Citation
O ke kumu leomele, no ka himeni a me na halelu e hoolea aku ai i ke Akua

Material Information

Title:
O ke kumu leomele, no ka himeni a me na halelu e hoolea aku ai i ke Akua
Alternate Title:
Na Himeni Hawaii, me na leomele
Creator:
Bingham, Hiram, 1789-1869 ( Editor )
Place of Publication:
Oahu
Publisher:
Na na misionari [i pai]
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Hymns ( LCSH )
Music theory ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Bingham, Hiram, 1789-1869 URI : http://viaf.org/viaf/30368460
General Note:
The music is for 2-4 voices.
General Note:
Vol. 2 has separate t.-p. with title: Na himeni Hawaii, me na leomele: oia ka lua o na hapa o ke kumu leomele.
General Note:
2 v. in 1 (360 p.) : music.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
EA83.40 /99629 ( soas classmark )
1029660474 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
“s apeaace Sie) ae ; x
. bi ‘ a ORS MN Na y iy is Bg aE SAS Sansa AW Ms
| ee a LN VRS ANS AY ~ eee GN \\ ey \\ 3
By Eg a VERE RUNS as wy igen i @ a Sy hy iN
Re ie dt VE S Ss A Wi Ya A / i \ iy :
ge? ARS vas i a ne SN At 1 2 fe Pe hi Ars fig ea al et Nay
/ el i iy a i iy te x We i @ i “fs /: ie ‘ bef i Bi 2 Ky H \
en lito. ae Fa 7 rh \
ie ‘ me ee ie aN awk UNS. ee 74 ag a\\
aN Nee ie eee i Leet eo W/L r a
MO ey ik Se f a & Vet
OG Dike 18 at aN |
a ae i eo eA NEE ee
VEN Rae Wa a ¥ Aas 4 Seay A act eae 7) a
ae Ne ai NENW Repo iioe ZA aS oy
; | \ " ‘ ‘ ‘ ! . \ a \ i e @e ig | iG (HA 7 @ i
Me a Wa oy 9 = "a A soy vy Ce ae a
: : a A As ae x of Sa . SSO SERS pets fe eae 4 4 8 aN
, , "e . \ 9 3 : Se s > ao) F ia ‘ fs , \ {
a. ee yh Lg AN
A NZ 7 J) i oN
a Ci Wa i peer ok fi Z AS Ci i RNa
Ni ai id Ay me ers rg O x Vea , yy ° e LEASES
TaN Swans Wes Waa ee ate eh Ties ek
vanes N AS Ss a ee kag ty Nb ~
h raat eae Se ara en ae aa es Cy % ay
SAN tag aN Se ES ae (as a
A A eee a eS od: a
Ree S Ss Sie ZS mn e) +
NO 23 VI 7. gg SS ON : p "
: eS BE di Wg eee Wee SK *. :
ROO MW We .S ul
i ‘ ay | } i ti ry a OS 3 No ; e en Ch
SaaS \ Ei Ra ee ee A
SR .@ yi Ni Da en fe Ne AY
i \ 4 Sk Pe i NA \ gg S e Y ie i ad x ene NGG
a \e ‘ ‘| » Gis wy : \ aay e e\\ @ Ae
PNG EAN as A ih Nay
NR Ah $ ae { 7% dt AN ESO VI
\ ‘ig \ “ wn Ny : aa NO eRe ms ps f, hee Ree is Pp Ni . i
aN ‘ si INS \ “ H He ALG TaN poo SPAY
Ne ANS BIE a Meany testy, ne vie
Pe ea’ \ ye e : noe rae Oe PAGANO HAR, cae Ga Tae SS AA aero ae r
vane:
‘,
7 }
r) Vi
RR *
/@
4 bs
ms
s
®
&
r
Nr
a N é
\
\
i
\
N
he S
ra .
a
|
» y
@
i SONS Gee. wae Seat) | 2 Veoea Fame is aaa aaa ae sta. SCAN NY erie Ped nad “7 oe — ws
y > i
,
J
aw
: | ©
ie
Hy y
A
: Rg
\
fl
4
; ¥ Ps
So
tJ
#
ry
5
a
7
é
ip
a
I
A
a®
x
7
.
> ry My& . “ ¥ — ae r y ae ee S i TTT pera sterties RUE: Anat ctnilseealndaiee nen .
A 4 |
ae .
¢|
| te
A |
i
Ue
ee
if -
f A
.
rs
‘i .
\ \" |
a ‘N
\ :
\
\ ;
A i
s N
, @
Tae ;
| im
. i e
) fi i 3
SO ga Feca By sai nok OL, SSN TA 2 ea
Sen é 5 et Fa a a 2 a8 y s
nT f 4 P SOE et 4 !
6 KE 5 a ON i f i
1 : 4 q e
i g Ta) ARR
KUMU LEOMELE we
- i a
: NO NA a oe
a
HIMENI A ME NA HALELU TN) hed
is
tea
E HOOLEA AKU Al : ae
| i)
See EO a ih
I KE AKUA. Ura
i: e | p
LG 8 4 a
~Li~ aX
: | H \
OAHU: —Cor ae
NA NA MISIONARL i NN
ecupetaevee : fe | RNS
é a |
1834, - Ray
Bie i es aSnr . STI Satria: SAN SEs Ee sept Po Pi hhh gat tet: Se
‘| : é ™
| eer ei
o> X : ;
ee :
A. 2 |
LS
ise :
Hie =
Ae “FE noho nui ka olelo a Kristo iloko o oukow |
‘ me ka naauao loa, e ao ana, a e hoonaauao ana hoi |
kekahi i kekahi ma na halelu, a me na himeni, a |
: 4 me na mele ma ka Uhane, e oli ana i ka Haku, me |
ka maikai iloko o ko oukou naau.’”? Na Pauzo. |
\ q 7S seem = |
N : } ke a =,
Nid —
aN bes = fe A ey
\ r ps Ph ont
\ | eA i]
CN r : LS RN
. £ NZ
e. —
iH @ . °
ee : Oahu: Mission Press.
io ed ees)
) , ,
5 th }
Wau See x
} Bee | Noise BB re eects ees: See Fe
iM ‘
p ins Wee ieee TO eS| ai
} J
. . i ee
| NO KA LEOMELE. mw
| aN
| Spo e i
: 1) a
_ + Oxa leo o ke mele aole ia i like loa : 4
_ me ka leo o ke kamailio maoli. vke ka- Tt) het
| mailio maoli ana pahee iluna ka leo ma iw
| kekahi hua, a pahee hoi ilalo ma kekahi. 1 a
| Aole i hoomaopopo lea ia ke kiekie’a me ,
| ka haahaa, a me ka loihi o na hua olelo. |
_O ka leo o ke mele;-acleia i pahee iluna ,
| ailafo. Aka ua hoonuunuu maopopo ia | .\
' na hua mele, ua maopopo ke kiekie a me Te
| ka haahaa, a me ka loihi o ka leo o keia / °
_ hua a me kela hua a ua kamau maopopo i)
| ka leo maia hua aku, ia hua aku, aua ha
akaka lea hoi ka lele anao ka-leo mai ,
kekahi hua, ai kekahi hua. _E hui pono i) St
- no hoi kekahi mau leo mele, o ke kiekie |
a me ka haahaa. 4 :
Ina kakau kakou i ka manao, o ka | \
hua palapala ka meaehiki aii Ama \
_ kakau kakou i ka leo mele, o ka hua mele aI N
See | _ | ae
E : Sanaa oD ra ne oS .oo ‘ Seen cca a. Yes ares eBay LANGE BE yaad RSS AE Aut en abate: r
\ i. 5 ae
0) 7 | 7
. ie 4 |
| ka mea e hiki ai. Ma ka hua palapala e
ao maopopo ai ka manao; amakahuamele |
N e maopopo lea ai ka leo.
IN : O ka manao mahalo i ke Akua, i ku |
a pono ka hopuna olelo i ka leo mele mai-
hue kai, oia ka himeni, a me ka halelu, a me
ml ke mele, a kakou e hoolea aku ai ia ia.
a4 O ke mele aku ia mau olelo maikai,
| : : : :
— me ka leo mele pono, oia ka keia buke,
| keia Kumu Leomele, e ao aku aii na
Pi haumana ke makemake mai lakou e ike
, _ ta mea, a ke loaa ia lakou ka leo oluolu,
_ a me ka pepeiao makaukau i na leo mele.
H No ia mea e pai pu ia na himenia me
it na-leomele e hele pu'e kokua kekahi i
\ in kekahi.
\'@ i .
AN “t
Ve
r \ ‘
cd 4 f
oR |
i
Mt , A = - = - sities see a i titatica pian i 4
b rien Ws LE ae SB ONT A SR NESedt bee eS eee
: i: a iy iis ns
t mm
Ht) A
| MOKUNA I. |
NO NA HUA MELE. | \
Ke ano, ka loihi, ka pokole, a me kha hui ana,o na hua mele. \ :
1. Ike mele ana, ua pokole kekahi leo, a i | 5
he leo kauo kekahi leo. Ina e kakauia ka ae | Na)
| leomele ma ka pepa, o ka hua mele ka mea aa i
e maopopo ai ka leo pokole, a me ka leo | | Ps
" . i |
kauo. Ma ke anoo kahuaenana’i. Eono HI i |
no bua i kakauia. Eia na hua, a me ko en) a
lakou inoa:— | AR
HWE a
| © Poo re
— p ,|© Poomanalua # i i a
-f Poolimass—ed gs e ig %
{ oO HM ie
a oe
o l\@ a |
| Pooele..-. ¢ |! 2 2 me
i E Poomanakolu “} a
as @ Ait) |
p, Poomana tg | |
Eono wale no ia mau hua mele. Ina iluna Z ie \\e
| ke au, a ilalo paha, he like wale no 1a. Hig
: O Pooalua kekahi inoa o ke poolima, no ka i I A
mea, elua no poolima maloko o ke poo. Ha
O Pooaha kekahi inoa o ke pooele, no ka Hi |
| mea, eha no pooele maloko o ke poo. *
ES O Pooawalu kekahi inoa o ke poomana, | \
- no ka mea, ewalu no poomana maloko o ke i eo
: | as
poo. = . ,
z fo 4 np Hl .
‘ . —— aaa " teas i net meetin ee SHARD MGRAE' Os Likes, aula“ Nags A ch aaa ee
\ BN : am
8) ie est
ae 6 | |
: iia .
| QO Pooumikumamaono kekahi inoa o ke
Te poomanalua, no ka mea, he umi no poo- |
\ | manalua a me kumamaono iloko o ke. poo.
\ H O Pookanakolukumamalua kekahi inoa o |
IN FY ke poomanakolu, no ka mea, he kanakolu no '
fe poomanakolu. a me kumamalua, ileko o ke
- poo. Penei:—
fi 1] Poo. : ;
I FY} t
| ee |
: sae Povalua.
@ bo ;
r F QP 2
Ft 1
: ‘Pooaha. L
si O9oe ’ |
ie rey
ti Pooawalu. :
\ if | :
Â¥ FI peer axe
NM) | ‘acm on alc abo og : ae
a “4
\ aS -Pooumikumamaono.
- fre ererr rere rere = a
a Socececentica |
XQ, * | “‘Pookanakolukumamalua. 39 ;
\ 9 a
, SOOG
a PRPCERC ee prereeerrrrrrrrrrrree 4
|| eeepc
Yann i \ t . s ° 3 e 4
Ss Ike mele ana ua like loa ka loihiokeia
a mau lalania pau. . '
o 5 2. I ke ao ana, he mea pono ke kakau i ke
ie ae ae
PY A Se I sides — — ies iii — x
ee Ba NS eas TOS aaa ee Btn ae _ SSID Ce Sa : eaeene (eg
vin
’ ly
poo © ma ka papa eleele, a nana aku na il i\\
: haumana a pau, alaila e puana mai, i aha i i r)
sekona ka loihi. A pau ia, alaila, e kakau iy
| iho i mau poolima elua Pe a e puana mai na | i ‘
haumana, hookahi poolima, elua sekona ka | nS
loihi o ka leo, a pela no kekahi poolima. Ika | A
hui ana ia mau hua elua, ua like ka loihi me | Wa)
i ke poo. A pau ia hana ana, e kakau iho, i j |
_ eha pooele, e°@ ae nana aku na haumana | y
: a € puana mai, hookahi pooele, hookahi se- a
Kona ka loihi o ka leo, a pela no ia mau ve |
! pooele a pau. I ka hui ana, eha no sekona i)
ka loihi o na leo, e like me ke poo. Pela e a ,
hana aku ai ina poomana, a me na poomana- | 4
lua, imea e akaka -peno ai ka loihi o na hua. a
.» Aole i kakau pinepineia ke poomanakolu. i
3. Ina i kauia ke kikokahi ma ka lima akau i /
. © kekahi hua mele, alaila ua hooloihiia ia | Wee
| hua. — Penei:— | \\
__. & Ua like ia me ke poo a me ke poolima, . . oo: 8
ss : t | ih A
_ @e Ualike ia me ke poolima a me ke pooele, . pe HV!
ed it 7
f- Ua like ia me ke pooele a me ke poomana, wr ) |
at : ihe
_ fee Ualike ia me ke poomana a me ke poo- - NN
- manalua,.... ate Fr me
os | ~%
_ f+ Ua like ia me ke poomanalua a me ke ve. , &
+ ; ae!
= poomanakol, 5. oe = Aeeo . . eee 3 ae BEDE Sues 2 SRR teER ee eee mag eat —— -
iar fF 3 , a
| ea ;
mC
Fi
A H . §
EE =
a 4. O ka huina ~~, he mea ia e hui ai na hua
NY LI mele.
N i - I-na i kauia ka huina maluna paha, ma- |
IS Fi Jalo paha, o kekahi mau hua mele, penei |
SS oN rads
on f if = ° « °
‘ei ei 72 a penei. paha, eee ua hui pu ia ua
= mau hua la, ma ka hua olelo hookahi ike |
fi | i mele ana. Ina ua hui na hua, ma na mana,
— penei, g® »” aole hoi huina, no ka hua olelo
—A 1 bea!
— teal ba Paes
a hookahi no ua mau hua la, i huiia pela.
Pt 5. O ka ume (*) he mea ia e loihi ai ka hua
tie mele.
id I nai kauia ka ume maluna o ka hua mele,
. iby penei, 6 e hooloihiia ua hua la mamuli o ka
| makemake o ka mea e mele ana.
0 6. O ka hua liilii, ({) he hua kokua no ia.
\ HEH Ina i kauia ka hua liilii mamua paha, ma-
Ns hope paha o ka hua maoli, ua hoopokoleia ka
\. Nd hua maoli, a ua lilo kau wahi o kona loihii
oN Hh ua hua liilit la, a ua hui-pu-ia laua, ma ka
\ i _ hua olelo hookahi i ke mele ana, e like me na
\ f ! hua i huiia ma ka huina.
a f; Ualikeiamekeia,....... e
s
_ a . oF |
ei SP Ua like ia me keia, -...... im
ee ee _ i
i fa Ua like ia me keia, ......-. pa .
o
We HA ‘ a f
/ A — sisi = — cea SS a
ss RR St aa ET ey) een Veee 7 Sa ep nn
a
§ ty
ef Ua likes ie a= 7 iN
alike ia me Keia,....1..% + @ a
tse p f | wl
mt . Soo im
{Ua like ia me keia,..... . . ®- | ee
re : er X
re al o
7. Ina i kauvia na hua mahoe ma ke ku ig
pono kekahi maluna o kekahi, 6 aole like na | Om
leo, aka he pono keia, he pono kela, aia no i |
ka makemake o ka mea e mele ana. | ie
§. Ina e kauia ke 3 maluna o kekahi mau i] |
hua mele ekolu, alaila, ua hoopokoleia ia Rt
mau hua i like ka loihi me na hua like elua. |
Penei:— tt
in %
AX Sees as i
re Ua like ia me na pooele elua, ... ee ao:
en a i
ree Ua like ia me na poomana elua, . . ee |
eo is : }

3 : j Pe . a
@@@ Ua like ia me na poomanakolu elua, E Hf
S : x
Ina i kau wale ia na pooele ekolu, alaila, |

ékolu paha sekona ka loihi.o ka leo o ia mau a

hua. Aka, ina i kakauia ke 3 maluna, alaila, >

elua sekona ka loihi. Ss
se __ .: 3 PRI ROLIRS : OS Oa US - S sacinatinn eae sie, caante “3 ecosanne a Acc Aaal REN eS ?

‘ NY Ss So Aen AUS: = oe ea ne = —
eae ia ,
vane: | : :

A CU
ma 10

, yi
Saou i . ° . ° °

, 9. Ina i kau ia ke kikohooikaika maluna o
mm | | ay ot ee
\. | i na hua mele, penei, PPP ua hoopokole iki ia
Ww EF ' s
eC ua mau hua la, a e pono hoi e hoomoakaka
ES Ft lea i ka olelo malaila, a kaawale na hua i
he Pl ke mele ana.

, —<— :
eS by i
— i MOKUNA Il. |
0
= Bi NO NA HOOMAHA,

i oi 1. Ua kakauia maloko 0 ka leomele, kekahi
iE mau hoailona hoomaha, i akaka ke ano o ka |

mm ih olelo e mele ai, ai oluolu ke mele ana. Maka

EAE loihi o na hua mele, malaila ka hoohalike ana 3
\ EL i na hoailona- hoomaha. Eia na hoailona
| Beret -
— hoomaha a me ko lakou inoa.
’ A ier —=— Hoomaha poo. y Hoomaha poomana-
ae —=— Hoomaha poolima. lua.
ay tt
\ EL ¥ Hoomaha pooele. y Hoomaha poomana-
\ EH kolu. :
~ ¥

‘ae 7 Hoomaha poomana.

a

a . ‘
° tH 2. Ina e kakauia ka hoomaha poo, alaila ua
a like ka loihi o ka hoomaha ana me ka loihio
ma ke poo. i ae. lima, alaila, ua like ka loihi o ka hoomaha
wn ana me ka loihi o ke poolima. A pela no ke
\ @ — :

_——— Tame TET TO ereSE EET cadens RE Lr 2 a
: = is
it i
. ° 3 { Sd
pooele, a me na hoailona hoomaha a pau. Ua Ta) Ne
like ka loihi o ka hoailona hoomaha me ka a
loihi o kona hua mele. | M4
3. Uakakauia no hoi na kiko ma ka lima akau v"
o na hoailona hoomaha. Penei:— i Si
ce: re la Go feng s i}
) a | | i
BN
: ig
Ina i kakauia na kiko pela, ua hooloihiia ay
ia mau hoailona hoomaha. Penei:— Tl eg
a 4
—= Ua like ia me: _. = : |
: sa Ua like ia me ==2t i 2”
. Wa like ia me vy Hy
tt 6.
7 Ua like ia me 79 i .
Â¥" Ua like ia me vy a
4, I ke ao.ana, he mea pono ke kakau ma ka | ‘
papa eleele, i maw hua mele a me na hoailona |
hoomaha, ae puans mainahaumana. A pau i
: ia, alaila,e kakau hou no. Pela e hana’, a MM
F maopopo i na haumana, ke ano o ka hoomaha \
ana. | es
hg
: ig
4
ae.
Be > . ,aes SE TRL DE SO PSUR EE URL es “Gh eacanan MERE ann nena oa :
Van - a —_ 3 ee one ee Ee = aren —
e n
ae: Ht
AC
fn i2
ROP
a
DEAK
YY ‘i MOKUNA Iil.
a
aN a NO NA PALE, A ME KA PANA ANA. :
WSs I HEL ;
pw eta Ina e kakau waleia na hua mele, aole
IP Et pale mawaena, alaila, huikau loa na hua.
a Penei:—
mB
am || 68@0®66¢C6.090@00 866088889
- a bo wl od telah aoe tecl alkscttale [avi
op | ll al ee
an He Acle i maopopo loa ia, he huikau wale no.
& att Aole hiki ke hoopololei i ka pana ana. No-
, eA laila, ua kau pale ia me na pale, penei:—
FEE
1 Pte} 2 @ 6 & Be & 9
ie P| ee.” || TTP eer eee y
Piper i | ie ies ns bom | Ff | fay bse | et am i ot | |
, i i Ua like loa ka loihi o na hua mawaena o ia
— mau pale, o ko kekahi pale me ko kakahi
wy pale. Ike ao ana, he mea pono ke kakau i
ater | na hua wale no ma ka papa eleele, a ike na
ae haumana i ka huikau ana, alaila e kau pale
yt mawaena, a pela e hoakaka ai ike anao ka
\ BE pale. I ke mele ana, he mea pono ke pana
i ka lima, i holo like na leo. Maloko o keia
ae maupale, elua no. pana ana, hookahi-malalo,
Bi hockahi maluna. O kahi mua-o-ka pale, ma-
A Hi Jalo ka lima, 0 kahi hope, he luna ia. Penei:
) Ehit}
yn PEELE | .
m ibe. 3 8 s
he is 3 5 lalo hina alo 3 a 3 lalo Tuna a5
ey les | ®o ® :
io PPIcESCCICeriPeice cee
on | LE | hm hm eas | tt tL tt | het it ee be |
> ee :
a BS lly NTL SN ORNVEned BaF er as os NS SR ee 7 a ae
| i
13 i
Alaila, e kakau hou, a e kakau pu hoi i na ih \\:
° ° H |
hua mele me na heailona hoomaha. Penei:— ae
‘ reer ee oP fi) NN
PIPPI MIE PNCIC OE eb Cae |
Pela e hana ai, a maopopo ke ano o ka if
pana ana a me ka hoomaha ana. | ha
Ina he pale nui eleele, a elua paha pale, | a
penei:— J |] alaila o palelua ka inoa: a ma- | y
laila ke kuuna, a malaila hoi ka pau ana o ka | iM ‘
lalani himeni a me ka hopuna olelo paha. a
Ina penei na kaha ai a penei paha TE he i
&
holona ia e maopopo ai ka pau ana o ke mele, im
i) Ca
|
MOKUNA IY. R
NO KA MANAWA, 5 Rn
Aole maopopo ka holo a me ke kauo o ka BY
leo, a me ka pana ana ma ia hua wale no. |
O’na hoailona helu i kau mua ia, oia kekahi \
mea e manao ai. Ewalu no hoailona i kauia, ee |
he mau hoailona no ka holo o ka leo. Oia ®
hoi kekahi mea e maopopo ka pana ana. \
‘ | ae)
1. Inai kauia keia hoailona % eta ke ano, | oy
} Dy
elua pooaha ma ka pale hookahi, ai ole ia, he a
| ae.
. —— | $' nN =n ABSA Ti NSS ANA aS
* an |
D bit
. ie
| 4

ae
. | i he mau hua e i like ka loihi me na pooaha
N bi elua; a elua no pana ana, hookahi malalo,
\. i hookahi maluna. Maloko o ke mele i kauia
Pw Fi keia hoailona, hookahi paha sekona ka loihi
je o ke pooele a kanaono pooele, hookahi minute.

S| Ina pela ka himeni ana, he mele holo ia mele,
ul e like me kahi holo maloko o Denemaka a
eS Hi me kahi holo maloko o Kristiano e make ana.
a, Ina pela ka holo ana o ke mele, he mele ku
i pono ia i ka olelo olioli. Aka, ina keikoi ka
& a olelo o ka himeni, a he olelo paha e hookau-
a. maha ai i ka naau, -alaila, pono no ke kauo

it iki aku i ka leo. :

a 2. Inai kauia keia hoailona 4 eia ke ano.

| Bai
\ HE Aha pooaha ma ka pale hookahi a i ole ia,
Ke’ it he mau hua ei like ka loihi me ia mau hua.
\\@ HE Aha no hoi pana ana, elua malalo, elua ma-

A ee luna. I ke mele ana, hookahi paha sekona,
\ Si hookahi pooaha; eha sekona, hookahi pale;
1 A Aka ina he olelo koikoi, a he olelo kanikau
‘ (| paha, alaila, e kauo aku no ka leo.

\N HT I ke‘ao anai ke ano o keia mau hoailona,
NY at he mea pono ke kakau i na huamele a me na
a hoailona hoomaha ma ka papa eleele, anana —
A ft haumana e kau ina pale. Penei:—
) Pitt ° s 2
— 4 Pe Peciese RS Re Rat RRR
le i Pt A i ek a et
i Eu | Pela e hana w.au ai, a hiki i na haumana ke
Wo Li kau ina pale a pololei. Ua like no keia hoai-
Cs acs Sx ¥ ~ ;
j inn Wks Ls cee Baa P| NT) a—e BD SOOT TEN ae a Geen — ak ee
j : Ty»
ie 8
! lona me keia ©. He hoailona ia no ke poo. x
a)
3. Bia ke kolu o na hoailona ; Kia ke | \e
ano o keia hoailona, elua pooalua ma ka pa- iN
le hookahi, ai ole ia, he mau hua ¢ i like ka iH
loihi me na pooalua elua. Elua no hoi pana Sy
ana ma ka pale hookahi, hookahi malalo, a
hookahi maluna. Hookahi paha sekona a me j
ka hapa ka loihi o kekahi pooalua. Hookahi ie
pale ekolu no sekona. Aia no i ke ano o ka i
olelo kekahi. Ua like keia hoailona 3 me !
keia & no ke poo o ka pale hookahi. | s
4. Bia ka ha ona hoailona no ka holo o ka H %
leo, : Maloko o ke mele i kauia keia hoai- H oti
lona, ekolu no pooaha ma ka pale hookahi, i
a iole ia, he mau hua e, i like ka loihi me na ig
pooaha ekolu. Ekolu no pana ana, elua ma- ,
lalo, hookahi maluna. I ke mele ana, hoo- iN
kahi paha pooaha, hookahi sekona, e like me i
Moi. Ao kekahi mele e kauo aku no ka | ’
| leo. Penei e kakau aiina hua ma ka papa : |
eleele:— |
3e 8 e° 6° @° 62S @_~w.? 9° a’
ar PCE CE NCCES Bet foaer N
Na na haumana e kau i na pale mawaena 0 ia | o
mau hua. A pau ia, alaila, e.kakau hou no x
a ike na haumana i ka hana a pololei. 2 | xoe tl 5. Eia ka li
, ly Eia k ima o na hoailona i kakauia $
nn ea. oe akolu pooal a2
ES fi Ione ai ole ia, he rai bal ka pale hoo-
i Fi | ee oe. 1a mat hua ekolu. Bke i like ka
a | : ana, penne hookahi ace 4 Le ae
A | ana, hookahi sekona, ka loihi o ke se sls
| EA kohi k l ookahi pale Al pooalua,
— / aakars e0, hookahi sekOna a ine he mele
i) paha s Doon. Ina he mele k é Ka hapa,
: at paha sekona ka loi o k ekanikau, elima —
a | oi na hua e kaka a pale hookahi. Kia
ae | . au ma ka pa hi. EHia
|| appece peenme = peetere ep
a | DEPEy 2 PE
EH | na na ha t E ch
Waid umanae kau j St eT]
\ i | 6. Ina i kaui a
\ a auia keia hoailona 3 oi
Ne He \- ano. Ma ia mele. ek g ela no ke
yw pak lokabi,# tle a. be mau hus ©
we ka loihi me i e ia, he mau h = ka
ee ae Sea oe ee fe gener le a Hie
| ana, alua_malalo hook je OIG Te pe
\ 7 | mele ana, hookahi sclon, ahi maluna. I ke
\ 3 | poo Ai e kauo iki se ie ie Bgeeieny
. ee - Ala no i a leo ok
. i " Pee AES Sie 0 ka olelo. ae
A na haumana i ke |} papa eleele i mea e ‘i
2. Lia v- eee ms pale. ao al
5 eit) | 8
a CCCP Pecceetvreesterer
y a 7. Inaikauia keia hoailona © A : 3
ie | no pooaha ma ka pale h 4 os es
Hn ‘ NY —— — ead Bs he
| SS Yl ay HEP OW Gee
‘ Ph a hdec SS ee ———
SS | 17 i
mau hua e i like ka loihi me ia mau hua eono. in ‘
Elua no pana ana ma ka pale hookahi, ai ke | oe
mele ana, hookahi sekona ka loihi o ka poo- x
lima hookahi, ekolu sekona hookahi pale. i \@
Aia noi ke ano o ke mele kekahi, a me ka i N
olelo o ka himeni. ~ Eia na hua e kakau ai ma ) aS
ka papa eleele no na haumana. ~ We
62 ®2220 C_m'® Slav @° 2. |
—Prerpre PerrreIreree a
8. Eia ka walu o na hoailona i kauia make | et
mele, i akaka ka holo a me ke kauo ana o ka | a
leo, ame ka.pana ana,e Eia ke ano o ia me- ae
Je, eono pooawalu ma ka pale hookahi, a i P
ole ia, he mau hua ei like ka loihi me ia mau 6
hua. Ina i kau ia keia hoailona, he mele
holo ia mele. Elua paha pooaha ma ke se- &
kona hookahi, aka ma.na mele a pau a ma na ae
hoailona a pau, e pono no ke manao nui i ke ines
ano o ka olelo. Ina he olelo olioli, e holo no, |
aka ina he olelo koikoi, a he kanikau paha,
alaila e kauo aku no ka leo. i
| Kia na hua kakau ma ka papa eleele. 3 i}
6 @° S- e @ e ee 2 @° e é
eC ELOeLE CPP Clrercr & )
A pono no ke ao nui na haumana.ma keia Ne
poe hoailona, a akaka loa ke ano, a hiki pono \,
ia lakou ke kau ina pale mawaena ona hua. es eT OO ae a RUE AAA TAN 2 tiie
\ AN a pa 4
) i
aa

. ia | 18
i ii }

; ii ft
a

Je LF | :

i MOKUNA V.

PS tht

ee

Ne git d E LEO.

ww Ei NO KA OF ANA O KA 0

VA at ° .

Can | 1. Ina i kakau wale ia na huamele ma ka
Py lalani hookahi, aole e maopopo ka pii ana a
| | me ka iho ana.o ka leo malaila.- No ia mea

4 i ua kahakaha mua ia na kaha elima, penei:—

~ a ces

| ee
oe i = ae ee

| —

Hi So a9 2 Sng =
Ah A malaila i kakania’i na hua mele. Ina i
1) | huiia, ia mau kaha elima, he kumupakoli ka
i inoa. Aka, he Oa no ka. inoa o na kaha
\ i _ pakahi maloko, ao na kowa mawaena, he Wa
— no kainoa. Ika helu ana i na oa a me na
Ww 1 wa, mal laloa luna ka helu ana. O ke oa ©
: i malalo, o ke oa mua ia, a o ke oa maluna ae,
AN Mle o ke oa lua ia, a maluna ae, oa akolu, a ma-
a 8) a Juna aku, oa aha, a maluna loa, oa alima,
\ ai |
\ Hl oe was
my Ont: 9 a eS
_ fe ee
wa ee
a :
(Ms ha A o ka wa malalo, o ka wa mua ia, a maluna
a Hi ae, wa lua, a maluna ae, wa kolu, a maluna
Hy i loa, wa ha.
ie MG
a Dei r
| O
19 J
1 -
2. Ma ia mau oa, a me na wa mawaena, ns
i kakauia’i na hua mele. Ina i kakauia ka |
huamele ma ke oa malalo; penei:— | \\e
Ua haahaa. ka leo o ia hua. Aka, ina ma | oat
ke oa maluna, ma ke 0a alima; penei:— | NB
= RB
pegs see ) et
Ua kiekie ka leo o ia hua. Ina paha i pili ia
ka leo iluna lilo, a iho ilalo lilo paha, alaila, |
ua kauia na kaha pokole, kahi i kakauia’i ka i
hua. Penei:— My
=F — a.
=== :
ge i
O oa pokole ka inoa o ia mau kaha pokole. eS
O ke kaha maluna, o oa pokole maluna, a o hk
ke kaha malalo, 0 oa pokole malalo. I ke | AWS
mele ana, e nana pono i kahi e kakauia’i ka i
huamele. Ina penei ke kakau ana, : we
aa
=e Ne
alaila, o ka hua mua ka puana, a ua haahaa \e
ka leo. O ka hua lua, ua kiekie iki ae ka leo “
oia hua, a pela ae a hala loa i luna, ma na ? x
kaha a me na wa a. pau. )
. ll
; Ss 4 ,— a
Va: pen : : }
wee
ie
; \ | | 20
7 t it I
yey
He 3. Ua kapaia ka inoa o na wa ame naoa
me mamuli o na hua palapala. A, E, I, 0, U,
\. I H, K. Penei:—
aX ie ~e-
we es lS:
PS |) Es a Soe i
Is li | saecee sD ese
2 EE | el
a = pe PSOUHKAREIOUnK,A
i if ii = ee | =| ee
B00 Spree
Bxcl i | AEIOUHKAET
i Eu e °
. mt | O kahi malalo, no na kane la; ua haahaa
Ht ka leo. O kahi maluna, e hiki no ja ji ‘ke
ih . ° ° °
ai kane, he kiekie nae. He pono loa ia i ka
if i pf wahine, ao kahi meawaena ua pono pu ia i ke
Bi ie kane a me ka wahine.
(AE | 4. Ma ka lima hema o ke kumu pakoli, ua
\ i . kakauia ka hoailona, i mea e maopopo ai ke
\ a kiekie a me ka kaahaa o ka leo, a me kahi o
\@ 1! na hua palapala. Ina he leo uwo ua kakau
\ iY | ja keia hoailona. Penei:—
oN Hi | pp ae
a8 1H | i ——— |
| Se eee
\ | P| Ua kapaia o hoailona H, no ka mea, o H ne
‘i ke kaha i kakauia’i keia haailona.
eS Ina he leo no ka wahine, alaila ua kakauia
a ka hoailona okoa. Penej:—
on a
ie tf f 3 SS
a SoS ees: PT ae a ER ES Sw ———— —
H f
id
9 j
21 \
Ua kapaia keia hoailona, o hoailona K, no ka im
mea, ma ke oa i kakauia’i keia hoailona, o K ted
no ia oa. No ka leo wahine keia,a no ka aw
leowaena. _ Penei:— KS
Leowahine. o
or ae ee is
beowayss.$ 71's Bee Sos | ha!
60 BS Se ) Oe
———-—-_, fr pe 2 = — i KAE I OUHK ! A
oY Ve
———p-O=—— ; | ive)
—— A El OU | es
en 3 iy
K AEIOUHK ia
: : | oe
Penei kekahi. | 3
Leowahine. i) q
Se i:
j oa ea ee i
ae SS 6 eae a.
ee ee) Pe ES Ben aa? 5- LS SS A ce ae wane 4
10 UH K AEIOUHK M
Leowaona. O Us
ana ncaa pasa eich cn team 5 SS Geog en gets eee esc 8 canakaeh patmnt ns wanes See } ‘
5 SS is
ee Se ee s
SS SPS SSS i”
IOVHKAEI OUHK i
; \]
— eo eee i
2: ——— 760 —*n |
_—- > 9 8 a
~o os: eS N
HKAEIOUHKAEI 0 §
; a
1 S
i A e
i al
: % A ,Aa 5 . are fen Pear ee eee ee ee eee acted aines a ame Ja ee ee en *
or sae iia eS Se
ea ‘A EE |
‘ia | a :
—
Ba a2
Dy |
Ret |
\ iF =s MOKUNA VI.
ee
ES Parr NO NA:ANUU “A ME NA LELE.
et oF | 3
mp 1. O ka pii ana o ka leo mai kekahi hua a
Wh Hl Peo i kekahi hua maluna iki ae he anuu ia, pela
oD I i no ka iho ana. Penei:—
aed Hh Se ee
is He = See
ll | Se
‘ ie =a-d= O38
P| Ina penei ke kakau ana, o na hua mele,
BE | SS
i : er ==
a Ee —-+-s—
oo ; Sn a ees
\ ie elua ia mau anuu. Ina penei ke kakau ana,
we | = =——
te ——— |
\ WE | — ==
+ tlt 8 elua no anuu.
mr | 9. Ina i kakauia na huamele ma ke kumu-
\N HW a pakoli, pene1:— :
mie | hl ee eee
ae Poe
eo eee
BS | ee a ee ee
‘
ee ee | i ka nana ana ma ka pepa, ua like wale no na
ft anuu. Aka i ke mele ana, aole i like. He
a anuu maoli kekahi, he anuu hapa kekahi.
we Ina aole # aole hoi 6, alailao ka anuu ma-
> f Hi
ji eee) ‘See i ge
‘ Ss . ~ Co ’ Nabe Er va] ype Dedee SSE Ee a am
Tarp
|
R
23 s lg
{ -
waena 0 ka U, a me ka H, he hapa ia, a pela - | aS
no mawaenao ka E,amekal. Penei:— pS
BES 2 2 2 @ i”
BS a ees Saag in \@
cs 8 #4 68 8 8 | aa
Ces | a
-—-—-—-~=-p-6- P= == ANS
ao eee a
=o = iy
He anuuhapa ka inoa o ia mau lele hapa. ms
Ina ua hui pu na anuu hapa ua like ko laua ie
nui me ka anuu maoli hookahi. ae
° * it )
. 3. I ke mele ana, lele no ka leo, mai kekahi | ON
hua a i kekahi hua, nolaila, ua kapaia kela i
waena, he lele. He okoa no ka lele, okoa |
ke anuu. Ina penei ke kakau ana, i
—_——— 4 | |
=z %
=33= -_ |.
elua ia anuu, hookahi no lele. Ina penei, i
it
a = |
=== ®
= |p
hookahi ia lele, a ua nui na anuu maloko. a.
4. He okoa no ka inoa o kekahi lele, okoa ka A a
inoa o kekahi lele. Mai ke oa mua ai ka wa
mua, he lelelua ka inoa. Mai ke oa mua ai |
ke oa lua, he lelekolu-ia. Aia no ma ka
heluw’na o na oa, ame na wa. Penei:— ; iy
ss 3 ss ee sg out ms >)
Boog fom 8 PS ee SS ee \
Sects 5 8 2.3.84 :
Se Se ee Ce ee ‘ <%
| tiga ee ee a
4 x ayeS ee A
ae ee
| *| if |
fen :
See i a4
FI
DE
Da :
yy l] i! Ua like no me ka helu’na o na oa a me na
a wa. I ke kapa ana i ka inoa o na lele, ua
~ ht i «ee . ° .
A ay kapa nui ia, mai ka puana a i kekahi hua.
i | Ma na hua no kekahi kapa ana. Mai keka-
he Bi | hi hua ai kekahi hua, he lele no. Penei:—
f Pat | #3 a eo wm .e Sy es ao. Gs a
Gf eu aS ad ag ae 3 & ars as sO aS
| £2 85 84 23 £24 23 28 24 2s
sa | 1a | | 22 «8 so > 22 sf e2 «ef «Ss a=
oe it i og ea aS Og se a a a ta
‘ie civotig £2 sB ec ke ake Ss 28 oss
HH | Peers rer so ee ae oe
Hey | ef-s: Cy eee te “= aE
|| eee
i | Eto: wean See GL -- ~-=---
Ha Eia no hoi kekahi.
i. Leu Y t
\ tl) = 3 = 6 aem
i a 8 4 sO ¢« &£¢8 3 a Be EEE
\ | Ss vate ee So i = O-= f= . a fy Oo
‘i Peart Ih So © SS © SO GO O86 6G BS SH SSS 'S
Ns 2 3 | Se ee eo Pee
| \ | 12a ooo Pog pe eee
‘ ea} i —— | a] Pa mee — em we a
| eicdeeaddt eae oe
\ | | 5. Aole i like kekahi lelelua me kekahilele- —
my lua, a me kekahi lelekolu me kekahi lelekolu |
DS iti
‘i a me na lele e ae.
wm He lele hapa kekahi, he lele maoli kekahi.
t e e f
, oR Ma na anu i maopopo ai na lele hapaa |
eS | me na lele maoli. Penei:— |
ft / Ha | i Tna he anuu hapa wale no mawae- -p-S— [ao 8
ae | : nao kekabi mau hua mele, he lele- 2 —
Wa lua hapa ia. See SL ee
} (i if roeeewe ee eae a ee
> |
ie
fe
\ a) 8 =
‘ i 3 ee om = ] a" ry ay i issee ee par ana Fi EL Stee Ta ei = x = Re : <= of wea 8 ent sionals
. } Hi a i
un
29 : a! |
i)
_ Ina he anuu maoli he lelelua maoli Ba 8G | | | | i
reas — = - KY a) me
Ina he anuu hapa me ka.anuu maoli Die Ee ees Ta He N N
he lelekoluhapa ia. ——————{)-——-6- Ailey) Aas
SS ee eae i He oi) a
Ina elua anuu maoli he lelekolu ao oa Wa Hi | a
maoli ia. ee Sd Eg oes: WW BN
SS A
ns | Cee a.
° PG eae
Ina hookahi anuu hapa me na anuu we - —-o=== HH / of
maoli elua, he lelehahapa ia. fests CAT oe i, \) ay
anemone Saw gato oer pas cs poe eS Z HW
Kea) a
Ina ekolu anuu maoli, he leleha a mere an | (| in i
maoli ia. ————9- gees HA La |
gf Ale)
a |)
Ina elua anuu hapa me na anu ~---8- eae i ni Hi i
maoli elua, he lelelima hapa ia. ——9-+—— (——--——— He i; ie -
Tere Ha
. ane, eh OEE i ea
Ina hookahi wale no anuu hapa, ee mre ania t) eS
me na anuu maoli ekolu he lelelima ae oe Pe Cee ii i aes) | Rae
maoli ia. SS ee
as $e Se BP A a
pamcee aii
Ina elua anuu hapa me na anuu Be a ee es He ee
maoli ekolu he leleono hapa ia. D:-o--= ===8= Hh uh Hh ,
a ee ae @
=a POR
| Ina hookahi wale no anuu hapa me s——--S—--t--—_——_-—- vn 1H ae |
- naanuu maoli eha, he leleono maoli Bo cena 2 Operates Henne {
Boi Ta, wee CS RN en ee hee) RS
= SS oe a \
| +=o7 a | NG
| Ina elua anuu hapa me na anuu oo ep aie ea | *%
maoli eha, he lelehiku hapa ia. = ——| i ul )
—— -—_G—_— ns
ar 0 a |
2 TO hea
: 5 (i iat 1 a
: a Hu vi «: aN y. = ee SN. A. a lt
ae (| : 3 a
A | | : |
, aa | So Qe
a if i Ina hookahi wale no anuu ‘hapa eae: ST
. Ht | mena anuu maoli elima,he lelehiku “~~ -——~(ey——=S=
NN tH | maoli ia. ee es ee
ee til | Sts eS ge Se
fi actsmeiings g seee GES =o
i Pant it ea png omnes eae oe eee
‘Sie eS:
ey a | Pono no i ke kumu ke hoomau i ke ao ana}
~~ i keia ma ka papa eleele, a ike lea na hau-|
ae) mana ke koho koke mai i ka inoa’o ka lele. |
a | 6. Maloko 0 kaleo mele, ehiku wale no leo
: i | okoa, no ka mea, o ka walu, ua like ia me ka
Hi = puana. Nolaila ua kapaia oia he Lelepuni. |
1 ae A o ka iwa o ka leo, ua like ia me ka lelelua, |
\ | | nolaila i kapaia’iia he Lelelua. Mai ka pua-
a) na ai ka lelepuni, elima no anuu, a elua
mi anuu hapa. Mai ka lelelua a i kekahi lele-
Wi Had | lua, elima no anuu,-a elua anuu hapa. Pela
aN | no ka leleha a mena lele a pau. [ ke mele
Ba | pu ana o na kane, me na wahine ma ka pua-
ey na na kane, a ina ma ka lelepuni na wahine
\ ae | pono no. E hui pono no-na leo, no ka-mea
a | ua like ka lelepuni me ka puana.
a } %. Ua oleloia, mawaena o ka Ua me ka .H,
,o ae he anuuhapa, a pela no mawaena o ka E a
gees ta | | me ka [. Aka, e hiki no ke hoolilo ia anuu-
Va hapa i anuu maoli. Elua no hoailona i ka-
| | kauia, i mea e maopopo ai kahi o ke anuv-
ue i hapa. |
Hy || es - fa i
| Ws Ag
27 } i
i) ie
Eia na hoailona, : Ha) ae
° ae | i
# he oi, hin) ae
° i i i ®
b he emi. i | i
Ina i kakauia ka tb ma E, ua emi na Ae Ny
hua ma E i hookahi anuuhapa. Alaila he - ie
anuu maoli mawaena o ka E a me ka J, Hee: i
SAY |
a he anuuhapa mawaena o ka fame ka E. i | im. }
No ka mea, oia no ka hoailona o ka emi ana We i he \
okaleo. Penei:— Tut /
3 3 Ho) Hilt
a 2. We) |
= 8 ae aN
BE gE 2 2 8 ae a
8 8 go “8 -8.-8 eat)
oe i | y
2yi—--— -—---—-,,- 6-8 -=— a i
3. ee ne
SS ee vo iB
Pela no ma na wahi a pau i kakauia’i ka oo
emi. Ua emi-no ka leo o ia wahi. Ina i co oe
kauia ma ke kumu o ke mele, alaila emi no M
ka leo o na huamele a pau ma ia.oa, a ma i | Be
ia wa paha. Aka, ina i kau wale ia ma- it i.
loko o ke mele, alaila, o ka hua e pili ana i)
mahope, oia wale no ka hua i hoemiia. A) . A
Ina i kakauia ka # ma ka J, alaila, he anuu a
maoli mawaena o ka E a me ka J, a he anuu- in| ‘ ,
hapa mawaena o ka Jameka O. Penei:— A |
3 s RT
aa Pas) Ke
: 4 > / ae } .
7 Sa a 8 a a 8 : tt | | ah
er ce ee re! ee
p:—— “pe | HM | OaSh a
8| Ng ai } : q
mii
on |
me. 28
DR i
D fey) ii ; : a : .
o| Hi | Mana wahi a pau loa i kakauia’i ka oi, ua
\ li ie hookiekieia ka leo o ia wahi. Ina i kauia ma
~~. Hie 1 ke kumu o ke mele, alaila, ua oi ka leo o na
IS ie huamele a pau ma ia oa, a ma ia wa paha.
fe i | Aka, ina i kakau wale ia maloko o ke mele,
i alaila, o ka hua e pili ana mahope, oia wale
mii | i no ka hua i hookiekieia.
ma || | Kia no kekahi hoailonai kauia &. He like
ap) ka inoa o ua hoailona la. He mea ia e hoole |
Oe aii ka oi a me ka emi.
a
EER i |
Ae ie
ail —
Bt
ee
i H MOKUNA VII.
\ Len NO KA PA-KO-LI ANA.
Me | |
\ HEP i > Kia na inoa ehiku o na huamele a pau,
a) Pa, Ko, Li, Ha, No, La, Mi. O Mi ka hua
1) ae alakai. Ina maluna.aku o ka mi ka helu ana,
he | a hikii ka lele puni, penei e helu ai, Pa, ko,
| Hl li, ha, no, la, mi, pa: ina malalo iho o ka mi
ae || ka helu ana, penei e helu ai, La, no; ha, li,
a Ht | | ko, pa, mi, la. Ina o pa ka puana, o pa no ka
- ri lelepuni; a ina o la ka puana o la no ka lele-
moe i tt uni. Kia ka mea e maopopo ai ka pili ana
oe ~ t ii } ° e * p Pp e
maf o keia mau inoa i na huamele. Ina aole oi,
a) aole hoi he emi i kau ia, alaila, o mi no ka
a | inoa o na hua a pauma EZ. A maluna aku: a Scat enna area dies eam
| aah
| WW
29 eM 4
' : i | ion
o ka mi, he pa, ko, li, ha, no, la; a malalo o i l) i
mi, he la, no, ha, li, ko, pa. Penei:— | ) Wg
vO |
Leowshine: A | r
See ial N
Onn Garey te a may ~~ 5 aes ninialgceant eee tesa: aA
Se 60. 2 eae eee {AG aS
aaa 36-6 eee ee pee patos i wae | BS
-9@- 9 0-6: Wee
pa ko li ha no Ja mi pa mi la no ha li ko pa ae,
ME
Leouwo. -O- i Heath | AN
Se eg ES erg OS Oe eo ee aa MH aE |
| == - 6-2 i) ieee
SO Oe Oe i | 7 nil
‘pa ko li ha no la mi pa mi la no ha li ko pa’ i o
aaa i
Ina i kau ia ka 6, a o ka & paha, alaila, ua i Hi |
hoololeia kahi o ka mi. Penei, ; me My
Ina i kavia ka b ma E, alaila aia o Mi ma U. a a x
ana: b ma Lama U, “ <¢ ma A. i
ef ge b maFEamaUamal, “ ma O. at |
rs ee b ma Fama UamaJAama QO, ma K. | | as
Ainaikauviaka# ma H, alaila aiao Mima H.’ a N
ad s #+maHamal, “ Stipa. I i 3
ose #maHamalamak, “ wmaK. a) ad
s x # ma HmalamaKama O, maO. i | iy | ‘
: teeta i \ (8
I na ua hoopaneeia ka Mi, ke alakai, ua a 8
hahai mau na hua e ae, mamuli ona. ke |
He mea ponoika haumana ke ao i keia a Ws, AS
° rf a |
_ paaloamakanaau. A i ke ao ana, e kakau Tes | ,
_ homaka papa elelele, a na ka haumana e Ve By
e ° . ° Ube) |
koho mai, Pela e hana mau ai, a akamaidoa a,
: Pn |
ay ae.
; > a ‘i S >iSe Ail 7
> ae r
ea
| i Ll
: Be 30
, | ee
Ce | | ii = na haumana. Eia hoi kekahi mau mea hou ©
Hl il e maopopo ai ke kapa ana i ka inoa o na hua.
ae | i ;
I Hy il I. Hookahi +. e
foveg (fii) Os ett ees ge ye
' Pa Ss ee Sa
a) i Sof at
ma th eee : I o k: :
by j tT | i pa ko li 2 ne. a mi pa
—e il | Q
ap ||| spp -f -O-p p sd orat
—_— a2 EE peo ea |
PS i SS Cae es ws = Ca oe Se ee
es Ble HI a1 OQ-i St tt tg;
ent it } | : © ; ¢
bay | ti pa ko li ha no la mi pa
We Il. Elua #4.
Bi iil a sg OO emo ee oe
ie ne 9=f-2 fea e pects:
— | 7B tg tals Sait iar
: ie HI pa ko li ha no la mi pa
=U A Lease
wey, ee ee TS
| a7 6- to} 22S
Aw ee tO 1 Ol
a) | | i | pa ko li ha no la mi s-pa
\ Hn THI. Akolu #44.
y Bit fe Bt 9
ae | Sis > 5 Sees 2 So Ss Be OS
Am) | ———f-__} -,,-f-e-}-9-f-=-f--f
He Boao} =f 02} 2s
Pweg ce een it ae s On ae ar tae
a iH pa ko & ha no lami pa
——_ Hi ee a eee
ie ‘ Dig eee es
tf i oe So oo Arey te el ee
i ee
f my) pa ko li ha no lami pa
Bee “= = 5= 31 , i | 4
: TV. Aha ae. i i
ieee ageing ae grees ecg oe tram Sig a nape means gn mCi gE men one ane a I \
Sy ne Hi «
Seas
ft OO el os HH vs
# Pa ko li ha no la mi pa i i Nj
pg ae ee a aN
342 —T-6-f-O f= yt ~ an ae
oh 2yoef-2-f fee i ol haat
ee eee Wea ae
Pa ko ii ha no la mi pa i Ha iy
| | | 2
V. Hookahi b. Hh / 1.
PR ig
2 er oe ae
fe Oo
Bey Gar tS ee a eee ra 4
Pa ko li ha no la mi pa na fe x
oe 8 Ti %
fo epee lt ete a
oe e-fott t Ster = es oe
—p-——-4-—-f= 2-6-2 4 -=— ff ae
—=-,-1t-6-1-O-1-=-4--—--4 -—-— 4 —— 4 = ae
Pa ko li ha no la mi pa i} | S
: ~ a Ts
: vn) 3
VI. Elua bb. We) ty
Peso ee aay Se oe a i ae
A pea |e ee te AE ,
ey Spe ee ee Hae
Pa ko hi he no la mi pa | | }
2 ss idk zee ee I
Boa ) 6h
0 -6={ ee 7
Pa ko h ha no la mi pa tt t ! *
Saat Hy w?
, aR
ee
: So H i Hi anoe >" —— ——__ es satel tsk ass a Seager err ‘
\ i. i if Re gree 6p arr aimee:
‘ i |
a i ri
a | \ 32
ae ea :
My HI i VI. Akolu bbb.
i bad Hitt ei ae ee
‘ Ren | pO ee eel oe ae
ho | Bien tt Hi Sees ole ee Rn ‘coos te 3 ames comme oolhoeaietety
IN. | i Gert ee
ws i i "| oS "ko aT ha no la mis —pa
me SS Oe
ee sb SS Sa eee
at il pe et a eo
mo i SS Oe ee to ee
ee | H | Hi Pe ko li ha no la mi pa
— ll VIII. Aha bbbb.
ae i ee ei Oe
vi 1 i 85—f-——]-5-}-2- FS -=aJ--= =
et in ep ee Se ee
HE | it 8 - Pa ko li ha la mi pa
Se i —-9-7—-9O-4- 9 ----- =
-_ ¢pp—|---|=_-|[-3-]-e-f-2-f-
i =bG-1— Sita Ie
\ ia iH Pa ko hi ha no la mi pa
Ww 1a Hi =
: \ ee al MOKUNA VIII. :
ae | | i NO KA HUE ANA.O NA LEO.
AS | Ona leo a pau i like pu ko lakou kiekie e
\ aio hui maikai no, a oluolu ka pepeiao ke hoolohe
me aku. Inai like’ole na leo, e hui no kekahi,
rw ae ole no kekahi. Eia na leo hui maikai, ke -
, @ | puana me ka lelekolu a me ka lelelima a me
a | | Ka lelepuni.- Penei:—
Ae ee
ae. 3" -O-y-y-A-I-—
a) o:— 8 f=g-f=9-o-f——-6=
a) 8 ee
| oy a 3 i 7 |— RNR BF e/a RS Se et
. me
1 Be
33 ea '
i i l e
Pono no e puana pu ia mau hua a pau ma a) a
ka pale hookahi, ae hui maikai no na leoa We A
pau. Ina e komo kekahi leo e mawaena o ia : | i) i | Ss
mau leo, aole ia e hui, e eha no ka pepeiao ke th! ae
hoolohe aku. Ina e mele ka poe mele a pau He) aN
ma ka leo hookahi, aole lealea ia mele, nolaila, 2 1) aN
he mea mau no i ka poe akamai, ke hana, I | nl
kekahi poe ma kekahi leo, a ma ka leo okoa ee)
kekahi poe. : i HH 1) aa
Ina elua leo, pono no, aole hoi i hana nui ia. i i | | es
Ekolu no i hana pinepineia. tae i , ‘i
O ka leo haahaa, ua kapaia, ka leawwo. O | a
ka leo kiekie ae, o ka leowaena ia, no ka mea oy ' ye
aole kiekie loa, aole hoi he haahaa loa, iwae- ae i) .
- na wale iho no, a ua pond pu no i na kane a at Hi yt
me na wahine. a
O ka leo kiekie loa, he leowahine ia.. Aole i ie.
hikiina kane. Ina i mele na kane ma ia leo, i i i
e hana lakou ma ka lelepuni malalo. a ‘| AX
Ika palapala pu anai na leo ekolu o kekahi Hil ii ;
mele, aia ka leouwo malalo, a maluma ae He) ee
ka leowahine, a aia maluna ka leowaena. Po AS
Penei:— Feit: SP ii
a apa
psec a ers ee val x
~ Leowahine. aa felis i i H i |
. SE ee ie’
Fe Ea ee aE ti) i i | \
I a, ees | ae cae hi Me H | @
Leouwo. ii Hi Ba x
ae i | oe
Se fH 1 ma
Se Tl hg
. lee aihe ———— a a Racane Maki Sarasa A ARG AAS BMT a ees es
N i. gif a ee x
Nes a « Bil |
‘ bf kit i iI :
- ie 3 34
See :
| FE i O.ke kaha mailuna a lalo he kahahwi kona |
we | inca. Ua pono. no na leo a pau, i huiia pela,
A | it ke mele pu ia.
PRN. Fer A
iw Hi i H| Inaikauiakeia hoailona iE he hoailona J ia.
Ye ewer EH
- | HKAELOUH |
hs iH I Fence; BEd ys -e28 —
mn ||| ee te =
—- eee
mE HE : pa ko li ha no Ja mi pa
Oe Hi
f Hh i Ina ma keia oa, kela oa, o J mawaena no ia.
mt A ua kapaia kolaila leo, he Kauna. Ua kau
1 Hi pinepine keia ma Beritania, a me Geremania,
Big ame Italia. Ua hiki noi ka leo o ke kane, a
et He me ka leo o ka wahine, a me na kamalii kane.
, it | \ Ane like ia me ka leowaena. Ua kauia no
— hoi kekahi hoailonao K,noialeo. Ua kapaia
wey iil ia he leto, a he Leowaena no hoi.
we i Ina ua kau ka ha o na Jeo maluna iho o ka
| Hh leowaena, me ka hoailona K, he Tenora. ka
we | ll inea oia leo. Ao kekahi me ka hoailona K,
\ Hf \ he Ea ia, oia ka leo alakai, oia ka oluolu.a me
\i ta ka maopopo, a me ka mea nui o ka leo mele;
ei | ill a ua kapaia hoi ia he leowahine. Ao ka leo
a | il haahaa loa me ka hoailona H, he Baso kekahi
as | inoa, he leouwo kekahi. Ua kau pono ka
—_ pale o kekahi Jeo maluna o ka pale o kekahi
ae 4 leo, i akaka ka like o ka hele anaame ka _
es |
a ain we si ’ A ew ,22 ee A ET CNS EOL SEAL WS CORR re 1 ei aaa
WS |
ew 2
| vege ae 3
J ke mele pu ana, ua beluhelu pu ia na hua i | N f
olelo me na leo eha; penei:— en i g
' Tenora. £85 e : i He we
=a oe Sescer: aa ane ae Hh) We
TEalddtsl—stealasiadE nN
Aleto. Leowaena. Kauna. aaa)
; enous 3. —3 Se eR ae % eo
=— =h +R Sie 16. S| ee a
| eats T-3kira—: E Eye t i I |
Ea. E me-le pu, E na hau-ma-na hou. ~ Hi i ofl
TE
Loe a ee Vea) ay
eriteye. =s| Bfe-6-] | ae
GraenlPe = — potas E i i ia
‘Baso. i
fe — ole ES Soi a
6c lee ta|—74 ralesee oe | a
—g—-—-— 1-4-8 -—- te a!
Puana A. z i i i |
He pono-e mele pinepine na haumana hou, a |
, ia mau leo, me ka pana ana, me ka hoolohe hoi _ a | i 6
ika hui anaonaleo me ka oluolu. EK nana i a
hoi, ma kahii kau ai ka.hoailona Jua lilo ka a)
Ei J,aona hua e pili ana mamua, a mahope a a
oia hoailona, ma U no ia, a he lelepuni ma- i a
luna o ka. Uma ka Baso.
_ Aleto ma ia leo he lelelima maoli maluna o ke mae
kumu o ka Baso. A o ke kumuo ka Ea, he : Te |
lelekolu ia maluna o ka Baso, ke mele ke A Te a
kane. Ina he wahine, he leleumi ia. A o eee
ke kumu o ke Tenora he like loa ia me ke i | | “%
- kumu oka Baso. O ka hua hope loa o ka a i he °
lade.
1 a i 2aamare ee ek NG AN 2
AY Cre SO eee
| |
ye Mi t
A HI ‘ 36
} et HR
eval i Hi :
, | | 1 tn Baso, 0 ka leouwo, oia ka puana maopopo loa
«ed id Hh Re z
\ tal | o keia mele, o kela mele.
eK. BRR Hitt . 5 _—_——
ee Ina i kauia na pale kiko, penei, = = he
iS iS iia i Pp P js -@:
/ =e
aoe) i Hothou ka inoa; ua hoike mai no he pono e
Re mele hou ia ka pauku iwaena o ua mau pale
if ik kiko la.
a Leowaena.
mo || | pee a Rae SS
ne Hh 220 eto —ts 3 ae tpt
oa ae) oe ol Sie ES St foto a
a eg pe ee oe
in Hil Leowahine:
id a 2aSf tte ets ee defi
Biiga| >. =40l_ fe ore see eS
ee 2z-1- “ots iets data Tot
‘ | it Ma-kau-kau! E me-le pu, A ma-kau-kau.
Y TEE i Leouwo. A me-le hou:
Ne Dea hl HHT SO a ee at ode
‘i Pa oe ato ala het i tet tt
| 25 2\9| 5 |=|2215alerlelelsle|
ae an eae dae lS tr
\Be ih 6.5.18 §..3 5..$ § 5.3 8
Pan |
\ a | i | Ma kela mau lalani, “E mele pu, A mele
Ae | hou,” ua mele hou ia ka pauku leo iwaena o
\ A | i na pale kiko. O na helu malalo iho, he mau ~
me} hoailona ia no na lele maluna akuo ka puana.
rw I na e hana na haumana hou i keia mau
sh leo e makaukau ai ka leo, a me ka pepeiao,
= ii he pono é mele lakou me ka leo pahee, a olu-
Wa i olu, a e hoolohe lea kekahi i kekahi, i maopo-
am) | po ka pololei o na lele, a me ka hui pono ana
i 0 ka lelepuni, a me ka lelelima, a me ka lele-
¢ 1 ei S
ee by 5 — as ‘ ame Se eae ac cae araea ee os SS SNS Ca, is 7 ea aR
| a
TAHT,
We)
_ kolu me ka puana ma O, a me ka lua o ka lele Hii) aS
puni, i oluolu hoi ka pepeiao. i | i ;
Ma O ka puana oia mau leo. E hiki no ke Hae i
hana iua mau lele la ma na puana e ae, ma Ht) RR
A, E, 1, U, H,a-me K. | | |
: Wa) iN
ca aaa if \ | / i
MOKUNA IX. i i i :
NO-NA PAPAWALU. | ui / ie
Q na leo okoa ehiku, a me ka walu, he eee i ) ]
Papawalu ia. O ka mua ke kumu, o ka haa- | i i) i
haa. A ua kapaia lakou o ka mua, o ka lua, | | Hh
0 ke kolu, o ka ha, o ka lima, o ke ono, 0 ka ie
hiku, oka walu. Iwaena o ka mua a me ka~ i
walu elima anuu maoli, elua anuu hapa. Ua as oe
manao ia hoi ka walu ua like ia me ka mua. i | ii i |
Ina o ka mua ka puana, alaila o ka walu ka a
lelepuni. am i \
E hike no ke pii kekahi papawalu maluna o |
kekahi papawalu, a pii hou kekahi maluna o ie a
kekahi, a hiki i ke kolu, a me ka ha, a me ka i i} a) f
_ lima, ona papawalu. He nui na hua, a me ae ae ‘
_ ha anuu, o ia mau papawalu, aka, ehiku wale MTGE, i
no leo okoa. ea |
1. Ina penei ka pii pololei ana, Ta) AS
LEAS Sa 5 CES Y= 8 ran N
Pa, Ko, Li, Ha, No, La, Mi, Pa. ti | | i | \S
He Papawalu nui ia. O ke kolu, he lelekolu ie | i)
maoli ia, no ka mea elua anuu maoli iwaena . Hea
. isa ea es eR A
\ AN OO es Seeeaear a3
I y i | Hit - ¥
; HI tH
i Lh | HM :
. aie 38
SRS Pap iT HIME
Pe
Pa ai
ce i o ka mua ame ke kolu. A mawaena o ke
| || i kolu a me ka ha, he anuu hapa. A mawaena
~~. | tt o ka hiku a me ka walu he anuu hapa. Pela
iS Bar an no ka iho ana o ia papawalu, mai ka walua
inn | || it “Te : .
oe i kiki i ka mua, pa, mi, la, no, ha, li, ko, po.
oO | Ht Hi He Papawalu nui e pti ana. He Papawalu nui e tho ana,
me ie 8 g——)-_=— Pa.
Agi Hitt
an Hl hapa. hapa.
ep | SS Se oe
ae 1 | HN anuu. anuu. |
_—
Ba ta 6 6 ———_|—_ La.
mie i
1 aii anuu. anuu.
a | V No ———|_—_ 5 5 a No.
‘ {et | | anuu. anuu.
—

Ven Ha ——__—__ 4 | Ha.
\\@ lent Hit | hapa. hapa.
my CS $e Ei

\ Re
\ tent | i = anuu. anuu.
ah | | A :

\ PERL Ht Ko ———,—-—— 2 2——__|___-—- Ko. k
eo

\\ I Hh anu. anuu.

roy} | Hi

e . Hh { ti Pa ———_- ———__l ; tJ Pa:

ew : :

@ hi We Ua maopopo i ka maka na anuu maolia me
mm na anuu hapa o-ka papawalu nui.
Yn | eet | HL * ® °
ewe ii No na leo mele. olioli ka papawalu nui. |
“at Eia hoi kekahi-mea e maopopo ai na anuu
a | maoli a me na anuu hapa ma na papawalu

ee nui a pau loa, e pili ana a e iho ana.
oe ii}
wae.ht«~A

a ae Sa : ;Fe. SR AT aE ok RE CERN TR YALA Dire / I ea
I E | a i
| 39 ae
Wl) ae
Mawaena o pa a me ko, he anuu maoli. ia AS
Mawaena o koa me li, he anuu maoli. ‘| Hl a
Mawaena_o lia me ha, he anuu hapa. Hi al i
Mawaena o ha a me no, he anuu maoli. |) RR
Mawaena o no a me la, he anuu maoli. HE VA
Mawaena o la a me mi, he anuu maoli. en a
| Mawaena 0 mi ame pa, he anuu hapa. ie
TE: aS
HB i
ne re LAR RR he
ee a) i
eee =2 6 op = ie %
ree BAe pecs iO eae | ON
} pa ko li ha no Ja mi pa pa mila noha li. ko pa H | He ti 4
ee eg es i \.
Ml Pee hapa s5 j= 3b ee 4 ae °
Ue a Se eee ne) P
GiSLE. UES Segre pee ai BB
8 tS OS ee ears Ge ee eS a i Ht 4
Bp es pe we tae a
4 ete S hapa bid a= Mapa as i i .
St Se Sh eee sere oS LEU ES, He)
—s ° - ° ° e * ° . ° ° ° . ie | H Fl
PS oe i
15-2; .35 45-5 65-9528, = 528, 7, 60 Be, 1 it | |
ae ‘ anal »¢
Ma keia mau lalani kiko, a me na hua e kau aa
ana malaila, malalo iho. o ke kumu pakoli, ua (7 ae
. e ea ab Hi
hoomoakaka lea ia na anuu maoli,a me na Baa AN
anuu hapa o ka papawalu, a me ka pii pololei ai NN
ana, a me ka iho pololei ana, o ka leo ma na ive oS
papawalu nui a pau, O pa ka puana, ke ku- We | Hn x
mu, ka mua, o ka papawalu nui. Mawaena rh |
1 : i i mi aae a an Saeaannineae ear aan STEELS Jich inna ant RE =
ai a es ena g
0) ie iit ; }
im
wi " 40 |
Hy 0 pa a me ko, elua wa, he wahi neeu nui, he
we anu maoli ia; a mawaena o koa me li, elua
\ ‘ An wa, he wahi neeu nui, he anuu maoli; a ma-
A waena o li a me ha, hookahi wa, he wahi
|| neeu iki, he anuu hapa. Pela e maopopo ai
oe i na anuu a pau.
ay . Ina i maheleia na anuu maoli elima o ka
mi ; papawalu, a hui pu ia me na anuu hapa elua,
an | alaila ikeia ia he umikumamalua anuu hapa
ee 4 i iloko o ka papawalu. Ua hoailonaia kela
Se mau anuu hapa penei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
vo | 9,10, 11,12. Ina i maheleia pela, alaila he
1 umikumamakolu leo maloko o ka papawalu.
ri A e pii anuu hapa wale no.
S| | E hiki no, ke hoakaka ma ia mau lalani, i
it i na lele maoli a me ua lele hapa, a me ka emi |
\ ul i ana, a me ka oi ana o na leo. |
\ | Ina i-oi ka -ha, lilo iaileleha maoli. Ina |
Nad | i paha i emi ke kolu i hookahi anuu hapa, lilo ia |
\. ta i lelekolu hapa, alaila he pono na inoa e, penei; |
\O\ 2
a 8 HA i; Mi, Po. |
ih cht fl
OO 2. Ina penei ka pii pololei ana. o na leo o |
\ H | ka papawalu,
ee BO) [Bg Binge oy he
@ . a , La, Mi, Pa, Ko, Li, Ha, No, La;
me | Ua kapaia ia he Papawalu iki. O. ke kolu he
gn H | | lelekolu hapa ia, a mawaena o ka Jua a me ke
ae | | kolu, he anuu hapa, a mawaena o ka hiku a
ae | | me ka walu, he anuu hapa.
» Vi iH !
Cs saw pemnsteremes ae
ebasig. way SPE en nea ene A cae eos EC NUE TA aE Zary en
41 i | ma
. Hi } | ,
He i Hi
iho pololei We)
Ina e iho pololei ana, penei, / | a)
9.9 oh 8 ge 2 |) aN
La, No, Ha, Li, Ko; Pa, Mi,?ba: Hi i) iy
Mawaena o ke ono a me ka lima, a mawae- ei, \@
na o ke kolu a me ka lua, he mau anuu hapa. Co i x
aa
He Papawalu nui e pit ana. He Papawalu nui e tho ana, STW} *
: aE AH tba .
La ——— ———- 8 La ———_,——__ 8 a
| hapa. a Rae
| NO a} anuu. | Heth
a ®,
anuu, No ———|——_-— 7 a i ae
ce
Ha ——— 6 anuu. a | Hi i) ;
H } t Hh \
anuu. Ha ———-|-——_ 6 ! an i .”
hapa. TT
Lice ss Ij oe es a}
} ; bes Hu Ha | %
anuu. anuu. i fi Fi)
| i iI | ih ary
Ko ————|——- 4 Ko ———|__- 4 i) | Ni Hi
eA.
i i} nA
anuu. anuu. i Hh i S
Pa ————|—_—_—- 8 Pa ———+ 3 Hae) a
. hapa. hapa. ae) a
Mi ———— | 2 Mi ———|——— 2 i iit Be
: hy Hy | ; : &
anuu. anuu. - i Heat
} } { i} ih e
| La ae | ig Wa
, He papawalu iki e pii ana, a e iho ana. Hi | i \
7 ; Hh] HH} } ‘
: ~2-° -B- ai a Bd }
— Sore. - 5 ee I a) |
x ei tH ae ei) | i
fare fr an Maa! e®
ee eit ee La ae a ei ok
ee iii ir\ ‘ s > r = a ———<——— | pasthied aS SSR AUTRE AE cstopiropangin . -
ES Hi ab I ne a as — — ,
| i Hie { . }

1, it | |
. ee

Pe | 42

ay | Eia kekahi.
ryan Hi -—F-— = 49 9) ai
| | 5 —— Se5ieh ibe aS Sets
A = | fsb? i: | aw sett PbO 5 @n4— a t
KR ne Gi ot Sree pene: Sel ie
pee -@4 -G-
PZ | ane > ° °
if | ik No na leo mele kanikau, a me ka mihi, ka
i walti 1k

4 1) a papawa Uu 1Ki.

i ihe 3. Ina e pii anagu hapa wale no-ka leo a
Sh Hi hiki i ka lelepuni, a pela hoi e iho ai, he pa-
al I | pawalu maheleia, no ka mea, ua maheleia na

Ay 1} anuu maolia elima iloko o ka lelepuni, a ua
r a lilo ia i nau anuu hapa, penei,

we bo 3 45 SB eR Te ta
« 1 Ey i} | a? Beeeaos mae Sele eee gee
iE B } Wo SSS SSS ae
tf { 1
| S-a1-— == SF
| G4 = cae
eH | -@-"*@ 8 F
i I pa, pt, ko, ki, li,ha, hi, no, ni,la, UH, mi, pa,
Nee
\ 1 ip! | —— 5) + 5 - - >
\ teal ae ape SSS oe ak ei gee oa
es LE Be aes Releases
| — os SESS
ad aoe eee rhs Ae
ONE) | 2 EO US ne_he@-
rs e i Se ee ee a Po ae es sais
ie | Bogs SS SS tga cae
\ [| GRA Die oe: hake oles ft
il | eo “O--58 Ss bag 2
Ven _g@i.
ef | s . ° °
va. | O keia mau hua i hoailonaia me ka 6 ua
°F | . . a e
A tt | leo like ia me kela mau hua maluna ae i hoai-
aa lonaia me ka &.
ae) A na lilo na leo okoa ehiku, i umikumama-
i fe lua leo; a o ka’ walu, o ka umikumamakolu ia.
won || Aole hoi i hana pinepineia keia papa. He
in pono naeina haumana akamai i kela mau
oh, | he ee
b I a 5 : iHs Semin | BP aa eT SEL SSO emia as ry / (lpr coma
HS |
se HO: &
43 | i | i
a | C
papawalu i hana pinepineia, e hoao i keia i Nie \
papa paakiki. E hikii ke kumu ke hoakaka i 1) ay
i ka pii ana ma kela mau lalani kiko. a
I ke ao ana i ka leo mele, ela ka mea nui, ea Ny
o ka hoomopopo i na anuu maoli a me na i :
anuu hapa o na.papawalu, i maa ka leo o ka He | e
. haumana i na lele a pau, i maa hoi ka pepeiao i i | Kaa
i ka hoolohe i keia lele, i kela lele, i keia Cae: §
anuu, i kela anuu. Ina maa lea ole ka pepe- i nit)
iao, e lalau pinepine no ka leo. Hiki wawe ue vf
ka maka ke nana, hiki wawe ka naau ke | 4
noonoo, i na lele ma Ka pepa; aka, he hakalia ; Ca |
ka pepeiao o na haumana hou i ka hoomao- vo oe
popo: a o ka leo o kekahi, ua hemahema, ; i | oe
aole launa koke maii na lele hala ole. 3 man) WR
No ia mea, he pono no na kula ao leo mele i ane .
e ao pinepine ma na papawalu, me ka pana ‘ i Se
ana; a akamai na haumana ma ia mau mea, He tas
alaila hiki wawe ke mele aku i keia melei ae
kela mele, a i keia himeni, i kela himeni. We
4. Ina he maopopo ole i ko Hawaii nei poe i) Be
haumana ke ano © na anuu a me na lele; iif
eia kekahi mea e maopopo ai: a it
0 ke kaula kumu leo no na papawaiu me na lele va
amenaanuu. Inai hukiia kekahi kaula, (me ey
he kaula keleawe makalii la) ma ka papa,a = Ha Nt
maloeloe, a he mau paepae kaawale eu ee > i oN
© ua kaula lai pili ole ia i ka papa, ekani no | eo
lai kekahi puana, aia noi ka makemake o ka a
meaeaoana. Aokahapaluao ua kaula la ee oS
| ; iy SeAy = . = —— a en ——————e wind at Saal cae NGRaSss Asa Winetianscat - - -
: et {i i er =
\ tigi if : ;
| a |
BPR i é
Bh |
Un i iwaena 0 na paepae, e kani maopopo no ia i
i 1 =| ka lelepuni o ka puana; a o ka hapakolu o ke
i Li i kaula, e kani no iai ka lelelima maluna o ua
ES HALA | lelepuni la; a o ka hapaha o ke kaula e kani
Cae i no ia i ka ha maluna o kela lima, o ka lelepuni
ie | lua ia; a o ka hapalima o ke kaula, e kani no
ft tf \ ia i ka lelekolu maluna o ua lelepuni lua la; a
an |) o ka hapaono o ke kaula, e kani no ia ika le-
—~ | _ lelima, a o ka hapahiku, i ka lelehiku hapa o
Md | ua lelepuni la; o ka hapawalu, i ka lelepuni
eee | | | kolu; ao ka hapa iwa, i ka lelelua maluna o
Fit | . ee
ey i ua lelepuni la, a o ka hapa umi i ka lelekolu,
mi o ka hapaumikumamakahi, i ka leleha, a o
i i i 2 5 2
i } ka hapaymikumamalua, i ka lelelima o ua
ne | lelepuni la.
| | 2
Xi a 3 o
Y x) ip i. i} = “a
Neg | | s dm
A | e a4 54, a2 8
mo; ; sag Oe Ca 8 oo eae
\ PER i 3s a eo 3 o oo 6 WO @
\ ei i} = som eo 0 D0 CD BVWGB Ss
\ Hi s 6s poate ee ae A
\ | | 28 BB weowahine.
VE ae — — — — as, pees TS — a
or | Ms S38 ie “fa2 ie
Pl i S a Leowaena. = —o-
re | ¢ 3-9 --Qa-$-- eo
Ye | a gel PE a bee bo)
——ih he. -8. 6 ~-., 7.8. 9. 10 12
ma) ae
j 1 a | it ros: ; A
a | -O- 3
fi Ht E ae i
be i . — | er as: Hat mY
a
45 a |
. Hy §

O keia mau helu, no kela hapa keia hapa o Hh i) ae
ke kaula kumu leo ia. i 1 2

Ina e hoomaloeloeia ua kaula kumu leo la, Oh)

‘e kaniika leo ma J malalo, ma ka lua o ke oa cn WN
pokole malalo iho 0 ka leouwo, oia kekahi pu- Hl ;
ana maopopo no keia hana. O ka hua mele Hh Is
haahaa loa ia a ke kaula nui o ka Violonelo e ieee
kani ai. ae

Alaila, ina hookahi iwilei ka loa o ua kaula i)
kumu leo la mawaena o na paepae elua, e ka- Waa ef
ni no ka hapalua ona [18 iniha] ika leo ma J, a) a
ma ka lua o ka wa. He lelepuni ia maluna o : ae ie
ka puana. Pe i

Aoka hapa 3 [he 12 iniha] e kani no ia i a
ka lima maluna o ua lelepuni la, ka leo ma K oo)
maka leowaena. He lelelima maoli ia. ae

Ao ka hapa 4 [9 iniha] e kani no iai kaha | | a ;
maluna o ua lima la, o ka leo ma I mawaena, a i
ma ke kolu o ka wao ka leowaena. He like a) aa
ia me ka Ima ke oa pokole malalo o ka leo- a
wahine. Oia hoi ka lelehahapa mawaena o |
Kamel. Ua loaa ia mawaena o ka hapa- aa
kolu a me ka hapaha o ke kaula. il

Aoka hapa 5 [he mau iniha 71-5] e kani ee
ia i ke kolu maluna o ua lelepuni lua la ma U. eM :

A o ka hapa 6 [he mau iniha 6] e kani no Hes Ne
iaike kolu maluna o kela kolu, o ka leo ia a \e
ma K,he lelelima maluna o J. ; He | eo ie

Aoka hapa 7 [he mau iniha 5 1-7] e kani Ae Rh
no ia i ka leo ma Eb, he lelehikuhapa malu- — a
nao I. ie Ht ne.ee pre Sg owe os — ssiaie's Wek ind. oarana “ahs apes URS: AAT oar, van 0 iene 5 wes
ee |
i HT i it
0 : i i
vu ae 46
Pe |
x a 1 i A o ka hapa 8 [41-2 iniha] e kani ia i ka
Ht =e leo ma I kiekie, ma ua leowahine la, he lele-
|| i 1 puni kolo ia maluna o ka puana. A he leleono-
IS a | haps maweene o U,ka hapa 5, a me J, ka
fame || i hapa 8.
- | i ie ka hapa 9 [4 iniha] e kani no ia i ka
f Pi leo ma O, ka lelelua_maoli maluna o J kiekie.
a i O ka anuu maoli ia. Ina no mawaena o pa a
mo || | i me ko. Ua loaa pono mawaena o ka hapa 8,
’ | | ame ka hapa 9 o ke kaula. a
|) i Ao ka hapa 10 [3 6-10 iniha] e kani no iai
Ap] i . ka leo ma U, ka lua ia o ka anuu maoli; a hii
a i pu ia me kela, he lelekolu maoli ia maluna o L,
‘| a he leleha maoli maluna o Eb. \ Ua kapaia he
Vy i ha hooiia. He like kona nui me ka lelelima
; il i hapa. Ua loaa ia leleha maoli mawaena 0 Eb
a | ame U.
WW it | Ao ka hapa 11 [3 3-11 iniha] e kani no ia i
i i ka leo ma H, 0 ka leleluahapa ia maluna o U.
| \ MT | Malaila ka anuu hapa mawaena o ka hapa 10,
i ua | ame ka hapa 11 o ke kaula,—he lelehahapa
\ a | nae maluna o J, a he lelehiku maoli maluna
wT I o K, mawaena o ka hapa 6 a me ka hapa 11,
Am | I a he lelekoluhapa mawaena o ka hapa 9, a
@ t | Ee me ka hapa 11.
Ys | Ao ka hapa 12 [3 iniha] e kani no ia i ka’
a i lima maluna o ua lelepuni ekolu la, he lele 26
ie i \ malina o ka puana. He Teleono maoli ia ma-
i ia i luna o Eb. Ua loaa ia lele mawaena o ka
on | | hapa 7, a me ka hapa 12.
> ie i Oia hoi ua hoomaopopo ua kaula kumu leo -
gee | we ih_ rs POY ana acca ae ae GE SG Te eee eee
Ce,
AY | | HL
Py
- la ina -lelemaoli a pau, a me na lelehapa a a) ae f
- pau a me ka lelepuni o ka papapawalu, a me a)
-. ka anuu maoli a me ka anuu hapa, a me ka | | ed
_ piiana o kekahi papawalu maluna o kekahi eg
papawalu. O ka hapa 16 [2 1-4 iniha] e kani Hh N x
no ia i ka leo ma J maluna, o ka haiao ka lele- nel
puni; ao ka hapa 32 [1 1-8 iniha] e kani no Hai i ‘
ia i ka lima o ka lelepuni: a pela aku. va a | ie
A o ka puana e hiki pono i na leo o na hau- 1) ae
mana i ka hoomakaukau ana, aia no ia ma I i @
ma ka hapa lua o ua kaula la,—Ua like ia J, a ie i
me Jma ka oa pokole malalo o ka leo wae- a 1
na. Uakuikaleo kane. Ina o ka wahine, a0 es
e pono kona leo ma ka lelepuni maluna ae. ea
E hiki no ke nunui ae ka leo me keia hoonuz, a i
=<, ae uuku iki ae hoi ka leo me keia houuku, eo ae
=; ina i hui ma kahi nui, he nu ia, =; ae oe
aihui ma kahi oi, he pualt ia — uaa.' Ma ka — | ey
pauku leo mele, a me ka lalani himeni, a hiki pono He) a
alia mau mea, AN NL
He pono hoi e nu ka leo ma na hua mele, ma ke Ha le
poo, a me ke poolima, a me ke poopapalua 4®- a ee ws
6. Eia na mea e ao mua ai, a e hana pine- i Ha
pine hoi na haumana, i na la e kula ai i ka an ay
leo mele. PH
Papawalu nui. aca Ne
Be est a ee Pa \
tests eas eeseag ee ae
os Bes al gy Fa eset eA ea ee ee tl ne
2: e- iit i
| a ne
3 7 uy SsPret F . = — a SON eh SSS AMIR A Seemmecaines aaa 7 ta Ms
i ee ) ee oe!
ee | il
4 Bh iH}
A i \ =
Py | (T i O na anuu ma ka papawalu,a hiki i ka umikumamalua o ka anu.
: } ti i ea nn pn ne ee oe A a eae
wel SS BR Ea gee ofa Lekcia ele.
mi pot ee =s- reaf-pof = =
Mm) ~@= 7S cee
me | i PSBig 24: 8) 62-7886 9a 071 19
pe i eae
aE it : :
i Hi E pono ike kumu e kahea i ka hua anae
ay | makemake ai; a e puana mai na haumana.
Ye | ih Hi
my ei ii O Ika puana. _E pae mai ka leo;
a |
a i Sa 9 dada
ge \ ST tT a -Tt_
st a= eS Sa
he i Se eee
wo = O S S
: an it O ka mua! Okalua! Oke kolu! O ka mua!
| i
Pi — Se ed eee
il j= SE 4 HE cH sH== =|
|| gue got toes eee
Vo, | Hl Tekolu.. Icha. Telima. - T econo.
\ i za —-} —— ff aor?
\ ae i Cc anf! SEEN A 1s 5 = £
aN | i — —-t—t__9.4_1__ tT Oo
“'s Fill ih ee. =e -C>= “Cease
\ Hh i Puana! $6 ke kolu! Mua! = O ke hai Mua! es
ee a
|| (e= [=e]
ete * i wee ee a ee
@ Ht -©- -9-
es (| f O ka mua! Oka lima! O ke ono! Oka mua! Oka walu!
an ii
— | ee ee
Vie | | poem ee ses Mca —+—6G +—-+— ete ere wo eee
ti 1 al i aaa aC) lLcnlcpees ite jou id He ents ay
f (2-22 EEE
t Hf Ht I = _ & -6- i :
OH Ne ii Puana!; — Walu! Iwat Walu! 12! Mua!ee |
wees 86y
jess 86D
Snag F
(aia | 6
asses 6 e
dees: 6ES a A
|

{ t i

1 50
9 t K. Pa lino pa
\ Hi ai eo Jet-85 ees eT FF
as Gt ee Peale te T
we | ae Ve Scr Pe sees
ES a oe Fe \3® Es aD oye
hes iH | ‘ E hooiaio i ma lele maluna o ka puana K.

Bi ee 7S See

ai Gina Sees
|) eee
i oe ee Eee =e Fars}
| = 4} EE} =aV ESS SENSES

. hi : ete oe ee -@-

iy | Sate
| aoe ier
| = eee
| , == Se ee
| \ Me “ef2 et freee
i PR pategas terete
i Jee ee ei
zi) | a
»e | i Fecwolia lele mai Juna a Jalo, ma ka puana I.
mii (y-4il, —-— ope boots
a Garitee tiated ssittest
ap | i LN ——~ a

ie i eat a
ie aaa ee8 ir.
SS am |:
=SafS=sae ff i
eS a |:
BSS.
een a
aa eels STE i
iinaeecece 5
aS Ses ki

| | | |. SS: aN : — Pee N ” ————— | : NaS a NSN ANUS Aa Hig eee
a. Mh Ce : ——
“4 |
- { i i i
ry |
t | | 4
8 i] ft =Pieetipeseeleeeieatoh
| | | — =e Pee ie
ES H| BS - 6 5 BoB al
ae asso eel
a | : | Jade aloof =p—feeeet ed
au «ESS T8288 ee
Lis a i Ma keia mau papawalu nui elua, haaleleia ka le
al i ‘e lelua, ka lelehiku, ka iwa, a me ka umikumamaha,
ae HE i} no ka mea, he mau lele hui pono ole ia. O ka 10,
& | = 11, 12, 13, a me 15, ua like ia me ke 3, 4, 5, 6,1
ie me ka 8.
C Hl | i Hooiaio i na lele e iho ana malalo o ka puana K.
ey =e
— | e4ete\-e- aA —e—-tel-6--e=
— | oe 6-1 —— 8 NE
B) | pscessseeyetszesies
i =
si gfe a EE ere
| | | cS
Sa < nn rg ee hes
| i ee Eoett Se a =e
i 22 ee +5 3S i “Ea goa
a) | BeeGteetereeee
ean i i ga eS ea ee ee Ee
ml =
a | ee ee x
ee | | He No a a earn aera eee
| os ee
oe Ni | | = eet sgt
a ~@ > --C Pai = 8 I ge. F_ :
seis, — | lievcpethsc eh Aa 8k a. 8 ESOT OTN ON 3 af’ Sarr BaF 1 hi Tt, 4
5S oN
E pae na leo elima maluna o ka puaria K, e hooiia ka ha; aleila | | | \
hoolike hou ia ka ha e iho ana. | | ‘i i
Sidopet t= le eeataly i) ey
eae err res on ES e— E i NN
He mau leleluahapa. E hiki no ka inoa e ma kekahi. Ht iS
Se et ts
os tetee Saas “g-o-gt wo
eo : Fe ‘ ; i ®
pa mi pa lant la mi. pa mi i) Bie
pe ee a wo
8-9 -f_{—-@- ze @-~-7--#@-F— a
eee fap Poe ee i) be
ha li ha no hi no la nt la | t ;
O ka papawalu iki. | 3
E pii ana; E iho ana. | | 6.
ea |
=e a Soe si — fess WR
La pa lila ee
roe zag? @aat es .
Ronee |
2ze2 ET ieatie® HP re |
Lali pala €
aaa ff
a fat .
és Satter E “—s 2 2 | Nt
He pono e kakau i na papawalu e ae e ao ai Hi ,
ha haumana. Eia kekahi mau kumu. We AS
a POOP O AAD - A-—|- Ap H- na
saa lesad easasscche sesh i, heoe SE IaE s — Plamedpekanaha seek ead ot terete eect tae tne emg een cniioel . “ei
i. , "it vf : r =
a
a | |
oe 54
| i , |
mf) MOKUNA X.
||
\ | 4} | NO KA ANA MANAWA ANA,
I et Bia ka mea ana manawa.
1 coxass i) ! | QO ke kaula lewalewa me ka poka e kau ana
im ma ka piko ilalo, 39 iniha ka loa iwaena o ka
BH) FT poka a me kahii paa ai ke kaula maluna, ai
oe iy paleia’e ia e lele a paio, a pai o, alaila hoo-
axed Hy | kahi lele, hookahi sekona ia, a pela e lele se- |
“| kona ai ia a hiki i ka wa e oki loa ai kona luli
ri i a ana. Ainana ka haumanai kona lele ana, a
Wa pai like ka lima, a helu macli paha, 1,2,3,4;1,
De Ts 2,3,4;1,2,3,4; malaila e maopopo ai na sekona.
k tf A he 15 kauna pela he minute ia—he 60 se-
ie fi" - ners
ie kona. Ao ka hapaha o ke kaula, papalua ka
\ Hl a lele ana 0 kona poka i ka sekona hookahi.
iy a | 39 iniha, 60 lele ana, 1 minute.
Me it 17 3-9 iniha, 90 lele ana, 1 minute.
\ iF a 9 3-4 iniha, 120 lele ana, 1 minute.
a . a Pela e hiki ai ke hoakaka, no ka minute 1,
wee ii | P 60, 3 60, ® 90, § 90, & 120, a pela aku.
. Ea } i .
Mo Gaetan ee —
art | at See ir my cael nee
mi peo aty Stee ta sa ees
il | “OTE Eo = OKO hao 5 PlS-2 se
{hay BTA De 1D a OTe ey o—
ml See Per ee re
me Nao-hu-a o ke Lii, Mele hele po-lo - lei;
|| ) So eae —
ee | Secor oS 7 Stde Tat rete
a | | oa Ere Piste iee8 aol
0 SSeS TERPTESPIER Se etod!
if } tt \. g lat
ten Me-le oou-kouna-au; Na-ni no ke o-la mau.
i db zs !
Pr — rn ems f
: ws * os ~”: AM B
| wat
59 | We
ee
MOKUNA XI. ee | a
ee A i i
NO KA HELUHELU PONO ANA I KA HIMENI’ ME KA | | i ey
LEO MELE, A : Ny
I ka himeni ana, he pono ke nonnooi ke ano | i |
o ka olelo, a e hai maopopo i ka olelo e like ke ih | aan
_ akaka me ka heluhélu pono ana, ame ke ka- ae ee
mailio ana. Ua ikaika kekahi hua palapala, i i i)
a me kekahi hakina olelo, mama no kahi. ea)
Ma ka ,olelo “a-lo-ha” he ikaika ka leo ma lo, Tea) | oy
he mama ma aa me ha, pela no na olelo okoa, ® | ee
_ Pela hoi na lalani okoa, nui ka leo ma ke- i) a
kahi, wuku ma kekahi; ua nunui ae ma kekahi, yaa El
ua uuku iki ae ma kekahi; me ka hoihoi ke- q i es
kahi, me ka minamina kekahi. ee ie
Pela na hua leo mele, ua ikaika ka leo ma a
kekahi, mama hoi ma kekahi. Ina elua hua Heat
ma ka pale hookahi, ua ikaika ka mua. Ina eH |
ekolu, ikaika no ka mua. Ina eha, ikaika ka a!
mua ame‘ke kolu. A-malaila hoi ke ku, pone PAL! i
9 ka nui o na olelo, ma na himeni maikai. a ie 8
Ma kekahi hua mele, ua hui pu ia na ha- i ap
_ Kina hua olelo, ela paha, ekolu paha ma ka ah a
hua mele hookahi me neia, hoo, pti, kuu, a
mae, mar, ka-t, lat, hoi, kei, CU, UO, Ud, a-d, iH hi 18
ka a, Ie, I-0, a-o, ka’u, ko’u, ka-U, nei, e0, ea. el \
_ Mana olelo “ke Alii” eha no hakina olelo, a aS
8ika himeni ana,e hiki ma na hua mele ea | | a
| lua [Ke’L%] i kekahi lalani: a ma na hua i
| ekolu [ke-A-lit] i kekahi lalani. a: ~
_ Mana kapuwai o na lalani himeni, e mao- Oe Reae :
\ et . i | | eee a ee eae
ee | A Qe se
7 al th i ty mag
oe | eee
a)
i i i Wht : .
nS
| il HH Be |
me ie : peers s :
Hl ei popo iki ai ka hui ana o na hakina, a me ke
cs) a kaawale ana a me ka ikaika, a me ka mama.
LS oe ow Fia kekahi mau lalani himeni i kau pale ia
ae) na kapuwai, va ikaika na hua hina, a wa loihi
i ii | hoi, i ka heluhelu maoli ana. Ua hoike na
. hae Meeks | ; . s °
iB FE helu i na hakina olelo ma ka lalani hookahi.
iis if : | | 4Eme|lepu. .- 6 Ena | hau ma | na hou.
a i i 5 Malu ke } ao new. 7 Aloha] kona | mau na.
eae ii Bit} 4 Ema| halo. 8 He ku | la na ha | le ku paa.
ry a oir | 7 Nao| hwa|oke lit. 8 Nui| maiko | dwna| pono.
ri we ot | 8 Uaa lo} hai {a mat } ka hou.
Ht ! I" 10 Ka he} amaiitke A kujao {ke ao.
= ee Bik 4 11 Ma kaw} ka po } hau o} li ko} ka dani.
i ie 11 E a} lanamo } kuo kai | liloe.
ai Ba | 11 Mai luna } mai nei} iho } mai ka | Ha ku.
iH aa 12 Ua pau ko { na kawa {ua ka la i ka he wa.
Pie We 13 Kuma kaia{ia’e la} kau lia ma | ke ke a.
\ li cep 14 Ha le lu ia { ia le su} iko ka kou j A lana.
\ Ss | \
ma P60. —
mo Bee . .
i epi | feet e- sch |
ml Anjo Pet
Pe | || he rege tes choca
\. An | i} E nahoite kuwke-i- ki, A le-su ¢ ki-ai nel,
Sa) ates ae eat
a reset se-F eo} a
miu} Uf: —A eT ee eee Ea
a I 1—8- :
ee | tl : oe oo — |
mt Sena es PL gee ee pea
iy H HF | Nu - imaiko “Ju - napono’ Na-ni no kou pomaikal. |
i) ON ace ao
vA | : “eta ee a |
a) RRS EHR eeeFull Text
S040 209 01: X.