o Laisa ka inoa, P
Kinohi 10: 19, o Dana hoi ka inea i ka wa ma- :
hope mai. /

_ 4 Aja kokoke ma ka loko o Genesereta he ku- ee
lanakauhale, o Giregasa ka inoa, a nolaila ua ma-
naoia malaila no ka aina o Giregasa. :

. 10 Mahea kahi i hookaawale ai ke Akuaika muliwai o :

: loredane imua o ka Iseraela?

E kuhikuhi ka haumana ia wahi.

1 Owai na lahuikanaka e noho ana ma Kanaana i ka wa i a
- komo ai ka Iseraela? . 4
f kuhikuhi i ko lakou mau aina.

2 Ehia kulanakauhale ma ka ainao ka Sidona? a owai
; hoi?
t E. kuhikuhi ia mau kulanakauhale.

: 3 Owai ke kulanakauhale ma ka aina o ka Heva i oleloia

1 ka wa kahiko loa? ;

ES. Mahea ia kulanakauhale. t

4 Mahea i manaoia’i o kahio ka Giregasa? anoke ahala |
hoi 1 manaoia’i pela?i , q
z t | ae ASS *
\ 2A
I :
Ht z . : S 3 1 7 t
' 5 Ma ka aina o ka Kanaana he kulanakauhale |
i . kahiko loa, 1 kapaia o Sekema, Kinohi 34: 6, 30.)
1 | | 6 Aia no ma ka aina o ka Amora kekahi mau 7
vil kulanakauhale kahiko o Betela a me Hai. |
: Wie 7 Aia maka aina o ka Jebusa ke kulanakauhale |
il o lebusa, oia hoi o Salema kahii noho aio Meleki-—
La : : : a
il zadeka. Ika wa mahope mai ua kukuluia a nur)
| il _a kapaia-o lerusalema, Kinohi 22: 2; 2 Othana-|
al : alivd< ff. ae |
: ! : ;
| | | 8 Aia ma ka aina o ka Heta ke kulanakauhale |
, I |. o Heberona kahi i make ai o Sarai ka wahine a7)
il Aberahama, Kinohi 23: 3, 12. QO Kiregataareba |
kekahi inoaoia kulanakauhale, Iosua 14: 15.)
Wa O Beeresaba kekahi kulanakauhale ma ia aina. |
i | NA LAHUIKANAKA E KOKOKE MAI ANA. .
| 1 Ona lahuikanaka e noho. ana ma na wahi/
| kokoke mai i Kanaana i ka wa i komo ai ka Ise-)
l 3 raela, oia o ka Amelekaa me ka Edema a me ka |
| | 7 Midiana a me ka Moaba a me ka Amona. |
1 2 Me ka Ameleka i noho ai ka poe Kem, 1)
| : Sam. 15: 6, a me ka poe Kenezi, Kin. 15:19. |
i : |
1 | | 5 Owai ke kulanakauhale kahiko loa ma ka aina o ka Kas
is i naana? .
| : _ Ekuhikuhi ia kulanakauhale. .
i : 6 Owai kekahi mau kulanakauhale ma ka aina o ka Amora! }
i FE kuhikuhi ia‘ mau kulanakauhale. a
Hl 7 Owai ke kulanakauhale kaulana loa ma ka aina o ka fe- .
i busa? owai kona inoa kahiko? a owai hoi kona inoa hou? |
Ae E kuhikohi ia kulanakauhale. |
i 8 Owai na kulanakauhale kahiko ma ka ainao ka Heta? ~
| FE kuhikuhi ia mau kulanakauhale. 4
aie 1 QOwai na lahuikanaka e noho ana ma na waht kokoke mat |
Pa i Kanaana, i ka wad komo. ai ka Iseraela?
a * E kuhikuhi i ko lakou mau aina.
al 2 Owai kekahi poe i noho pu me ka Ameleka? |
ui |
1 )
SNE 4 425
3 O Edoma oia kekahi inoa o Esau.
4,-O Midiana he keiki ia na Aberahama laua o
-- Ketura, Kinohi 25:2. Ua pili ka aina o ka Mi-
diana me ka aina o ka Moaba, Nahelu 22: As. 25% |
1—6; 16—18. Okoa paha o Midiana kahi i no- a
ho ai o letero' ka makuahonowaikane o Mose.
Aia ia wahi ma ka hikina akau o ke Kai Ula.
5 O ka Moaba, he poe mamo lakou na Lota,
Kinohi 19: 31—38.
6 Elua kulanakauhale ma ia aina i oleloia ma
ka Palapala Hemolele, o Ara ma ke kahawai o
Arenona, Kan. 2: 36, a o Hesebona, Kan. 2:24. -
7 Oke kahawai o Arenona, oia ka mokuna _
iwaena o ka Moaba a me ka Amona, Lunakana- a
| wai ll: 18. :
8 O ka Amona, he poe mamo lakou na Lota, 7
Kinohi 19: 31—38. :
9 O Ederei ka inoa o kekahi kulanakauhale ma
_ ia aina, Kanawailua 3: 10. | es
10 O laboka kekahi kahawai ma ia aina, Ka- i
nawailua 3: 37.
3 O Edoma owai ia? :
4 Owai o Midiana?
3 O ka Moaba, he poe mamo lakou na wai?
6 Owai na kulanakauhale ma ka aina 0 ka Moaba?
, E kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
| 7 Owai ke kahawai? a mahea hoi kona kahe ana?
8 O ka Amona, he poe mamo lakou na wai?
~ 9 Owai kekahi kulanakauhale ma ‘ia aina? :
; E kuhikuhi ia kulanakauhale.
10 Owai hoi ke kahawai?
3 E kuhikuhi ia kahiiwai. d
| esrl - a
a = i
| | | 26 |
ail KA PUUNAUE ANA O KA AINA ‘O KANAANA NO”
\ | | NA OHANA O KA ISERAELA. :
nt 1 Aole 1 nu ka ‘aiha o na ‘ohana o ka Iseraela;
bal wa oi iki aku paha ka nui mamua o Na aina 0
a Hawaii nei. :
at 2, Aole i heluia ka Levi 1 ka puunave ana, no
i. ka mea, ua hookaawaleia kana poe mamo no ka
| i. oihana kahuna. Aole i haawiia ia lakou ka aina/
| | \ e like me na ohana e ae; okoa ke ano o’ko lakou
a haawi’na. !

: if | 3 O ka poe mamo a Josepa, aole i heluia lakow
EA mamuli ona i ohana hookahi; aka, ua kapaia,
a lakou mamuli o Eperaima a me Manase kana mau)
Wee keiki, a i ka haawi ana o ka aina va heluia lakow
i ielua ohana. Nolaila, ua paniia ka hakahaka 0
| ka Levi a lawa na ohana he umikumamalua i ai
We 1 ka aina. . :
| i 4, | ka puunaue ana o ka aina, he umikumama-
| ! lua ohana i heluia, o ka Asera, o ka Napetali, 0)
| ; bY /

' | s ka Zebulona, o ka Isakara, © ka Eperaima, o ka
ae Manase, o ka Juda, o ka Beniamina, o ka Dana,
l I o ka‘Simeona, 0. ka Reubena, a.o ka Gada.
ie : 5 He iwakalua kumamalua kulanakauhale iloko
ei o ka ainao Asera, Iosua 19: 30, o Sidona a me Tw
i :
| i _ 1 Pehea ka nui o ka aina o ka Iseraela? .
a= 2 No kevalia lai loaa ole ai‘ka aina i ka Levi?
; HEE a5 Ratios t
' 3 Pehea i heluia’i ka poe mamo’a losepa? |
a 4 Ehia ohana‘i loaa ia lakou ka aina ika puunauevana? @
; ii - owai hoi?
lite Pehea na aoao o ka‘aina o ka Asera? ame Napetali? ame Zebulona? amé
: i Isakara? ame Eperstna! ame Manase ma ke komohana? ame Manase mi
if i ka hikina? ame Iuda? ame -Beniamina? a me ‘Dana? a me Simeona? amé
baile Reubena? ame Gada? :
A - 5 Ehia kulanakauhale maka okana oka Asera’? a owai hoi!
Sit E kuhikuhi ia, mau kulanakauhale.
ae
: | a
..
i i He * : : # 4
ad } A ca Beate Sen SA " z x |27
ro a me Kana a me Rehoba a me ia mea aku ia ~
mea aku, Iosua 19: 28, 29. |

6 Aolei ai ka Asera i ka aina a pau i baawna C
ia lakou, no ka pio ole o na kamaaina kahiko, |
Lunakanawai 1: 31. .

7 He umikumamaiwa kulanakauhale iloko-o ka
aina o ka Napetali, losua 19: 38, o Hamata a me 2
Rakata a me Kinereta a me Adama, a me ia mea
aku ia mea aku, losua 19: 35—38. oa

8 He umikumamalua kulanakauhale iloko o ka
aina o Zebulona, Llosua 19: 15, 0 Betelehema a
me Kata a me Simerona, a me ia mea aku ia |
mea aku, Iosua 19: 15. , .

9 He umikumamaono kulanakauhaleilokooka
aina o ka Isakara, o Enaganima a me Abeza a me
Sunema, a me ia mea aku ia mea aku, losua |
19: 17—22. , |

10 O na kulanakauhale o Manase ma ke komo- |
hana oia o Dora a me Megido a me Tanaka, a oe
me ia mea aku ia mea aku, losua 17; 11. . i

11 O kekahi mau kulanakauhale o Manase ma
ka hikina, oia o Aseterota a me Ederei, Iosua 14: a

6 No ke aha lai ai ole ai ka Aseraika aina a pau i haa-

| wiia ia lakou?
7 Ehia kulanakauhale ma ka okanao Napetali? a owai hoi? HE
E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. ; |

e Ehia kulanakauhale ma ka okanaoka Zebulona? a owai :

— E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. oe |
: Ehia kulanakauhale ma ka okana o ka Isakara? a owai s
ae E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. : a

10 Owai na kulanakauhale o ka ohana hapa a Manase ma |
ke komohana o Loredane ? a |

Â¥, kuhikuhi ia mau kulanakauhale. ; |Hl ; 4 ee
I 28 ®
| 31, Golana, Kan. 4: 43, Gesuri a me Maaketi,
iE Kan. 3: 14. |
it a 12 O kekahi mau kulanakauhale o Eperaima
a ola o Sekema a me Sarona a me Siloa me Ti-
i) menata ame Gera a me Gezera aime Kibeza-
Hh 5
1h) ima a me Betahorona, Iosua 19: 50; 21: 21, 22,
\ 13 He umikumamaha.kulanakauhale iloko o
La ka-aina o ka Beniamina, 0 leriko a me Gilegala
' | - ame Betela a me Hai a me Gibeona a me Gibe-_
i H ; ° ° i
i | ata a me Mizepa a me lebusa oia hoi o Ierusale- |
| I / : _ma, a me ia mea aku ia mea aku, Josua 18: |
1 21—28.
Hit ; . ‘ 3 ;
| | 14 He nui loa na kulanakauhale iloko 0 ka ai- |
I / nao ka luda. Eia kekahi o lakou, o Libena a _
I | | me Lakisa a me Gosena a me Kadesabanea, Ara-_
HG q : da, Debira, Heberona, Zipa, Egelona, Kela, Adu- .
ri lama, Betelehema, a me Enegedi, Josua 15: 40, |
| AQ, 51.
j Ia : a me i,
j | : 15 Ona kulunakauhale iloko o ka aina o ka |
Mi Simeona oia o Horemaa me Beeresaba, Zigelaga, |
Pail Aina, a me ia mea aku ia mea aku, Ios. 19: 2—7. |
1 | ; | 16 O kekahi mau kulanakauhale -iloko 0 ka ai-
= | |
i i 1] Owai na kulanakauhale o ka ohana hapa a Manase ma
i i ka hikina o Ioredane? :
H ny E kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
ae 12 Owai na kulanakauhale ma ka okana o ka Eperaima?
At Ekuhikuhi ia mau kulanakauhale..
: : 13 Ehia kulanakauhale ma ka okanao ka Beniamina? @ :
‘ “ owai hoi? ’ '
ul E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. ° i
| 14 Owai na kulanakauhale ma ka okana o ka Iuda?
Ws i : E kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
i | i 15 Owai na kulanakauhale ma ka okana o ka Simeona?
a i ; £ kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
4 16 Owai na kulanakauhale ma ka okana o ka Dana? '
tl i £ kubikuhi ia mau kulanakauhale.. :
a .
. | |
a i = : ; :
= ali es ; : ; 3- -na o ka Dana, oia o Ekerona,. Esetaola, Aialona,
Elona, Gibetona, Baalata, losua 19: 41—46.
17 No ka pilikia o ko lakou wahi, hele aku la |
_ kekahi poe o lakou a noho ma ke kumu o ka mu- |
liwai o loredane ma kahi o ke kulanakauhale o
Laisa. Nolaila, ua kapaia ia kulduakauhale, he
- jnoa hou, o Dana, Iosua 19: 47. :
18 O kekahi mau kulanakauhale o ka aina o ka
Gada oia o Debira, Iazera, Mahanaima, Ramata-
_ MInisepa, Sueota, a me Ramota-Gileada, Iosua 13: ae
— 22—27, :
19 O kekahi mau kulanakauhale ma ka aina o
ka Reubena, oia o Baalameona, Bezera, Bozera,
- Kanawailua 4: 43; Hesebona, a me Jahasa, Iosua |
13: 15—21. |
20 Aole i loaawi ka Levi ka aina e like me nga -
_ohanae. Eia_ko,lakou aina, o ka hapaumi o na 8
mea a pau i ulu ma na aina a pau o, kanaka kahi |
_ alakouinoho.ai. A ua haawiia no hoi he wahi
e noho ai no lak6ou, he kanaha kumamawalu ku- |
lanakauhale, ma kekahi ohana kekahi kulanakau- |
hale, a ma kekahi ohana kekahi, wa haawiia ma Whe
na ohana a pau, losua 21: 4—7. He umikuma-
makolu kulanakauhale i haawiia i ka Aarona. ,
Aja ia mau kulanakauhale a pawiloko o na okana Wa
17 Mahea i hele aku ai kekahi poe o ka Dana?
Owai ke kulanakauhale i kapaia mamuli‘o lakou?
18 Owai na kulanakauhale ma*ka okana o ka Gada? :
‘KE kuhikuhi ia mau kulanakauhale. it
19 Owai na kulanakauhale:ma ka okana o ka Reubena?’
Ekuhikuhi ia mau kulanakauhale. ; j
. 20 Pehea i loaa’i i:ka Levi ka lakou ai a me na mea e po-- I
no ai ka noho ana?’ : a
Ehia kulanakauhale i haawiia i ka Levi? a mahea lakou?_ vii
3t ye |i | i Sty : : : ‘ cm :
ia) | ; q
| i : 5 aS =¢ ; : are G 4
! o ka luda a me ka Beniamina, a nolaila, aole 1
Ra lilo i ka wa i kipi ai na ohana he umi, fos. 21: 4.
i i f
We the a {
i NA KULANAKAUHALE PUUHONUA. ;
ai Eono kulanakauhale puuhonua 1 hookaawaleia;
; iP} “7 : } ° . ;
Le ekolw’ ma kela aoao, a ekolu hoi ma keia aoao o
| loredane ; i mau wahi e maluhia’i ka mea e pepe-
| i hi naaupo i ke kanaka, Iosua 20. @
al O na puuhonua ma ke komohana o [oredane,
| ia 0 Heb ka luda, o Sekema |
i] oia 0 Heberona ma ka luda, o Sekema ma ka
Y i Eperaima a o Kadesa ma ka Napetali. O na
+ | . . . f
| | il puuhonua ma ka hikina 0 [oredane, o1a o Bezera’
ii) - _- ma, ka Reubena, o Ramota-Gileada, ma ka Gada,
= a o Golana, ma ka Manase.
| | \
AR {
PEE: . sels |
H iS Ehia kulanakauhale i haawiiai ka Aarona? a mahea lakou?|
\ | Ehia kulanakauhale puuhonua i hookaawaleia? a i mea |
TARE, aha hoi? |
| ih Owai na inoa ona kulanakauhale puuhonua a mahea: hoi’
i : kekahi a me kekahi? |
if ' E kuhikuhi ka haumana i keia mau puuhonua a pak.
” :
i | He mau Ninau Hoiliil.
i Hi ; , . °
| 1. Mawaena o na degere latitu hea ka aina o ka Iseraela? a
i i mawaena hoi o na degere lonitu hea?
an 2 Owai na ohana 0 ka Iseraela inoho ma ka hikina o lo-
Iie | . redane? : i
i . 3: Owai hoi na ohana i noho ma ke komohana o Toredane!)
4 i ; 4 Owai na ohana i noho ma ke kahakai o ke Kaiwaenaho-
eh Hi nua? ;
| i 5 Owai ka i noho ma ka aoao hema loa o ka aina?
i i 6 Owai hoi ma ka aoao akau loa? |
iH i i 7 Owai ma kahi e pili ana i ka Moanawaimake?
al Hi . . P “a. . +
ai 8 A: owai-ma kahi e pili ana i ka loko o Genesereta?
ant I ie
4 | 3 | :
i |
13 a |
5
a :
Pl : 4
< | ve Ae es = ; ie : aaL
| ~ KE ANO O KA AINA O PALESETINA.

1 Ua kapa mua ia ia aina, o kaainao Kanaana, |
mamuli o Kanaana ke keikt a Hama. Mahope
iho, ua kapaia o Ka Aina i Oleloia, no ka mea,
ua olelo o lehova ia Aberahama e haawi ia aina
nona. Mahope iho, ua kapaia o Ka Aina o ka a
Iseraela, no ka mea, ua lilo ia ia lakou. Mahope
iho, aa kapaia, o Ka Aina o ludaia, mamuli o lu- |
da ka ohana nui o ka Iseraela a pau. Mahope |
iho, ua kapaia o Palesetina, mamuli o ko Pilese-" |
tia, ka poe inoho ma ke komohana hemaoia ~— ‘ff
aina. Ua kapaia hoi, o Ka Aina Hemolele, no na |
mea nui i hanaia malaila a haiia mai maloko o ka Wl
olelo a ke Akua; ova hoi ka hanaw ana, ame ka i
noho ana, a me ka hana mana ana, a me ka eha |
ana, a me ka make ana o lesu Kristo, ko kakou i
mea e ola’1. 3 | _

2 O Palesetina ka inoa ? kapa nuiia’ku alia . . i
aina i nela manawa. it

3 Ua maheleia o Palesetina e ka muliwat o = |
loredane i elua moku. nui. O ka moku ma ke li
komohana o ia muliwai, ua kapaia, ma ke1a aoao o Ie
Terodane, Nahelu 30: 19, a o ka moku ma ka hi- WZ
kina, ua kapaia, ma kela aoao o loredane, losua |

1: 28, : , We

4 Aia ka aina o Palesetina iwaena o na degere . HZ
_ latitu he kanakolu kumamakahi me ke kanakolu - ia
_ kumamaha. Nolaila, he mea mau ka oluolu o ta a) |
| 1 Owai kekahi mau inoa i kapaia’ku ai ka ama o Kanaana? |
2 Owai kona inoa i kapa nui ia’ku ai i neia manawa? . i"
83 Pehea i maheleia’i ka aina o Palesetina? apeheahoii = [ill
kapaia’ku ai kekahi aoac a me kekahi aoao? é |
| : | ]j i | oe : i
ht 32
Hi aina, aole i anu loa ikekahi manawa a wela loa i —
; iH ? ae 2 “ oe cage .
it | kekahi manawa e like me kekahi mau aina.
Ein , 3 me : ;
i | 5 Uamaheleia ka makahiki e ka poe kahiko i
/ i; eono wa, o ka wae ohi ai, a me ke kau, a me ka
a wa wela, a me ka wae kanu ai, a me ka hooilo,,
| Hi pe .
1 ame ka wa anu, Kinohi 8: 22. .
i |
i Ka wae ohi ai, mai ka waena o Aperila ai ka waenao Lune.
aM Ke kau, beets wy eine: Se a re Aelea
| [ Ka-0 Weld 2... a os. +f Augate... .. . “Okatoba.am
le i Kawaekanua,........ Okatoba.... Dekemaba.. |
ea Ka hooilo, ree Se Dekemaba 2... © Febuartaae
i | Kawa any € OR 45 OO Febuart: 2.2 e Apenia.
| | Pela no-hoi ka mahele ana o ko Arabia poe i |
i ' neia manawa e noho nei kakou. |
ihe i : ° ° q . |
| : Kawaeohi am. O ka wa oluolu loa ia, I ka |
i | , pau ana o'la wa, mahuahua iki ka wela. |
| : Ke kau. He manawa wela ia, aole nae 1 wela —
i Bie .
ai loa, |
i | . eee, sos
a Ka wa wela. Oia ka wae wela nui ai ka la. Ar
Kn a 3
‘i, . - ka pau ‘ana oia‘wa, ua emi ka wela. Mai ka pau
if i P ° . : P
| ana 0 ka wae oh aia kokoke pau ka wa wela,
| aole ua, aole hoi he hekili, o ka hau wale no ka
1 i mea e pono iki ai, Solomona 26:1; 1 Samuela |
| a : 12: 17. Nolaila, maloo ka aina a me ka weuweu
| a wela koke na kula a me na wahi nahelehele e li-
i ke me ko Hawaii nei ke haule iho- kekahi huna
I a ahi, Halelu 83:14; Isaia 9: 18; Ieremia 21: —
a 14; Pukaana 22:6; Ioela.1: 19; lTeremia 9:
Sa
i oe
| | 4 Pehea ka anu a me ka wela ma'ka aina o Palesetina?
; ie % Ehia wa'i maheleia’i ka makahiki e ka poe kahiko? a
a. p
uh pehea ke ku anao ia mau wa ina malama o kakou?
| i Pehea ke ano o ka wa e ohi ai? a me ke kau? ame ka wa we-
Se :
7 4
if ies. : Y ; syi :
| 33 |
12. I keia wa wela, he mea mau ke pa mai ka . |
makani oluolu i ke ahiahi, Kinohi- 3: 8. ° ql
Ka wae kanu ai. He uano ia wa, aole nae he |
ua pinepine i ka hoomaka ana. A hiki i ka ma- . |
lama.o Novemaba, alaila, he nui no ka ua. Ua
kapaia ia ua ana o. “ke kuaua mua,” leremia 9: ;
-. 24. He ua iae olioli nui ai ka mea mahiai. — |
| Ka Hooilo. Haule no ka haui ka hooilo a keo- o
keo ka honua, aka, aole e mau ia a po, e kahe |
_ koke no ia a nalowale i ka puka ana mai o ka la; |
ma na mauna paha kahi e pau ole ai.. I ka hooi- q
jo no hoi he nui ka hekili a me ka hua hekil. A |
kokoke pau ka hooilo, alaila, e ulu mai no na mea i
kupu o ka honua. Tt
Ka waanu. Aole haule ka hau i keia wa, aka, a
anu no: ka makani, ame kaua. Haukeke ke ka- Wt
naka ke aahu ole ia i ka lole mahana. He nui ql
ka ua i keia wa a ua kapaia o “ke kuaua hope.” i
_ He mea ia e momona ai ka lepo. : ie
. NA MEA E POINO AI KA AINA O PALESETINA. |
- He aina oluolu no o Palesetina, he ainamaikai, = __ We
aole he mai pinepine malaila a me na mea e poino ae
ai; aka, aole i kaawale loa ia mau mea. O keka- - |Z
hi mau mea e poino ai, oia ke ahulau, na olai, na WHE
makani ikaika, a me na puahiohio, ka maloo ana NZ
oka aina, na uhini, ka wi, ka makani make, it
ame ka hekilia me ka uilaa me na hua he- |
| kih. .
la? a me ka wae kanu ai? a ma ka hooilo? a me ka wa anu?
Nui anei na mea e poino ai ma ka aina o Palesetina’ uukte i
paha? |
Heaha kekahi mau mea e poino ai? ;
= | es oeI, Ke Ahulaw. Aole i hiki pinepine ia mea ma.

| : ka aina o Palesetina, aka, ua hiki kakaikahi no,
3 Halelu 91: 3, 4. |
| \ 3 Na Ola. Ua ike pinepine ia na olai ma ka ai-
ie nao Palesetina. Ikaika no kekahi a hiolo na pa-
HI li a hookaawaleia na mauna, Halelu 46:2; 145:
| i . 4, 6; Isaia 24: 20.
Tl Na Makani ikaika a me na Puahiohio. 1 ka
| hooilo ai ka “wa anu” no hoi, ua pa pinepine mai
i - na makani ikaika loa me na puahiohio a me ka

| I 7 = ue na hua hekili, Joba 37: 9; Isaia 11: 15;

Ha is zekiela 1: 4; Isaia 17: 13; 21: 1; 60: 24:
| ! Halelu 73: 13° — |
| : i: Ka maloo ana oka aina. Aole wa mai ka ma-
i i lama o Aperila a hiki i ka malama o Sepetemaba.
i : nee — ka aina ma kahi kahawai ole, na-
Pe iit aka, a make na mea kupu. |
| He Ste .
iL Na, Uhini. I kekahi manawa, he lehulehu la-
t 2 kou ma Palesetina a ma na aina e kokoke snail
| an? a ~ - nui loa, pau ia lakou na mea kupu,|
a o ka nahelehele a me na mea ulu o ka mahinaai,
Ua : Pukaana 10: 12, 15; Toela 1: 4—20; Nehemia
| | 3:17; Solomona 30: 27; Ioela 2: 2—10.
i Ka Wi. He wi no ma Palesetina i kekahi ma-
vl 3 nawa no ka pau loa ana o na mea ulu i na uhini
i | a no ka loaa ole mai o “ke kuaua mua” a me.
a — ‘ke kuaua hope,” Kinohi 12: 10; 2p '
a Ka makani make. I kekahi manawa, pa mal
) | : no ma ka hema o Palesetina ka makani make, 0
Li = Heaha ka mea 1 oleloia no ke ahalau? a mena olai? ame
li . na makani ikaika, a me na puahiohio!? ame ka maloo ana 0
fi i = ka aina? ame na uhini? amekawi? ameka makani mas
_ 7
| ?
7 a 2eS 30 |
Samile ka inoa. No Arabia mai, a no Aferika |
mai paha ia makani. Aole he makani pa pinepi- |
ne ia a. kakaikahi loa paha ka hiki ana mai ma
Palesetina. Ua kapaia ia makani, o ka makani |
make, no ka mea, ina e hanu iho ke kanaka a o
ka holoholona paha, e make koke no, ‘aole e ola. ' 4
Ina kokoke hikita makani, makau loa na holo- |
holona a pau: holo no lakou me ka uwo nui, a ; |
eku ka ihu ilaloi ke one: oia ka mea e.pakele ai
na kanaka a me na holoholona, o ka, moe ilalo i Wi
ka lepo a hala ka makani, alaila, ala mai. Aole a
loihi ka pa ana, eono paha minute a ehiku paha il
kekahi. Ua oleloia ma ka Wananaa leremia4: 11. : a |
Ka hekili a me ka vila ame ka huakili-a me ka i
hu ana oka wai ona kahawai. He mau mea iae a |
pau aina mea ulu o na mahinaai, Halelu 105: a
32; Hagai 2: 17. oT
i
NA MEA KUPU MA KA AINA O PALESETINA. os Ne
1. Penei i oleloia’i ke ano o-ia ainamaka Pala- — Hi
pala Hemolele, ‘“ He aina maikai, he aina wai e |
kahe ana ma kahawai, o na punawai,o na waipu- ss JJ
na € plipli mai ana mai loko mai o na awawa a a
me na puu. He aina mea palaoa, a me ka bale, TE
a me na kumu waina, a me na laau fiku, a me na a
pomegerane, he aina laau oliva mea aila a me ka | We
meli: He aina kahi au e ai ai i ka berena me ka it
wi ole, aole oe e nele i kekahi mea malaila; ka — 2
aina mea pohaku hao a ma na puu ona e eli iho Wi
aioeike keleawe,” Kanawailua 8: 7—9. i
: ; ie
ke? ame ka hekili, a me ka uila, a me na hua hekili, a me |
ka hu ana o ka wai.o na kahawai? oe |
1 Heaha na mea kupu ma ka ainao Palesetina? — |
: ; : [
= : ee : ateql : ce
Hi Sea ]
36 4
i |
i 2 Ua kapa pinepine ia no hoi ia aina ma ka
1 Palapala Hemolele, “ He aina e kahe ana ka waiu
| / | a me ka mele.” 1
ay | ‘3 I neia manawa, ua inoino kau wahi o ia aina
a ke nana’ku; aole ulu nui na mea kanu; no ka
| i : malama ole ia o ka aina; aka, ma kahi i malama
| Hh pono ia, e ulu nui no na-mea kanu.
: 4, Eia ka olelo a kekahi kanaka i hele malaila a
Hs ike pono: “ Ina i hoomalu pono ia ja aina e na ‘li,
iF i ina ua nani loa ko laila waiwai, no ka nui loa a
I | me ka maikai.. O ka obi mau ana i kela kaui
i / | keia kau, O ka makani oluolu, o na wai puna
a | _ huihui, o na muliwai a me na moanawal, a me na_
| ' / loko, ame na mahinaai; o kona mau puu a me_
| ' i na awawa ; ola na mea e akaka ai, o ka aina no ia |
| : a lehova.i hoomaikai ai.” . |
| i NA MAUNA 0 PALESETINA.
La | 1 Ua kapaia ka aina o Palesetina, “ He aina |
| il puu, a me na awawa, e inu anai ka wai ua o ka |
ae. lani,” Kanawailua 11: 11. |
ra i 2 Ma kekahi olelo ana elua lalani kuahiwi loihi
: i = e moe like ana, ma ke komohana o Ioredane ke-
f = kahi a ma ka hikina kekahi. Ma ka aoao hema
aa _o ka aina ka hoomaka ana o ia mau lalani a hiki
i is eee
i 2 Pehea hoi i kapa pinepine ia’i ia aina? |
if i 3 Pehea kau wali o ia aina i nela manawa ke nana’ku? a
: no ke aha lai inoino ai? |
HH a Pehea i olelo ai kekahi kanaka i hele malaila a ike pono i
a ka maikai a me ka ino o ka aina?
) i | 1 Pehea i kapaia’i ka aina o Palesetina?

Pool i ; 2 Ehia lalani kuahiwi loihi ma Palesetina e moe like ana?
a i a mahea hoi kekahi a me kekahi? S
a i oe _ Owai na inoa o ia mau lalani ma kau wahi, kahi i moku ai

| ti ina awawa!? E kuhikuhi ia mau mauna,

: 2St: |
toa aku no i ka aoao akau, ua moku pinepine ‘nd © i
nae 1 na awawa, a nolaila, okoa ka inoa ma kau
wahi. Eianainoa ma kau wahi,o kamaunao . -
Lebanona, ka mauna o Karemela, ka mauna o ]
‘Tabora, na mauna o Eperaima, na mauna o luda,
ame na mauna o Gileada. | |
Ka Mauna o Lebanona. Ua kapaia ia mauna e |
ko Helene a me ko Roma poe, 0 Libano, a o ke |
ano 0 ja inoa, he keokeo. Ua kapaia ia kuahiwi |
pela, no ka mea, ua keokeo loa kona piko i ka |
hau, e hike me Mauna Kea. Ua nuinapuumaia __ i]
mauna, ‘a ua pili ja inoa i kela mau puu a pau. i]
lua lalani puu loihia he awawa iwaena. Ua a |
Kapaia la awawa, o ke awawa o Lebanona, Iosua i}
11:17. Ua kaulana loa ka mauna o Lebanona i
ma na mele a ka poe Hebera, no ka nui loa, a no |
ka maikai o ko laila laau. O ke Kedera ka inoa i
0 1a laau maikai. _He laau nui doa a pololei no - it
hoi. Ua oleloia, he kanaha kapuai ke ana puni o WH
kekahi. Malaila i kii aku aio Solomonai ka laau i
no ka luakini o [ehova a no ka hale o kona aupu- |
ni. Nolaila, ua kapaia kona hale, “ Ka hale o ka: MZ
ululaau o Lebanona,” 1 Na’lii 7:2; 10:17. A i
ua kapaia hoi, “ Ke ala o Lebanona,” no ka mea, We
ua ala no ia laau, Hosea 14:6. I neia manawa WG
ua pau ia mau laau i ke kuaia, kakaikahi wale no a |
koe. |
_ Ka Mauna o Karemela. Ua olelo mai ka poe |Z
mana iana ia mauna, 1,500 kapuai kona kiekie, ql
a 60 mile kona ana puni. He mauna aa no ia a ——
ua nui na ana, kahi e pee ai ka poe mahuka, ih
: ; He
Heaha ka mea i oleloia no ka maunao Lebanona? a me ka 5 |
mauna o Karemela? a me ka mauna o Tabora? a me na l
4 : - i |
1
: NA‘i eg
I il : : ; ; :
7 if . a 5. Okoa ke-
en D5: As 25, ka-
i tn 2: 25; : a kao
A Amosa na i kapaia . a - 1 Sam. 15: _ loa
vy : kahi mau losua 15: 55; na kaawale :
i ka Juda, He mauna iwaena. |
HI O TQ: : no
| Ka Mauna o Pe mauna, ta; Ua olelo-
a + aye m ereela. ae
le i . le 1 pili pu laha o lez halaha ma .
al 1a, ao ina palaha pcre Ua pala ‘uli |
Ah ka ain : i | oy ant kapual none * laau a me > hiki ia ‘la ke |
q Ta, . a paapu i pn luna olaila e ‘i ohana |
i luna iho kanaka malu ma ke’ kom 4 |
nl ku ke k iwaenahonua ikina akau,
A ‘ike aku 1 BS ko o Galilaia ma |
i 2 1 ka loko | na |
i | al 0a. ; auna
BER aina he nui oes No ma mau a a me
ue ine Na | ravna. erizimi
vi Mauna o Epe lemonaa me G oO la mau
i) Nea me Za e k ekie loa
4 : uu o Ebala Baa ka mea ki |
i i Ha 1 ° |
i; [ jeacun. : kekahi o ia maw |
te luna o k usale- |
i Ht puu. f da. Ma hale O ler
it Na Mouna o me ke kulanakau iaila. Eja ke- |
yi \ aH 5 ; Che . °
| specninge iris e kokoke scahi i kukuluia’i ka |
a kekahi hoi, Loria, Kand 1 KY olaila, a
} \ feli ota mat sess sie ma ka vee ana ma |
Mi , ] ; : Ww : .
oe oO eas Teomeshaaas peas o kekahi, 1
ei levarl ma dulama ka AD: |
| Li keia mau EST 1 — inoa 1 ka |
Hi kahi i Monens G CiBGao ey ota
al Na Mauna o G ima ka hi na, o Gile
i lalani kuahiwi a o Basana, eo kekahi oe
Hi ka akau oes Pepe Nebo; a
ihe : ma Ka ia oO Peora | 1a © Pisega,
i: a Abarima, oia o Nebo, oia ae 8,
ib i p % ki kie loa 0 p Sas 1, 9
7 kali kie 2: 48—50;
, i 32 2% 32: me na may "
4 Kan. YS ana o ada? a: |
1) ima? a me ha maa |
Z bi i sae peraima
i Bess 0 Ep
he ee 9 p
i. ma © Gileada ie
Ht a
P i
a
iP || A ai
3 39. : |
| NA WAHI PALAHALAHA A ME NA AWAWA O PALESETINA. | |
| QO na wahi palahalaha a me na awawa o Pale- Hi
setina 1 oleloia ma ka Palapala Hemolele, oia kahi Hi
palahalaha o ke Kai Nui, kahi palahalaha o leze- |
. reela, na wahi palahalaha o Sarona, kahi palaha; Hal
laha o Megido, na wahi palahala’.a o loredane, ke |
| awawa o Hinoma, ke awawa o Repaima, ke awa- HHI
) wa o Save oia hoi ke awawa o ke alii, a me ke | 1) |
- awawa o Esekola. ie vil
: Kali palahalaha o ke Kat Nut. Oia no ka aina 1 i
e pili ana ma kahakai-o ke Kai Nui, mai ka aoago |
_. hema aku o Palesetina a hiki i ka mauna o Kare- Hi
: mela. Maia wahi palahalaha na kulanakauhale- S|
o Pilisetia i ka wa i lilo ai ka aina i ka Iseraela. \ i
— Kaht palahalaha o Tezereela. O Esederelona i
kekahi inoa o ia wahi palahalaha. Aia no ia wa- /
hi palahalaha iwaena konu o kahi i noho ai ka la- Ha
: huikanaka kahiko o ka Kanaana. Ejia ka loihi, Hil
mai ke kahakai o ke Kai Nuiaku a me ka mauna EE
| oKaremela a hiki i kahie kahe ai o loredane mai -—
loko aku o ka loko o Genesereta. | | ,
Na waht palahalaha o Sarona. Ekolu wahi 1 WZ
_ kapaia ma ia inoa hookahi. Aia kekahimaka- = jf |
_ hakai o ke Kai Nui iwaena o ke kulanakauhale o tt |
_ fopa a me ka mauna o Karemela. Aia kekahi Wy
_ iwaena o ka mauna o Tabora a. me ka loko o Ge- i
nesereta. Aia hoi kekahi ma ka okana o ka Ga- 3 | H
f ‘ ae
| Owai'na wahi palahalaha a me na awawa o Palesetina i i
oleloia ma-ka Palapala Hemolelé? i }
& kuhikuhi ia miu wahi pdlahalaha a me ia mau awawa. : | i i]
Heah2 ka mea i oleloia mo kahi palahalaha o ke Kai Nuit? | | |
ame kahi palahalaha o Féezereela? ame na wahi palahalaha | i
| @Sarona? ame kahi palahalaha o Megido? a me na wahi |
|
; : i
— _ ilIH |” : i ™ *
| 1 |
Hill -
| | - 40 |
ll da, ma ka aoao hikina o Toredane, Isaia 35:25 |
i 332-9: I-Oihanaalire * 16'71974'29. |
i Kahi palahalaha 0 Megido. Oia ka welau ko-—
i \ mohana o kahi palahalaha nui’ o lezereela, e pili
| ana iaika mauna o Karemela, 2 Othanaali 35: |
bh 24, 25; Zekarra 12: 11. :
i Na wahi palahalaha o Joredane. Oia ka aina |
' 1 palahalaha e pili ana i kela aoao ai keia aoao o |
i ka muliwai o loredane, mai ka Moanawaimake |
L : aku a i ka loko o Genesereta. Maloko olaila, |
| i ekolu wahi palahalaha uuku iho. 1 Kahi palaha-
i | laha o Jeriko. Aia ia wahi palahalaha ma ke ka- |
i : pa komohana o loredane a ma ka akau aku o ka —
i Moanawaimake. 2 Ke awava Paakat. Aia ma
it ka hikina o ka Moanawaimake, 2 Sam..8:13; 27
C Nai 14: 7% 3 Na waht palahalaha o Moaba. ©
: i Aja ia mau wahi palahalaha ma ka hikina o lore- —
i dane a ma ka akau aku o ka Moanawaimake,
! 2 Nahelu 26:3. Ua kapaia ia mau wahi palahalaha |
te o Sitima, Nahelu: 25: 1.
ii Ke awawa o Hinoma. Aia ia awawa mawaho
Le _ oka pao lerusalema ma ka aoao hema. Ma ia |
a awawa o Topeta kahi i mohaiia’ku ai na keikii
a kekahi akua wahahee, o Moloka ka inoa, 2 Na’ln
fF 23:10; leremia 7: 31. | |
i : | Ke awava o Repaima. Aia ia wahi ma ke kil |
i komohana hema o Palesetina, 2 Sam. 5: 18, 225 —
ee 23:13; 1 Othanaalii 11:15; 14: 9.
i Ke awawa o Save, oa hoi ke awawa o ke alit.
i Aia paha ia awawa ma kahi e kokoke ana i leru- |
eee! :
la palahalaha o loredane? a me ka awawa o Hinoma? a me ke
i. a awawa o Repaima? ame ke awawa o Save? ame ke awawa |
Wa | a Esekola?.
a
. :a
i | — i
4 | |
' salema, no ka mea, malaila i halawai ai o Meleki- ‘|
zadeka me Aberahama, Kinohi 14; 17. iM
Ke awawa o Esekola. Aiaiama ka hema loa. - WH
| .o Palesetina, Nahelu 13; 25, 24. ee Hi
| NA WAONAHELE 0 PALESETINA. ; |
| O na waonahele ma Palesetina 1 oleloia ma ka ui
| Palapala Hemelele oia ka waonahele o luda, o ka Hy
| waonahele o Tekoa kekahi inoa ona, ka waona- : 1
hele o Enegedi, ka waonahele o leriko, a me ka i
' waonahele o Betaavena. | Wi
Ka waonahele o Iuda, oia hoi ka waonahele o ti
Tekoa. He waonahele nui loa ia a ua katlana no il
hoi. O ka hapa wale no ona ma Palesetina. Ma i
| luda a ma ke kulanakauhale o.Tekoa ka hooma- =i
' kaanaa hiki loa aku i ke kaikuono o: Peresia, ) |
| fosua 19:34; Halelu 63: 1; 2 Oihanaaliu 20: 20; tl
| Mataio 3: 1; Mareko 1: 4. |
| Ka waonahele o Enegedi.. Aiaiama’ke komo-- i)
hana o ka Moanawaimake. | i
| Ka waonahele 0 Marona. Makahemaiao ka 9 — /
-waonahele o Enegedi. | | i
Ka waonahele o Ieriko. Aia ia wahi iwaena o n
ka mauna o Oliveta a me ke kulanakauhale o le- ||
niko. O ke alanui mai lerusalema aku ai leriko, : | ;
' aia no ma ia waonahele, a ua makau na kanaka : ii f
ke hele hookahi malaila, o make i ka poe powa, a
Luka 10: 30. : |
a Wi |
Owai na waonahele ma Palesetina i oleloia ma ka Palapala ee i
- _Hemolele? ie : a |
_ Ekuhikuhiia mau waonahele. | | |
| _ Heaha ka mea i oleloia no ka waonahele o Inda, a me ka |
waonahele o Enegedi?’ a me ka waonahele 0 Marona? a me’ dl |
| ka waonahele o leriko? a me ka waonahele o Betaavena? ;
4* Will| | |
Vi ig | |
W — | |?
| Y Ka waonahele o Betaavena. Ata ia waonahele' |
i : ma ka okana o ka Eperaima, losua 18: 12.
| NA ULULAAU O PALESETINA.
‘~~. Ona ululaau o Palesetina i oleloia ma ka Pala-
if pala Hemolele, oia Ka ululaau o Lebanona, 1 Na- |
a i 7:2; 19:23. He laau kedera ko laila laau. |
iH Ka ululaau o Basana, Zekeria 11:2. Ka ulula- }
i | au o Eperama, losua.17: 15. Ma kaokana o ka |
, | | Eperaima no ta. Ka wlulaau o Hareta, 1 Samue-
; | | i la 22:5. Aia ia ma ka okana o ka luda.
Z ANN
g Hh : _ NA LOKO-O PALESETINA.
5 ~~. _ Ona loko o Palesetina oa ka Moanawaimake,
| | ka loko o Genesereta, a me ka loko o Meroma. |
. Ka Moanawamake. Ua nui na inoa 0 1a mo- |
Vi _ anawai,o ke Kai o Sodoma, ke Kai paakai, ka ©
, 1 Loko Asepaleta. He kanahiku mile ka loa a he |
aa 7 umi mile ka laula ma kau wali, a he umi kuma- ©
i : mawalu ma kau wahi. Ma kahi o ia moanawai |
We na kulanakauhale kahiko o Sodoma, a me Gomo-
ie ao ra, ame Adema, a me Zeboima. Lukuia ia mau |
Ve _ kulanakauhale i ke abi, pau ka aina i ka aiia, a |
a halana ka wai maluna, he wai pilau. Ua puni ia
I lL moanawai i na puu kiekie a ua neoneo; a ma ka-
/ ~~. _—*pa 0 ia Moanawai a me na wahi e kokoke ana,
| i -aole ulu na mea uliuli, ua neoneo loa, me he aua- |
i kua la. O ka wai o ia moanawai ua awaawa a
a ua mulea; he kakaikahi na ia iloko no ka pono
, i ole o ka wai. : |
Z i be Owai na ululaau o Palesétina? a heaha ka mea i oleloia no
zz. | kekahi ame kekahit =
gy Ni et a E kuhikuhi:ia mau ululaau. ; f
Zy Ae es Owai na loko o Palesetina? i
Z i E kuhikuhi ia mau loko, |
| a | —
he : a
His asec ; f: : |
| AS il
Ka Loko o Genesereta. Ekolu inoa 1 kapaia’kw : i
ai ia Loko, o ka Loko o Genesereta, o kona inow 3 1
| kahiko loa ia, ka Loko 0 Galilaia mamuli o ka o- Ht
| kana o Galilaia, a o ka Loko o Tiberia mamuli o ii
| ke kulanakauhale o liberia. Heumikumamaono HH
' mile ka loa o ia Loko a elima ka laula. Ua puni Hi
' ina puu kiekie, he wahi maikai ke nana’ku. Ua Hi
| moakaka loa ka wai o ia Loko, a nolaila makau i
| na,ia ke lawaia ke kanaka 1 ke ao;i ka po ka |
manawa pono ke holoi kalawaia maialoko. No- | i
laila ua akaka loa ka mana o lesui ka loaa ana 2 il
ia ia na ia he nui loai ke ao, lo. 21: 1—8. Ua |
kaulana loa ia loko ma ka mooolelo no [esu, no : i
kona holo pinepine ana ilaila, a no kona noho nui |
ana ma na wali kokoke. Ma ia loko no hoi kahi i
i lawaia ai ka nui o ka lesu poe haumana mamua Wl
oko lakou lilo ana i haumana nana. ill
Ka Loko o Meroma. 1 ka wai nui ai ka wai il ,
_ kahe a me ka ua, ehiku mile ka loa o ia loko a Le
ekolu ka laula; ai ka wa ua ole, he kio lepo wale i Z
_ NA PUNAWAI O PALESETINA, |
O na punawai kaulana ma Palesetina oia ka Hi ;
punawai o. Piala, ka punawai o Siloama, ao ka. i |
punawai o Iakoba. a Te
Ka Punawai o Piala. Oia ke kamu o ka mu- WZ
_ liwai o Ioredane, malalo o ka mauna o Lebanona.. 7 | ;
Ka punawai o Sileama.. Ala ia punawai mawa- oe | |
Heaha ka mea i oleloia no ka Moanawaimake? a me ka |
loko o Genesereta? a me ka loko o Meroma?' il
Owai na punawai kaulana ma Palesetina? ee 7
| - E kuhikuhi ia mau punawai. AR
: Heaha ka mea i oleloia no ka punawai o Piala?_ a me ka |
| punawai o Siloama?, a me ka punawai o [akoba? |am | | 4
a ‘ ;
| 1 di | |
I) ho.o ka pao lerusalema ma ka hikina, mawaena |
| | i o ka pa ame ke kahawa: o Kederona. O Ene- |
fl rogela _kekahi inoa o ia punawai, losua 15: 7; |
ie 182:16;.2 Samuels, 172105 F Nal: 92. Ne-a
i hi hemia 3:15; losua 9: 7—11. |
i) Ka punawai o Iakoba. Aiaia punawai mawae- |
i na o na mauna o Gerizima a me Ebala, kokoke ig
He ke kulanakauhale O Sekema, ola hoi o Sukara, |

| il | fo, 4: 5. Ua eliia ia punawai loko o ka pohaku, |
Wa eiwa kapuai ke ana waenaa kanakolukumama- |

J | lima ka hohonu. |
| i ; - | NA MULIWAI,A ME. NA KAHAWAI. I
i Hi O Joredane ka muliwai nui ma Palesetina. Aia —
i kona kumu ma ka punawai o, Piala malalo o Le-
| i banona, kokoke ma ke kulanakauhale o Kaisarea

PI u Pilipi, oia hoi ‘o Dana. Malaila mai he umiku-
4 : mamakolu mile kona kahe ana malalo o ka honua.
Hi : Ma ke kulanakauhale o Paneasa kona puka ana
He mawaho. Maka hema kona kahe ana a komo 1-
| __ ika loko o Meroma, a malaila maia i ka loko o ©
ee Genesereta, noloko o laila kona kahe ana a nalo-
L | . wale iloko o ka Moanawaimake. Ma kona wahi |
vad . e puka mai ai mailoko mai o Genesereta, kokoke |
li | elua haneri kapuai ka palahalaha, a ehiku kapuai |
rie ka hohonu. O kona kumu oia ka hau ame ka |
| te | ua ma ka mauna o Lebanona. Nolailaika wae —
a mahana mai ai ka la, 1 ka malama o Aperila paha,
La 4 kahe ka hau o ka mauna, alaila he nui loa ka
| li | wai ma loredane a hu no ma kapa a halana ka |
i aina, losua 3: 15; 4: 18; 1 Othanaalii 12:15. |
G ‘ ie Owai ka muliwai nui ma Palesetina? a heaha ka. mea i
g i oleloia nona? .
. fe
hay i Nee at
i || i
AB nl

i}

O na muliwai a me na kahawai e ae ma Pale- :
setina ola: : :

O Arenona, Nahelu 21:14; 22:36; Kanawailua 2: 24. | i
Zareda, Kanawaslua2: 13. ie
Kisona, 4 Na’lii 18: 40; Halelu $3: 9. | H

. Megido, Lanakinawai 5: 19. , Wa

) Jaboka, Kinohi 32:22; Kan. 2: 87; 3: 16; Tos, 1222, |

. Fezera, Nahelu 52: 1. |

- Besora, 1 Saimuela 33: 9. | ‘|

Fisekola, Nahelu 13: 24. : Hi
Kana, losua 17: 8, 9. |

_Kederona, 2 Samuela 15:23; Toane 18: 1. |

| KA AINA O KA ISERAELA I KA WA O DAVIDA \ |

: A ME SOLOMONA. ih

| 1 I ka wa o Davida a me Solomona, oia ka ma- | i

| nawa lanakila loa o ka Iseraela, a ua mahuahua ) 1

| ka nui o ko lakou aina. O Algupita a me ke i

Kai Ula ka mokuna ma ke komohana hema a me | |

| ka hema, 1 Na’hi 9: 26;-a o ka muliwai o Kupe- i |

| rate ka mokuna ma ka hikina akau, 2 Samuela 8: i WL

8; 1 Na’lii 4:21. Oia no ka aina a pau a leho- oa i

va i olelo mai ai ia. Aberahama, Kinohi 15: 14. 4 | i |
2, Ua mahele o Solomona.i kona aupuni 1 umi- : ,

kumamalua okana, he umikumamakahi ma ke ko- i ;

: mohana o lorcdane a hookahi ma ka hilina, a Hl

hoonoho iho la cia imau luna, maluna o: kela oka- oT

~ na kekahi, a maluna o keia okana kekahi, na la- | | i
| kou e hoolako i ke alii ina mea e pono ai kona _
noho ana. : Ma na malama lakou i hoolako aiike |
: Hi
Owai kekahi mau kahawai ma Palesetina? | |
B kubikuhi ka haumana ia mau kahawai. | Hl

1 Heaha ka mea i oleloia no ke aupuni i ka wa o Davide Wi
a me Solomon2? i} |

i kuhikuhi i ka mokuna o ke aupuni ia manawa. | !

|
2 }
4 We aa ' ‘
a i He ’
i | ;
i |
| a6
| | alii, pakahi ka malama i ka luna hookahi, 1 Na’li |
i) | 4: 7—19. |
1 3 Pela ka noho anao ke aupuni a hikii ka wa |
i | = 1 kipi ai na ohana he umii ke kau ia Rehoboama |
i i ke keiki a Solomona. |
A : |
| KA MAHELE ANA O PALESETINA MAHOPE IBO
| i - © KE KIPI ANA O NA OHANA HE UML. 4
i ay . ‘as
| i| Mahope iho o ka make ana o Solomona, kipi ae |
aT lana ohana he umi ia Rehoboama i ke keikia |
i i| Solomona, a mokuahana iho la ke aupuni a lilo ae |
| | la i elua aupuni, o ke aupuni o ka luda ka inoa o |
i | kekahi, a o ke aupuni o ka Iseraela ka inoa o |
i | Wy . é
| fl _ kekahi. :
ii ‘ KE AUPUNI O KA IUDA., 7
HH Aia iloko 0 ia aupuni na okana o ka Iudaao.
j ka Beniamina, a me ka aoao hikina o na okana 0
te ka Simeona a o ka Dana, | Na’lu 12: 21—23.
ial O ferusalema ke kulanakauhale nui o ia aupu-
| al, kai i noho ai na ’lii.
i i i i }
| KE AUPUNI O KA ISERAELA. .
| . O ke kulanakauhale nui o ia aupuni, oia o Sa- |
i maria, ma ka okanao ka Eperaima; a ua kapaia
a
a _2 I ko Solomona hooponopono ana i ke aupuni, pehea la |
i t gia 1 mahele ai i ka aina?
i 3 Pehea ka loihi o ka noho ana o ke aupuni pela?
el Pehea iho la ke aupuni i ke kau ia Rehoboama?
ee Owai na okana iloko o ke aupuni o ka Iuda? :
i : ' E kuhikui i ka mokuna o ia aupuni. :
1a / Ehia okana iloko o ke aupuni o ka Iseraela? |
: E kubikuhi-i ka mokuna o ia aupuni. .
li Owai ke kulanakauhale nui?
i i Pehea ka pau ana o ke aupunio ka Iseracla? aika wa
ia hea hoi?
: | .
‘ |
Bane ih : f
oa i
| |
il , _
mn Se oe eS1 ; . . ae : My
/ Lint |
| il
| oo a Hl
Ht
_ ke aupuni ma kau wahi o ka Palapala Hemolele,
| oke aupuni o ka Eperaima. i |
| Pela 1 maheleia’: ke aupuni a hala na makahiki i
954, alaila kaua ae la o Salemanesa ke alii o A- Hil
| sutia a pio ka aina ia ia, a lawe pio ia’ku la na hd
' ohana he umi, a pau ko lakou noho aupuni ana. ff |
_ KA MAHELE ANA O PALESETINA MAHOPE IHO : i|
| © KA LAWE PIO ANA MA BABULONA, AI KA | Til
| MANAWA HOE O IESU. |
a . me | |
| 1 Mahope ibo o ka lawe pio ana ma Babulona, i
_ 150 makahiki mamua o Iesu, ua loaa hou i ka poe i
I Judaio, ma ke kaua ana, ka nui o ka aina 1 no-
'hoia mamua e na ohana he umikumamalua. i)
| 2 1.ka makahiki 107 mamua o Iesu, pio hou li
ka aina o Palesetina; 1 ke alit o Roma ke pio ana; |
a pela i noho ai ka poe ludaio a hiki loa maii ka | |
wa o lesu. i |
3 | ka wai hiki mai ai o Iesu, ua maheleia ka i i
- aina o Palesetina 1 elima okana; o ludaia, o Sa- ||
maria, o Galilaia, Mareko 1: 9; Oihana 1: 8; 9: i WL
_ 381; Mareko 3: 8; o Idumia, a o Perea. EG
. |
GALILAIA. Lng
. . ° ° ° ie a
| ' Ua.maheleia o Galilaia, i elua okana, o Galila- 1 | ;
: ia luna kekahi, a o Galilaia lalo kekahi. |
i s int j
i
: 1 I ka manawa hea i loaa hou mai aii ka poe Iudaio ka nui i i
4 o ko lakou aina kahike! Ht
2 I ka manawa hea hoi i pio hou ai ko lakou aina? aia itl
f wai ke pio ana? 5 |
ft Pehea ka loihi o ko lakou nohko pio ana pela? i i
3 Ehia ekanai maheleia’i ka aina o Palesetina i ka wai Hi
hiki mai ai‘o Iesu? a owai hoi lakou? AS ft |
Mahea o Galilaia a pehea hoi kona mau a0a0? : | Hi
Owai na ohana o ka Iseraela i noho inalaila i ka wa i putinaueia’i ka sina iwse- Hit
na o lakow ? |
| HI
| 4 |
Bo ee 4 Jil]-_ 7 1
ek a.
We a. |
tik 48
Wt ao ree a
| (| Galilaia tuna. ©O kekahi inoa i kapaia’ku ai ia
EN HH Sy . . ° 5
i | okana, oia o Galilaia no na kanaka e, Mataio 4: 15,
Th | Ua kapaia pela, no ka mea, ua pili ia okana 1 ka
in gina o na kanaka e, a he aui hoi na kanaka no na |
i -_ aina e mai e noho ana malaila.. Ua kapaia hoi o
Hi Galilaia luna o na mokuna o Turo «@ me Sidona, |
Hi Mareko 7: 51, no ka mea, ua kokoke no ma ia)
i mau kulanakauhale. He aina mauna o Galilaia |
i luna e pili ana no i ka mauna nui o Lebanona. |
vl O ke kulanakauhale nui o Galilaia luna, oia o Kai-_
Hl sareia Pilipi, o Dana kona inoa mamua, ao Lai- |
an sa ka inoa kahiko loa.
AAA Me acseaie ee :
: | / Galilaia lalo. O Galilaia wale no kona inoa ma
a ka Palapala Hemolele. He aina papau ia, a ulu |
in pono malaila na mea kanu. He aina kanaka no
a hoi ia, a no ka Iseraela ka nui o lakou. |
i i Nui na kulanakauhale ma Galilaia lalo. Eia ke- 7’
a ' | kahi mau mea o lakou: |
ae a.
| Le i Petolemai, Oihana 21: 7. |
| : Kana, loane 2:1, 11; 4: 46; 21: 2.
ea Nazarcta, Mataio 2: 23; Luka 1: 26; 2: 41.
Bai eh i 3 ? ’
i t Tibcria, Yoane 6: 23.
oe Kaperenauma, Mataio 4: 13; Luka 10: 15; Ioane 4: 46. J
LL Korazina, Mataio 11: 21; Luka 10: 13. : :
Ha Betesaida, loane 12: 21.
il Naina, Luka 7: 11. 7
ae _ Salima, loane 3: 23.
ta ‘Enona, Ioane 3: 23.
FM
i RNY i = ;
Pa ae 5 z ; c see :
ae a Owai kekahi mau inoa i kapaia’ku aio Galilaialuna? ahea |
i ha hoi ka mea i oleloia nona? |
1a Owai ke kulanakauhale nui o Gililaia luna?
i | E kuhikuhi i kona mau kulanakauhale.
iH | Heaha ka mea i oleloia no Galilaia lalo ?
he | Owai kekahi mau kulanakauhale ma Galilaia lalo?
mi i KE kuhikuhi ka haumana i keia mau kulanakauhale. of
a = Ff
i | , |
La t
| oo
wi p
: 4 Rs Se 2{ : 5 i
3 ; : : iW
: 49 : ee q
. SAMARIA. ||
| 1 Ua kapaia ka okana o Samaria mamuli o , 7
| Samaria ke kulanakauhale nui o ke aupuni o ka i
| ‘Iseraela. |
| 2 Mahope iho o ke pio ana o na ohana he umi ih
» _ ia Salemanesa, lilo iho la o Samaria i panalaau no i
. Se ae Ae (Boe : Hy
' Suria, no ka mea, hoouna mai. ke alii.o Suria i qi |
' poe kanaka e noho ma ka aina, a hui lakou me WH
t e . . . ® Ha i
| kekahi o ko laila poe kahiko, a me kekahi poe pio |
| | hookuuia mai, a kapaia na.mamo a ua poe lai il
huiia, o ko Samaria. -O na kulanakauhale ma ka i
okana o Samaria oia: | il
| O fopa, ke awa no Jerusalema: kahi i pae ai ka ukana mai il
maaina e mai, 2 Oihanaalii 2: 16; Iona L: 3; Othana 9: Hi
86, 43; 10:5; 1178. i
Kaisareia, Oihana 10: 245 12: 19; 25: 4. Hi
_. Samaria, o ke kulanakauhale nui ia i ka wa kahiko, kahi i |
| noho aina lii, 1 Na’li 22: 10; Toane 4: 4; Oihana 8: 1-14. i
Anipateri, Oihana 23: 31. ae
Sukara, kahiikapaia ma ka mooolelo kahiko o Sekoma, — I MZ
_ ~ Toane 4: 5. a
> Eperaima, Yoane 11: 54. THE
| IUDAIA. , | |
O na kulanakauhale o ia okana i ka wa o lesu, ~ na
ola: mi |
O Gaza, Oihana 8: 26. ef ae
: Azoto, Oihana 8: 40, ges TM
Arimataia, Mataio 27: 57. Wh
| Luda, Oihana 9: 32, 35, 38. : i i
| 7 Wi
| Mahea o Sanfaria a pehea hoi kona mau aoao? : cg i
; Owai na ohana o ka Iseraela i noho malaila i ka puunaue ana o ka aina? i 2 |
1 Mamuli o wai i kapaia’ku ai ka okana o Samaria? at
: 2 Nohea mai na kanaka o ia okana? 4 i
Owai na kulanakauhale ma ka okana o Samaria? - |
# kuhikuhi ka haumana i keia mau kulanakauhale. : | | 1
Mahea o Iudaia a pehea hoi kona mau aoao?. fee ||)
| Owai na ohana o ka Iseraela i noho malaila i ka puunaue ana o ka aina? ah
Owai na kulanakauhale o Iudaia? Wii \ ‘ s 3 : 4
i | 4
1 50 7
HH! i 5 f
Ba 3
Hl | Rama, Mataio 2:18; 1 Samuela 8: 4. :
HT
| | | Emausa, Luka 24: 18. )
i i Feriko, Luka 10: 30; Hebera 11: 30.
fi Betania, loane 11:1; Luka 24: 50; Ioane 12: 1.
| j ' i Betepage, Mataio 21:1. —
aa Betelehema, Mataio 2: 1, 16. |
ae TERUSALEMA. > i
i l i
we IERUSALEMA A ME NA WAHI KAULANA E KO. |
in KOKE ANA. Ss .
‘| | 1 O lerusalema, oia ke kulanakauhale nui a ua |
, | ; kaulana loa no hoi. Malaila ka luakini o Iehova, |
He kahi i hele mai ai ka poe Iudaio a pau e hoomana. |
a Malaila hoi kahi i noho ai na ’lii.
il | | 2 Ua kapaia o Jerusalema, o ke kulanakauhale
Vi, 1 : laa, a o ke kulanakauhale 0 ke Akua, no ka mea, ©
| Al ma ka luakini iloko olaila, kahi i hoikeia mai ai _
{ ka nan o Iehova a me kona makemake. : |
MSU ‘ ‘ . . i
| 3 Aia no ia kulanakauhale-maluna o na puu
| cha. Ua pau loa ia mau puu maloko o ka pa o-
i lerusalema. Eia na puu, o Ziona, o Moria, o A-
i i kera, a o Bezeta, a ua puni la mau puu ina awa-—
i wa; a ua nui na mauna mawaho aku. '
ay . Fiona. Oia ka puu kiekie o na puu eha malo- |
i | : ko o Ierusalema, ala ia ma ka aoao hema o ke ku- .
. lanakauhale. © Maluna olaila kahi i noho ai o Da- |
til | vida i ka wa kahiko, a ua kapaia o ke kulanakau-
He 2 hale o Davida; ai ka wa o Jesu, maluna olaila ka |
Hy e hale o Kaiapa, ke kahuna nui.
i i f E kuhikuhi ka haumana ia mau kulanakauhale. :
He it 1 Heaha ka mea i oleloia no lerusalema?
: i i 2 Pehea i kapaia’ku aio Ierusalema? ano ke aha hoi? |
| ii. 3 Ehia puu iloko o ka pa o Terusalema! a owai?
fi i He E kuhikuhi ia. mau puu. :
Ye Ha ie Heaha ka mea i oleloia no ka puu o Ziona? ame Akera?
; tl i | ‘ p
: a i. — a me Moria? ame Bezeta? |
a :: . ° ’ Ata
3 : :
| 51 |
Akera. Aia ia puu ma ka aoao-akau o ke ku- ii
| Janakauhale. Ua manaoia, maluna olaila ka hale |
— o Anasa kekahi kahuna nui o ka poe [udaio i ka |
| wao lesu., 3 i
Moria. Ma ka hikina ia o Akera, a maluna
| olaila i ku ai ka luakini o Iehova. Kokoke ma HH
ka luakini i ka wa o Iesu, he pa kauai kapaia o i
' Anetonio. Malailai noho ai ka poe koa no Ro- i
-mamai. Ua kapaia ia wahi ma ka Oihana 22: |
24, 0 ka hulilk. Ma ke alo ua kipapaia i na po- |
haku a ua kapaia ma ka olelo Hebera, 0 Gabata, i
Toane 19: 138. i
Bezeta. Ma ka akau iao Moria. Ua manao- i
ia, maluana olaila, i ka wa o Iesu, ka hale alii o ot
Herode. |
4. Ua paa o lerusalemaika pa. Ekolu no pa, i
- mawaho kekahi o kekahi. Ma kekahi aoao he |i
pali maoli, nolaila aole pa ma ia wahi. He nui | |
na puka e komo aku ai iloko o [erusalema, eia na ie
inoa 0 lakou: r : a YZ
Puka Wai, Nehemia 3: 26; 8:1, 3, 16. i ;
Puka Lio, Nehemia 3: 28; 2 Oihl. 23: 15; Iere. 31: 40. ie
Puka Hipa, Nehemia 12: 39; loane 5: 2. | WZ
Puka Ia, Nehemia 3: 3; 12:39; Zepania 1: 10. . ff |
Puka Kahiko, Nehemia 3: 6; 12: 89. : ina
Puka Eperaima, Nehemia 12: 39. | WY
- Puka Kihi, 2 Na’lii 14:18; Zekaria 14: 10. Te
Puka Awawa, 2 Oihanaalii 26: 9; Nehemia 2: 13. Hl
_ Puka Lepo, Nehemia 3: 14. | ee | |
Puka Waipuna, Nehemia 3: 15. } 1 ;
Puka Mipekada, Nehemia 3: 31. | i
Puka Halepaahao, Nehemia 12: 39. . : i I
4 Ehia pa o Jerusalema a mahea kekahi a me kekahi?~ |
Owai kekahi mau puka e komo aku ai? 1
: - E, kuhikuhi ja mau puka. : HH
; f = : |
) , ~ aQ li a : me a |
l i | ’ é ee
Hl 52 \
| : . 5 Hkolu mile a me ka hapa ka loa o ka pa, oia |
i | ; _ hoi ke anapunio ke kulanakauhale. He nui loa |
i 3 na, halekiai maluna iho. Aole maloko o ka pa
ri wale no kahi i noho ai na kanaka, mawaho no ke- |
If i kahi poe he nui no. : |
mae .
i i 6 He mau kahawai mawaho o ke kulanakauha- |
Hh | le, hookahi ma kela aoao, a hookahi hoi ma keia
i —_-* aoao, ke mau manamana no ke kahawaio Kede- |
Hh | rona; he wai no ma ia mau kahawai aole nae i nui. |
an 2 a8 . +
a 7 Eia na wahi kaulana e pili ana i lerusalema: |
i 1 Mauna Oliveta, ma ka hikina ia o ke kulana- |
I uy kauhale
i i Hi | | ww e
ay Sine
| i 2 Ke awawa o Kederona, tmawaena ia o ua
PN . 7 .
hi , mauna la a me lerusalcma. Malaila ke. kahe
Vi ana o ke kahawai o Kederona. |
etn ea, ; <3 :
i 3 Ka punawa, a me ke hale kia o Siloama, ma-
a | waho o ka pa ma ka hema ma kahi e ku pono ana
bh ° al
a ka puu o Moria. |
ae
| | 4 Ke avawa o Minoma oia hor o Gehena, ma ka —
i i hema ia o ke kulanakauhale ma kahi e ku pono â„¢
Va ana ika puu o Ziona. Malaila i kiolaia’ku ai ka ©
" __ Opalaa me na mea ino o ke kulanakauhale, ae |
He lg aa mau ana ke ahi malaila, i mea e pau ai ka pi- |
fi | i = Fescric ae =! a.
at lau o ia wahi. Malailai kaumaha aku at kekahi |
Lal RES tS egte = .
IH poe alii i na keiki a lakou ia Moloka, kekahi akua |
Biggs iit 1
ee. |
He 5 Ehia mile ke anapuni o Terusalema?
i LE Maloko wale no anei kahi i noho ai na kanaka?
Lee a 6 Heaha ka mea i oleloia no na kahawai mawaho o Ieru- |
| a salema?
a 7 Owai na wahi kaulana e pili ana i Ierusalema?
laa j) E kuhikuhi ia mau mea kaulana.
li I i Mahea ka Mauna.o Oliveta? ame ke awawa o Kederonat
I le m8 a me ka punawai o Siloama?. a me ke awawa o Hinoma?.
bia Hie i i i q
i: | Heaha ka mea i oleloia no ke awawa o Hingma.?
Ban
i } > i ; é oe ;
i 3 |
i i i Hl. ; X ao 4 EAS ‘i aco | | i

: 63 : , i

' wahahee o lakou. No ka aa mau loa ana o ke : it

- ahi malaila a no ka ino loa, mamuli o ia wahi 1 HT

| kapaia’ku ai ka lua ahi, kahi e noho ai ka poe he- i

wa, o Gehena, Mataio 29: 30. ; ti

5 Ka aina o ka potera, ma ka hema aku ia o ke ; ii

-. awawa o Hinoma, Mataio 27: 7, 10. i

6 Ka puu o Kalevari. Ma ke komohana ia, |

mawaho o ka pa. O Gologota ka imoa o 1a wahi

ma ka olelo-Hebera, Mataio 27: 33. i

7 Ke kihapai no Iosepa no Arimataa. E koko- i

ke ana ia ma Gologota, loane 19: 41. i

8 Ka waiauau o Beteseda. Ua manaoia aia ia |)

_wahi ma kahi e pili ana i ka luakini, ma ke kihi qT

~ komohana akau, Ioane 5: 2. |

9 Getesemane. Mawaena ia o ke kulanakau- i

hale ame ka mauna o Oliveta, kokoke hoi 1 ke |

_ kahawai o Kederona, loane 18: 1. : i

| wa

- IDUMIA. Bee ii
| 1 Aole i akakaloa na mokunaoiaokana. Aia Wi
ia okana ma ka hema a ua komo ioko olaila ka i ,
- aoao hema loa o ka aina kahiko o Kanaana a me / || ,
| kekahi aoao o Arabia. . ee | WU
8 2 Ua heluia ia wahi ma ka Mareko 3: 7, 8, he t ;
| okana okoa. Ua hutia keia okana me na okana Wie
0 Palesetina, e ko Roma poe,ikawaililo ai ka JR2

| aina ia lakou. Aole i olelo nui ia o Idumia ma ) |

ey Mahea ka aina o ka potera? ame ka puu o Kalevari? a |

. me ke kihapai o Josepa no Aramataia? ame ka wai auaa o | i

| Beteseda?. a me Getesemane? it |

1 Ua akaka anei na mokuna o Idamiat HI

Mahea ka okana o Idumia? 5 eee |

2 I ka manawa hea i huiia’i keia okana.me na okana o . Hh

Palesetina ? \

. 5* ; | |

Wniii! i: ° : , mee : , : E oe ie
| | : pas é 7

ee : | =

Hii ka Palapala Hemolele, nolaila aole i akaka 1a ka- —
Hi aS 2
ii kou na wahi iloko olaila. 2
vi PEREA.

vi ~ ft Ua pili ia inoa i na aina a pau o Palesetina -
uw ma ka hikina o loredane. _ , 4
Hi | 2 Ua maheleia o Perea i elima okana.
i 1 Abilene, Luka 3: 1. !
ee 2 Terakoniti, Luka 3: 1.
a - 3 fturia. Luka 3: 1.
are 4 Dekapoli, Mataio 4: 25. .
Hh 5 Perea ponot.

ae 3 Ona kulanakauhale o Abilene, oia.o Abila a
Hat ‘ “ay ety ‘ :
ba me Damaseko. Mamuli o Abila 1 kapaia’ku ai ka

a ‘ j es :
| i okana,o Abilene. O Lusania ke kiaaia o ia
i okana 1 ka wa o Jesu, Luka 3: 1. :

Hh | 4. Oke ano o Terakoniti, he aina pohaku, a ua —

i | ° ° 2 “ z
a kapaia pela no ka nui loa o na puu ino a me na |
| | pali malaila. O Pilipo ke kiaaina o ia okana 1 ka ©
| wa-o lesu, Luka 3: 1.
We : 5 Ua. kapaia o Ituria mamulio Itura; kekahi |
hh) | ?

Wy -keiki a Isemaela, 1 Oihanaali 1: 31. O Pilipi
1 ke kiaaina i-ka wa o Iesu, Luka 3: 1. O ke |
a ak j : Re sg: '
| eS 1 I kahi hea i pili ai ka inoa o Perea? |
\ aa Pehea na aoao o Perea? '
a | mes (@wai na ohana o ka Iseraela i noho malaila i ka puunaue ana o ka aina?

li | _2 Ehia okana i maheleia’i o Perea? a owai ko lakow mau |
Hee moa?
iat 1 : _. Ekuhikuhi ia maw okana:. |
He i 3 Owai ria kulanakauhale o Abilene? a.
ek | — = E kubikuhi ia mau kulanakauhale. |
ee Owai hoi-ke kiaaina o ia okana i ka wa 0 lesu? :
i rn 4 Pehea ke anoo ka aina o Terakoniti?.
ae | Owai hoi ke kiaaina 1 ka wa-o Iesu ?

i A Me jt * oe . . ‘ sites ;

| if i & Mamuli o wai i kapaia’ku ai ka okana o Ituria?
| Gf I i Owai ke kiaaina » ka wa o Iesu? 3
ee i . . Qwai ke kulanakathale kahi.i noho ai ke kiaaina?
ae E kuhikuhi ia kulanakauhale. aa om
i | I :

nih ; !
ae %

| : !

i = 4

Wi ss ! a
| 4 h. a ‘ ; a3 | 55 7 : |
- kulanakanhale kahi i noho ato Pilipo ke alii, oia | |
o Betesaida. |
6 O ke ano o Dekapoli, o na kulanakanhale he — i
umi. Aole i oleloia ia mau kulanakauhale ‘a pau . i
_ iloko o ka Palapala Hemolele, aole hoi i ikeia 1 Hi
_ hela manawa. O na kulanakauhale o ia wahi 1 ii
ikeia ola: ||
| 1 O Magedala, Mataio 15: 39. ; ie Ht
: 2 Gadara, Mataio 8: 28; Luka 8< 36, 37. HH
= 3 Dalemanuta, Mareko 8: 10. : i)
7 O Perea Ponoi, oia kahi i kapaia maka Ma- _ i
| taio 4: 25, 0 kela aoao o Toredane. O na kulana- i
kauhale o ia wahi ola: : il
1 O Betania, Toane 1: 28. : HI
| 2 Piladelepia, o Rabata ka inoa kahiko loa. |
3 Makoero. al
| NA WAHI KOKOKE MA PALESETINA EOLELOIA = | il
MA KE KAUOHA HOU A IESU. i i
1 Ona wahi kokoke ma Palesetina i oleloia ma We
| ke Kauoha Hou a Iesu, oia o Poinikia, Oihana |
91:2: 11:19; 15: 3; 27: 12, o Seria; Mataio i ,
4: 24: Oibana 15: 23, 41, a o Arabia, Galatia 1: | |
17; 4:25; Oihana 2: 11. : i
| 20 Poinikia ma Suria, kekahi inoa o Poinikia, |
Mareko 7: 26. NWNolaila, ua manaoia, he okana 1a i
| a
| 6 Heaha ke ano o ka huaolelo o Dekapoli? | |
| Owai ue kulanakaubale cia wabiaikeia? — i
= E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. _ i 1
7 Pehea i kapaia’ku ai o Perea Ponoi ma ka Mataio 4: 25% i i
Owai na kulanakauhale ma ia okana? : tT
i 5 . ~ Ekuhikwhi ia mau kulanakauhale. a
| 1 Owai na aina kokoke ma Palesetina i oleloia ma ke Kau- Tt |
-_ eha Hou a Iesu? : : . a
E kuhikuhi ia mau aina. |i
iiWil 4
H : : 6 3. : ~—
Hi oe: {
I | no Suria i ka wa o Iesu. .O na kulanakauhale o
i i Poinikia 1 oleloia ma ke Kauoha Hou a Jesu oia: |
I) | E O Turo, Mataio 11: 21; Luka 10: 18.
a | Sidona, Mataio 15: 21; Oihana 27: 3.

i i * Sarepata, Luka 4:26. —
a 3 Ona kulanakauhale o Suria i ka wao Iesu |
i : oia o Anetioka, Oihana 11: 26, a me Seleuka, ©
Vii Oihana 13: 4, oia ke awa no ke kulanakauhale ©
i | nui o Anetioka; a me Laodikeia. Aole 1 oleloia |
a | o Laodikeia’ ma ke Kauoha Hou a Iesu, okoao |
et ° . . . . x
I i - Laodikeia i oleloia malaila.

ai a : tie ° oe

, a 4, Oka aoao hema loa o Arabia, oia kahi 1

| Lh kapaia ma ka Mataio 12: 42, 0 na palena o ka
| Hl Aonua.

| a | ASIA UUKU.
Ae el : .
al 3 1 O Asia wale no ka inoa ma ka Palapala He- ©
) . molele, aka, e pono paha ke kapaia e kakou, o
Asia Uuku, i le o Asia Nui j
aa. sia Uuku, i maopopo aole o Asia Nuiia.
ae 2 Ua okioki lulu 1a o Asia Uuku a ua nui na
i okana maloko. Eia na inoa o na okana: eS
haa
i i |
na : . oa tert. .
| F 2 Pehea i kapaia’ku ai o Poinikia ma ka Mareko 7: 262 a ©
7 no ke aha la i kapaia’ku ai pela?
i Hh Owai na kulanakauhale o Poinikia i oleloia ma ke Kauoha |
4 al How a Iesu? .
i a) | | E kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
i 4 i _ 3 Owai na kulanakauhale o Suria?
iV it i : FE kuhikuhi ia mau kulanakauhale. \
a 4 Pehea i kapaia’ku ai ka 2oao hema. loa o Arabia ma ka
PA | Mataio 12: 42? :
ry 1 Pehea i kapaia’ku ai o Asia Unkw mia ka Palapala He-
atl molele? —
i ‘ Mahea o Asia Uuku a pehea hoi kona mau aoao?
, | a 2 Owai na inca o na okana ma Asia Uuku?
. aa 5; .
it : 3

aad Se

| Ha

et | |

a
o |“aes eo | a
| 67
\ HaHa
i : s ; : a
; Teroasa, Oihana 16: 8. Galatia, Othana 16: 10. | i
Musia, Oihana 16: 8. Kapadokia, Oihana 2: 9. ni
Bitunia, 1 Petero 1: 1. Karia. ; He
Papelagonia. — Eukia, Othaina 27: 9. a
. Poneto, Othena 2: 9. Pamepulia, Oxrhana 15: 28. i
Ludia, Oihana 9: 82. Pisidia, Othana 14:24) 5 > wh
5 Perugia, Oihana 2: 18. Kiulikia, Oihana 6: 9. . Kt
| Lukaonia, Oitiana 14: 6. ae
* ‘ Tea
| 3 O na kulanakauhale o Teroasa, oia o Tero- Hi
asa, Oihana [6: 8,-a me Aso, Othana 20: 13. - Wal
: 4 Ona kulanakaukale o Musia, oia o Adera- a i
' muteno, Oihana 27: 2, a me Peregamo, Hoike- 1
7 5 <7
ana 2: 12. Fi
5 O ka moku puni mawaho aku o Musia o1ao. wl
~ Lesebo, ao ke kulanakauhale ma ia moku, ola o a i
Mitulene, Oihana 20: 14. Hi
6 Aole i oleloia ko Bitunia mau kulanakauhale il
| ma ke Kauoha Hou a Tesu. O kekahi mau kula- / i]
| nakauhale malaila i kaulana ma ka mooolelo eka- wat
| lesia, oia o Kalekedona a me Nike. i ij
; * ; ° ; ea i
) 7 Aole 1 oleloia o Papelagonia ma ke Kauoha JRE
Hou a Iesu, aole hoii oleloia kona mau kulana- ii
| kauhale. i i
| ae
: ah
’ Owai na okana ¢ pili ana i ke Kaieleele? . i Vin eZ
| Owai na okana e pili ana'i ke Kaiwaenahonua? ray
Owai na okana e pili ana ike Kaimokuliilii? 4 qi
| Owai na okana mauka, aole i pili i kahakai? 2g | H |
_ hai mai i na aoao o kela okana keia oKana. i] / ,
: 3 Owai na koilanakauhale o Teroasa ? ¥ dt G
: i kuhikuhi ia mau kulanakauhale. es i
4 Owai na kulanakauhale o Musia? Til
So i kuhikuhi ia mau kulanakauhate. : ] i
5 Owai na moki puni mawaho- aku o Musia a me ke kela-— |
nakauhale ? i
: _ Ekuhikuhi ia moku a me ke kulanakanhale. 4 | Hi
6 Owai na kulanakawhale ma Bitunia i kaulana ma ka moo- - il |
olelo ekalesia? yi
_ Ekuhikuhi ia mau kulanakauhale. # \
7 Ua oleloia anei o Papelagonia ma ke Kauoha How a lesu? |
4 yi ;
: anit
Wii i li : . 4
: . ’ 58 |
i 8 Ua oleloia o Poneto ma ke Kauoha Hou, aka, |
i i | : 2 i :
a aole i oleloia kekahi kulanakauhale ona.
Wy ii : . .
i | 9 O ka aoao akau o Ludia, ua kapaia, o Eolia
i. a 0 ka aoao hema hoi, ua kapaia, o Jonia. Ona
hi, i _ kulanakauhale o Ludia oia: 7
li i O Tuateira, Oihana 16: 14.
al) | Semurena, Hoikeana 1: 11. ;
i Wl Terogulio, Oihana 20: 15.
a Saredaiso, Hoikeana 3: 1.
1 |i Piladelepia, Hoikeana 3: 7.
He Eprso, Oihana 19: 26. Oia ke kulanakauhale
a nui loa ma Asia Uuku i ka wa o na Lunaolelo.
4 He kulanakauhale nui loa no ia, a ua nui loa na
| i ‘ kanaka maloko. Ua kaulana ia kulanakauhale no
a | ke kii o kekahi akua wahahee, o Diana ka: inoa,
i ; _ Othana mokuna 19. He kii nani loa a kiekie no .
Vi , 3 hoi. Ua kokua ko Asia Uuku a pau ma ka hana |
| i ana ia kii a 220 makahiki i hala i ka hana ana. |
a ; 10 Elua moku puni makai aku o Ludia i olelo |
Hil 1a ma ke Kauoha Hou, o Kiou, Oihana 20: 15, a
he i me Samo, Oihana 20: 15. .
eel 11 Ona kulanakauhale o Perugia oia o Hiera- —
| rl | : § :
a poli, Kolosa 4: 13, ame Kolosa, Kolosa 1: 1, a
Hh i me Laodikeia, Kolosa 4: 15. - - .
ia 12 O na kulanakauhale o Lukaonia, oia o Iko-
a : 7
ta a
Hi 8 Pehea hoi o Poneto? ; |
He 9 Pehea i kapaia’ku ai ka aoao akau o Ludia? aoka ao- |
1 i a0 hema hoi? ‘ |
et * Owai na kulanakauhale o Ludia? a heaha ka mea i oleloia
ay. i no Epeso? |
| Hh i E kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
| i e 10 Owai na moku puni makai aku o Ludia?
Hi | i os E kuhikuhi ia maw moku puni.
| \ He 1] Owai na kulanakauhale o Perugia?
I I i i FE kuhikuhi ia mau kujanakauhale. :
Ra
1 |
aS . iii
| 59 a
nio, Oihana 13: 51, ame Lusetera, Oihana 14:6, = Wl
- ame Derebe, Oihana 14: 6.: |
13 He nui na ekalesia i hookumuia e Paulo ma Hi
Galatia, Galatia 1: 2, aka, ona kulanakauhale ka- |
hii hookumuia’i, aole i oleloia mai. |
e . Wei ih
14 Aole i oleloia na kulanakauhale o Kapado- * |
' kia ma ke Kauoha Hou, aka, o na kulanakauhale a
i kaulana ma ka mooolelo ekalesia oiao Nusaa « - |
me Nazianezo. |
15 O na kulanakauhale o Faria i oleloia ma ke i |
Kauoha Hou oia o Mileto, Oihana 20:18; ame. Hl
Kenido, Oihana 27: 7. oS i
16 Ona moku puni e kokoke ana i Karia 1 o- i |
- lelora ma ke Kauoha Hou, oia Patemosa, Hoike- |
ana 1:9; ame Ko, Oihana 21:1; ame Rode, /
Oihana 21: 1. oe : 4
17 O na kulanakauhale o Lukia i oleloia ma ke | i]
Kauoha Hou oia o Patara, Oihana 2: 9; ame i,
Mura, Oihana 27: 5. / i|
18:0 na kulanakauhale o Pamepulia i oleloia JE
ma ke Kauoha Hou oia o Atalia, Oihana 14: 25; ; | |
ame Perega, Oihana 12: 13. | : / ,
. EE
. ; Hy a
- 12 Owai na kulanakauhale o Lukaonia? ‘| WZ
E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. | |
13 Heaha ka mea i oleloia no. na wahi ma Galatia? | {|
14 Owai na kulanakauhale o Kapadokia i kaulana ma ka Hi
mooolelo ekalesia ? i Wd
E kuhikuhi ia. mau kulanakauhale. , t | !
15 Owai na kulanakauhale o Karia? |
| E kuhikuhi ia.mau kulanakauhale. i i
-16 Owai na moku puni makai aku o Karia? |
E kuhikuhi ia mau moku puni. | |
17 Owai na kulanakauhale o Lukia? |
E kuhikuhi-ia mau -kulanakauhale, |
| 18 Owai hoi na kulanakauhale o Pamepulia? Wl
| E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. |
:
| |
: Wo
« : nit
$ HRHl : , 60 |
Hh eG an
I i 19 O ke kulanakauhale o Pisidia i oleloia oia 0.
a Anetioka, Oihana 13: 14. Okoa o Anetioka ma
aaa I 1 . i
i Hi Suria. |
a ' 20 O ke kulanakauhale ma Kilikia i oleloia ma |
ey ke Kauoha Hou oia 0 Tareso, Oihana 27:5. He
anal : : Tig }
oh * awa ia ma kahakai o ke Kaiwaenahonua. .
} i ij 21 Oka moku puni nui makai aku o Kalikia
Wat : > ; : : .
ae o1a 0 Kupero, ao na kulanakauhale ma ia mokuj _
i i. oleloia ma ke Kauoha Hou oia o Salami, .Oihana .
| eae Z
i im. .._-—s:«sndGbk3 Ss a me Papo, Vihana 13: 6. :
a? A j
ay i : : ae é .
[ NA AINA MA EUROPA I OLELOIA MA KE KAUO.
al : HA HOU A. TESU,
a : 1 O na aina ma Europa i oleloia ma ke Kauo- |
a ha Hou, oia o Makedonia,’ Oihana 19: 21: ame
a : See Z g a
a : Akaia, Roma 16: 5;-a me Iluriko, Roma 15:19:
ee ame Itaha, Oihana 27:6; ame Sepania, Roma _
i 15: 2A. |
it : 2 Ekolu okana iloko o Makedonia, o Makedo- |
ae nia Ponoi, o Epiro, a o Tesali, - 3 a
1 3 O na kulanakauhale 0 Makedonia Ponoi i
1 oleloia ma ke Kauoha Hou, oia: |
| O Neapoli, Oihana 16: 11, 12. .
bt 7 i
bee = .
: a 19 Owai ke kulanakauhale 6 Pisidia? :
| i i | E kuhikuhi ia kulanakauhale. \
Sn MT: . see ve
i 1 20 Owai ke kulanakauhale o Kilikia? -*
i i | E kuhikuhi ia kulanakauhale.
i 21 Owai ka moku puni makai aku o Kilikia, a me ko laila |
i 1 | maau kulanakauhale ?
a AE E kuhikuhi ia moku puni a me ko jaila mau kulanakauhale.
ae 1 Owai na aina ma Europa i oleloia ma ke Kauoha Hou? |
ry ait Mahea ia mau aina a pehea ko lakou mau aoao? |
uy i _ 2 Owai na okana iloko o Makedonia? ;
Fa i i Pehea na.aoao 0 ia mau okana?
; i i, 3 Owai na kulanakauhale o Makedonia Ponoi i oleloia ma
cae ke Kauoha Hou? ae
i i | ee i kuhikuhi ia mau kulanakauhale.
ea :
: t ?
7) : a
PA é 2 , Base: :
Ba Wh ; : ‘ 3 ; oe
: | Mh \ L. care Se ee; 7 i
. ; 761 ; i
i. Pilipi, Oihana 16:12. He kulanakauhale ia a he panalaau as 1
101. Hi
= Amepipoli Oihana 17: 1. Apolonia, Oihana 17: 1. :
Berea, Oihana 17: 10. Tesalonike, Oihana 17: 1. 1
4, Aia makai aku o Makedonia ka moku puni i |
| oleloia ma ka Oih. 16: 11; 0 Samoterake kainoa. . ih
| 5 Hookahi wale no kulanakauhale o Epiro i a
oleloia ma ke Kouoha Hou, o Nikopoli ka inoa, 1
F 6fito 3: 12. : l|
| 6 Aole i oleloia ko Tesali mau kulanakauhale — | / :
| ma ke Kauoha Hou. | | tl
7 Ona kulanakauhale o Akaia i oleloia ma ke ! |
Kauoha Hou, oia: ge i
: O Korineto, Oihana 18: 1. Kenekerea, Roma 16: 1. ;
| O Atenai. He kulanakauhale kaulana loa ia, no ka mea, ; |
oia kahi naauao o na wahi a pau loai ka wa kahiko, Ua [ |
akamai loa kolaila poe i ka palapala, ua akamai i ka olelo, al |
ua akamai i ka hana i na mea o ke aupuni, va akamai i ke |
| kaua, ua akamaii ka hana hale a me kela hana nui keia | i |
hana nui. Ia wa ina i manao kekahi kanaka o na aina e, a
| e a0 aakamai, ma Atenai wale noiao ai.’ Malaila i ha- ; i WZ
| nau ai ka poe kaulana i ka wa kahiko no ko lakou akamai., Hi
| aka, he poe hoomana kii lakou a pau, ka poe ike i ka pa- 1
lapala a me ka poe ike ole, Oihana 18. ee eg
_., Aia iwaena konu o Atenai he puu o Areiopago —
ka inoa. Maluna olaila kahi hookolokolo.. Ua — i |
| kiekie a akea a ua kipapaia hoi a maikai. loa. | WZ
: Malaila i ku ai o Paulo e olelo aku i na lunaka- ~~ i 5
| nawai a me na kanaka, Oihana 17: 19—22. | |
: ee) |
| ‘4 Owai hoi ka moku puni makai aku olaila? | ; | '
E kubikuhi ia moku puni. \
| 5 Owai ke kulanakauhale o Epiro i oleloia ma ke Kauoha as i |
Hou? __ Ekubikuhi ja kulanakauhale. iW
7 Owai na kulanakauhale o Akaia? , i
E kuhikuhi ia mau kulanakauhale. ¥s i
Heaha ka mea i oleloia no Atenai? ame ka puu iwaena ee |
konu o ke kulanakauhale? oom |
e | ii
& : < s : :ii 10k
- Q Akai hi {a
: e 62, 10 ka he M
er - 2. a. Ok 4s Kalou!
| hen Shee na ~ O he |
or 040 Q7 . Oiha naia, lails 9 4
iy | Gan ieee na 87: 8
i i Ga Rete Oi ee sa Sct me :
ri | 8 Kere la, O ma. A kc uha orem
1 ee ni o kapa ka rae 8. Lasaia, naka ok .
ia pu u, ua ma 21: ia O i kula hema 1Di .
ti a esky a0 Keka hl ks
i ra. la < le i OF: kom mo ee,
Hh I a, ha inoa he 6. -
i CAA ka ae a 2020 ete, ade The
a le ; Cer a a}
tL ae 0 Fonike ma 2. 10 Oth ie Kenoh }
ie i aw as KU u ke alia, i
a Hh O 1a 2 a. e, iko, a K em
Hii, fe, Orana 10 Keland ae o Dal a
| | | -6 Ma eta ; eae Kapaia, 0 o Italia
a oe O O 1 |
Hh : V >
Al uku O ka le i hema, tomes oe
HI i wt 0 Ao ago m na 3:
a : 10. ka ao ale a ia: en -
Nee Se es Gilidna cauha-
' i bu A: naka Hou, Apiop Oih naka ho- |
i 2 Tinto e Kavoln 16. ie kes aes
ae n 28: am ila p
ae 2 10 a ke ihana Ola 1 lo laila p 14
An Hi 1 a Oikh 13. 0. au O ain
He ia Mm 0 28: re ap a Ice na
veh i 5 lelox i, Orbena 3 na 2 puree! lo nul O :
ey) : oy ee o Terio li, Oi Oiha naka lana ka pu-
a Puteolt, a. kula Ua kou oku a.
a = Rom na Su. 0 la ia, he m kum
a ( eae o fon. U a bp a ‘
| 1 le me ka “Ua ea 12 ata oO oleloia Alun on |
i i oN nud ka. 11 hem ole ku o 2
Hpk Hi a ua ka A : a Hou? eo
ae kan on a K . ema a i. te:
te Ala ee mk Kavoh kt 0 Kere se
iH a Sc 0 12 sevhi k ae ae eu hte! aku a ane
i ie Si unl loia me k hem iko?
ti i ni, 0 oe : a ae ser o Bluril at
te jerai ka G walt ni wakt ma] akau oha H
Lh i Ve : 8 ei E obi “i a20a0 ke Kau j
i = hoi ko i ka mo ia ku ai leloia a -
i] oe es i kapai hh in { a
a . S hea ig NS oma 4 ie s
ue Z Pe ho hi ku R ee
a hee nei : sh
aa 1 Owai i ole 7 ee
i ert ve aap ae
ae o ha ka
ie
j ’ i : ae
ee: “ i
} 63 le l
_. ke Kauoha Hou, aka, o Surakausa kekahi kulana- i
| kauhale ona, ua oleloia, Oihana 28: 12. i]
13 Ma ka,hema aku o Sikih, he moku puni uu- i}
ku, o Melite ka inoa, kahi 1ili ai ka moku o Pau- i
- loma, Oihana 28: 1. 9 |
| 14 Aole i oleloia na kulanakauhaleo Sepama =
ma ke Kauoha Hou. | Hy
| NA AINA O AFERIKA I OLELOIA MA KE KAUO- I
| HA HOU A IESU. tl
i ° S . . * | i
. 1 O na aina o Aferika i oleloia ma ke Kauoha ||
| Hou a lesu oia o Aigupita, Mataio 2: 14, 0 Li- S|
| bia, Oihana 2: 10, ao Aitiopa, Oihana 8: 27. i
| 2 Hookahi wale no kulanakauhale o Aigupita i 1
' oleloia ma ke Kauoha Kou, 0 Alekanederia ka | i |
| inoa, Oihana 18: 24. : i
| 3 Ma Libia ke kulanakauhale o Kurene, Otha- » i i
| na2: 10; Mataio 27: 32. | : 7 : |
4, O Aitiopa i oleloia ma ke Kauoha Hou oa il |
no o Aitiopa ma Aferika. Ma Aitiopa ke aupunt We
|. o Kanedake nona ka lunamalamawaiwai a. Pilipo i | ,
i bapetizo ai, Oihana 8: 27. ne
; a) 2
| . Teg
| 12 Owai ka moku puni ma ka hema aku o Italia? a ewai i | a
| hoi kekahi kulanakauhale malaila? i mn Z
E kuhikuhi ia kulanakauhale. | ,
13 Owai ka moku pani ma ka hema aku o Sikili? el | 5;
E, kuhikuhi ia moku puni. a i
1 Owai na aina o Aferika i oleloia ma ke Kauoha Hou? as |
Mahea ia mau aina, a pehea ko lakou mau aoao? | i
| 2 Owai ke kulanakauhale o Aigupita? | |
| E kuhikuhi ia kulanakauhale. a
3 Owai hoi ko*Libia? - | |
£ kuhikuhi ia kulanakaubale. i |
4 Owai o Aitiopa i oleloia ma ke Kauoha Hou? |
Owai kekahi mea nolaila mai a Pilipo i bapetize ai? |
__ Naka haumana e heluhelu ma ka Ojhana ae kuhikuhi i ka mua a me kaluaa - i
. me ke kolu 2 me ka hs o ko Paulo kaahele ana ma na aina,
Hi
2 aih 2. |
| | : | 3
a : |
ae ,
tl
ii, |
A : |
vi |
| i |
ny |
ol :
a : | |
ul :
fi |
Hi ,
Ha :
|| | 3 2,
a =
a
a a:
ia) |
| | a : |
et
el) 3 . bled 2 4
i ce 3 ,
BSA ANI 5 : 3
ah - .
ne | 7
‘| es

ie ‘ ioe
| | :
a : ae
i 5 | .