Citation
Koe tohi jiokalafi fakaenatula

Material Information

Title:
Koe tohi jiokalafi fakaenatula
Creator:
Moulton, J. E ( James Egan ), 1841-1909
Place of Publication:
London
Publisher:
Joseph Cook ma'ae Koliji ko Tubou
Publication Date:
Language:
Tongan
Physical Description:
45 pages ; 19 cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Tongan language -- Texts ( lcsh )
Textbooks -- Geography ( lcsh )
Lea fakatonga
Spatial Coverage:
Oceania -- Tonga
Coordinates:
-20 x -175

Notes

Creation/Production Credits:
"School geography in Tongan by Dr. J. E. Moulton"--handwritten on t.p.
General Note:
"Koe fokotuu 'e he faifekau ko misa Moulitoni. Koe baki tu'o ua"--t.p.
General Note:
VIAF (Name Authority) : Moulton, J. E. (James Egan), 1841-1909 : URI http://viaf.org/viaf/16629909
Statement of Responsibility:
koe fokotuu 'e he faifekau ko Misi Moulitoni.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commerical License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, and although their new works must also acknowledge the author and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.
Resource Identifier:
466710 ( aleph )
X180175024 ( oclc )
Classification:
EM3341 ( ddc )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
KOE
TOHI JIOKALAFI
FAKAENATULA
KOE FOKOTUU ‘E HE FAIFEKAU KO
MISA MOULITONI.
Koe Baki tu‘o ua.
KOE FAI ‘E TOKETA MOULITONI.
z .A'i. '■ •' z Av.?'
Ko Homo Baki Tu‘o Ua,
KOE
TOIII JIOKALAFI
FAKAENATULA.
KOE FOKOTUU ‘E IJE FA1FEKAU KO MISA NOULITONI.
Koe Baki tu‘o ua.
“ KO TOGA MO‘UGA K[ HE LOTO.”
NA‘E BULUJI
MAAE KOLIJJ KO TUBOU
‘I SITENI,
188K
‘E JOSEPH COOK & CO.
KOE TALATEU.
KOE Jiokalafi koe Tohi ‘o Mamani. Ko hono ‘uhiga ia
‘oe lea ‘jiokalafi,’ bea na‘e totonu ‘ae higoa koia ‘i
mu‘a, lolotoga na‘e kei ji‘i ‘ae boto ‘ae kakai. Ka koe kuo-
ga ni, ‘aia ‘oku fakautuutu ai ‘ae ilo‘i ‘o Mamani ‘i he ‘aho
kotoabe, ‘e ‘ikai hao ‘i ha tohi ‘e taha ‘ae fakamatala ki
hono g. me‘a kotoa. Koia ‘oku vahevahe ‘ae gaue ni.
‘Oku tuku ki he Talamanu ‘ae g fa‘ ahiga manu, ki he Bo-
tani ‘ae g. ‘akau, ki he Jioloki moe Kemi ‘ae kelekele moe
vai &c. : ka koe gaue ‘ae Jiokalafi koe tokaga‘i ‘o Mamani
koe nofo'aga 'oe Tagata. Koia ne ogo te tau lau ki he Kele-
kele moe Manu moe g. ‘Akau, ka te tau lea be ki ai koe
me‘a ‘i he‘enau lave ki he kakai bea kau ‘i he‘euau mo‘ui.
‘Oku fa‘a vahe tolu ‘ae Jiokalafi.
(1) Koe Jiokalafi FAKAEFIKA, ‘aia ‘oku kau ki ai ‘ae
g. fakamatala ‘oku ma‘u ‘i he fai fika, kae‘uma‘a ‘ae aga ‘oo
ta ‘oe g. fakatata ‘o Mamani.
(2) Koe Jiokalafi FAKAENATULA. ‘Oku ne tokaga‘i
‘ae aga ‘oe ‘ata moe fonua moe tahi moe g. feiga ‘oku nofo
.ai, bea mo ‘enau kau ‘i he feliuliu'aki ‘oe g. me‘a ‘o Mamani.
(3) Koe Jiokalafi FAKAEFONUA, be koe fakamatala
ki he nofo moe bule moe koloa &c. ‘oe g. fonua taki taha.
KOE VAHE—I.
KOE JIOKALAFI FAKAEFIKA.
OE Jiokalafi koe tohi ‘o Mamani. Eoe aga ‘o taha ‘o
IV hono tohi ko hono fakamatala, moe taha ko hono
fakatata.
1. Ko Mamani koe fu‘u fetu‘u ‘i he famili ‘oe Ja‘a. ‘Oku
ofi ki he la‘a hono ogo tehina ko Venusi, be koe ‘ fetuu bo-
gibogi,’ bea mo Meakuli: ka oku ofi ‘a Mamani ‘i hono g.
ta‘okete ko Maasi mo Jiubita mo Satuna mo Ulano mo Ne-
bituno. ‘Oku ‘i ai moe g. fetu‘u iki moe g. fetu‘ufuka ‘oku


4
kau ki he famili ‘oe la‘a, ka ko hono gatanai eni ‘i he lalahi.
‘Oku ai ha fetu‘u tokoni ‘e taha ‘oku ‘alu takai ki Mamani
‘o fakamama ki ai: ‘oku tK ia koe Mahina, bea ‘oku ne ‘alu
takai tu‘o taha ‘i he aho ‘e 28 (A27 H7 M43 S4 7). Ko
‘ene mama‘o mo eni koe maile ‘e ua kilu ma fa mano. (237,
360.)
2. Na‘a tau behe ‘anenai, ‘oku ofi ki he la‘a ‘a
Mamani ‘i be ni‘ihi: ka koe ofi koa! he koe g. maile ‘e
hivagofulu miliona tubu (91,328,600). Ha me‘a ka malie
ka koe nima loloa ‘ae la‘a ke buke ki ai ka ‘oku behe fau
hono mama'o ; be ka ne tae‘oua ‘ene buke, behete tau he mei
he hala ‘o to atu ki he‘atanoa moe ‘ bo‘uli ‘itu‘a.’ ‘ Oku lava
‘e Mamani ‘ene takai ki he la‘a ‘o tu‘o taha 'i he aho ‘e
365, (A365 H 5 M48 S49-7) ‘aia ‘oku ui koe Ta‘u. Koe
loloa ‘oe hala ‘oku ne fonoga ai koe maile ‘e onogeau
miliona, bea kce vave ‘o‘ene ‘alu koe maile ‘e taha afe tubu
‘i he miniti ‘e taha (M1140). ‘Oku malele ji‘i ‘ene ‘alu
koe tikilii ‘e 23 J (meimei) ka tau toki lea ki ai ‘amui.
3. Koe aga ‘o Mamani ‘oku fuobotoboto. ‘Oku ba ia ‘i
he ha‘u ‘ae vaka; he ko ‘ene motu‘a kite mai ‘oku ha be ‘ae
hikuhiku’i fana: bea ka folau atu aibe ha toko taha,
‘iloage te ne toe ‘i hebotu na‘a ne folau atu ai. Kae‘uma‘a
‘oka mate ‘ae mahina ‘oku ha mai ‘ae ‘ata ‘o Mamani ‘oku
fuobotoboto. *Oku lafalafa ji‘i hano botu ‘e ua ‘o hage
koe mata moe mui ‘oe moli, bea ‘oku ui ia koe ogo BOLE:
koe mata koe Bole Noate, koe mui koe Bole Saute. ‘Oku
tu‘uma‘u ‘ae ogo botu koia, kae gaue hono toe ‘o Mamani ‘o
fakatakamilo, ‘o hage koe buaka ‘oku tunu takai. Ko hono
‘uhiga ia ‘oe ‘aho moe bo, he ko Mamani ‘oku hage koe
buaka moe la‘a koe afi; bea hage ‘oku mafana ‘ae botu ‘oo
buaka ‘oku haga ki he afi, behe ‘oku ‘aho mo mafana ‘ae
botu ‘o Mamani ‘oku haga ki he la‘a, kae bo‘uli mo momoko
‘ae botu ‘oku mama‘o atu. ‘Oku fai ‘ae takamilo mei hihifo
habake, he ‘oku fuofua hobo ‘ae la‘a &c. ‘i hahake. Ko
bono fua takai koe maile ‘e ua mano ma nima afe (24857),
bea ‘oku ne takamilo tu‘o taha ‘i he houa ‘e 24, ‘aia ‘oku
lau koe lA.ho: koia, koe vave ‘oe gaue ‘ae fuga fonua ‘i
Toga koe g. maile ‘e taha afe ‘i he houa ‘e taha. Ka ne
ogo hono vave ka ‘oku ‘ikai te tau ogo ‘i ‘ene gaue, koe‘uhi
‘oku ‘alu fakataha moe g. me‘a kotoabe. Ka tau ka folau


5
‘oku fa‘a tala‘a hotau loto, be ‘oku ‘alu ‘ae vaka be ‘ikai; ka
‘i he‘etau vakai ha fu‘u mu mama‘o, be ha muifonua, ‘oku
ha ai ‘oku gaue be. ‘Oku behe ‘a, Mamani: ‘oku ‘ikai ‘ilo
‘ene takamilo, ka ‘i he‘etau vakai ‘ae g. me‘a ‘i he lagi
‘oku mama‘o bea tu‘u ma‘u: bea ‘i he laka ‘ae g. fetu‘u
‘oku ha ‘ae gaue ‘a Mamani.
4. Koe taiamita ‘o Mamani koe maile ‘e 8000 (koe
7899*142 mei bole ki boie : koe 7925*626 mei liku ki ao).
Ko ‘ene lahi ‘oku fe‘uga moe maile-matolu ‘e uageau ma
onogofulu miliona (260,000,000). Bea koe fua ‘oe fuga
fonua moe fukahi tahi koe maile-tabafa ‘e uageau miliona.
Koe tahi be ‘oku lahi, he ka ne tofi fa ‘ae fo‘i moli ‘oku tau
fakatata‘aki, behe ‘e tahi ‘ae koga ‘e tolu kae fonua ha
koga be ‘e taha.
5. ‘Oku ua ‘ae me‘a oku fakatata‘aki ‘a Mamani, koe
Xolobe moe Mabe. ‘Oku fuobotoboto ‘ae Kolobe bea oku
‘ai ki ha tautau‘a Ko hono lelei ‘oe Kolobe ko ‘ene tatau mate mo Mamani, bea
moe hokohoko totonu ai ‘ae g. fonua : ka ko honomele, ka
ne gaohi ke ha lelei ai ‘ae g. tuku‘i fonua ‘e ‘ikai ke hao ‘i
ha fale. ‘Oku mele moe Mabe ko ‘ene lafalafa, ka ‘oku
‘aoga lahi ‘i he ako koe ha mahino ‘ae g. botu, moe faigofua
‘o hono to‘o.
6. ‘Oku ui ‘ae botu to‘omata‘u ‘oe mabe ko Isite, koe
to‘ohema ko Uesite, koe botu ‘i ‘oluga ko Noate, moia ‘i lalo
ko Saute. ‘Oku vahevahe‘aki ‘ae mabe ‘ae g. laine ‘aia
‘oku ‘alu ‘ae ni‘ihi mei ‘oluga ki lalo, moe ni‘ihi mei he tafa-
‘aki ki he tafa‘aki. ‘Oku ui ‘ae g. laine koia ‘oku ‘alu mei
‘oluga ki lalo koe g. Logitute: ‘oku nau ‘ulutukua ki he
laine ‘oku ‘aji ‘i Lonitoni. ‘Oku ui ‘ae g. laine fakalava
koe g. Latitute', ‘oku nau ‘ulutukua ki he laine lahi ‘oku
tu‘u ‘i loto bea ‘oku vaeua ai ‘a mamani, ‘aia oku ui koe
Xkueta.
7. Koeni ‘ae aga ‘oe vahevahe ‘o mamani. ‘Oku tomu‘a
tohi ‘ae Ekueta, ‘aia ‘oku ‘alu takatakai ‘i he vahaamalie ‘oe
ogo bole; koe Motu‘a Latitute ia. ‘Oku tohi moe laine ‘e
taha mei he Bole ki he Bole ‘o aji ‘i Kiliniji; koe Motu‘a
Logitute ia. ‘Oku vahevahe ‘ae Ekueta koe g. koga ‘e 360,
‘o kamata mei he botu ‘oku fe‘aji‘aki ai ‘ae ogo motu‘a laine,
bea ‘oku tohi ‘ae g. laine mei he Bole ki he Bole ‘o ‘aji ‘i he


6
g. gata‘aga ‘oe g. koga koia, koe g. laine Logitute ia. ‘Oku
ui ‘ae vaba‘a ‘o ha laine Se ua, koe Tikilii Logitute, bea ‘oku
kamata lau mei he Motu‘a Logitute. Koe ‘uluaki laine ki
hahake koe ‘uluaki tikilii logitute ki he isite, ko hono ua
‘oe laine ko hono ua ‘oe tikilii logitute ki he isite, ‘o behe
be ‘o a‘u ki hono 180 ‘oe tikilii, ‘aia ‘oku gata ai ‘ae lau
Isite. Koe ‘uluaki laine ki hihifo koe ‘uluaki tikilii logi-
tute ki he uesite, ko hono ua ‘oe laine ko hono ua ‘oe tiki-
lii logitute ki he uesite; ‘o behe be ‘o a‘u ki he 180, ‘aia
‘oku ne fetaulaki ai moe lau Ilesite. Koe laine logitute ko
hono 180, ‘aia ‘oku febaki ai ‘ae Isite moe Uesite, ‘oku ui
ia koe Laine Anitibote, koe‘uhi ko ‘ene ‘alu taubotu ki lalo
‘i Bilitania. ‘Oku ‘alu ‘ae laine koia ‘i he vaha‘a ‘o Toga
moe botu ni‘ihi ‘o Fiji, he ‘oku lau ‘a Toga ki he Logitute
Uesite ka ko Fiji ki he Logitute Isite. ‘Oku tohi takai ki
Mamani ‘ae g. laine Latitude, ‘o nau baleleli moe Ekueta,
‘aia ‘oku nau kamata lau mei ai. ‘Oku gata ‘i hono 90 ‘oe
tikilii ‘ae lau Latitute ki he noate moe saute, ‘aia ‘oku fe-
‘uga moe ogo Bole.
8. ‘Oku ‘ikai ke fa‘a tohi ‘ae g. laine ni kotoabe ‘i he g.
mabe iki, kae fakahili be—‘o behe koe 5°, 10°, 15° &c.—
ka ‘oku tohi ‘ae tu‘uga ‘oe g. laine kuo li‘aki ‘i he tafa‘aki
mabe. ‘Oku toe vahevahe ‘ae g. tikilii foki ki he Miniti
moe Sekoni, hage koe lau ‘ae Fua Seakale. Koia ka tala
mai ‘ae latitute moe logitute ‘o ha botu ‘oku ‘ilogofua ‘ae
botu koia ‘i he mabe. ‘Oku tau kumi hono latitute ‘i he
tafa‘aki bea mo hono logitute ‘i he taba ‘i ‘oluga be i ‘lalo,
bea fakatotolo atu ‘ae ogo laine kae‘oua ke fehokotaki; bea
koe botu ‘oku na fehokotaki ai ‘oku tu‘u ai ‘ae fonua ‘oku
tau kumi ki ai. Kabau koe kolobe ‘oku tohi logitute ‘i he
Ekueta moe latitute ‘i he Logitute Balasa. Bea koe aga
o‘etau kumi ai ki ha fonua ‘oku tau kumi hono logitute ‘i
he Ekueta, bea fakat‘akamilo kae‘oua ke a‘u ‘ae logitute
koia ki he Logitute Balasa; bea ‘oku tau toki kumi ‘i he
Logitute Balasa koia ki he latitute na‘e tala, bea koia ia ‘ae
botu ‘oku tau ‘eke ki ai. Koe me‘a be ke tokaga mu‘a, be
•oku lau logitute isite be uesite, bea moe latitute be ‘oku
noate be saute, na‘a ‘tau he ai.
9. ‘Oku meimei loloa tatau ‘ae g. tikilii latitute kotoabe:
bea ‘e ‘ikai te tau hala fau kabau te tau lau ia ke fe‘uga moe


7
maile ‘e 69. Ka ‘oku ‘ikai ‘aubito ke fai tatau ‘ae g.
tikilii logitute; he koe loioa ‘oe tikilii logitule ‘e taha
fe‘uga moe Ekueta koe maile ‘e 69 tubu, ka ‘oku fak.ia‘au
ke ji‘i ‘i he‘ene fai ki he noate moe saute ; bea ka feouga mo
hono 60 ‘oe tikilii latitute ‘oku 34 maile be ‘ae tikilii la-
titute bea ka hoko ki he Bole ‘oku noa.
10. Koe tu‘uga totonu ‘o Toga (fe‘uga mo Bobua koe
Logitute Uesite ‘e 175° 10' 15" moe Latitute Saute ‘e 21o
8' 19".
11. Koe me‘a koeni ‘oku faigata‘a ai ‘ae ta mabe ‘ae
gaofeofe‘ae fuga fonua kae lafalafa ‘ae mabe. Kuo lahi ‘ae
feiga ‘ae kau boto ki ai, bea lahi ‘ae aga o‘enau ta. Ka te
tau lau ‘oku ua be ‘ae fa‘ahiga mabe; koe g. mabe ‘oku
gaofeofe ‘ae g. laine latitute be logitute, bea moia ‘oku
fakalainetotonu ‘ae g. laine kotoabe. ‘Oku ofiofi ki he
totonu‘ae fa‘ahiga ‘oku gaofeofe hono laine, ka ‘okufaigata ‘a
hono ta bea mo hono gaue‘aki. Koe fakalainetotonu be
‘oku‘aoga lahi, he ‘oku ala gaue‘aki ‘i he folau: koia ‘oku
fa‘a ui ia koe Mabe Toutai be koe Jiati. Koe fakakaukau
ia ‘a Meaketa (Mercator, ‘ih. 16 ‘oe senituli, bea ‘oku kei
ui‘aki ‘ae mabe ni ‘a hono higoa, koe mabe faka-Meaketa.
Ka ‘oku ha leva hono mele. Na‘a tau behe ‘anenai ‘oku
tatau ‘ae g. tikilii latitute, ka ‘i he fa‘ahiga mabe ni ‘oku ‘ikai
tatau ka ‘oku fano age ‘i he fai atu ki he Bole. Behe foki,
na‘e totonu ke fakaa‘au ke ji‘i ‘ae g. tikilii logitute, ka ‘oku
nau tatau be ‘i he Jiati. Koia ‘oku ha lahi fau ‘i he mabe
faka-Meaketa ‘ae g. fonua ‘oku mama‘o moe Ekueta.
KO VAHE—II.
KOE TAHI.
KOENI ‘ae g. higoa ‘oku gaue‘aki ‘i he fakamatala
ki he g. botu tahi ‘o Mamani—koe Oseni moe Tahi
moe Bei moe Vaha moe Ava moe ‘Au bea moe Eofo.
12. Koe Oseni* Koe higoa ia ‘oe vahanoa. Ne ogo
‘oku taha be ka ‘oku higoa kehekehe hono g. botu.
(1) Koe Oseni Basifiki ‘aia ‘oku tau ‘i ai. Ko hono ‘uhiga ‘o
hono higoa koe Tahi Laolao, bea na‘e ui behe ‘e he fu‘u
toutai ko Makelani, koe‘uhi na‘e laolao ‘ae tahi ‘i he‘ene


8
folau ai. Ka koe tagata ko Balaboa, ‘aia na‘a ne fuofua
‘ilo ki ai, na‘a ne ui ia koe Tahi Saute. Bea ‘oku ui ia ‘e
he kakai Jiamani koe Tahi Lahi: bea ‘oku tau ia mo hono
higoa he ‘oku ne ma‘u hono vahe fa katoa ‘o Mamani.
(2) Koe Oseni Atalanitiki.
(3) Koe Oseni Initia.
(4) Koe Oseni Bole Noate, ‘aia ‘oku ne takai ‘ae Bole
Noate. ‘Oku fa‘a mohe hono vai.
(5) Koe Oseni Bole Saute, ‘aia ‘oku ne takai ‘ae Bole
Saute; ka ‘oku tala‘a ‘ae kakai be koe tahi ia be koefonua,
he ‘oku ‘ufi‘ufi hono fuga ‘e he aisi. ‘Oku fa‘a ui koe Oseni
Saute ‘ae g. botu tabi ‘oku tu‘u ki he saute ‘oe g. fonua
lalahi.
13. Koe Tahi, koe higoa ia ‘oe g. botu vai ‘oku ofi ki
‘uta, bea meimei mavahe mei he oseni lahi.
(1) Koe g. Tabi ‘oku kau ki he Oseni Basifiki.. Koe
Tahi Kamisikata moe Tahi Okajika moe Tahi Jiabani moe
Tahi Melomelo moe Tahi Tfegai moe Tahi Jiaina moe Tahi
Jiava moe Tahi Faloli bea moe Tahi Buga.
(2) ‘Oku kau kixhe Oseni Atalanitiki ‘ae g. Tahi ko
Metiteleniane mo Bolitiki mo Noate mo Ailani, bea moe
Tahi Kilinilani moe Tahi Kalibe.
(3) ‘Oku kau ki he Oseni luitia ‘ae fu‘u tahi ‘e tolu, koe
Tahi Kulokula moe Tahi Alebea moe Tahi Begali.
(4) ‘Oku ‘i he Oseni Bole Noate ‘ae Tahi Kala moe Tahi
Ilinehina.
14. Koe Bei. Ko hono ‘uhiga ‘oe lea ‘bei,’ koe botu
tahi ‘oku matu‘aki ‘ala ki loto fonua ; ‘oku ofi nai ki ai ‘ae
lea faka-toga koe komakl. ‘Oku tu‘u takai ‘ae g. Bei ki he
Oseni ‘o Lage koe g. leke, bea ‘oku ‘aoga ‘aubito ki mamani,
he ‘oku ma‘uganofo ki ai ‘ae g. vaka; he ka ‘ikai ha bei ‘i
ha fonua ‘oku majiva taulaga.
(1) Koeni ‘oku tu‘u takai ki he Oseni Basifiki ‘ae Bei
Banama moe Bei ‘o Kalefonia, moe g. bei ‘o Tatali mo
Togini mo Saiama, moe Bei Kabetalia bea moe Bei Lahi ‘o
Babua.
(2) ‘Oku tu‘u ki he Oseni Atalanitiki ‘ae ogo bei ‘o Kini
mo Bisikei, moe g. bei ‘o Bafini, Hujione, Sa Laoleji, mo
Mejikoo ; kae‘uma‘a ‘ae ogo gutu ‘oe ogo vaitafe ko Ama-
sona mo La Balata.


17
37. Koe Mo‘ugaafi. Koe mo‘uga ia ‘oku vela bea ‘oku ne
laku hake ‘ae g. maka: kae‘uma‘a ‘oku ne fa‘a buhi hake
‘ae me‘a ‘oku ui koe lava, ‘aia koe maka moe kelekele kuo
vela ‘o vai. ‘Oku fa‘a tu‘u taha ‘ae g. mo‘ugaafi, ka ‘oku ‘i
ai ‘ae g. botu ‘oku nau tu‘u bubububu ai, ‘o hage ko Loto
Amelika, kae‘uma‘a ‘ae ogo motu ko Jiava mo Aisilani ‘aia
koe ogo koto mo‘ugaafi ‘ata. Ka koe Oseni Basifiki ‘oku
lahi ki ai: he ‘oku tolugeau be ‘ae g. mo‘ugaafi ‘oku kei
vela ‘i Mamani bea ‘oku kau ‘ae uageau ki he Oseni Basi-
fiki. ‘Oku nau tu‘u takai ki ai ‘i hono kauvai, ‘o fai mei
he Muileleu ko Hoani ‘o au ki Neu Sila. ‘Oku ‘a afi hotau
tahi ni.
38. ‘Oku ‘ikai ke ‘ilo fakababau be koeha ‘oku vela ai
‘ae g. mo‘uga ni, ka koeni ‘ae fakamatala ‘oku fa‘a fai. Ka
keli ha luo ‘o loloto ‘oku fakautuutu aibe ‘ae mafana. Koia
‘oku ha, koe mafana ‘i he g. botu taumama‘o hifo—koe
maile ‘e 40 be 50 ki lalo—‘oku hage koe afi kakaha
‘aubito. Koe kakaha ka ko ha^fcakaha! ‘e vela ‘o vai ai
‘ae me‘a kotoabe. Bea ‘oku fa‘a ava ‘i loto ‘ae g. mo‘uga
afi, bea ‘oku ‘aji hifo, tokua, ‘ae ava koia.ki he afi ni. Bea
koeni, kabau te tau ‘ai ha vai ki ha kulo bea fakama‘u ke
ma‘u hono tabuni, bea ‘ai ki he afi, bea ka faifai bea lili
‘ae vai, ‘e fu‘u ba ‘ae tabuni bea buna kitu‘a ‘ae mao moe
vai. ‘Oku behe moe g. mo‘ugaafi. ‘Oku mabuni ‘i he
taimi ni‘ihi kae tanaki aibe ‘ae mao moe lava, bea ‘i he‘ene
hoko ‘o lahi, bea toutou teke bake ; 1 aia koe g. mofuike
‘oku fa‘a fakamelomelo ki he vela ‘ae mo‘ugaafi. ‘Iloage
kuo foa hono bunujia, bea ‘oho hake ki ‘oluga ‘ae afi moe
mao: ‘oku fakabuna mama‘o ‘ae g. maka koe maile katoa
ki ‘oluga; bea buhi moe efu bea ‘ave ia ‘e he matagi ki he
g. fonua mama‘o. ‘Oku manatu ‘e ni‘ihi ki he bo‘uli ‘a
Vava‘u ‘i he efu mei Eonualei: bea ‘oku ai ‘ae ogo kolo ‘i
Itali, ko Heakulaneo moBobeii,na‘e tonumia‘i heefuna‘e to ki
aimeihe mo‘ugaafi ko Vesuvio. Ka avalevahono bunujia,bea
‘alu hake ‘ae lava ‘o hage koe malasese ‘oku lili, bea mahua
kitu‘a : ka ‘i he‘ene tafe atu bea mokomoko, ‘oku fefeka ‘o
maka. ‘Oku lahi ‘ae g. fonua kuo tubu ‘i he me‘a koia,
kae‘uma‘a ‘a Toga: bea kuo toki fakalahi ‘a aihi ‘i he tafe
hifo ha fu‘u lava mei hono mo‘ugaafi, bea tanu hake ai ha
fu‘u muifonua. Koe senituli kuo hili na‘e vela ‘a Hekelaa,


18
koe mo‘ugaafi ‘o Aisilani, bea na‘e tafe moi ai ‘ae fuu lava
‘e ua, ‘aia ‘e a‘u ‘ae taha ki Huga Toga, bea moe taha ki
Kelefejia, bea ko hono maukubu ‘oe lava le taba koe maile
fe 15. Ko Jibolaso mo Atisana mo Kotobaji koe g.
mo‘ugaafi ‘oku ma‘oluga taba ‘i Mamani, ka ko Etena mo
Hekelaa ‘oku na ogoogo foki.
39. Koe fa‘ahiga mo‘ugaafi ‘e taha ‘oku ne buhi vai
mafana. ‘Oku fa‘a ui ‘ae mea behe koe kaisa. ‘Oku tu‘u
‘ae kaisa lahi ‘i Aisilani: ‘oku ‘alu hake ‘ae vai koe uago-
kumi tubu ki ‘oluga. ‘Oku lili ‘ae vai koia. ‘Oku ‘i ai
moe me‘a ‘e taha koe koanito ‘aia ‘oku ne buhi belebela.
40. ‘Oku kau ki he mo‘ugaafi ‘ae Mofuike, ‘aia ‘oku
tubu mei he feiga ‘ae mao ‘oku mo‘ua ‘i loto fonua ke hao
kitu‘a. ‘Oku lahi ‘ae fonua kuo liliu ‘i he mofuike. Koe
botu matatahi ‘e taha ‘o Jili, ‘i Amelika Saute, mo hono fu‘u
‘otu mo‘uga ma‘oluga na‘e teke‘i hake koe taha gafa ki
‘oluga ‘i ha mofuike be taha, bea ‘oku kei tu‘u behe be.
Koe botu ‘e taha ‘o Initia, fe‘uga nai moe vaha‘a ‘o Ha‘abai
mo Vava‘u, na‘e bubula hake fakafokifa: bea ‘oku ui ia ‘o
a‘u ki he ‘aho ni “ Koe tanu ‘a ‘Eiki. Ka ‘oku lahi moe g.
fonua kuo goto ai. Koe mofuike lahi taha nai kuo ‘ilo ki
ai ‘i Mamani, na‘e tefito ki he kolo ko Lisiboni: na‘e mate
ai ‘i he botu koia ‘ae kakai ‘e toko ono mano ‘i he miniti ‘e
ono. Na‘e ogo mama'o atu ‘aubito: na‘e mate ha toko la-
ha mano ‘i he kolo ‘e taha ‘i Afilika; na‘e a‘u ki Amelika
foki, bea ‘i he‘ene ‘alu ‘i he vaha na‘e ta‘i ai ‘ae g. vaka, ‘o
fakabuna ‘ae kau toutai ki ‘oluga. Na‘e lulu ‘i he mofuike
koia hono vahe hogofulumaua ‘o Mamani. Koe mofuike
‘o Kalabaia ‘i Itali na‘e ta‘u fa hono fai, ‘o tu‘o ua, tu‘o tolu
‘ae lulu ‘i he ‘aho ‘e taha.
Na‘e kau ‘ae mofuike lahi ‘o Lisiboni ki he fa‘ahiga ‘oku
tuki hake, ka ‘oku ‘i ai moe fa‘ahiga ‘oku ake mo malolo, ‘o
hage koe beau; moe taha ‘oku mio’i.
41. Koe Balatou ‘Oku ‘ai ‘ae higoa koeni ki he fonua
‘oku ma‘oluga hono kotoa. Ko Tibeti nai ‘oku tu‘u ki
mu‘a ‘i he g. balatou, he ‘oku ‘ikai ko ‘ene fu‘u labi be, ka
ko ‘ene ma‘oluga koe maile ‘e ua.
42. Koe lele'a. Koe botu ia ‘i he vaha‘a ‘oe ogo mo‘ug’a.
Koe aga ‘oe g. tele‘a ni‘ihi ‘o hage ko Jioatani, koe fu‘u
‘luo ‘i he kelekele ‘o loloto ‘aubito. ‘Oku ma‘oluga ‘ae


19
ni‘ihi, boa ha mai *o hage kuo ta ‘ae tumutumu ‘oe mo‘uga
bea mafabi hifo. Koe fa‘ahiga tele‘a koeni ‘oku ‘aoga ‘la-
hi, he ‘oku ‘ikai ha toe hala ‘i he ‘g. mo‘uga ‘o Esia. Koe
tubu‘aga ‘oe g. tele‘a koe vaitafe &c.
43. Koe Total elei moe Toafa. ‘Oku ui behe ‘ae g.
botu ‘oku meimei lafalafa ‘o hage ko Togatabu. ‘Oku
‘akau‘ia ‘ae ni‘ihi—‘oku behe ‘ae Eonua ‘o Amasona—‘oku
mohuku‘ia ‘ae ni‘ihi, bea ‘oku lahi nai ‘i he fa‘ahiga koia ‘ae
fonua ‘o Misieibi. Koe tokalelei ni‘ihi koe *one‘one moe
maka, ‘o hage ko Sahala ‘i Afilika. ‘Oku toafa hohoko ‘ae
Mama Motu‘a ‘i he botu ‘e taha, ‘o fai mei Sahala ‘i hihifo
ki Sarno ‘i hahake. ‘Oku behe moe Mama Eo‘ou, ka ‘oku
fai mei he tokelau ki he toga, bea ‘oku lahi ai ‘ae mohuku
moe ‘akau : bea koe Mama Motu ‘oku toafa ‘ae loto fonua
katoa kae mo‘uga takai, bea ‘oku kau lahi ki he ‘one‘one
moe mohuku‘ia.
44. Koe ‘Anovai. ‘Oku hage ia koe motu, he koe motu
koe fonua ‘oku takatakai ki ai ‘ae vai, ka koe ‘anovai koe
vai ‘oku takatakai ki ai ‘ae fonua. ‘Oku fa‘a lau ‘ae fa‘ahiga
‘anovai ‘e fa, ka te tau lau ua be : ‘aia koe ‘anovai ‘oku tafe
atu hono vai, bea mo ia ‘oku ‘ikai ke tafe atu. ‘Oku tu‘u-
kimu‘a ‘i he fa‘ahiga ‘oku tafe atu ‘ae tuiga ‘anovai lalahi
‘o Amelika Noate, ‘aia ‘oku ‘alu afu mei ai ‘ae vaitafe ko
Sa Laoleji. Koe higoa ‘o hono ‘anovai lahi ko Subelioa,
‘aia ‘oku fe‘uga moe tahi ‘i he vaha‘a ‘o ‘eni mo Fiji. ‘Oku
‘i ai mo ha fu‘u bubuga ‘anovai behe ‘i Loto Afilika, ‘aia
‘oku tafe mei ai ‘a Naila. Ke ‘oua na‘a tau fakagalo‘i ‘ae
Tahi Kaleli ne ogo hono ji‘i he na‘e fa‘a folau ai ‘ae‘Alo ‘oe
‘Otua ‘Oku tu‘ukimu‘a ‘i he fa‘ahiga‘e taha ‘ae Tahi Kasibe-
ani, ‘aia koe ‘anovai lahi ‘o Mamani. Ne ogo ‘oku toka ki ai
‘ae g. vaitafe lalabi, ka ‘oku ‘ikai ke tafe atu ai ha vai.
Koe me‘a ‘oku ta‘ofi ai ‘ene fu‘u mahua koe miji ‘ae la‘a,
bea ko hono ‘uhiga eni o‘ene behebeheaibe ‘ae fa‘ahiga ‘ano-
vai koia. Lolotoga ‘oku tatau ‘ae lahi ‘oe vai ‘oku toka
hifo ki ai bea moe vai ‘oku miji hake, ‘oku tu‘u ma‘u ‘ae
‘anovai ‘o ‘ikai fonohifo be hu‘a. Ka ‘oka lahi ‘ae ‘uha, ‘o
kamata mahua, ‘oku fakalahi leva ki he miji ‘ae la‘a—he
‘oku fai ‘ae miji ki he fukahi tahi, bea ka lahi ‘ae fukahi
tahi bea lahi ‘ae miji—bea koia ‘oku ta‘ofi ai ki he‘ene ma-
hua bea kamata fonohifo. Ka ‘i he‘ene fonohifo ‘oku faka^


20
jihjVi leva ‘ae fukahi vai, bea ji‘i ai moe miji; bea ‘oku fai-
fai bea boko ‘o toe tatau ‘ae vai ‘oku to ki he ‘anovai bea
moia ‘oku miji hake. ‘Oku behe foki moe aga ‘oe Tahi
Alali mo Jiate &c.
‘Oku ogoogo ‘a Titikaka ko ‘ene tuu mei ‘oluga ‘aubito
(koe maile ‘e 2 tubu), be‘a moe Tahi Mate ko ‘ene ma‘ulalo
taha, kae‘uma‘a koe fa‘a lau ki ai ‘i he Tohi Tabu. ‘Oku ai
moe g. ‘anovai fakaofo ‘i Eulobe, ‘aia ‘oku mole fakafokifa
be hono vai ‘o matu‘u fuoloa, kae ‘iloage kuo toe fonu bea
lahi moe ika.
45. Koe Vaitafe. ‘Iloga ‘ae vai ‘oku tafe atu mei hono
matavai ‘oku ui ia koe vaitafe, ka ‘oku kau lahi ‘ae higoa
koeni ki he g. vai lalahi ‘o Mamani ‘aia koe tanekinaga ‘oe
vai ‘o ha fu‘u botu fonua.
46. ‘Oku ui koe luokivaitafe ‘ae fonua kotoa ‘aia ‘oku
toka atu hono vai ki ha vaitafe be taha—‘o behe, ‘iloga ha
botu fonua ‘oku toka hono vai ki Misisibi, ‘oku kau ia ki
hono luokivaitafe o‘ona. Koeni ‘ae g. luokivaitafe ‘oku
lahi ‘i he miliona honau maile tabafa. Koe luokivaitafe ‘o
Obi mo Ienesi ‘i he Mama Motu‘a, mo Misisibi mo La Ba-
lata ‘i he Mama Fo‘ou, kae‘uma‘a ‘a Amasona ‘aia koe lahi
‘oe fonua ‘oku toka hono vai ki ai koe maile tabafa ‘e
UA MILIONA MA NIMA KILU.
47. Koe Tu‘i ‘a Amasona ‘oe g. vaitafe kotoabe ‘o Ma-
mani, be ko hono loloa koe maile ‘e fa afe mo hono mauku-
bu koe maile ‘e fitu, bea koe loloto koe nimagokumi. ‘Oku
fa‘ahiga nai mo ia ‘a Misisibi ‘i Amelika Noate bea mo
Naila ‘i he Mama Motua.
‘Oku fa‘a lau ‘ae fa'ahiga ‘e tolu ‘i he vaitafe—
(1) Koe vaitafe ‘oku toka hono vai ki ha vaitafe ‘e taha :
‘oku ui ia koe vaitafe-tokoni, bea te tau toki lea ki ai ‘i he
fakamatala ki he g. fonua kehekehe.
(2) Koe vaitafe to ki loto fonua. ‘Oku lahi ‘ae me‘a be-
he ‘i loto Esia. ‘Oku lalahi ‘ae vai ni‘ihi ‘i he fa‘ahiga ko-
eni—‘o hage ko Voloka ‘aia ‘oku to ki he Tahi Kasibeani,
ko Silitali mo Amu ‘aia ‘oku ma‘u hono vai ‘e he Tahi Alali,
bea mo Talimi ‘aia ‘oku ne toka hifo ki Lobi-noa. ‘Oku
ogoogo mo Jioatani, ka ‘oku ‘ikai ke loko lahi.
(3) Koe vaitafe to ki he oseni. ‘E lelei ‘etau lea ki ai ‘o
fakatatau ki he oseni ‘oku nau kau ki ai. Bea koeni, te tau


21
‘amanaki (e lahi ‘ae g. vaitafe ‘oku kau ki he Oseni Basifiki
he koe fu‘u me‘a, ka ‘oku ‘ikai. ‘Oku majiva ‘aubito hono
kauvai ki hahake, ko Iukoni be ‘oku lahilahiage, bea ‘oku
afe maile ‘a Kololato mo Kolobea. Bea ‘i hono botu ki
luluga ‘oku tolu be ‘ae vaitafe ‘oku mamafa, ko lagijikiagi
mo Amuli mo Hoaniho. Koe Oseni Atalanitiki be ‘oku
lahi hono vaitafe. ‘Oku ne ma‘u mei he Mama Motu‘a ‘a
Tanube moe g. vaitafe ‘o Eulobe, bea mo Naila, Naika, Kogo,
Oleni, &c. mei Afilika. ‘Oku o‘ona ‘ae vai katoa ‘o Amelika
Saute, kae‘uma‘a ‘a fu‘u Amasona mo La Balata mo Oli-
noko. ‘Oku behe foki mo Amelika Noate ; ‘oku jii ‘ae vai
‘oku tafe kehe, bea oku ‘i ai ‘a Misisibi mo Sa Laoleji.
Koe me‘a ki he g. vaitafe ‘oe Oseni Initia ‘oku ai ‘ae ogo
vaitafe mahaga ‘e ua, ko Kanijisi mo Bulamebuta, bea mo
Eufaletesi mo Taikilisi, ‘aia ‘oku na ogoogo foki he koe ogo
‘vaitafe 'o Iteni. ‘Oku ‘i he oseni koia foki ‘a Ilauati mo
Initusi mo Jiabeji. ‘Oku fu‘u lahi ‘ae g. vai ‘oku to ki he
Oseni Bole Noate, ka ‘oku ikai ke loko ‘aoga, he ‘oku fa‘a
mohe hono vai. Ko Ienesi mo Obi ‘oku lahi, ka ‘oku ‘i ai
mo Lina mo Makeji.
48. Koe tubu‘aga ‘oe vai ‘oe fonua koe ‘uha. ‘Oku inu-
mia ia ‘e he kelekele, bea ‘oku tanaki ki he g. botu ‘oku
avaava. Ko ‘ene tafe hifo koia ‘i he lalo kelekele koe me‘a
ia ‘oku hoko ai ‘ae g. ‘ana, he ‘oku fetuku ‘ae kelekele ‘e
he vai ‘i he‘ene alu. Koia ‘oku fa‘a ui ai ‘ae vai koe huo ‘a
Natula. Koe keli ka ko ha keli! he koe ‘Ana Mamota ‘i
Amelika, kuo ‘alu ai ‘ae kakai ‘o maile hogofulu, ka ko
hono g. botu lahi kuo te‘eki ke nau a‘u ki ai. Koia ia foki
‘oku ne fakaluoluo ‘ae g. mo‘uga ke te!e‘a; ‘oku molu ‘ae
makahunu ‘i he maka ni‘ihi kuo gaohi ‘e he vai.
49. Ka fonu leva ‘ae g. ‘ana ‘i lalo, ‘oku kumi Le he vai
hano hala kitu‘a, bea ka ‘ilo leva ‘oku buhi hake. ‘Oku ui
‘ae me‘a koia koe fauniteni ‘aia koe vai mabunobuna.
Kabau ‘oku ‘ikai ke ava ‘ae kelekele, ‘e toka atu ‘ae vai ki ha
botu ma‘ulalo; kabau ‘oku lafalafa ‘ae botu koia koe ano ‘e
hoko, bea kabau ‘oku luoluo koe ‘anovai.
50. Ka ‘oku ‘ikai ke to ‘ae vai kotoabe koe :uha, he
‘oku fa‘a mohe ‘ae ‘uha, bea to koe sinou. Ka hoko ia ki
he g. botu ‘oku mafana ‘oku toe vai leva, ka ‘oka to ki he g.
botu momoko, ‘o hage koe mo‘uga moe balatou, ‘oku hcko


22
ia ‘o fefeka ‘aubito, bea ‘oku ui koe aisi, ‘aia koe vai kuo
maka. Ka ne ogo ‘oku tau ui ia koe maka, ka ‘oku ‘ikai
koe maka‘aubito he ‘oku gaue: bea ka lahi ‘ae aisi ‘i he
mo‘uga ‘e totolo hifo. ‘Oku mo‘oni ‘oku fakatuotuai ‘aubito
‘ene ‘alu—koe fute ‘e tolu nai, be fa, ‘i he ‘aho—ka ‘oku
fai ma‘ube: bea ‘i he‘ene hoko hifo ki lalo ki he g. botu
‘oku mafana, ‘oku faifai bea vai. ‘Oku ui ‘ae me‘a koia
koe aisitafe.
‘Oku aisitafe‘ia ‘ae mo‘uga kotoabe ‘oku ma‘oluga, ka
‘oku lahi ‘ae lau ki he g. aisitafe ‘oe ‘otu Aliba moe ‘Otu
Loki, kae‘uma‘a ‘ae g. ‘mo‘uga ‘o Neu Sila. Ka ‘oku faka-
ofo age ‘ae g. me‘a behe ‘i Kilinilani, he koe Aisitafe ‘o
Hubolito ‘oku maile ‘e ‘onogofulu hono maukubu, bea ko
hono loloto koe ofa ‘e uageau. Ka a‘u ha me‘a behe ki tahi
‘oku ne gatolo atu aibe, bea ka lahi ‘ene tomo .atu bea
mabaki ha fu‘u koga. ‘Oku ‘ikai ke galo, he ‘oku ma‘ama‘a
‘ae aisi ‘i he vai, ka ‘oku tete be, bea koe g. mo‘ugaaisi ia
kuo tau lea ki ai.
Ka ‘oku ‘age'age ‘ae g. botu koia i he Konitineniti ‘oe
Bole Saute. Tokuakoe fu‘u mo‘uga aisi kotoa ia, ‘o mole
ki ‘oluga koe maile ‘e hogofulu tubu, bea ‘oku gatolo hifo
‘ae aisi i hono botu kotoabe. ‘Oku ‘ikai ke lava ha ‘alu ki
‘uta, he ‘oku mato takai, bea ko hono ma‘oluga ‘oe inato
koia koe fitugokumi, bea ‘oku fa‘a tu‘utamaki ‘ae g. vaka
‘oku ‘alu ofi ai koe lahi ‘oe g. mo‘uga-aisi ‘oku te holo.
‘Oku ‘ave ‘ae g. me‘a koia ‘e he ‘Au ‘oe Bole Saute ki
he g. oseni kehe, bea ‘oku nau fakaholo atu ‘i he vahanoa
koe me‘a fakatu‘utamaki ‘aubito. ‘Oku toji aibe ‘e he
mafana hano ‘eu ‘oe g. me‘a koia, ‘o lahi nai ki lalo i ‘oluga ;
bea ‘oku faifai bea mafuli, bea koe me‘a fakamanavahe ia—
fakakaukau age ki ha mafuli ‘o tu'ulu ‘a Kao be ‘Tofua.
‘Oku iku ki he‘ene hoko koe vai ‘ata, ka ‘i he ta‘u ni‘ihi
‘oku tuai ia, bea ‘oku meimei a‘u ‘ae-mo‘uga-aisi ki he sone
vaha‘atalobiki. Koe manavahe‘aga ia ‘o Amanakilelei mo
Hoani.
51. Koeni‘ae g. tubua‘ga ‘oe vaitafe. ‘Oku tubu ‘ae
ni‘ihi mei he fauniteni, ‘o hage ko Jioatani: koe kama-
ta‘aga ‘o Kogo koe fu‘u ano ‘i loto Afilika; ‘oku tafe ‘a
Naila mei he bubuga ‘anovai, bea mo Line mei he aisitafe.


23
52. Koe me‘a ‘e taha ‘oku tau mamafa ki ai ‘i he
vaitafe koe aga olene lalu. ‘Oku ‘aoga lahi ki ha fonua ‘ae
vaitafe ‘oku loloa, he ‘oku tafetafemalie hono vai, bea ‘oku
halaga vaka. Koe aga eni ‘o Amasona, La Balata, Olinoko,
Misisibi, Sa Laoleji, Naila, Naika, Tanube, Eufaletesi,
Kanijisi, Iagijikiagi, Mulai, &c., ‘aia koe hala fakabule‘aga
ki he g. fonua ‘oku nau tafe ai. Na‘a mo Iukoni ‘oku ‘alu
‘ae g. vaka koe maile ‘e 1800 ki loto fonua, ‘aia ‘oku mei tatau
moe vaha‘ a ‘o ‘eni mo Siteni: ka ko Misisibi mo Amasona
‘oku tuku taulaai ‘ae g. vaka lalahi koe maile ‘e ua afe ‘o
fai ki he tolu afe hono mama‘o mo tahi. Kabau ‘oku
kamata ofi ki tahi ‘ae vaitafe ‘oku ‘ikai loko jia‘a, he ka
lahi ‘ene tahifobifo ‘e malohi fau ‘ene ‘au, bea ‘ikai fa‘a
tui‘aki ‘e he g. vaka, kae ‘auhia be. Ka lahi ‘i he inisi ‘e
26 ‘ene ma‘ulalo hifo ‘i he maile ‘e taha, ‘e ikai lava ke
fakatau ‘au ha vaka, gata ‘i he laafi. ‘Oku lelei ke manatu
‘oku lau ‘ae to‘omata‘u moe to‘ohema ‘oe vaitafe ‘i he‘etau
tu‘u ‘o haga ki he muivai.
53. Koe me‘a ‘e taha ‘oku ne ta‘ofi ki he ‘aoga ‘oe
vaitafe koe katalaka be koe vaito. ‘Oku lahi ‘ae g. botu ‘i
Mamani ‘oku matu‘aki to ‘ae vai ‘i he lilifa, bea ko hono
gata ia ‘oe ‘alu ‘ae vaka. Koe me‘a koia ‘oku De maumau
‘ae lelei ‘o Jiabeji mo Naila. Koe katalaka ‘oku lahi hono
tokaga‘i ko Niakala‘i Amelika Noate: ‘oku to hono vai
koe uagokumi ma ono ki lalo, bea koe mamafa ‘oe vai ‘oku
to ‘i he houa ‘e taha koe toni ‘e teau miliona. Ka lau
ma‘oluga ‘oku lahi nai ‘ae vai ‘e taha ‘i he Otu Bilanee, he
‘oku ne to fakahagatonu hifo koe ofa ‘e uageau.
54. ‘Oku kau lahi ki he ‘aoga ‘oe vaitafe ‘ae aga ‘o
hono gutu. Ka fu‘u ‘ata bea leiei, ‘o hage ko Amasona
mo La Balata. Ka ‘oka bokoji‘i ‘oku fonu leva ‘i he kele-
kele ‘oku ‘omi ‘e he vaio bea mamaha. Koe me‘a koeni ‘oku
meimei tae‘aoga ai ‘ae g. vaitafe lalahi ‘o Mamani. Oku
gutu mamaha ‘a Naila mo Naika mo Jiabeji &c.
55. ‘Oku lahi fakamanavahe ‘ae kelekele ‘oku ‘omi ‘e he
vai. Ka ne uta ki he g. vaka ‘oku fa‘ahiga moe Jione
Uesele ‘ae kelekele ‘oku fetuku ki tahi ‘i he aho ‘e taha ‘e
he vaitafe mahaga ko Kanijisi mo Bulamebuta, ‘e fonu ai
ha vaka ‘e taha mano. Ka febaki ‘ae vai moe tahi, bea
toka leva ‘ae kelekele ni, bea ‘oku taou hake ai ha fu‘u


24
fonua. ‘Oku ui ‘ae g. me‘a behe koe telita, ‘aia koe higoa
‘oe mata‘itohi fakakiliki ‘oku taba tolu hono aga, bea ‘oku
behe moe aga ‘oe g. fonua ni. ‘Oku telita ‘a Misisibi mo
Naila mo Kanijisi &c. Koe loloa ‘oe telita ‘o Naila koe
maile ‘e teau ma nimagofulu; bea ‘oku tu‘u ha bule‘aga ka-
toa, ko Holani, ‘i he telita ‘o Line.
56. Koia ‘oku fakakehe ma‘uaibe ‘aefuga fonua. ‘Oku
keli ‘ae motuha, bea fakahoko ‘ae motu, ‘oku holoki ‘ae
mo‘uga bea tanu ‘ae tele‘a, ‘oku hoko ‘ae tahi koe fonua
moe fonua koe tahi. ‘Oku tatau aibe kia Natula ‘ae molu
moe fefeka; be koe kelekele be koe maka, kuo bau ke holo
kotoabe. ‘Oku Ne gaue‘aki ‘ae momoko moe mafana, ‘ae
vai moe afi. Ko ‘ene toki ‘ugak 6 ‘ae aisitafe ke fakaluo-
luo ‘aki ‘ae g. mo‘uga, ko ‘ene ua ‘ae afi mo ‘ene jina ‘ae
hahau. ‘Oku Ne vaka ‘aki ‘ae g. mo‘ugaai8i ke uta maka
inai mei he ogo Bole, oku ne o‘i ‘ae g. ‘au ke kaufaki ‘ae
kelekele ki he moana, oku Ne kouna moe matagi ke fetuku
‘ae efu ‘oe konitineniti ‘e taha ki he konitineniti ‘e taha, ‘o
Ne fetuiaki ai ‘ae g. me‘a ‘o Mamani katoa bea hakaluku
‘o hage ha bo‘oi, be ta‘o ke maka ‘i hono gotoumu ‘i lolo
fonua. ‘Oku ‘ikai ha fo‘i ‘one‘one ka kuo fakakehe
tu‘o lahi ‘ene aga. Koe koga nai ia ‘o ha fo‘i maka ‘i he
matatahi, ‘aia nai momo ‘e he g. beau: na‘e natu ia ‘i he kiliji-
tahi bea ‘ohake ia ‘e he afi ‘o ne tu‘u ‘i ba fu u makatuu.
Na‘e faifai bea tau ki ai ‘ae matagi moe vai, bea molu ai
‘ene fefeka, bea tu‘u ai ha limu ‘o ne gaohi ‘aki ia ‘a hono
lau. Bea faifai bea mata‘aki ‘ae limu bea tekina age ki ha
fonua ‘o bobo ai, bea toe teka noabe ‘ae fo‘i ‘one‘one ‘i
matatahi. Bea faifai bea ‘ave ia ‘e ha toko taha gaohi
jio‘ata ‘o ne haka ‘i he‘ene fu‘u kulo, bea hoko ia koe koga
jio‘ata; ‘o behe be, behe be. Koe lao ‘o mamani koe liliu.
KOE VAHE—IV.
KOE ‘ATA.
OE aga ‘oe ‘Ata koe fu‘u oseni mao ‘oku tu‘u takai ki
JLV Mamani. Koe maile ‘e teau nai hono loloto, bea koe
fuga ‘o mamani ko hono kilijitahi. ‘Oku ui ‘ae mao ni koe
ea bea ko ‘ene gaue koe matagi. Bea hage ‘oku kele ‘ae


25
tab! ‘oka ‘alu ci he kelebulu, bea mafana ‘i he‘ene hoko ki
he afua, ‘oku behe moe matagi: ka ‘alu ‘i he fukahi tahi
‘oku viviku, ka ‘alu ‘i he momoa ‘oku matu‘u, bea ka ‘alu ‘i
he ‘ano ‘oku namuku. Ko hono ‘uhiga ia o‘etau bubuha ‘i
Toga ni ‘oka tokelau ‘ae matagi, he ‘oku agi ia mei he g.
botu mafana ofi ki he Ekueta ; bea ‘oku momoko ‘ae matagi
toga ko ‘ene ha‘u mei he Bole Saute, ‘aia ‘oku mohe tu‘u ai
‘ae fukahi vai. Ka ko Bilitania ‘oku bubuha ‘oka hoko ki
he toga, ko ‘ene ha‘u mei he Ekueta, kae momoko ‘oka toke-
lau ko ‘ene ha‘u mei he Bole Noate. Koe me‘a koia ‘oku
vela ai ‘ae matagi ni‘ihi, hage koe Simuna ‘aia ‘oku ne ‘alu
‘i he fuga Sahala.
57. ‘Oku fa‘a vahevahe ‘ae ‘ata ‘o mamani koe sone ‘e
nima; bea ne ogo ‘oku ‘ikai loko totonu fau, ka te tau lea
ki ai he ‘oku ai hano ‘uhiga.
58. Ko hono ‘uhiga ‘oe g. sone koe tu‘u malele ‘a mamani
‘i hono hala. Ka ne tu‘u totonu ‘e vela ‘o baku ‘ae g. botu
ofi ki he Ekueta, kae momoko tu‘u ‘ae g. fonua mama‘o atu :
he ‘oku mafana lahi ‘ae la‘a ki he g. fonua ‘oku ne tu‘u
tonu ki ai, kae ‘age‘age be ‘ae g. huelo ‘oku tau hiba. Ka
ne tu‘u malele kae tokaga ki he la‘a ‘i he‘ene malele, ‘e behe
be, ‘o mafana aibe ha botu ‘e taha. Ka kuo tu‘utu‘uni ‘e
he ‘Eiki ke aga taha ‘ene malele, ‘o tuhu aibe ki he fetu‘u
‘e taba mama'o atu ‘aubito ‘i he la‘a. Koia ‘oku feliliu‘aki
ai ‘ae mafana: he ka tu‘u ‘a mamani ‘i he botu koeni ‘oku
ne malele ki lu‘a, bea tuhu atu ‘ae Bole Noate ki he fetu‘u
koia kuo tau lea ki ai, ‘aia ‘oku ui koe fetu'u Bole Noate,
bea ‘oku Eaga hono botu saute ki he la‘a ‘o mafana ai.
Bea ‘oka tu‘u mei ko ‘i he la‘a ‘e malele ki loto, he koe
fetu‘u ‘oku ne tuhu ki ai ‘oku ‘ikai ke gaue, bea koe taimi
koia ‘e mafana ‘ae botu noate ko ‘ene haga ki
he la‘a. ‘Oku ha foki ‘oku ai ha botu ‘e ua ‘e ‘ikai malele
ai ‘a mamani ki tu‘a be ki loto, koe laha ‘i he‘ene fakaa‘au
ki ko moe taha ‘i he‘ene fakaa‘au mai. Bea ka behe, ‘e
‘ikai ke mafana ‘ae botu noate be koe botu saute, ka ko loto
Mamani be ‘aia koe Ekueta.
59. Koe me‘a koia ‘oku tubu mei ai ‘ae lau fdaMtdib,
‘aia ‘oku fa. Koe sama be koe fa*ahita‘u mafana moe
uinita be koe fa‘ahita‘u momoko; koe iota'u be ko ‘ene
fakaa‘au ke mafana, moe ututdu ‘aia ko ‘ene fakaa‘au ke


26
inomoko. Ka ‘oku vaheua be ‘ae ta‘u ‘i be fonua ni ihi, koe
la? ala? a moe ‘uha.
60. Koe lahi ‘oe malele ‘a mamani koe tikilii ‘e 23|,
‘aia ‘oku meimei tatau moe tu‘u ‘ae faka‘iloga ‘oe uaji ‘i
he‘ene fe‘uga mo hono fa ‘oe miniti. Bea koia, ‘iloga ‘ae
g. fonua ‘oku ‘i loto Mamani, ‘o fai mei he Ekueta ‘o a‘u
ki hono 23|O ki he saute, ‘e faifai bea tu‘u tonu ki ai ‘ae
la‘a. Koe ‘uluaki sone ia, bea ‘oku behe ni hono aga.
‘I h. 21 *o Maaji‘oku tu‘u tonu‘ae la‘a ‘i he Ekueta.;
bea ‘oku ne fai atu ki he noate, bea fe‘uga mo h. 21 ‘o
Jiune kuo ne a‘u ki he latitute ko h. 23|° ‘aia koe gata‘aga
‘oe malele ‘a Mamani. Koia ‘oku ne kamata foki leva ki
he saute ; bea ‘i h. 23 ‘o Sebitema ‘oku ne toe fe‘uga moe
Ekueta. ‘Oku ne fai atu be, bea ‘i h. 21 ‘o Tisema kuo ne
‘i h. 23-2° ‘oe latitute ki he saute, ‘aia ‘oku meimei fe‘uga
moe motu li‘aki ko Ata. ‘Oku ne toe foki leva ‘o fai ki he
noate, ‘o behe be. Koia ‘oku ui ai ‘ae ogo botu ‘oku ne
kamata mei ai ‘ene foki koe talobiki, ‘aia ko hono ‘uhiga
koe foki‘aga. Koe talobiki noate koe Talobiki ‘o Kanisea
be koe Baka, he koe bubuga fetu‘u ia ‘oku ‘iai ‘ae la‘a ‘i
he‘ene kamata foki: bea koe talobiki saute koe Talobiki
*o Kebilikoani be koe Koji, ‘aia koe botu ‘i he sotiaka ‘oku
ne ‘i ai fe‘uga mo ‘ene toe maliu. Te tau lau ‘ae sone
koeni koe Sone Vaha‘a Talobiki.
61. Ka koeni, koe me‘a ‘i he fuobotoboto ‘a Mamani,
koia ‘e lava ‘e he la‘a ke fakamama ‘a hono vaeuamalie be;
bea ka ne tu‘u totonu ‘a mamani ‘e a‘u ‘ae mama ‘oe la‘a
ki he ogo bole. Ka koe me‘a ‘i he‘ene malele ze tomo atu
‘ae mama ‘i he bole ‘oku haga ki he la‘a, ka ‘e ‘ikai a‘u
‘ae mama ki he bole ‘oku haga ki tu‘a. Koia ‘oku ha mai
‘oku ai ha fu‘u botu ‘e ua, koe taha ‘i he Bole Noate moe
taha ‘i he Bole Saute, ‘aia ‘oku faifai bea mole ‘aubito ai
‘ae la‘a. Koe laulahi ‘oe botu koeni ‘e tatau aibe moe
malele ‘a mamani koe tikilii ‘e 23|, bea ‘e lelei ke ui ia koe
Sone Bole Noate moe Sone Bole Saute, Koeni moe hono
aga. Ka ne nofo ha toko taha fe‘uga mate moe Bole
Noate, te ne mamata ki he la‘a ‘i h. 21 ‘o Maaji ‘oku ‘ikai
ke to be hobo hake, kae ‘alu takatakai ‘i he tafatafa‘aki
lagi ki he toga moe luluga, bea toe alu ‘i he tokelau ki
hahake. ‘E behe ‘i he ‘abogibogi kae mama‘oluga hake,


27
bea behe be bebe be ‘o a‘u ki h. 21 ‘o Jiune ‘aia ‘e gata
mei ai ‘ene ‘alu hake. Hili ia te ne kei ‘alu takai be, kae
faka‘au‘au hifo be; bea ‘i h. 23 ‘o Sebitema te ne toe
fe‘uga moe fukahi tahi, bea toki to hili ‘ene ulo hokohoko
‘i he mahina ‘e ono; bea ko ‘ene to koia ‘oku ‘ikai ke toe
hobo kae‘oua ke hili moe mahina ‘e ono. ‘Oku fuofua ji‘i
‘ae bo‘uli ‘o ataata be, kae faifai bea kaubo‘uli kae‘oua ke
ofi mai ‘a Maaji, bea toki ‘ata‘abuaka. ‘Oku fai tatau
moia ‘ae Sone Bole Saute ka ‘oku na fetogi be, ka bo‘uli c
bea ‘aho e Koe fe‘uga ia moe Bole ; ka ‘oka mama‘o moia
‘oku fakaji‘iji‘i ki he‘ene ulo aibe, mo to aibe, bea ‘oku ai
hataimi ‘oku ne hobo mo to hage koeni.
62. Koe ogo sone ‘oku toe ‘oku na tu‘u ‘i he vaha‘a oe
Sone Vaha‘a Talobiki bea moe ogo sone Bole. Ko hona
higoa Jelei ke ‘ai ki ai koe sone lotoloto noate moe sone loto-
loto saute. Koe g. fonua ‘oku kau ki ai ‘oku ‘ikai ke tu‘u
tonu ‘ae la‘a ki ai ‘i ha taimi, ka ‘oku ‘ikai ke mole ‘ae la‘a,
bea ‘oku lahi hono botu ‘oku ‘ikai ke bubuha be momoko
fau, ka koe nofo‘aga lelei ki he kakai.
63. ‘Oku fa‘a ui ‘ae g. sone ni koe sone bubuha moe sone
momoko moe sone mamafana lelei: ka ‘oku ‘ikai loko lelei
hono vahevahe koia, he ‘oku lahi ‘ae g. me‘a ‘oku kau ki he
mafana moe momoko ‘oe fonua. ‘Oku tau ‘ilo ‘oku mafana
tuai mo momoko tuai ‘ae tabi kae vave ‘ae fonua, he ‘oku
fa‘a vela botau va‘e ‘i ‘uta ‘i heho‘a’a, kae talaehai‘oku behe
‘a tabi. Koia ‘oku ‘ikai ke hoha‘a fau ‘ae mafana moe mo-
moko ‘i he g. botu ofi ki tahi, ka koe g. fonua lalahi ‘oku
nau mate ‘i he momoko be baku ‘i he la‘a.
64. Koe me‘a ‘e taha ‘oku kau ki he mafana moe momoko
‘o ba fonua ko ‘ene ma‘oluga. Ne ogo ‘enetu‘u ‘i he loto
sone bububa, ‘e momoko be ‘o kabau koe balatou. Koe aga
‘oe ‘ata ‘i he talalo ‘o ha mo‘uga behe ‘oku faka-e-sone-
bubuha; ka koe g. botu ‘oku mama‘oluga hake ‘oku mama-
fanalelei ‘o hage koe Sone Lotoloto: bea koe tumutumu
‘oku ‘ufi‘ufi sinou ‘o hage koe Bole Noate.
65. Koe me‘a koeni ‘oku ‘iloga ai ‘ae mafana mo‘oni ‘oe
fonua, koe ma‘oluga ‘oe botu ‘oku sinou ma‘ube. Koe
Sone Bole Noate ‘oku sinou tu‘u, ne ogo koe fuga kelekele
‘oku tu‘u ai: ka ko Kilimajialo ‘i he Sone Bubuha ‘oku
gata ‘i he maile ‘e tolu ‘o fai hake ‘ae tu‘u ma‘u ki ai ‘ae
sinou.


28
66. Koia ‘oku fa‘a vahevahe ‘a Mamani koe g. sone ma-
fana tatau. ‘Oku lahi ‘ae g. sone behe, ka te tau lea ki ha
ni‘ibi be.
Koe sone ‘oe 79°. ‘Oku kau ki he sone koeni ‘ae g.
botu mafana taha ‘o mamani. ‘Oku ui koe 79° koe‘uhi ko
hono/a‘a mafana ia. ‘Oku mo‘ua ai ‘a Babua, mo Boneo
&c., moe g. botu lahi ‘o Initia, moe botu saute ‘o Alebea,
ino Loto Afilika katoa, bea moe botu noate ‘o Amelika
Saute ‘o fai mei he gutu ‘o Amasona ki he Bei ‘o Banama.
Koe 77°. Koe sone eni ‘o Toga. ‘Oku ‘alu atu hono
laine ki he Bei ‘o Kabetalia, ‘o fai atu ki Maolijiu mo
Matakasa. ‘Oku ‘aji hiba ‘i Afilika ‘o a‘u ki he motu ko
Asenisone, bea ‘oku hifo mei ai ki Totosagato ‘i Amelika
Saute. ‘Oku biko hake mei ai ‘i loto fonua, bea ‘i he‘ene
a‘u ki he tahi ‘oku ne f'e‘uga moe Ekueta: bea ka tuku
mai ‘ae ‘otu Kalabako ‘oku ne hifo mai ki Baumotu mo
Tahiji. Koeni ‘ae g. fonua ‘oku mafana tatau mo Toga ni
‘i he botu saute, ka ‘i he botu noate ‘oku ‘alu ‘ae laine ‘i
Manila mo Ava moe fonua ‘o Kanijisi mo Beluki moe Bei
‘o Besia mo loto Ijibite moe botu ‘e taha ‘o Sahala; bea
hifo ki he ‘otu Kebi Veate bea ‘aji atu ‘i Kubamo Mejikoo.
‘Oku ‘ikai ke kau ai ‘a Vaihi, ka oku mokomokoage ia.
Koe 50°. ‘Oku tau lea ki he sone-mamafanatatau koeni,
koe‘uhi ko ‘ene ‘alu ofi ki he g. kolo lalahi ‘o Mamani.
‘Oku mo‘ua ai ‘a Bikini, bea ‘oku ‘alu atu hono laine ‘i loto
Esia ki he Tahi Kasibeani. ‘Oku ne fai mei ai ki Kalimea,
bea ‘oku toki ‘alu ofi ki Viena mo Balesi mo Lonitoni, bea
a‘a atu ‘i he oseni ki Neu Ioake, bea to ki he Oseni Basifiki
fe‘uga mo Vakuva.
Koe 32°. Koe kamata‘aga eni ‘oe g. fonua ‘oku fa‘a
mohe ai ‘ae vai. ‘Oku ‘aji hono laine ‘i Kamisikata, bea
‘oku mo‘ua ai‘ae muifonua ‘o Sekalini; ‘oku ne ‘alu ofi
ki he ogo kolomu‘a ko Ilikusi mo Tobolosi; ‘oku ne ‘aji ‘i
he Tahi Hinehina moe Tahi Bolitiki, bea biko hake leva ki
he Oseni Bole Noate. ‘Oku ne toki afe hifo ki Aisilani
mo Kilinilani; ‘oku ne tu‘uta mai ki Amelika ‘i Labalatoa ;
bea hili ‘ene tuku atu ‘ae Bei ‘o Hujione ‘oku ne gaofeofe
hake ki he Vaha ‘o Beligi. Koe fa‘a mafana ‘o Siteni koe
66° mo Meliboane koe 57°.


29
‘Oku ‘ikai ke ‘iloa ‘ae botu ‘oku mafana taha 4 Mamani,
be koe botu ‘oku momoko taba. Ko hono gata ‘oe momo-
ko ‘i Toga koe 48°, ka koe botu ‘e taha ‘i Kilinilani na‘e
hifo ai ‘ae teamomitaki he—75° (minu fitugofulu ma nima) ;
‘aia ko hono ‘uhiga na‘e hifo ki he noa, bea hili ia kae ‘alu
hifo be koe tikilii ‘e 75 ki lalo ‘i he noa. Huanoa ‘ae
momoko ‘oe Bole ‘oka a‘u ha toko taha ki ai.
67. Koe me‘a ‘e taha ‘oku kau ki he ‘ata ‘oe fonua koe
‘uha. Koe ‘uha koe mao kuo miji hake ‘e he la‘a moo
matagi mei he fukahi tahi. ‘Oku ‘ikai ke fa‘a to ‘ae ‘uha
‘i he botu na‘e miji hake ai, ka ‘oku ‘ave ia ‘e he matagi ki
he g. botu mama‘o; bea ka febaki ‘ae matagi koia moe
momoko, be ko ha mo‘uga, ‘oku ne tukuage ‘ae vai ‘oku
ne ‘ave bea to ia koe ‘uha.
68. ‘Oku ji‘i ‘ae mao ‘oku ‘alu hake mei he fuga fonua.
Koe lahi ‘oe vai na‘e miji hake mei he fuga ‘o Togatabu
‘i h. 1872 ‘oe ta‘u koe fute ‘e 4, bea koe fonua ni‘ihi ‘e
‘ikai a‘u ki he fute ‘e taha ‘i he ta‘u. Koe tahi be koe
matavai ‘oe ‘uha, bea koe babu lahi ‘ae ‘Eiki koe g. matagi
vaka-fakatau. Koe loloto ‘oe vai ‘oku nau miji hake ‘i he
ta‘u ‘oku meimei tolu gafa (koe fute ‘e 16). Ka ne tufa
ke tatau ‘a Mamani ‘i he ‘uha ‘e meimei tahagafa hono
loloto ‘i he ta‘u. Ka ‘oku fai kehekehe ‘aubito ‘ae g.
fonua. Koe ‘uha na‘e to ‘i Togatabu ‘i h 1872 ‘oe ta‘u na‘e
fe‘uga moe fute ‘e 7 hono loloto. Ko Kosia ‘i Initia ‘oku
a‘u ki valugafa; ka ko Ijibite, be kuo ‘uha ‘i he senituli
koeni be ‘ikai.
69. ‘Oku fa‘a ‘uha ‘i he botu koia 'oku tu‘u tonu ki ai
‘ae la‘a, koe‘uhi ‘oku fuji hake ‘e he la‘a ‘ae matagi na‘e ‘i
he fukahi tahi, bea ‘oku febaki ai ia moe matagi momoko
na‘e ‘i oluga. Koia ‘oku hoko ai ‘ae g. mahina ‘uha ‘i
Toga ni, moe g. botu ‘oku tu‘u ‘i he Sone Vaha‘a Talobiki,
fe‘uga moe taimi ‘oku tu‘u tonu ai ‘ae la‘a kiate kitautolu.
‘Oku tau ma‘u ‘ae ‘uha mu‘a ‘i he hoko ‘ae la‘a kiate
kitautolu ‘i he'ene ‘alu atu ki he talobiki, bea moe ‘uha
mui ‘i he‘ene foki mai. Koe Sone Lotoloto, bea moe
Sone Bole ‘oku fai noabe ‘ae ‘uha : kae‘uma‘a ‘oku ji‘i, he
koe vahe tolu ‘e ua ‘oe ‘uha kotoa ‘o Mamani ‘oku to ‘i he
Sone Vaha‘a Talobiki.


30
70. ‘Oku ai ‘ae g. fonua hokohoko ‘i he Mama Motu‘a
‘oku ‘ikai ke ‘uha. ‘Oku kamata mei Sahala ‘i luluga ‘o
fai atu ki hahake ‘i Ijibite, Alebea, Besia, Samo &c. ‘Oku
‘i ai mo ha botu ‘e taba ‘i Amelika Saute, ‘i he vaha‘a ‘o
hono ‘otu mouga lahi bea moe Oseni Basifiki, ‘oku ‘ikai ke
‘uha ai. Bea ko hono ‘uhiga eni. Koe me‘a ‘oku fa‘a ‘omi
ai ‘ae uha lahi koe matagi vakafakatau, bea ‘oku agi aibe
kae matagi koia mei hahake (toga hahake, tokelau hahake).
Bea koeni, tau vakai ‘ae mabe ‘o Amelika Saute, koe toke-
lau hahake ‘oe botu noate moe toga hahake ‘oe botu saute
‘oe Oseni Atalanitiki, oku na fakatou tau ki he botu
hahake ‘oe konitineniti koia. ‘Oku na inohu vai ‘i he‘ena
tu‘uta ki ai, ka ‘oku na kamata tuku hifo leva, bea ‘oku
‘uheina lahi ‘ae feitu‘u koia. Kae ‘iloage ‘oku na febaki
moe ‘Otu Anitesi, bea ‘oku to ‘i hono g. botu momoko hono
toe ‘oe vai. Bea ‘oka a‘u ‘ae matagi koia ki he tumutumu
‘oe mo‘uga ke ‘alu hifo ki he botu ‘e taha, ‘oku ‘ikai ke toe
ha tuluta vai, bea tae‘uha aibe ‘a Belu moe g feitu‘u koia.
‘Oku behe moe g. botu tae‘uha ‘i he Mama Motu‘a.
Kabau te tau ‘eke ‘i he mabe, te tau vakai ‘oku tu‘u mai ‘a
Kilimajialo moe Otu Labuta ke tali ‘ae vai ‘oku hoko mai
ki A filika, bea koia ‘oku hoge vai ‘a Sahala mo Ijibite, bea
‘oku ta‘ofi ‘e he ‘Otu Himale ‘ae vai mei loto Esia.
KOE VAHE—V.
KOE KELEKELE.
NA‘E tomu‘a ‘ilo ‘e he ‘Otua ‘ene gaue mei he kama-
ta‘aga Na‘a ne tu‘utu‘uni ‘a Mamani koe nofo‘aga
‘oe tagata, bea koia na‘a ne tokonaki bea fa'oaki ki he
kelekele ‘ae g. me‘a ‘aoga kotoabe. ‘Oku ‘ikai ke loko lahi
‘ae g. elemeniti ‘i he kelekele—be ‘oku 60 be ‘ikai—ka
‘oku tubu hono fu‘u ‘aoga koe fetuiaki. ‘Oku lelei ke
manatu ‘oku tatau ‘ae kelekele moe maka; koe maka koe
kelekele fefeka, kae kelekele koe maka kuo momo.
72. Na‘e tomua mao be ‘a Mamani. Na‘e ‘ikai koe
vai be na‘e mao, ka koe g. maka foki moe g. ukamea. Na‘e
mao ‘ae ‘one‘one, mao ‘ae makahunu, mao ‘ae koula moe
siliva &c., ‘o fetuiaki ‘ae g. fa‘ahiga mao ni ‘o hage koe


31
me‘a ‘oku tau jio ki ai ‘i he la‘a. ‘Oku ‘iakai ke fa‘a mao
‘ae g. maka ‘i lie taimi ni, he ‘oku ‘ikai ke fa‘a tafutafu ‘ae
afi ke mafana leleiki ai; ka ‘i he kuoga koia ‘oku tau lea
ki ai na‘e vela kaka ‘a Mamani, bea a‘u ki he milioua nai
‘ae tikilii ‘oe teamomita: Ka na‘e mole ma‘uaibe ‘ae
mafana ki tu‘a, ‘o hage koe mole mai ‘ae mafana ‘oe
la‘a ki heni; bea na‘e faifai bea mokomoko hifo, bea hoko
‘ae g. me‘a ‘o Mamani ki he agavai. Bea faifai bea hoko ki
he me‘a ni‘ihi hono aga fefeka, bea toka ki lalo ia ‘o fonua;
kae ma‘u be ‘ae agavai ‘i he me‘a ni‘ihi bea tahi. Ko hono
ua ia ‘oe aga ‘o Mamani; na‘e fonua ‘i lalo bea tahi takai.
Bea ‘iloage kuo fakabuna ki ‘oluga ‘ae g. fonua ; kae talae-
hai na‘e tatau hono aga bea moia ‘oku tau jio ki ai ‘i he
mabe ‘i he taimi ni. Kuo tu‘o lahi hono liliu. ‘Oku kau
taha ‘ae g. me‘a ‘oe fonua moe tahi moe ‘ata ‘i hono natu.
Oku foa ‘ae maka ‘e he momoko ‘oku fahi ‘e he la‘a ‘oku vau
ia ‘e he aisi, bea ‘ave ‘e he ‘uha. ‘Oku momoji ma‘uaibe ‘ae
fonua ‘e he tahi, ‘o ne fetuku ki he moana bea fakatoka ki
he kilijitahi. Ka ai ha me‘a mamafa, ‘o hage koe g. fo‘i
kilikili, ‘e toka leva ofi ki ‘uta, ka koe one‘one te ne toe
taha atu ki moana, bea koe kele moe g. me‘a ma‘ama‘a ‘e
‘ave mama‘o bea toki toka. Koe me‘a koia ‘oku hoko ai
hono feta‘ota‘omi mo vahavaha‘i ‘oe g. fa‘ahiga maka: he
‘oku ji‘i ‘ae g fonua ‘oku tu‘u ma‘u, kuo bau ‘oku nau ‘alu
hake be ‘alu hifo. Bea koeni, kabau koe ionua ‘oku alu
hifo, koe botu koia nae toka ki ai ‘ae kilikili ko ‘ene ofi ki
‘uta, ‘e faifai bea toka ai ‘ae ‘one‘one moe kele he kuo ma-
ma‘o. Bea ‘i he kei fai be ‘ene ‘alu hifo ‘e kamata toka ai
‘ae lahe, he koe me‘a ia ‘oku fai ‘i he moana loloto. ‘E ho-
ko ‘ae maka koia na‘e fuofua toka koe makafanau, bea moe
‘one‘one koe maka‘cne, koe me‘a i he fu‘u tata‘o ‘oku fai ‘e
he tahi moe g. me‘a ‘oku ‘i ‘oluga: behe ‘e hoko ‘ae kele
koe ‘umea be ha, bea koe lahe koe makalahe. Bea koia, bea
ka faifai bea ‘alu hake ‘ae botu koia ‘o fonua, bea keli hifo
‘e he kakai, te nau ‘ilo ki he makafanau ‘i lalo kuo hilifaki
ki ai ‘ae maka‘one bea ‘ai ki ai moe umea ‘o behe be. ‘Oku
ui ‘ae fa‘ahiga maka koeni koe maka tolca.
73. Koe me‘a ki he makalahe. ‘Oku mo‘oni koe maka
toka ia, ka ‘oku ne kau foki ki he fa‘ahiga maka ‘e taha,
‘aia koe maka tubu. He koe lahe ‘oku ‘ikai koe maka kuo


32
momo, ka koe ge‘eji ‘o ha kihi‘i manu. ‘Oku fonu ‘ae botu
tahi ni‘ihi ‘i he figota koia, bea ka mate ‘oku toka hifo hono
ge‘eji ki he kilijitahi bea hoko koe makalahe. ‘Oku kau
foki ki he fa'ahiga koeni ‘ae makafefie, ‘aia koe g. vao ‘oe
kuoga mu£a kuo liliu £o maka.
74. ‘Oku gaue foki moe afi £i lalo £i he fakatubu ‘oe maka;
£oku ne haka ‘ae g. fa£ahiga kelekele bea fakabuna ki ‘oluga.
‘Oku fefeka ‘aubito ‘ae ni‘ihi £i he g. me‘a koia, ‘aia na‘e
gaohi £i he g. mu£aki kuoga ‘o Mamani: kae‘uma‘a kala-
nite ‘aia £oku nau faliki ‘aki ‘ae g. hala ‘i Lonitoni. ‘Oku
fa£a ui ‘ae fa‘ahiga ni koe maka vela: ‘oku kau ki ai ‘ae
makahunu.
75. Koe buhi hake ‘oe fa‘ahiga maka vela koe me‘a ia
‘oku hoko ai ha fa‘ahiga maka ‘e taha; he ka lave ia ki he
maka toka ‘i he‘ene ‘alu hake, ‘oku liliu ‘ae maka toka koia
koe me’a ‘i he‘ene vela ‘aubito. ‘E ‘ikai vai ‘o hage ko ha
me‘a kuo haka, kae moho be ‘o hage koe me‘a kuo ta‘o.
‘E lelei ke ui ia koe maka liliu bea ‘oku kau ki ai ‘ae maka
tohi &c.
76. ‘Oku lahi ‘ae maka ‘oku feta‘ota‘omi behe ‘i hotau
lalo va‘e, bea na‘e tomu‘a fakahigoa noabe ‘e he kakai ko
enau tae‘iJo hono aga : ka ‘oku vahevahe fakafa‘ahiga kimui
ni, bea ‘oku toko lahi ‘ae kakai ‘oku nofo ki hono faka-
totolo atu, mo hono fakamau‘i ‘oe g. me‘a ni. ‘Oku ui ‘ae
fa‘ahiga boto koeni koe Jioloki, bea ‘oku lahi ‘ae g. me‘a
‘oku ‘iloa. Kuo ‘iloa ‘ae hokohoko ‘oe g. maka, bea koe
me‘a ‘aoga ‘aubito ia; he ‘oku ha mahino ai ‘i he fuga
kelekele, bea koe fa‘ahiga maka fe ‘oku ‘i lalo. ‘I he te‘eki
ji‘i ke ‘ilo ha koula ‘i Aoeitelia na‘e fakaha ‘e Maajisone,
koe ‘eiki ‘i he fa‘ahiga boto ni, ‘oku koula ‘ae botu koia,
bea nau kumikumi bea ‘ilo. Koe mahaki ‘oe kau ma‘u
fonua ‘i Bilitania koe fie keli makafefie, bea ‘oku lahi ‘ae
ba‘aga na‘e mei mole ai ka ne tae‘oua ‘ae ta‘ofi ‘e he kau
Jioloki, mo ‘enau fakaha ‘oku ‘ikai ha maka fefie ‘i he botu
koia. Ne ogo ia ka na‘e keli be ha ni‘ihi, ka koe kulanoa
be. ‘Oku behe hono hokohoko ‘oku fa‘a lau.
(1) Koe JBalutoni. Ko hono maka koe kalanite. Ko
Balutoni koe ‘otua ‘o Bulotu ‘i he kuoga mu‘a, bea ‘oku ui
behe ‘ae g. maka ni koe‘uhi ‘oku galigali ‘ato ‘aki ia ‘a hono
‘ana ‘i lolo fonua, he koe maka taubotu ki l^lo.


33
(2) Koe Hubosoa. Ko hono ‘uhiga ‘de higoa koia, koe
bubo koe li lalo, koe soa koe g. m&a mo‘ui be koe manu\ koe
behe ‘oku tu‘u ‘ae g. maka koia ‘i lalo, kae ‘i ‘oluga be ‘ae
g. maka ‘oku kamata ai ‘ae nofo ‘i Mamani ‘ae me‘a mo‘ui.
Koe kuoga eni ‘oe makaliliu.
(3) Koe Balaiosoa, be koe mu'aki manu. Koe g. maka
eni ‘oku kamata ‘ilo ai ki ha mo‘ui. He Jolotoga na‘efaka-
toka, na‘e mo‘ua ai ‘ae ge‘eji ‘oe faga kihi‘i manu ni‘ihi moe
g. jino‘i ‘akau &c., bea ‘oku tologa mai ‘o a‘u ki heni. ‘Oku
ui ‘ae g. me‘a behe koe/ ga ni, he koe matolu ‘o hono maka koe fute ‘e 60,000, be
koe maile ‘e 12. ‘Oku ‘ikai ke taha be ‘ae maka ‘oe kuoga
ni, ka ‘oku taubotu ki lalo ae Kabaia (‘aia ‘oku ma‘u mei ai
‘ae maka ato) moe Siluli, moe Makakula motu'a, bea hoko
moia ‘ae ^Lakafefie bea taubotu ki ‘oluga ‘ae Beami. ‘Oku
‘aoga lahi ‘ae g. fa‘ahiga maka ni ki he laga fale, kae‘uma‘a
‘ae Beami ‘aia ‘oku gaohi ‘aki ‘ae fu‘u falealea ‘o Bilitania.
(4) Koe Mesosoa, be koe manu lotoloto : kuo hilifaki ‘ae
g. maka ‘oe kuoga ni ki he g. maka kuo ‘oji hono lau. Ko
hono matolu koe maile nai moe koga, bea koe maka takele
koe Makakula fo'ou, hoko moe Ooliji, bea taubotu ki ‘oluga
‘ae Jioka. ‘Oku fakaofo ‘ae faga manu ‘oe Mesosoa, kae-
uma‘a ‘ae fuu bili tahi na‘e fagafa hono loloa.
(5) Koe Kainosoa be koe manu ki mui, ko hono matolu
‘oe g. maka ni koe hafimaile nai
(6) ‘Oku hoko moia ‘ae kelekele ‘oku fuga‘aki ‘e Mamani
‘i he taimi ni.
77. Ka ‘e behe nai ‘e he ni‘ihi, be ‘oku tau ilo fefe ki ai;
he kabau koe maile ‘e 12 ‘ae loloto ‘oe fa‘ahiga maka ‘e
taha,kohai kuo ne keli hifo ke vakai ‘ae g. maka ‘i lalo ?
Koe me‘a koeni ‘oku ha ai ‘ae boto ‘ae ‘Eiki. He ne ogo
‘ene fa‘oaki ‘ae koloa ki he g. maka ni ‘i lalo, ka ‘e ikai
‘aubito teitei a‘u ki ai ‘ae tagata. Kae hili hono fakatoka
‘oe g. maka ni, ‘iloage kuo teke‘i hake ‘e he afi ha fu‘u
mo‘uga. Bea ko ‘ene ‘alu hake ‘ae mo‘uga koia na‘a ne
laga‘i hake ‘ae g. maka, bea mafahifahi ai ‘o ha hono tumu-
tumu ki ‘oluga, bea tu‘u hiba ai ‘ae g ‘otu makani ‘o falala
ki hono tafa‘aki. Bea koia ‘i he‘etau ‘alu ‘i he hala, ‘oku
‘iloga ‘ae hokohoko ‘oe g. f’a‘ahiga maka kuo tau lea ki ai.
Kabau koe feitu‘u koeni koe makaliliu, bea ka hoko atu ki


Bea koe Kabaia ‘oku ba, fe'uga mo Kolofo'ou ‘oku Siluli,
bea ka tau ka ‘i Mu‘a te tau ‘alu ‘i be Makakula. ‘Oku
tu'utaba ‘ae g. maka koe gaue ‘ae afi moe mofuike, bea koia
‘oku ala ma‘u ai ‘e he kakai ‘ae koloa ‘oku fufu ai; ka ‘oka ue
tae‘oua bono laga‘i behe, mole ke mama‘o ba‘ane kakuga ki
ai ‘ae tagata. Ka ‘oku ai moe me'a ‘e taha ‘oku fa‘a ofi ai
ki he fuga kelekele ‘ae g. maka ‘i lalo, koe’ubi ‘oku fa‘a‘ alu
hifo*‘ae fonua ‘o galo, bea kai ‘e he tahi ‘ae g. ‘otu maka
ni‘ihi. Mole ai ‘ae Kainosoa kotoa, ‘oji moe Jioka moe
Ooliti &c. Bea ‘i he toe ‘okake ‘ae fonua, ‘oku ha ‘i he
fuga kelekele ‘ae makafefie, be koe makakula ‘Oku kau
lahi ‘ae me‘a ni ki he aga ‘oe fonua : ‘oku tubu ‘ae malohi ‘o
Bilitania ‘i he gaohi hele moe ala me'a behe koe ofi ki
‘oluga ‘ae g. maka ‘oku keli ai ‘ae aione moe makafefie.
KOE VAHE—VI.
KOE ‘AKAU.
6 / \KU ua kilu tubu ‘ae fa‘ahiga ‘akau ‘oku ‘i Mamani,
V/ bea kohai te ne lea ki hono kotoa, kae‘uma‘a ‘oku
‘ikai ke loko mau hono vahevahe; ka ‘oku ‘i ai ha me'a ‘e
ua te tau lea ki ai.
78. ‘Oku lau ‘ae g. Sone-akau ‘e 8 ‘i Mamani.
‘Oku kau ‘ae ua ki he Sone Vaha‘a Talobiki.
(1) Koe Sone‘akau Ekueta ’aia ko hono fakaha'aga koe
niu moe fuji. ‘Oku gata ia mei he tikilii latitute ko hono
15 ki he noate moe saute.
(2) Koe Sone‘akau Talobiki. Ko hono fakaha'aga koe
boga moe fiki. Koe sone‘akau ia ‘o Toga, beu ‘oku gata
mei he ogo Talobiki.
‘Oku tu‘u ‘ae me'a ‘e fa ‘i be Sone Lotoloto.
(3) ‘Oku hoko leva moe Talobiki ‘ae Sone'akau Talo-
talobiki, ‘aia ko hono fakaha'aga koe maile moe aveave.
Ko hono gata'aga ‘ae 34°.
(4) Koe Sone'akau Mamafana. ‘Oku tu‘u ai ‘ae g.
‘akau lau ma‘ui‘ui. ‘Oku gata ‘i hono 45 ‘oe latitude.
(5) Koe Sone'akau Momoko. ‘Oku fakatolau hono g.
‘akau. Ko hono gata'aga koe 58|°: ‘oku ‘i ‘ai ‘a Bilitania
&c.


35
(6) Koe Sone'akau Bobole. Ko hono ‘akau totonu koe
baini. 4Oku tu‘u ‘i ai ‘a Sueteni mo Noaue kae‘uma‘a ‘a
Kanata, koe g. fonua ‘oku ‘omi mei ai ‘ae g. ‘akau fo'uvaka.
‘Oku a‘u ‘ae Sone'akau koeni ki he Seakale ‘oe ogo Bole.
‘Oku tu‘u ‘ae me'a ‘e ua ‘i he Sone Bole.
(7) Koe Sone‘akau Bole. ‘Oku fai mei'he Seakale Bole
‘o a‘u ki hono 72°. ‘Oku ji'i ‘ae g. fa‘ahiga ‘akau, bea ‘oku
bukubuku ‘aubito.
(8) Koe Sone‘akau Taubotu. Ko hono ‘akau koe kumu-
kumu moe likeni, ‘aia koe me'a hinehina ‘oku ‘i he kili'ia-
kau.
‘Oku lelei ke tau manatu ‘oku ‘ikai ke fai bau ‘ae g.
sone'akau koeni ki he latitute ‘oku lau, ka ‘oku kau lahi
ki ai ‘ae mafana ‘oe fonua ; bea ‘oku tau ‘ilo ‘oku biko ‘au-
bito ‘ae g. sone-mafanatatau.
79. ‘Oku ai moe me'a ‘e taha ‘oku kau ki he‘ene‘aoga‘ae
‘akau ki he fonua, ‘aia koe ma'oluga ‘oe fonua koia. ‘E
‘ikai te tau fiu'a fili ki hono ‘uhiga o'ene behe, he ‘oku tau
‘ilo koe me'a ‘oku bule ki he ‘akau koe mafana, bea kuo
‘oji ‘etau fakamatala ki he momoko ‘oe g. botu ‘oku ma'o-
luga. Bea koia, ne ogo koe fonua ‘oku tu‘u ‘i he Ekueta,
bea totonu ke faka-e-Bone'akau Ekueta hono g. ‘akau, ka ‘e
‘ikai behe ‘o kabau ko ha balatou be ko ha fu‘u mo'uga ; ‘e
tubu ai ‘ae baini moe g. ‘akau behe. Tau vakai ‘ae fu‘u
mo'uga ko Tenelife. Koe botu ki lalo ofi ki tahi ‘oku
mo'ui ai ‘ae niu moe fuji moe g. ‘akau‘oe sone'akau Ekueta.
Ka ‘oku gata leva ia, bea ‘i he'etau ‘alu hake ‘oku faifai bea
ha ‘ae g. ‘akau lau ma'ui'ui ‘oe sone'akau Mamafana. Bea
‘i he'etau fe'uga nai mo Late ‘oku fakatolau ‘ae g. ‘akau.
Ka a‘u ‘etau kaka ki he maile ‘e taha lau fakabenitikulaa,
‘oku ha ‘ae g. vao baini, bea toe ji'i hake ‘oku gata moia
kae ‘akau bukubuku be. Bea kabau te tau kaka hake ki
lie tumutumu ‘e ‘ikai ha ‘akau ‘e kei ha, koe likeni be moe
kumukumu.
80. Koe aga ‘e taha o'etau tokaga'i ‘ae ‘akau ‘oku fakata-
tau ki he'ene ‘aoga ki he tagata. ‘Oku ha mai leva ‘oku
vaheua ‘ae g. fa'ahiga ‘akau ‘o Mamani, koe 'akau-kai ‘aia
‘oku tau mo‘ui ai, moe ‘akau-koloa ‘aia ‘oku kau ki he'etau
mo'ui fiemalie.
81. Koe ‘Akau-kai. ‘Oku lahi ‘ae g. mea ‘oku kai ‘aia ‘e


36
*ikai kau ki he‘etau vahevahe ni: ‘oku iloga be ha ‘akau
‘okiifalala ki ai ha fonua ‘ihe‘enau kai ‘oku ui koe ‘akau-
kai. Koeni ‘ae g. akau-kai lahi ‘o Mamani.
(1) Koe g. fa‘ahiga Koane. Koe Uite, Koane, Laise,
Baale, moe Oji.
(2) Koe g. Fua'iakau. Koe Teisi moe Hoba moe Mei.
(3) Koe g. Aka. Koe Bateta, Kumala, Ufii, Talo,
Manioke. ‘Oku ‘i ai moe Seko &c.
Koe fugani me‘akai lelei ‘ae Uite, bea ne ogo ‘e ‘ikai
tubu ‘i he Sone Vaha‘a Talobiki, be koe Bole, ka ‘oku
ma‘ugofua ki he fonua kotoabe ‘i hono momoji ke mahoa‘a
‘o ‘ave fano. Koe me‘akai ‘aoga lahi ‘ae Laise, bea ‘oku
‘ikai ha toe me‘a ‘oku lahi hono kai ‘i Mamani; he koe
falala‘aga ia ‘oe g. fu‘u fonua ‘o Initia mo Jiaina. ‘Oku
lahi mo hono to ‘i Afilika, he ‘oku ‘aoga ki he ‘ano. ‘Oku
fakaa‘au ke lahi ‘ae tokaga‘i ‘oe Koane, ko ‘ene ‘aoga ki he
Sone Vaha‘a Talobiki moe Sone Lotoloto fakatou‘oji. Koe
Teisi koe fua ‘oe Bame: koe me‘akai lahi ia ‘o Besia, Silia,
Alebea, Ijibite, mo Babale; kae‘uma‘a koe ‘oho ‘oe g. kala-
vana ‘oku fonoga ‘i he vaha ‘one‘one ‘o Sahala. ‘Oku kau
‘ae Mei moe Hoba ki he Sone Vaha‘a Talobiki. Koe me‘a
kehe ‘ae ‘aoga ‘oe Hoba : ‘oku lau tokua, kabau ‘e to fuji ‘i
ha ma‘ala uite ‘aia ‘oku fe‘uga moe kai ‘e ha toko taha, ‘e
fe‘uga‘ae hoba,‘e ma‘u ai bea moe toko 100. ‘Oku tubu
lelei ‘ae Bateta ‘i he Sone Lotoloto, bea ‘oku fetogi ia ‘i he
Sone Vaha‘a Talobiki ‘aki ‘ae ‘Ufi moe Kumala. Koe Seko
koe uho ‘oe Niu Lotuma: ‘e ma‘u mei hefu‘u ‘akau ‘e taha
Jia bauni ‘e 500: koe me‘akai ia ‘o Maleisia.
82. Koe ‘Akau-koloa.
< (1) Koe ‘ Akau-fuganikai. ‘Oku gaohi mei he Vaine
‘ae g. fa‘ahiga uaine kehekehe: koe ‘akau ia ‘oe bone‘akaii
Mamafana, bea ‘oku ‘aoga foki ki he Talotalobiki. Ko
hono fonua totonu ‘ae g. botu toga mo luluga ‘o Eulobe.
Koe-Ti koe ‘akau ‘o Jiaina, bea ‘oku fetuku mei ai ki
Samani kotoabe. Koe fonua totonu ‘oe Kofi ‘a Alebea,
O ku tubu lelei foki ‘i Silani moe ‘Otu Uesinitia. ‘Oku
;gia.‘u ‘ae Koko mei Amelika. ‘Oku ‘aoga ‘ae To ki he g.
botu ‘aia ko honau fa‘a mafana koe 77°: kuo ‘oji ‘etau
fakamatala koe Sone ia ‘o Toga. Ko Maolijiu moe ‘Otu
Uesinitia ‘oku lahi ‘ae fetuku mei ai- ‘oe suka. ‘Oku uta


37
‘ae g. me1 a fakaleleikai (hage koe beba) mei he g. motu ‘o
Maleisia. Koe Kava koe uaine ia ‘o Osenika. ‘Oku lahi
‘ae g. fonua ‘oku tubu lelei ai ‘ae Tabaka, ka ‘oku lelei lahi
‘ae tabaka ‘o Amelika. ‘ Oku fa’a gaohi ‘ae Obiomi ‘i
Initia mei he ‘akau koe Bobi. ‘Oku kava ‘aki ia ‘e he
kakai Jiaina, bea ‘oku lahi ‘ae kovi ‘oku tubu ai: ‘oku
fa‘ahiga moia ‘ae Beteli.
(2) Koe ‘Akau-yh&y/o. ‘Oku fugani ‘ae Kuina, ‘aia
koefaito‘o to ton u ‘oe bubuke. Na‘e gata ‘ene tubu‘i Amelika
Saute ‘i mu‘a, bea na‘e tabui ‘e he hou‘eiki hono fakaha ki
muli, koe‘uhi kae bekia ‘ae kau babalagi na‘e nofo ki ai.
Ka na‘e ‘ofa ha fefine ‘e toko taha ki ha tagata babalagi
na‘e mahaki‘ia, ‘o ne fakaha kiate ia, bea talu aibe moe
faito‘o ‘aki ‘e Mamani: kae‘uma‘a kuo ‘ave ‘o to ‘i Initia
moe g. botu ni‘ibi, bea ‘oku ‘aoga ki ai. Koe Tuitiii, ‘aia
‘oku ma‘u mei ai ‘ae lolo faito‘o koe Kasitoloili. Ko'e
Ibekakuana (‘aia ‘oku tatau nai moe Lile ‘i Toga)
moe Sasabalila moe Sena, kae‘uma‘a ‘ae Obiomi, ‘aia kuo
tau lea ki ai, &c. ‘Oku ‘aoga ‘ae g. ‘akau ni kotoabe ki he
mafana.
(3) Koe. Akau-#o/w. Oku fugani ‘ae Vavae ‘i he g.
fonua mafana, bea moe Falakesi ‘i he g. botu momoko.
‘Oku fa‘ahiga moia ‘ae Hemebi ka ‘oku fa‘a gaue‘aki ia ‘i
he gaohi maea. Koe me‘a kofu ‘o Osenika koe Hiabo.
‘Oku totofu ‘a Mamani ‘i he g. ‘akau ‘oku fai‘aki ‘ae fo‘u
vaka moe laga fale &c. Ka me‘a, ‘oku fonua ‘ae ‘akau
'aoga—hage koe Oke moe Baini—ki he g. botu momoko,
ka koe akau masani— hage koe Mahokani moe Eboni—ki
he g. botu ‘oku mafana. Koe Niu ‘oku ‘aoga lahi ki he
mama, .bea ‘oku gaohi ‘ae lolo vali mei he tega ‘oe Falakesi,
bea ‘oku to‘i ‘ae tubetaine mei he Baini.
83. ‘Oku taubehe ‘oku ‘ikai ha ‘akau ‘i Mamani‘e ta‘e
hano ‘aoga ka ko hono ‘a‘aloga be ; he ‘oku fakautuutu
ma‘ube ‘ae ‘ilo‘i ‘oe aga ‘oe g ‘akau, bea ‘oku ‘ikai ke haJa
ha ta‘u ka ‘oku ului mai ha me‘a ki he gaue ‘ae tagata.
Ha me‘a ka malie ka koe tufotufaki ‘oe g. me‘a ‘aoga ni!
He ka ne kakato ‘ae koloa ni ki ha botu ‘e taha ‘o Mamani
‘‘e fakatou kovi ki he botu koia bea moe g. botu ‘oku maji-
va. Ka ‘i hono ‘ai koeni kuo bau ke fetokoni‘aki ‘ae g.


38
fonua. Bea koe me‘a ‘i he lahi ‘oe fefolau‘aki moe fe‘ilo-
aki, kuo mole ai ‘ae g. ‘avahevahe ni‘ihi, bea ‘oku fakaa‘au
ke me‘a taha ‘a Mamani fulibe.
KOE VAHE—VII.
KOE MANU.
/AKU ‘ikai ha botu ‘i Mamani ‘oku ta‘emanua, bea ‘oku
V7 lahi nai ‘i he ua milion a ‘ae lau ‘o hono g. fa‘ahiga.
Ka ne ogo ‘ene lahi koia ka ‘oku ‘ikai ‘aubito ke fainoa ‘ae
nofo ‘ae g. fa‘ahiga, ka ‘oku taki taha hono fonua. ‘Oku
tau ofo ‘i he‘ene behe, he oku ‘ikai ke hage koe ‘akau ke
tu‘u ma‘u ta‘egaue, ka ‘oku ne va‘e mo kabakau; ka ne ogo
ia, kuo totofu ‘a Mamani ‘i he ‘akau ni‘ihi ka ‘oku nofo
‘ae g. fa‘ahiga manu lahi ‘i he g. fonua na‘a nau tutubu ai.
85. Ko kono ‘uhiga ‘e taha o‘ene behe koe motumotu‘oe
fonua. Kabau te tau tokaga‘i ‘ae g. koga lalahi ‘o Mamani,
‘oku kehe ‘ae manu ‘oe Mama Motu‘a moe manu ‘oe Mama
Fo‘ou, bea toe keheage moe manu ‘oe Mama Mctu. ‘Io
bea ne‘ine‘i, he ‘e fa‘a kakau ha elifaniti mei Esia ki Ame-
lika? Bea ‘oku ‘ikai koe g. fonua lalabi be, he ‘oku ‘i aiha
ogo kihi‘i motu ofi ki Jiava, ko hono vamama‘o ‘oku hage
naiko Nukualofa mo Malinoa, ka ‘oku ‘ikai ke faitatau hama-
nu ‘e ua, gata be he manu ‘e taha ‘oku kabakau malohi. Bea
‘oku ‘ikai koe motumotu ‘oe fonua be, ka koe g. sone kuo
tau lea ki ai ‘oku nau hage koe g. loto‘a; ‘e ‘ikai fa‘a ‘alu
‘ae manu mei he taha ki he taha. Kae fefe, kabau kuo
gaohi ha manu ki he kai ‘o ha ‘akau, te ne fa‘a ‘alu ki ha
botu ‘oku ‘ikai ke tubu ai ‘ae akau koia ? Bea ka ne fala
‘alu, tala‘ehai te he fie ‘alu: ‘o ji‘aki koa ‘ae me‘a ‘oku ne
mamana ki ai, kae ‘alu ki, he g. me‘a ‘oku ‘ikai te ne ‘aoga
ai! ‘Oku mo‘oni ‘oku ai ‘ae manu ni‘ihi kuo ‘alu mama'o
mo honau fonua; ka ko loto! koe iakateka be ‘e he tagata.
‘Oku ‘ikai ke tubu noabe ‘a Mamani ka ‘oku lao‘i: koe
‘akau ki he manu moe manu ki he ‘akau. Bea ‘oku ‘ikai
koe me‘akai be ka koe mafana foki: koe ‘omi ‘oe Bea Bole
ki he Ekueta ‘oku tatau mo hono laku ki he afi. Bea koia
‘oku ai moe faga manu ni‘ihi ‘oku ‘iloa ‘i ha ‘otu mo‘uga ‘o
Amelika Saute, kae ikai ‘iloa ‘i ba ‘otu ‘e taha ofi ki ai; he


39
ko ‘enau ‘alu hifo ki he tele‘a 4 he vaba‘a *e tatau mo ;ete
uku 4 he anovai vela ‘o Niua Fo‘ou, he ‘oku nau maheni
moe momoko. ‘Oku ha mai na‘e gaohi ‘ae tagata koe ‘eiki
‘o Mamani, he ‘oku ne ‘aoga ki he botu kotoabe ; koe kuli
be ‘oku fa‘a fakafe‘ao mo ia: ka ‘i he folau ‘a Misa Keini
ki he Aisitafe ‘o Hubolito na‘e mate moe faga kuli, koe
kakai be na‘e mo‘ui.
86. Kuo kau ‘etau lea ki he manu ‘oe fonua moe ‘ata,
bea ‘oku behe foki moe tahi. Ka ‘oku faikehekehe ji‘i;
he koe Oseni Bole Noate, ‘aia ‘oku meimei lala ‘ae fonua
bea ‘ikai ha mei manu ‘e ha ai, ka ‘oku bito ‘ae tahi ‘i he
ika moe manu lalahi. Koe fonua totonu ia ‘oe Tofua‘a
moe Sili, kae‘uma‘a ‘ae Laione-tahi moe Bulu-tahi, ‘aia ‘oku
lau toni honau mamafa. Ka ne ogo ia ka ‘oku vahevahe
‘ae tahi: ‘e fie ‘alu mu‘a ha tagata ‘i he loto afi ‘i he ‘alu ha
tofua‘a mei he botu noate ki botu saute. ‘Oku kau lahi
‘ae g. ‘au ki hono vahevabe koia. Ko Misa Kabeta,
koe ‘eiki ‘e taha ‘oe kau Talamanu ‘o Bilitania, na‘a ne ‘alu
‘o tukutuku ofi ki he motu ko Faloe, koe botu ‘oku fema-
hiliaki ai ‘ae ogo ‘au ; ‘o ne ‘ilo ‘oku matu‘aki fai kehe-
kehe ‘aubito ‘ae manu ‘oe ogo ‘au, ne ogo koe botu be taha.
‘Oku fakaha ‘e Hubolito, na‘e lahi behe fau ‘ae fagamanu
fo‘ou, te‘eki ‘iloa ‘i Mamani, na‘a ne ma‘u mei he komaki ‘e
taha ‘o Amasona, na‘e ha kiate ia ‘o hage ko ha mamafo‘ou.
Koe me‘a ki he fa‘ahiga lnisekite, ‘oku lau fonua ‘ae
ni‘ihi, ka ‘oku lahi be ‘enau fai ki he ‘akau be koe manu
‘oku nau nofo ki ai; bea ka ‘ave ha ‘akau fo‘ou ki ha
fonua, ‘e toe ji‘i bea ‘ilo ai mo hono manu. ‘Oku mahalo
‘oku ‘ave ‘ae fua ‘oe manu ni‘ihi ‘e he matagi, bea ‘oku
tofu ai ‘ae ‘ata; he ‘oku nau taukei ‘i mamani.
87. ‘Oku toe be ke tau lea ki he manu ‘oku ‘aoga be
tae‘aoga ki he tagata.
Koe Manu '‘Aoga. Koe Hosi moe Sibi moe Bulumokau
moe Buaka,‘oku nau meimei ‘aoga ki he g. botufulibe;
koe Sone Bole be ‘e ‘ikai te nau nofo ai. Koe manu ‘aoga
‘oe Bole Noate koe Leinitia: koe Kameli koe koloa ‘oe g.
toafa ‘one‘one ‘o Esia mo Afilika: koe Lama ‘i he mo‘uga
‘o Amelika Saute, bea Moa Iaka ‘i he g balatou ‘o Loto
Esia. Kue Moa be ‘oku ‘aoga lahi ‘i he mauubnna. Koe
Tofua‘a moe Koti moe Heligi moe Samoni moe Tofe 4 he
fa‘ahiga ika. Koe Unufe Silika ‘oku ‘aoga ki he kofu.


40
>Oku tokaga-i ‘ae Elifaniti ko ‘ene fu‘u lahi mo ‘eno boto,
koe Manu ‘o Balataisi ko ‘ene matamata lelei, koe Kaka
koe' ‘ene lava ke fa‘ifa‘itaki, koe Naitigeli moe Kanali ko
‘enh hiva malie, moe Geli koe ofi hono aga ki he tagata.
Koe Manu Tae'aoga. KooLaione moe Taika mo hono
fa‘ahiga ‘i he Sone Bubuha, koe Bea moe Ulofi ‘i he Sone
Lotoloto, moe Bea Bole ‘i he Sone Bole. ‘Oku toko lahi
‘ae kakai ‘oku mate ‘i he faga Gata u‘ukona, bea moe gaue
‘ae ‘Aga moe Kalokataile ‘i he tahi. ‘Oku lahi ‘ae mau-
mau ‘oku fai ‘e he Kuma moe Lo moe Jiji bea moe He‘e.
KOE VAHE—VIII.
KOE TAGATA.
KOE fa‘ahiga eni na‘e gaohi ma‘ana ‘ae fu‘u mama koeni
‘oku tautalanoa ki ai. ‘Oku ‘ikai ke ‘ilo fakababau be
‘oku nau toko fiha, ka ‘oku fe‘uga nai moe taha afe ma
tolugeau ma nimagofulu miliona, bea ko hono vaheua ‘oku
nofo ‘i he ogo buleaga ‘o Bilitania mo Jiaina
89. “ Na‘a Ne o‘i foki ‘ae g. fa‘ahiga kakai, ‘aia ‘oku nau
tubuga taha kotoabe, ke nau nofo‘ia ‘ae fuga kotoa ‘o ma-
mani.” Ka ne ogo ia ka ‘oku fai kehekehe ‘ae kakai ‘oe g.
fonua, ‘oku kehe ‘ae aga ‘o honau ; jino, kehe ‘ae ‘ulu moe
lou‘ulu moe mata, kae‘uma‘a ‘ae lanu ‘o honau kili. ‘Oku
tubu ‘ae me‘a ni‘ihi mei he bubuha—‘oku ai ‘ae kakai ‘i
Afilika ‘oku ‘uli‘uli eni, ka ko ‘enau g. kui lahi koe kakai
babalagi—‘oku liliu ‘ae kakai ni‘ihi koe me‘a‘i he‘enau nofo
‘i he lotolotoga ‘o ha kakai kehe, bea ‘oku kau lahi ‘ae
me‘akai ki he liliu ‘oe tagata.
90. Te tau lau ha fa‘ahiga kakai ‘e ono; koe Kaokaso,
IMogoli, Nika, Malei, Amelilca, bea moe Babua.
.. (1) Koe Kaokaso. Koeni ‘ae g. ‘ulugaaga ‘oe Kaokaso ;
‘oku fakaelibisi hono ‘ulu (be hage koe foi moa), bea la‘e
tu‘utonu, bea ‘oku fano lahi hono ge‘eji ‘ulu. ‘Oku lahi
hono lou‘ulu bea mo hono kava. ‘Oku ne fa‘a tea, ka ‘oku
ne meimei melomelo ‘oka nofo ki he g botu bubuha ‘Oku
toe vahevahe ‘ae fa‘ahiga ni. ‘Oku mu‘omu‘a ‘ae famili
Teutoni: ko honau toko lahi ‘i he taimi ni koe toko teau ma
nimagofulu miliona nai. ‘Oku nau tubu vave‘aubito, bea


41
‘oku hagehage ka fonu ai ‘a Mamani. ‘Oku tu‘u ki mu‘a 4
he famili koia ‘a Bilitania mo Unaite Setete mo Jiamani.
•Oku hoko nai ’i he‘etau lau toko lahi ‘ae ogo fa‘ahiga ‘oku
nofo i Esia, lo tefito ki he ogo fonua ko Initia mo Besia;
ka ‘oku ‘ikai ke mau hono vahevahe. ‘Oku hoko moe famili
Salavoni ‘aia ‘oku tu‘u ki mu‘a ai ‘a Lusia : ko honau toko
lahi koe tcko vulugofulu miliona. ‘Oku hoko moia ‘ae
famili na‘e malohi ‘aubito ‘i mu‘a ka ‘oku faka‘auau hifo
eni, koe Latina ; ‘oku tu‘u ki mu‘a ai ‘i he taimi ni ‘a Fala-
nise. ‘Oku ‘ikai nai ke a‘u ki he fitugofulu miliona ‘ae
Latina Koe famili ‘e taha kuo hoko ‘o vaivai ‘aubito koe
Keli Ko hono lau katoa ‘oe fa‘ahiga Kaokaso koe toko
ONOGEAU ma toko nimagofulu ‘oe MILIONA.
(2) Koe Mogoli. ‘Oku ‘ulu fuobotoboto ‘ae Mogoli, bea
mata hihiba ; ‘oku ne ‘ulu hika foki bea ta‘ekava bea lanu
felofelo. Ko hono nofo‘aga totonu ‘a loto Esia, bea mo
hono botu hahake: ka ‘oku kau ki ai moe kakai Hugali
moe kakai Toake &c. ‘Oku mu‘omu‘a ai ‘a Jiaina mo
Tatali. ‘Oku nau meimei koe toko nimageau miliona.
(3) Koe Nika. ‘Oku ‘ulu fakaelibisi, mo ‘ulu fl, mo lou-
gutu fotu‘a, mo ihu lafalafa, mo la‘e malele: ‘oku ‘uli‘uli
hono kili, bea ‘oku ne nima loa. ‘Oku nau nofo ki he g. botu
lahi ‘o Afilika, bea ‘oku nau fakaa’au ke tokotoko lahi ‘i
Amelika koe fetuku bobula ki ai. ‘Oku nau toko ji‘i ‘i he
teau ma nimagofulu miliona.
(4) Koe Malei. Koe nofo‘aga ‘oe fa‘ahiga koeni ko
Matakasa mo Maleisia, moe g. ‘otu motu ‘oe Oseni Basifiki.
‘Oku ikai ke ‘ilo‘i lelei honau toko lahi, hei‘ilo be ‘oku a‘u
ki he fagofulu miliona be ‘ikai. ‘Oku nau lelei hake ‘i he
fa‘ahiga Nika, ka ‘oku ‘ikai te nau tubu ‘o hage ko kinau-
tolu. ‘Oku lanu melmelo ‘ae Malei, kae ‘uli‘uli hono lou-
ulu ; ‘oku ne gutu lahi bea meimei fakaelibisi hono ge‘eji
‘ulu, bea ‘oku laulahi hono ihu.
(5) Koe Amelika, be Kulokula ‘Oku ofiofi ia ki he
Mogoli, ka ‘oku la‘e malele bea ihu vaka. Koe fa‘ahiga ia
na‘e nofo ‘i Amelika ‘i he ‘alu ki ai ‘ae kakai babalagi.
(6) Koe Babua. ‘Oku ne ofiofi ki he Nika, ka ‘oku ne
‘ulu hika. Ko hono nofo‘aga ‘a Aositelia mo Babua moe g.
motu ofi ki ai. Koe fehokotaki‘aga ‘oe Malei moe Babua
ko Fiji.


42
91. ‘Oku fakaha ‘e he hisitolia na‘e fuofua malohi ‘ae
Nika, koe kau ki ai ‘ae ogo buleaga ‘o Babilone mo Tjibite*.
Ka na‘e gata ia ‘ia Nebukanesa, bea koe ake ‘a Kolesi koe
ake ia ‘ae fa‘ahiga Kaokaso, bea talu ai be. Na‘e tu‘o lahi
‘ae feiga mai ‘a Mogoli ke ma‘u ‘ae bule, bea na‘e lava me‘a
lahi ‘e Jigikani mo Timoa, ka na‘e gata be ‘i Esia ‘ena ma-
lohi. Na‘e meimei lava ‘e he kakai Toake ke ma‘u mo Eu-
lobe, ka na‘e malohi fau ‘ae fa‘ahiga Kaokaso. Na‘e fuofua
malohi ‘akinautolu ‘i he Kaokaso na‘e nofo ‘i Esia, (ko
Besia &c.), ka na‘e faifai bea li kinautolu ‘e he Kaokaso
nofo Eulobe : he na‘e kau ‘a Alekisanita ki he fa‘ahiga
Latina. Bea ‘ajili ma‘oluga ‘ae famili koia ‘i he kuoga ‘o
Loma ; ka kuo boko ‘o vaivai, bea koe ha‘a bule ‘i he taimi
ni ‘ae Teutoni—‘aia ‘oku ‘i ai ‘a Bilitania mo Unaite Se-
tete mo Jiamani. Hei‘ilo ki he ‘amui. ‘Oku mahalo ‘e he
ni‘ihi ‘e faifai bea toka lalo ‘ae Teutoni ki he fa‘ahiga ‘e
taha ka hoko : ka ‘i he‘etau vakai ’ae famili koia—‘ene
kaukaua ‘i Bilitania, ‘ene ma‘u ‘a loto Eulobe, ‘ene mafola
‘i Amelika, ‘ene geia ‘i Esia, ‘ene aoniu ‘i he Mama Motu,
bea mo ‘ene totolo atu ‘i Afilika, ‘oku tau behe koe toe ake
mo ha kakai mei fe ?
KOE VAHE—IX.
KOE LEA MOE LOTU MOE BULE.
KOE faka‘uto’utaga ‘oe kakai koe Lea. ‘Oku valugeau
tubu ‘ae g. lea ‘oku matu‘aki fai kehekehe ‘o hage
ko Toga mo Fiji; ka ‘oka lau moe g. me‘a ‘o hage koe lea
faka-Toga moe lea faka-Uea ‘oku nima afe nai.
93. ‘Oku fa‘a vahe tolu ae Lea.
(1) Koe Silabataha, be koe Fakajo'ilea. ‘Oku kau ki
ai ‘ae lea ‘a Jiaina mo Jiabani mo Initia-Jiaina &c. ‘Oku
‘ikai ke hokohoko lea—‘o hage ko ‘etau behe maternal—ka
‘oku kehe ‘ae ‘uhiga ‘oe fo‘i lea, ‘o fakatatau ki he‘ene tu‘u
‘i he kubu‘i lea, bea moe le‘o ‘oku lea‘aki.
(2) Koe Kubukubu, ‘aia ‘oku hokohoko lea kae ta‘eliliu
be, bea ‘oku mahino aibe ‘ae g. kubu. ‘Oku kau ‘ae lea
faka-Toga ki he fa‘ahiga lea ni; bea ‘oku ha hono ajja ‘i he
g. lea koeni, lotolotow^ mytatahi &c. ‘Oku lea kubukubu ‘a


43
Osenika katoa nai, moe fa‘ahiga Kulokula, kae‘uma‘a ‘ae g.
botu lahi ‘i loto Esia mo tokelau.
(3) Koe Femamio'aki, ‘aia ‘oku hokohoko lea, ka ‘oku
‘ikai ke loko mahino ‘ae g. kubu. ‘Oku meimei ha ia ‘i he
g. lea koeni—teu (teu *alu, teu lea &c.), ‘aia ko hono
totonu koe te ou (hage koe 'oku ou), ka ‘oku ‘ikai ke loko
ha ‘i hono fakanounou ; tala'i moli, he ‘oku ‘ikai ke mahino
mai be koe i mei fe &c. ‘Oku lau ‘ae famili lahi ‘e ua ‘i
he fa‘ahiga lea koeni.
(1) Koe Initia-mo-Eulobe. ‘Oku tu‘u ki mu‘a ai ‘ae
Samkaleti; ‘aia koe lea tabu ‘o Initia, bea koe tamai ia ki
he g. lea ‘oku ogoogo lahi ‘i Mamani, koe lea faka-Kalisi
mo faka-Latina ‘i he kuoga mu‘a, moe lea faka Bilitania
mo faka-Jiamani ‘i he kuoga ni. Oku toko fageau miliona
‘ae kakai ‘oku nau lea faka-Initia-mo-Eulobe.
(2) Koe Semi ‘aia ‘oku kau ki ai ‘ae lea faka-Hebelu
moe faka-Alebea &c. ‘Oku toko tolugofulu miliona ‘ae
kakai ‘oku lea faka-Semi, bea ‘oku ‘ikai te nau tubu.
Koe lea ‘oe ‘amui koe lea faka-Bilitania. He ‘oku ha
‘oku tolu be ‘ae lea ‘oku galigali malohi, koe lea ‘o Bilit ania
mo Falanise mo Jiamani. Koe lea faka-Falanise na‘e lahi
hono fai‘aki ‘i mu‘a; ka ‘oku nau fakaha ni 'ekinautolu
kuo li ia ‘e Bilitania. ‘Oku ji‘i ‘ae gaue‘aki ‘ae lea ‘o
Jiamani; kae‘uma‘a ka tu‘u fakataha ‘i ha fbnua ‘ae ogo
lea, ‘oku faifai bea tamatemate ‘ae lea faka-Jiamani, ka nau
fai kotoabe ki he lea faka-Bilitania. Koe lea ia ‘o Amelika
Noate moe Mama Motu, bea ‘oku feiga ‘ae kakai sivilaise
kotoabe ke ako ai.
94. Koe Lotu. Koe taimi ni ‘oka fa ‘ae fa‘ahiga lotu
‘< ku lahi hono fai ki ai ‘i Mamani, koe faka-Kalaisi moe
faka-Mahometi, vxoe jaka-Boto moe faka-Balamini.
(1) ‘Oku tu‘u ki mu‘a ‘ae lotu faka Kaiaisi, he koe lotu
ia ‘<»e kakai ‘oku malohi mo sivilaise. ‘Oku fai ki ai ‘a
Eulobe, bea moe g botu kotoabe ‘o Mamani kuo ‘alu ki ai
‘ae Eulobe. ‘Oku lahi ‘ae g. fa‘ahiga jiaji ‘i he lotu faka-
Kalaisi, ‘aia ‘oku nau fai kehekehe ‘i he akonaki moe aga
‘oe bule. ‘Oku ofiofi ki he mo‘oni ‘ae ni‘ihi, bea lahi ‘ae
he ‘ae ni‘ihi; ka ‘oku nau lau kotoabe ko honau tefito ‘a
Kalaisi. ‘Oku toko lahi taha ‘ae lotu Katolika, ‘aia ‘oku
nau ma‘u ‘a Amelika Saute kotoa, bea moe botu toga moe


44
luluga ‘o Eulobe. Ko honau toko lahi koe toko teau ma
toko valugofulu miliona nai. ‘Oku hoko moia ‘ae Jiaji
faka-Kalisi ‘aia oku lotu ai ‘a Luisa: ‘oku nau toko valu-
gofulu miliona. ‘Oku fa‘a ui hono toe ‘oe lotu faka-
Kalaisi koe g. jiaji Balotisani, ‘aia na‘a nau tubu ‘i he
gaue ‘a Lutelo mo kinautolu na‘a nau kau moia. ‘Oku
tu‘u ki mu‘a ‘i he fa‘ahiga Balotisani ‘ae Jiaji Ueseliana.
Na‘e kamata ‘ae jiaji koeni ‘i h. 1739 ‘oe ta‘u, bea koeme‘a
fakamanavahe ‘one mafola ki Mamani, bea ‘oku vave
taha ‘ene tubu ‘i he g. jiaji kotoabe. ‘Oku hoko
moia ‘ae Jiaji faka-Egilani ‘aia ‘oku lotu ai ‘ae Tu‘i moe
Hou‘eiki ‘o Bilitania. Koeni moe g. jiaji ni‘ihi. Koe
Jiaji Babitaiso moe Takitahama‘ana moe Balesibitelo &c.
Koe lau fakalaha ‘oe kau lotu faka-Kalaisi ‘oku meimei
fageau miliona
(2) Koe lotu faka-Mahometi. Na‘e tubu ia mei he
tagata Alebea ko Mahometi ‘i h. 622 ‘oe ta‘u T. J. Koe
toko lahi ‘oe kakai koia koe toko teau ma toko uofulu
miliona; ‘aia‘oku nau nofo ‘i Initia, Esia Minu, Jjibite,
mo Afilika Noate. Ko honau kolo tabu ‘a Meka ‘i Alebea,
bea koe ‘eiki lahi koe Tu‘i Toake
(3) Koe lotu faka-Boto. Koe lotu koeni eoku toko
lahi, he ‘oku lotu ai ‘a Jiaina moe g botu ‘o Initia. ‘Oku
lau na‘e tubu mei he tagata ‘i he kuoga mu‘a ko Boto hono
hi^oa, bea ‘oku tatau ‘ae ‘uhiga ‘o hono higoa moe lea faka
Toga koe boto ‘Oku toko nimageau miliona ‘ae lotu koia.
(4) Koe lotu faka-Balamini. Koe lotu lahi eni ‘o
Initia. Ko honau ‘otua lahi ko Balama, bea ‘oku ui ‘ae
kau taula'eiki koe kau Balamini. ‘Oku nau toko teau ma
toko tolugofulu miliona nai.
95. Koe me‘a ki hono toe ‘o Mamani: ‘oku toko nima
miliona ‘ae kakai Jiu; ‘oku nau fai ki he Tohi Tabu ka
‘oku ‘ikai te nau tui kia Kalaisi. ‘Oku fai noabe ‘ae lotu
‘ae g. kakai lahi. ‘Oku nau hu ki he ika ‘oe tahi moe
manu ‘o ‘uta, moe g. tamabua kuo ta, kae‘uma‘a ‘ae fa‘ahi-
kehe. Ka ‘oku nau fakaa‘au aibe ke toko ji‘i; bea ‘oku
‘ikai ke loko mama‘o ‘ae taimi ‘e li ‘ae g. tamabua ki he
mole moe beka.
96. Koe Bule. ‘Oku lahi ‘ae aga ‘oe bule. Koe taha
‘oku tafataha ai ‘ae Tu‘i, ‘o hage ko Lusia mo Toake. Koe


45
taha koe bule ‘a Hou‘eiki ‘o hage ko Veniji 4 mu‘a: ‘oku
ui ia koe Olikaaki. Koe taha koe Lebubeiika ‘aia ‘oku fili
•e he kakai honau matabule ; ‘oku tu‘u kimu‘a ‘i he fa‘ahiga
koeni ‘a Unaite Setete. Ka koe g. fonua ni‘ihi ‘oku fai
fakataha ai ‘ae ua be tolu ‘i he fa‘ahiga bule ni. Ko Bili-
tania ‘oku ai ha tu‘i, ka ‘oku ‘ikai ke tafataha; ‘oku bule
moe hou‘eiki ka ‘oku malobi lahi ‘ae kau fakafofoga ‘oe
kakai. Te tau ui ‘ae fa‘ahiga bule koeni koe Bule lafale
tolu. ‘Oku ‘ikai ke ‘aoga ia ki he g. fonua kotoabe: bea
kuo lahi ‘ae g. tu‘utamaki kuo hoko koe me‘a ‘i he ‘ahi‘ahi
‘e he kakai ke fa‘ifa‘itaki ki he fonua kehe ‘i he bule. ‘Oku
‘ikai koe ‘akau ia ke fakalaga.
97. Kabau te tau tokaga ki Mamani katoa, ‘e ikai te tau
fiu‘a fili be koefe ‘ae bule‘aga ‘oku tu‘ukimu‘a. Ko Bili-
tania be, ‘aia ‘oku nofohono kakai ki he g. feitu‘u kotoabe,
bea ‘oku fonu ‘ae tahi ‘i hono g. vaka. Bea ‘i he‘etau to-
kaga ki hono folau tau-‘ene hage koe neveneve, bea mo
‘ene tokoni ‘oku fai ki he g. fonua lahi—‘e ‘ikai hala ‘etau
behe ‘okunofo ‘a Mamani ‘i hono lalo kabakau. ‘Oku hoko
moia ‘a Falanise : he ne ogo ‘oku matamata malohi ‘a Jia-
mani, ka koe malohi ‘i Eulobe be, ka ‘oku ma‘u fonua ‘a
Ealanise ‘i he g. botu kehekehe, bea koia be ‘oku ne kau mo
Bilitania ‘i he tauhi ‘o Mamani. ‘Oku hoko mo kinaua ‘ae
bule‘aga ‘e tolu, ‘aia ‘oku nau malohi taki taha ‘i hono koni-
tineniti : ko Jiamani ‘i Eulobe, ko Lusia ‘i Esia, bea ino
Unaite Setete ‘i Amelika. Na‘e malohi mo Aositia ‘i mu‘a,
ka ‘oku fakaa‘au hifo eni, bea ‘oku meimei malohi tatau
moia ‘i he taimi ni ‘a Itali koe bule‘aga toki tubu. ‘Oku
ai ‘ae bule‘aga ‘tolu i Esia ‘oku toko lahi hake kae vaivai;
ko Jiaina mo Toake mo Jiabani.