Citation
ANS0000050

Material Information

Title:
ANS0000050

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
357/
s eT ר ״ ג ע ז א ג ג ״ ה ע י ר י s ״ א י ינ y ר a ל ע
ג ע ז א ג ג ע ן ״ /ע ל ע ג י ע/
מ
Hnr טיך «זיף גמגיקל «רו*ם עטעטעלע צמקוקן״ * ״
«ז וו^ו ג^ך & עטעםעלע מ»ראן ^ון װ$ו ג»ך א ג״געק^
p״p £י“מ*עלע, p-p שםי״יגדעלע גיישם ^י,&ערגע&לי’&ן,
קוכעס ms ז-ווײף עטוײ־מ צערי&ן ״» אוישווײץ »ון מ״יידמב^ק.
העכער מו ץ מר״־״&בל, @ss חר^גריז״ם, מר״״המוריןן,
פון די p$n& מײלייטגצן בעקוילעםע די (:״קידה,
פ^רק ו ילםע &p p פל, k קהפ ן עולח «ו יפגעג&3ען,
ם^טע״״ןי^מע pta קיגד, »’י<יקל pis ב^ע״״ײידע.
3&ך גום װ«ס געפ^רן חאמילען ר^זעײגקעפ סייפ נז^גדלען,
n&m* י.31קעלעס זויגעלע קל8ר״ח^ימ ציגעלע,
ptt ^ייינער ^בעמ״״ימ^ם וױים ^רי^ערגעפלויגן
דיי ג^לדעגע pnw מיט 8יו ביך״ג&לדן פליגעלע.
מ*ט *עדן מולד מיט $ויף מער^דל הון ציגעלע ~ ”*
*עדער זיך״פ&רגי* ~ ynaa & פעדערל פ^רלוי־רץ * ״
&p דעם /£ופר~של״״פש*מ מערן מיר וועלן שאלן?
װער &זויפ*יל מרערן p&s שטיילע זיפצץ צו טרוי׳רןן
&
ווי ^לד״קלוצ, ווי צ&פלדיכן יוגג ^וץ גישט געגוב געויתון
אזגזער atsL?p &ויה;גוער*יען, 1& p^nsiipasm*פצזז*גגעץ.
איצט, ns ^וגזער וויי^נן גרויפ pins קויט צו דערפאסן *
ד* לשוגות בי־ידע צוט^ל צי װעט עם געליגגען?


: i W י r י? i ן: U: ■ ' , ' ׳ ײ . •

׳ ־ ■ .־ ׳.^ ־ ■ ■
- . : i ■■ . _. ־, , י■ 'י ' " : . ׳ ־■
. .:: ••• •־ ’ r. ׳> : ־ ׳ H-K* ־ ױ5' ־ \ ז
Ö¾* - ‘ •. ־ ׳ ‘■ : י ״
־. . י'/ _ . . V- ־ r י : ... ׳ .־_ J .• ־ r?; ••; .;״־
Ö¾ ×´ Ö¾ â– ×¥>, , : ×™ ,
â–  . , ......
s ' ׳ : <״ י ־ ■'•.׳־ ■ , r - ■ f
t <׳ , < r

־ ’ 1 י
י• . * ■
, ×™ Ö¾
״ c ׳
*


×´ E r ×–;; T
‘י׳ ■■■? ז
י' rי ' ־־ ׳ %;״
-••• rtia/
״־‘־־•־׳; " * ’ ••*;־«.

/058
דעט ג&נג פון לסן וחלר ווייטםן זײייגע סמ״ות װער דערגיימן
די רז הון םויט װער מיזיג זי״ין? «&ער ד* מרויער•
« מעגט^לעך מ#רץ ^ין צער, פון ב»ל עם ק«ן &*טערער ױי־ץ,
»&ער װען pa געזאגג ע& גיימם זיך ^ױס - שמך״המןר,
ווער ל *ימ זו^מו pp גמן צו m-nr pn » pn.:n&s,
רע נ יזשלע ך ו מ?ז :־r י ה ז י ד ו >: י ן

’״&לע געז&גמןן זייגמי קודש, mn °״ קודע קדשים״/
n*w גז*ח ליד רז׳&תו די גכןסח מיר וועלן ^אגר׳״׳יפן^
&לויז צי עזץ לשוגומ, צוויײ צומ^ל, געגיגן ;m מ^לכן,
m ג-&ר גאגצע וועלם ״־* גרעםטע צרות ^דורכגולג^נגען?
אז מיר זי^גען געוו&רן מוימדערזויילט עס צו זיגגען,
*״שיר * « געז^גג, השירים ׳יי ״אי&ער אלע געז^נגעך׳.
×’
&ו*&געמ«&טן די מ&גצע ערד pa דער לע<ג, »י ן דער
&'צ*ען זיך דײ י£ל*»דע& pa די nינקלדיקס־זע עקן,
דער וו^מער, דער צוריק ״״ »*“יץ גרויהער כשוף״״עגול!
□לע ־שטערן ןן&תקען pw פ^רפירער*ש w| שרעקץ,
ו nn ץמי
£4י V ? I
×°×¢×’
אז ו^עגדלעך ר־ױדההער שה&ן,
$ שטרזיהל ילידער ט^לן״^זי־^ן, הליזח די װעג׳י׳ת י״ n;v״,
אוץ פון יעועפ פ^ר »ו*גן קמןן ׳טויין &י”׳דע ךיך jp
ד;*ר עםן דער גי^״גז&ער us• ן & ג8& a דערלײזז^ר.
ה׳&יז צע&*שם געומ&רן ^ו׳גזער &לו& גי*ט אלע &לוטןן
tm « מ&רץ גאך, ru טר#פן ^וגזערער ז&ל wi ײגעןן
ווען גישט m& זיידיכך״מארג^&עגע״ mn מ^רגל* ו וערטע,
p*p □«ל pw סער דעם חס צו זיך נישט צורי^געמ״גען,


1
- •' -ד '■ ״> ■ ־•׳>׳.. I
• » י 1
p < t * י A ץע ־ >, . יץ $, i # J i ’?־־ O £.. < ''׳ ■>

■ ׳ ■ 1 ’׳
־ יו ״> r ‘ •? •J* » .
-•׳ ״ - • •■ • • ׳ •• ^ ׳ J 1

* ■־• ׳ r ־ ׳ r *
״‘ *י ? ’ . י r e ־ • ־• * *
י י • ' ** > ׳ • 1. י ,• • ■ ־ * X ' 1
, ... ’ ....... s־rr׳rr
# <• 1
* . י‘ r '־־ r ■־••>,«..
־ • X
/••'■•*־ * ׳“5• *•j ? ״ , ’ * ** *׳ * י' V'■ .


f ; Z ■» - . ׳S '׳ ? . ־. . ' S
•״ - •־. .-. . ■ • י> - <•■-.■- 1
.** • * -ז *. • »״ - •״
־■■'-' • V f -' ״■ i • » ■ - «. «i ■ , > . 4 8
'״ ״׳ ' •» S •J • • r«r v. >
i -־..., ■ • \
״ f ■■■ f p • < i‘ a . ׳
* V - » ■ ‘ • J - * i ' ׳ V i 1
P ' ×´ * â–  p - - 1
' f ••־’ . ' * ■■■■’': I ‘ ' V*. •>־. 1 *■?/-. •׳• r
9 1
'׳ * ' . ; ־ ״־ ־׳ ■ .. . p . J־׳־ gS g ץ I
1 ■* • ץ ׳**'־;;. * *
׳ ?! ';' . ' ■ p ־ f ־■'־■■ ״I • ■׳
■ ׳• ׳ .

J


זייגען מיר גײ&ט a pjatwa** דער וױג מוץ *עדן פזולק,
עט גע$©יל& pn פזן ^יממ pa געוײיגמן מארסונגען©
pa ווען אויפגעג«גען די שרעק פין זיין ג^רל*«ערן
געקספ ma, געםרעפמ sap ,ma »ויף sap * ^ים דערל&$בען.
ד
*p ווער^ר p$m פשרזש^יוערט m m זפץ פיורדשר״ p
קל^גגען * nsa־purs a m pa pm ~ ״
זיצן בליי-כן m יעגער פ»רש<2זכו&ער מדפר״יפויגל,
קיגדער &דלער jErwmm ז *ך p^a פ&ר<>1ל&ן ~
pa $ma& a מיגס&ערגייש:, מיט װיםכוע, גרויהע &ויגן,
a ש&יל-שעלמעגדיקע, שעפטשעגױח a פו^ך״מפילהן
ma פ^רבײםערש pa צער, ג»גץ פשרגליװערש pa צויייפל,
m גרןיה $יר מוסגליק, ץי &ליק װײ&&ע& ניעמ ^פילו־
;ו י י מ ד פ a ד z ן ~יvר י p ר יש ע װ ע רtע ר ז * ך .u י של y ר 3 ע ן,
ששלד*ק ג&כ^ג^פלדיק ״ ל&גגע nu נןרום״״־פ^ײגH
rpn> די פרששדע ײ^רי״דן שלו־ ידערגדיק, ^רגלריק *
גדויתע גולם״״^דיגן־ pmm am, ג*שש .pmm
t ^וג^^ײםלםע, פרעסדע בזקורל״״קװישלעך ציען,
צעלאפגדי^ ז*ך ס*פ ata זויער*זיפ געלעכשער ״ *
;.ז כךין שריד ופלי&ז פון ava פןיבל ג*עם &לײ&ט,
ppm pit? חלילה, &םך עב&ער, עמ;פל גערעכמער.
h
mam כץיגדער pmma מיט ײדי^ לידער,
pa tu די צעך״ט j*, זמ£ער m דערשמי&ןם pa רי וזיגן?
p u ד' טױ n םעד־ קעפלע ך געשל י י מירפ p a די מ ן *ערן
ג־־ יר *דער גר*י ם מעשמלע, *סיט aי p קל&פ ז י n ן מל * pי׳"
4
m, פ i permit * קיגתלר, די מלציס nynKp״
וועלף״״; upsi״*p כעלעכםער, n י• u~m ילדע מעלד ך״לידעו/
iff
s ו י פ געיפ ו * דע tn מ i ג yt > * ז * י• יער גע ״ *n
u םקרוך געג^גען »י&ער די װי דורך ^"מל גל״ד^יר/
ד& ם שו ו ע רע n רל-ר»ד ג ע ג8 s גע ן a י&ער מ&מ ע~ל * י a
מיפן&לו&״/ץמ געז^גגען, ג־ײ t גענ^גלפע ^ױול,
1 1 ' S3 'IVIV ך ד SIrt) | 5)Uז^־י $כןעס j*?y דלען ל י 1ל ,
שר"5׳ן in& ז*&ע "זירױועלע צו דער מ&מעף׳ ייר״נזל?
״ ^צי׳נדpu wan "'$’. ס£נ>ע~"די?צ, וועלכע ״׳ײדי
ן « “ ג ן $ m ב צ " s יע ו ו יי ג ן ״״ל י דל v י u r. נ ד מ י ' p יר u
,ףי?1 לײ" t'fj ןןערם גיעש עדפזזלע ^"גגעװ״גגו jw
?מ&רץ זיך ג^ך וויגן מי ץ "דישךגיגון *m*n
1
בןל&ר ןויים ציגעלע ^ןגמ^ר וויגעלע מיפ גרו*ם געציר,
ווי קלוג מי& שפיצײק ^ערדעל^ &'bpip ח8ת<ןעגויגן פמײר;
םמם נןרעסערל, t*a א rw* פון פןיערײפער מור “
א "דעלע ^ןיף & י^רידעלע ׳״ &ן ^דיר, $ גבירן
אןן ער^מ ױען או׳יף ^&רזיענעמ ^ול-ד^ך ״״ די רײה א צעמיי:
קדזילמ^וער צ«פ, נ*שם עפעם s ציג &ו'ף זולע היר,
&iיף צ וו יי p םsדעmn$ כשר געtmnן n י ג פ ן a" ס כ'1 ר:
s י *רכה מ י ר ג עמה ?ה, המ ן• ײ* & פ י ט חk ג י ק וןײ ה ׳ שוז י ן/
און *1'צמ, vu מל»ך tnv'w t*o מוי׳גן 1&יױ• עוין pnb □ "a
גיה ז״ך ג״לדעגע jnm פזגם צוק^פגם קיין ליר,
?^מיל^ p's פ^דערל, מלילה, זי םאר 3«”&& מון קײן פ^ו׳לי־ר •\«SfJ
'«. J:
. \־ S . ' ' יק•

- 1 * ■ •־ '’ x ׳ • ■
r ' . Ö¾i
~4'< Ö¾×™ U ,{ ?1 P
\vr ־•'.:. :,<״׳». :rn ״n ״ - > r '־? ?e


.
. r. p ׳'j 'vs ; י n \
• ;* •f * ־ ;* ׳; ״ «r'r8T \. •;:־
I
׳• ׳..•׳.*.׳ ״״*•,£׳ r r rn־ .־ /־ • r׳ . ■ r.f7•?
..
: ׳

A

r â–  , , , ,
â– ' â– ,
׳״?־
* . •• ״ £ *

j ־׳/. - ■• ;•׳..׳ •• ־ ;
־ 1 r ' ‘ rז ■ ■ ' . •׳ v . ־׳ ;
% w r* r?r ׳וז^ ?t ■ •W**״ '
\x״ .''• _ “ ׳• x ״. ' ׳: \ ־■ ־׳

׳־• ״ ׳ ,

/
׳״:> ;ן... \ r * ■ ׳• r•; *!׳י'* j ׳ - ׳ " '
5'|-׳ז:: area »
״ י v ׳, - ?S
' ■ . •l־l

*־׳J <*r c
•’ .׳'־ !

'■'c • ״ * ^ ׳ *x I ' .


mi/

ז3ל, :ישמ מל»ך״*זזגזומ גע&ויגן דיר,
;יץ, פ׳עקם ז*ך ן*ש& M■ מ*ין עגן פר״״^צע^רי־ימ מימ ^וייגן $ןן
־וין מײין מ*גד&& גר*ן פעדערל דײן לפפגם״״^מעמ 8*ך שכייר,
×–
אי ן םק&לעמ ^ויכגעה&קגןע ד«ײלן ״״ מ^ר^ימ-זע דוײרטער,
זוי וז^יגדערלעך, ווי וױיה & ג^כמ״״דומגדלער וו^לשמ געידעזץ•
מ&רחלוסמ פ ו ן חעכפפער הײך גישט מר^פצופצלץ *
װ^ר״-״פהרון פון לע&ן נויי& זי׳י קלהר ^רויסצולעזן.
®^רשוויגעגע וחלרפער <<ידער ווי ז^ױדיעצע ומללד^ר,
נײ& imi וי^ערבד*^ ^וו^לפן n״p דיך »ײן די־ צוןיי׳גץ ♦
a כןילער קוו^ל צעװיקלמ זיך &n p פליסגדײק &-י*כל ״
&ין ד*ד פ׳וו&לפ גצזצפן װער פ«ר&ר8כ& אין םיםן ^וןײגן*
עלפגפיײץ 3עדר($ק&ל&, פערגלם זיך ק«5&יק דער שמערן,
צעגל^נצ&ער גרימ י& גײן פליק קוקפז »,?זוי קל וג~פ&רשוו י גן ־
חליט «זן םפדון, םוד פון לעפן און *םזד פו ן &ױפ ~
*י״ן פ^רםר^כם״ציעגדיקער ^יל״וויגנדיקער ג״גון.
w׳, וױ מילכען ע□ זיגגם פין ו־ייר מיסײלן, מי& «ית;לז*ער,
־ע aוד״גן ו ל פ ו ן ל i * ט j ר ן n י □ל ל & ז ם ע& ז י ן ה ער ן •
׳ײ ווי גרו״פ $;וןל שטצלם זיך ניגנךלדײכן irw
וז*יפ, ו.ו»ט ב.ינ.; $רער וי מיגבש &לץ ליכםייצ^ר דײ שמערן.
n
w ן wn| ישע^זן ר'?סעז'ן בר״״*ןמ«י,
מײן מיפער מרשרײ פון גרזיטע ןו^לי״״ליזיד; r וי ײען •
שון מדצר המי &ן גיי1 ו»ער &*&ער ןןיפ^ער ו«עלה,
פר»ג& ^ױץ״^ר&עפ ש^רך״זויסען, ,פ<ןער& &ןיםצו <”*יען#
fc• ־־ ־»
\־» •׳•, ׳ • * . ; ■ , ״ <: - ׳ f :'e i . . ׳•> \ ז
־ . • ׳ - •
,» ׳ * : . ז * • nx : r *i; . r . . r ■ - • • - * *
■■ <■־,'״׳' .'׳ : ׳;:׳; * ft Vf* ״ C ’ k* !״ ' . ,
r-t'* rninr.^h r ?׳-'>7 .:■ ? • : :•־ /*׳• * ״-r <:.;iff ־״.-ft•? :
... . £>* * ץ —
o*;5 ?״* qc•^.־י •־> י־ ..? ׳- ~
״־•.;׳. • ׳״ ; . :.. * ז ; . . . ; r•״. « r* . ׳• ׳ * ־ ׳ *־׳*״
י ך , .,.״ , ... ■ . ״ ״ . , ... . • ... ■-
â– 

י ' ' * - ' ■ . !. .- • ?! £ * *י *
.

- -

, ׳•
,י ־ד.־ '׳ ■״■ v ;• ׳. ״ ׳: ׳׳ r*r :״ • in״* ״זז % j/:״ : “ ך■ : • ״ . ״:. ׳. \ : ״ . ..■*ז . , ׳ ״;
×”
/
’־ - ״ '־ ־ ־ V׳'■ '*״ ־ rr״C ׳״״..
• ' ״' 'י ג
-


/sag
&זו* גײמ ער, חלוך״ילך, מימ מרערן pa געז$גג,
צ״יי^יק &״לר «דיפצוגי*ן 83 paלד w”Mnua צו דמירן״
פ8לגד*בן »ו*ף up־, «ו*ף אלע פיר 8פגעמאגצכמ$ר ציײז,
כןל^פנדײק &ין רער ערר שוין מ*ף~צע^רםן שמערן*
•_• ' ■ . -' * • ■ •• • ׳ '• '.. ' ן
ווי ווער& יה~חתלמוד״ײ1*3 זל $רומגערי*גגל(£,
ז8גגען -געזnנ גע ץw eיל״* n י ג 3 ד י vpד anן;iii״rייי ון:
צו די טרוײ^ן־״גלוימך״העגגלעך, מוגםער קזשז1קעפ~צ1ימען,
דע ם כ * מ רע ד * ק ס i ן פ י p ס ל ש ו ו ע ר ז י ך » ד ו רכצ ו p ר י ג ץ.
צומ^ל *עגער pnaa , נזימ רי ברוי־םע ^עפפן״•^* ׳י גן,
ערעקט זיך די מ^רגער דורך די דערגער ^דורכצועפרענןץ •
oan עוין עכךידזז, האלזו אויםצוש&רעקן צן ע^רפן □#םער,
כןייגן ^ייגעמל עיגוײמ און סיגומים-שרײקז^
&
<״<ר'*מודה זזמפיד, או״י זזקדוע, בעל pw *
» * י־ ן &רער ג ד יק « ן ן פר י • ד״• גע ז נ ג פ מר ן מע ג השג ס ו ז ע ג ן I
די ^“'^גדי&ןע פןללמלר ^רוש ipia זיך זזומע,
גע^גײטן צו װערן 3&ך שוזערץךפ^לגדיקן תזגן.
עם זיגגען דערמזן צ9צצמ שויץ די מייגל »ו*ף «לע דעכער,
,פיץ מויפגעםר״זקגטן גר$ז ד• מוגגער*,ןע גרילן:
ווער &יז *עגער, וואס פזן אלמ קרײךוועגן צי־ה ו?ר &ן
עדו&כםהץ, *תםפ^ה&למגםמן דעם התגער שױן צד ^טילן?
mu איז זיך גת^לה ץ גלומ ^ויף ps ^•גטערגזלגג,
פון ^וגזערע צרופ »רוי& פו ץ ג^ולמ רעד& ער ״״ *
«*ן יינןיס וזבלי׳״לידה״״&לזם גיי־פ &פ &ר&פ& פוץ דער וועלפ,
8*ער a םויט עזפחלע &'ווערם גע^ןירן ,^ױ רעטער?
mis/
w pa & *יוגעלע, ער עמילט זיך ס״ט ג^מםיקער ־של&וג$
וױיטט ווער «וי«.גוױ& זוערן pa ^י׳סװחקהן תעמ ער
צוס pao ווען זו^לף pa ל&מ ער ז&ל פיי1ערן ?ema piv$
גלוי&יק&טער געטער״׳״געז^ג p גרעסמן װייה^ק &&רבלעמ ער#
•- », ן$ץ~מח*ים |iP1h Shf^ pPp^ ' h לאס
מהיוזוד״רהס״מ, ןוכחהש שכל ״* סיט כוח &לץ רערגר״ײכץן
\
18 pa«ט .אלי&יו דערגרי.פלט# תהורדיק דערגרזגפן,
פ׳ם^לט דער'יױ״׳לעז^זל י:לץ עון מעבערע מייבן,
פ׳ט&נצמ אי׳מער דער ג^גצער וועלט pw דער עגל ־״iron ל®,
געקרויגט סיט גילדן זזערגדל מו ן מוגזעד גזע,
&וגז צו צעפרעטן twpan ער pa ma » ?!ויר״״מוחקל,
געדר*ילינגט, געררײ^ייגיק& ^יץ a רדיײעק^כײ 3 pvsn
,pt נןוי&&זפ, שפינ«ז« &עגעדינןטוס 5wp pa? נ;&רקכ,
mom צז דערהײכן, &לע סעגטען ז,1יסצוגלייכץ,
;1יבער םי־&ער״ע&ו^*רהיין ב״ז jskuז^ווײיםל^ןן^ל^/
סים ;תגזער .י-לוט צזצעפליפן ^יײער &לע טייכן.
,פלויז &a p לצצטן טרממ &לוט נאך פזנם '*פדסיך מיי׳״
בלי^ן װאוגדן װ*דער אוץן* pa וי»וגדצרלעכע פל״טן״
pr. דאמ גילדן צײבעלע און די גאלדעגע פאוזע
וואגדלען סיט pa שווער&טן ו ואגדער׳י״ו ואגל pia צו has״ pt
יא
?!פיציקער pas פדגק״יישפריצבדיכןער ~ די ׳גאלדעמי
^לאגגעך״צוב מיבויציש, געשסאל &לגער * די־ ש*יטער פלאסען•
אין״גכיױל, mm הלױ, אבך״עזרא ״״
M*Wa &ון ג*ךיגאלד״״^סעלץ &ון זעױױצע JVOW ps


■*» ’י .. 9

.Ö¾'
• \ , , • ... _ ’

. • . .
Ö¾ â–  Ö¾ ×´ Ö¾ - . . *
.×™ /
-
• :
v ' י י • ״ י ׳■-׳.;
־׳ י . י ־ *
'י י ־ ׳»0-.ז ־ •> <> •
■ . ׳
׳ ,
.Y? •.. י - ■ - . • י ׳
י י-־/׳. • .י •;־' •>• . ״ • ג v ■'•" '־־•י׳
×™' â– 
*/ ׳' < : % ־ ■ r.. ף*:••*
×™
×¥×´ . .. ×´ * ; , Ö¾


304/
n רץ, מע ג ?p לע , של ו מ ע ל י ײז pip צומ» ל,
קתזמ^-ץמריע״-רויד״״געהליגע 3*nr געו.£1 געודעזן ״־״ r
״■3 כ&מש צ-ו ס*כן ה *רםז דוי מי*ער רער תוחז
ןךען p;n חעם ppnw קל^סיינןער שדרה״״ון*י ז א״זן •
און פזן *יי.1ליקן, pr ר^זעגהעלדי, פו ן *nun
די ריכמיקע חפמןרה״*ין&פ*פלעך ;ווי&צדקל י *&P
»ןן מיר מלע, n ,u*ן דדעלהן nip ג^ך זוכה געווען,
ל ו י ם ן אלף״“ ־ י ת דעס u •הז?״הג ד ולמ צi שר ײ p ?
לאגלײז געול^יי״ן, *&*הו׳ן״״געז^ג p *ל וחי**וו j הײר גמנ .ה «*
a גערין פד ן .הלדח, 7 uזל;י*עה־״דןץ?!כ\ יל ^יי הרערץ;
?זו ועדער גגיגה *רר•!”. הון !ויי״׳־־ץת-איער&מ העדצער,
צ* up ־ עח ד־.ן דגדיי;ן pyr חלײלז:, ודײפהערײ
מץג ם;ץױ?;רי י? ynsnmr: pa *pu: מ וץ מייגע הלרגזןת,
;.v ן די געהט vpm ג.ןרל הו ן ד י זמערן ב׳קוון לעזן,
&ון ?.־p די ײ»גינע:ש ט־^רל^ן זיי׳געץ דיי היינזלען,
צון די ז&מדן :•תייה* ײרעג ג^ך גל;.׳מער n* געורעזן.
u ו *a די שמערן uי ן ח •ו?ל ע& up« קי י.? ער $ י?זם צ י י ל ן
אוץ גישפ די ז^מדלעך ײי די ברעגעה פון די *מ*ה,
איז ווער שו*ן די חוגקען מון די tp“v*nKtsnr^np יסעגוז
pa די שחױ&לעך ארויםגעקומעץ הון דיי פלאמעז*
כ'ה;3י געז-ן m . פיײקל גער־,>;׳■■? <וץ קיגדי ״ײ די׳ויזן,
a פײקל פגיר u דײ ־ש קיגד ין זעלייןר זיך י:ו ש־ ילן,
,;סןי־ים עפ uea יןןיץן ד• פמןקעס מון ר׳ממיר ::ל-ר/
זאל עה no גראש^דײ&^ מז&עזמ רגכ-״לן.
005/
a* ן irutP*־רעם גע□ax פר ן הויl פa p נזינדט פ 3 ימל,
paa י&העל ד^ך »r״t די זןיץ א :שנזת-ליהט׳ל״״קגײ^ל ״״ ״יי
w ן ta י!רד יימ־•־“*״ י״ •;זן מ*ין חארץ pa ,זוייין a •pi ליין־/
עם ך ךעמ זייי״ן .׳u p «וך ׳•״ צימ מ;־מוי,.ז1ן ״* גאך ♦? זי^ל»
* ×’
״יױו •״ upp. a., הש”ר*ה ״ &י :עד pP גמ־זגגעץ/
.׳p ?לע •^עיה׳־ל-יוגהז, P pPpn pa•
הזױ anir P■׳ .pt חהרמיײש/יח, ירזיה ליײ pa לעסן צעמליישם
ךעם *□* nav ױול?׳ יזץ חר;ד;*ר כהמרדת r/p׳p
םע ד?לר׳״פ non צע * ל י ם, & ׳&״? * ם ק ג K&-&ע ב ד * p ״צעp wבז,
די גיךמלד גל<4'|לעך~קולעפלעך &ו ץ די חדר״י* י נ גלעך,
ii.ru דתען u׳pa p ז־י״ערע געץסגגען wn זי׳יגעח
»>*פגעג&1גען pa צעג^גגען pa קגזור-ח״״רייג גלײך״
■.& 1י י «ג
×™×™Ö¾ I
a ז ד - ל י;,..; a ז ו י :r < ן .r ײi u <׳ ף ך- . ז י נ ג ׳;; ץ,
r tpia, יפער;זוי*פ י .prp/un r.*:, p •nr unpp pa p
nt;, פ ” תלרלעך‘•;:ימל״״/ pa׳• ־;רדי v-? ײ י׳ערך יק ״ ׳־״
5*י pi0p3 ’«ליל1, Spr.riPr p p p'Pi.r
ר״נ^לעץ די זייגגעןן
* ^וגזער פ»רג»סן &לן& * צעגאםן במלד ®יייער פל^מעןו
דער ^ויפגעגמנגעגער קלמגג צו ן־י זי׳דיקע .געזותגעץן
יםגעחעמערםער, װז^גיקער טר^םia דער ריטפ ׳י״ שו«ער pn
.וו^גלף׳״קער מגג ס*ז צו גאז-קאמערן ךערגאנגען
יד
P'r^qP tnynym ין ^מעטל דעם !נערדי^. pa שױזמו *pu
15פ?1ר גאר "»לי &לי״ וווויגמדיכן זיך צעזייגגעןן
י׳םל ארוי פוו &רפ ן , h ץ -a p •י w a ■? P י * ן ש&עגמללע &ע ל ז
נול זײך pa ססס#ס ״ מל,coo £לײ& pa


?- > ר
י x ?■ '׳ ׳ י- ; ׳

....... ^ .. ....
•׳
y,,.., £-.יך •?. ; -
p'\.×´â–  r

׳ ** •<
×’×´

; â–  .* Ö¾ ' ×™ â– 


. י • . ־• ׳ • • - ,


י• ־■;'• / •
‘ ־ ־ י י ’ •
־׳ י . . ■ י
r , , - . .. .. . . . . , .
•^;״ד 17‘ ׳.. ׳<־?’״״? זדג r,. r V"K

י ׳. v

. י • ־י

< ×´
ג “ י י r :• ־ '׳ך ׳־' . .;.. ׳־ ־
־ . ■• «•.. v . ׳■ .j -
־ • V .*«*-• ■ s " '■jf ׳-
/

×™ e - ' Ö¾ f ..
. ■ ' • ■•,.־׳'. >. .. : :
<•1


י ־׳ x

׳
â– 
' ' ×™X
, ׳
׳• ׳ ׳ - . : '.f «־*?־, CV ■ ..
' ■ ׳ ' ' «s
••X*. >7 '


׳ .’:. A '■''fv; ' - ■■ ■' ' ; " ' ''x ' ' "• ' 'rr•
â– 
â– 

. .
' '־' >' fA ' ’)<- .W A• ,

.'.’ Swk* ■'. ■ . ־•■־..׳ ׳;*. / i


300/
&pit s*i גבעוץ ד״ זון &פגעענ1עלפ,
זל ײ w י" ן aל י ־* u ן K - צם & צעק ר «* m '־' מה $ or ו "wr תי ■■ זל 1
״מל& ר^מים׳* ;זר^/מן, &ז ווער a*K ךעדהערז,
-Vל * p ר׳ז&ל װ ער ן דער pד* n *•r ן ח ? ••,ה i ■ .׳‘־b■ ״ םל e
tL^r.'o זיך ;• ׳ן U'tup גו״עםל ;ײר לייצ סײס r׳,Jp דיף,
W| ל ״ ' & U I U | I'D ל “ * 0&$U S ןן-^ן ״*
׳"ירי״ דוים^ע ז»י;ו^תףי&/ ״״ pu עױין צ3ןג ר״ייגן זיך פרומע
נןרעכזערי^י׳צוטריידץ י• ׳/&לוט״־על״״י 1ת&ל*' י־ידן^
ןיעם פ^רםיײדי^ץ ק**מלס? nn קייין ו״ײן״יתדnip פ*רן,
^יײ ג«& ^מילו נךי״ן גערעכ^ײקײמ גײ־ןמ חער זוכן״
rn ״p ז&ל ער ז*ך צעזזײלבץ ג&צ& ^יצפן חייש ז! תיבחזז,
זיך &לײן, בביהןל, חלילה, מ״-ך צו פ^רפלוהץ*
זזעגט
1 b
,גוחצגדייקן•*^ p..n*pb pu צז *pi p/vm □un ״,״די
ױןי צר״/ילן״ wo ון מ-וך ;«׳...׳*׳לעד& jyiiua iiupui צו
גי׳י״ם ^ןיפהעױץ tnt&'D יײיגענעמ ד«&רץ p•; רגע pp &ויף
די• גאז״׳ק^מעדן בײט ^מרעגדיםיי י'׳'* p-.» די״ געשױי• י
פזן קןלומ ^זעלהע ןן״ילדע לײ״-י-ן צו £ענדיקן,
^עגער״״חגןעות גיםהיקע *?זל&נגחץ שוין צי ןנ^שװערן,
לעצט־“^חעכ?ךיקע »וײעעך ןיכ״ז ןןדרץ ״ pmftpn םוזץ
עץךייייץ. p ht זלײ^יכן ג י p? ו יר צ והער n v ;ײימ׳׳*יל ני
לאט פ$ןיר זײ ו<ערן אויפגעעריצן ־•*&• u p ?לון מו
ײ סע;' גצ דל .•• - י• ג מ*קרי צש ״׳ n u י□ :.Pו לת רי״״כ p u ו יף :•••
w..זײריק &לו,1 •‘!״■׳ nן &יז וו»ס# .־ m ין אייבעגעט מ^רץן^,
יצמ?
ויזראה ג»ך mnn פ&רג&שן, פת■ ג&ך אומ צד ג ײמגו:קלי,פך
ו;,זי ירכײיהן וױיה?ךימיף, גלו *;?*ק״״גלײז^יק, מ׳נתז
ן, נו'פ,?לק ז&ל v סיה״־ץ י v,*d ,פז ^וגזער געזפגג
ױג וס ;/\;
p ר ל ד ; מ ו ה ד ״
י ט*ף סען ז^ל גישט דערג^־ײן, n
י י יי ם אפ ג ר 111 ״ ט ־־ י מ״ p י י i.y ס ׳ & ל יי י
זיגקען, m;״j גיררי.ן סען ז&ל ,n pi;
;^ס׳זזפלט זיך פלץ ײ״י״ח פײצעלע פרוײי
, pn? », טז גרעם&תן
פמ צוטו ץ, p ז* ך $*ל י nvvn &
/גרא&ן צו חעח דײגהער פלו״י?£§.
O O ׳ ft O י׳ «*
% $ i 4 S I
jp-nr גרוײהער ?:פה פן ץ י'ײ*ן זזיײליקי
P P*/'״l ׳■'. T? «, י י י ד“ י• י ■ } »<£ » ;!£ י ך ״» י? -,
f פ ן י מ * * ן י ן הע ר םמח ץ ן r. * * ן ד * .י ו • ?טמ s &
. •׳■ &r דער פ 3” ה , פשופ פ ו ן ;׳ר p ן n
יסגערעכגט $ןיצח יי׳ןן קלײגלעך* w *דו pu
מײץ דלד^יזותדיקן פירענן ׳•* ’י׳ pR
,פ ר דע ט צ ו י ײ ער״״ע י ב ו ל ג עצ ו * ג ץ n ע t u ו ו
.pnu פ^ר^ טגלט ב׳ װעל פלץ ןןײ1;.ר
,tmm pt$ s&p וו*לאגג ק&ן כוען ^ל^גן
־* ןר*רי'״דוור ן ?־<ןי* ■׳ יץל ;ז .־ן יךי <■» •־» י*?$ V !’.י ן ן \־
איז .בעםפר ג• :הונט וו&ס יטג^ זיך גיפבז עק
ווײ מע□./ וופם קר״כט ?•;ר יטם ז&ױיף 1לע םיר?
f ? ־¥ $ I f
געלי3י3£■ p
י ג גע ן.
1959/r r-.;/ : ; '
' ! > >'i ' ״ t ׳• ' - '
X * ״ ' •׳ ׳>׳.<׳ ״ ״ “
, ־־־',•
■-,r x . r*i r - , . • •

'י v £ *V ?f f’t'■? •‘1^ A* * * "J'•'״ > f1 ; '^ז■ '’ ' *£ * *t' i
c , * ■ , ' ' ••׳׳•■<׳•*.
×™ * x V
rt*W . 'Ö¾

• ־ •־
K ז «■ , ״ , • ' ־
r f*
...... ; z-
־׳p.qr *i'?5 ? ״ **
?V

׳- ? •»«..>־«’■ ■.<•■•» -• '׳•■־; ' •-. } r * י 1
\ , ' '
f- '• < ׳ *■ - f - •»
Ö¾; 4
r •?

r •׳: 4 * * :.?;׳ ; . ״׳. *j *'׳

•' )״ ׳״ .׳•״• ׳ ׳
. .. â–  â– 
: ■׳״' '; i ־ ״-r ?...■J / r r * ;■ ■. •; , ־■ .\ ־׳
. ?־ ' :•־״־' •
־ . - ״ ' ־ ־;'׳•;. \
J :
..'-־*׳• :׳ ״ ' \ ־ ך
. *fa.
: ־׳
Ö¾.*Ö¾Xפ׳ימלר &יך ?u pa pv**ן פ&רגע&ן,
4׳דזער :r-n ־pi ס י* * ן געמירן די^רח חרעמץ,
&וממל#
na ג»ך an& לעגגער ג»ך ^ןיםצוהאלכזן,
צ ו ק ר י ג ץ pa שט ע ר ן n ע ר ג & ך פ u ל ח ן.
לויי3& עס?
a ל ו יי ז מ ײ ן & n הערשטע ל Kפ aג או p ן p ן!
״ ־׳ ״ ■■!
-יך זע.
גטך w n pip *בערשטע ליפ פ&רשר1(צלןן
צו״װארטן &*ז אלע »«ם דערזעץ וועלן,
דעם צוק?
י יי׳ך על״זערן ו pm, ג הר &פשר ח ר,' וPn
װיך ’י׳ ו יפה-זרז^., ב׳וועל שוין צד זעץ
נ*ילז1>
n n ? ?
â–¡
יאכט ׳?ויף p*o געלעגער דער pa ס •.’}»ל: in■□
pip pv. תיכזץ ץ ע a י ך □ י ך ל י ד ן U
/׳גי, p :.גויי p»v w ריר r. ?;׳?< (>ומ
דער גמכט &ז *תגעשרי גן, pa גײך ח8ל& פ^ר שרעק
ױויפשרײען^ Mnvu ד^ך םויט, זןייז pi. &&ער ב׳
ו ן ו״וען ב׳טו סי׳ך אןייף דער ז**ט »*&ערדר*״ען&
ז״ ?יך יױך ג&ך לאץ .i ן יה ן דוכןן ל י P ״
>ייף ?ופיר .tpv, ויעס מה, ממש מיר רץרנע,כן,
a ו ן *ע ט i י י גי, י ר r r ר מ י p ל ײ & ן ך׳ ■. ז ר ג עב ן.

Vi
׳/
W
,ן ןולום ;׳י־ן מרוײח w צוױען וו&ר nx'nb װי די
ו י ם p י ד ; n ן » ו ג טע tmb * ז ו י ר י, ל י■ .ײ ו ג & ך א b
טו *טי « ו ן לע.פ ן צ װ י ש ן
פון יעגער ותןלט, זײןי צו מיו וױ ך> ׳ך נז»1ל <ו»גפעם
טויף ה״״ליקן רעלן ק&פ ״״ B הויםער דעה & ו י ף כ/זײ .
כלויט״ i׳:־ive. prv $1 * B ׳<ו
&ין סייניע רלד 8מומדיכןע םר*פז כ';ורעם •
ט׳שפמגט געהו*&ן b פ»עט~געעפעבס& ~ a םקעלעם
b יי *ערצ ו - ג ץ נז י ט n ן יט #
?1 u n
u, גײך ס& נו.װ& pm
מײגציקזן מרי*ד װעם וזיר ך/יירײל‘, ״,? ן
גזר ו י ער ״ק ־ע ל י ד ער צ ו שר' ע ן,
;לויז י׳עג^ר, װאה עם ,**"•m \ט
»ד ן pt w t &rs הג.'1ח id ן כןראצ 1 ,
י-ך י־ .vs .ve ׳י• 1 רי יד ,E;■:׳ j
!!!!! S H !!! H ! H !!! H U S !!!!!!
I