Citation
Na himeni Hawaii, me na leomele

Material Information

Title:
Na himeni Hawaii, me na leomele oia ka lua o na hapa o ke kumu leomele
Creator:
Bingham, Hiram, 1789-1869 ( Editor )
Place of Publication:
Oahu
Publisher:
Na na misionari [i pai]
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Hymns ( LCSH )
Music theory ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Bingham, Hiram, 1789-1869 URI : http://viaf.org/viaf/30368460
General Note:
The music is for 2-4 voices.
General Note:
Vol. 2 has separate t.-p. with title: Na himeni Hawaii, me na leomele: oia ka lua o na hapa o ke kumu leomele.
General Note:
2 v. in 1 (360 p.) : music.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
EA83.40 /99629 ( soas classmark )
1029660474 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
naa Fat ahaa aS RN, WN cA OY / RL
f ; : as ‘ t | vn |
: NUS he
NA = AR
| a
HIMENI HAWATI, Ti
; | ee
ss UA: KIN
Ta
NC HD
Nee i) ie
NA LEOMELE; : 0)
ae i oN
, . Te
: ie
OIA KA LUA ONA HAPA | i ae
AEH CHA
| : & on
; | : “| Hl) i
: 0 KE i i Way ee
| i ani Re
, PRANTL nbose
: ; : a) |
| KUMU LEOMELE. ae)
. een |
| . : i i i ‘
. aes
| — aaa ‘
lage fh Wee oe
Hata i 4
ae
| - - ee ae |
-OAHU: @ a
= N& NA MISIONARI I PAK. a ii | \
ee: Uae ar
; Rate nee Piet : : a i | “%
| 1834, — Gl iv : &
ie Te lad
cs = as : g SS oe Se = i eee is bs ’\ ‘ r ! | ff | ,
ie. ae
s i t } I
; i
i i NA HIMENT.
Yk) ) r Hi | . i
A. | | | } . =: | _
ay Hoe |
AS i :
pee | HAWAT, 8-7. -
: ed G93: 5-5-7-71— Pe
Sot i ee |- =f
Bo 3 sais seo Ssteg-6-ea|
So 4 ai i i ‘ ——
aad rin fi i Z f i" ee ee ee SS t= oe ——— — 5
a , He oe fe Fete SP EaP=F
F 1 fi Ogre 6-f-E-F EP se = =
1a bi ‘ Hea - lo-ha~ ko Te-hova,. IE na
Pl i Hai mai’ o-ia “ike o-la; O= It
ll Beets =
\ ed) | fees -4+-B-A Ce: —4{—-4 —g—
| | | pret Pepe rea —e—]
NC aq t : :
a iaay | ONT eg eee
we un) (So St Ser Se
AN |} Saaee: tiers a= sett
* PN i i | : ect eggiaets-2- =o StS ye
x a i i
me 5 -=-F-- J - S462 Se
Y ae oF Sie a mh aed — meen 8 eg as ee "*
\ ae sis feels ite eeey :
sie ka-na-ka a pau -
be i f+ o- li” no kala: Pee Cle le &
ee i | i Pe = eg oe _ Sonn, 5 a el en a TS PR eg — ee ee 5
ml ete poe ef =e SE +E et 7
a | | et SEaee ats a
ih i i i I me - 5
5 i i | | iP :
| aOE a SSO A, SS NRE ca ay / ae om
: _ HIMENT I. : 59 _ e
: spaces dasa aa aye wk ‘
, eee 6-4-2 2 ea ee tS i) a
Sap e ae ~--—1-B--s~ 4-4 i : Nh \e
jeg ogra ee =| eo] | sé
Sag fee Sees E Re i \
j lo~- ha O Te - ho-va ia ka - kou! Hi A
=p uae i 1
a T {HE B-F-6=P 24 == : i Be
i= =a 9-poFo iPESESf> e-F ico i
eo le ed i ee ne) ie
; ‘ | } i | ve
HIMENT 1. bi Ho ‘
i
2 Aole no ko kakou. pono, i) i) ‘
Oia i aloha mai; | | e
Aole kakou « hoopono, Aa if) | r
» Ma ke kanawai maikai: | ae | ) i
_. Lawehala, hoomaloka, ~ i a
Hewa wale, kakou nei. i | we
MRE |
ay
3 Kana Ketki hanau kahi, il A
Ke ’Lii mana o ke ao, ae x
I haalele 7 kona wahi, , eae
Kii mai oia ia kakou, Tae Baars
I pakele, ma o na la, TH a
Kakou i ka make mau. ty | s
Ht Ww
: F % Ht mH! |
. 4 Kakou nei ka poe hewa, 3 na |
Eimii-ka Haku mau; yi) Ce
Pule mau kakou ia ia la, He \
e : . 2 an
| I pomaikai mau kakou; a)
| = "E Tehova, e hoola, ni eS
al Tola loa ko ke ao. Suffolk. : Wel A
ie : : se Z = a 2 bya — : i bin iY ea cag ;
OOOO
A ! I 60 SIKILI, 8-7.

nog ® 90, -

i | | | ae = ia = eae pa a ac lo eee
We i | ' (eee bese
ma Se
AS a | I pps ee ees Ss ee
me) ete

y; q | i : He A-- ku - a hemo = le -le,
aay | 23. oe ee
S| se Fes ee AP Foe]
oe | = = | :

ea iB e-9= |e — a—|-8-p-]— ey

: i - oa ee eee po

oS
| 2 SS
\ | rf peste titse) bf == [ed
aa. lL sa
\ ee {SE po ed =
i) eS as

\ ' | P| Ke A-ku-a noka-kou; Mai-kai wa-le—

ai ee CRAPS peo ates
se Fy eee =e eee |
xs Ul 3
—_ i ae —e-g-|-~—_e} @—3-} =e et

mi ee =act: = eee tat
| Rae Beh og bse S SSeS
ne = ; og; CTT hn ne eee
: HT
ig
a BS
= HIMENT II. 61 Ws
= e a ta \
yp a 8 ae Ve
——-—-—-}-—-]-—,5-=-} -e—-se-+s- ata Hi i
pee hates os zi TE i Me
Se SS ee ee ee a i ee ‘
We Wa
eae y= SoS SOV Bea i Ny
Sa 4 |= aS . a aS
oi oad 5B yy. sed ok See ee he H ae) \
Sgieg ot® 2) se tte - I) i'e
Hi) hee
la a hee ee 1 Oo Tt We I ¢
So Se ec. ee TCP eel Sees enh ae
[ace go) ea Pet CPs < lees a yF Nth |
i Oo. Gi 9-7 8 Slices: wot Se at le HAR
ee se Leap S-e toe | i ft
: | aN
he-wa._ o-le—Po-no lo- a— .o-la mau. a ly 4
ee ie Nt i
=tae bee) ee tae F Hi | eo
psi te eg pe SS ge oe AT a
SSSSEeERaaast 6
Wie %
HIMENI &. . g i |
an
see Hi} if
““O Fehova hanohanc.” Isa. xxxiii. 21, iH i
: | } Hi ro
; FA OME NOS
I He Akua hemolele, 3 Ota no ka Haku mana, iit Ay
Ke Akua no kakou; O na mea ilalo nei; en) BS S
Maikai wale-hewa ole— Nana kakou nei i hana, 1 | B
J ‘ i | |
Pono loa—ola mau. Aole aku lima e. i ) é
HAN
Ha} ‘i
2 Nani wale ko Iehova, 4 ’Pono hoi‘ pule aku, ni |
Luli ole ka maikai; I ke Ola no ke ao; “| a :
Ahonui wale kela, I ola kanaka ia ia la, A AS Ye
: = sa i ®
| Ika hana pono mai. T ola nui no kakou. i _
eye || i .
Steihan Hymn. via
b : A a a a> 'Ol ———s a
; | ne fl fi . i
my : |
va i Hy 62°. . ALANUS MAIKAI, 8-6.
| HE fo
\. | I Lh] Ba aes oe nes cdt
oe lt 2-0 S Ble 5 ES Jee teel
AS q H | i astoeslsel = set Slee et =
a | te : 2a eset
We HEA A ee
/ | : | IS gtveisats Iisa} Soot
Bi), (estes eee
; . q | (OR E-33 JetENEIs | 8raie 3
1 i H ' Ke Akua oke ao, I lokomaikai mai, Hoo-
I | | o Saeed gee eel el poem
iy ot BES ret oayeli<}o-e--i-4
-— |) epee tie Eerste eo] Hal
i | ! eS ao |
Me [alse be- Pele [refatestoca-|e 2
i —: 27 FOP r@ie"“ee1O5-—! a]
AN \] re , a -feee eee eee VaiRa soy 2y=
h e : 1 1-- faa beg gw a = i
mG) | |. BBE eesgais hs ee al Sl
| ie oe Se oe
| 4 | [Ei “ae TE ia: Jetate tr zee Ce — a
ma Tl Seg isze 285) (gt se*eie-P— | :
fe iH [ | ° laha mai la no kakou, I ko -na ka-na-wai.
me) | 2 per peo eso eee
wai | — at = ere as pi C-a2 iC ={5|
wi | ef EE and pee tie FoPHES = ait
y ry 3 NR jacne 27 sat WAN. R. SRNANEA, SOUR OAD / AIT a
: : } ~ iis
it
: ae
HIMENT &. 63 Wil ag
1) Nee
A
Hh) Aes
“‘Pono wale oe, ¢ Iehova, a pololer no hou. kanawai.”* i ‘| yi
. Halelu cxix. 137. AEE Hh 1) a
3 = a rr
1 Ke Akua o ke ao, a | Ne
: I lokomaikai mai, | fh) aS
ae
' Hoolaha mai la no kakou, | ie ay
: : HHA: eae
: I kona kanawai. Hl 1 a
: : Hr ]
eS 2 Hoike mat la ia, | i dt
aS Eg \
No ke aloha nfau, My io 4!
_ Ena olelo a Iesu, i a
HATA ba
: I naau ao kakou. 1 i) z
° ; LG
: 3 | aS
' 3 E malama kakou, Wie %
.. I kona kanawai, i te
; Wael) Qed
He olelo hemolele man, fi i
- . 3 | i
Ka leo e ola’t. ii} i X
TH
4 E hele pu kakou, a
Ma kana pono nei, a) as
2 Se aa
He alanui maikai mau, Hea BS
: * ‘ Hh '
; i
Ka aoao pololei. il j Y
a) ,
5 E lelepau oukou, ~ a |
+2: Mn ) AQ
« Ma keia peno mau, nea \
: ea TARA ,
IT naau ao, i pomaikai, ne) Aes
His) Be
— J ola mau oukou. ; | i | Pk
: * evi i
Silver street. il )}
: : . : 5 | iI hy a \' x rl Ee vanes es —- = ya rf — ame a
mn |) | | oo ‘
: | i | 64 HOPE 0 KA HIMEN) III.
ry : i | | }} i SES Rema Pe ea pat os eae = - ae
a) || @==—peS eee es
IN. a | | Sa ee
is a ! fo: ===aeesa—
| ae = ieee ee
aC ge eee ge
a |) | Gftated ogee
/ P | ! Hapaii ka Haku, : , ee
ime a a ee
i | Et === pee
Lae ee
i (i OW J
mal tg ae 1. foe
m | 00COtséP=efee ee BSP ee to]
Y { fa.
mi oe et Sy SCIne Spa Sevens: *
\e | | ea teae ee aes et
mi of So ee ee ee
a Ha-le -lu-ia! E ma-
a, oll | apr oretc
wi pap fonts fees feted
ml |-E=E SS {esis 4 =e EP:
em ie of ' 4 Ha-le - lu-ia!
wae) =e “2, -6-
ma || eee eee ty Ears 4
mi 6h eet eee
oa See Sg ee
i _ meen ee 4aR IP anc ANN. NS RAN, NESE RL / MAT
wee e ; oo S ai Hh ry
| . 3 , le
HOPE 0 KA HiMeENr IIT. 650 i I
' : 3 ch NS
eo gl ca a
ee Oe toa ge ®t =O stl Hi) ae
Pepa tone ee ee 2 E Wi q
0
| —-—- peg ep ga HS
Eaaat eg se cet | Hs ae
Ps sp ae ae pera Tsetse Boast ap eg iN H Sim |
I- =6-14 <2 é eS {© @. Soba a =e | Hi / ‘s
ha-lo!*Ha-le -lu-ia! “Hapaitka Haku. | | } y
ee ol oe a)
pp ae one p-e-f Pee toed _ ee
et eet ie oe hte ul ‘| ray
H | | See
t : Waa i
Rie am
Liam cece pats Rote ee i | ae
eee —{-E JS} an
\——— Pi Et ge te VO)
; We) eA
& A te it @
° 0, s H | ah) La
Hapaivka Haku— i | }
: Hah
Haleluia! i | *
ode Ha)
Hapai 7 ka Haku— We
| | Haleluia! ON
: Hit
Haleluia, e mahalo— | j Y
Haleluia! : ae
Hapai 2 ka Haku.. —. the Ne
| Ts
; : . i
| c a i
3 Sewee) 3
‘ i | ; OAHU, 8-7~4. ae & ,
i i i : S58; : = ee Tee “a
a! foase sl eats] ele OPE pial
A. i | | (7% Ete too. 1. Eres :
ae et |i a ees Fae ee eer es
ES mo ———— ao = 4a a0
oe He i i | : peg eo [= 1a tee OF
Mi a | | Gs — = wa Se
lta ae
mm | ee 4 | ste
a | Ir GryesiEeas |e oe oe oe aif
| | I = Haku nani o ka lani, Oia no a2 akgia mati
we Pie Pe ae pane
i Hl Sai SpcPergiee Eee
Mel) |) edie JECERIES [ERIE He
mil aa
Ne | | ol eel eS
mi i pial ee g-e F=f} | er eicf
Ri) | Ese eee Sere eictee F
aS = aS, a =m i
a eo Se et eee BctERe I : Sst |
a ... aa Esa a os.
\. ‘| ‘s 4 a cai kee -na-ni Ifa Iehova ola me
oy ob soe sae] ST ae| aes
ma frajete gsi] tee esa
i) a 3 i=s-gae(t— fe Fee :
Baek eS a
, via NeTal 0 TO ey
oe S | ih Taye
: | 3 : wil §
HIMENI 4. 67 as
NH aa
“E hiilani aku oukow 1a Ichova, e haawi aku a ke see i | \
aloha ia Iehova; maikat no kela; he aloha mau ee i} | \e
loa ko va la.”? Halelu ev. 6. i} , NN
1 Pule pono ia Iehova, 3 Ahonui ka Makua, ah | ig
- Hapaizkonatnoa mau; _ A haawi Jilo mai | | | i i
Haku nani o ka lani, Ke Kamaiki punahele, © a i
Oia no ke 4kua mau; T alana e ola’: i | nf
FE hoonani Haleluia s | | Ho 4!
Ta lehova ola mau. I ka Alana pono mau. i e
i)
2 Nananokakouihana, 4 Jho mai kela ilalo, | | .) P
Nana kakou i hana, No kakou i make ai, ; Wil i %
Nana kakou iao mai la, Oia no ke Kalahala, | Mt i o
_ Nona kakou e ola’i: I ko ai ke kanawai: i i,
E: hiilani E hoolea | | i x
IT ka Haku mana mau. I ke Kalahala mau. | | | NY
{ i A
5 Mai ka make, ala mai la, ' I YS
Hoi aku la ike ao; i my os
Aia mau me‘ka Makua, ‘ i | ¢
~- Aia no ka Uhane mau; | q
E hoomaikai i
IT ka Moi o ke ao. Tamworth. | i \
* Ha |
‘ : i | ‘ BS
ai i oy
: a osAaa a Oe ok AAS Se i wea , DaRGMARR WR Aech sss iaintb “SAA Seager antehieaieis x -
\ A 7 i fe nS eee saad 3
r i ae /

i fi ’ 68 P96. BETELEHEMA. .
i! ieee ee ee
mo A-Gag Bassas ee |

i) QoS Sw iS:¢ 1-1 Ssh Oe tp

re | Hi —

ee ~ eg pe eer

i aa Ye" s6-0-0 SRS ni- Te! Hhaeelee
oe || (64 EICEI EEE ate eee

ee L Pe eee eg ee ee ee ee

, i ti Hoolea aku ko ke ao, [ke A-ku-a mau;
me ie woes eet = oe
ha PHeagsEzlss <)*i=e|s-s-ted

— Sie aa el IOS Lares

a jill

a | Boa i} Pit - .

ay + Ene = SS ee ee Se pee 122
| H a . Saat = aS 324
i le -g1e-Sre-Sid-F- en 2 Fit Side
a fea 2 edt as

TEE Bt sol Fit See tf PEI ee ee oper
1 eal 048 -} “ees fo) Seen e

Me SSE ETE Petes 4 ise eet

| sade elenw Se eta ii

X » I : Hn I ke A-ku-a mau; Ua hanao~ia ia~ kakou,

ee Pe. i i} z i
a ia ete ep 2 SOs ers eieg
. a be eiat Sz 5 tae fete nS as Staawan oe be Co Sa ses ls ee he bee ales
ca | te SET toa Eset EH fd cd See [ee
\ of aie - :
A i i bea
Yi t FA oc A yy 4-447 - 4 -4-- 4 - 4 - \— =~ —
N 1 ik = oF Spee =
Bo Sete g@t ° 826 “6. elas: sl Jg-te- i
me eat eee SSS 1S
mo i =@ |S-5 2 ®@-——}-=-4elp—e eae jae
me || = {3 ele Naor deer: i
mil “EE IE Ere Siete ae
ey if | Hie A mena me’-a pau, A mena me’ a_ pau.
y | 3 [his sig an Ses eosccs ow saikeas tors yee ae ce 2 1 sa BS ae se ee D- _—
Mom} aed ae. ne
we) =f oeees Fete |
Weel Se oe
| ce : 4a a SP a6 SR, OSEAN ALY /
- ae a a
& . ae
| : : TEAS he
& HILMENI &. . 69 | a) e ‘
. ne!
“E hoolea kakou, a € moe tho, e kukuli kakou imua ¢ se He i i Ht ARS
ke alo o Iehova, ko kakou mea nana i hana.” en .e
Halelu xcy. 6. ri a ev
. a)
1 Hoolea aku ko ke ao, - | i iH Hi \ ;
Ike Akua mau; _ At He | i BS
: Ua hana oia ia kakou, i Hat I | 4
A me na me’ a pau. - ae | ,
2 E pule aku kakou nei, Seg Hea i BN
- [ka Makua mau, Ln |
E kala mai? ka hala nei, : / i i.”
O ko kakou naau. i Lt ‘ah P
' : — mb t %
3 Kahea mau aku ia Tesu a Ha 8
- [ke Kamaiki mau, ie Me ‘ | i NS
E pipi mai ia kakou nei, i i | i i
=e Me kona koko mau. i i i i \
| Ff
_4 E noi aku hoi kakou, i Wh ie ; aw
Ehana maikai hou kela, ik ae Se
-I ko kakou naau. i i it
pe S ARCnet,
3.E hapai aku hoi oukou, i al | \
I kona inoa mau; . | ; a | ‘
TzHova—Oia wale no, na oS
| Ke Akua no kakou. Bethlehem. i i ul | m S
: - IEE |
. i al ke¥i : | : pa mT a —! AOE PCA GSS SANeacGs Zaia amiancea mind
Oe
1 | i a
4 q lint S z ¥
6 Hd | Hit} : : ; |
| | |

Pay 70 KAILUA, 8.

\ Hal ii Nt ;

oH. Ble P. 80. 3

eo : Soo a ee
7 Hi [A624 sees tors ole erw s[er
= a fi i : ~ GOB Y -e4 Pee Pd Les :
a eo at Seba

oe | | GO =O ala ad od oP eee dee ae
ae | 252 aS ieee

i Hi 2G Ate esse ee ej Ped
a ae eax 1S_8 Aid ies SR ee eee
ei = © 6-6-S6- QS
yj mee ELI

od bi | Li - E. oli akn-kakou nei, Me ko keakou naau a

F | BEE

~~ | Oo a a SIE ee

a | ee poe =| pp ete
ee iT OF e9 "tig sos Cesc LIT

Pe in eo =r =

He CHE : .

Hae Te os Stes SSS are
He | it ae aa ieee gears
heen : Pho iad 4 Ai Ge tt abs She fom SP ee

ie Ha =62--1C* ey TSE eS oe

\ i Lan ;
| Hi .
‘i bi ee i ta : : eg
\ ia i] HER = Se B Tt = a= See ta ie
Oh ear toe ste 6 BO Oio Pole @-e"iles4 7)
ema Pi ditee PEE jaan feign
\ im | Nl | Pa 5Ss Ss eae she £ | ecg fe Se wen Efe = fer er ee fr aed
a | He i
C ‘ | Hite g - os gp ed we a eet) = ge) a ad ge ag Selo alee SS 4 +)
sk Mt } aia i 4 t P ESCA eet a Ries a Fae =}
Mmu)0°UCUlU EEE EES
me “fairies elcicigieia2:“to-gian
ay i rin Gi 3
bs y i Hi f pau, I .ka Makua -no kakou, Ka Haku, ia Ieho - ya mau

mi tle . Se
eae a 0g aS ef -

mai) Pepe edis | ate @Feio-o tai

mm ||). ARPES ie FSF per Se tab
eit He ;

fee i" at Ser rors eee

fe) |) - [oysi@e-— Pre: tee ac 5

Y | a a Pierre ee = Eee cota
me | Sa tt eee
ei = ieee 3

We) |

if oS : |a I
i )
ees ; ee
| HIMENTI 6. 71 OE i
: ; : ii i a | x .
: Bo eae : a)
Ekolu mea hoike iloko i ka lani, o ka Makua, a . @
ka Olelo-a me ka Uhane Hemolele, a o keia kolu HG ai s
hookahi no ia.”’ 1 Loane y. 7. : Hi) i ni Ny
’ - ° AERA
1 _E oli aku kakou nei, Fa | ae
; ee oe
Me ko kakou naau a pau, : be i), ai
bs Er ; ; | aE a
Tika Makua no kakou, = i it ul a
= : FOC
Ka Haku, ia Ilehova mau. Wk Hn 7 | of
Coe) AM
; : a
2 Hoolea aku hoi kakou . eae im
are ae aS h i ie
Ike Keiki maikai mau, ay | 3
Ee ° Ea
I iho mai i lalo nei : mi a i h
. ae We
I ola e ola’i kakou. wy ‘i ) =
|
~ = a \ 6%
3 Ka Uhane Hemolele hoi, ie i ty |
\ rte Bel Pa Br
~ . Ke Akua ia e maikai ai i ' Ai i) A
3 Ko kakou naau ino nei, ae N
I lilo i naau maikai. / : oe ui 1
a) Ge
as
: ROS aT en | | AS
| 4 Hoonani povo mau kakou : ; i i Hate |
j - a a
I ka inoa o Lakou, ane |
Ke Kahi-Kolu nani mau, - id q
j Oe!
ss Hookahi 4kua no kakou. it ah i N
Hea na i |
, . Uxbridge. ni ) ie
= = a)
; in 4 :
| j Sanaa) Bl
a ke
an a. 2 J ee' r 7 wa See cee mi lit a
ey a i ee a
a |) ) 72 TERURO, 8. |
wt i pln: =
hae 1 Bea a a tips: aed: =
\ Ha i aa "et Oo =4- 0 = naa a ee
A, ; i i coud esie ties ls tof eae
ee i) , gepbo a Sri tise 1 Oo
a) enh tales EEE TL eee
ft | ) 3 O Iesu Kristo ke’Lii mau, Ke Akua
va ian Hh BS eS) BS eee
aay Sse cete® = : =e as |
een} | 0 OS Oe eles jC oP oo eye ye
Le ! ie ae eet =e
e P i = =s-feslet| ed eccl oS oa
. i Seeen rosin Pop Secs PP a
See Bs : : H * :
my ta Pass art c ea
\ i | ic Fags taitpe ee ect ces
my ee
Ve i | r Sea Ses kakou; Ko kakou Haku ma- na
wei) 2 Oe ee eee ee
Af a PEPerS +e at a2b “pf = =|
mi). eo Pole at fae
Mey ua
wT a =p 1p5-f-4 8-1 es al
bi ie La =P ybe- oo aplaek fee of
ame | ee ge ee ee
me, =6= Fe pate
ey i , —ES ca =-= Sia Sno tS- 2
te) nei, O- ITe-su ka Mo-i_ maikai.
aa = oe ee ee
ai} ) ==}-E pp EES AE Se
Be ; ae ae t —— Se ee aeae 3 Oe cca emanate
——— BAP lM NE, ONSEN ALY /
| : : * ; a a Hiatus
oe nn he
| MENI VII. 73 i IT:
SN nT hd
| : waa) §
Peary Ha) ie
es bk ae ka lokomaikai, a me ke aloha rea) A
oko kakou Ola o ke Akua i wo a @
| iii, 4. kuaikanaka.” Tito ‘ij il a \
a i any \\
, Ol a Ns
esu Kristo ke’ Lii mau : a a
= Akua nui o kakou; a 1) 8
EET HN nee Ag
He kakou Haku mana nei, EAE te
Lesa ka-Moi maikai., a
ae - a
H ola ia no kakou nei, _ ae oes
e nui kona aloha mai; 3 i
No kakou ia i ; ei) ah
Ka wisbaiaee ae ae
— ohai nui e ola’i. ie eh
3 if He ii bc
3 a
: makemake ae kakou, : i | |
. Jesu i kahuna mau; ly iW | H |
Lee at i a |
abe 2 lapaau ko kakou mai = ce oR
| ahuna mana e ola’i. : | a 1 N
: |
5 Cae)
4 He Ola nui o Iesu, | a oe
| 7 a ka Makua i kuu mai i ie i | 5
b ? TPB att ani, ;
; e pore e mahalo pu Hl i a ||
> Ss Hie iit Bs
{Ma ka leowahi : He W > >
5 ma ke oa akolu.] ine, o ka huamele mua 0 ka lalani ha, aia ka pone rie ) | aD
ea i | Oxy
ea 6 Le
: 3 al n “x
: a My Ks ‘
ieee " A
fa‘ 4 iN = ee aatege — |
a i SPE eIPHP = SS
_ i G3 2a salediaatis sa
2) pEae Hee
ES i : > pelFees = Ka oe
a) asec Pape
aii “seis eate —
AE Seis Ses
Via | He . = =e ES ~~~
it li etigen — aos
Jie $e =a
mS | i aged belts = ee
4 q carer seh es
\ [ i a wes or Tes — oR fed
ai os eyeyse EES
| = falet oil
re ne Hh SSiateedi =e .
fe WT =e E: |Se aa IP ca NS SRN, SORES WERE / Re
ell §
HIMENT VII. 15 Gi ig
ee eee — eee Can AN
| =to= = oie 20-15 E -—fO4F 7 Le
oo o> f ct ef =“O—-+6 ay | N
Bee rae To on ee Sree angen pa nore eae tates + — HT Gti Hi iv
Basse |
| beara beet Sas oa > = a
—-s98- mat gf a
—g.0*- # #{-9.—-@- Joelsegett Te) ae
—~ oo — ~~ a ae
e60el 1 ee a ae
P Ee: es €0-1 Pe Pp o a)
Srebetinest fe
FREER ESI EAIECHEYE re ie
lo-ha mai, IT o-la_ ia ia kakouw nei. ie
a o~—™ bie a i ay
Pita aeenmntnename, ad genta coke caren a Eee a ee HEE AN aA
Medes
Leet eee eee ae . ae
HIMENI 8. : ae &
Ta
2 Ua aloha lesu ia kakou, an i | S
A iho maiineia ao; . Ei i | \
I kahe kona koko mau, i Hi me
~ ~I me’ holoi ia kakou. i ea e N
| ae
3 No ko Iesu aloha mai, ih iit |
Ua make ie no kakou nei; 4 Hi vi I ¢
O kona make ana no, mel bia
Ka mea e ola ai kakou. © aa | ,
Oa
: 4 EF Iesu, e ka Haku mau, a ah \
; Holo: mai oe ia makou; \ ae st
Ninini mai i ka Uhane ou, a i
Tnaauhou,iolamau. Antigua. a
| a he
ie Be a Neee
Si | =
mo 16 BETESEDA, 6, 4. |
ay i or eS
Mm) 0 (GestzdheowtslselSe
re) ep eo
oa =2t- aie =tah | a
-_ er az -p-fa: ‘e z G-6-17-e=
; “i | i E kuhi - ku - hi raat I a-la no ma-
i a Se ean eee
aa || 2 ei ete Ffe={a=e4
f . ] i 2 re = S 3 = pte
at Has
2. . Hi “oc fote=dl-o es te -t-8 =e a
| See eee
SB) 0 PBs eS
We le i) kot Nau hoi e aS kai, Sa ka aoao
ee i Se ee pe ee
\ we =e =3 feed ei
EE Let 3-3: = ae “aid ee
\ iH ie aa at ee = oo
me Se ee Pat =|
mn te = =: : a4 Seeks ss
wa Se ee
ae =er0-Pot ofc so Pe
iG i | ' pono ou, << E Ie-su .e, Ke A-la
a =e SeePp LP asl Ss SR. SEN, SSN RRA DY / AE
a | PY
a,
: HIMENI IX. 77 Ha
a ee ee nn) at
acl = E = = ie = | oa ae
ee a SS Se I A So eased Set aE N
= ==) SS : ae wh
Se ca = a i i EN
et 2 ee ee nT) RA
; =o 2] geo oe=t =e fe—of E uh Hi Ny
BE re ng ee eee eres Haat) aa
mau, E hi-ki al I ka - hi — ao. a i) ee
Be ee ea aes
| Faye 8-5 -P -- sae : ce ae
eg =F z “3 -g—-£—.4 = —- HE ea | }
et |g 8 eo ee | a
== a I nf
: CO) RM
, ee —
Se aS ea) ae
1_E kuhikuhi mai, ; a i Bey
I ala no makou, = ve ad
Nau hoi e alakai, E = = Mi ey | By
Ma ka aoao pono ou, ( it i =
FE. Tesu e, ke Ala mau, - : a ae
E hiki ai i kahi ao. i i | i
-—
2 E hooikaika mai, i a eu ARS
I ko makou naau, in TAA a x
I lohe pono ai, f ail oR
I ka olelo mau, ol i
Nau, e Iesu, ka Olelo mau, = a i a
E maemae ai ko keia ao. : — i Pan) he \
: HRA
3 E hoolaia mai, a | ;
Na uhane o makou; — 1 A ) AS
Ua make i ka mai,’ a 4 a | ,
Mai make maoli no, ue ii a A ae
E Tesu e, ke ola mau, ae Ra
Kokua mai, 0 pau makou. — Bethesda. at a a
AAEM \
3 a hy bt
| = el feimt |
‘| i / i = 7? 896 KUMU, 6, 8.
a
Ue a fi ~3et : Haseteletcod eo
A 1 i & Se =e poss. Pye tee: a
pee) ian ein
i) 324s 3 SS
| | ! | hi G34 re at = = “ie :
St tipsy nS
|) =Baa2 Pes tal ate a
ps ' i G83 aes S05: SHS: = : Ee
‘ i / ly Ko makou Haku mau, Ko makou A -la-
ae a ee —
ae al ied eee = =SFEEERT EES
| 7 | ‘ti : oe P Z ae ‘arc =P: “fice
ma
| i = ee =s-6— a
moi = Ses
Mm ee ge
\ if ES aaa
1. ae
S000 Etta
mm So See ae ree eee
— La kai, Ke Ku-mu mau na ko ke
Wa Poe ee
me) epee EFS
t Hi f | Lia ee — ga a ogg oe 2 ~-————- =I INR EN I een
3 ; aie
eS HIMENI X. 19 A
a ee a eld ee oe Hea i x a
—6—-}-—-6—}-08 -e - f--4-—-,-4--=-- ie \\.
=o= = Pat -PE dee tt | a
-=—-2-—-— a Pin SO =- - a i al Nd
ee a
eo: SE ities eas taka pecans iced eek Sates eA) Wee
eae ee 1 | fell -
pe o-I--O Lio S--S— 1 }--7j- ti ee
OS ae a ae
== ae eee ae ae == 3e Wee WM
=o] =featt is SIE ie §
ter aecs Meme ee mene me eee ea a 1 ay
ao, Ke Kumu a-ka - mai; : ee ®,
fete 5 8 eee RSS sa is ro 3 ae ee a ai en MINS T EAETU ay
So ye Ct er Pea Oa
Beet SS = + 5 : DA)
fester 86
Se eee iat a 4
: a
HIMENI 10. mn os
eis, ie)
“Ua ike makou he kumu oe 2 hele mai nei, mar ke i Mi 1 #
Akua mat.’ Toane iii. 2. ‘ A Hi {
, : : Wee
1 Komakou Haku mau, 3 Hooponopono mai, | al ' AG
Ko makou Alakai, I ko makou naau, Soa ®
Ke kumu mau nakokeao, I komo kau kauoha net, i i a Aw
Ke Kumu akamai; I opu ao makou. a i han)
g LAB ane
: Fa AM ata e av
2 E.aomaiiamakou, © 4 Ko kanawai maikai, ~ i i Ha he \
"Ka poe naau po; Ko olelo pololei, ae a ee |
Alohai au haumana nei, FE hoopaa loa i keia la, id i i 1
Ho mai i naaw ao. I paa ia makou nei. i {| i 1)
= Shirland. ° ~ |) iS
i
: : ee
: i a ke
= a : s aaeilli
San - y “yg PRM
aa | 4
a) hi 80 AMERETA;6,4. 4
ia Poo. .
Af L Geto eae omen e seal
See oe
||) GapReSSS rea
24 ti = > as om = a
am |) | é Se el ee oe
oh a Sete “39 t-P— Feet at x
i ! i =ajpee-{ses-ye} PF} eee: “ai
4 i E a-ho - nu-i mai, a ao mai ia makou;
ie: ae Se ee So ee ae ee
Bia =a = j3= = EES f= z “|
eh = ee =Pooe- pee ce Sate
me} = a Sr es
| te ee Se
N ti O O-e noke Kumu mau, E po-no
a) =< @ 5-6-6862 6_1 6 61> 6:
ian =. 2: Pes e666 Eee =P4
\ e | i : ee
me = = sf Ae = oo
1 HA IE eio-Satne ew pe Rl Let |
Be Ye =g-3 (aS PERLPE. a Shiro F =
Z| i ai ko keia ao. O O-e nokeKumu —
ee | Pea Sap cd ey ee ee
(1 a Soe eet ee {Piet
We fy Hh Pao Pete eee et 1
a 422 ETOP aaa NSS ON SAN, SSS ESSENSE RAY / Me
. « = Bc, fr T mai a
: Aa >
: a) A
| HIMENI XI. 81 MIG be
Se ; eI!
a Oe ine
pppoe E Heo
pe fe ee 3 aon) ae
| E : : dl
- mau, E pono ai ko keia ao. HCH i dl
= CAG ale AA oy
i i ee Te a
spre popa ee ea =P i R. Ny
Beal odo ee a) AN
I a! aS
I Wi i) Bs
HIMENI 11. a ims}
SPEER EE: SER |
Eva ka malamalama io, o ka mea nana e hoomala-. Hy i a
: a |
malama ina kanaka a pau, ka mea t hele mar : j hi i 7 | of
ke ao net.”” Joane i. 9. 7 oan a
PAE at , |
i ‘ Hac) a
2 Hoike pono mai ee a
I ko makou naau, . i i | k
I kou mau kanawai, Oh oe i mr
I malama makou; eee) me
E Iesu e ka Hoku mau, Gh ) 8
E alakai i ko ke ao. a . &
VaR Dats | |
‘ , S : ia tal Ra Hi |
3 ’Hoonaauao mai hoi, ( i He i A
I kanaka a pau, ee ae N
I maopopo ai . AT - |
Ke ola no lakou; 7 al oo) Re
E Iesu ko ka pono La a Mi a)
I ike ai na maka paa. il We | | é
: : Ce
4 Nau, e ka La maikai, ae |
E wehe mai ke ao, = i i
E pii iluna ae, i vl re \e
I ao na aina a pau; fi i ne
I nui mai ka naau ao, i nt i | .
_ Ka pomaikai o keia ao. Amherst. a | :
| — it
= poe Al ie bait
| a
SS,2S rr
me) |
a i i 82 IRELANE, 8, 6. |
\ i 7 — = ea aa
aii) 060 HSS
ai. Se ee
IN | } He Goes tose Saat el
i | aa HIN he. ee ae Se sey so ;
ee ti =ZorasaT rg ae ote Ee | t an d a. 7 <7 : EIS
rah ll [ i Ka Uhane nui, *hoo-lo-no mai, He aho-
ie “3 5re py Pos pao oySepo Is:
|| i oe SE 2a opera
a) OSs EERE PEE Settee
‘ti a ee
ia. =e
its (a “Oa 6 Se Co
vat ae oe ee es
ii i Saat] REP eee beeen
i te LE = —--j3- “Oo eee ee
mee eS Gee ee te ee ee
Ve ‘ nui kou; Ke no -i a- ku nei me
NC al at — oS ——~
my Sad FREESE eer #
\e | ot ts FE Scr = Sete :
ai Se
oe) Ea ae
N ag = = St
ae | Se Pee et
q|)0 BSEERERESy
—— Ha Se eee pee ee ehec ba ee be oe
ie he aes oe kau: a- lo-ha mau.
ae) <== Pia 5-F-0- Eo “Se-4,
ii Soop e ee ee
, —— — : 3ee ny cease cae eae cee
| ; il -
| HIMENI 12. 83 | k
“No ka mea, 0 na mea a pau i alakaiia e ka Uhane Hk i wo f
o ke Akua, o lakou ka poe kamal na ke Akua.”’ 7 { a
Roma viii. 14. Paten Na
‘ 1 Ka Uhane nui, ’hoolono mai, a Hh Ny
He ahonui kou; ih |) aM
Ke noi aku nei makou if Hi mi i
I kou aloha mau. ii i ie |
oe) a
2 Ka Uhane Akua mana e, | a | vi
"Aloha ia makou; Hea \q i
FE iho mai ilalo nei, — i a a
Nou mai ka naau hou. i at i ¥
| | ea
_ 3 Ka Uhane maikai, hele mai, ae a ae %
Ke kali nei makou; : i Wee i ae
By hiki koke mai ia nei, a i |
I pono ai makou. i a \
: Cae | Oe
4, E launa hoi, e noho mai, a | ew
Ma ko makou naau; pi fe
Hoolei 2 ka ino nui nei, 4 il an , ;
E kinai hoi i pau. = Aa aM |
ao ae
5 Ka Uhane Hemolele mau, eee a ni I \
E lokomaikai mai; A re 1 | ,
E noho loa me makou . a
ae - Ca RH
Nou makou e ola’i. ‘Trish. a |
ee i oe
Se SSS ue en
Famil a
* ie —3 sis |
A | ' (ase BEALS
|| ee
y 7 Ss ee Pesatdigitssleeg
Bb paeeete tees 4
— |! dave le Pri tete 1
i : Sica Aeleo zal
me) | SESE ESESSE Srp
iat Ss te eas
ae Oke = : aS aya
-) St ea
4 | ie iltenls sgtceslslr== 25 |
| |) eee:
\\ ] || Gebel Soiree
>) || esses seer
BY Geet Ecce
em) iat —@ |" e@5p Ne Berra ler |
= Na | . | hy sehr eeep te =< ares
a) eS ee
mm) —— oe
BS SSSiEHeESa tg—— BP sate NEN CRE, SON Qa gid ELA ge
' Ta |
So Tn &
_. HIMENI XUL ~ 85 ae
Se ee ee a
Se ee =F | al Lt
oo See eee oa t ee Ne
=6-9---1 56 Oise Oo i i) NN
Sassy |
— i — os ~ - ”"-— 6-4-5. — SASL VA Ate ERAT
lees las — o Hae
See ow ho = .s—-—- oe Ha A
mau, Ke O-la wau E_ po-no_ ai. th i} il) tiga
£ - 0) ae
4-5 1 2 5s ear BIT a i | |
Eee : : / a a
Se ee a
: x brea tial Pa Lag) a ; \
HIMENI 13. | | a ie
. ca)
2 Hoolohe pono mai 4 Ekanakaapau, . | OA ul P
: Oukou na’lii a pau, Hoolono maikai, mai, ee i A %
Ia kanaWai maikai, I kuu olelo mau, ae / a
E malama oukou: Mai pale iki ae; . ol
Na’u no i kau E huli mai ie | Wi a
Ke kanawai, Oukou ia’u, i a I | 7
I lohe ai E lelepau, Se t ih At XK
Oukou a pau. I pomaikai. ALU ' _
| a
3 Mai kuhi mai oukou, 5 Na moku hoi a pau, a fi la iB
Aohe Akua nei; Na aina me na kai, ail: au ls \ ‘0
Owau ke Akua mau, FE noonoo mai oukou, _ Hi ee | |
Aohe Akua e: Paulele maoli mai; Sena a |
E nana mai E holo mai, : ee
Oukou ia’u, Oukou ia’u, aie i | \
Ka Moi mau, E pule mau, Hi i HH oo) iO
Se E malu ai. I ola ai. i 0 > RS
Se Triumph. A ‘a &
ea! |
= | he
eo ; = . \ .—— a
mi 4
i i » 86 DOVERA, 6, 8.
| "| p 96. ;
my at eto pt ee pre-| a
\ i : Gago fa see. = a: ee :
ai ee ta
ee easst eae tedctee
aii oe a ng
mi) | || Gee e REESE EE ET
i . 4 : : - i O-wai - make wai, I _ ane maule no?
7 tee te Pe toe
i | aoe etee el eae
ee We
eo eotea 0: eecjoietp ely
Ve i | eee = ere es f!
wy ee ee
Ny | See ey at 1]
i. : - - Siareece Spee eer aot
i a ea
ai) 7 eafereet seeds a
B | : | Nae E-ia ke Kumu wai maikai, Ke.koko o Iesu.
a || a Seer e ee Se FES S #
| SPREE PEER i
wa = |
aieaaa5'
2 : d ro : =) eee
0 2 —
; a me EN SES :
m : a os I 5
5 hee oe la XIV. SSR aoa
’ _ nas
ikeana se o > & hele : —_ ay / ii
XXil ale iat mat t 8 1a laa
1 O eae ta it ka iia; a 7 a Hs bial ra
: Ct ee
ia a! ola.’ ae Wh)
oo ake wai - Lad
| K um o2 : ae i |
e€ k EW ° Hh a Ht 7 + a
a oko: Tei eatin a a
He esu al 3 , a a
N wai i coe Mi i NS
it ates a ola’ i w
a oe 71 kea a mi ‘
: a in : Qe: He Hi}
ea ’ = We 1 8
3 A mau ace i i ne i | | “
uhe ou : a oe
| . E wi . na i , Hi ae a
Z et) en Hy A
law i mai ake Ww ° ‘ ivi Hy | ®
H eno i i ouk al, ve ANG
e wai ia wal qu, A a
4 hoo 1 mai i Hi | \
Ku la ik . sf ant 1)
ii ma al a a aa
Ke re aA — ; Haan
Rica ete , 1 |’
z *3 ea aa ie
Te ake wai Ae &
: wai Q al; —— ee MK *
5 ai Sakon ea
m O i th i
¢ I aka Uu A i Hi iW te }
on Gacsiel : J 1)
Ma o wai k _ | — a el %
Ko a ia ce ; : /| ok \
su aa | ay he \
. cine i‘ —_— le
ee ae |
: D ca t
Â¥ ver ( ae | AY
s ae ewe if
ee ®
= ae AS
a | eh
a eH 1a j
ae 1
“ yt ah Mat 2 SS
fant :| a 38 KE OLA, 6.
By) pest sesp—yasses
Thy Paste eclieeeia
iN. | | y Ser Fee S Be8=c: =
eine i
ae || So SS ee
| | | (igs ea
a4 |) | = ee
al : | @-Sslgs2 dale Ee
a | 20-610 61 eee
1 1 Ke ola no ka mea maikai, No kanaka a pau;
ay La
BeBe Eh eee
of | i aoe =2 <8 i fe a .
_ So Se eee ee ee
[|| GEeRRereeiS
Bw) eee
a ME f a eyo ay EET oY
i = saad : 4 tee
| \ * ) eS ada. Fe Pf Sf e-6-6-—- “TS I
Tah = le ee
a ie Pireceirecjet octet
oma i a OS ee
ia lh A - kahi waiwai makamae, I BcGiet mas kakou.
1 a He See at BSS ee el ee
Bees
ek Ia is. Reda. SE ja=e= “eud-
, |e = |: are ie fy | 7 ATL
. < FOV HA i
| HIMENI 15. 89 i, | Vs Be
Cea nH) Ud
; a)
Pehea la uanet kakou e pakele at ke malama ole i ke re Hi) aN
ola nui nev.’ Heb. ii. 3. ie i HH \
ie. 3°
ve 7 |
1 Ke ola no ka mea maikai i i) Hel uy
No kanaka a pau, A! eS
Akahi mea pono nei mt a §
| E waiwai ai kakou. Val AG
Tee
a
ns a ie
2 I nohe nui hoi kakou ; : on)
‘Me ke Akua mau, ce ha it
T ola mau ma kahi ao 3 Le i a
Na whane o kakou. 7 ik } ie
RESTATE ea Aa °
Faeroe
3 Have M eT | P
3 Pehea la kakou e ola’i a
I luna o ke ao? erie of
Ta wai la hoi e hiki ai a ae
I kah? ola mau? 4 i i
ae
4, Kia ke ola no kakou, Sat! id
Tesu ka- Haku mau, | as
3 | SRA Ree LT Ta
Ma kona aoao pololei, 4 a | ie
E hele ai kakou. aa) ae
ee
5 Aole Ola mana ae, Te
E. pono ai kakou; ae | \,
Ke kumu ia e hiki ai, il a S
I kahi ola mau. . Ha a | ea
speoet seo ~“Atochester. a on ~, ‘ : 7 r i ite : ee a ee -
—
Ny a 90 UA, 8-6.
ass
a) Gewese
wa Seg ee
fe iil) a | ae “ct see] +; . 1 FA
re a . i GS ee za wa Fe d as AE
i i E li-ke me ka u-ahoi, I u-a
es | <7 6-16 6t. ee 2-16-4-6-1S6—s-
| i ae 2 PHS PE
Tia So a
a) a SSS ooh elena regres te
— ' | ieee
vr . ie =
—)lUl SS, -— 1 =the ot: t 4
7 | e Pipa tong a =a82= 8g
wy | al nu - i mai, E po-no__ai “4
a ey “lee. tt
m) SF Seo pase ee
y a ooo oe te
i = 3S
a eo es
may e eS S feet eerrets ar cr
— | = see IEEE cE et
y 4 e ai=‘na nei;,. F::.:w -.Ju ai ka ai;
1 al en —@—— 9 9-4-2 yn
wai =e =ef je EE = +e]
Wi | e nal ae z cc =3—S— See : }
iy — i! ;aa BL as MIST 3. SERNA SEES SRE ALLY /
, | i a i) i
HO,
HIMENI 16. 91 | | ae
: a
oR) ag
1 E like me ka ua hoi, Hl i i | :
I ua nui mai, a
E pono ai ka aina nei, . Hi i Hi: Ns
I ulu ai ka ai; ae aS
2 Pela mai oe ia makou, aa, i
E hana maikai ai; ! a i a
Nau no ka Uhane mana ou a ih off
Ninini nui mai. i oe Ot
aes Ba! \
3 Hookupu wawe, a maikai ne | Ha o”
Ma kou koele nei, a X
I kau olelo pono mau, / ae x
I luluia mai: : a d i an
Saeed ||
4 I malu ko makou naau, a | §
Ma kou mau kanawai, ao Win te
I hua koke ko makou, ol) ae
He nui, he maikai. : ae
Ana | ie *
5 Pela e nele ole ai are A,
Ka olelo pololei; ea
Pela ka makemake ou | \
E ko pomaikai ai. 3 a i | S
Clarendon. ct ; ih i .
| a he| -
a) | ass cee
a a 5 Sfestfreadees
ae) aa ae i
AD i I a i cy ee mai, Ke oP = PP e- A
fo 1 i Sg eee JE EEPeEE
Va Segetrlete | ag
im daisies =
io | a ieleasleetnfst

sil. nit P54 fae ea pet, Hae

i ee oe eee are
a ' elses = ;
AY | ; | abst Soa
\Y sl re ioe eee
\ " EEETECE EERE ts: e
a), ESE pqesitts
=) ll 9-2-5 -+-6-F-4@--- es se8
BP hetieseesa PAF nce OD CE, SSE ELLA | NEET AEE
aa Tite
ain
HIMENI XVIL. 93 ol
a , oa)
eo eee. : = ao Bas ea
ak oa ee oiler he Ce) ae
aise esieesissd| HE i 8
a an)
Atieereate ®-e-61-0-2-.16 r | vit ow
eet yoy ee iEEeE Friel en Ae
Perici AEE ree i
A i-ho mai, Haalele ike ao, A iho mai. oo, a
0969 2 om ee
35. 1048e8 Oy —-—- e 4-5-6 T-7- rh oe
Speeder: 6
1) ase eee oe) ae
ee) ie
HIMENI 17. ‘ | i |)
Fa Et,
“Ale ke Akua i hoouna mai i kana Keiki i ke ao nei - ch ta | sy
t hoohewa’i ia 1 ko ke ao nei, aka i ola’ ko ke ao og i an
nev va ia.”’—Ioane iii. 17. at it - we
eM
2 Ai hiki ole mai, 4 Na Iesu i lapaau, in i) af
Ke Kalahala nei, Na mai 0 neia ao, ; a ae
I mohai mau, I ola mau; Aitaie! Bill
Ua make mau kakou, Ua kuu mai, no kakou, a)
Ka poe kina no, I ka Uhane mau, Sa aes
Malalo i ka po, I lilo ko ke ao, an |
Poino mau. I naau hou. : i |
— ee |
3 ‘Hoilihune mai, 5 Oukou na anela, Te
Ko luna Alii waiwai, A me na kanaka, ee eae NY
A make e; E hapai pu, a NN
I pomaikai kakou, I ka Makua hoi, an ae | ie
Ma kona hune no, Me Iesu ka mohai, Cate a
Maluna o ke ao, Ka Uhane pomaikai, a / a: SS
E waiwai ai. Ke Akua mau. i a HH
| 3 Bermondsey. ee| |
i) fl 2 94 HONOLULU, 8-7.
ii) 6 teeieciers loes| ee
Re A oar rE,
||| Gott jafestee torte
Br "Malka lant iz ho weila, Of@
wy a ina uhane he Je. hewa, Ta ia
el) PGE Eber tees Ee
os a i st =P: So aot e: fet “oe
I) ' Stes esesae
ee eae
i feebbeesistteri fFiceey
| a jak e i-mi if Lokomaikai wa - le
| a akou e o = la’i pee
PN) Sie IIa Bs sere ye ee
a) Pres Seer Hees
\ | i eo bS' el o6-1-.0 aS
- eereetiteltastasdan
| aeefae feet ered se fas
fe a Pe-taee: etti reese etfs
vl d a] rt kela, Lohe o-le ko ke ao; Uki-
ti ees Tr £ fee eeee sa
ai) Pete OTOP e poet 3 ees
AN ES EEEESH EEE etden: on a
, — +f.
HIMENI XVIIL 95 | Ai)
ee ee si dian cap caaiees vu MTT i j WRN
=o eftees tea eee tte tt oe tE an
peiete oye ze sop P it Va i ‘
Ce)
LPS ee aaa = A Sal ie el) NR
a 7 Ca OOP Re TG MEN
a _o_s oat: af tezset= Ep ‘Tt ee
Sefressicn ae EE ee = — Al A wi iM
uki wa-le iaia, Kue i ke O-la mau. ie niece fo
Fae fee teey ‘3 fee cet ff a |
-\“- me He Te .
sects tit et-0—-6-t-4-E FE a)
r ooo oF = ee =e _ i oh | ef
ee |
HIMENI 18. | )
1 Maikalaniihomaila 3 Kaulia oia ma ke kea 4 : a : 4
O Iesu e imi mai, E na kipi hoomaau; a Het he
Ina.uhane hele hewa, Nana lakou i aloha; Moni)
Ja ia lakou e ola’i; Ua oia e ola’i lakou: Been a
Lokomaikai wale kela, Pule ia ‘““E kuu Makua, a | i
Lohe ole ko ke ao, E aloha ia lakou, cae ul ca
Ukiuki wale ia ia, Kala i ko lakou hewa, as)
Ku ei ke Ola mau. No ka ike ole no.” a | ae
7 . ey
2 Aia ma Ierusalema, 4 Pouli wale ko ka lewa, a Hi |
Ku na lunakanawai, Olai ka honua a pau, i Ha ai 8
Hoahewa hewa ae la, ‘‘Pau akula” wahiana,_ . a ae a |
I ka Moi akahai; Kulou iho kona poo, ee i e
Makia i na lima ona, Make e! Aloha ino! Nt
Mena wawae,ikahao; Keike alohaiakakou! ee a
Kahe kona koko mana, Eha hewa kona kino! a i te ea
No ka hala o ke ao. Kei ke Kalahala mau! Ke a ae
: | Middleton. oe F s
: aes e
: a ia ) ee
ba 7 aoe ae oemie ie 7
Ta
1 i fH 96 KALEVARI, 8-7-4.
ai * 68.
‘Ta SSeS} sy
oo a Z 3 Sra" ate = See Se
eee a faa il Ve
pei) pas A
cee) Te Oe Pe ae
vi) | GseEeRER Se aees
‘a f eat! os ao 2 ot et sc! ee en ae
Mh. : i) Ka! ka leo o ke a - loha, Mai Kal-
ai}; es
a 2- = ge ae ae op i td
mi SSG pe oo eee
hh a age eee se
: 4 he ii : ss 1
ee ea Diet po lonoeer co Te
i | ' i =scofeotetesieedsisalsel
Ga at ~-Q—.—-L SHO 1 = SS Tg S giv -iIy =
if re or
| Pa Fe Toot og Tes oo eI pe
S|) ESeerHe ee
| i Saat Lederer
x | ul *va-ri 2a pane mai, Pouli wa - le ai ka lani,
\ ra =o epost ier Et
K . I : p oo fe- ete eee
\ ‘4 a I «
\ i SS aaa
a oS @--t Oa a-O-g- =a Sai 3 =
mia il Se Oo” -8:
ay ll Tine len Sede ees
mi | Steves lS} et : |
ie i SES Ese Sc SE ean S i EEF
ie 1 a ho- nu-a, wolai e, ‘Ue oki i - a,
ie Fe —~N -@- ZN ON A
a ell oe ee 4-4: ---
wa) Se oe a
a eset eels Pe
i i ‘= Pl ao =e aan ae SATE SREY = = é: 2 / eee
i ) | HEA tiiiie, tg
Te ai | at
HIMENT XIX. 97 i a §
Se oS + Sat =< at NY
a ee i)
epee ep Sta a) ae
Sa a
eet ee el ee an
“Uaoki i- a,’ Ka-hea Jesu, ma-ke ai. ea an li at
a et aa!
Seigler ae
= SE eae ae |
Reena g eigen gt gens a oe
‘HIMENI 19. Ae \
ont , ! oo)
2 Oki ae la, kana hana, : a i ie
Nui mai-ka pomaikai, i ee AN
. Eee aa MAI Dae
Ma ko Iesu make ana, i i &
No na lawehala nei, tl) ; i
Oki ae la, : ee a NY
Kei ka Mohai e ola’i. 3 | -
Bee Ht i i Lk
= eae
3 Ua oki io—e mahalo, . f vl ) oe
Kakou pu olalo nei, a |
_. E hoonani me ko luna, ~ Baa vi
». Ika Mohai e olai, 1 ts) TN
3 ® (Haleluia! ., ==: a |e
: ; aa ees ia Ee ET
~- Olioli kakow nei... Calvary. ol i rs
eat AA ‘
“i ld 2aa / | i a
| Gages FES
a i 264 - : feet fea
iS f _ PCIE eH 7 eee
foe |i i Hee + Be oe Es = a
|) |) eee aise
y) | | Aho-nui_ wa-1 ‘ rae cSt
mB) ees =a
ss. zeta:
iit y SSE fee Estee
Le | lh S20] Se=fsbeel ea
7 | he a hice
ii Seas ie Te 21 8e-esls 5
Ve | Heat = = a ae eS - <
\ ont i ee SHEET
Hl nil no ka-kou, I- cece.
a ee ee
Ss teesee ee
ai ree =o
Sy serie —= 54 e—-2 18 eee
e | i — cee ee
a) Pasraet Peo irs =
a U6 sre celgeat tales!
a) O- la la-na-ki-la hou, O = =
D0 eeteeca peepee
=" = EEEHael” aa" [a OS SSS Se
AeA viin
Aaah Ne if
HIMENI 30. 99 aa
“No ka mea, ina 1 manaoio kakou e, ua make aku la uid | | ey | ‘
° Tesu, a ua ala hou mai, pela no hoi ke Akua e le ny Ht a
lawe pu mar at me ia t ka poe e hiamoe 1 ? ty ii te
o Tesu.”? 1 Tesalonike iv. 14. SF He wv
1 Ahonui wale Iesu, i ' i i Ny
Eha hewa, no kakou, el BY
Tho i ka malu make, Hi Ht
Ola lanakila hou. ie | eh
Ca a
2 Hemo ae la ka pohaku, ! a Ht : | 1
I ka elele 0 ke ao, Re TE | ‘h | ®
Ala wale mai ka Haku, it iit in i A i
Lanakila mana mau. i ae }
co)
3 A kauoha mai, ‘‘E hele, ae i Ht | RY
E ao aetna aina a pau, ne Kk
E ola no ka poe paulele— ie 8 | 1 %
Lohe ole—make mau.” " yi e
: oo
4 Hoomaikai ina haumana, ie i ) i
Hoi iluna i ke ao, if il i i AAG
. Na lakou i hookaulana j te “
Ka Iesu olelo mau. 4 uy 4
: my 3 a -
5 Ua ola oia i ka lani, ; i | i,
A kakali ia kakou, A ith : | a
E oli mau oukou iluna, ee |
Huli, e na aina a pau. i oa) |
: 6 es me ke kiai aku, i ; i : : | Nt
Huli io, pule mau, oie
Aia hoi mai ka Haku, oat i i i S
Pii pu kakou i ke ao. : a
; : Northampton Chapel. on Ns hed
- HH aul f 5
'ae
nl | 100 HOPENA, 10-11.
, ii ssa Sa
ia ee t-2-2-0 1 PeF-1-0-0:6-1- 8-0
, | | i Gna tre per erereey
peo Sp ti i ee ee
> | i GG P Tred pretest
Re | ___ t bermsibe tine oho do, Hoa
|) (Seep aaeee
| tea e nes
i]. 0 (ceEBHeREREEtA
il i -~ > 5 he PHshelS Sleenton el
7 | b : ep Rea biereisen tired
| Seppe te aya
mm) SERS eae eral
\ | a =P 0-O12-61-0-0- Os St O16- 6 5.1 See
a + SEErEE EEE tPpe-teteed
ia Si sleet
= i. Eetleclertrelerlsd at
if 4 e Ke eee ral ko ke akau, Pohaka pu, he mana
a =A A416 e}-4- 9-8] ase t-i
l a Jad Ea
4 a :25 | BT TNE Yl Yet STEAL | MPa
He AMAR
\ an) ie
at as
HIMENI XXI. 101 ‘1 My ii / 5
a a
I 1 ti 4 ‘
= Ets Beer Plier riers ster oa oe
= ~ af - =| _ ph a — He Hy th ini .
Sees: 6
scaace wpe Esha lant eit bet a i
ee Te)
5-6 ESSA e 2] aS a
- an = oo — = an hee vin’ nt bill ace i ass
See Oo Ore aE a ee t ARAL aN \
Spee eRiEee pee Ss fh) is
ko ke ka- ni, Makau ka po, havoli hoi ka lani. a a hi f
eect | iam
See es eco 2 Eee ie
ses tHe a
ms She oe Leal. kL. ee Pole ees eT aH} ;
Tee ALL Ht
HIMENI 2}. K ik : man
2 Lohe na make 7 kona leo e ihe Fa !
Ko na ilina wala nui mai, am | 4 a | @
Ka poe kuli, me na hoomalau, Ga La) a?
Aole Jakou hoomaloka hou: mei Ha i Ny
A hiki mai Jesu, me e ka nani— OMe ' | et Hl Bac
Haalulu ko ka po—hoihoi ka lani. EAI .
BOSE tad i Bal hi i @
3 Ke iho nei ka Lunakanawai, # i i ii
Na ino ahi wela ke hahai, dae RH a
IT mai ka Haku, ‘Hele mai oukou ad i N
Ke ao, ka po, me ko na aina @ pau.” a ‘
A wala na maikai; hauoli lea: ana eS
Auwe ka poe kina; haalulu loa. f Veet i}
Ae
4 “Lohe 7 kuu pono, kun hoopai ana’e, i a HH Hs .
Ia poe aia i lohe ole mai, rae ht an .
Oukou na anela, e lawe mai Gane ' en)
Ta poe aloha, na kauwa maikai, AOE nD 8
Lohea ka pule a kuu mau haumana, BEE a
Owaw no hoi ko Jakou Ola mana. a 4 Ri i if
5 Ua makaukau ke aupuni no lakou, gy Ha A aN
Pii nui mai e o’u ohua a pau, RNa
E komo mai i kuu hauoli mau, gay It CHE a
Noho me au, e ola loa oukou, a Ca UE a xr
' Hauoli mau, i nui ka hoonani, } Ca it Pas
Ua pau ka hewa—Ola i ka lani.”’ ECS)
Landaff. - : a : i in >.
cial Ma 5 iy
A oIa | ili . | '
| | eo
. at Gs eet Toco ee eee
~ | | i eer SS SEES
||| s(eaetcttlstrcenieetales
aa ft reels
ah La : <5 Ot a ma-ho-pe, A Jesu e hoi mai ai
|) | RRB PP eR Sirois ,
mi a ep eer
0) | eeeEeERe ERPme rier.
th ES EERE RH Ccee
mB) egeeehe es
d ' - Pisa SagletEe Here leet
i fer ets saat ence ena
a Fite “5-4 tee t :
\ L i BEEP . ai — =-0} : = =
eee =
ay Peek fee Peer
ia ee SES eee
a} ER aclrieca tae: ees
ie | he . - pester tttlech
ae eit pono, Iohe pono, Kona a y
| txsapeeeed mh AE ME, OO 8 BAe
a ee fee] FeSeoel PESoe cee ee Se meer
TT a »
| |
Ue oy
HIMENI 22. 103 1 eu | hg
Sa aM
- Ve A
2 Ko na aina komohana, te tl | a
A me ko ka hikiku, Hee ‘
A mai ko ka welau hema, | i
A ihiki i ka akau— : co ae
E hoolohe, ea ‘ ‘
Ku hou, a lulumi mai. Rta | We
FORA aa a | 4
pak Beas? en ay eS
3 Aia hiki mai ka Haku, i i Hi i ; *
Me ka hanohano mau; On a!
Halawai imua ona, ae |
O na kanaka a pau; ee) he
Leh ! as aN
e ulehu! He ee | ie’
Hookaawaleia’e lakou. & a al
| oo
4 Lohe i ko Iesu leo, ae ‘
“Hele mai, ka poe maikai, —_— fF.
No’u no ko oukou paulele, oe 1 =
No oukou ke aupuni nei, a, aH we
Ola loa, TS |
I ka lani, ola mau. iu 4
. eH | PS
a)
5 “E ka poe paulele ole, Pea al)
| _. Hele oukou i ka po; ae)
! Aole i lohe i kuu olelo, ai a Hi \- iy
Aohe ola no oukou; a ay a ie
Hele pela! a) Se
: ECE CER HINA Mt
I ke ahi, make mau.” a TEL
Be il ‘Eh,
6 E kuu Haku ahonui, a OS
Kuu Akua e ola’i, ae :
Kii mai oe it kuu uhane, a i ae Y
E hoola io mai, 43 a so
E ka Haku, a |
Hele emo cle mai. Littleton, : on | ha
: pail aN\ n oT a A i
me |
| | " : 104 AHAOLELO, 10s.
il i, ae sos "6-]-694 |
\ | . Giese eee tra
aT q cso
fa | | Gia eae eto
f, Th el Lohe ia le-o maikala-ni. mai, ‘Pau ka ma.
me p37 | eee
A | r Gigs= ert is
a
a ' \ =r PEPerres Seer
a; aa ——-g-a- + t—4-+- aan
H a ee ete EEE c= : ©-2-e-s 1S
‘ir let) PEPE PoiSt er He leretelal
, il | c se EE HIPE Sere og a fs =H
‘ I i nawa gohe lahou ae, Evala houe ko naaina a pan,
Ne I a i, Ss FS le lest.
| eppcisicleetl Pieter
i a —prs 6 Oe gary eS
\ | ‘ oo Stes beap eae | of Pte Pa! |
"pie il Coe tte ig fae eee "a
ii =O sle-+¢-8 Pot a Pp
ma) =petleaes Pete teat
ie i bi E hele mai, e aha-o-le - lo no, Ke Akua wan, ka
ie i eth Eee Po — SEE ae
| ae ea (Eo a eee
iT ‘ : PEEP EH totes tee |
i Sl. j725s—0 ana OPT a NE NE, KES Ser CLANS / sillier agae |
asa ) | : Tinie,
: ; a a "|
| eT TERY ;
| HIMENT XXII. 105 tee
: cel
BN eclipse yee Ore oa :
98: =a = eT S- = re ae ae
Bs 2. fercqes dae line t LSE AT: me
Spa Ee a oe eg Ae a Mn ay L @
ee ae an |
= as ne as es re ae AE AA AM iN
=<. to es epi ii Pepe ty te | iy ay
8-3: = a 8}P EEE EEE i ‘| a
ee shed eee eR, RS
Lu-na-ka-na-wai, Ka Haku mana nana e_hoopai. I cl i i | i
Se Sete a So i eee ppg Zt oo ren see med eee ae ©
stee3f refer se ott “6-4 id Ha |
ee =the efi ay AH: i
uae i Hen} |
5 APE aya ee Flay
HIMENI 23. | oe ie
a sel | ions
~ 2 *Auhea oukou ke aloha waha mai? a Goren ay
- Auhea ka hana hoi e pono ai? ahha hi a RG
Aole loa oluolu wau A ht i Hi ) He ie
ta pule hookamani a oukou; ; AA | H fi on
Na mohai a oukou i mohai mai, ati Weal }
: Aole loa he mea e malu ai. +4) a a ad
CaN)
3 **Ua lohe mai ko oukou pepeiao, ba | i 4) wy
A makemake ole ka naau; Hae fH (i ati i i] . 8
Ua ae ka waha, i kuu olelo mau, Nae
; Huhu malu Ja, ko oukou naau, fs ai i Veit fa
Mamuli o ka aihue ua ae oukou, Ry Au i ine) | oe
Ka moe kolohe hoi ua Jaima pu. a HH ead
AER AU AUER aitialt | ll
.. 4 “Ua pau ae nei kun kali nué ana’e we f Hh eta }
Pau ka manawa e pomaikai ai, RS i it i iw
Ke ahi pio ole, o ka po, CCRBMMiaanny °
Ka lua o ka make aole e pau, aaa i ae
Ka hope ia, ka uku no oukou, an \ li l iN i P
Ka poe hoopunipuni mai ia’u.”’ ae i / ind
5 E ala oukou nei ka poe kina, ee Wat) ||
BE lat inio Kiks winiaes las ee! a
Hoopololei i ko oukou kekee; a nice ak
Holo ia Iesu, e malu koke ai, a |
O huhu mai ka Lumakanawai— al i ae aR .
: Make na whane, aole me ¢ ola’i. a i | : “%
8 Walworth. ay in Bec
‘ d a Ah sn
. i oa Wy j al
a | ae
\ay 106 ie,
fail ti i N |
epee
ai) . (Geb fad a= Be ees ale at
| Hi Sage sofas
hi Aotene ae 234
a a SER eIeeiT Peines fuse “ae
ai | eer = see
= || a a va e aloha mai, Ia. =
ai. ats Peer et- ae
a lS. Sa PE ERS Pies
i Seas Serr cote
ae af atae
‘i iG = tagtets ues
\ co == Et sae eee —
=) Soe te-4- et re
y y ace Slee
B) || O=EREe fe poco a
~ Hi a SERFS | a re
a) ! Se wiper titer
NE LD = a =a a. CORES
lz boil ot AI : = Io
mr Gl ee seals aE,
, oF } een - Sea se ES oe
im | aa! Cl @a-la-— ge eee se
ie oy x Pas [ice JP iPe a — —-
a) Pee LER e=eibe eh
| saa Ae iohe Sao Fit
a) een HE fare eee ae
= eet di erthie Pet
a Ser aaaa BRP aN, SOS Se OLR / leas |
‘s aaa
| : a a Hi 1 ae
L na eT |
| : HIMENI 24. 107 —_
ea eT =
‘He pono no hor oe ma na mea a pau aur kau mar it Hi Hi
: ai maluna o makou; no ka mea, ua hana pono oe, ; i an qf AX
aka, ua hana hewa makou.’’—Nehemia ix. 33. te i i Hil a
é |
1 Iehova e aloha mai, i ey Ny
: 3 ea i
Ia makou nei, ua hewa no, Lil || mM
a
He pono mau kou kanawai; ! aa ig
, 5 ii st
| He lohe ole ko makou. Hh i il B.\
| tach a
; 5 PVH PRL ATH
2 Ua uhi mai ka naaupo, a al “
ee aa ‘
Ua hewa io ka naau, : a A
= ee EL TRH \
E ahonui ia makou; | ne i
: : AN an
Kokoke i ka make mau. o Ta | be
E Ca aE EE rd
TN ee | le
3 Iehova e hoola mai, a i ioe
TOMER |
O make mau makou a pau, He HV ot |
ea i MN, |
Ho mai i naauao maikai; ~ an Vo i N
ee i g Coe EL | %
Ke mihi maoli nei makou. i i H 4 ;
a ae
} ee Sana fi ie a ‘4 .
| 4 Holoz 1 ko makou naau, ae ia
ay)
T pau ka hala o makou, A | sll)
He koko mana ko Iesu; | ea A
cae See | BO
E malu ai, i malu mau. ae Bat A a \
a eT KI
Darwen. ca ” fi N
| Coal i it Lan Cy
| 2 : aan a) i Re
: NS
| i a l, koee i an SSS
ml) |
| | i 108 PILIPO, 6-4.
, yee -
a as AS
ia a §-24-—4—- - ap
X | == Bs = rk hs tae: re
| aa eat as pS ng “SS
Ne a a og ree ee
ie) f eee stot +e: Flea
Pe di oe Ge. ae = ee E sala =£x
i! ae Ua ino paapu no, Na kana - ka a
q| i eee ee ery
i se PT 1651 et
a! ‘| , ct eee erected =e:
ee
oF ce =F a= — eS - nist sr
7 ' e Gebteclt detonated
Cae). baer excl
6 Gaede ieeept SP ee eS
me) Pe ES Sicctlesie
Â¥ i Hi pau; Ua hana hewa .pu,. Ua kina-loa kakou:
we eet i “6- “o-
eg i a Ys lesees4 sae ae a
BIT el aso leaod ete Pe IP eS cp cet ae
\ . H : i Eafe} pees =i
K il Ha a ne ny a ee eg
wy a = = f= FE anes f=: it
\. H i = =e oi: aelgete = Os
“i He = leeks
a) sdiae glee er ee = =elaalat
ee | a Nolaila hoi emake ai, Ke ka-la o-leia mai. |
a | ee “SIs = 51 61—: —— = si
mm) SEE alee see — ore |
aud eae
ae | |
= :j = . - eth Serre 23 Soe SRWEEA. | S SUEY . COLL / " ps ew nee
eer e ee Me idawiniy
| : nh)
. aE i
es i &
HIMENT 36. 109 Ca ,
Oey aa °
. . Vena =
“0 ka uhane e lawe hala e make ia.”—Ezekiela a
xviii. 20. He Hy a oe
= | ae
i Ua ino paapu no PELE) RS
a kanaka a pau; Fa gar OO ie
Ua hana hewa pu, fe a a
_. Ua hina loa kako: by i A a oS
; Pe = a
Nolaila hoi emake ai, nae he a Wa
Ke kala ole ia mai. pS a aa a
ee : aa f
: Pere MLL
2 Hokai anei kakou, e ae ofl
I ke ola o Tesu? ate it e
A hana hewa mau? fa
A hele i ka po? Py ea o”
Mamuli e poino no; TOA |
. se 2 ee i} Hd Nat Me Ra
Mamuli nele pu kakou. ja )) a Ny
2 Viel) ald
SURE |
- 3 Tesu, ke Ola mau a eve hos
E Jokomaikai mai, ie |
Hoola ia makou, an i a |
< ° Wore AIC PRE TIER UGG EOE | ae
I mau ka pomaikai, Ta! at AY
| Llilo ole i ka po, > + an a) |i
J loaa mai ko luna ao. at i ae)
POH Rene) | Md
: Be i a)
_« 4 Aloha ia makou, a Can | a
Ka poe hewa.- nei, ie) Hi a) Oa
Haumia ka naau, _ Ae tna
aS E huikala mai; ee Se,
E ola’i na uhane o makou, Seal iN
ase 5 4 : = F DEUMTA RL SUM
A mele 7 kou aloha mau. Je ae ii ee
: > oe Ca ARE TRI aN
St. Philip. epee i aaa mo
; : LR a ES nah
Ge ‘ Fr eaekh Ht Bea in Ds
= Se ae
) | 3 | a
bay ai Male IN ey Pn
“a i he
1ee
Nu ig) ann ii a
|| al.
a i i 110 _ YEREMIA, 5-6.

i ai -@-- a Cee.
\ | i 5 E eleres terete
\ BI b | ee poe Ee PEE Oe
ee geet ata
Th Goda eet ees ler

y { 1 ce Ko makou A- lii, Ke Akua maikai; . E
me Sg Oe SOF ee
hi Beets Pi aey ea
mS | ii : = = SE aay pas
rf a y de as -@ % em eee: 20:

ae peterteperet =z amet oe

a PEA eer bare

iy ee ee
me) 0 Easee ae eRe A eee
\olt a ike mai nei, E ma-li-u mai: Ua lawa ke

fi “pgs eee tee Pee
a | ie -e-e =e. “P-e-8 =etered
OE ntreepere cued

BE -ERSTEC PTE ee | “ee:

AY aT =e Loe c: E = FE: cea

. | Ath ——- = = a ae | ee et ee ee | hee pen
ai a «Fes aegier zi +H
— a Piao ole eerie ee
UY Ul et koko O kou mohai mau, I pono ko loko, A malu ma-
ia fealcan felt teataa |
aii U Laie “ee PL te F = te == |
bey = — Ha5 : aa — | Fa ar eae SAG. Saas Se SPOTLESS GS ora
— i...
. ee
| it,
| HIMENI 26. 11 1 &
EE ae
| aa nal sop cornpsshaicanbeigiioevicrme— . al i) a
| [EO -} BT le cnc neti ape gL a ei i *
| rE : a ele] = -P-zm_@-7-S— ve eh ANY
ERE oe ee £ 1 va i
, A #e-@- oy aan a |
—-fe\-——- alfa) oc inaiain notte tilts ——-S-- ——— ee To hee He en ant
= eeese = Fe St Al)
pee ece EE VON e lS Cae ay NS
e eT vy an Ha] Ni | ‘
kou, I pono ko loko, A wmalu makou, fy mn al ; Re
men f\n eae oe iy He it ae tH lf i
=e ee: = a ny Ha ) ha
se i og mee er ea
Sot ee = ry a a fet ee a ef
; —=- fie
ae Eee MER: ‘a!
| ‘Ua lawehala makou, a ua kipi aku no hoi, aole hor A ra
oe t kala mat.””—Kanikau a Ieremia iii. 42. Hl Y a hae
i) | ae
+: RIE Dene teat ta ui
1 Ko makou_Alii, 3 Ua hehi makou ne ve ‘
Ke Akua maikai; { kou kanawai, ee es q
| E ike mai nei, A holo mai no © Hie He na es
ae Ta oe, e ke *Lii, ee
Ua lawa ke koko No makou ka hewa; ee i i te =
OQ kou mohai mau, Nou hoi ka maikai; A a ea |
I pono ko foko, No Jesu ka eha ea el
A malu makou; E malu mau ai. Ha Hh 7)
Sar a aH ee
2 Ua kipi makou 4 E, mai noho a ae ee a
| I ke Alii mau; Manao e hoopai Pe ge
Paumaele mau no I au mau kauwa, i a a my
Ko makou naau; E hoomaikai mai; a fe
Me e hoi ka mana Ma ko Iesu wawae ie Tai ‘
O kona mohai; E paa ai makou; if Ne ae |S
eae ka Alana Nau makou e hapait, i a ig \,
-Maikai e ola’i, I pomaikai mau, — | ea nt | “
.s- : ~ Walsal. i)
| — a ) a
i a aN be
, i he
a )
Noe aoe
ry | fh i lan een a nen AONE es
a i aa
| i. 1
: i re . Reet: ¢- 7
Va i he | Gens qos
me Ste ae
meg) ls = 43 a +24 fqest ae
AS iat jaan ae <2 #8:
ee |||) me sieenetia ong eee es
a da iealseact “Br: ‘mo l—o—p
ee ea t-te eo ee
a cs SIESEE Ee fF }=Pe
We le ARSE : ikai eg ee
zy || . fe tae: Akua oaydikat i e,cooq! - musa
a eC otis False aaa pee
a ie. ates ee
ri 1 oe = Seep ee ee each Ma ed nee
a ee Sees speeches
a |. -6-6- Se 1 =e ae
a) a eee = 2 :
ye ie eae st ee
iti ECan AIT —2-t-P-- St a pas
ae, ae ep “fre: 2 ear ee
Si fee Sepepeelecieeie sy
\ aa a Ou i tee inet ose
a = ee eee od
| =a PR ES =e
. nN | i ou ae SSP =e oe a plo} ee
me =e ae
ee ie Se Se
ay ash eee
Ove eae Sones) pene tee to— Siac e.
S| L en ~6- -4-—-¢-1-@¢8~-I=— -—}——-— 4
ae ag ee
ma asset PiPeei ee —
— eee fee ieee pact
a a lag Re ee a
mee ees a. St apaky mai
ma = }sp frat pee ae
KK ee fad
i — = aea5 —
i223 oy am a
e — MONS, QR ER. WB. NY
SSRN Y Pl ae RG
: ee
SS pavemagees Tl |B
113 ee
9 He pe 3 ae a | #
He pee kou, e kuu Alu | ee wy
i At a MH EX
= emolele kou Bene x Aer i
I ee oluolu mai ; ae ay i @
: ? Te i Pu a
e kina o kuu naau. i ae | No
x eta Mey 4 AH NY
3 He hilahi a a
He hilahila maoli ko’u a a) ak
e€ W1iWo ? 7 oe mS
A ko wale, he makau ; , nt he
Ke ee ka hewa o’u, ee at | he |
oahewa mai-nei ia’u a &
4 U ee rh
“Seis eha aku wat, a q Y
\ ss esi iat Ty vel | a
| Ts [ecu knw Abi spas: |
Ua hoomaun : a Aa | i
IT auna kuu na iN aa eA
kona aloh ee ea
oha ofa. | i va le
8 : a |
, an ke kau nei kuu mana to 6M
a kona kok » ae
Gol bet ice coli: a
eS mea e uhi mai,, ee N
uu mohdi e ola’i. : a ee! he
6 Ke J : eed 4 ae)
e fkua e aloha mai | oe TAY
N al ae
o Tesu i sae . ae EN eta
au 1 ponl al : HOME omertit
3 Hookahi. aoe . Cie
: puuh . 7 Halt Hiatal
No’u lonua. Nel, ea
, no ke kipi, e ola’i | Sem
sa a
ie ix .—— Derby. a it
Be Se = i ae ee Q
= = , : a) | ih
| : ai i
aa i je he
a :
he a I j 5 e “
-ee = TD
i i |
va | he 114 POMAIKAI, 8. |

Di Hi ip el
re a) ~3-4-4-= toe
Pe) és Sh ee ae =f f
mi ea oo ee
See = ~~. \ Ort to a ele oe
| Ghisiaet eats eerie
me BST Cea Sas ICs.

a es Cs ——

A i a ; Po-mai-kai wale 6 la = hou, Ke
ch | Hi Ui = cong an — i gO...
= L -3- = =e: =F she £ ~B:
a | ine = Sie ar o
ri i ee a = = = at

|) aERH Ise

a ee — : =

i eee oe aoe ee

laa ge

a ee =e Sie - eis =
ml =e. = s. fi rier = fea
a) Se ete
ve a mihi pono ka naau, Mahalo make kanawai,
A) Deer sppert pricier:
ey =F ete ete- E f ; ti
sh | a PR EREESEREIEHERERES a
\E | be = =a ripest ares
NY i i" =F: =e teres es

ee ne —£2—-1-——_.—-. £1 -- @ 1 __@ — _ f
ar a ee ee
mh =aes} = oe Pdtash eee
mp =aze et alere Reefs
ma Bere =sitgers Agee
i y A 3 A ma Te - su ka hi - li- nal,
mm) SSS
a. wl —pa ng oe
ia = |i } Eps =
ee [AI cl ADS
EN
| " : —_ NY AY Se
HI MEET / a
aye MENI 28. ee TT
= = Sse 115 veil i
pelt —— a ——-7- el .
i Sees eee sae eek ee omer cee La he
—~T Aa intro oe be = Ar ne | "
— So _— a Es — ol in aad A Ht 1 t
ae irs Pree ee a | ie
—e-j---— 2 Ef — II oe AN
Pema Te: - su -E cf Peete | i A ee Ng
=f le ae sai =a= fl ae is
= = eee ts Pe eet can ay
= === aoe po ea We
<= = apa eye ae i i
Ua hui ——-To —8__ st Zz art a
Wac hitler hoi lata cme i @
Ua loas mai ka naw ho i ee
ie; Ubaae ua noho pu 3 pat an a
7 ne maikai o Tesu ae ip
5 . OE a git: BPE
3 Lilo k ye Be
e Ak ee aaa Het
No lako kua o ke ao ni it . |
ee i se ol.
Ke kai io nao bite pa : He Ho i 2
e kaikuaana ii a pau ah a |
olakou. — ea i |
4N = cn nt | Ny
a malihini ‘ i | a
Us launa ol ilalo nei oa |
Aia ce in mais ; el fc:
lakou aina m Pas: |
L luna lilo o Loke mau eal i it ; |
AeA aida FS
5 Na Iesu | a IN
‘A. pau k akou i kiai ee etl a oh
: -E = lakou h fa {i i vy tl S
laweia’ a ele nei.” SUPE a eat ig
mo o Lb ab el, ay ig °
7 3 ikai i ke ola m , ; i i He :
6 EI a mau. eG Li )) =
is esu ce res |
aE Ina ae hoomaikai mai My a
- I obivailiek pono ai, ah | |.
Tloaa ees a pau oon ee | >
i mai ke ola mau. — : aes
ee ‘ a Pe M
~~ Castlestreet a BS
° at aT NLA |
: eo | &
a q
pall 4 A j .
~ me eS
\ ;SaNunen” ee eee Se es, SteeeGcee sca Mineeeran scat eR mans)
Oi Ce Aaa Be ea = S22
me i) aT
me) | |
tao |
Nt 1 . 116 KAIMAKE, 8.
| be 2
me | ae Geir See ese
mi a= = = fe = =o 2S
A i ail ot a ee
A ee et ee
PS |) a | po 1s cee =e el
[Ss a pons ee feat iss
ae OWT Seo 89 l ee
ee aE Se
j i A : - A-=lo-ha~-in-o 0 Jakou, Na
oe ps bee PO
Bi) Sees tee
a 2 SE TS Ses ar Se
or . SS ea SS
ee Ss act fe: ~ae-2-P-T8-
ni a <2 2 EOE ees Hees Ss = = =
Ga Ben ne
i le =4-33-5 Se
4 i ue ets et -tetofeelee
i = ee ok Oe =
\ i ‘ Ha kana-ka e © hoomalau; Ko lakou o-l
ol Ma ee
ie 7 ster se
AN a Seti ee ee
~~; “fe Se ee
ae te = ee ele —9 @-P et: = 4]
\ ‘a : eee Scape: Sc =
ot at Pa
a Bag eee Oa sr
A) Cee EEE eral
4 PSG = wo ee Sa to eee
ma) Santee Hepa iat
yaa i ee e - 0 -la’i, Ka lakou e ho - i-no nei.
6 6 Se ei
aA re pt Ets eee t
7 == Do oie ee
ar - a — aPre. s ae ea
lai 9 OEE
; : ' ih» {Milita Agee,
: e yh Heh ta
| HIMENI 29. a a |
‘Aue tka mea rh 2 i Ba i ww
Lana hewa ino .: na HH) :
: ,€ poino ia.” —Isa. iti. 11. i i a ia | ,
1 pa ino o lakou 3 i ne th |e
: es
| Ke kanaka e hoomalau; al a)
o lakou ola e ola’i Hil A g
, a A
Ka lakou e hoino nei \ a : 1 \ ;
: oa
: : | aa Ie
pe ee hoi ko lakou, ' | a i
= ( 3 aa eat es
He make paa, he kuli mau; ie |
na ubane makamae i |
. 5 [Pi Hi a ETN aT }
Ka lakow e pepehi ai ue | of
: PETC BARTS MY ‘
; . j Sra a a
_ 3 Walea maoli no lakou | a it
eee att
Ta mau aoao 0 neia ao; a
dc: hee pe ac 5 ; a a r
Ka lealea o lakou. — dl a
. Peel |
z ait i
= : _ hope weliweli no, i He )
== ase
Er pau ko lakou ola nei; “fF a >) &
M tho lakou 1 ka po, a nM a NX
3 ) a ll
alaila mau e make ai. a | 0
at f f MN iM al -
5 y Tesu e kokua mai ee
| : rd ait |
as uhane o makou; i ee ee
, I nes wale ae, a ah i)
al Tee
ope ino o lakou. a i | -w
- SOAs |
: | Oldford. a
= , if a cai _
| aie. 3),
Te |
a ; a
oe . 4 y bed cf yaml oS TT |
“fl i | 7
to | I 1i¢ HE KRISTIANO E MAKE ANA. |
Hi aii, pp OO Sone
ma iets GS
me ia 65-6! BC eoclcee ee ol ne
Ny [ Sree fe esaat Eee
AN i ; aa ia E kuu whane o-la e, Kuu,e kuu ia
(Ps | i cil i f -@- :
as | | y / aparece ee Ppta@s.
i peeseetey tite
B || He — op a — cE Coo
ei
ee) ai Oe a ee
a | a = eee [eee ole: oa
aU a a Get orn a in
on bi a fe sane fF Pere te AFEE
i ¥ la : kino nei—Hee-ha po-no! Manao la - na! Make ka - na-
ie ie pores =e
i. JSS SS
a ur |
, Ze 15 o8-—- On——1——-e-—-~ T-— 8 et
a ee Spa alee teste etees tent ts,
\* ole a —*eg 1 ce EF Fee Fe colle
No) Hearne Sane eee = ma mee r lb ——~ bas al
\f Re ki-la ana! Waihoke-ia paio ou, E_ Iele i ke
me _@ @ @ Sa
ca a eS Suet Se e Fee a
a se =iereoS
S|) 7
ae = 4a 8-9 es are |
mat ia Seales 7: faa faa a|e is
je i ae o-ia mau. Kat Hee-le - le he - a -nei! ©
me = a
aC iM Hi =: — -—-——- ae
ii H 1 a Sn cen "pee ee
aA 1 aa =" 7 BES Poe —-f
GH a Sees =e
i |
=nee saan ca IN. SE
pia ASSIA BNA a er | ae acme ae
- HIMENTI 30 Tq i gz
: Soe : 119 ai TE A
Z E ~~ meng aes: me iat Beta nT } »
seetreee fe ast Loan
= feet eae. Ee Pr sate st ac |
Pop Che
— a — E kaikaina he - le mai,” We ' t
= 9--9-}-0-@-]@-—- ie ees ea Pea)
Eee ert-lee{==-f es ene | cat No
Soe et tes =} re 1
eg ae gee bai) |e
sae: t adEo- tee aa al ia
— fe ee sat ca tee $5e —— ea A.
6B kaikai Spee ote Ee A 1
es oa ee = ae eB
sai maule at vee \"
tee ree: iPES=s ee 1 oe o
se —-f-9--fR fet ete ee) ie
sc E=¢ — ae SSest ae | -”
- aa
aadlPaes: ES oes: ai ee : { q
‘dgzi-Pee- ae ae Se) |
fein Tae
i2 - RA hs = oe Ao: ae
- Paukuu ea, ke Pe ag ee Sa — i dh a }
Soke pee: pee fee Va
ERE: et je2e[ =e aioe)
“RAS ETE OES eer teee a ener ae |
a. bel Ete oie
= ——— a
ase |
Hp Lite COPicecticre: sa to 2
kaili —e: rei ee te yu HM
S ea-ha Ja ia? Ka ma-ke 2 Aaa, Hate att x
Bence | TE
| See eto GER AER E ,
) COOITE eat a ee
' : | eae
be a a Ke
ly) ae
.mi ar ee
ys il
a i i 120. HIMENI 30.
a ch f
ay nat, See Te 5 Es Te
a) eee vel reiea
fea pee en eeh =e re ee a to
aN | me Hai maiia’u, Ka. make anei? Ua nalo ae ne
Pe aa a ee
if Wy ie i =e 4 pas Sot 2-5-1 E- orf |
at SEES HE epee po ge = cee
Te a So ae
i —setieS R
|) A =gseg io gERlE leeliegiecett
a aa ee Se
ri it a ke - ia ao; Ua wehea mai ka la-ni no’u;‘Me-me - le ©
i Le OO 0 Pers gy
iia ates = IEP ete: IE : oHarad
ie Le oT Soe ace cies EE acre eae
a
ee) | \ i =. Le ee ee
_) ol siete ef att FE i
on Lb See be ee e Fe EEE =|
y ae lea. Ja-kou:— No’unaeheu, e- le-leau; Ua’ |}
Wy i pease east
ee ee Steet = etre ese
a 1 aati ee BBS SPB BR ee es Be ee eet
ee eee a ee
eae —-@—¢-8— "5-5-5 1 9-5-9" - ae
a. ae Se apo eee =H
may fee SEE EES ee
ees ae a-le-ia ka make, e*Ua a-le-ia ka make Eke |
ima. nee og ee Oe oe
a) ee = os Se = =
ii se Se
a a} E is: re
ia ror ae ar .
mK —— SG ee
HE) ; ee 4 | Ni aa.
) [ENT 80. Ping
| = -9-24-———-— yp — 12} a r
Oe AE —- 5 Os—-—-— , | |
ee eS Phe Be ee ee: e ea a i
ee “be Freeeiers l= 1, |
= = ; - sb iatitetit viii)
baile mau. Auhea kou ma bes Seog a i \ 4
ana, ¢ ka po? Ka “e- ji He Hi ae
Eee ——e] 9 2 make, mahea kou? i a)
ace ¥2 whoo = 2 ae UL ee
PEER RAEI = Pere ein hess eh
-—- EEE - Pe 4 cr Ny
5. CEL UiSecoe aa iN
= --- 1-920, oe i i
na o- + {- f e- ee - : Pe ait al i'e
Im bag = ben lon bela ae mei Op el Ll | oe
mau ehez e Asada See ge £ Pe a a a
a sk ASS ee aching AEST AN EBRD i a
— Sa aera ro Lee i i |
Ee: fey: . ee lua, auhea kon oe ae | oft
- Sime aE eee mes eee ee a ae A hee
clas E <= “P—- @-5° @ 7- aa x et ae ‘aay
od aR ce as ees i oa at !
TSE EE EA EY a a 3 a | 2
x foe aL ae ee |
559-5 —S9— a) i
en : = eee eee aaa
2850-2 a i. Seen ee: i eed i |
sett pee ieecues Pa Le
la-naki -Ja ana? Eka} a ¢ see = Sa ae ea |
= mo — a jua, auhea kou eat eed in we Ke
ade e: eats See at
nee ee elteati ts : aa | =
Sl pte“ t= Joaaret st a | *
=. Ze Ee ae)
es B eee BB. -—— = ESC An San si
Bes teahea on? Ke ogee lpi eety ae a y a
ic ateon? Kale mane? Ha Pit i
= 3 Sa aesenes mem Wee omaifcheu, 7 ee
: lee ee le
SEE feeited3 sepeerese: eo \
| Saas =| Eee |
: ee Lo eae re : ae a ae
3 9 = a &
= : eae Hse
| a a
etn \ o
a a
ke .) » ’
\ ’aay Sgr is Sse ARRAN Bie cli PER?
ae dy Laine ee ae
yi) i) 4
‘I | ) ik ae Age. HIMENE 30,
ee i : .
bit a A
Sa meric aiid = shoes oie en oes -—-g)-— -@ -@-B-m*m 1 - an
ia ae = -—-© 10:0 :@ O-5:"6' 67
i i te 3 cee “fs F = Sai Sa oe |
. I ae C= = i Seb Scl oes
\ Ham & Maes aT a — inet cat sae Se ee rm ro °: =
ce f le --- le au; Auhea ka mana la-naki-la o ka po? |
a GR At
a ee _ gH |
ES i a iil i—_—_@———@¢-—9— -2- = a = <= oe
a eee eee 2.2¢ fee
i a Se ree |
a |
zy | ca ee ge ==" 7 ae
| vo <6 ie SS Ea
eee SeeEe ered
i ee a ee —t_|
‘ i ' Au - hear— Ua pau!—Pau_iate - su.
a vey rn a <2:
ai ae Se) ee es c
i. ee - Se a oe ee ee ee
| re = Sere PEt se E
1 as a Se oI
‘ iki 1} aah ale Sy
a ae | HIMENI 22, |
i 2 |
Nd | - i “I maka au i ka make ana o ka poe pono,
\ . Yl i - E hike hoi kuu hope me kona.”’—Na Helw xxiii. 10. |
> VR
‘Yi He 1 E kuu uhane ola, e,
a ee ae ee |
\ | a Kuu, e kuu ia kino new |
“Ni A He eha pono! Manao lana!
a : . \
b : ‘ele Make lanakila ana! |
i Waiho keia paio ou
ee i fa pike P |
ey f bi ete a ° }
ee | aa < EK lele i ke ola mau.
, | 4 it ae
sim ae \
a : ias
re F a ini aa
» 7 OF ase
, 4 GO. Bs
% ce | eee Ne :
| uB elel : a
Oe ; mn
ae h hea nei! 123° > muti aE
: kaikai dle wae vali th,
‘Heah sina ik ai,”’ ne Wh |
! a kei ele : ae Hh tl | #-F
Pa ia e mai,’’ via aa ed
| au kuu ea maule ar a ) :
tt ta Nie Ht
= Pau ka he ke hel Es a a |
Bo al a ha neie n o aH aT 4
eaha la nu, kaili el; RO mn | AN
eS ili e: — | «
| iia’u, k make aa N
8 Ua nal , ka mak anei? a) A
: Ua nalo ake anei? : i t a Ny
Ae Rl ee )
Ua weh € nel k x3 : ea | a it ! |
M ea mai ela ao; ial “| am
pee No’ emele lea ka lani no’ oa a
te ee tea ce ay)
Ua alei ah eee : ie |Z
ela k , € lele on ea |
Ua alei am au: a ay °
A aleiak oe a ve
Auhea ké camake ek et ne
Ka ou m ekal a _
make m he na, ek anakila ma 3 ay ee
41m ahea kou = po? nau; as a
au Ls 2 | at
Ka lv eheu, e | a a | oy
8 Ina, aula ee ic
| Ek alu a an lanal 3 ae hal N
= ake. uhe sila — | Jt
Kam ake, m a kou | a ana? ; a > &
ake ahea | anakil ae on)
H mal sou? la a oak me X
: Ake mai i a koa na? on on \
Auk e ‘ a Br ae eal eB
A ea ka eu, e] ie TAY
m el eed 7
uhea’ an e au’ : le ,
eat—Ua a lanakil au; aN an
: i a
| a pan! —P ao ka po! : ee wal
. aucia po? 3 aa te
== Dying © Iesu! ot ae t
J aa P|
ad es
S aa &
| a a | ve
5 Hr el NH iit 1 :
— a }
Sg L
\ « - '“pmill nn ———<$—$—$—$
me ai. q
i —
uN i i | 124 _KINOMAKE, 8. 4
Pa) a :

| Pa to TS —— == a
ig 42 1 oO: S- -f —— =]
Nn Gree eee
> a , i
a 4 i | oat oo So
= | ae a. -€: i = =e 4 ah ze
ey ea Steg diate aa
DT be He lepo noko ke-ia ao, Ehor i |
a oS 7 PP go pe sy
a So SE Ee 3 TF 4 ote
a | ri ee OEE EEE =a: a
7 e a 0-1-5 ent
io SST eee 1-03 1s Tt Pee
Yi) seers

il . =P: Poo a SS is Z E= 3 SE :
HE ae i
oa . -eSiS-3=54e =e = ead
m) UC CEPaie=sSeySeetaa een
\ | ee laila no la - kou: He palu-pa-lu mao-li |
ee | = |
N ae = pers ep Sse
Va Pere L6--o taot BB
+ a ae Fre Bhi =a “PFA
| a ep
wi ei =e ba + : = Tt a
N He <7" Sal SET ete ~6-g-— — |
oF fe Se fie fe = = St
eF a -—- meyers oe ope
ae = st “> Fede ett] ce
= eu : = ce oe ft : Ee: oe l
Wa ie no,He ki-no ma-ke ko ka~kou. |
me; eae. Sac =p =
ma SSE EEA es Peed[7255 men BP at , LES SN 7 les AN
ee BA atthe:
F : i i i) &
JS
at va APN)
‘HIMENI Si, 125 ta | D
Cai +
F : , ; ; a
| ' Alala e hor ka lepo 2 ka lepo, e tke mamua, a e hor aM a ANS
f * . . . ae al aH He ‘
. ka uhane i ke Akua nana i haawi mai.’’—Ke i a i | Py
4 Kahuna xii. 17. ay a a
| : A / a)
a
| i He lepo no ko keia ao, Hh i a | !
. ee TE RR TH Na
| E hot ilaila no lakou: bh We | &
sa Sa a
He palupalu maoli no, oe
cat fe
: He kino make ko kakou. eal |
be ST pRB ERE Areas
ie an | r
2 © nana i neia kupapau, a a i Q °,
So) Ae
Mamuli, pela no kakou; ei oa
: >? ¢ wl i on \
Aole i haiia mai ae | RS
: ee Lea OA Nn ah
| Ko kakou lae make ai,. : ae ae |
UE) |)
| : 1 Po i
an 3 He pono hoi, ¢ hoomanac bev ae al {
= eS aan |
| Ja make ana o kakou; oa i ie ine Hes
| i TRAGER)”
| E ninau pono ka naau, ea aa
| eM CoNen ly | a
Pa Auhea la kona makaukau? ay i val :
, | es a
4 I keia la, hoomakaukau, a ed a
Sa a)
O nele mau, o make e; at a i: a)
| ; : , aa eet { %
| - . Paulele koke ia Iesu; ag REE Hen
| : HAAG Radiata = |\- ii
| Alaila, hele po maikai, as | |
| a |
5 EF Iesu, e hoomakaukau : 4 ee Ne
. “Ina uhane o makou; ees ae i | ,
: : Saab |
A lawe ola,i ke ao, i ae | ee
| ikai ee ae ae
| Me na ohna maikai ou. tal i a
| eA |
) : urn a | ke
| AN Oy 3 he
ne Sa a at
A .oe rT
O il ai : “/
a i He 126. LA MAIKAI, 8. |
ad ® 84. .
\ | Bel =o pes
AS i 6a aa See
fe || ee oe ~
fs i a. Genrer ees concaeee
Ba Wesctat Fees eect eae eer ict minlan — petertial a —
ye || i A ¢ Ua hi-ki maika la mai-kai, He)
a) | a FF te epee y— esi
ei) )0lUGeE ERS ae
l i
ee SSeS Se
i) SSeS
4] we ae ee
DCE ip aeieasles de lraar les
mi Strat eres eres
ve) a po -mai-kai no kakou nei; Hoolea i ke Li
mw 0 —6-~-F-e-—e-]2-—5 Js ‘p-}-6—6- za
n a eae
NY ro a eae Ca
ct bi Saget ogoa eseaaial
: he Se ee eee
ma =e yey tee rete is
a) a Stage felfetageelee tetra
i : re o ke ao, No ko -na lo-ko-maikai mati,
mee pee E =
0 ESSERE7Zass= —
oo a = ? | AE onsen IN
| 8. SA
4 d i en
= z Soe s aN aA —
H Sa AAA
: IMENT $2. Tae | AA ig
a. 197 ah i Hi &
: Reade ean a WAT |
acs a
ito ta.” ana, ¢ olioli k a |
— es ak : a Bata a ws
as Halelu cxviii. 24 ee a a | 2
: HHT | aN
: a Riki med kwla mate = : a 1 1
H : a maikai ea | aa
e pomaikai a Caan ag
Hoolea i ai no kakou nel; ; ae a | Ns
a ; Aron ay N
me es ike ’Lii o ke ao el Hl i : i ,
| _ Ng kona lokomaikai 3 i ae
| stacike: niet. an
: 2 NokeA al k
| ae Alaa keira Baa al Bye
Hook : asta AEH ty
apu lo ° Ha NA PR |i \
hope kela, rd | FF
a Any HOS
e sees a6; a | ie
a a Same EES Laue @))
: oomaha no kakou ra a it ib
. : fae ae!
| 3 E olioli : ne oo) 6
| {pu kakou = i)
i . oe
| ke ’Liiih geeks heeahal aa i rn
i= oawi mai, a | ;
abati e malu ai geil Aa Ei
: alu ai. 3 Hy Hi fh ial i t ar}
er imek ie ? ae
fo E himeni aloha pu : a a i F
| : ; — |
- eae Wo) |
i Ee i ka Haku mau; aa yl Ht i el \
= 00 ong 2 scene ee | Wd
A ono + kona kanawai a i pel |
apaii ka leo e ola’i toes Bere a i ed ae
5 A ae i ie
| pau na la hoano nei EMEA 4 Hil
H nei, | ’
e maha koe i Pe he Na
ee a
= = heano ano e, : cae ti s
ie nO 6 | 3
= pu maoli oia mau, - Fi an | \
| edd a ee Al
oo ee Oo | N
= 2 wel. na a : iy
oe ¢ Ss a aa il *
= : = a i
tr PLE TA i
| : « A I
Sa Baldy CN
a at 4 4 , :
= 4
LY "‘ ~ nomad r ees eee = iad sscihae A i bins sh. canta “Ahk crea eager eieaieted SS ——
Mat | i i "
ae i i
| he 128 KEAONEL, 8, |
i eg oe
me ‘ a3: =r p= Seat poo
Te Gre 2 ie bogie 2 ete
eee Se IS tN mh i | ae Tee ae |
fms || lili | Ht PENS Gps lel de a eel ee “On eH
ir i} Nie : ede ee Feeney
a I) Hi Mako le - ho-va a-lo mau, E |
A || ia bye gegen 2B spo
4’) AW ii Pht a Sows — Bos Sto. ee
mai) ee he] : ch ee
dl id S328 thee FER: |
me nas eo
a ea Se ol glee Pegi to
i) a. Sst oaigisieee aa |
HY ee -e- Soe. 2 ee
a. 7 anes Ee
if) ee a e- L Soa eee “AES
a aes ats ond tte ot |
i | ae (ee ac ee
Ww | hk moehau =- o-li. ai oukou; I i-ke, e
a ee ee eae
\ I] al Soe ees teee{— eS
A “i ‘ ay a = “0-8 ato ot |
mS = See loa
| ut aagete i Seeeiet es =
a Se ea. oe
TS | a E65 je a
mi) Se fees Hesse
eo SC EIR ee Sek
if Za i ia na aina a pau, O-ia ke #ku-a mana mau.
i ei PRS Ue ag =
ey Pee Fae EHS
i. lh pap f= oeegf oH e-|} )
o f i Hi abet me ed oe tale eee eS eee re = Ss uae —=
vf a a oe ae.2s..— iii
a Se a ncaa ae
i = : s ! \ REARS SY CEES
HIME nee oe eae
é NI 383 f a Me i iii
Pe. ; * oa Tt ey Whe a
| io vl Hy i Wai -
(eC a WI me
1 Ma i ui nt
7 Ma ko Iehova alo m f He in a | .
} Em ; au, ete Tn TE ,
oe ha | . estan CER} *
[ ae auoli ai oukou: ‘ van a |
| See sue eee ae _.
ia ke Ak Ae i a | ie
, ua manamaul, Lian)
. 2 CEA
Na kona mana oi ne ul i x
T han — 1a mau, A i Tne ft)
a a mai ia kakou nei: ie i ae ne
_ Ahele hewa pu k 2 wee |
— Kiimai ars a ae
ai kelaeh : ea |
oola m j RT a ney i H
; ai. ta } aw Hi) me
oe ee
| Nona na kanaka a pau a ae
Nene io §
| + Hoomaikaii pa A) ie
| i aikaiia ka tnoa ou i ee rf
| LUGE Ee id
ke Akua e ola’i * it ea eh
a a ie
| 4AM : a Pete ‘
| 4 Ma kou eee EP a
mau _puk Sid hei hae
sy M p a, é€ kom 2 fe ae Reet }3
Ae ke aloha o mako a i Hid |
| ap ss a ae
Na ko ke ao em : Bl eo)
Hapai ik ele ae, ae Aa ve
: oui Sate A GA My
noa mau. it) &
5 N at ‘ oo
| ou ke aupuni ok : as i.
No o ke ao; Hla eM
Bk ke aloha nui mau; aa _))
u 3 ? Bes i
ees ka olelo au | ea |
| pau loa aku kei = a Nv
\ i, REE BOs ; Ae og AC
| a ee
j : REAR ia ae
* | 3 Biendon. a | ae
aa Ce. i
, =e 2 east Rane a AO,
pe ” in ¢
. a ) T
| i ‘ Ly LL &
ee ae ay J &<
ym»
TORSnuns ev -_ ee tet nee See arth a ed cena SARIS Jaa SeTaaea erent os rr
eee aa53
mF ii) : .
ae f
|| i 130 SABATI, 8-6. |
i. | ee TRE att | |
| i it ie Ki - me emo ee =a. -—q elem omnes qos ee Se t
Ue | a . {Â¥-23-+4- Feet He ;
% i Hee 2 fe cgive@ Sia Sag = Sal |
2 HAW RI Aka sa
i | fy So ee
ee) Qs ae Sle
fog) se ame oleP Epes faater
hd + aH TERS TAH Ghali | TencdcLes aates es plea teot Sore ae am feel ob. bem
a Se 2 pe SIE ricer ete Se
Bi i Teho-va ke A - ku -amau, Ka Luna-
mie) | eta sp a Coa = meld ge pT re pg Ed on, oe oe
=) | ie DF8-3-4-4 te - 8 ee te E of
a ee —- F=Ro-fE Eye
ee 3
ee) a sa cg
ql ve baa Bs Sorea see Gemmee Gees Coiecioe aoetied Semi
a a === SESE ae
HP. (ieee |--@-6 --@-g l--_-4- 15 eg G-=-1-2
m= te = VE -S- ea <=
ee le5-3-5-—-~- Deiee ae =e sees
we SP se-6-te -F: jgoctetes:
3 aT yom t-te
Ne I i He i = :
Â¥ - i cae : ka - na- wai; A na - na i ho-
a Soe ee ee
\ 7 = Soa fetes ee |
NN a =FI=5 =o a= =SB=: ae
‘ ci AHA iM Fa eh am) ee Sees pe ee ee
ae ee sos
Sy ‘4-4-2 g eo: oe ete t
ON | Hwa Sag Gh Nema ete ee ee eee
me 5 eet epest Ses 1 Sa
ia ee see ee = Sree © pa rea senna Se meee Bea I
i bia tV aa eS = se —--4+-—--47
Sf Se ee eee
Wi ie a - no no, i ke-ia la mai - kai.
a} Se Ort ee ee
a Eee f= f: sep = a=eHt :
yt re ’ ee ne ae ae ok We Hagevaba~<*— :i ss
aa . 7 eee Te
ie
F . ‘ aN . iT -
eS HIM ar Ly / Al
Co BNI 84. i Sa
’ _ ba Lael
| “EI ho 13s le Hey! Hh) a
oma . Fee wa
nao i kala Sabati i — i | £
{ abati 1 hoa . ae TH ik i
Iehova k cs a.” fe i ae :
ee Lu Akua mau oan NG
| A unakanawai; | |
nana i h MES ee al ih - ,
i kei oano 1 aa | °
keia | 10, mae ti i) i
a maikai PH) | ©
24 a ey | \@
Pe fosminae 3 : ae i Ny
nao i kei a)
la hoan ia la, a a
I oluolu one, 7 ee ,
3 ae mai kela ee |
maikai : rue an)
= ikai kakou. , ae |
o les ; : 4 a | ee
tt RT ey
| ‘Js la i kw mai ai 3 a i a
Sol aes = | &
aula Ha a Bs
Tolan la ¢ hull nei - Ff
“4.N okakou. Poe ie
bei Pee | .
ae al }
oe ko kakou n 2 - ie &
I kona & nanao: A ul |
Sea ens: . ea)
ale hoi kal 3 ce let ,
I na manao Eu ene i a
: wie e, ele \ Ht ay ‘it
; 5 I je ‘ Bet i : LH i Hea AS
| i nu . Wee a ena a
~I re ka ikaika m : ae aN
, ce ma ve
| Mena hai a kakou = : ae ime
Se - MM ule o I EE
RS aluna esu a oe |
a phe | Be x
—— a a aa :
- Sunday: ue aa ee |
=e : jundag. ea |
i eg o.
= a, &
= Cy iy
eet Hy | a
ry | ‘4ve vee? a Sennen nod SY VOR nancck sond scone SRR Jai Tilia aa 8 Ra SPERE
eS) Sa = a
| fil: ; |
Ay | he 132 | MONEDE, 8-6 |
oe || ie Hay
eee to ets 1 eo >
wy i ae 7 , bohee hE EES ef ee f ead
\ i na a te E=-5 =pEoe |
A ne a eee ee
rome, | en a sD. Se eh ee ee eae |
FP eae a ess fa {See
oo ae Be het Se oS oo Se
We a ee
Bat ase Se re Te ae ee
i, ||| ae | Oe gee EA ey STeed
a || he —72-b- SESE Doe ee
a So Oe gee
‘tin Ses 12 eee
Hl ee --&—F- ee ee oe
a ae) SRR ATES STIS OIE ILE
Wik Pl , = P+ sory ee
na as e-9- Fee ys
eee ee eee
a sg eae |
ae hie mai Lo - ka-hi ka ma - - nao, E
ey ae So ee eo €
N i Hate = -——— —-@—— =
wy —-@_@-1-[ e-t- = = = apa
AN , cy see = f= St =F
. a :
baa ee ee eee
NE ae Sg -bot se = =o
\ a eo Eee Fae: RET SER ie
ai. ee ee
ae -@———- 7 -4-4- "4-1-4 g-=-1---—-
ef ala ce Set es eed oe
ot ea 2 ee ee fe. 1-2. =e =
a - aaa ton SSI I LE -IIeoe
va Maes tie pu-le skeA-ku-a mau, I o-la
(ea Ha ithe! ’
Whe ee gp a ee a
Me) te eae eee eet
wae) =i-—- FLIPS Sa Po PoE EIA EIES
i | fa a :
eH —— Fe ;
Nef — etjaas
‘ , Fae
: ---=— Bia
tats HIM oR ARE
Sea a r= fA ENI an
: e eee a Swe
Poi a Se = tL a ; RELY
ese a -——~< Bere "= =| 4 eee ro ant oof ee = 1S: 2GF ie) aE L ra
7 atte SE aon Fae: oe wee a age.
ke “Tp — Bee ASE E-f-E-- -P oe a
6 ke oa a -—- = poets rie } ie wl a
= ao -\=-F=-F-P= sare E a &
: ae SS =f: t= 2 an | §
cS oe ee “Ae Fess aM ae HHA f
aes ate ea Aes Sool aie al al E
=a2E= oy i ee 2 { aay i
season ee ean [ Oo k ee . ee Hl wh a
Eeates. a a 7 e ao oe he a a \
: q = ary = oe ae ae lg
—|-=e- a Sta |
1 Ehel IMENI “a=: er He ei wy
Tak sltolt 35. = Lh | seal \<
okahi i mai = Oh th le. ‘
E hi k 1al ian 1 ae eal Ath R
pulei a ? peat | ia HE ak
I etk mah ee ae i Dn
\ toes e Akua ee : La cl i 7}
el i at Mit }
: N ua, n os, ‘1 | &
a oh e Ea UH: et Eee 8
A mok haat | on ®,
puka m u nei au po on a i Ay
In ai k a pa : an a :
aau a Alacra Gl \
| 3.E kol o kak maikai oe °"
| ko ke oes a) el i] a i
- pean eH ns Hf My it
eee: ; i eal 4
lh okon nel H ie a cA
3 olo raikai aku — ee, |
m al m ota fides!
| K a na ai mai aul fae ha we as
a ol aa 9 Peer ie aN bt it |
4 ¥ 36 ela. a. - a a)
= ; Hat tat ei
E hiki ree eee “ a AK
i A mai k a N
| puni c : . Aaa ah iat
) 1 iota i ke anponl ae )t
A an ao ou 7 a ih i
ake ’ : ‘ 1H ie OMe | 3
% malu aa Tite Lea a M4
“ae mal ead : a i el ,
7 Sa Hi
, : ne nee oy
; de el ae Hi
arlet ea a ‘a R He
zs gh. ae i
2 : a i aes hi \
Bal ia 4 ee
i ri a ; ¢
: i EM : Hh Ail a8
ie el eS
ial He RB
WA ys | :
cultsNY a = ara eesti eae a Sa esi aay
me ae Pa : —
mi , '
i | | 7. 134 _ JUBILE, 64.
| | a : eee aes = = — Fj ——~ S: Sa =e
DE ad iF 3 yg-oa to = =| Fi
ae a) aa "re Se herds bogie
. 1} a sie “3 3:-8_3-— ae -.-g- tt
\ Pi a Pee R (Ra ;
meee ings ~——-——-- 4-9) -- 8 got ot
Af ee 2= Se ew Se
(pwee |i) | ieee Hie ih = 3° _2 s-T ies —? &_ g_
ps || ee feo el
fo | ae Puhii ka pu oukou, Hoo-kani maikai |
ee : -@- -@ .
a | rea =ge- 0:0 2-07 OS - == ;
soy | ie Beer Per teer |e Ra .
ae || ta AS 6 aE
| 2 Ha es eee
ee) at Se gas at say e Et |
}| H : oy tS peice = ae =
ia ee | : oe ee ee
va ie : fae be: eta te oot ay i
i ue eae e ee Esp: onst
. Fa a
\ i we ae, I lo-hekoke ao, I ke-ia po-maik- j
VA ha =papse fe: pF Bop een ese
ae Be a ee eee
\ i Se eS # |
ee ee ——\ gris s- 2 -81-5-6_6 2 &-? &. |
\ a s i Eo-la, e.na
me ea es a ee
a a =gefealee-e-2t= ~g-0le-e P09 : |
78 a jee te EE EPEC eee |
a we | kai, Ua hiki mai ka Iu-bi-le,------- |
mi Ge) fCES ee
ee pease
if aii . es : ;; 5S = . ein
. No
: 5 : s wary sf
a. HIMENI 96. ° Pitiin Os
et eee 136 en
ean a Lea at } | Wp
= — ot ee Se |
ri. —|--—f--—--- - pf -S-6- BUR a |
pi - 0, e! hes Mec muree ae low le * i A | E
a) ee Heath THN a
—_5 6" e- -T-L- i re bE ET JARS
ao Beta =f @- ——— a ik |
ec ct =] E- ae on a ele nal 1, |
op eee ee aps E= Zoli ae a x
p----- 5 See Rae de Tes iv) i
as 0 la, e na : -——— 4 me | ant | a
| = ee ARMED HH ‘a
7 a ms es ze Pp 0, ef Patt i Hi nat \ x ‘
sao a= Sa ee ae al |
pate Soa Z OEE RT
ot 8 = nt 3
: ea = =f ae
a = | RE MAREE Na
ee i ka Mohai —i._ os of aa, I | Pe
He ee mau, ae ey
Em 1 o makamae, ma | vat ©
at ea a) ie
iki mai : UU Gay ay
E ola . ee ka Tubile! — . Le nh aa \ \ }
, 1a pid, e! nat |i
: oa) | ,
3 E na poino, e : a i) a 2
ee aka po, — — a a
| Na pas a ale ; 7 Ay q
: ola ia Test; - HH We i
$ Va hiki mai ka Iubile ce re est |
Ou hoz owko ibile, : ek fe ie at |
u, na pio nei. : We Hl fee , | :
a gail Read en
s es mai oukou ‘i HE i ,
a leo e ola’i! ? a ae Hi vk hee) ie
E holo ja Tesu, a)
Sos malu ai! eu a) |
| ee aie | a
ola, e na pio, e? : 7 ; i i a A | - i
. : a
; 5 E hoi pu kakou Lh |
’ : ‘ ] kahi e olait 2 : veoh a sl 8
Bilas. ere} HEM la
E ona aina maa a Hy Hi i a " it it
ae oho pomaikais 3 cae
| eae mau, he Inbile, i al He Hy } | : .
| sone a
: Ant ea
\ Se Convocati i)
| aug aa | Sa
ee : ee He
- Na i i i iy j . '
“ — 7 A
iN <AN a
were aa 3 ——
mi a
Ht i : 5 Ser Ach
1 oe 36 a IIIa
| a PONO =e
Th ee ay eee ¥
\ Vt a | 5 tt 5S poe 8. ,
ee) aa Ale. sc eee :
i |) ed 3 -— Ses oS |
iP | ae B| -— : ei ere Fa et = ==-=-
: al he ia a 5 SE ect: sa
Lia : ee “1-2 9s
i | iste Saab ee ——
an || ie 2 ee =f Fee
a | We Se = pene meu Ee pone aml
S| aa ea eee 5 Po
i il eee ei -i og
at a —4---1- ee es
a ae = == Sa see
ig sa = Saar Bape -
i] ie Se Sea g- = ==
\ if at | = 5 ee at
i Rae | ou? A See —{-F- ={e- —-— =
AN. a = a sare ==
| SSE cases aSPaE ee
y i 3 eee Eee ~~ yo :
ay ee see =p=BSS eased
a] OF peas ——
Ss; See
si a ene =
zi oa =
a) =e ea =
wa ae i~mi pu i —F-—-L-1— = ae
is ee = Se ae —
ade. ae a ke A ae
ae = = a -ku-a
ye —-6---—--—-6- —p el -9-
i i a | Spee— sac Be a
ee > NANT. a GAR, SER.
Re j u SS = A Vas REISER SSS
HI ee anne iat ae E
. MENI 37. er
Bese} ep : : 137 Ta a Mie ia
sig Va
a = ee toa = ie ay Ht / Hi ic
ie e.-6--9— dd 34-—— | a)
22 ue i so ” Hu) Bi | oe
neal aes <6 eae SS = un He i | ae
Reiieeeps oo Sr ae gee enh Srp tay } a
ae S an | @
mau, pan serie “Eo Ef= 2 ir Ae i |
——— - hee aS
=e EE Be | ae pee i i f | | Tha
=EaE==- fee — ees Seow ee ad i) ‘, we
; : Teles ats ee a ¥ TAs i Ue
a SESESESIS STI aan
Bi_Néé lead i Kospan a a)
op eoonek may kei lana, a i
au pu na ka oon be ee
3 I kéia w pu o lakou: te) | ay
aie ee a fe
HO ke Ae oe a
Akua ola mau, al aa | "
ety i SEE i j
3: Ei OEE a
Nake oe mau, h nie 1) : ls
: e a at Ana 7
Ko Iesu po #02 PAu, ae i a ea
E lek peno-e-oln't; eh au if =
Matnuli.or kakou, Ah | ie
Fp nen: ff ee &
v a POETS EA | ie
| man e malu al, ae a a -.
4H : a bind ie i thet
e alanni hou Cue ae | =
E hele ai kako a ae
A hiki Perrys cS | ae A
: . SE Hai KATE j
Pigeksal Hoauaibat ae
yc ichows ha Mok eee ee
Ke Akua. 2 | He Ti) |
+0 ua,pono- ola mam, : a ae x
2 LTRS eane a: \
: Dalston. uae | \
: Pea AR
‘= aaa a va e A
oo i wi Hane os
— Se ae i a *
Sa ee
man a we
7 Oia NX
\ ,‘ ‘ . nae - fata mh stow avin bash Linen arte hh MeN. URES Ach Weta ea eee “ Serene:
ag, MRR RRS aR :a5 3.
er | : . soni "*e
9 Be ! i aT i : v
> — = a )
. ey 138. KA PU. 6-4.— ?
| i be ? © 88. ae
ia a eo
ae) Weil a yt aes |_an_ t 1
cee ny . i ieee SoS ze a. On 4 = ®
. | re le eo + a waeks Feaieicg
em) in «Oe ee eee
IN a } He ln-a-o-le a Na aina oke kat, Ke |
ae be eee ie ie
ai) ete eed
me \— eS ee eg i te
| a a ea |
ay || Hein \ racers |
TE ee eee
me) -}- ee ea h~ kes —e Pole: a wea
r = Ud hae a e: specee ke p cote ete. f
i ea Se ae iso aler er 1
a ee | pa-c nani nei, | Ke “pa-e Hani “— nei, Ka
ma. een eigig RR ep
ci ia fot. a= ape Ps
me Peet oe ee de
wey Ee-Fee: +8 7 a eee | “et
a a =e Ee ee Peers AAR
‘\ a. a fe -o hou mai-kai, Ka le: - 0 How mai-kai, Kao.
a | il eae es me
ae | aie Pe oe a eee ee
ae Ee ae f y tees: - j
\ ot a8 eg os EES cE |
‘ | HESS Best | -
My Ce |
oF oa SoS ee
em “eae EEE =i ze | ee A
si) ie aca Caley ee a e ee 3: '
= ie le-lo e hau-o-li ai, “Uapaunakii 2 - kua nei,” Ka
iy 9 ie FTbaasa aa |
i je ae = eis Pe cet ses
JB} j ER aan 3 oe 3 _ =A 2 z
i = SPEER ee HERES
CU,
he LAB |
my = es Se Ss = ———7. on BP aa GN SR Sw i AOE baa
- | : Fan “Wipe
: a i li)
ane | nh i) F
Se ~ HIMENT XXXVIII. 139 ih ey ‘

: aU EME
er aiaes-shaeontien andes peg +a Aeovias ee need ae eh a ay
5 safe: setyelee hel coal a

; i-8.. at a : Le
eroegiee cP rceiP er roribeay |
oelo e hau - o°- HH ai, “Ua'pauna kii a*°~ ku-anei.” — qi ie t | ii a

a ‘ = i 4
ere se eres oe a a i i ‘
pebriece: x if renee <1 a [ i | ;
ee aes mm IS a Benes SPs Pegi ieee a = i Bh H) : : f ie 4
Sa : : TOS = a
ae
| Semi Chorus. 1 Semi Chorus. . ane re a ®,
1 He luaole hoi, 3 Tesu ke’ Lii maikai, a | | x Ni
Na aina o ke kai, Ka Lanakila, e, a aan
Ke pae nani nei Kou lima i pau ai ae ie
Ka leo hou maikai Na akua wahahee ae) i
E pie ; , ie Wit if ae Ni
Ka olelo e hauoli ai, _ _ Chorus. ae a Ve) |e
“Us pau na kit akwa ner.” Hapai makouikou maikai, he Hy a 1 a
Ua pau‘na kii i make ai: Le a nf
re a Ae.
2 Semi Chorus. _- 2.Semi Chorus. bi i vas |
_ 2 Na akua wahahee, 4 Tehova oia mau, ae ce i) x
I puni.ai na hi, Ke Akua e ola’i, ny i i |
_ Na kapu ino nei, — Ke kali nei makou, sn ; a | Na
l make nui ai; I_kona kanawai; He ts ne |

_ Ua hooleia, ua lilo e, 5 Chorus. ge a a a ‘

Ua pau na kii akua nei.- Na kona mana e kinai a pe i

Na kii o ko na aina e. et ‘ Y

PAPER E SIGMA

ot : a 0
5 Na Misionari, e, (at ae iN
E hait ke ola mau: i He DY
| _ Tesu e hoomaikai, ai " Ha AS
I huli ko ke ao; ise i oo
| * Tlilo pu i hale nou, aa ic A Se
) A mele 7 kou aloha mau. ee %: | | =
Trumpet. aed i a

P ‘ ia ae i | >.

a ea i See 3 a

Sree meer aes coe SE : wll en

TS——— eS
s a J | ir as : ned
\ ie ‘a PGT Ht i ze fi
a |
‘ tl | he 140 MANE. 7.
en || | Hen anes ee Sea Seo ceidn ao
il ane 4 @- ----® _— 5 —--—]
me) eae at Pea
\ i oY eee w ss aw deg ca gg) aoe epee Le ase ee a
me
~. Wl i i Te-su eka Mohai mau, Mane mai ka_la-ni mai
Wee! aS ee Hi aa fF
(i ——--—-—_@ -@:© Fee
as a ae | Sy eaees ihe!
Ra — b4I- = Cio epee .
7 | Heal =. eee |
- | . =
a a j——-—— 6 — 5-1 a — oe a 1
i fascia -8—y- F-Ree—f— : fe
eS) seis Sth Sale
e | elt ! kabe-re-na na. ke ao,Ka ma - kou. e. mao-nei ai,
TTR: -~-@-?-@-7-g3-—--|=->—-—----1 -3-4--
ql ee |= aE ee —-{e———,-0-} =>
| a EE z ae eee ea
ais ek ane SS eS eee eee
= l el
i ST
a, ete Pee oi oe 1 °t- 05
|) re--91-g|-0-e-Pell®-eg =o
ole | Rapa g Sie PREC eeesh
H i oan SS oe —-——— : -—=e—
" Fl a 0 ke ki -no po - no eu, I] Wa - wa- h-
Ye HE ‘
ey ce Ee eee ee
aN a | = 4: —e-— pene ae- :
—) i | SESS FESR EEE
QE ee |
Ne glee
\ i a — ge ee
my eel S. Se eg eae =e Ley re zs ‘on
1 oF fn] wees sels, et dso
ie ae i + == cfee @%-—¢- —-+ @-@L- ----=-
A ate retell be ee a
La |
J Fi ie i-amai, Li-Jo. mai.ja na. ma-keu, I be -re-m |
a Se ee oe ee
wm Ef Fone eho eo oe
Hie ane pote Ee ago ee: PPioes L
wi (aan Ss ee ee ne ee eee
i ||
Wi Leal haat |
ua = eS |
I NTO a eene an &
: ci hat A ATH 4
“i . : He iM ae wil E
aa ng ‘ i he a Ny) be
{ XxxXIXx 141 ee aa ANY
| EN by i ul |
HIM oe S a Hi ' aN
F Sa ga ge pe in el
0 ed aa et =ER= = Ieee We a |
eo ee Ag i i
= t be = re = na - et i i i) i i
Pah. &-be- ———— = Per Haat i ae
fo) 654-1 oe ~# E- ne a ah i
ee EE ane
er --F-aE == ne | ie
as a ae)
IMENT 40. hae)
HIMENI 29, _ ikai pl i | a
a jaeeetpt nae a &
oe caren mai, = por Wil be kakou, ie Hl He Waa i |
Mane mai ka Tao. Bae paeccncar : ba mh A a a
Ka eens ious ait Hoe ilu i Gs iI i Al 1%
0 ke kino pono ot 2. E na anela maikai, i Ae naa he.
Peete oe Ike ¢ kona pii Pe La ‘| tH rae al
me a : sta : Wehe, Or ee K a ut it j i i ait 1]
abecet, €¢ ole, ManerKe "Lal 0 Be ads ra ee a |
2 Lokomaikai kou manae, 3 Lanakila mana mau, re : He : : u |
; Til ai “a ite . buy ae Ni Alt Cy
Eh edn, Os toa, keno} me Hal
en eee ee seer “a a
Arai ka 3p ot pees 7 el
Awahie 3 a aes aan | a
me 8 hi cya ive a
Aran maon, aut ak ne ae i le
! . ‘ai : eet aan
|) ¢ hie Maloe ono mau. Hhomailia:, ee: ue ay i
| x Pii pu makou i ke ao. aa i et \f
3 Kahuhipa akahai, ' a ceva oo 2
eos ov ee i i
Hemolele ka mohai, a a a i a |
la" ko keia ao! a | .
E ola’i ko 4 ea a |
_ Hanai mau mai, e Tesu, Ae ae ae
Huikala ia makou, ; j ial | 1 t i | ae ie
Lana mai e oho on |
a ~ + Baal. Z ae [ q a id
ot ay /y | ane ———$—$<—$—$—<—
5 Wy Wr
| he 142 KORENILIO... 7-6.
1 ea a
| ne eg Side
a Sap aceiscwl: s:8i8-Siw fied
i a oi 5 |S TP lee
me) gsaesissis ah erie
ae tO) —ie—e| O32 te i ie a
; “ euler { Eu kuu uhane, e pii ae, Nanazkou walwai mal; |
ye ||| ha ‘ Waiho + ho-nu-a nei; E Je - le i ke ao; |
mo l-wonerelt crisper = ~at=y)
ey lamgecetasatacoper ty {E-Fls!
sy Al Hee == SP-FIE- “SVERSIIIo Ie ris
. he Spee bea
a ae -e-Pie—-7-e-C.e-1- Peg t- ie
2 : Pa =0-Pie-j-0-Fee = -Se- eee So
ii Re MEET,
i) Ul “9 @:=_l_e_@:0_l_-e-.—— = = ee
wae te — beg gt tt hm hn
we a A - ia hoi! ke e - mi nei, Ko ke
ta —_ epee eT
| al =f ERS Erte r|
A | a SS ee
i ea ciate =
VE ale = = ee ee ee
\ ih heer qe
Ti Se
Le
a a mE =s2 Lee
. | Li Pe besos pee ada
Ree ai —e—P- 4 -—-—— — —- 4 —— Bh ent
oe | Hest ao nei i .
i 7 ie ei na - ni mo; A-la, . e. ho-h
mee ee Dene to Fo ae
mete =fohfop-ne= fof effete
UE il eee
iY =. [= : ' 1 ul ti Hh i
r | uf
= Cay Cee OY ea ah J
: : Pay ‘| nh
HIMENTI 44. oe A i a | NG
in i i Hh | NSS
) SE a i ne u i = a
See cs) a te il St AH wa
| pga eg eee i i w
a = a ie
ee eo == + 4 i i ‘ I ;
6 | __e_6 ee ee ep ee ea i
ae =f aff 1a a : | B
pe Peesfeeea ht Sa: = oo
i kes hres ma - ju ma ia i Li fy | ®
e, oe: Bes £ ae tiie Hi | |
~e—--7—-F--@-F-4-----=--7-=5-= a @
oc Se te =F a : i bat
Pei ee ee ve ae:
of |e
a a |
2 E hiolo koke no, Ll ay a 7 | °”
_ Na halelewa nei; al ge
Aia hoi ka hale mau, hel i ir
hye LS ca a wo
peep poe beeen, Ca
©) *Na ka Haku o ke a0, a)
# ake iosiholg nes a haa N
I kona poli mau. a
: ie a
3°F na fea Tali nei, tf
= Jape, a rane: a ao
pie ales Sg hou met | ee |
Ka Lanakila mau: ea
| 1 a |B
Ala, ou) 8 Balan al. asus, ae | \
Me ke Ola no kakou; a
Pau ka luhi; pomaikai; ad nae &
i a hg i i K fl : .
eg E komo i ke ao. Amsterdam ae rs
al I bn i hil y HY a
a ! ny 4 “}
: a 2 ye
a HSnee A A a a i
ee Ta
eae Be
‘ it a i {44 POENANE 8-6—T, |
ih HIGH Z 5
‘i al Bee ee |
HW teas atets lee
Da) aan a a ---+E- PoP Po ead
\ | = siz ave = = estan
\ Hi Hci 4 — Bene ee ee Sr
wee) ae c¢ ac, Na a - te.
IN | ae Ka poe nani 0 a 162A
SH = -—: -—-{R—-_-—}--4- 8-1 6-——R--
Ti agers sipete= et ees |
tay | ie Hea aw a |
fi II ENT diss amin an a= ae
yee GB ase eel eedeveetem tind cue
ae) li ee ye Saeiie Te alee pt neal
mo ||| ce \ =e ae
P | ei apes Bath tes = a, — bs 2. ag ese: i =
|| a —-—-——£-6- a ge ee ae cane
me Te mai - kai, E_me - Fe - po -mai
4 a ja mal , Se ee ee
a || a ama acs Sey (Seen) Seseroe nae am i ie
a eee ee =? ae —e te
Se ea ee
a eae sitet
a ee toot a 6-5 -te oe
| egg iass ee ss a
\ i ha —~——#-6- v- meg aH ae eee ; .
Ny alin | eS ~~ SS 9722 - 1a 4S
' ij Uap Hi {i a "Lia € o 5
Ne va kat la-kou, I ke a SS ee
Na | ii a ea SS ee —— = 33
AN | aay Se | — a2
a ea a He i osha ee py eee bee dS aa J)
me ey aes Es ee eerie 2.
a 2 =
| GRATE it Sti.) "le ete. |. = =
CON a i yi == 3-3 ifelE-ei t= ee |
a) oe Se Gakou nels 4
Hike Tea SS va ice Ww akou Re
i 6 Ute ke a g
Hee tape tl = -@y-— ' Hai ABA] ack — icon
et aa 40-3 ee) ie Ee = fE=*t |
‘We Be a Dt 2-———-T 3S oF zk
We ee dee =: ye Te Ie
me) | ssodeene SS poe teehee
a at aS
ie Hee
eH Lebel “
wh =. altRE cca BF a bison SENS CRN Oy / aR
. : Z Et rv
a vn
BACH Ha wa Bg
HIMENTI 48. 146 ie i Il | O
Bs ae ie — ae eee Tre ti HI a
bsigabstteti=t = =6 |)
—— a Se gee i ue a >
hana, O-iako ke ao A-la-na; Ha - le -lu- ia Hh ai i |
etsy gale. is a \e
Hoot ere 9-4-4 =e +: = zetE- | Tat ‘
epithe tale 22Ee al
mae ea aie
-0——-s ig. ei Peete ef eet a ae he
tat teea=e. PE CSe eS: i 4 on
Ha-le - lu - ia, Hapaiike Lii ¢ o-Ja.” ae Te
Age ESS oe.
Sn Eh ete ee ae ee Se et Bea Raa ; ey ay i '
oh a-f= == = aa s-94- jy oo ee
PY Epa SESE ES a det ae -
: 2 Oukou ta kanaka a pau a) aa | .
A Jesu i kuat, Lomein i 4 mh
Havoli pu, a hapai mau ae | i
I ko ke ac Mohai: erage i i 2
O Jesu ka Moi mana, anne ou
Nana ko ke ao i hana, Ce i i f |
Oia ko kakou Alana; i i 1 | Ro
Haleluia, Haleluta, ei es Nw
Hapai i ke Lii pomaikai. 7 i a ]
Ce
3 Ua eha oia no kakou 7 eS
= J ola ko ke ao; f i ey | ‘
E ola kakou nona-no, i a -
Malaila, lelepau: : A I
Nani mau ke Ola mana, I ee aS
| Kei ka Mohai kala hala, i" My a .
| Oia ko ke ao Alana; _ ese Va el ay
. Haleluia, Haleluia, i a a A \st
| Hapai ike 'Lii oia mau. Ashley. Le 4 4 a
OLE ue |
a i eo
“" = a he
alas a." |
~sRieti EO
‘i :
ee ee 146 KAINOAMAIKAL. 8. }
a © 60
a i a bana $3: = = aes Spe
had do = a eee
i HS SSeS
\' I nl ee Sa Ste Sas to te tee.
ey) .
a en at O 1-e-suka inoa maikai, He hale ki-
me) gp ee ee
faa) |) 63 69 = a bea
f | ee —b4— tees z= Sa iers eed
me enh SS ee ee ee
mi) ae :
oy ||| ee in Fe | an jzs33 Ee ssaeg=
Se Ef sg feet
a | ht oe RASS ne eee ee ee
1 LRA OS : 2 j i
r ‘Hl i ai mana mau, He ino-a-e pomaikai ai, Na
a ae ah eel eee ee
iil ie Sit ona SEs Soe aa
aa SAT REE At aetagged nen ag) © as Davep eens Saeed ental ss ered gates goed oot oe
a vee —#-- He a Jt ot Seat
ia eo ee eo ee
ta) Sg ee ee Se
\ i =e: Tae: “at peels tie
Ve = sier #3 g22}—282b ssf
y a lahu-i - ai-naa pau, He kupai-a-naha no
NN | HS Ate
ee a Jol to dee ie ae
= =sds om: 3 =f a Pe oS ae s = Mo Beabaaad Papo ZEEE ee
Ae ae Hy a ee See Sarr a
te i agi en sie adn he
a ee % =f gt eat
. pe Pa baecpea ageaae edicl cioae —
a Soh SE Peed sta
oF ee nae, He’ nani, he i-hi, hehao, A- o-he i
Pe | lea els -—= ---—- poet nm ern pr meant el SS a a em ee me
a) ae SSeS
A en Re gt ee ee
Wi) aa
a
} ; . a KU Ws
my = qe Bir se
HIMENI XL. 147 a 1 i 4
ai |
Eo a ge ee HO SHAE Sur
aq--qot Pr S a eee ET 4 S
gases | aE
<= ===} -9:t SII E TET EET EIS Ea au h |
ees: week Se =|
no-a e .ae,-E o-lamau,aiko ke. ao. i | 4
=F 345 Sepa: Preps He at | Ne
=-4—-4 4-2 Fo ey Poe tS et ea ee
=o e- f Jest =e facet =e EPR TALE wa
Eri ron a i i
HIMEMI 48. al ea
e 4, ne | @
2 Ke Kaula Kahuna Moi, ue ie i @,
Ke Ola Akua mau no, | i He ; \ : ay
Ma kona inoa maikai, ? ue a i |
~_E pelu na kuli a pau; a i | | ©
tee Naa
Se [i BB
I make, a ola mau no, aa : | sy
I malu mai ai ko ke a0, La i | ie
I pio mau ai ko ka po. fi a pp
; is a a
3 O Iesu ka inoa maikai, Pe %
E kaena ai ka naau, i. | | : ral mw
- Ko kakou Akua no nei, | ! ' a A
E paulele loa kakou; A ,
Kaulanaolelo uwao, i i i Ci
Se a ke
io bay ee an ue He | \
i alkal- z ie a
Ko Tesu inoa m Solitude. ae q
Laat a gs
i A <
i . ie i : aera TaNae eR + ho sme beige erie Nh Oe KER So egret ashe Ni i } ee . a ) FE
r) a) ary - a
ea a | ith ADL HARE
bm, | | i , ut , 7
Ae ee i
ea hs 4g ; a :
. | RBH Ha aa f
| | vee i Hea mai ke aloha “Auhee i ka mauna, i
\ Ee ;
\ | na He kumuwai, no ko Adamu hanauna,
DR Re ah AD : .
N. | | fai W No ka hala, haumia, aie, a pau loa,
Sa PRD stag BA =
ESS HW ct ih O ko Tesu koko, ua kahe, he_ola.
ST
/® 3 i i Waa de i t
||| A Haleluia i ka Mohai e ola’i na uhane!
an a . "
a ii Pea Hapai hou ia Iesu, a hala’e Ioredane,
me) eal sia :
aii) | He : =
me | et 2 Na uhane i eha, e kui i ke ola,
; Ta Rann : 2 :
on Ae E holo ia Iesu, hea mai ke aloha;
a a Bee
co ce | A inui na hewa a me he mauna la,
a i Rae ii 5 . . >
a i E pau i ke koko mohai kalahala. Huleluia—
oi [a eH
a a i
le aia 3 O Jesu Mesia ke Lit lanakila,
, Sa
tt Ua pio ka make, ka po, me ke kina;
‘ | a Hookani pu ia ia,.paulele mau loa.
Mf Neel aaa ny eos ;
we ae f Ma kona mau eha, hu mai nei ke ola. Haleluia-
No ain
| he
Ne Pat g : 2
\ | val 4 Hookaulanaia ko Tesu inoa,
AN | Te te = :
| e ae No lesu ke nupuni, a nona mau loa;
Xa a [i FE Ziona, e ola, hapai t kou Akua, |
\ E Heh t O faa oe . *
yy ‘ l a Hiilani pu kakou me ko ka honua. Haleluia— |
. Hicsil sf
a = =.
~~ | ai | 5S Hapai nui makeu, ma kou Kanaana,
ies ; |
ou a E hele hauoli, ke pae ma ia kapa,
a a et . “ss =
ml E makai pemaikai ma ka muliwai ola
oe | HSL Maal Pp 5
ae (he i ‘4 : : ~
ig ball | FE mele i ke ela, a mau, a mawloa. Haleluia—
ee vee gee
y tT ae Scotland, Evarta.
He SR
ae
? Pare RR ;
Weed \ {ial iia :
Fe sis |
Li en Te : Sgaa —_ stesso at aay — acs
a N Va Gas SOY vs capa OS
HIMEN a
cre Oe Wt
foe SS eT. a coe
eee 1 §
eee ee eee e a Bt wa |
Ha - paitka Maku-a ou- — = ao 4
ee pau lo -a; ns | Ch
meee eC ‘ |
Peansers* aoe BA : il NO
-0-t1@——-—1 5. ee a
pu este-s-ot 2p a A i i \
Loe ee oad eS a |
- eS 2 aoe re < ell il |
Hapait ke Ke-i-ki ko ata: H a : ae ha
-# +, 2-0-2 ee ee ay fad
eee ect, oe ae a ae | a
popaefeenes ey @ eles a i -
See tbe Se Peyest ae | &
wept Peabo Pp: eS el
sarfeteietelety aa
SCE IE ae
: gees tat hoe le i ie
Sg eee ka hii - la-ni, a
SaR=efE PEERS -*. fae |
ee ee iio a a \
cette; ii a
— epieesgcitt ee ee 1 | a \\
Lage aa a i e
Ra ees at 3
_ | Ke Aku.- a-Hoo- ee ala 3
ee ka-hi -A-ko~ Iu, he..nani ae |
| BREE eee Bee is
oe Peepers ae a \,
| | — 6=—hUr>a : &
i ee i hy i: :
————————— ee hh
es a he
onls iii aetna mR Aa ma ee * â„¢ ot
nave a RS :
SP a ,

‘et i as oe
) He ea be---e-f- eset a
Hie ie) aeons ee ein. ee
Ht a [eer i-A -ko-lu,he nani:

4° nl aa es, Hon cles — hich: é
A’ | Li uy Ke Aku i li mt ean
rm." at | ee Fe @ m= pelea - eo = eae
fee) te ep Ee EE eS} op Ea e
oe i et sip toe ene a
ae | re ew — 4 ber ts oe soak tel
i | i 1h i ae a See —@-°-G BP: i.
Hay Pace Some eee Se ‘atte ie iF F
” | ae 3—e-545 Site pee elee ise
ma) a SITE Le eoipus ni jain
a | ia wae hoomaikai, ke au-p
i ia HRN A Be = ho - va ka 10
ae He No le - #22 P22. 8)
‘—§ ih He ede pre ece
i ae =e Ss aaete ~ -E-8 aff eee
a gets eee
WE aie ae ei ie ag. “|-=- | -5-
i nee sea E tens | 33-2 Se
ee eek Se le eee
\ i. ae ‘| = = Ee = Hale tao maa loa,
Ne a - la, Ka mana, ka nani; oe
Ney alae = a! € 2 eS my — no
\ aa ges ee eae feet S =
AN | ae 3== | fr ats tie SSS |
me Stee \ 1c ~ ee ey
ME ak @—-—7——@——--—-7-—-—-— : =i |
= Pa Pease a ee ef-s
A a “ 2f: — — “EEE = i
: ales oe ee i; Hale-lu - ia mau lo -a. |
@ | eae ana, ka nani; pee:
a ae ee meet ell
a Hae -—-7@-—@-— 5-75 —-™ -—--—- 7-—— =e eee
aT =e fy e-e-e tt
ie aay ad =e- oe wheat tf —-
ee a wi ee z
Cn ee 3 Se
aN ae ee
st —_— re = ao waar ie
|Phra : a i i.
a , A | ie a
F = ie Lee HI a
E HIMENI 46. ( : i N
a” : aly i
ee | t
| ; 94 $ ae a i | | \
| Na Iehova ka olelo i hoawi mai la, a a \ %
| : i ka poe i hoolaha aku la, a ah \
He nu . ; hanau ke keiki, at i) el "
| ‘““E hapai ka puupaa e aye Eat 1 | \
| ; : fe ae i
| O EmManvera, ia kakou ke Akua; iq il a | -
a . : = i 4 Fi i Mi i bi ;
| 2 Kaui kona poohiwi ke aupuni hoomalu; aa | | i
| (xd RY : gs i: Bi f ni it it M
__ Okona inoa, o Kupaianaha, | 4 | i | 5
O Kakaolelo, o Ke-akua-mana, e aa ‘ 1 i
kKa-makua-mau-loa, Ke-lii-o-ka-malu.. aaa | ' | |
ea oo) oe
3 Hoonani i ke Akua, iluna lilo, e! : : i ' a | | :
., malu ke ao nei; 3 ee ee |
He aloha no kanaka, m i | a | a
Aia hoi ke Keiki Mohai a ke Akua : | i, 1
- ae HAN a
. >i ka hala o ko ka honua 3 ie iE He |
ae Ee lawe i ics a ee y
| 4 Ua wailanaia, kipakuia ile | al we :
Ua hune, na eha, ua popili ca, ‘ . Ai wt
Hele hewa kakou me na woe | ce XY
= : a a |
Kau ia ia Tehova i ko kakou ae : je
; CEA A
os x nua; Ie Raver td vali atl
= Pepehiia’e la no = ka “as Fl ae | NY
| Aole i paa kau Alii i ka lua; i i ce | .
Ua palaho ole kou Mea pene, ws | i v | ®
Ku hou, lanakila ke Lii hanohano. : i a a 8
23 he
= a oulaaa
an Be = 4
nett i
eee ne 4
ra l_ 46. =
tii EN. i
ee eT HIM t
| iia’ku ky
er Arm mt 2 ’ aku,
\ AN { i A ioe i pec Oo ka
i | i i vate if * olal a in 5
‘ A ‘i ‘ a ana! E 2 mai ma k alii man :
1 | ae 6 Hos iid hele.ana ka po ouana!
| nt Paes Ke Liii lesu ko } ke Alah
1 a} it ii (Ss a 1a. g : j
‘| ay Hiee no lani, Ke u loa, '
i : Bae Hauoli ka ika ma na: {
\ ii ia al Hat ’e ena pu Me Beal loa?”
ah ag ai heia’e ke Jsome. ani lo a.
a 6 ea ‘ in an
we | HERI ie Ewe i loa ce Li am
ss | ie i is Lii nan Alii la, ke Puu kau
oe |) Hee Ke L ; ka
he Fe gaa 1 ua ika < na,
| inh ra aia a wa ; al 3 au a
of | Hae if ka hoon ma
AY iH i is es 1 ; QO 12 he
Ais, i re kor Akua ku, f
maa) || eae : ia no KON ke cou Ha
iH ee Hi ] lui Li, ko
a i He Be i ® Hale ke ii ko ka a’ku,
ot i a : 0 lehova upuni i ii mau an oe
i Mele Hie ‘ aa ai nN
rs ie ae S ] lo nN ° e ¢ za na
i (Sa i Ualhi Aesia, 0, ka
a ey : a hoano,
i ae i . i kon ee = :
a |i. aie 2 ee i Scotland,
a | | ia la, k Talelui
a. ie Keo la, Hal
we ae 0 nuela,
, if tae a ta Emar |
\ tA V NB Np la oO i
‘ 1 ve Bs AT. 12. !
Ne 7c .
\ off aL HIMENI |
| an | ee :
a) i ku, mana kae oka
* i 1d _ moku, 2 ke mal la,
|) ae sa ee Ga wena :
\ an 1 Mai moe ukou la, Ae oukou.
6 N ; Hiei i a 3 3
ill : E nana 0 alama e€ of
A oe Ka malam oo
tae le Ka
poe ee ae
a bil | ,
Ny Hal ie
i k ae
wD ee a
wa Lav eet ae
ie ae
ls. =" a
te —ET cscs BF a Uhh a NS, NEN Way / aa
ee ae a | a
7 ‘ HIMENI XLVQU. 153 aa || | oy
_ Haleluia i ka Mohai e ola’i na uhane, a i i i .
Hapai hou ia Iesu a hala’e Ioredane. i / | ee
2 Na nalu halulu, na kai a ewalu he re : NN
RS ae ; ee / oe i tt |
Ke lawe mai nei i ka ukana maikai, f E A) i R
E nou ka makani, e holo ka moku, | ae : i| | | |
A pae mai ka waiwai e ola mau ai. : Hh he | 4
. av Me |) |
3 Ma na moku i noho i kahi pouli, . 4 a | | nt
_ I popilikia, a make lakou, oe | a i |
~ Ua puka ka Hoku o Betelehema, a a | Ny
Ka Hoku hauoli, ka Hoku ao mau. ie | ey x
Sate WMG aPC BN
4 Ua hiolo na kii, ua hiolo na lele, ae i eh Aa
Ko kanaka kaumaha koko, ua pau; oe ii i ! |
Ma ka Mohai hoola, ano, e paulele, a ay a8 | os
Ae lilo na heiau i ke Akua mau.. 7 2 : a IN
Si a
5 Eake lakou e nana maopopo, ie AY
I ko ka Mésia kukuna maikai, es : Le a ANN
Ua kali na moku i kana kauoha, a” a iw
- T pono lakou la, i nani no nae. - ee x
: 2 ce | os
Haleluia i ka Mohai e ola’i na uhane, Ze at i y | \
_ Hapai how ia Iesu a hala’e loredane. 7 ate : i Be
a oe on.
i. a “he
Ta\ ANN al ciate a ——
we a
Mt = :
; 1| wy 154 WAILUKU. 8.
a] ee 112. oe
_ ee oo pCR Tet |
Ti Spa
‘ 1 vat egee-ce: faa loa
ie al Na-ni na wa-wae o la-kou, I
| ee -5-S tyo—e F ee-f- Se = a
ee : ay lent =t = 5 =e iH
ee ep a eerste
i. =a EEC esr st ate
Mi | HS ae ;
a So ee ee
aad | al : ae Sas |
ST SoS i1 Sieg ee
=| Ul 7 oe. ee. = 6
i ol a ; la- we maitkao-le - lo hou, I __ haimai
i ep le ae
a a2 ete +} acre SE: |
| ial i or Safe
we a
a . :
4 a Secs ecto
Ne aa St 2 Soi ee, a
x | y eae eee
AN, a hot ia me mai-kai, I ma-Iu aim |
mT Ee ee
Ge SSeS aay
\ a | ee
a ——fis 1...) 1 Pe ee
x pete ted sie eet
ates pL oo B eee oe ee ee
a ie ‘
ie ‘a | ai-na nei, I ma-lu ai na ai-na nei.
Af hail. —~e—e-}-e: 4 J —--Fe-e th
a ee =e
ee ee Bea Toscebarh chesllemecdd cerecaee decency shee ae
U — apes as A : cae ‘aeal : ; err 7H Se Hy | oe nee
2s a4 . i n] i mm
feet i 55 i ei ia
ae an i@:
I lawe en ae o lakou ae 1 &
Seg o ae i fl
; I ee hoi ia me maikai an ah i
‘ ee aL i Aw
u ai na aina nei. ai, i 4 ' Li | 5
2 Hem . a)
ee ae | aa &
Lani eo A a i Ne
0 et i |
| Na makamaka Ran Le ah uy ; ;
2 O-Kaleou. Bal iL i |
3 Ua aloh a WN
uot wale ia ae a
R i 1 Wiel Hi ey Ch ONG |i
[fein ana naaapes vn &
fe J nooks mae 8 5 a)
a . e e ie i i i re HI] { ty
No na uhane o eae mau, | an : a
E 1 noho hu i f A Hh f \ Vi i i Be
Aloha nui ia Ie peer Sele Hl s
I haawi one ca ; a pO
i lokomaikai 2 ° ca Ruan Ha Rad
la waiwai aikai mai aes at
wai maolie ola’. 3 vi Yi _
Hi palapala pololei } a a
é oleto 1, ; a ri a i Be
Phd an doen, = a 1 |
ia a = 7 . | a |
a lehov 3 a
| ee 7 a oo .
6 E hele : a)
BBs ta Ba pone a
Akahi no k po.olei, ie ane ea
N a pomaikai; ae |
o lesu k 1kal; ag ea
ee Z a i
ss e ola o kakou. a ve ®t
a)
Mantes ; m : He :
7 — i Ht 4 / 4 SO
a i ul / Hi ok
a |
por : 4 1 ,| a
~ \ eA1) hl 156 . -EVATI. 12. ae
TB Hast Ss Pret ate: ete
al) Gages se Prete sites
A i en ~ Pi=hice ka-kou i ko o-nei aua-kua,
| ay CRAB: siaescraiee tase:
a Serie Sele
a ae 7 ie
a 3 ee
mee a epee eto oP Bet
mi : fe Hest eaieet laa
a aE IRE SSIE Eo a

1 i a . Ko oneimau aku - a, a-o-le ROnUS Pi «Ii
a a FE Sgn cp RES
i. ere i Ear | A =: } ef 4
yey EES iScU Ec ciecee tory *

\ ee eae = TS a Is “0-7
Seapine
. | fo Soo tea en ee
AY. an Sa mau - Je, mai make mau ee. coe pa-e ka Ce
om) | OE Den fa : Se A et ee me ae “BET |
a y : set erie SEES
|) Saag Soo sacae ieiaacies:
“y a | iso ae
@ | oF aif eeleseelt feleleea
4 Te = } afecte eft es E 5
a) SsHesJERPeESEE Cols
“ Me | ave ka Hoola,” Haleluia ika La o ka pono,
{ a TG at OF ae aca o ave a
oo oes