Citation
Vocabulary of the Ibo language

Material Information

Title:
Vocabulary of the Ibo language Part II, English-Ibo
Creator:
Crowther, Samuel, 1806?-1891
Schön, James Frederick, 1803-1889
Place of Publication:
London
Publisher:
Society for Promoting Christian Knowledge
Publication Date:
Language:
Igbo
Physical Description:
90 p., 16cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Igbo language -- Dictionaries -- English ( lcsh )
English language -- Dictionaries -- Igbo ( lcsh )
Asusu Igbo -- Akwụkwọ edemede -- Bekee
Asụsụ Bekee - Akwụkwọ ọkọwa okwu - Igbo
Spatial Coverage:
Africa -- Nigeria
Eluàlà -- Naijiria
Coordinates:
8 x 10

Notes

General Note:
VIAF (Name Authority) : Crowther, Samuel, 1806?-1891 URI : http://viaf.org/viaf/39456173
General Note:
VIAF (Name Authority) : Schön, James Frederick, 1803-1889 URI : http://viaf.org/viaf/46875920

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS, University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
543533 ( ALEPH )
EA88.51 /1498 ( soas classmark )
EM1645 /21096 ( soas classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
[AiZ'-Cd- Gy
VOCABULARY

IBO LANGUAGE
BY
THE RIGHT REV. BISHOP CROWTHER.
PART II.—ENGLISH-IBO.
PREPARED BY J. F. SCHON.
SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE;
NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING CROSS.
1883.
VOCABULARY OF THE IBO LANGUAGE
PART II.
ENGLISH-IBO.
A
A, indefinite article, is expressed by the numeral one,
as : otu, Onitsa,* ovu, and na
Abandon, v., banasi, 0. bahara
Abandoned, adj., abanasiri, 0.
Abase, v.
Abasement, n.
Abash, v., and to be abashed, tu-ifere, 0. tu-nhonre
Abate, v., ta, beri, 0. benata
Abatement, n., mbenata, otata
Abater, n., onye mbenata
Abbreviate, v. (compare, bepu)
Abbreviation, n., mbepu, 0. ikpe-azu ; obebe
Abbreviator, n., onye-mbepu
Abdicate, v., tsinie-akka
Abdomen, n., ala-afo, 0. ani-afo
Abed, adv., 'na-akwa
Aberration, n., nkpaghara
Abet, v., lu, 0. nu
Abetment, n., nnunu, lulu
* Onitsa will henceforth be given by O. only.
IBO—II. / , b


2
Abettor, onye-nlulu, onye-nnunu
Abhorrence, ft., asi
Abide, v., no, node ; abiding, obi, obibi
Abider, ft., on ye-obi
Abjure, v.
Abjuration, n., iyi-obuba, 0.
Ablation, n. (the act of taking away), nwepu
Able, to be, v., di-ike; able-bodied, di-ike-na ahu
0. di-ike na aru; puru
Ablution, n., nwutsa
Abnegate, v., dsu
Abnegation, n., ndsu
Aboard, adv., na-ubo
Abode, n., obi, obibi, i.e. abiding
Abolish, v., mebie
Abolisher, n., onye-nwupu
Abolishable, adj., di-nwupu, wupu, wughe
Abolishment, «., nwupu
Abominable, adj., asi, ikpo-asi
Abomination, n., asi
Aborigines, n., onye-ani; epum
Abortion, n., kuor-ime
Abortive, adj.
Abound, v., dsuru
About, prep., na
Above, prep., na-ive; above all, okaba
Abridge, v. (see bepu), mbepu
Abridgment, n., mbepu, 0. obebe
Abridger, n., onye-mbepu
Abroad, adv.
Abrogate, v., wupu, wughe
Abrogater, n., onye-wupu
Abrogation, n., nwupu
Abrupt, adj.
Abruptness, itu-ade, tu-ade
Abscess, n., oki-iso, okiso


3
Abscind, v., batsa
Absconder, n., 'nzuzo
Absence, n., adiro
Abscission, n., mbatsa adiro
Absent, adj.
Absolution, n., ngbara
Absolve, v., batopu
Absorb, v., mitsa, ratsa
Abstain, v., rapu, ghara
Abstinence, n., nrapu
Abstract, v., bepu, 0. beri
Abstraction, n., nwepu
Absurd, adj., egberi, kafie, kabie
Absurdity, n., nkafie, 0. nkaliie
Abundance, n.
Abuse, v.
Accede, v., dama, kwe
Accelerate, v.
Accept, v.
Acceptable, adj., di-nwere, dionana
Access, n.
Accident, n., oghom
Accidental, adj., agho
Accipient, n., onye-nara, 0. onye-nata
Accommodate, v.
Accomplish, v., metsa, mesia
Accomplishment, n., nmesi
Accord, n., dama
Accordance, n., ndama
According to, otu, 'kwere, 0- oburu ma
Accost, v., kele, kene
Account, v., gu, guo; on account of, maka
Account, n., ggu gnu ; onu-ogu
Account-book, n., akukwo onu-ogu; gu onu
Accountant, n., ggu gnu; onu-ogu
Accredited, adj., ezibo


4
Accrue, v.
Accumulate, v., buko, tuba
Accumulation, n., mbuko
Accumulator, onye mbuko ; onye tuba
Accurate, adj. and. w., ntudo
Accurse, accursed, aziba
Accusation, w., obobo
Accuse, v., bo, bu onu; one accused, onye aburo
obobo
Accuser, n., onye obubo
Accustom, v.
Ache, v., bo-ero
Achieve, v., meta
Achiever, w., onye metara
Acid, adj., lu, ilu; O. nu, inu
Acknowledge, kwe, kwere
Acknowledgment, n., okukwe
Acme, n., issi-ndsedebe (a fault)
Acquaint, v., onye-'nke
Acquiesce, v., kwenye
Acquire, v., kpata (rutar)
Acquirement, n.
Acquit, v., iri, aro
Acquittal, n., iri-aro
Acrid, adj., lu, ilu, 0. nu, inu
Across, adv.
Act, v., me, mere; act together, meko, pa
Action, omeme, amara ; in action, pa
Active, adj.
Actor, n.
Actuate, v., nu
Acute, adj., nko
Adage, n., illu, 0. inu ; oku illu
Adam’s apple, n., akpiri
Adapt, v.
Add, v., gu, nye; tinye, added, ntinye,


5
Adder, n., aguo
Addict, v.
Adieu ! int&rj., node omma, nodumma
Addition, n., onu-ogu ; and additional
Adequate, adj., kwesi, kwesiri
Adhere, v., bako, 0. mako, lafru, dirij dinyere/ laku
Adherent, n., onye dinye
Adhesion, n., ndinye, nmako
Adjacent, adj., uso
Adjudge, v., ke oku
Adjure, v., ba, iyi
Adjust, v., dokwa, dozi
Administer, v.
Admirable, adj., di-ebube
Admire, v., me-ebube
Admirer, n., Onye-ne-me ebube
Admission, n., okukwe
Admit, v.
Admittable, adj., di-okukwe
Admixture, n., gwara-gwara
Admonish, v., kuziri (dd-odu)
Admonisher, n., onye-nkuzi
Admonition, n., odu, 0. nkuzi
Ado, n., mkpotu
Adolescence, n., okorobia
Adopt, v.
Adorable, adj., di ikpo issi ala, 0. di ikpo issi ani
Adore, v., kpo issi ani
Adorer, n., okpo issi ani
Adorn, v., dokwa, dsikwa; ke, yi-afe
Adornment, n., ndozi, ndokwa
Adown, down to the ground, 'na-ala, 0. na-ani
Adrift, adv., oka
Adscititious, adj., ntinye
Adulation, n.
Adult, adj. and n., adultness, okeya


6
Adulterate, v. and n., ntigwa
Adultery, aroro-ala, iradi
Adulterer, n.
Adulteress, n.
Adusted, adj., kpoa
Adustion, n., ikpo-nku
Advance, v., dseku, 0. gaku. In advance, na-iliu,
na isu
Advancement, n., ndseku
Advancer, n., onye-ndeku
Advantage, n., uru, 0. elele
Advantageous, adj., di-uru
Advent, n., obibia
Adventure, n., me-oko, 0. ke-dike
Adventurous, adj., di-ke
Adversary, n.
Adverse, adj., dkpukpu
Adversity, n., onyemuwa
Advice, n.
Advisable, and advisableness, di-ndumodu; odu, 0.
nkuze
Advise, v., du, odu
Advisedly, adv., dumodu
Adviser, n., odu-odu
Adze, n., aga, any ike
Afar, adv., te-akka, teka
Affable, adj. and n., aru-nlo, di-amara, di-ndumodu,
ro-anroa
Affair, n.
Affectation, n., ekwe-ekwe
Affection, n., ku-na-anya, 0. vu-na-anya
Affidavit, n., oku iyi
Affirm, v., ku, kuo, kue, kwe
Afifirmable, adj., okuku, di
Affirmant, affirmer, n., oku-oku
Affix, v., maku


7
Afflict, v., afufu, ahuhii; di-ahuhu, nye-ahuhu
Afflicted, to be, v., ta ahuhu, 0. ta afufu
Affluence, n., uba
Afflux, n., nrufu
Afford, v., kweme
Afforest, i.e. turn into a forest, me-oliia, 0. me-ofia
Affray, n., ogu agba
Affront, v., ikpa-amu, 0. nkpaya ; kpayamu, kpo-isu
manye, meya
Affuse, v., ba-nye
Affusion, n., nbanya
Afield, adv., to the field, na ozara
Afire = on fire, na-oku, 0.
Afloat, adv., na-elu-miri; 0. na-enu-miri
Afoot, adv., odse-uku
Afore, adv.
Afore-named or said, adj., kpogodur
Afore-mentioned, adj., kugo 'duru
Aforetime, adv., buru-uzo, buru-issi, mbebo, 0. ekpobo
Afraid, to be, v., Tu-egu
Afresh, adv., odo, 0. ozo
Aft, n., isu-ubo
After, prep., ososo
After-ages, n.
Afternoon, n.
Afterwards, adv., mbe-odo, ekpo-ozo, omesia
Again, adv., odo
Against, prep.
Age, n., nka
Aged, adj., otsie
Agent, n.
Agglutinate, v., mako
Aggravation, n., nmako
Aggrandize, v., bulie, bunie
Aggravate, v., kuto
Aggrandisement, n., ibu-oke-madu


8
Aggregate, v., guko
Aggregation, n., nguko
Aggress, adv., manye
Aggression, n., nmanye, megido
Aggressor, n., omanyer-ogu
Aggrievance, n.
Aggrieve, v.
Agile, adj.
Agility, n., afu-nfe or aru-nfe
Agitate, v., kpaso, mesu, 0. lulu
Agitation, n., mpaso
Agitative, adj., di-nmesu
Agitator, n., onye-nmesu
Agnition, n., kwere, kwe
Ago, adv., ga
Agonism, n., ozuzo
Agonize, v., be uya
Agony, n., ozuzo, ize
Agrarian, adj.
Agrarianism, n.
Agree, v., dana, kwe
Agreeable, adj., di-ndokwa; ezi-obi, so-uso
Agreeableness, n., ndaba
Agreement, n., ika-aba, ka-aba; ndokwa. To make
agreement, ka-aba (ka-agba) bando, ndaba
Agriculture, iru-ubi, 0. oru-ubo
Agriculturist, n., didsi, 0. onye-onru; woke-ubi
Ague, n., ahu-oku, aru-oku
Ague-cake, n., ama
Aguish, adj., dika-ahu-oku
Ah ! interj., hea ! aha! 0. o-ya !
Ahead, adv., na-ihu, na-isu
Aid, v., du (nye akka), n. mye-akka
Ailing, v., na-aria, oria, 0. na-aya-oya
Aim, n., nzodo, zodo
Air, n., ikuku, 0. ifufe-oli


9
Air-gun, ebe-ikuku; v., kusa
Air-hole, n., ufo-adsa
Airy, adj., si ikuku, 0. ifufe-oli
Akin, adj., di-na-umu-nna .
Alacrity, n., with, ozibo-ozibo
Alarmist, n., otinkpu
Alas! inter j, o-ya !
Albeit, adv., ma
Alibi, adv., ibe-ozo
Alien, n., biambia, obia
Algidity, n., nuku-oyi
Alight, v., zida
Alike, adj.
Aliment, n., nri, 0. ri
Alive, adj., di-ndu, do-ndu
All, adj.
Allay, v., bo-nkpa, iworiwo
Allegation, n., oku-ntado
Allege, v.n., ima-atu, ku, si
Allegeable, adj., di okuku
Alleger, n., osi-ali, 0. onye-ama
Allegiance, n., ikwe-issi-ani
Allegorical, adj., omama-atu
Allegory, n., ina-atu
Alleviate, v., mebenata, dsunata
Alleviation, n., ndsunata, mbenata
Alliance, n., amakobarim, ndinye, otu
Alligation, n., nfiko
Alligator, n., adsi, uji
Allot, v., kenye
Allotment, n., okeke
Allow, v., ka
Alloy, n., nbito
Allude, v., lanye, 0. legha
Allure, v., nlanye
Allurement, n., nlanye


10
Allurer, n., onye nlanye, 0. onye-nlegha
Ally, v., di nyere
Almost, adv., nwase
Almshouse, n., ulo-ndi-obeya
Aloft, adv., kufer
Alone, adj., na, oil
Along, adv., na-ogologo, na-ogonogo
Aloud, adv., ikusike
Already, adv., ka, odiwo, 0. uduhu, uhua, kita
Also, adv., ezi, 0. na
Alterable, adj., bagka, dimbagha
Alterant, adj., ogha-iliinye; ogha-ife
Altercation, n., esemoku, 0. uka, ogha-gha
Although, conj., otu-owetla
Altitude, n., elu, 0. enu
Altogether, adv., kahaha, 0. kavara
Always, adv., be-na-mbe, 0. ekpomekpo, benile, 0.
benine; ekpo mbena mbe
Am, v., do
Amain, adv. (with all four), na-ike
Amassment, n., mbuko
Amazed, adj., bahari (tsava) ogozizi
Amber, n., colour of, aka
Ambidexter, n., one who uses both hands alike, ome-
akka-nabo
Ambiguity, n., oku-uke
Ambiguous, adj., di-nkwe
Ambit, n., ngaruta
Ambition, n., oke-obi
Ambitious, adj., di-oke-obi
Ambitude, n., ngaruta
Amble, adj., dse-wayo, idse-wayo, 0. idse-nlo
Ambuscade, n., ntse-awu
Ambush, n., ntse-awu
Ameliorate, v., dozi
Amelioration, n., ndozi, 0. ndokwa


11
Amen, adv., amin
Amend, v., dokwa
Amendment, n., ndokwa
Amends, n., ndotsi
Amiable, adj., na-ndo
Amid, amidst, prep., na-ititi
Amiss, adj. and adv., mmefie
Amission, n., nfii
Ammunition, n., ife-agha, 0. ihinye-agha
Amnesty, n., ntsefu, nlozo
Among, prep.
Amorous, adj., isu-obo
Amount, v., rue
Ample, adj., turu (nye-nkiti)
Amplify, v., kpasa, nye-nkiti, turu
Amputate, v., bepu-uku, bepu-akka, mbibi, 0. wepu
Amuse, v., guriegu
Amusement, n., egu
Anathema, n., bu-onu, ibu-onu
Anarchy, n., aghara-ala, or aghara-ani
Anatomist, n., onye-obo
Anatomize, n., bo
Anatomy, n., obo
Ancestor, n., nnadi-uku
Ancestry, n., nnadi-nnadi
Anchor, v.n., nye-na-ala, nke-ubo
Anchorage, n., otu
Ancient, adj., bo
Ancient people, n., ndi-otsie, ubotsibo
And, conj., ma, na
Anecdote, n.
Anger, v. and n., iwe, kpaso-iwe, onoma
Angle, n., akoko
Anglicism, n., oku-beke, 0. oku-oibo
Angry, adj. (dispute), esemoku, 0. uka ; to be angry
we-iwe


12
Anguish, n., uya
Anight=in the night, adv., na-udsisi, na-utsitsi
Animal, n., animanu; very small animal, animanu-nta,
anu; as, Obere anu dsi utsitsi a kpa-nri, “ Little
animals gather their food at night ”
Animalcule, animanu-nta
Animate, adj., inye-ndu, kwe-ndu
Animation, n., ikuta-ndu
Animose, adv. and n., ikpo onu; v., kpo-na-onu
Animosity, n., adso-iwe
Ankle, n., mpiri-uku
Annexation, n.
Annihilate, v., la-na iyi, la-na-okporo
Anniversary, n., agogo-aro
Announce, v., gwa, se
Announcement, n., gwara-gwa, ogugwa
Annoy, v., kpaso-iwe
Annoyance, n., ariri
Annual, adj., kwa-afo, 0. kwa-aro
Annul, v., mehie
Annular, adj., dikamha akka
Annumerate, v., guko
Annumeration, n., nguko
Anoint, v., anointed, and the anointed, ater manu,
te manu
Another, adj., odo, 0. ozo; another time, ekpo-ozo
Answer, v., derita; by writing, oza-oku, za, ozaza
Answerable, adj., di-ozaza
Answerer, n., oza-oku
Ant, n., eru, uru
Ant-hill, n., nkpu
Antagonist, n.
Antecedent, adj., iburu, uzo
Antechamber, n., ogwa
Antelope, n., otsa
Anterior, adj., lupu


13
Anticipate, v.
Antics, eghezi
Anthem, ukwe-moa
Antidote, n., nro
Antipathy, ikpo-asi
Antiquity, n., ubotsi-bo
Anvil, n., osi-ami
Anxiety, n., utse, itu-utse ; itu-utse-utse
Anxious, to he, v., bakiri-ani
Any-one, n., nke, obuna, nke, owella, nke owanu
Any(thing), n., ife obuna, ihinye-owella
Apace, adv., ngwa-ngwa, osiso, 0. ososo
Apart, adv., itse, na-izu
Apartment, n., nzu-ulo, 0. nzu-uno
Ape, n., ozodimba
Aperture, n., ufo-adsa
Apostatize, v., dapii (tsia-azu)
Apostle, n.
Appal, v., beku
Appertain, v., diri
Apprize, v., ta-kunye
Approach, v., kudebe
Approximate, v., nokote
Aquatic, adj., di-miri
Arbour, v., mdo
Archer, n., oba-uta
Architect, n., nuku-okwanka
Ardency, n., madsidsi
Argillaceous, adj., di-upa
Argue, v., do-oku, ru-uka
Argument, n., iru-uka
Aright, adv., ekresu
Arise, v., bilie, 0. binie, bilete/nisioto ; guzo, 0. kuru.
Comp, guzo-oto, kuru-oto
Arithmetic, n., igu-onu-ogu
Ark, n., akpati, ibe


14
Arm of the sea, n., awori
Arm, left, n., akka, ke agha
Armulets, n., ego-akka
Arms, a man in, n., woke na-adsi
Army, n., nde-agha
Around, adv.
Arouse, v., kpote
Arraign, v., bo
Arraignment, n., obobo
Arrange, v., dozie
Arrangement, n., ndozi, 0. ndokwa
Array, v., afe
Arrest, v., anwu, nwude
Arrival, n., oruru
Arrive, v., ru
Arrogance, n., isu-ure
Arrogate, v., isu-ure
Arrow, n., aku, 0. ufere
Art, n., owene
Artful, adj., aghugbo, nka, 0. owene, di aghagho
Artfulness, n., owene, nka
Articulate, v., ku-oku
Artifice, n., aghugho, nka, 0. owene
Artificial, adj., di-nka, 0. di owene
Artillery, n., ife-agha, ihinye-agha
Artist, n., okwanka, 0. owene
Artless, adj., ovu-oku
As, conj., 'ka; so as, ka
Ascend, v., rigoro
Ascension, n., irogo-elu, 0. irogo enu
Ascent, n., di-elu, 0. di-enu
Ascribe, v., kpo-nye
Ashamed, adj., di-nhonre, 0. di-ifere, tu-ifere, 0. tu
nhonre
Aside, adv., na-izu
Asleep, adj., na-ura


15
Aslope, adv., na-adaboro
Asp, n., adso-aguo
Aspersion, n., ikpo-na-onu
Ass, n.
Assail, v.
Assailable, adj., di-manye (di-owawa), wa (manye)
Assassin, n., onye otsii
Assassination, n., otsu
Assault, n., mmanye, nmanye, owawa
Assay, v., onwa-nwa
Assemble, v., zuko
Assembly, n., nzuzube, mbako (nzuko)
Assent, n., kwe, dana, okukwe
Assert, v., ku, si
Assiduity, n.
Assiduous, adj., di-utsu
Assign, v., ka
Assignable, adj., di okaka
Assigner, n.r onye-'kar
Assist, v., du (nye-akka)
Assistance, n., inye-akka
Assistant, n., onye-akka, onye-ne-nye-akka
Associate, v., me-dtu
Association, n., dtu, 0. ebiri
Assort, v., ro
Assortment, n., ororo
Assume, v., were, weru
Assumption, n., owewe
Assure, v.
Astern, adv., isu-ubo, na-azu-ubo
Astonish, v.
Astonished, part, adj., bahari (Tso-va)
Astringent, adj., nsutu; v., sutu, sumina, sumoru
Astrologer, n., amusu
At, prep., na, ekpo, avu, 0. mbe, aha
At once, ozibo


16
Atmosphere, n., ikuku
Atop, adv., na-elu, 0. na-enu
Atrocity, n., aro-ala, aroro ala
Attach, v., mado
Attack, v.n., manye (wa) nmanye ; wude, wu
Attain, v., memo
Attendant, n., odibo igenti
Attention, n.
Attest, v., ba-ama
Attire, v. and n., afe, wa-ogodo (yi-afe)
Audacious, adj., di-ika-anya
Audacity, n., ika-nnya
Audience, n., nde-ne-nnanu
Audible, adj., di-onunu
Auger, n., ba-afa
Aught, n., ife, obuna, iliinye, owella
Augment, n., ba-uba, uba
Augury, n., afa
August, adj., akatakpo
Aunt, n., nwa-nne-nne, or nwa nne-nna
Austere, adj., akka-ike, di-akka-ike
Authority, n., ike
Authorize, v., nye-ike
Auxiliary, adj., inye-akka
Avail, v., ba-uru, 0. ba-elele
Available, adj., di-uru, 0. di-elele
Avarice, n., anya-uku, di anya uku
Avenge, v. and n., mekuru, nmedite, nmakuru
Avenger, n.
Aversion, n., kpo-asi
Avidity, n., imadsidsi
Avoid, v., ba-oso
Avow, v., kuta
Await, v., dor, 0. tse
Awake, v., kpote
Away, prep., puba


17
Awful, adj., di-egu
Awkward, adj. (fellow), akala-dgori
Axe, any ike
B
Babble, n.
Babe, n., nwatakiri; hew-born, omugo
Bachelorship, n., di-na-oke-okporo, 0.
Back, n., azu; to back, i.e. to support, nonyere
Backbite, v., fo-adso-ufo
Backslide, v., dapu (isia-azu)
Backslider, n., onye-tsi-azu
Backward, adv.
Bad, adj., adso = odso
Badness, n.
Baffle, v., fie
Baft, n. (corded grey), adsa, and akwa-adsa
Bag, n., akpa; meat-bag, n., akpa-anu
Bail, n., onye-ibe
Bait, n., ba-onya
Bale, baleful, adj., 0. di-iwe
Ball, n. and v., di-hirimahi, mbo
Bamboo, wine of, n., manya, ogoro
Bamboozle, v., lapu, laputa
Banana-tree, n., osisi-unere, 0. osisi-ogede
Band, n., abu, 0. v., fie-abu
Bandage, n., abu
Bandit, n., agavu, ngamuzo
Bandy-leg, n., aro-uku
Bane, n., nsi
Banish, v., kpopu
Banishment, n., nkofu
Banner, n., okaoto
Banquet, n., oriri
Baptism, n., nkwakusa-miri
ibo—ii. c


18
Baptize, kwakusa-miri
Bar, n.
Bar, v., tsiri, 0. bodo
Barb, v., kopu-avu-onu
Bare, adj., ba-oto
Barefoot, adj., uka-nkiti; bareheaded, issi-okpo
Bargain., n., iba-ndo, ika-aba, wupe, ka-agba
Bargain, v., aba, 0. agba
Bargainee, n., onye-kwere-aba
Bargainer, n., onye-agba, onye-ka-aba
Bark, n., adsi; of a tree, azu-osisi
Bark, v., bo
Barrack, n., ulo-ndi-ogu
Barrel, n., okaribe
Barren, adj., aga, di aga
Barrenness, n.
Barricade, v., obo, tsiri, 0. bodo
Barge, n., ubo-nta
Barter, v., gapu, izu-ahia, 0. izu-afia
Base, n., ala, 0. ani
Base-born = bastard, n., nwa-mbiri
Bask, v., nya-anwu
Basket, n., ekete, upa
Bat, n., ngusu
Bathe, v., wu-aku, 0. wu-aru
Battle, n., agha ogu
Battle-array, n., onodu-agka
Bawl, v., kpotu
Be, aux. v., bu, di, do; be it so, ka-odi otuakan, 0
ka-odi novu, wo, bu ; begone ! puba
Beach, n., ubom
Bead, n., mprive (mpuru-ive)
Beaker (cup), n., akala-aka
Bean, n., okpo-ddudu
Bear, v. (fruit), mea
Bear = carry, v., buru


19
Bearer, n., obu-ibu
Beard, n., avu-onu
Beardless, adj., ewengi-anu-onu (nwa-okorobia)
Beast, n.
Beastly, adv., dika-animanu
Beat to death, v., kubue, kubuo; down, kuda (titu);
with a stick, ma-mburu; ti, tie
Beating, v., otiti, pia, tiru-aru
Beatitude, n., ngozi, ngozie
Beautiful, adj., mma, mmar, omma
Beautify, v.
Beckon, v. (with the hand), ife-akka
Become, v., kwesiri, me
Becoming, part., ogo
Bed, n., akwa; bedclothes, akwa-okpukpu; -time,
ekpo-edsi-edina, 0. mbe-nlapu; chamber, ulo-
nlapu, 0. uno-ndina; to put to bed, ni be na
akwa
Bedaub, v., te-adsa, teto, bito, meto
Bedeck, v., dokwa, 0. dsikwa, dozie
Bedew, v., ghasa, idsiridsi
Bedridden, adj. p., guone-uro
Bedtime, n., mbe-nlapu, 0. ekpo-edsi-edina
Bee, n., ano, 0. anwu
Beehive, n., uno-anwu
Beer, n., manya-beke, 0. manya oibo
Befall, v., da (me), gho
Befitting, adj., ogo, kwesiri for
Before, prep., isu, ihu, tupu
Befoul, v., meto
Befriend, v., me-ogo
Beg, v., biko
Beget, v., muo, muru
Beggar, n., etse-nri, onye-ayiyo
Beggarly, adv., dika onye ayiyo, 0. dika-etse-nri
Begin, v., bido (si-na-izizi = sina-izizi)


20
Beginner, n., obodi
Beginning, n., izizi (mbu) nke izizi, nkembu
Begird, v., fiko, 0. nom.be
Beguile, v., raputa, laputa
Behalf, n., ife, ihi
Behave, v., me omume
Behaviour, n., amara, 0. omeme, omume
Behead, v., bepu-issi, bubie-issi
Behemoth, n., okum, 0. otobo
Behind, prep., azu
Behindhand, adv., ikpere azu
Behold, v., kiri
Beholder, n., onye-nkiri
Being, n., ife-di-adi
Belabour, v., tiru-aru
Belching, v., uro, 0. ufo
Belief, n., kwe, okukwe, ukwe
Believe, v., kwe, kwere
Believer, n., onye-kwere ekwe
Bell, n., mberiba, 0. ogele
Bell-founder, n., uzu-mberiba
Belligerent, n. and adj., di-nao-gu, 0. di-na-agha
Bellow, v.
Bellows, n.
Belly, afo, ala-afo, 0. ani-afo, ere
Belong, v., diri; belonging to, nke
Beloved, adj., ahu-na-anya, 0. avu-na-anya, ngara
oke-onu, obi
Below, adv., okpuru
Belt, n., adsi
Bemire, v., tekpo, apiti
Bemoan, v., eti-akwa (kwa)
Bench, n.
Bend, v., dsudse, kwe
Beneath, prep., okpuru
Benediction, n., ngozi, ngozie


21
Benefaction, n., amara
Benefactor, n., onye-more-amara
Beneficence, n., ezi-oru
Benefit, n., me-ovuma
Benevolence, n., ufo omma, di-obi-omma, ovu-mma,
hu-na-anya = vu-na-anya
Benign, adj., ezibo
Bent, part, adj., ngirigo
Bequeath, v., nye
Bereave, v.
Beseech, v., ahonze, 0. arinze, beku, biko, ziza
Beseem, v., kwesiri, for
Beset, v., wa (manye)
Besides, prep., di-na-akoko, odo, 0. ozo
Besiege, v., wa (manye)
Besieger, n., onye-war
Besmear, v., kpo-adsa, te-adsa, melo, telo, bito
Besmoke, v., kpo-anwuru
Bespeak, v.
Bespot, v., tu-akika
Besprinkle, v., fe wusa, ghara
Best, adj.
Bestial, adj., dika-animanu, dika-anuohia, and ofia
Bestir, v., megharia
Bestow, v., nye
Bet, n., ikpa, 'ngirigo, nye-nzo
Bethink, v., rota
Betide, v., me, da
Betimes, adv., bo
Betray, v.
Betrayer, n., onye-nke
Betroth, v., nye-di
Better, adj., to make, dozi, onye-ka-ngi, onye-kpa-
ngirigo
Between, prep., abata
Beverage, n., manya


22
Bewail, v., eti-akwa
Beware, v., kpatsa-anya, lezi-anya, 0. nezi anya, ze,
zero.
Bewilder, v., banari
Bewitch, v., nwa awansi, ta-amusu
Beyond, prep., gate
Bible, n., akuko-tsi
Bid, bidding, n., ikwe-onu, kwe-onu
Bidder, n., onye-kwe-onu
Bidental, adj. (having two teeth), odsi-eze-nabe
Biennial, adj., nke di-aro-nabe, 0. nke di-afo-nabo
Bifid, bifidated, adj., (two-cleft, divided into two),
kera-abua
Bifold, adj., di-uzo-nabo
Biform, adj., di-isu-nabe
Big, adj., to become, bne, butsa, sia, nuku
Bigamist, n., odsi-yeme-nabe
Bigamy, n., idsi-yeme-nabo
Bigness, n., okpi
Bill, n., memi-onu, me-imi-onu
Bind, v., fie abu, ke, mmakunye
Biparons, adj. (giving birth to two), imu-abua
Bird-cage or bird’s-nest, n., ulo-ebe
Bird-lime, n., ndara
Birth, n.
Birthday, n.
Bisect, v., ke abua, ke ibua
Bit, n., of wood, n., ilele, nkn; small, mkprikpi,
mkprisi, wampe, wanti-nti
Bite, v., ta
Bitter, adj., lu-ilu, 0. nu, inu
Black, adj., ndsf
Blacken, v., dsi-odsi
Blackguard, n., akala ogori
Blackness, n., ndsi
Blacksmith, n., uzu


23
Bladder, n., akpa-nwa-miri
Blains, n., oki-iso
Blamable, adj., di-uta
Blame, v., ta-uta
Blame, n., uta
Blameless, adj., uta-adiro
Blank, adj., nkiti, 0. mbara, oghere
Blaspheme, v., kuto tsuku, kuto onye
Blast, n., merua, mmebi, 0. oke ufufe
Blaze, n. and v., ife-oku
Bleach, v., me-otsa
Bleak, adj., di-oyi
Bleat, v., be dika-aturu
Bleed, v., ba-meh
Blench, n., kudsa
Blend, v., mako, ugwa
Bless, v., gozie
Blessed, adj., di-ngozie, ihinye gozi
Blessedness, n., ngozi, ngozie
Blessing, n., ngozi, ngozie
Blight, n., mmebi
Blind (veil), n., mbatsi
Blind, adj., mpia, 0. isi, kpuru-isi
Blindfold, v., be-do-anya
Blindness, n., anya-mpia, isi, mpia, kpuru-issi
Blink, v., do-anya
Bliss, n., onu
Bloat, v., bue, butsa, sia
Blockhead, n., nkuku, onye-nkuku, onye-nsoku
Blood, n., me, meh, 0. obara
Blood-relation, blood-relationship, n., umu-nna
Bloody, adj., diso-meh
Bloodshed, n., otsu
Bloom, n.
Blossom, n.
Blot out, v., metsapu, wepuga


24
Blotch, n., oki-iso
Blow, v., fu, fe
Blow, n., ikpa, okpo
Blunder, n. and v., rnefie, akatakpo, nmene
Blunderer, n., onye-nkuku, onye-nsoku
Blunt, adj., odiro-nko
Blush, v.
Boar, n., oke-ezi
Board, n., ibe osisi, mbo
Board, v. (give food), ku-nri
Boast, v., inya-issi, nya-issi
Boaster, n., onye-na-nya-issi
Boat, n., small, ubo-nta
Body, n. (ahu), of soldiers, otu-agha
Bog, n., aputi
Boil, v., boa, isi-ite, sie, sie-ite
Boil, n., oki-isso, 0. okiso
Bold, adj., di-ika-anya
Bolster, n., alozi
Bolt, n., metsu uzo, nmetsi uzo
Bond, n., 0. abu
Bondage, n., na-ohu, 0. na-osu
Bondmaid, n., wanyi-ohu, 0. okporo-osix
Bond, maid, n., okporo-osu, 0. wanye-ohu
Bonnet, n., okpu-okporo, okpu-wanye
Bone, n., okpukpu
Boneless, adj., okpukpu adigi, 0. uru
Bone-setter, n., dibia-okpukpu
Bony, adj., okpukpu-oli, 0. so-okpukpu
Book, n., .akukwo; book-learning, mar-akukwo,
amami-hinye; book-mate, n., obo-na-akukwo;
bookseller, ore-akukwo; bookworm, utu nke-
akukwo, amamife akukwo, de-na-akukwo
Boor, n., akala-ogori
Boot, n., akpokpo uku; put on boot, yi-akpukpu-uku
Booty, n., ihinye-osi, 0. ife-osi


25
Border, n., onunu, uso
Borderer, onye-uso
Bore, v., a hole, mepu, 0. pghere
Borer, n. (instrument), ara
Born, past part., muo, muru
Borrow, v.
Borrower, n., onye-ibe
Bosom, n., oma
Both, adv., ha nabo, two of two
Battle, n., ha ololo, 0. banye-na-onono
Bottom, n., ala, 0. ani
Bottomless, adj., edsigi-ala, 0. evenro-ani
Bough, n., akka-osisi, 'ngadaba, 'mbarakata
Bounce, v., maferu
Bound (leap), v., fe, iga, ikpere, uso
Boundary, n., obebe, 0. uzo
Boundless, adj., ebe-ebe
Bounty, and bountiful, n., afo omma, di-afo omma
Bow, n., like a bow, dika nta, 0. di ndsudsina
Bow, v. (the head), kwe-na-issi-nsepu, sekpuru
Bower, n., 'ndo
Bowery, full of bowers, n., diso-ndo
Bow-seller, n., ore-uta, uta
Bow-string, n., ekwe-uta
Bowl, n., okwa
Box, n., akpati, ibe
Boxer, n., oti-okpo •
Boy, n., wata, okoro, woke
Boyhood, n., dina-nwata, okoro, nwata woke
Brace, n., nzado, zado
Bracelet, n., odu-akka
Brag, v. and n., inya-issi, nkpotu, nya-issi
Bragado, n., inya-issi, onye-na-nya-issi
Braid, v., kpa
Brain, n., ife okpukpu
Bramble, n., nga-nga


26
Branch, n., akka-osisi, 'mbarakata, 'ngadaba
Branchless, adj., 'ngadaha adiro
Brandish, v., fe
Brasier, n., worker in brass, uzu-ola, 0. uzu-oma
Brass, n., di-ola, di-ona
Brass-kettle, n., ite-ola, ite-ona
Brass-ring, n., ola-akka
Brave, adj., di-dike
Brave, v., ke-dike
Bravery, n., dike
Brawl, n., esemoku, 0. uka, se-oku
Brawler, n., onye-ese
Brazier (worker in brass), uzu-ola, 0. uxu-ona
Breach, n., ntiwa
Bread, n., atsitsa, egu
Bread-corn, n., oka-atsitsa
Breadth, n., obodobo, uvie
Break, v., kpudsie, nyawa; with the hand, tiwa
Breakfast, n., ba-azi-otutu, iba-azi-otutu
Breast, n., ara, oma
Breastplate, n., adsi
Breath, n., iku-ume, ume
Breathe, v., ku-ume
Breathless, adj., nku-bepu.
Breeches, n., afe-uku
Breed, n., omumu
Breeding, n., ozuzu
Breeze, n., ikuku
Breezy, adv., di-ikuku
Brethren, n., umu-nna
Brick, n., okpukpu-adsa
Bride, n., winye-ohonru, 0. minye-ofuru
Bride-chamber, n., ime-uno winye-ofuru
Bridegroom, n., onye-na-lo-winye
Bridge, n., akwa ; to make a bridge, ma-akwa
Bridle, n., okwantu


Brief, adj., ke-nke, nkenke
Brier, n., nga-nga, ogu; full of, so-nga-nga, ogu
Bright, adj., enwu
Brighten, v., wu-otsa
Brilliancy, n., enwu
Brimful, adj., kpodsu-onu
Brimstone, n.
Bring, v., buda; forth, muo, muru, weta, wete
Bringer, n., owetar
Bring in—down, v., weda, 0. weladan
Brink, n., ikpere, 0. uso
Brisk and briskness, adj. and ».,ngwa, oso-oso, uku-nko
Bristle, adsi-ezi
Broacher, n., ekureku
Broad, adj., obodobo
Broider, v., tu-akika
Broidery, n., akika
Bronchocele, n., akpu-onu
Brood, n., dkpukpu; v., brood over, ro-iroro
Brook, n., nkisi
Broom, n., aziza
Brother, n., nwa-nne
Brotherhood, n., di-na-nna, dtu
Brotherly, adj., dika-nwa-nne
Brow, n., ihu, 0. isu
Bruise, v., meruaru
Buck, n., oke-usonso
Buckler, n., ota
Buffalo, n., atu
Buffoonery, n., egheri, onye-kuru
Bug, n.
Bugabug, n., akika
Bugle, n., dpi
Build, v. (a house), bu-uno, tu-uno, bu-ulo, tu-ulo,
do-uno, ru, rua, roa
Building, n., ulo, uno


28
Bull, n., oke-ehi, 0. oke-efi
Bullet, n., mbo
Bullock, to., nwata, oke-ehi, nwata oke-efi
Bully, to., onye-aghara
Bulrush, to.
Bump, to., akpu
Bunch, to., 'ngugu, 0. uku, akpa
Bundle, to. and v., fie 'ngugu
Bung, v. (to close with a stopper), matsie
Burden, to., bu-ibu
Burglar, to.
Burglary, to., ikwa-ulo, 0. ikwa-uno
Burial-place, to., ili, 0. ini; olili, 0. onini
Burn, v., and burnt, ire-oku, kpoa, re, ru ; to powder,
rekpo; ru-oku
Burrow, to., gu-dnunu
Burst, v., bawa
Bury, v., lie, 0. nie
Bush, to., ofia, 0. ohia
Bushel, to., abadi
Bushy, adj., di-ohia, 0. di-ofia
Bustle, to., mkpotu
Bustler, to., ota-krikri
Busy, v., dsi-oru
But, conj., a but, ndsedebe
Butcher, to., bu-anu, obu-anu
Butchery, to., ibu-anu
Butt, to., as horned cattle, so-mpi
Butterfly, to., ukpana
Buttock, to., oru, 0. ose
Button, to., nkpotsi
Button-hole, to., oghere nkpotsi
Buttress, to., nzado
Buy, to., go, goru, nwuru, zua
Buyer, to., onye-ne-goru
By-and-by, prep., ekpo omer, 0. mbe-omer, na-si
by means of, na


29
C
Cabbage, n.
Cable, n., udo
Cackle, v.
Cage, n., ulo, 0. uno
Cajole, v. pa., opapa
Calabash, n., uba
Calamity, ivoboru
Calcine, v., rekpo
Calculate, v., gu, guo, gu-onu
Caldron, n., ite-ola, 0. ite-ona
Calendar, n., igu-afo, 0. igu-aro
Calf, n.
Calico, n., akwa-owu
Calk, n.
Call, v., kpo, oku
Callous, adj., akpu; to make, kpotsie
Calm, n. and v., kpobe, mabe
Calm, v., dsu-oyi
Calmly, adv., wayo
Calmness, n., nkpobe, nmabe (oyi)
Calumniate, v., kuto
Calumniator, n., onye-nkuto
Camel, n.
Campaign, n., mbara
Can, v., I can, am able, to be capable of, kweme
Cancel, v., depu
Candid person, n., onye-eze-oku
Candour, n., asa-ala
Cane (sugar), n., okpete
Canker, n., aruru i
Cannibal, n., orf-madu
Cannon, n., nuku-obondo, obondo
Cannonade, v., ba-obondo
Canoe, n., ubo-nta


30
Cantonize, v., me obe; n. canton, obe
Canvas, v., ne-nwata
Cap, to., kpu-okpu
Capability, to., ukpoko (umetu)
Capable of being split, ga-uwa, inye-ndu, pura
Capacious, adj., di obodobo, di-nuku
Capaciousness, to., obo
Capacity, to., ume
Caparison, v , dsi-ngwa, dokwa-aru
Capitulate, v., kwe-issi-ani
Capitulation, to., ikwe-issi-ani
Capon, to., okpa, awapu-anu
Captain, to., odogu; of war, otsi-agha, otsi-ogu ; of a
ship, eze-ubo
Captious, adv., ibo-'mbo
Captivate, v., dota, oso
Captive, to., onye-adotara
Captivity, to., idina-nga, na-obu, na-osu
Captor, to., onye-rinwu
Capture, to., nwu
Care, v. and to., osoma
Careful, adj., carefulness, izendu; to be careful, ze, zeru
Caress, v., memi onu, me ime-onu; nu-onu; ti-
omma, 0. ti-obi
Cargo, to., ibu, di-na-ubo
Carnivorous, adj., ne-erl-anu
Carp, v., kpaya
Carrier, to., obu-ibu
Carrion, to., anu-rerure
Carry, v., buru, para
Carve, v., ike-ife, ke
Cash, to., ekpegi, 0. ego
Cashier, to., ewerego
Cask, to., karibe, poni
Cassava-root, to., akpu-nkoro, 0. dsi-apu
Cast, to., ntufu


31
Casually, adv., oghom
Cat, n., nwa belubo
Catalogue, n., nguko onu, 0. nwa-obara
Catch, v., nwude, wuwude
Catechize, v., dsu-adsudsu
Cater, v., go, goru nri, 0. zua nri
Cause (to be the) of, kpatar
Cause, v., kpa; cause, to adhere, mako, okpai,
akpam
Caution, and to be cautious, kpatsa-anya, lezianya,
onezi-anya, ze, zeru, zendu
Caution, n., du, odu, izendu
Cavil, v., kpaya
Cavity, n., obo
Caw, v., kwa
Cease, v., be; to breathe, kube, rapu, ghara; to be,
wuo, wuru
Cede, v., nye, rapu
Ceiling, n., ikpakana, kpa
Celebrate, v., go-agogo
Celebration, n., agogo
Celerity, n., ngwa, osooso, osiso, ososo
Celibacy, n., okokporo
Censure, n., ibu-onu, kpaya, uta
Cent, n., ogu-ise
Centipede, n., ba-woke, ba-wanyi
Centre, n., debe-na-ititi, ekiti, 0. etiti, ititi
Centuple, ogu-ise nga ogu-ise
Century, n., afo ogu-ise, 0. ogu-aro-ise
Cerumen, n., okonti
Cessation, n., 'nzuru-ike
Chafe, v., we-iwe
Chaff, n., abubp-oro, 0. 'mbubo, afifia, ahiahia, abuboro
Chain, n., iga
Chain, v., tinye, na-nga
Chalk, n., nzu; v., te-nzu


32
Challenge, v., "ba, mba
Chamber, n., ime-ulo, 0. ime-uno
Chameleon, n., ogumagala, 0. ogumagana
Champion, n., odogu
Change, subject to, di mbagha, nwogha, gha, ogha-
ife, togha
Change, v., gha (nwogha)
Changeable, adj., di oghagha
Channel, n., ititi-miri
Chaos, n., ivoka, saka
Chapel, n., ulo tsuku
Chapter, n., issi
Charcoal, n., itseku, unyi
Charge, n., onu, ozi
Charge on oath, ba-iyi, ma-iwu, ronye, manye
Chargeable, adj., di-nronye
Charger, anyinya-agha, nuku-efere
Charitable, adj., di-obi omma
Charity, n., hu-na-anya, 0. vu-na-anya
Charm, n., bi-uto
Charmer, n., oboma
Chase, n., nta
Chase, v., tso-nta
Chaser, n., ebenu
Chasm, n., brugudu, 0. olulu, onunu
Chaste, adj., dozie (pia itari)
Chasten, v., pia
Chastise, pia
Chastisement, n., ndozi (ifia, itari)
Chastity, n., adiro aroro-ala
Chat, v., kpa-nkata
Chatter, v., ta-eze (kpotu)
Cheap, adj., di-onu-ani; n., onu ani
Cheapen, v., benata onu
Cheat, v., aghugho, gho, lapu, mebu, wa-aghugho
Check, n., amina, 0. oro, bido, bo, obobo


33
Cheek, n., nti.
Cheer, n., noria, anori
Cheerful, adj., di-onuna
Cheerfully, adv., ozibo-ozibo
Cheerless, ihu-odso, 0. iru-odso
Cherisher, n., onye-ozuzu, zua
Chest, akpati, ibe
Chew the cud, ta-uza
Chicken, n., uyom
Chide, v., kpo-na-onu
Chief, n., mbu, ndiotsie; chief of some rank, adsi-issi
Chiefly, adv., nke-bu-issi
Child, n., nwa, nwata
Childbed, n., omugo
Childbirth, n., imu-nwa, omumu
Childhood, n., di-na-nwata
Childless, adj., enwegi-nwa (ba-akka-nwa)
Children, n., umu
Chill, n., akpatu-oyi
Chilliness, n., nwa-oyi
Chin, n., akpo
Chincough, n., ukwara-nre
Chip, n., ilele-nku
Chisel, n., nkpofu
Choice, n., nrota
Choke, v., bado, akpiri, wutsie akpiri; ba, bara .
Choler, n., iwe-na onoma
Choose, v., hota, chosen, hotara, 0. rota, tu-akana-lu-
otutu
Chop, v., bu
Chorus, n., ukwe
Christ, n., kristi
Christen, v., kwakusa miri
Christianity, n., oku Jesus Kristi
Christmas-day, n., esi anwuru Jesu Kristi
Chronicle, n., akoko, ko-akoko
1B0—II.
n


34
Chump, n., mkprikpi uku, 0. onoko-nku
Church, n., nzuko-ulo-Tsuku
Churlish, adj., di-ekureku
Churn, v., marube
Cicatrice, n., apa-uma
Cinder, n., itseku, 0. unyi
Circle, n., hiri-mahi
Circuit, n., idse-okrikri, ngaruta
Circular, adj., di-hiri-mahi
Circulate, v., basasi, 0. husasi
Circulation, n., nbara, nkusa
Circumambulate, v., dse-rube
Circumcise, v., berugu, 0. biugu
Circumcision, n., iberugu, ibi-ugu, ibe-api
Circumspect, adj., di-inetsar-anya, lezianya, 0. nezi-
anya
Circumspection, n., inetsar-anya
Cite, v., tso-ikpe
Citizen, n., epum, 0. onye-ani
Civil (war), n., agha-uno
Civilized people, beke, 0. oibo, oyibo
Claimable, adj., di-nkuri, v., kuri
Clamminess, n., atutu
Clammy, adv., di atutu
Clandestine, adj., mpiokiri, 0. 'nzuzo
Clap of the hands, iku-akka, ku-akka
Clarify, v., zatsa
Clashing, n., nnukuru, nukuru
Class, n., dtu
Clay, slate-coloured, n., ako; clay, white, ngu
Clean, to make, v., nwutsa, wusapu, wutsapu
Cleanse, v., kpotsa, nsatsa, nwutsa
Cleansing, n., nkpotsara, nsutsa
Clear, ad/., kpotsa; clear away, kwa; rutsa,sutsa,ratsa
Cleave, v., di-dinyere, mako
Cleft, n., bawa-dsa


35
Clergy, n., nde-uko Tsuku
Cliff, n., mbrugudu ,
Climb, v., ri
Climber, n., ori-elu, 0. ori-enu
Clinch, v., mado
Cling, v., bako, 0. mako and lapulafru, laku, naku-
bako
Cloak, v., nuku-afe-enu
Clock, n., anya-amsu
Clod, n., upa
Close, adj., di-ike, v., ratsie, potsie
Closeness, n., idi-ike, metsiri, nmetsi
Clot, n., afe, akpu
Cloth, n., akwa, awo, ogodo, afe
Cloud, n., igwe (igwe otsa)
Club, v., ma-mburu, n., mburu j
Clue, n., uwara
Cluster, n., akpa
Coadjutor, n., onye-ne-nye-akka
Coal, n., itseku, unyi
Coalesce, v., bako, 0. mako and lafru
Coast, n., ekpere-miri
Coast-line, n., ikpere miri
Coat, n., afe-enu
Coax, v., gugo
Coaxer, n., ogugo
Cobweb, n., onya-ududo
Cock, n., okpa
Cocoa, to., akasi, 0. ede
Coddle, v.; si-okd-oko
Code of law, to., iwu
Coequal, adj., ha, 0. nva-anya, nra-anya
Coerce, v., manyeta
Coercion, to., nmanyeta
Coffee, to., a plant resembling it, imimi-beke, imimi-
oibo


36
Coffin, n., akpati-ozu, 0. ibe ozu
Cogent, adj., di ike, di aro
Cogitation, iroro
Cognation, n., umu-nna
Cohabit, v., ra
Coin, n., ego, 0. ikpegi
Cold, adj., di-oyi; severe cold, nuku oyi, nwa oyi
Cold, n., dsu oyi
Collect, v., kpoko
Combat, v., ogu
Come, v., bia, biakute ; come over, feta
Comely, adj., mma, omma
Comet, n., ekri
Comfort, n., ntatsi, ntatsie
Comfortable, adj., di-ntatsie
Comforter, n., onye-tasie
Comfortless, adj., edsero-ntatsi
Coming, n., bia-dse, bia-na, obibia
Command, to give, v., nye-iwu
Commandment, n., iwu
Commence, v., bido (si-na-izizi) sina izizi
Commencement, n., izizi (mbu) nke-izizi, nkembu
Commend, v., to, tobe
Commendable, adj., di-dtuto
Commendation, n., dtuto
Comment, n., nkapn (nkawa, ngwapu
Comment, v., gwapue (kupue, kawa)
Commentator, n., onye-nkapu
Commerce, n., izu-akia, izu-afia
Commercial, adj., ihinye-ahia, lfe-afia
Commination, n., ibu-onu
Commingle, v., tigwo (gwor)
Comminution, n., ogugwe
Commiserable, adj., di-ime-ebere
Commiserate, v., me-ebere
Commission, n., ozi, rata, zie37
Commissioner, n., uko
Commit, v., nye
Commodity, n., ahia, afia
Commodious, adj., efe, oghere; di-efe, di-oghere
Common, commonly, boru, 'bor, 0. mbentse, Ife-ora
Commonwealth, n., oha, 0. ora
Commov£, kpaso, mesu, 0. lulu
Communicate, v., ri-oriri-nso, i.e. Lord’s Supper
Communion, n., nnoko
Commute, v., gwe
Compact, adj., di-ike
Compactness, n., idi-ike
Companion, n., ibe, 0. obo
Company, n., akka-oru, ebiri, 0. dtu
Compare, v., ma-atu, nsiku, dtutu, siku, to, tu
Comparison, n., otutu
Compartment, n., okeke
Compass, n., hirimahi
Compassion, ebere
Compassionate, adj., di-ebere
Compatriot, n., nwa, oka, 0. nwa-ora, onye-ora, nwa-
ora
Compeer, n., 'ra
Compel, v., manyeta
Compeller, n., onye-manyetar
Compensate, v., ku-uguo (marsi)
Compensation, n., iku-ugwo (imaru, amarsi)
Compete, v., zuzo
Competitor, n., onye-ozuzo
Complain, v., kpe
Complainant, n., onye-nkpe-nkpe
Complaint, n., ikpe (nkpe-nkpe), ofuto, ekele, ekene
Competent, to be, v., ru-eru
Complete, v., mesi
Completion, n., mmesi
Compliance, n., okukwe


38
Comply, v., dama, kwe, kwenye
Comportment, n., daba
Compose, v., dozi
Composer, onye-ndozi
Compound, v., guo
Compress, v., kpado
Compression, n., nkpado
Comprise, v., dina-ime
Compromise, n., dokwatu
Compulsion, n., ndokpu, nmanyeta
Compulsory, adj., di-nmanyeta
Compunction, n., obimbawa
Computable, adj., di-iguta-onu
Computation, n., igu-onu
Comrade, ibe, 0. obo
Concave, adj., di-obo
Conceal, v., zo, nzozo
Conceal able, adj., di-nzobe
Concealment, n., nzuzo, mpiokiri
Concede, v., rapu, make conceptions
Conceited, adj., idi-ure
Conceive, v., do, loro-ime, tse-aru
Conception, n., etse, aru, itoro-ime, itse, arlu, ure,
utse
Concern, v., diri, 0. tse-utse
Concerning, prep., maka
Conciliate, v., sedebe
Conciliatory, adj., di-nsedebe, n., medebe
Concise, adj., ke-nke, nkenke
Concision, n., mbibi
Concoction, n., iba-izu, itu-alo; v., tu-alo
Concordant, adj., di-ndokwa, ndokwa
Concourse, n., mbako (nzuko)
Concretion, n., akpu
Concupiscence, n., aru-uso
Concurrence, n., nnukuru


39
Concurrent, adj., di-nkwenye; v., kwenye
Condemn, v., ma-ikpe
Condemnation, n., di-ima-ikpe; ima-ikpe, mkpebu
Condensation, n., nsuku
Condense, v., suka
Condescend, v., weda, onwe-onye
Condition, otu-onye-di
Condole, tasie-obi
Condolence, n., itasi-obi
Conduce, v., seta
Conduct, n., tsi
Confection, n., ekpekere beke (ikpekere-oibo)
Confederacy, n., nmakoba
Confederate, adj., ba-izu ; di-nyere, makoba
Confederation, n., amakobarim, ndinye
i Confer, v., kpa (tu-alo)
Conference, n., iba-izu, itu-alo j
Confess, v., kuputa (kuta) sa
Confession, n., asisa, ikupata
Confessor, n., onye-nkuputa
Confidence, ntsekube, idse-akka
Confident, to be, v., tsekuber
Confine, v., ikpere, 0. uso; confine in a cage, tsebido
Confinement, n., nbatsi
Confirm, v., kwenyer, medo
Confirmation, n., nmedo
Confiscate, v., dsi-nkukuru-isi
Confiscation, n., nkukuru-issi
Conflagration, n., oku-obuba
Conflux, n., izuzu, mezi
Conform, v., kwenye
Conformable, adj., di-nkwenye
Conformist, n., onye-nkwenye
Conformity, n., ika-aba
Confound, v., fie
Confront, v.n., ikpo-isu, 0. tse, itse-na-isu
/


40
Confront, v., kpo-isu, manye, kpa-amu; bagba, 0
gba-agba
Confusion, n., agbara, O. agbara-ala or ala; igba
agha
Confutation, n., iru-nka
Confute, v.
Congratulate, v., nu-onunu
Congregate, v., zuko
Congregation, n., nzuko
Conjecture, n. and v., tu
Conjoin, v., makunye
Conjugal, adj., oku-di-na-winye
Conjunction, n., mmakunye
Conjure, v., nwa-anwansi, ta-amusu
Conjuror, amusu
Connect, v., makunye
Connection, n., iku-ni-ibe
Connivance, n., iwepu-anya
Connive, v., wepu-anya
Conquer, v., nyi
Conquerable, adj., di-mmelita, 0. di-mmera
Conscience, n., akuru, ako-na-utse
Consecrate, v., me-nso
Consecration, n., ime-nso
Consention, n., ndozi, nkwenye
Consent, v., kwe, dana
Consent, n., ukwe
Consider, zo-iroro
Considerable, adj., siene
Considerate, adj., di-utse
Consideration, n., iroro
Consign, v., kpo-nye, nye
Consignment, n., nkponye
Consolable, adj., di-ntatsie
Consolidate, v., disike (mesike, sirike), isirike
Consort, n., yi


41
Consort, v., makunye
Conspicuous, adj. and n., itsar-anya, tsar any a
Conspiracy, n., dtu-agbugbo
Conspirator, n., onye-agbugbo
Conspire, v., gho-agbugbo
Constable, n., otse-obodo
Constancy, n., ndiride
Constant, adj., ezi-ndiri
Constellation, n., abaguma, ikoro ato, igono, okuko-
tsiri-umu
Consternation, n., egu
Constipation, n., inotsipu; v., notsipu
Constrain, v., dokpu
Constraint, n., ndokpu
Constrainer, n., onye-ndokpu
Construct, v., do-uno, 0. me; constructing a bouse,
ido-uno
Consult an oracle, v., ba-afa, ba-izu; consult together,
tu-alo
Consultation, n., iba-izu, itu-alo
Consulter, n., onye-adsudsu
Consume, v., kpotsa
Consumable, adj., di-nrebu
Consumer, n., onye-kpotsa; by fire, rebu
Consummation, n., mesia, mmesia
Consumption, n., nkpotsara, nsapu, nkwara
Consumptive, to be, ©., di-nkpotsa, di-nsapu, nduozi
Containable, adj., di-ndsisi, dsi (ri)
Containing, n., di-nmesu
Contamination, n., nmerua
Contemplate, v., so-iroro
Contemplation, n., iroro
Contemplator, n., onye-iroro
Contemporary, n., obo-no-uke
Contempt, n., akadse, nlele, 0. nnani
Contemptible, adj., di-nlele, di-ennoni


42
Contemptuous, adj., di-nleli, di-enneni
Contend, v.
Contender, n., onye-nalu-ogu, onye-ozuzo
Content, n., idsu-afo
Content, v., zo
Contentment, n., idsu-afo
Contentious, adj., ozugo
Contest for a prize, n., nu-ogu, 0. lu-ogu, zo
Contest, n., ogu
Continence, n., ndidi
Continual, adj., bentse, obuna
Continuance, n., onodu
Continue, v., diriri
Contraband, adj. and n., nwutsi
Contract, v., aba, 0. agba, wupe, ika-aba, siku, weko,
nala
Contract, n., bando (ka-aba), iba 'ndo, ika-aba
Contractible, adj., di-nwupe
Contraction, n., nwupe
Contradict, v.
Contradiction, n., iru-uka
Contradictor, n., oru-uka
Contradictory, adj., di-iru-uka
Contribute, v., tunye, tu-utu.
Contributor, n., onye-ntunye
Contribution, n., ntunye (utu)
Contrite, adj., mbagie obi, obimiri
Contrive, v.
Contriver, n., onye-mbo
Controversy, n., esemoku, v., uka
Convalescence, n., ndisi
Convalescent, adj., disiba
Convenient, adj., di-efe, di-oghere; oghere, efe
Convention, n., mbako (nzuko)
Conversant, adj., mar-akka, maranya
Conversation, n., ikpa-nkata


43
Converse, v., kpa-nkata
Convert, n., gha-isu
Convey, v., wegar
Conveyer, n., onye-wegar
Conveyance, n., ife-nwega
Convince, v., bagha obi, nbagha-obi
Convoke, v., kpoko
Convocation, n., izuzu-be, kpoko
Convoy, n., duga
Convulsion, n., adso-dimba
Cony, n., eyi
Coo, be dika nduri
Cook, v., isi-ite, sie, sie-ite
Cookery, n., osisi-ite, osi-ite
Cool, adj., di-nara
Coolness, n., idi-nwa 'liara
Cooler, n., ududu-miri
Cooly, adv., wayo
Coomb, four measures of corn, n., abadi oka-anno
Coop, v., tsebido
Cooper, n.
Co-operate, ruko
Cope with, v., nhumi
Copier, n., onye-ndenwe
Copious, adj., merime
Copper, n., ola-oku, 0. ona-oku
Coppersmith, n., uzu-ola-oku = uzu-ona-oku
Copulation, n., imakunye, v., makunye
Copy, n., nde-odudu
Cord, v., ke, iriri
Cord, n., eriri, udo
Cordage, n., udo-obo
Cordmaker, n., otu-udo
Core, n., ime
Cork, n. and v., kpotsie, kutsie, nkpo, oku
Corn, w., agado, ogbado, 0. oka; corn ground, n
ekpekere-beke


44
Corner, n., akoko; having corners, di-akoko, ikpere
onunu
Coronet, n., okpu-ndi-otsie
Corporation, n., dtu
Corporeal, adj., nke-ahu, 0. nke-arhu
Corps, n., otu-agha
Corpse, n., ozu
Corpulent, adj., di-afo-uku; n., nuku-afo
Correct, v., dozie (pia-itari, ezibo)
Corrector, n., onye-ndozi
Correct, adj., di-ndozi, di nkwatsi
Correction, n., ndozi (ifia, itari)
Correspond, v., derita
Correspondence, n., ndaha; by letter, nderita
Corrigible, adj., di-ndozi, di-nkwatsi
Corroborate, v., kwenyer
Corrode, v., ba-tsara
Corrugation, n., obu nu
Corrupt, v., bibie, mebie, di-nmeru
Corrupter, n., onye-ure
Corruptible, adj., di-ure
Corruption, n., nmerua
Cost, n., onu
Costive, adj., afo-ike, di-afo-ike
Costly, adv., oke-onu, ngara
Costume, n.
Cot, n., obere-uno, 0. ulo-nta
Cottage, n., ukutu-uno, ulo-nta
Cotton, n., fabru akwa, owu, owuru
Couch, v., kwa, ukwara, zobe
Council, n., izu
Counsel, n., iba, izu, itu-alo
Courage, n., dike, issi-obi
Counsellor, n., onye-alo
Count, v.
Countless, adj., odiro-nguta-onu


45
Countenance, n., ihu, 0. isu; v., nye-ihu, nye-isu
Countermand, v., wupu, wughe
Counterpane, n., akwa-adsa
Country, n., mba, obodo
Country-man, n., nwa-oha, 0. nwa-ora
County, n., obe
Couple, n., abua; oke-na-winye (man and wife)
weko
Courageous, adj., di-dike, di-obi-dike
Course, n., izo-iwu-oso
Court, n., obi
Courteous, adj., di-amara
Cauterize, n., rua-na-oku-igwe
Covenanter, n., onye-agba, onye-ka-aba
Covenant, n., aba, ka-agba, ika-aba; bando
Cover, v., kpu (kpu-okpu) kputsie
Covering, n., akwa-okpukpu
Covert, n., 'nzugo, ndo
Covet, v., me anya uku
Covetous, adj., di-anya uku
Covetousness, n., anya uku
Cow, n., eti, 0. ehi
Cow-down, v., dso-udso
Cowardice, n., udso
Cowhead, n., otse-chi, 0. otse-efi.
Cowries, n., ego, ikpegi
Coxcomb, n., elu-issi, 0. enu-issi
Crab, n., osiko
Crack, n., bawa ; nbawa
Crack, v., bawo, dsa
Craft, n., 'nka
Craftiness, n., aghugho, nka, 0. owene
Crafty, adj., di-aghugho
Crag, n., ngo-ngo, nkume, 0. okuta
Craggy, adj., so-ngo-ngo
Cram, v., bia-nye


46
Cramp, n., kweko; cramp in the limbs, fata-'ngwere
Crane, n., igwe-ne-bu-ife, ntu
Crash, n., nghara, 0. uzu
Craw-fish, n., isa
Crawl, v., gbe-igbe (be-ibe)
Crazy, adj., pn-ara
Cream, manu-ara
Creamy, adj., so-manu-ara
Crease, n., okpukpa
Create, v., ke, kere
Created being, n., nke-akereke
Creation, n., uwadum.
Creator, n., okeke
Creature, n., nke akereke
Credence, n.„ ukwe
Credible, adj., hi-ukwe
Creditable, adj., di-rikwenye
Creditor, n., onye-adsu-ugwo
Credulity, n., okwekakweriri; ukwe, kwiriri
Creed, the, n., okukwe
Creek, n., owori
Creep, v., gbe, igbe (be ibe)
Creeper, n., onye-ne-gbe, igbe
Creeping, part., ebe-ebe
Crestfallen, adj., nyi nyar(s)i
Crevice, n., bawa-dsa, npuru
Crew, n., nde-ubo
Crib, n., akwa-animanu; ukutu-uno
Cricket (insect), n., abuzu
Crime, n., nmefie
Crimson, n., ododo
Cringe, v., pa, opapa; weko, nata
Criticise, v., tu-ukana, tu-otutu, ototo
Criticism, n., ototd (ukana)
Crocodile, n., adsi-iyi
Crook, n., okpa-na-akka


47
Crooked limbs, aro uku, dsudse, ngirigo
Crop, n., agho
Crop, v., gho
Crow, n., ugorama
Crow, v., be (kwa)
Crowd, n., m erime, madu, notsopu
Crown, n., bunye-eze; okpu-eze; of the head, elu-
issi, 0. enu-issi
Crumb, n., nri, nripo
Crumble, v., dawa
Crush, v., biadsie (nyadsi, mari, nmari)
Crust, n., akriko, di-akriko
Cry, v. and w., akwa, be, kpoa, kpotu, koa
Cub, n., nwa-animanu
Cud, n., uza
Cuff, n., ikpa, okpo; ti ikpa
Cuirass, n., adsi
Culprit, n., onye-aburo-obobo
Cultivate, v., rutsa
Cultivation, n., nrutsa
Culture, n., ima-ezi-ife, nrutsa
Cumber, v. and n., kparatsie, 0. notsipu
Cunning, adj., aghugho nka, 0. owene, di-aghugho
Cup, n., akala aka, iko-miri
Cup, v., tsi, otsi
Cupbearer, n., oke-manya-na-imi-obi
Cupboard, n., okwa-afere
Cupidity, n., anya-uku, 0. anya-uku-ego
Cupping-glass or horn, n., okuku
Cur, n., nkita, term of reproach
Curable, adj., di-ngwota
Curb, v., bota
Cure, n. and v., ngwota, dzizo, zo
Curious, adj., di-onyo-nyo
Curl, n. and v., ba, mkporo-ose, mkpuru-ose
Curse, n. and v., kotsa, kpo-iyi, nkotsa


48
Curtail, v., be-nke-nke
Curtain, n., akwambotsi, 0. akwa-mbatsi
Curve, n., curved, adj., dika-nta, 0. di-ndsudsina;
ngirigo, uta
Cushion, n., alozi
Custody, n., ntsebe
Customary, adj., da or de
Cut, n., obe, ike ite, mbatsa, mbe
Cut, n. and v.—off, batsa, be, bepu, wepu; bi, bu,
butue
Cuticle, elu-aru, 0. enu-aru
Cutlass, n., okpu-uma, uma-oge, umo-opia
Cutler, n., okpu-uma
Cutlery, n., opia
Cycle, n., agugu-ubotsi, agogo-ubotsi
D
Dabble, v., bito, teto, meto
Dagger, n., abara, 0. igugu, igbe
Daily, adj., kwada
Dainty, n. and adj., ife-uso; ibinye-uto, do-ntori
Dam, n., nbodo-miri, nne animanu
Damage, n., nbibe, nmeli
Dawn, v., gutsie
Damnation, n., aziba, ofufu, nfu
Damp, n. and adj., dsu oyi, 0. ma-ebu, okuko, idsa-oyi
Damsel, n., nwa-obo, obogobio
Dance, n., egu, guriegu
Dancer, n., ote-egu
Dark, adj., di-otsitsi
Darken, v., ba-otsitsi, otsitsi
Darkness, n., ba otsitsi, itiri, udsidi, itsitsi
Darling, n., beloved, adj, obi
Darning, n., nguosi


49
Dart, n., obiribi
Dash—dashing, n., nnukuru, turapu
Date, an event, «., de ubotsi ihinye mer, 0. de ekpo
ife mer
Dawn, n. and v., imetsi, tsi-vuo, vuo-tsi, tsivuo
Day, n., esi, abali, distinguished from night; the
third day in the week, afo; ehinhie (evivia) as
opposed to night, daylight. Eke, the first day
of the week which has four days, viz. eke, oyi,
afo, nkwo. Eke is the general day of rest, and
has been introduced for Sunday in the transla-
tion of the Book of Common Prayer. Day, ive,
ivivie, ihinhie
Daylight, n., tsi
Daystar, n., tsiborunu
Daytime, n., evivie-nabo
Deacon, n., obere uko tsuku-nta
Dead, to be, v., iwu-anwu ; dead body, ozu
Deadly, adv., di-onwu
Deaf, adj., di-itsinti, sirinti, tsinti
Deafness, n., itsinti, itsirinti
Deal, v., ke, n., mbubo, onru, re
Dealer, »., onye-dkeke
Dear, adj., ahu-na-anya, 0. avu-na-anya, ngara; oke-
onu
Dearth, n., ugali, ugani, 0. unwa
Death, n., death-like, dika-onwu; onwu
Debasement, n., nwe-da, weda, 0. weladan
Debate, v., iru-uka
Debouch, n., lapu, laputa
Debility, n., gu-ike, ike ogugu
Debt, n., uguo
Decade, n., iri
Decalogue, n., iwu-iri
Decay, v., binwuo, noagha; n., nbinwuo
Deceit, n., aghugho
ibo—II.
E


50
Deceive, v., raputa, laputa; n., mebu, nrapu, nzobu,
nrobu
Deceiver, n., onye-nlanye, onye-nlegha, onye-nlaputa
Decency, n., ogo
Decent, adj., di-ogo
Deception, n., nlaputa, nraputa
Decbarm, v., kukwapu
Decide, v., kubie, ra-oro
Decider, n., oke-oku
Decision, n., oro
Deck, v., yi-ate (ke) yi akwa
Deck, n., elu-ubo, 0. enu-ubo, ke, yi afe
Declarable, adj., di okuku, ndi nkuputa
Declaration, n., itikpo-oku, tikpo-oku
Declare, v., knputa (kuta)
Decline, v., dsu
Declivity, n., adaburu
Decoction, n., isi-ite
Decorate, v., dokwa, dsikwa
Decoration, n., ndozi, 0. ndokwa
Decorous, adj., di ogo
Decorum, n., ogo
Decoy, v., lapu
Decrease, v. and n., benata
Decree, v., ma-iwu
Decrepitude, n., aru-nkuri, kurie
Deduct, v., beru, beri
Deduction, n., nberu
Deer, n., asonso
Defence, n., dzeze
Defiance, n., mba
Defilement, n., nmerua
Deliver, a charge, v., ma-iwu, ronye, manye napii
wepu
Delivered, adj., 'weputar
Demolish, v., kpukpue, titue, kpukpo


51
Demolisher, n., onye-nkpukpo, 0. onye-ntitu
Deniable, aclj., di-iru-uka
Denial, n., agugo
Deny, v., go
Depart, v., gba, la, 0. na
Depress, v. (with fear), dso, udSo
Depth, n., umi
Deride, v., mu, amu, tsi, otsi
Descend, v., loda, zida
Descent, n., nnadi-hnadi (ancestry)
Deserve, v.
Deserving pity, di-ime-ebere
Destroy, v., la-na-iyi, la-na-okporo, la-ne-iyi
Destruction, n., efu, nfu, ofufu, iyi, mbibi
Detain, v., dside
Dew, n., idsiridsi
Die, v., iwu anwu ; who, wuru
Difficulty, n., mkpa
Dig, v., bua, gu, gu-dnunu
Digger, n., ogu-ala, 0. ogu-ani
Diligence, utsu
Diminish, v., benata
Dinner, n., nri-anyani
Dirt, n. and v., adsa; small dirt, ahihia, afifia ; uny
Disciple, n., onye-mota, onye-soga
Discuss, v., kpa (tu-alo)
Discussion, n. (public), iru-uka
Disenchant, v., kukwapu
Disentangle, v., bato
Dish, n., efere ; large dish, nuku-efere
Dislike, v., asi; di-ndso, ikpo-asi
Dislocate, v., tsi fiepu
Dispenser, w., okeke
Dispose, v., gu-nru
Dispute, v., se-oku
Disregard, v. and wepu-anya


52
Disrobe, yi-pu
Dissect, v., bo
Dissection, n., obo
Dissemble, v.
Dissembler, n., odika, odiroya
Distant, adj., te-akka, teka
Distinction, without, gua, ngwa
Distress, n. and v., abubu, afufu
Distribute, v.
Distribution, n., onye-okeke
Disturb, v., kpaso, mesu, 0. lulu; tso, tso-oku
Disturber, n., onye-nmesu
Ditch, deep, iduma
Diverse, adj., ogw aragwa (tigwa)
Divide, v., ike, ife, ke
Divination, n., afa
Division, n., okeke
Dizzy, adj., adsii
Do, v., me, mere
Doctor, n., dibia
Dog, n., nkita
Door, n., aku, eku
Doubt, n. and v., mawulari, 0. utse-nabo, tu-utse
Doubtless, adj., egii-atu
Dozen, n., iri-na-abuo
Draw, v., do, dota, seru; draw out, mita, sedebe;
draw together, sutu, sumina, sumoru
Dream, n. and v., nlo, 0. nro
Dregs of palm-wine, n., uge
Dress, n., ufe; dress finely, dsi ngwa, dokwa-aru, ke,
yi-afe; wa-ogodo, yi-afe
Drink, v. and n., nuo, 0. ra
Drinkables, n., manya,—from Europe, manya-beke
Drinking-cup, n., eku, iko-miri
Dropsy, n., aru-miri, dyaro
Drum, n., ekwe


53
Drunkard, n., ora nianya
Dry, adj., ko, kpoa
Dry land, n., ala-okpo, 0. enu-ani
Dry season, n., okotsi
Dull, adj., odiro-nko (it is not sharp)
Dumb, adj., ohu
Dunce, n., onye-nkuku, onye-nsoku
Dust, n., adsa
Dwell, v., be, bi, no, node
Dwelling-place, n., be
Dye, v., yi-anunu, anunu
Dying, n., onwuwu
E
Each, pron.
Eager, eagerness, n., imadsidsi, madsidsi
Eagle, n., ugo
Ear, n., nti
Early, adj., bo-uzo
Earth, n., ala, 0. ani, ana, upa
Earthenware, n., ala-ede
Easily, adv., wayo
Easy, of manners, ro, anroa
Eat, v. (with rust), ba, tsara, rie
Eaten up, past part., nkpotsara
Echo, n., ede
Edge, n., onunu
Effect, n. (without), nkiti
Efficiency, n., ire
Egg, n., akwa ; egg of a fowl, akwa okuku
Eject, v. (wind), aro, aroro
Elbow, n.
Elder, n.
Eldest, daughter, ada; eldest son, okpara
Elegant, adj., omma


Else, adj., odo, 0. ozo
Elsewhere, adv., ibe, ozo
Elude, v., wa-aghugho
Embrace, v., iti-oma, nmabe, nu-onu; ti-omma, 0.
ti-obi
Empower, v., rata, zie
Encamp, v.
Encase, v., tie-na-ibe, 0. tie-na-akpati
Enchant, v., ta-amusu
Encircle, v., ba-okrikri, dse-okrikri, garube
Enclose, v., dse-okrikri, no-okrikri, norube
Encroach upon, v., manye, wa
End, n. and v., gu; it ends, ogu; ibe-ebe
Endearment, n., an act of, onu
Endless, adj., ebe-ebe
Endure, v., tasie (dido)
Enemy, n., onye-iro
Engraft, v., rakide, rapode, 0. sokonye
Enigmatical, adj., 'nka
Enjoin (earnestly), v., ba-iyi
Enlighten, v., muhu
Enmity, n., ero, 0. iro
Enquire, v., tso, tu
Enter, v., ba or bata
Entice, v., lanye, 0. legha
Enticer, onye-nlanye, onye-nlegha
Entirely, adv., ntsa
Entrap, v., ma, wu
Entrust, v., nye
Equal, n. and adj., to, kwesi, kwesiri; equals in age,
obo, ra, 'ha
Erase, v., sapu
Eructation, n., ard
Escape, v., doputa
Establish, v., kwenyer, medo
Estate, n., nluhu


55
Ever, adv., benile, 0. benine
Everlasting, adj., awugawu, ebigebi
Everywhere, adv., ebenine, 0. ngana-nga
Evil, n. and adj., ndso
Exalt, v., welie, wenie
Examine closely, v., futsata
Excel, v., ka, karia
Except, prep, and conj., beri-so, kiti
Exception, n., bepu
Exchange, v. and n., bagha, gha-agha
Exculpate, v., go
Execute, v., meta
Executioner, n., obu-madu
Exhortation, n., nkudo
Exist, v., do, ife, di, adi, negative, odiro
Existence, n., ife-bi-adi
Expect, v., ge
Expense, n.
Expensive, adj., oke onu, ngara
Explain, v., gwapue (kupue, kawa)
Expose to the air, v., kusa
Exultation, n., 'ngogo
Eye, n., any a
Eyeball, n.
Eyebrow, n.
F
Fable, n., illu, 0. inu
Face, n., ihu, 0. isu
Faith, n., okukwe
Fall, n. and v., ada, da ; fall from, dapu, daru-ala
Falsehood, n., asi, eke
Fame, n., ude
Famine, n., ugali, ugani, 0. unwu
Fan into a flame, v., funwuo, 0. funwuru; nfe


56
Farewell, adv. and n., node-omma, nodumma
Farm, n., iru-ubi, 0. oru-ubo ; ubi
Farmer, n., didsi, 0. onye-onru, woke-ubi, woke-nbo
Fast, v., buru-onu, iburu-onu, tasi-onu, bru-onu ,
Fast, adj. and adv., bold fast, mado; make fast, mado
Fasten, v., kpodo
Fat, adj. and n., abuba
Fault, n., ndsedebe
Favour, n., amara
Fear, n., egu
Fearful, adj., di-egu
Fearless, adj., egu atii, tu. egu
Feast, n., oriri
Fellow, n.
Fellow-student, n., obo na akukwo
Female, n., wanyi
Fen, n., aputi
Ferment, n., sutu, sumina, sumoru
Fetch, v., bute
Fetish-bush, n., otso-ofia
Fetters, n., tiuye-na-nga
Fever, n., ahu-oku, aru-oku ; dika ahu-oku
Field, large, open, n., mbara, ozara
Fig, n., akakoro
Fight, n. and v., agha, ogu, ogu
Fill up, v., medsu
Finally, adv., mbe-oruru, 0. ikpe-azu
Find, v., tsota
inish, v., and finished, di-mbagha, ezibo, gu
Finishable, di-mesi; it is finished, ogu
Fire, n., oku. On fire, na oku; nku, v.; fire a gun,
ba; fire a cannon, ba-nye $
Firebrand, n.
Firm, adj., di ike = dike, ezi-ndiri
Firmament, n., ufufe, ikuku
Firmness, n., idi-ike, nosi-ike, ndiridi; to remain
firm, tado


57
First, adj., bru-issi, 0. bu-uzo; first-born son, di
oparo mbu issi, nke bu-issi
Firstfruits, n., agho izizu
Fish, n., adsa, 0. asa; ayisu-azu. Night fishing,
ayitu
Fishmonger, n., ore-azu
Fist, n., ikpa, 0. okpo, ti-okpo, ti-ikpa
Fit, to be, v., kwesiri, ru, eru
Fitness, n., ndaba
Flame, n., osusu-oku
Flask, n., kanama
Flat, adj.
Flatter, v., pa-opapa
Fleeing to, v., mbaku
Flesh, n., ahu, 0. aru; flesh of animals, anu, uru,
i.e. without bone
Flog, v., pia (ti)
Flood, n. and v., miri-ide, miri-oruru
Flower, n., ifuru, ototo
Fly, v., fe
Fly, n., idsidsi
Fold, n. and v., dsikuo; folding, ndsiko, okpukpa
Follow, v., so, some, sobe
Folly, n., nkafie, 0. nkahie
Fond of one’s self, idi-ure
Food, n., ni, 0. ri, nri
Fool, n.
Foolish person, ose akka, adj., efeke, ofogori
Foolishness, n., efeke, efurefu, ifurifu; nhurihu,
ihurihu, kafie kahie
Footstep, n.
Footstool, n.
For the sake of, conj., ifi, ihi
Forbid, v., nso
Force, v., dokpu, n., ndokpu
Fordable, adj., di-ike, di-aro


58
For ever, adv., watuwa
Forefather, n., nnadi-uku
Forget, v., tsefu, tsezo, 0. nlozo
Forgive, v., baghara
Forgiveness, n., ghara (nrapu)
Forgiver, n., onye-nghara, 0. onye-nrapu
Fornication, n., abanasiri, aroro-ala, iradi
Forsake, v., baghara (rapu), 0. banasi, hara
Forty, n., ogu-nabo
Foundation, n., ala, 0. ani
Fowl, to., okuku
Fraud, to., aghugho
Free gift, to., arnara
Frequent, adj. and to., boru-bor
Frequently, adv., mbe odo, 0. ekpo-ozo
Friend, to., eyin, or enyi, 0. oyi, of the same sex; ot
the other sex, nuno
Friendly, adv., na-ndo
Frighten, v., yi-egu
Frog, to., awo
From, prep., na, sina
Fructify, v., mea
Fruit, to., obe
Full to the brim, kpodsu onu, merirne
Furrow, to., obunu
G
Gain, to., ekele, 0. uru, ri-elele
Gainer, to., onye uru-'bar
Gall, to., onunu
Garden, to., 'mbala, 0. ogege
Gate, to.
Gateway, to., ama
Gather, v., bukode, kwa


59
Gatherer, n., onye-mbuko
Gay, adj., di-onuhu
Generate, v., muo, muru
Generation, the present, n., azi, 'ndodo gando
Gently, adv., wayo ,
Ghost, to., mo, moa
Gimlet, to., ara
Girdle, to., adsi
Girl, to., mbo, obogo
Give up, to., kpo-nye, nye
Glory, to., otuto
Glutinous, adj., di atutu
Glutton, to., ore nke-nku; ori-nkuku
Go, v., etse, ga, la, 0. na; go gently, tisi uru, wasi-
uru ; go together, yi
Goat, to., eghu, 0. ewu
God, to., Tsuku, (Bonny) Tsineke
Going, to., dseko; gone, ga
Goitre, to., akpu-onu
Gonorrhoea, to., efie
Good, adj. and to., mma, omma
Gracious, adj., di-amara
Graft, v., rakide, rapode, 0. sokonye
Grand, adj., akatakpo, dana
Grandchild, to., nwa-nwa
Granddaughter, to., nwa-nwa-wanyi
Grandfather, to., nna-otsie
Grandmother, to., nne-otsie
Grandson, to., nwa-nwa-woke
Grass, to., afifia, 0. ahihia
Grassy, adj., di-ohia, di-ofia
Grave, to., ill, 0. ini
Grave, adj. (mistake), nmefie, akatakpo
Graze, v., kpa
Grease, to., abuba
Great, adj., nuku


60
Greedy, adj. and n., usa
Grief, n. and grieve, we-iwe
Grind, v., gue; grind to powder, gwe
Ground, n., ana, ani, ala
Ground-nut, n., opapa
Grow, v. (better), dokwa
Growth, n., nso, uto
Grumble, v., demuri, edemuri
Guard, n., ntse
Guess, v. and n., tu
Guile, n., aghugho J
Gun, n., ebe; air-gun, ebe ikuku
Gust of wind, n., oke ufufe, ikuku
Gut, n., ngiri, afo
Gutter, n., idehe, 0. idei, miri-ide
H
Habit, n.
Hail, n.
Hair, n., of the head, aboba-issi, ntutu-issi; adsa
(adsei-issi); grey hair, awo (issi)
Half, n., ugu
Hallelujah, v., tobe-Tsuku
Hammer, n., otutu
Hand, n., akka; left hand, akka-ekpe; right hand,
akka-nri
Handsome, adj., 'mma, omma
Hang, v., kobe, 0. kume, kuru
Happen, v., gho, me, da
Hard to accomplish, v., fie-aru
Harden, v., kpotsie (ratsie)
Hardness, n., akpu
Harp, n., une, ubo
Harvest, n., agho


61
Hat, n., okpu
Hate, v., kpo-asi
Have to the full, v., dsidsu; to have, to possess, nwe
Hawk, n., ebe
He, pron., o ya
Head, n., issi
Head-dress, n., asusu issi
Heal, v., a wound, kebuo onya
Healing, n., ngwota, ozizo, ozizo
Heap, v., buko, bukode, tsiko, dokwasa
Heap, n., rabukg, tuba
Hear, v., nu, nuru, noru
Heart, n., obi
Heathen, n. (chief), duru
Heaven, n., elu-igwe, 0. enu-igwe
Heaviness, aro
Heed, take, v., kpatsa-anya
Heel, n., ikiri-uku
Height, n., elu, 0. enu; issi, ndsedebe
Heir, n., okpara
Heiress, ad a
Hell, n., oku-moa
Help, n., inye-akka, nye-akka (du)
Helper, n., onye-akka
Henceforth, adv., niata, 0. si-na-ta = sinata
Here, adv., ebena, 0. ngana
Herself, pron., onweya
Hiccough, v., olu-utu
Hide, v., akpokpo
Hiding-place, n., 'nzuko, ndo-zobe, zuo
Highway-robber, n., opunaka, agavu, agamuzo
Hill, n., nkpu, ugu
Him, pron., ya
Himself, pron., onweya
Hinder, v., napu, wepu, nara
Hinder part, n., ike


62
Hippopotamus, n., akum, 0. otobo
Hoe, to., ogu
Hold, v., dsi (ri), dside, mado ; ri
Hole made by boring, n., oghere
Holy, adj., nso
Homage, n., issi-ani, kpo-issi-ani
Honey, n., ano, 0. manu, anwa, anwu
Hope, n., orika
Horizontal, adj., uhie, ufie
Horn, n., dpi
Horse, n., enyinya, 0. anyinya
Hose, to., anyi-nya, 0. enyi-nya
House, to., ulo, 0. uno
Humble, adj., weda, 0. weladan
Humility, to., agu
Hundred, num. adj., ogu-ise
Hundredfold, adj., ogu-ise-nga-ogu-ise
Hunt, v., nta, tso-nta
Hunter, to., ebenu
Husband, to., di
Hymn, to., uri
I
I, pron., me, mu; I myself, mu
Idol, to., arusi
Ill-luck, to., azi
Illicit, adj. and to., nwutsi
Imagine, v., do
Immense, adj., akatakpo
Impeachment, to., obobo
Impertinent fellow, to., onye-aghara
Implements of war, to., ife-agha, 0. ikinye-agha
Implore, v., beku
Impose on, v., gho aghugho


63
Impoverish, •»., ta
Imprisonment, n., ntsehe
Improvement, n., ndozi, 0. ndokwa
Impudent person, n., onye-aghara
Impulse, n., akpam, 0. okpai
In, prep., na
Increase, v., ba, uba
Indian corn, n., uku-oru, 0. aghado
Indiscreet, adj., gwa, ngwa
Infant, n., nwatakiri, omugo
Infidel, n., onye-ekwegi-ekwe
Inhabit, v., no, node
Iniquity, n., aroro-ala
Initiated, adj., efeke
Inn, n., ulo-oriri
Inquisitive, to he, v., di onyonyo
Insane, adj., ara, pu-ara
Insect, small, n., danda
Inspect, v., fe, le, ne
Instantaneously, adv., ozibo
Instigate, v., nlanye, nnufu
Intention, n., nzodo
Interest, v., diri, tse-utse
Interrogative, adj., implying a doubt, ka
Intestines, n., ngiri-afo
Intrigue, v. and n., gho-aghugho
Invertion, n., igha isu
Invest, v., nye-ike, i.e. with power
Invite, v., kpo, kpota
Invocation, n., go
Iron, n., igwe
It, pron., o
Itself, pron., onweya
Ivory, n., odu


64
J
Jackal, n.
Jaw, n., aba, aga
Jawbone, n., aba-okpukpu
Jealous, adj. and w., ekworo, 0. nke
Jester, n., onye-kuru
Join, v., nweko, weko
Joint, n., mkpri-uku
Joy, n., noma
Judge, v., kpe, kpe-ikpe; give judgment, ra-oro. 0
kube, kubie
Judge, n., onye-ikpe
Judgment, n., ikpe
Judgment-seat, n., otse ikpe
Jug, n., mongo
K
Keep down, v., bido, debe, debere
Key, n., nkpatsi, 0. otogbe
Kill, v., bue, buo
Killing, n., obubu
Kind, sort, n., abu, aru
Kind, adj., di-amara; to be kind, me-ogo
Kind-beartedness, n., obi-omma
Kindle, v., osusu-oku, su-oku
Kindness, n., ovu-mma
King, n., eze
Kingdom, n., ala-eze
Kiss, n., imi-onu, memi-onu, me-imi-onu
Kneel, v., bu-ikpere (sekpuru)
Knife, n., uma
Knock, ko, kpo
Knot of a stick, n., akpu-osisi
Know, v., ma (muta) mara


65
L
Labour, n., oru, onru
Lament, v., eti-akwa (kwa)
Landmark, n., uvo
Language, n., asusu
Large, adj., akatakpo, nuku
Lass, n., obogo
Last, v., till night, dsi-tsi; what is lasting, to
Last, the, n., kpe-azu
Late, adv., ikpere-azu
Laugh, n., mu, amu
Laugh, v., tsi-dtsi
Laughter, n., amu
Law, n., iwu
Lay, v. (eggs), yi akwa
Leader, n., gozimuzo, obu-uzo, 0. onye-nziga. Gosim
uzo
Leaf, w., akukwo
League, v., makoba
League, n., nmakoba
Lean, n. and v., debere
Leap, v., fe, iga; leap over, maferu; leap into, mafeta
Learn, v., mota
Learner, n., onye-mota, onye-soga
Leather, n., akpokpo
Leave, v., baghara (rapu), gha, hara
Leaven, n., nkolite
Leech, n., etu
Length, n., ogologo, 0. ogonogo
Leopard, n., agu, aworo
Leprosy, n., abe, ikpenta, ekpenta
Lessening, n., otata, 0. mbenata
Lessen, n., benata; lessen the price, benata-onu;
be-nke-nke ta, beri
Lesson, v., mebenata, dsunata
1B0—II. f


66
Let, v., ka
Liberal, adj., nye-nkiti, turu
Liberate, v., ba, 0. ra; set at liberty
Lick, v., mitsa, ratsa
Lie, v., asi, di-eru, 0. dina, ugha, uha
Life, n., ndu
Lift, v., bulie, bunie; palie; welie, wenie
Light, n., huho, 0. vuvo
Light, adj. (not heavy), nfe
Lighting, n., amuma
Like, to be, dika; like beast, dika-animanu, ka, laka
Liken, v., yiri
Limit, n., ikpere, 0. uzo
Lineage, n., nnadi-hnadi
Lion, n., agaba
Listen, v., ge, genti
Little, adj., nta, obere ; wampe, wantinti
Lively, adv., uku-nko
Load, n., ibu
Loafer, n., ose-akka
Lobster, n., osiko
Lodge a complaint, v., kpe, ikpe
Long, adj., ogologo, 0. ogonogo
Look on, v., kiri; have a view of, le, 0. ne
Lose, v., fu, furu
Loss, n., efu, nfu, ofufu, iyi
Louse, n., igu
Love, v., ihu-na-anya, ivu na-anya, vu na-anya, hu
na-anya
Low (spirited), adj., nyi nyar(s)i
Lowly, adv., omi-iko
Luck, n., awore
Lurk, v., ngu


67
M
Mad, adj., na, pu-ara
Magician, n., amusu
Maintain, v., zna
Maintenance, n., ozuzu
Make better, v., dokwa
Male child, n., okoro (nwata woke)
Malice, n., ero, 0. iro
Man, n., woke; men in arms, woke-na-adsi
Manners, n., ozuzu
Many, adv., otutu, merime
Mark, v., ka, akara, homa-ama, 0. ti ama
Market, n., afia, 0. ahia
Marriage, n., ilodi, 0. inudi
Many, v., weko
Mass (the whole), n., nguko
Matrimonial, adj., olcn-di-na-winye
Matter, n., abu = pus
Mature, adj., ka, lo
Maxim, ilia, 0. inu, oku
Mean reverence, n., opupa
Measure, n., abadi
Mechanic, n., okwanka, 0. owene
Mediate, adj. and r., bo-ogu
Medicine, n., ogu
Meet, v., meeting, mbako (nzuko); meet so as to
clash, nukuru (kwenye); of two bodies, mukuru
Menstruation, n., ezi
Merchant, onye-ahia, onye-afia
Merchandise, n., ahia, afia
Merciful, adj., di-ebere, ebere
Messenger, n., uko
Middle, n., ekiti, 0. etiti, ititi
Military stores, ife-agha, ihinye-agha
Milk, n., ara, miri-ara


68
Millipede, n., ariri
Millstone, n., akka-nkume, 0. akka-okuta
Minister, n., nde-uko-tsuku.
Miracle, n., ife-egu, 0. ihinye-egu
Miscarry, v., kuor-ime
Miss, v., fie
Mistake, v. and n. (make), mefie, akatakpo, mmefie
Mix, v. (up), guo, tikpoa, tikpo-oku
Mixed, adj., ogwara, gwa and tigwa
Mixture, n., ntigwa
Mock, v., kotsa
Mockery, n., edse, 0. kotsa
Mole (bank), n., nbodo-miri
Money, n., ego, ikpegi
Monkey, n., enwe
Morass, n., aputi
More than, to be, ka
Morning, n., otutu
Morrow, n. (to-), etsirite, etsi
Moss, n., iroro-nga (any kind of soft grass)
Moth, n., akika, ndamida, 0. utu
Mother, n., nne
Motion (in), v., dseko
Motive, n., okpai, 0. akpam
Mourn, v., ru-ekpe, i.e. for a husband
Mourning, n., ekpe
Mouth, n., onu
Much, adj., siene
Mud, n., apiti
Mug, n., monyo
Murder, n., bu-otsu, otsu
Murderer, n., onye-otsu
Muscle, n., akwara
Mushroom, n., ero
Music, n., ukwe
Musical instrument, n., ubo, une


69
Mystery, n., ihinye nyiri-madu
Myriads, n., igwe
N
Nail, n. and v., kpodo
Naked, adj., ba-oto, oto
Name, afa, 0. aha
Namesake, n., agu
Nap, n., ura, odu-ura
Narrow, n., mkpa
Nation, n., oha, 0. ora
Native, adj., adsa-ani
Nay, adv., mba
Neighbour, n., abata-obi
Neighbourhood, n., abata
Net, n., agadabu
New, adj., ofuru, 0. ohuru
Nice, adj., uro, 0. uto
Niggardliness, n., itsu
Night, n., otsitsi, udsisi, 0. utsitsi
No, not, adv. and adj., a, asin; osu a de dsu nna, a
slave does not refuse a command, adiro
Nobleman, n., mba, ogranya
Noise, to make, v., kpoa
Noise, n., mkpotu, nkpotu
Noisy fellow, n., onye-aghara
Nose, n., imi
Not, it is, odiro; non-existent; added to another
word, it negatives it
Nothing, n., okporo nkiti, 0. iyi
Nourish, v. and n., nri, 0. ni, zua
Now, adv., ka, oduwo, 0. uduhu, ubua, kata, kita,
katanwa
Nude, adj., ba-oto, oto
Nutriment, n., di-mma-na-oriri


70
0
Obey, y., kwe, kwere, noru
Obliterate, v., depu
Obliviate (erase), v., sapii
Oblivion, n., ntsefu, nlozo, ntsezo
Obscure words, n., oku-uke
Obstacle, to be, y., datsi
Obstinate, to be, y., sirinti, tsinti
Obstruct, y., datsi; obo
Obtain, y., nara, nata, tsota
Occasion, y., kpa
Ocean, n., osimiri-nu
Oddity, n., egbere
Of, prep., nke
Offer, y., ikwe-onu ; offer’to pay, 0. kwem ovu abadi,
be offers to pay one measure. It also takes in
the idea of completion in regard to any length
less than a year; as, ura kwe izu bu onwu, the
sleep that lasts a week is death
Offer a price, y., kwe-onu
Often, adv., buru buru, bosaboru, ekpomekpo. Very
often, 0. be na-mbe, ekpomekpo
Oil, n.
Ointment, n.
Old, adj., to become, ka-nka; otsie
On, prep., na
One, num., na
Only, adj., oli
Open, adj., sa, gohie; in open sight, na-ive, nkiti
Openness, n., asa-ala, oghere, nkiti
Opening, n., ufo-adsa
Opponent, n., onye-iro
Order, n., dtu
Ornament, n., ndsi-ngwa


71
Orphan, n., umu-nwa-mbe
Ourang-outang, to., ozodimba
Ourselves, pron., onwe-ayi
Outcry, to., mkpotu
Outdoors, adv., ezi
Outside, to., ezi
Overcome, v.
Owe, v.
P
Pace, v., dse-wayo
Pad, to., adsu
Paddle, to., amara
Pain, to., nro
Painful, adj., ufu
Palace, to., obi
Palm tree, to., aku; palm branch, agu-nku; palm
wine, manya-nku
Palm-wine maker, di-otse; palm-nut oil, ude
Palm of the hand, to., obu-akka
Parable, to., illu, 0. inu
Parboil, v., si-okd-oko
Parch, v., ve, ghe
Pare off, v., batsa, mbatsa
Parlour, to., iba
Part, to., ibe, 0. okara, mbubo, mkprikpi
Particular (to be), bo, mbo
Partition, to., mbudu-adsa
Partner, to., onye-ukpa
Pass through, ga; pass through the night, lakpu;
pass a law, ma-iwu ; si
Passage (narrow), to., iworiwo
Passion, to stir up, v., mesu, 0. lulu
Past, to., ga
Patient, v. (to be), di, tasie, tamans


72
Pay, v. (tribute), fe
Peace, n., edom, 0. kpe, oku-kpe, ndokwa
Peace-officer, n., otse-obodo
Pedigree, n., nnadi-'nnadi
People, n., otutu-madu; civilized people, oyibo, oibo,
beke
Perceive, v., buto, 0. vutsa, butsa
Perfect, adj., di-mbagba; to be perfect, v., mesia
Perform, v., me, mere, meto
Performer, n., onye-metara
Perisb, «?., la-na-iyi, la-na-okporo, la-ne-iyi
Persecute, v., tso, tso-oku
Persecution, n., atso
Person (aged), n., ngadi, a-madu
Pertaining to, v., na ; to tbe body, na-abu, 0. na-arliu
Perturbation, n., nmesu
Pestle, n., akka-odo
Pick, v., rota ; pick up, totoro, tu-ukana, tu-otutu
Pigeon, n., kparakuku
Pile, n., of wood, by cords, do-uno-nku
Pillage, n., ibinye-osi, 0. ife-osi
Pine-apple, n., aku-oru
Pitiful, adj., di-ebere ; sbow pity, me-ebere
Place, n. (near), da, ibe, tie, tinye
Plague, n., eye
Plait, n. and v., akpa-issi, kpa-okpukpa
Plant, v., 'kur
Plaster, n., tekpo-apiti
Play, n., amu, guriegu
Pleasant, adj., di-nwere, di-onana, di-uto, di-uso; so-
uso
Plentiful, adj., ba (ba-uba), merime, turu, onye-
nkiti, n., turu-aturu
Plunder, n., ibinye-osi, 0. ife-osi
Poison, n., kua-nsi, ku-nsi
Poisonous serpent, n., adso-aguo


73
Pollution, n., nmeruo
Poor, n., obeya
Porcupine, n., ebinta
Portion, n., mkprikpi, mkprisi
Possess, v., nwe
Pot, ite; pot of wine, containing two gallons,
mbako manya
Potsherd, n., edsu
Pound, v., su
Poverty, obey a
Power, n., ike
Powerful, adj., di-ike
Practise enchantment, n., nwa-anwansi, ta a musu
Praise, n., dtuto, to, tobe
Pray, v., kpere
Prattle, v., kpa-nkata, ta-eze (kpotu)
Prayer, n., ekpere
Pre-eminent, adj., kaba, kabu
Prefer, v., ra
Pregnancy, ime
Pregnant, adj., di-ime, toro-ime
Prepare, v., dokwa, dsikere (keru); prepare for war,
ke-agha
Preposterous, adv., egheri
Present at, adj., kito, kata, ubua
Preserve, v., debe, debere, 0. domere, tsebe
Preserver, n., osebruwa
Press, v., bi, de ; press against, kwa
Prevaricate, v., to-asi
Prevent, v., nara
Price, n., onu
Prick, v., 'gudor, 'dor
Prickles, n., ogu
Pride, n., ure
Priest, n., duru
Prince, n., amadi, 0. nwadei


74
Principal, n., issi (mbu)
Privacy, n., nmetsi
Private, adj., to make, metsiri; In-na-izu
Prize, n., nwu
Proceed, v., dseku, 0. gaku
Produce, v., muo-muru
Profess, v.
Profit, n., elele, 0. uru, ri-elele
Profitable, adj., di-u.ru, di-elele
Profuseness, n., turu-aturu
Promise, n., kwe-nkwa, kwere-nkwa
Proper, adj., ezi
Property, n., ife, done, lo
Prophet, n., amoma
Proportionate, adj., kwesi, kwesiri
Protuberance, n., akpu
Proverb, n., illu, 0. inu, oku
Provoke, v., tso, tso-oku
Pulverization, n., ogugwe
Puncheon, n., karibe, pronl
Punishable, adj., di-ndozi, di-nkwatsi, pia
Punishment, n., ndozi (ifia itari)
Pupil, n., onye-mota, onye-soga
Purity, n. (from dross), zatsa
Purpose, n., nzodo
Purse, n., akpa ego, 0. akpa-ikpegi
Push into, v., kpa
Puss, n., nwa belubo, nwa-obara
Put, v. (on), kpu-akpu, tie, tinye e
Putrefy, v., re, re-ure
Putrefaction, n., ure
Q
Quality, mbubo
Quarrel, n., esemoku, 0. uka


75
Quarrel, v., ko-onu ; oku-na-uka, se-oku
Quell, v., bo-ogu
Question, v., adsu-dsu
Quickly, adv., uduhu, ubua, 0. kita
Quickness of motion, ahu-nfe, me-ngwa, osiso, oso-
oso, ngwa-ngwa
Quiet, adj., quietness, n., nkpobe, nmabe, oyi, puo:
okpukpe; to be quiet, tisi-aru, wuru-aru, wayo
E
Rabbit, n., eyi
Race, n., iro, iwu-oso
Rage, n., iwe-na-onoma
Raiment, n., akwa
Rain, n., miri
Rainy season, n., udu-miri
Rank next to the king, n., otu
Rather than, adv., kamia
Razor, n., agaba
Reach, v., ru, rue
Read, v., gu, guo
Ready, v. (to go), dsiko
Reap, v., gho
Rear, n., ihu, 0. isu; n., onye-ozuzu, one that brought
up, or reared
Reason, n., okpai, 0. okpam
Rebuke, v., bo, 0. bibo
Reckon, v., ba-nye, gu, guo, gu-onu, with ronye
Recline, v., debere
Recompense, n., iku-ugwo (imarsi, amarsi)
Recompense, v., ku-ugwo (marsi)
Recover, v., disi
Recovery, n., ndisi
Red, adj., ododo
Redeem, v., bata


75
Redemption, n., mbata
Refreshment, to give or take, v., ba-onya
Refuge, n., ozuzo
Refuse, v., badu; refuse to give an answer, dsu
Regalia, 'nze
Rejoice, v., nu-anu
Rejoicing, n., aiiona
Related, adj., past, di-na umunna
Relation, on the father’s side, nwa-nna, and, di-na-
nna; on the mother’s side, nwa-nne; by mar-
riage, ogo
Relinquish, v., baghara, tsinie-akka
Remain, v., fodu, O. foro
Remember, v., na-etseta, nagara, tseta (rota)
Remembering, n., ntseta
Remote, adj., te-akka, teka
Rend, v., dowa, sewa
Repent, v., togha, nhalo
Repentance, n., nhalo, 0. ntogha
Repetition, n., kwa
Replenish, v., mekwa
Replier, n., oza-oku
Reply, v., oza-oku
Report, v. and n., uvo
Request, n., dsuta
Resemblance, n., ihinye-yiri, ihinye-odo
Resemble, v., yiri
Reside, adv., no, node
Respect, v., beri, ta, 0. benata, nze-beri-ibe; ya
otsie
Rest, n. and v., izuru-ike, makarisiri, nzuruike,
zuru-ike
Restrain, v., bo, bota
Restraint, n., mbatsi, obobo
Restringent, adj., di-afo-ike
Resurrection, n., mbilite na-onwu


77
Revenge, n., nmedide, nmekuru, obo
Reverence, v., kwe-na-issi
Rick man, n., ogranya
Riches, n., akku
Ridicule, v. and n., nkotsa
Right, n.
Ring, having the form of a, dika-mba-akka
Ringlets, n., ba-mkporo-ose, ola-akka, mkpuru ose
Rinse, v., natsa, sutsa
Ripe, to be, ka
River, n., osimiri
Rivulet, n., nkisi
Rock, n., ngo-ngo; nkume, 0. okuta
Rocket, oku-mo
Rocky, adv., so-ngo-ngo
Room, n., nzu-ulo, 0. nzu-uno
Root, n., akpiri, akwara, akporogu
Root out, v., kuo
Rope, n., eriri
Rope-maker, of cane rush, n., ekwe
Rot, v., re, re-ure
Round, adj., di-hirimahi
Row, n. and v., ndiri; in a row, na-ndiri
Rub, v., te, zuza, the hand
Rule, n., iwn, ntudo
Run, v., ba, or ba-oso; run a race, zo iwu-oso
Rush, n., akamara
S
Sacred, to make, v., me-nso
Sacrifice, n. and v., adsa, tsu-adsa, su-adsa
Sad, of a sad countenance, n., ihu-odso, isu odso
Sake, for the sake of, conj., ifi, 0. ihi
Salt, n., nu


78
Salt water, n., osimiri-nu
Salutation, mode of, n., ekele, O. ekene; showing
sympathy, ndo
Sandbank, n., ubom
Sauce, n., miri-oku, 0. ofe
Save, v., gata, gapuga, gaputa
Say, v., gwa, se
Scaffold, scaffolding, n., zozo-nzo
Scar, n., scars left after a wound, apa-uma. See
rua-na-oku-igwe
Scarce, to be, v., ko
Scarcity, n., ugali, ugani, unwu
Scatter, v., kpasa
Scent, n., isi
Scheme, n., ghasa
Scholar, n., onye-mota,-onye-soya
Scimetar, n., ogono (asaba)
Scorched, adj., ire-oku, kpoa
Scorn, v., akadse, dse-adse, nlell, 0. nneni
Scratch, v., ko
Sea, n., osimiri-nu
Seat, n., agada; raised seat, mpoto, upo
Secret, n., izu, mpeokiri, 'nzuzo
Seduce, v., lapu
See, v., fu, vu, 0. hu, honru
Seed, n., mkpuru; v., zi, zie, ziri
Seek, v., tso
Seize, v., wu, wude
Seizure, n., anwu
Select, v., ghotar, 0. hotar, hotara
Sell, v., re
Send, v., rata, 0. zie
Sensual, adj., aru-uso
Sentence, n., ke-oku
Sentinel, n., onye-ntse
Separate, adj. and adv., itse, ke


79
Serenity, n., nkpobe, nmabe (oyi)
Servant, n., odibo
Serve, v., mara
Severity, n., akka-ike
Shade, ndodo, 0. ndo
Shadow, n., nyodo, 0. enyunyo
Shake, v., marube
Shall, will, v., ga, ge
Shame, n., ifere, 0. nhonre
Shape, n., nko
Share, v., keta, have a part
Sharpen, v., mu-nko
She, pron., o; objective, ya
Sheath, n., obo-mma
Sheep, n., aturu
Shelter, n., nkudo, 'nzuzo
Shepherd, n., etse-aturu
Shield, n., ota
Shine, v., emuo
Shining, n., enwu, mo, moa
Ship, n., ubo, ubo
Ship-load, n., ibu di-na-ubo
Shoe, n., akpokpo ukn, 0. akpukpu-uku
Short, adj., ke, nke nkenke
Shorten, v., be-nke-nke
Show, showing, v. and n., edsuro, nziko, zi, ziri, ziko
Shrink, v., kudsa
Shrub, n., aga
Shun, v., ba-oso
Shut np, v., gutsie, kutsie, tsebida, metsie, metsiri
Sickness, n., oria, 0. oya
Side, n., akoko, onunu, uso
Sigh, v., so-ude
Sign, n., ama
Silent, adj., badu; to be silent, kutsie-onu
Silk, n., nkisi


80
Similar to, adj., dika, 'ka, laka
Sin, n., nmefie
Since, adv., esi, gudu
Sing, v., gu-nri, 0. kwe-nkwe
Sire, n., nna
Sit, v., no, node; sit down, node ala, 0. node ani;
sit upon, nokwasa ; sit with, nonyeru; sit apart,
nosa ; sit aloof, note
Skilful, adj., di nghugho, 'nka, oka, 0. owene
Skin, n., ahu, 0. aru
Skull, n., okpokoro-issi
Sky, n., igwe
Slander, v. and fo-adso-ufo
Slave, n., osu, 0. ohu
Sleep, n. and v., ra-sura, 0. ra-ura; odu-ura
Slight, n., nkpaya, ikpa-amu
Small, adj., nkenke, nta, obere, wampe, wantinti
Smell, n., isi
Smith, n., uzu
Smoke, n., anwuru; smoke a pipe, se-oku
Snail, n., edsuna
Snake, n., adso-ala, aguo
Snap, v. (the fingers), ba-uyo
Snare, n., onya, uko-uma
Snuff, n., anwuru
Snuff-box, n., mkpo
So, adv., etu; so as, etu 'ka
Soak, v., de
Soap, n., ntsa
Soft, adj., nlo, 0. nro
Sojourner, n., biambia, obia
Solicitous (to be), v., bakiri-ani
Solicitude, n., itu-utse
Solid, adj., di-ike
Song, n., ukwe, uri
Soon, adv., nduhu, ubua, 0. kita


81
Sore, n. (old), nkpopu, gnya
Sorrow, n., iwe
Soup, miri-gku, 0. ofe
Span, n., to—akka, ama-akka
Spark, n., ka, ku, kuo, kue
Speak of, v., fo, fota; speak out, ku-oku
Spear, n., ube
Speed (with), n., ngwa-ngwa, osisg
Spice, n., uda
Spill, v., wusa
Spirit, n., mo, moa
Spirits, ardent, n., manya-beke, 0. manya oibo
Spiritual song, n., ukwe-moa
Spittle, n., aso, bu-aso
Spoil, v., bibie, mebie, merua, nimebi; spoil by
chewing, ri-kasi
Spot, n., oro, amina
Spotted, adj., akika, amina, 0. org
Spout, n. and v., puo, sua
Spread, v., basu
Spring (up), v., puo, sua
Spy, n., nke
Squeeze, v., kpado
Stain, v., di so-meh
Stand, v. (against), bado, guzo, 0. kuru, guzo oto,
kuru oto, nisi oto; stand last, nosi-iko
Standard, n., okroto
Star, n., kpakpando
State or being, n., something, di
Statutes, w., iwn
Steadfast, to be, v., nosi-ike
Steak, n., uru
Steal, v., zuo
Steep place, w., mbrugudu
Steer, v., kpe
Step, oba
ibo—u. a


82
Stick, tree, w., osisi
Sticky, adv., di-atutu, diri, dinyere, itse, mako mburu,
ndinye
Still, adj. and adv., dsu-oyi; v., kpobe, mabe
Sting, n., ba, obuba
Stock (put in), n., kpo-oba
Stomach, n., afo ; the first stomach of birds, onuno-nri
Stone, n., ngo-ngo, nkume, 0. okuta, nkuta; v., stone
to death, tobne, to, tu ukuta, to-buru
Stoop, v., hulalo, huri-ala, runata
Stopper, n., nkpo-oku
Storm, n., ebiri, ntisi
Stout, to grow, v., bue
Straight, adj., bati, kru-oto, 0. krue-kresu, ekresu,
kruru-oto, mkpa
Stranger, w., biambia, obia
Stray, v., balaga, bapu, bafue, gafue, kpagharia,
okenkpa-gharia
Stream, n., nkisi
Strength, n., ike
Stretch, v., dike; stretch a quarrel, doputa
String, n., ga
Strip naked, v., ba-oto, repu-uzu osisi
Strong, adj., dike, di-aso, ike, ka, dirike, deseka,
merika
Study, v., ma (muta)
Stuff, v., bia-nye
Stump, n., ikiri-bisi
Stupid person, n., nkuku, onye-nkuku, onye-soku
Subjugation, n., mmeri
Submit, v., duhon
Subtle, adj., di aghugho
Succeed, v., ga
Suck, v., mi ; suck the breast, mi-ara, ra-ara
Sudden, adj., itu-ade
Suffering, n., ifudsu anya, nhudsu anya, ta-ahuhu,
ta afufu


83
Suit, v., daba
Suitable, adj., di-efe, di-ndokwa, kwesiri, so-uso
Summon, v., kpo, kpoko, tso-ikpe
Sun, anwu
Superior, n. and adj., ka, onye-ka-ngi
Supplication, n., mbeku
Support, n. and v., nonyere, nu, lu
Sure, surety, n., onye-ibe
Surface of a thing, n., aru, ibu, isu
Surpass, v., karia
Surprise, take by, v., tu-ade
Surround, v., ba okrikri (garube), fiko, morube,
nohude, no-okrikri
Suspended, adj., kufer
Swallow, v., luo, 0. nuo
Swear, v., do-isi, duru-isi, doisi, nuisi, nu-iyi
Sweatmeats, n., ikpekere-beke, ikpekere-oibo
Swell, v., akpori, bue, za
Swiftness, n., ngwa, oso-oso
Swim, v., gu
Sword, n., opia
Sympathize, v., ebere, itasi-obi, me-ebere, tasie-obi
T
Tail, n., odu, last in order
Take, v., up by tbe root, bupu na mkporogu; napii,
wepu, take to, para ; repu, were, weru
Tale (to tell), v., ko-akoko
Talk, v., ka; talk idly, kpa-nkata, ku, kuo, kue
Talkativeness, n., ekureku
Tap, n., ko
Taste, v., metu-onu, ratga
Teach, v., kuziri (do odu) monye
Teacher, n., onye-nkuzi


Tear, n., anya-miri
Tear, v., dokwa, sewa
Tell, v., gwa, ka
Tempest, w., ebiri
Tempt, v., negha, legha
Temptation, n., nlegha
Tender, n., di-nlo, 0. dunro, ufu
Terrify, v., yi-egu
Testicle, n., anu
Thank, n., ekele, 0. ekene ; v., kele, kene
That, conj. and. pron., ahii, avu
Thee, pron., gi, ngi, and i
Theft, osi
Their, pron., fa, va, ha
Them, pron., fa, va, o ha
Therefore, adv., agarawuma, yawuma
There, adv., ebavu, 0. ngahun
They, pron., fa, va, o ha
Thing, n., ife, ihinye; anything, something,
denotes the reason why something is done
Think, v., do
Thinking, na etseta (ntseta), nagara
Thirst, n., agu-miri
Thirsty, adv., ogpo-nku
This, pron., nkena
Thistle, n., ogu
Thorn, n., nga-nga; ogu
Thorny, adv., so-nga-nga, so-ogu
Those, pron., nde
Thou, pron., gi, ngi, and i
Though, conj., ma
Thread, n., owuru
Threats of punishment, n., ibu-onu
Throat, n., akperi. Adam’s apple
Throne, n., mpoto, upo, ukpo
Through, prep., site = by means of


85
Throw, v., kpo-adsa, te-adsa; throw down, kwatue;
throw away, tufu; throw violently, turapu
Thunder, n., ebe-elu, 0. akpa-ala
Thyself, prow., owengi
Tie, v. (in a bundle), fie-'ngugu; tie across, getsi, ke
Till, v., ratsa, rutsa, sutsa
Tilling, w., nrutsa
Time, w. (of war), mbe-agha-di; at that time, mbe-
aha, 0. ekpo-avu
Timepiece, w., anya-anwu; koroko
Timidity, n., udso
Tippler, n., ora-manya
Title, n., asala, nzere
To, prep., na
Tobacco, n., anwuru
To-day, adv., ta
Together, adv., tsiko, bukode
Tongue, w., ire
Top, n., elu, 0. enu; top of the head, elu-issi; issi
ndsedebe
Touch, v., metu
Touching, n., nmetu
Town, n., obodo
Trade, n., izu-ahia, izu-afia; 'nka, zu-ahia
Transgress, v., mefie, melulu, meruru
Transgression, n., nmefie
Trap, n., onya, uko-uma
Travel, n. and v., dse-idse, 0. ga-idse
Tree, n., osisi
Tremble, n., imadsidsi, madsidsi
Tribulation, n., hunsi-anya, 0. vudsu-anya
Trick, adj., aghugho
Trifling, n., akpawuru
Triumphing, n., 'ngogo
Trouble, n., afufu, ahuhu, asoma
Trough, n., akwa-animanu


86
Trousers, n., afe-uku
True, adj., ezibo, ezie, nne
Trumpet, n., dpi
Trumpeter, n., oku-odu
Trust, v., kuo, 0. tsekube ozi
Truth, n., ezi-uka, ezie-oku, nne-oku
Truthful person, n., onye-ezi-oku
Try, v., dama, nwa
Turkey-buzzard, n., udene, 0. udele
Turn, v., from a purpose, botsia, gha-isu, togha
huari, 0. suaria; turn into a forest, me-ohia, me-
ofia nhalo
Twine, n., eriri
Twinkling of the eye, n., mbabi-anya
Twist, v., ba-mkporo-ose, mkpuru-ose
Tying, v. (together), nfiko
Two-faced, adj., di-isu-nabe
U
Udder, n., ara
Ulcer, n.
Umpire, n., onye-ikpe
Unable, adj., ekwegi me, 0. ekwero-me
Unawed, adj., egu-atu
Unbelief, n., ekwegi-ekwe
Unbeliever, n., onye-ekwegi-ekwe
Under, prep, and adv., okpuru
Understand, v., ghota
Undress, v., yi-pu
Undying, part., awugawu ; onwungi-anwu
Uninstituted, adj., obodi
Union, n., nmakunye, nnoko
Universal, adj., dum
Universe, n., uwa
Unless, conj., beri-so, 0. kiti


87
Unsheath, v., doruouma, mita-uma
Untie, v., yadc
Unwearied, adj. and n., ike-agugi
Usual, adj., boru-'bor, mbentse, da, and, de
Unusually, adv. and n., mbontse
Utter, v., ku, si; utter falsehood, to-asi
V
Vain, adj., nkiti, okporo
Vale, n., okomi
Various, adj., ogwaragwa (tigwa)
Vaunt, v., inya-issi
Vehement, adj., na-ike. With = vehemently
Veil, n., mbatsi, nbatsi
Vein, n., akwara
Vengeance, n., nmedide, nmekuru
Verdict, n., ikpe
Vessel, n., ubo
Vexatious, adj. and n., iwe; to be vexatious, we-iwe
Village, n., obodo
Virgin, n., obogobia
Vivid, adj., ikuta-ndu
Voice, n., olu, 0. onu
Void, to be, v., ba-akka
Vomit, v., boa
W
Wage war, v., bu-agha
Waist, n., uku
Waistcoat, n., afe-obi
Wait, v., tse
Wake, v., teta, tete


88
Walk, n. and v., dse, ga
Walking, part., idse
Walking-stick, n., okpa-na-akka
Wall, n., mbudu-adsa
Wandering, n., nkpagharia, balaga, bafru, bafrue,
gafue, kpagharia-oke
Want, n., adiro
War, n., aglia, ogu
War-chief, n., odogu
War-horse, n., anyinya-agha
Wash, v., kua-akka; wash hands, sa
Watch, v., anya-anwu, etse, ntse, tse
Watchman, n., onye-ntse
Water, n., miri; water-cup, iko-miri, iyi
Watery, adv., di-miri; hot water, miri-oku
Wave, n., akpori
Wax, n., in the ear, okonti
Way, n., uzo
Wayside grass, n., lino
Weaken, v., gu-ike
Weakness, n., ike-ogugu
Wealth, n., akku
Wean, v., napu ara
Weaning, n., nnapu-ara
Wear, v., wiga, yi
Wedge, n., mkpo, nkpo
Weed, n., foputa
WTeek, n. (of four days), izu, oge
Well to do, v., me-ovuma, ogugu-miri
What, pron., gini, ngine, ife, kadi, kari, kedi
When, adv., ekpo, 0. mbe
Where, adv., ebe, 0. ele, kadi, kari, ktdi, nga
Wherefore, adv., obuna, 0. owuna, ogarawuma,
yawuma
Whip, n., apipia, pia
White, adj., otsa


89
Whiting, n., nzu
Who, pron., a, onye
Whoever, whosoever, pron., onye-obuna, onye-owuna
Wickedness, n., aroro-ala; nclso, nmefie
Wide, adj., nye, nkiti, turu
Widow, n., aged, adsado, ru-ekpe
Wild-beast, ann-ohia, 0. anu-ofia
Will, shall, 'ga, 'ge
Will, n. and v., kwe, kwere
Win, v. (in court), kpebue
Wind, n., ifufe, ufufe, ikuku; full of wind, so-
nkuku, 0. ifufe-oli
Wine, n., manya-beke, 0. manya-oibo
Wing, n., 'nku
Wink, v., babiri-anya
Wipe, v., fitsa, 0. hinsa
Wisdom, n., amamife, 0. amam ihinye; derived from
books, amam ihinye akukwo, amamife akukwo
Witch, n., amusu
Witchcraft, n., ta-amusu
Withdraw, v., seru, dota, tsinie-akka
Wither, v., mawusia
Witness, n., amo; onye-ama, 0. osiali
Wizard, n., amusu
Woe! n., aziba, ofafu
"Woman, ndiom, wanye, 0. okporo, wanyi
Womb, n., ngu
Wonderful, n. and adj., di-ebube, me-ebube
Word, n., oku
Work, n., onru, oru, ru, oru
World, n., uwa
Worm, n., idide, 0. okpo
Worship, v., sekpuru, bu-ikpere
Worthy of praise, adj., di otutu
Wrathful, adj., di-iwe, iwe
Wrestle, v., ba, mba


Wrinkle, n., obunu
Write, v., de
Y
Yarn, dsi
Yea, adv., eo, eye
Year, afo, aro; last year, akavu
Yes, adv., eo, eye
Yesterday, n., unyafu, 0. unyahu
Yield, v., kwe, dona, kwenye, nye, rapu
Young of animals, n., nwa-animanu
Young lady, n., nwa-obo (obogobia)
Yourself, pron., owengi
Youth, n , ewengi-avu-onu (nwa-okorobia)
Z
Zigzag, n., ngirigo
THE END.
PRINTED BY WILLIAM CLOWES AND SONS, LIMITED, LONDON AND BECCLES.