Citation
ANS0000046

Material Information

Title:
ANS0000046

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
הייליכ; י ז ס י ר ד י פ ו י ל י j ע t״ ד
הייליק 8יז מיר די פויילישע ערד,
ווייל מיין טאטע איז 8ין איר &אגרמ&ץ •
א, יעגעמ ערשמן עפל כ׳קען גישט פארגעסץ,
ו m מאטע ה&ט <זיר ד&רטץ צעש»&ן ״
װען מײן טצ#צצ$ טאטע איז יעדץ פריכ»^רגן
צום דאזוענעץ דורך ש.1עטל געג^גען,
8לע פויערײמ ה&&ן ד* קעפ גע&ויגז
$וץ זײעו ׳מאי פאזשע’ דעחלט ערשט פ^רשט^געץ,
די שטי׳יגער ןץא&ן ןןןלרצער *8קת<ען,
אזגטער זיין שריט שטיל זיי ^ײבגעהאלטן!
אדן גישט נאר נזי״ן טאטע ״ יעדעס שםעטל
ה&ט געדזאט ײד אזא 8ל*ןי
^ין זייעוע גרויםע טלית-או ך״תמילי ן זעק
ח&בן זיי הי״יליקע זריעה געמראגץן
חייליק ^יז סיר די פוילישע ערד
מיט די ״מאי ,פאזשע״׳״״פעלדער אין די זומער״״מ&רט^גן
»יז עס גישט פ&ר יעגע אלםע, »ויף די ר^גן,
ווען די פויערים פ»לץ אין זיײערע געצעטן?
א, מײנע &י& װאקלעץ אג*רערצ1פז&לן,
סײן ם&וזעכז שריט טוט פוילישע ערד סטרעטן ״׳ ״״ י״
/דד
ווער וועם ײ צאשיצן »יצט, װער זי רא&עװעץ?
פאר מיײגע wיגן ציטערט גמגצע בזעה״־לעמן
דאס ^פיץ-מעהער ״״— וואס חאט ז^פםיק צעשא&ן
יעגעמ ערשמן עפל, וו&& ה'ק$ון ג*שט ממרגעפן,
8 K 8 8 8 8 8 8 8 8 8 K 8 8 8 8 8
&, ם ײ ן מאמעס פ ג י פ
כזײן מ8מע איגדערהײם ווי זי זיצט &ײם פעג&פער
8ין די װ&כעדײןע פזעג מ*מ 8 טישטוך״״צערעלע,
שבת״״גאכמי^ג מי& דער ״׳צ^ י גה-וראי גה״/
ארו© ליפן 8 זים ^פת־״^ויבם יראהלע ״*
אז« גוםם, 8V8 שפילמ, m מאמעדיק&ן
זועלכע ווערטער קעגמן׳ם דעץ ,פאשרייצן * * *
8, מײן טאר־עם פנ*ם 8יצט, איך זע׳ס &8ש8&ץ
מיט שפליטער כון צעגיראכפגע B”w| ״
דער קלאגג זייערער, דאס וו״לדע געש*ט
וןיל 8״ין מיין □וח נישט מויפמערן צו צי^ערןז
נוײגע וויעם, □*ינע &8קן זיי־נען פול ״־* ״*
8, מײיינע אויג׳-עפל ןוי שיי&ן צעשפל*טערן ׳״ ׳״
ײדיש ח^ג״״איך״גוטס, ײדיש בלוט און פלייש,
ווי 8 קמשייק עפל 8*ן נז8רק 8 צעשיטערן
טישטיכער, ״צמיגה-וראיגזזס/ שבת״״או״&ם טעלער
די זון ״־־ א פלוםיק פגים פול נזיפ שפלײםערז
a a £. a i., a a £• a a a a a a a a a «


**» *־■' •- ײײ *״י
r __ f, ,,. y ; , ×™
י< ■ .. ^ •: '
' ’ 1 יי ׳ ׳״••.׳— * Z •׳ן ׳ *; ׳ ■ ׳
r r* ׳־tu •4 ־ ״ nr r“K'?r-.^\
..:/“/r; ׳• ד i t ״ ’ r •, ד:* .■־־.ז• ; .;\ ■־
־^ד :.■..
rr^r? rf^r׳?v qp:r»,T*o •״ ד. זד״־r*י ״י ~ !**■״
״ ׳» ״ ; .. .■•■־> ז י׳• ׳ ■' , t •• ’ • • * ' ז ־ •׳
׳• ;• .. ’, * ־• tyr Cf • .. ״ ־ר י ,- : ן
־;•.־; r ״ * / . x ; ־ • ״ ־
?re ז״ r' ;•• :״:״ xr
r״*t? י ’;...״׳•־> י3^״זן ••.. * v*-t * ־ '־ >ז
«% er*U ^r׳c*W ־ *״ '?!'*״ןן ״זי
\
r | ; ׳ £ *־ ״ ג
״זז » q.-r^״q * ׳■ j«rg ׳׳ ־ I
v * •'• •־
9» » ,ג *> W ־* »* •W s־* «־׳* ti» ♦* *♦ -«U '־־׳
ןתןוס****\ ד׳״ה ^3 st*a # ״י ןזז *r
׳ t ־־; :•r.־.1•:..!־•,: ן - .


/%ך
א ז ד ע ר פ u ט ע פ ל ע .י ט מ ץ ע פ ל ז י ך
$ז דער םאטע פלעגם מן עפל זיך ^שי״לן,
װ* זזײלירן »יז ד^ס מעסער געדוען צװישן ז*יגע פיגגער,
&זוי &געימזתדיבן, אזוי בממוגימדיק,
צו דערםר*^גן אלץ pr געוו&רץ םי ^□»ל גרייגגער.
דער צע^רומטער, דער טרו*עריקער ^כיגתא בגלומא״
&יז געןן^רן פון רגע צז רגע אלץ מןןלעו*י
די פאםשיילע אויף &פר ־״ א פיי&לי־בגעמל^םערם!
^ויף זזיסל דרויטן די זון * דער #na״a*ne& &עלערי
אזזי דיגיג&עקע, *Mt דורכזעעױדיק,
«זאמ זיך tan געשייל^ע געשלעגנלמ »p געצײגן ~
װ*ס פמר עמילצר, /*&מ~קודעדיקער מרידן ״״
איײערץ שמ*&ל &יז » רעגנר»ו*גןי
n פ ע י״■ ל ץ
×’×’×’×’×’×’×’×’×’×’<×’×’×’×’×’×’×’×’ץ * ז U a ן u us v ך r :• r ־. r >
s? tut* f*T •׳ Mt nr
\if. rtr*qt״onrt£ ״??q% a״vatnr$> ״זז־׳
״r. .. ■ ־־ ׳ ־;■ ׳״t wrari a׳Mf ruranaf a
"U;^׳״ Lfni׳vr*q .r • c־״scusrrcwr, rur $rr־ Rf
\mmj ן> f rtM» ׳MH?gr ; ;.r* nt£ ז׳*4
c.. . , ■ , . > * ־•
3rr*•.• r *ac ^ssUrt״\ ; ־•־> a£ rrfc; r* hj״n ’»״;k
MP Ppl.w^ rr״ /rnr•. •:f r/•׳< K
r,J<2 T״f £t׳׳^W££^& &( f £U£f״£| ~
.;, r - •; :.;r .. ץ»ל״ <:,r־qrr.r״‘־ . ,• •׳״n ־*


?$/
ח **י צ ו ד י ר , פ ז ״ ל ן ״ ל u נ ו/ n יי צ ו ר ו ג ז t
פו*לן, כזיט ולויזערע לי״^ער צעזלקערט,
כזיט אונזערע זוימען &ין דיײןע טיפן,
מי$ ה^רך פון מוגזערע &*יגער
דיינע שט^בזען כ־ים זעידויעצע טריםן.
חיי צו דיר, םו י־לי-לאגד, וױי צז מוגז,
דעם «פ אוגזערץ ^ונטערצזזעגץ ״
פמרשיט ח׳יסט ווערץ כזיט שהעה, מים דערפער,
מיטן war• פין דיייגע ודיחםע וועגן.
צז ^וגזער פזים װעמ װערן אױ *פגערי&ן,
וועלז די װ&רצל די ערד גײ׳זה חער מ8לםן, ״״׳
ווי אז עפל ז&יץ חלקײמ צעשגיטן
ו ועסטו דיך uי ן דײג ע &ײל י &לט ו י
ווי♦ צד ד*רץ פו״ילך״ל&נד, וױי צו «וגז,
דאמ מעסער .על&גמט, עזץ מ&רף געשלימץי
&לע די י גע ז ץ אג גע ז^סלמול,
ם׳ וועט מייט אונזער פארגאםן ,מלדט &s?« אעמרימץ,
דדדדדדףדדדדדדדדדדדדדדד

ע ר ב ~ פ ס דו
מים רויט־״געל&מעװעמע ^ויגן די שגײדערס
געפן 8*צ&ער די לעצמע פ$ור שמעך,
די שוםמערס איבער די קאפיטעס סי& כוזז
קל^פן מד ץ זיך «רו ים דעם לעצ&ן דעך,
»ון &ין די גייע הי&עלעך די כןיגדער
שפילן »ין גיפ שדין פ«ר יעםװעדער &יר *
ס׳גאגצע שטעםל א סערזשער א צעגןלינג&ער
פון די געש&וישענע חרוסת וייפ גביר1
- ווי צעשסעכןמ ם׳הממ ׳זיך u;n דער צימעריבג,
ס׳ווילש זיך a גי־כ שון &ײ יעדן ש&ויסן
קוקן זיך די W'ow ױגגען tars &י1ער,
ו ואס כןרייכן פו ן געכןוסנמזג ,צוירץ ^רוינ.
«ין די קיםלען צוט םדר שויץ &גגמםון,
די אייגגעפאלעגע הייזלעך םרישיסגעזוייפם,
און די זון *וגגע, קלוגע&^קע,
פאמש אפצוזמגן די פיר יןשיװו װען מידןײתמ.
ס׳ ג^גצע שמעםל k װם״״&ובדיק צעקליגגהס
םוגמ ^ויםגעצ^לםן זמן לוי׳ן, m& נןיכ1געברעגגם,
»ון פו ן די געז^נגען פו ן די »סןלגע פעגמ&ער,
פון די נזײדלעך, א גיינצן וויגמער פ&ר&מגק&״


f £ * a a n
. ״ rr* *<*«( r״
c * •r r*■ ׳ . . •״
q^hq an ץ״ז aft’e F'3 rCfM
×´ n*w^-^r ×™ r qetni#
W*tff ״.־! lee WfrI 3&r ״t-r:•:;;•־.- "
a'mtfU w־ ‘ ocrrvt^r & t<\־> -tJCf
3i f r״ nr^r*r־.,; rr \־ ^.;\ ״•״ײ ד *>n u׳.q
•״ n* ״ז>’ r . - •״־.:,
s'rr'fs ׳ך ז # z״c jh t, ׳* ״ r ? \;a*r״<<
r׳■••׳׳ •.-.ז> : .. * r‘ .
?;׳״• r״ q׳J<־rr ;ךז - J? \
* e$£1>*># / ; ־ ־־ - :״ r״*a m ןס ׳ה ן srs *ru$u q;׳r
r*z־ r״ e.*T q^״ ? n ut£ f ״ ׳ה**
□' Z '41r« •JOtgsV : ‘ ״□ ד•a r£r *cf £Uq> r ££ -IG
Gf £5J 8f r££M2?M^3f TGf ?(־״h KMS * KWRft«w
«ןז ar ץ r* £ *-,'X:{ < ׳; ״ז ;׳ זnt-..V eu־lf:^־rt


Bi/
»ון דעד מייך צעםוגקלמ פון די, בוסות,
חאכ כז׳ה^לט &p איין טובלען פון &ינדערמרי,
pa המלסו &8 pײן ״לעשן״ דאס ״םײערל״ ״י ״ ״
«, ״ם׳ציגעלע״ געפ&וועפ מימ ^זזיפיל מין
דער נןלו יסטער־-ג^רםן איז מײ״׳ימר pw ווידער
מזוי פלוטיכן צע.פלים מים רריםלעכן &עז,
»ז ס׳ז^ל זיך נאר ניעט ז»לד צעקל״גגען
מיים עפעם $ ײלעול, דזל׳ילה, $ מש - ~
סימ אויפגעלויהפויגע ^וייגן די שגײדערפ
צייען די־ לעצמע פ$יפטריגעפ שוין ארײס,
און שמ»פי?!ער *וגג מיה העגט »ין קעשעגעס
ש&ײם װי a !ליעגדיקער דעמ& פ^ר יעדן הויז.
דזזחהזזהדההזזהדההחדדההההההה
י ו פ ״ & ן י א ■ ן ג ע ם ל
^ויפגעפרמלט &&ן זײן >ולע מיגמ^ו,
די פרישע פ&רזןענגלעך פ&בען זיך pa װי;^
און מיפער דער מיפ ז^מך צ^שיטער שד מ$ל
אויף אלע פיר גר&&ל& זיך a קיגד.
רןזבופדיק טזוי מים די הענט pa דער ?pm
אוימן ^רויסגעשטעלטן ײעגקל מ«ר דער 1יר
זיצט די מ&מע a לײפמײןע, צעשטרמלטע,
פו ן שפעלצגדיקץ nm גיייט טויס &pmP ^יר שיער.r ;r a×´! wsrtq^ Of r×´
׳ ; ׳יי •> . ׳ ׳ 'י -
*f Mr-1* * *
Vg«£<״"■־א r-xc 2״ ד ף*^f“Uif .j ״׳t ־v־**־״׳:r '..ץ ז ץ*ז *r , . r? r,r.4,;... ז . ..
J? r״f :׳: ',?•׳ > n*3 <$$5 $ □<> ״ - ~י-
W W **« -* ־>. <4. י> *fc -•י *>•■** '.״.< S* •׳> «־^ X*
f5*J J’t׳״ : e r u •;• . _ - r , - r
׳״ - ■' • :r?, ך
־ ׳w$*\nr *: i r a* ״: W ?:;״ ;..• ךי* ׳״
3•״ז? ^*i״cr״q>’r rw or ׳־״r* r־״\
n זצ .•&$*זדזז* r nr r. ״זד •׳ tffc r r ד:: r «
â– 
׳ r •'. " ' ■■ - .: « ׳ i x < 3א


su-aitesr^si ^ ־ ־. . . ״ 80$׳
״'•' !l^rrtUU^tff r:;-•.. *■׳f •‘*I
?n; ^״ r <7 l ? . * :/?;־:<••: v *r •: 4׳
' ־ r ׳* r-iu: ׳' ׳c ״ q . rr״rn£? ־־׳ a .-.' .;^r '.' r : * ־.; jr’ :• .«י -rr ״:־•׳;.
. . " ׳ ' ־ ׳ ׳ :


ם׳געטל דרויםן גישט צו דערקעגען
ווי פ׳זזאט דאם א גאגצן ודינםער אןיפגעזען:
איצטער איז עם ס*ט זוגשיין אזוי• פול,
וןי סים פריישן זאנזד אויםגעשיט ם׳וואלט געווען.
כןומט א שכגה »רי&ער ס׳פיש״י־פעגדל &ארגן
און נזי״יגם נישם אזוי ם׳פעגדל n• פאפן & שמועס,
£ליי&ם נזען זיצן מים פאפענוםע ליפלעך
פו ן שמועםלעך אזעלכע צוקערדיק זים ״
כאטש אינפ גע&ארגטן חעגדל
אפ צו כןאכ ן זײ פארן י דס-הי .רדיק ן חיש,
אוץ ווען דער מאץ זועה פז ן שול ^הי־ימקוחען,
ז א ל ע ס ג אך אר ו * פשמ עין ן ה י ץ ד * ײא טעממע ה יש,
גײ& פאר*ײ אן זתיהיײסהראייײט מײ*ל
□*& װיגקעגדיק״״רדײוע *ײגדלעך איז די צעפ,
נעמט די שבגםע חיט א שאדץ ין*ה פיריקעס ״״
די רויט׳-״ארויסגעשטעקםע *זזורישע קעפן
אויפגעפראלם אפן «$*•** ן יולע מעגממער,
די ^אלירפע מארמענגלעך פאהען אייץ װיגפ,
און דא& צע&ליטע ו יעלדל איפזלרן שהעהל
פאכעט מריש אי&ערן איייגגעשלאפעגעם כןיגד.
און אז ם׳קאץ די ערשטע שזועל ארי**עדםרעטן,
שטי*פ דאך גרויס אוץ אפץ שוין ד* גאגצע װעלמז
פון דער מרילינג-׳זו ן, פון דער צעשםראלטער יזאסע
איז דאס געסל איצם אזוי ױט״-מןבדייק צעהעלמ.
װװװתתותזחזװח


%
’׳ר״ ז״ •**?
ןזדי״^
י rf ״) ׳ * * 4' * f׳־־־- ־•־-•t? v* fs*> * ־ ז♦, — • • - . ־ ~־: r* £j »V r
*x־vn 1' ;' ' re ׳־ ־ 4; ■ c _ ׳ ׳״ rr.• • ״
r^jt:־Hr< «? n'qq r* ך*״£?זז ^י׳י^״ ;*ז^ ז^' U ־• r?*a> ־;. J r ״4...
c vo o % ^*r ׳ r-׳־Of r.r ■ar*
q .×´4*cosr?* ×´n * . *-×´ .
×– ×– ×– * f r ×– ×– / ? r ×– ×– r r r r ×– ? ? r


א י ן ד ע ר פ ס זז ד י p ע ד ז ו ז
פו ן גמכטיקן זזסב-&עט א װײה הישן
אויפן ה$רסן &עגקל פוכיק .^רויסגעלי יגט,
ווי זײ וואלטן »*צט די מײגיקלעך געווען
»וץ די זון ג«ר וי פ*ר קשיות געמרעגמ,
ז*צן די אלטיטשקע פ&ר די וו״יסע הייזלעך,
?וויסצואוומרעמען זייער סקרוכיק גע^יין,
מיט זייערע צוזממעגגעצזיגענע ליפן
שפירנדיק גאך דעם טעמ מון געכםייקן זזיין.
ד• נזיידלעך מון די $פויגע פעגהמער »רויס
װי ז'װ»למן דעוז זזינזל״״זוימ מים שכיצ^עך גאמעגגט,
קוגציקע אזעלבע, דין געהעקלטע,
כלה״״נזתגות פו ן שס^ט פ&ר זײ מ*מגע&רעגגט^
& מצח־-מאש מ*ט זיײערע פ^ר&עגקטע בליקי
אויף ה*מליש*פלו*עז אםלעס ^ויסגעני׳*•מ,
גרויםע, kis זיל&ו יק״ליכה יקע
&יז דיי פפחדילןע זגץ מיידעד זי פארגײט*
שט*יען זײ די ױנגיין דרויפן פ^ר די טירן,
װי די ייוסטע דע&צעם פעסט א-יי־ נמלפל&גצט,
w ן מון זײיערע ל^ןירטע כמלעוןגןעפ
»יז ד»ם גמגצע ששעטל ליכטירן צעגל&3צט.


tali
ז;. ;‘*l nejr ־> r □
t st״ י 1tv ? ri r e *q *. r ?*ex v* v ־י a r * • t u m
, r x?'׳>x*q*״'if* f** r\ •,׳*•.*:•*£ r qv*rr* > -־> nr> ןזי ׳׳־/ ;?־.':
;■*<״>■ מ׳יי״ *י T*g| ~» < *.!W: r:;r
r *qrre*q^*״r ־ aKr^f* ז»
. . .... â– 
jw״ ־־ * • ^־׳ sr$״r ״ן»1 rcr*q״•.‘a
* x r״k*’>!׳׳;: rr rvi
x^r^m: K ;*־״ ~ vT:.;V ■■:v t; ..;• *׳L£ ?ך
j.Ö¾.:.:rr dr : vems? ,W t*r c*.i
I < ' '
יר* ׳‘rwr * - ' •* .־ ״ ־־ • • cas״־.if:; £r;
\ * ?*×´ ×´r* r ? * .,
% '׳־׳; ״? fU$l* ײ; ׳יי״ז
rem rww a**rt^^«aw* ״• ־׳
. ״ - •
Ö¾Ö¾און זוי ווייםער צוויט ם׳וחצלט געגוסען ש*מן
איז פו ן ז**ערע זזעמד״יארפלען דער מרישער שארך1
ז״י^עז ע& שו*ן די שןואל&ן$ דער &8לאווי*ן
דאפ גאגצע שמעטל »ץ אויער מזל מיט יעזזארך ״
א, אין דריי געפיילט און איץ זעבץפ געטיילם,
אין ״דראד און דרים״ און אין צעהיצםן .פיםש *j *
די גע&לעך ווי ז׳ז וטלטן פול .:עוומרן
מיט פריש אגגעהלזיגי;ו,עם שןמול&ך״געמשוז*tra *
פ׳טעלערל Vb*n pD
ס׳זזאש א prn i‘r/ א טצטע האט גצגצו* ערר פריש צעגרא&ן,
און איצמ א 1»\םש״״גרי&ל אזא זי «יז ~ ״״
״/ אזעלכע שפילן איץ נים
זזזזזזזזזזזזזזזזזזוזזז
עבהד י p ע ר ע & ,? צ ■* י /דע מא*ן ma.../
n ײ ם צעלאמע נע ציע ן ־־ י ך דר ו י ט ן ד*1 אפע י ע אקערס,
אז די זון קאי זי* כיטן או*ג שןין ןישם מער דעריאגן•
די לאגקעם מיט פצררימעגע לאשעקלעך צעשפריגגטע
און מיט םארשייטע קעל&נלעך ש&יפער*ש צעפראגן.
אויפן כןלויס&מגר דער זזצן אמ צעכאמשט עד די פליגל גאר,
נזיט א *׳קמןורוכןז״ די פזיערישפ כמטקעס צו .מאפאלן *
צעמלאשעטע קוואקעפ זעען די שטרוייעגע דעהער אויפ,
• ארומ זיי די זזיגדלעך * די שטעלעכלעך און די שפאלןןך: ־ ז: / י ; ? ' י t .*״r ־ ״ - r ; ־ .
f W?Jrf»^״5 F.f . ךד, ;^׳ r ,ך - ■--rr-r^ ן ן.-; ’״*>
ןן^ץן^ ?** r
-■■•■-. ’, ׳ ׳ ־׳ . ;
Uqo '״ '..?£? ^*״״•;••rr** I ’״& av
- \י m;׳; ; r5* •r• -; : ״*־•: 1* art״״ה ׳:rr-ir k, ז ׳״??
PrrfrSv er • ?•.r.״r >;□ ’,r?*;.*r״a *a sr*W eu«-nt
ws* .‘ir^WfwiG״>
a - **״: ״״ ׳ r• ״ מ • זד ־;:* •c*.;:r ך a'nJ-J ; ,v
2>3 K«SJ £M
< ' '• ׳ *
*\ •f ■fe״£ ■’ ׳־ ?7׳״
n f < rfi ×– ×– ×– n ×– ×– t ×– ×– r r t ×– ?
uץ׳י־• ״ rrrq r* sqqra,
.ךח ״׳ q“» ״ז* c ׳
r״ tf&tcpri a״ -• J ;rr־• ׳* ״ * : r. י‘ צ -•׳״־ ״ ׳/ : ׳' •:־ ״
ן»«ו» q?»*«s«r rvr »0 rieuavc «r r״ e<•^ or,
פ• j 8 \ rqrrn״׳ r* si'ir-m caaqtta 21 ״:«' --I -
xcetawM! t,.־r---.. . ז r» «rt״WlW “;״־ •.;׳־«
...... « ■


׳ 83
»an| פו ן ליכטיקן &»ר3 mn פויערל מיםן פערדל
ל&זץ זיך מר»פ פון א גמגצן מ»ג מ^םערדיק נזיען •
«ון טויף די י^םײ״״פוימער ־זעצץ ז*ך צ*חר*ק די פי״גל
וזי ז׳זומלםץ mio ה»&ץ ^י־ץ שחעחל »רײגצופל*ען •
£ײ דער וסמקן* ךער אלם n י א םמר^שידלע,
סיבז זייגע צעשפרי״מע מעגט צו כ$פן אוץ צו דער^זיקן
און ווי*ל ר«רפץ ל^זמ זיך דאך ממי״דוי״״סא* ^וים דערי/ײרוב״
פליי&ט מען שטייין □*ט פזעלכ^ &י ך״השחשותדייקע &ליקז ״
מין איסה די ממסעם מאל&ז ז״יערע קיגדער a** די העגט,
ם׳ז^ל ג&ר גישט wגמפרקןמען א ^יייגעץ פימ & Upjnsr
און די יידן חאהץ ז*ך מ*ט די !אז״״מיכלעך די יעזעו/
ז׳זאלן, מלילדו, גישט ד* קעפ פוץ ״עירוב,״ ^רויסשםעקן.
»זזי וואוגלערלעך ?ױין ס׳&ייז ד^רםן דער ג^גצער ^רויםן
און מין דער טימקײפ מז ן היחל ודער ק&ן זיך דערגריג&ון $
ווי ;?£ייגגעפ»מט טין דעם מ»רגילדעםן דרדייסן ם׳וואלט געווען,
זעט אויס דאס הערדל, די נהוכע אןן ן^ה פוייערל םון הינםן.
ג^םעגיו, ווער ק^ן דיינע גרןיהע וו^ןגדער דען פמרשטײןן
«וץ ווער םעג דען ז*ויף דיינע □עשים עפעס םרעגןןן
»&ער דעם נחת צו קענען גײן »זדײ װיגנדיק פ^מעלעך
צוזי׳םן אפעגע ^קערס י^ן מריש ,פ^גרמז&ע שםעגן - -
pa מימ שטיל״ייגעלאםעגע שדים, 1יגעינןומד*כךש&תדיק,
מישן *naa pars״ &ןיפן מ&רצן &ו*פן שןוערן,
ל$זט מעץ זיך *י ן-זזשסשזמריק צוריק דורך שמ»לע גע^לעך,
a י ן a י מי-״מדרש aר ײ ז a שט יק ל & רק in רט ן צ ו הער ן.
nnnttntthnnnnfmnnnnittin
h ם פ י ך זז ״״ ?$ ונ n
אװט דעס זוף״&מרגײ פל^טערן רי שװאל1-ץ,
ארוס a פולץ פעלער־ זשארגענו צו פיקץ ’׳
a טשוויטשערן, a דערצייל}, j ri u) a זיך,
^קארשם צזריגןגעקופײנע יולע גזיי גליקץ.
ז*צט מלן דרוימן פ»ר רי jp' ui&y? £ײץ,
אפשר זועט a pa גוטע סװה דערהערן
pa מ׳ודארט *ייגגעןז^ץ □י^ן "Dims ■v hai״
ייז דער זזינזל וזעט שין זי׳״ן a פדלער מיס&עוןן
va ווער וועט גאך קוסען עפעפ קויפן,
ta דער סוייער חאט קייין pm ד?»ן יױן <ןעשעג;1,
a ו ץ a י r ק ו מע נ ד יק ץ *מפ מ a ו י פ צו an ל tן
כז ׳ n עט מ» רמשכ ד ג ע ן ך י ל י י• כטע רלעך «״ י ?ז לשע נ ע;
.פיז זשגיווע-צײפ tap'a זיך טויפקוקן רי אויגן,
vapa* ra ח^לט בזען דאך ערשט &ײש לי׳ג &עומר...
פ ו ג ט ו ו ע ר& ע~ט י י ך מ ׳ הע רפ ד יי סרזז**שn ו רח ד י קע vשמ&ע ם,
pa די פל»טער״״סי*ז פל^גזזערן צליגד צוו*שן די &וישער.


Mt ?
w׳״*׳^ gt5?c־rrf •, .׳־
2 ן.&׳״MM* r^r. t
* ■ •׳׳ •K.’.״”q nr׳״q rrq• virm*.'?:
×´? ,T.v, â–  ×´?.j _;A ,. zr
himHUjioririfmunriiiiUin^ri
•• w i< .7 ‘ - K
:irra g Srv; JitW" 'vu;;«5־tV.G ty my ־׳׳
׳
nut v&q $ s,’rrr rurnurf
3r ז e»* ־■ Mre ■■;׳־׳■ . ‘
**i rqf n*a\* nnj :;־׳*׳׳־ ן״ז
sr nur »f rur ־?nur OS /n •r-i '■ {-‘ ' ' \
Mtf <*t 4'22ד cnxunt-KSI
a'ous Orwtrtut n ״׳־
ץ*> mtnwnt**! svqMf ץ׳יו H׳*nq• ,״:;־ *־:f,
et is r ? ״*׳ c
Mtj r״ e^,r;r•: ״ * t e ' ■ . , . < -־׳


87/
״גאט פוי ן צברזזם, פון יצחק און מון יעקבי*
שע«טשעט עס טרויעריק פון געוועלפל צו געוועל&ל•
is| $וגמער « פטריכע, א*ץ r שיטער געסטל,
שוידערמ פון של»ף אײף » ױגגיטשקע יסו ועל^ל ׳*
h הור״ײנגל א שיגדל פון ד«ך,
א פײלג^ייגן ^זיף ל״ג *עוטר צו שניצן!
האט עס שטייל געזו^רט &יז רי ערשטע דריי שטערנדלעך
דרעלן אוייפן היסל וו&בעדיק אוים&ליצן *״־
ס ׳«ו עט s דאס v י ״ ן שו k p * «* ג vx ל a k י י ג ן r
ד* העפםטע עt «’אל& ן »ר:1טצ m* & ן 1
מון א שײגעץ, *u ער װעט זיך טשעהען
לדן עפעס em גמר ם׳וועט ממרדריטן ״״
׳a? *n» 7• «Br «wj» <-4 £a־■׳. •e» *3» s** M» **״> «n* t9 .״ג״ nZ*» •w
*ימט י ו ן מברממ, p po־ppu pn יעקבל*
גײמ א ^טילער זײפץ םון k חזןיױ-י צו & pjnao
אז דער טייך &לע nr* .ללייהח u פוי ;ק קלבן#
און וו^רר ’pit זץיייף ל״ג *?ימלן חהמח^״
a ע ן נז ר ״זז ת וג ח א
ז ע ם ע ט ל
זי ^יז א צתולה אוץ ער איז א *זזדר/
ןיז ג^ך עמעמ מער ניי״טיק זײך צו געפעלן?
א גס ווטמ צווישן פסח pa שבזעות
מ׳ליגם k ל״ג &עזמר * k חופזז צו שמעלןן


MgrcrCtff* ״*~gr* r• r
״י ר*־־: •־:. * ; r
, :- ׳ י ׳ ; ־ • ׳ ד ' ׳ t
*י^>* Uf a t1? - זי׳ ; ז:
CUtfU^ *1 mrr-V; ׳ c.r -״r״׳ז*’.ב• vUl^j
\js .ך £ jr■ ״*:* r *״,-• ״'•i n^r'c׳• ?Iff :,ritfsr
* • fs «$ *rt£*W)U Wf״״ru^r* >r?.־•
, ־;>׳; ?/£*: £ • v,,£ , י; ; ; ,..
fi:-*.־\ זצ ~הז־.-, 7’ ?••יך.: /״זיןי•״״ ׳;
>״? *ר 4$s& tzs
et״rrf?^i r H ׳ ':■ ’ ' . T•• ,״. .״״*u‘ !: ןז:?
** n״ ־;- ;..׳ >׳r • . ״׳ : *מז a:־: ז<■ r
״*־ ־■ * • •״ - • *• ♦• ׳“ ־* .♦» «. . *. ...
׳- . - ••
-■ ־• • • - r ״ . ;; • ך ‘ ״ / ־ . •־ ■ x• .״•,׳*•*״.
׳ר r rur r ■
׳ '■ ' ־ . • ■
'5 ?'*’;J’''*'־ **'' ' ’ ’ * ’’•5 j**'•?“
* ׳״ ‘ • ד : i r ד ‘״' ״ ה x £ u r ״ ?.׳
־־• ’*׳׳־ ■ f* &'*< & <-nrVn at* it
~*ז ;:״J•׳”׳: /,.׳•׳’ r i;.'f ueus*»
׳ ■ • ׳ '׳־ ״ ״ ־ r.^ct xr ז j : ■■;
e - • • r un.:r - .: Mo tt . %


38/
ווער װי־יםט וומם פוץ שםעטל ם׳וומלט געוו^רץ
וועץ נישט דער ל״ג ^עומר דדד^ם ר׳איז דא צוןישן י״
איין וועלדל פזן זשיווײעצע ס׳פל^צם ד• קארע,
טא ווי ל»גג קאן מען מיי© ל*פן זיך ^לןי־ז קושןן
אז פוגה פזך גאר הלאצן שױי ד* 8ײל1יהן
אדן דער געק^װעטער כןופערט •״ פון מויטשטיי״״ערן
א ײנג מים « via, זיי פ״רן » ל*&ע
פסזז «ין וזעלרל, &יז עני a ־&פיל גוי&ן פײ<-ר *
אז גישם &זוי זיײגע לגיגײרטע ^ײדחיא״ך,
װי דער ןןןל״״חמועד שפאציר נוי&ן שמעקעלע;
ג״שם צזוי אירע וויגכןעגריקע *ײגעלעך,
װי ד&ם גרי^ללע ;י.ין אעפל^סטן ׳״
א גם וו»ם צווישן פפח »ון שבזעות
ס׳ליגט k ל*ג &עזמר גר&ור $וי1דערמי&ן1
גישט אוגטער דער *זופה bVhu'o זיי איצט פ״רן,
אונטער דער סויער מיר כןבר מ׳װאלט צושיטן * *
״יי ״בלח-לע&ן * ״* אוי, בלה׳״לע&ן ״י * ״״
«ון מונם םידעלע ם׳ה^רץ ק^ן צעשפריגגעץ״
און אז א זיבעלע ס׳וועם זייץ ״ וועסעם ד^גחן
ס׳וועט עױן »ײגמ?1ל זייץ » י*גג צווי־שן ײנמעי
יא, א ייגגעלע וועם עה זיין, זי וויימח עס,
א*ן טאטן וועט עס זי״ן געראפזן »ין גז&גצן1
אז & זזופדן ס'&*ז ה-יגט, נישט כן*ין לזױה,
» פרײלעבם ס׳ג&נצע שטעטל ס׳מעג א ו יפט.ימצ ן.

it
״• ״* ז״ יי / W
&T I
ur זהזךיי־זזה
\ץ;.*.c £*״$ ts^'ac n ף >>:

‘ *i* «r .m» • r
f-T
■' •
;׳ to rrfta Krf*״׳| rcr: ^י״^ז^ה־ ץז
% x"\ •׳*־׳.
i׳״ms ;,f. j;*r rvr r?n ?‘rr^v r ״׳ נ>״r^
■r״r ■1״r 4*r* si'rr «?1
ײ
ץזמ ״* * ,ן»/*יןי^״>*
ftx o'r/rs; q*f-;,־r״״ □ft י ןז;;
*

^׳? ןזn & t*5Wvtt « *
c'ד; . ז r ״ :׳״ * r׳׳״ ' ׳ • ׳
? ה ״ ' «* •־׳ .,• ז ז ׳ * * * ז
ir״, זעי״זן^ it
r r t * * r
,•? י * * tf ף?ך ? ײ /׳* ״־ ׳•. * ׳* ?״ * 4 *
e. • ״ ,
v ••*׳6 rf׳q ' . ״״׳.':;t ;< nn-n e


pa עסיק אוץ $ps ח^גיק גזעג עס זיך &גטון,
או*פצומ»צקען זתיף ,מעגק »ון אויף מישן1
די ס&ע ס-מן ליכטיקן יןוילמטש »ויף כן^פ
צצ איז ס׳ודעלדל סיפ ד• ל״ג ,פעומר זון דמ צווישן.
» ר ײ זןלע
פריש געקאסעמ אין דער זוץ ליגט דער ערשמער מיי,
סודותדיק גײש דץי״ vn,« שוין צווײזץ דיי זאגגען,
זמ ן ח&ר גוײײשע היייזלעך די גריגע חלןייהן
זייגען בײמ ילו^-ױי י&מ דויינפײרלײך .רילה^גגע י ״
פול ^*ז דער ^רזיס סיטן רימ פוז ל»3קעה,
מיט חיחלען צולצװיהז ) ליככויקע, מ*מע,
pa שול״גע&ל די קאזעס דעה געריך דערשפײיגד״ק
צצצצצצן צעצ*פץ די שפרוי*דעכער ^לככו נדיח״״שיפע.
געקלאפ פ ון היי׳״ן ועין, ווי*פ פארן צוס שי*ער,
געקלצגג ^ון mm פוז ^*יהער או י ?ץיפער,
און ס׳שטעםל *pt בז-ין צ ה»רכנדימ*פ$רזזילפםם
שםייפ ^פיל 8י*בגסויגן פול לײפמיכןן ציפער•
$&פשר די זון p*a א nn• מור פון גאםס דרז1בןe
זתיגטער שזל׳י״געסל ד^רםן שפעקן געפל*פן,
טא ומ*ס שמדפ עט, די געשטמפםע דרמציגעס
ווערן pa די דערפער מיצפ ארייגגעפריפץ ’״״*•״
ד$& געקגזול פו ז די חילכיקע &ײ&שן,
פ׳זזמש גאטם ps ptm &לצפע זיך צייוגעשגישןן
&^לד וועם ער ארי״גקןמען pa יעװמדער שטו&
םים א&ייםל גרינם לכפדוי שגו ץדמ ^ו״פצושי• זן ,» ״
89/


:×£ ×´ ×–*×’ n*U*q ×¥×´×–
r* sag <׳•&£**> ן^*ו$£ q,־*?w u־״
«« «* r er« r״ Cl ׳ ״ .
*p».*V»vr«*jr » •־f ״* f.lH't
ffr״'. tt^cmsr * • r־־r tr? *5״vs rvr qjHenr ״״ימ%
otfrhr*; ״׳•׳: r *״ r r ״ד ־■* ־״ r ־ * ״ ־ ׳׳:?,
tf W* r×´ *r×´r*
T"Z et ×– ( r*|H'W*C!*
׳״4־t r-r *r׳o <«־״-׳ ׳•’*״n ft v*:?:*rK
, , , Ö¾"Ö¾ - ; ×´X\
<*׳‘; ■•־;־• ך ־ ןgv r* ־ ־;־
ז - r* •r.rr*״n;7r -•ד::?־; **
cw. ;•/ ht «׳ ״ ,״ *״*T»
< ־.n ׳•״ > . ז y -״ י* * ' \
.V r , ,â– 
W**□ «׳ * ■£'*״' r :
aaur r י k * •/ \ J י ־ ־
'' i Ö¾ Ö¾ '
4$ 9^זז •r.-irs״ /r ?״ i ׳ .־
׳ ־“,.זז f״ GvG.;jr • ״tv.;?/•׳ .< - w ״־
rjc g? ׳־ ׳ ׳•־
׳■׳•< - ־־ ■■ ..... '’
< - -
* . '• -:•. •?•:.:??״ amis * ־ -


םזל איז דער ארום כזימ וויגםלעך צע&זדעפע,
די הימלען מ*ט רויםע וויינתערלעך גאזזאגגען,
דער פיץ״השמעוה, פול שלײפגדיקע כןאסעם,
,פאפערלט מימ קולעכלעך, ליכטיקע געזאנגען ״
״אןן וןאלפזן «לע וואםערן פיגט געוועזן,
אלע &יןימער אין די וועלדער gt די פעגעם,
די הימלען ױ יר״עות די צעװיקלמען
מיס דוערםער מי& שעגםמע £אשרייבז װער סען עסן׳
מול א״ז דער ארום מייכצן ריט פז ן לא-כןעמ
או ן מיפ סדלע הײ״׳וועגן, oan סארץ צום עיייער,
די לגוה <*•$ פעג&פער־ •
יעד; ײד א האל& רענדל א1יף ידט״׳םוב צושטייער.
י אייאיאיאיא״איאיאיא
ד ע ר ״ת a ר ג ה י נ י ״
אז מ*מאפז ל״ג &עומר ייאזיג® די• שקצים-מברח
און מ׳איז מימ צעריכעגע חויזן, מים ײיילן אחייים געקוחעץ,
האם □ען אי״ם מ גאכזען געמג&ן דעך &ארג סיגי״
דעם גרינעם &ארג דרוײטץ װאס מ^״אט אי*נגעגוסען.
די צעריטעגע זזויזץ ««אצן ד־ מאסעפ צוגעג״יים,
די טאםעם נזים די מוציא-מע&ערס אײגגעקוועמשמ די פײלו;
און df.ii זײ״גען שוין די פע&ש די צן׳&אקומענע
אג&כןעגן דעם זזויכן &ארג דרויםן מים זיייגע ט*מע הײלץ.
סרייםאג נמכסיטאג פון דודרים גאר ארדיס
איז שוין דרזיסן גאגצע דזברזז װידער צוזאסען,
»ו ץ ע
/91
a ו ן ער זט מ a רגaכם צע ג י ז ו »ה ײם געק 1-:זע ן,
aר*י י ג ג נבy נ גד״יק ז י ך צו ם ל י כטy*rגמשן פ p דער מממע ן 9
a, איז ד&ם m a, משופעדיק און געװ$ל1*ק זזויך
&י־ז צום הינזל מיט ז-ין שפיץ trio צו דערגריייכןן
u , ז^לן זיי נ&ר pirns זזידער צו שונזען, די פלישתים,
a״p דויידל הון ם״יוועט זיך מ*ם זײ מלעמען ^דיסגליײכן.
און pa'& ta &נגעקוטען דער ליכםיקער שײועוח,
המ&ן זי־ך צום *ײארג סיניי׳ געצויגץ אלע װעגן
מיפ פלאשץ םמעטענע, מיט געםיל שץ כןעז״״קובן,
pa ס׳גו&גצע שטעטל t*a מזתדיק ^רומ &יס געלעגן.
כז^מעס חמ*ן כןיגדער מין די קעפלעך געזוכט,
פא&עפזשקעס pan ״*a, יא״ געשאקלט pa איינגעשל^םן,
ג»ר נןי£אנזו&ל * - *
*×™
* * * ava דונערן, ava &ליצז,
אדער זייגען זיך שקציס נײט s° דזן אנגעלאפץ?
מיט רעעטלעך פון כןןלז-קובז, מי1 ליידיכןע מלאשן,
»ין נאמע אגגסטן, מין שווייס צי a pa גאס רעגן,
װער װײסן * a ווילד׳״געלו יף צוריק pa שטעהל אריין
מיט אלע געדרייטע װעגן w ן חיג1ער״״ו ועגן ״* י•
ןוברה קלײגגווטרג נ&ר &אחאלטץ pa די טיפע מייילן,
דערשראקן, צוזאמעגגעטוליעט pa שטיל פארשוויגן,
pa א*&ער זייערע בןעפ םייפן די דוגערן pa די פליצן
ata קולות־״וברקיםדײןן מיגי״״גיגוץ * * ״
יגיביג יביבײביביביגיבי
92/
פרק־לערנע ן
או*ף די במלד-געליישטע רוקגס פון די גבזרות
שםילט די זון זייך 8ין ktk ליכטיק שווייגן•
^זיף דער מזווױזממ& ציגם צעשמטגטץ ,פוימ
וויגט זיך מלר גר״׳תטיד ^ין די סוועגטע צווייגן.
שסעקעדיקע עטילקײם, א גן־״עדנדיכןע,
.פיז צום פמרקמפםשעטן &&לקץ מרויף מויפגעהויפן;
דורכץ שפ^לט םון טיר די ארײנקוטעגדיקע זדן
ם׳ג^בצע &ית״״םדרשל ליכטיק צו צעשטזי&נן.
און tun װ»רקעץ ״ גיין, ס'&יז בישט פונדרויסן,
פון מוגטער די קראקװעס ^פויער פון די םדיײץ *
ס׳מיז די װייגענדיקע שבינדו ד& &ין די וןיגקלען,
ד^ס פ&לק ישר^ל צו .פ^ווייגען זתן צו לוי&ןן
*כל ישראל *ש לזזם וזלק לעולם״זז&א
שג$מר ״ ״״ ווארומ ם׳שטייט מין פםוק געשרי&ץ ׳־״ *
8, מגטקייגן אײץ פיצעלע עולם״זז^
וו&ם ציז שוין גלות• ויוי^ם ^יז שדין זי-ן פ^רטריצץן
»ון װמם 8יז שוין צומאל ג^גץ עולס־״ה^,
וו^מ זייגען שויץ &לע ש״י עולבװת »ון וועלטן
אנטכןײגן איין גוטע ז»ך א נזענטשן צו םון
אן &8צ;*לוגג, אן װמרטן »ויף פארגעלטןן —
גישט דאס טלמדל פו ן שטעטל - !ין-זוכזא אלייין,
ווי ר׳װאלמ צויצנמן ז1יצט בײם היש געזע&ןן
מון די הארםגדײןע מיש די אפעגע מיילער
8יגם ג&נצן ארום אןן &רום פארגעסן ~ •״


״ i ן. r L I
. *׳י ■ ־rrqca ©it rv r . ןיי
״:. ;* - - ׳־ ’ . ״
ff*jca **/ rr £r-fw*r #*f r* ־ ״ומ,
'•Ewp'r'cr, JtWef״׳«% & £ v
£ia ©t’rqwc^'S! oVqj urr»qs *r״© rr.־c; \zr;*\4u n *r r* ;•. ׳״*cqr '4a-״qu ןוז
^*£f*q set ^י ׳ז -־
-ז T ma rrarqtq * i״״t« ״**ל'ס ,?•*: * rjrrr ׳׳■ '?׳־. ״ c
.r: ״ ~ ץ:״ד ׳•r ץ r•
$*f ׳״ * ׳ r, ־״ ׳׳ ■it'£ rr :* m י :־*'•. ׳״־ ־■ *
r w ־ :*׳•־’: r־־. ?■.'.׳׳״ ;-a5 . :ײ׳ך. זז
־־■•*״^VJq C^rv־ n3^ ־ , 3
-•’•׳* r ־
■׳ * * ׳ ״•r e
ז t j □ ײ ז ״ מ r 5 ;: ׳״ r n ״ r ׳ ׳ ז ? ־ ־ r, ״• ׳»*׳• Ji* T
o ז ךז.* j׳ma ;?*? ’.2r
r ז .a ל r . r ״*-'* ׳ ׳״ V^cirn Hl דז ז^ j?
?^:״*• ך־י״ף! ukד ־ £? £ff
Sj <8«aOUt :. r t< -'י * זזיגאד)::.־• /׳ז ׳*
rr• ׳ r ־י' i*? ;? ' 3*״‘-f> 11* <*' f fWW an* ׳ ׳ ' ** ־ •׳•׳״ ׳׳ ׳.״ :״
jsrr r* $wrc€r״q^ a*
$×´×´ SlkWiÖ¾*


/98
דין, גישמ דא אין שםעטל - אין פומצדימא
צודישן פייגגפויטער און צערוישטע ציפרעםןן
א׳ דער זיסער גייגןן ןוי ער גימט זיך דאס,
פײגך״זזאגיק שוין אןי&טריפגדייקן צום עסן.
אויף די גאלד״״געלײשטע רוקגס פו ן די גסרות
לעשט די זון זיך מים אזא .פלאסלעך אויפשיייגעז,
און די שכיגז־ן פון די טונקעלצ וויגקלען ארויס
ײרומט שטיל בז*ט אזוי־פיל צעטן iu* ן ווײנען.
×™×’×™×’×™×’×™×’×™×’×™×’×™×’×™×’×™×’×™
n ע ע ח ״* ב א ב
דרויםן אויןו די צעםלאמטע םעלדער טיז זשגי ו וע-״צי־ יט איצם,
דאם צייטיקע פרוים פאלט ווי א צרכה פון די העגט,
ווען גישם דער טריפגדיקער שוויים ׳וץ די פאטלע~קעפ,
פ׳וואלט פון אר^עט &דן פו ן מרײד די וועלט איצט אזיפגע^רעגט.
די פויערים מי ־ די קאסעפ, פויערטעס מיr סערמן
און די שיק&עם און די שכןצים מיט בראצליעס זזיגטער זיין
ס׳ ײז סיט דער זון tn& היילמןע םצווח״י״טעגצל איצט
א רויטי״פארשײט םאמשײלעכל פלימערט אין געדריײ,.
אין דער מיטאג-טעזז, צעכראסטעטע, מלזעמיקטע,
מי t פולע ליי&ער צו דער ערד סיט טזא שווערן פטל,
אןגטער א בארגפוים, אונטער א װערצע״״שאטן
ווי ס׳פאלן פארדארשםיקםע צו צו א לעצעדיקץ קוואל*
דרויםן אוייף צעפלאמטע פעלדער טיין זטגיןןע-ציי^ איצמ,
מוץ זון און פו ן סגאפעס אזא שמעקעדיק זזעלן


< CIS
,, ×´ . r ;
£T1 f,| T ׳-» / f cT^V i? ן t*f! 3> * 7 f ;♦{* f^ ;;־.
/f < * ,i־; 1 j.:׳-v » , J •I •» .» » /• » f ’ ־’*״??
* } " ’ *־
* r F F ״ F י F F / * ׳ r - r r

** fr ?

rr ׳* ז?,I- r * ׳ ׳** * * ־. ''.I;־ •S **‘,J S C;\v’r ’־;’.**J,,* * * ■״.
**. ■ •{ «s r * t ־. ״7 77' * .8 ' ך F • « •» *' •־«■»'’
” r 'Z ■ £ * r £ ־•׳ F ׳ f ׳ ־״
r r n€ ?r shf a? ץ er f r ■* •« r - <• • » 5 ■
7 * . r ״ 7* j:7. a* < ־,; •r־׳*
״r ״ . ' 1 '7 7/0 77? • ־־• *•־ 7. '7 F ׳■ • ־ ־» F F
.' * 1 * 5 r״r r r r r f ' F V 07» r^*7״{!C^ .
7 rr«״a~c? מ» 5*'iru: *-״.> 7*7?•*״ 1.- ־:7-7’ ' *< ׳ 7 -
n * f rv r u* •77 77. י X־U£»** *2 , - 1 '7 ■ .׳ /
f * ׳ r־־.׳• * ? r gr 7 •7 nrr * ׳ , -’••*:.• ־׳ c ruf*.\׳
×´ ' * *
rrr*• .־ •,r״ ,: • v ., ־>?־:־/ r * •״£•;׳: rir •: *"*

«ץזז ••'״ &r* nr * -־ד: .:v:c 7?7


94/
»ון אין /זמע&ל אויף ליידײןן, &ויף װיסטן ם&רק
ערגעץ״־וk itn סוזזרםע זיצט שבעזז &ויף « שוועל. *
״או/ no הימ לגו - קוכומ עס פון שול׳ייבע&ל;
דער רב &ין די וויימע זאקן זעם שוין מויס חי no k•
&ין די דערפער זײגען געשליפן «יצם די קאסעס
»ון װער װײםמ, ווער װײסם ״״ ״ ג^טעגױ, סווייז דהך & גסן
*אוי, סה זז״יה לנו * ״יי״ קדנזט עם מון שול״געמל •
דער שייער pk מול געשם&פט או ן די v&up ייליײש ש^רף,
נןאגען זיי דאך ג&ך מגקומען בגילומינדיק &זױ
»ון *עדער פויער װעם זיך געסעץ דדז*ם ג&ד ער &8ד»רף# ״* ״*
»רום די צײגגעפצלעגע, מלטע סצבומ
&ל*ט די קר&פױוע שמעכיק א*צהז מו ו גליאיק אזזי רוים,
צון םולע קעעעגעם מיפ זויערע קברות־*עפעלעך
שטטפן זיך ײגגלעך פ»רן ^ײגלײגגדיקן װיגהער״-כןרוימ ״
א, איז דאם s ווילד פמרשייטע השעה־־״&^: פרײו,
מון :•ית-הקברות צום שול״-הויף דאס ייגגלשע געלויף!
און דעם רב אין &ארד אריין, אז פ׳סאלט 8יס מזא שטעכער,
&ליען זײנע *לאפע, טויטע לימן מיש לעפן צוריק אויף.
ידידיז*ידיד*דיד*דידי ד*די
& ׳ ש פ ת ~ נ זז מ ו ה י ט ע ל ע״
װער &רויך זומער~לע& א נײ קאתאםקעלע,
אפ״לו אץ אםלאסגט &יש קעשעגעם &ײ דער זײט?
אםאר נזײטכןעס סיט הימע טאשן אייז נויטײן
םאר ?a*w~nat& אויף אלע צוימער שוין גרייט *

i r «»- ׳ («»<*•
« ־ ;
» -* ■
e •
ן * e״?

* GZfl" ! Ö¾Ö¾<*â– Ö¾.Ö¾
■» «׳ f• t* ־•i •»'
' * r «-« ?
IT. I'I
* * *
V» *J»
. r**d ' i
•־/״.;׳״׳. . x ■ , J ׳ ״׳־z' I
* ׳» ' ’».• ׳״ ־
״ |*f ' ״*'־ £׳rcr׳ p ’;■״׳׳.
%.*׳״ :•־ 1-^4:.. ״ r,:^ ~*״;ז nn n ז׳י4י י
ff*nq£r?Fi &ts r :• *r״* SK
\rifj MW י &; ?4? a ^׳״r r״rj ךיי^ £*:;?{ ru*a r
\ך ״ * ■ ״ ־* . ׳ r \.; ;«׳^ •t׳ ׳• 1 ן :<*•
f • r ׳» «*: *־ «* ׳» ' * - r * ׳ r *e
*יס *•tt.- •,.« # vt afc» rt 1* p Mt •<• r
«י L * J U H . t S w
r. *«ז <: ■'לל / ׳ "rr if* V7*f ■? r
r - - ■* ; ״ . ... , ד . ״ ׳..; J ׳
* * **
;*-r: **?:' ״.. ״*z j/׳-rzr *;n* r*ga ;;r*p z


גאר ארויפצוקלעטערן אזוי אוץ אפצורײפןן
דא א רויםן עפל פוץ & צוױיג, דארטן א פלוים ״״ *
נו, גײ זײ א גרדיסער הבם pa אי ן שבת
אין אן אט<£עסעגער ױ&יצע צו קריכן אויף א *ו«ם.
א גאגצע ל$גגע וואך, אין א פראספן מיטװאך,
מ»סטו מיש דער םאמען צו טון און ״״ ם׳גיייטן
שגת א&ער א״ז עם דעם dml מן עסק
און א ״געװאלם-ריפ״ ווערט מיש א ריגעם קגיפ פארגײפ.
אהא, «יץ אפאר נזײיםקעם נזיםן ציס&ל אינדרויהן
רײש זיך געעסאנן אויף 1; pvup kין ?וול «רײז,
; . ; ; . . . •■ ■
און wגטערגעטרי&ן ווי מיט א גאגייקע,
מיט א} ארײםגעריםעגעם קארזי&עך גריגעם כרײןו *
און ווער פרויך זומער״״לע-י אפ»ר שט*וועלן$ך,
אפילו גלאגציקע ״*לאקיערכןעפ״* מיפ ם»לשע שטעך,
צו לאזן זײ גײ& םיייך אפשר נאבן ,פאדן זיך,
ווען מ׳אגטלזיפט פון א דוברה שקציס אן דעך?
א&ער אין א פןןכזעטענעם דויטעלע אין א גײעש
זעט נזעץ דאך ערי&ט ש&וד״גדומודיק טאקע אוים,
או׳ץ א דרדיכך״ײג גל איין אזא קאעקע^ל,
און אויף אײנמאל ״״ א חונזע~&מורל אזוי גרויפ.
באט^ אויף אייץ פוס אוועקשטעלן אויף א פעגנןל
און די גאנצע תורזז כןאן עס שוין אויפן קאמן
דער מאסעפ אויבן גײען פוץ פריייד אזש אי&ער,
otn ןןיפעלע שפיגלם זיך איץ יעםוועדן טראפ///..•
95/


sr r » asm
f t t ״» l aga^K^S ץ״;<
taarr*q ti״nip vr^ aן
י nt’ :<>*( &?:$ q«.W;J k5״ .?:* ,< rrr*c
זיד־ ■■*־.•: ־..״ י K» ••־ “ /> • i״״, ״ ; f ז־
e M i l r ;i:rn qa| ta V'- f ךזצ
<״ >; ״: ;•;.r f״uv t׳•/. ■<» r w^rj׳• -.


96/
ווער פרויך זונזער״־לעפ א גײ קטמאטקעלע,
אפילו אן ^טלעםגס מיפ קעשעגעס פײ דער זײש,
מ׳מוז נאר k קמשקעם א גאגצן »ן לעבער,
פצרן צײטיקן טוי&ם צויף צלע &וימער שוין גרײפ.
צגגצגגגצצצצצצצצצצצצצצצצצצ
& ו ף - ז ו ס ע ר ט ע ׳ג
זיל&ער״ײערדיקע זקגיט אזעלבע,
װאס װ«רעמען &ויף דער זון זייער גע&ײן,
זעען אוים די• טעג די סוף״־ז וכזערריקע,
עטילע, פ»רשוויגעגע און פולע מי& פמרשפויין *
און וו&ם ק»ן שוין זיין &ון וד»ם בטך כן»ן שדיץ געשעןן
זיי דועלץ סאי״ווי״״סאי גישט װערן צוריק ױנג ״י״
צווי^ץ gsx מאגבע ליפץ אײנגעפטלעגע
פאוועגט זיך פזורוויטגעט u פארלעגערטע צונג.
»ון װי זײ וואלטן געקוקט שוין דורך עפ»קולץ,
כזיט זיל&ערגע דרעטלעך טריף די »ז*ערן מטרלײגט,
זעען o*w די טעג די סוף״־זומערדיקע,
ווען די זון גײפ אויף טוץ שפעטער ווען ײ ^רגײה,
שטייעץ זייי גסויגעגע, טין זיך פטרטיפטע,
צעשעפם/ועט שםילןץ ןן״ םו ן א מחזור ;;רױס,
און ,פייגן די קעפ טלץ נידריקער אראפ,
גישט צו פ«רלירץ א פיגטעלע טון טן nw.


...—- tf ׳ V * • *> » ׳» « י«?■ *£ <*׳׳»«י
Ut rrxto qfif ■ז ײ ז׳״זד n
״ . . ' ׳ ־ e , •־
ft£ ; * ״ t z
־־׳־•׳
:ןז־ rf* ?״* £t£qrq*3 'jr״f rr^f ^?*qr
h׳״ l ״*». ;/?>*ז’! -rs׳\?׳f f ״■ r׳״ ; * Jn ׳׳/׳׳
t 'n jr×´$ r* m r×´ axr-rx;
״: ז?; i** ? ־ ? c* * ; ־ ' •• ' ן ׳י ״ ז*

r Ö¾?*
O t״״ £tX£X ■׳.'£׳£
* ץ׳״ .,r י ׳״ ־ J: ץ
ו*^$£ w ז a c^nr ־■r״־
» r «? « ♦ f ♦ ' ־* »
י •: r ::r> ־ */-;״ : N. ■•


זיל&ער״״פערדיקע זקביס אזעלכע,
וואס װארעפען אויף דער זון זײער גע&נייין,
r* ן״זזשמשו ת להזן זײ זייך אין ודעג אזזייים
און פארסאםערן ,פארגיייאראפ מייםן אין ױין *
שטייש גיישם הינ&ן דארט &ן »ל•־׳זיהשקע זיייערע,
ווײגענדיק צעשמקלם אין »יר פייפן געגייג?
ניסט די זון ״ איר יום״״טובדיק װייפער &שיפ($ק
קולןט דאפ »רו*ס מון דעס װיאגעגדיקן געצװיייג!
און דאם מייכל ם׳צעציטערטע, צערעזיערטע,
ס׳איז פו ן איר^ םרערן, וואה פאלן דעדיי ץ ארײןן
ווי שמיל ס׳איז דאס דער ארום און ארוס
וזי ר׳וזמלם זייך צוגעהערם צו דער אלמערמ געווײן.
די ז״ל^ערגע מוף-זןכזער פעדעם אוימצוהוי&ז,
.פיײגן זיך נאך די »לםע' אראפ צן דער עדד •
אין סחזור אריין ווייכוע האר צו לי-יגן,
»רז*םגעמאלעגע מויץ זייעו״ע וױיפע פערד - ״
פופוסוטו&וטזפוטומו&ומ
a י ן ד י יי ם י ם ״״ נ ו ר u י* מ ם ע j
:לןן קויטיקע מערעגעם ארויס א פארפעדערטער sap
כאפם ז*ך דערעראקן דער טאג אויף איץ גאםע אגגסטץ pr &לאמ,
שלעפעריק גיסט ער זיך די שפיץ׳ייפינגער ’׳נצגל װמ&ער״ אפ
גזיט דער ראםע פוגם דאך, װאס קאפעמ איגם רעגן-פאס *״
פון די ססאדאלעס, מון די צעפעס מ׳פארטאגיקע ו׳רעיןן,
״צו סליןתת״ וועקן זײ דאס נזיט זײיערע הארטע קלעמן


mr fq<*a×´gr~j-vr^×´T
h׳״r m^״*r ז wvur *<'*F ^?r r r ז
*8 f×´> ×´ <* I
- ;׳״.- ־׳ * .: r* ,r j r* r\״* ־. ar ■r;/rr• • ־r.
7%׳f.״** ;?•?’"' *7 /::I* ‘J Kt•'• I r.Ti *T J ־ ״״KJ’
cj׳vr* *פ*7 r״u ן*& q WffcfiMi*־.' >**r־r
׳. ״ : *■׳■ *!; ״’ : ז T * *? ״rawjrnr״j trw a ״i־;q
qrq 7 jj־־• nr:* • -r : * * c
j g'oe ?; ×´ *i% Jâ– "
C•' J*1 ׳ at- a״n> artr.K rr-M ןי>ס ror* ז״״׳־ר ן
: r * • * v ״ * ' ר t r ■ ג ins; ןזס rvr orra
: ״ f : ז״ ץ״ז r/^a<* .m «:r r,?r *r^jra sttrr
** «4. «a, ״» r* *״ta’i'tt’ efn~rmur et זד״ד ׳./׳•?״;•.’ י׳ה^
, â–  â–  -
;?; c;.Trr Jr׳״* rp’Cf- JJr j; ?׳-jq
- ־.״ ׳:׳>׳• ׳• ״v J * *
frffrMmrdMrarmofa
if * ן r r * a ׳ •# * i f r * ם
ff q?3׳״*qv c^nnsa «rr*3 o cjrsonff:rr q;
cwa f״r rar cm or”? <*ך *hsg&t on
'4\־-.;r.t!r״r :־ ״• or f*f r* ״ ״*:•״״£ ־;r. r t ״g r* r
>?*:; ror roatc cr-rr r£f% ff«c q^GOef :־*in rrq^.^
ar ז r* :rMra^a* rr. ז r* a-Mifr«£*q$ rrt?i$f\


98/
פוגם אײלן זיך אין די ם^פגדיקע טוגקלגײשן
םאלט׳ן פון האגט ארוים די לבגהשע, קופערגע עעפ
די זואלטן איצט פון א קאלנזער מקווה fcirwps ארוי&עט,
טרייםלדיקע ;*זעלכע מיט אויםגעצויגץ נאמע פערד,
עטײען גאקע^ע די װער^עס צעציטערט ארום טייכל
פון פייגופים זייערע גופימ אזוי דאר׳״או יסגעצערט.
טרעפט ער זיך דמ אוגטערן דועלדל מיפ אלע צוזאמען,
לויםגדיק צעפלאשעט און צעכר^מטעט צום שטעטל אראפ,
און די כן^פליצע אץ אגגע&עלצמע, א &רייט~צעשפרייםע
pip& ^לט זײ גאך טיט אײגגעצויגעגעמ, פארטוליעטן esap
אז כז׳זאל »*ם נאר נ*שט צו *כפרופ״ גןיט-אראפגעיזעץן
נײן, גישט אגטקייגן פארלאשענער לבגה, גאך זיי גאך
דוייש זיך דאס טורעם־־העגדל טי^זגע אין דוארפסטיקץ וויגט:
זייגען דאפ םוץ היבטץ די .פילגדיקע, דארפי^ע מיגט.
פון וױיפן, בלײכן טונpל o^psip אזעלכע מארעגע,
שאקלעגדיק זיך צו *״אלדאס-גדטטך״ ■״אלדאס״״גוטסן*׳ מיט גרוימ svp ״
א באפטע אקארשט פון א טויער אין טערקישע טיהער
^*עכצן זײ׳רע &ריאזקנע שאטגפ שוין אויף דער ווייפער-שול טרעפ1
יאגט ער א פארשפעטיקטע מ*ט די צעאקערטע פעלדער
און ראפטוט פון די עול״״סעגפמער דאפ ״שכזע קולגו* געוויין ״״״״״-
,פלייפט ער טיט דערשראקענעם p^a, א םטוטגעם פארלמשעגענו,
מיט וויגטסיל״״פליגל מיט אויסגעשטרעקטע ארעכזפ אזוי שמי־יין.
און פון די דעכער פון די שטדוייענע דעם קו*טיקץ חיטל
טיף פיי איפער ד• אויגן א טלית טוט ער אזא יןלצצ שלעפ ״״
99/
מון די םםאדאלעט, פדן די צעמעס &'פארטאגיכןע דרעקן,
אין מײזריקער &רוטט אריין די u&tftf, '•/גדגו^ קלעפ.
טז«זמזטזטזמזטזטזטזטזט
פ ו ן ח ש ב מ ה
מיפ טלית אוץ תפיליץ put גיי־עגד״ק פזן ״זזשכמזז״,
םו ן » יוטי״תהליט &ין סזיל ג«ך דעמ &אמעמטן אױ,
קי*עם א ײד אין מארק שוין אויף ניכטערן בזאגן
פו ן א פזיעריש וןעגעלע ארוים a װײצעגעם שטרוי.
טאטע זיםער, *סקרגי ראם עד פיצי כגים ״
װי א וועלט צו שפ/ייזן, גאמעגױ, ווערסט גארגישט מידן
גאגצע דערפער tsoun דאך געטון &אשאםן,
כדי מון הוגגער, וולילה, ם*זאל נישם אוי&גײן א ײד...
פול איז דער סיטךימצרק □יט פויערים און םיפ פערד,
£ײ ייעדער מויער זייצט א yaua מים איר פולן קויש,
װי מון א געשטאפםן זאק ז1רוימ k געל^כערםץ
שיגו זיך אזא יומ״ייםובדיק, הײמיע, *אריז״יש גערויש.
די קרעטשסע .פגילומיגדיק כאטש אויפצוהאקן,
פוגש בסדרדיקן געפאטש אין די מעקלערישע העגשן
פטטש דעט זזאן מו ן קלויסטערל אראפ צו סרקויפן
זייגען די פויערים איצט אזוי םוןוריש צעצרעגם ־* *־״
מול איז דער סארק מיט &א&עם «ון גזיט פויערלעך,
זייער &יםל ה^^״״אזץ*גוטם פוץ דארף אין שטעמל גע&׳רעגגט,
פון גאנצן זומער״געסאטער זאל דאס פאטש פליי&ו,
אז ^ויף אן אכזת דעם חאלז אטאל יוט דורכגעיטווענקט.


Mr
*
f * r*»


×– Mk
Ci Ciu
ז a -,vi • , ־-I I
• r «• i» r t>
׳״ ״ * * *״’ r י ׳ * * 2 *c ־ ׳ * i ׳ ■■$ ' ־
י ־ r ל־ —■' >ין ?if F
×™
“ F ־י • > r F - r * ‘ W״f n;r t f
■ re ■ r r *־׳. «-> •■ ■' r i-J M'״<>’ * ־•■* ץ r
♦
«* *** '<
f •' ? « ' ־ e - » F VM «•״ ;
\ • «».•**■■■ * ‘ י • • ׳ ' ■ • * - * T״ • U r ' V < X
* F -■•״ F F י» * f < •*
־.־ — « י' -■• t , • « ׳>
',״ /־’■'•' J J ;^,XV• ■4
־,״ r׳i; .. ״
״״» ״״c^ ״^r*r״v? Z'.
e.-h-Jj ׳■:r״.»״?:< -V » r ׳ ־־ v| ; v
'X >?*T f* i ''*t * r <••1 *
zt ×´ M
r > ׳f ? F • ■ - -'f ׳׳ ■
£ S$U1i<2 <*׳״& w? } *
׳£r׳f$ er? •׳ Cfcartt
F&8 £83 > ׳״ * 5\ £ ?r %
n;:\? •ic.- .tr^ Ff ׳ r :nfJr -T » --< ■W •_'


100/
אך, .פאזשע מ»י, RH& איז שוין איגג^גצן דער מענ ttt
» &ידנע פערדל אזמ וואם גײט כמדר איץ שפאןן
אדן ודעץ גישם אויםן י«ריד אמאל דער פימערער םראפ,
ודאלם דען צום אויסהאל&ן געוועץ פוגם וויעלממזשגי פ**ץן
שםייען זײ אזוי נזים די צעאקערטע פגיבזער א״נכזיהן םארק,
כאםש דעס *ו ויגםער-קארן׳״ גענזען און פארזי*ען «ין זײ׳
און אויפן עפיץ״״קלו יפ&ער די ז*ך זעצגדיקע אםיען״״זון
צעפלאכןערם אין זייערע אויגן סים rtr קאלפן װײ ״
pirtRB פאי, גײט גישם דער *׳זזייליקער פון דער קאפליצע ארויסן
אדער א*ז שוין דאס r*| קאפ &ײ איםפון קרעפשמע מ׳פימל נזעד^
אי&נערן בזארק לויפט R פארשפעטיקםער ײד א*ץ שול אריין,
ער זאל ג^ד צו r ״הויבער קדושח ׳ גישט קוחען צו שפעמ - - -
יזיז יז יז יז יז ייז יז יז יז יז יז יז יז ײ
צ ו נ ע י ל ה
אין די זאמד״נןעסטלעך די אויסגעפרעגםע יתד״בפור ליכפ,
צאגקען שויץ אויטגעשנזעלצםע נזיט שגיייצגדיקע קגויםז,
ווי זײ וומלמן r גאגצן םאג געהאלפן □ים״״צו״״ןוײגען
מיט אויגן אויפגעלאנועוועםע, וואס האל&ן זיך אין אי־ין רויםן.
&יז צו דער סםעליע ארוייף ציט זיך rtr אוי&געדאר&ער שאגזן
פוגם װהרטגדיקץ ,פעל״־־תוקע אויפן שוין אויםו פעלעכזער,
אוץ פון ערגעץ R וויגקל ארויס גיט עפ אויף אייגמ»ל rtr פליוך
פון r מיפן .ערוגעמ ארוים אץ אי&ערגייעגדיקער עמער.
און דער צעפלאמטער הימל אין פארגייעגדיקן דרויטן
ווי ר׳װמלט דעט םלית מוץ שרעקן איפערן פניה געצויגן,
און די צעעאקלטע פויםער &*ז צו רי קגעכל אין סחירן,ץ״ו; a carr׳**; i rrs&a׳a •••;,rrc1 ?n
־ r$״r*r aoa** r^״ • *־ .
ei ״::־strr;.‘f area rr*v^c> r ן1יז»מן>*ז» «i^si rtf 2t
x ׳ -־*•sc*;׳ ♦* • t** tr* c*a r* gtaqgra? « t**w ז״■ tf״*r־jtiat? stf s&r *׳?F?j3 *f r
־fwi:r>׳*rtsnrm «a ץ״יז *acrtr r״ ז?ף~ן״;>; ־ ־׳
*■־ ״n ןד *ins qas* ׳׳״■״< f ?rr?rt &rrxf״zta< iqtra u
rtr *s**^*q^r ×´jc×´×´i #×´*> %#Of$tt a
" ׳ ־ ' ׳ -
* ן r r-, * /• ־ ך» / ׳ ׳• *ן ■;•^r < ' ־
* ×´* * Ö¾ qrrvrrC E*W qr Ö¾:Ö¾ . . T'
' f* ץ# * ״ J ׳• f * ץ ׳ f ׳ ץ « f t | ׳
â– 
cgrr־tr>׳• :;n ׳״ r . ״ok•.; ~-uars*. f r ״r ף
f%&״qtr ‘־ -2irr*׳da* 3 vxj׳״זײ i״?Hiquf vr
ן>ו**וז*ז^*$ 3f « msf ass ttn^cT־rrW ״״rr* t
r?f־^ r ;;fc &r* c?^‘־׳ tr*q| , . . . : » , ■
׳..״ •. ״ ' ״ i-.j- ifcwfaaff r ן >n
' ׳ fi* ׳ר:־״..׳ ?n ar׳?׳^ -r'rtsVii rti ״זן
•■(׳ ־«:•-־ ־־ ־ q: ■ ‘ ׳' '■•' •"'
׳:;־'׳ ־ '־ ז


װי בורעים״ צו וו^רפן זיך ע1ײען זיי
&רייםלדיק
די ווײ&ער-שול »יז הייזעריק פין ווייוען און שרי־ייען,
פ^רחלשמ״צז זאכזעגגעמ&לן די כזעגער $ויף ז״יערע ערמער,
ג»ר פו1רן עסוד □ינז ידנגע כחות מים דערפרישמע
פערלט נזיט k זיס קול דער ^ל^ער רב זי־ייגע ’ווערטער:
'ות&לון nna אדתי לגרך ״״ על כל מעשיך ״- *״
גאמעגיו זיםער, מארציקער, ווען צגע שויץ ןןעט עם שוין װערןן
האפערריק, פרײדיק ציםערמ עמ אזוי סכזומגע זים,
a שםיל ^וי־ער «יז די שול יעדעס trim צו דערהערן.
ותנזלוך »מה * &װני לבדך ״ ״י על כל נזעלויך - ״״"
גיםם עם מרויעריק אזוי פון מויערן צד זלד-ערץ ״״
ם&&ע״פ&םער, urn געכזעץ &יצטער מצער די םחווז,
אז לװעמ מוך, מלילמ, גאך לעגגער יזוזן געדויערןן
און »ויף אײגנז^ל• ״pia או/ in/ דורש דמים דן דגגול*
רייסמ זיך פ^רן עסוד a ה^רץ צעריסן צד ווערן
pa װי ״חארץ״-שהארק מר^פץ* ^לעמען אויפצומונ^ערן^
פמלן אין אלע מדוזורים «רײן זייגע זידיקע םרערן ״י ״
״״פתח לנו שער * - &עת בעילת שער ״״ ~ ״״"
פר&לט~&ויף די גאגצע שול ווי מדן ווילדע שזורענווויגםן,
pa »ין זמסד-קעס&לעך די צ^גקענדיקןל שטיקלעך ליהט
,פרעגען פריש ^ןיף ווי זיי װאלשן זיךגגעצינדןa
יהיפיחיחיהידויחידזייחײ
102/
ס ו כ זז
•»
ד
אז נזוצאי ידם״״כפור גאכן אפפאסםן,
א פארחלשטפ מון י&מענדער אוועק אין וױי&ע ז^קן,
אויפן פיגסמערן זזויפל דרויסן איץ שמאלן, &לאטיקץ,
ס׳רבל האט אריינגעשלאגן דעמ זזי־לצערנעמ פלאקן,
זזאם סען » גאנצע וומך שוין פון אלע עקן און זיייםן,
ניישט מארנזאטערמ םער צן ווערץ, געשלעפמ און לעמראגץ,
ווער א לאדן סון א םעגסטער, ווער a &ױ פון & ש&אל
און ווער עפעס a דישעל גאר מו ן א צע&רז&בעגעס וואגן.
און אלץ איז שוין דא, אםילו ס׳העריבג׳־־״פעסל איגמיטן,
ס׳רײך״געקראצטע לסגצוצ לאקשגײרעמ גאר דערויף ארי&ערצולײגץ,
אפילו פ׳קופקעלע סכך ליגם שזין גרין/ װאו אין א וויגקל,
אז ס׳מיובעצדיקע זזייפל צעשנזעקט פון די סא&גאדוע צוןייגן.
און ס׳קלייגווארג ערשטן אוײ&געצלאזעגע אייער רויט-צאט«לטע,
די ק;1שטאנע& ״יי עכטע כןרעלן אויף שנירלעך או*פגעצויגן1
און די פאפירעגע לאמטערן סיט אייל טוין געטטירטע,
גאר ליכטלעך ארײגצושטעלן, צו פארכאפן די מויגןן
אוץ אלץ א*ז שוין דא י׳• אי*ער איגכזיטן הייפל פאררעגגטן
סטארטשעט ^רויםעט k צעװאקלטער דער הילצערנער מלאקן •
און שויין א*ז ערב *ומ״״טוב און דער ^ין־״השםשות פאלט צו
אוץ ס׳רבל איגמיטן הויף ש&ייפ $ צעװייקטער און דערטראקן.
טיטץ אויגנערשטן פוץ שטויםל נזייסטרען ועט ער און פארעט,
און די געגל דווכןא כןריטען זיך װי צו ״מװיפ״ אין דרייען •
און ארום פלאקי אין &לאטע אץ אריייגגעשלאגעגעם
די קלייטגיקעם דיי שכגים זזאלטן זיך אין אייץ שמיייען.


׳rr«^*V£!u: $ t ז .wvir
toft
״ » ;•}.HJf:
ז ס * ז
*ד\••/.׳• ־ ;, r-rז '׳/■,׳ ?״ ■ ,
i* t ft t > ftt“i ן*.לז •'•''׳*
( j WS j u 4•»4 .,■״. uv.r■.״ i v
i rrtT t*.\ •*׳
r (׳«* ft/ <
/iff $״t 4%’״ן avWr
a* r* * ן**jtjqr*' *«< gg**ta< 6icpisr־־?a

ן * r F •• < ץ : ' t ׳■'A • ״־s i * 'lit %
<£t * >.זר» ? < F F * i X
t• * / :- a « ״
5 I ;t׳;®
$** *׳ f* ז* F ׳ r*
tt 'â– '* f *f×™ $Ö¾* â– * *
• ׳ "''
<*f~4 v•־ r f (* F < »
*׳״* •fc '■•־' « V
ew> *״■ Ft. tfr T >:r f f ׳> י G ן *y׳-; ײי ׳ן•; *
r\ ff w F ־ r ** £qvt
r** q ??•«׳•; *}*M
»
r F ×´ i×´f ×´×´ ; .
-י י4 .־ w£ ’ ■ . f < * v••־ r * 5f!
יןי״ד ££ ׳ ״ & ז
״231 r: : r * ’ ? *
r*- ״**n״Jf?* ־’.•׳s״*n ?(״ i״iur a.^ ׳* ra ז״ג?• |ut
urt ra-arc art rt*r s^ct gj* £״4f- ׳ ׳ >*Mt< W
* r :->rr$$״'״?3 f ־ ״״X* »*זמ «f| e*ntf
jÖ¾W?fUe
! ׳־* ׳ ׳ ' ״-ז * ?f ״ ־־ ־־ . . : -
>W8»'*״?arra r.' * % &r a :
f** ׳■ ׳ ׳* ' , r-.H*q*js r* act *a g ״r* qf


8יז געקוכוען מון ד8ך אראפ דער תל»כ8רזש צו לוימן
נזישן זז^סער 8יץ המגט און צז דער 8ר&עם זיך געגדמעץ,
זז8~זזא~ה8, 8יז דחס געווארן 8 סופה 8ן 8גטיטשגע,
אז כ8טש ז8לן אלע '״אושפי זי ן״ אויף 8*יגמ8ל 'ײצט אגקוכוען ׳־״
און די מאשיגעריע 8ון די שטריק דעם *׳שלאק״ אויפצוציעןן
און ווי פ׳שייט זיך דאם דער סכך &ײם קוגצײןן אויפפראלן!
8 סוכח, 8 געשטעל, 8 כן8ז8רמע 8ן wי&געחעםערטע,
ם׳זאל :אר קײן יוון 8.ײף אײגממל 8ין 8יר גישם ^רייגםאלן.
יטיטיט״טיטיט*טיט*ם*ט*פזי
א הושענא״רבא נו ע ש ה ל ע
פארוו^כ״״ץ^ אז8 עטעםעלע,
פםך״״הכל גרויס אט-אזוי,
זז8ט זיך דאס עקסטר8 k *אד
און דערצו גאך 8 ש&מ־״גוי?
8 שטעטל, ו ו8ס שטא& 8 לולב,
8יז עם ױצ8 סימ 8 *יקנה״ז׳*ן
חערט וי8& &'ה8ט זיך געמר8פן
און 8*ר וועט שפ8רן דעם מארןןמם.
״־ 8יז עס זיך געג8גגען בשורח
8 יאר כזיט 8 טיטוו8ך כמעט,
8וץ װען גישט הושענ8~ר*8
ם׳וואלט זיך צעצצגצזצ געגאגגען װי*טער גל8ט ״
פרייטאג ײעזעמלעך מ^רן &8ד
«זן ?nau די לייכטער סו ן ט*ש,
8 ממוציא-דולה 8יץ יעדער sw
^ין &י,יס גביר מיש 8 שט*ק פיש.
103/
104/
און »ז מון טיר צו טיר ^זוי
a פןלע בוסה □'8 mnanר*ײן,
בלייפם מען pa שטעטל ליגן
pa ס'שפ:ארס ^הײמ שױן צו גײז.
װ»ם 3»ך ,פרויך דען מזוײגער,
a שמיק פולקע, k *יטערץ םרמפן
איז עם ד&ך »&ער a גויאיישטשיגע,
כ&טש שטאפ״• ״׳גר^כעוויגע&״ nap pa *
pa זזושעגה״״רפא twig& חושענות,
הא& ער גע&רעגגט באד״־^עזענןלעך גאי:
ריטלעך, זאגט ער, זײגען ריטלעך
pa קל^פן מ*ט זיי או*ף אים »ז& יארן
דעס חילוק פו ן הושעגוזז פיז ריטלעך
גײ □&ך עם a זומור״״קאפ קלאר *
גו, ה&ט שטעטל »ן עקס:1רע ?עודגזי,
*אזוגדער פ«ר הושעגות * pa ג^רז
ככככככפככככהכפככככ
ך י ב א ל א ד ע פ ן ן י מ י ם - ג ו ר n י מ ד י ק ז פ װ כ ת
פון די כלערליי שטיקלעך פו ן דער שגיידערישער שער,
וומס זייגען «וגטערן צושגיײד״״וײש גע-תלי^ץ זדם ליגזי
זז&ט ער געשט*קעוו*עט, געדזשא&עט pa צוזאסענגעשםעלם
די ״מפמ״ דעמלט פארן ״שואון״ ארײפצוקריגן,
א*ז דאט בעוועזן a יןמי, טאקע ג&ר ^זיף מיידושיה,
אז פון גאגצץ שטעמל &יז סען אזש צו לןייפן געקור־זלץן
כלדן״״מיידלעך pan רערםון די הינגער געלעקט,


• %
»ו #sr
* ×– vj&u J \
׳״ ti - ד׳• ? ׳יי
י• ן ' '* *.*. %
u ×´ t* * '
r t
* * jr f Jff

«* ז 8<
3T?s
r?rwsrr*nsi nfm-M,
n&a ur curves car;
r״a^;\ m gf\ ?׳״*:- r׳■ •> ׳״
Ö¾; ?; c^nct: '
j^gr
rue ה* ?rci ז זם nr nu rn
n?;r×´ gc? & TtCf
-Wrr×´ir*<
SHTfircr nr muni ×´
.
art ׳ c; ׳״ c
U £ * ••* F
\ r2Ö¾ t
r*
r ״י • r* *
×¥ 2. *
uae f*×´tvr *ti
naa tjr £rw״quu«=u fi«״T«W« «1 "f’ ־
...
tfr
? * *> ×–×™ ' *
•ץ׳ - ” r r. דr ז י * x * '׳ ‘ - 'י■׳
י״■ «' ׳> — r
׳nt R$£Kf «** £? tfr״&f 5 ■ . ־r


/105
סביגיש * ממש די אויגן זיך ארויהגעגזמען:
קראםכןעלע &ײ קראטקעלע pa שטיקל &*י שמיקל,
ווי אייגגעמאספ ס׳וואלמ געוזעזן איייגמ איגס צװייטןן
a גגידיש .פרוסם״״היבל םיט ,פראשן דײזמגזענע
pa סהאנגען גאך מיט פערל״״שגורן וײ די זײהן,
פון די פלערליי שטיקלעך פו ן דער שגײדעד*שער שער
ban ער די ״מפה׳״ דעםלט פארץ *״שולחן׳ ארו יםסקומען,
א*צמ tn& ןויייםע *פרוכה״ א&ער פ«ר י&ים׳־״ג וראים
פון ש&יכןער ״יתור״ &ײ װיפראװעם אדאמגעגזסען.
א זיל&ערגעפ מגך-דוד דערויף האט ער »רויפגעני*מ,
בדי גישט דערקעגען כז׳זאל די גבבישע נאפן...
די מוםיס חאצן זיך מים שליפיעם אי&ערגעו ואוגבןען,
א*ער מיט ״ייתור^ ״יי אז ס׳געליגגט אייגעם, א*ז ע&׳ ן געראהןן
i&nn עם אראפגעלז*פמץ פונס m״tmp~p לוראפ
a ג&גצן ראש״״דזשגזז a pa יום״״ה&ור a גזתןגץ,
חושעגא״רס בייגאפט, גײענדיינן צו ת״קון,
ban פלוציש 8יס אגגעחויצן מןןר די אויגן צו מאגצן ״
גי*ט ער a ײד צוו״שן יידן מ*ט א לאמשער ,tnan pa
א&ער pa קײן זייט גישם וזארפט ער נישט קיין שאםן ״ ״״
ער ban אים זיכער אל״יץ פ»רדזשא&עט pa פארסטריגעוועט
נזיםץ זיל&ערגעם כזגך״דור צווישן ד* ןיאםן ״״״״*״
נןוים can ער האט מ*ך ציימ געח^ם, חעגדום״״פענדום,
זיייגע מכריביס pa שגײדערישן שולכל צו ,פרענגען
pa פ^רן אריון״״קודש, גאך פאר מאלפער 3&כט,
שטאט זיין װײ&ן פרוכמ שגעל ג^ך זײ אוימצוחעגגעץ.
צ ו
ה ק פ ו ת
אלע ספריי״תורות פוגמ ^רוץ״כןודש
זייגען צו די זזקפות &רוי&געגומען,
מפילן די פ&ולע *יוט״״טובדיק אבגעטון ״י׳
«ז ט׳זאל ^ויף זײ קײן עין״״הרע גישט קומעןן
א*ן אטלעס א?ן אין ױיתס אזן אין סאנזעט
»ון ארומגעזוימט סי& זילצער און מימ פערל,
ווי די ױם-טוגדיקע תמילות און געוזייגען
וואלטן זיך מרייגגעשטיקט רזיט םרערל גאך טרערל.
דעם רבס שטערן, דעט ראש״״מקזזלמ גרוי&ע Tin
לײבטן ארויס בווגם געטאבץ ארןם מעלעסער,
און אין פלױש ^גילופ-גדיק״-יטכורלעך
שטופט כזען זיך ארום מוילץ &ראגפ ך״ענוער.
שזין רומט נזען אויף צו דער ״עו־זר דל*ם״ הקפה,
און חברזז געמט זיך 8 imrrn's'tרי*נרובןן1
משמ עוסטערם ז^ד-בץ ווי שפיציקע מע&ערס
שארמן זיך צום מזרןד״וזאגט װילד טפוכן -
סיט געדרײטן, פארשייטן ״יעטודן יעכזדד ׳״ ״״
רופט מען דװק» אימ אויף מיטן דרדכןי-סלחד,
אדן שוין שטופט מען אים אין די חעגט ס׳פסזלע םפר,
אי־גם מעגטעלע נזיפ צעריצעגעם טאםעט.
פארוים דער חזץ מ*ט א לצצ צעלאכטן tu-mPmtT/
מינטער ז*י כל״־״ןןגערים מימ « קאצץ~יאמער1
פ׳מפר״״חורד ווי is קיגד צייטערט עס אין זייגע מעגם,
100/
א, וזאלט ער איצט דא געהאט זי־יין עוםטער״״האמער ״״
גישמ &רום מעלעמער ״״ צו נזזרזז״״ן ו^גט ר׳וומלט ארוייף,
דעמ ר«ש~מקהל& גרוימער ג&ז, דעם מוייהן ששערץ * ״
8, דועץ גישט דעם מלמדס שעפטשען &ין פ»רד ^רײין״
* משח, וועםט ראך »ין פמיסה פארטוילט װערןן
א ג»גץ שטעטל גײט &ין צעריסעגע שטייוול,
ווער וועט לייגן ט שט*קל זויל, & לאטע * ~
װער ווייםט װ^ס pis &יזד-מדרש ס׳װאלט זיך אמגעםון
*עוזר דלימ, ד.וש*עח״״גא״ גאטעגיו, טאטע#
פאכאכאכאכאכאבאבמכ^כאכאכ
א ס י ע ן
אפגעאר&עט 8 זומער אין דיי דערפער,
אויםגעשוויצט די כדוזת די לעצטע,
געאקערט, געזיייעט אזן געקאשעט
איץ שפאן תי ד«י מערד זוי די געמעצטע.
אז מול געשטאפט ז*י*גען די סםאדאלעמ,
אפילו די קארטאפלי׳עפ ארויסגעגרא&ן״
טא ווער &רויך זײ׳ די פאויא&כןעפ,
אין די דערפער ציצםער pu• צו jm
ליגן זײ איומיטן מארק אויף די פיייכעד,
רזיכערן □אכארקע #ון שפייייעץ,
שגיידן זזארםע ראזאווכןע ם*ט כןאזשיקעפ
װי מילשטייגער דאס ציייגערדיקע זשגייען.
ווי• אזיף די סטאדאלעם דארט, אןיף די שײערן,
מעגגען דא זתייף ף• כןר&מלן די שלעסער,
»ון דער קרעטשםער, ער רייצט זי־ך גאך
מים זײן דעמאלטער שילד, טיט די &ראנפן*מעפערן
/ד&r $ ל׳ ;-h *
*»־• *' */ *«י .. « <► «״׳» ׳ J־ 4 ך• {£ * ,-׳ ; ~>'t / *׳ s* >• •* * •״־
\ * ‘ *
t -r •״ r *' v v> • ?״* ׳ r’b r * * r <׳
י* | w:V-S W * *• J I . H. L - •.,״.<• UV,
*re1״ *־.# *,v־* ••׳fi-c* t ** *״*> ה ׳ {' ?it ״*
M , Ö¾ r , x * -, , -
* p■ ?■? ?׳^ 1 i < • f f > * ?? / ? f f ?ie . •f * ן s ״ «•*€’ rr%’. a' r r ׳. •.
■s? w ? ז ... r •׳ ״ .;<״ . > r 5 %r ׳w-: ' :־ t•.
■ ־ i Cl ?■« si 4 £ « • C; -■» . ■ - .,. - * u.
r u ן
4« £t£&F4״U^ % *rajr * f ; *
* ״- . ׳.* R ״*־;
״ • ■ ? ׳■ ««« ^ ׳׳ >i ■#
4*| Vu־.-־T r - " r H״ r׳״ :■•;?'u*::. .
׳״׳• ;
×– sn4
×™ U
Ö¾×™
; r^r « -».'״•*/■■-'' J »<>.׳־, ’ f «■• ' • <
< -v. to-:• • - ; • ■' ' ' »
» T
ן׳י•■ f v ״ *r ״ I - . .rr: ”*
ין;;״•.•* :■ *־ . ״ _ , .
* ×™*×´5 * * t *m r-
, • ;*׳ * \ ■ Jf . ■■ ru.־ :u : ׳׳;■׳•.
״qv״;.-r .ך u״U n;'־rr.">?־׳: $rT| r» ira״t?\
i-.r ×´ *; 3'V×´ r r * c
? ״ ” ;••/•-:. -J•.-'־־־’ ־•'/, r׳ f* ׳ p ’*׳־- / .■lb׳; ; - ״ד *
qncbq r* ״r ׳: n^zrjq r
?30 *v CMf'×´tit- r ×´ >


פמראצע ס»י, דער םשארט ז»ל׳ס געסעןז
8 פערד pa דו־^רף מ»ט מצצזצ עמ m יץ &עסער1
ש^רפן זיי ג»כן פ8&געם עסן
»ין דיי שטיװל ז יי טעמפע סעפער^
ב^ר8גע מ8י, דער טש^רט ז&ל׳ס געכזעןן
ד* טרוקעגע צונג זיך ^רויסצתוג יידן!
פיגםמער זויטס 8יז ד^ר פלולמיקער נן^רכן,
כ&טש פמרםוילט דא צג ווערן, סײדץ ׳״» - ״•
וױ ד• זןיגם &*ט ^רויפגעשטעגץטע ציגגער
גיוכען ז*י 8יץ אלע ר^גן און וײ&ן,
&ין די שליפיעס צרעגט גיפטי־ק דער ז/^װער,
פון די פרעגטן, וואמ חעגגען אויף די קלייטן.
ללללללללללללללללללל
* י s s ל א ו ע פ ו ן ד י .כ ל ו ם י p ע מ ע p
דעס ג»««ן סארק ח״פן זײ שוין פמלד אויםגעקו ילעמ,
אלע נןלי*םן ליגן כשרמ&קט הײ ן זייערע זעק,
עטייען ױי פארי^מסערטע מ&ר דער קרעטשנוע,
מייט זיײערע &לוט״יפ$רטרזק3םע זזעק ״״ *
$ון אז דער קרעטשמער ליגט &ױך שויין 8 טויטער,
8וץ זיין 8 aunון גוטס דרויפן מויף דער גאמ,
P8 דער גמגצער ס8רק «ײן גרוײסער ריגשטטק י״
אײן 8ו*פגעצר»העגער &ר8גפך״םא&1
ליגט יעדעד פויער נויטן פ^רג^װערטן פי&ק
אזיסגעצויגן מי& זיין ם»רשלוגעטן ז׳זוגס *
דער צאלעקט זיך ס*ט זידיק״״פרישן &לום,
און דערי״י״^ י- ןן« פ&ר 8ן &פעגעם שפוגטן
108/


•י* tip״’. *


2<<£צ (*' i&er
l&r
1׳ r* r
0fj** ***r
r״ arrqm tiU <״r »rr*'trK-**r-<
c*:aavr rr*ae? ×–×´×™,×– r.r 2^:Ö¾u×´r;r a:Ö¾
£H’:n• ^3rc»r״ ״r ׳זז n*£c a״ y a*?״c 1T• ״f /} * ״ ״* y
t״ ?cut U /d, )״ '״? < ן M n. ״ ז W?a
;* ? r* ד * ״ *ci r r ?׳mm\
n * anusj* ?MO h â– > ; 5 r r

J! 8 n r •’• a r t ’ ;4 ־״ / r c ׳ c ■״ ־
r-d ; nz? e־;;r׳*r * 4 ?ךזד *׳ -i\7r 3r*u£tfqr*v \
Cj?'׳ ך ״* ?'* ru ,Uq,
e.dr r-r ?>?â–  ×´×´Ö¾' q×´-v;j
•* - 3tz ~?*:q־ jrr u׳cinr״t?rt-’ a^r r״׳j T ״t
r<\׳d׳ p rn*r״mt rtfr qr^dd^r jn ןז
9j mr?:: ך ״trie rrf ןז^ nas ך׳ז Hf
- W2q>״crr*e^r r |״״» r%f xatsgf etarq ז*54
a I: -ץ ;׳ r: : ;׳ ; / ■ • : י־; - * *
<׳*.’•. *\r ■ r ־"״״•r n*ut ’'-■■׳
:9 11 ״ ?:.:;''־ t92 ? 99 ז •*ir ׳? r; 4 '׳ T r»ז : ' *
r־r ?דז^ .■״?19 י9-<> ־ץ׳י,
Mr; r>;r“;; “ ׳זז ear a; ׳*ma wriflri


?09/
א, דאס געװאיע און דמס ווילדע געחיייל
פון פארשהזרםער, פון רציחישער מריידן
די חעק מארקלעפטע &יפ .פלוט ציטערן אזש אן״ף
און זייגען איצםער אויף אלצדיגג שוין גרי*מ ״י
אלע ייידן זייגעץ דאך שוין .פאלד אויסגעקוילעמ,
ם׳גאגצע ש&עטל א*ז פארפאקם איץ גדיאישע זעקן
פון ײדיש פארמעגן, פון מא& און גוטס,
אז ם׳איז נימ&א נזער אויף א פינגער-לעק ״*
טא, ודאפ איז צו סאכן גאך, וואס איז צו םון?
איז אייגער אויף אגדערן איצט געהויפן ד* זיעקןן
א, איז דאס א געוואיע, א״ז דאם געהייל,
«ז זייערע זןיגט אזש אגטלוימן פאר ?pint ~
מיט לאנגע עקן אזוי צווישץ זייערע פיס
קומען זיי שטילע צוריק איין די דערחער «ויין,
םארויפ א,עער דער mi $ין יערן קוימען
יזימ אז« ,צפלמדיק״״יללמדיק געוױין ״
הו~הו״״זזון ם׳איז דער מארק א פולער נזיט פגרים,
יעדער, פאר זייין טיט רוי& געשטאפטן זאק, ליגמ א
א, $$ן w יםגעקזיילעטפ איז די*ם גאגצע שםעםל,
א&ער לדור׳״דורות ס׳וועט פלײ*ן דער גרדיסער נס.
נזת ״־* -
מטטטטטטמממטמממגזטםמנזמI


יי»
װ י נ טעוד י p ס
זיי פז1לן צדזמם ד״ פמו&גע די פארשיייטע מעג
זוי אין די □על״יקרעמלעך די »ו*סגעליידיקמע זעק;
&אגזמעגע זעען זײ ז&ויש, ^*יגגעקזרטשעמ״״דערשרמקן
פוגם םויפן זואלד״״חילך &וי^ן, םון דיי םעבופע העק.
» וועגעלע ה^לץ vk ם*&«וזייזש זיך שוין ^ײגנײטן כו^רק,
ווער חאן דאס פיםל מזובזן צזזזלמעגקרטצן וויפיל ן״8& קטםט״
זיצן אנגעפעלצטע די זויייכער ^רוס דיי פי יער״-םעפ
^ון &ל^זן י%ן ליידיקע זזעגט פול״״ג&דלדיקן פרטסם.
»ין ציפ״״חמדרש «רײן צ*ען זיך ־יולע םפעזשקעפ,
tk &ויף א רפזאח r״* םוי ן דארף קיין פדיער גישט צו זען&
זיצט מען מינמערן ^ויוון דמרם נויט םליגינןע מײילער
פון א פריש״״געפ^קעגער נזעשה om »מאל מ*ז געװען •
/,י,*יז סרן שטעטל זײגען די ^גגעקומען, די דועלף,
הז&ט זײ לײיפעלע קצכ מנן&ל״״פנים געוועץ מיש ױין pan!*׳
מיט ^ןיפגעריהענע אויגץ קדאצט מען ז*ך פון נחת
ווי טיגדרויפץ דער מגײ שיט עמ זיך פו ן » צעריסעגעמ pin.
*׳ל״י&עלע קצג, עליז~מ»שג»&ל, זייגע ױימ,
ס׳גיייפ מאם פיקדמוז געוומרפן ןוהרעה אןן קמלםן
v-k ער ^רויף דעמלמ סיפ ז-ין ,פל^גקער pfch
pa פארן שטעםל ^ויפגעמאקם a זז^ל^ן הטמגע-װאלד..."״
ןוי ל«גג די וײגטער״״געכט די פיגסטערע ציעץ זיך ,mn
מ*פ לוטס פעבטער, ס״יט שנזעו ך״זלוי וויי די צווײ ״״ ״״
&ון גײעגדיק פון חדר מיט די פ^פירעגע ל^מטערן,
יי^גן עשיו׳פ nujjno זײ גאר pu• &יפ די כףילך״שנ
no/


< * i a t! r r *×´ q o
c .׳ ז ?־•־.W“ * icrm1׳•־׳ *• ־r **־׳ *ד ׳״ :
rr׳״ r* '׳״;׳״’ • ״? ״*« ?.׳
ifr-i- ״^?\ :״*ד ^׳•?/ ״ז ך.׳ זr
area rr״s| ??,^״ן^״ןדיה ar״r|t aq »•ך^יד. ׳״.
r t;.i| r ■<: £־*W atfCH ־.דד>:ךזזצ r* rr*a*tf r»« qwr•
?”iq- :jUk.:׳r^•'. דז״ד •־> .־״זז ״ה r* *״ ״'• :Ue
;״״> ןזו*r*qu wtU» ar^*״£^r^r*qi cu\;״־ \
#* - £rmnk rr • ־־׳.■' '׳ r ׳י f ז '׳> F f *
Hf &f*p % rsran »..־ - cr״Ur £״^a &r Rf!
r״as ׳ ' * ׳. m־■־׳' ץ r ז f • T ■־>*£׳•>
cr ז a 3r״v~u*«i2׳r ,ז:ײיז .- .,, - .. . .
* • » c « ' ־ • crx* <״? :>£׳״״ .■a %r rr^n-: יך-ז;>^
;wa ** r׳ ..־״ jr׳‘U: ך ־׳ nn : ן ז r ץ ״ ז
f < * <*crrr״-n r: f׳״c v׳ ׳•” ׳•'} ’ r W ז & g$r*q 'r־T :-. a' r q^:l?
, t r .. i* ' ftr >r״r*f* ־׳״*•* ?;■״ה £^r:־|Ur rrq
a ז * ei&H r?3t/si<':-:ri ׳ ;?>4.־ןך£••5'* ־ r^rf ׳: -r :
זן* r״•’. ״i^ruc^ ’״*־ erisa^cr r*£f ״ן״יל
CNs1^ { ׳.:; ?o^f ״ ft* F* ** "^־ד
״rt i--־:rq 5*ן nrr e* : r* ׳r־r^U
— ׳


און איגנויםן די מארשגײמע *□yptea ,פ&םקע״,
אייז ע& ניש&ו הגר גוים ישםעאלן »יר פארטריפץ קיגד?
ד.ץס .פלום אין תארץ װערט פאר שרעק מזש גערוגעץ
פיז די פאראייזטע קליאמקע פון דער טיר □׳געפינם.
װי ל»וי די ו ויגטער־״געכם די קרירדודיקע ציעץ זיך דאם
אין די שטאלן □עקן פרעהש מאגערע זיי&ן PP
.פייז אי£ער די ^ויערן די פערעגעמ &רזיפגעצויגץ,
שלמפן צי בליייפן פאמש rw2t &&תר״תע3ית דףר פרי.
nnnnuunnnnn
צ ו ״ב ר כ י ׳״ ב פ & י״
pa שו&פער שולכל וזיגטער אוץ pa שגייידערישן
שפירט זייך דער ריה מון געװײקפוע זוילז pa פו ן םערכויגגעס
»וץ שפמ צו םגחה כאפט מען ד&רם פםוקים-תחלים
ווי טשװעקעם פז ן סןיל »רו*ם או ן ווי■ םאגדיײם׳י״פמסטרי^געס.
די געגריזוע&ע עפרי סקרי&עט pa דיי »ן-ערן
ווי *«כפעװע פ^יהוועם אין מריש־יגעםאלעגע שניייגן;
pa דער אתה״יאפד גיגון זזערט געצויגן אהער prm pa,
פון פארטאםשעה a פסאלע״״דראםו m ,פיים מארדרייען.
געגוג טוויעויק »*ז שוין a ש&תדיקער £ז**השמשות,
געהילט אזוי pa שגייעגע שלײערן וואם שישן pa שיטן,
ביליקער טאגדיימ פון ײוגגדיקע זיגי.ער-כןאשיגעןן
:טך וואם גאך זיך פלאנדערן pa דעם יארידישך״ם״יכזן ן
זוכזער איז טאקע כזחייזז-לוםהיק א*ז זײיערע שולעכלעך,
אפער דוייגםער .פל^זסז דארג-ז װי דורך צעריםעגע הןײזH
גײט מען דערפאר ^יץ .פית~מדרשל דעמ םט^ליארסקן,
א ױפה, אן rp*fc3fc או*ף מידומיח שויץ ^יגדרו״סן *
פו ן ^ונםער ד• שינדלען אפזיער די קיגציקע קראקוועס
ווי געמדרט, ווי געםעסע&ז, קיין ש&אדע דא צוןיישןן
אוץ דרינען ערשט די געשניצ&ע לײפן פארן זירוץ,
דער ׳סזרמ״ פ«רץ שטעגדער אדץ די גלאמע, מזזיזזדיקע ם*שןי
אז וויאזוי קאץ אריינקומיץ די קעלט פונדרוימן,
א פעדערל״-שגײ אויף א סײזן, אן עוקץ דעגן,
אז װערט גאר אץ אוגמערש&ער פוה פו ן א פאגה צעפראכן,
אים צו פארריכמז כאפם גזעץ אויר מי& מןשלעגץ,
א, און ווען פון *פרבי גפשי״ דארטן די פסוקימ,
װי מו ץ אוגמער הופלעס זשיוויעצדיקע שפענערן
ם׳פית״״מדרשל &אלד מיפ די קלעצער, מיט די .פעלקעס
ווערט צורײן וז׳אלד, א צעהילכטפ מי& כלערליי םעגער ״
אין ארון*קודש אויפן ׳גניאזדע&״ דער סאלאווייםשיק,
דער פאפשאן אוייף זייגע ״שטאלצן״ w*& פארן שמענדערן
יא, די גאגצע הורזז אויף אײין פו& אד יסצולערגען
איז ער אזש אהער געקונזען דא מון די וויימע לענדער.
םםפסססםפססםמםספסמהספסספם


t•
f t
* \

×”* f â–  ?v# r r
־r>׳a< m
ז r •׳an ״
; r ׳i'€*v• ״ ״
t ז r t‘״.«' .f /; ? •ז ׳ ׳ <,r
*t r- .. ׳:־).׳' ’? Hui יז׳;
?־7 i ׳ ־ ײ * ״ r r ׳.
** F\;?r ^״•c3(l r^״rr;;rj grr*c| rr4ft\ tf •^n
, ׳ ־■ -
3 '7T4trt-Ff״״ss ־״ ׳ r* f׳;. F’T OWfrf
f F fF 'ft *F** f\ £?*£ !£t '״ I 5£V Ft f* * 7 * *p H e־׳ - *’ * v
su ^Ftr:?rw×´×´rt ×´t r ×¥×™$
e c c a s a d c & d c o < ? a ■■ a ד •3 a d c a e e


זז ג ו כ ה ־י צ י י מ
די דעכער צעקלונגעץ נזיפ צנגעצונדענע איייז-צעפלעך,
די אגגעקומעגע דארף״שליםגס מים מעשעגע גלעקלעך,
און איץ די קאלטע חדר*מ די דרדקי~«# ״‘’נגלעך
זײיגען יום-םובדיק צעצוויקם סים אגגעצוגדענע געקלעך
פול זיינען זײערע קעשעגעס pw סיפ ,פליייעגע פלאסצעפ,
מון באך״פארנײטע זעק סטריצלע־״סעל pw אראןוגעג ומעץ,
נזוחל דעמ גאגצן ם״־יך מיםן שקצ״ימדיכןן גליטשץן
» בלעכענעמ לעמל ןןען יזען קען ערגעץ״״װאו פאקוטען.
דער רציצ״נם ,פעזעם״שטעקן מ׳קען שזין צולכןמענען,
פארן *נם גדול זזיה ׳שם״ א פארם צו םאכןן
אפער אן א צלעכענעם לעפל רי פלאמגנעם צו צעלאזן ״־׳ ״
pp זזברה אויף די־ קאלט-צעקדעכצטע pm נ״שט ^יגזיצן,
און דער טארק ווי סיטן פריש״״געשפאלפעבעט ןויייםן שגײ,
א פולער איז ער מיפ פופעוןאפןל געגז, ג^נצע פטאדעם•
<ײ די םארשרומפלפע גויםלעך א״ן ד,* עזאפענע םעלצן
זיינען שגיי״״מענ&שן פגיכוער װי געמאכטע פון פאדזוןם ״״
אז די צא&ע& אין די־ כאטעס ווילן .פאכןן שמריצלעם,
נזוז מען דאך דערצו טאקע זזא&ן ראזשיגקעם מיש ח&גדלען,
קריכמ די זון ארוים מ*םן אין זוײנטער פין די פערעגעם
און שםעטלישע יידן דערווארעםט א&יםעלע האגדלען •
אך, אז חשם־״ית^רך וויל ,פאוויייזן זייגע ג&ים,
*רויך ער דען ערשט יוזניש דערלו און גרןיםע זאבןן
פארגלוטמ זיך דארפישע איגמ״םץ א מײסזװמך
וױיסע סטריצלעם מיט צימערעגט &ןן זאפראן גאד,צו חאהןן
אך, ד^ה קריגעלע פוינול פ*ן במן־״גדול געחהמעמ,
114/
ײ&ךי״הגל ״לױפ,?/ ליזבדיל, u םםריצלע צו שנזירץן
»ון דעד םטרק :לי״ז נישט נזים שנײ ״* מינ» ווייםע פוכעװאטע גענזן
ווי עקטטרע מרטטגעעגײמ פז;ר ײדיעע ^רעבזע טיירן ״״
יועט ד»ם זייין גרױועגעמ צז לממקעס ;>ח פםחדיבן שמ&לץ,
טז&קע ג»ר מעשמ״יג&ים, »ז ס׳^״ז ג»רג*ש& צו גלוייײן,
פוגקט :ױ ט׳זדעלן הון די ז^געצז גזיעמ; חגובמ-לעמ&לעך
»ו*פ&ל*ען סלד ^י יזיקע נעכט «י1 צלזימען אויף די שוען,
×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢×¢
א י ן ד ע ר נ י ט ל ־ נ א כ ט
מײז אלע גלעקער ס׳קלוי&םערל צעקלונגען,
גא a ימגנד*קער שליהן אין ווילדן &ארג״״»ר«מ;
פון װזגטאװען^ &רייטן כ«ל»ט ארויס ם׳רגל
וועם גמך ארויםם^רלירן זײ*ץ צעימגטן קטפ.
ער וןעט גאך צויף פעזעם דורך קוימען ארזיס
ז^וויערזכעץ ^וייף זייין חריפישן אייגפאל ׳י י׳•
און שוין כאפם זיך איש ארוים, מעשזד״שטן, מון מויל •
גישט געשטויגן, גישט געהלזיגן דער גאגצער םרש״לן
ג«ך גוט װאס ר׳האט מרויסגצכאפט די םאטשײלע
און שגעל גאך ד• צפעבע גמרא בא&ש צוגעמ^כט - ״
^יגמיטן דין פלפול «זיף דער שיט» פדן ״פבתא*
j&un דיי גלעקער גענוסען קליגגען ;מך ח»ל&ער גאכט ״״
גיין, ם׳אייז נישט ם׳דוגוכח״״לעמפל מ׳םריש געשײערהע,
ס׳זייינען ,צרעגעגד״קע *וויגן םל»ם*כן טײפגע&ליצמן
און צודישן די םפרימ קראצט עם גישה n- ל^פעםזז
^ון װי שי^רפע צײגער וואלטן זיך זזיגטייש ^ענןריצטa. I
* ? rr -
r;--tf * -£*״. / ״׳-״.*nr ן׳״׳״ז:,t?:rr* rr
f7 ........ , ;/r*a^ < 1r
r׳־‘.-tr r ■r £?n׳״>a sgotf;׳״. ,ך״ז• 4.;jc l׳״;
••־״> ״ ״r:־m ״׳, 5-,2; : ••״ ״ rr. ״■'n '
. * ׳
f ז j?i a ׳׳J ־. ־. * ז
s«p sr״ rf4 $זז •jiv. \5 4#ץ
×´×´U×´J{ f*×´|
r.;s? r״ “.: •
e'nr*n ,זa' hi ;.*”״; ׳*; r* ן«*ן
s f$׳w ?p ?»g״r4r*n Ma i ״kj r״;••ft ~rr
{•2 **w־• ^״:,<£״:־ ״ן״ז *sr*zur rr^-j .?“*:.־ ״זז ןד•


ps װיגקל אהין צוס »לרןער הפרים צןם גרןיסן
קוקט מ׳רגל דערשר^כןן, מימ &י&ערדי־קץ ,פלי״ק ־י״
«, ״דער שוו^רצער הונמ״ מסייייס ד^רס, ער דריײם םיטן עק
האמער גן^פויער אוץ דער מרש״ל s״t רויידער צוריקן
»ון pw זיצס ״ער״ גאר &ים *ונחקעגגמי&ער
אין חפאדיק און פי’»וח * דמר סר/ז״ל מ*ס מיר מייזן
ג ײ ן f ג ישמ דאח קלו יפסערל דרו* םן אי ז צעקל וג געץ ״*
ה׳איז א וו ילד״׳צעקלוגגםער ק»ן נזיס &לדג4ה *יייזן
#, איז דאס געוועזן א בזיאום שפיל נזיםן טײװל,
pur זײן שםריימל איז pw געלעגן איז t|Kp
און ווער ווייםס ווצם דער סוף ח׳װאלס געװעזץ
ימלן פ׳«ו«למ זי־ך גיעס דערהערש דאס קרײעץ מון זזאן -
די כןלויםסער״״גלעקער זייגען ?pit שםיל געװעזן,
גאר פונם ספריט-צלמער מממ מען געחערס די מייזן
און א«ן קויכוען די װאױלגדיקע זאןןיערוהע
האכז געם^רפעה קידלעװ^םע מיס סטריכעם פיל אײז״
פמפמםפפפפמפפפפפפפפפפפפמפפפפ
.פ י י ס ר י׳ י ג ס ?& י$ ;t ר ב ן
נזיט דיקן אייז פארקצוועט איז דער שסעטלדייקער ם*יך,
צופ^גןעסממ די־ ברונימג־ר צוצוקוםען טיז ט׳טיןת גישס זיכערן
omm מען זיך די נעגל מי& ארייגגעזןײאײעםן שג*י,
Dim א ג^גצע גמכס צגןיצצ דדרך ש&אלסן ט׳האם געיאגמ דער וויהער.
»ויף א גאדויגע צו זעז ט׳&יסל רייך פון גגידם כןוימעץ,
א פיגמל מ1$לץ מון יואלד הארזש אלײחד ז&ל׳ם &רעבגעןן
טון די זצוויערופע רײסס ד* מסריכ^מ מו ז די קראקדועס
U6/
װ* »ויף יערן בוידעמ ם׳וד^לט » טוימעד ^וייבן הענגען.
כזעג נזעץ דען די וױי^ער רזצרף זיין צו a □נין?
קענען ױי »ין די ו ואריר-ע פערעגעס פיז וויעהשערע ,£לײ&ן;
»ון אײדער מ׳לןיפט *״בעלומ״ אין ביודיממדרש אוײן
הויכט ר,עץ מ*ך » ל^ך א«יס אין די פארק^וועםע שייבן.
&ון דער ר&י אין חדר װאלט ער כז&טש ^פזזו&טן געקעגם,
ער ליגט &*ן &עם ^רונוגעלײגט כזיט זומרעמע שמערצלעך •
און װי די צװעלף שבטיט ארום יעקיבן בייים שט»ר&ן
שטייען טרום אים די יינגלעך מי& קלאפנדיקע הערצלעך ״
זועט זיך וזיי&עו גישט דערציילן מיט יוספן די טעשזזן
למכץ «וץ ןוײגען &׳ ז&ל זיך װעל ן, sms פיימ זןארצן מ׳יזול ציפןן
וזעלן פלייבן »ין נושן דארט »לע די שעפםן״״סטאדעסן
»ון א*ן דעד יירוסט דז& ס׳זזעמ גישט אויפחערן זי&מ גריזשען aון כרייחץן
טרויעריק געמרוירן ז»גמ מען k פמונן נ»ך א ®םמן,
k, ווי וו^לט מען איצט א פייזן קגיפ לי& פ^רגומען!
&ון tpsa »ײגמ»ל דעמ רציגס ^ויגן רייסן זיך גרויהע ״
נישט פון פריסםלעך, מו ן זזערצלעך &*ן זאגן געכןומעץ:
״ואגי ״״ »p פמםש איך .פין דיך מטרימ מיט מיץ קבורח,
גײ דיין מוטער רחל הא& איך גישם מזוי געםון פזדעןr
או ן וועסטו אנ׳ער ו״-לן ל־יגען״ אז א רעגן-צייפ «יז דעגואלפ געײען,
נײן, ם׳איז גצזוען על־־פי דיפור, אז זי זאל פויפן װעג tn ר״יו •
»ז גבוזראדן וזעט פארםרייפן די •ידן אין גלות אר״״ז,
אז זיי וועלן םארפײגיין דיין לאמע רדזלם קבר...
t** *•*» ,*r* fiflt
?לוין װען זײ זײנזלן צז ז^עגגעםדליעה צו ױן• געכןומען,
האט דער ר&י שוין גיש^ גערירמ w* מ*& כךייץ ;ודמ אגר.
ףףףףףףףףףןןףףףףףףףףףףףףףףףףף
א ל ע ם א ■ג ח ו ן א ג א נ ץ י n ר
שוין דער פ&םער ח^ם געלעפם ia*o & ה8ל&ער לוגג
pa ער, דער יורע זייגער, קןיט מ?׳ך מ*ם k מעדםל
pa דער חצ-״׳גילױי'ן, ווען עצ »יז ער שדין נע&עך דא,
צו קויפץ אפיטל כײלך, k קווערמל.
»זן דאם דושגע זזדרל זייגם, משםי*גמגעז^גם,
דלח״תלל־״דלת מיטן טפה ^ןייםצומעספץ 1
pu »ז ט׳םעלפ אויט דאם טרזקעגע רעפסל מין שפו&נ,
ןואס וועט שויז העלמן צוס רופ^ צו לוימץ צום pssnm
אוץ u װי*& איז, פרוך״״חש ם, ד$ pas ק״גדער װיי די שמיגן,
און מ«לץ ,1ין ימוןן ארי*ן מזו חען »דיכעה,
און א &וגרמ jmapm »וגםער «* ן גרוייען צאפ י&רי־יז ״״ ״*
כ^טש קורחס אוצרות ערגעץ״״וו«ו אדיסצוגר^פןן
אייז k גאגצן קיילעפדיקן כזיםן זעקל אוייף די טלײצעס מרומגעל^פץ,
«ון גאט איז k פ^פער, vs גז*& זויז a גוםער,
איז אליהון איי א run ישער פהםע מנבעמרמפן.
קובזמ סען ®היים, גלײך &ײן פית׳״המדרש צו לו%םן!
ם׳ווייפ צײלט די םעלעכלעך, די ,פוגרת די חזירי-ה^ר ביג&לעך,
און ער צווישן מנחמ״עןעריב &ײמ הלג ן ל*הםל
»ן w יפגעלו יכטעגער אי&ער ױ נןלײגע «גע פיגמלעך ~
X .i
א צערוישטער סאםגע״׳וואלד איז דאס &יה~זזרזדרש,
»ון Hn ו׳װאלפ זיך «לץ םימער אי ן וואלד פארקראכןן
און ווער שמועסט ערשט איץ דײ שגןןיס &p יכײפ״״םוגיי מ,
אז אזוי איז עס שוין &ין אלע טעג פזץ דער װאבןי
8 צעשטזרעמטער *c אייז דאט x•'ת׳״המדרש דעמאלמ,
און די צעשוימטע כודאלי־עפ רןיען און עפר״צח
די צןןשאקלטע ליפטלעך אי&ער די טישן
זי-גען דאכז אין י&טורעמ די *אגגדיקע *ליצן ״ ״״
און דאמ חארץ אטעבזט, דאס פעדטל לוגג אגגע&לאזן,
ויאט מלעגסטע הרזזזזלע מזרמון אר^פגעצויגןן
אז דער זייידע שוין מיט דער סוגיא *םיפור״זזלפ׳״
זזאט זיך דאך עד ניוח כל הדררומ געזוגש׳־״^גגעזויגן.
vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ש .n s - ש יי ר n
פו ן געכטן פייטאג שוין w גםערגעהיי־צט די הארו&ע,
צום פלאצן פזל*געשטאפט סייט ליפעט און נײמ שײטן,
די גאנצע גאכט אדורך דאס שפריאץ פון די פזנ־ןע ן״״סג^פעה,
דעס זישבותדיקן זזייםל מיפ שהערן צו פאר.£ײטן״
דער ^אגיגען קומם אץ, טראפעצש ת$ר שםרןײ־״ידאך דער פארהייזמער,
א וײיגעגריקן קוגל א פעטעד ס׳מארץ צו דערקװ-קן,
אוץ די פלאט^רדײקע פייגל ארום ווארעפען קויגזען
אןיםגעהזגגערט אזז*, כא^ פ׳גאגצע מײזל צו צעפיקן.
גאך דער סעודז) קריפט חען אוייפץ זזייםז פיענןעליק מרויף
ד$ם טשאלגי? &יז &ויך ארז?1ל דדרן צו װ^רײהולן ״י


■ F ¥
V
rj rat gar#
י ? s ״ 3 £זר*"*5* ?rnn^t?״׳' ׳t״c 3c
״*’7'.'-r׳4■ r*# ?-׳״??■ >r״it r^r TF׳;
׳rr n €t** r £ r i7 ? r ז rד ?ידי r s r n ק >•; r ין״ rv-i j t
דחידדדדדתדדדדדודדתדד
;״׳ /?■ ג‘ • ' ' «!
×´ '. ×´ ;srts ar
1 • w ״ ־״ 1׳ c?•; •־ ז i" ״ ״ • ףד?., ד * n
×´ . a?
4 *t׳rf‘ ' d?'^

״v ■•• ־ ;' : r > r.’ ־ ■q: r <ך r t
y -i:? y ■*,?ft .<• J?♦ * ־ ־’ e•־־• •»."•• rS ״ r V •»'*׳ >. ■׳ ־• f-
? r*
m ז e? rf.זצ ^׳ x .
״ ׳.׳ ־■ ׳״ gf r ׳־.r** r ? : ־? ״ן־■ t ־׳•*;, ’ *־ ׳ ׳ ״■ ר ••*i


W
אך, /ײגה מעגוג, « בגוד, « חמ״םה ״
מ׳שוויצם אוגםער ר;לר מ&עליע * ^ין מעג ײך רער&^רעמעןן
א גמגצע דו&ך גע&רץירן מי ן קרירומ, מין ז£«ו*ערוכעס,
געיאגט זיך דורך םיפע שגייען פון .'ױין ד&רף א*ן צוויימץ,
ל*גם מען &יצ& ^וי&ן &ו*פן ^זגפערגעהייצ^ן פיעקעליק,
מי&ז גך״עדן מתחהון זיך גישה צו םארײײ&ןן •
גיש& צונז^ל םי& דער העכממער &אנק יײן פ^רעגדיקן שוו יץ״״^^דן
ןןי ^וגםער א פוכעגער פערעגע ליג& זײך צוגםער דער םםעליע,
«ון ד&פ גריני־עגיש אין ייויך און דאה &»פ»װע גר*מ&לען
ווי פון דעד ^רעםשמע &וג&ן מון & רויערישער וועםעליע ~~
גיין, «*t&uu& ck מרים הבב^ה גאר מיפז דער פוינן ״יין מ«גמ
און &לע װייי&ער נ?לך «יר מ*ט מופימ״״וממולוה געז^גגעןן
אוז ערן ^יז ער s w*s צעמרא&טער ^ות״״שירח קדגלן
ר׳איז ד&ך tampR םיפו מלע י’דן *מ ערשם געגאנגען י״
אהין wn מילף »ון זמיניק מל״םמ אוגפער א^ילפירם און וו ײינשםמק״ץ)
ער רײספ פו ן די פעלקעפ זו&שמ-עשר ^?לקפער און פי״גן ״״ *
און אויפגעוואכם in ן צ ׳שגארך אן אי&ערגערי&עגעם,
אייז אויף ®יעקעליק $am ניפיהדינף״על«* ודד״יגן ?n ויײגן ״
דורבן פעגסםער ד״ &יך״זזשמשותדיקע, פלי*עגע זון,
אן »ויפגעלײז*יק^ער &עלער, װאם upip אר״יין דורך די שויצץ,
ם׳איז דאך חיי׳בש עפעה עפת״י״שירה און די גאגצע W&P
חא&ן צעפיק& די אלכסדגדיק קרייזנדיהע טןיפן ״ - ״
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP


•T% r-': - ץ:. ז״ •׳ a ,? * /־׳*־
״ ■״־<:׳' gag?*{? * ״־.•־■ • :׳״ ׳•׳
×™


- דך■״ ? ?ד ״ r*;• * ׳״*■ ן if׳. r ז ׳•;c-r &
gjM״״r rrrp «fMf aif $**| mrp <*>f inr״M'i» f»
q,״f\J־41 a*:q׳»״ *nr: run /•״f •r»׳״v&s dr
r» * > ;*־״£ f״Ml ysff nnr?^< t r
va sra;^ a*M r&r×´t
t^״ א?ד׳;> tirr rer ץ״ן : .r׳*4 /..•:3U3i?r a er יזז
י׳' spch •; ז; '־.^ד r *c ך.; *׳״*־־ ?׳״;■: r״tfr| ma £r
— r״ft* err r r . / ' ? : r ? e rru*.?e
־ : ■ ״' q״ ז־ r e ־ ״ > ׳ .׳ ה ,*.:. : ״e .;• ־ ־.. x e ־' ״ ״ :
ree;-4rn * ״ • •״ ; ז
qrzt$ •׳ . r ׳■״ ?Mr-| vr
* ־ w?/ ״ ‘ ׳•- ?״!״>' ;־- ־־» : r ;.;.v״r'e
־ ״ ׳•
*• * ץ: ״״ t * .* .. f■־ u ״״tr r
n e:;urf •; ן c.f ׳r:t־־ Wf| fir *«W
* ר• ך*•, . ־ e''.־׳ ,• ׳ .-. >-/ j ׳״n •״ : ?״a
״ ;•׳ ?־.’״'■ ־. -’>׳•' - ״< ‘ c״ ן> h׳
,, ,. ...
~ - * ־־׳׳׳.-: — ״־. :eee

מ 1-^ : W>HW1־!■׳W ״ח.-.ףן-״ףד ע ר זו « ה ע ר * מ ר ע ג y ר
מז &*ן אייז פ^רק^ומיט ס'$יז אין מ^רק דער ,פרוגעם,
מןן יייד^געפ רןאבן טויף פייערקעס מעפלעך סי5! W”״,
זי;ימ ער »י*נגעדריײז איי tmn-ira מינמערן מויוון
װי a מארז?ו«ורעטער *m »יץ וו^לדיקץ ז^וויי״
& פחד פאלט w יף אלעמען אץ ויען □'זע&ז א״ח pm
m ,פײדע זײמן ףי עמויר, m די קלו&עה &*&ערן p'p,
ווי די א&געשמעלמע, לײדיקע װאגשאלל זײערע
^*ץ ד* ק&לטן$, פמרה^קמע קלי׳ישן אייץ פז&רק&וועמז מארק״
א •nn׳וי^דוכע^ mm גלייט &יז מונהער רי דדמרצלען פון דיי urn־*,
ג ״ יט דער גסרא״׳י< יג ז ן אי *ע ד ז * * ץ פזו רט י * עהץ קאפ,
אזן דין ח^רץ &יז ^זא צעצ*טערמעו/ צעשפיגל&ער קוו^ל,
«יץ וועלכי דער צייעגריקער עמער גיייימ ^רוייף m אראפ•
מיץ &לע *ידישער שםז&ער זי*נען די פעהער $גגעג«&ן,
פולע, איפערגייעגד״קע ביז מדי״ײז היײערן רחגדן
פזגפ המדרדיקן געמען ױ קופערגע דריײערס
זייגעז «ים צעריפז pw די פיגגער פדץ זיין רעכמער tuun ~ ״
קוסמ ער צר 8יר געפרןירן .-ױ אין צויםן &ptf p «ײ3
מ'ג^*;צע געלט ס ער איר ^רי׳י׳ן pa זױו פרײיהער ?pun!
*יז צוס טר«&* זייין אוייפגעםײעםע ,פארד קויעטעמ ױ זוים d-w,
ם׳מײבערגי״מ »יס דאס פולול, צעצי&ערמע ה&רץ ״יי ~
w ן אז ם׳ווערט ^תוױגץ m «וץ פיגההער דער $רימ,
דער גר״״תמיד היגטץ &p טץנקלניש &זוי פ&רז*2קם,
מון ט*פן, שהיילן -פרזגעמ ?1רויס ט׳טובקעגדיקע פגים,
ה׳^וױ״זו! ז*ך און רמטעןןעמ זײך &ון ם׳םוגקט pu װיינקפ ״*


ur r* e'^crr :-kc; ןי*»
*ir;־,. srf r ;־ף ־״ ;.«* *un
r• » » ־ • •־'; ' *« ‘ '■ ־ ' ' T •« - « *•'. *״ •~ י י « .־
f i f ׳ ’ I״? * * I ״ IF י’־ *f J*n :£ ’ r ״t£ ׳* ׳״ T
t€S£J
MfF *■־.’ f ׳• ''׳ ׳■• - ' '♦ ' r • ■' •< ׳» 5 r
* r <
r?׳״״f ,ir׳*> :*־• vr ;*r
* 3 * â–  - , .
* * - ■• | k ' 3 ן* H:. ׳• *? ׳׳״:״; :;׳״ ', ״■ p
':/* f ft
«• ‘ ("!i i
P3 i
ah o'nura r ןז^
n n.־:׳״׳ r״r;r :r-/ui
־’ &&<■
“׳ '־ . ■ , *
- - . â–  -


/..<.×™
ם'$ןיז דעח ,העקערם טאבמער די גריײזע, די צעידירעגע,
װאכ שטופמ״ן שטעמס »tram p ארי״ן &ון צי^ל״״מרייט אזוא שמיק,
ער קייעמ׳ח דיי ג»ג?גע niu& וומרעם פון ,פוזעס ^רדינו,
פ^רשלוגעמ &זוי, סיח מן אי^רגײ.י יק״ה»רמײעמן בליק ״ *
לאזט ער ז«ן s&s כעלות סיט זייגע אוױי עמערס צומ &י*ך ^ראפ,
מימ ד• שוזערע קלז.פעס חאקמ ער ד&רמ אויס & גרוימן ל8ך - ״
און װאה זי קלו״גמ ז*ערג»ך פוגה »:ג(זג»סעגעמ מו&ם ארויס,
פוץ דער הולער ש»רץ ס*?ז לעגה מ ה»ל& יזםעמל a גמגצע ודמך.
רררררררררררדרררררױרדררררררררררר
ש n a ד י ק ע פ י ש
אפמר קלײנע פלמיאלקעלעך iwaiwm
^ין » פישער־״^ליע pin ס&רק ^ײפערגע׳פלי^ן,
םים צי&עלקעלעך געח^קט, סים רעםעך, מיט זצלץ,
כזים a חלה-עקל נ?זץ יןיגער ןןאך ןןרײיגגעריגז •
און י1*ן פ*ש*םעגדל &רײן ערשם געגוג צדקער געשימ,
און a רו*ם מײערעלע אין רעדעלעך #רײיגגעשגיטן,
װער וומלט דעם פעפםמן לעש&ש, שלייען &רער םאגדאק
&ויף »זעלכע געפילטע פל^מקעלעך ^ןיםגעביטןז
pa ערשמ ש&ת איגדערסרײ ד* געגלױוערמע םיש״״יויך:
רויטלעך־״ברוינלעך״גײי’ץ מויף דעוײ רוציא ua* ציי־מלרדייק,
םון ציפעלע״״שאלעכץ, פון מי*ערל, סון a צעודעקטש ג^לעכל
&זזי פאטעממ-יידישלעך, ילזוי ז ••פלעך״״&יפערדיק ״ ״
מדז רעש אז איין מל&טקעלע איז נישט געוועץ מזדי מריש,
ו ןײט או נםער די או יי? ר ן, הימ קישקוןלע ך שוי ן a י ג דרו י ם ץ ?
דעמ געגוסעגעם קאפ״-פראנפן דערגאך אויף שפיץ״״צונג
װעם מען טאקע גאכשװעגקען גוי& מן אחמדיקז גרויפץן


\q״a s-TW W׳״rr$*׳x־;'* ?זמ f'*׳i mid »h'
r .. r*w «rr*^ ’• ׳: ־ ׳ ♦
* — '— ” ■■'■' ׳r ד-.*ך V mm &f״'fcW^Ut^ #«F
*r&a$ ״•״wt r ׳•*tt xrr*׳'F מז &a ץ«ז tetw * ** ץ!א *?**z err •■־׳•ז. j r* snrwnr qfrsvy., n^qn •;r rara ׳ ״
e\״cun etc r?rr ■•ײ • in זד׳ r rKi-f״׳:4, יז ff me«
tn ×´m×´art rtzr c^r W**j l*s *fvrn ?t rjtfs wtf â– % c
rrrrrrr-.״-- .״rrFap^rw״’ rr*־־rrrrrrrr
S :Z f ' * I
••:./p ־.•:••’•׳; #&Mr
,־ . ״׳4•; ־rc :.׳״ ׳ ־ > ;: ׳ a• j;r-. ; r & * ׳״.
r. .7 am rr.K;f% «-m
av״r\. * £• •״u:r\ ;r ־.•״־*;.■״ o ן ׳י ןזל>
״ . ' ׳ :׳- •;-.׳ײ ־ ־ ־ * /.*׳•• ׳־׳.
f’^r rt£3 ?;rvr m?
&<×´×´!* :ur4×´'-^v tafcgg&r $**&&×´$#
sr ? vrvsi'wn «*:ri*r«r״ r׳״ ir^*rrvmv ׳*?׳ ^*r •׳r:
rr ^ל־׳יז rr er?^ w״ ?r^rr״qt
aff sr 1־׳ ,אףי״מ זr t &
- •־• ־ v •- - - ־־
־ ; •• . f * * * c. •f ׳ ז" ׳ .’ * ״ ׳־
If*'*3>׳ . r r* r־״ f* ״ ץ 1־ ׳ ׳.•׳״־*J '•--״,׳
rw rers^f &r״p ^צ״ין׳?^
r* ן ’■ ■'■■'■


/122
k ו ן k ז ז * * ז י יי ג y ן ד י ו<ן« .?ר ײזע מיימ ר;* הזי שו פ ן,
מים ק״ילעכדיקע &י*בלעך גגך פזלע טײ1 דויגן,
וואס איז a מוימער העכמ דעגילמ, א asppmsp מפילו
»דער א שלייען ג^ר הי& ארויפגעזעצמע, גרויהע »זיגן$
&ון דזיר י$רות אוייף זי• »זן גיויף לויםל געװאויגן,
כ&מש ג*,’ א גמיל«ה~ההדל אריף ש&וודיכןע מיע דיר לייעןן
און ,גײמ מארן זיך אזא לע^עדיק-צעצ^רליז^ר פיש
ק**ן ערשמ א די&וק אין פיש״״סעגדל זיך ג*ר ןגעשרי״עזו
«ון איגבזיטז עסן אזא *י'ײידל &זן א העכה
אדער א ימארפער גרעגז גאר םון $ן עמ פון & פוליײען
ס/פלײ׳&ם ^יין האלז אייגעמ עמעקן * ^וי דװקא &ין דער *ריײים,
גז׳זזעמ שוין דעמ nM דאפ מש»לופו 1י?ימ פמרדי״עח
א פל^טקעלע אפער טיפ קעפל, סימ עקל ׳* אײן &יס
אזן נזים »לע זיתע &ײגדלעך אןן גרעמלעך ארוגפערגעשלוגגען,
אוץ גאכן פרונגך־בר^פ ן, פ^ר רי לע&ערלעך מי& איי&ל,
וןערץ די »מהע זמירוה ערשפ ריהמיק געזוגגען*
b ו ר י ם
פארמאו״עמ, םארה^רעפ w אוייר חײ״יימ ס׳גאגצפ ?זמעםל,
&'װ»לפ מימ שלדױיסגומ *וױמגעלאפן הון מיײן גפם pa צ11*י&ער;
כפםע מרויפליײינן k הםן״״מ^ מזן צודעקן מ*& 2 פוועםל,
דער זוך״אויפגײ פױן געווען fc פררימד*^*&ארש,’ימער<
ױש״יםופ לעפפדיר}, ם׳חומ ז*ך עפעם ל״הדד״ימ *״ *
פיז מ*פער דעם גארםל ארויף די שפרייצמ״ירןןן פל^מעס•
»ון ד״ כמ^ר-ים טאדגע אזעלמי, פאדההעלפע,
או*ף דער ליגלןער ז*י& היימ אגגע^ון ז״ך די קמפמםמגם ״


*Hf ;.-.ך .?־*״?׳ ״ ״ ' ל ?r* ׳י ז:» r. ץ.״י ז<די%
f •׳
r r.-.o ׳? ז-לי. w rnc?c\ r; qm*r*^£
־ ׳* ‘:v״rtn or ־ ׳ •;*ה•,.% ;; r ׳׳-׳י-?*ct v
«t*F 1?^ ׳*׳׳׳־
% zc*ttirr< rv
’S״f
\ ״ז ־. . ■ '■■׳ ׳• :
4U׳״״^ r״*j r'״ ׳ -- *
׳ ׳
... .1 S
מוץ קוממ « פ»רל a ממ&ערדיקס געדואצגןעמ
זיייף רזע״״חי־מל מופ, ול הויקערדייקער ג$?ר סים a ל»העןן
w ץ די נזורסלד״קע קאלוז״מים, מעגדזמ פעגדומ,
ז׳וואלמן ^ין »ײן ו:פעם ^געז^גח די עשרה &גי-ממן״
יום״״מובדיק לעבעדיק, פ׳םומ זייך עהעמ ל^יזזודימו
w״& י\ו וחלרן גרמגערט עס p ^ייפהער pa די אןיערן ״*
בו'ע&ז*דיקע רעל רמפ ־די וואמערסיל עױן אפגעכזזולן,
קוסעץ מי& ײיערע װעגעלעך p די״ דמרפישע פויערןן
k ד ן מ ז ם 9גאג צע שטעטל חז$מ א ה ו לע כ י חה גמ u מע ן,
שטיייען די פויערימ מײגמיטן מ^רק מימ גיהםערע זתיגץ,
&0&HJ זײ »ל#«מן pa «&ד מרײין ^רייגצו גארץ,
צו פארקויפן ד^רט צענטער״יו יייי״ז מרישע חי״׳״סםויגן.
און אז קײן יײד דערכןעגט נישס נוער & an &יגם םידור,
£ פורים״״רב פון »ar פןיערל ^*צטער האטש סמכץ ״״
&$רד w ן פי»ויה פו ן ק$ונ»פ*עס, a כזפאדיקל ״י די קוטשמע
$&זן פערמיק »יז & רבל, למבדיל, םיפז &לע זיי&ן זמהןן
גים די זון זוידער a שםעק $רוים » שפיץ-גאז » רויטע,
זי צים גיך צוריק, םשכועות ל׳וײז ביטער ק^לט דער דרוימן;
זי רואקלט צווישן די כמארעפ א פ»רשםי י’עטע~צעדר*יי'1ע,
איז אפשר איר nu גאר רויט מון » קב^ק״״יעקב א גרויסץן
דער w *מטיתןנדיקער וז&לד a מ^רשגײטער pa צויפן
אין אויסגעקראכעגעם פעלץ, ג^ך ^וי־ף דער זייט דער צווײטער,
»ון זון״״פ^רגיי a pit? atm*י ה שסעל״יגדיקן מ״יכל
& םורים~שפ י׳לער ara אן אגגעשכורטער, פמרדריי&ער#
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


* * ?
־■-. **V יי *
×–r ; arr×´c n a rr×´at2M
f r ׳ ״ץ •f r*r>1 ־ Ct*' F^i * ־* J f* C! *"’ ?5 T*t/ * ץ ' ־/ * ״ן *־^**־
׳י * * * •*•-'. *W *' ״ <-•-•■’ f► • ‘ - ־ * «t £»' ״_> ־ ־ץ ;-->■* t -־. • •ר .׳-•,.- 1 ־ - י - p * < *.3־ c־ y «.« •; י ** f* ,'־־? < ?
i • »? י• ^ • . a <•« י **I * >'* ‘ '׳'׳ ־£» -׳■ ־ * • * - .»»«£, i f
fc״׳t >i״r ta? /?*j art M $ £r/*3?»

ifec fj rt-u*«־
: ־ r r •. ׳־.:,■ ״ ״ :;׳״ r ;r ;f
\־t?r: ׳r'*r zrr - ״ f*cr r ?״׳*“ *י• : ־.•ײ £. ד.»־תזה• £ד״א ;׳*.•
* :.• - ־־ - ׳
f\^״״U:r\ c«rrr־rr״; ץ rr*!3~ •r;
• .. unnnrtn


124/
מ ז ר י
סררליייצם איז די
ח ײ י י n ר ג
כימ געפילמז םל^יה נײט ?רע&לעך, מי*& ר^ן״״קג ישן?
פאר די &א.'?;ן דיי צדניוגמלמד מי& םעזקוח
no סען שוין «רי*נגעסען די ׳פייז״״מדרש םישן.
n* אויפן פזיייך דרר-סן ד״ שחײקער מי•'“י״״קר*ע&,
צן מויפהער א*וי ןןלץ שגעלער «וץ שנדלדר,
זזערפז א גאגצן גייעגדימן פזאג גישס מוייף
דמס קומען &ון גי*’ץ פון ךי שלח*סגוח רומלער.
גיצגצעגע קזושײןעס יירענגס סען געםר^גץ,
כיפ יעגע ווייגען £יץ למגג־״ה&לזיקע פלאשץ •
$*זן פזן די גןצבישע, פוץ די יחסקע״״גע&לעך,
םזן גמגצע לונג״אוך׳לעבדרם אזעלכע המך״&^שן.
די ר&יצין מיה « פעמ שסייכעלע א םארצויגגפ
פון פארזובן כטדר פון אלעם צדץ גומן,
און דער רבפון^ sap פןן יעדן םלעשל
וו^קלם עױן &8לד m # גחהדיכןער מזזוחן,
וזיידער &ון ^&ער, גמפר&סיול jw ג&ם1ה,י1ל
etm ער דעט ״׳שזשגמ״יעקב*׳ *לץ זיגגען געגוסען,
8&ער אייידער גאך עד רןוסש n1 צום ־״ארור *joh
איז a םרישער שלח״״ס^ופ שעלער צגגעקוחען.
םא איז זוידער א קעלישעקל זיך ^גגעגצםן,
פתס פר *ש ן פלעשל » 1*למ ײ ס ׳ גע פדז גקע ן ״
״און אז מאר׳יי״פן ^יי״זוי׳״פמ• tic שזיץ ד* תזיצײןן״
זזערמ &'פ«לע גלויזל גישש &ויף גוש״״ײרןךעריש צו זואוגקעץ.


r r

: ' ׳״ r ?
־; • ־ *״ *״* 1״*fj*
. ׳ ־״ ..v: ׳V ״ -•: - K (- '.. •? ׳ י ׳ - י •׳■׳) ךד
r r* r׳ ז ״
?11 ct?| \>?r ן ׳״ r״
ק״״ז ץ*״ז'? ״זז rr?- ; r״ v <׳zr tr * 5’"״״״iOt
M ^״ז׳י «ff
r rj M £״£Z! C'-’Mr’C-? ׳';״f. £׳•;*-.> ״
qt ן?״ an £״» ’ :־ ך״
mW *nu£G<$| e*< •׳utr n״*z־tn 6 ן״ut~T»^?*-*T?< ?


«ןז ai| .. ץ ■ '■ה־ * «״ז ; זר , \*\*£;ד ״•־
×–×–×’ WK Ö¾×” \
r ’,ךץ״ r*r; ש:״;ן;• ך ״^ <’ a •׳״'־1״' r ״ a ס
rtrx( ־*;״rr ?ז ד $££ ׳ .? ן ז \
#<{ r\r re ן ז?׳ , it ךז'׳* ן r•
’.;ךין ?^,r ז.■?:־;- * ״זז.
.■ ׳ . ־,’׳׳:
j,) • > )»:״ז ן4׳ *£; 1 ״י•?; r •' .<:
־■:>ן^& r3 *«rrr׳• ד•;• »בז־ך ;t -r *־?:״־**J־ «<$f
rn: •:״?■; *■j*• :: ז׳
% ז 5 ? ״ K' ה׳יז־ « SM »*T tt'rZT
׳,''י: *r ך*.}־ן.ז־ * ר*-*זד״?;ן. ?:•׳-:n/r ז$; j
״' '?:■? י J ׳״. .


פ&רפלייצמ איז די גצגצע .תית״״די־ן שמוצ
נזיפ ליידיקע פלצשץ ו ד י מיג׳ז אײדקויוג שםיהער•
8ון דרזיםן pus פעופפוער טזט ז״ך pa קצפ
צו זען ווי דער רב ״שנ»שקענ;'' ווצקלדיק שכור ״
&, שוין קומם מ׳גאנצע שהעשל צז דער פורים״־יפעותז
און ער קאן אלץ ײומ ״׳&רוך בזרדכי״' גישפן צוקומעןןן
,פלייצם ער שפייין ציגמי&ן w& װי ״כל״יגדרי /
מוץ »ז« צעשצקלפז וו״ײעץ אדורםגעגוםעץ,
דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
א יי ץ ל ע צ ם v ר ג ע ם
עמעס םוט זיך דרוירן זתגמער די פ^רײ-^הטע מעגםםעו/
עפעס זזאמ נעמוזה דרו״מן גמר װאוגדערלעכעס געשען ״״ ״״
נײן, זי הערט גישם, ;1ירע pjrw ײיגען ד^ך prtjpw•
®וץ ןןירע אלפיטשקע צויגן ק^גען דצץ-סצס דערזעןן
^זוי טוימל^ך שמ*ל דא דער &רומ, ^זו״י סומיע, טופלע,
צו דערםאפן □יםן .בי״ל־ײןן ציםער פוז צירע צוןיי זזעגרש,
װי פון א*ר ^ויהגעשר^גענעו/ 8יר צעקראבעגער yaw
ס׳װאלפ אלע דו»מע געקראכן דצ פון צלע פיר וועבפ*
pr, *
&ײרע מארלעגערכזע צייעדרעס,
מון א גווגצץ ווי:?ער ליג ז
זי ה»ט מור» ם׳פג״ם צו דער
ווײייל דארמן װמרט מען דהך
• • •
דער ש&ייפער רוהן,
ו־׳זױ פ^׳רהי״עמ י^ו״ף 8*p זיימ
וואגם s וי־פצודר* יעץ,
»ויף איר שוין די גמגצע צײ&
#, די וו״יעגדיקע פ*ס די געשװאלענע, ^ױהמװײקפע,
וומלמ זי נזים ז״י־ צוש העגםמער פ?;ין געקצגפ נ$ך דערגייןן
p־, זי 8יז ^לט, ס׳ה^גטעש זיך היר זיכער מ1ל אין tsp®,
פל*מער& עש לדילעך דערפאר כזי ׳t צישערדיק געשײן.r׳*4£*n*r ־^־Gn. ״r <
י ״״׳, — *״ ייץ ״?; ׳.;.׳•’,׳״*? 7 ״.״•
-:.ך ק״ז?- *or en*t tmcrvr *rer r״׳ MJ rrr
׳* err- $־״ז-אחז *י rxr rs -זז xr rut
M% j?*f qrna a'r^.r er^ •:? rur t:rr*a*x-?re .
u . ? ; ×´ ; ' * , . ' Ö¾.
•\'״wr< rr* z: «cC*irr * ׳•־>•■ • 4״״;• ’ <<**>< xr
i rw״׳• r« u» ז
TnTrrTrrrrrrrrrFrrrrrrrr
e * •׳
י • ״r ׳ re rrrrrr* ; e
- • ״ ••• ••;• e ז : ’.־־e זד׳ידין?! *r-.rr- •
ץ>ין 4’־:״ז ?r׳r. - , ־׳ — \ן״*>
41" ’. ׳ '; ־: .' ׳
^rr n;r :w* arrxx^ ere א:•;•• err ־ ־ ; ־ .•׳ ׳ '״ * ־ - ' ' -. ’. /2
44••. •r •a«p” ״׳*# u.nr :.:vi׳r .,f* ןז ־י l ז
..............■'•••• r r
,s% rve r ■'? n״FU e>ar€vc«r^ s*?rr״a
*>>fer ׳?t■•: ז ;״? g tPW ןזס
... '' ־׳ ־־
r׳ ' atg-ff* ? ,״e — ׳״. * ־׳ <׳*״.; r־ % .
' '־׳ • ’ : ׳ :׳ ״1 * *r r r
' " ' ׳• \