Citation
Inncwadi Yezifundo

Material Information

Title:
Inncwadi Yezifundo ibalelwe izikole zebandhla las' England ezis'ezweni las'e Natal
Translated Title:
[Zulu-Kafir first reading-book for the Church of England schools in Natal]
Creator:
Church of England in Natal
Colenso, John William, 1814-1883
Church of the Province of South Africa. Diocese of Natal
Place of Publication:
Pietermaritzburg
Publisher:
City Printing Works
Publication Date:
Language:
Zulu

Subjects

Subjects / Keywords:
Zulu language -- Readers ( LCSH )
Laudatory poetry, Zulu ( LCSH )
Zulu (African people) -- Folklore ( LCSH )
Genre:
Readers
Temporal Coverage:
1860 - 1917
Spatial Coverage:
Africa -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- UMgungundlovu -- Pietermaritzburg
Coordinates:
-29.616667 x 30.383333

Notes

General Note:
Attributed to John William Colenso, Bishop of Natal
General Note:
VIAF (name authority) : Colenso, John William, 1814-1883 : URI http://viaf.org/viaf/52473598
General Note:
VIAF (name authority) : Church of the Province of South Africa. Diocese of Natal : URI http://viaf.org/viaf/129058127

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
MISSIONS

CHURCH OF ENGLAND IN NATAL.

INNCWADI YEZIFUNDO,

IBALELWE IZIKOLE

ZEBAND.HU LAS’ENGLAND,

EZIS’EZWENI LAS’ENATAL.

ISAHLUKO I,
MISSIONS

CHURCH OF ENGLAND IN NATAL.

INNCWADl YEZIFUNDO,

IBALELWE IZIKOLE

ZEBANDHLA LAS’ENGLAND,

EZIS’EZWENI LAS’ENATAL.

ISAHLUKO I.

PRINTED AND PUBLISHED BY

CITY PRINTING WOBKS,

PIETERMARITZBURG.

1917.
3

AEIOU

BPVFDTZSGKJY

HLMNWOQXR

a e i o u

bpvfdtzsgkj y h
lmnwcqxr

A E I 0 U

B P VF DTZSGKJYHLMN
W C Q X R

a e io u
b p v f d tz s g k j

1234567890

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
X. XI. XII.


4

a e
ba be
pa Pe
va ve
fa fe
da de
ta te
za ze
sa se
ga ge
ka ke
Ja Je
ya ye
ha he
la le
ma me
na ne
wa we
ca ce
qa qe
xa xe
ra re

ISIFUNDO 1.
1

bi

Pj

vi

fi

di

ti

zi

si

gi

ki
• •

J1

y1

hi

li

mi

ni

wi

ci

qi

xi

ri

o u
bo bu
po pu
vo vu
fo fu
do du
to tu
zo zu
so su
go gu
ko ku
je ju
ye y«
ho hu
lo lu
mo mu
no nu
wo wu
co cu
qo qu
xo xu
ro ru


5

ISIFUNDO 2.

enu benu lenu senu wenu yenu zenu
abo babo labo sabo wabo yabo zabo
ake bake lake sake wake yake zake
alto bako lako sako wako yako zako
alo balo lalo salo walo yalo zalo
aso baso laso saso waso yaso zaso
awo bawo lawo sawo wawo yawo zawo
ayo bayo layo sayo wayo yayo zayo
azo bazo lazo sazo wazo yazo zazo
ami bami lami sami wami yami zami
etu betu letu setu wetu yetu zetu

ISIFUNDO 3.

mina tina wena nina yena bona
lona yona sona wona kona zona
nami nati nawe nani naye nabo
nalo nayo naso nawo nako nazo
kumi kiti kuwe kini kuye kubo
kulo kuyo kuso kuwo kuko kuzo
lowo leli lelo leyo lesi leso
lolu lolo lobu lobo loku loko
laba labo lawa lawo lezi lezo


6

ISIFUNDO 4.

ati lapa eti lapo iti yebo
kade uti kude wati uma yati
bati ehe siti nini beti maye
musa niti futi mame qabo zati
kuti yini liti kepa sati mamo
aba beza sila lana leta cela
beka lima tuma laba mila dala
cita zazi veza niza nuka eba
duma lati wisa puma ota funa
eya waka xoka kusa peka gula
fika yilo yala uke qala jaba
gana ziya zeka wema ruba kala
juba zimi ala buka saba luma
keta waya buza isu tela mema
lala zazi caba weza vuma nika
muka woza deda ziza wela ona
naka basa eqa wazi xapa peka
oma waza funa iso yeka puma
puza geza zama rara qeda jiba
aka susa rola peka bala teta
kepa sawa bila pata nata pezu
kasa cima rura sola kuza suta


7

ISIFUNDO 5.

ubaba umame uyise unina odade
uboya idada okoko imiti igama
amaza ulaka ujojo igugu ulimi
isilo amasi ufudu ipela kusasa
upape udaka umoya kuqala . bakubo
ukuba pakati wafika sakiti ikulu
okubi pezulu ukufa udumo memeza
tokoza ubomi aboni kuleka icebo
eduze kuvela isazi usuku kukona
kufupi icala 'umuzi ukuze kupuka
abafana amakaza abafazi amakosi
abadala abakulu abateti bamacala,
amadoda ubukosi amafuta ubukulu
isilisa amabele isiketo amapapu
imisebe isikau imilomo isanusi
ufakazi ibubesi ufezela ibululu
abatakati amadodana isifazana
isidawane iminikelo emacaleni
emakosini uninakulu umamekulu
esixukwini iqawekulu ekupeleni
amadodakazi amakosazana ubutakataka
ukuqinisela okufaneleyo wazikulumela


8

ISIFUNDO 6.

a ba yi ku za bo na ki ti.

wo za ni ni na ki mi ni zo bo na lo ku bo.

wa ti ku ye vu ka bo mu sa u ku la la.
we sa ba u ku ya ku la la ko na e ka ya.
si ya ku pu za a ma si ti na na ni fu ti.
ba ya ku fi ka bo ba bi li a ba fa na ba ki ti.
ba ye ku fu na u ni na wa bo ka bo na 'ka li..

0 jo jo ba ya li ma la pa ya e ma si mi ni.
a li yi ku wa lo na i ge ja li ya ku ma.

li ba le la ka ku lu u ma ku se ku sa sa.

wa ba bi za be za ku ye wa ku lu ma na bo.
ta ba ta ’ u ku ko u ye e ka ya we na.
yi ni na ? ni ba le ke la ni ni na pe la na ?
ye na wa bu zi si sa ku bo wa ba ya li si sa.
a si na zo i zi ka li e zi fa ne le yo ti na.

e se bu ye le e ka ya wa gu la ka ku lu ye na.

1 sa nu si si wa va mi le lta ku lu a ma ce bo.

i sa lu ka zi e si no la ka o lu ku lu ka zi.

ku ye sa be ka u ku pi ki sa na ne wa.
u bu si ka bu se du ze u ku pe la ka lo ku.
i lta ti li ya gi ji ma li bo na i pu ku la po.
wo za ni ki mi ni na ba fa na ba mi.
li ya du ma i zu lu ma si ye e ka ya ki ti.
pu ma ni si.mu ke ku lo mu zi o mu bi.


9

a ma qi ni so a ya la na na ma ce bo.

ba zi bo ne le i sa gi la a ba be te ta i ca la.

i va ka li ya ba le ka le sa ba u ku bu la wa.
i si na na si ye sa be ka ku ne se le se le.
a ma da la e sa ba ka ku lu a ma ka za.

i bu lu lu li.yi si ji la e si lu ma si na ma te le.

ISIFUNDO 7.

amadoda ayakuluma lapaya esibayeni.
balibona ibubesi, besaba kakulu, babaleka.
sokuyisikati sokulala; bayasibiza.
niyawabona amabuto lapo yini na?
isilo seza sabulala amatole kababa abamatatu.
mababutane abafana bayogijima, niyekubuka.
weza uyise nonina namadodana abo, ayisitupa.
woza wena, gijima bo, uzesule izicatulo zami.
wabulala uyise nonina namadodana amatatii.
wafika wababona wabatukutelela wabasola.
wati esekulumile loko, wemuka kubo.
ababe kona basibasela basamukela kumakaza.
babeka beti uzakuvuvuka, kuko uzakuwa esefile.
amabuto aceba icebo, ati, ababulawe bobatatu.
izixuku zikubona loko zesaba zabaleka.
ubaba wetu opezulu, unomusa kitina.
amazulu ayamemeza ubukosi bake.
lalelani ukuba nazi umusa kababa opezulu.


10

ISIFUNDO 8

hla hle hli hlo hlu

dhla dhle dhli dhlo dhlu

kwa kwe kwi kwo

lwa lwe lwi lwo

nga nge ngi ngo ngu
nya nye nyi nyo nyu
nja nje nji
sha she shi sho shu
tslia tslie tshi tsho tshu
am em im om um
an en in on un
ham hem ben bom hum
kam kum kun
nam nan nem nen nim nom
sam sem sen sim som
wam wem wen won

yam yem yen yim yin yom
zam zem zen zim zin zom
ngam ngem ngim ngom ngum
kwam kwem kwen kwim kwom


11

ISIFUNDO 9.

ubaba wetu osezulwini uyinkosi enkulu yena.

ekukanyeni kwakukona abafana abaningi.

he : bekani ukutunga kwake: kubi, kubi.

wawabazela, walingisa umkolwane ; izikali zako zipi
na.

ngipelekezele, siyokugeza emfuleni, lingakatshoni
ilanga.

qapelani ingalo yetu lapo iya kona ekusineni kwetu.

indhlovu iyagqabula ngomboko amagaba ezihlo-
kweni zemiti.

ihashi liyagijima ngejubane endhleleni eya ete-
kwini.

zanini, nibone : nank’umhlola wehlile kuyasidabukisa
kakulu.

au! yekani bo izinto ezinjalo eziyize.

abafaua bawaka umowane, bawutiya, besuka bago-
duka.

kwafika impisi, yangena emowaneni, wawa ma-
sinyane.

abafana bafika kusasa bayifumana impisi, bayikipa
is’ifile.

yilokoke engakubona ngempisi ngisengumfana nje.

yomisa ingubo yami, wetu, inetile imvula.

ilanga liyisigaxa nje esikulu nennyanga futi.

biza izinnja zami, ngiyozingela ngasemfuleni.


12

kuhle uma sivela ekwaluseni sifike sesibekelwe
omame.

ngibone ihashi ensimini izolo, ngalixotsha, ngaliyisa
endhlini.

innja ihlakanipile ukuzingela izinnyamazane.

ISIFUNDO 10.

dwa dwe dwi
gwa gwe gwi
nwa nwe nwi
swa \ swe swi
twa twe twi
ywa ywe
zwa zwe zwi
cwa cwe cwi
qwa qwe qwi
xwe xwi
rwa rwe rwi
hlwa hlwe hlwi
dhlwa dhlwe dhlwi
tshwa tshwe tshwi


13

ISIFUNDO 11.

kuhle ukusenga kusihlwa kusakanya, nokukefca ama-
fcole ngesikafci sisawabona kahle.
abanye abafana bayafciya izinnyoni, izikwehle nama-
pofcwe namaboboni, batiyela oyise; nafci asiyofciya
sifciyele ubaba.

ubaba uyakujabula uma ebona izinnyoni zefcu : kodwa
uma sizidhlela endhle uyakusifcshaya.
ngabona ofcukela umfana, wabanjwa ingwenya, wafa ;

unina noyise badabuka kakulu.
iqwa liyesabeka uma likitikile kakulu ; asikubonanga
tina ngamehlo loko : sizwile kodwa ngako.
kw.akukona umfana owaye nembazo, wangena emfuleni,
imbazo yapunyuka, yacwila, kabanga esayibona
futi.

dweba umudwa ulunge: uyezwa na ? qa ! angiyiku-
kwazi kahle: ake ungifcshenise.
bengibona abafana ababili bedwiy& indwangu, bayida-
bula, bawa nyovane.

uma ukudhla kungavufciwe kahle, bati abantu ku-
gwanyile ku umnukuba.

unwaba lukona kulelizwe; aluko emazweni amakaza.
esiswini sami kufce swi: angazi uma kuya ngani na,
loku ngidhle isijingi sodwa.


14

kubonwe emlazi loko, kutiwa kwaku umlutu nje ;
kwati kusati qata kwemuka.

silele isitwatwa emnyango lapa : sizauzidabula izin-
nyawo.

uti izinsuku ziyakuba ngaki na, loku uyakutwitshatwi-
tsha kusasa na.

isitunywa sake sifike izolo, simenywa umina ; tina
simenywa uye.

keta ukutshaywa, wetu, kunokuba ubulawe : kuya-
kubuya kupole ukutshaywa, kungebe njengoku-
bulawa.

ngangena emzini, ngafumana amadoda epuza utshwala,
abuza kimi, ati uvela ngapi na.

ngati ngivela kwiti ; ngipete izikali zami; bazibuka,
bacela ; ngala mina nazo: kwavela insizwa, ya-
zihlwita.

ngangihamba-ke ngitshonelwe ilanga : kepa ngangena
emzini undhlunye : ngafumanisa kona isalukazi :
kepa sangikipa . endhlini ; ngala, satukutela,
sangidweba.

ngalibona ibubesi, kodwa likude nami: sati lapa siya
kulo, abakulu batsho ukuti, asibuye, siyingcozana,
liyakusiqeda.


15

18IFUND0 12.

nda nde ndi ndo ndu

ndwa ndwe njwa njwe

nka nke nko nkwa

nsa nse nsi nso nsu

nswa nswe nswi

ntsa ntsi ntwa ntwe ntswa ntswe
ntsha ntshe ntshi

nywa nywe ntshwa ntshwe

nza nze nzi nzwa nzwe
nhla nhle nhli

ndhla ndhle ndhli ndhlu

ISIFUNDO 13.

singembone; abanfcu baningi kakulu.
wake-pi ? ngake ehlanzeni lomkomanzi.
masibufcane, siyekusina enkundhleni.
lalelani nizwe! umbaimbai uyaduma.
mpompoza umpompoze, ubuye uze lapa.
dedikani, ’bandhla, sidhlule, siyasindwa.

’mne wefcu, ’mnyinyeza, nginika lo’mcwana.
k’ezi ngani ukuza’ufunda ufani na ? usuk’efa.


16

jabulani, ’bantwana ; kusihlwa siyakudhla innya-
ma.

umzingandhlu auboni, aunamehlo, uyapuputeka
nje.

bawumbululile umgodi ; bakipa amabele ; bapinde
bawumboza.

pakamisani izandhla, nikombe kahle, ningapamba-
nisi.

abantu abamnyama bati abantu abamhlope aba-
lungu.

odade wetu bahlezi ekaya, bapeka utshwala, baya-
kelela.

lo’muntu umnene ; kute mhla siya kwa’pakade, salala
kwake.

bab’emi ngapandhle, b’esaba ukungena; ngababiza
bangena.

nank’umnyama ! pumani, nibone : wo ! wo ! au
muhle, y’ini !

lowo’muntu ompofu uyimpumpute futi: woz’umrau-
kele.

’mfece, ’mfo wetu, gijima ungipe indwangu em-
hlope leya.

fafaza indhlu ngamanzi kuswakame : kungatuquki
utuli.


17

ISIFUNDO 14.

tat’igeja, ’mfana, uyolima ensimini.
umupi lowo’mfazi omude ompofu.
iselesele ukuhamba kwalo liyacocoma.
twala sihambe, siyakufika litshonile embubu.
abantu abadala bayazazi izindaba ezinningi.
izautwasa innyanga namhlanje, ihlanze izulu.
kumhlope twa : ungelufake unyawo emhlabatini.
izintaka zihamba imihlambi, nojojo pakati kwazo.
igama lami, engaliqanjwa ng’ubaba nomame
ng’umfokazana.

bekani nina nonke, qondani kahle ukukuluma kwami;
kona niyakwazi.

abawatandi impela amakaza abantu abalapa,
ngokuba abembati’luto.

lowo’muntu wawela emfuleni, wafumana ama-
nzi e’mangini, wati dhlwambi esizibeni.
kukonaimpopomo enhla nomngeni ; ing’enzansi
kwezibuko ; amanzi ehla eweni ayahaza.
kukona innyoni igama layo umunswi, innyoni
yehlati; insundu umbala wayo.
lo’mfana uy’ishingana, kas’ezwa ezindhlebeni lapa.
amakosi akwa’zulu ’enza izigodhlo ezindhlini
ezingas’enhla ; abantu-ke abangeni pakati
kwezigodhlo.


18

uti lute twi, luyakunqanyulwa izinqamu zibe
zitatu ; ngosinika wena esinye, kusale ezami
ezimbili.

ngitwitshele isikumba sami, naku sengilala-ze ;
uyekung’ebulela uzi, ngizitungele ; loku ngi-
ngena’lusinga nje.

abantu bakwa’baca bayanyepa, abatandi ukuhlanza
ubuso ; batanda ukuba nensila, bati kuhle
loko ; uma bebona umuntu was’enzansi, bati
ubuso bake bufana nedolo.

ISIFUNDO 15.

mba

mfa

mna

mnya

mpa

mta

mva

mhla

mbe

mfe

mne

mnye

mpe

mte

mve

mhle

mbi

mfi

mni

mnyi

mpi

mti

mvi

mhli

mbo

mfo

mno

mnyo

mpo

mto

mvo

mhlo

mbu

mfu

mnu

mnyu

mpu

mtu

mvu

mhlu


19

nca nce nci nco ncu
nqa nqe nqi nqo nqu
nxa nxe nxi nxo nxu
gca gce gci gco gcu
gqa gqe gqi gq° gqu
gcwa gcwe
gqwa gqwe
ngqa ngqe ngqi ngqu
ngxa ngxo

ISIFUNDO 16.

gcina loku kwami ngize ngibuye.
ngiya engcebeni, ngizaubuya kona manje.
ukugingqa, ukugingqa amatshe entabeni.
’ncuge, woza lapa; nqamula le’ntambo !
inxonxo innyama yokucobela ububende.
nxenxa izinkabi! aukazinxenxi y’ini na ?
xonxa, wetu, sibuye sidhle amaxonxo.
besengilele, ngigqulwe ubani, ngapapama.
gcoba isicoco sami, ngiya ebukweni bami.
gcwalisa kulesi’sitsha uyise lapaya ebandhla.
ncinci! nantsi eyami imfe ! beseningigabisela.


20

site uma siti-gqigqigqi emtonjeni , satana-nqwa
naye.

izingqweqwe izinto zonke eziy’izibebe ezilukuni.

us’encwebile umnumzana : sal’us’uncwebisa mina.

nqoba’ndabezita ! nqoba ! unqobe izwe ! ungxa-
ngaze !

ngigingqele itshe, wetu ; balishiye bengaligingqile.

ncama, sihambe ; likwele ilanga ; y’inini esi-

ncenga.

umoya ocwebileyo uyafundisa izinhliziyo zabantu.

ziy’esaba izingxangxa, ziyatshetsha ukucwila e-
manzini.

gungquza ubone uma bawubeke-pi umutsha wako
na.

ncwela kulingane, kube kuncinyane : mus’u-

kucunuka.

kuhle ukuba abantu bonke bagqoke abaya
ekukanyeni.

qongqota emnvango, uzwe uma kukona umuntu
nje na.

kwegcwala swi kiti abantu bakwa’Zulu ; • sajielwa
kulala-pi.


21

lo’muntu uyagcwaneka ; musan’ukuhleka wenziwa
ukufa.

inncwadi yako ipi na ? angiyiboni pakati kwa-
lezi’zinncwadi.

uy’inqe wena; uzwa ngomoya imihla yonke :

siti siti-qata, ub’uti-nke.

ngiyamtanda umfo ka’Sibabili ngokutshaya ingqa-
kala emhlope ete mfe.

isambane sikutele kunezinye izilwane, ngokuhamba
simba imigodi, singayilali.

ukuzikulula kwemfene uma ibanjwe ngesiribe,
kung’ukuzitekeleza, yenyusa isiribe.
igcaki, l’itshe elimhlope-mfe, elilukuni uqobo,
eliy’isinqalanqala.

besiyekupuza utshwala ku’muntu o’nhliziyo’mbi ;

site sisati-tu nje, wasitetisa.
imbiba inonile kunebuzi, imtoti futi ; ungahle
uzwe ku uburarara lapa yosiwe.
ite uba isibize ingede, saya sipangelana, siti
isibizela izinnyosi; kanti isibizela ingwe.
usivukele ngamandhla umahagana ; useziqwatile
kwoNkawana, ezinye zigculile.
yekama umlaza kusale isangqondo ; ulimbu-
mbuzele lonke igula okambeni, sivube.
amabaca aqala ukugeva innyama mdhla esuka
kwa’Zulu ; ay’elala emahlatini, engabasi.
iy’isitshwapa le’nsizwa ka’Mdhlwadhlwa ; wo,
bandhla ! is’imudhle yamqeda indhlala.


22

ISIFUNDO 17.

innqina emenywe ngecebo lokubulala abantu

kutiwa innqina’mbnmbulu.

safika lugcwele utukela, ludhla izindwani, lugola
izintete ; sahlala, sahlala.

uy’ishinga lo : kwati mhla siya emzimkulu wasi-
ncola, wasihlaba ngengxola.

lo’muntu uyabelesela kumina, uyangigqigqela,
angisadhli’lwehlayo.

ukugxoba, ukukanda umuti wokwelapa abantu,

noma ku owezinkomo.

ingqungqulu, innyoni enkulu emisa amakosi ;
indhlazanyoni igama layo futi.

gqabula le’ntanjana, wetu ; kade ngayifaka

engalweni : seiyangibulala.

hambani, niyogeza' emfuleni ngokuba ningcolile

kakulu ngokuhamba emhlabatini.

po ! y’ini ukuba ungayiletanga inncwadi yami
izolo na ? benging’azi; futi izolo bengifa.

munye ncwi kumina umkonto ngomunwe, ukupela
kwawo uqobo njalo ; uti ngitsholo-ni ?

kukona isizwe esing’amabomvu : upau lwalabo
’bantu ukunquma umunwe, kutiwe indiki-
nyane.


23

bati, uma umntwana wabo engakanqunywa,
uyakala kakulu : loko konke kung’ubuula
nje.

umhlana wengwenya ulukuni ; siyifumene ezi-
bukweni emngeni ; sasisatshaye, kwati qwa.
namuhla ngimangele, ukuhle nginqwamane nem-
bube endhleleni ; ngite ngisati-gaga enhla-
nganweni yezindhlela, ngayibona.
itongo lika’Nondwani lihle, loku kuvuke nam-
hlanje umntan’omntan’ake pb’es’es’ekufeni ;
hau ! siyababaza.

emfulaneni wakwa’Deyi ingwe ayisuki kona ezi-
katini zokutshona kwelanga ; kutiwa aiyodwa,
inomniniyo ; loko ubuula nje.
yek’ixegwana ligangile leli ! lifake ubusengi
ezitweni baza bati-ciki ; okwokubane pela
lise insizwana nalo ; yek’imihlangezulu !
idwi alivamile kulel’izwe, lisemazweni angapezulu,
emacibini ; kepa liyesabeka impela lelo’selesele;
liluma umuntu afe.

ingcuba aifanele kakulu ukudhliwa ; nakuba
sipetwe ubutshada bennyama nje, noko inkulu
ingozi ekudhleni ingcuba.

izintaba zas’emaQongqo zisemhlope-qwa nanamhla-
loku ; ngennxa yesaca samatambo abantu,
ngokugqabuka kwegoda.


24

ISIFUNDO 18.

Amadoda ayakuluma ngezinto eziningi.

Blza izinnja zami, mfana, ngiyekuzingela.

Cicimisa impela amanzi, acicime.

Dedani pambi kwami ; ngiyafa ; ningibangela
umsindo.

Emngeni umoba kutiwa umukile namanzi.

Fefezani njalo ; nifefeza amanga odwa.

Gagula kulowaya ngemali : uza’uvuma.

Hebe ! niyasala ! izwe lakini l'ikude, litshonile
ilanga.

Izakufika namhla inkosi : zizakuwa kiti izinkabi.
Jabulani nonke ; ngiyanimema; uyeza umtimba.

Kwati intulwa yashiya unwaba ngejubane.

Lalani kiti, lizakuna; niyabona futi selitshonile.

Mame, ngitanda ukuya ensimini, ngiyoka imfe.

Nani, wozani sihambe nani; niyekubuka.

Obaba betu babesina nabo, nati asisine njengabo.
Papamani ! niy’ezwa nje; kuhlatshwa umkosi.
Qabulani amehlo, sihambe, kusile ; lizaubalela.
Bapurapuna, sihambe, sigoduke, liyana.

Sapuma, sabaleka, satshona ehlatini eliya emfo-
ngosi.

Tata loku, ’nnyoni’matane ; tata loku ; inganti
balele ; sengiyakwebula.


25

Ukupuke izolo, ubizwe inkosi ; as’azi uma kuy’ini na.
Vivinya uzwe uma iqinile y’ini le’nduku* na.
Wamemeza pakati kwobusuku silele; savuka, s’etuka.
Xapa, xapa, utukutele; uxapa ngakona.

Yiya yiya; akusenani; soya 'singene engunjini.

Zazi zinde zizimbi ; ngazishiya, ngiti ngasezabola
kaloku.

ISIFUNDO 19.

Abantu bonke sebehambile, siyakufika umjadu upanga-
lele.

Bamba, Manyosi! yebo, baba; yebo, Ndabezita.

Cela, ugwai lapaya, ntombazana; catazela lapo kwe-
somnumzana, ugcwalise.

Deda, wetu, ngidhlule, ngiyabizwa yinkosi : sal’uda-
bula zibe ntatu, eny’eyami, eny’eyako, eny’eka’
’mame.

Eyedwa nje, uyakuz’enza njani na, ziningi kangaka ?

Fafaz’amanzi egcekeni, ulitshanele lonke.

Gidani sigide, sibuye sipakule, sihambe, litshonile
ilanga.

Hlakazani izinto zonke, sibone ngapakati kwazo;
ingabe kukona akufihlileyo.


26

Innyanga iyabula 'ukufa ; yaqambamanga, yati,
kwenziwe umtakati.

Jezile wetu ! woz’ungibone, napakade kakulu, woz’
uyinyatele injobo yami.

Kepa po ! bengikutshelile njalo ; uze wahlala ngani
na ?

Lana kakulu; umfula w’egcwala; umfana wakwetu
w’emuka namanzi kutangi.

M’amukeni inncwadi, uma eyisola, angay’aneli ; ’anele
ukusola.

Nomkwelo ka’Tshiza ! ngigijkna ngihlezi : yimi lo :
woz’ungibone ; soza sihlangane okalweni
lwezimpungutshe : beka ! cupe ! nanko amehlo
emabili kuwe ekanda.

0 ! bandhla ! asiyekujila, siyekutshay’izinnyoni lapaya
efusini.

Pikisanani ! oyakudhlulwa uyakuya’kweqela izimbuzi.

Qabo ! upume izolo, uyakufika ngomhlomunye kwa-
ngomhlomunye.

Raqani kules’isikungo, kuzakuvuka imiziki, kuvuke
izimpunzi, kuvuke onogwaja.

Sapuma ngeyafayo ; lena efileyo iyakusitwasela
emKomanzi; soba sesi kwelakiti lapo.

Tatani, sitate, kuyasinda; kona siza’uhamba sipumula.


27

Umgodi wakwami udilikile ; ang’azi uma kuza-
kwenziwa njani. Yeka ! izingane zami !

Vimb’esangweni ! luhlangene (uhla) : mzamazise ke:
nango ke ! gcina, gcina, gcina.

Wawa emkiwaneni, walimala oTukela, sidhla ama-
kiwane, sis’alusa, sise abafana.

Xabana noZintaba ke, uma kunjalo : myeke uMahashi
lo,

Yaya oBalule, yaya eNcome, yaya kwa’Kukulela, yaya
kwa’Mzilikazi, yaya kwa’Sotshangana.

Zadhliwa ku’baNguni, zadhliwa ku’baSuto, zadhliwa
kwabaBomvana, zadhliwa ku’maBunu.

ISIFUNDO 20.

Abay’ishumi bay’emVoti, abatatu bay’emGeni ;
sobon’abofika kuqala.

Bambani sibambe; isihlala’ndawonye sadhla amaj\yabu.

Cela, uza’ukupa ; woti kuye, ngenzel’ikasana, mngane,
ngize ngigudhle kusasa, umuntu aqabul’ubutongo.

Dandabuza, uti ; uze utshone lapaya ; woba souwelela
emPutshini, ub’us’ukupukela ngapetsheya, us’
umuka ngokalo; nanku-ke umuzi ngalapa ekupe-
leni nokalo.


28

EmKomanzi impi, emZinfco impi, emZumbe impi,
emZimvubu impi, emGazi impi ; labo'bantu
bonke bay’impi.

Pakani, vunulani, sihambe ; amakosi as’esibekile
manje.

Ganwa, ubuye ugoduke, uy’ekaya, uyogcagciswa ;
intanga yako iganiwe ; us’usele wedwa,

Hamba, hamba, kad’utsbo. Ngiy’emuka, ngiy’emuka,
ngiya kwabetu ; hamba, hamba, kad’utsho. Uku-
kala kwensingizi loko, innyoni.

Indhlu yegagu iyaneta ; kunjalo ukuba uBejana
wafulela ngezikohlela.

Jabulani, kuza’uhlatshwa, kuz’abayeni ; siya-
’udhl’innyama ngomuso.

Kakulu ! mamo uhohoza ! imuka nawo empuma-
langa ! isenanelo sennyamazane leso.

Lamula ! ziyabulalana izinkunzi ! ziyeke, zibulalane.

Madoda ! asigaule isibaya ; niyabona nje ukuba
izinkomo lezi ziza’udhliwa impisi.

Nani niya la’ ngiya kona ? oluya kona lonke alubuyi;
kus’ehlungwini, kus’ekupeleni, ku kwa’latsha;
ongene kona kaveli nangeminwe.

Obaba betu basishiya sis’eziswini, sis’emabeleni, asi-
b’azi, nabo abas’azi ; abas’ezi nokuza’usibona.


29

Pika ! uqinis’impela : loku nati siyazi ukuti upika
isiminya ; mus’ukuvum’amanga, ungavunyiswa
nakade nakadala.

Qabulani amehlo, nibone, sekusile : aibuyele ngonina
manje : opekayo kayekupeka, owalusayo

kayekwalusa, owokuteza ahambe ayekuteza :
tshefcshani ukwenza imisebenzi yenu: olusuka-
’muva lukolwa umjikijolo.

Benqa, kungangen’umoya ; kodwa umoya muningi :
akuyikuvutwa masinyane : tuman’amantomba-
zana lawo ayekubuta amalongwe kubungelwe ;
kona kuza’uvutwa ; woza nesihlandhla uzorenqa
futi : Nomkwaimba, tshetsha, ’nkosazana.

Sahlangana nempi yaluka ; saka sakubona okukulu ;
insakavukela amalanga engaka, s’abantu
bansondo ; ukupumula usuk’olulodwa ku’luto,
s’abantu bansondo : iyakala inkuku, sesibeke
indhlela, ukuba ses’azi njalo ukuti sekuza’utiwa,
“ Vukani ! vukani ! Hamb’opeka, hamb’ok’amanzi,
hamb’otez’inkuni, uyomb’amatshe, uye ngalapa,
na ngalapa, na ngalapa.”

Tetan’amadhlozi ; ukufa kukulile : siya’ubona ngas’
emva kwaloko uma kwoba njani na,


30

and’uma-ke siye ezinnyangeni, na kwezokubula
na kwezokwelapa ; sibone okonakuyikona ukuba
y’ikupi na. Batsho njalo ab’enza leyo’migidi ;
wena uzwa nje, utini-ke ?

Ukuti, “ olusuka’muva lukolwa umjikijolo,” sifcsho
ukuti njengenfcendele, uma abafana b’alusile
bezingela izinnyamazane, kuvuka amafcendele ;
lifci lisavuke laba linye, bafci, “ qinisani, likona
elinye, qapani ”: kungako-ke “ olusuka’muva
lukolwa umjikijolo.”

Vapi ! Malamlela ! izinnyosi ziyafunga, zifci, Tshaka
ka’Menzi ! wo ! bikelani uMpande ! Wanga
angawela.

Waupi na ? imbila yaswel’umsila ngokuyalezela,
iti, anongipafcela, anongipatela.

Xakazisa izikali, iza’ubaleka ; ub’us’ugijima nawe
us’uya pambili.

Yati insele, yabona umunfcu emba izinnyosi zayo,
yati kuye, “ Hamba uyotat’ezako, nami ngiya-
’utafc’ezami.” Yahamba-ke insele, yaya’kngaula
izagila ; yabuya, yafika lo’munfcu ’emi, enga-
yanga ukuya’ufcafc’ezake : yamtshaya impela,
yasondela kuye, yambamba, yamhlepuhlepula
qede, yamyeka, yafci, “ uz’upinde na ngomuso.”


31

Zabutana uNodwengu, zacitsh’ilangaj zagwiya insizwa
lezi ngapakati, kw’enakala ; ezihamba oMnyaiza-
ndimi, ezihamba oNdengezi-ziinashumi, ezi-

hamba oJojo-wokalo, ezihamba oDambuza-
mtabate, ezihamba oMatendeyeka-kabuyi, ezi-

hamba oNkomiyapi, izitsheke zakona.

INDABA KA’NONGALAZA.

Ukuzwa kwetu s’ezwa kutiwa kumenywa innqina,
iyakuzingela izindhlovu, eka’Cetshwayo noMbulazi.
S’ezwa kutiwa bahlome izihlangu. Kwaku kona
nabaka’Mpande abantu, uDhlambedhlu neNdhlondhlo :
bafika baxotshwa abaka’Cetshwayo, babaleka, b’eza
ku’Mpande ; abanye bahlakazeka, baya emapandhleni.
Kwakuvela abaka’Cetshwayo, eka’Mbulazi ingeko.
Kufike isigijimi, sati ku’Mbulazi, 4 Akusiyo innqina;
icebo lokubulala wena.’

Ngas’emuva kwennqina wababiza bobabili uMpande,
eti k’ezwe ukuba babangami na ? Bati bona, aku-
butwe isizwe, betsho ku’yise, ‘ Sikulume pambi kwe-
bandhla lonke.’ Wati uyise, ‘ Angikutandi loko :
akube ukupela loko’kuxabana kwenu ; akupele :
niyolala ’ndhlini’nye.’


32

Kwasokay’impi-ke njalo. Kwatiwa abemuke bo-

babili baye emifundeni. Kepa uMbulazi wahlala,
wacela izwe lokwaka, wati, ‘ S’akelene kabi : inkosi
ais’ahlukanise, ingipe elami izwe.’ Yamupa inkosi
izwe. Ute uMbulazi eqala ukuti kagaule, way’es’e-
hloma uCetshwayo, ukuba es’ebuta izinduna. uMpande
way’es’etuma-ke, wati, ‘ ’Mbulazi, wela, uye kwaba-
mhlope ; uZulu uza’kukubulala wonke : us’ehlangene
ngawe wonke.’ Way’es’esuka uMbulazi, es’ewela,
eza lapa ku’Mantshonga. Way’es’elandela : kwa-

landela impi ka’Cetshwayo, ilandela njalo-ke, iti,
‘Yini-ke ukuba uMbulazi anikwe izwe ekade ngilicela
na ? upeteliswa ngapi yena na ? kwayiswa yena
ngakwabamhlope na? Wot’engena, nami bengingena.’
Kwasokufika impi-ke, is’ifika is’iningi, is’ingango-
tshani lobu : kepa eka’Mbulazi inge’lutwana. Yais’
ilwa-ke, yais’ixotshwa-ke eka’Mbulazi, eka’Cetshwayo
yais’ibulala amanina nezinngane, is’ibatela oTukela,
is’ibulala noMbulazi-ke, noTshonkweni, noSomxxa-
wana, noMantantashiya, noMdumba, noDabulesinye.
Sokuba ukupela-ke ; is’idhla izinkomo-ke !


IZIBONGO ZIKA’DINGANE.

itole lak’oka’Donda ! elakaba umuntu,
ebeti uyageza esizibeni, watshona,
waza watshona na ngesicoco :
induku emnyama ka’Punga noMageba,
eyatshay’amanzi, kwavel’udaka,
ngas’emuva kwodaka kwavel’izinkomo
intaka’nsinsi zihlangene pezulu,
angiqedi nezokwapuka upiko :

innyoni ka’maube u’mashulubezi !
imbuzi ka’Dambuza,
bayibambe nga’ndhlebe, yabekezefe;^^'
umSutu owadhla ’nnyosi, z?emukela>
abanye bezidhla ziyazalela.
Full Text

PAGE 5

!"#$% &'()*+,-./0123456789: !"#$%&'()*+,

PAGE 6

; ! &! &" (! (" )! )" *! *" +! +" -! -" /! /" 1! 1" 2! 2" 3! 3" 4! 4" 5! 5" 6! 6" 7! 7" 8! 8" 9! 9" :! :" &# (# )# *# +# ,# -# .# /#<< 1 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# :# $ % &$ &% '$ '% ($ (% )$ )% *$ *% +$ +% ,$ ,% -$ -% .$ .% /$ /% 0" 0% 1" 1= 2$ 2% 3$ 3% 4$ 4% 5$ 5% 6$ 6% 7$ 7% 8$ 8% 9$ 9% :$ :%

PAGE 7

> ! " # $ % & '!( !'!( "'!( #'!( $'!( %'!( &'!( ') !') "') #') $') %') &') '"*( !')( "')( #')( $')( %')( &')( '"( !'"( "'"( #'"( $'"( %'"( &'"( '#( !'#( "'#( #'#( $'#( %'#( &'#( '$( !'$( "'$( #'$( $'$( %'$( &'$( '%( !'%( "'%( #'%( $'%( %'%( &'%( '&( !'&( "'&( #'&( $'&( %'&( &'&( '+, !'+, "'+, #'+, $'+, %'+, &'+, * !* "* #* $* %* &* +,' *,' $' ,' %' !(' "(' %(' #(' $(' )(' &(' '+, '*, '$ ', '% '!( '"( '%( '#( '$( ')( '&( ) +, ),*, ) $ ),, ) % ) !( ) "( ) %( ) #( ) $( ) )( ) &( "($( "", ""( "%( "#, "#( "(" "("( "(! "(!( "() "()( "'!' "'!( "'$' "'$( "&, "&(

PAGE 8

? . '*, "'/' *, "'/( ,*, %!( )'0 *, ) 0 $'*, +' %'*, !'*, 1 #,*, ,, !*, +'% + #' ,*, 2 *, +'+ 3'!( &'*, ) *, %,, ",*, )/' #'*, +'+( '!' !&' #,"' "'' "*' 4"' !)' ",+' * +' "'!' +,"' 0'"' 4,*' &'&, 5&' ,&' )' !' 0 +' "'*, $,#' / +' (*' 2 ' %' $')' 6()' ) #' /)' 7 "' 2,)' %,"( %'"' ) 3'"' 8'!' 7'' &,%' &)' $+' 9 !' )'"' 8 !' &,+, '"' ! )' #'!' " +' )*' $'%' ! &' ,# *"' ++' "'"' &'&, 4'!' $&' 5 +' ,)' + )' $(&' 00' &,&' $"' (' ')' !'#' 3' $'&, 6'/' /)' (+' $'&' 2 ' ,#( %)' / +' / &' 7&' &'+' 9'9' 30' 8,!' ')' # #' 9("' /)' !'"' **' )/' #'$' !,"' /'*' '*' /& )'#' 4,+' 9 9' #("' ) &' # *'

PAGE 9

@ : !'!' +'+ %,# ,' (0'0 !(%' ,0'0' ()()( ,+,*, ,7'+' '+'&' "')' 8(8( ,7 7 ",+, ,#,"( '+'#, 2 0 ,/"' ) #'#' /'/ 0')' +(%' ) 3'"' !') !( ) !' /')'*, $'2,)' #'),*, ,) " () !, /& " ) 2' 0 +(++&' *()(&' !(+, '!(, ) ")' ,4!( 0 & ) 5"' ,#'&, # ) ) )(' ) 2 /, ,4'"' ; + &, ) & ) / )' '!'2'' '+')'&' '!'2'&, '+')(#, '!'0'"' '!') " '!'**, !'+'4'"' '+'0(0' ! )(#, '+'2 *' ! ) " ,#,",#' '+'!" ,#,)*( '+'/'/ ,+,#! ,#,)' ,+,"(+( ,#' #, 2')'&, ,! !#, 2&"' ,! " " '!'*')'*, '+'0(0'' ,#,2'&'' ,#,0'$' ,+,,)"( +'4'", +')(#,, ,') " +'+) " #,6 )$,, ,3'$) " ) /", '+'0(0')'&, '+')(#'&'' ! *')'*')' ) 3,,#"' () 2'"%( $'&,) " +"'

PAGE 10

A '!'%,) &'!('),*, $(&',,'),+,,&(!('"() !( $'*,) %5 )'!(+ #' ) "'"'$#'!' ) %') "'"')(')'%'#,%') / &''+'#,*,'',2 *,!'%') 2,)'!(!'!,",'!'2''!'),*,!'%) 2 ' ,'$'!()'!(';)'", <8(8(!'%'",+'"'/'%'+'#,+,,'",%,) $'"(',78'",%') +' ",!'""')') " +') #) #'#' $'!'!,&'!&') %$') " +''!(*'!'*' ) )( %)'%'$'%,,'=,!'")"',,'/"''=%'$'! &,#,#') !($'!'%'",#,#''#,'&(,&,)'",&,2'"%(*,' #! %")'%'$'7 "')') " %' #' #,#,$'5'+,""*') " '+'4!( ,#'" )'&,#,("')'(" ) " )'&, ) %#'!)' ) /,),#''$' ! #,)'! #0 & ) /"')'"() ,"*'*,",%'7,8,+'",!(',/ ) "'/($(&',),+,,'!'2''!'+,",%'0 +',& " +'#,%)'%'),*,/ +',#,+ )) "(+ &,(+ !, >

PAGE 11

B '+'3,,#('%'"'''+'4!( !'&,!(",#'7,"''!'!**',4'"' ,5')'",%'!'")'"#'!' ) ! "'$',#,''#,%#'!)') #"#"'+'0'"'#'!')') " '+')'&' ,! " " ",%,#,8,"'#," +'#,'+'*" ? '+'0(0''%') " +'"'/'%'#,!'%,!'",!(',! !#,!#'!')') " !'!'")'#() %,#,)'*,#() "'"'@!'%'#,!,&',%'$'!(''+'! *("'/(%,,'=,#,"(#&'#'! "'"''+'*(")'!'!''!'+'*'* +'!'! *''!'2''!'%(7,8,+',%) ! )'$&' %,#(,''+'0(0'''!('%,#,* /'$(&'$'7,8,+'!( &# ",&,4'* "(&'+,$'! "'"' %,#(,''+'0(0'''+'*'*,,$'2,)'$'!'!('$'!'* ) *""'$'!'#("'$'*,#) " +,""()($+ )') !('!'!)('!'#,!'#"'!'#'+ )"') +')'&'!'!)'!*, &') 5 5 )') )( &') $'#2,"'+'! *('4!',4!('*,'!'! "'$!(!'*'* ,&,6 ) &,) !('"()(&#'!'&'!'")' !'!'$* (/& " (+ #'),*,''+'& " '%'++&' ! )(#,!')"'""', ) !''&, + #')'!'!'(/& "

PAGE 12

CD 23!23"23#23$23% *23!*23"*23#*23$*23% /6!/6"/6#/6$ 36!36"36#36$ A 5.! 5." 5.# 5.$ 5.% 51! 51" 51# 51$ 51% 50! 50" 50# -2! -2" -2# -2$ -2% +-3#! +-3#" +-2# +-2$ +-2% !4 "4 #4 $4 %4 !5 "5 #5 $5 %5 2!4 2"4 &"5 &$4 2%4 /!4 /%4 /%5 5!4 5!5 5"45"55#4 5$4 -!4 -"4 -"5 -#4 -$4 6!4 6"4 6"5 6$5 1!41"41"51#41#51$4,!4,"4,"5,#4,#5,$45.!45."45.#45.$45.%4/6!4/6"4/6"5/6#4/6$4

PAGE 13

CC !'!'$* (#& "$,, %,)(#,) " %' ) )'%,)$') )(''!'2'''!',7, 1B!)', ) * 7')$')B) !,) !, $'$'!'&"'$'",7,#' +)("$'@,&,)'",&')(&,/,' 7,/")&"#,%() 7&'+2 ",",7')'*#1(,,"'7' 3'/"',,7'"(%* "'/(,%')(') #,,)$* ,01"(5 ,%'73'! "'7(+!()('+'7'!'&,1"(C)$,&+,*, ,1'#1,",%'7,8,+'78 !'01"",%'*C)$,, &',,,!(B') +1"("'$1",") %'#,0'! ),#')') " ' D%)',!(,&,*(&,8'"(&,%,& '!'2' '!'$')' +($'!'$ *,%'!# )'!'7(C0 )' )$'2,)',+/,#,%'7'+($',$'$'+'C#,%' '!'2''!'2,)') #'#'!'%,2 +'',+/,#,!'%,),/',#,2," %,"()()7') !('7+/,#,7,#7 +2''8 %(+,#',7 !(%'+,$* ,*,",+5 "' ,"'7'",%,#,7'6'8#,) " %'7'2 *, !,&',&,8'&'+,7,%(&,7"'7'#+2 ", E

PAGE 14

CE ) 1" +'#,5"')$'" #,#,2,)##,!)"$(+'+ 7,!(,1'#1,#,+,,,&("(7'",6(*#1'7'",%,#'01",, ,8',1"')',/," ) &,7"',&,%'+'&' < *6! *6" *6# .6! .6" .6# 56! 56" 56# -6! F -6" -6# +6! +6" +6# 16! 16" ,6! ,6" ,6# 76! 76" 76# 86! 86" 86# 96" 96# :6! :6" :6# 236! 236" 236# *236! *236" *236# +-26! +-26" +-26#

PAGE 15

C ) 1" ) #7') #,1"$') #')'%'() )24''+'C24("7#,)'24,#,#'$'!(')'1"'!'%'!'2''!'%'24,%',&,%(,,&,)$1"'+'C/(24$'+'!(!(,!'*,%"'(%,#@'24,'#,%(24,%'#,24,%" !'!' !'!' %') 8'! "' +'!(',&,%(,&24 B)(0$' +'#,&,01""'01" %') #,24#1'%'7'!('(24 )"' +2''$'!'8$',7$%'$'2'@ ,'(%,#!'0'! )')') " ,3$'",%#'!)' +'",),*,),")') " @'#,) !('7'*,'7'+1"("()(B#,&$,")(0$'7')()$') )(' +2''($'%+!'&($'7'+2 ",,+!'&(%'/ % )'%'4$,"')'!'7'#'%,!('2 *, 0$!' + 0$' " 7B %&$''=3'D'7,%,) C)$'&,)'1"B') 7,24#1,#!7,!(''!'2'''!'!,",!0$,%G,0$'7 !'%,0'C! "'!'$'%(5' +' ) 01"') 7'5 24,$)'1"!'*,'!'* ) C7$'%,") + ) !' $'!'" )(') "",&$@'" )(+'&$,'+')'&'#,#$,,#'+,) 24#$,B'7'&, +') %'7','"() 7,01",#,8,7,#(0$'

PAGE 16

C; ) !($+"'&,"()() *,$')$') +" * 8@)$'*,) #'*,3'*')$+ )' #,"",#,*$'*$'+%'7("'/'B#,&' &,0'! "',&,C%'$( *,,&,# ) &,%') !'7'),'"() %') *$,*#1'*$,C*#1') #'#'' ,#,* %$'#')#,2,),&("(#,+%$' +,'@*,'#,+%$' % )*' ) *#1'%$'$* ) () !' ! "'$B) %'C) ! %') /(" ) *#1'%$') 7!87() C! "'$' 7'7'+&,,7'2 +'''+'0(0'/ &' *#1$'"''! &'),+,'*, 5"'7'/,' 7'*,7,5"')$,*,@7,/*,&,)'",&'+,@!'&,! )'!'4"'@7'"'+,''&(B)$'5"',#,&$'%'C&,1"$,*' 7'7,1'+!'C)7,*#1("$,"'7'B)/'7'7'+&,, 01" %B7'2 +',#')(',#'" )'&,B)/'#'7,),/'01",,@7'"'#'* ) *"'#'7,0$!' 7'",!(',! !#,)(0$'",) 0'+,B#'*,"'/'#,%') "('!') " !'*#1( ) *,'#,! %#,%,74(&''",%') #,30'

PAGE 17

C> A< 5*!5*"5*#5*$5*% 5*6!5*6"506!506" 5/!5/"5/$5/6! 5-!5-"5-#5-$5-% 5-6!5-6"5-6# 5+-!5+-#5+6!5+6"5+-6!5+-6"5+-2!5+-2"5+-2# 516!516"5+-26!5+-26" 5,!5,"5,#5,6!5,6"523!523"523# 5*23!5*23"5*23#5*23% #,7+!(@'!'24 !',7,)') " $')C/,=7')1"'&,"(+)(+'&,+'#,! 24'#,%) #,') 01","'""',,&$D +!',+!', %'0 +'+/(+/(&' +/(+/(& ! % &"'/'00,)',!'01"'#,01" "#,%'#,0$' +$24 +%,%&'7,,)'"(+4$'')&,7', ) &' 2 0' 2','= # )2'

PAGE 18

C? 8'! "',!'*$''@) #,1"$'#,%') 01"',%'C+' +&,7'01" ' !(,' '+1"( %'/ / *)'8 !'$ +! " "," +7(0,@!'),/''+'!"@!'/,0!'$ +!(&' /')'+,#',,&'01"',)(+!)'1",7'/'+!'C,#, '!'* '!'+%'+'!'*,'!'* '!'+1"(/'!'C" 7 (0'0$* !'1"&,)'%'!'/)' *#1$'"'!'%'C)""' "(+ * +@) *+1"'#,%')$'/')'0#'"'"')$') !'!+,7'/'01"!#'!' ) 7'@7'!'!,&'!'7' ') +%'+'D/ +',,!(B$(D$(D' + 1"%,,D "($(+ * (+/(2 %,+/ +/ *2 *,B$(& +9' C)" +24+2($* 7,8,+' 7,/,0$'7 +C1"(/"%' 2'2'&',01" 7'+'&,) #$')'+B) 7'* 3 ), * ",

PAGE 19

C@ *'*,78'+2'' %(",+'#,+,, + /,"($(+2'&,(+ 0(+/(2 ,#"#" ) 1'+!')$'"(",%'4(4(+'*$'"'#,1'+!#,%') 2,)'",*#1(,"+! ! '!'* '!'0'"'!'%'&'&,,&,0'!'&,,7,,&' *$'#',%'7''+1"'8,1"'&,& " ) +1"(/*$'B 7" 2') %'$(+1"'!'*,,,&,*')'&,1'+!',+,1"'+!,(8(8(/')'*,)$'&(,7'+'"'+,7'",3'8$'7 !'!'(+'+7 +2()'&'' !)',,'()3(0',)'1" ) ) " +')$'+,@)(',%')$'&, '!'$'*'0,,+/"''+')'&''!'* '!'"'/'7() !''!+!'*," *( "($(+ * $'$"'+2 ",$'2 +'''+'C&,+'7,,$'*,01"$'+!,#,&,!,) )(',+/(/(+(1"'(+7,@,7&'#,)$&,! )(@'+'&,1"'$,'%'1'&') )(',%(,,7'+'"'%( + #$,,%(,%1"'*,@,# 0 +!'"'$'%("(+2'' %,#1,7'')'#&$'&,01"!,"'/''+')(#,')$'& " &',&,7(01"(&,01",,&,7'#1"'@'!'* C)'!'7,/')'*,)$&,7(01"( .

PAGE 20

CA *," **$," %') 3'% "$',&,3'+ &,!&,*'* @7(#,,)'$'#,%) #'"&'+,&,+!,", 7,*$,*#1",#,) +!'#'+,') #7,"'"'C&@ %) 7! ""' &,7,&,* 7"@"() 7,C7'" #,7'8 '!'* !')$'!'4'!'%'%/''!'*'0, ) 1"'&' ! #(@!'*'0' ) !'#,"'!'*,) 1""()(@ +'!!(' + * $'#&'#,!'*, ! #(!')! 2''0("( : 4&! 4)! 45! 451! 4'! 4+! 4(! 423! 4&" 4)" 45" 451" 4'" 4+" 4(" 423" 4&# +2, 45# 451# 4'# 4+# 4(# 423# 4&$ 4)$ 45$ 451$ 4'$ 4+$ 4($ 423$ 4&% 4)% 45% 451% 4'% 4+% 4(% 423%

PAGE 21

CB 57! 57" 57# 57$ 57% 58! 58" 58# 58$ 58% 59! 59" 59# 59$ 59% .7! .7" .7# .7$ .7% .8! .8" .8# .8F .8% .76! .76" .86! .86" 5.8!5.8" 5.8# 5.8% 5.9! 5.9$ > 74,'"() )$'+,7,&7,! %7,%'74!,7,&' ! %')('+'8 ) 7,73' ) 7,73''+'*#1*'!,4 7$(&'"'/'@3'+ "'"*'+!(D,6(6(,%'+'%() 4(!"' ! !066',&,)'!,D' )'&,66,%,,'=6(6'$* #,! %#,01"'+'6(6(!#7,""7,73 "$ !',7'/'/'+'74(!',#,4(4(#'+,7,%'! )$,!'+,74$'",#') "#,#,*#1' %,#"'/'%'!'01"'4,4,D'*#,%'+,,+2D!#,7,7'!,#"'

PAGE 22

ED #,* +'#,*,C73,73,73,+*(8,#'*''C3$''% ,&,73$3$,&,*(&()&,%,&,!!&," ) , #4$!," + +&''B#'" # 4$!,#'+,' 3(!'0'!&,*'D3(!'D 3(!,&$D 76'C7'&D 7,7,73",*#1$* @!'",#1,%!7'",7,73," 4'+'#,1'+!@",)$","'7'@%,,,#,C 47' +(%'(4$!,"%( %'2 0,#',&,1",&,%(&'!'* &,%#'!',&,76'76'&,%'*#1*#1' ) 4$,"'C+'&,, 7 73 &' !( +'!'$ !)C/, + *#1'$')(' 4$"') ",7') !) 4,%'B+ # C ) 4 )' ) 1" ) !''!'* !()!'73()'!'%') )'%, 3(73(*'+5'7( &$ +') )(' + * 8' )$74$'"'#$,),*,'!'* !')$' " @H#'8,"$') "'"'C/,

PAGE 23

EC "(+ * %'74$')'@+ #' ) 1")'$&,$' ) 2' ,4$'0,%')(,/,'='7,%,!(,/')'*,)$'C"&,&,4$'0, %,3$'@ &$'7(+(%',+,1"'%()B #,*,#,*,C3'*' ! *,C) 7,%'+*'0' +2()',!'!,",7() *#1'%',73'C)'"'+1"(/*+2 ,#'+!'#,) *") &,%,&,"$'7() 1'+!'#,+!',+,7(0,#,7'%,"'", ) &,) " "')$+2 +',!'8$7#,9,!) 7 ) &,*)"&'%% #',#,9,!,74'),",*#1",+1"(/C+2"," ) , 3(!(",%,#,3'"'3'"' !#,%) / &' *#1$'"') + * (1",&,%(+!,@ #,*#,#'*,C* 8$'#,**,#',+!,!',(,") ! &,,+*(*,2 *,@ 7'1" &$) ! 9'9'9'"'/'%(#,$,* !',#,!,&,70#'%'#,/'7"''#,*,,#,!,&"',&,%(#,@)'*,,#,!,&"',7$ #,5 )"7'+'01"' +'1'7''@ #&,3$'*,")$()'$''&,%&,74 ","%)'+' +"'&') #'",#'73(0(@ ",+! C+! &""(),7 "'()'+!,#,5 !'+'!'4''3'"' ) 75',%'+'+01"'# )')$' " @'%"'"'+'1"'*,,7'!'#,,%,#,*#1$'/'"#,&$')'I01"$'01"$'@$(!'01"'D,#,+ 01"%'+30',01"'"'

PAGE 24

EE ,3,'+%$74!("() ! "'"''!'* ) *,$',3,'+!+! " #'2,)'" 74$" * )"'" 01"',&,0$'," 7("',&,**@#'1"'"'#'1"'"' %,#1,7'"(B)$'*,+1"'#,%'+&,+) " $'#,C4("'$'#,1"'!'776("' "(+ * %'!"#"') +,' %'7,73,73"''7,#'01","$1"'%( ) 76(!' ) )'0' + *,$()$"'/''!'* (+') ($&,)(+( ,73 73 " ,%(,) " +,#''+')(#,@,01"'&'%(,,7'+'"'%(2 *, 73'! "'"*'8''$* @)'07'%,2')' 7'"$,B#,%'7,! "'"' 1'+!',,%(7&';+2 ",7() !',74("," )') " 7() 1'+!'+1"'!'*,, /(D%,, ) !' 7'%,"*'7',4$'0,%'+,,&("('=!7,7'&,@2 *,,&("(!7,2' + %4$,) +,' +)(*(7(+ $ ) /"')$'$( 3(!(8'"(@ *,7,*#1("(C,= ) )(',#,&$#,7'+'!(+5 B /' "$'"'!(!'* ) 3 +' + $) *,$,0,),C%' ?

PAGE 25

E !'*, +' +*$''$'!(7')'3 %$' %')'"')') " B"()()()) 7 ! "'8 +1"''$7$%' " ) ,@#,%,2 +&,C! )$,+7,@#'#,#'*#1'%)$'*,3$''+ 1"'7,+'7" ) 1"7,3$'+'+C! !01"",@7,*7,#'*,C7'7'1"'C7'$,%&,01""'7'%,!(',*(7(",)'(0$',",1""() ) 5 )'+C1"'8 +*'(+*'')/!##) 2,@1' D#,%'!'!'&' +2 "',$')$'%,,7$'%,# ),)('&,C)'*,,&() *#1(')$"'7'@) *,$'',%(0$',(+,,%(@"()( ! "'8%),67$''",7'7,""",D",2') ! #7,&,*$,!'&'!'*,C4,),@()$() !'/"'",#,#,&$'''"(@%),+,1"'7& " D,0$,'",5'+,") "",&$",#+'&$,'7'/& " +'4,!,,@)/'",%#'!)',+/"'""(#"#"@"," +' + * '2 ,74 !'',2'")') " ) 01",$'@') !'#,/*$ ! *#1'0'!%'+'8()(,) " ,7(&,) 01",,74 !' ,&,*'!'&'#+'J(73(&,#+1"(/C3$'''+1"'C"() @76'%#'4'#'+'*'+!('!'* 7() 73'! )')$7(0'

PAGE 26

E; +'0(0''%') " +'7&,*(&,,7, "&',&,8'&'+,+2''7,%) &,7"' ,4,+,#',+/"''+'&,'4,4,+ 0',/'+!,)$'+,@7,%'2'@,7,!'7"' +#,0( +7, +(!') *,$' + ),"'+'&, 2&',8'"(@,22&''+'7'(0$' '7 "') "($'%'7+'",B &' 5 +' !D,%'#'"'D,&$"'),,";,) 0",*#1(,","'7' &') 2,)''+1"',)(#,B&,&') $'),*,,&,)'!,K'! "',()@7,%',++'@ %&' +*,+!' $'*,,* "$'%'#1,%' $'!'78 !' '"',),*,",&') '@,%'!('2 *,#",*#1(," I'+7,*'0' ) %'#,+,,7,%()',+2 ',$(&',#,1'+!',@,%) ! )' !'!'!* !'!#,''!('*,'#,#,87'!('/'+',D,%&$'8@) 1"'*#1$' +)(#,J'! "','+1"(#,1'+!) #,"@",&' !'""''/ 9'/ '#,1'+!#,7(0 )",%'' '/ +'#'!'")'#'*#1('1"'*,,",%'+2(C7(#, '*'"() %(,+'*'@*'*'"() @,7'*,!'""@#7,%')$! "' A

PAGE 27

) / ),&("( !,&$,)(#,@'#'&, +') %,,'L,5,%' &$ +',3,,"%,,"0 ) M''++&'/')'*,)$(! # ) #,""@#'5 )'#* )'N'/'6'/' * ) *"@ 6'/'7')(' ,%'%,%'@') #',@#(%';#,77 8,, '&,&,0&,&,+!,@7'&,#1,%'7,*,7'#&'!("')'"() E !'* !()#!1'+!,"#,%') 2,)' +8'0 /'7'C"" '+!'I'%(#,D%!(!'!'@%!(0'!&,*' "' 7$',"'/'%'*(+!'&''@4'*'&"'"'/()$C#(+ +&'' 74$'",# 0'$* 7,01" "7,%'!,&$'%,)(#,B#'" 0'C! "'&,!*'* %%'+,%%')(%)'+'+ %0$'8 %') &&'8','&,,7,)'7')' '2'&'+'&,74), ",*#1'""() ,0',#,7,0#,! %#,/') "#,1'+!",*#1(,","'7' "')'&',,&,*(&()#,!(7'/')'*,)$'&(@,7'!) )('') 2,1","%(

PAGE 28

E? %'7',%'! "'; ) 2'@%'3'+!'+'7'%'*,)$&,$ +*')'*, K&,"$* D$(& 7,!('/')'0)') " $(& %,%'*",8(!(%'+, /'/(D!7,) *#1","8'"(@ &$'1"'"'7','= '')') " @ +2 "'$74$'"'@ +2''$')$* $+ )''+'&,) *'7, I'+ ),,4$'0, +'%,#("''7'%'",@'" ) #("' (+)$"()'#1,&'D7,7,8)'7,1"&,B%,+,"(B$(& 7,!(@#(&'#,1"'7'()'"$,"$&,+/ 7 *#1B!)'D4 /D')('+1"(+'!,",) $)'0'
PAGE 29

E@ +7(0,$')$'+, 0,",),"@'7'&, +') &'C)$&,$'8',)'D,&,7'&'+,D L,+!#'7$,D" 1"'7O 1"'PB+&'+'&,#)B'7()D74,'74,'74,' '$'+),$',$'",+'"'( )"'#,01"''+'C),$'#,#'" #'#,#'!'2'' N'!''(,*'!') +') 8'"(B+%) I'1'#1,"( '%'('" "%'%'4(+%'%')$' ) ""'%'%')$'I&,",)'&,%'%')$'(*#1'7'' '01",$') !'7 ,&'01",$') !' *(&'01",$')$'!'(+5''&'01",$') +' < !'%,#1 +,!'%+L(*,'!'*'* !'%+,@#(!('!(2,)') 3'"' '+!',#,!'+!@,#,1"'"'0'$(%#'01"''+'8F%'! "' &' ) /'@$(*,) %7&",)'#''+7'7,&7,7 01") #'#' + * '3'! " ! *(7( '0'! &' *,@ & *#1("'/'%'@$(!'#( $""'+ *#1,, ! # ) / )"'7'/*#1%' # + )'7()'"(@') C) + &,7'"'/') /C",()'"(

PAGE 30

EA +(+'&,,+/,+,24(,+/,+ +!,+/,+,+5 ! ,+/,+'&,,+/,@"'!(;!'* !()!'%,+/, ')',5 "',#,1'+!@'+')(#,'##,!),"+'8 '$' ! % 7(0 ) %)'%' %(74'74,#$'@,*'7'%')(,7',$@ # #"$0$' '+!'1'+!')'0 *#!(7,%+ )'7,%+ )'7,%')$'!* @1'+!'1'+!')'0 *#1() C)'"')$#,7,&,"()(,%(, 01" %7'7 ,%'*'@) 8'"( ) !' 8''$'2 ""'7&,)(1""' K'! "',) &' 1"'*#1$') &'!'%,@#,%'C 01",%'+'7(+ #( ') " D+'+( 1(1(&'D,+ )''$(+/ +'C"'7'D,#'"(#%'+'&'"#( '+ "'D&,%'! "'"'',&,) &,D&,%)&,! "'"' I'0(0'D'#,7' ",#,!'%'@,%'!('8 ) !',&,)(+("&,&,&' 01",$',+/,#, ',,%'"'7,%')('=(" %')('"()'" ! %,@) #1" 7$,,) #) /",) )$'"'*#1'@(7)(')'5",'7+,$ !'!'!* !'#,#1,%'#,#&,#$,,#,#+'!",'#,C!'&,'!('!'#'&,@'!'#&,() &' #,!('

PAGE 31

EB ,)'D 3,,#,+/"'B"() '*,#,%'&, ) *, /,)',#,+,%'@+ # ) 5 +'+'7' 7'5 %,#$'')'0')'0'"' J'! "','+1"(,!(#) #,"B',! %"7(,'+'8B(/)'%()'%) /)'($'" #'%( )'%)$'" #'($() *&''1'+!'%) *&'B*#124#1', )$&',+,#!&,% B(" # )'C+ 5'" )("$' +8,),8("( 3') 7'7 +(%'@)(0$' +(%'+ ,7,B') %,) 5 *$'+'#,%'B* +''+'*(+!'C&''"'$('%) ! *''+'"(7$) ! 7"$@)(') &' 5 *$'@$(&'#,1"'01"' &(93'2 *,B(+)$',+!'*#1*#1')(#'&'' '1"'7''+/,%'" )'@#')'#') !('() ) " @,#')'5 )"''+'"'7'7')'#'!'* !'#(0(@ ) / + "' # )(" "(0$') " *(#'!'* !'#(0(B,%')'"',) ) ##,!),01""' ) !'##'&,8'"( ) *,#) &' *,$'QL )',D5 )',D'+!(/)'1'+!()'+'&,1'+!(*&,) , %(+!'+'*#1 %7'"'/''7'"'/''7'"'/'R *''+'01"(&,@ ) 2') ) ","B#,%' !('7'#+5')$'"()( +')$(!'8','

PAGE 32

'0 +'C)#,%&,%'7,')$&() ! "'')$&()$"'/'@#,!(()(') %,)(' ) !'%,) /,''*#1(8'"('!&'"%(+,7,0,@$' &$'8 *,,C)= ) *,Q(" # )'+ 5'" )("$' +8,),8("(R#,24#1( ) *,87240" +''!'2''!'" #,"!&,7"',&,%'+'&') 5 )''+'240"@",24,",#'5 )"'!'",%!'24,Q3,,#',",)('",%3'/',RB) 7')(C)Q(" # )'+ 5'" )("$' +8,),8("(R L'/,DI'"'+""'D,&,%(#,&,%'2 7'&,24,#1')')'I&,D$(D!,)"', I/'0D'7''7'$"' ' /,'=,+!,"'%'#$" +#,"'7() %'"&"',*,'(7,/'24"''(7,/'*"' N')'&,#',&,)'",,&' !'")'@ ! # 7,8,+''$ # %'/'+!,", '*,,#"%'!(' + 24 +!',&,%(#,&'%(%'*,) %Q'+!' %(*'*&')('+,7,%'C *'24&'+,R'1'+!'C),#"%'%')7' "',&'7,"'@%'! %'%'2,)'"(+ 24 +,7'C%'7' ) %' 24'24&')B%'+*#1'%',+/"'%'#(0"') %%'+!'+!'%'+1"/ 1"/ "'30%'+%)'%'24,Q & /,0'7(+ #(R

PAGE 33

C '! *'' (0$7 &'4,*#1,"'7'8&'7$,%',#,&$'"&,7'/')'*,)$')'"'@&,1'+!'(I%',&'C0,+,&,1'+!'(07&,C&,,'#1 +,&,C 1'+!'(K(8(C$()'"(&,1'+!'('+! &'C+*'!'*&,1'+!'(I'*0%)'C)'! %,&,C 1'+!'()(+,%'/,,&,*#1)&')(' ) &$')$* #&$') *,$') +%$',3,',%') &,7"',&,01"(5 )'*#1$'%((I! "'&,&$') *,$'!'1"(+,&,1"'7 $') )(''!')'I/'0'!'* 1"'+!01" 01"(01"(B!'2,)'!'6(*#1$''!')'*#1$'%(!'!'")'!&') I/'0@'!'%!'1"')'&)'!'%'+'/'01",$') 5"''!')'*#1$'%()'I! "'&,,7)( 2,),#,7,8,+,#'*,) I! "'&,.) #,%(,3,'@,4!("() ! "'"'$' 7'#+ 5')$3,'$'!'!,&'!(!'!,", I/'0*,)&$ ) !'!'!'7'+,'='*,!('') C! *$,#,&$!*#1() %,#S,) " +/'+!,)$C!'01"'"()'*, %,#S7,) *'0,"()(B') ! ) /"'"()() 6'!'')$ @') /"B,%("'"'01",,%

PAGE 34

E $'#()'%,+/,C)8'"($'*,$''!+ )!(C !'!,",!'%+,2 0,/' I! "'&,$'1"'"'$'4"',&$"()$')'$'*,S')")'!,B,)(#,',#'1" )',#,7,/"'+,,&$'+ /',)(#,,&$* I! "'&,3'"' ) *,)'7' "$'%#C1"(+' *#1$'%( ) !'#! *',&,0 ' I/'0$'%#* +'C)$'*,SI! "'&,$"' %)$'!'C+1"(/@ " &') ) ! "'"'$()B #1"'77'$$()'%## )' I! "'&,#$"'&'"'/') I'*#1(7''%#"'0"'B)$'C "'0"',+/,)'*#1$'%(,"'0"'8'"(C),*,S,,C) ) !' I! "'&,',)$,&$)'07,",4"''= /*",#$'7'/,%''=)$'%,#$'%'7')$'!'+1"(/'=(*7''+,!7,7'$'#() 2,)',+/,C),#,2,)',#,,7,,#,7'7(C*#1',"(! B)/')'I! "'&,,7" *$''',#,"$'C)%',#,6(*#1$'C))'I! "'&,)'*#1$'%(%',#,! "'"''+','&,7',#,!'*"'( )"',#,! "'"'(I! "'&,C)(#1()$,((+66'C$''(I'*'*'#1,%'(I0 +!'('! "#,%() !' ) /"'C)@,#,01"',&,)(+(C)D

PAGE 35

G ,*(""')()'(0'D"')'!' + * !*, %'7&'#,&,!,$'*#1('$'&'$'*#1(''7#,4(4(B,0 ) +%'+')' 7'(I'7!'%'*#1'%'+'&,)$'5" 0')'7'#+ 5')$(0')')$'5",&,)(+(,*')'#,#,&,1"'7/& " '7,30,&()$'/ )' /,)(B ,%(,)'+' ! +'#1 " !&,D,+! &,)''+! &'!'%,!'+!7'01"!%'!)&2@TT; + * ($'01"'%(#,&=+ )"'U'!'%!&,01"'&,%'&'""'