Citation
Santo evangelio, sa macatuid baga, I, ang mabuting balita nam ating panginoong Jesucristo, ayon cay San Juan

Material Information

Title:
Santo evangelio, sa macatuid baga, I, ang mabuting balita nam ating panginoong Jesucristo, ayon cay San Juan
Uniform Title:
Bible. John
Alternate Title:
San Juan
Alternate Title:
Biblia. Juan
Alternate Title:
Bibliya. Juan
Translated Title:
Ebanghelyo ayon kay Juan
Creator:
British and foreign Bible society
Place of Publication:
Madrid
London
Hong Kong
Publisher:
Sociedad Biblica Britanica
Publication Date:
Language:
Tagalog
Filipino
Spanish

Subjects

Subjects / Keywords:
Bible. John ( lcsh )
British and foreign Bible society ( LCNAF )
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
Spatial Coverage:
Asia -- Philippines
Asia -- Filipinas
Asya -- Pilipinas
Europe -- Spain -- Madrid
Europe -- United Kindgom -- Greater London -- London
Europa - España - Madrid
Europa - Reino Unido - Gran Londres - Londre
Europa - Espanya - Madrid
Europe -- United Kindgom -- Kalakhang Londres -- Londres
Coordinates:
13 x 122

Notes

General Note:
Cover title: San Juan
General Note:
VIAF (name authority) : British and foreign Bible society : URI http://viaf.org/viaf/124069143/
General Note:
The text is predominantly in Tagalog. Title page also includes Spanish.
General Note:
This title is in the public domain under the copyright legislation of the United Kingdom, Spain and Hong Kong.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
~Tccqa,Loq
3 akyt


S

ANG

SANTO EVANGELIO,

SA MACATUTD BAGA,I, ANG MABUTING BALITA

NANG

ATING PANGINOONG JESUCRISTO,

AYON CAY

SAN ,JUAN.

HINANGO

SA UICANG CASTILA AT

ISINATAGALOG NANG BOONGt INGAT.

SOCIEDAD BIBLlCA BRITANICA

Y EXTRANJERA
Calle Anloague, 69 Binondo

MADRID

Galle de Leganitos, nAm. 4.

LONDON I HONG KONG

146, Queen Victoria St. I 6. DAgdilar Street.

1900.


The Gospet, ok Saint John
in TagAlog

Tipo-Litograffa de Chofr6 y Gorop. Eaoolta, 38.Yaaila.


ANG SANTO EVANGELIO

XANG

>ATING PANGINOONG JESUCRISTO

AYON CAY

SAN JUAN

U-NANG CAPITULO

Ang pagea Dios ng Verbo. An?
eaniyang pageaeatauang tauo.
Pagpapatotoo ni Juan Bautis_
ta. Hilig ngmga unang alagadt

1 Nang una'y siya'y Verbo
na, at ang Verbo ay sumasa
Dios, at ang Verbo ay Dios.

2 Ito sa pagpapasimul& ay
sumasa Dios.

3 Ang lahat nang manga
bagay ay guina>-a niya; at
alin man sa lah&t ng manga
gt|inau£, ay hindi guinau^.
eung hindi siyay eainalam.

4 Sa jcaniya naroroon ang
buhay, at ang buhay ay si-
yang ilao nang manga tduo

5 At lumiliuanag ang ilao
sa manga eadiliman; data
puat hindi napag-unauk ang
ilao nang eadiliman.

6 Nagearoon nang isAng

tduo na sinugd nang Dios,
at pinangangalanang Juan.

7 Ito'y naparitong saesl
updng patotohanan ang ilao,
at nang dahil sa caniyay
sumampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilao; eung
di upang magpatotoo sa ilao.

9 Ang Verbong yaon ay si-
yang tunay na ilao, na lu-
miliuanag sa latat ng t£uo
na pumaparito sa sang-
libutan.

10 Siya'y sumasa sang-libu-
tan at ang sang-libutay gui-
nauh. niya, at hindi siya na-
quilala ng sang-libutan.

11 Naparito sa dating ea-
niya, at hindt siya tinangap
ng mga sariling eaniya.

12 Datapuat ang lahdt nang
sa caniyay nangagsitangap


4

SAN JUAN, 1

ay pinagealooban niya nang
eapangyarihang maguing ma-
ngaande ng Dios, ang mga
sumasampalataya sa eani-
yang pangalan,

13 Na sila'y hindl ipina-
nganae sa dugo, 6 sa ealoo-
ban7 cay& nang lamin, V
sa ealoooan cay& nang la-
laqui, eun di sa Dios.

14 At nageatauang tduo
ang Verbong yaon, at na-
quisalamuha sa atin, (at na-
quita nating ang eaniyang
ealualhatian, ealualhatiang
ueoi sa bugtong na ande
nang Ama) puspos nang
graeia at nang eatotohanan.

15 Pinatotohanan siya ni
Juan, at sumigao at sindbi: Ito
nga yaong aquing sindsabi:
Ang pumaparitong sumusu-
nod sa aquin, ay siya nga ang
una sa aquin; sa pagcat siyay
pang-ulo sa aquin.

16 At sa eaniyang eapus-
pusan ay tumangap tayong
lahdt, at graeia sa eatum-
bas nang graeia-

17 Sa pagea't ibinigay ni
Moises ang eautusan; data-
puat ang graeia at ang ea-
totohanan ay si Jesucristo
ang may gau&

18 Sinomay ualangnacaqui-
ta eailan man sa Dios: Ang
bugtong na Ande, na nasa
eandunganng Ama, it 6 angsa
caniyay nagpaquilala sa atin

19 At ito ang pagpapa-
totoo ni Juan, nang utusan

nang manga judio mag mul£
sa Jerusalem ang mga sa-
eerdote at manga Levita, na
sa caniyay eanilang itanong,

20 At ipinahayag, at hindl
tumangur; datapuat isinay-
say: Hindi nga aed ang
Cristo.

21 At sa caniyay eanilang
itinanong: ^leao bag£y si Elias? Sinabi:
Hindi aeo. ^leao bag£ ang
Profeta? At sumagot: Hindi.

22 Sindbi ng& niH sa caniy£:
^Sino ea baga? upang ibigay
nanTin angeasagutan sa mga
sa amiy nag utos. ^And ang
sindsabi mo saiyong sarili?

23 Sindbi: Aeo ng& ang
tinignang huminiyao sailang:
Tuntunin ninyo ang daan
nang Panginoon, gaya nang
sindbi nang profeta Isalas.

24 Angmanga inutusan ay
pauang eampon ng mga Fa-
riseo:

25 At sa caniyay eanilang
itinanong, at sa caniyay ea-
nilang sindbi: ^Cung gayon
ay baquit ea nagbinyag eung
hindt ieao ang Cristo, at
hindi naman si Ellas, at
hindi naman ang Profeta?

26 At silay sinagotni Juan
at sindbi: Acoy bumibinyag
nang tubig, datapuat suma-
saguitna ninyo ang hindt
ninyo naquiquilala.

27 Ito ang paparito sa
aquing hulihan, na itoy na-


SAM JUAN, l

5

ngunguna sa aquin: at hindl
aeo earapatdapat na mag-
ealag man lamang nang pa-
nall nang eaniyang zapatos.

28 Nangyari ang mga ba-
gay na ito sa Betabara, sa
eabil&ng ibayo nang JordAn,
na pinagbibinyagan ni Juan.

29 Nang quinabucasan ay
naquita ni Juan si Jesus na
lumalapit sa eaniya, at si-
n£bi: Narito ang Cprdero
nang Dios, na nag-aalis nang
easalanan nang sang-libu-
tan.

30 It6 ng£ yaong aquing si-
nabi: SaHieurang coy su-
musunod ang is£ng lalaqui,
na itoy pangulo eay sa aquin;
sa pagea't siya ang una eay
sa aquin.

31 At hindl eo siya naqui-
quilala, datapual upang
siya'y mahayag sa Israel,
eaya ng& naparito aeo at
nagbibinyag nang tubig.

32 At nagbigay patotoo si
Juan, at sinabi: Naquita eo
ang Esplritu na bumababang
galing sa langit na anyong
ealapati, at dumapo sa iba-
bao niya.

33 At siya'y hindi eo na-
quiquilala; datapua'tangnag-
utos sa aquin na acoy mag-
binyag nang tubig, iyan ang
nagsabi sa aquin: Ang ma-
quita mong panaugan nang
Esplritu, at dumapd sa ea-
niya, iyan ang nagbibinyag
nang Esplritu Sarto.

34 At siya'y aquing naquitta,
at aquing pinatotohanang itd
ang Ank narig Dios.

35 At nang quinabucasan
ay naroroon uli si Juari, at
ang dalaua sa eaniyang mga
alagad.

36 At nang maquita si Je-
sris na naglalaead doon, ay
sinabi: Narito ang Gordero
nang Dios.

37 At narinig siya nang
dalauang alagad nang pag-
sasalit&, at sila'y sumunod
eay Jesris.

38 At lumingon si Jesris,
at nang maquita silang siya'y
sinusundan, nagsabi sa ea-
nild: jAnd arig inyong hi-
nahanap? At sin^bi nild: Rabl,
(na eung sasaysayin ang ea-
hulugay Maestro,) ^Saan ea
tumitira? .

39 Sinribi niya sa eanild:
Magsiparito eayo, at inyong
masdan. Nangagsiparodn at
eanilang naquita eung saan
tumitir^, at tumirri sa eaniya
sa arao na yaon: sa pagcat
may manga ri -Ias diez na
ang oras.

40 Siya'y si Andrds, eapa-
tid ni Simdn Pedro, isa sa
dalauang nacaringigcayjuan.
at sa caniyay nangagsisunod,

41 Nasumpong muna nito
ang eaniyang eapatid na si
Simdn, at sa eaniya'y sindbi:
Nasumpungan namin ang
Mesias, (na eung tutuirln,

lay ang Gristo.)


SAN JDAN, 1.

c

42 At siyay dinala cav

Jesds. At siyay tinitigan ni
Jesds, at nagsabi: ieao ay
si Simon, anAe ni Jon£s; ta-
tauaguing eang si (Cef3s na-
ang eahulugan ay Pedro (*)).

43 Inibig ni Jesds quina-
bueasan na pumaroon sa
Galilda; at nasumpungan si
Felipe at sa eaniya'y sinabi:
Sumunod ea sa aquin.

44 At 'si Felipe ay taga
Betsaida, ang eiudao ni An-
drds at ni Pedro.

45 At nasumpungan ni Fe-
lipe si Natanael, at sinabi
sa eaniya: Nasumpungap na-
min yaong isinulat ni Moi-
sds sa eautusan, at gayon
din ang manga Profeta: si
Jesds, na anae ni Josd, ira
tagd Nazaret.

46 At sinabi sa eaniya
ni Natanael: iMageaearoon
bagd riang ano mang maga
ling na.muU sa Nazaret? Si-
nabi sa eaniya ni Felipe:
Pumarito ea at masdan mo.

47 Naquita ni Jesds na lu-
malapit sa eaniya si Nata-
nael, at sinabi tungeol sa
eaniya: Narito ang tunay

na Israelita, na sa eaniya'y
ualang daya.

48 Sinabi sa eaniya ni

Natanael; ^Saan mo aeo na-
qui1ala? Sumagot sa eaniya
si Jesus, at sa caniyay si-
nabi: Bago ea tinauag ni
Felipe, nang ieao ay sumi-
silong sa biguera, ay qui-
tay naquita.

49 Sumagot si Natanael, at
sa caniyay sinabi. Rabl, ieao
ng& ang ,Anac nang Dios;
ieao nga ang Hari nang Is-
r^el,

50 Sumagot si Jesds at sa
eaniya'y sinabi: ^Dahil baga
sa sinabi eo sa inyo: catay
naquita sa ilalim nang hi-
guera, ay sumasampalataya
ea? Macacaquita ea nang
manga bagay na lalong nia-
lalaqui eay sa rito. -

51 At sa caniyay sinabi:
Ang eatotohanan, ang eato-
tohana'y sindsabi eo sa
inyo: Maquiquita ninyong
bue&s ang langit, at ang
mga Angel nang Dios na
pumapanhie at nananaog sa
tapat nang ulo nang Ande
nang tduo.

(*) Pedro, ang ibig sabihin ay bato.


SAN. JUAN, 2

7

ICALAUANG CAPITULO

An^ man^a boda sa Cand, na
doo'y t>inaftaguing alae ni
yesus ang tubig Pinalayas sa
ftal'o ang manga nangangala-
eal sa templo. Ibinabalita ang
eaniyang ftagcabuhay na mag-
ult. Gutnaua nattg ilndg ma-
nga himald-

1 At guinau^ nang ieat
long arao ang is£ng boda
*a Can£ ng Galilda; at
naroroon doon ang ind ni
Jesds.

2 At tinauag din naman si
Jesds at ang eaniyang mga
alagad sa boda,

3 At sa pagca(t nageulang
nang alae, ang ind ni Jesds
ay sa caniyay sindbi:~Ual&
silang alae.

4 At sindbi sa eaniya ni
Jesds: ^And ang ipaquiqur-
alam eo sa iyo, babaye? hindi
pa dumarating ang aquing
oras.

5 Sindbi nang eaniyang in3
sa manga naglilineod: Gauin
ninyo ang lah£t nang sa
inyo'y eaniyang sabihin.

6 At doo'y narorodn ang
anim na maliliit na tapayang
batd na lalagyan nang tu-
big, alinsunod sa paglilinis
nang manga Judfo, na nag-
eaeasiya sa bauat isd. ang
dalaua 6 tatlong bang^.

7 Sin£bi sa eanild ni Jesds:

Puntin ninyo nang tubig
ang manga tapayang maliliir
na it6. At eaniUng pinund
hangang sa itaas.

8 At sa canilay sindbi:
Cunin ninyo ngayon at in-
yong iharap sa maestresala.
At eanilang iniharap sa ea-
niya.

9 At nang matieman nang
maestresala ang tubig na
guinauang alae, na hrindl
nalalaman niya eung saan
buhat, (datapuat nalalaman
nang manga naglilineod, na
nangagsieuha nang tubig,)
tinauag nang maestresala
ang esposo,

10 At sa eaniya'y sinibi:
Alin mang tduo ang unang
inilalagay ay ang mabuting
alae; at eung nangabubu-
sog na, saea inilalagay ang
masam^; ngunit ieao ay iti-
nago mo ang mabuting alae
hangang ngayon.

11 Ito ang pasimul& nang
manga tand& na guinau&
ni Jesus sa Cand nang Ga-
lil6a, at ipinahayag ang ea-
niyang ealbualhatian; at sa
eaniya'y sumampalataya ang
eaniyang manga alagad.

12 Nang matapos ito ay lu-
musong sa Capernaum, siya,
at ang eaniyang ind, at mga
eapatid, at mga alagad, at


SAN JUAN, 2

8

hindl natirdrodng mahabang
arao.

13 At malapit na ang Pas-
eua nang manga Judfo; at
nanhie si Jestfs sa Jerusa-
lem.

14 At nasumpongan sa tem-
plo ang mga nagbibili nang
manga baeang eapon at mga
tupa, at nrianga ealapati, at
ang manga nagpapalit na
pauang nangaeaupO.

15 At guinauang parang
isdng pamald ang mgalubid,
at sila'y pinalayas na lahdt
sa templo, at ang raanga
tupa, at ang manga baeang
eapon, at isinabog sa !dp&
ang salapi nang manga nag-
papalit, at guinuld ang mga
dulang.

16 At sa manga nagbibili
nang mg-a ealapati, ay si-
nabi Alisin ninyo rito it<5;
at huag ninyong gauin ang
bahay nang aquing Amd na
bahay nang pamilihan.

17 At napag-ala-ala nang
eaniyang manga alagad na
nasusulat: Ang pagmamala-
saquit nang iyong bahay ay
quinain ac<5.

18 At sumagot ang manga
Judlo, at sa eaniya'y sinabi:
^Anong tanddng ipinaqui-
quilala mo sa amin upang
gauin mo ang manga ba-
gay na it<5?

19 Sumagot si Jesds, at sa
canilay 'sinabi: Iguibsi nin-
yo ang templong itd, at
aqning muling itatayo sa tat
long arao.

20 Pagdaea'y sinabi nang
manga Judfo:, Tumagal nang
apat na puot anim na taon
ang pag^gauk sa templong
ito, long arao?

21 Datapua't ang sindsabt
niyay ang templo ng eatauan.

22 Caya ng& nang mabu-
hay siyang mag uli sa mga
patay, naala-ala nang ea-
niyang manga alagad na si-
nabi niya itb; at sumampa-
lataya sa Casulatan, at sa
sinabi ni Jesds sa eaniyang
pangaral.

23 At nang siyay sumasa
Jerusalem, sa Paseua, sa ea-
arauan nang fiesta, marami
ang sumampalataya saea^
niyang pangalan, sa pagea-
quita nang manga tanddng
eaniyang guinagau^

24 Datapuat si Jesds ay
hindi rin naniniual^ saeanila,
sa pagcat naquiquilala niya
silang lahdt:

25 At di niya quinacaila-
ngan na sino man ay mag-
patotoo sa eaniya nang tung-
eol sa tduo, sa pagea't na-
quiquilala niya ang nauueol
sa tduo.


SAN JUAN. 3

9

ICATLONG GAPITULO

ltinure ni Jestis eay Nieodemo
ang ueol sa pangangailangan

tdgpagbabag ong buh ay .Ipin a li-
uanag ni Juan Bautista sa
eaniyang mar.ga alagad ang
eanilang maling pagbabalae
tungeol sa eaniyang pagbibin-
yag at tungeol sa pagbibinyag
eay Je$usatsaeatauoharinitd'
Sinaysay na si Jesucristo ay
siyang esposo, at siya ay eatoto.

1 At may isang lalaqui sa
manga Fariseo nanagnga-
ngalang NieoeLemo, prineipe
nang^ manga Judlo.

2 Ito'y naparoon eay Jesds
sa g*bl, at sa eaniya'y si-
nabi: Rabl, nalalaman na-
ming ieao isdng maestro na
nagbubat sa Dios; sa pag-
ea't sino man ay htndi ma-
eagdgau^ nang manga tan-
d& naiyong guindgau&, eung
hindi sumasaeaniya ang
Dios.

3 Sumagot. si Jesds at sa
eaniya'y sinabi: Ang eato-
tohanan, ang eatetohana'y
sinasabi eo sa iyo, na bindl
maquiquita ang eaharian ng
Dios eung dl ipanganae ult

4 Sinabi sa eaniya ni Nvii-
eodemo: ^Paano ang panga-
nganae sa t matanda na? cMa-aari ba-
gang pumasoe ull sa tiyari
nang eaniyang ind, at saea
ipanganae?

5 Sumagot si Jesds: Ang
eatotohanan, ang eatotoha-
nay sinasabi eo sa iyo, na.
ang hindi ipanganae nang
tubig at nang Esplritu,- ay
hindi maeapapasoe sa eaha-
rian nang Dios.

6 Ang' ipinanganae na ga
ling sa laman, ay laman nga;
at ang ipinanganae na ga-
ling sa Esplritu, ay espi-
ritu nga.

7 Huag ea ngang magtaea
sa aquing sinabi sa iyo: Qui-
naeailangang eayo'y ipanga-
nae uli.

8 Humihihip ang hangin
eun saan ibig, at naririnig
mo ang eaniyang tunog,
nguni't hindl mo rialalaman
eung saan nangagaling, at
eung saan paroroon: gayon
nga ang baua't ipinanganae
na galing sa Esplritu.

9 Sumagot si Nieodemo,.
at sa eaniya'y sinabi: ^Pa-
ano ang pageagaua nito?

10 Sumagot si Jesds, at sa
eaniya'y sinabi: ^Icao_ ay
maestro sa. Israel ay hindt
mo nalalaman itd?

11 Ang eatotohanan, ang
eatotohana'y sinasabi eo sa
iyo, na ang nalalaman na-
min ay sin&sabi namin, at.
ang 'aming naquita ay pinato-
totehanan namin; at hindl


SAN JUAN.

10

arinyo tinatangap ang aming
pagpapatotoo

12 Cung sinabi co sa inyo
ang manga bagay na nau-
ueol sa lupa ay hindi nin-
yo aeo pinaniualaan; anong paniniualaan nlnyo
aeo eung sabihin eo sa inyo
ang manga nauueol sa ea-
langitan?

13 At sino ma'y hindi uma-
ang nanaog sa langit, ang
Anae nang Tauo na na sa
langit.

14 At eung paano ang
pagtataas ni Moises sa ildng
>nang serpiente, ay gayon
din ang pangangailangang
itaas ang An£c ng Tauo:

15 Upang ang lahat na sa
eaniya'y sumampalataya, ay
huag mapaeasamA, eunghin-
dl magtamd nang buhay na
ualang hangan.

16 Sa pagea't sa lubhang
malaquing pagsinta nang
Dios sa mundo, ay ibinigay
ang eaniyang bugtong na
Ande, updng ang lahat ng
sa eaniya'y sumampalataya
ay huag mapaeasama, eung
di magearoon nang buhay
na ualang hangan.

17 Sa p^gea't hindi ipina-
dalA nang Dios ang eani-
yang Ande upang parusahan
ang mundo, eung di nang
maealigtas ang mundd da-
hil sa'eaniya.

18 Ang > umasampalataya

sa eaniya ay hindl mapa-
parusahan; datapua't ang
hindi sumasampalataya ay
pinarurusahan na; sa pag-
cat hindi sumasampalataya
sa pangalan nang Bugtong
na An&e nang Dios

19 At itri ang eadahilanan
nang eaniyang pagedpaea-
sam^ sapagea't naparito ang
ilao sa sang-libutan ay ini-
big pa ng mga tauo ang
eadiliman eay sa ilao; sa
pagc.at masasama ang ea-
nil£ng mga gau&.

20 Sa pagea't ang lahat ng-
gumagaua nang masama ay
quinamumuhian ang ilao; at
hindi lumalapit sa ilao, at
nang hindi sila masisi sa
eanilang manga gaua.

21 Datapua't ang guma-
gaua nang eatotohanan ay
lumalapit sa ilao, upang ma-
ihayag na ang eanilang mga
gau^ ay guinaua ali-nsunod
sa Dios.

22 Nang mangyari ito ay
naparoon si Jesris sampuo ng
eaniyang manga alagad sa
lupa nang Jud^a; at diyan
siya tumira na easama riila,
at nagbibinyag.

23 At nagbibinyag din ns-
man si Juan sa Enon, ma-
lapit sa Salim, sa pagcat
dooy maraming tubig: at
nagsisiparoon at silay bini-
binyagan.

24 Sa pagcat hindl pa ini-
lalagay sa bianguan si Juan,


SAN JUAN.

25 At nagearoon ng pag-
eaeaalit ang manga alagAd
ni Juan at nang mga Judfo
tungeol sa Purificacion 6
paglilinis.

2 j At silay naparoon eay
Juan, at sa caniyay eani-
lang sinabi: Rabl, yaong
easama mo sa eabilang ibayo
na^ig Jordan, na binigyan
mong pagpapatotoo ay ta-
iastasin mong nagbibinyag,
at ang lahat ay naparoroon
sa eaniya.

27 Sumagot si Juan at si-
nabi: Hindi maeatatangap
nang ano man ang tauo, eung
hindi ipinagealoob sa eaniya
ng langit.

28 Cayo man ay mga saesi
eo rin na aquing sinabi: Acoy
hindi ang Cristo, eung di
acoy pinaunang sugo niya.

29 Ang nagtatangquilic sa
esposa ay siyang esposo;
datapouat ang eatoto nang
esposo, na naeatindig at
siya'y pinaquiquingan, ay
nagtatamo nang malaquing
ealigayahah sa pag dingig
ng tinig ng esposo: eaya
nga lubis ang aquing ligaya.

30 Nauueol na siya ang
lumaqui, at aeo ang lumiit.

U

31 Ang nangagaling sa
it^as ay sumasaibabao nang
lahat; ang galing sa lupa,
ay sa lup^ nga, at manga
ba^ay na ueol sa lupa ang
sinAsabi: ang nangagaling
sa langit ay sumasaibabao
nga nang lahat.

32 At ang nacaquita at na-
earingigay ito ang pinatoto
tohanan, at sino man ay hindi
tumatangap nang eaniyang
pagpapatotoo

33 Ang tumatangap ng ea-
niyang pagpapatotoo, ay su-
masaesi na ang Dios ay totoo.

34 Sa pagcat ang sinugo
nang Dios ay sin&sabi ang
manga uieA nang Dios, sa
pagea't ibintbigay nang Dios
sa eaniya^ ang Esplritu na
hindi tinataningan.

35 Sinisinta nang Ama ang,
Ande, at inilagay sa eaniyang
eamay ang lahat nang ma-
nga bagay.

36 Ang sumasampalataya
sa Anie ay may buhay na
ualang eatapusan; ngunit,
ang hindi sumasampalataya
sa'Ande, ay. hindi maqui-
quita ang buhay, eung hindk
ang galit nang Dios ay su-
masaibabao niya.


12

SAN JUAN. 4

IOAAPAT NA GAPITULO

Pagbabalie loob ng Samaritana
at ng maraming manga Sa-
maritanO' Manga ^angarat
na dahil dito'y ibinigay nang
Panginoon sa eaniyang ma~
nga alagad. Pinagaling sa
pamamaguitan nang himalet
ang ande ha lalaqui nang
isang guinoo.

1 Ano pat palibhasa'y na-
unaua ni Jesds, na naringig
naner manga Fariseo na si
Jesds ay gurriagauti at nag-
bibinyag nang lalong mara-
ming manga alagad eay sa
eay Juan.

2 (Baga man hindl nagbi-
binyag sijesds eung dl ang
eaniyang manga alagad.)

3 Iniuan ang Jud<£a, at na-
paroon ull sa Galilea.

4 At quinacailangang mag-
daan sa Samaria.

5 Naparoon ng£ sa isang
eiudad /nang Samaria na
eung tauaguin ay Siear, sa
tabi nang halamanang ibini-
gay ni Jacob eay Josd na
eaniyang ande.'

6 At naroroon doon ang
baldn ni Jacob. At sa pag-
eapagod ni Jesus sa pag-
laead, ay naupo ng ganoon
sa ibabao ng baldn.

7 Niyan'y malapit na arig
iea-anim tia oras, dumating
ang isdng babaye na tagd
Samaria na eueuha ng tubig;

at sa eaniya'y sinabi ni Jesds

Painumin mo aeo.

8 (Sa pagea't naparoon sa
eiudad ang eaniyang mga
alagad at bumibili nang
pageain.)

9 At sinabi sa eaniya nahg
babayeng Samaritana; iBa-
quit ieao, na ieao ay Judlo
ay humihingt ea sa aquin
nang mainom, na aeo'y ba-
bayeng Samaritana? sa pag-
ea't hindi naquiquipag-usap
ang manga Judio sa manga
Samaritano.

10 Sumagot si Jesds, at sa
caniyay sinabi; Cung mapag-
quilala mo sana ang biyaya
nang Dios, at eung sino
ang sa iyoy nagsasabi: Pa-
inomin mo aeo, ieao ay hi-
hingi sa eaniya, at ieao ay
bibigyan niya narig tubig na
buh£y.

n Sinabi sa eaniya nang
babaye: Panginoon, uala

eang sueat ieaeuha nang
tubig, at malalim ang ba-
lon; ^saan nga naroroon ang
iyong tubig na buhdy?

12 iHiguit ea pa baga sa
aming amang si Jacob na
sa amiy nagbigay ng ba-
long ito; na diya'y uminom
siya, at ang eaniyang mga
ande, at ang eaniyang manga
hayop?


SAN JUAN, 4

13

13 Sumagot si Jesds at sa

aniyay sindbi: Sino man
ang uminom nang tubig na
ito ay muling mau-uhao:

14 Datapuat anguminom ng
tubig na sa caniyay aquing
ibibigay, hindl na mau-uhao
magpaeailan man: nguni't
ang tubig na sa caniyay
aquing ibibigay, ay magui-
guing is£ng bueal na panga-
galingan ng tubig na ueol sa
buhay na ualang hangan.

15 Sinabi sa eaniya nang
babaye: Panginoon, bigyan
mo deo nang tubig na ito,
updng ac6y huag nang ma-
uhao, at huag nang puma-
ritong umiguib pa.

16 Sindbi sa eaniya ni Je-
sus: Lumaead ea, tauaguin
mo ang iyong asaua, at ieao
ay' pumarito.

17 Sumagot angbabayoat
sin£bi: Ual^ aeong asaua.
Sindbi sa eaniya ni Jesds:
Mabuti ang pageasabi mo:
Ual^. aeong asaua.

18 Sa pagcat nagearoon ea
nang limang asaua; at ang
na sa iyo ngayon ay hindi
010 asaua: dito'y sindbi mo
ang eatotohanan.

19 Sin£bi sa eaniya nang
babaye: Panginoon, sa acal&

20 Sumambd ang aming
nga magulangsa bundoe na
itoi ar sin&sabi ninyo, na sa
Jerusalem ang lugar na qui-
naeailangang pag sambahdn.

21 Sa eaniya'y sindbi ni

Jesus: Babaye, paniual&an
mo ac6, na dumarating ang
oras na hindi ninyo sasam-
bahln ang Ama sa bun-
doe na itd 6 sa Jerusalem
man.

22 Sinasambd ninyd ang
hindi ninyo nalalaman: sina-
sambd namin ang nalalaman
namin; sa pagcat nanga-
galing sa manga Judlo ang
iquinapapacagaling.

23 Datapuat dumarating
ang oras, at ngayon ngk
sasambahln n^ manga tuhay
na sumasambd ang Amd
sa esplitu at sa eatoto-
hanan; sa pagea't humaha-
nap din ng^. ang Amd ng ga-
yong mga sumasambd updng
siyay eanildng sambahln.

24 Ang Dios ay Esplritu;
at ang manga sa eaniya'y
sumasamba ay quinacaila-
ngang siyay eanilang sam-
bahfn nang espiritu at nang
eatotohanan.

25 Sindbi sa eaniya nang
babaye: Talastas eo na pa-
parito ang Mesias, na itoy
sindsabing siya ang Cristo:
pagea siya'y naparito, ay
ipahahayag sa amin ang
lahdt nang mga bagay.

26 Sindbi sa eaniya ni Je-
sds: Aed nglt, na nagsasa-
lit^, sa iyo.

27 At sa ganito*y siyang
pagdating nang eaniyang
manga alagad, at silay


14

SAN JUAN, 4

nangagtaed na siyay naqui-
quipag-usap sa babayeng
yaon; datapua't sino man
ay ualang nagsabi: ^Ano
ang i\ong itinatanong? 6
^Ano ang sinasabi mo sa
eaniya?

28 Nang mageagayo'y ini-
uan nang babaye ang ea-
niyang bang^, at naparoon
sa eiudad, at sindbi sa ma-
nga lalaquic

29 Pumarito cay<5, tingnan
ninyo ang isdng lalaqui na
sindbi sa aquin ang lahdt
nang aquing guinau^: ^baea
cay& ito ng& ang Gristo?

30 Nang mageagayon ay
lumabas sila sa eiudad, at
naparoon sa eaniya.

31 Samantala ay ipinama-
manhie sa eaniya ng mga
alagad, at sinisabi: Rabf,
eumain ea.

32 At sindbi niya sa eanild:
Mayroon ac< .g eaeaning
is£ng pageain, na hindl nin-
yo nalalaman.

33 Nang mageagayon ay
nangagsabihan ang manga
alagad sa isdt isd: jBacd
eayd dinadalhan siya nang
pageain nang sino man?

34 Sindbi sa eanild ni Jestis:
Ang pageain eo ay ang
aquing gauin ang ealooban
nang sa aquin ay nag-utos,
at aquing tapusin ang eani-
yang gau&.

35 ninyo, na may apat na buan

pa bago dumating ang pag-
aani? Narito ang sa inyoy
aquing sindsabi: Itunghay
ninyo ang inyong manga
matd, at inyong tingnan ang
manga halamanan, sa pag-
cat pauang mapuputl na
updng anihin.

36 At ang umaani, ay tu-
matangap ng eabayaran, at
nagtitipon ng bungang ueol
sa buhay na ualang hangam
at ng ang nagtatanim at ang
umaani ay lumigay^. naman.

37 Sa pagea t dito'y eatoto-
hanan ang easabihan: Na
lba ang nagtatanim, at ibd.
ang umaani.

38 Cayoy pinag-utusan eo-
at ng inyong anihin ang
hindi ninyo lininang: ibd ang
manga luminang, at cayo*y
siydng pumasoe sa eanilang
lininang.

39 At marami sa manga.
Samaritano sa eiudad, na
yaon ang sa eaniya'y su-
mampalataya, dahil sa salit^
ng babaye na nagpapatotoo
at sin&sabi: Na sa aquin ay
sin£bi ang lahdt ng aquing
manga guinauL

40 Nang sa eaniya'y du-
mating nga ang mga Samari-
tano ay sa eaniya'y ipinaman-
hie na matira roon: at natira.
roong dalauang arao siya.

41 At lalong marami ang
sumanpalatayasaeaniya da-
hil sa eaniyang pananalit&;

42 At sindsabi nild sa ba-


SAN JUAN, 4

baye: Hindl na eami suma-
sampalataya dahil sa sinabi
moj sa pagea't eami rin ang
naearingig-, at nalalaman
naming siya nga ang taga-
pagligtas sa sangdibutan.

43 At ng maearaan ang da-
lauang arao ay umalis doon,
at naparoon sa Galilda.

44 Sa pagea t si Jesds din
ang nagpatotoo, na ang pro-
feta sa eaniyang sariling
bayan ay ualang eapurihan.

45 At nang siyay duma-
ting sa Galilea, ay tinangap
siya nang manga Galildo,
ng eanilang maquita ang
lahdt ng mga bagay na ea-
niyang guinagauA sa Jeru-
salem sa arao ng fiesta: sa
pagea't sila naman ay napa-
roon din sa fiesta.

46 Naparoon ngang muli
si Jesus sa Can4 ng Galilda,
na dooy eaniyang pinapa-
guing alae ang tubig: at
mayroon sa Capernaum na
isdng lalaquing tduong harl
na ang an&e ay may sa-
quft.

47 Nang maringig nito na
si Jesus ay dumarating na ga-
ling sa Judda, na ang tungoy
sa Galilda, naparoon sa ea-
niya at ipinamamanhie na bu-
mab& at pagalingin ang ea-
niyang ande na lalaqui; sa
pagea't nagpapasimul^ na ng
pageamatay.

15

48 Nang magcagayoy si
nabi sa eaniya ni Jebds
Hindi eayo sasampalataya
eung di eayo macaquita ng
rnga tand& at eababalaghan.

49 Ang t&uo ng hari ay
sinabi sa eaniya: Panginoon,
manaog ea muna baj matay ang aquing an4c.

50 Sinabi sa eaniya ni
Jesds: Humayo ea, buh^y
ang ande mo. At sumam-
palataya ang lalaqui sa sa-
lit£t na sinabi sa eaniya ni
Jesus, at yumao.

51 At ng siya'y nananaog
na, sinalubong siya ng ea-
niyang mga alipin at sa ea-
niyay ibinalit^. at sinabi:
Buhdy ang iyong ande.

52 Nang magcagayoy ea-
niyang tinandng sila eung
anongoras nagpasimul& ang
pag-galing. At sa caniyay
eanilang sinabi: Cahapon ng~
d las siete hinibasan siya
ng lagnat.

53 Naunau^ ng ama nang
mageagayon, na sa oras na
yaon ng sabihin sa eaniya
ni Jesus: Buhdy ang an&e
mo: at sumampalataya siya.
at ang bdong easambahiy
niya.

54 Ito ang pangalauatog
tand^ na guinauA ni Jesds
ng siyay magbalie a galing^
sa Judda na ang tungoy sa.
Galilda.


16

SAN JUAN, 5

ICALIMANG CAPfTULO

Pinagaling ni yestis ang pa-
ralitieo. Pinaratangan siya
n% matiga ^udio aahil sa
tanddng itA; at silay tinu-
tuian nnag Panginoon nang
mattga pagpa'patotoong hindt
maitatangut.

1 Pageatspos ng manga
bagay na ito, niyaoy isdng
arao ng fiesta ng mga Judfo,
ay umahon si Jesds> sa
Jerusalem.

2 At sajerusalem, sa may
daeong pintd ng tupa, ay
may isdng estanque (i), nasa
uie&ng- hebreo ay tinatauag
na Bet-esda, na may limang
pintuan.

3 Na sa mga pintuang
yaon ay maraming to_toong
nangahahandusay na mga
may saqu(t, mga bulag, mga
pilay, mga natutuyo, na na-
ngagsisipaghintay sa pag-
galao ng tubig.

4 Sa pagea't nananaog £ng
isdng dngel sa is£ng:ta-
nging panahon sa estanque,
at hmahaio ang tubig: at
ang unang manaog sa es-
tanque, pageatapos na ma-
galao ang tubig, ay guma-

galing sa ano mang saquft
na dinaramdam.

5 At dooy naroroon ang
isang lalaqui na may tat-
long.puo't ualong taon nang
may saquit.

6 Nang maquita ni Jesris
na siyay naeahandusay, at
napagquilalang malaon ng
panahong may saquft, ay
sindbi sa eaniya: ilbig mo
bagang gumaling?

7 Panginoon, ang sagot sa
eaniya ng may saquit, ual&
aeong tAuo na maglusong
sa aquin sa estanque pag-
halo sa tubig, sa pagea't
samantalang acoy naparo-
roon ay naealusong na muna
ang ibd.

8 Sin£bi sa eaniya ni Jesds:
Magtindig ea, dalhin mo ang
iyong hihig-an, at lumaeadea.

9 At pagdaeay gumaling
ang tduong yaon, at dinald
ang eaniyang hihig-an, at
siyay lumalaead: at niyao'y
arao ng S£bado.

10 Nang mageagayo'y si-
n£bi ng mga Judio doon sa
pinagaling: Ngayoy Sdbado:

<1) Tinatauag na estanque &ng 't&nque 6 tipuu6n nang tubif.


SAN TUAN, 5.

17

hindi mato'uid na dalhin mo
ang iyong hihigan.

11 Sila'y sinagGt niya: Ang
nagpagaling sa aquin ang
siya ring sa aquiy nagsabi:
Dalhin mo ang iyong hi
higan, at lumaead ea.

12 I inanong nila siya ng
mageagayon: ^Sino ang sa
iyoy nagsabi: Dalhin mo
ang iyong hihigan at lu-
maead ea?

13 At ang pinagaling ay
hindi maalaman eung sino;
sa pagcat si Jesds ay hu-
miualay sa earamihan na
nasasalugar na yaon.

14 Pageatapos ay nasum-
pungan siya ni Jesds sa
templo, at sa eapiya'y si-
nabi: Ndrito, ieao ay guma-
ling: huag e'a ng mageasala
at ng huag ng mangyari
sa iyo ang lalo pang ma-
samL

15 Umalis na siya ng mag-
eagayon, at nagbigay sabi
siya sa mga Judfo, na si
Jesus ang sa eaniya'y nag-
pagahng.

16 At dahil ditoy pinag-

uusig ng mga Judfo si Jesds,
at pinagsisieapang siya'y pa-
tayin, sa pagea't guinagau|,
ang mga bagay na ito sa
Sdbado. 7

17 At sinagot sila ni jesds:
Hanga ngayofy gumagaua
ang aquing Amd, at aed
namay gumagau£

18 Nang mageagayon ay

lalo' ng pinagpipilitan ng
mga Judfo na siyay patayin,
sa pagea't hindi lamang di
ipinangingilin ang Sdbado,
eung di naman tinatauag na
eaniyang Amd, ang Dios,
at naquiquipantay sa Dios.

19 Nang mageagayo'y su-
magot si Jesds, at sinabi sa
eanila: Ang eaiotohanan, ang
catotuhanay sin&sabi eo sa
inyo: Hindi macagagau& ang
Ande sa eaniyang sarili ng
ano man, eung hindt ang
maquitang gauin ng Amd;
sa pagcat ang lahdt ng ea-
niyang guinagauA, ay ito
rin ang easabay na guina-
gau& ng Ande.

20 Sa pagcat sinisintd ng
Ami ang Ande, at sa ea-
niyay ipinaquiquita ang la-
hdt ng eaniyang m"ga gui-
nagaua: at lalong nialala-
quing gau£ eay sa rito ang
sa eaniyay ipaquiquita, na
ano pat cayoy manguigui-
lalas..

21 'Sa pagea't palibhasa'y
ibinabangon ng Ama ang
mga patay, at silay bini-
higyan ng buhay, gayon diii
naman ang Ande na nagbibi-
gay ng buhay sa mga ini-
ibig.

22 Sa pagcat sino may
hindt hinahatulan ng Amd,
palibhasa'y ipinagealoob sa
Ande ang boong eahatulan.

23 Upang paunlaean nang
lahdt ang Anae, na gaya ng

2


18

SAN JUAN, 5.

pagpapaunlae sa Amd; ang
hindi nagpapaunlae sa Ande,
ay hindi nagpapaunlae sa
Am£ na sa eaniya'y nag-utos.

24 Ang eatotohanan, ang
catotohanay sinasabi eo sa
inyo: Ang dumiringig nang
aquing uic&, at sumasam-
palataya sa nag-utos sa
aquin. ay may buhay na
ualang hangan, at hindi ma-
papaeasamSi, eung hindi man-
gagaling sa eamatayan na
ang tungo'y sa eabuhayan.

25 Angeatotohanan, angea-
totohana/y sindsabi eo sa in-
yo: Darating ang oras, at nga-
yoy siyang pagearingig ng
mga patay sa tinig ng Ande
ng Dios; at ang mga maea-
ringig ay mangabubuhay.

26 Sa pagcat eung ang
Amd ay may buhay sa ea
niyang sarili, ay gayon din
namang binigyan ang Ande
na magearodn ng buhay sa
eaniyang sarili.

27 At binigyan din riaman
siya ng eapangyarihang ma-
eahatol, sa eaniyang pagea
Ande ng tduo.

28 Huag eayong magtaed
nitd, sa pagea't darating ang
oras na ang lahdt ng mga
na sa libingan ay mariringig
nila ang eaniyang tinig at
mangagsisialis;

29 At ang mga nagsigau&
ng magaling, ay mangabu-
buhay na mag-uli sa buhay:
datapua't ang mga nagsi-

gau& ng masam^ ay mga
bubuhay na mag-uli sa hato)
na eaparusahan.

30 Hindi aeo macagagau&
ng ano man sa aquing sa-
rili. Humahatol aeo ayon sa
aquing nariringig, at ang
paghitol eo'y na sa matouid,
sa pagea't hindi eo hina-
hanap ang aquing ealooban,
eung'dl ang ealooban ng
nagpadald sa aquin.

31 Cung acoy nagpapa-
totoo sa aquing sarili, ang
pagpapatoto eo ay hindl ea-
totohanan.

32 Ibd ang nagpapatotoo
sa aquin, at talastas eo na
ang pagpapatotoo sa aquin,
ay eatotohanan.

33 Inyong ipinadald si Juan,
at siyay nagpatotoo sa ea-
totohanan.

34 Datapoua't hindt eotina-
tangap ang pagpapatotoo
ng t£uo; ngunit sin£sabi eo
itd, up£ng eayo'y mapaea-
galing,

35 Siya'y isdng Idmpara na
nagniningas at lumiliuanag;
at inibig ninyong eayo'y
magsaydng sumandali sa ea-
niyang ilao. .

36 Datapua,t mayroon aeong
lalong malalaquing maipag-
papatotoo eay sa eay Juan;
sa pagca*t ang mga gauaug
ibinigay sa aquin ng aquing
Amd, uplng tuparin, ay siya
ring mga gauA na aquing
gainagaul na nagpapatotoo


SAN JUAN, 5

sa aqqin na acoy inutusan
ng AnU.

37 At ang nag-utos sa
aquin, ang Am£, ang siyang
nagpatotoo sa aquin. Cailan
may hindi ninyd naringit;
ang eaniyang tinig, at hindi
ninyo naquiquita ang ea-
niyang anyo.

38 Hindi nandnatili sa
inyo ang eaniydng uic&: sa
pagea't hindi eayo sumasam-
palataya sa eaniydng inu-
tusan.

39 Salicsiquin ninyo -ang
mga easulatan; sa pagea t
ang sapantaha ninyoy doon
naroroon ang inydng buhay
na ualang hangan, at ang
mga easulatang iyan aiig si-
yang nagpdpatotoo sa aquin.

40 At aayao eaydng lu-
mapit sa aquin, updng ea-
yoy magdaroon ng buhay.

41 Hindi aeo tumdtang^p
ng pagbibigay unlde na ibi-
nibigay ng mga t£uo.

42 Datapuat naquiquita eo
cay<5, na hindi sumasainyo
ang pagsintd sa Dios.

11

43 Naparito ac6 sa pa-
ngalan ng-quingAmd, hindi
ninyd aeo tindtangdp: eung
iba ang pumarito sa eaniya
ring pangalan, yaon ang
inyong tatangapin.

44 iPaano bagA na eayo'y
mageaearoon ng pananam-
palataya, ay cayoy nagta-
tangapan sa isdt isd sa
inyo ng mga eapurihan, at
hindi ninyo hinahanap ang
eapurihang sa Dios lamang
nangagaling?

45 Huag ninydng aealaing
cayoy aquing isusumbong
sa harap ng aquing Amd:
si Mois6s ang magsusum-
bong sa inyo, yaon bagdng
inydng inaasahan.

46 Sa pagcat eung cayoy
sumampalataya eay Mois6s,
ay sasampalataya eayo sa
aquin, sa pagcat tungedl
sa aquin siyay sumulat.

47 At eung hindi eayo su-
masampalataya sa eaniyang
mga sulat, ipaanong sasam-
palataya eayo sa aquing
mga salith.? ,20

SAN JUAN. 6
ICAANIM NA GAPirULO.

Pinarami ni yestis ang mangi
tinapay tumaeas si Jesiis
sa manga nag-iibig na si-
yay gauing hari Lumaead
sa ibabuo ng manga alon
ng dagat. ltinuro na- siya
ang tihapay ng buhay sa
manga totoong sumasamp'a-
lataytt. Hinuldari ang pagLi-
lilo ni J udds.

1 Nang maearaan na ang
mga bagay ria ito, si Jesris
ay naparoon sa eabilang
ibayo ng dagat ng Galilea
na siyang dagat ng Ti-
berias.

2 At sumusundd sa eaniyd
ang lubhdrig maraming tduo,
sa pagcat eanildng naqui-
quita ang eaniyang manga
tand^ na guinagault sa mga
may saquft.

3 Att umahon si Jesris sa
isring bundoe/ at di pmupb
na easama ng eaniyring mga
alagdd.

4 At malapit na ang pas-
eua, na fies|a ng mga Judio

5 At ng itaas ang mga
matd ni Jesris, at ng ma-
quita niya ang earamihan
triuong sa caniyay lumala-
pit ay sinabi eay Felipe:
^Saan tayo bibill ng tinapay
updng mangagsieain itri? \

6 Datapuat itoy eaniyring
sinabi sa eaniya upring si-
ya'y tieman sa pagcat na-

lalaman na niya ang eani-
yang gagauim

7 Surnagot si Felipe sa ea-
niyd: Hindi mageaeasiya sa
'eanilri ang dalauang daang
dinariong (*) tinapay updng
rriaeaeairi nang eaunti ang
bauat isd<

8 Sinabi sa eaniya na is£
sa eaniyang mga alagrid na
si Andres eapatid ni Simrin
Pedro.

9 Isdng batang lalaqui ay
naririto na' mayroong li-
mang tinapay na eebada at
dalauang maliliit na isd&;
jdatapouat gaano na itri sa
ganiyang earaming triuo.

10 Nang mageagayrin ay
sinabi ni Jesris: Inyong pa-
hiliguin ang mga triuo. At
madamri sa lugar na yaon:
rit nangagsihilig ang may
tnga limang libong lalaqui
ang bilang.

11 At dinampot ni Jesris
ang mga tinapay na yaon,
at ng siyay maeapagpasa-
lamat na, ay ipinamahagui
sa eaniyang mga alagdd,
at ipinamahagui ng manga
alagrid sa mga nanga hi-
hilig at gayon din ang mga
isd&, sa bauat maeaibig..

12 At ng silay mga busog
na, sinabi sa eaniyang mga
alagrid: inyring tipunin ang

() Oulaeg na anim na puot ualong pisi.


SAN JUAN,6

21

mga ndtira at ng- huag mga
sayang.

13 CaniU ngang pinulot at
eanilang nasiesie ang labing
dalauang baeol sa mga pira-
piraso niyong limang tina-
pay na eebada, na lumabis
sa mga na.sieain.

14 At ng maquita ng mga
tduong yaon ang guinauang
tandh ni Jesus, ay eanildng
sinabi: totoo ngang ito ang
Profeta naparirito sa sang-
libutan.

15 At sa pageaunaua ni
Jesus na sila'y mangagsi-
.siparoon sa eaniyd up£ng
siya'y agauin, at ng siyay
gauing hari, ay muling nag-
balie sa bundoe, na nag-iisd.

16 At sa pagea't gumabl
na ay bumabh ang eaniyang
mga alagdd sa dagat.

17 At pagsaeay nild sa
daong ay sila'y nangagsi-
tulae na ang tungoy sa
eabildng ibayo ng dagat sa
daeong Caparnaum. Attunay
na gumabi ria, ay hindi pa
naparoon sa eaniU si Jesus.

18 At lumalaqui ang mga
alon sa dagat dahil sa isang
malaeds na hanging humi-
hihip.

19 At ng silay naeapag-
lalayag na ng may ,mga
dalauang puot limdotatlong
puong estadio, (1) ay eani-
idng naquita na lumalaead

si Jesds sa ib^bao ng dagat,
at lumalapit sa daong; at
silay nangahintaeutan.

20 Datapuat sinabi niya sa
eanild: Ac6 ng&, huag ea-
yong mataeot.

21 Tinangdp ng& siya nild
ng malaquing tu^ sa daong;
at pagdacay dumating ang
daong sa lupang eanildng
tinutumpd,

22 Quinabucasan ng ma-
quita ng mga tiuo na na-
saeabilang ibayo ng dagat,
na dooy ualang ibdng ma-
liit na daong eung di isd,
at dooy. hindi luniulan si
Jesds na easama ng eani-
yang mga, alag&d, eung
hindl nangag-iisdng luma-
yag sild.

23 At ang ibdng maliliit
na daong ay nangagsihim-
pil sa Tiberias, sa tabl ng
lugar na eanildng quinainan
ng tinapay, pageatapus na
maeapagpasalamat ang Pa-
nginoon.

24 Ng maquita ng& nang
mga tduo na ual& na roori
si Jesds, at gayon din ang
eaniydng mga alagdd, ay
nangagsisaeay sild sa mga
maliliit na daong, at zsilay
napasa Capernaum, na si Je-
sds ang eanildng hin£hanap.

25 At ng siyay eanildng
masumpongan 6a eabildng
ibayo ng dagat, ay eani-

(1) Bauat dalauang puot siyam na estadio ay may is£ng legua natin.


22

SAN JUAN, b

Idng sinabi sa eaniya; Rabl,
{dailan ea dumating dito?

46 Sinagot sild ni Jesds,
at sinabi; Ang eatotohanan.
ang eatotohana'y sinabi eo
sa iny<5 na acoy inydng
hindhanap, hindl dahil sa
inyong naquita ang manga
tand^,, eung di dahil sa
cayoy eumain rigtinapay, at
eayo'y nangabusog.

27 Mangagsieap cay<5, hindi
dahil sa pageain nama-
matay, eung di dahil sa
pageaing tumatagal sa bu-
hay na ualang hangan, pag-
eaing ibinigay sa inyo ng
Ande ng tduo; sa pagcat
itoy siydng tinataeang tunay
na eaniya ng Ama, na Dios.

28 At sa caniy£y eaniUng
sinabi; jAno ang aming ga-
gauin updng arriing gauin
ang gau& ng Dios?

29 Sumagot si Jesus, at sa
eanila'y sinabi; Ito ang gau&
ng Dios, na cayoy sumam
palataya sa eaniyang inu-
tusan.

30 Sinabi ng& niU sa ea-
niya; jAn6 bagd ang tan-
dang iyong guindgau&, up£ng
aming maquita at sampala
tayanan ea namin? £ An6 ang
guin^gaud mo?

31 Cumain ang aming mga
magulang nang mana sa
iUng, alinsunod sa nasu-
sulat. Tinapay ng langit ang
sa canilay pinaeain.

32 At sinabi sa eanili ni

Jesus; Ang eatotohanan, ang
catotohanay sindsabi eo sa
inyo, na cayoy hindi binig-
yan ni Moises ng* tinapay
sa ealangitan, datapuat ang
aquing Anh ay binibig yan
eayd ng tunay na tinapay
sa langit.

33 Sa pagcat ang tinapay
ng Dios ay yaong tunay na
nangaling sa langit, at nag-
bibigay buhay sa sang-li-
butan.

34 At sa caniyay eanildng
sinabi; Panginoon, ibigay
mong palagui sa amin ang
tinapay na ito.

35 At sa canilay sinabi
Jesus; Ac6 ng& ang tinapay
ng eabuhayan; Ang lum£-
lapit sa aquin, eailan may
hindi magugutom; at ang
sumasampalataya sa aquin,
eailan may hindi nauuhao,

36 Datapuat sinabi eo na
sa iny6, na eahit maquita
niny6 aeo, ay hindi niny6
ac6 sinasampalatayanan.

37 At ang lah£t ng ibini-
bigay sa aquin ng Amd, ay
mapapasaaquin; at ang iu-
malapit sa aquin ay hindi
eo pina aalis.

38 Sa pagcat nanaog aeong
galing sa langit, hindl na
up£ng gauin eo ang aquing
ealooban, eung di ang ea-
looban nang nag utos sa
aquin.

39 At ang ealooban nang
Ami na nag-utos sa aquin,


SAN JUAN, 6

ay itd: Ang lahdt na ibigay
sa aquin, ay huag na ma-
pacasam&, eung di ang si-
yay buhaing m^g-ull sa hu-
Hng arao.

40 Itd ng& ang ealooban
ng- nag-utos sa aquin: Na
ang lahdt na naquiquita sa
Ande, at sa caniyay suma-
sampalataya ay mageaeamit
ng ualang hangang buhay,
at bubuhaing eo siyang mag-
uli sa hullng arao.

41 Nang magcagayoy pi-
nagbubulong-bulunganan si-
ya ng mga Judio, sa pagcat
eaniyang sinabi: Aeo nga
ang tinapay na nanaog na
galing sa langit.

42 At eanildng sindsabi:
^Hindi bagd ito ang si Jesds,
Anie ni Jos6, at naquiquilala
natin ang eaniyang amd at
ind? nitd: Buhat ng& sa langit ay
acoy nanaog dito?

43 At sumagot si Jesds, at
sa eanila y sinabi. Huag ea-
ydng mangagbulong-bulu-
nganan sa inyo-inyo rin.

44 Sino ma'y hindl maea-
lalapit sa aquin, eung ang
Amdna nag-utos sa aquin
ay hindl siya dalhin dito; at
siyay buhaih eong mag-ull
sa hulfng arao.

45 Nasusulat ng& sa mga
Profeta: at tuturuan ang la-
h&t ng mga nauueol sa Dios;
eayA ng& ang sino mang
maearingig sa Ama, at

23

nag-aral, ay pumaparito sa
aquin:

46 Sino ma'y hindl naea-
quita sa Amd eung dl yaong
nangaling sa Dios; naquita
nitd ang Ama.

47 Ang eatotohanan, ang
catotohanay sindsabi eo sa
inyo: Ang sumasampalataya
sa aquin, ay may buhay na
ualang hangan.

48 Aeo ngk ang tinapay
ng eabuhayan.

49 Nangagsieain ang in-
yong mga magugulang ng
mana sa ildng, at pauang
nangamatay.

50 Ito ang tinapay na bu-
mdbabdng galing sa langit,
updng ang eumain nitoy
huag mamatay.

51 Aeo ng& ang tinapay
na buhdy na bumabdng ga-
ling sa langit: sino man ang
eumain ng tinapay na ito
ay mabubuhay magpaeailan
man: at ang tinapay na
aquing ibibigay ay ang
aquing lamdn, na itoy ipag-
eaealoob eo sa ieabubuhay
ng sang-libutan.

52 Nang mageagayoy nag-
tatdlo ang mga Judio, at
sindsabi: iPaanong pangya-
yare na maipaeaeain itd sa
atin ang edniyang lamin?

53 At sinabi sa eanild ni
Jesds: Ang eatotohanan, ang
catotohanay sindsabi eo sa
inyo na eung di eayd eamain
ng lamdn ng Anie ng tduo


24

SAN JUAN, 6

atinumin angeaniyang dugo,
ay hindi eayd mageaearoon
ng brihay.

- 54 Ang eumaeain ng aquin?
lamdn, atumi-inomng aquing
dugd ay may buhay na ualang
hangan; at siya'y bubuhain
eong mag-ull sa huling arao

55 Sa pagea't ang aquing
lamrin ay tunay na pageain;
at ang aquing dugb ay
tunay na inumin.

56 Ang eumaeainng aquing
lamdn, at umi-inom ng aquing
dugb, siya'y sumasa-aquin
at aeo'y sumasaeaniyri.

57 Cung paano ang pag
eapag-utos sa aquin nang
Amring buhriy, at aeo y na-
bubuhay sa pamamaguitan
ng Amri, gayon din naman
ang eumaeain sa aquin, itd
namay mabubuhay dahildn
sa aquin.

58 Itd ang tinapay na bu-
mabdng galing sa langit;
hindlgaya ng inyring manga
magugulang ria nangagsi-
eain ng mand at sae^t nanga-
matay: Ang eumaeain ng ti-
napay na ito ay nabubuhay
na ualang hangan.

59 Sinabi ang mga bagay
na ito sa Sinagoga ng siyay
nagtriturd sa Capernaum.

60 At marami sa oaniyang
mga alagrid ng maringig
it<5 ay nangagsabi: Matigris
arig pananalitang itd; ^Sino
ang maeariringig?

61 At sa pagea-alam ni

Jesris sa eaniyang sarili na
nagbubulong-bulungan ang
eaniyang mga alagrid tung-
eol sa bagay na ito, sa ea-
nilay sinabi: sa inyoy naeapag-aalirila-
ngan?

62 1 And ang inyong iisipin,
eung maquita ninyo ang
Anrie ng triuo na pumanhie
sa quinalalagyan ng una?

63 Ang espiritu ang si-
yang nagbibigay buhay;
ualangpinaqulquinabangang
lamdn: ang mga sabrng si-
nalita eo na sa inyo ay
pauang esplritu at pau&ng
buhay.

64 Datapual may ildn sain-
yong hindi sumampalataya.
Sa pagea't buhat pa nang
una'y talastas na niyri eung
sino sino ang mga hindi
sumasampalataya, at eung
sino ang sa eariiya'y mag-
erieanuld.

65 At sinabi: CayA. ng& si-
nabi eo sa inyd na sino
man ay hindi rriaeaparlrito
sa aquin eung hindi pahin-
tulot sa eaniyri ng aquing
Am£.

66 Buhat noon ang marami
sa eaniyring mga alagrid ay
nangagsilayd sa eaniyri, at
hindi na sumasama sa ea-
niyri.

67 Nang mageagayo'y ST*
nabi ni Jesris sa labindalaua:
sialis namdn?


SAN JUAN, 7.

25

68 At sinagot siya ni Si-
mon Pedro: Panginoon, jat
eangino camf paroroon? Ieao
ay may mga salitang nag-
bibigay ng buhay na ualang
hangan.

69 At eaml sumasampala-
taya at naquiquilala namin
na ieao ay is&ng Santo ng
Dios.

70 Sinagot siU ni Jesds:
iHindi bagd hinirang eo
eaydng labindalaua, at ang
is£ sa inyd ay siyang diablo?

71 At ang sindsabi niyi si
Judas Iseariote, anae ni Si-
mdn. Sa pagea't ito ang sa
eaniya'y nagrdeanulb, at si-
yay isd sa labindalaua.ICAP1TONQ CAPITULO.

Na pa sa Jerusalem si Jesus
dahil sa fiesta >/g manga
Taberndeulo: narigaral sa

templo: ipinaliuanag na lubos
ang eatotohanan ng eaniydng
guinagandp na eatungeulan
at ng eaniydng aral, at pi-
napagbago ang ptiso nang
manga nagsiparoon updng si-
yaly hulihin. Ipinagsanga-
lang siya ni Nieodemo.

1 At ng maearaan ang mga
bagay na ito ay naglalaead
si Jesus sa Galilea, sa pagea't
ayao maglaead sa Judea,
dahil sa pinagpipilitan ng
mga Judiong siyay patayin.

2 At malapit na noon ang
Aesta ng mga Judio na eung
tauagui'y Taberndeulos.

3 At sinabi sa eaniya ng
eaniyang mga eapatid: Yu-
maon ea na rito, at puma-
roon ea sa Judea at ng ma-
quita naman ng iyong mga
alagdd ang mga gauang
guindgau^. mo.

4 Sa pagea't ang sino man
nagsisieap lumagay sa ea-
liuanagan ay hindi gum4-
gau^ ng and man sa lihim:
Cung guin£gau& mo ang
mga bagay na itd, paouilala
ea sa sang-libutan.

5 Sa pagea't eahit ang ea-
niydng mga eapatid mari ay
hindi sumasampalataya sa
eaniyd.

6 Ng magcagayoy sinabi
sa eaniU ni Jesds: Hindi
pa dumarating ang aquing
panahon: laguing nahahandL
ang inyong panahon-

7 Hiridi mangyayaring ea-
yoy ea^upitan ng sang-libutan
ngunit acoy quinalulupitan,
sa pagcat aquing pinato-
tohanan na pauang masa-
samk ang eaniydng manga
gau&.

8 Umahon eayd sa hestang
itd: acoy hindi pa umaahon
sa hestang it<5, sa pagea't


426

SAN JUAN, 7.

hindi pa nag-dganip ang
aquing panahon,

9 At ng masabi aia eaniU
it6, av natira siya sa Galilea.

10 Datapua't nang manga
eaahon na ang eaniydng mga
eapatid sa fiesta ng magea-
gayoy umaahon naman siy£,
hindi sa hayag eung di uarl
sa lihim,

11 At hinahanap siyd nang
mga Judio sa fiesta, at ea-
nilang sindsabi: ^Saan na-
roon siy4? '

12 At malaquf ang manga
pagbubulong-bulungan tun-
eol sa eaniyd ng mga tduo;
sa pagea't sindsabi ng ibd:
Mabait ngL At sindsabi
naman ng ib£: Hindi, eung
dl bageus pa ngang nang-
dadaya sa mga tduo

13 Datapual sinoma yhindi
guinagambitl^ siyd dahil sa
taeot sa eaniyd hg manga
Judio.

14 At sa ealaguitnaan ng
fiesta ay urnahon si Jestfs
sa templo at nagtuturd.

15 At nangagtdtaei ang
mga Judio at eanildng sind-
sabi: <;Baquit marunong itd
ng mga letra, av gayong
bindi naman nag-aral?

16 Sinagot sild ni Jestfs
at sa eanila'y sinabi: Ang
iniaaral eo ay hindi aquin
eung di doon sa nag-utos
sa aquin.

17 Ang naeaiibig gumauk
ng* eaniydng ealooban ma-

pagquiquilala sa ini-aaral
eong galing sa Dios, 6
eung acoy nagsdsalitk ng
sa aquing sarili.

18 Ang nags£salit& nang
ueol sa eaniydng sarili, hi-
nahanap ang eaniydng sari-
ling ealoualhatian, datapuat
ang humahanap ng ealoual-
hatian niyaong sa caniyay
nag-utos, it6 ang tunay, at
sa eaniya'y ualang ealieuan.

19 jHindi baga ibinigay sa
inyo ni Moises ang eautusan
at sino man sa inyd ay hindl
guin£gau&ang eautusariP^Ba-
quit pinagsisieapan ninyong
acoy patayin?

20 Sumagot ang mga tduo,
at sinabi: Mayroon eang
Demoriio: ^Sino ang nagp(i-
pilit na ieao ay patayin?

21 Sumagot si Jesus at sa
canilay sinabi: ls£ng bagay
Iamang ang aquing guinau^
ay eayd ay nagtitaed.

22 Ibinigay ngk sa iny<5
ni Moises angpagtutuli(hindl
dahil sa itoy nangaling ca*y
Moises, eung dT sa manga
patriarea), at tindtuli pa
ninyd sa S£bado ang lalaqui.

23 Cung tindtangdp nang
lalaqui ang pagtutuli sa Sd-
bado updng huag labaguin
ang eautusan ni Moises,
(inagagalit eayd sa aquin
dahil sa pinagaling eong
lubds ang is£ng tduosaSi-
bado.

24 Huag eaydng humatol


SAN JUAN, 7

ayon sa naquiquita sa da-
eong labas, datapua*t hu-
matol eayo alinsunod sa
eatuiran.

25 Sinabi ng mageagayon
ng ildng mga tagd Jeru-
saiem: ,;Hindl bagd ito
ang eanil&ng pinaghahanap
up^ng siyxay patayin?

26 At ndrito, hayag na
nags&salit^ at ualdng an6
mang sin£sabi sa caniy£:
^Napagquilala eaydng tunay
ng .mga prlneipe, na it6 nga
ang Gristo?

27 Datapua't nalalaman na-
min eung tagd saan it6; at
eung pumarito si Cristo,
sino ma y ualang maea-aalam
eung tag& saan siy£.

28 Ng mageagayo y sumf-
sigao si Jesds sa templo
na nagtuturd at sindsabi:
At aeo y iny6ng naquiquilala
at nalalaman ninyd eung ta-
g£ saan aed; at hindl ac6
nangaling sa aquin din, da-
tapuat ang nag-utos sa aquin
ay siy£ng tunay, at itoy
hindl niny6 naquiquilala.

29 Siya'y naquiquilala eo:
sa pagea't aeo'y caniy£ ng&
at siyd ang nag-utos sa aquin

30 Ng mageagayo'y pinag-
plpilitan nild siydng hulihin:
datapua't sino may ualang
sumungab sa eaniyd, palib-
hasay hindl pa dumarating
ang eaniydng oras.

31 At maraming tduo sa
bayan ang sa caniya*y su-

27

mampalataya at nan£agsa-
saibi: ^Diyatat eung puma-
rito eay^. ang Cristo ay ga-
gau^ pa ng lalong mara-
ming tandk eay sa manga
guindgauk nito?

32 Nadinig ng mga Fa-
riseo ang mga bulong-bu-
lungan ng mga tluo tungeol
sa eaniya, at nag-utos ang
mga prlneipe ng mga Sa-
eerdote at ang mga Fari-
seo sa eaniUng mga algueil
updng$iyay eaniUnghulihin.

33 At sinabi ni Jesus: Ma-
quiquisama pa ac6 sa inyong
sandaling panahon, at acoy
paroroon sa nag-utos sa
aquin

34 Hahanapin ninyd ac6 ay
hindi niny6 ac6 masusum-
pungan; at eung saan ac6
malagay ay hindl cay6 ma-
eapardroon.

35 Nang mageagayo'y na-
ngag sang-usapan ang mga
Judio: jSaan paroroon ito
na hindi natin masusumpu-
ngan? jSiyd_cayay paroroon
sa mga nagsisipangalat sa
mga Griego, at mangagtd-
turd sa mga Griego?

36 ^An6 ang salitang it6
na eaniydng sinabi: haha-
napin niny6 ac6 ay hindl
niny6 ac6 masusumpungan,
at eung saan ac6 naroroon
ay hindleayd maeaparoroon?

37 Datapua't sa hullng arao
na daquil& ng fiesta, si Jesds
ay tumitindig at sumisigao:


SAN JUAN, 7

28

Cung sino man ang nauuhao
ay pumarito sa aquin at
uminom.

38 Ang sumasampalataya
sa aquin, ayon sa sabi ng
oasulatan, iiog ng tubig na
buhdy ang siyang tataebo
sa eaniydng tiyan.

39 (At itoy sinabi ng espl
ritu na tatangapin ng mga
sumimpalataya sa eaniyd; sa
pagcat hindi pa ipinageaealoob
ang Espiritu Santo; sa pag-
cat si Jesus ay hindi pa
pinaluloualhati.)

4 Nang mageagayo'y ang
iWn sa earamihan ng mari-
nig ang saysay na itd, ay
nangagsabi: Tunay ria tunay
ngang itd ang Profeta.

41 Sin4sabi naman ng mga
ibri: Itd ng& ang Cristo
Gaydn ma'y sln^sabi nang
ilan.rSa Galilea bagd mang-
gagalihg ang Cristo?

42 jHindi bagd sin^sabi ng
easulatan: Na sa binhi ni
David, at sa, bayang munti
ng Betlehem, na tinubuan ni
David, ay doon mangagaling
ang Cristo?

43 Cay& ng& nangagtatalo
ang mgatduo dahil sa eaniyd.

44 At ibig ng ildn sa ea-
nild na siya'y eanildng hu-

ilihin; datapua't sino ma'y
hindi eumapit sa oaniyd.

| 45 Naparoon nga ang mga
algueil sa mga puno nang
mga Saeerdote at ng mga
Fariseo; at sinabi nild sa
eanila: jBaquit hindi niny6
siyd dinald rito?

46 Nangagsisagot ang mga
ministril: eailan may ualang
tduong nagsalit& na gaya ng
t£uong ito.

47 Nang magcagayoy si-
nagot sil£ ng mga Fariseo:
£Cayo bagd naman ay pauang
mga dinay& rin?

48 ^Sumampalataya baga
sa eaniya ang mga prlneipe
d ang mga Fariseo?

49 Ang mga earamihang
ito na hindi naeaaalam nang
eautusan, ay pauang mga
pusdng.

50 Sinabi sa eaniU ni Ni-
eodemos (yaong pumaroon
eay Jesds sa gabi, bag&
man isi sa eaniU.)

51 Hinahatulan bagd nang
ating eautusan ang sino pian
na dl muna diriguin siy^r
at talastasin eung and ang
eaniydng guinau^.

52 Nangagsrsagot at sinabi
sa eaniyd. ^Hindl bag£ tag£
Galilea ea rin? Salicsiquin
mo at iydng maquiquita na
eaylan ma'y ualang luma-
labas na Profeta sa Ga-
lilea.


SAN JUAN, 8

29

IOAUALONG OAPlrULO

Iniligtas tii Jeszis sa eania-
tayan ang is&ng babayeng
uangangaiunyd at eaniy&ng
hiniya ang manga nagsum-
bong sa babayeng yabn. Si-
naysay sa iba t ib&ng raang siy& ang An&e nang
Dios, at ang Mesias na pa-
ngaeb

1 At bauat isay umu-ul
sa eaniyang- bahay. At napa-
roon si Jesds sa bundde ng
mga Oliva.

2 At quinabucasay nag-
balie siyd sa templo, at ang
boong bayan ay lumapit sa
eaniyd; at siya'y paupb na
slla'y tinuturuan.

3 At dinali sh, caniy& ng
mga eseriba at ng manga
fariseo ang isdng babaye na
eanildng nahuli sa panga-
ngaluny^, at eanildng ini-
lagay sa guitn& ang baba-
yeng itd.

4 At sa caniyay eanildng
sinabi: Maestro nahuli ang
babayeng itd sa oras na ea-
niydng guindgauft ang pa-
ngangaluny^.

5 At ipinag-utos sa amin
ng eautusan ni Moises na
batuhin ang mga ganiydn;
ieao ng&. ^And bagi 1 ang
iydng sinasabi?

6 Datapuat itoy eanildng
aindsabi, updng siyay tue^

suhin at ng siya'y eanildng
maisumbong. Datapual yu-
mueo si Jesus sa ibab^.
at isinulat ang eaniyang da-
liri sa ldp&,

7 Datapua't sa eanildng pa-
nanatili sa pagtanong ay
umunat, at sa qanilay si-
nabi; Ang sino man sa in-
yong ualang easalanan ay
siydng maunang bumatd sa
eaniyd.

8 At mull siydng yumueb
sa ibabk, at sumdsulat sa
ldp£t.

9 At ng mdrinig nild itd,
sa pag-aagam-agam nang
budhl, nangag si alis na isd
isd, na nagpasimulh, ang
mga matatand^, at bago su-
munod ang mga bat&, at na-
tirangmag-isd si Jesds at ang
babayeng sumasaguitnSt,

10 Nang mageagayo'y tu-
mindig si Jesds, at nang
ualgt siyAng maquita eung
di ang babaye, ysa eaniyd'y
sinabi? Babaye, roon ang sa iyd'y nangag-
susumbong? canilay ualang nagparusa
sa iyd?

11 At sinabi ng babaye sa
eaniyd: Panginoon ual& sino
man. Nang magcagayoy si-
nabi sa caniy£ ni Jesds:
Ac6 raan ay hindl rip; quita


30

SAN JUAN, 8
sarili:

parurusahan, lumaead ea, at
huag ea ng gumau^, nang
easalanan.

12 At muling pinagsabihan
sila hi Jesds at sa canilay
isinaysay. Aeo nga ang ilao
ng sang-libutan ang sumu-
sunod sa aquin ay hindi la-
laead sa eadiliman eung di
mageaearoon ng ilao sa pa-
mumuhay.

13 Sinabi nga sa eaniyd ng
mga fariseo, Nagp^patotoo
ea sa iyo ring sarili, hindi
totooang pagpapatotoo
mo.

14 Sumagot si Jesds at sa
eanila'y sinabi: eahit acoy
nagbibigay ng pag papatotoo
sa aQuin din, ay eatotohanan
ang aquing pagpapatotoo.
sa pagea't nalalaman eo
eung saan aeo nangaling,
at eung saan ac<5 paroroon.
Datapua't hindi ninyd nala-
laman eung saan ac6 nang-
galing at eung saan aeo pa-
roroon.

15 Nagpdpasiyd cay6 alin-
sunod sa lamdn; aeo'y hindi
nagp^pasiyd sa eanino man.

16 At eung aeo'y nagpd-
pasiyd, ang pagpapasiy^ eo'y
totoo, sa pagea't hindi aeo
nag-iisd, eung dt ac6 at ang
Amd na nag utos sa aquin.

17 At nasusulat sa iny6ng
eautusan na ang pagpapa-
totoo ng dalauang Uuo ay
eatotohanan.

18 Nagpapatotoo sa aquing

at nagpapatotoo sa
aquin ang Amd na sa aquiy
nag-utos.

19 At sa eaniyd'y eanildng
sindsabi:^Saan naroroon ang
iyong Am£? Sumagot s>
Jesds: Acoy hindi ninyo na-
quiquilala at hindi rin nin-
y6 naquiquilala ang aquing
Am£ Cung acoy inyong
maquilala, ay maquiquilala
rin ninyo ang aquing Amd.

20 Sinaysay ni Jesds ang
mga sabing ito sa lugar na
pinaglilimusan, na nagtuturo
sa templo, at sino man ay
ualang humuli sa eaniyd sa
pagcat hindl pa dumarating
ang eaniy&ng oras.

21 At muling sa eanila'y
sinabi ni Jesus: Yayaon acor
at acoy inyong habanapin^
datapua t mamatay eayo sa
inydng easalanan: sa cquing
paroroonan, ay hindi cay6
maeaparoroon,

22 Nang mageagayo'y. si-
ndsabi ng mga Judio: ^Diusk
yatay magpapaeamatay sa
sarili, sa pagcat sindsabi;
Sa aquing paroroonan ay
hindi cay6 macapar6roon?

23 At sa eanila'y sinasabi
cay6y pauang manga tagd
ibab^, aeo'y tagd itaas; ea-
yoy mang-a tagA rito sa
sang-libutan, acoy hindt tagi
rito sa sang-libutang it6.

24 Cay& ng& sinabi eo sa
iny6 na cayoy mamatay sa
inydng mja easalanan, u


SAN JUAN, 8

31

sa pagcat eung hindt eayd
sumampalataya na aed ngi,
mamatay cay6 sa inyong
mga easalanan.

25 At sa eaniya'y eanildng
sinasabi. ^leao baga'y sino?
Nang magcagayoy sinabi
sa canii£ ni Jesds: Ang si-
nabi eo na sa inyo nang
una.

26 Maraming mga bagay
sa inyoy aquing sasabihin
ang pagpapasiyd tungeol sa
iriyo: Datapuat ang nag-
utos sa aquin ay totoo, at
ang sa eaniya'y' aquing na-
rinig, ito ang isinasaysay
eo sa sang-libutan.

27 Datapuat hindi nild na
unaua na ang Amd ang
eaniydng sindsabi.

28 Sinabi nga sa eanild ni
Jesus. Pagea itinaas ninyd
ang Ando og tluo, pagea
nageagayo'y mauunaua nln-
y6ng aeo nga, at ual& aeong
guindgau^. sa aquin lamang
sarili, eung di sindsabi eo
ang mga bagay na it6 ayon
sa utos ng aquing Ami

29 Sa pagea't ang nag-utos
sa aquin, ay sumdsaaquin.
hindi ac6 binayaang nag-iisd
ng Amd, sa pagea't guind-
g.auSt eong lagut ang sa ea
niyay naeapagbibigay lu-
god.

30 Sa pagsasalitA niyd ng
Wiga bagay na itd ay ma-
raming aumampalataya sa
mniyi.

31 At sindsabi ni Jesds
sa mga sumampalataya sa
eaniy^; Cung cayoy mana-
tili sa aquing aral cayoy
maguiguing tuna'y na mga
alagdd eo.

32 At maquiquilala ninyd
ang eatotohanan, at ang ea-
totohanay siydng sa inyoy
magliligtas.

33 At sa caniyay eariildng
isinagot: Binhi ni Abraham
cam{ at eailan may hindi
camf naglilingeod eanino
man; jbaquit sindsabi mo:
Cayoy magtdtamo ng ea-
layaan?

34 Sinagot sild ni Jesds
ang eatoto.hanan, ang eato-
tohanay sindsabi eo sa inyo,
na ang lahdt na nagedeamit
easalanan ay alipiri ng& ng
easalanan.

35 At hindi nanatiling lagut
ang alipfn sa bahay: ang
ande ang siydng lumalagut
magpaeailan man.

36 Cayk ngk eung eayo'y
iligtas ng Ande, ay cayoy
magt^tamd ng tunay na ea-
layaan.

37 Talastas eo na cayoy
sa lipt ni Abraham; ngunit
pinagpipilitan ninyong acoy
patayin, sa pagea't ang pa-
ngaral coy hindt mageasiyd
sa iny6.

38 Sinasaysay coangaquing
naquita aquing Amd, at gui-
nigauA niny6 ang inyong
naquita sa inydng ami.


32

SAN JUAN, 8

39 Nangagsisagot at sa ca-
tiiya'y eanildng sinabi: Si
Abraham ang aming Ami
Sa eanila'y sinabi ni Jesus:
Cung eayo'y mga ande ni
Abraham, ay gagauin ninyo
ang mga gau& ni Abra-
ham.

40 Gayon may pinagpipi-
litan ,ninydng acoy patayin,
teuong sa inyoy nagsabi
ng eatotohanan, aquing na-
rinig sa Dios: ito'y hindt gui-
nau^ ni Abraham.

41 Guin£gau& ninyd ang
mga gauh. ng inydng amd.
Ng magcagayoy sinabi nild
sa caniy£: hindf eami ini-
ande sa paquiquiapid; iisd
lamang ang aming Amd,
ang Dios.

42 Nang mageagayo'y si-
nabi sa eanild ni Jesus:
eung Dios ngA ang inyong
Amd, tunay ngang acoy in-
ydng iibiguin, sa pagcat
acoy nagmulk at nangaling
sa Dios; sa pagea t hindi
aed nangaling sa aquin din,
eung dt siyd ang nag-utos
sa aquin.

43 pag-uunau& ang aquing pa-
nanalitk? sa pagea't hindi
ninyd mangyayaring dinguin
ang aquing aral.

44 Cay6 nga'y sa iny6ng
amang diablo, at ang mga
nais ng iny6ng amd ang si-
ydng nais ninydng ganapin.
Siyd'y mdmamatay tduo bu-

hat pa ng una; at hindi na-
natili sa eatotohanan, sa pag-
ea't ualang eatotohanan sa
eaniyd pagea nagsasalit^ ang
easinungalingan, ay nagsasa-
lita ng ganAng caniy£, sa
pageat sinungaling, at amd
ng mga easinungalingan.

45 At dahil sa sindsabi eo
ang eatotohanan, ay hindt
aeong sampalatayanan ninyo.

46 eapagsds^litdng acoy may
easalanan? at eung eatoto-
hanan ang aquing sindsabi,
<;baquit hiridi riiriyo aeo si-
nasampalatayanan?

47 Ang sa Dios, ay pina-
quiquingan ang manga aral
ng Dios: Cay& ng& hindT
ninyo diniringig ang manga
aral na iydn, sa pagea't
cayoy hindi sa Dios.

48 Sumagot ng gay6n ang
mga Judio, at sa eani^a'y
eanildng sinabi: <:Hindi ng&
magaling ang aming pag-
edsasabi, at ieao ay isdng
Samaritano, at mayroon eang
isdng demonio?

49 Sumagot si Jesds acoy
ualang demonio: bageds pa
ngang binibigydn eong ea-
purihan ang aquing Am£,
at aeo'y inyorig siniraan
ng puri.

50 At hindi eo hindhanap
arig aquing ealoualhatian;
may huntehanap riit6. at si-
ydng hahatol.

51 Ang eatotohanan, ang


SAN JUAN. 8

33

catotohanay sindsabi co sa
inyo, na ang guman^p ng
aquing aral, ay hindi fna-
quiquita ma^paeailan man
ang eamatayan.

52 Nang mageagayo'y si-
nabi ng mga Judio sa eaniya
ngayoy napagquilala na-
ming inaalihan ea ng de-
monio. Namatay si Abraham,
at ang mga Profeta, at 'nga-
yOy sinasabi mo: ang gu-
mandp ng aquing aral, ay
hindt matitieman magpa-
eailan man ang eamatayan

53 ^Mahiguit ea pa bagd sa
aming amAng Abraham, na
itoy namatay? At nama-
tay ang roga profeta. ^Ano
ang -ac&l£,fno sa iy,6ng sa-
rili? x :

54 Sumagot si Jesus: Cung
aeoty pUmdpuri sa aquing
sarili, ang pagpuri coy
ualang anoman; ang aquii g
Am£>ang siydng pumdpuri
sa aquin; yaong sinasabi
ninyo sa inydng Dios.

55 At hindT ninyd siyd na-
qu quilala, datapua't naqui-
quilala eo siyd: at eung
aquing sabihin hindi eo siyd
naquiquilala, ay acoy ma-
tutulad sa iny6, na sinunga-
ling: datapual naquiquila>a
eo siyd, at ini-ingat.in eo
ang eahiy&ng aral.

56 Guindgalae ang inyong
amdng si Abraham na ma
quita ang aquing arao; na-
quica at natoua.

57 Nang magcagayoy si-
nabi sa eaniyd, ng mga Judi6:
ual^ ea pang limang puong
taon, jat naquita mo na si
Abraham.

58 Sinabi sa eanild ni
Jesus: Ang eatotohanan, ang
catotohanay sin&sabi eo sa
inyo: bago ipinanganae si
'Abraham, ay aeo na'ngL

x 59 Nangagsieuha ng mag
eagayon ng mga batd updng
siyay eanildng batobin, da-
tapuat nagtagO si Jesds, at
lumabas sa3emplo.


34

SAN JUAN, 9

ICASIYAM NA CAPITULO

Pinadilat ni Jesus ang isdng
'buldg buhat sa pan%an%andc
sa eaniya. Nan%'igbulong-bu-
lun&dn ang manga Eariseo sa
guinauang tanddng ito, dt ea-
nHdnginexcomumon angbulag.
Tinuruan ni Jestis' ang bul&g
na itd, at suniampalataya sa
eaniya'at siyalysumambd,

1 At sa pagdaraan ni Je-
stis, ay naquita niya ang isang
lalaguing* buHg mulkpa'ng*
siyay ipangan^e.

2 At itinanong sa eaniya
ng canivdng mga alagdd,
at eanildng* sinabi: Rabf,
^sino ang- nagedsala, ito bag^
6 ang eaniyang mga magu-
lang updng siya'y ipansra-
nde na buldg? 4

3 Sumagot si Jesi$s: Itoy
bindi n agedeasala, at hin d i ri n
nagedeasala ang eaniydrig
mga magulang:_ datapoual
ng mapagquilala sa eaniya
ang mga gauh, ng Dios

4 Quinacailangang aquing
gauin ang mga gau& ng
nag-utoa sa aquin, samian
talang may arao pa sapag-
cat dumaratlng ang gabf at
eung gabl ual^ sino mang
macagau&.

5 Samantalang aeo'y suma
sa sanglibutan. aed ng^ ang
ilao ng sanglibutan.

6 Nang masabi it4, lumur^
sa ldpk at pinapagputie ang

lur&, at pinahiran ng putie
na yaon ang mga matd ng
buUg;

7 At sinabi niya sa eaniya:
lumaead ea maghugaseasa
estanque ng Silod, (sa ma-
eatouid bagd ay ito: Pinag-
utusan): at pumaroon ng&
at naghugas, at nagbalie na
nacacaquita na.

8 Nang mageagayon ang
eaniyang mga eapit bahay,
at ang rriga tauong sa ea-
niyay nacbquita ng unana
siya*y buUg, ay/nangagsa-
sabi. ^Hindi bagd itd ang
umuupd, at nangKi ingi ng
limos?

9 At sindsabi naman nang
lbd. Ito ng&; sinabT naman
ng ibd: hindi, eung dlnaea-
eatulad lamang n,iya. Gayon
may sindsabi niya: Aeo ng&>

10 At sa eaniya'y eanilang
sinabi: ^Paano ang paged-
buels ng iyong mga maU?

i i Sumagot siya at nag-
sabi: Yaong lalaquing nag-
ngangalang Jesus ay gurnaua
ng putie, at "pinahiran ito
ang aquing mga matd, at
eaniyang sindbi sa aquin:
Pumaroon ea sa Silod at
maghugas ea: at aeoy na-
paroori at acoy nagbugas,
at aeo y tumangap ng pa-
ningin


SAN JUAN, 9

12 Nang raageagayo'y si-
nabi nil.1 sa eaniyd: ^Saan
naroon yaon? Sinabi niya:
Ayuan.

13 Dinald nild ang mga Fari-
seo sa tduong ng unay buldg.

14 At arao ng Sabado ng
gumauk ng putie si Jesus,
at ng padilatin ang eaniyang
mga mata.

15 At muli'n^ tinanong na
naman siya ng mga Fariseq
eung paano ang pageapa-
dilat ng eaniyarig mga mat£
At sindbi niya sa eanild:
NUaguian nang putie ang
ibabao ng aquing mga mata,
at naghugas aeo, at naea-
caquita aeo

Nang magdagayo'y si-
ndsabi rig ilan sa'mga Fa-
riseo: hindi sa Dios ang
tduong ito, sapagcat hiridi
na^gingilin sa Sdbado: Si-
n&sabi ng mga iba: ,;Paano
bag£ng macag£gaua ng mga
tandang ito ang isdngtauong
maeasalanan? At sila silay
nageaeaalit.

17 Mullng sinabi nild sa
bulag: ^At ieao, and ang
sdbi mo tuneol sa eaniya na
sa iyo'y riagpadilat ng mga
mata? At eaniyang sinabi:
Na siya'y profeta
18 Ddtapoual hindi nariiual&
ang mga Judio sa eaniya, na
siya y dating bubg, at nga-
yoy piriadilat, hang^ng sa
eanilang tinauag ang mga
maguiang ng pinadilat.

35

19 At sa canila*y itinanong

niU, at sinabi: bagd

ang invong ande na lalaqui,
ang sindsabi ninyong ipina-
nganae na buldg? ^baquit
bag& eayk at nacacaquita ma?

20 Sa canilay sumagot
ang eaniyang mga magu-
lang at sinabi talastas na-
ming itd ang aming an£c
na lalaqui, at siya y ipina-
nganae na buldg na;

21 Datapoua't eung siya/y
nacacaquita ngayon ay hindi
namin nalalaman; at eung
sino naman ang nagpadilat
ng eaniyang mga mata ay
hindi rin namin nalalaman:
siya y may edad na; itanong
niriyo sa eaniya: siya'y ma-
eapagsasalitang msg-isd.

22 Itd ang sinabi nang eani-
yang mga mat^ulang, sa pag-
ea t silay natataeot sa mga
Judfo sa pagea't pinageaisa-
han ng mga Judfo, na sinO
man ang magpatotoo na siya
ang Meslas, ay palayasin sa
Sinagoga.

23 LayA. ngl sinabi ng ea-
niyang mga magulang: May-
roori ng e iad siya; tanongm
ninyo siya

24 Caya nga't mull nilang
tinauag anglduong ngrina'y
buhg, at eanil^ng smabi sa
eaniya. Paunlaean mo ang
Dios; talastas naming ma-
ieasalanam ang t^uong itd.

25 Ng rnagcagayoy suma-
got siyar at sinabi: Cung


SAN JUAN, 9

36 /

siya/.y rnaeasalanan, at hindl
eo nalalaman: isdng bagay
an£ nalalaman eo, na acoy
dating bulig, ngayoy naea-
caqmta aeo

26 At mullng sinabi nila
sa eaniya nau& sa iyo? ^Paano pageapadilat sa iyong mga
matd?

27 Sinagot niya sila: Si-
nabi ed na sa inyo, at hindi
ninyo panoorin: ^baquit ibig
ninyong marinig uli? ^lbig
bagd naman ninyong eayo'y
maguing alagdd niya?

28 Atsiyay eanilangminura
at eandang sinabi: P^ala-
gad ea sa eaniya, sa pag--
eal eaml mga alag£d ni
Moises.

29 Talastas namhg nagsa-
lit& ang Dios eay Moises;
datapouat hindi namin nala-
laman itd eung tagd saan.

30 Sumagot ang tduong
yaon at sa canilay Mhabr
naririto ngi ang eaguildgui-
lalds, na hindi ninyo nala-
laman eung siya'y taga saan,
at gayon man ay pinadilat
ang aquing mga matd.

31 Attalastas naming hindi
paquiquingan ng Dios ang
mgamaeasalanan; datapoua't
eung mayroong matataeotin
sa Dios at guin^gauh. ang
eaniyang ealooban, itoy pi-
naquiquingan

32 Hindi naringig eailan
man buhat ng* lalangin ang

sanglibutan, napadilat ng
sino man angmga mata ng
sinomang ipinanganae na
bulag na.

Cungitoy hindi sa Dios
galing, ay hindi maeagagaui
ng ano man.

34 Sila'y sumagot at sa ea-
niyay eanilang sinabi; Ipi-
nanganae ea ngang tunay
sa mga easalanan. ^At ieao
ang magtuturo sa amin?
at siyay pinalayas.

35 Ndringig ni Jesds na
siyay pinalayas, at ngsiya'y
eaniyarrg maquita, ay sinabr
sa oaniya: ea bag£ sa Ande ng Dios?

36 Sumagot siya at sin£bi:
,jSino bagd, Pangindon,
up£ng acoy bumampalataya
sa eaniya?

37 'At sinabi sa eaniya ni
Jestis. At naquita mo, at
ang naquiquipag-usap sa
iyo, siya ng&

38 At/sin&bi niya: Suma-
sampalataya aeo, Pahginoon.
At siyay sinamba.

39 At sinabi ni Jesus: Aed
sa pagsisiyasat ay acoy na-
parito sa sanglibutan, at ng
ang mga hindi nacacaquita,
ay pauang macaquita; at ang
mga nacacaquita, ay ma-
nga buldg

40 Ndringig itd ng ilang
mga Fariseong naroroon, at
sa caniyay eanil&ng sinabi:
^Caml bagd naman ay pa-
uang mga bulag din?


SAN JUAN, 10

37

41 Sa eanila'y sinabi ni
Jesris eung eayd sana'y mga
bul&g, hindj sana eayo mag*
eaearoon ng easalanan; da-

tapoua't ngayon sa pagea't
sindsabi ninyo: Camf ay na-
cacaquita; cay& ng£ nana-
tili ang inyong easalanan.

ICASAMPUONG GAPt 1 ULO

MQa talinhagang sabi iuneol
sa mabuting 'pastor. at ea-
niyang mga pag-aari'. Napa-
roon si jesus sa templo sa
arao ng paghahain, at eani-
yang isinaysay na siya dns
Mesias.. 'Humaude ng batd
ang mga judio updng siya'y
eanil&ng batuhin na parang
tsang t&liohg pusbng na luma-
lait sa Dios, nguni't natira sa
eanilang eaniay aiig mga batd
sa is&ngpangangatouiran niya.

1 Ang eatotohanan, ang
eatote hana'y siri&sahj eo sa
i n y o n a a ng h i ri d r pu m a-
pasoe sa pintuan, rg eulu-
ngan ng mga tupa eung
di umaaquiat sa alin man
lugar na ib3, ang gayon ay
tulisdn at magnanaeao.

2 Datapuat ang pumapa-
soe sa pintuan ay siya nga
ang pastor ng mga tupa.

3 Binubuesari ang gaydng
tdvo rig tagd pagbantUv ndng
pintb; at diniringig ng mga
tupa ang eaniyang tinlg; at
tinatauag ang eaniyang mga
tupa sa pangalUn, at inila-
labas sa labas ang eaniyang
mga tupa

4 At pageairr ihahatid sa

labas ang eaniyang sariling
mga tupaj ay narguriguna
sa eanilg-,. at sumusunod sa
eaniya ang mga tupa sa
pagea't naquiquilala ang
eaniyang tinig.

5 Datapoua't hindi sild su-
sunod sa ibd, eung di bag-
eus pang tataeas sa eaniya;
sa pagea't hindi naquiquila-
la niU.ang tinig ng mga ibd.

6 Sinabi 'ni Jesus sa ea-
nili ang talinhagang sabing
it6; aatapouaT; hindi nild na-
pag-unaua eung ano (yaong
sa eanila'y sindsabi.

7 Muli ngang sinabi sa
eanild ni Jesus: Ang eatoto-
hanan, ang eatotohana'y si-
nasabi eo sa inyo na ac<5
ng& ang pintuan ng mga
tupa,

8 Ang lahdt nang manga
nauna sa aqUing nagsipa-
rito, ay pauang mga tulisan
ng& at mga magnanaeao;
drtapoua't hindi sild dini-
ngig ng mga tupa.

9 Aeo nga ang pintb: at
ang sa aqui y pumasoe ay
mapapaeagalirig; at papa-
soe. at lalabAs, at maeasu-


SAN JUAN,
38

sumpong nang mga inaed-
eain.

10 Hindi pumaparito ang
tulisan, eung dl sa pagna-
naeao at sa pagpatay, at sa
pag-lipol: acoy na'parito at
nangsila'y magearoon nang
buliay, at ng magearoon ng
saganang buhay

11 Aeo ng& ang mabuting
pastor ibinibigay ng mabu-
ting pastor ang eaniyang
buhay sa mga tupa.

12 Datapoua't ang nagpA-
paupd at hindi ang pastor,
na hindi eaniyang pag-aari
ang mga tupa naquiquitang
dumarating ang lobo, at
pinababayaan ang iriga tupa
at tumataeas; at maagao
-sa eaniya nang lobo, at
pinapangang dat.

13 Cay&.ngci tum&tieas' ang
nagpapaup^i sa pagea't upa-
han at hindi pinag-iingatan
ang mga tupa.

14 Aeo ng^ ang mabuting
pastor; at' naquiquilala eo
ang aquing mga tupa at
ang aquing mga tupa ay
naquiquilala aed; '

15 Cung paano ang pag-
cdquilala sa ^qu:n ng Amd
gayon din naman ang sa
Amay pagc£quilala eo; at
inilalagay eo ang aquing
buhay dahil sa mga tupa.

16 At mayreon din n .man
aeong ibang mga tupa na
hindi sa eulungang itd; ang
mga iyon ay nararapat din

,n*mang dalhin, at eanilAng
diringuin ang aquing tinig;
at mageaearoon ng isdng
eauan at isdng pasior.

17 Dahil dito'y sinisinti
aed ng Am2, sa pagea't ibi-
nibi^ay eo ang aquing bu-
hay at ng uping eunin uli.

18 Sino may ualanguma-
alis sa aquirt ng buhay,
eung di cus£ eong ibinibi-
gay: sapagea't may eapang-
yarihan aeong ibigay ang
buhay na iyan, at may ea-
pangyarihan aeong mull eong
eunin. Tinangap eo ang ea-
utusang itd sa aquing Ami

19 At muHng nagearoon
ng pagtatalo ang mga Judfo
dahil sa mga salitang ito.

20 At sinisabi ng marami
sa eaniU: Siya'y inaalihart
ng denionio at nasisira ang
eaniyang bait: <;baquit pa
nihyo siya diniringig?

21 Sindsabi ng rhga ibd:
Hindi sa inaahhan ng de-
monio ang mga pandnalitang
itd: taaari bagdng magpa-
dilat ng mga matd ng mga
bulig ang demonio?

22 At guindgaua sa Jeru-
salem ang fiesta ng pag-
hahari, at niyaoy tag-ulan.

23 At naglalaead si Je tis
sa temploj saz pintuan ni
Salomon.

24 At quinubcob siya rig
mga Judfo, at sa caniyay
e&nildng sinabi: ^Hangang
eailan pa bagd bibiguian


3AN JUAN, 10

mong eaguluhan ang aming
ealoloua? ( ungieao nga ang
Gristo, sabihin mong mali-
uanag sa zamin.

25 Sinagot sild ni Jesus:
Sinabi eo na sa inyo, at hindi
eayo nangagsisisampalataya:
ang mga gauang guin£gau&
eo sa pangalan nang aquing
Amaang siyang nagpapato-
tdo sa aquin

26 Datapoua*t hindi eayd
sumasampalataya, sapagcat
hindl nga eayo sa aquing
mga tupa

27 Diniringig ng aquing
mga tupa ang aquing tinig,
at sila'y aquing naquiquila1a
at sila'y sumusunod sa aquin;

28 At sil^'y binibiguian eo
ng ualang hangang buhay
at eailan may hindi sila ma-
mamatay at hindi sila aaga-
uin nang sino pa man sa
aquing eamay.

29 Ang aquing Ama na sa
tanilay nagbigay sa aquin
ay pangulo ngA sa lahat: at
sino may hindi sila maagao
sa eamay ng aquing Ami

30 Aed at ang aquing Amd
ay iis£.

31 Ng mageasayo'y tuma-
ngan uli ng mga bato ang
mga Judfo upang siya'y ea-
nildng batohin.

32 Sinagot silA r i Jestfs,
maraming mabubuting gau&
ng aquing Amd. na ipina-
quita eo sa inyo, ^at alin
sa mga gauang iyan ang

39

eadahilanan nang pagbato
ninyo 9a aquin?

33 Sinagot siya ng manga
Judfo, ateanilang sinabi: hin-
di sa magaling nagaua, cay&
ea naminbinabato,eung hindl
sa iy< ng pamumusong; at sa
pagea t n gdldiosdiosang ea,
bagd man ieao ay tduo

34 Sinagot sila ni Jestfs:
^hindi bagd nasusulat sa
inyong eautusan Aquing si-
nabi: mga dios baga eayd?

35 C.ung tinatauag na mga
dios yaong mga pinagsabi-
han ng mga uic& ng Dios,
(at hindi mangyayaring si-
rain ang easulatan).

36 ^Sinasabi ninyo doon
sa pinabanal ng Ama, at
inutusan sa sanglibutan
icaoy nang-lalait pagea t si-
nabi eo: Ac6 ng& y Anae ng
Dios?

37 Cung di eo guin£gau&
ang mga gau& ng aquing
Amd ay huag ninyo aedng
sampalatayanan.

38 Datapouat |cung guind-
gaua eo ang mga gauang
ivan, eahit hindi eayo su-
imampalataya sa aquin, su-
mampalataya eayo sa mga
gau£, updng mapagquilala
ninyo at sumampalataya eayd
na ang Amd ay sumasa-
aquin at aeo'y suma sa Ama.

39 At muHng pinagsisiea-
pan riila na siyay hulihin;
dat*pouat siyay tumaeas sa
eanilang mga eamay.


40

SAN JUAN, 11

40 At siya'y bumalie sa
daeo roon ng Jordan, doon
sa lugar na ng una ay pi-
nagbibinyagan ni Juan at
siya'y tumird roon.

41 At marami ang puma-.
paron sa eaniya at eanilang

sinasabi: Ang eatetohanan
ay si Juan ay hindi gumaul
ng and mang tandd ngunit
pauang eatotohahan ang lah£t
ng sinabi nijuan tuneol dito.

42 At marami ang sumam-
palataya sa eaniya roon

ICALABING-ISlNG GAPlTULO

Pageabuhay na ma-uVL ni La-
saro: Pagpupuiong ng mga
fiontijice na do.oly ipindsiyd ang pay-
patay eay jesus, at narard-
pat mamatay augisa dahil
sa marami: Lumiypit si )esu-
Cristo sa Ephr.aim eiudad ng
Galileai

1 Nageataon ngang may
saquft ang isd na nagnga-
ngalang L£zaro na tagd Bet-
hanla na bayan ni Marla
at ni Martang canziyang ea-
patid.

2 (At si Marfa na may ea-
patid eay Ldzarong rhay sa-
quit. ay siyang- nag.pahid sa
Panginoon ng unguento, at
pinatuyo ang eaniyang mga
pad ngcanivangmga buhoe,)

3 PinasugOan ngd siya ng
mga eapatid na babaye ni
Ldzaro, at sa eaniya'y si
nabit Panginoon, ndrito, at
yaong iydng ini-ibig ay may
saqult.

4 Ngurii't pagedrinig ni Je-
sris ay sinabi: Ang saquft na

iydn ay hindl sa pageama-
tay eung di sa iea-luloual-
hati ng Dios, updng ang
Ande ng Dios ay papurihan
dahil sa eaniya.

5 At ini-ibig ni Jesds si

Marta, at ang eaniyang ea-
patid na babaye, at si Ld-
zaro.

6 Nang mdrinig nga, na
may saquft, tumira pang
dalauang arao sa dating
quinalalaguian. ,

7 Sac& pageatapos nito,
sinabi sa eaniyang manga
alagdd: Tayo uli sa Judea.

8 Sinabi sa eaniya ng ma-
nga alagdd: Rabff ngayo'y
pinagpipilitan ng mga Ju-
dlong batuhin ea; ,:At mult
eang paroroon?

9' Sumagot si Jesds: ^dl ba
ang arao ay may labing
dalauang oras? Ang luma-
laead ng arao ay hindi na-
titisod; sa pagea't naquiquita
ang ilao ng sangllbutang
itd.


SAN JUAN, 11

10 Ngunit ang tduonglumd-
laead ng gabf ay natitisod; sa-
pagcat ualang ilao sa eaniya,

11 Ng masabi it6 sinabi sa
eanild. pageatapos: s'i Ld-
zarong ating eaibigan ay
natutulog; ngunit aquing
guiguisingin siya sa eaniydng
page^eatulog.

12 Sinabi ngk ng eaniydng
manga alagAd: -Panginoon,
eung natiitulog ay gagallng
sa saquit.

13 Datapouat itong sind-
sabi ni Jesds ay ang ea-
niydng pageainatay; at ang
sindsapantahS. nild ay ang
sindsabi ay ang. pageaeagu-
piling sa pagtulog.

!4 Ng ma^eagay/ n, ngL
sinabi sa eanild ni Jesds ng
malinao: si Ldzaroy namatay.

15 At qbinagalac eo dahi
sa inyo rin, na aeo y uah,
roon, updng eayo'y xmani-
ualft. Tayna sa eaniya,

t6 Ng magcagayoy sina-
bi ni Tonds na tindtauag
na Didimo, sa mga, eapoa
niya alagdd: Tavo namin
ay pumaroon a't ng tayoy ma-
pararhay sapageamatay niya.

17 Dumating ng& sijesds at
nasunduan niyang may apat
ng rao na nasasa libingan.

8 At ang Bethanla y ma-
lapit sa Jerusalem ng may

lablng lim^ng estadio. (1)-

19 At marami sa mang

41

Judlo ay hagsiparoon eay
Marta at eay Marla updng
silay aiiuin bagay sa eani-
Idng eapatid na lalaqui.

20 Si Marta pg^t.ng m£-
rinig na si Jesds ay duma-
rating sinalubohg niya; ngu-
nit si Marlay n&tirang na
eaupb sa bahay.

21 Atsinabi ni Marta eay je-
sus: Panginooh eung ieao sa-
nay ndrito ang eapatid eong
lalaqui ay hindl namatay.

22 Gayon may nalalaman
eo rin ngayon na ang la-
hdt mong hingin sa Dios, ay
ipagedealoob sa iyo ng Dios,

23 Sinabi sa eaniya ni Je-
sris: Mabubuhay na mag-ull
ang iyong eapatid na lalaqui.

24 Si Marta'y nagsabi sa
eaniya: Nalalaman eo na ma-
bu b u h ay u li sa page a bu h ay
na mag-uli sa huling arao.

?5 Sin vbi sa eaniy^ ni Je-
sus: Aeo ang pageabubay'na
mag-uli ateabuhayan ang su-
mampalataya sa aquin t>agd
mat ,patay, ay mabubuhay.

26 At ang lahit na nabii-
buhay; at sum&sampalataya
sa aquin, hindl mamdrpatdy
magpaeailan man: ^Sindsam-
palatayanan mo ito?

27 Sinabi niva: Oo, Pangi-
noon, sumasampaiataya ac6
na ieao ang Cristo, ang
Ande ng Dios, na naparito
sa sang-libutan.

(1) Estadio uiahigun ng auntt sa ealahating, leffuas.


& SAN

2& At itoy ng masabi,
urrialis at tinauag ng lihim
si Mari^ng eaniyang eapa-
tid at sinabi: Ang Maestro
ay ndrito at tinatauag ea.

29 Ng m&rinig niya itd,
pagdncay nagtindig agdd
at pumaroon sa eaniya.

30 (At hindi pa dumarating
si Jesds sa bayan eung di
doon lamang naroroon sa
lugar na quinasalubungan
sa eaniya ni Marta )

31 Ano pat ang mga Ju-
dlo nga na nasasa bahay
na eaniydng easam^, atsiya y
ind-alio, pageaguitang si Ma-
rfa ay nagtindig na nagmd-
madali, at umalis, ay na-
ngagsisunod siH, na sindsa-
bi: Paroroon siya sa libingan
at updng dooy tumangis.

32 Datapoua t si >vlaria,
sapagea't naparoon sa qui-
nalalaguian ni Jestis, pag-
caquita niya'y nagpatirap^
sa eaniyang mga paa, at
sinabi sa eaniya: Hanginoon,
eung ieao sanay naparito,
ay hindi namatay ang aquing
eapatid.

33 Si Jesds ngk, ng ma-
quitang siyay tumatangis,
at gayon din ang mgaju-
dlong nangagsidating na ea-
sama niyang nagsisitangis,
ay nalagulm siya sa eaniyang
espiritu at siyay nagolomi-
hanan.

34 At' sinabi: ^Saan ninyo
siya^ inilagay? Sinabi nild

IUAN, II

sa eaniya: Panginoon haliea
at tignan mo.

35 At tumangis si Jesus.

36 Ng magcagayoy sinabi
ng mga Judfo; Tignan ni-
nyo eung gaano ang pag-
ibig sa eaniya.

37 At ang ilan sa eaniU
ay nagsipagsabi^Hindl bagd
magdgau^t nitd na nagpadi-
lat ng mga matd ng buldg

gauing itby huag ma-
matay?

38 At si Jesds na mullng
nalaguim sa eaniyang sa-
rili, naparoon sa libingan:
na isdng yungib ria may
roong is3ng bato sa ibabao.

39 Sinabi ni ]esds: Alisln
ninyo ang batd. Si Marta
na eapatid hg namatay, ay
nagsabi sa eaniya: Pangi-
noon, mabaho n^, sa pag-
cat may apat nang arao.

40 Sinabi sa eaniya ni Je-
sus: ^Di ba sinabi eo. sa
iyo na eung ieao ay sumam-
palataya, ay maquiquita mo
ang ealoualhatUn ng Dios?

41 Ini-alis nang& nild ang
batd. At itinaas ni Jesds ang
eaniyang mga matd, sa la
ngit, at sinabi: Amd nagpd-
pasalamat aed sa iyd na
aeo'y iydng dininglg.

42 Na nalalaman eo na
acoy lagui mong dinfring(g:
ngunit sinabi eo dahil sa ea-
ramihang nangariritoupdng
Isilay sumampalataya na
lacoy iydng sugo


SAN JUAN, 11

43

43 At pageasabing gayon,
ay bumigao ng malae&s: La-
zaro lumabas ea.

44 At ang namatay ay lu-
mabas, na natatalian ang
mga eamay at manga paa
ng pamigquis; at ang 'ea
niyang mu<>h^ ay nababalot
ng isdng eumot. Sinabi sa
eaniya ni Jesds: siyay inydng
ealagdn at bayaan ninyo
siyang um^lis.

45 Gayat ang maramj sa
mga Judfo na nangagsipa-
roon eay Maria, na nangaea-
quita ngguinau^ ni Jesds a)
nagsisampalataya sa eaniya

46 Nguni't ang ib£ sa ea
nild ay nargagsiparoon sa
manga Fariseo at sinabr
nil£ ang guinaub. ni Jesus.

47 Nang 'mageagayon ang
manga pontlhee at ang ma-
nga Fariseo ay nangagsigau^
ng isdng pulong; at eanildng
sindsabi: ^Andng ating gui-
ndgauk? sapagcat ang td
uong it6 ay gumdgau^ ng
maraming tandL

48 Cung siya'y ating pa
babayaang gayon, ang lahdt
ay mangagsisisampalataya
sa eaniya; at mangagslsipa-
rito ang manga Romano, at
pag-aa-alisin ang ating lu-
gar at ang naeidn.

49 At si Caif£s, is£ sa ea-
nild, na daquilang pontlfice
nang tadng yaon, sinabi sa
eanila: Cay6 ay ualang na-
lalaman.

/

50 Hindiinan lamang ninyo
ini-isip na sa atin ay na-
rarapat na ang is£ng tduo
ay mamatay sa bayan, at
hindl ang boong naci6n ay
mauai&.

51 Ngunit ito ay hindi si-
nabi sa eaniyarig sarili; eung
hindi, sapagcat daquilang
pontffice nang laong yaon,
humula na si Jesus ay ma-
mdmatay sa naeion:

52 At hindi lamang dahil
sa naeiong yaon, eung di
naman nang matipon sa is4
ang manga ande nang Dios
na nangaeaealat.

53 Cayat mulh, nang arao
na yaon mageaeasdmang
nagsasangunian sa pagpatay
sa eaniya.

54 Cayat si Jesus' ay hin-
di na nagldlaead nang ha
yag sa mga Judfo; bageds
naparoon sa lupang earug-
tong nang parang, sa is£ng
eiudad na tinatauag na
Ephraim: at nanirahandoong
easama ang eaniyang mga
alagdd.

55 At ang Paseua nang
Judfo ay malapit na: at ma-
raming nangagsi -aquiat sa
iupang yaon sa Jerusalem
bago nag paseua, updng
mangagsipaglinis. ,

56 At pinaghahanap nild
si Jesds, at pinagsalisalitaan
ng isat isd ng nanga sa tem-
plo: hindi cay& paririto sa fiesta?


44 SAN JUAN,. 12

57 Ai ang manga 0ontl-
fice at ang mga Fariseo ay
nangagsipag-utos, na eung

sino ang naedea atam eung
saan naroroon ay magpaha-
yag ng siya'y maipadaquip.

;? 7

ICALABltfGDALAUANG CAPll ULO

Pag-aalay npngisdng hdpunan
sa Bethania eay *Jesus, nang
sa ealahatan ay si Mariang
eapatid ni Ldzaro ay nagbu-
hos nang mabangd at maha-
lagang b&lsamo d iardgis sa
ibabao nang manga paa nang
Pangynoon: Pagsisieap hang

/manr&a Judio sa pagpatay
eay Ldzaro.. pagdidiu,a/ng. sa
pagpasoe ni Jesusy sa Jeru-
salem: ang ib&n? man^a gui-
noong-tdu.o na ynan^a gentii
ay ibig maquipag usap sa ea-
niya at sa manga dahilang
itd ay nagpahayng si Jesiis
na sa pageatapos nang pagea-
matay niya ay huag majoaroon
nang bungd sa eanieanild: ma-
rami sa mangr guineong Ju-
dto ang sumampalataya, ngunit
hindl maeapahgahds na ipaha-
yag sa guitnd nang Sinagoga.

- i At si Jesus anim na arao
bago nag-Paseua, naparoon
sa Bethania na quinatitira-
han ni L£zarong namatay,
na binuhay uli ni Jestis sa
manga patay.

2 At iguinau^, siya riyan
nang isdntr hapunan at si
Marta'y nag-lilingeod, at si
Ldzaroy isi s nangaeaupd
sa dulang na easama niya.

3 Nang mago gayon si Ma-
ciay cufnuhrt; nang isdng
libra nang unguento na nar-
dong lusao na' rnay mala-
quihg hal.agd, at binuhusan
ang manga paani Jesds at
nilinis. ang eaniyang manga
pda hang eaniyaUg manga
buhde: at ang bahay ay na-
puno saarhdynahg ungiiento.

4 At sinabi nangsa
eaniyang mga alagdd, si
Judas Iseariote,/ angz siyang
srt caniyay magedeanulo:

5 jBrtquit bine'i niya ipi-
nagbili ang ungiientohg itd
nang tatlong daang peseta
at ibinigay sa mga due-h^?

6 Ngunit sinabi man niva
ith. hindl sa pag-iingat niya
sa manga duc-h&, eung hin-
di sapagea't tulisdn at na
sa eaniya ang supot at daU
niya ang doonay inilalagay.

7 Gaya't sinabi ni Jesds:
Pabayaan mo iyan para sa
eaaraoan nang paglilibing
sa aquin itinago ito. z

8 Sapagea/t ang m.ahga
du.e-hlt, ay laguing nasa sa
inyo, nguni't aed ay hindl
laguing na sa sa inyd


SAN JUAN, 1?

.45

9 Cayat maraming manga
Judfo ang nangaea-alam na
siyay, naririyan:at nangag-
siparoon, ay hindi lamang
dahil eay Jesds eung di na-
man nang maquita si Ld-
zaro na nabuhay na mag-
uli sa manga patay.

10 Nagsangunian din na-
man ang manga prlneipe
nang manga? saeerdote, na
patayin din naman siL4zaro:

n Sapagea't marami sa
manga Judfo ay nangagsi-
siparoon at nangagsisipani-
ualaeay Jesds dahil saeaniya.

12 Sa sumunod na arao
ang earamihang t£uoy na-
ngagsiparoon sa eaaraoan
nanghesta, sapagcat nanga-
rinig na si. Jesds ay pasd
sa Jerusalem,

13 Nangagsieuha nang ma-
nga palapa nang manga niog
at nangagsisalubong sa ea-
niya, at nagsisigauan nang
^Hosannal Purihin ang pu-
mdparito sa pangalan nang
^anginoon, ang Hari sa Is-
rael.

14 At naeasumpong si Je-
stis nang isdng asnong ma-
liit: at eaniyang sinaquian,
gaya nang nasusulat:

15 Huag eang mataeot, ba-
bayeng ande sa Si6n; narito
ang iydng Hari't dumating
nanaeasaeay sa isdng ande
nang asnong babaye.

16 Ang manga bagay na
itday hindl napag-intindihan

nang eaniyang manga pang-
unang manga alagdd: ngu-
nit nang si Jesds ay lu-
moualhati na, ay eanildng na
ala-ala na ang manga ba-
gay na ito ay na isulat niya
at sa eaniya ay < anildng gui-
nau& ang mga bagay na itd.

17 At earamihan ngang

easama niya, nang tauaguin
si L£zaro sa' libingan, at
siyay buhaying mag-uli sa
manga patay, ay siyang ma-
nga nagpapatotoo. ,

18 Cay2t naman nagsiparito
ang manga tduo upang
siyay salubungin sapagcat
nangarinig na si Jesus ay
gumauk nang tandang it6.

19 Nguni't ang manga Fa-
riseo ay nangagsalitaan sa
eani-eanildng sarili: Naquita
na ninyo di ua.U eayong ma-
papaquinabang? ndrito ang
sang-libutan ay sumusunod
sa eaniya.

20 At mayroon namang ma-
nga Griego na nangagsi-
aquiat na sumambd sa ea-
hestahan.

21 Ito ng& ang manga nag-
sidating eay Felipe, na tagd
Bethsaida sa Galilea, at nag-
sisipamanhie sa eaniya na
sindsabi: guinoo, ibig sana
naming maquita si Jesds.

22 Naparito si Felipe, at
sindbi eay Andrds: si An-
drds at si Felipe ngA ay
nangagsipagsabi eay Jesds.

23 Sinagot ng&

46

SAN JUAN, 12

stis, na sintisabi; dtiratmg
ang panahon at oras na
ang Anae nang ttiuo ay lu-
loualhati.

24 Ang eatotohanan, ang
eatotohanan ay sindsabi eo
sa inyo na eung ang butil
nang trigo ay hindi mahu-
log sa lup£, at mamatay, siya
lamang ang ntititirti; ngu-
nit eung mamatay, nagda-
daU nang maraming bunga,

25 Ang umiibig sa ea-
niyang buhay, ay mauaua-
ldn' nang buhay; atangtu-
matangutisa eaniyang buhay
sa sanglibut^ng itti, sa buhay
na ualang hangan matatago

26 Cung sino man sa

aquin ay naglihngeod, ay su-
munod sa aquin: at eung
saan aeo naroroon diyan na-
man naririyan ang nagliling-
eod sa aquin. Cung sino
mang sa aquin ay magling-
eod' pupurihin nang aquing
Amd. /

27 Ngayon ay nagugulomi-
hanan ang aqu*ng ealoloua:
^at and ang aquing sasabi-
hin? /Amd iligtas mo aeo
sa oras na itti? Ngunit ito
ang eadahilanan nang ipina-
rito eo sa oras na itti.

28 Amti loualhatiin mo ang
pangalan mo. Nang mag-
eagayon ay nagbuhat ang
isting tinig sa langit: at
siyay niloualhati, at muli
eo siyang loloualhatiin.

29 At ang, raanga Uuong

nangahaharap at nangaea-
ririnig, sintisabi na naguing
eultig. Sinasabi naman nang
m-tnga ibti: Angel ang na-
quipag-usap sa eaniya.

30 Sumagot si Jestis, at si-
nabi: Hindi naparito ang
tinig na ittidahil sa aquin,
eung di dahil sa inyo.

31 Ngayon ang* pasiya ng
sanglibutdng itti: ngayon ang
prineipe nang sanglibutdng
it.ti ay ilalabas.

32 At aeti eung matindig
sa lup&, ang lahtit ay da-
dalhin eo sa aquin din.

33 At itoy sindsabi na ipa-
aalam na eung sa anting ea-
matayan mamdmatay

34 Sinagot siva nang ea-
ramihan: Aming nangari-
nig sa eautusan: Na ang
Cristo ay lumalagui mag
paeailan man: ^paano ng&
ang sabi mo: Nararapat na
ang An&e nang tauo ay
magtindig? na itti nang tauo,

35 Nang mageag yon ay
sinabi sa eanild ni Jesus:
Gaunting panahon na la-
mang mangageaearoengeayti
nang ilao: cayoy mangag-
silaead samantalang eaya'y
may ilao, nang hindi edyti gu-
latin nang manga eadilimari
s^pagea't ang lumdlaead sa
mga eadiliman, ay hindi na-
lalaman eung saan tutungo.

36 Samantalang nanga sa
sa inyo angilao mangagsi-


SAN JUA.N, 12.

47

sampalataya cay6 sa ilao, ng
eayo ay maguing manga
ande nang ilao. Ang manga
bagay na ito, nang mauiea
na ni Jesus, ay umalis at
nagtago sa eanild.

37 Nguni't bag£-manguina-
u& sa harapan nild ang mara-
ming mga tand&, ay hindi na-
ngagsisampalatayasaeaniya:
'38 Updng matupad ang si-
naysay nang manghuhulang
si Isaias: Panginoon, ^Sino
ang naniuala sa ating salit&?
^at ang eamay nang Hangi-
noon ay eanino ipinahayag?

39 Cayat hindi mai ga ma-
ed/>anampalataya, sapagea t
mullng sinabi ni Isaias:

40 Binulag iang eanildng
manga matd, &t pinatigas
ang eanil^ng prisb; nang
hindi mahga qu.ta nang
manga matd, at matalastas
sa pusd, nang mangagballe
loobat silay mapagaling eo.

41 Ang manga bagay na
itd ay sirabi ni Isaias, nang
maquita ang eaniyang ea-
loualhatian, at sinalitk sivax

42 Gayon man pati sa mga
guinoong tauo ay mara-
ming nangagsisampalataya
sa eaniya; nguni't bagay sa
manga Kariseo hindi riila
lpinahahayag nang huag si-
Idng mapa-alis sa Sinagpga

43 SapagpaH ini-ibig pa ng
higuit ang ealoualhatian ng
mga tauo sa ealouaLhatian
ng Dios.

44 Datapoua t si Jestfs ay
humiyao at nagsabi: Ang na-
nimuala sa aquin, ay hindi
sa aquin nanlniuala, eung dl
sa nag-sugd sa aquin

45 At ang tumkingin Sa
aquin, tumitingin sa nag-
sugo sa aquin

46 Aeo ang ilao na naparito
sa sanglibutan, nang yaong
lahat na nangagsipaniual&
sa aquin, ay huag manga-
lagui sa mga eadilimari.

47 At ang maquinig nang
aquing mga pandnalit^, at hin-
di mangagsipaniuaU, hirid'ieo
mahuhueoman: sapagcat
hindi ang ip naritocoy riueo-
man ang sanglibutan eung
di iligtas ang sanglibutan.

48 Angnagiatacuilsaaquin
at di tinatangap ang aquing
mga pananalna, mayroeng
maeahahatol sa eaniya: ang
pananalitang aquing ipina-
ngusap, siyang sa caniyay
riariatol sa huling' arao. ,

49 Sapagcat acoy hindi
naquipag usap sa aquing sa-
rill: eung hindi ang aquing
Ami na sa aquin ay nagsugd
siyang sa aquin ay nagbi-
gay nang utos nangaquing
sasabihin atipangungusap.

50 At nalalaman eo na ang
eaniyangutos aybuhay naua-
lang eatapusan: cayat ang
ipinangungusap eo, eung an<$
ang sinabi sa aquin nang
Amigayon ang ipinangungu-
sap eo.


43

SAN JGa.N. 13.

ICALAB1NG-TATLONG GAPtTULO

Huttng pao-kapoh ng Pangi-
noon: pag-huhugas ng mgyi pi> d
sa eaniydng mga alagdd: pag-
pdpaquiLal>i sa eaniyang mind-
tnahaP tia alagad eung sino
ang saeaniyidy maeaeanuld; at
pag-papasimuid ng huling pa-
ngarat sa guinaud mya sa
eaniyang mga apostol ng hu-
ling gabing siya'y napipiit sa
bilangdan, at pagtatagobilen
ng tdtoong mahigpit, eay sa
ibang mga bagay, ng pag-ibig
sa Dios at sa eapoa tauo, at
paghula sa pagtatoua m
Pedro.

1 Bago dumating ang fiesta
ng Paseua ay nalalaman na
ni Jesus ang eaniyang- ora^
ay dumating na at siyay
lilipat na buhat sa sang 1 ibu-
tdng ito hangang sa eaniyang
Amd, sapageal inf-ibig ang
mga eaniyd na nanga sa
sang-libutdn, inl-ibig naman
siU hangang sa eatapusan.

2 At ng natatapos ang
pag-hapon, sapagea't ang
diablo'y nasoe na sa puso
ni judas Iseariote, an.de. ni
Simon, na siya y ipageanuld;
'3 Sa pageatalastas ni Jestis
na inilagay ng Amd ang la-
h£t ng bagay sa camy£ng
eamay, at nanalis sa Dios
at sa Dios din siya paroroon,

4 Nagtindig sa pag-hapon,
at inalis ang eaniy&ngda-
mlt, at eumuha ng- isingl

toualla, at ibinigqu(s $a
bayuang.

5 Pageatapos ay nag-lagay
ng tubig sa isdng palangana
at pinasimulan ang paghu-
hugas sa mga paa ng ea-
niydng mga \alagdd, ajt ang
paglilinis sa eanild ng toualla
na sa eaniyd ay nabibigquis.

6 Ng mageagayon ngay
naparoon na eay Simon si
Pedro: ngunit si Pedro ay
nagsabi sa eaniyd: Pangi-
noon< ^ieao ang maghuhu-
gas ng aquing mga pad?

7 Sumagot si Jesds, at sa
eaniya'y sinabi: Ang gui-
n^gauk eo, ay hindl mo na-
lalaman ngayor.; datapoua t
malalaman mo pageatapos

2 Sinabisa eaniya ni Pedro:
Huag mo ng hugasain ang
aquing mga pa4 eailan man.
Sinagot siya ni Jesds: eung
hindl quita huhugasan, hin-
di ea magedearoon ng baha-
gui sa aquin.

9 Sinabi sa eaniya ni Si-
mdn Pedro: Panginoon,
hindi lamang ang aquing
mga pad, euhg di pati ng
aquing manga eamay, at o
sampud ng aquing ulo

10 Sinabi sa eaniyd ni Je-
sris: Ang nahugasan ngi,
ualang eailangan eung
hugasan ang mga pad, na


SAN JUAN, t3.

oung- magedgayon ay malili-
nis na lahdt. At eayd ay
malilinis na, bagd man at
di lahdt.

i ( Sapageal "nalalaman
eung sino ang sa caniyay
magedeanuld; eaya't sinabi:
Hindi eaydng lahdtaymalinis.

12 Cayat ng mangahuga-
san na ang mga pad nild,
at maeuha ang eaniyang da-
mlt muling naupb sa dulang,
at sa eanila'y sinabi: ^Nala-
laman ninyd ang guinau^. J:o
sa inyo?

13 Tinatauag ninyo aedng
Maestro at Panginoon; at
mabuti ang inydng sindsabi
sapagcat aeo rig&:

14 Cung aed ng& na Pa-
nginoon at Mae$trOj ay nag-
hugas.ng inyongmgapai, ea-
yd namdn ay hararapat mag-
hugas ng mga pad ngiba't ibd.

15 Sapagcat ang halim-
bauang sa inyo'y ibinigay
eo, eung ano ang guinau^,
eo sa inyd ay siya namang
ninyong gauin,

16 Ang eatotohanan, ang
eatotohanan ay sinisabi eo
sa inyo: Ang alipin ay
hindl mataas sa eaniyang
panginoon; ang inutusari
man ay hindl mataas sa
nag-utos sa eaniyd.

[7 Cung nalalaman ninyd
ang mga bagay na it<5, eayd
ay mapapalad eung inydng
gauin.

18 Hindl eo sindsalite sa

49

inydng iah^t; nalaiaman eo
angaquin ngang pinill; n£unl
at ng matupad ang easu-
latan: ang easama eong eu-
maeain ng tinapay, itinindig
na laban sa aquin ang ea-
niy&rig saeong.

19 Ng-ayon pa'y sinAsabi eo
sa inyo bago mangyari, na
eung mangyari na, eayo ay
maniualei ngang aeo.

20 Ang eatdtohanan, ang
eatotohanan ay sindsabi e sa
inyo na ang tumatangap sa
aquing inutusan, ay aeo ang
tindtangap,at ang tumtangap
sa aquin, ay tinatangap ang
nag-utos sa aquin.

21 Ng ito ay masabi ni Je-
sds, nagulomihanan sa es-
plritu; at pinatotohanan, at
sinabi: Ang eatotohanan,
ang eatotohanan ay sina-
sabi eo sa inyo, na aco*y
ipagedeanulo ng is&"sa inyd.,

22 Ng mage&gayon ang|
mga alagad ay nagtingin-
tinginan na nag-alanganin;
ang isip nil& eung eanino
sin&sabi.

23 At isa sa eaniy&ng raga

alagid, na inl-ibig ni Je* '
sus ay naeahilig sa sinapu-
punan ni Jestis i

24 Itd ngang si Simon Pe-^
dro, ang nagtandng eung sino
yaong eaniy&ng sin&sabi.

25 Siyav nacahilig (gaya
ng&noongpagc£-lagay niya)
sa dibdib ni Jestis nagsabi
sa eaniya: Panginoon /sino?


50

SAN JUAN, 13.

26 Sumagot si Jesds: Yaori
ngang aquing biguian ng
basftng tinapay: at ng ma-
bas& ang tinapay, ay ibini-
gay ng& eay Judas na ande
ni Simon Iseariote. ;

27 At pageatapos na maisu-
bd, si Satan&s ay nasoe sa
eaniya. Ng mageagayon ay
sinabi sa eaniya ni Jesds:
Ang guindgauk mo, ay ^gauin
mong madab.

28 Nguni at sino man sa
nanga sa sa dulang ay di naea
al&m eung baquit sinabi sa
eaniya it6.

29 Sap^gea't ini-isip nang
mgaiba,aysapagca*tsi Judas
ang may tangan ng supot,
cayat sinabi ni Jesds sa ea-
niya: Bumili' ea ng ating
mga eailangan sa tiesta; 6
magbigay ng eaonti sa mga
due-ha.

30 Ng eaniya ngang ma-
lal6n ang sa baniya ay isi-
nubd, siya ngay umalis, at
gabl na.

31 Ng siya nama'y maea-
alis, sinabi ni Jesds: Nga-
yon aylumoualtiati ang An£c
ng tauo, at ang Dios ay lu-
moualhati sa eaniyd.

32 Cung ang Dios ay lu-
moualhati sa eaniya siya na-
man ay loloualhatiin ng Dios
sa eaniydng sarili, at pag-
eatapos siya'y luloualha-
tiin.

33 Mga ande m&titira pa
ac6 sa inyo ng eauntl Acoy
inyong hahanapin; data
pou£Lt gaya nang sinabi eo
s^ mga Judfo:s Ang paroroo-
nan eo ay hindi ninyo ma-
paparoonan; gayon ang si-
ndsabi eo sa inyo ngayon.

34 Isdng bagong utos ang
sa inyo ay ibibigay eo. Na
cayoy mangag?ibigan. gaya,
ng pag-ibig eo sa inyd, na
ibiguin naman ninyo ang
isat isd.

35 Sa ganitd mangaquiqui-
lala nang lah&t na eayoay
aquing mga alagdd, eung
eayd ay mangageaearoon ng
pag-iibigan sa isa't isd.

36 Sinabi sa eaniyd ni Si-
mdn Pe iro: Panginoon ^saan
ea paroroon? Sinagot siya
ni Jesu< sa paroroonan eo
ay di mo ac6 masusundan
ngayon; nguni at pageata-
pos maeasusunod ea sa aquin.

37 Sinabi sa eaniya ni Pe-
dro: Panginoon, ,ibaquit hindi
ac6 maeasusunod sa iy6
ngayon? ang aquing ealo-
louay il&lagay eo sa sa iy6.

38 Sinagot siy& ni Jesds:
^ang ealoloua mo ay iyong
ilalagay sa aquin? Ang eato-
tohanan.ang eatotahanan ay
sindsabi eo saiyd, na hindi ti-
tilaoe ang manoe hangat dT
mo ac6 naieaeailang maea-
itlo.


SAN JUAN, H.

5

ICALABING-APAT NA CAPlTULO

P aatuloy n% pang mtyiral
ni Jfestis, bageaysbalan : san-
dalt sa tanbng ni Simon Pedro:
pag-alio sa mga alagad niya
na sa canilaly sinabi na siya
ang daatt' ang eatotohanan at
ang buhav; at na sa Amd at
ang Ama sa eaniya: ipina-
ngaeong isusugb sa eanila ang
Espiritu Santo at bibigui m
sila n& eapayapaan at papag-
tibayin ang eagamitan sa ea-
nilang paglaead.

1 Huag mangambi ang
inydng mga puso: sumasam-
palataya eayo sa Dios, su-
mampalataya naman eayosa
aquin.

2 Sa bahay ng aquing Aml
maraming mangatatahanan;
sa ibing paraan sinabi eo
nanga sa inyo: magh£hand&
ng& ac6 ng lugar para sa
inyo.

3 At eung acoy pumaroon
at eayd ay maipaghand^
eo ng lugar, muling paririto
ac<$ at cay<$ ay 'eueunin eo
ng aquin ding sarili; ng eung
saan ac<$ n^roroon, eayd na-
man ay dumoon.

4 At nalalaman ninyo eun
saan ac6 paroroon at nala-
laman ninyo ang daan.

5 Sinabi sa eaniya ni To-
mds: Panginoon, hindi namin
nalaiaman eun saan ea paro-

roon jpaano ngang malala-
mannimin ang daan?

6 Si Jesds ay nagsabi sa
eaniya: Ac6 angdaan, at ang
eatotohanan, at ang buhay:
sino man ay di maeaparoroon
sa Ami eung dt sa aquin.

7 Cung ac6 ay nahg*aqui-
quilala ninyo sa aquin mang
Am£ ay mangaquiquilalala
rin ninyo aeo: at buhat nga-
yon siya'y inyong naquilala,
at siya'y inyong naquita.

8 Sinabi sa eaniya ni Fe-
lipe: Panginoon iturd mo sa
amin ang Am£ at sueat na.

9 Sinabi sa eaniyi ni Je-
sus: Malaon ng pana^ong
aeo y inyohg quinacasama
ay hindi mo aed naquilafa,
Fe!ipe? Ang nacdquita sa
aquin ay nacdquita sa Ami
<;Baquit ng^ ang uic£ mo;
ituturd mo saamin ang Ami?

10 Hindi ea naniniual^. na
aeoy na sa Ami, at ang
Amdy na sa aquin? Ang
pandnalitang aquing sinlsa-
lita sa iny6, hindi eo sind-
salitA sa aquing sarili: data-
pouat ang Aml na nasa
sa aquin, siyaang gumagau&.

I I Maniual£t eayo naacoysa
Ami, at ang Amay saaquin;
sa ibing paraan maual& cay6
sa mga gayon ding gau&.


SAN JUAN, 14.

52

12 Ang eatotohanan, ang
eatotohanan ay sindsabi eo
sa inyo na ang sa aquin ay
maniual&, ng mga gauang
aquing guindgau£ siya man
ay macagagau&, at mahiguit
pa sa rito ang magagauS, sa-
pagea't acoy sa Am&.

13 At ang lahdt ninyong
hingln sa Ama sa ,aquing
pangalan siya eong gagauin;
upang ang A.m£ ay lurrioual-
hati sa An&e.

14 Cung mayroon eaydng
hingin sa pangalan eo,
aquing gagauln.

15 Cung acoy inydng ini-
ibig, susundin ninyo ang
aquing mga utos:

16 At aquing idadalangin
sa Amd, at cayoy bibiguian
ng ibang Mang-aalio, nang
sumainyo sa boong panahon;

17 Sa Espiritu ng eatoto-
hanan ay hindi matatangap
ng sang-libut£n sapagea t di
siya naquiquita, ni hindlsiya
naquiquilala; nguni't siya'y
naquiquilala ninyo, sapagea't
nasa sa inyo, at sa sainyo.

18 Hindi eo cay6 iiuang
mga ulila: sasainyo aeo.

19 Gaunti pang panahon,
at dl na aed maquiquita ng
sang-libutdn; nguni't cayoy
macdcaquita sa aquin: sa-
pagcat aed ay buh&y, at
eayo naman ay mangabu-
buhay.

20 Sa arao na yaon ma-
rigaquiquilalala ninyong ac6

ay na sa aquing Ami, at eayd
ay sa aquin at acoy sa inyd.

21 Ang may simpan nang
aquing mga utos at manga
tinutupad, yaon ang. umi-
ibig sa aquin, at ang umi-
ibig sa aquin, ay iibiguin
ng* aquing Amd, at acoy
iibig sa eaniya, at aeoy
magpapahayag sa eaniya.

22 Sinabi sa eaniya ni Ju-
das (hindl ang Iseariote):
Panginoon, magp^pahayagdahil sa amin
at di dahil sa sang-libutan?

23 Sumagot si Jestfs at si-
nabi sa eaniya: Ang um{-
ibig sa aquin, tiriritupad ang
pananalito eo; at siyay iibi-
guin ng aquing Amd, at
eami ay pasa sa eaniya at ga-
gauin nanrin siyang tirahan.

24 Ang hindl umi-ibig sa
aquin, hindi tinutupad ang
aquing mga panAnalitA; at
ang panahalitang inyongna-
ngarinig, ay hindi aquin,
eung di $a Am&ng nag-
sugd sa aquin.

25 Ang mga bagay na it6
ay sinabi eo sa inyo, nang
acoy nasa sa inyo.

26 Datapoua't ang Mang-
aalio, ang Esplritu Santo,
na siyang uutusan nang
aquing Amd sa aquing pa-
ngalan siya ang magtuturA
sa inyo ng lahdt na mga
Jbagay at magpdpa-alala ng
lahdt sa mga bagay na sa
inyo ay aquing sinabi.


SAN JUAN, 15.

27 Ane eatahimiean ay iiuan
eo s* inyo, ang aquing ea-
tahimiean ay ibibigay eo sa
inyo: hindi gaya ng pagbi-
bigay ng sang-libutin, ang
pagbibigay eo sa inyo: huag
magulomihanan ang inyong
mga pu^o, 6 magearoon ng
taeot man lamang.

28 Nangarinig ninyo na
gaya ng sinabi eo sa inyo;
Aalis aeo, at paroroon aeo
sa inyo. Cung acoy inyong
ini-ibig, cayoy mangag&-
gal^e sapagcat sinabieo na,
acoy pasd sa Am£: sapagcat
ang Am£ ay mataas sa aquin.

29 At ngayon ay ainabl
eo sa inyo bago mangyari,,
ay maniualA cay6.

30 Hindi na ac6 magsl-
salit& ng marami sa iny6:
sapagcat dumarating ang
prineipe ng sang-libut^ng
it6; nguni't ualang ano man
sa aquin.

31 Datapouat ng mapag-
quilala ng sang-libutdn, na
acoy umi-ibig sa Amd, at
sapagea't ang Amd ang
nagbigay sa aquin ng utos,
caya,t aquing guinAgau^.
Mangagsitindig cay6 at uma-
lis tayo dito.

ICALABING-LIMANG CAPiTULC

Pagpapatuloy g panbangaral
nijesds na sindsatitd na siya
ang pund g wvas at ang tnga
matibay na loob, ang tnga la-
guing pagtata%obilin at iniu-
utos na ntull ang pag-ibig:
pumilt sa eaniy&ng tnga ala-
gad up&ng' magbigay bun%a at
sila'y pinapagtibay wg pagla-
ian sa tn%a eabaiisahan nang
sanglibutan: pag papaquilala

( na ang tnga Judio ay hindi
man^aeaeaild sa eanilang ea-
salanan.

1 Aeo ang tunay na uvas;
at ang aquing Am£ ang
magaasaei.

[ 2 Ang lahit ng sanga na
sa aquin ay di raagbunga,
ay aalisin: at yaong lahdt
na nagbubun£ay lilinisin

at nang lalong magbunga.

3 Cay6 ay malilinis na, sa
pananalita na sa inyoy
aquing sinabi.

4 Cayoy suma-aquin, at
acoy sa sa inyo. Sapagcat
ang sang£ ay hindi mag-
bunga sa eaniydng sarili
eung ual& sa uvas, gayon
din* naman eayd eung ualA
sa aquin.

5 Ac6 ang uvas, at cay6
ang mga sangd: Ang pa
sa aquin at acoy sa eaniya.
it6 ang magbubunga ng ma-
rami: (sapagcat eung ac6y
ual^, cay6 ay ualang ma-
gagau?).

6 Ang ual& sa aquin, ay
matatapon sa pagcat tho-
5AN TUAN, 15.

samang sangi at matutuyo:
at eueunin, at mga itatapon
sa apoy, at mahgagsisipag-
ningas.

7 Cung caydv nasa sa
aquin, at ang mga pan£na-
lit& c)o ay nasa sa inyo,
ang lahdt ninyong ibiguin
ay inyong mahihingi, at in-
yong eaeamtln.

8 Sa ganito ay lumuloual-
hati ang aquing Amd, sa
pagbubunga ninyo ng ma-
rami, at cayoy mageagan-
yan aquing mga alagad.

9 Sapagcai acoy inibig
ng aquing Ama, eayo na-
man ay aquing inibig: lu-
magay cay6 sa aquing pag-
ibig.

10 Cung tinutupad ninyo
ang aquing mga utos eayd
ay rAalalagay sa aquing pag-
ibig: gaya eo naman na
tinupad eo ang mga utos
ng aquing Amd eaya't acoy
nasa sa eaniyang pag-ibig.

11 Ang mga b^gay na it6
ay sinabi eo sa inyo nang
ang aquing eatou&an ay ma-
pasa inyd, at ang in$rong
eatou&an ay matupad.

12 Ito ang aquing utos: Na
eayo'y mangag-ibigang isat
isd, gaya ng pag-ibig eo sa
iny6.

13 UalA sinP mang may
malaquing pag-ibig na gaya
nito, na ilagay ang eaniyang
buhay sa eaniyang manga
eaibigan.

14 Cayoy aquing manga
eaibigan, eung gauin niny6
ang mga bagay na aquing
ini-uutos.

15 Hindl eo na sasabihing
cayoy mga alipin pa, sa-
pagea't hindl nalalaman ng
alipin ang guinagauA nang
eaniyang panginoon: ngunit
sinabi co_na sa inyo mga
eaibigan, sapagcat ang la-
t'dt na mga bagay na nd-
rinig eo sa aquing Ami, ay
iquinintal eo sa inyo.

16 Ac6y hindl ninyo pi-
nili, ngunit cayoy pinili
eo; at aquing cay6n^ inila-
gay ng cayoy mangagsila-
ead at mangagsipagbunga,,
at lumagul ang inyong bu-
nga: ng ang lahat ninyongbi-
ngln sa Am£.sa aquing pa-
ngalan, cayoy biguian niya,

17 Itoy ini-uutos eo sa
inyo: Na cayoy mangag-
ibigan.

18 Cung cayoy quinapo-
pootan ng sang-libutan. ta-
lastasin niny6 na ac6 muna
ang quinapootan bago cay6.

19 Cung cayoy 'sa sang-
libutan, ang sang-libutan
ay iibiguin ang eaniya: ngu-
nit sapagea at cayoy hindi
sa sang libutan subaling ea-
yoy pinili eo sa sang-libu-
tan, cayat napopoot sa inyo
ang sang-libutan.

20 Alalahanin ninyd ang
paninalitang sa inyoy
aquing sinabi: Hindi higult


SAN JUAN, 16.

55

ang alipin sa eaniyang pa-
nginoon. Cung acoy eani-
lang inusig eayo man ay
pag-u-usiguin; eung nangag-
situpad sa aquing panana-
lit& ang inyo man ay tu-
tuparin.

21 Datapoua't ang lahdt
na it6 ay gagauin sa inyo
dahil sa aquing pangalan:
sapagca4t hindi nild naqui-
auilala ang sa sauin ay
nag-sugo:.

22 Cung hindi aeo napa-
rito at sila'y aquing pina-
ngusapan hindi mangagea-
earoon ng easalanan; data-
poua't ngayon silay ual&
ng madadahilan sa eaniHng
easalanan

23 Ang napopoot sa aquin,
ay napopoot din naman sa
aquing Amd.

24 Cung ac6 sanay hindl

gumau& sa eanili ,ng mga
gauang sino may hindi
gumau&, ay hindi mangag-
eaearoon ng easalanan; Da-
tapoua't ngayon, ay eani-
Idng nangaquita, at pare-
jong quinapopootan, nild
aeo at atjg aquing Ami

25 Ngunit nang.matupad
ang pananalita na nasusulat
sa eaniyang eautusan. Acoy
quinapootan nila na ualang
ano mang eadahilanan.

26 Ngunit pagdating nang
Mang-aalio na siya eong
uutusan sa iny6 sa Amd,
ang Espiritu ng eatotoha-
nan, na nagbuhat sa Amd,
siyay magbibigay patotoo
sa aquin.

27 At eayoy mangagbibi-
gay patotoo sapagea t ea-
yoy nanga sa aquin buhat
pa ng una.

ICALABING-ANIM NA CAPITULO

rinapos ni Jc$tis ang pan^aral
sa eaniyang ntga apdstol pina-
kandd sild laban sa mga
pag~ustg na titiisin', Pi anga-
euan sild na isiisugo ang Es-
ptritu Santy na hihieayatin
ang sang libutdh at siluly tu-
turuan g lahdt g mga ea-
totdhanan; ai pagedealooban
sild ng Amd ng and mang
kingin sa ngalan niya- Cahu-
lihulihang hinulaan na sildng

lahdt ay tataeas at siya'y pa*
bdbayaan sa gabtng yaon.

1 Ang mga bagay na itd
ay aquing ipinangusap sa
inyo, ng cayoy Huag ma-
ngati$jod.

2 Cayoy palalayasin sa
mga sinagoga: at darating
ang dras, na eung cayoy pa-
tayin ng sino pa man, ay iisi-
pin na paglilingeod sa Dios.


56

SAN

3 At ang mga bagay na itd
ay gagauin sa inyo, sapag-
cat hindt nili naquiquilala
ang Am& at aeo man

4 Datapoual itoy sinabi co
sa inyo na eung dumating
ang oras na yaon, ay inyong
mangd alala ang sinabi eo
sainyo; ito ngay hindi eo
sinabi sa inyo ng una, sa-
pagea't acoy nasa sa inyo.

5 Ngunil ngayon acoy
paroroon sa nagsugo sa
aquin: at sino man sa inyo
ay ualang nagtatanOng sa

'aquing: ^saan ea paroroon ?

6 Nguni't cay& sinalitO, eo
ang manga bagay na ito, ay
na pund ng ealumbayan ang
inyong puso.

7 Ngunit sindsabi eo sa
inyo ang eatotohanan: Qui-
naeailangan sa inyo na aeo'y
umahs; sapagcat eung hindi
ac6 aalis, ang Mang-aalio
ay hindi paririto sa iny6:
nguni't eung acoy umalis,
siyay ipadadala eo sa iny6

8 Atpagparito niya, ay ean-
iyang susumbatan ang sang-
Iibutan sa easalanan sa eab-
analan at sa paghuhueom:

9 Sa easalanan nga sapag-
cat hindi mangisumasam-
palataya sa'aquin:

10 At sa eabanalan, sapag
ca*t ac6y paroroon sa Amd
at hindi na ninyo ac6 ma-
qu(quita:

11 At sa paghuhueom, sa-
pagea't ang prineipe nang

IUAN, 16.

sang-libutan ito ay hinueu-
man na.

12 Marami pa aeong mga
bagay na sa iny6 ay sasa-
bihin, ngunit ngayon ay
hindi ninyo mangadadate.

13 Datapouat pagdating
niyaong Espiritu ng eato-
tohanan, aaeayin 6ay6 niya
sa boong eatotohanan: sa-
pageal hindi magsasalith. sa
eaniyang s^trili, eung di ang
sasalitln ay ang lah&t na
marinig; at ipatatalastds sa
iny6 ang mgi bagay na
magsisidating,

14 Lulualhatiin niya ac6,
sapagea't eueunin niya sa
aquin, at sa inyoy eaniyang
ipatdtalasUs.

15 Ang lahdt na sa Amd,
ay aquin: cayat sinabi eo
na eueunin sa aquin, at s
inyp'yeaniyangipatatalastas.

16 Sandali na lamang, at
acoy hindi na ninyo maqui-
quita: at muling sandall, at
acoy inyong maquiquita:
sapage&at acoy paroroon sa
Amd.

17 Sin£bj nga ng ilang
eaniyang manga alagdd sa
isat isd: £An6 it6ng sa atin
ay sindsabi: sandali na la-
mang, at acoy hindi na ninyo
maquiquita: at-muling san-
dali, at acoy inyong maquU
quita: at, sapagei at acoy
paroroon sa Amd?

18 Sinibi ngA nila: j And
ng&itdngsin&sabtag: Sandatt


SAN JUAN, 16 *

na lamang? Hindi namin
nalalaman ang sin£salit&.

(9 Nang mapagquilala ni
Jesds ang sa eaniya'y ibig
nilang itanong, sa eanila'y
sinabi: 4 Nangagtatanungan
eayd nitong aqoing sinabi:
Sandali na lamang, at aeo/y
hindi na ninyo maquiquita;
at muling sandali, aeoy
inyong maquiquita?

20 Ang eatotohanan, ang
eatotohanan ay sindsabi eo sa
inyo na eayo y mangagsisi-
iyae at mangagsisitangis,at
ang sang-libutan ay matutud;
ngunit eung eayo man ay
mangalulumbay, ang mapa-
palit sa inyong ealumbayan
ay eatuaari.

21 Ang babaye eung nan-
ganganae ay nalulumbay
sapagea't dumating ang
eaniyang oras ; ngunit pag-
eatapos na siyay mageapan-
gan&e ng isdng batsl hindi na
na-a-alala ang dinamdam sa
eatuaan na lumitao sa sang-
libutan ang isdng t&uo.

22 Cay6, nga, ngayon ay
may ealumbayan ngunit muli
eo eayong maquiquita, at
mg-ag£gal&c ang inyong
puso, at sino man ay hindi
maeapag-aalls sa inyo ng
inyong eatu^an

23 At sa arao na yaon ay
hindt cay6 magtatanong ng
ano man. Ang eatotohanan,
ang eatotohanan nga y sinrt-
sabi eo sa inyo na ang

5?

lah£t ninyong hingin sa Ami
ay ibibigay sa inyo sa aquing
pangalan.

24 Hangang ngayon ual&
pa eayong hinihmging ano
man sa pangaloneo: cayoy
humingi at tatangapin ninyo
nang masunod ninyo ang
inyong eatudap.

25 Sinalitk eo sa iny6 ang
mga bagay na' ito sa eaui-
eaan: nguni't darating ang
oras na hindi eo na cay6
pao sasalitaan sa eauie&an
eung di malinao na sa in-
yoy ipahahayag eo ang sa
Ama.

26 Sa arao na yaon ay
mangagsisihingt eayd sa
aquing pangalan, at sa in-
yoy hindi eo sindsabi na
acoy man£nlangin sa Ami
dahil sa iriyo:

27 Sapag6at ang Amd rin
ang umi-ibig sa inyd, dahil
sa acoy inyong inibig, at ea-
yoy mangdsumampalataya
na acoy nagbuhat sa Dios.

28' Nagbuhat ac6 sa Ami,
at acoy naparito sa sang-
libutan: muling ini-iuan eo
ang sang-libutan at acoy
pumaparoon sa Am&. >

29 Sa eaniya'y sindsabi ng
eaniyang mga alag>d; N£-
rito, sin^salitA mong mali-
nao ngayon at ual£ eang
sinAsabing and mang eaui-
cftan.

30 Ngayon ay natalastas
namin, na nalalaman m


SAN JUAN, 17.

58

ang lahAt na mga bagay
at hindl ca nage&eailangan
na tanungin ea ng sino pa
man: caya*t sumasampala
taya eami na ieao ay nagbu-
hat sa Dios.

31 Sinagot siU ni Jestis:
^Nf*ayoy mangdsumasam-
palataya cay6?

32 Ndrito ang oras duma-
rating at dumating na, na
cayoy mangangalat at ma-
mgagsisioul ang baua't isA

sa eaniyang sarili at acoy
iiuan ninydng mag-is^: ngu
nit hindi aed nag iis£, sa-
pagea't ang Am£ ay nasa
aquin.

33 Ang mga bagay na itd
ay sinalita eo sa inyo nang
eayo'y magearoon sa aquin
ng eatahimiean: sa sang-
libutan mangagc£caroon ca
yo ng eapighatian; ngunit
manalig cay6, at aquing di-
naig ang sang-libutan.

ICALABING-PITONG GAPlTULO

Malrog na pananalangin ni

'tesus sa eaniyang ualang
hangang Amd.

1 Ang mga bagay na ito ay
sinalit& ni Jesus, at nanga-
eataas ang mga mat& sa
langit na sinabi: Am& du-
mating na ang oras, loual-
hatiin mo ang iy6n ng ieao ay loualhatiin nang
An&e:

2 Sapageal sa eaniya'y ibi-
nigay mo ang eapangyari-
han sa lah&t' ng lam£n ng
biguian ng buhay na ualang.
hangan ang lah&t na sa
eaniya'y ibinigay mo.

3 At itd ang buhay pa
ualang hangan: Na ieao la-
mang ang quilalaning Dios
na tunay at si Jesucristong-
iyong sinugd.

4 Niloualhati quitd sa lup&;

natapos eo na ang gau& na
ibinigay mo sa aquin na
aquing gaufn.

5 Ngayon ng&, |AmAl lo-
ualhatiin mo ac6 sa iyo r(n
niyaong ealoualhatian na
nagearoon aeo sa iyo bago
ang sang-libutan ay naguing
sang-libutan.

6 Ipinahayag eo ang iyong
pangalan sa mgi tduo na
acoy ibinigay mo sa sang-
libutan; mga iy6, at mga
ibinigay mo sa aquin, at
mga tinupad ang iyong uic&.

7 Ngayon ay nangaquilala.
na ang lahAt na manga
bagay na sa aquin ay ibini-
gay mo, ay pauang iyd.

8 Sapagcat ang mga uieang
sa aquin ay ibinigay m'o ay
ibinigay eo sa eanild; at eani-
lang tinangap at nangaquila-


SAN JUAN, 17.

99

15 Hindi eo idinadalangin
na alisln mo sa sang-hbu-
tan, eung di ingatan mo sa
easaman.

16 Hindl ng& sa sang-li-
butan gaya eo na hindl sa
sang-libutan.

17 Paeabanalln mo silA n£
iyong eatotohanan: ang uic&
moy siyang eatotohanan.

18 Sapagea't acoy iyong
sinugd sa sang-libutan siU
naman ay aquing sinugb
sa sang-libutan.

19 At dahil sa eanilay
aeo ay naguiguing banal
sa aquing sarili; ng sil£
naman ay mangagpaeabanal
sa eatotohanan;

20 Ngunit hindi lamang
dahil sa mga itd aeo'y na-
ninalangin, eung di naman
sa mga manlniual& sa aquin
dahil sa eanilang pandnalith.

21 Ng ang lahdt ay ma-
guing isdng bagay: gaya
mo, Ami sa aqufn, at acoy
sa iyo, na sild naman ay
maguing sa atin: ng ang
sang-libutan ay maniualA na
acoy sinugO mo.

22 At ang ealoualhatlang
sa aquin ay ibinigay mo,
sa canilay aquing ibinigay;
ng silay maguing isd gaya
naman natin na iisa.

23 Acoy sa eanild al ieao
ay sa aquin ng maguin lu-
bos na isd; at maquilala
nang sang-libutan na ieao
ang sa aquin ay nag-sugO,

la nilang tunay na nagbuhat
ac6 sa iyo, at nanganiualang
ieao ang maysugo sa aquin.

9 Lpinddalangin eo sild:
hindi ang sang libutan ang
idin&dalangin eo eung di
yaong sa aquin ay nangag-
bigay. sa inyo, sapagea t
manga iyo ng&.

10 At ang lahdt na aquing
manga bagay ay manga iyo,
at ang iyo ay aquin at
acoy lomoualhati sa eanila.

11 At uali na ac<5 sa sang-
libutan ngunit ang mga ito
ay nasa sa sang-libutan at
acoy saiyo paroroon Amang
banal. yaong mga ibinigay
mo sa aquin, itago mo sa i-
yong pangalan, ng maguing
isd, gaya naman natin.

12 Nang acoy nasa sa
ea'nik itinatago eo sa iyong
pangalan: ang ibinigay mosa
aquin, ay aquing manga in-
ingatan, at sino man sa eani-
la*y hindi na*ala. eung di
ang ande sapageaual&updng
matupad ang easulatan.

13 Ngunit ngayon ay pa-
ririyan aed sa iy<5; at si-
n£salit& eo itd sa s&ng-libu-
tan, ng magtamd ng aquing
eatouaang natupad sa ea-
nild rin.

14 Ibinigay eo sa eanild
ang iyong uic&, at quina-
pootan ng sang-libutan; sa-
pagea't hindl ngl sa sang-
libutan gaya eo rin na
hindi sa sang-libutan.


SAN JUAN, 18

at si1£y inydng inibig gaya
<0 naman na inibig mo

24 Amd, yaong manga ib-
inigay mo sa aquin, ang ibig
<0 ay eung saan aeo ndroon,
sild naman ay dumoon sa
aquin; ng maquita nild ang
caloualha|ian eo na ibini-
gay mo sa aquin: sapagcat
acoy iyong inibig bago iti-
natag ang sang-libutan,

25 Amang banal, hindl ea
naquilala ng sang-libutan:
nguni t naquilala quita, at
nangaquilala ea nila na ieao
ang nag-sugb sa aquin.

26 At ipinatalastas eo sa
eanild ang iyong ngalan, at
ipat£talastas eo: ng angpag-
ibig na sa aquin ay ini-
ibig mo, ay ma pasi eanili,
at acoy sa eanill

ICAL\BING-UALONG CAPITULO

Pagdaquip eay Jesus; si Maleo
ay smugatan ni Pedro nagsi-
layas ang mga_ alagdd: ftqg-
tatud ni Pedro sa Panginoon:
tandng na guinaud sa eaniya
ng daquilan^ poniidee at ma-
tads na hueom na si Pilato.

1 Pageatapos na masabi
ni Jesus ang mga uieang
it<5, umalis na easama arig
eaniyang mga alagid at ti-
nungo ang batis ng Cedron
na dooy naroroon ang is&ng
halamanan, at dooy puma-
aoe si Jesus at ang eaniydng
mga alag£d.

2 At si Judas namin na
sa caniyay nageaeanulp, na-
lalaman ang lugar na yaon
sapagea't madal£s nasije-
sds ay naquiquipagcatipon
doon sa eaniyang mga ala-
g
3 Si Judas ngay eumuha
nf ising compafifang

dalO' at mga ministro nang
mga daquilang saeerdote at
ng mga Pariseo naparoonna
may daldng mga far<5l at
mga pananglao at may mga
san lata

4 Ngunit, si Jesus, na na-
ldlaman ang lahdt rig bagay
na nangagslsidating sa ea-
niya, lumabas na nagpapa-
una at sa eanila'y sinabi:

5 Sinagot nill: si Jesus Na-
zareno Sinabi sa eanild ni
Jesds: Aed ng&: At easama
namdn nild si Judas na sa
caniyay nagednuld.

6 At pageasabi sa eanild;
Ac6 ng&, nangagsibalie at
riangilupaypay sa lupSL

7 Muling sil£ ngay tina-
nong: Sino ang inyong hi-
nahanap? Ay sinabi nil£:
Si Jesds Nazareno.

2 Sumagot si Jesds: sinabi


61

SAN

co na sa inyo na ac<5: eung
ac<5 ng-a an inyong hinaha-
nap, pabayaan ninyong ma-
ngagsilaead ang mga it6.

9 Ng matupid, ang pana-
nalitang isinabi: Sa manga
pinagbiguian mo sa aquin
eangino man sa eanila'y
hindi aeo nauaU.

10 Ng mageagayo'y si Si-
m<5n Pedro, na may taglay
na tabde; eaniydng binunot
at sinugatan ang isdng ali-
pin ng daquilang pontffice
at tinigpas ang eaniydng
eanan tainga. At ang pa-
ngalan ng alipin ay Maleo.

ii. Sinabi ngsL ni Jesds eay
Pedro: isuot mo ang iyong
tabie sa d) vaina: ang va-
song sa aquin ay ibinigay
ng Amd: niya'y aquing iinumin?

12 Ng mageayo'y ang eom-
pan(a ng* sundalo at ang tri-
buno, at ang mga ministro
ng mga Judioy dinaquip
si Jes5s, at siya'y eanildng
tinalian,

13 At siya'y dinald nil4
muna eay Ands, sapagcat
bianan ni Cayfis na siyang
daquilang pontlfice ng ta-
ong yaon.

14 At si Cayfds ang nag-
bigay payo sa mga Judlo:
Na quin£cailangan na ang
is&ng tAuo ay mamatdy da-
hil sa bayan.

JUAN, 18

15 At sumilsunod eay Je
sds si Simdn Pedro, at is£
pangalagid: at ang alagdd na
yaon ay quilala ng daqui-
lang pontifice, at nasoe n&
easama ni Jestfs sapatio
ng daquilang pontffice.

16 Nguni't si Pedro ay
nasasa labas ng pintb: at
lumabas ang alagdd na
yaon naquilala ng pontlAee*
at quinausap ang tag£-ta-
nod ng pintd at ipinasoe
s-a loob si Pedre.

17 Ng magedgayo^y sinabi
ng tanod ng pintd eay Pe-
dro: ^Hindt bag< ieao na-
min ay isi sa mga alagdd
ng tiuong itd? Sinabi niya:
Hindl aed.

18 At nangaeatayd ang
mga alil& at mga ministro
na napgagpaningas ng sig&
sapagea't maguinao at na-
ngagpapainit: atnaeatayong
easama rin namAn nila st
Pedro na nagpdpainit.

19 At tinanong ng daqui-
lang pontlfice si Jestfs ba-
gay sa eaniydng mga ala-
gdd at sa eaniydng aral.

20 Sinagot siya ni Jesfis:
Acoy hay£g na nagsalit&
sa sang-libutdn: aeo'y la-
guing nagturd sa mga si-
nagoga at sa templo, na
siyang pinageaeatipunan ng
lahdt na mga Judfo; at uall
aedng sinalitdng patagd

(1) Vina.SueauGMu Mang tabie.


62

SAN JUAN, 1S

ai Andng- itinatandng mo
sa aquin? Tanungin mo yaon
nangaeirinig, euhg andng
sinalit& eosaeanil^: Nirito
sil£ ang nangaedea-alam ng
sinalitS. eo.

22 At nang eaniydng masa-
lit& it6, isd sa n.anga alilang
naroroon, biniguian si Jesds
ng isdng sampal na sinasabi:
sa daquilang pontifice?

23 Sinagot siya ni Jesus :

Cung acoy nagsalit& nang
masam^ bigulan mong- pa-
totoo ang easamdn: at eurig
mabute, sinasaetan ?

24 At ipinadald siya ni

An£s na may tall eay Cayfis
na diquilang pontifice.

25 Naeatayd nga si Pedro
na nagpipaiuit; at sinabi
nild sa eaniya: ieao ay isd sa eaniyang mga
alagad? Siyaly eumaila, at
sinabi: Hindi aed.

26 Isi sa manga alilA. ng
daquilang pontffice, eamag-
anie niyaong pinutulan ng
tainga ni Pedro, sa eaniya'y
nagsabi: Hindi ba ieao ay
naquita eo sa halamanang
easamaniya?

27 At mubng cumail& si
Pedro at pagdaea ay turrti-
laoe ang manoe.

28 At dinald nild si Jesds
mul& eay Caifds hanging sa
hueuman; at niyaon ay uma-
ga: at sila*y hindi nan£ag-

sipasoe sa hueuman ng* huag
mg-dearamay eung di manga-
gsieain ng Paseua.

29 Nang magedgayo'y ni-
labas sild ni Pilato at sinabi:
lAnong sumbdng ang dald
ninyd laban sa tduong it6?

30 Nangagsisagot at sa ea-
niya'y eanildng sinabi: Cung
itoy hindi masam& hindl
sana namin ibinigay sa iy<5.

31 Sa eanila ngay sinabi:
ni Pilato: Gunin ninyo siya
at siyay inyong hatulan ng
ayon sa inyong eautusan. At
ang manga Judioy nangag-
sabi sa eaniya: Sa amin ay
dT matouid na pumatay ng
sino man.

32 Nang matupad ang ui-
eang sinaliU ni Jesus, na
iqinaquiquilala eung sa
anong eamatayan siya ma-
mamatty.

33 Cayat si Pilatoy mullng
pumasoe sa hueuman at
tinauag si Jesus, at sa eani-
yay sinabi: lead bagd ang
Hari ng mang Judfo?

34 Sinagot siya ni Jesus:
sarili, 6 sinabi sa iyo ng ibd
bagay sa aquin ?

35 Si Pilato'y sumagot:
^Ado bayjudfo? Ang iydng
manga tduo at manga da-
quilang saeerdote, ang si-
yang sa iyoy nagbigay sa
aquin: Anong guinaud. mo?

36 Sumagdt si Jesds: Ang
eaharian co*y hindi sa sang-


63

SAN J

libutang itd: eung sa sang-
libutang ito ang eaharian eo,
ang aquing manga lingeod
ay maquiquipaglaban nan£,
acoy huag m4pabigav sa
manga Jud(o; ngayon ngay
ang' aquing eaharian ay
hindldito.

37 Sinabi sa cani>a nga ni
Pilato: ^Sa maeatouid ay
hari ea? Sumagot si Jesus:
Ieao ang nagsasabing aeo
ay hari: aeo'y ipinanganae
para rito, at para rito acoy
naparito sa sang-libutan ng
biguiang patotoo ang eatoto-
hanan. Yaong lahdtna ayon
sa eatotohanan ay naquf-
quinig sa aquing tinlg.

UAN, 19

38 Sinabi sa eaniya ni

Hlato: ^Ano anjj eatoto-
hanan? At pageatapos n?L
masabi it6, lumabds na mult
sa manga Judi'o, at sa eani-
lay sinabi: UalA aeong ma-
sunduan sa eaniyang ano
mang cacalanan,

39 Ngunit cayoy may
ugali, na paualdn eo sa fn^o
ang isi sa Paseua: bagd, ninyong sa inyoy pa-
ualdn eo ang Hari ng mga
Judfo?

40 Nang magcayoy lahdt
ay nangagsigauang muli na
sindsabi: Huag ito, eung dl
si Barrabds. At si Barrab^s
ay tulisdn.

ICALA.BINGSIAM NA CAPlTULO

Pagdurusa, pageamatay at t>ay-
lilibing eay Jesds.

1 Caya ngat tinagnan ni
Pilato, si Jesds at siyay
hinampds.

2 At ang mga sundaloy
tiageama-eama ng isdng eo-
ronang tinle at ipinutong
sa eaniyang iilo at siyay
sinuotan ng isang damit na
puld;

3 At sinabi nild: [Lumig-
tds ea Hart ng mga Judfo!
At siya'y pinagsampalanan.

4 Nang magcagayoy si Pi
lato ay lumabds na muli
at sa canilay sinabi: Ni-_

rito at siyay dinddald eo sa
inyd sa labds, ng inyong
matalastas na ualA aedng
masundoang and mang ea-
salanan sa eaniya.

5 At lumabis si Jesds na
dald ang eoronang tinte at
ang damit na pulA. At sa
canilay sinabi ni Pilato:
[Tignan ninyd itdng tduo 1

6 At pagcaquita sa eaniya
ng mga daquilang saeer-
dote at ng mga alguaeil,
ay nangdgsigauan, na si-
ndsabi: Ipac6 siya sa erut,
ipaed siya sa cruz. Sinabt
sa eanild ni Pilato. Cunin


4

SAN JUAN, 19

niny<5 siya, at siyay inyong
ipaeO sa erua', sapagcat
jlc6 ay ualdng masunduang
easalanan sa eaniya.

7 Nangagsi-sagot saeaniyd
ang mga Judfo: Tayoy may-
roong eautusan at ayon sa
ating eautusan ay narara-
pat mamat£y, sapagcat si-
yay nagpaeonuaring an&e
ng Dios.

8 At pagedrinig ni Pilato
ng salitang it6, ay lalong
linidldn ng taeot.,

9 At nasoe na muli sa
hueuman at sinabi eay Je-
sds: <;Tagd saan ea? Ngunit
hindi siya sinagot ni Je£ds.

10 Nangmagcagayoy sinabi
sa eaniyd ni Pilato: aquin ay-dKea magsalit^?
^hindt mo ba nalalaman na
acoy may eapangyarihang
ieao ay paualdn?

i i Sumagot si Jesds: And
mang eapangyarihan ay hin-
di ea mageaearoon laban
sa aquin, eung itoy hindi
ibinigay sa iy6 sa itaas:
cayat ang sa iyoy naged-
nuld sa aquin, malaquing
easalanan mayroon.

12 Buhat pa niyaop ngay
pinagsisieapan ni Pilatong
siyay paualdn; nguni't ang
mga Judfoy nagsisigauan
na sindsabi: Cungitoy iydng
paualan, hindi ea eaibigan
ni Cesar. Sino mang nag-

hahari, eay Cesar ay nala-
laban.

13 Nang mdrinig ng&ni Pi-
lato ang uieang it6, dinald
sa labas si Jesds, at naupo
sa hueuman sa lugar na ti-
natauag na Lithostrotos, at
sa Hebreoy Gabbatha,

14 At niyaon ay eaarauan
ng paghahand^ ng Paseua
at iea-anim (0) na oras:
ng mageagayo'y sinabi sa
mga Judfo: N£rito ang in-
yong Hari.

15 Nguni't sila'y nangag-
sigauan; Alisin, alisin, jsiyay
ipaeo sa cruz/ Sinabi sa ea-
nild ni Pilatot Hart ang ipapaed eo sa
cruz? Nangagsisagot ang
mga daquilang saeerdote
Ual& eaming hart eung dl
si Cesar.

16 Cay& ngat ibinigay ng

ipaeo sa erus: at quinuha
nild si Jesds, ,et eanil&ng
dinald. . .

17 At pagedpasan ng ea-
niydng cruz, napasa lugar
na tin&tauag na lngar ng
Bungd nang ulo, at sa He-
breoy Golgotha:

18 Na siyang pinagpaeuart
nild eay Jesds at easama
niya ang dalaua pa, is& sa
bauat taguiliran at si Jesds
ay nasa guitn&.

19 At sumulat natn&n s?
Pilato ng isdng titie na

(; iea-anim na oras& laa doee DanR arao.


SAN JUAN, 19.

65

inilagay sa ibabao ng- cruz:
at ang nasusulat ay Jesi>s
NaZARF.NO HaRI NANG MANG'
Jud1o.

20 At marami sa manga
Judio ang nangagsibasa ng
titie na itd: sapagea't ang
lugar n& quinapapacuan ni
Jestis ay malapit saeiudad:
at nasusulat sa Hebreo, sa
Griego at sa Latln.

2/ A.t sinasabi eay Pilato
ng mga daquilang saeer-
dote ng mga Judlo: Huag
mong i^ulat, Hari ng mga
Judfo; eung dl ang eaniyang
sinabi: Hari ac6 ng mga
Judlo.

22 Sumagot si Pilato; Ang
naisulat eo, ay raisulat eo.

23 At pageatapos na si
Jesiis ay maipaed sa cruz
ng mga sundalo, quinuha
ang eaniyang mg^ suo't at
guinauang apat na bahagui
(sa bauat i'sAng sundalo ay
isirig* bahagui) at gayon din
naman ang tuniea: nguni t
ang tuniea ay ualang tahi,
at lahat ay iisd lamang
habi. mulk sa itaas hangang
sa ibab&.

24 At sinabi nild sa eaniU
rin: Huag nating bahagui-
hin eung di magsdpalarang
lard tayo sa ibabao niya,
eung eangino siya mapapa-
roon: ng matupad ang Ca
sulatan na nagsasabi: Bi-

nahagui niU sa eanild ang
aquing mga easuotap at sa
ibabao ng aquing tdniea ay
nagsdpalarang lard siU. At
quinuha ng£, .itd ng mga
sundalo.

25 At nasa sa piling ng
eruz ni Jestfs ang eaniydng
ina, at ang eapatid ng ea-
niydng ind, na si Mariang
asaua ni Cleofds, at si Ma-
rfa Magdalena.

26 At pagc£quita nl Jesds
sa ind at sa alagdd na ea-
niydng ini-ibig, na nando-
doon, sinabi sa eaniydng ina:
Babaye, tignl ang iydng
ande.

27 Pageatapos sinabi sa
alagdd: Tigni ang iyong
ind. At buhat sa oras na
iyon ang alagdd ay tinangap
niya sa eaniydng bahay.

28 Pageatapos nitd na nald-
laman nizJesus na ang lahdt
na manga bagay ay nanga-
tupad na, nang matupad ang
nasa sa Catulatan, sinabi :
Nauuhao aeo :

29 At nandodoon ang isdng
vasong pun.£> ng suc&. Nang
mageagayo^y nangagsigauS.
ng isdng buhaghag sa suea
at pageisabit sa isdng
hisopo() ay ini abdt sa eani-
yang bibig.

30 At pagea-indm ni Jesds
ng sueA, ay nagsabi: Tapos
na, At pageahilig ng ulo ay

() Hiiopoabab%ng puno nang eahoy.


§6* SAN JUAN, 19

ihinigay ang eaniyang es-
piritu.

31 Nang magcagayoy ang
manga Judlo, sapagcat ea-
arauan ng Paghahand&, at
updng ang manga eatauan
ay huag rnarig£tir& sa cruz
ng sdbado (sapagcat da-
quila ang eaarauang iyon ng
sdbado) ay hiningi eay Pilato
na umuguin ang eanilang
mga hita at silay alisin doon

32 At naparoon ang mga
sundalo at inumog ang hi-
tang pang-una at gayon dfn
ang isd na napaeo sa cruz na
easama niya.

33 Ngunit nang mangag-
siparoon eay Jesus, sapag-
cat siya'y naquitang patay
na, hindl inumog ang eani-
yang manga hit&:

34 Ngunit isd sa manga
sundalo ay pinalagpasdn ang
6aniyang taguiliran ng isAng
sib£t, at ang lumabas ay
dugd at tubig.

35 At ang nacdquita ay
siyang nagpdpatotoo. at ang
eaniydng pagpdpatotoo ay
tunay: at nalalaman niyang
nagsasabi ng totoo, updng.
cay6 namdn ay mangasu-
mampalataya.

36/Sapageat ang' manga
bagay na itd ay mariga gui-
naU^L, nang matupad ang

Oasulatan: Butd niyay hindl
uumugyin.

37 At sinasabi namdn nang
isdng Gasulatan. i itignan
nil& canil£; g pinalag-

pasan'raa^g sibdt.

38. Pageatapos ng manga
bagay na itd si Josdde Ari-
rhateana alagad ni Jesus, na
totoong lihim sa eataeutan
sa manga Judio, namanhie
eay Pilato na eung ma-a-
aring alisi'n ang eatauan ni
Jesds: at pinahintulutan ni
Pilato. Naparoen ng& at
inalis ang eatauan.

39 At dumatlng namdn si
Nieodemo/ yaong naparoon
ng una eay Jesds ng gabf,
na may daldng ising pagea-
eahalo ng mirra at aeibal, na
may isdng daang libra
.40 Quinuha ngaangeatauan
ni Je'sds, at b nalot niU sa
manga eumot ra may pa-
bangd na siyar g ugali ng
mga Judi'o sa pa^ dlibing.

41 At sa lugar na yaon na
pinagpaeuan, may isdng hala-
rpanan, at'sa halaman, isdng
libingang bago, na ual& pang
nalilibing na sino pa man.

42 Doon ng& inilagay si
Je tfs. dahil eaarauan nang
Pa^nahand^t pang manga
Judlo; sapagcat -ang libi-
ngang yaon ay malapit.


SAN JUAN, 20.

V7

ICADALAUANG PUONG OAPiTULO

Pageabuhay na mag-u'li ni Je-
sus at ibd fiang fia%-siftot niya.

1 At ng unang arao nang
sang-lingo ay naparoong
ma-aga si M tria Magdalena,
eung sa ba^ay ay madiHm
pa, sa libingan, at naquita
niya ang batdng inalis sa
libingan.

2 Nangmagcagayoy tumae-
bo at napaioon eay Simon
Pedro at sa isdng alagdd na
ini-ibig ni Jesds at sa ea-
nila'y sinahi: Inalis an^
Panginoon sa libingan at
hindi natin maalaman eung
saan inilagay.

3 At umalis si Pedro at
ang isdng alagdd, at napa-
roon sa lib ngan.

4 At mageasamang tumd-
taebo ang dalaud; nguni't
angz isdng alagdd ay tumae-
bdng matulin eay Prdro, at
dumating na/ una sa li-
bingan.

5 At ng eanildrig tung-hdn
at tignan, ang naquita nilay
ang mga nagealat na mga
damit ha puti; ngunit hindi
pumasoe.

6 Pageatapos ay dumating
si Simdn P dro na sa ea-
nila y sumu unod at nasoe
sa libingan at n^quita niyd
ang nangaedealat na manga
damit na puti.

7 At ang eumot na inila-
gay. sa eaniyang ulo, hindi
easama ng mga damit na
puti, eung di nabibilot sa
ibdng lugar. i

8 At nang magcagaydy
nasoe namdn ang isang ala-
gad na naunang pumaroon
sa libingan dt naquita niya
at siyay sumampalataya.

9 Sapageal hindi pa sjl£
iacacaquilala ng Gasulatan
naquindcailangang siyai ma-
ouhay na mag-uli sa manga
patay.

10 At nangagballe ang
manga alagdd sa eanleani-
Ung sariling bahay'

11 Ngunit si Marlay nasa
sa lab^s na uml-iyde sa si-
ping ng libingan; at saman-
talang umiiyae, siyay tu-
mungd at eaniyang tinig-
nan ang loob ng libingan;

12 At naquita niya'y da-
lauang dngel na ang damiti
ay mapupub, ang isay sa
ulo at ang isay sa manga
paa, sa lugar na quinala-
guian ng eatauan ni Jesus,

13 At sa ; eaniya'y sinabi
nila: Babaye. uml-iyae? Sa canilay sinabi:
Sapagcat dina'ld ang aquing
Panginoon at di eo maala-
man eung saan inilagay.

14 At pageatapos na ma-


68

SAN JUAN, 20.

sabi itd, siyay nag-balie at
naquita niya si Jesus na
nandodoon; nguni't hindi
niya nalalaman na yaon ay
si Jesds.

15 Sinabi sa eaniya ni Je
sus: Babaye, ^baquit eaumi-
iyae? ^sino ang- iydng hirid-
hanap? AealA niya ay mag-
hahalamin, cayat sinabi
niya; Guindo eung ieao
ang nagdeild, sabihin mo
sa aquin eung saan mo ini-
lagay, at aquin siyang da-
dalhin.

16 Sinabi sa eaniya ni
Jesus: jMarla! Nagbalie siya
at sinabi niya sa uieang
Hebreo: |Raboni| na ang
ibig sabihin ay Maestro.

17 Sinabi sa eaniya ni Je-
su>: Huag' mo aeng tag-
nan: sapagea't di pa aeo
nacdca-aquiat sa aquing A m£:
ngunit parunan mo ang
aquing mga eapatid, at sa-
bihin mo sa eaniU; Aaqui£t
aeo sa aquing Ami at sa
inyong Amd, at sa aquing
Dios at sa inyong Dios!

18 Dumating si Maria Mag-
daiena at sinabi sa manga
alagdd: jNaquita eo ang
Panginopnl ipinahayag sa ca~
nilA eung paano ang pag-
easabi sa eaniya ng mga
bagay na itd.

19 At sapagcat tanghali
ng arao na iydn, ang una (*)

sa sang-lingd, at ndsasari
ang mga pintuan sa lugar
na pinageaeatipunan ng mga
alagad, sa eatdeutan sa mga
Jud7o, dumating si Jesus,
aMumagay sa guitnk, at sa
eanila'y sinabi; vapayap&an
ang sumi-inyo.

20 At pagedsabi nitd sa
canilay ipinaquita ang mga
eamay at ang taguiliran.
At mga alagdd ay nanga-
tuk sa pagc£quita sa Pa-
nginoon.

21 Nang magdgayo'y sina-
bing mud sa eariild ni Jesds:
Capayapaan ang suma-inyo;
sapagea tsa aquin ay ipina-
dald ng Amri; sa inyo namdn
ay ipadddaU eo.

22 At pageasabi nito, silay
hinipan sa ulo at sa eanila y
sinabi: Tangapi'n ninyo ang
Espiritu Santo.

23 Ang inyong manga pa-
tauarin ng mang^ easalanan,
ay .manga patdtauarin: at
ang di ninyo patauarin ay
hindi patdtauariri.

24 Ngunit §i Tomds na isd
salabing-dalaua, natinatauag
na Di'dimo, () ual^. sa eanild
ng dumating si Jesus.

25 S,inabi sa eaniya ng&,
nang ibang manga alagad :
jNaquita namin ang Pangi-
noon! At sinabi niya sa
eanild: eung di eo maquita
ea eaniyang manga eama

(*) Didimeeambal.


SAN JUAN, 21.

ang tand& ng manga paeo at
masuot ang aquing daliri sa
lugar ,nang manga paeo at
masuot ang aquing eamay
sa eaniydng taquiliran, ay
tiindi aeo sabampalataya.

26 At pagearaan ng ualdng
arao, nangagedeatipong muli
sa loob nang buhay mga
alagad, at easama nild si
Tomds: dumating si Jesus
nang nangasasara ang mga
pintuan, at napasd guitna at
sinabi: Ang eapayapaan ay
sum^-inyo.

27 Pageatapos ay sinabi
eay Tom4s: lunat mo ang
iyong daliri rito, at tignari.
mo ang aquing mga eamay;
at iunat mo rito ang iyong
mga eamay, at isuot mo siya
sa aquing taguiliran: at
huag eang dt paniualain,
eung di tapat.

69

28 Nang mag-eagayo'y su-
magot si Tomds, at sa eani-
yay sinabi: j Panginoon eo,
at Dios eo !

29 Sinabi sa eaniya ni
Je^us : Sapagea't aeo ay na-
quita mo, ay sumampalataya
ea: mapapalad yaong mga
hindi nacaquita at nangag-
sisampalataya.

30 At gumau& rin naman
sijesus nang iba-ib^ngmga
tand& sa harapdn nang eani-
yang manga alagdd, na
hindi hang£susulat sa li-
brong it6.

3*1 Nguni't ang manga ito
ay nangdsusulat, upang
eayo'y mangagsisampalataya,
na si Jesds ang Crito, ang
Anae ng Dios; at sa inydng
pagsampalataya ay magea-
roon eayo nang buhay sa
c$miy&ng pangalan.

ICADALAUANG PUO'T ISlNC CAPfTULO

Pagfiapaquilala ni ^esds sa ea-
niydng ihga alagdd; ng silaly
nangingisdd ay nagbigay nang
isdngbilin eay Pedro- hinulaan
ang eaniydng pageamatay at
pagpiguil sa Jtag-uusisd ayon
eay Juan.

i Pageatapos ay nagpaha-
yag na muli si Jesus sa
eaniydng mga alagdd sa
dagat ng Tiberias; at nag-

pahayag sa eaniyang sarili
ng ganitdng paraan.

2 Magedeasiping si Simdri
Pedro at si Tomds, na ti-
natauag na Didimo, at si
Natanael na tagd Cand sa
Galilea. at ang mga ande
ni Zebedeo at dalaua pa
sa eaniyang mga alagdd.

3 Sinabi sa eanild ni Si
mdn: Mangingisd& ac<$.


70

SAN JUAN, 21

Sinabi niU sa eamya: Camf
namdn ay sasama sa iyo.
Nangagsilaead at nanga^-
sisaeay ng& sa isang daong;
at ng gabing yaon ay ua-
lang nahiiling ano man.

4 At ng nag-uumaga, si
Jesus ay lumagay sa pang-
pang: ngunpt hindi ndpan-
sin ng* mga alagdd, na yaon
ay si jesds.

5 At sa canilay sinabi.
Manga binata, ^mayroon ba
eaydng and mang maeaeain?
Nangagsisagot sili sa ea
niyd: U-alL

6 At siyay nagsabi sa ea-
nild: Ihulog ninyo ang in-
yong lamb&t sa daeong ea-
nan. ng daong at maedea-
huli eayo. At ng mdpahu-
log ng& ay di nila mahila,
,sa earamihan ng mga isdL
7 Nang magedgayo'y ang
alag&d na yaon na ini-ibig*
ni Jesds, ay nagsabi eay
Pedro:jAng Panginoon ri'g&l
At si Simon Pedro, pagea-
rinig na yaoy Panginoon,
nagtaquip ng tuniea (sapag-
cat siya y hubd) at tumalon
sa dagat.

8, Datapouat ang ib&ng
mga alagdd ay nangagsila
pit sa daong na maliit, (sa-
pagcat hindi lubhjfng ma-
layo sa lupa eung di dala-
uang daang sieo,) na dald
ang lamb&t ng isdL

9 At sapagcat nangagsi-
bab& sa lup&, nacaquita sild

ng mga bagang uling, at
isang isd& ang nasasa iba-
bao, at saed isdng tinapay.

10 Sinabi sa eaniiA ni Je-
sus: Dalhin ninyo rito ang.
mga isdang inydng nanga-
huli ngayon.

11 Nanhie si Simdn Pedro,
at dinala ang lamb£t sa
lupS, pund ng .malalaquing
isd^, isdng daan at limang
puot tatlo: at sa ganoong
earami ay hindi nasir& ang
lambit.

12 Sinabi sa eanild ni Je-
sus: Pumarito eayd, at cayoy
mangagsieain. At sino man
sa mga alagdd ay hindi
nangahas na siyay tinanpng:
jlcao ay sino? talastas na,
siyay Panginoon.

13 Dumating nga si Jesus,
at tinagnan ang tinapay, at
silay biniguian; at gayon
din namdn ang isda.

14 Ito ang iea-itlong^ pag-
pdpaquilala ni Jestis sa eani-
ydng manga alag&d, nang
mnbuhay nang mag-uli sa
manga patay.

15 At nang mangaeaeain
na, sinabi ni Jesus eay Simon
Pedro: Simon, ande ni Jonds,
^Higui't ang pag-ibig mo sa
aquin eay sa manga ito?
Sinabiniya: Oo, Pariginoon:,
nalalaman mo naquitay ini-
ibig. Sinabi sa eaniya:
Ingatan mo ang aquing mga
ande nang tupa.

. 16 Umulit na muli sa oaniya


SAN IUAN, 21. - 71

sa iealaua: Simdn, ande
ni Jon3s, ^inl-ibig mo aeo?
Sumagot sa eaniya: Oo,
Panginoon: nalalaman mo
na quitay ini-ibig. Sinabi
sa eaniya: Ingatan mo ang
aquine mga tupa.

17 Sinabi sa eaniya sa iea-
itlo: Sim6n, ande ni Jonds.
^inl-ibig rho aeo? Naluneot
si Pedro ng sa eaniya'y sa-
bihin ang iea-itlo: ^lni-ibig
mo aeo? At sa eamya'y si-
nabi niya. tanginoon nala-
laman mo ang lah4t nang
bagay; nalalaman mo na
quitay inl-ibig. Sinabi sa
eaniya ni Jesris: Ingatan mo
ang aquing mga tupa.

18 Ang eatotohanan, ang
eatotohanan ay sinasabi eo sa
iyri, na ng ieao ay bat& pa,
ieao ay nagbibihis at ieao
ay pumriparoon eung saan
mo ibig: nguni t eung ieao
ay tumanda, iu-unat mo ang
iydng mga eamay at bibi
hisan ea ng ibri, at dadalhin
ea eung saan iindi rno ibig.

19 At itoy sinabi, na ang
ibig sabihin ay eung anong
eamatayan ang iluloualhati
sa Dios: At pageasabi nito,
sa canivay sinabi: sumunod
ea sa aquiri. /

26 Datapoua't ng magba-
He sj Pedro, ay naquita
yaong alagdd na inl-ibig ni

Jesds, na sumusunod, (na
siya ring humilig sa eaniyang
dib-dib sa paghapon at sa
eaniya y nagsabi: Panginoon,
isino ang sa iyoy magea-
eanuld?)

21 Cayat ng maquita/ ni
Pedro ito, sinabi cayjestfs,
iPariginooh, ^ianong gaga-
uin nito?

22 Sinabi 'sa eaniya ni Je-
sus.\ Cung ibig eo na siyay
m^tira hang£ sa acoy du-
mating, iyo? Symunod ea sa aquin.

23 Cumalat ng& ang sa-
litang ito sa mga eapatid,
na ang alagdd na yaop ay
hindi mamdmatay. Ngunii
hindi sinabi ni Jesds sa ea-
niya: na hindi mamdmatay;
eung di: Cung ibig eo ria
siyay mdtira hangd sa acoy
pumarito: /aro sa iyri?

24 Itri ay yaong alagdd na
nagbibigay patotoo sa mga
bagay na itd, at sinulat niya
ang mga bagay na ito: at na-
lalaman natin na ang eani-
yang pagpapatotoo ay tunay.

25 At mayroon namdng
ibat ibdng mga bagay na
guinau& si Je.sris, ano pat
eung susulatin ang vbauat
isd, tnarahil ay rii sa sang-
libutan ay hindi mageaea
siya ang mga librong susu-
latan.

CATAPUSAN,
Full Text

PAGE 3

!"# !$%!"# !%!& '#!((($)*$%!& +),#$ -#)$),*#$#./",01&,02)$& 345!!! ,"# ,)!$#0! 6#)$))!$0)$-0#(2#,0(7)!0)$& !! #0!0%!"#()& 8#!(#!&)(0(#!#!,)!"#0,)52$$()#),#& 9:0)!-0($(#!#!!)!& ;#)!")$))###/!($(#!) #& <$) ##) #2,&"#,0=))) #& (#!0#"#,0##($)& '%#(2#),0#52#(

PAGE 4

!"#$%#$&' %&(&)' *+,-&,&&.#//&' 0./#$ 1/#&,#/& 2 3456#/748 9:./,;<' 9#/,7$8=4/>8,;'=4+?8,;' 99$;#4,=8@/'=8 9,$,@+?-' 9A, 9*#/#/,=<&<>+?8 9!/,#//&&' 9"-&/

PAGE 5

!"#$##%### !&#'(#)*# +,-.(#/'0(012 +32-%### +!##4##### ++212'0###4##4 +526* +#' +.#7* +8%2 +"2#9:;#<#=0>;: +&# ;'05,2?''9 '0 532#2= 7 >

PAGE 6

!""#$%&!'""()#*++ &,-"!".")/ "."0.1""-" 10.2"!)() 3"."0!.".".!"4!""()%)5) 674))"85)9!0.(") :-""!.!")" ,)1" ; ? @),!)< 3A"1<'-"'!")".94-"!-")! 3'!'14-"-""?.".'."" #*+()'

PAGE 7

!"# "$""" %"&"'&"!" ()*+""'*','"!-./ 0"!'"-")112&'!!'34")"&1 5"!'(&"-'4 '6''!4 "6'"&&)'!"'2!")&"72'!,""8! !""'!&)'&8)"4 9*,'"!-''2'4)&4)2' :&&&!4"&'!4+"),&&"4!;&) '6'!-&"''&!$!!2'&&$,'2&&!4' )&/&"//"28)4'2'!4$'6'&&)''&" %&)'2&)&''"&)"&"

PAGE 8

!"! # $ % &'' () *'+',%" '' .' /'''0,% '&'/1',%2 3 04'&/5 '' 6&' !/7 41 8, 2 9 &'4' :') '' '''" ': '4' '1'' 1 #9 4' 104'/ %'0'' &'

PAGE 9

!"#!"!!"$% !%!&'" (")% ""!!'*+$!)#+,-+$#!"'! "++."/%#!)"0'#!'&#'1"'1$!0'!." "!'!)+,!"#"0$!!"0)+!""$+'!0 ."!'%! +!2#!"'!",&"%#!3"!)'4567# +#%"! !'$!%!4 8"!',!""0$!""0#9+!""$0'%!+:% $#0'!%%"!!0# ." ;)%!$/%!#:% $!%# <=!!+",>#!!")%#! ?=00%0!+$ "!"$)0'" !$!% "","+)%!:% "!"'!"$!)+,&#"%!"4 @"!'$!)+,&5"A! !0'"'4 !""0$!""0)+!""$#1+$)%"#"!0/0'

PAGE 10

!"# $ %& !#' !() *+!,(!-). / &( ( !! 0& '1!(!(! 2& (! 34& !!1! !(!!!! & 5, "!& "6 !781 9!4&!"6-8 & !( 1& ( 4!1 !!4"!( %!:((6!6. *6 !;(

PAGE 11

! "#$"! "" %!" "" !& '"#(!&" )* +"# &*! ,+ -! ++! + &&# "+ /0 +! /1% ""&-! %!"% "# ""& /+ &! & // 2 /32 4"2!."" 2 %5& /!! &" / "& -!& .! &++"& !&62 ""

PAGE 12

!" # !# $ %!& "!'()*+!,#&& !+ ,* "!*!&++ "! ./ !,!01'2 *+## 3,! 1 4*,&*& ,! &5 4 ,# !& ,!## *#'6 "" &.7(8 01 *# !',! ,! &.1!#&*," 9" "" !! ## "* # 7) &# : # # $ ; <5,!*"#### !+0# *" =" 5 > ",! &# 0 !"" ?#0! *#, # #!" *!",! "&

PAGE 13

!"#!$"#%!& '(!")!*!& )+$!*& ,%-&.!-&& /!"*0122$& 3%("45(*6 728*4**#!& 7$ 9!4")**)*& 770!"#!!"& 7 !**:-!0!$!-&!& 7 ;!*0$#"6!*& 7'!

PAGE 14

!"#$!# %&!'( %)*'(+,-! !(../'# 01'2 0342 0% 5'(+26-2 0078(-# 0 .2 0,+9 #' :--(-2 0$'--!22 0;-22 0&<-(=2 0)'2'-!6-> 1'-'' '2''2 '-. %

PAGE 15

! #! $ %&##' $ $! ( )#& ) *'$! + &# *',-! .%/ 01&221' *! 3* 45'1! %62-!'7! %.&-!8! %91& *!1&):! %"8*!! %;-&<-&#!

PAGE 16

!""!#!"$%"&$!&'"$(%&) *+%&)!&!!"$,&-".&"/0' %!"&10$!)""& 2"&!!%"3''$&!!,&&)")!&&!0""'"!0)& 456"$$)"670"',&''"& "7&0,&0)& "!&0 )",&$"%$ $#!%%")),&"!0)&5&)!,&" ,&""%""!#!'$&!,&")))'!,&!"$ ""!78") &)"9 :""!!,&"&)/&)&,&",&0')& "5);#!%0%!)&&" $ <"6 ""!"$7"$"$)'""!'"'"0)&$ =$!&)"$&!$")$"!'"'"0"!#!)&)$7"!5!%6 $ >!5!6 "&$"$")"7!#!$ $7 ?."&,&/5/,&"&&&

PAGE 17

!"#$$ %&$'"#($$) *$+,!-$($ ./$(-$$$(" $($$ (0 ""-1-$$( 2!( -1-$$($3"" 4$51$!6 7$ -1!$"$$## 8$(-$"$$,!9"$5,9$$ $+,!$( $"(9$ %:,!$$(!($;((6$ $
PAGE 18

!" # $% &'(#) (% % *% &+' $'+ '%% !,#$%' %' %' !-%'' !. '%'' !/)%%%& )0%% 1' 23. #) ('. ('' ( % %( 24# $ (' 2!5% ( ( 225 2"+ $% 25'% 2,+' ( #6%((''(

PAGE 19

!!"#$ !$ %&!!$!'($) !$$! *$#$ !""!+ $! ,-$!!$!"+ ,.&!$!/++!$++ ,01$2 !!1 ,"3! !!$!!($+"$" ,,45+$)$$"!!$" $" 16 ,&!$+ "!(73++!! ,3$$73$$! ,$ !$$4$ 6

PAGE 20

!"""# "$ %$$"%&'" "(("(%%"%$()%%( !"#*+$%,(',(-%.(($"",(/ 0() """""(% 1%#(#"$%% 2$##"'(!/"3(% 4"%""!',()( "*+$($'#"5$#6. $$#(#%"78 9#( +""(#"':"#*+' $$'( ;( "5$#"'%6<%"":$%$(%% =>?#(#%((+"%@ A""B"$%"%"#%% C"%$$,( : $'#%%$($$"%DEF%# (+ "( """6 #')$(( %"$( 6")$$$ $$,($ %# ""# !"+##"'$!#)("$%%!#)($%")')$ %"%D!"(+ "$+(" !""$%6#( =?($#( +($ #"

PAGE 21

! "#$ %&' % %' ''()! +' ,"./ 0/!*+.' 1 .! '/ 2 0 !# 3!//4'& 5' ()67''&

PAGE 22

!"#$%&'#$(% )*%#!"%+%+%+%#$$, -#.$/+%((0, 1 0,#$%+ 230+/4+0%.&%.4' 256+7%#$% 2 #$#$+*8%%&$% 22%#$%,+++ 29#$:%% 2"#$#40%.+%&$%& 24,%4&44#4% 2).+&%%&+%&% 2-%#$%.&+& 21+&

PAGE 23

! "# $ %!&' (!($ )!*!($ +! $ ,-.( (( !'$ ,/!0( (( !((!(( '!!(!!((($ ,! (12!!! 3 ,(! !&' (!! ! (&0! '(45$ -. 0!( !&'!!(((!$ /&'((( &'!(!$ (45 ( !! 367$ ( 70&' 3 !($5! (($ !! #'(!8$ ,028!0!"#!0!

PAGE 24

!"# $# $! "#""#"" %&$$$"""$"' ()$ ""*+$ ,""'"&$ -" ."+/"$ !* 0"$ """" "" '"+.1 "'$ $" 2"$"! $ +"" "$"$ $3 4$ ""$ $#$# """"""$ ""# "+&3"""$ "$ "5 6" """" %#78""" +. "

PAGE 25

!"#$%&&&'('%( )%'"%*'*'%%+, -./&(%&%'0&%# 1&'$"22'%&3%&%' $415674$586 9: 1&%%';%%"2%'(%"""%'3" %"''''25&'% <&"='"''*'%'''> ?"2"%'%'('?'>%(4''0'+&"'%%%&' "2("('"% 3&/"'*'"(%'((8"( /3>'"%&''3 3*'%'%'"" 3*'"("'@'+ (( 3("'((A"2

PAGE 26

!"#$$ %&'(")"*""!$$ %%")$+,!"-( %$)$$$".(+/01+2$" %3'$"$,"$" %$)"!)$! %4$+5.6!$! "!$%$)$("+!$" %7"$ $$!$$'8*"$7!$ %91$:$"!$"!$$$*$$"8"*"""("$$ %;2""/""$1:!<,6"8*""&+/"!'!+,=$""%8$*"+$1">,""" >"7"54/$=$$*"$8?"/@!!A$"1$$ 3B$$$$/=$"$$$1C

PAGE 27

!"#$%&'() *%&*+,+"&*-) ./*#0%+ 12"*+#,*(+(* 3/"//,+% 45/"/(( 46, +"&.(&0&77) 4 889( 44":,*,( 4;$,**,*#,*,* 4!/"<)<=,(--) 4*&**"*,**,*,*) 4./%2"

PAGE 28

!! "#$!! %&$ '%(&$! ) *+!,-!( ./ 01! *2*.3 45 ,65! (7 *89 6!.:; !!! !?!% !.8< @ 7 *@.!$ 4A *B&$(A?!.A 47 *6!!! ?!7 *"! !! >C!(! !#!! 4!) >29 6! 6 >! 69 AA5!!7& !,(01!5(!

PAGE 29

! !!"#$!%&&! '!'' !""($ )!*!" %&!"&&!"!% !'+,%%!,!!$ '!#*!-!"" !"!". &!"'!" !'!"!#%!"!"!/ !'!"!""!-!" !"'$ *! !'!"!01 &!#!" !"'&! !'!""!'".!"%!"!"!/$ 2%!"&!!" !!1& !#!!"""!'!+ &!"-$/!'"!"'!"!3 4%& !'!" #!!", !'!"&!"$4% & /$!!" !!"''%54%, !'!"%!!%"!&!"!)!!+!"!&!!&!"!" !!'!"!!"' !'$ '!" 6''%7$ !"'!"!''%"""!!"'#!!""!''!!"%#!""!'/"&!&'!""-!!""' '!" !""! 8!"" "&,!'" '!!""!") !"'!" !',!39 :!!&&!!"',!!""&!"3:!&!*!!"!"%'3 !!" !'0!"!&&!-!&!$!""*"&!*!7! '0*;!#!'%+)

PAGE 30

!"###$$% %$&#%$$$%# #'$$$$#$$$$$$$$ ($)# !$"# #$$$*#$$&$$$)$$!+,$$$-)#%!.%$%$$$ ,#!#.%$/$)##$ .$)#%##$)#$$$)$%!.$& 0#.%$$$$$ $$$1&&"#%$ 2#)# $$$#$34$5!$"##$&&%#.&&&36!$"##$&#&&#$& ## $$$$##!"#7$ )# 8#$!$!$"##$ ##$#!&$$$#!#.$$$ #$)#% $-9#"##!" /&$$$#!#.!.$$4 )# !#."# $)#/%#$"#%$% !$"#$% #.!#$"##

PAGE 31

!"#"!$"%&'" ()"*")&+'*!!*')'" ,+" -".!'/#*)""* 0!'**"'!'""' 12"' "#34'*)! **' )&5")6738"*"&4'$ 9'")/ 7"& 4::!#' ,;")3!') -***'*

PAGE 32

!"! !# $ %&' ()))()!(*!+!!, $ %-'!.!# !$ $ (./ )*!*!)0 +$ % !!+ !(!)(( !1+0)*!!!*!$ %23*!)!!!#*!)14) !*!$ %%"55 5 )$ !! )!0)!),!.)6! !$ %7 )$ %525 ),( (4!*!20*! )4 %8+)*!*! +"##9 )(+$ %! 5 !,2:# $ ) 4 %! (! ))!*! .)!$ 7&)*!!0 !)5$$ 7-

PAGE 33

!"" #$"%!"!""!& "%!'(!"!"" #)*"+! "!,.!+/( #0"(1"2-3245 )) ##6!%!"(""!.!(3"!"", #.7"2! #8!".("9 #""(","("%"%: /#;"""!'")"

PAGE 34

!"##$%& '(%!( !)# $ #( ( (* "$+,(#"$%$!")-(.)#""(% //*0 1# !" !# %!"( -!2!/%*(!3!%!4(-(%056$%$$#$7#"(8 ($(%#%$0"&(%#%$)$ $ $#!09!"#!($(%!) ": ( !;! (%)5" $-% (!"##8 #"(!-(%)"*((! <"*##$ !($%(*)#"" ("$#( ) "!-""/"2!%( "!#!" =($ -((!*!(3%6#>;3(!2!5 0 ?"( !/@$#$$ $3(%)A%B5("$("%5C !##-$(-$ %$8 #"( (D()"2!%$ $ ($ $ ( !$##)E$"#*( !#F"( G/*#-"(*(##!"(-/2$#%B %5("##/0 H# ";!(#((%0 $5"(%0 C#(%#5($>

PAGE 35

!"#$% &$"'($$($""$ )$"$""#*((($""$+$($*""$$,$-*$ ""#,!$$(-%$,."/0+"-+"$$$"$$ 12$"$($""$$(3$4!$(,."$$($,$""($ ) $-5$ $ 6*(*$.'$--*$" 7-%"$""$$$"$"+-*$(/ !$($8--*$,""/$"($""$,"""/$"($" 9$""$($%$$$"3($(,"3:""($$2( ;<""2/$" &=$"$,$"0"!/$$"""$$ )-%"$$=

PAGE 36

!"!# $ %"&"#"'()*&+,,( %-#,)$""()."( %/!"*)#,##0 %12#'304,"!#" 5"" !0""##".,$" 6,$"$"34,"."3")"!,#$"$" % ",," 7"!3" 8."#!49,#")""(!, :!,.$"&",3( ";*", !",( -.$"$"$",#",.' /'"#,*! "+, !#," $"," $"4 $"#" 85< !')7""(

PAGE 37

!" #$#$#%&'"(()#!(*"#+ ,&-./00.#1/ ####$"$$#"#$)###+ 23#$4#$$"$#$##$+ 5#6#$#6 ##$#!####$$#"#$ #$# "+##$$#))#+ 73#$#""$##!$#))"+#+ 8"##8!#$9!"$":+ -%##"##"(;7$##$ <#)$"#$##!#$#+"#$+ =$#%#)$$$!#$$"+##"

PAGE 38

!! !!#$%"& !&"'!" '(" )' ''"' "'(" *+ & ( (" ,, !' ''" "!' .")$/& ( ( 0/' &,,!!, ,",,!!-& 1.$,!!/,#"%"$2,!!!!",'("(! 3 "' (! -"" 4!( !, 5+(! &" *& ''/",'(" %"!!, '("$2''"#& ""('"'("" ""(!!6 7 !8(!! '#"&"!( "' #-', (""9 *'('#((! # '! '!9 ** !8 (( "%" !! !:; *0 ,'$'"8 $"%")!'#/!'''

PAGE 39

!"#$"%#%&%$'(&)%&&#) *+&,#%#&%&-.#%)& /+)&)0%)))0%#)1 230%%.%#%#&)% 4)%)%&$.%#%) #)#%' %0%#5&%0%# "5()#&)%3% 4 #&%4) "%#5$#-%(#%6&1&7####%# 8"5$3##%)$#%# !9#%&-(+#%%: *3"%#&-.%&$-*(%+ /9#'(()#%%#&% 2+&.;-#<#%&%)&%%'&#&)%&%%##%)0% 4=&&%.%1#,&.%.%%

PAGE 40

!!"!!!#$ % &'()&*&**+,(! !#$ %!! ./(#0)!1120 %31/(0!.!+24!5 6+-(0+." ./ !!77!! 8 1(0 9./. :2; < =//!> ? @ A?!>..

PAGE 41

!"#$%&'(! )*"+'! ,-.!!! /0!(1$"$%&! 2!3'.4&4.!6 6-"67&#&&.! 8-9:&! ;<.& (!=> ?& 0 .&@&@&A'! )@&(!B&&.@&9&.! )@&:"+.&'.! ))C&D.4.-),&"@.'! )0@&#"...&! E27("#.'F.! ) ..9'.&"(E )87"G+ H&-&!

PAGE 42

!" #$%&'( #)&*+, # -./0'&"'0+' ##&1'2 #304 5655 #7& #8"&*9: #;6+ 4 #<&# #!=," 3$&-''6-4 3)5&0 3 "*%5"

PAGE 43

! "#$%&'()!)*))(! +, -). / "()0 1$2) 3 2!! 4$'3 ()#))())567*)1)( ) 89$')# : )! 9.22))".7)91! ; +<=) 2)')71! +*') #')7*)"..7') +>'))'))?! +9*' )! +9*$')))').#) 2))@' ')))! ++A). )! +1''))*)%17')7 .6

PAGE 44

!"" #" !$ % !#&"! '()*+,)+(-). !"" "#$"$%&'" "/-"!*$&"$)01 /"$ "! ""2 #$!"3% #)#14 5"!##" 6 34 ""$7#/""#"% &"$$#/"$"!# !#$ /"$#8/$ !"$# $" / ##"#'91 4 #"8 :*&"/% !/"$##!/ #"$2; <"4/=$$#! #"$>"$#!%"# "!# # + %/#8-/ !!/&"1 ?!9$#"$ "%# $#" #

PAGE 45

!"!#$ $ !!%!&'($# !# #!#!&'" #)!!!#!!# !!$ *!$+!#!$!!#,!!!#!! !$# #!! (!!!-.! /$##!# -.!0! !#!!!!! "!%!! !(( # "!!! $ (! !1 2(! 3$ !!&+'!) (!($ !#!## 4*!##!! (!#,!!!56 )7!! ! "%##%(! (!!! *89!%!(!$!$ *02!7 #:$!!9 !!#$!!!("(!%!!! ""# $ %$ &! "'(&

PAGE 46

! # $ %& ( ) )* )!() %%)!+ )-*') .+.# /! *#! 0 ) 12 *3)! 1-*!! 14 )! 11# 15 *(*'4*4.6 1$*7 *8# % '% 1

PAGE 47

!"##$%&&#$%#'! (#%%)'*+$,+-#%, ./0%#12)' 34$+&5%%60 &)6#%789 :!;&%&%%%#)# -#%%<%= =>%'#6%6#6 ?76#6 &%$6%#& 66+%#%&!%%'0%&0&# (66&%%'6#0&&%!& .00%606#&'%666#6% ?3%#'0@A6#

PAGE 48

!"#$##%#&&%#"$%'$$(#"$"$ )%"*#+",%"$+-*"$+"$-./"%&&%#$0 1,%2"$"3-/4"&$%%+ 5$#%%%#"# 6,""$+-7%&%#8"% ,2"$-"&$&&&$"%"$"+& 9,",%$"$+-&$%%#$"&$#%"%%#$ :,"$2"+-&""&%#$ $%;""%2""+/$%*#&$&"%$#";%"$$%&"# ##&##"3$3"#($"+" !,%#"$53<,#""%$&=>%="%??$#++ 8$#&#"@$%

PAGE 49

!"#$ % "#&&#' ()*+,! +-# (.%-,*/+01++" (2 "& (3#!+ 45%62 (7$ &!8!9#8-+ (:"++ ;<=888> ;(+!#?;;-@!-;-+ ?" ;.A,&+-;2 B-9C#,D'

PAGE 50

!"#$ %"## $#%#&' (""$ %#### #)#* +,#,% # -"*.$" #"/0#"/#1 $#2,.,' #$3 #$,, ##$ #1#, #.#$, $##,,4/5#,$,3# 65#,$,3##$#,,,35#,"$"#.#,,,3$ 7%"/#,/1##33"'"481# *!"$#3#$""'#$ ## 9& ## #/#1#: #"$ # #1 $,,,3%##,##"$ #$;;*":#<"#/#'"$" (= #;$; 3/##:,$,1#,%,## +#%*,,##,,#:$33# #3$,31>/,$,

PAGE 51

!"##$%& !"# $ "# %& '(%)""(*)# !(+(,,-.)) & /"#0) "#(1# )))" -23"-234### %)*#-231) ) # & #-.) ) & 5# (##) ) 6 7 .##!-."#" ("(! #) ) #"%& 8-.(9%% %+%%) # !"(" 4 %"4 %"& :#;##! ") +"#"& <##!= 1 # (%-( #%>;#?#7-%"%-%"2*%"1-+ *"") 7 #1&# "0%7"%".(# "%)!" 0"%,& =+"# 0"0%*),-.

PAGE 52

!"#$"%!& '"(" ##$ )#" )!&$* +!&,$"( -."#$"$ "(%%"% /0!+* 12""$(%!&!!*$"!&$ 3#$#!+ !& ""$$4!&"" $56#7*89+":"$; '<$*=$##""(&$"$## $""("$#>$ +!& +?"%,$."#"$#""$

PAGE 53

! "#! $#%! ##&'('()!" '('( '(* +!#!', -./',!!)#, '(# # !"0! -1 ( !!!'( 0'"2',! 3&45364326&784& 9%* :!#!!*(!! !!; -&,!! !( <&('( '(*#!!)9=! ',9', '(,#> '(',(!"',!?@A

PAGE 54

!"#$%#&# '(###!&&)!# *(&!!&#+!& ,!)##!&!-& &.+&!$/)$ 01!-&&+ 2#3#!&#&& 4!&+&! 5#&#-####&6&#-&)!!# ++###7!+.##&##&#&#"!#& 1& '!#&#++!&+ *-#&#&&#&&###&#& 0,###!&5#

PAGE 55

!"# $%&' '!()' !( $$' #&!' # &" '* $+! $)' "' "' #%&, !#-! -! $ $ /#'0' 00! $1200!0' ,34,5,.6,738 9 9 !" #$ 0 !*:$( # # %

PAGE 56

!"# $% "$& "%# ($)"!* $" + ,$ -./ 0$ ,1-# # -2* # -34 $#& -56"1# -$7"# -$ # -(89$8$$1$ -+$

PAGE 57

!""#$%&"& '(")"*"#)&++&"$""!"&*%" +%"&*%&"&$%+# ,%&+*&&$%"*%&$%.)$$%+*#*"*$%+!/ 0")&"/&1*+2*"&"*$3 456 7 &! 80"&")")#"&#&"9&1&":7 5""&""*"%*&1%""*""+ ""*"")&"+1%*"%"*!"&&**&&"*&! ;"%""*!$&"*"2 4+&$""+*"

PAGE 58

!" #$ %!&'"(# )* %+,,#,(#,(#&!(.# -./ %%-,/!#.,0 1()/## 234526#7289667849 #!#,#):,! + -# ,#-.% !#/$,# / 1 //' ;#),<,## )2 (#1)/ //# (/-1# /#

PAGE 59

! "#!$% &!! '()%&!!!* +!!*,-#!(./&)! *( .!!$!*0%&!!!$!%&!1 ..*!!%&!*!-&!! .2%&!!*-**!1 !%!!* 3($ !*!!!(! /*!!!!!*%&! %4&!%&!!(,,!!*!(! .%&!)5!($!*!*6!6( (( 2&!!(,,!!4-# *(, 78!!% *(-()!,

PAGE 60

!"#""$%&'##" ()"$""""&"""""* (+'"""'"&''"#"" ,-./0,1.21-3,4.2 3')" "5$"'"* #"'""" '6"7'#'" 8$#'99 3 "9 )"'"" """$ ""''"6&$$': )""&; "&5&"#"* +'"!#+5" "''"'. <=""&$$':"&;

PAGE 61

!" #$!%&' (() *%&+,, -! #/!01&&*2 *! #3!425( ( #45(!* 67 # *"#8 #*%&6 (7*( (( #!%& 1 6%& #9:%&:;.; #87&7!&%& # (*(& /$*(267!&<*('

PAGE 62

!"#$$ $%&%"'(&&)* +" ,*!%&"%'% .& #,)&)*$ /0&&1%"'2%#%"2$ 3$&))*&04%"2% 5%* 0&$ 6 ,)1"7# &70$ 84%0%"9%% +:4%",%'/$ +-%"0"(-$-%"&$ +&$ ++,-0-&-%"%2) +."'%%%% +/04"!%-;)-%"$

PAGE 63

!"#"$"#" %#$&' "#$# (( #'('"# #$) *#+ $ '#$ %#$) ./ ('$ # "#$# # $0--$10--#$1 % # $# # 2# $"2#2# ,('# ". 3" %#$45 &2# -$$1 6(7 *"#$-#" %#8 -& ----('# # 19 $2#)2# 2# 1 8:!108;<8=:*>!? : *%$'"$1 @ #$' "" $ # '# $"#$5 $A!#" $" %#$)B& "1 ( '*#"$"#('C -'$$$$$$ "#$ "#$ $" 1 D#"%$$$ $"#1('A> $$ $# (2# $2# -$ # $ #$8($$*1:#

PAGE 64

! "# $%& #'''# (#')*! +',-! /#%0&1.(! 2 /,%3#4 515. / '.1 % '..# '/3./-%#3 3 '! 67.,08 $/%9./9'! # ..'9'#/! : '),#-/. '#;.'2?'% 8/ $%('#<'! 88#0@/#,@<' 3') .'9'! -9)/ 3.)!!! "#'A')'7<#/'=.% +' )/')! )1, >0# 'B)*CD'!

PAGE 65

! "!#$%""!"! &!!'!( )!* %!! &+& ,-! !&. *-!! /"!"!"! %0!+#"012# 304 !!00 050$ 6 !&00! !!""" 78 .9 0! %!"% %0: 9"!!,! !" ;7!, ;,; .":%! ! 8! <*!" = 0 "! 0 >*!" !0 " 70! ?":@$!+ 00!"! 0"1A4 /"! !=""!0 1B4&"C

PAGE 66

!"#! $"%"&% '"("!) "*#!"("!+$#!###"!! ,!!"#!!!"-"! !! .*"#!%/ 0""#!#"#(&#(""( 1 "*"!!!""!!!/##(!!!" "# 2.("34" 5#/6""# 7(""8##% #&9# .3 :$!("!""#"!!!#"!$#!#."/#$#!!%# "#"!"!2!!!"(-"#"#!(#""#(0;<."(#!!("#".!3"#( 0#!"#.#"#((!#%##(! 0,=!!%#-"#$3"3"#!9 #(!#

PAGE 67

!"#$"$%&&'( #%)#!'* '%' #+ #&'!& #&%"%%%'&%&./('.%##& 0#&%"%%%!"' 1#&##%&'%%2-3%%% #&'%#& "%"%#4' 5&%".%*, #&#%#.!2,.%!#& 6&! %##%%"& #%&'(* %&%&#%#! 7&# & .%&##%#!&%'''%" 8#+ %, &#%%!#"'%* ##! 9 :!&.%!;<++**%+ ,#. ##! '&#%%&&"'. ,$", '(# %&!'2## & #%& ''2 =%%&%# #!!', #!"*&& 02& '/>' &?'*&# &@+, '/!+,%-%*%&##& 1!&!#

PAGE 68

!" #$%&'"('!)!*("!!"+,-!""! #%./)01)%232!/) #45%1 "%* *++"6%,*)""*!"6""770 #7"/)/"%.8***" #9*+,!) )"*)""4"/": ;**<" *+,*"")":*+68 #" ")%=**"**")"* *,!*%>* ?*) @"*)"'"*)%*)!*)) A,B>"7 "CDE'" $<"%."80%""" CFE7"G"

PAGE 69

!" #$ % & '( ")""* +#,! )" &." /0+"!&"&&1"' /2))34,%"&.5 63,78#9)633#:79 #&"%" & ;#",38< / ;.=5

PAGE 70

!"#$!% &!$$$$'!'$'%'!() *+,./!0 1,!2%$!"!!%$'%$!"%.%0,,3"!(4.)4.3"4.'!.,45$'$6'!+,%$7$ 89'$,"'6!'+,%$%)!$'$!$7"0 :'+,!"$'"+5$ $"!' !$9%!%$ %4.;$''$5$ '$,.%." !$4$.+,%%,')+/,4 <9$$',$# &2! '!''5$!"$%!$' *$4. =$3'!5$/>4.5$,!25$$' 1$$

PAGE 71

!"#$ %!! $ & '() #(!*!) !*!! )+ !,$ %!!( $ & ) )!!(! .&!) !&(&( !! )( )( / %!)! !) 0 & 12%!$(3 '0 &* 45#(!$ 6!()!&)& !!#7!%!8 9!% $ 3#( 1!5 :7#() *!;9!%! ()<1%! ==>!(!!$ 9 & !&!) !%)!) !,9(!%! ()1%!&( 3(!( + (!!!& !! !&&& ! > !(% !.(&% 2% ()!( !)!(