Citation
Soendasch-Nederduitsch woordenboek

Material Information

Title:
Soendasch-Nederduitsch woordenboek
Abbreviated Title:
op last van het gouvernement van Nederlandsch-Indie, zamengesteld door H.J. Oosting
Creator:
Oosting, Hendrik Jan, 1842-1915
Place of Publication:
Batavia
Publisher:
Ogilvie & Co.
Publication Date:
Language:
Dutch
Sundanese
Physical Description:
v.

Subjects

Subjects / Keywords:
Sundanese language -- Dictionaries -- Dutch ( lcsh )
Dutch language -- Dictionaries -- Sundanese ( lcsh )
Genre:
Dictionaries
Temporal Coverage:
- 1879
Spatial Coverage:
Asia -- Indonesia -- Sunda Islands
Azië - Indonesië - Sunda-eilanden
Coordinates:
-2 x 110

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS, University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
221835360 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
SOENDASCH-NEDERDUITSCH

WOORDENBOEK,

OP LAST VAN HET

GOUVERNEMENT VAN NEBERLANDSCH-INDIE

ZAMENGESTELD DOOR

H. J. OOSTING.

DERDE STUK.

BATAVIA,

OGILVIE & Co.

1 8 7 9.
SOENDASCH-NEDERDUITSCH

WOORDENBOEK,

OP LAST VAN HET

GOUVERNEMENT VAN NEBERLANDSCH-INDIE

ZAMENGESTELD DOOR

H. J. OOSTING.

BATAVIA,

OGILVIE & Co.

1 8 7 9.
VERBETERINGEN EN BIJVOEGSELS

BI. kol. regel. woord.
3 . 6 r. v. o. voeg achter: benaming van de kleine djampands, zooals
er in een optogt wel worden mee rondgedragen.
6 a. 9 r. v. b. voeg in (3 ZVa. (ut xp^ajutq het laatste bij voorkeur voor: achter elkaar staande
elkaar vasthouden, om niet van elkaar af ter aken, bijv. bij
o, r n nut rut 2 \\ (un^^=n(Kt(uuin(3^A. ort fuut t on/t \ enz. 051j asjjOOj
11 id. 5 r. v. o. voeg in achter (ut orn tut (ut g nnji \ en ook (UKricni^^^gorgiw
14 b. 1. r. i. pl. v. om l. om
16 a. 9 r. v. o. voeg achter: (i6^l(tSt\ zie aldaar.
17 b. 4 r. v. b. i. pl. v. <3^t0n(ruiojtji\ l, (3^A.^jrutajtji\
id. id. 9 r. v. o. id. nqy iemand, een aangenomen kind, l. voor iemand, een
aangenomen- of stiefkind of wel een pleeg- of stiefvader
(moeder), en 7 r. v. o. voeg in achter kind: of wel eigen
vader (moeder);
19 a. 11 r. v. b. id. gladde l. gladden en voeg achter: Voorts aciauionrtan^ in het Buitenzorg sche zva. (ctStonjfw K.
20 b. 4 r. v. b. voeg in G zva. (urt Bitrutji^
23 id. 14 r. v. b. id. (3 (TUt 2 x langzaam5 zacht en bedaard, bv. van spreken.
23 a. 5 r. v. o. i. pl. v. meer als; te bovengaan in iets l. meer dan; te boven-
gaan in iets.


IV

BI. 24 kol. a. regel. woord. i. pl. v. / lange l. langen
5 r< b\
id. . 11 r. V. 0. lees achter oji/ruiajiaj^iKn\ iemands welgevallen verdienen o/^trachten
te verdienen.
26 a. 12 r. V. 0. i. pl. v. Mfi(3^a^(3^(Ln2a^(3Qi(uiji\ l. (^6^a^(3.3.t wt (uifl

id. id. 3 r. V. 0. voeg achter: 6-za(8i^'-n\ (van (3^a(Si en het Jav. (g/ummx niet) hetz. en
t beide ook gebruikelijk met betrekking tot iets. (& aiiipmoQt
w/f\ zva. G-mui^rnw De persoon of de zaak (Si^^aSi(^~n

29 id. 5 r. V. 0. voeg bij och! Zie ook (Slg^w
id. b. 7 r. V. b. voeg in: § 6 SB. er mee, in zitten; er mee
verlegen zijn; niet weten hoe te handelen.
id. id. 12 r. V. 0. i. pl. v. volg. K. (zva. l. (volg. K. zva.
(3-iAnq(un
30 id. 7 r. V. 0. voeg in achter (ui/Sicm?/rnjl: (Uim/Sam/f en asimm/Si crng\ en lees ashasrj\
i. pl. V. obasijw
34 id. 10 r. V. b. i. pl. v. persoonen l. personen.
35 id. 1 r. V. b. id. 6^a.(i^/g id. id. 1. r. zd. en. 1. enz.
37 id. 11 T. V. b. id. betreden, l. betreden;
40 id. 6 r. V. 0. voeg in O n (? (157) xnazni^&njfx enz. zie faup
42 id. 4 r. V. b. i. pl. v. an\ l. 6-&iazh torlom iki \
43 a. 9 r. V. b. Hier behoort te volgen § Z nu
43 a. 10 r. V. 0. voeg in (3 ~&k(Kn(TU) f)\ in het Buitenzorg sche zva.

Rg. K.


V

BI. kol. regel. woord.
44 b. 4 r. v. o. voeg achter: in het Buitenzorg sche; ook aldaar voor de vanille plant.
Verg. 'p/i
45 a. 5 r. v. b. i. pl. v. l. Voorts moeten (12 r. v. b.) cfng Mjtnp zoomede de volgende woorden vervallen; ze behooren onder bSlicmiMjp waarvoor men leze QcrntMjpx (BI. 56. b. 3 r. v. .)
id. b. 8. r. V. b. ain cm xn asijp voeg bij: Ook: van elka&r geweken zijn, niet wel aanslui-
ten, bv. van de tot een deur zaamgevoegde en verbonden planken.
46 id. 2 r. v. o. voeg in: * S / . zie
48 a. 4 r. v. b. voeg in achter SB. het op en neer gaan bij het uitoefenen van den cotus.
id. id. 7 r. v. o. voeg in: achter hebben, bv.
id. b. 3 r. v. b. voeg achter: II. SB. hout, bijv. den sluitboom van een
deur doorbuigen.
49 id. 9 r. v. o. i. pl. v. (d) l. (e)
50 a. voeg in achter redewoordje, (maar dan veelal en in sommige gevallen eischt zulks
het spraakgebruik).
id. id. 13 r. v. b. i. pl. v. die is (was) het dat is die (de bewuste); l. die is (was)
het; dat is die (de bewuste);
id. id. 13 r. v. o. id. \ b.
52 b. 8 r. v. o. id. achter q of wel En achter
(& ajiSl.iiQi % of wel
54 b. 10 r. v. b. id. rijpe l. rijpe
55 a. 7 r. v. o. id. trut asn on (U) \ l, xmgrtQ m
id. a. 6 r. v. o. voeg in achter . ong. Volgens den heer, Coolsma (Recensie Soendanesche Tolk

van den heer G. I. Grashuis. Tijdschrift Bat. Gen. v. K.


VI

BI. kol. regel. woord. en kV.) is embat een lange strook zooals men langs den bovenrand van een kasang hangt.
56 a. Ir. v. b. Hier behoort (3 (KV1 2 nu
id. id. , 5 r. v. b. i. pl. v. of l. of
id. b. 3 r. v. b. id. (3^.2cmiMji 1. En voeg bij: voorts,
daarop, vervolgens.
id. id. 1. r. voeg achter X)
58 a. 14 r. v. b. i. pl. v. 0? on nJh azi (HTfl l. njtKi ojui (Cl (HT/f
id. b. 4 r. v. b. voeg in (8i(mwy zeer gehecht zijn aan zijn moeder, van een kind. Verg. bij icruuiw
59 id. 6 r. V. 0. id. Q (irn SB. iemand of iets weg-
U- e voeren of mee voer en; iemand brengen, voeren of brengen
ergens heen.
61 a. ' 2 r. v. b. i. pl. v. asn ns)i (ninji \ l, asn asn asnji \
id. b. 10 r. V. 0. id. q cy 0 7 0 cy q 037 (V) (Ktl 2 OJlf! /. 037 QJ) (K) 2 M/}
id. id. 6 r. V. 0. voeg in: (cnBi(^\ SB. strook papier, beschreven met den naam
van God, een gewijde spreuk, een bede of derg. tot
- amulet (Arab. naam).
62 id. 4 r. V. 0. voeg aeliter: of na stoelgang. Verg.
64 . id. 9 r. V. 0. i. pl. v. o (M) OB? 057) \ zva. K 65 a. 4 r. V^ 0. moeten vervallen de woorden: en ixytuiasnjpb
id. b. 8 r. v. b. voeg bij: om (cnargi togt, excursie.
66 a. 8 r. v. b. i. pl. v. l. X /
id. b. 13 r. v. b. voeg achter: II. nrn naam van een zeevisch (Aplochelus Java-

nicus. Bg.}.


vu

BI. 67 kol. a. regel. woord. i. pl. v. (en cm z amjizrn cm g (tnji 1, cm cm 2 ci^ccn cm 2 cmjp
11 r. V. 0.
69 id. 1 r. V. b. id. weer terugloopen l. heen en terugloopen.
id. id. 10 r. v. b. voeg in ZIS71 077 \\ cmaQz oo/j SB. uithalen, met een rijtuig
of rijdier uithalen; een vaartuig zijwaarts wenden, bv.
om een klip te vermijden; een paard of buffel zijwaarts
doen wijken. Verg. c^mcmzcjhwj^
id. id. 2 r. V. 0.. i. pl. v. schikbeelden l. schrikbeelden
72 b. 8 r. v. b. id. 0 O 7 0 0
75 id. 13 r. V. 0. voeg in achter naaktheid. {voor mannen van af den navel tot de knie,
voor vrouwen de geheele naaktheid); ook
77 a. 9 7. V. 0. id. Bv. oajiasn^i (cjicSi oji (uiasn ^tun t^iK^cmcqa^x ozncuwz ga ^c&n
O (?)
cmc- oji 2 (K]/)rn^n (kyi co co crl (
id. b. 12 r. v. b. voeg achter: Zie verder <^(icm\ onder warm
80 id. 4 r. v. b. i. pl. v. ^4'L
81 a. 6 r. v. b. (O oy DM voorafgaan aan
83 a. 11 * 7'. v. b. moeten vervallen de woorden: en aji 85 a. 1 r. v. b. i. pl. v. van l. van
94 id. 14 r. v. b. voeg in: ^A.r. "g-voS) SB. spellen.
95 b. 12 r. V. 0. achter en wei
96 a. 2 r. v. b. i. pl. v. (U)(rut{ l. cc^trui^
id. id. 4 r. v. b. voeg in te
id. b. 4 7'. v. b. i. pl. v. (Sidcntojcuicicnj^x l. (Si (ujarjajitHW/p en 5 r. v. b. i. pl. V.
rtSg^ id. id. 13 r. v. b. achtr zijn, voeg in: van af het
99 id. 8 7'. V. 0. i. pl. v. l> G^GLIdCITJIW


VIII

BI. kol. regel. woord. *
101 a. 9 r. v. o. voeg in: V Q O.^ OfJ (IZY! \ zva. om g am g iruijp . (cigrqccrix zva. (&(u\\
102 id. 2 r. v. b. voeg achter Ook van lachen.
103 id. 5 r. v. b. id. Zie ook (ur^ () (uri \\
id. id. 6 r. v. b. voeg in' 0/77 OOy \ zie kmhtji*
105 id. 13 r. v. o. id. o (UT) naam ve>n een heester (Justicia
picta. Rg).
id. b. 3 r. v. b. voeg achter: Blettaria Sp.
106 a. 8 r. v. o. voeg in V 0/77 O£?,OJ7 \ naam van een plant (Dracena terminalis. Rg.),
id. id. 9 r. v. b. id. die wel op de begraafplaatsen wordt gepoot. 0/77 OO 07/7 \ ook wel eens om (Rru \ zoomede wel (cm(qa^:iq'-n\ namen van twee heesters', Jav. ^(rSiajiasr^x en az: trSi (tfn ten (h~i/]\\
id. id. 13 r. v. o. id. 9=1 CUTi(&^)a^x zva' of on(njifanwpji' en (zva. azi£.).
id. id. 6 r. v. o. voeg achter: ook: elk zijn eigen weg gaan, zoodat de een 'zich niet stoort

aan den ander, van twee personen die bij elkaar behooren of
zulks geacht worden te doen, bv. omdat ze op hetzelfde erf
wonen. ajnrimajnrqmKmfitx spreken wel is waar gelijk-
tijdig, maar niet over dezelfde onderwerpen en daarbij
ieder op zich zelf, van twee of meer groepen van personen.

107 id. 12 r. v. o. voeg in (UTi (Mn \ in het Buitenzorgsche voor fruit, ooft, eetbare

vruchten. Rg. K. (Skr. haraka). Bv. 6-^^^^(cntKnicngarng

O o

o trui g ten (un m ihti

108 b. 3 r. v. b. id. 0/77 79/K/7 ~/77 fo/7^ \ naam van een pandansoort,

id. id. 10 r. v. b. voeg in achter zva.: of het daarmee overeenkomende


IX

BI. kol. regel. woord.
109 a. 5 r. v. 0. voeg in achter zva.: in leven zijn; ook, maar beter of

id. b. 9 r. v. b. i. pl. v. weer, l. weer
111 id. 1 r. v. 0. id. (Ki (utaj) l. on tuiaji
112 a. 9 r. v. b. voeg in Stajnonno^^ daarn. nooit, in geen geval zijn
eten er aan willen geven.
id. id. 11 r. v. b. i. pl. V. nSitnmw l. afngfontw
113 id. 4 r. v. b. j / S .. S ld. ojnasr^nn onjj\ /. tunosr^m onjj \
114 id. 3 r. v. 0. voeg in achter profijt: emolumenten;
120 b. 8 r. v. b. voeg in achter zeggen; peinzend nerzitten; en voeg in 10 r. v. b. achter

121 id. 10 r. v. o. id.

123 a. 14 z. v. o. i. pl. v.

126 b. 8 r. v. b. id.

id. id. 10 r. v. b. voeg in

hetz. ook bij herhaling of ieder oogenblik tcKuyvp,

B. (einde regeT): iets bv. het ijzer dat werd verbogen, de
plank,' die van haar plaats week, of derg. in behoorlijken.
toestand brengen, weer op de plaats brengen; ook
door l. daar en 12 r. v. o. voeg in achter ontwaken: ook op
zijn (niet te bed).

O Q 7 O O

tunuiifu/p i. run cun /j \ '

O O O

(Lm (Lm (EJ) \ naam van een zich in zee ophoudend

schaaldier. Het wordt wel gegeten en van zijn schaal maakt

men wel een klep voor een Manmw

127 id. 9 r. v. b. id.

129 id. 13 r. v. b. id.

132 a. 11 r. v. o. id.

(Lm naam van een Arab. schrijfteeken, dat in Boen-

daseb met Arab. karakters geschreven, wordt gebruikt: hamza.

tm 2 (Ki 2 (Ut \ zie tHiithmw

Q v O

ZL/77 (KW (KW /1 \ naam van een vogelsoort, een soort uil. Verg.


X

BI. 133 kol. a. regel. 9 r. v. o. woord. voeg in:
id. b. 2 r. v. b.. voeg in
id. id. 3 r. v. I. id.
id. id. 11 r. v. o. i. pl. v.
id. id. 6 r. v. o. id.
134, id. 6 r. v. b. i. pl. v.
135 a. 2 r. v. o. id.
137 id. 10 r. v. b. voeg achter:
138 b. 11 r. v. b. i. pl. v.
id. id. 10 r. v. o. voeg achter:
.139 a. 10 r. v. b. voeg in:

(Hl

2 TT SB. redewoord (onvertaalbaar) voor \ ook

id.

id. id.

140

id.

id.

a.

id.

b.

VOO?' (imfl

(Hl (ISH (HU 2 z^e asiKtfng aji^^

(Hl o? (UI (Lm asrijp SB. raad, waarschuwing (Ar.

<3^i cm 2 Bjju)(L:njj\ Z.

o , o/

(Hl (TIJ (HTJ (HY) 2 (H1JI \ enz. I. (Hl (Tl^ (HTl 2

cv q cy

en z. Ksr^(Krt2^\

naar l. maar

rij tingel. rijtuig

voeg achter: (SiimmMMTji', drup, de drup van de boomen of struiken.

^K5.iyn2i5n^\\ l. ny(Kn (vui? asnjpx

met water.

(UI 2 0JK1 0h We^ een soort bomkk-

vorsch, speciaal de wap kiest hij tot zijn verblijf In het
Buitenzorg sche volg. K. maar in de wandeling

(£!2 tem (uw/iw Verg. oxwpx

10 r. v. b. voeg achter: II. aan een tuw f derg. een ruk geven;

een paard met een ruk inhouden, ook met een ruk optrek-
ken, op de beenen houden, als het struikelt en zou storten.
I. r. voeg bij: hond met een staart waarvan de punt

is opgekruld of omgekruld.

klapperdop l. klapperdop.

4 r. v. b.

10 r. v. o.

10 r. v. cl

i. pl. v.

voeg in achter (UI (Hl^ z^e

id.

O

o __. .o

-iaQt

(Ln tui (Hjj) tMipn 2 m \ l. oj) (Ui

(Hh

(Kb


XI

BI. kol. regel. woord.
140 b. 1. r. i. pl. v. op l. in
141 id. 3 r. v. o. id. i^j) (Ki) \ l. (&n/j\\
id. id. 2 r. v. o. voeg in 1 z^e
142 a. 13, 12, 11 en 10 r. v. o. l. i. pl. daarvan: &Ji e^n(^e 5 ^en einde. uit, ten einde, uitverteld, van een verhaal,
ook uitgevierd, van een vliegertouw of derg. Volg. somm.
(K(K5) ojyfx ook zva. van een arbeid, mits die met
hetgeen werd verrigt voor goed werd afgedaan. Maar volg.
and. mag men van een arbeid slechts bezigen on as (o/mm)
IKT) (KJ) (KJ)
id. b. 3 r. v. b. voeg in: QJi QJi (Ui \\ i^(K!)(ui\ SB. op het gevoel af met de
hand iets doen, bijv. vischvangen.
144 a. 1. r. moet vervallen:
id.. b. 1 r. v. b. i. pl. v. l.-ajta&asnjp^
145 a. 11 r. v. b. id. QJi (H^Jf x i. (Wi crj'Yi amji \
147 id. 5 r. v. o. voeg in: (Ui gew. schaamteloos zijn; zich vergrijpen
aan de wetten der welvoegelijkheid, hetzij met woorden,
hetzij met daden.
id. b. 10 r. v. o. voeg achter: en (rjtvmoKw
149 a. 6 r. v. o. i. pl. v. III l. II.
id. b. 4 r. v. o. voeg in, achter schaal'. Voorts', een stuk goed, bv. een samping om bij het
wasschen het water er uit te doen loopen, in de volle hand
genomen, uitkloppen, bv. op een plank. /
150 a. 3 r. v. b. voeg achter'. mvdsv.


XII

BI. kol. regel. woord. -
150 b. 6 r. v. o. voeg in: &J) 2 het ^gevoegde bij ^asnmsw Verb.
en Bijv. voor bl. 317.
151 id. 4 r. v. b. voeg in achter OOk Wel (U) W 2 m 2 152 id. 11 r. v. o. id. QJ) (KY^ \ een soort boomkikvprsch, maar die zich ook aan
pager's en derg. zet. Verg. hier boven.
154 id. 10 r. v. b. i. pl. v. O 7 O Q (Wl.
156 a. 6 r. v. o. voeg achter'. Van a&aAJitnjvyi zooals men zegt. Hit is de naam van zekeren
i vogel, die' zich gaarne ophoudt op eenzame plaatsen.
157 id. 2 r. v. o. Voeg achter: Van zva. III. maar slechts bevelenderwijze en slechts met betrekking tot keusik of derg. ook nog nu eens hier, dan weer daar, zoo maar op de eerste de beste plaats, van het uitstorten van de keusik of derg. die wordt aangebragt, bv. op den weg die in orde moet worden gemaakt.
159 a. I r. v. o. i. pl. v. boosaardig, plaagziek, l. boosaardig plaagziek.
id. b. 9 r. v. b. id. 0^2 ($2 aQ2 £r$l \ l. 0^2 (^2 (^2 (Un 2 (KT) £2?^) \
160 a. 8 r. v. b. voeg achter of ongepaste.
id. id. 8 r. v. b. Hier behoorde te volgen QJI 2 (YU! 2 2 Z nu
id. a. 12 r. v. b. O O Hier behoorde te volgen QJf (YL/) (EJ) (EJ) 7' en &J) (YU) (EJ) \ zooals mij co co
later bleek wel degelijk in gebruik. Zva. (EJ) (YU) (&}> en van i'Vmands oogen: in
tranen zwemmen.
id. id. 13 r. v. b. i. pl. v. zie l. zva.
161 a. 11 r. v. o. id. asr^ltn2 (ui MjJ' l. ^*^7 asjiJtjh (la2 \
164 b. 13 r. v. b. voeg in: V OJ)(W)\ SB. het in gereedheid gebragte of ge-

houdene; het voor hem gereedstaande, in gereedheid g-


XIII

BI. kol. regel. woord.
houdene of weggelegde. xn w/i voor iemand enz. a^iii iets enz.
164 b. * 10 r. v. o. voeg achter (rpMnjMasnji^ iqajiajvna^jtnji\ zeer sterke dwarsstroom
CY ergens in een water. Verg.
165 a. 5 r. v. o. l. pb. V. b. s/mw'
id. id. voeg onder: naam van zeliere klimplanten (cissampelos);
' van de bladen wordt door uitpersing een spoedig stollend sap
verkregen, dat na toevoeging van suiker bij wijze van medicijn,
maar ook wel als een lekkernij wordt gegeten.
id. b. 11 r. v. o. voeg in 2 ^7 2 as^Jf zooveel als men met de toppen
van de vingers op kan nemen van zout, enz.
aji(Km(Emasnji\ een zoon greepje, een zoon hoeveelheid. ^2(uiiasnji\ zoon hoeveelheid, zoon greepje nemen van
bv. zout.
167 id. 9 r. v. b. voeg in: 2 2 \\ o2 x zva* wjl\ iemand bedarend
toespreken, sussen; een kind sussen.
170 id. 3 r. v. b. voeg in I. achter S\ en lees aSiitrn/j\ . i. pl. v. aSnnr^w 1. Voorts
voeg achter: 11. & of Cliin. of AX? * Ov n . O O en crr^ruioji of orr^crui \ zie
171 id. 3 r. v. b. V voeg in: 0J7 2 2. W SB. bijten, van een bloedzuiger.
172 id, 6 r. v, b. i. pl. v. si l. is
174 id. 10 r. v. o. id. (KnYn? (Ln? rLnjj \ l, oji 2 £l2 nruij^ \
id. id. 6 r. v. o. voeg in: crfi \ SB. schuins afloopen en wel van achteren naar
voren. Verg. \ (Verb. en Bijv. voor bladz. 371).
175 id. 7 r. v. o. moeten vervallen de woorden: of 2


XIV

BI. kol. regel. woord.
177 . 10 r. v. o. voeg achter: Ook zva. (rt t &} asn asn(v! (ugf \\
id. id. 8 r. v. o. voeg in achter ongebr.: en Kw. eerst, eerste; eerder.
En voeg in achter SB.
id. a. 1. r. i. pl. v. cizli l. zich
178 b. 8 r. v. o. id. Gij (God) l. o Gij (God)
id. id. 1. r. id. V / (Yj (unw sb. l. crj crj (un \
SB. Voeg voorts achter wrokken: in om-
min zijn.
179 a. r. 1 v. b. id. (EJinym vjajn aJKHjjp l. (EJinqmoqajh (Ci&ng
180 id. 14 T. V. 0. voeg in: wa*. Sniosnmagngx van ofwel bena-
ming van een wijze van waarbij aSliasnmiKvp op den
voor grond staat. Verg. aS (n^tKn/fw
id. id. 11 r. v. o. voeg achter: opengewerkt, en 8 r- v. o. voeg achter: oSun-nm z gemaakt.
181 b. 12 r. v. o. i. pl. v. of l. ook in twee gedeelten, en
'id. id. 4 r. v. o. id. (&(W2tW2 (iW (hnjpx l. 07) fl£j) (W)
id. id. 3 r. v. o. en 2 r. v. o. l. i. pl. v. achterover liggende: omgekrnld en i. pl. v.
/ regtop staande l. opgekruld,
182 b. 10 r. v. o. moeten vervallen de woorden: de katoenboom en lees op de volg. regel
randoe i. pl. v. katoenboom
188 id. 9 r. v. b. i. pl. v. Verg. 1. Zie ook
id. id. 9 r. v. o. voeg in: cyi2(Yj(KYl\ SB. (iKtruipfltvitMx bergpad, slechts voor
voetgangers bruikbaar.
189 a. 10 r. v. o. moet vervallen o : (rj -niH-n nn/p
id. id. 9 r. v. o. voeg in achter II.:
190* b. 1 en 2 r. v. b. i. pl., v. zegwoord l. werkwoord


xv

BI.

193

195

id.

196

id.

id.

197

198

199

200

l'

id.

id.

id.

201

203

kol. regel. woord.
a. boven aan i. pl. v.

id. 10 r. V.
id. 4 r. V. 1
id. 6 r. V. 1
b. 12 r. V. <
id. 10 r. V. \
id. 9 r. V. 1

id. achter 4

m oji(Kn/i\ l, (ut aji asn/i \

te volgen Zie nu

gewichten l. gewrichten>nj (ui % tu)i asyfw vjtr^ (ui cun \ een gebouw, groote brug

enz. ook wel een voorwerp,, zooals een met behulp

van bv. een geit of een kip, die tn dien einde geslagt wordt,
dus met een bloedig offer, tegen booze magten en
invloeden trachten te beveiligen. Zie ook o^irSiiKm/jw

id. 7 r. v. b. (LA (YLAJJ en azimojKn^o^/i^ Hiervoor had ik behoor en te verwijzen naar (njiiuirruij^
id. 1 r. v. b. i. pl. v. wadana l. patih, djaksa, wadana of ander aanzienlijk
inlandsch ambtenaar
a. ft r. v. b. Int Soendasch 'ms/muM niet vee, bezitting aan vee, dat de Jav.
beteekenis is, maar: bezittingen, vooral aan vaste goederen
en vee.
id. 13 r. v. o. voeg in voor tilbare: levende en
id. 2 /r. v. o. i. pl. v.
b. 4 r. v. b. id. l. 99 2/yflffp
id. 12 r. v. b. voeg in: (LA x f B- en BL. er over in zitten;
zich bezorgd maken.
a. 10 r. v. o. id. 09 2 (LfLA (LLA A \ IIoll. royaal; in sommige streken zva.


XVI

BI.

214

id.

216

219

id.

221

225

226

id.

id.

kol. regel. woord.

a. 3 r. v. o. voeg

b.

id.

a.

b.

id.

b.

id.

id.

Maar elders: B. gekrenkt,gergerd

of beleedigd zijn; ook zva.

Y) cm dWjjX SB P Soemedang zva. {unMziunayajix of
tun tHu (ui beP- van iete zooals het in eikaars nabijheid

slapen van een moeder en haar volwassen zoon. Het zou een

< z

. Arab. woord zijn, door de Soendaneezen niet verstaan en

daardoor verkeerd gebruikt, de eigenlijke beteekenis zou zijn

(ctiojiw In I. van de door hem uitgegeven # Brieven vertaalt

Coolsma m cm n-pp eenstemmig en G-eerdink heeft onver-
mengd, soort bij soort. Wettigt wordt het woord hier of daar

3 ^in die beteekenissen gebruikt, maar mij is dat niet gebleken.

13 r. v. b. moet vervallen: iets

10 r. v. o. voeg in: (LA (Lm de inlandsche viool (JPerz.

3 r. v. o. i. pl. v. bamboe l. een bamboe en voorts volg. regels van dat

artikel: i. pl. v. die l. dien; i. pl.v.de l. den;i.pl.xv.zel.
die; en i. pl. v. over en langs de bamboe, welke woorden
moeten vervallen^ voeg in achter schuren: er over en er langs.

4 r. v. o. voeg in:

3 r. v. b. voeg achter: zva. "ngoMnjiiHiqw \

6 r. v. o. (welke regel moet inspringen) voeg in achter is: het

8 r. v. b. voeg achter: ajnrrjiK-nw\ S. B. linker,links.

B. naar den linkerkant.

9 r. en 10 r. v. b. 11 r. v. o. i. pl. v. de l. den

m (KYl 2 \ zie 0^ YUf \\

7 r. v. o. voeg in

(KY1 (Hl 2 P\ SB. instorten, ingestort, van een zoo goed als
G* )

herstelden zieke, door het eten van iets dat hij nog niet kan


XVII

BI. kol. regel. woord. verdragen. Ook van nagenoeg genezen borok: op nieuw uit- breken, door het eten van iets. Verg.
233 b. 10 r. v. o. voeg in: (Vj (KYi stuiter,
zijnde een met iets zwaars gevulde moentjang vrucht.
235 id. 11 r. v. b. i. pl. v. lineaal l. liniaal.
238 a. 1. r. voeg onder: CKY1 (UI zie boven voor bl. 137.
241 b. 12 r. v. o. i. pl. v. digter maken l. digter maken
id. id. 8 r. v. o. id. daavbij l. daarbij.
242 a. 4 r. v. b. id. uitgelijden l. uitglijden.
id. id. 14 r. v. o. voeg achter: bv. JSn voeg bij aan het slot van het artikel: Ze bestaat uit
op eenigen afstand van elkaar in den grond gedreven houten
of bamboezen stijlen, verbonden door middel van er door heen
gestoken en verschuifbare dwarsboomen, gewoonlijk drie, ook
wel vier, ook wel vijf.
id. id. 9 7. V. 0. i. pl. v. het hal l. het hals
id. b. 8 r. v. b. voeg in achter
id. id. 11 r. v. b. i. pl. v. L ''TTM en ra'7nc3?
id. . id. 1 r. v. o. voeg in : (KY1 2 2 ' z^e
id. id. 4 r. v. o. moeten vervallen de woorden: nu genezen
246 id. 1. T. i. pl. v. staanden l. standen
247 a. r. 1 v. b. voeg in achter m iKn \ is
248 b. 13 r. v. o. voeg in: an (KT? aS^Jf X eeil za&mgePakfce> een za&mgekleefde
massa zijn, van koepat en derg. lekkernijen. Van n£n zie op ttfn asn (HT/i'b
id. id. 2 r. v. o. id. Men heeft Uoee soorten: en w nm tQQ)\\


XVIII

BI.

249

250

kol. regel. woord.
a. 11 r. v. 6. voeg achter

id. r. 3 v. b. voeg in:

In t bijzonder ooJc die koffij, welke door de kks werd
ingeslikt, en. van t vrucLtvleesch ontdaan weer werd
uitgeworpen.

(Kl 2 #07 2 (t\ 2 \ SB. gevulde moentjangvrucht, steen-

, tje of derg. tot stuiter, bij het knikkeren of ander derg. spel.

251 b. 5 r. v. b. id. (j (Kl OSYl \ een volkswoord ; liet is een woordje voor den

nadruk en wordt gebezigd in een zeggen, waarmee men een

derde met beslistheid iets lieet liegen of wel van hem zegt

tot den to^gesprokene dat deze hem niet moet gelooven, omdat
hij het mis heeft, zijn beweren onwaar is. Bv. (unz(umtq(Knasti^\

O

ckti Kparuitoi%(un (Kiznq <&iOf wel: (un knznq xn nsii q \ Mn ccprui tui

O O 77T

unwauiJhUZ.

id, id, 6 r. v. b. De hier gegeven afleiding is onjuist. Zie (rut (Kn (ISYI /Ktjj w

252 id. 10 r. v. b. voeg in: (Kl 2 Of] (^^3^oLf! aJXKnztq^^Mnjix zva. (uur^(Kn(asry

II. Holl. SB. kurkentrekker.

id. id. 12 r. v. b. voeg in achter mi mi? cm bij de salndr behoort een panajagan;
id. id. 12 r. v. b. i. pl. v. salndr l. salndr
id. id. 7 r. v. 0. voeg in: naaM van een bekkeninstrument.
253 a. 8 r. v. 0. moeten vervallen de woorden: slechts in asnazntKnzasmturip^ ? Men leze: mosn
tKmasmQ&MMn\ zie m osiris (Klg
id. b. 4' r. v. 0. Voeg bij: II. aQaiajiji' SB. dubbeltje, tiencent stukje.
id. id. 1. r. voeg achter: Terminalia catappa.
259 a. 13 r. v. b. voeg in: (Kl balzak en het fondament. Verg. (uuruuKniKna^jw
id. b. 8 r. v. 0. id. (Kl 2 (UI

XIX

BI. kol. regel. woord.
226 a. 10 r. v. o. voeg in: (TJ (h7l cfU^\ SB. van zich kunnen verkrijgen ofwel geen been of zwarigheid er in vinden om iets te doen. Verg. (SlifqtKo n^\ zva. (&n2Vjasnam\ maar ook zva. niet behoeven. Verg. let Jav.
263 id. 6 r. v. b. id. O Ov (KTJ as} bamboezen kokertje tot een wadah
voor olie; maar in de dorpen ook voor ieder heel klein fleschje.
Jav. ' kleine aarden pot of kruik om water te halen.
264 b. 10 r. v. b. id. (Kl 2 tfisi 2 (Hn 2 ook (tuukm Mjp SB. dat be- kleedsel aan den klapperboom waarvan men wel zak- ken maakt. (Kmirui2iKr)2ajt^(3^ABi\ zva. (imruifH-nz ajtg\\
id. id. 12 r. v. b. id. (HY1 (IU1 (KY) (& \ en lomM zie 266 id. 5 r. v. b. i. pl. v. Perz. (ckalasf) l. (Perz. clialasj).
id. id. 12 r. v. b. id. l. (cntHitHi/jx
267 a. 10 r. v. o. voeg in: itvwin? (toji\ of
id. id. 6 r. v. o. id. O (Hn (rui ng (U) \ SB. de lever.
id. b. 6 r. v. b. i. pl. v. aldan l. dan
271 a. 14 r. v. o. voeg in: (J (HU (TU) 2 \ zie
271 a. 4 r. v. o. i. pl. v. (L/i rrj (eji l. orr^ci njigt&tcHT/p
id. b. 4 r. v. b. id. Q Q v ffn7 aru^ azi (KTjj \ l. (Hn aru^ azi (tojj \
id. id. 12 r. v. o. id. 2(un/i\ l. /ten2
id. id. 10 r. v o. id. zegwoorden l. werkwoorden
272 - id. 1. r. id. o j n n /toiiojiiyn /. tKnt(ui(Hn (Kt <*t
273 a. 6 r. v. o. voeg in: (Hn (UI
in rijst, volg. somm. met wit katoen en geld, gegeven tot
bevrediging van, zooals men meent te moeten aannemen^ omdat


XX

BI. kol. regel. woord.

men getroffen wordt door ziekte en ongelukken, beleedigde,
' bovennatuurlijke magten en invloeden; zoon hadjat

geven. een hadjat kiparat geven. cm is een derg.

uitdrukking als wasnw a-n/j w

273 b. 9 r. v. b. voeg achter boomwol.
274 a. 12 r. v. b. i. pl. v. aa (U) afn ? (K) f) \ l. (Qg cm twi (k/i\ (Kf (KI,
277 id. 2 r. V. 0. id. ook behooren te hebben ofte bezitten, als voren, gezegd van iets.
1. ook behooren iets te hbben of te bezitten.
278 id. 3 r. v. b. voeg in: (j (KT) OJt \ een dorpswoord, zva. n?n^ w
279 b. 9 r. V. 0. id. (HTJ tVJJ 2 tVJJ 2 \ naam van een boom, zijn vruchten worden
i - gegeten Mal. repat.
id. id. 7 r V. 0. id. tSiyfKna^ix zva. (SiiuntKtKKgiw Zie dat bij runru-nM/p P.enB.
280 id. 8 r. v. b. i. pl. v. soit: l. soit;
281 a. 11 r. v. b. voeg in: (Hl (U) (kQjj en w/p zo schrijft men, maar
te recht? B. L. slaapplaats, slaapkamer.
283 b. 5 r. v. b. voeg in: CKYl 2 &/L7 2 2 Bn daaronder ; W \ S. en P. willen, het willen, er genegen toe zijn.
286 a. 14 r. V. 0. voeg in achter afn (Eii 3 qji /! \ I, ook o£n afn id. id. 12 r. V. 0. voeg achter: Verg. afnimx^
288 id. 3 r. V. 0. moeten vervallen de letters SB.
id. b. 9 r. V. 0. moet vervallen het woord afgestorven; voorts l. r. i. pl. v. kbttak l. kotak
289 a. 6 r. V. 0. i. pl. v. (tfrigafni (ui j\ lt 2 crfn t Pmzi mjp
290 id. ' 9 r. v. b. voeg achter: afntcm&mix benaming van de wijze van dragen van den hoof d-


XXI

BI.

293

294

295

296

id.

299

id.

302

305

id.

309

id.

314

315

317

id.

kol. regel. woord.

doek'in het dagelijksch leven, in het daqelijksch doen, dwz. als
men niet gekleed is en het ook onnoodig is dat men er
netjes uitziet. ijerg- en

b. 13 r. v. b. i. pl. -v. am^ri (H1 g(H7il,
a. 4 r. v. b. .* V Q CHrjj (Kri x en de twee volg. woorden, nam. (HY^ fajj zoomede v Q (HYJ 2 (Wl moeten daar vervallen en ingevoegd worden 2 r. v. o.
id. 12 r. v. b. i. pl. v. zegwoord l. toerkwoord
b. 14 r. v. b. voeg in: de koelte op vangen, zich doen* bekoelen, door
bv. als het Jcoel begint te worden buiten te gaan zitten.
id. 6 r. V. 0. i. pl. v. O O 7 0 O cmiM l. crhioj) at>i/ asfj
a. 2 r. v. b. id. cy 7 cy > b. 2 r. V. 0. voeg in: isrnasm^MJi^ iets dat openbaar wordt tentoongesteld;
schouwspel, vertooning.
a. 8 r. v^o. goed op krediet enz. Deze door Koorders gegeven definitie is ongetwijfeld
onjuist. Lees: voor iets, bv. een betaling, zekerheid geven,
door middel van iets dat men als onderpand geeft.
id. 13 r. V. b. i. pl. v. o O Q 7 . o O O (Ui (Ui 2 b. 3 r: V. 0. id. . O O 7 o o (Uitrui q(isrjj (kukti/) \ ajiirui^^^(Hri^\
a. 10 r. v. b. voeg in achter van: (den vorm of het fatsoen van)
b. 10 r. V. 0. id. \ SB. van kuikentjes: nog niet over
het geheele lijf gevederd, maar slechts hier en daar.
id. 13 r. v. b. i. pl. v. SB. 1. S. (uidjuun of (h^(u)\ B. (v. e. meerdere).
a. 1. r. i. pl. v. Q 7 . O (TL? asn^n tui\ i, irm (wn (Ui\
b. 4 r. v. b. voeg in achter toelichting ook verklaring.
id. 14 r. V. 0. i. pl. v. klimplant l. plant. En voeg bij aan het slot: Volg. Rg. zou


XXII

BI. kol. regel. woord.

> e

. cliokrom, in het Buitenzorgsche nevens tqasn^hi gebruik, de

eigenlijke Soend. benaming zijn. Maar op Soemedang ?

borstelig, ruig, dat wil zeggen dat de haartjes nagenoeg regtop

staan, van iemands knevel. 'Namen van soorten van

zijn; ( tjoetjoek, galatik, kadoet, malber,
pelem, peuheur, lij at, en rangoe. Rg. Tj.). Op
Soemedang zijn 1, 3, 4 en 5 onbekend; wel onderscheidt men
daar nog een trong koepa.

318 b. 4 r. v. b. voeg in achter OSl 2 2 \ I.
id. id. 9 r. v. b. voeg bij 11, as)i2iKn2\ SB. de klander.
319 a. 11 r. v. b. lees: SB. ruilen, wisselen. maar slechts
(Siasr^(Kri2 wordt gebruikt;- dit laatste zva. (i^iasY^'Kr^2 id. b. 13 r. v. b. voeg in: (ISW (KW 2 (KW Z^e
320 idi 8 r. v. 0. voeg in ajchter of
322 id. 4 r, v. 0. i. pl. v. / 7 X 326 a. 11 r. v. b. i id. O 7 o asw (kw rui l. asw asw rui (K^ CKl^
328 id. 12 r. v. b. id. l-
id. id. 3 r. v. 0. voeg in OSW 2 757? 2 zie "smvn/pb
328 b. 3 r. v. b. voeg in asy asr^ \ SB. verschroeid, gezengd, verzengd, aange-
br^ind. Ook zwart, van te veld staande pare door sommige hama.
330 a. 1. r. i. pl. v. emand l. iemand
332 id. 14 r. v. b. voeg achter: Maar ook wel voor twintig centen of vier en
twintig duiten.
id. id. 13 r. v. 0. voeg in 0SW (IU1 en asn in2(n rui en asn rn2^(ntrui\ zie

(ut 2 "h\ I.


XXIII

BI.

333

335

339

340

kol. regel. woord.

a. 8 r. v. b. voeg in: OST) 2 zeldzaam p SB. &asn2(nji$ofAasrn

(qcrvi^\ zich niet bekommeren om iemand of iets; niet om-
zien naar iemand of iets. mhtSi^\ op iemand of iets
regard slaan; van iemand of iets notitie nemen.

id. 11 r. v. b. i. pl. v. lietz. I. iets of dingen van den aard-van boomgaarden;

boomgaarden, diverse boomgaarden.

a. 2 r. v. o. moet vervallen: B. (de eerste).

id. 10 r. v. b. i. pl. v.

b. 8 r. v. b. voeg in:

mi (q on crui \ l. (mnqtoinq irui \

Q

341

id.

342

b.

4 r. v. o. i. pl. v.

3 r. v. o. voeg bij:

a. 3 r. v. b. voeg in:

343

id. 12 r. v. o.

id.

343

8 r. v. o. voeg achter:

asn aj^ \ (tipu, to deceive bij art, to impose upon. Deceit,
wile, stratagem. Rg.} SB. iemand met een list tot
zijn dupe maken; iemand afzetten, beetnemen. a& om \
list, schurkachtige list.

0O(U^(K7i\ l. (Hl (U^toTTJp

(^(uuuuqnsn (un(Knji\ zie
(isn wj (LB (KT) 2 \ (Mal. naam van den bekenden

Chineeschen heilige. Mal. Nederl. Woordenboek Ton de
Wall- van der Tuuk).

orj asrj (LB2 (Krjjjw ^eis Pakken,
vasthechten, zich doen hechten op iets anders; iets smeren,

strijken over of op iets anders. Verg. bij (qnsnnjitwnjp^

O . O . .O O. O

(kkui (Ui(ht/I\ zie (Kiajj (dan/l en (Uinm ^(uno^jfw mi (uianigM^ Zie

O Q

O *

O *

id.

345

? ofn 2 a-nji \ en u (bii (ut \ zie m ai \ zoomede (ut (Ui om

b. 7 r. v. b. Voeg in: achter geleden en

id. 10 r. v. b. i. pl. v. l, terwijl dan de aan het begin van den

volgenden reqel moet wegvallen.


XXIV

BI. kol.

345 6.

regel. woord.
Z. r. i. pl. v.

346 a. 10 r. V. 0. id.
id. id. 5 r. V. 0.
348 b. 9 r. V. b. id.
350 id. 7 r. V. 0. voeg in

356

id. 14 r. v. o.

id.

357

r S Q CU

voor dit laatste ook wel zijn ook benam, van

ongesteldheden.

(KTKMG-^M&Wi/JW 1. bij (Ka(3^IW

au \ zal wel behooren te zijn

O o ' 7 o o ,

asri?asu(^iKr^3^A(mi(ru^\i. /,
asr^ (EJ) ,3i w (k^(eji3\ SB. ineengekronkeld liggen,

van een slang; en van menschen, plat voor: maar liggen in
het bed of op de slaapplaats; maar blijven zitten ergens, bv.
in de kamer, zonder er uit te komen.

asr^ koopen. $2?. kunstterm voor

bet geven van een geschenk, hetzij geld, hetzij iets anders
van waarde, nadat men bevond dat zij maagd was, aan
het meisje dat men huwde. dat geschenk.

id. id. 4 r. v. o. voeg in achter astiKw. en r. 3 v. o. i. pl. v. II. I. 2.

Voorts r. 2 v. o. voeg achter: m<&&rnjiji\ zva. mhum
asr^ CO I1qUI benaming van sommige middelen

tot afwering of bezwering van onheilen en ziekten.
op een plek, bv. waar. men een- sitoe wil graven,

de daar huizende booze geesten bezweren, trachten

te verbidden. een zieke door zekere bezwe-

ringsmethode, waarbij de kwaadaardige geest, die den
zieke plaagt, vaart in den (de) doekoen, waarna de om-
zittenden hem trachten te verbidden, medicineeren. .

(EJirnc& (rfn t (Ki \ hetz.

a. 13 r. v. b. voeg


XXV

BI. kol. regel. woord.
358 a. r. 1 v. b. i. pl. v. zan wijze l. zangwijze.
368 id. 8 r. v. 0. id. Z. SM 2 577 2 \
369 id. 5 r. v. ,0. id. (ui ter^asr^xn (Kipy l. (ut
371 b. , > 5 r. v. b. ' voeg in: (iSY) ond- ~ SB. schuins afloopen en wel
van voren naar achteren. Voorts met betrekking tot liggen:
<* in meer of minder zittende houding.
374 a. 2 r. v. 0. >voeg in: * V Q asn om 2 (YLf) \ naam van een boom, Cassia fistula, welks
bast tot het looijen van leer wordt gebezigd en de vruchten
tot purgeermiddel.
377 id. 12 r. v. o: i. pl. v. Q O o- 7 A O Qv ten (Ui q tui ten \ /. ten tel q (ui ? ten \
378 b. 9 r. v. b. voeg in achter maken: of wel met het oog op een derde zeer nederig wil-
lende zijn,
380 a. 11 r. v. . moet vervallen: ook
381 id. 1. r. i. pl. v. planktjes l. plankjes
383 id. 4 r. v. b. d. toornen. 1. toorn-.
384 id. 1. r. voeg onder: (J (KI \ naam van een slangensoort, de pythonslang. Men

id. b. 13 r. v. b. i. pl v.

onderscheidt de (&p~n
i

De eerste, ongeveer 4 voet lang, heeft een geele streep van af
den nek over de heele lengte van het lijf, houdt zich bij voor-
keur op in boomen en beloert de vogels. De tweede bereikt
volgens de verhalen soms een reusachtige lengte, ze doodt haar
slagtoffer, mensch of dier, door het te omkronkelen en de
beenderen te breken, waarna ze het verslindt. Beide soorten
zijn niet giftig. Mal. oelar sawa.

stamgenoten; l. stamgenooten;


XXVI

BI. kol. regel. woord.
388 a. 10 r. v. b. i. pl. v. soort l. stoot
id. id. 8 r. v. o. voeg in: 'O (KB (K (TV) ff \ I. SB. een van rotting vervaardigde,
langwerpig vierkante doos met plat deksel, waarin de be-
noodigdheden om te kunnen sirih eten of rooken worden geborgen.
II. *n de rede vallen. imSanii^ in de Sair op bl. 38 aldaar
voor
391 b. 8 r. v. b. i. pl. v. Zie l. zie
id. id. 4 r. v. o. voeg bij: oJitmgat)\ zie onder vnljw
392 id. 6 r. v. b. Hier behoorde t volgen (KB 2 2 \ 2ie nu (KJ 2 C"X? 2 \\
393 a. 2 r. v. o. voeg achter: 2M/i' BB. opgezet, hard, met een gevoel alsof
/ er klonters in zitten, van de borsten van een zogende vrouw.
id. b. 7 r. v. o. i. pl. v. j uiterlijke. 1. uiterlijk.
394 a. 5 r. v. o. id. nj)rrjrtrnI OJirqb^gmtK^nji
id. b. 12 r. v. b. voeg in: (KB (UI 2 (KI \ een brandnetel. (Sareung'i, a variety of
wild taleus or arum. Bg.)
397 a. 2 r, r . o. id. Qfj (KB aj CY1 aj (KB $B. steken, bijtend pijn doen, bv. van de gewonde hand, waarop een of
ander scherp vocht werd gestort; en van hart of gemoed:
hoogst pijnlijk aangedaan worden; lijden.
398 id. 14 r. v. b. id. (KfJ woorden als specerij gebezigd {Ocymum Monachorum of the
family of Labiatae. Rg.).
400 id. 3 r. v. o. id. (Kfl OAB HB \ maar gewoonlijk ajhrQ(bvim\ ook wel eens

o. a. in het Bandoengsche en Soemedangsche de


XXVII

BI. kol. regel woord.

benaming van zeker op Java niet inheemsch struikgewas, dat
tot zoogenaamde levende heiningen wordt aangeplant. Be. bena-
ming is een verbastering van den naam van een vroegeren assi-
stent resident van Krawang: de Serire. In het Tjiandjoersche
en ook in het Buitenzorgsche wordt dit gewas genoemd.

Het is onder verschillende benamingen over geheel Java ver spreid.

400 a. 2 r. v. o. i. pl. v. (Ki rj'Y (cm asryi \ l. (uui (iwjj \
id. b. 5 r. v. b. id. dan l. dans.
id. id. 6 r. v. b. id. smeid l. meid.
401 9 voeg in: o v Q . n
a. r. v. b (121 zie onder ,
id. id. 10 r. v. o. voeg achter: Zie verder op (Simcmflw
402 id. 6 r. v. b. i. pl. v. i O Q O Q O O 7 O Q O O O O 1777 ff/7 577 r/.' nsn -A (UI O ~JI \ z. 777 7 157) 177) (UI m '7^ (EU ~JI W
id.' b. 12 r. v. o. moeten vervallen de woorden: van mannen,
406 id. 11 r. v. b. voeg in achter tw m Jn asnjf en (uiasnp\
407 a. 13 r. v. b. i. pl. v. les, l. les,
409 id. 3 r. v. b. voeg achter: Jav. cSntFJi [3^ asr^ *
412 b. 8 r. v. b. i. pl. v. (In het Buitenzorgsche daarvoor KI} 1. Daarvoor (in het Buitenzorg sche
JT.)
417 a. 3 r. v. o. id. r^(Kirqaji (tmfrnji \l. igtuizJiz ^JTJlx
419 id. 4 r. v. b. voeg in: (K/^ (TUI \ SB. benaming van zeker deel van het ingewand en
* wel van dat hetgeen zich bevindt in de regterzijde van den buik
boven aan.
422 b. 12 r. v. o. i. pl. v. o O o t o O o ru asn ~ji nm trui nsn^ \ trui nsn -j 777 2 rui nsnp \
425 a. 11 r. v. b. ' i Hier behoorde te volgen: (KI 2 (TUI 2 (W) 2 nu voor

mi zoomede op dit laatste.


xxvin

BI. kol. regel. woord.

425 V. 9 r. v. 0. voeg in: (W) rS? (UU) m \ 1. ong. SB. zich vermenig-
vuldigen, van een plant of gewas. 11. ajnrSicuvim\ zi
ajimiLvim\ fPerb. en Bijv.).
426 id. 11 r. v. 0. id. (Wl (&1 ~f) \ SB. het leer, waarin de ligt.
Maar in het Buitenzorg sche zva. (kd3iasnj^w
id. id. 9 r. v. 0. id. 1 (3^ OTij^ CEJ^ (ISYlJj \ zva. ajt^w oj)rrt^ ci-3iasnjf
-iAo\ zva. asn vunnm Mflw /
id. b. 8 r. v. 0. voeg achter: II. oj)a-uiarr^a^\ SB. spiernaakt, moedernaakt.
427 id. 12 r. v. b. id. achter bezem ook pa'rstroo.
id. id. 12 r. v. 0. i. pl. v. crmtup 1.
429 ' id. 2 r. v. b. voeg. bij: en cm
433 a. r. 1 v. b. i. pl. v. voor en volgende woorden l. in gereedheid hebben of houden;
voor iemand of een dier iets in gereedheid brengen of houden.
id. id. 13 r. v. 0. id. O O O 7 O O O
435. b. 13 r. v. 0. id. aanhoorigkeid l. aanhoorigheid.
436 a. 7 /. v. 0. id. * L~) O 7 * O O ok cm t aj) (fji \ Z. zcirwMM\
438 id. 4 r. v. b. voeg achter. (oji &Ji 444 b. 11 r. v. b. id. te boog of wel te laag, bv. van iemands stem.
445 a. 2 r. v. 0. i. pl. v. o 7 0 a^cmi^w Z. ffijw
447 id. 10 r. v. 0. id. oj) 2 om i- m 2 om as^J! w
452 id. 7 r. v. b. id. dan l. daan
id. id. 13 r. v. 0. id. Qv O 7 Qv Qw ojj en ten on . ajjen ten tbn
id. id. * s' j ' /- 2 r. v. 0. voeg in ^ehter (Ml (LTt^ (ip\ verdicht grondwoord van
id. b. 3 r. v. b. voeg in: (W) (KY1 \ Mal. SB. verbeelding, voorstelling, waan (Skr.

sangka, twijfel, onzekerheid. P.) iets opvatten,


BI.

456

457

458

462

id.

463

464

id.

466

467

468

469

473

kol. regel. woord.

5 r. v.

10 r. v.

4 r. v.

id.

2 r. v.

8 r: v.

meenen, wanen zoo of zoo te zijn. zie hier-

voor op alwaar het bij vergissing werd bij gevoegd.

b. voeg bij achter hebben: Ook zva. astfrlcm/p
b. i. pl. v. iets l. iets

P.

o. voeg in: Maar het spraakgebruik vordert en volg somm.

altijd (?): iets gaan ontsteken of gaan

aansteken ergens of aan iets.
ze l. kippen of derg.

b. i. pl. v.

b. vog in:

id. 5 r. v. b.

id.

id. 5 r. v. b. voeg bij

id. 12 r. v. b. voeg

9JI \ in sommige streken, o. a. op Soemedang, zva.

Maar SB. en ook van een dier. zva. (o£tarn(&a.j)\

CO (Kb

(KWJ^ SB. verbrand, bv. van iemands rug, door
steeds zonder baadje buiten rond te loopen of buiten te zijn.
Qoaj) staan op hetgeen men is of zich verbeeldt te zijn.

\ Xw. O. a. zva. a~najarn/i\ ook zva. (8)yoj)j)\\
Ong. -


ook a^£l(ui

id. 9 r. v. 0. voeg achter: Maar door misverstand wamajyi ook voor: in bruikleen
geven voor bepaalden of onbepaalden tijd, aan < een persoon
in t bijzonder of aan velen. astajiw iets enz.

a. 12 r. v. 0. voeg in: . a. (LJ) (ISY) \ zie (ko b. 7 r. v. b. id. (Skr. awastha, stand, positie) zie a^'-nan/i^
a. 8 r. v. 0. ,i. pl. v. l
id. l. r. voeg onder: (uir)j)as)am\ naam van een uiterst klein insekt dat op de

sawahs wordt gevonden.


XXX

BI. kol. regel. woord.
474 b. 4 r. v. o. Voeg in:

(3i (bJ) \ ook wel /tSajjmx naam van een vruchtboom,
Zizyphus jujuba. Skr. badara. Sia^nriruiKpasnji'
naam van een boom die een bekend geneesmiddel .levert.

T. w. schraapsel van zijn hout laat men in water aftrekken
en drinkt dan dit laatste tot versterking van maag en

o

.(LJl

475

479

480

T \ SB. katoog, een half edelgesteente

c

, {Skr. waidorja, lazuursteen. Prof. Kern. Jav. Wdbk).

a. 12 r. v. o. voeg achter: 11. Kivimruij]\ zva. met betrekking tot een bevel

of derg.

6 r. v. o. moet vervallen: mvdsv.

4 r. v. b. voeg achter: naam van een dorp en van een thee-onderne-

ming in het Bandoengsche {tjoemboe Mal. lieve woordjes,
complimentjes.)

(ftB SB. vleesch, visch. visch.

het artikel arui

id.

id.

id. , t id. 5 r. v. o. voeg 't
id. b. 6 r. v. b. moet
487 id. 13 r. v. o. voeg i
488 - id. 10 r. v. b. voeg
492 id. r. 1 v. b. i. pl.
id. id. 1. r. voeg <
500 a. 1 r. v. b. i. pl.
id. id. 12 r. v. b. moet

SB. een saioah, of sawahgrond

arm

huren. (cinjian(i^2(Kgi\ een sawah verhuren.

lietz. en dit laatste ook schoon, van een geheel

gep lukte kip. a%iaji£tri asn^ on \ zie onder 'n trvi/l

KT) 2 (LSI 2 (LM 2 % l, -70?2 (UI 2 (IM2 ^ \\

Wi 2 QJ (Ki as^JI^ BLoll. loket; SB. reistasch aan een
riem gedragen; spoorwegtasch; ook porte-monnaie.

(?) 7 (?)

(^2 UI (Cl (bOJI \ /. 7^? n^2 (D12(CI (K!J^ \


XXXI

BI. kol. regel. woord.
503 a. 5 r. v. b. voeg in achte\ r zijn: valsch, en op den volg. reg. achter profeet: d. w. z.
van iemand die zegt dat te zijn.
id. b. 9 r. v. b. i. pl. v. ; achter bedaard l. ,
507 id. 1 r. v. b. zie Verb. en Bijv. voor bl. 198.
id. id. 4 r. v. b. voeg in: OTU) Holt. liplap: zva. Mnwg-gjx (), maar
> wat mooijer woord.
512 b. 12 r. v. o. id. g? W 516 a. 12 r. v. b. i. pl. v. als l. al.
517 id'. 13 r. v. o. voeg achter: mvdsv. het geestelijk be- standdeel van den 'mensch. Ook soms zva. vj a gp S w
wel eens voor de Wereldgeest, de Onfcienlijke,
d. i. God.
519 b. 2 r. v. b. voeg in: orut 2 W \ SB. kring vormige uitgraving of uit- holling. ntnjHmtnMp ergens zoon uitgraving of wel uitholling maken of aanbrengen. Verg. ww*
id. id. 11 r. v. o. id. (TLQ 2 cm asr^ \ verklaring door middel van ver- taling j beteekenis (Ar. &i5). Verg.
520 id. 10 r. v. o. voeg bij: II. SB. een weinig er uit en dien ten gevolge bv. van het verdunde ergens ingestoken eind van een stijl.
521 a. 10 r. v. o. Hier viel weg (UI nZY^&J! f (uunjia^^runiKijfw Zie nu aldaar.
522 id. 2 en 4 r. vZ b. i. pl. v. overloopend l. overloopen en i. pl. v. van l. van
523 a. 13 r. v. b. 'i. pl. v. voorschrijden, l. voortschrijden,
525 id. 7 r. v. b. t id.
528 id. 5 r. v. o. voeg in: (U) 9 f(U) (rui n\\ SB. af kappen, doorkap-


XXXII

BI. kol. regel. woord.

pen, bv. de tali's van de (bamboezen) bevloering die men

opbreekt; enz.

528 a. 2 r. v. o. voeg in: Zoo in het Buitenzorgsche en dan vooral ook in de een of

ander aanplanting ofwel iets dat niet hun dagelijksch voedsel
is. Maar in de Freanger van. dier en, zooals een buffel, rund,
hert enz: de blaren en malsche takken eten van struiken,
jong hout en derg.; die eten. Voorts van menschen: een
peuteuj- of derg. vrucht eten, leg eten, met den mond

de boonen er uithalende.

530 b. 12 r. v. b. voeg in achter liggen. SB. leer looijen. Verg. tonojuun tm/}\ (Kb <-><
dat in sommige streken wel als een synoniem van
wordt gebezigd.
531 a. 8 r. v. b. v^eg in: (UI zva. en bep. ook
ons zakkerollen.
532 a. 9 r. v. o. id. (U! 2 (Lm \ SB. groot, kolossaal, van een huis, brug of
derg. Ook: veel, in groote hoeveelheid.
540 b. 2 r. v. o. i. pl. v. l. ccrn(q((Mbn
541 id. 9 r. v. b. id. , O (Ki (UI 2 \ l. (UI (Hl 2 \ CJ CJ
543 a. 11 r. v. o. id. hebben l. hebben;
545 id. 11 r. v. o. id. verstoornd l. verstoord
id. b. r. 1 v. b. id. O ' (UIO&CKI^I. (UKKKIB?
547 a. 10 r. v. b. id. l. aZi(^n\ (Verb. en Bijv.).
id. b. 2 r. v. b. id. \
549 id. i 2 r. v. o. voeg in: (UI cm 2 ay zva'
551 id. r. 1 v. b. i. pl. v. (&t 2 tut asn mn

XXXIII

BI.

553

id.

558

562

id.

563

568

il.

id.

569

570

id.

571

584

585

kol. regel. woord.
a. 10 r. v. o. voeg in:

(U! (KlJ! \\ cuimiH^w/p zie ^(ururjmw zie

arh afnz In sommige streken is Mjw/i k een niooi
o o

woord voor ^(unMTjp een wadah overstorten, legstorten.

Tn (Enmainiariji' voor SgmZie verder
O z* , O/

b. 1 r. v. b. moet vervallen: (U! (UI (KI \ enz. (UI (KI \ en dan (UI (KI p \ behooren

r

hier.

(UI CT? 2 SB. een Jlesch of derg. om-

wikkelen, bewikkelen met blaren of wel met iets zooals

o

tujajiqw ,

13 r. v. 6. voeg achter: <&i zie asiymiru/p Ferb. en Bijv.

7 r. v. b. voeg achter: zva. a^cm\ (zie Ferb. en Bijv.), ook

id- 10 r. v. b. voeg

3 r. v. b. voeg in:

(U!

. O O O , Q O O

|\ zva. tui "n tut (Mfl of (MtruK&iamjiw

b.

id.

id.

id.

b.

rmMJ

zva. (Ferb. en Bijv.}.

chaamsdeel, l. lichaamsdeel^. terwijl dan het li- op den voor-

gaanden regel moet vervallen.

v 7 q-

\njym\ Z.

9 r. v. b. voeg in achter osr^Mi (uuwn^\ pachter. Lees voorts op reg. 10

i. pl. v. \ terwijl aldaar en op den volgenden

regel moeten vervallen de woorden: pachter, en bep. ook

9 r. V. b. voeg achter: (Ui(in\ ook VOOr (crnamiLMWiKnasnjp en amnriaJUKKiBi^^w
iets bedenken, aan; l. iets bedenken; aan,

onstrikt. I. omstrikt.

2 en l. r. to. o. moeten vervallen de woorden', iemand omloopen of doen duizelen;
l. r. voeg onder: (U! (U! 2 (K!J^\ zva. o^ku^\ I. De grondv. is't Jav. un(c^\

asch. Ferg. (UTIdJ^w

r. 1 v. b. i. pl. v.

9 r. v. o.

4 r. v. o.

id.

id.

10 r. v. o. i. pl. v.

9 r. v. o. id


XXXIV

BI. kol. regel. woord.
591 a. 11 r. V. b. moet vervallen: het
593 id. 7 r. V. b. i. pl. v. blaa- l. blaad- en dan op den volg. reg. je i. pl. v. dje.
id. b. 5 r. V. b. id. gadangblad l. gedangblad.
594 a. 11 r. V. b. id. l. (Ln (^a^am~jn m2
O O (ui-m.tthm\
600 id. 7 r. V. b. id. £?cmfl \ Z. (ui(hzam/j\
601 id. 4 r. V. b. id. een l. en
602 b. 4, 5 en 6 r. Behooren als onnoodig te vervallen. Zie de verbetering
'voor bl. 623. R. 1 i. pl. v. '£l.
603 b. 5 r. V. 0. i. pl. v. niet l. niets
607 a. 3 r. V. b. id. (Ui ajUjjlHJ'tHIJI's l. (ei (un (Ui g tm an p
611 id. 4 r. V. 0. id. en l. een
616 b. 10 r. V. 0. id. gat l. got.
621 id. 5 r. V. 0. id. ingelijks, l. insgelijks,
623 a. 6 r. v. b. voeg achter X X . O Q (UHiJuun'-n MJl' en cukwi q 624 a. 5 r. V. 0. voeg in: (Mi 2 <£Q2\ SB. welgedaan, goed in t vleesch, vet.
628 b. 13 r. V. b. id. SB.
630 a. 6 r. V. 0. i. pl. v. vau l. van
632 b. 6 r. V. 0. moeten vervallen de woorden: of ze hem en i. pl. v. vergiftigt l. vergiftigen.
636 b. 4 r. V. b. voeg .in achter of: het
637 id. 9 r. V. b. voeg achter: Maar slechts in het Buitenzorg sche en Tjiandjoersche B. voor

In eerstgenoemde landstreek ook nog zva. Stcmjf\
II. en in de Preanger (o. a. in het Bandoengsche en Soeme-
dangsche) ook nog zva. ^ngn^asruKniKr^fx en S. vet, gezet,

zwaar, van een vrouw.


XXXV

BI.

639

642

id.

648

653

655

657

659

661

id.

id.

662

663

669

670

id.

671

675

684

685

id.

689

kol. regel. woord.
a. 3 r. v. b. i. pl. v. wederregterlijk l. wederregtelijk.
id. 11 r. v. 0. id. rtsQao) ii\ l. ash z aai ti \
b. 11 r. v. 0. voeg in: (VJ1 cm \ in het Buitenzorgsche, zva. cSicmw
id. 11 7'. V. b. / moet vervallen: volstrekt
a. 3 7'. V. o. i. pl. v. 11. l. II.
id. 9 r. v. b. id. om mee te gaan, l. om me te gaan,
b. 8 7'. V. b. id. aan l. van
a. 4 7'. V. b. voeg achter: omdat men afwijkt van de bestaande regels, zich onhandig
gedraagt of om derg. redenen.
a. 10 r. v. 0. voeg in: (tf\ SB. bedrukt nerzitten.
b. 11 7'. V. 0. voeg achter: (S(8iastiji\ in het boekapoerasche ook i. pl. v. a-n (qMn asiup\
id. 2 7'. V. 0. moeten vervallen de woorden: of eenige overigens nu geheelde
a. 1 r. v. b. i. pl. v. op- l. open terwijl dan het en op den volgenden regel moet
vervallen.
id. 12 r. v. b. i. pl. v. 1.
id. 1 r. v. b. id. \\ l, \
b. 4 r. v. b. voeg in: (?) uk cm (hi \ zva. ,Kn ito w
id. 3 r. v. 0. i. pl. v. w l. \
id. 3 r. v. 0. id. van slager, uitoefenen l van slager uitoefenen.
id. 10 7'. V. b. id. en hetgeen volgt l. in het Aal. djangka ook zva.
sangka. Zie voor ninwn\ (Verb. en Bijv.)
id. 1. r. voeg onder: (Hl fl (Hl (HTl n \ zie onder non cri CJ
a. 11 7'. V. b. voeg in: Q-A \ zie umm (Verb. en Bijv.).
b. 4 r. v. 0. v i. pl. v.
id. 4 r. n. b. voeg in: os" ffy (bB \ SB. ongewapend zijn, geen wapens bij zich


XXXVI

BI.

696

705

710

711

714

716

719

725

738

740

743

746

750

752

kol. regel. woord.
hebben, er op uit zijnde, dwz. zijnde op weg of op reis.
Ook benaming van een nette of sierlijke wijze van dragen van den hoofddoek. Daarbij worden de puntjes van de, over het hoofd naar voren toe omgeslagen, tippen boven aan het voorhoofd ingestopt onder de zich aldaar bevindende gedeelten van den doek. Verg.
b. 9 r. v. b. moet vervallen: dan
id. b. i. pl. v. , Q O
4 r. v. (&i aJ! (^jji \ l. aji (^ji \
id. 8 r. v. 0. id. (qasn l, t^asn ajizttmjw
a. 4 r. v. 0. i. pl. v. moeteu l. moeten.
id. 12 r. v. 0. voeg in: (E/) \ enz. zie a^najiw
13 r. v. i. pl. v. O
b. 0. (EJ1 \ l. (EJl CISVJJ \
a. 1 r. v. b. id. lU^ /U) \ l. (LjdJl OJiJ^ \
id. 7 r. v. b. id. (imw\ ! 1- 7:77 x 1.
id. 2 r. v. b. moeten vervallen de woorden: Verg.
id. 1 r. v. b. i. pl. v. versterluik l. vensterluik. En 2 r. v. o. achter Voorts l.bv.
b. 12 r. v. b. id. arnj}\ l, arr^'r^w cmj)\
a.' 4 r. v. 0. id. drijven; l. drijven;
id. 5 r. v. 0. voeg in: asicrnoji\ acllter
b. 2 r. v. b. voeg in: ajtcrr^
gen aan de nagenoeg gelijleluidendheid met imitRiui'-nsa/i (zie n'

kier boven), zva. als dat laatste, en dus een B. L.

woord voor slaapplaats, slaapkamer. Maar anderen die ket
woord verstaan en af leiden van crrjf\ verwerpen ket. Koor
ken is ket een aardigheid en niets meer.


BI.

755

758

763

767

772

id.

773

775

id.

id.

777

782

id.

783

784'

785

790

id.

XXXVII

kol. regel. woord.
a. 1. r. i. pl. v. van l. van
b. 12 r. v. o. id. deen l. doen
a. 9 r. v. o. id. aznrjcm(rv}\ l. azi y cm cq rw \
id. 5 r. v. o. voeg achter en bep. ook de gebr. vorm waar dat azicfnaaicmji geschiedt
bij herhaling. Voorts soms 7iog zva. (cicm^cmgo^w
b. .3 r. v. b. i. pl v. ook l. in het algemeen
id. 11 r. v. o. id. vruchttroosjes l. vruchttrosjes.
a. 6 v. b. voeg in achter gemakkelijk of
b. 6 r. v. b. i. pl. v. iemand (het tweede) l. elkander.
id. 13 r. v. b. id.. O . , O .
id. 5 7'. V. 0. id. uan l. van
id. 1 r. v. b. id. met iets anders, l. met iets anders.
a. 6 en 5 r. v. o. id. en men vindt het o. a. nog bij l. dat men ook nog aantreft in
b. 12 r. v. b. voeg in: 2 \ minder gepast tot ineerderen: hetzij.
a. 3 r. v. o. voeg achter: van een ei, nadat het gedurende een paar dagen werd
bebroed: in den toestand gekomen zijn dat het wit en
geel zich vermengden. lachen en schreijen
te gelijkertijd.
id. 6 7'. v. b. id. enuMKT^ l. ircia^
b. 13 7'. V. 0. i. pl. v. opgewollen l. opgezwollen
a. 6 r. v. o. voeg in achter vinnen afgeknipt,
b. 3 r. v. o. voeg achter ook 2 B. en B. L. (v. e. aa7izi) toorn, gramschap;, ongenade; straf. Zie voorts En
(Kjncm ofng (Kt^tcri tKn tnJafn cki cm tKgj\ zva. frQJI wtKn g tK^^tuiafn

X"


XXXVIII

BI. kol. regel. woord.
793 b. 12 r. V. 0. i. pl. v. o O O o o 7 o 6) . Q o a (f. i 2 tui rui rm i (Hl amrq(vi\
794 a. 3 r. V. 0. id. 0511 C&l-Jlg (H71 (KJ) 2(Cu (Hl /1\ /. (im (E.1-.Jl > Hll 797 b. 11 r. v. b. moeten vervallen de woorden: zich haasten.
80 / a. 10 r. V. 0. i. pl. v. 803 b. 9 r. v. b. voeg in: Maar ze zijn veel grooter.
804 a. 4 r. V. 0. i. pl. v. Ci Ci o 7 O O o m 2 om 2 ojioji^\ om om iukh/i%\
805 id. 5 r. v.' b. voeg in achter SB. vergif.
806 b. 5 r. v. b. i. pl. v. van ( l. van
807 a. 1 7 r. V. 0. id. afkeuring zwoor dige l. af keuring zwaar dige
808 a. 5 r. V. 0. id. rgom (goanqom(^ihi^ l. omomrun rnj) \
id. b. 4 r. V. 0. id. IV amai\ Mal. {barang de of het een of ander. B.) l.
II. a. .imat\ Mal. barang ook (de of het een ander. P.)
809 a. 2 r. v. b. id. IV a. 1. II. b.
810 id. 10 r. v. b. voeg in: V 07^ ot? \ SB. onduidelijk, bijv. van iemandz schrift;
beneveld, bijv. van iemands gezigt, zoodot hij de menzchen
of voorwerpen niet duidelijk ziet of onderzcheidt; voortz:
niet helder, en i. d. z. in het Buitenzorgsche ook van
drinkwater. Verder: geen begrip hebben van iets, omdat
men het niet leerde of wl omdat het boven de bevatting
gaat; ook nog, ter oorzake van het boven de bevatting gaan
der zaak: verward, van het die bepeinzen of overdenken.
id. b. 4 r. V. 0. i. pl. v. IV. 1. II. a.
816 id. 13 r. v. b. id. hanegevecht l. hanengevecht.
824 id. 11 r. V. 0. id. O O/' O . O 7 ao/o . O rmtuir^^^trj^2 (U12 (Hhj\ l. (im(Ui (i^ 'r^mg(rj mfag (Hifi'


XXXIX

BI. kol. regel. woord.
827 a. 2 r. v. b. i. pl. v. vullen l. vervullen.
828 id. 12 r. v. o. voeg in achter openmaken, d. w. z.
829 b. 11 r. v. b. voeg m: * 2 oTUi 2 5 GGk<2 \ zva.
832 a. 1 r. v. b. i. pl. v. rm (ui urn asnjj l. run 835 id. lees daar boden: cy osnas^am \
836 b. 9 r. v. b. i. pl. v. nm tun trui (uuim ] \ l. orn trui (ui ornj] \
839 id. 9 r. v. o. id. o 7 o /rnru) om trui urn \ . zunao om rm om \ v asu 0 "U
id. id. 5 r. v. o. id. straf. 1. slaaf.
844 a. 8 r. v. o. vog achter: ook iets iemand te verstaan geven, expliceeren.
846 b. r. 1 v. b. i. pl. vi geweonte, l. gewoonte,
id. id. 13 r. v. o. id.
847 a. 12 r. v. o. id. bloemi l. bhomi
id. b. 11 r. v. b. id. amcmw') bij l. bij acncm'd)
id. id. 2 r. v. o. id. Storm cm(3^orij]\ l, Sarm om(3^.2 on,]\\
850 a. 2 r. v. o. voeg in achter sort; de loop,
id. b. 2 r. v. b. id. achter dat is nu eenmaal gemeenlijk de wijze waarop
het gaat in de wereld;
851 a. 9 r. v. b. voeg in: Hiermee wordt bedoeld de plaats vr de \ vr de
eigenlijk gezegde monding.
857 b. 2 r. v. b. i. pl. v. G) 7 G) onrn orr^rrui\ /. onarn arr^ ouij] \
858 a. 14 r. v. b. id. cm<~h2\ l. 'en *V) a \\
862 id. 7 r. v. b. moet vervallen : voorts
865 id. bovenaan i. pl. v. asym ojjf]\ lt (r.i2rri2 om/j\
id. id. 12 r. v. b. moet vervallen ; een
id. - b. bovenaan i. pl. v. anrnoui\ l, anvp-n o \


XL

BI. kol. regel. woord.
869 b. 9 r. v. o. i, pl, v,
873 id. 4 r. v, b. voeg in

het overal zoeken van iemand, l. het overal zoeken, van iemand,

(127 2 01 o^l \ zie hier boven.


Vbtg&j)?' 85

rae hebben ; voorts en dan ook van iemands of tontniutAfKijp SB, iets aan de lucht

~ -
hart of gemoed: verdrietig, onplezierig blootstellen, luchten, ook droogen, bv.
of onaangenaam gestemd. onj<2n zva. koffijvrucliten. ajuEJiiiqmiMJian^ iets, bv.
tankjM^ bemoeijelijkt;. een gantar, waarop men dingen te droo-
verdriet of zorgen hebben; verdriet en gen of te luchten hangt, aan de lucht
zorgen. hoofd doen omloopen. heelen dag door, den godganschelijken
V . (Ui 2 fcJi 2 \ SB, soort kleine fuik,, waarme dag. (Kj(ui2(uii(q(ij)\ den heelendag, van
men naar aal en ook naar (S^irvt\ vischt. s morgens vroeg tot s avonds laat; on-
Bg, K, afgebroken, al maar door. ojinjnrqajMKi.
v Q Q (Ui fa/i cim *>9 \ (verb. van sanggara, 3 pers. per dag. oj? 0202^0 on \ iederen dag\
sanggirate, met een gelofte of belofte zich dagelijks. aS^rtj?2/^zu)?/n2^n^\ op een
tot iets verbinden. Prof. Kern.Jav. Wdbki} en denzelfden dag gestorven zijn, van twee
zva (UI (KI (LM 2 (Kl/j \\ V (Ui 6Ui (Uil (Ei tun of meer personen. (qajKcn(Sjit\ het is van daag gloeijend.
zie (Kiw Rg. K.) (^cm(Lmnqaji\ benaming van die
(U^ (Ui \ I. het nest van de miersoort, die men met <8> uit <&> -uffJ) \ benoemt. II. (Mal. geestelijke beambten, wier werk hei is na beko- men last van den Hoofdpanghoeloe^ te zorgen
papoetoa) u^uku^uk SB. neger. uwmS voor het onthaal van door hem aangewezen
,wr bezigt men ook voor neger, maar meer semah. Het onthaal wordt bestreden uit de
bepaald voor een Afrikaanscken neger. pare'djak'at. Be ozon(uitvj.un\ presteren beurt
9 er uitzien zoo zwart 'om beurt dienst.
of zoo donker als een neger. (l^(Ui (Ui 2 QJ (Ui \ of (uitc~.\ SB. of S. B. zijn of zitten, bv. van een tali. tE^azn^
dag. iS nznvf(tJ)(Luan/i\ op dn dag van. /e?2^o\ tali, haramaj, enz. in elkaar draaijen.


tui o "T \

586

OL^
(Ui (Ui
of mooijer woorden, Beg. Tj.') gemalin,
dwz, vrouw van den eersten rang van
een regent, in 7 algem, van een. mnak,
Volgens sommigen zou (ui(Vir'h\ slechts gebe-
zigd worden voor de oudste vrouw van den
eersten rang van zoo'n aanzienlijke, maar op
Soemedang o. a, is zulks het geval niet.
gewaad, kleeding van

een vorstin; vorstinnenkleeding.

Q v o . o

(Ui (Ui cTi W (t (Ui m \ zie asn asn % w JEn Zie

daar ook Majimin o-n/f w

(U^ (Ui W ltTE1x tegen iemand aan

een wind laten.

(Ui 2 (Ui (Kn \ SB. donker, duister; duis-
ternis, het donker.----------

MitnoJix?7 577 iv) (ut \ ook (ut2 * **

donker; zoo donker, dat men geen hand
voor oogen kan zien.
als razend, zoodat men niets meer ziet of
hoort; ook zva. (a) Bit

laatste (a.) door de duisternis overvallen
worden; en (.) niet afweten van iets.
(ui2^wjafnia^2\ zonneblind, Verg.
trui (ci Mflw

(UftUi SB. voldaan, tevreden, bevre-

digd, vergenoegd, bv. omdat men een ivensch
bevredigd ziet, iets nu heeft of wel iets ge-
schiedt zooals men begeert dat het zal ge-
schieden; ook: voldaan zijn, een gevoel van
voldoening hebben, van iemands hart of
gemoed. Verder: ingenomen zijn met iets
dat men nu heeft of kreeg; ook nog: leedver-
maak hebben, juichen om het leed dat

iemand .wedervaart. zich

verlustigen in het leed dat iemand wedervoer;
groeijende in zijn leed den draak steken
met iemand. (ZAMmMjp lietz. Verg.%(l£/]2tWt2 f\\

(U^(Ui (Ui \ S. B. de vasten, vasten

(Skr. oepawasa. Jav. Wdbk.). of

/C7j|n7^ o.k \ (izrnrcm of
B. de vasten breken; zich ontnuchteren,

nam. na te hebben gevast.

(U^ (Ui QJ (Ui \ verklaard met tui tnicm ^njn9^nsr^ \

verhoogde plaats, estrade of verhevenheid,
tot zetel. Ook (een speciaal soort, wat
aangaat de versiering, van (w
Mal. poewadei, staatsiebed voor jongge-
huwden of staatsietroon voor bruid en
bruidegom. P. Mal. Wdbk.

(Ui ar^Lff Paa^ miJlPaal paal, de


(Ui arm \

587

.rui \

afstand tusschen twee op elkaar volgende een stier. ^(un^fn^Sitgruia^x een
mijlpalen, nam. 400 Rhijnl. R. II. (Ar. hengst.
t \ i\ o Q O Q Mntujnzn oj cui^^ speciaal soort (uimm (unMij^ en wel zoo een, (U^(TUt2\ SB. eiland. Verg.
waardoor men kan te weten komen den naam (Ut 2 (TUt \ SB. model om iets naar te maken.
van den profeet waar onder iemand valt, Rg. Vtrg.
wij zouden zeggen: staat. Zoo kan men (Ut 2 (TUt 2 \ zva. ccp(£nt
staan bv. onder Adam, Joesoep, Isa enz. (Ut (TUt (>\ Het totaal der letters waaruit iemands kin- o . o ffn <27' en aJi (ui rui zie tuu~m^ (uiajirui^
dernaam bestaat, vermeerderd met dat van zie ook bij
den kindernaam van zijn vrouw, van onge- o (Ut (TU^ <\ SB. impotent, van een man.
trouwden kan de (ui paald, vormt den grondslag van de bere- (Ut (rut (uitrui^ SB. kiezen, een keus
kening, waarbij dan de eerste letter met doen; iets verkiezen, prefereren; ook zva.
en de laatste met (Qihvm tuirui^(uri(Kip\ iets uitzoeken. (uirui ^tuirui
worden benoemd. Verg. tuituiitKpj^ zoeken naar iemand, bv. geschikt voor zekere
(Ut (rut \ £#. muskaatnoot (Skr.phala, vrucht). betrekking ; ook zoeken naar iets, dat voldoet
tntut aji rui \ foelie. co aan zkere vereischten. (uuuiri^ zva.
(Ut cru^\ SB. hamer. (uiru^fnt()\ ijzeren hamer. iumj^ met een hamer kloppen. o (?) a o i tuinm%tunmy\ keuze, iets waarop de keuze valt. ajii8ivui$ tuihameren; op iets hameren. uitschot, dwz. wat bij het uitkiezen al de
(Ut (rut \ SB. een soort zwarte cosmetiek. anderen, bv. al de andere koopers, hebben
lUivprmx de knevels met pal zwarten. laten liggen. (un^utuirui^tKnaSi^ of
o o (Ut (rut \ fav. plat woord voor het manne- lijk schaamdeel. niet ge- sneden, niet gelubd. maar zoo door iedereen zijn te bevechten,
588.

OJI g ,1UI 2 XII \

niet ligt zijn partij vinden, va

1*7'!

foZd.

Q

W) \ (blijkens^ het Jav. Wdbk. is de

grondv. oelili) SB. aangezuiverd, van een
schuld. cmiM^j^iinp wederom zijn
zoo als vroeger, van iemands lijf of van
dat van een dier, nadat men (het) er slecht
heeft uitgezien. en zie

cu^iruiw (^ ni q tun M/f \ in het Buitenzorg sche,
een hoema voor de tweedemaal wieden.

ng. K.).

\ SB. tiental. (ukuitui^ tien.

twintig. (Li
tallen, bij tientallen.

2 SB. gedragswijze, wijze waarop

iem. zich gedraagt of aanstelt, manieren;
ook handelwijze, voortspruitende uit een
gril; gril; grillen hebben, daaraan toege-
ven. dn liet Jav. Wdbk. wordt als de grond
vorm van (qaji2Tui^\ opgegeven iqtuninji^ zich
met iets bezig houden, werk van iets
maken, iets beoefenen.) Verg. <^tui^w Zie
ook ald. cui2ajitmjiden grond

bewerken, bearbeiden; iets bv. een woorden-
boek bewerken.
gedrag, wijze of manier van handelen.

2 arm 2 Holl. SB. ploo i. - oiL??r;n \

plooijen, met plooijn maken.

(Ui arm (Ui\ i. zie tut II. <&iruiic)\ SB.

liever, liever willen; ook in plaats van, in

een vergelijking.

~ . o o

(Ui y arm (ktji \ zie

\ SB. van gekookte rijst: t.qo zijn

dat ze goed en behoorlijk kan aSufnz £lg
dus zamenhangend; ook zacht, bv. van een
goed gekooktn aardappel en van de kern of pit
van een vrucht, bv. van een saninten. Verg.

tjiogiiv

(Ui arm (Ki (Ui 2 arm 2 (Ki 2 \ SB. ten eenen-

male vreemdeling zijn, wildvreemd zijn

ergens.

O v

(Ui arui (Ki \\ SB. iets onder een

O a

kruis zamenbinden, digtbinden met iets;
de pooten van iets zooals een vierkante tafel,
een stoel of derg. en wel twee, drie of alle
vier pooten, voor de stevigheid, onderling

verbinden met een touw.

ook van het iemands knevels af scheren: in
een kruis met de wenkbrauwen, dwz. dat men

reg ter knevel en linker wenkbrauw af scheert of
omgekeerd, zoodat hetgeen blijft zitten zich
vertoont in een kruis met de kale plekken.


589ajKqtrw

& cf&f 8B* met een blaar of blaren, geblaard, bv. van iemands hand; zwel- en er doorheen zijn, van een kind, door het gespeend worden, zoodat het nu niet meer om
len, opbollen. kunstterm,, de borst denkt.
gebezigd van de katjang als die even boven den O X (Ui (YJ (YUi\ SB. genieten, zitten te genieten,
grond is. Verg. jA?gjw £? bv. van een sigaar of luisterende naar iemands
ZW 8 t anj^ 8<&\ sn wl met het hoofd half op zijde
een weg zoo maken dat die aan beide zijden gebogen en met half gesloten oogen.
afloopt. (Ui (YUi \ verdicht grondwoord van SB.
V (Ui (YUi (Ki \\ mum SB. de persoon, die CJ " p bet leidt, o. a. de vechtenden de rivier stroomafwaarts volgen, afzak- ken met een vaartuig of vlot; ook zva.
scheidt, als ze willen gaan worstelen. (Ui (Ui (Ki \\ SB. rond uitstaan, bol uitstaan, bv. van een opgelaten vlieger. Het grondwoord van milir is ilir, hetzelfde woord als het Soend. & * ru8
8 8 zeepbel. een vaartuig stroomafwaarts brengen ergens
iets doen opzwellen, doen uitzetten, op- heen; iets bv. de koffij uit het gebergte af-
blazen ; de wangen opblazen. In tembang voeren naar de stapelplaats of de strand-
vond ik ook (Ui (xji \\ mu\ SB. iets beoogen; beoogen- pakhuizen. (Yj (Ui (YUi 2 \ SB. kogel. Port. pelouro.
de; ook zva. opdat, ten einde. A (Yj (Ui \ SB. er over heen zijn, zoodat men (Ui (YUi (YJ r niet meer onder zucht, er niet langer over vallen, op den grond vallen,
tobt en maalt; bv. niet langer tobt over het van iets, zooals een geldstuk of derg.
paard, dat stierf of icerd gestolen, over het (Ui 2 (KYi fi\ onvertaalbaar re lewoord voor mi
kind dat men door den dood verloor; enz. MiWJV 0k V00r
Voorts niet meer. geven om iemand, een (Ui (YUi (Knjj \ Ar. JJb de dierenriem.
vrijer of vrijster die de betrekking afbrak; de sterrenkunde, astrologie.


(uiruuoi^x

590

(LI g (11 1 \
*0/

(Ui (TUi (Hr^ x aanplant, geplant door.
verbouwen, iets verbouwen, plan-

ten. rui (urrm rm/} \ mvdsv. /S/rufln
visch planten (op sawahs). Stnruiarnoojix
iets beplanten, een sawah beplanten met
visch; £1 (ruuKn^(HT/i\ ook beplant met.

bezig zijn met iets te planten
of te poten. £?aanplant;
geplante boom of plant; bet een of ander
planten.

(Ui 1 m elkaar om-

helzen met bet slaan van de armen om

elkanders bals. Verg. nui .* 3 TQ 7,^ rui/pk-

£}Mfi' iets, bv.de punt van een speer,
buigen, ombuigen,

O

(Ui arm 2 de van a^e vruchten-,

die tot het (mangga) geslacht behoor en.

Verg. aS joj w

Or fe{J- Tj.) maar

gew. ^{^(njfj(igrUlx SB. (echter volg. Bg. Tj.

Cy CY

. met 6~ui.(ui-ui6^kui-^i \ B. (?) zich ont-
nuchteren met rijst. Verg. ojnwntugp
lungenoten, gegeten; teregtge-

komen. een mondvol, een

hap. x een hapje of een

mondvol zijn, niet meer zijn dan een hapje

of een mondvol, in dezen zin ook, zich nederig
willende uitdrukken, van den hadjat dien men

geeft. Verg. ojKu^rjuuiSigan/iw
(Ui 2 nui \ Burop. polka; BB. benaming van

zekeren snid van een baadje.

077 (TUi (HYJ \ ZVa HOI TUI HO\\

cy

(Ui (U^ (KYi \ zva. {aj^iwn m \ of (uuHii~n\\

O O Q

(Ui (U^ (KYi (KHJ \ zva. nn^ruinoiw

O

(Ui (KW X Holl. plakkaat; SB. alge-
meen bevel, last aan allen; verordening,
die bij bekkenslag wordt bekend gemaakt, bv.

in den choleratijd, omtrent het ten verkoop

brengen van onrijpe vruchten op de pasars.

o x

077 0177 (KYi (Ui \ Zie bij (KTKIJIW

(Ui (Ui as^J! dat onderdeel, een stukje

asn (i(lm \ van de omg^m djit\ waar het garen
omheen wordt geworden.

. n r>

(Ui arm asr^ \ zie (lji^i

0/7 (rSi asr^ x bedriegelijk, arglistig, er
op uit zijn om te bedriegen, niet te ver-

trouwen zijn. Qiruiasruwiji\ iemand be-
driegen, arglistig beet nemen.

(U^ (YU^ kunstterm voor

het een heurap op de eigenaardige wijze
uit het waterhalen. Bg. K.

(q (Ui (Yj arm (Unj x gevlamd, van hout.


(uiirvtasrt\

591

O ? TT7 (bl ? 1577^ \

O (TUI asn \ SB. de inlandsche lamp, een op bv. nadat een ram tegen dien boom met zijn
een standaard (G^^nrnjj^ geplaatst schoteltje, horens stiet.
klapperdop of schelp, gevuld met olie, en (U) 2 UU1 2 (Ud 2 V SB.
waarin een pit is gelegd, die even boven den de oogen wijd open sperren, een paar
rantd van het schoteltje of derg. uitkomt brutale of grimmige oogen zetten; voorts
(Perz. palitali, lamp of ook de pit van een van de oogen: wijd geopend.
lamp of kaars.) niet groote oogen grimmig kijken
(Ui arm asr^ \ £5. de man, die als een zeer aanzienlijk persoon zal komen, naar iemand. groote, grimmige oogen opzetten, met groote
de wacht houdt aan de poort oogen grimmig kijken. (wruasnasn^i?
van de hoofdplaats, en zoodra het het trw ? am 2 asnj^ \ hetz.
rijtuig in het gezigt is, naar de pasban V flesch; SB. kelderflesch,
of de plaats waar de komende opge- vierkante flesch. Verg. azmasm/rupw
wacht wordt galoppeert, om kennis te (UI arm ^^\SB.gewaand, zoogenaamd, pseudo,
geven. ;s valsch. iemand bedotten, foppen,
(U) om asl 2 Buitenzorgsche zva. zooals door anders te spreken als men inder-
njinqiw K. (Rg. palatuk}. daad meent, zich anders voortedoen als men
(U! (U1 cfl \ SB. op- kornen, opgaan, van de zon. Verg. is, enz. (U! arm (M!jj\ 7. SB. overdrijven, overgedre-
iir.n co ven van regen; op het punt zijn uitgewaaid
(UI 2 OU! 2 (Ud 2 <&n ruit asm w/p SB. te worden, van een licht.11. in het Kra-
z zijn, dat de huid aan het er afgaan wangsche: (StajivSto>n^\ zva.
toe is, bv. van de hand van iemand, die zich (UI (rui (UIJI vjiiuKui .r&M/i' SB. zich de slapen
dat lichaamsdeel brandde in kokend water; insmeeren, bv. meteenzalf. £>5m^A.anp\
ook zoo zijn, dat de schors los is of op iemand de slapen insmeeren. Verg. tSnu^
het punt is er af te vallen, van een boom,


1

O_j$ (flB X a^ naam van een vrucht, belioorende tot het ram- ook voor politiedienaar, politieagent. ,Tj.rS g3\ hetz. ^rSi(Si\ naar iemand op be-
loetan geslacht (Nephelium globium. Bg.) dekte wijze onderzoek of navraag doen,
II. ^irvj^\ SB. iets bv. pilaren witten, dwz. naar zijn handelingen of gedrag; imand
opwitten; (Jav. iets verlakken, vernissen). laten of doen bespieden. j/rSoS&ww^y.
^ramPac^g pijnlijk, van den buik; en, maar voor een oogen- het politie houden; ook bevinding door mddel van
blik, van het lichaamsdeel, bv. het scheenbeen (LB (LLB (Ml \ SB. bedfranje; plint of houten
dat men stiet. knimp in den lijst boven aan de bewanding (van binnen); ook
buik hebben, maar volg. sommigen daarvoor de rand {boven) van een behangsel. Verg.
arpi-nniri2km't(e^^^27\ 0# het eerste: wee wor- o X ztl/ v en iUr) 2 \\
den, een wee gevoel hebben doordien men £? flS7 (Ml \ of ^Sj!\ Fr. Holl. plaisir, pleizier,
nog nuchter is. Verg. bij een mooi woord voor m \ ook voor g rQ wjl \
W55m van een soort netel, waar- van eenige variteiten worden onderscheiden. maar niet waar dat beteekent spelen, zooals kinderen dat doen.
(LQ 2 ? tflB (&By \ SB. verzilverd rood-o/geel- (L/^ (LUI (Ml koper. (Ei2rq rLi^\ een koperen voorwerp boom waarvan o. a. de bast als een genees-
verzilveren.' verzil- middel wordt gebezigd. Voorts beide ook namen
verde koperen lepel. van een berg in het Bantamsche en (uurwoji'%
(LB 2 2 x gla(^ n^t gebeeldhouwd naam van een berg in het Soemedangsche.
of besneden, van een meubel of een gedeelte (LB (LUI 8F- afgeloopen, afgedaan, afge-
daarvan; ook benaming van een wijze van tan- maakt, klaar zijn. (Jav. IVbdk. oji.iui^\
dakken. ojig rut wij\ of n&iKy&iajtt Kw.) Verg. het volg. woord.
njuoji Sia%an \ iemand die vleijerij en pluim- (LB (LB (Ml \ ook slechts gebr. aan den (uf & <&b
strijkerij voor goede munt aanneemt. aanhef van een brief. of
(UfifflB flS\ of Holl. SB. politie; tui(H £i,~n t&n/p zva. oji (iji


593

cui (ruimi9\

tonjl'. ^(uio^(m\ Kw. 2Va. os?/\dood.
Jav. Wdbk.)

(TUI qtj (^i\ Holl. SB. pleister.
tg(&nq(runq^\ iets pleisteren, bepleisteren.
Verg. bij y asi i&w w

V \

flj> Ml het kopje koffij of thee dat

men wel drinkt na het eten; en het blaa-
dje waarop een kopje thee of koffij wordt
gepresenteerd. m nuiCwm mjp een kopje
koffij of thee geven, ronddienen na het
eten; ook: een kopje met bijbehoorend schoteltje

op een blaadje zetten.

fl_/> VU! (Qi (l£\ \ SB. algemeene benaming voor
gewassen, andere als par, die geteeld zijn
op hoemas en kebons (eig. zaad vruchten,
van (ui(ru\ Kw. vrucht en' Skr.widja,

zaad. Jav. Wdbkj.

q v

(ui cnj^oj) \ (t\ en (SJi(tu^ojkcitm/f\ zie j o \ 7
(Ui (rui X wrang en bitter van smaak,

volg. somm. slechts van een jonge of onrijpe

djeroek.

(Ui am (Ui \ SB. dat gedeelte van den tak
van een kawoeng dat tegen den stam zit,

dus het ondereind. Maar men benoemt ook

wel met (uutukui^ den geheelen tak (zonder de

bladen). In het eerste geval noemt men het ver-

volg eind van hetgeen men met palapah bedoelt:
o-Jirgtrui^i of Zie ook En

eindelijk wordt (uirmaji^ ook nog gebruikt

voor den stengel met hoofdnerf of wl
voor den hoofdnerf van een gadangblad,
ook van een pisangblad. Verg. (Cmomarui^

en x w

(Ui (U^<>\ (van geklop. Jav. Wdbk.)

SB. opengespleten en daarna plat uitge-
legde bamboe; een daarvan gemaakte
bevloering. Ook vloer, en wel in (uun^
(Ufi % K7^ (Ui (Ui a^JI (of iKT)(ug\ of wl planken vloer. (uin^ajj^ paloepoeh ma-
ken; fg. langs den weg dien hij ging
terugkeeren, op zijn spoor terugkeeren,
zooals iemand wel doet, als zijn vervolgers,

die een anderen 'weg kozen, hem vooruitraak-
ten; voorts herhaaldelijk hetzelfde vertellen;-
en volg. somm. ook in het honderd praten (?).

(Ui atm (Ui X m00* s^aan, maar min-
der uitleveren dan de taxatie was, van par;
volg. somm. ook zva. (uniui\ maar slechts van

genoemd gewas.

(Ui (TL/i (Ui UiJ \ pcdipis. (uuruuutoji^i

w/p SB. slaap, de slapen van het hoofd.

(Ui (TUi x met den stroom medrij-594ven; door den stroom megevoerd wor-
den. (W) iun (ui ituia.^ \ het stroomende water,

het water zooals het daar stroomt in de
rivier, bv. gezien van den oever. w/p iels, bv. een boot die aan den oever vastlag,

losmaken en met den stroom doen me-

drijven; iemand of iets in het water wer- |

i

i

pen en door den stroom doen mevoeren. =

wolk, wolkje, wolken zooals van rook. j

*) 1

OJi (K?! (U} cm fj \ SB. (Ui (ujtu^cm |

/^.(W^oD-3^.^(m_zn(i5z(Lo^ rookwolken. rooken, rook-

wolken opzenden, van een vuur; ook stui-
ven ergens; het stuift er.

V

(U) (Vj (VU) (bJ) \ SB. iemand die het beroep uit
oefent van maker van koperen potten,
waarin de rijst wordt gestoomd.

(U) (VU) (UU) [) \ zie (unnM\ en

dj


1

(VU) (UU) \\ si?2 Mjjj
zva.

(ui cnj) (uu) nn (kiji \ of tui rui hmm (Kijf \

kjimr-nasriji\ maar B. volg. Reg. Tj.

O _

(U) (VU) (UU) (W) f)\ I. SB. (ui trui om rvi rm \ dat

<£> Sb '

verhoede God! of wel: moge ik daarvoor
bewaard blijven! II. a^Ky naam van een grassoort. Rg.

\ SB. lekker, smakelijk; ook vet,

lekker vet. (L&k&iqjizoet en sma-
kelijk, welsmakend, lekker, bv. van een sa-
nin ten. k^ojiQ ff ff x of k^oji (0g^. (£) 3 fff. x
de allerlekkerste.

(U) (VU) (J) (ISY) \ zva. (m6.m.(uij\ Reg. Tj.
iets vergeven. -- Skr. paramdrtha, in den
hoogsten zin van het woord; het of de
ware en wezentlijke. lav. Wdbk.\ zie ii-ji tg rui rj) \\

(VJ (U) (VU) 2 099^ \ ZVa' een <£n het vertrek met statie, van een aanzienlijk
persoon, wordt dit stel wel bespeeld.

(ui (rui cm \ ZVa. mimfhw

Q 7 <

(U) (VU) 2 (W) (KI \ naam van een laaoe.

h

(U) (VU) (UT^OJ) (KTjj \ of (uiruirrqjfun kiji (van
rui^^\ ankerplaats, reede, haven.

c *

(U) (VU) \ tut rui \ Kil r.a (ui rui\ (Ui tui rui o aufl \ en

mi rui tui ktji \ zie dji \\

CU

(U) (VU) \ SB. dief, dieven. /?) hm ojifrntjj

a^t(3.£A.(iM (Ui
stelen. <

1. mvdsv. (een maal, van

meer dan een pers.), tui (van een pers. herhi). rr^ iuia^Kj^ 3. tnvdsv


(ui

T

(van meer dan een pers. herTi.).

595

(KYl
bestolen, bestolen worden. A\

gestolen, gestolen zijn. minuima^ji\

enz. (ui (eji rui on \

het (zijn) stelen. mimi

Q O
rui (tint

(HT/f\ ten behoeve van iemand, iemand

of iets stelen. rjinwuiirriffu zva.

. 7 .. . Qv O

(Hpitirvitdmirixoi \ Zie bij luatnuizw m rui aji iwi
6-^(hi\ als tusschenpersoon, door princi-
paal of meester te bedriegen, er wat aan
verdienen, bv. door aan zijn meester den

prijs van iets, dat men voor hem moest koopen,

koog er als werkelijk liet geval is, opgeven.

O
(UI (TUI 2 w

\ zva. I- Terg,

&lruit\ SB. de oogen gevestigd

hebben op iemand; kijkenwaar iemand.

<* r

cu^arxj) \ ^(Ui-r^nn\ mvdsv.) S. m^rui\ S.

B. (&i'r^rui\ en (zn^rSimvdsv.) terug-
keeren, teruggaan; m^rui\ enz. ook iemand
iets geven in vergelding voor iets, dat hij

o

rui q \

retourneren, terugbetalen.

^denzelfden dag waarop men vertrok ook
terugkeeren. mm^ruix hetgeen iemand
wordt gegeven in vergelding voor iets.
(uir^.iviasnm^i' geschenk als dankbetoon
voor iets dat men ontving of genoot. (uim^
rui (vu ei \ cadeautje, gewoonlijk vruchten, d&t
iemand na zijn herstelling wel brengt
aan hem, van wien hij gratis geneesmid
delen kreeg. (^rui (ui'-nw/i' het leven er
bij inschieten, er bij blijven (zoodat slechts
de naam terugkomt). m^rCimrnj^ geld
teruggeven, van ket geld dat men als ver-
kooper in betaling voor iets ontving.
(ui (z^rui m w/p het geld dat men te veel
ontving en teruggeeft, bv. de f 0,50 van
den rijksdaalder, die in betaling werd ont-
vangen voor hetgeen 2.00 kost.

pen,

gaf. (l^ rui6^^\ (^xn rr^rvi(3^A.^\ van meer

dan een pers.) SB. gaan en terugkeeren,

heen en weer gaan, bv, van zijn woning naar

die van een ander of van een punt naar een

ander; heen en terug; ook dikwijls aanloo-
/

pen, komen, aankomen ergens, zooals bij een
buurman. miruidniaaji iets teruggeven,

TT' SB. oprapen, bijeenrape

bv. van vruchten, die afgeschud werden of

af vielen; tot zich nemen, oprapen, hetgeen
als onbruikbaar werd weg gegooid of ter
zijde gelegd; iemand aannemen als kind.
(u^ru^unm\ iemand beschouwen en zich in
alle opzigten tegenover hem gedragen, als
ware hij onze vader. enz.


(UlgfQil

596

njj nu mji \

? ll iemand een doch-

ter tot vrouw geven; iemand nemen tot
schoonzoon of tot schoondochter. II.

SB. het lichtende iets, dat volgens

de inlanders in het donker soms waar-
genomen wordt aan den asemboom, ook
aan den en dat volgens hen wel

eens daaruit kan worden gehaald, waarna
het als djimat wordt gebruikt. Ben verstee-
ning in den boornl Verg.

(Ul%cq arm\ SB. geruit; voorts katoen, ge-
weven van draad, dat de verfbereiding
reeds heeft ondergaan.

uit de hand geweven gestreept katoen;

hiervoor (in het

Rg. K.)

(Ui 2 arm 2 \ SB. erwten, doperwten.

(Ui arm (Hn (Hn (Kijf \ SB. perinaeum.

(Ui (UJ (HY^ \ SB. boog bv. van een kruisnet;

hengsel van een waterketel, emmer, enz.*

gebogen; een hal ven cirkel vor-
men, een boog vormen; ook boogsgewijze
hangen van voorts een

hoogen rug maken, van een kat; en zich
welven, van het uitspansel boven de aarde.
iSi £!^^\ mvdsv. £t £tajt mji \ gebukt

staan, met een gebogen of krommen

rug staan.

/ Q v

oj? OJUi \ SB. best mogelijk, ligt mo-

gelijk, welligt; wie weet of. Verg.
kwm\ en zie ook de gramm.

V V

(U? arm (Ui w /E-j nrjfnui \ SB. naar

iemand of naar iets, bv. naar een vrucht aan

den boom, om die te doen af vallen, smij-
ten met een stuk hout, dus ook met een
wandelstok of derg. Verg.

ert>

O

(Ui arm cim cyri \ zie m \ ii.

*

(Ui arm (Ui \ naam van een stof voor karem-

bongs. (ui/rvnSi\ of waar de dui-

delijkheid het toelaat, kortweg mutui&w een
karembong gemaakt van die stof.

(Ui 2 arm 2 (Ui 2 w SB. open,

gapen, openstaan, bv. van een deur, een kast,
enz. 2 njj 2^2 A iets zooals een deur

open zetten, open laten staan.

(Ui(Ui\ SB. ellende, ongeluk, rampspoed
(Skr. papa, slecht, boos, gemeen; slecht-
aard; slechtheid. Jav. Wdbkf

Q Q

(Ui (Ui \ SB. wang, wangen.

\ SB. vruchten,

(U^ zie u.

ook koffijvruchten inzamelen.


(uigcuig\

597

o

(U) (UI (K) (KJ) 7 \
asi,

(Ut 2 (Ut 2 \\ O2 07j?\ SB. niet meer voort kun-
nen, niet meer zoo beladen voort kunnen;
op zijn en niet meer kunnen, door uitput-
ting; en van een trek- of lastdier: niet meer
voort willen, omdat het uitgeput is. Verg.


(Ut (Ut W S. ik^ui B. (van het

kind van een aanzienlijke] alleen (kunnen)

loopen.

(Ut 2 Ut 2 £-7 2b 2p I. BB. iemand of een

dier slaan met de hand, ook met een stok of
derg. 2. zva. miruimarn/iwUt Ut \ IIoll. pijp; SB. zoon vaatje als waarin
de Europ. boter gemeenlijk op Java wordt
aangebragt. oji£i aji^K^o^amx een vaatje
boter. II. Port. pipa, SB. tabakspijp,
sigarenpijpje.

0^ (Ut (TJ (Ut \\ rf arit of derg. die mgtm^ji is, weer in orde

brengen.

Q

(ut (ut (un (kj m om vjut \ zie (unn^mw
(Ut (Ut (hQJj\ SB. plank. (ui (ui (ijKisr^ en
tui (ui on ^jkjiost^x zie bij ooiasr^ H, (m

O .

O 2 (KI (UI (UI

2jpfi{h geen kans tot ontkomen

zien.

(Ut (Ut (Kt (Ut /1 tui (ui (ki (ui ij \ zie onder

O

--(Ut ft'
aji^jLng\

Sri k Cl Q O O Qv Q

(Ut (Ut (ril \ tui (ui ^ooaig on/j\ en tui (ui on (Km onjp

CJ

O Ov \

(UI (K1\\

O)

(Ut (Ut (HjjUt (K1JI \ zie fKjj
CT'V'^ OCX z'

(Ut (Ut, \\ iui tui (kt/i \ zie bij (i^i w

(Ut ut \ S. het gedeelte van een erf of stuk

2Ji' zie

grond, regts of links van het daarop staande
huis, saoeng of ginder gebouw.
langs iets, bv. langs den pager van een huis.

o oZ' o/ o qZ qz o oz"

(U) (UI (UI (KJI \ enz (UI
(ui^nw tenasr^(Kj)iuiSj^\ naast elkaar wonen,
ook wonen in huizen die achter elkaar

staan, (met de fronten naar tegenoverge-
stelde windstreken).

u^ (U^ \ SB. welriekend rijstmeel tot blan-
ketsel.

(Ut (Ut ^rt 2 \ en (ui(u)-m\ zoomede
(Ki (ktiji \ zie o 'n ? w

(Ut (Ut cy (ui.3iasufl\ (K^in asn/i en derg. doen op goed
geluk of op den bof af. * Pass. (SuuKumn^\
en dit ook er maar een slag in slaande
iets zeggen, bv. zeggen hef is elf uur, in

antwoord op de vraag: hoe laat is t?

Q Q

(Ut (Ut (Tj zie (ui §i\ II.

(K1\

Cfr

(ut (ut^n zie !i£)'$)%' bij


598

iui 2
(LB (Ui
XJI'YI (KJJHT/p zie y (Vm/TJ \\ (UI OJI^l M2 MJI' &H,

mmwigw7/f' zie (cmafn2<22^ Zie ook iui^khiji^
Verb. en Bijv. voor bl. 552.

(LB (LB cyi 2 MJj en zie onder

oo

(LB (LB (LB (K^(UV) (KTJj \ of £t M(W (W H70 '
SB. een appeltje voor den dorst. Verg.
afn
(LB (LB (Mjj x gelijk, vlak, gelijk af; gelijk,
van iemands ouderdom met dien van een ander;

gelijk van lengte, bv. van iemands vingers,

nadat de hand werd verminkt, bv. met een

bedog; enz.
met een staart, zoo als een hen die heeft.
Verg.
benaming van een tijdstip in den groei van de
pare, namelijk voor dat waarop het gewas
ongeveer twee maanden oud is. mtuitKnjHTi^
de gelijke zijn van iemand, bv. in rijkdom.
(&KuitiQj^n
(Eb (Eb allerlei, van allerlei aard,

van alles, zoodat er niets ontbreekt; compleet,
voltallig, bv. van de slagpennen van een vogel.

(LJ^ a^l/ ,lUl && Z*Ch voor

hoofd insmeren met iets.

iemand het voorhoofd in smeren. Verg.

O O O O 7 .. O O

(IJl (UI (UI (TUI(M/J x bVf tL/1 au 2Jt"

(LB 2 (LB 2 (HLTJj \\ ---- SB. de QTK^

m m/i met modder bestrijken of besmeren,

om ze stevigheid te geven.

o

aji (lb asn n w

2JI'

2 oqji een tooverbede

of tooverformulier prevelen, opzeggen, uit-
spreken.

(Eb (Eb dSBjjX versperd, gesloten, vol,
verstopt; de geheele ruimte vullen ergens,
zoodat het er propvol is. mvdsv.

slechts gebr. voor verstopt, van den neus.
£i£iasnji\ iets digtspijkeren, bv. een deur, zoo
dat die niet geopend kan worden; ook iets digt-
maken, bv. een venster door er van buiten plan-
ken tegen te spijkeren ; maken dat geen ge-
volg wordt gegeven aan een zaak of aan een
last; den adem inhouden (zie ook bij Enajuj}}
voorts beginnen te vasten, een begin maken
met het vasten. SSkmoojix op iets
zooals een weg, in iets zooals een waterleiding,
een deur, den hals van een flesch enz. een
verstopping of versperring aanbrengen;
iets bv. den hals van een flesch verstoppen,

sluiten, bv. van het stukje kurk dat in dien
hals bleef zitten. £izva.


mi (ui 05rip \

599.

OJl (UI ilSil 2 \

tui £?masnjf naam van het / Ui (Ui (ISYi 2 \ naam van een insekt: glazen-
klankteeken c en van het teeken dat in maker, juffertje. Soorten zijn: mi tui asii
Soendasch geschreven niet de Arab. letter dat (UI (UI 0511 2 \ en (UI (UI 0511 2 ICH 2 OJl 2 (Wf W
klankteeken vervangt. Ui (Ui (Uijj \\ (UKLiKKyi\ SB. hout bewerken
o Ui Ui (ISYljj \\ o :ui ,isn/f \ SB. kunstterm of bekappen met de rimbas of de balijoeng.
voor het snijden van de eerste halmen, CZ?''* CZZ"' z"\ <') (Ui (Ui (UijjX\ mi (LfKui/fw SB. zoo goed als
waarvan de rnnaz^(uuqm\ wordt gemaakt, op uit zijn, op het uitgaan zijn, van een
het te oogsten veld; - voorts van vruchten vuur; voorts (Jav. iets knakken, kneuzen,
C> o zva. miasruKn/fW k ook in een geknakten toestand zijn) gebr. in
(U^U^ z1)(Ulas^x berooken, bv. bijen. de kleine hawoe met de spreekw. bamboezen pijp, voor het berooken van Ui 2 Ui 2 (Uijj \ SB. gebroken, stuk, aan
de ldongs, bestemd om er de lahang in stukken. Verg. dfnt^w iets
op te vangen; ook blaasbalg, en volg. somm. breken, stuk gooijen, enz. $2 £12^2 £19
(bep. de blaasbalg van den ojimomij^ en van herhaaldelijk dingen, bv. successivelijk o
den goudsmid (?) Verg. (z^o^asr^ iemands borden breken.
zva. amui^ojgiw 11. (L^ asnji \ ZVa.
^m^ ' O Q , WT \ zva. (Hl (UI 'Hn (3~m.0£Z w een lei werd geschreven. Verg. bij (HmojiiiHn/fw
Ui orj (Ui (Unj^ SB. buik- of staartvin (Ui (YJ (Ui fqiui(qaji(ui/i\ SB. in de
van een visch. suikerstroop om ze spoedig te doen dik worden,
Ui (Ui (ISi <2 \ en -ui rui tisn (un (Hi,p zie miasnf\ 1. een weinig olie (moentjang, kaliki of das
Ui (Ui Q(J (Ufl \ zie m u^ (U^ asn 2 (l^J! x onverwerkt, maar reeds gezuiverd of wer gesmolten goud, noods katjang) doen. (Ui (Ui (YUiJJ\ en ajicruip\ zva. iui < 0.0 aruip en (ui^miauiji en de ware vormen.
in stukjes of klompjes. Ui ut x ^igt beladen zitten met
600

o o o
lU! (UI TL? i

mooije korrels, van pare, djagong enz. Verg. [ bezoeker kwam. Verg. (E^n^m
o cy i mji' aan iemand poepoeloer verstrekken.
verschieten, verschoten; met de kleuren dooreengevloeid, van een flSf (Ui OCUi § stof, bv. van sits. Verg. (Ui (Ui oem (Ui 2 WJj x och km ch wat!
de landrente, in het algemeen alles wat men immers, als uitdrukkingen van twijfel of on-
met benoemt, innen, inzamelen; geloof dat iets, wat vroeger het geval was, nu
contributie innen; de gesneden pare, deeundans, niet meer het geval zou zijn, ofwel dat iemand,
verzamelen in de die vroeger iets kon, dat nu niet meer zou
(Ui 2 (Ui 2 2 2 x z^e onder kunnen, ook dat iemand nu niet zou willen, als
(UI 2^ (UI 2 (TUt^\\ aan een zekere voorwaarde nu ook wordt voldaan.
o O Q (Ui (Ui (TUi \ volg. K. gebr. in het Buitenzorg- Ov Qv cyj (Ui (YJ (Ui OCUi \ en ar)(Eioy(uiru(ui(K)/]\ zie
sche en zva. om tui \ (11.) Verg. Mal. wdbk. <8sn^\\
pepelik. , (Ui (Ui zva' ^ zva* ^(eiUm/^
x (U^ (U^ OCUi S. met iemand, voorts zva. (qfunv^fcnaK^ (E^ic^trui^ (Ui (Ui (lO^ (Ui z^e onder
tumtfijfx zva. ^it(in^\ ZVa. (Uitham(ik ZVa. (Ui rr] arn uk (fn ^yarjofi p\ langs pager of muur, lags een deur of
(Ui 2 (Ui 2 OCUi \ zie (Lyirui^w d-^ het voe(^se^ benevens de be- noodigdheden voor siriheten en rook en derg. heenstrijken, zooals een blinde wel doet, of zooals men wel doet in ten donkere kamer, om zich te orinteer en; een rivier of het strand
verstrekt, bv. aan een ambachtsman, dien men i O .ar VOlgen. (E^ (UiOA^azritKriji^j^iKn (ui(ua\ OVer
bij zich aan huis aan het werk heeft, in het heuvelen en dalen. Verg.
algem. aan iemand, die niet als gast of an^ w leuning van een


O 2 O ? (Wl >

601

brug; ook iets, bv. een gantar, waar langs
een kind leert loopen; en van een kind, dat
leert loopen: zich met de .handjes steunende
tegen een pager of derg. heen een wer
loopen. o o .vu m (ui w \ zegt men

van een zaak, waarbij de aangeklaagde het

schuift op een ander, deze weer op een derde,
enz. ui tui ojw(h^(ki \ het aaneengeschakeld
verhaal van bv. hetgeen voorviel in zekeren

oorlog.,

(Ui 2 (Ui 2 (UUi (H1JI \ (UI 2 (UI 2 (UUI/H} (mjl > 6 2 O 2
0AJi^nz(hn^\ zie (ui2(uji (bnjl^ II.

(Ui (Ui ri[lJ)arVI\ BB. iemand een

eindweg te gemoet gaan om hem in te
halen; de vijanden te gemoet gaan; tegen
den vijand optrekken; iemand die aankomt,
ontvangen, bv. met kogels, (uiamjp mvdsv.
maar (ui de mvdsv. zou behooren. het in den wind hebben, van een schip.

tui ui cm ? on/i\ iemand af halen, ook iemand

(H\j '

tegemoet treden, tegemoet gaan; iets, bv.
een rijtuig, een eindweg te gemoet gaan,
bv. om het te helpen voortduwen, waar dat
noodig zal zijn. (htkukui amjj \ een ontmoeting
hebben op weg met of iemand,

die aankomt, MMUKrnjp hetz. maar elkaar

II. (UKuiarflw/i' SB. (Rg. heeft ook papag)

de bast of schors van een boom, maar niet

van den pisang (tuurf) en

Q Q

(m (m arnji \ zva. !Hm(tui2dfni(uiji\\ (Verb. en

Rtjv.)

om(^a^ ze

moest verwisseld worden, van het dak

genomen en weggeworpen hateup.

O

(Ui (Ui (Ui (^(KiJ! \ zie (ui (uin^ui onder

\\

(Ui(Wi\ I. S. (vi(&i\ B. alle; beide; gelijkelijk,
gezamenlijk; ook mede, bv. in
ui (mi tut a£},(&i \ en ui (Mi (ki (u^ trui v medemensch.
Maar ook moet het somtijds in de vertaling
door den grammatischen vorm van het meervoud

worden teruggegeven, en wel als het is geplaatst

voor een gezegde, om daaraan een collectieven

zin te geven.

II. (ui(Mi SB. aan, met. Verg. Mal.

0-0

(UKMKun^n asn\ zie (unmasn^
unirugfw

III. (ui(mi\ SB. couplet, strofe, ra een in

gebonden stijl geschreven stuk; zinsnede, in
proza. (Skr. pada en pada voet; en vers-


(i

afdeeling, dichtregel; pada, ook plaats, (^r.cmi^nifqcma.oip onnut, vruch-
plek, oord. Jav. JVdbk.). <&ia.ao£nnKiq\ bij liet teloos. -uvj (m&n ? (ni \ zva. en
nembangc, naar behooren doen uitkomen dji urn :cm w
als een pada uit is; de padas goed uit (U! (UB (L/T) 09 ^9^^ woord'
elkaar houden. Verg. cmciAo cismc^w (U! (UB (UY! 09 \ ^ we^ ge8dwcwn emeun^
Voorts curt'-ri zie cmwasmw
te eken, dat in poezie aan het begin van een Q (UI SB. pastoor, zendeling (Port. padre,
couplet en in proza, maar dan gewoonlijk priester). Verg. imjoasn^
Mm0^cmtruyp genoemd, aan het begin van (E/i (IJI \\ in het Buitenzorgsche zva.
het verhaal of derg. wordt geplaatst. In de Rg. K. In de Preanger: een veelheid
vorm en het gebruik van dat teeken heersclit van dingen, bv. iemands baadjes, broeken enz.,
echter groote willekeur. iemands garderobe luchten, buiten hangen.
cm cm &cj)\ SB. cm cm ci.cn /m ? y (Kpj asnjj \ n aap, ZOO n (U! 2 (UB \\ m2n.cn \ zva. mz-z, maar van een
aap, de apen, die apen. cumzwo^isik j mensch is het zeer plat. mcrm2cicn\ mvdsv.
n mensch, die persoon, enz. cmcm^cm\ / cm 2 cij) ~n (hjji \ enz.
het gelijke, het daarmee gelijkstaande of (UI (UB 09 \ Uw. ong. zva. neneme^
daaraan gelijke van iets. tunuyp
iemand of iets evenaren. auw&' zich (UI (^ (HT^ SB. stooten tegen
aanstellen als of men een mnak is, zich iets; bv. van iets, dat men draagt tegen de
als een mnak kleeden en doen, van een aan den zolder hangende lamp. cm> mindere. Q , zva. nsn cm err^ asnj^ \\ cm cm ay noi ~ji n^n:np \ te-
(Ui (UJ^\ oa^cm(Hifi' en cmayaQwi/p zie (U! (UB \ SB. gezouten zeevisch, vooral de £>trm\ gen elkaar aanstooten of bonzen. CZ*''1 (-> r-\ (UI.(UB i^ictAninrt^\ zva. (Gia2aJn2(viJI^
maar volg. Rg. bep. de Verg. 't lav. Wdbk. op kJmcKpjjw
VJ (U! (UB <> \ SB. nut, baat, vrucht; voort- (UI (UB \ zva. (tctfn \ en ammiHppw Verg.
spruitende uit; ook ZVa. en cr^m^no i^nnnarm
603

no

(UI(UIOJI/I\OJJ (HJJJI \ zie bij ucamBiw
(bJ^(KYl\ ajiaxyKn\ Kw. Skr. padoeka,
schoen en muil. dav. vooral in pozie, (

voornaamwoord van de tweede persoon tot |

*

Torsten en koog aanzienlijken. In de Pre
anger, alwaar men verstaat, betitelen de inlandsche ambtenaren

den kontroleur bij het B. B. veelal met
imn^iKnas^ajKK^/iw Toor den Assistent-resi-
deni of Resident vult men de betiteling aan
met mi$\ tot of met

\ en w tot (ui
(LS) (LJ1 (ISWJI \ 1. SB.gew. (&inAnsnp\ stijf zaam-

gepakt zijn, hetzij van zelf hetzij door zamen-
persing, van suiker, meel en derg. bv. in een

flesch, voorts ook van grond, door het vele

bloopen.

II. tui(bjtasnjl\ zva. xm20Jit\ II.

(U) 2 (bJi 2 asriji \\ Bi oji 2 (ui 2 aai 2 asnj^ \ zie (&i Bi w(LQ tVJJ asn \ SB. schuif kar; ook een, gemeenlijk

met buffels bespannen, kar met schijfwie-
len. Terg. een padati

voeren. ,isrjMri(ui(uia£i\ padativoerder,
karvoerder. (tukhi^kukisiix benaming voor

z

ieder weg, die niet behoort tot de groote

wegen.

O

aj) (UJ Mjj BB. zwarte peper. Terg. .rui mi w

O

j? (LJ) on9' en een verdicht grondwoord,

n o o o o

maar van fcoui(tuti^2Jlx mi cuimi(iui2(Ki(i\ ne-
vens Bi(8(LJuru2(mj> als de Pass. vorm, in
gebruik. Zie Stmiauiqw

(nAJjX B. voor iSlidAix 1. Reg. Tj. Op
Soemedang als zoodanig ongebr. Aid. (UlSt
ruip\ SB. veel houden van slapen, het
liefst van alles liggen te slapen.

aj) 2 2 WJj m 2 mi 2 (rujjf \ zie B Bi \\

(UI OTUl \ B minui \ ook ajim^nSix SB. zich

laten gelegen liggen aan iets, zich bekom-
men om iets, zoodat men er niet onverschillig
onder of tegenover is; ook, door dien men

o

weglaat: zich niet laten gelegen

liggen aan iets, enz. Zoo: wat kan t mij verschelen! t kan mij ook
wat verschelen! (Ar. pliozloli,

iemand die zich bemoeit met dingen die
hem niet aangaan. Jav. Wdbk.f <&imjnui\
of (sjia^(nji\ om iets geven, om iets zich be-
kreunen. (ui (uj trvi (uui zich om niet be-

kommerend , maar ook asnm (uia ^ truituui (Hij! \
geen belangstellen in of niets geven om
iets, een of ander zaak, en zulks als een ka-
raktertrek. (uui^crui(Bn?dn[^\ of^n^tritjftwiHTJI'


aji x

604

* zich niet storen aan iets, bv. aan lietgeen |
iemand zegt.

OJ! \ zie


(Ui O? (Wi Z^e frl{tJltrlaniasyi*/177 Oa7> \ zie u>ffJ) \\

o

077 <^7 f>7 /17L? ^ '

terstond, dadelijk, al heel spoedig.

(Ui (IJi 2 (EJ^iKiJ^ spreek uit padtoman, SB.

kompas. Van het Jav. (gaxa^x naald.

V

077 ^7 \ Jav. wordt verklaard met (ui6,ur\ en in

fig. zin gebezigd, met xn(HTj\\

(Ui Ox^ \ SB. plank, en bep. ook voor plank,

planken in een graf. Terg. (dnantcn/jw

O -

(Ui \

O77 met een zwaard of sabel slaan, sabelen.

v

(Ui (VJi w &HUi\ SB. zich mooi maken, zich

mooi gemaakt hebben, mvdsv.

BKUitfmmjp iemand mooi maken, sierlijk
uitdossen. (KnBuui opjp poet. zva. urn (La
m8^(Wnz (Kpp\

(Ui verdicht als grondw. van (&i(uj\ en

afng wpw Zie beide onder (Lauup

(U^d^\ Skr.podja. SB. tot of bij

een gewijd of heilig iets, bv. een heilig graf,
ook ergens, op een heilige plek, bv. in een
gewijde grot, na voorafgaand een

gebed opzenden, om iets te verkrijgen. >
mvdsv. (van meer dan een pers.) mgq
plek of voorwerp, waar men gaat

(L^a^\ ten einde bv. rijk, of

te worden, een kind te krijgen, enz. (u^
HK(3^(Kgf\ hetz. Het gebed wordt opgezonden

tot hem, (K^KiiQr^azi^fuiaSjtgw Men zegt (k^<

o

asii(iw^
(U^ ($: \ SB. lof, loven, bidden; ook vleitaal,

vleijerij. iemand prijzen, lof toe-

zwaaijen, loven, dankend loven; den lof van
iemand verkondigen; iets loven.
mvdsv. iets prijzen en loven, bv.

als schoon enz. zich zelf prij-

zen, zijn eigen lof verkondigen. Verg.
(ci arr^ a8g^(gofi i> w dank toebren-

gen aan God. tm \ lof, lofspraak; vlei-
taal, het vleijen; en, maar een Javanisme,

het biddend wenschen.
o o

(rui trui q \ zva. fW) 3-i> irui ~rn ? w

&(uunKijl\ een formuliergebed of formule

waarme men God looft en prijst opzeg-

O O Qv O S' O

gen. ---- (1KQJ1

ooi (rui (kh ik zeg den Hemel duizend-en

duizendmaal dank en ben buiten mij zelf
van blijdschap.


(Uiae:^\

605

Q

(UI (UZ

CS CS

(L/ldg \ zva. (ukik II. O ^(UK^tK! % \ ZVCL .

Z'

tui mi (^ zzn \\

(ia&j^ \ zie tui (ffi I.

2 S? 2 p - SB. woordje voor

den nadruk of tot versterking, evenzoo als
(uiting bij een met behulp van apruiq uitgedrukt

verbod.

en on9'

SB. van iets zooals bv. van den spijsvoorraad,
in de eerste plaats een gedeelte bestemmen
voor iemand; iemand met betrekking tot iets
zooals bij het ontvangen van een deel van het
eten en drinken als den hoofdpersoon be-
schouwen en behandelen.

ft-B \ I. SB. het aanbreken van den dag

II. SB. hetgeen wordt
gezegd, beweerd of voorgegeven dat het
geval is; ook, maar dan ook wel (ui(i&\ mij
wordt gezegd of verteld dat. Voorts
(uk^\ het zeggen is, er wordt gezegd dat;
en maar dan met er nevens: naar zeg-

gen van; ook zva. (uid(ui^mp naar je
zeggen

. Al verder: (uid^\ (uiti^iui

ch~i \ en
r

vertellen dat iets zus of zoo is. min afin

ook wel eens (um£\ maar minder goed: aan-
gaande iemand of iets, iets beweren.
Pndelijk (uni^(uk^cki ook nog zva. (&!&<&
(tq(Ki^\ of ui .un vj (ia tui (Ki % \ zichzelf ophe-
melen ; maar ook: afgaande op eigen mee-
ning of opvatting, ligtvaardig zeggen of
meenen dat iets het geval is of zal zijn.

Verg. (uiam^ (ui cm\ en (uid^

(Ui (uk (Hr^ !ui(&^\ SB. zijn intrek ne-

men, logeren bij iemand. Pass. <3kui<&'

(kkuki/iw tui iui Ik (kk (Ki n \ S. wiiM;t\ P. tHh (Kh

of ot)2(ui2(ufi\ B. en BL. echtgenoot, de
vrouw van een man; voorts m m&iKnaniV ook
zva. (vyvrfifui de heer des huizes, en zie ook
bjj XX---(crn 2 (E>1 x O

^2(ui2(un\ B. enBL. trouwen, getrouwd zijn.
aA 2 (ISB^ ingewanden, darmen.

Men onderscheidt ze bij een geslagt dier in
£l2 & asrij :iui 2 (un/i \ en m 2 & 2 \ in de eerst-

genoemde zitten de faeces, de andere worden
gegeten. Verg. asii gio^ w

(TJ (Ui Vj aS^Jf X a^G vorm verlren
hebben; wanvormig geworden en epen-
gebarsten, bv. van een kikoorsch, waar met
den vollen voet op werd getrapt; ook (zva.
(uivjcmw Rg. K.).


z

606(L/i (l^ (CJ) upcjnc^ ijj! \ Ju

der

U)^ crnjjx SB: landrente, pacht. te

O c~)

grondv. is ^(m/fw Verg. crn^\ een dansmeid of een ligt vrouwspersoon
tot bijslaap nemen, namelijk voor een nacht,
Maar ook: kunstterm voor het jaarlijksch

beschenken met het een of ander der
eenigste dochter in het huisgezin, door
haar volle broeders of wel van den eenig-
sten zoon in het huisgezin, door zijn
volle zusters. Het geschiedt om dat kind
te ontrukken aan Kala, aan wien het als
eenigste zoon of eenigste dochter in het huis-
gezin is vervallen, Zie ook ui n^vi asnjfw
i^SarntKijlx de padjeg betalen van een stuk
grond; ook een stuk grond in de padjeg

aanslaan.

V

(U&£\\ ong. (UKuitikxnan/i' SB. de gedra-
peerde en versierde lokaliteit met een
slaapplaats voor liet kind, lij besnijdenis en
vijling der tanden; ook (gedrapeerd bruids-
bed. K.) Ferg.^dj^ti^w\ zie ukuu^\ en moa^w ui&'nw/p zie

F IOM^UI thrl,)\\

OB (LM \ SB. niet gehinderd worden door iets,

bijv. door liet leven dat er gemaakt wordt
terwijl men schrijft. tun £uui (lm \ of Am
wi\ er niet tegen kunnen; niet kunnen
tegen iets, bv. rooken. Verg.'

(kkukuui\ zva. un aA mi om w
OJ) (ULf^ \ S. (uiS\ B. van een koopwaar: ver-

kocht of van de hand gezet kunnen wor-
den, genomen worden, gewild zijn; ook
opbrengen bv. honderd gulden; voorts gang-
baar, van een munt.

(UULM S. er£? zeer? hevig, be-

denkelijk, van ongesteld, ziek of ziek zijn.

cm (ui (vu kii (Suui \ S. (lina.u)B.

hoogst bedenkelijk ziek. Maar volgens

sommigen mag niet gevoegd worden

ajchter (uklw^\ wel
miasri (ukuui S. t
heel zwaar, van iemands gewond zijn.

O O

(UI 2 (LM 2 SB. heesch worden, heesch zijn.
(U) (LfLf^ ong.-(Krifjiaju^^
men, flauw vallen.

TV \ SB. kwartel en wel hel wijfje; men
laat het vechten en wedt er dan op, evenzoo

als dat geschiedt bij een hanengevecht. Verg.

O

- un .rm vj vt\\ (u^aju^cmianritx naam van een

vogel, een soort patrijs.607

(tJi

en (unttrui w"/Z \ zie bij un Ajii

en zie a^vn (ui? tuyp en

beide bij (utkui2(uiji\\

(Ut 2 (UUt \ 1. SB. van een

mensch of dier: zich koesteren in het zon-
netje. iets zooals bv. een

door liet lange liggen vochtig geworden klee-
dingstuk voor eenige oogenblikken in de zon
leggen of hangen. II. tui? um wkhtjp

o z o

(U! 2'UW (QMTJp (El? (U! 2 (IAJI CUT2 'K ) ,p3 ^A(t<( 2 (Kl/p en
(E/i 2 tui 2 (Liii a-n/i \ zie on der (g tun uz \\

(ut tuut w SB. iemand, een bedien- ;

de of derg., ook een huishoudster, voorts een
of ander dier of diersoort, ook iets zooals

een meubel, een rijtuig enz. hebben, houden,
er op na houden. Verg. bij 1^12en

(Ut (Ui/i \\ fiajwdnga-n/f\ SB. zich een

doortogt banen door de menigte, door-de
menschen links en regts met de handen
op zijde te dringen; op dergelijke wijze
zich een weg banen door de struiken, of
wel door de kaso of derg.

(Ut 2 (UUt 2 im fj \ SB. iemand

bespotten, uitlachen; met iemand den spot

z

drijven; van iets schamper, minachtend
of verachtend zeggen dat het is bv. slecht,

of dat het heeft de een of ander slechte
hoedanigheid. mmnn? mpp\ mvdsv. (door
(meer dan een pers.) m honende spot. m tzitaMitKnuijp voorwerp

van spot.

O f /

\ en tuiuwasr^\ Zie (untur^w

O

(UKUuiajtjl \ SB. bleek van het gelaat; bleek
worden, verbleeken. un^mwunpx mvdsv.
van meer dan een pers.), (^ tot aan toe er bleek van te zien.

(Ut (UUt 2 (tJtJj \ verdichte grondv. van ui uw?

B. van (uiuw^ff? zie dat bij

tun cvw \\

s

S? 2 (UiV 2 (UtJ! \ SB. naam van een lekkernij,

die o. a. gemaakt wordt van ketan of van
(^heiZi2\ die men onder toevoeging van
'riori\ in een pisangblad heeft gewikkeld of
gepakt en vervolgens heeft laten gisten.
(uhiwjn&ijp vruchten, die nog niet geheel rijp
zijnde werden geplukt, wegleggen om ze zo
door liggen rijp te doen worden; ook pisang

vruchten (wapC) kunstmatig doen rijpen,
door ze te brengen in de un

rut?uw2wa-njp iemands woorden of uitlatingen
in het hart bewaren of in het'geheugen

hou den, voor later. ui ui1 2 m m op \ aar-

1 f 7 (


!U (tU \

608

hji (Ui itn tun (K)/) \
OSLj

den vat of gegraven kuil, waarin men
pisangvruchten, geplukt terwijl ze nog
niet rijp waren kunstmatig doet rijpen,
en wel door liet vat of den kuil digt te dek-
ken en vervolgens vuur te plaatsen op liet I

deksel.

(Ut (UUt \\ nlu\ SB. met zijn tween of velen

iemand opnemen en dragen, bv. om hem
weg te dragen, ook z iets dragen met de
banden, dwz. zonder draagstok; en z iemand
die zwam, maar bv. zijn krachten verloor, uit
het water nemen, om hem bv. in te nemen

in de boot, waarin men hem tegemoet roeide.

z

eut(ut^\ s. B. zonnescherm, regen-
scherm. Bvenzoo als voor de Jav. ambte-
naren behoort ook voor de Soendasche tegen-
woordig de pajoeng tot de onderscheiding s-
teekenen. Verg. \\ aS (ui aji^ \ S.

B, een pajoeng gebruiken, een
pajoeng boven zich houden. (ukuu^wji'
S. B. iemand een pajoeng boven

het hoofd houden.

(UUt \ zie m akn i iisnji w

2(Ut\ SB. woordje voor den nadruk of
tot versterking dat bij een met behulp van
een hulpwoord, bv. aeparui^ uitgedrukt verbod,

dikwijls vertaald kan worden met volstrekt.
Maar zoo verbiedenderwijs sprekende wordt
ook wel weggelaten, in zoo'n geval

voegt men achter mn&iw' Getoegd voor

ikj\ of kan men liet veelal terug geven

met toch. njii&i
betrekking tot om iets vragen of verzoeken zva.

met den meesten nadruk, met den meesten
aandrang; in een dienstbrief wordt het ook
wel aan het eind van een zin geplaatst, het

slaat dan op het voorgaande, en heeft den
zin van: het moet volstrekt, het is mijn
uitdrukkelijk bevel. Verg.

(Ut (EJt (^ X zie tuixjamflw

(UI (UI t2^9\ zie (u>c-.{\\

(Ui (Ut 2 (Lm (LLft (Kt )\ zie

(UI (UI (KIJ! \ S. oome, jonger broeder van vader of moeder,
ook als betiteling van iemand van eenig&n

leeftijd, als men hem aan- of toespreekt, en

sprekende tot een jongere noemt men zich ook
wel oji w/f \ of B.
geval de toegesprokene hooger in rang als men
zelf, dan zegt men a^gjiiw Verg. Eg/mw

(Ui (Ut 2 (Ki 2 \ zie & 2 &\\
(i^ sb

V

5


Jlasit

609

ui ui (m rm dn dn dm n \
tr^ca


tui (&i(i oen aw

\\ on^aji (m maSlonnj^ zie
UI)

ay) (Ei) ay) ru) (K) (Li) (KY) n \\ rnun nh (ui ui (uiX X

OJ) (EJ)2\ zie ivnew

(U! (UI T9 (KI 2OJ1 ^d(KI/l\ zie (UI WT) (Si (UVt

dn/j\ bij

077 (Ei) 0^ m (M^X zie (Si SS w

C^S A n

(Li) (Ei) (EJ) f> \ zie uiui dj) w

077 zie (^':A(E^r^2A^

OJ) (Ei) (YJ (KY) \ zie (UivfiKnw

(Li) (EJ^ (KY) \ zie ur^nmw

q

ay) (Ei) (KY) asvji \ zie uidmasn/fw

ay) (Ei) asrjj om y \ zie (ui w i \\

O o

ay) (Ei) om aojj \ zie G^UlOSn^

. o

Oi) (Ei) asr) (iTAjjX zie (ui mi arm^ w

v

ay) (Ei) asr) \ zie mash\ 3.

V

ay) (Ei)2 osy)2\ zie uituii?w

(Li) (Ei) OJ) \ in een utiuri' bl. 31, reg 1 v. b.
dfri asn drnfldJi tnj tuiaih2nq zon men zeggen aSunoof onKundjian^w

(Li) (Ei) 2 (YJ (Ei) z^e

(Li) (Ei) (y8) \ SB. ongeoorloofd en strafbaar

door andere als de wereldsche magten,
bv. van bet al loopende eten. Verg. (Kn ui tuirSi (wi de maandstonden hebben.

(Li) (Ei) 2 (&J 2 f>7 Z^et 2

<3^ CZ*'* a A

(ui tui (Ui aspj!x zie ui ui upj^ \\

arm on dn om n ook wl <0jCn '-J' < 5b ' arijCn <-7

zie bij un ui ~Ji arm q\\

ay) (Ei) 2 ay) 2 am) aojj \ zie
(ui (u^a#: <3 ~£&(kiji\ zie u^d^^

Q

077 (Ei) (l£\ ££?) Z^6

(Li) (Ei) 2 (LM) 2 z^e onder SStaSot ugiw

ay) (Ei) om oy)
o

ay) (Ei) om as^J! \ zie (rm am((S) oji £icmasnj)\ zie onder coryvi^

ay) (Ei) 2 om 2 \ zie ui t
(Li) 0^^ <> \ doel, oogwit, oogmerk; waar-

naar gestreefd wordt; beoogende.
beoogen, bedoelen; streven naar iets, iets
pogen te bewerken. Zie ook (3^aC^\\
Jav. TVdbk.: {u^^\ (^Jp cn ui{u^\ Kw.

O

ay) (Ei) art ao n \ en (ui uimonn\ zie (untrrnw

CO

  ay) (Ei) om 6 ^^OJ! \ zie uidm\ I.

  / z*

  ay)

  (Ei^(KY^\ zie (Uid(jarii\ bij ur^arn\ II.

  v A
  07? (Ea (KY)\ zie ui dm w

  C?^ o

  ay) (Ei) cm aoj! \ zie ui fn ui a^i
  ay) cm 2 \ SB. laag tafeltje, om, gezeten op

  den grond en met de beenen gekruist, op te
  schrijven of aan te lezen.

  ry 077 cm 2 \ SB. het Soendasch zoo uitspre-
  ken en spreken dat men dadelijk hoort


  ajicm

  610  dat hij geen Soendanees is; en van iemands (U^aTf^^\ S. m& (Soendasch) spreken: met een vreemden bv. stellig, zeker, ongetwijfeld, uitgemaakt,
  Javaschen, tongval. uitgemaakt zijn, zonder kwestie; wel en
  (Ut cm \ zva. (Encuz (Encr^na (ui (En cm q tun (Kijf \ of dn (En cm vast en zeker; het is niet anders te denken
  (unwi/i\ S. (uinj^^iKr^^ B. les, vermaning, of; het is aan geen den minsten twijfel on-
  onderrigt. (Encm^cuntKjjfx (? derhevig. ook zonder nut, geen
  S. (uin^^Knjfx B. iemand onderrigten, ver- nut hebben; slecht op touw gezet en
  manen, teregtwijzen; lessen en vermanin- daardoor verkeerd of nutteloos; verkeerd,
  gen geven, zeggen wat te doen en wat onbehoorlijk, slecht, op onbehoorlijke
  te laten aan iemand; onderrigt geven in wijze; voorts verward, niet te onderschei-
  iets. (En cm %afn2(HT/i\ zva. (End^(i(n2CKiif\ den, een verward gedruisch zijn, en zva.
  zie onder ajuus \ 11. (3t an\ of (Ut Ml 2 SB. vast, stevig, hecht; onveran- O Q~ C en xn a_j derlijk, niet te bewegen, onverzettelijk; niet weten wat te antwoorden en er het
  ook trouw van (^nfnn^^fnann en vast- zwijgen toe doen. zonder
  houdend, door niets er af te brengen reden, ongemotiveerd, zonder motief;
  blijven vasthouden of gelooven aan iets. voorts van (viG^Ao-njf', m. d. z. v. cui3(Lnjf\
  (Encmt$(unmji\ ietsst&rig maken,stevig vast- niet te omschrijven; zonder juist te kunnen
  maken; iets dat niet goed vast zit of losraakte zeggen waardoor en waarom.
  vast maken; iets stevig bevestigen op of rij?z (un \ zva. (Ui (Ui ? (Hl \\
  aan iets; een bediende, die om zijn ontslag (Ut cm 2 (KtjjX SB. blijven waar men is;
  vraagt dat niet willen geven, maar kern hou- standhouden, blijven staan waar men
  den ; een arrestant na hem voorloopig te staat, de eenmaal ingenomen plaats niet
  hebben ondervraagd, in hechtenis houden; verlaten. (Encmzwufx hetz. en onverander-
  een gebruik of gewoonte bestendigen. lijk, geregeld dezelfde, van de opbrengst van


  X

  cuicm\

  611

  (uicm\

  CY een sawah. Verg. baamw (EJicrmfQjmji' iets die niet tot zijn bedienden behooren. Verg.
  bestendigen, een prijs houden op dezelfde GQtajitizn
  hoogte. Verg. ancmtHj.mji\\ Kpru^Siiuimrii (Ui cm w Stem \ SB. uitkomen, van eijeren ;
  Mjwjp vermanenderwijs tot iemand, bv. tot vervellen, van een slang; (zich ontsluiten,
  een vrouw, die van haar man, of tob een Icind van een bloem. Bg.) (&ia^cm\ mvdsv. Slem
  dat van zijn vader, een verdiende berisping Sng&n/fx eijeren laten uitbroeden; opgevangen
  krijgt: je moet niet als een blok blijven vischkuit in een ander MnimiMMp over-
  zitten of als een paal blijven staan, maar brengen om ze te doen uitkomen. Verg.
  maken dat je uit het gezigt of uit de voeten Jav. wdbk. op Sn cm \
  komt. mcmz iets ergens, waar het (Ufi arr^ \ SB. kaal, alle bladen kwijt zijn,
  staat, laten staan, bv. omdat het te zwaar van een palm, en bep. van een klapperboom
  is om te verzetten. en een kawoeng; ook: geheel of gedeelte-
  (Ui CYi \ zva. aji(£\ II. cui cm t&i vj cm q \ zva. ceauS lijk er af zijn, van de horens van een hert,
  9 \\ buffel of derg. tKm&jmynwjp zijn ho-
  (Ui om \ SB. heining, heg, omtuining. Verg. rens verliezende of wisselende zijn, van \
  a^iirSi {uicmnyajup pager, gemaakt zoon beest.
  van hout van den kawoeng.- (ucmdntKtiM/p (Ui CYi 2 YJ (KJ \\
  zie gei, bv. van dj arak of dadop boomen. (mam (Ui 2 cm 2 omj W (zucm2 xmasn\ zva. (^nsn\ (de tweede beteekenis}. willig betoonen, weigeren, weigerachtig
  cv (uiamiqasnvolg. somm. gebr. en zva. zijn, bv. om te voldoen aan een last; ook niet
  CY CY oji cm ten asn (&icm\ een pager of pagers vooruit willen, onwillig zijn, van een trek-
  plaatsen; iets voorzien van en pager. of lastdier; en niet meer vooruit willen,
  cm (&i cmoji m \ personen, die op het erf van niet langer willen loopen, van een wild dat
  t een inlandsch hoofd wonen, en van wie opgejaagd en vervolgens gedreven werd. Verg.
  hij sommige diensten kan vorderen, maar (Emajit en <&ii(rm\ (Ui (&itcmi

  auicnyaspjj\

  612  zich onwillig betoonen; onwilligheid, weer- asm(3^uuiasng\ de dag na overmorgen; ook
  spannigheid. de dag, volgende op dien dag. (Entajurut
  09^ a£i (uicrr^aspjp SB. zichstooten, maar niet voor: het hoofd stootenof den voet amcEJi2(U)irui-uitri(masm\ van daag nog. Verg. stooten. Zie aSiajiamty en nsuasna:2\ enverg. (Ui cYi (Jijj \\ (Enom(ijiji\ SB. van een ^.tQi
  o (mi rui (uurr^ asnj^\ zva. (Ui O (Ui om breken, gebroken, mi m nsn/f\ mvdsv. tun0? 0om asn Oam houdelijk, onafgebroken, aanhoudend. Q (Ui om OJi 2 cn^J! x && zeker toestel, een
  ^(ruit£!am(un3arn(&nji\ schei niet uit of soort groote val, om tijgers te vangen.
  houd niet op met. £!cmosnji\ post vat- O O . n (Ui om zl(! *,r,dJV
  ten, den weg versperren o/afsluiten ergens, (Ui 2 097 2 W (Emamanji^y zva. (En tarnt
  waar iemand langs moet komen; iemand in (m Entamtrinjp zva. mi (EJitcmtafnjp^
  den weg komen, den pas afsluiten. 0 V OPJ (Ui 0? bestaat niet. (qiEnnqam\ SB. van
  cm a^uKij^\ lietz. den regen verhinderd zijn of worden den zooals de asm^(ui\ dien bij hun vertooningen
  togt of de reis te vervolgen of wel te aan- dragen. Maar ook onvertaalbaar redewoord
  vaarden. aoj \ zich den VOOr weg afgesloten zien door de zee. Stem dragen van de kris doen met ^<£<>^ (n tan ik iets bv. het touw waarmee iets is Jav. TVdbk. bij ^(unt^crnw
  digtgebonden, breken, stuk trekken. 00 (U^ om afgebroken, afgebroken
  fm/gna^/x gescheiden, gescheiden zijn, nl. worden, van een verhaal of mededeeling;
  van de (den) echtgenoot; en van een ook niet verder kunnen gaan met iets; en
  man en zijn vrouw: van elkaar gescheiden niet kunnen o/niet willen overgaan tot^zz
  zijn. Verg. Bi tut ajt^tun anji w verrigting omdat iets ontbreekt.
  (Ui Q? (Tn (UYi 2 \ SB. overmorgen. ^an weigeren, hetgeen iemand vraagt niet inwil-


  613

  (Ul\


  ligen of weigeren. K.) Verg.^mw amm woord te voegen en daar achter.
  slechts te tolereeren en te ge- SB. nummer een, de baas der bazen
  bruiken, omdat er niemand anders is, in een zeker opzigt. Verg.
  die het kan of beter kan, bv. van iemands CU . T (Ui \ en (HnaJi\ zn t Jav. in zamenstelling met
  schrift. telwoorden om de (of het) hoeveelste en
  QfJ (Ui QfYi rj mr} cm of &n(i\ bv. om een ander niet te hinderen; 'co HTnajj 4 1860; en voorts in en-
  voorts zijn lachen bedwingen; ook de begeerte kele uitdrukkingen, zooals bv. arui S asn -3? iisip
  of het verlangen om iets te bezitten beteu- de zevende hemel.
  gelen; en een paard niet de vrije hand V \ I. onvertaalbaar rdewoord voor axalp
  geven maar inhouden, of het leidende, waarvan het de grondvorm is; en bevelenderwijs
  korthouden. bij het oplaten van een vlieger, tot hem die
  q o o (Ui (Ufi (KiJJ\ (&Ki?ng (ui&jp enz* bij 6-&ay\\ (Ui ^a^(HYiJi\ Holl. fabriek; SB. lande- <& lijke onderneming, bv. suiker- of theeplan- ger; opspringen, in de hoogte springen,
  tage. hetz i nsr^aJiiKi ~ji van iets zooals een steen, waarop men met
  (KO(Kin\ de fabriekant; de administrateur een stok slaat, maar dien men slechts op den
  van zoon onderneming. Verg. asn^/m/p o cy kant raakt, aam alp mvdsv. Verg. tunaaiw
  Ui (Ui Holl. Februarij. (Ui cq (UI (KTJJ \ zie zySiw (Ui \ een voorvoegsel, 1. een wijziging van het ma^afngaci^x een vlieger oplaten. Pass. aSi(3^aj^afnt (bn/jwII. alp naam van een heester, de Acacia Pedunculata. Rg. In de
  voorvoegsel (ui\ waar dit laatste dient om Preanger onb.
  een substantief ie vormen; 2e. om den super- v o (Ui (3 ^Aix2 (UI 2 216
  latief uittedrukken, en roei door het voor het (UI (K1 § ^Ai\((Qjj\ zie asntHpp


  614

  . /

  aji'ritajijl'i

  d 0J> 2 (Ldjj i*n zva. iKnSgmaji^wojktuuhi ajirrnaaiJl\ maal naar binnen omligt.
  broek, die door middel van een koord of V (Ld (YJ (Hn (nq(KYincnj^\ SB. de gesne-
  band om het midden wordt digtgetrokken. den pare zamenbinden tot eundans, twee
  C (Ld CTK1 (TUI 2 (Hl fi\ en cir~n cm irtn? an n \ zie (Hl^ qJI "n cmtnjij^w daarvan maken
  V (Ld (HY^\ Kw. (i(Kr^\ S. (nKm&n/ix B. iemand in de armen nemen of sluiten, in dier (Ld (Hn as^Jf\ Bfnuig, bediening, post, waardigheid; en SB. ambtenaar, be-
  voege dat zijn voeten van den grond zijn; ambte, ook afdeeling. (Jav. Wdbk. een kind opnemen, in de armen nemen; (imp Kw. zva. ook, maar dit gbruik van schijnt een verheffen, enz. en zva. of (nKnasnj^\
  Javanisrne te zijn zva. <& nog: iets dat zwaar is, bv. een bak met water oH/p iemand verheffen tot den rang of de
  optillen, met optillen verzetten; en een waardigheid van.
  rijk besturen, regeren. (Cnarmo^ zie > (Ld (Hn (i(Knajiji\ BB. een boom, bv.
  (Tb) (L^I^CKTJIW een koffjboom, ook een rozenstruik of derg.
  > Qv o (Ld &W wircmivh bij w ^iKmiHT/i\ en dat laatste ook bij irvia^a^^ (Ld (Hn \ en &i Tl- (Ld 2 (Hn 2 \ SB. stevig, hard, niet (crl^iuuix weer een jongen boom of struik te krijgen. ? (Ld (Hn (LLdjj\\ (ui(Kiru^a<^\ SB. groote kraal, waarin de buffels van velen worden
  van met zout behandelde visch, van vleesch, geplaatst, en d e zich bevindt even buiten
  van iemands vleesch, van de borsten van een het dorp. Eenige minuten buiten de hoofd-
  vrouw, enz. plaats Soemedang was vroeger ook zoo'n kraal,
  * f / , (Lf^ ' z^e onder asr^ wh \ II. voor de buffels van hen, die op de hoofdplaats


  615  Qv

  ajiiKnru^\

  woonden; nog de naam van een met bogten loopen, van
  ziek op bedoelde koog te bevindende een weg of water. Verg. a^tnjitgawnjnasnji\ en
  Volgens sommigen djnKntnnj^ \ ook voor hetgeen ^9 (rw 2 asnji \\
  meer algemeen genoemd wordt <0i wf2JV gaan wonen in een pangkallan en (utm rwrjturic~.\ onder igajnc-.imjiw
  [of saoeng) op zijn grond, bv. op zijn sawah v , (Ui (Yj (KW \ SB. kamer, vertrek. ijMiM'
  of lioema, terwijl liet gewas te veld staat kamer, gemaakt door afschieting
  en bewaking noodig is; maar op Soemedang: van een gedeelte van de achter- of voor-
  komen of heengaan ergens met opzet om gallerij.
  iets te doen wat niet goed of niet geoor- / V (YJ (Ui (KW 2 X\ SB. viscb vangen
  loofd is, bv. dobbelen. door afdamming van en stroomend water,
  Q*z Q (Ui (KW (YiJiJj\ en gew. (ui (ru-nrwp SB. naam bv. van een bergstroom, maar slechts over
  van liet leesteeken ^\\ v * /K77 ff? (Ui 77 (KW 2 z^e itnjgjw & Q (KW SB- enkel vleesch, zonder been- deren er in, van een stuk vleescli; en van visch, een gedeelte van de breedte. Bg. K. Verg. Het aanbrengen van een zijdam in een parakkan, waarin nog steeds water bleef staan, noemt men ook (gfitchi^
  zooals een goudvisch: vleezig, bijzonder (Ui (Yj (Mi (iSWjj \ SB. ziltig, zout van smaak.
  vleezig. (UJ^ (Kf) (ISW-J! ^a' Verg. aj^
  ? bogt maken van een weg of water; ook op V (YUi uitvallen, uitgevallen zijn,
  zijde afslaan, van het voertuig, dat van een tand. Verg. en jtj Juw
  nQjth2Jlx ^ie bij a^nj) I. (q(i(KmirQian^\ een voertuig, bv. een Is (Ui (YUi naam van een plant, een knol-
  rijtuig op zijde afdraaien. gewas (Zingiber gramineum. Bg.) Be
  bogt in een weg of water. Verg. Jav. van de (Cn rm (uw/p wordt o. a. gebezigd
  TVdbk. op tqcuh^fKiiiirutjix dat het grondw. is. om, als er een brok of zieke in huis is, de


  616

  tuig (Ui?tHTifl\

  * Q-

  (Ui trui \

  djoerigs verwijderd te houden, en wel door den op twee kisten. iets zooals
  fijngekauwden knol te spuwen tegen de deur van een gantar of derg. zo leggen dat die
  het huis, in de vier hoeken en tegen den zolder. (i mi m w
  (Uiorui\ SB. iemand of iets niet herkennen, V (Ui 2 (Ui 2 x van z00CLl8 een
  niet meer herkennen; in het onzekere langwerpig vierkante tafel: de zijde, die men
  zijn omtrent den vorm of het uiforlijlc van zou meten, als men de breedte wenschte
  iets; niet weten wie of wat men voor te kennen; en van een huis: de zijde, de
  heeft in iemand of iets, omdat men hem of zijkant. Verg. (UKruiaju^ bij het niet herkent. iiA\ iets, zooals een (n van iemand, gezeten aan een
  gestolen voorwerp, een ander uiterlijk geven, langwerpig vierkante tafel: zitten aan een
  opdat men het niet zal herkennen. (Ui 2 (Ui 2 bv. om iemand of iets niet te zien, bedekken dat aan de achterzijde van het oor aan de
  met de handen, ook bedekken met iets, zooals geschroefd, het uit het oor val-
  een zakdoek of derg. <>2 Siaywp hetz. len van de belet.
  (Kv 'MiSlitKjanji' van de oogen, bv. als de V (Ui 2 VJ (Ui x 200 ge( als digt, nage-
  dien men opheeft, voorover glij- noeg heelemaal verstopt, van een gat of
  dende, ze komt te bedekken. opening.
  (Ui (Ui^Yi\ SB. stelling, steiger of daarop o? (Ui (Ui o? arui (Ui (Kijf \ SB. de lies, de
  gelijkende zit- of staanplaats, bv. voor liezen.
  iemand die miun&Mjiw Voorts, maar zoo * V (Ui QJ (Ui w cinq(ui\ SB. gooijen, smijten,
  c") cv niet in de Preange'r: zva. (uifcnartw (icm^h\ er afgooijen met een stuk hout of iets van
  van iets zooals bv. een gantar: liggen met hout. (Ui^fuaWng (tnji. m et iets van dien aard
  het eene uiteinde op iets en met het smijten; iemand van zich afgooijen, weg-
  ander uiteinde op iets anders of iets slingeren, bv. zijn tegenpartij, bij vechten of
  dergelijks, bv. op een stoel en een tafel of worstelen. oji ha ci

  ca o

  (UI(UI \

  617  aan dien, waarop men een stuk hout
  . (ons talhout) dat men zoover mogelijk
  wil van zich afgooijen, kan brengen.

  Verg.  Vj (Uitlag (VI (H^g (HTflX en (IJI (UI (H^g (UI (UI (H^g (HTfl\\

  (ui (cqw (lai\ SB. in vollen gang zijn
  van iets, bv. van het pare snijden ergens;
  midden in den tijd zijn van iets, bv. van

  den kojfjpluk.

  (Ui 2--/J 2 \\ (ultgx SB. middelerwijl, ter-
  wijl, tijdens.

  Qv Ov

  (Ui (Ui \ S. (l^\ B. de dij, de dijen.

  / *z

  (U^ (Ui w (ui\ SB. iemands lessen, verma-
  ningen enz. in den wind slaan; zich ver-
  zetten tegen iemands, wil, begeerte of verlan-
  gen; hetgeen iemand verlangt of vraagt niet
  in willigen.

  (Ui (l^ 2 (i^ 2 (Hl 2 en )i3g3g^(3ig

  O O
  Zie

  rtJ? (Kifj 2 (Ui Wjj \ Zie 3g (El ^1 rruiJI \\

  * Q Q O

  (Ui (Ui (KW (UW (H1 2 (KiJ! \ zie &i(un <3g (ht^w
  &

  (U^ cfY^ \\ (e^ arr^ \ SB. iemand dragen op den

  schouder en op de tot verbreeding van de

  zitplaats daarnaast gehouden vlakke hand;

  /

  maar volg. and. bep. iemand met zijn beiden dra-
  gen op de za&mgevoegde handen of armen.


  (Ui Cil <>\\ (uiam^\ S. &i fifywjp B. iemand

  of iets, ook een list of den dood vinden;
  iemand of iets aantreffen; iemand, mij of
  hem, wedervaren, overkomen, gebeuren;
  moeijelijkheden, een ramp of ongeluk, zegen,

  geluk enz. ondervinden; voorspoed hebben;
  straf krijgen. verdienen,

  winst hebben met of op iets. (icm^
  rjcijnv' vernemen; berigt of tijding krij-
  gen. wn ontdekt, van stelen en van den dief van
  iets; voorts gevonden, van iets, zooals bv.
  de oplossing van een raadsel. (i cm
  S. 3 (UI (UKKT^\ B. biJ iemand gaan of ko-
  men, bv. om kennis met hem te maken; voorts,
  maar dan ook goed (&iam?\ en 3^(KnjHi^\
  of wel Qwywjp B. iets bv. iemands wegge-
  loopen paard onder weg zien; een woord of
  een spreekwijze tegen komen, te hooren krij-
  gen ; ook iets dat werd verloren, vinden, op
  zijn weg vinden; iets toevalligerwijze zien
  gebeuren, van iets toevalligerwijze getuige
  zijn; een haven of eiland aandoen. orwp
  5. mi£t^(Kpjf\ B. hetgeen iemand heeft be-
  vonden, bevinding, iemands bevinding.
  BuKicm^x P. (van zich zlf tot een meerdere)

  o


  (u
  /Sr

  o . o a O - O ZVa. (uumqw (ui(mcm^\ &. (isn (ui\ en (uiasn (ui\ Qv <7^ v (LB cm zva '2 cm oj)j^ w
  B. een ontmoeting of zamenkomst hebben (lB2cmfrJ\ SB. rijksgroote, rijksgrooten
  met iemand; elkaar ontmoeten; zamenkomen, (Skr. poengawa).
  met elkaar zamenkomen. aScm(uicm% V (LB cm VLB \ SB. tol, het kinderspeelgoed van
  ofnt gebragt worden met iemand, door God. (LB (icn^nuij^x SB. iets op een
  mi (ui cm ^(un anji\ S. £? B. iets schouder of op den nek dragen, bij een
  hetgeen men aantreft, ontmoet enz.; ont- gang ergens lieen, het van daar halende of
  moeting. wel om het daar te brengen. ^^crryruijp
  cm kom, gemeenlijk van ver- mvdsv. (van meer dan een pers.) c&i(i glaasd aardewerk of porcelein. Verg. * CT*' (^ (LB cm (LB BSB \ zie o m V /> (LB cim 2 ^(U!crmacnji' SB. van een weg: een bogt maken; voorts: afslaan (den maar gezegd van iemand met den zin dat zulks is zijn dag-lijksch werk, zijn gewone doen; i.d.z. ook sprekende van soldaten of
  weg verlaten, dien men ging, om een, die in de soldaten, als schildwachten geposteerd:
  een ander rigting loopt, te volgen); en van het geweer op schouder dragen.
  de zon: dalen, dalende zijn. Verg. cqci v O O O mcr^(isn^(EJi(rr^(rui^'^a5^^nsr^\
  MTi9 goede of tot hetgeen goed is geneigd of m/l in vakken deeli, verdeelen, door het
  bewogen worden door God. Verg. jao. aanbrengen van cm^ccK^w Pm van de cm ag.
  TVdbk. bij ^(ua^crm \ dat het grondw. is. (UKm/l'. de kotakkan verdeelen, afdeelen.
  tak, een draagstok, een vonder, een gantar een beschot of derg; ook zich verklaren, op-
  en derg. poneren tegen iets, iets verbieden.
  619

  (ui (Ui cun ^(k^\

  (Ui \\ nanr^(nj)^\ SB. een (ukukkt^

  of tui (3 bij werken, v. door een randje of iets derg.

  aan

  te brengen. (Zva. Siruia^w K.)

  ajj cm aCLftJiw (^cmiru^ SB. van een boom
  of heester den top uitkappen of een ge-
  deelte afkappen.

  (Ui 2 070 2 x && stuk, stuks pisang

  bladen.

  z

  \ zva. (L^(nji(Kn^\\

  Is ,

  (Ui cm \ SB. aan een houten of bamboezen
  spit of speetje geroosterd of gebraden;
  geroosterd. hetgeen vsordt ge-

  roosterd of aan een spit gebraden. (icm\

  iets zoo of wel op een rooster roosteren of
  braden. spit of speetje enz.

  (ut cm o 3?ah \ wel voor ijzeren rooster om
  iets op te roosteren.

  v v

  (Ui #5. onaangeroerd staan,

  van eten en drinken; onaangeroerd blijven
  liggen, dwz. zonder dat wen het aflegt en
  begraaft, van een lijk. (&urry3?w/p een
  lijk zoo onaangeroerd laten staan of lig-
  gen II. (ut crip SB. hooge stellage, voor-

  z

  zien van een dak en rustende op vier
  stijlen. Van af zoo'n in het bosch opge-

  rigte o \ beloert men, ze willende schieten,
  rhinocerossen en bantengs. (utoji crr^azi anj^\
  een dergelijk gebouwtje, maar minder
  hoog en dat vergeleken kan worden met
  een koepel, zooals men wel- in een tuin
  vindt. (Te Buitenzorg noemt men de (m^

  (Ki ajt (lm (Bi on \ en de (Ui"ri(Ki(U)^(Ki^A(unasn(Ki(Ki\
  s (I (i

  i ashb

  panggoengs. K.)

  z z

  (Ui (Ui zie onder ajyp\

  *s

  (Ui (ICVi (U)^(Uijj\ zie (ukuk&\ bij 6-sa§-\ II,
  zoomede bij (un
  Is

  (Ui (Ui (Kijf \ Tav. (UKUKhnp voedsel, eten.


  Cd

  o-jimojkukkijp zie bij ojkk^
  (Ui (Ui o? zie

  asii

  (Ui (Ui (Ki tmji \ zie (Ct Bi *ri\ bij
  * O O

  ------1 (Ki L

  bij (^tKi\

  (Ui (Ui (Ki OJUi (UU1 \ zie (KI (LM (UUl W

  * cu ,

  (Ui (U^ (Ki (Ui \ zie onder o^runa^w
  * o

  (Ui (Ui m \ zie Knmw

  v O

  aji (Uim \ zie (Knm^w

  z

  (Ui 0S7
  (Ui o? (Ui m (tnj! \ de Heer, voor God.
  (uioqKnm(KipiiQ(Kn(uitui\ de Heer, die magtig
  is, d.i. God. Koorts (UKqammiKijp de hoogste

  titel die door het .Gouvernement aan een re-
  gent wordt verleend. Van zoo'n regent spre-
  620

  l
  kende betitelt de inlander hem ook wel met
  aaiSajirjcin'-n(verg. crr^Jn^ ook, en zoo
  veelal door de Europeanen en deze ook tot

  hem sprekende met a^w

  Grondv.: (vj cun \ zva. wachten.

  Jav. TVdbk.) Verg. (UjmSi mi ani \ en as^lcr^w

  o

  077 (Ut (ut x z^e

  * O x . X o

  077 077 (IST)\ en
  * CY CY O . . X

  077 077 077 \ en (ui a^i oji (Ym &nji \ zie (Umw

  077 (YJ (Cl (HTt^ \ &B- zaamgedrukt en onna-
  tuurlijk klein, van den neus. i\
  den neus tusschen de vingers knijpen.

  V

  \ zie (K^ik^om^

  V

  077 077 2 asryi \ Jav. ZVa. (rfajiojizm apamji\\

  Q X . Q. .

  nrj (Ui (ui 2 (ui (ui 2 asnj!
  asb

  .o . o O o

  (&i(ui\ oj^cmo~n~ji (uiomnsr^rmoji2mickh

  (Kb (Kb

  (of $)

  G^a(k^\ een sisindirran^ waarvan de zin is:

  misschien wel ben ik de voorbeschikte

  echtgenoot van N. N.

  Ov Q O

  077 077 0577^ \\m (ui asnjj\ EB. een vrouw of
  meisje niet toestaan uit te gaan of zich
  in het openbaar te vertoonen, hetgeen,
  volgens de Eoendanezen, de Chinezen doen
  met hun dochters. <8/SasnjKi^\ of (iai
  vrouw of meisje dat zoo opge-
  sloten wordt gehouden; in stukken aan het

  Jav. ontleend: meisjes, die in de harem

  worden opgevoed en bestemd zijn tot bij

  zitten voor den vorst. (Knaji(uitiasn(Kic~,\
  a^bCci

  zegt men wel van of tot de vrouw, aan wie

  de man niet toestaat uiftegaan; en (Skvuk&h

  r o., o O Ci q o

  (HW(V10JI/l(3-£A
  (IStiCCl

  asn^(Kr^3^juuri\ zegt men wel tot een kind dat
  niet wil luisteren, dat, bv. als men het iets

  zegt doen of te halen, onwillig is.

  * O n

  077 077 0577 007 0 \ zie
  SF

  v < . X

  077 077 0.^ \ zie (u^ w

  9J

  077 077 077 077 \ zie (kh mi oji w

  vr

  SB kleinmoedig, zich

  openbarende in telkens schreijen of tranen

  storten, bv. om een zieke; ook van een kind

  en dan verkl. met (m(unrri($2r$>(Hpji: nadat

  hetgeen reden meer heeft om te huilen,

  toch maar steeds door huilen. Van het

  Jav. alit, klein.

  V o

  (Ut 077 0^0077 § ^J(Kt fj\ zie
  v

  077 077 0077

  077 077 0077 0577 (Ktjj \ zie (upji

  oji rui (M zie onder G^urui (ugjw

  (Ut 077 \ zie 6~iA^.(ugiw

  Is

  (Ut (Ut (Wt \ EB. de rand van een hoofddoek.

  Verg. cm 2 (dn \ en zie ook urjm\ bij

  (ut (ut a^aut (Htji \ zie 6_biAp\


  621

  \

  (UI (Cl (Ml (TUI (KI/l\
  (Tij

  oji ui (hi (rui (ht/)\

  \ (ur^(Kr^(Eji-ui azMuicriAjKiJix zie

  6-zmSi iruiji w

  (ui (maai cr^J!^ zie 6-shmi amjl'b

  * . o

  (UI ZT7 \ zie (3^.(1^- \ 11.

  * Q o

  /17? (IS7 (EJ) \ zie (3^a(ui~ji % w

  * O

  (ui m cm \ en
  onder (un

  (ui azi(&) nq 6,3K(Ki n\ zie iu)(ui"i^

  !)cq
  V Z

  (U! (UI (E/l \ zi jkww

  CQ

  v /

  (UI 037 m C'H (KIJ^ zie 6Ifurr^\ III.

  * <)

  (UI (UI (Cn 2 (HIJI \\ ------- (TU^m ^(Ut 0CI(Cn2(KIJI\ zie

  &

  ccn 2 iki q *

  O

  $£7

  (UI (UI (UH (Hl f! \\ (uitdiunni oggp zie

  (ui (ui (un (k^(kiji \ zie (u> aa^mi (Kijf bij -ifcrwp

  £/

  bij (3-idi\\

  * Q a

  (UI (UI (Hl (HY!\ zie au w w

  asi^

  u
  (UI (UI cm 2 \ zie onder (uitrjKnw

  (UI (UI CTI 2 (Hl ^H\(K!JJ \ zie ^^urn2(M^\

  V V

  (UI (UI (UI 2 rKTy \ zie _aioazk7^\\

  (Hl \ SB. immers, want; doordien; dan toch,

  zoo.... toch. '

  (Hl \ I. SB. voorvoegsel tot vorming van een

  Passief. II. Si ook wel eens Ski\ SB. aan-
  wijzend voorzetsel van plaats, ook voor bepa-
  lingen van tijd; voorts, maar in deze gevallen
  vordert het spraakgebruik dikwijls S
  aangaat, wat betreft, aangaande, met op-
  < zigt tot, rakende; uit, door; per. Verg.

  den jare. StKKru^aj^n^ScuiKgjix en als het
  heelemaal mogt misloopen ----- S


  digt bij, in de nabijheid, bv. Afy

  o o o ' /'o

  (Ki (Mi 2
  (Hl <>\ SB. uitroep: kijk! zie zoo!

  /U?2^\ afkorting van Zie aldaar.

  V \ zie

  V x

  (Hi ^(un \ Zie
  (Hl ligt te slapen wel uit den mond vloeit.
  (cmiu)(mistinkend, stinken.

  (H^ 6 z^\ en (M!2(^a\ zie (cmojiw

  (j2 (l?n \ SB. nog, nogmaals, andermaal,
  weer, wederom; alweer, nog wat, nog
  meer; ingelijks, ook; ander, andere; terug.
  (^nSiiu^(Mi2cii\ evenzoo, desgelijks. icm^2(crn\ anders, een ander. (SShtcn
  £i2m/i\ nogmaals, voor de tweede maal het
  verlangen, het begeeren te hebben of het
  622  te doen; ook den smaak er van wegkrijgen
  of weghebben. Verg. tknasncm^iuna^ji^

  (Ui blad van een ^oonb f P^an^'

  (aa^Tlinjh de Oorschelp. ooa^^zxn^x
  gebladerte, bladeren.

  (Ui fc^arui ^r' voor-
  spoed. (i^a.^ asnjK)^\ zva. iei uli osi aj)

  G^o-n/jw

  (Ui e^enn' David.

  ^gT/r lietz. als SB.

  deelen, verdeelen, nitdeeling houden van
  iets. deel, aandeel.

  £tz(bnfl\ iets verdeelen, uitdeelen, enz.

  t^iun(uu^\ zva. -iAtrui zie dat

  bij o^.tEQ/iw

  (Ui £-^(KYtjj\ S. arnaji\ of B. willen,

  hetgeen een ander wil; er toe gezind of
  genegen; geneigd zijn, goedvinden, er be-
  hagen in scheppen iets te doen; de echt-
  genoot willen worden van iemand. Maar
  tSwaaie-^Mj^ ook SB. niet kunnen, omdat er
  een beletsel is, of wel niet willen, i.d.z. zoo
  als men zegt: het rijtuig wil niet vooruit. w

  a~n\ zie ook iki/J\

  ast, CQ

  SB. arbeidzaam, vlijtig, naarstig; ook er

  van houden iets te zijn, bv. zindelijk op lijf

  en kleeren of iets te doen, bv. zich te baden
  tot reiniging. ^miLMtKn&ne^rn' zva. wc-.
  ww/p arbeidzaam. het

  zal er nog op uitloopen, dat enz. .

  (j (Ui as^J! x ondiep, doorwaadbaar.
  Si^itr^a^£~.asnfi\ plat bord.

  V

  (Tj (Ui \ SB. gedroogde visch. Ook zva.

  rt/J? benaming van den nipah of moe-

  raspalm, zoomede van zijn blad, waarvan in
  sommige streken, door er wat tabak in te
  rollen, de inlandsclie cigarettes worden gemaakt.

  (Ui dJTi w (iSi (in nfi \ maar niet in de Breanger

  6) - o

  zva. en (tn mn (lvioji

  En evenzoo (ciaanuriG^Awjl\ zva. fciSia^imt/i\ en

  xnoSifiMM Rff. K.

  (Si 2 (UW \\ cS](Qgajn\ SB. terwij men zity
  steunen of leunen op een regtuitgestoken
  arm, waarvan de hand plat op den grond
  ligt; zoo zitten.

  crj (Ui arj (uw \ zie ^(Kn^rv}

  (Ui (U7i tak, takken van een boom.

  In de sisindirran a^am rw> (un ^Sin^crn

  mm^SUfsteeke-
  nen asnm^mn/iw (Tjarios Soepena).

  O

  (Ui (UYi 7iw. eerst, eerst, eerder, vroegery


  623

  on cur^dJi (htji

  X

  (iJi(un\

  x o o o / a a

  alvast.aj) iun on-ut on o^q^a (gji mi (ui om \ een

  spreekw.

  /U? fL/Z7 \ ook wel geschr. (wi;>(un\ zie (uniKno^y

  X

  (un-n

  ^a.ji om (uil \ en (ka orut trui (un \ mvdsv.) (k>P (uia(A(un\ en (KA(ka truiaun \ zie bij (uoonn

  onj^\ 'en zie ook bij (kao^w

  O

  2 (LM 2 (^ x ^igt bij, maar liet woord
  is ong. in de Preanger, en schijnt daar buiten
  ook te behoor en tot de verouderde. (uhSz
  (Srhwjlx verschijnen, zijn opwachting gaan
  of komen maken bij een meerdere; zich
  begeven, bv. om een klagt in te dienen,
  naar iemand zooals een hoofd van bestuur,
  een regter enz.; zitten in de tegenwoordig-
  heid van een meerdere; in dienst komen van

  een ondergeschikte bij zijn chef. aciaauun
  wiens tegenwoordigheid zijn ondergeschikten
  of minderen verschenen of zijn gezeten.
  Kn(SgnSg(ui^A(Kiji\ zoomede icuzva.

  of deftiger. (Slgiun't iemand bren-

  gen in de tegenwoordigheid van, of doen
  verschijnen, stellen voor een aanzienlijke of

  meerdere.

  (LP OJY^ (U) (KTjj \ SP. oudere broeder of zus-
  ter van iemands echtgenoot.

  vj (ljj oy (Lm (&)ji \ zva. e-jgvn <&u]\\ (uin^dJ)
  trjiun&a(hiji\ tot iemand hem of dhem zeg-
  gen of roepen.

  * q

  TT- zie a^nmojigi^ 77. (Knd^(ui^\ SP.
  spijtig of rouwig zijn; spijt of berouw
  hebben; met grievende smart het bejam-
  meren. Verg. (unwiKnaruyi^ {Kaduhung

  Jav. kaduwung. In 't Jav. schijnt het

  alleen van geestelijke aandoening gbruikt te

  worden; zoo ook in t Kawi beteekent kadu-
  hung gegriefd, door berouw getroffen,
  doch met bijvoeging van manah, bv. Pliomak.
  178, 15. Prof. Kern. Oud-Jav. eedfor-
  mulieren. Pij dragen K. 1. 3e volgreeks,
  9e deel. bl. 206).

  (LP 2 (LQjj\ en (3^a.(ka2(kij^\ ong. -iAwy

  slechts in zamenstelling; zie hieronder.
  Plijkens het Jav. Wdbk. ^2^ Kw. I.zva.
  aSi^crma^Ji^ plaats; 2. handeling, stre-
  ven, doel. SP. ergens heen

  zich begeven of daar komen, ook naar
  iemand zich begeven om te logeren, te
  eten, om te stoei jen of gekheid te maken enz.
  (UHKMMin(&ifl\ gaan om zich daar te ves-


  (IJ) (Hl\

  624

  o O

  (U) (Hl (H~) fl\
  asy  tigen naar een plaats. xna^i^ajntHn^^
  ramboetan gaan eten aan
  den boom. #5. uit eigen

  beweging, uit vrije verkiezing; uit eigen
  beweging ergens zijn of zijn gekomen.
  c??/u ru^ 63(^(imiH-nim26.i&My(rj(H-)^)OJi2\ het
  is niet aan te nemen dat hij uit eigen
  beweging zijn strot aan het mes zal ko-
  men overleveren, lett. dat de strot zal ko-

  men of zich begeven naar het mes.

  (Ul (Hl \ zie (w \ Z7.

  2 exwitgjA SB. uit alle magt trek-

  ken aan iets, bv. aan een touw, een spijker,
  om dien uit den muur te krijgen, enz.
  nji(rh(Lj)2(^t\ over en weer, ieder aan een

  kant uit alle magt trekken,
  o z*

  (Ul (Hl \ Ar. een goudstuk, ter waarde

  van ongeveer zes gulden.

  (Yj (Ul (Hl 2 naampje voor een vrouw of

  meisje dat welgemaakt en lieftallig is. -SSon?
  inp/p en c~,(Hi2(Knji\ htz. of nog wat liever

  naampjes.

  (Ul Hl (Hl fl\ SB. nog niet geworpen hebben;

  oJI

  nog geen eijeren gelegd hebben; ook wijfjes-
  buffel, merrie enz. die nog niet heeft gewor-
  pen; kip, die nog niet heeft gelegd; enz.

  Q O

  (ui x zie

  (Wi (K10J1 \ zva. cmwMjjw

  (Ul (Hl (Ul^jj\ Holl. dienst.
  dienstbrief.

  (ui (Hjjj \ I. zie dJiaQiw II. SB. hem,

  haar, ze, hen, het; die, dat.
  behalve die, behalve dat. Verg.

  \ SB. de wereld, de wereldsche goe-
  deren, het aardsche; aardsch, aardsche
  {Ar. V03). a^a^jfs^Atqojnmaspj^x hier en
  hier namaals; in dit en t volgend leven.

  schatten, voorwerpen van waar-

  de. (Lzactui zie

  V

  \ SB. iemands patroon, baas,
  meester, bazin, meesteres. Verg. ajyncm

  Mjp en (ui(ciaj^(nj)6^Aopji dit laatste bij (Knnj^njiw

  O '

  (Ul (Ul (Hljj\ Chin. SB. I. unster. Verg.

  cjfer 2 daarachter is een
  misstelling; moet zijn I. 2. voor het gewigt van honderd katis van

  iels, bv. van rijst. Verg. (U) (KT^ rupi \\ (UQ (U)

  (Si(tpj^\ een zoon hoeveelheid, wegende

  100 katis.

  (Ul \ redewoordje dat wel gevoegd' ivordt voor
  aji(u^ zin heeft van ptuio/p^w I.


  625

  o/'

  ton run (&yi\  X

  ^7 \ of SB. laatdunkend, verwaand, hoog-
  moedig. Verg. cuiiS.tojri'^
  op iets zich verho o vaardigen.

  \ I. afgeschoten wopden, van geweren.2. ge-
  slagen worden, van de bedoeg; en rede woord

  voor tn (KTiiaQ&y am/i' oolc (zva. \ van regen. K.)

  X /" / / CY

  (L^iqy zva. van geweren. Verg.
  cy

  en (bdcmji' het eerste hij cm\ het

  tweede bij azn

  (tJi \ SB. voor de eerste maal, van het
  (cin^'r^\ oolc (van het (un&nzqx K.} van een
  vrouw ; voorts van een dier, bv. van een geit,
  Noor de eerste maal jongen, voor de eerste
  maal geworpen hebben; en van pluimvee,

  bv. van een kip, Noor het eerst aan t

  leggen zijn. cunaAn^n\ zoon kip.

  <^7 CT7 \ SB. lichaam, lijf, ook gezegd voor den
  persoon; mij, u, hem. Verg. (^aojkkti^ en
  itmtoniKgfw zeer nederig: mijn

  persoon, mij. iwrnfoiigp lietz. maar nog
  nederiger.

  TT ong. Bttoy-rp S. ajnrftonojyi\ B. zich
  warmen bij een vuur.

  <2**J779^\ SB. stijfsel. Verg. asncS: en

  asn

  OJi 2 2 ddn \ SB. kwaadwillig; gaarne een

  boosaardige poets bakken, als karaktertrek.
  (Skr. drohz, verraderlijk, verrader; kwaad-
  willige. Prof. Kern. Jav. Wdbk^

  (VJ) (Ul zva. (Sxlow Ar. f&J van het

  Grieksch drachma.

  rtJ7 2 T? s^ee^ van een padjozl'.

  Verg. (cnajiMnp^

  \ zie

  \ zie o w

  O o

  <
  ven, verstommen; verslagen of strak en zwij-
  gend voor zich neerzien; verslagen nerzitten.

  Trzr tooto^.'T^/Kn/i\ SB. branden,
  afbranden, den brand steken in iets.
  het bij elkaar gebragte vuil,

  op een veld, bv. takken, struiken, onkruid en
  derg. verbranden. mijt; hoop

  hout of roentah, die verbrand/ wordt of

  zal worden.

  crjOJ) crj^ (HTiji \\ --------- 7^7 .77 ? 7^ n p ZM bij

  /' O Qv T

  to^.trvjwtoio^ton rrjton run/p ZVa. Kim 1.

  0^)2^! (KW \ SB. zonde; zich bezondigen,
  zondigen; met rampspoed of onheil be-
  zocht, als hebbende zich bezondigd jegens
  God of jegens de ouders; gestraft, gestraft
  worden door God. (Skr. drhaka. Prof. Kern.
  626

  aji m hji as \

  Jav. Wdbk.\^ tm 6.^1 wijf \ de weg

  der zonde.

  (VB 2 *99 2 ^>7 2 zva' arntrn2%fl2,*pg\\

  (VBm asBjj \ SB. land, in tegenover stelling

  van water. a.^masnan/i\ het vaste land,
  rtSf ^ '

  vast land, land. a^trLianmasn,j\ over land
  gaan. wiwmtw/p S. M^mosn/ix en volg.
  Reg. Tj. ash^pMpj^ ook B. (xmrLfi^maspj^x
  en a teren. Voorts ucna^^a^x SB. hetgeen men
  aan een bode, dien men een brief doet
  overbrengen, zegt, t. w. in veel gevallen de
  nhoud van den brief en voorts hetgeen liem in
  staat zal stellen te antwoorden als hij den brief
  overhandigend, wettigt wordt ondervraagd;
  ook de inhoud van een brief die door een bode
  "wordt gebragt; en hetgeen iemand zegt dat
  moet gehaald worden aan den bediende, die
  naar een toko wordt gezonden om op een bon

  een of meer artikelen te halen.

  z

  ajim asrj\ zie (washw
  £? ZGer vruc^^aar z^n dikwijls

  baren, ook vhn dieren. op Soeme-

  dang onb. (Rg. ridi) I. hetz. maar volg. K.

  niet van dieren. 2. eva

  (3) (KW SB. schrikwekkende we-

  zens, zooals reuzen, booze geesten, enz.

  (Skr. doerbiksa, hongersnood).

  z

  (VB (ISl \ Jav. *tq o as/; \ f *T9 \ Kw.

  deur, poort. Skr. dwara) ook teel
  m o /b?i \ naam van den rijkszetel of het rijks-
  gebied van Kr esna (Skr. Dwarawati). Met

  'in de Soepena, wordt bedoeld

  Kresna; diens ouder broeder, Baladewa, met

  KS'yl \ Holl. drillen; ong.

  SB. beschoten, met schoten ontvangen of
  doodgeschoten worden, door velen, die te
  gelijk schieten.

  O

  (VB (VB a^Jj\ iemand, die wordt aange-
  nomen om een rijstveld te helpen snijden
  en die als loon soms een van de vijf of
  zes bossen, maar gewoonlijk alle
  ontvangt; als (Snjtnjt^x rijst helpen snij-
  den. nazi dereps oogsten.

  (VB m (VB 2 MJj \ zie oo) ji 2 w

  (VB (VB 2 (VB \ SB. de tranen in de oogen
  hebben, er aan toe zijn om in schreijen
  uit te barsten; (al nokkend, op het punt
  om in schreijen uit te barsten. K.) Verg.


  oy tui nq m nrj aai ajijf \

  627

  (VJ (bC) (J 07 CQ (bJ) a^J! x ro^e^en7 van een
  trom of trommen.

  (bJ) *Y) asr^ w SB. aanzien, stand in de
  maatschappij, eer; en geluk, fortuin, voor-
  spoed, zegen {Ar.

  hetz. en geluk hebben, voorspoedig
  zijn. Verg.
  (bO^T) (UUfJi'v SB. pare, ze

  gehost latende, uitspreiden, te droogen

  leggen. Verg. a^Kqimv^rrunri

  flSf

  Q

  07

  \ zie

  07 (UV) aS^Jf wordt verkl. met mzhmhx ook
  met
  Het is het Ar. woord
  (tJl VJ n? (LM 2 cm [) \ zie nrjoj)(Lvte amflw  (bi(&)\ of £n ging; pligtshalven.
  ten dezen slechts de bode zijn en niets
  meer. foashop last, zo aan
  den voet van een brief uitgaande van een
  meerdere of aanzienlijke, wanneer die op
  zijn bevel door zijn ondergeschikte, bv. zijn

  schrijver werd geschreven en geteekend.

  cy

  ^(bJ^CEJ) (UV^\ of ajtt&jtn^\ eigenn. Indramajoe.
  (bJ) (EJ) cm \ SB. door ophoging over een

  smalle strook van den zich daar tusschen

  bevindenden grond, verkregen water-
  communicatie tusschen twee punten; ook
  wel eens voor de smalle, door de hoogere
  ligging niet te besproeijen strook gronds,

  die men soms vindt tusschen twee sawahs.

  cy cy i

  (CfW)^jfzn\ ergens een Mticm aanbrengen.

  (bC^ cm \ jav. eign. van een Batarii ge-

  malin van Batara Goeroe, een godheid van

  een gramstorig en verschrikkelijk karakter.
  Jav. Wdbk.}

  (bC) cyj
  crn crn^ \\

  (bJ) (U) CY) CY) f)\ en (mnAim (rrlnm/i\ $2?. met

  ' CJ 'Ul

  een vaart, in een vaart, van
  to^ SB. zich.

  laten hobren, geslagen worden, van de be-
  doeg; oqk zva. cciSn en {zva. (acrr^

  K.)

  (bj) m mi kastanjebruin, van een

  paard.

  (bJ) m cfY) (EJ) \ of \(uyrnGJi\ SB. achterdocht,
  verdenking; ook (verdenking hebben op
  iemand. Bg. H.) Verg. sngj'Tjw

  (bj) tut cm cmji \ zie aZ> cm cmflw
  nrj 2 (KrfaJtJi \ zie (Miasriw

  (bJ) OJ) (Tj aa (WJ! \ zie

  628 £ntKn\

  zva. ^ajtitaj^\ I. ook nerkomen, (bJt (K$ \ zie g w
  van een zweep of derg., waarmee men een slag fcJ^(KYl\ zie Qdjp en onder ^unt\ aldaar
  toebrengt; teregtkomen, indringen, van een cunSi(K^jcun2\ enz. c^.(Kn(3^ack^^\ moei-
  kris, waarmee wordt gestoken; enz. * jelijkheden, zorgen, verdriet, leed. (Skr.
  (YJ (U) 00^ wel eens (3^nq^tKnji\ SB. maar in B. wordt toch dikwijls wnoj>\ of mnji doehka, hartzeer, verdriet, zorg, moeilijk- heid. dav. TVdbk.).
  gevoegd achter of wel het (bd^ 0^1 \ naam van een vrucht (Lansium do-
  vervangen door nmn^dj) a-iojjttfwtHT/p van plan, mesticum Rg'j.
  van zins, van plan of van zins zijn, voor- <2^ inlandsche arts, man of
  hebben, willen, begeeren, willen hebben; vrouw; vroedvrouw; toovenaar, waarzeg-
  om, om te gaan. ^cmaSt(3^A^?(g.\ ger. ctn ^A.nsii2\ vee-
  die bet op zijn leven -toelegden. Voorts arts .
  dient erpwwnj^ om het futurum uit te drukken, (bdl (KYi \ het mannelijk lid, de roede (Ar.
  dan S. en icncqa.^\ B. Verg. >3)-
  fcJ) (Kri \ SB. het vuil in de huid van menschen, Q Qz" OJ? (Kn \ SB. God verheerlijken en lofprijzen,
  ook van dieren, zooals paarden, honden enz. alleen of met velen, en wel door opnoeming
  . Ci Q Q (~) O tKYianmnqm cckh^ik) cm 2 Maxn .ru amjf o&\ spreekw. het kwaad doen is hem tot Gods, bep. ook door bet berhaaldelijk op-
  een tweede natuur geworden. 6^$ zeggen van de kalimabs (Ar. m
  (T) / O (?) Qv-O(?) (urzaytrbfl (bngdJi cm \ _.rn as 2 qji 2 om asn/j cBi a?nm cm/i \ een doode grafwaarts brengen
  is ook een spreekwijs. met dikir, waarbij dan voorgegaan wordt-
  OJl Mp SB. voorgeven, voorwen- den, doen voorkomen. door een of meer den stoet besluitende pries- ters. c£n fn (twitQ 2 > te huis en met velen,
  iets om te strekken tot voorwendsel, voor- ter wille of ter gedachtenis van een over-
  wendsel. cm(M of iets, iets voorgeven of voorwenden. den bestaande in dikir.


  629

  ft J) ? (K77  o . ^J) (KY) 2 (HY^ \ diep in het hoofd liggen, van of te doen, ongemanierd zich aanstellen
  de oogen; ook: diep in het hoofd liggende of onbeleefd zijn.
  oogen hebben. Verg. (htrunw O' o (UB 2 (KY] 2 (UY1JJ\ SB. digt bij, nabij; in de ^GJ klanknabootsing van het iets hakken, fijn hakken, bv.. vleesch op een blok
  nabijheid van iemand of iets bijv. staan, of derg.
  zitten enz; digt toe zijn aan iets. ojkw tbJJ (KY) 2 SB. van men-
  ttfngasnjp of (UK^ga^ganig nsngfx digt bij elk- schen zva. voorts kunstterm voor
  ander; ook zva. cQ2 fy!2 asnff\ digt bij of in de het liggen (op den buik) ergens, bv. op het
  nabijheid van iemand zijn, bv. zitten. strand, vaneen acr^nm w en van een schildpad.
  (dtSntfni^o^/ix tot iemand of iets naderen; Ook wordt wel gebezigd van een
  in de nabij heid komen van iets; nader bij als het dier niet zit, maar ligt als
  komen.rtmaj) (ui gttfnt asn mvdsv. (&£ng s asij of het zwemt.
  iets nader doen komen, doen (UB (KY) mazlaQ SB. liggen, met
  nabijkomen; de banden van bloedverwantschap de voorpooten regt voor zich uitgestrekt,
  nauwer aanbalen (door een huwelijk). volg. somm. slechts van. een tijger, maar
  artficcn afn g asn (ht/] \ geen persoon wezen volg. anderen ook van een kat en een hond.
  in wiens nabijheid men kan zijn, bv. s Verg. St nachts, omdat hij zoo woelt. pooten gelegd hebben, laten rusten op
  (UB 2 (HYl 2 \ JIoll. dokter. (UB (KY) (Skr. daxa, knap, handig, be- zijn prooi, van zoon dier. (UB 2 (KY) 2 naam van een bouworde of
  kwaam, bedreven) ong. nsn fatsoen voor huizen en dergelijke. 11. (naam
  maar beter asntm SB. gebrekkig van een zoetwatervisch. Kg.)
  van lijf of leden. (Jav. knap, (UB z^e
  welgemaakt, gevenredigd van statuur). (UB osy^\ Kw. zva. mnsrp (Skr.ddtoe, element,
  z (lj$ (KY1 x plmP verloren, hals over kop, hol over bol; door zoo te handelen grondstof, mineraal. Brof. Kern. Jav. IVdbk.} KV(utasngtHT/i\ vorstelijk hof, paleis.


  630

  /7 J) (isri \  (bJj (ISY^\ (Krt(Siasr^\ enz. zie aSu&hw (YJ tbJJ asn \ SB. kort, niet lang, van iemand; toe. (i(Jt nsh(ij) a^rt (KT)oj^-r^ajt (tsrt (ut2/rj(ut\ tot aan toe het ondergaan van de zon, en dit
  ook benaming van een kipsoort, die hele voor: den geheelen dag door. ash m? £?
  korte pooten heeft, zeer laag op depooten is. (St(tm(3^Aa^(n^^i(^asnjf\ kwam te sterven.
  iun (uui eq (uuij asn \ zoon kip. o . n iru trut (Ktt (u^m iutaj) (bJ! OSY) \ SB. vlak, effen, van terrein. een spreekwijs.
  (bJi (15Y) \ S. tust 2(nrt (Lnj^\ P. B. en BB. tbJ! HSY) \ aan, m opschriften en adressen van
  komen, aankomen; ook voor komen, waar brieven aan minderen of jongeren.
  dat gezegd wordt voor terugkeer en. ajtmash\ (bJ! of ajurutflx zva. a%l\ maar van iets zoo-
  rwi'riwi en (utn^&t\ mvdsv. a/nasriaj) ash\ als de boom van een rijtuig of derg.
  zoo of met dat hij kwam of aankwam. (YJ tbJ) (UI \ Jav. (q(utojt\ zva. dorp (Skr.
  azioji asha£n2orgi' S. maJiiMn B. ma- dsja, oord, streek).
  ken dat iemand of iets komt, iemand of 2 (&B \ SB. schuld, misdrijf, zonde (Skr.
  iets doen komen; iets zooals een brief doen dsa).
  toekomen aan iemand; een hartstogt opwek- SB. boersch, dorpsch, zonder
  ken; vreugde doen smaken, iets zooals een vormen*
  wajangveriooning doen duren tot een zeker (bJ) faj) \ SB. bodem; bedding van een rivier;
  tijdstip B. getroffen, overvallen, bezocht door natuurlijke geaardheid; van aard, van
  een ramp; beloopen door een storm; iemand natuur, uit zijn aard. a^a^tik^fuig'rt/^iK-n
  bij zich krijgen, een bezoek krijgen vau V!' nog jong, nog jeugdig.
  < iemand; booze lusten of plannen ofwel toorn (bJf BJ1 SB. aan-
  bij zich voelen opkomen, vervuld worden dringen aanhouden, opdat men iets zal
  daarvan; een brief krijgen. aztasit tot toe; tot aan toe; kwam het er HoU' SB distrikt


  (unojit arug \

  631  (Ui 2 (Ui 2 x een navelbreuk en daar- splitsen, van een rivier of water. lia^tvt
  door uitzetting van den navel hebben, oQimjix iets voor iemand in tween deelen.
  ook van dieren, bv. van een paard of buffel. Dat iets: Voorts zva.
  (Tj (Ui cq Ui Holl. December. (Ui(Ui\ SB. een aktie instellen, aanklagen, tin (: on n£n ry (Ui (Ui \ SB. een g.od of godin en huizende.
  eischen (fr.- tigten, beschuldigen, een civiel procs aan- (Ui 2 (Ui \ of SB. gebed,
  doen. -ai/Njaw\ of \ de aanroeping; inroeping van zegen; het
  aanklager; in een civiel proces: de eischer. dankzeggend loven, danken en tevreden
  de beschuldigde, de beklaag- zijn; voorts tooverbede; en ook zva. a-npi?ow
  de; in een civiel proces de gedaagde. xn&maji' bidden; smeeken tot God; ook
  (U^ (Ui \ (Shr. dwaj SB. twee. a^.aji£i(nji(knj^\ twaalf. iKna^yui\ tweede, ten tweeden, een of ander gebed of inroeping van zegen uitspreken om een aalmoes te
  secundo; benevens, met. yun>nM\ alle krijgen; zo bedelen. oji^ia^ignj\ zijn
  beide, beide. beide te zamen, zegen en heilbede megeven aan iemand.
  met zijn beiden; te zamen met iemand. iemand heil toebidden, iets
  een paard of buffel met zijn bei- afbidden voor iemand. Kn&mwaAitaji fn\ Mg \
  den berijden. zich in tween hetz. iui&n2 0Ji \ of ook wel cu>m(3^.\
  splitsen, van een groep menschen, bv. om een heilbede. asr^adhh.^2(cn\ wel spottend voor
  rijtuig door te laten, voorts van een groep of bedelaar.
  vlugt vogels; ook {van een water, door dien,de (Ui (U^ I. de woorden, het zeggen van een
  vloed boomstammen heeft aangevoerd, die zich zeer aanzienlijke, en dan voor last, bevel,
  hebben vastgezet en met onkruid langzamerhand vraag, enz. Ook zva. zie dat bij
  omgroeid den stroom big lager waterstand als 11. SB. het goede of bepaal-
  het ware in tween splitsen; K.) maar volg. de tijdstip of moment voor iets; ook de
  anderen: zva. zich in twee armen stervensure, de dood.


  au) (UiG^art/^ 632

  1 door den dood aangegrepen of overvallen tot zijn \ en eindelijk ook nog door een
  worden. asnmBKn&aaiaji.?azne~.\ den dood i&asi, asu (r aantal jongens onderling, bv. spelende.
  wachten, aan den dood toe zijn, op sterven Verg. w
  liggen.-zeggen, spreken, vaneen (^ duit ? vorts S. 6j*asn \
  zeer aanzienlijke, asKt^aj^^tunaryix iemand B. geld in het algemeen.
  iets zeggen, bevelen, opleggen; iemand als osnjp geen rooden duit bezitten.
  v den aangewezen of gekozen persoon voor <1^(81 zilvergeld.
  iets proclameren. een last zie a£i2 of bevel medeelen, geven; ook overbren- geven; voor iets, bv. voor het sits dat
  gen, geven namens den lastgever. men koopt geven of betajen, bv. per el een
  ajn imji\ zva. I. en, maar dan geschre- kwartje.
  ven en uitgesproken SB. plaats O (U! cfl * ^enam^ van
  waar het water uit een rivier stroomt pernoot, als ze dien graad van rijpheid heeft
  in de leiding, waaruit sawahs worden bereikt, dat de melk, zijnde de vleeschvorming
  besproeid. nog in haar begin, een aangename en ver-
  (UI (3 \ zie(^aj^^ajntHT/f \ onder ojioj^w (Uf #5. schimmel (als kleur van een paard], a^naj^a^arn\ eveneens schimmel, frisschende drank is. Verg. a5<$i\\ z~\ . (U7(UI2\\ 8B. zitten te staren, gedachteloos staren; met de handen over
  maar zo dat het paard nagenoeg wit is, elkaar nerzitten, wachtende op iemand.
  geen appelschimmel is. een (UI 2 (U! \ 1. zva. icnc^w Bv. 2 (fzinzn'r^
  schimmel. dat is net zoo goed als of ze hem
  (UI (Yj (UI (HVTJJ \ voornw. van den eersten per- vergiftigt.2zva. aj^^rutpw Bv.
  soon, maar door vrouwen en meisjes mag het
  niet gebezigd worden. Het wordt gebruikt O . n
  vooral in de dorpen en dan door gelijken; (U) \ SB. door en door rijp, van vruchten
  voorts wel door een ouderen broeder sprekende Verg. Sl(&i2(uvip\\


  633

  (KJi (IU 2  (W) 2 (El 2 W ^(Sit^xS.SiajiiSi^of^maar zelden. xaxfh (ut (bit ?\ P, (H(eiau\ ffixniri' of ftly J (bJI OPIB 2 (YQJJ\ nrn (ioi nu 2 wru 2 (ht/j\ SB. al maar door, steeds maar door, voortdurend.
  i<&(rviji\ B. waarnemen met het gezigts- tbJj MJ) m maar een minder
  orgaan, zien, aan zien, zien naar iemand gebruikelijk woord.
  of iets. rn2(^.2\ zva. ratelt ^.?\\ mivjit (bJf (Yj (YUI \ ook c-jSvjoux en rrn £n nrj ru \ Holl.
  IS. u u t telt q ten t (ht/J\ oj ramr/it edele heer, edelheer, titel nog tegenwoordig
  z St qitfnttHTp P. ff ratsten 2M/j\ B. ie mand door de inlanders gegeven aan een lid in den
  of iets zien, iets aanzien, naar iemand of Baad van Nederlandsch-Indie. Bv. osr^mi m/i
  iets kijken, y £1t(ep afn2een gezigt ver. OPU^ \ ook wel eens, maar minder goed (uirjj,ruj\
  vjmrvitQtQt^tQtMJi'' (het laatste woord S. morj spreek uit: dedeuleuun, met den klemtoon wante, bloedverwant. n^n^rurumix S.
  op de tweede lettergreep) er is veel te (Uirjioirrjm ren-.! iQamrpjj\ B. broeder.
  zien; en waar veel te zien was (is),gezegd (3^AvjnJitrj(Ui\ S. orirj(Lonrjm(tgnjjrmB. zuster.
  bv. van een stad. Verg. ra&M/^ (Ki2(^\ (ij)aryj\ of (^(n^(fj>io^na^,\ halve neef
  O O r Oz. tel rj na halfzuster, waar de kinderen dezelfde moeder.
  (bJ) rm f>\ I. SB. hoewel, ofschoon, alhoewel, maar niet denzelfden vader hebben.
  al is het ook. hetz. 11. Micn mi\ als voren waar de kinderen denzelfden
  (ij)nuq\ ook wel iru ^aairui zva. ruqw vader, maar niet dezelfde moeder hebben.
  (bJ) OPJ 0PU1 \\ rarnrjnu zva. ratelt<&pi\ maar (LJ cirij^cyr$\ of SB. de, door de tuim
  zeer plai. op hun plaats gehouden wordende bam-
  / . s tbJ) (IU1 (LPY) \ en m nu au run \ zie raiunw boezen, waarop de um^n^^ ligt.
  (Ui ~sn R£\ \ Ar. naam van d^e twaalfde maand van het Mohammedaansche (bJI (IPUI ratutauorn,^ zva. u^nam/fw S) (TU^tKrij^ Jav, met gekromden rug
  jaar en die ook wordt genoemd m rut

  634

  (Ui axn (Ut \

  rui
  SB. met betrekking tot schrijven, naaijen, aanbrengen; en een toil of begeerte inwil-
  in het algem. tot werken dat zittende ge- ligen, daaraan toegeven.
  schiedt: zitten dat te doen. (Zva. mKutn^ V (Ui aru^ (Ui \ SB. inlandsch papier, het zooge-
  "2T' K;). naamde Javaansch papier, en dat bereidt
  O ^7 ^07^ \\ (mnA^ru) (rmjp SB. het hoofd afwenden, bv. minachtend. . tq rut muhtjp voor iemand het hoofd om- Gods woord, de koran (Ar.
  draaijen, afwenden, omdat men hem niet Verg. zien wil, niet van hem weten wil. (uitruil (Ui (TUi (Ui (KTjj\ SB. acht. (uiiruituian^rru^^
  (ritruHKrtji' het hoofd regts en links wenden, tachtig.
  keeren, draaijen of afwenden, ook zooals (U^ (rui m (Kn \ Ar. het zwaard van Bagenda
  men dat wel doet, in zijn drift of toorn. Ali.
  o £~) (Ui OTU! iets zooals het beslag van gebak: goed tot vorst, de vorst. ^<3 een massa door elkaar gewerkt of gewor- van Soemedang. Jav.
  den. een intieme vriend, (uiSn(^.(m jp(jZjmji'' Zijn intieme vrienden. \ zoo benoemt men wel van haar
  (\ of (SttrSta^artj^ SB. ligt geraakt, sprekende de vrouwen van den eersten rang
  dadelijk hoos worden, als karaktertrek. van een regent. Verg. bij (U*.
  Verg. &cnyfnM/^ O (Ui (UJ #2?. van een lamP f kaars. rr Q- O O verg. (uioju&ijf\ en (uitrui asnw o . o o;uig.£^\ Zie 3-aNgJW1-(ui cm (u^ aryp zie (Ui 2 (fUi 2 (Uijj \ S-B. bindlat, bv. over de (Ui (TUi (EJi \ SB. granaatappel, iWca grana-
  oesoeks, om het doorbuigen daarvan te voor- turn. (Skr. ddlima).
  komen. ac\(uii(rmzajij^\ aan iets QQn

  635

  I"'

  (vj^rLiam/p

  Q O
  OJ! (TU)

  andere naam van de vischsoort, die men be-
  doelt met

  (b^ (bU! x eigenaardige slaan op

  de bedoeg in de vastemaand, dat geschiedt
  om aantegeven, op den dag voorafgaand aan
  dien waarop de vasten ingaat, en op dien
  voorafgaand aan (^.tcnma^x dat men be-
  hoort zich het hoofdhaar te wasschen

  (EiKKnj^j voorts s nachts, gedurende de

  vasten, dat het tijd is op te staan, als men

  nog binnen den geoorloofden tijd wil eten.

  cm cm / \\ (L aa iru rrn CaJ

  zwaaijende, heen en

  wer zwaaijende, van loopen, bv. van bet
  loopen van een beschonkene.

  (UJ) cnj^ \ SB. koperen of aarden pot van den-
  a o

  1

  zelfden vorm als de mmwjp maar groot er.
  arui\SB. houten wadah, waarin rijst
  wordt omgeroerd

  S? (UI \ SB. liggen met den kop opgeheven,
  zich zo neerleggen of gaan liggen, van
  buffels, runderen, geiten enz. Voorts zitten,
  van vogels, op de wijze zooals zoo'n dier zit

  als het zit te broeden. Verg. 6-2?(u^w
  (Ej)2'(U)\ SB. lengte, gelijk aan den afstand
  tusschen de toppen van de middelste

  1

  vingers, als men de armen regt uitstrekt,
  regts en links. MvUifw, een zoon leng-
  te. Max!? een leng-

  te gelijk twee (Sltajix verminderd met een
  lengte gelijk aan den afstand van den
  top van den middelsten vinger (terwijl men
  den arm regt uitstrekt) tot aan de borst.
  cmMn~ntmateen lengte van

  11/2 Verg. maait
  de armen regt uitsteken ter zijde van het
  lichaam j ook: ten einde inlichting te bekomen
  of een wensch dien men koestert, een verzoek
  dat men gedaan heeft enz. zal ingewilligd
  worden, een stok of bamboe, zoo lang als
  een bij zich zelf afgemeten 9? o \ leggen
  op een heilig of vereerd graf, om dan na
  en uitspreken van den wensch
  of het verzoek, uit het een weinig langer
  geworden zijn of het dezelfde lengte be-
  houden hebben van bedoelden stok of

  bamboe, te besluiten, in het eerste geval,
  dat men zijn verlangen zal bevredigd of
  voldaan zien, in het tweede geval, dat
  zulks niet zoo zal zijn. m(Sltaji(3^A.im/i\

  iets meten bij deupa's.

  (U) \ SB. reukwerk, wierook. (Skr. doepa).


  636


  1

  asi \ zie G-stqw

  ZVa. ax^miw

  (UI aJl 2 (Kijf \ SB. als maar, mits, als slechts,
  als het (ze) maar. zoo maar

  in het wilde weg, zoo maar zonder eerst
  eens rond of toe te kijken; en met betrek-
  king tot gaan zitten: op de eerste de beste
  plek o/plaats, die men in het oog krijgt.
  rwmm (ui2(htji\ mvdsv. (met betr. tot twee of

  meer pers.)

  (m \ 1. Mal. SB. keuken. Verg. mm?
  wfjw (Verb. en Bijv.) 11. SB. stoel, dwz.

  stam met zijn dapoerran, van een gewas,
  zooals bv. de bamboe; oj)a.^ajj(3^A(Si\ een stoel

  bamboe. rW(L^"ncollectieve
  voor de uitloopers van de gewassen, die
  zoogenaamd stoelen; stoelen. Verg*

  £lz \ onder \\

  (UI SB. tegen iemand

  of iets aanloopen, opzettelijk of onopzette-
  lijk; ook: een duw geven, zooals met den
  schouder, fegen iets bv. een deur, om die te
  doen opengaan. Voorts en dit volg. K. in het
  Bantamsche en ook in het Buitenzorg sche
  (Rg. heeft: dupak, to kick down or away,
  to stamp on; to nick under foot) een

  schop geven, ook een trap geven, zooals
  men een beest doet, dat men doodtrapt.
  het hebben moeten lijden
  of slagtoffer geworden zijn van den vloed
  of het hooge water en daardoor beschadigd

  of vernield, bv. van een sitoe.

  u aY

  (W) (U)\\ manajix zva. m anrjmniHT/i \ en (omjiamw

  (WHiJiaji azi(HT/i\ hetz.

  ** l v

  (UI (UI (U) (U) 2 \ zie het volgende woord.

  v o

  (UI OJI 2 \\ * mix tui t\ SB. zich bukken, zooals

  men doet als men bv. in zijn huis gezeten,

  door de paloepoeh in de kolong van het huis
  wil kijken.£l duaal zo bukken; ook zooals men doet, als men

  regts en links zijn blikken onder iets wil werpen.
  (U] (U) \ SB. de borst. Verg. (unmcn^w
  (U^ (UI \ SB. weduwenaar, door dood f schei-

  ding. Verg.

  S7 Ojfw SB. tjangkoks, met het doel

  ze naderhand een ander plaats te geven of

  wel omdat men ze zelf niet houden wil, maar
  zal trachten ze te verkoopen, ergens tijdelijk
  planten. Verg. cn voorts

  wyw Voor dit laatste bezigt men buiten de
  Preanger mdndnx en aaia^man/jx voor
  fcB (LJ) (n(iJi(in gebruikt te moeten worden iets doen of Tot dat de n-naA^ als zoo-
  maken; op het laatste oogenblik o/als het danig werd ingevoerd, diende bij de Soenda-
  er aan toe is pas iets doen; onverwijld nezen de waarvan degrondkleur,
  gaan iets doen en wel iets, dat men tot nu zoomede het aantal en de kleur van de op
  toe uitstelde of waarvan men het verrigten het hoofddeksel, aangebragte, om den bol en
  verschoof in eens bv. rijk evenwijdig loopende, cirkels was vastgesteld,
  zijn, door het trekken van een hoog lot uit de tot onder scheiding steeken van de rangen.
  loterij. het trof zoo; juist, (UI ^//
  toevallig. eenzelf- 0J10J) wjp SB. stijfvol, propvol; ook zva.
  verwensching: ik mag op bens doodblijven. <£i x te huis zijn> volkomen te huis zijn in iets; voorts van sommige dieren: met iets, bv. een kist met kleren, een mand met gras enz.; ook met zijn velen staan
  vast zijn in den een of anderen gang, zoo of zitten ergens, zooals in een deuropening,
  van een paard in het tellen, draven enz.; voorts zoo dat de passage belemmerd wordt of onmo-
  van een buffel: er op afgerigt en gewend gelijk is. az)(Sl 'zijn, bv. om voor den ploeg te worden gebruikt, persen in iets, bv. een kurk in een flesch,
  en van een ram of bok, bv. om te kampen een pen in houtwerk; enz. ook op iets zooals
  met een wild varken; enz. een omgekeerde mand drukken, die indruk-
  \ S. en (sprekende van den doedoekoej van een meer- ken; iets bv. kleren tot dat die stijfvol is proppen in een kist of derg. Verg. azuutg
  dere) de inlandsche hoed, waarbij men naar w? tngwi/iw sb
  den vorm en de stof, waarvan het hoofddeksel is varl een (^ie
  vervaardigd, onderscheidt: de Cenlropus Bubutos of Hors field. Rg.) II.
  (qnjHLM\ de Qde (V^d^acr^ajuii azt a^a^,asn/i\ SB. een haar, een veer of een'
  aoigthriji of a^a^(Kr^(^9sniiKnii\ de ~ji? tand uittrekken; iemand de ziel onttruk-


  (IJ) (10) (M/l \

  638

  (im&mirw/l

  ken, uitrukken, voor: iemand doen ster-
  ven, van den doodsengel gezegd.
  asntHT/lx een vogel plukken; de haartjes van
  haard of sik uittrekken, hetgeen men doet
  met een aJiasr^a^njiw

  dB dB van gronden: bloot, den

  bovengrond verlren hebben, door weg-
  spoeling; voorts van een sitoe of bendoengan:
  leeggestroomd en zijn modderigen boven-
  grond verloren hebben; en van de tong:
  ontveld, ten gevolge van het eten van scherpe
  spijzen.

  UB (TjdB civetkat.

  o

  SB. aangestampt, van de prop

  op een geweer of ander vuurwapen. a

  (Sinrwjp zva. o o

  zorgsche zva. kk&ok mv/i \\

  O O .

  OJ? 2 OJJ 2 cr^JIx schoor, stut, bv. onder
  een brug of onder een op neuten staand huis,
  om door zakking van den vloer te voorkomen; en
  fig. steun, protectie, waardoor iemand wordt
  staande gehouden.-t xvijp een brug, huis

  enz. voorzien van een stut of schoor \fig.

  o o o

  w een zeer nederige spreekwijze, die

  men wel bezigt bij het

  (UB 2 (UB 2 naam van een inlandsch gebak

  en van een mangga soort. Rg.

  dB (UB naam van een spoedig groeijenden

  en bladerrijken boom [Erythrincty, waarvan
  eenige soorten, en die in de koffij tuinen als
  schaduw boom wordt geplant. Bij wijze
  van levende heining worden deze booraen ook
  wel om, kebhs en derg. gepoot.

  (U^ SB. snorren, draai-

  jen, van een Km^ n.Qydjiw Ook een in het Hol-
  landsch niet terugtegeven, het geluid afbeel-
  dend, rede woord voor een volgend nsnjp*.

  O O

  (UBdBcOOJjX SB. forsch gebouwd; groot en
  dik; ook zva. (Stinemap/px(&n£n rmw/p sta-
  tuur, z lichaamsbouw.


  (UB (U$ \ SB. dik touw, echter niet van buffel-
  huid, maar bv. van loeloeb, waaraan een dier,
  zooals een paard of buffel, wordt of staat
  gebonden.Buiten de Preanger zva.
  aj)m\ zie ald. Verg. ook akQaspj^w

  dB 2 (l£? \\ xndj)2o^\ SB. iemand beproeven,
  op de proef stellen, bv. om te zien of hij

  werkelijk braaf is.

  (UB (LAB \ I. SB. kracht, lichaamskracht, sterk-

  te ; vermogen. II. mm xm \ (Pass. (Si 2T
  (ijxm) zva. ia (Bi (um (um \ terwijl volg. K. in

  OJ) dVI 2 \ ,

  639

  rrjdJi Micm/p

  het Buitenzorgsche ccidJULii \ toevertrouwd geld benaming voor een kindje van 7 of 8
  of goed niet verantwoorden, maar. zich {volg. Reg. Tj. 10) maanden. a^djid^do^rm/iy
  wederregterlijk toeigenen. Stjowx O Qv O n (airvi zie snrp {Verb. en Bijv.) Volg. het zitten op iets, bv. op een stoel, ook in iets,
  Jav. TVdbk. no/tus Xw. o.a. zva. \ bv. in een bal. aju^ nO? dn rS
  list om te bedriegen of te misleiden. III. (enniiam^(tfngdn/i\ iemand laten zitten,
  djj do !lu \ zie ixn dj :cn q \\ doen plaats nemen, uitnoodigen zich te
  (UB (UU) 2 \ en SB. hier, alhier. immi zetten. p zich zelf een
  (£i2\ hier heen, herwaarts, hier naar toe. plaats uitzoeken, omdat bv. op een feest door
  oo a.n m aS 2 \ mvdsv. unantiMtdfrh dn^\ S. den gastheer werd verzuimd een aantewijzen
  geef het hier, breng bet hier. asSaS(u?2\ of open te houden. djic^dju^nndnj^\ ajidn
  van hier.an&gjp en aSiaSi^\ daar, al- iuiirScm^tun(HTji\ alles wat dient
  daar. : Verg. tn-naSnH^ daarheen, om op te zitten, matje, stoel enz.; zit-
  derwaarts. tm&a m mvdsv. van daar; ook: daarop, vervolgens, nu, o? (W) (UU) 2 cr^Jj kreupel, hinkende.
  alsnu. aSiasrp en alaaSiasrp SB. ginds. a.^rqm(um2cmj^\ mvdsv. Verg. nJldfrldijp
  Verg. mjrwxisTp naar ginder, daar Qv A CK o dJt' en d&OKasnjp^
  ginds heen, daar ginder naartoe. (UJ) (UU) SB. ach
  mvdsv, anuSifisr^ van daar ginds. rtJ? 2 $>\ SB. de hoofdplaats van een regent- terover, van staan of zitten. schap; ook, maar niet goed wel eens voor wnjp en azidJidM\ da-
  rijk, land. jang zijo, als dajang den kost zoeken te
  (UB (UU^ (M/TJjX S. JP. en soms B. ca/icn^\ BL. zitten, gaan zitten, gezeten verdienen. ? . (UB (UU^\ SB. roeispaan, riem. roei-
  ^ijn. of dammaju^Kinjp jen, o/rSfio/t^\ het touw, waarmee de
  , o. o j r O CY o en njw

  640

  z o p

  is vastgezet, aan den zijwand van de (U^ (EB <> \ SB. naardien~ doordien, nade-
  prauw bevestigd is. maal.
  v \ SB. naam van een zeedier, de zeekoe (Jav. JVdbk.) en van een van dat dier verkregen (U) (EB \ SB. een licht. aange- stoken of brandende waskaars. (Ai
  vet of olie. Op het lijf gesmeerd zou dat vet brandende tangkalakkaars.
  of die olie genegenheid opwekken, ook de vervul- w&niiru^en \ candelabre met aangestoken
  ling van een wensch of begeerte verzekeren. kaarsen. illuminatie. xn&a
  K.) iemand onder de (ui'-nwjp iemand bijlichten, voorlichten, be-
  betoovering van.de doejoeng brengen. lichten; het schijnsel of licht bv. van een
  V o . o (Yj (UI (UIB \\ ciariajiajvt \ zie bij o 2 (UU 2 \ SB. scheef staan bv. van een huis. lamp, in het algemeen van een licht, dat men in de hand houdt, doen vallen op iemand of iets.
  Verg. oozagnaw n^' (^av* Wdbk. aia^rz/irfy verdeeling). 6^A^iut^A(rui3osnji\ Jav. (U^ ZVa' wonen? verblijf huden. (U! (EB 33 i Knopje SB. heimelijk, in het geheim, stilletjes, op een bedekte
  mm o3. (Qasnjp heil (wederzijdsch toe- wijze. (Sltiasnfp benaming van zekere
  gewenscht heil) zamen deelen, spreekwijs onzigtbare geesten.
  voor van elkander afscheid nemen. Verg. (U) 2 (EB.dBf!\ zie (utwjp 11.
  axytcjrfyojnMJp bij ^.(^(Ut^w PaSS. (UI (EB (YLBJJ\ zie en am^ojiw
  oS)(3^i^(U^\ zva. (i3(iy S? () \ zva. (3^Amw Voorts en dan ook wel oji 3tnflor>jp\ zie eens SB. getuige, bij, m een (i(^j^a323jorij^\ bij o32(Hipw 3(rug\
  (Q(-i6^ru^\ bij. Allah; Allah is mijn ge- zie bij (&(lvi2(HT/p en ook bij amo^ajtw
  tuige. Jav. een weinig. r) . o o O ... o O o.^ tui(n30Q^\ zie big (i?: om t asig\\
  (3 o3(io

  641  7^1 J) (TJ (El ~JI \

  kan spreken van twee pitten.^o/w in een peger, de niet verticaal aangebragte
  zoon moentjangvrucht. Verg. cfn reepen bamboe. Verg. am
  o o (&($ (CS 2 Q 2 \ SB. tweelingen, beide meisjes; # (CS vj (ES ^S asr^ x tegei\ elkaar aan
  voorts van bevallen: van tweelingen, beide zitten en zonder geweld niet zijn te schei-
  meisjes. Verg. w> O OJ? (ES vlak of wel van het boven- of het beneden- (CS 2 (ES f^S S. &nnjm vlak van een of ander voorwerp. schertsende benaming voor het vrouwelijk wordt gedragen, maar waarin men ook wel
  z schaamdeel. de tabak benoodigd voor de cigarette of voor
  o (CS (ES ~7 2 nagenoeg plat, niet rond, van de billen of het achterste; ook plat het sirih pruimen bij zich draagt. (CS (ES sS (wan zva.
  van onderen, van waloeh of kalapavruchten, (Es (ES Sjj nagenoeg geheel afge-
  zoodat zoon vrucht blijft staan, als men ze kapt of weggekapt, als het gevolg van
  neerzet. het herhaald afkappen, van een
  (CS (ES ^S hetgeen dient of ge- bezigd wordt om te of als Verg. xn Zoo benoemt men bv. (CS (YJ (ES ~S o ook tcwS
  met £hrj,^^ia^\ de hamboelatten, die wel SB. zich zoo stil houden als
  voor de stevigheid, aan weerskanten van een muis, bv. om iets af te luisteren of om
  een wagenrad, tegen de spaken worden niet gezien te worden; zich niet verroeren,
  aangebonden, in dier voege dat de spaken geen beweging maken.
  tusschen bedoelde latten geklemd zittende, (CS (ES niet in beweging kunnen komen. Ook van de hand. nn
  worden o. a. nog zoo genoemd de dwarslatten B. palm van de hand.


  O

  dj) (ui^jj.njin\

  642

  (U) om \

  (VJ) (Ut^J)(TV)^(KT^\ S. (IJ) (EJt^JinJ) ^O.(g(B)~J)dJU)(K)J}\
  /

  J5. voetzool. dj)(^i^j)(nj)(S)\ en &j) i&i-^ru)
  ^l^b Cd

  betitelingen, sprekende tot den regent.

  In geschriften, en tot een vorst: Uw Hoog-

  heid. ' zie *?i \\

  £// ZVCb' (UitKri(r}^l^ <&(£)(&)

  (n^\ zva.. (En(KD in 7 alg. een gat of

  lek digten, onverschillig wat men daartoe
  bezigt, slechts geen soldeersel; voorts:

  in een maat het een of ander-

  aanbrengen, zoodat ze minder houdt als
  haar grootte meebrengt.

  2 $5. schaap. &j)z (wm (tzn aJij^ of

  ^ar)!cr)oj)ji\ schaap met een dikken vetten

  ' staart, vetstaart.

  cy

  ook cmmw

  O * .

  (E/J \ SS. titel die door het Gouvernement

  wordt verleend bij wijze van belooning en als
  een lioogeren titel dan -hcm\ aan inlandsche

  ambtenaren,, die laatstgenoemden titel reeds

  verkregen. Verg.

  \ klanknabootsend redewoord, I. gevolgd

  door voor het geluid van het rijst-

  stampen. Verg. cfn a^amjpx II. al of niet
  gevolgd door SdS\ (in het laatste geval

  treedt het op als werkwoord} voor liggen,
  gaan liggen. 111. gevolgd door aomq^

  (rnto-nfix voor het uit den boom op den grond

  gooijen van groote vruchten. IV. zva.

  2. maar zoo niet gebr in de Preanger, naar het
  schijnt. Verg. ook en

  O'S CTi 2 W ------ co&j) arm\ S. nqany \ (oom B.

  wachten, afwachten; ergens wachten, zitten
  te wachten; wachten op iemand of iets.

  of iets wachten; iets afwachten; iemand die
  achterop komt, in wachten; ook: iets nog
  halen, beleven, nog beleven; maar in dezen

  zin slechts de vorm (Kna^armuia^x in ge~

  i;

  bruik? xjklj) armaj) arm\ S. j)/i\
  asb (^'(hb

  B. hopen, vurig verlangen op of naar iets.
  a^am\ SB. zva. a^amn^arr) \ nadenken, over-

  leg. Verg. o&moBimw (ujdjj.cm

  \ajyuu)2 om \

  zie bij [oj^oAmar)-)w zva. t^j^zicnw

  (K^OmG-iAlHl/p zva. OJ)2KJT)(3~iA(K)JI\\ ---- (KT) dJ^am \

  S. Slmasnji' P. en B. kunnen, in staat of
  bij magte tot iets; het hart hebben iets
  te doen; dat durf ik, dat neem ik aan.

  (^Y)z(Knajjtarr)\ S. (CnzSlm aspj}\ en
  masnj^ P. en B. ook het niet kunnen uit-
  houden.


Full Text

PAGE 5

! # # $ $%&'$$('$$) $$*$('&+ ), -,) !"#$$$ % / # !&'$!( )*$+!!*$,$ 0/$) ,)$$))/)0) -!.0) 10) *$ 2/ 34 / 0!( 56 !0$ 5! !1"57$)8$$/98$%&'): $$ 5! 9 /$(4':*)$$)/ $)4':*); $$)0)

PAGE 6

5. $ < 9 ) / + 2$#*$)* 0))<='$%&') '* 0)) 5# 5 / + 3!*$$!*$!4$!*5!!$'$$!**! / + $6-!7!28)0'3 !95 2:-$;!$< 5 9 / + %&> =!($ / !"(0/,0)80'')4/ *)80?)4)0'')&'&$) ) 5 / + !!# !*-,>! !6 / + !2(?2!"2(22(# / !. 6 / !9 / '$!&$2)#'$!($! % % 1 / :' ),:' )4 .6 # / + ) !?!%@A. 8$98 .5 / '-9 .! / BC=D .! 6 / + $%&'().0

PAGE 7

@ .. 0E *$)0A$)' /6F2 .9 9 /25. 3E (3G538!0H9# !"3 /+ I*$)$B)80?),)0'$$)(+0; '), .# 5 J(2 C . (0A))$$):0?&'+0'D))*$) )%E'+( &::), HH(0 :+0) 2 323 96 ! 00(2$(3&' $'0( 0!.E 00(2$(3 &'4 $'0( 0!.E 95 >K !9G(5L 9. 6 0?A 99 (),-85 # /M!N(1 :H:10:

PAGE 8

/.O P 9# $ B !*!#/% 9 D !*$3%K*'(, $$A,**)( % 9 6F7!B1#!M!B12 !Q!R8&%&'80?)$$)80?)/ / 9 # 5 !(0; "*)/*)4G:)),*)D:)) # H5 .! 6 /.0./ 6!!/.!#I7S!"#$57.!#T.32U # !0!$(0('A$A0,:(%&*)/' ))$$/ *$) ,)0? (A+,): '' $/+'!,)$$/3 #5 /+ )$('$)/ #. % !3.I0?+@A.V#)%%%+*A.+'?+@A., II &0?&0 J #9 /$+ 8R !'',7%+(0 ## K
PAGE 9

& # !!1-++2+2+ /+ # / '+A)&))'+A) 3 6 $'"$$(()52(0+0'&$),/' +0'&$)480?$$'() ), E80?$$'( )0?)/$$ 5 /+ (%&0: )(%&0: ) 5 666 9 /+ )$$'&0 GW .E 04 /+ 0$!$$#$>$8$9 I!?. -!#X2.$ 5 =)$!Y 6 =.H # 2/;3 M 05 )!)B12 9 *$) . $,NOP*3J(0(A) 9 5 /+ # 5 !".!W$$ . 05 !($8!(!BZ29/ '=Q3D)8
PAGE 10

J 6 +I7!H=]SNJ!>8!9!T 65 5 I 6! @ =!$!&.! # 6 "!$$,( 69 (')\!7 N. 0( 6# "!$$-./$(!;N. "!$$"$!$(!N))% !!>$>6-67$!($8 (!!"# ^_%M"1!9$.$86 !6!`a. # 80?)0)$$),6 >#Y8(A)0($$0?;'0? 0,/$$)0'* 8D ) A)) $$:0?0 A80%&8D, 65('60D+0',D',':$ *+%&')N!(.0#P==$$!# I 6!"!$$0$1!2!$3!$$4!$+( 6

PAGE 11

6 9 + 0)*)80?)4 + !#!. 5 ($$)0',0))*$80?) ')$$)0)*) b /( `2(( + AD0?'1/+/)')4 56 8)4A0)8) )S80'')46 56 5!.8G 5# 6 :0?&&$0)0 ):0#R 0!1.60):&0?)'('$) :)),A A$$'(:))45)'$)1A80?)!. 7 226 8+8+!K7. B 3 5 5! !5 8+,0,&$/8$ +55(9:;#+< T* U<==1/

PAGE 12

!! 5 !H 5 !., L 5 !9 5 6 6 6 ;, (0 !.* .6 >56789:;+, !B!H(B!B"$#$$ !B?(?8+@A$$ ,$$(%&+0)!, B+2A)8CU !B!1H7!B17!B].!B%7HH!B!1$!B1 D/ #$!#$ !(3316 +A, +A*$) :/)D('+0) +2<=>,>=<+((R!#!?8 /'$' !"H+7#%+[Z$cTH0# !aS!2/V7A7 6HH[[)+*)4 /')+0)&+ ),/')+A';),A :))&+ ),H&) /')('$$'$$*$) A+)' 0(A+ /+ $AA A 6 6 !"H!B$$ I 4E7 8;)6F2,$(G ;# H

PAGE 13

.6 % A0) $.!#.!92 5 19: .5 !,5, 6 %I=)2=9=)0) J +0',')0) ,+0'*' +0'*0 ,/ !#d!#@.R8 3 L d"$ H#1.!#7.23 7I7I( $!#S.!(0A&'*$D/' &$) .. % -9$ .9 7I;I=5J+ 9 (BJ(III($(0(c. (%&$$/'(80?)480%&*0?A) $$) '') *0?&0 6 !# # HHHHH 6/6 0) *&$) )/),+0'AA),2 96 6

PAGE 14

96 # %I)$$/ 0! 9 4&=:,()=2+2B;'12 95 7I)J 6/ 9. 6 IT 9# # 6 /9,7RB 0 6 9 5 / /HHH )+)(&0, $) $$,8/$$A (' :('A$$'(, 9 ? :($$ 0,A$$80,:($$ 0A$$80 +$!e5ae+$!$!$!"!#1.a?$. #6 )A$(' B7I?2J(K=D 5 B7IJ8)!K7.!K7.$?97.!]".!K7. % =!K7.J()%LM 6/0) '$))8//) # $!376=M=I#%2 #. I7.!Z.(0&'0) &0 :$'P &+ )4&'*&/ ('$$) ,0) &0 WP

PAGE 15

&+ ) J82* $ #. M6 !33$ >$8(' $(('/ M] / #9 9 ,HH !.E 6 5=5I8*$(/)/' 'AA) *$) *0)(A$))/) !#!K)8G)A?,)8)&*&0 J 28G)&*&0 ,8G)A?)/)*$) # 55RRJ578*$M: $) '(A),(+(()4(+(() 6 H(f(2HN($%/ %%9M XCKYF M*`II :9: 655ZJ(0:0?'), 5 # 6 !#]?!4?42N,2 # (0(%&+0)($DA) /!/0!3 9

PAGE 16

" 6 I!&%L!S! #(',('4 K(0 % 0?2 30?2 3 % @! J! &'( (0/)10)/; /0)80?) !K7R7#B!K7>>!M9 6 1/+ J(8g L (# /(!$#2 A)',-(-cc/$$' 5 0)' '), h6 !9!ZZ!Z!863D[?3!Z. 5 $%&'*0) 1/) 2 'A('$$) A+ 5 6 $'):/ $) $'):/ /%= /2JJ,(0!#38:A$ ,(%&'(* *'$)(:+0:$$ 6 !-B-2 HH 6M 5

PAGE 17

A& 9 # 566 H 56 56! 6 / / # / 5 /) 6 / / !#2!2 = 0%&')0%&') i\!L.R $! Y/'): 0DD,'):8/$'))0)* )'$%&')':*00)=$(#2 !4,!]4,77#$$2$B !$ Hj(623*,:80''0)$$)*,7 :80''0)),*$$$)*$(' ) )* '0:$1*) ) 52 5<\DDDA 5 !4,8[0-04*0)80'')4 80%&:8 /$) 6 65!44,!44,,HHRE

PAGE 18

3 5# 5 3 30)',] : 0 80?)4 J)+3=O(0d[k(W3R8;kB ,( )HHl0j M-:-gZ *$ 688+ 0)$) (%&*0!7k #:$/:):$/: 0 0)4 E8E$ !m3B> #!. #-(00),0)(J 0)$$ )0)$)' 6 ) +J,5R+$]" $ !#]%!B5^R(00)(''),0)('', PQ)

PAGE 19

IA)0++0';:),/ 5!! 6 !/!#]('+0', 80?) )/'0'(8$$(*+ /)'?$)*+%&' 5!9 5! % M#]%!"H! 5. 5 0'/$) 5.5 +0'0? )+0'0? ) 7(= G/+ &'&$J&'&$(J 46F6113$H)%!_YF % !#]%55H8= 5.# %1 5. # 5. F'>@IO08$B/^$D%`)8$B/D /$(($80?), /a) !B126 3 5 3"55.

PAGE 20

5. ''' # Hj7DD0?, aa( 0)(0',)*$)G'*+%b'*(%&)' $$) +0'A) F,5c652'WR5R(0*+ /)'?$)*+%&',(')P ,'?D ''('+0', <'@FF,@J,E $0!!>!#$ R9B%<:,C&96 7"= 5;=?@J?< <3'"F,5S2==!$4S 7n#>$T$38!$!#!R HHB(0+)' /0F:0? ($a) ":&')A$)$?$$)4 ($W) "($a) $ + 3 <# + #$?3 #5933 !# B? + /HH 5T6(0 +::'?,'0)%)'('+? % 1 <1 '# F,*+F,T!B1B!a(0 )$$ '+((%&) ) :$8$)&'D) $/)'/!##$ + F,5!"H)#1!"$!#!!!$

PAGE 21

55# 6 !17!A"$(0*$)80%&+)))*0?)):)8$0&0 0)*0) )// !(>#$!9/ )0':&*)/7 5#! # !#17U:$/:8)'?'')$ $& *04&0)D(%&? 7H0)$$ )A'+0/$''&$) 5#. 6 F,22;23(0 $':; ($$) )$AA:/$$*$)/)8$;)/$$'!##.$!*$,0!B5 ;J1?(1J)!9T/d)".a#(T U 5## k!.!kT. 5 !BB28 5# 6 ?! # e !B!!".(0 # 5 VI;('()2 5 !42,$f9B12 T7e* DD)9',;9 5 !22 6 55 % 2R2#!!B2'QM' 5! # ;(?BK(0$$&$$8&$ ?$',:('$$) 0)0?(',/'0'$')) ,*)'':* 00)$

PAGE 22

: 0 ,H:*))$'++0?/$'))0)* )48G)&$ ?$' *)J)o!!R'):&**$))&$ ?$'0A$$'*) p-2 $# 1 :/ $B !".?!#..!5-" !#!#H $$ :&) %:&)p $ # F')I7?$ $1 1 + ;'III5II5R 0 P 3 $ (R#$8!(###=-32k0 (0'1(0'4 '' ;F,()&72c ?04($$AA$$'(,($$A$/ # < UJ,5B<550E Z(k0),&'0),))'80?) 5 'B !K!".Ha)/2)k /8D$)2 HH0 # (0 1 $D('*)4 1 5 !/ 1" ?1 98-

PAGE 23

11 !65 !6 !. 6>VP! +;V1;0,. VMTM U;:;J *T !B]75=,5 5 'A*$)),80%& )M:), 7 # /+ 3.M 5 0/M *!B 5 /+ $37$0'( $'A):$$ '')')(' 4 (%&+(A,*')0) $ A 0';# 4*8&0 *), /0 *$)0'( $'/)$() A$) D' / 7((2QI5Bq.((?((!B!B1$ /+ I !">!"$$$$!B$ 6 !. 6 /+ (0)0'* &'&0?D* ,/$$(%&'(&0) $$ (0%(!$0!. % 5 2F$-+<( @'0%&'0)*$0) /+ K/N

PAGE 24

`L 0>$ (3(Q`F :('0,+0, 6r E! Y N1.I(,!,.9EY I(T(H %%.#(0 $) (0+0),0(()J !($!#E-!$]$6#$) ?@==5=: !56 + !55 +
PAGE 25

!!! !!9 !! !.6 I(1.5(09!e, !>$80%&)0'://)E)0'/;80) A$ ($$)4*$))'0'0)/) H0'( 0))*$) )$$ P*$):/$$ )4 :/$$ ), 0*(:/$$ ) 0!. 6 !>!>> !. !.5 5 !' %0*:0?$','0/A(+A)%0',0,('$'$/NU (0/')0('''80?) +A/$)4$D8''),:')/)J90(',(%&+$%&'00(' +I!"$!#A!B!"$117 !$!>!!#)/$=V9 !40!#1.!3 M 3rZ1Z-1. 8A2

PAGE 26

#B< U !.# 6 + 9 + !. !96 + 'B 3 !9 (7C !#1#3:-$39Z27Z%!#!*$HZ ?$?!$#$*$,!!$2).!$!*$,!#].$ ZI),(00))) 0), E0)E:0?*)80'') A)Jg5F :'*)*$))(%&),)$ $'/):*) $'80?/$$ $(,$$)&'/0(? $'/)&+ J $'(%&) .##HHH /)99U21+1:)$/0)*$)(//0/0 ) ''$D0):80)*$))&0))80')JA$$&+08) :8('):8),'$%&') '*:0 )J 8:8P 0)(/'& ,$$:0? $$ $$ 0(',*$$'0) )2 3 ),-/ 0%0))J !K79!!# '#

PAGE 27

!9 8$)0?88$)0?8 !# Q + UVd5V95R !# 9 + :/, \@ 6 !(].-<(0(%&+0)($DA) / QML 0)/D/0) 80'') &+ 0) !. + \J T 5!]4.M 5 TPXT* !":::,>: g !6 h % !! s T '))%')P !. % !Y7q!#HR3 !9<) 0 ;.g;03 ('$/)')4('$/)')4

PAGE 28

! 6 H AF')?@A)*$)''0)**$$ 0 L$)A0*0$)' (/'A$' (,HHM) *$)J($ (! = 7p. !5 # BY!#055RI:5D.5RR !! 5 32600A8',&$ ,/')*$(D < )'(0)80''), +0'0?%+0'0? !. 9 .HI7>$#$ 5 A(?5?):$) )'J!(6R 0. 5 7AUJ1Ae0('), :0?') A0?) ), E &('A0?)0?$$) $$) )40? ) IB/(I$ WIR3 R4N. .66 ,A;A5! 0(

PAGE 29

70gg#(YH10#: B7 .66 5 !#6]T!R!! 9 $) $)( # (/0 /0 .6 *GT) !%%V 6 =!( .65 # I5I5IIAI5 '$$$44!$@<$$J!7$7178 . !#2$!1"H(0 M .55 5 !+@$$$2 .59 6 0 B!#H!1"H!Z.

PAGE 30

AA&> L .59 / + =)@>(()+%(080%&*/)0; *+ 0), %%@D+9W 4k0. .5# + b =,!9%<.(0&',$$0) 0' 303*$ + i 'UZI?@J,I$.$4-* "P0XR9DD+6,< < + HH.-$$(0(A0)$$',/ )$$' .5 5 :8/A$Ha(' 5+ % .5 6 5 + .!! *0) &0 &::)&+ )4 *0) &0 :))&+ ) !+ I .!9 !+ $$)&00 $$)&0&0 .!# <+ M j3M +)!UV33 .! 597)/.!#d$!4.!#.#7/Z. ... ':'$$, ..9 5+ A6 +
PAGE 31

.9# .9 .9 .#5 .#! .#. .## .# .# .# .! @ 6 5 1 /)),V$)) &::)1I20'( k 3 !?.$$))'(')$$) $$)(')80AA) p @ M9 5 [I?( 3(0!a!9. LI!# =I(0*:$) ,5.).$$)5)$$!..'$,$$80%&$')P('$$)A&')/)0(80%&*: ''80?) nI<2!Q.R.G.IPJQ%F(Va$2, $a! + 3R0) :+0) L *)) j 5 + !47.!H(].)/.. !(('$) ,A(0'03$6-2$ + N` !..T.

PAGE 32

.../ !7.<'$??/7=R( ($#6 1 !47 '(0$', % W(&$8++(')k#7Z. 5%%#X # .-0W30* ?(,%/A0/)'?(3 !0(0*(%&,*0(%&*0(%& 3 3 h 9 6 # 0 6 .5 0 % ) 966 5 (0 + &+)J!!$!#*&+) (%&), &TRNF)RH)D, ')28@?2862R,-G$".2(?2?62 =57IFI?04'4(00('$(%&$$))0/ $)4(A'$(%&4A'P/))$0 !$"H!M!I7H2A$?$!;%!MH!#S7$

PAGE 33

96! 9 80?)1*$(%&, E : $$ 96 / 0 s e I1".B0A$A13-82"3, \ 95 5 FZQJ(0A$$0?),0)($$A 0)/' )):D')4/$) 9# 5 $($ 9 6 &'('0?:;('$) 6I$AVJ Z (', )D%0)0?, 9 5 Z(00)*/0+0'$*0)+0'; &0)JB38G)+0'$*0) +0'&0)/$)$$):))/J !145$*$0) /0 *$)*; '$0)?:')0(!,B093/ 956 6 HH(0)0)0+0') 0)')*Q+=$)R 95 6B !"H=]$97S[!$$#= 955 5.= *A) *A)*$) 95! !6 *(%&0? ),*'(%&0? ), 959 95 @ !".^!".! (0$D$AA), $AP

PAGE 34

A),6!.j E 955=0 3t :$))/$(%&'$)')*$)('+0),?)&+') 4')/-'),S'),/' )/) :))+0'&$) 9!6 5 0)J(00?)/ 2Ub!#)-\) R ` 9! L $ !"H 8$) 9!5 !"S5!4(0',(($$, I*,0)'&*&0 9.6 5 !>!!3 9. e, !#!"H5R!"H!B2 9.! &::)&::)4 9.9 *(') *(' H !"HI9M#H$H!"###H0? 9. 6 =!$!/0. 5 9. 0 5 !"HR6 99 %2+*,%*

PAGE 35

99! 99 9#5 9#! 9# 9# 96 9 9. 99 6 (K,IKTB$2$! H32[[ $!31*(''),S('') 1!K6( =)2 f8M,< (K(?? (??(??AR (?.5(07/; 0),:0) > !')9R2t0 $!t0. -6 !"S vm!3!3#9 3 3 +6I !t0U $-e*N RU $3!$A$%&'J46 JA$%&', /!"!T/II!43Z#7"##0$$: )),$$)4: ))4$$), )('0'H/('0' 56/A) ) +08)4(K(K2KIH;67!$ $(%&t!"1H7$ 6

PAGE 36

9 &' 9! $ :$$P:$$ P? ? 9 / $ $):$ $):$ 9. !4!$$$ II!#66 $ a?U!!2 #6 )) #65 ., 9 5 0= 6#5!J*6a #6! 9 + )0')0'( #6 !""B76BH7H6!(+ # + )) ## 6 + #5 9 + 0)0?(,0)(0?(, #5! # KKT !"B76-376)>)!B12 #5. 9 + 62BN72@A $$), 0)G'*(%&,*' #5 (0 #!6 5 + *$+*$) #!5 5 + D8&/*0D'0'*0D'0) #!# &' #! 3010 H(HHk!0(-.$$##$8(*',8', 8$$,

PAGE 37

#! #.5 #. #9! #99 #9 #9 ## ##5 ##! ## #6 # #9 #. #9 # '0? '0? + '(T$3Y#9X + !/7%0( 05 2 *('' 05 %% HH //S'$$), 05 s 05 6 + !(0: +')S80'') 05 + !(!QDE6 5 05 + )0*0)()+& -) 5 % 2F3 +# + + *$)($,+0'D))*$)($+0'D)) 6 05 =!/0. % !B!B!B1 05 !/0. + s m 44,!0(0)$A) 80?),)$A)(:0?80%&

PAGE 38

## 69 6 # 59 .6 .! .# 96 95 &::), I ; / $) ee,Te %IK + !>$ + 5 + !K2.$ + !K7%!K7U?@II "$2".!47I77$ h !S`%-AAA8% 5 / K5/ 5 U$6$. 6 + E 0?*)4 9 + $(0 5 $).32N6-2!V6 .04 ($$AA$$'(,($$A$/3d#

PAGE 39

99 9 #! # 5 9 5 .H 9 6 H % *$) 5 ) ) !UR+< 9 /A!$$ *+%&''(?(*+%&''(?( # /$0? # !.$) 9 A6/+ /'0'($) (, # 9 5 2&'80? 0) )'('$) /)80?) $'&'0') 80%&*/) )$%&))(%&0?) '0?'0? # A6 3#1$$ A6/+ A)A8) # $D)0A', 5004!A.'), $/(%&$A4,))$ 4('$D=K +I+#57H KO

PAGE 40

! 5 #3T$ !2/!B*(+)!9!B!B! U35U3 +D +@%%M9-7!BA%!#7.2U;,2%2!!K%-7\B)#.!H(q!B2% !RMI?@PY1/-6H(I 80%&&$$(') h6 < 6 *J6! 3 6. . UU$ /"6 69 9 6 (0*0DJ 6# 9 6 1 6 9 ++++) . H/3W &')$) 0. HH32 &')$) ^3 6 5 H/%HH 6 6 6=(0) +0 0?,E :)* E )0'& ,0 /):0A&::) p E *$ . H/%HH # &$)*%&'&$))*%&' 5. I26I2 $$$$!"%7!!"!$6$!!B6

PAGE 41

5 5 *+)**+) 5 5 A)/$), 5 J 51"59::) !5 !)X !9 / + !# ++S,!X ! +:EI=+++ b+m" 9 ('$D%($$D .. Y '*('$$)*),7A0%) .# )',)', 5 & 6.6. 5 (!*$X(!*$X 96 5 ('4 A, 5 $'0()+)/$$/)0? 0?8$$A &'$$'0) 4 9 Bcccc 9 5 )0 ) S 9 +B$#2,?JK I(( #5 #9 RX22+ 5 E -(

PAGE 42

51 1 $# &'*$8)&'*$8), L'$.1F,

PAGE 43

$S&::)4,#(0$$) +%&' MNOP .?Q< PPPPjPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPJPPPPPPPJPPPPPPPPPP 0'0,)A800 :'('),+%&'), ), )$$))$$/('/ JV)?Q5) K7>37$0'(, 3$ :/0?0?'4 $$A/) 0))' ; 0'8)&::)4* 0') )'+%&')&$)',$$) +%&' 8)J*,0/$) &' :'(''J!#.! )P &D )/A) &) $ ) $)(%&0?) (5I5R(0('0)D+0,,$$/S $J!#!!!>!. )&) $,*$) /))$$$$))$$!($*0(%&' G(/)(*''G($*) ($$'4); 0# $D:),$/$$ J>3# *TT (+M`R!! A $J6565=6)R0 ) $R /')D':D'80%& $0?(J$='?F5<=8+3F<)5=)=RA) ''0'(*:0) )k#7ZU ) )8D ) $('*)80?), !"H!#H!43!#2 ("((,!K !>#!(&'0(*$) $$0?) !# N#. !$!4> ((H&')('*$) /0(', 0/)/')Q\)9\-7. HH!3 gB$ .(0) ,E), B 660! [ +0'80)88$' 6 8 )$()) ,(B>T!RQ.W(00)$$ $$0 (57I(!<(0(0 80?)80''),K$$ $JV0)!3!#X !K$($!$!#)K$8La !7.!42A W) $*$)J 0)$$ $$0?)

PAGE 44

OYR ((B/* 016./$0),*+*$) )(')$)Y /!!/6g + ('*+*$) )(')$)6( $$ 0)*$) )*('0)4*('0))) 0) (('!o!"L` 7K= 3-2 ((ZJ[1K%7')$$) )0) $') (5((0 ), +0('4 +0(;')0(,&' )PPP 377FV9.!!)!".-V(R('0PJJJj )48 ), $'/))&$) *)$)80)J$($8) ,E!. 0 2$3 +0(')0(**$) )42"3)0'$D') !$$8)):0) ,J/6,< (((0* $$),'* ),:*P 0 ,*) ,ggE* $$)80?),)**$)* )0)&::),/0))/)80?)E *;/$$&::),?+0%&)/&' $' 0/$) *$$'J80%& *+('0)E0?) 0)80?) ) $$(') !=,33 / R,NS2=2 ((((0 *$('),*$(') !(7Z. !)8)3K7 0 *$('):)480%&)')+%&'), ((7I(T$^$$ *& A$$'(,('$ *&*)&0 ,''8'JI!)*88#. 3('$$'(0: *?);&+ )('$$'(0')*:+0 ):+0 /k3Z ^$$=G/0^$$GA$$,

PAGE 45

( $D('$) '+((%&)'A$$*) )('0J$!$$($8) /0?A$),.66NN HH!, &)(' 'R0RO5I5 3BEI+:: '( !!3$ ('(2@A0$) / (5'(@A/ N/ = (5'(5R!a ,7H ('(MBBFFN:;'( Bg DD)YQ5H:I<$ !$ ('()T(00/A')', !)Rag p g %% (T(008),)+( )4*08),AD)4 9: $!!#+0'8)J /#$ 8))$$ ([c/+($$')'!(*+%&'3 E8))$$ WD0 p !TT$ ((0&$/J!$!.[0?8)&$/J/')&$/AA) 2F3$0 T+R+\R+8, 0'($$A +8*$'JQe))B1 &$/)4A&$/) +0'(%&', (@A)('8$'%(/'0J "8/'A$a8$') !$$#($ (&'/$))P 0?(%&$$/ J)0'; )!Q))TTW!)$$)80) (AP ()(:+0)J!($($$$)0' () ),)0'+: J /$$8 0 )80?)':*%&'),

PAGE 46

)0'0'80?)A$'0?*0) ),*$Y DU Z.!$7Z .(0$$)8+0* 3$f$ /80?)8$(*,!. $!$T>320* /$$0 ) #. (0'0)'$J'0)J '0)'0J !"#'0); '$),:0?'0)'$) 5(0 $(0?8,0?8$$A 0/80%& $$'$$)('',/$)0)4&$) 0?8,*'(A+0') +0')04040)&::), $$$$)';*)7Z!>1$>$80%&/':80&+ ),*$)/$),:D))3/*)= :),:$:0 )4g:)JQ+Q0F+A&$) 0?8, $,0?8/$)0*$)&$) ) 55B(0A0PJ0FF4)R A0?),/'A0?W)/$) (+( HH)9.(0 0*,0*0)40)A$$'(*$), j (/+ (080?) $'8 ):&0?$)@9N,8$/)&$)) 48$%&',& / (+(2+22@A')))P /$*/ 0)80?),0 */ 80?) (T(0) ) $ +0(8$/):0) ), 0':0) )E A')) 0) *:0) )/')'+J 0))+0(

PAGE 47

9 < 99Q0J/'):$$ :$),:$$ ,E8; &)80?), ),A:)J K !"!]7!]"(0)0'),80'')')0'), /?XF?J[F =Z Q$ Q)9p/'&'&D &$DA80? 8/$) $' 0$$):0 80? ) :))/'&$D(')) $DA' !"!]"(0 !"!]"!#J/+/(0 A(), 0 M7m:'0 ', 0*0('/$D$$'(*),$D8$;)E )& 0*0'$$)$D8$)J !"!"!# (0) +0'('$$), :+0'('$$), B (9 &JQ QQ8A:J ('/$D$$'(:)) )A8), )+0'8''),A; E$DP :$8)4A:$8)H *)!"-;J/+R(0:)4:)P !]!"!]"5R(0k 4A $',')0) 9!]!T"(0*&)80?), !"!]"!]7)6] !M6 p *$),A )) *$), E !"5!#] E 3Z7/+[/++ /)0'/*) !"!]"!#,: 0)0/J E (')+) ,$('0

PAGE 48

$# 96 ('(;$$)A$)',A$)' J*:+),*:+),A$); ')!2UJ<<+ED)E*0(%&A$)')!. (8:A$)'),:A$)')/'Ea%!#$!B12:A$)'/'J :8080?)/''A$)')'A')J[F$$)A$)'4A$)':/A$)'4:')$) A$)') (1$$/; &8)/':'($$)*$) $/)/ $) (:$(J/M!T,=2--aU36 :+0),/:+0), (+5$!. /$ RR==)cW7-1. $W$!!"8(0!01 "!(0!?.80%&)';)+%&')/'0?('/ )'),')4''P /)J)/) *,) &$AJ7)&$A?) /) *80?),)0'/80?) $))&$A? )/) *, /#$(2(50A$400:)$/0)*$) 8)()0 *$)):$$ ? "$$!1"!B]7;?'(?; / ((JW$!B< 7 ((J;I$ (=nBA$$$'4(0$;/):*,$('$$)$)4* )0), A "$$"'$$J(=!#1#H7HZ ((IK $') !&%*$) $$$&'$)/&) ) \ (+% @: 00?,$0('0,A+0'80?)/': 0),)0''*; '+)80?)J5:; 0),$0('0:')/) !"$!]"$ A 0)$$ 00?8+0'&'$'&$)0# (J+(*$/

PAGE 49

! 9 F2:EF9=R !1"H@A 0)$) (%&$/A, !:$$$ ()5""%2(32J(0 )0? A)(A),)A$$ :+'$0//0)8'')4 !k$/A A0'*$)) 0? A) J $/A$$(3 )0'')0//00?) (+R[9 /$), 0$( )8$$)80)0?A()8$/), ', 0//0)A8''),/'' $%&'&+ '$$) A' )0//00?)J!$? *$) &D A$$'(,)8 $&'&' ?$ 0?'+00)&'80'0(,)$$ A$(a:$) D(%&4(0 D(%&, A$$'($$ /) A; *0$)'D(%&J/2 $%&' '$AA',/))0(' (?+$$(0$$) ,8)$$/ ,A(+ *)E *$(%&J: ''),DAA), ()+F,20 g >#!NU (K!"T%(0AP )),A$$), / (K+6K(0* 0?*),* ; % *)EA&'A+)'80?)+0'$$0 (?2(K2(32 )92(0 ), %%#8""80?), $' &+0 $$)&'$D$$) !((\$ '0(, (?(?I?T#9326(080%& ($A) E 0)(/), a\V9$, 880?), $' (%&((0(A ($A)0)(/)J/($ &'A+)'0($D'*$),

PAGE 50

1 Iwe!0n$6 A0'0 0)$$,A0'0$)'V,? $(!()$$A:; !r0. '0?8) 8)$*$$ ), HH$$(00''), Ep A0'')4!7*$),*)0(()3 $') ):(A0 )JV?4$ g *80*)HJ*80; / A)A 0!6L !40557$2=)=': &+ ( :() ), 8A8(?Qt-$DA),$D $$),$D; E/$$',$$80?)!7H/( 9#R9 #./ @R0/$) 0*0?0?)A+0/; 8A8A6, 9)9 ('0?0?* /+)'$$))/' !"0(TB(0A0'04 !BTa<92

PAGE 51

9! +[ 6T #/V(F!>$A0('),:A0(')J/R9) R D?`6,&'A?DD0?'& $' /) 0)')$&'')4&':$$; ?$$A)A?'&DD0? 'A()' JM)A?DD0?'&*),) 0)))$&'')4 A):$$ ?8'') ,\M(K7!a(0$/):)$/0)*$((),$) $(A$W, 0' 80?)A&/$G():)(!8$$ *+%&'),!!#*+%&'6( 8$$ 7Z )!&!(72V?R(O$)):0''*$)(/$$, (+((0 $' '*$) )'$*$))$) $'') )('$/80', +(&') 0) 3 .Hg -7$=K !$ (')/'&D )Dp&D )D*$))$ $):$ ,*$))A0($):$ /!M$ 8D8 ((BM!A7Z. (0A)(A')) $$)$A$'+0'; :$/:4) $$*$)/$$':*0)JI*,!$!"L#A$!"!"$7H!#1.!p)$!)RA$))*J!$$A$A&/$;)4$)( ) 0)&0?0)'+),A80?)(A'+), 6gE&&$$ 0?&'8D *')4P0)&'&) A$')2F3 (+(O/66M(=$$),/$$/0); +0'*) $) '$7$'0$(,pE! ('8((I3T 2(0($$A, ($A)*$)&'&D ('(7L/' )('//S 0?P

PAGE 52

*)4 )('//S* ; )J!Z.!$&'('/) $', &'$'8$(&' $$('/'0) 0*0, )TT)a2 (/$))/' )('/ )/SP 0?*)40)&'$'Pk 0 0 A)) )('/ )/S*)l ,?,) ? M3 I>K(L(0!"!$v /0 $$*:$$ :0?*)>JHH$#R)$TT3!0N (0,(/$0?4*', *'J<888')(/$;0?,(/$) ,,-9726=2[3*7 $(' !".!/".!x7.!H(].!'!N1 B<$8**)PP(0) )&(')80)*$)&' 4&' $)8)'0?Z n !/7!".!/".56=R=/6)3)!!)a)I +++#< TQ ()()!Z.!#H # ()()('I)'!>!V$$$)A$$'(, ,&$*) ,(,: +9:]3 I !".!/".(0 0D, 0*)J
PAGE 53

G !1. J,B(KO(?2bR :('),:(') )J, ('),(')80?)J$ !, &'280?)3(')J *S !B12'):&**$) (')J !B8= <$('+((%&)A(), A0)%0;A$$/('': 0),$'$$)* 0)), H-1 9(0 )*('0 &::)E0?)G$$ )J )$!"-$T.($( 0!96$!$(3'+;),'+$$)4$*)0)* 0) '+)),'+:'$)J = )8D ) $$$A/)*''+)J$8&')0/$) '*)0)* 0) !$$6(%&)$( $):') !,%$ $+'?,90/$) )$80?)&('0):)'$$)&/,*$)0)&0?$'0()(/0 )J!$!6-26&'*):0?0)(%&0'),:0?:0?*)!. $M$'+*),!!$2&' $'/)'*)'*0))'+D',6,96gN566 A), %'$$!$8$!*$,$ .(0$$))'+), &))$$), E&))'+4 00?($$)P< A),/),$$)/) '+*), ''5^(0A$A),:0?)$A E''80%&)/),A$A),E$$))/)$( !$$:(%&+))80%&0)$A80')')*&/ $),$($&0?)8*$ J

PAGE 54

9# ?TT) %&P '''*+*)4)/)''(%&)8)''(%&) %&'JHH (0&'0%&') 0'(, $'*)( 0)$) (0)&' )(/($$;)/) '$$) )$(/:/,$$) ) 0-/ !"L>(0+0'4$'),;*)*$) $$ $' *D:0 0) (&D') $$)J +0' &$) *)('A'$')4 N#. 55R(0'), A') %&'(A0)$+/ ((I;J(0:E &)( M :)4)&$*)%0*;/),):*/)4:(0?8&$))) &)+/$),E80%&*), (aS$$ aa:+' ('$$),/'):)//) +('$$) _7 I7"(0:('/0?,0'/; 0?,0'40'DJ/) +(J
PAGE 55

()(?)I)R(5(5RR56?FR(0)0'/*'+);)),)0'/8:$ )*'+)))4A80?)))0'/+))),gE-*'0), / B+>+2 ((Z (0! X$)2+)))3 A) (5(5J[P5:E5AH00 ($$) 52 ((HHA0?A4(08G)*$$'?$($$0) +A:'/)0?A$*$ '$$):$'J=$#$$8)*$$'?:' HHk(0'$:$(A0?A,(0$)A0?A? .('I(TB+BR(0$0) :)) ++D9:+<((#7I(0A$)J!!!#$&;$B !p I ?(?(? [W)$)('')'/) 80) (((1T!!9:3: !6$4 "`U,%9**&* ):+ &( (?1 I. ((;(1I?9:42PP6$(( IHH=IKL8H ((-T"9:H< ((y&' '*$))D('+ [76 ) ,'(0)( *$$) $)( #UH#$ ()(?(?I?:9(?B'(K(?()I)(()(? !$ $!#.)$$('$$)),))0)&+08) 0$%&'$$ ('$$),!g. ((00) 0?('/'':$);'( ((5R!!.-)!^!*$% !#H)F ((/BZJ!"#"$(0R!*!#$&2 )A +A ):D$DMJk!(#$/$$)($0)($$) j? (('9:>HH !#% U 9:KaN)5b)R5H

PAGE 56

2B2, 8A(BJ)7IO32[!#376 n7H6]H!#77B12R!/217--!"HI7H$337H69B ++<<059:+2B22:&:H:ADDH,995 8A8A/26I:9:3: 8A8A8A()'IN6=2ZEo6H(0)$AA'?* ) ('J/)a$)$Q=R 8A8A60?,*$,0?$D40?,E 0?*$))', E ))3)&$$) /')('$$',8$()&) 0&D'J/)V(=0=J #B1$ 0?80?) !9#5$))BR80%&0?(') $0,*$)$0$$ *$)$(,E%/A',*'$0, )*D"BBUMI&*p &D 0)(/) &'*&D 0)(/)J/ %%%%% ?I,(?(?'(?6IH81`2IY 8A28A2;8'IEEE@A3:7' "/'/ :('0?):(/), &' A*),A8),+0';(A) (0n*(A ,('),*,*('A'4 &+0/'*+) *('A', aa 0'(A0?),E 0'P/$),gE/$) $');* '*)E0)&+ )!KUU:0)))'*$('),):0)/$)/'&'*$(')?;A0))*('AA0)*(A0)$$):))4*('AA), (+0'), a

PAGE 57

+. 9 I,,@,2 TN>V V< ((?@J5R$8); /$,?+DD'?( (, (?(?.115:(?(?.112?U;2I,2=Z (((T!"#4##R(0:) %? ((?@J,T2(0 :$AA)/' 0/:$( :$0?) &'()0? )*$) ('&$/), IUFHHMIUUOH8ORQH3 (((OT+8<(08 $( $!>A +0'80?),A&'+0'$$)80?), &''(')* 4PJ E!7)$),)+8), M\ #2Z 0)))$')'('$) 80?)3 ((h%.!"$8:), 0)&$/' )!B$-77>a%a?32 -.! :$/:8)A0?A,*&':)*$) (2(2((0:),('+,$$) C )(,:('/ / $&$)0) ('+)/$ A'*$))4:$$(:$, :),('+0?), ea%$a%^ &&$$ 0? !?./ !$$$ :) 9D+!>!2(00) ((?@FB2:E!!B1 )0)00! ((7I(, (5,IKc)*',/$$ (8+0* S(/')+ ) ((J(IIB..: !$ 0)('+?(/A?( (7=0':$ )80'')/'

PAGE 58

#66 ,(K(?.> /0?(,/u :8$// !K$$ /0 @$$)AA*(') *(%&0'),*(%&')4 /' +) )*0 DD(U(JVqQDQ:FQ 0//(,g 0))),0)8$/)4 0)))4 *8$/)0) (5(5558$ (?2(?2'( (('(#0*T* /(JI(U(.!KR!T!!#.2X !%%./3 QV()=RR ((9D522: ,+" e7 ((U(()$--$8 !"(08),G'8) ((HI;I9: f (+HI9:H0 !>$#$ !K$$$ ((,($ 8 )$!$ ((3 !$!$$$$8 Q(#+)!B$$L (( !K!(0/' &$) (S/AR $)(A$/++,$r() + ((2U(!4R$ 3E&'*2=(=:)*)( :P ) 0 & )*(00&'))) &)('0?), oE *('', 0 )J!K$!"I,$#$$#!! &+*)) $)/ $$)0/$) 0)0'$($('D $
PAGE 59

!() E0'(,$$$)()0) 'A)480%&/' &$) ?(('+)) &))SA)J*+! )&'$$))(%&$ *&$$*$) ,(2(2((;1I?(?2(?2((?;L+,M59T=.I9#9:AH,?? ((e,I)F?AA:+3) 0) '/'$$)/&/0)'&$)4'/'$$)4')A')4)'*$)),!!)g ):H9&'0) )0) &::), ?2$D&$), !B6 '/'' ),'/'$$)4)0) '/'$$),))'/'0)&::)A 33"# HH!"#26(0!N. :$('(%&( !. ++SB!!!/ *D) /2=$=8 /('*0(( ),*$)&' $ )/))A)&$'+A (((FIK!!$ RR (=H(!!90$4:0 40?0?,8$/)0?4/ ,aU!9!3-!$*/ /)(%&J3 HH!!3(0$$),/'/3 (69:+TB69: HHH(0%+A',('D,$Y E80)() ,!(*'4*(P

PAGE 60

$D 0), 0%&'4A$$'(, 2=$>0A))+',*+%&P A, 77/. )9a#> '(JP+Y!9?! )$$:&) )+0'/) 3C+ $()A$ $+0'0(4 A$ $G( +0' !"S!"0!421.6$^$$6 $$&+ )/,$ !"S!"0!"]S6[[$$Q$ /)($(0
PAGE 61

!"H!"HI7H2H II;III?0!7$!#]8R## ((%&)/+0Jo! *)$$/ v M 1 Hk)E)#&E 00$#$##$2 1,--NC VYB<+S7 !4(.!47%!H(Z7H%(0!9,('0?D8$$/P A$'80?),p HH!+2.IHH ()2HI2TA2229:%A< 87/77(0(%&+0D$4), $/'(%&0?D0P)J1)A$ $'0 *) 3!!aA$ $'0* ,$* J&; E 0)0':&''' ) %+%%''(8$'AAJ1 !47.^6 !$78!!#!g0!Q!47!\k=(> IO0(,8%N1I( ,!"((0*&+ )*$)($A),&'0D('*$)$(0)'($A) )22=IT+2+29:AA !"HI1"0$(8(080%& _$'))0)80%&:/P/)E 80%&)0'$')) 0)=)$!(!$'$)G'/0?*(%&)>G'$)/0?$'*(%&)>!,& 0/$) 080%&:/0'/' 0)) 0&/)0'$$)$$)7Z )9!$!/*),/80%&:;+))J!!!80%&/)0':; //) j !$!BS):$)('))0'(*)g !$!0?u$$$TTB17H6

PAGE 62

8 #6. M80%&)0'(')v I7S Q< (>=:,fI,,/P % !'$$ \7. "$$6+$4U;$!'$.00+? '(') $ 0?,$&(A 0 (?I!K7$#7$(0 /A$(/7!8$8)$$ "$$+$(7!' 8!B1 (A+((0A$),A$), A$))0))$D1!T2 % Q'R(08$$ ,($:4 )Jg/')8$$ ($:($$),($:) e* (I 9B"(080%&/0/$),80%& /0/$$'&::), 0#"/0/$),(00?+0' (()!#0!4Q$!Z!# (!9! =2$++A !"$$(p (0'':0? )0? &000'(,)(,A)&00A,)$*$D$$) ) : A8) ),/0'('*0?)s`!. A*A,$$/)$$' !4$$ !$B#!*$!# B !#$#5$$(3*D !$)!!"!4!$ !"$!e(0D,*),:0 )4*0'$$, *0?0?JA0?8),D'P 8$$0?),*), $)) *)4 )D*$)*) 0)4*) A0?8))*), 80%&8DA0?; 8),80?)0)D*) 0)/!$Q$!\ $)':); ): RD,D(A$$4*0;'$$,&'*0?)47 &':0 ) )(%&)JQ6QS#P=Q),FjDZ3!P0`Y
PAGE 63

+,-. #69 5 (?( II 8,3HH (KRU8 UH +88)RR B>T@8Ma%9:? 5F5AP(0 !> ^6 (0*$)0) ('A$$'() ':('//)E$( )&D A():;(%&+)):&$) ) -0H(0&'$$):)*$) ) $ HH(0&') '8 ,: **)E!!9/0? '8 *' $'/&'8)0(, '8 $'4)$$8; )*$)4!YA)$$?8) ,D:3:C3 !:BB@(E(: *==0**),8)'80?)4*') p !a$$);$$) :)Jkf!$!9S9)9!>!#$h!!#L80%&8DA&;/)4$D$$) A0)/P)0)A*$''0),0'*$$ 08)/)) /!$!+!$ (&;TK%(080?)0)'); /),) k ")?1@<6hiB;## "22004%&')',*+E9#/!R & (&+08(,nn---!!K\%8ID $!!004'+),'+ 80?)2!H(0$0)$) ), $/) 3a9E!29g /$ 'I(@IOM$=*/*i)&::)4$)*/0 ))A)P:$('),E!!N#.

PAGE 64

8 #6# 8,UI)KI 3: ()(0$) )',A$%&'LJE' %j3 $!2 /#$#%&8$'':0?($$A)/), 3&'?$$0?(%& :(%&))/'&')D$) )0(' %&'0)&'&+0(80), &$$*: (D*$) ))0P(')8)0)&'&+0(80), 80?)*8+('(B#g =$@, A$ ?:'$)*$)E0) A$ ? $$)($$) (F%N !"#826(0 $;A )*(0 $0'0'/')($$AA$$'(E2 $A :+0 (;: #. t$$$ ) 962 tHI3$"H. I0!43(0)0'&0) ) a%F)0'')+)))4)0'+)))') /6 ?,)I7.!"4$(!(0*; %&'*$) &$) 8'+))); ),)/) ),0 80?)4A:))E$);:$$, !""43([F8F&*0,:; )0?, +D-!((20)$+30 &(': )0?80J3 %)),) !p (B!"0)0' &8$$, 5865(0&(%& ),&(%&80?)()!44$!#$$)$(0:80?; /),D$+*$) '(0$'E / -: !$$8

PAGE 65

),-) #6 !7 :/* m2hh=, $!?R A (5!""%(0 80%&(')0)&'8);)'?J -0) 8))&$))JHH?)G 8 (K25(=76'IZ,>(K2?I?U('25)-B2,:Z228E9:3:9 <(0-E &::),&+ ),A)$&+ )/%$% !"!"2 -2(080%&) '':$)) P /)(%&)0)()'(/' &$) )A80? 0))4A 0?0?880%&):$)) (5!""5(0 :(A''),+0'$%&)4/' )(A' E 0?*)4*$)(%&$/A,/0)$%&') *$%&') 8) $'&'0( $'&'&D' ?!!. *,L,(A',&)) (A'J3#*A *$)(A' I2 $=!$ ((,(0:E: ),*:)J$8. !z$)$9)''$$)':*$)'80) (((!77? 0!$? ( 5!"/!"7S(0)$$/*$)))0?, Y 0$/$$' '*$)'$)D*$),HA 0/)) '*0)*$)60))A0($):$ &D'0 A$')**)(&D'$')0(')J!9)/88" 0)0?A' ) )4 !M.+)('/$'0 )0?A), 8':))0) ?-0)&'&$':$)0)&'H&+) &+ ), %$$P D"

PAGE 66

02'R #6 ())I< )*$'$*)+0,$$0)/)A0($)*+%&'),A+''0?8))0'0?A$)+)('/$'0 '0?A),g (((T'%(0o A)/)) $),cc $)/' :$) ),Ecc+0'&'$')/), V8 :A8))(%&/,);(%&/07g(g-/RRJ$!$( 0)A$?):+0),)A$?):*)80%&&+ )J)@@0)A$?):*) &'&D &+ ) ((+&< 2(@A ?* ))$ +''*('0)$ *(''36 96: '%&JT9)3 /' )/('))$ +,/' )/(')$$) $)4 &'/'*('',&'0(/0?)+0' +0?:*J/ (ZIO9:+,< (?(?2[!\-W ((28+88) !"H!"H!#H7S()JsYs)0/,/,9 20)!Y3 $& /K2 !"!"!#5R99!f$V(: #

PAGE 67

). #6 111!.+ %FF:)" 8)Z)286)29:3:@@@< /)Z)+/)6$(9:+< /)Z)+IK9:+B++H++T+@)N+)9:3:T/D /)Z)2+22,!! ; 8).BM ,0',/4$$; )$$('D '4:) J:),: )4('*))$$:-:A)':)J:&K?ID'3H&Cf2=Af< /)Z):+9:< UB,(, /)Z)+"IK9:3+? V<8M /) ZJ9:(3H?? *X!ZJ) IF= /)Z)+K9:/)+2@A$$'$D'?,/,:9:: 3:3:+:3:H::::&-A'(%&0?*)$$)'8) \6+2@A&') $(%&8+0'(A;))(A) $'/) $ 0?&'

PAGE 68

+ #6 $'&0?)) $)(0(4 ('(0:A$$ ,0(, !(./')*/ ) ('0,8,)'0?D ,+0'/$$', 7')*$ +0'/$$'80?),8) ('04) ()a%%Z+fZ*> + 0?J*84 Z9ZTZ+>!#Z+ *$(')84&'0()0'$) (' )) !2(!$$#$$0(,*/$)0), D4&'0($$)) )/0)(')'0?D); ) 0'J!K$#82FN &*0J8) )+',) (!$$#80) 0'),*; )+'&::)4(%&'A'+8') /$)),''0?8)4(())*/$)0); $$ )+''(4* )*),8)$'' ))$' ):&0?,(%&',A):&0? '$')$$)E) 0'*)0) 0?84*$ ,)0'') (%&0; !K+R2;'9DZ32U ),)*$ +0(%&80?), %% !*)!*!#>/!#R!K$ (6,2(0*$(',('*0,&%&'4)*$); I5
PAGE 69

K # UJ / !K756 0)0'''80?): 0) ):&)/ :(') 0),&+ )A 8D :5 &'/B #$( !" ((0+0'/),E 3 **),E280%&)'(+0'), H 0.!9$ ( (928$')+0': )4 ?/')0'$()::0?*) 333*; 80'')$()A$$:0?*)('$$), :))/8' )+0'/)J/ 7( !"$(0$$,$:$ )0?'80?), $')('$$), E& '; !"MT]!aHH+%>, 0?$D80?), ^ #9R80?)&; !"(0&0)0),&,/'+0)0)/ )(*08) 0(() 80?), $( WRA$,/$$' j *$)&+'*$) )$)P+36 !"MT]5]7!#7NRRJ )!(6R*) A$P !" 0G, !"55ZJ!)(080%&); 8!$!U 00:')),0),0$%&'0 !> 80?),E)0' UJUJ !9)A$A$( *+0'0),)0080?),A$$'()4*80)*$))A$J E)0'/*+0'0), +%++A()), 0A&'D*$) )0'$)0)A), )0)$) (%&&D )),)*$)0 / &0?(//0 0)(')$)* ),/$$ !K)9!)R\ !"!9)B1&'

PAGE 70

".4%% #5 80%&)00:'))4)00&0 ,; !*$ $)$*/)4 (A$))0&0 $,*) A 0) $J!K 6= a!$(080%&(''), K7!".-!*$) $$)JL /Q0=Q/Q%)=Y)=RR =(RY (FJXI!K(0*$)$5 !---!$$!" (+:),:),)\ 2 6F6Q0()=R)A; :/'($D)P M@ /)J)$!K$ &+ 0?,)$D:),$$)&+ ) J 5 (+I5IK%%c8'(',) $!aS!*!9(%&0)0'+0' (''*$,/'0?('*$)) &+ )0'A/'JaSA('*$'; ) (+9,KJ7/ '), )*(A)<$D(+0') (565ZJ!K$R!K E0) !K!K7$ )/), )A$($D(+0')J6 iI(.> !>K>(0 $#$ *!T (%&'(/' A+)'0) ) ))*&0) 80?) ) ) $! '' 0('**)'$$); 3 *$$ )J$?R80%& ) /IIQ=F=MO) !K.)!p $D(')80) 8J( )/'=Q[Q`=Q\)RR/ !p 71/$!$ :),('+')J66 (+$D:),$D:) D/<)$=<7(%&0 ),(%&0 )80?), ),E !.E )0'* +)))$$)/'E *$)$$(%&0 ) )0'+)))<)0'0)*$$)''=88 80?)J/0$ (7>'(J5R(0*/)JQ+`=$) 0),)0'0)0P

PAGE 71

#! !" BD++ 0)0)#./$ (%&'(''))'; (0)+//), :$$( :$8) :+0),/ $')0/$) $) (0(, / 0&'$):'$), IeH, (!B77 !&'3&*(' 7I(5]T+L+B+(0 0)&+ ), &*/$$'E( 9!YE6 B1.#64Jg : 0))4 VP!Fp00(0A :'+; 8*) &/ )4)0' *0?&$) HW 8 *)/$$0)&+ ), E '&+ ) L ((II!9#?)B2= $$'$$)>$$'(> %:9PH"E%/ (;JIBD$:04(0$) ; )9)A*0), +%&'0)*0)4A;('0?),g 0?) )/0),(+0P'&A$); EA(A0)),0) &'(A0)), '$J0TI! !#I!# D$:0$)'4 $ /0)0('$'+ *$)8G)) )/0)J/$22 R / ((Bt:+$0? ((?'IIVR( ()**(,1 $$8A$')k@H
PAGE 72

#. < 66 W "/;583Js0M)YQ=R(0E80%& 0''P ), 0'$$),PTP)=J % '83;5R(0$$)($)')/$)4 /$), 0)G)*'&P #c($ 7 /$$)$$:0)))/0' :, 0 /0 *$)) 83JI; !Y>!#]$(0g :$) /&'/0 ) 0'') 8$/):0) )''+) $)(, I 83M1#%!1"H5;,:k$+>9: ;, LO)+< )3)6 =)\ 83;J# !Y!#$(!Y#92800) $/))/)(+0'),0) 0 83;I0: 0)0), A(',$$ 0&0 4(0$/:')$$,:; $'80?)*')*$) )) 80?)4 $/:',$D 0)!7Z))B A)/),0) $/))/)4 !#)YA&DD), p *&DD),X 7)9)!$$ / *')3J/(JY!$
PAGE 73

#9 T* % E /':')A), /$ /#$ =! ?** !"p$ 7/$$)))0))A$)$$) !!Y!#$(0) :'/$)EA !]"+0'*$),+0'*$)80?), 80? $D($$), /?'?YY+ 578$$.) Q8 !"!]".!#$ H !>!Y!#5$ H !"!]"g A80? $D $$0)J !=0. 0 :' /7 !M!2 1/>$#8

PAGE 74

## (>;', MGTP 8") $' 0 !Y ((0)0'&))), (2(57++M4Q )0'/&)))40)&')8 80? 0/) 80?)/')' 8+/'),$(/) : ')(%&' E)0'')0$'/)* ')))4 80? &D' 80?$)'/!"#$)!$HH Y, !& )$) +0'0?*), 80'')$$)) A $'/)&')0'8$&))) (( )p(0 $)', 0)/)/':)/'PJ HH!!.(0&'(%&D?A$$'?, : ) $'$$) $%&'80? *$)&'$$) /' &$) ),: ) (%&D ,&'+0'&'*$; )Y\(R )*$) :' !#63(#6 (2I(7566i2E$( 0',)$; g )&/$$*('A', ((J(0('0),('0 $$A >((>((0 0(, 0?) 80'P('$$)A$$'(, 08) 93/ MY (7I( Y>!(00?),(/0?'), LL%O3D k6! !Y$ $D0?) 0)/' !"$Z!/' &')+0'0) A0'()/'&' (/0?')4*$)80%&$D0?),; $) +0'0) A0'($) (0'( (0)), 0?(, Y)>)$D('$) 0?

PAGE 75

!"H!"H # $$) 0),$$A/))('+&+'!'$&+'3 $'/)8*/0?0*$)80%&$D0?),$):))J / (,?;;',O:?I?(?;(?(V?;;', !Yf(00)*)$)80?)E/0 )0) )'0? 80?)*$) (5PVP<5RR !Yf8(0/0 0?,';0?,'0? )( T** (((%0 0?, 0?) @!KE ((J!(0g0) )0) ($$)480%&*;8'')gE)0'0)00) (,55;F,5:W) HI= &'(!2(=:Z,1I? J55 ((=(=;V1 IK9:%B% !"$]$ ,$(0 $)A ) (%&+ )A ''*: 0)*$) 80'A$$'( $$)$$('&+ )*$&$) 4 < $;)A 8$B/* &$) )$/) Q<%? (UF,BMT!$(9R0 *0) )4$$)'DD)4 *$),*/),:+)4 ) *0) )4&::)40?)J* 0)), 0)('&::) !Y$T6*)/)4:0''0? 0)0?;)J)aRB0)' ',E*) ), J(*!"H!"##1$0:0$$);/),E!9?*$!#B$5R0-) 80)4')/),'&)0?;)4*0) ),A80?)*0) )4'*$00?880):+),*$)'*$00?8'+080?)4$$) )J"A9a$!#0&')0/$) &D':;*) ),:*0) 0),:*0) 0)JA+k!p. #

PAGE 76

FB+;'# < Y$PP +)B!B28$/)P :$' ): LY !40 !Y$$8(0A) ++@N>00'( (%&+ A )) $), &')/)$$)'D',)'/'E)'; /'0) $$R /,*$)*; !. 9!Y)$ $$( $$ A%0)J/ )7H!9!>!kR Q%)FF $(:*) $)'$)(A'), VMIMH!40!400(0D <`N!405 $!"S6(0 ):'/$)4$D($$)! E .E A(%&+ $)J $), $) />Y e* $!$!K7!$!$6$@T$$$ 31^)2f( )(!!$!B1 !40+ &76(0 )0 20)*$) SE0,* ), :) ): / $#$k 1/$!$ !"#26* ),$D ) )q405),:), /$D(%&0') E80%&*$),A; A))')*:0 )

PAGE 77

# !" &$!.$(0 !*)2$':0?),"* :H::D@<) M47 !p$$(0*$) )'A+0'$AA)); '$D$AA) !"557BBL('+,('+( V8 !4$!!#$ <= ((0$$))&+'):$/:8)(A0'(A'?(' :$ )4(' J&')*( '; (' $$))(A0':$ )J!Y ('):$ )J(A0'(A'? !*?0?8)(' ** !"c9)$$) ('$$), E)$$) :0?*)0), !9R*?2)$$) $')('$$)0;)JHH!(0&('$,*P E 80)*$)) $)+(') A*0('0?)/6!$$) 0?:+'?,/$$/0) &) $'*)$) )/')A,8$(/)P0))'+0)*0) '!10!$ %'$056.( +<6>3 #. @E@E !"!"R J !"!HM/!".$!"8()HH!)3 H !"!"!#1!"#"#* (,')J )#H 1 G!"!"? ((+!M0J)$ ) *********!#4 !$# !"!"!#I7"!""%9:?86((,= VM%+, !"!"$!#!"$$@K !"!"# !"!#$ @E !""$)]$L) !"?!"!S ,: !>#!#5!#! 0/$'00(,: #!"#># :g /6-

PAGE 78

#56 ,Bl@ (6-!$7$K $ :!$%&')J 71/./+$&$ (9:G A 66!H(1.)!)37H=! JM]UJ$ 666R!$!]9+) 6!]7!M!B1$90-8$$/ +')))$P'++0?0), &'+((%&) *0)()0?A) M "$$"$$."ID9++T TV$T (22K*+2;+ %+$!++2 !#!# !e. L$ /0((%&0):)0 *:(%&0' %&')'*$)rr T 6669=RRJ!K0)0''('$$)+0''$$)80%&0)&'A):$$'*')),KM Q@Z(

PAGE 79

#5 Q`R (?U,6,'(??,' !$!#$!K-3,#78 +IK!6 Mi !"HUb!*$!%$-%% MT '*#!#.!md$ $% VU !"S!"H!K29W*+ &! !"H"#$M6B!#H7$'H$HHH MQ3 !"H!"H!M5!BH7H---!1"$$!"+MH!M!#H7H @ >J g[ !"H!"H!"B!BS !\$!#CP0D%A -! !*-fT J5 !"H!"H!B!B]S+ $ )2 !"H!"H5R!# !"H!"HMT1H5!B$B!#S77$$!3$ "m$0$8=RR ;,(00//(,$)'4 0)4 $)'%&, 8'%&H ;,H(0 k HH((0$$);0?8) *8'(gE*$' $$)$$',$':'D',$$)$$) ,/'APQ80''',$) 4+0', 4A/ )HH (0)&'?$$,0) )?$J(##$$$(#8$(&'&/$$/'/0(A)PPP@*!3! 0':0?,0) )$:0?&0 ,,R H9!#!3L ;,BM(00?>808> ;,(0 0?, 00/$) '0?&0?0''($A)+0' )/) *0'J!$('0)) ,('0)) !B$'8=RN.A-) !TT!?(0),)/$$(,$) /$$,, /4$,)$',)/40)0?(,4$) ,$) 4'+J!$($!3*)8, (0?(J)+2$) (,)$) J!((=A")/$$(,* /$$&'*$)),&':)'&::)&'

PAGE 80

#55 )4 )(/$$*$)0?)`&::)J/$$$ (%,-.D::H`i5T ',# (%&AJE$rE==87)=7:$ ',:$ ) (5*;(A J!$$#.$,%. :$-2 =))H$*0 +O!(0 ),* ),)0' 0)&+ )*$) ,$$) J a!* ),+0' ), $!$-, $K52 (NEJ(00), E'80) ))4)0 80?), *0) ),:;&$)0)(%&AA)E %&';)'0) )3(-$3$(0)0'+))),0), <"O IT (0$:0 8$$/,*0?'0,)$$('04 *$)&+ ) $43#9$6-2$:0 8$$/J&' 8$)A+0'A), F(IK) 0A, $$ :$$J($$$a
PAGE 81

#5! 3I K !7! /0 $*$('J.-!!
PAGE 82

!H7.!B #5. ) 7)." '0) 8$$B$$$/:'$)$$)')$$) ):/Jc9+0'0) :0),+0'*0?*080)4+0'0):0)80?)80?)/)J%FF<+E+='*!$!B-'93R!!B-.$.I7&'0()0'$$)')/) $'&0?+0'0):0)80?)(''$$)&'/(8$;/)**), $' (''8$; /)80%&:*))$$&'/( !"!B!RU 5JV70'?X(0+0'$/$''; )$$) !!4.!$*),0 $$)) $)'+0'$/$''),8M !"!B,)+ ('+,'$$ *$))*8(+ ) J(,;,5 CP)F2$8&0)&0)$/$$(40) 0')G'*) *) (%&$''),*A)*$)$$; J&'"% (0A$'),:$$(,/(',:$80),/('(J/R 3!!$!.'$,!#$ # !"!"!BM(0H+)('/ 5EH 5).(.2&'0'*$)&) $'0G( /!".!#1$---!"5!". !(!$)8G)&*&0 ,) 66$'0G( 6!$)B2!8$!!a-2$H

PAGE 83

#59 # !9R K =(0$$' +)) ,*$$) ,&;/ 0J/G(6$ A80%&*&*$$ 0) H$D(%&')A ), 2;($) ),E !#159R26!#. $1$$ !4$>R /)) A !6 !7(0* ('/$$,!$6$!!9>8#UEr ('/$$?)),* ('/$$A)&::)4 r&'('$$)G' )80?)J,$8G)0A 6+$$((00%&$$/,0?D,E/0?,+,&//-# /0?) A(),/0?J0)D00A '' 0R-(R080%&$/) 6KK/$0$1+((0('0?D(/( I25(0$$ 004$$)) :($$ 0A'(:$),!(*$ 0?,*$ 4$$ ;00k#7Z$ !/7.!"T!(8,97c : $%&/$ N/$[.$$6 /!3$ 9: QQ(0:0?; *),*('//)4*($)('$)80?;) *80%&)80)4*($))S80'') ]'9T$61$2#2(0:$) ),$D:$) ), ):$) (')0) &':0?$$:$'*+0, *:$) )J/0?'4&A &+')'$&, 0*:$) < 8$ ) I);'EEEE!23=3
PAGE 84

#5# + +
PAGE 85

9%%% #5 !/7!M.!q7U7HI)IK==)*$)) !7.J].$(0$$)80),('$) 0) /$$'(%&$AA0?,4+,D'+0),*;(A ,8)W, +&::),*(A 080?)J/)!2$ H')((I5DT(0 +0'(A0 ),' ) )J/$#>$ DD 6 6()@I;)) B,I,I.865u..!4 !T!9.a))9(0)0'+0'0):;0)4A0'(&$*)J') 8)(%&'( : 80?)))0'(/JdA$(',c R $!7$MK7.!"/$9$) $/$?HI)ZI)(0 A&"0)*) (/$('*$) )80%& $$'+((%&) :*0) ) )) ,*)$'P%//+)0%$'0'+((%&)'A+)')4 (/$, &00))0'':(A0?)(') (, //5 2IEDZ3=?D8)R)3$$):)) HU0g 0: 7ZU :;"%<"%;T6++9: !7.!".Mq].Mq]..!,!2g5F/' ''D )*$$',0))*$$',$h (080%& $')&:),($) ),-E>(W!$ #. H)$('$)?:+0),*$)) !7.].!K7.!R:7(0$%&' %&',* )0)42* )0)&::)0B. /V()?H? H)++=\& II!3 !7.I7.!1!Z7S(82

PAGE 86

#5N $$H)S/), HIFb IJ,c5$ E''/),0) 0)), (!#$ $!#!*/0P E M ?0?& ),8),* 0', !( JI()++$!*$>$#(0 0\ &$'8,* 0',8,/00?;&0 1/. !$+$%!4$.-TB12*$)A$), N6 *$)80)(,*$)A$)*$)80)(80?),*; Q5=0)$) (%&$'(, &::),0),:),0)&::)4 E* *+4'*)$$,$$8; /,/'$$)J$(!*$,$?! J$,*; :'A80?)*)P' )J/ $'(L $ H3,J&'/$))0?0 !, (>$0 / `!3P I)(0*+00) &+0 TT8O F!#(0 *&0?))DA0?8), A)/0) U55!<.I J++$+26++B+ *$) H&00)$/))0)(%&$AA) 9&'$$ )0(&/'' (, :':&$$ 0?A; )' )$'++ )J'$e 8)*$) $0/$:(!, 23<2F3T*P2F3 !RH3I+"mrY)2+ 0?2$D$$'(:)) /' 00,I,JQ`Q`dA(0**),*); ), )*/)J g a!5\ 0'(/'(')''*) (,*; '0' $%&')0(g ) (J!3)#1+$2%6/')' )$*) ( 0)('D)0)&u+P **)*) ) ):('$$) 0) 00

PAGE 87

#5 D'3F2 $7.!#].5;J 0A0)&'&D 0), ),)/$)0 80%&$$)(') E 0A0)&'&D 0) ):D 80?) )&::)J/! H !"0!#]X(J1II(0 0':0?,)$:0?40) $:7 )$:0?&0 HD E 0''80?) ) 77!#].5(0( 0':0?; $) 45RS 0':0?0) 0)!. )$:0?&0 $ !($$28)$ )4 I 0) )$:0?&0 /)E)$ :0? /)J+)!9a \ )$ )/), ) !"0!#]. 5(00),/' )$:0?/)4 *A')'*80%&+0'('', )$+$$):$)!. "#)A()8) 0)0)()$:0?&0 /)$)80?),j /()4$ 80?)*; A') &::),$')+(')A !"05!B]5R7H !"0!#].!(8)$A,&$) 0,:; j !"05!#].5 $$/,: *)3 %%! (0:0 #. *$)0?D )J!7)$A, !"0$ /$$',]*) 0 *$)('$'++3 !"0&#!(/)', E !#]%7Ai/^*),&$(* A,&*:4 8'&$) ) ) ('D,/0)$$0#7H/U #/!B12*('0?&D,A$0(

PAGE 88

#!6 (4 !7!H(]$!#!($(9 !]777(0',)0'$),E 'J!!7)!#1.$j-$!!2!''$$) '&') $$)*$) 8), p )&) $ JQ`/FV[F !(!!*$,$!$$!$$/'('*)J :R8G)0A M) +)B+-8V7> !7SI(].(0*$,DD), !7!%@].(!!4$k000 7SB(].$$), /),$$)/)4/), !7S8Lg 6T!$9 2. 8/' $'&0?$/$$)$/J !]77.!"H7!>! A!( 9#N6(730/$; p ,('3 ) $'/', 5!90(0(%&+ ,/0( 0?D,8) !( )/)4 ) c. '/)EA; (0:(%&, A(%&,8) )4 )(/$), */)M ) +) !7..(0: /4: 0)E ---QZFZ3VbQRgB$B3Q2')(<7H ('D,) ('DJ!2R$$ ,)$'++, 0'DD),**$),:8%&' )$'++0?$$ &0 4*$)$$ ,*$) E:A)E )$'++,+0'80?)$$ J$$$62$#:0?80%&0?),):80?)*$+ /DS6)?),)?+ 0 6 E !707%(0$$); :0?80%&*)A/),**+ ) 0)),$$)&+ ), E0?)J)#( E 0))/0) )$:0?&0 '/) *$A*08 $',88,0) 0/$'4 !7H(0'+:$) '''4''$$)'4$/&' H_ 0('0'G

PAGE 89

$% #! (5(57))$*:+) $$; (A0'(), Y$ +0'8''0)*$) ))$*&::), 9;0)']) )J ; / '((B%/: (((0)$'00)('),$$)$), !&)a \(((0) 0) 0(%&)!-JQFQ3R:P '0'),:(%&+ 0),)%0*0A%W($$); (2((0: )J"P$0
PAGE 90

$+3( #!5 % ) $$)A)**$) )J0#9?< ) 9! $%&'),$$) ) '80?),A('*) / 0)P8),(A), 2= +0'F[('J #$$$R8 0 8),:*),A)4$( ) ) +0':80'')J )$$)8)8)A() )%$!Q%80* J A%$/)J 9:N2BT>E<* /S ),*)4*:); *)4* ),*) *):'$?), Hg (0A$$'( !"STJ$$ $$&'$'+0')0*0('/' 0) 0 0),$$+0'($$&( ) :(A0 !"H!*!$$$B12) !"c9(%&0//! X $$$(%&0//, /@q)e 8jR !"A!"H Q080'')'('$), $%&'(('$)4/' &$) )* 8" $'&'A$$ )$)0'0(, $$)S80''), ) !"H5!"S%$02995 (%&0// $'0()'8 $(D8&/ !"H!]!"H!B/177g *0D'0'J5$$0 B ) E !".(0 ) 0?A, /G(!9!

PAGE 91

#!! I?(2 !Z.!KZ $!($8((($$ 88!!?k!Bq!8o6 R7 !7HIkH0!]577 !"(0$ /$$ ,(' (/$$ ,*' +) H@ TT)9!0$$)/)/'&'80'(P 737.6 $$),80),$$)80),80) !$$? !7!]!]"H:;aB H(>"O2 &, &, (>B1kT320O 80),$$)80),)$$ 0r-H 0$" 0?),\Ja%!)"a+$ 7 -!4.!B17 )80'*J Ik"$! 55$G53766! ()!!#R0: 8+('4*; +++), $)',: *$)'J$$8( .0(*' !"-S50: J 80)4$$*'80)$(20(3, !*$,7!"(!4!08+(' /932$!#!$ !.R!$!$!\$$&$*)D I8 )!!"!9-"!$$$,!9!$+=% )0%&'J!$!$$&$D: :, &$D8+(', !7.\H(0&,D(%&),$&, $0(&'J %% 3 )$> !7.Ik7+k"% :,)9 !47T$Re(0 A&+)A$$'(&+ ) ) :$/; 2 HI)!H"%!4k]. :8),$$A $$$0' !T"
PAGE 92

#!. (( B< (0 $$):))40)0; g 0),'*) 80'')!=#$ ($!"(00)$) (%&A$A0,g O5H#E. 7 ==6=RRJ!,$.!(0&' &D $D) ), ))T -$ ((!I," >G*&'&D /P ( $)!, $$0?),$D) ), /) ('(('(0$%&'J !B#6&'&D '()0)() ), '$%&'0 ), $$0?)$D) ), !"$!!#,&'8$$ *$)$) $ X0 e[j3 ('(KTB(F6 7 (`6 ((I)= P)' '' $)*) )' )/$(($ $$'; *$)/ $)J7 )J)0)'0/*0) !(!$!?A!=66U0?)QFN&0 J 0)'0/*0) ) Fa!(($$(00'$$', $ 0?&( ), /T(P /9R32$ ((Ic5Fk[ TVP !9< 4+0[=R=!P$ZPJ!!$R) (!!( 5 (2(2(@EA:0) $', ('(ZI(0$)$$'$AA,0Z%$g !(. !!$$$)55)%! ZZ)(IIo

PAGE 93

#!9 OH =%*4 %%0EF $) )$$/g !$!"S70)$$ 0($$)A : 0) *$('/$$) $'(%&0 '/$$)'*),!$$8 $'/):;&'80%&&'&D &$$'$((%&) !K##$`G( $'&''0? 0(A'('$$),$(/) ):0))) )D )'0? 0') ++
PAGE 94

#!# 6F !" =/8$ !"H7!#(0$(/$$,/0'(,$((%&'(,$(&'283/$$J8/$$ 0)&'0 ,8/$$8) (')() ''0?)4gA (' :('A+9D++;':++< !ZB7!B12 MM (?(?()() ` !"HI7HJ 8(080%&:+), a)&&$$ 0?80%&8":+)4 (S()(0 :('J/!$!"$!"H(0 +)$$,Gg / $I (0 '0? 0?A$)')J/ R/k8$28

PAGE 95

08I) !!7!)#(0A($*$) ))U :+0''/') ) 1-,$g EA&'$$'('):0<$(&' ($$)'0(A$(E)*0? $$) 0))( &''D84?+0(', (? '*$0J.I1.I)<(0('0?D*,AA*4 0/$A:)( :0?*) )a)) !55$('0?D*A$) 7'&+0(80?)`*/)' &+0(80?)0)E & E/'80?)*)('$$) *$('80?)0) 80'') E g A$D0')) .!()(aS20)($$), H80?), A()0) EA E +),0) +; ( !g )4&''('0?D* AAA) / 0)$) (%&& ?p2V(: !$ M0BN. HH !>B435!/$$$ $$2(06 #[3:!Q +0'')4)''+P

PAGE 96

?I)1.)6, #! +%+<, ),+0'+), )(';*), B128A+)4+0''),7$$ 00:', ) :*)) *")&::),-E('/ )80?)/ 0):*);) *)&::)4)'* '-%0'%0*'$' (0$$)('$/A', !(x*!9208:" F55I?(%&,('+',E('+),A'%'0,-8 *80)*$))('+'(%& !"05!"05 N 3A(A uKRR(%&$ +:/ 0c !"$(0()), $$0P ?),#$5RIB-Jg J !"00II7n(0D(%&:+ 4') 04!(28 !9a2('$;'++,80%&$$/(:+ Q8 !"0!"e(0 0'+,g$$$$)) 0, '('$$':) )J0k. /5$ 02!a? 8.$(0:A*),A AD('), !"0!4,0H(0$%&',0%&$$/($%&',('; '4*/)JHH;!k!(5.$,"!0!!

PAGE 97

3/H #! %0?+*4 07"4 )0'*$)' ),/$$80%& WN163 $$$2R '0?']0))JV'?7 IT*Ih DB+R80''),$$) V()AW/0. / 80'')A0) 71/)<'+(n Y $I? 0(' HHH !$!2$')80''), .%8> )A$$'()/),+0') 0)80%&' !"0!"".(0&0,$&0J 8'')JA80%&8D) !a&0&),&$$'(,&0)$$'J A$$'(+0'8), +@2+D3DEEEE63#3@ D&'&0,:):'&0J$($2+F5R $$$ *$)&0J9(($ $$,$; (T$!B1$($' 0)' $$J1/ -(B$ $$&), /A'80''),/$'?,('E80'; $$'(J9 *A$$'(,8' *$) $$4 $$A,**)(,)+, >=)(()2I+A,&0)) J $()+J(((00) (J $>!$ /7T /J/?70(A)$$0) $$ T*,bI 769I#$ 0) (&), $$0) )$$'J !"7.!"".(0$%&V ($*$) $$0) ( 'Fe\(0&D A$$'(g '*, Q< !"7.!.(0&,0'0J/ E T93I36 $; 0?,$) ?$)80?,$( $?$) )('8)' !"0!""$!3217n(7k0 0480''),$$)80''),8') 0)) VF!"0!""$(00(A$$),0/J0P =0?)J$# ?),JE
PAGE 98

#.6 8A 0(*$('8',$$) )80?$) *$) (ZABM(0)$$ 0)j 0),)$ P A$+:*('0 0( /$$ @* (0 !77/. ()ZA(0)0%&'J$$); ('):$) ) $($$(JQY)9\!, :$) ) '$)$$$$(J g 9$%$) $:/'$$)(') $$()J0+/0)$'0J89 #.) !6-:0?0%&'),*0%&'),:; :'*0) *$) ?):)) 0%&')4&'(%&0?)(0%&' J(?(?A TT 5((5R(0(%&D('$$) )*$)A /8$)$ [$6 !$JZT$2R 0)3 '$,$$,!*7 (5))F*:0?D&"+ ) (KZA **&#(0&0/0?, 0)&'&0/,('0'?(,A): *D!5&02 80? (%&'P 0?8J!(fo )(%&'&038$/) ), *$)$) $D(%&0 )/)/ ()5ZA3AS!%% 8RR37(
PAGE 99

#. $%-@)7 =
PAGE 100

.!$ #.5 !". !/7.!"$7.!1/.$!#1$(!H7.!K7$77.$I!!0.<7.7".!#.7U 9*'8J1 E.. E E"E,@ E@.E..31 H; &0 6VMF0RR a22=/M6!"#!U$$ )9!a.!9. !$!K!#; 0'),E 0)&')D$) P $$):)),8 $'8/0) &+ '$(&$$''/:)' 5g9(%&$$AJ9.!!7$ $.S..(%&$$A/') 0)*'') H('$$',*'('$$' R %GH !K27((: h/ ,H g /$8 HH((! U0),$$)0)J%%%>$ !-8 H/ 5Ok / 5@UF'FGGG9.(>R!60 $%&'),$D$%&')4$%&'),80'')'$%&')4$%&')A *%$.).!#.(.0A $%&')4$D$%&')40)$%&')4)&$),:*),):*)4 !#$$8< E ? ;%$.(h)\.2!$6! 0&A),*+0*$))+(0$$.)$ )),*; J/90 /)2+ u$,.-. $$ + E,;,9DI)2I')$)I?EEEEE')3I+ ((6k0+))),0)('$$':0?/$'''E&'&$'&::)E $' +D0, $')/0$$)J !$].!#.(!M(U)f. $k0&')0'+)))+0';&+ )

PAGE 101

:+5#.! /.5J(080%&('') !3$$!777(0$8G5? &'&D (''), 80%&('')J !3$T$$$,$$&D 0,&'&$$ /R+,5HT+<+ 0?'J/$$ 7 !]7!3!]70$D; :)8)! *'), (%&)() )4$$A+', U c>K# / !3!]7M]]ZJ!f% !35)]7M]]ZJ2+%(0=II Z6JKPK
PAGE 102

$( + #.. eV 7'4 I`LLL U(L=IIO::$M/3!#RR$ ? Q2'A,0) )&$) '0?) *&$) )4')*A+0'('$ 0)P (?+(0$(A/$)DA*+&$); 2%/T%/T?3&$) ($) )& 0?*)4'A&::) 3!Q^!"12'):&**$) E $(A/$)DA*+*A),' ) A&::)48"&$) 0?*) ')*A+0'('$)4&$) J#@ U(L+(0*(%& !Q^$!7(Q^$0D ),$) $($'), $$!^!(Q^Q%$Q^!$(0 0)$) )I&'*(%&,&' /IIQ^Q^!((+2%%Q^Q^ H*80 $$:($0Rg M U(L$(0 $($)&+ 2&+ ('3 :0 DD0?)$' $$:0? '; )+''0 ,*A)D'A&::)J )U(L\R 6Q^/'&$) 0?*), '$%&')'*A),'$%&')$$) ) +557g9/=)M)G('+, /$)':))J+$%+Q^$^!IU : )J8D80?) &$) 0)),$$*/)80%&/' IU()$Jt@ *)',D$%'%//0(*\$P +JN&$) ,&$) J +U')(0:($$ 0,$$ $$ 0,$$ ; ,"2&$) ($),&$) ($'00, 00,*$ 0?4$$ 00&0 ,A/$)(%&$A,A$$,($ 7Q!)0? 0,$D+)('0,$)+)('0

PAGE 103

!H7. !B17 8 #.9 )"%!3%(0:+',:+)480%&:+; &A)*/),$$)&A)0), )J!.!.)B13).:+'A)4 80%&:+),:+) =F, !$S#T(0 IKJ?@'II!)$ !!a.W')/'))A', T3+0':)4 )A')0'D/)S8''), +0')+0'$$ MM I/;'IIKA$$$)),A$ :)J $$)$$/ !$.$$ / !$!#2$*$, 235!B.!Z A$')$$$$) FJI !4.!!R(00? :)( 5 Q5(0:); 80''), )$$'(:)&)(&::)4 $()/$)4 :) )$$'(:) A 0?88$()/$)'A$$ 80'4 80?)/8),+(') ,g /' :))*$)$$(A 0),0? :)( F;=/!#.!!7. 6m-(6 ('$$)4 T*I5 =
PAGE 104

0 #.# '0 ,)&$$$$'/'/ )*+0 :(/? ,J I)2'18))E9:g:<#<%$2') $)J$!#1%!!0!I$($$ 2+2+X QFc (0/' )+0)&'/0 )0) )4_)0)*$)+&::) B(0 $)(),A+A(%&0?8 $)() !M7.$!(!$(0:', :'!((',('$D4)$A)'+04('$D,:'7ZU-0) :'($$),::')J&' : $$(:'A $'$(:'/' )A:$'4A :' /!-38 F$$[ /$), 80?)':0 ()/$),80%&*80)*$)$&') 04(V$/080%&'0?),80%& ),$$)P )1#B.)B2(0&')P 00) &0 :))*0')480%&+0'+(')'+(')4'+('0))/$)J$$80?)/ +3
PAGE 105

(2R#. %&7'&59--&01&53&37 )P0*++77*7%*7+$++)+*0*, ZZZZ!2H"#7Z"H"9/q"7Z.//H"/" 7!7.5!Z%NRRJ.G$G!!KB7 !4/.37U---!H7H!H7H3k,37$ E !2 V< HI)R!0%(0/'+0 0?):&$); )*)/('08)4 0%&'; )**)( $A?( /$$','/:$)JR))"; *(%&, 0(' D:$ )$( )*$)8+80)() )JQ/YR0) M '(A0?(:0? 0?(' )')J '/:$)0):) )('0?(%&0?*) ) )/$),*$) (0)0'&)%&$,$'0? &'; ) )/$) %% 8D ,)$'0? &'8D ,)0'/)%& 00A0?$DJ /0)

PAGE 106

#. *A -) $$))80?,0?/$), ')J( 0?$AA),8 $'8G)+0'0) k&')& &:,&') ))#H*$0( *('$$) 3 '` !"H!"H(0:$/$$'*$)&+' :$/:)/':&+A*$)) $$(' &'$()0'') (%&0 )&') $)3 /)& 7K V\ !"S!!#S7$(0/$0?,/$0?, aS!($$ 0',8) 80%&:&*)0)'(A$))), E 8) $'&'0)(A$))0)(' j %M` !"S$5*/ ,)D$/00, !"S!"H$Z%% !"H53S6(080?)/')('++0' cR $D480?)/')(A0)'+0' $) ),$) /)(%&)4*('') D$/0080?)!D6. $) )4*/ )!. $D a%)*6>(0$(, !"S!$Z $':0? 0?(' !"eQ5!R !17!6!RRJ,=VkQ)R9 ''),$$: +$!!B]7(0/')(%&+ (8&k95-.:30&), 0+0':$(')0) '&)0?)4+0(') !&S$.#&$ (%&+),0) E$$)&)4*)/)J (%&+),&'+0'0)Jk!. #Q+YV)DA---8T & ,*)/),J $$)&+ ) &&$$ ; &)8H),&)*')J 0?+=#$!!B2 1($$ >5.$.!#(8#3 + !"S6!!H(]H) k0 !"$!"H7H(0+A:(%&?,A('+0; $$)&)4)$$+0(')4'+0(P ),('+0$(

PAGE 107

# #. '< @#$5RRJ(0*80%&+0'('$), +0'&'$'&$),A; '*80%&+0'0?), &$)4 t) :0))),0)P0) 0$ BjT32 &+0(&$)4 0'S),A0)') v+0' ) k:$) &A),+0' ),+0'&; A)420)&' 80' )/),80':$$ ) ) :9 !IO (0 22T(0$)+0')SP 177 0),+0'('')S0), 0*,**0? $D('$) ,*'J) 2 0#?F A/0((0&::)0?)/80%&' !? *0? )J !Bkg *0? ),*0? &+ ),A )$D('$) :))&+ )J o!k$!$8$D('$) ,*',*$D('$) J A**0? E 12!8%ED0F$=R *$)$$*0? PP)#$ 1 *$)* @$$ $(0*$)&' 0?0?*0?), *++)/)4 +0' c &'$(%&+0'&'*++)/)4 //,N(0 p 0(

PAGE 108

#96 *80) *$) ?aa @5'I!"Z(0/:= (09)9 8I*(' ,:(,] 4 /'')**+ ),] ; ), (0(',)0+(!,6=3,J3!&8!#$!K$ 9$8u9^$!/9a6e!$3R!)B1)g;9!Za/ !#S(0+)0? 5!#S\(0:)$/0)*$) )$)P:/, 0*&'(' '$D'$A'402 &'('+0'/)$$))$) 0$/ !#)?(0*(A,)'+%&'4*(AA)4)'+%&',A)!,!Y&E!B>!h!B12*(AA)J;!e/ !p!#$!.30#.63P 3 !,-. !"$!#R(0:)$/0)* &''0? (*A*$)$D&'('&$));$$0,/('('++G()$%&'(,'' %0%$*0++0) )%&') J !R$(*)*$)$D $'$$'(';)/ '0? ('0A''&':0)))0%&'' )J3 Og$ j J !#H!(/(00?),* )3g,&'A$$ 0?(,&'*:0?D 8$0 )J(0?) )48$0 $7#%$(0/0?),/0?)8$$ (0:)$/0)*)0AA+0P

PAGE 109

#9 LT*T (06:0?*)('$$),('$$) /'**:)&D :/)A*$) J6^8$8$)>)B1 B'&&$'!.# 7: )0) !p?!B57%77(0!$$$8R!('/99e *$) A;(), A()0)('04&'/0(?,E&'2 3(A)0?,&'(A)0?2 3, (A)0?2'$$3J8*$) )8D )(A)!, 4 7Z. !p?!#7!BI7%B(0?)* !p?!B$I7R$)+$0? IW>;IUUU)$$J $!($,8$ /0$$ G %(0) 0' *')),E2/'$'')80?),#. W>I;,(,(0*)('!k. W>;,Z;IIO /0RAA$(((, ) (%&0'$$) )%0A0:0?) *$))0(J/*" LNV.;,D0!0 69+5Rk&')('*$)&'0 *$),$$0)&'?))A' W>;,1II-$,$$!, )0)&0 :0?($$AD8$$ P*0?0), 7Z. !B33$ 98 $2 3B61260!( .$$)('),*;&DD)''E ) '0'*))*$)H))/J *('80?)J =/

PAGE 110

#95 F(0'&,):&0?&,($ &$$), 0:*)A&'&D 80', &'&$$8AP /$$'&::, $' &$$)80%&:*0) 'A +0)*$)&'&D 480%&0) 0*&'&$$A/$) V8 5=5R(0(A0%&'0('$$),'A('$$),/$$ /('0?D,)0'':+0),gE'+0'('), (0*0:$$,A(', (/')4$'0, +) +I-5R6 $&)>(%&?>J/!9$ (0( !p? 00(A$$,(A$) W>BJ)5R0 0# =`5R(0 0A4:0))),:0)))0),0); ) 04 !((6 :0)))0),0)J!#()$$:0);)) |7(60!(00), U_4 :0)))0 I7H($J!$7U( A $$ J($ IIdII !*$,I$'$%!B*$) :0)))'), (3( !# !9a8 1 &'0)0?)&+0(*$) ))' #(80!$(0&':0))) :': 0)) A(), /!9R!M1R M 5R(0(A0))) $)(),)*$$')/), E))),*'))) g 9(-2(?$$))'+$$) )$') $)())(A0)),$')A) H(0&,& HH-0/$) *$)0)0/$) 0

PAGE 111

228 #9! $$'*&''80'&D'AE0/$) 0$(80?) '=$$!!'JRR8&+0(:P$$ J(%&0?*,,(%'$0(P$6$!9!9-*!\R&D/(',:''0 HHH( !I70:*$),:$),) 0) 0) ):$)4(0 L ?))A),?))J !"./@!k 3EIa=);'In& !(Q$W5#$2$kT/B626$0' :))4(0A) (0 *$) )):$)$$) &*$)&'&+0((%&+0)($DA) :$P1(0)0')$$:/),)0' 8$(&'*':'$$/' ,N(00)&'0 A),0)&' 0 A) ,J ,0)&'0 $')A)HH )9 9+/E+=/ !">, !(($(00)804$D;&$'0 A$$ !$$!K2!T!$$$(00?(, a9w a. E -=/F<= amJ6X.M+1:7; E g ( K]] $$!9$!R!
PAGE 112

a! #9. ^+;'/ Q< !p?Bm.14S# )0'* '8)46:)8*$) jH$A)GH $A) /0?)8$$ LNV+.7&,/(',:0 4 !p?(0 0)*0) /('(,:0 ('J BW$W>;,(0:(0%&',(%&+,() ;$$ 0D!(. 6 /('J /('(7K W>(()7^=$$=($$/) *+0)0( $0?(A', *+0)0(&A $j-$ !p?$j[[$9$ 0?8 = ++%M(0*,**$)&+0(, $!B12 7 W+(',D,:(',$; :+'/$))'?4)07,* P<$'(', Q` (0)' B Q< (0$*0?),$D) 0A',D !p$#$ QjE'==RH> %% :0?; 3I3 $) (A0)) :&D N#.

PAGE 113

#99 (0Y+0'(A0; )!.E-+0'(A0 )/8' ) )J1 !B!9$ )-\!B )!"$/+(,0(' '-9V9!B (0 +0') 0)''E+0') 0),*$)/' )'$$) ),$!B1B$0 $) !!$$p+0') 0) $$!B+0') 00) BB58$ +(() F,.88+0*0)*$) ) V?3, :$('0),' <6*$)&'A +', 0'):&**$) ('0?&0 )('0? 0) ) 'A:$'*$)&'0?('$(J =!B!B 1 S 9+'0), E-!($$ !Z$k*$) ?$$':'$) $=<2b<<$(4)+0 )a!#(00)$) (%&DD0%0*$)?+('0'0, D0(%$$J!#!B$,!S!$B$, !*$0EED ?$($` J1no pp0!nc(.k 3(3!B9)B9 $9$$E 0 A$)),$$0)/) 0?(':'0nJ .F(0(%&+0'?,:'J;pg *8P!@!$$ ,B (0

PAGE 114

#9# $D('0?),$D/), E:+0'),)$$:+0')!. /)9 !2$ !p?!H(]HH ?$'0PD8D", 1g;Y 7 3g---HH!39#!,!B !(:',($%&',('47F8)'0?,$'&'0)0?8) 0(. !p?!#](0+('0,)(' ,A80?)/$,)0'?$$ H0 J7, /0)8$$/,0))/) +0' +0)*$)&'$$', 80?)(A))/$)0), W>J;JI0JN# =HH 4^/-0 1=95519/ a!B+0'$ /$' !5J+=)=0%&$$/J )!#.Z 31]-!#1p< +#!;!$$$6 W>>=,0%&$$/J F!(2%!*$+,U3U3 E 8SP p6 6 B+JD0[(!9

PAGE 115

#!/. #9 Bbg (?/0(/ 0,'); ($),/ (, !#$8 kVP ) (FJQVDFQ)=R(0/' g )*0))'0?*),$$)('')4 E $D'),') !a!47.(0$*$$)(%&4$*$, / &' 'uk.*$)&' 69#R'g 0$) $*$,$$&') $(%&)0' *('$$0(4 $*$$)(%&$) )J ?;T3)D(0 $*$$)J 0))0?A))$::),g 9-!&'0$) $*$ !M0 .NB() $2(6k !".(080,!( 030*A), *$) &$) 8'')J !.-a$!/.5)Q&$) 0?*)J !66 $=<8F=H/'*A)4:('/ / )*AJ 'I!7(0$/*A, A(),:$('/' ) (($A)$$ *A 3$2 ,)J= -$L0? $'A$$ *; )s)RJ!!# &$P A)F( $'A$$ 'AF )$/,:: ?(6(0$)' ,&' JI() 8(#(00) $)' )!s &0)('+?((%&+), (##5F$)' ),A0%')

PAGE 116

#9 -*% .0)9D-9%D< (0+0' &$) ) +),+),/')+;)/) 6=2I,[F+0'/),''/),;/)E B/$$$ !H#$2$$)&+ ) /),*' +) ;/)$$)8''),)0'('0('$$), W>)(0)('*0(%&)',)A),' !(T)'3/l$/&0)0)*$)M 0) )) ('),$$+0() :$/:$'?(, $8G)A$$$);:)) 9*)(' D$)?,''A$0(0 W>#/$),*$)&'/$))0?;($%&',/$))0?J$!$$&)('J ^$!$$!$!$3 $$!B1$R [!E$#. A:$/:*$))0',$$ /) ) 'J=$,2 '63R(!32B+0? 5$(#.(0 $$; (', $$'(!( $$'(k-#71/. / %%'8;/(0,A$ 4,E,/0 /0 *$),$$)0 0),'8$)$$$$)0 0)*$)J &'/0 *$)E /0 *$),)$$$$)0 0)*$),J7$& )$)(J!$$8*$$),$$) )$)A&;A)4&'0?(:)J3" !B ('+),:('+)4/8'') (!$!$?-,$$;$)(!.!./'8$/)4gE,/0 /E $98*$) $$)J6 0G8 $$)J!#6]R(8 0A &':(%& BC-D'!&'*+0, $'80%&*8$/' A )('$) $$ *$)) A$0'$ !1"H!#(0*$)/0 :$'')

PAGE 117

0'!B#.)/') +) HH!$# *F0\0R ------<---!%wR!--/0 ) N#. ##E(0 5+5$5J!$!( 8$'* A a:(')0' @;T$ $$) A+)')*$) *+(J 9B6 ##&'+0(? $'0/$) 0)0' !>+:$) : $)(%&0?*),8'0)A$$'(*$)80?)&$) P !,?P(+. ')0),J8G)+0(? 5++9D 8'')/ .+!/7!76-R# (0: )J ;($$ ( (),8\ $'&+ J7Z. $$ M7/ ;H$$2 !/7.$ !a(0),/' )0?('

PAGE 118

##6 )$$0 J0?=),/' ) 0?(')$$0?),0?),g $$!9MK7%(!R9(0/)(%&,A; (),0/$) 4) 0D4FB%< 0*)>) 0D>!(:'3J9$!9 :CUZIJJCFGGGGG !9!9.',)#/)(:0?(%&A(),/)(%&)JD0++, 0 $$)'&D'*$))/)(%&,AAJ9!999)'*,, $(7!I392)B?$B7<. #59$3(R):(%&):(%&$$D $) :),g!/!$$$$:5 Z17H$$,I$.+@117H. B 8(E!$(g 3)Q2*$)&' //)'$D $'T:T $!$'$,$8$)0D !]"[=/6 7I(+)(%&',)(%&+ (%&/80?)4(%&/0?,0('))')4(%&+(')(%&/0?A)"!!"!"Zgg +$!1"H-!0.N N130?o a5!1".00 $)A0,*$)&+',+ 80***$$ 0 :$,$$0) (?(/'*(%&0) 0) 0])')* (00&A+0/, (00&:$ )80%& :*0) ) 8..?$$66 @AE)D$'()0?0 0) &$$(A),)&$*

PAGE 119

EP ## 2.I;,I? /$)80?),//$)$(*+80?),3N8IJ()!c$ 15!$w!B$80?)8$(/')5!$ '$D: V6#>F*$) /K72$ \!!>!5$2$ )&) $ 3%833@J?(0 +0D,'$// +0D/o-37 (0A),/' ) )4 ))0*0)()+& A$$'(A$$'()&::), 0 (A)

PAGE 120

G%665H *')) $' $$* &+0 A; &'*0(J ):$('')*(%&0 )0'/0(+'80?),''/)80?), (?O)9 aL'-9!4!B--(%&$$/; #$$ ))$80?)*0?O '(,$.p$!7#!(!!#) )0))'0?*$) ,)80%&0) :0 0*(, 0 $$)'*$)'0? '''0? J* )))B ('/$$(%&0 8+(0) ))$%&', /0((0?<(%&$$/; *) A80?)*0? ),J$$)80?) '(0) 0*0 +> (%) )')*')) A()J/ T%$)$0> < !BS(0 /$)*+ 0/' (0*,+0'(40(,80?)4 ) %&')',$(80?) $'8 ),($),+),(%&0 ), *:(%&0'4 *:(%&0'%&')' :($$)4+0'/)4+0'*0) E$ J)A$$! H)A %&')' ) .E 9) +$*82&0?3$( /E8 $', *+2/$)3)0', 0&0?280?3/('&:; :0?*, 0(, 0)')*,'); :)JL!$1.$!7(%&0 )g *Z$$*$)J'$,!4/!$0!#:$,!" !#37M:$ )a&D'&'$'*))0'FJ )9!#!e)a!B126$$)**)4 0)0):)), 6 ?32R $$)' (%&0 ),/$$ $$))/)*$)) 0J!##9(3326 0)* )*0) (%&$A,8) *:; *,+0'*0(4+0'(,+0'($4 0)*$) *0)(:('$$) :$) )J $'+0' 0'()'('$$',*$)0'( a!t!#!3/K?:)@\

PAGE 121

##! )!!9\ M!47%B:('0,8$$, (( (0:+0')%&', )!9)BT/$$$')('$$)g )%&',:+0')%&'*',E FR))%&' QF` DF580?), 0) 80%&:*0) )$E ('$$),80'')E80'') ('$$)'+0?)N# A$D4 ,N5+50 +2<+<*)T*!2(0 ://g $$80':$)?4g $D(%&') ), ) )4 !a!/7(0/' :*)0AA$$'(+ 4 a&HI(00)0$$ A$$'(+ J o?=)-1 $ R!( /)($ 55RRJ$!$(0P80?)$$)*$0P (D-:)( ')A'),$$)*$)A !/75(0-*$) / !Q%)!R!68 9T!$!$ /($$ I/7. A !((($ E+0'A0)/ $$A $$)'*$)/T??$!I$(0:0?), E(%&'( $$,$$ &':A$$ ) 00(,*)0+)J /0)UdA A$D ,N,N^RRJ!9JaL )U3 HI?(R6=/)() j F7/ 9C<9BB+9D%

PAGE 122

##. 7N7(6=@7\9)>J_I>I&&>I>\=7O7_II> \^>P6>.48N>J\RRf &/:80 J)*' 39Q /:JQ+F)QQL6 !B#)%%9$< ) :&D')J !$(0*/),+0'0?4('$', +$QQL)/' )*'A/; :+,('$'++ ')J!((>3128H&'A$ F5V=Q5R(0('$$J('/B# 0?8) $'&' 0(/*+0'' /('J/ /)JHH !$+7!42$ ) )80?)4&'/'8$$); (0-0))'0?),''' ) $'&'* ) 0(7KHHH! $$)4:$$D,0?,A', /8''), 6 8'*) $$)$$) #. QQ>* ))$ ))40)))J%$Q =5=5)#jB5(0)0'A80?) $'/)0/$) $$) &$) /$80?)40) $(80''),g ',8'' )'$')/&/ g A&''(A':))4$$)0?80) /-:(B128 ') ,0?8(())))J /!$,R !a 8QQ)B1 Y(5>Q!B12H+8QQL)Q!#17HH (0(%&AA),) )*''$AA)4 ,N;,5R(0 :(',&'H:('('+ M7 )(%&AD'$A*), E('$/A)AE(''), $!p(00?,J8)QA)0? E ('$$)80''),0\0?*/)J89Q )*'')8''), Q++$A)0?A$$'(),8'')8J E QQd$*() ),

PAGE 123

##9 (( 9!9!#* 61"/!$%2 $:(: E(A$) TT / '88B9 $B/!$$, (%&)0)* 0) $( ( K55 (($8(0 )A)((BR)A /5I'5T(0+0' $$A+08)WUE00'$$A+08)) A0'')+0'8)J01# 7%'87n (0:A*), AD)/)4:A*),*$) AD)/) XD.((0)0'0)$$),$('$),$(':,E':'$), /(0+0'0 ),g ) #LM +0'0 )/ B9< W><*'$0,%/A',*; 04''A):$*)%)'%/A'J((316%/A'),$$)*+)HH(((0',)$$:&u), `8$( $'::', !((($8$)80))0 Q< !a!0 0# h]$(0,-',8G)('+ '!6 a7"S!#*0))0),8A$$,*P/$'4: :$D'0:0 4*0))) ,8;*0) 4*0))), */$'&:;:)4*0))$$4+,+071/. $!".!BA$,7!*$,r1$'*: '*D/+0,$$ /)];:0 0 )] ',)0'*+; 'J)!#U!4a!B120):':80'80?)*$) $''*: '*D; /+0 99!4,0570/$$(,4 &')/$$'**$$ 0 0( *(((0/$),%)('+]),**$$ 0),'0//P

PAGE 124

$F2ZE###%1I )4*$)/$)J= 3%:ZI,(0++,4++,+) D3XIVD%J !k2L$3 $D0?)*$)'' +(** ); 3"(0&/$,$$A ('0($DP '):+0)4)$) :+0 A)/$$ ')) ::+0) $) :+0)0)(')JQB2BQ[>0 )80':$$80?)J (B
PAGE 125

## !92 !*$S\(0,6 9 $$$A /)'8$P/)/'0) /(,*0? $J),g !KS0?,)0? I9MK7%!#1n(0'0? ,'0? A,+!, $) (' A$$'(,$$&0?'&+0(:&'J9o*&),*J $?R)*)!-,+ '0? (4 0)*'0? )%+5I2N+'%?ON.+ / I9M9!#$!ZM6 %+(0$/)4*)(+($)'04 )$'++0?))0'(:0?8) (,X&'0() $0?(:+;) 8$$)$/)8!,j/*+ ,/*+ 07Z6!K73&'0( $/),&'0()$'++0?J99!9)\9!0!!a%$%$! 0#. $!$$) ( 80?)$) ( )$(80?)(0?) $) /)(%&) !p?!K$(0'$0(/$),$/+'!, .2%)2!9.! ''$$,'8$/), (/!, JV52=6AA'),:0?)') W>%)(0'*: ,'*: '*(A+/ *)'*;: '*(A+A*)J!>!K7!K<7!!$!K7 / ('080?) % 5

PAGE 126

;&!2P92 ## !>3-TT VF 3N2Z@$( T9-8((!1$V/7 )80?)J/ $$)80%&8D*$')4)0'$$)0?) ($ )$$80%&0)&'&)0':/0?) 2Z@$@2@@)+ /$), /' ,NZ@@ Z@-EI);,@@A$$)u+0), $$(', 9$R jg W-g / Z$+A0? 1N(Ng ,NZ@P@2(( +0/J U%,7,IK" ) +0/, 37 9)$-!$!!#Y9$3 '$,$.)Q2a?!,,$! boD 2mN==(P$1 2!K($(2[!K7$h 3 U1$!$$9!9!$$(( !p?!7$)0A8'')g &0) $$)A,E )$$ 8$'P &0) $$*(A0 80'8'') /%$!++ &0) $$)4 :( &0) $$))*?D)&(? !$!K7$MT3!a$ *m Z@@Z?@ZJ@A ) (':*)'+0/),/'+0/),); W>Z@ !(./ (':*))PPP +0),*&'&D :+0'P ')JaX9$A0)$):/!,.

PAGE 127

## Z,?.0 M57 :$ A$$'(? ZH7I3&+')(')):+ Z).b MI !()$#$!!(!!92 $[UE 0 : )+0D&::)J* :(J 6 *8 )*&$$$')&+ ) J %(0' 0A K$* !9)N$:,R(0'); )0?A)/' *0)(J/ $$ )/,); +< 7 5ZZ()T!9!9(00),&'&$'U !)($$E ) ,) 8+0*,$(; MK7%7+0'('',+0/,: ,U & ,E8"D+0') (0&'+0/&::),*/)P&::), 80)),E80?)(' 0) ) )80?)JCg $))''$))*':)), )*$$!*$)$=/)U E ))0)80%&8D 4)80) A$$'(4) :0?80%&8D, :0?+0':0 0)G U,IO(/$$ !, :)$/0)*$) ) +; 72Z(0:0?)$) $D'*0) ),)0')/)($$ 00 80?),E)0' $%&'$$) :' $$) )/$)+)))/)4g HH!9(0$('g )'A&::), E('$$' p>,9(0*$ $$80''), / )0'0)' ~6 (',v QED'[v=RK

PAGE 128

#6 9# ? 7)Bii=+0=/=) G'+0',p VQKW+1X@'N[99 $g T9D'IB+0'/' /$$ 80)$$ 0'+0' W>+H(0)$ &$) ,$'J969\ & 2'WFB):+0&::),) 0:+080?)J!$Fv=)R 0:+0J M(2()I'++9:(++T9 (>)!($! / W:qT(0'(%:, ')/0!B. (.!#?0 $%&'&+ ), $),:$)48)* 8$ +,+' 0)('('$$),:*)&:P GV'Y :)$D'$%&')4' 0)('('$$) 6! O$J(0':$) /80?):*)+0''*)J A'cg !!>! !($),$$$8$$/ L<2KJ !$!K7,W/!^ 80?)40 53J%%=4!10 7Z !9a11 Wr$!3!$(0&$$)4/FR #. :$$(,g o?36( HH!5 #%6 E 1A80?)*'))S/),b *%&'(:$$(,)+//),R )9)9^)g )&$$)+0'&$)) !p? *T ?LNV+"$$( 2'WF5"$$5RR(0A()'80?)?^ $&),$ d^!B1('),*; (A 0&),$&)J/ :))/\$2 %%

PAGE 129

N 9 # + V(080'')/'A') A()'4(' 80?),*P )0])J//$$ /80''), :$'80?)E FR :))(')4:s -+B?$,$ *:))4 :)) *&':')&D `0> +(0('0?D,)0'':+0), E )0)(A%') )$/:')$$ +0''), E ,N+@=O%AE$$20, !( / \6-[[:'; :+ ,0':+ ) 6 .E) p0 R%RR$',0( 0' $)?+ 6A ())! 5B.5R00('0?D,:$ ,A0'8$%&', ) ? !!$ / 2%E2!1/.!o"# #0('0?D, I)0)&+0(?!0 -E #.0$# ('0?D,)0'':+0), +78OH-JZB6(0&':A *$)($,+0'D))J K^()=8\)G*:$' 80?)4*:))J ($,*(%&&+J ($'),/&'

PAGE 130

#5 D%H7#2 7 A)2 *(%&+0''*A)J($'A$$'(,($'&+0(4A$$'(,$$/):0?&'*(%&:$$',0) *$$ &+ HH(00)('$$''') !:$$.) *$) 0) &) 0)(') + 8$!2(0/'),A/') .!! 277I, $*), / ZJ$$$$$!$$(0A)0) )') $DJ6 ) A)0) )') $D, )') $D )$$))/) H(080?)$%&')&::), $%&'0)(',8) )('80?)4 ` 80%&$%&'0*)JHH ;JK%;80%&0P '),(8''),E)$$80?)A*+')/) A0) 8%U2+5+K !$$$$$!0'(")/0?(0)4Tj V68 )*)/$)$()'A ? ?( 0$$)($A)4GG( E 8NU+2@A/$E(,'+(%&'$ TL` +T!M#!?U ('+', 3$))0)+0(+0(0?8$$):$'(%& $$')$$))$A$$'()$$):)) @ >!HM? (00? :)(('$$)4 /' :a))*$)$$80'')4+0'('$$)= 1$2$+0';8'')J/##2

PAGE 131

9! #! ,N+#$8(90!#$0 hB-360:)$*,+0'8) ,+0';)/)4')80?@J#6#(!#$:+0;') )/ &') ;)/ 4:&$*:+0')P 0 $'4 8*/, $'&0)0' '2 3)/ ,8*/,:&$*&';) )/ N+(0 ) 0A*; +0'('),)0A8''), ,+(0$),+0/A ?*'));<-=>.?,>>./'0? /+),E'$::$$ u, ,+(0!8. (,gB!?)!9D>!#fgYg ()9!*80)*$) EK !$+HI#I#-R8R$&'/$$4&'/$$:+0),')J8$, A($/)*$) $*0 J&': A($; /),&':*$) )AD'$*0 E +:H+2, 'u, ++$:0] +,T0)&+ 0) :0)),8/ ),*8$$EH)0,)0'0)+0' +)'I)''), $'), 7+2 sT '(4)9a!9A$D +
PAGE 132

$F?)+L$$J5+aaJ!&>N\NJaJWJWJ^>ZbJMMJNQ((0&I^^JZ^_ZJ E0)$$)$$),0) *) ),E B 90:'; )/)80?),9+1T9b++2H(0A'/0?)A),/$$A ):A$$ )'0? )0':'$)4A 00?8:')/),A0')4)0':'$),Epg$/$$ $')0)A), 80)8)$$)':)) #5/ 04/ ,(0? (0)0)0(), =6 p 999: LC;M;)##=^G#&= )A0)$))'J !8$$,8$$):('0,!&(0&'&$$ $':0?&'

PAGE 133

#9 '0?: 'J@&'&$$,'0?/)/'))0($A',* )(')&::), 8 $' 0 '0?80?): M` !#. V< !a5#3(08$',1 !($$ 8$' 20A3 ,,% $(:('/ */Va(*0/',*)/',),),8/ Q< (0A('$A$$)4/ 1B$$ A0'80?),!1.IY$ A&DD), $$$))$)'A0'80?), )(($Y$$!(($$$ LL, W2 p05 A&DD)E*&DD) WJbIWM&JbJN &D &+ ),*(A),&A)JB $$ &$) :*)&' &D &+ ),A&/)!S. $$$!B$'')&:'0)&)$)*;&DD)4)$)*)) (0A$((J*('0), E ): ,E0 g !]7)]!#].(0A '))('$$)42/'&'):)'$(&'$) ,#U 2A '))A)&!B]H7)*$((),))0'0?A 80?)J9!YE)#!%:,) %% (0$) !#]%!?0U :@ @ %%!!(&p(080%&*P '8$$ ZbJ44JZN>^^JZ^>ONJc /)0*+ 0)4*0) )0?),*?))0?)LJ(32.

PAGE 134

## %D )# g 6( ''3(0('0?D, /e) a?!#1.5,(0)/$'0$), I72668$)+//,:)('$$ V<@NF-DZJ!>#]$(0 ) *'&':),A0'),A'0)JRA0')J &+AA) a?5')00L(A$)*$) )'i^*$) ) +0/'' 0)*$) )/0 (') *0)J!3$)8)(A$) ;I(0A$)(0'($D/') )'*$)0'( $'/)$(/$$':80'4 a! WW)8G))'J ) ) /'),/'+0/),)'+0/),) (':*)'+0/)40), /*0?)J 80%&0)))//)0)$ 0'0)), ) (':*)'+0/), '+0/) J9?%U;'()(0/0?,)0, *(' /!#7$ V< J=5IKH /H` 0!$Tk!2.k#T!IX !)0'+))) $')(%&'(/0?0?+)))$';),')**$)&'')*$) ?)$(0) (A0); ),0) ) $)(),(A0))) $)()J/!o))R) 95!#Z5
PAGE 135

# 3Z=ZJ@ M 3N=(0*), /!3Ru 9!#]$(0$),0?80,&*$)('$'4&',)'J*$)/0 ; :$'') 0'/8$?$a!>!"f')8$$J$)*$)('$')8$'*$)+0'80',#$ /0 )*0)/ RA('')A), ('') (0$%&'**$), $%&'*($$)J ) +*),8 $'&0?$%&'**$',$%&'*($$'p /'' KK5!#ZJ8!!#(0)S0),'$$ 0), / !KK,Q(0'80),:D',*:0) ')0(4*)/),:*),80%&*:0) ),'8)4) *$$ 4'/0?) $-!Q3!980?):('//0)!:.:0'&::)J *)/(',$D(A$$,*:0) ')0(,%);'$%',* $J2B2B1B'' *$$ ('),$'):*) )*A0'0)A) 90-&':*)(' &$'+(',&(');)4$AAJ80%&0) ?) ?)$):*0) ), /$$2 B!$!2./'')(/')+0'P\6-76 (%&0 ),)0')$D:),3=+A,+A),/$)J OTYZ /) a!HK-.(0: /$80?), E))0'*/$(&'$$/'80?)*$)&')&'/' ) IK=!HK(0*+,*,0, p *ITTPkX KKKK (0 $)$$) ); &$)) &$) 48" $)4,)$

PAGE 136

# *0) /S*)4/S*),/S $),*)JBB326 *$/ $/,I&'A'?&::)F @K 'D=5=5RRJ$$(0'0? +0/', 00/$) ,8) A'&+ ),/' 0'(:800()($$):(' 'J )0):0),) 0?40))( ,8) A'&+ )4 )$),)0'$D:) +(')JP !!9!#2U(!*$,M#!($,YY': 076-778) 0? )Y7> (0 *$ *$)):'P*'*$ ,:'P:'P*'*$ 4&'0) *$))$%&'P$%&'0)0) &'0) *$) ) !9$7S7=90):$$ :$$ $$) 0),:$$ J/$$2 /&'+0'(') '> )0):$$ ,):$$ &:P :) #$$(0 0A(0$$) 80?)&$$'),')$$)&'&$$*$)$$) / 6K +)3(0)0' +0 ) ,)0'$$))$$/*&', !)<0An. !a"+g B g 8H< 5J#8 I !%$,(00)A)() ):+D;D&+0 E8)A:+DD&+0 49aT'+*$)'D/0)$$ $$0 A):+D;D&+0 J/)$q212?i))(G: 0) : 0) ),&+0(: 0) ,?)),&+0(?);)4(%&A(?))

PAGE 137

# H*4 !"H2.(0 !,* 0 (I?K,(O@N !"".?(0)+?$,?$ h6=7HH9-^6# !!* 71/U !,$R HH#$$(0&))(0)),(%&//)J#=V=0'($'/):+0'/)0) 0)'(%&//)'0),(%&/;/,0J/3Z :0?4: $$)' E?(0$(,0) 0)/1 $')$ /$$, (0&')0?(' +0 ',HE('!7804 !o,$80?) $(,0?80?)$$), )$(J (A % 2"".!#1.84!>> !, 8,*/)880?),('0'), ('0')(%&$A*$)&::) 6.![k0 $$,0?33!7/-& < !4"!#1.58=??! KG 5$!9S !"4e!H(].(0/00)!('0) +0;8) 3JII)/00)J37$80()R)D$:$%&'0''$4))':$/)0' !"".!H@R!)3RR3: $%&'8$$/80?)4: $%&';8$$/&0 !(DD'40)(A$))0)*$)$%&'),('*),A)J71/. !"".*$ (,*$ (80?), 80?)*$ *)&::),6cc!, (()6% 5 3)$!3JJEJ^4NOJ\IG

PAGE 138

#6 $&/B9 TH# $%&',$%&') E:; $$D &0 /':*))$'++0?$%&'BD%/0' ),80?)$%&')0);(A$)))40?*04/0',0);(A$))0)J5# /$),('0%&'),:+),AP0'),(%&AA),$$)('),7Z$ !"Z!"!B$(080?)'$) 0? +0'('),: P<0? +0'(A0 ), / !""$!Z.!#('0? ,*%&'4(%&A()0?; ) (%&$A'+0-$A),$A)'+04$A) ),$A):) J(('0? ,0?,,$A)'+0J7ZU, !P=X3RR (=%K#I@A) ),8): *L++"R,,41*) 45"4"*'J(2, $$); 0)('/0 4 ( 0)('0$$); $%&',/'/80%& */)$D')&0 *$)&'80)0?)0) 0/'&')0) 0Z8) 8)('*)0)4$%&'00)(A$))0)4*0'0)*$))&$) 0) HOH (=8$6+mJ(%&0'&0 ,A$('; &0 4R(%&0',A$(',*8$$/,:;&0?,:$$/77/T.= [3!#HZ7-, (00'(,$$//))AD)/',/, /0 *$) 0AD,0)0%&'0)'*0?) 0 /0'(,$$A/)80?)$%&')')$B:AD'D/'$) /',:0?) ('0? /!"B" 7,7.+

PAGE 139

# :&) #$R!4.g E7Z. X:(%&04 9R#$$$$&'$) *+0?(')D]),7 ^$))'(%&$AA)P!-2$2)('*$)&'*+0?($%&'7ZE-aJe))j k)('*$)(%&) ) )0/DD4'*)0/DJ7Z. /0gQ+& )= 0 *0?D/0)+'),/ *0?D/0)+'), 0 //)'J $'),$$)$()$' III(0:$D,AJ/ 5NR IN2q(00D&::)40D ; ))&0 )<(')E/ 0? ) )0(&::),:$$)80?)E(%&'()$$)/0?0?(%&0 )E&%&'80?)+$'L!&'$$'/0?'%&$'8$$)&'&$'*$) )$'$$$3$)4R :0?;*) *$)A)%)',gE2A 0)'?(A$(()X3J O/R$) *) 0D&::),:/0))) 2&'3

PAGE 140

#5 _JJ\NOJ^>J4WJ)^>J4WJ ))&0 V5 Q?0 C7P=R($$ !4; ?+DD,?+D*+,d?+D*+,d?+DD,d*+JI( 1 $Y!B2!6'$k!k 3k7 KM $ ; E H -($$!. K(k7R k!(.J k -HH 56` !# 9!6 90**0)/'&'&D A)D:0 :)$/),E8""$$)0) =!$ 5 = 7 D,I,2I?#)$. I:7t I:!4()M.!#q!9kQ:<0!(!/Hk!10! $2')4))0( $),$D')4;'+080?)E))),:) 80?)E)))')

PAGE 141

#! $$)(%&+)4')&&'(' 6=gTk( 0(,&&')0(& R004 $'$'0)0'40$) &'+0'80'E:) 80?), &')0'8)4 $'8+0)0'+))) EA/)4 8)J3$*(%&P $$ ), )0),7%+(/0?, \P (aT2R06$ 1'),:0?A), $'0'(&'*$ @B%$(R!2'R, /'80?), TV[OO3P\ $Rm>!"+T+;26 E80%&/S0)$')J +)@A))0(,+) ,$'/) w;/))7()a. $D'E*('$) ,:0A,'); (7e!39!*a-$0 )M7Y (%&$A, $ ('*&''), S),*&' /+*8*08),*$) )/)&::)J!9!!M.(!S(,.!. 'J+7K+2D2+%< M6 $(!(!($8$'' e3$'-,) 0+0'/0?8DJ+2@+ R $$:/00/0? !B8k)80!. )0'/S4$(?0?/$$8' $'&'!. ') ),:) ,80)40)G' ''/' $')$) *0) 80',80':$$,80':$$ )80?)J A$$'(/'J.!R!9!3>))(!!). !!$$!(0*$)))0()/) +$)&'&$$)/0?*$')J ) $) $$$$)&') 0*0')4 *)):0? ), 80%&$$)$'))0),* '+0),8FVF 8)4'),'')/)$' $!$1$$$8 /$$'0)E+0' +2W$ 0):0)$($'&//$$$) '$24$ $$))$$/80?),A()')4$ */)J

PAGE 142

#. U, O)p!#)#80%&VU3IMH;U3U3 )0'+)))(%&0)0))(' (**+ 80?)/'80?)',/ $'/))0': )' $'&'8*:(%&0'0(, (0'), /':) 80?), $!!#$!!9$!*$*29)> (0)+(0?( 8+;,2@IKO9: 8'J118III!#($$ T 8+G (0B $$$ !B(0*/ )4*/ ) $%&'A&::),&0?&$ )0' / ,!(R);)0(,:(Dk#71/. !#M$,*/ ) $%&'&::)A*/ )<) ('),80%&*: ) ))*$) !"2!#(Ik!!0W2004) ('0),/)0),*; / ) !B((0a8IIWM\cE>7ba8IIW _IaJa8IIW8WJE>7bW>a_IaJ:# !B1$)9d ?f % ?; S7R!#!# ;,?@8) &&-@2+ 37:*dP+a^J>*JOI7>J\a^J>J )', !BuU5!#5+-*%!B! ,/! )) )N),9:();*p! ;, !(R$HH!/0. H ?;,$## H6 I:J&8 KM !$8p$ $%/= ii)i^)F0) /' )A),EW#.E&'80';')$$)'0?) / pV: IN52MY5R!*! I:7%B17H644,:N0FF5 !B75IB5!$!$HH

PAGE 143

#9 O8P I7%H U;2'I# !17.$$$M3W7/[$ 76 !#1.J D,i^Q/DZEHm)R$ 76-8 :8!$ !11.IK!$!$$ !11.!a!5!42 -7" I !11.!#!$7!3#R$ !11.I1.72Z3RZ+0'('),E*(%&0),)*(%&0*)A*),gE2)(')80?),#. / % ".$V !F.) A$A+.!\2 J:$ I77!#1.j!BR)9J (0A0?),(/$',A0?)0?,8 )4 A0?)0?$$) $$)80?),6$ ),8 ),'()J (0A0?),(/$',0)4()#00480',$$J)
PAGE 144

T ## ,:?.K$1(H T'U ,:V., ,,:73;1SE= ')$))X!$T +$I ,.,.7 FQ!H7 :KD;1?E$!#3hFP7/ `I /IKjBA63 2@IK9:<9D+N:19:I 5!466 00?K0?0S /D2m K ) ?:02$6.?&?(!( $ $ I5:7"37H!"26 66 H =) HH`(0`80?)0) ('A0 *$)8$)(%&$A4 K!. / % 0 ?K[ I3 #+$0$(hR6R % +++""1$$$$1+ ? 0+<.0.!$2%6 !K 7$T %0x 9!($)$0$80?),$ ),)'$)J

PAGE 145

# Q%.% 6-?> (0*0:$$ ),/-6 A P.R9%=4OFIae 80?),))0')$$: 80?),)A80?)/ HH T*** LO)7Q%F$)=R-7\)RR MMNJR I:.UFJ)JI58) %?7IAG />>$6$ I'8AAIII9:00 R8ES!#$#2$#2 N5TZ5!B17H!##$#2 /5F=OI?< !;,:5 )*0(%&& /')0$$)$')&)) $$),!9$2 OQ9`=RR IIJI, 9:@< Q7 4^,+!#77!#]78= f!Q !H7. =gRR 0TT IIJIJI$#!# IIJI?@=I?9:68>X62$.N\+(( Ip= III!a%$8 $ ?@(00?,0) $$ 40)$$;&0 0)0?&0 !(R:A$$ ,A(0'0D,+0'/$$',877/j.E+0'/),80%&:*('0 &::)J!$!:0?8),$$)')) 2,Q`+0A !#7 !#70)9\ @K !#77!H(]7!#]7!#77!#$H !#&I777S 7$$ )\R$ I)2 #77!"7577$R ?? 44,,!#0!#]7!#77H`8 5a7$]7AE+J !#777!#]7!#77 !#77!#0!40$077S$ #777!#0!7!"7 *** !#777!#0!"7)*$##77S!#7!#0!"7$!> !#777!#0AJ>N\NJaJ E

PAGE 146

# !$L!)B12 80%& *'))!UY 7%* \\N+)+!B!3R.!B2$5! !$ !BkH9Z7H6(($ I:!"H!"H) 44,:5(593/7E5N !!N! $$ $ ?$! )('5HBM9: !BS!1"SM".$ +;, )"D *K* ;I:'(?;,J15;II6 ++$B$$ ">$$ ) ;:IK$ B< +!7 +)(($8,g L
PAGE 147

# *W!) 6B%,6,6 ,H =28525B62I2;,:66.$ )$2 H ` )+ ??JI? 33> ** 333 II6I@R#?$2. ,V77(26P< ?:"7!97G&?&?) @A ? C?(?&??&&3 &8&@#$?. ?.!#44g=LN4Z( !1"7!#777bII %& :() I\wwww ??!B$f.=!ff E 3:,IIIY3>!$$$ 3IIIII3II3+,2 5 ?W1 E 44,:6,@$7S! $6 33Z ?!141 ( CV !"3X !$777$ ++?<3 6,,:! I)Ra 1MNg3= 3337HZ ??&%$A .?\? !#77!p?!$$# #EGA !#77$%2!# *R$* :111?7778 (0(%&0?)(,)+)($' & $)$'/0) & ).).!KR\ ? ? ?&1?? (( @,7hG$G #$iDDB$3$ ?!K77(0(%&0 A$ 0?)8) (0/$)+D$'+)J3$$!$ *$) )$$ *$)/$)+D$'+)4/$)+PD$'+)R('$)*$):$) ) *:$) ?lEWIIII\N>aJ

PAGE 148

#6 $8 IIKI=;'IK ()<\2 :%B)89H2 ,55,: T B:!9.H#1%62$+(8) I:5!K7.5$3$W/ 0. IIIZII.I)=#IK!$72 )nK IZI)M$I(')ZI!B1!)$-$ 9 F`"6$)3\Kj-<$66 5v/
PAGE 149

# @[ i) $%&'*0)pE&'&D ) L &::)/$$; )A) &::) P:XR> NQF6%
PAGE 150

@ #5 2I $*)(, $' !K3"Hu,. W$$$$$1)::+ ,A) *$'4g(0 *$',$$ $/)(%&))/$$8+)*8$/ ) !K)\S(%&A(, F1Bu,)A ?>!>6$.8 ? Z,8? 0)*'/)0'&$)), ):/$(&'$: )/ ** !K)\(,tI;1I?%9),B='-T,( Z,o? ,(0:')0(,80)JQ !!*$!5!*$,37!?-.*$;),*$) )80) :')0( *$) @%%J(0/); 0),+0'$'0)4J1Z$!$*)=)R#

PAGE 151

#! BgR (3I7-,28&'0) 4ee!*,+0'/('4 *0( ,'*$!'-(89$!!B12R!U ))4$$ &+ ),:$$ ($)k!((G$( KP R 5 ZI!AO (,('++/$) !,=786) 0?8,/('4k (3J (), ('+)4 ()('+)4:0?A80?)(%&0A, (('++/$)80?)0 ZA!(0**0)4**),*; *0)(%&))4A$ ),/'+A/0((0,/'+*D4 !"37HZ!, /!( 9)!*T,!-$)#/7%++(,**0)*(%&)0)*$), L -#2$!H!$$ 5 HI"!2 BD "#? ^:93g 58:+ k(G(7(0:', &>NOIIWJ8INMJNJcMJNJ\7bIZc ):'?,0'(D$'J/ 0!$!$!#($(:$#$$W,$$(($($+$!0($':'(%&$AJ0 ):04aS?aG(k ,,RP HD0 ); :0,/ *0?D/0)+')8$/)0?*)'0('), !$$!*$!ZKJS#U HH!(G((B18a?J I % ZA2F8P=5ZA !(c5 _(BJ> T* ZA?;,(UI, ZA9:'*%&' $'), / ZA?A>ZA$ ( ZAq/
PAGE 152

d:h#. L-f""$+(8 !KI!%752K$V MY !KI//(BC'0?J >KI,BB6!$$$,$ ( ( 8 !KI!4(0),* ) 4)&:; >!9$@]!>$,$/ :)/'*)4(' 4') ) &/A$(()80?)/8)? !KI!4Qt,%=F*)[Hv)FH) 3F'F30Y)F\0R'*: ,/) #6--$ :'?*$)0'(,)0'*; !KI$7H(^=)/= ::) /?"?!K,a$)B-.)9\ ) *)8$$)'$A()), '%&:0?+0'/('* ) )80?) *!A)(':()= !KI5!4 ( $!$ !$ Y[3, 32=
PAGE 153

7 ++B #9 Z,!4 0+8+ Y ZI8+ZAI+D$3$!,!` Z,8+(IK$) (_ )&$); )$( & 4:08$,*/ ,8) 0) Z,8+[$++$6 )HH!/( '*$)A0?(k3Z6. !K5J*$) )A0?(&&(') Z,28+881II!2 Z,865Z8?BN Z,8+Z8?;5F G7* Z,8+8?.@'12;1I?9:B< Q Z,8+'()!"#>2,: +< Z,@5Z,!$)FF(!K2$8+Z,H(IIK,Rc$:d&$/; / VF) AD'd&$// !K7$!$!7$)0?,$)/$$,)3J(0:0?+0'(+0'0) +0'(+0') 80?),80%&:*0) )*) ) )g ^ Z,8+2! Z,58+2@A $$)($,&'8$' $$)A''))A$))),) /0)&'$'*$))D)+0(4$/A8$'J/)$!!$\/9QQ7.RR 2# 2B9:ZI,5 Z,?(0,,$'4$$,*$)$$,$$*$) $$)4)28a$0?40?, $'J)9)$$,$$$4$(,0) 0)/c$, ( !#a-$$J?)9)B*$)$$J !#!#$$&)J)*!9! @++)+D3DTf@%8*)0' /$$)(,&0D $$J+ A!A)+3$$&) ?0'J*$&),&0) )*,$$)$A$$'(),*$J !#H!!( !(#!!##)!#2$$M(6 $$&):$',* ,A$$'(',8' )80?) Z,?H#)N1$&'

PAGE 154

3 ## %I /$))0?8$$ J768(!, HH)( "3-!08,0) 0/$', 00 ''8*$$),''8*/),&'8* 0?*) ZAHMH(($ HH c3"''' RT%%659:++(11% $9 DT+%7`..1P+ )#U:-Y---!(!"$ I!,7HTdZI9:!"H!#]%!"H!"%7H)*-"1!"H!""!M!"H!#HWI !&:-# ZAH5(0&*$)('$$,gE)0'*$):*)P$(%&',/$$+0')('+, ,'B!#H(L!M!*$$$004*))BU-#0 g0?,?0??+?4?+444!$$?+0,?+0J$$$g$\!3!)S!*, AM2 e KL!.!>3!"H!$!#H!#H!"%$!#H>7)#U!#7('o!#U !*$aT)3U)#U)#T 004* &0?,80?,&/480?),&$$PPPPP!K7$$ !=>$$#5#880?,&)4&+)J H(/>!!")!#F::+ !Q&/?0?'%&$$) FJ ++ZI:EI+bJC>aP $)0))/)FJ/!49U3 < B!!#1<7m!#RR8HH/"0 I 8D,$,$3$$80 80%&,80%&8DJc 3fR080%&8D,&0?8D,80?8DJ)#a!"H!17!#H>($$",$M#!#1$HK7$!#1(068D,0)0)A()4*$)8D,+0'80%&8D40)J/$$8 !K0!#$!4) ZH)8+$#W ZAH8+AHA=I7##MI72HZUI(55 "5)<>$ ZAH8+8M58+!(H MK7%!#!#7(0^>J&JJJWJI^\c_JJWIc

PAGE 155

++ # &JOJ^JaJ_JNcWIE>Z^IIN\&Ic>\NJWJ *$) !K0!#S?I? ZA??;,A( ,' P<[8!>90F!#T.(00)('*$)&',:c7 <
PAGE 156

# !6 I\M 8),(%&) %&'J/$$)&+; ) :0?*0),:0? $,*/ ;0)4:0?('$) 7Z. S\V0=3/0((0?4:$) !9. !=> HH!"R---HHH !!9)"1#:!9BM$.!4!# 7 !I!9.,I!9!. @*$C*GB$+G=$) pE* )'0? 4* $'&')(%&0 )4(A; 0, ,$(/)/)'7<@/#9 !*$,!#.!!#.!#.($!K2I! )'0? /) % !K7.;,).332?@?,7Y4^I>^/C !K7.!!#.!9\!)e. #\ R.A$&+0(/('J!K.M$.7.*$%%0;)$'+K!#/0)0(')$$ (P RV: /$)*$))*('(7 ZT. 2 'uI)!#(0 :)$/0)*$)8&*0'()48G)'(&::) U1!#1$ !K7.)5!#/.@A0?*0,*', 0, 0)H'*(%&48$$,-6('*0,8) )('*0, D(%&J Q::Qj\G !K7. %'+i/),'+*0)gDD%'('),E !T93R&'*P +HV:V(: )&::), ) 0) A$'0?80?),/ -> ZI):i',('/A!. Fj7pJ ZI)!517$!7!x$ 0,&T') /$,. !K7.!#$$S8 R /$$ $'?/'>++0'> !K7.!]7!#$].@A:'k PiA*$/P /),&A*$//), .>ZI) 0NN

PAGE 157

# ZI> J (,5;,2$8 BNQ;,=IKcLc0D,*0W) 0?48',$$)P )$$/!$($8 7I(,;,+2W9M-!BT")Z,;,(,@(3@,,Y!*$,$ !K!$!!*$,$(0)+',* 4 &')$$))$$/0(4A080,))4 )+''0,&08$$/,* 0, 0)('04 $93$ $)/+))),E 0D*0) 0?8),8G)*; $)*+%&'*),!, /)+0'0?J9)@/0 '$!(S)+''0,*P +)))A$')4)D+)')&:; 08+)80?)!Y$ :)J9(,!313)D0'+),; (;,(,90&+0%&$%&'0,&+0; )D0?'*+%&'),)D0?'J/#% %&) ,&+0%&)4(%&'(0)(%&0?):; (,;!"(0/)(%&,/)(%&0?8) !(/)(%&3I 0 00!, (,;,(!(!9R0!!9( $( !.:$ ), $'++>!3$/)(%&3 80%&:$ )480%&&'0?D$((%&)JP I (,;$(,((1 (,;,(,)(0 ZI@3R0)80?): :$ )J Q*=RB>!$!^0&'0?D$(; R3 (%&),):$ *),:$ )J !4\'-9!B1(0A:),:A*)JP (00)0),$(; I,5 #!"!!#T?!3 I7 (%&)!"H!K7H$!""!B17H(I7!(9)#0 7 (,;,(,=)!$!2U!7=/ :$ A$$'(,:$ $/ ZA /!K2!!9 (,I;,!K$!K7$$$> !2f (,;,2(, RK (,;,2@A**:),:0 0!f H3 80''), /! (,2;,2(,5R!8 !(!Ep-

PAGE 158

66 U3 !9! M !. g` U3 Z;, !#)9#Ba3 UI". 555 PJL&L > Z;,(0A80),A80',/$) !k. ZG@ Z;,6RB38 d$ $ @S.5"$S5R8= Z,;,;(5R(0B-27 ( Z;,;(;( # PS5SS32 ;,&",&2,2 7 Z;,Z(,NJ5Q [O 0)!R$ !7RX6#&'('080?),&'80?)!&77 #('080?)71. Z;,(=!<;!<<6,,1,, +,<[ ,1, +"R.C+"!+\/L) 0; ):+0&::),E Z;,()!k7 (0A('0?)+(') ) /A) (,8$(:0? :+ *&'&+0(,/**)( 0))''D('$$k! T!()A):+ &$4$$) 0?,*$) $,A$*0?)7 Z. (0(*' ?, $$//))%$ $+'?, $'/)A):$$ ?$$):0 ',*; ZI,;,(=;,!( Z;<;5UIG3, !3!U ?* !K!B(0*0(0?,:',0*,*4G'8+)0'(8), $'8+')/0)(')0'(8),G'8+) +))),08+/0?:0?))4/$$ $$)'80?), K ZI,;,(0 ),:')80?),8$',UI, `

PAGE 159

6 iU3 '0?&' 0'')),E8$', 0) 80%&')'$('),E )$')80?) 0'(%&*)80?)B)Q$!!.BR5(77($fSV0YH7 ),)) (0 00?(,//$),&&$$ 0? #(0:+DD eT* ZI1):8;;9:);U3U3 !\ ZA=_=$%==G/$'0,(',-gE',E$ ZAq( ,'A!:%(0 !.8/$$*),*)$AA))0;*)48/$$$$) )(') ):(') *) % HH(0:)P 80)40 !K0J k #(00J@ )$*7()#%$A'+/4 +,0) $'J !A00'( 0]),*$)0*80)4/')0) $':*%&'0),:(A);) (0:*)A/) /)80?),0 I = ZA5I;I:@I$$^GDD):+0)$$A!(N./ D]D5!BX:5R(0 0AA)*+0'('),E)()'&::),EC$a)<2'%&'*/080?),0))A+)'+0'PA) ZA2;,&=332F) & ZA;,;((08$(,*)8$(,$(D

PAGE 160

U1I, 65 &'$4(')'' 0)) ZI>(=I0))A80''), $(4(!#!#!(:0?0?8*$)4$(4 E*$(',):0?A; /'(')$(,/' 0))'' 0?*$('/ )*0)(+0')4 /7Z!($$# L` ZIUJG ZI$HH ZI(!# !& )$+(+0') 0$ J(7 ZI(ZI$$! %% %((0** 0,0)** 80?) !K7$!"$(0/')AA, E0)*$) c/ #B12 ZI(7'0?J8,)*T(Gg ZIJ!033 .J D) (%&$A)4 $'(A ZI(0; (A) /$0 ZI((Rg9*$)!7/ 0),/ ; 0)('3J8%)0' /''+))),/0'/&::), .*)'?( *$(' )0'/D(%&'(/0?0?/ ): )4 *+))), )0'*&('$$)$() +0/, )99 ZI('K?(<:B%K !9!41H7.---HHaU)#7%!B1%2H ZI(II*(A 0,* P 04',:; !K7$]M $)0?/

PAGE 161

6! ZA2M@A+0'$) (%&,)0)$) (%&D$P =IR8<+8 :0$$',)?),.` e=I? //$$'*$)8+ !/0. $)J/ !K0!#a'-R#B12 ZA22 !KRL"1;$$ ZAD+A*&$'('', ZA58= 0D',:' ZA !K7$(0 A4 '0), /0 J/0 &0 ; ZA T ;,R8=$)8 '0)&0 J A Tm ZAU1A;,+O>8 !a7 ('), )A0?(*$)$$(') Z(012$6$ ZA*$) e 8 Q[ZA5R$Y 7 ZA!4(0*++/$), '('+; )&+':$/:')$$' ZAB,A;,5R) UI ZA8A2;2(3$ a?aa$J I ZA7I#j71/)*++,!(R$98 :0(/('$$I(& J='E2Z35U=R(0*'8, 0?*) 8/,$AAJ/aa\$$2 K 7=)G8$,00%=MP2L %A28A278,*$(',8) '0?; ZA8A7I15$ ZA5&5$ D4*,* )'0? *$)4 T =OR(0) E1 ZAP1A ?''$$)', ZA5JIJMIcD P!. /0/$) )('0),('0) 0? g ZAJI;,)T!K7>AR E*8)) ('$)

PAGE 162

6. ?H)6=!7 (%&0'), ('0) $/ 8D Tf ZI)+$+(^J MK2.*"1!#].!].7\:$B> MK2$!#].(0 $$(, /!(.E 0)&$0,0):$)8+%&'0,E(; .g3 !$##R80',$(0', '0(%&,*0 ,"$ \$RA$+ E! D$AE>J !K7.)].!]7!#].!$#$ MK2.M]1$!#]. ,"$ $5$$58=66M 6 !MK2$M#].M]%!#].?E !-RBM !]7MK2.$]M.!#].=Z MK7$$]1$!#]e!#]$(00?8),E)&)+8'')E )/)0)*$)(%&0'') +) *')), !g. ,"$.$77Bd$$' !K7.].!#].(0 0'?(,$$+0' /$ )*'/), !(5$B1$880?)/' 0 !*$))$'+) 0'?( &)+&::),PDD3 BN>I)!#].!H(]77!!!$$R !K7$*M#]$!3$!#$(00)) 0:(80?) ) $' )8$'80''8'') !K=.!#].!#..<@,U9:,< !#6GR! MK2.5!]7].M]7!#].!#].5!#.9:+++:< !K7.!H7.R6N66R!() !K2$!#].!7.(0$D*$0,$D*$04); '))4 &8$$/$$) :*)*$) )AD'4 MK2.)].!]!#].MK2.!]7!#].!$ *8$*$) 0)(: )!, 4V9.6OE.!B$7n6i G$=(662=G*$) !K7.!#].!#].

PAGE 163

ZI+# 69 d2;' 3!7 G52#. V< @\8 8V8B1 !K$ 7 !K7M=PJ6I?!K7$7H/ ( )4:$)(', $)('0 /76 "B%D5I,3 K$ H$E =* !x7$7*/ ( 0)('0!, A )')0; ) kZT. ZJ,(37:$ !K7 ZI(5J( n ZIJ !K7)]!]"e\5I %! 5 !K$$ K$1"/1/k(+6!+(( R ZI(J(;J2'! !K7'IJIJ('2! +#&*@H !9%.!1".3!M237T !$7!17-$!"1##H7H!$ '/0P 7YY ZIJ(, ZJ(@J7)aTR ( d+6+$++@6 !/0.E ZIJ=,Q00), 0(%0A!,==\3ZI7;J@A*0?,)0' 0)('A0'0,)0'/0) 0)('3kk(0$&'%&'&D'**)) *$)80?)($*)3Z *@Y ZIPJI!9! +6$8(0/' ('('A('$$) ,%[ ('('*0) 8''),E/' &$)A )+'*0) ,&'&$$A )+('0*0) 8''),E/'('0A('$$) *), *)('0* 0) 8'')/!$R$ QFm !9+I7!Z7$$22 .9$ '$$ Z(!aS\(0 *'*$)

PAGE 164

6# 80%&*)4*',&*', % ,'A%/ 0P @)#B J+@+ TI 15 J]%!"/.($30'(, '(, '(&::) =!Y73;1kE 0H(-!3 k(%&+',0)(A%'+*$)A0'0^30E DDK:0) ,/'(')) / /(R87#3 /=,:0) Z@?'5 !K7%5!K751J)I?Q !K7MT].#(!3037$)( 0)4 0),/ ), $', /0 *$)48$$!(,A$ 3J !?KK !9$ *E ,=)9 =$'*$//)4 *$/3 ZI,I7H(F,g !, B V9: 2[5=5U,5+3@$$ ZI,6,6,,!0#. ++Z ZI, /7 K ZI6,(?7II6,6,ZJV73I7 8 6$!$?'?+ !K7M].6,?S$8$ U3vI, ZI,I7$$),

PAGE 165

6 N/7Z98 ZH/ *K !K.6R(0(%&+0)(,(%&D,&),(%&+0)($DA)4*&$),*;&)-m 7&),(%&+0)($DA),L$)',A;('$$) 80? V< $??(H7$D0?)/HHH (0/0() ,); 0,+0'80?)&+/+4+0'*$) HHHH) !>!K7 JI !K.!.!#].!#%7H8H K !K$6!#].(0`^` *0) ('$$)$$)('$$) &$$'?(0) )),E0AA*&::)0?) / !K.M]%!#].$.7H &(<. !K(.+7.m!#TH(177!K7L!#1$6 !Y5#.8!$ 6k1!#!37H @K% U6!#].!].)\9 !"#11$H1/H7HZ + +0MIUGOH) !K.!4.@$(88%$8 !K.57I6!M.(0)'('/ ,)A0800('/ 4*0,*0('/ 80?), Z)83)@#$).8! $9 J5 !K.6!M.!#. E!K-. !K77!#].H$)#!*<$ !!B12n$BA7---NN 6 +0$$ 4 8$Y N. !9.!#].)\d$s"" 7 !K.!#].!*$7I7. !K77!#].!"1.!988(0$$'&'88)4 $'/880?)40(&';A/0'' F('')0'(0)F/('')0'(0)0()0'(A'),/83$ !K.5!#].!42]. 6 !K.!#].!41].!#].!#17(0$$)$' ),$'$'))k!(.!$$$$8 89&')$$)0/$) 'P

PAGE 166

B%;= 6 QB' WII_JNbJNWJ^bJ_8INNJ^INJ ^JJJEWINb>P&>NaIa_J) !Y!aK7$T!#1 2?PDTV ZJ1?@8O:%D28629PW>O&Je ((0),0) 0?*/)*((0)*$) 80*$)&'80))0?0%&$$/,&''AA+)'*$)8$0&0 4()',)0'0)k#71/./HH !KI12<(0)4&'*('+*$))!9a\=&'(':$&D ;(0$$ $' )+ (')8)*$) ))',/$$ $) 8)),/0'((A')+0')! $):0?:()0? )0():0?'+)JKg K!#$8!!#]$u$!$! 6 > R$ (/3 Z=I?() Z=(0$'0/$) : 'G *&D',8'&D''8)4$' '8 E:',*;$))!,/ZD3 Z=6(,II3372

PAGE 167

6 P?]P.3.2,+#!./ UK3$HQ*)<<,H=MF72L=$Q8 0)&+ ),: )),E g,!$$ 8'6 < 2V!sY$!$V!VB=0N1. :D:3:H+D+ @E?EP $D!,=(34$D,$D(' P.%RBc*('0 ,*('0 80?), ))E* 80%&*(P '0)*('0 :0?*)!, PE?K%#: !K7*$0$$) $v/<:=R/'*$)$$))/))*& :E;*),(%&)): kE($ !)>9` 5 !K7!#1.!#)"%%P+RR P"(26k004 ,),(0 0 (0E/$$( E'AgE('), 0$/$)',E0?)!N.),D0++,D0++'?(E0B:V$(0)('$(' B++(0(A0)J++$>8(0 8)J/ !()' :8',*(0 /' 0$/$)') vVE
PAGE 168

6 MK7$!H(]$ (0:+0')/),8,0)&/$', )D',('' 77/ :0?+0'(','))/$J/ Z,;*8$), 8$$ %% 80?),/$)E),A; =!9$57u ),*)4:)JR F+$9!$$$#$(2$ +DS60 !/26 ) $'4/ 0 )4 )$$/4 !9%)\(0A))*0),0 / $'4)/ $'4/ $'8+(&' 80?),('80?),E *$0(4 $'PJ!$!-#8 ) / $ !K!Y &))A) ) A)P IF= ZIK?@J?JK.#/2 J%%2*,** 0,'$0?0 ,+58Q0593 !9N#.H !K$!%@]%) G) i^SG8=9*$) ? 0 UU9F5D'P
PAGE 169

)Q!Q.e!$ /9020)*)0'80?),:$$)%),>B#./!T)%%%!9%7!7!!$*'047Z)$! !$$!!$&'DD/$$A ).6(') $)$0/$) (*0? )4 $'DD/$$*),!4*'0 $)$)'$A$ ), !K7-%(0+0'$/$',*$)9$$HHR M8$L (0 -+0/,** 0I0?$$) )&$*)0)A(A0?(,gNJN96EE 3Z(g>)9 HHcc0 *0&) J$%&' &) J))/$$)'$,-

PAGE 170

5 ZH N#. !#](6]nHH% !K7.(%(0&'AA$$$', $'/);:+0'/ '$) )8$''/$),)!.$()/0 ')'$) PD0(A0?)!(. 0 g59)99(g -0g&p ($TR6080?)'$) )8$'/$) !K0%, '$) ) 8$'/$)J11:8*P9: : =,d8(4, ^R(0),:0?*' +0),(' (4 $,480?&'4&'80?4$$'&'80?)4&'/80?)/37Z ?(0*0?$) J:; *%&')4 )('0? $$):0) )*0?$) 0('$$) -T0)*0?$) (%&$A80?) / MK7%(!317A` !$+$!*$ ,C*+8(0u+$('0,A+)',8$$ !K.57%!*!,8-g $' 0>$' :&$$'>J3(p &/>' >p !K7.7.$!$HH QT< !K!3!4(0d((0$(J!,+d((0$(J%&0('0?, k3ZT. !*L,0)&'?$$*$) %&0(;'0??$$'0) !K2!Z.(0$/:) !,

PAGE 171

! H Z,6,9::g1I);',5H.I1=', K ZI)7I1?((1,IO:;469: II( !K7%!"H\A', E\A'0(%&!,3. ; !K7!$$,&'(') !K!" PS0!I "?(0$/,:&D'04$/ IKD !,6(7I8. $/4 $/)J $/ ,$/ 0&0 J $/&+0( "+(]%22,d$($' "H P? .(0) ,/0?0?P& )4) 0,0)) 0)'('$) ,) 0/0($:$$)'80?)!, /00?&0 ,) 3 $/G$/M "+< ;3!)8!3 P"R) 8$0?,) ) 0,:P&',:/)4 0)) ,*$)':$)J17Z388&$a!$* )),:A$) P.#) ); :$$,)0''*),)/0?,$:(+ 4cc!, K P#:B/(',(%&/(', $J A$)'+A0'4(0&' ++, '0? g(!$$LA&' ++4/ $'/)A&' ++*',?+0('*$)A$(/) !K7%""#]%$$ P(0$$ A),:$$ ($;)!,0*3 "7[90?)0(,: 40)!,0?3/ !2:&!(I?/'): *$)8) $'&0?2&'30( 5 P^) P552,4 0_& (0/)0D $**$),

PAGE 172

. @3T=" I: )u,08) ,0803JH(0*(%&0),$D0?)J HH8:0 g),8/ ZI (JI;,('< Z!$M$ ME))P Z(0$ ),0)$ ),$ 0)0z /)4$ )80?),0)&+ )4+)))0)&+ ):*$'')4: $),E R+)))') ,!#&':$ )N$ )80?)4 $ 0), *$%&'J!!K!#1:$ )J$!9 $ ) (!$!$)0'(')/0/$) D0'(0))( !pp.':)) ZI2(Z(@A&'8$)0'80?)4&'0()0' )0?$$)')/)4)0'4 8)0',*8)0'J !#H 1 8 =!# !K?<2I1!K!6M7 8,8) '0?D,&'$))0'/0(;()PPP!"%#B7 #!8 !K$!>)P ) 0,)0') 0 !!/## !KR !K3!".R !!K!!#$!K7$$ ZI?2(( %I2@!5(#a5!B12 *E!K!"H!=!1"H ZI9:E @A%(A),H:@&+W,)T

PAGE 173

9 $!$,!$!#.!$#!*$,!#*$)/'$D$$)'')+'JB7(( (g8$$, ), !K4(!(&A0?(3 $$ (0&'*8), -*8,8 $), &/'*80)*$)&') 04*8),$$)80?)8:(' ), $$)' )$') 00(4A* )4* ) 0DD/$$'0? )*),$'')80?)):;&*/' $$) ),*0')4-)/)):+0)J &'*8)46%$ $+, $' )A8'''0? )*) ',/'&' 0/$) '*80)*$)&') 0J!$!K$ -2&-T+2)97)!#F77Z@Z8@BM(0?$8D(,$'/0(44 ''8D(JA )A'4 $$):*)4?$,$'/0(4?$8D() 68&'0(*('' )0')/0?,&'8+'%&& +)))80?)40'/$ >% Z@Z8@77)#$),)/$$(,)* ,* ,* 44)$',)/( HH !1/>9!$ Z@Z8@9:2 !K7$!K4(!"!#$ Z@Z8@KMZ@)AR !7 %D:E)4 (0) K< ,&,%&9 !K76!
PAGE 174

% # %,+!K7!(!#.#$)9!e)B1 6BBZ7HZ 7 =<`+U;IL0) i/0'/$'00) /!s%;5"<&<@0)&':80'$)/),&'0) /&' ) U,+F+8E+ 20):80'; )/)80?),'' 2&'380?)/$$'80?) /&' 80?)'80?)/ $$*)$$ ;*0) )':(%&0),*) (0) $),g /($ ''I, ZA+E!(k$3Z. ;21 ,'$ I`%` ZAZ>('), 8$)A8) ),D::Di:':@@,< !K0IK0$ IUMOH !K(H!1"H+@$? 22<[6<'()=R#!4R80)71/. ZA+101!(U g !(. ZA%6,$$ Y'@I,(00)0 A80'*(A; 04+0')/) 0?)A0?)4 $$DJ 32 ZA+6Z)!K$U)&. ZAZIA9:N)I ZA'8A'8AR$$ !K0!!K0MB!& !K0+ZA-H(0$'$) ($$) ), $(/):*/' ),HH! K !K0!K0!K!$7H !K0$$&'$$,%&',8)0?!K0!#7++c !!#$$$8 !R603.

PAGE 175

B% ( !K!#"S#4%::EI< !KH7/".57I/.(0!$ :*)$:(%&0?*0):0'', 7 !K)"$!"7!//7!KI!#%7SR6 Z,Z8?(?+D3D(d5<%B9: E! $$6$ ZI7BcL*&*),+0('0?48$$); 80)0?48')4$$)80),+0('47&'8&::), $'/)(/$',* 0')%&8))',&'&0?&::)!(A0?(,$$ 3$7 0,&0?&0 ,/$?('0' ZZ8?
PAGE 176

(?'( )$'/' )/$$',:0?&' ')/),gY6-; !, /.@1 ++'),/:) 80?),!,9. ; ,$ ".!K" $()!L 92(I+9FFR(/+), ED$+ MIWJ K/$I1n#!$#2!1-*:0?D,80'$/0))*;('0?*:0?D7Z6. / ++!$ 97!7Z#(. (0);+(',80%&+('/$),:*( J +(I(H8 [d2\!=. ,E)#,(?+ ((a3r2*A)3/80%&)+('*'/$)I e* 9:< '''; $D0? ) ? efTfTU ZI+()9)8)9!!!! 5@Z('(?(?(?= P .,.: +'*($) *80%&0?)))0'(8) ZHH %)("&$!"##-'$,!2 +(+c*('$$),:0?A)!, !!<$!K$:A) !2 ZI(I= !( 2)$)A!% jjM ?/&?(T +(?BO,)I!"#"!$!#H7!"H!"H+$!#H 9:++< H7 +(,')$9: ++!$7 ++2!!CE

PAGE 177

ZI8()9< % MK2.I7.MK".)\M"].!#.7!$555 MK7.!42.II.!Z.6$2M]57!$ !-!$"$$"'$$"$$,(8 *& E,5-;$"$$!$"$$?!8$ 5 MK7.I7.M3.M#.eT* [`6M/7.M#1.!#..m-!744,98 MK7.565$^;$;I9!!% M"H!"%!""H!B12 9.)+ '5(0)8 /$$',8*$(/)0):0 :$); )$)&+ ),8;*$(/)&+ )$)0):0 :$) ),8/ A $/),8*/) 0')$$$) +)!,. <[<=R(0&)0)!(8'4&)0)3 ) MK7.M"$$$ % <5=6MJ<8[=<0R(0 !RRK5!($),('++/$)/ !7!9 ('D'P\G `BJ RMK2.M7.E9K,/998,$$$8g, !" JJEB6. JMK2.M/7.E7IO!#A$$'(,$$/):0?;$$/'/D(''*0)!,J ;E? "$./$( 5) 98)!999. 5 MK7.I,.8MK2.8O$$+$3E MK7.M7.,0 )R60!9Ea, MK7.M7.5?88/ (0:+0), )*$)+, 3$8#8 *0) )$(0D$)') MK7.M47.!#1.!B..HHH :*)/ ,*/ !, c-66.%+ M7.1.7(0':0 A0+/ 5< !K7./!(R ZI1U,I#IKv0(=

PAGE 178

56 %1==Z.II !K7a!Z.7.MR(0g KK Z)I)=)ZF(0(A))(%&0?) '0?, Z)HI)304#&),' /V)F &)0?) $9!52!K7$!/7.8$!$ !K7.5FIO&$) ($A0'$$, Z)3%H[[)#(S$ /0 ),/0 (',/0 /$'0 (71/H /&$) /S' 0?*),$A0'$$J 199)8L Q<85=3<)=8=R/ $*)4 0!*-,743+2U!$ *)''/ $ )9 HH B))+>J59R +0'0)&'/0 )*$))&D (0 )A&+ ), )$') M*$))$a/:), < +0'(%&0 )JT(0$$) /!8 )0) /$), )A&+ )

PAGE 179

!9 5 (0aSA$((),*$)A$(,-E ,(%&0',*$)A$(,':+0),E '0? E)$A, ,E/$'0J ?+0('2A&'A$( $'3J3((!(S0 $)+,0&:)!.=$66!Y7,>9 %++ !K0!p?(08$/)(%&))8$/)('0?)$$+ AA*$'*$)&'$',0) )0?'0? ,> ZAW>HHH HH(0$*0, &'80?A +0(P,&'80?A /+)'80? /)'0)$*0 <$*00'80?),-TY!H05>438# ZAW> PQ*L< % HH!0 pp$$$$#. 5 ,'!5JGS *% D{<2'WF5 !KI!p?!p?!$$$$8HH0aS>)0$$ ,*$))0$$; JDD5E<,%0/$) 0*&'+0'0?)$$)80)&D'4 0)/)*&'+0'0?*)0'*8+&+ )7Z6.$$982!-+ :?$$ /$$(%&'(*8*$$)$$'&'+0'0?*/) !K7$p?!p?(0 ) /$'!#$!, ZAW>8A;,.! !9% !# I(;6O(8I28I Z8I;1( !K0!4I0 ZAAA7MA!0 7#H&), &'&$$)/) ZA8A70)/)0',0A/$(($,/' &+)*)0)80''),E 0)/)0'0), %9 ZA8A;( ,B<<,PAGE 180

%K66F$I1 55 Z,862 MK2.!"".M#].J80%&* )$( ', MK2.!"".5R(0'0?/ )+0'(''*$', FF00(0=!!$!$$*''0?; ,A$)'J!$!,!"4$!#!#G E$(&' #6)0 $',)(''0?$' $)8*/),KI3>M328/$$+),$/$$ $$)&+ ) /$$+), / MK.!"".BUF8$%&'0?), !KI5QZ5!B175&$)0)+(; /) 5 MK7..70?,) !, $/' '(80?),&'$0&::)*$))&$D 80 MKI &'&$$*$))$'+0)')+0'$/P MKI!KIn!9.)9R :$) (,:)$/0)*$) !KI!KI!k. 8G)A$$ P'$$'B#. ()B# 5 MK.!"".50MG !. #3 $/vF MKI!KI') 9 !K7..%(0 :/*$) ) ?$/:aA$/ E HH) %%%R('0)P 3$$+P $) (%&*0((%&(:'?J3/'8G) )J/U,) :'?'*0(%&*$)('$$)80?)J )]7MKIR!KIV?v' !9U!#*0(%&&4&)3 MK.!"".(0(' (/$$ ,*' +) MKI!KIC!4I$7.!K$!*$!$ !KIMKI!42].n ,$!0!! %)'0)+40?/$'0 kUB# [[k T* MK(.!"". ,"&.)*0,)d&$/; / $$)!,

PAGE 181

Z,U1;, 5! !K!K > !K7.!K7.!#.)\* )4N#$).! :*$%&'80?)4:$ )80?)/' 8!K,!YS!B$ ),A$) !B ZI)ZI))(0 $ $/($AA!N. &'*+0'(') :*)(' '*$) &'(''')&D 4g A$$'($$) )(''$$ ')' 0(JFY!K!K!##$8 $' )A &'*$) /$/$)0, !K2.!K7$,36::+ :) k !K7.!K7.5IZ !KKBj326(0$$)80%&)0'$');)0),*+ *+0$')0)J#!K7!K>g!(!KK6E U IZ2Z2'+/< !a7RJ !9%5!9%5,;IKPPPPO!$$ !K7.!K7..')!4# ZI)ZI)!K7!K2$(0$; ),0)$ )4-$$) ) $$(' &$))4!(KK$ !(KK !K!K#$$(',*$%&'J )#RE!K7!KA$A$$ ,*$%&'A$$ ** ZI)ZI)(0:0)4):0)/$)4(( (',&' (',0)&'('J!((($( 0/'):0)/$)J0k9 ZI)ZI)336ZI)ZI)IE -$&$=g(98!$L!> !5 ( )^>&IW\>O ZII)ZIIZ() !K7$!K$!! 6 !K7.!K7.(0:0?/$'80?), E* ) :/0 ,) &::)/'*)J &'*08), ) 0) A$'0?80?), !K7.!K7.!7.)I !K7.!K7.!9)9\ !K7.!K7.!""$(0N1(

PAGE 182

5. -$ 0(/$$'0)') 9(588$' ); :0)))'0?), ,),$ !K0!K0M%+ )XaS :/')), !K0!K0!7Z+ + / 00 I---Q`E?B?R@AEEEE!&9 !K0$/ $!K7$!#T($*('')D$/0080?) 0)#B *$)&/2&$$3,)0'/$$)/'&/ g 2&$$34# ( ( !K7%!]].'IZ+,>! Q< !K0!K0!\)' +<4 !K05+5R@AA)$%&' !#!B12!.) !K7$0040:0 +4 0:0 +,(4&'/,&'/80?)4 !K05!4058+ D7 ,:9: $'J!K7$!9$!9+%#+ 7 !K0!]T!40+< E332 )$ !K0+2.DDNA287II& p=,$V$f /I8)B+++8+9 !K0!$$!4(08)() $)4&'(; $$!$!$!4$ ')4&': :0?8)() $)!, %ep/IIZ+,!B$ !$$!#.2$!*$,!$(FQ6 M !K05JIBZK$68H 6=!K0(0, )!(. !K08

PAGE 183

59 % UZ)5"115gV $D$$)4)0' A,E )4$$'0':0?J )D /G(87ZQ0k UZI)ZF)!47.! e8 ZZF)ZI)@A0? ,*)0', IMME UZI)ZF);$;,II!K-$!B1 % UZI)ZF);,!$8H` I MH<,P)D UZ)ZF)t E 0))'' )0'(, N# JIUZ)JIZF)R!"#6R8R UZ)ZF)')H;)I0 UJ UZ)5ZF)5f"$580 ,"$ZF)5;IK ))4/0((0?, +0; ZIUZ7(%&0'')J!"%$R$-(%&0''0)J(=%=( 6 ZI)H92 HH 80E880J g +080)/0((0?, +0; 80):$), UZI)ZF);J)9%87"Ie@ Z)ZF))a$!!$! % UZI)ZF)=!$()= :6[80%&'$%&;')':)E80%&*(%&+0), 1#$?(/6 *+')4)(%&+0A$$'(8) g /$ % UZI)UZVUZI)UZJ7IO8RH UZI)ZF)IKM*$r )$D4*$) ) &6-!$$ +08) ) +08) 4 +08) '$)!&R3R8

PAGE 184

U/ 5# '$*$)?$)4?$))?$)$)MJ1)Y((8B+!>>(: / !9 %1 J?2I)2;?IK$$ && %1J?868;,;?I?$$42 Z,;,k$J8;J,;,,)!BBJ87=L ITV#L QY)6RR!K!BTB$ %1;J,H!#$!Y!#!$9))a-? J5(0$$',&:,(4 $$'&'8)480) 0*, $' 2F3 %,;J1!Y$!B)$,>!#(0('$(,8$$)(') (,8/'),$$)('$$) ,('/) 4$%&'> & )$*) ,*$)$*) J&$9!Y>!#1#B/' '0? 4$( '0? $$0(J/H %1;J,,IO*/ )4'; )/)0)B3 / )4/)/*2 P.S(0%&)),)'))),*%&;))!,(nR !K7;J(0:0?*),80?)4*:0?*) QF5!Y#$#$,!!>.!a$$) $:D&0?0)G'*)J 0G'&+0(80''), MR2 !B,"h#Fk[[ $$'&+0(80?) *(, $$'&+0(:&) *P(J!Y!$!#$!>!#\S"R0(') Z,;J,?@J,I$2 +++!a)9!a C !K7%!B]!]7 !K!B]!]"!B]$'++ k 1?7 /!$$$B,'=?$=80%P !$7J!B,(0!!!5!>('0 +0(',A0 ) %1=1(\e0'0? ,'0? ('0A4(0'0? ,++,('*)(++4'0? )(,')'0? $',')J8;$)$(4')$)'0? ,$)),8$)),';)/$J0!Y6+0'&'*)P

PAGE 185

X@ AA )/) ): $!$ R X)A&'* ):0,A =\Q\\N$ &'* '0? ('0AJ(Y928 *TT =\Q\\=;=()= ; ]DD%'+ ), Z,Z,NMO+;,2;?I!$ E80?) Z,Z,2;,;')2;,,KK *))0() $$),]7%+' ; Z,Z,O?2Z,2;(29: )47$$#8:/ B!&ae!69! 8&. >HE> Z, *T Z,?@A0)'!(. /)? *!>.S60)' ,=5 ]cDW
PAGE 186

5 EVDE6' &>!H7(\g 6 *K LUY""'(!. 8H Z+(09)$!3A$(:;0)))' $),*&'(' $), /=)3k!&' _&/$:)* (' /$$I( ('/$$ ') N#. # P(0 (%&0?)),& (%&0?))4-& ,E(',&*0/ 2q!+(0 ((),80%&&0/0? /$)!H7Z)C?e)*$ P06-$N# ZI1+)28( (0$('&/$4$$/:; ('0,$$/:('080?) MM,NP3 P$"$$? 2,a!!!S '3 PP???E2,!X?!) P$P?5 N1Z,Z5!"H5=2;1I?3! J\525)=\2 P$P@P$?5!#H=!t228 Z P$P?&?2,T.!8 ?? ?!?. K>>I Z,ZJ(1,? 5> L/6Y !K2!K!K2$2%!"A%!#H5!#H!%? )I, > 2$!17(0&'0)A(%&+ 0)0)A)80?)E0)A)80?), $$d0/($^+ 0%$,5=4 8)+;80', 080%&&00)A):$$' $'/)$()$/' )4$$) 080'0? )J$$$/); /)80?)'0? )$$) 08)+80' + + (IK9:++@:[5

PAGE 187

5 +E%K;0/ M#B52F8:$R R6$D$+),'()$+)J Z /$3MB6U8!7d8$ +&)(', QFN+[Z 8.6(00Z:$(T8>=\ 0)):(%&0?*), 5!*8P=5JT"P=?'DA=F G(8! 0# +5(0 >-8 +8++O(0*:),&0/!, B T.EH:*))$'++0?,&'/)P (%&0?*('$) ':*)$$) 4 !=$(V(`F=R#. #88&'*; :)4 $8Q%'$%B$8 <8Xg 82>!#f$$ )!7.BL!98 g 80%&8DA0?8) E F8+@A&,'!(. MTT.53J) 888oT)(!#U2&(n\.6(6 !M(0A0u+$)'*$)(/$$F!/# 88!$(k8$>)a0 -(82$$#18 ))'$),$/$), /0)D/0)(3 ) T FJ)8+ 88R(0 TQ<6=RRJ(0:+), +PPP2TT6=R=/#BM#. 0)U)(0: / ,/0((0? ('$$):0?*),)$D:'$$ :0?;*), +!4(0(%&0 ,*(P&0 8) 4$$):$) J/5 +%L[$(*$)[ !(578!M.8$#-$ IO=-\\ M]q%;,7+$%$ R88\7 !B4) $((),6 +5;,(0

PAGE 188

!6 # : $)/$$4%&, $)/$$4')/0)('/$$I6= !#9%9$ ),B>(0$/,A80?)/$,'* ),+(')'* )4(9)),*:0?D&+ ) ""15,L'#1,,) #,(0 /,H ^39R ---$>$. k_X$$7H8$/):0) ), = 8$/):0) )/')8D '$0,0) 0* $' )* )$) /''A)J/ 6F($$R0(A 0,(),$+,80) ,*+,&$$('0PR/'(A 4 $ 0?'' 8$$/)J8$!.!. DD?0)7/''$$), 665,5'&$+,:$+80),EA+A,80%&A+A; +),= 66,
PAGE 189

+.. :'?,?!(. /3 +;,FF@+$)R++:955#-<+V +< +@+ +!B1(0$)(':$/:,/*+%&;')*$) ):/$D'0AA)$D'($$),/$$ 0:+0' ':0?0?8*$)$3$$$ +;)O )((08+0*)*$)Vx A0'')40))8$/) $$0?)2&''+0$$//) $;A*$) A0'')8+0*' e0&,8)!.E*('P/0),* J$$ *0? ; ), $''$')('/),bg/ $^0 3) ) ; ) +0 ) ) / 738 HM +;:6<< 7@ ;,5"K +;,!"#!K. 2= !5 -*+,80) @M++/'&*0&0 ,/')+ H $$(A 8'')$%&'&$$('/$)/' 3$#2)'0? $), H E*)):0, *)')'0? ,)0):0) :56,/-+9I5: 9++N+$..+@I+@+h
PAGE 190

+< M)\ !5 HIE(0A,*) $)($+'),) $+'), +(08,)0'%)('$)'0)&+ (P /$$' !>>3 )('*) $/')$)'$)+0'/')4Tk2$$)&$), 0?('0#.=%) UT&$)0:&$)) 80?)4A&$))4g$0)$(&'('+) $'+0'/':(A0 ),$0) :+,$Q A(), 0A&$))8$/' )4&'A'&$))J $J <+$E 26 +_/#7(080?)/') +))A$$'(,E) +)'&::),/')D80?),)0)A0)&::), 8 QM=):0'0(, 0)'a),g8BR8g =/+5R(0'$$ )*$'/'):+0Q0(%&$$J#RT8)0AA),/')(%&$$))0A() *)0) u$ d&$$)0AA), &$$()0? )/&, +XI(0$)$)$(/ B+(((8(JBl\8(;'0)J 2&'38( 4') 8( ) H!#(0 L )0)0*+0'('$$)B TT HH$!7!#(II%MM /Du0-B. aT)Q&'('$$$$G/S/)*++($$'/
PAGE 191

!! E N +M1M1P(?(0&+') !#U &$/4( )*+%&'0?) A /$)$7 (0)+AA &! !# I(2 +!#S$ (047 !BR.E /),/0) )!>8 Ik ('0) +,HN> HH UI,/ (%&0?D?,? +,(?2 !(: % +(0)0)&! 0])' )A0'D)&::), :gc / HE 800) )('$$' 2 !> :7M6 $D(%&0 )&0 80$(('34 6! +,+!B<\>)B>!" )0'' '+80?)4&')0' *&::)E'+( T 80) 80?) )'+0):(%&(A !#S$!( kB. 7Z. 3R.)> !( $8 >8$(('k#7 :0$(0+ ($'$)(0) Z Y N +,(0 *00'/$$'%)')SUI, :0?&'Aa(A0):+0 +,BJK,+++BN,g):+ M7/j dHH UIMM

PAGE 192

!. M ) +;,(0!, N(kB.0-g +>!3Z\!"HZ126 +!!$(0; :+'?,$$):+ '))':+D'):':D :+ $$):+ 80?)0) 0*,E7..,@+)*:0?D$$):+ &::)E:$)),80'') jg $$):+) /$$ @;+ !$0:0?0?D /!-28 G*18(0&A,('$A4&A!g. $$#$$$))&A('$A0)4:0?$B('$$)4:0?(,0) &('/$',(J A('$A),$$))&A:A) )8*$ !B%!#](0A8, M.(-70/$5%)48:/$0)A; 80?), $ $/($AA/") +;,@J)JV(0)+ '1, 80?)6gE2+0'(A0)),#.E)0' +)))):0?*)80''), TT8 )DD)&0 A, !B+'$$)g !'$#gE+/(A0))# $VF>JTF/$'$0' )80?), +5>;,()(0:,(%&0': UI !(. 7 +

PAGE 193

D%%=%# !9 )$#!$()HI* / :80?), R. +;2?*$(08; ( ), 0, A( UF;,U'()H(0&BNM)<+C/57'* UI+ '?$)*+%&', 0(%&'(W))&D', 6 /) 2 +;2((,IIT>$V(F ++ M87 /Q))J9" 9D++ /)/$$'J3P+5F9F9#G#H $$/8+)0? $$8* +' 6_g^80G/0,? *)//$)F

PAGE 194

!# %&aE +E V )5RRJ.&"@#$& R! :7 #@&/+N,S!(2)0)&'.D .A )+ 9?$$*+%&' $) ,0)('$AA; )/)A$$'()) $)8 $)4 ://($ A )+ $) 2F3LV ;WV )>!$* :7 !#]$$#K\$+$+$( TX' )&'(/0 ,(00?+0' ('4 J D$''0,$('0,A)804A); o( +1+ $ / (0(%&))4:P )),:0D'0),:(%&))J 6),:)0)4(%&)'':P )( )#]!(!!#.$A); )0)+0'+)(' 0?,$('0&0 J!TR 0?; QZ5J2%0D/F=R(0$//), *)0)/0 (00?+0'; E''), ('80?)4 0?*)0)D$''0$(; '080?) T!+2% M@\ 55RRJ(00? )$$) )0$%&'0A80)$$) )&$(J 5(0 ) $$)(%&)4(%&),'(0?), I6 &0 /$)E @ 0(*$)&'8(%&$A/$),/' E 80?)D0++*)/$) $(,$') 0'(; $$) (%&*) ',,/ )(0&':*)('+$$)&'//' *$))0(!(D(')4$'' )*$('('$$),/&' )) )0'' )$)A $'&'/ k# *P$%&'*&J"$ 7Z6 ) )$) ?)<(%&+0*)J %(0*,*0?A, )($()

PAGE 195

$ *) A*A m11 '/'/),$((0(')0) (')*$) &+0(&+ 0)4 &+A*)), $' 0) &+0(&+ 0),':))4 !B$$,B$)Q()#L &A)% >+(06(0)),E &))$), HE0))+('))' 80?),g !1+;T#$!$(0oo$$)$/A))*$('; &+ ) !7R/])0),$' +)'4 0(%+(,(A, );0)E 0(%+),. ($$!K$!$0:$$ ($)48$P/)(A), 0(%+)4$$ &+ ) 2;,!B!B2!0 5B#B#B0#.(00?>80> 0//(J$9TT880>80>40?> 0?> Q< $!B$(0:J:(', :',:$) J$2 :/)(%&,:/)(%&)4 ) $)(,) $)8)J ) $(%&'$$,) $(%&,(%&4&'(%&J@P$!B$!$$$37S6!B!!(!(%!B!01.&'0()$)&A0&A(: 0?D4&'0( &'*+)*$)&'*$' $)$E )J)$ Mq]% )Xaw IFHHT*P? +2;+;!B 5!B(0$$ )A'+0/'0? ):+03 +2;, (0$$)0?;A),0) 0*, $'/) ))$*$) ) +0/0)80?)*(%& +'40) &A&/$$)G'A$')'0?),8), $'&0?&'/0(; 0?DA J10!1#. +;,(0ZIJ\>PWJM>PJJIWJNJOJJJbI^&JM\&IWJ
PAGE 196

! ; X# )$()J:$!8pA 0)*' )()0? )J/> 6((00?'0? 0:0))),+0':$(')0) 0?'0? 0 :0)))80%&'$')&), E(:$('),+0':$(')KD +g$)/)$ (0,$)JRU)B:$,$0)&'0), !$99D+T+5:3#* ('/$$)5RRJ8(080%&$::), 5R(0)(%&+*),)0*)JVTH/(%&+),+0 (%&+),G'+0 +0'(%&+)4&$ A)E(%&+) A)4'(%&+)47:+), 36&$ ;A),+0'$/$'A))(%&+)4(%&+))A)J VT.!B15(0H&$$('0,/'(A 4&$$(' &::)JHHE0)Y$&$/00*4 5 (0$$)80?)')+%&'*),+0'*$),&$D0?') Q T$(0/(',$$,) 0?84 &+ *$))(%&* ?$/PAaG(, C$G(,!(8$$,P0'0,',+0'(') ,$$ 0,/(',$$7Z $),) 0?()'*$); )4) 0?()0')0)E $' ) ; !$$2R(0) )/) ,+7I $R(0+0'A+'),&':80 ('?, *SD$'G'+((%&) *0)(&)) $$0P?) 4+0' )) A+')J!!($A),)' $$),*$) *;'?(/'+0'8) 0)*$) 0$$) A+)'48G)*S''A+' ^R$`)),

PAGE 197

! + A080,0)80?)(%&080?)J *8, WI7B1 >4TB12$(37 !" +QFR80?)/) ),:$::)/ +580# +8!4]..u(&+0(, )0)4&+0(*+3J$)FV?FQ:"m:0=R )*$R 89 +((;,398 !(0 u(. 0)'A),0)0%&; +2'+8+7M)&'; '0)*$)4 /),80) ), 8)EA A/8$$//$)0?8)4A )S/),*)4 /* ;,!H(]S36Ju( $$)/0))/$) ) 3 "1+D.+(() (0 +0(,*) +/,/$)48$$('+0(%&)4 68IOc::0' E 8'$0?80?) ) ) ) $$(/$), +:/@T( / )8),E&'0(2$(3 :UI $$0(0?A(')J/L )*),)$$(, + +IK) $'$$'/0?)*('$) Gjg :*)>J1a8

PAGE 198

$'80%&0):*0) )&$ 8DP Q.1+C4 ----------------`----%----------------Kg ('$) 0& ),&0) $$*(A0 J 6$ R) /82 RR$)*$$$S"OR(%&+0D ) UF,-F,I3(,32KK )) /&4$$' )) +++7)0?!U *$)4(%&+0D )) A /8) HI;,( UF,(,;,T!!"3!j!43!M32X "<1 (K D,&:$$/$$)*; FHDT8$8(080%& (+)((') $''$%&; ('$$):$$, ')' ), 6g 8$U !T!$ !5#BR$ 0)),/ ('$')480%&$$))'(')J J1MU+(,;,TLE2N+!S& KUI, +(,;,5RRJ)!!#.(0< /89(R UF,BJ,C8)D< H(,R ( $/) ,/')$/4 H5BA $0,(%&) ) *$) A)/8YR HH &,&0)) $!!B$ +(,80%& (0&$J8$8 )$(0'(&$ (,* ) 0?/$),0?* ),/' $('80?)0'(&$ (, :&+A*$))$ H+(0H / R!B 00 $&*$)80?)$P 880?)$)$,) 00)&0 &'$$)'$:+()

PAGE 199

.++ '?aW :0? )/) 0&0?/('*$)' )J 2:,/+030),0) (') &'('+?:$/:! +5%O`F55;'1I?(0/'$$, $' 8+'A$&+0(/(', $) uU g p 8F/F`=R D'$$)08+'/'&$), $),j +(?(0)/P 3 ')/$)A0)N#/ o *)/$)A0)E 7X7 !.)8\8$ A%0( $#443 A*)&*/)*$)', g /!0 Y8 826(0A0A) !8#B12. Y H(0)$(), g )(),$), p HH^($$4$2!#7.@4n< I Y g )+0'('':(:,)+ J!4!X3 YN#./ 7 +9D5 +5MFH5(0 N. /8 L R F+@IO+:^6=66=[0?' ')('A0?)4$(J

PAGE 200

:+ .5 8G)('A0?)')4$(() 0)00)J$d!$^m$8&'; )/)8''8+) ),/'/) ) JV(=P)V(8=R(0:80);)4g')')*)4-(%&0?*)J 0%&', (%&0?* +B+++>M 3J6?SL ) )'$%&')'* ) ), &'('$/A D +)& +ZJ)0/0A *')J3R*;'),A*'), N## 0!(.88(!9 +6:ED+++2 ##$(0,+1#,!< A 0)&'*:0?$$)$)4$)(0)&'*:0?$$)(%&+) 86F=(0$)8),$)80/$),Z6 (A0$ A$)$$A&' :0)) $$',g =.82 ;= R ++7A@A8>^W\7b8IO\N>Oc>JNZE>POJ_Ia)T!32J088$ +D+B'$#OR.% !"G$!B17&7I
PAGE 201

P= .! +2H5(0&,E HHIIK`95F g /')$'0),) !$ A)0)&::),A) ,g HHM"!($6:/ `6 $9:= B E V< HH565;5RRJ$6(0*'; ),), *')k J +!a(0,:+!k + .T+/+(%&,/(%& HH(0*, HH2KR9$#6-R(00DD0), $$!(.E +!2N'&/+)'$/)+4'&(A00'D'&/+)'$0)(,# $//0,$) J/$$+HI(0$%&'&+0(,$%&'&+08) 0!.8$$0?*0,%A+)', L *'4 a!.+0'(''4 M] R\)k 0 k77/./ $!Q$!o.!1$
PAGE 202

+ .. 2F3 /0)),/ $$*$)''), / $1!'$$RRJ$3'EQ=R(080%&$') &)!g.7N(/!$3! )4//),://) ^3 .I00 &$D80? )('D, T1$..ZI,(0+%)DcTc+!9(0 (' (;8$$/80?),)0'+(')4)+('&::),6gE(' (:8080?),(' (**+ 80?) Y)Oj,G_w5H)8*$H JJ 555 @E k ('D),/')4 ('D))/ BJ!K7$$!K$(+++ +/+> (R $ ++++@A*'),gE*: +0 ) A0'(0?8) ')72):+0'))A0) )$'++, g 77/.J++(0&$$('0,/'(A 4&$$('/$), +MJ66O)$:; :),+0*)$$)+ !T(0), 93 ( +0*( )80?)4*$) :(&0 )40)A'),0)0):0?'),0) /8/6J

PAGE 203

% .9 L R 3+6<$336(0 <$$Ra++2+2IKBh)'0?*$+\J(0/'80?) *), !$$$1-28/'80?)*):)4/' 80?)*)0) /$)+9#IK*$):$/:*%&; ')/$' / (+%6(0)$$ :) )),0) 0A'('') 1A*7bRGAP (A0)),/')(A)"A :))/),g K "$9(0('* $$:$$4 ++T(0 :*)&'*++ )4!"#$!$3A$$'() +=R(0 ,* ,+0' / 8 / 60 )0'($()+0 *')), N# ( 0!U80,)(' ,$)480<)(' 80?)J)4e/!MR

PAGE 204

.# % !"S(0$/,'&%//)$'&P /NB(0 Y \ + !$(0:+),6 36 6]:+))0?) *@! +K;((0:*)4A+)' &$( $',$$/)80%&:*0) ('/A$$'(JV())P)( :!N(.($$ )P)$)7&'&0) !&'&('4 &('P8') 2XG3,N0=-0TTJa /JJ+ )e!aS(0 0?*)EE?$))$$ )'')JeT)R+ ,E 'A)=&'* V< +2+H(!*$!#0(%&',$$ ,0?,*$)) $0'0'4:(,/),*$%&'0?J 7T36 !I66?!$$28$'/$),:$(;')4:(%&+ 00))0);:))C!*-$M+"O /!$$2 #$$!228(00:(; &0 ,(%&'&0 4) + )4*0?$) (%&$A,(%&'*('$) &+ 0)J?++!G'9G ?: G!+/1+!&)+!#?0?*P )0'$) + )0)?A()J 90!M2!*-T)7^)#g&'2 3$(%&'(',&'2 3$:((' 2!J*0 )J'$!+)R!*$!IJJ!M!9!C$CT0$%&'/0?*A0''))0(':)) HH!J(0:$ ):$) +0$H N !3 T((0A0'),

PAGE 205

+5,62 &$) 0?*)/' ?$/AaG(/G(4$D8''), $D8'')*) ?$/Aa/ +5+!3(0'A)A', 0 )*/&D'*$)) %=+Z +++@A)A+)':$/:,$$;//)0 *$)(:*%&') &) )$D/$$' J<0D=/=R(0/'&'+0 &$P&$>4(%&$') =+ ,g 0),0))4 !(#$5$-E +2!! / !!"R +;@A2)/0)++'* +)))&+ ),$'0? /) *%&')A+&$)#.-6 +266= +0 ++1!7:$)0?,*$)$$));&0 $$):$), $$) 0*8 /' )3R)99(0N1()$!4!7$08;*+ 08)8 $) HHn@?0 !$!>$N M‚].!H(].)\(0: J$$/': 80?),:: 80?)4: )JT<'FS%EN+
PAGE 206

$R:% ++ $('0:/*0'4/$('0J/!88 4)*P +Jr')*88$$//'Q ')0?*E2 80?)#. pRR!6 6;e L!@!(00),:*),(0 ; ),75R !@++/.?@++% !#$!#0!.0)) 0 (0 ),0)) 0:*)T9=R0# !N. FP7 62+ < ?*+#c< (0 ---$D$ 8$#$ *$)'/$) ) +2;IZJ!#(0/')) )(A:'&D ($$)/(R$ +(0($$),) ($*) 6 /$2II T%+-g $$)(A0))$$)/$)0)0') E )+>S`(0?+),?+'4&' ?+'J..!#(0*0,; *080?)4*(' ,)0,/0() ,/0?,/Q7)V?)QY?,7k=J :(&0 ,*,*(' ;&0 J\.>5/>/F$?$p)@$!*$$?/$$'/0?&*(' ,8$$)(') ( HHRR(0*'/+<<+7IIKcH-N HH(00(*,0(*, (E -pE)0''0;) 80?)/0 )0?$$)'$('+('*),6`!#!7)@.)*)3/+<

PAGE 207

+.+"O >>E@P4!@&!(E!#++Z +)0?*0*0?'0/80?) R1/:AJ330?*,*0?',$:0 ; ,!(:. 8$$/&0 +.0)7:(,::$$, F').0) .!$%(0(%&0; $%&'0,(A 0(%&0) / +5.0)5RRJ!"!(0 5aPPP>CMm2EI2, /'80?) +\$!B12O) '])/ $),$ +.%)5L )0)0)*$) 0''/0)74$ )% 7; +.0)02$AP *$%&', 00)996$($D('$) *$) )'A*$) )/0 (')*0) '0)DA$ \,*0 $('$70*)''& ''$$) :J+/)$(J *0$%&0D(D'&0'+:0)%%P )&0 )'/$$':0? '0)*)+(0Z# ^8)Jk3ZU 2&')0)A$W 00)5'$l-+2+2.:+2!3 0 A8'),!*$,$6$= :*) '?a,?$$0?( $$) )$) &/' ):'$$ c57$ =( k+( +.0)2''(00?*0,*0?'0,$:0 P >+6)(0*(%&0) ,$) (,*; 0 8$$/4'+,)$$('0 (%&0),)*(%&0A*)4*(%&0 U0I+0I)5=RRJ!">!$(0

PAGE 208

96 /0 *$)&''()0)(+0',()&))S $$0?)*$) )?0,(%&+ ), I8" $$0P?) (%&+ )A))?0,/)B((HH +2+?EBc'):&**$),*,:('/ *,/,/'&' // HH&$!c&B$$($$AA$$'(,: 4(ZII (!".3$37H+2(326HG$2A$$'(,A,6(!$!$!#$_A%(!"$!()#&0?&D')'&+0(/)J/(!".$$(TA/&'&D )') +2=12'II!"!#$H %$Z(U $+9D+( H%=I7 +!30!$ N# $R M]$6 $!/8@0 '$) )*0?), '$) )('/A R _IaJ)(0bJN *0?)&'('/A/$) '$) )J/T!9$ M]]$:#7$ (0*'; (+)=$)( )) *'(A)J>%F$$*$)( )) &))S(+),&))S (+) *'(A) IUMOH<9 eJD?3u$(00?; *),(0?A),$D(0?A),(!43 +9D5 "116JV))(0'+((%&) &$) A$/)0?*),E80%&0?;*)/'&'A$'',-*$) &$) /' /+ +262H!!#1(0 (%&+),0?*),A'(),AA'() 0?*)(%&+)4!!$$)8''),$$)A), !H0NV=# HH

PAGE 209

. 9 + 326(0$6#/!$#2 88: E : Q $!9$$,!$$ J$(6 Q/6+I\+/'(A 40?0)(,0)$0? +=1IK0` $!#.!2)*)0# 5 +5!#!1"H(0(/0 (,A$$'(*$) )(/0 +IK)D *0?,80%& )D *0?& )A/0''), Y 3A 0?,)D 0?8,*80%& )/):+0) +-Ju/0.$!$f MY 5!3(0$)A0,*$)) ) 0 ) 'A) $$ )$ $&, ($(2$ 3 +I()(!(0$:0 44*0'0)), 0)(')gE)+',)+''0,) 040!#43:-,T#R$ )).')$('/)*$) !()>.(!())50),$:0P )++!e !(0 0)('A0'0 &' A(&D *(''4 0, $'* )* $:0 ':+0'4A:('J(0)($$& A))J!K!>!"#d!#(0$(A:(':+0;),* )A:+0)/$((# #?2!"#-(#$0,:; 0?D,:A,:A(:80& ),A(',:;'0)()$)3 $!$+
PAGE 210

L 95 &A8 0?JdQ))AR(0, $$ ,: 0?DJ ?6>!(!pa)0/$), +0'(A0 )JHH$$ **$$ 0),*0'), )J8 R*>!.!0. !B1(!!7ad520:80), # :+0),$$)(')E $'))4 $$!#$ /%) !B2

PAGE 211

D 9! 0)8G)&'&0&0 &+08), 7.1_+D)(0/'(A ,&$$('0,$+,8) $),8) *'D4$+>$+):'?> 80%&&$$(')(A )!22 *'757(0 !($ /),+'() +3I(+906&$AB+D/<: +,?RR +23I)23I12;'?I?#.\++ E!9 234.!". + )1]$0!K77(00'( ),):0) /$):+:< ):0)+)))/$),) *0)+)))*), E$( /'80%&$') ),&0? 0?80?), Ie 7. (0&$)), E B T*II >>P(8 &))&$))':+)) +3I)H(0A$$/J#$A$$/))A<)A?JHHH0)A,0)/'(%&'()(') 0# 7!a!a!:Y>0:/') JAA ))(')*(0(37/k,0. /# 2+B!$ /2!42)> I +233I)H8(0 $$0?),) P $$0?),!)#!3 9+/ $$0?), ) $$0P

PAGE 212

9. %)8:8FR &! ?), E $$ E ', M$8 %%!46?$!@(0'$$ *$)) o &$*)%)':(' )$$)A)*$) /)))*/))48:) 3$V#/ $' 0!. HHH8$8(0!6. !&Z '/!Z )+('$'),g +, (0/'/\ A$$'?(0?/)J?&/'/0? +2 )0/,0)) A$$'?(0?/ ,: )+0'/)4; 0?)/' :':$',0)&'$',*) 0?/ 8$( $')$) (%&0? ', +(0+),08)4` *+0''),8 $'&'$'; 0S&?$/*! ('+ ',0) 0'0)$$0) :' !&') '08)4 /'/)4$%&'0) :'8') (JV(88!R, /':&+A*$))0/,$$//) ))(:$)*80?)4)*())) L &'$'*$)*))$$$%&'); **666< MI1"UZJ2N++2/ !" ('+',0) '0'0)&+ )JN $.(0(+0!(+,)P (# k!Q P$DD0) (+07H/. $ !0p$,Z1$5 8)'?(J$2#>#7$70\. +'(?T(0 8D('$) 0&0 a!*$$ R$8(+0P /':&+A$$*$) A$&+0(J3$RR(+0A$&+0(P /))//' '*$('80'')0)&' /('J &%&',&'&$) *$'0)&' 0) 0*8$'/$$', $':; 0)0?%$%&'4,2 *)$$),*$) &''$) *(%&,) +(0 $$/) )$) ?0'0(NJ80),)*/) ,6

PAGE 213

99 i| ( J2I3==2)=QY<`F5DD)=R(0&'(0) *), 0)*'$$),''E $'/&'&$'!$$$80',&')P &+'J/!p$$ *$$)/'*: )0) TT.$g Mq]$Z.$$R 1 = !$#(&) '+'875R(0 $$(,/$4*('$) ( ('*$) (')'77/. $)80))0J*R $$(&0 "$$55(0$D$D(%&+* ) &0 J+77+80%&&+; E*D0?)4*:0'' )4$()*('$) (/)(%&80?)47 80?)E$0?,(/0, (A),*&$)(('(A) ,*+0J!6F=!!B12 Q%=H "$$J( !!(0*('$ $$), HH&'&+'*$)

PAGE 214

+DD 9# U3 D$&)),*$) )))$)')$$ )$) ),(0)),8X$$80-!0#.82/ +/T%+)$$8 8"/)'0) 2 +(,;,@A/')($ &$', % $D&$',$D&+)4 +< ; PU +2..!B$ 8393126 $8 -8 UF,I(;,T8.)(0(+0';(A0 ,6> 8)' ))/ 88(!S+ (00)80?)&;$'),gE +;,&"R &$/A$(, 0/)*< *&+ '*$)$AA(,$$*$)0 /$$'J/8&$$8 # / )I !1"H!BH3 + /3#+ +.*#! 2F3 +(IS.*".+@A/AA),A+';')J#L?.6,!2X,LXL Te* +;,@A0)A$ $'0$/'o: (%&0?D0)4(%&+0D$,E$ / +2F(,2;,2#&CSS52'S"R0) Mm (%&0,)0) (%&0,!H00#. ;N )2N++#5J#!+ 2)R22I LL#N,LL#N#N2, +D+ +(0$$$7 N2# /0(I +T)J8T889

PAGE 215

+2 9 7I7. $$ !3B1$(0 A$$'(,$$ *$ ;0)D%)D)'0&+ ) '2 8$&+ ) )3,E*$ 8$$ :+') )A$$'(&::)J #+"+U$U ,.%%? )U'&)) ""15R(00)&$048D(*$) 0);('0)0&0 )0'+)))(%&0 ) ""1+T(0D)),D); ), M11.OITE:+-$$$#. +('(&))8*), +'((00?-:):+'0)(,/' $D0((0)$D((0)J:+'JV/') $$0)$) ('$) 00)0))/)4/ $$0?),80%& $$0?),E80%&/ $$0?)/'&'&0%&$$/, 2 &'' $$0?),)$) ('$) 00) i)0))/)4$$) 0 &'0?D*(%&+0*)! / (%&+0*),E$ /$$ &))S(%&+0*) :+0')&) )('$$)' $$0?):0?*) $$0;?), 7 MT++< 2 $+::( m,,.9 U2;(:+ J7+5 +$8? 66!,(()@$9 )) 0),8/$$A )) 0)J$? 180%&A )) )') ) (00),A HH7$$ $$ 0,:($$ 0,E$$ ), E!0 0(',*0?A('0gN#.

PAGE 216

9 :+?R6 WD8 !# ++[+AAD76(0`$ $/$'(%&+),$$))('+ +(08IOOJ^J )0'*$('<('0:0?*)0), g /!.$$8.$ e %"$'/$$4^$ -%%>.$!#(0),) 80?),/R!992! +27==G^i^M +25665' P%"1 8L++@A(''')J/ !*-,+7.7!*$ +I@A*%&')/'('), ('),A+&$), +'816&' 0?('*'?,&'0?(' 0D?2\)<)=V=<== L #.(.2R T6=$#(0;),*'),),-$6&)) ) I17T!1"H!H(1. !1!#;(0=/$! )=\{ +2(0(%&))$$)/0))0,0D'$0,/#332 50.!32/)),:0?;:$$$$)&+ 0)):$)!T(I7'80?)480%&'$%&')*' )$( 36 !2RRJ!$.(0*'(%&+0*), "#$9 (%&+0*) *'+0'$$), gE /' ):+0* )) (%&+0*) <(A) J9=9R>>47312 ';(%&+0*), (%&+0*)

PAGE 217

@+#I 9 QQ)?0R +7,C7U (0 U+!!"$9D+3/&++ (%&+0*),80%&(%&+0*),('0?) 0'(Z$') (0 )) (%&+),* )) (0), )$:'(0)0(, )*/&D'*$)) $ $40) )*/*$))$ $4 )$), 0&'D$'()&D'*$) )$ $, +)(IH(0&') :0;(//O)B)HD(T $ HH(0)''0:8'), K +C+!K!3$8MP A)'/$'00?8, '80?) $' 0*$)$%&')); *)4* +0(' 4$$'*')' )'')$$) *P +)8I1+?9D,)H 0)$$) )$) !3 +0('3 0:$$7$6$$ +(0:0)),0//),(%&0'; #. F3/+3I)!7--')4:0)) ,0//) J" 11+I+5@A)$$('$$ 0%&')4&'0%&'/ A$)('+):$/:, )?:0)), (%&0''), !$4!"-.%%$D0),('$)(%&0; g '),(%&0'') !$7 +D;I/*'+=/=) *80)*$)$$ $ *$), +(IJ)1-+n+,@A& V()#$ '0('A),g !. HH(0 +(? !$K$

PAGE 218

#6 +UK, +%<+ &'8'') !2".7 0I8)A0d=W$$)TE(:),/) .(0) )4 $$)('/),!'$A*$//), *'$AA),A'$AA), :0)))A'*$//), E0) ++:+0(%&),/'$%&'('P $$ +),/' A')' ),g /)2 E$!$!6 +0'$/$' 65= !*!&S M557!"!"". B+2DB<9D < 65D5=I)5ZJ)!(080%& *':)/')0?/$'0):; B+)$78 $$ )$), 6=6=6=R(0//), E ) ) eT6 0#.$$ 65U()UZ)TB+>!2 (0!/*P /2/$)'),/*'+0/)4/; 0?),/*A)J+2eE *'+0/ 0!$!$$+@%% /*$),/), !$!$!!ZU!NX3J 6!0\(0:0?80?)/' +2:8) &D +(()D $(,)8) /$'?,8 /!*.77/ /$$A )) 0), M$$ M56P.55i^(=$^$)) 56 e=!".M!M$>!$<::, /+'p$ R M.M!$-$$

PAGE 219

UJ # +F/ +> g +51>J81J12.2 +%2H(0 ('+)&+', 0/):0? 8$ &'*(A)*$))8$):$ $D(%&') ),(:$) ; $$) ',g )!.6a$ :/ ??EEE2(+(0 (,U$( j '0//0 )A($$)/ $$); +J()B-N1 *]5 +J() # /0 *)( ++, ,:(%&+'* ))'+))) )4'0// (J%%!0!H (#6 +/95R[9 0)G'*(%&, 3:/:/)0))('$, A80,/0, 0&'A$$ ):+DD*$)$%&') UFJ)J(,+FI'$:$(:$ V )+0'$):'')K! &+'), 0 /)) A$)),:$)) $)P $ )8A('$A 80?),', K $$$ K. #$ +JIZF)0 (%&0?D0NK. /$$8)32HH +(0$$ ) 0??, 0??( 8$(A)($$& /**/0 $' /)*0?* )*/&D'*$)&') ('*$)) 0) )*/*$) 0??( $A(%&0?D0)\ A& ($$ +9/+ 9$R6(0:$; 8),&*0:$8), 66 '0?)8 $'&' *$):+0')80':$$0(,A8',

PAGE 220

T* ) #5 $ ) F,!]7.(0+ ,E)0)0?A+ A0', +(T!3R# 0-&$$),$A(4(0A80?('+*$))(0(R6&'H$%&'('+*$)8G)&D (0$$ J6$##$8$$()$!K)g $$$($ ---B$(mZ ($$R080%&&'&$$A/$),80%&$AA)4&'&$$A/$$' &::)JQ%F;+4.( $AA),&'&$$ A/$) "11(())!7)9 !a.0( *EEEE:@9D
PAGE 221

#! +&I++ `m(0,/$ !RA H80?),E) R2A)J$$$$$0?*),A0P ?''), +),/*$'')/)B!TU32!!$ !$$$$/'$$) ),E$$$$)&$'A$)) 6=+H!9!)(0'+((%&) &$) )0?*), !$($ :0)))*$)*$) &$) )) $$0?) ')$B0?*) HH(0 ('A('0) ZJ+3(0 ),8$/=)) U)5!Z. !4(0$/P 8''), L +55R(0Y !0 HH0#. 86''); )80?)?0)); 0 0)/ )8!B17'')0) ),A)('+&+' :$/:0) ) /+<$3L! R=T T* ++UM[[ 0 088++(0 &+'/ N R &$A4):'0?) 6E 0)8),0)()IR *80%&]0(%&')/) ), /a(B +5!"H(0*0$)' D(%&, K /% +(,2(0

PAGE 222

7,! $!!#$ #. 9 J(&B+*)+, 2 +*)+P)$$ !$2B +*)/)'4&'+*)/)', $) (%&P) 0(%&0)!m& ,I(JI5$#2$))$:';() ,BB ?(-$8 < E& $$R&'+0 $'/'Q/$#2 '$D: )&)4*$)/'&'+0 *$) $#2$#$ /5$!=/$$6 p M11@7_$#R +(+
PAGE 223

+ #9 !>3))4!3K K'-0 EI +), ('-9aS 4, EA$' +', HD++E+ A$''$A', $R T]SQ!Z.J2B6(0*; A$) ),0)A$) *)J$ 0)A$) ),0)A$) *) R#-2' ),')/) "$$7((0!(:#8001.0) "$$00>!R9.' 0)'',E 04$$)80)0?,*)$$/,& ) 0)$)4!B$:-,8 ),$$)$), 0 /a)$(, ), $$)80)0?) >. />$',&E 2$'*, :$)0?E+0'('',', ',$$)80)0?, >9E$'',g $!$8A &E&*0 )*) )('$$),8$$ ); -&$ ,&*0TE )J!!$$6$!!B12$+ 0',$+,!$$ $ 0?$%&' %&'* )J$ 3$$8(90,*$((), a!#$$*0)0&0 '0(')J 5*,** 0,0)** !*-,(&&$'0J!7>T r:8 0$()A0)J 0 '/),*)$$/A()4' 360$$($ +0PPP+NA80?)&(',A )$,AAPD A$)&J $!#$,)*$,D ?$($ 80?)/('J $'(', '('JJ+ $)

PAGE 224

## + ) $'(', $)$(',1$+ZJ(0*8), '$%&')'*0 )4'$%&')$D'0 ),!.E$D0 )'$%&')$D'0 ),E$*0 0)(/0 ,/0 /$D;'0 ) "1"H %)7X(0$(,$8),*$)$(, +77ZJD\)$D8)EAV.!2 $$0 H0n.0)Q!a10%++$!0?(; $$ 3,Y6 g 5<1-(3 %)J6(0*)/$),+/ /$)4+0 +%&'0,+0 ,&$ A,E/'+/I$$ aT %)!7$RRJH(0&A*$//),1T$ HH(0 (''),:)8),($$)') !]05RH $% (0$AA),:)8),g !. 9R---8(00),:*), % +JI!7 0g !2(%&0$%&'0Nn ++.+<6":+#+@!+00)80'')480%&$)('0/$)

PAGE 225

# :+%:+ +:i)(9 !( +%KT!3$(0 ) 80? 0)(%&) 0)*$) )A,)! '0*), N#+'I?ZI)5 !H7%SRRJ2IE)=((0'*'$$), /!6 +=)5n0 7N +=)I(%&+),:)JV(0!$$(''),&0) ) '('')4(%&+ ), !++> 92(%&+ ; ),0):0):))4(%&+ ),V(FTVV),=/!M++) +%+):(0('0D *;0))$$0(,110*:; 0)A80?)0?D&::),*A')(0( &::)N/')':0)ug.A80?)0?D#;(>a)F0Q0)R/')0'(:0?80%&,/'S&$); ) )$+@).6 I,T$2 / +'U=,+K5(0*%&'*$):$/;: /. +)5+G(0E)JA$$ ('$/$$ %+++2+)9D+2+2 *VbE. :%% 9R((0&$$('0,&$$('0<('*0 ('$AA) .'HJ$ !.(0A*$//),&A*$//), ++++Z! HH!M+)

PAGE 226

3n)+ # U,U, +%I) 9$$$H++THHH $.$!(.29$ UVJI?7IO Nn %%++)+,:+8I)/0)+,9D%)+:)+ !.% :+2+T>47.(00?(%&+ ; ), N>n+)9+>3)3!N1.!$#326/0' $('*8$)Y +2=7IKT!.$(0/'&'&D (%&+ ),&'&D (%&+ )J1>>>.6 +2(K7IK@A:$:$$ )J:$:$$ )&::)4/':$; :$$ ) ++A%6(-06 )*M3)JX+8B2'):&**$) !#. J!7.)!B1.'WJHH+2I)2+, 0+Nn % M!0H!I!IR)6 HH NN n7*) 666 !477g H +HI, /II$AD,A$D#+#.A )) ADD),)SADD)J(($($32A )) )ADD), )) )/')J !!B-.$80%&)SADD),80%&$')*$)J (-($$),80%& $)A 8 $)A 080? );'), 97.2(0'0? 0?,*A0,*:&+AJ!H08 *;A0/$$+*$('(A0?),'8$/):0) )*$(':0) ),gNn.1!0(.)7.E$(!.:0) 82&'3*A0/$$+$('8$/)4!.!$!7.!I.$!.(A0?&'*A0/$$+*$('

PAGE 227

# + n.I( %% !(0:('/ :('/ /' 0J aUH(0A):),0*J T$ )K!%Ja K 97.(0(')),*$)(')J n. 5 (0)('; 0$$$ ))&+0(,))0)*$)(')4 *+0A '$) )n3( ($#./')$%&'0*+0 n : '80?), /! +UHI!;R0. 0 J J J g 0 R! 6 &'&''$'$*0$,?LM#!K$!.$?+ E!9$ 7) -n +J!47U" M1$!"T!#R C .>+F%(0:(/T !Z 32 %%!986) 3 8 $J MR !9. Q< ++(!7:$

PAGE 228

6 !(0 A,&'&+'):$ p/:%$Ra(00D$)'!(. +J% $A*$))&+0(,&' $:*)&'0)0?&)0(JVd0$)$)$(A ('0?), 0 $' '*$)&' $(%&$)/)p)-!9$ #$ dBE(0'$'/)',)4?$$0?(%&/$$) 0?(%&:;8 00)4&': $ $'/)D',/*$)'*)9?:8 0)4)8(/;*)/*$)'*)p'') ('$) HH9$(0*',(/J/ O@ 7)M'2==(Gdd4/++Z 0?(4 /,/$$*$$) 4$$)0?(&0 a=!9!Ka$)A$$'?(/$,0/$) 0)( ))*'+) 0)) 0%%>&&D%&'(\NI_Ze&JNJ=:$$.R0$$H(>$D /' *')&$ )S8'') *') &$ )S8''), 5 !)'p + !$ ]$ U$$52(0:0? $/$$$$)&+ )+I!a+W0! $9#.!# !$$!B12&A:0?61!43:-,I60 '')$,7B/')$) $) (%&'(),&0 /$), !!%%= 2X !$ %>3(0 0'$$)$) 4:*)A/$$) /a)2 7$Z!$$k !($$$0#.(0$D(/)p2,C /)'*:

PAGE 229

E&))$$),(0)),&)) .1.1 A; (0)),$#$RB&) A) )$$), /k K HH2 )00/ 0A0) $#>3$8~D4n7$(0

PAGE 230

5 ZI?$I? +ZABM(0A(%&0',$$)&'(%&0) /$$',(%&0),g 3: g N# /!K2R> Q5Y+R+Z+< 8K$4$ BK: )(%&0), = A(%&0) BK: 7(+*, M# !K0(0)' ,)'&+'('4/'A80?) K7 +ZA$I,!5!K$(00),)SP /$J(9$ 0) +ZI;0'R(8&-( $!K!#$/('), :/(') +ZA .,&.1(0 !!#.0)80?) $F
PAGE 231

[=R T]!K2-7 5!?.I#j3 )9<.$S.2!#$$ & ""1L-1)5(0/$0?,)0' /0?0?,0'' )J2Q}
PAGE 232

+ +Z;' +)2;'/ + "1100+Fl+I? +F56IO(0)0'&$ ))080)( / /S*) !9$!$!"3!B!!"$&: E R1.8>R!#76 (,)0'&$ I(%&,&(%&, =I9G / "115R$T *00+(')G)M'B$+ )&::),)*$$'80?)J/ & U+(080%& $$)&'* )$())'$A0?', ( (0P:+'?(,*:+'?( E 80''), LY "1"(0U E80?)$( *$))(%&$$A,0)(4 0)0J/ )Y$?L)) $/P $$$ :$):(A) F+F<,Rg9&$+,$ 9Y F=MMDj3 "11(~+( :$ +2D)Kc@A)(' V8 6$+UT!$) 5U!$!$!,0)&' ; #I!>)$)!6!3 ?!6.0))*A$) +)$$!##8 *$)&':+0(?*80%& $)4 +2+!0 $),0 )A' 2N#. 0))$a/:),)&D -`?!(0&)+0(') $)$!U$&')8" $) E*),D($$)

PAGE 233

9 +++I;', ++ED$$) (R!)!!"?"O0A80? ($$) )$$(' ++@A-:+0'))(')/; !"@B< 040 )$$) +*))$$)+)))4 Vd?Q9A80?$$'(J :*))$'++0?(')*$) $$)0/$) "$ 1 !B080?$$) *8) ,/$$ 0 )*( 4 80?)$$(' $2$) / $))*+0) !$()(A80?)80?0)4 ('4:0?)$)0''&+ )<': 0))4 A 80?4 )$))'/:$$$)P)<)A /' 80? !$) #)L!2& &$D'0&0 ,/ A80?)80?)J0 IF(_ +5MT]5*@2N+=J) $$2$2 $$#2$$5# ++B8=6O 2( /)29=/C.#+#.+2:+(EN ++BM@A:)$/0)* 0?(',$( ++'+ ++[+A^=!$ 8&$D$$0(,)8,)$*$)&'*++ )$\$!#2(0$$0,$$D!($$0 '80?))/),0)) $) ; $$D3 $$),**)( :(A0 /'$/ ++I? /iGE $')')(''/ HHGL+<,1+< ('0 0T !B!X,+< +2+2?@=I?(0(/0?*0D #? E F'+KM-H ++@A80? ,$)',D$)J )):0$D+)))E )):0*$)$) $D+); 2'0#+O(!"RR70 )), )$$('80%&&::)('$$)0; +T!)R(0)$%'0 )4)$$('80%&&::)80'')J 0(%&0)(')E:0?

PAGE 234

+3F,6I?/#+)+B)5 w7Ewwwwwwwwwwwwwwwwwwww=wwwwwwwwwwwwww\ JONI>>2J7II>>2>IO>=>JJc< IDD0Q>!4$ +9 $$$(0*(%&0' U3 /$),F ++<(0/0(,/0(+'4* E )?+0('4/0(+),* +0'/) )(%&0), JI+J+T++K>V !>(0c $)('0/$),> :++R?$)J 01(D0:0?'), 8',e?$$ 0)&) A0):0?')4 '$) )8'') # ')',$%&'(,0'*$$ 04):0 0 (0 &$($::,((/

PAGE 235

5*$)//%)*$) /' &$) /'0'($) (, 6($$),AA)A 0# ') U=)!M. [[$ g $'0?,A&'8D '0? ('0AA$$'( &::), A/A4(0A/A),(''), E0?A,g 80%&(''),*$) p g +(0g )9$9A) /'&+) $u$$ ('') $) ))8'') E Z )0) g :)) $A()), 0:; g (%&0:$$80?)J/$$ )(/'*),$K$$ +(0&A, A$'0? = +[6(06*)/$; FJ6+ ), +0(%&/$), U't(0 2

PAGE 236

+2+6I R /')(/$J$$$R$)S(/$)A )) 4/')AD)S/)J(''),ADD)!U !R$=$A), &$ A),S S ))'$) =2?[F4>HJ DT2D?== HH0g 9+++/<#=/ 0P$5$ "11+4^$+).$$+( &+0(,)0)/$$ +77J2')0$=$(E=7*$),A )) *$), 92T$$(0/' /')8$$0($$)40) 0*($$)') )) ')0'($$), +6E !ƒ$---!0S. % +2XFRR6[D7H8 !1"I7$Z +D65H R8) "11AJNNJ$IIK) 8) $$)')8) $D ),EA &/*$)?)($D0)0?8, 5Y5=I?(0$$),8' ), 692d +Q=)6)$ "11++ '80?) "11!1.+11+((G)D<%)=R(00? &A)('$$), 0? A)8''),0? A)$')('$$) +9D5T??c2N+ +9,H0 +0E+2N+,., .,L.$2N+ ) 90# $$S4$!(0('$AA)A)GV( %) "11 JHiA

PAGE 237

++I ($$) KFmmm=K3FT=8?uK3 AA)! $$$$$!f,R($$),AA)A $!;=Ii)`p +5D9I!$%%!:? N. +67-(%&0''),D0; )!$8RD0),D)), +9+e8 !"$$S J)0g!"!9 %/57L=*ii^$)LJ9$8$R:&+'):(%&'J!H0$$)$!'':$) 0)/$) 0);:80 A$A&#.N+557_,J%(0 R 00?(:0'),'*$'*)&. &:/' *'/$)4/'(A $D/$) ++I::D+D/$8=) *)/!!=*! + (0!!$!e!") A),/' $/)8$$0?) J #%8Q# ]T$!$)!"$!$ $)D2:&))(%&//)/' &$) ,!3&))(%&/;/), %)0\<7!e)A:+0');(A00?8 %/= +=7IK**$) ) $$(%&0),A(%&0;),/!>!2!$2/)$a$(%&)/$),$D0?*)/') ,gK!0F80'')':0::)*$) #. + !$(0 ($$)/'0'(,8$()(' !"!$!1.$!. !M$$0'(,$$//)($$'J!$$&'&(%&)

PAGE 238

/%% 6 *$))('D') /)(%&)) / Z$%%4 +Z')5(=$/ HH-k =/)>!9P!YR=/!!$!$/II HH).:P T=Z')+6Y$#28 2 ZF !$$28 !!$$$#. :+Z+ !$(0&'&D (%&+ ) +Z!!#)$ MRp +5Z(0&'0)$) (%&8$$ 0)P$) (%&&+J!!!B)$)":$),>/ !*$,$00?0?,** 0,';0?(4',$$)80)0?J="P(M 5 II!#$!*$,0/II!#$$!$ /a)$(, $$)80)0?)J !9a$.0)&'',0)&' '4 0) ('A$$'(4*(''!0#P0X=DD)R $$)80)0?(', &('0) $)J)#$! )$T*),A0?8),*0?)40)$( )80)*)J/ A) &*'('+A$$'(), $)A$('4A&/)J80%&8D !B!"$88)K.!9$ +6-@A&'/)(*$)/'$),$$;*$)(//0($$):A **$$ 0 )!(/'$$k#7H/./!$R1R3!M1#Z + &,,JQ+F00.R!Y!3(0(A)* )) )) $), E JJR$ +6)!7)('*$)', 080%&0) )) A&+ '3J88)0)(0) $*),E) )$'$*), E ) $*)J

PAGE 239

+ ++ !aB.&') $*)J/) +):6I< P55@ B+/T$0A80?)$%&'('*'+0A),Nn J ):S 8(0&&$$ 0?*'(%&+0*))'+')4 &)('0?0)*);'+0*$):$/:, $'8/$$'0(, $'&'A)8A+)'$((%&$$D',0) +))A$?(()0? ) !Z.(0*$) ),0?80), )!(5$0!.*$)80%&)' ) *A ""1!3.)*),/ V8 ""15F!3H(0/'$):,) *$)*/)*+ /'$(,0?8(');'?(,/$!$ HH :-""" 7< ""1""+()(0 /'+('$'),A$),('),)4 $$)$)!. / @ !]7Mq].57""1((0:'?0 !$43/':'?(:&$))4):'?:'?($$); )J/!$! ""1""1!-$$ Nn %$YE Q8 +!M, TR,N. & ~1.(0('',4$'J/. ++?@) ++);IKT++9:+ &m ""1+8()()+!!"S$ VU ""1""1((0+('&::),/'+('$') ), 3: ) )0 $)/'+('$'),gE!9 )0'& 0':0?&'*++&:*)&'

PAGE 240

5 B'C0 #6 ++ &'*++, & 6."$$( *M<# $.$ $()+ ,!B. (0 7 2++(II G5B 88 !#]H/gg$$$$$ 2:+2:B5E6 / II++ $$$ 0 6M] 3 $28 :+: #\ aF,5R(0%&>0?>80>*,)+,)+ +&@P CC!$, '+%(00?>80>0?)($$)0P/80%&*')),0)G'80'/)!$#$G\!Z>Lc80) 0) G'80'0?), $$!#)$)+800 +0; 0?4)+0(&'/0? +0 0?N& JHH>>6 !"!.(T$ E !#!47!"!"7.!#$*$,!# I)2+ !C(0*(*$) + 4 *(,$( ,g6$/9T?J) !*$$ .5C8=50 !*$$$$a$=/aL*%&'0, G(328:(6A8',H

PAGE 241

+n@,FOII! 8+(0/$$,(%&'(,$); 0?4 $)/$$4(' (,(' ( 8+c9)&(80'8''), $$ 0?),8++0?)/ /$$,r8$ ^ J?/"F??3 ?$,&'0($$4?$,0D' $$ 8++80'8'') .&+0(J8-$ 8O+
PAGE 242

:< 2D !48++(0A),/')$' !:RM3 0), (''),A))JNK+$ p '*,/ $)) 0,/''* $$),$# +D !4!4!373hHH $ !4!"T.!4".(0'0? (,*&)J 8+8+&':) 0 /$'0$)pg F**$)+ ($D4*$) ):0))$$)!4!"$!4".(0)80?,('0?D&D 0, E (%&$AA),0)('+/); 0)80))0 ')E !$98 !"]$!4!"".(0$$0/$), 0!# /S*), DZ. !4!4 E*80)*$)&'); !4!4,@2, 0, (6#16W2F(0 E ')3 !&') 03/S*) #87)9>@$ E$$$!$K ''$((0(')'0 /S*)''80?) 0)('*(') 8MT9!%( !!9!a2/S; !. *)!4!4(0&$(,)4$$ / p+e K -!QFN6&') )('A/ )&$( ) '/S*)(' <. !4!4(0D ''80?):(%&00) :('/0?4/0((%&0)

PAGE 243

C# 9 F )9#!:('/0? /$$*) /0?/)$ V< DFZ5D<5R(00)4+),+)(4)0''+'+*), #)+)+)(A 0(P(%&),))$$&0 )$$& )*')$!7##$:0;)J0,0;),+)(J+)'$$, +)(,)$$& )J+; )$$ !!B(0)+, $'4/ $' !B(0*:),*('A',*(%&)4)0'0)&'A),+0'&'80'80?)/ > III55'5 !7.!B$!$!BR )#$!B$ D+D;J$!BVa%5!$!BAS$:/0) 3>8!B((-T8?0$$!>!B$d??!BT*80 *D !(6. !K1.!B.S\(08$$0A$a,8$$00),8$$00)) /68$$ ,8$$0A$)' 6!:R: 0) !=]!]7!B1($$8= =55^R))K'^$ ;,!fT^.2a.? 9D;B,@++0(%&):) T*
PAGE 244

% # N +2# (0/' )0? A)40? A)J$$(#$#+0'A+0),+0':'&D A+0),+0'A+0) ,-8H(, %H$HH W$I5!#$$$)#2+%X ?52Z52RR +%!!!$18I7$ HH (0*)+),$),)0'' ),('*),E('*),)0'' )J/0?0?P & )4)D$) **$*$))$$)P)$/)$$ J$$!>!#$$ $(0'(/':+)!-. !)T)0-0 2N3
PAGE 245

7UJBD+;9 6,2;, /0)((8(0'0? +0'(A$$,:(0((0),$D )0)J"!B$$(5()R '(A) $/:')$$J!)B(#$70 0)$$&0 ,0)A'&0 J(8 M] !B(!98-0)0' A):A$$ $$)48/$$,8); A), :A$$ '/0), I] J+5?5R(0*+ *+ 4&'')*(' *$) !$5 !B!B /'$:)'?(*) L /0 !TR-T)]]!#!Bg 534T Y!11.=F(0)$A,80?)8$) )))/!($$!$21 (06)&$) ?&A)4 :&+A8$$/80?),/&A)$$)0) h 8). I (;EK6(,9D;878DK;ZI 5(0/' )A)4 )A) ),&::)D&+ )J)!!B!.)9e!a)BA)),A) ), J(0 A) ,E)0' A), BB$8 ):0?:0?/')))4$$) )) 80''), (?2= ;'(,;(2;II= !tN0 +$)'$/ 4CF,?%(0&''+:*)$$)) !#H!#H !f!/$!$!BHH HH! "'A+ $&$:$) /) 6.:!H=].!#1$#?,( 4^4$..I/-0 ::?(0 0) ) 0) ,/$$:0?&$') P

PAGE 246

KK e). A) ,/'('))D08: ')80%&&'80?$$))$)',&'80?'()0)(*$)&'$',$(0) ):0)));$)'*$) )**$))0*0+0'(';) 8/ /-8(d( !H=]$/)9 !>##T -(A) 0?) ,L8 !'$$55R !9(0')$$ $$)($$), Y#)!)>!$ W$$$$$U E 5 (,5R (W/BM 704. I8OB["6$'A$(P 7 R$'A$(()J"G #/ $'A$(()J+ !,.3C+ .#/!!$'A$(0)('+/)') 0 7 D E E (0:// )0) ):A 0,$)&::)/''; ),Eg6)0' $$ ),)0'$$0) ),!(,!5!(5 #D$((08), (J

PAGE 247

(0('$$', A('$$'4 $' '*$))/( $A), $'0)&'&$) *$' '(')4 (', )$:'(0)*$) )('$$'*$))($),$%&'A : 0)*$))A$ $'0= !35!#H50/)0) *$) )*++&$$ *:*)('/A:$) &+'36!$$!$$3/6!$ g !$2)0)$)$(0):$ )0)A$')*0(%&4!$E*$)) /$),cccc +(6(0)0?('/$$'*$)$AA; A,0)&+ ) )&$D$'0#3 / !H=]H!#H97%u.(0E/') $'0)(''),a$0))$'(''), JI98-$$!$ +0 0?, I2&'')*;(' *$)!)>!)$N#. !K1.5!#.597.(0 &+')(%&*$)) 0(,''$$) 3/# M !H=].!#H/ $$$(00?'+0+(P(),$) +((),E $' *$))A,$$$$)&'0?8:*(; '0 0( M\ ?JI@A: 0)0),A$),)A)8 $'&')A$A$? 'JA$A$?,

PAGE 248

6 3 B+#'>< / /0?)$//'' )( 0 /0 '$D*$), *6K t,;'(0(',(')JR399 /)('J 't,=6=5:+'?,A+0('?,8; 0),N.('$$'(' >R*80'')/'8+ t,2);,(0///3:+'?(A+0('?( T*T8jR < 336(0! .*$)80%&$DA),A), t,;,H(0 , ), UI ) 4$A0'$$,/0 )!( $A0'$$3 ), (S( !H0g &$*) ,:80''0))J)(3/' (!R$(F
PAGE 249

-+1 = 8($32$ :0?:)($:) /$)%` !A.!B5R(0[ dm; 9#D80%& )&D 8/ )4 1 /' )&D 8/J 1 !/H32S6 )&D 8/ )4/ )&D 8 )UIZQ=!BT@.(0*$!k. $!$R*$/$(' N+. !"1.5;,55!M"5+. M D$/00,/$$(%&$AJ 774 +28(?2+6I?() &D$/00*$) )('$/;*$ $D'' )?)(')$D('$//0)'/ !((0(0), !C/')U3 (0)A) (6;,5""H(0&IaJE8>P)/ 1.1 ) J!$!R(0))A &::),/'))A80?)!. *80)*$)))A!. 65!B$5/!(# !#3!B!/71/#M7 $I3 P$ 3J(0 0':0?!' 0':0?380%&:*0) )80?),:0? gE 99 *))8) 0*:')4 )J!7? (!!#2 $ 6;,!N#.7. B,,2

PAGE 250

5 I3Mc>M5(0AP UI, $//)/ !p ()$'/$), $$ &'A $/ $', 0)(0'J!H0 /'$' -1@Y $/,N /'$%&' -Y&'A $/ $'J :(A+):(A+0')4 # / &$()A/' Q0Z!2>+2)929 $')$'/$)J/ _0 Q!=e, ?J)!$!/$ M7 % .$! (6 <+ Z !<7#,8$ (,J!$$!#.(0A IH @$$5?:5R(0D0?)('$/A'<:)0?(',D0?)('')0?('( ) (&.E.+`$=/) ('/+A$'0') ('0?)4('$AA) 5^$?,c6g$)(+0J)8G) /! L.:&0 /$), A$?/+% /0
PAGE 251

+) 0):')/)!. )(A' W>P&J_JN/ %* Z(#(0:+0')/),; 0,+0'(',0) &('/$',&*0J#8!B#!#!$&'$'/$)!(;:)43; 0M(77/T. K*K 8'85K(8R0+))),/)4&'$),&'/$4$$',()$A',A$',*$))4/$$',**$$ 0 ,:+ 4*),),:/$'0 4&A), *),gO P /(0 a)B(!#(00?),*0?),:/),/),D 80?),A/0((00?)4&'0))),g/:0?*),*:0?*)gE6 ++*0?)*$)E $)/$)0) a *0))0):&$),&' 0)))J)D+':$$), MJOIIbJMMJG<#KO!?bJN_JN d7" %" *('',&'0($:(++') 0J10 a)(0''%&')'0?)4*/('),/$'0 ),:/$'0), (0 )*0?)/$'0 )JV9F6!B#.()!##0&') 0/$) ,/S:$'4(0A:)(',(',:+0'J68) *,8) (+%%(J!(3( MM !##4!!!,&+ E 6M6 ) )0?,)0'' )J (7$#&)#o08*/0?,8* )0? !Hn.5?(0 B. I e*$ 8/KF*('$) 0,*)+D'0, )$A,: *)J/##2$ # /V/J34 + Zg0

PAGE 252

+ 8)4PA8),+0';(A)4=I?!*$,\$$(!$8)JJ'.!pp *8!6?5H #+T$!-/'$$$$)80'')/ /' $$$$)')> $#0$$('$$),.E =()2J1;'1I?!)# +5:, ()$',/+0J!9$!#!#!9BAIVD U1$)#2 !M!!#26=/II !M!Y!($##$ *?)!0 ?0?'?()$'*'*J 2*!#!$$+ $$)'80?)/0/$) )('$) ?'/$;))0) $'A80'(u&'(+J2)$$!7!#U.$('0)/$0?,/$$+ <(0('+,$$)('+),;:),:), K(%&0')$!$ +(0&$$('0$$) A)480%&AA)80%&(A )E+0'(',8,82$$ I/ 11M#66
PAGE 253

9 UIZ57.(0('0, 0 !4$!$!$ !qAH(0*0) ()A),A)$()&$$(:3e A*0),*0) HH)V/07 3.0 $ 1)0&D')+/0?)'$:$)/)>„++++a!9.>.R!7.>7HH!(08++ ),: *),!. I*$) )*0) $,)0'*(%&4cc#R$', $'/)&D'$')*('$$), &'(A; (, $'/)G(/)(:0?&')'$) 0) )/) &D'JQ[YQdP)X $)ZI))=.(A$E( /$), 0/)))$%&') $!jj.$$'('$$) .011/H(06,6JR):$, '0) +0')JHH3(0)0+J +A(%&
PAGE 254

# VE?R 8JO^ZJ #89G58>J_IW_&8JONJ^ZJMIO&NJ8WJ4NJ8JEJ (0M^I8!$8$bJ_J^\M^I8/$$ UF,H)$(0_JNWJ_W\Z>NJ>N\Z>NJc W.MJ\Z>NJ>NWJ_W/$$ E>NWJ_WWJ\Z>NJ>N\Z>NJ)HH (0pg g !M0 E>7bJZZJE>7bbII\NJc&J&^OJI7bNJIE>NNJcE>7b I7bNJI\ZJWJc WJ>NJN>JbJMMJ E>7bNJWJ^\NJ^^JEE>7bNJWJ^\NJ^^JWJ>NJN>JbJMMJbJJNJOII)( L>PI\A0. $R$!*2$OJJ_bII^&I8WJOJJGW>OJ8WJOJM>aJ #$$$$(e0a_J_JN\ZJWa_J) #$!$0I7bNJbII^W>OJebII^Wc&J&JW&J_JJ\NJWMJJ>aNcWPP4^A8I\bJNOJ8WJ8JW !$!#$$!K$$=(2JWIIM>P&>J^WJO\NN>PW>/+ #+P+ E+<; a8I_E>P&IWJNJ\NJ&JcE$$$!$_WINbJN>Na8I_ ^!$!Y#$$$$*+6+++ (!)#20>JN>\NIINE>P>JNM>P_IONJE>P _JNE>7b \ZJWJ (0

PAGE 255

)?)$ #&. bJNPIOJ)6+67+Z($$(PIOJNJPIONOII)PIOJ/(T6-26 !B128(0Ne&^ONJOJ&IOJJcN&^ONJ8JOOJe^ZJW8IOIMJ>WJc !9RR46R6$D7H68)5$78!?8S` (0IMN\>OI_IIa\J^IMN\>OJE /_H )!K)>($$8 OJ&JOJ&J\7bJaJ)(0OJ&J >$!NI7bNJ&JJ\IINJPIOJ)>PII^)h %! %%?)9H!3"3#2n 0OJ&J_JNMJ\7bJaJ 9B63(0_JnOJ&JJ^I\N>\7bc NJWINE>POJWJaN8>^8WJ OJWJaN8>^^J8WJ)9^< A/+BBP$*":*RBB;'I O>4NOI&JOJ\7bJa) $$!(&(!'(*==..>? ; _>PEI^OJ^>J&JNJOJ&J4NJ\7bJaJ ":L!:+"!+X%%J'-!5 R6>I^^J\E>PE>a>POJc_OJWJJI^^J\a>POJ8INbJNbINMJeOJJN)OJWOJJ4\7bOJG &J\OJE>W)/# !>8-)!#7b\ZJWJE>7bbII\NJE>7bbII\NJE>7bMJ>P&JJbJJNJOIINJMJJ>aJ)E>7bMJe >P&JJbII\NJWJJ^NJJ_JE>PWJJ^eJ_>ONJOIINJ> !,!2 \++AA/( e0PIOJPIOJ) (0A bJNJPIOJ),0N1)$#!Ck$!$$$$ (0ZPION_IaJI7bNJIE>NNJ),,!!,!]*2W>OJWJZJ\\INJEIaJ8)"bJNJJ4

PAGE 256

$) !&.*/0?)*+ *0'( $' A(' *0'4 .LQ:) ), )BQ%==A ))0((),$$/)80?)0)'8++); ) 0)$$,$(' $,04 ))D:&)')/)/ !$6$4B16$$$>B2$ !K HH)a-(0 Z g !!Z :ME:: G'0(/0>G'0($''8)> $()*) 0?)+)($$)>&'(A0?' E)):P /0?)+, N$-!(! )0)*)4!.&') 0#P$" /$$):'$)* $$+$ N#. !4R$a'))$') !/0.$].)\)'('0)FJ2%)V(= )6N'*0')*) &(')/' $$:0?A*)*$) ')),'))8 : 0/$'0J:B;+!-L :'$0) ($ !$80%&8D*0?000)&')+ (* 0)2 ('')$$)('') /A(08),A8), 0, .@8)JR3j-$ '!4$!$/)(%&)8)'&+)4; R$ !(0 0(8)4!0 '$%&')A'D+),A'*0?)4 C<"< '$%&')80?)* 0'(/$') XFO`2F!4&$, 0)0' )*')4 A)552FZ$,42 '$%&; 7P A52F70=5)L7>QY>.!2++ ')0?'' ) !*$32 25A5=RRD)V6!"H:R!/0$M]$$$-2$(0)4:'$0), !/0.6!"A.!10(0$D ,$D (: !/0(-

PAGE 257

@.?D.O*.( k#7Z (%&0A+0'+(' /+0'(4/'/+0'( HH!8(k :/$) (%&0A4D(%&0A 55!#H5R(k M" !@ (W$ (k ),(%&$'')!((0$ ),'0(,7Z. g !@A!#H3 +*),('+',('+'/ 0 :) )/$) 80?) +@ASI7S838(k*; !H=TS)]H!cS\ W!$)( :$$)0?,)0'A$',)DD), @%% +@AS!47S!#$^[ !H@A$J3R 30)) AA*$' $$*$)*:$$)0?/$; !%@A%5!#H5!#1H(k:)', / ), / 8)!)$#3/ / )S99 )/)(80?)*$) < )0'', !%@A%!%@%!#$6=/J !%@AS$!#H!%@A%! !%@A%!A79$@ +@A%!#H!1"H(k*0?:+0',8*, M7 *,/+0'4(A0'(:DJV-dX =<)=!9 / 6\[[ )0'$ ,+,<

PAGE 258

66 : MM U6!B(0 J9$k$$^$$'?*$)> 0)$&+) $'> +) A0?) (0'; '0?))$A+0(',*/'0) A+0(') !H=]$6J $!$!$!#(0 W5!40B: ?$), 0?*)4?$), !H=].56562F VR. )$*A !]36U1?@=O$# !]B6!(].7 /)>$~/J%$ +J)$=<<: *),*',*$$), ',''04*(')J =FP=)F
PAGE 259

+/'C$; 6 8 +5M5;IK$$ *$)(%&+D'F I 0&+0 80', &::)4 5!4 ))$880?), $(M/S)/))$$&+0(J M]M] 8*a"8>378),P ,F,85$#88$$ ` 7 6=MFR8/ ) $ 0)8)) )0)* *$)46~[ 1!. ')) ('&*))/7 Z8o K U62PJ)I?!!4R$ $ E2+0 +%&'0))A$('*0? 80?)N1 / 86M('),(', )8)) )0)* k'$9!B< E; ('0) '0? $' +>+0>&+0>JK ('0) )$$0?)J/$$$7 &08$$/,8) hHH(0 j3 /++&')/)*$) / ))'&$$,)D('DD/$$'0? $ /)$$&+0()/'B H 5M<==R(08$$

PAGE 260

65 "& 3(0:8$$ +' ),80%&:8$$ *)E/ +) )80?, / $A0'$$,,,!.E&$)),/'&'&$'&$)) $'8:8$$ cc 3($(\0!.&') $')$$*/)/'8),$$*0/$) &D''8)J!()!!$2(0 8$$ ),:8$), ((#$8(0:8$;),8$$/$),*8$)4 I5 ****!*********** $'aE$@8LLi -$@[!K$ ))a:J+)(''/ 6 5/+0(,$'JH / +M2(0( )9D()2X!V()J[2 0)$0?,+0'$/$',&$ A) (?/(0/0?0?'*), 60# & (8$0$%&; '(',$$(,E (0 (0 !$8e2:0,:0)J'$++%!*$$)9^(-9$9$##2$E6 % ++-B9:+ V + .+
PAGE 261

6! '$$$?,@I)'H 9/)F<&'*$)*$) )$*) &' ):0)))' )4 $*) J !1(. 6 Ye9D2()2$T+ &' ) )$*) **$) ) ."$$))(' &0 *$)&'(%'+/, 0&00):('$$', $')/ $$) 0(A8'A8),80)/'$(;() /$$) 0')/',/$$:0?$D)/) /$$)$)8$/&$) *;/0) ') '8$('*)=cc k0>)5R(0*&),*,; '0? (/+<+ & +<&N +<8)'$$@$$$2F2 !$6152(0A (')(8'')r+2D+/N2.E.1 9:2%25)26$)9\)$3+/'&'$%&'(':',T8 +< E/*+
PAGE 262

N 'N+ 6. 7%),80%0(%&$)4 A)0?,A0?) ('$$) HHH(0(,=!\!/0.V!7Q IM88 !!9-$!!8)!#-+:=>/7)'?(F0T ,$( 4 UJ >! !>> !>!32cc $' /$$'A;%0(*+ 0(''$$) )$) ))0'(/,(? :D+II9:H)T+5 )$$ ), R /!3XB@* (')A80?)8$)4 ) 0(%&00))/$) Y 9)I?6,!($(0(%&),0),8) (/',)(%&+ 0,(%&),(%&)A48+0*, ((V?EDA80%&0)0)4(%&)/$)4 ):(%&)/$)4 !(!($!#18+0*),0; )0),(%&)/$)4) .!!(AA,80) 0? *:((>!2)(%&+ (0 (A+, )=\{ UIF'8H%%DD[5>> +< =/M"P0M 88N*%7,56$! ?!"R37 I( (0$-$)I +0'/),8E :) ),&' $0%&'80)J *$),0? ),0AA),('') !$6$$8 )$$$(('') !H(555=/J a% LLL +9:HJ92
PAGE 263

69 (0&' '*$)&'D, $'80%&:*0) '*&'&+0(/ \ 'Y()22%*0? ; 6I)%(0:, HH(06.*0D'0) (0A('$A$$),*'),&)$$),$$)4-*;'<, P Y$$ /6V\V()RV)9\0g 0T!37 /2V=V7F= 6p$$$(H! %%(0/) $$)8''), IF)I)ER)0'*$0?*$) 0',E) 0#/ R> )) A))&))S$$), )I>>Y!0 Y.VVc 6#7.#7. !26(0 (', *)$$/(', %&D*$))('!6-)Y$ $)(/0 )%; 6#7#7.B(0: ++(JVK/': ++(:; ) 6I)6II$2 92_6!32 6;'I)()II MH7.$#7$#n7.77 '$$ R2 (0+0'80?)*:$) 80?)$$',+0'$$0;),gB /)$$:+0')/), E-*(%&*)) $$ (%&*)80?),/S $+ #.$=VFVRH++Z17S$A)1$$M(77/-JVFF=R# I++9)3 $A)J

PAGE 264

6# !! g $32*))*$)80%&; BJI.Aig *)*(A0 ) =(?!($(! ?0)2BJ,55 !. $$$5 (aS. <7 $>6-$!!"!9(L E /$P A$$)*$)',$$)*$)'),/$$(%&$A ), +), !I I (;(!9-$!B1)9.)!) @A: ) <=6F(8)T%@86@AAP
PAGE 265

8 6 ,+ % N K:0))),)$$)*$))/)/ !*-9!a$'-9(R28*, !*'$!5) 9+^6.h($)!B1g'$!$>Y),
PAGE 266

=# 6 !2$ U8'6
PAGE 267

: F6 : 6#B#B128( 7 H/ )*,)$),/')' V< 6-$):: $!4 (0 2 (0/$) 0) )*///0),/':&+A$$*$)&0?) 0*('',$(+)(');/$A' 'J) D/:$):$)$))*('0)$')*),Q
PAGE 268

V 6 $'&':80 )*//'&::)*$))$))&D '0?)(0)D) /'80?)*:) D $$+0'(')J (') )(')$) -2 /'):$)*;) )4/':&+A*$)A):$)*$)) Y',H(0)0' $$),)0'A$$'(&::),)0'(%&0 )4/0(+),)0'+0'/)4)0'''0?A&0 /)J8= 36)!31 *+)0'M0/$) 8+'+),/$$ 0&0?/ )D $) ))0''+ JHH 8', $$(,))8,J V< HJ(00)80'') E$)('0,(%&0;$%&'0, /R 7 31Z J 5M5RH(!0)') ,);*$),)0''),):) /80?),(7!20?0?,2,3 8+'&''),8+'&'&':('')40$$'&'$$)&' 0)80'*$)?+23* HH(00)&''A), AA) ,V$)+('0,:+0')80%& 8D,0 ,*+0,]%'0( 4)+('0,$)('0,0 JT!2 KE ,5M5665Z !9$!#!(0a!$$$/0)/'$),$$A$A0($):$ ) *59 D'>(0&'$('0 /$) E+0'80?)&+/+:))/$) /)' $*) D/)=g!H/ 3%&') J 5M55R(0/+0D4&$('4

PAGE 269

B /'80*)A$')*(0 &D PP 0?,0) ('A$$'(J (', **$(':+0):; 6,(0'$,'$)*$))$AA; 80) :/,g 6,?(0'$:$!k. 8 g !K!$ = $K !U!#$2. '$,'$)@2H(0 7P)P 6)I,525RRJ!Z#) !*L ,0!a%L a)a!R(+(')4 &+ )E*0) )/ (0 *'0), 8(Wa$ $$)&':('0?) a+,6,(0 0D'0,A*0; $0.=R ) ,AA) (R )/)(%&$$)*$) K7+1(0:*$))=+=H 1J12'II=3"5B8!$0 92DD>0( /7 )&/*(%&+),g a!7(5 a96-$$0:+(' Za! 6,B(0:$$ ?,A()'; 80?)AEA:+('80?)/ BN2!#$$$!B< :$$ ?,(%&):$ V)!()))$'0? 8/(0,*$(',*$('8$$4 ,*$('4**$(')'&:; 0)')JHHa)3(0')/)0) E&$)&/4$/)/J :)4&'0()*$('8$$4*$(' ,)(S)$ :0?/) JV@YF J9/*$('80?) B+B$$) ,*$)0* E80?) 6(0A),A) 480%&)'; *$('&::)E**$('; )+%&'))$'&::)*$('J )'&::)J++&D 8$P *$('):)J

PAGE 270

+gS'!O!J+$ A)/$),A))4A),A) E+0' 0? 0? A($), E)':'), (?2)2RW2!B"L!4$!#H$ :'/$)P)$!8$9 ,'K2E7IR 6#2+)7+ *$)8DA)$$)80?)*$)8D a?M,8++528+R0 A)$$), ; *),$D*),'&$) ('),$D('$$) A); E(!"#R ($$)3J$.D7) !B1e!B120W A)),A) )J$!# .*),$') $$)G'0%&':$',)' 'J 2ZE/0 /)(%&+' M-(0 *$(':('$) )0) )'/$()J/0 !2 )$AA) .3,!#]7 FH(00%&'4 0) /d$)J"A(%&0; =9 3,23,2@A/'$),') 0))*/), @ / 3,F,F HHB(0:/ 3,F,F,F/@AA)(A+),$ !H=].5F,5R (0/$) D)0'+0 ,(' 0AD$) /$) ?A)*',&'D$'()0( $'H*$) *J!!B1!#!# #39^^ A)(A+),+0'&$),**)(/' 0>8+')+0 0?)0)0?*), )0) 0? D 5(0)'),/ (') )$8 /+0'8',8), % I[$U7@

PAGE 271

?$~W` 0),)0' )''&::) &$) ))4)')4A')J )0?)*$$%&'$$)/) 8*+%&' +'I0K_7"1! 900&::0?&0 ,)''Z566 T!>!#$R!# (020)$) 0) 4 $) &+ ,:0 0&+ 0)0/$+() %+) 0$) $$ 0 I3J/!$> &$+1-$)0 =)! 6 ;+J156,.!!0 I< a.^!!#3+7!9.?!a2.!!)#$M6+< %)9V9 +;'II00D0?)8/),g !(*0)3+=%-00-D0'0?:0?(,:0?(4:; 8),8,)D0'80?)4+0'( (0 $)(, $)(( :g %&' :8), $$)&'0%&':$'J&'0( +5J)6(0$D$$), )+0'/$$':8)8$$4&' E 0'*$), 0'*$)80?), :0?(0(* 4A*'+0) 0?8 E*$)8D 0'&$$ 80?):)$$)8)J /')('',') :*) )'80?)0)&':80'*$) $$'(')40) '('$) E+0'/('4%&'J :0?8):$$& )4*$) &':0?( 8&0 *)4 %)('$')g !$#$8 :0?(('+n. g HH00&::), ) g &::),8 !((A0?(,)'3J0) ')(''))$AA?))))$A

PAGE 272

+/ &%% /0(? ) )80?)4 ''/)80?))D0)+0'80)J2>(! (#;; .+ *$(()80?) ,&'* A$ A;$$)))0'''/E, (3 $D(%&0')$D*+)/ 0 F5!#]%$!""S7+<. R>09#0.? o(A$$)(%&AA, '$((08+' *0(%&,:0 /'8+' )'$/$0) J+ +C*$) /$) 8 `(>08$,8+,8+), 8+ ),8+)/"')4))0'$D',R)) &$) ),0) 0)4:) 0 *4*I)#)(0&':)P 0 # (0*0?),$$)G'*0?)80?)4*;D 80?)J&'8+) 800)JL"+? R$'0)80'')# $':0?80''),:*),f I(30&')/)/SP)/' '/*)/A0(':+0)4'(',A*0$) ,A*0(0),,0( PPP!9(($((!B12( 0* 0( /S*),0( <'('/*)J"""; ? ."!!9$.0$(Z$'A0()* 0( '/SP)/)4A*0$) ) Jb"" VC8D)Ag!(5$R0&')*++ '/'8$ )/)/),0( J3!Q-@(( ((? m !B180( .?KER&+')8)/'&$)47 5!B]5ZJ22'E5DD!E5R(08") *$D$$) (*$0)/')A&'0?D*$)4/')0)(A%'0A&'0?D*$), $('+0':)

PAGE 273

+<+< 9 80>J/a L!"(0?A(')MR.)9 %%(0 ''((')0. $ $D $//)/'(')) )$AIW!B-#$ +<5+<(0) AD/)D+9E# +2 0%)50:<
PAGE 274

+2+< # /')($:$('), !.$$$ 80?)/'8G))48G))&::), \".H(0 /),+(!(H& )8),):(8)3J HHR8(0:&::)E $$:'$*(' *)80?) $$$$!Q HH!#:0) 4 ), :&::)4 +0('4:,:0, / *)80?)JP+JE+<+<; &'*0(*$))D*$):0 ), $'$$$$)0/$) :&D'&D'4:P :0) 4)$$'0&0 4*8+0/4) ,$$, ) 0 & )J$$$ $ /)7Z/( $8A80?)/0)(',/0)(')(,') (0')$+* )%E'+(,g /0)(' $]$!())84 5.5NRRJ/FFV(YF(0 A(), )('/ $D')H 0/' 0 0)*$))&$)*%&' !3&$ &0, D3J 0(:$(',!#.-(A, ::$$ !E!+<+ E&! E0?+
PAGE 275

(V. -*% 2.+320&(')J$/$(0=?d&*0&('&*0&(;')/'*$)'0? '''0? A*)*$): ,01G5;906$AA AH%2

PAGE 276

O %"h!?h +3 = $ =/#$ B;-=,!"". *$) @7I@;'IT%3:+
PAGE 277

H L+< ]7A 0 ), 00 !6!$kg 6<@JII0? ,*+%&'(,); $200 0,g !$2-0/!FV()FR(0 %%p<0()FR -%HH EW, )a!9(0A$(,8A$(,8*)J /!p$ I3328+5 9!H(/56H((*80)),) 8,8)$$) *'84 $$; +0'(%&0 )/'(36 $ $$)0? )JHHB:''4D(%&, 6BE(0'0///$)4 0?)D(%& 7:$$(J$# @< 6!H(]T+# !!'0///$)J$$$$ 669RH83 /(''0///$),/('(%&0?); T!!*T T 6Li $','$*) /)JHH (0$) 66=
PAGE 278

56 '$$,(A$$,('0?4')*$4(A;'$$6(7ZT. !M1!Z%(0(%&',*(%&(%&'JV/$(%&$$'?/') (,)P'(%&$$'?/' (J#B-8('*$) 0A$$ )(%&'J!($8') (%&',*0(%&(%&',P '$(%&' !ƒT!3(00?8JR(8(/0 J(U!(!$!#!#.RTTT38/$)'0(%&0?8!0'&$ (')37)('*$)0?8('), 0?8'( !"!7H(!!,0aJ &'+)))40)('$$'80?)''E0) /0?&0 :0?/$'80?)E+) 0,:$$/2 ']'",*('$) 7ZU !*_! (0))0(,+) ,+) 0&; )J) !!!!*-7#!B1(0:$$/&0 ,: *)&0 J!*7,!$$!.(0&'$0$$))/)N8)0'('+))),'0?/) &')0'$)J !(0 0)), 0/))0' $$*$)/) $$$$)*:) ):;8$))0')',0'')J!R98=/)F !!!!)(0 8*/0?48*$(0)&'*;/)0( HH!!!(0!#)53'*+)('),:($$ 0'*+)('), !( *0D7Z. 77 !"1!97%(0&'/')(80?)&'8+'%&+)))80?),E&'/')($$)/'EA $')0'4+0'*( $'/0((%&0)40',$0D%4g/')((%&$ $$)':$' )/$ H !00,*,J#,2N+!, &'8+'%&+)))80?)4G'/''%& )(80?):+) ) !3$(0)$',*%&'0J )$'/$),:*%&'0) !/3JI6 !L(00?)DIF!#5 :'; 0)'+((%&) 80? (%&+ (*$)&+ )4:a($),gYh

PAGE 279

. 5 !#2 J%>3''$) 0) :;'0)*$):a($)('$$)/)480%&*/$$(%&$AA)$(:a($) 9 !. 926,'(0)')80)&::)<,)+('/&::)E$)E80?):/('*$)&::)4)*$)&::)J $+)()')80) 0)&::)0?)4$+)+(' /&::)Y UF)!!*.!(RB12(k&; *$)80',:!, !97%3 $:-: '4 + &,E!$#1 + d*+3$$2k$. !$k HH!5 !$-2$U!#$(Sc$.7&,(00 ):0/')$')/ )/5R!4!$(k0)(')*0(0?A )/')$$')*$):)0)*$)0)'(''):&**$) ) (%&0',gE'8$/))0 &D',!3k 1U ,=,$($F ?! VE ?U;.!$7 !#(>!37(080%&*(0)4&'') 0))0) 0?)3g !2 $(0(II k 3p$J

PAGE 280

!# !%'J/$ 55 =(56(<`5!#1.5IKL 0, 0) G'*(%&, HH%(*@= a!#a$$ 9($ *;$%&'0(' /-$82!7$ =(2@= a(0d !.0'/$)4 j \ (((0+(',8*JA2$$)3&'('$) 90! .84)8&::) # O :+ !"$!(]!)3!Q2B:;(+0':KJ(?I,(0 + )/0 /$$':$)4 ))'?(,/$$)0'A;(%&0', (((=:0?)+)0)0 +))('D)'$(')7A+ 60 /$$:$k9-$ U 80'$)0?('+0',g N# /$! 5 !H=]!".# ( -&''$(%&*;' ,-$(%&*/0),*;:$) 0)71/ ))*(0+0'P0?)4*; )4$D:)4A&DD)4 *$)80%& ):$))) **m{ &&!8B% ,0) ) )$$/*$) ))$ 0, ):$/;&$'0 )!".(0&'$'0) ):+0&::)J $#80/ $'8+%&'0 )J/a$ .<6 9(J)80?,); &8$$/,E)80?;&0 ,)&8$$/&0

PAGE 281

# &V(0 0 5! <655Q!5H!! HH!/78 *A$$'() (080?) )*(*) *(; 0)80) ) 8'')J $$)?$) +0'0?&::) 0/$) 0)0'0+0(') Q6Q!`R(k\kh-k )$$ )$$ ,)*: E)); !./S:$',/; 80?'0?DAJ<[<`.RB88 )/) A4#)/S; i!3/-06/=8M%&*), :$',/S* &/2&$$, :0?80%&&::),$$):)),$$)*)J &)3PPP(!Zk6
PAGE 282

5. F:xR !"B(0 :0?),*$);)0(!"#$$7 11 +5!"(0(/(,$'/',0',0',D1&-8 /)J+%+*%%+*%%$ "!4 (,(ZJ0&P) ,) &0$$),0)&':0 *$)HJ$EQ'/=R) 80%& &::),:('+) ((0*+%&',*+%&'),E *+%&',*+%&') $.$/$)$:/J*+%&' $) !. !$L!##H :/*+%&'), 0,$(* )/)(%&)':$$,)0') *+%&'),D+0', )$);(%&0'JHH0$$( $$06m0 $!L!". !B$)# /)>9:9E/
PAGE 283

&: ES( ; 59 !$z)!3!B HH!$$a E (02 :$/:8)0)0)) P ) ($$ &::)0? ?F\3 g UF,2UI;'II?(A $0/Bg -R (H!(!3!2(0A$()0? ) (')J5=].-R!&$ (((0+0,+0?)J?32)D;J8!a!)9R(?$'') .5( (0$+),D0?)$+P ('),()0? )J ), 6)!B28aa >!B! / !9!B12 !$!(W".!a$MB2$ !#B6 YB126'* ('$$) A$WJHH2<= '?FZJV=V+(0:0?'0? 28!3.9!9(N1. *))0(*:$))),8) ))$$) ((),@/)II!ƒ7 8$8 9 !MHI7BZHZ *$):$0)(%&$A,* )'' $);$:0 ,:+0') A$$'(*$)* 0) (JV=/=(H )0/&$D $)$:0 ,* '' ) +(')A )$)'*$) (%&+0', $)$:0 ,A)$) A$$'($( 0 $$/'0?)0&'$' +), $$&0? :'J9Y!#!$ €$2e$ /6T$ / HH!$!7$(0 !!$ g (32(0$/, :$':0); $(')P )):$'E*') 80%&4 0' 0)) 80%&*'))JI.:,-

PAGE 284

5# :M) '5R)$!$((0*+) 39$ ,$2===5! IHOHTDj3TPY D5I1". 30R.)9>i =V==ZJ1$$ 0A),A)J)9 +!nn7H(0('+0$(,+0',('+0)4 W. 0 :0 /'$())+0 4)0 ; ((326W )0(80?)JHH!\)*$$) .AA)4 27:A*0),//, *$)2:0?3A)J7K )&0 )9!,7!B12 UIZ(0A$%)'$,/ J )$ $$(:'A$$'(,A$$'( $$ (, (%&+ 0) D /)0'*)(0%&'8$ $D&$)0? ) (, !$!1".(0A'?,:+'?,$D; (.($(?0W (%&0 )*$)&'&+0(4 .:(' )/ 1 'A)* )$$)A*$) 7: :$),/ !Y@2((()9+22;',0 A'0)'80''),/$$'*$) *'):&*; :$/:)/'+)0))$%&')$$) A)J)(?,(0$' 0)'$(/0 :0 80? )J)8)>#99$!B 0)'A)4&' ,&': $$$; :$a80?)*$)):$)a) %&'40)AA0?(4&' ?$/A$)$80?)*$)):$)4g :) 0 /'+))); (0?:$$J! A)J-)0'( 9^3 %2 '':* 00)'* )P B1. ('0) 8,(8A) U?'')0 N# E0)A) )J0($(? ))5a!*-*),(' (P

PAGE 285

5 !! hm11 $) ( 0?)(%&)D:')*;*+)<'$%&')'*+)JaV 80) &0 '$%&')'*;0?)J33:D#H($$D (0&$$ E*,*S)4&'&$$ E('( c 8;&$$'?,&$$'?(J ($A))) $!$!>!$$+ND"&!W$!$#$!B0gE) ) $$A);A$'80''),a?#. JJ((00', 9#$!9)R)$:0)J!$$8)0'':+DDJ!#2$>328B !]I=]H!]4S(02$3&' 0!. $':0?:()0? )0(/'($' ),A&'):08D $' 0 A$$'(&D'42"368/ $$)''0) ) ()" (!( Z.---!$%9D:H) 80? &+ )):0?*)&+ ) >!"#>K/P ('*)J49/'/ $$),*)0)E!#$$!#2//)0'*),A)$%&'($$),V!$$!*$,552Kg$U!-932/ $$)) )*0(%&')'0? :0?*)0)&'$', =H "1) (!:$#$K( ( :0 80?)) )J &')0')'80)('0? '*)J E :)9DTc(0/$) 08$:a$/':a$40/$) 0'+8$:0?*)4&' 0/'(') $'8$(')'':a$ F!]"S(0$)/$#$I:$,

PAGE 286

5 0& :0$ :$!k. !"1.5$+3,+))),+))) (%0]'0' $$)0?)J&!$&) !_8; 5 */0?48*0)/0?)*/) 0(k3 )=\ )\!"#$(k*/$),*; !H=qq5!"52\IK7Z&!!! 0 ) &9&T.!"!#&T.+.(k (> 1($ () ( 8(k ('0*$),E$')*$$>) *+0'A+0),#/ ))$$), 5 !!!: Nk(k$/A,')(A ,); 5)\(k(A'),:$('),; +,:80),)&0J!(($ D ,0)'])(%&0 )4$)',80? 4 &')0/$) 0',: 0'D&/ 80%&0)'])(%&0 ),:$('),(A0?; ))+8$:8)4)+D$/A, ')J()$ 0 0'J(8)$/A, (A0?'),*)4A)/$),0)']) )*$#)&0':)),*8$) :)J!!"& !.$$) )80? h() *!.!.."i8"" $' / &D', )&D', /) *$):+0') 80', + $) &D'4($ 0(, &'+0' )/) *0?) $$) )$)'E)$$ )$)' (A(, I7."&_"&!!#"&!.!]]E&,,! $,$$$.H:$+,g $) J!(($::$$$, :$+,('+?(:$+(, IZ!1"70',/0(; 8/' (%&0)J!%$H, :$+(:&$) ) *!M $$$.$6.$(H(k /$$)J.!N!

PAGE 287

&!# ; 5 !M] (%&0?D,N6. 5 (0/$$) JF$$8) /$$) ,A/$$) J2!a 8/$$) 4 8/$$) J! /$$) 0?(%&),/$$)P 0?(%&:'$0) <58:F5=I'/$$) (') ) : 4!08 LDG2BM2K;'@<@<;/ 0 /$$) (') )&::) !1T.!1"H!#HZ7 UUV,()?J0,9D( XF'D:0) $$) ) !#1. *A$D 4.!#]%. !#T5(0$D:), wIK ED< < !#!#".!#1( 0E 0'+),'+/)J$)/ :0)))$)'*$)) +,2 $

PAGE 288

!6 *S)0) *+; '+)4'+) (8&::)80'') $' ) $)' E$) /$$ 80':$$0()/)8+8) $'8 /$$ ),* )Ja A!B2 / $$0 80?)J!9)B !!!B-(0'+; *)4) )4 8!($A/)) -/)J '+$$)4'+)J3TT9 !K($!B$Y$!o! )0) )/P 8 ,'+; A),+0')$) )& C$$0?)= Ja"19B#63 : 2(F0?AZ:+',0? J!9%)T!(080%&/) )480%& )E'+($) I )aS
PAGE 289

K!SCC~ L! / / ,+0'($)4:(%&0//)J 5 2 3,J83%=IH-(0/ 0,/'/ ; / /!$'$,$ !?. !"+A.!B12Z 33,3(0A) )&:; (0?J(#1$R/'/ ,/ ; :)N 0JHHBE!M.*,!#-$ 3,(0)') ,')))/$ (0:, )') ,*$))0'($D')4 0) )') A&'('+*$) ( 0)(' 0':(+0')4 $$0) !3$$$,$'$ 4 (+0') ),+'3=! T 3,J(,R99*$):$/:*%&') !".1%. I+ /$',E A)#7) :('0,A)&$'0, $) ,$) ),:$) 0) ):0/A ,8) /), $/++, 3,J(,J?O,::::
PAGE 290

!5 &+< N4$+.Si$*+.+<&! +;'IK(0&$$, E (+ )!$$ 26 I` UF,D(0('/A80))0,,'$$:*$''0) UF[k$^(++$g /!(I7 *$) UF58)?F ((0/0) ), /(0)),/('))480%&(0)),) )80?) ()$ /, $$ >9)5/(0/A),A' 0(/, >$:')/$),)),(0)),)0''''$$)A), '5$))$:'() P ? !($2&'+0 $'/':' '$DP: ,/$) +<+<.7[9 $!.)$A,$A &+>M4+$5IK *? +(0/$ ,/$ ) )$/'/$ )80?)J$$$!370;) )$D:)gE&)PA),A), HHaT($HHH0-#3

PAGE 291

*+*4 ## A>% (;3(I?H(0'8$*$),/ ),*$),')**$)4'8$*$))A&+ 0?JHHW )U322 N#.((I$R(0 )4)4$$)/)40)* 0)*$)4(#30:$)' )J ),* ) 29.$aWB'((&+,@A+$$) 98%?[K:('*),*/'('D, *+04$$,$D $)&E)0?+0'80)4g)0?0 (@(0)') /,)+) 0 ('8L:0''))4 :0'',:0''0? U)(I( !$!(0 //), ((7/:'&$ ('A),) )&+ ) !#%) "//&'&$ ('g 2! )))4$);)) 4)))A)/&'&$ ('J++)A,):$$) (((0'A),'A)I!!6#B#>#. (2(0) ,:) ,%00) 0(%&4 )(A'),0)80?)&J6=2 /'*$)&'0?D,/')* :(' Z ))'0? : '*$) :('PP )'*$))$/)&$) ,/')''H )'A*$) )/0 (')*0) ((0D+0 *+ (((H?@''+ ((I(:a^IaIMNG

PAGE 292

3 X&' !. (0)6 !$d!$!$$!!(!!M $$!!R$ $D$$),E/ I;< )A<<';5PPP!9)) !26((0?)A))$$/!$ !!:1(E&2Z&!S #:1& 32A)0?) IM` MMM].M:7M".5g $ !"05)5U()5+(/'*0(%& ='()86I(00?('))''$D:$; )0) /'('))$D:$)) DF5i^=$,$)G iH $$)E)0'0)($)E*/0) ), )0'/80?)8$('*)+0'80?)/',$!28 '))!! DFI07.!"$(0:0?, 0((J/ =RT3!$ !"0!"$K0$(0 0',('), !99(+0')4 )/) (+0') .55!K7.NRRJ!Y$$(0:$); ),*:$) )40)$$)$0):)) )80?)/'0'*++,E:$)J!($$736 (%&$A0)0'0)'(''':$ ):$), !a0(',%) ++. ) $!!ADJ/ FF+< R:%REK&+:$$4 *$((), )/$))0?)D;'0? &::):0'W, :$ 0*H 4C.!K".5R(0$:$(WBM-`0H./R

PAGE 293

!9 L+2J I U+(0$$D,E)$$D,))(%&) ),)):$)0?(A)*$)*''0)*'P )),!~!$(0)$$',:', 6E):$$ ?$$)&::) I=]H/?7I(0!>(222=R 80), +0'80), UFJ+!$(!$)$(0A),!(TT(RE:'0),:'80?),ggE >$D80?),*0? 80?)J/@+> A) ),A);($$)J1!$ EPC(07)/+0P ) 8,/+0 0JW/,9/+080? 07Z. ++V/#2 !#3!1"H!$ +D9!$ !H=].MT"$T.ZPPP!!/d(0P 80'') 13 2B;$2 MM1.I=q.7$+)E:0))) $' ) !H=]HRRJ/DI)0>$27N# M. 55K:2 V< :D!$ ++(00)$*)*0?*J1 IJ ,!!#$Z!$)8) %;' $*)+0$$0)/) *')$(%&'$D(A'J!$!)0gg*$')A)/'$')8$'),'' $'/)&'* A)0+$$':)=6^7!$!$!N)I(3!L!))**C

PAGE 294

!# 9$)($$& 0$0' 3J337$'$( $) ,$(&'/0)) '0)4 0? )$$)8 j. $$ $$ 0)(' &0 ,$$:0?80%& !10(:)',*', A)0))*/),$$+0'''*0' /*) 8+
PAGE 295

! .3 /I !0)R3!2#. g 0$!N. -8$RA*$ h+2B+!B12 !6/'-2L L`VM :9bT(0/')A$ &)4A$''$A',G a8+0'/$'&%&'80?)$$)80?) *$ )&!:&$); $ )):(%&+)$(*$ /A),)0': % I,)#!(*(', /) &$$ &3(0 $$@#$)\(0)0' +0'P'0?; $$'0' ),)0'A''),)$'')'80?), E)'/!9 #8$ )'(%('++//2 /$( 2$$5@?.5@#$5R(08) $)')(, !#1)'(%&$A (?('K53A. / ?'?(?(0/'$)A$$',g n!"H(0*$ r 6 90id HH=6=95JI0(0*$) A)(%&) ) I !$##8$(*),/$$0)0')$$ 5'+6 I05@#.5R(0*$+0,E 3))6g !B1$2*$A$$ ,*$J 6 22+8*$$*+00', :g /5$
PAGE 296

+2"! ??J%%8I(0)0' $$), */),80',8)H!(J )0'$') $$, *('$) 4')(%&$A4/)0)U/ *0) ; +b1H#(0 0)$) (%& 0?,0D8'*$)+0'0?8)J ? 45(* $(R *('$) 0 935FF(0) (%&0 ,*; HH!!.(0$$'80?) (%&04*(%&0) ,$) (,) (%&0 ) ) ),*P !(* 0),(%&0 0)3J =D0?)0)* !4$#8-!#!(0 $'8+$$), $(4 $'0('8),$( ('55RH(0)*$),)*('$) 0, cc ))8, /,)') 4V !3 )B6!.2)*('$) D0?0)* 0*$)0'( /&0 ,)*$)&0 J +0'$$'4(/'('D)80'0. : A)4:')/),DA; 0A)J!"!.!47!#. $)*('$) 0(', I DV()5377R $ /('PJHH(00*0P 00 *0(%&, 0 0)8+'), #. R 9J1-1 8$T$:C !#4 >!86 0/ /$)J/($ K !WB1!8?)! 3
PAGE 297

! )0AA),g!Y$'$(7. 5!>:)$/0)*$)))0+)')))($$:, +) 0('?$)J $')SA) ZFI)hM(0(%&+0/JA(%&+0/) % :'$$)0'('+))A)0'(A)*0) )0)):*D+0'(A$$*$) )AD'4''(%&,''0?,2W?C3 f?,I);'I(3T0!g.0%&$$/,0?D4(00?Dg/2( !I7.H# HH0-!$$#$= R]!90# %"7 9I=/)")43 /!#35R(0 0?8)(A0'( /=$ !7(0A'()/$,%),A$?$( A'()/$),*%)(A) 6(?PJ)/0 9#)9Re\/0 ?3E)O) N,2'FUI )30)%PPPP = !#3!"H)$$A /0(?40) :..$)9R\PJh T\M83(LR!3W0!g.*$)0) $D$$)4*$)?)($D$$)JHHZB(0: 0) 0!6$$!.!$/$);)0?: 0) J0%=V)6"'DVkd=7*+H0?: 0) ,/0 a ([G%F58?B)=7)$+%%^D$('$D,!$3'+P$$'(': *$))/)(%&0)0/$) ( :'$$6/.@-$J%%%+%%0,6$$ !>+96!-

PAGE 298

.6 R N6Z(.I)I?(0&'('$$'A%0(0?4*) $(DJ @(7(',$%&'0,*(A0;$%&':80'') ,!!$.E+0 ,&$ ,&$ A,/')D(%&('/J('',$%&'J )\!M!#+0'8'')J !B. *$)80?)$%&')&'$+0'(''*),8$(&'$ +::) U5(6IOG:$)J 6Y!!$!(\, 0]),('0?):)J/ !$ V8 6Y(((0\ U(a((0`*++$A),J !a!(.!RA(%&0')4/')(%&''DD), (%&0')PA ?$'$$), H ?$)/'J (%&+''J !!$!!$/$ ((0*$),80?)J/ 33:D++2+ UF(2.II!0`LN#!!7!2*$) A$$'($$:0?80%&:*0) ',') @(*0)& !kR *0)& ^3J/ 3([^$$),80%&*0? ), A:),+0'+),!J!R !$#!%5 )+0';+)A:)4 !$#$*),/$ !!2; 6Y(b(( .36=-0/$ (F((((0 $)((= /6!! (F(!K!!B)-N1 ((Z(0*), 0:), $D(A)3*

PAGE 299

. 2r`rEF$)=R +#+ $A)('0('$) ^3J9 !!(R6!** :(A),*:$$ ($) $!)9)!g 7#Z$RDZG&' )8),*$)G(/)(8('' *1 G(/0 $('$$D++J E 0)$'):)J !7,$ A )*'*$) 2XT(! &++ $:0 >.!$02 UF=)27$A/( g !M#$I7D$0%% )0'): $,/$$*$(() !N#7 )0)*:$) $$/$%&'0 UV)%% !!aS))Q!(! UFK=)56 #!46) !+(%&+D',(%&+D'0J?? $$$$B18(''?(, (''?(, !9h6 V?V)B1 8U+ !4e)3)!0 !($$$0$) p !T!MT!37:+ =))+((A)4 &')0':('0)=,#$6-$ ))+(J 8SP+[$[D g 0 U(UIUI,!"!" E UF,?I)I68B=?,)0' /0 )A ) $4/0 $J 0)+0(')4 2
PAGE 300

.5 '&+2 9 /0))0'*)/$$)(A0), +& 9+5R!$>8)80?,)0'0)+0('),)*$':$$*; )$$ 4T /'&$ ')&$ V8 3)(5RH09!$ HH/<0# 9()5RRJQ%E')Q35R(08""0);:$) $' $/A?(')&'0?D) :)'?($$)$$(+0')J3 K $($$8!. I=]$!7H(0'& J/ !H=T!a$( 0MIIWPJM>\PJPIaPJ !!f!$),(/(*$)80? ,A *'))&$)) ,+ 8); /+),/ .(''$:$$0, (&'$):$$ ?8) $$ )/')$+(+0') /+) $*$$)P (%&*+)/ V(0AJ!($/'):$$ ?$$)J ):$$ ?$$)')(0 'A()80?)* /E*($$D 80?)$$)4&/'')' )$'++ )80?) (!I.0 :0','0? 0),+%&'4&'8)4$'*' 'J3 )$$/)8'48$(&';+%&'$$'J&R#8()(+$".)80*)/)J8$ak0!.:0'),:0',))0('0? 0)*),'0? 0):)),*')J $$,M#$27$($(T:-(#B18k93)50:0','0? 0):))$$)E:0'),/ ),*')J#312($(B12kF,,B120:0'),/ P ,*')4*$) '0? 0)&':0':)),*$)/ 0)

PAGE 301

.! = )4*$):0')4&+ ) :0'/ 0),E0(J 5 ( !""5!#$!*$$!4.%I7I7"$+ % 080%&A):$)48)0/)0(480%&*$AA)J!!MTT?k0:0',/ 0)J 0 !(R$!*+(!(79I600'(/':0')/ )JV==*$ ) *')4!.) $) +50!V)8#(':$$,(A0?(7Z. !$$$ 99/95 WaA%P%%<,H6!C6' 0F,b1=)K(0:$?)' -76 M(6 !#.!a(0)*+%&':$$, N, @0(0)$$:+0')/),* ) $/)4$$)E/),'*(%&0?)/)E+0')4A$$), )9 *0?),)$$:+0')/), !. ):39+0'* ) $ )/),+0')/),+0' )4*), ):) )4+0'*)4/$)/' !(8)9a%68+))$$:+0')/)4/)$$ :+0')'/) (?)a!0)$*/R !4$I7HZ WaA%!p78\)*$)E`(%&+ (A')4(%&+),(A0?') UF!%$JV/8'/6(0 A$$'($$$80%& X%&0(A(:;*0) ', X%&0(A(4g A$$'($$) $%&'AP')$$ 0)&0?$$)4 O01(I7\0!7I(( $' '*$) )$%&'A'*$))*0*'0 0, $'80%&:*0) ')/0 P 0?:*) )&0 EVQ5FR(0&) N01!p? )h(00)'&;*&0 H0)A),A), /I8 N0!9(0)'+ ?)/$)4?)P

PAGE 302

.. JE $$ L.LL 8,?)/$)4: 0) $)88Y8: ?$)80?)< )480%&$(: ?$)*&+)40))$D(%&;*)DD0?'+0),/'&' )) 8$)/0?':)+''),0)&'()0?A+)' 0$)$)*$)0 *0:/))?)DD0?:/A?A$)');#($ L*)'+ !KA$!9 88$$8$8$)9=8 !"1.5H%5R!!(0$) ')/ #*n$*8 8)!a(0 0%&',(%&0?*!(g($)3J8888 88$$ D+'0*%;+A'A$$'()*:'),&('),E*:')!""#7/0?0?&0 ,&$%&0?P&0 4) ,*$$4)+,)*$!(*(0?, 0) ,*$$; 0?4*(3J/88$2(0$%&'),*)($%&'),$ / $N%R+0'80)$( 0/$) 0/')*'0)&'$D('$$' !2 )('*),) ;&+ )488 )('*) !]!""(08$%&', !"T!""(0A$(,8*), $$?+0('J $$G /8 !"T.!""(0:$('0),g!(+0'$*),)(')k#7Z. !T!"T!""5RB/($ !!"")\(0 ))J(>8 !!"4$!"4$!8%L!L01. !) !"!""5! # 5* (93 )$ /0)&+ )J88 8*

PAGE 303

.9 +.?X$ K U'?86 9(()T665@A-:'$)4:'$)4 ,F#(8;IKO('$),('0)) J/ ):'$)4:'$)/' !$!!B(!#1A('('$) !K-0):'$0)*) !,(()!><0A,*; *,"*%&')('' :+0'4,$/$$)/) '':'$0)J/$?eTT &$$ 4*,):A', K6 !42$$$$$K7%;$!$!" E/,+0',*('),$%&' ) K%! +0)$) W#((& +M] 0?A0?,0)$) !"".(0(%&0 ),+0')$$)4$DP K/'0)&'(') A),]0) 0 J!R38*$)$$(%&0; 'A$(()*$)$/0? ),80%&(%&0 ) > >*%9!0> /!3!"".(0+0/0,+0/),0) 8) 0'( *0)('80)D' +0/((*$), *'), !T#B2> E+0/,A+0/ ,*+0/ 4 !>!%!68*80?)*$))%)' 6*0) 0?, /'&::),*$)''0?)0'(/, <666 ':80'')JMVL` Z=/!()#$(!#---! !43+9%!B17H+=%!>4!K7!3?Q!$a-a%!B. 0) 0&'$$'('80?)4&'$$'('80?), $' E )1*$)*(%&'%D<686F3; 96d"!#HDC: K0)'$$)'$80'') !#80?)+0'('$%&')0)(A$))), 80%&+0'A+'')

PAGE 304

++ <. .# ,C$ (*'*$ ,*; '/ 4$%&'0)0) K D)0),)',*$0),A*; 0)7Z---++++C $$J$ %1++++(I?)R8$(Z)0?J! *$)($%&'''($%&', $$)(,)0? *$$)*$)($%&'A($%&'J (,(=(+$$) I$$3$$$$8 e +((< D*0?$) JD8$$ J /!$ %%!$$$$R DUF(=T+++9E@A$$)(%&')W !K].5(=2 $A'3/$$ $$)$ $/A$%&'0A0?)0?,$$) )A$$), I8G)$$)(%&') (F,((1W3/' )0) $D; 0?*)4^3 332$ 0 T* (F(=7/ ,(+0'80?)(($); *) ,7 =!('$3$[$!#R3$$ 3 H03$$ 3/'-f3$7+0'; )0?'42 ; A 0?(%&0), +I6D6'5H VM R$$ )A',/':+0 '((=7)':(' 0?('P1 3!$ :$D ,$$0)/) V<
PAGE 305

+# (=VI)D2)9R0&$ )('0,!a 7K 9%! !43B"(0 :/, / /#2 !ZT!K7%/ !k0H BU 5 UJ!K7H(0 $$ ,$$ : /40?(;:0 ,$) (%&$A,('!(& $$ ,A$$'(, 71/. 3 LP !,P!E_!+ #2,!#/!,.P!E G(TQH:+Z)T!5$!o(00):0)!7K.;(A)0?:)2R7933 E$$(5$('&,0)$$*$)&'&+0(,& (&+08(J!$&$!&$>%+>!K7.$8 % Z)++):%)9:-P88 'F5DWcR!#A9.\ bO#.BpR7N ".2,!:!,!E/!4/].) 5J5 *VD9::+:+ # HH 9+!( 4*+0?(%&$$/; 3=')FQ)R(0 A$$'(:*) (%&$$/ ) !4/T.!( '/($(0 ),* ),+0' )4' )P!!$.!$) *)*$) ++)) $$) )&::)J:::++%* ),+0' ), ) )J:++)B1>. ,$$) ,A'0J:+:++6 :++D)[ !F($k)#)6MB120! U3&::),:80';')4:80''0)4 0)$$80?)*$)!(c (K$Q$-k(.!908+)&:P

PAGE 306

! :),8+):80'')J#9# R6 5!$:$$D&0 4/$&0 $$; '+),'+ 80?)= 0&0 29===J/$)8WFFV9=R8""(A)J / !"1.(0A+0/ $',?0, !&(080%&'0P +('0,A'I*$)&+ ) ))),*80%&)/)= 80%&A'(%&0))80%&/0' '$,!B12)B1$.!B12 R( /$),')0) $$)&'$) ($%&' $!)#.:0D'0 :(%&))80?)/' ':&$))%)u+S'('/$)/ &'80?)A )%E'+(4 :0(%&)&0))), 8"" :0?&'&)80)*$))/0J *)80?) Ka4> )+ /&::) IZ :0',$$A/)) )0)* !]3(0*0D 480)&::)0) *$) ($%&'( 0D'/'J/ !# !"1.00$)A$),A$)*$) *0D ,/0))$$,/0))$(J! )$)A$/4!L*0?)E /0))$$ -+0')8 /0))$(80?) $F&' 0*(%&$%&'0 3*0D A$$80?)4*0?)J 0) )('$$'!!9L!# AD)'0 E&') (' !"1.MTB!B##I7683))9 !"1.!]7!B(',80?)&0 3 !27 2V0$F3 E&'&$ !"1.5R(0 ,:$$D,0?4:$$D &') (' 'E 0?80?)4 /$,L $$ 0J ) *(')

PAGE 307

%XT D+'D%,HI??))+ DD::/DD)RR+:<+ G@MY`HHPPPVPE<=)b=K<0; 2&': '0) ),)0),0) #. E $/+IKRBUF&$0G ,)0'/+8$%&', /$$80),)S0) )&$ *$):0))), 3F, )#(!$(00), $66 $$)8080?):0?('$A(<&A), /#V 'I=+I('$$'*J$> R('$$'DA)4 ZJKU7JQ')Q%F32Q)$=R(0 $*), A$$)&+ ))) A) $D?A), : 00)80?) $D0(%&)4 / 8"":*) +2+ UF,+(0+,*(A ,D'+0)!( 6 ),',D'+0)3 !$!$2!9 M + 9((,@0&0>P 3+2(0*$),80?)J20)F= H/>(/>!(.3g R8+J/

PAGE 308

96 L4$=( :'DD) ,)A)(,$$)$$) !, N.!MT.(0*$),80?)J/!#Z(00) /0 ,:$:J ../0)J/$!#Z!#Z(0!09 R U
PAGE 309

"<'L" (6(7%6D0D0)PPP7HM-R$9)V]]eA?22%%%J .,6PPP4IDDK`DQ>58:>>55>: !(3260))(/( )'),(/$)J+0'; NN!)=-00g (A0 ,+0'(A0 80?), !$^0?),%2-uN# $9>!>(T( 7 a,,,F=00/'0)0 )'), ('/, +0'(A0 ),(! ((/FW# E A$$'(&'A+)'0)) S#7 8 0*0,$$ 080%&(''0)8H >!$S N(V!(( E1 U+2UF5R# %7 $)<%) !/#6!., ,55R[0*+) U +; &$) ('80)'$)),*$') ) &' W +4'$$) 80?)+(' $(,$'/):0? U9(9(R0/$0?, 0?8*$) /&'/0 ):0) 'J 0',)0'/0?0?,8) 80%&/0' $(( :&*)'*) / ) 80(F=MO`5I9:1;5 'F,@(0+0'$B$$),80%&*0?P 6J?@LHHH ),E(%&0 ),*$)$B 9+R)'* +', (%&0 )g (( E ), )/ $DA)80?), $ !B/$, !$ ('+?9/(0A$A,:0? $#12

PAGE 310

95 + + )0+) 8''0),)0+A$(;('0%&' =6 88$ +++'88880%&)S8''),gE)('0%&') 88#U eT <+88
PAGE 311

) 9! :6/')8$$0, ( 0) ,$$+0'0))' 'J!&-$ '(D0)(+0'A),*$)80%&$DP D)J2!&.!!B2. J)5EI, Aa&PPP+N9# *),'):&* $&))8$$0?), *$) *'D0)J,3 '()0)(/80%&&) *$)8$$ ($$) :0:0'0))),0)8$/)JV)9Q%$()< 'UF7&'+0'')*$) A$WA$)')A : 0),/ $D'('$//)+0')($%&' $' $$(' (*('0 $(,'&+0( 8'$$)+0'A$)')A ($$&J :/):&)'' /)P +0'') (%&) DFD'9\RRJ I Q*`

k(0&' !!)'),2I 0',&') A)4 $ I7 A )) A),/' 0'()&0 ,! )(/$') )) (/0?')J (p8*$),A )) (''), U /')(/$)($$), I ('), 0 !?aR :0? $'$D) ':80 ,, $$'( +<,5HT:++,+ $8^=$)= 0&+ ) D:('/ / $$ D $$*$)$) #),$D) '0)))4:(',* *'D0) ,x,6(0( &+ )48$ )40))'A('D,&' !460$$)8+0* ,$D:'$$

PAGE 312

37 9. I=q.!!1".u.A)0( EA /}-J 8+5+5!#.ZJ? V(0?!+)/!( 8/ $)(A)0(++= ^'++, 0? !g.E $ 0?)(A$)/$)*/) HH!8$(0()0? ),$D()0? ) / If C&5'74-&+89D6<2> **$)A8'&0 &::)/'()0?; 0)))//0)),A$$ /'*' +) )00)''0) )$') VF 5Rc5QO`2#(0)*/*$) 0)

PAGE 313

> 99 :22 A),*$)/0) $$ $$ 0$$;'4 0A)&::)J/ 9&,(%&3& (%&0?)), E(%&A, +0 0?,!X !#Z5.5(05r51&$$ ,*',')4*0D /$$'J/R9 9F/(0:$),+(':$),%$)$AW !2$'!#(00?,)J/!2$.(0&A,:$) 4 kR *%&')$) $T!9(00?8):$) &A #35J'(035DD)FR(0 6*$) A$$'(+)4+0':),$$)('+):)4h $ /+:(&$)J/' )A$'? #-$D$*),:(%&$ 0),*)0;)/RK 31/<& KO 5!#5R(0:0?*)0), EY0)::0?*)/'/),)0'+0'/)/!0):;':0?*)0),6)?)()*/) 80?)/ (':'$)0#. <6!#*Di),0/A /'0/A(, A<%%+('0*0?80?), 80)))*0?80?)4 jM ),+0':$(')#. U55/ E :%& J) &+ 0)$$))/)$(D/)0(+F (* ,>!7!#I Ut9: 655&(,:+) $'$$/ 0/$) :) )0'(:) )J'

PAGE 314

/6+<; 9# +16@ 8$$/:) )0(4:$) )J&26:0) ),8$/):0) ),':0); )4 0':0) )I :0) )J!3j88$# m6-\)J +5U5.IK(0&':) )(' '*$) )('$/*$))$AA:/,) ?$/:a))$),&' 0&') 0) *$)):$/:J0R 9/JA$,:+) 4&+(,/;&+(J0); A$)4:),A$)/;0) / U!#]%!"); +) ,(%&',)0'($$ 0,* ;*)4)80?4 +)0'>) +) (%&A(>P UE=!#[F0?)/!85$7u UJ)8), /B =/)2% !$ (-$$0!. )0(%&0?D)::)B(08!.E8G); !I 8&::)J9(0!(3 #!0k!TX3Hk!$$2 Y!0 0.= M U=!#17D(`$$$; //)80%&&'$$': ',E $A,$$/ )*$)):+DD,A$$ +) ): ',J -: ;)/') )$A* ) ) UFF,5R(0'0*(%&/ -Z !H=].!#](0:), / $ &F,T(0$)4&0) )*0)G') &'(0*,)$'04('$/,($%&', ('4

PAGE 315

9 QF3 ,'F)H 0B$$; J$$)*0) (0 ?)(',&'?)(' 0) ,=6V9=!B P 96 !435I5RH(0'*80?)?$) + /4 HH -d!.3R. 86)(0(%&/,D0', +)0',:( )J/ 57M(')i/=):(', /$$)' $$)*$)&'('40?('()0) ):('J353p'':$)($/$) !43#0(0)('D+0')* 'A$/$) &D MT &!9p$, 8)(08$$,/0?0?,E :8$) +(0:+0,!-$ ):+0&::),:+0; )&::) ,.+5,I?% Pd0/J +0 ),*80)*$):): T*e 8686I!kg0HB. = !u$2 & &U$1.(0('*$)'8$':+0)8$'&//, 0$')0)&'&+'/$$') $) $$0))(''JFQ!$!(!-?/')0' )80?)$( :$):$$, j B/VFYJ!S>(0 ) $)*(A), A)0?'$$)('$$)D'('$$)4(%&$$ ('$$),)0?0?)*/),A)0?('$$) 8

PAGE 316

!9V)#!"? M8 !'$$$dBBL0' )) &+'('+:$/:, $')A$$ D A&')8$$)&'*$80?)4 :+DD/ )&$( ':) )) ) $%&',))$ )) 4)0'A80?) &/* )) )$(A) ,&'&$ P u+0*0*80?)4 A):'0n.E&'0', :0) ,$(:0) ,$():0) (D(')),$$/)0? 80?)&$) ), ':8$$ )%)?0/$) 0 )$$$U$7u) )0')$ )',) $%&'8) )0 :$):$&$$) )4:8$) *&$) ',g /'(D(')), g J5 !/1!$$$$!qn7HI!R26 K !M+((0 /A, A/) !'#$$!'$$+( R)>6# $ @EV8 !'$$$!'$$$.5
PAGE 317

6L 9 )50)FA !MN.0g /0 /' )'80?)J */$$,*/$),*+; 8 4!R8> !$$R2 *&+),:0? /$) p K E 6g 55(0)0'A* $%&',)0' A80?)& 48(J E *$))):0 $'0/$) D) UIU5M"B5R(0 0)0'A* $%&'0(,:+0/$; /')A$ &), )D0):+0/$)/!. '**$),$$)'*$) 187 6K UI2!5R)('*$)0?*$$J )L!B128) $'/)0)&'/0)(' A* $%&'M0(,$$)*$) )4*; BZ8(II6/ *$) ) #J5R00)(%&*)/) &::)4 6!K=_ :/$), :0'; (%&D,(%&D, :$+, p E(%&D, @ !"TM"$!B]7!I. #1# (%&D 38!2. _H<,8!$$8&') 0)' %)('+)4

PAGE 318

$ 5" )*)&*),*),A&DD)4;:+0)$$):+0)J!$3-(',('), V< >!R#$2(0g $',&')/)*$)):')',$(/)8'Y&'(%&0' w4) ?$'A$$ 80?) U',2U,0B)(%&+ F0; )(%&+ 4&'0(2?30)(%&+ J//# U(U,(0)&8$$/,)80?J/?#.CF UU,308,+0'/$', :0?8) ,'0?(,)/)4 +%&',&*0,D4 0)) ,E ++,=
PAGE 319

JE !8 # "0% .21!47$= g +<*+%P B. *T* +8+;,+8+;,@A*0?*$)$:; J <6$5R(0*8)('$$)'0?) (//0))$$)*) / dFF.2(0*$ ,*:0?(' :'+' ,)0'/+0'0?(+))) .21I'(0g )4 $$)&0'()J?! =/$$7H / U,('?11)R-Rd)\M +8++2R9 !M +8+.%.'I;,.933 8. +>.210;I+9: .215q8P=R5Z1&!#R 9G5' ++>K++!$ # +810889< +F2.212++HH %BPB,% .21.210.I10:^8= +++28`$TT4$[ > 8)':0))) +(00?'),$$0?(%:0?), E EWg 8)A .(' (0&&'8D *$), ('$A'$$) $$)&+ ), +2!2%99:;.21 ++2I)2I D22 .212V12:V!(:$(f .212NE2F,e)J) !*$(TY\)Sa0$)0?,), .21N2J8.II3-2 $)/$$,(%&'(4 $$,

PAGE 320

77 #5 U,;,?6, HD9:C+ZI+UB28+86I !#2X!!"#$#45!$.!M4-B$ !1 4N$(0$$))$$/*$)(/$$,;,(/$0?4/'(/$$4$$))$$/,A0800,E,E$$))$$/*&'&,E+('0,/$0?,E+('0,A0800<$$)$$/('/ T. !6'?()J)#aS!BL )i'A080,))J$!(a%!#!!#A0800)&::),/80?) cN2>#!#$!$!$/ /0P /2F$$ L'$$!#(0'0)),E*$)'0))!. /a)9 ;]& @) : KF0A$$'A'())80%&:; *)EA)J 2 !7!\ "F ++ 2 25B238 I!I8T 2)!##6IJd)\)\ ^ IUMHHQjK2 2=2a V8FP eT 2 T) 2%!#!K7$ 5 D/!! I`{! $!$ 3B+'I+0'('',+0'; :0 ,E8,&*0,, $#$7 2(0) +0)+('0, E*0 ),')*)A/)0) J 2!B%Z U(;,9:AA 8 "3 V8 2UI6 <`N22KF5R(0:0?$$)),KO

PAGE 321

#! ) 2!20), ;p 101II5 101II IU=*7=0 =II3jR I101I1I101I1101IIKa-10120)2,0II9R\ B0M 10120)10101IIT! 1015I20)1010)R3# @00 101201+(0*('$$) E >HH &''0) *T 101?2!201''U, : ), 10120)#TB 2!20)5R(0$8),$$($),B0M@2 10120110'I EA$$'+0'($$),)80)A$')4 101B,9:@< 8) 80%&/ $':/; 1015=K
PAGE 322

#. &C4SJ1' D6U=L 1R.h$%R$?61@ 1RRSSKJ$# 1R6SE.5J? #%?M[ ,!S/+ j0)$$/,)$$/ ,/')$/, 2..V.)S6 I* &')J$$ $'&', $'0(J 6!FS M7F 88.((!!B20:; J 1R62FN!B$1RV., )/)/' ))$$/*$)4 'D )/)4(0 T 6!6S.KUU6!!#$K,$ )/), 1R6\6#J8 %% 1R66I(]7V>2 1R80%&: 0))*$)&''*P : /0?' ), $'d8(,)$ 1R66(T)<\ ) 1R6568 $) $$' 8): )'80?), 1R6=61R $D$$))*$)80?)$&$?$'(,/')$/= TM 1R661R1R<9R)S2,). $)!#E 1R$$$;/ rn0; 0P5.5, #, 1R661R2.*' 3 1RF1R@]]99 T) 1R6RPR 1.R=$#6 e Q65!B7$[!R5SQ8AR 1RRES>(R 1RK.R+ RPRS!B%77 T) 1RRR00+%$n$).)R 6!M=6!#]m-6 %'0M6!R)a\ 6!6S++(0(A0))*$) )&$2\ 1R66!"ZI077$ A )'$4)+&') $)&'$) eQ,e,e 1R66?(8T; 1RR?(.f-$

PAGE 323

#9 L 32;2;)&(%&(%& U,/113A %MMH ('/&::) 3(3A_3/')* *$); KT< U3?@J))J-)9mJ ), **w* =M53JIJ =JI11?@JII 3112O]9: 32!"H5$3 !Y))/D+7 :+%&&::) 351152$h676 31'3A=):&**$) HH ($ U,?@J)2M 2B0:('0 80?),*0)/' ')0) &')&0 ':8H), $?$)$')(A) )'$)A$)'))* $'$') &0)(')'?(,(8$) &+ )JH!(!(!>! E !($ */) 80?)/' !(61$.g Q 0!.$( g D0)(')'?(0)8$'), p 7 067 6$$*(',:*0? 4)''* K Z7 U311883!*-,$ 311?(0 $D8''),$DP U3118816HH ')* +0(')!1. !"H%%]"$!M$ >3//9D5 0((!9J )2 HH(0 3(??! I?Y]11T436]11R 35M5?58= =PH(K7 U3?JI237I+'!93!?$ &:$$),) U,211288,2h 32 755V`I5V (,,(A$-)?H)*0G

PAGE 324

## Q) 88 I !%*AM5M!(k)% 7E 333-3'!)T!2$3+3(68($$6$6$ ))@I?:O=5!=H80 /0m !8R 6%)\R6$ L'#$;00'69+( T L'#$].!aH L'#$5;12'II)B!9!B126% ;0H(0)D0?)('D)80?), /) HH(0 0'$'0) )/) 0?), g FHH`IU=.7 U32U32+2! IUHOH L'#$U3U(?A!33!!#2X6d L'#$]A7U8(AU0129!V$$ !$$$ 1 U3U36.,:+J 0;0/!(36!3$9 M+$MK0!$$!$B$ / MM+@$!BM)]$MK0$0 U:€O ;0;0!$!"1 VEQ!!(026 3U3?A?@AII$!($ I 0!)R6 1.f)E< +9: $6$B12-V=PA !D+-$ U3AU3U;I(080%&0? +0'(A0; ), V` U3+! V, ;01 )&'(80%&$$) )&0;8),80%&* ) $() )/$(($,*'))4A /),0&)AP^: / 71/7 0)F0%#"P:0$) 0<;0)$ + 33+!$D?R L"R+0'&'&+/+$),+0'80?) &+/+4)4!G5 $))$:'() ? ) $'+0 &&$$ 0?/$), $')&)

PAGE 325

# +A%!#A% QZA / eTK 626 V!!#A% +$.!#1.$7 K ( 2 %1 K Q M/ 6.:@#$0I;01>$.!#!$$8.IK6 H==V(=A e +A%!#A%!37HN\#.32',,/,$$$!B1===^+N)3+A%!#A%6326I/,,6I?PT$9R$ $!#]$M437HZ ) I.01.011IK.!B17H I +A%+@A%!B/7H?+!?.$ .+.D?D+6] .01.01.01)J9#Z28 .01.01$ +A%I.0101;I$$$ ** .01.01.01.01$ .0100I?"$$e2$ % +A%!A.!Z 0I.010I V!$$-%% +A%U66I.R$$.$ =3IB(]$ $*+B@$,(Q08$) /$ +A%$+@A$$$B +A%I7$+@A$+@A%NNR(0 g $$$$$$!()0'($) ( ) $)(%&0?*)$D(%&0D')/$)*$) q?.j+?=?$($$$ )A\y +A%!3+)m2!#$ V!567.5 /337.)B I7$+@%$ !!(.$2U8 ))6-6 +A%567.52[.=7) +0 0?(A),gE'),') 80?) L$%Ta6 /0P5 % SVSVB> +A%+A%)\+AA%78R?)+0/')/),$%&'+0'$$),0) )$$)A)/) T "$@//!#H7S2)6+A%+7$$-$ +A%+$+A%!#A%!#%7H2+A%+A%!BA7!#A%2%*P*"H

PAGE 326

#&# # :#Y:# L$#$"+(?@JII$$ L$#+(?@J)I(RR JIL$#$JIJ($$ +RO=$J?% L$#$"$$.""$,8Y#&*(# 2,N#/ L$#$((I111$78 % L$#$J(JR8H L$#$L$/.L$/.7$1"<$$!.(2,#<+ L$#$2\*#2\6F(0&+0'A+'80?), +63 +1R! L$#$"#+"<$$2,#+.+# / )/$'0)S0),*/0$0) L$#$"$$."<$$+<#.b&.2, *Y) L$#$"$$.!!./ III#+<# / J(=!#$$ (2JIJ(JI(>R @7 L$#$"+J(2 Lr$J8)A&+ 0?80%&$') L$#$56F58Y&!&8.&$ 2,#&& (7>('0'?(80%&+0' *') /$)4 A$$'A'()4(%&+0), &)!2. 80*('AA), E0))$ / =7 $$))('+ ,8) W+0'(%&0 ), L$#$"$+( 7< L$#$"$B(97$ (J((@J

PAGE 327

)!+<. # !"!"> L !#)($ X ] (.N! +<.!;!#$ ( .!!N!#$):HH 8$%#I uI!+>!#$7 $ D5$$$ 25!(57) V(FV !! A .$!#$R !2.,?.!!! H Z"3Z &(080'80?)$() ee%) DS5?!2,!?? / V0' *4:$8)+))) ), D'556$ 2!!.!!/0 /A80?)0)) ! !! !/ 0?*), !"7" & !!!!!?.! L##4!& !!:!! !!S 2., ##4!!.!.!!?.! L80?)'P !+ -58= !!V?M)V+R#$ *+'8)E)+('&:;:),&'*$8)g T* !!*T !+.9. 2., L) e! OY'R )#$! < 2,?X!/ 2,#., &E %8 K !!P$'4! !:!4c$ Q< &S0.!$ 0 c? !&.!??

PAGE 328

: !#:?< $" < 0 $#$6$+!%".!%A%%!H(11/[7?$??$?$$ $#$5=F!H(]7)B< ,Q=R)F) $..5F5Q=KK $#$2:jE<)=2D=RR!!*$,)$ *&sJ* $+$#$$$G$$+$#$$'$(>fTQ*) $#$!"H!%@%.!#H.$a $K(I<

#> C0'()= IFMHIF=?"@3j3 UF5$/.5!7$?A1;) $#$5F5R)B<6 I -3
PAGE 329

@KQD==0QD%)=R 25333e(0T3!&.2! e 1.P.3?!$!K$79#!*$, {V{-:.!?.=F= !.+ !#+< #!35#R!!$ IH !!"!!B$!9$!B )/)0)*$) `X 25?K5 0D0?('+)*$)80%&*) ^=H3=$!m!7SH 252 13"RA0//),E *'+0A),# "R )'0? ,&')$''?$$'0? 7< P.E"R0?(':80?)E 252\2=RL ) 255?&3j=B17H6 1cO.( 232=+". /=)(%&iA(A0)), /0?('*$),$$)0?('8)';/)!. g A*0),A80?(A0)),$%&'+0'(A0); 3 ),A(A0)))0?), 0?('8"" 0D$'0 )0?)/ 252E=QFNc" 2,iM &YcOcO3E 25=."R8080?), 1O!5JP.M$88 e$M< 252R$ E)0'D+0 80?)4)0'80?) 152E[R3!#I32J 25@$.4K52Z52

PAGE 330

5 !,j..&.& Yd F&88&II$!4 16 8Y#P) $$)/&+)+); (')'*'))/'80)80?) 0)*')0):),!/!,!, I) $$)/'80)D0'0/$) 0(, 080 )8) R ; $P)9!3\H & 8YP%&??&8[k0 5)T!9!B1? ,,2 +A%!K7H!#!""%!#)!% UH 8YP.&"R$/,$/80?),8 $'/))0'$)A)4QFF80)&/$'$%&'0?0)&'A) 8YP"R:*)/),S:*)P :[ /),8Y&X @C>!"H-7S!37H 8Y.P% ,:YY'2., D%*)H 8Y&P&O0L0T )(=$$^&'$'8),/!$8 /7H/ ,R/k# /6">!K2.$%6 8YP('$$),:0?*)('$$), 8YP.P.!$ 8YP%!Y932!39$ #++ VVI(OHEQQ 8YP%!9S3!#9#+ Q 8Y&P&2 Uz 8YP%??058= 8Y&2.,87FFGYY'00H 8Y&!AA )#1%6%6 8Y?( :$2!+< mZ6 9B+5)mH 9 8Y&&+7%&?&I7I7 &_ 8Y&2.,+&?./ 8Y 8Y8Y&# 1/ Z!B/S\!RL)T ;

PAGE 331

K 25')21,B SA.>)!$!!$! !KTA$ J(=6 11!M$R$$ T,P 56 %3%36 ) )!T! \!B!B %3%36!B + $?% %3%36*$=6%A-2 %3%3$.$ 2525565RHH 7 %3%3L$"$L$"$L$"!$(!7 II,1 3:7 R$8 %3%3?29%;)I?)7HH 3d2H %3UJ'(,I(!!$$$HH255%35. L)::+ ,):A$)' /# 2525=!B%A=/h!95 !(2 %3%357)%B!""%!B$!BH7SB+< ,E2#,3#>D9* L'$%3%3;,! 3U(UF,"1L$"$;?IK!$ %3%3%363U(%3%8$!R 55 L'$L'$$'$$L'"$(,G2R12, %3%3$%3F%3($7S,6+< ,D %3%35%356;?IK!$%35R >6$Z ,Y)$ 255!BA%;?IK!Y$! *MM /J 25S.f8)2=0')80?)80'')4)0''')&::)4)0'('$$)'')J; !*W#]$ ;)6 -Y! 25>NT=R(0(%&, 0)) EWU ; 0)) ,& 255T''5R(0:0? ): 0? ) 7$IOH 5265652658=

PAGE 332

?(SS$f E 80%&*'))A ) /9V)$ *KK (?6, e*eT 6!J1'(?F,)IK (?5;(5(IK$%&'$$$$,AP +D *K7 (K"H''(0?880%&*':),)('' H (?(?6R&X+? +2+ / */)/'-,$2 (?J1(0$('0 P (?2(?6,2;,3 L` (?(?Q5R)>#!$ 0)+0'('$)8$$/80%&*'P

PAGE 335

,,HQDGH H@`L HLLP@P*P4LG`HL1G @ H1,

PAGE 336

@ #*&7GG)PHj1@H**&)*S H @ P@1L@@@@8P@OP4*1@O@@@P K'NT HLPP4LFPPPPHL@P@@@@H@M `4`LL1LHHLPP,OP@LLL@HLL3L@POPHLLHL@GLLLHLN P LL*D*PL'4,BG M L 6R?66-` @PUP` UHLUH `@LL@@HLLLf@ < UP HHLH ./0. V