Citation
Voice of South African women for a lasting peace

Material Information

Title:
Voice of South African women for a lasting peace Public meeting held in Metropolitan Hall, Cape Town, 9th July, 1900
Alternate title:
Stem van Afrikaander vrouwen voor een duurzamen vrede publieke vergadering gehouden in Metropolitan Zaal, Kaapstad, den 9den july, 1900
Added title page title:
South African women and the war
Alternate title:
Stem van Afrikaander vrouwen voor een duurzamen vrede
Place of Publication:
[Cape Town?]
[London?]
Publisher:
[s.n.]
Language:
English
Afrikaans
Physical Description:
36 p.

Subjects

Subjects / Keywords:
South African War, 1899-1902 ( lcsh )
Suid-Afrikaanse Oorlog, 1899-1902
Imfazwe yaseMzantsi Afrika, 1899-1902
Spatial Coverage:
Africa -- South Africa -- Western Cape -- Cape Town -- Cape Town City Hall
Afrika -- Suid-Afrika -- Wes-Kaap -- Kaapstad -- Kaapstad Stadsaal
Afrika -- uMzantsi Afrika -- iNtshona Koloni -- eKapa -- IWolophu yaseSixeko saseHolo
Coordinates:
-33.925278 x 18.423889

Notes

General Note:
Title from cover.
General Note:
Caption title: South African women and the war.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
645404 ( ALEPH )
EM1547 /202430 ( SOAS classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
THE VOICE OF SOUTH AFRICAN WOMEN

FOR

A LASTING PEACE

BKMBac Jfteeting held in JffletTopoUian (Saps ^otOii,

Sib$tctyt 1900.

DE STEM VAN AFRIKAANDER VROUWEN

VOOR

EEN DUURZAMEN VREDE.

a- 'Vsrgadering gehoudsn in ^aal,
Jiaapstadj din 9dsn Sul'S* 1900.


t!t froutucit-l)xi'g;ii)eriirg te

EEN PROPVOLLE ZAAL.

KRACHTGE REDEVOERINGEN.

(Ovcrgedrukt rnet u Ons Land ean 10 en 12 Juli, 11*00).

De vergadering van vrouwen gisterenmiddag
belegd in de Metropolitan Hall is een groot
sucoes geweest. Zooals men weet was het doel
te protesteeren tegen de annexatie en over
zakeD van gelijk belang te spreken.

Tegen half-drie was de vergadering aange-
kondigd, maar een uur tevoren reeds kon men
voor de vergaderzaal, de Melropolitan Hall, een
aantal dames aanwezig zien, en to.ui de verga-
dering geopend weri was de zaal propvol. Alle
stoelen die er verkrijgbaar waren, waren bezet,
de gangpaden tusschen de stoslen waren gevuld
met staande bezoekers, de gallerij, die oor-
-spronkelijk bestemd was voor de heeren, was
dicht bezet met dames en heeren, en op het
platform zaten rondom het bestuur een groot
aantal dames die elders geen plek hadden kun-
nen vinden. Het aautal personen moet geschat
worden op minjBtens 1,600.

Op het platform zaten om den bestuurstafel
de volgende dames: mevr. Sauer in den voorzit-
terstoel, mevr. Purcell-Faure, secretaresse en
voorts mevr. Steytler, mevr. Molteuo, mevr.
Roos, mevr. Malan, lady De Wet, mevr. Con
wrighc Schreiner, en voorts noemen wij
denamen mevr. W P Schreiner, mevr. Merri-
man, tnevr. Joubert, mej. Green, raej. A v d
Byl, mavr. C Chiappini, mej. Schroder, mej.
Wahl, mevr. Becker, mevr. Beck, mevr. J T
Moiteno, mej. Molteno; mevr. Melck, mevr. C
Faure enz. enz. Yan andere plaatseu noemen
wij de daines, Paarl: mevr. A B de Villiers,
mej. Yan Velden, mej. B de Yilliers, mej. A de
Vos, mevr. Wicht, mevr. Baumgarten, mevr.
-J de Villiers, mej. J Immelman, mevr. M de
Villiers, mevr. Van Willigh, mevr. Nieuwstadt,
mej. Englisb, mej. J Krige, mej, Thom enz.;
van Certs: mevr. Beinecke; van Worcester:
mevr. J N P de Villiers, mej. Beck en anderen;
van Stellenbosch: mevr. Muller, mevr. Neeth
ling, mevr. De Villiers, mej. Du Toit, mej.
Jansen, mevr. Dr ViJjoen, mevr. Berry ec
anderen.

Het aantal aanwezige heeren was slechts
gering. Onder hen waren de heeren Hill, North,
Hahn, ed. M. J. Neethling, en anderen.

DE OPENING.

Mevrouw Sauer deelde mee dat mevr. Koop-
mans de Wettot haar groot leedwezen door on-
gesteldheid was veihinderd geworden de verga-
dering bg te woaen, en zij had aan de spreekster
verzocht haar plaats in te nemen. Daarop ver-
zocht zij mevr. Steytler om de vergadering met
gebed te openen, waaraan deze voldeeddoor in
een kort gebed ic het Hollandsch den zegen
van den Almachtige af te smeken over de verga-
dering.

De voorzitter deelde daarna mae dat mevr.
Koopmans de toespraak die zij van plan was te
hcuden op papier had gesteld en dat mevrouw
Steytler die thans zou voorlezen.

Deze toespraak luidt, vertaald, aldus:

MEVR, KOOPMANS.

Daar velen onzer Engelsche vriendinnen hier
tegenwoordig zijo, zal ik u in het Engelsch toe-
spreken. VriendinneD, zusters, ik heet u welkom
in deze zaal. Wij zju hier aangespoord door
eenzelfde gevoel: om te trachten te helpen een
einde aan dezen gruwelijken oorlog te maken,
en voor de twee vrije republieken hunne onaf-
hankelijkheid te behouden.

EEN TERUGBLIK.

Zij het mij vergund, alvorens de resoluties
vvorden ingediend, u een en ander onder do
aandacht te brengen. In Juli 1899, toen er
geruchten van oorlog in de lucht waren, en
Oli ve Schreiner dat gevoelvoi beroep ten be-
hosve van recht en vrede de wereld inzond.
nam ik de vrijheid een copie er van te zenden
aan een vriendin, met verzoek dat zij het barer
majesteit de koniugin mocht aanbieden. Vr-
scheidenen mijner vrienden epoorden mjj aan
dit te doen. Ik wachtte mot verlaDgen om te
hooren wai harer majesteit dacht van de bro
chureen steit u mijne verbazing voor toen
een brief arriveerde gedateerd van Osborne,
luideude als volgt: Madam, sir Heetwodd Ed-
wards heeft mij uw brief aan hem gegeven vau
den 25sten dezer en het vergezellende pamflet
door miss Olive Schreiner. Ik betreur zeer als
private secretaris dat ik niet in staat ben aan


18

DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD

uw verzoek te voldoen en het pamfiet voor de
koningin te leggen. Maar het is een lang
geldende regel dat publicaties van een politiek
redetwistenden aard moeten worden voorgelegd
aan hare majesteit door een van haar verant-
woordelijk ministers. Ouder deze omstandig-
heden moet ik u verzoeken mij toe te staan het
pamflet terug te zenden.

Geloof mij mevr.

zeer getrouw de uwe

ARTHUR BiGGE;

Ik heb geen verlof den naam van mijn vrien-
din te noemen, maar dat doet er niets aan.
Hier (zoo er bewijs noodig is) hebben wij het
dat harer majesteits verantwoordelijke minis-
ters zich geen moeite wilden getroosten een
oorlog af te weren, en vreesden het
rechtsgevoel der koningin te kwetsen.
Dat harer majesteit geen moeite
ontziet voor hare onderdanen blijkt uit het
vermoeiend bezoek dat harer majesteit aan
Ierland bracht. Waarom zou zij ons anders
behandelen? Na deze mislukking werd een
begin gemaakt met de vrouwenpetitie waaraan
6,750 naamteekeningen en adressen gehecht
werden. Het vereischte veel moeite en drang
om de petitie opgezonden te krijgen en hier is
een antwoord van den secretaris van den
gouverneur, zeggende dat de heer Chamberlain
haar aan de koningin heef t voorgelegd.

t Yolgende bericht werd ontvangen. Met be-
trekking tot de petitie aan de koningin getee-
kend door vrouwen van de Kolonie van de
Kaap de Goede Hoop welke werd afgeleverd
door u aan den gouverneur voor overzending,
wenacht zijn excellentie dat ik zal zeggen dat
hij een dpche heeft ontvangen van den secre
taris van staat voor de kolonien hem kst ge-
vende aan de petitionarissen mee te deelen dat
het raemoriaal voor hare majesteit is geiegd.

De uwe, enz.

P. Walrond,

Privaat Secretaris.

Dit was maanden geleden en nog hebben wij
geen antwoord van onze koningin. De gedachte
kwam bij mij op, dat daarde secretaris van staat
voor de Kolorjin in een audere dpehe zich
zoo uitdrukte, dat waar hij iets bedoelde
zijn depeche juist bet tegenovergestelde uit
druktekan dit hier ook waar zijo? en in plaats
van de petitie aan de koningin voorgelegd te
hebben,kan het zijn dat hij dat juist niet gedaau
heeft? En nu zijn wij weder hier om een ver-
dere poging te doen. Een sterke reden waaiom
aflen, die de welvaart van de Transvaalsche en
Yrijstaatsche republieken en Engeland op hei
bart dragen, allea in hun vermo£en moeten doen
om een einde aan dezen oorlog te maken, en de
onafhankeljjkheid van die republieken te bewa
ren,is,dat indien zjj geannexeerd worden,zal deze
oorlog weder overgestred<-n moeten worden
h'*t bloed in de aderen van die mannen staat
daarvoor in; zij kennen de vrijheid en zullen

zich nooit onderwerpen aan iets anders.
dit vooruitzicht niet vreeselijk? Wie kan
het aansohouwen?

HOE KAN ER LIEFDE ZIJN ?

Men kan Diet helpen te vragen: zijn wij in een
Britsche kolonie? Wat is geworden van de
spieuk, dat een man als onschuldig wordt be-
schouwd, totdat zijn schuld bewezen is? Zijn
zij die aan het hoofd van zaken staan van plan
om het voor ons onmogelijk te maken om hen,
die over ons gesteld zijn, lief te hebben? Als
verraders in de gevangenis behooren te worden
geplaatst, dan moeten de mannen die dezen on-
rechtvaardigen oorlog hebben uitgelokt en die
met dwang veroorzaakt hebben, in de gevangenis
worden gezet, en niet de boeren, onze broeders^
tegen wie men beschuldigingen opkoopt voor
30s. of £10. Want wie is een grootere verrader
van zijn land en zijn souverein,dan de man dio
deze berooft van hun eer, de liefde van huni'.e
onderdanen en de eerbied van de geheele be-
schaafde wereld? Dit is wat deze sleclre
staatslieden en verloopene profeten gedaan heb-
ben voor Engeland. Engeisch bloed is vergo-
ten geworden voor het bezit der goudvelden.
De zaak was de opoffering niet waard. 01 dat
goud zoo duur is, en bloed en eer zoo goed-
koop!

En die profeten; nu reeds beginnen zij hefc
prikkelen van een schuldig geweten te onder-
vinden. Waarom aBders bedriegen zij het
Britsche volk door te zeggen dat het gevoelen
tusschen Afiikaanders en Engelschen beter zai
zijn na afloop van den oorlog? Zij weten dat
om Engelaud uitgebreid te maken ten koste van
hare grootheid, men haar beroofc van een harer
best.e bezittingen, de Jiefde harer Afrikaander
onderdanen. Gond of grondgebied, staat daar-
mede niet gelijk. Ziju zulke mannen dom of
laag, a!s zij dit beweren? Zijn zij de eenige
menschen die niet weten dat wanneer gij iemaud
diep beleedigd hebt, gij dan 'verder gaat en hem.
haat? FJeeft de Engelschman den Transvaler
beter bemiad na Majuba? En beschouwt men
de Afrikaanders beter of slechrer dan de
Engelscben?

Staatslieden spreken nu van wrat nooit weer
zal of moet gebeuren mijne vriendinnen,
staats mans ullooit,, is zeer onzeker en vaak
van korten duur.

Loyalittit s diep in het hart van den Afri-
kaander gegrift. Dit komt omdat hij God
vreest : daarora heefthij zijne konDgin Iief. De
beschuldiyingen van samenzwering werpen wij
Afrikaanders met verachting terug naar hen,
die ze maken. Ons antwoord i^: zooais de waard
is, vertrouwt hij ziju gasten. Ziet op Johannes-
burg.

Onze broeders die in den oorlog vieleri, met
den Bijbtl in de eene hand en de Maustr in de
andere, en het veld deden weergalmen met de
Psalmen die ze zongen; wie kan anders dan hen
eeren? God en de geschiedenis zal hun gcrt ch-
tigheid doen toekomen. Wat ODze zusters aan-
gaat, die onophoudelijk gebeden hebben, zy z[jn


DE VROUWEN-VBRGADERING TE KAAPSTAD-

19

niet gestorven voor hun land, maar die weduwen <
en weezen hebben er voor geleden, en God alleen <
weet wat dat beteekent. Die mannen zoowel
als die vrouwen zijn de afstammelingen van die i
trotsche Nederlanders, die met Gods zegen zich j
vrij vochten van hec machtige Spanje, en van
die Hugenoten, die aan de wereld bewezen dat <
het Geloof de kracht geeft om wonderen te
doen. &n denkt Engeland nu dat de vereeni-
ging van zulke elementen zich ooit zal onder- ,
werpen om een Britsche kroonkolonie te wor- '
den ? Voor en ding bedanken wij zijne excel-
lentie den gouverneur en den heer Chamberlain. I
Zij hebben de vereeuiging van de Afrikaanders
in dit land tot stand gebracht. Vroeger wisten
wij dat wij broeders en zusters waren; heden
gevoelen w j dic. Aan die heeren danken wij de
weifelenden; zij hebben die aan henzelve ge-
introduceerd. Dat element zal nooit sterven,
want de wortels er van zijn in onze levende
harten gevestigd.

BiTJKKN VAN SYMPATHIE.

De uitgebreidheid van de sympathie neemt
toe. De eerste die sympathie toonde aan de
Trar.svaal was hare majesteitde meisje-koningin
van Holland, Wilhelmina van Oanje. Wij
danken haar voor hare sympathie voor onze
zustersen broeiers. Deze daad van liefde zal gel-
den wauneer kronen hun waarde verloren zullen
hebben Wij danken de duizende Hollandsche
vrouwen voor hun sympathie en stoffelijke steun.
Zij vergeten hun zusters niet zes duizend mijlen
weg. Wij darken de drie duizend Engelsche
vrouwen, Engelsch in den hoogsten en besten
zin van het woord, die staan aan de zijde van
rechtvaardigheid, en die de eer van Engeland
liefhebb n en er naijverig op zijn geen vlag
waaiers te zjjn, maar voor wie de Union Jack
eer beteekent en niet handelswaarde.

Onze zusters iu Zuid-Afrika behoeven geen
dank. Zij kunnen niet anders.

HerhaaM-!ijk werd de toespraak afgebroken
door applaus,

"Verschiliende brieven van sympathie waren
ingekomen. Wij moetcn ons thans bepalen tot
de meedeeling dat de secretarisse meedeeling deed
van de ingekomen sympathie betuigingen.

In teu volgend nummer zullen wij er nader
meldiug van raaken.

EERSTE RESOLUTIE.

De e mevr. Purcell Faure, luidende aldus :

Dezt vergadering gecft haar plechtig protest
te kennen tf*gv*n de annexatie van de republie
keu en teiien den geest van wraak getoond in het
uitvoeren van die politiek, die de beginselen
van moralirtit za verkrachten, en een doode-
lijke s'a^ zal toebreugen aan de beste belangen
van Zuid Afrika en tngeland

Bij het. voorstedon van de resolutie zeide
mevr. Pur welke de vrouweu van Zuid Afrika aldus heeft
doen ontwaken, en hen uit lauu gewonen krDg
heeft geroepen om zich aan een te sluiten in

deze vergadering ten einde hunne stemmen te
doen hooren tezamen met die van die
vrouwen in Engeland, die werken in
het belang vau het recht en witr po-
gingen een prachtig lied aan den heer Wiiliam
Watson hebben ontlokt. Wij gevoelen dat het
ons niet betaamt

TE ZWIJGEN,

wanneer anderen, die niet door banden des
bloeds en vrieudschap aan de republikeinen ver-
bonden zijn, zich uitsprek9n met been ouzeker
geluid. Wij gevoelen dat de tijd gekoraen is
voor ons om te streven om in de voe'stappen te
volgen van onze edele landgenooten in de repu-
blieken (hoor, hoor) die door geheel de won-
derbare geschiedenis van hun lan-I, in het ver-
leden en thans, altoos gehoor hebbsn gegeveu
wanneer plicht hen riep (applaus) W hoe zij gestaau hebben naast degencn die zij be-
minden door gevaar endood; hoe zji de flauw-
hartigen hebben aangemoedigd, hoe zij
dapper de grootste ontberingen droegen
ten behoeve van hunne onafhankeljjkheid;
en die gedachte dringt ons voorwaarts te komen
om in de sterkte van onze overfuMinien te
protesteeren tegen het kwaad dat men va< plan
is hun aan te doeD. Men moet in het oog hou-
den dat de onafhankelijkheid der ri publieken
bij tractaat door Groot Brittannie zelven ge-
vestigd werd en het was met voll goedktnring
van het Britsche volk dat den inwoners van
TraDSvaal en den Oranje Vnj^iaat vergund
werd hun liefde voor onafbankelijkheid te ont-
wikkelen. Het is voor ons hard te ^elooven dat
Engeland, nu roekeloos het gevnelen van deze
mensehen zal verkrachten, daar /,ij zoo heftig
heeft ontkend door den mond vau lord Salis-
bury zelven, die kort na den aanvang des oor-
logs zeide: Wij begeeren geen goudvcl len; wij
begeeren geen gronclgtbied.,, Wat moctn wij
denken as annexatie plaats vin it? Hct zal
ons onmogelijk zijn in de toekomst i*enig ver-
trouwen te stelJen in Groot B ittanje, indien
hare staatslicden dus terug gaan kunmoi op hun
eigeue woorden (hoor, hoor). Wij kunnen niet
helpen te vragcn of Engeland zulke slechte ver-
gelding zal doen voor de

SCHITTER BNDE GROOTMO E DIGHEID

harer onderdanen bewezen d or pr(-s Kruger na den Jameson inval, eri, door d- re-
j publiekcn te aunexeeren, gemeene zaak maken
met hen die zoo verraderlijk tegen ben conspi-
reerden bij die gclegenheid en dus dc poli-
tiek van vvr.iak uitvuerende als door lor bury geuit op de jaarvergadering van de Prim-
rose League op 9 Mei in de Albert Hall. Jndien
de kwade politiek daar bepleit trevoigd wordt
zal het ons niet alleen doen uitroepen m< t den
heer Morley, toen hij in een t* c nte tespraak
ewaagde van den dood van den he^r Gladstone,
at een groote lamp uitgegaan was in Engeland,
maar zal ons ook verder doen vragen ot de lamp
vanEngelandsgrootheid,engrootmoedigheid,Let
ook samen met hem is uitgegaan (hoor, hoor).


20

DE VROUWBN-VERGADERING TE KAAPSTAD

Wij zijn er ten volle overtuigd van dat indien
deie onrechtvaardige daad gepleegd wordt op
het handjevol patriotten die zoo lang en zoo
dapper hebben gestreden tegen d overweldi-
gende macht van Groot Brittanje, datEngeland
niet alleen van zichzelf zal ontvreemden de
groote meerderheid van de blanke inwoners van
Zuid-Afrika, maar voor eeawig veroordeeld zal
staan in de oogen der beschaafde wereld (iuide
toejuiching).

OLIYE SCHREINER SPREEKT.
|\Mevr. Olive Schreiner trad op as secondante
en werd met luid applaus ontvangen, en gedu-
rende haar met veel klem en nadruk uitgespro-
ken rede ging er herhaaldelijk applaus uit de
vergadering op. Ze zei dat ze eenige brieven
aan de vergadering zou voorlezen, die zij ont-
vangen had, en die zij had uitgezocht uit hon-
derden anderen, uit Canada, Australi,
Nieuw Zeeland en andere Engelsche kolonies,
en die allen dezen oorlog veroordeelden,
en zich sterk tegen een annexatie van de repu-
blieken verklarende. De schrijvers vau de door
haar uitgekozen biieven waren mannen van
bekendheid, en zij waren koloniaale Engelschen,
en sommige namen hooggeplaatst inde publieke
kantoreo.

In eeo van de brieven uit Nieuw Zeelaud
werd het volgende gezegd :

Weinig dat ik er over mij tot u te richten
over zulk een pijnlijk onderwerp als de voorge-
nomen vernietiging van de Transvaal en dn
Oraoje Yrijstakt; maar daar ik ten volle deel
de opinies van u en uw echtgenoot met betrek-
king tot den tegtnwoordigen onrechtvaardigen
oorlog in Zuid Afrika, meende ik dat enkele
regels vin ieinjn i op zulk een afstand niet
zouden besohouvvd worden als een inbreuk op
onze private zaken. Oprecht geloovende dat de
boeren geljjk hebben en de Britten ongelijk,
ben ik bereid iedere persoonlijke opoffering te
maken in de bepleiting van een goede zaak en
ik vertrouw oprecht dat de Britten niet zullen
toegelaten worden door de beschaafde wereld
om de republieken tot niet bestaan te verplet-
teren. Daar ik zoo lang in deze streken heb
gewooDd kunt u wel begrijpen hoe ontsemd
ik beD over de hulp van de Australische kolonies
ter volvoering van zulk een afschuwelijke
misdaad tegen gerechtigheid en menschelijkbeid.
Maar laat de buitenwereld niet bedrogen
worde. Er zijn duizende van menschen in
deze kolonies die den oorlog als hoogst ourecht-
vaardig beschouweD. Jingoisme is in de Kolonie
niet spontaan geweest. Zij heeft het publiek
bp verrassing besprongen door enkele eerzuch-
tige en opportuniste staatslieden die uitzagen
naar imperiale gunsten en onderscheidingen. En
geholpen door de vleiende kabelgrammen van
Chamberlain is de oorlogsgeest ontvlamd tot
vele kolonisten geheel hun hoiofd verloren heb
ben. Ik geloof vast dat er een tijd zal komen
dat deze kolonies zicbzelf bitter zulleu verwij
ten het aandeel dat zij genomen bebben in den
vervloekten oorlog; maar het is treurig te den-

ken dat terzelfder tijd de dappere boeren repu-
blieken hun bestaan verioren hebben door een
leger veel grooter dan het huune. God behoede
dat zulk een befcreurenswaard*g lot voor hen te
wachten zou zijn.

Eenandere aanhaling was van een Engelschen
kolonist, die haar de verzekeriug gaf dat hoewel
vele Australiers mefc de vijanden van de heldhaf-
j tige boeren vechten, er nog duizendon zijn die
j nog sfcerk gekaut zijn tegen deze brutale en on-
rechtvaardig-en oorlog, en dat zij geheel in sym-
! pathie zijn met de boeren. De dag is niet ver
af dafc de geschiedschrijvers van de toekomst
over dezen oorlog zullen schrijven als een vlek
op den mooien, naam van Groot Brittanje, en
hun spijt er over zullen uitdrukken dat onze
jonge natie van Australie door haar aandeel in
deze ellendige zaak zich zoo vroeg in haar ge-
schiedenis in schande kleedde7.

Mevr. Olive Schreiner zeide deze brieven
schenen haar van groofc bulang te zijn, daar ze
het feifc openbaarden dat, behalve de sympathie
van het geheele vasteland van Europa, het ver-
stand, en bovenal het geweten van het Eugelsch
sprekend volk over geheel de wereid, grooten-
deels met hen was in den strijd om \

RECHT TE YERKRIJGEN

voor de Transvaal en den Yrjjstaat. (Toe-
juiching.) Voor hen die, gelijk zij, van Engel-
schen bloede waren, was difc een zaak van groot
belang. Zij waren trots geweest op hun Engel-
sche afkomsfc, en zij wist dat zij daar sprak,
niet alleen voor zichzelf, maar vour vele Zuid
Afrikaansche vrouwen van Engelschc afkomst,
in de zaal en op het platform. Zij waren
trotsch geweest op hunne Engelsche
afkomstniet omdat Engelaud een groot
land was, want het Engeland dat zij meest be-
minden en bewonderden, het Engeland van
Shakespeare en Milton, van Pyne en van sir
Harry Vane, was een zeor klein Jand;het was
niet oindat er meer Engelschou waren, want
er waren meer Chineezeu dan Engelschen in de
wereld (gelach) ;het was niet omdafc Engeland
rijlc was, wanfc door den geheelen loop van de
gesehiedenis der menschheid was het gebleker
dat de verzarieling van groote rijkdom in de
handeu der opperste klas.sen vau eenig volk,
steeds vooraf gegaan was aan den val en het ten
gronde gaan van het volk;het was niet omdat
Engeland machtig was, want de Romeinsche
en Spaansche rijken waren ten tijde hunner
hoogste macht, ontzettend machtiger dan Enge-
land heden in yergelijking met andere naties.
Do reden waarom zii trotsch waren geweest op
hunne Engelsche afkomst, was gewet st omdafc
zjj geloofd hadden, terecht of ten oDrechte, dat
er een hoedanigheid was die meer gemeen was
aan de Engelschen dan aan de mannea en
vrouwen van andere rassen, en dat zij die, als
het ware, rechtens hadden gerfd. Zij wist nieb
beter hoe om deze hoedanigheid te beschnjven
dan in de woorden van een Engelschen schrijver,
die, naar z[j meende, deze hoedanigheid bezat:


DE VROUWEN-VERGADERING TE KAPSTAD-

21

It wiIJ fltrike as soon for a trampled foe
As it will for a soul-bound frieud.

What heart is that, say if you caD,

t Is the heartof the trueborn Englishman.
Als 7.\) begonnen om huu geloof te verliezen,
dat het Engelsche ras die hoedanigheid bezat:
als zjj iu plaats daarvan geldzucht, eergierigheid
en liefde voor heerschen, stellen moesten, dan
was hun afkomst van oat ras niet meer een zaak
van trots, maar een zaak van schaamte. Zij
zouden dan zich liever aansluiten bij de kleinste
der vertrapte volken, dan te marcheeren met de
rest der vertrappers. Daarom verwelkomden
zij het feit, dat op dit oogenblik, bet oogenblik
van do diepste verlnging di^ Engeland ooit
gekend had, er duizenden Engelsche manuen en
vrouwen over de geheele wereld vvaren, dio no^
getrouw bleven aan de hooge overleveringen van
Engelsche zedelijkheid.

UEE ZOU NOOIT VEEDE ZIJN

Maar er was en ding dat de mannen en
viouweD over de geheele wereld, die met hen
sympathiseerJen, moeslen zieu, even duidelijk
als zij het zagen. En het was dit. Als dat
klompje mannen die de moeite hadden genomen
om dezen oorlog te doen ontbraDden, er in
slaagden om hunne plannen ten uitvoer te bren-
gen; als ten koste van de levsns van duizenden
dappere soldaten, zij er in slaagden om de twee
kleine republi ken in Zuid Afrika te vernieti
gen en ze annexeeren, dan zou er nooit vrede in
Zuid Afrika zijn. Zij die iu een hospitaal had
den gewerkt en iets van de chiruryie begrepen,
wisten dat er somtijds iets vreeselijks gebeurde.
Als een groote operatie moest gedaan worden,
en een lichaam was geopend, dan gebeurde het
niet zeldeu, dat tengevolge van de zorgeloosheid
van den operateur, een der chirurgische instru
menten, waarmede de operatie was gemaakt,
gelaten in het Hcbaam. Het iichaam werd toe ;
gewerkt; de huitenste wond mocht heeleD; de :
operatenrs mochten denken dat de geheele zaak
een volmaakt succes was maar diep in :
dat lichaam was die vreemde zelfstaDdig
heid, die ziekte en verettaring vei 001 zaakte.
Het mocht maanden, of het kon jaren van ont ;
zettend lijden en orgaDsche kwelling nemen,
maar totdat door een etterende wonde die .
vreemde zelfstar.digheid verwijderd was, kon er ;
geen terugkeer zijn tot behoorlyke gezondheid. j
De poging om den Vrjjstaat eu de Transvaal te
annexeeren was eene poging om in het
maatschappelijfc lichaam van Zuid Afrika

ZULK EEN HINDEELTJKE FN VEEEMDE
ZELFSTAN DIGHEID
in te brengen.

Als de heer Joseph Chamberlain en zijn
handjevol Bpeculateurs en staatslieden, die om
hun eigen voordeel hem gesteund hebben in het
veroorzaken van den oorlog, hun doel bereiken,

. en als zjj er in slaagden om de republieken te
annexeeren, eu poogden ze te regeeren
docr militaire macht, of, wat nog veelerger
was, als zij de macht gaven aan den man, of

de werktuigen van dien maD, die den oorlogC
veroorzaakt had -dan zou er nooit vred^.in*
Zuid Afrika zijrj; nooit, totdat er verandti ng
iu dien tocstand was gekomen. Daarom vroeg
zij hen, de Zuid Afrikaansche vrouweu vau
Hollandsche of Engelsche afkomst, hier vrrza-
meld, om zich met h iar te vereeDgenin hetdoeu
van een beroep op het geweten van het Engt lsch-
sprekende ras over de geheele wereld, cm heu
te helpen om Zuid Afiika te redden van die-
lange jaren van eliende, tvvist en bloedvergitten,.
die het gevolg zullen ziju als div politiek ten
uitvoer wordt gehracht.

Maar het zou niet Zuid Afrika alleen zijn die
er onder lijden zou. Het is dikwjjl
gezegd geworden dat de grootste poli-
tieke fout die het bestuur vau Engeland
ooifc gemaakt hee't gemaakt werd door
George fl, toen hii zich bemoeide met
de inwendige zaken der Amerikaansche kolo-
nin. Als de voorgestelde annexatie ten uit-
voer werd gebracht, zou dit niet langer het
geval zijn; want het. zou gezegd worden dat
cle grootste font gemaakt werd in het laatste
gedeelte van de 19de eeuw. De tijd is niet
meer ver af dat het volk van Engelnd, nian-
nen zoowel als vrouwen, al moet erkennen,
dat de eenige vrienden die het in Zuid-Afrika
had die mannen en vrouwen waren die den
oorlog van het allereerste begin afkeurde; die
protesteeren tegen t landen van vreemde troe-
pen op den grond Van deze Kolonie; die
Engeland vertelden dat 100,000 man nooit door
de Transvaal en den Vrijstaat zouden mar-
cheeren; en dan zou de kleine Afrikaansche
mierkat (gelach) verscheurd, gewond en bloe-
dend, 'doch nog levend terug kunnen kruipen
naar zijn huis in de roode Afrikaansche aarde.

ENGELAND MOET ZICH BEKEEEEN.

De dag was aan het komen wanneer Enge*-
land zou inzien dat de grootste vijanden die
ze ooit had de mannen waren die, ten einde
persoonlijke hebzucht en ambitie te bevredi-
gen, den oorlog hadden teweeggebracht. Ten-
zij Engeland dadelijk hare geheele kandel-
wijze herroept en omkeert, zal elke Boeren-
woning die vandaag door Britsche soldaten
afgebrand wordt een toorts zijn het Britsche
rijk in Zuid-Afrika aan brand stekende; elke
loopgraaf welke dappere Engelsche soldaten
graven een deel van het graf van Engeland;
elke kogel welke het leven van een Afrikaan-
der ontnam zal zijn plaats vinclen in het
liart van het Britsche rijk; iedere politieke
gevangene zal in zijn cel droomen van vTj-
lieid en zal haar eens beerven in zijn persoon
of in die zijner nakomelingen. Wat de lieer
Chamberlain en de mannen die met hem wa-
ren, het Britsche volk schijnt op te hitzen
te plegen in Zuid-Afrika was moorcl; wat zij
eigenlijk het dwong te doen was zelfmoord
te plegen. Zuid-Afrika ligt heden verscheurd,
gewond en bloedend aan de voeten van Enge-
land. Het was de ure van Engelands maoht;
maar de dag zou komen wanneer Engeland


22

DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD-

zou willen dat voor liaar het pad van recht
het pad van vrede zou zijn geweest. (Aan-
houdende toejuiching).

Mevr. De Villiers (Worcester), sprak toen in
het HoUandsch : Mevrouw de voorzitter en
dames, om dit voorstel te ondersteunen wil
ik slechts een paar aanmerkingen maken. Ik
wensch aan te toonen dat de Britsche poli-
tiek tegenover de Zuid-Afrikaansclie Itepubliek ;
eene onbillijke en laakbare politiek is geweest 1
sedert den strooptocht in 1896. Om deze ,
reden alleen zou het een onrechtvaardige poli- :
tiek zijn, omdat zij eerst door de lieeren i
Rhodes en Jameson uitgedacht en door hen ;
uitgevoerd werd. Die heeren gaven nooit I
hun innig leedwezen te kennen over hetgeen
ze misdaan hadden, en de Britsclie regeering j
heeft Rhodes nooit eenige straf toegediend,
noch een van beiden verhinderd om verder j
kwaad te plegen. Doch op zichzelven be- j
schouwd was de Britsche politiek niet te '
rechtvaardigen, want door hare briefwisselin-
gen en hare houding tegenover president
KTuger heeft zij de twee Republieken aange-
zet tot den oorlog, en toen de oorlog een
aanvang genomen had beschuldigde het ge-
weten lord Salisbury, en hij verklaarde toen
openlijk dat Engeland geen goud begeerde en
geen grondgebied, doch onderdrukte spoedig
die prikkeling des gewetens, en toen de strijd
werd voortgezet ten gunste van de Britten
poogde hij zich van zijne verklaring los te
doen, en zijne verdedigers trachten daaraan
eene anderen docli misleidenden uitleg te |
geven. De politiek van de Britsche regeeriug ;
was van het begin af aan geweest een politiek i
van geveinsdheid. Die ministers wilden den ;
oorlog en legden zich er op toe, maar gaven
voor dat zij slechts begeerig wraren eenige
onbevoegdheden, waaronder de uitlanders in ;
de Zuid-x\frikaansche Republiek lijdende wa-
ren, te verhelpen. Toen president Krugev
zich bereid verklaarde die regeering te ont-
moeten over de vraag aangaande het hurger-
recht voor den uitlander begeerd, ontwreek zij
die vraag, en gaf voor dat zij haar eigene
eischen zou stellen. Dit deed zij niet, maar
instede daarvan ging zij voort hare troepen
n ontzagelijke scheepsladingen over te zen-
den naar de grenzen der twee Republieken.
Gemelde staten hebhcn nu sedert geruimen
tijd vrede begeerd op voorwaarde door lord
Salisbury aangeduid, docb de vrede werd go-
weigerd, en de oorlog ging voort. Tlians
heeft Engeland beide stnten onder hare voe- j
ten. Wnarom dnn geeft zij hnar niet den !
vrede op de tcrmon door lord Salisbury eerst
gesteld, en laat haar bnre onafhankelijkheid i
behoudenP Niets minder dnn dit zal de
Republieken hevredigen, of degenen die met j
haar sympathiseeren. Door te trachten de
Republieken van hnren cigen regeerings-vorm
te ontrooven en ze onder vreemd of militair
gebied, in te dwingen, zal men zulk een

GEVOEL VAN BITTERHEID
verwekken als nimmer wreer kan worden ver-
zoend. Hetzelfde gevoel zal alsdan in deze
Kolonie worden gekoesterd en voortgezet, en
zal in rassenhaat ontaarden, wrant wrij hebben
ook ons aandeel van verguising en veroordee-
hng moeten dragen. Na jaren van onderda-
nigheid aan harer majesteit en gehoorzaam-
heid aan hare wetten, hebben wij het moeten
vernemen uit den mond van vreemden dat er
hier eene samenzwering bestond tegen Brit-
scho oppergezag. Terwdjl lord Rosmead,
toen sir Hercules Robinson, als hooge com-
missaris, destijds verklaarde dat de stroop-
toclit in de Transvaal een snood onrecht
was, en trachtte de gevolgen van die viiande-
lijke daad zoo veel mogelijk te verzachten,
poogden Engelands staatsmannen na dien tijd
die snoodheid te vergoelijken; en terwijl sir
Hercules bij zijn vertrek van hier van kolo-
nisten spra-k met de meeste ingenomenheid,
werden zij door zijn opvolger afgeschilderd
als disloyaal, en als herberg gevende aan eene
propaganda van uitlandsche ontevredenneid.
Doch, waartoe nog meer! Is de onredelijk-
heid van die beschuldiging niet in het oogloo-
pend ? Want onze tegenw'oordige hooge com-
missaris, die vooral die aantijging maakte,
had in 1897 aan harer majesteits regeering
verklaard dat de kolonisten -bij gelegenheid
van t vieren van h. m. jubileum zich onder-
scheiden door hunne loyaliteit en geliechtheid
aan den troon. De droevige stand, zoo pas
opgewezen, zal verw7ezenlijkt worden door de
vrouwen van Zuid-Afrika meer dan door an-
deren, want in het maatschappelijk en gezel-
lig leven worden de vrouwen noodwendig meer
tezamen gebracht dan de mannen. De ake-
ligheden en angstvalligheden van den oorlog
in het verledene kunnen nimmer meer wor-
den uitgewischt, noch kunnen de tranen der
weduwren en moeders en zusters worden ge-
droogd, evenmin kan vergoeding meer geschie^-
den voor het verlies van kostelijk leven.
Dezen zijn aangelegenheden welke wij nood-
wrendig aan de uispraak van den Grooten
Scheidsrechter over alle menschelijke daden
moeten laten. Doch de toekomst Iigt voor
een ieder onzer, en het is nog mogolijk voor
het volk, dat tot dus ver overwinnaar is ge-
wreest, te matigen en te bedaren, bevredigd
cloor het bloed reeds gestort, en verder alle
bloedvergieting en vernieling te doen ophou-
don. Dit kan hij doen eenvoudig door de
Republieken in het bezit te laten van eene
onafhankeliikheid welke zij zoo duur hebben
gekocht en op zoo hoogen prijs stellen. Als
de Britsche regeering nog te dezer ure zou
hesluiten. rechtvaardiglijk te handelen tegen-
over de Republieken, zou de scheiding tus-
schen Hollandsch-sprekende kolonisten en
Engelschen nog kunnen worden gestuit. Wij
zullen het dan gevoelen, dat ofsclioon een
noodelooze en onrechtvaardige oorlog werd op
gedrongen, en daardoor onnoemelijke rampen


DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD*

23

over Zuid-Afrika werden gebracht, nogtams in hun bloed, bestolen en geruineerd, en die

^ene poging door Groot-Brittanje wordt aan- ! de troost in hun bloedende wonden gieten.

gewend om de rampen te lenigen, en het on- j Ik kan mij hier niet onthouden van speciaal

recht gedaan te verzachten, en wij zullen de aandacht te vestigen op Holland en haar

zoodanige poging in eene overeenstemmende
gezindheid ontmoeten. (Applaus).

De resolutie werd daarna in stemming ge-
bracht en met door het opsteken van handen
met algemeene stemmen aangenomen.

TWEEDE RESOLUTIE.

De tweede resolutie luidde als volgt:

Deze vergadering van Zuid-Afrikaansche
moeders en dochters veroordeelt ten sterkste
xle onrechtvaardigste interventie van de te-
genwoordige Britsche regeering in de inwen-
dige zaken van de Transvaal die heeft geleid
iiot den wreeden en onrechtvaardigen oorlog in
Zuid-Afrika; en voelt diep de beleediging aan
de Afrikaander vouwen aangedaan, door het
geheel en al voorbij zien van hare petitie om
VTede aan harer majesteit de koningin.,,

edele koningin die zulke duidelijke bewijzen
hebben gegeven van liefde en sympathie.
Moge de Heer allen zegenen die hun sympa-
thie getoond hebben in deze donkere tijden.
Hun namen zullen van geslacht tot
geslacht in Zuid-Afrika herinnerd worden.

Toen de naam van den heer Gladatone werd
genoemd op demeetiug te Paarl was er een luid
applaus.Was die waardige oude christen staats~
raan nu aan het roer, dan zouden de dingen
heel anders zijn geweest.

Onder de woorden door hem op zijn laatste
Zondag gesproken waren de volgende: Wees
welwillend over de verdrukten, de vertrapten
en de ongelukkigen. Wat zou hij zeggeD, als
hii de tooneelen kon aanschouwen die in Zuid
Afrika voorvallen. Dit is zeker dat hij een te
loyaal dienaar was om zulk een zwarte wolk te

Deze resolutie zu eerst worden voorgesteld j doen rusten op den naam van zijn koningin. Hij
door mevrouw De Beer, doch daar deze ver- zou baar de petitie overhandigd hebben getee-
hinderd was door droevige omstandigheden, | kend door 16 17,000 loyale vrouwelijke onder-
uaar de voorzitster meedeelde, zou ! danen in Zuid Afrika en haar den toestand heb-

overnemen. be itgelegd.

Mevrouw Steytler haar taak
Deze herinnerde aan een woord op de Paarl-

Iu rajjn toespraak verleden weeknoenide k de

sche vergadering gesproken door een der ye.reeni£r vergadering in de Ned. Ger. bij het
dames, ontleend aan Salomo, namelijk: dat jubileum, maar ik kan van een lateren datum
er een tijd van spreken is, en wij voelen dat oa^ulp ^P1*6]5611 gelegenheid van harer raa-
nu onze tijd tot spreken gekomen, en om ; 3steits 80sten verjaardog, toen er een dergebjke
rnstig en duidelijk te spreken tegen dezen ; ^rgadering^ was en even loyaal. Sir Alfred
onnoodigen en onrechtvaardigen en wreeden j ]ner was bj] berne gelegenheden tegenwoor-
oorlog. Mannen hebben gesproken en spre- ; niS en moet zelven mdruk gekregen hebben
ken nog, niet alleen in Zuid-Afrika, maar ; van tet vertoon van loyaliteit, maar wat nood
echos bereikten ons van over de zee, waar : te zeggcn. Dr. Jameson heeft zelf de heele

menschen zijn die pleiten voor het geschieden j y:aa,i 111 uU1gu doen vallen door erop te wijzen

van gerechtigheid en veroordeelende politiek
van diefstal en misdaad; niet alleen in Enge-
land, maar over geheel Europa. Wij hooTen
protesten tegen dezen verschrikkelijken oorlog.
Ik heb verscheidene Duitsche nieuwsbladen
gezien, en er is door allen n toon van ver-
achting voor Engelands politiek betreffende

dat ten tjjde van den strooptocht de Transvaal
in een onweerbaren toestand was, en eerst na
die duivdsche poging orn de Transvaa! in
te vallen, zij zich begon te wapenen, op de-
zelfde wnjze als elk verstandig mensch
zijn huis zou sluiten en versterken nadat een
troep roovers een poging haclden gedaan ora in

de Trnnsvaal. Zij heeft een bondgenoot die te hrelcen. Neen, die theorie is verdwenen en

haar daden goedkeurt, Turkije. Ts het uit
dankbaarbeid omdat er geen interventie is
geweest toen de Armeniers in koele bloede
vermoord werden, dat Turkije nu een inmen-
ging in de imvendige zaken van de Transvaal
aanmoedigtP Wij voelen diep de droeve aan-
leiding tot deze vrouwen-vergadering. De
klacht van de weduwen, het weeklagen van
de weezen, de bittere kreet van de rampzali-
gen en dakloozen bereikten ons dagelijks. Zij
die verwant zijn aan de bevolking in de Re-
publieken voelen natuurlijk dezen oorlog het
meest, maar er zijn auderen die met ons
voelen, die getoond hebben en die nog toonen
door hun tegenwoordigheid op deze vergade-
ring liun volle sympatliie. Zij zijn de goede
Samaritanen die (wanneer, zelfs priesters voor-
bij gaan, of zelfs uitroepen dat deze politiek
moet worden vervolgd tot het bittere einde)

diep medelijden hebben met hen die baden i gelsch:

zij zullen iets anders moeten bedenken om
hunne misdaden te bedekken. Wij hooren en
Dzen nu van voorbereidselen voor viering van
den vrede. Het einde is nog met gekomen en
geen mensch kan zeggen wat de toekomst zal
baren; maar, tenzij een rec-htvaardige vrede ge-
sloteu wordi, zal ik aauraden elke stad en dorp
zich in t zwart te kleeden, en de ondersteuners
van den oorlog om zich te kleeden in zak en
asch, als een teeken van diepen rouw voor hun
rijk dat onteerd zal staan voor de oogen van
alle volken, en voor hun oude koningin, die
ontroofd zal zijn van de liefde, eerbied en
achtDg tot Liertoe voor haar gevoeld door al
hare loyale onderdanendoch ik besluit als aan
de Paarl: Moge God het door Zijne genade ver-
hoeden.

Deze resolutie werd gesecondeerd door me-
vrouw Roos in de volgende toespraak in t En-


24

DE VROUWEST-VERGADERING TE KAAP8TAD*

Ik beo blii deze nieuwe gelegenkeid te heb-
ben om uitdrukking te geven aan mijn overtui-
gingen en het gevoel van mijn innigste ziel met
betrekking tot dezen wreeden oorlog en zijn
pijnljjke gevolgen. Daarbij zal ik tot zekere
mate moeten herhalen wat ik op een dergelijke
vergadering in de Paarl gezegd heb in het £Iol-
landsch. Wie van ons zou een jaar geleden

vrouwen en kinderen van wat hen wettig toe-
behoort. De Hollandsche Afrikaander trouwt
in den regel in gemeenschap van goede-
ren; dit geeft de vrouw een wettig

aandeel voor do helft in wat de man
bezit, en is het niet diefstal dat van
haar af te Demen ? Moet zij de straf dragen
voor tgeeu haar man verkeerd deed ? Hij kan

zulk een treurigen staat van zaken hebben kun- | zelfs door zich bij de republieken aan te sluiten

nen voorspellen als die welke nu aauwezig is?
Het is waar dat niemaud die ooren en oogen
open had voor een oogenblik kon hebben ge-
twijfeld dat het gevolg van deze opwinding
moest ziju het storten van bloed. Sedert den
Jameson tocht, maar vooral sedert het begin
van 1899, heeft een zeker gedeelte van de
nieuwsbladen alles in hun macht gedaan om aan
te dringen op oorlog, want wat anders bedoel-
de men met zinnen als deze: u Als de oude
Krnger niet wil geven wat wij wenschen, dan
moet men het hem doen geven door de punt

in direkten tegenstand van haar wensch gehan-
deld hebben. Wjj weten dat voor het bescher-
men van de belangen vau vrouw enkiuderen een
wet wcrd semaakt door ons parleinent om te
verbieden dat de leveLspolis van een mau kan
worden afgenomen of verkocht voor schuld
door hem aangegaan. Kan er nu nets gedaan
worden ora de belangen van vrouwen en kinde-
ren te verzekeren ? Dan de confiscatie van vee.
Wie bekend is met de manieren en gewoonten
van onze Hollandsche boeren aan de greus zoo-
wel als in de republieken, weet dat een groot

van het zwaard. Als de oorlog niet het eene i gedeelte van het vee op ie.dere plaats toebe-
ding was, dat zij wensohten en ten doel stelden, j hoort aan de kinderen vau den boer. In het
zou dan het eene tiende van wat er gevraagd i dBtrik waar ik twintig jaar gelecen woonder
werd van de Transvaalsche regeering, voldoende
zijn geweest om een oorlog te beginnen ? Maar
helaas, wie kon al de ellende, al die verwoestiug
hebben voorzien, die de oorlog zou breng^n ?

Ik maak mij stout om te zeggen dat als Enge
lmd kon hebben gezieu wat een opofEering van
bloed en goud de o >rlog zou vragen van haar,
en als aan den anderen kant de republieken
konden hebbeu geweten welk een vervvoesting
en ellende hun deel zou worden, dan zou er

GrEEN OORLOG ZIJN GEWEEST.

Op het punt van confiscatie van eigendom
wil ik het een on ander in het midden brengen;
ik voel mij daarop zoo slerk, dat ik bijna bang

was bjjna ieder meisje of jongen voor zij den
i leeftijd van een jaar bereikt hadden, eigenaar
| van een vaars. Ik herinner mij dat in
I een geval een boer 40 stuks vee had raee te
| zenden met zijn dochter toen zij zijn huis ver-
I liet na haar huwelijk. Hij was de vader van
j zeven kindereu, zoodat een groot deel van zijn
I vee aan zijn kinderen behoorde. Nu, in den
naam vnn alles dat recht en billijk ia, kunnen
: wij het rechtvaardig noemen dat de kinderen
! die geen stem hadden in de daden van bun
! vader, zullen moeten lijden door het weinige te
verliezen dat zij bezitten ? Als de vaders voor
: een tijdperk van jaren in de gevangenis worden
gezet (alleen van onze igen koluniale mannen

ben te veel te zeggen. Wjj moeten a'lles doen j gesproken) hun plaatsen en vee verbeur

wat wij kunnen om ie probeeren deze corfisca-
te van vee en landeigendom te verhinderen.
Wij zijn slechts de zwakke sekse, dat is waar,
maar zullen wij onze stemmen niet verhefen
luider en luider en uitroepen de schande eu de
zonde van zulke wreede maatregelen, uitroepen
totdat de echo van onze stemmen wordt opge-
nomen door onze mede-vrouwen over de ge-
heele lengte en breedte van Z. Af rika ? Is dit

beurd verklaard, wat rnoet er dan worden van
huu families ? -Vie zal hen Uioetcn huisvesten
en voeden ? Moeten zjj in het open veld
slapeu als Boesmannen, of Hottentotten
vroeger, zwerven l van plaats tot plaats, om 6f
te sterveu van koude en honger f te steleu ?

Dat zijn feiten waaraan wij moeten denken?
feiteu veel te ernstig om ods tpe te laten stil
te zitten met onze handen over elkaar, en ons

hetgeen wij konden verwachten bij den aanvang j hoofd schuddend over deze en andere proclama-

van een oorlog mefc het christelijke Engeland,
de natie die de leiding neemt in werken van
weldadigheid, die vooraan staat in de versprei-
ding van hefc evangelie van vrede? Of moeten
wjj gelooven, dafc het niet alleen het mensche-
lijk leven is dat opgeofferd wordt in den oorlog^

ties als wij ze ir, de bladen lezen. Neen vrouwen
van Zuid Afrika, wij moeten handelen, en waar
wij ons zelf machteloo? gevoelen, daar moeten
wij den raad inroepen van mannen die ons goede
gezonde, praotische weuken kunnen geveu. Wij
moeten bjj tijds beginnen, eer dat het te laat is, en

maar dat de oorlog dat booze monster is dat j eer deze wreede onrechtmatige maatregelen niet

ook de macht heeft het laatste sprankje chris-
teljjk gevoel en christeljjke liofdadigheid te
verdrukken in de menschenborst?

CONFISCATIE VAN EIGENDOM

is geen rechtvaardige straf aan rebellen (aan-
genomen dat zij dat zijn) maar het beteekent

mets

dat
minder

dan het bestelen

meer herroepen kunnen worden. Wordt niet
koel in uw werk wanneer anderen u zeggen dat
de mannen dat zelf over zich hebben gebracht.
Deukt er aan dat wij nooit dit allerbelaDgrijkst
feit uit het oog mogen verliezen, de omstandig-
heden dien deze arme ongelukkige manue*
leidden om de wapens op te nernen. Het was
van de arme in geen geval een gevoel van ontevredenheid met


DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD.

25

hun regeering, noch was het een vooruit beraamde
daad, of hen gevolg van de zoogenaamie samen
zwering. Neen, zij waren zoo ten volle over-
tuigd van de onreehtvaardigheid van dezen
oorlog, dat vao het eerste begin niet anders be-
doeld werd dan dn annexatie van de republie
ken, dat al hun sympathie door die twee staten
werd gewonnen. En daarin stonden zij geen-
zins alleen, daar de geheele beschaafde wereld
dezen oorlog als onrechtvaardig veroordeelde.
Bovendien waren zij door de sterkste banden
van bloedverwantschap met de bevolking der
republieken verbonden, in vele gevallen hnn
zoons en dochters. Een ander feit is onze aan-
dacht waardig, deze mannen hebben hun hulp
niet aangeboden; zij gingen niet de grens over
om zieh bij de federalen op hun eigen grond
aan te sluiten. Het was slechts nadat de fede-
ralen de kolonie binnen kwamen en de vierkleur
heschen, en hun gouvernement vormden dat
deze mannen zich bij hen voegden, en in vele ge-
vallen onder dwang. Wij mogen vragen, zijn
deze mannen goed geraden? Zou dit alles ge-
beurd zijn als zij behoorlijke bescherming had-
den gehad? Ec hier zou ik nog veel meer over
kunnen zeggen.

Wij zien nu reeds hoe de gebeurtenissen van
deze week n commentaar zijn vau tgeen er in de
vorige week gebeurd is; en wanneer wij aan het
eind van alles staan en in vogelvlucht aanschou
wen wat er gebeurd is, dan zullen wij zien hoe
de eene schakel past in de andere en tezamen
een volledig zorgvuldig ontworpen plan vorrnen.
Over de krijgswet zullen nog anderen spreken;
ik zal dus alleen vragen:

WAT BETEEKENT KRIJGSWET?

Wat sluit zij in? Een wet kan toch niet van
zuk een aard zyn dat men van' haar geen om-
schrijving kan geven. Ik ben bang dat als wij
deze wet moeten beoordeelen naar de vruchten
die zij draagt, dat wij dan slechts dao tot deze
conclusie kunnen komen, dat zulk een wet nooit
bedoeld is voor een beschaafd christenland. Zij
geeft aan het eene gedeelte ongebonden macht,
terwijl zij de andere ieder verdedigingsraid-
del ontneemt. Nu als de krijgswet zulk een
tyrannie beteekent, dan is zij nog meer te vree
zen dan oorlog. Want in oorlog weet men ten
mmste datals men zich bloot stelt aan mauser
en maximvuur, dat men kans heeftgedood te
worden, maar hier kan men zichaan het grootste
gevaar blootstellen in volmaakte onkunde en
on3chuld. En als dat zoo is, waarom hebben de
aiitoriteiten het dan niet als hun heiligen plicht
beschouwt ten volle aan te duiden watde krijgs-
wet beteekent? Men zou denken dat vor deze
oorlog geproklamoerd werd iederbladin grooten
druk moest hebben gehad: wat mag gedaan wor-
den en wat niet gedaan mag worden, wat mag
worden gezegd en wat niet mag worden gezegd,
Hier kunrien wij niet zeggen waar onwetend-
heid zegen is, is hot dwaas om wijs te zjjn. Wij
zien hoe onwetendheid onze gevangenissen nu
vult en gevangenen maakt van onze meest ge-

| achte mannen. Kan het misschien zijn dat het
j niet zoozeer is wat gedaan wordt, wat de wet
! doet overtreden, dan wel door wie het gedaan
j wordt? Bijvoorbeeld kan.een man die eeu pro-
| gressief is, ve*koopen en handelen met de fede-
ralen, en toch de straf van deze wet ontsnappen,
terwijl iedere man of geestelijke die als Hol-
landsch Afrikaander bidt voor zijn eigen vleesch
en bloed aan de andere zijde van de Oranje-
rivier, of een dronk water geeft aan een der
federalen, zichzelf bloot stelt aan arrestatie, ge-
vangenis en alle verdere ongemakken? Het
gebrek aan betore definitie, zou raen als zijn
conclusie maken. Wel, wat ook de bedoeling
mag zjjn wij stemmen ten volle in met hen die
raeenen dat zij haar tijd heeft gehad. Zij kan
geen goed meer doeu, maar kan alleen strekken
om het rassengevoel bij den dag bitterder te
maken.

Tot bu toe heb ik alleen gesproken van de
wreedheden eu ontberingen veroorzaakt door
dezen onrechtvaardigen oorlog in de Kolonie.
Maar hoe

TRILT ONZE ZIEL YAN YER-
ONTWAARDIGING,

wanneer wij overgaan naar de republieken.
Daar waar wij onze eigen broeders en zoons
hebben, die er hun huis maakten met de afstam-
melingen van de oude voortrekkers, die dat
land gekocht hebbeQ met hun bloed, en die na
jaren van strijd en oorlog met de naturellen
deze beide republieken gemaakt hebben tot wat
zij zijn. Is het niet natuurlijk dat wjj zeer innig
voor hen gevoelen in deze worsteling voor vrij-
heid en dood? Kunnen wij hunonze sympathie
onthouden, onze tranen, onze gebeden? Onze
harten en onze wenschen zoekeu geen goed of
macht, maar onze bloedverwanten. Ja, onze
harten zijn met henin deze worsteling, hun edele
worsteling voor vrijheid. God dank is hun
worsteling niet voor vuil gewin. Als de oorlog
die nu zooveel maandon is voortgezet, zooveel
lijden veroorzaakte toen hij gevoerd werd man
tegen man, wat moeten wij dan nu niet voelen?
Kunnen wij woordeu viuden iterk genoeg om
uit te drukken wat wij gevoelen wanneer wjj
denken aan het lijden, de dooisangsten, de krc-
Hun echtgouooten en vadera sommigen nog q
hun laatste dappere worsteling voor vrijheid,
sommigen krijgsgevangenen, een groot deel van
deze honderden raijlen weg op een eenzaam
eiland; sommigen door koorts bezocht, anderen
alreeds liggend in een stil kond graf.

DEZE ARME HULPELOOZE YROUWEN
die het voorwerp van sympathie en ontzag
moesten zijn, hoe worden zij behandeld Als
wij bescherming vorwachtten voor de hulpeloo-
zen, het was zeker van de Ecgelsche natie, een
natie die er zich op beroemt dat zij altijd een
beschermende hand houdfc boven de zwakken
en hulpeloozec. Maar wanneer wij hooren van
afgebrande huizen, van in vlam gezette koorn-
mijten, weggedreven vee, en wij hooren hoe die
arme schepsels bedelden en baden om hun voed-


26

DE VROUWEN-VEItGADERING TE IvAAPSTAD*

sel en hun huizen te spiren, maar dat hun ker-
men en smeken niet werd verhoord; aa door
mannen er op wordt geroemd dat zij op hun
marsch konden zien hoe de donkere zwarte
rookwolken naar den hemel opstegen;kunnen
wii dan kalm blijven? En men onthoude dat
dit alles gedaan wordt,

TERWIJL DE NATURELLEN KALM TOE-
ZIEN.

Wij verwachtten ten minste dat deze oorlog een
aanschouwingsles zou zijn voor de naturellen
stammen die de toeschouwers zijn, en dat zij
zouden zien dat zelfs in oorlog een christenvolk
do macht van zjjn christenheid kon doen voelen.
Maar in plaats van de Basutos en de Zulus
op te voeren in zijn denkbeelden van oorlogs-
voeren heeft het beschaafdste en best opge-
voede volk van deze wereld zich neergebogen
tot daden die hen op het zel.fde peil brachten
met de heidenen. En wij liuiveren bij de
gedacbte wat de uitwerking van dit allee zal
zijn, als er ooit weer een oorlog uitbreekt tus-
schen de blanken en de naturellen. In het
bcgin van den oorlog buorden wij: wij willen
geen goud, wij willen geenland, wij willenalleen
onze rechten verzbkeren. Spoedig daarna was
de kreet annexHtie en annexatie alleen. Het is
nu nog een stap verder gegaan en wij hooren
riets dan plundering en verwoesting enbran-
den. Wij zouden hier gedacht hebben dat het
toppunt was bereikt, maar nog niet. Deze
maonen die zoo dapper zich zelf verdedigen, en
het op een wonderbaarljjke wjjze uithouden
tegenover eea overweldigend aantal, met een
volharding do bewondering wekkend van de
mogendheden op een afstand, worden nu

BEDREIGD MET CONFISCATIE

van al wat zij bezitten, Zullen wij het niet
onze plicht achten om ons uiterste best te doen,
en met nog grooter geestkracht te roepen tegen
deze annexatie, totdat wjj gehoord zijn? Laat
ons niet ontrnoedigd worden als wij niet slagen
in onze eerste poging. Maar laat ons doen als
de weduwe in de getijkenis van onzen Haer en
Meester. Wij hebben als zij reehtvaardigheid
aan onze zyde en met volharding zullen wij
slagen.

Wat voor glorie zal deze annexatie brengen
aan het Britsche rjjk?, Wanneer Engelands
veldmaarschalk, lord Roberts, terugkoert naar
Engeland, nadat hij zijn oograerk bereikt heeft,
om aan de voeten van oni.e edele koningin de
tvofeen van dezen wreeden en onrechtvaardi-
gen oorlog te Jeggen; wanneer hij hare majes-
teit vertelt hoe hij haar rijk heeft uitgebreid
met zooveel vierkante mijlen land, een land
doorspekt met mijnen van steenkool, zilver en
goud, een land bezet met diamanten, en wanneer
onze genadige majesteit hem haar hand van
gelukwensching en dank toereikt, zullen dan
niet in zijn ooren ldinken het jammeren en de
kreten van de daklooze hongerlijdende vrouwen
en kinderen, en de vervloekingen van de tot
bedelaars gemaakte mannen van de republieken,

raet een nooit te vergeten klank, op die wijze
het gelukkigste en eervolste uur in zjjo leven
verbitterend? En wanneer een van zjjn trotsche
oficieren neerzit in zijn gerieflijk Engelscn te-
huis met zijn gelukkige vrouw en kinderen,
allen aandachtig luisterend naar de verhalen,
die hjj vertelt van zijn nauwe ontkoming, van
zijn heldendaden en zijn groote dapperheid op
het plagveld, zal hij dan aan hen
ook vertellen dat diezelfde handen die haar nu
zoo lief hebbend streelen, deelgenomen hebben
in het bestelen van de arme Afrikaander vrou-
wen en kinderen van hun zwaar verdiende gerie-
ven niet alleen, maar zelfs van hun huizen en
van hun voedsel, door brand t stichten in hun
woningen en graanmjjten? Zal hjj durven
vertellen hoe menige vrouw op haar knien is
gevallen voor hem, smekende om haar huis te
sparen of haar voedsel; en alsdat geweigerd werd
hoe zij dan haar borst ontblootte en vroeg om
uit genade te worden doodgeschoteo liever om
te worden achtergelaten en te sterven van
honger!

Acb, als slechts de oogen konden geopend
konden geopend worden van de edele vrouwen
en mannen in Engeland wier harten vol sym-
pathie en liefde zijn voor de miskenden en ver-
drukten. Laat ons dag aan dag met God pleiten
om de zending van de deputatie te doen slagen.
Laat ons God vragen dat de verhalen van on-
recht, van leed, van ellende en smart, die wij
doen, niet zullen vallen in ooren verstopt door
vooroordeel, verstopt door booze en lasterljjke
berichten uit de pers en kabel. Moge God huu
lippen aauraken met kolen vuur, opdat de ver-
harde barten worden verzacht, en do cogen van
hen geopeod die den Afrikaander boer sechts
zagen door de oogen van de pers en andere vijan-
den van ons ras, als een laag, brutaal, wild, dora,
laf, listig volk, zoodat zij er toe ge-

bracht kunnen worden om bet tot nu
toe zoo verachte volk op prijs te stellen
met harten, even edel als dapper en vol moed,
met hoofden even helder als verstandig, met
een vastberadenheid even groofc, mefc eeD gevoe)
even menschelijk als dat van hun eigen brare
mannen die hier gekomen zjjn om hun leven te
laten voor de zoogenaamcle grieven van de uit-
landers!

Mevrouw de presidente en dames. Wanneer
wjj geslaagd zijn in het doel van onze vergade-
ring van heden, aat ons dan onze taak niet als
voleindigd beschouwen. Ons

WERK ALS MOEDERS EN DOCHTERS
BEGINT e

dan eerst. Wij kunnen ons niet bepalen tot de
moeite en zorgen van dag van heden. WiJ
moeten verder zien, wij moeten onzen biik uit-
strekken in de toekomst van onze nakomeling-
scbap. Ik wensch duidelijk verstaan te worden,
zoodat ik niet verbeerd beoordeeld zal worden
in de opmerkingen die ik ga maken. Ik wensch
niet of tracht niefc een haar breed we? te nemen
van de rechten van onze Engelsche kolonisten.
Wij kunnen niet vergeten dat wij in een Engel-


BE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD-

27

sche kolonie wonen. Wij hebben tot nu toe
geleefd tezamen, zij aan zij, Afrikaanders en
Engelschen. Wij hebbon ons verhengd in elkaars
blijdschap. Wjj hebben eikanders smart gedeeld,
wij hebben elkaars Jasten gedragen, en God
geve dat deze stand van zaken zal voortduren.
Maar helaas I helaas I wij vreezen dat het niet
zoo zal zijn. Wij zijn menschelijk en wanneer
wij zien waarheen de zaken drijven waar kranten-
schrijvers en anderen op doelen, dan is het dat
in ons wordt opgewekt het gevoel van onze ver-
antwoordeljjkheid en onzen phcht. Wanhoopt
niet, vrouwen van Zuid-Afrika, cnze taak zal
niet gemakkelijk ziju, maar wjj kennen onze
Engelsche vrienden die met ons heden samen
staan, en zullen voortgaan om ons hun sympa-
thie te geven en hun steun. Wij kunnen van
tjjd tot tijd tot een minderheid worden terug-
gedrongen, als onze vjjanden slagen; maar wij
zullen

ONS NOOIT OVERGEYEN

aan overweldigende aantallen, reen nooit. Yee
mag wprden weggedreven, onze plaatsen en
landerijen geconfiscaerd, maar onze zonen en
dochters kan geen aardsche macht van ons weg-
nemen, en met Gods zegen en die kinderen
zullen wjj durven en doeD, en ons zal de ovor-
winning zjjn. Versta mij wel. Ik bedoel geen
oogenblik om te zsggen dat de Hollandseh
Afrikaanders moeten overheerschen, maar wat
wjj willen en wat wjj moeten verzekeren voor
ons volk, de afstammelingen van de oude pio-
niers vaa Zuid-Afrika, is, dat zjj zullen deelen,
en gelijk deelen in de politieke rechten van
deze kolonie. En om dat te verzekeren moeten
wij de leiding bljjven nemen, zooals wjj tot nu
toe gedaan hebben, in het allerbelaugrjjkstc
werk van opvoeding van de jeugd. Om te too-
nen wat onze kerk eu ons volk gedaan hebben
voor de bevordering van de opvoeding van de
jeugd, om te toonen wat onze kerk en ons
volk gedaan hebben voor de bevodering van
de opvoeding gedurende de laatste veertig jareii,
behoef ik slechts uw aandacht te vestigen op
de volgende institutios: het Normaal College
en het Goede Hoop Seminarie in deze stad; da
High School voor jongens en meisjes te Wijn-
berg; het Yictoria College, het Gymnasium en
Blocmhof te Sfcellenbosch; het Gymnasium en
de jongens en meisjos scholen te Paarl, het
instituut, de jongensschool, de H. S. en de op-
leidingsschool voor onderwjjzers te Welliugton;
school voor doofstommen te Worcester met haar
meisjes seminarie en jongenschool; do Bolle
Yiew te Somerset Cost, de Middellund-
sche te Graaff-Reinot, met ziin groote
jongensschool, en de jongensschool te
Uitenhage met het Riebeek colloge vocr
meisjes; de scholen te Fianschhoek, en
zoovele kleinere scholen over de geheele lengte
en breedte van deze Kolonie. Toch moeten
wij niet denken dat grootsche opvoedings-
instelingen alles zijn wat wjj noodig hebben om
onze zonen en dochters de opvoeding te geven
die zjj noodig hebben om hun plaats te bchou-

den in dit land. Laat ons ook onze huisopvoe-
ding ter harte nemen.

He raad gegeven door den heer Innes aan de
onderwjjzers van het achterveld, is goed, gezond
en moreel. Maar waarom een man met zulk
een helder hoofd, en zulk een verziend oog en
zulk een gezond verstand, zich bepaald heeft
tot de kleine area van het achterveld van onze
KoIonie,"~B moeiljjk te begrjjpen. Cm eer-
lijk te zjjn om waarheidslievend en bescheiden
te zjjn, dat zjjn christelijke deugden, door het
geheele Britscne rijk benoodigd, te beginnen
met de metropolis van de wereld. Want wan-
neor de editeur van de Review of Reviews
spreekt van mannen, leidende politici die heb-
bn gelogen, en wier politiek het nu is om
voort te gaan raet liegen, hij kan niet hebben
gesproken van mannen gebortn en opgevoed in
Z. Afrikas achterveld. De mannen die den
heer Rhodes bjjstonden in het sorteeren vac de
beste soorten van zijn appels, zooals The rosy
dividond, The cheap labour flavoured en
the gold6n pippin, en de mannen die hem
hielpen in het zorgvuidig laden van deze, zoowel
als zrjn zorgelooze onhandige drjjver die zjjn
geheele appelkar omgooidezij waren geen
mannen van het achterveld, waren zij? De eerste
die op het gevaar wees voor het Britsche rjk
door dat moDster, de Dutch conspiracy in
de Kolonie, was niet een man die zijn opvoeding
had ontvangen van den lippen van een achter-
veld schoolmeester. Noch waron de mannen
die werkzaacn waren in het optrekken van plan-
nen voor het succes van de laatste Yrjjburg
eJectia jongens van het achterveld. Ik zou
kunnen voortgaan der ljjst te verlengen, om te
bewjjzen hoe grootelijks de raad van don heer
Iunes noodig is. Maar laat dit voidoende zjjn.

Wjj moeten ook voortdurend aan onze kinde-
ren voorhouden de goschiedenis van ons land en
onze voorvaders, en hen van de noodzakolijkheid
overtuigen van het eorbiedigen en waardeeren
van tgeen die voorouders ons hebben nagelaten:
onze kerk, en onze taal. En om voor onzeeigen
bemoediging te toonen dat onze zaak met wan-
hoping is, zou ik zeggen: Laat ons zien naar
de ljjsten van de universiteils exumens en zien
de plaatsen daar ingenoraen doer onze eigen
zoons en dochters. Ik denk aan onzen Etienne
do Yilliers, de Hollandscho Afrikaander van
het ware type, die naar zijn geboorte achterveld
terugkeerde slechts eenige maanden geleden,
beladon met de grootste eeren van een van
Engelands grootste universiteiten. Ik herhaal
nog eens de opvoeding van onze kinderen begint
thuis aan moeders knie. Leer hen van hun
prille jeugd af alles lief te hebben dat recht-
vaardig en rein en goed is, en laat hun motto
altjjd zijn: De vreeze des Heeren is het begin
der wijsheid.

Alvorcns te gaan zitten veroorloof mij eenige
korte opmerkingen, overtuigd dafc zj zullen wor-
den gesteund door cnze preHdente en al onze
Afrikaander vrienden hier tegenwoordig. Ik
wensch te zeggen hoe hoog w j waardeeren de


28

DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD.

sympathie getoond in deze nationale moeilijk-
heden door onze Engelsche koionisten. Wy
zullen altijd hen beschouwen als onze ivare
vrienden. Want: een vriend in nood is een
ware vriend.

Ik vertrouw dat zij nooit reden mogen hebben
om de houding te betreuren die zij innamen in
deze onze moeiten, en zal altijd bidden dat Gods
zegen rjjkelijk op fen moge rusten. Wie weet,
in Gods hand kunnen zp juist het werktuig zjjn
om een verzoening teweeg te brengen en die
eenheid die voor het oogenblik is verscheurd
door dezen wreeden oorlog en zijn bittere
vruchten.

Een langdurig applaus volgde.

Mejuffr. Molteno secondeerde. Dezen dag
stonden zij tegenover elkaar als Engelsche
onderdanen. Hun natie was gek goworden.
De eens zoo lieflijke Vrijstaat ligt nu ver-
woest onder den hiel van een verovereud
leger. Een jaar geleden was de spreekster
zelf door den Vrijstaat gereisd en zij gaf een
beschrijving van het uiterlijk van het land,
hoe vreedzaam en gelukkig het er toen uit-
zag, en wat een schrille tegenstelling dat
vormde met de verbrande woningen, den on-
gelukkigen toestand van vrouwen en kinderen
thns. Wij, Britsche onderdanen, wij vragen
thans aan de Engelsche natie om weer haar
zelf te zijn, om de banden van gevangenschap
los te maken, en aan die kleine vrije volken
hun vrijheid terug te geven,de vrijheid het
hoogste goed van het leven. Engeland had
nooit ecn dapperder volk tegenover zich ge-
had. Zij hoopte dat Engeland zou herstellen
van de krankzinnigheid waarin t als natie
thans verkeerde, en had dat de hemel genade
inocht hebben met hun harten, die nu over-
stroomd worden door eon awine van het bloed
der velen die in dezen strijd gedood en ge-
wond zijn. (Applaus).

Do resolutie wrerd daarna in stemming ge-
braeht en aangenomen.

MeTTouw Sauer zei in haar toelichting dat
iedercen die de Afrikaandors kent weet hoe-
veel moeilijkljeid het voor een vrouw met
zich brengt om op een publieke vergadering
te spreken, maar het was het lijden van de
| vrouwen en kinderen in de Republieken en
| onder de wreede krijgswet dat hen daartoe
S ioopte, want dat lijden wordt ook door hen
gevoeld. Zij moesten wrel denken aan de bo-
handeling van de verdachte rebellen, hoe die
voor maanden in de gevangenis werden gehou-
den zonder terechtstelling, soms zonder te
weten waarvoor zij daar werden gehouden,
en vaak om te hooren, wanneer zij werden
vrijgelaten, dat alles wat zij bezaten was ver-
dwenen, en dat zij niet eens konden vinden
wraar hun vrouwen en kinderen waren. Vrou-
wen zelf moesten voor den magistraat soms
taal hooren die allesbelialve geschikt was voor
hun vrouwenooren. En wie is de man die
daar verantwoordelijk voor is ? Wie is het
die hen doet arresteerenP De heer Crewe.
De spreekster wist niet wie hij is, maar zij
wust wie tij was. Vroeger wras hij een lid
van de Kaapsche bereden politie (gelach), cn
toen was de opiuie van de bewroners van Ali-
wal Noord over hem van dien aard dat hij m
versclieidene huizen geen toegang kreeg.
Daarna was hij kandidaat bij de laatste ver-
kiezing; hij werd verslagen en thans was de
eerste man door hem gevangen genomen zijn
tegen-kandidaat. En naast hem staat George
0. Farrar, die eenmaal zelf in Transvaal aks
rebel gevangen werd genomen. Hij zit naast
den magistraat, en toen er een arme man
| werd voorgebracht, zei hij: Breng den mau
! weg. Wij moefcen niet de arme mensclien
| hebben; breng de rijken.,, En op welke ge-
1 tuigenis worden dic mannen gevangen geno-
i'menP Op gekochfce kaffer-gefcuigenis. Er be-
i staan gedrukte circulaires geld utlovende voor
; ber-chuldigingen.

! HET GEHEELE VERIjEDEN DER
KOLONIE

DERDE RESOLUTIE.

DE ZOOGENAAMDE REBELLEN.

Mevrouw Sauer verzocht aan mevr. Stey-
ler om tijdelijk den voorzitterstoel in te ne-
men, en kwam toen naar voren ten einde de
dcrdo resolutie voor te stellen, luidende als
volgt:

Deze vergadering betreurt diep dat per-
sonen beschuldigd van verraad in de gevan-
genis zijn gehcuden voor een onhepaald tijd-
perk zonder terechtstelling, daar het strijdig
is met de ecrste beginselcn van rechtvaardig-
heid en oorznak is, niefc- allcen van grooto
ontberingen voor hen die afhankclijk zijn
van zulke personen, maar in vele gevallcn
van gebrek en ellende,en verder drnkt zij
haar vast geloof uit dat het toestaan van een
aumestie voor dcze beschuldigdon in t heste
helang van Zuid-Afrika en Gioot-Brittanie zal
zijn

had meegeholpen dat gevoelen op te wekken
tusschen Engelschen en Afrikaanders. Som-
migen gingen alleen terug naar Paul Kruger,
| maar men moest veel verder teruggaan
; terug naar de dagen van den grooten trek,

| naar de geschiedenis van Natal dat aan do
| Afriknanders wer*I ontnomen, nadat zij vele
! kosthare levens hadden verloren in het onder-
| werpen der naturellen; mnar de geschiede-
! uis van den Vrijstaat, die eorst aan haar lot
I werd overgelaten, totdat er diamanten wer-
i den gevonden. Toen zei Engeland dat d:c
| haar toehehoorden en zij gaf er een som voox
slechts gelijk aan lietgeen de De BeePs maat-
; schappij in acht jaar besteedt voor haar ge-
heimo fondsen. n voor eenige jaren had do
j Jameson tocht plaats. A1 die dingen waron
misschien door vele stadsmenschen bijna ver-
geten, maar zij iverden onthouden door alle
Boeren van het aclifcerland, en door dio daden


DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD-

89'

had Engelaud steen voor steen en stap voor .
stap de oorzaak geschapen voor het wnntron- !
wen. |

Zelfs de taal wilde Engeland de bewoners :
niet laten behonden toen zij hier de heer- :
schappij kreeg. En nu eindelijk hebben hier :
in de Kolonie de Afrikaanders een overwin- ;
ning behaald, en toch, wat hebben wij nu? ;
Er bestaat slechts een

SCHADEW VAN VRIJDOM VAN REGEE-!

RING, '

want de kracht is er aan ontnomen. Wij :
hebbn petities opgezonden, de meerderhed 1
van de parlementsleden verklaarden zich tegen !
den oorlog. Maar die opinies werden gemin-
acht, en wij voelden dat de oorlog niet was
tegen de Republieken maar tegen het Afri- i
kaander gevoel in Zuid-Afrika. Wat de zoo- !
genaamde rebellen aangnat, als er eens Engel- |
schen in die positie waren geweest, hoe zon- j
den die dan niet gebandeld hebben? Enge- j
land kan zijn politiek voortzetten. Het kan !
geheele districten 't kiesrecht ontnemen, liet j
kan de gevangeni.ssen vullen, maar het zou
voor altijd de Afrikaander bevolking van zich
vervreemden, en Jt geloof wegnemen dat j
Engeland met hen was in hun gevoel van i
recht. (Lang applaus).

MevTouwr De Villiers (Paarl), trad op a!s |
secondante, en hield de volgende aanspraak j
in het Hollandsch: De voornaamste en j
grootste der profeten die onder de menschen
kindetren heeft geleefd, heeft voorzegd dat in !
de laatste tijden zullen er zijn oorlcgen en .
geruchten van oorlogen. Nu wij zijn tot aan
dien tijd gekomen. De vreeselijke oorlog die
nu in de Transvaal is, is door samenkiop van
versckeidene zaken tot een uitbarsting geko- !
men. Zeker is het dat in bet hoofd van meer j
dan een een bersenschim is verrezen, dat de i
Hollandsch-sprekende Afrikaander van de :
aardbodem moeten weggeveegd worden, en
zelfs is het door n en meer uitgesproken, .
maar nimmer zal t hun gelukken. En bij
de kapitalisten is er een droombeeld verrezen
dat zij al het goud van Transvaal in hun be-
zit moeten hebben. Een andere voorspelling
is dat de wetenschap in de laatste tijden zal .
vermenigvuldigd worden. Wel, het is dan 1
ook zeer natuurlijk, dat er dan gevolgelijk
ook neuwe ideen en nieuwigheden uit zullen
voortspruiten. Is deze vergadering dan ook
niet ^en toonheeld er van? Is het niet op-
merkingswaardig en een treffend verschijnsel
dat wij, als vrouwen en dochters, genoopt
worden om nu aan de zijden onzer mannen
te staan? Wij zullen ons licht niet langer
onder een koornmaat verbergen. Neen, wij
laten een helder geluid van ons hooren. Wel,
het nu negen maanden dat wij in een
spanning omtrent onze kinderen en bloedver-
wanten en landgenooten zijn, en nog dunrt
de oorlog voort.

Hm zij die steeds op de kussens zitten, gaan
dee avonds zonder kommer o'' zorg naar bed,

en baden zich nog in weelde en verlustigen
zich met den zijmeldrank der zonde die de
zintuigen verdooft, terwijl wii hier als moe-
ders den slaap missen, en tranen storten over
onze zonen, en niet weten of zij reeds aan de
andere zijde des grafs zijn.

Wij gaan nu verder, en slaan een oog op
den oorlog en de rampen reeds daardoor onl-
slaan. Er zijn vele beloften ^edaan en uiet
vervuld. De Boeren van de oude kolonie en
den Vrijstaat hebben zich in gocder trouw op
het woord en genade der Engelschen ondor-
worpen. En welke genade ontvangen zij nu?

HIINNE HTTIZEN WORDEN VERBRAND,
en de kaffors hebben nit medelijden hunne
vrouwen en kinderen in hunne hutten opge-
nomen. Hadden die heidenen zich nict ont-
fermd, wat zou er dan van die arme menschen
geworden zijn? Nog vreeselijker. De Boe-
ren wordt nu gedrongen om in de treinen to
gaan, zoodat zij als schansen kunnen dienen
waarachter de Engelschen militairen kunnetf
schuilen om hunne snoode plannen u*t
voeren.

Op alle wijzen worden wij verdrukt, en op
alle manieren tracht men liet stemrecht van
de zoogenaamde rebeilen weg te nomen ; zelfs
wordt hun geen kans gegeven om zich te vcr-
antwoordeu. Waarom niet liet stemrecht van
dr. Jameson en zijn ^anhangers weggenomen-
toen zij als sluip-moordenaars de Transvaal
wilde innemen? Of waren zij allen geene
stemgerechtigden? Wij vragen, wat willeu
zij (de Engelschen), meer van ons? Reeds
is uitgesproken om geen Hollandsche taal
in het parlement meer te hebhen en ook nict,
cp school

De ware Afrikaanders willeu niets vort
hunne rechten afstaan. De jiugoes welhoe
bespottelijk ook al, geven zii hun taal on
re-chten op, zoo lang zij mnar ngekche Afri-
kaanders genoenid worden. Hoort men ooit
van Engelsche Schotten of Engelsche Ieren
of Engesche Australirs. Neen, Engeland
voor de Engelschen, Icrland voor de Ieren,
Schotland voor de Schotten, en
AFRIKA VOOR DE AFRIICAANDERS.

(Lang aanhoudende toejuichingen). Geesi
mensch ter wereld zal zich laten dwingen. Toerv
wij vriigelaten werden hebben wij onze kin-
deren Engelsch zoowel nls HoIlamRch laten
leeren. Zullen wij dan onze eigendommelijke
rechten ook moeten opgeven? Als men d
taal van een mensch wegneemt dan vemietigt
men den geheelen mensch, en ook zijn natio-
naliteit. Ik vraag waar is er nog recht, als
al die dingen zal worden toegelaten? V ij
kunnen niet langer zwijgen onder dezc onge-
Techtigheden, en, stil zijn als de dood, en roe-
pen harer majesteits, onze geerbiedigda
koningin, toe: OntfeTm u over uwe gehoor-
zame onderdanen, wier zonen nog in den
krijg zijn. Ontferm u over de krijgsgevan-
genen en rebellen, die door de nalntigheid der
regeering in de gevangenis zijn, hoor him ge-


30

DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD*

roep, hoor het geroep ouzer dienstknechteu
dat naar den hemel stijgt. Als wij aan onze
leeraren denken dan treuren wij over het
onrecht dat hun worden aangedaan. De En-
gelschen willen dat zij zullen bidden en het
evangelie zullen verkondigen zooals net hun
te pas komt, en niet zooals Gods gcest het
hun in gaf. En zij worden dan onverhoorc
in de tronk gezet. De meesten van de leera-
ren zijn verplicht hunne gemeenten te ver-
laten, daar zij afgesneden zijn van hen die
niet op het dorp wonen. En als de Boeren
naar het dorp willen komen, kunnen zij slechts
passen krijgen die door de kaffers hun toege-
reikt worden, daar het niet geoorloofd is dat
de Boeren af hunne kinderen ze krijgen
kunnen; en dan moeten zij nog 6d. per pas
betalen. Is het rechtvaardig dat

DE KAFFERS BOYEN DE BOEREN
GETROKKEN

worden? Wij vragen is het niet sleehts om
de kaffer-getuigen te krijgen tegen de Boc-
ren? en waarvoor zij van £1 tot £10 ter be-
looning krijgen. En allen in dit 'and zijn
toch er mee bekend dat men niet gelooven
kan wat de kaffers zeggen, zoolang zij maar
beloond worden, dan laten zij zich omkoopen
al is het ook met een kleinigheid. Wij roe-
pen tot de voormannen van Zuid-Afrika: doe
toch uwe oogen open en zie toe wat dagelijk*
met de leden van het parlement gebeurt .m
hen uit het parlement te houden. En die
om voorwendselen, of om niets, in de gevan-
genis geworpen worden, en dan weer onder
borgtocht losgelaten worden onder voorwaar-
de om in hun eigen dorp te blijven! Deze
dingen geschieden met opzet cm onze leden
uit het parlement te houden. Wie is zoo
blirid, die niet zien kan dat al die raddraaierij
vnn rle hooggeplaatsen slechts dient om de
meerderheid der stemmen in het parlement
te krijgen, daar zij in de minderheid waren.
Zeer zeker is hun doel in het parlement door
te drijven wat zij wenschen te hebben, ou
verscbillig of bet al tot voor- of nadeel van
het land zal zijn. En zij die nu in de tronk
gehouden worden, ter wille van hen, die hun
niet in tijds beschermd hebben, die houden
zich nu stil, in plaats van hun te hulp te
komen. Die menschen worden nu rebellen
genoemd die het niet verdienen, want zij
waren in de engte gedreven en wisten niet
wat te doen.

En 3e andere krijgsgevangenen die als hel-
den voor de vvijheid van iiun land hebben ge-
vochten, werden als hannelingen naar St.
Helena vervoerd en in koude, in weer en
wind in tenten gelaten, en in het begin in
schepen gozet, waardoor menigeen door de
koorts zijn leven heeft- ingeschoten. Ik zeg
om de vrijheid van hun land hehben zij ge-
vochten en niet voor buitgewin.

En gij burgers van ons la-nd, ook n roep
ik toe :

OPEN TOCH UWE OOGEN
| als gij leden voor hct parlement kiest, en
| ziet toQ dat gij geen mannen kiest als een.
i dr. Jameson, die onlangs door ae imperiale
| regeering tronkstraf heeft gekregen, en, was
| het niet door de edelmoedigheid en harmhar-
I tigheid van president Kruger, de doodstraf
! zou hebben gekregen, en wiens handen nog
!' bevlekt zijn met onschuldg bloed dat te
I Doornkop is gestort. Wa-nt door zoodanige
; mannen in het parlement te brengen zal het
parlement en de parlementsleden in minacli-
; ting worden gebracht, want misdadigers kun-
i nen ons niet. wel regeeren, en wij moeten
| onze overheden gehoorzamen. En als ;t u
belieft ook niet dezulken die het land en
goud vaji auderen begeeren. Ook niet dezul-
ken die slechts voor hun ijdele eer daar willeu
zijn. Ook niet die hunne zakken willen vul-
len uit 's landskas.

En gij die over ons gesteld zijt, wij vree-
zen voor wanorde, die, zoo niet bijtijds ge-
i keerd, veel ellende zal veroorzaken Door
! wanorde is de vreeselijke oorlog in TTansvaal
j'cntstaan. En door toegevenheid van onze
; regeering zijn de troepen door cns iaud heen-
gegaan om onze dierbaren het leven te be-
nemen.

Wij vragen laat de krijgswet opgeheven
worden, daar waar zij niet noodig is, zcodat ons
land niet nog meer achteruit ga, en in den
handel gestremd wordt, zoodat duizenden in
Engeland en alliier er onder zullen moeten
lijden. Laat er toch een duurzame vrede
j geraaakt worden.

| En gij, die over ons gesteld zijt, als gij ons
j wel regeert, wTij wdllen u gehoorzamen. Ziet
; toch toe en ontwaakt en wordt wakker, want
; reeds duizenden zijn in dezen bloedigen oor-
log voor Gods troon waarvan gij i*ekenschap
j zult moeten geven in den dag des oordeels
; door uw bestier. Wij vreezen voor clien dag
: voor ben die lichtzinnig handelen. Daarom
1 roepen wrij u toe: waak en ontwaak. En
! gij die over andere natien hebt te regeeren,

denk er aan dat gerechtigheid een volk zal
| verhoogen, maar dat de zonde een scbandvlek
; der natie zijn zal.

Mevrouw Malan hielcl de volgende toespraak
in liet Hollandsch: Geacbte presidente
en viendinnen, ik meen dat ik u riiet- om ver-
schooning beboef te vragen, dat ik u in mijn
moedertaal toespreekde taal van een groot
gedeelte van cle bevolking van ons land, en
de taal van liet volk dat thans zoo bitter
heeft te lijden. Ik gevoel mijn onbekwaam-
heid in deze zaak, en er zijn andere vrouwen
wier woorden meer gewicht zouden hebben
dan de mijne maar ik acbt- het een voorrecht
ook iets voor ben, die onder de krijgswet
zijn te kunnen doen, en hun zaak te beplei-
ten. Deze resolutie secondeer ik van barte,
te meer daar ik persoonlijk er in betrokken
zijn. Mijn ouders, zusters en broeders, en
andere bloedverwanten zoowel als


DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD

31

DIERBARE VRIENDEN LIJDEN ZWAAR j VOORKOMING VAN BITTERHEID.

onder de krijgswet. Ik behoef niet te zeg- | Nu, geachte vriendinnen, wat vragen wij P
gen dat mijn hart voor hen bloedt. Ik ben | Dat al die bitterheid, liaat en wrok verhoed
ook zeker dat allen hier tegenwoordig met die j mag worden. Moeten die beschuldigden dub-
verdrukten in die districten sympathiseeren. I bel gestraft worden? Door het verlies van
Met recht is de vraag gedaan: Wie lijdt hun persoonlijke vrijheid zoowel als van hun
meer dan de vrouw in dezen tijd ? In die : goederen, waaronder de onschuidige vrouwen
districten worden hunne echtgenooten van j en kinderen meest lijden zullen? Wij vra-
hen afgescheurd in de tronken geAvorpen zon- ; gen dat die reeds zoo zwaar beproefden vrij-
der verhoor door hunne politieke vijanden, j gesoholden zullen worden, en wij vragen dit
die in een positie geplaatst waren om zich op met des te meer vrijmoedigheid omdat, als
hen te wreken. Onder degenen die in de j men de omstandigheden en de nauwe be-
tronk zoo veel hebben te lijden zijn de j trekking waarin zij tot de Republ. staan in
voornaamsten in die districten, ook van onze j aanmerking neemt, waaronder die menschen
predikanten. Eenige dagen geleden hebben j in de grensdistricten verkeerden, men ze niet
wij vernomen van de gevangenneming van : kan veroordeelen. Zelfs dr. Kolbe heeft
onzen beminden ouden grijzen vader Ross, i verklaard dat hij geene moreele veroordee-
onder wiens hand ik opgroeide. De vrien- hng tegen de rebellie heeft. Zij waren over-
dinnen zullen zich herinneren een brief dien tuigd van de onrechtvaardigheid van dezen
hij een tijd geleden schreef in Ons Land, j oorlog tegen hun bloedverwanten om hen van
dat hij den toorn van den heer Crewe op zich hun duur met bloed gekochte onafhankelijk-
haalde, omdat hij hem waarschuwde omtrent i heid te ontrooven, nadat zij zoo veel hadden
zijn behandeling van de Afrikaanders en hun | toegegeven om den vrede te bewaren, en te
eigendommen te Lady Grey. Het is isof ik : vergeefs om abitratie smeekten. De
zie hoe zijn moederlooze, en nu bijna vader- grenzen werden onbeschermd gelaten. De
looze kinderen, sommige van hen nog klein, | troepen die te Stormberg en Naauwpoort
rondom de tronkdeur staan te weenen, en i waren werden terug geroepen, instede van op
weigeren huiswaarts te gaan zonder hun ouden j de grenzen geplaatst om de Kolonie te be-
vader, hun steun en zorg. Die mannen j schermen en de occupatie dier districten te
worden zonder verhoor in de gevangenis ge- ; verhinderen. Door die occupatie door de
houden. Zij zitten reeds maanden lang in | Republikeinen werden die menschen in een
den tronk zonder gelegenheid zich te verde- ; vreeselijke en ondragelijke, ja, bovennatuur-
digen. Borgtocht werd geweigerd, en zij lijk verzoeking gebracht. Rechtgezinde
mogen geen wetgeleerden raadplegen, hoewe ; Engelschen, die niet verblind zijn met voor-
de hr. Chamberlain in Jt huis der gemeenten ; oordeel en haat tegen de HoIIandsche Afri-
zeide dat de beschuldigden toegelaten wor- kaanders, zullen erkennen dat als liun land-
den hun legal advisers te zien. Intus- | genooten in dezelfde positie geplaatst waren
sclien wat wordt gedaan met hun bezittingen? I cat zij van hen niets anders zouden verwacht-
De moeders moeten met gebroken harten zien hebbenhetgeen ook in Engeland erkend
hoe dat hun leeftocht, ja, alles van hen geno- j werd. En daar het Engelsche gouvernement
men en verkocht worcltmoeders clie welge- hen in den steek liet konden zij niet anders
steld waren, die altijd met de blijde hoop j dan gehoorzaamlieid aan het gouvernement,
leefden dat zij hun kinderen een goede op- | waaronder zij stonclen, te toonen, claar zij
leiding zouden geven, die hen nuttige en \ gekommandeerd werden. Met het oog op al
bekwame leden van de maatschappij zou ma- j die dingen en hare bittere gevolgen, vragen
ken, en dus ons opkomend geslacht zouden \ wij dat hun een amnestie zal worden verleend
verhoogen, zijn thans niet in staat liun kin- j en alle reden tot die bitterheid zal worden
deren een behoorlijke opleiding te geven. weggenomen in belang niet alleon van
De hoop om dit te kunnen doen is, helaas! volk en samenleving in Zuid-Afrika, maar
verloren. Hunne harten zijn vervuld met j in de ware belangen van het Britsche rijk.
angst en vrees als zij aan de toekomst van (Applaus).

zichzelven en hun kinderen denken. Wat ' QPRFFK^TFR

anders staat hun voor de deur, dan bet lot I EEN E^GELbCHE bPREEKblER.

van arme blanken. Die gezinnen, men be- Mej. Green (Port Elizabeth), zei dat zij
hoort dat niet uit het oog te verliezen, heb- gaarne cen woorcl tot de vergadering zou
ben niet de afleiding die de stedelingen ge- richten als iemand die in Engolancl geboren
nieten, en zij zitten thuis als zij nocli huizen en opgevoed was, met niets dan Engelsch
hebben, zich te verdiepen in hun droefheid, bloed in liaar aderen, en opgevoed als een
en dus eteu al die bittere gewaarwordingeu Tory der Tories, maar als iomand die dertien

en wanhoop cliep, diep in hunne harten. jaar in dit land gewoond heeft en het heeft

Bitterheid die nimmer zal worden weggeno- > leeren liefhebben. Vele zouden tot haar zeg-
men, en die in hun kinderen zal overgeplant gen, welk recht zij had, als een Engelsche
worden. Wij kunnen het hun niet kwalijk vrouw, om zich tegen de Engelsche politiek

nemen als wij ons in hunne plaa.tsen stellen, ; te verklaren. Men zou dat disloyaal, on-

en ik meen dat allen hier met hen gevoelen. JEngelsch, en onpatriottisch vinden. Maar


DE VltOUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD-

22

integendoel, zei zij, dat juist omdat zij een
Engelsche vrouw was, die tot op zekere hoog-
te wa opgegroeid in het beste dat Engeland
kan leeren, kwam zij thans om samen te
werken met hen die de tegenwoordige oor-
logspolitiek van Engeland bestrijden. Vele
jaren was Engeland in de oogen van de wereld
geweest de kampioen v^oor vrijheid en edel-
mouiigheid, maar de recente geschiedenis
soiioen aan te toonen dat- t die positie m-
nam ondanks zichzelf. Het geboorterecht
van vrijheid was niet altijd gelukkig geweest
zelfs in dat land van vrijen. Zij noemde de
namen van Wallace, Simon de Montfort, sir
Thomas More, Latimer, Ridley, Burke, Wasli-
iugion en John Ruskin, mannen die erkend
wordon als Engelsche helden, als de leermees-
terw van het Engelsche volk. Die manneu
waren rebeilen tegen het toen aan het hoofd
staande hestuur. Maar Engeland is toch nog
troiHchev op hen dan op Clive en Welling-
ton. Met betrekking tot dezen oorlog voch-
ten zij die de

R T NEERENDE ZELFMOORD-POLITIEK
vau Salisbury en Chamberlain tegenstonden,
een strijd niet alleen voor vrijheid en recht-
vaardigheid in Zuid-Afrika, maar voor vrij-
heid voor Engeland en de wereld. Die poli-
tiek moet ophouden of anders zouden wii niet
langor lovaal kunnen zijn. Want altijd zou
het dan hun plicht blijven om overal vrij uit
te spreken ten behbeve van recht mensche-
li jkheid en nationaliteit, en niets zou haar
overtnigen dat dit. on-Engelsch was. Zij
wilde niet meedoen met het Engeland van
de beurs-spoculatie en vf>n de renbanen. Zij
wilde tcrugzien nnar het Engeland van zulke
dicrbare herinnoringeu, het land van Shake-
speare on Milton, van Burke en Cliatham,
van Gladstone en Courtney. (Applaus). De
dappere Afrikaanders hebben evenals do
Amerikanen een eeuw geleden aan Eugeland
moeten toonen wat loyaliteit i^. Wij moe-
ten thans Engeland waarschuwen om niet- den
stap te nemen, die het Empiro zou dooden
in hefc hart van hen die het nu lief hadden
Jt Empire waarop zij trotsch waren. Laai
Engeland de ongehoorde en onrechtvaardige
krijgswet in de geheele Kolonie horroepen,
laat het een algemeene amnestie schenken,
laat het. erkennen dat hot verkeerd heeft ge-
daan, en laat t de onafhankelijkheid aan de
Repuhlieken terug geven. Als dat geheurd
is, zal eerst het gevaar verdwenen zi jn, maar
ook niet eerder. Wat zou het voordeel zijn
als een natie de wereld verovercle. maar haar
ziel verloorP (Langdnrig applaus).

De resolutie werd daarna in stemming ge-
bracht, na veerst, zooals met allen geschiedde,
in het Hollandsch te zijn gelezen,en me
algemeene stemmen werd zij aangenomen.
DANK AAN SYMPATHISEERENDE
VROUWEN.

Mevr. Reinecke (Ceres), stelde de volgende
resolutie voor :

Wij, de Zuid-Afrikaansclie vrouwen va
Engelsche en Hollandsche afstamming hior
vergaderd, zenden aan alle vrouwen dio heh-
ben gesympathiseerd met Zuid-Afrika in'haar
tegenwoordigen tijd van moeite onze diepen,
innig gevoelden dank, meer speciaal aan de
vrouwen van Engeland aie zoo edel getracht
iichben onze zaak te helpen beTorderen.,,

Laat de vrouwen van Zuid-Afrika, zei mevr.
Reinecke in haar toelichting, een beroep doen.

| op de vrouwen van de christen wereld om
i zich bij hen aan te sluiten en de goede vrou-
I wen in Engeland die zoo edelmoedie: onze
! zaak hebben omhelsd in een protest tegen de
i annexatie van de Republieken en de daaruit
| volgende degradatie van E;igeland,s goeden
j naam. En moge God toestaan dat van dit
j begin mag rijzen een nog breedere en edeler
j en verder reikende beweging, namel., dat de
i vrouwen van de wereld in de niet ver afge-
j legen toekomst mogen voortgaan om een
wereld-wijde agitatie tegen den oorlog op
tonw te zetten, en zoo een vaste en onbewege-
lijke basis gevend aan de beginselen neer-
gelegd op de vredes-conferentie in den Haag.
Wij hebben de mnnnen voor den oorlog te
geven, of zulk een oorlog reohtvaadig of
onrechtvaardig is, of wij vertrouwen hebben
in de staatslieden verantwoordelijk vnor den
oorlog of niet. Wij zijn de voomaamste lij-
ders, wij worden achtergelaten om de dooden
te betreuren, de verminkten en hen die ge-
brekkig zijn geworden door ziekte te verple-
gen. Wij de voornaamste slachtoffers zijn
tot nu toe onmachtig geweest om den oorlog
te verhinderen. Laat ons vechten met al
onzen invloed, of om de woorden te gebruiken
te Paarl aangehaald : Laat ons heden een
vuur ,ontsteken dat niet zal worden uitge-
doofd.

Mevrouw Beck (Rondebosch), secondeerde.
Zij wenschte haar gevoel van buitengewone
dankbaarheid uit te drukken aan de edele
vrouwon aan de andere zijde van de wateren
die door hun voorbeeld onze oogen geopend
hebben voor hetgeen onze rechten en voor-
rechten als Britsche onderdanen zijn. Het
! was droevig liet streven van anderen, zelfs
j van Britsche staatslieden gade te slaan, om
i de bewoners van dit land te splitsen in twee
i sectiesde Britten en Afrikaanders. Op
j grond van dit denkbeeld is het mode gewor-
j dcn om over de voorrechten die de zooge-
! naamde Duteh genieten onder de Engel-
| sche vlag, te spreken als van iets, dat him
j toegekend is door de edelmoedigheid van hun
! heerschers. Sprekende als cen Britsche vrouw
j afstammend van een Hugenoot, verwierp zij
j dat denkbeeld. De voorreohten die wij ge-
| nieten zijn ons geboorterecht, een geboort-e-
j recht, dat wij deelen met Ieren, Schotten en
Engelschen, een geboorterecht, dat wij trotscb
| zijn te deelen met de edele vrouwen va*

' Engeland, die met hun hooge gedachten en


DE VROUWEN-VERGADEBING TE KAAPSTAD

33

hun diep gevoel van reclit den moed hadden
om onze zaak aan te nemen en hun gemoed
uit te spreken.

DE BAND VAN VROUWELIJKHEID OM-
VAT DE GEHEELE WERELD,

-en zooals wij getrofFen zijn door de sympathiex
van onze ver weg zijnde zusters, zoo gaan
onze harten uit naar die daklooze vrouwen
met gebroken hart die met hun strompelende
kinderen het dak boven hun hoofd zagen af-
branden, en die in vele gevallen of de slacht-
offers der kaffers f de afhankelijken van hun
liefdadigheid zijn geworden. Er is iet-s zeer
trefFends in het bericht dat de kafFerhutten
eenige van deze daklooze zwervers herber-
gen, hutten van trouwe dienstboden die vol
medelijden zijn voor lnm vroegere bazeii.

Zusters, vrouwen van Zuid-Afrika, welk een
plicht ligt er voor ons! Wat een levenstaak!
Denk aan het legrat dat deze wreede oorlog
reeds in ons. heeft achtergelaten in vader-
looze, daklooze, tot armoede verzonken kin-
deren! Wij zullen als vrouwren van Zuid-
Afrika veel werk te doen hebben. Werk dat
door ons niet moet worden ondernomen als
weldadigheid, maar als een plicht. Hij die
aan deze kleinen een dronk koud water zal
geven, hij zal in geene wijze zijn belooning
verliezen.,,

Wij moeten niet alleen onze edele zusters
danken voor wat zij gedaan hebben, maar
hun edele daad moet ons bemoedigen te ge-
looven dat wij, in wat wij nog moeten doen,
de sympathie en medewerking liehben van de
Engelsclie Amerikaansche en alle christen
vrouwen der wereld. (Luid applaus).

Do resolutie -werd daarop voorgesteld en
raangenomen.

HET VERZENDEN DER RESOLUTIES.

Mevr. James Molteno stelde de volgende
Tesolutie voor, luidende :

Dat de presidente zal worden gelast af-
schriften van deze resolutie te zenden naar
de secretarisse van het vrouwen verzoenings
comit in Londen, en ook aan de vredes af-
gevaardigden om te worden gebruikt door hen
tot ?t beste voordeel.,,

Mevrouw Molteno zei dat er nog duizenden
en duizenden vrouwen waren die niet met
'den tegenwoordigen corlogsgeest meegingen.
Zij had de boodschap over te brengen van
vele vrouAven van Engeland, dat er thans niet
gevochten wordt tegen Engeland, maar tegen
de kapitalisten. Er zijn er velcn, niet alleen
vrouwen, maar ook mannen, soldten, die hun
plicht hadden te doen, maar die tegan de.u
oorlog gekant waren. Gij vrouwen van Zuid
Afrika die uw zonen zaagt uittrekkcn naar deu
strijd, gij wist dat zij hun leven zouden
laten in een rechtvaardige zaak. Maar menig
dappero Engelsche soldaat is geetorven voor
een zaak die hij wist dat wreed en onrecht-
vaardig was. (Hoor,hoor). Maar er was geen
kwestie van zijn meening, het was zijn ptcht

te gaan. Spreekster was een Engelsohe vrouw
en het brak haar hart om te zien wat er hier
gebeurt in naam van onze geliefde koningin.
Nogmaal legde zij er nadruk op dat het niet
een oorlog was van Engeland mjmr van de
kapitalisten.

Mevrouw Purcell secondeerde, eti daarna
werd de resolutie in stemming gehraclit en
aangenomen.

DANK AAN DE DUITSGHE AANWE-
ZIGEN.

Mevrouw Steytler sprak daarna in het
Duitsch eenige woorden van dank voor de
Duitsch vrienden die in de zaal aanweig
waren.

DANK AAN DE VOORZITSTER.

Miss Molteno stelde voor door opataan en
applaus dank te betuigen aan mevrouw Sauer
voor de bekwame wijze waarop zij den voor-
zitterstoel had ingenomen.

De vergadering gaf aan dat voorstel gevolg.

Telegrammen, de vergadering des Heeron
zegen toewenschende en sympathie botuigen-
de, werden ontvangen van mevrouw G. le
Roux, geb. Bouwer, Uitnood, Robertson;
van mevrouw Radloff, Penrston (namen 100
vrouwen); van mevrouwen H. de ViIIiers, F.
Stevens, C. Stevens en B. Stevens, Hanover;
van mevr. Van Biene, mevr. Hoffman en tien
anderen, Malmesbury; van mevr. dr. Weiit,
Worcester; van mevr. Lubhe, Worcest.cr;
ook van mej. Mona Voigfc, J. Joostc, de heer
en mevr. Niemand, de heer en mevr. P. de
Kock, Voigt, mevr,. Toens, mev-. Gr^ff en
mej. Kulm,- mejuirouvven Eriu-mus, Mcller,
Wjigner en De Vos; mcvrouwcn De Vos
Malan. Hugo en Jooste, mevrouwen Botes*
Wentzel, Maritz n De Kock, mevr. ds. De
Villiers, mevr. P. J. van der Merwe, alle van
Worce.ster; van Ceres werden ontvangen van
inej. Kitty Marais, mejuffr. Helm Richie
van der Merwe, mevr. Adriaan van Wijk,
mej. Hettie du Toit, families Hugo en Van
der Merwe, Bokrivier mevi. ds. H. en

mej. Van Wijk, families Du Toit en Van
Dijk, mevr. Luyt, mevr. A. Engels, merr.
Frans Marais, mevr. Jan Rossouw, Alfred ;
mevr. L. Baartman, Paarl: mevroiuv J. 8.
Marais, Avond Rust; mevr. Caroline Retief,
Monte Rosa; Malmesbury: mevr. Jacobus
Louw, T.zoon, mevT. T. Louw, jun., mevr.
H. R. B. Greeff; Stellenbosch : mevrouw G.
Krige, mevr. Carinus; Swellendam: mevr.
Tomlinson; Lyndock: de heer en mevr. D.
Carinus; Tulbagh: vrouwen verzoeninjB
comit- ; Montagu : Afrikaander gszinde
vrouwen. Van Murraysburg werd een brief
ontvangen met 138 naamteekeningen ee.a wit
Robertson 12 en uit Stellenbosch ook met 12
naamteekeningen, en een telegram vnn de
vrouuwen van Ladismith. Mevr. Mnrohandr
(Rondebosch), en mevi. Maria Neethling (Stel-
lenbosch), zonden ook brieven van ware be-
langstelliug en liefde voor de zaak getuigende.


u

DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD-

LIST OF NAMES.

At the request- of the S. A. News and
Ons Larid a immhcM of ladies vvho attended
the nieeting sent in their names, whioh are pub-
lLshed hereunder. As howevor, several ladies
neglected to do so. f/ p list is incomplete, and
the biame therelure, attaches to those who
did not respond to the call.

NAAMLIJST VAN AANWEZI6EN.

Op het verzoek in de Soutb African News
en Ons Land gedaan ora de namen op te
zenden van aanwe/.igcn is door hieronder
vercnelde dames voldttn. I)at de lijst zich zelf
volledig is hebben de nitt-gemelden zich zelf
te wijteu. Vooral uit Kaapstad zelf, waai
de overgroote moerdertieid woonachtig wa.s,
zijn betrekkelijk zeer \einig namen ingeko-
men.

Alheit, Kev. Mrs., (Vres.

Blore, Miss Katie, \\ urcester.

Blanckenberg, Mrs. Claremont.

Bosman, Miss Anna, Kuilsrivier.

Bosman, Aliss Minnic, Kuilsrivier.

Brink, Mrs. M. Pretoria Viila, lCloot'

Street, (3ape Town
Burgers, Mrs. P., WVIIinglon.

Burgers, Mrs. S., Welling/on.

Brand, Mrs. C. Jd., Seapoint.

Blako, Mrs. K"Wellingtcm.

Bruius, Mrs. !>., WeHingl rn.

B-ison, iVi A! hie, (. Vr. s.

Beck, Mrs. l,)r. .J. M. Ai., lustenbcrg, Ton-
(johosnh.

Buyskcus, Miss, C'ajio Town.

BaJmorl.h, Kev. Mr-.., lpper Camp Stroel,
( ape Tnwn.

Burgers, Miss Kllen, Kondebosch.

Bruyns, Mrs. Wellington.

Basson, Mrs. C., Wellington.

Beck, Miss, Worcester.

Basson, Mrs. C., Welliugton.

Bijl, Mrs. A. v. d., Cape 'Pown.

Bijl, Mixs G. v. d., Cape Tow n.

Brand, Mrs. F. P., Maitland.

Biji, Mrs. J. v. d., Stellenbosch.

Bijl, Miss v. d., Stellenho'ch.

Bakstrom, Mrs. Vcm, Stellenboscb.

Bakstrom, Mi.ss Vou. Stollenbosch.

Berry, Mrs. Stollcuhosch.

J>ioo fc io, AJrs Van, StollonJ.osch.

TJosrnan, MMs G., St.Jlenhosch.

Blomtn*4 i'.u Miss N. van. Slelleanoscli.
Bcor, )c. Miss, Zoutrivier.

Mosman, Miss E. I)., Nooi dhoek.

I> I MS(a oiul .

Bcer, i)e, .\1rs. A. J., (Taremonf.
thie.son M .j .1. II. A., vjlareinont.
Blankonberg, Miss J., (.Taremont.

Bestbier, Miss M., Mowbray.

Combrink, Miss M., Cape Town.

Ciiliers, Mrs. S., Ceres.

I Coppenhagen, Mrs. J. W., Kalk Bay.

| Cloete, Miss C., Plumstead.

I Centlivres, Mrs. F. J., c/o Leeuwen Voet en>
Woodside B-oad, Cape Town.
i Centlivres, Miss, Cape Town.

| Coetzee, Mrs. G. C., Cape Town.

I Courlois, Mrs. A., Greenpoint.

, Courlois, Miss, Greenpoint.

; Coppenhagen, Miss K., Stellenbosch.

; Combrink, Mrs. A., Cape Town.

; Combrink, Miss W. A., Capo Town.

| Combrink, Miss F. (., Cape Town.
i Courlois, Mrs. Kalk Hay.

Dempers, Mrs. H. J., Seapoint.

! Dekenah, Mrs. (-., Hudson JStreet, Cape Towm
; Dreyer, Miss Kitty, Nevvlauds.

Douwes, Mrs. j., Newlands.

; Dreyer, Mrs. Wid., Zoutrivier.

; Dreyer, Miss R. Zoutrivier.
i Dreyer, Miss -J Zoulrivier.

| Durr, Mrs., Zoutrivien
i Dormehl, iVliss H., (Taremon.
j Dormehl, Miss .A.. (Taremont.
j Enslin, Miss, Wehmglon.
j Eklers, Mrs. J., Woodstock.

| Fick, Mrs. H., W7ellington.

! Fraser, Mrs. Seapoint.

| Faure, Mrs. Rev. D. P., S. Johns Street,,
i Cape Town (on platform).
i Faure, Miss, Cape Towii.
j Faure, Miss Dorah, Cape Town.

I Faure, Miss J., Cape 'JVwn.

Faure, Mrs. L., Worcester.

Fiseher, Mrs. P., Bottelaiy, Stellenbosoh.
Fischer, Aliss rleaune, Hottelary, Stellenbosch^'
Ficlv, Miss Hester, StelJenbosch.

Faure, Mrs. P., Stellenbosch.

Fick, Mrs. P.. Cape Town.

Foc-iisl ra, M i ( 'a|ju TVnvn.

Fis(;her, Mn. I* \., (Vjar Town.

Fischer, M iss SopJiie, Cape Town.

Greef, Miss Ne!!ic de, Hi!L Street, Malmes-
bury.

Greeff, Miss Nettie, Baden, Montagu.
Glaeser, Mrs., Worrester.

GroenewaJd, Miss Elfreda, Wellinglon.
Groenewa.ld, iVlrs. B. G., Newlands.

Greeff, de, Miss M :YJalrneshury.

Haack, Miss H. Fisl H-iek.

Hamman, Miss M., Worcester.

Hauman, Mrs. Kev.} Kiebeek Kasteel (on
platform).

Hurlingh, Mrs. J. W., Cassel Villa, Sea Point
Halin, Mrs. J., SteflenTiosch.

Halm, Miss, SteHenliosch.

Heynccke, Mrs. P., SteUenhosch.

Heyuecke, IVJis. JS., SleFenasch.
Hauptfleisch, Mrs G SlcllcnJiosch.

Hoim, A1 rs., Stel!i-*nf)usch.

HaupUJeisch, Miss N., Stellenbosch.

He(>rdo, Miss van. (pe Tmvn.

Heerde, Mrs. J., Cape Town.

Immelman, Mrs. D., Riebeek Kastodl (on
platform.)

Joubert, Mrs. Rev. D., Wynberg.

Jorissen, Mrs., Rondebosch.


DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAP8TAD

35

Joubert, Mrs. J., Wellington.

Joubert, Miss S., Wellington.

Joubert, Miss J., Wellington.

Joubert, Mrs. W. A. jr., Wellington.

Joubert, Mrs. Frances, Paarl.

Joubert, Miss Johanna, Paarl.

Jordaan, Miss Nonnie, Worcester.

Jorda-an, Mrs. Cradock.

Joubert, Miss L., Stellenbosch.

Jurgens, Mrs., Cape Town.

Keeve, Mrs. M., Cape Town.

Klerck, Mrs. De, Wellington.

Klerck, Miss De, Wellington.

Kotzo, Miss R., Kondebosch.

Keyter, Mrs. G-., Worcester.

Kerdel, Miss A., Cape Town.

Klerck, Miss A., Cape Town.

Krige, Mrs. J., Stellenboscli.

Krige, Miss M., Stellenbosch.

Kotze, Miss, Zoutrivier,

Kotze, Mrs.j Zoutrivier.

Kock, Miss De, Cape Town.

Krafft, Miss C., Cape Town.

Krafft, Miss C., Cape Town.

Krafft, Miss C., Cape Town.

Krafft, Miss M., Cape Towni.

Krafft, Miss E., Cape Town.

Krafft, Miss S., Cape Town.

Kruse, Mrs. J. W., Cape Town.

Knobel, Mrs. Rev. J. B., Cape Town.

Koster, Miss, Cape Town.

Kriel, Mrs. . J., French IToek.

Kriel, Miss M., Etetreat, Itobertson.

Louw, Miss, Seapoint.

Luyt, Mrs. G. Luyt, Ceres.

Luyt, Miss Anna, ('eres.

L ind enberg M rs., W e 11 i n g t on.

Louw. Miss Maria, M ellington.

Leibbrandt, Miss M. J., Vvoodstock.

Lotz, Miss M., Cape Town.

Louw, Miss M., Stellenbosch.

Louw? Mrs. J. Newlands.

Lotter, Miss Marg. J., Noordhoek.

Loubser, Miss M. M., Mowbray.

Loubser, Miss R. Mowbray.

Marais, Mrs. Prof., Stellenbosch.

Marais, Mrs. C., Stellenbosch.

Marquard, Mrs. L., The Grotto, Princess
Street, Cape Town.

Molteno, Mrs. J. C., St. James.

Merwe, van der, Mrs. C. J., Ceres.

Marais, Mrs. E. L. Ceres.

Merwe, van der, Miss Maggie, Ceres.
Merwe, van der, Miss Bettio, Ceres.

Marais, Miss Lenie, Ceres.

IMarais, Miss Annie, Ceres.

Morkol, Mrs. D., Ceres.

Morkel, Miss E., Hessenford Villa, Mouille
Point.

Morkel, Miss S. J., Bottelary, Stellenbosch.
Malherbe, Miss Annie, Wellington.

Malherbe, Miss G., Wellington.

Mijburgh, Miss, Stellenbasch.

Malan, Mrs. P., Stellenbosch.

Meiring, Mrs. G., Stellenbosch.

Merwe, van der, Mrs. W., Goudini.

Merwe, van der, Mrs. dr., Worcester.
Merwe, van der, Miss C., Worcester.

Merwe, van der, Miss C., (Nonnie), Worcester..
Meiring, Mrs. Isaac, Worcester.

Merwe, van der, Mrs. D. D., Woodstock.
Mostert, Miss Janey. Cape Town.

Merwe, v. d., Mrs. J M. M., Simonstown^
Muller, Mrs. Prof., Stellenbosch.

Merwe, v. d., Mrs., Zoutrivier.

Muller, Miss B., Fish toek.

Moll, Mrs. Corn. du Plessis, Paarl.

Modl, Mrs. Corn., Paarl.

Mostert, Mrs., Cape Town.

Marais, Mrs. H., Cape Town.

Merwe, van der, Mrs. J., Cape Town.^
Merwe, v. d., Miss Jessie, Cape Town.

Malan, Mrs. F. S., Cape Town.

Niekerk, van, Mrs. M. J., ('npe Town.
Niekerk, van, Miss L., AVellington.

Niekerk, van, Miss, Wellington.

Niekerk, van, Miss, Hessenford Villa, Mouillo
Point.

Neetl.ling, Mrs. C., Durbanville.

Niekerk, van, Mrs. Jasper, Newlands.
Niekerk, van, Miss J., Newlands.

Niekerk, van, Mrs. Andries, Claremont.
Naude, Mrs., Stellenbosch.

Niekerk, van, Mrs., Stellenboscb.

Neethling, Mrs. Kev. C. A., Stellenbosch,
Neetbling. Mrs. Dr., Stellenbosob.

Neetbling, Miss X., Stellenbosoh.

Nickerk, vnn, Miss M., SteJlenboscb.
Neetbling, Vliss M., Stellenbosob.

Neetbling, Miss E., SiellenbosetT.

Neetbling, Miss K.. Stellenboscli.

Niokerk, Van, Miss A., Stellenbosch.
Niokerk, Van, Miss S., SlellcMiboscli.
Necthliiig, Miss Hclcna, ( apo Tu>vn.
Oliveira de, Miss S., Cape Tewn.

Pntter, Mrs. S. A., Cape Town.

Papenfus, Mrs. S. Orange Grove, Oape Town.
Purcell, Mrs., Ivloof Street, Cape Town.
Pedder, Mrs., Woodstock.

Pentz, Miss, Cape Town.

Pentz, Mrs. J. J., Maitland.

Pentz, Mrs. M. C., Cnpe Town.

Paris, Mrs. W. P., Cape Town.

Poel, v. d., Miss, Cape Town.

Poel, v. d., Mrs., Cape Town.

Koux, le, Mrs. B., Wellington.

Retief, Miss J., Wellingion.

Roux, Miss Lizzie, Vredenburg Station, Stel-
lenboscb.

Roux, Miss Annie, Vredenburg Station, Stel-
lenboscb.

Retief, Mrs. F. G., Wellington.

Roux, Mrs. S. E., Wellington.

Roux, Miss S. E., Wellington.

Reinecke, Mrs. R. J., Ceree.

Reenen, Van, Mrs. J., Ceres.

Russo, Mrs. H., Ceres.

Reid Mrs. A., Irwenton, Seapoint.

Reid, Miss, Somerset West.

Rensburg, Van, Miss M. J., Richmond, C.C
Reenen, Van, Trs. A. J., Seapoint.


36

DE VROUWEN-VERGADERING TE KAAPSTAD-

Reeae&j Van, Miss, Seapoint.

Reenen, Van, Miss C. S., Sea.point.

Reenen, Miss, Contreberg, Darling.

Rooa, Mrs. Rev. J., (on piatform), Seapoint.
R-etief, Miss Jacoba, Weilington.

Retief, Miss S., Wellington.

Retief, Miss Annie, Wellington.

Retief, Mrs. G. M., The Pines, Wellington.
Retief, Mrs. G. J., 'NVellington.

Retief, Miss Johanna, Wellington.

Roux, le, Mrs. Bemard, Wellington.
ltoux, le, Mrs. Piet, Wellington.

Rooijen, Van, Mrs., Worcester.

Rabie, Miss R., Malmesbury.

Roos, Mrs. L. 0., Newlands.

Rooe, Mrs. F., Newlands.

Roux, Mrs., Stellenbosch.

Rottx, Miss S., Stellenbosch.

Roux, Miss R., Stellenbosch.

Rossouw, Miss L., Stellenbosch.

Roteouw, Mrs. Rev., Stellenbosch.

Roux, le, Miss J., Woodstock.

Roux, Mrs. t-he Widow, Simons Town.
Rcux, le, Miss G. N., Sa.lt River.

Smuts Mrs. M., (on platform), Villa Flandre,
Newlands.

Smuts, Mrs. P. A., (on platform), Malmes-
bury.

Sauer, Mrs. J. (on platform), Kenilworth.

Sohrciner, Mrs. Cronwright (on platform),
Boitufort-.

Staxider, Mrs., Wellington.

Sauer, Miss II., 7, Fnion Strr-et, Mq;.-jia.
Sauer, Miss rvnsta.nce, 7, Fr*ion Street,
Mo wbra-y.

Schipper, Mrs F., Woodside Road, Cape Town.
Stofberg, Mrs. P., Goudini.

Schaborl, Mi>. J., Durbanville.

Stegmann, Miss N., Newlands.

Stegmann, Miss H., Newlands.

Stegmann, Mrs. J., Newlands.

Stegmann, Miss E., Newlands.

Stegmann, Miss A., Newlands.

Steytler, Mrs. J., Stellenbosch.

Scbro&ken, Mrs., Stellenbosch.

Smeer, Miss S., Saltrivier
Smeer, Miss D., Sa-ltrivier.

Strassheim, Mrs., Stellenbosch.

Schtild, Mrs., St-ellenbosch.

Stiglingh, Miss E., Cape Town.

Stramrqod, Mrs. W., Woodstock.

Stramrood, Miss Jo, Woodstock.

Scli>epers, Mrs. J. J., Alexandria.

Smuts, Mrs. Adr., Sea Point.

Smuts, Mrs H. H., Sea Point.

Steinmet, Mrs. P., Green Point.

Spuy, v. d., Miss Lizzie, Lady Grey Bridge.
Spuy, v. d., Viiss Maria, Lady Grey Bridge.
Slabbert, Miss J., Claremont.

Staal, Mrs. J. E., Cape Town.

Theron, Mrs. H. V., Wellington.

J Theron, Miss Anua, Ceres.

Truter, Mrs., WelJington.

! Truter, Miss M., Wellington.

Toit, du, Mrs. Mathijs, Paarl.
i Toit, du, Mrs. P., Worcester.

Toit, du, Mrs. M., Wellington.

I Thom, Miss M., Wellington.

; Toit, du, Mrs., Stellenbosch.

Toit, du3 Miss B., Stellenbosch.
j Toit-, du, Miss S., SteUenbosch.

| Tichy, Miss J., Cape Town.

! Tichy, Miss ., C'ape Town.

| Teengs, Miss, Cape Town.

Tichy, Mrs. W., Ca.pe Town.

Vlotman, Miss, Wellington.

Velden, van, Miss B., Helderberg.

Vos, Mrs., c/o Professor, De Vos, Stellenbosch.
Vos, de, Miss E. H., Stellenbosch.

Vos, de, Miss Bessie, Worcester.
j VillierS) de, Mrs. J. N. P., Worcester.
i Voigt, Mrs., Worcester.

| Villiers, de, Mrs. J., Kalk Bay.

! Villiers, de, Mrs. T., Kalk Bay.

! Villiers, de-, Mrs. A., Kalk Bav.

Versfeld, Miss M., Woodstock.

! Versfeld, Miss J., Woodstock.

| Villet-, Mrs. J., ClaremQiit.
i Villiers, de, Mrs., Stellenbosch.

! Viljoen, Mrs. Dr., Stellenbosoh.

1 Vos, de Miss L., Srcllonbosch.

| Velden, van, Miss B., Stellenbosch.

Versfeld; Mrs., Saltriver.

Vos, Mrs. G. -f., Tliree Anchor Bay.

Villiers, AIiss N., Oape Town.

\>rsfeld, Aiss J., Op* Town.

j Wet, do, Mrs., Wollinglon.

1 Wium, Ars., Vellingt-on.

I Wet, de, Lady J. A., Rondebosch.
Wiehahn, Mrs. G. J., Mouille Point.
Wiehalm, Mlss, Mouille Point.

Waal, de, Mrs. W., Durbaiiville.

Westhuizen, van der, Miss M., Newlands.
Wrensch Mrs. J. F., Observatory.

Wessels, Mrs. P. J. D., Claremont.

Waal, ce, Mrs. P., StcUenboseh.

Waal, de Mrs. D., SteUenbosch.

Winter, Miss, Stellenboscb.

Waal, de, Miss M., Stellenbosch.

Wessels, Miss E. H., Saltriver.

Wolhuter, Miss, Seapoint.

Wildt, de, NIiss, Somerset West Strand.
Winzen, van, Mrs., Cape Town.

Westerouen van Meeteren, Mrs N. M., Capo-
Town.

Wet, De, Mrs. H. J., Sea Point.

Winsen, van, Mrs. AVid., Cape Towri.
Wollmter, C. Miss, C-ape Town.

Zulch, Mrs. M., Ceres.

Znlch, Mrs. J., Ceres,

Z< ederberg, Mrs. S., Newlands.


Full Text

PAGE 1

!"#$%&"'%"%%!"!(! !"%!# !)"%"'"!""*"+,%-,$%"!', )%./ !/,0#"!,#+%0&%'%"%%0"%#! ++0"/' !+%''%%%!"%,-$ 0 $+"0'"!!()!"!% %#"!"$+,!0%%-0//!',%-,$!"# !)0 !()"$+"#"#!)0')"'%".#+"#)"$!"""%#!%!'%,),/""%'!#"!()" '#-1"!20344 ')"'%".#+"#$!"!".%%#!5#6+"/"!"%0#(%%/70!("!!"!#6"8"%0#&%"0#!0#&%0%89"0# )(/6()0"!# -##96()0#&/#0":$"0#-0-18%0#)''0#-6()0#-9)%0#1(,0#1(,0#:&"0#-&%";#&%(,0#7++<'%"!# -!0%5#1%%!0#-<%0#-1<%%!0#-!0#9()"0#1#"0#/:%%!0#-:##%#0#&%%!0#9%%)0# !""0#-%!$0#-:0#-0)#+;"!5#1(,;9(!"5#:%%!0#-1(,;6"%%$!()5#&%%0#")%0#%%!0#-"0#-:!0#:-0#18( ""% +) !!%()"!) )%%0")0)0&:")%0 & 6%#"#'/#!9""")"% +/!"%) !) /$" 0+-)!',!"+()")'%"!"#'/+()"+-#6"8"%##"$"'0 +%,"$()"%%!()+%#()"."!#,/ +""%#"#'#!"!',+-'% !")(''')!"%"# 6"8"%")!+%+ +"!',%"0"%0%!5= &0&6 %+%!())" +-0+%,)"%!()"/!',0+!"!0,)" %,#++%9-+-)!'+%.%5#""()"")%'+ %-,%"#,0" -'$%,)./),%-,)"$) >1 -)"#-0%!!%"!0()""$:%2?@@0"()"%%()" 0%6()"%$'"$/)!()" %+#,-)('"+0#"+,"+-)"$#-!"",#()"$A/!()#-'#--"", ()""#"%#") )#-!""()"$()=!""#-$+"$."!$0%%!%"5�!" / !)."#$.)#BC!"+)"+%%'#.%"#!!%6(),$"+%!'"!("!","!""$

PAGE 2

2? >9/6D +,"%)"'#.","%&)"!%%%"'$%("!'%"," !"#" %)#-!"")"/ %-,#!"!+#!"/)#",+,#-""!")"'#.%"""+ %.#-# +" ,)$%.##-/"#0#"""!E+$ -!!F)$$ -)"")#-!""!" %-,#!/"!+()#" %"!"%." 0!)"()"!%,", "!")#-!""#""+")$%-,"")"#$+,")#-!""%$()"9#++-!!$)%G+#!%,, $#,"#" '"" 30HC4#",!!)()" "!()"%#"#'""'+",-)!" !("!0+"))#$%),)."% I"<%$()" "J&"$/",,""'"","/, %'' %, .%+0 ()"+-*(%%"",+%+")-A'K()).""!("!!"",%)#,!"/'""!!#"%")"#%)#-!""! 0+ "6("! !#%)$$ -" +,()", #$-#-'0"!("!!""%-LA'K)+()+","0" )-"!$%+-'()-!"$""!"%","=,"), +-G'%"!'"",%")$$0,)"+-")-"-!"")."G+)#/'"!", #.%0 %"!%!()<-!""!()'$%,%')$"0%%)#M#"#+%"#,0.),%--,)'$%,"$ 0!0"+--* 0+%+% !"N/#" =)OP"$%#!"";+-,-)+%% +()" '"!!""+()""!%-,G9,)"!) G 7:G &,")%'"5+-1"!(),%G9"! !',0"#%!!()% "$/!() 0"""+-!()%$ +!G-+-)").+,!"'%#)"!#%-,"#,#)0!!"%+-0%.")$$G%!!!$)" '%"!"0#"#+/()"%)$$"%,"#" +,")$$0! +"0"$0+$!Q" #$!()%','"R4!.M249" !"+-%+-!0#+$.")0%.)O$)%$/!(). %G"! "+!%(%!""!%%''.")$/$%!()$%!/" )"$+"%+, !'.." 42"+!0$%+/,'S '.";!$+-).(',,%!()% ""/9#1!$+-)"1"!()%,"+")"%"!!().,!%!()$"++-.%'%G""#%"$"#,",!")")0#)$.()$!"$+""0:.).,.$0!""/#"%-,-+%,##.%0S!+-"$ G-+-#!()" "" -#'$%)$"0-O")#)"G7:."%!()#!%$"$#&-$G$!() "#.,!$".!%()%!($G 6""!%!', "" +%.#"$=#-0!""!#!%%"00!++,,," 8%"""!')")"./,."",#"#")-!"5).")-+-,T.$!()%8!#+ -.,!#"()"")0+#,!" Q5+! !0" ")-+-!""':)!/$ +$!%%0#"1-$"%)&!"0)"% %##"!%#++; ,!)G!()!+%)("()/")",#9"++!"!/"0')%-,$)$$0+8+U-

PAGE 3

>9/16/ 2@ "!")%0# N +)$$0%%N "$","#+ %%! +-.!"##%""!()%!0#"!++()--()")(#()"6'-0"0 %$ +"N)",()"."# "V,"%"/+%,%#"+()"+%/0 '#1"!(),,%" /OGA$, -+-*(%/%"))#$%-)$$.,!"%""!"$()" -" -$!+!"! ;) -(), .%;+-)$$)+%/"("%#"+%"!"0 "%!+-+%)"!" 1:6<& "$)!8#'")#""!"!8#'")"!% !)#-!""#!-/,%%09%)%#-9-,))!8#'")++!"!$!+%.+%%/ ,) %+%%)$$9-,+%%!() )!8#'")!"..%-,!"-")+!"!"+!+#-% 9-,+%!() 0%!())!"$!"+)" 0!"+-()")0%%.)$$-'+-% !"+--0# >:(,$","")%! ++!"!/.,$),-,"! )&/S-, "!',.$,''%!0 W!()%$!8#'") ,#9-#"(!")!$'%""#%"!("!!#%,#!8#'")$" "%##+%% -#%, 66> N-!"(!%" !"%-#(%%70%%!5 +"(.")'%()"'"!"",".PP*"'$%,"!" ,")""'%",0$!%#%""+,()"0/%-,!OQ+%"$$!"$%.,"% 1-)"!"!%"+#NX"%%")"+, %, .,%!)."" ,0)"% ,T)."'#+()"!%" +")!"##")"+##" %0 ,)"$%)"()" "'/'()"%)9%#9"!)$$"%,"9-%")"!"$"#" 9:0 0"$!$%!!()''$%,/$+-0+()"!',@#"$+,%9-%""-,!!#"!"#O!"''"%+%%"'/$%,E)0)F)% /$!()!)%/0)"/%")!0%"!))$$! '%()")'E''%!F9N")+-!")$$!"(+-$/#;)+-.% /)")$$#0)+-''"!""$"$)).),%--,);()""! "!",##!","+.&"'"!"")", "#ND'%!)"&#")")/".),%-,)'$%,$-"("""1""+%/!" )" !#"%%Y,")"1"!()%," !6%--Q" )%..$,%-,)""/ ,,%"!!)"Q%"%0,%!)"%+#!)+%,()"0Z0-+).")."",#%6%!/$8+%0,"!/%!+5J9-$(%%; -$(%"$009"#("L -,!*"'%"!"G("+%!#%-,+-",#!"P/" "!"%:"1""-0)!""!%(!",#') E)0)F9-,")%'"(.%+%,!%()"Y/%+% 61& )$ +'E/!N":#!%00//-'$%,("*0#+,#,#")+%-,"$(!'/$-(%)!('%/",,"%!%N%6%!/$8"'-#/!'@&%$"%%:, '%",$'%"" "+%)"!"%%"'#N")&%80")-(""YD!', )Q%!"0""%#'" !%0#+%!,"%#'%!")0"#)0T",!##")#!"E)0)F

PAGE 4

B4 >91/6D 9-+-"%%""()"'% "')")-%'"""+%+'')$$!""A %/#()""1""-0"%"%%+()+%.+%"#"#)$%, !/.,0# %+%!"$!(). %E"-()F <66[\&%6()"']!!(" #"%''%!"0/)#"%,%#,"!'/,))%%-,''%!"'+"+$+%+0+-"/)0+-)"+()"")/0"0!"%L0 %%!(),%!0%%+%%0+()!","*"'/$%,,%!()-!)",+$ #$,)0+,%%%!()0!###)'%"!"'$%,," $" % )"%+5= J9",#-"""()"+%,'-%-, '%!/#"!%A-<-!",";#,"%%%'! ()""#"$",/,"""" ()"%.,0#,",%%!-'+%,.!""+$!) %!$,'+'"+,'()"%"$%--,)$$1""%-,0$,$'!%-,'.."#,$'%"+,," '()""1"""+%%"%" $!(). %#'$%,"""$!""'%"/",+%+!",)$ ," %$-')"!#,$)%'!"%!(),%!"%+%,.!() %-,#!"()")#!()%-,$&%"$" %"$ ^+-+#!()+,%!%%!)!"()"/$!() :!#!%"!'" !"-).")"'$%,$'!!$!',%+()/"''"!"!""!%"+#'%!"!())%'%,$%##)#$%!%!!""%#""%,%!")%)).%)$$,%.!"""-+%,#_"+,%!+($+%.$""+%% -")"%"+-#$$$%,"%;#)"!""/ ,""+%."-''$'/$%,)$!")$$%%")")$)"+%,$.(! P%")" ()"++-` )% !%!(),%!"0)+,.") %%!"%!#.(-)%)./-"$()"0++--!.(,,"+-"+$"%/()"/%0"+-)%!8#/S'")+-#"$J!"..(!()!()-!",#!"+%+%%!()-%!%,'#0#"1""-0)!'-"+%%",,"+-"!"%)%+%%+,+()+)/!()!!(),%IH &%6()++$!()).($%"+-0+)"..('$"0$)%!8#'"))")%!"%'0)"/!"0$%)" ")"%!()!',%,)% 0"/%!#") !!"-# <: !%<--!""E/-()F)0%-,+-0%/!()$% 0 !.(+,"$%""! !"')%/!().,#!.(0+!""+-!',0"%%+()+%.0#%.,!() %!()(.,#!"0+%')"'%".#""!() !"')%!().,#!"="#"%"% !0 ")"%"+-#!"$/#$ 0)"%6),!'&%"08!80 !+,%:;=)" !""#%!() 0 #)+%!() %E%()F;=)" !"#.(%-%( !0 .()%%'!)!#!()) !)"$%,]"+%"-,#)''!",%!!%,0!"!. !%)"")"%,;=)" !"#"%#()" !0 "#!()6'!()-, ""-))!"#()"0"+""#()"/%)8%-,#""! #+""!() !"')%!().,#!"0 "!"#.(+--%.)0"()"."()"0")) !## !%!()# !!0"+-0%!)" 0()"!)L.!"$$")#+))"$!()%!()!()-00+U-#0+))$+"5=

PAGE 5

>9/a6/ B2 J" :.%",!!."#'%.!" %%.!%/$. 9)")"!")"0!8.8(0 I"!"))".")"$%!)#`%!$#)%."%+0")"%!()!))$+"5%!+--'%"!%+()"0)%.)!()0!"%%#!"0 !).,#!""!"#+,""!0#+,!()#"-++()%!%"$-,%!""'"%,0"#()#"!""''!# %,#+-)"."0"'"$%,0$"$%,'!"%Q%",)0+%!()# )% %0Q" $%)%%!()+%-,) >>:` & !A"# )% %0#")!8#'")!:0#!%+0%-,%!+-)"+)" !"%!",%#'-##")##+%""$0!%#)'%"""$/;%!",!"%!!+''!%"0+-!%#" ,%'$%,.,""+*0+".,+--)!'"%) ,""!()8$'0 !""!#"-!"!!%-,!$%!"'"#!" 0%()# !'0$)""+%0""%+%!)'"0()!()!"#"0 #'" !#,"0%")"($#"()# "; ,";)"!" #()")%;5'"!#()",")%+,%#,"!((! !#'5"%()# !#+%.!")0+,"""+,""#()"#0.)",-";+""%-T!(), %%#0#""""" #+%.!") !0,;",+-""$)%8,+)-'#--!""!%"b* !'#)"#"!()''%-.(%()#., >:7&76"$ %!):!'))#$%+-)-%1'(%"!!""!%0#)%)#!")$$)"+,%0)%$,0 %!+--!%#'$%,"*0'+"(#%"#()"0.0 "% !0%!+-#()"#0. ,"#0%+,")/+"QP.,+--;"0""""I"(!" !,##+-)0.,!() %%!().%!().,#!"0)+/#%0#+()#")"T)"$'')" ")""%!()/!',!)% %0(#)")%'#.,"/%-%0"!"$%""0)"%+%%+-%!'%","" ")()" &)"+".,%%+-%-+"!, --%D+ ""!"'%/",.")"$!"%.(#,")O"#," .%0")+()$##" +,#,!(),%/L%!!"%*"""/ $()"0+""%)"%+-; ")"++ "(%"!"."#," )"%"!"%"2@ "-!"#.")"%,%0/+ %%! 0%#",0")"/.,)# %)"%%!"$.,;'"!""I"%#"/''+%;%"%"2440444#"!%-!""+#/();+,%.,!()#,"E%()F!()0 $%/0O()%",,'+-)!.,!() &1 !)",# P/%++""!"-+")# 0"'!%-,)$+()"#$""$/0%)" $()"/+-%%-,))%,%/ -+)'"#,"0+%%,1/ 1"!()!%".$ """!+-)"1"!()-,/.,$!",;%,%'. %,''%!()!%"%)".%;%,,% %,)"%.,/"#+%+-'%"!(%)"%")"1"!()-,;'%",+%+-(%#T-/%+%)!$+-'!.+-,#%9"%)#$%##")# /0)"1"!()%,!()-"'")"+"'%/., !#(%; "+-%-,)" !+%.#"'%/.,%")!()0 $%"/%" !%I!#)";#+,# %

PAGE 6

BB >9/6/ + %%"%)"'()")"'++!"E/)"-()F &%%!E9(!"F0!',")">!()5=& +""#!0#"!"%"!" %,!%()"!'#,#,, !()"""1"!()'%/","/.,!(%"'$%,;$%%-,%,$'%",! !"2!"!"'"()"2?@3#+0%%+)"()"'%/5",+-0#"+-!"%)!:#!"()");" )")% +",)"+#!)01"!(%-).")!"!"."0_()$)#-, "'%()'+()+%$/-!() !1"!()'%",""O()"0 ")$. !!%/))"'!")."+-" '$%,/+"""%0"%#)$!()%)"/ "%6%!$80)-,%"'%-,"%$$0(),"!'',,%! "!0"!""+""!"1""')-+()+-,%%!"0+-!"()"(%#!%"%"['%",1"!(); !)"$. !"'%",!)#!"! %;%%+()'"0#"+-!%()"!$ $)0 "%!;/*\.,!()'$%,%/0")%''!"+()$,%""/#")")/()""%$0" ,+-0."+-)!()+!"%%"+-"0#!"+-")"'"+%-,!()'!%"+/+" '$%,#%!"")$)(!"#"-$' %6%!$80($ / 0%"%!)."%$!"")/-"9#."+-)"S'"(#%6%!$8!"X!"%0%")$.),%-,)$)"!#"+%'$%,)0.#")!8#'")!""()"'$%,)(!/#""+#.#%"$0" 0+%#+%, 1 ,,%!## /+"+%.%+%%!+% ,!""+"0+%!!)""0 -)$$,!%!/)#"-/))#-!"")+#/)) ""0)$$ -)"#"#"##")!#+ $!""1"/!()''+ -%%!#0"!(%!$!0%!)(#/#!!!0!"-!,%"!"'/"(%"!%!()" !0"()""%/%-,+%#%-,"+()"0'%I!!""!#"-!)"%-,;" -%!(%!$-+-",),%/!"!'/,#"#!"#)0 +-+-'%.!()%%!!%8%0%!)$''"%!()"()0 "#S!%-,/)$!()%")"%/'G9"+" O)(#/#!!!0%"-#,"0)2?@H)#-!""!,%",%!"/$-%)I")#-$%#+()/!())%8%""%()")"!"0+'!' +0+% H+%-," /.,#/0 ")"#"!()''%-,+%/%% #"+#$()"#,/%)!"%%)%)"%,### /" !()"0()," #!+!"! /0#,#!()Q/)"%!,!"%-,%++-%) %, -/ !',"6()!()"%%#!()%-,#"%"()",#!""+0)"!#%-,)"%,0"""! !/ !"0"#""$0$(%)"$%!!""0%%$%"%"')/",)-'$%,)"$+""%".),%,) %,+-+)$$,()"'+)'-!!"%%%!1"!()"++)!%"()"%-,")%"/'$%,0+!()"!/!()%%!()/!',,%!"%!(), !""9-+%%)"%0".!(%%+()"% '0#%-,#'

PAGE 7

>9/6P BR /., $()"0"#!)$%0$!"%0 Q'"/1"""/S"!")$% ##'"%0)"/-,,#-)"")!'(% ()""+()"0 -+%%()""!"'%%) +'!"##+)"#"E''%!F !%" !"##/$()"#")"'!",)#"%#!"### 96> !%"%%!%"5= J+/.,!()#!()"!%""!",!"*%()"!""""/ 1"!() /+,!%)."%" ()"%/.,;%"'$%., 0)")%%$-+)'""#)#-!"",00 %,+%,%-,$ -+)$$%.!8#'")&%%+)!8#'/")")$$+,"-#+%%!%()"""!%()"/.,) #)%" #'#""% !%''%!9! ()!"!""!c)"0+)%!+!" )#'+-%"!"!', %5J9! % %%,"0"'"%,,`9"+)-+0%!)"%,!() .,%%"!+,")-"%8% !#+%,+ %," +!%"+d!" !"%-!"'#+-,-# 10()+/+$'""))$$"/) !#!")0[,23e2H0444%8% %-,/+"!"#%0+S.,)"!")$/ #S$JJ"% & 6"8"%)",+) '%/ --"!',% ,, !()!',8M]f$-)"#!0"%6%#0#%-,5"-$%#0#,,%""#"-!',!0 -%"Q%'Q2P3gC322%))/+"-""!',,#0#;Y!""!?4!"-0"$-,Y!"%-,"!',"+;QQ !%8%6%.()" -gh !$-g$%)" /%&)$$!',!'/;6#"+%#,,)$$,0"%%/.,0#;"""%8%""0# "()I!$,"!+0 5"+(:#!)."+%.)% #!()+-'%")"!()-850222>2f%%'" -+ ()")%'%",.!"%#!;"%%/%0#)%'9-)'"!""+!(),,%-,%,)$!()"!() !$%+0!%%AA"/()"%I!'%",$".. """--!"'"()"!% $"!" !0!"!()'!S"%%0+-+()$" '0'/+%. -+%!%,!"#!()+-)!+!%"!",""'!')(% !%-)."$"S")%(0")! ),"0,-!)"",$$#"""! !""#!,%$%# 0",-#/#+,!%#"9-%'/%""+ /,%()" 0)" ,% +0$"","#'+%/,%+$,"!%-,!"+-$%,/'$%,%"%-,+%)"#!"0#+-#"!%0")$$")" )'+/%%%!8#'"%-+-6#"E 0+%.!'!"!/$-0.+%.!"'"+'%",#" %"")"$""F '#%-)$$#")$%!()5= +-+%%"!!#"$,#)#!"$,,9-)+$!%"!#",##!(),+ "",#!"+%$;#0"+-(/)"/!%" 0+%,%,!"'+()I"+ "",%0!"!%#+()",%+,!()0%!",' )-,""+%!"%%%,0),0".+%+-%.0$()"T""")%%)%8%=(),$!%"%!%5&)"-/) +!%" !(#/ !%"!',I"/

PAGE 8

Bi >96/?P ,$$%+ %,")$/$#",,"#-"/)"%#-!"+%#"$",,""+ %+-'-%--,%$-+%,""+,#"#"))% ",'%-,%+)$)"M%/%!()9!+-% ") """/$)"%%!().," "%#!()'/;"." "" %)%." "#$+"0!)"".!"%")."#G&"+-!".I")#,G-, +%,"!""+,)$$,/[+%.!+()$-'$%,"!%" !'%%%! %, +!G"! "#')$%,,)$$/" -.%")"%+' #!"+-)"!""$%6":#!"()"0#%!")"$2?@@0)."+,%" !$%%%!)#()"#"'%0 "!$%/##"+%!+5%!" % !()0#"#)")#'" ,""!") !())/%)$$9-"")"$!()/#$% (!#,"!'%"#"$"%!'%!#, .#.,()"!()%)#"! $% ,/"+,G(.!("9$,!#"# "+%%!()$!+/ %%!'$%,0 """ )"+ `%!%")"%")"''%"!"$/ !0"+!)""%!"%0-)",$)"+)"" "T1", ," "-%( !%!()0%+!"#%"$G&)%!0 ,%%%0% !")$$+0%+$QG ,#,#-!""#"+"%!%#,)$$+ "'.$%j%+)0%!,"'$%,,)$$ %,!"%%)%+ 0+ :96 ')"'"(.!("# %,)")"#$;,%#-'+!%,0",$-$ !$--#!-.-+-%."--$,")0[!,)#-"%$i4!",!)"[+#"+-()""+-+-)!/%")) %-,!-+,0+""%+-+-,$)0#%%!"()"$%%-,0,5 -)"()"#",S!"#)$S0+%%#"%-)" "%+"+-$+""G%!!5"-',-! +"E%%+Y,%%# $"%"+9--#"O%%!-!',F)'%"!$e -,#'$+(.!(/"%#")9-+-!%()"!+ ,,!,!0"! 0#+%% -+!"##").]%%"'!()++%, #"%0"'"""()+!"## "'/#+#/ /)%%"$".,G!" $,%0 "" ).#%!GI/+%)>"()!!"G&"+--)"'%!%'%!1!#0."""""0+ %'%"!""'%"!0#3."!",)d."!"%G "+-." -#",G."%"!"#"'"%"!"%"+""#"+)%,0! )" -, ()"$--).!()+'(%#/ %#.()"()!"%-,%0"%#" %)0!""!'/).(%G.#" --%0.()""%%)"#!()/%-,%!"'.. "%Q "!%! -+0$%%+ .,0 -#" 0 -!+%.#()"%G%0#" -'#!+0'"!() ,,9-#"$--"-!$0")""%"!0 #"%"$+#!"!"-+ ()"#"#"%" ,#()").")"%"!"!',-()!/"%--,%()!"%--,%.)",,#!()$!"G 76& !()"!".$%%E/#"+-"+-F#)"$"," #"! "# )"$!"% #)', 9"",% +"#"+%.+())$$$()","" -""%%$%-,!"."")"#%+0#!"/)+#%,,#P%# '!'"" !#%%")#"

PAGE 9

>9/6 BC )0() !)""$#0.)%+#!#+ 0++"%%/")")+%0")"!"$"!$/% *"'$%,0"%)!8#'")" !"" !"+-/+!%%0)%$!(). %+%%!()"%1 +-!",!"$$% "!()'#"$%,'$%,$0%%%)+!()"!."!+/()" 0+#)$$))%'"$;+-"!#+)$-.%')"!%"" !!%()"!"./%,%$, #,%)!()0)#"#"+#+()$-)0%/%% 9-#0+-+#G"%%!/$+-%!+-$)%-,$!()#)/)G()+,%#,+ 9-+!)$"!!+ ,I(##"+-I" ,$!; -)"%%!!"%%()"!() "$!0+%% -+)!(),%'!""+#%%+%" ''%,-! "+%%!',;,+%!%%5 91:69G 9"!%"+-G ","()"+],+8"#O)#/!()-,,$$"%! -+ "#"$%()"+-"0" -!%()"!""+((%!,,#0"+%, ""$%!$!().()!"%-.")"%"$#()"0" -%+-!/%"#"%!,-! "+%,"8$","0!+-#"+%9"% "#"##!""%!#+()$%"!"%"#!#*#0"#,!)."" 0#),#+())""!"$%"!"%%%#,",()%%!"+!0 #)$$""")""%!))%'%()"$!() ""%%" ",-!/ "$","G&+,"d+%',%# $%",#!")$$)5 "# / ""# 0 "# + ""# +0, -"+J "/)+!0!)" !# -!"+--`9-+) ")+!!%"#,"+#!"/ [()"#)"#!!()+-")"-"++!0 "S""0 %)""G1-$%,#'/[!!.!0P,')%#"./%0"()!".+ ""!''0" -%#.!"%-,%!%/%!().,$"+-%!()$%+--/0., ".".%0+()+%.$%"!"%"!""0/!%%#,,G"$,$"."0+%!+-((%!#,9%0 ",$%#+--!"##"%%#")"+-)"-).")-,#0#,%%!",,#)"!!%$-$"""#, "")$,%%!', )"$+,"+()"%%&) <<>9)" '!8#'")"+#!"+-0) +-$)%S%! -$!()# ()"")%'%/+0)" !+,(%!()"0"+()'$#""+-%"-$!()#)).($+ ,,)%'%+(& -).$)+0%#+"",/#-"0 0 -))#!()'!%!$%$#)/

PAGE 10

B3 >9/"6P !%))+"!'0#"),/#!#," );#' "#"+-')#!(),+),+ ", %,)#%'!";=, ,%#$%-G#")""%%! "0 9:>&/ 9()"""#!""+%!() !%!++-"%%!"##"!() !+-0"+-++"+%.!%()!"%,#()"+--()!"),%&'%"!1!"I!%I!'"+-,$%%!/).")"$!().!"$!"'/%,+ %+()$"")')"+%.'%$()"#") -%$-($" "" ,"%%+%+-0%!" %"$,""!/!()$%,"%%)"$(%$ -5 %%0 %%%0 %%%%+()"+$,6' !,"*"*"%%"!!"' -)"!'% !"$/9-+)()")$$")""''"O !$,"0#"+#+''+()+%.0)"' $%--, --+")" %"%0#"%)$ ,,#)'.!"0 1&76 % "+-$+""0%% -)""+'%()"()"#!"!"$!""0#""!",()""'"+*"0""" --)+-G"!"" %! -"!%+!"'&%"!%! "-,!+&!"9-)$$%!+-)")++8#"%)+%% -!% 9"%+%+*"$)"1"!()--,G09%!%#!()%,0%$"!0","%0")-+-,$,")."0#"%,".L+ ()"/%":; )-)#-!/"""%"))-)-,).""$#"+%,"#-%%0%!',"#"#-!",%0+%0%$+"#"#"0 +#-!"")#))%, !(),","0+%%"+-%,)"-##,",%+)%,0%,""$%!#,"#'$%,0 """",%,0' -+)"%,,!"%!"+--%$""G +--""!().](+"+-.%-,%!("/)!#"+-%,, ,0%%()"%!")%0)--"%"+",#0+-)%+-"'')')"'%%0+%)-),"%%"+%.))+%.)$$!"%0%#)$$)"$!"%#.,/ ,)+ /"%%0#+%.!))+)!%0$"Y!"()") #--"G%)--"%%)# '),L!%%)#0!#,#))!"!'.)!%;%!" )+-)$!""$%""#"" !()"%#" ()"%""!")S ($0%!!%()"!,',' % #% )"%!8#/'")%.+-#!,/,""!#"'%"#+'"""!%"!")%/()"0%0%%!#"0 -0"+%%%%!"'"%0!"'"$+%!"%--,$()""'!,$%&)%'',#",%0'"/)$" +()"0()'.,$!()"!+'!-/!!0%!%0$"%0 %00%.0%!"%,0+"+-"/ $()", #$""""+()"%,''-!"!"%%#")"0%%!''%#0#").)%%!!"0#"!"$).(0#.(F#!()%-,%!")$#),#+--#)%"%"+#(%"/%!S & '!"#!9 --!%+-)"%+/)0]"!+","%!%$!() 96&661 !"9-,!"$'%""#"+)9:#"+0 -#"+$,"/!",,",#!"+,#%/!($', !()%-,!"" 0+","$$%+% '#,,#,, !()"."()".()$ G"#()"+%!(),%!"9-,""" -%/

PAGE 11

1>9/6/ BH !(),% 9-)$$"""%."+#0+-+-0.,!%!()9-)$$!)%,!$%-!()'9--)$$,!!#"%0 -)$$%,!:!"0"+!"+,+%"&)%!)%! -+")""++%+-9-+-#!()%-, -+ )+,,"/!()-!'%0!)""! "' ,")"%+/" %--,)+')()"9)'""0 /.,0(+",+%"#,,%-,+-0# --,+%!()#"!)!#!"0+%%"#!)!8#'/")")!"9-,"--"""-""#) "/0%!+--!%;# -+%% 6< %"%%0"<# 0+'%"!%-(.!(0#++()"!,!()#()"! /#0#"!+,+%% --0!+%/ +--!"#%,$%$%,#"+!"%%!).,!#")!()0# -%% --#"+,!%,0.!"##%'/!/.,0!0"+--+%%%0%-,%'%",()"+,%#""+,#" -%$%--#0+%! --""")$$0)"%%$%--,!"( ,'-#""/ "+,,!%,)$$$'-0#"" "+,,!%,)$$$]'%"!""-0$).,!%()"! ()""!"'%!"""!5)"#%%%)"'6#+!";)6()%-!#!-!"9-/$;)"<("%%0)"8#!#1%(#)."6.(%%$!();)"8#!#-!#!-!!()%"%0)"!"""0-!!()%06'/%!!()% --+!"9%%";!()%.!"##"9(!"#")#!-!!#-!()%;1%%< "6#!"!"0&%%/!()"../"0#"+"-!!()%0-!!()%">")#")"$,(%%(#!-!;!()%"7!()),0+%,%!()%)%%"$"+%()#" -",""!()'!/!"%]%%!+" --)$$#++()"!'"+--)$$#)'%"!"$()/ "%"!,+)!'/")"# )! --+!)"()"%0!0+#%& ###"+%,)%).0+%,++%,+!"0+()$'%).""",%)"()"%+0W`cT1#%--,"$--'#/%-,"+--# )!%$!()"+--0"+--()!"%-,0)")%1"!(-,$0"$#"#"'%! %9" /"!!!',"#0%'%"()$/$l%0 '%",)"!#"""%0)-,")$$!',#$"'.,I!()"%#))!$--!")"!"($!"!"+-''%!0+%!J)!8`0J)()'%$.%`J")%3'''`0#)#)%')"+%+0+ %%!+-+%+)--+--J)%''%,`#=+#)"()"%0 +-G!"')" !)"1"!()-,"#!"0J"()(!'(8`%0 !"#+-')"%''()"/%!()%#!"() # ,+( )"'",,'%/)"!((!%"!"<--$:("-!)"()"%,+,"%--!""%0#"$ --+)"%-,!)!!&%""+-9--#","+,/)!()!!%+!0)+,%-,)")"$ I"!!)$$%"5+,,0+"%#+$#"""++,#" /)'!0+,+5"!+%--!"!"%!*#!+'%"!++!()"!,,+"<%%!0%%!().,)" "8'0+-$"()"%",!%()"!#%0$%#""!"%!"!"!"",))%!'+,$"")!#!,))'%%-.%%!%.")$$"()"/!0%")#""%"--+-5J+!!)"$ -!)` %(!"+""%.#-,"'#,0".(+-+%% /!"(+'T"%+.,)" !()"+))

PAGE 12

B? >9/6 !8#'")"+"%#%-,/)+%!(),!"98+%%%"-)$!() %!+9"5! ," "+-"#)$$#)"$"+-#++#"0+%%"-$"!+--,%-,'.#!"9 "0!),+'-!")" ,"+--#+" "$))"$%,!!()+ %+-$""()"` %''%!% &-..&%"!(+!"+-"%,%!%!()" !, !+%.%-,-!""%"/ !")%%-% !!',!"+%.-!""!+-.$!()-)""%-,)"%0)+#%,,)"""/+0 "!()%%"!"%%"##"$ 0/%,,"!" ,")e!9-01"!()0 -")!%!()"# )+%."+-0#$!()'%!"#,0,%-%,)-)""0=-))")!")"%%)"(''%,"+()/)-)'""%+)!"%%,,+) "%!"")!,0)")#%()")$$#"))"0/!"# )"$%%+!"-/ +-E''%!F !%" !"##/$)"# & 6+)"%()""(.,!," ")/%#%-,%-)" #"+()$"#''$%,"!',0#)" !)"%-[ ,'$%,[ ,-! "")"6'"0 ""%",)%-#!" %,$/)%()"$%%0)#! )/+"()"!"%%0!#!+" +)0,#")0 +-%"0"%%! "+-$+" !/ 0"+-"!, ) / +%.#!"#!""!#!"%)%%!$%%!()," !) !#" %-,!G9!)")"!") !',!" !"" )-!0#+!" "! !)-%'!()$'%"E%()F0(" !'$ !%/ %)#")-#!(%)+", !)-,"$-%"!"/,+;)!%")! !!"#)##+-"/,"!")#!""470#%+%.!%,!$% #-+"!"#!""0"##[ $()"0+)-5J1#S 9-#.("##!(%[)$$;$-,00' %,/2"! (#/O#',().(,../.(!$/!","((%!%"%;$/()% "##! 6> &1 & 6+()"#6"8/%#"-%-,+""!"%"/#0, #""(!%""!"%%0%%!%"5= J+$""'"'/!$!()%/!+-)()'%"-/',+"()"!"%%0)"!"-!#"(!"$!%(()"/)+,!0.(/%%(""$).),(%-,+-+%,'!0#%%%($,%%0=,"+-)!"%."")""!"#!"(+$!()%I")!")%/.,"/1""+%+)#)%'"%'" ,,"!!()%!().,!6#/#%%"%0[###!"%"=;""",0 [!()!"%"[.,! P"#0"+-%S,!")%!)%)"/[ '"%%;#!()/S!-!""0!")%" %"0"""#" /+%"5([)"))+-.!#*_!%()"!%-,%"1!#"/;!()''-()"-$!"")/)#.!m-)-:#!"()"'%"!2 #!!()%!"!#!()$-/"0#+-")%%1)"(%.(%0

PAGE 13

>9/6/ ?@ )%!"!"!"'!"'+,!()')" "/S [ %.!"% %%$ !5"%"$)"+-))/5!()''-,%-,)$$)5%.,! /;$)%0"()0 ")$$ -G;$!""!%()"! 69:&/S 0O ",()"!"#9-5)$$Y'""!'+0#)2'%#"!%,%+()"S%&'! #/()"0 -%"%" !b"'$%,#")"./,%/.,9"+/S#$%%"0%!!%/[!()'!" !"0)+/-"$%)$$G/-%,+-'%","+""",S)%!"("O",!()""#0%"-,!!%%0#)"+%"-.,$%,+()#0:"%. #"-%#") !)%()"E''%!F & %%!E%F0"'S![!("0)%%!',)"%%!()5=#!"-"!"'."#!(),")."%.0)."+"S%"!""-+%%+-%(()"% -+-"""-,#!%-,%!%!0!!#,'!(,+,"""$!",/S#,!)""$").#-$!!()#!+0"%%!()/!',.,5$##" 0+%.!!)"AA#"!',0###+%")%,,$-,'"%!"!#$%+"+-%)"!%)$/+"#")$$!'%%!" "!()'%"!""-J+%#% `9%0)"!2,+"%-,0"%%-,, L )"+%%"!'"!+,"Q")%G!)""'/#,! "..!()-!%" -0%! ()"!0'" #+-+#"!"G9-+%%!%()""%,#"$0 -%")%%!)9%0)"^#" -!'#""+,$%/ "%"+-0"%" #+-!"!',!!!+""0!+,##OO+$0 $+() %%!"+()#"+-#%,++"."0" -% )%!#/!!%'#!!0"!""++0" ".+-!+-!.!+9-0!%'%#'!%/!%+-%$%."Q"%1,%-!"")$$+()(" ')" %!()/ %,"+-G 910,..!)$$"#%-) ,))""'/#)+()(""/.#0 "+##!() +-G!%-,1/ "#""0+"+-%!!()!, ()"%!()#%",".!()%#)!'%P" '%% -+ -,"0'%%#"()"#%"!"#()"+#$% "#;+%.! "),!#+()"(/" 9#"%"!"#()":#!+-Q)! #/"+-%!!%'/#!!% %#G. +-%%!"#()"G9-0 %%+-E%!()F0#!G!!"!',#%%!()"%)"'%#"#")$),("0('!()% .,! %%"!)()".!"-! %=)$!'""%-,,%0+)"%/()"'0+%+-#n,()./,! "#"%!()6()"".%!().!()!"%L!0%%!()0(%06()"%6()""0776 E)"-()F!#!()" %+%+()%" -%" )$$ -+,/%!()+ %%!%#()%"%%% -+##%-,()",#"'G%!#Y"%#!() #"#""#)%#!()0,+-"/%"", !()"0%!%+% "%"G-,"%+ -+(/()")00!"%+-%!0/')#-!""!0+L$,0"5J".# )/+#0 +,-+-`".#,-!/$%%0%")!+-0))#/

PAGE 14

R4 >9/6P '0))"'+!",()"")#%!"-"%! -+%," -)"()"") /%!() %%"+-+%%$)"%+%%,+%!")"'!,#"0"+%!I!(!")").+)(",+"#!"%/+-'%()")#""/%"0+-.!+-)"')"' %!1)"' %%,#0,+-!%()"!'!!,-,..!)"/," 0)""%.!"1.),+,-,;#"+-3''!X$"%!)"()"" 7761<1 G9-!)""!%)"!#,../"",-"1(/G +-M2""M24"$/%,-%%"O+-"()#$,"#"%, ",..!+0+%+-#$% 0%"+-+()#,'%!)",#",%)9-/'""#/.,5"() '+" "%-,P#"%)"'%#"$"YY#)")"'%#"")# !%0.#"!0/! 0 $"()"%!%" /#)'"$%-S+!()#"'+"(#+%")"'%#"")9!+$%0"+,"%-%)'%"!!%()"!"##)!"##)"'%#"",-0+-#) +,!)%)"'%#"""+!()")$$0!($%%.$"%""/.%)"%+%+-+-",) 0" %%)0)""-!$!()#)$$0)+()!"%0'%"!)")%'",##!() $%%#)""0 "+" !"" "" R,-!%!)%/-)%)$$/()"0 %!)%6"%,0 ""%"0)"$!()'+"0 #,"!+-%)."/!()",+#-))%))$+-/()""$" -$!!%/0,',"5 >9[%!-%)("'%#",!"0[+""k"-#,!"%!:#!0%!#'%[",!".).",00 ![)""%#))#)/")'!"0!".S+)$$,0 !)SO$%,"+-#"!()%e$%"",'!!""9/"+;#)"'%#""$+%)"'%#"'%#"!%#(%/;" $()"0 "#!!,/!" %0 -#"[+))+#%!;"$%.","+%,)"%-$,"+%/,!%()"!)-% %%+-,")+,, %%%/%"O!%!,! -!!"%+-"0 -/+ 00+"$-"-!/,0%%%+%+,S !!%-,%!%-O("!"")+;+-"'(!)/#+$)"%"$/# 9-%",-! "') 0 +-"!0+("!%"#()""0)%!"# "0+"+%%%+%%#"%-""()+#-," [-0!!"%+-"0%!-!%"0 %%)+#";"()"" ," ,,0 ";!++-+$%/%!" -P,!()'-+%"#"!%!; $!"9-+(%5$%()"+)%#' -"5 ," ,S-")$""0 b,"()")%,+%[)0#"+!($%,;"+-+% & &%)%(%%"!',%"%%!()5=($"'!"e0,#","/#/!()$$."0",#-#"%"!',="%"%"(%$%,!%0"%%"%,"")!+$"").""%-,%#-$, #/)++,0+# ()"+)$$#-#,($"/)"()","!$0,-! "+-",0)+,"$'%/"+!%"!(,$"0"#,'!%-,$",,+-&-!0+!"!$!0$% "+ %%!

PAGE 15

>9/6 R2 1:9-&1 ,-! ",$).""+/[0()"0 -"#-)")$%",$["%$"")0%" ,),+,"%%)" #"-# &"$!()%$/,"!"("!8#'")!$%!"." G)"%!&"()"!5J9%-"S)'!%-,-)+ %%!)# +"-G`50 !() !"(" )()""-,#!"%-+%%G9-/).!()",'+/;"!++ $'.-/))'%",-0-!)%+%% 0 -"'!"'%"!" #+()'#"!"#-#)#"0%!)" ,-##!") $/",+%)$$"%-+--",, +-""'$%!"#!"!"("0,+-#,#"0 #!()',"%)$$-!!"(",0#+" -##5,%%.!%$)."+$#-+!!0,%")-#%/ !),'/S)"$%%)."/+%%+())$.S"()")+)-"-%!().J!0`-%")$% "#)")-") '+()S)#"$%,()".),%-,/)%0#")-)# !() #"")""0"+-+%)+-$)%.,!)["#"$ 0"##"88"!e!.,5.!#$""!#,"+)+-#%+0$-/S+ $!()#%"%+,0!##),%0["'"6"#$ '"#",!"" 0 "'0!"' )! "!"+)-+'%"!"#%"$/0)!"+#-!()#(('"!"("" +)!/;)(('")-+""!#%['$%, #!()",+%)+()"/;!%-,%-,0-0$"/1"()" 0+-%-,+,$()"()"+# "%'%0) ;%!()0"$%+-#"/))#$%:")!#";%)""!()./+"$!()%"%" /,!0+%%,"%!%%/)J%%!!`"+"!/["+%.'!"'%"!" !(% "#")$+""G("+-)"!!+ ()"/#!#"#"$,)"+S)$$=)",%,)")%."()"0-0%%!)/)"%!()#"#,()" (%"=#!(% %/S)!",%",+-"!!"% 0%"-#"$%-)'-)+#%)"#"0%."+-),'/[ +-!"(%0""0(%+-%+0)"",## &")"'%$, #%#"!()''-+#/-)$""%0,0!!',#!%()"+ -")#!"+% %)0+-")!"!""%,/-%%""$"")+% $)%-,'%"S #$%"%%)'#"",!0)%!SS%,!#%/.,0#%)"+-%#"$%)"1"!()-,!"!%!+-",#!"E''%!F +()+%),,9"Ok77Q7 !!"")0$"%"Q$$$% #$%,+0#$/&-E"%+$")F0+"+-)"""")""%+0)$/b( (%""+$".%!"%/()"%!#%(%$"0+-+""")!%!+-(%)+' !0#""!%!())$$0+()"').)0$%%0'%!!"%$"" 8!0#%!#" )'(%'0'))"-"% ).")")." 1"")##+% /j%%.)$$%+"")+/#0),+%'%"I0 %,()"+-)0%!%!() 9-,)")", %-, 0#+()"%!()'%", #%! -!)'%"!!"%%0;",%&+"!%8%0/ ,#"%%)#")%:%!()0'"""!()&

PAGE 16

%">9/6/ "%0++-0"-!"#"+-%!() !0""'+,)/" Y')"$!""%,%0, #+-")!#!#" ,#")" /%!'%",%$!"-%!% % !",#'Q-)%/#)0#("!()!!"""/I"'!"#/#,!+()+%."$"()"-) !"%"-%,, !"+%.!"%--##9%%(06#&"."0!)#!&0"#0%801,09!%/:)!,0#, %!%!())%0%!%#!/" )"%!()%,# $%")"")").!")!"&%!"()"()')'%9%%/"&"$",,""+%()/"+S7&/6%!$8)#$%"!"0!"-"%%-)()"/)/.,0#-/)% %'%/",#"').!+ "%%%,+-9"%"-+)")'%()"$%-#%-""!',"$)$()"#!()/%-,)"%""0"!+)"""/%!() !%"##")"%$!/!'(%".j$-"(+)"%+%,)0)"%6),/!'&%"01,%")#0%!""8E''%!F''.,!)$$%!#, %%#"" "%8%""Q9-#/"")!% !() #"/!"'"#0)"J#'`+).()"))"%.)=:"J#'` '+-""!() %)()",-! ")%%)'0%")"%##!"!(),0%")",")",)."/0%"I".),%-,)')%,"%!")!0+%!")" +-0#,"9"+)"%+-%!" %(%#)+%%E''%!F !%" !"##/$()"0!"0+%!#"%%!()0)"%%!()"+-%+0=#%#!"## +-#6<&6>9 &(,E!F0!"%%!%"5= J9-0/.,!(% D%!()%%!().!"##)0+%% ))/$!8#'")!#"/.,O)" "-#"+'0%,0#!'(% %+%"()"()$++,")%'$00 /.,0+#(,)"%()"0$' [' ()!" %#+()$-)"!%"/ %+%#5+S+,)$$#)%!'"!""*"'$%,"[%";%0!##"!"""$#-+$%,$ 0#%0" %"./-%",#!"#"# %/ -"""%'" "+""0+!"$ /%-,$!!$!%/%'!/(."9-)$$#%"0.+%,%)"I.()"!0. -" )$$!""!%" %-,%."9-+-##!"%-/!0 ()"%"#"$"0#,")/$,,++,""'%/9-#!"!%()"..!+-"""#()" !"#%")"!()"#"%+%0.# "$,"%)%5J"!)0"!",""+% "/.` & 1(,E$!()F0!(!()")%$" ,$)"",,% +")$%+')$$)"+()"/()"%!1"!()+-"S !%"!"0+%.!1"!()!""!%"!%0#$ !"%"!'%"!" !("!=1"".,!'",$%!)"# /-(#()"+/S#J")`"%/[!()%0"!',%!"!0")#",!%#))S)!()!6',%!(1"!() .!"##"0 '+--",$%)" -/["+-!$"()"0$"//-()"0" -%#"06()""%!()0$"()"0" -""!($[+-"%#"% P O%0#"))()"

PAGE 17

>9/16_ RR )'%(%"#)#++,"#)#""!', 1>9:&/90 /+%! -".7+-!8#'")*+ +-+!"!0++)"",%+ #"$,)"#")!"#'%,)",$)).+./$0%%%.!%()"/..!,..!d..),%-,)%.)+!"/!+".7!)"$()"",.7)""+,%++ !)$/0)""" !"$%#%-+-%#$+ !"!0 /.,0 %,'%()"%"!S9"%!",S,)"%""+ %!!)."()"%"/%+0,%+0""#+,,/S9-+%%%! /.,% ,")$$9,"!"#" #%! %)0#%!'%()"J-+,%,, "+%0)-+% -++-$%%+00 9-#""%%+%+!"!, "+-)$$0#)%#"!$#"/%" -0 -#"0!8#'")# ,%)$%!(%#,!()%%()!" %E''%!F !%"/ '!"%# 6>6 &:#!&%"!"%%!%"0%5= J"'!"+% %!"./!()."+!%""+_!("!!)" +!(#"A0,!./#" $,")""G"$!"%00 & &%"+"++ "#"O" (%!!"#-)$!()'"$%%0"")!"()" ""%0#",'"%!"+-%(0"%% 0#,#0!%e"0)'%()")"0#"%," ., ++""",,(!"-0!""+-)%+%"()"+,&#''%!()!%"!"+,)!"" ()"/ !E0)F& !, !"+-#0)" !+-'"()" "6',!" !%!) )"$,))"#"+ ")$"#+%.,#%%+-,'")""% !%#-#,'"%!" & (%%!(0" !%"!"##)(%"# >69/ & 6"8"%!',)""!() ,"!()L+% Y 6 &!!&%"!"%'"''%!,"$"# 6$, # -+ '+-/+""!"%)# ."!"%% %##0!+" !()!8#'")$"/0 "# %*0$1 0>"0$"!;# %..0!"E#244 F;# !076"!06"!16"!0;#10#..#"0&%#!$8;#9"09(!";#$)09(!"(;,#-&.(0::!"(0)##0)#(,0"0#0!0#$Q..#-%#0/#-/#!0&(%%09-!;#( (!&%:!"0# 1"!P9"+%0&"+l(,0#!%%!0#:& 0%%9(!";! "-""8&!0#-..%#()& 0#9-,0#-"""0.#%!& 01,#I! #-9-,0.#%!"-,0#8"0#%!0#7!&!0#:!! 0%.;#1"#0%5#:?&!0!";#%".0&"!;&%#!$85#:($! 0+0# 0-0#1..;6"%%$!()5# 0#!;6 %%#5##%!;8(,5)#!;%$)5 +-]1(#"/A;&"5.,!+ &8!$ $."#"2R?#", "$"!2B"6"%%$!(),#"2B#",0"%# !#")&&)E$!()F0#I&")%E6"%/%$!()F0+,$ $/%!"%%%.+,"

PAGE 18

>9/6/ 67&6 "")o!"/.")J6 !`J!`##)(&.%!)""")"!"")#!0 ))'$/%!))!) 0!%%!%("".Z%!"!(#'%"0")$#")%0""()!"")! )"!'"")(%% &:693 ')"+,J6"$.( !`J!`#'"+ Z(!)(%#!%""F"%-!"+()+%.%%!)$$""/#%+()+%." -"%"'!"+%.0 "#" ()" !0+-$",,%-,+D\#,/# %)"0&!0E! 1%0&!!"0\\(!" 1%(,$0&!%#" 1!#0&!!0%! 1!#0%!!&(0%! 1,0&!&"%0%%"O 6""0ER' 1!0&!09% 1!0&!609%%Z 10&!:06'" 1%,0&!W9%%"(# 1!0&!Sj09% !"#$%&'(#)$! *#+!#,+&# !"#-%")(!"( 18!,(!0&!!0O,. (#/0+#1223.24#)2-"" 1!0&!!%%0$!() 18!0&!9%%" 1!!0&!09%%" 1(,0&!!09(!" 1!!0&!09%%" 1-%0&!0'O 1-%0&*!0' 10&!70&"% 1-0&!:06"%%$!() 1-%0&!!06"%%)O() 1,!"#0&!(#06"%%$!($ 1,!"#0&!!6"%%$!() 180&!6"%%()!() :5_.( _#&,!I04",!( -,!""#++!6#4,"(!( 1%#"PiO]&!!6%%%!(%1(0F(&!!0" &!#0&!!F0), 75%87#+%4)% 1 1(0F0\2!:0E#.")!0$%20-%"1%,$0&!!:0E#" 1!"$0&!!&0& $8 #$,0&!!&0' %!0&!60! '')0&!:90%,18 [%"0&!!0%#!" "%!0&!7:0(Z "j9!1/0' "%!0&!!0' ["+0&!0' %!0&!0'" 0%!0&!!0'" ;'')0&!!06"%%$!() ;#$,0&!0' ;#$,0&!!90' [#$,0&!!7E_0' %!0&!%,8 #'!0&!:06'" S,)0&!E/0!:6""0' #;80&!!""80%! !0&!&% %! ;80&!90" ;80&!!"80&!!/:0% [0&!0"#)%0%!!0E#-#)%0&!!E#"!%0&!!09)#%-,%!0&!:09!"(, [7(,0&!09H%%" S7!0&!6'" [70&!06:)I!6""00' E'%".#F70&!!0''%-70&!!)0' 70&!!:0'O: 70&!09(!" 7!)0&!01""%806"%%$!)7!()0%!!%0""%806"%%$!()QO7(%0&!!!"06"%:$!() 70&!06"%%$!() 7(,0&!' 7(/!%0&=EO[7!E;)0&P\0E7!()0&!!6':0' .0&!!SS(0S6""0&%#!/$8 ..0&!!""010&"%!0&!09!" :0&!!%.09%%% %0%!10 %! ..00&!!&5<:%!)8 (,0&!!7!%D/, ##0&!!&09(!" #0&!p$,!"%E'%".#F %)0&!:90!!%%%06"%0&!Y:06".%!() %#0&!!06"%!() 8((,0&!06">)!() 8(,0:!:606%7b_b!()'".%!()0&!6%(%%(:!() #02!06"%S/P.F!() '>:!()0&!!06"%%$!() Ej0&!!EXD'# 0&!:0' ##%#0&!0$,!"%E'%".#F :$"0&!098$ :!!0&!0$!()

PAGE 19

>9/? RC :$"0&!:09%%" :$"0&!!609%%" :$"0&!!:09%%" :$"0&!9-09%%" :$"0&!7(!0% :$"0&!!:)0% :0&!!09(!" :/0&!(, :$"0&!!06"%%$!() :!0&!0' 0&!&0' %(,0&!09%%" %(,0&!!09%%" "+0&!!0$!() 8"0&!/09(!" %0&!!0' %(,0&!!0' 0&!:06"%%$!(% 0&!!&06"%%$!() "+0&!!0"0 "+0&!-" (,0&!!0' .."0&!!0' .."0&!!0' .."0&!!0' .."0&!!&0' .."0&!!0' .."0&!!60' !0&!:90' $%0&!:10' !"0&!!0' %0&!n:07(), %0&!!&0T"""0"$"! 0&!!06'" 8"0&!8"0! 8"0&!!0EO! $&!0922" &!!&0&%%" $$"0&!!&:0!"(, "+0&!!&0' 0&!!&06"%%$!() G&!: %! ""0&!!&:0), $!0&!!&&0& $8 $!0&!!& $8 &!0&!.06"%%$!() &!0&!06"%%$!() &o0&!0)""0(!!6""0' &%"0&!:06":#! & 00&!:0! &!0&!! & 00&!!&0!& 00&!!1""0! &!0&!!0! &!0&!!0! &,%0&!0! &,%0&!!0!!.%%0&%%" &,%0&!!6:01""%806"%%$!()&%)$0&!!09%%" &%)$0&!!09%%" &-$)0&!!06"%%$!() &%0&!06"%%$!() &0&!06"%%$!() & 00&!90 & 00&!09(!"& 00&!!09(!" & 00&!!0EF09(!"&0&!!(09(!" & 00&!09!"(,&!""0&!!:8' & 00&!:&&06#!" Q&%%0&!.06"%%$!() & 00&!0" &%%0&!!107!)", &%%0&!%!!!0% &%0&!0% &!""0&!0' &!0&!0' & 00&!:0' Q& 00&!!:!!0' &%0&!760' ,,00&!&:0EO' ,,00&!!0%%" ,,00&!!09%%" ,,00&!!0!!.%%0&%%" "%%0&!0$%% ,,00&!:!'0 %!,,00&!!:0 %! ,,00&!!0%#"0&!06"%%$!() ,,00&!06"%%$!($ ")%0&!06"%%$!()0"$%&!06"%%$!$ "$%0&!!q06"%%$!) (,,00&!!&06":%$!($"$%0%!!&06"%%$!$ "$%0&!!06%%$!" "$%0&!!6"%%$!(% ,,00&!!06"%%$!(),,00&!!606%%%(&$!(%(")%0&!!(%(0E'j%0&!!60' ""0&!60' '.!0&!60' (%%0&!0%.6""0' 0&!09!"(, "+0&!!0' "+0&!::0&"% "+0&!&0' !0&!90' %00&!!0' %00&!0' *0%0&!109%%" ".0&!!:09%% *0&!!++0$6""06"%/%$!($ *0&!!0$6""06"%/%$!($ ".0&!709%%" *0&!609%%" *0&!!609%%" (,0&!:0 00&!:0! !!0&!0! &!0 "06'" 0&!!06#!"9!" !$00&!!&:0()#0r00a!:06'"

PAGE 20

R3 >9/6/ V-0&!!06'" 00&!!606'" 0&!!0"$0% 0&!:0E'".#F06'"/".0&!!:($09%" ".0&!!609%%" ".0&!!09%%" ".0&!&0)!09%%"".0&!:0O%%" ".0&!!:)09%%" *0%0&!1#09%%"%"*0%0&!"09%%" -00&!09(!" $0&!!0&%#!$8 !0&!40 %! 0&!70 %! *0&!06"%%$!() ""*0&!!606"%%$!() *0&!!06"%%$!() !! 0&!!06"%%$!() 0&!06"%%$!() *0%0&!!:09!"(, *0&!"/)9 06#I! (*0%0&!!06%" 6#"!&!&0E'%".#F0%%7%0 %! 6#"!0&!0E'%".#F0&%#!/$8 60&!:E'%".#F0% ") 6)(]0&! )"E'%".#F01"."/ 6"*0&!09%%" 60&!!0H076"/"0$%()%60&!!D!"(0H07P6""0& $/8 6()''0&!709!0' 6".$0&!0 6()$%0&j:0$%% 6"#0&!!0 %! 6"#0&!!0 %! 6"#0&!:0 %! 6"#0&!!0 %! 6"#0&!!0 %! 6"8"%0&!:06"%%$!() 6($V,0&!06"%%$!() 6#0&!!606%"6#0&!!06/%" 6"!!)#0&!06"%%$!() 6()"%0&!06"/%%$!() 6"%)0&!!0' 6"#o0&!909!"(, 6"#0&!!:09!"(, 6(%sj'!0&!::0%* 6#"!0&!06Y" 6#"!0&!06" 6"#"0&!0" 6'800&!!++08816'800!!&08816%$$"0&!!:0%#" 6"%0&!:0' )0&!09%%" :)0&!!0! "0&!09%:" S"0&!!&09%%" "00&!&")-!0%"00&!09(!" "00&!&09%%" )#0&!!&09%%" ;"00&!06"%%$!() _"0R&!!106"%%$!()"/00&!!606">$!() [()80&!!:0' S()80&!!a0O' [!0&!!0' ()80&!90' %"#0&!!09%%" %00&!!10%$ !0&!0(Z.!!0!06"%%$!()!00&!!06"%%$!() !00&!!1!!09(!"$40&!:09(!""0&!09(!" [%%!00&!:0%,18 S%%!00&!0%,18 S%%!0/0&!0%,1 !.%0&!!&09!"(, S!.%0&!!:09!"(, [%%"/0&!:0%#k"%%!00&!06"%%$!() S%-0&!06"%%$!) 2!0&!!06(%%$!() [%00&!!106"%%$!() !.%;&!06%" $!#&!/.0%()18 $!#&7!!092 :5!#& !!:0'DP 9"00&!09%%% 29#0!0aI%%"/ 9"008:0$!()9))0&!:0&%%"9)%#0$&%%" 9%00&!90$%% 9!")+00&!!&0 %!9!()&!:70$!"8 9!!%!0&!:0%#" 9%0(0&!06"(>$!) 9%0&!06">$!() 9"0&!!06"%%$!($ 9%00&!!&06"%%$!() 9!!%!0&!!06%" 9%)"0&!!06'" 9%"00!!06#!"9!"6"9+00&!0' 9!"&"0&!&0'/ 9"00&!:06" 9!00&!0' 9%%#"0&!!0/' %()0&!&0! %()0&!:0!0 N$0&!60 %!