Citation
Koe g. fehu'i ki he tohi ae kau fakamau koe vahei

Material Information

Title:
Koe g. fehu'i ki he tohi ae kau fakamau koe vahei
Place of Publication:
[S.l.]
Publisher:
[s.n.]
Publication Date:
Language:
Tongan
Physical Description:
79 pages ; 18 cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Tongan language ( lcsh )
Lea fakatonga
Catechisms ( lcsh )
Spatial Coverage:
Oceania -- Tonga
Coordinates:
-20 x -175

Notes

Language:
Togan catechism for the study of the book of judges

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commerical License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, and although their new works must also acknowledge the author and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.
Resource Identifier:
444475 ( aleph )
X194340006 ( oclc )
IE Tonga 220 / 620210 ( soas classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
'-J
KOE G P E H V 1
KI HE
TOHI AE KAU FAKAMAU
K 0 E V A H E I.
1. Koekuoga fe ‘oku fakamatala lei ai ‘e he Tohi *oe Kau
Fakamau ?
Koe vaha‘a ‘o Jiosiua mo Samiuela.
2. Kohai na‘a ne fai ‘ae Tohi ‘oe Kau Fakamau ?
‘Oku ‘ikai ‘ilo: ‘oku mahalo ko Samiuela, be ko ha
taha ‘i he‘en ako; ko Netane nai koe balofita ‘a Tevita.
3. Na‘e fefe ‘ae aga o‘enau fakafehu‘i kia Jihova?
Na‘a nau fehu‘i ki he Taula‘eiki Lahi, ‘aia na‘a ne to‘o
mei he Jifa ‘ae maka mana, ‘o ne fakajio ki ai kae‘oua ke
‘avea hono loto, ‘o ne toki ogo‘i ‘ae tali ‘ae ‘Eiki.
4. Koeha ‘ae higoa ‘oe maka mana koia?
Koe Ulimi-mo-tumemi.
5. Koeha‘ae tali ‘ae ‘Biki ki he‘enau fehu‘i ?
Ke fai atu ‘ae tau moe Kenani, bea ko Jiuta ‘e taki.
6. Koe me* a fo‘ou ia ?
‘Io, koe liukava; he ko Jiosiua koe ‘Ifalemi.
7. Koeha ‘a ha‘a Jiuta na‘e fai?
Na‘a nau fakakautaha moe matakali ‘o Simione, ‘aia.
na‘a nau fetoumua‘aki, ‘o nau alea ke fuofua gaohi ke lele1
‘ae fonua ‘oe, bea toki fai ki he fonua ‘oe.
8. Na‘e fai ‘i fe ‘ae ‘uluaki feigatau ?
‘I Biseki.
9. Fakaha ‘a Biseki ‘i he make.
‘Oku ‘ikni ke ha ‘i he mabe, ka ‘oku
Ejialoni mo Selusalema.
10. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘o Atonai-Biseki?
Koe ‘eiki ‘o Biseki.
‘i he vaha‘a. ‘o


11. Koeha ‘ae me‘ a na‘a nau fed kiate ia?
Na‘a nau. tu‘uji hono ogo motu‘a-nima mo h.
motu‘ava‘e.
12. Koeha 'ae lau 'a Atonai-Biseki ‘i he‘enau fai behe?
“Hage ko ‘eku fai, kuo belie ‘ae totogi ‘ae ‘Otua kiate
au. ” Ta kuo lie fai belie ki ha liouceiki ‘e toko fitugofulu.
13. Koeha na‘e fai belie cd ‘e Atonai-Biseki Id he tad ‘e toko
fitugofulu koia ?
Ko honau fakatokilalo‘i; he ka motu ‘ae motu‘anima
moe motu‘ava‘e ‘o ha tagata na‘e lau ia koe fefine, koe ‘ikai
te ne lava ke buke ‘ae tao, be teke ‘ae kaufana.
14. Hili ‘enaufai mo Atonai-Biseki koeha mo ha me‘a na‘e
hoko ?
Na‘a nau tau‘i ‘a Selusalema, “ ‘o nau kaba ia, ‘o nau
ta ‘aki ‘ae mata ‘oe heleta, bea nau fuku ‘ae kolo ke
fakamomofi. ”
15. Koeha h. ‘uhiga ‘oe belie, “ta ‘aki ‘ae mata ‘oe lieleta”?
Koe ta ke oji, “ ‘o ‘ikai ha ‘ofa ‘e fai
16. ‘Oku lau na‘a nau hiki mei Selusalema ke tau‘i ‘ae
“nofo he fonua mo‘uga, moe feitu‘u ko Toga, moe Sefela‘a.”
Tuhu ki he g. botu koia ‘i he mabe.?
Koe fonua mo‘uga koe g. mo‘uga ‘o Jiutea; koe feitu‘u
ko Toga koe botu noate ‘oe Toafa ‘o Belana, ‘aia ‘oku ‘i ai
‘a Beasiba; ko Sefela‘a koe lauua ‘oe g. mo‘uga ‘i he hagai
ki tahi. •
17. Koeha ‘oku fakamcdala ai ki he tau‘i ‘o Hebeloni, he koe
me‘a fuoloa ia, bea ‘oku tu‘u hono fakamatala ‘i he Told ‘o
Jiosiua ?
‘Oku mo‘oni; ka koe talateu ‘eni ki he Tohi ‘oe kau
Fakamau, bea koia koe tagata na‘a ne fai na‘a ne hiki ha
me‘a mei he tohi mu‘a, ke ma‘obo‘obo lelei ‘ene talanoa ki
he gaue ‘i he fonua ‘o Jiuta.
18. Koeha ‘ae motu‘a higoa ‘oe kolo ko Hebeloni, bea tuhu ki
ai ‘i he mabe?
Ko Kiliati-AAba, be koe kolo ‘o AAba.
19. Kohai ‘a Aaba ?
_Koe ‘eiki ‘oe ha‘a Anaki, be Jiaianiti*
mo Ahimani, mo Talimai ?
. Kpe‘Syfea ‘oe Jiaianiti *e toko tolu koe hako 6o Aaba»


( 3. )
21. ‘Oku ‘i ai lta fakamo‘oni hi he ta‘i ‘oe kau Jiaianiti koia?
‘Oku. lau ‘e ‘Iosefo na‘e kei tauhi ‘i Hebeloni, ‘i lr
taimi o‘ona, ‘ae hui ‘oe kau tagata loloa ‘aubito.
22. Kohai ‘a Iosefo ?
Koe matabule Jin na‘e to‘ume‘a moe kau Abosetolo,
‘o ne fai ha tohi Hisitolia ‘oe kakai Jiu.
23. Fakamatala ki Tebili?
‘Oku ui ko Tiba ‘i he mabe. Koe kolo koia na‘e lahi
hono higoa: ko Kiliati-Sefa, ‘aia ko Kolo-Tohi; ko
Kiliati-sana, ‘aia ko Kolo-Ako; bea mo Tebili, ‘aia ko
Folofola‘aga.
24. Koeha ‘ae aga ‘o Tebili ‘oku utua mei he g. ‘eke kuo fai?
Ta koe kolo ‘oku ‘i ai ha fu‘u faletohi, koo g. tohi
kuo tanaki mei he g. fonua ke lau ‘e he kakai.
25. Fakamatala ki he faletohi koia ?
Na‘e natu ‘ae ‘umea, ‘o lula‘i ke hage ha makatohi,
bea toki ta ai ‘ae g. mata‘itohi ‘aki ‘ae fa‘o libilibi; bea
na‘e ta‘o ‘ae g. tohi‘aga koia, ‘o fokotu‘u ki he g. hilifakiga
me‘a takatakai ki he fale ; kae ’alu ‘ae kakai ‘o lau.
26. Koeha nai ‘ae g. tohi koia ?
Koe Tohi Kalama, moe Fika, moe Asitolonome, moe
Hisitolia, moe Jiokalafi, moe Febale, moe Himi etc.
27. Toe fakamatala ki he g. higoa ‘o Tebili?
Na‘e ui ko Kolo-Tohi, koe‘uhi koe faletohi koia ; na‘e
ui ko Kolo-Ako, he na‘e fakatefua ki ai ‘ae kau talavou ke
ako mei he g. tohi; bea na‘e ui ko Folofola‘aga, he na‘e
hulu ‘ae boto ‘ae ni‘ihi na‘e nofo ai ko ‘enau ma‘u tohi ke
lau, koia na‘e ‘alu ki ai ‘ae kakai ke fehu‘i me‘a.
28. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘oe higoa Otineli ?
Koe Laione ‘ae ‘Otua.
29. Na‘e ma‘ufefe ‘e Otineli h. uaifi ko Akesa?
Ko ‘ene kaba ‘ae Kolo-tohi.
30. Fakamatala ki he me‘a ‘a Akesa na‘e fai.
Koe tofi‘a ‘o Otineli na‘e tu‘u ‘i he talalo, koe botu
hoge vai; ka kuo jio ‘e he fefine ki ha koga vao ofi ki
Tebili, ‘aia ‘oku lahi ai ‘ae tufu, bea ne o‘i h. husebaniti
ke kole ki he vao koia; he ‘oku ‘ona tonu he koia na‘a ne
kaba ‘ae kolo.


( 4. )
31. Koeha nai na6e ‘ikai ke fie kole ai ‘e Otineli?
Na‘a ne kau nai ki he fa‘ahiga ‘oku to‘a ‘i he tan, kae
fol 1 ‘ahi. Bea ‘ajili he kuo lie ma‘u ‘ae totogi lie tala,
bea na‘a ne ma ke toe ‘eke mo ha me‘a.
32. Bea koeha ai ‘a Akesa na‘e fai ?
Na‘a ne kole be ‘eia ki he‘ene ‘eiki ko Kelebi, ‘o ne
ma‘u ai ‘ae g. matavai ‘oluga mo lalo.
33. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘oe biliote ‘e fa ‘oku tu‘u ‘i h. 14 ‘oe
Vesi ?
Koe fakaha kuo gagana nai ha g. lea ‘i he tohi faka-
Hebelu.
34. Na‘e fefe nai ‘ae aga, ‘oe fai ‘ene kole ‘e Akesa ?
‘Oku matamata na‘a ne buna mei he tu‘a o‘ene manu,
‘o ne buke‘ae tui ‘o Kelebi; ‘aia koe fa‘ahiga kole na‘e
‘ikai fa‘a teke‘i.
35. Kuo ‘ilo ha me‘a ki lie g, matavai koia?
‘Io, ‘oku nau kei. 1 ai, koe vai ‘e hogofulu ma fa; koe
ni‘ihi 1 he mo‘uga, bea koe ni‘ihi 1 he hifoga,
36. Koe gaue ‘a Akesa, koe fakat at a ki he ha?
Koe fefine boto mo lotu, ‘aia ‘oku ne fie ma‘u 1 h. ‘abi
‘ae lelei ‘o lagi mo mamani fakatou‘oji.
37. Fakamaiala ki lie ha‘a Keini?
Na‘e ‘ikai koe Isileli totonu; ka koe hako ‘o Setelo,
‘aia na‘e tala ‘e Mosese ke nau kau mai 1 he fonoga.
38. Kaibau koia bea koeha na‘e ui, ai kinautolu koe Keini ?
Koe‘uhi nai ko honau faiva; he ko hono ‘uhiga ‘oe
Keini koe “tufuga-ukamea.”
39. Tuliu ki Kolo-baame ‘i he mabe?
Koe higoa ‘ia ‘e tab a ‘o Jieliko.
40. Tuhu ki he botu na‘e nofo ai ‘a ha‘a Keini bea fakamatala
ki ai?
‘Oku ofi ki Alati. Koe nofo‘aga ia ‘oe Tu‘i Kenani na‘a
ne sogo ‘ae hala 1 he fuofua ‘ahi‘ahi ‘a Isileli ke hu ki Kenani.
41. Fakamatala. ki Jifa-ti ?
‘Oku ‘ikai ha ‘i he mabe, ka na‘e tu‘u ofi ki he hala ko
Suf a.
42. Be koeha naa na‘u faka‘auha belie ai, ‘o ui ko Boa,ma?
‘Oku ha ‘i he tohi ko Nomica^(Vahe xxl) na‘e fai ‘e
he kakai Isileli ‘enan tukumo‘ui, kabau ‘e tu‘umalie ‘enau


( 5. )
tau {i Sufa, te nau moifua cae g. kolo ofi ki ai. Bea na4a
nau fai ‘i he taimi koia; ka kuo toe kakai mai; koia na‘a
nau have‘i ke fakaai ‘ae lea ‘a ‘enau g. kui.
43. Fakamatala ki Kesa, mo Asikeloni, mo Fkiloni, ‘o tuhu
ki ai ?
Koe kolohau ‘e tolu ia co Filisitia ka ne ogo na‘e kaba
4e Jiuta, ka na‘e ‘ikai te nau ma‘u mo‘oni; he koe ‘alu
leva ‘ae tau ‘a Jiuta bea foki mai ‘ae kakai.
44. Koeha na'a nau faigata‘a‘ia ai ‘i he g. saliote ukamea
‘ae fili ?
Koe botu tokalelei ‘a Filisitia, ‘o ‘aoga ki he saliote.
Na‘e faka‘otu ‘ae g. saliote ‘o ma‘obo‘obo; bea ka nau ka
tatele fakataha mai, bea kohai ‘e matu‘uaki ?
45. Be koeha na‘e nofo‘ia ai ‘a Selusalema ‘e he ha‘a Jiebusi,
‘oji kuo kaba ia ‘e he tau ‘a Jiuta ?
‘I he taimi koia na‘e tu‘u ‘a Selusalema ‘i ha mo‘uga
’e fa, bea koe taha na‘e hamugata‘a ‘aubito. Matamata
koe feitu‘u ia na‘e ma‘u ‘e ha‘a Jiebusi; ka koe g. mo‘uga
koe na‘e kaba ‘e ha‘a Isileli.
46. Koeha, na‘e tau‘i ai ‘a Beteli ‘e ha‘a Jiosifa?
Ko ‘enau ‘ofa nai ki honau tehina ko Benijimani: he
ko Beteli koe kolo Benijimani. ‘Oku ha mei h. xxi ‘oe
vahe, na‘e ai ha taimi na‘e matu‘aki vaivai ai ‘ae matakali
koia, bea kuo tu‘uganaki nai ia ‘e he kau Kenani ke toe
ma‘u honau kolo.
47. Fakamatala ki he kaba ‘o Beteli ?
Na‘e buke ‘e he ajiaji ‘oe tau ‘a Jiosifa ha tagata kuo
toki ha‘u mei he kolo; bea ne fakaha kiate kinautolu ha
botu te nau lava ai ke hu ki kolo. Bea nau mo‘utamakia
ai ‘a Beteli, ‘o moifua: gata be ‘i he tagata mo h. famili
na‘e tukuage.
48. Koefe ‘ae botu na‘e fokotu‘u ai ‘e he taga,ta koia liono kolo
fo‘ou ?
‘Oku ui koe fonua ‘oe kakai Heti, ‘aia ‘oku ‘iloga ‘i he
mabe koe Hu‘aga ki Hemati.
49. Tuhu ki he g. kolo na‘e kau ki ha‘a Manase, ‘aia na‘e ‘ikai
lava ‘ae kabuji ‘oe Kenani mei ai ?
Ko Bete-sani, mo Mekito, mo Ta‘anaki; na‘e tu‘u ia ‘i
he Tokalelei ‘o Jisilili; bea mo Toa (be Toli) ‘i he
matatahi.


( 6. )
50. Be koeha na*e 'ikai lava ai ke kabuji ‘ae kau Kenani mei
lie g. kolo kola ?
Na‘e tu‘u kotoabe ci he botu tafagafaga, ‘aia na‘e
malohi ai ‘ae tau saliote.
51. Fakamatala ki Keseli.
‘Oku ‘i he vaha‘a ‘o Ekiloni mo Ejialoni, bea koe botu
tafagafaga foki.
52. Tultu ki ha kolo ni'ilii na'e kau ki Aseli ka na'e nofo'aga
Kenani be ?
Ko Ako, mo Akisibi mo Saitoni.
53. Koeha 'oku 'ikai ai ha lau ki Taia?
Na‘e ‘ikai ‘iloa ‘a Taia ‘i he taimi koia.
54. Koefe ’ae nofo'aga totonu ‘o 7m‘a Tani?
Koe vaha‘a ‘o Jioba mo Timinati-Sela.
55. Fakamatala ki he nofo 'a Tani?
Koe meimei h. kotoa ‘o honau tofi‘a koe tafagafaga, ‘aia
na‘e malohi ai ‘ae fili; koia na‘e taki kinautolu ki he botu
na‘e mo‘uga.
56. Tuhu ki Akelabimi ?
‘Oku ‘i he botu saute ‘oe Tahi Mate.
K 0 E V A H E II.
1. Koe lea 'ae Agelo ki ha1 2 3 4 a Isileli na'e fai nai 'i fe ?
‘I Sailo.
2. Bea koeha 'oku ui ai ko Bokimi?
Ko hono ‘uhiga ‘oe lea koia “koe kau tagi;” bea na‘e
biki ‘ae higoa ki he mala‘e na‘e fai ai ‘ae tagi ‘ae kakai.
3. Na'e 'ilo fefe ki he ha'u 'ae Agelo vnei Kilikali ?
‘Oku mahino koe fakataha ‘oku fai ‘i Sailo, bea ‘oku
matamata koe fakamahinafo‘ou: he ka fai ia, na‘e
fakahokohoko tagata atu ki he mataga, koe‘uhi ka ha mai
‘ae mahina fo‘ou bea fakahoko mai leva ‘ae tala. Bea na‘e
ha ‘a Kilikali ki he mataga koia, bea ‘i he ‘iloage na‘e jio ‘e
he taulama ki he buna hake ‘ae fu‘u Agelo mei ai, te ne
fakahokohoko atu leva hono tala.
4. Kohai 'ae Agelo koia ?
Koe Alo ‘oe ‘Otua kuo ne faka‘agelo mah


Mei he g. “na‘aku” moe “ieu”, “kuou’5&c
6. Koeha na‘e liable ai ‘ae Agelo me! Kilikali ?
Koe motu‘a ‘abitaga ia ko ‘Isileli ‘i Kenani; koe botu
ia na‘a nau fanau‘i fo‘ou ai, ‘o kamata ai ‘enau gaue
faka‘otua; bea koe botu foki na‘e fa‘a ha ai ‘ae Agelo kia
Jiosiua: koia na‘e hage ko ‘ene fakamanatu ki ‘Isileli ‘ae
‘ofa ‘ae ‘Otua mo ‘enau tukuba ai.
7. Be ‘oku ai ha a‘ahi behe ‘ae Agelo ‘i onobon'tA
‘Io, ka laga‘i ‘e he ‘Eiki ‘i lia taha cae manatu ki
he‘ene liliu, moe lelei o‘ene kamata lotu mai.
8. Koeha h. ‘uhiga ‘oe lau ‘i heni kia Jiosiua?
Koe‘uhi ke fakahoko lelei ‘ae tohi ni bea moe tohi ‘o
Jiosiua.
9. Na‘e ta‘u fiha ‘a Jiosiua ‘i he‘ene bekia?
Koe teau ma hogofulu.
10. ‘Oku tu‘u ‘i fe h. telio'aga?
‘Oku ui ko Timinati-helesi ‘i lieni. ka ko Timinati-sela
‘i he mabe; bea ‘oku matamata ko h. higoa totonu ia, he
‘oku tu‘u behe ‘i he Tohi 4o Jiosiua.
11. Be ‘oku tau ‘ilo ha me‘a ki he telio‘aga ‘o Jiosiua.
To, kuo ‘ilo ki ai. ‘oku ta ‘i he makatu‘u koe fu‘u
fale, bea tu‘u takatakai ‘i ai ‘ae g. leke ke velo ki ai ae g.
me’afaka‘eiki. Koe g. me‘a ia ki h. famili, ka ‘oku
fehagahagai moe mataba ‘ae toka‘aga ‘o Jiosiua.
12. ‘Oku ‘ilo fefe koe fa‘itoka ia ‘o Jiosiua ?
Ko ‘ene tu‘u ‘i Timinati-sela, mo ‘ene hulu ‘i he g.
fa‘itoka kotoabe ‘oe feitu‘u: kae‘uma‘a ‘oku lau ‘e he
Sebituakini na‘e tanu mo Jiosiua kae g. lielemaka na‘e fai
‘aki ‘ae kamu ‘o Isileli; bea ‘i he keli ’ae kakai ‘i he fa‘itoka
ni, na‘e ‘ilo ki he g. hele koia.
13. Koeha ‘ae Sebituakini ?
Koe Tohitabu Motu‘a na‘e hiki ki he lea faka-Kalisi
koe ta‘u ‘e 2000 ki mu‘a atu.
14. Koeha ‘ae me‘a ‘oku matamata kehe ‘ihe fa'itoka ‘o Jiosiua,
Na‘e foa ‘i he hoiiji ‘oe fale ha ava ‘e 288, ‘aia koe
‘aiga mama: bea ta na‘e katoaga‘i ‘ae ‘aho ‘o Jiosiua, bea
‘omi ‘e he matakali taki taha ha mama ‘e 24, ‘o ‘ai ‘i he g,
ava koia ke mama ki loto fale,
15s Kakamatala ki he BeaJL


Ko Beali koe {otua lain ‘oe kau Kenani, bea koe toko
taha be: kae tokaage ha feitu‘u te nau ‘ai ki ai ha higoa ‘e
taha ke fakamanatu hano ‘ulugaaga. Hage ko Beali-Sefoni
“koe ‘Otua ‘oku ‘ona ‘ae matagi tokelau; ” Beali-kata, “koe
‘otua‘oku ‘ona ‘ae monu moe mala;” Beali-beliti, “koe
‘otua ‘oku ‘ona ‘ae fuakava moe kautaha” etc. Koe g.
Beali ia.
16. Fakamatala kia Asiteloti?
Ko ha ‘otua ‘oe kau Kenani, ka koe ‘otua fefine: ko
Beali koe ‘otua tagata.
17. Fakamatala nounou ki he aga ‘oe nofo ‘a Isileli ci he kuoga
koe?
Te nau faikovi, ‘o lota fakahiteni, bea ‘e toki tautea
kinautolu ‘e Jihova. ‘o tuku ki he nima l * 3 4 5o ha fili, bea nau
kai mamahi; bea faifai bea nau tautaba ki he ‘Eiki, bea
te ne fokotu‘u ha taha ke lagomi kinautolu. Na‘e ui ‘ae
tokotaha koia koe Fakamari, bea na‘e kau ‘ae ‘Eiki moia ke
lava ‘ae fakahaofi ‘oe kakai. Bea te nau lelelelei lolotoga
‘ae mo‘ui ‘ae Fakamau koiai; ka ‘i he‘ene bekia na‘a nau toe
uku ki he kovi, bea toe tautea, bea toe tautaba bea toe ‘omi
ha Fakamau. ‘o behe be.
KOE VAHE III.
1. Lem ‘ae g. Inile'aga na‘e kei nofo ‘i he fonua ‘o femilimilihi
mo Isileli ?
Koe kau Filisitia moe kau Kenani moe kau Saitoni
moo kau Hevi.
2* Kohai ‘ae liou‘etki ‘e toko nima ‘oe kau Filisitia?
Na‘a nau higoa taki ta ha ki h. kolohau; ‘aia ko Ekilo-
ni, Asitoti, Asikeloni, Kesa., mo Kati.
3. Kohai ‘ae kau Kenani?
Naka nau ‘i he botu ko4oabe, ka nau tefito ki Finisia.
4. Kohai ‘ae kau Saitoni ?
Koe Kenan., aibe, ka k oe Lonitoni ia ‘oe kuoga koe,
bea hage ko ha bule'aga ‘ia .te ia.
5. Tuliu ki lee nofo‘aga ‘oe kau Hevi?
Ko honau nofo'aga na/ e fai mei Heamoni ki he Hu‘aga
ki Hemati.


( 9. )
6. Nadaihafudi kovi de nonofo belie d Isileli wtoe
buledga koia; ka nad ai mo hano lelei, dne ?
4Io, na‘e ta‘ofi ai ‘ae fakafiemalie kovi ‘a Isileli; bea
na‘e bau ai ke nau akotau, mo fai ‘ae g. faiva fakamalohi
jino.
7. Koeha de med nad kovi d lie nonofo d Isileli moe g,
fadhiga koia ?
Koe ‘ikai te nau fili‘aki, ka nan kaiga‘aki mo femali-
(aki.
8. Koeha de Asela ?
Koe tamabua na‘e ta ke fakalielia.
9. Kohai de dluaki tud nad. bobula Id ai ‘u Isileli?
Ko Kusani-lisataimi koe Tu‘i Mesobotemia.
10. Eakam&tala ki Mesobotemia ?
Ko h. ‘uhiga ko “Vaha‘a-Vaitafe, ‘aia koe behe koe
fonua ‘i he vaha‘a ‘o Eufaletesi mo Taikilisi.
11. Koeha de fuoloa odnau nofo Ida Kusanidisataimi?
Koe valu ta‘u.
12. Koliai de tag ata nad ne lagomi kinautolu, d ne liako koe
dluaki Fakamau ?
Ko ‘Otenili.
13. Fakamatala Id he aga de fai d 1 Otenili?
Na‘e ha‘ele cae Laumalie kiate ia bea ne kamata leva
ke gaue ki he kakai mo fakamau ‘ae nofo ke lelei, bea ne
toki taki atu ha tau, ‘o iknna ‘ae tu‘i kuo nau bobula ki ai.
14. Nad fuoloa fefe de noga 6 ae fonua d hedne gaue?
Koe ta‘u le fagofuln.
15. Kohai hono ua de tud nad nau bobula ki ai?
Ko Ekiloni Tu‘i Moabe.
16. Tuliu ki he g. fonua nad had mei ai dne tau?
Koe forma ‘oe fanau ‘a Amoni, ‘aia na‘e tefito ki Laba;
bea mo Moabe; bea moe Toafa ‘o Belana, ‘aia koe nofo‘aga
‘o Amaleki.
17. Be koelia nad fie tali ai de agi d Ekiloni d he d kakai
na ?
‘Oku. galigali koe haukinima ‘a Ekiloni he koe ‘uhiga
‘o hono higoa koe Bulu, ‘aia koe higoa fakatenetene ‘o ha
fu‘u to‘a,


( 10- )
18. Tuhu ki he kolo nale fai mei at ‘e Ekeloni Le ne bule hi
Isileli ?
‘Oku ui ko Kolo-baame ‘i he tolii; ka ko h. fakatene-
tene ia ‘oe kolo ko Jieliko.
19. Na‘efefe h. f uoloa o‘e nau nofo kia Ekeloni ?
Koe ta‘u ‘e hogofulu ma valu.
20. Kohai na‘e tu‘u ke taukabo^i ‘a Isileli, ‘o ne hoko ko h. ua
‘oe Fakamau ?
Ko Ehuti, koe tagata Benijimani nace lierna.
21. Koeha ‘ae me‘a na‘e tubu at ‘ene fai?
Koe ‘Eiki na‘a ne o‘i ia ke gaue ki he fakatau‘ataina
‘o ‘Isileli; ka na‘e fakavakaga ai ko ‘ene fa‘a fe‘iloaki moe
tu‘i ‘i he‘ene ‘omi ‘ae tukuhau ‘ae kakai.
22. Koelia ‘ae aga o‘ene fakakaukau?
iVa‘e mahino kiate ia ‘oku kaukaua ‘ae fili koe tu‘i, he
Kane tae'oua ia‘oku Kautaha ai *ae Kakai ‘e tj-u na: koia
na‘a ne behe ke labaji ia.
23. Na‘e tu‘uga ki he ha ‘ene ‘amanaki lava?
Koe taimi ko ia na‘e tu‘u ‘ae Tabanekale ‘i he fonua ‘o
‘Ehuti, bea na‘e ‘omi mei ai ‘ae me‘a‘ofa; koia na‘e toka‘i
ai ‘a ‘Ehuti ‘e he tu‘i, ‘o ne lau ‘oku ne kau ki he folofola-
‘aga. Koia na‘a na fa‘a talanoa toko ua ai, bea fai ai ‘e he
tu‘i ‘ene huhu ki he ‘Otua ‘o ‘Isileli.
24 Fakamatala ki he tea ‘a Ehuti ki he laba ?
Na‘a ne gaohi ha hele fakatoumata.
25 Fakamatala ki he laba ?
Na‘a ne ‘alu moe kakai ko ‘enau ‘ave mea‘ofa, bea ne
foki ji‘i mo kinautolu, ‘o ne toki tala ke nau nofo ji‘i kuo
galo ha me‘a; ‘o ne toe ‘alu ki he tu‘i.
26. Koeha na‘e ‘ikai te ne fai ‘ae me‘a ‘i he fua ‘alu?
Koe tali ‘oe me‘a ‘ofa ‘e fai ‘i loto‘a3 bea kabui ‘ae tu‘i ‘e
he ka‘ate.
27. Fakamatala ki he botu na‘a ne tuku ai ‘ae kakai ‘o foki?
Ko Kilikali, ‘aia na‘a ne fokotu‘uai ‘ae maka ‘e hogofulu
ma ua ‘na‘e ‘omi ‘e Jiosiua mei Jiotani; bea kuo ‘otua‘aki ‘e
he kakai ‘ae g. maka koia, ‘aea na‘e ui ai “koe g. tamabua.”
28^ Koeha ‘ae me‘a na‘e fai ‘e Ehuti ‘i he‘ene foki hi he tu‘i ?
Na‘a ne fakaha kuo hau moia ha fekau fufu.
Koeftfl ai (ae nae fai ?


(11.)
Na‘a ne fekau ke ‘alu ae kakai ka na toko ua be.
30. Fakawiatala ki he fale na‘a na iai ?
Na‘e lafalafa ‘ae tu‘a balasi, bea na‘a laga ai ba ki‘i fa-
le fakahavilivili, aia nae holiji vagavaga, ‘o behe ke hu mai
‘ae matagi, kae ikai lava ‘eha taha ke jio ki ai.
31. Bea koeha ai ‘a ‘Bhuti nae fai?
Na‘a ne behe kuo ne ha‘u moia nxei he Tabanekale ‘ae
tali o‘ene huhu.
‘ikai
koe
koia
tala le‘o
tatala ‘oe
ke bulou
32. Koeha na‘e ma‘ama‘a mei ai ae tu‘i met h. nofo'aga ?
Koe me‘a ‘e taha koe faka‘aba‘aba ki he ‘Otua, ka koe
me‘a ‘e taha he koe fa‘ahiga tala behe na‘e
lahi, kae fafana be.
33. FakamaMa ki he aga ‘oe fafana kola?
‘Oku. fa'a iau ki ai ‘ae Tohitabu, ‘o ui
teliga. Koe aga ‘oe kail tagata ‘oe feitu‘u
aibe; bea koe tatala ‘oe teliga koe hua‘i ‘oe taba‘i bulou,
kae lea ki he teliga.
34. Bea na‘e fefe ‘ae laba •?
Jjoiotoga ’oku fanafana ‘e Ehuti ki he teliga ‘oe tu‘i,
na‘a ne 111111m ‘ae hele, 'o ne tui‘i ‘aki hono kete, ‘o uaji atu
be ke ‘aji ki tu‘a.
35. Koeha na‘e ‘ikai jio ki ai ‘a Bkeloni, ‘o ne ta‘ofi ?
Na‘e buli ‘i he bulubulu ‘o Ehuti.
36. Koeha na‘e ‘ikai te nau ‘ilo ai ki he ‘alu ‘a Bhuti ?
Na‘e ‘ikai te ne fou ‘i lotofale, ka ‘i ha tu‘uga na‘e ‘alu
u he tu‘a fale ki lalo.
37. Koeha na‘e ma ai ‘ae kau tamaio‘eiki ‘Hie fuoloa o‘enazi
tatali ki he tu‘i ?
Koe fa‘a ‘eke ‘e he kakai, bea nau tali ‘oku ne ‘i fale
fakafiemalie.
38. Koeha ‘a Bhuti na‘e fai ?
Na‘a ne a‘u atu ki hono fonoga, ‘aia kuo ne tuku ‘i
Kilikali, ‘o nau foki ki honau fonua.
39. Koefe ‘a Sella, ‘ae botu na‘a ne hola ki ai ?
‘Oku ‘ikai ‘ilo, ka ‘oku niahalo koe feitu‘u ‘o Ifalemi
na‘e vaoa.
4Q. Fakamatala ki he tau ‘a Ehuti nale fai ?


( 12. )'
Na‘a ne cilo ‘e motu leva ‘ae kautaha {ae g. kakai ‘i he
bekia ‘ae tu‘i, bea kuo bail ke foki ‘ae tau ‘a Moabe: koia
na‘a ne taki ‘ene tau ki he g. a‘a‘aga ‘o Jioatani, ‘o ne mo‘u
tamakia ‘ae tau kotoa ‘i he‘enau fai ke a‘a.
41. Na‘e fuoloa fefe ‘ae noqa ‘ae fonua ‘i lie gaue ‘a Ehuti?
Koe 80 ta‘u.
42. Na‘e kau 1 ae ‘Eiki ‘i he laba na‘a ne fai?
‘Ikai. Na‘a ne o‘i ia ke fai ha me‘a; bea ka ne fai
hage ko ‘Otenili ‘o teu ‘ae kakai, ‘o toki ‘alu atu ‘o tau,
kuo ne lava ha me‘a.
43. Be koelia na‘e faikehekehe ai ‘ae gaue ‘a 1 Otenili mo
‘Ehuti ?
Ko ‘Otenili na‘a ne tubu ‘i ha famili lotu, koe famili ‘o
Kelebi; ka ko ‘Ehuti koe Benijimani, bea koe kau Beniji-
mani ‘i he taimi koia, koe fa‘ahiga fakamalohi mo
agamousa‘a.
44. Na‘e hoko fakaku ‘ae gaue ‘a Samika‘a ?
‘Oku mahalo na‘e lolotoga ‘ae kuoga ‘o ‘Ehuti.
45. Na‘e fai ‘i fe ‘ae gaue ‘a Samika‘a?
‘I luluga, ‘ae fonua ‘oe kau Filisitia.
46. Fakamatala ki he tao fakateka lulu?
Koe tao tofu be, he na‘e loloa ‘aubito, bea Fakamata-
ukamea.
47. Na‘e fefe nai ‘ene lava ke ne tamate‘i tokotaha le ‘ae kau
Filisitia ‘e toko 600 ?
Matamata koe botu mo‘uga, bea taha be h. hala mo
lauji‘i; koia na‘a ne lava ai ke te‘ite‘iataha.
48. Be koeha na‘a ne fai ‘aki ha tao fakateka lulu, ‘o ‘ikai koe
mahafu totonu ?
Koe‘uhi kuo to‘o mei he kakai ‘Isileli ‘e he fill ‘ae
mahafu totonu, bea na‘e toe be ‘ae naunau ‘oe goue ke nau
me‘atau‘aki.
KOE VAHE IV.
1. Kohai h. tolu ‘oe tuf na‘a ne f aka1: obula‘i ‘a ‘Isileli?
Ko Jiabini koe Tu‘i Kenani.
2. Koefeh. bule‘aga o‘ona?


( 13 )
Ko h. kolohau ko Hasoa, ka koe Tu£i Kanokubolu foki
{oe g. fonua £i he tokelau.
3. Ko ‘etau told fang o eni Ida Jiabini?
Na‘e ai ha Jiabini Tu£i Hasoa £i he kuoga £o Jiosiua,
ka na£e laiki ia mo hono kolo: ka £i he vale ‘a ‘Isileli, mo
£enau fakabikobiko kuo toe bule£aga malohi.
4. Koeha ‘ae malohi g a ‘oe tu‘i koia ?
Ko £ene ma£u ha tan saliete £e 900.
5. Koeha wo ka me1 a £e talia na‘e malohi ai ‘a Jiabini?
Ko £ene ma‘u £ae ‘eikitau boto ko Sisela.
6. Fakamatala Id lie nofo'aga ‘o Sisela?
Koe £eiki ia £o ha ki‘i kolo na‘e ui ko Haloseti, koe£uhi
koe nimamea‘a h. kakai, bea na‘e ui foki ko Haloseti
Senitaile koe£uhi koe toko lahi £ae kau babalagi na£e nofo
ai.
7. Fakamatala ki lie toko taka na‘e fokotu^u ‘e he ceild ke
lagomi ‘a Isileli?
Koe finemotu£a ko Tebola, £aia na£a ne higoa ki he
Iago koe bi: ko hono husebaniti ko Labitoti, be t£ko g.
tuhulu. ”
8. Na'efefe ‘ene lioko koe Fakamau £o Isileli?
Koe fefine‘atarnai malohi, bea boto £i he fa£u lave;
bea vakai £e he kakai ‘oku fa£a hoko £ene g. tala, bea tubu
ai £enau tui koe balofita ia, £o nau £omi kiate ia £enau g.
me‘a ke fakatonutonu.
9. Koefe ‘ae Lotti, na‘a ne tali ai cue 7ia£w, £ae kakai?
Na‘a ne nofo £i ha lalo baame na£e fu‘u £iloga, £o tu£u
£i he vaha£a £o Lama mo Beteli.
10. Na‘e fefe ‘ene ten ‘ae kakai ki ke ta,u‘ataina?
Na‘a ne fakahinohino kiate kinautolu £ae lao, £o gaohi
ke leiei £ae va £oe tagata moe tagata: na‘a ne valokki kinau-
tolu £i he£enau tauhi ‘aitoli. kae‘uma‘a na‘a ne fa‘u ta‘aga ke
o‘i £aki ‘ae kakai ke mamahki ‘enau tauataina.
11. Koeha ‘ae fakakaukau ‘a Tebola, Id he lava ‘oe tau‘atvdna ?
Na‘e faigata‘a koe £ikai ha mahafu ‘a Isileli, koe £akau
be moe naunau £oe goue: koia na‘a ne fakakaukau ke fai ha
me‘a ke toho£aki ‘ae fili ki he Tokalelei ‘o Jisilili, he koe bo-
tu tokaga vai bea ka £uha ‘e bikijia ai ‘ae g. saliote, bea to-
il fauiteliha £ae kakai Isileli kiate kinautolu.


( 14 )
12. Kohai na'a ne fili ke agi 'i he tau Isileli ?
Koe matabule Nafitalai na‘e higoa ko Belaki.
13. Be koeha na'a ne fili ai 'a Belaki?
‘Oku matamata koe higoa fakatenetene ‘a Belaki, he ko
h. ‘uhiga ko “Uhila”; koia ‘oku tau behe koe tagata ‘iloga ‘a
Belaki: kae‘uma‘a ko hono matakali ko Nafitalai na‘e mafana
lahi ke lava ‘ae tau‘ataina, he na‘e tu‘u ‘a Hasoa ‘i honau fo-
rma.
14. Koeha 'ae tali 'a Belaki ?
Tene fie ‘alu ‘o kabau ‘e alu ‘a Tebola.
15. Na'e 'ilafefe 'e he fili 'ae me'a 'oku ten fai ?
Koe tala ‘e Heba kia Sisela.
16. Fakamatala kia lleba.
Koe taha ia ‘i ha‘a Keini na‘e nofo ‘ihe botutokelau: ka
‘i he tu‘utamaki ‘a Isileli, kuone rnavahe meiate knautolu,‘o
fakakaume‘a moe fili.
17. Koeha na'a ne tala ai kia Sisela, 'o 'ikai kia Jiabuni ?
‘Oku na‘e fa‘a a‘ahi ‘a Sisela Ki he ‘aoi taga ‘o Heba,
he kuo ne kakai hono finemotu‘a.
18. Koeha na'e 'ikai sauni ai 'e Heba 'ae moheto'i 'o hono uaifi?
Koe jio koloa nai, he koe matabule manumanu; bea na‘e
lahi ‘ae ba‘aga na‘a ne ma‘u ‘ihe gaohi ‘ae g. saliote ‘a Sisela.
19. Koeha na'e tu'utu'uni ai 'e Tebola ke fakate'ae tau Isileli 'i
Teboa ?
Koe‘uhi ke tohoaki ‘ae fili ki he tokalelei ‘o Jisilili.
20. Ka na'a tu'u>taniaki ai 'a Isileli, hetala'ehai tenaumatu'u-
aki 'ae 'oho 'ae g. 'otu saliote ?
‘Ikai: he koe aga ‘o Teboa, ne ogo ‘oku lafalafah. fuga,
‘o hao ai ‘ae toko niano, ka koe hakega ‘oku lauji‘i: koia ‘e
nofo malu ai ‘ae kau Isileli, ‘o talitali be ki ha ‘aho ‘uha.
21. Fakamatala ki he tau ?
Na‘anau nofonofo ‘i Teboa, kae‘oua ke vakai ‘e Tebola
ha tu‘u mai ha fu‘u loa ‘iluluga; bea ne toki tala ke nau teu,
he koe ‘aho ‘eni ke fakahoko. Bea ‘i he fetolonaki mai ‘aeg.
fu‘u ‘ao, na‘a ne tuhu ki ai, ‘o ne behe, ko Jihova ‘ena ‘oku
taki tau. Bea ‘i he hifo leva ‘a Belaki mo ‘ene tau, kuo to
atu ‘ae taufa, ‘o ba ki honau mata; koia na‘e ‘ikai ‘ilo ‘e he
fili ki he ha‘u ‘ae kakai Isileli. Bea koe kemo kuo bikijia
‘as g. bea na‘e ta noabe ‘e Belaki mo ‘eue tau,


( 15 )
22. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘oe behe na‘a nau to ‘i he mata ‘oe heleta,
‘o kabau nale ‘ikai ha mahafu ‘a Isileli ?
Na‘e hamuji ‘e he kau Isileli ‘ae mahafu. ‘oe kakai kuo
nan ta‘i ‘o fai‘aki.
23. Koeha ‘ae tau saliotena‘e hola, ‘o kabau na‘a nau bikisia?
Koe g. ‘Otu mui, ko ‘enau vakai kuo bikijia ‘ae g. ‘otu
mu‘a; he koe fei tu‘u ofi kia Teboa ‘oku kovi lahi, ‘o ano le-
va ‘oka ki‘i ‘uha.
24. Fakamatala ki he hola koia, moe belie na‘e ‘ikai hao ha ta-
ha?
Koe hala ki Haloseti ‘oku fou ‘i he telea ‘oe vaitafe ko
Kisoni: bea koe botu lauji‘i ;koia ‘e maveuveu ‘enau ‘alu.
Bea lolotoga ‘enau ‘i ai, kuo fu‘u fa ‘a Kisoni ‘i he ‘uha kuo
to, ‘onau ‘auhia ki lalo.
25. Na‘e fakafefe ‘ae hola ‘a Sisela ?
Na‘a ne ‘ilo koe kulanoa ‘enau hola ki luluga, koia na‘a
ne fai ‘eia ki he tokelau.
26. Koe botufe na‘e taumu‘a ki ai ‘ene hola?
Koe teniti ‘o Heba.
27. Na‘e tu‘u ‘i fe ia?
‘I he tuku‘uta ‘oe tahi Kaleli, ‘i he hala ki Hasoa.
28. Be koeha na‘e fakaafe ai ia ‘e he uaifi ‘o Heba ko Jiaili?
Na‘e bau hono loto ke sauni hono kaka‘i mu‘a ‘e Sisela
29. Be na‘e ha kitu‘a hono loto koia ?
Matamata na‘e ai ha me‘a na‘e teki ai ‘ae loto ‘o Sisela
‘aea na‘e behe ai ‘e he finemotu‘a, ‘Oua teke manavahe.
30. Koe botu fe ‘oe teniti na‘e ‘ave ki ai ‘a Sisela?
Koe loki ‘o fafine, ‘aia na‘e tabu ke ‘alu ki ai ha tali a
ka ‘i he boaki be.
31. Fakamatala ki he hina liu‘akau na‘a ne ‘atu ?
Koe hina koe kili‘i manu, bea koe hu‘akau ‘oku mahi»
mahi: koe inu fugani ia ‘ae fonua koe.
32. Be koeha na‘a ne ‘atu ai ‘ae hu‘akau, ‘o ‘ikai koe vai?
Koe‘uhi koe hu‘akau fatu koe me‘a fakamohe ‘oka lahi
cete inn.
33. Bea koeha ai ‘a Jiaili na'efai?
Na‘a» ne tuki ha fa‘o ‘oe teniti ‘i li. nianifinifihagaj ‘o
ne tuki be tuk’i be ke ‘aji ‘i he kelekele.
84 Koeha na'e 'ajiyofua ai 'ae fa'o koia ?


(16.)
Koe tukiukamea ‘a Heba, koia na‘e fa‘o ukamea ai
hono teniti, ‘o ‘ikai fa‘o ‘akau.
35. Koeha d Belaid nad fai hili dne tad de kau Kenani?
Na‘a lie fai ata ki Hasoa; he kuo ne fanogo kuo hola
‘a Sisela ki ai.
36. Nadi ne mad d Sisela d fe ?
Ko ‘enau fe‘uga leva moe ‘abitaga ‘o Heba, na‘e
fakaafe kinautolu ‘e Jiaili, ‘o ne fakaha ‘a Sisela kuo bekia.
37. Moeha d Belaid nad fai?
Na‘a ne fai atu ‘ene tau ki Hasoa, he kuo mole ‘ae g.
saliote ‘a Jiabini, bea na‘e ‘ikai te nau kei nianavahe ki ai,
38. Nad- iku fefe di Jialnni ?
Na‘e faka‘auha ia mo h. kolo.
KOE VAHE. V.
1. Koeha de ac/a de rahe koevi?
Koe ta‘aga be ’a Tebola.
2. Koelia h, dliiga, de lau Id Seia mo Sainai?
Hage koe gaue mei lagi ‘e Jihova ‘i he g. botu koe,
kuo behe ‘ene gaue mei lagi ma‘anautolu he taimi ni.
3. Koeha de med. dku ha mei h. ua de balakalafi ?
‘Ae kovi ‘ae nofo ‘a ‘Isileli ‘i he te‘eki ke ‘i ai ‘a Tebo-
la na‘e li‘aki ‘ae g. mala‘e bea fonoga halavao be ‘ae kakai;
bea na‘e to‘o meiate kinautolu ‘enau mahafu.
4. Kohai d Jiaili dku lau ki ai?
‘Oku ‘ikai ‘ilo.
5. Kohai die “had lteka iasi liina?”
Koe hou‘eiki: koe ‘asi hina koe manu ‘a matabule moe
hou‘eiki.
6. Kohai de “had nofo he g.fata?”
c ‘Oku ‘ikai mahino be koe fata be koe fala lelei: ka
‘oku tatau aibe, he koe jio ki he kakai koloa‘ia.
7. Kohai d hadi “hadle d he g. hala?”
Koe toko lahi ‘oe kokai ‘oku nau ha‘ele ‘i lalo.
8. Koeha de med nad lau ki ai d he g. fadhiga %oia ?
Koe ‘ata ‘eni uae g. vai ke nau kutu vai mei ai: he koe
taimi mu‘a na‘e fa‘a le‘o ke he fili, ‘o nau fana‘i ‘ae kakai
na‘e ‘aluage.


( 17. )
9. Koeha h, 'uhiga ‘oe “toe ‘ei'eiki ?”
Koe toko lahi ’ae kakai na’e nofo, ‘o ‘ikai ‘alu ki he
tau; koia ‘oku behe ‘e Tebola koe toega na‘e ‘al u koe fa-
‘ahiga faka‘ei‘eiki ia.
10. Koehu h. ‘uhiga ‘oe lau ki Ifalemi tokua “kuo nau aka-
aka ki Antal eki ?
‘I he mu‘aki kuoga na‘e nofo ‘a Amaleki ‘i he fonua
mo‘uga kuo ma‘u ‘e Ifalemi; bea ne ogo kuo fuoloa ‘enau hi-
ki ki Belana, ka na‘e kei biki ‘ae higoa ki ai.
11. Kohai ‘ae kau Makili?
Koe kau Manase kinautolu, bea ‘oku fakaofo ‘ae tu‘u
honau higoa ‘i he botu ni, he na‘a nau nofo ‘i Tu‘a Jioatani.
12. Koeha ‘ae “ tokotoko lau kakai ” ?
‘Oku fihi: ‘oku hiki ‘e he ni‘ihi koe “ beni ”: ka koe aga
aibe ‘oe kakai na‘e agi, mo fakate ‘ae tau, ke to‘o ha tokotoko.
13. Fakamatala ki he leleekina kinautolu ‘e honau va‘e?
Koe lau ki he mafana honau loto ‘i he‘enau ‘oho ki he
tau,
14. Koeha ‘ae> fakamatala ‘a Tebola kia Lubeni?
‘Oku ne manuki kiate kinautolu, ka nau fakataha ke
alea ki he tau, na‘a nau bole noa; kae hili ia na‘a nau ‘alu
‘o tauhi ‘enau faga manu ‘o hage ko ha taimi rnelino.
15. Koeha ‘oku lau “fug a vai” ai ?
Koe fakataha‘aga ia ‘ae kau tauhi sibi, ‘ae botu na‘a
nau fakainu ai ‘enau faga manu.
16. Koeha ‘oku lau ai ki he “tekefili ‘a Kiliati ‘i Tv‘a-Jioatani”
‘oji kuo ha‘u ‘ae kau Makili ?
Koe lau ‘eni ki he kakai: koe kau agi ‘ena na‘e omi
mu‘a.
17. Koeha ‘oku lau ai kia Tani ‘ene “Ma‘uga ki vaka" ?
Koe‘uhi na‘e kau kia Tani ‘ae taulaga be taha ‘oe fo-
nua, ko Jioba.
18. Koeha ‘ae ‘uliiga ‘oe behe na‘e kau ‘ae g. fetu‘u ‘i he tau?
Koe lau ki he taufa na‘e ba atu, ‘o veuveuki ‘ae tau
‘a Sisela, he na‘e lau ‘i mu‘a na‘e kau lahi ‘ae g. fetu‘u ‘i
he fokotu‘u taufa moe alame‘a behe.
19. Koeha ‘ae kovi ‘a Melosi?
Na‘e tu‘u tokua ‘i he tuliki ‘oe Tokalelei, bea faigofua
‘enau ‘oho ‘o tatu‘a ki he fili.


20. Koeha ‘ae tukihau ?
Koe fa‘ahiga lulu vagavaga, ‘aia na‘e fa‘a gaohi ‘aki
‘ae fale ‘o Jinifu; he na‘e faigofua ‘e nau jio ki tu‘a; kae
faigata‘a ‘ae jio ‘ae kakai ki loto.
21. Na‘efefe ‘aefuoloa ‘oe nog a ‘ae fonua ‘i ke gaue ‘a Tebo-
la?
Koe ta‘u ‘e fagofulu.
KOE VAHE VL
1. Kohai h. fa ‘ae kakai na‘a nau falcabobula‘i ‘a Isileli?
Ko Mitiani na‘e taki; ka na‘e kau ai ‘a Amaleki, mo ha‘a
Alebea.
2. Koeha ‘ae aga o‘enau fakaehaua ‘a Isileli?
Koe fa‘ahiga nofo teniti foki, bea ‘i he g. mahina lahi
na‘a nau nofo holo ‘i honau g. fonua, ka ‘i he motu‘u ‘ae ta‘u
‘i Kenani, na‘a nau hiki ki ai, ‘o babani noa.
3 Toe fakamatala ki he hiki koia ?
Na‘a nau hiki mai mo honau g. teniti mo ‘enau faga ma-
nu ‘o nau matu‘aki nofo‘i ‘ae fonua kae‘oua ke ‘oji ‘ae kai ‘oe
ta‘u.
4 Koeha ‘ae kau Isileh nae fai ?
Ko honau toko lahi na‘a nau li‘aki honau g. ‘abi ‘o nau
hola ki he g. mo‘ug, ‘o nofo ai kae‘oua ke alu ‘ae fili.
5. Bakamatala ki he nofo mo‘uga koia ?
Na‘e lahi ‘ae g. ‘ana ‘i he tukui botu; bea na‘e gaue ki ai
‘ae kakai Isileli, ‘o gaohi ke fu‘u fale, ‘o nau fakafaigata‘a
‘ae hala ki ai, bea koe tumutmu‘i mouga ni‘ihi na‘a nau keli
ke talitau‘aga.
6. Koeha ‘ae uhiga ‘oe lea ‘i he 2 ‘oe vest, ‘ae g. toitoi‘aga
ko‘e ?
Koe‘uhi na‘e kei gaue‘aki ‘i he kuoga ‘oe tagata na‘a ne
fai ‘ae Tohi ‘oe Kau Fakamau; he ‘oku ha meia Samiuela,
na‘e hola ki ai ‘ae kakai mei he kau Filisitia.
7. Be ‘oku tau toe ‘ilo ha nie‘a ki he g. toitoi‘aga koia ?
‘Oku fakaha ‘e Iosefo koe fiuaga ia ‘o Helota moe kau
Loma he na‘e nofo‘aga kaiha‘akau; oea na‘a moe fa‘ahiga fi-
ta koia na‘e ‘ikai te nau meirnei lava ke hamu koe fakateia*


( 19. )
8 Koeha ‘ae kau Isileli na‘e fed *i he matukzi atu ‘ae fill ?
Na‘a nau foki ki honau g. ‘abi ‘o toe to ta‘u.
9. Beafefe cd ‘ae kau Mitiani ?
Na‘a nau toe omi ‘o kai ‘ae ta‘u.
10. Na‘efefe ‘ae fuoloa o‘enau fai belie?
Koe ta‘u ‘e fitu.
11. Koeha na‘e ‘ikai cd te nau fai vto hono valu?
Koe‘uhi na‘e hili ‘ae fitu ta‘u bea toki tautaba ‘a Isileli ki he
‘Eiki, bea na‘a ne fai houau fakalafi.
12. Koeha na‘e ‘ikai ke jinaki tautaba cd ‘a Lsileli?
Koe ‘ikai te nau fie tuku ‘enau tanlii ‘aitoli.
13. Koeha ‘ae ‘uluaki tali ‘ae ‘Eiki ki he‘enau tautaba?
Na‘a ne fekau ha balofita ke fakamahino kiate kinau-
tolu ko ‘enau faigata‘a‘ia koe ‘atuga be o‘enau faikovi.
14. Koeha li. ua ‘oe tali ‘ae ‘Eiki ki he‘enau tautaba ?
Na‘a ne fakanofo ha tagata ke taukabo‘i kinautolu.
15. Kohai ‘ae tagata koia?
Ko Kitione, bea ko h. toko fa ia ‘oe Fakamau lahi.
16. Fakamatala be koe tagata ha ‘a Kitione ?
Koe tagata, Manage, bea ko h. famili koe ha‘a Abiesa,
bea ko ‘ene tamai ko Soasi, bea ko h. kolo ko Ofila.
17. Tuhu ki Ofila ‘i he mabe ?
‘Oku ‘ikai ke ha, he kuo toki ‘ilo ni ki ai, ka ‘oku tu‘u
ofi ki Sikemi ki he toga hihifo.
18. Fakamatala kia Soasi ?
Koe ‘eiki ia ‘o Ofila, bea ne mamalii‘i ‘ae lotu fakahite-
ni; bea na‘a ne ma‘u ha fu‘u fanau tagata, koe kakai lalahi
kotoabe.
19. Fakainatala kia Kitione ?
Koe foha kimui ‘o Soasi, bea koe toko taha na'e kei
tauhi kia Jihova.
20. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘oe higoa ko Kitione ?
Koe “Tama ta‘aga: ” koe higoa fakatenetene be. Koe
taimi koia na‘e fa‘a fai ‘ae feiga ta‘aga, ‘o bolebole ai ‘ae
kau tagaca he lava ke ta fakanima taha he fu‘u ‘akau.
‘Oku matamata na‘e bue ‘a Kitione ‘i he fai koia, ‘o ne
ma‘u ai ‘ae higoa.
81. Na'efefe 'ae aga ‘oe fakanofo ‘o Kitione ke Fakamau?


(. 20. )
Na‘e ha‘ele ‘ae Agelo ‘a Jihova kiate ia ‘o fekau ke ne
haga ‘o ta‘i ‘ae kau Mitiani.
22. Koliai ‘ae Agelo koia ‘a Jihova?
Koe ‘Alo ‘oe ‘Otua kuo lia fakaagelo mai.
23. Koeha ‘a Kitione ‘oku fai ‘i he ha‘ele age ‘ae Agelo?
‘Oku ne fai ‘ene tuki uite.
24. ‘Oku tatau ‘ae “tuki uite” moe “liaha uite”?
‘Ikai; koe “haha” uite na‘e fa‘a fai‘aki ha fu‘u lula ‘i
ha mala‘e bea kabau na‘e fai ‘i fale na‘e tukituki ‘aki ha
fu‘u ‘akau, ‘o logoa‘a lahi: ka koe “tuki” uite na‘e fai ofi
be ‘aki ha ki‘i va‘akau. Koe me‘a ia na‘e fa‘a fai ‘e fafine,
ki he moveve kuo nau tufi.
25. Toe fakamatala ki he tuki uite koia ‘a Kitione?
Kuo ogoogo mai kuo ha‘u 'ae fili ki he fonua, koia na‘e
tu‘uji vave ‘e Kitione ha koga o‘ene ta‘u, ‘o fetuku ki he
goue vaine; bea ‘oku ne fai hono tuki fakalogologo na‘a
ogo‘i ‘e he fili, ‘o nau fa‘ao.
26. Fakauiatala ki he taia‘o‘aga uaine, ‘oku ne fai ai ‘ene tuki
uite ?
Na‘e ua hono nie‘a. Na‘e ta ‘i he makatu‘u ha kumete.
bea toki foa ‘i lalo ha leba hage ha sima; bea na‘e vili ha
ava mei he kumete maka ki ai: bea ka toli ‘ae ta‘u kalebi,
na‘e fakafonu ‘ae kumete, bea toki malaki ‘e he kakai, kae
tafe ‘ae huhu‘a ki he leba. ‘Oku matamata koe leba na‘e
fai ai ‘ae tuki uite.
27. Koeha ‘ae fetaba ‘ae Agelo na‘e fai ?
“Oku ‘iate koe ‘ae ‘Eiki, ji‘i to‘a tete‘e;”
28. ‘Oku tau toe ‘ilo ki ha fetaba ‘a ha agelo na‘e hage ko ia?
Koe fetaba ‘a Kebaleli kia Mele.
29. Na‘e hala fefe ‘ae tali ‘a Kitione?
Koe‘uhi na‘e ‘ikai behe ‘e he Agelo ‘oku ‘iate kinautolu
‘ae ‘.Eiki; ka ‘oku ‘ia Kitione be; he kuo ne biki ki he lotu
mo‘oni ne ogo kuo fakahiteni h. famili.
30. Koeha, ‘ae ‘uhiqa ‘oe belie ‘e he Aqelo. “Alu ‘aki ho ivi
ko‘ena ?”
Na‘e haga ‘ae Agelo, ‘o ne jiofi ‘ae jino ‘o Kitione mei
h. ‘ulu ‘o a‘u ki he va‘e, hage ‘oku ne ofogi h. fu‘u kau-
kaua ; ‘o ne toki folofola mai, “Fai‘aki ho ivi ko‘ena” , ‘aia
ko ho ivi fakatagata.


( 21. )
31. Koeha ‘ae faka‘akt‘akimui 'a Kttione na‘efai?
Tokua koe ji‘i ia ‘i h, famili, bea ko honau kogakau
(oku vaivai taha ‘i he matakali kotoa.
32. Koeha ‘ae ‘uhiga o‘ene lau ki hono kogakau?
Na‘e vahevahe ‘ae g, matakali koe g. kogakau koe‘uhi
koe tau; bea na‘e a‘u ki he tagata kotoabe ke tu‘u ‘i ha
kogakau. Ka na‘e ‘ikai fokotu‘u noabe, kae fakafamili be
fakakolo. Nae ai ha kogakau ‘o Abiesa, ‘aia na‘e kau ai ‘ae
g. famili na‘e nofo ‘i Ofila, moe g. botu ofi mai.
33. Koeha ‘ae tali ‘ae ‘iEiki ki ai?
Na‘a ne behe te ne kau moia; bea ka behe, bea ‘e
fe‘uga leva ‘a Kitione moe kau Mitiani katoa.
34. Koeha ‘ae toe to‘oga ‘a Kitione na‘e fai ?
Koe fakabebe‘e na‘a ‘oku ‘ikai koe Agelo, he na‘a ne
ha tokua koe talavou be: koia na‘a ne kole ha faka‘iloga.
35. Na‘e tubu ‘i he ha nai ‘ene kole ke ne nofo kae‘ozta ke ne
gaohi ha‘ane me'a tokoni ?
Ko ‘ene manatu ki he fakaafe ‘a Ebalahame na‘e fai ki
he ‘Eiki moe ogo agelo.
36. Fakaviatala ki he rnagiji na‘a ne teu ?
Na‘a ne haka ha ki‘i koji, ‘o ne natu ha g, keke ta‘e
levani.
37. Na‘efefe ‘ene ‘orni ‘ae niagiji?
Na‘a ne to‘o ‘ae ‘umu ‘i he nima ‘e taha, moe kulo ‘i
he nima ‘e taha, ‘o fok.otu‘u ‘i he ‘ao ‘oe Agelo ‘i he lalo
‘oke: koe ‘umu koe g. fo‘ima, koe kiki koe koji kuo haka,
bea koe kulo koe subo, he na‘e haka ‘aki ‘ae hu‘akau.
38. Na‘e fefe h. tufa ?
A’a‘e fekau ‘e he Agelo ke vakili ‘ae ‘umu ki he fu‘u
maka na‘e tu‘u ofi, bea ke liligi ‘ae huhu‘a.
39. Bea koeha ‘ae Agelo na‘e fai ?
Na‘a ne mafao atu h. tokotoko ke lave ki he fokotu‘u-
ga me‘akai; bea koe kemo kuo buho hake ‘ae afi mei he
fugamaka, ‘o vela ‘ae me‘akai.
40. Bea fefe ai ‘ae Agelo ?
‘Oku mahalo na‘a ne ha‘ele hake ‘i he kohu; kae kehe
na‘a ne buli.
41. Koelia ha hotu folofola ‘oku fakamatala ki ai ‘e he nie'a
ni ?'


( to. >
“ ‘Oku ne ala ki he g. mo‘uga, bea nau kohu. ’*
( Same civ. 32 )
42. Koeha na‘e manavahe ai ‘a Kitione ?
Telia na‘a ne mate; he na‘e lau ‘i he taimi koe, koe
me‘a fakatu‘utamaki ke jio ki he ‘Eiki.
43. Kueha ha ine‘a na‘e nog a ai hono loto ?
Na‘e ogo hifo ha lea mei he kohu na‘e belie, “Melino
be ho loto: ‘oua te ke nianavahe; ‘e ‘ikai te ke mate.”
44. Be. koe.ha ai ‘a Kitione na‘e fai ?
Na‘a ne fokotu‘u ha ‘olita, ‘o ne f&kahigoa ko
“ Jihova-ealome, ” ko “ Jihova-koe-melino.”
45. Kohai na‘a ne fa‘ifa‘itaki ki ai ‘i he‘ene faifbehe ?
Ko Ebalahame, ‘aia na‘a ne fa‘a laga ha ‘olita, ‘oka
ha kiate ia ha ‘ulugaaga fo‘ou ‘oe ‘Eiki.
46. Koeha ‘ae fekau na‘e hoko kia Kitione ‘i he bo koia?
Ke ne holoki ‘ae ‘olita ‘o Beali na‘e ‘i he ‘abi o‘ene
tamai, mo ta ‘ae ‘aitoli na‘e tu‘u ai; bea ke ne f etuku kotoa
ki he fuga ma‘oluga, ‘o laga ai ha ‘olita kia Jihova ‘o fai ha
feilaulau ‘o fefie‘aki ‘ae ‘aitoli.
47. Na‘efefe ‘aefetukn?
Na‘e toho ‘e he ogo bulu.
48. Koeha ‘a h. ua ‘oe bulu na‘e fitu ta‘ut
Na‘e fa‘a ta‘ofi ‘ae bulu ni‘ihi ke fitu ta‘u, koe‘uhi ke
fai ‘aki ha feilaulau tobutabu, ‘Oku matamata koe bulu
‘eni na‘e tuku ke feilaulau‘aki kia Beali.
49. Koeha “ ‘ae me‘a kuo ‘oji teu” , ‘aia na‘e behe ke fokotu‘u
'aki ‘ae ‘olita ?
‘Oku fihi: na‘a ‘oku nau teu ke fokotu‘u ha ‘olita fo‘ou
kia Beali, bea koe tokonaki ‘eni ki ai.
50. Na‘e fefe h. fai ‘e Kitione t
Na‘e bau ke ne fai bo‘uii na‘a> ta‘ofi ‘e. he kakai: be‘a
ne ‘alu moia ha tamaio‘eiki ‘e toko hogofuln; bea nau
no‘otaki ‘ae ogo bulu ki he ‘olita ‘o Beali, ‘o holoki, bea
toki ta ‘e Kitione ‘ae Asela, bea toho ia ‘e he ogo bulu ki
he fuga taa‘olug&; bea nau toki laga ‘ae ‘olita, ‘o fefic‘aki
.‘ae tamaoua, ‘o nau feiiaalaa‘a£i. ‘ae buiu na’e fitu ua’u.
51. KoeKa ‘ae ‘uhiga ‘oe gauekoia?
Kuo nofo ‘eni ‘a Kitione ke laga ‘ae lotu, bea
ruei ‘abi ‘ene gaue fakama‘a.


( 23- )
S'2. Na'e fefe 'ae kolo 'i lie Jia mat "ae me'a kuofai?
Na‘a nau ‘ita. bea nau tala kia Soasi ke ‘omi h. foba
ke tamate‘i.
53. Fakamatala ki he tali 'a Soasi ?
Na‘e ha kiate ia ‘e ‘ikai ‘aoga ‘ene fakalaloa h. folia:
koe me‘a be ke lelei ‘ae loto ‘oe kakai. Koia na‘a ne ‘ioho
atu, “Kohai na‘e lea ? Sa! koe ‘eiki koe keke bukebuke ‘ae
hau ‘o Beali? Koe ‘Otua ia, bea te ne kumi h. hala o‘ona
ke tankabo‘i ia. ‘Oua te mou ala ki be me‘a ‘a fa‘ahikehe
na‘a to mai lia mala. ”
54. JBeafefe ai 'ae kakai ?
Na‘a nau behe, “A, na‘a tau mei tu‘utamaki ‘etau
kaunoa ‘i he me‘a ‘a ‘otua: tuku kia Beali ke tautea ia.
55. Koeha na'e ui ai ‘a Kitione ko Selubeali ?
Koe lea koia ‘oku fak$-‘alogaua: ko hono ‘uhiga ‘e taha
“ Koia ‘oku fakakikihi mo Beali: ” koe taha, “koe taukabo‘i
‘e Beali ia. ” Ko h. ‘uhiga lelei ‘i he lea faka-Toga. “Koe
hobo mo Beali. ”
56. Ba koeha na'e nofo ai 'a yiitiani ‘Z Jisilili?
Koe botu tafagafaga, beafu‘u ‘ata, ‘o ‘aoga ki lionau g.
teniti mo ‘enau faga mana; bea faigofua foki ke nau babani
mei ai ki he g. feitu‘u.
57. Koeha h, 'uhiga 'oe behe "na'elkofu'aki 'a Kitioue ae Law
rnalie ?
Hage ‘oku tau ogo’i ‘ae lave mai hotau kofu, behu na‘e
ogo‘i ‘e Kitione ‘ae lave ‘ae Laumalie kiate ia, moe o‘i ke
fai ha mea.
58. Bea koeha na'e ifi talubite ai?
Ke fakataha mai ‘ae kogakau na‘a na kau ki ai; bea
‘iloga ‘ae Abiesa na‘a ne fanogo’ai, tia‘a ne h'au ke’ Vakai be
koeha.
59. Bea mohai na'e hau ?
Ko kinautolu ‘o h. matakali na‘e nofo ofi mai
60. yiohai 'ae g. fa'a higa na'a nau ui mai ?
Ko Aeeli mo Sebulone mo Nafetalai.
61. LakaKa "i he mabe’ae nofo'aga'oe g> fa'ahvgft koia, moe
botu na'e 'i ai 'ae iili ?
Ko Aseli mo Sebulone mo Naietalai na‘e tu‘u ki he no-
fctej ko Manage ki he Saute, bea koe fili na‘e ‘i he vaha’a<


62. Koeha la Kitione na‘e fai. ‘ihe‘ene tala* a?
Naa ne foktu‘11 atu ha faka‘iloga ke mahino ‘ae kau mai
‘ae Eiki. Te ne tuku ha fulufulu‘1 sibi ki he mala‘e uite; bea
ka bogibogi hake kuo haujia ‘ae fulufulu‘i sibi be, kae matu‘n
‘ae kelekele katoa, bea koe fakamo‘oni ia.
63. Bea na‘efefe ‘ae fulufulu‘i sibi ?
Na‘e fu‘n viku ‘aubito, bea ‘i he‘ene tatau, na‘e fonu ‘ae
tisi ‘i he vai.
64. Koeha ‘a.e aga ‘oe fulufulu'i sibi na‘a ne fai ‘aki ?
Koe fulufulu katoa ‘o ha sibi, he koe koji sibi ‘oku hage
ha fohi: ‘oku to‘o fakataha mai ta‘e movete.
65. Koeha na‘e toe tala‘a ai ‘a Kitione?
Na‘& ne manatu nai koe aga ‘oe fulufulu‘i sibi ke to-
mu‘a viku, kae momoa ‘ae botu ofi mai; koia na‘a ne kole ki
he ‘Eiki ke liliu, ‘o ai ke momoa ‘ae fulufulu‘i sibi, kae viku
‘ae kelekele: bea ‘i he‘ene hoko ia na‘a ne ‘ilo koe fakamo‘oni
bau, he koe febaki moe aga ‘o Natula.
66. Na‘e hoko ‘i fe nai ‘ae r Ofi ki Kiliboa, hili ‘enau fakataha mo honau kaiga
mei he Noate.
67. Be ‘oku tau ‘ilo ki ha m,e‘a na‘e laga‘i ‘ene tala‘a koia ?
Kuo ne fanogo ki he buke hono g. tokoua ‘e he fili ‘o
tamate‘i,
KOE VAHE. VII.
1. Koe botu fe ‘i Kenani na‘e ‘abitaqa ai ‘a Kitione mo ‘one
tau ?
Koe fo‘i mo‘uga ‘i he tafa‘aki ‘oe fu‘u botu tafagafaga
ko Jisilili, ‘oku fehagahagai mo Kiliboa mei he toga.
2. ‘Oku lau na‘e nofo ‘ae fili m,eihemo‘ugako Mole: koefe ia?
‘Oku ‘ikai ‘ilo: ka ‘oku mahalo koe koga ‘o mo‘uga Ki-
liboa na‘e mataga.
3. Na‘e toko fiha ‘ae tau ‘a Kitione, bea toko fiha ‘ae tau ‘ae
fili?
Koe tau ‘a Kitione na‘e toko tolu mano ma ua afe; ka
koe fili na‘e toko taha kilu ma tolu mano ma nima afe.
4. Kabau kola, bea toko lahi fafe ‘oa tau‘a Kitione?


( 25. )
Koe lau ia ‘a lagi, ka ‘i he lau ‘ae tagata oku nau toko
jW-
5. Koe botu told fe 'oku fakaha ai 'oku faikehekehe 'ae lau 'a
lagi moe lau 'ae kakai ?
Aisea LV. 8. “He ‘oku taha ‘eku g. fakakaukau bea
taha ha‘amoutolu bea ‘oku taha homou g. ‘aluga, bea taha
ho‘oku —— ko Jihova ia mei he Ta‘ehamai.
6. Koelia 'ae tu'utu'uni na'e fai ?
Na‘e fanogonogo ke ‘iloga ‘ha manavahe mo Tailiili ke
ne foki.
7. Koe tu'utu'uni fo'ou ia ?
‘Ikai, ua‘e fekau ‘e Mosese ke fai behe ‘i he te‘eki ke
fakahoko ha tau, koe‘uhi ke mahu‘i ‘ae lotoji‘i; he koe fo‘i
koe mahaki bibihi.
8. Bea na'e ai ha foki 'i he fanogonogo koia ?
Na‘e foki ha toko ua mano ma toko ua afe, kae toe ha
toko taliafmano be.
9. Bea fefe 'ae taha mano koia ?
Na‘e folofola mai ‘ae ‘Eiki ‘oku nau kei toko lahi fau,
bea ‘e toe sivi be.
10. Koeha 'ae sivi koia ?
* Ke nau ‘alu hifo ki he vai ‘i lalo na, ‘o inu.
11. Fakamatala ki he vai koia ?
‘Oku buna mai mei ha ‘ana ‘i he talalo ‘o Kiliboa.
Koe vai melie, bea lahi ‘aubito, bea ‘oku tafe mama‘o atu,
‘o toka ki Jioatani.
12. Bea koe sivi fefe 'ae inu 'oe vai koia?
Na‘e loua ‘ae sivi: koe ‘uluak-i ko ‘enau ‘alu hifo ki he
vai, he ‘oku nofo ‘ae fili ‘i he mo‘uga ‘oku ne buna mei ai.
13. Nti‘a nau lava fefe 'ae 'aluaki sivi?
Na‘a nau hao kotoa; ka na‘e tete ‘ae toko lahi, ‘i he
manavahe he‘e nau ogo‘i ‘ae ofi ‘ae fili.
14. 'Oku tau 'ilo fefe ua'a nau tete?
‘Oku lau tokua na‘e higoa ki ai ‘ae vai;, he talu ai mo
hono ui ko vai Haloti, ‘aia ko Vai-tete.
; 15. Fakamatala ki h. ua 'oe sivi?
Na‘e fekau ke nau a‘a ‘i he vai mo foki, ke ‘iloga ‘ae
aga o‘enau inu, bea ‘e fai ki ai ‘ae fili,


26. )
16. Na‘e iku fefe ‘aefili koia?
Na‘e valie‘i ha toko tolugeau, ke ‘anautolu cae fai ‘oe
tau kae foki hono toe.
17. Koeha ‘ae me‘a na‘e fai ‘ honau fekau ke foki ?
Kuo nau ‘i he 4ao 4oe fill, ka lie ogo ia ka nau tu‘ulutui
hifo, ‘o inu falai, hage ha finemotu‘a. Koe me‘a ta‘etau ia
moe sotia, tuku kehe ‘ene fakatuai ki he laka.
18. Koeha‘ae Tolugeau na‘e fai,‘o tefito ki ai ho nau fill?
Na‘a uau ‘alu atu ‘o hebo be mo kilokilo, 6o tau moe
tau ‘oku ‘amanaki ma‘u be ki he fili: tuku kehe ‘enau
vave ai.
19. Koeha lia lea ‘a Jisu ‘oku ‘aji ‘Z he me‘a koia ?
Ko ene eginaki ‘ene kau tisaibale jinoeme‘a ke nau le‘o.
Koe toko Tolugeau na‘anau inu be mo le‘o: koe toko hiva
afe ma fitugeau na‘a nau inu be, kae ‘ikai le‘o.
20. Na‘e mavae fefe ‘ae ogo fa‘ahiga?
Na‘e tala ‘e Kitione ke nau tuku ‘enau g. talubite ki
he Tolugeau ke nau taki taha; belie foki moe me‘akai, moe
g. jioki na‘e fa‘o ai, ke nau takitaha, behe moe g. tuhulu:
bea nau toki ‘alu ‘o muimui ki he toko ua mano.
21. Koeha ‘oku niatawiata kehe ‘i he fekau ‘a Kitione ki he 1
kakai na‘e foki ?
Ko 4ene tala ke nau fakatakamilo 4i Mo4uga Kiliati.
22. Koeha ‘oku matamata kehe ai ae fekau koia?
He na4e tu4u fakatokelau honau nofo‘aga ‘i he kauvai
koeni 4o Jioatani; ka ko Mo‘uga Kiliati na4e ‘i he toga
hahake bea ‘i he kauvai ‘e taha.
28. Koeha na‘e behe ai ‘ae fekau ‘a Kitione?
Koe ‘uhiga ‘e taha koe ‘ikai te nau lava ke fou faka-
hagatonu ki honau fonua, he koe fili ‘ena ‘oku bunuji 4ae
hala. Ka ko hono ‘uhiga 4e taha, he na‘e ‘amanaki ‘e
Kitione ‘e ligina ‘ae fili ‘anai, bea ‘i he‘enau ‘alu fakataka
milo behe te nau fe‘uga ke ta tu‘a kiate kinautolu.
24. Koeha ‘ae fekau "ae "Eiki "i he to mai ‘ae bo‘uli ?
Na‘a ne tala kia Kitione ke ne ‘alu hifo leva moe
Tolugeau, 4o tabalea ‘ae fili.
$•5. He koeha na‘e Hkai ke fai ai ?


( 27. )
‘Oku liage na‘e teki ca Kitione. lie koe ‘atamai tuai
ia; bea kuo te‘eki ke ne ogo‘i ‘oku fe’uga ‘ae momo‘i
tolugeau moe fu‘u kilu. na.
26. Bea na‘e tubutamaki ‘ae ‘Eiki ‘i lte‘ene ta‘e fai?
‘Ikai na’a lie ‘ilo ‘oku ‘ikai koe' ta‘etui ka ko ho-
no ‘aloga be.
27. Koeha ‘ae toe tu‘utu‘uni ‘ae ‘Eiki na‘e fat?
Na‘a lie fekau ke ‘alu hifo ‘a Kitione mo ‘ene
tamaio‘eiki ki lie ‘abitagatau ’oe fili, *o fakaogo ki he
me‘a ‘oku nau lau.
28. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘oe behe na‘a na 6o “ki he gat a*
‘aga ‘oe kau to‘o mahafu na‘e ‘i he ‘abitaga ?.
Kuo ha‘u ‘ae fili mo honau g. teniti mo ‘enau
faga manu; bea na‘e tu‘u loto ia, kae takatakai ‘ae
kau to‘o mahafu, bea taubotu ki tu‘a ‘ae kau le‘o.
29- Koeha ‘ae me‘a na‘e fai ‘e Kitione moe talaeou?
Na’a. na totolo atu ki he fili, kae’uua ke ogo mai
‘ae talanoa ‘ae kau le’o.
30. Koeha ‘ae alea na’e ogo mai r
Koe talanoa ‘a ha ogo tania le*o, koe behe ‘e ha
talia, na‘e ai ‘ene miji ‘anebo ‘oku lie hoha’a ai.
* 31. Koeha ‘ae miji koia ?
Tokua na‘a lie niamata ki ha keke ba‘ale ‘oku te-
keteka hifo ‘i he mouga na ki lie ‘abitaga tau, ‘o ta‘i
‘ae teniti tabu ‘o fulilii.
32- Koeha ‘ae teniti koia na‘a ne lau ki ai ?
Koe teniti ‘o honau fa‘ahikehe.
33. Na‘e faka‘uhiga fefe ‘e he jiana ‘e taha?
Na‘a ne behe koe fo‘i ma koia koe heleta ‘a Ki-
tione mo ‘ene tau ‘oku nau nofo mei ‘oluga na.
34. Koeha ‘ae ‘uliiga ‘oe jio behe ‘ae tama ni?
(1) Kuo bau na‘e nofo ‘i lelega, ‘ae kau bate‘itau Mi-
tiani; he koe me‘a ‘i he‘enau ta‘etoka‘i ‘a Isileli, ‘oku
nau nofo faka‘o‘onoa ‘i loto fonua.
(2) Kuo nau fanogo kuo ha ‘ae faha‘ikehe ‘o Isileli4
bea kuo ne kouna ‘a Kitione ke kabuji kinautolu.
35. Koeha na‘e fakatatau ai ‘a Kitiune ki he ma ba'ale?
Koe ma ba‘ale koe ma na’e Wetoka^ koe mraka-i


( 28. )
cae majiva; bea ko Kitione koe tagata na‘e ta‘etoka{i
‘e lsileli ‘o toe ta‘etoka‘i ‘e he hou‘eiki Mitiani.
36. Na‘efefe ‘a Kitione ‘i he‘ene fanogo ki he miji mo hono
faka‘uhiga ?
Na‘e fakaa‘u ai hono ‘atamai; na‘a ne vakai ‘oku nofo
tekiteki be ‘ae fu‘u hosite na, bea ka lava honau faka‘oho-
vale‘i bea te nau hola kotoabe.
37. Koeha ‘ae naunau na‘a ne behe ke fai‘aki ‘ene
fakakaukau?
Koe talubite moe jioki moe tuhulu: na‘a nau to‘o taki
taha ha me‘a behe.
38. Koeha ‘ae ‘aoga ‘oe talubite ?
Ko h. aga ‘i mu‘a na‘e takitaha ha vahegatau ha
talubite ‘e taha, koia ‘i he ifi ‘ae tolugeau talubite ‘e
lau ‘e he fili koe vahegatau ‘e tolugeau ‘oku ‘oho mai.
39. Koeha ‘ae ‘aoga ‘oe g, jioki?
Koe ‘uluaki ‘aoga ke fakabulou ‘ae afi: bea ko h. ua
ke logoa‘a mai ‘oka ha‘aki, kae ‘ohovale ai ‘ae fagamanu.
40. Koeha ‘ae ‘aoga ‘oe tuhulu?
Koe me‘a ‘e taha ke fakajino ki he ifi, he koe ha ‘ae
mata afi ‘e teau ‘oku ga‘unu mai mei ha botu, bea mahino
koe kakai lahi. Koe me‘a ‘e taha ke faka‘ohovale‘i ‘ae
monumanu. Koe me‘a ‘e taha ke ‘ilo ‘e he fili ki he botu
‘oku nau ‘i ai, ka nau hola ki he botu kehe.
41. Toe fakamatala ki he g. tuhulu?
Na‘e hage ko ‘etau toume: ka tutu na‘e tamatemate
fuoloa; bea ka toki takalo bea ulo.
42. Fakamatala ki he faka‘ohovale na‘e fai?
Na‘e vahe tolu ‘ae tau, bea na‘e faka‘ete atu ‘i he bo‘uli
‘ae vahega ‘e taha, ‘o lava ki he botu tokelau ‘oe ‘abitaga;
bea ‘alu ha vahega ‘e taha, ‘o tu‘u mei luluga, bea ko Kiti-
one mo ‘ene tau na^e tu‘u mei he toga. Bea kuo ne
mahalo leva kuo nau a‘u, fokifa, koia mo ‘ene tau na‘a nau
ha‘aki ‘enau jioki, ‘o takalo ‘ae afi ke ulo mo nau tukuigata
‘ae ifi moe kaila. Bea fai behe moe vahega koe moe; koia
‘i he ofo hake ‘ae fili na‘a nau lau kuo katoa mai ‘ae kau
Isileli ke ta‘i kinautolu, bea kuo bunujia ‘ae tokelau moe
luluga, koia na‘a nau ligina be ki hahake.
43. Na‘a nau fai moe kailatau koeha, ‘o fkai ke ifi be ?


( )
Roe ifi koe fai ‘ae tama ifl be j ka H he oga wai ‘ae kaila,
bea behe ‘e he fill koe tau ia.
44 Koeha ‘ae lea ‘oe Icailatau ?
“ Koe heleta ‘a Jihova mo Kitione / ”
45 Koeha na‘e mate at ha fu‘u tokolahi ‘i he'enau hola koia ?
Koe fehulunaki. Ka ogo‘i leva ‘e ha Mitiani ‘oku tata‘o
mai ha taha, bea ne lau ko ha Isileli ia ‘oku tuli mai, bea te
ne iafoki ‘o ‘ai hono velo; bea lau leva ‘e ha taha ofi mai ko
ha Isileli ia kuo ne ta‘i ha Mitiani, bea te ne ‘oho atu, ‘o taba«
lea.
46 Nale fefe moe mate ‘ae nilihi ?
Kuo te‘eki ke loko m&rna'o ‘ae tau ‘a Kitione na‘e foki,
koe‘uhi ko ‘enau ‘alu fakatakamilo, koia na‘a nau hifo ki lalo,
*o halatutu‘u, bea nau tamate‘i ha fu‘u iokolahi.
47 Moeha ha me‘a na‘e mate ai ha tokolahi ?
Na‘e ‘ilo ‘e Kitione ‘e fakahagatonu ‘ae fa‘ahiga Mitiani
ni‘ihi ki he toga, ke nau vave ki honau fonua; koia na‘e ‘alu
hono fakaha ki ha‘a Ifalemi na‘e nofo mei he toga ke bunuji
‘ae g. tele‘a. Boa fai .* bea nau tamate‘i ha toko lahi.
> 48 Fakamatala hi he ogo ‘eiki Mitiani na‘e mate ai?
Koe iaha ko Olebi, ‘aia ko “Leveni” bea koe taha ko
Si‘ibi, be ko “Ulofi” na‘e biki hona higoa ki he botu na‘e
ma‘u ai.
KOE VAHE VIII-
1 Koeha h. ‘uhiga ‘oe lea tciutea ‘e he kau Ifalemi kia Kitione ?
Koe‘uhi ko ‘ene kamata ‘ae tau ta‘e te ne fakaogo kiate
kinautolu; he na‘e lau ‘e ha‘a Ifalemi to‘omu‘a kinautolu: kae
‘uma‘a ko Kitione koe Manage, koe matakali na‘a nau faka-
jikaka‘i.
2 Fakamatala ki he tali ‘a Kitione ?
‘I he toli ‘ae ta‘u kalebi na‘e fuofua hilihili, bea toki
' tufi ‘ae toega. Bea ko Ifalemi koe fonua lahi, ka ko Abiesa
koe fonna ‘o Kitione, koe botu ji‘i bea koia kuo ban ke hulu
‘ae tufi toega ‘a Ifalemi ‘i he uiuta‘u kotoa ‘o Abiesa. Bea
fakatata/aki ia ‘e Kitione, ‘o behe, Koe tamate‘i o Olebi mo
Si‘ibi mo hona kakai koe tufi toega ia, he na‘e fai kimui; bea
kuo hulu ‘i he fai a‘ana. he iala‘ehai kuo ne tamate‘i ha ‘eiki.


( 30 )
8 Koeha n&e male he tali koia 6a Kiiione ?
Ko ‘ene faka‘aki‘akimui, ‘o ‘ikai tone tagi ke ha, kae kehe
ke lava ‘ae gaue ‘ae ‘Eiki.
4 Na‘e fai ‘i fe ‘ae alea koi a ?
‘I Tu‘a-Jio»tani.
5 Koeha ‘ae kau Ifalemi na‘e fai ?
Na‘e lolou ‘enau ‘ita ‘i he lea agavaivai ‘a Kitione; ka ‘i
he‘ene tala ke nau ha‘uage ke nau tuli ki he fili, na‘e ‘ikai te
nau kataki ke tali ‘ae agi ‘a ha Manaae, ‘o nau foki ki ‘abi.
6 Koeha ‘ae me‘a na‘e fai ‘e Kitione ‘i he foki ‘ae kau Ifalemi ?
Na‘a ne lea ki he‘ene kau tau ke nau tuli atu ki he fili,
ne ogo ‘oku nau toko tolugeau be.
7 Kveha ‘oku mata‘itohi lalahi ai ‘ae tolugeau ?
Koe‘uhi koe fa‘ahiga ‘iloga ‘o a‘u mai ki he taimi ni, koe
aibiga ki he Jiaji ‘i he kuoga kotoabe.
8 Koeha ‘ae lea kuo biki kiate kinantolu, ‘o hoho koe fuka ‘ae
kakai ‘ae ‘Otua?
“Vaivai kae tuli be/*
9 Kofa‘a ‘a Sukote ?
‘Oku ‘i he Tele‘a ‘o Jioatani, ofi ki he botu ‘oku toka ki
ai ‘a Jiaboki.
10 Kuo ‘i ai ha lau mv‘a ki ai ‘i he Tohitabu?
‘Io, na‘e nofo ai ‘a Sekobe mo hono fu‘u fonoga, hili ‘ena
fefa‘uhi moe ‘Otua; bea na‘e higoa ‘ae botu ki he g. fale lou‘a«
kau na’a ne fokotu‘u.
11 Koeha ‘ae me‘a na‘e kovi ‘i he tali ‘ae hou'eiki Sukote ‘i he
hole ma ‘a Kitione ?
Koe tae‘ofa, he kuo nau vaivai: koe ta‘ehouga, he koe
fa‘ahiga ‘eni kuo nau faka‘ata kinautolu mei he fili: koe ta‘e
m&mae ki he fonua, he koe tau ma‘ae fonua ‘oku fai na; be‘*
koe ta‘etui ‘e lava ha me‘a ‘e he toko ji‘i na.
12 Taha ki Benueli^ bea fakamatala ki he me‘a na‘e hoko ai S
titu‘a t
‘Oku ui ko Benieli ‘i he mabe, bea na‘e fakatou fai(aki ‘a®
6g0 higoa» Ko hono ‘uhiga koe “Fofoga ‘oe ‘Otua”, bea na‘0
tti behe koe‘uhi koe fefa‘uhi ai ‘a Sekobe moe ‘Qtua^
13 Koeha ‘ae ‘Mg a o‘enau agakovi‘i ‘ae me‘akai ?
Koe ta‘etui aibe ‘e lava ha me‘a ‘e he toko ji‘i na ki he
liocito 'a Mitiaui kiw n&u jio ki he'enau faketholo ki
be tcmffti
-


( 31. )
14 JSe na:e toko fiha :ae kau Mitiani na‘e hola age ?
Na‘e toko 15, 000 (tahamano ma nima afe).
15 Na'e lava fefe kinautolu 'e Kitione mo 'ene toko tolugeau ?
Na‘e afe ‘ae fili ki he toga, he koe hala ia ki honau
fonua; kaka mole atu be ‘a Kitione ki hahake, ‘one toki ta
mai kiate kinantolu mei he botu na‘e ‘ikai te nau ‘amanaki
ki ai: bea ‘oku matamata na‘a ne toe faka‘ohovale‘i kinau-
tolu ‘aki ‘ae ifi talubite moe kailatau.
16 'Oku 'ife ‘a Kalikoa, Noba, mo Jiokibeha?
‘Oku ‘ikai ‘iloa, ka ‘oku ‘i he feitu‘u mabe taubotu ki
hahake.
17 Fakamaiala ki lie ogo Tu'i Mitiani na'e buke ‘e Kitione?
Koe ‘uhiga ‘oe higoa ko Jiba ko “Tagata Tamate”, bea
ko Salamuna ko “Feta‘o.”
18 'Oku ha fefe na'e 'ikai fold 'a Kitione 'i he hala na'a ne
fou atu ai ?
Koe‘uhi na‘a ne fna a‘n ki Sukote, bea ne toki salu ki
Benueli,
19 Na'e'Ho fefe'e Kitione ki he kau takimu'a 'o Sukote?
Na‘a nau buke ha talavou mei ai, bea monu koe tama
boto, koia na‘a ne tohi ‘ae higoa ‘oe kau tu‘ukimu‘a ‘oe kolo
koe toko 77.
20 Koeha 'ae tautea na'e fai ki he toko 77 koia?
Na‘e uibi‘i ‘aki ‘ae me‘a ta na‘e fi ‘aki ‘ae *&kan tala*
tala.
21 Fakam&tala ki he "talatala 'oe toafa "
Koe ‘akau faka‘ulia ia, he ko h. tala ‘oktt hagfe ko ha
fu‘ii matam, bea ‘oku fa‘a buketu‘u ‘ae kakai ‘oku ‘alu ofi
ai, ‘aia ‘oku tubu ai hono higoa koe “tataliji‘i.’*
22 Koeha 'ae tautea na'e fai ki he ksbkai 'o Benueli ?
Na‘a ne holoki ‘ae fu‘u taua na‘e tu‘u ai, ‘aia ko honan
bolebole‘agak
23 Koeha na'a ne ogojia ai ntoia *a Siba mo Salamuna^
eo 'ikai te ne tamate'i leva ?
Ko ‘ene fie fakaha kinaufc ki he kakai *o Snkote mo
Bemielh
84 Koeha f itkiga 0^^ Uli UuUtia bthe kiu
ftiba tno Salamma ?
Ko 'ene mhald ki kU&xiA kw Si Uw.te’i h» sn


(U)
25 JJVe fefe *ene ki ai ?
Koe fakamatala ce he ogo €eikl koe kau tagata kuo
nau tamate‘i ‘i Teboa na*e gali koe tautehina, bea koo
mannmanumelie kotoa, bea na‘e *ilo ‘e Kitione ha toe famili behe ‘i Isileli, gata be ‘i honau famili,
26 Be koeha na'e tala at ‘e Kitione ki hono folia ke ne
famdte'i 'ae ogo 'eiki na?
Ko ‘ene fie fakamamahi be kinaua; he koe me‘a
fakama ki ha to‘a ke tamate‘i ‘e ha tamaji‘i be ‘e ha fefine,
27 'Oku ha fefe na'e loto'ae kakai ke rna'u 'e Kitione ‘ae
tu'uga, ‘o ha tu'i ?
Ko ‘enau bohe “Bule koe, mo ho foha, moe foha ‘o ho
foha,” he tala‘ehai na‘e hokohoko behe ‘ae kau Fakamau,
28 Koeha 'ae 'uhiga 'oe tali ‘a Kitione ?
Ko ‘ene behe, Koe ‘Otua be koe Tu‘i Isileli.
29 Koeha na'e hole ai 'a Kitione ki he hau teliga ?
Koe‘uhi koe me‘a ia na‘e lahi, ‘o ‘ikai te nau ogo‘i; he
koe aga ‘oe kau Isime‘eli na‘e hage ha maji ‘ae teuga koula
‘i honau teliga.
30 Koeha lae mamafa 'oe koula na'e ma'u 'e Kitione, lau
bauni; bea mo hono mahu'iga ?
Koe bauni ‘e 50 tubu: ko hono mahu‘iga he taimi ni
koe ba‘aga ‘e 12,000 ka ‘i he tainii mu‘a ‘e fe‘uga moe nima
mano tubu.
31 Ke koeha na'a ne fiema'u ai 'ae fu'v. koloa koia ?
Ko ‘ene fie gaohi ha. efoti, ‘aia koe m.e‘a totogigata*a
‘aubito.
32 Koeha na'e totogigata'a ai 'ae efoti ?
He na‘e bau ke 14 ‘ae makakoloa ‘i ai, kae‘uma‘a na4a
nau ‘aiga koula, tuku kehe ‘ae totogi ki he tufuga, ‘aia koe
me‘a lahi ‘aubito, he na‘e taiataha ‘ae tagata te ne lava.
33 Fakamatala ki he efoti?
Na‘e hage ko ha ofa‘i iubenu kuo fakaava ‘i loto ko tui
ai hoto ulu, kae taube ‘i ‘ao mo tu‘a. Na‘o tuitui teutau
hono fakauma, ‘o tu‘u ai ‘ae ogo makakoloa lalahi, ‘aia na‘e
fakama‘u ki ai ‘ae Jifa.
34 Koeha ‘ae Jifa ?
Koo tagai iabafa na‘e fakama‘u ki he efoti; bea na‘e
f<>nofono‘aki ‘ae tu‘a tagai ‘ae makakoloa ‘e hogofulu
ua.
Koeha 'ae 'aoga 'ae Jifa ?f 8^ )
TCn hono ce faba he na(e tuku ki he taga{i 5ae
inaka fakaha‘ele koe Ulimi-mo-Tumemi.
86 Koeha 77? o h a nie‘a na‘e kau lei he Efoti?
Koe No‘o na‘e takai‘aki. Koe me‘a loloa ‘anbito ia,
bea na‘e taha ‘ona hono ‘ai. ‘Oku lau tokua koe me‘a
xnisiteli,
37 Koeha na‘e fie aaohi ai ‘e Kitione ‘ae Efoti ?
Na‘e mahino kiate ia kuo ne boko koe Fakamau moe
AH ki Tsileli * bea te no lava fefe ‘o kabart ‘oku ‘ikai te ne
ma‘n ‘an me‘a faka ha‘ele: ke ne ma‘u leva ‘ae ‘Otua ‘i he
nw‘a ‘oka fihi ?
38 Koehn na‘e kovi ai ‘ae faibehe ‘a. Kitione ?
Koe^hi na‘p nofo ‘i Sailo ‘ae Taula‘eiki Labi na‘e
Efoti fakaha‘ele; bea kuo tala ‘e be Eiki ‘e taha tofu be ‘ae
fa‘ahiga. me‘a behe.
39 Koeha ‘ae vne‘a na‘e toionu he fai ‘e Kitione ?
Ke bubu ki he Taula‘eiki Labi ‘i Sailo ‘oka ai ha me‘a
‘oku fibi: na‘a mo fu‘u Jiosiua na‘a ne fai bebe.
40 Be koeha nai na‘e h’kai fie fai ai ‘e Kitione ‘ene huhu ki
Sailo ?
Na‘e tu‘u ‘a Sailo ‘i Ifalemi koe mataikoloa ‘oe
"i matakali koia; bea ko Kitione koe Manase, bea na‘e vakovi
aibe ‘ae ogo matakali.
41 Na‘e fua kovi fefe ‘ae gaue ‘a Kitione ?
Na‘e tuku ‘e he kakai ‘enau ‘alu ki Sailo, ka nan ‘alu
ki Ofila be ke fai ‘enau huhu kia Kitione.
42 Koeha ‘olsu ui ai ia koe tago ?
Koe ‘uhi na‘e nofo mai ‘a Jiliova koe husebaniti ‘o
Isileli, bea ko hono fale na‘e tu‘u ‘i Sailo; koia ko ‘enau
‘alu ki Ofila na‘e hage koe ‘alu ‘a ha fefine ki ha tagata
kebe.
43 ‘Oku ha fefe ‘ae ivi ‘o Kitione ?
Koe noga ‘ae fouua ‘i he‘ene bule, ‘o fagofulu ta‘u; he
na‘e fa‘a ke ma‘ube ‘ae g. matakali.
44 Ne ogo na‘e fakafiji ‘a Kitione ki he tu‘i^ ka koeha ‘ae ago
, fakatu‘i na‘a ne fai ki ai ?
Koe ma‘u uaifi toko lahi.
45 Na‘e tokofiha h. g. folia totonu ?
Koe toko 70.


t&. )
16 Koeha 'oku matamata kehe ai 'ene ma'u Jiniju met
Sikemi?
He ko Sikemi koe kolo Ifalemi.
47 Be kohai 'ae higoa 'oe tama 'ae jinifu kola ?
‘Oku ‘ikai ‘iloa, ka na‘e beie‘aki ia ‘e Kitione, toue ‘ai
ha higGa fakatenetene kiate ia ko Abimeieki.
48 Eakamatala ki he higoa ko Abimeieki ?
‘Oku ua ‘ae me‘a ‘i ai, koe “tamai”, moe “tu‘i”, ka
soku ’ikai mahino be ko hono 'uhiga “koe tamai ‘ae tu‘i”,
be, “ko ‘eku tamai koe tu‘i”
49 Koeha ‘ae me" a 'okv, utua mei he 'ai ‘e Kitiunne 'ae
higoa koia ?
Ne ogo ‘ene fakafiji ki he tu‘i, koe hage na‘a ne
tukulotod be, bea ‘i he‘ene jio ki houo fu‘u ioha kaiakafa
ua, iia a ue behe, na‘a koe tahaia te ne ma’u.
oO zkoeha 'ae agahala 'a Ivdeli na'e fai hili 'ae bekia 'a
Kitione t
Na‘a nau matu‘aki fakakautaha moe kau Kenani.
51 Koeha h. 'uhiga 'oe behe "na'a nau 'otua'aki 'a
Beali-behti ?”
Koe fa‘ahikehe ia ‘oe kau Kenani, ‘aia na‘e o‘ona ‘ae
k&utaha moe fuakava: koia na‘e ha‘u ai ‘ae kau laileli moe
kau Kenani ki h. falelotu ke fakababau ‘ae kautaha.
52 Na'e tu'u 'i fe 'ae faleloiu koia ?
‘I he tua‘a ‘o Sikemi.
53 Koeha 'ae aga 'oe falclotu 'o BealKbeliti ?
Koe fu‘u fale fakamanavahe, he na‘e hao ha taha afe
‘i houo buha,
54 Koeha 'ae tautea 'ae 'Eiki na'e fai ki Isileli ?
Na‘ane tuku ke nau mo‘ua ‘i ha tau faxafonua*
KOE VAHE IX.
1 Kohai 'ae kdiga 'oe fa'e 'a Abimeieki ?
Koe kau Kenani naze nofo 1 Sikemi*
2 Fakamatala ki he kau Kenani koia ?
‘I he fuofua ha‘u ‘a Sokobe ki Sikemi ko Hemoa 4ae
kolo boa koo hi^oa ‘o hoao foha ko Sikozai 5 bet ae


( 35, )
Ogo kuo tn‘o lahi honau ta‘i, ka koe fa‘ahiga mategata‘a ‘o
uau toe mabuna hake aibe; bea koe taimi ni ‘oku nau nofo
fefiofi moe kakai Isileli ‘oku ‘onautolu ‘a Sikemi.
3 Kohai 'aefamili ‘o Abimeleki ?
Oku mahalo ko ‘ene fa‘e koe ‘ofefine ‘o Sikemi koe
‘eiki Kenani.
4 Kohai 'ae kau tagata totonu ‘o Sikemi 'aia na'e behe ke
lea kiate kinautolu ‘e he kaiga ‘o Abimeleki ?
Koe kakai Isileli ‘akinautolu kuo to ki ai ‘a Sikemi ‘i
he vaho fonua.
5 'Oku mo'oni koh na'e fai aiu 'ae bide 'e he foha 'e toko 70
‘o Kiiione ?
Te tau tuigata‘a ki ai, ka ne tae^oua na‘e behe moa fai
‘ae Fakamau ‘e taha, ‘aia na‘e toko 30 hono foha, ‘o nau
taki taha ha feiiu‘u.
6 Aa‘e fefe 'ae gaue ‘ae kaiga ‘o Abimeleki ?
Na‘e fanogonogo ‘ae fono ‘ae kau Sikemi katoa; bea
lu*u ‘a Hemoa mo d’ikemi ‘o lea kiai, ‘o o‘i kinautolu ko fo*
kotu‘u ‘a Abimeleki ke tu‘i. Na‘a nau fakamanatu ko
Sikemi koe tefito‘i kolo ia ‘o Kenani, bea kabau to nau
fakanofo ha hau9 ‘e fai ki ai ‘a Kenani katoa. Bea ko hai
mo Abimeleki ke tu‘i; he koe foha ‘oe Fakamau ko Kitione,
1 ka koe Sikemi.
7 Fakamatala ki he behe 'ehe kau Sikemi 3 "ko hotau
tokoua ia ” ?
Na‘e ‘ikai te nau behe “ko hotau hui mo hot-au
kakano”, ‘o hage koe famili koe, ka ko “hotau tokoua be”;
he kuo femaiFaki ‘ae ogo fa‘ahiga, bea kuo hoko ‘ae Ken&ni
koe Kaiga ‘o IailelL
8 Bea koeha ai 'ae kau Sikenii nale fai f
Na‘a nau ‘age ha ba‘aga ‘e 70 ke kumi *aki ‘ene tett
9 Koe ba'aga ha ia ?
Koe ba‘aga ‘ae jiaji hitenL
10 Koeha 'ae aga 'oe kau tagata ua'a He ma‘u ?
Koe kau tagata hamurnu mo agam&vett
11 Koeha 'ae me'a 'oku galigali kehe 'i he ba'Aga na‘g ?
* Ko ‘ene ji‘i, he kuo bau na‘e teau tubu ‘ene tail, bea
koeha ha fo‘i 70 ki ai?
12 Beafefe ho'o fakanialala ki ®i?
‘Qka Biataiuftifc kos ba'&gai fakahabau hi She 'h


g hv.lesagA H he'enau fakahu kakai ki he tan. ke ‘age ha
ki‘i ba/aga ke fakabahau ‘ete kau mai, ‘I Bilitania kq«
Silini be ‘e faba,
13 Koeha {ae 'uluaki rne'a. na‘a ne fa i ‘ahi ‘ene tau from?
Na“a ne (alu ‘o fakaboogi hono faga tokoua koe fanau
*a Kitione,
14 Na‘a ne lava fef>, he koe toko 70, bea koe fa'ahiga
fcafahafa ?
Koe ‘ohofia bo‘uli nai: bea kabau koe fai ‘aho, na‘e ‘alu
fakamelmo be, bea lolotoga ‘enau talanoa. bea buke ‘o ha‘i.
15 Koeha h. ‘uhiga‘oe behe note tamate‘i kinautolu kiii ha
fuga maka be taha.”?
Koe tamate‘i momoko. Na‘e ‘omi‘omi taha, ‘o faka*
‘oluga ki ha maka toka, bea teki tutu‘u ‘aki ‘ae toki.
16 Na'a nau mate kotoa?
‘Ikai, na‘e toi ‘folia kimui ko Jiotami, ‘o ne hao.
17 Hili ‘ae fakabogi *o hono g, tokoua, koeha ‘a Abimeleki
na'e fai ?
Na‘a ne ‘alu ki Sikemi, bea nau fai hono fakanofo
ke tu‘i.
18 Koe botu fe na‘e fai at?
‘I he lolo ‘oke na‘e tu‘u ai cae bou fakamanatu ‘aia na‘e
fokotuu ‘e Jiosiua.
19 Koeha ‘ae fa'ahiga na‘e fai hono fakanofo?
Koe kakai *otonu ‘o Sikemi, moe fa ahiga na‘e kau ki
he taua.
20 Kohai lae fa? ahiga nct?e kau ki he taua ?
Koe kau Kenani. Tu na‘e ai hanau fu‘u taua na‘e tu‘u
‘i he mo‘uga. bea ko hono ‘’uhiga ia nai kuo nau tologa mai,
4o ‘ikai lava honau kabuji £e Isileli.
21 Be ‘oku tau ha me‘a ki he taua koia?
Koe ‘amaka ‘e ua, ‘o fakakakano‘aki ‘ae kelekele: tokua
‘oku kei ‘iloga.
22 Koeha ‘ae ‘uliiga ‘oe higoa ko Jiotame?
“‘Oku haohaoa ‘a Jihova.”
23 Koeha ‘ae aga ‘o Jiotawie ‘oku ha?
Koe tama to‘a mo boto. ‘Oku ha ‘ene to‘a ‘i he‘ene tu‘u
‘i he mo‘uga ‘o lea hifo ki h. ta‘okete mo ‘ene tau, ‘oji kuo
nau toki fakabogi h. g. tokoua, ‘Oku ha ‘ene boto ‘i he mala-
ga xnalie n&Xne fai,


Fakatata ki he aga ‘Oku huge ko ‘ene tu‘u ‘i fuga Tal&u, *0 lea hifo ki Neiafu.
25 Kabau koia, bea te nau ogo‘i fefe ?
‘Oku mo‘oni, ka ne ko ha botu kehe, ‘a ikai lava• ka ‘oku
taha ‘ona ‘ae talalo ‘o Kelisimi, ‘oku feogoaki ‘ae botu kotoabe.
26 Koeha 'ae kau Sikemi 'okufai ‘i ho lea Jiotame kiaie kina*
utolu ?
‘Oku nau katoaga‘i honau tu‘i fo‘ou.
27 Koeha ‘ae aga ‘oe nialaga 'a Jiotame?
Na‘a ne fai ha febale, ‘o toki fakahoko.
28 FafcamafuZa hi he febale koia ?
Tokua n*‘e be he he g. akau ke fokotu‘u hanau tu‘i,
bea nau kole ki he ‘Olive moe Fiki moe Vaine ke tu‘i kiafe
kinautolu; bea ‘i henau fakafihi, na‘a nau toki kola ki he ta«
latala‘amoa, bea na‘a ne tali.
29 Koelia na‘e fak&fiji ai ‘e he g. ‘akau koe?
Na‘a nau behe ‘oku nau ‘aoga ‘i he tai mi ni; ka koe
‘alu ‘o tu‘i koe fueanoa be, hage ha fu‘u haumatutu.
30 Nale ma‘u nai mei fe ‘e Jiotame ‘ene fakajiknk&'i ‘ae g. fa*
‘ahiya tu‘i ?
‘Oku matamata na‘e fua lagai ‘e he fanau Kitione ki he
‘©nau tamai k© ne tu‘i; bea fakamatala ‘eia ki he ta‘eaoga ‘oe
g. tu‘i toko lahi, ‘aia na‘a nau gaue ‘aki honau tu‘uga ke fa-
kausousa be.
31 ‘Oku mo‘om koa ‘ae lau ‘a Jiotame ki he g. tu‘i ?
Kuo ‘i ai ha tu‘i toko lahi kuo nau mo‘ui fakahaue be; ka
‘oka fai lelei ‘e ha tu‘i koe toki koloa ia ‘o ha fonua.
32 Na‘e fiha ta‘u ‘ae hau ‘a Abimeleki ?
Na‘e tolu ta‘u.
33 Na‘e kamata ‘i he ha ‘ae to‘otagata‘i ‘ae hau ‘a Abimeleki ?
Koe ha‘u mei he ‘Otua ha laumalie koyi ke veuyeuki ‘ae
va ‘o Abimeleki moe kakai Sikemi.
34 Kakamatala ki he laumalie koia?
‘Oku mahalo ‘e he ni‘ihi ko ha tevolo na‘e gaue‘aki ‘e he
‘Eiki ke fakatubu ‘i he kakai Sikemi ha loto kovi
35 Be ‘oku tau ‘ilo ki ha toe fai behe ‘ae ‘Eiki ‘i he Tohitabu?
‘Io, na‘e fai kia Saula, bea ki he kau balofita ‘a ‘Ehabi,
36 Kohai na‘a nau, kamata ‘ae kovi ?
Koe kau Sikemi.
37 Koeha ‘ae kau Sikemi na‘e fai ki he iu‘i?


( 39. )
Na'e kaukaua ‘ae hau ‘a Abimeleki koe noga fonua ;
koia na*o fakatubu maveuveu ‘e be Sikemi, ‘o nau ta‘i ‘ae g.
fonoga, koeuhi ke tuba ai ha lauga ki he tu‘i.
88 Kohai ‘a “Kaali mo hono kaiga" ‘aia nala nan Kild ki Si-
ksmi ?
‘Oku matamata ko ha ‘eiki to‘a mo hono kau tagata ‘oku
nau tau fa‘iteliha: ka ai ha taha ‘e fie no kinautolu, bea nau
nofo ki ai ‘o tau ma‘ana.
39 tKoe falefe na'e fai ai la& katoaga Kaali ?
Koe fu‘u falelotu ‘o Beali-beliti.
40 Kohai 1 ae Sikemi na'e kau ki ai ‘az lau la Kaali ?
Ko Abimeleki aibe: naca kuo bekia ‘ene kui ko Sikemi,
bea kuo ne ma‘u ‘ae higoa.,
41 Be koeha nale lau ai ‘e Kaali ki lie kakai la Hemoa ?
Koe kau Kenani kinautolu, ka ko Kaali moe kakai ‘oku
ne lea ki ai koe kakai ‘Isileli: koia na‘o behe ‘e Kaali, kabau
‘oku fie nofo ‘ao kau Kenani kia Abimeleki, ‘oku lelei he koe
Kenani ia; ka koe bone ke tali ‘e he kau Isileli ‘ae agi a ha
Kenani.
42 Kohai na‘a ne ta'ofi ki lie gaue la, Kaali?
Ko Kabiteni Sebuli ‘aia na‘a ne le‘o ‘i he^kolo ma’ae tu‘i
43 Ko^ha ‘ae me*a ‘a Kabiteni Sebuli nale tai?
Na‘a ne fakamatala ki he buleaki ‘oku fai, ‘o ne falei ‘a
Abnneloki* ke n-j ha‘u mo ha tau, ‘o toi ‘i ha vao ofi mai, kae
soua ke ne tauhele‘i ‘ae fili ke ne hu ki tu‘a,
44 Na‘e fefe 'ae tau ?
Na'e fakatoka ‘e Abimeleki ha malumu ‘e fa, bea na‘e
£&katalanoa‘i ‘e Sebuli ‘a Kaali mo hono kau tagata ‘i tua‘a>
kaeoua ke ofi ‘ae fili bea bau ke nau tarn
45 Na'e iku fefe lae feigalau koia?
Na‘e mate ‘ae toko lahi ‘oe kakai ‘o Kaali, bea tttlia ki*
nautolu ‘o a‘u ki he mataniko’o : bea sogo ia ‘e Sebuli ke ‘Oua
na‘a ha ki ai ‘a Kaali* bea na‘e bau kene alu hi he botu kehe
46 Kocha ‘ae riic'a nd'e hoko ai P
‘I he ‘alu ‘a Kaali* na‘e lau ‘ao kakai Sikenii kuo ‘oji
‘ae-tau, ‘o nau ‘alu ki he vao ke fai atu ‘ae ututa‘u| bea toki
mo‘utamakia kinautolu ‘e Abimeleki, ‘o ne have‘i ‘o ne k&b&
it k«bt


( 39. )
17 ‘a? U3‘a n^e fai (e Abtmeleki kt Sikemi?
Na‘a no holoki ‘an g. botu ‘a moe g, fale ni‘ihi, ko no tu-
tu‘i masima ai.
43 Bo koeha na‘a ne lutu'i at ae masimz kt he tufuga kolo?
Koe fakamalaia; tatau moe belie, ‘Ilo ‘eia te ne laga ai ha
fale.
49 Koeha lae ogoogo nale c^u, kia Abimeleki hili 'ene fai ‘a®
me* a koia ?
fokua ‘oku kau moe fill ‘a hono kaiga koe kau Kenani.
59 Bi koohz nz'a ti 16 ki u ai moe fill, 4o likai te nau kau mo
'enau fanautama ko Abimeleki?
Ko hono ‘uhiga ‘e tab i nai, ko ‘ene han bea kui; bea ko
hono ‘uhiga ‘e taha nai, naa mo maoe noa ho nau ni ihi 4 he
va^ na; boa koe caha, ko ‘eae maumau‘i honau kolo: ka ko
hono ‘uhiga lahi he kuo nau fefiofi moe kakai Sikemi bea
ha‘u ke nau kau ‘i he‘enau g. me‘a.
51 Be koeh& na'a nau li'aki ai ho nau taua> ka nau hu ki h&t
falelotu?
Hei‘ilo: na‘e fakatou talitau‘aga ‘ae tana moe faleloiu koe
hufaga foki ia, bea nau ‘amanaki to nau malu mei he 'thua
‘oku ‘afio ai
52 Kohai Lae kOtua kola?
‘Oku ui ko Ela-beliti, ka ko hono totonu ko B ali-balit^
ka iia‘e fa‘a liliu -e ha kaxai Isiieii ‘ae h’goa xo Beaii, he tea
me‘a fasahiteni, ‘o aau fatogi ‘aki ‘a Ela, be ko Jihova.
53 Koeha ‘as nu’a na'e fai be Abimeleki ki hono kaiga kuo hu*
Jaw?,
Na‘a ne ‘alu mo hono kakai, ‘o ta fefie mai mei he mVu-
ga, ‘o ne fokoiu‘u ki he ouha kuo nau hufaga Ki ai, ‘o fasamo-
mofi kinautolu kotoa.
54 Koe tokofiha na'e mate ai?
Koe toko taha afe.
55 Koeha ‘da me* a 'oku tail lokagh kl ai 4 he tai ‘oe fakamom^
fi kow?
Koe fakahoko ‘ae febale ‘a Jiotame* ‘ae behs ke ha‘u h&
afi meia zkbimeleki, ‘o keina ‘ae kaxai ‘oe taua.
56 Koefe ‘a Febesi, ‘di kolo note hlki ki ai ‘a Abimeleki ke taut I
Na‘a tu‘a ki ho both sokelau ‘o Sikemi, huge nai ko Mu(§>
Wj Jtakixalof&,


(40.)
ST Roeka note fai ee kakai Tdwl *i Ae kaba kolo?
Na‘a nan ho’la ki ha fu‘u tana kuo nan gaohi mo fale hu«
faga, bea nan tabuni ‘ae mataba, ‘o kaka ki he tu‘a taua ke fai
‘enau tau mei ai.
58 Ko eh a ‘ae me‘a ‘a Abirneleki na‘e fai?
Na‘a ne tu‘utu‘uni ke fakamomofi hage koe taua ko‘e ka
‘i he‘ene fokotu‘u atu ‘ae fefie, na‘e laiki hono ge‘eji ulu> ‘e ha
maka na‘e li mei he fuga taua,
59 Koe aka ha ia?
Kuo holataki mai ‘e ha fefine ‘ene me‘a momoj i, bea ‘i he
‘ene vakai ki he fakaofiofi mai ‘a Abimeleki, na‘a ne ha'aki
hifo ‘ae maka toka ‘oluga.
60 ‘I he ogo‘i ‘e Abimelcki kuo ne kafo lahi, koeha ‘ac mca na*
‘a ne fai?
Na‘a ne tala ki he‘ene tama to‘o mahafu ke ne ‘ofa ‘o ve-
loi ia; he koe to‘a, bea ‘oku ne ma ke mate 'i he fefine.
61 Na‘a ne ‘ilo fefe koe fefine?
Kuo ban be na‘a ne li ‘ae maka mo kabe hifo.
62 Kohai mo ha fu‘u to‘a ki mui na‘e mate behe?
Koe ‘eikitau Kalisi ko Bulo„
KOEVAHEX
1 Fakamatala ki he fakamau ko Tola?
Koe matabule Isaka, bea matamata koe ‘eiki ‘oe matak ali
koia.
2’ Koeha ‘ae faiva ‘oe matahdi ko Isaka?
Ko ‘ene mohu he kakai ‘oku boto ‘i he fale‘i.
8 ATa‘e tabu ‘i he ha nai ‘enau boto koia?
Na‘e faigata‘a ‘ia ‘ae nofo ‘a Isaka, ko ‘enau ‘efihia mei
he botu kotoabe; bea koe me‘a ‘i he‘enau kukuta koia; na‘a nau
hoko ‘o boto ‘i he bale‘i ‘oe kovi.
4 ‘Ofcu ha ‘i he ha ‘ae boto ‘a Tola?
Koe ‘ikai te ne tauke^ve hono matakali ‘oona, kane hiki ‘o
nofo ki Ifalemi koe matakali ‘eiki ‘oe taimi koia, bea fai gofua
leva ki he kakai kotoa ke tali ‘ene agi.
5 Na‘e fefe ‘ae fuoloa ‘oe bule ‘a Tola?
Kos ta‘u > 23


( 41 )
6 Kohal ‘ae Fakamau ncfa hoka mo Tola?
Ko Jia.il i.
7 Ikal koe higaa let loe fefine na‘a m tamated ‘a'Sisel a?
‘Oku tatau ‘ihe leajaki Toga, ka jea faka Hebelu,
8 Koe watakali fc na‘o hau Id al ‘a Jiailif
Ko Kata, he na;a ne nofo 4 Kiliati.
9 Tuhu ki Kiliati ‘i he vidbe ?
Koe fu‘u fauna mo‘uga 4 Tu‘&’Jioatani.
10 Koeha ‘tie gaue lahi na‘e fai ‘e Jiaili?
Na‘a lie ikuna ‘ae kakai hehegi ‘oe toafa, ‘o ne kouna
ke nail nofo viliji.
11 Fakamatdla Id he g, viliji koia?
Koe g. teniti be, bea na‘e tu‘u fakaseakale, ‘o a 4 takai
‘aki ‘ae rnaka teka, be koe ’ukaii talatala: ‘e lani afe ‘ao
kakai ‘oe viliji ‘e taha.
12 Note fiha ‘ae viliji koia?
Na’e tolugofuln,
13 Na‘e wabated fefe ‘ae ‘u*viliji koia; he koe kakai hehegi?
Na‘e tuku atn ki ai ‘e Jiaili ‘ene fu‘u fanau tagata, ke
nau taki taha ha kolo.
14 Na‘e ‘iloga fefe henau tudiga ?
Ko ‘enau heka ki he fa'ahiga ‘asi aa‘e taha ‘oua h. aga,
‘o tabu ke heka ai ha kakai noa, koe hou‘eiki lalahi be.
15 Na‘e fefe ‘aefuoloa ‘oe bale ‘a Jiaili?
Koe ta‘u ‘e 22.
16 Koefe ‘ae botu na‘e telio at ‘a Jiaili ?
‘Oku ui ko Kainoni, ka ‘oku ‘ikai ‘ilo be ‘oku tu‘u 4 fe.
17 Ilili ‘ae belda ‘a Jiaili, be na‘e fefe ‘a Idled ?
Na*a nau toe hoko ‘o fakahiteni ‘aubito, ‘o nan lotu ki
he g. fa‘ahikelie ‘oe g. fonua takatakai.
18 Koeha honaa tautea na‘e fai ?
Na‘e tuku ‘e he ‘Eiki ke fakaehaua kinautolu ‘e Ha‘a
Amoni 4 hahake, mo Filisitia 4 hihifo.
19 ‘Oku ha ‘i he ha ‘ae ‘ofa ‘ae kakai Isileli ki he lotu
fakahiteni ?
He naca nau kataki honau gaohikovi‘i ‘o 18 taku koe
‘ikai te nau fie tuku ‘enau lotu kovi.
20 K.oeha ‘ae me‘a va‘e laga‘i ai ‘enau fakatornala ?
Koe hiki ‘a Ha‘a Amoni ki Kenani Mo‘oni ke ta‘i ‘ae
g. fonua koia foki; bea koe kau Isiieii koia kuo mu kataki


( 42 )
‘ae fa ‘a Filisitia, ka ‘i he kanoni'aki ia ‘ae ta ‘a Ha‘a
Amoni bea nau toki vaivai, ‘o o‘i ke tautaba ki he ‘Eiki.
21 Koeha ‘ae tali 'ae 'Eiki Id He'enau tautaba?
Na‘a no tala ke nau tautaba ki he g. fa‘ahikehe kuo
nau lotu ki ai.
22 Bea fefe ai 'ae lcau Isileli ?
Na‘a nau kitaki atu ‘enau fakatomala, ‘o nau li‘aki
‘enau g. aitoli, ,o hagahaga lotu be kia Jihova.
23 Bea na'a nau ogo'i leva ha nog a mei he fill?
‘Ikai; na‘e fai atu be honau fakamamahi, ne ogo kuo
nau lotu.
24 Na'efefe 'ae 'Otua 'i he'ene afio'i konu gaohibehe'i?
Na‘e (ikai makataki ‘e hono finagalo koe‘uhi koe mama-
hi ‘a Ieileli.
25 Kohai na'a ne fokotib'u he taulcabo'i la Isfleli ?
Na‘e ‘ikai te ne fokotu‘u ha taha, ka na‘a ne tuku ke
gaue ‘ae kakai, ka ne toki boubon.
26 Koeha ‘ae me'a na'e laga'i ai ‘e nau gauc ?
Koe ha‘u ‘ae Tu‘i Amoni mo ha fu‘u tau.
27 'Oku ha 'i he ha 'ae 'aoga o'cne lotu mo'oni ?
Na‘e ‘ikai te nau nofo be ‘o hage koe ta.imi mu‘a, to tu-
ku ke fa‘iteliha ‘ue kau Amoni kiate kinautolu, ka na‘a nan
tanaki ha fu4u tau, ‘o nofo mai ke tali.
28 Koefe 'ae botu ko Misiba 'ata na'a nau abitaga, ai?
Koe botu na‘e alea ai ‘a Lebani mo Sekobe, ‘o fokotu‘u
‘ae bou fakamanatu: ‘oku ‘ikai ke ‘i he mabe, ka ‘oku ma-
halo ‘oku ‘ikai mama‘o mo Kelasa.
29 Be koeha na'a nau 'abitaga ai 'i Misiba ?
‘Oku hage kuo hoko ia koe botu tabu.
80 Koeha 'ae me'a na'a naib majiva Icihi ai ?
Ko ha taha ko agi, he na‘e ‘ulutatau ‘ae hou‘eiki.
KOE VAHE XL
1 Kohai na)e foka^ofo he *eiki Id Kiliati ?
Koe fu‘u to‘a ko SefitUi
2 Kohai 'ae tamai 'a Sefita?
Ko Kiliati.
3 Hoc Kilidii koi a koe leiki lahi 'o Manase ?
‘Ikai | koe Kiliati ko‘eni, kee tamai ‘a Sefita, koe ‘eiki
K»ta ia (L Kalonikali t, 14)


4 Fakamatala lei lie tubu la Sefita.
Koe folia tubu kovi ‘oe ‘eiki ‘e taha lo Kiliati, koia na*e
kabuji ia mei ‘abi ‘eh. g. tokoua na‘e tubu mali, koia na‘a
ne Lola ki Tobi, ‘o ne ma‘u ha kau tagata, jo nau tau fa‘ite-
liha.
5 Tuhu ki Tobi I he mabc ?
‘Oku ‘ikai mei ha ai; ka na‘e tu‘u ki he botu hahake ‘o
Akoba.
6 Nale tubu d he ha ‘ae foki a Se fita mei Tobi ?
Kuo fakataha ‘ae kau Kiliati ki Misiba ke tali ‘ae iau
‘a ha‘a Amoni; bea ‘i he ‘ikai hanau agi na‘e fokotu*u ke
‘omi ‘ae to‘a ko Sefita. he koe Kiliati ia; bea ne ogo ‘oku
‘ikai ke loto ki ai h. famili, ka koeha ia? Kehe ke tu‘umalie
‘ae fonua.
7 Koeha ‘ae tali ‘a Sefita Id he‘enau hole ?
Na‘a ne fakamanatu ki he‘enau kabusi ia, ne ogo koo
fob a ‘o honau ‘eiki, bea koe behe koa ke ne ‘ofa kiate
kinautolu ?
8 Koeha ‘ae tali ‘ae liou'eiki Kiliati ki at?
Na‘anau tala‘ofa kabau te ne ha‘u ‘o agi ‘i he iau, tfc
ne ‘eiki ki he fonua kotoa.
9 Na‘e fai d fe ‘ae fcikanofo ‘o Sefita?
‘I Misiba.
10 Kocha h. ‘uhiga loe behe> “na‘e fai *e Sefiia ‘e&e g> Zees
koto&be ‘i he ‘ao ‘oc ‘Kild d Misiba ?”
‘Oku mahalo ‘e he ni‘ihi ko ‘ene fuakava ke bule ‘0
hage koe lao, ka ‘oku matamata ko ‘ene tukunio‘ui be.
11 Koeha ‘ene tukumodd koia?
Kabau ‘e tu‘umalie ‘ene tau te ne feilaulau-moifua‘aki
(ae toko taha ‘o h. fale ‘e fotu xnai ke tali ‘ene foki ki ‘abb
12 Koeha nai ha me‘a ka'ejio ki ai ‘a Sefita d he fai
koia ?
Ke ne feilaulau‘aki ha toko taha ‘i h. cabi, ha tamaio*
‘eiki nai be ha kaunaga.
IS Na‘e fefe ‘ae makalo £a Sefita ‘e hoifua ‘ae ‘Kild ‘i fob
me‘a behe ?
Ka nd nolo ‘i *abi te ne ‘ilo ‘oku tehi‘a ‘ae ‘Eiki ki
feilaulau k&kai; ka ktid ne taka fonua muli; bea lan
le he g, fonua koia koe taubotii ‘i he g. ine‘a ke fakahoifua*
’tki ’as ’Eiki koe tefe ’! hoto


( 44 )
14 sae mJ a ‘a Srfite na's fit teseki te fakahokv *ae iai$
Na‘e ‘eke ki he Tu‘i Amoni be kaeh^ kuqne ha‘n ai mp
‘ene tau ki hono fonua,
15 Koeha hae tali 4ue tu'i Amoni ?
Tokua ko hono fonua, ka na*o Iq-q Isileli ‘i he‘euau
ha/u mei Ijibite.
16 Fakama'obo'obo lelei 'ae tali 'a Sefita ?
(1)‘I ho ham ‘a leileli mei Ijibite, na‘e ‘ikai te nau ala
ki he kelekele ‘o Amoni mo Moabe? he koe tu‘utu‘uni ia ‘a
honau *Otua ke ‘oua.
(5)Ka koe fonua ‘oku nau nofo ai koe fonua ‘o Sihoni
koe Tu‘i Amoli; bea na‘e faka‘ata ‘e honau ‘Otua ko nau
ia bea na‘a nau buke ia.
(3) Koe tu‘i lahi ‘a Belaki Tu‘i Moabe, ka na‘e ‘ikai te
ne momo‘i fai ke fa‘ao ‘ae fonua; he na‘e ‘ilo kuo tonuhia
euan ma‘u,
(4) Kuo mole ‘eni ha ta‘u ‘e 300 mo ‘enau nofo ai; bea
kabau na‘e tui ‘e Ha’a Amoni ‘oku ‘onautolu, koeha na‘e
ikai te nau jinaki gaue ki ai?
17 Koeha ‘ae me'a 'oku utua mei he lea koia 'a Sefita?
‘Oku mahino na‘e ma‘u ‘e he kakai ‘ae Nima‘i Buka ‘a
Mosese, ‘o nau lau ki ai; he ‘oku tatau mate ‘ae fakamatala
‘a Sefita moe me‘a ‘oku tu‘u ‘i he tohi ko Nomiba moe tohi
ko Teutalonome.
18 Fefe 'ae 300 ta'u na'a ne lau ?
‘Oku matamata totonu, ka ‘oku faigata‘a ‘ae fai fika
ki ai.
19 Na'e 'aoga lae fakatonutonu ‘a Sefita?
‘Ikai; ka na‘e tala tau leva ‘e he Tu‘i ‘Amoni.
20 Nale fefe 'a Sefita ‘i he mahino koe tau 'e fai ?
Na‘a ne ogo‘i ‘oku ‘iate ia ha ivi kehe, ‘o ne ‘llo koe
‘Otua kuo ha‘ele kiate ia ke kau moia ‘i he tau.
21 Fakamatala ki he fai 'a Sefita ?
Na‘a ne ‘alu ‘i Kiliati moe fonua ‘o Manase, ‘o tanaki
ha tau, bea ne toki taki kinautolu ki Misiba ke fai ‘enau
lotu, bea ne taki kinautolu mei ai ke fai moe fili, ‘o ne
nuiki kinautolu.
22 ',Oku ha % he ha 'ae lahi o'ene ta'i kinautolu?
He na‘a ne a‘u ki honau kolo taubotu,
23 Tuhu ki ai 'i he mabe ?
Ko Aloeli,


(<)
24 tZoefe Mlniii 'dku lau Id ai' ?
'Oku ‘ikai ha ‘i he mabe, ka koe fauna $a{e kelekele*
kehe, he na‘e ‘Ikai fakatataua ‘ae uite na‘e tuhu $1,
25 Koefe ‘a EbeldKelawd ?
‘Oku ‘ikai ke tu‘u ‘i he mabe, ka ko h. ‘uhiga ‘oe lea
koe “toafa vaine‘ia.” Kuo ‘ilo mei he g. tohi koe ‘kelekele
kehe moia, ‘o ‘ikai fakatataua ‘ae kalebi na‘e tubu ai. Kuo
toki ‘ilo ni ki ai, bea ‘oku kei ‘iloga ‘ae g, tu‘uga vaine; ta
na‘e hage ha vaha noa ‘ae goue vaine koia.
26 Na‘e fefe ‘ae fold ‘a Sefita Id ‘abi ?
Na‘e ‘aukau mai kitu‘a ‘ae kakai ke tali ‘aki ‘ae hiva
moe me‘e‘ene foki kuo ikuna; bea ta ko h. ‘ofefine na‘e
fotu.
27 Bea fefe ai ‘a Sefita ‘i he‘ene mamata Id h. ‘ofefine?
Na‘e liliu ai ‘ene fiefia koe mamahi, he kuo bau ke ne
feilaulau‘aki; ka ko ‘ene me ‘a be taha ‘oku 'ikai ha‘ane toe
fanau.
28 Na‘e tali fefe ‘ae tu‘utu‘uni ‘e he ld‘i fe fine?
Na‘e gali ‘aubito ‘ene fai: ko loto ke ne tagi, bo tauta-
ba hake ke ne mo‘ui: ka na‘a ne fie li‘aki ‘ene mo‘ui ke
fakaai ‘ae lea ‘a ‘ene tamai na‘a ne mala‘ia.
29 Koeha ‘ae me‘a na‘e faigata‘a‘ia laid ai ‘ae ta‘ahine?
Ko ‘ene mate te‘eki ke ne fanau; he na‘e lau ‘e he fine
Isileli koe mala lahi ia ‘ete bekia ta‘e ha fanau.
30 Koeha na‘a ne fie rna‘u ai ha maltina ‘e tolu ?
Koe tegihia ‘ene mate taubo‘ou: na‘e ‘ikai ko ‘ene mate
be, koe me‘a ma‘ama‘a ia.
31 Koeha ha lelei kuo tubu me‘i he aga koia ‘ae fefine
Isileli f
Tokua ko h. ‘uhiga ia ‘e taha ‘oe tologa honau fa‘ahiga,
he koe faka‘iloga kamata lusa ha kakai koe fie ‘eve‘eva ‘ae
kau fefine, ‘o ‘ikai fanau.
32 Be koeha na‘a nau ‘alu ai ki he mo‘uga, ‘o ‘ikai fai ‘i
‘a,bi ?
Koe‘uhi kuo bau ke nau lau nie‘a fakafefine be, ‘i
he‘enau tagi laulau, ‘o ta‘etau ke fanogo ki ai ha tagata.
33 Na‘e iku fefe ii‘i ia‘ahine ?
Kuo bau na‘e tui‘aki ha hele, ‘o fakamomofi, ‘o hage
koia na‘e niei fai kia Aisake.
34 Na‘e fefe ‘ae vakai ‘ae kakai Idled ki ai?


( 46 )
‘Oku ‘ikai ha mai ha‘a nau fehi‘a ki ai: ka na‘a nau
malo‘ia ‘aubito ‘i lie fai ‘ae ta‘ahiue, bea na‘e katoaga‘i ia ‘i ' j
he ta‘u kotoabe, ‘o ‘alio fa; bea fai ‘e he kau ta‘ahine j
Isileli ‘enau lakalaka, ‘o sani ‘ae gaue ‘ae ‘ofefine ‘o Sefita, ,
‘ene fie li‘aki ‘ene mo‘ui a‘ana na‘a to mai ha mala ki he‘ene
tamai.
KOE VAHE XII.
r
Koeha h. ‘uhiga ‘oe ‘ita ‘ae kau Ifalemi?
Koe‘ulii koe lava ‘e Sefita ha fu‘u me‘a ‘o ‘ata mo
kinautolu,
2 Na‘e tonuhia ‘enau ita ?
‘Ikai: na‘e kole ‘e Sefita ke liau fai, ka na‘e ‘ikai te
nau tali,
3 Koeha ‘ae aga koia ‘ia Ifalemi na‘e Icovi?
Ko ‘enau taku koe agi be kinautolu, kae ‘ikai te nau
agi.
4 KoeAa ‘ae me‘a na‘e Mu ai ‘ae tau‘i ‘o Ifalemi ‘e Sefita
wo h. kakai ?
belie koe fa‘ahiga kinautolu kuo hola.
5 Koe lea kovi fefe ia?
Koe fonua ni‘ihi ‘oku ‘ikai ha toe kabe ki ha taha ka
koe behe kuo ne motu mei ‘abi, bea ko h. ‘uhiga ia ‘oe lea
na‘e fai ‘e ha‘a Ifalemi kia Sefita mo ‘ene tau.
6 Na‘e iku fefe ‘aeme‘a?
Na‘e ‘alu ‘a Sefita mo h. kakai ki he tau kuo kakaha
‘enau ‘ita > koia na‘a ne ikuna noabe ‘ae kau Ifalemi.
F Bea fefe ai ‘a Sefita ?
Na‘e ‘ikai ke tobono ai ‘ene ‘ita; ka na‘a ne tu‘utu‘uni
ke fakabog'i honau kotoa»
8 Na‘ane lava fefe ‘ae me‘a koia ?
Koia mo h. kakai na‘a nau hala ttttu'u ki be kau
Ifalemi ‘i he g, a‘a‘aga ‘o Jioatanij bea ka ai ha Ifalemi ‘e^,’
ha‘u na‘a nau buke ‘o tamate‘ik
8 Na‘a watt ‘ilo fefe koe Ifalemi?
Koe aga ‘oe matakali koia iia‘e ‘ikai te hau lavtl sae
U m iea'ald kee S» Koia, 'i he hehe ata !e


( ±7 )
“ ‘Ai mai, ‘o belie, Jiboleti, kae fakahahae mai ia Siboleti:
talu ai hono ta‘i.
10 Fakatata‘aid lia me‘a ‘i Toga ?
Ko ete belie ki ha Ha‘amoa, “‘Ai mai ‘o behe, kete;
ka ka behe ‘eia “keke”.
11 j\Ta‘e tubu ‘i he ha ‘ae behe ‘ae kau Ifalemi?
Koe aga aibe ia ‘oe botu ‘oku taki taha ma‘ana ‘ae g.
vahefonua; bea ‘ajili ‘o kabau ‘oku nau fa‘a tau. ‘Oku
taha nai ‘ae lea, ‘o lava ke fe‘ilogaki ai; ka koe faji ‘oku
faikehekehe moe lea ni‘ihi.
12 Na‘e toko fiha ‘ae Ifalemi na‘e to behe ?
Koe toko fa mano ma toko ua afe.
13 Na‘e tubu ‘i he ha nai ‘ae fat ‘e Sefita ha fu‘u fakabo
behe ?
Ko ‘ene takavao fuoloa, bea koe nimamalohi foki; koia
na‘e ‘ikai ako ai ke fakama‘uma‘u ‘o mabuke hoiio lofo.
14 Kohai ha Fakamau ‘oku tau *omi kefakahoa mo- Sefita ‘i
he me‘a ni ?
Ko Kitione, he na‘e fai ‘e he kau Ifalemi ki ai hage ko
‘enau fai kia Sefita: ka ka, fakama‘uma‘u ‘a Kitione ‘o tali
mokomoko, ‘o ‘ikai ha taha ‘e mate ai.
15 Koeha ‘ae kovi ‘oe fu‘u bago ni ‘a Sejita?
Na‘e mele‘ene gaue: na‘e mei gutuhuaage ‘o ka ne
tuku ke fai ‘e ha‘a Amoni.
16 ‘Oku ha fefe ‘ae fehi‘a ‘ae kakai ki he‘ene gaue ?
Koe ‘ikai ‘ilo h. tanu‘aga; ta ne galo leva,
17 Na‘e fiha ta‘u ‘ae bule ‘a Sefita ?
Koe ta‘u ‘e ono,
18 Kohai na‘e hoko mo Sefita ?
Ko Ibisani.
19 Koe tagaid hd id ?
Koe tagata Betel ihfema ia ka ‘oku matamata na‘e ‘ikai
koe Betelihetna ‘i Jiuta, ka koe Betelihema ‘e taha na‘e
tii‘u ‘i Sebulone.
20 Koeha ‘ene gude na‘e manahia ?
Koe fakaai hono famili o‘ona,
Na‘a ne ma‘u ha fu‘u fanau ‘e toko onogofulu:, bea na‘e
iokaga‘i koe ‘ikai hanau taha ‘e mali mo ha Sebulone, kft
koe taha mei ha matakali kehe.
U /ai fate ai ?


Koe'uhi nai ke faigofua ‘ene agi ki he g. maUk&U
kehe; bea na‘a ko ‘ene feiga ke fa'utaha ‘a Isileli,
22 l$a'e fiha ta'u {ae bale 'a Ihisani^
Koe fitu ta‘u.
23 Tnhu ki lie botu na'e telio ai 'a Ibisani ?
Ko Betelihema^Sebulone, ofi ki Nasaleti,
24 Kohai 'ae Fakamau na'e boko mo Ibisani ?
Ko Eiloni,
25 Be koeha na'e lioko ai ia koe Fakamau ?
‘Oku matamata na‘ane tokoni kia Ibisani, he koe
Sebulone foki: bea koia ‘i he bekia ‘ae bea hoko e.
26 Koefe 'ae koto 'o Eiloni ?
Ko Ejialoni,
27 ‘Ae Ejialoni koa na'e tu'uma'u ai 'ae mahlna 'i he kitoga
6 ‘Ikai; na‘e kau ia ki Tani, ka koe kolo Sebulone ‘eni
na‘e higoa behe.
28 Na'e fefe 'ae fuoloa ‘oe bule 'a Eiloni?
Koe ta‘u ‘e hogofulu,
£9 Kohai 'ae Fakamau 'oku hoko mo Eiloni ?
Ko Ahitoni.
80 Koe tag ata fe ia ?
Koe Ifalemi: ko f utu moe taku ‘e Ifalemi koe agi, ka
ko ‘enau toki fai e.
31 Koeha 'ae me'a 'a Ahitoni na'e manatua?
Koe ‘eiki h. g. foha ‘e toko 40 moe makabuna ‘e toko
30.
32 Na'e 'iloga fefe honau 'eiki koia ?
Ko ‘enau heka ki he manu ‘hou‘eiki koe ‘asi.
S3 Koeha 'ae 'uhiga 'oe fakamatala ki he'enau heka ' Koe behe na‘a nau ma‘u lakaga ‘i he bule‘aga. ‘Oku
matamata na‘a nau ‘alu ki he botu kehekehe ‘oe fonua, ‘o
fakaai ai ‘ae g. fekau ‘a Abitoni; bea nau fakamau‘ae g.
me‘a Ji‘i kae ‘omi ‘ae g. me‘a mamafa ki he Fakamau lahi.
KOE VAHE XIII.
.1 Na'e fefe 'ae nofo 'ae kakai Isileli ki Filisitia 'oku lau ki
ai 'i he vahe ni ?
‘Oku matamata koia be na‘e lau ki ai ‘i he taimi 'o Se*
fita, bea na‘e fai atu ‘o a‘u kia Samiuela,


2 Fdkamau na‘e fykotu^i he ‘Eihihetavfkaboi^
kmautotu ?
Ko Samisoni.
3 Kohai ‘eue tamai ?
Ko Manoa.
4 TWiu he mabe ki he botu na‘a ne nofo
Ko Sola,
6 Na>e kau ia ki he matakali fe ?
Ki Tani.
6 Na‘e fefe ‘ae ui ‘o Samisoni ?
<1 "he te^eki ke fanau£i ia, na£e "ha ha ‘agelo ki he‘ene
fa‘e ‘o tala te ne ma‘u ha tama, ‘aia te ne mavalie ki he ga-=
ue £ae ‘Eiki,
7 Koeha ‘ae tu‘utu‘uni ‘ae ‘Eihi ki he‘ene fa‘e ?
Ke ne tabu ki he kava, moe me‘a kotoabe ‘oku tuba
mei he vaine.
8 Koeha ‘ae tu‘ntu‘uni ki he tama?
Ke tabu belie moia foki, bea £e £ikai ‘aubito te ne koji,
9 Na‘e ui fefe ‘ae fa‘ahiga tabu kola ?
Koe NAS IL I.
10 Na‘e faikehtkehe fefe ‘ae nasili ‘a Samisoni moe nasili
na‘e fa‘a fai ?
Koe nasili na£e fa‘a fai koe tukr.mo‘ui bea na‘e lau
mahina be ta‘u, bea ko ‘ete fokofu‘h ma'ata; ka koe nasili
‘a Samisoni koe fai ke ‘oji ‘ene mo‘ui, bea fokotu‘u ‘e he‘e-
ne matu‘a.
11 ‘Oku tau ‘ilo mo ha ni‘ihi na‘e nasili faka-Samisoni?
Ko Samiuela mo Jione Babitaiso; lea ‘oku lau £e he
ni‘ihi na£e behe mo Semisi koe tehina £o Jisu.
12 Koeha h. ‘uhiga I ahi ‘oe nasili?
Koe taha kuo hunuk* ke fai ha gaue lahi ma‘ae ‘Eiki.
13 ‘Oku ha ‘i he ha ‘ae tobutabu ‘oe nasili faka-Samisoni?
‘Oku lau na‘e gofua ‘enau hu ki he Bale Tabu, £o hu-
ge koe taula£eiki.
14 Koeha ‘ae me‘a ‘a Manoa na‘e fai li he‘cne fanogo ki he
talanoa ‘a h. uaifi ki he lea ‘ae 'agelo?
Na‘a ne hu ki he ‘Otua ke toe ha £ae ‘agelo ke hinoi‘i
kinaua ‘i ha mehi £e fai ki he tama.
15 Be. koeha na‘e fai behe ai ‘e Manoa/
Ko ‘ene ogo‘i koe me‘a mamafa £ene ma‘u ha foha
‘oku hunuki ki he gaue ‘ae ‘Eiki, bea ne fie gaohi ia ke
tan moia.


( oO )
16 Bea ‘i he toe ha 'ae agelo koeha ‘a Manoa na‘e fai?
Na‘a lie ta‘ofi ia ke nofo kae‘oua ke fai ha‘ane ki‘i
fakaofoofo.
17 Koeha ‘ae tali ‘ae agelo ki ai?
Kabau te lie ‘omi koe me‘a tokoni ‘e ‘ikai te ne kai:
bea kabau te ne ‘omi koe feilaulau ‘e ‘atu be kia Jihova.
18 Be koeha na'e tali fefe ka behe ai ‘e he agelo?
Hei‘ilo: na‘a ko ‘ene vakai ‘oku ne fie ‘otua‘aki ia.
19 Koeha ‘ae me‘a na‘e kovi ‘i he fehu‘i ‘e Manoa ki he higoa
‘oe agelo?
Ko ‘ene fie fai ‘ene fakamalo ki he agelo, ‘o ‘ikai ki he
‘Eiki.
20 Na‘efefe ‘aefakaofoofo?
Na‘e fekau ‘e he agelo ke fai'aki ha feilaulau kia
Jihovabea ne ha‘ele hake ‘i he ulo.
21 Koe agelo ‘eni koa na‘e ha kia Kitione ?
Matamata ‘ikai: ko ha agelo be ‘eni, ka koe ‘Alo ‘oe
‘Otua ‘ena.
22 Koeha le tau Nakai ki he fa‘e ‘a Saniisoni ?
‘Oku hage na‘a ne ‘atamai age ‘i h. husebaniti: he
na‘e totonuage ‘ene fakakaukau ‘i ha‘ana.
23 Koeha ‘ae me‘a ‘ia Samisom na‘e fakaofo?
Na‘a ne ma‘u ha ivi fakajino na‘e keheage ‘aubito.
24 Na‘e tu‘u ‘i be ha ‘ae ivi koia ?
‘I hono lou‘ulu,
25 Na‘e fefe h. lou‘ulu koia ?
Na‘e loloa ‘aubito, ‘o mei a‘u nai ki he tuijbea na‘e fi
koe tobe ‘e fitu.
26 Koeha ‘etau fakctkaukau ui he fu‘ic ivi na‘a ne ma‘u?
Kuo ‘ilo ki ha lou‘ulu ni‘ihi na‘e hala ai ‘ae ‘uhila:
bea ‘oku matamata na‘e hala ‘i he lou‘ulu ‘o Samisoni ‘ae
IVI ‘OE OBE.
27 Koeha ‘ae ivi ‘oe ole?
Koe Obe koe me‘a ‘oku takatakai kiate kitautoln, ‘0
hage koe ‘ea, bea ‘oku nofo ai ha fu‘u ivi faka‘ulia.
28 Be ‘oku tau lava ke gane‘aki ‘ae ivi ‘oe Obe?
‘Ikai t ‘Oku feiga ki ai ‘ae kau boto, ka kuo te‘eki lava
h. gatte‘aki t ‘oku mahalo koe me‘a ia ‘oku fai'aki ‘e he kan
agelo.
29 ‘E ala fika‘i ‘ae ivi ‘6 Samisoni ?
Koe ivi ‘oe koga Obe ‘oku agina ai h. g. fo‘i tube ‘e fe
W i&gwau


( M )
30 Fakamatala Id he tau la Samisoni he taki iaimi kola ?
Koe kovi ‘oe nofo ‘a Isileli koe ‘ikai ha mahafu; kuo
to‘o kotoa ‘e he kau Filisitia.- koia ‘e ‘ikai ‘aoga ha taha
hage ko Kitione be ko Sefita; he ko ‘ena boto koe boto he
fai’aki ‘ae mahafu; ka ko Samisoni koe taha na‘e ‘ikai fai‘aki
‘ae mahafu, ka k^e ge‘eji jino be.
31 'Oku ha d he ha koe tagata 'atamai 'a Samisoni ?
Koe fiofio ta‘aga ‘ene g. lea; he koe faka‘iloga ‘oe kakai
‘atamai ‘i mu‘a ke aga mau ‘ene g. lea.
32 Koeha ‘ae 'ulagaaga kovl ‘o Sawsoni, 'a'a na'e mole ai ‘fi-
ne mo'ui *o maumau ai 'ae tu'utu'uni ‘ae 'Eiki?
Koe fakabi..obiko.
33 ‘Ofc?/, ha d he ha ‘ae w,e‘a koia ?
Koe bau ke toutou o i ia ‘e he Laumalie ke gaue‘aki h.
ivi ma^e fonua.
34 Koeha 'oku tau 'ajili ogo'i ai 'i he'ene tatali ki ha o'i bed
toki gaue
Ko ‘ene nofo ‘i ‘Abitaga*Tani.
35 Fakamatala ki 'Abitaga-Tani?
Koe tofi‘a na‘e to kia Tani ‘i lie vahe fonua koe tofi‘a
lelei, bea na‘e a‘u ki tahi; ka kuo fakateka kinautolu ‘e he
fill ki he mo‘uga, bea na‘e bau ke nofo tau ‘e ha toko lahi ‘oe
matakali ke fai ha fakabinebine. Bea koe nofo ‘a Samisoni
‘i he ‘abitaga tau koia kuo bau ke ne jio ki he fu‘u fonua
kuo fa‘ao ‘e he fili nin hono kaiga; bea koe tonu ‘o ha taga-
ta ma'u ivi behe ke toutou gaue‘aki, ‘o fakateka atu ‘ae fili
‘o ‘oua te ne tatali ke o‘i ‘e he Laumalie, bea toki fai.
KOE VAHE XIV
1 Bea d he fiu 'ae Laumalie d he o'i ‘o Samisoni, koeha ‘a
‘2£ne 'Afio na'e fai ke fakatubu 'ene fie gaue ki he fili ?
Na‘a ne laga‘i ‘ene mali mo ha fefine Filisitia, he kuo
bau ke tuba ha febaki ‘i he hoa-a^kehe koia.
2 Tuhu d he male ki he nofo'aga 'oe fefine koia ?
Ko Timinate.
3 Ka'e fefe ‘ae fai tfene tohi •.
Na‘e ‘alu ‘a Samisoni tno ‘ene matu‘a ko alea inOfe fefL
fie mo hoUO kaiga} , bea ‘i he tali ‘ae tohi, na‘e fili ‘e he ka-
tam toko tob» k« um'v.hj M


4 Nde fefe -we koia 'one gaue^
'Oku hage na‘a ne gauemki h, lakaga ke ma‘u‘aelot^
*00 fefine,
5 Ko eh a ‘ae 9ne‘a na‘e Jiclc I? ‘alu ‘a Sarniscni mo ‘eno
mat'd a ke fai ‘ae tohi?
'Oku hage na‘e mu‘omn‘a a+n ‘a Samisoni, bea'ohomai
ha laioiie k'ate ia; ka ‘i he ‘one fakimaga ke u’u na‘e buke ‘e
Samisoni ‘ae ogo lougutn ‘oe manu. ‘o haeua ‘o li ki he vao,
6 Koeha ‘ae me" a na e hoko ki he laione koia¥
Na‘e ‘oji vave hono kakano koe kai ‘e he lo, be ha; bea
toki ma‘uga nofo ki ai ‘ae faga bi, (o fakafonu honi,
7 Fakamaiala ki. he ta‘ane?
Na‘e ‘alu hifo ‘a Samisoni ki Timinate mo ‘ene matu‘a,
(o ne katoaga‘i ‘ae fefine mo ‘ene matu'a ‘o uike katoa.
8 Koeha hono ‘uhiga o‘enau ‘ae toko tolugofulukenonofo
me Samisoni ?
Na‘p to'-onn ke ‘alu mo Samisoni ha n?’hi ke ‘omi ‘ae
fefine w he fair o‘ene ramai ki he ka^oaga: ka na‘e fehia
a- ka^h o Skmisom kibe ei.e uali mo ha Filisitia, ‘a
’ikai e nau fie omi: koia na‘e fill ‘ae toko tolugofulu koia
mei he ka’ga ‘oe fefire.
9 Be ‘oku tau toe ‘ilo ki ho ni‘ihi lehe ‘i he fdofda ?
•Io, ‘i Matiu IX, 12. ‘Oku ui kinautolu “koe kakai ‘oe
fale ta‘ane. ”
10 Koeha ‘a Samisoni nde fai ‘i he1 ene ‘alu hifo ki he ta‘a*
ne ?
ATa‘a lie afe ke vakai ‘ae ‘aga'aga ‘oe laione, ‘o ne ‘ilo
kuo fonu honi, ‘o ne baki'i ha g. ‘aiga honi, ‘o ne ‘aln moia.
11 Be ‘oku tau. '‘ilo ki ha va‘iga na‘e fai ‘i he katoaga ?
Koe mate tubu‘a.
12 Koeha ‘ae tubn‘a la Samiecni na‘e ‘atn?
“Na‘e tubu ha me‘akai mii he ‘uakai, bea na‘e tubu
ha melie mei he malohi.
13 Koeha ‘ae fakakai ‘oe tubu‘a koia ?
Koe sote ‘e 30 moe taga^akotoa ‘e 30.
14 Be koeha nd a ne lau 30 ai ?
Koe'uhi ke fakakoloa‘aki ‘ae kakai oe fale ti‘ane.
15 Be nd a nau lava ke mate‘i ‘ae tubda?
‘ikai: ka na‘a nau fakamana’i 'ae uiifi ‘o Samisoni ke
ne ma‘u'mei h, husebaniti, ‘o lala
16 Kodha ‘enact fakamana kola ?


fakamomofi ia mo hono fale ,
17 Koeha ‘at tali ‘oe tubu'a?
Kae honi mei he jino ‘oe laione.
18 TfoeAa 'ae lea 'a Samisoni na‘e fai 'i he‘enau
*eiit tubu‘a p
*‘Ka ne tae‘oua ha‘omon keli ‘aki ‘eku kau na,
*E ‘ikai te mou mate‘i ‘eku tubu‘a
19 Koeha ‘ae ?ne‘a ‘oku tau tokaga ki ai ‘i At Zta koi a ?
Ko ‘ene fakata‘aga mai *
20 Koeha‘a Sarnieoni na‘e fai ke ma‘u 'at kolo a (o ‘ene
fakakai ?
Na‘a ne ‘alu ki he kolo Filisitia, ‘o ne tamate‘i ha toko
80 ‘oe fili, ‘o veto honau kofu ma‘ane faka-kai,
21 Tnhu ki he kolo koia ‘i he rnabe ?
Ko ‘Asikeloni, koe taha ‘i he nima‘i kolohaa ‘o Filial’
tia.
22 Koeha ‘ae mama'o ‘o ‘Aeikeloni mo Tinvinate, ‘ae botu
na‘t fai ai ‘at katoaga ?
Hage nai ko Nukualofa mo Fua‘amotu.
23 Hili ‘ene fakaai ‘ae fakakai^ koeha ‘a Samis (mi na‘efai?
Na‘a ne foki ‘ita ki hono ‘abi o‘ona.
24 Bea fefe ‘ae fefine ?
Na‘e ma‘u ia ‘t he moa‘uli.
25 Koeha na‘e fie tali ai (e he kaiga ha koloa na‘e ma‘u
behe ?
Koe‘uhi nai na‘a nau kau ki ha kolohau ‘e taha, he
ne ogo koe Filisitia kotoabe, ka na‘e taki taha ma ‘ana ‘ae
kolohau mo hono feitu‘u, ‘o hage ko Toga ‘i mu‘a.
KOE VAHE XV-
1 ‘I he lolou ‘ae ‘ita co Samisoni, koeha ‘ae me‘a na‘ane fai?
Na‘a ne toe a‘ahi ki hono uaifi.
2 Koeha ‘ae mu‘avaka na‘a ne ‘alu moia ?
Koe ki‘i koji.
3 Koeha ‘ae lau ‘a ‘ene moiu‘a\ ‘i ke‘ene ta‘ofi ‘ae ‘alu ‘a
Samisoni ki ai ?
Na‘a ne mahalo kuo ne momoi ‘ae fefine ‘i he£ene ‘ita,
bea koia kuo ‘agn ki ha tagata kehe.


4 Be koeha na(e loto ai lae motu'a ke mali ‘a Samisoni moe
tehina ?
Koe ‘ikai te ne fie fakafoki ‘ae koloa.
5 Koehn, ''ae tautea note tu<‘utuiuni ‘e Samisoni te ne fai?
Ke mailman ‘ae ta‘u kotoa ‘oe kau Filisitia,
6 Fakamatala ki he ta^u, koi a?
Koe ta‘u nite, bea na‘e ‘ikai taki taha ma‘ana
‘ae gone, ka na‘e to fakataha ‘ae fonua kotoa, koe
fu‘u vaha uite, koe maile 20 nai hono loloa, bea 10
hono maukubu ; fe‘uga nai mo Toga tabu katoa.
7 Ka'e fefe ^ne fai ?
Na‘a ne lia‘u mo hono lahi, ‘o nau bo ‘i he bo‘uli ‘ae
faga fokisi ‘e 800 ke ‘ave ‘ae afi ki he ta‘u.
8 F&kamatala ki he faga fokisi koia ?
‘Oku fa‘a ui koe jiakali, bea ko honau aga ke dmi
toko lahi bo‘uli ki ha kolo, ‘o lele holo‘i he g. hala, ‘o
keina ‘ae ‘uli kotoa.
9 Bea na‘e fefe nai ene bo kinautolu?
‘E tu‘u ha ni‘i‘hi ‘o hono lahi ‘i he g. hu‘aga ki tua‘a,
kae toki fakateka atu ‘e hono toe, ‘o buke.
10 Koeha lta me'a na'a nan fai?
Na‘a nau ma‘u mai ha tuhulu ‘e 150, ‘o nau toki
‘ave ia moe faga fokisi ki he tafa‘aki ‘oe tou tu‘u.
11 Fakamatala ki he g. tuhulu koia?
Koe g. motu‘i tubenu kuo unu ki he lolo, bea toki
ha‘i‘aki ha me‘a liage koe matafu‘i. ‘Oku kei gaohi mo
fakatau tuhulu behe ‘i he fonua koia.
12 fefe ‘enau gaue'aki 'ae g. tuhulu koia ?
Na‘e vete ha tuhulu ‘e taha, bea ‘oboua ‘ae iku ‘o ha
fokisi, bea toki lalava ‘aki ‘ae tubenu ‘oe ogo tuhulu ‘o
ha‘i mei tu‘a ‘aki ‘ae matafu‘i ke ma‘u. Bea taki atu
‘ae ogo manu koia ‘e ha taha ki ha botu mama‘o atu
‘oe toutu‘u. Bea fai behe ki ha ogo fokisi kehe, bea toki
‘atu ke meimei a‘u ki he hoa‘i manu koe, ‘o behe be ke
‘oji. Bea ko‘eni kuo fakaholoholo mai ‘ae lahi ‘o Sami*
Soni moe fagamanu ‘i he tafa‘aki ‘oe toutu‘uk
13 Bea nau fefe ai?
Na‘e toki tutu ‘e Samisoni ‘ae tuhulu ‘oe ogo nlaUu ‘oku
ne buke, ‘o no tuku atu ki he toutuhi, bea fai behe *ae mo4
‘i he ‘e nau jio ki he mama, ‘o fakaholo behe atu ki he
gata/agai bea kola* veta fekatah^ houo katoa ‘ua tw


(55 )
tu‘u, he na‘e ‘oho atu ‘ae faga manu telia afi, bea koe kemo
kuo mumuhn ‘ae toutu‘u kotoa, bea nau a‘u foki ki, he g.
goue‘olive ki ko, bea vela moia.
14 ‘07vU hafefe ‘i he mela hold ‘ae boto ‘a Samisoni mo ‘ene
mafai noabe ke ikuna ‘a Filisitia katoa ‘oka ne feiga?
Koe valia uite koia koe koloa ‘o Filisitia, koe me‘a na‘e
ma‘u ‘aki ‘ae ivi ‘oe bule‘aga. Ka ne te'ia ha toko mano,
ji‘i ‘enau ogo‘i ‘i lie fu‘u maumau koia.
15 Koeha ‘ae tali ‘ae kaib Filisitia na‘e fai ?
Na‘e ‘alu ‘ae hou‘eiki Filisitia, ki Timinate, ‘o nau
fakamomofi ‘ae uaifi ‘o Samisoni mo liono faniili katoa.
16 Koeha ‘ae me‘a ‘oku tau tokaga ki ai ‘i he tauteakoia?
Koe me‘a koia na‘e fakamana'aki ‘ae fefine, ‘o tubu ai
‘ene kaka‘i hono husebaniti • koia na‘e ‘ikai ‘aoga ‘ene kaka»
17 Nci‘efefe‘a Smisoni ‘i he‘ene f‘anogo kuo fakamomofi ho*
no uaifi.
Na‘a ne ‘ohofi ‘ae kau Filisitia ‘o ne ta fejifeji kinauto*
lu, ‘o te‘ia ha f u‘u toko lalii.
18 Koeha ‘ae me‘a na‘e mei fai leva ‘e Samisoni?
Na‘a ne mei to‘o ‘ao mahafu ‘ae bekia ma‘a hono lahi^
‘o toki ta atu ki he kau Filisitia, ‘o ikuna ‘ae fonua.
19 Ka koeha ‘ae me‘a na‘a ne fai?
Na‘e ake ‘ene fakabikobiko, ‘o ne ‘alu ‘o nofo ‘i he toi*
tokaga ko Eitami.
20 Eakamatala ki Eitami?
Koe fo‘i mo‘uga be makatu‘U ‘i lie fonua ‘o Jiuta b$9i
‘oku lau ‘oku tu‘u ai ha fu‘u ‘ana, ‘aia ‘oku mavahe ‘i ha
fu‘u vanu; bea ka ai ha tuli kia kita, kuo bau ke ha‘uha‘U
taha.
21 Be koeha na‘e ‘alu ai ‘a Samisoui ki ai?
Ko hono ‘uliiga ‘e taba ke taki ‘ae kau Filisitia ki he
botu kehe> ke ‘oua te hau hifo ‘o fai ha me*a ki hono famili;
bea koe me‘a ‘e talia ke ‘oua na‘a lava hono kabui.
22 Tuhu ‘i he make ki he botu na‘e fakaie tau ai ‘a Filisitia
‘i he'enau kumi kia Samisoni?
Ko Lehi: ka ‘oku ‘ikai ke lia ‘i he mabe. Koe ‘uhiga
4oe lea. “Lehi” koe “hui kou‘ahe,” beana/e ui behe ‘ae botU
koe‘uhi tokua koe tu'u ai ‘ao g. niaka na‘e hageha kaugao.
23 Koeha na'efie bake ai ‘a Sami^soni ‘e he hou‘eiki Jiuta
‘^0 ki he flli ?
'Oka mta&uU k© Wi tetia’a ke®


( tt )
till 5m ugl Tfcnl.
24 Be fcotha nu‘u 40 fai'aki ai 'as hui koutahe ‘o ha 'ail ?
Ko ‘ene jio ki ha hui behe ‘i he vao, bea koe kehe ke ai
ha n\e‘a, ke fai'aki ‘eue ta, Na‘e faigofua ‘ene tuki, ke, na‘ft
mamulu hono nima.
S5 Koehn “ Ko ha hui kou‘ahe be Kae bona taha ‘ae ‘eji;
Koe hui kou‘ah® be Kuou tamate‘i ‘aki ha afe‘i kakai,”
SGKoe/ia lae ms'a 'oka tau tokaga'i ‘i he lea 'a Samisoni na'e
fai?
Ko ‘ene fakata'aga mai.
27 Koeha ‘as 'uhiga ‘oe lea Lama Lehi ?
Ko Li‘aga-hui’kou‘ahe,
28 Fukamatala ki he me'a n&e hoko?
Na‘® mate ‘a Samieoni he fieinu, ‘o ne tautaba ki he
buna mei ai 29 Kohai ‘as hi go a. ‘os vai koia ?
Ko ‘EnMIakole, koe “vaikeli ‘oe tautaba,”
KOE VAHE XVL
1 Tuhu li he mabe ki 'K.esa, ‘o fakamatala ki ai ?
Koe taha ia ‘i he g. kolohau ‘o Filisitia.
2 'Ikai koe me'a gali settle ‘sne ‘aZa ki ai ?
‘Io na‘e tu‘u ‘i he tafa‘aki ‘o Filisitia ki tahi, ‘o mama'o
moe fonua ‘o Isileli; koia ‘oku hage na‘a ne ‘alu fano noabe
‘i he lotolotoga ‘oe fili, ‘o ‘ikai ha taha ‘e fakato‘oto‘a ke ala
ki ai.
3. Be koeha na'e 'alu behe ai ‘a Samisoni ki he kolohau ‘oe
fill?
Na‘a ne fakabaubau‘u, he koe manako ‘ae kau mafi
ke fai ha me‘a behe: bea na‘a koe fai ‘ene gaue, koe ku-
mi ki ha taha ke taki mai ki he fakamau.
4. Koeha ‘e tau fakaaga ki he hu 'a Samisoni ki he fait ‘oe
fefine fe'auaki I
Na‘e kovi ka na‘e ‘ikai lau ‘i mu‘a koe hiamatea ‘o
hage koia‘i onoboni; bea na‘e ‘ikai kau ‘ae fefine‘i h§
tabu ‘a S$uu8oxu.


5. Koeha^ae lauKew ndefai he'mom Hlo facial *d
Samisoni ?
Nft-e tokamalumu ha toko lain 4 he malate moe tucft fftle
moe hala ke lama ha ‘ane hu mai ki tu‘a ‘^bogibogi,
6. Na‘e ‘ilo fefe ‘e Samisoni ki ai ?
■Oku matamata koe tala ‘e he fefjne,
7. Koeha ‘a Samisoni na‘e fai?
Na‘a ne tatali be ki he ma>u ‘enau mohe he tucuabo,
bea ne toki ta‘aki ‘ae ogo laumataba ‘oe matanikolo, ‘o ne hu
ki tu‘a.
8. Na‘a ne lava fefe ke a‘u ki he matanikolo, ka ‘oku nau ‘i he
hala ?
Koe aga ‘oe kau fefine behe ke turn honau tale ofi ki
he matanikolo, bea ai hanau ki‘i mataba ofi ki ai,
9. Fakamatala hi he‘ene ta‘aki ‘ae ogo lau mataba?
Ka ne tae‘oua ‘ae ‘akau fakama‘u ‘e hiki be, he na‘e hi*
niji fakahu be, ‘o hage ha fohe‘i vaka ; ka koe ‘akau faka-
ma‘u na‘e fakama‘u ki he ogo bou, bea na‘e bau ke ne ta‘aki
moi a .
10. Na‘e fefe ‘ae kakai?
‘I he‘cnau ‘a bogibogi ‘o vakai kuo mole ‘ae mataba,
na‘a nau ‘ilo koe ‘ave be ‘e Samisoni, bea kabau te nau tuli
ki ai te nau ‘ilo ki he ogo lau mataba kuo tuku ‘i he ve‘eha*
la.
11. Ka na‘e fefe ?
Na‘a nau fai atu £o nau tuli, he na‘e ‘ikai ha ‘ae ogo
mataba, bea fuofuoloa te nau ma‘u fakamatala mei he kakai
kuo nau mamata kia Samisoni ‘oku ne fafa atu hafu‘u me‘a.
12. Bea na‘a nau toki ma‘u honau mataba ‘i fe?
Na‘a nau toki ma‘u ki he fonua ‘o Isileli ofi ki Hebe-
loni ‘i he fuga ‘o ha mo‘uga hage nai ko Kao.
13. Koe ha ‘ae mama‘o ‘oe mo‘uga na‘a ne tuku ai ‘ae mataba ?
He‘ilo: kuo bau koe maile ‘e 15 tubu. Tau lau mei
Nukualofa ki he Ha‘amoga.
14. Tuhu ‘i lie rnabe ki he Telea ‘o Soleki.
‘Oku ui ‘i he mabe koe Telea ‘o Sulati.
15. Koeha ‘ae me‘a na‘e ogoogo ai ‘ae Telea ‘o Soleki?
Ko hono goue vaine ‘aia na‘e fugani ‘ae uaine na‘e gaohi
mei ai.
16. Kohai ‘ae ftfine ‘i he Telea ‘o Soleki na‘e ‘ofa ki ai ‘a
Samisoni ?
Ko Tilila.


( 58 )
17. Koeha ‘ae aga ‘oe fefine koia?
Koo fefine kaka: lie na‘a ne tali ‘ae ba‘aga ‘ae liou‘e-
iki Filisitia ke lavaki‘i ‘a Samisoni.
18. Koeha ‘ae me‘a ‘e tolu na‘e ‘aldddd buleakid ‘a Samisoni
le he fefie kae ‘ikai laect ?
Koe hai‘aki lia fitu‘i fau. mata, moe g. niaea fo‘ou, bea
moe fakabibiki hono fitu‘i tobe ‘i lie akau lalaga.
19. Koeha ‘ae me‘a ‘oku tau ofo ai ‘i he fai ‘ae fefine ?
Koe ‘ikai te ne fufu, ka ne tala tonu kia Samisoni ko
‘ene fie fai‘aki hono fakavaivai.
20. Koeka ‘ae me‘a ‘dku tau ofo cd d he fai ‘a Samisoni ?
‘A ‘ene vaivai koia ki he fefine, ‘o biki aibe kiate ia,
ne ogo na‘e niahino ‘oku. lie gaue ki hono fakatokilalo.
21. Koeha na‘e fai behe ai ‘a Samisoni?
Koe me‘a ‘e talia ko ‘ene fuataki ‘aki hono fu‘u gu, ‘o
ne falala te ne lava noabe ke motuhi ‘ae g. ha‘i. Ka koe
me ‘a ‘e taha ko ‘ene aga fakabikobiko, ‘o ‘ikai te ne mao‘i ke
ne mataga mei he fefine.
22. Koeha die aga ‘o hono fadaki dee fitud fau mata, moe g.
maea fo‘ou ?
Na‘e haga ‘ae fefine, ‘o matu‘aki ha‘i ‘eia ‘ae ogo nima
moe vae ‘o Samisoni, ‘o kafai hage ha fob tabaka.
23. Fea hili ia mocha na‘a ne fai?
Tu kuo ne fakahu ha kau Filisitia ki ha loki ‘e taha:
bea ‘i he ‘oji ‘ae kafai ‘oe helo na‘a ne fakaava ‘ae matafta,
ne ‘ioho, “Saniisoni e, koe kau Filisitia ‘ena ‘oku nau ‘oho
mai kiate koe ’ ”
24. Ke koeha na‘a ne fat behe ai?
Koe tagi hono loto‘i fefine ke mamata ki he‘ene jiana
‘oku fai ha fu‘u fakabuke ‘oku kehe age.
251 Fakamatala ki he lalaga ‘oe fitud figa ‘o Samisoni faka*
taha moe lalaga ?
Na‘e fai ‘ae lalaga, ‘aki ha misini, ‘aia na‘a lie hiki ‘o ta*
utattfetogi aibe ‘ae filo lau‘oluga moe filo laulalo, ‘o fakabu*
tia ‘i hona Vaha‘a ‘ae filo fehauaki. Bea fulitu‘a ‘a Samisoni
ki he misini ‘o fakafaki hono lau ki he g. ‘otu filo; bea ‘i he
fai atu ‘e he fefine ‘ae lalaga, moe tautaufetogi ‘oe lau‘olug&
moe laulalo, na‘a ne faka‘efih‘i ai ‘ae g. figa ‘o Samisoni |bea
‘i he a‘u ki he ge‘eji‘ulu kuo mauu ‘aubito»
26. Lolotoga ia nad fefe ‘a Samisoni?
Na‘a ne molie tokua.
27. *«e ‘uhiga falam'tt ‘«e fa'??


( 59 )
Na‘e tanaki ‘ae me‘a kuo lalaga ki lia fu‘u lula; bea
na‘e ‘ai ‘ae fa‘o ki lie lula koia ke bine‘i; na‘a mateka ‘ae
lula ‘i lie fute ‘a Samisoni, ‘o niovete cae lalaga ‘o ne ‘alu mo
ia.
28. Fefe ai ‘a Samisoni ?
‘I hono fafagu ‘e he fefine, ‘o lie ogo‘i kuo nia'u hono
‘ulu, na‘a ne ‘ai ‘ene fu‘u fakatu‘ulu; bea mata‘aki mai ‘ae
feitu‘u misini ‘oku ‘iai ‘ae lula, ‘o lie ‘alu ‘oku taube meitu‘a
‘ae fu‘u lula mo liono kau.
29. Na‘e fefe ‘ae lalahi ‘ae g. lula belie?
Na‘e lea‘aki ‘i niu‘a ‘i ha fakamatala ki ha lau me‘a
lalahi. Na‘e jino tatau moe lalago.
30. ‘O7ri6 ha fefe kuo kamata ke vaivai ‘ae teke‘i (oe fefine ‘e
Samisoni ?
Koe tala ke fai ha nie‘a ki hono lau, ‘oji koe me‘a ia
na‘e tu‘u ai hono tabu.
31. Koeha na e ‘ikai tamate‘i ai ia ‘e ke kau Filisitia ‘i Ae-
‘enau ma‘u ia ?
Na‘e mahino kiate kinautolu ko hono fu‘u ivi koe me‘a
faka‘otua; bea kabau te nau taniateb, bea na‘a sauni ‘e he
fa‘ahikehe ‘o Isileli ‘ae mole o‘ene bele.
32. Koeha na‘e vaivai behe ai ‘a Samisoni ki he fefine?
Koe fakabikobiko be: kuo ne kina ‘i he fai ‘ae fefine, ka
na‘e ‘ikai te ne m-ao‘i ke mataga meiate ia.
33. Koeha na‘a nau tuku ai ‘a Samisoni ke fai ‘ae momoji?
Koe gaue ia ‘a fafine; bea koe tautea taubotu ia ‘o ha
mafi koe kouna ia ke ne gaue ‘o hage ha fefine.
34. Koeha na‘e ‘ikai fai leva ai‘ae katoaga‘aekakai Filisiiia?
Na‘a kuo nau mo‘ua ‘i he ututa‘u be ha me‘a behe.
35. Koeha ‘ae fakamo'oni na‘e tu‘u ‘ae ivi ‘o Samisoni ‘i hono
lau ?
Koe‘uhi ko ‘ene kamata leva ke toe loloa; bea ne ogo‘i
‘ae foki mai hono fu‘u gu.
36. Koeha ‘ae aga ‘oefale na‘efat al ‘ae kaioaga?
Koe loto‘a na‘e fale takai; bea na‘e gaohi nofo‘aga fold
‘i he tu‘a fale.
37. ‘Qlal ha ‘i he ka koe fale lahi?
He koe nofo ‘i he tu‘afale na‘e aht ki he toko iolu afe^
88. Kabau koia bea na‘e laM.fefe ‘e Samisoni ke tulaki ?
• ‘Oku matamata na‘e fakaseakale, bea na‘e hilifaki ‘ae
laiago ki ha ogo fu‘u bou na‘e tu‘u loto.
Koefca nai ‘ae /aiva na‘e fai (


(eo)
Koo g. meca ke ha ai I10110 fivu ivi. E turn nai ha toko
hogofulu 4 lioiio uma, ‘o lie ‘alu fano mo kinautolu,
40. Na‘a ne lava fefe ke tuldki die ogo fud bou?
Koe ogo bou maka, kae ‘ikai koe maka be taha; ka koe
g, kubu iwe hokohoko; koia 4 he‘ene fuji mai, na‘e movete
'o gagana.
41. Nad m (de fefe de leaked ?
Na‘e ta‘omia ‘ae hau‘eiki moe kakai 4 loto fale; bea
mate ‘ae nofo 4 ha tu‘a fale, koe to mei ‘oluge ‘o feta‘ota‘omi.
42. Tuhu d he make Id he botu nad fat ai d Samiaoui?
Na‘e ofi ki Sola,
43. Nad fefe de fuoloa do gaue d Samisoni?
Koe tabi. ‘c uofnln.
KOE VAHE XVII
Koeha dtau fakaltaukau ki he vahe ni; moe g. vahe dku
hoko?
Koe fakalahi ‘oe Tolii Fakamau; koe talanoa na‘e ma‘u
ki mui ha balofita be kohai, ‘o lie fakalioko ki he Tohi ‘oe
kau Fakamau, he na‘e kau ki he kuoga koia.
2. Ko liono Mug a totouu boa dni de vahe ni
‘Ikai; na‘e mei totonu ke kamata‘aki ‘ae Tohi Fakamau.
3. ‘A? ke mahino mai die taimi nad hoko ai die g. med de -va-
he ni ?
Koe vaha‘a co Jiosiua mo Otenili.
4. ‘Oku fefe hod fakamodniki ai ?
Koe talavou Livai na‘a ne hoko koe taula‘eiki kia Maika
koe mokobuna be mokobuna ua ‘o Mosese.
5. Tuhu d he make ki he botu nad nofo ai d Maika?
Ko Ifalemi, koe fucu forma na‘e vahe ki lie matakali ko-
ia ; bea koe me‘a 4 he‘ene meimei mo‘uga hono kotoa, koia
na‘e fa‘a ui ko Mo‘uga Ifalemi.
6. Koeha dku fakaofo d he lau ki he higoa d Maika?
Koe ‘ikai fakaha moe higoa o‘ene tamai; he koe aga ai
be ‘oe kakai Hebelu ke lau higoa tamai 4 he‘enau hua‘aki ‘ae
higoa ‘o ha tagata.
7. Koeha nai nad tuku ai de higoa de tamai d Maika ?
Na‘a ko ha famili na‘e ki‘i hobo hake, bea ‘ikai fie faka-
mamahi‘i kinautolu ‘e he tagata na‘a ne fai ‘ae tohi ni; he
koe gaue bago na‘e fai ‘e he‘enau kui,


( 9, JfoeKa falakaiikau § ioTm?
Tu kuo bekia ‘ewe tamai, ‘o ‘ikai ha{ana kau H ke gaue
Bago, koe fine‘eiki be j he ‘aku mahino kola be na‘e fatu ‘i
he famili,
9. Koeha ‘ae me'a na'e mamahi {ae fine'eiki koia ?
Koe mole ‘ene ba‘aga koe tah& afe ma teau,
10. Koeha ‘aku fakaofo ‘i he lau ‘oe ba‘aga koia?
‘Ae fo‘i teau; Ihe tala‘ehai koe botu lii be, ka ‘oku ha‘i
he vahe ‘e taha ‘ae fika koia koe taha afe ma teau; bea ma-
tamata ko ha ba‘aga tu‘utu‘uni ia, be ko ha ba‘aga na‘e tau-
ga lea ki ai.
11. Koeha ‘e tau fakakankau ki he ba‘aga koia?
Koe fakakaukau ‘e taha koe vahegaia ‘oe fine‘eiki ‘ihe
tohi tuku koloa ‘a hono hoa. Koe tab, koe ba‘aga kuo ne tu
ku ke fai‘aki ‘ae fakamanatu ‘o hono husebaniti, ‘o ‘ave ki
he tabanekale be ha.
12. Kuo mole fefe ‘ae ba‘aga koia ?
Ne kaiha‘asi ‘e he ‘ene tama ko Maika.
13. Koeha ‘etau fakakaukau ki lie ag.a ‘o Maika ?
‘Oku mahino ko Maika koe tagata na‘e maniafa ki he
lotu; bea hage koe ni‘ihi belie, na‘a ne fie fakalahi ki he
me‘a kuo tu‘utu‘uni, ‘o ‘ikai gata ‘ene fai ‘i he Tabanekale
‘i Sailo, ka ne fie fai ‘i abi foki.
14. Bea na‘e liala koa ‘ene fai koia ?
Kuo tu‘utu‘uni ke taha be ‘ae fale ‘oe Otua; bea koia
na‘e hala ‘ene tagi ke ma‘u liono fale ‘Ofua o ‘ona.
15. Faka‘uhiga ‘ene kaiha‘aji ‘ae ba‘aga ‘a ‘ene fa‘e ?
Na‘a ne ‘ilo kuo tuku ‘e he fine‘eiki ‘ae ba‘aga koia ke
fai‘aki ‘ae fakanianatu ‘oe tagata‘eiki; bea belie ‘e Maika.
Koeunia‘a ke ‘ave ki he Tabanekale: ko hono lelei ke gaohi
‘aki ha fale‘otua ‘i ‘abi ke fakanianatu ‘aki ‘ae tagata‘eiki.
16. Koeha ‘ae fine‘eiki na‘e fai ‘i lie1 ene ‘ilo kuo mole ‘ene
koloa ?
Na‘a ne tutuku‘i ‘ae tagata kuo ne fai.
17. Bea fefe ai ‘a Maika?
‘Oku ‘ikai ha toe me‘a ‘oku ogo, ka koe talamala mai
‘a hoto tubu‘aga. Koia na‘e lea hake leva ‘a Maika, ‘Ala,
koau be na‘aku to‘o.
18. Koeha ‘oku fakaofo ‘i he tali ‘ae fine‘eiki?
Jjuu ‘e kita te ne tautea ‘ene tama; kae ‘uoke, ‘oku no


( )
iakamalo ki lie‘ene gaue.
19. Koeha na‘e belie ai ‘ae fine‘eiki ?
Koe tala hake nai ‘e Maika ‘oku mo‘oni ‘ene to‘o, ka
ko ‘ene fiefai‘aki ‘ae fakamanatu o‘ene tamai, ‘aia koe loto
foki ‘oe fine‘eiki.
20. Be na‘e iku ki he ha ‘ae alea?
Na‘e higa leva ‘ae fine‘eiki ki lie loto ‘o Maika, o no
tala ke na gaue‘aki ‘ae ba‘aga ke gaohi ha fale‘otua ‘i ‘abi
mo fakamanatu ‘ae tagata‘eiki.
21. Kabau koia> bea koeha na‘e fakafoki ai ‘e Maika ‘ae ba*
‘aga.
Koe‘uhi koe fakamanatu ‘ae fine‘eiki; bea na‘a mele
‘ae gaue ‘oka fai ‘eia; he ne ogo kuo fakamolemole, ka koe
ba‘aga kaiha‘a.
22. Na‘e fefe ‘eua gaue‘aki ‘ae ba‘aga?
Na‘e to‘o ha ba‘aga ‘e uageau gaohi‘aki ‘ae imiji; bea
ko hono toe na‘e tuku ke gaohi‘aki ‘ae teuga kehekehe ki
he fale‘Otua.
23 Koeha ‘ae imiji na‘e gaohi?
‘Oku matamata koe ‘imiji ‘e ua ‘i he‘etau fuofua jio ki
ah ka ‘oku taukave e‘he kau faka‘uhiga folofola oku taha
be; kae liei‘ilo be koe imiji ‘o hai.
24 Kabau koe ‘imiji be taha, koeha ‘oku ha ai ko ha ua ?
Tokua koe taha koe ‘imiji koe taha koe tu‘uga na‘a na
tu‘tt ai. Ka ‘oku lau ‘e he ni‘ihi koe taha koe ‘imiji, ‘aia
na‘e liaka ukamea; bea koe taha ko h. ‘ufi‘ufi koe fakatata
koula.
25 Be ‘oku ai ha toe fakakankail ki he aga ‘oe ‘imiji ?
Koe bulu, hage koe Kafi Koula; bea na‘a koe Selubh
mi, ‘aia na‘e meimei hage koe bulu, ka na‘e kabakau.
26 Koeha mo ha t uga na‘e gaohi ki he fale*‘otua ?
Koe me'ft ‘e taha koe ‘efoti, ‘aia na‘e gaohi nai ke fa‘b
fa‘itaki ki he ‘efoti ‘oe Taula‘eiki Lahi ke fai‘aki ‘ae faka*
ha‘ele
2? Moeha ha teuga ‘oe
Na‘a ne gaohi mo ni telafimij ‘aia kde g. tamabua, k©8
fak&tata ‘oe kakai kuo bekia.
Koejiailfe nai kuo fai tatau mo Maika kimui ni?
Koe Lotu Bobi j he talu ‘enau fakalahi ki he ine‘a lend
WUWU am *fed toWno tatu loto* uau fakal&hi


(' 63 )
‘enau me'a fakalotu, bea ‘oku fonu honau g. fale lotu ‘i he
tamabua ‘oe kau aagato kuo bekia.
20 Koeha mo ha fu'u maumaulao na'e fai 'e Maika ?
Ka‘a ne fokotu‘u ha taha o‘ene fanau ke taula'eiki, ‘aia
na‘e ‘ikai t-e ne kau ki he famili kuo fili ‘e he ‘Otua,
30 Koe tuba ia 'oe ha 'i onoboni ?
Koe fili faifekau fakaekakano be.
KOE VAHE XVIII.
1 Koeha 'etau fakakaukau ki he taimi na'e fai al 'ae io*
hi ni f
Koe fai kimui ‘i he kuoga ‘oe g. tu‘i.
2 'Oku tabu 'i he ha 'etau fakakaukau koia?
Koe‘uhi koe lau ai ki ha taimi na'e 'ikai ai ha tu‘i..
3 'Oku lau he tolii 'o Jiosiua na'e ai ha tofi'a na'e vahe ki
ha'a Tani ; koeha 'oku tu'u ai 'i he vahe ni kuo ie'eki ke to ho*
nau tofi'a ?
‘Oku maliino na'e vahe honau tofi'a, kae 'ikai tuku ‘e
he kakai 'oe fonua ke nau ma‘u.
4 Koe fai ki fa 'ae kumi fonua ni ?
Ki ha botu mama'o, ‘aia kuo te'eki ke vahe.
5 Koeha ha botu 'e taha na'e a'u ki ai 'enau fonoga?
Koe fale ‘o Maika.
6 Na'e fefe 'enau'ilo kike talavou Lii'tif he tala'ehai koe
nofo Tani ia ?
Koe tu'uiu'uni ‘ae ‘Eiki ke ‘oua na'a ai ha tofi'a ‘oe
kau Livai, ka nau nofo ki he g. kolo, ‘o faiala ki he ‘ofa ‘ae
kakai. Bea koe *ofa koia na'e ‘ikai lelei hono fai, koia na'e
hikihiki holo ‘ae kau Livai ni'ihi. Bea koe Livai ko'eni koe
taha na'e behe, bea na‘a kuo ne ‘ahi'ahi ‘a ha‘a Tani te'eki
te ne ‘alu kia Maika.
Be na'a ne buhu mo'oni ki ke 'Otua ma'anautolu?
Hei'ilo i matamata ko *ene loi be.
8, Be naKe a'u ki ft 'ae kau ajiaji ?
Ki he gata'aga ‘oe fonua ki he tokelafy botu ‘oku
ai ‘ae mataVai 'o Jioatani.
th Koeha 'ae higoa 'oe botn 'i he taimi koia ?
Ko Laisn
I'X /«/«'$• aja 4ee tatai nefc ai ?
'♦


Soa fa'aHga. na‘6 nofo noa, *o 1 ikai te nan kau ki ha
hule‘aga> 'o likai hanau tu‘i, ka nau taki taha ma‘ana>
11. BeQfefeai'aefoau.ajiaji^ . .. VA:.
Nh‘& iwu fokj ki ‘q fftkaxuatftla ki he kakai 'enau
12. Bea na‘e iku Na‘e ten leva ha taka 600 ke nan liikl ki ai mo honau
g, famili, .. >•
13. {Oku ha *i he ha na‘e kamata faigata‘a ‘enau fonoga?
He kno te‘eki ke nau loko ‘alu mama‘o kuo ban ke nan
keli kolo.
14. Be ‘oku tau toe fanogo Id lie kolo koia?
‘Io hili ‘enau fai ‘atu, na‘e hiki ki ai ‘ae kau Tani toko
lahi, ‘o fai mei ai ‘ae tau mo honau g. fili: he koe ‘Abitaga-
Tani ia na‘e li ai ‘a Samisoni.
15. Koeha ‘ae me‘a na‘a nau fai d he‘enau a‘u ki he fale ‘o
Maika ?
Na‘a nau kaiha‘aji.h. g. ‘otua moe naunau ‘oe lotu.
16. Koeha ‘ae tama Livai na‘e fai ?
Na‘a ne ‘ahi‘alii ke ta‘ofi, ka na‘a nau fakalotoci ia ke
ne ‘alu mo kinautolu ma‘anau faifekau,
17. Be koeha na‘e tuku ai ‘e.Maika ke nans fai?
Koe me‘a ‘e taha ko ‘enau toko lahi; .kaeuma‘a na‘a ne
mahalo ‘i he kamata‘aga ko ‘enau liu ki he. fale ke lotu.
18. Koeha ‘a Maika na‘efai ‘i he‘ene ‘ilo /roe’•
Na‘a ne tanaki ha fu‘u kakai, ‘o ne tuli -ki ai; ka ‘i he
‘enau tali tau mai na‘a ne tuku ‘o foki.
19. Bea fefe ai ‘ae fonoga ‘aekau Tani?
Na‘a nau a‘u ’atu ki Laisi, ‘o ta‘i ia, ‘o ma‘u nio‘onautolu.
20 K'oeha ‘ae higoa na‘a naufai ki he kolo?
Ko Tani; bea koe kolo taubotu ia ‘oe fonua, ‘o lahi
senituli, Aia ‘oku ha ‘i he lea, “ Mei Tani ki Beasiba.: ”
hage ko ‘etau behe, “ mei Ha/amenruli ki Ila/atafu. ”
21. Koeha h. higoa ‘i he Fuakava Fo‘ou?
Ko Sesalia Filibai.
22. Na‘e fefe ‘ae g. tamabua?
Na‘a nau laga falelotu ‘o tuku ai; bea taula/eiki ai ‘ae.
tama Livai mo hono hako.
23. Kohai ‘ae tama Livai kola ?
Ko Jionatane ko® mokobuna ‘o Mo«fese;


(Be mokohum u&.)
I0E TAKE XIX.
1, Koeha *ae {uhiga loe vahe koeni *e toln ki mui?
Koe fakatahi aibe ‘at Tohi Fakamau, hage ko bond
17 &. 18.
2. Be ‘o&u ai ha'atau fakakaukau ki huaga mai (o.e Faka*
I ahi ni ?
Koe kakai ‘oku fakamatala ki ai na‘e kau ki Beteli-
hema-Jiuta; koia ‘oku gali koe hu mai ‘ia T.evita.
3. Koeha 'etau fakakaukau ki he tainii nale lioko ai ‘ae g,
wto ni?
‘Oku meimei koe ‘uluaki me‘a ‘eni ‘i he kuoga ‘oe
Kau Fakamau; he ‘qku kei mo‘ui ‘a Fineasi, ‘aia kuo fu‘u
tagata ‘i he te‘eki ke uau a‘a ‘i Jiotani.
4. Fakamatala ki he motu'a Livai ?
Koe toko taha ia na‘e fai gaue ‘i he Tabanekale, koia
kuo ne hiki mei hono fonua ko Betelihenia ki he fon.ua ‘o
Ifalemi ke ne ofi ki he falelotu; he na‘e niania‘o fau ‘a
Betelihenia mo Sailo.
5. Koe/ia ‘ae lau ‘ae g. talatubu'a ki he fefine koia na'a ne
jinifufaki ?
Tokua koe fefine lioihoifua ‘aubito, bea na ke aibe
koe fua‘a ‘ae motu‘a.
6. Koeha na‘a kovi ai ‘ae ta‘ofi tulu le he motu‘a ‘ae fonoga.
He na‘a nan bo‘ulia te‘eki a‘u ki lia malolo‘aga lelei.
7. Be koeha na‘e ‘ikai te naic afe ai ki Selusalema?
Koe‘uhi koe kolo hitcni; he na‘e manavahe ‘at mo-
tu‘a na‘a nau fai ha me‘a kiate kinautolu.
8. Koe taimife ia nala naufe'uga mo Selusalema?
Koe fa efiafi.
9. Tuhu ‘i he mdbe ki he kolo na‘a nau mohe ai ?
Ko Kibea.
IQ. Koe houa fe nai na‘a nau a'u ai ki Kibea?
Koe valia‘a ‘oe ono moe fitu.
11. Koeha ‘ae ?ne‘a na‘e ‘amanaki ki ai ‘ae motu‘a ‘i he-en.e
hu ki kolo ?
Na‘a ne ‘amanakj ‘t iaufa‘ao hono fakaafe; he na‘e ‘iloga
piei h, kofu koe taha ‘i he kau (Jane, ‘oe tabanekale, bwa


(w)
aa4* luu koe monu, koe fakaafe ha taha belie.
12. Koeha nai note 'ikai te nau tokaga ai ki he motu'a Lira*
i?
Koe kolo ko Kibea kuo fakaholomui ‘aubito ‘i he
lotu.
13. Fakamatala ki he liolomui ‘a Kibea?
Na‘e tu‘utu‘uni ‘ae ‘Eiki ki he kakai Isileli ke nau
‘ai ke ‘auha ‘aubito ‘ae fa‘ahiga hiteni; ka na‘e ‘ikai te
nau fai: bea ‘oku lau ‘e he g. talatubu‘a na‘e kamata ‘e
ha‘a Benijimani ‘ae gaue kovi, he‘enau tnku ‘ae kau
Selusalema ke mo‘ui tukuhau; bea ko Kibea koe kolo
na‘e ofi ki Selusalema, bea koia kuo a‘u vave ki ai ‘ae lotu
kovi, ‘o matu‘aki ma‘u ia, ‘o hage koe talatala hina ‘i
Toga.
14. Bea 'i he 'ikai fakaafeia, koeha 'ae motu'a na'e fai ?
Na‘a ne ‘alu mo h. fonoga ki he mala‘e ke mohe ai.
15. Kohai na'a ne fakaafe ia ?
Koe motu‘a Ifalemi na‘e nofo hili mai ki Kibea.
16. Koelta 'ae bau'u 'ae kau Kibea na'.efai?
Na‘a nau ohofi ‘ae fale ‘oe motu‘a ke fai ha kovi ki
he tagata Livai.
17. Kohai 'ae higoa 'oku 'ai 'i he tohi ki he kau Kibea koia
Koe Hako‘i Bileali.
18. Koeha 'ae 'uhiga 'oe lea Bileali ?
Koe kakai kuo ka‘aga ‘enau lelei.
19. Koeha 'ae me'a 'oku tau ofo ai 'i he tali 'ae motu'a
Ifalemi ?
Ko® gutuhua age kiate ia ke tohotoho‘i li. ‘ofefine ‘i
ha hoko ha kovi ki he tagaia kuo hufaga mai ki h. fale.
20. Koeha na'a ne fai belie ai?
Koe lao ‘oe kuoga mu‘a : Ka‘aunofo mai ha taha ki
hoku fale ‘oku ne mu‘omu‘a ‘i hoto famili ; bea ko hoto
‘uluaki fatogia ‘a hono tauhi mo fakalekeji.
21. Na'e ikufefe 'ae me'a?
Na‘a nau ma‘u ‘ae jinifu ‘ae motu‘a Livai | bea na{®
behe ‘enau gaohikovi‘i ia na‘a ne bekia ai.
22. Koeha 'ae me'a 'ae fefine na'e fai 'i he'ene tiaitiai-.
Na‘a ne totolo atu ki he fale ‘oku ‘iai ‘ene motuX ‘0
hekia ‘oku ne mafao atu h. nima ki ai, ’o hage ko§ tau.


. (67)
23. Koeha ‘ae motu‘a nalefai?
Na‘a ne fakaheka h. ‘aga‘aga ki he‘ene ‘asi, ‘o ‘ave ki
h. kolo, ‘o ne toki tafa ‘ae f efine koe koga ‘e 12, ‘o ne ‘ave
ha koga ki he matakali taki taha, moe fakamatala ki he
nie‘a kuo fai.
24. Koeha na‘a ne fai behe ai?
Koe‘uhi ke o‘o ‘ae fakaniatala. Koe aga ‘o niamani,
ka nau ka fanogo ki ha fakabo ‘oku maniafa, kae ‘ikai
loko maniafa. Ka ‘oka nan ka jio ki ai, boa fu‘u gane ‘ao
loto. Bea koia na‘e ‘ave ‘e he niotu‘a ha koga ‘oe fefine
ke nau matu‘aki jio ki he fakabo kuo fai.
KOE VAHE XX
1. Koelia ‘a Aa‘a Isileli na‘e fai ‘t he ogo mai ‘ae gaue
fakalielia ‘a ha‘a Benijimani ?
Na‘a nau fakatefua mai mei he botu kotoabe kia
Jihova.
2. Koe botufe ia na‘a nau fakataha hake ki ai?
Ko Misiba.
3. Koliai ‘ae liigoa ‘oku ‘ai ki he liou‘eiki?
Koe g. “ bou tuliki ” ‘oe kakai, bea koe liigoa ‘e taha
koe g. sebita ‘o Isileli.
4. Na‘e toko fiha ‘ae fakataha ?
Na‘e toko fa kilu ‘ae to‘o mahafu.
5. Koeha ‘ae ‘uluaki me‘a ‘oe fakataha?
Na‘a nau tala ki he motu‘a Livai ke ne fakamatala
ki he fakabo.
6. Koeha ‘ae tu‘utn‘Uni ‘ae fakataha ?
Na‘a nau tutu‘u kotaabe ki ‘oluga ‘o fuakava, 5e ‘ikai
te nau movete kae‘oua ke tautea ‘a Kibea»
7. Koeha mo ha tu‘utu‘uni na‘e fai?
Na‘a nau tuku atu hano vahe 10 ‘oe kakai ke kumi
ine‘akai mat
8. Moeha ha me‘a ua'a nail fai ?
JTa4a nau tuku atu ha kau talafekau ki ha‘& Bfehijr*
hiUiil ke fakaha ‘ae loto ‘oe fakataha-, ke nau tuku ttiai ‘a®
kau Jiana bau‘u ke tautea.
Krthft ‘ae tali ‘ae kail Betiiji^diii F


W hemo hixke U m UH Ub,
10, Na’e iofafika '«e tan JenyiWflH'*?
Na‘e toko u» mano ma ono aU,
11, Koeha e mat a 'oe tau ‘a Bevijimapl^
Koe toko 700 na‘e hema, Koe ^enau mahafu koe
makata, bea na‘e lau tokua te nau lava ke makata‘i ha
tu‘oni lou‘ulu, *o Hkai hala,
12 Koeha ‘a Isileli na'e fai ’i ke fabate mat St Benijimani,
Na‘a nau fuofua ‘alu ki Betel! ke lotu.
13. Be koeha na'a nau 'alu ai Id Betelif
Koe’uhi na‘e nofo ki al ‘ae Taula‘eiki Lahi ko Fineasi
4 he taimi koia, bea kuo hiki ki ai ‘ae AAke.
14. Koeha 'ae 'uhiga lahi 'oe lotu na'a nau fai?
Ko ‘enau fiema‘u ha tu‘utu‘uni mei he ‘Eiki ki he agi
he na‘e ‘ulutatau ‘ae g. matakali bea na‘a ai ha ke,
15. Koeha 'ae tu'utii'uni 'a Uhova Id he agi?
Ko Jiuta ‘e taki.
16. Na'e iku fefe 'ae f ebald ?
Na‘e valvai ‘a Isileli, bea to honau toko ua mano ma
ua afe.
17. Koeha na'e vaivai lehe ai 'ae toko fa Idluki he tokoua
mano.
Hei’ilo: matamata na‘a nau falala kihonau fu‘u toko
lahi, ‘o nau aluatu noabe. Bea ka ai ha maveuveu ‘i ha to-
ko lahi behe, kuo bau te nau ‘ohovale.
18. Be 'oku ai ha'a tau fakakaukaa ki he tu'uga *oe ma-
veuaeu ?
Koe fana ae kau makata ‘e toko 700.
19 Koeha 'ae kau Isileli na'e fai 'i he 'enau fa'u vaivai
behe ?
Na‘a nau ‘alu ‘o nofo ‘i he ‘ao ‘oe ‘Eiki, ‘o fetagihi ‘o
huhu ia Fineasi be koeha tenau fai.
20 Koeha 'ae tali 'ae 'Eiki ki he'enau liuhu?
Ke nau toe fai ‘abogibogi.
21 Be na'e iku fefe 'enau toe fai koia?
Na‘a nau toe vaivai, ‘o honau toko taha mano ma va-
lu afe.
22 Na'e fefe 'ae kau Isileli 'i he 'enau toe vaivai koia ?
Na‘e ogo ‘aubito ki honau loto, bea ‘ajili he koe fekau
<*• ‘Eiki ‘oku nau foi, Koe me‘a na‘e fu‘u e‘a ‘oku uau


â– ( J
ii'etan mo© gane; he 'oku Uhi -&e kovl iaie kinauioltu
Kola na:a nau ‘alu hake ki he falelotu, ‘o nau aukfci mo
vete Jiia, ‘o nan fai ‘ae feilaulau fakahoifua.
28 Koeha ha toe tu‘uta‘uni ‘ae ‘Kiki hi ate kinautolu ?
ICe nan toe fai be, bea koe taimi koeni te uau
24 Oku ha ‘i he ha ‘oku lelei hake honau ctga?
‘Oku ‘ikai te nau kei ‘afugi, ‘o falala ki honftu toko
lahi, ka nau behe ke fai ‘ae fakakaukau mu‘a,
25 Koeha ‘enau fakakaukau koi a ?
K e fakatoka malumu ‘i lie botn ki ko ‘oe kelo, bea ka
fakahoko ‘ae tau ke nau toe hola, ‘o hage koe taimi ko6
mo6, ‘o toho‘aki ‘ae kau Benijmani mei ho kolo; bea ke to*
ki tu(u ‘ae malumu ‘o buke ‘ae kolo ‘o tutu, bea ke nau ai
‘ae koliu ke ‘iloga niaina‘o, ka nau toki fakama‘u hifo ki
nautolu, ‘o haga ki he fili, bea kuo ban kinautolu he kuo
nau ‘akilotoa.
26 Bea na‘e ‘iku fefe ?
Na‘e ‘oji‘ojigamalie ‘ae kau Benijimani, koe toko 600
be na‘e hao.
27 Koeha ‘ae gauo kola ‘ae Isileli na‘e fai ?
Kuo nau ‘ita ‘i he to ‘a honau kakai. bea nan haga ‘o
faka‘auha ‘ae fonua, ‘ae kau fefine, ‘ae tamaiki, ‘ae faga
manu, ‘ae g. kolo.
28 Koeha ‘ae me‘a ‘oku ha 'inei he‘en&u gaue kovi koia ?
Ta neinei ta‘e fie kau ‘ae ‘Eiki ‘i he‘enu gane ki Be-
nijimani, he kuo nan ta‘etau ke fai ha fakatonutonu.
KOE VAHE XXI.
1. Koeha‘aekau Isileli na‘e faf hili ‘enau ta‘i a Beniji
viani ?
Na‘a nau foki fiefia ki honau g. ‘abb
2' Na‘e tologa ‘enau fiefi a koia?
‘Ikai: hili nai ha mahina ‘e tolu na‘e tantea kinautolu
‘e honau loto, he‘enau laiki noa behe ‘o faka‘auha ha
matakali katoa.
3. Koeha ai ‘enau me‘a nae fai ?
Na‘a nau toe fakatefua ki Beteli, ‘a tagi ‘i he ‘ao ‘oe
‘Otua koe‘ohi kuo mate ha matakali ‘e taha ‘i he‘enau
gaue, ‘o nau fai feilaulau ke fakamo‘oni ki he‘ena-u hip..


( 70 )
i. Koeha 'ae me'a na'a nau frig ata'a'ia ai ?
Ko ‘enau fuakava ‘i he fua omi, ‘e ikai ‘age le ha
taha hano ‘ofefine ke nonofo mo ha Benijimani; bea ‘t
ma‘u uaifi mei fe ‘e he toko 600 ‘oku toe na.
5. Na'e iku fefe 'enau alea ?
Na‘e manatu ‘e ha taha kuo nau fuakava foki: Ka ai
ha fonua ‘e ‘ikai ha‘u ki he tau, ‘e moifua ‘ae fonua koia;
bea iia‘e ai ha ni‘ihi na‘e ‘ikai ha‘u, bea ‘e ma‘u mei ai ha
kau fefine.
6*. Bea na'e iku ki he ha 'enau sivi ?
Ta ko Jiebesi-Kiliati. na‘e ‘ikai ha‘u: koia na‘a nau
haga ‘o ta‘i ‘ae kolo koia, ‘o nau ma‘u ai ha kau finemui
‘e toko 400 na‘e taubo‘ou,
7. Bea nan fefe ai?
Na‘a nau alu mo kinautolu ki he Makatu‘u ‘o Limoni, ‘o
tala ki he toega Benijimani ke nau alu hifo, he kuo meli-
no; bea koe kau fefine ‘eni ke nau nonofo, ‘o toe laga ho*
nau fa‘ahiga.
8 Koeha kuo hao fuoloa behe ai 'ae toko 600 na ?
Koe makatu‘u ‘oku kehe : ‘oku lilifa takai, bea ‘ana‘ia
bea na‘a koe kau makata foki.
9 Na'e ma'u uaifi fefe ‘e he toko 200 na'e toe ?
Na’e fale‘i kinautolu ke nau ‘alu ki he katoaga faka-
lotu ‘oku fa? ‘i Sailo, ‘o toi ‘i he goue‘aga; bea ka ogo atu
‘ae lakalaka ‘oku fai, baa ke nau ‘oho mai, ‘otaki taha buk©
‘ene fefine.
10 'Ikai na’e toe tubu 'ae maveuveu?
‘Ikai he na‘e fale‘i ‘ae matu‘a ‘e he hou'eiki ke tuku-
aibe; he kuo fai ‘ae nonofo.
11 Koelia 'ae me'a 'oku tau ofo ai 'i he talanoa ni ?
Ae vave ‘ae ake ‘a Benijimani; he ‘i he taimi ‘o Sau«
la kuo nau fu‘u toko lahi,


KOE TOHI
0
LUTE.
1. Kohai na‘a ne fai lae tohi ni ?
‘Oku fa‘a tuku kia Netane be ko Kata koe ogo balofi-
ta ‘a Tevita.
2. Te ne ma‘u fefe ‘ae talanoa?
Meia Tevita be.
3. Be ko h. tu‘uga totonu *eni loe tohi li he folofola?
To: ko hono totonu matemate .koe koga ‘oe “Kau
Fakamau; ” he ‘oku alaaga moe ogo talanoa ‘oku faka‘oji-
‘aki ‘ae tohi koia, bea na‘e tu‘u behe tokua ‘i he g. tohi
mu‘a. Ka na‘e to‘o ‘e he kau Labai, ‘o £ai ki he buka ‘oku
‘i ai ‘ae g. Same, Jiobe &c.
4. Be loktc ai ha'atau fakakaukau Id ha taimi nalefai ai
lae g. mela ni ?
‘Oku faigata‘a ‘ae fakatotolo ki ai; ka koe kuoga ‘o
Kitione ‘oku jio ki ai ‘ae toko lahi.
5. Koeha ‘ae ‘uhiga ‘oe higoa ‘o Blimeleki mo Neomai?
Ko Elimeleki ko “ Tu‘b‘aki-‘a-Ela; ” bea ko Neomai
ko “Melie”, be ko “ Faka‘ofo‘ofa.”
6. Koeha ‘oo ‘uhiya loe higoa ‘oe ogo tama?
Ko Maloni ko “ Gavaivai, ” ko Kilioni ko “ Holinoa
7. Fakamatala ki he hoge koia?
‘Oku matamata na‘e ‘ikai koe hoge na‘e tubu ‘i ha
la‘ala‘a he ka ne koia, ‘e hoge mo Moabe. Koia ‘oku fa‘a
tuku koe hoge ‘eni ‘i he babani ‘ae fili ‘i he kuoga fo Ki»
tione»
8 Koeha ‘ae mama'o ‘o Betelihema moe bota na‘e nofo ki ai
£a Neomai.
Hage nai ko Nukualofa mo Kelefejiak
th Fakamatala ki he nofo ‘a Neomai ‘i hloabe ?
Na‘e inali ‘ene ogo tama moe ogo fafine Moabe ko
jjfct'e hid Oba ; ka na‘e fakatou bekia ‘ae ogo tagata ta‘®
ha fanau, bea bekia moe tagata‘elki, ‘o tuku ‘ae famili koe
^bifefine be? hwa koe told me^a fakalolom^


-un
w Ugvi ai ^eorAai V
Petelihema ?
Kae Hlaage kvro na fanngo talwoa kua toe
^ae fonua •,
11, Koehn da‘e 6 ai w?’a ogo ta‘ahine?
Kuo bau fold ke na moimoi‘i ia, *g a‘u ki he hagai ki
Isileli ka. coku mahino na-e ai moha me‘a H hona loto,
12 Koefta {ae we‘a koia ?
Ke fai ‘ae fatogia ‘oe fefine Isileli.
13 Koelia hiefatagi' a koi a?
Koe fatogia‘oe fefine Isileli kuo mali ke fakaili ‘ae hi-
goa £o h, hnscbaniti. Era ka bekia ia ia'e La fanau, ke
‘oua na‘a mali kche ‘ae niton, ne ego ‘oku ‘i ai ka taha
‘oku ne manako ki ai, ka ke ne feiVa ke nonofo mo ha kai-
ga ofi ‘o hono husebaniti; bea kai ha‘ane tama, ‘e lau ia koe
foha ‘oe husebaniti ku bekia,
14 Fab am at al a ki ke *ene fonoga ?
Na‘a nau oo be, co a‘u ki he gata‘aga F tokijaofi|‘e Neomai ‘o tala ke na foki ki hona ‘abi.
log He kieha na'e fai 'belie ai > Neomai
Ko ’one ‘ofa ki he ogo fafine, he ‘oku ‘ikai ha'ana fa-
nau tagai a ke nau mali, bea ko ‘ene foki baea e, bea
na‘e ‘ilo ‘ehai ‘e toka‘i ia ‘e ha tab a ko fai ‘ae gaue ‘oe
kaiga ; bea‘ajili he koe ogo fafine muli.
16. Na‘e tali fefe le he ogo total due ‘ae me‘a ‘a Noemai ?
Na‘e foki ‘a Oba. kae biki ‘a Lute kia Neomai.
17. F akamatala ki he tu‘utai ‘oe fai Iola ‘a Lute?
Na‘a ne li‘aki hono fonua mo hono kaiga ko ‘ene
‘ofa ki h. husebaniti, na‘a mate ‘aubito hono higoa.
18 A‘ au ‘ae lavutu ‘a Lute na‘e fai ?
Koe botu ‘oku ke ‘alu ki ai teu ‘alu ki ai an ; bea koe
botu ‘oku ke mohe ai teu mohe ai; ko ho kakai ko hoku
kakai, bea ko ho ‘Otua ko hoku ‘Ofua; koe botu teke be-
kia ai teu bekia ai, bea ‘e tanu ai au. J Jo ‘eau ‘o lahi hake
*o kabau ‘e ai ha me‘e ‘e fakamavae kitaua, koe mate be.
19 Koeha ‘ae lau ‘a niamani lei lie lea koia ?
Koe fugani ‘i he lea mateaki; bea talu ai moe fai‘aki
‘ae g. tukuba ‘oku maliu‘iga.
20 Fakatotolo ‘i he make ‘ae hala na‘a na fou ai ?
I he‘ena tuku ki mui ‘a Moabe, na‘a na fai atn ki


(M)
vaiuk ko Jio&tani *o na, a'a ai feuga mo Jeliko, ‘o na f&i
hake *1 he hala ki Selusalema, (o fou atu &ihe, *q a‘u,
ki Betelihema. »
21. ‘Ofcu ‘ilofefe koe hala ia na'a na fou ai ?
‘Oku *ikai ke lava ‘ae fakahagatonu ki ai koe'uhi
Tahi Mate j bea ‘oku ‘ikai lava sae ‘alu ki he toga, he koe
hala ia ‘oku kovi ‘aubito, ‘o ‘ikai meimei lava ‘e ha tagata
ke ‘alu ai. Bea ‘i he fai ki he tokelau koe ‘uluaki a‘a‘aga
‘aia ‘i Jieliko.
22. Na'e ‘ilo fefe nai ‘e he kolo ki he'ena omi ?
Koe kakai heka manu nai kuo fe‘iloald mo kinaua ‘i
he hala, ‘o nau lele taimu‘a atu ‘o talanoa ‘i kolo.
23. Koeha h. ‘uhiga ‘oe ofo ‘ae kau fefine ha Neomai ?
Kuo nau fanogo talanoa kia Neomai koe fefine hoihoi-
fua ‘aubito: bea tu‘umalie; bea ‘i he‘ene foki behe mai kuo
motu‘a mo baea, bea ogo kiate kinautolu hono fakaloloma,
24. Kohai ‘ae higoa na'e ‘ai ‘e Neomai kiate ia ‘i he'ene foki
behe mai ?
Ko Mala, ‘aia ko “Kona”; koe bell© ‘oku kona ‘ene mo‘ui.
25. Koeha h. ‘uhiga ‘oe behe ‘e Neomai. “Kuo hobo moau
‘a Jihova ?
Koe fakamau ‘ene agahala. Na‘a ne ‘ogo‘i hage ko kita-
utolu kotoa koe agahala ia, bea koe fu‘u tautea kuo h oko
koe fakama‘a be ‘o ‘ene kovi.
26. Koeha ‘oku ui ai ‘a Elimeleki mo hono famili koe tu‘u
ga Efalata met Betelihema. Ji utea ?
Ko Efalata koe botu ‘i he tna‘a ‘o Betelihema. Koe
motu‘a nofo‘aga ia; bea na‘e kei toe ha ni‘ihi ka kuo hiki
kotoa ki Betelihema. Ko hono fakatata ‘i Toga ko Lolo-
baogo mo Fo‘ui.
27. Na‘e feje ‘ae ta‘u ba6ale?
Koe ta‘u tokamu‘a.
KOE VAHE II.
1. Koeha ‘ae tu'uga ‘o Boasi?
Koe taha ia ‘i he hou‘eiki ‘o Jiuta.
2. Kohai hono tubu‘aga?
Koe folia ‘oe, ‘eiki ‘o Jiuta na‘e ‘alu k® mataki‘i ‘a Ji$*
liko, ‘o ne mali jncre fafine ko Lahabi.


( 74 )
8. Koeha na'e laga'i ai 'ae fie iufi koane 'a Lute?
Ko ‘ena fujimo‘omo.
4. 'Oku tau 'ilo fefe ki he'ena fujimo'omo ?
‘Oku fakaha. ‘e he va-he ‘e taha ‘oku ne tu‘uaki ha ko-
gavao ‘i he tofi‘a ‘o hono hnsebaniti, ‘aia koe me‘a ‘e toki
fai ‘oka faigata‘a‘ia ‘aubito.
5. Fakamatala ki he iufi keaue?
Ka utu ‘ae ta‘u uite be ba‘ale, na‘e bau ke gagana ‘ae
kau‘i ma‘a ni‘ihi, bea na‘e fa‘a tuku ia ke tufi ‘e kau maji-
â–¼a.
6. Koeha h. 'uhiga loe lea 'a Lute, ‘o tufi koane *i ha taha
it ne lotolelei klaie au ?
Koe‘uhi ne ogo koe tu‘ufu‘uni ‘ae ‘Eiki ke ‘ata ki he
kau majiva ke tufi, ka ka ‘iloga ha nima-nia‘u te ne sese‘e
kinautolu, ‘o agakovi‘i.
7. Na'e tubu 'i he ha lae lalu 'a Lute ki he labi lo Boasi ?
Na‘e lau ’e Lute ko ‘ene fainoa, ka ‘oku mahino na‘e
taki ia ‘e ha ‘agelo mei he Ta‘ehamai.
8. Fakamatala ki he halu la Boasi mei Betdiliema ?
Koe ‘eiki ia, bea kuo lie motu‘a, kola na‘e ‘ikai te ne
ogojia laga mai, ka ne toki ha‘u be kuo ma‘oluga ‘ae la‘a.
9. Koeha 'ae me'a 'oku tau malie'ia ai 'i he fetaba 'a Boasi
mo 'ene kau gaue ?
Koe mahino ai ‘enau fe‘ofo‘ofani; ‘ofa ‘a Boasi ki h.
kakai. bea ‘ofa ‘ae kakai ki he Tagata‘eiki.
10 Koeha. 'ae fakamatala 'ae matabule ki he gaue 'a Lute?
Kuo nimeuima ‘ene fai talu ‘ae ‘anehegihegi.
11. Koeha hie ago. 'o Boasi 'oku ha ‘i he'eue lea kia Lute?
Koe agalelei.
12. Nale fefe 'ae tali 'a Lute ki he 'ene 'ofa ?
Koe tali agavaivai ‘o tau moe baea.
13. K.oeha mo ha 'ofa 'a Bo&si na'afai kia Lute ?
‘I he fai ‘oe kai, na‘a na rakai ‘oku fakamama1© ‘ea
feline, bea ne ui ke ne nofo mai ki loto; bea ‘i he‘ene kei
hu‘uhu‘u, na‘a ne ‘age ha‘ane fucu me‘akai.
14. Koeha 'ae me'a kai koia ?
Koe ‘uni ba‘ale kuo hunuhuntb ^ia koe maniana *0$
kakaiJiu.
Kteha'ae vinika?
kw mhimhi, W n0 gm'ski ke&ta


( 75 )
konokona ‘enau kai: bea nau hu‘i vai foki, ‘o inu.
16. Be lcaeha na‘e fakatoe ai ‘e Lute ‘ene kai ?
Ko ‘ene manatu. kia Neomai mo ‘ene fiekaia: koia na‘a
ne kuku ha me‘a ‘i hono no‘o.
17. Koeha Jia toe ‘ofa ‘a Boasi na‘e fai ki ha fefine?
Na‘a ne fekau ki he kau tama ke tuku ke ne matu‘aki
tufi ofi, ‘aia koe me‘a na‘e ‘ikai fa‘a fai; bea nau fakamani-
mo ha kau‘i koane ke ne ma‘u.
18. Namatala ki he aga ‘oe tu‘uji koane ?
Na‘e tu‘u faka‘otu ‘ae kau tagata ‘oku nau to‘o ‘ae
helebiko; bea te nau faluku ha fu‘u koane ‘aki honau to‘o-
hema, ‘o buke ma‘u, kae tu‘uji ‘i lalo ‘aki ‘ae hele: bea
nau li ia ki tafa‘aki, kae toki ha‘u ‘ae kau fefine, ‘o no‘ou.
19. Koeha ‘ae lahi ‘oe tagai ba‘ale na‘e ‘alu mo Lute ki ‘ahi
‘i he ‘aho koia ?
Fe‘uga mo ha bauni mahoa‘a ‘e uofulu ‘oka momoji.
20. Koe tufi lahi ia ‘i he ‘aho ‘e taha ?
Lahi ‘aubito; bea na‘0 ‘ilo leva ‘e Neomai kuo ai ha
‘ofa kuo fai.
21. Koeha na‘e ‘oho ai ‘a Neomai ‘i he1 ene fanogo ki he hi*
goa ‘o Boasi ?
Koe‘uhi koe kaiga ofi ia, ka tala‘ehai kuo ne motno‘i
tokaga kiate kinaua ; bca na‘a koe gaue ‘eni ‘ae ‘Eiki k*
ofe‘i ‘ae loto ‘oe matabule ke l’akaai ‘ena baea.
22. Koeha ‘ae Koeli ?
Koe kaiga ofi; bea ko hono fatogia ke maln‘i kita W
jiva, bea ke huhu‘i ‘ae kelekele kuo mole etc.
23. Koeha nai kuo te‘eki ke fai ai ‘e Boasi ha me‘a tna‘4
Neomai ?
Hei‘ilo. Na‘a ko ha nimama‘u; kae‘uma‘a koe ag&
aibe ‘oe koloa‘ia ke fakagalogalon honau kaiga kuo majiva^
KOE VAHE HI.
L ^ak^matala ki he hah&tiga?
Koe ki‘i mala‘e n&'e fakatokalelei, bea haha ke fefeka.
Koeha ‘ae me‘ri na‘e fai ‘i he haha‘aga ?
N'a‘e fetnku ki ai ‘ae nite, be koe ba‘ale, kuo tutu'n,
*0 vfcte hono ha‘i, ‘o tufaki) ‘o fai bo*iQ haha k*
hg* mi kwj totk


HO
I, Ha?
Ko h. uga ‘a talia na‘e haha caki ‘ae va?alpvu» be* kQ*
laha na‘e fakalele ‘i ‘oiuga ‘ae faga nxauu ke malaki, bea
koe aga ‘e taha na‘e fakateka ai ‘ae faga ki‘i saliate,
4, KoeAa ‘ae fa kama‘a ba? ale be uite ?
Hili ‘ae baba ba malaki, na‘e hiko ‘ae kau, *o tuku
kehe, kae toki f aka-buna ‘ae kafukafu kae nofo ‘ata ‘ae tega
koe fakama‘a ia.
6, Na‘e fefe *ae fakama'a koia?
Kabau na‘e agiagi na‘e laku ‘ae koane ki ‘oluga ‘aki
‘ae fohe, bea bunakaki ai ‘ae kafukafu. Kabau na‘e tofu
na‘e tabili ‘aki ha fu‘u I.
6 Be kaeha mve fai ai ‘e Boast 'eia onefai bo'uli fold ?
‘Oku fa‘a agi ‘ae matagi bo‘uli; ka tala‘ehai ‘e lava ‘0
he kau tama ke fakatou gaue ‘aho moe bo: koia na‘e ‘anau-
tolu ‘ae liaha, ‘alio, kae ‘iate ia ‘ae fukama‘a bo‘uli, he na‘e
faigofua.
7 Be fcoeAa na‘e mohe ai ‘a Boasi ‘i he laha‘aga?
Ke le‘ohi; he na‘e faigofua ‘ae kaiha‘a.
8 ‘Ikai na‘e matamata kehe ‘ae we‘a na‘e fai ‘e Lute, ‘ene
alu ‘0 tokoto mei hono va‘e ?
Ka ne koe fonua kehe, ‘e kovi: ka ‘i he nofo faka-Isil-
eli ‘oku ‘iai ha fatogia ‘o Lute kia Boasi.
9 Koeha ‘ae fatogia koia ?
‘I he hoko ‘o uitou ha fefine behe’ na‘a ne faiteliha be
te ne nofo ke tohia, be te ne fai hono fatogia ki he bekia, ‘o
nonofo mo ha taha ‘o hono kaiga, hei‘ilo ‘e ma‘u ai
ha hako.
10. Koeha na‘e fakamalo ai > Boasi kia Lute ?
Koe ‘ikai te ne manako talayou, ka ne fie nonofo mo
ha motu‘a hage koia, kae kehe ke fakaai hono fatogia ki
he bekia.
II. Koeha ‘ae me‘a ‘ofa na‘e ‘age ‘e Boasi kia Lute ?
Koe fu‘u kofu tega‘i ba‘al« fe‘uga moe bokete ‘e fa.
12. Na‘e ‘ave fefe ‘e Lute ha fu‘u me‘a belie ?
Na‘e tata ia ‘e Boasi ki hono bulubulu, ‘o ne hiki
ke ne fafa.
13. Koeha na‘e ‘ikai ‘ilo ai ‘e Neomai ko Lute ia, ‘i he‘ ene
to‘o kiate ia ?
Ko© macQluga ‘iate ia >0 fu‘u m*‘a ‘oku no fafa: na‘§


()
foki,
KOE VAHE IV:
1, l^opha node dkai ke boko leva ‘a Tlnasi hoe kneli 4o LuteP
Ko© koeli totem koe haiga ofi taha; hea na(e ai ha
ka\rn. *o Lute na4e ofi me ‘ia Poasi.
2, Bp koeha node ‘alu al hi Poasi Id he vudavdolo?
TTe kne mala‘e ‘op matpmkolo ko© fal‘aga fono moe
f?^'{ppa fpkpD’Au. boa bo© hotr rn‘p aleaH pi ‘a© g. ire‘a {oe
kolr. itop irr‘p ra£e han k’ he va coe tagatg rroe tagata, ‘a©
p*. me‘a mamafa hme koe fakatau kelekele.
3. Kceha na‘e 1 il.cn te ve ‘alu fahahagatonu ai ki he fate loe
tooeli ?
N»‘a ne Into k© fai ‘ae plea ‘i he ‘ao ‘oe kakai: kaebi*
ma’* ra‘a pp SIo kuo bar ke ne ha‘u ki he matanikolo ‘x
h©‘ene ‘alu ki tua‘a.
4. Koe ha na‘e fili ai *e Poasi ha tiduga maWa ‘e toko hogo*
fuUi ?
Ko© tftimi kola pa’e iiH ‘?p tohi me{a, bea ka pi ba
ale? ‘cku fai. ra‘e cmi ba nbibb ke faropo; kcefvhi . ka. ai
ba fakakikihi kimu‘i5 bea rar fakamo'ori.
0. Faba medal a Id he tv'vold ‘e Necmai ho Icogavao ?
Koe tofi‘a fa ka niton : he re ego r?‘e bar ke foki ha
iofica behe ki he kaiga ‘oe fpgjHr- ke r.?‘e ckrJ k? foH Ifv?
kae‘oaa. ke waln’ro ‘e ‘ikai ha hako. Per kec la ua‘<
fakafou kau ai ‘a Neomai mo Lrte. be? kn '/ k: ’ :: -bi
Mo ‘e ‘ikai ha fa ma ‘a Lute.
6. Ka ‘okalau koe tofha loe kaiga. nede ado > -
filed ke fakatau P
Na‘e taha kehe ‘ae fakatpr VM eb- '<1 1 1 ?■ * I' r Kas© mei tot.onu ke ui koe lipi b<- V' p r < a ’ r‘< bJ’rtf.’
koe fua be‘oe kelekele, moe gofup ke g&uebki : boa nab
exoia koe ‘ona be ke hoko ‘a© Jinheli
7. Koeha node behe ai ‘e Boasi ki he koel* k* v.p. £ak(d-',-,t, laf?
Koe‘uhi ke ‘oua ua‘a to ki ha Tamili keh°, kae ta‘ofi
fcibe ‘i honau famili.
8. Koeha hono ‘uhiga *oe belie (e Boasi ke ne fail'd au
Lute fold P
na4© ai h» kau ‘a Lnte ‘i he kelekele, ke S ka


( )
bekia ‘a ‘Elimeleki’ na‘e te ki hono folia, ‘ain ko© hutebaui-
ti ‘o Lute
9. Koehe note huluhuiu ai ‘ae 'koeli ke fakatau meia Lute?
Koe‘uhi na‘e loua ‘a? nafa ‘oe ko®li:koe taha ks huh’ili
‘a© kelekele ‘oe niton, boa koe faba ke mali moe uitou. ‘o
fakatubu ha hako ke ma‘u ‘ae kelekele. Ka ne ko© faka.ah
meia Neomai be, ‘e ‘ikai kan ‘ae me‘a ‘e taha, h© kuo mo-
tu‘a ia ka ko Lute ‘oku kei finemui, bea kuo bau ke ne fai
‘ae to'oga ‘e taha.
10. Koeha hono ‘uhiga ‘oe behe ‘a koeli9 le maumau ai h,
tofila o'ona?
Koe‘uhi ka ‘ikai ha tama ‘a Lute, kuo bau ke to kiate
ia ‘ae kelekele ‘i he Jiubeli. Ka ‘o kabau te ne fai ‘ene gauo
faka-Koelij ‘e mole ‘en$ ba‘aga, bea toe mole ‘ae kelekele ki
he t&ma Lute.
11. Koeha na'e loto ai *ae koeli ke fai ‘e Boasi ‘ae f'atogia
kola ?
Koa‘uhi koe motu‘a ‘ft Boasi, baa nt tui ‘e ‘ikai ma‘u
&i ‘e Lute ha tama: koia ‘e ‘ikaimole ‘©ne ba‘aga, ka® to ai
be 'aft kelekele kiftte ia.
12. Be koeha na'ane to*o ai h, 8H, *o ‘age kia Bcasi?
Tokua koe taimi mu‘ft koe to mai ha k^ltkele ko
hoao fakm >‘oni ko ‘ete ‘alu ‘o tu‘n ai. Bea koia kft fakatau
be foaki ift ki ha taba na?e fakaliloga‘aki ia> ‘ete to‘o holo
sn, ‘o satu ki ho tagata hage kot babe ‘oku biki ‘at kelekele
ki hoto ®u, baa ko ‘ete ‘atu hoto eu ko ‘eie ‘atu 4ae kelekele.
13. ‘Oku ha fcfo koe tohi ‘o Lute kov tohi nae toki fai kimui?
Koe behe koe aga mu‘& ia ‘o‘enan fai, b®a ma hi no ai
*oku ‘ikai ke kei fai ‘ae to‘o tn. Ko h. ‘uhiga nai, he
fe‘nga moia kuo tu‘u ;ae bule‘aga, b®a na‘e fai fakabule‘aga
‘ae fetogi kelekele.
14. Koeha na‘e '‘ikai k e boko ai9 *o hage koe 'Gman&ki ‘<2S
. koeli?
Kuo hoifua ‘ae ‘Eiki ‘i he f&i ‘a Boasi, moe mateaki ‘ft
Luifi,|‘one kau ‘i he nonofo, bea na‘ema‘u ‘e Lute ha tam&.
15. Kohai ‘at kwli *o Neomai nale lau ki ai ‘ttg
Koe lama ‘a Lute,
16\ Na’e jio fci he ha enaib fakuhigoa t# ko Obeti ?
Ko hono ‘uhigft ‘o 06eti ” koe tehfc ke Huhfe
he*m t&ixhi ‘ene ktn ke


17. Oku ha erd nale mo'oni aibe ‘ae higoa 6o Neomai ko
“ Malle, ” bea hala ‘ene langa ki he ‘Eiki: lau ‘ene g. malie
kuo mado na‘e ha Id kau fefine Betelihema?
Ko ‘ene ma‘n ha tamaji‘i, ke ato ai ‘sne mo‘ui, bea ke
kaukauola ai ‘ene &‘ua‘u, b?a moe ta‘ahine ‘oku mahiViga
age iha tama ‘e toko fitu.
18. Koeha ‘ae koloa ‘u Late na‘e ma'-u 'i he'ene mate‘ald‘1 ‘a
Neomai.
Na‘a no hoZso koe kui ‘a Tevita, bea iubu xnei ai ‘ae
MISALA
19 Koeha lae me‘a ‘oku iau tokaga‘i b* he told hohoko ‘o Tevita?
Okn nounon fau he koe toko hogofulu be: ka na‘e mole ai
‘aa gahi Senituli lahi Kola ‘oku mahiao na‘e Iraki ‘ae
to'atagata ni‘ihi, ‘o lau be ‘ae higoa na‘e hobo hake.
20. Koeha ‘uh gala ai ‘i he hogofulu ‘ae gold to‘utagata n^’e
luU,
Koe‘uhi ke manatugofua, he na‘e fain mei he ttthu,
‘o feuga tonu mo hoto ogo nima
51. ‘Oku toe ha ‘ae tohi hohoko ui ‘i fe?
‘Fa Matiu, ‘i he tohi-hohoko ‘o Jieu Kalaiei, So fake,*
inamafa ai ‘ae kau ‘a jii Lute kia JJSU