Citation
Ka buke himeni Hawaii i hooponoponoia

Material Information

Title:
Ka buke himeni Hawaii i hooponoponoia
Creator:
Lyons, Lorenzo, 1807-1886 ( Author, Primary )
Hawaiian Evangelical Association ( contributor )
American Tract Society ( contributor )
Place of Publication:
New York
Publisher:
Paiia e ko Amerika Ahahui Teraka
Publication Date:
Language:
Hawaiian
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Hawaiian language -- Texts ( LCSH )
Hymns ( LCSH )
Amelika ʻAmelika -- ʻAmelika Hui Pū ʻIa -- Hawaiʻi
Oceania -- Hawaii
Spatial Coverage:
North America -- United States of America -- Hawaii
Coordinates:
21.3075 x -157.8575

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Lyons, Lorenzo, 1807-1886 URI : http://viaf.org/viaf/51550345
General Note:
Bibliographic intro.: p. [3]-6. - Index.
General Note:
716 p ; 16 cm.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
CWML F223 ( soas classmark )
907527492 ( oclc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
i e = ee
. : F
“e
BUKE HIMENI HAWAIL |
I
HOOPONOPONOIA.
rE |
REV. L. LAIANA
MA
KE KAUOHAIA A ME KA HOAPONOTA,
E
KA PAPA O KA AHA EUANALIO HAWAII.
: PAIIA E
KO AMERIKA AHAHUI TERAKA,
150 NASSAU-STREET, NEW YORK.
1872.}
|
3
|
pf 2
, |
|
|
|
zz
, |
|

|
|
|
r | :
Fs
: |
| |
Y |
| |
sii
, ii
i |)
I

tt

| ;
:
|
|

|QOLELO HOAKAKA. |
Kia ka Buke Himent hou. Ua noonoo nui, |
@ imi nui, a hooikaika nui ka Luna hoopo- |
nopono, i hana oia i buke himeni maikai a oi |
aku mamua o na buke himenii hoopukaia ilo- |
ko o na makahiki i hala aku la.
Ua huli oia a loaa na buke himeni i paiia, |
mai ka mua a hiki ia nei. |
Ka buke Mua, ua paiia ma ka mak. 1823, |
46 himeni. Na Elika me Binamu (Ellis & |
Bingham) i hoomakaukau ia. Nui kahema- “ |
hema ma ia buke no ka hapa o ko lana ike |
ana i ka Olelo Hawaii. : |
Ka buke elua, ua paiia ma ka mak. 1827, 63 |
himeni. |
Ka buke ekolu, ua paiia ma ka mak. 1830, |
100 himeni. |; : | |
I
I 4 OLELO HOAKAKA.
| Ka buke eha, ua paiia i 1837, me na leo-
a | mele pu, 194 himeni.
| | Na Binamu i hooponopono i keia mau buke
| | eha.
; | Ka buke elima, 274 himeni.
| | Ka buke eono, 311 himeni.
} | | Ka buke ehiku, 404 himeni.
' | | Ka buke ewalu, oia hoi keia ke paiia, 612
ag himeni.
| | Na ka Luna hou, oia hoi ka Hope o Bina-
, mu i hooponopono i keia mau buke eha.
| | Eia na mea hoakaka no keia buke.
2 | 1. Kona inoa. Ka Buke Himent Hawaii.
| 2. Ua hooponopono ia, hoololiia, hoopolo-
| | leiia, hoopokoleia, a kapaeia kekahi mau hi-
| | meni kahiko.
! i 3. Ua hookomoia na himeni hou 200 a oii
| | , hakuia, ai unuhiia no loko mai o na himeni
; | haole i mahalo nui ia.
| | 4, Ua hoololiia kekahi mau mahele nuiahe |
| mau mahele hou kekahi. E kau ana no na
: | mahele nui me na mahele lili ma ke poo o
| | kela aoao keia aoao.
ei |
fi |
+ |OLELO HOAKAKA,. 5

5. Ua kakawia ma ka Olelo Beretania ka la- |
Jani mua o na himeni i unuhiia mai loko mai |
ona himeni haole, i akaka na himeni i unu- |
hia, i akaka hoiina haole e hui pu ana ke |
ano o na himenie himeniia’ na. Aia ma ke |
poo o na himeni na lalani haole. O na himeni |
e ae, aole e kau ana ka lalani haole maluna
iho. Oia na himeni i haku ia, aole i unu- |
hiia. )
6. Ua imiia ka poe nana i kakau i kela ai
keia himeni. Ua kakauia ka inoa malalo iho |
o na himeni, ai ole ia aia no na inoa ma ka
Papa Kuhikuhi. | |
1. Ua kakau 1a na Papa Kulikuli eono ma |
ka pau anaona himeni. HE nana pinepine |
oukou ia mau Papa Kuhikuhi, i maopopo ke |
ano, a i kokuaia ma ka loaa koke ana o na
himeni a oukou i makemake ai. |
8. Pomaikai wale oukou na kanaka Hawaii :
no ka loaa ana o keia buke himeni hou. Ka
pau paha keia o ka hooponopono ana o keia - |
Luna ko oukou haku mele i na buke himeni. |
Ka buke hope pahba keia, |il 3
| | 6 OLELO HOAKAKA.
t
ill ‘ j : 5
} FE hoolako oukou ia oukou iho i keia buke
, i maikai.
i FE hui a himeni me ka leo, me ka naau i
i i . ° . . °
| keia mau himeni ma na halawai nui, ma: na
i 1 halawai lili, ma ka ohana, e himeni pakahi
aia ze :
| hoi ma kahi mehameha; a e hoomakaukau
a } kakou a pau no ke komo ana iloko o ke anaina
i | :
| mele ma ka lani.
Fit _ NAL. LAIANA,
| | Ka Luna hooponopono,
| | WAIMEA, Hawa, Iulai 26, 1870.
= | |
|i
Fy
{ | i
a et
||
|
H iH i
Pil
at i
|
I |
|
| |
7, | }
Pi |
|
I
i HlMAHELE I. |

Na himeni e pili ana i ke Akua, kona ano |
Kahi Kolu a oia mau ana, kana mau hana |
mana, kona ike, kona alii hanohano ana, |
kona aloha, lokomaikai, ahonui, kona mala-
ma ana, ka oli a hoolea, a hoomaikai ana ia |
ia, etc. |
1. Ko ke Akua Kahi Kolu a oia mau ana. 8-6, |
: 1. E hoolea’ ku ko ke ao
Ike Akua mau ; i

Ua hana oia ia kakou,

A me na me’ a pau.

2. E pule aku kakou nei |

Ika Makua mau,

E kala i na hala e, :

I maemae na naau.

. 8. Kahea mau aku ia Jesu,

Ike Kamaiki mau,

E pipi mai la ia kakou |

Me kona koko no. |

}

|. eee OO -—
Po ; 2 '
|
Hl
\| 8 HIMENI HAWAII.
: | 4, E noi aku hoi kakou
. | I ka Uhane mau,
i | E launa mai, a hana hou
! | I ko kakou naau.
ia
! l 5. Hapai, a hookaulana pu
Bil I kona inoa mau ;
1 | Tehova—oia wale no
a Ke Akua no kakou.
A i Elika,
efi fi
ail aa
|
HI 2. : 8.
1. E oli aku kakou nei,
FH |) Me ko kakou naau a pan,
aa
sf i I ka Makua o kakou,
'[ i Ka Haku, ia Iehova mau.
Bal
a |
| Hi 9. Hoolea aku hoi kakou
i i I ke Keiki maikai mau,
& \ T iho mai i keia ao,
eit il 33
I Ola e ola’i kakou.
| | 3. Hoolea i ka Uhane pu,
ay il A noi ia ia e hana hou
| ii ss : :
i Ko kakou naau ino nei
ii T lilo i naau maikai.
\ i Hi
ail
a
Hii
[|KE AKUA. 9
4. Hoolea, a hoonani pu
I ka inoa o Lakou;
° e |
Ke Kahi-kolu nani mau, |
Hookahi Akua no kakou.
Ellis & Bingham. Flika me Binanm.
|
:
de Stand up and Bless the Lord. 6-8,
1. E ku a hoomaikai :
Ike Akua mau, |
E ku a hoomaikai pu ae |
Na leo, na naau.
2. Ua kiekie e
Ko ia la noho ao, |
Ei ae nae ia e haliu mai, |
Ke hoomaikai kakou.
3. Ho mai i ahi laa |
Mai kou kuahu mai, |
Tana elelo, na naau
Ke ku e hoomaikai. |
4. Ke Akua no ke koo,
Ke ola 0 kakou,
E hoolaha’e mai o a o |
: T kona aloha man.a : : bid
i
; i :
| 10 HIMENI HAWAII.
| | =
| 5. E ku a hoomaikai,
sil Me ka mahalo pu
li I ke Akua nani e,
aii Mai nei ae a mau no.
i Lyons. Laiana.
: i 4. Great God, how infinite art thou! 8-6,
aa ;
| 1. Ke Akua nui ola mau!
t | Liilii no nae makou!
i i Imua ou kulou ke ao
} . e
| A hoomaikai mau no.
a
I 2. Ua ku e no a kau, a kau
a | Kou noho Moi e;
z) Hh Mamua oe o na hoku,
a | Mamua o na kai.
Ti,
ii 3. Ka wai hala me koonei,
ani Ta oe ua like pu,
f | z
Bal Aohe mea kahiko e,
| Aohe mea hou.
I 4. He luli wale ko makon,
Pt || Oolokii a mau,
Hi Paa oe a ko kou mau manao,
| i He malu mau no kou.
aah
al)
i}
il
LKE AKUA. 11
5. Ke Akua nui ola mau!
Mahalo ae makou;
Kulou ke ao imua ou, |
A mililani mau.
Lyons, Laiana. :
eS
|
b. God the eternal, awful name! 8, |
1. Ke Akua mau! inoa makau!
Ke loheia, haalulu no
Ke ao, ka lani, me ka po,
Na mea a pau mai o a o. |
2. Na ao no kona wahi laa,
Na ahi kana mau kauwa, |
A hai akaka mai lakou ,
I kona nani ma ke ao. |
|
3, Hai hoi lakou he nani e |
: Ma kona maka olu mai;
A ma ke ao he oli no, |
He mele nani oia mau. |
4, B uluhia no kakou |
I ke aloha me lakou,
Ka poe aloha lani no, |
Na Kerubima ma ke ao.F ij ———————
| | 7
: Hi 2 HIMENI HAWAII.
ae eS
i 5. Hookani nui aku no
| | IT ko ké’Lii mau kamahao,
| | Hoolohe, kulou, a makau,
| | Ka poe haahaa ma kela ao.
ia Lyons. Laiana.
i i a ee
Bie
| | 6. Oh the immense, the amazing height. 8.
i
1. He kiekie kamahao,
ri He nani lua ole no
| | Ke Akua i hehi ma na ao,
Phi A alii mana ia lakou.
i | | 2. Olelo ia a nauwe no :
! } Na mea a pau mai 0 8 0;
2 Hi, | 5
\ Haalulu, oni a kulou
Pail Siatd
| | | O ko na lani kia mau.
Pel ;
i] | 3. Ina nakolo ma na ao
I | Ka wila ka hekili pu,
: i | Hosana nui nae kakou
|| I keia Akua mana mau.
| 2 =.
| 4. EK ke Lii mau, ke ho-a nei
Py | Kou mana i ua oli e,
| | I ko makou nei lohe ae
} | Ta leo ou maluna mai.
Pt ii
Hi | , |
Hl
|
i |KE AKUA. 13
5. A meia no ke iho mai
Tesu ka Lunakanawai
Hoomakaukau, na ahi, e,
I ala no ka Moi nei.
Lyons. Laiana. :
a. The Lord, how fearful is his name, 8-6,
1. He tnoa makau ka Haku, e,
He aupuni kamahao;
Maluna ona e kau nei
Ka lani me ke ao. e
2. He nani kona noho’lii,
He lama kona lei,
Me ke aloha e alii neti,
Me ka hoopai maikai.
3. Hu ae ke kai a emi no
Ma kana pane mai;
Ma kona mana paa ke ao,
A naue a pau ae.
4, Maluna o na anela
Kau kona nani e;
Maluna o na kanaka
Kau kona aloha mai.aa cae ea hi
Hl
| | 14 HIMENI HAWAII.
| ) | 5. E alii ae ia a hana mau
A | Mekanaimanao; .
| Ke mai, a ola, a eha pu,
| i | No ia la no kakou.
iit
! i | 6. E pau ka ohumu, ka huhu,
| | Ina hoeha mai,
an | Uuku a pokole no,
I, | Ke aloha ke hu ae.
d | ‘ Lyons. Laiana.
ia 8. : 8-7,
; I | 1. He Akua hemolele
{ cS Ke Akua no kakou,
S) H Maikai wale, hewa ole,
| | | Pono loa, ola mau.
PP tll |
I} a 2. Nani wale ko Iehovya,
I) | Luli ole ka maikai;
a I | Ahonui wale oia
} | | * I ka hanai pono mai.
| = 3. Oia no ka Haku mana
[ | O na mea ilalo nei;
| | Nana kakou nei i hana,
I | E Aole na ka lima e.
ei
Hit |
i:
yl |KE AKUA. 15
4, Pono hoi e pule aku
I ka Haku o ke ao,
T ola kanaka ia ia la,
I ola nui no kakou.

Ellis. Elika.
9. 8-7,
KA MANA 0 KE AKUA.

1. Kei ka mana o Iehova
I mau ai na mea a pau,
Mai kinohi, a mau loa,
Ku paa ola, ola mau.
2. Aia hoi ma kona mana
Kaa mau ka honua nei;
Paa ma kona poho lima
Na moana me na kai.
3. O ka la, me ka mahina,
O na hoku ma ke ao,
Ke kau nei ma kona lima,
Malu maoli no lakou.
4, Malu kana mau haipule,
Paa i kona lima akau,
Aole loa e haule,
Hapai i kona mana ‘mau.
Bingham. : Binamu.I —— t ee — _ 4
Ht |
| | | 16 HIMENI HAWAII.
Pi ||
| |
i | 19. The Lord our God is full of might. 8
i | 1. Iehova ke Akua mau,
i He mana weliweli kou ;
i i Ka la, me na makani pu,
i, | Hoolohe i ka leo ou.
. iil {|
Pi :
h } 2. K ala kue mai ke kai,
: I } Na ale, e popoi pu;
ll 1 Kau no kou lima, papa mai,
i) | Pau koke ae, a malu no.
a
HF i
L | i 1 3. EK na makani o ka po!
4 : | Lauwili a halulu no ;
/ | He mana ole nae oukou,
iy | Ke hoopaa mai ke Akua mau.
| |
Pal |
hi 4, Kou leo, e Iehova, e,
i Ua pae no io ia nei;
1 Ke holo ae la ma ke ao
| I Na kaa makani nani ou.
At i
yi, i :
| 5. Kolou oukou, na aina e,
[fF } Mahalo nui, e na'lii,
p a \|
| I ko Iehova mana. mau
| EK paa mau ai na ao a pau.
I | Lyons. Laiana,
ia
Hii | :
i) |
| |
= oeKE AKUA. 17
11. 7
KA MANA 0 IEHOVA.

1. Kei! ka mana nui ou,
E Iehova nani mau,
Nau i hehi wale mai
Ko na aina, ko na kai.
2. Puka mai ka olelo an,
Nauwe no na mea a pau,
Ko na lani, ko ke ao,
Auhee wale aku no.
3. Holo na hekili e,
Me na uila iluna’e,
E memele nae makou,
I ka mana nani ou.
4, Aia pau ko keia ao,
I ke ahi wela ou,
Mau ke mele o makou
I kou mana oia mau.
lyons. Laiana.
12, Let God arise in all his might, eee
1. Ala’e ke Akua mana no,
hooauhee i ko ka po,
Me ka uahi 7 lele ae,
Ke ea ka ino a pa mai.
Mawsllan Hyiuns. 2| 18 HIMENI HAWAII.
iH |
i} | 2. Tloko o ke ahi ai
ti I | Ko ia la iho ana mai;
i He pono kona, he huhu,
| i Hee na kue, a maule pu.
yi ii |
all 1] : :
li | 3. Maluna ia e holo nei,
; Ih A hoohekili nani mai ;
} || Tmua ona e oli ai,
) | 1 A halelu ka poe maikai.
Di i oS
I | 4. Na hune, luhi, kanikau,
| |) | He kokua oia no lakou,
! i |! He lunakanawai maikai,
i I A he Makua aloha mai.
|
= I) i 5. E moku ae na kaula hao,
iH | A hemo mai na pio po;—
fi } Na kipi nae ke paa a mau
Pri || Talo i na kaula hao.
; i, | Lyons. Laiana.
H 1
| 13. Thou Lord who rearest the mountain’s 8,
ti ; height,
fit
| | 1. Nau, e Iehova, i hapai
) : } Na mauna a kiekie ae,
I | Na palikai 7 olino mai,
| | A ikeia kou nani e.
Hi | :
Hi |
H |
P| |KH AKUA, 19

2. Ua ike like ia nae

Ka mana ou, me kou maikai

Tloko o na mea Ili,

Na huna one, kulu wai.
3. Na piko puu i uli man,

Me na Kedera kamahao,

Na pua ala, na lau mae

Ke hai pu i kou mana e.
4. EK hoomanao,-e lakou nei,

Ke Akua ke kumu e ulu ai

Na lau lili, a nona mai

Na huna ea, na kulu wai.
5. A nana i hookupu mai

Ina iini maikai nei;

A ma o na la puka mau

Na olelo, hana, na manao.

Lyons. Laiana.
Lt. Ising the almighty power of God. 8-6,
1. Ke mele aku nei no au
Ka Mana i hapai
Na mauna nui me na ao,
A hana i na kai.ail |
: | 20 HIMENI HAWAII.
i | 2. Ke mele aku nei hoi au
iL ! i Ke Akamai i kau
tt | Ka la, mahina, na hoku,
i I lama no ke ao.
ei |
Ih i 3. Ke mele aku nei no au
| | | Ke Atoka piba’i
| | i Ka aina, me kauhale pu
tll I koonei mau maikai.
|
| : 4. A huli au io ianei,
i A nana i ke ao,
re il Ua ikeia kou nani e
| ' | | Ma kau mau kamahao. |
21
| | | 5. Maloko o na pua, na lau
ri il Ikea ka nani ou;
ry I Nou na makani, kaa na ao
a [ li No kau kauoha no.
j | i 6. Ua hanai oe ia makon,
1) i A me na mea a pau;
| | i A, ma na wahi a pau no
| | Kou noho oia mau.
| [ i Lyons. Laiaua.
| | |
iH |
tl LeKE AKUA. 21
15. : Se
KO KE AKUA IKE.
1. EH ke Akua oia mau,
Ua ike oe ia makou,
| Na hele me na hana a pau,
Ke kino pu me ka naau.
2. Ua ike e, ua ike mau
I na olelo, na manao,
JKowaho, me ko loko pu,
Ua weheia imua ou.
3. E nana mau mai ana no
Na maka weliweli ou ;
Maanei, mao, ka po, ke ao,
Ua like pu, i kou manao.
4, Maluna ma ka lani no,
Malalo iho, ma ka po,
Malaila no kou lima mau,
E paa mau ana ia makou.
5. Nolaila, pono ia makou .
Ke noho me ka hoomanao,
Eia maanei na maka ou,
IT hewa ole ai makou.
Lyons, Laiana.iy :
| |
Hi :
| | \ 94 HIMENI HAWAII.
Pit
| I i 18. The Lord Jehovah reigns. 6-8 aNo E
mag jill
i 0 KO IEHOVA HANOHANO.
ai i a
| | 1. Iehova ke ’Lii mau,
me He hanohano kou,
lh ii, Ua puni i ka nani mau;
| i} \ He lei olino kou,
a 1 He aahu aiai no,
meu UN ey seq es
I He ihiihi kamahao.
ell 7
' i 2. Ma kau olelo mau
i HA Ua onipaa ke ao,
| \, Ka la, mahina, na hoku;
| ' i) Kou noho Moi mau
= i Ke ku la ma ke ao
) Hi A mau loa’e ke aupuni ou.
al i |
{i 1 8 °
| | 3. Kupikio na kai,
yl A ala kue mai
I Hil O ko ka po, o ko ke ao;
| a Hooweliweli nae,
; | i Ke Akua ke *Lii maikai,
| Hil Malie mai, a malu no.
i
{| i; 4, He oiaio mau
ri Na olelo au a pau,
Ti \ Ma kou aloha e ku pu
ii
Hil
I :
riKE AKUA. : 25
Na kauwa pono ou
Ma kou Ziona hou,
E mele i kou aloha mau.
Lyons. : Laiana.
19. Father, in all thy works thy glory 1,
shines,
KO IEHOVA NANI.
1. EK ka Makua e, he nani kou,
_ He kupanaha kau mau hang a pau,

Hoike na hailona kini no
Ma ka honua nei a ma ke:ao.

2. Ka la, hoku, mahina me ke ao,
Ua hai 7z kou mana, me kou akamai,
Ma na eheu o na hora a pau

Ua heluza’i kou lokomaikai mai.
3. Aka ma kou manao hoola mai
Ina enuhe kipi me makou,

O kou huhu, o kou aloha nae,
Ua hui pu maluna o Iesu—

4. Ua ano e na nani o Iesu
I nani ai ko luna mau papu,
Na Serapima nani ke hapai
I ko Emanuela 7noa nei.mi a ss : sme
|
; Hi
| | 28 HIMENI HAWAII.
Pie ii
\ i 5. E ake au, e mele like pu
lj hi I kela mele ihi ola man,
a jit : :
i i O kuu mahalo nui no Jesu,
| (| i Kuu mele lea ia i ke ao.
il Bingham. Binamnu,
} i hit —_—_—+----.
ma tt
5 Hit Ph e a
Ih i 20. Above, below, where’er I gaze, 8-6 Latani
lh Hi 1. Maluna, a malalo pu,
| I: Ha Ua ikeia ka mana ou,
a 4 Hulili ia ma na hoku,
i i, Hulali mai la ma ka hau
A ih} + . ° °
i | Na mea uli a maikai
r | Hl | Ke hai maii kou nani e.
Hi HHH
ee iil
I 2. I loko oe 0 na ao,
\ li A ma na kai ooloku,
ee, |, Hi} .
yi Hi Ma na makani ahe no,
| | A ma na ua pa huhu;
{ Mii tht °
ie ie Ka ino me ka pohu no
. | | Ke hai maii ka mana ou.
ia
: Hh 3. A ma ke kulu o ka po,
} I } . 3
; HHH I kuu nana aku iluna’e,
iG His Hit .
Hl Ua kahe mai ke aloha ou
| Hi Mai luna a ilalo nei
ahi : :
i | | E ala a hoomaikai mau
Hil
I Hi Tkuu Akua kamahao.
i Wh Lyons. Laiana.
/ I Hii
iat
a.
i ea
iKE AKUA. 27
21. Keep silence all created things. §-6,
1. Hamau oukou, na mea a pau,
E kali ike Lii;
Haalulu e ka uhane o’u,
Ke ku e mele ae. :
2. Ma kou manao e kau mau ai
Ke ao me na hoku, :
Ke ola me ka hanu nei,
Ka make me ka po. 7
3. He noho Moi paa mau kou,
Aole e naue ae,
Nau ponoi ke ola Ou,
Aole na hai mai.
4. He buke kupanaha kau,
Malaila e paa mau
Ke ano me ka hope pu
O kanaka a pau.
5. Malaila o¢ i kakau ai
Ina manao paa ou,
Aohe hua e haule ae,
E pau noi ke ko,: . Ea
| |
HI {i}
Hi
| i l 28 HIMENI HAWAII.
1 Hil
Pi iil :
i i 6. Ke hooko nei i kou manao
3) al °
iii Na hana nei a pau,
Hi th >
' Md A holo e ke aupuni ou
| i :
‘a if Maanei, mao, a mau.
a Hil i
Hi c
Ih Hi 7. Mai ake au e nana ae
le Ta buke kamahao,
" i Na ino me na mea maikai
ye ih Tkalan ,
a a kakauia no’u.
| i HN
rie it ;
il 8. Ina ua paa ka inoa o’u
i Ml Ma kela buke Au,
| Wi Malalo nae o kuu Iesu,
TT .
[ i E oli mau loa wau.
i \ le Lyons. Laiana.
a aii
J i \ il e e
| ri 22. (od moves in a mysterious way. 8-6,
| th J
i i Wi}
Bt ii 1. Kaa mau ke Akua e hana’e
thi i Na hana kamahao;
I Hh Ku kona wawae ma ke kai,
eal
Hi A holo ma na ao.
¢ Hi) Hint} 5
a 2. Tloko lilo ona no
Hit Hi 3
i i He lua akamai,
} it) | Hi} °
I i laila kona mau manao
t Hh E hooko maikai nei.
ii
H i
hw
ti
i! WhKE AKUA. 29
3. E na haipule wiwo e, |
Mai paupauaho ae, |
Na ao makau e kau mai nei,
Ua hu i na maikai. |
4, Mai noho a ohumu ae,
Kaukai a hoomanao, —
Mahope ae 0 na hoopai
He maka olu no.
5. Ke hooko pono ia no
Ko ia la mau manao;
He awaawa ka opuu,
A pua he nani no.
6. Ano ua pohihihi no
Na pilikia oonei,
Mahope, na ke Akua no
E hoakaka mai.
Lyons. Laiana.
23. Jehovah reigns, he dwells in light. 8.
1. Iehova no ka Moi mau,
Ua puni oia i ke ao;
Ke ao nei kana i hana’,
A nana ia e hoopaa mai.wil .
i f :
( | 30 HIMENI HAWAII.
; i | 2. Mamua nae o keia ao,
itt Mamua 0 na ao a pau,
| i Ua ku ka noho Moi ou,
i t O oe ke Akua ola mau.
} Hl Hi :
i ih 3. Ala’e na aina huhu e
a HN) . ee
ib 1 il E kue aku i ke Li;
tial
I, in He kue makehewa nae,
I a Nau e papa, a auhee ae.
aw}
ie tl :
i Hi 4. FE mau ka noho Moi ou,
| HN] =
Ik i Ka olelo au e paa mau no;
| i He hemolele mau loa kou,
Hh HiIl ee e .
\ l He nani ihi kamahao.
=f i i Lyons. Laiana.
YH SS ee
a th Wi
lz }
ey iit : ee. ;
[ | 24. He reigns, the Lord the Saviour reigns, 8
} Hi tH
are ia 1. Iehova, oia ke "Lii mau;
j i Hoomaikai nui no kakou;
ea Hauoli ae na aina e,
} i Hi A me na mokupuni nei.
He HIME
all
I i 2. Hohonu kona mau kuka;
Hh Hilt f s °
WV i} He noho Moi oni paa;
Hi, Hit ° ° °
' I Ua puni oia i na ao;
f Hi Ka pono nae ke kumu mau.
|
i
t i
PaKE AKODA. 31
3. A iho oia e hoopai,
E nauwe ae na aina nei,
He ahi a e hoopau ai,
Hehee na mauna, hee na kai.
4, Makau na kue a hohe,
Maloko o na lua e pee!
Hapai na poo, e mele e,
Kokoke mai ka Inubile.
Lyons. Lalana.
25. The Almighty reigns, exalted high, 8.
1. Ma kahi kiekie e
Ke Akua mana e alii nei,
Maluna o ke ao a pau,
Maluna o ka lani ao.
2. Ua puni kona mau wawae
I na ao polohiwa e;
Ka noho aloha, oia no
Ko ia la noho oia mau.
3. Ka poe aloha ia ’Lii nei,
E pau ka hewa, ke kue;
He kiai oia no oukou,
A nana e pale ko ka po.ae eee ) —
a il
Mh
|) i 32 HIMENI HAWAII.
Bae Hil
i il 4, He ao, he oli ano hou
i Hi I luluia no oukou,
wa Ui
ie th E kupu ae, a hua no
Hi Ht i 2 °
i ih Ma o, he ao, he oli mau.
nH ee
i | 5. E ku a hai hauoli ae
i Hn Ka nani o ia’ Lii maikai;
Vai ;
Van EK hemolele me ia no,
eh Hi - Tigle 13:
ei ike ae a alii pu.
i Hii Lyons. Laiana.
He i ——
a I |
A 26. Jehovah reigns, his throne is high, 8
ei
| i 1. Alu Iehova maluna’e,
= ; i | He ao aiai ka lole alii;
a Ha Olino nani me ka la,
| i A hiki ole ke nana.
i li
aii 2. Hoopuni oia i ke ao
ih li Ina makau a malu mau;
: i A paa mau kona kanawai
a Ma kona hooko pono mai.
5 th Hil}
iH a 3. Alohi mai ke aloha e
' | i Mai kona maka olu mai;
| i A, oiaio a ko mau
f F Ka ia la mau olelo ao.
ea
a
Be
Pie
ait: |
KE AKUA. 33 |
4, Ae anel ia e lilo no’u |
T hoa, i Makua pu? |
Ina pela, e oli au, |
see Ka lani ko’u, ke ola mau. |
Lyons. Laiana. i
eo
OT. 6-8,
1. Ke Akua o ke ao
I lokomaikai mai,
Hoolaha oia no kakou
I kona kanawai.
2. Malaila ¢ haina mai
Na hua aloha no,
Na hua e pomakai ai
Na uhane o kakou.
3. E lawe kakou nei
I keia kanawai .
I rula hemolele e,
I kumu alakai.
4. He kumu maikai nel,
A kuhikuhi mai
I alanui e hiki ai
I kahi e ola’1.
Hawaiian Hymne, 3Thi
i ii] |
| |
Pa Hii
1 IN 34 HIMENI HAWAII.
ail os
all i 5. Hi pili a hahai
ROI °
| i ie I keia kumu ao,
| i I ] I naauao, 1 pomaikai,
I | i T ola mau oukou.
| : i ae Taka.
aa
i i 28. 0 how I love thy holy law. 8-6,
ea 1. Aloha ia kou kanawai,
1h 4 Kuu oli ia a mau;
a Hi Malaila au e noonoo ai
Sh mii ° .
I Ke whi mai ka po.
he
Vai
i i 9. A wehe mai ka wanaao,
PT) i Hlaila kuu manao;
4 \ i) lini au e paanaau
| i Ka olelo maikai au.
ait
ey |
ai 3. He mea ono ke hoao,
He ik He mane lani no;
HW Ht A hele au a hoi luuluu,
| Hi Ke mele ia no’u.
at
E | 4, A noho, ala, hele au,
ei Kuu hoa hele nei;
| A oi kona maikai ia’u
al I na maikai e ae,
a
HF i,
Po
PnKE AKUA. 35
5. Ina he puu dala ia’u nei,
He paila gula pu,
Aole like ia waiwai
Me kana olelo ao.
6. A mai, omali, maule pu;
Kua laau ola nei,
Kuu kia paa e paa ai au;— :
Me e! kou kanawai!
Lyons. Laiana.
29. 8-7.
1. He aloha ko Iehova
I na kanaka a pau,
Hai mai oia i ke ola, :
Olioli no kakou;
Luaole ke aloha
O Iehova ia kakou.
2. Aole no ko kakou pono
Oia i aloha mai;
Aole loaa mai ke ola
Ma ko ia la kanawai:
Lawehala, hoomaloka,
Hewa wale kakou nei.— . Sone oe,
| | ;
| i iM 36 “HIMENI HAWAII.
mae |) th :
i i 3. Kana Kezki hanau kahi,
i tt Ke’Lii mana o ke ao,
i ! i I haalele a kona wahi,
| | | i Kai mai oia ia kakon,
it Hi I pakele ma o na la,
a He Kakou i ka make mau.
te 4, Kakou nei ka poe hewa,
HI ih Eimiika Haku mau;
a Pule mau kakou ia ia la,
i i I pomaikai mau kakou;
if l i I ola loa ia Iehova’
| i ll Ko ke ao nei poe a pau.
i . Ellis & Bingham. Elika me Binamu.
me i 2
1
| | Hl 30. Come ye that know and fear the Lord. 8-6,
ey |
rh (a : 1. Ka poe ike a makau
if ha IT ke Akua maikai,
Ir at Ala’e a mele pu oukou,
: I We He Akua aloha nei.
Bua
i i 2. Hai pela kana olelo ao,
ie ih Me kona mau maikai,
| i Hooiaio pu Iesu,
it li He Akua aloha nei.
HNN)
lt ta
tH
FeKE AKUA. 37
3. He aloha kona ia oukou,
Ka poe auwana e;
E hoi mai, a ike no,
He Akua aloha nei. :
4. A hoi mai e paa.oukou
Ma kona mana e,
A ike mau, maanei, ma o,
He Akua aloha nei.
5. E hai mau ae pela maanei,
A hiki iluna’e,
E mele me na leo e,
He Akua aloha nei.
Lyons. Laiana.
31. My God, thy boundless love I praise. 8-6.
1. Ke Akua o’u, hoomaikai au
I kou aloha kamahao,
A lua ole no;
Olino oia maluna’e,
A opuu ae malalo nei,
A pua ala mau.
2. Kakahe ia mai luna mai,
Mai loko o kou Noho’ Lii,
A holoholo maumT |
i | i |
i hi 38 HIMENI HAWAII,
HNN
ih i. Ko ia la oli maluna’e,
i Hi A pau ka lani, holo mai
i i A puni keia ao.
: I i 3. Na kou aloha 1 pena’e
Ay Ka wanaao i ula mai,
it a A kena i na ao
I} Hi E hoonakulukulu mai,
| } ne A ulu na mahinaai,
| la A uli oia mau. _ §
: i 4, Anapa oia ke nana,
: i Hs Ma na kukuna o ka la,
i te A pumehana mai;
Hy al Ua ikeia a ani ae
= t Wi Ma na makani ahe mai,
J 3
ie A ma na kahawai.
Hh [ 5. Ua ike nui ia nae
| ae Ma kona ano maikai ae,
| f i Ma kau olelo no; ~
ay a Haalele oia i ke ao,
me la A iho mai e hoona mau
E | Na u, me na luuluu.
‘ i . 6. Na ia aloha e ola’i
a E pai mai ia’u e hoomaikai
il T kuu Akua e;
ie
Pi
BilKE AKUA. 39
E kau kuu aloha, kuu manao |
|
Ta oe, kuu Makua mau |
E pomaikai mau ai. |
Lyons. Laiana. |
32. Come, shout aloud the Father’s grace. 8-6, :
1. Hookani ¢ ka Makua mau, |
A mele ia Tesu ; |
: Kokoke hui ma ke ao,
A mele lani pu. |
2. Ke Akua mana oia mau, ar |
Ke hoohaahaa nei nae |
fi kapa ina hoohanau
I mau pokii maikai.
3. Ke Akua! kuu Makua nei!
Inoa makamae! |
Aohe oli pa maikai |
Me keia maluna’e.
4. Ta oe no kuu hoomaikai
No na makana au;
No kou aloha 7 kahe mai
Na pomaikai a pau.FT tit - : - ee
mn
1 | i
WR
iI Hil} - yr
Wit 40 HIMENI HAWAII.
aa a
i Hi 5. Ua pa kaukani na maikai
Wee MI : :
iH hi, I helelei maanei,
Bate
at i ii Ko luna nae ke 01 ae,
ae i! ee a.
Hii, I it mau kuu hoomaikai.
i | | i Hh} Lyons. Laiana.
ll
) Hi 1 i —_——_>———_—
| : He
A Tt eps > } :
h ie 33. When all thy mercies, 0 my God. 8-6,
ye
! H a 1. A nana wau ina maikai
mu a :
i a Na kuu Akua mai,
ai
ae Mahalo au, aloha e,
| A hoomaikai pu ae.
ae oo a
Ta 2. Kau nui mai na mea maikai
‘| | Ma ko’u wa ai waiu,
aa 5
|| ie Mamua o ko’u ike ae,
| Hal A hiki ke noonoo.
i} a
pe :
a 3. Ma kuu wa ui a lalau
ih le Ma na ala kekee nei,
i) h | Mit i . . . .
| at Nau wau i kiai a kai mau,
aa A oo a kupaa ae.
meee Huila
asi : = Sos
i | 4. Kaukani a kaukani hou
at - ;
if Hl Kou mau makana net!
ii 1 Hit 7
tf qi IT naau hoomanao no no’u,
i) Hil i) e <
t el A oli nui ae.
aii
ai
HY
Hi)
t He
Hatt
tail-KE AKUA. 41
5. Kou pono ka’u e hahai ai
Mai nei a make au,
A, ma ia mau kuu hilinai
Ma kela ao ma o.
Lyons. Laiana.,
ot. And are we wretches yet alive? 6-8,
1. Ke ola anei kakou,
Ka poe kipi nei?
Me e! ke ahonui ou,
E ko makou Moi.
2. Ke kau kaumaha nei :
Na hewa ia makon,
EH komi iho ana no
IT laloi ka po.
3. Maluna o makou
E.kaa nei kou huhu;
Malalo ae ke ahi man,
Ka lua o ka po.
4. Papa aloha nae
Ke ahonui on,
“Mai wikiwiki e hoopai ;”
A malu no makou." | i ,
i i |
Ni
| il
aa
i | | | 49 HIMENI HAWAII.
aaa
a .
" Hii 5. Pehea la hoi kakou ?
a
i Vat : FE kipi how anei?
[ | Hi A hoonaukiuki hou
ne a fas
i Hi I ko kakou Alii?
| ' Wl
i He 6. E pau ke kipi e,
qa Hoolohe pono no,
eat oo
1 Hall Aloha me ka hoomaikai,
BUA :
ay i A malu mau kakou.
i Hi | Lyons. Laiana.
tf i ——
ee il s : oe a
lf | 35. God is the refuge of his saints, 8.
Bt ME
a We =
I Waal! 1. Ke Akua nona e ola’i
i) Hi E
Fi) Ha | A lele mai ka ino e,
| HHH . °
A a Oia ke ku kokoke mai
| i Hh Me kana mau haipuie nei. ,
Hi
ere ia, 2. E naue ka honua nei,
lh Hi Haalulu hoi na mauna a pau,
ee iit oe . °
nl A hooleiia’ku i ke kai,
HT a Aole o kakou makau.
a iit
TAA
OH 5 3 : 5 .
[ a 3. Aia ka muliwai maikai
Dt No ko ke Lii kauhale mai,
HE Hi Nolaila e kahe mau mai ai,
ali ; aos
I il Ko kakou nei mau pomaikai.
Billi,
Ny Ht
ti,
Pi
PaKE AKUA. 43
4. Ka olelo au ia muliwai
I piipui 7 ko makou naau,
IT kumu e hauoli ai
Na uhane luhi o makou.
5. Haunaele ko na aina e,
A kaua mai na hoomaau,
Ka leo ou ua pane mai,
Hehee iho la ko ke ao.
6. Iehova no ke Akua mau,
E hapaiia e ko ke ao;
Me Ziona ia e noho pu,
Nona ko kakou ola mau.
Bingham. Binaniu.
36. Through every age, eternal God, 8.
1. I kela kau i keia kau,
O oe no ke Akua mau,
He puuhonua no makou,
He wahi maha, malu no.
2. Aohe wa, aohe ao,
Mamua o na mea a pau,
Kou noho Moi nani mau,
A e mau loa aku ana no.wae stmt ss ee
| fh
Mii
i li 44 HIMENI HAWAII.
Hf {I hl
i ih, 3. Aka, makou, na kanaka,
, es Na lawehala, na aia,
| | ii) Pokole, a pau koke no,
a i Na la, na hora o makou.
ee
| He 4, Ka make, me he muliwai
| it ai Ke kai ia makou mai nei ae;
: | i A, me he lau ka nani nei,
| i, Hu ' Mae wale no, a helelei.
ia
| lh “ 5. Ke Akua e, nau no e ao
i i Ta makou nei e hoomanao,
i i Ka make ke kokoke mai,
| A E ala, pule, a kiai.
7 | \ i Lyons. = Laiana.
ae
| | i 37. We love thee, Lord, and we adore, 8-6,
Bee itt
\ nt 1. Aloha hoomaikai makou
| ei Ta oe, ka Haku, e,
Hie ll O oe ka ikaika, ka paki,
} f ii Ka hale e malu ai.
( iV
i i 2. Tloko ou e holo ai,
Ba A malu no makou ;
tf ni ASulecechack :
i ma pule e hoola mai,
! iil A ola pono no.
it Wt
re
Pn:KE AKUA. 45
3. A ala ia é kaua mai,
Nawai e pale ae
Ka mana, ka hulali ae
O kona ihe e?
4, Holo no oia ma na ao,
Me na anéla pu,
He kini miliona no,
E lohe a hooko.
5. Olelo oe, papa huhu,
Makau na enemi!
A, me he make no lakou,
Ke kau kou maka e.

Lyons. Laiana.
38. Up to the hills I lift mine eyes, 8
1. Tlunaina mauna mau, .

Fi nana e na maka o’u,

Nolaila mai kuu pomaikai,
Kuu puuhonua e ola’i.
2. Ke ola nei ke Akua mau,
[ hana i na kai, na ao,
Na mea a pau mai 0 a 0,
Ko luna lilo, ko ka po.} li
i | ki 46 HIMENI HAWAII.
neil
i ul 3. Oia la no kuu alakai,
i} ei Ke hele ae a hoi mai,
vB iii A po ka la, a moe au,
aa i] ae =
| a Na ia la no e kiai mau.
aie =
| \ it 4, Na Ja la hoi e pale ae
Wg Ko in, wela, cho, ma
i He Akaumaikai malunaou
i el Ka malu ona a malu mau.
ae
I |), ht 5. A hiki mai ka make o’u,
it ih Na ia la e hoouna no’u,
i Hi Na anela e kaikai ia’u
| i Mh I luna i kona hale mau.
rT, Han Lyons. Laiana.
|| Lt ee
aa
Hi; 6
ili ee 1. Ke Akua no ke kokua o’u,
a A ku kokoke no,
Ht vi A lana mau no kuu manao,
| i A pau kuu kanikau.
|
: i 2. Kou kanawai kuu alakai,
| a Mai nei a kela ao,
ett Nolaila mai kuu pomaikai,
i! a T kuu mau la a pau.
bi
ee
PaKE AKUA. 47
3. A noho wau ma keia ao,
O oe ke noho pu,
Alaila wau e oli mau,
A maha kuu naau.
4, A hele wau i kela ao,
O oe ke hele pu,
Malaila wau e mele mau
Kuu ola ia Iesu.
Lyons. Laiana.
40. God my supporter and my hope. 8-6,
1. Ke Akua no kuu hilinai,
Kuu hoapili mau,
Na kou aloha 7 hoolana’e
I kuu manao luuluu.
2. Ka olelo au kuu alakai
Ma kahi pouli nei,
Kuu kuhikuhi pololei
I kahi e ola’i.
3. Ma keia ao o oe no
Ka makemake o’u,
He lani ko’u, he lani mau
Ke noho oe me au,oe - : — —— : ee 7 ea
Pi Aa : — r
wie
Ve
if Hi 48 HIMENI HAWAII.
Ree ali |
Ha al : .
H Ni 4. A, ina ma ka lani au,
i Ne Aole oe pu,
\\ Hi :
Mh i Aohe lani kela no’u,
Ae TH hi *
Hl " Poino wale au.
Hea
Hi) i
eset 5. Ina nahae ko loko o’u,
vale
Ne A maule kuu naau,
hee |
Lad Ke Akua kuu Pohaku mau,
AS mde
Ve Me kuu ikaika pu.
re ;
Blah eo
i 6. Me oe au e pili ai;
aN . ° .
i Ka’u hana maikai nei,
a . : ee eee g
‘ E hai a puni 7 kou maikai,
BH °
ie A me kuu oli e.
Hite Lyons. Laiana.
Al eee
i an
f a Al. Soon as I heard my Father say. 5-6.
A, J. A lohe au i kau paipai,
A “imi koke ia’u,”
Te sa
ae Ua wiki au e pane ae,
a “FE imi au ano.”
fan
ih : d,
ui 2. Mai huna i kou maka ia’u,
Br aia! é ;
i al Mai nana huhu mai;
ea) :
a FE holo au iloko ou
hie Ke pilikia e,
eT a
tig
ih 4
ie
ee
frei!
ie nite1
KE AKUA. 49 | |
a |
3. Ina haalele wale mai | |
Na makamaka o’u, ||
Ke Akua kun kiai maikai, | |
A bhanai pono mau. | |
: 1)
4, Mai make i ke kanikau : |
Kuu uwhane maule nei, |
Nana mai nae ke Akua ia’u, | |
A. hoepohaia mai. | |
| : |
5. Paulele na haipule, e, |
T ke Akua mau,
Na ia la e hoala mai |
Ke maule na naau. | |
Lyons. Laiana.
Sp oe i
42, The Lord my Shepherd is, 8. |
lL. Iehova no kuu Kahu mau, |
Kuu me’e pomaikai mau ai; |
No’u kela hoi, a nona wau, | i
Heaha ka’u e nele ai? |
| 2. Na ia la wan e alakai
Ma kona aina malu no, |
JT kahe ai na wai maikai, |
fT ola kuu uhane mau. |
Hawaiian Mytinn, “f | iEOE ee
Me |
| an
We
i 50 HIMENI HAWAII.
ie
| : :
i Ve 3. J auwana au i kahie,

i! th Kii mai kela i ola au;

| ae | A kai ma kana pololei,

\, Hs | No kona inoa hoano mau.
ae

hie 4, Mawaena o na enemi,

ie | Ua hanai mai a maona wau,
lhe | : Ua piha a hu kuu apu nel;
' Kahinu pomaikai kuu poo.
Bie |

i 5. Ka maikai me ke aloha mau

| E hahai mai i kuu mau la;
' po Tini wale kuu naau

He E noho mau i kona pa.

ba
= wi | 6. Iehova no ke Akua mau,

ir | E hapaiia e ko ke ao;
fee | Me Ziona ia e noho pu,
il Nore kd Rikon olasman:
a Bingham. Binamu.
he é 2
ae |

i | 43. The Lord my pasture shall 8-6 vananz.
te | prepare,
ea j hi

| MH | 1. Ua hana kuu Akua maikai
. I i | ® ° °
Bal I wahi no’u e hanai ai,
La Kuu Kahu ia kuu Alakai,
ee |
ie
\h Wi i | hs
ea|
i
| |
KE AKUA. 51 |
A nana e hoolako mai; :
A ma ke ao a ma ka po, |
Na ia la e hoomalu ia’u. |
1
2. A maule au la no ka la, |
A makewai ma kahi a, 1
Na ia la wau e alakai }
I kahi kula uli e, | |
IT kahi o na kahawai |
E owe nahenahe ai. |
|
3. Ina auwana ino au |
Ma kahi anoano po, |
He ala kee a apuupuu, | | |
He wahi neoneo no, F
Na ia la wau e kai maikai |
I kahi uli, kahi wai. ||
4. A hele a kokoke no : | |
Ka lua make ale o’u, i
Aole loa o’'u makau,
Me a’u no oe a mau no, he
Ma kou kookoo e paa ai au |
A ku ma kahi laelae mau. ei
Lyons. Laiana.
|
We
: |at it SO mY 2
i ait | |
Mian |
Hi
il! ie
i ih 1) | : ; =
| i 52 HIMENI HAWAII.
Ih an 1
| ts | 44. To thy pastures fair and large. ti
aan :
I, Hil H 1. E kuu kahuhipa, e,
i ‘4 | Ma kou pa akea maikai
el | teres .
| ia E kai aii kau hana,
Wa Me ka hoomailani mai.
Peat
ie | 2. A wela’e a maule au,
BH ~ . 5
had i Nau e kai malie no
eat | T na kahawai maikai
Bee High) | ih) . .
He Ma na kula uli mai.
it} WH
| i i
i | i 3. Oe pu ke iho au
rH H
i) 1 IT ka lua kupapau,
iH i il! | ote e
re H Ma ou la no kuu hilinai,
Bi {hil it .
hid 4 1 Kuu kookoo, kuu Alakai. .
ae a
bY a Hi I =
| " i 4, A nau wau e hoala’e
ve Mai ia lua pouli nei,
He Bi A kai lanakila no
ia ! I ka home lani o’u.
i i i 1 Lyons. Laiana.
ae Vt SS
F i 45. High in the heavens, eternal God. Be
aa |) ;
| a | 1. Maluna lilo, ke Akua mau,
Be a | . . . -
a } Olino nani kou maikai,
a, :
i, i A poha mai ka pono ou
HiBuHIT <1 . °
Bl H Mailoko o na ao kau mai.
hi |
Hib, i}
a a,
te I
ra }) =
i
| |
KH AKUA. 53 |
é i
2. E kupaa mau ka pono ou, |
|
EK like me na mauna mau; |
Na hana au, ua naauao; 1
Kau mau hoopai, ke kamahao. 1
3. He lokomaikai nui kou,
A hanaiina mea a pau;
Ka poe pono no nae kau |
Ei malama’i, a kiai mau. |
4, E kuu Akua aloha e, |
Ke kumu oe o na maikai, |
|
A holo no ka poe luuluu |
Hoko ou a malu no.
5. Mailoko o ka hale ou
E hanai ia’e la no makou,
A kahe mau ka pomaikai,
E like me ka muliwai. |
Lyons. Laiana.
ean |
4G. My God, in whom are all the springs. 8, :
1. E kuu Akua, 0 oe no |
ike kumu 0 na pono o’u,
Kou mau eheu ke huna ia’u,
A pau na ino o ke ao.ee , ae
He
Ee |
Fiat 54 HIMENI HAWATI.
He 2.1 luna wau e kahea’i,
qi Kou pepeiao ke haliu mai,
ie Hoouna i na anela
i i ‘ K kiai mau i kau kauwa.
ee I 3. Paa kuu naau e mele mau
re i I kou inoa maikai no ;
Nes E kuu alelo, e ala’e,
he I Hoonani me ka hoomaikai.
ne | 4. Ua kiekie nui ae
Hl ' Kou lokomaikai wale mai;
Hi i Ina pau ae na ao a pau,
I E mau no ke aloha ou.
Vi 5. E hapaiia ke Akua o’u
= Be Maluna o na lani no,
li E ikeia, mai o ao
Hath ? ?
VE | Kou mana, kou aloha mau.
ve | Lyons. Laiana.
vif ae
ba / 474. Upward I lift mine eyes, 6-8.
A 1. Tuna kau nana’e,
i i I kuu Akua mau,

ie i Na ia la i hana’e
he I Ka lani, me ke ao;
Aa i Kuu hale ao e holo ai,
ae A malu no, a pomaikai.
ee
a

RO |KE AKUA. 55 |
2. Paa no kuu mau wawae, we |
A hina ole au, |
Ke Akua kuu alakai, |
Kuu kiai pono mau.
He makaala mau no kou,
He lima hoopaa mau mai ia’u.
3. Aole e hahau mai
Ka wela ma ke ao;
A nau e pale ae
Na ino o ka po;
O oe kuu ao, kuu malu pu, :
A malu au ke po, ke ao.
4. Ma kau olelo ao
E ola maikai ai;
Ta oe kuu lele pau
A pau kuu ola nei.
E hele au a hoi no
A kaina i kuu home mau.
Lyons. ie Laiana.
48. Through all the changing scenes of 8-6,
life,
1. Ma na manawa loli nei,
He oli, he luuluu,
E lilo i ka hoomaikai
Kuu leo, kuu naau,: — ee a
a aaa eee ece
Pe |
midi |
il | ie i
Mle
| Mii i 56 ae +: 7
I i) | 0 HIMENI HAWAII.
heya ath
ma ; = :
Mi, 2. Ma o, maanei, e kaena au
Wile | I kona aloha ia’u
t Hi) 9
i T lohe na luuluu a pan,
AW
Hy i | A lana ka manao.
Rae
iA il | ae .
Mi 3. H mililani pu me au
aera i
hee i I kuu Akua e,
aS i :
he i No kona hookokoke ia’u
ee A hoopakele mai.
ia
i Hig hi
. i | 4, Hoopuni mai na anela
i
' " Hl I na pahele no
Baan {it e .
Hi | i O na haipule onipaa,
a i
He | A malu mau lakou.
fe li
maa |i :
hi ’ 5. E na haipule, e hoao
Wy H
ie i I kona aloha e;
mie) «Uh paraeiy
Ve Ka poe pili ia ia mau,
Hi || Lakou ke pomaikai.
Van i
an
hat Sgiate
i el 6. Makau ia 14a la wale no,
be iaguia) Ti Ae Se
ci ih Ta ia la e oli ai,
i i A nana e hoolako man,
BF ig I ° ;
Te I A hanai pono mai.
[ ii iy Lyons. Lalana.
ye i
i it 3
F ie |
V i}
ie
ie|
KE AKUA. 57
49. He leadeth me, Oh blessed thought, 8.
1. Kuu Alakai! manao maikai!
Kuu mea e oli lani ai,
Ke noho, hele, hoi mai, :
Ke Akua mau kuu Alakai. |
Hoi hou. Kuu Alakai, kuu Alakai, I
Na kona lima e paa mai, |
A ia ia wau e pill ai,
A nana wau e alakai. | |
: 2. Ina he eha, he luuluu, |
He maha ko’u, he oli pu, it
He polohiwa, he laelae, | |
Ke Akua mau kuu Alakai.
Hoi hou. Kuu Alakai, kuu Alakai, ete. |
3. Me oe au e pili ai,
He olu ko’u, he ae maikai,
Ke waiwai, hune, ola, mai, |
Ke Akua’ mau kuu Alakai. :
Hoi hou. Kuu Alakai, kuu Alakai, ete. : |
4, A pau kuu hana a make au,
Aole loa o’u makau |
ta loredane, eia mai |
Ke Akua pu kuu Alakai.
Hoi hou. Kuu Alakai, kuu Alakai, ete. |
Lyons. Laiana.“i
| / il
Mili |
} i : 58 HIMENI HAWAII.
anh
Ne
| ¥ i BO, Father, thy paternal care, 7
i | 1. Ka Makua aloha e,
es i Oe mau kuu alakai;
Hea | Nau mai na manao maikai,
el i Nau na olelo akahai,
i | Nau na oli lea nei,
he i Nau na pule hoomaikai,
Ri | Nau ka pono kino o’u, ,
He | Me ka pono whane pu.
Wt
ra / 2. Nau ka la olino mai,
ba | Ka mahina malaelae,
= Hie i Nau ke ao ke wehe ae,
iP i Nau ka po ke whi mai,
ae H Neu na hora lele nei,
a Me ko lakou pomaikai,
hi i Nau na hana maikai a’u,
a Nau kuu ola nei a pau.
Hae |
ie i 3. A, no kou aloha mai,
| Pa i E pii mau kuu hoomaikai;
Hi i A ia oe kuu lelepau, -
Ti i Kuu nono? a kali mau; |
ha H 3
a flKE AKUA. 59
Ma kuu ola e ola nei,
Oe mau ke kiai mai;
Oe no kuu hoa kuka, |
Nau kuu oli, kuu kupaa. |
Lyons. Laiana.
51. 8-7, |
1. Oli aku ia Iehova, !
Lanakila! pomaikai! |
. He Alihikaua nani! |
Pio e na enemi. |
2. Parao me na koa ona |
Kana i hoolei 7 ke kai ;— |
Nani no kou lima mana! |
Uola makou, pomaikai. :
3. Alu mai lakou e luku,
Huhu wale ia makou— : 5s |
Nou iho la kou makani, | |
Pauhia i ke kai lakou. |
4. Owai hoi kou mea like ? |
Hanohano, kamahao! |
Nani no kou hemolele, |
Kupanaha, pono mau. |
|bap A
Thi
Rie | : 7
i 60 HIMENIT HAWATIL.
ni! | yal il
Wt i S : =
Mi 5. Hapai oukou ia lehova;
aie | Ke’Lii ¢ lanakila ai ;
Waal °
| E i Pio e ka poe hewa,
a i ‘ :
ie Ola nae ka poe maikai.
Lela ’ Bingham. Binamu.
Nes | Se
i Nal i 5 9. S—6
Maa se oath
Pit 4 pee
hie 1. Hooho oli nui ae,
aa
ig | Na leo na naau,
MON UH) ill ee ° °
i aah i I ko ke ao Alii maikai,
al ;
i | Mahalo a makan.
aa
: ie |
i. i] ‘ 2. Iehova kiekie mau,
Hie i A weliweli no,
; ee i Ka Moi nui o ke ao,
si bead i =
Ti ul Hoonani mau kakou.
na |i
ie |
Hin | 3. He mana kou, e hoolei ai
a th co
A 4 : I kanaka kue,
Lae ll A me na’lii malalo ae
Fil O kou mau kapuai.
Ua aa
st | i
i, A Ht . 2 wellweli nil ae,
i i Na enemi a pau;
hae hil E huli, a e hoomaikai
ae hh T ke’Lii o ke ao.
ie Hl
Nii ||
ca i
Hii il
rae iKE AKUA. 61 |
5. He mana kou e kiai ai
I na haipule au,
Ka poe au i koho ai !
T hooilina nou. |
6. Ua pli e oe, e Iesu!
_ I kela ao maikai,
FE hana aloha no makou
I wahi e mahai.
7. Hoolea ia Tehova mau,
Hoolea kakou nei,
Hoolea ko na aina a pau, |
Hookani nui ae. : | |
Lyons. Laiana.
Soe | |
53. Sing to the Lord, ye heavenly hosts. 8-6, it
1. Hookani i ka Haku mau,
Ko luna, ko ke ao; |
O ko ka make, ko ka po! |
E ku haalulu no. |
Maye
}
2. Hamau! he leo kani nei, |
He leo mana no, |
He kaa hekili ke kaa ae
Maluna ma na ao. |
|
|
= |Hi
Me |
bat at | :
I | 62 HIMENI HAWAII.
Wee
i hs i 3. Malaila no ka Haku mau,
Mee A heshelakeanal,
| it | Makani, avila, ino, ao,
Wa Ko ia la huakai.
IB Hn 4
Mel / 4, Nauwewe ae na aina nei,
ha : Halulu hoi na kai;
el i Makau a weliweli e!
he "| Na kanaka kue!
vit il
Bye
iu i 5. E pau ka lani, na hoku,
i | E wela hoi ke kai ;
i \ UVa hiki mai ka la huhu,
a eee
ie | Ka la e hoopai ai.
| i
b Biel i ‘ 3 ;
i | 6. Mai luna mai e hawle mai
ti i Ka ino, ahi mau ;
ne | Malalo ae e wwe mau ai
ne 4 Na uhane o oukou. ~
ie yous Laiana,
Ay
: i i BA. | 8.
Sai il .
li ‘ 1. luna lilo 0 na ao,
Wah) ii .
i i Malaila no ke Akua mau,
ae Ke’Lii no ia o na'lii, ,
lit i Ko luna, ko ke ao Moi.
ae
ae
aa |
sey eee iit eT
Il
|
|
KE AKODA. 63 |
2. Auhea oukou na anela, |
O ko ka lani poe kauwa,
Hoike mai, a hoomaikai i
Na hana ana i hana’i.
i) |
. Tia
3. Oukou no hoi, na hoahanan,
Na kanaka ma keia ao, : it
Hoike, a hiilani no ia
I kona lokomaikai mau. | |
a
4, Hoomaikai i ka Haku mau, | |
E ko ka lani, ko ke ao, |
Na leo, hanu, na naau, i
FE hapai i na mele mau. "
Lyons. Laiana. i
55. Praise, everlasting praise be paid. 8 | |
1. Hoonani, e hoonani mau i
Lke’Lii maikaionaao, . |
He mana kona e paa ai i
Ko luna, me ko lalo nei.
: |
2. Hoonani a mahalo pu |
I kona lokomaikai mau,
Oia la ko kakou Alii,
NT My 7 |
Na ia la e hoomalu mai. |
; iV
|roa at Shatin ania Ra een Ravan envy eee
hil fr ql
hile |
Hi ‘ea
i | 3
Ba ania MI! : = a g
ve | 64 HIMENI HAWAII.
ae
Mi i 3. Nolaila, e na hoahanau,
Wino) ill 2
lite i Hoopau kakou i na makau,
| i Hauoli, a holoi ae
Hi 4 Hh} ° .
ie bi TI na waimaka kahe nei.
eat ol :
ee | 4. Ka Haku, e hoonui ae
a i ree
hs i : I ko makou nei hilinai
Bertha UT
hid Ina olelo kupaa au,
Be S| : .
ti i| Nolaila mai ka pono mau.
vee ll
De aneaN KIN :
a i |
Hy il AES et *y ~
i | 5. Alaila, ina lilo e
i il Ko luna me ko lalo nei,
oy ih =
i i Kupaa na whane o makon,
va Fl :
Vi Ul Ma kou aloha oia man.
tis i Lyons. Laiana.
5 ae al a ges
ir 56. .
na i =
ae a 1. Hoonani ia Tehova mau,
bli ‘| Kauu leo, kuu naau a pau,
a 5
Hh [ Ka mea nana i hana’e
ae ah 5 = ;
Ba | Kuu kino, kuu uhane nei.
i lieleg| iit
fi i
Baba) |i 3
vat 2. A ala mai na mea kue,
He liiedea) lilt : : A
He I Ta ia la wau i pule ai,
ia i °
By Wil Ua lohe, a kokua ia’u,
a a
lie hi Mohala wale knu makau.
a a
Fi bi
il ik) |
He al
athe, HH]
mie ih
a |KE AKUA. 65 |
3. Mawaena o na enemi, | |
Me na pahele make nei, — |
Na kona lima e paa mai, | !
Malaila e pakele ai. |
i
]
4. Na kona lokomaikai no | |
I kala ina hewa o’u, |
A alakaii kuu naau, | |
A hikii ke ola mau. | |
Lyons. Laians.
SS if
|
57. 8-7-4, i
1. Mele pono ia Iehova, |
Hapai 7 kona inoa mau ; ||
Haku nani o ka lani, | |
Oia no ke Akua mau; i
E hoonani | |
Ta Tehova ola mau. | |
|
2. Nana no kakou i hana, bldg
Nana kakou i hanai, !
Nana kakou i ao mai la, :
Nona kakou e olai;
E hiilani |
IT ka Haku mana mau. |
Hawaiian Hymns, 5 |
. | |Ht —
i sas
Pini | Sue
ie 66 aoe
Mie: HIMENI
Hees | HAW#
bi i i 3 A AIT
ie ali ve honui k .
ie a Mak
| ee |
iat | K ilo mai
ie i I alana e Lanes
ae Halen
HE : Lk a
Hie Hit om Alana
wa pono ma
Ris We ant
\ i ii 1 : nal k Jo
Hf | xg ane
ee 1 Oia no | i make ai
a Mi T ke Kalahal :
Hp Eo’ ai Us kanawe
hae mn e kanawal
Bi : eae
A ie Ht Ellis. Ike K g
ae alahal
iP i a mau.
ri sas
on 58. etka
of Ly soul, r
Mi gears bi
ny ii : oomaik 5 alse
| a T ikai kuu n 6-8,
iad I ke Alban sth’
Aa na huhu a
) li 1 Aleiles pokole no
i ‘ ilea koko mai.
Ve i ii * .
i .. gene |
He ee
He, ll a kiekie oi a5
ae | iets la alot
tla ull a& a 2
| Mei i oha mai,1
: |
KE AKUA. 67 |
|
3. Na kona aloha no i
E kala wale mai |
Na hewa nui o kakou, it
A. hookaawale ae.
4, He menemene kou, |
Ua ike ia makou, |
He poe hewa, hina manu,
A ahonui no. |
5. Ko makou nei mau la, | |
He lau, he pua mae, |
Ina he ino ke pa mai,
° |
Mae no a helelei. |
|
6. Kou lokomaikai nae |
Ke paa a oia mau, i
Malaila e paulele ai }
Makou a mau loa no. ||
Lyons. Laiana.
59. Sing to the Lord most high. 6-8. | |
1. E mele i ke Lii, i
Na leo, na naau, |
I kona aloha e, |
Me kona mana pu; |
Hoolaha nui oli ae |
I kona lokomaikai mai. |mn WN, sa 3 ; aa pl Re
Hit @
ine, i
‘ | 68 HIMENI HAWAII.
Hi | 2. Hi komo oli mai
Me | T kona hale nei;
th 7 Na ia la i hana’e
| i f | Kakou a hanai mai ;
iil i A ma na aina, ma na kai
lite _ E holo kona kanawai.
i ; 3. Na kona aloha mai
rae i Koonei mau pomaikai,
Le | Ma kona kihapai
hi : Kakou e ai pu nei;
Hi : E hai na leo olie
ni i I kona lokomaikai mai.
A a
ie i 4, Maikai ke Akua mau,

= te i Paa kona aloha mai;

: if i Pau e no keia ao,
Vi | Ka lani maluna’e,
ne 7 E koe nae a mau loa’e
bitis all Ko ia la lokomaikai mai.
Le a , oe
; i i 60. Come, let us gladly sing, 6-8,

i | 1. EZ mele oli no
he : Ike Li e ola’i,
hae Be rey
H i E hoomaikai pu ai; .
Kk i)
Le| |
REAR UAS 69
Ka Moi nei o keia ao,
Ke Lii mau o na ao a pau. |
2. Na ia lai hana’e | |
Na mauna me ke ao, i
Na aina, me na kai,
Ma kana olelo mau; |
Kulou, makau, a kahea pu :
I kona znoa kamahao. |
3. Kulou na mea a pau; |
Ke Akua hookahi nei ; |
Na hipa no kakou |
No kona pa maikai: |
Ano, ano, hoolohe e; | |
Mai pale 7 kona kahew mai. | |
Lyons. Laiana. in
ay i
61. My God, my King, thy various praise. 8. i
1. E kuu Akua, kuu Alu, 1
Ei piha i na hoomaikai, i
Kuu wa i koe a make au,
A ma ka nani mele hou. |
2. Na na ehéu o ke ao |
E, kai ae i kou pepeiao i
Kuu hoomaikai, kuu halelu, |
Ma kun ala’e a moe pu. |
|vie
ie | 70 HIMENI HAWAII
IS po gee
Mi | 3. A na ka wailula e hai
ies Ka mau ae o kuu hoomaikai,
i i i Kuu noonoo me ka hana nou,
hs | Mai ke ao ae a kau ka po.
eee
hie i 4, E hai no hoi koonei, ko 0,
es : Kuu oli, kuu hoomaikai pu,
hid ; A hai hou na hanauna e,
eae? aN A kau, a kau, a kau hou ae.
i :
HH : o. Kau hana kamahao no nae,
i i Owai ke hiki e hai ae?
Hi i, Hohonu e kou mau aoao |
ae Hoomaikai au a mau a mau.
: hi ( Lyons. Laiana.
ag cum
i i 62. Come, 0 my soul, in sacred lays, 8.
Hh 7 1. Ala’e kuu uhane, a hoao
it a E hoomaikai i ke’ Lii mau;
ae Mahea la nae na leo e
; bid i) E hiki ai ke hoomaikai ?
vel |
| La i 2. Aia no ola ma na ao
ty 1) Olinolino nani mau ;
en Kausani la me na hoku
ae Ko ia la lole lama ao. :
alt hal
Me
a le
Hel A|
KE AKUDA. 71
3. Ua ikeia maanei, mao, |
Malalo, a maluna pu,
Ko ia la mana kamahao, |
Ka nani me ka naauao. |
4, Ala’e, kuu uhane, pii e pii, |
A mele pono i ke Li;
E mele ae a lohe no |
Na ao a pau a mele pu. |
Lyons. Laiana,
Bias Soest :
|
63. With all my powers of heart and tongue. 8. :
1. EK mele i kuu Haku mau |
Me kuu alelo, kuu naau, ie
A lohe ae ko kela ao, i
A hui mai a mele pu. ||
2. A ala mai-na mea kue, |
Na kuu Akua e hooauhee |
A piha wau i na makau, ||
Hoopau no ia a malu au. :
3. Ke ku a puni nei no au i
I na pahele kini no, |
Na kona lima e paa mai,
Ma kana clelo e oli ai.Me. THT:
een) .
ye)
i i All
| eat
i a
| Hh : ; E
Ho i 72 HIMENI HAWAII.
Ba a
i li i 4, Na kona aloha e hoopau
ean a 2 ;
Mi | Ka hewa me ke kanikau ;
i uw aa A na ia hoi e hoopaa ia’u
ine | as
Hi | A hikii ke ola mau.
it! “ | i Lyons. Laiana.
\, |
1 ae q
Hi) BN Ml WINNT a . e ; 2 “ry _s >
ies 64. Sing to the Lord that built the skicsy, 8,
ae al
:) Hl / Hi} °
bid i 1. EK mele i ka Haku mau
11a ss mai :
le I I hana ina mea a pau,
d Patt i HH . ° °
Rid i Na aina nei, na aina e,
LT E hui ma ka hoomaikai.
i SS
Ni | 2. Nana i hana i na ao,
Me at
Hi | | Ka la, mahina, na hoku,
diag is iH Hi . .
s ee My A nana i hookomo mai
lr | Ka mana e kaa pono ai.
a Mt
Va
ae an 3. Nana no oia ia lakou
Miaa ie Wh 5 . :
I . au Mai kona noho Moi ao,
AL .
' a ve A kena mai e kaa a mau,
a an a
Ae 4) A hooloihi i na kau.
Bee iia ea) Hii
Peat Hii
|| = oe
| 4 i 4, Pela a mau, a huli mai
Ha a Ka poe ana i wae ai,
Fay Hit Alaila kani kana pu,
ae) ail .
vi int A hoonauwewe ia ke ao.
cae a
hi WA
fee all
Hat WaAlI
peeve ai|
Ki AKUA. 73
5. A kani ae ia leo pu, — |
A wela wale keia ao,
E oli ae na hoahanan, |
Ei ac ka lani, ke ao hou. |
Lyons, Laiana.
Seite | |
65. Oh come, loud anthems let us sing, 8. |
1. Hookani aku i ke’ Lu |
I na hosana nui e; a
Ka pono ia ke hoomaikai |
IT ka Pohaku e ola’i. |
2. Na lua honua, nona no, |
Me ko lakou mau waiwai pu ; :
Na mauna hinu i ka hau, if
Kulou lakou i ke’Lii mau. | |
3. Ke kai hohonu e kaa nei, a
Me kona waiwai ano e, |
No ia la ia, a nana no | |
LT hoopaa me na aina pu. | |
4, Ma kona hale e pii ai,
Kolou haahaa a hoomana’s
Imua o ka Haku mau, |
Nana i hana ia kakou.
Lyons. Laiana,
|
|
}aii, ' i (ii
i ih |
He
Hy al l| 74 HIMENI HAWAII.
1h " i il
seta a
Mies ;
its | 66. Sing to the Lord, Jehovah’s name, 8-6,
Wana |
tt Me ii i 4
a i : 1. E mele ia Iehova, e,
Vie : E mele oli pu;
IAM | E eee
IB i Ke kumu nei e oli ai,
lee a Ke ola ia Tesu.
Hel iM Hi
Nae i | :
id : | 2. Hoonani ma na halelu,
He "| Mahalo pu kakou
th ut Ka Haku ke Akua mau,
baliaie ath = :
i i Ka Moi 0 na ao.
ei
a "
i i, 3. Hoomaopopo, e, oukou,
1 lil a
‘i ai) Na anela, na’lii,
iM Wit oe ei
He i i He poe lili a ole no
: Ip mI Imua oia nei.
{igi ia) Hi i
Hl : i
u i 4, Maloko o kona lima no
Wiad) | uiii
a Hi Na ao, na lua po,
i | A nana e hoopaa a mau
a a Ka lani me ke ao.
Higa
Fa fi 5. Imua ona e kulou,
| vi il Hoomana a makau,
Hh ae Mahalo a hoomaikai pu,
i a A lilo nona mau.
Hie | Eons Lem
ia hit
Ailes |
me ail
aa i) 3|
KE AKUA. 75 |
67. Begin, my soul, the exalted lay. 8-6. |
1. Hoomaka, kuu uhane, e, |
E mele me ka hoomaikai |
IT ke Akua mau; |
_ Ehui a hoomaikai pu, |
Ka lani, aina, kai, ke ao, |
Hookani nui no. |
2. Oukou, na anela maikai,
E hui a hookani ae
I kona aloha e, :
Na leo, lira, na naau
O ko ka lani poe a pau,
Hookani nani ae. | |
3. Na ao, hekili, vila no, |
Na ino, na makani pu, | |
Hookani pu oukou ; | |
Na hau i aheahe mai, | Lae
Na ua kilikili nei, tity
Hookani maikai no. aes
4, Na manu lele ma ke ao, |
Na mea ehéu nani pu, | |
Hookani lea no |
Wg
F=e ERS
Hidiae
(f
a s a ees
Hi i | 76 HIMENT HAWAII.
Ih) ii At
Hi i il : :
My | I ke Akua i hana’e
ea ; : Pace
Mi Tl Na kino nani a maikai,
By il
He ts Na leo mele pu.
nee
Hela |
} i i 5. Oukou, na kanaka a pau
ee an
We i I hanaia a naauao,
alii aun :
ies ‘| Hookani kamahao,
ee i +: .
hag i ) A pil ka leo i ke ao,
aa AA} : :
Hee t A hoi mai me ko lakou,
sate Tal :
Ht | He mele lani no.
neh
sd Sees
i i] oS
i at 68. Oh praise ye the Lord, prepare 10-11,
a your glad voice,
He Si
a all = =
ie i 1. Hapaii ke Lii, e haku oukou
git es
fi ( IT mele maikai no ke Akua mau;
See aie WN} ° 7 A
la i A ma ke anaina e huipu mai
ai — ee
He a Ka poe imi ola e hauoli ai.
mies il i]
Hey WH .
Hh ai 2. Hoomana makau, a hookani pu
ni a T kona maikai ma na halelu ;
mga sey WA es : : 3
A hi Na ia lai wehe ka hale waiwai
Ht i} | Mt = . . =
| | # hoolako mai, me ka hoopomaikai.
ala Ha
Bia isi : = : .
ia i i 3. HE kau i ka lei, a hoonani ae
ae | ;
i BN LT ke Akua mau i kokua mai $
iene 2 SS
ee i Hookani malalo a pii i ke ao
Beet, aH : 35
ie ini Na leo memele i ke Alii mau.
he i il
iets bai
Ne
dT
He a
Pyne! tai
Biel! Hi| |
KE AKUA. 77 ee
4, Na Anela e, ka poe maluna’e, |
E hoike mai i kona maikai, |
T lohe makou la, a hoolike no,
A huipu ae ma ka hoonani mau. |
Lyons. Laiana.
eS |
69. Oh worship the King, all glorious 10-11, |
above. |
1. Kulou i ke Lu, ke Lii maluna’e,
E mele i kona aloha maikai, |
He Malu, he Pale, he Akua mau no,
Ua paa i ka nani, ka hoomaikai pu.
2. Alimanae! Ali kamahao! |
He lama kou lei, kou hale na ao! |
Kou kaa na hekili, na ino huhu, |
A ma na makani kou holo a mau. | |
3. Me e kou hanai! Makua maikai! a
Nou mai la ke ao, ke ea hanu nei, | |
Na wai kahe mai no na puu uli e, |
Ka hau me ka ua i pa olu mai. | | )
| 4, He lepo makou, he poe make no, | |
Ta oe no nae ka hilinai mau; |
O oe ka Makua, Hoola panai,
A nou mai ka pono, ka hoopomaikai.
Lyons. Laiana, }
aidvs rail Bai 2 oe : a nS ", § i
{ il i \ i
yt
iii 78 HIMENI HAWAII.
eM
HA i i i ;
ies i 70. Angels assist to sing, 6-8. |
i hit Ht
ae fee oa see
! " ai 1. Hoomaikai i ke’Lii,
Mee = ae
if i Na anela maikai ;
Litas 5 as
Hi ti Ala’e na ira e,
Nik ' i Hoekani oli ae
tes a Ina hosana lani no,
Iie A haleluia oia mau.
We "| ij
n i 2. Na kanaka oonei,
I r : | A me na keiki pu,
i a Hapai a mele ae
ve [ke Akua mau; |
ea ail et
Y ‘i : Hosana a nauwéwe no
io ‘1 Na aina a hiki i ke ao.
eit |
iB Tl 3. Ke ao a me ka po,
te aes
He B dui a ha a
Hi | Ka mana oia mau
Hi : ll O keia Alii maikai ; :
i fT Na puu, na awawa, na papu,
, / bel Hookani i ka Haku mau.
cae ou
ea Ade amelie
| i a Ka nani o ke’Lii,
cl a) Hookani hoomaikai
ie nt Na leo himeni;
a |
le a
vig) |
hi atl
Wilh) |
KE AKUA. 79 |
“A ma na lira lani no |
FE kani ai a kani mau.
Lyons. Laiana.
|
els Now to the Lord a noble song. 8. :
1. Ala’e kuu leo, kuu naau, |
Hosana i ka Haku mau; |
Hai oli ae, mai o a 0, |
I kona aloha kamahao. |
2. Alohi ia aloha nei |
Ma kona haawi ana mai |
I kana keiki ponoi, |
I kalahala e ola’i. | |
|
3. He hoailona lea nei | |
No kona aloha oi e, |
| He hana oi nani no | |
Mamua o kana hana a pau. ; Hi
i
4.Iesu! Inoa maikai e! a
Ka inoa a’u e oli nei! ie
Na anela, hoolohe ae! | |
Na lani, e hookani mai! i
We
3 |Fi N ti \
yi i
nae a
AR UIT
eel
ij he i 80 HIMENI HAWAII.
fF if iN}, oe
hi 3) 5. lini au e ike ae
ee a
i ee || I kona maka aloha e,
| i i) A mele i kona nani mau
Hie yh i Hh = Saas * =
tiie : Ma kahi lira gula o’u.
el uyons. Laiana.
re ue =e ana
hie ‘i |
LBiienad i G2: Oh bless the Lord, my soul, 6-8,
aa i \| ’
Bae ail
4) ull I Se
he C 1. Hoomaikai kuu naau
FP i Ike Akua mau,
i ii ' ‘| E hui a hiilani no
) H at Ko loko o’u a pau.
He
no | oo
i a 2. Hoomaikai kuu naau,
ae yey
be nal E hoomanao maikai
5. b hia i HH we
: Ve i IT kona aloha nui ia’u,
Biggest AN ss =
if i) Mai hoopoina, e.
al ee
H|| Nay a 2 Ne 4
alata BN oOo, AdIE & aod Mau,
fie vl A hoomau ke hoopai ;
{Fa Hig} th} nh :
ae it A huhu ia pokole no,
ca all : A maliu koke mai.
oa et WAH AA
1 i
i , 4,Na ia lai kala mai
Wa Ses
He ee Na hala kini o’u,
ae mk A nana no e lawe ae
fae! titi
ni ae Na eha 0’ a pau.
Ws
i with il “
BANE Hist
te a
a ie|
|
KE AKUA. 81 |
5. Hoopuni ola ia’u |
Me ke aloha no,
A nana au e hoopaa mau |
Ma kana olelo ao. |
6. Nolaila e hoomaikai !
I ke Akua nei; |
Mau kona lokomaikai mai, |
E mau kuu hoomaikai. |
Lyons. Laiana.
73. Yes, I will bless thee, Oh my God. 8-6,
1. Ae, na’u no oe e hoomaikai
Ma kuu mau la a pau;
A hiki aku iluna’e,
E hoomaikai a mau. |
‘ |
2. Ma na manawa oli o’'u |
Ka’u hana maikai nei; | |
Aala a palua no |
Koonei mau pomaikai. | a
3. Me kuu kaumaha, kuu uwe, |
Kuu eha hoi a pau, |
E hui pu ka hoomaikai, :
A maha pono au. : |
Hawaiian Wynins. 6 : qa
Weak
: |sili A —-
ie '
He : 82
} ih " HIMENI HAWAII.
if lis, i | I
ie | : 4, Aole nae e hoomaikai
Ve Kut leo wale no
al Ko’ | salen des
? | i : i nana me kuu ola nei
Rae | Se
lee
he ' 5. A make au aole pau
ts i Ka mililani o’a, :
ne ae
i i A mililani mau :
ii 4 a Lyons. :
i i
He SA 74. i
a WA) Hal :
aye ae e
| ie a 1. Haleluia ia Tehova,
is | Ka Makua o kakou,
i a Haleluia me ke aloha
ae
LF cl Me na leo ano hou—
li ip Haleluia na makua,
et a eae
i i Haleluia pu na kumu,
i i Na puali himeni.
ea :
| ie ‘ 2. Haleluia ke anaina
Le i eee
fe Cadel ente: |
i a Ke Lii 0 na’lii a pan.
: a el
i a
a va|
KE AKUA. 83
Haleluia ma na lira,
; ‘ }
Ma na kimabala pu,
Ma na pahu kani nani, |
Me na leo lani no. |
3. Haleluia na mea nui, :
Me na mea makali,
Oia ka Makua like |
O na’lii, me na pokii;
Nana lakou pu i hana, |
Nana lakou i hanai;
Haleluia like Jaia,
Haleluia a hoomaikai.
Lyons. Laiana.
75. Praise the Lord.
(AnrHEm)— Golden Censer. |
1. Hoomaikai, hoomaikai, hoomaikai, |
Hoomaikai aku ma ke Alaula, |
Ke hulali mai ka hau, |
Hoomaikai i ke Lii nani |
Ke olino mai ke ao | :
Hoomaikai, hoomaikai, hoomaikai ke pa ke a
Mai na pua maikai mai, [ala |
. Hoomaikai, hoomaikai, hoomaikai, na lehu ey
ma na kula, :
Me na manu oli nei. i
Hi
4)Pa” nA eae : it : a Soa - Fe
a) 4 i il z
ite | i i
it a
Hea
ave 84 HIMENI HAWAII.

y HY
Wi 4, a =
Mi, ‘i Hoomaikai, hoomaikai, e hoomaikai
Bay AAI >
ite HI Na mea hanu a pau:
| iu ai Hoomaikai, e hoomaikai
Ve
hi We i Na mea hanu a pau,

VN, Hi Ss 2 ; ‘ js
eet | ‘i, Hoomaikai, e hoomaikai, e hoomaikai
a A ee
lee : ;

4 il Tke Lii mau.
Nag
Oe sant Bae 3 ae
he | 9. Hoomaikai, hoomakai, hoomaikai,
se i Hoomaikai i ka Haku nani
| bf a Nona mai ka pomaikai,
ale | HHI =
i li Nana no e kuhi pono
ae
u 1 I ke ala e ola‘1.

en sae seas ; ‘ wee
Wy ii, Hoomaikai, hoomaikai, hoomaikai na kini
tik eA °
ei Hl lani
ae) nl

= rh fi Na anéla oluna’e.
ce ; Hoomaikai, hoomaikai, hoomaikai, hoonani

i aH Sn
He i ika Haku,
angel] ‘aH Hi es aia
ie al Haleluia i ke Lii,
ig) aa es Sa eo
Hy i Hoomaikai, hoomaikai, e hoomaikai
lati) (NH
1 Hi Na mea hanu a pau:

: | 3 a Hoomaikai, e hoomaikai,
By 1H) WAH I

cl ‘i r Na mea hanu a pau,

mines (AN | as ea pee
| Ht i Hoomaikai, e hoomaikai, e hoomaikai

Pia tes AAMT a

st a Ike Li mau.

Ae lol Hat Lyons. Laiana.

ae el

Bia en

area (ail tt

Here it

Wiel

i i }

A ee :

ae

ee. |
}
|
KE AKUA. 85 |
. |
76. Universal praise. |
Happy Voices. |
1. Na awawa me ha mauna, |
Na puu me na papu, |
Na muliwai, wai puna,
Ka la, ka ua pu, |
Na hoku ao maluna,
Na pua paapu e,
Ke hai la i ka nani o ke Lii;
Nani, nani, haleluia,
Naniike Akua mau,
Kani ma ke ao a puni,
Kona mana, kona aloha pu.
2. Na leo o na mea :
Uhane ole anei
Ke hapai a hoonani |
T ko koa Ali? |
E hui na kanaka, Lae
E hapai 0i ae, i
Hapai a kai i mohai hoomaikai; |
Hapai ae me na uhane, |
Hapai me na leo pu, |
Hapai i ka Haku nani,
Hapai ae ke oli ake u. |
a
|qe f ii id ahd : . : b ‘4 S
Hida I
te
ee il
ea | 86 HIMENI HAWAII.
ee
i hi i 3. Na ia la mai ka olelo
I ie i T kuhii ke ao;
Maia AUG Saale
| f : i T hiki ae ke ola
ine : Ua hoovnaia Iesu,
i it a) A make ma ke kea
hie i it I mohai no ke ao,
baa a Hapai ia ia no na mea a pau.
ae an : ‘
hee a i Hapai mau i ka Makua,
Teel Ai Hapai i ke Keiki pu
ae ee oe
L. i Hi Hapai hoi i ka Uhane,
i i i Hapai pu ia Kahi Kolu mau.
ie i Lyons. Laiana.
i ii i
i Hy,
i ‘ie A
ey ANH
We i
ae
| ie yl
hs a
He Mi
ti, a
ANS eH Hi .
i i i
fl Hel ahh -
Sevag au
ce
i |
Bagi MI
rH a
th 1)
le i
ie i
tne ae
i en}
/
|
e 6 aN
MAHELE II. |
| |
Na himeni e pili ana ia Iesu, kona hanau
ana, kona aloha, kana mau hana mana, kona
mau Oihana, kona make a ala hou a alii ana.
Ke mele a hoomaikai ana ia ja, etc.
V7. Hark, what celestial sounds! 6-8,
1. Hamau! he leo e
Maluna o ke ao! |
He leo mele nei,
Oli ka pepeiao ;
Ua hakanu, a pa hou mai, |
A. nui, nani, a maikai. |
2. Ua iho mele mai .—ClUha
Na anela maikai ye
. Mai luna a ia nei; |
Hamau! ke mele mai, |
“Mai ku makau, ua hanau e, |
Ma keia la, Iesu ke Lii,
nt
iaee | ra Sena
The i —
it inst i Hh :
ti Ec i
He i | —
He i 88 e ‘
Miia it!
Wi i HIMENT EH
1 ie Hil Tt HAW:
" i ani 3. Ua hele 2s
ea I aloha mai
hale de Tx uk
i Hl mea e 20 al AKOU,
Nee | A ol =
hia _ hota meni
hag tee a 00; :
ae Al a leo oli
Rh ‘| \ i HH Ht 1o00pa ] 1 =
ae Hil pailani ike Li
a ike Li
HO 4, Hoo :
ae se oe |
ay i I ke / maikai
t | a | @ AK Sal
i { | mi i th H kua m
i a ookani oli au 5
i a , Poe
i i Boca eens
Aina St | um i z
= te i i Lyons. Ua hiki a ka lani mai
aa eh 1m im
i = to =
HE i : oe
ca a 78. 0 = =
bene Calm 0 -
Ade al n the listent
va a LP ee ae :
A (| vil . Pa nani ma k of night. 8-6
a N ake k es
atta Ah Hit a u
Hag K leo nani lu po
i ia | u | 1no;
ea thakand a1
ui i a KO if c ohe a
We i uda 2
‘lb Bi, a
ot 2M papu.
tel iil | . Memele
a Mai moda
ft, Ci V ai luna lil anela
ee, tee iokauaa a
GT ie! HAAN = Me :
Mi Li i lira pu
el i sie :
a 7IESU. 89
3. A pane ko Iudea mau pun, !
Aomaioao,
Aloha a hauoli pu, |
Ei’ae ka Hoku Ao. |
4, A, mai ko Galilaia wai !
He leo kani ae ; |
Kani na pama aala e
Mai ia Sarona mai.
5. Hoonani i ke Akua mau,
Na ao, na aina e,
Fie malu, he aloha pu
Mai ko ka lani Alii.
Lyons. Laiana.
79. Hark! what mean those holy voices? 8-7, :
1. Hakani! na leo kani, |
Kani lea mai ke ao; |
Oli na puali lani! Lae
Haleluia pu lakou! hy
2. Lohe ae ia haleluia— | |
No Iesu ia mele nei;
“E hoonani i ke ‘Akua,
E hoonani nui ae. |
iuoe aa rm — . j _—
ary ii HHT
atid .
ne
Hite | ' i
ie | | 90 HIMENI HAWAII.
He ki
ey | Hin 5 :
Mi i 3. He aloha mai ka lani,
Ws | Maluhia ma ke ao;
Wine fi Hia no ke Ola nani,
ih ia i ah EK hookani kamahao.
ji i | Hi
BESANT A
By i 1 ii °
hice / : 4, Hanau Iesu, ka Mesia,
Bet ssn AMT sae
bea Ve Mele me ka hoomaikai ;
ibe ti Eia mai ke Kaula nui,
aan a es
F ni Ke Kahuna, me ke Lil.
Me (a |
| UG a x 7 :
i Ve d. E hoomana, e hoonani,
aN 1 i HAH 3 . . e
a a Mele ¢ kona inoa maikai—
i He Aia hiki i ka lani,
i! Naa} 4 il Ht ° . e
| vs Ei hoonani maikai ae.”
ah see ee
te
|| i i nal : —_——o—__——
lp i 80. rhe
wes : :
Hee vt 1. Laelae ke ao, olino mai
Bae ani ‘
i ae Na hoku o ke alaula,
‘ a i Ua moe mai ka poe kiai
Biggin) | WAN
Ha Hi Me ko lakou ohana.
ai |
Ei ni Hi : ;
ue il 2. A kani mai, maluna me
| i oe He leo mele nani;
ca i Ala’e tlakou, hoolohe ae
lhe i Ta, leo kani lani.
So
eel
ni i aA
Bred an
Bite, ti Wi
ce ae| |
IESU. 91 |
8. Kakani, a kakani ae;
Hamau lakou, a lohe, |
A paé mai he leo hai, |
He leo hoohauoli.
4, Hauoli, e hauoli ae,
Ua hanau ka Mesia ;
Ka leo neianakiai - Z
T lohe a ilihia.
5. He malu a he malu mau,
Maanei ka maluhia,
He kuikahi ma ke ao,
Ano e ikeia.
6. Ku, ku, mai kali ae maanei, : |
E holo wikiwiki,
Aia ma kahi haahaa e |
Ke moe ae ua keiki. |
7. Hoonani, e hoonani ae | |
I ke Akua Mana, |
Hoomaikai pu ia keiki nei |
: E moe malie ana. |
Lyons. Laiana. |
RidaAthens ANN
(ie
i :
| ‘i 1 i 92 HIMENI HAWATIL.
He
ite i 81. When Jordan hushed his waters still, 8,
. i We 1. Hamau ko Ioredane wai
ie : Me ko Ziona puu laelae,
Ie vi A moe na kahu ma ka po
ls ie Me na ohana hipa pu.
hae
a tf : 2. Hamau! he leo mai na puu,
ee ne He leo kani kamahao,
( a [ Mai o loa ae i o mai nel,
i au He leo haleluia e!
eae
lh ail 3. Ma na huila o ke ao,
fe i Me na mea kani kamahao,
A ie eS LT iho ai ia poe maikai,
i* | A menei noimele mai; —
iF t
Hl i 4.“ Hauoli e Ziona e,
bik : . Ua hiki mai ka wa maikai;
1 ae Fi ae ke Lii e malu ai,
Oa aia E oli a e hoomaikai;
Boe :
it :, 5. Ka mea nei e olu ai
| i A Ka poe luuluu, kaumaha, mai,
i “i A nana © wahi maikai
ie pe Na whane eha i maha’e;
ee.
i" ai}
|
? IESU. 93 |
6. I oli ae ka poe makau,
I hee Satana, me ka po !— |
Ua puka hou ka Hoku Ao, | |
Edena hoi, ua pua hou.” ,
Lyons. Laiana. |
82. Hark ! the herald angels sing. ts |
1. Hamau! e na kanaka,
Mele mai na anela, |
Hia ke *Lii hanau hou, :
FE hoonani ae oukou!
Malu no ko lalo nei,
EK hauoli, hoomaikai!
: Ke Akua, ko ke ao,
Kuikahi pu lakou. |
2. Oli ae na aina a pau,
Oli pu me kela ao,
E hai ae mai o a 0, | |
Jesu ke “Lii no kakou ; |
Hele mai ka lani mai, Hi
Hanau ia no maanei _ !
No kakou, i hanau hou,
A loaa ke ola mau. |
|
RiadPe i |
ir * ] Od. HIMENI HAWAII.

|

t i 3, E aloha ke *Lii mau,

i tae ae Ke ’Lii pono no kakou ;

Nee Ap Lama, ola, malu no,

: i i No ko keia ao a pau ;

ih q ii Mele e na kanaka, .

h i i a Mele me na anela,

ha | i Ve Eia ke *Lii hanau hou,—

a He ; Pomaikai a malu mau.

| i a , : Lyons. Laiana,
ee =a

Res 8

i his 83. Brightest and best of the sons of 11-10,
i" 4. iv : the morning.

iy bed 1. Hoku Ao nani e alohi e ana,

He t Wiki e puka i hee ae ka po;
ye a Hoku Hikina e ao ula ana,

[i tis Kuhii kahi hanau o Jesu.

ne i i | 2, Pa anu mai la na kulu hau hinu

i i ul : Ma kona wahi i hoomoe ia’i,

a i Ku a hoomana na puali lani

Hi a T ua keiki ke Lii e ola’i.

ae eM

1 ‘ - 8. Heaha na alana e kaumaha nana?

Hy ae Na ala anei no na puu uli mai?

Uh Hi Ke gula o Opa, na daimana nani,

lie 4 Ka mura o uka, na momi o kai?

he fi

fia

neIESU. 95
4, U’oki na dlana o ia mau ano, |
Aole me ia e hoomaikai ai; |
Ke aloha, ka mihi, ka haipule io,
° ° ° ° {
Na mohai a Iesu i olu mai ai.
5. Hoku paa mau no ke ao, no ka Jani,
Hooauhee aku i ko makou po, |
Hoopiha mau i ka malamalama, |
Alakai pono a mau aku no.
Lyons. Laiana. |
84. Mortals, awake, with angels join. 8-6,
: 1. Ala’e oukou, na kanaka,
Hookani oli ae ©
: Me na puali anela,
No keia la maikai.
2. Lakou ka i mele mua mai,
A kani nani no st
Na leo me na lira e,
A puni no ke ao. a
0”
) . 3. Holo mama ia mele e, | |
A pa maioao; |
Ke kumu o ia mele nei,
Ka hanau o Iesu. |
|
‘
|
Bigms Jal
Hie ai Wl AWAIT.
| : Ve 96 HIMEND AEA’
a iad a ee
ie i 4. A lele mai na anela
i Nd Mai luna a ia nei,
Ne ‘i E hai maikai 1 kanaka
Hie ae 2 ola’i.
: ‘i Ka nu hou e ola
nie | We :
vena WA al lakou,
hi ie 5. Hamau! memele m
He i Na Kerubima e,
ee i . ia €
We iM He aloha i ko keia a
saad ! e428
iN fj Ho malu pomaikai *
rae : i |
eh ani Ni 5S Tas t
i mo 6. Aloha ke Lii e ola :
ae Ke Ola kamahao! —
i a Pau e ke ao, ke ola nel,
ee x ani ou.
| u a i Mau nae ka nani Laiana.
ran aeal Wal Nh
ya :
i i 2H Lyon ° : —___—.—_—_—. 3
cs ae '
mei ; e lyres above.
AE t 85. Ob sweetly breathes the ly
ia ks ae “4 lohe ae
| i cy 1. Pa nani ke hoo 16,
ue | | Na lira lani on ad
Be lial cou, hookani mai,
Wee - fee ee
a hil Wah Hh Ueia a e :
i ail | oe
Cee all i hoi ke pane ae
bag eee
We Na lira me na leo nei
i i a ee uela ! e mele 6
i | | Eman ola’i.”
gine A 18 6 Cy de
Pe rt I kona alo
ae et
ee
ae et
| ihe ie
a i: IESU. 97 |
3. Iesu ka cnoa a makou :
E hoomana’i a mele pu,
Ke pau nei nou na oli nei, a
Ja oe makou e pili ai. |
4. Ke ae nei ko makou naau,
No kou aloha make no,
Ma keia‘la e kulou ai,
A lilo nou a mau loa’e.
5. Ia oe ko makou hilinai,
Ua palupalu upepé, |
Ikaika oe, nau no makou
: E paa a hikii ke ao.
Lyons. Laijana.
86. Awake, awake, together sing. 8-6.
1. Ala’e, ala’e, e mele pu,
Na leo, na naau,
Hoomaikai aku ia Jesu, | )
Ka Logou oia mau. A yy
2. Ka Logou nana i hana’e ! |
Ka lani me ke ao,
Ua lawe ae i kino e, |
Ke kino o kakou.
Hawaiian Hymns. Lf
, | |
|re Ay ———— ~ pare ee 2
Age tt
| i : i
Wee
. | 98 HIMENI HAWAII.
i iH ' j H Hah
i t : i 3. A, me ia kino haahaa e
he I komo ai Iesu,
Meine iia a, noho ia malalo nei,
H i Ua noh lal
ie | ? | A launa me kakou.
Me ii
18 hi ih eh .
| :
He i 4. Ua noho oia ma ke ao,
he i | ~ Pololi, make wai,
a i Ua eha, luhi, kanikau,
le a No kona aloha mai.
i Mh : fal
Ciiyiet i Hl “| $
il ‘| : il 4 5. Hoonani no na anela,
Bi J il “ ;
it | Hoonani pu kakou,
a i ‘5
| | iH Hh | Na kamalii, na kanaka,
1 oe Hoomaikai ia Iesu.
aha Lyons Latans,
aie a i ean
et oa
Te
vi t | : 87. Ka Logou, ua lilo i kanaka, 6-4,
1 : el .
i fi 1. Hookani hone ae
i ie Na bele kani nei,
ara GH
it i i | ae A il : ;
| ii a | a nena iho :
" ie i E noho haahaa ae.
He ——_
hi nee i
abet | i HATAIHH
i
i ie! ae HI
re | \|
eiIESU. 99 :
9. He aloha nui nei, |
Hookani oli ae |
Maioao; |
Ua bolo mama mai
Tesu e imi ae aS |
I na auwana nei |
I hoz lakou. il
3. Ke Lii no luna mai,
Ke Lii e malu ai, |
Ua lilo nae |
T keiki makalii;
Nana a mele mai
Na anela maikai,
Hoonani e!
Lyons. Laiana.
88. Aloha a noho pu me kanaka. 6-4,
1. He aloha kamahao
Tloko o Iesu, |
A noho mai
Me kanaka oonei, |
He ano kauwa e,
Kuono ole ae |
Malalo nei. |
ia
fi| i ‘ia —
Hiaivas | Ht
ie f i
re lint
A \ 100 HIMENI HAWAII. )
eye 4 a
(ih ‘i 2. Ua hune oia néi,
Mies ii Aole he waiwai,
! ie Hoowaiwai nae
i ig i | Na kini hune no;
lie) ‘i : Ike na makapo,
it IF | Lelele na, Iolo,
ae i Ola na mai.
ae
ae "| i 3. Ua maha na luuluu,
i a Oli na kanikau,
Wis or
B Blijiel
i Fi Ka poe hune no,
C ‘. : Ka poe waiwai pu,
i ie Ko keia ao a pau
ey ae :
S ie fe | Ke ola mau.
a i i i i i
aa
if ‘| 4, Hookani hone ae
i i | Na bele kani nei,
ti ri Na leo pu,
1 i Ko Tesu lilo ae
Fi | al T mohai e ola’i, ~
Mi i Hoolaha nui ae
1 a Maio ao.
i 1 ria Lyons. Laiana.
ii ball
5 i
ee
i te
vag (hh
ue al
He
te ates Hil H :;
: IESU. 101
89. Kona aloha i ka poe kina. 8 : | )
1. Aloha Iesu ia kakou, | |
Ka poe kina wale no; |
Aloha a kokua mai, |
A, ia ia kakou e ola’1. |
2. Ua iho ola 1 ke ao, |
A launa aloha, a uwao ;— |
Ua eha ia, a kahe no : |
Ko ia la koko no kakou. |
3. Aloha iu, a haawi mai |
I kona ola e ola’i ;— |
Aloha ia, a make no |
I mohai e ola’i kakou.: |
4. EK Tesu, e ka Haku mau, |
Holoz mai oe ia makou;
Ninini mai 7 ka Uhane ou, 7
I naau hou, i ola mau.
Ellis. Bika. |
90. Kona aloha a paopao ia no kakou, 8.
1. Owai la i hoolohe mai | |
I ka olelo no Iesu? Fu
Owai la e paulele nei |
I ka Mesia maikai mau? |
_iia :
asi
r ‘| 102 HIMENI HAWAII.

i i hi : 2. Ua iho mai, mai kela ao,
Mis vy Ke ’Lii pookela, pomaikai;
4 ie Ka makamaka kamahao,

ie 4 | Ua noho malihini mai.
aA ht
Le u i ) 3. Ua ilihune ano e, |
i - | I waiwai nui ai kakou;
a ts Kipaku pu ko lalo nei,
ae vi i A me ko lalo o ka po.
Meg A
i ‘ | 4, Paopaoia’e la ke Lii mau,
/ aie No ko kakou mau hala no;
tH : | Maluna ona ka hahau,
i ay | I maluhia ai kakou.
fe : :
; ie f 5. Ua helu ia me na aie,
if :: A pule no ka poe hokai;
ae ae Nou no ka uku pololei,
i +, Na aina au i kuai ai.
i ate Bingham. Binamu.
nee Se
i ‘i / 91. Oh mean may seem this house of clay. 8-6,
it a 1. Haahaa ka hale lepo nei,
ee A piha ina wwe,
(i wise Maloko nae i noho ai
ae onann
a a
ae a
is . |
Mie :
f i a | i |