Citation
ANS0000049

Material Information

Title:
ANS0000049

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
ל /388
נ ו ל ן, נ ו ל ץ, ח ד ן שרי־ י *כז&ש י ג ע ץ » זn שר ו י יזיקוץר געש יט ז
הזש מ׳שז ױנדלז; ן ד י־ n ו י ג ן, הזש ס׳ מל.ײ ן די של יימ ץ,
גחנצ“ זוץ ג$ר נדל-קער רעקלרזכזע-״רייפןז
כז׳מוז ;־ין ג׳יר גהר דורכשיםן ד?:ס לזלך ז.;ין דײר מירז,
נולן, גולן, »ון ווהו חיז דער ערשטער, דער ײיחײר חו;רויח?י
a, יענע t&s&s ההנח »ויף וו^נם נזיה פייערדיקץ ״רזגח תקל׳*
«ז»ט גיכמ שוין וײן די פינגער פון דעה נולך״געהעקל -
גדלץ, גדלץ, ג^נצע וועלה ר־ײן דרארזיקער נולך־געהלעכמז
רון יעמוועדעס דזוזרץ, כזײרז זיין עכט rs ו ץ זיין רעכמ,
ר י ץ 8 ל המקע געפ א נ גע ן א צאפלד י קע גז ו י׳ ז.
4
n , קוקנדיק די׳ר וױ ן דייגע שטילע אפלמן,
ודערט עס חין כזיר ^זוי גרויה מון ד1ז ו י• קלייז,
דוי ן קעצישע nויגץ ד־י־ גרינלעכע שיין.
»ון נזײץ הו]רץ ״ ווי ז.•״ י ץ ל^פעס מומ עס מוימצממלעץן
ודחה ^יץ דיר טוהזיזי־ך, דו»ס קרין ו׳י־ך וו״סן?
און זיך הלײן צוכזאל קאן כזען דען קענץץ?
ווי הין קעצישן בליק מס גרינלעכע nויפברעגזזן
ו׳י־ז לי׳י-ע, 8יז ווהרה^חהיקייr הון געוויסץ ״־ ׳־
ס׳זי־יגעץ גראםשעס ^זעלכע חין ^ונזערע געהירן
,פיז הי ן ;i״ גערלעב ך״זײנערלעכסטץ זײ צו דערשמירן!
ס׳זיי־נען ודערםער הזעלבע הייץ הונזערע בזײלערז
, ייעדער ״ײנ׳זר גײז זיין *ןייגענער מיילער,
און כזיר תי׳ילן און סײלן חון שלייחץ הון שלי־יחן - ~
», ה^׳רץ כזי־יגס, וומלמ מי־ך דיך בא&ש געקענט ײמגרײמן.
/899
, a ;rm ענ י י דדר״ירזהײױ ן, דהרהן ה ?זומחער־ייזזמכזער,
דער ריח &ון יײדײר חחדנער -יזי־ר גטגח חון ,pnr.pnr
הין י־.־נע& שבייז־־געו ועלרל n״c נזטגערע תטליײעה
,פטרגט זיך ,?נזלי״כחהחן װען א ליידיקע די■ היי׳נפז.
הייכײשע תנימער, תגדײדת »זעלכע גהנםע,
חיז ווטס אהך צד ירײען נ*:ך, המך ײו ההרשפזי י• ץ,
rum ס׳וועכז זי״ן מיט בל־־ישרטל דועח זיין גזיפ ר׳ישרטלן
הוץ הז n דועלט מיח כזענטשן לעלין, נו, ד וײה נ::ך ו׳ײנײר ז\יץ.
הון ד דד:ד חיך קומ טי־צט הץ? חון ה טיפה סרוז־זהז
אז די גז׳נצע, גרוים׳ץ װוילט שמירט זיך ?זויץ דײרחון ־י -
א ג»יץ לאנד צערייימ זיך ו.זי ץ שהיגכןענדיק ן םרצך,
צז n גהז-מ•סקע וײז שויין דט די ההררויהײרחע זוץ.
ײריסק רדץ ירד׳זליה טוץ חהדױיד הון יזטגההי,
זיי זיינען ,■נטר די לטנגע ^מרהךייישנ ירן פון דהרמז
וי׳ז ב׳דןיל חדץ דעם אלץ שדיץ גטרגישרז רזײר וויחן ־׳ ״
חאר קטכ .הלוי־ז »נידערצולייגן א מיצײלע טרה.
×™×–
דטס, ןןייח ,?לײ,?ה היהער מו ץ יי־ײטאג צויף די מײרק,
הירט נזעץ או וגמ־־צי• יט חויף די װעיעלעך דדז הרום,
ד?ד ן די פרישע חרו־הטן זיינען גישט אחך שענער
דוי דעס אוי־הרופערם משונהדיקע געברוה.
יילוהיקע ;ץקיעה זשוכזענדי־ק חי־ ן געסל דא ״י
,פייליקע אראנזשן א פול אנגעשאטעגע שארץ!
און יעדעס ווארט אין מײן אןיער אונטערגע.פימץ
י ׳ /340
ריי&פ ז״ך אפ איץ כזי־ר צוזאם כזיט מײן ה»רץ
*־׳ביישט mn געקעכטס און נישט דער הזן גײן שול, להבדיל - ~
עפעס טלץ m «זױ ו ו י אץ טעמ הון פן הץ * ״״
פופציק יהר שוין ,פטלד m - און ט ה״יטישע רטהל״״פלי יש
סליגעם מ;ך טלץ צװישן זײנע צװײ געבליײעגע צײן.
טז נפר אפגעריבענע ווערטער נטך צעבויגעגע,
דריקט oin נישט פטרשחיי־ץ טוי׳מן pm שװער ווי שטיין,
ו וערט אײגן .פלוט טו ן מלי יש צפצ םרעטד חפ יל ו
הון ט׳היייט »ן דעמלט צו ריידץ צו
זי־ך שוי ן טליי■ ן.
כזיט די דרי׳י
געפוג ע ג ע ש ײת-צוו״־גמכטס שטערג
זייגעץ אונז די פינסטערע דןימלען הײמיש געווטרץ mm,
טון טיט די־ געהײטע סכטדמעפ איץ ףי וועלדער
&יז לעבעדיק mm צעשעפטשעט געווטרן אונזער װטרט.
m » ,פרכזז
ק דקן oim
פייער ש.פת״״ליבטלעך הי ן לי י במערלעך,
ווטבעדיק פון די־ טפענע קרעמלעך m טרויק,
u ו ן הי.־־ער דעס געשמו1ק ן רי ה mם הײמיש ן
םו ן די געפילהע פיש, װטס שטעקט דמ פון n הויז.
טון מיטטכזטל זעסטו n פנים גערונצלט טוץ אלט,
כזיט א טיכל אישיערץ שטערן טיף אראפגערוקט,
דו ,פלייפסט שמזיי-ץ, ס׳הטרץ בליעמ מימ שטײז,
כזיט ז&ויפ געריסענע ײליקן שםיל טון געײוקט
די רעמ פון דער טיר, די ,פײשמידלעך, די שוועל,
ס׳טיז im גערעטט בילד פו ץ דער ה״מ טיטגעו-רעגגט!
פון-פוילן, פוץ ליטע, פון א שמעטל טיץ ריי־מן,
דטס געסל m צו הייליקץ ט״ז עס אויפגעדןןיגגם.
×’
841/
ה ז א פ ל v מ ך לע ג ד - שע מ ר ו כ מ ה ו י ס צ ו ק ו ו ע םש ן
גײם n רוימלעכע די זון ^דיף in יעדן מיגדערפרי,
די טעג טזעלכענע גלעזערנע, צעמישטע,
כאםש םבושיכזדיק זײ ^ויסצוטריגקען בזיט צי ״־
ודי עס ברויזם דטס, װי עם צמפלט otn דרויהן דער פהקגן
ו יפשו-□(זנדיק נוקז מעגםשלעכע מא&ערנ י?ז הון כזי־ ־־
a ן n ו יסגעק ו ועטשטע מרוכט ג׳ ן g ו ועקגע ו וטרמע נע
איז זו ן״־מוגטערגײ יעדן &װנפ דא הי ־־* *
z • 4
ווי עם ו דז^קלם דמס, ווי עם ו ו^רפט זי־ך ד&& דרוימן דער טטג,
^ון ד«ס געיטג *ןויף די טויזגטער רעדער וװ׳וטהין?
- ■ . 1 ׳ * « *
אןן טי־ך דדאד ו&הין קטן טיך דאס ב^ך לוי־הן
pa געסל דא אהערצו ײרעגגען ב^טש א פיצעלע גריץז
a הימל ט יט צערעדערטע טו י־,פן a ר ן מ זו ן,
ווי שטעטערלינגען ^רום ט צאגקענדיק ליכטז
a, דטס לערנייגגל אונםן גײסשנײדעוישן פעגסטער
כזיט אזא כסדרדיקן צוכןן וײץ .פלטסן געזיכט.
»ון ווען פולע לבנה קוכזט צו געסל דא ײו,
מפרהילט זיך מרוי׳ריק טיר ליכטיקער ,פליק
און ז י ,פליי־ײמ שטי־יץ ווי טי ן טץ עגמץר מיר,
ני״זט מער טויף pna , נישט טער אויף ײוריק ״י
a פ^רכזוהשעמע &לײ&ט זי לי־גן טוי־ף a דו,;ך
געל צו זטמעגגעקנ ו י־לט ודי צווישץ שװטרצע קעץ,
.פיז שפעט נטך הטלפער גפזבט זייי צעלויפן זיך ו]לע
פון א טיר, װאס גי־ט װאכןלדיק a שיכורן זעץ -:׳״״*;: /r - . ׳־ ״ r r *׳ r ־״ r ■
. ־.׳־ : • .. ' ד.: x ף
׳
׳׳׳.'; ׳׳ ־׳ ׳־ ־ ׳• ׳־•;,׳• r r :
i• r ' 1• c
r ׳״T'a T
׳ ״ r • ־׳ : ־ : , ׳י ׳* r : ״ r .־■ r .■
4::•׳r\;c t ;rrc :׳. ך.; /4 rrrc־: v ■;׳•'r r׳.: -4
% * '׳ ץ ׳ •» r/‘ • • ■ - ־' / ׳; ; ״ ... . J ;
״ ״ r : ' :׳׳ ״ C ■ *־; ׳' : ;
×¥. " rr f Ö¾ : r:;
r .־ ־. * r ”
- ״ , ; .... . . . ... ״ •. -
? . ״ - J .... ... . •y - .. . » <׳f^• > (*
.' ■ ׳' ■ ' • ' • ־; :: ׳ ׳;: ;;
:׳<' '■׳ ־ ׳־:- :■ ■ rr,- ׳ . / : ׳ ׳ ׳,
r;r×´×´;? r; ;y
•i; ? י;־ל ׳


* ־ ■• ....
׳-■■ ׳. ׳׳<• r' ,, r'׳r״CJ ,״״. r.;-
\.׳* ' ■* 'r r ז*״:׳,.‘ 4■:.־׳־׳??. ׳: ״*
r - ■ x : ” ‘ " ■.■׳־,■ ׳י
ץ->;^־:ז : ״זז:׳ ' ■ ' ־-•rv ;c\:.: 'v
*ץ*- ״ז ״: : / ;^׳.ר -• : ;•••׳••־• --ד
342/
װײסט דען דער מעגטש װאו אהין זייגע שריט פירן »יס?
»ײן אײבציקער שריט w ן מ׳&יז טיגטיטן פוץ דער דועלט - -
א, דאם ש ו ו י־ נדלע ן חז.:ר דעם טו יפגע ר י־ מ עב ע ם תהו מI
« י י ן א י י נ צי־ק .מל יק n ו ן דאס המ רץ ח י ז » ז ו ן »ו יה גדהעלמ.
דא& מגיס הײנט פו ן י':נץח טלײטשקן, מוץ יעגעמ פרערער
מיט די געלאמעװעטע טויגן, צעקגײטשט יהזוי־ w ן געל ״
mu טו ״ סטערל ישע פ י־נסטערנ יש טר ו ם טו ן טרד ם,
נזיט ציטער מון פיגגער ב׳דערטמם דטס װהרט אין כזיין קעל.
דו, כז יט די י־ גע פארממםערטע, צעארפעטע ה י ג גער,
םאם דאך טן טון דו װעסט לי-יעגען טות גאך טות;
דו, דמס מיז דער ושט, דורך דעמ גייט דיפס עסן,
»ןן דאס, ה׳טיז דער צװייטער סינןן - הוקן טון ס׳טיז ^וי־םן
טיין שריט א,פער 8יז ט גע^עגטשטער געוועזן,
ער הטט רזיך ,פלינד דא אהער געפירט ,פיז פטר דײן הויזן
דו, □ יט דײנע פטרטוטשעטע, ,פלי גדע פ י נ גער,
טאפ דטך אן און דו װעסט לייענען טות גהך אות.
כזיט a רויט געלאנזעוועם אויג קוקט טרטמ די זדי
ווי ז׳וו^לט א גטנצע נמכט צו װיינען נײ-ט &ויפגעזזערמ;
פ אר נױי ן מענ סטער ט ד י,פ ן u י גח פיצעלע ה יכזל
שטייט זי ווי ודי־יטער גישט צו קעגען, טרוי׳ריק פארקלערט:
ביז כז׳שלעפמ זיך שוין צו דט י- אזא םיצעלע ערד ״ *
וואד כזימ שי־פן ם׳גאלד פו ן דער וועלט װערט אהערגעמירט,
און דא גרחד סוז איך כזיך מרעפן אויג אויף אויג מימ דער גויט,
ru כז׳קאן, דולילה, שמײן״תליען םון שכל גערירט ״


t
r r ״ r.;; r.r . ? - ״r* r א < ? • J> ׳> ״! •’ r r*
r , t* f r <י ■ ’ p׳ p.» ~ r ״ז * ׳ - • • ■ t t -.. •‘ ־ \ • י
י ץ •• • •־ • •) * * ’ '.׳ ״ «J v■ ' ־ ך ־ ״ p - ■ ׳■' ': ?• ?״. ז j n n£ ׳ ■
♦•<«•«> f •» »> ״ P • • P •■ ״ ׳׳ ״1׳ ‘ • ״ ’״ v 4 ! .•-■,*׳
o
׳r ־ ץ ■ *ft ‘ ׳ ? f* . ’ ; ״
י ■ r - , \ .4 .... ft >* ■> f • . •» J
r\ F . *יr .•־•.: • p. ״׳ •־p r ־■r .
P ' ■ P ■ • * ' P r ׳; rr ז , '• ׳ • • א ״I* - r • ״ ־ . - • ׳• 6
- f P ? ' ' ' ־ \ ' ' :׳־ . * ' f s» • ג •
ז . ׳־ ..-j , ן ■ ■ ״ * - י• ? v* •״ ״»«* -• .... t - : . ■ - . , . i ־. • .: / ׳' / r r \ 1.3» ' - א F > ‘ - *ד »*׳ <״•-* \
■- -• p p '•.״ \ r * ׳• ; ך /"'.*•׳: * ' • p p f ‘ ’ ״* ? : ' . ן . f ״* ;■ ;
* ' ’ -׳• • t* r •4 • 3 • ’ r; ■ • p .- ■> • ״ p p .
s p - ‘ ’ I - ״‘ ^ י - \
*' ״ז ״• f *•־ ן י «» • . * • . - ׳ ■ i »- ,- ׳ו •׳ י F < ׳ r- 43■• > ■׳ <■
׳ *ן : • «ן ’ י“ . ״> ? f״ •)
P K> \ P ■ - p p • -
■* r *■;?.' ■ ׳י •״ p ; : P ־
י־• ’ * ״• -.> * ־ r * \ .י • •־ , ־ י ־ • ־•־־ •' - • ‘ P p ' «» P • f'. ■ , ■ ■ r-'fi •
p ■׳ \ ' I •• P • p ״ f I ■ ■ . . U׳ 1 • , ׳ ’ ‘ f* ׳ - י י - ״ . t *> '• ־ r;j /?:׳;
" *, ־ P * • - P • .« • . ' • 4 ; ־ • ' • ־ f«- * * ’ P ‘ ־ . : i • . > i . • , . ■ • t
r /, ״.r :׳׳׳ י ■ ז ״ ״/• י ־. f ־ P ■ p ■ p ' p י ־
\ pj ■ % ' \ י■ « : י י p p • ■׳ » ■ <•■ p . > » • p* p pp .-J -»

וואם זייגען דען ייללעי רעבדלעך פון דער ו ועלט
מנםקײגן יענע ליכטיקםטע טין טרגקלען װאלד,
און ו ואס זייגען טלע װערטער די גע^זוכטסטע
ד רעץ שטיילע טיטה ד»ם ההרץ &י&וירפאלט.
יה, דורך ףעם וישט קומט ד»ס ײיסעלע עהן,
דורך דעם צווי״טן לעפעדיקן סיכזן ״ דאס ווטרטז
< ’ י • • 4• » ׳i /
ו&ו ן ו ועל טיך ם׳געםל ד»ס נישט קאגען &&זעצן ווי » כלה,
ב׳וועל׳ם נזספיד זיין ווי n גפטר ״ױף היייליקן ג׳רם״
×”
טיז זי די &כציק-י8ריקע מו ן »הציק-ײעריקץ,
שטילינקע, טו ועקגעשטטרײ ן ײקטרשט יעצט,
»יז דער טבציק־יייטריקער ווי־ ט זזתן ײײ »יר געזעהן
מד ן די שכנדת הט*ן זי ווי־ ט יונגע כלה ,פטזעצט.
געבעגמשט טייז דער ו וטקל פון מײן שריט געוועזן ש־זער ד»,
»ו ן דו, מלטיטשקע, n דטנק דיר ווטם זזאסט טזוי־ לטנג געװטרט
^יך ײיץ ממערגעקןמען דיך צו זטל.?ן טוץ צו שכזירן,
ו ו י א קענ יגלעבע ט ונזיע צו ,פל י יב ץ »ו ב ז מו ימ,פ» ו וחרט״
פאמעלעך טון שטי־ל טו ן ווי אוי־ף ווייכע זטקן
ו ועט פו ן היינט אן מײן שריט זיין טי־ץ געסל דא,
טון פינקטלעך טויף דער רגע גייעגדיקער זייגער
דעס מלטיטשקץ אנצוטרעפן דט &י ן ,פ י ן-חשטש ו ת שעה -
ווי זלונטערן שטטן פון » ,תוימ מ בריײון, ,פאילעטערטן,
ןועל איך אזוי נישט-זעעוודיק קמײן״,?לײ,?ן טיר טיי טיר;
»ז נאך יטרן פארשאלטענע ס׳קאגעץ װערטער אזדי־ טריי&טן,
מוז טיך דטך טכזטל טרו־י•סיטקוטען דטס ווטרט, װטמ אין נזיר.״י ‘ לי־ . י . *?־«*• - • יא ״י) י , • V י» - • - . • .
א f* F • - • ״ן • •] *C ־ ’
3• .«׳• •׳ .... . •> f* F״■-•'.' • ,. ״ . י ״ 1 ’ 4 • 1 ז ־ “ ‘ 4 4 1 4 ־׳‘ ׳ק ■ *’־;״> *> ׳, . • « '. • a . . , ״ י • • - - * י • » t 4 י . ; i * . i- • ״י ״- י-\ ’ ״> • ז \ ־ *־•■.'׳ ' ׳ .
©
־ • p יי
•/r r׳; :;r --«׳•* <•• • ■ y •• f- t• - . .... - ■ r.
p ' ; > .־ ' -־ *׳ : ;• ■•־.' ׳: ' r ': ■■■•■■? ■■ ■t f
p» H , ־ • -I \ . ׳. - * * *• ■ Pi-';■ • ■- - - •
־ • . ־ ־ . • • • . M. 0
״. ״> • ״£ ״gt ‘ r ז- ’״ 4i . ״, - H ־f• - r - י • \ ׳ \ •• i
v . : m ׳ ■ ;::r״: . ‘ • • X
f • (• c r •• r ‘ f r 7 - ׳ן <• rt
־ • •) - י « '־.r ! ״־ ■ p f f P • . ־ ״ • ־ ״f * '
, — « I . . . 1 ■ ■ , ■ . ©
r ־./׳■'׳ ׳. ׳ .׳ ׳. ך I* P ' ' ‘ P > ן» ■ - * ' • -•’ e J J
* •-; ; /׳ ,.׳׳׳•.,?.■׳ r. . 4 r * ׳׳ •־» ץ »
י״ ־׳ - C «י י‘ י *י ׳• ״ 1 >r \ ־ ’ ־ : • ־ ז . ‘ ־ ־ *
*: «* •. . ; ״• r .־ • z', •• ? •*< ׳:f ;1 / * ? • * . ■, * + * ? י z ״־ ״ ם
׳־. : ״זז ־ : :r . . p r r 4 • «
ן . »nr ן u . j ... u ־ = • י> «f ־ s יי ״> *• ף - ■
,.־״ f •־.’ *־; * f , ־־ '׳'. : 1 ‘ f «. א ״p ״״ 4 • ״»-’•־*»״>*
: ־; ׳ r־r Tt: ;.. ־ j; ? ־». , .׳. ;r P r ,, ...... - ־ • , ״ > ■
׳״ ׳; ׳ ץ ‘׳ * ן ; \ י י׳ ־. ■ * ; * ; “ 1 ל ־ ׳‘-׳.זן• ’■־. • p p- ■ \
.׳׳■; י ? ;:■.•יז• ׳. . י,, ׳ ׳ ז ־ ־ ׳ ? : .: ׳ P י *־. 1• P ■ 9 ti : P . * י■ p p • - •
׳ •)■ :• ׳ a;;,1-•' ::::״ ? : ־ ;י ״ ; . י ‘ :י.: •-p ‘ ז t
I : - י ;׳ :׳'■ /■ ..־; ׳■ “ י rr־<>:;; ׳ ׳״ ■ * t י י ’ r ' ■'; r .׳. ? ■ ־ .׳ p •/344
ד b ר ף ־־ n י ד י ל י ע 1
1
8 ש י יער, א קצשצצ^ קי ~t>wau , ט ה י י r: ו י דז■ מ,
״ כטטע טיח ט ׳תמדעקטן שטרוי-ד^ך.
פ^רדוברט טיט 8 קטלג, טיט 8 ל^שיק,
כז יט 8 דז ו נט ק ו ד ל 8טע ק » ל ע ג ע פ ע ר מ א ך;
עגטפערן » מערד טויף זיין געהירזשע,
» קל8פ טויף רוקץ און ודערן אויף דו״
כזיט פארטיפטן שכל כזיך צוהערן
צו לאגג״״געצו יגעגעם קוא״שן כזו.
י8, נזיט גרו״ס כבוד גדול צוקוקן
װי זי־ינע הינער עם פירט טוי׳ס דער המן,
און מיט א פויגל זיצן ^וי־ף א ,תוים
צו ב^גרי־מן די זון װען זי קרמט טן.
2
די שטאט .ביז דא «הער לוי־פט זי מיר גטך ״
ג• לאקאמאטיוו ווטס ההלט טין אײן פיי־פן;
טין &ײן רטד אייז לוי־ז, כזסתם, א שרייפל,
האלט עס א י ן איי ן קל8פ ן הוי ל א י ן רי של ײה ן.
דוי ם/פלענדן זשאווערדיק נויינע אויגן,
או נטע ר ױ י א געדר י י מ ו ן ש װארצע רעדער!
פ8לט די נטכט אראפ פן ץ כזיינע וויעס,
8 טוי־ב, &ו יפפלאשעגד יק, מטרלי־רט א פעדער?
עפעס הער איך איז טראפגעמ^לץ ״ ־'
ם׳שטרעקן זיך כזיינע הענט עס צו דערטאפן!
זײ שטעל ן שנעל אפ ס׳לןיימן הוץ שטרעקעס.
^ןן אי־ץ מײנע של״יפן ־־׳ דאס רעדער-קלאפן״

װי ס׳שנווצערט &ון צוויטשערט, וויאוקעט pa כןװמקעט
,פאגינעץ טייידער עסהויייט אן נהך צו הטגן;
פון די גראזן, פו ץ ױ גײסעו/ פון טייבל,
נע כזט יע דעם a אעעפע נ יש ז ײ ן פ& וק זא ג j
דער ״*או יער״־האן״ זז.אט, כזםהם, ״ינגןלהו י.׳; ן
כזיט קחמשקע און זעאפע, די פרומע יײדזי;
u ו ן די שעפע לע ך א ו י פ ן an ר ג ײע ו ו יזרפ ן
זאגן זיבער א ממוק מון דער עקי־דה.
ווען הימל הון ערד פ^רגייען זיך ^זוי,
װער קהיץ דענזאלט ז&ויפן געלעגער מײגלייגן?
דערכז^ן היך כזיך כ׳ײין הויך ח ,פ^שעפעניש,
»ו ץ פאל &רײ ן כז יט מטטנס ״מה טובו "״נ יג ד ן.
4
וועקט ער די הינער פו ן שלטף כזי־ט זײן געקריי־,
רוהם ער זיך ;ץיײץר כזיט א דזז&ץ א צודיײזן?
גאנץ דארף יײז, ג^ט צו דאנקן, טויפגעשטאנען
צו געדעקמן טיש רזי ' בל־״טוב » געגריי־הן.
ד^ס פערד שלעפט זיך גענעצנדיק צוס &ײכל צו,
טוץ » פרייפן הזרוגק אויפץ גייהחערן יז^גן;
שוו8ל£ כטפט שנעל a ר^סײ־״כזריפ^ל ״ r רחחל,
גהר פריער כזוז זי זױו װײס ײיכל אויסצוומגן.
טי־ן זוחרע-מ װײכן גר&ז ליגה זי נ^ך, די קו,
אדץ זזטלטשויץ מיטן מין גריז?ןען אךץ מןזלה״־גירהן,
מפער נטך איידער מען קוכזט זי חויסכזײלקן
גיט זי ״פרוסט &יר ,תינןל ״ײנ״יק*4 היר םיי־ערן.
5
340/
זי וױי&ם ההר״גענ וי• ווען ס׳קעלהל נעמט זי זייגן
און דדען דער פויער נזעלקן. זי זהל »ימ נישט טוז ק״יין ,יר-ק,
ביגדט ער א שטריק ארום איר לענד. ו־וץ וחין ס׳קעלי׳ל זייגט,
זייגען זײ ביידע ױווישן הייזל און ערד אײן שטיק גלי־ק.
ס׳דוכט זיך היר דער פיק קריכמ חיר אויחן / רוקץ ױרוה
און נױכעט איר ;/;ין אויער ארייץ עפעמ גוטס אדן הײס;
איר שווערער פויך ציטערט טוי־ף מון אזא זיםײר מיין
חיח יעדן צי מון פי&קל, מיט יערזו וײדן ׳.היימ און ויי&״
װ י יוט &ןוקן גלאם אין וועלט הריין גרוייח די אויגץן
ער׳עס נזד ז ער דאך זען :־:יר ממכזעשער־״קואישער .הליק,
אז זי שמירט גישסז צומאל ״ ײח ארט זי װי דעח קהטערז ״״
ארום איר הייכטן פיסק די ז*ל זלידגע, זשומעגדיקע רזיק.
6
ודי פון מ ,פארג־-וואו ווי-ט חייתט » מאח-יזושקע פלייט,
a י ז מיט טו י ז גמ טד ג ער דער ה יכזל צעכזחל ן;
װי שפ״ציק יעדער פינזל, ד״בי־גק יעדער שטרי־ך,
דער שווערער פאן * .פלייכן שאטגדיק די טאלן.
די־ רויזלעכע זוי־ם פון י-לוילעבן וואלקנדל!
און די זיילייערגע זוימ דארטן גאנץ הינטןז
ארויפגעכאחט זיך אוי־פן טאפל, אוייפן שפיץ,
באפץ-אוגטער טענער - דרום־־צמון װינטן.
פון אייץ שפריצל .תלויז כזײנע שווארץ-אפלען !ילויען,
פון אזויפיל הינזל׳-פלוי זײ אי ײערגי י־ע ןן
זואס זע איךן הארט נעי׳ץ טיר פון גרוייס התפעלו ת
פארגייט זיך ifr-yam a ץ אין שווערע װיייען.
7
עפעס &אוועגט זיך im ו, עפעס ,תאלע&ט זי•ך ת ו?ו,
^ײנגעה^לפון געשעפטשע צווישן רי צווייגן,
פ ו ן שרעק ד; י ײ ן a ל ו מע ן אפע נ ע & ו י ג ן «?׳ ו י ף,
»ון די גרעזלעך די קעפלעך כזיט ^זויםײל שווײגן;
פון יעדן שפיץ״״בוים 5&ן ^ויסקוקער a פויגל,
היגטער גידריקהםן גרעזל הו יגז-ש־ױל די גרילן,
די שוו^לײן מיט זי־יער nn י ן w ן דוער שוועפן
ה^ל.vץ דערשר&קן שו ועלפל ז1 י־ ן פיי ן ;יױינשהילן •*
t / /
ווי וו^וגדערלעך ווילד, מי t רויהן שגו-^יל די זון
פיקט זיך לעבעדיק אויס פוץ די־ חײער־״שפלןז
עם שיילן זיך קרישלדיק די ,פערג ארום,
ם׳צעפאלן נעפלדיק־״פ^רשלי־ייערם די־ מי1לן.
8
די דרי”, װיי&ע טויפן, Dim זיצן ^וייהן דהך “ -
וואלטן עם דרײ שװארצע װהרגןנעמ געווען,
הין שגעלער שליהות זייי וו^למן געקומען
פון »ן ^ומגליק, Dim גיייט װאו *ויצט ב&לד געשען.
די שוואל*ן ששו ויטשערץ פרי־ידיק פויפן היטל,
פליען זײ פדיף א חתונה »זוי פוי?
דארף פיך נישט זיין דפרה דער באשערטער, Dim כןוכזמ אן,
8יז Dim זיץ איך א טרו י/לריקזןר דט הין
די דרײ ווייסע הוייץ זײנעץ פון דאך Dim
און הון די שװאל^ן פי־ז דער הינזל שוין לזץר!
בלדן-כזתנות זײ הגשין םימגענומען ״ ־״
מײן זזארץ א פאר^לישטשעטס כזים ז1 פרימער חרער.


\ r
' '' â– ' ×´ \


׳ F F F
‘•F ■■■ft •
\ : •
p p׳. r ׳ ■ v*י rp ? ׳ <
r . ;
ר ;..v ; : . : d
:.••׳. ;;•׳ r ~ 'r '.־״׳׳. ״ r
.;::c ׳״*; /• >?. •־;. *י
r v
־• *'<•*•• r *r: ::: זף׳)׳״^• .* . r *,xv t
f ■ f : f 1 •* ־• f
.. i i _ ■ .. i ■ . ׳
r
t*
1 *. - U
<* - t״ r f» r
* * ״י 5 *.* ' •
i . . \ . . c sj . 5 . ×™ ? â–  ... i
■ .» «•-'*» ••4
rr•־׳ ?;:״:dd r
f* f e• . - • • ״> • ’ ־
f ? .« - w •
>w ,3
•i ’־ ״/
F • . , F r • . - t ־d “d '
• ׳י < r ־ ״.q;?. : . : ;r
? • F F : - F F • F F F ־
ז . ■ d ״ . : .. X t :::r; ;, : : ' .׳
׳= - , .. . F ■ - - < F f f • •. . ? ■ ץ
r ׳־-.:< .. •; ׳ , r r ״£ .׳.' r r. ■r ׳ יd .־:••. r ' ■■ e
־,־' -rr q-. fr ffF ך};ך •ff;f . ׳. f ף
d r־״׳ — ',.’I.‘ ״ r' . '
,* ,* • . *־ ־ d ־־ f f •׳ - r ■- r• י / ;• K ’

f â– t
׳. . i י .
F Ö¾ F F
ץ '•־ ־ ז: ; >; ״r r •־.- cd qr״
H\, ־׳? ׳ v ׳׳׳..• rt;r ז״ ..r ■ r* r r ־• r -
.................. r : . * ■׳ ׳■־׳ r׳׳ .׳ - :d
׳.־׳׳. ״ ״ . . • “


9
ו ו י » קינד גראינלט זיך די׳ זו ן טוי־הן .י-ו־רג טרוי־ף
װען זי קומט זון, ,r י• ץ היר פנייר ניישמ טריינצרמליקן •
ווי נךילעכדיק עם צעשמר^לט חון tm גרויסער חרי־יד,
וומם ס׳טרויפקריכן אזןי הויך דאך געק^נה איר גליקן.
א צעדזיצהע װייסט עמ נזיט זיך נישמ טנײוהויײן,
הענגט עם זיך נאזני?ק »ויף א קזש&ק, שטעלוז זיך ק^פ קטמויער;
אט קייקלט ז״ זיך גטר »ינגטגצן צוריק טראפ,
רייסט ז יך בלופזיק אפ זו שמיק .פטק כזירז א ח^לגנן אויער.
און זע, דורך יעדן הוילץ שמרזיעלע אויף איר דדעג
.פלאזט עס קונציק רעגגײויגגדיקע זײפנבלטזן;
די קליינהםע, די םיטשעדיקםטע העבגעץ * $ך אראפ
אין גזויזנט טןן ;\ין קאליר פו ן די דיניגקסחע גראזן.
10
א פיגקלדי־ק, ,פלאגקעגדיק שו 1*aן-שעגקל
זעט אויס ס׳דערפל הי־גטן נאבן רעגן;
פון פייגעם פארײעלאן די הייזלעך,
שו וארץ-ץילײער געדי־גט - די גלאטע וועגץ.
אוץ דאס אנלו יפנדיק־יקל י• - נע .פאנדל,
אקארשט ד י־ שפרע נ ד ז י נ ע א ג גע ײ ו י־ ג ן,
אי ן דעמ א י י נגעשלאפן•;נעס ו ואק זאלעבל
לוימה עס אריין ״ איץ א רעגנפויגן.
ם׳גאטישע כןלויםטערל כזיח די םורעמלעך ־־
להבדיל ,פין קודש, ס/פשכז י ס־״ביקסל;
א גרטווירונג, א כזגילח״רות אקװארעל
אין האייער-זשגױ וע דאס זשוואווע שיקסל.
11
ווי קליינינק דמס תייגעלע און װי גרויפ דײר היטל
טון װי־ עס גיט זיינע פליגעלעך k צעש&רײם;
כזיט דער זיסקײם פון זײן געז^נג, מימ זייין הויכן
די לײדיקײמ ה??ערגײמ טיט ווײמ טון טיט ברײמ,
שתי־׳־וערובדיק טיט זיײץ שוועטגדיק וועפן,
דדרכז יכטיק־״ז י י־ד ן און מומענדלעך עס פטרזינקט;
גמגצער היכזל ״ » ,פלויער פויגל א צעגלמצטערז
װי פלי^גלדיק־״^לאנק און הי י ן׳־״טו י גלדיק עם װיגקט
די זו ן, די פליגל צעפלאשעמו, צעשפרי־״ט צום פלי,
טדי־ף טממ^ל ״ אויף 8ײן מיסל פ פויגל זי שטי־ימז
טון דאפ מארט^טערטע הו^רץ מלטטערט טטפר״ייט טויף,
טר״ יגצדחהלץ פי־ן געזטגג טו ן שו וײט־׳־טטגלי־יט.
12
װי לי.פלעך, װי זיס עס וויגם זיך דטם הטרץ
״י ן שטרטלן געפלאבטן יין״גטלדן װיגל;
דיר יעגער הלומל טלאך,
ער וויגט עס נזימ פערלטוטערן הליגל.
&ט שטעלסטו דעם ערשטן שרי־ט, שוין גייסטו,
״ון ביז צום הייכזל נמך טיין זילטער־־־שטיגל ״
פון דיי־ן געבונדעגעם ליײ טון לי:ײן
?&רטפ איז געפל״פארבישופטער עי־גול.
איך זע עמ ווי פו ן ווייטן דא דער י־ם
אין ל^פיס־״לןמצולי־ טײגגערעםט שפיגלם:
עס פ יז ד י ל יטשטפט ט ין ט ענטשלעכן הט רץ
חלי,
טיט א טרער פון טויג »יײיק געזי־גלט


<ד>\ n . י
rr :׳.
•{ ? ״יי *
a r::c a
׳י ׳i* - p •)
j,-.,
׳ p • P
r â– ' ×´ i j ?
־• ־׳ r
err p
J ;? f ׳׳ ־׳ r ; ׳.־■ . ״ ״
Câ–  ;2

- p • p - ■ ־, 1.- ־
v pp ׳ ׳, ‘'/,r'. :* ״» _ .
p • f ■ . . r■
, ...ill
r P♦-ז ׳ •
zi* ׳״ ׳•r r::r> ׳׳־ ץ
r •j .5 i ,• - ־-, ■ ׳ .. . » p ^5 * . ■ ■- J p p
;.?•׳יזז •q re *״:?>: ״ ׳״*• *:?׳.׳, •׳r׳?>:. V׳׳ ;■' ״ ; r
c . r> . r ׳ j f, . ? ■* •
״'׳*־’. ־ *• ״ C £ ׳» VP ^ . . . . P . P p v p {J ... f
:\:׳r r ׳ 7 r r ׳* :i r ■;j r ״
Of t•
-×´ r f
'•-<״• ■ t3 • -


: - ■ t .;׳;
7 r. ’ < q K•:־; r . ׳* ׳־;•*, “j *׳ .
8־ ״’: ׳׳. r . • r ־׳ .. ;•׳״::
r t ׳ ״ ״ ד \ re * ־.*׳ : ;׳ •? r;;••:?: . ־.. ;
' '״ .־׳’. ׳׳ ? x׳׳ - ■־׳ ;; ־■ ׳׳ ;׳ . r
״ ׳ ■ '* c .־: -r i r :•..* * * ״ • ; ■i .׳
־p,p■ ׳ ■> >■ - : ־ ־• * t
a • • _ , .
? » - p p »
'• ־״: ^... z ry ״ * ׳'rr •״ ,’׳׳ ■ ״
'‘f ■ 1 ' I ״ . ’ ■ " * f r .
J 77(


850/
18
א , n ז ד ײ ל ייע n י ן כזע נמועלעכ ן הא רץ,
יטז זי טיז צצצןי נאך גי/ייט ,?׳יגגטנצן צעשמערט ־יי ־׳
װי צעז־זיצט פצ א פערד אךן ווי־ צ זוימען-קערנדל
פ׳דערשמעקט וומרעמ די דטכזפנדייקע ערד.
טוי־ף כןיליטנען שפליטער דער ערד-קיילעך
טפשר ווערן צעשפליםערפ &ון צעשםויפם,
צ.פער דטס מ»רץ ו וטס צעריסענער ס׳ודערט,
^לץ גטנצער טוץ טלץ העכער זיך דערהוי^ט ״״
טיגנזיטן זיין פונקען טוץ שטויב״געלויף ״
ט ן ג םע ר ז י י ן רז inם צעשאמ ן ?t ו י ן ד י ערד!
&ון מיט זיינע אוי־גן צוױי צעפלאנזטע
אן או י־פגעלו יבפזענער בליייימ שטיין דהמ פערד.
14
m הערט » ו יף מחיצמ־יפל ו ימ צו ו ישן לעײ ן ט ו ן פן ים,
m גהנט צו דער ערד טיז כזען געווהקסן דעס לײפן,
»ון דצס .פאליידיקטסטע אוץ הויסגעלי־ידיקטסמע הטרץ
ווערט פול in כזיה גוםסקײט צו יעדן צון כזי&ז פטרגעין.
5יץ ״עלינדן-שרימם״ זיינעץ פמרחיממ דיינע מיגגער:
טרז ט שטרף גרעזל, א שםײבערל, ט צטרט ײליכזל;
דיינע פ^רלוירעגע &ויגן, ,פלו י זײײערלטפן,
ז״ינעץ צווײ םרפפן פארלוירן אין םיפן הימל.
און טויב א זשוק, n מרוק, ןןאקלמ גודנעדיק קרום טן,
פון זיין יייםער לעין ער וויל נעמען דערצי־ילן,
ק ו מ ט אוגטע ר » ״כד: י חל״ ד»כנ עדןד יק -ג » ג ט א ו ן שה י ל
»ון גלוי־ביק װ י ט קינד די פינםעלעך נעמסט ציילץ.


\
r• r> e ־.׳• * >• -» ** ׳־<•
t i-i ז fa. «-..«<«»». fa • -*
' ׳ • ■ ׳ • t> ך ? ■ 1• f׳
7' .־׳/ ׳7’ - ' r . '־ ״ ’ ■ ' rr r ׳ '. 77 ׳.׳־.■: ״
• ; ־ . 7 '
• - l>
r â– â– 
f ־>’» ?7 ; 7 . ׳» . • •••».- .״ '•
7 ? ? ' 7 '* 7”' .' 7 7 ׳*
7 7 :a 77 7־’7 ׳ “ :־ r •״־: : ־,
״ו f* . • •f , *
7 77; 7j

־׳ '־ ■ '• ■ . ... ־ . .»

ר f lz
r * '.־• f » - ' ■* r :
p ■ r1 ■ •• f f
V ×´ 7 * f '..............................
. ־ ׳ ״r:: ־; :״ r . ׳•;׳>׳־׳• . : r
r 7r# ־ ״ *; ;•׳״•?־ . : "׳7 r r ״ ׳• r
\ ־* ז ■ ׳ r ׳ ־׳ ; ׳־ v '‘ ״ c r׳* v r ־ ״•r:: ״7 7 ’ ״ ; ״77 r
x ־■•7 ׳' '־ •7 ־י r.\ c ־: ־י ז .. ?׳״ r־7 ־. 7 ז 7 ־ ji : ״:7
. ־•' ־ 7׳•7 ״ * *' V ׳י 7 7fT f' ״ ״”•...7 7:7 7rr
v ׳ 7 ״ ׳f ״ . - r: ״־ -7 t r ״ .7 '־. r77 ' t ז
• 1 z


° 1 * ‘ •' ' 7 ' '7 ..
*׳ א \ r *. p ׳ . ׳ . e
F ? p ׳ 7 ** ׳7. 7 •>?״-•׳•־.»׳»
rr. ״7: t״: 7>q־׳rq% rrq% r r ׳־ . ; ״r ׳.׳ r
, ' ״ . * 7. * : ־. 7 ־ •־ . ״׳? " ׳ Gf
. * ■ 7 r ’ : ׳׳ ־ - ; ״ 7 G ' ׳י 7 ' ׳7 ־ r f . r -
■ * F ' ' ׳ ' 7 ־׳ • ' ' • • ? » ״ « p • ■ • ■ r •
f “


15
פו ן עפל-סאד ^וגטן ,פיז אוי־ף ,פצרג tn ^רויף,
א והקקלדיקער ״pump״ כזיפז ה^ק w ן pfts,
«רויפגעשלמפם ההם זיך דער שליירזיקער שניעק ״
גלאטער ז^ספאלם זײן םערפענםי•ן״שליז1ד~שלי»ך~זיג~ז&ג.
351/
מרצזשעקש^רס שפרעקן זיך קונציק זיייגע פילערס,
מליגק זײ דערשנזעקן קלענהכזן שכזרויכל &ון געפ^ר;
8ײנער א פילער כןערעװעם זיך ^י־ן רזיין זיי״מ,
קורםשעגדיק זיך הצר שרעק .פליי׳פמ ער שגזייץ שמייף w ן שםהר.
נהר שנעלער ו ו י כזיח שנעלצןג, פליער ווון רהקערז,
ײר קונזם אן יעדע רגע צו ציל ^ון צום צוועק,
,rד ן זדי^יקעו ווי• כןאבקריד־״געפלאסטערהער שליױך
ודז דער שליימיכןער זיג״־זחג סערפעגמיץ מוץ שניעכן.
16
8 ז א ה י י ל ״ p ע כז י ח שם ר א ל נ ד י p ע ה ע ר נ ער
דרי־״מ זיך א האר^:רטע ip ג:רוס ז,?ין זון,
װאלט זי »יר a^p רזויל געעפנם »ן ן :מצרעדפז ז-ך,
װער װייסה װא&ער סודות געקןמען דערפון.
היך הער נזיך צו צו יעדן גריזשע, װאס זי םום,
8ון צו ה ,פרוכזעץ, וו^ס צהפ הערם זי־ך רזיף פון מיר ײו״ך,
ווי ערלעך מירע צוזײ אויגץ pip| נזיך ז*ן,
קיין פיצל פניה, פו ן tnntHnup ^י־ץ הויך.
איך הײי שיער נישמ הץ צו פמרשםײן יעגזןמ איגדייער,
װהמ פ&תייג& זיך היף .פיז צו דער ערד מצר ו1יר,
צון מי& דעס אומרייץ, וו^ס זי ל&זט חרויח רון זיך,
מוה ער זיין כזענמשלעכן שמערן צ .פמשכזיר
352/
17
דע ר צע ק ר ו כזפז ע ר ע פ ל~ײ ו *• ח א י נ ח ה n םע ־־פע נ ס הע ר ,
ער װערט עריפט חזוי דײטלעך .־ין דײר לגנזז־־נאבט;
זיין הזדגקל גריץ אויפן העלן, ליידיקץ פלוי־ן,
דזאבן אימ צוריק פאר 'P מפל־״פוי• □ געמאבט.
א פעבער, פליגן כזייז איח צו יאגן זיץמ ער אויס,
אין זון, ווען די בהמות ליגן פראכעדיק ארום•
ש ן ן ער אפזעמע ץ ד י ״ ײכעו, מ י ד מא כ ן די ע ק ן,
אוץ זיינע צווײגן יאגן דעחיפליגך״גזץדפום.
ײרשם אציגד אן א ו יפיערוה^ר, שמעח גאך דןאלי־ער גאהה,
ווערם ער צוריק אן עפל־/י-וים, צעקרדרזח, צײקגיי&שנז, אלה,
ווי געתויגן אונהער דער שווערער ר?שא ער ^ה,•״;IV
כזזץץ הערם ווי חון איח א װערײמדיקער עפל פאלה,
18
דער כןודלאמער חונה, וואס ליגפ אויף דער זד ץ,
ןןי רואיק ער זוכם די חליי אין זײן חעל,
דער אלטער מויער כזי ז פייקע ו׳י ץ רזויל,
שכזייט רחבותדיק איץ וױיחז הזץחד ךןײ■ חוועל.
צוכזאל דער הוגיז דדייסם, אז ס׳איז זוגפאג הייגר׳ז,
ו׳גדערש קו ואקע ן די ה י• ג ץר, קרי־ י .י דער הז־ ן;
ד ד * ער וומלם זיך דאס ,עלאסטע זייךן העמד,
דעח הירזל לכבוד הייינה אנגעטאן.
בנזארעץ זיך אלטײ די ראפע׳־״הדיגן,
8 מארדיטשקע י־לךגדמ זוני־ק זי־יער ײליק:
ווי עס ייימה דאה די פארשי־ודע גריודײ
גאך יענער צײה, דוהח קוחיז נישט כזער ײוריק.
ןןען די צעו והרחעגע לײטער ;•ןויפן יו׳רג
די חומחדןלע״־גלעקלעך קליגגזלן חױרן,
הויי׳ן זײ די• ^דיגז ^ויף וײה ו;זױ ?זרײק,
זײ רזי־יבײן כזען קוכזט דיי ד דר,?ל זײ י יערן.
איז עם גײ־זט װי כזען װאלוז ץ׳י שערלעך געשלײפטן
פו ץ כזורא שטעלט זי־ך די ווהל קאפויעו*;
גיידזם נאר הצרהץ גרויס n ו י• ף זייערע הזיגן,
זײ יילײהץ ?זרזיין זײגגזעצן ,פלויז חויער.
ערשט וועץ זיי הערן דאמ יזהילע גע*לעקעבץ,
לאזן זיי די קעפ צורי־ק ארוגטער,
צון זײ צעפלעקן זיך אלע צוז^כזען
שיכורלעך »זוי, זו גמ^גדיק־״מו־גםער.
20
אז מען זעט אזא שטיקל ערד ווי דא,
כז׳חיז גישט מער קייין פיר^מ, רײצן נישט קיין גל
כזע ן שלעפט מ יט ן פע רד צו ז r ם דע מ אקער,
צון דער עפל-בוים טומ מויג און הארץ דערקװיקן.
אז מען האט »זא שטיקעלע ערד װי דא,
כז׳לאזט זיך נישט מער ^יבער װעלט מיט נזאפט »ון
דער עפל-ז^פט סײדער פז;רן װיגטער,
מון דעם צו״םגעפרו^ווט ײיי־ם שפיל פדן קעגל.
אז כזען ליבט אזא שטי־קל ערד װי דא,
״יז מעץ פאר״ערידערט טיט גז^ט, טיט סענטש, נזיט הי
דאפ חײ& צןץ ד^מ קינד, דוען פערד w ן דער הונת
איין משפחדז צרוח םיש ־י מרןם ערד געטר״י
354/
דז& דזערט אויף מןרצה״׳צױח צווישן ,פײל־״דוי uדן נועגטש ״י -
us ן a-ui מ&רן געשפ^ן ווערט »י י׳נ געשפאנם דחמ תערד,
שטופט דער טעגטש הדנטער דעם ודהגן ווען דער וועג װײרט שווזר־;
פערד שלעפט דעס אקער, מענמיש גרטײט כײט שפ&דל די ערד,
מוגט לויפט בישט אין געוועט, ,ײי דער זי־י^ דשריש ער גייט,
ט פערד וצן געיעג; אין גאלוופ העצ נישט ווילד «י.ו * י• ״ו i
י־ ״םן מלו י ן , רחבות ז?ױ,?ער וו שלווהדיקע טזט
נישט טי׳ן ןמ:ג. ^נדערן שטייפ ^י־״נער דעם או ץ
זיך די *ערג, געטײדע הויײץ יידע 2יפער
שפ״גלךי־קע היחל־״פעגס־זער פראלט ?pm חויף טחטקז
קײן פטילריק־״קוימען רויכערדיקער, קיין םירענע - ״׳*
4
שט, שוין ווידער uni וןי־יט ו ועקם is ו נט״״גע״פעט גלטנז?
22
די• שלאגק-לאבגדיכןע, װייכע מטרדע פןנם פערד
טרום די מויזגט ני־ובגדיקע פײלדלעך טוץ קגייטשן•
דער טיםער טרויײר טין די שט״לע, גרויסע pvw,
דיי גײי־רשגםע שרעק פטר די פ^כנדיקע ,פייטשן.
ןןי קלוג ער טיז, זײן האלטץ זי־ך טון זיי־ץ עבטער טטטלץ,
אלע טין דטרף דערקענט ער טיז גטנג, אי־ן שריה, טין ,פ^וועגן,
טוץ דער פריידיקולר הירזש זייגער װען ער דערזעם וועם,
א ,?ריימן ^ןזטו־-דו-י ױ־־דו״ װי ער דדטלט יעדן געגעײן.
ד וען א ק^ר ימגט פהתײ גיט ער s שמקל מיט 8p&,
ווי געז^גט• וואסער ווערט הטט א הערד מײנטיקע צייטן?
iffâ–  . i
מ גטםמ ,פרענגעץ צוה צוג, כז׳מלעגט סטענגעס פלעהטן טין מיין (;!p
צוץ אין כזיין גזשיװע ־־׳ צעפלעך כזיט די ,פוגמעסטע קװײ&ן.


'Ö¾ .×™
/ •
f» - ־ p
â– rr rr
; : ;־׳ •>־F: ״ ״ .׳v K
: . ■׳. r ; r r. ׳ :
J•
Ö¾ a ;n:
• - ״
׳ס״"'.־ r ..
׳, / v . : ?, k-; \ *״ ..•■־־ Jrj
־, . . ־׳ ־ • ־ ' . . ׳׳ ״ : s ׳ . F •? ' “
• : ׳ 'f ׳ ״ J;? : yr: ;*
? ׳■ ׳» •

? •• ff - ’ f*
• - £ > ״ ... £ ; k
, ־ *׳ J?; *; :״״׳׳: jf r׳ . y:;:r. . ׳׳ Jr r:ir• .
f* t r • • ?
P fÖ¾ - p â– 

? ' â–  'r' â– .Ö¾>'
־׳ - , r ־• ' *׳ p ׳ ־* . ' : K
[r . . r ׳״ . .
. r • ־׳•;־- .. . . p : - s ״״ -
. r *: ? ; r “? : r :־ r r: y
• t» ?
r.y •y׳.
«׳ f - • P < .
• ־f - ־ ' ־ ־■ •
, אy r ־ .: , ׳׳
p/_ '
r ־׳ : ׳.־״'*. ־׳ . r־,
״: ״־. ־. .. ־. ■ yy• ־ - * ־־■
־ ׳••;״ - y ::Jr■״ rr* . rx ;r
t ״ ״ ־' ?• ד ׳; ' J " ■ ' J : ז ״ .y ־ ;yy ; r yr ■ -
J ' • ' '. ׳. r י* * ״ ,.;/•< * •>■־:־•»•>•׳. yr״; ״
t: . J׳.׳ ך ״* rr 4 .. r.-J ז׳•*?;-r: *׳ yr . ״. * ״ r ; ׳ •:: J ״ ׳ \
»׳״׳’’ P • - P P ך P.

׳.; :n.u:j •J ',‘*v ' ״ ' ‘ '׳' "J •CJ


355/
23
ײיך הז;ר שויין tnn קלאםן פו ן די רעדער
n ן ן ד «ס ש ו ו ע רע ס u פ ע ן מ ו ג ס ל הק ud n כז ױ ו;
’*צישתױש־יצי/זן w הירזשעט גישם tn ו .nr דחס הערד?
ווי מ׳קוקן מיך ״ן צװיי שלימיעפ ליבטיק•״nun ו ו ״״
הי יכזיש־״□(• גטשלײך, גרוי ס-שמ&פיש וואוילערי37
נזים n פײף טו ן מי־מ n שםריץ פון עווישן די ציין:
״פון ״ונםן גײ& 8 ה^רע, מון טוי־ײן רדיך^ ״
׳״צששש-ש״/ טו״ײ גישט טוי־ף ווטונק, סיט געפינק ״לץ שוין צו
תול גרוסן ב׳פיר מ גרויסן השעכז»ד8ןז
,פפירוש איך זהער די pap שייקמ אויך מייז 8 גרוס•
* /
״jo כזיאו, □nr ־־׳ ״•־" טו ן וױז עמ נישמ װײל כ׳הג׳ר שוין
מ^רציפז זי זיס ס׳פיםקל חים געםטכזן םג׳רדרןס?
2A
וו8לט ער גאך געקענט 8 שכזײכל מון דער הוגט,
גאגץ ודי זײן ,פמלעבאס וואלט ער אויסגעזען;
וואו געג^גגען ג:יז ער מיר גאכגעגזונגען,
ס׳זטל ג;יר, חלי־לה, קיי־ץ בי־יז גישם געשען - * -
8יז עס געווען כימרעקי י ט, צי ג»ר פרײנםש&מט,
װיפיל ב׳זז^• נאכגעטראבם, גישם געקענט דערגיי־ן!
כסדר קוקט ער מיר 8ין די אויגן זאלרײן,
איך אים חו ן דער זייט אויף די שטרפע צײן.
ער הטם כזיך ײאגליים *יז ײןם לעצםן דארף־״הו י ז,
&ו ן כזיר ה^ו־ץ זיך פ»ר?וט»נען אוי׳ף וויבק:
8ין קליינעם דערפל דצ, ״יץ דער גרו״םער שם;וט,
Din הינטישע לעײן אין ערגעץ נישט גריגג.
פ^רשטי־י׳
׳י •: r r ־ ׳י •/ c״ ׳,־ r ׳׳ . י . r / ■
: : •׳ ' . r׳.׳: . ׳:
p fJ ׳■.•■■•' י ־׳. r r r c < xr ־;
״ ״׳ " . p ־' . p • ' ׳י *} ״ ׳: p :
p . p ״‘ ׳׳״,'■' p ■' ' ' x ׳'. p p v> \
, (i . e ... , • r . P - P • .
־ ,....״ «< ״ ,» y - ־ - ■ ׳■ ■ ׳ - p p
׳ e ־- • ״ y • ־ p '.«]׳-! r x ..... \ - - ■ '״£q ' P P • •" :'«X : ' " P » «1
(: . ; L i •. •C s ’
p • . p £*.■.. - p. • • -f t‘ '■ • ״ ״ ׳ ,
t> - e * p• - ■•י *־־' - p «׳» * ׳ ־ ' * X « > X ‘ “ •־ ״ ׳• p. ׳ .-' . — p .< j 1 ' ■ ' 1
rrr׳L ?׳׳■:. • - v p ■.; F ״ ״ . ... r a ף

* f L 'ז’ f* £;׳״?’־ :* *ץ .י• . ‘ \X’. p p L ’? f * f* X f . * ׳ ״ז
p ‘ J :. “׳}׳ ' ;. : ; : • ׳׳׳■•׳■ ’־• r - . . • o
x - x '.־.’■׳ : .:: '•״ r ׳ ׳־׳׳׳, ?.׳*.־../'.•״ r :.r
‘ ' ׳ ’ ' e- ׳e' ״ ״ x ‘ \ *־ ־ **“ ״»'־׳
P <, - f p p - ׳■ • f ־* : p• P . • 1 ' - \ • ־-. ׳״; ־» 1
•-■.׳'*£ c' :. : .:.:v.t >?:״זז *־ ״’ £ ״f ׳
x " ־.*׳”. ׳* . - ״* • pr /־ r,:.j ״■ crx:
T*‘ ‘X P. ' •׳ p ■ . f ״. p * ־; P - • r ' 0
' f l *׳ p T׳ p ׳ / '. ׳ *■ LJ;; ־.• f״ r* •׳ X
1־י . ־ ׳* ׳. .־ * '• • Z
׳י ■ ? • J ... . p. ... . ״
.־-׳ ״ ׳ : \ .׳.־;. ׳ e ׳;

25
356/
הײי היך &ויף מײן ,הליק צוה פייגצלע חויף פדיס,
המט עס רז י ך דע ן נ ישט ; ז ד י• ך & טש י י ד ן ״ש v יל k a ג ל י י ט ן
עס הטט דטך פלימללעך טון עה up ן פליען
;n ן בצצג געווטגט זאלזש .פיזגל דמ אהער 8זוי וױייה,
ווי קליין עס 8יז, ווי פימשעדיק »ון ווי גרינג,
פוםיקט זיך ,פײבל ^י־ס »ון ס׳גלטגצט, גלײך ס׳גי־״מ ״ין סאלד;
»ון טיט וױין הייגל װי עס .פלינצלט »ון .פליקט,
&ון נישח זינגען, גאר ווי ריי־דן עס ו ו^לה געווטלט•
אנזת, חי־ן קלײנסהן דערהל ווי טין גרע&טער שחהט
דטמ פו י־גל-פרייע לעבן טי־ן ערגעץ נישט גרינג;
טשער צי קאן זיך דען ו וער צו טונז תארגלייכן,
ווען דאס המרץ גימ זיך u צעפל^טער צון טוט א זינג?
26
גישמ כזיט א צוויי־גל, װאס הי־י״פט שוין צו וועלקן טן,
ווינקגז נוי ידלימ־יבז^י ידן ט ,פי־יכזל ווייט״-װאו ״
כז יט ט ן עפל צ הטל&*צ ײ ט יק ן, פט רר ו י־ טל ט,
שטקלמ עס n נט נט ן .פאקאנט ן אי־ יל יק צו:
ווע&ט דיך נ^ך דט מרי״פערכ^מן חמטל
ווי ו& ײנגל עטל רייסן טי־ײער ט םלויט/
ב׳ווטלט גצך געוו^לט, זטגט עס צוריקגעהאלטן,
זחלםט מיך זעץ װען מײנע ,פעקלעך װערן רויט.
קוק נישט טויף מײן געשטעל קרום צעײויגן ״
װאס כזער טנגעלטדן, טלץ גידריקער גע״פוכןט - ׳־
טיך הער נישט טער צו ו י יגל־״געשעפטש, איך זע גטך
דעם ה^גט-קוש־־שקיעה־שפליק, ו ו י בעגקעגדיק ער קו־קט •״־״*׳־


, .. >
■f ‘ I
■ , ׳ ׳<׳•>’
I , ,


Full Text
Translation
Extract of the poem: BY THE KISS (Triptych) , by A. IT. Stencl.
•left door.
The wheel of the earth goes a giddy round,
Round and round! Whoever loses and whoever wins;
By eighteen the top stands still,
Even the love-game - a woman winner with a child•
Should one just play ”Blind Cow", it all soon comes
To nothing - angry shouting, tfre_wretched game: _
A cow flown aw .y over the roof, lost -
A duck’s egg safely descended•
Should they fly to the far away skies,
We shall remain near to the ground;
The last trump card and red heart played,
All is staked on it, and see/if Pate sft&llafonfirm it.
A chess-board with the pieces set upj
The terrestrial globe - !,he Queen advances;
On her way, she even captures three pawns,
And goes forward,kingly, stately, slender.