Citation
Koe jiokalafi 'o Eulobe

Material Information

Title:
Koe jiokalafi 'o Eulobe
Creator:
Koliji ko Tubou
Moulton, J. E. (James Egan), 1841-1909
Place of Publication:
London
Publisher:
John Walker
Publication Date:
Language:
Tongan
Physical Description:
72 pages : illustrations ; 17 cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Tongan language -- Texts ( lcsh )
Geography -- Europe ( lcsh )
Lea fakatonga
Coordinates:
-20 x -175

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Moulton, J. E. (James Egan), 1841-1909 URI http://viaf.org/viaf/16629909
General Note:
At head of title: Koe Koliji ko Tubou.
General Note:
Geography of Europe in the Tongan language.
General Note:
Attributed to James Moulton.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commerical License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, and although their new works must also acknowledge the author and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.
Resource Identifier:
466647 ( aleph )
X180174249 ( oclc )
EM 214 ( soas classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
EULOBE
r kOe 1
J IOKALAFI
KOE KOLIJI KO TUBOU
KOE KOLIJI KO TUBOU.
KOE
JIOKALAFI
‘0
EULOBE.
“KO TOGA MO‘UGA KI HE LOTO”
LONDON:
OHN WALKER & CO., 96, FARRINGDON STREET, E.C.
KOE JIOKALAFI ‘0 EULOBE
1880.
KOE ‘ULUAKI VAHE.
KOE TALA KI EULOBE KATO A.
Ko Eulobe, koe konitineniti ia ‘oku tu‘ukimu‘a ‘i
Mamani ‘i he kuoga ni. Ka ko ‘ene mu‘omu‘a koeia
‘oku ‘ikai koe‘uhi ko ‘ene lahi, he ka lie vahe fa ‘a
Esia, ‘e ji‘i he ‘a Eulobe ‘i hano koga ‘e taha : bea
oku ‘ikai koe toko lahi fo hono kakai, he ‘oku kakai
age noabe ‘a Esia. Ka ne ogo ia, ka ‘oku takimu‘a
mo bule ki he g. fonua ‘e ki‘i Eulobe, koe‘uhi koe
boto ‘o hono kakai mo ‘enau fai velega.
2. ‘Oku mahino ‘ae Gata‘aga ‘oe konitineniti koeni, lie ‘oku tau
mai ki ai ‘ae tahi ‘i hono botu ‘e tolu—koe Oseni Bole Noate ‘i he
tokelau, koe Oseni Atalanitiki ‘i liihifo, bea moe Tahi Metiteleni-
ane ‘i he toga. Bea koe me‘a ki hahake, ko hono kau‘amotu‘a mo
Esia ‘i he botu koia koe Tahi Aakibelakoo, moe Ava Tataneli, moe
Tahi Mamola, moe'Ava ‘o Konisanoboli, moe Tahi ‘Uli‘uli, moe
‘Otu Kaokaso, moe Tahi Kasibeani, moe Vaitafe ko Oulali, moe ‘Otu
Oulali, bea moe Vaitafe ko Kala.
3. Ko hono loloa koe maile ‘e 3400, bea ko hono
a 2


4
maukubu koe 2400, bea koe fua ‘oe fuga fonua koe maile
tabafa ‘e tolu miliona ma valu kilu. (3,800,000). Koe
toko lahi ‘oe kakai ‘oku meimei toko tolugeau miliona
(300,000,000).
4. Koeni ‘ae g. Tahi ‘o Eulobe. Koe Tahi Hinehina,
Tahi Noate, Tahi Bolitiki, Taiii ‘o Ailani; Tahi Meti-
teleniane, Tahi Aakibelakoo, Tahi Mamola, Tahi ‘Uli-
‘uli, moe Tahi Asova. Bea ‘oku totonu ke lau moe
Tahi Kasibeani; he ne ogo koe anovai ‘eni, ka na‘e
fakahoko mu‘a moe Tahi ‘Uli‘uli.
5. Koe g. Bei. Koe g. bei ‘o Botinia mo Finilani mo
Lika ‘i he Talii Bolitiki; koe Bei Jita Ji ‘i he Tahi
Noate; koe Bei ‘o Bisikei moe Bei ‘o Kalavei ‘i he
Oseni Atalanitiki; koe Bei ‘oe Laione, koe Bei ‘o Jie-
noa, koe Bei ‘o Naboli, koe Bei ‘o Talato, koe Bei ‘o
Veniji, moe Bei ‘o Lebato ‘i he Tahi Metiteleniane;
koe Bei ‘o Atenisi moe Bei ‘o Salonika ‘i he Tahi Aaki-
belakoo.
G. Koo g. Vaiia moe g. Ava, Ko Sekakalaka mo
Katekata mo Saune ‘i he vaha‘a ‘oe Tahi Noate moe
Tahi Bolitiki; koe Vaha ‘o Biliiania moe Ava Tova
‘oku ‘alu ai mei he Tahi Noate ki he Oseni Atalanitiki;
koe Vaha ‘o Sa Jioaji moe Ava Noate, koe hu‘aga ki he
Tahi Ailani; koe Ava ‘o Jibaleta‘a koe hu‘aga ki he
Tahi Metiteleniane; koe Ava ‘o Bonifajio moe Ava ‘o
Mesena; ko Tataneli koe hu‘aga ki he Tahi Mamola;
koe Ava ‘o Konisanoboli ‘i he vaha‘a ‘oe tahi koia moe
Tahi ‘Uli‘uli: koe Ava ‘o Ienikale koe hu‘aga ki he
Tahi Asova.
7. Koe g. Motu. Ko Olani, Kotalani, moe Aakibela-
koo ‘o Tenimaake ‘i he Tahi Bolitiki; koe ‘Otu Lofo-
teni, koe ‘Otu Faloe, moe ‘Otu Bilitania ‘i he Oseni;
koe ‘Otu Jianeli ‘i he Vaha ‘o Bilitania; koe ‘Otu Bale-
ali, mo Kosika, mo Satinia, mo Sisili, mo Melita, moe


‘0tn Ionia, mo Katia, ‘i lie Talii Metiteleniane; ko
Euboea, &c., ‘i he Talii Aakibelakoo.
‘E lelei nai ke lau mo Eliba, lie ne ogo ‘oku ji‘i mo tae‘aoga, kac
talu ‘ae fakahe‘i ki ai ‘oe fu‘uto‘a ko Naboleone, ‘oku laukoe vale
ia ‘oku ‘ikai te ne ‘ilo hono tu‘uga ‘i lie mabe. ‘Oku totonu ke lau
mo Mclijitaloma: ‘oku ‘ikai koe motu ka koe fofd, bea ‘oku ne miji
liifo ‘ae g. vaka lalalii. ‘Oku fa‘a lau ki Eulobe ‘ae ‘Otu Asoa, ka
‘oku meimei mama‘o fau ki luluga.
8. Koe g. Muitolotolo. Ko Sebeni mo Boatukali,
ko Itali, ko Toake mo Kalisi, ko Sikatinavi, ko Teni-
maake, bea mo Kalimea.
9. Koe g. Muileleu. Ko Noate, Najie, Oatekale,
Einitela, Loka, Sa Viniseti, Talifa, Sebativeto, Leuka,
bea mo Matabani.
10. Koe Kalevemotu. Ko Kolinito mo Belekoba.
11. Koe g. Mo‘uga. Koe ‘ulu ‘oe g. moTiga ‘o Eu-
lobe koe ‘Otu Aliba; bea ‘oku mofele mei ai ‘ae g.
mo‘uga ‘o hage koe g. kave ‘oe magamaga‘atai. Koe
‘Otu Abenina, koe ‘Otu Baakana, koe ‘Otu Kabatiana,
koe ‘Otu Bohemia mo Eji-kebike mo Lise-kebike, koe
‘Otu Jiula moe ‘Otu Voji, koe ‘Otu Sevena moe ‘Otu
Bilanee bea moe g. mo‘uga ‘o Sebeni. ‘Oku tu‘u kehe
‘a Tovafila, mo Valatai; bea ko Oulali mo Kaokaso
‘oku kau ki Eulobe mo Esia fakatou‘oji.
Koo ogo fo‘i mo‘uga ‘oku hobo hake ko Balako mo Losa; ‘oku na
taki fute ‘e 15,000 hona ma‘oluga, be tatau moe Kao ‘e tolu. Bea
kabau ‘e lau mo Kaokaso, ‘oku toe taha hake ‘a Elibuaji, he ‘oku
ne fe‘uga moe Kao ‘e 3 bea toe ‘ai mo Tofua. Koe g. mo‘uga koia
‘oku toka ma‘u ki ai ‘ae sinou, bea ‘oku mohe aibe ‘ae vai. Ko
Etina mo Vesuvio koe ogo mo‘uga-afi.
‘Oku ‘aoga kotoabe nai ‘ae g. mo‘uga ni; ka ‘oku
lalii ‘ae ukamea ‘oku keli ‘i Tovafila, bea koe ‘Otu
Oulali koe fu‘u buha koloa, he ‘oku keli ai ‘ae koula
moe siliva, moe g. ukamea mahu‘iga. ‘Oku totonu ke


6
lau moe fo‘i mo*uga ko Olubo, he na‘c mahalo ‘e lie
kakai bo to ‘i mu‘a ko Lagi ia.
12. Koe g. Anovai. ‘Oku ‘ikai lalahi ‘ae g. aiiovai
‘o Eulobe. Koeni be ‘ae ni‘ihi, ko Latoka, Oneka, mo
Saima; ko Vene, Vete, mo Maele; ko Konisitani mo
Jianeiva. Ko Latoka ‘e a‘u mei Togatabu ki Lifuka.
13. Koe g. Vaitafe. ‘Oku toka ‘a Bejiola ki lie
Oseni Bole Noate; ko Tuina ki he Tahi Hinehina ; ko
Elebe mo Line mo Meuse mo Tamesi ki he Tahi Noate;
ko Neiva, Tuna, Nimeni, Visula, Otea, ki he Tahi Boli-
tiki; ko Sanoni, Seine, Loioa, Kalone, Toulo, Takusi,
Kuatiana, Kuatakive, ki he Oseni Atalanitiki; ko
Ebelo, Lone, Tibeli, Bo, mo Malijia ki he Tahi Metite-
leniane; ko Tanube, Taniji, Taniebe, Tona, ki he Tahi
‘Uli‘uli; ko Voloka mo Oulali ki he Tahi Kasibeani.
Ko Voloka ‘oku lahi talia, he ko hono loioa koe maile ‘e 2400.
‘Oku hoko mo Tanube ‘aia ‘oku 1750, bea lalahi ‘ae g. vai ‘oku hifo
ki ai, ‘a Taisa, Talave, mo Save. Koe fu‘u vai lahi ‘a Tanube, koe
botu ni‘ihi ‘oku ‘ikai ke mei fekitegaki ‘ae ogo kau vai. ‘Oku a‘u
ki he afe maile mo Taniebe, Tona, mo Oulali. Ka ‘e ‘ikai lauga vai
‘aoga ki Line, ne ogo ‘oku 800 be hono maile ; he koe hala faka-
bule‘aga ia ki he loto konitineniti. Kuo keli ha luo ke fakahoko
‘a Line mo Tanube; bea koia ‘oku faigofua ke folau ha vaka mei
he Tahi Noate ki he Tahi ‘Uli‘uli, kae ‘alu ‘i loto fonua be. ‘Oku
behe moe fakahoko ‘o Voloka moe Tahi Bolitiki moe Tahi ‘Uli‘uli.
14. Koe ‘Ata. ‘Oku mamafanalelei ‘a Eulobe, ka
‘oku fai kehekehe hono g. feitu‘u. ‘Oku fa‘a mohe ‘ae
tahi ‘i he botu noate ko ‘ene moko‘i‘i; ka ‘oku gata nai
‘i he mo‘uga ‘ae ogo‘i momoko ‘e he botu toga. ‘Oku
hoha‘a ‘aubito ‘ae momoko moe mafana ‘i hahake, ka ko
luluga ‘oku mamafanalelei mo mamafanatatau.
15. Koe Kelekele. Koe fu‘u vao ‘a Eulobe ‘i inu‘a
ka ‘oku toe ji‘i ‘eni ia ‘ae vao motu‘a. ‘Oku lahi ‘ae
kelekele mo‘ui, ka ‘oku ‘ikai goue‘i kotoa; ka ‘oku tuku
‘ae g. botu lahi ki he faga manu. ‘Oku ‘i ai ha koula


ino ha siliva, ka ‘oku ji‘i. Talu mei mu‘a moe keli tini
moe kaba mo© bulu. ‘Oku totofu ‘ae konitineniti ‘i ho
aione moe makafefie.
16. Koe ‘Akau. Koe ‘akau-kai ‘o Eulobe koe uite:
koeni be ‘oku falala ki ai; ka ‘oku ‘i ai moe baaje, oji,
koane, kae‘uma‘a ‘ae bateta. ‘Oku ta‘efa‘alaua ‘ae g.
‘akau fua, koe vaine, olive, abele, &c. ‘Oku lalii ‘ae g.
‘akau ‘oku ‘aoga ki he tufuga, kae fugani ‘ae oke moe
baini. ‘Oku meimei fakatolau kotoabe ‘ae g. ‘akau ‘o
Eulobe, bea ka hoko ‘ae fa‘ahita‘u momoko ‘oku ji‘i ‘ae
g. lou‘akau ‘e kei ha.
17. Koe Manu. ‘Oku lahi ‘ao manu lalata, kae ji‘i
be ‘ae manu kaivao. ‘Oku kei ‘iloa ‘ae bea ‘i he ‘Otu
Bilanee, moe ulofi.
18. Koe Kakai. ‘Oku kau ‘ae fu‘u toko lahi ‘oe ka-
kai ki he fa‘ahiga Kaokaso, ka oku ‘i ai ha ni‘ihi ‘oku
Mogoli, bea moe fa‘ahiga liehegi ‘oku ui koe Jibisi.
‘Oku toko ua miliona ‘ae Jiu, bea ‘oku nau kei nofo
kehe ‘o hage koe kikite ‘a Mosese.
19. Koe Bule. ‘I he kuoga ‘o Kalaisi na‘e meimei
bule‘aga taha ‘a Eulobe katoa, ‘o nau fakaogo ki Loma.
Kae talu ‘ae tokilalo ‘ae bule‘aga koia moe nofo move-
tevete ‘ae g. fonua. Ko hono bago na‘e ‘ikai ke vahe-
vahe malie ‘o fakatatau ki he g. fa‘ahiga, bea moe
gata‘aga totonu ‘oe fonua. Bea ko hono ‘atuga e ‘oku
fa‘a tubu ai ‘ae g. tau, koe me‘a ‘i he feiga ‘ae fa‘ahiga
ni‘ihi ke tau‘ataina, bea ke a‘u ki honau kau‘a totonu.
‘Oku fa‘a vahevalie belie ni ‘ae g. fonua—
(1) Koe g. Bule‘aga ‘Eiki ‘e nima, be koe g. fonua ‘oku
tu‘u ‘iate ia. Koeni ia, ko Bilitania mo Falanise mo
Jiamani mo Lusia bea mo Aositia.
(2) Koe g. Bule‘aga Fakafalefalegaua, ‘aia ko Itali,
Toake, Sebeni, Sikatinavi (be ko Sueteni mo Noaue),
bea mo Holani.


8
(3) Koe g. Fonua Malu‘i, ‘aia oku vaivai, bea ‘oku nan
tu‘u koe bule‘aga koe ‘alea be ‘ae g. bule‘aga lalalii ke
‘oua te nau ala ki ai. Ko Belijiume ia mo Boatukali
mo Suisalani mo Tenimaake mo Kalisi mo Loumani
(‘aia ko Valaki mo Molitavi) mo Sevi mo Moteniko.
20. Koeni ‘ae lau ‘oe kakai ‘oe g. bule‘aga, ka ‘oku
‘ikai ke nofo kotoabe ‘ae kakai ni ‘i Eulobe.
KOE BULECAGA.
KOE KOLOMU‘A.
KOE KAKAI.
Ko Bilitania. Ko Lonitoni. 230,000,000.
,, Lusia. „ Sa Bitabua. 85,000,000.
,, Jiamani. ,, Beal ini. 40,000,000.
,, Falanise. ,, Balesi.' 40,000,000.
,, Aositia. „ Viena. 35,000,000.
,, Toake. ,, Konisanoboli. 30,000,000.
,, Holani. ,, Amiseatami. 30,000,000.
„ Itali. ,, Loma. 25,000,000.
,, Sebeni. ,, Matelita. 20,000,000.
„ Boatukali. ,, Lisiboni. 8,000,000.
„ Sikatinavi. ,, Sitokoma. 6,000,000.
,, Belijiume. ,, Beluseli. 5,000,000.
,, Loumani. ,, Bukaleji. 4,000,000.
„ Suisalani. ,, Beane. 2,500,000,
,, Tenimaake. „ Kobenake. 1,750,000.
,, Kalisi. ,, Atenisi. 1,500,000.
,, Sevi. ,, Belikalate. 1,250,000.
„ Moteniko. „ Setiji, 250,000.
21. Te fau valievahe behe ‘a Eulobe ‘i he‘etau lea ki
ai. Ko Bilitania mo Eulobe Noate; ko Eulobe Uesite,
mo Loto Eulobe; ko Eulobe Saute, bea mo Lusia.


9
KO HONO 2 ‘OE VAHE.
KO BILITANIA.
Ko Bilitania koe ‘otu motu ‘i he botu luluga ‘o Eulobe.
‘Oku tu‘u ki he Oseni Atalanitiki hono g. feitu‘u ‘i
hihifo mo tokelau; ‘oku tau mai ‘ae Tahi Noate mei
hahake; bea ‘oku haga mai ‘a Ealanise mei he toga, ka
oku ‘i hona vaha‘a ‘ae Vaha *o Bilitania. Koe tahi
ji‘i ia, bea ‘oku fekitegaki ‘ae ogo fonua ‘i he Ava Tova,
‘aia ko hono laulahi koe maile ‘e 20 be.
23. ‘Oku fu‘u lai ahi ‘ae motu ‘e ua, ‘aia ‘oku ui ko
Bilitania Lahi mo Ailani. Koe loloa ‘o Bilitania
Lahi koe maile ‘e 650, bea ko hono laulahi ‘i he botu
ni‘ihi koe 300 tubu: koe loloa ‘o Ailani koe 300. ‘Oku
‘i ai moe g. motu ‘oku tatau mo Togatabu; bea ‘oku
tu‘u bubububu ‘ae ni‘ihi, hage koe ‘Otu Hebeliti moe
‘Otu Okanei moe ‘Otu Setilani. Koe fua ‘oe fuga fonua
kotoa ‘oe g. motu ni koe maile tabafa ‘e 120,000.
24. Koe lau ‘oe Kakai koe toko tolugofulu miliona
tubu; bea ka ne kakai tatau ‘ae g. feitu‘u ‘e nofo ‘ae
toko 250 ‘i he maile tabafa ‘e taha. Bea ‘oku ‘ikai
koia be, ka ‘oku vave ‘enau tubu : bea ne ogo ‘oku hiki
ki muli ‘i he ‘alio kotoabe ‘ae toko 400, bea ai mo ha
bekia, ka koe laka ki mu‘a ‘ae fonua ‘i he ‘aho kotoabe
koe toko 700. ‘Oku lahi ‘ae fa‘ahiga kuo kau ‘i hono
fakakakai, bea ‘oku kei higoa ‘ae ,ni‘ihi ki he botu ‘oku
liau nofo ki ai; ka koe tefito ‘o Bilitania koe ha‘a
Sakisoni, bea ‘oku ui ‘ae kakai ‘i he taimi ni koe
Agilo-Sakisoni.
25. Koe Aga ‘oe Eonua, ‘oku mo‘uga hokohoko ‘ae
botu noate ‘oe motu lahi, kae fa‘a tokalelei ‘ae botu


10
saute; bea ‘oku bage koe beleti ‘a Ailani, lie ‘oku luo
‘ae loto fonua bea mo‘uga takai.
Koe mo‘uga lahi ‘o Bilitania ko Beninevi, ‘aia ‘oku ue tatau mo
Kao; ‘oku ‘i ai moe talia ‘oku ui ko Sinoutoni. ‘Oku ‘ikai ha
mo‘uga-afi, ka ‘oku ‘i ai ‘ae g. fauniteni vai mafana, Koe ta‘u ‘c
2000 moe bulii ha me‘a behc ‘i he kolo ko Bate.
‘Oku ‘ikai lia anovai ‘uku tau ke lau ki ai; bea koe
loloa ‘o Sanoni, ‘aia ko liono vaitafe labi, koe maile ‘o
250 be. ‘Oku nounouage ‘a Tamesi mo Seveni, &c.,
ka ‘oku ogoogo koe g. kolo lalabi ‘oku tu‘u ai.
Koe fonua momoko, bea ‘oku fa‘a mobe ‘ae vai ‘i lie
uinita. ‘Oku labi fold ‘aekakabu; bea ‘oku ‘i ai ‘ae g.
‘alio ‘oku til mama ho‘ata ‘i Lonitoni.
Ka no ogo ia ka koe fonua maliu, lie ‘oku lahi ‘ae kelckelemo‘ui,
bea ka ne nofo ‘ae kakai ki he goue ‘e fe‘uga noabe ‘ae me‘akai
moe kakai. Ka kuo ha kiate kinautolu ‘oku lelei mu‘a ‘enau nofo
ki he g. faiva, kae ‘omi ‘enau me‘akai mei muli. Kae‘uma‘a ‘oku
lahi ‘ae g. botu fonua ‘oku nau tuku ki he faga manu, ‘aia koc
faiva kuo mu‘omu‘a ai ‘a Bilitania: bea ‘oku meimei ‘ikai hano
tatau ‘i Mamani ‘o ‘enau faga sibi, bulumokau, hosi, &c.
‘Oku koloa‘ia ‘ae fonua ni ‘i be g. fa‘abiga ukamea.
Na‘a moe kuoga ‘o Solomone na‘e ‘omi mei ai ‘ae tini
moe kaba ‘i be g. vaka ‘o Tasisi. ‘Oku ‘ilo ai moe bulu
moe jiniku : ka koe ko'loa labi ‘oe fonua koe aione
moe makafefie. ‘Oku leta moe makamasima moe maka-
tohi, &c.
‘Oku ‘ikai mei ai ba manu kovi. Na‘e labi ‘ae ulofi
‘i mu‘a; ka na‘e fai fakabotoboto ‘e be tub ‘e talia,
‘o ne tu‘utu‘uni ke tukubau ‘ulu‘i ulofi ‘e be kakai
ni‘ibi, bea ‘oji ai. ‘ Oku ika‘ia ‘ae talii. ‘Oku tu‘u-
kimu‘a ‘ae beligi moe tukuleia moe samoni moe tofe.
26. Koe Vahefonua moe Kolo. Na‘e ‘ikai koe fonua
be talia ‘a Bilitania ‘i mu‘a. Na‘e valie tolu ‘ae motu
labi: na‘e ui ‘ae botu saute ko Egilani, koe botu noate
ko Sikotilani, bea ko luluga ko Uelesi; bea na‘e
nofo kebe foki mo Ailani. Na‘a nau hoko koe bule‘aga


11
be tabu ‘i h. 1603, ka ‘oku kei ‘iloga cae g. vahcvahe
koia. ‘Oku ‘i ai moe g. vahevahe ‘e 100 tubu; ka ‘oku
‘ikai kei mamafa, bea ‘oku tefito ‘eni ‘ae g. feitu‘u ki
he g. kolo lalahi ‘oku tu‘u ai.
Ko LoNiTONr. Koe kolomu‘a .‘eni ‘o Bilitania, bea
‘oku ‘ulutukua ki ai ‘ae fonua ‘i ho me‘a kotoabe. ‘Oku
tu‘u ai ‘ae balasi ‘oe tu‘i, ‘ae falealea, ‘ae g. ofisi ‘oe
bule‘aga, kae‘uma‘a ‘ae g. falekoloa ‘oe kau mejianiti.
Koe ine‘a faka‘ulia hono lahi: kuo te‘eki ha kolo behe
‘i he lalo la‘a. E ‘ikai ‘aubito hao hono g. fale ‘i
Togatabu. Koe lau ‘o hono kakai koe toko FA MILI-
ON A, bea ‘oku kei tubu be.
KO LONITONI MOE FALE ‘O SA BAULA.
‘Oku tu‘u ‘a Lonitoni ki loto fonua ‘i he ogo kauvai ‘o Tamesi,
bea koe taulaga lahi taha. ‘i Mamani; he ‘oku tuku taula ai ‘i he
ta‘u kotoabe ‘ae vaka ‘e tolu mano. Koe kolo faiva foki: ‘oku tuki
ukamea, bea gaohi ‘ae g. mesini kehekehe, hage koe me‘a tuitui,


12
me‘a‘au‘auvavao, &c. Ka koe ‘aoga lain ‘o Lonitoni he koe falc-
koloa ‘oku tauhi ai ‘ae me‘a ‘oku gaohi ‘i lie fonua kotoa, bea ‘oku
fai ai hono fakatau. • ‘Oku tu‘u ai ‘ae Banike ‘o Egilani, ‘aia ‘oku
fa‘a fakahu ki ai ‘ae ba‘aga ‘e 100,000,000. ‘Oku ‘i ai moe ogo
falelotu fakabule‘aga, koe Fale ‘o Sa Baula mo Uesimisa Abi.
Koe ma‘oluga ‘oe buha‘oe Fale ‘o Sa Baula koe onogokumi, bea ‘c
hao ‘i he fale ‘ae toko ua mano. Ko Uesimisa Abi koe motu‘a
falelotu ia ‘o Egilani, bea ‘oku fakanofo ai ‘ae g. tu‘i. Kuo tu‘u ia
‘i he ta‘u ‘e 800. Koe taha ‘i he g. fu‘u fale ‘o Lonitoni ‘ae Mu-
siume, be koe fale-mata‘aga-me‘a. ‘Oku fa‘oaki ai ‘ae g. me‘a ina-
hu‘iga mo fakaofo, kae‘uma‘a ‘ae g. tohi, ‘aia ‘oku a‘u hono lau ki he
miliona. ‘Oku ‘i ai moe g. fale Fakatata, moe g. fale Hiva, &c.;
kae‘uma‘a ‘ae Balasi Kilisitala, ‘aia ‘oku holiji jio‘ata mo ‘ato jio‘ata,
bea ‘e hao ai ha toko kilu.
‘Oku ‘i ai mo ha taulaga lalii, ‘aia ‘oku tu‘u fc‘uga
mo Lonitoni ka mei hihifo; ko hono higoa ko Bisi-
toli. ‘Oku hokohoko taulaga ‘ae matatahi ‘oe botu
toga; ko Boajimota, ‘aia ‘oku tefito ki ai ‘ae folautau,
mo Sautamitoiri ‘aia ‘oku fa‘a tau ai ‘ae g. laafi lalalii,
ko Belimota ‘aia ‘oku u koe fu‘u hakau kuo tanu hake
‘e he kakai, bea mo Falimota ‘aia ‘oku tau atu ki ai
‘ae g. vaka ke tali fekau.
‘Oku tefito ‘a Loto Bilitania ki he kolo ko Bamigami.
Koe fu‘u kolo fakamanavahe ia he ‘oku laka ‘i he fa
kilu ‘a hono kakai; bea ‘oku a‘u ‘ene gaue ki he ga-
ta‘aga ‘o Mamani, he koe kolomu‘a ia ‘oe tukiukamea.
Talu mei he ‘ilo ‘o Toga moe taufetuku mai ‘ae g. me‘a
‘o Bamigami—‘ae huo, hui, mata‘u, seini, taula, fa‘o,
mama, heleta, me‘afana, kaba-‘ato, kaba-kula, &c. Koe
lau ‘oe g. mata‘i beni ‘oku gaohi ‘i he kolo koia ‘i he
ta‘u ‘e taha ‘oku a‘u ki he afe miliona, bea ‘oku nau
tuki ha fa‘o ‘e 20,000,000 ‘i he uike kotoabe ‘i ha fale be
taha. Bea ‘oku ‘ikai ko Bamigami be; ka ‘oku tu‘u
takai moe g. kolo faiva, ‘aia ‘oku a‘u ha ni‘ihi ki he
toko kilu. ‘Oku ‘i ai ‘a Sitoke, ‘aia ‘oku gaohi ai ‘ae
g. besoni moe g. tikaba ‘oku ‘omi ki Toga; mo Veni-
beli fold mo Ulofilamitoni koe ogo kolo tuki fa‘o mo
gaohi fonise. Bea ne ogo oku laui mano be, kae ‘oua
na‘a galo ‘a Kovetali, koe kolo tufuga uaji mo laga
loufau, mo Noatamitoni koe kolomu‘a ‘oe tuitui su


mo Teabe koe filo silika mo Notigami koe jia leisi mo
laga sitokeni. Bea kabau te tau hiki ki luluga te tau
‘ilo ‘a Meta Titivili koe kolo lahi ‘o Uelesi, bea moe
ogo taulaga ko Katife mo Suanisi. Koe gaue ‘ae g.
kolo ni koe keli ‘oe makafefie moe aione, bea mo hono
ta‘o mo ‘ave ki muli,
‘Oku tefito ‘ae botu noate ‘o Egilani ki he fu‘u kolo
‘e tolu, ko Manijiesa mo Liji mo Neukasa. ‘Oku
laui kilu ‘ae kakai ‘oe g. kolo koia: ‘io, ‘oku meimei
toko ono kilu ‘a Manijiesa. Koe kolomu‘a ia ‘oe tubenu
bulebule moe kaleko; ka koe faiva ‘o Liji ‘ae tubenu
sibi moe alebaka. ‘Oku tu‘u ofi ki he g. kolo ni moe g.
kolo lalahi, ‘aia ‘oku nau faiva tatau moia. ‘Oku to-
tonu ke lea ki ai ka ‘e ‘ikai bao honau higoa ‘i he mabe,
he ‘oku 20 ‘ae g. kolo ofi ki Manijiesa ‘aia ‘oku laui


14
mano honau kakai; ‘o nima mano ni‘ihi, mo fitu mano,
bea ko Balesitoni ‘oku a‘u ki he kilu. ‘Oku laui mi-
liona ‘ae g. me‘a filo ‘i he g. kolo koia, bea ‘oku kofu‘aki
‘ae tubenu ‘oku gaohi ai ‘e Toga moe g. fonua ‘o Ma-
mani. ‘Oku tu‘u ofi ai ha fu‘u taulaga, ‘aia ‘oku fakaheka
ai ‘ae fua ‘o ‘enau gaue ‘o ‘ave ki muli. Ko hono higoa
ko Livabula, bea ko hono ua ia ‘oe taulaga lahi ‘o
Mamani. Koe toko lahi ‘o hono kakai koe hafi miliona.
Ne ogo koe g. vaka lalahi ‘o hage koe manuao, ka ‘oku
no‘o ki ‘uta, bea koe loloa ‘oe ‘otu vaka koe maile ‘e 17.
Koe taulaga ‘o Liji moe g. kolo ‘oku tu‘u takai, ko
Holo. Kuo ‘oji ‘etau fakaha koe faiva oe g. kolo koia
koe tubenu sibi moe alebaka, ka ‘oku tuki hele ‘a Se-
fiela. ‘Oku tu‘u ofi ai ‘a Ioake, ‘aia koe motu‘a kolo-
mu‘a ‘o Bilitania, bea na‘e tu‘u ai ‘i mu‘a ‘ae balasi ‘oe
Tu‘i Loma. Koe me‘a ki Neukasa, ‘oku tu‘u ofi ai ‘a
Sonalani (100,000) bea mo Sieli, (70,000). Koe g.
taulaga kotoabe ‘ae g. kolo koia, bea ko ‘enau gaue lahi
koe fakaheka ‘oe makafefie ki vaka ke ‘ave ki muli.
‘Oku gaohi ai foki ‘ae naunau kehekehe ‘oe vaka, bea
koe nofo'aga ia ‘oe tufuga me‘afanafonua, &c.
Ko Sikotilani koe koto mo‘uga be, bea koia ‘oku iki
‘ae g. kolo. Koe ua be ‘oku fu‘u lahi, ko Kalasakou,
‘aia na‘e kamata ai ‘ae vaka laafi, bea mo Etibua koe
kolomu‘a ‘o Sikotilani moe botu ‘oku fa‘a fai ai ‘ae ako.
Koe g. kolo ‘o Ailani ‘oku ji‘i, bea ‘ikai loko mamafa.
‘Oku tu‘u ki mu‘a ‘a Tobelini mo Belifaji mo Koka.
Koe g. taulaga kotoabe ia, bea ‘e hao ‘i Koka ‘ae g. vaka
katoa ‘o mamani. ‘Oku maumau ‘a Ailani koe lahi ‘oe
ano ‘oku ‘i ai.
27. Koe Fonua ‘i Muli. Koe me‘a faka‘ulia 'ae lahi
‘oe g. fonua ‘o Bilitania ‘oku tu‘u ‘i muli; he koe fua
‘oe g. feitu‘u koia koe maile tabafa ‘e valu miliona, bea
koe lau ‘oe kakai koe toko uageau miliona (200,000,000).
Koe fonua ni‘ihi na‘e ma‘u ‘i he tau, koe ni‘ihi na‘e
tuku mai ‘e he kakai, koe ni‘ihi na‘e fakakakai mei
Bilitania.


15
Koeni ‘ae g. fonua ‘i Esia ‘oku lalalii: ko Initia mo
Silani. Ko Afilika Saute mo Koulakosa, etc., ‘i Afi-
lika; ko Kanata, mo Beliji, 'mo Kaiana, bea moe g.
botu ‘o Uesinitia, ‘i Amelika; ko Aositelia mo Tasame-
nia mo Neu Sila mo Fiji ‘i Osenika.
‘Oku ‘i ai foki ‘ao g. motu moe g. kolo ‘oku tu‘utu‘u holo ‘i ma-
mani, kc ma‘uga nofo ki ai ‘ae folautau moe g. vaka kehekehe.
Ko Jibaletaa mo Melita ‘i ho Tahi Metiteleniane; koe ‘Otu Beamuta
moe ‘Otu Fa‘akelani mo Sa Helena ‘i he Oseni Atalanitiki; ko
Eteni mo Belimi ofi ki he Tahi Kulokula; ko Hogikogi mo La-
buani ‘i ho Tahi Jiaina ; boa mo Sigaboa ‘i he Valia ‘o Malaka.
28. Koe Teuga ‘oe Fonua.
Koe Bule ‘a Bilitania koe biile-'a-fale-tolii, ‘aia koe
Tu‘i moe Hou‘eiki bea moe Kau Fakaogo ‘oe kakai.
‘Oku told boko ‘ae tu‘utu‘uni koe lao ‘oka loto ki ai ‘ae
fale koia ‘e tolu. Koe Tu‘i ‘i he taimi ni ko Vikatolia,
‘aia na‘a ne hoko ‘i h. 1837. Koe liigoa ‘oe Hoko ko
Bilinisi Uelesi.
‘Oku gofua ‘ae lotu kotoabe, ka koe lotu ‘ae Tu‘i moe
hou‘eiki moe kakai toko lahi koo lotu fakabalotisani.
‘Oku tefito ‘ae ako ki he g. univesiti, ‘aia koe g.
koliji ‘oku kau taha. Ko Okesifote mo Kemibiliji
‘oku ogoogo lahi, he kuo tu‘u ‘ae ogo univesiti koia koe
ta‘u ‘e taha afe. Na‘e ako ‘a Jione Uesile ‘i Okesifote
mo Aisake Neutoni ‘i Kemibiliji. ‘Oku leta ‘ae g. fale
ako moe g. koliji, kae‘uma‘a ‘ae g. uanitu; bea ka ai
ha taha ‘oku vale ‘i onoboni ko hono fo‘ui be.
‘Oku ‘ikai koe fonua tau ‘a Bilitania, bea koia ‘oku
toko ji‘i ‘ae kau sotia, ‘o ta‘etau mo ha fu‘u bule‘aga
belie. Koe me‘a ‘oku mamafa ki ai ‘a Bilitania koe
manuao, he ‘oku nau tui ko honau nafa ke bule ‘i tahi:
bea ‘oku malohi noabe ‘enau folau tau ‘i he bule‘aga
kotoabe.
‘Oku lelei ‘aubito ‘ae g. hala, ka ‘oku fakaa‘au ke ji-i
hono gaue‘aki koe‘uhi koe lahi ‘oe lelue.
Koe fakatatii ki he g. lelue ‘o Bilitania koe matamatakubega ;
he ‘oku tefito ki Lonitoni, boa mofele atu mei ai ki he botu kotoabe,


kae‘uma‘ii ‘oku fakahoko ‘aki ‘ae lelue moe lelue ‘ae g. lelue faka-
lava. Bea koia ‘oku ji‘i ‘ae g. kolo ‘i Bilitania ka ‘oku ‘alu ofi ai
ha me‘a belie. Koe me‘a vave ‘aubito ‘ae ‘alu lelue; he ne ogo ko
Fiji ‘ae botu ‘oku te fie ‘alu ki ai, ka ‘oka heka ki ho lelue teu a‘u
ki ai ‘i he ‘alio be koia. ‘Oku behe fold moe Telekalafi. Ko hono
aga koe filo ukamea ‘oku tau mei he kolo ki he kolo, bea ‘oku hala
ai ‘ae ‘uhila ‘o ave ‘ae g. fekau ‘ae kakai. Bea ‘oku ‘ikai nai ha
ogo kolo ‘i Bilitania, ne ogo ‘oku hage ko ‘eni mo Ha‘amoa liona
vamama‘o, ka ‘oka loto ai ha ni‘ihi ke fe‘iloaki, te nau lava be ‘i
he telekalafi ; bea ‘e ‘ikai mole ai ha houa ‘e taha ka koe g. miniti
be. ‘Oku faigofua moe fetohi‘aki, he ‘oku ‘ave ‘e he bule‘aga mo
tufa ‘ae g. tohi ‘oku fai. Koia ‘i he lau ki he fe‘iloaki‘aga ‘oku
tu‘umalie ‘aubito ‘ae kakai Bilitania.
29. Koe G-aue. Koe gaue lahi ‘ae kakai ‘o Bilitania
koe UTA me‘a, GAOHI me‘a moe FAKATAU me‘a.
‘Oku ‘ikai ha fonua ‘oku ala fai mo kinautolu ‘i he fo-
lau. Na‘a mo ‘enau fanau koe kakai ‘o Unaite Setete,
ka ‘oku fakaa‘au aibe ke ji‘i honau g. vaka, kae uta
‘enau koloa ‘e he g. vaka ‘o Bilitania. Koe me‘a ki he
gaohi ‘oe me‘a kehekehe, ‘oku lahi taha ‘ae tuki uka-
mea moe laga tubenu. ‘Oku ‘ikai ji‘i ‘enau fai ki he g.
me‘a kehe, ka ‘oku ‘i ai moe g. fonua ‘oku nau fai tatau
ai, ka ‘i he keli makafefie moe tukiukamea moe laga
tubenu ‘oku ‘ikai hano hoa. Koe me‘a ki he‘ene fai
fakatau koe me‘a faka‘ulia, ‘oku ‘ikai mei ai ha fonua
ka ‘oku fai ‘ene fakatau ki Lonitoni. Koe kolo koia
‘oku tanaki ki ai ‘ae koloa ‘oe g. fonua, bea told tufa ki
he botu kehekehe, ‘Oku nofo ‘ae toko lahi ki he faga-
manu,
30. Koe Ogoogo ‘oe Fonua.
‘Oku ‘ikai ha loko me‘a fakaofo ‘i he g, me‘a ‘a
Natula, be koe g. motu‘a me‘a ‘oe fonua. ‘Oku fa‘a
tokaga‘i ‘ae Hala-'a-fa'ahikehe. ‘Oku tu‘u ‘i Ailani,
bea ko hono aga koe koto bou maka ‘oku tu‘u fakaholo
atu ‘i he matatahi. ‘Oku lahi moe g. ‘ana; bea koe
taha, ‘aia ‘oku ui koe Luo ‘o Eliteni, kuo te‘eki ke a‘u
hono tukutuku.
‘Oku lahi ‘ae me‘a ‘o ono'aho, kae‘uma‘a ‘ae g. alofi-


17
‘Oku tatau tofu be moe lla‘amoga ‘a Maui,
ka ‘oku lahi ‘ae g. me‘a, bea ‘oku nau tu‘u fakaseakale.
‘Oku ogoogo lahi ‘ae alofi-‘a-taluiti ‘i Sitonegi. ‘Oku
‘i ai moe g. malcct-lue. ‘Oku nau fu‘u lalahi, ‘o meimei
100 toni hono mamafa; ka ‘i he‘eto ki‘i ala ki ai bea
fakalue, bea te ‘amanaki ‘e higa kia kita, kae ‘ikai.
Koe me‘a ki he gaue fakaofo ‘ae tagata, ‘oku lahi fau
ke lea ki ai ‘i he tohi ni. ‘Oku leta ‘ae g. hala fakaka-
vakava, keli‘aga makafefie, kae‘uma‘a ‘ae g. fale, ‘aia
‘oku kehe age honau gaohi. ‘Oku fa‘a lau ki he Fale-
mama ‘o Etisitone, ‘aia ‘oku tu‘u ‘i ha hakau ‘i he
moana ofi ki Belimota. Ko hono aga ‘oku hage koe
fu‘u niu ‘oku tekumi ma fa, ka ‘oku laga maka be, bea
tu‘u mei ‘oluga ‘ae mama. Ne ogo hono ma‘oluga ka
‘oka havili ‘oku a‘u ki ‘oluga ‘ae fuka‘i beau. ‘Oku ‘i
ai ha lelue ‘oku ‘alu ‘i lalo ‘i he kelekele ‘i he kolo ko
Lonitoni ke fetuku ‘ae kakai mei he feitu‘u ‘e taha ki
he feitu‘u ‘e taha, he ‘oku ‘ikai te nau hao ‘i he g. hala.
Ko hono fakaofo he ‘oku ‘aji ‘ae lelue mei he kauvai ki
he kauvai ‘o Tamesi, ‘o ‘alu ‘i he lalo kilijivai kae tau
‘ae g. vaka lalahi ‘i ‘oluga. ‘Oku lahi moe ‘g Itanali,
‘aia koe g. luo kuo keli ke halaga vaka. ‘Oku ‘ikai
toka‘i ‘e he g. kanali ‘ae mo‘uga, ka ‘oku ‘alu ai ‘ae g.
vaka ‘o a‘u ki he tumutumu bea hifo ai ‘i he botu ‘e
taha. ‘Oku ‘i Bilitania ‘ae4 vaka lahi taha ‘i Mamani.
‘Oku ui koe Isite Lahi, bea ko ‘ene uta koe toni ‘e ua
mano, bea ‘e ‘ave ai ha kakai ‘e toko nima afe. Koe
toki vaka ia kuo lahi‘i he Aake. ‘Oku ‘i ai moe g.
fale fakaofo ‘i Lonitoni, ‘aia kuo ‘oji ‘etau lea ki ai.
Koe me‘a ki he kau ogoogo ‘o Bilitania ‘oku faigata‘a
ke lea ki ai ko ‘enau toko lahi.
(1) Koe g. Tu‘i ogoogo. Ko Ekibate na‘a ne falute
‘ae fonua, ko Alifaleti koe tu‘i haohaoa, ko Uiliami I.
‘aia ‘oku fa’a ui koe Ikuna, ko Lijiate Loto-fakalaione
koe to‘a ‘oe Kaluseti, ko Etiuate I. koe tufuga lao, ko
Henele VIII. na‘a ne motuhi ‘ae lotu bobi, ko Ilisabeji
mo Kolomiueli mo Uiliami III. ‘Oku bolebole ‘a Sikoti-
lani ‘ia Baluse.
u


18
(2) Koe Kau To‘a. Koe Bilinisi ‘Uli‘uli mo Malibolo
mo Kalaivi mo Ueligatoni, &c. Ko Taleiki, Lalei,
Nalesoni ‘i he hou‘eiki manuao. Ko Anisoni mo Tute,
&c,, na‘e fol an mama‘o.
(3) Koe Kan Boto. Koeni ‘ae ni‘ihi ‘oku matu‘aki
‘iloga. Ko Bekoni koe filosefa, ‘aia ‘oku fa‘a ni koe
“ Tamai ‘oe boto ‘o onoboni; ” ko Aisake Neutoni ‘aia
na‘a ne ‘ilo ki he kalavite; ko Sekisibea mo Militoni
koe ogo mau; ko Bite mo Uikilifi mo Kalanima mo
Uesile ‘i he kau faifekan; ko Buniani ‘aia na‘a ne fa‘n
‘ae Fonoga ‘a Bilikimi; ko Kajitoni na‘a ne fua baki
tohi ‘i Bilitania ; ko Uati na‘a ne ‘ilo ki he sitimi ; moe
Bekoni ‘e taha na‘a ne ‘ilo ki he ‘one.
KO HONO 3 ‘OE VAHE.
KO EULOBE NOATE.,
‘Oku toln ‘ae fonua ‘oku kau ki he vahe koeni, ko
Tenimaake, Sueteni, mo Noaue. ‘Oku totonu ke
‘ai ki ai katoa ‘ae higoa ko Sikatinavi; he koe kakai
be taha, kae‘uma‘a koe vaha‘a ‘o Tenimaake mo Sueteni
‘oku hage be ko Nukualofa mo Bagaimotu.
32. Koe aga ‘oe fonua koe ogo muitolotolo. ‘Oku
fu‘u lahi ‘a Sikatinavi he koe maile ‘e taha afe tubu
hono loloa, bea fageau hono maukubu. Koe fuga
fonua koe maile tabafa ‘e 300,000, bea koe lau ‘oe
kakai koe toko 6,000,000. ‘Oku ji‘i ‘a Tenimaake, ‘aia
koe lahi ‘o hono kelekele koe maile tabafa ‘e 15,000 be,
ka ko hono kakai koe toko 1,750,000.
Koe me‘a fakamanavahe ‘ae fevanuvanui ‘oe matatahi ‘i hibifo;
‘oku lahi ‘ae g. botu hage koe vaha‘a ‘o Talau mo Kafoa. ‘Oku
lahi ‘ae g. feitu‘u ‘i Tenimaake kuo keina ‘e he tahi, bea kuo toki
motu ‘aubito ‘ae botu noate. ‘Oku anovai‘ia ‘ae fonua kotoa; bea


13
‘oku lalii ‘ae g. vaitafe ‘oku hifo mei lie g. mo‘uga ‘o Noaue ki he
Talii Bolitiki. ‘Oku moko’1‘1 ‘ae botu noate, bea ‘oku ‘i ai ‘ae g.
uike ‘i be ta‘u kotoabe ‘aia ‘oku ‘ikai ke bobo ‘ae la‘a, bea moe g.
uike foki ‘oku ‘ikai ke to. ‘Oku lahi ‘ae aisi ‘i he botu kotoabe,
bea ‘oku mohe ‘ae Tahi Bolitiki moe g. anovai ‘i he uinita.
33. Koe g. Vahefonua moe Kolo moe Faiva.
Ko Tenimaake. ‘Oku fa‘a valie 5 ‘a Tenimaake, ka
te tau vahe ua be, ‘aia koe fonua lalii'moe g. motu.
Koe motu lahi ko Silani, bea koia ia ‘oku tu‘u ai ‘ae
kolo lalii ko Kobenake. ‘Oku ‘ikai mo ha kolo lahi.
‘Oku kau ki Tenimaake ‘ae ‘Otu Faloe mo Aisilani
moe koga ‘o Kilinilani moe motu ‘e 3 ‘i Uesinitia.
Koe higoa ‘o hono tu‘i i he taimi ni ko Kalisitiani IX.
‘Oku lotu fakabalotisani ‘ae fonua. Koe kau fa‘a ‘ae
kakai ‘0 Tenimaake, bea ‘oku lahi mo ‘enau fagamanu.
Ko Noaue. ‘Oku ji‘i ‘a Noaue ‘i Sueteni, bea toko
ji‘i ‘aubito hono kakai, koe miliona be moe hafi. Bea
ne‘ine‘i he ‘oku meimei tae‘aoga kotoa ‘ae kelekele,
koe koto mo‘uga be; bea ‘e ‘ikai mo‘ui ai ha ‘akau-kai
koe‘uhi koe g. matagi momoko moe aisi. Ka ‘oku lahi.
‘ae vao, bea ‘oku ma‘u ha fu‘u koloa ‘i he ta‘aga baini ;
he talu mei mu‘a moe ogoogo ‘oe baini Noaue ki he fo‘u
vaka, kae‘uma‘a ‘ae fana. Bea ne ogo ‘oku tae‘aoga
moe g. vaitafe ke folau ai ko ‘enau ‘oho, ka ‘oku nau
‘aoga lahi ki he fetuku ‘oe ta‘aga ‘ae kakai. Ko ‘enau
ma‘uga ba‘aga ‘e taha koe toutai ika, ‘aia ‘oku nau
fakamasima ‘o fakatau ki muli koe ‘oho ki he g. folau.
Koe tokoni lahi foki kiate kinautolu ‘ae Bato-aita; ‘aia
koe fa‘ahiga Tala ‘oku nofo ai. Ko hono bago ‘oku lata
‘ae manu ni ki he lilifa, bea koe me‘a fakatu‘utamaki
hono tuli. Ko hono fulufulu ‘oku mahu‘iga, he ‘oku
molu, bea ‘oku gaohi ‘aki ‘ea mohega moe kofu ‘o
hou‘eiki.
Koe kolomu‘a ‘0 .Noaue ko Kalisitiania ; ‘oku hoko
mo Beakeni; ‘aia ‘oku fai ai ‘ae fakamasima tukuleia
moe heligi; mo Talonitimi ‘aia ‘oku fakanofo ai ‘ae
tu‘i; mo Kalisitianisani ‘aia ‘oku ma‘u ba‘aga ‘i he
gaohi uo ma‘a Lonitoni. Koe g. taulaga kotoabe ia,


20
bea ke ‘oua na‘a galo ‘a Hamafeji mo ji‘ene tu‘u tau-
botu atu ki he momoko.
Ko Sueteni. ‘Okuvahe tolu ‘a Sueteni, ko Noalani
mo Motu'a Sueteni mo Kotalani. ‘Oku mahino
‘aubito ‘enau fai kehekehe. Koe fonua faigata‘a ‘a
Noalani; koe nofo‘aga ‘oe leinitia, bea lahi ‘ae sinou:
koia ‘oku tu‘u taubotu ki he saute ‘a hono kolo lahi ko
Kefele. Ko Motu‘a Sueteni koe fonua koloa‘ia, he ‘oku
keli ai ‘ae aione lelei moe kaba: ko hono kolo lahi ko
Sitokoma ‘aia koe kolomu‘a ‘o Sikatinavi. ‘Oku ‘i ai
mo Ubisala, ‘aia na‘e lahi ‘ae lau mu‘a ki ai koe‘uhi
ko hono univesiti. Ko Kotalani, ‘aia koe botu saute ‘o
Sueteni, koe fonua ‘oku kelekele fatu bea mamafana-
age; koia ‘oku lahi ai ‘ae g. goue. Ko hono ogo kolo
ko Kotabua mo Kalikalona. Ko Kotabua koe kolo
faiva moe taulaga, ko Kalikalona ‘oku ma‘uga nofo ki
ai ‘ae folau tau.
‘Oku tu‘i taha ‘a Sueteni mo Noaue, ka ko hono gata
ia o‘ena fakataha, he ‘oku na taki taha ha ogo falealea,
mo ha folautau, kau bule, &c.
34. Koe kakai lelei ‘ae kakai Sikatinavi. Koe fa‘ahiga loloa ino
malohi, bea ko ‘enau faiva ‘ae folau. ‘Oku mafai honau ‘atamai,
bea ‘oku ‘ikai nai mo ha fonua ‘oku ji‘i ai ‘ae kakai vale. Kuo
malo ‘enau taukave ‘ae teu ‘o honau fonua faigata‘a, ‘ae gaohi ‘oe
lelue &c. Ka ne fakataha ‘ae g. fonua ni ‘e tolu, bea taha ‘ae fale-
alea moe tu‘i, te nau malohi: ka ‘oku nau vaivai koe taki taha
ma‘ana. Ko honau mele ia ‘e taha koe tagi ke tatau ‘ae kakai
kotoabe : kuo tuku ‘ae lau ‘eiki ‘i Noaue, bea ‘oku ‘ikai ke meimei
lava ‘e he Tu‘i Sueteni moe Tu‘i Tenimaake ‘ae bule koe fieme‘a
‘ae kakai. Kuo tu‘o lahi ‘ae mei nofo ‘ae Tu‘i Tenimaake. Koe
mele ‘e taha ‘oe kakai ‘oku nau mamafa ki he inu kava. Koe Tu‘i
‘o Sueteni mo Noaue ‘i he taimi ni ko Osikaa.
35. Koe Ogoogo ‘oe Fonua. ‘Oku lahi ‘ae g. aisitafe
‘i Sikatinavi, ‘aia koe ga‘unu hifo ‘ae aisi ‘o hage ha
fu‘u fonua ‘oku totolo. Koe g. me‘a koia ‘oku ‘omeia
ai ‘ae g. maka lalahi: bea ‘i he‘ene toe vai ‘ae aisi ‘o
mole, ‘oku tuku aibe ‘ae g. maka, bea ‘oku nau tu‘utu‘u
holo ‘i he fonua kotoa, ‘o hage kuo ‘uha maka mei he
lagi.


21
Ne ogo koe fonua ji‘i ka ‘oku ‘i ai ha kakai ogoogo
kuo tubu ai. I he g. Tu‘i, ko Kositavo Vasa, mo
Kositavo Atolifo, mo Jialesi XII; koe kau to‘a kotoabe
‘eni hea tau ke lau moe g. ‘eikitau lahi. ‘I he kau
boto, ko Linaeo koe tala‘akau, mo Taiko Balaha koe
asitalonome.
KO HONO 4 ‘OE VAHE.
KO EULOBE UESITE.
Kabau te tau vakai ‘ae mabe, ‘e ha ‘oku matu‘aki
vahe’i ‘a Eulobe Uesite mei he jino‘i konitineniti.
‘Oku mahino ‘aubito hono kau‘amotu‘a, ‘aia koe vaitafe
ko Line, bea moe g. ‘otu mo‘uga ko Jiula mo Aliba,
37. ‘Oku vahe ua ‘ae botu ni ‘i he ‘Otu Bilanee; bea
‘oku hohoamalie ‘ae ogo vahe, ‘o na taki taha ha bule-
‘aga lahi mo hono ‘uhiki: ko Falanise mo Belijiume,
ko Sebeni mo Boatukali. ‘Oku fakaofo ‘ae nofo kehe
‘ae ogo ki‘i buleaga koia, he ‘oku ‘ikai te nau loko fai
kehekehe ‘i he lea be koe aga, bea ‘oku ‘ikai hana
gata‘aga ‘oku mahino.
Ko Falanise.
38. Koe fonua ‘oku ui ko Falanise ‘oku tu‘u ‘i he
botu hihifo ‘o Eulobe, bea ‘oku gata ai ‘i he Oseni
Atalanitiki. ‘Oku a‘u hono botu noate ki he Vaha ‘o
Bilitania: ‘oku tau atu hono botu ‘e taha ki he ‘Otu
Bilanee moe Tahi Metiteleniane: bea ko hono kau‘amo-
tu‘a ‘i hahake koe ‘Otu Aliba, moe ‘Otu Jiula, moe ‘Otu
Voji, bea mo Jiamani mo Belijiume. Ko hono loloa
koe maile ‘e 600, bea meimei behe mo hono maukubu:
koe fuga fonua koe maile tabafa ‘e 200,000. Koe
fonua ma‘obo‘obo ia, bea ko hono motu be taha ‘oku


22
lahi ‘a Kosika. Koe toko lahi ‘oe kakai koe toko 36
miliona.
‘I he‘etau tokaga ki he aga ‘oe kelekele ‘o Falanise,
‘oku tau fuofua vakai ‘ae ‘Otu Sevena, ‘aia koe g.
mo‘uga ‘oku mole mei Bilanee ki Voji. ‘Oku hage koe
to‘ufufu ia ‘o Falanise, he ‘oku tahifohifo mei ai ‘ae
fonua ‘i tafa‘aki mo tafa‘aki. Ka ‘oku fai kehekehe
‘aubito ‘ae ogo feitu‘u, he koe botu ki to‘ohema, ‘oku
mole mama‘0, ‘o tahifohifomalie ‘o a‘u ki he Oseni
Atalanitiki moe Vaha ‘o Bilitania; ka koe botu ki
to‘omata‘u ‘oku gata leva mei he ‘Otu Aliba, bea koia
‘oku hage ia koe fu‘u luo. Te tau ui ia koe Telega.
Koia koe aga ‘o Falanise koe Tokalelei moe Tele%
bea mo ha ‘otu ino‘uga ‘i hona vaha‘a.
Koe tumutumu lahi ‘oe ‘Otu Sevena ‘oku hage ko Kao. Na‘e
kau ki Falanise ‘ae ‘Otu Voji ‘i mu‘a, ka kuo meimei to ‘eni hono
kotoa ki Jiamani.
‘Oku fu‘u lahi bea ‘aoga ‘ae g. vaitafe ‘oe Tokalelei,
bea ko hono ‘uhiga he ‘oku nau tafe mama‘o. Koeni
‘ae ni‘ihi: ko Kalone, Loioa, Seine, mo Meuse. Koe
loloa ‘o Loioa koe maile ‘e 530. Koe vaitafe ‘oe Tele‘a
ko Lone.
‘Oku lelei ‘ae kelekele ‘o Falanise ki he goue; bea
‘oku ‘i ai moe aione, bulu, kaba, kae‘uma‘a ‘ae maka-
fefie; ka ‘oku ji‘i ‘ae keli ‘oku fai. ‘Oku lau ko
Falanise koe fonua ‘oku lelei hono ‘ata, ka ‘oku fai
kebekehe ‘ae g. feitu‘u. ‘Oku mokomoko ‘ae botu
tokelau, bea mamafanalelei ‘ae botu toga. Koe ‘akau
totonu ‘o Falanise koe vaine, bea ‘oku tubu lelei ai foki
‘ae olive moe moli; kae‘uma‘a ‘ae uite, baale, bea moe
koane. Koe ‘akau ‘aoga ‘e taha koe molibeli, ‘aia ‘oku
kaikai ai ‘e he ‘unufe silika. ‘Oku ‘i ai moe ‘akau ‘e
taha ‘aia ‘oku nau gaohi suka mei ai: ‘oku hage koe ji
hono foha, bea ‘oku ui koe bid.
‘Oku ‘aoga ‘ae fonua ni ki he fa‘ahiga manu kotoabe
‘oku fa‘a tauhi ‘i he g. fonua sivilaise—‘ae bulumokau,
sibi, liosi, &c.


23
Kuo mole fuoloa ‘ae manu tae‘aoga, ka ‘oku lau ‘oku
kei toe ‘ae ulofi moe bea ‘i he mo‘uga ni‘ihi. ‘Oku
‘ika‘ia ‘ae tahi, bea momona lahi ‘ae tofe, kuku, moe ala
me‘a belie; bea ‘oku ma‘u ‘ae satini i he Tahi Metite-
leniane. ‘Oku ‘aoga ki ai ‘ae lunufe silika, bea koe
fonua ‘eni ‘oku ma‘u ai ‘ae aluka, ‘aia ‘oku gaue ‘aki ‘i
he faito‘o ke miji ‘ae to to ‘oe kakai ‘oku faigata‘a ke
tafa.
39. Koe Vahefonua moe Kolo.
Na‘e ‘ikai koe bule‘aga be taha ‘a Falanise ‘i mu‘a,
bea ‘oku kei ‘iloga ‘ae g. fonua. Koe fonua ‘e taha ko
Bilitani, ‘ae muitolotolo ‘i luluga; ‘oku tatau hono
kakai moe mu‘aki kakai ‘o Bilitania. Koe taha ‘a
Nomani ; ‘oku haga ia ki Bilitania bea ko hono kolo-
mu‘a ‘a Lueni. Koe taha ‘a Falanitesi ‘aia ‘oku lahi
‘ae lau ki ai ‘i he g. tohi mu‘a: ‘oku ‘iloga ‘i he mabe
koe tu‘u ai ‘a Lile. Koe taha ‘a Samibeni: ‘oku
kei tologa hono higoa koe‘uhi koe uaine ‘oku gaohi
ai: ko hono kolomu‘a ‘a Taloie. Koe fonua ‘e taha ko
Bakoni : ‘oku ogoogo moi a koe uaine ‘oku gaohi ai:
ko hono kolomu‘a o‘ona ko Tijioiri. ‘Oku valievahe
kelie ‘eni, ka ‘e ‘ikai te tau takaga ki ai; ka te tau lea
ki he g. kolo ‘o fakafeitu‘u be, ‘o kamata ‘aki ‘a Balesi
koe kolomu‘a.
‘Oku tu‘u ‘a BALESI ki loto fonua ‘i he ogo kauvai
‘o Seine; bea koe feitu‘u kolo ni‘ihi ‘oku tu‘u ‘i ha ogo
motu ‘i he vaitafe koia; ka ‘oku fakahoko kotoabe ‘aki
‘ae g. hala fakakavakava. ‘Oku ‘a‘i takai ‘a Balesi ‘aki
ha fu‘u ‘amaka, bea koe loloa ‘oe ‘a koia koe maile ‘e
22. Koe toko lahi ‘o hono kakai koe toko taha miliona
moe toko fitu kiln tubu. Koe kolo. teuga‘ia ‘aubito,
bea ne ogo ‘oku ji‘i ‘i Lonitoni, ka ‘oku mu‘omu‘a ‘i
he kolo kotoabe ‘i he masani. Koe kolo malohi foki
‘i he tau, bea ‘e ‘ikai lava hano hamu ka ‘i he faka-
hoge‘i be.
Koeni ‘ae me‘a ni‘ihi ‘oku fa‘a tokaga‘i ‘e lie kakai ‘oku a‘ahi ki
Balesi. Koe g, hala lahi, ‘aia ‘oku u| koe boulivaciti; he ‘oku


24
tonujika hono tofa, bea ‘oku to ‘akau ‘i he kauhala ke fakamalu-
malu. Ko Luva, ‘aia koe higoa ‘oe musiume lahi ‘o Falanise.
Koe ine‘a lelei ‘aubito ‘ae g. me‘a ‘oku tu‘u ai,—‘ae g. fakatata,
tamabua, moe koloa kchekehe ‘o ono‘aho. Koe Fale *o Nota Tame,
‘aia koe falelotu lahi ‘oe bule‘aga; ko hono loloa koe fitugokumi
tubu, bea kuo ne tu‘u ‘i he senituli ‘e ono. ‘Oku ‘i ai moe balasi
‘e taha ‘oe tu‘i moe fu‘u hauhau ‘oku tu‘u ofi ki he kolo kae ‘i
tua‘a, ‘i he feitu‘u ‘oku ui ko Veasaili. Bea ke ‘oua na‘a galo ‘ae
Univesiti ‘o Balesi, ‘aia koe mama lahi ‘oe kuoga mu‘a. ‘Oku fu‘u
lahi hono ‘abi, bea koe toko 2000 ‘ae kau tama ‘oku kau ai. ‘Oku
‘ikai koe taulaga lahi ‘a Balesi ‘o hage ko Lonitoni, he ‘oku
mamaha ‘ae vaitafe,-bea ‘oku tau ‘i Hava mo Lueni ‘ae g. vaka
lalahi.
KO BALS El.
Koe me‘a ki he*feitu‘u ki hahake kuo ‘oji ‘etau faka-
matala ko lionoliigoa lahi ‘i mu‘a ko Samibeni. ‘Oku
‘ikai ha kolo ‘i ai ‘oku a‘u ki he kilu. Ko Lanisi be
‘oku lahi, koe toko 50,000; bea ‘oku ‘i ai mo Ba-le-
tuka mo Nanisi mo Taloie. ‘Oku ‘i ai ‘ae g. gaue


25
kehekehe ‘oku fai ‘i he feitu‘u ko‘eni, ka koe gaohi ‘oe
uaine Samibeni ‘oku lahi.
Koe me‘a ki he Tele'a, ‘oku tu‘u ai ha ogo fu‘u kolo
lahi ‘e ua ko Lioni mo Maseile. ‘Oku a‘u ki he tolu
kilu ‘a Lioni, bea ko hono faiva koe gaohi tubenu
silika; bea ‘i he me‘a koia ‘oku tuku fuka ki ai ‘ae
fonua kotoabe. Ko hono ‘uhiga he ‘oku ‘aoga ki he
molibeli ‘ae feitu‘u takatakai, bea koe gaue ‘ae kakai
‘oe tuku‘uta na ‘ae faga ‘unufe silika. ‘Oku ‘i ai moe
kolo tuki ukamea ko Sa Etiene ‘aia ‘oku meimei a‘u
ki he toko kilu. Koe kolo lahi ‘a Tijioni, bea ‘oku
fa'oaki ki ai ‘ae uaine Bakoni. Ko Maseile koe kolo
kuo tu‘u fuoloa. Na‘e fakakakai ‘e he kau Kalisi ‘i he
g. mu‘aki kuoga, bea talu aibe koe taulaga lahi ia ‘o
Falanise. Koe toko lahi ‘o hono kakai ‘i he taimi ni
koe 250,000. ‘Oku tu‘u ofi ki Maseile ‘a Touloni, ‘aia
koe kolotau moe hufaga; bea ‘oku fa‘a tau ai ‘ae g.
manuao ‘o Falanise. Ko Nisa koe kolo fakahehema-
haki; ko Nime ‘oku tuki ukamea mo lalaga tubenu
silika: ko Motibeliea koe kolo ako. Ko Avigoni koe
nofo‘aga ‘oe g. Tu‘i Tabu ‘i he kuoga ‘e taha.
Tau vakai ‘eni ‘ae g. feitu‘u ‘o Falanise ‘oku tafe ai
‘a Kalone. ‘Oku ua hono kolo lahi, ko Toulouse ‘i
tuku‘uta mo Boatou ofi ki tahi. Koe taulaga lelei ‘a
Boatou, bea lahi hono g. faiva, ka ko ‘ene gaue tu‘umu‘a
koe fakatau ‘oe balaniti moe uaine kalaleti. ‘Oku ‘i ai
mo Limoji koe kolo gaohi bosileni, mo Kaleamoni
gaohi beba.
Tau lea ‘eni ki he fonua ‘oku tafe ai ‘a Loioa^
Koeni ‘ae kolo ni‘ihi ‘oku tu‘u ‘i he kauvai. Ko
Oleani, Toua, Agea, Naji. ‘Oku tu‘u ki ‘uta ‘i hono
botu ‘e taha ‘a Buaji mo Boitiea, bea ‘i hono botu ‘e
taha ‘a Bileji mo Lolieni. Ko Oleani koe kolo ogoogo
‘aubito ‘i mu‘a; ko Toua ‘oku tefito ki ai ‘ae goue; ko
Agea ‘oku tu‘u ai ‘ae faleakotau, ‘aia na‘e ako ai ‘a
Ueligatoni mo Naboleone fakatou‘oji. Ko Naji mo
Bileji mo Lolieni koe g. taulaga. ‘Oku fugani lelei
‘ae falelotu ‘o Buaji, ‘oku 59 hono fu‘u mataba jio‘ata
‘oku lanu kehekehe.


26
Koe me‘a ki he fonua ‘o Seine ; kuo tau lea ki hono
kolo lahi ko Balesi, bea ‘oku tu‘u ai ‘a Lueni mo Hava
koe ogo taulaga. ‘Oku ha ‘i he botu ‘e taha ‘a Amieni,
Bouloni, Kalei ; bea mo Seabua mei he botu ‘e taha.
‘Oku meimei taulaga kotoabe ‘ae g. kolo ni; bea ko
Kalei na‘e ogoogo fuoloa koe kolotau ‘a Bilitania. ‘Oku
‘o Falanise ‘eni, bea ‘oku nofb ‘ae kakai toko lahi ki he
faga moa, bea ‘oku ‘ave ki Bilitania ‘i he ta‘u kotoabe
‘ae g. fo‘imoa ‘e 60,000,000.
Koe g. Kolotau. Koe fonua fa‘a tau ‘a Falanise talu
mei mu‘a, bea koia ‘oku lahi ‘ae g. kolotau ‘oku tu‘u ‘i
he g. feitu‘u kehekehe ke malu‘i ‘ae fonua. Ko‘eni ‘ae
ni‘ihi. Ko Lile, Valesieni, Setane, Logui, Veatoni,
mo Belifoa.
Koe me‘a ki Kosika, ko hono kakai koe toko 250,000 :
ko hono kolomu‘a ko Ajiajio, ‘aia na‘e fa‘ele‘i ai ‘a
Naboleone; bea ko hono koloa koe g. ‘akau, kae‘uma‘a
‘ae baini.
40. Koe Fonua ‘i Muli. ‘Oku ‘ikai koe nafa ‘o
Falanise ‘ae gaue ‘i muli, he ne ogo kuo lahi ‘ae g.
fonua kuo ne ma‘u mo ‘ahi‘ahi ke fakakakai‘i, ka kuo
te‘eki ha taha ‘e loko jia‘a.
Koeni ‘ac ni‘ihi. Ko Alijieli mo Senekabi ‘i Afilika; ko Mati-
niku mo Kuataloube moe koga ‘o Kaiana ‘i Amelika: ko Neu
Kaletonia moe ‘Otu Loialiti moe ‘Otu Makuisa mo Tahiji mo
Baumotu ci Osenika, bea moe fonua ni‘ihi*‘i Jiaina-Initia.
41. Koe Teuga ‘oe Fonua. ‘Oku ‘ikai ‘aubito mau ‘ae
bule ‘i he fonua ni, bea tae‘aoga ‘etau lea ki ai. Koe
lebubelika ‘a Falanise ‘i he taimi ni (1880). ‘Oku ui ‘ae
matabule ‘oku agi koe Balesiteni. ‘Oku kau ‘i he bule
‘ae falealea ‘e ua, koe Senatu, moe kau Fakaogo ‘oe
kakai.
‘Oku gofua ‘ae lotu kotoabe, ka ‘oku meimei lotu bobi
hono kotoa. Kuo te‘eki ke loko lelei ‘ae ako ka kuo
kamata gaue hake.
Koe lao ‘oe tau ‘i Falanise ke kau ai kotoabe. ‘Oku


27
lahi ‘ae folautau: ‘oku hoko ‘ae fonua ni mo Bilitania
‘i he ma‘u manuao.
‘Oku lahi ‘ae g. lelue ‘i Falanise, moe g. kanali,
halafakakavakava &c. ‘Oku tofu foki ‘ae fonua ‘i he
telekalafi moe naunau kehekehe,
42. Koe G-aue.
‘Oku toko lahi ‘ae kakai ‘oku nofo ki he goue koe‘uhi
koe lao ‘oe fonua ke tufa ‘ae tofi‘a ‘o ha tagata ki he‘ene
fanau. ‘I he me‘a ‘oku gaohi ‘i Falanise ‘oku lahi ‘ae
uaine moe silika moe kofu sibi, kae‘uma‘a ‘ae teuga ‘oe
fale moe kofu fakananivi moe me‘a faji hiva. He koe
faiva ‘oe kakai Falanise ‘ae g. me‘a ‘oku nanivi‘i hono
gaohi.
43. Koe Ogoogo ‘oe Fonua.
‘Oku ‘i Falanise foki ‘ae g. ‘alofi-‘a-taluiti. Na‘e
12,000 ‘ae g. maka ‘i he ‘Alofi-‘a-taluiti ‘i Kanaka.
‘Oku lahi ‘ae g. botu ‘oku fa‘a lau ki ai ‘i he Hisi-
tolia ; ko Viene na‘e fakahe'i ki ai ‘a Bailato, ko Toua
na‘e fai ai ‘ae feigatau lahi ‘i mu‘a, bea ta‘ofi ai ae toe
‘oho mai ‘ae kau Mahometi. Koe gaue ia ‘a Jialesi ‘aia
na‘e fakahigoa ko Hamala. Ko Kaleamoni na‘e fa‘a
fai ki ai ‘ae fakataha lahi ‘ae Jiaji, bea na‘e kamata ai
‘ae Kaluseti.
Koe me‘a ki he kakai ogOQgo ‘oku toko lahi.
(1) Koe g. Tu‘i. Ko Kalovisi ‘aia ne fua lotu, ko
Jialesi koe Hamala, ko Jialemagi koe Tu‘i Fakaleve-
leva ‘o Eulobe, ko Iliu Kabeti koe tubu‘aga ‘oe ha‘a
tu‘i, ko Filibe Akosito ‘aia na‘a ne kilala hake ‘ae
fonua kuo lusa, ko Lui koe Sagato, ko Henele IV., ko
Lui XIV. koe Tu‘i Levu.
(2) Koe kau To‘a. Ko Baiati koe laulotaha. Ko
Koligi, Kone, Tulene, koe hou‘eiki boto ‘i he tau: bea
‘oua na‘a galo ‘ae ta‘ahine ko Seini Ta‘ake, ‘aia na‘a ne
to‘o mahafu ‘o ne taki ‘ae tau ‘a Falanise bea fakatau‘a-
taina ‘ae fonua.
(3) Koe kau Boto. Ko Tekate mo Komite ‘ae ogo


28
filosefa, ko Labalase koe asitalonome. Ko Sa Lemi, Sa
Benati, Bita Monike, &c., koe kau faifekau; ko Basikali
mo Volitea mo Lousou, &c., &c., kae‘uma‘a koe tama
lahi ‘o Falanise ko Naboleone.
Na‘e toki kamata nofo koe bule‘aga hili cae bekia £a Jialemagi,
‘i h. 843 ‘oe ta‘u; ka na‘e vaivai fuoloa koe me‘a ‘i he taki taha
ma‘ana ‘ae g. feitu‘u. Ka ‘i he faifai bea fakataha ‘i he gaue £ae
g. tu‘i, bea kamata totolo atu. Na‘e hoko ha fu‘u maveuveu £i he
senituli kuo hili, bea na‘e tamate‘i ‘ae hou‘eiki moe tu£i, bea ma‘u
‘ae bule ‘e he nimamalohi ko Naboleone. Koe to‘a lahi ia, bea
na‘e vaivai ki Falanise ‘a Eulobe katoa. Ka ‘i he feigatau na‘e
fai ‘i Uatalu ‘i h. 1815, na‘e nuiki ‘ene tau, bea talu ia moe ta‘ofi
‘ae flelahi ‘oe fonua.
Ko Belijiume.
44. Koe taha ‘eni ‘i he g. fonua malu‘i ‘o Eulobe; ka
‘oku ‘ikai behe koe‘uhi koe ta‘emafai ‘a hono kakai, ka
koe‘uhi koe fonua lelei, bea manakoa ‘e he g. bule‘aga
lalahi; ‘aia kuo nau flu ‘i he taufa‘ao ki ai, bea kuo nau
alea ‘eni ke malu. Ko hono lelei ke behe he koe fonua
ni ‘oku ‘ikai ‘aubito hano fakau. ‘Oku tu‘u ‘a Fal anise
‘i hono tafa‘aki ‘e taha, ko Holani ‘i hono tafa‘aki ‘e
taha, bea ko Jiamani ‘i hono botu ‘e taha': bea ‘oku
faka‘iloga ‘aki hono gata‘aga ‘ae g. maka be ‘oku foko-
tu‘u ‘i he hala. Bea ne ogo ‘oku tau mai ‘ae tahi ki he
feitu‘u ‘oku toe, ka ‘oku tatau aibe, he ‘oku haga ia ki
Bilitania, ‘aia koe fonua ‘oku tatau ki ai ‘ae tahi moe
momoa.
45. Bea ‘oku ‘ikai koia be, ka ‘oku ‘ikai foki ko ha
kakai ia, ka koe fa‘ahiga ‘e ua ‘oku nofo fakataha.
‘Oku ui koe Felemigi moe Ualuna. Koia ‘oku ‘ikai
mau be koefe ‘ae lea totonu ‘oe fonua: ka ‘oku lea
faka-Falanise ‘ae ni‘ihi, bea faka-Holani ‘ae ni‘ihi, bea
fakaekinautolu ‘ae Ualuna.
46. Koe aga oe bule koe ’bule-ia-fale~tolu^ koe Tu‘i
moe Senatu moe kau Fakaogo ‘oe kakai. Kuo toko


29
ua be ‘ae tu‘i, ko Leoboli I. mo Leoboli II. ‘aia ‘oku
bule ni.
‘Oku tau ‘ilo ‘oku taki taba ‘ae fonua hono faiga-
ta‘a‘ia: bea ko Belijiume ko ho‘ona ‘eni ‘ae lotu bobi.
Koe lotu totonu ia ‘oe fonua, ka ‘oku feteketeke‘i
ma‘ube ‘ae kau batele moe bule‘aga.
47. Koe fonua lelei ‘a Belijiume. ‘Oku labi ‘ae vai
‘oku tafe ai; kae‘uina‘a ‘a Meuse mo Selite. ‘Oku
kovi nai ba kelekele ofi ki tabi; bea koe tuliki ki ‘uta
koe fu‘u vao ‘oku ui ko Atene; ka ‘oku lelei ‘aubito
‘ae g. botu labi, bea koe fu‘u koga ‘e taba ‘oe kakai
‘oku nau nofo ki be goue moe fagamanu, kae‘uma‘a ‘ae
bosi. ‘Oku fokotu‘uniu ai ‘ae aione, makafefie, moe g.
ukamea kehekehe; bea ‘oku totoivi ‘ae kakai ‘i hono
keli mo hono gaohi: bea ‘i he faiva koia ‘oku ‘ikai
‘aubito ma‘ulalo ‘ae tu‘uga ‘o Belijiume.
Ka ‘oku ‘age‘agc kotoabe ‘i ho g. faiva ni‘ilii. Be ‘oku ‘i ai mo
ha fonua ‘i mamani te na fai moia ‘i he jia leisi moe laga falababa-
lagi; kae‘uma‘a ‘oku gaohi ai ‘ae tubenu lineni, moe beba, jio'ata,
ibu ‘umea, &c. Bea ‘oku ‘ikai koe toki me‘a ia, ka ‘i he kuoga
mu‘a na‘e ha‘u ‘ae fonua kotoabe ki Belijiume ke fakatau tubenu,
bea na‘e ikai tuka hono g. kolo ki he g. bule‘aga lalahi.
48. Koe Vahe Fonua moe Kolo.
‘Oku nofo ‘ae Ualuna ‘i hahake, koe Felemigi ‘i
bibifo.
Koe kolomu‘a ‘o Belijiume ko Belusoli. ‘Oku a‘u
ki he tolu kilu hono kakai. Ko hono faiva lahi ‘ae jia
leisi (koe leisi faka-Beluseli) moe laga falababalagi (koe
fala faka-Beluseli).
Kuo ‘oji ‘etau fakaha ‘oku a‘u atu ‘a Belijiume ki he
matatabi ‘oe Tahi Noate, bea ‘oku ‘i ai hano taulaga ‘i
he botu koia, ko Ositeni. Ka ‘oku ji‘i, bea ko hono
taulaga lahi ‘a Anituabe, ‘aia koe taha ‘i he g. kolo ‘o
Eulobe ‘oku matu‘aki lahi hono tokaga‘i. Na‘e behe ‘i
mu‘a, bea ‘i he kuoga ‘e taha na‘e fa‘a tau fakataha ai
‘ae g. vaka ‘e ua afe tubu. ‘Oku tu‘u ki ‘uta ‘aubito


30
‘i he kauvai ‘o Selite, bea ‘e hao noabe ‘ae g. fu‘u folau
tau. ‘Oku tu‘u takai ‘ae g. kolotau ke malu‘i. Ko
hono rnele ‘oku tafe atu ‘a Selite ‘i he fonua ‘o Holani
koe fili lahi ‘o Belijiume: bea na‘e fa‘a buuuji ‘i mu‘a:
ka kuo tabui ‘e he g. Buleaga ‘Eiki ‘ae toe fai behe.
Koe kolo fakamanavahe mo Keti ‘i he kuoga mu‘a:
na‘a ne fa‘a faka'uketau ki Falanise, bea na‘a moe Tu‘i
Bilitania na‘e ‘ikai te ne fehi‘a ke biutau mei ai. ‘Oku
taha kilu tubu hono kakai ‘i he taimi ni. ‘Oku tokoji‘i
age ‘ae kolo ni‘ihi ka ‘oku ogoogo be. Ko Baluji ‘aia
‘oku toko nima mano be ‘eni, ka koe Lonitoni ia ‘oe
kuoga mu‘a: *ko Mekelini, ‘aia ‘oku fugani ‘i mamani
hono leisi, bea ‘oku fa‘a totogi ki ai koe ba‘aga ‘e 400
ki he ofa ‘e taha.
49. Koe fonua ji‘i ‘a Belijiume : ‘oku ‘ikai ke a‘u ki
he 200 maile hono loloa ‘i ha botu. Koe fua ‘oe fuga
fonua koe maile tabafa ‘e taha mano tubu, bea ko hono
kakai koe toko 5,000,000. ‘Oku tofu ‘ae fonua ‘i he
lelue, ‘aia ‘oku fakahoko moe g. lelue ‘o Falanise mo
Jiamani. ‘Oku lahi ‘ae ako moe univesiti, bea masani
‘aubito ‘ae g. fale lotu moe g. bagai. Koe bagai ‘o
Beluseli koe fale masani age fau, ‘oku onogokumi ‘ae
ma‘oluga ‘oe buha.
‘Oku lahi ‘ae g. botu ogoogo ‘oku totonu ke lea ki ai,
he ‘oku ‘ikai mo ha feitu‘u ‘i mamani kuo lahi ai ‘ae
feigatau. Ka ‘e ‘ikai hao honau higoa ‘i he mabe, koia
te tau lea be ki Uatalu, ‘aia na‘e fakagata ai ‘ae bule ‘a
Naboleone.
Kuo ‘i ai ha kau Belijiume ‘oku ogoogoa honau higoa;
‘a Lubeni, Vanitaiki, mo Teniea, koe kau ta fakatiita.
Ko Sebeni & Boatukali.
50. Koe me‘a ‘oku tau fuofua tokaga‘i i he‘etau vakai
‘ae muitolotolo ni, ko ‘ene mavahe mei Eulobe : he koe
* ‘Oku tu‘u ‘a Mekelini ‘i he vaha‘a ‘o Anituabe mo Beluseli:
bea ‘oku ofi ‘a Uatalu ki Beluseli ki he botu toga.


31
‘Otu Bilanee koe mo‘uga ma‘oluga ‘0 fe‘uga nai moe
Kao ‘e ua, bea lilifa. Ka koe me‘a ‘oku ‘i hona vaha‘a
mo Afilika koe Ava ‘0 Jibaletaa be, ‘aia ‘oku ji‘i ‘i he
maile ‘e 20 hono laulahi. Koia na‘e ogogata‘a ki Eu-
lobe, bea na‘e ‘ikai liala fau ‘ae lau mu‘a, ko Sebeni koe
koga ‘0 Afilika.
51. Koe Aga ‘oe Fonua.
Ko Loto Sebeni koe fu‘u balatou be mo‘uga lafalafa,
bea hage hono kotoa koe fuga ‘o Tofua. ‘Oku ki‘i j i‘i
‘ae ‘uha.‘i hebotu koia, bea ‘oku hoha‘a ‘aubito ‘ae ma-
fana moe momoko. ‘Oku meimei tatau mo Toga ‘ae
fa‘ahita‘u mafana, ka ‘oka hoko ‘ae momoko ‘oku mohe
‘ae vai. Koe botu noate, ‘aia ‘oku hifo ai ‘ae fonua ki
tahi, ‘oku fa‘a ‘uheina—lahi noabe ‘i he ‘uha ‘i Toga—
bea ne ogo ‘oku momoko, ka ‘oku hohoamalie ‘ae mo-
moko moe mafana. Ka koe botu toga ‘oku bubuha
‘aubito, bea fa‘a agi ai ‘ae matagi vela koe Simuna.
‘Oku niuimui ‘ae ‘akau ki he aga koia ‘oe fonua. ‘Oku
lahi ‘ae oke moe fa‘aliiga ‘akau behe"‘i he botu noate;
‘ae musie moe ‘akau iki ‘i he balatou: bea ‘i he botu
toga ‘oku tubu lelei ‘ae laise, koane, vavae, &c. ‘Oku
tofuhia nai ‘a Sebeni ‘i he uite, ka ko hono ‘akau lahi
‘oku tolu, koe vaine, moe moli, moe ‘akau ‘umoji.
Ka koe me‘a ‘oku kau lahi ki he lelei ‘oe kelekele koc
g. vaitafe: ‘iloga ha botu ofi ki ai bea kelekele mo‘ui,
ka mama‘o bea kaka. Ko hono vaitafe lahi ‘a Takusi,
koe maile ‘e 540 hono loloa: bea ‘oku ‘i ai mo Toulo,
Kuatiana, Kuatakive, mo Ebelo. Koe botu ‘oku
tafe ai ‘a Kuatakive ‘oku fugani ; he ‘oku ‘ikai koe vai
tali ki lagi, ka ko hono matavai ‘ae sinou ‘oku nofo ma‘u
‘i he g. tumutumu ‘oe mo‘uga.
Koe fiu‘aga ‘oe kau lau jiokalafi ‘ae g. mo‘uga ‘o
Sebeni, he ‘oku ta‘efa‘alaua hono g. higoa. Te tau lea
ki ha ni‘ihi ‘oku fa‘a lau ki ai. Ko Katabaia mo
Bilanee ‘i he noate, ko Siela Kuatalama mo Siela
Tolito ‘i loto fonua, ko Siela Molena mo Siela Ne-
vata ‘i he saute. ‘Oku ‘ikai ‘aoga ‘ae g. mo‘uga ni ki


32
lie goue, ka ‘oku lalii ‘ae ukamea ‘oku keli ai, ‘ae bulu,
meakuli, kaba, &c.: bea ‘oku nau ‘aoga ki he fagamanu,
kae‘uma‘a ‘ae bulumokau moe sibi.
52. Koe mu‘aki kakai ‘oe fonua koe Keli ‘abe, bea na‘a nau to ki
Loma hage ko Eulobe katoa. ‘I he movete ‘oe buleaga koia na‘e
ma‘u ‘a Sebeni ‘e he Visikoti moe Vanitala; kae ikuna kinautolu
‘c he kau Mahometi, ‘aia na'a nau ha‘u mei Afilika ‘i he Ava ‘o
Jibaletaa. Na‘e fuoloa ‘ae nofo ‘a Sebeni koe bule‘aga faka-Maho-
meti, kae faka‘au hake aibe ‘ae Kalisitiani; bea na‘e faifai bea fe-
baki ‘ae ogo fa‘ahiga, bea na‘e iku be ki he kabuji ‘oe lotu he.
Na‘c kau lahi ki he me‘a koia ‘ae mali ‘ae ogo ‘eiki, ko Featinani
koe Tu‘i Alakona mo Isabeli koe Tu‘i Kasitila; he na‘e fakataha
ai ‘ae g. fu‘u botu fonua; bea na‘e ‘ikai tuai ‘ae falute ‘oe g. feitu‘u
koe bule‘aga ‘e taha. Ko Boatukali be na‘e nofo kehe. Koe
kuoga koula ia ‘o Sebeni: na‘a ne ma‘u ‘a Aositia, Itali, &c., ‘i
Eulobe, bea moe g. botu lahi ‘o Amelika; bea na‘e c‘a koe ‘eiki ‘o
Mamani. Kae hili ia na‘e faka‘au hifo fakamanavahe: na‘e mole
hono g. fonua ‘i muli bea ta‘etoka‘i ‘e he g. bule‘aga ‘o Eulobe.
Na‘e ‘ahi'ahi ‘e Naboleone lahi ke fakahoko ki Falanise; bea ko
‘enau fekuki moia ‘oku hage kuo o‘i ai lionau loto, he ‘oku talu
aibe mo ‘enau faka‘au hake. Kuo kau fold ‘a Boatukali ‘i he
inalohi moe vaivai ‘o Sebeni: kae fefe! he ‘oku na mahaga: ‘oku
fa‘ahiga ‘ae ogo kakai, bea tatau ‘ae kelekele moe tu‘uga, bea ‘ikai
‘aubito hana ‘a vahevahe.
Ko Sebeni.
53. ‘Oku fe‘uga nai ‘a Sebeni mo Falanise hono lahi,
ka ‘oku toko ji‘i noabe ‘ae kakai, he koe toko 16 mili-
ona be. Ka ‘i he g. kuoga mu‘a na‘e a‘u ki he 40
miliona.
‘Oku ‘ikai ke jia‘a ‘ae g. kolo ‘o Sebeni, bea ‘oku to-
kaga‘i koe‘uhi be koe g. me‘a mu‘a na‘e fai ai, bea moe
g. fale mu‘a ‘oku kei tu‘u. Ko Matelita koe kolo-
mu‘a. Koe kolo be ia ‘oe g. kuoga ki mui ni, bea na‘e
nofo ai ‘ae g. tu‘i ko ‘ene tu‘u lotoloto. ‘Oku a‘u hono
kakai ki he hafi miliona. ‘Oku tu‘u ia ‘i he balatou kuo
tau lea ki ai, bea koe nofo‘aga kovi. Ko hono fale be
‘oku lelei age ko Esikuliali, ‘ae balasi ‘oe g. Tu‘i
Sebeni.


33
‘Oku lioko mo Baselona ‘aia koe taulaga bea moo
kolo faiva; ‘oku toko 250,000 hono kakai.
‘Oku ha mai ‘oku toka ‘ae koloa ‘oe fouua ki he botu
saute: he ‘oku tu‘u ai ‘ae g. kolo lalahi. Ko Kotova,
‘aia ‘oku ogoogo mei mu‘a ‘i he tufuga leta; ko Sevile
koe kolomu‘a ‘o Sebeni ‘i mu‘a, bea koe tefito ‘eni ‘oe
fakatau nioli ; ko Kalanata ‘aia ‘oku tu‘u ai ‘ae fale
fakaofo ko Alamibaa; ko Valejia mo Malaka koe ogo
kolo ‘oe fuamelie, mo Maasia ‘oe lalaga silika. Koe
g. kolo ‘eni ‘oku taha kilu kotoabe: bea ‘oku ‘i ai moe
ni‘ihi ‘oku ji‘iji‘i age, kae‘uma‘a ‘ae g. taulaga ko Ali-
kate, Katakena, mo Katisi. Ko Katisi koe taulaga
lahi ‘aubito, bea ogoogo talu mei he g. mu‘aki kuoga:
na‘e laga ‘e he kakai Taia ‘i he kuoga ‘o Solomone.
Ko Jibaleta‘a koe taulaga moe kolotau ‘i he botu saute: ‘oku
tu‘u ‘i he botu ‘oku lauji‘i ai ‘ae ava ki he Tahi Metiteleniane,
bea ‘oku ui ia koe ki ‘oe tahi koia; he ka ne loto ‘ae kakai ‘o
Jibaletaa ke bunuji ‘e faigata‘a ke hu ki ai. ‘Oku ‘ikai koe kolo
‘a Sebeni, ka kuo loa hono ma‘u ia ‘c Bilitania. Ko hono aga hoe
fu‘u mo‘uga hage nai ko Late, bea kuo foa ‘ae maka ‘o fokotu‘u ai
‘i he loto mo‘uga ‘ae g. me‘afanafonua. ‘Oku tu‘u ‘ae kolo ‘i lalo:
‘oku toko 15,000. Kuo tu‘o lahi fae feiga ‘a Falanise mo Sebeni
ke hamu ka ‘oku ‘ikai lava.
‘Oku fa‘a lau koe koga ‘o Sebeni ‘ae ‘Otu Baleali.
Koe toko lahi ‘oe kakai ‘oku meiinei a‘u ki he tolu
kilu. ‘Oku behe moe ‘Otu Kanali ‘i Afilika^ bea ‘oku
tolu kilu mo hono kakai o‘ona.
Ko hono fonua ‘i muli ‘oku lahi ko Kuba ‘i he ‘Otu
Uesinitia. ‘Oku ‘i ai mo Boto Liko, bea moe ‘Otu
Filibaini, Lataloni, Kalolaine, &c., ‘i Osenika, bea mo
Feanano Bo mo Anobona ‘i Afilika. Koo lau kotoa ‘oe
kakai ‘oe g. fonua koia koe toko 4 miliona nai.
54. Koe Teuga ‘oe Fonua.
‘Oku ‘ikai mau ‘ae bule ‘i Sebeni: kuo lahi ‘aubito
hono liliu ki mui ni. Ko hono tu‘i ‘i he tai mi ni ko
Alifoso XII. ‘Oku ui ‘ae fakatahaalea koe Kotesi.
‘Oku lotu bobi ‘ae fonua: bea ‘oku toko lahi ‘aubito
c


34
‘ae kau batele: bea fugani ‘ae g. falelotu. ‘Oku ‘ikai
lelei ‘ae ako, ne ogo oku lahi ‘ae g. univesiti.
Kuo ‘i ai ‘ae g. lelue, ‘aia ‘oku fakahoko ‘aki ‘a Matelita
bea mo Balesi, bea mofele atu mei Matelita ki he g.
botu kehekehe. Bea ‘i he me‘a fakamama koe lelue ia
te ne kilala hake ‘ae fonua; he kuo kau lahi ki hono
vaivai ‘ae taki tab a ma‘ana ‘ae g. feitu‘u, bea tubu
‘enau taki taha ma‘ana koe kovi ‘oe g. hala.
KO JIBALETAA ‘ENE HA KI AFILIKA.
55. Koe Gaue, &c.
‘Oku lahi be ‘ae goue ‘oku fai, ka koe vaeua ‘oe kele-
kele ‘oku kaka. Koe fonua ‘eni ‘oku gaohi ai ‘ae uaine
mahu‘iga koe Boati moe Seli. ‘Oku lahi ‘ae ba‘aga
‘oku ma‘u ‘i he moli moe olive. ‘Oku fai ‘ae gaohi
suluka moe tufuga leta: kae‘uma‘a koe fonua ‘eni ‘oe
‘akau ‘aia ‘oku gaohi ‘umoji ‘aki hono kili.


56. Koe Ogoogo ‘oe Fonua.
r ‘Oku lahi ‘ae g. fale masani ‘i Sebeni, koe gaue ‘ae
kau Moloko ‘aia na‘a nau bule ki ai ‘i mu‘a; bea ‘oku
fugani ‘ae balasi koia ‘oku ui ko Alamibaa, be koe
Taua Kula. Koe ma‘oluga ‘oe buha ‘oe falelotu ‘o
Sevile, ‘aia ‘oku tautau ai hono g. fafagu, koe onogo-
kumi.
‘Oku lahi ‘ae g. feitu'u ‘oku ogoogo koe g. tau kuo
boko ai; kae‘uma‘a ‘a Tolosa ‘aia na‘e vaivai ai ‘ae
kau Moloko ‘i li. 1212, bea mo Salamaka ‘aia na‘e
vaivai ai ‘ae kakai Falanise ‘i h. 1812. ‘Oku ogoogo
‘aubito ‘ae liamu ‘o Batahosi ‘e he kakai Bilitania;
bea moe kabui ‘o Salakosa ‘e lie kakai Falanise mo
honau tekei: na‘e kau lahi ‘i he tau koia ‘ae kau fefine,
kae‘uma‘a ‘ae ta‘ahine ‘e taha ‘aia ‘oku ui koe Ta‘ahine
‘o Salakosa. ‘Oku tau ke tokaga‘i ‘a Balo koe‘uhi koe
taulaga ia na‘e folau mei ai ‘a Kolomibusi ke kumi ha
mama fo‘ou: bea mo Tafalika koe faka‘auha ai ‘e
Nalesoni ‘ae folau tau ‘a Falanise.
Koe me‘a ki he kakai ogoogo—koe g. Tu‘i ‘oku fa‘a
lau ki ai, ko Featinani mo Isabeli, bea mo Jialesi V.
Ko Siti honau to‘a lahi; bea ‘oku ogoogo ‘a Kotesi na‘a
ne ikuna ‘a Mejikoo, bea mo Bisalo na‘a ne ikuna ‘a
Belu. Ko Saviea koe misinale, bea ko Loiala na‘a ne
kamata ‘ae fa‘ahiga Jisuiti.
Ko Boatukali.
57. ‘Oku tatau ‘ae aga ‘o Boatukali bea mo Sebeni, ka
ko hono lahi koe maile tabafa ‘e 36,000 be, ‘aia ‘oku
fe‘uga mo hono vahe nima be ‘o Sebeni.
58. Koe g. Kolo. ‘Oku ua be ‘ae^ kolo lahi, ko
Lisiboni 300,000 bea mo Oboto 90,000. Ko Lisi-
boni koe kolomu‘a: ‘oku tu‘u ‘i he kauvai ‘o Takusi,
bea koe taulaga lahi. Na‘e ai hono g. fale masani ‘i
mu‘a, ka na‘e meimei tulaki ‘ae kolo kotoa ‘e he fu‘u
mofuike na‘e hoko ‘i h. 1755. Ko Oboto, koe taulaga
‘oku fakaheka ai ‘ae uaine Boati. Ko Elivasi koe


36
kolotau lahi, bea ‘oku lau ‘oku ‘ikai hano boa ‘i ma-
mani: ‘oku ne tu‘u fehagahagai moe kolotau ‘o Sebeni
ko Batahosi.
Koe me‘a ki he fonua ‘i muli, na‘e lahi ‘aubito ‘i
mu‘a: he na‘e o‘ona ‘a fu‘u Basili, bea ‘oku kei bule ai
ha taha ‘i he ha‘atu‘i ‘o Boatukali.
Koeni ‘ae fonua ni‘ihi. Koe g. ‘otu Asoa, Mateila, Kebi Veate,
&c. Ko Beguela mo Agola ‘i he botu luluga ‘o Afilika, bea mo
Mosabiku ‘i hahake. Ko Koa moe g. kolo ni‘ihi ‘i Initia, mo
Makao ‘i Jiaina, moe knga ‘o Timoa, &c., ‘i Osenika. Katokatoa koe
lau ‘oe kakai ‘i muli koe toko 4 miliona.
59. Koe Bule ‘o Boatukali koe bule-‘a-fale-tolu, koe
Tu‘i moe ogo fakatahaalea. Ko hono lotu koo lotu
bobi, ka ‘oku ‘ikai ke jia‘a ha me‘a, he ‘oku vale ‘ae kau
batele bea vale moe kakai.
‘Oku fa‘a ui hono kakai koe Boteki: bea ‘i he kuoga
mu‘a koe kau toutai ia 'o mamani; ka ‘i onoboni ‘oku
800 be honau g. vaka, bea ‘oku mei gata mei Bilitania
‘enau folau mo ‘enau fakatau. Ko ‘enau koloa lahi koe
uaine, bea ‘oku nau faga bulumokau. ‘Oku ‘i ai moe
akau ‘umoji moe lolo olive, bea moe moli moe lemani.
60. Koe Tu‘i Boatukali na‘e ogoogo ‘aubito ‘a Alifoso
I., kae‘uma‘a ‘a Bilinibi Henele, ‘aia na‘e ui ko Henele
Toutai koe‘uhi ko ‘ene eginaki ‘ae folau ke ‘ilo fonua.
Ko ‘ene gaueia na‘e hoko ai ‘a Boalukali koe taba ‘i he
g. bule‘aga ‘eiki ‘o mamani. ‘Oku ogoogo moe ni‘ihi
‘i hono kau toutai—ko Tiaji ‘aia na‘a ne lava ke to ‘a
Amanakilelei, mo Vaso-te-kama, ‘aia na‘a ne fuofua ‘ilo
‘ae hala ki Initia, bea mo Makelani, ‘aia na‘a ne tofa
‘ae hala ki he oseni ni.


37
KO HONO 5 ‘OE VAHE.
KO LOTO EULOBE.
Koe fu‘u fonua ma‘obo‘obo ‘eni. ‘Oku a‘u nai ki he
afe maile hono loloa, bea 600 hono maukubu. ‘Oku
a‘u atu ki he Tahi Bolitiki moe Tahi Noate, bea ‘oku
lave ji‘i ai ‘ae Tahi Metiteleniane, ka ‘oku lau ki he
fa'aliiga fonua ‘oku fakatuku‘uta.
‘Oku ma‘ulalo ‘aubito hono botu lioate, bea ‘oku
hage ‘oku tau aibe ‘ae fonua moe tahi. Koe feitu‘u
ni‘ihi ‘oku malohi ai ‘ae tahi, ‘o ne keina ‘ae fonua;
koe botu ni‘ihi ‘Qku malohi ‘ae fonua bea totolo atu.
Koe aga ia ‘oe matatahi ‘oe Tahi Bolitiki moe Tahi
Noate. Bea ‘i he‘etau fai ki ‘uta, ne ogo ‘oku ma-
ma‘oluga hake ‘ae fonua ka ‘oku lafalafa be, bea ‘oku
tafctafemalie mai ‘ae g. vaitafe lalahi, ko Line, Elebe,
Otea, mo Visula. Ka tau ka fakatotolo atu ‘ae g.
vaitafe koia ki honau matavai, te tau a‘u ki ha fu‘u
‘otu mouga ‘oku tu‘u fakaloloa atu hage ha ‘a. ‘Oku
higoa kehekehe hono g. feitu‘u—ko Ejikebike, Lise-
kebike, &c., kae‘uma‘a ‘a Kabatiana.
Ka to mai ‘ae ‘otu mo‘uga koia, te tau toe a‘u ki ha
fu‘u botu loku tokalelei, bea fonu ‘i he g. vai; ‘aia ‘oku
nau tafe hifo ‘o toka ki he fu‘u vaitafe ko Tanube, ‘aia
‘oku mole atu ‘i he loto fonua ‘o hage ha koga tahi.
‘Oku kite mei he mama‘o ‘i he‘etau ‘alu atu, ‘ae fu‘u
‘otu mo‘uga ‘e taha, ‘aia koe gata‘aga ‘o Loto Eulobe;
he koe ‘Otu Aliba ia, ‘aia ‘oku ne jio hifo ki Falanise ‘i
he botu ‘e taha, mo Itali ‘i he botu ‘e taha bea mo
Toake ‘i he botu ‘e taha.
62. ‘Oku vaheua ‘ae fonua ni ‘i he fu‘u ‘otu mo‘uga
na‘a tau lea ki ai; bea hage ko Eulobe Uesite ‘oku na
taki taha ha bule‘aga lahi mo ha ‘uhiki, ko Jiamani
mo Holani ‘i he noate, ko Aositia mo Suisalani ‘i he


• 38
saute. Te tau fuofua lea ki Jiamani mo Aositia, he
‘oku lahi ‘ae ine‘a ‘oku na taha ai; bea toki lea ki
Suisalani mo Holani, ‘aia ‘oku na matu‘aki fai kehekelie,
he ‘oku tu‘u ‘a Suisalani ‘i he mo‘uga, ka ko Holani ‘i
ha luo. Na‘e ai mo ha bule‘aga ‘e taha ‘i loto Eulobe
‘i mu‘a, ko Bolani; ka kuo ‘oji ‘eni hono vahevahe ki
he g. bule‘aga lalahi.
Ko JlAMANr.
63. Koeni ‘ae g. gata‘aga ‘o Jiamani. Koe Tahi
Bolitiki mo Tenimaake moe Tahi Noate ; ‘i luluga ‘oku
ne tau ki Holani, Belijiume, bea mo Falanise : ‘i ha-
hake ‘oku na fetoumu‘a‘aki mo Lusia; bea ko hono
kau‘amotu‘a moe botu saute, ko Lise-kebike mo Eji-
kebike moe g. mo‘uga ‘o Bohemia, moe ‘Otu Aliba, moe
Anovai ‘o Konisitani, moe Vaitafe ko Line. Ko hono
lahi koe maile tabafa ‘e ua kilu, bea ko hono kakai koe
toko fagofulu miliona.
64. Kun tau fakamatala ji‘i ki he aga ‘oe fonua. Ko
hono botu lahi koe fu‘u tokalelei, ka ‘oku ai ‘ae g.
mo‘uga ‘i luluga, bea ne ogo ‘oku lahi ‘ae goue ‘oku fai,
ka ‘oku kei tu‘u ‘ae motu‘a vao ‘oe fonua ‘i he botu
ni‘ihi: kae‘uma‘a ‘ae tuliki ‘o Line ‘aia ‘oku biko hake
ai ‘ae vaitafe koia. ‘Oku ui ‘ae fu‘u vao koia ko Vao
‘Uli‘uli, bea ‘oku lahi ‘ae manu fekai. ‘Oku mohu vai
foki ‘a Jiamani, bea koe g. vai ‘aoga he ‘oku ala folau
‘ai ‘ae g. laafi. Koe me‘a ki Line koe taha ia ‘i he g.
hala fakabule‘aga ‘o Eulobe, bea ‘oku ta‘efa‘alaua ‘ae
g. vaka ‘oku fefolau‘aki ai ‘o fetuku ‘ae kakai moe ko-
loa. ‘Oku mamafa mo Elebe, Otea, Visula. ‘Oku
lahi moe anovai. ‘Oku totofu foki ‘a Jiamani ‘i he
koloa kehekehe: ‘oku keli ai ‘ae ukamea kotoabe moe
makafefie; bea ne ogo ‘oku lahi ‘ae ano moe kelekele
kaka, ka ‘oku toe lahi be ‘ae g. botu ‘oku lelei ki he
goue. Ko hono ‘ata ‘oku tatau nai mo Bilitania ‘i lu-


39
luga, ka ‘oku faka‘utu‘utu ‘ae momoko ‘i he fai ki ha-
hake; bea ‘oku mohe ‘ae g. vaitafe ‘i he uinita.
‘Oku ‘ikai ha loko motu, bea ko Lukeni be ‘oku lahi:
bea ‘oku majiva komaki ‘ae matafonua; ka ne tae‘oua
‘oku laulahi ‘ae g. gutu‘i vaitafe ‘e ‘ikai mei ai ha tau-
laga.
65. Koe aga ‘o Jiamani koe koto bule‘aga kuo faka-
taha. ‘Oku nau kei taki taha ma‘ana ‘i he g. me‘a
ni‘ihi; ‘oku nau ma‘u falealea, bea ‘oku ui ‘ae ‘eiki ‘oe
ni‘ihi koe tu‘i; ka ‘i he g. ne‘a lahi ‘oku nau fai taha
ki Bealini moe Tu‘i Balusia, ‘aia ‘oku nau ui koe Sisa.
Koe me‘a ‘e taha ‘oku nau kau taha ai koe tau, bea
‘oku ‘i he Sisa be ‘ae agi. Koe lao ‘oe tau ke kau ai ‘ae
tagata Jiamani kotoabe te ne ala to‘o mahafu, ‘o fai
mei he‘ene 21 ta‘u ‘o a‘u ki he‘ene 28. Hili ia ‘oku ne
nofo ki he Tau Fakafonua kae‘oua ke ‘oji moe ta‘u ke 5.
‘Oku 25 ‘ae g. fonua ‘i he kautaha koia. Ko Balusia,
‘aia ‘oku lahi taha noabe he ‘oku a‘u ki he 25,000,000
hono kakai; ko Bavalia 5,000,000, ko Sakisoni
2,500,00 ), ko Vuatebea 2,000,000, bea mo Bateni
1,500,000. Ko hono toe ‘oku laui kilu be : ka ‘e lelei
‘etau lau ki Hamibua koe lahi ‘o ‘ene kau mo Toga;
‘oku tolu kilu ‘ae kakai o‘ona.
Ko Balusia.
66. ‘Oku 11 ‘ae g. fonua ‘o Balusia. Koeni ‘ae ni‘ihi :
ko Motu‘a Balusia ‘aia ‘oku tefito ki Konikibea, ko
Silesi ‘aia ‘oku tu‘u takatakai ki Balesilau, ko Bala-
nebua ‘aia ‘oku ‘ulutukua ki Bealini, ko Uesifali ‘aia
ko hono kolo lahi ‘a Bameni, moe Fonua ‘o Line ‘aia
‘oku nofo ki Kaloni; ko Hanova foki mo Silesiviki-
Holositaina ‘aia ‘oku boko mo Tenimaake, bea mo
Bomelani ‘i he matatahi ‘o Bolitiki.
G7. Koe tefito ‘o Balusia ‘a Balan ebua, bea higoa ki ai fuoloa ‘a
hono ‘eiki. Na‘c ‘ikai koe ‘eiki lahi ‘i mu‘a, ka ‘i li. 1701 na‘e


40
tu‘utu‘uni ‘e he Sisa ‘o Jiamani ke ne hoko koo tu*i, bea na‘e ui
hono bule‘aga ko Balusia. Talu ia mo ‘ene totolo mai: bea na‘e
faifai bea hoko koe taha ‘i he g. Bule'aga ‘Eiki, koe me‘a ‘i he gauc
‘a hono tu‘i lahi ko Eeletiliki II.; bea ne ogo na‘e tau‘i ia ‘e Eulobc
katoa ‘o ta‘u fitu, ka na‘e ‘ikai te nau lava‘i. Ne‘ine‘i ‘ita ‘ae
konitineniti, he koe fonua fe kuo ‘ikai te nau toli mei ai. Kuo
nau ma‘u ‘ae g. koga ‘o Boloni mo Sakisoni, kuo nau to‘o ‘a Silesi
mei Aositia, ‘a Alisasi mei Falanise, ‘a Bomelani mei Sueteni; ko
hono vaeua nai ‘o Tenimaake, bea moe bule‘aga kotoa ‘o Ha-
nova, &c.
Bea koia, koe ki‘i fonua ko Balanebua, ‘aia na‘e ji‘i ‘i lie ua
mano hono maile tabafa, kuo hoko ‘eni koe fu‘u bule‘aga ko Balusia,
bea a‘u hono fua ki he maile ‘e 140,000. Ka ne ogo ‘oku lahi ji‘i
ia ‘i he kelekele ‘o Bilitania motu‘a, ka ‘oku toko ji‘i noabe hono
kakai, kae‘uma‘a ‘oku ‘ikai ke loko tubu ‘o hage ko Bilitania.
68. Koe g. Kolo.
Koe kolomu‘a ‘o Balusia mo Jiamani ko Bealini.
‘Oku kovi hono tu‘uga, bea kuo te‘eki kc lahi ‘o tau
moe tefito ‘o ha fu‘u bule‘aga. Ko hono g. me‘a ‘oku
fa‘a tokaga‘i, koe matanikolo, koe Musiume, koe Sina-
koke ‘oe kau Jiu, koe Balasi ‘oe Tu‘i, koe Falemahafu,
kae‘uma‘a ‘ae fu‘u hala ‘oku ui ko Lolo Laime, he ‘oku
to ‘ae ‘akau koia ‘i he kau hala.
Koe g. taulaga ‘o Balusia, ko Memeli, Konikibea,
Ta-jiki, Sitetini, Kiela, bea mo Uiliameheveni. Ka
koe taulaga lahi ‘a Hamibua, ka ‘oku ‘ikai lau ki Ba-
lusia he koe ki‘i bule‘aga ‘iate ia. ‘Oku tu‘u ‘i he kau-
vai ‘o Elebe, bea koe me‘a faka‘ulia ‘ae g. vaka ‘oku
tau ai, ‘aia ‘oku nau uta ‘ae koloa mei he g. botu kehe-
kehe ‘o mamani. Ko Kiela ‘oku lelei lahi fold, bea
‘oku ma‘uga nofo ki ai ‘ae g. manuao. ‘Oku ogoogo ‘a
Tajiki, bea koe kolotau fold, bea ka faigataka‘ia ‘i ha
taimi ‘oku ne lava ke lomaki‘i ‘ae fonua takatakai.
Koe me‘a ki he g. kolo ‘o Balusia ‘oku mamafa age,
koeni ‘ae ni‘ihi ‘i hahake. Ko Balesilau mo Boseni.
‘I Loto Balusia, ko Bojitami koe nofo‘aga ‘oe Tui,
Makatebua koe kolotau, Hale koe univesiti lahi ‘oe
kau balotisani, mo Efuati koe kolo ‘o Lutelo.
Koe me‘a ki luluga, ‘oku lahi ‘aubito ‘ae g. kolo. Ko
Kaloni ‘aia ‘oku gaohi ai ‘ae vai namukakala, ‘a Ei-


41
la-sabele ‘aia ‘oku ‘i ai ‘a© g. vai faito'o, Bameni,
Kelefela, Tuseletofi, Eseni, Kebeleji, Bona, Ta-
leve, Munisa, Hanova, Kasele, Visabateni, Fala-
nikefoa. ‘Oku lau ‘e he kakai Taleve ‘oku nau ma‘u
‘ae kofu ‘o Jisu na‘e fai ki ai ‘ae talotalo; bea ‘oku
toko lahi ‘ae kakai ‘oku a‘ahi ki ai. Ko Falanikefoa
koe tefito ‘o Jiamani talu mei mu‘a, he na‘e fai ki ai
‘ae Taiete be koe fakataha ‘oe hou‘eiki ‘oe g. fonua.
‘Oku ‘ikai ha fonua ‘i muli.
‘Oku lia mei lie aga ‘oe fonua kuo ban kc fa‘a tau‘i ‘a Balusia :
bea koia ‘oku lalii ‘ae g. kolo malohi ‘oku tu‘utu‘uholo ai ke maliVi.
Kuo tan lea ki lia ni‘ihi, bea ‘oku ‘i ai mo Meji ke le‘ohi ‘ao hala
mei Falanise; mo Jilasabua, &c., ke le‘olii ‘a Line; mo Kalokau
mo Kalaji ke le‘ohi ‘a Aositia. ‘Oku tu‘u ‘a Sibatau ofi ki Bealiui
ke fakabinebine ‘oka hu ‘ae fili ki loto fonua, bea ke malu‘i ‘ae g.
fale ‘oku gaohi ai ‘ae mahafu.
69. Koe Teuga ‘oe Fonua.
Koe bule ‘a Balusia koe biile-la-fale-tolu, ‘o liage ko
Bilitania. Koe Tu‘i ‘i he taimi ni ko Uliami. Koe
higoa lahi ‘o hono famili koe Ha‘a Hohesoleni. ‘Oku
lotu fakabalotisani ‘ae Tu‘i moe toko lahi ‘oe kakai.
Koe me‘a ki he ako kuo bau ke kau ai kotoabe: koe
totogi ki he uanitu koe silini ‘e taha ki he mahina.
‘Oku lahi ‘ae g. koliji bea ‘oku 9 ‘ae univesiti.
Koe me‘a ki he feuloaki ‘oku lahi ‘ae g. lelue, kanali,
hala fakabule‘aga, &c., kae‘uma‘a ‘ae g. vaitafe ‘aia ‘oku
‘aoga ‘aubito ‘i he fetuku me‘a. ‘Oku fakahoko hono
lelue moe g. lelue ‘o Falanise, Aositia, mo Lusia, bea
faigofua ai ‘ae fonoga ki he g. botu kehekehe ‘oe
konitineniti.
70. Koe Gaue, Faiva, &c. •
‘Oku goue uite ‘i he botu ofi ki Line, ka ‘i he g. botu
noate ‘oku ‘ikai ke loko tubu lelei. ‘Oku lahi ‘ae to
falakesi, moe biti, moe ‘akau failolo, ‘ae lolo vali. ‘Oku
‘aoga ki he faga manu, bea ‘oku tokaga‘i ‘ae hosi moe
bulumokau moe bi ‘o Hanova, ‘ae sibi ‘o Sakisoni, ‘ae


42
buaka ‘o Uesifali, moe kusi ‘o Bomelani. ‘Oku lahi ‘ae
goue vaine.
‘Oku lahi ‘ae g. me‘a ‘oku gaohi ‘i he fonua ni, ka ‘oku ji‘i hono
‘ave ki muli. ‘Oku tu‘u takatakai ki Tuseletofi ‘ae g. kolo laga
tubenu, bea moe g. kolo gaohi hui ofi ki Ei-la-sabele. ‘Oku tu‘u
‘i Eseni, ‘ae fu‘u fale tuki sitili ‘a Kalube. Koe faiva ‘o Bealini
koe bosileni moe g. me‘a teutuu. ‘Oku faiva katoa be ‘a Balusia,
ka ‘oku ‘ikai nai ha me‘a ‘oku ne hulu atu ai. ‘Oku kei ji‘i ‘ene
folau, ‘uku 5000 be hono g. vaka.
‘Oku keli ai ‘ae ukamea kotoabe, ka ‘oku ‘ikai loko
jia‘a ‘ae makafefie : ‘oku ‘iloa ‘i he matatahi ‘o Bolitiki
‘ae me‘a ‘oku ui koe amiba.
71. Koe Ogoogo ‘oe Fonua.
Ko Ei-la-sabele koe faha ‘i he g. mot/ua kolo ‘o Eu-
lobe, koe kolomu‘a ‘o Jialemagi, bea na‘e fa‘a fakanofo
ai ‘ae g. Sisa ‘o Jiamani. Ko Losibaki nae nuiki ai ‘a
Falanise ‘e he Tu‘i Balusia ko Feletiliki Lahi. Ka ‘e
‘ikai hao ‘i he inabe ‘ae g. botu na‘e lava me‘a ai ‘e he
kau to‘a koia. Kae ‘oua na‘a galo ‘ae feitu‘u na‘e tubu
ai ‘ae lotu fakabalotisani, ‘a Efuati ‘aia na‘e nofo mo-
nike ai ‘a Lutelo, bea mo Vitebea ‘ae univesiti na‘a ne
fai ako ai ‘o kamata ai ‘ene tau mo Bobi.
Koe Tu‘i ogoogo ‘o Balusia ‘a Feletiliki Lahi, bea ‘e
‘ikai ‘aubito galo ‘ae higoa ‘o Bisimaake koe matabule
‘oku agi ‘i onoboni. Ko hono toe ‘oe kakai ogoogo te
tau lea ki ai ‘amui fakataha moe g. fonua kebekehe ‘o
Jiamani.
Ko Bavalia.
72. ‘Oku hoko *ae fonua ni bea mo Aositia, ka ‘oku ‘i
ai hono koga ‘oku tu‘u ki ko ‘i Line. Koe fua ‘oe fuga
fonua koe maile tabafa ‘e tolu mano, bea ko hono kakai
koe toko nima miliona.
73. Koe fonua kelekele mo‘ui ‘aubito ‘eni, bea ‘oku
fu‘u mahu ‘ae fonua ne ogo ‘oku kei vaoa hono vahe
tolu.


4c
74. Ko liono kolomu‘a ‘a Muniki: ‘oku a‘u hono
kakai ki he toko 170,000. Koe kolo ‘eni ‘oe ta fakatata
moe hiva moe laga fale masanir ‘Oku hoko mo Nule-
bua 70,000; ‘oku ogoogo ia ki he gata‘aga ‘o mamani
‘i he gaohi ‘oe me‘a va‘iga ‘ae tamaiki.
75. ‘Oku lahi ‘auhito ‘ae g. botu ‘oku ogoogo. Ko
Belinaimi ‘aia na‘e tau ai ‘a Bilitania mo Falanise, bea
ikuna noabe ‘i he agi ‘ae to‘a ko Malibolo : mo Lati-
bone ‘aia na‘e tefito ki ai ‘a Jiamani ‘i mu‘a, &c.
Ko Sakisoni.
76. ‘Oku tu‘u ‘ae fonua ni ‘i he vaha‘a ‘o Balusia mo
Bavalia, bea ‘oku ‘alu ‘i hono tafa‘aki ‘a Ejikebike.
Koe toki fonua ‘eni ‘oku kakai ‘aubito; he ‘oku 7000
be hono maile tabafa, ka ‘oku 2,500,000 hono kakai,
‘aia koe meimei toko 400 ki he maile ‘e taha.
77. Koe fugani ‘i he kolo masani ‘a Talesiteni koe
kolomu‘a (150,000). ‘Oku tokaga‘i lahi hono Fale-tohi
mo hono Fale-fakatata. ‘Oku hoko ‘a Laibeji‘i 85,000;
koe kolo ‘eni ‘oe buluji tohi, bea koe fakatau‘aga lahi
‘oe koloa ‘o Loto Eulobe. ‘Oku tu‘u ai ha fu‘u unive-
siti. Koe botu koeni kuo fa‘a fai ai ‘ae tau, bea koia ia
na‘e fekuki ai ‘a Falanise bea mo Lusia mo Balnsia mo
Aositia fakataha, bea toki vaivai ai ‘a Naboleone hili
‘ene meimei fakamo‘ulaloa ‘a Eulobe katoa.
78. Koe koloa ‘o Sakisoni koe g. ukamea kehekehe,
bea ko hono g. faiva koe laga lineni, jia leisi, ta‘o bosi-
leni, kae‘uma‘a ‘ae gaohi tubenu sibi.
Ko VUATEBEA.
79. ‘Oku tu‘u ‘ae fonua ni ki he botu hihifo ‘o Ba-
valia. Ko hono lahi koe maile tabafa ‘e 7000, bea toko
2,000,000 ‘ae kakai. Ko hono kolo lahi ‘a Situtikati


44
90,000. ‘Oku lelei ‘aubito ‘ae ako ‘i he fonua ni, ‘o
meimei ‘ikai ha taha ‘oku vale; bea ‘oku toko lahi ‘ae
kau boto kuo tubu ai. Ko hono univesiti ‘a Tubige.
‘Oku nofo hono kakai ke gaohi uaji moe beba.
Ko Bateni.
80. Koe maile tabafa ‘e 6000 ‘ae lahi ‘oe fonua ni,
bea ko hono kakai koe 1,500,000. Ko hono ogo kolo
lahi ‘a Kalaluhe mo Manihaimi. ‘Oku ogoogo ‘ae
univesiti ‘o Haitelibea. ‘Oku tu‘u ‘i he kolo ko
Bateni ‘ae g. vai faito‘o ‘aia ‘oku lahi ‘ae ‘alu ki ai ‘ae
kakai ‘o Eulobe. ‘Oku totonu fold ke lau mo Konisi-
tani, he na‘e ogoogo ‘i mu‘a, bea na‘e fai ai ‘ae taha
‘oe g. fakataha lahi ‘oe Jiaji.
81. Koe me‘a ki he g. bule‘aga ji‘i ‘aia nae tu‘utu‘u
holo ‘i Jiamani, koeni ‘ae g. kolo ‘oku mamafa age.
Ko Hamibua, Lubeki, Belemeni, ‘aia koe g. taulaga
kotoabe : ko Balunisiki mo Tamisitati koe nofo‘aga
‘o hou‘eiki; ko Vaima koe nofo‘aga ‘oe kau boto; ko
Uomesi, ‘aia na‘e fai ai ‘ae Taiete, ‘aia na‘e lea ai ‘a
Lutelo ‘i he ‘ao ‘oe Tu‘i; ko Iena ‘aia ‘oku ogoogo ko
hono univesiti, bea moe nuiki ai ‘c Naboleone *ae tau ‘a
Balusia: ko Meji koe kolotau ‘aia na‘e tukuage ai ki
Jiamani ‘ae g. matatau ‘o Falanise; ko Jilasabua ‘aia
‘oku fugani hono falelotu, bea mole hake hono bub a
koe valugokumi ki ‘oluga, bea tu‘u ai ‘ae uaji fakaofo;
bea mo Maienise ‘aia na‘e ake ai ‘ae buluji tohi.
Ko Aositia.
82. Koe higoa totonu ‘oe bule‘aga koeni ko Aositia
mo Hugali, he ‘oku mahaga ‘ae bule‘aga. Bea ‘oku
‘ikai koia be, ka ‘oku na taki taha koe tanekinaga ‘oe
g. fonua; bea koe me‘a ‘oku ne falute kinautolu, koe
nofo ki he tu‘i be taha, ‘aia ‘oku ui koe Tu‘i Fakaleve-
leva ‘o Aositia moe Kigi ‘o Hugali.


45
83. Koe Aga ‘oe Fonua. ‘Oku hage ‘a Aositia koe
fu‘u loto‘a ‘aia ‘oku laui kilu hono maile. Koeni ‘ae
higoa ‘00 g. mo'uga ‘oku ‘iVi aki, koe Mo‘uga ‘o Bo-
hemia, ko Eji-kebiko, Lise-kebike, Kabatiana, moe g.
‘Otu Aliba.
‘Oku ui ‘ae loto‘a ni koe Fonua ‘o Tanube. ‘Oku hu mai ‘ae
vaitafe koia fe‘uga mo Basau, bea ne ogo ‘oku ne kei ofi ki hono
matavai ka koe fu‘u vai lahi; ‘e ‘ikai ‘aubito a‘a ai ha taha, ka
‘oku halaga vaka laafi. Koe me‘a faka‘ulia ‘ae g. vai ‘oku toka
hifo ki ai, bea ka ne tu‘u ha ni‘ihi ‘i ha botu kehe ‘e lau koe g.
vaitafe lalahi, ka ‘oku ‘ikai toka‘i ko ‘enau ofi ki fu‘u Tanube.
Koe fuofua vai ‘oku hifo ki ai ko Ini, bea koe kau‘amotu‘a ia ‘o
Aositia mo Bavalia. ‘Oku tafe ki hahake ‘a Tanube ‘i he botu
koia, bea ‘oku faifai bea laulahi ‘aubito hage ha tahi, bea lahi ‘ae
g. motu. Koe botu ia ‘oku tu‘u ai ‘a Viena koe kolomua ‘oe bule-
‘aga. Toe taha atu ‘oku hifo mai ‘a Laita; koe ki*i vai ka koe
vaeua‘ga ‘oe bule‘aga, he ‘oku tau hu ai leva ki Hugali. ‘Iloage
‘oku biko hifo ‘a Tanube ‘o tafe tonu ki he toga. ‘Oku tu‘u ai
leva ‘i he ogo kauvai ‘ae kolo mahaga ko Buta-Beji, ‘aia te tau ui
ko Beji be : koe kolomu‘a ia ‘o Hugali. Mama‘o atu ‘oku hifo ki
ai ‘ae g. fu‘u vai ko Talave mo Taisa mo Save. Ko Save koe ga-
ta‘aga ‘o Aositia ‘i he g. botukuo ne tafe mei ai, bea hili ‘ene toka
ki Tanube ‘oku ‘alu aibe ‘ao vaitafe koia ‘i he tafa‘aki fonua, ‘o
a‘u utu ki ho botu ‘oku foa ai ‘ae mo‘uga : bea ‘oku ne toki ‘aji ki
ko ‘o fai atu ki he loto fonua ‘o Toake ke toka ki he Tahi ‘Uli‘uli.
Oku ui.‘ae ava koia ‘i he mou‘ga ko Mataba Ukamea.
Ka ‘oku ‘ikai ke gata 4 he tokalelei ‘ae Bule‘aga ‘o
Aositia: ka ‘oku ne ma‘u moe g. feitu‘u ‘i he tu‘a
mo‘uga: kae‘uma‘a koe fu‘u fonua ‘ae mo‘uga ‘iate ia
he ‘oku laulahi.
84. Koe g. Fonua, Kolo, &c.
Kuo ‘oji ‘etau fakamatala ‘oku mahaga ‘ae bule‘aga,
ko Aositia mo Hugali. Koeni ‘ae fonua ni‘ihi ‘uku
kau ki Aositia, ko Bohemia, Molevia, Kalijia, Tiloli,
Isitia. Koeni ‘ae g. botu ni‘ihi ‘o Hugali—ko Hu-
gali, Talanisiliveni, Fonua ‘oe kau Tau, &c. Kato-
katoa koe maile tabafa ‘e 250,000, bea koe lau ‘oe
kakai koe toko 35,000,000.
Ko Motu‘a Aositia. Koe tefito ‘eni ‘oe bule‘aga,


46
‘Oku tu‘u ai ‘ae kolomu‘a ko Viena 600,000. Talu
mei mula moe ogoogo ‘ae kolo koia, bea malo ‘ene gaue
‘i he teke‘i ‘oe babeliane. ‘Oku ‘iloga mama‘o liono fale
lotu he koe ma‘oluga ‘o hono buha koe fitugokumi tubu.
‘Oku fugani foki ‘ae Falemahafu. Ko Liniji, mo
Kaaji koe ogo kolo lalalii.
Ko Bohemia. Koe fu‘u lotoa ‘ae fonua ni he ‘oku
KO MATABA UKAMEA.
mo‘uga takai. Ko hono kakai koe ha‘a Salavoni. Koe
kolo lahi ko Balaku, ‘aia koe nofo‘aga ‘o Jielome mo
Husi.
Ko Molevia. Ko hono kolo lahi ko Baluni, ‘aia
‘oku lahi ‘aubito hono g. faiva.
Ko Kalijia. Koe koga eni ‘o Bolani ‘i mu‘a : ‘oku
toko lahi ‘ae kakai Jiu. Ko hono kolo lahi ko Lemibea
mo Kalakau.
Ko Tiloli. Koe koto mo‘uga ‘ae botu koeni, bea koe
fa‘ahiga fefeka hono kakai, bea boto ‘i he fana. Koe
kau mate‘aki ‘oe Tu‘i Aositia, bea ‘oku lahi ‘ae g.


47
tu‘utamaki kuo lie hao mei ai ‘i he'enau gaue. Ko
hono kolo lahi ko Inibaluka.
Ko Isitia. Koe inuitolotolo ni ‘oku ‘aoga lahi ko
‘ene ofi ki tahi. Ko hono kolo lahi ko Talieji, ‘aia koe
taulaga ‘o Aositia.
Ko Hugali. ‘Oku kakai ‘auhito ‘ae g. kolo ‘o
Hugali, ka ‘oku ‘ikai ke loko ‘iloa koe‘uhi koe kakai
vale. Koe kolomu‘a ko Beji. Ko hono higoa totonu
ko Buti-Beji he koe kolo mahaga: ‘oku fakahoko ‘aki
ha fu‘u halakavakava, ‘aia ko hono loloa koe ofa ‘e teau
bea koe aku be taha.
‘Oku mahalo ko Hugali koe kilijitahi ‘o ha fu‘u tahi na‘e tu‘u
ai ‘i mu‘a, bea ko hono toe ‘ae faga ki‘i anovai ‘oku tu‘utu‘u holo
ai. Koe fu‘u toafa lafalafa ‘aubito ‘ae g. feitu‘u lahi; bea koe
fu‘u vaha musie ia ‘oku kaikai ai ‘ae faga bulu taefa‘alaua.
Ko Talanisiliveni. Koe fonua mo‘uga eni, ko hono
kakai koe Valaki. Ka ne boto hono kau bule koe fonua
koloa‘ia ‘aubito. Ko hono kolo lahi ‘a Kalaunisitati
26,000.
Koe Fonua ‘oe Tau. ‘Oku tu‘u ‘ae botu ni ‘i he
tafa‘aki fonua ‘o Aositia: bea kuo tuku ia ki he kau
tau ni‘ihi ke nau nufo‘i koe‘uhi ke nau le‘ohi ‘a Toake.
Ko hono kolo lahi ‘a Semilini.
‘Oku ‘ikai ha fonua ‘i muli, ka kuo tuku ki ai ha g.
feitiVu ‘o Toake ke ne tauhi ki ai.
85. Koe Teuga ‘oe Fonua.
‘Oku faigata‘a ke fakamatala ki he bule ‘a Aositia :
koe me‘a be ‘oku ‘aoga ‘etau inanatu ki ai ko ‘ene
mahaga ‘ae bule‘aga, bea ‘oku nau tab a be ‘i he tu‘i.
Koe tu‘i ‘i he tainii ni ko Falanisesi Jiosifa.
‘Oku lotu bobi ‘ae fonua ka kuo toki fakagofua ‘ae g.
lotu kehekehe. ‘Oku tuai ‘aubito ‘ae ako. ‘Oku fitu
‘ae univesiti : ‘oku lahi ‘a Viena.
Koe fonua tau ‘a Aositia, he na‘e fokotu‘u ia ke
le‘olii ‘ae babeliane, kae‘uma‘a ‘ae ha‘a Makiali ‘aia
‘oku nau nofo ‘i Hugali. ‘Oku toko valu kilu nai ‘ae
tau mo‘oni, Koe tau heka liosi ‘oku lelei lahi.


48
‘Oku lahi ‘ae koloa ‘o Aositia, ka ‘oku ‘ikai ke gaohi
koe me‘a ‘i he vale ‘oe kakaimoelahi ‘enau aga fakaba-
beliane. ‘Oku keli koula, aione, tini, bulu, baba, &c.:
kae‘uma‘a ‘ae g. makakoloa. ‘Oku fokotu‘uniu ‘ae ma-
kamasima ‘i Kalijia, bea ‘e ‘ikai ‘aubito lava ke ta mo
gaue‘aki ‘ae g. ‘akau ‘aoga ‘i lie g. mo‘uga. Koe faga
manu fold ‘o Hugali ‘oku fugani.
Koe fonua ‘aoga ki he vaine: ‘oku ogoogo ‘aubito ‘ae
uaine ‘o Hugali, kae‘uma‘a ‘ae uaine Tokei.
‘Oku ‘ikai lahi ‘ao g. faiva: bea ‘oku tefito ki
Bohemia ‘ae g. gaue koia. ‘Oku lahi ‘ae manako ki
hono jio‘ata. ‘Oku mafai ‘a Viena ‘i he g. me‘a ‘oku
nanivi‘i hono gaobi, ‘ae g. saliote faka‘ei‘eiki, bosileni,
tohi, &c.
86. Koe Ogoogo ‘oe Fonua.
Kuo lahi ‘ae g. tau kuo fai ‘i Viena, Balaku, &c.;
‘io, ‘oku meimei ‘ikai ha botu ka kuo fai ai ha fu‘u
feigatau. Ka koeni ‘oku ogoogo lahi: ko Ausitaliji
‘aia na‘e tau ai ‘a Naboleone bea mo Aositia mo
Lusia fakataha, ‘o ne ikuna noabe : mo Satova ‘aia
na‘e ikuna ‘a Aositia ‘e Balusia bea liliu ai ‘ae nofo ‘a
Eulobe. ‘Oku ogoogo ‘a Taleniti koe fu‘u Fakataha
‘ae Jiaji na‘e fai ai ‘i h. 1545.
Koe tubu‘aga ‘oe hoko ‘a Aositia koe fonua, koe gaue ‘a Jiale-
magi: he na’a ne foaki ia ki he ‘eiki ‘e taha koe‘uhi ke a‘ana ‘ae
t,a‘oii ‘oe babeliane ‘aia ‘oku nau ma‘u ‘ae botu hahake ‘o Eulobe.
Koe me‘a ki Hugali. ko honau ‘uluaki tu‘i ‘a Setiveni
koe Sagato, ‘aia na a ne hoko ki he bule fe‘uga mo h.
1000. Na‘e ikuna ‘a Hugali ‘e Aositia ‘i h. 16 ‘oe
senitnli; bea talu aibe ‘enau nofo ki ai. Ko Akalami
mo Belesibua na‘e ogoogo ‘i mu‘a.
‘Oku ta‘efa‘alaua ‘ae kakai ogoogo ‘o Jiamani mo
Aositia.
(1) Koe g. Tu‘i. Ko Ji alemagi, ‘aia na‘a nekau fold
ki Falanise: Henele Fanamanubuna, Oto, Babalosa,
Lutolifo, JialesiV., Melaia Telesa, &c.


49
(2) Koe kau To‘a. Ko Valesitaina, Eukene, Tili,
&c.; kae‘uma‘a ‘a Tiuke Jialesi ‘aia na‘a na fai mo
Naboleone.
(3) Koe kau Bo to. Ko Laibiniji, Kanite, Fi‘ite,
Hekele, &c., koe kau filosefa: ko Kobeaniku mo Kebila
koe ogo asitalonome; ko Jielome mo Husi mo Lutelo
mo Melanitoni koe kau faifekau; ko Koete mo Sila koe
ogo mau, mo Mosaati, Betoveni, &c., koe bulotu hiva.
Ko Holani.
87. ‘Oku lau ‘e lie ni‘ihi koe ‘uhiga ‘oe higoa ni koe
foiiua luo, ka ‘oku behe ‘e he ni‘ihi koe fonua ano :
ka ‘oku tatau aibe, lie koe fonua ‘oku tu‘u ‘i ha luo, bea
ka ne tae‘oua ‘ae gaue ‘ae kakai koe fu‘u ano ‘ata.
‘Oku tu‘u ‘i he tuliki ‘o Eulobe, ‘o fehagahagai mo
Bilitania: ‘oku hoko mo Belijiume mo Balusia ‘i ho no
botu ‘e taha. Ko hono loloa koe maile ‘e 200, bea ko
liono fuga koe maile tabafa ‘e 13,000; ko hono kakai
koe toko 4,000,000.
88. Koe Aga ‘oe Fonua.
‘Oku tu‘u a Holani koe fonua koe gaue ‘ae vaitafe
moe kakai. ‘Oku ‘ikai ha fo‘i maka ‘i he fonua kotoa,
ka koe kelekele be kuo ‘ohifo ‘e Line, Meuse, &o.: bea
kuo fakalahi ki ai ‘e he kakai ‘i he‘enau fakahoko ‘ae
g. motu, mo tanu ‘ae g. komaki. ‘Oku ma‘oluga ‘ae
fukahi tahi ‘i he g. botu ni‘ihi; bea ka ne tae‘oua ‘enau
tanu hake ‘ae matatahi te ne hake mai ‘o faka‘auha ‘ae
fonua. Koia koe fiu‘aga ‘oe mo‘ui ‘ae kakai Holani koe
tau moe tahi: bea ne ogo ‘enau feiga ka ‘oku ne fa‘a
‘oho mai.
Koe taimi ‘e taha na‘c foa ‘ae tanu bea lomaki ‘ae kolo ‘e 72 ;
bea koe 32 bea na‘e toe ha. Koo fu‘u Beiko Jita Ji koe gaue ‘ae
tahi, bea ‘oku laiii moe g. fonua kuo ne folo. ‘Oku tokoni lahi ki
ai koe hifo ‘ae vai mei he tuku‘uta lolotoga ‘oku fefeka ‘ae g.
fukahi vaitafe, bea ka hoko ia kuo bau ke mole ha fu‘u koga fonua.
Ka ‘oku ‘ikai tuka ai ‘ae kakai, bea kuo nau tu‘utu‘uni ‘eni ke
tanu ‘a Jita Ji.
D


so
Koe toki fonua vai ‘a Holani: koe g. hala fakabule-
‘aga moe g. hala ‘oe g. kolo koe g. vai be, bea ‘oku
mofelefele atu ki he botu kotoabe ‘ae g. luo k«>ia, bea
‘oku folau ‘ae g. vaka ‘i he loto goue bea tuku taula ‘i
he g. hala ‘i loto kolo. Koia ‘oku hage koe fu‘u taulaga
‘ae fonua kotoa.
‘Oku momoko ji‘i age ‘i Bilitania, bea ‘oku mohe
‘ae vai ‘i he uinita. Koe taimi ia ‘oku lelei ki he
fonoga he ‘oku boto ‘ae kakai kotoabe ‘i he heke. Koe
‘ulugaaga ‘e taha ‘oe fonua ni ko ‘ene havili ma‘ube:
ka ‘oku gaue ‘aki ‘ae me‘a koia ‘e he kakai: bea ‘oku
tu‘una ‘i he fonua ‘ae g. me‘a hage koe bekebeka, ‘aia
‘oku nau takamilo malohi ‘i he matagi bea ue‘i ‘ae g.


51
mesini. Koe botu ‘aoga ki he faga manu : bea ‘oku i,
ai ha manubuna ‘e taha koe sitoaki ‘aia ‘oku nonofo
moe kakai, bea ‘oku hage ‘oku nau fakaabaaba ki ai.
89. Koe Kolo. Ko Amiseatami mo Lotatami koe
ogo kolo lahi ‘oku tu‘ukimu‘a. Ko Amiseatami koe
taha ‘i he g. kolo lahi ‘o Eulobe. Ko hono kakai koe
vabe fa ‘oe miliona, bea talu mei mn‘a koe kolo ‘oe kau
mejianiti. Na‘e fuoloa moe ‘ulutukua ‘ae mama fakatau
ki Amiseatami; bea ko hono Banike na‘e hu‘it ki ai ‘ae
ba‘aga ‘oe g. fonua. ‘Oku kei mamafa ka kuo to hono
tu‘uga koia ki Lonitoni. Ko Lotatami koe taulaga
lahi ‘o Holani, bea ‘oku tefito ‘ae bule‘aga ki Haku.
‘Oku ‘i ai ha ki‘i fonua ‘oku tu‘u motu atu ‘i he tuliki ‘o Beli-
jiume mo Jiamani. Ko hono higoako Lujibua: bea kuo lahi hono
taufa‘ao koe‘ulii koe kolotau na‘e tu‘u ai. Ka koeni kuo holoki ‘ae
kolo koia bea tuku ke bule ki ai ‘e he Tu‘i Holani.
Koe Fonua ‘i Muli. ‘ Oku lahi, ka ne ogo ia ka ‘oku
‘age‘age ‘eni ‘i he kuoga mu‘a: he koe kau kaivai hono
kakai, bea na‘e faka‘alogaua fuoloa be ko Holani be ko
Bilitania ‘e malohi. ‘Oku nau meimei aoniu ‘i Ma-
leisia, bea ‘oku ‘onautoln ‘ae fu‘u motu kotoa ko Jiava
‘aia ‘oku toko 16 miliona hono kakai. ‘Oku nau ma‘u
moe g. koga lahi ‘o Sumata, Boneo, Neu Kini, &c.: ‘io,
‘oku faigata‘a ke fakainatala be koefe ha botu ‘o Ma-
leisia ‘oku ‘ikai ‘onautolu. ‘Oku nau ma‘u mo ha g.
motu ‘i Uesinitia, bea mo ha koga ‘o Kaiana. Katokatoa
koe kakai ‘e toko 25 miliona nai.
90. Koe Teuga ‘oe Fonua.
Koe Bule ‘o Holani koe bule-‘a-fale-tolu: hoe higoa
‘oe Tu‘i ‘i he tairni ni ko Uiliame III.: ko hono famili
koe Ha‘a Oleni.
‘Oku gofua ‘ae lotu kotoabe, ka ‘oku toko lahi ji‘i age
‘ ae Balotisani. ‘Oku ‘ikai ke loko lahi ‘ae boto.
91. Koe G-aue ‘ae fonua koe fagamanu moe folain


52
‘Oku lahi moe toutai, kae‘uma‘a ‘ae gaohi ‘oe tunatah-
ma‘a Lonitoni. ‘Oku nofo ha fu‘u toko lahi ki he tau-
kau moe gaohi ‘oe bota, kae‘uma‘a ‘ae g. jisi fuoboto-
boto, ‘aia ‘oku fetuku ki mamani kotoabe. ‘Oku lahi
moe balaga ‘oku ma‘u ‘i he goue fiji‘i‘akau : bea koe fo-
nua totonu ‘eni ‘oe haka jini.
Ka koe gaue lahi ‘ae fonua koe folau moe fetuku
koloa mei honau g. fonua ‘i muli. ‘Oku ‘alu ‘a mamani
ki Holani ‘i he fakatau ‘oe g. me‘a fuganikai: bea ‘oku
lahi moe kofi, suka, &c.
92. Koe Ogoogo ‘oe Fonua. Koe toki ki‘i fonua ‘eni
‘oku to‘a, bea ko hono ‘uhiga ‘abe koe bau ke nau tau
ma‘ube moe tahi.
Na‘e kamata fakae‘ee‘a bake ‘i he kuoga ‘oe Kaluseti, koe me-a
‘i he fa‘a fakatau ‘e he hou‘eiki honau g. tofi‘a kiate kinautolu ke
lavaai ‘enau teu ki he g. tau koia. Na‘e faifai bea nau to ki Se-
beni, hea koe Tu‘i ‘oe fonua koia, ko Filibe II. na‘a ne fai fakama-
lohi ke fakatafoki kinautolu ki he l<»tu bobi. Na‘e tu‘u leva ‘ao
kakai, bea ne ogo koe fonua ji‘i, ka na‘e ‘ikai lava‘i kinautolu.
Koe ‘eiki na‘e agi *i he tau koia, ko Uiliame Logobe koe toko taha
‘i he Ha‘a Oleni. Hili ia na‘e ma‘oluga ‘aubito ‘a Holani: bea
na‘e ‘ikai mo ha fonua ‘e fai mo kinautolu ‘i tahi ko Bilitania be.
Koe me‘a fakamanavahe ‘ae tau ‘ae ogo bule‘aga. Na‘e ogo^go
‘aubito ‘ae ogo amilali ‘o Holani ko Vani Talobi mo Luita. Na‘e
folau foki honau g. vaka ki he g. botu kotoabe ‘o mamani, bea lahi
‘ae g. fonua na‘a nau kamata fakakakai. Na‘e meimei ma‘u kinau-
tolu ‘e Falanise lolotoga ‘ae bule ‘ae Tu‘i Levu, ka ‘i he agi ‘ac
Uiliami ‘e taha, na‘a nau tu‘uji ‘ae tanu ‘oe matatalii ‘o lomekina
honau fonua. Na‘e lahi ‘ae maumau, ka na‘e bau ke toe foki ‘ae
tau ‘a Falanise. Na‘e faifai bea ma‘u ‘e Bilitania ‘ae g. fonua ‘i
muli, bea hoko ‘a Holani ko ha bule aga ji i be. ‘I he senitulu kuo
hili na‘e fakahoko ki Falanise, ka ‘i he tokilalo ‘a Naboleone, na‘c
toe hoko koe bule’aga-, boa ui hono ‘eiki koe Tuli.
Ne ogo ‘oku ‘ikai fa‘a boto ‘ae kakai, ka kuo toko lahi
‘ae kau boto kuo tubu ai. Ko Elasamo na‘a ne buluji
‘ae Fuakava Fo‘ou ‘i hono lea totonu ; ko Huikeni koe
filosefa na‘e a‘ana ‘ae uaji. Ko Alamini koe faifekau
na‘a ne fokotu‘u ‘ae g. akonaki ‘oku tui ki ai ‘ae lotu
faka-Uesiliana, &c.


53
Ko SuiSALANL
‘Oku ‘ikai nai ha toe fonua ‘e ua ‘oku faikehekehe ‘o
hage ko Holani mo Suisalani. Koe luo ‘ena, ka koe
koto mo‘uga ‘eni; ka ‘oku na fai tatau ‘i he me‘a ni,
kuo na fakatou tauhi ‘ena tau‘ataina. ‘Oku lahi ‘a
Suisalani he koe maile tabafa ‘e 15,000 : ka ‘oku ji‘i be
‘ae kelekele ‘aoga, bea k toko 2,5u0,000. ‘Oku ‘ikai foki ha fonua ‘i muli, bea
‘oku ‘ikai ke a‘u ki tahi ‘i ha botu: bea koia ‘e ‘ikai
toe lahi age ka kuo gata.
94. Ko Beane ‘ae kolomu‘a bea ‘oku fai ki ai ‘ae
Fakatahaalea; ko Jianeiva koe kolo nofo‘aga, bea ‘oku
ogoogo ‘i he tufuga uaji. ‘Oku ogoogo ‘a Jiuliki ko
hono univesiti.
95. Koe aga ‘o Suisalani koe g. feitu‘u ‘oku kau taha.
‘Oku ‘ikai hanau tui, ka ‘oku nau fili ‘i he ta‘u kotoabe
ha toko taha ke agi, bea ‘oku ui ia koe Balesiteni ‘oe
Kautaha ‘o Suisalani. ‘Oku kau kotoabe ‘i he tau, bea
‘oku nau ako tau ‘i be g. 'uanitu, koliji, &c. ‘Oku lahi
‘ae ako bea toko ji‘i ‘ae vale. ‘Oku ‘i ai ‘ae g. faiva, ‘ae
gaohi uaji moe tufuga jiueli, ka ko ‘enau gaue lahi koe
fagamanu moe tau-kau.
96. Koe fonua eni ‘oe anovai: ko Jianeiva mo Koni-
sitani ‘oku lahi. ‘Oku lahi ‘ae g. vai faito‘o ; bea ‘oku
fa‘a a‘ahi ki ai ‘ae kakai mahaki. Koe me‘a fakamana-
vahe ‘ae aisi ‘oku toka ‘i be g. tele‘a. ‘Oku fa‘a teka
hifo ‘ae sinou ‘oka labi ‘ene to ‘i ha botu, bea ‘oku lani
‘ae g. viliji kuo ta‘omia ai.
97. ‘Oku ‘i ai hono kau ogoogo, bea lahi ‘a Teli ‘aia
na‘a ne fana‘i ‘ae fo‘i abele ‘i he ‘ulu ‘o hono fob a, bea
mo Suigeli na‘a ne kau lahi ‘i he fakafo‘ou ‘oe lotu.


54
KO HONO 6 ‘OE VAHE.
KO EULOBE SAUTE.
‘Oku tu‘u ‘i he botu saute ‘o Eulobe ‘ae muitolotolo ‘e
tolu, ‘aia ‘oku nau meimei motu mei he konitineniti
koe me‘a ‘i be tahi moe g. mo‘uga. Kuo tau lea ki he
taha ko Sebeni, he ‘oku kau ia ki Luluga; ‘oku toe be
‘ae ua, ‘a Itali, bea moe fonua ‘oku tu‘u ai ‘a Toake
mo Kalisi, ‘aia ‘oku fa‘a higoa ki hono ‘otu mo‘uga ko
Baakana,
Ko Itali.
99. Koe fonua koeni ‘oku meimei tatau mo Bilitania
hono kelekele, ka ‘oku tokotoko ji‘i hifo hono kakai,
koe toko 25,000,000.
100. ‘Oku fa‘a fakatatau ‘ae tu‘u ‘a Itali ‘i he mabe ki he va‘e ‘o
ha tagata kuo ‘ai ki ai ha fu‘u su, bea ‘oku ne fai ke soki‘i ‘ae
motu ko Sisili. ‘Oku ne tu‘u fakaloloa ki tahi: bea ‘oku mo‘uga
takai‘ae botu ‘oku ne hoko ai moe konitineniti. Bea koia ‘oku
‘ikai ke hage koe fonua ni‘ihi kuo tau lau ki ai, ‘aia ‘oku ‘ikai
liano gata‘aga totonu, ka kuo gaohi ia ‘e Natula ke nofo kehe, koe
fonua ‘iate ia.
101. ‘I he‘etau fuofua ‘ilo ki Itali, koe nofo'aga ia ‘oe
g. kakai ‘aia na‘a nau taki taha ma‘ana: ka ‘i he kei
tuai ‘ae ‘Alo‘i ‘o Kalaisi, kuo fakataha ‘ae g. fonua ki
he bule ‘ae kolo ko Loma, ‘aia na‘e mei fakaogo ki ai
‘a mamani kotoa. Na‘e faifai bea tokilalo ‘ae bule‘aga
koia, bea ma‘u hono g. botu ‘e he kakai kehekehe: bea
‘i he Kuoga Fakabo‘uli, ‘oku ‘ikai kei ai ha Itali, ka
koe g. bulekaga ji‘i ‘aia na‘a nau malobi ha taimi, vai-
vai ha taimi, bea fakaogo ki he Sisa ‘o Jiamani.
102. Te tau vahe tolu ‘ae fonua ni: ko Italikoniti-
neniti, Itali-muitolotolo, bea mo Itali-‘i-motu.


55
Ko Itali-konitineniti. Koe botu noate ‘eni; ‘oku
takai ia ‘e he ‘Otu Aliba moe botu ‘e taha ‘o Abenina.
Ko hono aga koe fu‘u tokalelei, bea lafalafa ‘aubito.
‘Oku tafe ‘1 loto ‘a Bo, bea hifo ki ai ‘ae g. vaitafe to-
koni mei he botu kotoabe. ‘Oku lahi ‘aubito ‘ae kele-
kele ‘oku ‘ohifo ‘e he g. vai koia, bea ‘i he‘ene toka
‘oku tanu aibe ‘ae kiliji vaitafe, bea ka ne tae‘oua ‘ae
fa‘a tanu hake ‘e he kakai ‘ae ogo kauvai ‘o Bo, ‘e hake
mai ‘ae vai ki ‘uta, bea hoko ‘ae fonua koe fu‘u ano.
‘Oku iki ‘ae g. vaitafe ‘oku hifo mai ki ai mei he g.
mo‘uga, ka ‘oku ogoogo honau higoa. ‘Oku behe moe
g. anovai, ‘aia ‘oku tu‘utu‘u holo ‘i he feitu‘u koia; ko
Majiole, Komo, mo Kaata ‘oku lahi.
Koeni ‘ae g. fonua ni‘ihi ‘oku tu‘u ‘i he botu ni, mo
honau g. kolo lahi.
KOE FONUA. Ko Biemoni. „ Jienoa. „ Lomibaati. „ Veniji. KOE G. KOLO. Ko Tulini mo Alekisanita. Jienoa. ., Milani, Bavia. .. Veniji, Velona, Batua, Manitua.
‘Oku ‘i ai moe g. kolo, ko Bologa, Barna, Motena, &c.
Ko Itali-muitolotolo. Koe ‘ulugaaga lahi ‘oe botu
ni koe mo‘uga : he ‘oku laulahi ‘aubito ‘ae ‘Otu Abe-
nina, bea ‘oku a‘u ki tahi mo tahi ‘i he feitu‘u ni‘ihi.
Ka ‘oku ‘i ai ‘ae g. botu ‘oku tokaleleiage, ko Tusikani,
Kabani, bea moe fonua ofi ki Loma. ‘Oku mafana lahi
‘ae feitu‘u toga, bea ‘oku agi ai ‘ae matagi Simuna : bea
‘oku lahi ‘ae ano.
Koeni ‘ae g. fonua mo hono g. kolo lahi.
Ko Tusikani. Ko Faloleji, Lekani.
Fonua foe Jiaji. „ Loma, Jivita-Veki.
Kabani. ,, Naboli.
‘Oku ‘i ai mo Bilitisi ‘aia koe taulaga ‘oku galigali
mamafa. ‘Oku tu‘u ‘i he botu ni ‘ae mo‘ugaafi ko
Vesuvio,


56
Ko Itali-l-motu. ‘Oku ua ‘ae motu lahi, ko Sisili
mo Satinia: koe ‘Otu Libai foki, mo Eliba, mo Me-
lita; ka ‘oku kau ‘a Melita ki Bilitania, koe taha ‘i he
g. kolotau malohi ‘oku ma‘u ‘e he bule‘aga koia ‘i he g.
botu kehekehe ‘o mamani.
Ko Sisili. ‘Oku meimei tatau ia hea mo Holani,
bea ‘oku lahi ‘i he toko ua miliona ‘a hono kakai. ‘Oku
lahi ‘ae mo‘uga kao ‘ikai lahi kovi: bea koe g. botu
‘oku tokalelei koe fugani ‘i ho goue‘aga lelei. Ko hono
kolo lahi ‘a B alamo. Koe toki ki‘i fonua ‘eni ‘oku
kakai hono g. kolo.
Ko Satinia. ‘Oku jii‘jii hifo ‘ae motu ni, bea toko
ji‘i hono kakai. Koe kolo ‘e ua be ‘oku kakai age, ko
Kaliali 30,000 mo Sasali 20,000. ‘Oku maumau ‘ae
motu ni ko ‘ene meimei mo‘uga kotoa; ka ‘oku ‘aoga
‘aubito ‘ae g. vao ‘oku tu‘u ai.
Koe botu koeni ‘o Eulobe ‘oku fa‘a vela. Koe mocugaafi ‘e taha
‘i he ‘Otu Libai, ‘aia ‘oku ui ko Sitaloboli, hei‘ilo be kuo mate ai
‘ae afi ‘i ha taimi, he kuo kohu ma‘ube ‘i he kuoga kotoabe. Ka ‘e
ikai lauga mo‘uga-afi ki Etina ‘i Sisili. Koo kelekele ‘oku ne tu‘u
ai 'oku fe‘uga moe Toga ‘e tolu: ko liono ma‘oluga ‘oku tatau mo
Kao kuo hili ki Kao ; oku 80 ‘ae g. tumutumu ‘oku kohu, bea lau
teau ‘ae g. buhi‘aga ji‘i.
‘Oku ‘ikai ha fonua ‘i muli.
Koe kolomu‘a ‘o Itali ko Loma, bea ‘i he g. kolo ko-
toabe ‘o mamani ko Selusalema be ‘oku lahi age hono
tokaga‘i. ‘I he kuoga mu'a koe tefito ia ‘oe bule‘aga
lahi ‘o mamani, ‘aia na‘e nofo ki ai ‘a Eulobe moe g.
koga lahi ‘o Esia mo Afilika. Bea ne ogo kuo mole ia,
ka ‘oku kei hu‘u ki ai ‘ae ‘ofa moe fakaabaaba ‘ae kakai
‘i he botu kotoabe, he koe tefito ‘oe Lotu Bobi, koe
nofo‘aga ‘oe Tu‘i Tabu, bea tu‘u ai lionau g. botu tobu-
tabu. Kuo hifo ‘eni ‘ae Tu‘i Tabu mei he‘ene tu‘i, ka
kuo toe hako hake ‘a Loma ‘i he hoko ‘a Itali koe bule-
‘aga, bea ‘oku galigali lahi age ki mui ‘ae kolo ni ‘i
he‘ene ‘i mu‘a. Ne‘ine‘i ui ko “ Kolo Ta‘egata.” Kae-
‘uma‘a ‘oku ‘i ai hono bule‘aga ‘e taha ‘e ‘ikai mole
vave, he koe kolO ia ‘oku ‘ulutukua ki ai ‘ae fa‘ahiga


57
boto ni‘ihi, koe ta tamabua moe ta fakatata, &c., bea
kuo tanakiage ki ai ‘ae g. gaue ‘ae kau tu‘ukimua ‘i he
g. faiva koia. ‘Oku lahi ‘ae g. fale mahu‘iga kae‘uma‘a
‘ae Fale ‘o Sa Bita, ‘aia koe falelotu lahi ‘oe Lotu Bobi,
bea taubeube atu ‘i he g. fale ‘o mamani. ‘Oku ‘i ai
mo Vatikani koe nofo‘aga ‘oe Tu‘i Tabu, &c.
Ko Naboli koe kolo ia ‘o Itali ‘oku toko lahi taha
hono kakai, he koe toko fa kilu : bea ‘oku meimei hulu
atu ‘i he kolo kotoabe ‘i he lelei hono tu‘uga. ‘Oku ne
tu‘u ‘i ha fu‘u bei, ‘aia ‘oku hage koe mahina kaliba,
bea kuo laga ‘ae g. fale ‘i he tahakehake ‘oe mo‘uga.
‘Oku boko mo Milani, 200,000. Koe kolo lahi talu
mei mu‘a: bea ko hono falelotu koe taha ‘i he g. me‘a
fakaofo ‘o mamani. Ko Tulini mo Faloleji ‘oku na
meimei tatau mo Milani, bea ko Faloleji koe kolo to-
tonu ‘oeMasani. Ko Jienoa mo Veniji, koe ogo ikata-
‘ane ‘oe kuoga mu‘a, bea na‘e ‘ikai ha fonua te na toka‘i.
Koe ogo taulaga, bea koe kau kaivai hona kakai, bea
na‘e hu‘u ki ai ‘ae koloa ‘a mamani. Ko Veniji ‘oku
tu‘u ‘i tahi, bea ‘e ‘ikai hala ‘etau ui koe kolo fataki.
103. Koe Teuga ‘oe Fonua. Koe bule ‘a Itali koe
l)ule-la-fale-tolu.
Koe lotu ‘oe fonua koe lotu bobi, ka ‘oku gofua ‘ae
fa‘ahiga kotoabe. ‘Oku kei nofo ‘i Loma ‘aeTu‘i Tabu,
‘aia koe bule ‘oe jiaji koia, ka kuo to‘o meiate ia ‘ae
bule fakamama. ‘Oku tomui ‘aubito ‘ae ako. ‘Oku 22
‘ae g. ‘univesiti: ‘oku ogoogoage ‘a Bologa mo Batua.
‘Oku ‘i ai ‘ae lelue, telekalafi, &c.; ka ‘oku ‘ikai ke
ofi ‘i he me‘a koia ki he g. fonua lahi kuo tau lea ki ai.
Na‘e motu fuoloa mei he konitineniti koe me‘a ‘i he
ma‘oluga ‘oe g. mo‘uga. Na‘e malo ‘enau gaue ki ai
bea fakaofo ‘ae g. hala na‘a nau foa ‘i he maka. Ka
kuo toki fakaboko mo‘oni ‘a Itali ki he g. fonua kehe,
‘i he foa ha fu‘u ava ‘i he loto mo‘uga ko Seni ‘aia roku
‘alu ai ‘ae lelue.
(‘Oku tu‘u ‘a Seni ‘i lie valia‘a ‘o Itali mo Falanise, ‘o ofi ki
Kalenobeli.)


58
104. Koe Gaue. ‘Oku ‘ikai goue‘i hono vaeua ‘oe
kelekele ‘o Itali; ka ‘oku ‘ikai koe kovi ‘oe kelekele,
ka koe majiva vai. ‘Oku ‘aoga ‘ae botu ano ki he laise,
bea ‘oku fua lelei ‘ae koane. ‘Oku to vavae, tabaka,
olive, kae‘uma‘a ‘ae vaine. Koe fa‘ahiga uaine ‘e taha
‘oku ogoogo lahi ‘oku ui koe Lo‘ifofoga ‘o Kalaisi. ‘Oku
fagamanu, bea ‘oku tauhi ai ‘ae ‘unufe silika. ‘Oku
ika‘ia ‘ae tahi, bea ‘oku ma‘u ai ‘ae ajiovi, satini, kae-
‘uma‘a ‘ae hakula moe tutu‘u.
‘Oku keli ai ‘ae g. fa‘ahiga ukamea ka ‘oku ji‘i be,
‘oku lahi ‘ae masima moe niabeli; kae‘uma‘a ‘ae sulifa,
‘aia ‘oku ma‘u mei Vesuvio mo Etina.
‘Oku ‘ikai loko lahi ‘ae tukiukamea moe g. faiva behe.
Kuo ogoogo fuoloa ‘ae g. tata ‘oku gaohi ‘i Lekani, moe
uoloveti mei Jienoa, moe g. me‘a jio‘ata mei Veniji,
moe kula mei Naboli, &c.
Ka koe faiva lahi ‘o Itali koe hivamalie moe gaohi
fakatata: koe fonua ‘eni ‘oe Masani. ‘Oku ‘alu ‘ae
kakai kotoabe ki Itali ke ako ‘i he hiva, moe ta faka-
tata moe tamabua.
105. Koe Ogoogo ‘oe Fonua. ‘E ‘ikai ‘aubito fa‘a
fakamatala ki he g. botu ‘oku fa‘a tu‘u honau higoa ‘i
he hisitolia. ‘Oku ogoogo ‘ae g. kolo kotoabe kuo tau
lea ki ai: hea ta‘efa‘alaua ‘ae g. botu kuo lai ai ‘ae tau.
‘I he kuoga ki mui ni ko Malego nai ‘oku mamafa, ‘aia
na‘e ikuna ai ‘e Naboleone ‘a Aositia ‘i h. 1800.
‘Oku ogoogo ‘a Amalafi, he koe botu ia na‘e fuofua gaue ‘aki ‘ae
kabasa. Ko Heakulaneo mo Bobeii koe ogo kolo ofi ki Vesuvio,
bea na‘e tonumia ‘i he kanikita inoe efuefu na‘e to mei he mo‘uga-
afi. Na‘e mole fuoloa ‘ae ogo kolo, boa kuo toki ‘ilo ki ai ki mui
ni: koe ta‘u ‘e taha afe ma onogeau hono tanu. Ko Sulakusa mo
Akaliketo ‘i Sisili koe ogo kolo mamafa ‘i mu‘a, &c.
Koe me‘a ki he gaue ‘ae tagata, ‘oku fugani ‘ae g. fa-le
‘oku tu‘u ‘i Loma. Ko Baniteoni, be koe fale ‘oe g.
‘otua ; ko Kolisiume koe fale faiva ‘o Loma Motu‘a : ‘e
hao ai ha toko 8 mano: koe ‘Aku ‘o Taitusi, ‘aia ‘oku
tohi ai ‘ene g. tau; koe Bou ‘o Telejiani; moe g.


59
Fonualoto ‘aia na‘e nofo ai ‘ae kau Kalisitiani ‘i he
kamata‘aga.
‘Oku tokaga‘i moe falelotu ‘o Faloleji, bea ko hono
buha ‘oku lahi taha ‘i mamani: moe falelotu ‘o Bisa
‘aia ‘oku tu‘u malele hono taua kae ‘ikai higa : moo
Fale ‘o Sa Maake ‘i Veniji.
Koe me‘a ki he kakai ogoogo, kohai ‘e lava ke faka-
matala: he koe lelei ‘oe kuoga mu‘a na‘e tubu ai. Koe
toko taha be te tau lea ki ai ko Jiuliasi Sisa. Ka ‘i he
kuoga ki mui, ko hono mau lahi ‘a Tate; ko Kaliloe
koe asitalonome mo Toliseli koe filosefa: ko Maikeli
Agelo, Tijiani, kae‘uma‘a ‘a Lafaele, koe kau ta faka-
tata; ko Kanova koe ta tamabua. Bea ‘oku fa‘a lau
ko ‘enau tama boto kuo kehe age ko Leonato-ta-Viji.
Koe toko ji‘i be ‘eni, he koe fonua ‘oe kau boto, kae ‘oua
na‘a galo ‘a Kolomibusi ‘aia na‘a ne ‘ilo ‘ae Mama Fo‘ou.
Koe Muitolotolo ‘o Baakana.
Koeni ‘ae g. bule‘aga ‘oku tu‘u ai, ko Kalisi mo
Toake mo Loumani mo Sevi mo Moteniko.
Ko Kalisi.
Ka ne koe jiokalafi ‘eni ‘oe kuoga mu‘a ‘e ‘ikai nai
ha toe botu ‘e lahi ‘etau lea ki ai, he koe tumutumu ia
‘oe Mama Mu‘a. Kae talu ‘a Alekisanita, ‘oku ‘ikai
mei ‘iloa koe fonua, ka kuo mo‘ui be koe gaue m<>e boto
‘a hono kakai. Bea na‘a moia ka ko hono kakai mu‘a
be; he koe koto vaivai mo fakalielia ‘ae ha‘a Kalisi ‘o
onoboni, bea ‘oku nau ogoogo be ‘i he fielahi moe loi
moe kaka. Koia ne ogo oku hage ko ha fonua tabu,
ka ‘e jiki ‘etau lea ki ai, he “ Kuo hiki hono tu‘uga mama
mei hono botu.”
107. Ko hono loloa koe maile fe 200, bea te ne a‘u
mei Eua ki Fonualei. Koe fua ‘oe fuga fonua koe
maile tabafa ‘e ua mano, bea koe toko lahi ‘oe kakai


GO
koe toko 1,500,000. ‘Oku ‘ikai koo fonua be taha; ka
‘oku lahi ‘ae g. motu, koe ‘Otn Ionia, mo Euboea,
bea moe g. motu ‘i he Tahi Aakibelakoo. ‘Oku ‘ikai
ha vaitafe be ha anovai ‘oku tau ke lea ki ai; bea ne
ogo ‘oku lahi ‘ae mo‘uga, ka ko Banaso be te tau
tokaga‘i ‘i he botu noate, mo Tauketo ‘i he toga.
‘Oku lahi ‘ae g. komaki : bea koe taulaga lelei ‘ae Bei
‘o Lebato ‘i hihifo, bea moe ogo Bei ‘o Naubelia mo
Atenisi ‘i hahake. ‘Oku lelei hono ‘ata; hage koe
kuoga mu‘a ‘oku fa‘a nofo ‘i tua ‘ae kakai, bea ko hono
‘uhiga ‘abe ia ‘e taha ‘oku ‘ikai te nau mama fa ki he
nofo fakafamili. Koe koga ji‘i be ‘oe kelekele ‘oku
goue‘i: bea koe me‘a ‘i he ‘oji ‘ae rnotu'a vao ‘i hono
ta, ‘oku bakuka ‘ae g. fu‘u botu, bea lahi ‘ae la‘ala‘a
moe lovai. ‘Oku fugani ‘ae kelekele ‘oe ‘Otu Ionia,
bea koe fonua ia ‘oe fuamelie, ‘aia ‘oku fetuku mei ai
ki mamani kotoabe.
108. ‘Oku 5 be ‘ac g. kolo ‘oku kakai age. Ko
Atenisi 50,000 ko hono kolomu'a ia moe taulaga. Ko
Koafu ‘i he ‘Otu Ionia koe kolotau lahi. ‘Oku ‘ikai
mei ‘iloa ‘ae g. kolo ‘oe kuoga mu‘a, bea ko ha ki‘i
viliji be ‘a Sabaata.
109. Na‘e toki fokotu‘u ‘a Kalisi ke bule‘aga ‘i li.
1829, ka koe koga be ‘o Toake ‘i mu‘a. Koe tu‘i ‘i he
taimi ni ko Jioaji koe foha ‘oe Tu‘i Tenima‘ake. ‘Oku
vaivai ‘aubito ‘ae bule, bea ‘oku lahi ‘ae g. kaiha‘akau
‘oku nofo ‘i he mo‘uga bea hifo mai ke fa‘ao ‘ae koloa
‘ae kakai.
Ko Toake.
Ko Toake koe fiu‘aga ‘o Eulobe. He koe g. bule‘aga
kuo tau lea ki ai, ne ogo ‘oku nau taki taha ma‘ana,
ka ‘oku nau hage ko ha famili be taha, bea ‘oku lahi
‘ae g. me‘a ‘oku nau 6 fakataha ai. Ka ‘oku ‘ikai
‘ aubito ke fa‘a laka tatau mo kinautolu ‘a Toake; koe


61
muli ia mei he kauvai, bea ‘oku kei ma‘u ‘ae aga na‘e
ha‘u moia, ne ogo ‘ae g. senituli kuo mole. ‘Oku fai
fakaekuogafo‘ou ‘e Eulobe, ka ‘oku ‘ofa ‘a Toake ki he
me‘a ‘a ono‘aho: ‘oku lotu faka-Kalaisi ‘a Eulobe, kae
faka-Mahometi e: ‘oku nofo mali ‘ae kakai ‘oe g. bule-
‘aga kehe; kae jinifu be ‘a Toake: koe kakai sivilaiso
‘ae g. bule‘aga kehe, kae hage ‘ae kakai ni ko ha kau
babeliane kuo ‘abitaga ‘i he tuliki ‘oe konitineniti.
Koia koe feagaiga ‘a Toake mo Eulobe koe takaga-‘a-
bibi-mo-kahi.
111. ‘Oku fa‘a vahe tolu ‘ae Bule‘aga ‘o Toake; ko
Toake-‘i-Eulobe, ko Toake-‘i-Esia, bea mo Toake-‘i-Afi-
lika. Ko Toake-‘i-Eulobebe ‘oku kau ki he tohi koeni.
Koe toko lahi ‘oe kakai ‘i he bule‘aga katoa, koe toko
30 miliona; ka koe fa‘ahiga ‘aia ‘oku ‘onautolu totonu
‘ae bule‘aga koe Ha‘a Osimanali, ‘oka ‘ikai te nau a‘u
ki he toko 2 miliona. ‘Oku tau ofo ‘i he fie kataki ‘c
he g. laui miliona ‘ae bule ‘a ha kakai toko ji‘i behe,
kae‘uma‘akoe bule kovi mo fakamalohi, ka ko hono
‘uhiga koe lotu : he ‘oku toko 23 miliona ‘ae lotu faka-
Mahometi ‘i Toake ; bea koe ‘eiki ‘oe Ha‘a Osimanali,
‘aia ‘oku ne Tu‘i Toake, koe ‘ulu ‘oe lotu koia. Koe
me‘a ‘oku faigata‘a‘ia ai ‘ae bule‘aga koe toko lahi ‘oe
Kalisitiani, he ‘oku fakalilia kiate kinautolu ‘e he
Toake fulibe, ‘o lau be koe manu.
112. ‘Oku lelei ‘aubito ‘ae tu‘uga ‘o Toake-‘i-Eulobe,
he ‘oku lahi hono g. botu ‘oku a‘u ki tahi. ‘Oku tau
mai ‘ae Tahi ‘Uli‘uli ki hahake, bea koe Bei ‘o Veniji
ki hihifo : bea ‘oku ‘i ai ‘ae Ava ‘o Konisanoboli moe
Tahi Mamola moe Ava Tataneli moe Tahi Aakibelakoo
‘i hono botu toga. ‘Oku febaki ai mo Kalisi ‘i he
feitu‘u koia, ka ‘oka vahe‘i ia ‘e he ‘otu mo‘uga. Ko
hono gata‘aga ‘i he botu tokelau koe ‘Otu Baakana ‘i
luluga mo Tanube ‘i hahake : na‘a ne ma‘u mu‘a ‘o a‘u
ki he ‘Otu Aliba, ka kuo toki to‘o ia meiate ia ko ‘ene
gaue kovi. Koe lahi ‘oe fonua ni koe maile tabafa ‘e


62
150,000 nai: ka ‘oku kau ‘i he fua koia ‘ae fu‘u motu ko
Katia; bea mpe g. motu ni‘ihi ofi. ki ‘uta, ko Taso,
Samotesia, &c.
113. Koe vahefonua, kolo, &c, Koeni ‘ae g. vahe-
fonua ni‘ihi mo honau g. kolo lahi.
Ko Tilase, Ko Konisanoboli, Atilianoboli,
Kaliboli, Filiboboli.
„ Masitonia. „ Salonika.
„ Tesali. „ Lalisa.
„ Alibani. „ Jioanina.
,, Bulikali. ,, Sumela, Lujiuki, Silisitia,
Vaana.
Kuo told to‘o mci ai le Eulobc ha fu‘u vahefonua ‘e ua, ko
Bosinia mo Hesikovina, ‘o ‘age ki Aositia ke tauhi, koe‘uhi koe
ta‘e lava ‘e Toake hono bule‘i. Kuo nau tu‘utu‘uni foki ke ma‘u
‘e Kalisi ha fu‘u koga ‘o Tesali: bea kc meimei tau‘ataina ‘a
Bulikali.
Ko Konisanoboli koe kolomu‘a. Na‘e laga ‘e
Kositanitaine ko fakahoko ‘a Esia mo Eulobe, bea na‘c
fuoloa ‘ae ‘ulutukua ki ai ‘a Mamani. Ko hono kakai
koe toko miliona. ‘Oku matamatalelei ke jio ki ai mei
he mama'o, ka ‘oku kovi ‘ae g. hala bea lahi ‘ae ‘uli.
‘Oku tuku taula ‘ae g. vaka ‘i ha komaki ‘aia ‘oku ui
ko Nifo Koula; bea lie ogo koe g. vaka lalahi ka te
nau no ki ‘uta. Ko hono fale lahi koe Fale ‘o Sa
Sofaia, koe falelotu faka-Mahometi. ‘Oku a‘u ‘a Atilia-
noboli ki he toko 140,000 : ‘oku hu‘u ki ai ‘ae koloa ‘o
ha fu‘u feitu‘u, bea ‘oku lahi ‘ae gaue ‘oku fai. Ko
Kaliboli koe taulaga lelei; ‘oku tu‘u ‘i he Ava Tata-
neli ‘aia ‘oku lauji‘i ‘i he botu koia, bea koe mama‘o ‘o
Esia mo Eulobe ‘oku hage ko Nukualofa mo Bagaimotu.
Koe taulaga lahi ‘a Salonika, ‘aia na‘e ui mu‘a ko
Tesalonaika: ko hono kakai koe toko 70,000. Ko hono
taulaga ‘i he Tahi ‘Uli‘uli ‘a Vaana.
Koe kolo lahi ‘o Katia ‘a Katia. Koe loloa ‘oe motu


63
koe mail© ‘e 150; ‘oku fugani ‘ae kelekele, bea ka no
bule ki ai ha kakai kelie ‘e lelei ‘aubito.
114. Koe Teuga ‘oe Fonua. Koe bule ‘a Toake koe
bule tafataha: ‘oku ‘ikai ha ta‘ofi ki he finagalo ‘oe
Tu‘i ka ko ‘ene manavahe be ki he laba. ‘Oku ne
fa‘iteliha ki he mo‘ui moe koloa ‘a hono kakai, bea ‘oku
ne fakanofo mo fakahifo ta‘e kau ai ha tahakehe. Koe
hoko totonu, koia be ‘i he hako tabu ‘oku motu‘a, bea
koia ‘oku fa‘a hoko ‘ae tehina.
Koe lotu totonu ‘oe fonua koe faka-Mahometi, ka
kuo bau ke nau fakagofua ‘ae lotu faka-Kalaisi he ‘oku
toko lahi ‘ae jiaji koia. Ka koe fai kataki be, bea
tokaage ha ‘aho ‘e fakabo‘uli ‘ae loto ‘oe kakai ‘i ha
feitu‘u, bea te nau te‘ia noabe ‘a ji‘i Kalisitiani; koia


64
‘oku hofo tailiili aibe ‘ae fa‘ahiga koia. ‘Oku ui honau
jiaji koe faka-Kiliki, bea ko honau faifekau lalii koe
Beteliake ‘o Konisanoboli. ‘Oku ‘i ai ‘ao g. ako ka
‘oku ‘ikai ke jia‘a, he koe sibela be ‘oe Kolani, ‘aia ko
‘enau Tohitabu.
Koe fonua tau talu mei mu‘a, bea lolotoga ‘oku ji‘i
‘ae faiva moe gaue ‘oku ma‘u ba‘aga ‘aki, kuo bau kc
manako ki ai ‘ae kau talavou.
‘Oku lahi ‘ae manuao, kae‘uma‘a ‘ae fa‘ahiga ‘oku
kofu ukamea: ko Bilitania mo Falanise be nai te ne
manavahe ki ai ‘i tahi.
115. ‘Oku ji‘i ‘ae goue ka koe fonua mahu ‘aubito:
ka oka feiga ‘e ha taha kc ma‘u ha me‘a kuo bau ke
hifo ‘ae kau tanaki tukuhau ‘o fa‘ao. ‘Oku to ai ‘ae
obiomi ‘aia ‘oku kai ‘i he fonua ni‘ihi hage koe tabaka,
bea moe lose ‘aia ‘oku haka ha vai namukakala mei
hono fiji. ‘Oku filo silika ‘i he botu ni‘ihi, bea lalaga
fala. ‘Oku lahi ‘ae g. vao, bea ‘oku ‘ave ki muli ‘ac
fua ‘oe oke ke gaohi ‘aki ‘ae leta. ‘Oku mohu koloa ‘ae
kelekele: ka ‘oku ji‘i ‘ae keli, he ‘oku ‘ikai mei ai ha
hala be ha lelue ke fetuku. Koe lea ‘ae kakai ‘oku
a‘ahi ki ai “ koe maumau fonua lelei.”
116. Koe Ha‘a Toake koe fa‘aliiga Mogoli na‘e ha‘u
mei he feitu‘u hahake ‘oe Talii Kasibeani. Na‘a nau
kamata e‘a hake fe‘uga mo h. 1300 T. J. ‘i he gaue ‘a
Otomani: ‘aia ko hono farnili ‘oku kei bule, bea ‘oku
higoa ki ai ‘ae bule‘aga, he ko hono ui totonu koe Bule-
‘aga ‘o Otomani. Talu ‘ae bule ‘a Bita ‘i Lusia, moe
to‘o meia Toake hono g. fonua; kae‘uma‘a kuo keina
‘ae malohi ‘oe fonua ‘e he aga fakababeliane.
‘Oku ‘ikai nai mo ha Tu‘i tobutabu ‘i mamani: na‘a
moe Balemia ‘oku ne fakabulou ‘i he‘ene talanoa age
hiate ia ‘ae g. me‘a ‘oe bule‘aga. ‘Oku lahi hono g.
kuafa: ko Solitani, Batisa, Kani, kae‘uma‘a ko Mataba
Lahi (Sublime Porte). Ka koe‘uma‘a ‘ae higoa he ‘oku
fakaa‘au ke movete ‘ae bule‘aga; ‘oku hage koe fonua


65
kehe ‘a Ijibite, bea ‘oku toe ji‘i bea motu ‘aubito. ‘Oku
kei tu‘u ‘eno bule koe boubou be ‘ae g. bule‘aga kehe :
bea ‘oku totonu ‘ae higoa ‘oku fa‘a ‘ai ki ai “ Ko Ma-
haki.”
Ko Loumani, Sevi, mo Moteniko.
117. Ko Loumani koe fonua ‘e ua, ko Valaki mo
Molitavi, ‘aia kuo nau fakataha. ‘Oku ui honau ‘eiki
koe Hosibotaa, bea ko hono higoa ‘i he taimi ni ko Jia-
lesi: ‘oku ne kau ki he Ha‘a Hohesoleni. Koeni ‘ae g.
kolo ni‘ihi; ko Bukaleji, Jiasi, Kalaji. ‘Oku toko 4
miliona ‘ae kakai.
118. Ko Sevi. Ko hono kolo lahi ‘a Belikalate,
bea koe lau ‘oe kakai ‘oe fonua koe taha milona tubu.
Ko hono ‘eiki ko Bilinisi Milani.
119. Ko Moteniko. ‘Oku toko ua kilu tubu ‘ae
kakai: bea ko Setiji ‘ae kolomu‘a.
Koe bule‘aga ni ‘e tolu na‘e toki fokotu‘u ‘i he Koni-
felenisi ‘ae g. bule‘aga na‘e fai ‘i Bealini ‘i h. 1878.
‘Ofa ke nau monu‘ia.
KO HONO 8 ‘OE VAHE.
KO LUSIA.
Koe taha ‘eni ‘i he g. Bule‘aga ‘Eki ‘o Mamani: ko Bili-
tania be ‘oku hulu age hono kelekele, ko Jiaina be mo
Bilitania ‘oku toko lahi hona kakai.
Koe bule‘aga foki ‘eni ‘oku taha kehe hono aga o‘ona.
(1) Ne ogo koe vaho ono kotoa ‘o Mamani ka koe fonua be taha.
(2) ‘Oku bule ki ai ‘e he toko taha, ‘aia ‘oku ne tafataha ‘i he
bule‘aga moe jiaji, bea ‘oku ‘ikai ha ta‘ofi ki hono finagalo.
(3) Koe toki fonua gaogao; he ‘oku koga tagata be ki he maile
tabafa ‘a hono g. feitu‘u lahi,
E


66
(4, Koe fonua ta‘e fa‘a ikuna; he ne ogo ‘e lava ke tu‘uta ki ai
ha tau, bea ke fakavaivai‘i ha botu ni‘ihi, ka ‘e ‘ikai ke fa‘a lava‘i
hono kotoa, koe me‘a ‘i hono fu‘u lahi mo faigata‘a.
(5) Ne ogo ‘ene fu‘u lahi ka kuo te‘eki ha mai kuo gata ‘ene
‘alu ata, bea oku mahino koe bule‘aga kei talavou. Ne‘ine‘i tailiili
‘ae kakai kehe ‘i he‘enau vakai ‘ae tubu ‘ae fu‘u fonua ni, ‘o nau
fiu‘a iifili be hoko koeha ‘amui.
121. ‘Oku tu‘u ‘a Lusia ‘i Eulobe mo Esia fakatou‘oji.
‘Oku ne ma‘u-‘ae botu hahake katoa ‘o Eulobe bea moe
botu tokelau katoa ‘o Esia. ‘Oku ne mole mei Jiamani
mo Aositia ‘o a‘u ki he Tahi Basifiki, bea ko hono loloa
koia koe maile ‘e 7000: ko hono fua takai ‘oku lahi ‘i
he takai ‘o mamani. Katokatoa nai koe fua ‘oe fuga
fonua koe maile tabafa ‘e Valu Miliona. ‘Oku ta‘etau
‘aubito ‘ae toko lahi ‘oe kakai he koe toko 85 miliona be.
122. ‘Oku vahe tolu ‘ae fu‘u bule‘aga ni, ko Motu‘a
Lusia. ko Kaokaso, bea mo Saibeli. Ko Motu/a Lusia
be te tau fakamatala ki ai ‘eni, he ‘oku meimei tatau ia
moe fonua ‘oku fa‘a ui ‘e mamani ko Lusia ‘i Eulobe.
Ko hono lahi koe mailo tabafa ‘e 2,000,000, bea ko hono
kakai koe toko fitugofulu miliona tubu.
123. Koe Aga ‘oe Fonua. ‘Oku tu‘u ‘i he botu noate,
‘o Lusia-‘i-Eulobe ‘ae Oseni Bole Noate moe Tahi
Hinehina. Ko hono taulaga ‘i he botu koia ‘a Aakia-
gelo: ‘oku ‘ikai loko ‘aoga he ‘oku fa‘a mohe ‘ae tahi
koia. ‘Oku fetoumua'aki mo Sikatinavi ‘i he uesite,
bea ‘oku ne ma‘u hono vaeua ‘oe Bei ‘o Botinia, bea
moe motu ko Alani. ‘Oku ‘oona ‘ae Bei ‘o Finilani
‘aia ‘oku tu‘u ai ha taulaga ‘e tolu, ko Kalaunisitati,
Helisigifoa, mo Leveli. ‘Oku hoko ai moe Bei ‘o
Lika mo hono taulaga ko Lika, bea moe Tahi Boli-
tiki, Ne ‘aoga lahi ‘ae tahi koeni ka ne tae‘oua ‘ene
mohe ‘i he uinita; kae‘uma‘a ‘oku ji‘i hono ava ko
Saune, bea bule‘i ‘e ha fonua kehe, ‘aia ‘oku tatau moe
ma'u ‘e ha taha kehe ‘ae ki ‘o hoku mataba. ‘Oku fe-
baki ‘a Lusia bea mo Balusia mo Aositia mo Toake;


67
bea ‘oku ‘ikai hano gata‘aga ‘oku mahino. ‘Oku tau
atu ki hono botu saute ‘ae Tahi ‘Uli‘uli. Ko hono g.
taulaga ‘i he botu kola ‘a Otesa bea mo Sebasoboli;
bea mo Keji ‘i he Tahi Asova. ‘Oku tu‘u ai ‘ae mui-
tolotolo ‘o Kalimea. Ka ne koe kuoga mu‘a te tau
‘alu aibe ‘i vaka ki he Tahi Kasibeani, ka kuo matu‘u
eni ‘ae vaitafe na‘e fakahoko aki ‘ae ogo tahi. ‘Oku
lahi ‘ae folau ‘i he Tahi Kasibeani, bea ‘oku ua hono
taulaga, ko Teabeni mo Asitaakani. Kuo tau ka-
mata ‘eni ‘ae kau‘amotu‘a ‘o Eulobe mo Esia, ka ‘oku
lelei ‘etau manatu ne ogo koe gata‘aga ‘oe konitineniti
ka koe loto fonua be ‘o Lusia. ‘Oku tau ‘alu ‘i he fu‘u
vaitafe ‘o Oulali, ‘o a‘u ki Olenibua : ‘aia ‘oku totonu
ke ui koe taulaga, he ‘oku tuku fonoga mei ai ‘ae g.
kalavana ‘oku ‘ave koloa ‘i he g. botu maomaoganoa ‘o
a‘u ki Jiaina. ‘Oku kamaoat fi ai ‘ae ‘otu mo‘uga ko
Oulali ‘aia ‘oku ‘ikai ke loko ma'oluga kae fe‘uga be mo
Kao. ‘Oku fuofua vaoa, bea toki toafa, ‘aia koe botu
‘oku keli ai ‘ae koula moe siliva.
Koeni ‘ae tafa‘i fonua ‘o Lusia ‘i Eulobe; bea koe
me‘a ki loto fonua, ‘oku lafalafa hono g. botu lahi. Ko
hono mo‘uga be ‘a Valatai ‘aia ‘oku ma‘oluga i‘i be ‘i
Eua. Ko hono ‘uhiga ia ‘oku lahi ‘aubito ‘ae jg. botu
‘oku ano : bea ka ‘uha ‘oku viku fuoloa ‘ae fuga fonua.
Ko Valatai koe matavai ‘o Lusia, bea ‘oku mofele atu
mei ai ‘ae g. vaitafe ki he botu kotoabe.
Ko Voloka ‘ae vaitafe lahi, ko hono loloa koe maile
‘e 2400. ‘Oku matu‘aki lahi ‘ae ika, bea 300 ‘ae vaka
laafi ‘oku folau ai. Kuo tanu hake ‘ae tuliki ‘o Kasi-
beani ‘i he kelekele ‘oku ne ‘o hifo, bea ‘oku 65 ‘ae ava
‘oku toka ai bono vai ki he tahi koi a.
Koe koto anovai ‘ae botu ‘i he vaha‘a ‘oe Tahi Boli-
tiki moe Tahi Hinehina. Koeni ‘ae ni‘ihi ‘oku lalahi,
ko Latoka, Oneka, mo Sanna. ‘Oku fakahoko ‘ae g.
anovai ni ‘aki ‘ae g. vaitafe, bea ‘oku toka honau vai
kotoa ki Latoka, bea toki tafe mei ai ki tahi ‘i he vai-
tafe ko Neiva, ‘aia ‘oku tu‘u ai ‘ae kolomu‘a ko Sa
Bitabua.


68
124. Koe Vahefonua, Kolo, &c.
‘Oku 50 ‘ae g. vahefonua; ka ‘oku ‘ikai tokaga‘i ia
‘e mamani, bea ‘oku ‘i ai ‘ae g. valievahe lahi ‘oe fonua
‘oku nau fa‘a lau ki ai.
KOE FONUA.
Koe Fonua ‘o Bolitiki.
Ko Lusia Lahi.
„ Kasani.
„ Asitaakani.
„ Lusia Jii.
„ Lusia Saute.
„ Lusia Uesite.
„ Bolani.
„ Finilani.
KOE KOLO.
Ko Sa Bitabua, Kalauni-
sitati, Leveli, Lika.
„ Mosakou, Niji-Nou-
kolota, Tula, Semo-
leso, Aakiagelo.
.. Kasani, Beami.
Salatou, Asitaakani,
Olenibua.
„ Kieu,Kakou, Bolitava,
Beatijiu.
,, Otesa, Nikolaiu, Ke-
soni, Sifeloboli, Se-
basoboli, Keji, Kiji-
nau.
Vilina, Mohileu, Mi-
niji, Kolotono, Ito-
mili.
,, Vasau.
,, Helisigifoa.
‘Oku hage ‘oku ua ‘ae kolomu‘a ‘o Lusia; ko Sa
Bitabua ‘aia ‘oku ‘ulutukua ki ai ‘ae bule‘aga ‘i ono-
boni, bea mo Mosakou ‘aia koe tefito ‘oe fonua ‘i mu‘a ;
‘io bea ‘oku kei behe ‘i he me‘a ni‘ihi. ‘Oku tu‘u ‘a
Sa Bitabua ‘i he kauvai ‘o Neiva; bea ko hono fua
takai koe maile ‘e 20. Na‘e laga ‘e Bita Lahi ‘i h.
1703; koe tu‘uga kolo ‘i he taimi koiakoe fu‘u ano, bea
‘i hono fua laga koe g. fale fataki be. Koe me‘a kehe
‘ae momoko, bea ‘oku lau na‘e mate ha tagata ‘e toko
taha ki he bou taki taha na‘e to. Kae ‘ikai tuka ai ‘ae
tu‘i koia; bea na‘e faka‘oji ‘ae kolo bea hiki ki ai ‘ae
g. ofisi ‘oe bule‘aga; bea ‘i he taimi ni ‘oku meimei


69
toko ono kilu ‘ae kakai. ‘Oku lahi ‘ae g. fale lelei,
bea ‘oku tu‘u ‘i he mala‘e ha fu‘u fakatata ‘o Bita ‘oku
ne heka hosi. ‘Oku tu‘u ‘a Kalaunisitati ‘i ha ki‘i
inotu ‘i he gutu ‘o Neiva ke le‘ohi ‘ae ava ki he kolo-
inu‘a. ‘Oku lahi ‘ae g. ‘otu me‘afana bea ‘oku lau ‘c
he kau ‘eikitau ‘e ‘ikai lava hono hamu.
‘Oku tolu kilu hono kakai ‘o Mosakou. ‘Oku tu‘u
ai ha fu‘u lotoa ‘oku ui ko Kalemilini ‘aia ‘oku fonu
‘i he g. fale niasani: ‘oku ‘i ai ha fale lotu ‘e 32, kae-
‘uma‘a ‘ae Fale ‘o Sa Basili ‘aia ‘oku 20 hono buha.
‘Oku ‘i ai moe Fale Mejianiti ‘aia ‘e hao ai ha toko taha
afe: bea moe Fale Fafagu ‘aia ‘oku lahi taha ‘i mamani
hono fafagu. Na‘e ma‘u ‘a Mosakou ‘e Naboleone, ka
na‘e tutu ia ‘e he kakai koe‘uhi ke kabuji ‘ae fili: bea
na‘e bau ke ‘alu ‘ae tau ‘a Falanise kitua‘a, bea nau
mei mate kotoabe ‘i he momoko.
Ko hono tolu ‘oe kolo ‘o Lusia ‘a Vasau: ‘oku auu
hono kakai ki he vahefa ‘oe miliona. Koe kolomu‘a ia
‘oe fu‘u bule‘aga ‘o Bolani, ‘aia na‘e kau ki ai ‘i mu‘a
‘ae g. koga ‘o Lusia, Balusia mo Aositia: ka na‘e toki-
lalo koe gaue kovi ‘aki hono tau‘ataina.
Ko Otesa mo Kijinau koe ogo kolo ‘oku a‘u ki he
kilu: koe taulaga ‘a Otesa ‘oku fakaheka ai ‘ae uite ko
‘ave ki Bilitania moe g. fonua. Ko Tula koe kolo
faiva ‘o Lusia ka ‘oku toko 5 mano be hono kakai:
‘oku fai ai ‘ae tukiukamea moe gaohi ‘oe mahafu.
‘Oku ui ‘a Kieu ko Kolo Tabu; koe kolomu‘a ia ‘o
Lusia ‘i he kuoga ‘e taha: bea ‘i he tai mi koia na‘e
400 hono falelotu. Ko Niji-Noukolota bea mo Asitaa-
kani koe ogo kolo fakatau‘aga. ‘Oku ‘i ai ‘ae g.
mahina ‘oku fakataha ki ai ‘ae kakai mei he g. feitu‘u
‘o taki taha ‘omi ‘ene me‘a kuo ne gaohi ke fakatau.
Koe kolotau ‘a Semoleso; ‘oku mamafa ko ‘ene tu‘u
‘i he vaha‘a ‘oe ogo vaitafe ko Taniebe mo Tuna bea
‘oku fa‘a ui koe Matanikolo ‘o Lusia.
125. Koe Teuga ‘oe Fonua.
Koe bule ‘a Lusia koe bule tafataha. ‘Oku ui hono


70
tufi koe Sa ‘aia koe fakanounou ‘oe Sisa. ‘Oku ne
fafiteliha ‘i he me‘a kotoabe, bea ‘oku ‘ikai ha nifihi
‘oku kakuga be ofi kiate ia. Ko hono 6 ia ‘oku fa‘a
buke fakasesele bea iku tu‘utamaki ‘ae g. Tu‘i Lusia,
he kohai ha tagata te ne fa‘a fua toko taha ha kavega
behe, koe tauhi ‘oe vahe ono ‘o mamani. ‘Oku tu‘u-
nuku aibe ‘ae laba kiate ia, bea ‘oku fai ma‘ube ‘ae
buleaki‘i fakalilolilo ‘ae ni‘ihi. Koe higoa ‘oe tu‘i ‘oku
bule ni ko Alekisanita II., bea ko hono famili koe
Ha‘a Loinanou.
Koe lotu ‘o Lusia koe Jiaji Faka-Kiliki: ‘oku ofi ki
he Lotu-Bobi ka ‘oku ‘ikai ke tauhi tamabua. Ko hono
‘ulu ‘ae Sa. ‘Oku kei tuai mai ‘ae ako ne ogo ‘ae feiga
moe ofi ‘ae bule‘aga.
Koe taha eni fi he fonua tau ‘o mainani : bea ‘oku
toko lahi taha nai hono kau tau: he ne ogo kuo te‘eki
ke mau ka ‘oku fikai jifi fi he miliona. ‘Oku fi ai foki
mo ‘ene tau ‘e taha, koe Ha‘a Kosaka. Koe toega ia ‘oe
kau babeliane, bea ‘oku nau kei ma‘u ‘enau aga mu‘a.
‘Oku fikai te nau tukuhau, ka koe tu‘utu‘uni kiate
kinautolu ke ‘alu honau toko lahi ki he tau, taki taha
mo ‘ene hosi, mahafu &c.
Koe kavega lahi ‘oe bule‘aga ‘ae gaohi hala, bea
‘ajili koe gaogao ‘oe fonua. ‘Oku lelei ‘ae g. hala lahi,
ka ‘oku fi ai ‘ae g. mahina ‘oku fikai ke ala fai ai ha
fonoga: he ka ‘uha ‘oku fikai ke tafe atu ‘ae vai koe
lafalafa fau ‘ae fonua; bea hoko ‘ae fonua kotoa koe
ano. ‘Oku fa‘a to ‘ae sinou, bea lelei ‘ae fonoga lolo-
toga ‘ene fefeka; ka ‘oka' vai koe vaha belebela ‘ae
tuku‘uta ‘o Lusia. Monu ‘oku ‘aoga ‘ae g. vaitafe ko-
toabe ki he uta me‘a: bea kuo keli luo mei he vaitafe
‘e taha ki he vaitafe ‘e taha ke faigofua ‘ae folau ki he
botu kotoabe.
126. Koe Gaue.
Koegaue lahi ‘a Lusia koe Goue,ka ‘oku kei fakaekuo-
gamu‘a be ‘ae aga ‘o hono fai. Ka neboto ‘ae kakai fi
ghe aohi ‘oe kelekele ‘o hage koe g. fonua kehe, te nau


71
fafaga ‘a mamani; ‘io, bea na‘a mo ‘eni koe me‘a faka-
‘ulia ‘ae lahi ‘oe uite ‘i Lusia Jii mo Lusia Saute.
‘Oku nau to falakesi kae‘uma‘a ‘ae hemibe. Koe aga
‘o Lusia ‘i he mahina ni‘ihi koe g. vaha mohuku, bea
‘aoga ‘aubito ki he faga manu: ‘oku ma‘u ‘e he toko
lahi ‘enau ba‘aga ‘i he haka ‘oe gako‘i bulumokau, ‘aia
‘oku ‘ave ki Bilitania moe g. fonua ke gaohi mama ‘aki.
‘Oku lahi moe toutai, kae‘uma‘a ‘ae gaohi ‘oe tajioni,
‘aia koe fu‘u ika ‘i he Tahi Kasibeani. ‘Oku lahi ‘ae
ta‘aga, he ‘oku kei vaoa hono vahe tolu ‘oe fonua, Ko
hono ‘akau lahi koe baini, koe baini Bolitiki. Koe
fonua fold ‘eni ‘oe kili‘i manu fulufulu: bea ‘oku nofo
‘ae toko lahi ‘oe kakai ke bo sebeli moe emini, &c.
•Oku kei lahi ‘ae ulofi moe bea ‘i he feitu‘u ni‘ihi.
‘Oku ‘ikai koe fonua faiva ‘a Lusia ka ‘oku malo be
‘ae feiga ‘ae bule‘aga ke o‘i ‘ae kakai ki he gaue koia.
Koe me‘a be ‘oku lavalava koe gaohi me‘a jio‘ata, bea
moe tufuga leta—‘oku fa‘a lau ki he leta faka-Lusia.
Ne lahi ‘enau folau ‘oka ne ai hanau tahi ‘oku ‘ata‘ata :
ka ‘oku fa‘a fai ‘ae fetuku ‘oe koloa ‘oe fonua ‘e he g.
vaka Bilitania.
127. Koe Ogoogo ‘oe Fonua.
‘Oku tu‘u ‘a Lusia koe bule‘aga koe gaue be ‘a hono
g. tu‘i. ‘Oku lau ko Luliki ‘ae ‘uluaki, ‘aia na‘e ne
ikuna ‘ae g. fonua ji‘i ‘o bule‘i kinautolu mei he kolo
ko Noukolota. Koe toko taha ‘oku fa‘a lau ki ai ko
Bilinisi Valatimia, koia ia na‘a ne fua lotu, bea na‘e
fe‘uga hono kuoga bea moe 1000 T. J.: koe taimi koia
na‘e kolomu‘a ai ‘a Kieu. Fe‘uga mo h. 1600 kuo ‘oji
•ae Ha‘a Luliki: bea fill ‘e he kakai ke fetogi ‘e he
ha‘a Lomanou ‘aia ‘oku kei bule ni. #
Ka ‘oku fa‘a lau koe kamata‘aga ‘o ‘ene bule‘aga
mo‘oni ‘a Lusia koe hoko ‘o tu‘i ‘a Bita ‘i h. 1689.
‘Oku fa‘a ui ko Bita Lahi bea ‘oku tau moia ‘ae higoa.
Na‘a ne hoko ki he bule k;e koto babeliane be hono
kakai, bea babeliane moia; ka ‘i he‘ene bekia kuo
ma‘u hono tu‘uga koe taha ‘i he g. Bule‘aga ‘Eiki ‘oe


Mama Sivilaise. Na‘a lie a‘ahi ki he g. fonua, ‘o n
gaue ‘eia ‘i he fo‘u vaka moe g. me‘a kehekehe : bea ‘
he‘ene foki mai ‘oku hage na‘e fanau‘i fo‘ou ‘ae fonua
Koe tu‘i mafai ki mui, koe tu‘i fefine ko Katalaine II.
‘Oku buluji hala ‘ae g. higoa koeni ‘i he mabe: ko hono ‘uhig
he na‘e ‘ikai ha taha ke fakatonutonu ki ai.
Ko ‘ene tu*u.
Ko hono totonu.
Ausita.
Alitieli
Uolitavi.
Jialikino.
Kaitelibea.
Koloni.
Laibi.
Siela Loli.
Sibai.
Situtikatife.
Teni.
Teni Kale.
Tiluna.
Tubise.
Vasuvio.
Visatatenu.
Ausitaliji.
Alijieli.
Molitavi.
Jiuliki.
Haitelibea.
Kaloni.
Laibeji'i.
Siela Tolito.
Libai.
Situtikati.
Iena.
Ienikale.
Jilasabua.
Tubige.
Vesuvio.
Visabateni.