Citation
Soendasch-Nederduitsch woordenboek

Material Information

Title:
Soendasch-Nederduitsch woordenboek
Abbreviated Title:
op last van het gouvernement van Nederlandsch-Indie, zamengesteld door H.J. Oosting
Creator:
Oosting, Hendrik Jan, 1842-1915
Place of Publication:
Batavia
Publisher:
Ogilvie & Co.
Publication Date:
Language:
Dutch
Sundanese
Physical Description:
v.

Subjects

Subjects / Keywords:
Sundanese language -- Dictionaries -- Dutch ( lcsh )
Dutch language -- Dictionaries -- Sundanese ( lcsh )
Genre:
Dictionaries
Temporal Coverage:
- 1879
Spatial Coverage:
Asia -- Indonesia -- Sunda Islands
Azië - Indonesië - Sunda-eilanden
Coordinates:
-2 x 110

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
SOAS, University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
221835360 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
SOENDASCH-NEDERDUITSCH

WOORDENBOEK,

OP LAST VAN HET

GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH-INDIE

Z AMEN GESTELD DOOR

H. J. OOSTING.

TWEEDE STUK.

BATAVIA,

OGILVIE & Co.

18 7 9.
LATER OPGEMERKTE FOUTEN EN UITLATINGEN IN HET
EERSTE STUK.BI. kol. regel. woord.
23 . 14 r. v. b. voeg in: (3 2 SB. langzaam, zacht en bedaard, bv.
van spreken.
24 id. ] 1 r. v. o. lees achter als volgt: iemands welgevallen verdienen of
trachten te verdienen.
37 id. 11 r. v. b. i. pl. v. betreden, l. betreden;
46 id. 2 r. v. o. voeg in: c? Z' z (3 *£&(?) (LZ1 \ (ui 48 a. 7 z. v. o. id. achter hebben, bv.
58 b. 4 r. v. b. lees achter (Siun^\ zeer gehecht zijn aan zijn moeder, van een kind.
Verg. bij mm
80 id. 4 r. v. b i. pl. v. X 7 x (U) (OJ^ \ l.
96 a. 2 r. v. b. i. pl. v. O /M l.
id. id. 4 r. v. b. voeg in te
106 a. 8 r. v. b. id. (Lm \ naam van een plant (Dracena terminatie. Rg.)-,
die wel op de begraafplaatsen wordt gepoot.
id. id. 9 r. v. b. id. (LM M (TUI \ ook wel eens (un$irui\ zoomede MnnMmrv\ ook &
wel namen van twee heesters; Jav. dK(r8i u afnun mt,'] w
107 a. 12 z. v. o. id. (Lm (HYJ \ in het Buitenzorgsche voor fruit, ooft, eetbare

vruchten. Rg. K. (Skr. haraka}. Bv. (3^m(^(unofnxmtcrm
£??.r£? q Km am

IV

Bl. kol. regel. woord.
108 b. 3 r. v. b. voeg in
112 a. 9 r. v. b. id.

126

id.

b.

8 r. v. b. i. pl. v.

id. 10 r. v. b. voeg in

129

id. 13 r. v. b.

id.

150

b. 6 r. v. o. voeg in:

160

(Lm (Ml naam van een

JjiMHHnoryix daarn. nooit, in geen geval zijn

eten er aan willen geven.

O O 7 o o

un (un ietji \ l. mi
(Lm (i (Lm (&l \ naam van een zich in zee ophoudend schaal-
dier. Het wordt wel gegeten en van zijn schaal maakt men

wel een klep voor een

(UTi nSi (K^Jj x naam van een vogelsoort, een soort uil. Verg.

rKT? 2 \\ Zie het bijgevoegde bij ^nsnmiw Eerb.

en Bijv. voor bl. 317.

Q

------------- Qyj zooals myj

id.

165

167

177

188

a. 12 r. v. b. Hier behoorde te volgen (UI (TUI l',vlater bleek wel degelijk in gebruik. Zva. (U^ (&! (TUI

en (TV! En van iemands oogen: in

tranen zwemmen.

id. 8 r. v. b. Hier behoorde te volgen (UI 2 (LUi 2 (UI 2 (Hmjj \\ Zie nu

voeg onder: (U! X naam VaH ze^ere klimplanten (cissampelos);

van de bladen wordt door uitpersing een spoedig stollend sap
verkregen, dat na toevoeging van suiker bij wijze van medicijn
maar ook wel als een lekkernij wordt gegeten.

b. 9 r. v. b. voeg in: (UI2&/UZW zva- iemand bedarend

toespreken, sussen; een kind sussen.

8 r. v. 0. voeg in achter ongbr.: en Ew. eerst, eerste, eerder.

En voeg in achter SE.

9 r. v. o. voeg in: HQ 2 (TJ (KT) \ SE. bergpad, slechts voor

voetgangers bruikbaar.

a.

id.

id.


v

BI.

195

196

198

200

201

203

214

219

221

235

248

251

252

253

259

262

kol. regel. woord.
a. 4 r. v. 0. i. pl. v. gewichten l. gewrichten.
id. 6 r. v. 0. voeg in achter (S)(cna^\ ook voor.
b. 7 r. v. b. (Ui en ^er voor iwd
behoor en te verwijzen naar
id. 4 r. v. b. i. pl. v. ,rri o? tuk <>\ l.
id. . 12 r. v. b. voeg in: (Ui (l^ f er over in zitten; zich
bezorgd maken.
a. 10 r. v. 0. id. QQ 2 &/14 \ Uoll. royaal; in sommige streken zva.
(kJiyiLti^w Maar elders: -wmjktum^ B. gekrenkt, gergerd
of beleedigd zijn; ook zva. (uta^mnfbn^w
b. 13 r. v. b. moet vervallen: iets
a. 4 r. v. 0. voeg in: eri(Kn2\ zie altrui w
b. 3 r. v. b. voeg achter tui azi <&i id. 11 r. v. b. i. pl. v. lineaal l. liniaal.
id. 13 r. v. 0. voeg in: (urj as^Jj x &B- een za&mgepakte, een za&mgekleefde
massa zijn, van koepat en derg. lekkernijen. Van nasnj^
zie op namovifl'b
b. 6 r. v. b. O De hier gegeven afleiding is onjuist. Zie afXJi (HYi (Ui
id. 1 r. v. 0. voeg in: 0 (Hn (U^ x naarl van een bekkemnstrument.
id. 4 r. v. 0. Voeg bij: 11. nas?i(ugi\ SB. dubbeltje, tiencentstukje.
a. 13 r. v. b. tKtiiSn^n/iw (Kit(Kn!a^\ SB. de naad tusschen den balzak
en het fondament. Verg. (uitruitKniH-nm/j^
id. 10 r. v. 0. voeg in: (j (Hn arui \ SB. van zich kunnen verkrijgen of wel geen

been of zwarigheid er in vinden om iets te doen. Verg.
asn on w £>? ? y (Kn n/fi \ zva. (n2nq asnam\ maar ook ZVa. (n 2

niet behoeven. Verg. het Jav.


VI

kol. regel. woord.
; 6 r. v. b. voeg in:

BI.

263

264

264

267

271

id.

278

279

286

id.

b. 10 r. V. b. id.
id. 12 r. V. b. id.
a. 6 r. V. 0. id.
b. 12 r. V. 0. i. pl. v.
id. 10 r. V. 0. id.
a. 3 r. V. b. voeg in:
b. 7 r. V. 0. id.
a. 14 r. V. 0. voeg in <

O ,


voor olie; maar in de dorpen ook voor ieder heel klein fleschje.
Jav- "iffllj" kleine aarden pot o/kruik om water te halen.
(HYJ 2 (YU) 2 (KY12 ? a^Jlx dat be-

kleedsel aan den klapper boom waarvan men wel zak-
ken maakt. zl? ?
CU

(Ki (rut om (ut \

Co

Q Q

(KY) (rut (rut rut \ SB. de lever.

xn rvi om kkki/i \ zie (VttrStiHn

cn cct

zegwoorden l. zoerkwoorden

0^ (KT) (Ut \ een dorpswoord, zva. w
o

(Ui (Â¥? (KTt 0^ 2 \ zva. (UKuniKKm/i^ Zie dat bij
Verb. en Bijv. voor bladz. 112.

id. 12 r. v. o. voeg achter: Verg. Miwnm^'unw/jwII. 3ioji^\ in heb Buitenzorgeclie

zva. ^ie^nw


VERBETERINGEN EN BIJVOEGSELS OP HET TWEEDE STUK

BI. kol. regel. woord.
289 a. 5 r. v. 0. i. pl. v. O O 7 0 Q rm 9 tai 9 i&wzi (Ui]\ /. on? 9 wn 9 foi (Cl (HT/j k
293 b. 13 r. v. b. id. iczn rh 294 a. 4 r. v. b. V V v Q (H7J \ en de twee volg. woorden, nam. (K^ (M zoomede * Q (Kf! 2 moeten daar vervallen en ingevoegd worden 2 r. v. o.
295 a. 12 r. v. 1'. i. pl. v. zegwoord Z. werkwoord
296 b. 6 r. v. 0. id. Ct o , 0 o '7)WH7 /. ast ast
299 a. 2 r. v. b. id. CY , cy mi l. mi 9
id. b. 2 r. v. 0. voeg in: Kh9nsn9t>g.(wi\ iets dat openbaar wordt tentoongesteld;
schouwspel, vertooning.
302 a. 8 r. v. 0. goed op krediet enz. Deze door Koor der s gegeven definitie is ongetwijfeld
onjuist. Lees: voor iets, bv. een betaling, zekerheid geven,
door middel van iets dat men als onderpand geeft.
305 b. 3 r. v. 0. O Q 7 O O oj! rut l. cm trui
309 a. 10 r. v. b. voeg in achter van: (den vorm of het fatsoen van)
id. b. 10 r. v. 0. id. SB. van kuikentjes: nog niet over het geheele
lijf gevederd, maar slechts hier en daar.
314 b. 13 r. v. b. i. pl. v. SB. 1. S. mavn of B. (v. e. meerdere).
315 a. 1. r. i. pl. v. rui nzn'-ri iei\ t. rui nsn m t&i \
317 b. 14 r. v. 0. id. klimplant l. plant. En voeg bij aan het slot: Volg. Rg. zou

chokrom, in het Buitenzorgsche nevens in gebruik, de

eigenlijke Soend. benaming zijn. Maar op Soemedang


VIII

BI. kol. regel. woord.

borstelig, ruig, dat wil zeggen dat de haartjes nagenoeg regtop
staan, van iemands knevel. Namen van soorten van

zijn: ( tjoetjoek, galatik, kadoet, maebr,
pelem, peuheur, lij at, en rangoe. Rg. Tj.). Op
Soemedang zijn 1, 3, 4 en 5 onbekend; wel onderscheidt men
daar nog een trong koepa.

318 b. 4 r. v. b. voeg in achter dST! 2 (KYl 2 \ I.
id. id. 9 r. v. b. voeg bij II. asm(Kiu\ SB. de klander.
319 a. 11 r. v. b. lees: 1 . 1 cy asrj} (Kl 2\ SB. ruilen, wisselen. maar slechts wordt gebruikt; dit laatste zva. (&asr^ id. b. 13 r. v. b. voeg in: (15Y) (KÂ¥l 2 (Kl z^e
320 id. 8 r. v. o. voeg in achter asyak of
322 id. 4 r. v. o. i. pl. v. X 7 ' xmasn m/l'b t. asn? <&i asn/f w
326 a. 11 r. v. b. id. asn (Kn ru) l. asn asn arm
328 id. 12 r. v. b. id. z-
id. id. 3 r. v. o. voeg in OSn 2 ^577 2 C^JJ Z^G
330 id. 1. r. i. pl. v. emand l. iemand
332 id. 14 r. v. b. voeg achter : Maar (uiasn vier en twintig duiten.
332 id. 13 r. v. o. asnirw en ibQg/rLiw asn wt qasn aast en <&> q a^mtri/i \ zie aji2rn\I.
333 id. 8 r. v. b. voeg in: (ISY) 2 (YU! 9\ zeldzaam asm y trui SB. obmasmaTJiq of dsmasm

zich niet bekommeren om iemand of iets; niet om-
zien naar iemand of iets. am rli op iemand of iets
slaan; van iemand of iets notitie nemen.

335 id. 2 r. v. o. moet vervallen: B. (de eerste).


IX

BI. kol. regel. woord.
339 a. 10 r. v. b. i. pl. v. (ui vj (Ki mji \ l. (Ui rj ck) fq rui \
340 b. 8 r. v. b. voeg in: asr] \ (tipu, to deceive by art, to impose upon. Deceit,
wile, stratagem. Bg) SB. iemand met een list tot zijn dupe maken; iemand afzetten, beetnemen. list, schurkachtige list.
341 a. 4 r. v. 0. i. pl. v. (KKU^Wn\ l. (Ki(U^!Kpj^\
341 b, 3 r. v. 0. voeg bij: (uimjasn (ui2(Knfl\ zie W'b Verg. asti aji2arn/i^
342 a. 3 r. v. b. voeg in: asn (TJ (L/t (KW 2 \ (Mal. naam van den bekenden
Qhineeschn heilige. Mal. Nederl. Woordenboek Von de
- Wallr- van der Tuuk).
343 id. 12 r. v. 0. id. (YJ (ISY1 (LJ^ SB. iets plakken,
vasthechten, zich doen hechten op iets anders; iets smeren,
strijken over of op iets anders. Verg. bij
345 b. 1. r. Voeg. in: oim(HT/p en voor dit laatste ook wel zijn ook benam, van
- ongesteldheden.
id. id. r. v. b. id. achter geleden en
345 id. 10 r. v. b. i. pl. v. ojku^kv l, (UK^iien^A. terwijl dan de aan het begin van den
vlgenden regel moet wegvallen.
346 a. 10 r. v. 0. id. (HTvwG.i.cuifrnji^ l. bij
id. id. 5 r. v. 0. zal wel behoor en te zijn asr^a^tKr^maiw
348 b. 9 r. v. b. id. 350 id. 7 r. v. 0. voeg in: asrj cej) \\ i^iuiBi\ SB. ineengekronkeld liggen,

van een slang; en van menschen, plat voor: maar liggen in
hel bed of op de slaapplaats; maar blijven zitten ergens bv.
in de kamer, zonder er uit te komen.


X

BI.

356

368

369

374

377

378

380

381

384

388

388

kol. regel. woord.

b. 4 r. p. o. voeg in achter Kio. en r. 3 v. o. i. pl. v. II. I. 2.

Voorts r. (it. v. o. voeg achter: jiMtMnnjp. zva.

a. 8 r. v. o. i. pl. v.
id. 5 r. v. o. id.
id. 2 r. v. o. voeg inash t asm (Hion/i \ l.

arnosii i asm

(Uhisrfi
Q

asr) cTi 2 \ naam van een boom, Oassia ftstula, welks bast

tot het looijen van leer wordt gebezigd en de vruchten tot

id. b. 12 r. v. o. 9 r. v. b. 7 6^ Q 7 (?) O Qv l. pl. V. asn asi q (ui asti \ l. (en (cn ^temasn \
voeg in achter maken: of wel met het oog op een derde zeer nederig wil-
lende zijn,
a. 11 r. v. o. moet vervallen: ook
id. 1. r. i. pl. v. planktjes l. plankjes
id. 1. r. voeq onder: QJI (KI \ C/i naam van een slangensoort, de pytlionslang. Men

id. 10 r. v. b. i. pl. v.
id. 5 r. v. o. voeg in:

onderscheidt de en de (i^nami

De eerste, ongeveer 4 voet lang, heeft een geele streep van af

den nek over de heele lengte van het lijf, houdt zich bij voor-
keur op in boomen en beloert de vogels. De tweede bereikt

volgens de verhalen soms een reusachtige lengte, ze doodt haar

slag tof er, mensch of dier, door het te omkronkelen en de
beenderen te breken, waarna ze het verslindt. Beide soorten
zijn niet giftig. Mal. oelar sawa.

soort l. stoot

(Kf) I. SB. een van rotting vervaardigde,

langwerpig vierkante doos met plat deksel, waarin de
benoodigdheden om te kunnen sirih eten of rooken worden geborgen.


XI

BI. kol. regel. woord. 11. iemand in de rede vallen. ww swrwjp in de sair op bl. 38 aldaar voor
(KT) (Ki) (KJ) OJttf A
391 b. 8 r. v. b. i. pl. v. Zie l. zie
id. id. 4. r. v. o. voeg bij: O o X . j s (wn &) p\ zie onder rmpw
392 id. 6 r. v. b. Hier behoorde te volgen (Ml 2 2 \ zie nu (HJ fl 2 2 \\
393 id. 13 r. v. o. voeg in: Q o (W) (3 \ ook (KicrtnG^Ann\ naam van een struikgewas,
dat tot zoogenaamde levende heiningen wordt aangeplant. Deze
benaming is een verbastering van de Serire, den naam van
een vroeger in de Preanger geplaatsten kontroleur. Deze deed
bedoeld struikgeioas zoo aanplanten.
id. id. 7 r. v. o. i. pl. v. ui terlijke l. uiterlijk
394 a. 5 r. v. o. id.
398 id. 14 r. v. b. voeg in: (3^ (C^ \ naam van een struik, de welriekende bladen worden
als specerij gebezigd (Ocymum Monachorum of the family of
Zabiatae. Rg.).
400 b. 5 r. v. b. i. pl. v. dan l. dans.
id. id. 6 r. v. b. id. smeid l. meid.
401 a. 9 r. v. b. voeg in: Q v Q (131 \ zie onder
id. id. 10 r. v. o. voeg achter: Zie verder op
402 id. 6 r. v. b. i. pl. v. a o o o o o 7 o o o a o o am ^asn asn~za. id. b. 12 r. v. o. moeten vervallen de woorden: van mannen,
406 id. 11 r. v. b. voeg in achter iwnoj)iKnasnji\ en m^jjaniasnji\
407 a. 13 r. v. b. i. pl. v. les, l. les,
409 id. 3 r. v. b. voeg achter: Jav.


XII

BI. kol. regel. woord.
412 b. 8 r. v. b. i. pl. v. (In het Buitenzorg sche daarvoor K.) 1. Daarvoor (in het Buitenzorg sclie flnX777C_\\ TT.)
417 a. 3 r. v. 0. id. l' W 419 id. 4 r. v. b. voeg in: OTU) \ SB. benaming van zeker deel van het ingewand en
wel van dat hetgeen zich bevindt in de regterzijde van den buik
boven aan.
425 id. 11 r. v. b. Hier behoorde te volgen: dJl 2 nU) 2 ^7 2 W z^e nu voor
(rviizjiiiHriji zoomede op dit laatste.
426 id. 9 r. v. 0. voeg in: Q o (Ml OTL/^ (EJ1 \ zva. (Kmrrvunrm lugiw q-jicru^ o~jiasnj^
\ zva. asntrviiKm (uijjw
427 b. 12 r. v. 0. i. pl. v. arm \ l. iLj \
429 id. 2 r. v. b. voeg bij: en 2 433 . a. r. 1 v. b. i. pl. v. voor en volgende woorden l. in gereedheid hebben of houden;
voor iemand of een dier iets in gereedheid brengen of houden.
id. id. 13 r. v. 0. id. o O O 7 o O O
435 b. 13 r. v. 0. id. aanhoorigkeid l. aanhoorigheid.
436 a. 7 r. v. 0. id. O O 7 . O Q am2(KJi (E)i\ l. a& arm ivi (&i \
438 id. 4 r. v. b. voeg achter: (m<&i 447 id. 10 r. v. 0. i. pl. v. (Ml 2 om (HPJ! a5^J1XX
452 id. 1. r. voeg m achter (Ml (U~r^ (ip\ verdicht grondwoord van
457 b. 10 r. v. b. i. pl. v. iets l. iets
458 a. 4 r. v. 0. voeg in: Haar het spraakgebruik vordert a^Siasn(i\ en volg. somm.

altijd (?). iets gaan ontsteken of aansteken

ergens of aan iels anders.


XIII

BI. kol. regel. woord.
462 a. r. 2 v. b. i. pl. v. ze l. kippen of derg.
463 b. 5 r. v. b. voeg in: Q ver^ran(^ zwart verbrand, bv. van iemands
rug, door steeds zonder baadje buiten rond te loopen of buiten
te zijn.
467 a. 12 r. v. o. id. OS . 9JI (157) \ zie (V) asn \\
469 id. 8 r. v. o. i. pl. v. &AzO^ Z.
479 id. 6 r. v. o. moet vervallen: mvdsv.
480 id. 4 r. v. b. voeg achter naam van een dorp en van een thee-onderne-
ming in het Bandoengsche (tjoemboe Mal. lieve woordjes,
complimentjes.)
id. id. 5 r. v. o. voeg in: ^>7 ' v^eesc^ visch. id. b. 6 r. v. b. moet vervallen het artikel
487 id. 13 r. v. o. voeg in: Knmj)a^\ SB. een sawah of sawahg rond huren. een sawah verhuren.
488 id. 10 r. v. b. voeg bij: (rf trui mi \ hetz. en dit laatste ook schoon, van een geheel
geplukte kip. (StfKnSfiqf^njqahx zie onder (u^xrutji*
492 id. 9 r. 1 v. b. i. pl. v. (Kn 2 (UI 2 MJI 2 %\\ l. (K?i 2 (Ut 2 (t^Jt 2 % \\
id. id. l. riem gedragen, spoorwegtasch; ook porte-monnaie.
50 a. 1 r. v. b. id. (UJ.2 a^.2 () (Cl (hn/l l. KJ.2 id. id. 12 r. v. b. moet vervallen: en
503 6. 9 r. v. b. i. pl. v. ; achter bedaard l. ,
507 id. 9 r. v. b. zie Terb. en Bijv. voor bl. 198.
id. id. 4 r. v. b. voeg in: Q (7U) (U) (LAjjx Holl. liplap: zva. (ty waar-

wat mooijer woord.


XIV

BI. kol. regel. a voord.
519 b. 6 r. v. b. voeg in : (fU! 2 cirn SB. kringvormige uitgraving of uit- holling. (cvrvncmtH-nMjix ergens zoon uitgraving of wel uitholling maken of aanbrengen. Verg. fiww
id. id. 11 r. v. o. id. aJ) 2 cm (imjj \ SB. verklaring door middel van ver- taling; beteekenis (Mr. Verg.
520 id. 10 r. v. o. voeg bij: II. SB. een weinig er uit en dien ten gevolge
bv. van het verdunde ergens ingestoken eind van een stijl.
521 a. 10 r, v. o. Hier viel weg (ui rtvia^aj) of (unw/i\\ Zie nu op het woord.
523 id. 13 r. v. b. i. pl. v. voorschrijden, l. voortschrijden,
525 id. 7 r. v. b. i. pl. v. l.
528 id. 5 r. v. o. voeg in: fL/? tfT/Ty \\ af kappen, doorkap-
pen, bv. de lals van de (bamboezen) bevloering die men op-
breekt; enz.
id. id. 2 r. v. o. voeg in: Zoo in het Buitenzorgsche en dan vooral ook in de een of

530

ander aanplanting of wel iets dat niet hun dagelijksch voedsel
is. Maar in de Breanger van dieren, zooals een buffel, rund,
hert enz.: de blaren en malsche takken eten van struiken,
jong hout en derg.; die eten. Voorts var^ menschen: een
peuteug- of derg. vrucht eten, leeg eten, met den mond

de boonen er uithalende.

b. 12 r. v. b. Voeg in achter liggen. O. leer looijen. Verg. dat

in sommige streken wel als een synoniem van wordt

gebezigd.

531

a. 8 r. v. b. voeg in:

\ zva.

en bep. ookons zakkerollen.


XV

BI. kol. regel. woord.
532 a. 9 r. v. o. voeg in: (Ui 2 (Uil \ SB. groot, kolossaal, van een huis, brug of
derg. Ook: veel, in groote hoeveelheid.
540 b. 2 r. v. o. i. pl. v.
541 id. 9 r. v. b. i. pl. v. o , o (Hl (Ui 2 \ l. (Ui (Hl 2 \ CJ CJ
543 a. 11 r. v. o. id. hebben l. hebben;
545 id. 11 r. v. o. id. verstoornd l. verstoord
id. b. r. 1 v. b. id. O , n (Ui (Hl l. ajioxvs;
547 id. 2 r. v. b. id. ^afnio^w l. qofng
551 id. r. 1 v. b. id. (&t i (U) asn (un (H7 n \ l. tzi t aj) trui aan w/i \ 050 -J' 050
553 a. 10 r. v. o. voeg in: (Ui voor £hm %!unw/i\ een wadah overstorten, leegstorten. &
toj'n voor id. b. 12 v. b. moet vervallen : o (Ui (Ui (Hl \ enz. (Ui (Hl \ en dan (Ui (Hl \ behooren
hier.
558 id. 10 r. v. b. voeg in: (Ui wikkelen, bewikkelen met blaren of wel met iets zooals
g?ft?\\
568 a. r. 1 v. b. i. pl. v. IE')2rril\ l. O2"\
id. id. 9 r. v. o. id. cliaamsdeel, l. lichaamsdeel, terwijl dan het li- op den voor-
gaan den regel moet vervallen.
id. b. 4 r. v. o. id. (£ym\ l. ^Scm\
569 a. 9 r. v. b. voeg in achter : pachter. Lees voorts op reg. 10 ftx

i. pl. v. 51^ ft to) \ terwijl aldaar en op den volgenden
regel moeten vervallen de woorden: pachter; en bep. ook


XVI

BI. kol. regel. woord.
570 . 9 r. v. b. voeg achter: id. id. 10 r. v. o. i. pl. v. iets bedenken, aan; l. iets bedenken; aan,
571 id. 9 r. v. o. id. onstrikt. 1. omstrikt.
584 id. 2 en l. r. v. o. moeten vervallen de woorden: iemand omloopen of doen duizelen


289

oen ii\

'

(Kj ceji \ I. SP. gezwollen, opgeloopen, van
CQ/

den nek van een buffel, daar waar het juk drukt;
voorts blaar, geblaard. Terg. en

II. bol staan van de wangen, en

bol uitstaan 'van een met lucht gevulde blaas.

III. (naam van een zeevisch. Rg.) Zie ook wan

en verg. P. bij kemboeng. IV. oQ^oziitn/fx

SP. een kleine sitoe; een kleine vijver

door afdamming verkregen.

0>7 2 \\ £lifi\ 1. SP. al trekkende

Ca

vasthouden; trekken, zooals men bv. iemand
doet, dien men, terwijl hij wil voor tg aan, bij

de kleeren vasthoudt; aan den pat joel ruk-
ken, om zoo, nadat men het werktuig in den
grond heeft geslagen of gehakt, de aarde, die
zich bevindt Voor het ijzer van den patjoel,
lostetrekken of te verplaatsen. Sogjp hetz.

2. zva. 3. met moa \ er nevens

l!(isb Onsij

in gebruik: zich met behulp van het een of

ander, dat men vastgrijpt en vasthoudt, uit een

zittende houding optrekken, zoodat men komt

te staan. ring, haak,

knop of derg. waaraan men iets optrekt

of bv. de stores van een venster, digttrekt.

(K) 2 2\ ! SP.
CO

daargestelden, de grootte van een vijver

/&\

hebbenden inham van een rivier; gevuld met

takken en struiken verzamelt

zich daar iceldra visch, die door den mmgm

n rmji aftesluiten, gemakkelijk kan worden
gevangen. Verg. tvnirvitx oeytrui^

d/ianp en a~n oom oa/pII. misschien voor
(Kmicr)2\ (zie aldaar) in de spreekwijs: Pi
trui Pi Sm ? ruw g mt\\ (Kombong, a bed chamber,

a place of retirement. Rg.)

O e

(KT1 (Ei) \ naam van een wilde manggasoort.

(Mangifera foetida. Rg.)

(KY) cm 2 (KT)\ SP. tegengehouden worden

door iets, in zijn loop, vaart of sprong, enz.

ook werhouden worden iets te doen; en

van lezen: met horten en stooten, bv. van

het lavaansch lezen door een Soendanees; zoo

ook moeijelijk en niet vlug, bv. van het
Soendasch schrijven met de Soendasclie letter,

van iem. die gewend is het te schrijven met
de Holl. letter; eindelijk van de taal die
ergens gesproken wordt, bv. in het Madjas-
lengkasche, onzuiver, vermengd met niet
Soendasche woorden.-of
ormoe^armoen/fy iemand stuiten, tegenhouden
in zijn loop, sprong, enz.; iemand in de rede val-
len, interromperen, storen in het tellen, enz.


asnjj\

290

o

Ml!Cr)MgMg\

(KY) om OSYIJi\ SB. schrikken, verschrikt
worden, ontstellen; verrast worden; ver-
baasd verwonderd; versteld; gefrappeerd
door iets. (De grondv. is (g cmasng^ Jav. wdbk.)
(cxrjom $ gMp iemand doen schrikken, ver-
schrikt maken.

s

(KY1 cfY^ Cd van den grondv. \ zie (cngamw

O Q

(KT) cvm 2\ zva. laatste s in de

Breanger liet gebruikelijke woord.

(HYi 2 (Ml \ SB. naam van een spel; een soort

knikkeren, met een pot. Als knikkers gebruikt

men steentjes, moentjang vruchten of derg.
Verg. asn
(Hrj (izn \ SB. de tempel in de groote moskee

te Mekka. Ar.

(HTj crj azn !>\ S. mmum' B. alle, allen, alles,
geheel, geheel en al. o^imi^^i^ alle,
allen, zonder uitzondering. ajiMn^ncn^
daarn. of als wat hoog er: m&jiim

a.JiaAn\ Of aji dj) aividji oajj m \ spreekwijs, om te

betuigen, dat men zich onderwerpt of zal
onderwerpen aan alles, wat hem, dien men toe-
spreekt zal behagen; en zoo bv. U kan met
mij doen wat U goed vindt, ik onderwerp
mij aan alles; of: ik wacht met blinde
onderwerping af wat Uw welbehagen zal

Ml

zijn; of: terwijl ik mij geheel onderwerp
aan Uw welbehagen in dezen; enz.
fair)allen, alle, die tegenwoordig

of alle, allen, die van de zaak

afweten of kunnen afweten.

O

^H77 ClZ 2 zie

(HYi (U)i 2 x stuk grond? beplant met
iets anders als par; tuin. 8scmm]\ een
kebon aanleggen. S(oigMg(Si\ eenkoffij-
tuin aanleggen. Slccng^Mg^ van een
stuk grond een kebon maken. aanplant van moeskruiden of

groenten; groententuin.

opzigter over een kebon of kebons.

o5Y^M)ofna^r)gMji\ tuinman, tuinjongen.

(HYJ \ zie

cky^ ajr^w SB. graf (Ar. SB.

iemand begraven. M/f\ zva. m^ a~^\\

Zie ook (s^o-am \ jM^oasng\ mio nsn\

(uiajiiqmajv)Mg' en <&>w

o .

(Kn (un 07 \ SB. gelubd, ontmand. m^

fMijjimx zie (unaju) (Ej)(dr)m\ zie non

V (K(j

oAjK^gw Kixmmx lubben, ontmannen, een
dier snijden, bv. een hengst tot ruin maken;
aan sommige geivassen, zooals bv. tabak, den
top of de kruin ontnemen.


O
(HTJ (UT)

(HV) (3g (UI g XVI iH1/l\
% t_yf

291

n3xm nsri^\

2 d-B 2 (UU1 .f o 3n ,,lf!c} '

SB. {wordt gevolgd door iets in den keel
hebben, zooals een beentje of graat. Rg.

V?rg. (Kn ^\uigw

(kyj2 azn aajji \ ong. hoig,rmt /jjrnffo^s SB.
kleine glazen of bij de inlanders ook wel
metalen kom, waarin water zoordt gedaan,
en waarin men dan, voor het eten, de vingers

nat maakt, opdat de rijst niet daaraan zal

blijven kleven, en voorts, onder en na het
eten, hand of vingers af spoelt.
xmc^g\ lietz. (UKUTiHOfigHongxyigHOfip of xzixm
Hoigxmtuo^dop het water in of afkomstig
uit zoon kom. in water of

andere vloeistof ook in bv. ervan

nemende, de hand steken, in het laatst geval
in tegenstelling met er van nemen, met behulp
van een lepel. maar de act.

vorm schijnt zelden 'ge'rruikt te worden: in-
dompelen, er in steken, t. w. hand of voet,
bv. in tegenstelling met de vloeistof daarop

of daarover te gieten of te laten loop en.

(KT) cEn dSY)jj\ &B' slaperig, slof, zoodot men

iets wat men terstond behoorde te doen, bv.
als loerah het rapporteren dat er een misdrijf
werd gepleegd, niet onmiddelijk doet; slape-

(Kn az

rig in zijn spreken of antwoorden. Panen

nfnasn/i\ jij slaap tnuts !
o

(HYJ CiTH \ zva. nsr^ru^xvien afri'r^xJiqw

xx (ui^nfniuniuiyp zie bij (vk&i2\\

O o n

(KY1 flBi ong. rda uixm asn^\ gedruisch,

zooals ruigte en derg. dat kan maken als
mensch of dier er door loopt. xaasn (of

(uinsn^\ z dat gedruisch maken,
van velen. 3 xn (3 (un^\ loopen door ruig-
te, pare en derg.

TZJV- SB. zva. a3

regt toe, regt aan; ook (blazen uit een streek,
van den wind. Kf Sarytinuin/p van iets de
stof afslaan. Rg. K. SazydntiHyp iets, bv.
een zakdoek, die op den grond heeft gelegen^

uitschudden, uitslaan.

O

CHn (Yj azr) aSBjjx SB. vel folio of schrijfpa-
pier, ook wel voor blad van een boek. Verg.

x

XU1 (&1\\
co

m/i tiji g mnrh xn xa/j\ zie bij

(Kj 2 d?Y) hooi, de groente van dien

naam, en wel de soorten die niet kroppen,
niet zijn. Volg. het Jav. wdhk.

het Bort. couve; maar Prof. Pijnappel gist
dat het Mal. koebis is het Bmgelsche cab-

'. Verg. nengirm^
292om (n^Jj -^r- (Si iKii a:r$ (r^i q\ SB.

verhoord, toegestaan, met welgevallen
aangenomen, door God.

de handvol gekookte rijst, die door
ieder, die er aan deelnam, wordt geno-
men na het amen van zeker gebed, waarin

het woord voorkomt en dat

in de maand Moeloed, en wel na den
12den t. w. bij het sidekah moeloed wordt
gebeden. Rg. K.) Verg. (&iagi
(k vkn (rx^Jj x && lang? lang van ^uur van

duiken en van slapen. Buiten de Preanger

ook (o. a. in het Zuid Bantamsche, (K.) zva.

n o o

aJi2(cm(njij^\ en
a^/ x stf stf p een weg

(Kna^n(Er^irunH^jfx bestoven, met stof. II.
SB. rook, wasem. - dampen,

van warme spijzen; rooken van een vuur;
opstijgen, van rook of dawp.
iemand den rook van een sigaar in het
gezigt blazen. a&(&(&iQ(c^(njy\ iemand,
die de dingen uit zijn duim zuigt, het-
geen hij vertelt vermeerdert en verbetert;
leugenaar.

(KT) (KV 2 77 \ BB. ten achteren zijn bij

anderen met zijn werk of met eenig werk;

(Rg.) voorts van iets, zooals bv. iemands sawah:
nog niet zoo ver bewerkt zijn, als bij de

anderen het geval is.

O n /

\ I. SB. zva. (n^i\ van men-
schen en van dieren, en zoo van een paard:
er niets om geven of men er op ranselt
en er niet harder om loopen. II. SB.
een slaapkop zijn, in eig. zin; ook: niet
wakker zijn te krijgen; niet wakker zijn
te roepen of te schreeuwen. Verg. oq(Lm
irjM(uy(iJi\ I. bij (ur^ni\ zoomeae St^'-nx en

(ciorjru asn/j*

(K) 77^ (UI (j &SY} A

(Kl (Ul (lAJ) \ of (cna^/Knajn(lm\ SB. kabaai,

een soort lang jak dat door mannen en vrou-

wen wordt gedragen; de vrouwen kabaai is

wat langer dan de kabaai voor een man, en

wordt met behulp van een speld of van knoop-
jes gesloten. nm(uwas'naip een kabaai,
die niet geheel tot aan de knien reikt.

(Kl (Un (LfU) (bQji \ SB. mannelijke helper,
om bij een feest de gasten te bedienen;
en in de dorpen: de bode van den loerah.
In vertellingen en d.erg. noemt de schoon-
vader zijn schoonzoon ook dikwijls kabajan.

O' O'

707 7777 2 7777 2 7/77 2 7077 \ wordt verkl.


Mitcirig!cng(ui^(Mjj\

293

(rjMKrjn

, . O , O O Ck O

met:
( 0ZI (15) j

wij ca ast,

(Kn IKt 2 ZCW 2 (M ^K(Kl fl \ zie %>

nfni (MiSnuiazn m\' Ra. K.

M7j cn nsh ' J

w \ zie (cm asr^ osn/f w

(Kn n^l (Ml (UUi \ SB. al ontlasting heb-
hen, terwijl men zich rept om te komen

waar men moet wezen.

V

(Kr^ azn \ SB. door de natuur gevormde poel.
Mal. (koebang, modder, modderpoel. P.)

"7

££ v O A . A

(17/7 \ a.ai (en \ zie ^9 w

(Kn 2 (un 2 \ Jav. o. a. slaapste met gordij-
nen, en in dezen zin soms in Soend. ge-
schriften Verg. mi ? ? \\

V

(Kn\ 1. zie mimiwII. Jav. en dan ook wel

a?r(Kii\ in opschriften van brieven, waar het

soms B. is voor het Soendasche die.

Maar mimi als het eerste woord van het op-
schrift, het is dan een aaniv. voornaamwoord,

moet onvertaald blijven. Voorts wordt mi\ be-
leefd sprekende gevoegd voor de woorden: rw \ajjasrls oiajvi\ aiMi\ ai (^jt \ Qfi c-.aAJi

Ziedde gramm. en verg. de Jav. gramm.

Q

(Kn (Kn (IZn <> (UW (YQJJ \ zie mi aznqw

is

arf (Kn (TJ (Kn (ktjj \ (rjM
o

(MJJ\ VjMtrjMIMgMjp en Ml O1 VJMloq (Ml

zie Ml 2 Ml 2 MJ)\\

(Kn 2 (Kn 2 x den gronde. MigMji} en

(cigMiiMij' daarn. (^MnrjMiMji\ en ^ci^mi
(m/P SB. beste len, laten maken, een
bestelling doen, met levering van de grondstof
door den besteller. (S mi toen 2 (^m^ of

< (SarjMi
krijgen, van den werkman. Be act. vorm

* o . o

IS ong (CI2MI2MII Mp of y MVjMl MJMJp

iets bestellen of laten maken bij iemand,
terwijl men zelf de grondstof levert.
mi 2mi2of (^mkjmif^(K^ij\ hetgeen
wordt gemaakt (als het nog onder handen
is} ook hetgeen werd gemaakt op last van
iemand, die enz. azn ai mi 2 mti 2 mi 2 ^mji^
of mi aimi ^mi^m^ besteld goed, waar-
van de grondstof enz.

X V

IKTt V} IKTt O) \ (of (^mi het sleutelbeen, het schouderbeen. Rg.

V V

(Kn 2 (Kn 2 n? 2 \ SB. halssieraad, collier;
ook volgens sommigen zva. mi mirn^\ maar

dan een S. woord. Anderen benoemen met

Mi2Mi2oig\ SB. iets, zooals een rijksdaal-
der of goudstuk, dat aan een koordje gere-
gen, wordt gedragen. ki >Mi2aig iemand bij wijze van kongkrng omdoen.

(Kn 2 (Kn 2^1 2 (UI 2 (fmji \ SB. gekraai,
kraaijen van een haan. Zie ook m


294

mi mti 2 (isn,l\

M1 (Cjl Ml

V 1 (KY1 (KY) s aS^Jj\ partje, va\Je van een voor de woorden:
vrucht zooals de djeroek; volgens sommigen kx^lmSi\ .rsiyajii^x en maar, door dien
bep. van die vrucht. Verg. (uiaStw de Soendanezen het voorzetsel niet verstaan,
V V (KY] \ naam van een insekt, dat vooral bij aanraking een zeer onaangename lucht van bepalen zij zich er niet toe het te voegen voor den titel van een persoon die betrekke-
zich geeft, en dat schade toebrengt aan de pare. lijk. het hoogste in rang is, en gebruiken zij
v O (Ky^q>j]\ S. MjWM/r B. tot aan toe; tot toe. (n2Mi^(SnrS)!rvi\ het duurde niet het, bep. waar zij het voegen voor os^ojimiji en dikwijls als ware het een bloot
lang, of. vereerende toevoeging aan den titel. Nog wordt
(KYJ 2 (M] \ Chin. SB. wel benaming voor den be- het gevoegd voor mA sprekende van den
heerder, den administrateur van een onder- profeet, en men bezigt ook wel kortweg Mh
neming, bv. tot opkoop van tabak; voorts: tot betiteling van den regent, maar de in-
onderneming, landelijke onderneming. landers doen het slechts van hem sprekende.
Verg. aj! * o (KY] dd (YQJJ\ zie (3^A.h Mijfw
(KY] 2 (KY] 2 (^Jj medoen met iemand, (KY] 2 (Cl \ (*1 Mn2 0X0^ Kw. zie het Jav.
in iets wat strafbaar is of is af te keuren; wdbk. op (ur^xnajij^ SB. bekend, alom be-
OOk ZVa. mi Mn trui g inj} w kend, beroemd. iemand of
0W (KY] (YC] (KHJj \\ SB. ie- iets allerwege vermelden of noemen; van
mand aanzetten om het er niet bij te laten, iemand of iets overal spreken.
er geen genoegen me te nemen; iemand 0^ (KY] (Cl \ zie aS 2 oh \ en (& 2 mi w
warm maken, aanhitsen. V (KY] 2 (Cl \ SB. geregtigd, geregtigd zijn tot
V (KY] 2 (KY] 2 (YYf] (KY^Jj \ SB. Mn 2 Mn 2 (rui Mn nsn \ iets; het regt hebben tot iets; iemand wet-
S. Mn 2 Mn 2 (TV! Mn Ml 2 Mijl' B. OOgholte. telijk vrijstaan, van iets. Rg. K.
V z (KY] (KY] tz V (KY^ (KY^ (YU^ \ zie * (KY] Q£\ \ voorzetsel, dat dikwijls gevoegd wordt


295als een toeroep, om iemand op iets attent te maken of te wijzen; is hetgeen men wil doen
asm opmerken, hetzij een persoon, dier of voor-
ST! \ S. zva. 6-iAasn(V)\\ werp, digtbij, dan gebruikt men bijna zon-
O . n ASYf 2 \ zie ajnamw ast/ O d577 \ I. SB. van, uit, van af, afkomstig van, der uitzondering asn^ Bevindt het zich op eenigen afstand, dan gewoonlijk
van daan, uitgaande van, komen of ko- (15Y^^\ zie asn 2. zie bij dman'b
mende van, aan, in, uit, jegens, tegen- (YJ (ISY) $)\ I. Qhin. SB. thee. over; dan, als, in een vergelijking. Voorts tgasn%\ de drank van dien naam. II. een
om reden, omdat, door, doormiddel redewoordje, waarover men zie de grammatica.
van; wat aangaat, wat betreft; ook als, bij 0SI^(3 2 (TUIJI\ zie (L^asn^
o o Wijze van. asmmoJKunasn^ en ast) on asn aji ihi \ asr^ (U7^ \ zie nsr^aji^w
ter oorzake van, doordien, uit. uit. (ISYJ Z^G Miajyn-n/px
II. asm voorvoegsel, tot vorming van een asn (TL/i \ (^ God prijzen
zegwoord, om van een persoon of zaak iets door te zeggen.' er is geen god dan
te zeggen, dat daaraan of daarmee toeval- Allah. B.).
ligerwijze, onafhankelijk van eigen wil of o asr) ceji \ (4r zeggen
van dien van anderen geschiedt. , d. i. lof zij God! P.).
III. een voorzetsel, waarover men zie v / . / (ISYi 2 (15Y) 2\ en om q asm \ zie asm asm \\
de grammatica. (Si£lim\ over dag. dSY] (3 zie asnmw
ash£i2(i§\ s nachts, s avonds. antasnasy O (1577 2 (? \ SB. hard bv. van grond, van
(ur^\ regts, regter. links, lin- de schil van een vrucht, van hout; enz.
ker. Maar in plaats van asti(Kna^ajr^£)2an/i\ (ISY) (3 ^H(T7J7
en am(g a an/^\ en asn OSY1 9\ SB. zie! kijk! I. als een uitroep; 2 gen of rusten op iets, bv. van den elleboog


asnim \

296

ilSh 1711 \

op liet boek, waar men met den elleboog wel VOOr: oQa^cmjp en vzrrLiMqw
op ligt; voorts iemand vast er voor hou- asnivnrim.^ons: voedsel voor de vis-
den, bv. voor den dief. op schen; in een uitdrukking als deze: hij
' iets drukken; iemand neerdrukken; met strekte tot voedsel voor de visschen. Verg.
de hand leunen op iemands schouder of knie.
OS) (Vm\ SB. maar volg. Beg. Tj. S. met (izn \\ m(c\ SB. iets doorboren, door-
B. drek, excrementen van mensch steken; een steek geven, door en door, in
of dier; roest. asn xrn nu i asm y\ kippe- iets, dat men bv. wil aanrijgen.
drek. asnasnajhaM\ roest. s o) rist, bv. van aan een tali geregen visschen.
verroest, roestig. asnxm^asnM\ Verg. bij ant
I. het lucht verschijnsel, dat wij een Q (ISY) azn Mjj koel, koud, bv. van water,
vallende of verschietende ster noemen; of van iets, dat men koud heeft gemaakt of
2. een soort kleine rups, met een groot koud heeft laten worden; voorts van geld:
aantal pooten. asnasn(ui o^truyp aarde, met op zijde gelegd. (KriaBiccnoji^an^ vochtig,
behulp van den patjoel losgemaakt of zoodat het vloeit, van papier. as?i crn m Si
losgewerkt. asntunasn&ian\ kopergroen. onbekommerd, zonder zorgen, bv. van
nsna^ni£i2(3i\ hamerslag, afval van het een handelaar die zijn modal heeft terug-
ijzer bij het smeden, waaraan men de eigen- betaald, of van een landbouwer, bv. in tegen-
schap toeschrijft, om, in een kolk geworpen, stelling met een vorst. aBmcnoj)Q.2arij^\ x>an
dien droog te doen worden; ook (een oebar een woning: als uitgestorven; van een plaats
Sawah. asn (vm (k^(ht^\ S. asn xm ash cm oa/i of stad: doodsch, stil. (ioq(wr)z3i(&i(Hicmt($^
B. het vuil onder de nagels. asmunmcm(i:\ . o asn oji t arf (Ui zaagsel. asnasnasi^aKiriA/p S. asnasn (Ui azi2 t&it\ <&i (Ui-tAiHjjp (Ui (LVi nq cun r~n o (cm on
B. het vuil, dat zich, bij niet voldoende curhaiimjispreekwijs, waarvan de zin is:
reiniging van het lijf, wel eeos zet of als zijn toorn bedaard is, breng dan voor
verzamelt op den navel. asn(un(i(^aaiji\ wat ge hebt te zeggen, opregt en naar


asnxmtrw/i\

297waarheid, opdat hij niet toornig worde
en ge naoogt krijgen wat ge vraagt.

057? os?? zwaar^e van twee m

Zie de gramm.

om een gewigt aan zilver uit te
Voorts het gewigt van 155/g centen of 1/8

kati. Bij den goudsmid naar het schijnt ooTc
benaming voor het gewigt van een oude duit -|-
een gedeelte van een in vieren gesneden halve

cent. Verg. rrg^ rwjp\

C> *

asn 2 os?? \ SB. 1. te, al te, bovenmate, over-
matig, al te zeer, zeer veel.2e hulpwoord,
om iets, in een gezegde, te doen uitkomen.

TT? dikwij

nog -gevolgd door (n 2 ten \ erg plagen, kwel-
len, leed aandoen, hartzeer veroorzaken.
(& (unzaQzccn gekweld, hartzeer ver-

oorzaakt worden door iemand. Be act.

vorm ontbreekt.

bSY) an(^\ SB. een schuld betalen, af-
doen; op een schuld af betalen. < wnasn£>\
ook fig. bv, van de onkosten, verbonden aan
het bemesten van een stuk grond: terug be-
taald worden of vergoed worden, doorbet
meerdere van de opbrengst. ~

mvdsv. een veelheid van schulden afdoen; een
schuld afdoen bij gedeelten, op een schuld

bij herhaling afbetalen, tot dat die geheel

%s

V

TZ' S. afncKrp en B. knie.

Verg.

asy tMjj \ I. SB. niet langer druipnat;
pas beginnen droog te worden; nog door
en door vochtig, bv. van hout, gewasschen
kleren en derg.; ook (zva. Rg, K-)

een sawa^ besproeijen, op

een sawah geen water brengen; gras, dat een

\

zeker gewigt moet hebben, voor het te wegen,
op de soendoeng te droogen zetten. II.
SB. of B. afgedaan, afgeloopen; het wordt
verklaard met 6§lx£n2(u)ji^ (utnsr^f^ujomiKi
asnjp of zva. (ui!l

CYq.

asn 2 zie bij

(isri ^n-cnjjX\ klimmen op

of in iets; tegen iets opklouteren; opklim-
men in rang; omhoog gaan, rijzen van

den prijs van iets, van een vlieger, enz.
lmmc~.wrgi\ mvdsv. opklim-

men, opklouteren naar iemand of iets;
naar iemand of iets toe klouteren; iets,

zooals een berg of steilte, beklimmen; over
iets heen klimmen. (Knasnc^HWHjjis vaneen


05 2 '

298

tontunjn/p

djamp ofdowa.zva. en van iemand: regts, naar den regterkant bv. kijken.
bedreven in of geheel vertrouwd met de zie aSi(Knasr^(u^82
djampe's; ze meester zijn, zoodat ze altijd (Kt^\ S. (un (n 8<{j2 w/p B. regts, aan den
effekt sorteren. Toorts van handel en han- regterkant van iemand of iets. Zie ook tSi\
del drijven: zva. en van iemand, die III. In plaats van nsr^(ur^\ schrijft men
handel drijft: geluk hebben met zijn han- ook wel
del. (tnc^aQzoajix een prijs (het kostende (isv) (UYi (tQjj\ 1. S. (^iajyitonji\ B. kunnen
van iets) verhoogen; de belasting of regten uithouden, kunnen hebben of verdragen,
die van iets moeten betaald worden opvoeren. kunnen volhouden, kunnen uitstaan.
Z157? 2 zie ton2rj(tj)truyi'b (l (ISY1 (U \\ nsri Ij)\ ook asr^ajto^nsn (uui?\ SB. (L&tm (M2(V)(rwunwjp ook: dat kan ik niet volhouden, dat wordt mij te duur.
geen rust hebben, ongedurig zijn, zoodat II (Ki^n(mji\ SB. zich werhouden iets te
men het nergens kan uithouden; ieder o ogen- doen, zich goed houden bv. om niet te
blik van zijn post loopen. schreijen; van iets, zooals de poot van een
tz ZIQ? 2 (Ci \\ ao2aj)\ SB. naar iemand of iets tafel, liet blad van de tafel dragen; iels
gluren, door een opening, bv. in de blik, tegenhouden in zijn vaart, bv. een wagen,
door een jalousie, enz. asn6^asm<^\ gluren die van een hoogte af daalt, zulks opdat het
en loeren door een opening. dalen langzaam geschiede. wnjn 82
CISY^ (LSY^\ I. zva. (n8wji\ en i d. z. bv. van aziaj^iruiw aj)as^(Lfr^(Ki\ ook zva. zich geweld aandoen, zich bedwingen. tonajn(^.a-n/f\ aanbeeld. Verg. asn^^a^w
11. (right, right- dSYl (LfY) 2 (hQjJ \ SB. zva. ton tonwrKjMjp zie
hand. Bg.) ong. S. (88a aan den regterkant, regts. nsh t^n asr^(u^\ plaatsen, enz. om een dier er in te van-
of (K^(Kna^ajr^\ S. ton(n8(HTjp of B. regter, regts. n?05^0^82w/}\ er in te vangen, een asnasn0820^.02/1 plaat-
zie bij orfinnojiwxnasrj^'u^ S. 88(HTjj\ B. sen, zetten, enz. ook iemand een strik spannen,


299

tn 2 (Uneen kuil graven. (ISY) 2 (Lm (HTIJI ^(imwn/p zie m a£ tm/p
voor een ander, enz. (Ki(6n2^2(Kijf\ een S-) (Kn cm (Ki(Knn\. nsh -Jl '
rtsnstap, val, enz. zetten of (ISY) 2 (Lm 2 zva. (ko 2(Lm2 plaatsen; een vogelknip ergens hangen; van SB. een soort werpspies, waarmee 0. a. wel
een spin: haar web spannen. aaiasnaSi2 op herten wordt gejaagd.
toestel of werktuig om een dier Q tim 2 (Lm \ SB. uitsluitend gerigt zijn
in te vangen; val, knip, stap, fuik, enz. op iets, van iemands gedachten of gemoed;
(IST! (L/^ (KJJ! \ turn {(LnyiKyp of nu (tppijp SB. jaar. (UIasn (LptKj/Kpp slechts in (ui nsn xp (KjjKyi oole (zva. K.). Het ie het Arob. woord:
dit jaar of in dit jaar bv. ster- (im (Lm \ SB. vaatje grooter als een pipah en
ven er heel veel vnenschen. zonder buik. Verg. (3i(uiq\ /n,?^
057^ 0/77 Mal asr^ (cm 0^(3^ ruy \ zie on- Batav. Mal. tahang, .emmer.
der asr^aJitKijjw OS Q/ OS] (Lm 2 \\ (Kiim2\ SB. water, suzkerrietsap, 0577 (Lm \ SB. stijl, paal, mast. Verg. SSfw a£i peujeumsap^ook Zoog? koken. Z/ie ook xman&yiw mast van een schip. n^i(uiic~.nq(EifA\ de
(isr^eur^x SB. droog; verdroogd.asnnj <^^(£12(mjf\ iets, dat bijna droog is, geheel 0577 Kw- niet, neen. xmbij
en al droog maken; bv. een uitgespoelde 0577 2 K-w* <&uKi2(Kiji\ Kw. zien. tui
flesch, waarin nog eenige druppels hangen, (Ki2(K)^\ Kw. zie (&iasii\ en aldaar ook (ui bv. door die op den kop te zetten eneenigen (ki ^12^ 0 \ zoomede tKizasm
tijd te laten staan, of wel iets zooals een np/p S. trui tv> zakdoek, die nat werd, maar reeds weer zoo iets, zooals een vertooning 0 f naar iets dat in
goed als droog is, door dien bv. voor het het openbaar te zien is.
vuur te houden. Verg. 1 (l,ii2(kj,:kiji\ paardententoonstelling.


asn
ini \ >jjd. auuuuuwcu, ueu gruuu. uo- iw ini inn // \ uei utsii voet oi ue voeten neer- CM CJl
bouwen; ook huiselijk, lep, in dezen zin dat zetten. B. (van
men er van houdt te huis te zijn enwatuit- een aanzienlijke) op iets den voet of de voe-
tevoeren en er niet van houdt rond te slenteren ten zetten of plaatsen; op iets trappen; op
en niets uit te voeren. nsnm nj asn ($1 \ landbouwer, boer. ast) asn (ffi \ men inklom. &ffiijfOJI' 'wvdsv. (herhaal-
of tH^asnasn den landbouw erneert; de landbouwers, ferm of flink de voeten nerzetten, maar
de landlieden. 2o gebed om aanplantingen te doen slagen. gemak is, omdat hij bv. vreest onverhoeds te
O Q dSn (KI \ zie asn\ I. worden aangevallen. d)^Tpn^rnaj^ OSY^(Kl\ Kw. zva. en zva. rrym\ waar dat den zin heeft van schade, verlies, enz. fig.: twee posten tegelijk bekleeden; ook: twee heeren dienen (niet in den afkeuren-
(Skr. toenna, gebroken, beschadigd, enz. den zin van onze spreekwijze). ad)asi)^n^
Jav. wdbk.) w/l' alles wat men gebruikt, om door er
asn (Kl \ SB. land, landstreek, gewest. op te stappen of op te gaan staan, bij iets,
asn&n^ajna^n\ een land of het land aan de over iets of in iets te komen; van daar
overzijde van de zee; de overwal, een ook wel VOOr nrnztnjiza^icrrijl'^ rui
ander eiland. Zie ook (3iam\ 11. en verg. X o ...... aji^asn ajTarrijp zie big truiaj^w
het volgende woord. O n steken, gesto-
asn (i 2 <>\ SB. aarde, grond; aarden, van ken zijn bv. van een paal of stok in den
aarde. aardewerk. Verg. grond, van een naald of speld in het spelden-
het voorgaande wooid. kussen, van een wig in het hout, enz.
nsi S' nog onderhanden, nog niet afgewerkt weefsel. 5. iets bv. een paal of stok in den grond steken, een naald of speld op of in
B. weven. \ het speldenkussen steken; enz.


301

WW zie

(IS1 (Hl \ B. zamengesteld uit osikht/i\ en Mt'b
Zie voor het laatste liet Jav. wdbk. asnim^^\

wordt door den Soendanees gebruikt in den
zin van mwjiw (Jav. asn(bn^A^\ onafgebroken, on-
ophoudelijk, gedurig, bestendig, steeds).

/157? (Hl \ Jav. zonder; slechts in verbin-
ding gebruikelijk. (isiiMi'-uinuiiam\ onschuldig,
zonder schuld. m w w rii azi mtjj\ talloos,
ontelbaar veel. spoor-

loos weggeraakt o£ zoek geraakt. (Het
(Q,a^^\ is het Mal-, lebih, meer.) ^hki^i
nziikmuA\ zie aff
mww asn on-ui am vf qji \ zie cmarjajiw
asn (Kl \ S. asn(Siouji\ B. teeken, blijk, zigt-

baar bewijs; handteekening. &

B. (v. e. aanz.) iets teekenen,

voorzien van zijn handteekening.

G^acki^ S. m m uamjp B. mvdsv. (meer

dan een stuk of, maar dan ook goed,

een stuk op meer dan een plaats]. (hkhi tHIZ
Gd

wjp S. m & we a-njp B. blijken geven van
iets, doen blijken van iets; ten blijke van.

cy

aan

Gd

8. en ajasni&o^x B. slechts gebr.

den voet van een brief: zva. en

asn(8) asn wasn azi w6-uiaji\
B. getuigschrift, attest. w giash azi

zva. finariw
Gd

(isn (Hl\ /S5. draagstoel.hetz.
een ^ande dragen; iemand in een

tandoe dragen. Verg. ^(^ji^innw
iiST) en (Hl w
r CJ 60

ook met de handen, om iets op te vangen,
te vangen enz. cKK^^aAniets ergens
in, ook in de hand of handen opvangen.
MrrpwJiMp iets, ook de liand of de handen
klaar houden of ophouden om enz. Verg.

S? OJ) w

7 cj \ SB. hetgeen men ergens tijdelijk
laat, nerzet of nerlegt, om het nader-
hand te gaan halen. tijdelijk

ergens nerzetten of neerleggen om het
later wer terug te halen; eenige verrigting
tijdelijk laten rusten, tijdelijk staken;
iemand, van wien men in een verhaal spreekt of
vertelt, tijdelijk of voorloopig verlaten, om
naderhand tot hem terug te keeren. Verg.
(Mcmam/fw nsr^wi-njp als dienstplichtige,
en zonder betaling een last transporteren,

van het eene station naar het andere.
(k^(Ki)^2doiemand bv. een zieke, of iets
302met dragers, die in heerendienst uitkomen
en bij ieder station verwisseld worden,
transporteren.

o o

\\ 00 3 p zva. (Hierna dn 0/7^ run
liggen op iets, bv. van de steenen op het
deksel van de mand of pot, daar men ze op

legde, om het opgeligt worden van dat deksel

te beletten. 0000 ^0^2 chij^\ ZVa. m cm an 2 (Hi/pb

. a o . . ' o o

(uiasr^tui^iasnZie asr^ui^iw acn asn zva.

a. o o o a

oen asn cm w oen asn on q cny ae^ \ zva. asn 00 /r?

(rrgf \ of (Kn d. i* onder een bergval

bedolven. Verg. azuQi2 m

aSYl slaperig.

057? (Hl 2 (H1JJ \ of(unasnw2(HTji' SB. degeen o/
hetgeen, als onderpand voorde nakoming

van een verbindtenis, in iemands handen
gelaten wordt; onderpand. ononzfKjanjp
voor iemand of iets als onderpand dienen;
ook: (goed op krediet koopen, tegen onder-
pand. K.) onofwonjonp iemand of iets als
onderpand stellen of geven.

noodbru g. Verg. cm o w
2 2 (H1JI \ SB. zondagsch, zondagsche,

niet voor ieder dag, op gewone dagen weg*
geborgen en niet gedragen, van een of ander
kleedingstuk, bv. een baadje, sanuping enz. of

zoel van een stel kleren. d? on? on/i\ iets
Cd

ergens leggen, neerleggen, plaatsen, depo-
neeren; ook zva. azi m 3 % run on/j\ en dan ook

o o

~~2 00 2.-

Cd '

S. met (H^ui 3(Kyp B. --------- (iri2 (Hit Ml 0J1 (H71 \

SB. verdenking koesteren, achterdocht

voeden. Jo2^?2^0o^ (of 00200200^)

o 7 o O O O

oji^ozn anj)\ Zie bij >0sn2 0sn2 002 0y0n^\

het weggelegde, iets, dat of hetgeen werd
weggelegd voor iemand.

aSllCJa2Jlx zie

asn (Hl (Hl fi \ naam van een vruclitsoort, die

(Cd dl

tot liet ramboetevn geslacht behoort. In het

westelijk gedeelte van de Soendalanden wordt ze

ook wel

genoemd, en verstaat men onder

de vruchtsoort, die oostelijker

heet. Rg. K.

asn 90 planten, t. w. de par

plantjes op de sawali planten. ont an/p de
parplantjes uitplanten.-sn nen wjp Jav. zva.

on

(Hl, <

asn (Hl (KY) [j\ zva. (Sicmrui/fw Slechts Soend.

GJ

indien verbonden met de benaming van een
wijze van tandakken. Bv. asn t^om ^12 truno^^
asn O-Q oen fl\ I. SB. hoorn van een buffel, hert,

CJl <-Ji

aeit enz. asn on om on/i\ hoornen hebben.

v GJh (Ho


O

asn w(Hpp\

303

rqasn aa2omji\

II. asn (maar asn^a
Jav. asnbpinnjp wijze van handelen, iemands
manieren, wijze van zich voor te doen in
den omgang; wellevendheid, wellevend).
de door de wellevendheid voorgeschreven
manieren of wijze van zich uittedrukken
en te gedragen tegenover hoogeren, ge-
lijken en lageren. ash

op (Kn^j \ hetz. en hierin is ap /u?
waarschijnlijk het Jav. ajrjMajrja^awp rang-
orde van hoog er en lager. In het Jav. is
asnzva. manier en wijze van

zich voor te doen.

Q

OST) (Hl (KY1 f}\ B. voor (cr2iui^i\ ook voor

(J

  (unaomiunjix Heg. Tj. Verg. het Jav. Wdbk.
  op (Ki^iKnjf x dat in de Breanger

  ong. is, in het Buitenzorgsche (Rg. K.) zva.
  1^2 Bv.

  zie IL

  (isri (K^ (H^Jj x en gou(^en naald,

  die de aanzienlijken bezigen voor het door-
  boren van de ooren van een meisje. De
  kleine man gebruikt een gewone naald.

  o o
  CaJ b <

  ^{KlfjW S.

  asn (Ki m/r

  !)CJl i-if

  Gb^b"

  en op Tjiandjoer aS^Saji-jiM/p B- de ooren

  doorboren, ten einde oor sieraden te
  dragen. Zie ook (JhlpMnjp,

  (YJ (IST) (Hl 2 (K^J! \\ nrj f^n <^0 2 (Kpji\ SB. een

  buffel of rund den neus doorboren, om er
  vervolgens een touw door te doen. Zie ook
  (K~n aif^cun (tpp\\ ajivjM toytnnjp priem of
  pen, waarme de neus van een buffel of

  rund wordt doorboord. Verg. (Cn^a^mzw

  C*? o o

  £57? 2 (Hl 2 (iSYl fl \\ fcngkngasnnx SB. et
  bJ bJl u -
  of kabaai korter maken, door er van onderen

  een stuk aften emen; gedeeltelijk ingezakt

  van een graf; korter geworden hetzij door

  in den grond te zijn gedrongen, hetzij door

  van onderen te zijn afgerot, van een of

  meer stijlen onder een huis; voorts: van het

  voorzien van een bedog of derg. van het handr-

  vat, dat doen door de bedog of het lemmet
  in het handvat te drijven dwz. zonder

  vooraf een gat te boren.

  een kind of iets met kracht nerzetten, bij
  het lezen of spreken sommige woorden of
  gedeelten van woorden sterk accentueren of
  er den klemtoon opleggen; het hecht of
  handvat van een bedog, mes of derg, met de
  onderpunt ergens op kloppen, ten einde de
  bedog of het lemmet er in te doen glijden.


  o .

  5Z ffnflkOyflx

  304

  O
  asn

  mt^2(neMj/rjihi p bij liet gaan zitten zich met
  een smak laten neervallen. ^?/

  vallende op het achterste teregtkomen.

  (H1QJ1/1W (iiwM/ty SB een vloo, luis

  Cj
  of derg. doodknippen met de nagels.

  asr)(K)\ ofasnasn^\ I. SB, wijze, waarop

  Cv

  iemand zich gedraagt of die hij volgt bij
  het bestrijden van een vijand; iemands houding

  en bewegingen bv. terwijl hij te paard zit.*

  2 0

  . (uiasn go \ zie asr^tn^w

  CU

  Z157J (Hl \ SB. iemands partij, dwz. iemand die te-

  GJ

  gen hem is opgewassen of waartegen hij is opge-
  wassen; de wedergade zijn van iemand of iets.-
  iemand of iets vergelijken met of in
  de weegschaal leggen tegen iemand of iets
  anders. (mgnofrnp iemands gelijke zijn
  of iemand evenaren; de vergelijking kunnen
  doorstaan met hem of haar; de wedergade
  zijn van iemand o/ iets. (KiSfH&MMjp bv. de
  twee hanen, die men met elkaar wil laten vech-
  ten, met elkaar vergelijken, om te zien of
  ze gelijk staan. of fyisnSfumwijp

  tweegevecht, duel; vechten man tegen man.
  wi Si m Si \ personen, dieren of zaken onderling
  vergelijken, om te bepalen welke tegen el-
  kaar opwegen, elkaar staan of gelijk staan.

  lKb de deur wijzen; uit den dienst zetten of
  jagen; iemand uit het gezelschap stooten
  of verdrijven, uitstooten.

  o

  AST? \ SB. collectief naam voor Europesche
  r

  muziek, strijk- en blaasinstrumenten. Het is
  een afkorting van het Jav. (^snxSnaa^ Port.
  tangedor, speler, muziekant voor Europe-
  sche muziek. Jav, wdbk.)


  fcn2%(Hi\ P. om cm trui mi \ B. het iets zien van

  o o

  "Kruit
  (tij

  iemand. aryKKKi2\ S. Sitcitruijp P. en wel
  van zich zelf sprekende tot een meerdere, ook in
  geschriften van een mindere, dan beleefdheids-
  halve tegenover hoorder of lezer. SuunSi^
  (in de dorpen soms het B. woord} is ook P. en wl

  niet van zich zelf, maar van een ander als men
  yiKKKi2\ niet mag gebruiken en SiaztaS^ te
  hoog is. (Maar het schijnt dat dit onder-
  scheid tusschen Si asi ruyp en Si (inSn^ niet
  altijd en overal wordt geobserveerd, en dat

  de twee P. vormen door elkander worden

  gebruikt; terwijl Sitmruijp ook somtijds ge-
  bezigd wordt eenvoudig als een wat minder
  hooa woord dan Siasiruiw] SiasitrSi\ B.

  J
  (sprekende van een aanzienlijk persoon) zien,


  CY

  asrt (Ki2\
  <=^

  305

  asn [(kiikti 1 \

  iemand of iets zien, naar iets zien, op iets

  n Q

  Zien. o. (Kn ast 1 iui trui tKt>)\ en

  (Kn urt (ut 2 fc! 2 % \ P. (als boven) en B. asuK^fri ui onzigtbaar, zoo in ge-

  schriften. V) (Kt (Kt 2 Ut (Kt/j\ S. (Ut (Ut 2 S 2 (UTt (Kijf \

  P. Stut rS (w? ook geschreven Si mrruioAit wj}'

  B. zijn blikken zoekend naar iemand of iets
  laten rondgaan, ergens of in een rigting ofwel
  over iets. Pen ander SiuirffiiuuitKi/iy het B.
  voor zie dat bij untrSuKn/f^^^ iki

  O O -j-) Qv o

  Mittni (trtft\ o. (&i(ui2Ut2?(Krt2(Ktn\ P rw ut trut
  s v

  (t£)2 B. iets aan zien, naar iemand of
  iets kijken. linqtKtau 2t nn2(K)ji\ en mm (uitrui tt t ten behoeve van
  iemand, voor iemand naar iets kijken. Pen
  ander tiSi(uirSm(n2tKia\ liet B. voor ui ui rui

  Uj

  (Kt/) \ zie dat bij urt rut (Knjf \\ ururj asrt (Kt2

  O O * -n &

  S. rmtcn m km %
  (KTjp of a^iunut(t^oaiiart^\ B. hetgeen men
  voor oogen heeft; vreemde vertooning,
  vreemd dingo/voorwerp. Verg. by

  asn ^0^2 \\(Kt0t2\ SB. van een paard: stei-
  geren, op de achterbeenen gaan staan;
  oolc, bv. van een kunstenmaker: op het hoofd
  gaan staan; met de beenen omhoog, op de
  handen gaan loopen. tKt^^tKtjp een

  lange stok, bamboe of paal, bv. een vlag gemast

  oprigten of planten. Verg. (Kt^ta^a^^
  osyVmYkwj \ SS. schen, die geen trekvogels zijn, maar
  blijven waar ze zich eenmaal vestigden.

  Tegenover de (^(^.tut urtC^tKn^ staan de a&u},
  tut (&ttK^Knjp of (t^t^mttqurt tU2 urt uhw

  (ITH r*rK^' klimmen,

  stijgen bv. op een heuvel; en van een weg

  of pad: klimmen. mt (Kt ^rtm y \ plaats waar

  het klimt; een pad dat klimt.

  O

  OSY) \\ I. SB. zegen, fortuin of geluk,

  dat iemand heeft of niet heeft met iets.

  2. zva. uttu^w
  Cd

  I. SB. MasyapMrijp een span,
  zooveel als men met duim en voorvinger
  kan overspannen. Verg. out S 2 un rujj\ ojkS
  t^t2(Krt^\ II. Mal.

  ergens op wijzen, met den vinger wijzen
  op iemand of iets. Biiri ^asr^opomp elkaar
  wijzen op iets.

  (ISY) % (K^Jf \ !K)2 (K12KT)/)\ zva.

  met de vuist slaan. w mvdsv.

  (K(j

  (herhj-(Sitrut asrt 2 0^2 (KTtj^\ zva. (SlirSi ^asr^^iKnjfy
  voorts (Kt 2 (Kt 2 (kkiq nog: schoppen met de voor-
  beenen van een paard; en stooten of steken


  C

  isr^ op tnjij'i \

  306  met een bajonet of speer. omonioftnonj^

  een bajonet of speer steken bv. in iemands borst.

  n

  m(K^jomj)\ SB- alles, wat
  men plaatst op een ingeslagen spijker, een
  (uia-jntKnjp en derg., om die, door middel van
  slaan op de panoendjel, diep in te drijven.

  (iSl 2 \\ SB. hard

  naar buiten loopen bv. uit de kamer;
  vooruitschieten, voortrennen, het op een
  loopen zetten, terwijl men liet bestijgt of er
  zich op slingert, van een paard; ook (van een
  paard: door over den ondersten boom,
  (de bovenste was weggetrokken} van het vak,
  waarin hij staat, heen te springen, ont-
  snappen uit den stal. K.) nmtomiowrrupanrp
  opvliegen tegen de tralies van de kooi, om
  er uit te komen, van een vogel. Verg. asm
  asm altruionq\ en 2101^(3^0^2 rruponji\\

  (ISY) (Hl \ naam van een boom met langwerpige

  bladen, kleine eikelvormige vruchten en wel-
  riekende bloemen (flimusops elengi. Bg.).

  BB. om^a^\ hetz. of wat

  mooijer woord: met de voeten bv. naar het
  zuiden, van iemand, die ligt. ajiasr^onas^ohx
  ligger, met de voeten naar elkaar toege-
  keerd; voorts oaon\ SB. vloeijen of stroo-

  men bv. noordwaarts, van een rivier; en
  een gevoel van wrevel en wangunst voe-
  den jegens iemand, omdat men voor den een of
  ander arbeid, waaraan ook hij moest deelnemen,
  alleen moet opkomen. ontman^ naam van

  een onderdeel van het inl. weefgetouw.
  asr^gn.Sionj\ S. asmayoK(ui2iK^\ B. voeteneind
  van een bed, rustbank of derg. ook van iets: zich

  bevinden aan het voeteneind van iemand.

  RSl (Hl \ naam van een waterbloem, die slechts

  v Go

  in sommige streken wordt gevonden; ze gelijkt

  op de tjampaka.

  asn \ Kw. On (HJjp S. On 2 i p. OniOll -S*\

  B. (van een aanzienlijke) vragen, een vraag
  doen, iemand een vraag doen. on

  > O o O . ,

  onj\ onnmoji2 oni\ mmiM^omaonv iets vra-

  (Hij y'

  gen of informeren, naar iets vragen of
  vernemen,* aan iemand iets vragen.
  (vmmajijp P. vragen, een vraag doen.
  (Uionogjp S. (UKKnuiMp B. vraag. asnasn
  ofjjp S. asiiasnnmoJijp P. (ui aji m om B.
  vragen doen, naar allerlei dingen vragen,
  vragen aan velen. ono^(3^.onj}\ SB. een
  vrouw of meisje ten huwelijk vragen; een
  huwelijksaanzoek rigten tot een vrouw of
  meisje. Verg. m oli fiw aio on on ,j wat


  asna^n^\' OV <

  tot onderpand gegeven wordt bij een hu- (ISYI &JI w/j
  welijksaanvraag, bv. een karembong. Verg. 5^ \ SB. daarbij, en daarbij, terwijl, en dat
  (Cntrviii\ en (U&iiHjfW int ckiik^'ht!? w /j\ ofw terwijl; ook zva. nsynsnw
  /?<)$. iwn arn | 0577 \ I. SB. een nagenoeg vlak, bijna ho- i
  of (£>1 it.i'^rKn ihij\ B. (van een aanzien- rizontaal loopend of niet voldoend hellend
  lijke) iemand of iets door overal navraag dak hebben, van een gaanderij, een stal en
  doen, zoeken; iemand herhaaldelijk vragen derg. 11. SB. niet, nimmer, nooit.
  naar iemand of iets. nsnmMMMp nooit van zijn leven. III.
  o f SB' 1^s aanmengen met water, wijn of welke vloeistof ook. O (!SY1 (KI ong. asn kn SB. Gouver- nements aanplant. nsn de Gou- Kw. o. a. (zva. ojujiw Skr. tara, helder- stralend; zuiver; hoog, van een toon in muziek; een ster. Jav. kVdbkj 0577*7? \ Jav. m>\ iemand iets voor-
  vernement s koffijaanplantingen. stellen, proponeren, in overweging of in
  asn (Ki (W)\ SB. kracht, sterkte, lichaams- de keus geven. Voor zoover mij bekend, in het
  krachten. Soendasch slechts gebruikelijk in de spreekwijs:
  * dSY) (K^\ Jav. tooverij, betoovering. Jav. wdblc. c-^vrnSitooverkunst. f1577 (K! 2 \\ (m o treden wadana, niet kunnen vergeten, zoo 0577 \\ SB. iets navolgen; den naam
  groot waren zijn goedheiden braafheid; voorts: ontleen en aan iemand of iets; en van een naam:
  iemand niet uit de gedachten kunnen zetten; die zijn van iemand of iets.
  zoo'n indruk maakte zijn (haar) schoonheid. gelijk doen of even zoo doen als een
  /> (isn (KI 2 \ en gew. triasnvjasn SB. van ander; iets nadoen; in zijn kleeding iemand,
  bamboe gemaakte mand, met een deksel bv. een handelaar, nabootsen, d/wz. zich
  en doorgaans op een voet. kleeden, zooals een handelaar doorgaans ge-
  O * o . . . (ISY! (Ki (IS7^\ en sn wasm (uipx zie kleed is. - zva. en ook wel


  308 asnnp'.

  ZVa. np\ (ant-m Tj.) aSi a& navolging, nabootsing. j leven er aan wagen, het leven op het
  (Yj (IS) (YJ vp-n\ S. m (&HKviaji(rui2(kiji\ B. stiefvader. /y 057) eyj \ S. donrup B. spoedig, wel-
  (cn^^s^'n\ & (cnazyKn (uitrui 2 (Kiq\ B. Stief- haast, gauw, met spoed.
  moeder.-07 m^'-n $. ajj[Osr^(Knaji(nji2O2Jl\ 0 05)cY)^\\SB. in iets snijden met
  B. Stiefkind.-a^.(ix^v^asn^m\ S. oJiiqa.Ji^miKntui de punt van het mes, die men er inzet
  (nji2anji\ B. stiefbroeder, stiefzuster. en doorheen trekt; een visch, dwz. den buik
  <3^A(hmrrjnsnn^m\ £>. ^(uvi(kiojiirui2eenfl\ B. stief- van een visch z opensnijden.
  grootvader. a^tn^(ui(^nsiinriasii(qmnjyinnji\ zij, 057) 2 W (Ki2m^\ SB. waarzeggen om-
  die nog . nog' a^(nj^aji(cn(ui\ trent de toekomst; iemand iets voorspel-
  zijnde, enkel door het huwelijk van hun len, iemand waarzeggen. nsn 2 nsn ? m % njn nn/f\
  wederzijdschen vader en moeder in de be- zeggen zoo of zoo zal het zijn, terwijl
  trekking van halve broeders of zusters tot men er nog niets van weet, omdat het
  elkaar gekomen zijn. Van n^nf^ajKqnsn nog moet gebeuren. Verg', n^nsnw
  (^asn^majuKKijfx die aan elkaar getrouwd zijn. OST^^TT) £^(lJ)j^\ naam van een insekt, dat
  zegt men met een spreekw. axruHSinSmdienw wn zich vooral dan laat hooren als de Oostmoe-
  (ISY) 2 lange kiel, zooals 0. a. ged/ragen wordt door 057^ ^1/ naai* ^enec^en ^~
  de mannelijke bedienden van Europeanen en men, afdalen, afklimmen, afstijgen; ner-
  ook wel van regenten. Buikband of gordel komen; uit huis komen; uitstappen uit een
  worden over de toro niet gedragen. (Toro, rijtuig; even naar buiten gaan, ten einde
  Port. tronk. Jav. TPdbk.} te voldoen aan een natuurlijke behoefte.
  057) ^) ^\\ SB. aftrekken, een getal /19) onyyx en (fvinri^d^ ?nvdsv. Voorts*
  verminderen met een ander. asy'rja-n/p SB. van een prijs: dalen, lager


  309

  nsnrnw\

  geworden zijn. kunstterm,

  voor het omstreeks halfvijf in den morgen
  verlaten van liet huis, om zich met den
  persoon, die besneden moet worden, te
  begeven naar de rivier. Zie ook (ciyccn
  en bij (U^a^Kn/jwq
  berg op, berg af. as^m/}apam%\

  uit en in het huis of ander gebouw, loopen.
  van den vorm of het fatsoen
  van iets: een nabootsing zijn van een derg.
  voorwerp. Voorts aarden naar iemand; en
  iets afschrijven, copieren. Verg, i^um
  kunstterm voor het begin-
  nen te snijden op een rijstveld; ook: uit
  huis komen, buiten komen; en op ie-
  mand iets, zooals (inma*zasnj)\ doen afdalen,

  dit van Go$ gezegd. SB.

  iets omlaag brengen, omlaag halen; den
  prijs van iets lAger stellen; den regen doen
  vallen, dit laatste van God gezegd. Voorts:
  een boot aflaten; en S. met

  B. kunstterm voor het, gemeenlijk op den
  zevenden, negenden of veertienden dag na
  de geboorte, buiten brengen van een kindje,
  om er vijf of zevenmaal of het voorerf
  me op en ner of wel mee om het huis

  heen te loopen; eindelijk nog: een kind er-
  gens van aftillen, bv. van een paard; iemand
  aflaten, bv. van een schip in zee.
  wijl' SB. of S. B. afstammeling,

  afstammen van; voorts SB. afschrift, co pij,
  maar gewoonlijk zegt men

  asrf'rlf}a£/l' SB. een pad dat daalt; een
  pad, waarlangs men afdaalt, bv. in de
  rivier. Verg. asM(Kvwfj\\

  slechts in de vervloeking, waarmee men iets

  O

  bezweert: (&n (vi trui-surui tia^af^ tuiasrjpr^t^t^x
  d. i......tot in het zevende geslacht.

  B. van ouder tot voorouder. mm

  de voorvaderlijke taal.

  zie bij

  Q n

  Z157? (KI \ zie as (n w

  (I5Y) 1Q (KI \ SB. tuasnmob\ of ajiasttmah\
  & J

  naakt, geheel i aakt, moedernaakt. an-n
  wwwp iemand ontkleeden, naakt uitklee-
  den; fig. een onderhoorige bij zijn vertrek,
  al de hem ten gebruike gegeven kle-
  dingstukken wer afnemen.

  osW2/y T9 \ ong. cLnasmnqmt^^x en t&t
  t zie oji asmtrjm (H^w

  "S7?11T>Z \ zie nsr^wjp
  310

  /ISZ

  O

  nsn

  fcSW nr) OWJI \ BB. hard van looptn; snel, met
  snelheid van vliegen; van. liet water in een

  stroom of rivier: een sterken stroom hebben,
  met kracht stroomen; voorts: luid door
  uitzetting van de slem; en met een vaart van

  het met een aanloop stooten met de horens, van

  het schieten van een vogel door de lucht', enz.
  asnmtfrhmmtmmx een enorme vaart heb-

  ben, bv. van een schip. twmwkn het

  anker winden. iemand of iets

  trekken, slepen mee of ergens heen; aan. iets
  trekken, een zwaard trekken. tKnasn^iK^\
  figondergeschikt gemaakt aan of zich
  moeten voegen naar iets; er ingetrokken,
  er bij ingesleept. -n \ de stem uit-

  zetten, hocg uithalen. Verg.

  en tn

  OS7? *T9 zooa^s een WwM'

  of blad afknijpen met den nagel.

  2 SB. iets bv. een

  klapper of bamboe klieven, splijten; iemand
  het hoofd, een dier den kop splijten.

  2 er gaan, een kwetsuur

  toebrengen, van een houw- snijdend of steek-
  wapen, ook van een pijl en kogel; kwets-
  baar, te kwetsen.

  £577 s^eek r,ie^ een naald of

  derg. m zva. \ ook een gaatje

  boren of steken in het leer, zooals bv. de
  zadelmaker doet, of in bilik om die te kun-
  nen aanbinden. ' wwdsv. &

  den naald waarmee men naait of

  dat waarmee men wil niroek, steken door of
  in het goed, het leer, enz Verg.

  2 X doof, hardhoorig.

  suizingen in de ooren heb-
  ben of krijgen, zoodat men niet meer hoort.

  O

  OSYTOJI (KY1\ SB. vermoeden, verdenking.
  (Skr. tarka, vermeenen, vermoeden. Prof.
  Kern. Jav. wdbk.) mmmi\ of£niH-n\ iemand
  verdenken, betichten, beschuldigen.
  mmmi\ vermoeden, verdenking.

  tY) oy HQ (HYi \ SB. iemands wijze van doen
  of handelen in een gegeven omstandigheid;
  wijze, waarop iets moet worden gedaan;
  handelwijze; wijze van doen, die wordt
  voorgeslagen of aan de hand gedaan;
  hetgeen men, om tot iets te geraken, ver-
  zint en in het werk stelt of uitdenkt en

  toepast. (Ar.

  O O

  \ klanknabootsing voor het tik-

  ken van een klok.


  311

  rj om trj(K~n (ry)J}\

  0577 de woord voor een volgend waar dat handelen overeenkomstig een bevel.
  laatste beteekent klimmen of klauteren in osnmeeleven met iemand, dwz.
  of op iets, van menseken en ook van dieren, van hem hetgeen men noodig heeft om te
  zooals katten, apen en dery. Verg. Masn/fw j leven, krijgen. masa\ me-
  . i 057? 09 007 2 0177 2 X terrein waar | men vroeger een dorp vond; het dorp in | rijden. ^Tjo.wpmet iemand mgaan, merijden enz.; iemand of iets na volgen;
  een distrikt, dat eertijds de distrikts hoofd- | j ook doen, zooals iemand iets deed of zooals
  plaats was; volgens sommigens ook: plantsoen, iets werd gedaan; iemands wijze van handelen
  veelal van vruchtboomen, dat, toen het dorp volgen of navolgen; iets naleven; van iets,
  aldaar ophield te bestaan, aan zich zelf werd bv. van een kleedingstuk, gemaakt op een
  overgelaten en van lieverlede uitstierf. zekere wijze. (Kj^asnMjtru)op de Hol-
  Volgens den lieer Holle is asnmiH-nitnjitasnjp landsche manier. hetgeen
  een zamentrekking van en wnwM iemand zegt of naar iemands woorden doen;
  (Kv%Mnt(njitnsnp\ van een hoofd- een les, onderrigting of vermaning volgen; ten
  plaats: beroofd van handel en vertier. spel strekken van de golven; een weg volgen;
  CV' 0577 007 OJ7 \ zie iemands wenschen of begeerten inwilligen; zich
  0^ (^SY^asrijjx redewoordje voor (K^irSiMqx en dat vertaald kan worden met: beginnen regelefi naar iets. "2SV navol- genswaardig; ook de aangewezen persoon,
  met te schrijven, aan den slag gaan met om iemand te helpen i. d. z. van aan den
  schrijven. In plaats van men ook wel als een aap, d. w. z. zoo maar, zonder er
  05^ a^U( langs; volgen. plant, en de strook grond langs een buiten- van een net zoo oud,
  pager. volgen, gehoorzamen, dat het nadoet hetgeen het ziet doen.


  312

  X

  nsr^asn\  X

  05^ (ISY) \ SB. en toch, toch. Verg. (viKnvnrwjp

  en (urnruf^
  5f

  OSY) 09 057? \ naam van een waterlelie met

  rozeroode bloem (Nelumbiam speciosum. Rg.);
  ook benaming van een soort fluweelen of
  zijden hemdje of chemisette zonder mou-
  wen en reikende slechts halverwege den
  rug en de borst, dat gedragen wordt bij die
  gelegenheden dat men getooid is met een siger.

  (15Y) OSl grondv. m/}\\ tKimasn

  ojyp SB, bosch openkappen; het bosch
  openkappen ergens. Verg. tmmviM/iw

  asn cq m o? asrj (Mjj \ zie tgasn tg nsn ajgf \\

  057? OSY] f Manivmjp SB. vooraf zorg-

  vuldig en ordelijk het noodige doen; de
  noodige preparativen maken, alvorens iets te
  doen; alles, hetgeen noodig is, men noodig
  heeft of noodig kan hebben, vooruit doen,
  vooruit klaar leggen o f beredderen, bv. van
  iemand die op reis wil gaan, van iemand die

  het gebed wil gaan verrigten, van iemand die

  wil gaan schrijven; enz. (Ar.
  asYi^zMji \ zie asni^j^

  OSYl HQ J^^-^erras-
  II. Mal. zva. amtru^ II. K. III.

  in het Buitenzorgsche (Rg. K.) zva. xatrvttKnt

  M/p IV. > fatsoenlijke uitdruk-

  king voor een meisje ontmaagden. imwti
  grond, waarop voor de eerste

  maal wordt verbouwd.

  O

  OSY) of {KnMA' SB. door, regt door

  doorheen, door en door; aan een stuk door;
  waar, juist, zonder afwijking, overeen-
  komstig de waarheid, van hetgeen iemand
  zegt of vertelt; overeenstemmend op een of
  meer o f alle punten van iemands verklaring

  met die van een ander.

  komen uit het hart, van harten gemeend.
  regt toe regt aan loopen.

  ^^^1' zva- f

  *n a^e 0Pregfheid; zonder iets te

  verzwijgen of te verbloemen; regt voor
  de vuist; ook zva. aSimw

  OSY) x koud, het koud hebbeu.

  ffi'ytoji.fi.Mjp de koude koorts hebben.

  /? 057? O? 2 Gk/?y \\ of tgtKi'-maJiji\ SB. spits
  toeloopen.iets z bewerken
  dat het spits toeloopt.

  a^err?r en gew. SB. staak

  of stok, zooals men bijv. bij erwten
  plaatst, opdat de plant daartegen zal op-
  groeijen; boonenstaak.


  313

  O

  [asnoji\  staken of stokken plaatsen bijjpZawfc, opdat
  deze daartegen zzdlen opgroeijen of niet zullen
  neerslaan. Verg. aS)m\ en cavuiQx

  bij mjioK\ II.

  x kopergroen, Spaansch groen.

  Men wendt het aan tegen

  o

  0577 09 ^77 \ SB. een zeer onwelriekend maar

  even wel smakelijk en bijna onmisbaar in-
  gredint voor de Indische keuken. Het zijn
  garnalen of visclijes, met zout behandeld
  en half gedroogd, die in den vorm van
  koekjes in den handel worden gebragt.

  0577 09 o? (Ui <> \ SB. bidden, met zijn velen
  en zoo luidruchtig mogelijk, in de vasten-
  maand, na het gebed Isa. Ook kinderen

  nemen er aan deel. (Ar.

  asn m rut w in het Buiten-

  zorg sche: in bosch grond een plekje weg-
  kappen, ten teeken dat men dien grond

  in bezit neemt om daar een hoema te

  maken. Bg. K.)

  asYi*r^ccn \ zie run mi m/J\\

  /

  0577 09 0J7 foj) \ naam van een muziekinstrument,

  een soort van groote katjapi.

  asn

  ,rYYZJ) \ zie

  0577 2 09 2 0777 2 \ of {Osry tLit\ SB. dravend

  tellen, van een paard.

  een paard laten tellen. Verg. ^A^dOiiuuidn/iw

  SB collectieve benaming voor een

  zeker getal dorpen, onder een Mimcm ver-

  eenigd, die zoo het hoofd was van de loerahs

  van die dorpen. Zie ook njinsicm\ bij
  RST) aanbrengen, plaatsen, in-

  steken, inzetten, toepassen,enz. Voorts.-wijze
  van iets te gebruiken, toepassing, ook zva.
  twMyiw Mm gen; ergens iets plaatsen, aanbrengen, in-
  steken, inzetten enz. iets aan-

  brengen, plaatsen enz.; ook leggen, bv.
  matten; een straf opleggen; een magt toe-
  schrijven aan iemand; een raad of voorschrift,

  bv. van een geneesheer opvolgen, toepassen.
  anasnmM/fx uitwijzen, vonnis slaan, enz.

  o c>

  asn asn m aji m

  ,j\ het aanbrengen, enz. ook

  vonnis, uitwijzing.

  0577 07 (Sl\ SB. klaar, gereed, geheel in orde.
  0577 09 077 \ SB. aSmsnmaji\ bezet met edelge-

  steenten. Verrj. (Biasrugmt^asndJijj^

  &

  0577 09 2 077 2 \ of maar het laatste

  *

  in de Breanger minder gebruikelijk, SB.
  weversspoel. een mang-

  gasoort.


  314

  0511 \

  asm'~nnnjl\

  £577 2 ^79 \ kort, te kort, van dfi mouwen va,n een baadje en (van de pijpen) gandk, doen voordragen 0f brengen. asii2m2^2cmonji\ van ngawoela regtstreeks,
  van een broek. Verg. o^onasrijp o^ojiimjix en d. w. z. zonder een derde als tusschenpersoon,
  t^ (kji 05h/j w die de bevelen van den heer aan hem, die
  £577 c79£^\ I. SB. weegschaal, schaal. Port. tardzoe. (£,i^fi wegen. II. zie ^wiwpjpx overstelpt, bestormd door personen, die be-
  OSi 09 (TJ (l£\ \ SB. ladder. In het Buiten- stellingen doen, die komen vragen 0f leenen, enz.
  zorg sche ook stoep, trap. £577 09 £^ w (Ki-nokx SB. aanvallen, aan-
  £577 2 09 2 2 £V7^ x met haastigen tasten; ergens inloopen of invliegen of
  tred ergens uit of nqqt den dag komen; overheen loopen.ooi toimiA x overvallen of
  uit iets, zooals een gat of holte, naar buiten getroffen door iets; vervallen tot of in iets.
  komen loopen, van een muis of derg. O rx (&Y1 2 (Ui 2 (ki2oji2mjiji\ SB. maar volg.
  hard naar buiten loopen; Reg. Tj. S. met on^ongx B. slikken, in-
  hard naar de deur loopen, om zich naar slikken, doorslikken. Verg. aavjsmjp en
  buiten ie begeven. a5n2asii2m2n^2iruiorij^\ Mal. telan, het in eens door-
  hard heen en wer loopen, bv. van een vogel slikken, opslikken. P.)
  in de kooi, als men het dier in de hand wil ClSrf/ (UqL^ vruchttros van den pisang
  nemen. Verg. asm asmomircnonjiw boom. (uio5i^i^(Lijgi\ een zoon tros. Zie ook
  £577 2 09 2 (t\ 2 cr^Jj x regtstreeks, re- (Siorn 05ii q\\
  gelregt. regelregt zich Q * asr^ nQ (UUi \ §B. uitloopers van gesneden
  begeven of regelregt zijn weg nemen naar par. Rg. K.
  iemand of naar de plaats, waar iemand zich om ^u^enzor^sc^e:
  bevindt, d. w. z. zonder zich te laten aan- zva. f^ojitKiijjx waar dat gebezigd ivordt osmin
  dienen, of hetgeen men te zeggen heeft of (tjKmfrjoJi w Rg. K. 0511 m &i m tEo/i \ SB. be-
  brengt door iemand, bv. een daar geposteerden ginnen af te weten van iets; beginnen er
  315

  nsti

  sm^ o 7 \

  iets van te kennen of er mee teregt te

  kunnen; er nog niet door en door be-
  dreven in zijn.

  O57?o^ftf^\ SB. de indigoplant. Indigo/era

  tincioria. Rg. Verg. mm*

  o

  057? 07? oester, oesters.  057? O? CEJ1 \ Kw. SB. dank zeggen; dankbaar
  zijn; dankbaarheid, erkentelijkheid.

  1571 *T1 /EM (Hl m El \ 1. S 'Tl O ,1

  B. erken-  0

  nen, belijden. II. SB. er in

  berusten; verhooren (een gebed); dankbaar
  zijn, danken, dankzeggen, erkentelijk zijn.

  UI. zienlijke) T&ekiets instemmen. (KiKisnm
  S. rtrn (Ei iKi \ B. ooig^\ hetz. of wat
  hooger, aangenomen worden; met welge-
  vallen aangenomen en geapprecieerd.

  1V. OSlim (El \ (Kim (El \ zva. 577 (El ^1\ KI (El -Jl\

  ontvangen. Het B. dan osihei2i\ (Hl (El Bl \\
  Kim (Eiofntfin/i' SB. dankzeggen aan iemand of
  voor iets; iets dankzeggend ontvangen.
  asyiEim (ei\ S. ''ry&Hipajiq\ B. erkennen.
  aji(Him(Ei\ dankbaarheid, erkentelijkheid;
  blijk of teeken van dankbaarheid; iets
  waardoor men van zijn dankbaarheid doet
  blijken. (Eiiruasiim (ei\ iemand het goede, dat

  liij bewees, vergelden. KYi(isnmEi<3^(Hip\
  dankbaarheid, erkentelijkheid.

  057? o^ (Ef! \ SB. een soort sandalen; t. w.
  dilcke leren zolen, die aan de voeten worden

  gehouden, door een vrij breeden, soms fraai
  geioerkten leren of ander band, aangebragt
  over de breedte en nagenoeg in het midden

  van de taroempah. Twee riempjes, loopende
  van het midden van genoemden band naar

  tzoee plaatsen voor aan de zool, scheiden den

  grooten en tweeden zoomede den tweeden en
  derden teen. Voorts: dunne leren zolen, met
  een insgelijks leren oogje vooraan, waar
  men den grooten teen insteekt. Met

  riempjes of touwtjes worden deze soort taroem-

  pah aan de voeten bevestigd of gebonden.

  asn (Hryi \ zie asr^ (Ei ~Ji (Hn^ w

  057? 07 2 o? CEJ) Holl. trompet.

  057? 2 O? 2 2 W [) \ Holl. trommel.

  CO oJl

  (iSYf 2 07 2 o?*-0 2 022,7' BB. toegeven,

  bij een ruilhandel; en van een vrouw: om hem
  op haar verliefd te maken of te doen blijven
  geld of goed geven aan een man. Verg.

  (Ei (ur^ om w

  Q

  057? 07

  7^ \ zva. asn(^w (Port trigo, tarwe.)
  "r/ "r/\ SB. daarbij, daaren-
  316

  f)

  asn (ui art (ui y \

  boven, daar kwam nog bij, de zaak (of
  bet) werd nog erger, door (doordien).

  cm^ ar^Jj ^7 van een

  veelheid van geweren in den strijd: knette-
  ren. Toorts: iem. bestoken met geweren (ge-

  x

  weer schoten), ook met steenen (steenworpen).
  Maar ook is het een redewoord, klanknaboot-
  send voor (ui (rnji\ (te gelijk of successie-
  velijk) van een aantal voorwerpen, bv. van klap-
  pers uit den boom, enz. en een redewoord,
  om gevolgd door njoin cm 2het geluid van
  Juet vallen bv. van de steenen af te beelden.

  asri'Wz vmz qm j\\ w^crwamfp SB.
  knappen van zwermen; ook iem. bestoken
  niet geweren (geweerschoten); minder goed voor
  bestoken met ander wapens zoo als lansen en

  derg.

  asn m cm x zon(^er complimenten

  of pligtplegingen; zonder omslag (van
  woorden); zonder voorafspraak of inlei-
  ding; regt toe regt aan.

  iemand zonder voorafspraak of inleiding
  op- het lijf vallen, met hetgeen men heeft
  te zeggen of wil zeggen; regt toe regt aan

  op een vijand, mensch of dier, bv. op een wild
  varken, dat men wil bestrijden, aanloopen.

  asn (lb

  asn I. gew. asn asnSB. tent,

  bv. van mota die men ergens opslaat, om
  onder dak te zijn. II zva. (unon/p 2Va. tui(ur^mazi(in/J^

  afn (lb nmji'b

  een dier ook iets onderdompelen; een mensch
  of dier -,66 verdrinken.

  0^7? 2 X ^oeren zooals de gast

  doet uit beleefdheid, na afloop van het maal;
  oprispen; hikken, als gevolg van te veel

  O.f

  eten. Terg. (M(Si
  aSYj] (i'oLli a^es waarme men

  iets toedekt of overdekt.
  tafelkleed. arf,'3r^a=rlLQx met het deksel er
  op, gesloten, van een wadah.
  iets dekken, toedekken of overdekken met

  een toeroeb.

  CSS"' . Q

  /Z57?
  ost^ asr^ (^Jj\ ng. zva-

  *n het

  ter springen. zee

  springen.

  0577 o? m asn CH^J! x naam van een hees-

  ter, die ook voor een zoogenaamde levende
  pager wordt gebezigd.


  asn ccn

  317


  asn m tv (Kfjji w

  oji nsn ,~n 0511o^ \

  zva. (ui
  o./

  #577 de ^oode Arabische muts, de

  (KH2fqajioM^\ door den kleinen man in zijn

  onwetendheid dikwijls ^ojioj^opp genoemd. Zoo

  luidt een aantcekening van K. maar liet

  woord Siccr^o^is mij niet voor gekomen. Verg.

  om 2 (q oji ojw \ zoomede ofn ojioj^oji/ix en zie ook de

  Mal. wdbk.

  (157) aj) azn \ SB. tamboerijn, slechts aan

  een kant met trommelvel o vertrokken.

  anajiomx de tarebang bespelen.

  V

  4577
  zie bij omamw 0511 mojiio^\ en gemeenlijk in
  de Breanger, (uiasiiojnoj^ het plat van het
  fornuis rond een kookgat.

  OSY) \ SB. vechten, strijden, kampen.

  asY) *Y) \ ook SB. helder, klaar; helder,
  helder zijn, in den zin van niet regenen;
  droog, in den zin van opgehouden hebben met
  regenen; ook: duidelijk, bewezen; en van een
  berigt of tijding', uit goede bron; zeker,
  volkomen vertrouwbaar, omdat het uit
  goede bron werd geput; voorts op last of

  met voorkennis van iemand; zekerheid heb-
  ben aangaande iets. osnojifnfj\ oo&.-ik be-

  grijp het nog niet goed; het is mij nog niet
  duidelijk. En derg. oj)ofn m m \ zva. (uidQ
  ogjfiSlogjionxx om 105^051 mjp opheldering, in-
  lichting, toelichting. asn^-h (&ian%\ het
  goed vinden; er niet op tegen hebben van
  een meerdere of aanzienlijke. (ejiojikki2i
  O5ti ni\ kennis geven aan iemand van
  iets, van een meerdere. (&iaji
  05\j

  en dit gebruikt de regent ook wel van
  zich zelf schrijvende bv. aan een distrikts
  hoofd. onmofiwonfrjon p $. n "n om 2 on

  B. zich bekend maken.

  van soorten en met eetbare vruchten (Sola-

  num melongena).

  &

  ^57) 2 2 \ ong. on 2^12 on 2^ 2 \ SB. opspe-

  len, geducht aangaan, maar zonder bepaald
  platte of ruwe woorden te bezigen; ook

  benoemt men met om-ntomr^ het zich ver-
  ontschuldigen door tegenwerpingen ma-
  ken of redenen optegeven, het raisonnee-
  ren, van een mindere, die door zijn meester of .
  een meerdere over iets de les wordt gelezen.

  (uio5ii2^1 zasu2^2\ elkaar geducht de waar-


  heid zeggen; tegen elkaar opspelen.

  asn

  9s


  nsn

  "I

  mashg\

  318

  is? ? rm 2 \

  (ISY) Qfj gezaaid liggen; van een weg: vol liggen,
  of bezaaid liggen met groote steenen.

  osy) m om zie

  Qv

  057? Y) arr^ x n^et effen, ongelijk,

  met hier en daar kleine verhevenheden

  of hoogten, van een weg of plein.

  V

  si? \ zie asr^orr^tjijgiw

  V V

  osy) mo \ zie d5^ * Q

  (ISY)
  v Q

  c o Q o

  (ISY)
  Sn (KY)\ ong. Jav. komen. enz. ncm

  SB. een verbindtenis of belofteYtffom&vo..
  i/p S. (un(uaji\ B. verhoord, toe-

  O


  gestaan, van een verzoek of bede.

  O Q

  (ISY) (KYl \ naam van een grassoort. Rg.

  O .

  (ISY) (KY^ \ zie en zie aldaar ook aji&aiKr^

  dit laatste zie ook bij a^K^truijp 3.

  057? (KY) 2 \ SB. trekpot, waterkookketel.

  Verg. (W2(S)\ trjwrrj'-rix (Qruh\ rrj!Knrrjr-r) asryp
  o fa.

  fj(nii(qasr)injtji\ en asn
  Tiet Buitenzorgsche, Chinesche panjawah
  van een Chinees, ook noemt men zoo eiken
  landbouwenden Chinees. Rg. K.)

  (ISY) 2 gekko. Jav. 'Mal. tokek.

  Platydactylus guttalus. Jv}nsn2 van een goede houtsoort, o. a. voor meubelen

  geschikt.

  OSY) 2 (KY) 2 \ SB. winkel, gehouden door een
  Europeaan of Chinees. Be winkel van een

  inlander, als men er allerhande artikelen en

  bep. ook JEuropesche artikelen kan krijgen,
  wordt ook wel toko genoemd. Verg. ot^w

  IV SB. niet aftebrengen van hetgeen
  nu eenmaal de gewoonte is; slaafsch ge-
  hecht aan gewoonten, regels als ander-
  zins en daarvan geen de minste afwijking
  gedoogend.

  057? (KY) 2 (K)Jav. vragen, een vraag doen,

  door vragen naar iets of iemand vernemen.
  SB. iemand ondervragen, een

  vraag doen, tot iemand een vraag rigten.

  O o O 7 .. o

  asn Mi n asn 2 cki (hv 2 Zie bij asnmw

  OSY) (KY) (K)J^\ en in de Preanger tn
  o
  Zie rw asn 2

  zie

  Q C7^ O v

  OSY) (KY) (YJ) (EJ) <*S) \ zie o Siw
  rry^

  057? (KY) (YJ) OSYfi \ zie ihiazr^w

  1

  OSY) (KY) \ SB. maat, zva. am turr-n (Hyp voorts
  de maat, dwz. de hoegrootheid of hoe-
  veelheid van iemands krachten; ook de maak


  oS
  05)1 OCT1\

  319

  05)1 Om2^0") 2\

  dwz. de geheele kracht van de stem.

  on om- iets bijv. zout,rijst, kojfj en derg. meten.

  cy

  aai nnmon/fx maat, inhoudsmaat, bv. een

  zout maat.

  /l5? (KT) \ SB. een, in den vorm van een schuitje

  gevouwen en met een dun bamboetje aan

  werskanten vastgespeld, stuk pisangblad

  of(^tSi^\ waarin, bij wijze van kommetje

  vloeistoffen of vloeibare spijzen worden

  gedaan. Verg. trui isa o-jgi w
  cy

  O5)$ (KT) 2 \\ SB. ruilen, wisselen.

  oq^riimonjix van iets wisselen, ruilen van
  iets, bv. van werkzaamheden, on o om 2 m onq \
  mvdsv. (van meer dan een persoon). (Kjami
  o iets verwisselen, onoo^onubj^onj^ enz.

  (J 057) (Tj (KT) \\ oqan(qom\ SB. met iets, bv.

  met een steen, slaan, kloppeu te_ en iets, bv.
  een kommetje of kopje. Ook: vuurslaan.
  (UHrjonarfomx vuurslag (steen, staal en lont).

  Vera. cm on b) on \ zo: mede MtiiMiis eu (uion
  J GJ asc~f

  (KT) om OW
  SL, '

  057) 2 crj (KT) \\ om
  schuiven met den voet. osmasrnvpdnx
  achteruit schoppen, van ongeduld, van een
  paard en van een boeta. Verg. irjonyoe:^w

  os) (KY) 2 ^7) 2 \ SB. strot, keelgat, luchtpijp.
  Q

  057) zie

  Q

  057) eerbetoon, respect (Ar.

  o o

  ft577 om/j x SB. een mensch

  den nek breken; zijn prooi den nek breken,
  van een roofdier zooals de tijger.  ^S77 ck$ x &B- een klapperdop, gemaakt
  tot trekpot. trjasn om gom O5))2om^\ hetz.

  057) 2 (KT) 2 \ (vj^tbo^on^iuuig om 2 omjj\ zie bij

  a^.oyorytvuyw

  Q /"

  057) (K7$ (K7$ \ tortelduif. Oolwmba tigrina. Bg.
  057) QW (H^j] ee)l kond

  roepen, met het een of ander eigenaardig

  lid of bij zijn naam.

  057) (KYi^HTlJi \ SB. maar volgens den Beg. van

  Tj. S. met a^onomp B. en volg. anderen met

  as)ima&:\ B. Schouder. 05)1 om om 2 m 2 $2 on o \
  l asfjtKi,

  benedenwaarts uitgezakte schouders heb-
  ben.

  O o

  057) 2 (KT) 2 (KT) f) \ SB. liet telwoord voor stuk-

  dl

  ken bamboe, brandhout of suikerriet: stuk,
  stuks. Verg. bij aji2as)i2\ en azpaww
  afkappen, enz. on2of)2omonokon\ een voqel

  rr 7 05{j 00jC5^ J

  kortwieken, de vleugels korten. 0020^2


  o o

  MwntfnA\
  (15(7 k-?'

  320  (^(^ knippen, dwz. van het lange haar een zekere voorspellen.miiL-miKioi^miHiijx zva.
  lengte afsnijden, afknippen, zooals de vrouwen ^Ll 2 CU 1CI \ zie hij tKI2 7CI2\\
  doen en de inlanders. Verg. hij (ISYl
  O O O Qv Ov 7 in? 2oji aji\ spreefcw. ongeveer zva. (ISY) (KjJ \ of xma^asn^j\ S. m B*
  zich zelf in den vinger snijden, bij het baadje met lange mouwen en lapellen.
  bewerken van een andermans ongeluk. AST? (KYl 2 V\ an(KH2(r^\ SB. op iets
  -Zz ook hij asn ti .tww 11. (zva. (W?i>?m7^\\ kloppen of slaan met iets hards, hv. met
  een stuk hout of bamboe; slaan op een
  Q o o o o AST? (KY1 (KJ ) \\ m Kn(Kn/i\ en mi (Hiasiin^ar2Jlx de bedoegslaan, t. w. drie zware
  (IS^l (^ (KYl^CKYlJj\ zva. m).mi nsnjp asn (kti asn (kyi \ SB. op zijn hoede, op zijn slagen met of zonder volgend Verg. dat laatste bij mKKi7m2imijf\
  hoede zijn. hetgeen men bezigt om te nakol. Verg.
  AST? rKT? SB. pareren, afwen- n o (ciiosimtupgi\ en ment^
  den. het pareren, het afwe- a^l (^n orui fi\ SB. dubbeld. tfjf tb 6
  ren; driedubbeld. 5 rfn mi 0 \ een smah
  qZ AST? (KTJ x^#A I. SB. nalatig zijn, te kort komen ; met een van zijn mannelijke onderhoor igen,
  ook zva. mji(njiaj}2rri\ (Ar. . 11 een iemand anders van de zijnen. amufn
  SB. taxeren, schatten, waarderen, bevroe- 1- naam van een plant, (a variety of
  den; vooruit zeggen; van iemand of iets iets Buphorbia Tirucali. Rg.). IJ. zie onder
  meenen of iets er voor houden; iemand of iets ajiasn{\ II. het dubbelde zijn,
  meenen, oordeelen of gissen iets te zijn, dubbel zijn; ook: verdubbeld zijn, zich ver-
  hv. iemand te zijn arm. dubbelen, van het kapitaal waarmee men han-
  taxering, taxatie, opinie, oordeel, mee- delt,enookvan een hoeveelheid', voorts: omgebo-
  o/ ~ a mng. ^^(iyn2(i5?*w7_tArr)(KT^\ & apMKnasr. gen zijn, zich ombuigen, hv. van de punt van
  321

  x

  nsn (KTJ IK- \

  een kris, en omgevouwen zijn, bv. van een blad vooruitbeschikken, vooruitbepalen door
  in een boek. a?t itSnQ't w/p iets ontvouwen, God [Ar. voor-
  omslaan. drievoudig. beschikt. iets voorbeschik-
  Verg. bij r^tis^w ania&ttfntruji' van arm of ken, vooruitbepalen door God.
  been, onder het vallen, heelemaal omgevou- (ISY) (KY) (t\ \ SB. aanplant, aanplantingen van
  wen raken. het een of ander, op sawah, hoema of kebon.
  O (KT) &B streng van garen. Verg. Zoo zegt men bv. Bi(3^=n^ o q a$n ?? om asri (tni
  o 715^ (H7J iets overnemen uit een boek of geschrift.- hetgeen Verg. mm ^(uvKkjjw RSYl COX God ver^eer^j^e dor uit te roepen: God is groot (Ar. Bij
  werd overgenomen; het overgenomene uit wijze van gezamenlijke Godsverheerlijking ook
  een boek of geschrift. Q (ISY) \ as}i(3^A(rm asn respect (Ar. .-m hoovaardig (Ar. Verg.
  zie bij 11. zva. m m ,\
  (j (ISY) (KY) IV> as2h'^ m V (ISY^ (KY) \ I. SB. ambachtsman. Met asy /l\ SB. iemand afvragen of hij plegtig wil in zamenstelling tot de benaming voor een per-
  beloven en er voor instaan, dat hij de soon, wordt beteekend: iemand, die werkt in
  fouten en verkeerdheden, die hij beging, of met, wiens beroep of werk is, die ver-
  niet andermaal zal begaan. 11. [Ar. vaardigt of wien de zorg is opgedragen, voor
  rqw(Knaj}jp SB. syn. met het Jav. dat, waarmee asv^n tot een zamengestelde
  ^(HifKna^x iets ge waagds o wanhopigs on- benaming is verbonden. asr^Kn (k? oji osy^ \
  dernemen, een ge waagd o wanhopig besluit schoenmaker. iemand,
  nemen; het wagen of bestaan. Jav. JVdbk^ CK (iSYi (KY) \ SB. beschikking, voorbeschikking; CnJ - die er zijn bedrijf van maakt brandhout te verzamelen, om dat te verkoopen.


  322  (Kn onuiru ip (Hry \ vissclier. nnjani CI^
  iemand, belast met den verkoop,

  (uitventen, rondventen) van een artikel. -
  (cna~j)jj\ timmerman (baas of knecht). -
  nomr iemand, die in hout werkt, bv.

  I

  een meubelmaker. Verg.

  II. asr^l(Ko\ S. o^onp BL. achter.-

  S. iKnaj^fK^a^^x f. (ui (Kn (ui (Kn

  BL. voorheen, vroeger,te voren. o§ ostoon
  enz. achter, achteraan, naderhand; te zijnent
  achtergelaten hebben. - S. B.

  $£n\BL. den rug toekeeren aan iemand of
  iets; ook bv. van een huis: staan, met het
  achterste gedeelte gekeerd naar bv. de rivier.
  ajiasr^!Kri^5^3 het front van elkaar afgewend; van men-
  schen: in verschillende rigtingen uit een
  gaan of van elkaar gaan; voorts: met den

  rug naar elkaar toegewend, maar in de laatste
  beteekenis gebezigd wordende van zitten, ge-
  bruikt men wel als B. en als

  BL. m A a^asr)(Si(Si(U^ (urj\ dat We

  daar straks lieten rusten, van het verhaal
  van iemand of iets; zoo vertellenderwijs.

  ajia^tKn^ SB. of S. met B. zva.

  G) cyav o / n o o

  mo/nfuioos^w oj? (ui
  na het geschrevene; t. w. na het op-
  schrift; z aan het begin van een brief.

  asr^(K^\ SB. (untuw^Kr^ een bolstaart, een
  bolstaartkip. Verg- (untiMfci^tajKmpw

  \l.ong.-jav.zva. osr^^osrji)\\^Q^A(K^aspjl\
  SB. volgen- met volkomen onderwerping,

  zoo als bv. de vrouw haar man behoort te doen;

  volgeling zijn van een profeet; belijder
  zijn van een godsdienst; ook: goed met
  elkaar kunnen, het goed met elkaar kun-
  nen vinden, van menschen en ook van dieren,
  (masyasnp er bij, met, zoomede, met er
  bij.- voorganger, leidsman,

  ook zva. tw betiteling van een vorst;

  en iemand tot voorganger hebben.11 zva.

  asmajyjw

  asn O5YI \ Kw. (Skr. tata, uitgespreid). SB. orde,
  regel, zeden, manier, manieren, gedrag;
  vorm, vormen, geboden door de wellevendheid.
  a_m m 2 (E-7 trj (Kn asn os \ niet in de vormen.

  flib

  osoosn^w/Eox sgn. met het Jav. asn asn (HTy&ix

  orde en beleefdheid, wellevendheid; ook zva.

  X O o o O

  07)2 (EO 5Z,p\ (Lfn Ml 2 OSn OS)) (UI OJl (KI (VJi 2 OSn \ geen

  boe of ba zeggen; verder niets zeggen;
  zonder een woord te zeggen. onos))6-sw?^\
  iets opsommen; menschen plaatsen, doen


  asn asgj \

  323

  asn asn

  nerzitten, plaatsen in de orde voorge-
  schreven door het een of ander. wasn

  iets in orde of zooals dat behoort

  plaatsen; iets klaarzetten, schikken, rang-
  schikken, ordenen; troepen opstellen, in orde
  scharen. asn asn asn asn > klaarzetten, klaar-
  leggen, in orde of naar behooren plaatsen.
  wijze van leven, wijze van doen,

  zeden. Verg. oji 2 rut

  asl asn SB. wond; geblesseerd, gewond. -

  Verg. urn asny w

  o . . Q

  057? 057? \ ong. (Jav. nauwkeurig.) asn asn o-nj\
  SB. nauwkeurig acht geven, nauwkeurig
  letten op iets Sirjasna^M/p iets nauwkeurig
  waarnemen, op iets letten, iets met zorg
  observeren, zich op de hoogte stellen van een
  arbeid of werk, door nauwkeurig achtgeven.
  asn SB. par stampen in het

  rijstblok. geraakt met den par

  stamper. (K^asr^asionji' iets, bv. koffij ,

  stampen. (uioyasrp f rijststampster. 2.

  cv o q o

  zva. Mn/ru^(tJi asi asnajnajbi (Eiasi^asr^asi^fnj^aAaSjiz

  er aan toe zijn als de kip, die enz.

  dwz. terwijl men reeds onder een slag gebukt
  gaat, nog erger bezocht worden.

  asn acj asn \\ irfcm^asn\ SB. klimmen,

  gaan staan of stappen op iets, om ergens
  bij te kunnen reiken; den voet plaatsen

  in den stijgbeugel, willende het paard, ook

  in de, in een boom gemaakte inkapping, wl-

  len$e den boom, bestijgen; voorts: zich van
  den stijgbeugel bdienen, om een paard te
  bestijgen; en den voet plaatsen tegen den
  schouder, dwz. tegen de verbinding van den

  voorpoot met den romp, van een buffel, ten
  einde dien te kunnen bestijgen of dien wil-
  lende bestijgen. Verg. >g?
  ,057? 057? \ SB. beitel. snasn^.vn^x ook

  geschreven asn asn ajn aajp een met een beitel

  een houtwerk, bv. in een stijl, gemaakt gat,

  noodzakelijk, bv. om dien stijl te kunnen verbin-
  den met een ander houtwerk; voorts: beitel werk;
  en eindelijk nog ciseleerwerk op gouden of zil-
  veren voorwerpen. Verg. apaSn-n

  057? 057? W. (Si asn q\ S. as)(is^S^\ P, (iajim\
  B. iemand iets gelasten of zeggen te doen;
  lastgeven tot iets. anmasn^x asia^n^'r^\
  en iEnnjiaji^h\ mvdsv.. (Sasn^ajn S9
  asni^^asia^p maar gew. asia^^afnga^x P.
  (iaji^asitm/f^B. een bode, berigt o f tijding
  (door een bode), een plaatsvervanger, ook
  iemand voorzien van instructies zenden;


  324

  asn v) /uti mfls

  O o
  (151? iH? { \

  iemand zenden als plaatsvervanger; iemand
  menden er gene heen, om daar het een of ander te
  verrigten. Su asn % mn anjp S. ae^'r^actM^ P*
  (SiM^ (cio-njp B. zendeling, bode, afgezant.
  IblOTWM?^ OOk ZVa.

  -3o^r?7?fK?/p zie bij

  O

  (Kma-njp

  S. (i (iiu)m (tfn2B. ten behoeve

  van iemand iets gelasten aan iemand anders.

  asri (KW ^ \ . voorzigtig, P zijn hoede,
  niet onbesuisd. s aSi^a^m^s?,x

  niet voorzigtig en niet behoedzaam ge~

  7" 7 O O

  ,noeg.11. (hkisii%\ zie asY^isa^Jiooiji^

  TT \\ maar gezo. (^isi^ajnwp

  SB. takken kappen van een boom, bv. doode tak-
  ken, geschikt voor brandhout; een boom snoeijen.


  het woord dat onder de lioogere standen
  gemeenlijk wordt gebezigd: oudere zuster.
  Mwt tg asn (g asn % spreekt men wel een vrouw

  uit het volk aan, ook mag men het bezigen
  van zich zelf sprekende tot een jongere, en

  een kind gebruikt het wel tot de moeder.
  miw\ en miKTiccm^\ zijn B. Zie voor het
  gebruik bij moo?\ aldaar I. en voorts

  bij trxjt($2Zie ook 6.S??0o?^\\

  asri osyi (Lm (Kiji \ zie asnasn^tunon/p hij asn asn q w

  asn asn (Kiji \ zie Su aSi w

  (ISY) OSY) QJ (Hl (H1JI \ zie asn Si w

  vj OSY) vj asn ((hj^ cY)^ \ 8B. stampvoeten van
  boosheid of toorn.

  O

  (15Y) (ISY) \naam van een zeker heestergewas.

  O QX'

  (1517 (1517 \ en gew. Snasn,~n(Hi bedoeg, die slaande, zoooals bij SSnafaUwj^
  zie dat hieronder. is vermeld. S Sn \ telkens

  weer komen om iemand te manen, ook ergens,
  om te zien of er ioat valt te stelen. S Sn
  £ii2(kiji\ na n zwaren slag, een aantal
  snel opeenvolgende al zachter en zachter
  wordende slagen geven, op de bedoeg. Het

  geschiedt s middags om twaalf uur, gemeenlijk
  drie maal achter elkaar, op Donderdag echter

  ook nog, insgelijks drie- maal, en wel bij de
  aankondiging van het namiddag gebed, ter
  aankondiging van den Vrijdag; voorts: de klok
  kleppen. Verg. ?(SiSn

  f, c oZ

  miKip of asnasnnrianji\ zva. (L^nr^.i^^asn^ifw
  TTL SB. den voet of het spoor

  van een mensch of dier volgen; iemand, die
  hardop leest, volgen, ten einde hem zoo noodig

  te kunnen verbeteren, bv. bij het koranlezen of

  wel van hem te leer en, hoe men lezen moet;
  ook: volgt, nu volgt, bv. het 15e hoofdstuk. -


  tg asn (g rtsn \

  325

  asm na) 2\

  orjo^ofri2(Hij)\ S. o^rz^aSiS. iemand, die
  vooruitging, achternagaan; iets, dat vooruit is,
  in zijn gang of loop volgen; iemand als een
  leidsman of als een gezaghebbend en regelend
  hoofd, volgen en gehoorzamen.
  ofi2(Ki^.i^2rr)\ iemand achteropvolgen.
  ^05^(^1^0^2 00^ iemand overal achterna
  gaan, overal volgen, waar hij zijn schreden
  wendt; achter een dier, dat men weidt of
  hoedt, loopen. tot in den

  dood getrouw blijven; in leven en sterven
  getrouw blijven aan iemand.

  II. (Jav. zeggen of mededeelen aan iemand;

  wat door iemand aan iemand gezegd of
  megedeeld wordt; grondv. ) Dit

  in het Soend. ong. Verg. ojnosr^.
  SB. hetgeen men iemand zegt,
  bij wijze van vermaning of onderrigting;
  vermaning, inzegging, onderrigting.
  vermanenderwijs o/omteonder-

  rigten spreken tot iemand.

  III. n5rhl'fy ZVi'

  syj asn V] ^57? \ SB. een gevoel hebben, alsof men
  den strijd niet zal kunnen volhouden, maar
  het onderspit zal moeten delven; ontmoedigd
  zijn, ontmoedigd worden, van strijdenden.

  S z S /

  (ISYl 2 OSY) 2 \ ofosii2%osn2\\ omosn2\ of ont asn 2 \
  SB. drinken, niet met behulp van de han-
  den, uit een rivier, een beek, enz. ook: iets

  drinken uit de flesch, in plaats van het

  eerst te schenken in een glas; iets drinken
  uit den theepot. Volgens sommigen ook gebr.
  voor het slurpen met den snoet of bek
  in het water, het drinken van dieren, zoo

  als paarden, honden enz. doen.

  Ov

  asr^ asy nyoj) azi (K1J! \ SB. raadsel.

  O o

  asr) asn (Kw. doorgebroken, doorge-

  sneden, doorgekapt; afgesneden, enz.
  Jav. Wdbk.} ong. oa(Slognj^ volgens anderen
  (O. a. den Rg. van Tj.} SB. steil

  op of afloopen, van een terrein, een weg, enz.
  im2(i/n(Kpjj\ hetz. Rg. Tj. Bit laatste mij van
  elders onb. Verg. II en a^
  tfo(£n
  Q O

  057? 057? benaming van het teeken

  []; bv. ^alioe. . teeken, spoor,

  dat dienen kan om iets na te gaan of te
  ontdekken of waaruit iets afgeleid kan zoor den.
  Jav. JVdbk.)S)(iSi(Knjp zva. 2(Hyw

  (Hna&SiKHrijl ontdekt, aan t licht gebragt,
  gevonden.

  ry 057? ry asYi(Hnjj \\ (g(Ki(qa5n

  nsii 2 nsn 2
  326

  nrj asn vjdsn (k/yf \

  koopen of verkoopen'. in het klein, bij het hetgeen werd geschreven dat zou zijn of
  stuk. ymynma^2iets in het klein geschieden. Sa Sn aai SB. suikerstroop
  of bij het stuk verkoopen. doen in de vormpjes. Be stroop SShSn
  0577 2 0577 2 x metalen, gewoonlijk o (M2 (Hl/tw (ko
  gouden of zilveren plaat, vr op een (7^ 0577 (j 0577 £5. drup, druppel. Verg.
  buikband. (Volg Bg. is totok a lampstand, nsn &n (Mji'b cSi asnym y asnaayy bezet of inge-
  maar volg K. een soort schelp, die wel als legd met edelgesteenten. cm Sn^maaiyasn
  bakje van een palita wordt gebruikt. Jav. / O o nsnoa ^na^aj) crm (^asn2(qasn2^nji' naarn van een zeeschelp, en nq asn aai^rmaai aaaai.rrn nshxsr^ tEnasnyn SJi2 q\ spreek-
  van het dier, dat er in leeft. wijze: ook het kleinste vergrijp blijft niet zon-
  0577 (Knrui \ SB. ten tijde dat; tijdens, toen. (Skr. tatkdla, samengesteld uit tat, dat, en der straf kdla. Jav. TVdbk.) 0577 2 0577 2 £#. met een gat er in,
  Q O 0577 0577 Jon& van een eend. OST^ 057^ (f volgens sommigen SB. alikruik K. van een lodong, een aarden of porceleinen schotel en derg. cKi2asn2oay}\ van een weg: een berg of heuvel doorsnijden. om asm
  057^ 0577 z^e voorgaande woord. o 0577 asrjn5rlaBJI^ 0577 0577 (WTJj \\ een pager, een wand van bilik of derg. een gevlekt, gespikkeld.
  opening kappen of snijden om zich een door- (un2(q(uiasr^(^(njij^\ gespikkelde rotting.
  togt te banen. Verg. iKimasna^w Q O 0577 0577 Kw. zva. w] (isrKrj om (kjjqw tnaji o O O /. O O O o Q Q ihtq asn asn fefynji ojyj oj cm2(f^(ui (ook wel toegekomen aan het- stempelen. an2osn2cruiaay~nosy^\ zijn pas
  geen stond geschreven; toegekomen aan laten afteekennen en stempelen.


  (q asn
  327  /y ruz? cr} 057) cnj) 2 \ BB. naam van een epide- O5) aSrf) omslag, overtrek, enve-
  mische ziekte (sasalad) onder kippen, eenden loppe; de bovenste laag van tabak; ook soms
  en derg. Het dier, dat door nqasn^asntrtmx voor deksel, maar het is dan een Javanisme
  wordt aangetast, sterft lieel spoedig, soms / of Maleicisme. Verg. Voorts:
  nagenoeg onmiddelijk. uit, gedaan hebben met spreken, gedaan
  O osr) 057) ay cq oj) & ongevraagd zich in een gesprek mengen; er zijn mond insteken. O ruz? rui? x vast? zeker, stellig, vast- zijn, afgeloopen zijn van iets, zooals de voor- lezing van een brief of derg.- ook: toegekomen aan iets, bv. 'aan een bepaalde hoeveelheid, en
  staan; blijven, voor goed blijven; bij voort- vervuld, bereikt, van den levenstijd.
  during. iets vaststellen, iemand een brief sluiten, maar beter hier-
  bevestigen in iets; van iets liet bewezen voor (nm3asyi\\ Voorts: iemand opsluiten,
  zijn aannemen, iets gestand doen. in arrest zetten, gevangen zetten; iets bv.
  aji I. zie II. mooijer een glas met de hand, met een bord of iets
  woord als azurm (Ui^i iets zooals een derg. bedekken. S.
  piwoeroek nakomen, naleven. B. (van een aanzienlijke) zich
  o run run x 111 bewaring geven, me- opsluiten. iets bedekt of
  geven aan iemand, bv. als men er op uit digt houden. a^as^oji^i^nu^ zich de
  gaat, iets, dat men niet kan of wil meenemen, ooren digt houden. asr^asr^f^iuntKrimtrLii
  geld, met opdragt om daarvoor iets te koopen, (cn\ spreekw: het eene gat met het ander
  enz. iemand, bv. een kind, stoppen. (win^uuio^asrj(u^/i\ de laatste van
  stellen onder de hoede van iemand; iets in de profeten, d. i. Moehammed.
  bewaring geven aan iemand. (Si Snaji^nmjl' 057) 057) (S) \ ook wel af gekort tot nsn & S.
  het in bewaring gegevene; het aan iemands ai(\ (w>i\ of 6^khiSi\ B. evenwel, maar,
  zorg toevertrouwde; wat aan iemand wordt doch, echter. asn asn (Si (rui^M/^ ook: als,
  meegegeven. (ui^i&n/p van den gesteld dat. (Skr. tatdpi, evenwel, echter.
  persoon, ivien iets in bewaring werd gegeven. Brof Kern. Jav. Vdbk.)


  o

  S USD

  328

  o . O
  asn asn (n~n cun 2 agig \

  asn asn a&: 2\ zie asna&2\\

  O O

  asn asn c^Jj &B vaststaan bv. van een

  tafel; voorts onversaagd, onverschrokken,
  niet angstig van hart of gemoed. tnaS
  nrnq\ een geweer of pistool laden. aSizob
  tfna^ncrrgj geladen. Verg. <3<3cmfl\'

  asv asri arrrji \ I. zva. einde, slot.

  de voet van het gebergte
  of van den berg. o^^cmjfx a. SB. t on-
  derst boven staan, bv. van een odong, van een
  vlieger in de lucht, enz. en van menschen:
  met het hoofd omlaag. \ iets

  bv. een bdong t onderst boven zetten.
  n5?Ktsr^(i^o'ngf\ met het hoofd naar beneden

  en de beenen in de lucht nerkomen; ook
  ZVa. (§n a^(&) ^i a£i anij^ (K)asi^ van een regenboog: gerigt zijn naar of staan
  in, bv. het noorden', voorts nerstralen, uit-
  stroomen, bv. op een huis, van en licht, een
  schijnsel uit den hooqen. II. asrfi!'5rhaJI' SB.
  benaming van een zeker g er egt, bestaande
  in rijst met zout zoomede (xntc>
  ruiojyp of wel toetoeg

  maken.

  asn asn asn plank, planken, waar

  het paard op staat, bevloering, in een

  paardenstal. Van isn.rn^? men schrijft
  ook wel as)) ,rsn azn (hn/jw

  Q CU
  0577 0577

  O Qv .O
  en OS)1 OS)) (KT^ (O) 2 (HT/f \

  (Lm 2 (Kijf ?(*

  SB. niet op zijn beenen kunnen staan
  gedurende eenige oogenblikken^ van iemand,

  die lang met gekruiste beenen heeft gezeten
  en wil gaan staan; ook: niet kunnen staan,

  als ze bevrijd wordt,van een kip, wierpooten
  geruimen tijd waren gebonden

  of die langen tijd in een o asn asn crn \ SB. duizendpoot.

  tz

  05^

  0577 en ffew' daar zoo-

  even, zoo pas, daar pas. (Sn a-jifsQ
  van af dat pas; van af het oogenblik.
  (3^(Ki(Si(Ej)(Ki\ waar komt ge van daan?
  waar van daan keert ge terug? 3^
  pas, zoo pas. zoo even; ook zva. m £ anojijp
  en aan wal komen van een schip, maar

  dit laatste is een Javanisme.

  pas gewerkt hebben, komen van het werk. -
  aj) £l' zva. (xi cm ? ajgi w Zie ook £t2'
  bij £*2MMg\ de grondv. is ook asnojyfw  asn (M (W) asnji \ zie M'VM)snj\\

  Q

  asn (M 2 m 2 (lj) 2 asnjj \ zie X12rX!2(l^2 OSD^W
  asn^ ^1/ n^' het met ie^s fijns en


  nsiia^a

  329

  asm
  puntigs in of door iets steken, zooals

  met een naald of met een draad

  door de naald. P.) SB.

  naald of pen, bv. van ff oud en met een knop,
  die in het kapsel wordt gestoken tot
  sieraad. s^x ijzeren schopje, dat
  men o. a. gebrziikt om een stuk vleesch, dat

  men braadt, in de pan om te keeren.

  a

  Z157? zie  (lil 0^12 0^ OTUl (VJi a5^J! \ zie nmfl v.

  Q o

  £57? (ui(Kia^(ipji\ benaming van het Arob.

  (Lt7), dat in Soendasch geschreven met
  Arab. karakters wordt gebezigd.

  Ottl SB. bril (Pers. tjasjmah.Jav. Wdbkl).

  *788?' SB. rozekrans (Ai.

  den rozekrans aflezen.

  CO

  asnaj^ \\ (Hiajp SB. iets, zooals een put, leeg
  scheppen, leghoozen. het

  zvader lioozen, scheppen, bv. uit een boot of
  een put.

  (M (u^ \ SB. suikerriet. (aj^(3^.^2cm^\
  naam van een soort daarvan. Bg.)

  (LJ \ 7. SB. naam van een plant, zvaarvan

  liet wortelsap in een zoater geworpen, de
  zich daarin bevindende visch bedwelmt, die
  dan gemakkelijk zcordtgevangen.
  z bedwelmen om ze gemakkelijk te
  kunnen vangen. Verg. bij iui2
  Jav. en Mal. oud, bejaard. Verg.
  (Kmtrui2<3^(K^(io^a^,(wt(un2

  (uiitu) (beter (ui? die men moet eeren, dat zijn: zijn
  goeroe, zijn vorst en zijn ouders of in alg.
  zin: zijn ouderen. Stajia^i^x of Q!a^(ui\
  (Jav. zie iasmtun^

  asrf2dj) \ I. ZVa. nptmw (Lpajvi 2 nsrtjp volg.
  somm. zva. en nsr>t(ut\ maar bep. is het

  ook een benaming, waarmee men zijn

  of & J?t aan-of toespreekt. 2. /isngM&St
  (ki^\ SB. uitslag hebben aan de kin, of

  aan de hoeken van den mond.

  TT' Jav. groeijen, wassen, enz. slechts ge-
  bruikelijk in de uitdrukking: a$ azi
  (ki\ halverwege de levensbaan; van middel-
  baren leeftijd, d. i. bij den Soendanees, die den
  gemiddelden levensduur stelt op zestig jaar, een
  goede dertiger; en gebezigd van een paard be-
  teekent de uitdrukking: de haken zijn goed uit.  asn dJ^ (3 naam van een honig voort-

  brengende bijensoort. K.

  a^l zva. (Kr^n^r^tc^x altijd; het kan

  niet missen. (In Zuid Bantam zva. (dn K.)
  330

  x

  asYji o \

  asr^OJI (bQjj (van a^aj)\ oud, bejaard.). SB. asr^ (9J) \\ I. SB. een boom of een bamboe
  titel, ook als voornw. v. d. 2 persoon, dien omhakken, vellen. (Kim^tuK (K^uimppp
  men geeft aan Europeanen, Arabieren en en mvdsv. de eerste van
  hadjis, ook aan een regent, maar dan ge- meer dan een persoon, die een of meer stuks
  meenlijk gevolgd door zijn ambtstitel. Zoo vellen; de tweede van een persoon, die een
  betitelt de Europeaan een regent, die bv. veelheid vlt, de derde van meer dan een
  mimi is veelal met asi^vi(Kiji6^oSi(maSi\\ persoon, die ieder meer dan een boom of
  Inlanders doen zulks slechts, van hem spre- bamboe vllen. II. (^\ SB. kanth be-
  kende, en dan doorgaans ook nog slechts, als handelen met wjp
  ze Haleisch spreken. En een Europeaan, hetz. (S)(isr^j)\ zie bij m\\ III.
  sprekende tot een Arabier of hadji vermijdt X X . X X . X 5^ o 07 sn of 05i^(V)triasnaJL'i2\ zie bij qasn^w
  gewoonlijk het gebruik van () S) SB. steken, een
  Eindelijk zegt men van de Godheid sprekende steek geven met eenioapen.-^iSl^^pp mvdsv.
  in plaats van wel asr^vi (herh.) wtQ&iKgp met een wapen naar
  "Mf' 00k wel eenS asrjajn (KipG-SLtrL/)^ (ISYl (U) \ I. zva. (una bieden, op iets een bod doen; om een asn^i (Kn SB. berusten, berusting
  tweede vragen, bv. een tweede sigaar, na een in hetgeen God over ons beschikt.
  te hebben gekregen; ook: vragen aan iemand asnasn(Q'ivn(MMjp een valsche berusting,
  het nogmaals te doen. iemand die de handen in den schoot doet leggen.
  het aanbod doen van iets; tot hem aan- Eoorts nsritQ(KnirLyi^ ook: zich zelf kunnen
  biedenderwijze zeggen. en weten te redden; buiten andermans
  iets presenteren of aanbieden aan iemand; hulp kunnen; zonder hulp van anderen
  iets te koop aanbieden. (ukkkuk bod, dat in zijn behoeften kunnen voorzien; energie
  emand ergens op doet of heeft gedaan. hebben. (Ar. tawakkol, zijn toe-


  331

  9 i o i \

  vertrouwen stellen; zich verlaten. Jav.
  wdbk?)

  am (Qi \ (hkSiojjjix enz. zie asn^'>-
  (ISYJ QJ (Ui Mjp naam van een zoetwater

  Q

  asn

  . K.

  x ramp, tegenspoed, onge-
  luk, onheil; ook: een ongeluk krijgen, om-
  komen. ongeluk, ramp,

  enz. en in het ongeluk geraakt zijn, onge-

  lukkig of' rampspoedig zijn.

  o O
  (HI(U)(kA2(HHI\

  een ongeluk, ramp of onheil bezorgen of

  toebrengen aan iemand.

  O O

  asw 2 2 naam van een honig voort-

  brengende bijensoort, lig. K.

  2 \\ ook wel

  {Hig^rui^ SB. iemand of iets met den
  vinger, met de hand of met iets, bv. een stok,

  een boek of wat ook, beroeren, aanstooten.

  /

  os^ (Ui \ I. (&y(ui\ (k^\ enz. zieivniKnasy en

  (-j)757p\ (UI (UI (HT/j\ Zie n 2 (Si 2^ II.

  bez. voornaamwoord v. d. pers. dat

  soms als P. soms als B. of BL. woord
  wordt gebezigd.

  V

  "l'l \ SB. kom van verglaasd aardewerk.
  .i^aji^nanix vond ik voor nap. Perg.

  v

  ui on rnfl w

  cisn 2 (CB 2 \ SB. missen, ophouden, stilstaan;
  ook een uitzondering maken op den regel,
  bv. van een (den) nacht, waarin niet, zooals
  anders altijd geschiedt, de wacht ergens wordt
  betrokken. (jui2tri(vias)i2(vi2\ in het Buiten-
  zorgsclie zva. (rui(un(Ki-ui2(q(ui(uiji\ (K.) voorts
  (un2>w\ volg. Bg. slop in een bosch ook in
  het gebergte.) (unuG-smuukism oji2(hi\ niet
  ophouden of niet uitscheiden met iets;
  steeds maar door, zonder ophouden.
  nsn-nasn2(tji2\ immer en altijd, zonder dat
  het mist, geregeld, vast. (Si 2 asn 2 w 2 \ zva.
  n 2(rufi(vi\\ K.)

  asn (rSi\ SB. alles, wat bij wijze van touw,
  om iets mee te binden of mee vast-digt of
  aan te binden wordt gebezigd; touw, koord,
  enz. ook: pees van een boog. ontrui omnn/p

  iemand binden; iets digtbinden; iets, door
  het er aan te binden, voorzien van een louw

  of derg., zoo bv. den poot van een vogel,
  om hem het weg vlieg en te beletten. (mruurn
  Si2(Si2\ een veroordeelde den strop om den
  hals doen. n 2 ihn/ix een pager of

  bilik aanbinden, dwz. binden aan de stijlen ;iets
  vastbinden aan iets anders, ergens aan vast-

  binden. asn trui
  (H>b

  (ISI1 TUI (UI m on 2 CIJ]n\
  asij


  an
  332

  fli/1 (7L? \

  jB. gebruik, gewoonte, de gewone manier klaar. *100 *105)10^10^02 on , van doen; hetgeen van ouds gebruikelijk is.- duidelijk maken; van iets doen blijken;
  asn(rj(cnr-nasnfl\ de koordjes, die achter van van iets nauwkeurig berigt inwinnen.
  een afhangen, en die als het CY *1 asnarjosnmaargew. aji*^os)i*ui(3^onj^\
  hard waait, wel aan den keelband worden aantooning, opgave.
  gebonden, om het hoofddeksel nog stevi- Z157? (YUl \ JLw.ong. oncrui^ of (ft onrui
  ger te bevestigen. asmrSi(cn^\ het hals- SB. van een naam of bijnaam: de gebrui-
  snoer, met een of meer kwasten, dat een kelijke WOrden of zij n. (S) aSi *ui q o£n 2 onfl \
  deel uitmaakt van de officiers montering; van een naam of bijnaam: gegeven worden;
  fouragres; ook wel voor een horologie- van iemand: genoemd worden met dezen
  koordje, dat om den hals wordt gedragen. 0f genen naam of bijnaam. Be Act. vorm
  asn(rSt<3^.m(3^A.^\ zie bij (uiasn schijnt niet gebruikt te worden. aonuaui^x
  (rSi\ een kwartgulden; kwartje, os van iemand 0f iets, zooals een land of rijk:
  of osn asrt m,! (uyp hetz. genoemd worden zoo of zoo; bekend onder
  o OSY) (YU^\ Jav. zva. astinyx drie. Slechts in gebruik, verbonden met osn*cio laatste woord. oji azi't'ioyon^ of 05)1 out^(Kr^iEnojii0^(3art!Kiif^
  zt^F \ SB. drie. drietal; met hun drien. sde derde; ten of Mojno^im^on/i(3^oq,c£n2^*ui hoe is je naam?
  derde; in de derde plaats; ook met (na- O Q asn (TUi <>\ 1. SB. de krop van een vogel.
  melijk met twee anderen). anitn^iQrviM/ix Q O O £. (H1*)J)^\ zva. (Cl (Q,(CY) 2 (KYIJI'^
  dertien. O OSY) cru^ \ (Jav. booze geest, die ziekten en
  (Yj ciSYl aui \ ong. <^(1511(^05)1 (tut\ SB. duidelijk, plagen te weeg brengt; toovenaar, be-
  blijkbaar, openbaar; het blijkt duidelijk; hekser.) ong. afnn^ of osrjoandnou^^x
  het is aan geen twijfel onderhevig. iemand, die heksen kan, toovenaar, vooral
  tut*105)1 trut\ 7,qqt duidelijk; duidelijk en een boosaardige toovenaar. Het volk


  asr^irvi^\

  333

  zegt, dal de asrjMiMru^' kan vliegen en dal
  hij dit doel in de gedaante van een aSizri/i*
  (In liet Bandoengsche Mtnj^\ zva. £)

  asYj, au \ (Jav. een door God beschikt on-
  heil tot vergelding of straf van een ver-
  grijp tegen een pligt of een verbod.)

  ong. mj altrui q\ zva. asn arm (L/n x in tween gespleten

  bamboes tot dakbedekking, Verg. (&m (uipw
  AST) (TL^ (Kijf \ SB. boomgaard. asn asn m/^

  Mfl' hetz. Verg.
  SY) MivjM/p zie op tiniMiiwp

  asn (Hj^ x ^e^s zooa^s een plank

  o/blok, waarop men iets fijn hakt; hakblok,
  slagtblok; voorts het een of ander, bijv.
  eenige in elkaar liggende vellen papier, dat

  men legt onder het papier, dat men wil
  beschrijven.

  (ISY1 (XXJl (Hl \ BB. tmasntnjijpmcbn/ix te ver drii-
  u' J

  ven, te vergaan; te ver gedreven, overijld.

  Verg.

  V

  (ISY1 2 (LLfl 2 (Hl 2 \ onq. asnzamzcrujzMzaziM/ix SB.
  & c-

  van het loopen van iemand, die langs een glad
  bergpad af daalt, nu met dit, dan met dat been
  vooruitglijdende; ook (van liet loopen van een
  beschonkene, heen en weer zwaaijend. K.)

  &SY) arm \\ Merci \ SB. van buiten kennen;

  1

  van buiten, van <&<& en ann mm nut \
  1 co

  P. opinie, idee, intentie ter zake van iets.
  asn(fuooMp\ de persoonlijke opinie van een

  persoon of van meer, nog niet getoetst aan
  de bestaande uitspraken of voorschriften.

  Sn (LL/1 \ ong. SB. niet bebouwde,

  slechts met gras en derg. begroeide

  gronden.

  O z"

  asri (TLf^ \ plat voor Het woord wordt

  door den toekang pantoen dikwijls gebruikt,
  asn a/Cl \ (Jav. iemand of iets verlaten, achter-
  laten; enz.) SB. zijn (mooije) stem kwijt zijn,
  van een tortelduif; voorts gebr. in aSnnji(v^(g^\
  een sierlijke of hoffelijke uitdrukking voor
  sterven. Verg.MC-.^ am-hammastianitrut\

  door iemand bij zijn verscheiden nagelaten
  goederen.

  (rui w iKjiru\ SB. aarden naar iemand;
  overgaan, overerven' op iemand; denzelfden
  aard of dezelfde lichamelijke schoonhe-
  den of wel .gebreken hebben, door over-
  erving.

  a

  nsn (TUI cyi \ maar gewoonlijk en ook beter, ten
  minste in proza, asn(rcnmMnzrmzasnp\ zva.

  tuil rui ojim m\\ om mommasnrui miz?l??


  334

  nsn ju mn j \

  TIJ tKHjl'

  ook wel: asti3vim>tnii.nigasn door iemand, die er niet meer is, werden schuif, waarme in een inlandsch huis de
  gemaakt, aangelegd of daargesteld; het deur wordt gesloten. Verg. oejamv. a^ruuKri^
  gewrocht van ouders of ouderen. M/p een deur met de toelak sluiten;
  (TV) verstooting, in den bepaal- (Si^ruiiKrnaijp ook: gesloten zijn, met
  den vorm uitgesproken door een man over behulp van de toelak, van een deur.
  zijn vrouw mruiG^^ruiiaup de toelak, waarmee een deur
  of w een vrouw astin?riasiinjitiii nn tl? ttfn trui \ ook wel '~nqariU f) S ren, terugwijzen. ook
  talaks (ze alle drie legrijpende in deuitgesproken M^rui wordende verstooting] uitspreken over een nqcKh S. (H^ruuwji 6^fg(Kh\ B. de handen in
  vrouw, Dit kan natuurlijk niet, maar men zegt de zijden zetten; met de handen in de zijden
  zoo wel, icillende pertinent verklaren, dat men staan. ajia^ruiMpji' middel of wat men
  er niet aan denken zal haar terug te nemen. bezigt tot afwering; voorbehoedmiddel;
  syi (YU^ (KYTjj \ SB. zich onderwerpen, zich overgeven; onderworpen zijn (Ar. LJLxS). O Q CISl (YU} 007 Jav. zva. (vrnsn <&iasn^ 0577 (TUI (KJTJj SB. zva. fg. schild, waarmee men iets af weert. d ook iets, zooals een aanplant gaan zien, gaan gemaakte mand, met los deksel. Rijst,
  inspecteren; voorts een kwaliteit van iemand aardappelen enz. worden gewoonlijk in twee
  of iets opmerken, zien. zulke manden, aan een draagstok gedragen,
  S. (KKtcianiff (3^.^2(hn^\ B. (van een meerdere] langs de huizen verkocht.
  zich bekijken, Iv. om te zien of alles goed X 0577 0177 (KY^ \ SB. zorgen, waken voor iemand
  en netjes zit. bijzonderheden inspecteren, nazien, nagaan. asrj (YU) (KT) 2 x ongeveer een


  asn rep rtn 2 \

  335

  ru y asn (ht/i \

  voet lange bekleedsel van het bamboeriet, B. opdragen, verzoeken, bestellen, gelasten.
  dat zich bevindt onmiddelijk boven een Nevens asn trui asn bezigt men a^iSiSl^riasnaQ^x
  geleding; en dat van het riet af genomen maar dit laatste veelal P. en zoo aai asn trui asn %
  den vorm heeft van den Jcop van een garnaal; (unan/p S. (Hn/SiQ'nasnanip P. een opdragt
  van daar ook voor het hoornachtige be- of bestelling hebben van iemand; gelast
  kleedsel van den kop van een garnaal. zijn door iemand.
  (ISYl 2 CKYJ 2 w 0^2 a£n 2 (Zijp SB. met een arm of de armen leunen, bv. (YU1 (j asn SB. maar (S. asytruiasnzM/p B. Peg. Tj.) in alle opzigten zorgen voor
  op de leuning van den stoel zvaar men achter iemand; uiterst zorgzaam zijn oog laten
  staat. aritppam&iMjp P ^ts met de gaan over iemand of iets. altrui asn tg,an
  armen liggen of leunen, bv. uit het raam voor iemand zorgen, niet slechts voor zijn
  kijkende, op de vensterbank of naast iemand lichamelijke behoeften, maar ook dat zijn
  staande, met den arm op zijn schouder. geest zich ontwikkelt; voor iets in allen
  O v SY) OTUl \ SB. een vogel, bv. een kip, de vleugels kruiselings over elkaar deele zorgen, zorg dragen, oppassen. QTUl dSn 2 z^e asr^trmnqasn an^
  binden; iemand de armen kruiselings over asn aru^ asn \ SB. de loodregt in den
  elkaar op den rug binden. grond gedreven palen of bamboezen stijlen
  O . OSY) I. SB. bidsluijer voor vrouwen. 11. Volgens Bg. en X. in het Buitenzorgsche, van een pager. Verg. en volgens laatstgen. ook in het Bantamsche (Arum Xsculentum, also Colocasia Vera of
  ' zva. asn o£n asnj^ \\ botany. Bg.) In de spreekwijs azurui afiafn2an^
  asn crj trui cq asn \ SB. nauwkeurig, tot in tup (iJlfl (L&kasn2 auij\ zoordt met asn tup (Mj d^rasn 2
  de kleinste bijzonderheden van vragen. nui'l de asn 2 trui bedoeld; van alle asnEpajpi
  OSn (YIB £577 .9 \ £. (SatnoJijp ook aji Bi om asnjp soorten is deze namelijk het meest (3^0^12 rui p\
  B. (van een meerdere) B. opdragt, verzoek, (Sj orui (Mjp (Jav. ten einde, op, uit; enz.
  bestelling, last, en, maar dan SiQosnwjp Ong. antruioji .^tan/p Ae ajic~p\


  asn

  336  asw SB, asna^ajig G^SM/p boosaar- |

  dig, slecht van hart, genegen om zijn
  naasten ongelukkig te maken.

  057? 017? 2 naam van een soort zwarte mier.

  0577 (rui SB. iets, zooals bv.

  een rozestruik in eens af kappen.

  X

  asr^ rui (Mji \ S. (ut'nasnflx B. schrift, ge-
  schreven of geteekende figuren, hetzij
  letters, hetzij, zooals op een samping grillige
  figuren of afbeeldingen van het een of ander;
  het geschrevene. aQBuKnasii
  zie bij asu asu
  schrijven, een brief schrijven. o^ouioji^a.
  <&t2\ figuren teekenen op een samping
  of sampings. aQia2Jf & ^2(hnJlx
  B. iets opschrijven of noteren; van iets aan-
  teekening houden. & £?£?

  masujKiji^ B. schrijven, het schrijven als de
  kunst van schrijven. fqmji(^ajia^(rSiaji^AaD^\
  S. y ru^ajiB. schrijfcassette.

  SB. op iets letters, figuren,

  een merk enz. teekenen; iets beschrijven,
  bv. een muur. i£i£r'nasnj\ of i&(^asn.j\
  geschreven, zoo in datums van brieven.

  S. iets dat zou gebeuren; er toe komen, gebeuren.

  057? rui dJl wordt niet verstaan en slechts

  gebruikt in alm a£trui aj) asnjp dat men dan
  zegt te zijn zva. afni Ar:zijn, als een stopwoord gebezigd?

  05?? rui rj (U! (Kn \ SB. stuk of scherf van
  een aji^rty^anf^x vj om arn g asn/&) t q \ afnafnasmg
  ajimaA^anrjx of aarden i^ikq^w

  dsn rui 0^07? toestel, waarop

  men iets te droogen hangt of aan de lucht
  blootstelt, bv. een rek, bestaande uit een bam-
  boe, rustende of liggende op twee andere in
  den grond gestoken bamboe s. asuaujaj^aziaj
  aqfcpg\ zva. aji& m osujutj^ Verg. het Jav.
  Wdbk. op a^biaj^w ajiaruia^ azi on/j en asunut
  aj^a^anfi\ aldaar voor: piekerek; wapenrek.

  057? cuj (uijj \\ (£n(g.ajyi\ SB. een brief vou-
  wen, digtvouwen. ?/a^aji wp\ kleeren
  en derg. opvouwen.

  \ zva. o 3 asu ,j w

  un rjrui ot? \\ as)i asun^rvi oji\ SB. uit een
  boom klauteren of zich slingeren in een

  ander, om zich de moeite van het naar bene-
  den komen en weer opklauteren te besparen.
  057? (YU^ (U^ \ zva. m ny ay w

  ui /nj? ot? 2 00?/? \ SB. de hoef van een  paard.


  nsn ru (Ui urhp

  337

  fTLl (Lil % \

  asn rui aji w iki irSi tui (Kn/j. SB. een
  trap geven, door den eenen voet voor het
  ander been langs te brengen. K.

  asyrui ZVa. any

  SB- exempel, voorbeeld; ookfig.

  Verq. (womw

  J L/

  057) rj ru) (LJ) 2 \ SB. onverschillig omtrent
  zijn werk of ambtsverrigtingen, in die
  mate dat het pbgt verzaken wordt; een
  slaapkop zijn en den boedel maar laten
  waaijen. Het woord is oorspronkelijk Ma-
  leisch en gevormd van tidoer, slapen,

  osn ru) \ ZVa. (wasn\ en


  \ S. (rui&:\ ook zoel ^.ver-

  volgens, daarop, voorts; voortgaan, zijn
  weg vervolgen, doorreizen; doorgaan ;* bij
  voortduring. 577^/^njnrviS\ mvdsv.-
  zva. en SB. met der

  tijd. asr^tn^n^\ S. B. het ver-

  volg van iets, bv. van een verhaal.

  &. i:ini $
  B. iets voortzetten; zijn verhaal, gang
  of togt, ook een zeeg vervolgen; voortgaan
  met iets; aan iets gevolg geven; iemands
  werk of bedrijf opvatten, zoodat men de-
  zelfde werkzaamheden verrigt of hetzelfde

  bedrijf uitoefent, als hij uitoefende.

  lulittniKiiKmrrLiinstix het van ziin ouders
  (toj coCaJ (J J

  gerfde goed bij elkaar houden.

  057^ nj) OJU) $>\ ong. ajiasr^nui(LtiSB. door

  elkander nerliggen van slapenden, ook van
  lijken op een slagveld; voorts van kopjes, bor-
  den, schotels, enz. op een tafel; enz. Verg.

  (UI (KICKT)ip\

  057) (UI G^)JI \ SB. een (rond blad)

  van koper, maar ook zoel van zilver of goud.

  _

  057) (7U) (EQJl \ zie asn

  O . zn

  057) 2 of^2 ce/)jj\ SB. duiken.

  een stuk goed verven, door doopen in in-
  digo, of wel, als men verlangt dat het een
  zwarte kleur zal krijgen, door het te behan-
  delen met een zekere kleisoort. In beide

  gevallen wordt de stof vooraf gekookt in een

  vloeistof, tot zoelker bereiding de schors en

  bladen van den malaka, 'ook zoel de schors van

  den djamboe- en djarakboom worden gebezigd
  (fffl^2 (rug^. Mwazpmanjp naar iemand of
  iets duiken. een mensch of

  dier verdrinken; iemand om hem te ver-
  drinken in het water werpen. -
  frnVjMiq' s. verdrinken. naar de diep-


  asn itvf

  338

  asn tru om \

  te gaan, zinken onbedoeld, van menschen

  en dieren; ook verdrinken.
  asl (Tt/) alles wa^ men bezigt om

  iets anders daarop te leggen, te vlijen, te
  spreiden, enz. zoo bv. de bladen, waarop
  men in een mand de visch legt, het papier
  waarop mn zaden droogt, enz. Verg. moji

  imrui&iMT/i' onder iets iets als

  tilam leggen.

  onder den bultzak een mat leggen.
  asn(rvir^n^\ de mat die soms onder een
  bultzak wordt gelegd; ook de mat die
  in de dorpen dikwijls boven op den bult-
  zak wordt gelegd en die dan tilam is te-
  genover het laken, de die er over heen

  wordt gelegd, of als men geen laken ge-
  bruikt, tegenover den persoon, die op de
  matras ligt. hetgeen men

  geeft als men om iets verzoekt, zulks,
  ten einde hem, tot wien het verzoek wordt
  gerigt, door het cadeautje gunstig voor het

  verzoek te stemmen. asn(&nn<&}an\ hetz.
  ca f (ISO

  anirru zigtbaar, tastbaar blijk of

  bewijs van

  099^ \\ wa^amp zva.

  Zie ook

  OS! aru) cim\ SB. meer (Skr. tadaga vijver,
  gemaakt waterbekken; talaka, een groote
  vijver. Jav. TVdbk.). asnmjiam(cmasn(Kf)Ji\

  naam van een zwavelmeer in de Breanger,
  regentschap Limbangan.

  asn enj} snj arui 2 cr^Jj \ofasyw arnt iwi 2
  SB. met voet of stok poolshoogte nemen,
  voor dat men den voet nerzet, bv. zooals
  een blinde doet of iemand, die in het donker

  loopt en vreest van den weg te raken.

  asn OTUl ZVCb ' maar volg. den

  Beg. v. Tj. daarvoor een B. woord. (Ar.),
  asn arui \ SB. buis, pijp of goot, van bamboe,
  hout of zink, waarme men water van
  de eene plaats naar de ander leidt; dak-
  goot. Verg. oji nm imiruix iemand
  vervangen bv. bij heerendienst. asnasniroi\
  zva. maxasnasn
  Burop. zin. (asnirviojim\ iemand uit of van
  ellende verlossen, samengesteld uit talang,
  stam, van nalang, voor iemand iets doen of
  ondergaan, en sangsara, lijden. Coolsma
  Tijdschrift Bat. Gen. Deel XXIII. Afl. 3.
  bl. 289. Mij van elders onb.) Mnasnariajimx
  rampspoedig, arm en ellendig, ong'eluk-
  kig. Verg. om asn trui OJ) ow (tn ,w>


  o .

  339

  asn grCi 2 \

  water door middel van een talang ver-
  plaatsen; voor iemand of iets strekken tot
  plaatsvervanger; de vervanger zijn in iets
  nqw iemand; voor iemand, het geld hem
  voorschietende, iets betalen, voldoen, ook
  koopen. m asn mi azi dopje, tevens

  maatje van een kruidhoorn of kogeltasch.

  Q

  asn 07? \ SB. loensch, scheel. K.

  asr^ crvi \ SB. been, knok, beenderen.

  /

  cyj asn (Kj arm \ SB. naam van liet

  schrijf teelden Zie ook o^xmw

  V

  \ SB. hulp, bijstand, assistentie; hel-
  pen, hulp verleenen, bijstaari; help!

  zva. M/j\ maar niet in den zin van

  redden, uithelpen. iemand

  helpen, bijstand verleenen, bijstaan, hulp
  bieden, redden, uithelpen,
  voor iemand in den dood gaan opdat hij vrij
  loope. helpen in alg. zin.

  Siasytrip SB. of S. met Siasnnji^ B. maar
  volgens anderen Siasnojy zva. Siasyrrp waar
  dat geen lichamelijke hulp of bijstand is:
  hulp, bijstand in een bepaald geval; uitied-
  ding. asr^ar^asian^ hulp, bijstand enz.
  ashisy ri^ asi Maleicisme, zva. asym^asi n-njw .
  Si ru ? asr^ \ Si aSi q a ij asi on/j x asy rij asn ay nj

  asian/p osjaijasj^ri^ ook asjaajSasjnjisiwjp
  wederkerig elkaar helpen, over en weer

  elkaar bijstaan. Verg. w mww
  Cd

  v

  RSW 2 arm 2 \ aji(Kig
  schrijf teeken *Zie ook as; asn w

  asn arm VJ (kyi \ SB. talmen, dralen, treuzelen;

  lang werk hebben, bv. om te komen, als men

  wordt geroepen.

  &

  OSn QTJ (TV) OfJ OSn W - asi irj/rCi rq asn \ SB. naar
  een persoon of iets, zich bevindende op de
  plaats van waar iemand verkwam, bij

  dezen informeren.

  z

  ^577 arm om \ ong. anaiaa^\ SB. smart, droef-
  heid, hartzeer; droevig, treurig; hartzeer

  hebben.

  cfj asn amjj\ SB. voelen dat men gestoken
  wordt door een mier of derg. of wel dat

  men zich brandt.

  redewoord voor nemen, aannemen,

  in ontvangst nemen, ontnemen of met geweld

  nemen, wegnemen enz. Ook, terwijl men iets

  geeft of ter hand stelt aan een mindere of

  jongere, zva. neem aan, zie h-ier, enz.

  osmajic~.\ zie ook Co J

  zie ook iKinajiji^

  asn am \ SB. zich onthouden van het een of


  asn oji\

  340

  (tim iL>i\

  §9 §9

  ander levensgenot of wel van sommige
  levensbehoeften, bij wijze van verdien-
  stelijke handeling, ten einde de Godheid te
  bewegen tot het verleenen van de een of
  ander gunst, aardsch voordeel daaronder
  begrepen; een kluizenaars leven leiden,
  zelfkwelling door onthouding van een
  genot of een levensbehoefte (Skr. tapah.
  Jav. IVdbk.). (uiasn(MG-za-M/p plaats waar

  men tapa doet; kluizenaarsverblijf.
  MiasnajioQtMjp ten behoeve van iemand, op-
  dat hij een zeker geluk, voordeel of zegen
  deelachtig worde, tapa doen.

  asn (Si \ I. zie asn (Si \\ II. an(ui\ SB. rijst
  wannen. Verg. (gamoot

  (ui \ nfljx zie op am

  (Ui \ of moji\ S.
  aan toez tot...........toe. cun^n2^nSt\ ook

  n *

  niet lang genoeg, bv. van een bamboe; voorts
  een tijdstip niet beleven; en onderdoen voor,
  bij vergelijking. aS(uiiKrias?iah?io^in;iojijj\ zie

  7 .. O O O o O a o

  Oij asn(uno^\\ ~ (HieuiirtniMjp S. (ndJigcm (ut?

  P. en B. maar P. met B. (v.

  e. meerdere) waar de zin is: doen geworden:

  iets zooals een brief, een pakje of derg.
  doen geworden, doen toekomen aan iemand;

  iets, zooals een stuk laken, dat men op (over)
  een tafel spijkert, doen reiken, zich doen
  uitstrekken, bv. tot aan den rand van de

  tafel.

  O n

  (Uil 2 (Ui \\ SB. werken met den

  hamer, van een smid, een koperslager en een

  (Uil

  OfjasnaJi\ SB. besmettelijk.

  Q

  (Ul2(Ui\ SB. pet, hoed (Port. chapo.).
  (Uil 2 (Ui 2\ SB. zakdoek, handdoek. Maar

  de inlander gebruikt den vierkanten lap, dien

  men in het Hollandsch gevoeglijk met zak-
  doek" kan benoemen ook wel als gordel, voorts

  bezigt hij dien om er het een of ander in
  te knoopen of in te pakken, ook wel eens
  als bidkleedje en eindelijk als hij uitgaat ook

  nog als een deel van zijn opschik, t. w. men
  slaat den asmajiz dan over den schouder, zoodat

  n punt voor en de tegenovergestelde achter
  hangt. Zie ook

  (Uil (Ui <> \ SB. de bamboezen tali om een

  .0

  (Ui naam van een houtsoort.

  (Uil (Ui \ SB. rijstveld en wel een sawah,

  om de een of ander reden, bv. omdat er niet
  genoeg water s of wel omdat de grond slecht  (bil

  341

  asn (Lm wijl \

  is, als hoema behandeld. Maar anderen in groot aantal omgeven en aanvallen;
  onderscheiden een tipar en een hoema slechts van edelgesteenten en derg.: iemands kleeding
  in zooverre van elkander, dat ze beweren dat of een kleedingstuk letterlijk bedekken.
  op de tipar geen gewassen als djagoeng en II. ahasn(u^Mrijp SB een touw aan heb-
  derg. tusschen de pare zouden worden geplant, ben, dat over de breedte van het voor-
  Inderdaad schijnt 'men (ishfn en te hoofd, digt onder de horens, is aange-
  mogen beschouwen als twee benamingen voor legd, terwijl de uiteinden boven op den
  een en dezelfde zaak. kop achter de horens zijn zaamgeknoopt,
  o 057? 07? 2 2 ajumz (m/j \\ asr) aj) \ SB. spoor, voetspoor, indruksel van een buffel. (Ufl (U) 2 korst, die op een
  van den voet van mensch of dier; spoor, wond komt. K. Ook volg. somm. zva.
  sporen van in der tijd toegebragte slagen (i^ajiasnjiw maar dan bep. v. de djambe.
  of wonden; lidteeken; afkomstig van, 057? (Ul Jnomyp SB. iets of op iets
  door. fisn aji(t^jsSzar)>i (Bgj, zva- met de vlakke hand slaan; een dier, zooals
  dat in de Brcanger het gebruikelijke een vlieg, kakkerlak, enz. met de vlakke
  WOOrd is. asniuum trut (Hpjj\ zie bij (lli mij w hand of met iets vlaks, bv. een breed liniaal,
  knielen, geknield liggen. asn tm w ($\ klapje geven, bv. op den schouder,
  zie bij (unajf* (£lgon (uiaf^imzonder den dj)\ zich op de borst slaan. MiuiimMp
  grond te raken zich voortbewegen; zweven, mvdsv. (bij herh.).
  van boeta's en derg. (Si asn wipstrik. (ISY! (Ul 2 (HYlJj \\ (&i0^(1511 (uiz<&}mmjp SB.
  057? (U^ \\ (kkl^ckt) . SB. van bijen, wespen, rupsen en derg.: in massa bij elkaar de wederzijdsche kinderen een huwelijk doen aangaan.
  zijn ergens; voorts: van rupsen: hoopsgewijze 057? 07? (Kr^ \ SB. peinzen, bidden en medi-
  ergens zijn; van bijen: iemand of een dier teren, in stilte bidden; mediterende en


  o o n aio o

  H5n
  biddende zich ophouden in de moskee (Ar. dat men uitzet, een woord telt van zekere reeks
  taphakkoer]. Q CZ?^1 CL?"' r\ r~\ (isn (U) (iSYf zie :tni i dSY) (LB SB. de schil vezels van de woorden, t. w. van deze: mnsrp (uu&rp oji^isii\ amtn^\ maar vlgens anderen: masy\ xm (isYj \ (ui (ui^ (n^\ anin^w En ook wel van deze reeks
  klappernoot. K. Verg. asnumw (verg. (uiiuiifKp^'.
  on? (LB \ &. gaanderij. O £57? naani van een heestergewas. Geantlius coccineus. Rg. Tl. aQ(u^n^\ SB. cuinsliw Zoo telt dan de eerste maal uitzetten voor of de tweede maal voor ajK&rp (unasYfi of (rui iemand, een dier of een wapen, vooral een men weer van voren af aan als men cmnp
  kris, meten, om tot de wetenschap te omnp of (umsn\ heeft gehad. Gesteld dat
  komen of zekere eigenschap of hoeda- de breedte, gebruik makende van de reeksen^
  nigheid of wel zekere eigenschappen die met beginnen, achtmaal in de
  en hoedanigheden, dien persoon, dat lengte is begrepen, dan zegt men dat zoon
  wapen of dat dier eigen zijn. JVil kris ressorteert onder (nrryi of men bv. dat onderzoek instellen omtrent een dat ket uwpen de eigenschap heeft zijn be-
  kris, dan handelt men vedal als volgt. Men zitter te vrijwaren tegen alle mogelijke
  neemt de kei ft van den afstand van af de miiKi^^h cciwjp als hij innmajui6^M^ Van
  punt van het wapen, tot aan de uiterste punt dieren wordt geivoonlijk slechts een kond,
  van liet zijwaarts uitstekende gedeelte van liet volgens sommigen ook wel een paard op een
  otkkiw Vervolgens zet men dien kalven af- wijze, met mji benoemd, gemeten. Men zet
  stand uit van reeds genoemd punt van liet dan den afstand van neus tot oog, bij het dier,
  mm naar liet midden van ket lemmet. uit op de lengte (genomen van neus tot uit-
  Op de hoogte, alwaar ket lemmet bereikt einde staart). Eindelijk ^n(u^a^\ ook iemand,
  wordt, neemt men van dat laatste de breedte die als pradjoerit wensclit dienst te nemen,
  en zet die vervolgens uit op meer genoemden meten of hij de maat heeft.

  kalven afstand, terwijl men voor ieder maal, | \\ on£l.ruji\ SB, aan of op


  vjasn (Uitui/p

  343

  T

  iels zitten; tegen iels aanzitten; aan iels
  zicli hechten of gehecht hebben, y. van
  een stukje van de vrucht, die men sneed, aan
  het mes, m£1iruuiojp op- aan- of tegen
  iets, iets bevestigen, bv. op een flesch een
  etiket. m £ rn wjp iets bevestigen te-
  gen- aan- of op iets anders, maar dat laatste

  moet grooter zijn of grooter oppervlak hellen

  als dat, wat men er tegen- aan of op beves-
  tigt; een brief, bekendmaking, prent enz.
  plakken tegen den muur; een etiket plakken,
  zich doen hechten op een- flesch; ook iets,

  zooals bv. een Amerikaansclie klok, met
  schroeven bevestigen aan den wand. (un£!
  /nj inuyi \ grens, grensscheiding van een land.


  mier. lig.

  Q

  asn aj) anr^ a5^J! \ zie (uun^nsn^w

  0577 (U) \ zie asn tuft \ en ajiajiamqw

  C V x\

  asrt oj^\ S. asnaji\ B. zamentreffen op weg;

  een ontmoeting hebben met iemand; in
  aanraking komen met iemand, door hem
  ergens te ontmoeten; iemand ergens aantref-
  fen; en van een stuk grond of een erf: liggen
  of grenzen aan een ander. (nganiup
  van een buikband of iets derg. tekort zijn,

  omdat de beide einden elkaar niet raken of
  niet aan elkaar sluiten, als men dien omdoet.
  (n aj^asn (cjgw/p acht jaar (een windoe) ge-
  leden. heden, zondag,

  (ook: heden, maandag,) is het reeds een
  week, bv. dat ik hier ben. Be spreker
  kwam een week geleden wel zondags.

  deze maand is de maand

  van de bevalling; dw'z. in deze maand is
  of zal hij (zij) juist een jaar oud zijn;
  en met betrekking tot het hersteld zijn van
  vjtikiHTii tQi \ beteekent iQ(ui o
  daarvoor is een tijdsverloop van vier
  en twintig uur noodig. <£?as?8.

  (ui (ukutjI\ B. gaan, om een ontmoeting
  te hebben met iemand; een- visite gaan
  brengen aan iemand, vooral bij aankomst
  ergens of zullen vertrekken naar elders.

  (uk£i(l^\ s. (ui (n tui \ B. elkaar ontmoeten;
  en van twee erven of stukken grond: aan
  elkaar grenzen. £. <&!
  nn/f\ B. iemand een ontmoeting doen heb-
  ben of doen zamenkomen met iemand.

  Q v

  0577 O^ \ SB. meel van rijst of kassave.
  asti (u^ asn \ of asn m cny \ tarwemeel.
  (Si ui \ van rijst of kassave meel maken.


  05)1 344: fbQlOX

  d$7l 2 (UI \ SB. zva. en persoon, o o ccno^ornji\ van morgen. o111
  die, bij wijze van kostwinning, gemaskerd vroeger tijd, voorheen, vroeger.
  voorstellingen geeft; vertooner, geassis- O n (1571 (UI \ a) teerd dooreen of meerbdors, van zekere 0571 (UI {Jav. iets dat dient om iets op
  kluchten, waarbij de spelers gemaskerd te vangen, bv. een pot of vat om regen-
  zijn. water op te vangen; op vangen, staan om
  V (15712 (UI 2 \ on ff. s 2 s 2 oji ? \ $. daarnevens op te vangen; enz.} SB. mo?asnajojy
  tcn£rinsnj^\ {in het Bantamsche ook Si rijstveld, sawah, van regen afhan-
  tEd ^,rvi\ en 'mi&irvi,i\\ K.) B. kelijk os)) (ui ? (un t) orgfx van de horens van
  hoofddoek. Zie ook 77. Si asm een buffel: bijna regt op staan, terwijl
  asmnji2\ itttfn nsnp Si apan\ met een hoofd- de punten naar voren zijn gekeerd.
  doek op. Voorts as)i2tisn2(ui2\ ook een, Verg. (Kng^oAi)(htjjw
  voor die sloffen dan als maat gebezigd, o 0571 (Ut o \ SB. gedekte lucht, betrokken lucht.
  door omslaan van een tip, afgemeten u aS7£(U^()\ SB. uitlegging van een toovergebed
  vierkant stuk van katoen en van gebatikt. of tooverformulier, als aanwijzing of uiteen-
  Zie ook qjkzSw zetting van het effect; voorts: wijzen, aan-
  SYj (Ui \ SB. (isn(L^asit2xni\ hoe; wat; hoe groot .. . . . o wijzen, aanwijzing geven.
  zal (zou) zijn, bv. zijn vreugde; wat moet iemand of iets wijzen of aan wijzen; iemand
  het wel zijn met; enz. Men vindt ook aanwijzing doen van iets; iemand op iets
  osnij) asn2tch w Fera. 'Eiodojo Si 20511 en nfn2(&)2\\ (I5C ' * o asn (U! \ SB. daar straks, zoo even, eenige wijzen; van iets doen blijken, iets toonen. (Si'asr^tv^^ aanduiding, aanwijzing, teregt-
  oogenblikken geleden. asn Bi w \ soms zva. wijzing. osyfi^aKruKHT/i den weg wijzen;
  as)i(S)\ voorts: te voren, vooraf, voorheen, gids, wegwijzer.
  vroeger, eerst. eerst, vroeger. 0571 (UI koran lezen met zijn
  ns7)oj)aj)2 05ti\ verleden (gepasseerde) nacht, velen; t. w. een leest hardop, terwijl de
  gister avond; 05n Si Si £1 ? S\ hetz. asnaSi anderen, die ook een koran voor zich hebben,


  o

  asn M)
  345  hem volgen, controleren en zoo noodig verbete-
  ren. Zie ook (wirnM/p en
  Sn oji wn \ en £" IK)T/1\ zi(

  gijp Zie i^'r^onjfW

  nJt

  O

  knMMiasnmMp zegt men van een kris, met

  (J

  zeker eigenaardig pamor. o^tiaiwnii&ajian
  am/p zegt men van zeker soort afn (Srim onjp
  deze soort heeft roode pooten en blijft in

  gevangen staat altijd wild. Men zegt hetzelfde

  van een In ff el, die, met uitzondering van

  een witten kring om den hals, geheel zwart is.

  Q S x

  007 OJ? om 2 \ zie latnuw

  O
  OS^ schuldigen; tegen iemand de beschuldiging
  inbrengen van iets. oSgn<)i2^(u)a^(S)iK)\
  zijn beschuldiging of aantijging volhou-
  den; blijven bij zijn beschuldiging; die.

  niet laten varen.

  V

  Ti \ zie ojiM.'i'*

  O O O

  <7^ 057? ry OJ? \ ong. Het is Jav. en zva. rjkuimw

  O ~ Qv O o o

  rg (Hirgzoocm amp zva. (vnzizoiiKmtHij en <&M~n

  (Hi.tfm nsi/iw
  CxJ

  yasrja^ \ (lig.) maar volg. K. asn Q (af^ \
  benaming in het Buitenzorg sche van den regen-
  boog, als die in het westen zich vertoont. (Jav.
  het onderste gedeelte van een onvolledigen
  regenboog; een hemelsche lichtglans,luis-

  ter. Skr. tedjali, glans, licht, luister.
  Jav. Wdbkj) Verg. (Kr^nj^ men niet verstaat; men verklaart namelijk
  tgasnae: met (wi cm en

  met cl^\\ Blijkens

  het Jav. Wabk. is in het Jav. (gamc^o^cc^
  n o

  (K))^a.oo\ tg asn (iktgw^g(U)2 mnam
  tisclie formule van venvelkoming van een
  aanzienlijken gast. (uyu ooi ofwa^jKn
  ^icm\ Kw. zva. om ivo (Ki,p (rC1)(Kr^am^nj) (K) en
  tui qoj)tgiun\ (van 0^' en fcjzcri _la (Ki w Skr.
  soelaxana, bepalend, vaststellend; ook met
  goede kenteekens, goed voorspellend. Prof.
  Kern Jav. Wdbk} oju^zjinn\ ook Kw. zva.
  (un
  ong. het treft, het trof.

  met een goede duidelijke
  uitspraak en lettende op de scheidteekens,
  zoodat men rust waar dat behoort, van

  iemands ngadji of nembang. asyaey&a^cmp
  naam van een ongesteldheid, bestaande in pijnen
  in den buik en maagstreek, zoomede neiging
  tot braken. Als geneesmiddel wendt men aan
  inwrijving met den fijngestooten kop van een
  met welgevallen en


  asm

  346  instemming iets aanhooren o f aanzien; ook: in
  alle opzigten onberispelijk zijn, van iemand.

  OT2^2\\(Kiio^2\ SB. gooijen, werpen

  naar iets als doel; bij het
  van zijn batoer raken; t?oor& van zon, maan,
  een damar en een aj)^iunajijt\ afstralen, een

  straal afzenden of laten vallen op iemand of
  iets. cki2hk2 twjp met iets werpen naar

  een doel, bv. met de ^^2^2 naar het doel;

  de djamp, terwijl men die prevelt, dirigeren

  naar iemand. ojkki2(^2 ook tHTi2
  het steentje of iets derg. waarmee men bij
  zekere spelen, die met ons knikkeren zijn te
  vergelijken, werpt naar het doel. (Knasn2^i\
  getroffen door een straal vaneen lichtendof
  licht van zich gevend iets; bestraald worden
  door een (wqasnajviw Verg. dniazi(3^i.(cim/V

  (Ki2^2(fj)(Ki/i\ I. zva. (&2^2ajiM/p (Rg.
  K.) II. mvdsv. van (bij herlz.)

  'Ti' SB. 'lqnqti..'zevental;
  enzva. met hun zevenen.

  duizelig zijn in hevigen

  QJ asn oy d£? \\ (rjMtrjnK^ SB. achteruit of
  op zij uit schoppen van een buffel, ook wel
  van een paard; ook: een trap geven achteruit

  of op zij uit, van menschen. Verg.

  o

  onttui (UHKn/p en fg (uj p\

  O

  dSn d^ (Kljj\ Jav. zva.

  (KT) (Yj (K)ji \ SB. stijfsel. Si asn tqbK (Kitp
  rijstwater, het water waarin rijst (vpKna^
  (rSiSlaspjj^ werd gekookt. Verg.

  asn 2 (YJ d&\ \\ M2 de voeten zetten tegen iets aan, opdat de
  voet een steunpunt zal hebben. n?m

  II. zie

  lSf

  \\ 9^(i^nvip SB. iemand of iets
  voor iets bestemmen of aan wijzen, tot iets
  designeren. ^-n a^a^nwHyp brief, bestemd
  voor velen, en waarvan ieder, die met den
  inhoud in kennis moet worden gesteld,
  een exemplaar ontvangt; circulaire. Verg.

  nsnjf (cridJim bij arnajiw

  een onvolledig adres hebben,

  van een brief.

  aSYI d£? (Mal. tadjam, scherp.) SB.

  £120^2 asn roode loop, dysenterie;

  daaraan lijden.

  O

  asn azt \ Kw. mon<8<&i/j\ SB. 1

  van het mes, dat men na de besnijdenis aan

  den paradji geeft. Zie ook


  a^cm/p

  347  AST? cr^Jj x bidhuisje, kapel. Verg.

  (TLicmw

  V

  asna&2\\ Kiik2\ SB. een schop geven
  aan iemand (met vooruitbrengen van den voet},
  iemand zoo schoppen; iets vooruitschoppen-
  (Ki a£ 2 xn a-njf \ mvdsv. (bij lierhf a£iasn<&2\
  met den voet stooten, of schoppen tegen
  iets (niet opzettelijk}. Verg. (w^mi

  zoomede
  Q v

  asn 2 (KT? 2 (KY1 n \ zie ak 2 (Kn 2
  <*l^
  asr)(UU}\ zamentrelckinq van 082 en (3^axzi\ zie

  dat bij Sh 82 p\

  /> rt5Y? (UU) \ SB. redewoordje, dat men in veel
  gevallen kan terug geven met: die, dat, zoo-
  even of te voren genoemd, bewust, be-
  wuste ; maar ook niet zelden kan zulks niet

  1 en moet men zich behelpen met het leggen

  van den nadruk. Zie de gramm.
  asn (UU) 2 of^icui2^(Ki\SB.n^Y het schijnt,

  naar het scheen, naar men zou zeggen,
  naar allen schijn; schijnt het, scheen het.
  om xn 2 {w oj asr^ asy\ zie bij xn (isnj) w

  asr^ (UU^ (KTJ! \\ die

  bv. op een sawahdijkje of op een glbberigen
  weg loopt, bij de hand houden en leiden,
  opdat hij niet zal vallen.

  tj

  57? (UUi ojiji I. SB. krek, afgepast, afgemeten,
  precies. xn mom tugp op zijn best; zus of
  zoo en niets meer of en niet meer.
  Verg. a£ixm\ en zie ook bij xg
  o
  ~n njia
  x>b

  asti xm nui xti (ut^f\ telkens, telkenmale.

  HSY! (IJIJj \ of ashapaji/fw of

  (nxpdjijp SB. blazen, op of in iets blazen,

  aanblazen.

  (KI (UUi (UI ^,1

  ity\ rm,vdsv.

  (bij herhaling blazen).w oa^Sj w/f' een dji
  p, nadien gepreveld te hebben, door in derigting
  van den persoon, wien het geldt, te blazen, als het
  ware naar hem toe of hem aan blazen; de over
  een wond of derg. geprevelde tooverspreuk of
  djamp door ten slotte te blazen, als het ware
  op de wond of op de ziekelijke plaats Aazen..

  57? s??^ \\ (ki SB. zich veree-

  nigen om te tandakken met dansmeiden,

  om een tandakpartij te houden.

  /

  57? (mg \ SB. alles wat men over het hoofd  slaat of waarmee men het hoofd bedekt,
  om het te beschutten tegen zon of regen;
  ook de doek, dien de over het

  hoofd draagt in plaats van de a8(uiam2\
  die ze gemeenlijk een drie maanden na haar
  terugkomst van Arabie aflegt. t&Mtup
  gedekt zijn met een asnjyw
  348

  o

  (bn^\

  J \\ "7^' $5. die reeds lijdt

  aan een verdriet of hartzeer, of wel, en in

  dezen zin ook van een dier, iemand, wien reeds

  lichamelijk leed werd toegebragt, bv.. werd gesla-
  gen, op nieuw verdriet, smart of hartzeer
  veroorzaken of wel nogmaals lichamelijk
  leed aandoen; iemand, die reeds bingoeng is,

  nog erger bingoeng maken.

  /

  gaan naar iemand, om liem te ontmoeten;
  gaan kijken naar iemand of iets, om te
  zien hoe de stand van zaken is, of om zich

  op de hoogte te stellen; iets naslaan, opzoe-
  ken in een boek, om te weten wat het boek
  dienaangaande zegt. ui \ mvdsv.

  Toorts met antrudMda/p als B. of eenvoudig

  als mooijer ivoord: een kraamvrouw of een

  zieke een bezoek brengen; iemand gaan of
  komen geluk wenschen, of wel deelneming
  betuigen. SB. iemand of

  iets zoeken, opzoeken, opsporen.
  ajutan-n/l' mvdsv. (i(q(Hi (uin onSw (ktj\ ten be-
  hoeve van iemand, iemand of iets zoeken

  of opsporen.

  057? \ SB. asnasn&j. \ gast, bezoeker, vreemde;

  gasten; iemand van een ander plaats.

  cmasn \ of cm asn asn \ vreemde

  handelaar. wasn^ ergens zijn als gast
  of bezoeker. Verg.

  Sn cej^\ Jav. ong. Sl SB. zva.

  zijn opwachting komen of

  gaan maken, van iemand die werd ontboden.

  o

  057? cejj^ \ SB. vondst, vinding; gevonden, vin-
  den; vatten, begrijpen, bij iets kunnen.
  asnzaut^ ici^3JA(Kiin^p zie bij ^^Aocnarui^

  iets vinden, aan treffen.

  zich spoedig iets kunnen eigen maken; zeer
  begrijpelijk zijn. iets dat

  werd gevonden; een vondst. (Si^afnia^/fy
  iets dat te zoek is, terug brengen, terug
  bezorgen; iets, door zoeken, uit vinden, op-
  lossen; iets bv. de wijze waarop iets wordt
  gedaan, zich eigen maken.

  ry 057? (ES! \\ gestoken of toegereikt aannemen; in een op-
  togt op iemand of iets volgen; iets af wis-
  selen, bv. van kanonschoten, de geweerscho-
  ten afioisselen. ajitqasn en gew.

  eikaars handen aan-
  raken ; met de hand raken aan die van een
  ander; ook: hem (haar) eigenhandig iets
  (een geschenk} geven:


  asm(£w\

  349

  o

  asn

  asn 2 (&) 2\ SB, aarden pot, van gelijk fat-
  soen als de Ook naam van een dis-

  trikts hoofdplaats in liet Soemedangsche (van
  het distrikt iw!j5ii); vooral aldaar werden
  bedoelde aarden potten vroeger gemaakt,

  asn (Ei) of (gasni&i^ zamentrekking van ag asn om

  en

  a&) p i. cm (Ei zie aganagaj)^ II. cun (&iq\

  SB. gevolg, daar iets op uitloopt, resul-
  taat; het loopt er op uit; ook zva.
  en dit zva, nrndiim of a^vj^cmiauajimcmw

  met het gevolg dat. van

  een ongeluk o f ramp: komen over iemand, als
  een gevolg van iets. wmipvcm^\ beloopen;

  de gevolgen voelen van iets; ook zva.

  n a

  o nu asn qasn (mg' Oj ng asinu au angw agjicm

  O O o . ,. o O O

  (Km cm (&i ? (O) cwi \ zie bil aucmw ajiasnau '
  OSb ' J

  fg,(K)\ hetgeen het gevolg er van zal zijn.
  /ISZZ (£7 \ SB. lood, tin. &&if timah, om liet hard te doen zijn, vermengd
  met radjasa. <£n(&t^cm'-n\ timah niet

  vermengd met radjasa.


  asn (Eli (UW \ zva. amtKiMjw

  asn (ei x lusthf- "

  naam van een soort roode mier.

  O O

  asn (Ei) ernstig, opregt, m ernst,

  met ernst; nauwgezet, braaf; in waarheid,
  inderdaad. asntS.giwnpp conscintieus
  in zijn werk of in het werken; nauwgezet en
  ijverig; braaf en naarstig. imiasnfciajtmjp
  braafheid, eerlijkheid, nauwgezetheid.

  o ono

  ~JI (KI (E~ ~
  >L

  (Gi(&i(Ki(&l(Ki,'i\ opregt en welgemeend.

  nu asntQn^(Si nu cmg\ niet au c-(Lgan au au agjp als
  B. of als wat mooijer: volkomen naar waar-
  heid OU OU! (Q(Kt \ met OUCdUCm of OU OM

  CJ lb)i J

  wfty a^s f a^s wa& mooVer: wer-

  kelijkheid, in waarheid, in allen ernst,
  geheel naar waarheid. aS)£tlm£! met als B. of als wat mooijer:

  naar waarheid en in werkelijkheid; in alle
  opregtheid. In plaats van ouasn cQcfQtKgx

  zegt men in de geloofsbelijdenis, zie die bij

  7 7 o n o o o o

  (mjasm\ ook wel asn tzi tmjfu (Kjy,imaua-n/p er
  meenens of ernst van maken, het ernstig
  meenen; voorts, met betrekking tot eten, fig.
  zva. aSiitmiw im imK^cmp iets met ernst
  doen; met iets het ernstig meenen.

  OSn (EJ^ O-QJJ \ SB. en gew. asmirg^(bn^(mg\
  komkommer. - img\ zie au fag bij

  asr^ (Ei) \ SB. gewend zijn, er aan gewend

  zijn, er aan gewoon. Verg. asgcdgw


  ,£ 7 (Hl (Hl p

  350

  nsn

  O O r

  05^ (EJ) (Hl (K) $> \ of (U(hiihi SS. rustig,
  kalm, bedaard, op zijn gemak. ^.-wi
  o ff?; ffn \ rustig zijn, liet rustig hebben.

  ^A-yJazo moetmdinnah, rust, kalmte.
  Jav. wdbk.} Verg.

  Q Z' x

  057) (*EJ^\ het oosten. zie

  bij

  (157) (EJ) einde, van een boek, veen

  een verhaal, enz. ook: ten einde zijn van
  iemands vertellen, enz. en gedaan hebben
  met het lezen, schrijven of vertellen van
  iets (Ar. iL). tm(&ia£iMi boek of verhaal ten einde brengen; een
  boek uitlezen; een verhaal, waarvan nog een
  gedeelte bleef te vertellen, uitvertellen.

  W (HJ ^aW (Hl/j\ zie

  bij  1.

  asn (ej) (mji>\ (LJtasn (&i(M/f\ en

  (DO 7.. O O

  zie a>a:crig<£Masn/i\ bij (enz (Gi2(uifl\\

  (7J 057) (EJ) 2 (Mjj \ zva. ir^asiimi (MJj

  057) (EJ) ^J) \ SB. opvatting, opvatten; en S.
  asn(EiSi\ B. ontvangen, krijgen. tm o v
  (Hi(&tSi\ en (Him (e>iBi\ mvdsv.)

  iets ontvangen, opvatten zus of zoo;
  iemand aannemen, accepteren, bv. als echt-
  genoot of als leerling. (Hi&i^ntK}(inji\ SB.

  iets in ontvangst nemen.

  mvdsv. ojktu:,(isn(&t^i\ verkeerd opvatten,

  verkeerd inzien. (ui(^i^kukho^ax zie (ui

  (hii^aw (ui c&i^im (^(ui^x zie ^n/uiw (In het
  Tjirebonsche asn tu (v>(uifl\ B. voor (£126^

  (LUIW K.)

  O n

  057) (EJ) ^J) 2 \\ (hku^i2\ SB. van iets zoo als

  een huis of derg. liggen, zich bevinden
  in de nabijheid van een ander, van den grooten
  weg, enz. Verg.Sizafniasnjiw^. w (u£i2<>(ri2Mji\
  een huis of derg. overbrengen in de nabij-
  heid van bv. den grooten weg.

  057) (EJ) ^J) (157) (EJ) ,-J) 2 \ zie
  n . .

  057) (EJ) ~J) 2 W a=n(Ei u2\ SB. uit iets, bv. uit

  een raam, door iets, bv., door een traliewerk,

  achter iets, onder iets, ook in iets, bv. in het
  struikgewas, kijken naar iem. of iets.
  aSi!uuiaJr!(u^i2\ zijn blikken werpen, rond-
  blikken, zoekende blikken werpen in iets,
  achter iets, enz. Verg.

  ojj 057) (EJ) ^J) 2 \ SB. tijd, tijdstip van of
  voor iets; tijdruimte, waar binnen iets kan
  of mag plaats hebben; tijd van beraad,
  uitstel; rust, dwz. tijd om te bekomen of te
  rusten (Port. tempo, tij d). tui wj \

  iemand uitstel verleenen, tijd geven.


  asm(&i-jig\

  351

  oZ

  asn (ej.^j\

  0577 2 (&7 e>J7 2 \\ (kj g (EJJ^jj g !Kni anp\ SB. den ken. on(zn£aa!m(Kyi\ iels laten bezinken.
  mond drukken tegen iets, zooals men doet QZ* 0577 (&7 1 \ SB. een groot soort njiroe. Verg.
  tegen dat, waardoor men als door een roeper wil irr
  spreken; ook: terwijl men spreekt met iemand die 0577 (£77 \ SB. (ui£n zie
  liardlioorend is, den mond houden aan zijn oor. bij (rp'niri^rjom
  Q5/7 CE/i ~J7 \ SB. handbreedte. 057^ CE77 \ SB. uitgestorven van een familie;
  een handbreedte. on$a-ma-n/p iets vernield, vernietigd van aanplantingen; ge-
  meten met handbreedten. storven en te niet gegaan van een boom
  0577 (EJ7 <-5^ ^ \\ SB. aan komen stui- ven, zich storten of aanstuiven op iemand of of plant; schoon op, tot de laatste toe weg*, van beesten, die men er op nahield.
  iets; voorts: iets tot mikpunt kiezen o/nemen, S O p ajj(kj(Kn(c^aujos^i&i^rn^ajj(kjq\ moge mijn ia-
  van den wind.- iets verhalen milie geheel uitsterven, bv. als ik dat paard
  op iemand, iets doen vergoeden door iemand. gestolen heb. fig. geen
  iKn a-njp aansprakelijk gesteld bejaarden meer in dienst, maar allen ver-
  -worden voor iets; aangesproken worden vangen door jonge menschen. oy&ify&g
  voor iets; het moeten vergoeden. wjp planten of dieren uitreijen.
  O 05/7 CEJ7 ^77 of (KK&i^iqajnM-jjp SB. nog te 0577 (£77 SB. roer-
  veld staand gewas koopen. Pass. <&>as loos op de legerstede liggen uitgestrekt,
  / o ~ji q asn w vun een zieke. (K.) Voorts: plat uitgestrekt
  Q 0577 (&7 \ zva. P van een vrouw; maar het woord wordt gemeenlijk slechts in wawa- van de hand. (kj <&i ^dm an/p de hand plat uitsteken; kleeren of derg., bv. om ze te
  tjans gebezigd. droogen, goed, om het te bezig tig en, enz.
  Q 0577 (Ei7 ^77 !> OJ77 (t^Jj on9' 'Ln de Brean- o ger, zva. nsn ? om cy^ van koffij: het zaksel. anmix bezin- azn cm ,] w
  S7 ^KKII/p

  352  (ISY) CE/) ^Jl (ki (ei 3 ttm/f\ SB. iets af-

  slaan, weigeren; zijn schuld niet willen
  erkennen of belijden; weigeren om schuld
  te belijden; ontkennen, loochenen; iemand
  verloochenen, bv. als zijn bediende; iemand
  een blauwtje laten loopen; iets looche-
  nen. mm /EJiSi(Kii(m/i\ van een vrouw of
  meisje: veel blauwtjes laten loopen, moei-
  jelijk zijn in haar keuze.

  057? (TJCEJ) \ zie tui 2 (ei nsii^'i en

  ui in o uiii (ht/i \ (dit laatste bij fcataji^w
  /

  OSr^CEJ) ~J) B. BL.

  iisn iEI ~ji (Kiln \ asn (ril \ (Ki *f)r zitten, rijden op een rijdier of voertuig, va-
  ren in een vaartuig ; stijgen op een rijdier,
  enz. Toorts: schrijlings op iets zitten of
  zich plaatsen. in een

  rijtuig zitten of stijgen, ook er op zitten
  als koetsier. ui^ui (Ktrui\ te paard zitten
  of stijgen. ki^ui kii ^..ea ^i angp in een
  bootje zitten, zich daarin plaatsen, er in
  gaan. (Ei ^i kii an^ S. dn azi ki/j \ B. (Ki sh %
  (uiian^ BL. een rijdier bestijgen, berijden; op
  of in een rijtuig zitten; en van schipbreuke-
  lingen: op iets, bv. op een plank, schrijlings
  of op andere wijze zich plaatsen, zitten.

  (K^lEl^UKn^KI^ S. IKjjOilvftltfKI/p B. eil BL. ie-
  mand doen plaatsnemen, doen zitten op of
  in een rijtuig enz. SB. goederen Inden op een
  lastdier of in een vaartuig of voertuig.
  (in^do (isi^ cni\ S. (i-cr^aai fou Li qiun (KJ}\ B. en BL.
  (van een aanzienlijke} rijpaard. -
  mw/p S.^i^^iiieii B. asnasn {(unanjpBL.
  rijdier, voertuig, vaartuig. kii o I'S
  het vaartuig waarop zich de vorst be-
  vindt (bevond).- om te

  berijden. as^arfimj^x op de bergen zitten,
  van de zon, omstreeks 5 uur s avonds. -
  ui crt^ 6 -. *>/ 6 ^1 L\ u (kh flsn Li, ui o. jij) spreekw.

  oud van dagen, maar nog jong van hart.
  05^ CE/) f

  (hi,j\ iets opstapelen, maar van pat e gebruikt
  men gewoonlijk het eerste; en dit voorts: op-
  gestapeld zijn, ook: fig. van schulden of
  bezigheden: zich opstapelen, zich opgesta-
  peld hebben. (ui(i^ui^Krij)\ aan een hoop
  liggen. (En^(Eji^Ki^(i-n^\ hoop, stapel.

  /S? CE/) ~Q a5^JIx Mal. plaats, verblijfplaats;

  o

  ook zva. ui w tn ui ^1 % \ zie sn <&i ~ji ?

  ru 2 w

  05^ CE/) ^J) X ^reede rand aan

  een of aan beide uiteinden van een


  asn iei ^u(ruij]\

  353

  nsn /Ei -^.1 (bii (Hi/f \

  sampig, en die, als men van de samping o 0577 (EP ~P (Uip (Kyj \ SB. de plaats in een
  een saroeng maakt, in het midden komt te rivier, waar gewoonlijk wordt gebaad,
  zitten. Jav. id. Mal. kapala. waar men goed uitwascht, enz.
  0577 (Efl 2 SB. kout O o x 0577 (EP zva. (rj(Hi klein kakken, kleinmaken, tot brandhout Bg. K. In de Preanger ong.
  kakken. Qc 0577 (EP 7 \ SB. wegkapping van den grond,
  0577 ry (EP ^p (YLP \ naam van een viscksoort. zooals bij terrasgewijzen aanleg van berg ter-
  asl (EP ^p 2 otlp M \ SB. nu en dan; van tijd tot tijd. Verg. rein, om ket terras gelijk te maken. Holle. (Ki (EJ1 Zi'azi m/1 de dijkjes ( (m (^,xn wfl ) met
  0577 cep y-0^2 55. uitgestort. trittHin of asn(Ei^i2 den balk gooijen; buitensporig roijaal staan van iets op iets anders, dat even groot
  tegenover ziek zelf of tegenover anderen; of grooter is; merijden, meevaren.
  al te ruim of al te kwistig er mee om- (h^(eiItaiM/p op iemand of iets, bv. op een
  gaan of iets doen, bv. iets uitdeelen, zoodat vecktkaan, wedden. mee-
  men, ketzij voor ziek zei, ketzij voor iemand, spelen, deelende in de winst of het verlies
  die later komt, niet genoeg of niets meer van hem, met wien men meespeelt, bv.
  heeft. Verg. zm^iunw kaart speelt. (H^iEi-iia^gaajp iets leggen of
  Q Qv o ~ 0577 (EP Q (ELP \\ (hi de of den slaap slaan. (Ei(ei Zi\ van zitten: zoo digt naast
  - asri (EP Bant. hoofddoek. K. Verg. 177) /tA? ASllJ^ w elkaar dat de knie van den een rust op (tegen) de knie van den ander. mk^eiIi
  V (ISY1 (EP 2 (Yl~P 2\ S. (wn^tia ttun ihtj\ ook wel ost>tfiy\ op elkaar gestapeld, opeenge-
  (tS

  354

  asn (&i\
  co

  (ISY^ (Ef ,-^fl \ SB, zva. (Ki(KH2asrui\ maar opge-
  wild met vleescli. (k^(ei3\ toempeng maken.

  (^ (ISY (EJ1 2 \\ SB. een boot of

  schuit, door in dien zin te boomen, een
  zijdelingsche rigting geven, zijwaarts

  wenden.

  (ISY1 (E/l (UU) \ naam van een dunne bamboesoort,

  waarvan men o. a. wel blaaspijpen maakt
  (Bambusa Tabacaria or Tenuis Bg.)
  asn (iajvi 3? rrvi (tstudri x spreekw. zich zelf

  in den vinger snijden; zich zelf in t on-
  geluk helpen.

  OSV \ SB, middel tegen iets; ook fig.

  asn(&taji2(um\ geschenk tot souvenir.
  co

  asn (uitrut aM/p versnapering.

  zie Miinj}ay (E^nu)nsng?\ het goede,
  dat men van iemand ontving of genoot
  aan liem vergelden. Voorts sgn S.rwwtx
  B. geneesmiddel, medicijn.

  5. B, iemand een geneesmid-
  del toedienen, medicineren. <*sn nsn SB.

  hulp vragen aan een dokter of doekoen;
  de geneeskunde te hulp roepen. (Jav.

  o

  asn

  ^fls?o\ medicineren.)

  _

  &SY)CO^ n9' zie bij

  rtinod/M gewoonlijk geschreven <&t £l

  ftTw^x (de uitspraak ligt tusschen mitem-
  bijan en mitembeeijan), SB. een begin ma-
  ken met iets; een sawah of hoema onder
  handen nemen, dwz, beginnen te planten,
  te wieden, enz. Be wijze van bewerking wordt
  dikwijls niet genoemd, vooreerst, als zulks door
  het voorgaande onnoodig is, en ten anderen,

  als spreker zulks onnoodig acht, daar toch
  ieder weet wat aan een sawah of hoema ivordt
  verrigt, op het tijdstip van zijn spreken.
  Vogrts is Si asn (Qojui o^\ met betrekking tot
  vlechtwerk een kunstterm., die beteekent: het
  ruwe geraamte van zoon vlechtwerk op-
  zetten.

  o

  0577 (EJl \ SB. emmer van hout, blik, oepih

  Co r

  of wat ook, om water te putten. Verg.

  mm\ met een timba water putten.
  (EJV\ SB. zva. en knoop, aanknoo-

  ping. Verg. aaiajiga.^^ ^ccf lasschen,
  zamenlasschen, aaneenhechten, knoopen;
  (fg. iets bv. een aangesproken som gelds aanvul-
  len met ander geld. X) o o x aan iets

  een stuk aanlasschen, aanzetten, aanknoo-
  pen. QQ/I' dingen aan elkaar

  lasschen, aan elkaar zetten, aan elkaar
  knoopen. ^gg^ffox hem het leven


  ASM 355 zisn i

  cn5 co

  verlengen, w. door in zijn plaats in den of (K^trui^asnnjitop iemand, die,
  dood te gaan; hem voor omkomen bewa- zonder een behoorlijk bedrijf uit te oefenen,
  ren. precies zooveel eten, hetland afloopt; een landlooper. II.
  hetzij dat men niet meer heeft of kan krij- Jav. niet weten, in nsii^^asii^^iK^ti^a^a^cmjfx
  gen^ hetzij uit verkiezing, als noodig is om niet weten waarheen men zijn schreden
  niet van honger te sterven. wendt; in den blinde voortloopen. Zie
  . iets ergens aanlasschen, enz. Verg. ook het op deze uitdrukking gewoonlijk volgende
  0571 SB. bijvoeging, vermeerdering, / / o C1 7.. o (kJ) 1&HU1 (&KKj(W)QJ)(IK\ big (Uia&w
  bijpassing; vermeerderen, toenemen in 0571 \ SB. de een paar vingers breede band
  iets. nsn^asn^\ aanhoudend of steeds loven aan een boek; de rand, die wel loven
  toenemen; nog daarenboven, ten overvloe- aan een kleedje wordt gezet, ook de rand aan
  de. o ? asn &> ? fn m ojui \ al meer en meer COy ' een lultzak; voorts de plank, die om meer te
  worden, steeds meerder worden. asn&i? kunnen laden geplaatst wordt op het boord
  ^co^^f me^ steeds toenemend voor- van een schuit.
  deel. an^i^mnao/ix aan iets toevoegen, iets fE/? \ (Holl. tamboer) SB. trom. (ki.iSz^
  vermeerderen. owop wat wordt bij asn&\ de trom roeren. (kJigawa^ajinsnj^
  ' gevoegd of bijgedaan; bijvoegsel, het bij- een compagnie soldaten.
  gevoegde of bijgepaste; ook: wat op den Q Q/" n Q . . 0571 CEJl \ zva. a$n<&\ maar het wordt met ge- CO
  koop toe wordt gegeven van de waar. Irukt in den zin van steil.
  waarvan men koopt. / 0571 tegen den grond slaan,
  0571 (EJ1 o\ I. SB. asn(&i?an)£,i?\ zonder nut, CQ) V cqf > nutteloos; nutteloos uitgeven van geld. op den grond ploffen, nerstorten, van een mensch Iv. tengevolge van uitputting^ ook van
  ts vermorsen, nutteloos ver- een groot dier, dat Iv. werd aangeschoten; voorts:
  bruiken. ZVa. crci rtfji(Kil ajtxmji\ tegen den grond liggen, heelemaal uit
  waar dat den zin heeft van elkaar van een kast, van een rijtuig en derg.;
  (unBurvp Reg. Tj.) ingestort van een huis; ook: aan een plas lig-


  356

  (bil (El Tl \
  CQ B

  051) 2 (El 2 Ml 1\
  CO

  gen van vloeistoffen of van iels in breiachtig en

  toestand; en eindelijk: zoo maar liggen ergens,

  als het ware nergesmeten, van een kleeding-

  stuk of derg. on(^iSn2^\ iets zooals bv.

  een natte samping, zoo maar neerleggen (wij

  zouden zeggen neersmijten) en laten liggen.
  Q

  of en zoo gew. (biia^'r^ SB.
  argwaan, achterdocht. /S 3f\ hetz.
  asti wijiuioojj of Sin^o^ui(xy\ achterdoch-
  tige jaloersch. m2nmS)Si^Si(ur^rr^\ ook:
  niet blind vertrouwen.

  /1577 g? m co^^ een dam leggeIb

  aanbrengen, stellen; en een oji aoj)

  afdammen. as m(xn(xi/i\ dam, schutsweer.

  CO IK(j -> 1

  aSy//CQ(Ho!JfX SB P^ SPe6r lanS

  naming voor een lengte, gelijk aan een
  Rijnlandsche roede. met een

  piek, lans of speer steken.

  zoon wapen op schouder hebben o/dragen.
  asr^ w aq^ntuuji\ SB. met de vuist

  slaan, stompen. tastbaar

  ongelijk hebben.

  osr? g? 2 tfwy \ SB. gemetseld, steenen,
  van steen, en, verbonden met s^ mkkwIw trjtHimetselen, in steen op-
  trekken.
  terde (steenen) vloer.

  metselaar. ?n .S. .

  < astco

  aSY)2CC)2 \ ZVa. o^cmw----^,7^2(i
  of n^(iJ)ru)2txrii tH^qasngzie op rui 2 mi

  \ SB. de twee zitbanken, een voor
  en. een achter, voor de roeijers, in een van een
  uitgeholden boomstam gemaakte prauw;
  zoo'n zitbank is niet los aangebragt, maar
  een stuk van den boomstam, dat men bij het
  zdthollen heeft laten zitten. asn ^ixr^oji
  zulke met de zijwanden een geheel vor-
  mende zitbanken hebben, van een prauw. K.

  tlSYJ nz' zw bij (cmaQd&i/pb

  zva. aS2 S ag? ? t w

  ^57? g? S^' er9ens P f 9ezet-

  lappen, verstellen; een muur bij-
  pleisteren, bij werken. Mix^m^asiiriruifp

  overal gelapt.

  SB. ^e^si ^at men

  gewoonlijk eet of dat men behoort te eten met

  iets anders, eten zoo maar zonder dat er bij,
  of alleen eten.  asrj ceji enji n \ I. asn n rui (Xi/}\ txi (Ei rui (xil \ zOO-

  Co coru^ co (tu-1

  mede (Si (Ei:ili2(Kii\ zie ajunoi a-n ?\\ II.

  CO 1't ' (bi

  o

  as (Elrui (xii \ zie ai (Ei2 w
  co at/ r~  ZVa' en SB. opko-


  ^5)7 O/TL7^\

  357

  men van iets dat werd gezaaid, ook van een

  godsdienst', voorts: ter sprake komen,

  van een zaak die werd geheim, gehouden of

  die men als. afgedaan beschouwde; en zva.

  (nasnel2 of (Kanaasn 1 co 'CO

  een loom, die er stijf vol mee zit, zoodat men
  nagenoeg geen blad meer, maar slechts vruch-
  ten ziet; ook nog: weer in liet gebruik
  komen van een oud woord. pi (0)200^ in

  tembang soms voor aztajtiMgoojw

  T 7 O O

  11. <7O(7i>7^\ zva. aooi

  O Ci

  mi putumhtk en (mok(ruimenz.
  cq, u ' 7u -'

  S. nj)(wi 2 aoff\ B. antwoord,

  het antwoorden. -

  B. antwoorden; iemand, die iets zeide, een
  antwoord geven. S. ncinjinrun

  nojp B. iemand, die iets vraagt of roept,
  antwoorden, antwoord geven. ^nsnvjasn
  an fE/i(nL}n\ SB. elkaar beantwoorden;

  ook van het afschieten van geweren en derg.
  voorts: beurt om beurt een woord zeg-
  gen, zoo dat men elkaar niet laat uitspre-

  ken. Verg. bij

  asn (i (Wi \ SB. wandluis.

  /co

  ZI57? tn (ED oni) \ SB. negligeren; niet de noo-

  1 CO

  Q

  577 (EA/irm, cm/j\

  dige attentie wijden; niet voldoende doen,
  wat men verpligt is te doen tegenover
  iemand, bv. hem niet voldoende of niet genoeg-
  zaam bijstaan. Verg. mo9fnjnu)\\

  5Z? X a^S een blij-

  ven liggen, en niet voortrollen, van de
  (ten2(ten22\ waar men mee gooit. a-ni&iji
  a^cr!2A^ blijven zitten, als of men er
  was vastgeplakt, van iemands zitten gezegd.

  Cisn g? enj^ \ SB. houten [volg. Rg. ook bam-
  boezen) machine, die men bezigt bij wijze
  van handboeijen. 5777ijzeren
  handboeijen. iemand hand-

  boeijen aandoen.

  ^57? g? QQ7 \ SB. rood koper. fPrdkret tambaka,

  Skr. tdmraka. Jav. JVdbk). ajiBiasn &iam\

  ' 1] (e>bCo

  kopergeld. ^cm\ een gulden

  koper, t. w. 100 duilen of 0,845 ook wel
  0,835. <7^7077x guldens zilver her-
  leiden tot guldens koper, dwz. uitdruk-
  ken in guldens van 100 duiten, met duiten

  als onderdeelen.

  asn (En \ I. Kw. SB. een touw. 2. asn avxn/Hii\
  CO 60 y

  SB. veergeld; wat men moet betalen aan
  een overvaart, hetzij om zelf te worden over-
  gezet, hetzij om iets over gezet te krijgen.


  358

  o .

  asrt t&i\

  co  IE>1\

  (isv CEf! \ SB. dichtmaat, zanwiize. &nui\ S.
  CO J co

  B. een in dichtmaat geschre-

  ven stuk, zingende lezen. <£}<£}
  laW

  zingen, bezingen, wat zoo in de gedach-
  ten komt of wat men, bv. wandelende of
  marcherende zoo achtereenvolgens ziet.

  iets in tembang brengen.

  O Ov

  asn \ SB. steil; en op den rand of op
  den kant (bv. van de tafel) van het liggen,
  leggen, zetten, staan, enz. van iets. Berg.

  O Q/^
  15)1 (El w

  co

  Q *

  0^ CC)\ SB benaming voor een gewigt van
  50 katis aan par. Zie ook utt m ^unao^^
  iets wegen; iets vergelijken met, in
  de schaal leggen tegenover iets anders; iets
  overwegen, in overweging of in aanmer-
  king nemen; rekening houden met iets,
  zoodat men er zich naar gedraagt.
  n?i^i(ci(hnjf\ gevenredigd zijn aan, in over-

  eenstemming zijn met iets.

  wikken en wegen; ook iets, bv. het zich
  kleeden en voeden met het meeste overleg
  of zoo zuinig mogelijk aanleggen, doen.
  weegschaal; overweging, con-

  lEH (El (Ut
  co ->

  sideratie. n fumt \ van iemand:

  veel consideratie gebruiken.

  05^ (Qq && * vrouwe^Jikheid, maar gemeen-

  lijk slechts voor bedoeld deel van een meisje, dat
  nog kind is.

  V) asn (Ef^ 2 \ BB. zigtbaar, in t zigt, te zien;

  zich vertoonen, zich laten zien. (tot (q asn tt t v
  'co

  gez en worden.2000^ iemand iets
  laten zien, vertoonen.ong??(tfnztHiip iets
  toonen, laten zien (indien aan een meerdere,
  dan & w2 tint non\ B.); voorts iets ten toon

  (E>l_j aqj '-><

  spreiden, en fig. iets luchten. (Stimc-.

  achteraf houden en

  zich niet willen vertoonen, bv. zijnde op een

  feest, in een vergadering en derg.
  asncrj(EJi\ SB. schild, beukelaar. asnrqut

  lijfwachten van een vorst; ook zoel

  voor oppasser, de oppassers van den regent.
  Q v o

  (IS Yl CEff \ J, ioiasn(i\ SB. gesp. II. act (t \

  SB. iets en bep. ook een kindje dat reeds
  regtop kan zitten, op de vlakte van de
  binnenhand zetten en het laDgzaam op
  en neer laten gaan.

  (isr^ (&l cf^ \ BB. titel, die aan een regent bij
  zijn aanstelling door de Regering wordt ver-
  leend Verg. 6-yuSt ut w

  ffrondv. van z^e a^-

  asv 2 en as i mi ? amjl \ Ong. acit astnamjp


  asn cm \

  359

  nyasn cm \

  SB. met liet uiteinde van iets, d&t lang-
  werpig van vorm is, bv. een ladder stooten
  tegen iets, in aanraking komen met iets,
  bv. met de lamp die aan den zolder hangt;
  met liet ondereinde van de (uncru^x steken
  naar de kippen, en wel bij het a^s

  ze in de nabijheid komen; ook een dollen
  hond op dergelijke wijze en met dergelijk
  voorwerp te lijf gaan; voorts een water uit-
  monden; en werpen naar iem. of iets, met
  iets dat langwerpig is, bv. met een stok; ein-
  delijk in het Buitenzorg sche ook zva. oatasni

  am asm cmj iets, dat langwer-

  pig is van vorm, werpen, en wel z dat
  een uiteinde naar voren is gerigt, bv. in het
  water; iemand met liet hoofd vooruit naar
  beneden werpen, naam van

  een onderdeel van het weefgetouw. Bg.
  zva. xnMjpb K.) Verg. bij

  asri cim \ Jav. drie. (K^a^cm\ droog, in den
  zin dat geen regen valt. (iajitKnafhcmx

  de oostmousson, het drooge jaargetij-

  1 o o o

  de. fto nsn cmqji asnCLf^amtn^iaJi
  spreekw. een jaren lang goed gedrag ver-
  geten en slechts den huidigen misslag
  doen wegen.

  (TJ asn om \ SB. als maar in de zaak berustend,
  zich gedragen tegenover iemand, bv. i. d. z.
  dat men hem niet te hulp komt, in den steek laat;
  voorts: hardvochtig, ongevoelig van hart
  of gemoed; hardvochtig zijn jegens iemand.
  £r)2^as^cm\ het niet van zich kunnen ver-
  krijgen om iets te doen; niet gelaten kun-
  nen berusten in iets; zich niet met on-
  derworpenheid aan den wil van God kun-
  nen schikken in iets. Verg. het Jav. Wdbk.
  op cqctsncm\ en zie ook Bijdragen Kon. lust.

  1877. Ie dl. \e stuk. bl. 144, alwaar Prof .

  Kern dat Jav. yam cm bespreekt, en zegt dat

  in t Skr. tijdga ligt het begrip zoowel van

  in den steek laten, aan zijn lot overlaten, ah
  van onverschilligheid voor de wereld, voor
  lief en leed, voor banden des bloeds en der

  liefde.

  CiSTi crh een schuld of om het geven van iets dat hij be-
  loofde te zullen geven. om am cm % om den
  smaak weghebben van iets (drank, spijs,
  opium); den smaak er van weghebben, en
  het bij voortduring bv. dagelijks, verlangen;
  verslaafd zijn aan iets. Verg. ntazitxn
  (bitcHT/iwasn cm qmn vordering, pretentie.


  oncrr^\ 360 asn ? v^am

  O T , ................

  onkwetsbaar. naam verkoopt.
  van een elmoe, die onkwetsbaarheid asl 2 cyj cY) SB. aan het
  Schenkt eene uiteinde van een stok, waarvan het
  w/p naam van een elmoe, die in staat stelt ander uiteinde met geen last bezwaard
  een groote overmagt met goeden uitslag is, iets over den schouder dragen.
  alleen te bevechten. 11. SB. ra- (JST) cm \ I. SB. hard, door goed droog te zijn,
  den, wedden. Verg. a^xmtgisnw mooi, van kawoengsuiker. (Volg. lig.
  O n (ISY) CY) (YQJj\ zva. fuicrman/iw n-n cmcznjp SB. hard, bad to cut. Tough. Maar hierbij teekent
  op het vuur staan van potten en pannen; en K. aan: slechts van sommige bamboesoorten,
  van iemand: liggen als een bandrekel in de waarvan het een eigenaardigheid is, dat ze
  deur of op den weg. Mcmiganjp een wild bijzonder hard, moeijelijk te splijten enz.
  dier af wachten of staan aftewachten, om zijn.) Verg. de Mal. Wdbk. II. {^Sicm\
  het, als het zich vertoont o als liet aanvalt te zva. 2 yi\\ K.) in nrn\ SB. een paard berij den,
  bestrijden. p i^ru^:ici(uiarn()<^(K)fi\ zie bij m crnfortw/l' een P0^ 0f Patl P vuur zet- maar dan een Javanisme, los door het veld
  ten, ook (zva. MOJiafntiHT/jx van een draven, van een paard.
  en van een K.) Verg. ah cm asn cm \ SB. regt op, regtopstaande, niet
  n & en c&ip'b overhellende, van een pager, bilik enz.
  (ISY) cm 2 zva ,w77?17n^ Q . 7 /15Z? 077 \ zva. asnasr^\ ook zva. asyxr^w cy ajinmn\ stut, die men bij een pager, die dreigt om te vallen of die overhangt, aan-
  O S7^ 077 (Hl \ SB: smart, smartelijke aan- doening; ook onverstandig, zot, bv. omdat brengt. (ain men van iets het eenige stuk dat men er asn (YJ cm \\ (Hirgoni^ zva. maar
  van heeft, bv. zijn eenigste baadje, zon- met den hengel stok in den wal gestoken,


  Z'

  asri(nrt\

  361

  o z'
  577 om nj^\

  1

  in plaats van dien in de hand te houden,
  SiiriQmMniMfp het hngeltuig, d. w. s. den
  stok, in den wal steken.

  CYY) \\ intern of (Kjcm -n SB. iets
  uitgraven, ook den grond losmaken en zout,
  dat lang in het pakhuis heeft gelegen, los-
  breken met een panoegar; steenen losbre-
  ken met een (uta<^am\ houten

  koevoet, maar de punt is soms ijzer.

  *n

  cm \ SB. uitgekomen zijn, dienst prestee-

  ren als a^(g.^asr^anrimQ2Jlof

  (rrynaoil\ zva. o ?\\ Verg. mmnoAJtasn^

  O

  asn cq cm amji w

  o

  (Hl OU h'V \ zva. <&(&},

  o

  m 2 (hv/j \ of nog platter. Verg. O

  099 x inderdaad, werkelijk, vast;

  echt, echte, eigen; uitlegging, beteeke-
  nis; geconstateerd, deugdelijk aangetoond.

  S. &jic-.n^(Hi\ B. de werkelijke
  waarheid, inderdaad. aoianaiiM en

  O O /

  cm^iori(H^\ S. (Hjie~M(Hi en m^q^^oo^(hi\
  B. in de werkelijkheid, inderdaad, in
  ywaarheid. £?&B- ged
  bekijken; iemand goed bekijken, eens goed
  aankijken, om te zien of men zich herinneren
  kan wie het is; goed letten op of goed
  toekijken naar hetgeen iemand bezig is te

  doen of uitvoert; goed toekijken, uitkijken
  naar iets; goed luisteren naar iets, zoodat

  men het goed verstaat; iets, waaromtrent

  men in het onzekere is of dat men niet goed
  verstond, na vragen. a^cfn^cma^ en

  O OO 7 .

  (K^am (Ki2 (Hlhetz.

  Q X'

  asn cm OLJ^\ SB. in opschudding; in rep en
  roer zijn; roezemoezig, niet wel geregeld,

  bv. van een feest. Verg. en

  O

  ksyi cm (YUi \ SB. vlak terrein van eenige
  uitgestrektheid, slechts met gras, hier en
  daar ook met struikgewas en derg. begroeid,
  en veelal gebruikt als gemeene weide.
  .i?o77/z7^n^ hetz. Wordt van een tegal
  een gedeelte ontgonnen tot lioema of kebon,
  dan gebruikt men, sprekende van zoo'n hoema

  of kebon, daarvoor wel eens het woord
  as^ onitu^w (tncmaiJiji te paard, met den
  gbang gewapend, op herten jagen; herten
  kappen.

  Sr) cm cYurn w £icrriijb)Sjinsnn\ zie Si (H)2

  ^7'

  bij 5^2 a$2(HllJI\\

  Sr) o99 (UJJI \ SB. kolleklief woord voor het-
  O o

  geen door Hnnqwajiji en (rmtviMp voor

  ieder der beide seksen afzonderlijk wordt
  uitgedrukt: schoon, welgeschapen, hupsch,


  as cmtcm/j'

  362

  knap;, voorts: in de puntjes, liet, sierlijk,
  geheel zooals het behoort, van kleeding, ook
  van gekleed of uitgerust zijn; en lief, mooi,
  netjes van een stof. ascma^ up&nanx wel-
  bespraakt. (wq\ wedijveren

  in schoonheid of sierlijkheid.

  asrj cm 2 Pos^ (a-) z- van

  poststation; (b.) voor den afstand van een post-
  station tot een voorgaand of tot een volgend,
  en wel als een benaming van lengtemaat, waarin
  men een afstand uit drukt. anarmam/p zva.
  oncmanp fg. en ook aan den grooten weg

  zitten met iram.

  q o

  A5W cmjjW anarr^(m^\ zva. anaycmiKVflw
  057) 2 cm 2 C^JJ slechts gebr. in aji^uasmcmz

  (mpp Zie bij U)2\\ \ JV. (rfuvznrjarm criyp

  eigenn. van een bediende of panakawan van

  Salja en zijn zoon Boerisrawa, van een der
  korawas of van een buitenlandsclien Vorst
  of Prins, gelijk Semar van de Pandawas.
  Jav. TVdbk.)

  OSY) /uw 2 \ SB. het hulsel van een jonge klap-
  pervrucht, van een o5) om aji2(ruifl\ hetz.

  f) 05^\ Jav. zva. aSiaj^w oji asv (bnasiy\ zie
  bij (uiasv^w

  ast) 057) \ I. SB. even, eventjes. asdnu\
  hetz. en maar eventjes; te nauwernood.
  II. (Jav. val; vallen; enz.) SB. uitspre-
  ken van een talak over een vrouw. anten

  aKV2an^\ een talak uitspreken over een vrouw.

  /UW /UW \ SB. er aan gewend en daardoor er
  me vertrouwd; vertrouwd zijn met iets,
  zoodat men er goed me teregt kan; ergens
  thuis zijn, goed den weg weten.

  Z Z-')

  /UW /UW2^\ ong. Kw. hamer, waar-

  me op een Jav. muziekinstrument gesla-
  gen wordt. Jav. JVdbk.) on£i2$\ SB. een
  muziekinstrument, muziekinstrumenten bespe-
  len, op een trom of bekken slaan, met de zweep
  klappen, zooals bij een kromming van den weg,

  om den koetsier van een van den anderen kant

  komend rijtuig te waarschuwen; enz. as asv

  (cv2^ajva2ji\ stel muziekinstrumenten; en in

  algemeenen zin het woord voor muziekin-
  strumenten, daaronder begrepen ook die,
  waarvan het bespelen in het Soendasch niet
  wordt genoemd; dus niet slechts

  de bekkeninstrum.enten van bv. oji m trui (on 2 \
  ' G\J

  O .

  (YJ (U! (TL! 2 cmj\ (KV2^12 (&li\ (IJl (17^ en (m^pV

  arjcm\ of instrumenten als bv. de maar ook de aj(cvasv^\ de viool. on cc 2$


  ten ten % \

  363

  sz/  iemand, die bv. danst, begeleiden of
  accompagneren met tisntetinQz^tunthn^w

  (UT) (UT) f>\ ong. ntentenSB. het benoodigde
  brengen en alles klaarmaken in een kuis,
  kamer of derg. zooals dat gevorderd wordt,
  opdat zoofn kuis of kamer kunne betrokken
  worden ; ook, met (uintn ten % er nevens in
  gebruik, dat benoodigde, het benoodigde
  voor huisvesting, de benoodigdheden.
  MtntenicunM/}' een kamer, kuis enz. in ge-

  reedheid brengen, dwz. daarin brengen, plaat-
  sen, aanbrengen al het benoodigde voor huisves-
  ting ; ook: een oiitrrttn^^^^tn-gi voorzien van
  de benoodigdheden.

  O Q

  (UT) (Tj (UT) <>\ ook wel (g:cn^\ SB. de kant
  van, de rigting van bv. het noorden.
  o^trn^tnj^n\ aan de zij of kant naar bui-
  ten; vooraan.

  (UT) (un \ SB. uitlegging, verklaring, bedui-
  denis, beteekenis (Ar. mjuY

  (UT) (un \ SB. het in den grond leggen .op
  de kweekbedding de pare. waitrnchnjp

  pare ter ontkieming op de kweekbedding
  in den grond leggen.

  O

  (UT) (UT) 2 (MTTJJ \\

  Q

  (UT) [cur)\ SB. voldaan, tevreden, tevredenge-
  steld van kart of gemoed; ook rustig, vast,
  van slapen of iemands slaap. (n\teyBi
  tevreden; niets meer verlangend.

  , o

  (UT) Qun(HT)JI \ zva.

  SB. op iemand
  of iets toespringen, met een sprong zich
  werpen op iemand of iets. Berg. mm 2^21^^

  (UT) 2 SB. breken

  door, zich een doorgang banen door een
  pager of derg.

  o

  (UT) (UT) ong. miazntKnSB.getroffen,

  geraakt, gevat worden, opgeligt, erafge-
  ligt (bv. de pannen van liet dak) door den
  wind', ook liet water of een vloed

  tegen zich aan krijgen.

  o ,

  (fn2tKpj!\ SB. bihk en

  een plank of planken repareren door in-
  zetting, opspijkering en derg. van een
  stukje; pleisterwerk bijpleisteren. Berg.

  (KI t&l VU)/IV.
  ca

  (UT) 2 (UT) ostij vergeving; vergeving

  vragen; om vergiffenis smeeken; ook en
  dan ook wel asmtcnasn/i asn2sn/p uitroep:
  God sta mij bij! godloos! enz. voorts
  nog: ik bezweer het; ik wil er op ster-


  (n o:  364

  (bil \

  ven {Ar. nm

  vergiffenis smeeken; excuses maken.
  wflctnafn?(Hit osmaan vergiffenis afsmee-
  ken voor hetgeen men misdreef, willens
  of onwillens.

  O o

  (ISY) (Lm dri.rmojip SB. van iets de

  geheele massa die gepresenteerd wordt
  koopen; ze/s en bloc koopen. (nanio^^to^p
  massasgewijze, en bloc, van Jcoopen.

  Verg. oziornokiw

  zet; ook het spatbord boven een wiel.
  (Het (£! (^astifq ast) \ en dit laatste dan zva. tui tui £n\
  maar zoo niet in de Preanger} Verg. Jav.
  JVdbk. op (i(ch en vf 0501^0211 w

  asn\ zva. 01^ <&> osnjl" Gevolgd door tru^tEn^i osnji \
  is het een redewoord, vertaalbaar met ons
  zetten, in vliet zetten op een loopen. Verg.

  7 (Hl ojvt 2 asnj! w

  Qt

  (1571 \ ofa

  een voorvoegsel. Zie de grammatica.

  O o

  (isn (im, (Kf) f} w ka a^}

  \\ (Hi'a^ojyi' SB. een pand los-
  sen', iemand of iets loskoopen, vrijkoopen.

  Q

  O5n (3

  *  \ zie <3^\  (ISY) (Lm \ zie asn 021 w

  n osr^oji~^i(H>j\ lietz. ntb^worj an zich los-

  koopen, vrijkoopen. mna^M/p losprijs;
  losgeld van hetgeen verpand is.

  OSY)2 (W12(MJI \\ ------- (Hl2(l2m(hJHj\ zva. (H12f0^2

  (ko/)\ (Rg. K.); maar in de Preauger on 20202

  Mp ong.

  V

  asn 2 Ml 2 \ SB. met een gat er in, stuk,
  7^

  van een got of duiker, waardoor gedeeltelijke
  of geheele instorting van den beganen grond,
  boven dien duiker of got.

  Q

  (IS71 cf] (im \ SB. (qasn(qa5H(q(cri\ het spat-
  bord, waar de koetsier de voeten tegen aan

  CU

  0571 (Lm

  W' van Bit laatste ver-

  gat ik intevullen, zie nu

  0571 0J71
  CU

  z

  \ SB. vuurhaard, bestaande uit drie
  stukken steen o/drie stukken pisangstam,
  waar het vuur tusschen ligt en de pot of
  ketel wordt opgezet. Verg. (unaj^
  van de kinderen in een huisgezin: met hun

  CU

  asri qji om om om o\ zie (&on,on,(Hpji^

  drien zijn.

  van twee of drie personen: elkaar omar-
  men, omvatten, staande of met gekruiste

  beenen zittende, en voorts z dat hun
  hoofden, doordien de een zijn hoofd legt


  (iiur) asn(Knoji/j\

  op den schouder van een ander, elkaar 05^ (Hi^ &#. knoop in een zakdoek, tip
  raken of nagenoeg raken. van een baadje of derg. (een knoop, zooals
  Qv (isn (KYl \ Kw. SB. wijze, waarop iemand wij dien leggen in een zakdoek, om iets niet
  zicli aanstelfc, ziek gedraagt of kandelt; te vergeten) ook bep. knoop, met geld of
  manieren; kuur, kuren, nuk. iets anders dat niet groot van stuk is,
  oji fiim % ojuui t trui q (jji (mi tut \ de kan den in- bv. een ring, er in besloten. wjp
  eenslaan; te zamen en in overleg met een zakdoek, een karmbong of een baadje
  elkander kandelen. (uioti(mt\ wijze van dwz. een punt of tip er van, voorzien van
  doen van iemand, liandelwijze; ook nuk, een knoop.
  kuur, gril. V V X' 057? (KTJ \ SB. borstbeen van een buffel ofderg. den voet grijpen om liem te doen vallen,
  dier. bv.bij het zoorstelen; (zva. lig. K.
  Qv Cl CZ*'*' e n r'i 057? 007 ^77 mi 2 zie (Kli QJI2 V (iSY) (Ki rY) (duKn^niKr}^ SB. op den maar in dezen zin in de Preanger ongebrui- kelijk .)
  rug liggen; op den rug gaan liggen van ie- 057? 007 Qr^Jj x 1 een P stam g^oeijend
  mand die ligt of zich op den grond wierp; op den gewas, plant, boom; stam.
  rug komen te liggen van iemand die valt. zva. boom. sn^0?vutoai\ djati-
  MMwStagp iemand op den rug leggen. boom.- aait 1' manggaboom. nsnash
  V 057? cky^ bruikt men scheldenderwijze; bv. asha^miKnlSi. hoofdsom, kapitaal. Verg.
  O o ajLI,IKjin2 (6^ (E1 ajuh 115,12 111 cnjl 0511 (H/l naam van een boom, waarvan
  ~namtui w ** de bladen bij wijze van lalab worden gegeten.
  Qt> z (L5Y1 (HU 07? OfJ CTLQ ,rL7 O5?7 (Hl 2 0^ 057? ry 057? (Hl 0J1 0S7 (Gnetum gnemon. Bg.) a^//{KY// x ^et i100^ vr
  z^e 2 V ziek kijken; met den top nergebogen


  itsti
  366

  . o

  van een pareaar; ook kunstterm voor een
  tijdperk van den pargroei en voor het den
  kop niet ophouden van een paard. Verg.
  ay tril crn ? .10^ ' Mvdsv rKn

  geheel verdiept in of bezig1 ge-
  houden door iets, zoodat men op niets anders
  let present zijn, tegenwoordig

  zijn bij het besnijden, het trouwen of het
  sterven van een kind of bloedverwant.
  over de (den) echtgenoot zekere

  djamp uitspreken, die haar (hem) huis-
  vast doen zijn en gehecht aan haar

  (zijn) wederhelft, van den man of van de

  vrouw. ze9t meil ww .f

  haar, die z door de wederhelft werd

  betooverd.

  V

  157? 107 2 H>? 2 \ naarn van een boom; het fraai

  gevlekte hout is zeer gezocht voor krisscheden.
  (Rg. tangkcl- Kleinhovia Hospita).~ Zie ook

  tt IL

  OSY) (Kn Ut? 107^ \ naarn van een boom en van
  zijn vruchten, waarvan een soort olie wordt
  verkregen, waarvan men kaarsen maakt.

  (Litscea Sebifera. Rg.)

  v *

  OS71 (KYJ 2 (TU2W2 \ ZlC ru2(b2\\

  157? an (ui n\ I. w Mn \ S, St \ B. iemand

  vatten, arresteren, in hechtenis nemen;
  een dier, bv. een losloopend paard, vatten,
  opvangen, bij wijze van politie maatregel.
  Verg. hel volgende woord.

  II. (ui)afn(uyp SB. (kiiishafnM/p een kopje
  met het er bij behoorende schoteltje.

  kopje en schoteltje.

  * O

  157? (KT) 2 (U^ \ SB. omvademing, omvatting
  met de armen, zoodat de handen elkaar
  raken, en zoo ook als maat, waarin men de

  dikte van iets, zooals een boom, uitdrukt.
  mAm/j\ iemand of iets omvatten; de armen
  slaan om den hals van iemand. (utnsh &
  iun^ni(ui,i\ de armen om eikaars hals slaan;
  met de armen om eikaars hals geslagen.
  Verg. o sn .xn ? mm? * A! ?

  B. zitten met opgetrokken
  knien en de armen er om heen geslagen.

  (bo as))(hng ogj] \ zva. aziorr^c

  /

  'Tl'T SB. dekomvormig

  gebogen band plaatsen op den mond van
  iemand, die stervende is, om, te onderzoeken
  of hij nog ademt en het leven hem nog niet

  verliet. iets met dekom-

  vormig gebogen hand bedekken.

  asrj (j (ki (Ut

  SS. het

  ------ rq M


  asn mm
  367

  asna
  slaan op een bende en derg., ook het bespelen is O O OSn C1 aJ1
  van een piano slepend doen. omaspjj\ zoover het uitspansel zich
  s asn (kyi 2 ab (Kit 2(1^^ SB. met armen welft en de aarde reikt. (Ki^om^ met
  en beenen zijn drager omklemmen; zich den bollen kant naar boven gekeerd, liggen
  klemmen, met armen en beenen zich van een ajmcr.n?Kii2\ een paji^\ heb deksel
  houden op iets, bv. op de plank, waarop men van een groenttschaalbje enz.; voorts. met de
  drijft; met voor en achterpooten de kiel omhoog liggen, onderst boven liggen
  moeder omklemmen, van een jonge aap; van een boot. (Kasyarnap/p op den buik lig-
  de armen slaan of geslagen houden om den gen ; op den buik gaan liggen van iemand die
  hals van iemand; ook nog: op zijde aange- ligt of zich op den grond wierp; op den
  bouwd, bv. van een kamer tegen liet huis.- (umsit buik komen te liggen van iemand die valt.
  (Kil 2 (IJ) (Kil 2 (IJ) \ ZVa (Ui OSn (Kil 2 (UI (ihl 2 (Ui H \\ (Kri2(Ki(Kr^opi^(Kij^\ in de periode zijn, dat het
  OSf) (KY1 ^B. t akj e (KI 2 (UI 2 (KI OSII (Kil (LMJ \ zich zelf op den buik kan wentelen en
  een takje. niet langer magteloos op den rug moet
  v OSn (KY1 aSMJjX ong. asn osh (Kmunop/i. SB. vast blijven liggen, van een brok. Verg.
  luik, van hout of van, tot een mat ge- cm (mi (ij) o^i2 (Ki/jw (Ki B 2 np/j \ iets zooals bv.
  vlochten, reepen bamboe, aan een waroeng, het deksel van een groentescliaaltje leggen
  en dat over dag, rustende op een stok, wordt met den bollen kant naar boven gekeerd.
  opgligt gehouden. Bi asi (Bn cunjp knip, (Ki:Ki^ozn^i2(injf\ iemand op den buik leggen.
  / waarin men vogels levend vangt; cok soort 07^ (K^ 05)1 muizenval; en in het Buitenzorg sche ook OM (LQrriaji^(KKKi^un/j' een berg op de grens van
  val, waarin men wilde beesten levend de Breanger (regentschap Bandoeng} en Kra-
  Vangt. Verg. asn asn (Sn 2 0^00^ \ Bi asn oji(Kn^\ wang. Verg. asi ,rui Cl o v . O O O *~n apji en aop/f of de asn ash afnam ap/j van een waroeng, (ckc^oj^w Rg. K. In de Breanger ong.
  nerlaten, waardoor die dan wordt gesloten. asn asr^ \ & asuasMopj^ B. gewis, zonder twijfel,


  368

  rqasitgasn asn p

  o n

  asm asm asm asi 2 on /l\

  zeker, voorzeker, zonder kwestie. asnah het berigt geven van iets, bv. van het zullen
  asr^ en asnah asm hetz. £. m57,asmoji~iargj\ B. zekerheid. on * (Yj (15Y) (Yj (ISY) (ISYJJJ \\ rrj ah g asn asnfl\ SB.
  a^i^ii?nnjp B. ah asii2^2(Mjf\ B. iets vast- eventjes boven den grond komen, van alles
  stellen, bepalen, besluiten, bestemmen; . wat uit pitten opkomt. Verg. ohzasmasnjiw
  zich verzekerd houden van iets; vast op z 057? 2 OSY) 2 057?J W ah 2 asn 2 asn BB. van
  iets rekenen; omtrent iets een bepaling iemand: met het hoofd steken bv. uit het
  maken. raam; van den kop van een jongen vogel in
  (15W 2 (ISl 2 077? 037 2 asmasnw V QSYJ asr^ leiden, voeren; een mensch of dier leiden; ook en dan het nest er boven uitsteken, er uitste- ken ; dit laatste ook van den kop van de kip, die in een asaaa.i2ah2\ zit. ah2asm
  o asn miq asr^ a^ er nevens in gebruik: voeren, asn\ met den kop er uitsteken, van
  leiden tot iets of in iets, bv. in het verderf; de kip en van den jongen vogel. Voorts
  voorts gaande maken, veroorzaken. ah2asmasn/j\ een ferm eind boven den grond
  i,q x ZV'a' Miasr^asr^a^oji ver- uit steken, van alles wat uit pitten opkomt.
  voerd door drift. CK],agi(i5rla2Jlx ^em' f^s Verg. gahgan asnjj\\ ah 2 asn 2 dm aa-yp het
  omleiden, omvoeren, rondleiden ergens. hoofd steken, bijv. uit het raam.
  a^ asr^ m/j a^ asr^ agj} \ hetz. (ISY1 RSY) 2 ZW xx
  V 057? 2 057? 2 (KJ ar^aLi^aisi ^asii2asmig.M/j\ z v Z-J j-j 057? 2 057? 2 (YU) \ SB. de asiwow/f van de nangka.
  zie asmangw Is V 057? 2 0577 2 007? 2 \\ ah 2 asm (bh 2 \ SB. een dier,
  SB. bevredigd, tevreden, rus- tig; geen loopschuit zijn, van een vrouw bv. een hert, dat men wil schieten, bekruipen. Z Z ' 057? 057? w ahash\ SB. uitdagen, ten strijde
  of meisje. dagen. (k^masri^iahasm brief van uit-
  O5YJ 0^7 O<77^ \\ a^asuMip I. zva. mo$ tKnji\ van oma^azimt/i*11. SB. terwijl het er daging. bijna aan toe is; op het nippertje, van staan, opstaan. en M-nmasr^


  . asi^05H\

  369


  a m (£! cmg en mvdsv. (Kiosr^

  anwip & B. staan bij iemand

  of iets; er bijstaan. (Kicr^afna^g^ S*. ci

  :) r>

  JICTMi

  (KI,

  B. iets regt overeind zetten;

  zelfde reden) dat men liem ontmoette, zoo
  ook dat men uitging met iemand, met wien
  men geregeld uitging, bv. ter vischvangst;

  V V

  een kind, dat nog niet kan loopen, even laten
  staan. (ci($jm2(KT/i\ zie ook big 6^cS
  v

  asi^ asn \ SB. talrijk en in allerlei rigtingen
  loopend; zich uitstrekken in allerlei rig-
  tingen, van de wegen of van de boom- of
  plantenwortels erqens.

  v v O

  "Tl \ SB. of S. met (Ci (Kn ^i als

  mooijer of B. woord, einde, uiteinde, af-
  loop. (i^as^iKix SB. ten slotte, eindelijk.
  Vergeligk Slum m mg \ bij &i ik x\. 5^

  asr^Sta^py een gezigt ver. (uias^asr^-n m
  asnji\ zoo groot als het uiteinde van een
  hoofdhaar, fig. voor het allerminste, het
  allerkleinste. ^s^ot^x SB. iets eindi-

  gen, besluiten met iets.

  (ui asi asi ei 2  SB. wat met iets beoogd wordt en het
  einddoel is van iets; de eindtoestand, waarin
  iets zal verkeer en. (uiasr^asi^fcia^g^ SB. de
  eindpaal; het einde; ook: het was het be-
  sluit; het was voor de laatste maal; t. w.
  dat iemand iets deed, omdat hij weldra
  daarop kwam te sterven, of wel (om de-

  ry 0577 fy 0577 \ naam van een lekkernij van ke-

  tan en Jav. suiker.

  v O

  £577 (Ml \ SB. caserne.

  Ov

  as?) rj (M rrj m mi om\ zie (q (m (wi

  ilST^W

  0577 (Q) naam vau een * klankteeken

  dat de Soendanezen kennen,

  maar dat ze, Soendasch met Arabische letters
  schrijvende, niet gebruiken. aSiasno^x

  voorzien van een of of .

  w

  oB? o^r (rj m (Kn asr^ x zie rqdk fKn nsii^jw
  (ISY! cm \ I. Mal. SB. ladder, bep. ook de lad-

  der die bij den koffijpluk wordt gebruikt;
  voorts voor kajuitstrap en ook stoep, in JEu-
  ropeschen vorm en gemetseld, voor een huis.
  Verg. (3^A(qtui^(Kig\ asn^nogci^x om 2 (rui2(un 2 cmg\

  o

  en en en (^UKnj^ ten ui asn am \ zie (cnt&iqw

  II. asnashcm\ SB. buur, buurman, buur-
  vrouw; buren.

  0577 <777 \ zie cn^ x II.

  Qt> Q

  0577 cm \ Kw. zva. n^tui^w Jav. TVdbk. minsn
  SB. titel van een troepshoofd. Zie ook


  370 nshtonz^

  [asi^aji^w beambte in de /upiSasnj: hoofdintendant. van een stok, een ladder en al der gelijke, die men
  hekleeden. Bij de Reorganisatie van de blijven staan; aanstaan tegen iets. abani^
  JPreanger werden de troepshoofden af geschaft. zets zooals bv. een stok, zetten,
  * 7. zie ui(ici om w 11. 05^\ SB. een punt of terreinge-
  de wacht houden bij iets, opdat het niet aan deelte hooger gelegen als dat waar men
  zich zelf zal over gelaten zijn. n^an^tui an^\ zich bevindt of dat men aanneemt als basis
  op iemand of iets passen; iemand surveil- van een vergelijking. Met beteekent
  leren, bv. een zverkman, zoodot deze qenood- men een lager gelegen punt of terreinge-
  zaakt is door te werken en niet kan luijeren; deelte.
  een zieke oppassen. de v Q (15Y! cm (Hl \ of (isu amSB. vlug,
  huisbewaarder, de huisbewaardster. rap, knaphandig; ook (s morgens vroeg
  asn om \ SB. het hoofd opgeheven houden; bij de hand. K.)
  omhoog zien; ook: den top niet laten han- ** . cy C) / OSH CKY) \\ gen, van een pare aar. Verg. a^riinmiHriji en planten. Verg. nn on tin? nnji\\
  15^.n^w os, tq on p mvds. ashonq/Hn <157? 2 cm W amon\ SB. een stoot geven met
  tunihn/f, in de lucht kijken; naar den zolder rund, enz. en stooten op een rots, rif, of
  kijken, bv. in plaats van voor zich te zien. derg., van een vaartuig. Men hoort ook wel
  oih on vn an^ \ naar iets^ dat zich in de hoogte (?) x modw
  bevindt, kijken. iemand het (1SY1 cm \ ong. asn(unon\ zva. ahniunxn^
  hoofd achterover buigen, door hem bij de asn cm \ Kw. >n(S)triton\ SB. geweer; volg.
  kin te vatten en die naar boven te drukken; somm. bep. een geweer met een vuursteen.
  iemand omhoog doen zien. (ui Si onm on/f\ jager, met een geweer tot wa-


  371

  oshcmm

  Qv X
  ttnrnp

  O X O 7

  pen. spreekw. onge-

  voelig zijn voor straf of harde woorden,
  vooral van kinderen, wier karakter is bedor-
  ven, door dien men ze ruw heeft opgevoed en

  op al te harde wijze heeft gecorrigeerd.

  \\ Sicrq\ SB. een ^.2182 anaj^\ als

  "1

  voorbereiding voor het aftappen, met een
  hout, gemeenlijk een stuk tn<8i hout, daar
  dit zeer hard is, kloppen, welk kloppen al
  naar gelang de cu^Sumji dikker of dunner
  is, meer of minder malen, telkens met een
  tusschenruimte van tivee of drie dagen, wordt

  herhaald. K.

  * ax

  cm \ SB. staartbeen van vogels. Verg.

  V X* /

  cyj RSY1 (Yj cm \ (qcdicqcm\ SB. op het vallen
  staan, van een boom, waarvan de wortels

  bv. door een overstrooming, grootendeels

  werden ontbloot en uit de aarde gerukt; en
  /

  van iemands zitten, bv. op een stoel: op den

  rand, zoodat men dreigt te vallen.

  * S s . ..

  5? OQ9 2 \\ ywarm SB. met etsgooijen

  of smijteo, gooijen, ook smijten met iets

  naar iemand of iets. (rjMcmttfnio-njp iets

  werpen of gooijen enz. iets wegslingeren,
  z X

  0577 2 cm\ SB. een of meer van de boven-

  tanden zoo gegroeid hebben, dat ze krom
  naar boven in de bovenlip staan, die er
  door wordt opgeligt (K.) of wel dat ze

  vooruitsteken.

  cm C7Q \ zva. ckt)

  mazrjasnfl'b

  ook zva.

  o/ d*x

  (ISY! cm (Ui (Hl \ zie cmcuictn^

  s CJ s(j

  Q? d_x v x-\

  (LSD Cfl (Ui (Hl \ 2ie cm tui (Hi w

  ' CJl

  (1511 CK1 (UI (Hl 2 \ ZW cm(ui(d)2\\

  'CJ

  (151 CYi (UI \ zie cm

  (15H 2 QCJ cm CK1 cdiioqcmmiKpjix SB.

  blootliggen, open en bloot liggen, bv. van
  de steenen in een bergstroom, als het water
  laag is, of van iets zooals een stuk geld, dat
  op den weg ligt; enz.


  O5H 2 cm \ naam van een insekt,

  een soort kever.

  v o O

  05^ CTT^ (Mi Gen S^rOn^e

  hebben op het oog; en van het oog (ooglid):
  zijn met een klein puistje, een zoogenaamd
  strontje.

  (isn cm (HYiJi^ wcmiM/p SB. komen aan
  de oppervlakte van het water, om te happen
  of happende naar iets, dat op het water

  drijft, van een visch.

  d?"' d>

  (isn cm (KYi n \ zie <&> i dm 2 w

  7
  372  cm zva. as^oy iruij\ en SB. boom, vrucht te dragen; voorts: omdat er nog zoon
  die een eindwegs door den stroom werd langen tijd voordat zulks mogelijk is, moet
  megevoerd, maar toen met een uiteinde verloopen, geen kans op slagen hebben,
  in den modder dringende, zich in de rivier van iets; en nagenoeg zeker niet vervuld
  vastzette, in dier voege, dat zijn ander zullen worden, van een begeerte of ver-
  uiteinde f boven den waterspiegel uit- langen. Ook (zva. maar niet in
  steekt f een a twee voet daaronder blijft; de Preanger. K.} II. (Hicfrtruyi en mm
  voorts van een schuld: onaangezuiverd zijn cmarviif\ zie Mcrr^ bij asi ar$\ H,
  tot een bedrag van. geraakt OM crr^ (n^J! dijk, waterkeering, waar-
  zijn, stooten op eentoenggak. door, als een rivier buiten hare oevers is
  , laten staan, onbetaald laten (een schuld}. getreden, het water belet wordt in de
  a^tStaan ~i(ur$amawHTj\ wat nog te betalen dorpen te komen; stuw of dam in een
  blijft, wat nog niet betaald werd van waterleiding, waardoor men het water dat
  een schuld. slechts door een arm zou stroomen, dwingt
  asn cm (n^Jjx zigtbaar, van de maan, ook in een ander arm te stroomen. (ashary
  voor het eerst na donkere maan; de, den, zva' K.) (de zooveelste of zooveelsie dag van de maan waterleiding een ash aanbrengen,
  of van een maand}; datum. mm leggen.
  mnnji (Ki aanstaande maand; ook de eerste <2577 cm aiicmtrvfjix SB. door niets
  dagen van de maand, het begin van de getemperd met kracht nerkomen, van de
  maand. stralen der zon; met kracht, zoodat het
  / o OM cm (n^J! x ^ang duren voordat het hard aankomt, van het gegooid of gesmeten
  zoover is of voordat het Ergens aan toe is, worden, bv. met een steen; ook: iemand
  ook voordat men het zoover heeft gebragt of vlak in het gezigt het zeggen.
  voordat iets af is; en van een boom. of gewas: dcmnjiflx zijn verlangen te kennen geven,
  een langen tijd noodig hebben, bv. om het vragen, niet regtstreeksch, maar


Full Text

PAGE 3

! "#$#!% "& '( ) !+,$-++.-+/01#,2#&++"& '* 3 %#!$#4+!!#,4#"&5#,#, 1"+/01#,1#4#"&5#,#, ( 2#1"#&#,2#1"#&#,6 *7 /8 !"#$%$# $& 0#22#, 9 $'#-##"$#0#/01-5:,++,-5:,. #&#" () ; *"* +,-.'# 7 < ;7 #/0,12 && &$3$# 44# &&5.67%$%8# 59$$& ; '$ =">51 =1##12+"# 4">/01#,06:''$;?88"?8<6%=2$>$!%#

PAGE 4

! "#$#! % "& ; ( '7 ; ( 9; 7 7; .)4==8;, 515,$##,$#4+!-5:, #1#,#"++,%5!!#,$#4#, $$%$ ?# $@=&& ) & +A6'.);2$( "8'##))'&B )( 1111111111111111C8) 8) 79 7 '=+DA+D2 &)$ A(>B5, 1"+,#,-%#..#, =+D'!++D'$ +>E(= ',5 &$2$)&) )&)& +D?F+GH 12#&+"#,& 1 #@A"##,@>@@#,6@>@@#, IJ##"@1##"@1###"&#" BB "B'B2#"$A+&@!#/01@4 4 #1$+,$#"@2">52++"

PAGE 5

4 9 7 ';; '; ';( '* '' '(9 '* '9 '9' '9( '9 '7' "#$#! % "& KI $#%5/01#,$#%"5/01#, 7I ,'# +'& &) K $%9# 'L#" 4#"5,-511#,6-5/0 2#"$&.+#, ;I 'C<*#+85 .8!'&4$#"#,1$#D"$#"& 2#!##&5$&-5:,6 $''& ( KI !" #$%& ( $ %? %M!4&?AE (I %#&'?1##,-+C.$#A+1###,-+C.$#!##=&# .+@@+-5:,)H(J)' J 7 /)$#()* +I ; !*'!##*,#! !$ KI () ""JN$#&>22#!1:#15#,/#,1@1>:# ( 6'F&H66J>'#&#,++&1>@@/0#,&#,2+!-+ #,0#1= ,&+.#,1($$6=1F)' ;I *!#%4+,-5/0>,,#,4#""5:$#,&$##, 2##,-%+"5$0#5&#"5,45,&#, .(%FG?H8886F# J<#(J ,5#12#0 #4#,(.

PAGE 6

!"#$#!% "&67 '7( '7* '7* '7 ' '7 ; -. -. 7 -. I -. I ; -. I ( -. -. I -. I % %F2+.2 #-#, #"1:#1 1##,%+&+0 4 !5#60##!!#5,=!#@/0:#.1O)O!#5,#++"&#,A 1 <">5 .%+1#"1#0+!#,=P.'P+,'6P"'N'.;I&+12#J !##&@#!++,&#,!+AA#"2 .%++"4+,.#,%#!-+J#,.++1 E $)')'' KL *%$%$ Q CC %$%$%$/0.&#!#4#" '!,12 -$$/$! /, & & 3$&2 K 4$3# +6$6R6F')() '(4&S'$&F)&HDD$ ''&

PAGE 7

! "#$#! % "& 9I ; 5$#562+T#< ,856!5(718 '( ( 92!:;<=5!UV%AU;;';; '* 4B >&&2* GMB 6>&" '9 "" &&& '7 7I 7$3 W,G=WF +@1 7 .U I 6UU9#1@&+1 A#,2++"% "&11#,1 ,$#@1#!&6 @/0 >%@A#!4#"1 ,5,$ (;' I A"#&5#1 / 6&) )$!4 "22-##"0#5&$#4#, & ".5&&#!4+,5#1@&+1.#,+!@ ,&#"A+,&$##=1 (;9 (I -C $$% (; ; ;I $), $,5#1 4#"0#1$#0##!# !5:=$#4#&#"&.++"@!#/01@05#"#,&++" (* ( ", (9 %!2!?@$.$?# ( *I B)(0 $ 2$ $2 ) )4

PAGE 8

!"#$#!% "& & )2HX )H))2H2H2HRY2H2H$$2H)2H0A),)"22KA5&Y ( A>"D ) DD6$#&#!+,&#" ( 8 #&B*'E">5!#,%5@@#!#,F &$5 ?'%4C4)## ( +A4'6R ('; 8 ('' E# ;FN%?F& ('7 #&!!%#&!#&!# (' -N (" -'O9'7CDE ((; ((' 4$%)#&1%5,15$/#,1#, 45#"#,1%5,15$&>51#, ((' ( #&!6 !$%&#&!6$F#&!##&$ !
PAGE 9

P "#$#! % "& (( ; $)6)#+)<$# (*; T#$21 &#/#54#2Q+"11 5.A @#>A ,#/#51 %5!#@1"+1+$#.R,H.#1##,!5@11 1 -5:,&>A#.+#,6+=-#11#,2##1,#.#,F !5@1@/0>"+/015$#!5@1 (* I 66+'G#6+'>6)'# (* 2 ( I ) $)$6# G()F' (*' ( A.!F6G'E4 CZH4XG( N G1A$$, (*( I P.DP"!.'A!+#, 4+@10#/01#,-5/0& #,0#/01#,5@.#"#, @1"5:#,()%#%!4%4)9 (*9 ( =AF & )2 N (*9 ; 2+6''[&) \& (*7 ; I =A&]Y$)') 9 I & )''6'R& (* %$)#$$'# (9; I )##H'$#5,##,$#" ,#!&!5$$#, 52!5$$#,52!5:4#,-511#,2 $

PAGE 10

(97 (7 (7 (* ( ( (; ( (* ( ( !"#$#!% "& JA., K6(DDD' ($.S)44) 9 #&;$#&!1. #!&#& ;&(<&L..$%#!#!1( ,RA'#2-$2& )& $ I7OBR8SB4 (#&!#&F%#&$'# & &1 )2 ) )
PAGE 11

P "#$#! % "& ""5,&#"#+!!#,F&&&&) ( M$$( ( K ) P) &?,_# \& (' 7 ="" $=."" (( ( N#6]'[#$&2 &/ `Ya2 b$/ $ > >51#"!5:#>51#"!5: (* c ( 7$2&& ) -8$4$8 0, *;; 9 &+,&+,@ 7" @.#5&.#5& *; ++# ; *;' 7 'M %$,VM'%?,M),#''6'[),''',# &2 *;7 &),6)#')))# *; ( 2!#@ *; (

PAGE 12

! "#$#! % "& *' D$ 6,"/$ =!,PLTEES ( I GU<;V * M & & )$ *'9 =.!()*(+!' )=) *'7 I B M1B."# 6$$&$' )' # 6$))& *' I #. *' ) '%F% *(( 4 "&5,$#"##&0#5&0#22#,0 >&#,6 4 "5,$#"##&0#5&2"#,$#,0 >&#, ( I *(9 ( I ++,0 "5$#5&++,0 "5$0#5& *(7 I .MC 6.B,###, *( !"#6&.G, ** ; I 'O#A+))P *9' QR& *9 ; 5#1@ *9 *. I =$'J# )N,d$++, ,1@1##,++,@1##,

PAGE 13

P "#$#! % "& *7' -#5AA#, *7( c S 4#"O"+,ROW-%+"14#"2"+,& $2 )$$ ) *7 5"cW,# (,## *7 C-O 7 *; e11 )4!5#4#% "&:#@ / .A!5.#,1:#@S 9 OHV4O##@/OW45@/0%$E45@/0 7 ( H6),'#&&0>"#,F &4#"0>"#, ; ) $# @/0 $H6<')<; $';$)f *' 5 !""4.Dg##"$"$$"T % M@8 >'U8X>#=! #16"#5@1+@/0++,##, "5#.$#&"+$#,@A "%#$1+@/06A "1#N. ,,+5# 9Y; +.'Z,QF6.%ZGZ6,.)# 9;( 7 52 9; A ) B >U'=!5A!+A[ 8&1 &)&

PAGE 14

P "#$#! 4 "& 9 7 +>9!"5,$4 ".5$#>51$"+45,$>51J 0 !!5,$F=14);W,>51$"+45,$& >510 !!5,$.+#,++,2"#,$#,(G=5%% R.,"94#"!+"5,$& ".5&&#!4+,4#"J1+!5,$62#1###,5@4( 9'; ; ) DD##,%#5,5$#">51#,&5#,1#,$#4 !$# $) 9' ;2 = &$'),%$$'9$&F##$& 9'( ( 4 "@/0"5:&#,4 "1@/0"5:&#, 9'9 9' 9 ,$-,.$./""&+=+AA#,& "+AJ A#,R ,@ 5 $ 9(; &$)42 $2$2 !+"#,#,.+!@/0#1+#,#1#,4+,@1">5#,: ,$0 >1#,&#"$6#1#,('$$1$#1#,!##$#1#,.#1&#,. ,& ,#,#">510+!#,&# '(!5$$#,F! 5:#,( &8& 9( # -+#" !!#,

PAGE 15

P "#$#! % "& 9(' '#$" 1 @@++!$2$ -4##!5,$" 1#0 #4##!0#5& 9*; 9* 'E'E 9*( 0#22#,0#22#,6 9*9 4#"@1 ",&.4#"@1 "& )R;5 9* ''&< 99 ?+,$=W#.$2$#$%##!61 IcI1.hIcI 99( ;

$&F#& 4#"@1 "1#,!##$@1 "1#,C 1 :V,U\8'Og=AF&H$$=AF)& H# 99 ; <+' .J %5#!#,2#%5#!#,& $8=1]8EE 97 DB,#'W^YE 22&)1@ i8#'R# 97 [A+/01#"F!;=1]_ G9O=1]1 SE&)&A+/01#"6

PAGE 16

P "#$#! % "& 9; ) %$%i#.%%$$44F#$& ; 2#&#,#,++,62#&#,#,6++, 9 ,@1"51" .@1"51 9* & .! A#,& #,&>5-#!#,

PAGE 17

' !V V !$#Db$#-% !!#, A$#! A#,QCF $2&)$$52!++"$#2!++"&A HDD2 !@1++,&2 2 !>51@1++,$$ DDD 0,& b)HD(C' F; b##,!#5,#@51 #6##,!#5,#45:4#" & "+=&+..5,$4#""#$#, 012'##HiZ#b+!1"##,&# 7# 4+@10 >&#,61"##, 22&))&2) $5++,)">J#, 2&$22 () )2) H F(# W&HM!& $-5/0$ 2)$2$ $ A1"##, H"5,$0++ A%++"++,.#, A1"#1 2&5$11"#1 *'#>db%62ZIW6F,#& ".#,@/0#, 7M &++"$#@1#!&#,&#$" 11#4+,##,45:4#" &#,% "&#, 2 )22 %#a"0 >&#,% "&#,5 .#10 "1#,#,@1 1#, 5 e. #5:#!5:#,,5#14!>$)2 &)=5)&24)12 ,->54#"4#".#,$&.#1,5#1 #,&+@/0#% "&#,NF'F8@1>51#,1#$#,0 >&#, )22 55,&#"#+!J!#,5,1#"" .A#"#,@1 "#,5,0#11#!!#,

PAGE 18

#&! '; M//0.@/0"5#,4#"@/0"51% "&#, ,1@1#!!#,64#""+@1% "&#,64#"J2++@&4#"% ,&#"&64#"@1#!&6$#="+AA##"&/'.&,;)34& #,@/0"5#,4#"J@/0"51.+#, G@ 6P"P'Q# & MS 9,# $)& '4#,++.4+,##,@A#!6 2[$ )2)$H(%4& =) ##.A#!5,&#$" 1#. @## 1##+[ 9 >9#+!!#+!!#,+!!#@$#0##!$#0##!#,+!F+!!#+!!#, $ H)4''&" #.#U!M(#I#,I#&)2 $2 & &2&2@ 5 +,.#1.5:& #,%+1$ #&45,&15 ,&#"%#"A.5:++,+!!#@65%+/01.#12!5,&# ,&#"%#"A5,$+=%+1%%#!2#0+$#,-+! 4 -5:,61#"%5:!5.5:$#0##! ,&#"%#"A++,%%#!2#0+$#,5,&#-#,6 HS,+!!#,+!!#& +!!#+!!#, &$& OQRR =P+,'_@1>$b" ,&82#A!+,1.#15#1@+,&#"@+!@A+"c61>5,F&'##,#2 ,++,!#$$#,F4###, ==5:N1>5,++,!#$$#,F'4'4+,$##,#2 ,.+#,%%4'[++,A!+,14+,. #@">5&#, $" #,1#,6$" #,1#,1>5,F A-5$1#" 4#"##,#2 ,#2 ,@F cP'4,',4)#1>5,.+,1>5,: ,$#, =P.# )'&$"+=[ 2#$"+4#,F4F# M'## !'(1)4' # # $)<),4%?9& !%!0"$#!>2& ,1.+,&F 4)); H$)$,B),,# [)6'&H6;;!>22#, ,1.+,,#,@,5:&#,$5++,2 2&#,1 A&#">5, ,1,#.#,

PAGE 19

=A.+A, -KK)-+1 !'!& 1++"Lj22>R: k&5,&#,##!0#22#, )0H (N6'#$& #2!X##H2<::",== O@!#5,#$!+-#,)&.#1+!#, .&& 2&22 2) )222H;'# H+6+A=-=;8=-; ;K'$%IR0#1%+1#"5,+= .@15$>51W, .F5,& 5, 2�+,&@1##,Y2$H ) $&5,J& .A#!#,#"5,@1##,&2 9Y!I/0?@!+A#"5$@! = &2)&2)5@!+A#N "5$ )&Hb F#:5:@!++A1,>1@d =P.QA=# '$';';.<&H ;;$'R$$8 ) 6P"H$;'#$#&">5@/0 $H; $'#-))&+1$#&">5@/0.+#,H;$'#! A#,$@2 D-@ "#$11 #"#$1++,6R2!+-#,$2&68$F4+,&#@1 =+=@!++,06H 8=82 2' >51@/0>&&#,>51@!++, 7!#2#/0'/0.4#!)@2&2!+&H( E+"?"## );( ) 6R)"NP,0 5 2&2 )H(.& $5bb)41 H('

PAGE 20

'' 4#"0 "&1 #$#@1++,.#1%#!$#4+!!#,++,$#, .#,]H �+,&4 !$# 1#"5:@1&5#& "5#&#"&5##"++,&##!,+.% "&1$#, J.#,,+0#1+.#,4+,-##"$#2#&%++"5, 0#1% "&4 .1#,&+1 5,&#.++,& #! #&#,%#!,+&#,'&#,&25:0#1@5&#+0. #! #&% "&1$#2#&#,06,(?%)))#?& ,8!'_CC!+,$8!+,$4+,O>>"4+, $$b $26, .R))'#%%## +O<_@1e=W@1e=##,%#$W 6'B'$=');2#@1 4#,.#1@1 =FDD" %+@#.FN&+.A#, &) 5" #,$$5 A@15:$#,&H&#," 4+,##,@5$++"5,0#1$#-5$12!+-#,F???C')8#5#.+,&&5#&#&5,$#,>51-5:,&>5.->5$10#1J$##,05:4#"1#!14#".##"&#"1#,4#"2#1#"16!#>$#,++" -#1#,+/01#"#,-5:,25: +,&#"#, )&&5 0,2 &, $,5#14#"2#%#"1-5:,+!@25:&# +,&#"#,0#1$#4+!5@ ,< #D ^'#12 #",5#1@ .$#4#, =.#,#" A"+,@#!1#,#",5#10+"&#" .! A#,FDD##,@!++A A-5:, 5,5#1%+#"-5:,1#"5:$#,6,5#1%+#"-5:,1#" #A#,1#@/0"##>%#,(
PAGE 21

$9K9!K% '( %$#2E.#!%%K#$ 3D+A 6D6lL4'66# Sg9 /!%#2!Z#.. *+. &# 'F& !!#+! ,1!+@15,$0#2N0#,1#"%5:!.#,-5/0"#A1 .1# .#, %++".#,. #1%#-#, #2!& "&#,+1>>"$#4 ".&#A #!42. &&#". &&#"A #!S ^ # !"%!".@!++A@1#a.#1$ "&5:J,#, @H(,, !" HDD.& NR6#2& &5# 4&@2&2 )(&@&&# K )))#4#')#C1[.H C !!D!1#!2##,0#1@/0 >&#"2##,0 !"!",8"/0.0+!@@5#"++&/ !!5#"6 '# &[ 44#5#1@+!@##,"5:@&++!J&#"$ >&@1>&+1++,##, "&:#$#"#J$#,% "&1$#&"+$#,FG"#K<(!"25:%5:-#4+, ,$f"f,$ .& #, !"!"+""($#"++5"++5:#,H

PAGE 22

'* #"&! C+7 II +@#/A+"1:#4+E# & $ )5 ).8)';2 $($& 2 L2) $ ) @ 2 )2$ ) 4 !$/V4)G4F1 1++,1 #61 11 #Y4',>#0#1&>>"&#,5#1 2& )' &)& !+,$ X& LQ&2#N 0##"&#"+&.5,5@1"+1#>"1 2 &&4 25 2@ ,&#",#.5,$!+,&#!5:# ,&#",#.5,$F ()> f LIIS '[4)& LL*.#a& #,2 L7#f"4IEI'6& &$5 &$';))'2##,&+! .2#J --(!$%K!B% #,&2#" #.&F ;L7LP@ +!!#"%#$#4#".#!&#,, #.#,64+, ++,-#11#, .0#1#",5#125:1#!+1#, 4#"+!@A"##, #"$##,$#, #$#,.#a1#,#.#,6 ;OL7 #?& %+"..+#,++,051@#, L'7$#"#$15$&$#"#$15$&-5:,1 1 LL(L/0.!"!"%!!&! 50#1"#$10#22#,1 15%#1J /.!"!"-!"?0.$0 !1# 1#!5:4"5:@1++,06 GLL 6P'6P'P+'# IM LCi## 2&)&

PAGE 23

'9 2 &) 5& 2H )2@ mA># n1[(,## &2H)2$) @ -, [P'E )& #&$1 cWW#D4+,>514+,+=+= .@15$4+, $ 2&) 4+,&++,>51$++,+, .#, J "cP''# #&!'F )e .#,+,++,5,>51:#$#,@1#$#,J P.DP,3,#DC10##F%'# 4#"6&+,+!@)( $K#&!T&#&"+,4+,&5#,,++.FDD ."#&#, .&+1& "& ".5&&#! &)2& 4+,6%+1++,$++1%+12#1"#=16+!@25: IlD'A+D.D#2 #&! II oS 5:-#4+,F#&%!#&! !#&$!) '+W'# ')'& 1#" "-+#4+,& "&5#,>51F>51 DP.']4)81F; DD4 "4 #$@#! A!FEROWIW &A"5:-#, &2 & "1#-#$$#,V#"5@$##,$ &&+, 2@ !!+0, &) 2)& ,#Kd-#$$#, 2! =-5: &dS DDD 2& FF DP'"cP,'EF#&2 #&#& Hi# 4#"&+$F PT & ip^#e,+/01@W@+4 ,&@F#!$#&!#&= "cWW'R8#0+"&2 $'#"#$1@"#$1#"F!5,@!5,J $2$5 #"4#&$!##"#!1 DP,'=AW.W %&'ni=A.D U< DlWDP,'2 #&#A F'#%%6=q''& ?W'R9O'H?\&)!5$J -P"U#-5#d5:dD$5' $#,">@1#,2

PAGE 24

# '7 2& &(-B') !4<& 54+@1#"4 "0 >J '4 #&@#!4 "-@N &#,H A @/0#,6$$ ) &">#,6,##"&">#,6.#1 H( �+,&!#>,#, A$ M/*(#A) ##H& "2 "#,& "J &"##_/"#.#,1#, @1##,6##,@1##$#4#,& "#,& "5, 5" #@1F;8#5AA#N 2&)H &"#F#&!#&!#;#" #@1FG@] S "5@1 4#"" #@1" #@15$F#&!'#&! () D0#1!>/014#"@/05:,@#!&+1%5:##, S /#2! #! >&&2 4+!!#,#"@/05#1#,&#@1#", #.#,6 2$ '##,@ "1!#5,#">A@.#1##,$" 1 $&5 ++,1+!A 1#,F#&!#&!%$%=R++"&#.#1 A-5:&#$#!#$&F#099!#!4 /015$ 2#0>!A4+,&#,A+1: #!! @$#.++1 &+10#14! #51HN @$#%#"1F$?# A#"$" #,F ,2# ..#"&,&#""$#, 'i#0+.#"@!+$+=4+!4+,0#1 )$@ 5:-#"25:0#1@.#&#,&@ 2$&2@ )22&2 H),C)'#;9 &5 &+!@>51$#@1 "4#,6 &P#&!!!;#&;( & &@/0@15!FY<&, ?=3' 0#14>5! ,&#"&#,+$#!@F$Z# #&!+%<)$'?6<88?), -++$@#!F#&!#&!#&#U1R/.#&!#&! #2"$$<[@$UR+!(<$M 0#14>5!&+1-5/025:,5#14 !& #,&# $)&)2& "#5,5$5,$4+,0#1!5:=%#!## @-#1 = +!@-5:,1 ",2#&++"&5@2"#,$&+,4 4#"-+.#!1 A&#,,+4#!F$Z')# %+1$#0#211#-#$$#, A"#$1#,,++"

PAGE 25

#&!'$61 %++"0#5& A&+105:,5#11 ",5$% "&##,$#,+ $1"5:$#,%+1$#4"++$1 03--&'& H & $(&99<$"F7 )$)A&$$1r1 H('&)# LHM #&!' @88E"1#+!1#2 4#,.+1# 4#"J.+15$+!1#-##"-##"4##!F'#0>!A% "& .5#1@5,##,$#-#$#& #,>51 .#, G8&) 1J##"$A!+$#,%#!J!#,!##&++,& #,0+"1-##"4#" "-+#,F?$ C $#%#!&0+"1-##"4#"J "-++1% "&#, P,H'#$2#1+!#,+=J& #,6 A$+=2#1+!#,UF&i9#22$1#">$2#J1++!&% "&#,4#"$ #&% "&#,M $+=& #,6$+=& #,25:$#&##!1#, A$ 25:0#"0+!5,$+=2#1+!#, g ( D?6,5# ( #&=$D,5#1!+,$#"&">5A,+16A+@2#$5,,#,&" $1#% "&#,6, $& "#,& "4 /015$$2&Z5 0261,H ##,@+%+O2#@A" #5:#, A &$##,%+1#"2"#,$#,62 # &2&21#&" $#,-#11#,FDD+=$#&++,+=$#! A#,6&np;i$,)'H$''$)6) $>_ #&! ) &\!@9!)P!5..#, 5 A! >1#"#,6 A!5.J.#,5,"+,$6 .0 $$++,"5:-#, )22 HM&#H A!5.J .#, A! >1#"#,,++"5,++"1 #! >1#"#,62 22#!5..#,6 4#"0##,!5..#,F6'=G=))

PAGE 26

;9Z] $!$%!!1R )Y& "#$1@,++"&#,"#$1#"+,1)H 2#&"#4#,$#0##!4#"1" >%& 11116'$'7 )5-#.##@1#"-5:,&+1-#+!15:& 6'#$J7%k)&F"#$1@++,&#, #==#1@ "1#"#,A@ "#$1#"+,1# ) 2 DDDHD'$'#) )$#!>0#22#,.#1 )@ & H'C );) &,$S"')8)#>,,#, ,4#"0 $#,6 >510 >&#,>,,#,0#22#, =4#"&"+$#, & A4 #"#, >,,#,4 !0 >&#,>,,#,>51@1++,F 453)),$8 *DP"+R##HD),#')'$$N# !?4(,&$&)&+1+,5,5#1 4 !0 >&#,&+1% "&1.5:1#&>>" $##,">@10#22#, ,$#&>"5$-5:, DD6')#-5/0%#a"0 >&#, $$55#&#" $#,J 2-5/0$ #&0 >&#, 2!54+,-5:,A @1! A#, )52 4-QR##H),#,++" 2&"+$#,6 $!>"#,2R2 1#$#,0 >&#, )2&2 )$2 Hn'%'#$!>"#, 2 $ #,! #"#, H&)7 QDP'!P'#D J7&)#^ )'$&),R'!'6# -5/0$#%#!&++,& #,-5/02#&%5,$#,F )'1F#++,2##!&F('''& H""R"5$01"5$01N I/(";S J&6)4) 0+,&,H77%'# i)'###,1 #@1#!-#11#, ++,&#,"#$1#"+,1"#$1@F''$'# A!++1@#, .##,&5#"#"5,1#4+,J 6'6')'#J7=A)%6'J7F $#,F66:GA)#4 "2 "#$1#""#$1@FG,8Ic'I'7&F:# 2##,I7I'IF"A!++1J ))&H;)'$'77=A))# @#,-#11#, ##,@1"5@A+,,#,

PAGE 27

' Y+ ##,>5!$"+4#,F /"H'&F iRF 06'&'# 2+!%5###,>5!$"++=1 )i6)'&H(6!#D-#. 4 "##,+,&#" H6n'6)# 1, 666# 1. 22 -#11#, /'' !""<(.P. A!++1@#,60+,$#,6 ##,@ "1%#"A@A5#@&I& &@A+,,#,F &) 1 #@1#!%#"1>5$ .##,&5#" S $'#>51@!>51#,&$#"5$1-5:, 5,1#4+,$#,64+!,5A@1+A=>5 A25 /1*$k!868$):++"F+D!6)F6$;6))68 6,=[ & &51:++"5,&51:++"@ 4++1:# $H($<#<,8O ;9O;<4ss'I''$8# @ 42#..#" '.6))& M/B< M/*L'EEF6#&2$ 2 ;9@15:!A++!.+@1(& i%$?1#4!+$$#.+@1F#%;%# $)$' #,F;?8& .+@1H'$M5@@/0"+N B $#,F6! I",& %''i")#2)2$#0##! ;96&1,5#1,##,;) #,+!&" $.+#,6$ ;9'61&fH%?$66)#6&-5#,F$ 2&$2 66,'#6& ?#!1 !'"';E H6 )2& F$9%$#b%#-5#, 2&2& 2 I 2H H $$$( !)1!2A++"&#,1#,1 ,@1#!!5,$

PAGE 28

#&!(;;#I #/34`+>>>>>%/>>#>$">>>> N &FF#>#5>1@554 #1 5>#4 #1#,,##"N Q4Q. 2 >%#,60>5@#!5:2 -#11#,F $$ )&$1 ), A&#,4 #1 #J $ 1#,-#11#,A!++1@#,6 A1"+AA#,6 A $H%6,#H @1++,2& )3"#!+,&2 >%#"2 #"F#&$#&!# H?VR)-.D&@ ($#&!#&!<<$!6R5#.+,&&5#-5/0.#1 ) A ,111 )''',,5#1 &#,!+,&2 >%#",##"16&#!+,&2 >%#"@ =#".=!5, #1#,,#a"-#11#,.++" &#!+,&!5#&#,F %=+8%1 4#"N A#,+!@5#.+,&V&5#,5#1 A-5:, $#2#& .++,A!+,15,$#,1#& #,@!+$#, $#.+5@) C I/! #&!. &H,'A')'%'),# -P'6#6& 8#& @/0+#"!5#@ 1%##A @1#,1#$#!5:2#!##&#,6 1%##0##"#,&5#,#,$@ 2$#2" #,2#@/0+&5$& H &) ,H,,'' .&, &F+!!#@%+1.#,$#2">51 .& "#" #&!!+,&!+,&@1"##$#%#@1F A1#@1+AA#, A1#$++,@1++,25:5#1@ #&!!#!#!##,!+,&0#1!+,&++,&# 4#"5#1@5,5#1@1# .#,6 4#"-5:+,&#-##6&# 4#"%+!##, &-MM!!2$!2#9?@@@@$ +,&#"#5!+,&F#"" P ##&!##R2 HK$%#6 & @1##,$#@1 J #&!RR%9#++"&#$" ,&6++"&#,4+, #,-5:, ++"&#F++"&#%#"F( 2@ & $2&$2 H !&*/?, $ ,&#"0+,&#, $,5#1+=$#%#"1%##=@#!F9 5,&#, $" ,&@1##, %#4#,E $5

PAGE 29

(; tGG Dl"=# $'4.&H''# &$ %!%?#6$['')'7)$&)&.'['# ,+=$#2" #, ,J A0 >&#!5:$#&>"5$2#@1#,&5$@1##&@S <98#.,&#"6@$)41$$# ,@/0>!&5$,&#"@/0>!&FS&& 1+!! @ ,1#!2++"4##!F@A "J @%#$$#"++1 ?#$#"++1=C2'R'#4122.##"S!28%U2 +g`==U,T9]EEF! &&H1$ ))&#&!6#$)#1###,2!5:-5$1N 2++"2#%5:@60+,&1###,5,$FC ,1###,#, 4 "-5#,4+,-5:,0+,&1###,5,$F 5((6 $22 $TH!=lD] &)?&1)2!5:#,$#4#,4+,2& #,2!5:#,4+,51#,2!5:#4+,F 7)?'; 7,H& %=A))##&G6]@%#$#1>5$@/0"5=1+11#@1F& 2,#.(!#6EI &!<9&"++$@1 #!F H##,O+,&e#&"+$#,65,##, 1+,& #&"+$#,('')'&/ !&H%6%6#!++"@1++,2 !" 2 A1#4+,$#,1#4+,$#, dH66''[2 A4+,$#,4&.42!++"0 >&#, A0 >&#, ( G`8S% 60#1$##,.#,#"$#,@15:&#!5:!++1,#a"-#1,#a"!#$1 .0#1,+&#"J0+,&1#$++,0+!#,F15:&#!5: #"$#,@,#a"-#11#, =,##"!#$$#, .0#1!+1#"%#a"1#">$1#0+!#,615:&#!5:!+1#,">@1#,15:&#!5:@1+#,62&215:&#!5:4 "! A5$4#"!+1#, .,+&#"0+,&1 10#.1#">$1###"#,(4F&H'&1)+!@&5#,@1A!5/015$##,,&#"2#1+!5,$##,!+@11"+,@A "1#"#, 4+,0#1##,#@1+15 ,,++"0#1+,&#"#F'6,' 2

PAGE 30

(;' .#1&"+$#"@&5#5,0##"#,&5#,@1>51 .#,#,25:5#&#"@1+15 ,4#"%5@@#!&% "&#,1"+,@A "1#"#, EEF;;(A =H;51A!+,1#,NG@,&). =2%h #&!u)# $F& &) #&!$+"$%!#&!M@S !#D0 ",$22 # H#&!!!10 ",#,0#22#,F ].=

PAGE 31

&=# (;( F#&!##" DD'%)# .)%5:-#4+,0+,&#!#,.+,5#"#,%5:-#4+,-5/04 "1#& #,5,&#, .$+,$6%#!!#4#,&0#5&%#!!#4#,&SF&#& "&#%#!!#4#,&0#5&4 "$#@/0"#4#,.+,5#"#,%5:-#4+,-5/0>511#&">#,#,1#$#&"+$#,1#$#, 4#"0 $#"#,$#J!5:#,#,!+$#"#,F R! H<>8&)).####6R"+,$J "&#D. .+,5#"#,%5:-#4+, -5/04 "1#& #, M/+:#$'# < $R$);=A)(.GH6'6); 2H$ 06, "' D! &' !$ >RO#,,++!& &5#&#++,-5#,!5:#,2#-5$#,4 "0#1& "J2 "#,4+,&# "#,4+,##,.#5@:#/$&H ^H< _*(NP/. #&!1 >,Q.1 ]'O A))')1)4F1 & "2 "#,.4)2 /"P)'%'I6)# $$&#,,#>@& "2 "#,$&6M'$##H))48)A"5#.A#,%++".#a&#,#>@4+,##,2>==#! ">,&% "&1& "2 "&F(Q'' & LM8F 73-''P##H;HH%@ "1#".+#,& "#"4+, ,&#"#, ##,@1>+=1#,#.#,6$#&##!1#!5:5,$#-+1 5 "1#"$#% "&#, ) )2 ) )2 )$5 1 2& #,& "#& $0#1!#..#15,0#10+,&4+11#&"5:4#,& H .#1"+/01,#a"-#11#,) &&@1#"+//#,1>#"#,(#"&#,!#.1 A!#$$#,622$! AA#,)H

PAGE 32

!"#!$ (;* #&!` 'J4)F)A) -5/0.#1##,@.+!+1#,,##"4+!!#,FO8< A0#1+/01#"@1#1#"#$1 .#, ="C."F"GHR&4F82$ <7I? & &,5AA#,.#1&#,+$#!@ #&'#D2%5:-#%++" A 5#.+,&-5/0$#&"++$1&5#05:4 !$1)))50 >&5,$ #,2#%#$5,$#,&)) fH .%#&!"2 #&$!6 8 9A+"15:& 1 ]. &&)@&5&#%#&#"$+&#-5:,14#"$#!5:#,5,&#%##$@/0++!!#$$#,IFR.$, =",A$#!5:#-5:,#4#,+"#,6#"$#!5:5,$>,,#,& "@1++,5&#%#&#"$+&#-5:,FH6=?44)&2&@2.#1#!++"4#"$#!5:#, .1#-5#, =-#$#!5:@1++,8$&) 1%##$#4#/01&>#!6.+,1#$#,.+, ,&#"!5,$4#"$#!5:#, .1#2#A+!#,%#!#1#$#,#!J++" A%#$#,#!++"@1++,$#!5:@1++, H6%3O#",+,Oe@1++,&#,4 #1&#&#>"%5:-#,6>51&#,&5#,@1-#11#,:+$#,6>510#1$#-#!@/0+A@1 1#,4#"&"5:4#,>51@1 1#, 8#>" A#@/0#c" .>-5#)1$=.';'b2@A#!#".>-5#+,14 ">" A#J@/0#.>-5#.2&, <#&!-%F!F#&!"#!S$'J)' g=#b9$%#0#15#1@-5#, O6$) H8666#$)b& 22@ H$$'&:b&J 28666#$ '4)@$$8R')&2 &b& $5&)$))@ &$&&$&TH# .%),-) ),-5#,

PAGE 33

7 #&$"$ (;9 #&! + -5#,,++"-5#, A i,Bh 5#,F !#&$+$%$$G 6$$>g#b,N^$$#H$6'$ ,-5$12++" @ (,66+6F)#/.$$"+A6)# b$"R%8$[&): -5:,2!5#,##,&!+1#," ,&$++,&b$$$6F8 )$$6F''' 1)1,B4 $$*!$$($%"$"$"$!O.6%$$%$' i,++,-5#,,++"5:#,FY<6$%$9%)%6)$$i"gR6,)#$$\1#,2#0 #4#4+,24 ",++"5:#,bY$6#$$$ +) 6F,# H%$%$!(P%%#&$$" M1? #g%$&F 6A)'$$!('#0#1$##,.#,4 $#,0##=164"##.#"1 ,5,$4"##.&&5,$ <4 "%#"AN(8 #&!3"P6I#@1#5N$#"#, A&#+/01#"2##,#,$++,@1++,62$ A0#10 =&$++,@1++,6.#1##,#, .0 $ A�+,&#,$++,! A#,F6''6) 22 A"5$1#,A!+,1#,F(6'''''78%6'?nR6)#.#,N@/0#,&5#$##,1"#4 $#!@-5:,.++"2!5:4#,%++"-#-5/0##,.++!4#@15$&#, A''$$Q'6'?$:2$?6'6)''<$+%$%;6 DA="M"OV!5..#, @15:$#, A$5& !5..#,F$$$=A!++1@%++" 0#1!5.16##,A+&&+1!5.1 -P,##D-#$#,= "1>5,$#!> H $$'&Q D484)##,@A+,4##!+!@.#,.#1&>5.#,4 "45,$#"+, 4#"@A+,,#,F($$$))#.'6'#HDD4 A%5:-#,.#1&#,45,$#"%5:-#, AHRR''#!++"%5:-#, /T(>6,6"6A,F,# .#1>5@1@!++,F% 6) )1$%$#&$"I'6A)'# '''6)866!<@/0 AA#,.#1 "N2##,#,5@1 1#,@1##,

PAGE 34

7 '))# (;7 )H)' )@1##, 96'_)1+!!#@%+1.#,A!++1@1 A##,5,$#@!+$#,@A5:#"##,$1)6)2 .&5#& ".5&&#!4+,@!++, A&#A+, #,&:#!&5#A5,1#&"5:4#, R##H0+"& ,++"2>51#,! A#,$54 ">51@/05#1#,4 "1"#,,#,0#1 A##,! A#,-#11#,&)) 25& 4#"&#, ,&#"@1#,2 .&&:2&)20##,1#@A"5,$#, ,1J@,+AA#,$6,H!$6%R#!R A4!5#$#,1#$#,"+!5#@4+,&# 5$2(#&#$%!F !"I"''I'$)## /& 2$&@$, ''# & )&.#1 #1#, $22H##&!#&;'!5$$#".#1 #1#,,++"#!++"1 #$#J##"&6#4! #5:#,@1" N .#,&25##,$#4 #!4+,%"#4#!#,%+,$>,@14 #J&#,)22&)2H' &$&H')##&#=%"2$-5/0 2#45,&#,++,0#14 #1#,#5,&4+, Z/*&2 ,E &5 ) ) #&!#6&-=.)---9:;" ),4"+$#,##,4"++$& #,##,4"++$& #,F H !!!"!#!, $&4"+N =)H8 $#,5,= ".#"#,,++"4"+$#,4#",#.#,M4"+$#,F))b4"+$#,##,4"++$& #,F+)!%R4"++$F#&!#&!)).)b$)4"+$#,& #,,++"+!!#"!#5&5,$#,4"+$#,4"+$#,H''):#$&)1#,0>%#!5:4"+$#,6##,0>%#!5:@++,#"5$1#,1 1$&)()(6P#!2)%+1

PAGE 35

#&!#!?U 1 1 ,&#"A+,&$#$#4#,% "&125:##,0>N DPD?.D&F) %#!5:@++,4"++$( 3("&++"25:#,&++"25:1#"%5:!#,&+1 QY#+?=)GHN&F)#& ]1#"%5:!6 8& FN%,3& <03#D##,,+$#, #$4!+25:,+0 N 5 i9"'6)# @ "5,1++!! A#,& =,5#14 !& #,&0#!!#,& ),& 4#"+!,+4"++$ &+0#22#,)2 & #,##,60#"0++!&#!5:4"+$#, H"",5#1,5..#", 51F ,++" 444, 514+,-5:,!#4#,FDDD ="v'++,.#,$#, &2&)& >P"6D >4#"N ,#.#,1@++,A!+,1F&# >J 6& H20#!&#"N @1"+!#,&6->54#"60 $ $ 5##,@1#".() 03;-".H:/4 "J 4#",#.#,1@ ==5:++,A!+,15,$#, @1#!!#,A" A ,#"#,5, 4#"%#$5,$5, 6G,#"+/01@1#"1#!5/0++.@J &##>@$#4#,( )2 "+/01#, $)&) M P,6'#.1 4#"5:2#1 4#"5,$. &H1'1 4#">,@1 ,536>'EEF!%#1 %i>4F)#1 1++!4#"N %++"! -#,,++"0 #$#,++.&,5#1 .5:#, h&2,5#1>,,#,4#"$#1#, 03""&,+4 !$#,6 & )5 ,1!##,#,5 ,5#1>51&#$#&+/01#,>,,#,-#11#,6 &5#-5:,H $ ), $#!5:& #,#4#,& #,+!@ $2=6D#&)4+, 5,+& #,65,-5:,!##&5,$2 2+.2 #$#.++1#.+,&.#1##,&#@#! 2,+2 1@#,F& #,& "$++,@ A##,4 #1 2 @ ; DP>6DW'#S&$; 1 &

PAGE 36

(;#&!!R?. (U%8+=1WN"A@F f'H ,AEV1%='%=AFT#(--N.='=AFf0 '%$4F#%#&&#,F0#1 A),s?,+4 !$5,$,+2 1@5,$: !#4#,#"++,%+$#,0#1!#4#, A0#1 P)Dl,P.%P,#!$%"6R0.P9#F#&!: @A#!-#11#, 1#/.P,#%"!#@15#=4+&#"F $/IcW,8)#$@A #&5$%#!J R/,OOG@``OV,EC 86$$6<#15#=J 0++@1$+>%.#1@A #& #&#"N;.OVN,j))u-'6))-.# 0 IcR,P,'##H5,@,5:&#,.#1 15#=5,&@#.',#&!/.F#.!$% &#A>,14+,0#1.#@&5#.#,#"5,-#1 ))#@15#=2" #&#"@15#=->@1#"F #,& "0##,1"#162& $ %#!5:4+,0>, !#,%++"-#$$#,F"!&!T!!!!1( %#&#"-5:&@/0#,4+&#"#,. #&#"5,#J -#$$#,-+!0#1-5:,1#"%5:! 1"#5,$4+,0+!4#2" #&#"@ =->@1#"@1 1 .#,#", $,5#1@4+,%##1 .&+10#1 #!++"$# .#,-5:,F('')6< $. #1$#2#>"#,(2'& '')$66);$& ) -A''AA,i'.,)'#2 &RR;$=&& -1 DP,'>+'E''# !+,$#5#! IF& IcW''"Ff'''LM )B$ .#,+=&+!#,+=!5..#,+=@15:$#,6,#a"N &$ .#,6$$ .#,6>51@1+AA#,$ &A2 )$5#4#,,++"2>51#,$++,1#,#5,&# b1" ,.Ab: 1#4 !& #,++,##,,+1>>"!5:#2#0 #=1#F IcW,','##H+=1"##,
PAGE 37

(; $#% "&#,-5:,F$2 .@1"##@0+!=45:=5,&#,. "$#,4#"!+1#,4+,!5#10>5@ .-5/0.#1&#,A#"@ ,&5#2#@,#&#,. #1% "&#,1#2#$#4#,,++"&#"545#"F8)+''6F)&H<2#"$ A2#"$+=IF+@O;g# >51#,5,$$&2! A#,F##,,+2 1@5,$-5:,4+,&(++"&#,,++"5+=@/0"5:4#,/ A5#"#,(2'$H$2#$5,J,#,1#@,5:&#,)5>510>5@ .#,2>51#, .#,6 A@2 f ),#& #,+=&+!#, ]3 dH .!++$2"#,$#, .!++$0+!#,6)!$#"@1#!!#,6& #,4+!!#,] (+=!+1#,6 $0#1) A&#,-#4#,&#,,#$#,&#,4##"15#,&#,&+$,+&#$#2 "1#2>51#,2"#,$#,4+,##,5,&:# .#"45:=-#4#,.++!0#14 "#"=.#a A#,,#a"&.## .0#10>5@ 0##,1#! A#,6)@+=15!!#,5+=!+1#, H&)+=@1+..#!5,$ +=@1+..#,4+,6+=@/0"5=1/ A5:&) t:iF##,A+&&+1&++!16##,A+&%++"!+,$@.#,+=&++!1(^46&)##H 2& &?$1$$Y##($%#&R$$'1 15,0#1-#4#,&#$#@!+/01 4+, >&#"1 14 >&#"F< "4+&#"!5:#1++!F ) + 453^R& DcP,v"C6D#$%X#&!H(##&$$#; ,++1$#0##!5++1. #&#",++1F+,N,&&& ,1!##&#,,++1>51!##N&#,625:-5:,4#"1"#+!�#.1#,$#2">5#$#$#4#,!#J&5,$@1>#,%#a"+=,#.#, @'
PAGE 38

(; %&'( =/!MN0+"&5@,#!.#1@,#!0#5&5& ##,@1#"#,@1" .0#22#,.#1"+/01@1" .#,6!>5&$ 5.#1##,4++"1 2 $2 H;##,#, ".#4++"10#2N 2#,H&&0#1 +,#"%5,&#,F 1"##,@!#A#,51"##, &1"##,F$!#&! ,&#"$#@/051$#.++1-5/0. #1#,4 #$#,5#"5,$#1" #,#"25:5,$#@!##A1FGN,#>51J -#11#,0 /$>510+!#,F( w 8M 'G&4 +=,5:A#,.#1&#,,+$#! !5#4#,@A!5:1#,62@A!5:1#, '#"$++,##,%#1@>>" 1 #2"#,$#,$&1)@&2)5%#1@J2++"1#%#1@#, 73@O##2' H ###,$++1:# 2 "#,@1##,5,2 2$@H&&H? & &&2@1##,22 ( 'P& =0+"&0 "5$F @>5-5,$#,5,&# "#,0#2J2#,"5:$#,&+1.#,,5#1.##"0 "1 -PA-.D6P"#4#". #&#,4#"&#,5,$24#".##,#,4#". #&#,b6.&,i=1#4#"&#,#,2#15/01#,2#@/0>!&5$#,F4#". #&#,4#"&#,5,$ $\=S%5:-#4+,& #,0+,&#!#,5%5:-#%++" A5#1@. #1% "&#,$#&++,60+,&#!%5:-#6%5:-#4+,& #,&5#% "&14 "$#@!+$#,++,�+,&$#&++,60#1$##,.#,24#"J-5,1#,5,0#1%#"@1#!1>51&#,1#, 1 #A+@1[ #15J #,

PAGE 39

( $Q!=B ;9U8XU8X;;#"#J .cc$++,6& #,0#1$##,% "&1$#-#$& &#% "&& 0+,&#!#,H $ .##!#4#,.#12& 22 28H(4F&: 2)H#.#aN K5 ;98;;;';'P1#""#5,%++"k .#,4" #$#"##,& "A4 ,&60#1& "A5,k "5:&#,FO: %A.#1.cc$++, .#a"5:&#, 5,+4 !$#,6 ##,&5@1"51&+1##"15:&@&#&5@1"51@0 =&Nk : & #, A!++1@%+@6A!+,1@ #, &5&) $2&+11 #,0#1& "A 4 !$#,,+4 !$#,6,+!#4#,62 +!&++" A05#!&1#2#@1++,++,-5/0-#!=%#"& $2$#.++1 A 4#"$#!+1#,#,4+,!5#4#"!#&#>51@15#"=F &) H6)'4)$, A&# !N (==1)) !+,&@/0#.+,5#"F &&4 && #,6 H6g4)#1 24 !$#,61#, 2#" =&4+,0+,&#!#,4#"15#" @A#!@1"##,4+,&4 !$#,6 LV ;9;;E &5,%5!!5$#,6-5/0 I''P'));&)6'4<; &2#$5,,#, "#$#!#=5HO(,+4 !N $#,@%++"&5$6&#++,$#%#-#,A#"@ .#11#)2++,&#,@!+$$++,.#1 )D%<#8)# 2)H & +!@##,++A& 2 ;9O'+!+,$@64 !$#,U5@, >51#,@1#@1" 4+,##,++,J )225+!@##, A+A#$++5,+A"+1#,&# A!+,1&#@1" $" ,&!+,$@##,2>51#,N 4+,##,,#1>& A+$#"F4 !$#,$#0 "-+.#, &+10#1,+& #10#1$##,0#1-5#1& #,

PAGE 40

(' P '# P 03(DP,##,1 /01 /0(6&) $$') -P,0@03-"& X$$0,5##,@ "1=!>%##!#,-5:&#,0#.&:#/0#.5@#11#,&#". >J%#,#,"#5#,&#@!#/01@0+!4#"%#$#&#,">$#, "@1&) "cP,-R;H6 )82 A#,+AA#,60#12 @/0 A#,+AA#,(4F& #&!9F#& )## 03--PTL4)4 "+="$J 4>!&5$#, "&#!5:0#1, &5$#& #,6&#, &5$#A"#A+"+154#,.+#,5+!!#@0#1$##,, &5$5@.#,, &5$0##=1, &5$+,0#22#,4 ">51& #,4 ">51!++"!#$$#,2#"#&&#"#,&2 &2 &)5 [#&2 ')' -P=C.'L'1'1%))6%)## DD4 $'DD6HDDD $ 06, ;6 4FHD(9)$$@ ) ,1.++$&#,F&$" ,&%++" A4 "&###"@1# .++!% "&14#"2 >%& -P,k64[& ""#$1& & "0##,& "#,& "6++,##,@1>& "6%++":>5@1,&#"+=%5:5,$ 4#"##,J .@15$&#%++"0#5& 5 4#"##,@1#..#,&$ H .#,>510#10+"14+,0+"1#,$#.##,&F"#$11 #"#$1++,! A#,F +?2,#@a( M,+O#;"#$=0#5&6,&#"5#1@1# 4#"-%5:$#,1#4#"2! #.#,6"#$14 ">5@16 & -P,_ >&0#1 >&0#22#>F 8)R4)&# >&# "1@0#22#, $-=03--'<8QEE61.)#@A51@1 #! A#,F-))2#%#"#,&+10#1@A51@1 #! A1 # &@1++ @1 ))&2 1)52 ,#,@1++F

PAGE 41

(( $ @1+#,@1 #,A!++1@#,25::A+%=/] ) $(,#$CR; HDD A#"$" #,A++,@/0$" #,F 4& 030@(" & &))@xD$= )$+",+!#,45@/!5:#@.#1>12#0+,&#!&#,0+!=$#&" $&&5#5,&#,4 ".4+, #:#@5,&#,0+,&#!% "&#,$#2"+$1 030@+%9#25&&#,.#1-5:,4#!#,#,!>5&">/015$. $#!5:5,+@1#,J.++,&,+0#1$#2#&@+[ #&!%$%F$@ ##,A!#:#%#$J+AA#,1#,1###,&+1.#,&5#,$" ,& 5,2#-51,##.1 .&++"##,0 #.+1# .+#,6, #&99!2 %! G< 030@0A),#$ $2 ) #&! 2PP.,# 030@0"k-8!#&"+4#,& 1#!!#,H !+1#,1#!!#,(_'['-$$F& 241 2 & )R#)Z/++,2"#,$#,A!++1@#,5,J @1##,5,-#11#,1 #A+@@#, (N%5:-#4+,5#1@1#$#2">5#,1 #A+@@5,$ &48&H4%$'=A))# A!#$J$#,6A!++1@#,++,2"#,$#,5,J@1##,5,-#11#, H++,J 2"#,$#,A!++1@#, 5!#$$#,5 A!#$$#,61 #J@/0"5:4#,52 A4 !$#,1 #A+@@#,FR4F;>51%5:-#,4 ,,5@@!++, H #&!#&!# 2)#0#1++,2"#,$#, 4 ,,5@>51%5:-5,$ 030/!++"$#"##&$#0##!5, "@;E)#2#-#1@ ()$'.))' % 030@0" M $)2%#4#"@@A #!F##,.+,$N $+@ "1

PAGE 42

(* 3A++ #&?Q!!! ?9'OE "11# "1 $&2)), Y2IH ')#&"#$1@1"##@ (') & $2 _')=>& 2 ?9/?OED%##$@/0++!@/0++!b Hi2'%'#.%5#,#, &2 H#&"3"b %#$#,DD '&&); 4#"@1#!A12#@1 ".&2@ -R;A.i##!+&&#"D$@ 2I2 @1 #A1"+A ?9;?O%F61;++,4+!!#,++,J ?9';''?O_.#10++@15$#, 1+@1#,65,! A#,5,4!5#$#, 1"#&$?&#,&+$ .#,6 4#"0##,! A#,F 51 5.5_ 4#"4+!!#, $2 2,++"2>51#, $#1" ==#,& "54#"4+!!#,1 15, .#,! A#,$H -; ?P"'+'9!11 0+"&,++"2>51#,! A#,6 0A)';@!5#,5,J 0+"&$! A#, @!5#,& "@!5#,F()) $Hc'$)'# 420#15,##,@& "J 0+"&0##,#,%#a"! A#, @!5#, A@!5#,b, 2& QF!@A4">/011" @ ()% $c''!)###,W,1" @F ?9';'R1cE''.);"#$1@1"##@"#N /!3A<## $#!"#$1F"#$#!"#$1-5/0 Cf 'C++#p>51! A#"@4+,$#@,#&#, 2#$#4#,"#$#!"#$1-5:,%#$,#.#,,++" A+"c06 2& j'$' '' 2& @ ')6));& 2 $(606HIc""?$Y12#J 2 $5,,#,+=1#%#1#,52#$5,,#,#"

PAGE 43

(9 G@.O TE 5#1@4+,1##,,#,#".##1#"#$11# >,,#,6#", $,5#1& "#,& "2#J&"#4#,5,-5:, 98 O=c1=OE,&5$ A!+,1DF 0H(B ;98;8 #@1#" #@1#"@ ;9887Y+6&&+,-#$$#,6&+,2++"-5:,6&+,2++"0#5&#"#,1#!5:0#5&F 535;.5$B=B#"#. 5 #"#,J ; ,#,2#!5:&#,FDD#"5, 2#">@1#,64#"0 "#,,5&+,2++"-5:,&+,#,&+,-#$$#,#"#,1#!5:-5:,F +D#@+,&+!#,6&Y 2& $2)2Y2 A&)2 2 & &(&>,,#!#a"#,!#,.#1##,5,@$#!5:@!#a"#, $:#4 "++,%++".#,&#,$" 1#,1##,5,@1##14 )$&)& 1 #&!= 'BM.='% ;98;'QB.,=1" .A#1 ;98'8''Gu,#=1" ..#! 7M P';'FG 8MN;';''V1 #$#4#, )$5$& .0#. A0++"4#"!5#=&1#.+#,1#& #,2!5:4#,$#!& =$ #&$#4#,( Y%6 ;98; KOE _'&b21+"%#S?$?$"&++"25:&++"#,N

PAGE 44

I(7 =S #&!%#$%= 2 4#,&++"%+., $25:&#-++2#1S%#"&, $#"$#"& "R& "&5#,S 9#FbO4+,##, &),#11#J"#,A2#@1 #,&1 &,2&,4"#&#% "&@$)#)$@),&2@$2 "#&#% "&)$.$ #&*?N2,2)##H&'&,+AA#, &52#@1 #,&&,52#@1 #,& #&!9_,RO#"/ .A!5.#,1#, A!5$1A!#$5,$#,6,&#" .@!+$&,5,&#"4 "+=@A"++5,!#5J&5,$6"#$11 #"#$1++,F ,&#"4 "+=@A"++5,!#5&5,$ AN0#1!5:=4+!!#, & 5"#$11 #"#$1++, A)22&2&)2++,! A#, #&!!" #&!D&1#,1 &5#.#,#"$#,@ A@!++1 ,&#"&+1#-5:,FDD %$81##$F($$' F.' #(!!?HP ,&#"& .A#!#,612nn4#"&"5,#, ;O8"E'e $25 A"5@A#,605#, A4%6F,## #/L!+O#@%++".#a.#, 5#1@1 # 4#"F1+=#!!##&F2'y!C;.#10#1&#@#!#" A$#@! 1#,&H&##,1 #&##, 4#"&##, QO $43->0"8_2 <%!'" #&LH 1 M,0#1 1#"@A"5,$#,F-## @A"5,$#, 03#&!7'1 2 &

PAGE 45

( <#&" #&!(6 !&!Q!3A++ $%$ $ C3'[$2 6=<)4'# ) &&)'))' $6H &'')( "F# 4& "cW,), #1+.2 #"5:,@!#/01@++, ##,+,1.#11" ..#!4#! 4#"1" #,F #!#'+"#2+,$2#@A#!#, *9U"8En'[#4 "0 =&F&!# )&HIc"")2$))'0#1A!+14+,0#1= ",>5@" ,&##, $+1 -P,#4#/01#,@1"5:&#,+.A#, #&0#!&#"!++"60#!&#"0#!&#"-5:, 5&" $ $5&>5&#!5:2#%#-#,6)2>51$ #" ,6-##"4 .#,4#"1" >%2++" .&+10#1>51$ #" ,%#"&$#A>16 A!+@1 .#14 "#,,5@5-##"0#5&0#2J2#,H))# CN52#J $"5:A0#1, $,5#1$ #&60#15@.5:, $,5#1&>5&#!5:BH),# $C));;H"Ic'Ic") A0#!&#"5,$5,J!5/015,$1 #!5/015,$F'1?g#0#1$ #&45,&#,6#",5#1 A1#$#,0#22#, )H!:1-c##,,5@$#4#,2H?)%# 3A $& )H&)jG,^,"! -5/02##,&.+#, %P.-P,'Wc,'E&$1 $, 'cW,""H!"+"!"" A@A#J !#,$#&>/01++,$++, $&& 5H 1'-5/04#"J ,1@/0>!&5$#,& "1#$#,%#"A5,$#,.+J#,"#&#,#, A1#$#4#,"+5@ ,,##N"#,2 )& $c'" $'##!++"$#&>/01&#%++"N]] 0#5&-#$$#,61#$#,#!++" A@A#!#, U

PAGE 46

c #&;K ( +,#-## DP,C)%P,DP,#$#-++5&!5$$#,6&4 !!5$$#,2#-++5&!5$$#, B4 03-P,';,O#1#==#, ,$#!5: .#105#"#,&++"!#5,#4#"0#4#,0#&#, 0 $1#,& G@58# ''))& 2 IA*<;HY@(6S /6)1,8 (*!F#&!$ !#&!%#,&#,L05,##@06, DP,%P.6P,#$2$# F.4 b88$$$H.:%4#$2$ -P,6P,#%5,#!$#0 >&#,& "##,>" A#++,L05,##@F& 2 .B$)2&&( ,5#1+=1#2"#,$#,4+,0#1$##,,>##,.++!&#$#% ,1#5@6@!++=@/0$#J0#/01++,$#% ,1#,"#$#!@+!@+,&#"N-5,@#,&++"4+,$##,&#.5,@1#+=%5:5,$$#& $#,& 03-6P,6,.4"+$#,##,4"++$& #, & "4"+$#,,++"4#",#.#,F ,&#"4"+$#,##, 4"++$& #,1 1##,4"++$"5$1#, I #&!+#&!"!"D H#&!6 -P,6P,6,.'#bJ%J DD 6#&!" LO4 -P,6P,P.,B.,%f,# &R8' 03-6P,P.,-P# '& -P,6P,#.++1 $1=8&#.++1& � #$" 10#5&0 #J4##!0#5&5&#.++

PAGE 47

/3A+M7+ ( 3A+M"3c" & &#$#0##!#"+/01H 1) $2)2)).#1#, 9= ##!!!1('.++15,0 >&@.++1 $.++1 $3E-6A,###,5,&#,4 ".4+,##,@/0>51:# $#4 >%#,#,.#1##,&>,2+.2 #1:#++, %#a"@+,1#,4+@1$#@A#!&@1>A5@+,$2!+& ''#%++"5,25:%5:-#4+, ..#1:# 4! #5@1 ==#,4! #52+"#@A5:-#,% "&#, $#&++,F($%&#@K68 -c,36A,##H">5!#,%5@@#!#,F F!'4+,%5@@#!#,">5!#,4+,2& 2"!F,H6)%8,F,#2&25,%5@@#!#,64#"%5@@#!#,'$)')' l.IcW,A)6A,##PF#!F2 2@!++,! AA#>1#T#,2))H-4>>"@!++,FI!#('4>>"@!+$2, (,# 4R4$$.].M ()&*&./0 3A>')6A,##H%<# A-5:&# @/0>54#,.#1&#,4 #1H;+/01#">51@/0 AA#,$2H()8'& R,6P,'W,#@1" 1##!$+1!>/01A5:AB IcW, IcW,##"2#1 ,"#@A#/1[ ,3F); &#,,#2"##,6 )&#,,#2"##, ) O#C;?1##,!+AA#"& A$#.++11 11"#A 1F$#&!KMA"; $2. IcW,6A,,$H!%%K" ) '88$8& $? IcW,6W36W3E1 "1#!&>5=F-&IcW,BL``, #A#, ) ) IcW,6P'=A.# A)' #&#d/0 >&#"F3A+""e"!#&($ 2#,#&#,%++"1@>51$#-+1#@/0 >&#"@0#2J2#, IcW,6A,6A,,#&$1 2$$@1>@1>@()),# &&H%'F)#"+=@,5:&#,+=0 >%#,+=+AA#, HR,#< WIck)II)Qc'. "1%5##,!#>$#!@ "1#,FIII'

PAGE 48

122R9RN8V ('; ''%6)'h3d0#10++" 4 ">51>,,#,@/0+11#, ,5AA#,& 4 "@A#!!#,F!1R6'=); )22 $& "Q+"QD# )6DWQD## ()H / B44 5,8)#& /;'')#f -5/0-#!=5,&#,45,$#"@,5:&#,25:0#1 2++&:#.#1!+,$#. >%#,#,!+A#!!#, 2#%#"#,4+,##,+,&#".+,@ ,$#!> 8'EP#!" A )Z1%%FF"" R8G5H8.OEE AA#,@!++,2 $$5H@!++, A KB 8+Cz,##H!!1 !#&22#!&F )xn "#,6 &"5#&>22#!&FG9G;E##,@f.+0 8_OlD,+!+15$-5:,1# "1 .#,6 .#1##,4+,-5:,.+,,#!5:# ,&#"0 "5$#, ))):#[H""d )$ 1+_#"#,@/0+11#,%++"&#"#,2#4" #J "128 &#,64 ">51-#$$#,64+, $A$R0,HD. .##,#,#"4 "0 >&#,6 )k#DDH0#1&>22#!&#-5:, .##,#, "&##!#,$5@@#,1#-5:, &>22#!-5:,64#"&>22#!&-5:,-5/04#"J 1#-5:,H &>22#!#,&@ 1+_#"5,$1+_+15# A5,5# "&##!.##N 22 .$#2 J dFM+h .,$FOOR5Q,'R59`8M%`T1""SROEC46 $#,-5:,-5/0 .2>5$#,$

PAGE 49

(' 6A.NE 2 .$#4 >%#,-5:, 4 ">512#@/05#,4 ">512#A+!#, HNC&F ,14 >%#, ]u[4 "J .@!++,F&"5#4 >&5$ 2#@/051F4 "2#@/05J ()''&H?$) #,4 ">512#A+!#,] 220##!#.++! .$#4 >J DP,6P,J##++,A!+,1++,A!+,15,$#, %#,"+#, 2&2 6A,?I@1"#,$( 'y' <3NN 53(=W. 4#",#.#, $10#1$##, ('$6))& 0PLQ-E &4#"O##"O:O#g&e ">511# #A#,[ &5@$" 1[) %#"& 4#"$#, .#,60#1 4#"$#, .#,#$ &) )]) C DP,#:'[%$BF%w 0 $+/015,$2#1>5$5,$4+, ) )6P,BP';D-%#1@#,@, #4#,60 N 4++"&5$4#"%++,&6 "#@A#/1[ 0 4++"&5$[( ) "" 2# R)DP,6P,VD(9'H DP'6P,#D+.2+/01@.+,48%6# jF#+=4"+$#, =05:A!#$15$%5! @ 2#! 4#,#,#"4 "5,@1++,&+105:&# 2&2& = >1#,#,4#"##"&0#&#,&5#05:2#$5,$ 2&&2@ ,5#1+,&#".++!-+!2#$++,F""u[ & 2 H<&6):)8. 2&' '=6';5#1@$#%++$&@X%+,0 A5$@ ,J H'6!,' &#",#.#,##,%++$&z&2#@!>51 @/0 #,.+#"F5#.+,& ,#.#,60#1%+$#,2#@1++,..(' Q6 P6P,#2#@/055,$4 "2#@/055,$6Q. N&5##"-5:,2#&"5:=4+,.++12"+,&0 >1 1#4#"-+.#!#, .&+11#4#" A#,

PAGE 50

('' 6 ,>5$=8#45@@/!5#"F,,:+,5LGO5#.+,&2#!+@1.#1&#,4#" A $2,19!#Q15..#".+,,1G, ."5#.+,&&5#5,0 >1%#"1 ##,.#>2#!.+#"F( DD'6# O ,A!+/01#"N 6)'6''';*$6$6 !4 "0##,4" #$#"1#4 "#,FF+ +/01#"+/01#"++,,+&#"0+,&61#-5:,#,1+/01#"$#!+1#,0#22#,N 3i#!&#,">$1 ###"#,5$@1++,.#10#1+/01#"@1#$#&##!1#$###"&)'>6'cR'%A#$ @1++,.#10#1=" ,14+,#!++"+=$#%#,&6@5,4#"@/05!!#,&#"5$15,$#,$5.#1&#, ">$,++"#!++"1 #$#%#,& & 2@$& !F',+'$)#&+1# &++"@1"+@!5#1#,">@1#,5 &) )'6' ],8 F $+,!(%&!%'4 ,+0#1$#@/0"#4#,#6&@5 \\ #&*$$&'6'##,2 !@1++"1##,2 !@1++"15AF(1$4')6& #1) ''),##'C'[6')#4 !$#,N.#14 .#, ,&#"%#"A5,$ $&5 4 !$#!5,$-5:,52#!5:&#"-5:,5$ #&.#1#!++">,,#,0#1$ #&.#1#!++">,J,#,45,&#,28#"25:.#1.#&#.#1#"25:N4 "$+,$#"!#5&@.+, &5 1 14 "$+,$#"0#22#,F"" )8)& #&!MA6&2>51$#@A"#5&S "&#"#$#!-#&#,.+,5#".+,5#"#,$#&"+$64 ".4 ".#,&sRN$!#&!&X,5#15, ".#,F =!52b @ @,O%< _.#&!#&!=' "&##,2#!##=&0#5&%#!!#4#,&0#5&6 P ;S'YMG9ZAE(!"M/!M/M-"M/!$##, 2 # =2+-#$$#,64#"&#",5#1@-#$$#,6,&#"##,% "&1#-#$$#,F @SS7N@G%8OE A@ ..#,6A!++1@#,& #,

PAGE 51

#&!#&K ('( #&!#&! ,#a"-511#,A!++1@#,5,&# " "$#J@/0"#4#,& "0#1##, =+,&#"F& 5, "&#+!@&+12#0 "1 A!++1@#,6!++"-#11#,@/05#,"+,$J@/05#, "&#,#,6 A@1#!!#,5, "&#@/0+"#,F#&!#&!#&!#&!H!++"-#11#,!++"J!#$$#,5, "&#,++"2#0 "#,A!++1@#,F%5:-#4+,!#4#,%5:-#4+,& #, -#&#,($ #&*#&!/0.% ,&6$#2!#@@##"&$#% ,&N (%!#&!/% 03-03-".,+>%#>"5$SF#&!#&!@!/0.,+>%#>"5$+/01$#4#,,+>%#>"5$!#11#,H)'4F,+>%#>"5$%++",#.#, A!#11#,.#1"$ 2@#"4#"#,-5/0 A� $1#@1#!!#,&2& ",+>%#>"5$+/01$#4#,#&!/0.A+"c@1+.A#,5,0#1 "5:@12! F$#"++1.#1&#,A+"c @1+.A#"F6'')2)2 @1+.A#,F%=#&R("5:@1@1+.A@1#"F' 4F$'H$#&#&!#!#HY#&#&#&(!#U#/2 #"++,1 #-5:,+!@A&5# & &)$2 & (9#&!/0.!5..#, $++,@1++,@1+AA#,2)$5&#,4 #1A!++1@#, )$2&2H 22&R1 32)5-5/04+,&#,@15:$2#>$#!2f&5#,#,)5&#,4 #1A!++1@#,1#$#,&#,@/0 >&#"& 2H$2$)&@)H(mH$8U,O_E 03-03-#2#51#!FG@,+@,O4,O_ #&!#&!#!).#1##,2#51#! $&2)2$#.++1$+1 )2)$@$&52#51#!%#"6)/5@#!##"%#"$ @&(1 03-03-F./#&!<#,''#b2#$#!+@1#,-#$$#,1#& #,6!+@1$#4#,1 1H';'''#B))'#H')U'''&''';bZ)'F'##,2 #"5$115:&5,$,2##,A!++1@4#"4+,$#"5#.+,&4 "-5#,4+,5,@1">/15#@-#,&#,6

PAGE 52

('* #&!,1%$(& G535-58]nE -#,&#,+!@A!++1@4#"4+,$#"6.#,&#,2H$g!#!R/.# ?#9$O4'1)-#,&#!5,$2 &#+=$#-+,1I2!8O--( 9H(--,I-$J )H 61) /.V%1#,2#0 #4# 4+,$#!+@1#, #&NOEX4 "-5$15$e-5:,0 #&#,5#1 ,2#@>5@&FG@e''OG@8_ ,5#14 "-5$15$#,,5#12#0 #&-++.$#o ?--d #$F'!' P''.)' P '')& 1+#,+AA#,4+,2@2$5@, #5:#, <#&!#& &)& >&#"#->@1#"F4&g&$& $2 )2 $&HA'# )$). 8ED );)37m88; 8OEE #& '$F)<& #&!#&! $& DP,-P,C.==".D# % ,M/,#&!!!#8#7@1+.A4 #1#,4+,2 @0#5&1 ", "cP,DP,# & 30 +A+>+A+>&2M=%#@#5,22 )+&)' 11#1#!#,@ %##" .#,22 HD1!,+cc,-%+"#,@!+$##,++,1+!@,#! A##,4 !$#,&#+!-+/01#"#,-+/01#"% "&#,&#@!+$#,$#4#, A= e&$$2)2/ 2)12&)2H()5!#AA#,F(H{N (/] 6)# !'''''& 4 !$#,6224 !$#, $2) &2 54 !$1,>4 !$19#$H1

PAGE 53

$K#&!K"1@,E ('9 ,# )'=),#' '2$2+/01#",+$++,62$2 )4 !$#,6 24 !$#,#,$#0 "-+.#,FR6'',#+/01#" A4 !$#,F'Ic''"'I'II' 4#"+!+/01#",+$++, 4#"+!4 !$#,%++"05:-5:,@/0"#&#,%#,&16+/01#"2&! A#,F1 15,&#, & &$#1" >%2!5:4#,65,!#4#,#,@1#"4#,$#1" >%2!5:4#, DD.-#$$#,.#&#&##!#,5 %+1& "$#-#$&.#a$#&##!&% "&16,H/ H()'H0#1$##,.#,5#.+,&-#$125:%5:-#4+,4#".+,5,$ ,&#""5$15,$64#".+,5,$5,-#$$5,$ ,&#""5$15,$F4#".+,#,&#"%5:@ < .1# ,&#"N "5$1#,@A"##, DDDc8(R &=#&!-L(3-"##,$#4 #!0#22#,+!@ =.#,&#,@1"5:&,5#1-+!>,,#,4 !0 >&#,.++"0#1 ,&#"@A51-+!. #1#,&#!4#,6 ,1. #&5$&-5:, ,1. #&5$&% "&#,) / F DP'-P,'E"T&!"P&!"!$#&!"&"5,#,,5#1.#12#0>!A4+,�+,J&#,$22 &"5,#,>51&#=!#@/0 5&"5,#,>51&#,10##A 1(@!>"A#,.#1&#,@, #12#5,0#1%+1#"0#1&"5,#,2 2 4 '88), 6".>#"++&@#! #&#&!6&& "$#2" #,& "$#J @,#&#,& "$#+A16+=$#@,#&#, .G:H)'-0A):@1#5! A+=! A#,2&2 HF6))# 0A)H)H(DDd'%? P$(!<"(2 H!&$16 + 03-03u^T5'H1###,@A &$ ..(,,6) =8& =?6=) ,1++,W1!5/01$#2"+$1$#4 ,&#, /03-/#&!P6
PAGE 54

!&"!&!"<6 ('7 !#&!,I&!81=( 5,0#1!#5,25:0#1 0#1$##,%#"&$#@/0"#4#,&+1>-5:, @1>H88'5,0#1!#5, $#@/05#&#,F@>5#"@1" A 25:0#1@1>4#" A#, & #,5, ".A:#@F 3A>>'3A>>'_.#1+!#,$#% ,!5: 4=F&! $ >&#,-5!4#"#,A!++14))" A##, >3A>>*3A>>?9&">A&">AA#!( 2>52+,&(+!+.A@1+,& ?4)H8=#&!##==2#-#15,$#J .##,@ "1@/0#!A&5#%#!+!@ !#$&H'8 2+:#4+,##,A+!51+% "&1$#2">51F. >!%1#,15:&#&+1615:&#,@1 #,F 2$2&+1 &#"@1"+=U8X2"#,$1-5:,@1"+=.##N BN =' ###&d@Y"#&!!R####^, .A(, 3A>>'3A>>'?l.#1##,$+1#"5, SM 3A>>3A>> ,C4+,##,##,& M/3A>L +!5">5. 2 H68:#& $& "@,5:&#,F 3A>3A>> '& 3A>>)c.D' 3A>>3A>>NP4F5, [&)22&2 & "@1 1#,(F)' 3A>>3A>>>/0.@A++,&#"@A++,&#"@ 2&##, $#4!#1$#@A5#!&F A#,5,$+AA#,@,5:&#, 1 $<$''))'#$#@A5#!&#" 115,$F (6'& S 3A>>3A>>6& &T6)))<&Hq) -< CC 8))8))'$%6P')'' ))%?)## 3A>>'3A>>'0(C(H8$2 24 "-5#,4+,##,@1#.A#! &1 #$# .#,++,0#1J @1#.A#!#,F$8M8'#-5:,A+@ $##,@1 ,&$#@/0"#4#,61 #$# .#,++, !+1#,+=1###,,#,#,@1#.A#!#,

PAGE 55

F#&!<#&!$%" (' -8:IcW,),'E@ -cR,#/( .@!+$ 4#"1"##,4#J ,2 AA#6 4#,@1#!++$5 H=2<'; &#@#!. &22 < 4(H( ) >51$#&++,0#22#,.#12$#&++, M#=9FC ,$#4"++$&-5/05, ##,$#@A"#.#,$#,6#"-5:,. ,&5,@1##, !*-!-4+@18-##"@1#!!5$4+@1J -5:,+=$#! A#,-5:,2 @ 11 #$# .#, ++,22 @1++,62!5:4#,4 "$ #&2!5:4#,625:4 "1J 4#"4>!&2#"#51)H &>"5,$F4+@1@1#!!#, @!>51#,@ 2#4#@15$#,5!5#12#%#-#, 8##( A@!>51#, -5:,++,,#.#,$#@1+,&& #,F 5,+""#@1-#11#,$#4+,$#,-#11#,6 )D HDD) 2 & $+' 2#&##,F &,+ .#,,+!#4#, ),-5/0 !+!+2#%+"5,$$#4#,.#aN A@!>51#,F2# $#4#,2$ &5$10 >&#,F'')''$'-5/0&# 22&2 "#,&5$10 >&#,F'''$6! 22 #&0#1##,#$+1.#10#1+,&#" H22 @1 AA#,F&'$$')$'F#&#!++1@1#4+, @1#!!#, ,&#"� #7, &#A" =#1#,4 2#%+"5,$$#4#,H)') IcW,IcW,,#&?^ 0#15,2#%+"5,$$#$#4#,#60#1++,5#.+,&@ RYR#&9x#E.#4#,%#!.++" "$1 #4#"1" >%%+1++,5#.+,&% "&1 & /0#/01#"F$'4F'+!@ .##$#$#4#,F$'?F $#@1#!&&+1F2#4#,%#!#/01#" 2&& 6.(,

PAGE 56

G``,(' K#&!#&!!Q!9%!"#KK "#&!#" #&!#&!9*?d4+@1@1++, 5 ,4#"@++$& ,4#"@/0" #,,5#1+,$@15$H<#&!+&#,F ')$#!+&#,(%%# #&,#&#D #5,&#@! 1 #14+,0#1$#2#"$1#4+,&#,2#"$F'');W1 ,J&#"@12 4#,@1++,R2$2 H.#10#10 =& .!++$F# RW1 ,&#"@12 4#,-#11#,FcN6''#.#10#10 =&,++"2#,#&#, #,##,#,5,&#!>/01,#a" .#,6(p'?,'i)'H6,'%)5#$#"5$1-5:,@1++,22,#a"@1"+!#,>51N@1" .#,$2Y2)$ca.D 2) $ ;9%6 $)8&1 #1 #$ .+#, #&!#&!#&!A!+,A!+,#,%++" 0#1A++"& A@1++12#4! #"5,$ H(+,2"2#)&,,2 F)& 80303 '-,"-,,6A'-,=AF# "(W ,5#1 A-5:,2##,#,>,,#,@1++,$'2 $ &5,5#1>,,#,@1++, )&22&$)& )%),),# #&!#&!9!&>5-#,&A 1 103( 03+,,%#&++"N #4#,A+@&++"A+@F1)C4+,+=&+1A+@64+,+=0#1 $#,2!5F'6B),6#%++" .1$#4+,&++,8%++"4+,&++,##"1$#1#">$8Nj'A+@A+@#4#,6 #!R++,%+! .#,2 .H A+@$#%#"10#22#, .#,4+,0#1%#"N),i ;N)&i)if44#)8& #&!N#&! 4(4,S)## #&!""!)"#&! E"E>'-/'G#&!+1a!?0#1.#15#O@=5:,@#,

PAGE 57

!&## (' #&<% A>,15$@5, =& "5#1@@1##,+!@ .#1##,,++!& =.#1##,&"++& & "&#,++!&b,H ,++!&A#,$.#1##,, A&5#5,0#1+A@#!% "&1$#@1 #,1 1@5#"++&FG@O_5:-#"#,@/0 A:# $2 2 453-* I'"I'-A+(.c'.># 73-$6')#[ !W,2[& M$$2"5!b)).G, 45566#0" -#"+,@[ &#," -#"+,@+=!#-#, :7M: #&!#P=)2 $2!##$@/0#AA#,!#a$0 -#,F !5 -#,@/0#AA#,>51$ %@>5#""5#1F)''''#,++.4+,##,@ "1&++"4+,, !.RE2 & &2 &2) H%6'$# -))2#&%#!.#, .-#$#.+#!5:1#>,,#,4+,$#,()$%6##H=2 .4 >&2#:++"&($%"P<#6$%!" $$,$N%'+,'#&&5#.#,. #1##"#,&+1-5:,[-5:,$ #" #-5:,4 "@1#,-5:, >&#"@ -5:, >&#"#,F)'';C>'$#. Z$' #&("ID(&H!)) 9$# 2& )d ?.N1H.'F4?!>51@!+$0#22#,++,, ++,� ##,4+,&#,. ,&I ?.$" #5:#,%+@@#, @$)$$3 !0+!4#"%#$#&#!#4#,@2++,64+,.5&&#!J2+"#,!##=15:&)2$$ )2##,$ #&#&#"15$#"6 1$$�+#,-5:,$ #&>51 #&!I@ ). # 6'''';+!15:&60#1+, ,5#1.5@@#,D$ 6,

PAGE 58

((; P) E #&MHS'),# >&2#:++"&S #&U.,##HD 151#!&'2 .0+#,4#!!#,F6'$66'$ B$2[ H )22@ 2$ ) ) 5&2 B$2 J2 '6)n'^## 2 D $2@ JHDD'J^#Y2#J 22 0+,&#!#,.#1&) =HBB$2 H,'J),# )##HDDD [)) PPPPP G9O ;G@,(3A-$#&!#?"2 HS<'& &)$H g*/@1##,##, B) ] @1##$#4#,1''' &' ,H&C?6.#1& O4II& !/#&#!RE@/$1 DP+,#D $%5F0+H<6+, !&)#S25#&#,#" A $"5:A#,A+#,2##1A+#, 25#&#, A##,2 && #,6 .##, #&!!2#">@1#,2#">@15,$ 1%##"+$#,&2 5,0#1$##, & 4#" ,@2#@/051F 54"+$#, C44)##,4+!@/0#2#">@15,$W 0#1, $.++!@1#& #,F &5#�+,&#,5,&#,@/0 1& #1!#$$#,F 0#1++,2 && #,51 1++,N BC6!8'-5/0-#!=>,,#, 25#&#,&#"%5:-#-#$$#,F #,%#1#,1#"#&&#,62>51#,+,&#".+,@ A"#@#,1#"#,++,25#&#,5 0>!A>,,#,6,&#"0>!A4+,+,&#"#, 1# A++,25#&#,F!2 & 5,-5:,2#0 #=1#,>,,#,4 "-5#,6#,#"$5# 0#22#,F[&J2-5:,1 #N

PAGE 59

(( "# 4#"1" >%#,@1#!!#,6-5/04#"!+1#,.&N, #S!. '91/SR & 6 _I"+.A1#$#,@A #& ,$#J!> ,0#5!6##, ,$#!>"5:$#, .N .#,F ,$#!>"+.A 5,0#1 ,$#!>$#"++1-5:, ,$#J !>5$"+.A@A #&5$-5:,F -=D+,[==D# ##, ,$#!>"+.A ,0#5!2#"$#, 1 #2"#,$#, #&6''@ )26 'EEF& k='$'.#1&#,45,$#".#1�+,&.#15#1@2 &22#" #"#,++,@1 1#, G< D?8$#!/ 68 GE9KL3J"1D \!"/"P. & b!&& c? .&H')';,+AFb K4 %!!(% 9&!'Q'E.5@@#, A0 >&#,@15!@1++,6##,>51,&#"5,$.+#, A&#,"#$#!,2&2 )2&&H)$,#$1 $$61$<$$J)#6,$9&#@! A,H$J$5''1!,5#1 A0 >&#,,5#1>51@/0#5&#,.#15@1##&@.++"& ",&#" A0 >&#,F1)#5..#"#,+!15:&,&#"&+10#1.5@1$#"#$#!&4+@1&# \!"%(,. #&!/+!!#@%+125:%5:-#4+,1 >% .5#1@.##1#25,&#,.##4+@1N&5$1++,1#25,&#,% "&1$#2#-5$&61 >% "& A##@H$F 25,&#,6&5$125,&#,6224 "-5#,$& 2 2&H$$#&#,@1" A .&#,0+!@& #,F\!"F; ++,25,&#,& )54+@125,&#,2++,4+@1N 25,&#,F$%$1N# GH /+!"7L!#&

PAGE 60

/# ((' ,$5G-" $$#2">5$#% ,1#&#$#% ,#.+,5#" !++"Ff"IIf"Ic,"I'"I'I2%)# A$#4#, 4+,& #,60#1$##,4+, >&@$#2">5#!5:5@N &>5&#!5:.+#,64+,& #,2!5:#,6 RR)1#&# "&:#@&5#+/01#"4+, 4+,,+>%#>"5$2#"5$15,%5,,#,F ##,+=0+,$#,#,&5#+!@0#1 QP f")&)f',f$')'# 0+"&%++51%#!++,&#,##!2+,&% "&#, ++,1 ,5,$ A$+4# $#2 ,&#, .0#10 =&&#@#!, $@1#45J 98P+#.!&H$'($!% $#"1#2#4#@15$#,F'#0#10+!@J )&#$#2">5J @, #".#1##,.##"%+@1#,&+1##, #!5:#"&#,-5:,F,f$51.++14+,&# ==5/5#"@. ,1#"5,$6 )$#$#4#,% "&#,6 = >"+$p"#@6&0 $5#N $#, #.&% "&#,.#1 "&:#&+1 .&#,0+!@% "&1$#&"+$#,F I)H[ %''['# )H$ )$&HJ$$'; ###,%+"1$>!&#,6%+"1:# @] I2 ) 2>$8 $#, #.&% "&#, 52##,& ,&#" -P,P+'#. 8;&"5#F $2f%'# &#,,++.4+,F $#, #.&,++"-5:,5,&F,f''B & # 8'3A+%$Y!3#$( -1Oq#&"5#F&"5#1+!6.#1 0>,&"5#D,FG@G&#&#"=#, 4)''F'<2i'f$0 #5@:# ,++.8 &#"A,&#&#"&#A!++1@6.#1@ B A+%9#" AH )&,'C4F; B i="f,.,'# QC2QP,6PD.D' &#"15#, -P,$'#.2 -#$##@1&5#-5#1#,#, P)P$#%'"c""'Ic,"$#&>5&#!5: A!+$#,1#%##$2"#,$161 4#,++"2#N 2!5:2++" A#,2++"60#12!5:1&>5&#!5:6 0#@#"SH')$''; 0#15@++,$##,1%5:=#! ,&#"0#45$F 5#.+,&&5#0#@#,+,1 4#,++" $%$+3A+$%$+&>5&#!5:6&>5&#!5:#, 2 @++"&5$#1 4#,++"H=

PAGE 61

#&, ((( 2)44$') FfHD4)'# id, #&#%*#.##,& &2#@/051 ,J0#5!1 14#"$#!&5,$ =@1"+=4+,##,4#"J$"5:A1#$#,##,A!5$1 =##,4#"2 &S H$<# U%>"]U5%#&!#1!_5,1%##D,$#@A!#1#, 2+.2 #W@2H(?$&[A,A!'6)#2 .$++"&F#&!#&!1 4 H(%6L#8DD mP,4)4F 4& #&!'O#O@W+O@##,A!+, <2! %++" A.#,5#1@=5:,0+160+2! @!+$12! 60#1##, =+,&#")2&+1 .#,!#$1 ,&#"0#1A+A5#"&+1.#,%5!2#@/0"5:4#, /+))00.$#&!$!R9H!1'1#4#"&"55N>:2!#A 4#,1#4#"$++,61#4#"$#&"#4#, 4#"5:!& ( /+!!"< $) 4 4F;9@ 22,>.#1&51&+,.#1&+12##,4 ">51$!5:&#,ɬ##,#,%##"-%++5:#,&p6, ?P,##H4#4+,2>51#,#,,#,6 4+,2>51#,%?%?YH$#" O. A5,5#5&##5,1#,15# H#&!(%XR&#A#"@ ,!5:# A5,5# 2$ /!1+H,5#12#2 >%&# @!#/01@.#1$"+@#,&#"$2#$" #5&# $" ,&#, -^ A!'#=&& &)$2#&!#17.4#"!+1#,+/01#"J!+1#,6 )),%5:1-5:,$5)''#))$$@1#"4#,(4Q1'HV1$# & "25:-5:,4#"@/0#5&#,,+$#!+1#,$ #&#"#, %%P%++"&#,5 4#"$++, 4#"#"4#,V5&#,-#!=&#,++"&&#-#!=&#!5/0+.#!5:#@/0 ,0#J&#,&$#2"##,0#22#,@ # !&!9=&)2 24 # $%%P#&!%G

PAGE 62

((* !&!! $? &9%)#&5,$#,&5# #&#@1>1@/0 "6� >1#, & "5#.+,&&5##",5#1.##"5@%#"&#, @/0>5=%++".#a5,##,5,!+,&@/00>5@&# $#.++1++,$#!#$&&++"$#@1#!&60#1 &#>"% "&1$#@! 1#,()H'$$6' $#%" /014+, >&#"@ >&#"#, 4F$.#1 #!+@!>51#,6 A(,4#"@1 15,$5,&#,2#A++!J '$6)$#@! 1#,-5:,.#1 &#,4 ".>51$#@A" #,& "##,.+, 4#" 2#0>!A4+, #!+$H -5:,4" >% $]''$$2&$ &%)>6)##"@1 15,$>51@A"##, 21#">$@/0>54#,%#$@/0>54#,F $&HN)R%)#6$' <)+6);@1>11#,6+=%#N $#&M<%$$#&#&"5#G919+, "#,1#">$%5:-#,F 1+!+@ )$ 4'$ $%%d%!P &T>51@A"##, <6='$$&)n'6#�+,&#,5, $&2H/$$)2 &#-5:&#,-#11#,6.#1�+,&#,5,&#-5:&#, &22 @1++,F)'$4).5&&#!%+1.#, $ 2#-5$11 1+=%#"5,$64 "2#0 #&.5&&#!6 $-5/0 ,&#"%#"A#,-5/0 4#"$#4#,6 ,&#"% "A#,-5:,[)_WS 7/*B00. %?' 03 @/05!&&&H %'c)'6#1 4#"$#2#& ."+.A#, #,$#4+"#,4+,-5/04#"%5:&#"&1#0 >&#, 03''f$" 1#4+,2+.2 # 2 $++,-5#,$++, $#.++1#.+,&.#1! @&#@#!F0)2 5,@A#/1#"#,6& &&)& A.#"#,-5#,F $22 66'''#T $ -5/02#5:#,D 0305"$#,%+#, ) H%$$'$')'#5,&# ('!'F& 25:,&#"0#&#,5,@A#/1#"#,,+-5#,,+$++, #&'_ ,$#4##"##,

PAGE 63

#&! R$!" ((9 %=#&!! 4 #1!+,$#2#!##&@#!4+,0#12+.2 #"5#1 A&"+$#,4#"##,2#@1#!!#,$#!+@1#, &+1-5/02#45,&1 ,.5&&#!5:2 4#,##, X#&!$%#&! ''C'; $#!#&5,$6 b ###&!$%#&!T .5 %!#!1R/.!1/S?!#&!#!RO.##, A&"+$1 0#10 ",+/015$#2#J 2#@1#!!5,$0#22#,5$#!+@1 !##&@#! -5:, DP'Q6P.'H&I'i) .#1##,+".&#+".#,!#>,#, +*#&!8$ 4F bA),5,+!!# A-5$1#,"$#, $ 5>51#"@1"$-++.-5:, $!+1#, HR?4)e'.#1&# $++,H$#&!$K#! +".#,!5$$#,!#>,#,$ 4 ""$#,,5#1@!#/01@4 "-5:, )2 !5/0+.#!5:#2#0 #=1#,.++" &+1-5:, 2 )$ $##@1-5/0 ,1%5#!164 "5,+!!#, M4 h/MP2 2!#>$#!@">5@#!5,$@ 4#"#!++" &##!#"$#,"$&"+$#, AA+@@#, SI/!' ''<' 25,&#,6&#+".#,">5@#!5,$@ 4#" #&!#%#&!#&#! &"#$15,&#, #!++" A&#,">$25,&#, $" ,&$#&"#4#,A+!#,2+.2 #-#,@15:!#, M/D25&@!>5:#"$& ""(E$ 2 4+,##,A+$#"F(j%M))'#&!$2 [$E$$2Q( i)'## 8,D&) $$' #&!9$%9F#&!,+>%#>"5$1 15, $.!?$)# $4)' &#!#5,@1#25:,&#"0#&#, $$5B) -PD?9Ei.))) )'I'"%R A&"+$14#"# /%R.1#,#5,&# A>516 2#@1#!!5,$!+@12C&) -111#!$%.$#!1RU #9QR

PAGE 64

((7 #&62')]'4F2 @++"Nk &5$@!#/014+,0+"1$#,#$#, .-5:,,++@1#, ,$#!>5$1#.+#, 03-05& 03%2 $5,##,@+=+AA#, XFP #&%%$;@/0"5=1$#J@/0"#4#,$#1###,&#=5$>"#, )2 )2 $50#1$#@/0"#4#,#FC$6 )$#&%UAEF&Fd? @/0"5:4#,##,2"5#=@/0"5:4#,F(4%?R#=5$>"#,1###,#, A##,@+.A5,$@+.A5,$@FC.?'.; A@/0"5:4#,, 1#"#,64+,++,N1###,5,$0 >&#,FC?8?8 $)6)'@/0"5:4#,0#1@/0"5:4#,$)H<)')')'[/'#8$')@/0"5:=/+@@#11#F A2$2 1###,#,62#@/0"5:4#,$$HiiR)#?')#$#@/0"#4#, $ %;);& "$++, $$5#"1 # .#,$#2#>"#, 03-%I& $i$),) ) % )f6[ )2& N 03--%!@1>@/0#"=4+,##,#$=#!(',#!K#&!1$F#(!#(!#&K##U#!' I&!%;O;81 #@1#!%++" A .#,5#1@1#&" $#,0+,$1++,&#!>/012! 1@1#!1"#$@2$&H$$))' )<# )?'H(.G')'&H)$' F)$$###!(A5##"#6%+A#,"# 03-9%%Pi)8#4 >J%#,&5$14 >%#,F]8<')&# A4 >%#, # H#&%6 %!%!#&#&%!,$!+>1#"#,-5/0@!5,$#"#, 2 @&$03-P+'+'# 88& %<,:8';;8<8E� #=4+,##, A++"&

PAGE 65

!&!%%;R (( A!!g# #&!%#%F$6F)##,1"+A$#4#,& "&#,##,#,4 #14 "0#1+,&#"2##,!+,$@1#2"#,$#,6 #&=%P(8 1#_#.A#!4 "2##!&6H ("5,$NG9O&#"@)I(.. $#D"=&#$ #&25:#!++"0 >&#, IcW'),-.+,39#H)'$!& #!+,&#",#a"!5$$#,2)5)2@22 5 H( 7R 3A>E##,, 4+, A#" 4+,-5!4#"$ >& KT 3A>>YS2 #&! 72 3A>"("&>5#,F $4#"4#,& "& A#,5,5,J&5$ &2 &$ )2& "0#11#2#0+,J&#!#,.#1##,-##"#!#5@ "1D & 2 2 )1)& '$'H4& ),++"&>5#,F 4#"&"5,#,6 .0#.1#4#"J&"5,#,5,0#1%+1#"%#"A#,NF(!-F?&.%4%''>'n1?4D)-5/04#"&"5,#,F,++"&#&5#AJ

PAGE 66

#&!$,( (( #&!$% 1#$++,-5,#,2 54#"&"5,#,RAF,+!!#@%+O.#,2#-5$1 5#1@+,&#"@&++" A1#!#$$#,1#4!5:#,1#@A"#5&#, H 2&2&J 2 H( dH$?4AF ,&#" !#$$#,F ,&#"&#,2>!1-+##,.+1!#$$#,F''#&#.+1&5# ,&#"##,2>!1-+% "&1$#!#$&6&#.+1&5#&)2 4#, A&#,2>!1J-+% "&1$#!#$&@2 &2@$22H0#1$##,.#, $##=1+!@.#, .5#1@4#"#1 $22& &2$)$ H?%?:# HD$-5$12++"1+@12++"2!5: 2#%5:@4+, 0@@(""&&' -R>$,#.##"45:4#"$#.++1%+1#"2##,62##,$" 1#45:4#".A(,H)6,.# &2! #&! !B&!#%9#8&&.#14 #1@1 A !@0 $1#,#.#,4 "&+1.#,&#,4 #1,#a"-#1 2 & #&!M(Qd A)&[,2#&!#%2>5@A5:A$ 14+,2+.2 #0 >1-5,%++".#a.#,%+1#"4+,&###,#A!++1@,++"&#+,&#"!#5&16&+J$ 1F(\H$;4#"4+,$#,)H# H;%[#"#$#,1 $ H)#$2$22222)HQA)]/EEDDD[('4),H!#&!#h#'"+.A@A #&5$+".#,#!!#,&5$ ,$V#!>N5$F(#&!$%M6H%H

PAGE 67

(( #&!K7" && ".5&&#!4+,##,1+!+,$4#"JA!++1@#,64 "@1"##,1 1A!++1@4#"4+,$#"6#"4+,$#"-5:,5,?54 "20#1$#!&0#.4 "@/05#1#,#1+!#,4 !& #, A#,F & A:#1#4#,@ .++1:#4+,##,">5&0 ", $#!1+@/0 #&!;8E! #,@/0@/0##!. #&9,2##,, 2##,&#"#, G< 9=#&!# &9;(';& #0>!A25:@1+,&+@@5@1#,15#60#!JA#,0>!A4#"!##,#,25:@1++"560#!AdF 4F)# "#&&#,>510#!A#,F 0#!A#,25:@1+,&4#"!##,#,25:@1++,0>!A25#&#,"#&&#,>510#!A#,4 "5,&#,& &$++, A&+105:4"5:! A#F0#!A#, H 8)')8 8R&)$)0>!A25:@1+,&5>515#&N&5,$F'''0>!A25:@1+,& hH#&;&=42 8'1)&/%#&/#/F##&!1'#&=#&!#=! F)))''))))&)%#&#"#a"5$#!++"0#!A#, 4#"#,%##" #!++"25:@1++,(&&&Q 4 0G#")6%$# )fH5& #&!#-#1+!.#,&"+!#,1"#>-#!#,6 !+,$%#"0#22#,2 & -CA.A(,-.-FN)FQ<#,++"2-5/02#45,&#,&# A&#A!++1@4+,%++"5#.+,&)4#"%+.25: &#-#,5,= ".#"#, GO9#H'#@.+"1&" #=J0#5&0+"1-##"6&" #45$1"#>"5$60+"1-##" 0#22#, 9(#&!#4 #!#,&+1.#,$#@1 #,% "&1&&+1 .#,-5/02"+,&1 "#&#% "&22 2& 2& -2&) )2 ,##.++,-5#0N5#" H Q. %Y1'#)Q&.BL 6))' #&!#-5/0 ,10 >&#,4+,0#1##,

PAGE 68

(*; !9# 88 +,&#"!#4#,@$#, 1%#!4+,@ ..5$#!#4#,@2#0 #=1#,25:%5:-#4+,4#"&5#,J@1#!5:#0+,&#!5,$1#,#5,&#&# &0#5&1#2#%#$#,1 10#14#"!##,#,4+,&###, =+,&#"$>,@1++"&@/04 "&##!&++" ,&#"2#$"#A#,6##,!>5-#,++"@!#4#,!#5&#,-#!=%#!!5,$& ,10 >&5,$4+,##,$#, 1##,!#4#,@2#0 #=1#.D(,H$4]1 14FA!++1@%++" .#,1+A+& #16!>5-#,++"@4#"2!5:=F4)C4)1#,2#0 #4#4+,2@) $2 &1+A+& #, #&!/D ##HDD$#)%+,,#,( %G,=!:`_ %%;)81 1++,61 1 ++,1 #-1 11 #F$''# I,M ,5#1!+,$$#, #$5),5#12#!#4#,6 ,&#"& #,2))H$6NN'5)))# W----M -)$'##M=$4)/..$N bb ,& & 2)& #,$#% "&#,& #,1 # .#,5 2 $2,)2& #,"#5#,-5/0& #,>51@1"##, + 'P%#"#,.#1&#, 0+.#"2 M(#&!#2#@.#11#!5: B *"A#10 #&bJ,'"-+& #0+,&& #F4 $2 =J)` @O&2 )2&)))$ )2&) $2 JJ$
PAGE 69

H (* #&!6 2+!@0 #.+2#0+,&#!&4 5,$" 1++,1+! .$#4#,#,++,4+!!#,6 2 & $!#11#"!5:2#&##, h&) DD$'4)##,1 >%++,0#2J $ $&2H 2#,&+1 4#""##&1#4+,0#14 "N D) 0 =&&5$1 ,&#"� "#,@5@++,$#J $&& !#$&1#"%5:!&#>51#5,&#,2 4#, A&#, A+/01#"� "#,@-5:,-++.$#, A1 ;98;8'')$ ,),#@A "4 #1@A "5,&">@#! $ ++, "@1&5# A##, 4+,&#,4 #14+,.#,@/0&5#"6@A % ,& .16@A "#,4+,5,&#"15:&1 #$#2"+$1#@!+$#, '))&) % ,&#,6!5&1###,6+= .@15$4+, ;98+F, .WQA A & "F=5@,)') ,9)2 1 .#1!+#0+,&@!++,62 $) 22 .#1!+# G--H$$$=))# H!))6 0+,&22 %$%=A8,#+ @!++,6.#1!+#0+,&##, ,5#!#,$#,5#!&!5$$#,F#&!$6e !+A:#$#4#,$2 H%!#(PK!%#(,&#"&#, I-5/0 A "@1@!++,F%R $" ,&1#"+#,-5/04 "12#%#$#,6-%#4#, ), H%$ Dl+'6R).GH$'6!)# .E %5A@1"5 DP>+=P.)##H?I'"c""$ %?:) ;98+'9!)X)2 &2$5,.+@@+25:#!++" & )##,0>%#!5:& #, ++,$++, -5:,5$0 A@$#%5:-# ;98;86'#A#5,-#,25&&#,#,.#&5J -5:,6) 1#"#,5,@15!1#25&&#,6.#&51#"#,&##,

PAGE 70

,+5 A!<%%!.!%!$% 25&&#,&#-5/0 A0 >&#,[ $ 2& T L8OL8^V#M# &!/( P,!&#@/05!4#-#!@4+,&# &2& $$? ''#\8# ;P)#$$''#'&B& !+AA#", 16H($& $$6' !0ECf$++,&#"5: 73-& ]$$0HAC$''# $&$ & )6?$P$%'# H 2&2 & 2.#1#, .1 1&#%#1#,@/0+A1# $#H] .#, =-##"##5$#,@/0+A =0 #&+J 2$' ,5$0#5&%#!-##"##5$#,@/0+AA#, 2 #,0 #&+,5$0#&#,&5#,A#"@ ,&+1 2 e %+A#,&+1&5#"#5$#,-5:,F.( 8%'# $& )@ 24 )&) 6''&))e)$n'4'( $&2$$ &)2 )&$ & ( @ &) 224 $$ $2)2 U8H $$$@ -2& ,B)'$''#2 &2 )&2 $ .#1#, =05:&#.++10##=1 2&)2r##Hi$)#2++, A

PAGE 71

,#&!$%1R (*( -511#,61#$W#,++,-511#,6++,-5/!50#/01#,$#0#/010#22#,)Q$)$222Hi"$$)1122#4#@15$#,Hi_&)2#4#@15$#,@112 ) 2&1@522 A!+#,$$5A!+#,-5/0& #,0#/01#,152 [22#4#@15$#,&$i><,:J$8#$"#,@$"#,@@/0#5&5,$ %PT-R(( & C #&!##!#A $$''& 032 #&!$#))<& L9_FE #&$)#-+.#,1"#==#, A%#$6 ##, ,1. #15,$0#22#,55,++,"+5,$ .#,25++,1"#=J=#,6$!5$$#,$"#,-#,HJJ$$1# "1-5:, $2HJ)')&F+/01:++"R##,%5,& #S$#J!#&#,F0#&#,,&+$W 0#&#,.++,&+$S5@0#1"##&@##,%##&&& H &#-#.++,&5@&#.++,& 4+,#4+!!5,$6& ) ),)$)$ )5H ))=ARC#G5B!&++"4 "5@##,15:&@4#"! A4+,45#"#,1%5,15$>>", &5$FU?8+@87 $!J$++, .##, ,1. #15,$1#0#22#,.#15##,N45@51#$++,2"#,$#,++,2) $H !D!)$J$##!++" ,1. #1#,6&$++,#!++"$"#,-#,Fi%?>%$%J: F###, ,1. #15,$& #,0#2J2#,& #,-+.#, .#, 03(".##!)#&$%#&!##&!9!=1+"%#.##!F4+,).##!.+#,

PAGE 72

3A+(**[=2B!P Ie>+D# A#"@ ')#4+,. "$#,F &5#25:%5:-#4+, @1%5,,5,$$#.+@#"& 4" #$#"15:&4 "0##,4" #$#" 4 "@1#!!5,$#,$##=164#"1 ,#"$#+@@5@J +A>+R,%),# $61)'"" 1##"&& "##,.##"2f& "@4+,-##"# 3A>+k.5#1@&+1&5#,1 A !>/01#,%++"25:&#@A#!#"@$#.+@#"& 1#4+,$#,@ -5:, &5 A4+,$#,@1++, +A>+""G@]'",C4 A1#4+,$#,6 :)^= i)'#k "5:@14#!&@+%+04+,"#$#,+=0+,J B'2#?2##6,H #!5:F,,$N$Z,; 0 =&& #F $25:,+"#$1 A@1++,1#"%5:! #&!"%&R#.#1##,0 =&J &#A>,1#,,++"4 "#,-5:,$###"&F & # AF(,$###, (6'[,! 2 IcW"+ E$##!>/012#1" #,!>/01 & .@!++,4+,##,15A+=$#.#1#, $ Wi+',#>51!#$$5,$ 45#"+,1@1> $2+!@++,%5:-5,$ =>51##,J G.# -#115,$4+,0#1#==#/16%5:-#,++,N _P)+#!';#0 #6%+160 #$" 1 %5:-#,++,%5:-5,$$#4#,F -+!R>S-5:, )$5%+1. #1 %5:-#,++,%5:-#,6 0#1%#!-5:,.#16 4 ++,%5:-5,$& #,4+,5 &!#&!"$9;&|K3Ic""?,## DcQf #&!+>#&++"@1"+@#4#,##,5$# %5:-#,64+,& #,2!5:#,1 ,#,F '''++,&>5&5,$++,%5:-5,$1#"#$1N $#,2!5#,$#!#&#,F&# %5:-5,$F8'6$6=AF&#,%#$%5:-#,6 ,,#1#4 "#,4 "+=4 "0##, $5&@%#$%5:-#" 4" #$#"##"@1F##"@14" #$#" 3A>+ "+,!#-#,.#1-5:, W,),),Ic#4#"!#&#,R$#A+@@##"&#S,+/01 4#!#,6&2&) $5@1#"+4 ,&6Ici"NR# H 2 2

PAGE 73

4,%6,F)# (*9 2 @&4F/!6!iOD6,AF"# S)'')G !$ 444 2 : H'&?)RF ) ) )&4 D22$ &2 & C; 00A-" ;<2= >$ O!&5$#,6#@/0>!&5$5,$5,2"#,$#,H%,'$,',6,#-5:,2#@/0>!&5$5,$++,15:$5,$4 !0 >J&#,62!5:4#,25:-5:,2#@/0>!&5$5,$6&5# ,5#1!+1#,4+"#, A# K4f >(03-/A-"=. L >? = R 6=)%?4M =F&Q;. =#&#,6+@,C'#$ @2& .0#1 ,&#"@1#$#&##!1#4+,##, ,4 !!#&5$#,"#$#,2 $6##,0#.#!@/0#!5/01$!+,@!>5@J 1#")2$!+,@!5/01!>5@1#"F.G),(6')'%6')'G%+@& .%''6'6,#$$25)& )) .G.''' !$(4!&'+,&'#1 $ )H$8$&')6'#6& 62Q",6''),6,$<),$#;OV) M)(6&;22#A+!#,&4+@1@1#!!#,&6.#1$ #&##,1###,@$ #&4 "@A#!!#,&b6.G:G#6& $%),''B.)')$&2:#>$&S H0#11"#=10#11" =F .#1##,$ #&#&>5&#!5:#>51@A"++#,!#11#,&# A&#@/0#5&1###,@&+1.#,">@1%++"&+12#0 "1 )H88?'2)$2 H[&&)).#1%#!$#4+!!#,#,

PAGE 74

(*7 5,@1#..5,$ 55,+!!# A-5$1#, ,2#"5@A#!5:-5:, 'O'EEF6'#$ 5:#,%#"A#, ,++"5)%#$&? )"+#,618 "C 22),'$))#+=@1"+!#,##, @1"++!+=-#,&#,!+1#,4+!!#,H11&).#1%#"A#, 2'''5 )Y2&)2&5"5$#"#, H1!1=A%6%6# 0#1@1##,1:#5#1@&#"$&) 2 ))2&H6'#$#1" ==#, 52#@1"++!&% "&#,&<)&( '79 6'),6F#D ?')4F06,DD) ??)?449-#4#,1+!6 .#10>,-#4#,#,F &>5-#!5$-5:,5,0#45$#, S#&!=I##H)4)6'+/01#">51 A-5:>51@/0 AA#,$2&5##,1"+A$#4#,+/01#">51 A-5:>51H( !$$%!1R !(KR I/!I. @15:=@#!F/#&!$FH$R"5:@1%+1#"0#1%+1#"%++"5,"5:@16'))'%#"&$# 1F( #&!'?###H4%i#D&#,4 #1 #1#,-#11#,1#$#,++, A&+1 #1##,@1#>,A>,1-+!0#22#,FG,8G.%i###, ,&#"&##!4+,0#1%##=$#1 >% DD jL ##HU''2#@1#..#,++,%5:-#,&#@5$,#"#,F'1''&=82"5#=2#@1#.&4 "4#!#,#,%++"4+,5#&#"&5#.#1&#,5,0 >&5,#,,5@. #1% "&#,$#@1#!&##,#_#.A!++" ,14+,$16/5"/>!+5"#F( ).))&H ##, ,4 !!#&5$+&"#@0#22#, PDiN4)2@/0#"AS i"I'" &#! A&Q@#,1#"5#6 &++"++,!5:&#, #&!#2$#6&H%7%?F)# 2) )

PAGE 75

*#91R (* 89'25&0>5@:#+A#!( A!& ?##H6###,@/0 A$#4#,$:2@/0 AA#,64 ">51@/0 AA#,N6i;1)#)H##&!<".#1&#,4 #1@1 1#,@/0 AA#,1#$#,5#1@ ):H(! %%')N-% B4 #&!""+! 6%6 <<( #&B @12#J%>@1#6 $ $H#&!"'$'6#'P0#1@/05:,1 ,++"0#1@/0##,,++".#,>-#$$#,,++"+!!#,@/05:,6@/05:,10#1@/0##,0#1F;k&#'8# );),% #&PI &))R&225:�+,&0 >&#,#,!#5&#,) 1: G98D"#+=$#A+@1+=$#.#1#,A"#/5#@F;$ A-5:,2#@16 $ #,,5#1@.##"#,,5#1.##"F(i;# );%6)'11DD Q!!#'GH ;$;$'#1#!#,@1#!#,.+!# /)F&H R;))2!+-#,2!+-#, ++,2!+-#,F + 8#2 ) ,H&(.&F)Y222&2 2&1 #++,2!+-#,6&$)Y 2&& )R[ G98--(""&!-5/04#"##N ,5$#, .1#1+,&+#,.#1&+,@.#5&#, .##,1+,&+A+"15:1#0 >&#, $ G98#+!!#@%+1.#, 4#"0#10 =& @!++1%++".##.#,0#10 =&2# .0#11#2#@/0>11#,1#$#,,"#$#,6&#& #&5#,&# 4#"0#1 0 =&&"++$15,A!++1@4+,$# )$[H?4$$#-5:,.#1##,L)8&

PAGE 76

(* '# EEF^OVj9) 2&2 22& )&2&@2 A,5#>%4#"&"5#1@.+"10+"1-##"4#" "-+#,&, $.++!@!5/0+.#!5:!##&++,& #,622 $#"$#"25,$ #,$.+#, G< >/#&!#!!6P)=!);-5/02#$#4#,$++,,++"25$++,5:#,,++"2 2 5,+@!++, A#J#,2&& H$#H A$4F$ )$& ##,2##2"#,$#,6$++, .#,$#!>%#,@/0#,&&##!,#.5,$2#1>5$#,F ##, A##, A@A "#,F)$\1FHY<=$&!1#,2#N0 #4#4+,2##, A@A "#, 03-#?)E$+@12###"4"##. $+@1#,65#.+,&4+,##,+,&#"A!++1@F 9#&!(9#&!#&!"AB 0+,&#!++"F&'-5:,+!@$+@12###"( /!.H -5:, A%+/015,$ .#, $++,.+#,& 03-#4 ,&@145,&5,$6$#4 ,&#,45,J&#,64+11#,2#$"5:A#,25:5#1@>,,#,F $''.[6' )''[$'H 45,&#,++,1"#==#,F -5/0@A #&5$5#1@>,,#,#5$#,.+#,6-##"2#$"5:A#!5:-5:,F5#1@&+1 %#"&$#4 ,&#,6##,4 ,&@1F''F8 21#">$2"#,$#,1#">$2#"$#,62 2>5145,&#, AJ! @@#,6&) &&2-5/0#5$#,.+#, /03-B>##H%)=?#&@++,,#.#,61 A4 !$#,6+=%5@J@#!#,2&@H)<& #5++"@0+,&#,++,J"+#,6.#1�+,&"+#,50#.R0++"S#5$#,0+,&5$5#1@:$#4#,[

PAGE 77

i&# (* #&! #&!?,#2++"&#,A 14+,$#!5:=+1J@ #,+!@&#-1 5%ds:G955aS6&2 #&!Y?' #AB ),'HDD$?<# $#4 !$&++"5#1@ A>51! A1"#@>!J1++160#1! A1#" A>516 2L')'$)&H .#10#1$#4 !$&+1F $ .#,2H&'#2#! A#,6 &#$#4 !$#,4 #!#,5 !+G !%#&!F#&!K?M!K#&!%#%#!K6P#K9 9M962 H#%96P##&!#%?<#& -. (K0#1$##,0#1$#4 !$#"4+,-+!-5:,$:44G7#! &15,F??%6F)#15.+0 )24#".#,$&.#1"+&:+@+F%i?'1#15.+0,5#1 4#".#,$&.#1"+&:+@+ <#&!# #&!YN 64)& #&!_!>@10e=N^i #&!Y#",@15$ A"#$1.#",@1 .#1#",@16,+>%$#-#12"++=65,%++"0#5&5,&#"&++&F&/ ,@/5D,15#>@ )&&5,+>%$#-#1#,5:4#"5$62"++=#,,++"@15$F))2"++=0#5&##"!5:0#5&,+>%$#-#10#5&F QYQQC.D !5#?6?62# A"#$1#,%#!$#.##,& $C'$#$9@K#!#%#%)&)4 .#,,++"%++"J0#5&MMC6#-+QH+Q(MM 7H &8'L'&?d%#"J #!5:0#5&5,%++"0#5&5,+!!#,#",@1$#0##!,++"%++"0#5&F,ii>&) ,++"%++"0#5&#,5,%#"#!5:0#5&65,+!!# A"#$10#5&FD$C_C6; )2 ) #&&#&!$2$(%=P#%#@!1R#".##,#,@#",@14+,.+#,0#1#",@15$.##,#,622 &H6'.#1#",@1& #,6.#10#1#",@15$.##,#, -Y-1C..#&''# ..#"N# $) #&Y/0.$#%#,&-5:,#"++,$#%#,& -5:,#"++,$#% ,(&

PAGE 78

?A (9; "] Ic'B.,=6,39#!@!">@15$+!.2#&++"& A-5:,$#.+FON%5 ==86==,E">@15$-5:,!5#1">@15$0#22#,F aONQ)+">@1+!.1#.&:H( SV_ IcW,fB.'#0#1 @1#,F ) "cW,B.,#5, 2 1#,#5,&#-5:,2 $#&++,0#22#,.#1 2)[5YSF?i4%#1#,#5,"#,$#,6>51!#-#,62&2>514#"1#!!#, =.'G=F)# ) #&!&'!.?4F# KR 9%i4F#) ]$## W.IcW,B., '4.) 3A>Y'.,# A4+115,$ A4+11#,6B# ,14+,$#,"5:$#,F4=?#=!/N, ,14+,$#, A4+11#, $ 5++,,#.#,+//#A1#"#,@H=?'6:)# 5, ,14+,$@1,#.#,F H2?'#4#"##"& A4+11#, 4#"##"&5,-5#,F$!( $ !(H$?''$'; 'F$&DA)$9$#i"n' !+DG6, + IcW,B.,'.,'EEF!1 $!5$$#,-5/02#45,&#,+&#,+25:0#5&2&2 1( )&'&$i%94)#$ 4#"2"#,$#,5,&#,+25:J0#5&& IcW,B.,'.,"cW,B.,21.,'E %$ + IcW,B.,M.,'FyB$#$2$ 222&2 222$&25:#,H>$$.>$'#-5:,2!5#,%#"A#," ,&J2!5#,##,!5#,%#"A#,22 H( IcW,B.,'.,'E15:&15:&@15A4+,4 "515:&">5.1#%++"25,,#,5#1@+,.+$A!++1@0#22#,615:&4+,2#"++&>51@1#!6">@1& )$b215:&SF$&)# >51@1#!4#"!##,#,15:&$#4#,

PAGE 79

?1)# (9 #&!!4 3A>>'> G>'EEF!!KK!#!R/0. #,F i>68#!+1#,2#-5,#, &">#,2 BM 3A>>>+/0.##,$" 1@ "1,:5" #( 2&& R 5&) 3A>>>>/0.%! d20 >&#, ) HR?! CcFWQBFM.W/0.0+,&2"##&1#F 3A>7Y>>/0.>51$#@1 "4#,5 ##,0+,&2"##&1#F ,311F 4#",5#!&4#",5#15$&5$#J .#1#,.#10+,&2"##&1#, @1 "4#,#,1#,5#1$#$++, 3A>>Y><@AP/0.++, .#,@1>5J 4#,-5/0@1 "1#,++,@1>54#, 5@/0 A1 1&#!++1@1#1 # %#$M2H 51 1.5A>,15#-#, <,#.#, i/IIA ))!!9#%'#"!#!<#. $#.5:,5+N &14#"0+!#, .5!5#$#0##!>51@1#"4#, 2& #,4#"$ #&#,H H$##, 61)++,@A"+#!5:$#@1#!& 2#:++"&#,.##"5,&5#,@1.++"+!!#,4#"J N% "&#,5++,$#@A" #,% "&#, 4+,$#,& ": ,$#.#,@/0#,F8?8? 50#1. #1#,4#"$ #&#, &)>51"f#5:#, K 3A1>7Y>>>(F#!@R/0., $1# 3A>>>>/0." #"J 4#!&@1++,&$#%+@ A#,Fb51$#@1"#1 1 F#&!& $ 6,(A!+1>51$#@1"#1 S 3A>>># $&5 &&)&&1 H!%?'FA!+1 >51@1##,62 ) 22 2 S 3A>>Y>>>GM>>$U!1 2 ^N 3A>>Y>/0.#&!!60#12#-5,@#!6 A!+1 A&#,$" ,&>51@A"#5&#,F( ))')' 3A1>>>'/0..+-#!#,( 9= )0#1-+@#!FH;2#-5,N #2!9L6

PAGE 80

K GZ'66DDF (9' DP,QBF,'.9!!1(+=J @!++,%#5$#"#,6 )$,5#1%5!!#,#"#,,#,2#!5:&#,6%#5$#"#, .@/0>!&1#2#!5:&#,6 ,1#,,#,! /0#,#,64#"! /0#,#, )5##,2!+>%1:#!+1#,! A#,6! /0#J,#,FFB.6F#$&)4##!2!+>%1:#@!+1#,! A#,. #5N:#!5:-5:,5,0++"#>-# 03-A.QB.,# $!' %! $!))'&F -'QB.,M.,!H KJ 6##6M=S"U2,8EH-511#,"5:&#, A)$24+J"#,5,$5@15:$#, A)2 A@/0"5:!5,$@-511#,-5/0A!++1@#,F5,##, "5:1>5$-511#,@15:$#,#" A-511#,H$'$6$#1#A++"&-511#,@15:$#,F44('5,##,2 1:#-511#,-5/0&++"5,A!++1@#,#"5,$++,FB' #6"'($'!)2#@15:$#,2#"5:&#,6 A5,)$-511#,6$@ A22@/0"5:!5,$@&) -5/0A!++1@#,-511#,F 6'B'+6'6D'D6))-6DF!@A!++1@,#.#,& #,-511#,)$ D$$H''#1'= >A<$6.:#! ):"5:A++"&NF&F.49k$)!"5:&5#"4 #"1>5$4++"1>5$FVU1% 0#14++"1>5$%++" A-5/0 "@12#J45,&1R2#4 ,&SN .1# 2#"5:&#,F')'; A#"$#,-511#, 2c$$e1$'7)&MH<7'"!#$R!=!@,5]4& >&4+,&+$#,.++", $: ,$4+,0+"1;9OQBF,L A@1+A#!#,$&)5 AJ$#@1+A#!&-5:,$ -5/0 A@1+A#!#,-5/0 A$#@1+JA#!&0#22#,F$'$'6),#++,##,0 A!5$$#,FB'B)'6'1'#0 A@1+A#! $:-QBF,MCc'.D;4A!++1@4#"2!5:=A!++1@6 G $%FJ$'"og# S%? ">"% ;9OQBF,'.,PO"##&#"+,&++, ##, =++,2#5&#>51#5,&#,4+,##,

PAGE 81

#&!%%L (9( !&!1Y@.+H1( @+.A5g$2 ;9YOQOR=/0.&#A!++1@5,##, 2 "545#"%++"$#% ,!5:% "&1$#2++& .4 %++".#,$ #&>51%+@/01 ;9Y('$ ;9YO )=%## !#5,+#,!#5,.+#,1 12"+,&0 >1 6Db +#, B/ ;9YOE%#$+AA5,$4+,&#,$" ,& ;9"QYORO )&) 1 #&*YOR',>#,&+,64+, 15:&1 115:&F( 2)=H Y+ F"))'2;&, ;9QN;O'99>51$#@1 "1F' <1 $&51@1 "1#,F ;B<-)/ )+=0+#,+=+AA#, $V$$!(#&!Y"<,#&!$(!K0#14#"G92MV)6) #&7YOPR/0.5,-#1F!5$$#,L &#,2+!$ 5:#,62>51#,@A "5$" 5:++! @1++,2 5 5.#a"5:&#,.##4+"#,F +!1#">5.+!1#%5@15$#".## .J !!DR4F A2 $++,5#1@& #,$2 2%#&&#,F.##J 2 ) X )2 @A#!#,&##!#,,&#%5,@10#14#"!5#@ 2 4+,0#..#1%5#,.#,.##@A##!1 H( '$& H='B1')!#$$#, BB4 o ;9YOPSYOP!%BVL#.#1 -#11#,H'?"##, &#U4!+#0+,&1#$#,0#1 "&#%+,$ %#&&5,$@/0+A++,$++,%#&&#,NN =&#,@!++A@!++, B!# &5$1,++@1 tIN #&YO0 =&& #6( S*[.'% #!++"&+1&#,5#4+,&#,##,">@1 A R1#$#,S&#,5#4+,&#,+,&#"F#J /+YO'PMb#&'$& 98# A#!++"$#@1+A#!& A##,$#J %B <2Sg`%5@A#!&
PAGE 82

(9* ?# DP'BR21'#2 6_6=$#@&H!!1 #.A#,$.+#, R'DPlB."##H $2& "5,&5#,-5,1#2 .#,##,-5:&#!5,$@/0#"5$15,$$#4#,-5:%++"1@ %#,&#, DP"BF$2 &&)$AA$,HZ)N$;&-5/0-#!= 5,&#,45,$#"@,5:&#,6-5/0-#!=5,W1 ,J$#!>0#!A#, -(#2.5&&#!1#$#,5H ?)$#$#@/0#,1 1@ >4#,5"F/ f $$4F4#"@,+A#"5,$F 4):8HB'$,$8E0#1$ #&#&+1.#,4+,5#.+,& ,145,$$#, 14#"$#!&#,(G@u$,&&;$#,##@.5&&#!.#&5/5:,F 92##,$#,##@.5&J&#!1 #&5#,#,.#&5/5,#"#,F<&! 0>!A4"+$#,++,##,& 1#"& # #,6&#$#,##@>,#0>!A" #A#,. O=!@``8 E.#&5/5,#"#,S /7MLU ) "15, &<&)%?Si =1%O_$$1Y)),2##,2#$5,.+J#,.#15& ,&#"0+,&#,,#.#,& 22&2 &) &&&)22 $22 $2&&&2) )(!O'#&$20#1">%#$#"++.1# e& AJ-#11#, ;9B.##..#"4+,0 >12!5 #A50 7 =%+1 .%+1#"1#A>11#,( 9.#1##,15.2+%+1#"A>11#,B.(# A++,, N A5,$()''H'!+@@/0#,-+.#,!+@@/0#,++,##,0#/01#,, A#,6++,4>!J!#,PSN _++, $++,!+@@/0#,++,-#11#,++,, NA#,FCCFD++,#!++" !+@@/0#,++,#!++"-#11#,++,#!++", A#,FO$`$O== _0#1!#4#,

PAGE 83

(99-5@,5 /,9 4#"!#,$#,)% ) 6'$')5#.+,&&5# 54 .#,2#%+J ,&#"##,2#0 "!5:2#&"5:=>511# #=#,#, "#,FA"#/5#@4##!#1#, 0#1!+,&+=! A16##,!+,&! A#"FDD ))@ .,5#1%#1#,''''6''''); )$ 2+!@, &5$5@ ,5#1%#1#,%++"0##,.#,-5:,@/0"#&#, ,5#14+,0 ,$#"1#@1#"4#,F %#,&165,&#,2!5, "1! A#,F ++,!+@@/0#, H( $$&) IcW"25:4 #$5,$4#".##"&#"5,$ FFQ" .,"?=+"?66)G,C.,D6#+?& 25:A+@@5,$64#".##"&#"#,1 #,#.#,5, IcW"#&###,A++"45,$#"@2"##+,& H''#++,0 >&#,&@1##&@ 5&#"+,&& 1 #,#.#,6, $&++"#,2 4#,1#, 4#"4! #J )& 2&#"+,& &#F 8#&!G(!.+!.##"#,.##" Q-8 $ 5&#A!+,&5# % "&#,@1##&@.##"&#"% "&#,F?N $$#A!++1@1% "&1 A0#12 "& ''''@1##&@1 #,#.#,&4 "J 4+,##,@/0>51 &##!F''F;++,1 #4 #$#, =<8E=,1" .F!4.G 4#".##"&#"#,F % A%+1% "&125:F ?R#" ." #"#,F.&'))' V$#4 #$&25:$#&++,625:4 #$@#!0#125:J ##,/ .A+$,5#@ !&+1#, $#4 #$:$#A+@1#6%+1 A&#, E2 IcW"QB.# 3%?R#&1 QA1 #% "&1$#$#4#,& D$R &F IcW"1#$#,&#,$" ,&@!++, IcW"B."#D?N,i2N#,&#",>1LBSv<9 ,>11#! @6,>11#! @>51$#4#,4+, A&#,$" ,&A! ==#,,#a"@1 "1#, D$$' j4#". "@#,,>11#! @4#"J 2D&5 2">5#,FD-#.99$(#$' 1#$#,&#,$" ,&!5$$#,0##!#.++!>51 & #!++"2)$5 $$0A), 5,$#@1 "1$5++,##,A!+@!5$N

PAGE 84

(97 HY!ELB0 3A+"Y"+7M $#, 5).++"!5$$#,2 +!@0#1%+"#,#a"$#@.#1#,1 $H''# 2.++",##"!#$$#,&) $ ),#,!+1#,!5$$#, &''+"$%++,+/01#"& /01F%#, )F#''##,&+.!#$$#2 ++,2"#,$#,@1#!!#,6), +=&+..#,F^;;F#&+.@/0>1@%##" 7MJ$!/PQ #/=117S()/0OW#7"W!+,W !#,$1#$#!5:++,##,5:,!+,&@/0#" #&#F.#1##, A5#!+,@@A##"@1##,F W,%+A#, A@/0 >&#"0#22#, <&"+$#,#&%H<'$$)#.#1>5@1 @!++,@1 .A#,F1+@12++" ,$#!5:0#22#, --'1=%QE$#.#1@#!&@1##,#,4+,@1##,2"+ J)=.#1@#!#,5,@1##, AJ1"##,%)jN&$8.#1@#!%#"6$#A!#5@J 1#"&#R@1##,#,S4! #"F A,;<<"/#2./.51$#0 !&#,2 .@1+.$#.++1#A"+>%6 2$2) H';')->!#.#1&#-5:%+,&#,##,$#0##!4 "J.#,&#-512+,#,0#22#,$&6 P.v &)C?F +$88 (3--'ULbLU 1H !+AA#,4#"@1#!!#,6$$25:JA!#5@1#"#,25:%#"#,F4;''$ 4#"+!$#!+A1 ''' &) 2#1#,.++" )2+!!##,#1#, #& !!.#&!!%)1B$'Y%'2MM@ 79%9$%@+ Yd" )$1N##HDD 7M+?$?Hj #&XY%'2 #Y"69#$1Q ( A N

PAGE 85

OG9S5 .#,$&HI,II' )4)& A-""GUR5HOE M7 6!R$ <2S$1W$1 ),&#+,1% "& 0#1+,1% "&#,N +,1% "&#,62 2##,+,1% "&$#4#,F)$ )22+,1% "&#,+,1% "&$#4#,F!&!,#&!%$)'#M+,1% "&$#4#,F$$)BF%$j9!:##!++"2#+,1% "&#,6 &2#>"1 .2#>"1##,% "&-#$J$#, $@ () #&!N%+,&!>5@ $O 43-B/,#,#$!5$#"#,6,5#1&#, N +7M S 3B[F2F)# &5$#+11#,15#%5:&#,6,5#14 !& #,&#& #,%+1.#,4#"A!5$15@1#& #,2@ )H(U)$,## G98P+O##,2!5:J 4#,!5$$#,#,,5#14 "1" !!#,#&H1?)'>['2!5:4#,-511#,+!@ =.#,#"%+@4+@1$#A!+1 7&!-)'#0 >1#,u0@ ,.+/05,#&5#.#,2#-5$125:%5:-#4+,0+,&2 #5:#,FG9G5:-#"#,0+,&2 #5:#,F0+,&J 2 #5:#,++,& #, O98$8BBE" & A#"b2 H..(,H)?# ?+L GH7 A#"$#!&Fi'###,$>!&#, A#"&;;$X;*9&X;(9FGUO;_$ 0#"J!#5&#,1 1$>!&#,@ A#"& $$@$;;$2$ #&!B#D6&2= /#&!#,'!17M]3= 4##"$#!&6%+1.#,. #12#1+!#,++,##, 4#"4++"1 ) &@ 2 ) )

PAGE 86

(9 #&$$ / YG+ QB>#&5/01.++1-+,%55-#F?$#7MPAO ##,5,&5/01.++1$#@/0"#J 4#,@1>-5,$#,&#!#-#,F%i:%i:%Z lG -5,$#,2#-5,$#,%+15,&#$#&+/0J1#, .1%+1.#,&2+/01#"##,4 !$#,@-5#1F 5,1#.2+,$2"#,$#, 4 #&!#@1#5!6 A&#,"+,& A&#,+,1,22 22 S1+A+Y6 9 ; 377##,$#%5$14+,9;+15W@++,A+"cF$'$''%#$#,64#"$#!5:#,25,&#@/0++!!#$$#,5 4#"%#$#,5, 4#"%#$5,$5,++,.#"J5,$,#.#,6"##,5,$0 >&#,2 HN')#$#D4#,"#&5$&-5:,25, 4#"J ##,@1#..5,$-5:,H %5#,#,%#$#,62 .#10#1.##@1# 4#"!#$->5,5$. $#!5:++,!#$$#,& #,F%##$@/0++!6 4#"%#$5,$/ ,N !Y$9@G @5&#"+15#F%8??U1H,$# 4##!/ ,@5&#"+15#$#2">5#, ;9O 4" >%#O50#5&@ ))2 -#&!B''E-5$12++"5,W1-5$11#-5#,6 -5/04#"1 ,#,-5/0!+1#,-5#,F/01#,F1 +/01#"+=0 >&#,#, -5/0,5#1%5!!#,4#"1 ,#, ) 2)B.#@/05!&2#>#!++"F<$ !5:=%+/01#,5 AA+@@#"&# AA+@@#"@B4 DPQB#.2}#$#@AFDDZ# ) 2 A!+1#4+,,,#,0+,&-#11#,#,0#1!+$-++. A#,,##"!+1#,$++, &9(*2) )0&@H(n18$$& ''1 !#&X#M!K.#9$#&$!#R

PAGE 87

#&!9 (9 !=#&!9 .#1!5#1>51#5,?@&2@1 1#,1#$#,2++,"+5,$ .#,.#12 5.#1!5#1 ,&#"#5,+,&#$$';@1##,,++"2&)' )5 A&#"$#!5:#%5:-##,.#1&#"$#!5:4 "%#"A1#!5:=$++,6&>51J. ,&#,6%#"A#,,++"2&25@)$ H)2&@ 2%#"A#,#,%#!-))&+1##,>51#5,&#,++"4 "#,5@$#"5$1&5.#1!5#10 =&4 ">51%#"A#,,++.4+, ##, ,&#"&##!4+,0#1%##=$#1 >%H ;4)6,() #&#.&"5#F6''^#&" $ HY)6; &# @1. >@@ ,0#1&" $#:++"$#15:N &#F=1 `!&!9#&!7(*#$!#$,9%# d# &##,:+"#,!+,$$ #&$#&"+$4#"J$#1#,#,@!#/01@&#,0>5&5$#,.5@@!+$& #,%#$#, #&!+!@.++"5,&#-++2#">@1#,&-5/0$#&"+$#,2 $250+"&4 /015$ ,$#4 #!5$50+"&4 /015$-5:,)i,''#0#1,5#14+,-5/0>,,#,4#"J"5:$#,5,5#1$#!+1#,>,J,#,2#">@1#,5-5/0,5#1.#1 ,J&#"% "A#,0#5&++,&#,%5!4+, &>,J,#,@/05#,(.G<# )6$ D#$**&b 6.892 e) & 2 )2&22 7/%N##H=.+,#,$)@ $Hg&#,@.++%#$0#22#,4+,5#1@2)2$,5&#,@.++#"4+,%#$0#22#,#,0#125:4 "1&>"5,$)24#"!+,$#,64#"@!++=&-5:,++,H(_ ;_=AF&H<4 "&#"5,$A"#1#,15#

PAGE 88

V!9(7;#&!,# U <51#5,+,##,@1 %++"4+,0#1 &F##,#!. #&5#5,@1++1@1#!1 +,&#">51#5,&#.#1$##,!+@12#-%++"& ##,$" 1# 4#".+$1.#1$ #&#,>51@!+$ 5@ 4#"&#,@/0 >&#"&"+$#, +!!##,1#2#4#/01#,F"""+J /9./0.0+"& )2 &#,%#&&#,(';& 5&$H( /7CS $F&H1 ) 2$A$4) A0#14>>"@1++,5 62 !5$$#,+!@##,2+,&"##! &2 $&H4)& ) 2))) +=%+/01#,@1++,+=1#%+/01#, ),H(4GHDDk'# 2 X1# 8##6,#2#"5:&#, 2#@1"5:&#,F%&>"-#1N .2! @& "0#14#!& 1#, 4-.=AF); &"+4#, 6,H( #&!9"#$1 A"#$1 A@1++,&#,5#1 ,C ? 4#"0#!!#, DP,'-4+I%8,O KB <98;# '# 8;'& )^#@1>1&5#.#,25:##,A+$#"&5# &"#5$1 .1#4+!!#,&5# 4#"0+,$1++,J GO;#@.+"1@.+"1#!5:#++,J& #,5,$6 ,4#"@1+,&5$1 2"#,$1F%# R& 06D $ #&!##H=' .++" 2 ))2 1 .#1&#,0#,$#!@1 5,&#,%+!$#@1 #,

PAGE 89

D? #&!$ (7 2?)! $2C44J$2&25,&#,%+!@1##, 7H6)1>51$"+4#,! @.+#, $2$2! @J2"##,.#1##,A+, #$+"6! @2"#J#,.#1##,H$%'#0 >1#, #4 #1.++"&#A>,15@@ .@5:-#" ;+ #>51$# .#,-5:,&5#,@1A"#@1##N "#,+!@H'''C. 8# -""([.' #&!9F9#6 =-+(# %??:2 !#H(F& 0@@5,&#"&++&%#"#!5:4+@16 #/01#/01##5$#,6>51!#$$5,$2#1###N,5@6$#/ ,@1+1##"&&#>$&#!5:++,$#1 ,& ?)1'=#&#%#"#!5:#%++"0#5&5,&#"&++&FR4 < 9=)M4=!5,&#%#"#!5:0#5&5,&#"&++&5,Q%++"0#5&F?8?1$e#&2#5:#,6$ #&2#5:#,##,@$ #&++,5:#, &5$ #&!#11#,$ #&1 #5:#, $5$ #&1 #5:#,>515:#,,++"5$ #&!>5@1#"#,,++"2 52& 2,+4"+$#,F''' 6'6= PV #&!9M5, A@/0>&&5,$65,"#A#," #"-5:,6" #-#. #-5$,5#1%#!$#"#$#!& ( 9#4!+1#""#5,4+,##,5$#>51$#@1"#10#5&@!#/01@.#1$"+@05#"#,&++" .#1@1">5$#%+@#,&#"$2#$" #5&#,4##!+!$#2">51+!@$#.##,#%#5&#F5G8 <-OG,O G2$2 2&&'$'&H.)1#A++"&.#1&#,$f2+,$$#%+A#,& A0#"1#,:+$#,60#"1#,+AA#, /99%!6P9H/:!&!!2 /C" (# )G9O'3=.D## / &1 =<&))4 )&$$@/0 ,%#!$#@/0+A#,0>A@/0

PAGE 90

#&X9$91? (7' ,+A65,&#A>,1:#@!5#1@5#"!5:$#0##!+!@0#12#0 "12$$ )5!5#=. 5,#1:#@H^'$?;%#!N2#@A"++1F&%#&5:4#"#, 5,@/0 ,0#5&@5#"!5:0#5& #&9" @OR+NS-N4+, 5,@2&2&$$H#!##1R ++,&#,$" 1#,%#$ -511#,.#15"+. Q3)9NP''# 86(&IcW,"97C)'$ RRD H"h-.(%,2!#9=R & ) ) &2&$(b2)b&H.A(, -P,= "/0.0#10>!@#!4+,##,: ,$#!+ANA#"4">/014+,##,>'i)'&H)$# (f*3A*. )'&H)#&,H!#&=2 H%#&,6 #&$3A>D#4#,#4#,1:#@F^$^# .++"#4#,1:#@61#,+>%#", &FDD.4+!64+!!#,6 ,>51@A"#J#,$&H 6('#>51@A"##,$& $8)$8)##"++,$#%#,&#,&++"& "#".#a4#"1" >%&64#"1" >%&-5:,2 Z51W0>5@-5:,$ #&&#,%#$%#1#, NVS $8)$8)("6&0+.#"%++"N .#a A##,+4.>-5#5,@1">.#,1$#@!+J$#,% "&1..(,i3#$ $2$ $2#@A#J!#, A@!++, &!+AA#, )&2 )$&$&5 H^ '))#@1#!.>-5#5,@1">.#,1#,6 &.>-5#5,J@1">.#,1#,&++" ,&#"2#$"#A#, &5#%++"4+,0#12#@A#!#,5,0#1 #,&+@/0,5#1% "&1$#, #.&6$ $$%!"]#. "9-"+"+> !*R)#$%i#)'#H^3

PAGE 91

$ !$ !T (7( G@-< 222#$#!#5&#,+// .A+$,#"#,C '$'& 9#J0#12#, &5$"#,$#,#,+!!#@!++".+#,$2H &2 $$&52$JJg$2&+12#, &5$�#12#, &5$ "0>5@4#@15,$#, &5$&0#&#,F4J$4F:2$ 5,$#J "##&0#5&2"#,$#,& 2@2$@5''''14 "-5#, 5J1#,64 "++, %!>51!#$$5,$4#"!+"5,$2#&>5N&#,5@2#1###,5@[,%!0#15,&#,$" ,&!#$$#, A&#%##2#&&5,$H&JJ) 1#" ,15#.5,$ A&#%##2#&&5,$5,&#,$" ,&!#$$#, k9%4 !&++,1#4"#&#,1#4"#&#,$#J@1#!&5">@15$4+@1HJ#8%6&# 1#4"#&#,6,5#1@.##"4#"!+,$#,& S%! A1 #@A"5,$#,.#1##,@A" ,$-5/0%#"A#, A'"'' '2"##, & "-5/0##,& "$+,$2+,#,& "##, 6$#1" ==#, $#"++1$#4+1% "&#, A$#!5$1#"+=$#N!5$1,& "&2& 1#$#,-5/0++,"5:$#, 6)># "#A+"#"#,& "5,J-#115,$ A@A5:#"5,$#,&#"$4+,##,@1>:#6&25:A!#5@1#"#, $-1-.9# '!4#"$#45,$64#"$#45,$ 4"+$#,6 .4#"$5==#,5@@.###,6&FSF$ &@1+.5:25:d$ &! @d H52#-%##"0#165%5!#" A@1#"N

PAGE 92

\!d (7* # 4#,k[,. 4#"$5==#,5@@.###,6#_/>@#@.+#,F&N=JJ4#"$5==#,5@+=@.##N#,4 "0#1$##,.#,.5@&"##=%5!!#,@ ,%5!!#,@ DP,!H)4+,&# $#0##!#.+@@+&5#$#A"#@#,1##"&% "&1 A#,6-#<@#,2! / A#,FJ'''.+@@+W@$#%5:-##,2! /.H ( & 5@A+12 "&&H=i>%),< #0 )6'<,# $$i# b:H(..(J!IcI"'I""& #&! I"'%?9H^)O]$'B')#&2-#11#, aH( ,$"#&! "cW"# &!6,:%F': ##H=')8@2! @ A#,4"5: A#,F C MA! ; # %'# DP,!# 3"+6 \!&QG $2.P\!$H6#!-5/0! @N A#,4"5: A#,FJ'4F! @A"5:@6! @$#!& -P,G"4.D##111=.=)# +"(3" !06,5b$II A #&!"4#.#1##,$+1#"5,@1>(R $2&)2$ C />+T#<>"0++"&2#@1++,&#>51&"5#@1>#,@1##, <&"5#@1>#,A5@+,$@1+.&$$$& ($)'H$ .#10>, G #& ?22=)' &"5#D,-5:,F &#!++" .+"J.#, .4+11#,$ 2-))&+10>,0 =&#, )

PAGE 93

h*%fff#&!!1 $2#!++" ;9O='Cl, A 2 "+#,,+$#, #$"+#, )2 B4 6P#6&%5:-#%++" A5#.+,& &) 2 -5/!5++,@1#!=/-5#$#&"++$1+,&#!16 ,, A.#1$#!& .+,5#"#,6>>">"#,,>F 5#1@+,&#"@&+1,5#1$" 14+,@1>5@ Rg)$$$<))$E&#+,&#,5,J 2#"5,2#@! 1#,F&) ##,@!++,61#-+.#,#,5, 4#"!#$.#1 2Y) #!+,&#"+,&#!#,F$#%5:-#4+, & $24 "-5#,4+, & #,2!5+,&#!%5:-#6,> ##,, A >>"$"5! U8X;98;;25: PV ;986A.#2 "@12##,$ &#,4 #1$"5:A#, .!5#.1#& #,4+!!#, ) 5H 6 B4;'40402"V5 ;98;;O' 6C.De P,6ReP,H$6'6:' A&#, b$@), ">$!5$$#,6 A&#,">$$++,!5$$#,@ ;98;;C'.);##,e@1+.$O #5:#,& &5 A&#, $#%+@A!+,12 .6@1+.F ">$ .#,1#!5$$#,H 2 .FG@,O;8$(E&:+15N 44& A&#,">$!#$$#, 2 .Nj".+,$$+2 .F ;98%P# =&F( F $F'AWc,H1'(@ 6$)62 .#, 5$#2 .1#6 2 .#,A!+,1#,#,$#%+@@#,F' $&) 5'6 0 =&@ .+A51++!F( -f )!D2D6)R7OB")$""c2""""L) Ic""=F2& VM$%MM )&) &H 2* !cP"=+;8-.QA!C2!WL 98=R';O;98"Q;98=I.m"; ]$, +O<
PAGE 94

$&$<$(!"%" (77 5$##,15:&A#"4+,&#,A+"p$" #5&#, A,5#1 A0 >&#,(89!8;O4dH6 $#0##!4#"&5#A15,2#-5$$#J0 >&#,& "2 HA"#@#,1-5:,1#$#,% "&5$ -5:,))2$&&H 4#",-##"# &:+.Ap>51@A"##,&5#0++"R0#.S0>5@N4+@1& #,-5:,#,$#0#/01++,0++" R-5:,S%#&#"0#!=1 $&j U&&L 2 \\&& 53-50S2-"5 $ 0J16=,HM JA -P,6.50(" )$2&&2& !0, K4M M/>+G.8)"D7<%G%"Hl" 98#*!%!D&4#2# 4+11#,+""#@1#"#,5,0#/01#,5@,#.#,6224+11#, A4+,$#,)&) (& DD$,$84F##, A:#.#10#1#"25:2#0 "#,&#@/0 1#!1:#F A:##,@/0 1#!1:# ; 53-6A,'+'# .4+&#.5,$ .4+115,$.#1&#+".#,&+1�+,&#,#!++""+#, 2& 2 2$$HS .4+11#,6&#+".#,@!++, .&#,0+!@4+,H$?$'$2#&#+".#, .#5++"@0+!@@!++,6.#1&#+".#, .#5++"@0+!@$#@!+$#,( G@,_,8/V[>N -511#,.#1 A$#1" #,,5#D,#,&#+".#,#" .0##,$#@!+$#,F ,,)T# G< j??mP&# .4 ".5$ $#2 $#,2+,&A!++1@#, A&#,. ,&4+,222$ ) H.#1&# .J 4 ".5$$#2 $#,0+,&2#&##, #&$ 111<4%)4+DD)#

PAGE 95

%&F# (7 #&!#<9( 2 --Q"." @!#A#,&& #, ))#4#"0#1>51@A+,@#!-5/0 G@ #&!'H6"''.#1+".#, %#!=1#,&#++"&#"#51F6''.#1 #,2##,#, ) .!#..#,6-5/0 &#,2 !!#,+,1,++"2 4#,$###"&!5$$#, !#..#,.#1+".#,#,2##,#,-5/0 )N6#)J'# 0 >&#,22& ) 5I.#1&# )5H.#14 "#,+/01#"A 1#, 5#! .0 $!5$$#, ,&#"@12 4#,!5$$#, .!#..#,)5H H6l8F A&#,2>5!5$J &#+".#,@!++,$#@!+$#,0 >&#, .&#, $#,6 A&#,2>5$++,!5$$#, 0+!@5 A-5:&#++,$#J &5 A&#, 2 >%&$1$ 2>5 .#,1#!5$$#, ""D-#.M/!";" 666''6)'#5,&#A#"5 &#-5:,&+10#1 M/(+'1+:#""PM/ -5/0-#!= A&#,2>5+,%#,1#!#,#, ##,1+:# ,5#1!+,$#".+$1#! @ A&#,">$. #1 4 M/!+#/)H6$F4+@1 2!5:4#,!5$$#,( !>54+,0 >14+,1 1##,.+1$#J ),'6F)&H6F)# 4! /01#,"##A#,2+.2 #&2 )!#$$#, 2$2& .#1&#,2 !!#,+,1,++"2 4#,$###"& J$HR$),5A 66' ')# A&#,2>5!#$$#, < %++"5,.#,4 $#!@!#4#,&4+,$16@ "1 ;O6'Ic,"%6"'UZ6DM.,M+'#G6']1[ .>5-#,4+!6$ -4!C)'666'$F) 4+!%++"5,.#,%5!##@1#,!#4#,& :61 +,$1FK.#&!#&!/!"3330#&!6'# &(2$%#%$& Q 4b Q!#R !<% %F4! !#&!#&! G< '=P.'# e6+Q64) jF#&!F)&2 !06HD ,#a"!+1#,&& '#?$4)'$#%5@,&#"1%5:=#!

PAGE 96

(7 F#&$K#&!#&!R #&#&#&#&"!1 -##"4 "-##",&#"%#@15#F#&!#; 2 $ #& !#&!#;#& FU_%#&#&# & ?].G9#&Q#K0.-##"0#5&F M] P)"cP,P)DP,DP...##H#;K#&!#&!( #!!R0.#;#&""(4+@1J #4#,1:#@2 4#,&#,$" ,& .#, @1#!!#,2#A+!#,2#@!>51#,2#@1#..#,6 &$H( )& -5/04#"-##"&0 >&#,4+,54+@1 A ;98'M/';98.F#;"#&!"#&! "##,#,6 .1"#,1##,2#A+!5,$ @1##,$ .+#, 5) "cG'DR';8;('& S/#&!#5&#,4 #"#,6 !#5&#,6 #"2 4#,>51@1##,#">51@1#J#,6 2# H <''$4 #"#, E.#1&#, A#">51@1##, !#5&#,1 15,25 )H( $++,&#.+#,4#" "-+#,F #;"#&#&!1##,=#".#5,&2 4#,&#,$" ,& %0;(H4''')4#"J >51@1##,&$H 4 #"&& "&"5=1FQ6T2c.;'L' K.K#;K#!#&!P#;"#&!18 .!#5&#, .4 #"#," ,&!#5&#,H @1##,)$ ''''):# DP"0P,'G;; ;98';98''!''4F)# I-4N:N: ;98';98'#&&F & & ;98';9';;8'EEH#&H;#2 /0.2#4"#&5$&1#4"#&#,">@J15$6$##,! A@/0>51-5:,$& 2&22#">5A#, GGV ;98;98%P#;#&;>51&+$#,1#,@1"5:&# ) &+$#,F8#&#;#&2"5#=4+,>51N 9r;OUOEEH'$4D C6)#' B9""1#"%5:!0#1#" &+$5,$ UUM ;98;9OEEF#;#&R/.#&!#/!1(0.1++,$++, 25:,+++,1 #5@6 A0#1,5AA#"1:# @1++, A@1++,F41'

PAGE 97

U8S#&3A (7 <(#&!# i>H6' +,%5AC@1++,25: 5#"25:@1++,F6'''f ,9 .DQA4 6D2 "#$1 4#"#5,&-#11#,6 ,2 $2&$25 22#4#,!+1#,@1++,3)6AF# n'%## 4 #&#&!1+!"5:#,5,+!!#"!#5"5$15,$#,! A#,&6-5/0>51@1"##,5,+!!#"!#5"5$J15,$#,&1&< 44 cQ6' )&2#5,&#>51#5,&#+=J! AF''6;1#,@! 11##5,&#!5:($#)?T_EFG9O ''8##,$#-5$14#"F$''1)#$" 1+!@0#1>51#5,+,##,0 =&0++"0#1+!!#".5,@1#0#1+!!#"!#5,@1#F"1#5,&5J $#,2#@!>51#,H %#&*#&* %+1.#15#1@2# $&% "&1#,0#1#5,&& #!5@5&##5,&1 #@1+,&& H$''''&##5,&A++!60#1#5,<#1%+@0#12#J@!>5160#1%+@4 "&#!++1@1#.++!6&2)&&2&@ /03,/03")1 .$ 4 ?94#/+@#",# 4 #& <& 5!ZO 03S!##,#% 2 2[)2$H+5+@, O_ 4 "-5#,4+,##,O % T-(!#&' <6')&/9.4!+&&#"!+&J &#"&5#25:&#, ==5:A!>% "&1$#2">516+:>51@1"+A@1 #A.B$12$H('[<$'6#'';$$# ! !!P$ !%#&!#2 9!$F6P DD#2>>"2>>".+,2>>"J4" >%62>"#, 03>"2 9!. B1HB 03#6& '$'&.A(H

PAGE 98

(;!&;$!2 k#P<%&!!$(!&= 4 P#/0.@1++,2 F$R)0 =&5,1#,&+,1F 2)2 <2#/*9A+15,$$5-5:,0#1A+15,$$5@/0+A $ 2 $ 0#!##&#,)0 )5++,@1++,H' .b& 2-#11#, f 2 %96++.3A,11#""#5,$#N &#%+/010 >&#,25:2 &##!1#0 $#"$#!#$#,& )H''$'# AA+@@#,6@>"4#5!J )4 !#"#, 2 <1 !+$#"$#!#$#,A>,11#""#5,$#N &$)5 &##!1# AA+@@#,F&# 4B +A9#&%4!>$ 0>5@2#%++"&#"�>5@2#%++"&@1#" "+A,+A0+,&5$6RW@. "$#,@4" #$ #&!0#10 =& A$#0#4#,0 >&#,6 25:�+,&6, .0 $-5#,6&#,1 A,5#1!+1#,0+,J ff8Q,F -=Q6P,##111U=,.`8#'<$<) $#,('=) A!+,1#,(!$!!! G9O,O%F @`!AH/015:#,6,++"&#,!&#" $2 @1 1#, A22 5:#, 2$H4& ;!,!#!,++"' R8S_ 2 25:#,F0#1 +/+#H#&!%!!2,#.#;!%!'! 0 =&+/01#" 4#"2>5$#,) #&!#6&H9J,#$#%##"6 $5 ##,$#%##".#1##,4>>"@1##, .0 $& #,-5#, $F#:+$#".#1##,$#%##"1 1%+N

PAGE 99

( &;9 B4P11,",A hP A#,F& ,$#J 4 #!5$-5:,4 "@1"+= =0+"&#% "&#,2&@2 $& &) ##H<#'"7)'# c+ 2.#1##,0 >1)$%7$2 2! AA#,&.$22$$2& 6 M+_ #@1++"12##,( PM< 9=Z/+9<<# A0#14+!!#,@1++,2&& 2 &$$5F 2 A&#, "+,&&+1.#,&"#5$11#4+!!#, / G9`8B'EEH8&.#1`#1@$ 5:#, @.5:1# $ 5:#,@.5:1#, H)41) %#"A#,$ 5:#, %#$@!5,$#"#,G-P ;9'9##,.##"4+, 4#,J 1+,&#,$#$" #5&0#22#,&+1-#" .,++"2 4#,5, 4#,!5A@1++,&5##"& "% "&1 A$#!5$16, =%#!&+1-# 4 ">51@1##, 9" ) G<&M_ /9 $' &7&h #&T_4_NE /n7(*$=& 0 +A++7C+'EDN9%I" ?7 +AC+7*2 9 "c='CQ.9Q6"H<6); 2! 1!5$$#, A#,#,2! 1!5$$#,2&2 $2&5 U MA'9#2 !)7E !/M! 0#22#, A0#1 $6,-5:,.#1##,!#5,A>5@1:###,$#,++.&@1" ,1:# &!9P&4F .#,++,&# AA#"4!+1#4+,0#1%+1#"2& )2 &8^V&H &!9! %?9% D

PAGE 100

(' 9 R'8$)#2 $5 e &5###,#5,&%#$@& "&#,@1" .%#"& ) $)2 .#a$#4 #"&.++"1 #,.#1##,>51#5,&# 2$##,+,@ A@!+$#,0#22#, 5,&#,. &&#"&"5,$#,&#-5/05,&#"545#" 5,+$#, #$-##",5#14#"4>!& 4+@1-#11#5,&5#"4 #$#&+1-5:,+,&#" ->!!#,% "&#,@ >51#5,&#f=2 4#,&#,%+1#"@A5#$#!>51J H@1##1f=##,+1%##4 #1&++" ,&#"2!5:=16 b6:HDD=R$8 $ ,++,$#->54#"&-5:, # 4')#&*#e=2 1 1##,2#&"+$4+,F$#"++1 M9!&5:%+1#"##"5,$%++"J -5:,@1 1#, A##,1 #,$$+F & "+!@##,"545#"2>51#,0+"# #4#"@5@ !+1#,@1++, ,2#1++!&!+1#,$: $#1"#&#,0#1%+1#"2#!#1% "&15,&# 'M$3&=A)#%+1, $1#2#1+!#, & "A#,1# .#,6@1>%&+.5,##, 2!5:=1%+1, $,5#12#1++!&%#"& %+1#"!#5&5,$&& $ $2& #&!9!'-5$12++"2 H8 5&#&#, 6,H%68)#5, &##,++,2"#,$#, :5&+1>.F !#$$#, !!++,@1++,&#.++,&6&###"@1# U'99H);& ",5#1@ &+$#,4+,&#.++,&0#12#$5,4+,&# $#1#.A#"&.#1"+/01,#a" .#, .++,& 5.#1"+/01&+10#1 G< M9!'O+,$&>"#, 0+"&++, .1 B2 &25 4!+5,0#1$#-5$10#1-#$$#,F 5& RR);-5:,4#"!+,$#,1##,,#,$#4#, ##,!+,$#,15:&, &5$0#22#, 0#14"+$#,,5#1"#$1@1"##@/0.++"

PAGE 101

T?8 (!$9",$ D+D 4#"2! #.&F(\&2DD')F;@,24+, ,&#"#,++,$#&++,.#1##,A5:,!5:#.+J1#"5#0 >&#,!++"-%#!!5,$ QRH&$) @!++,##,@!+$1 #2"#,$#,F5#1@%++".#a.#,@!++1(@!+$#,1 #2"#,$1,>AA#!6 -%##AF==,"1:`+"=" ):%'M)#2&A22 5&2&A) 52& NlI+/01#"2!5:4#, 1#">$2!5:4#, 4#"2!5:4#,62!5:4#, 54#"!+1#,4#"-+#,4#" ,+/01J-+.#,,+!+1#,8,5+!!##, !+1#,6),RRR$$# +/01#"$#!+1#,% "&#,H$5G9$!#&" #A#,&#@ !&+1#,&5#, $ ;B2/H"&"H %$M\#&++". #1.#, 4#"@1+,&4+,0#22#,NR$)) #&!9! &$1N#H$%8F# 25:0#1 4#"!5:&#,25:0#1@1#"4#,H%$F j ++,+/01#"!+1#,2 )2 )@)$2 )) )2@2$H&$R&)=)HA%9$%+15#.+,& +/01#"!++125:-5:,@1#"4#,,+!+J1#,@/0+A6%+1##,4#"1"##,&A#"@ ,2++,&#+/01#"2!5:4#,&#,!++1F%$RC ,+/01#">51"+N#,25: ,$#!>+/01#"2!5:4#,6,5#1 AJ-#11#!5:+/01#"$#!+1#, +/01#"!+1#,4#"!+1#,+!!##,!+1#,62$24#"J!+1#,++,-5/0-#!= 4#"!+1#,#"++,$#4#,!+1#,4+"#,CN&)H -7?(?00. 6 ,%"33 22& .&F6&) $$+/01#"2!5:4#,$ &

PAGE 102

9"<<$(*G<9 %%(# ))d0GHGD**=D**=*2=*7*==*<2 69+,,A'*30*4 8& %1F( ##,#,&#-#!=$#.##,0#22#, DR,H6$)'#2 H$&84F;&@ $222##, ).#10>,2#5&#,,&#"##,5$ 4 "@1#!!5,$!+1#,$#4#,!+1#,@A#!#, $#4 !$ .#,0##,$++,#"$#,@ &+,@#,6&)!+1#,4#"1 ,#,( 0##, A%#$-5:, #;9$)# @ & )2)!)#09 +!!##,,&#"& "##,&#"#% "J ~)#$C; &#,$#0 !A#,F@!#/01@##, 9#;K##00Q:C )<)2 )[2>$#+&+:+W@!+1#,&+,J <)&5 @#,2) )2$ 2 @ $('; $2 !+1#,4#"1#!!#,!+1#,@ &)$2 5 !+1#,4#"1#!!#,O 0#1R&#S##,5$@1#-5:,0 &.#1&# -5/02#A+!#,1 1##,F +".#, 4#"#!++".++"2!5:4#,-511#,++,J %8 8 !.)Q$ 4$9"$2 5:#, $?&0A), QPQ G< 8';@1 .A@1 22#4+,##, $#4#!&#,2 .FO/,:N"%O_4+,##,1 #,$N DP>QR+(.)##HI4FT#0 A0#1 25,,#,4!+4+,�+,&&"+$#,F $ #!2"+,&0 >10+#,F #;9"#",5,�+,&!+1#, %##4#"15/++!$#A!++1@1#A!+,:#@ ">@1#,F)Z1)) ##,++,0#10 =&#,##,++,0c14 #1#,J &#, #5,+,##,5,!+,&@/0$"+=(2 "#$1#"+".++,5#1@2#,#&#,&#,#!!#2 $ -?Q( )1')'' !+1#,">@1#, A0#1 .4 ".5$$#2 $#, L<4 0PQPPDA+D'
PAGE 103

#&;"9"% (9 #&!# M/*'9'++,s#,@1>& ,+=$#2" #,A+!2!5:4#,6-5:,#,2!5:4#,H'R $'4)4+,$##,@/0#5&#,4+,$##,%#$$++, 2&))2 %#1#, 4 035-9'E A! A#,%++"-#>. #1#, &+!#,!+$#"% "&#,&2 &&5 1" 1@/00 $0+"15$ MMMM ;98EX++,%##>51#5,&#, 4+,##,&"++$@1 4#"&#,@/0 >&#"&"+J$#,6 \\&"+$#,6"#$1@#,!5,@"#$1>51@1++,F5#.+,&&5#5#1@1"+,@A "1##"1.#1&#A#"@ ,&5#&#,!+,$@�>5-#,4#" A#,&#, A.+,4#"$#J-#!1#,&#$ #&#"#,&"++$1''H "+/014+,5#.+,&&5#< 4R)H),'6F###,A++".+,&#,&#"$++,##,&"++$@1 1#&"+$#,'S8>,@11#".4 #,0 #4##!0#5&4+,9;2 @@#,A+"cF`<`=1@<5.A9;2 @@#,A+"cF G@%."A0 ,J&#"&2 @@#,A+"c!( !I,%6 DD,8#$:'2 "$@1++,54 "-5:,"##,5,$,#.#, 4&2 "$-5:,2 "$2!5:4#, DDD#%Z>#4#"05,&#"&% "N D &#,60#1,5#12"#,$#,1 1&++"%++".#,. #1%#-#,A!+,0+&0##,1#$++,F)?44#"05,&#"&% "&#,-5:,1 $14 "11#-#11#, !&!##H#$ #&5,0#1$#-5$1-5:,$ #&1#-5#,-5:, 5R##,-++.$#0##!$#`@ !##"&@1++,E,HR42 2A!++1@#,&+1.#,0#.$ #&5,0#1$#-5$10##=1&@&) /9H#!#,,#a" .#,1#"#$1 .#,25 2#@A" #5:#,6 1#,$ #&# .#,5&5$1N@!++,,##"@!++,4+!!#, ,#a"@!++,5) &)-+.#,1"#==#,.#1))1 B4 KG H$!" +,H= )$3# ,$#!5:"5:$#,5,0#1 ,$#!5:

PAGE 104

9; (7 #&;$#" $#@1#!&% "&#,F14! <2&2) @ ) 4#"##,J ))HD2 ) @1#..#,5, 4#"##,@1#..5,$-5:,.#1 &2$2) ) &#A @515#&5#.#,5,,##.161 &22) 2&$$ & 5 $#A!++1@1 )8 $#2">51% "&#,&++"%++"0#12#0 "16 &) )R& #,"5:$#,1#& #,"5:$#,%+1 H(&#,">$1 ###J 0#.A+@15,-5:,A @515#6,H$R%9# "#,2) $#"++1$#1" ==#,& "H & R16=A)#,++"2#,#&#, "cW"'QlW"'E">$H %#"A#,,##"%#"A#,>51� $1#F #$&2 4)4-5/0,##"%#"A#, 5,0#1.&&#, A$#0 $&#,+=! A#,& 2H=R)6 ,++"&#+,1#,F% "..#1&#,">$ !R< # '''=='F)& -'S9%H6P#$#2 $#,@1++, $###"& cWcR'8'+ 4BK "cW,"c"# )'c#H1; !5$$#,.#10#1+/01#"@1# .0 $6 2##,&-5:,5,%#1#,@/0+A @1++, )Y2 -5:,.#150#1 $ )$#0##!$#2>16 A&#, A 0 >&#,HE ,1 @1++,22& $#.#"1 $H6N)=F LHB #&!#"+,@@1#"@15,#,&2 0#1+/01#"@1#1 ###"#,&21 5 i"j &) 2&) $ IcW"'SI'E$ $2 2$2 &2 )$2

PAGE 105

( ,03%9#!+,$&>"#,##,0##!#A @ &>"#,!+,$++,0 >&#, ($8D?#" 03-03#.5&&#,!5#1.5&&#,N, @] 8E G9;85, A,$#4##"0#1.5&&#,65, A0#1.5&&#,F9] 8 O8+8G E0+!4#"%#$#FU_G@]G8E##,0+!=##,0+!J4#6�#!=14+,H4 '$4.;.5&&#, ,&#"%#$ ,&#"%#$F$;'&#.5&&#!@1#2 $52 $$ !" !I '%#!$!$%2 &-!#,#@ ,E )&H&;8;;;On0+!4#$>!&#,@1>FG@];8 NFN 58$" ,&4 "5#.+,&2#%#"#,0#12#, &5$&#A! #$J4##++,5#.+,&!##,#,1#$#,+=@1+,&& "&#-#,4+,�#!=14+,&# A2"#,$@1$ R03'+41+,&2#,#&#,+"..#1�+,&F @]GU @];;;V ) +D!G2T# !I+J<2KLLLL!!&-! @.$'<$)##H; ,;;;E!#>,5,$$2-5:!#>,5,$#,H,$$$6'$),$#"+/01#! @-5:,"+/01#,%5:1-5:,1#,$#4 !$#4+, >&#"& =-5#1#()9Ic+;F9h"+/01#! @-5:,$##,"+/01#,0#22#,>51$#A>1-5:,F="DJ1<==:8E-5/0$#%#!&++,& #,$5-5/04#".+,,#, #&!=0H>I("6$<;&F & 03-03 j8(E?9D @], ;&% &;14)F)=g#!N)-5/0@/0+,&4!##,& "0#1A!#$#,4+,2#&" $ ,1" >%FN""@1+"#, 5)2 $ #&!03.-"@#5,&5 4B ;.)#! ;O8; ,8O 03-030(A-" $B# &$) $I.-03(U-$@8
PAGE 106

( -.B4B4 M!&!,9<$!2 MM=!OG8-EEF ,GG5OE "2 #G9 ,6,# S_%N9 1"#)F -RI' Q, G !"#$%#'MM2,#.2+K/ <3 $)#.H )'#=A) )?9& M7 03-0-/0:"u %)%#S.5&&#, A&#,&+$0#1.5&&#,4+,&#,&+$FH(.';2b6'%)%?#6& &+$!5/01&+$, U
PAGE 107

( &$&)2& e$H1'.'[6'# 5G(9 DD#1 #" #A&) 2 ) $22 $ $52& 5 &)H/&&) )$ #2$& & &$)1 ) G,%9#"%#115$V .&+1++,$##,&#" "#!V$5#>@#4 "@/0"5=1#,%#"&1c "1$#J&++,22$& %#115$+=$#&++,5,5#10+!=$#&% ,$#,.++">514"5:#,%5!u[P.%#!5: DD6& 9#$>,@1$#,+&#!5#=&#F$#,#$#,0#5&!5#=&# #@1#"#,2!5#=&#"5:$ #&$>,@15$$#-5,&-5:,,@15$$#,#$#,-5:,6!5#=J&#"5:$#,+&5$] bHH! D2#$>,@15$&#!5#4#!5,$$>,@1#!5,$FDD H+<$1)%?9%?g 4, ,<:_ '' =AF&11A2 !5#4#,!5#=J0#22#,6.#12#$++,-5:,1#& #,0#22#,F8$,++.4+, ##,1 4#"$#2#& .4#"!5#=&1#.+#,F ,++.4+,##,1 N 4#"$#2#& .5#.+,&$ #&$>,@15$$#@1#.&1#& #,-5:,Fk'['$)#0#11 4#"$#2#&$&F 4#")2>51@A"##,F HD<+$ R;#@1+,4 "&+,"5:$#, /N[ ) [2b )[2&) U[Dp##H++,++"&#,&5$1N %#"A#, A0 $#,&#.A#,

PAGE 108

7 (; 1!<5@,OE R'R851#, .#, ##,@+`".#1##,+:++, 6'''C)#&&" $!#$$#,M +"/6G;))#%##" )!+1#,!#a$! A#,&" $.+#, A$#%#1-5:,& 2 5S6&$#0##!& #,%#$N &)&H(( #,[%6),6,),n'c$N#, @",5#1 "eQ6D26, ) $#0##!%#$$#! A#,&H P."QAVqi)>'.( &<##,&5#>% 4A):5 1"+,#,&" $1] H']'' $&&$4 1)-##"& "@15$-5:,4#"$++,4+,& "@1 )'F ($);'; ''$'$<# $&)2 ) 9.'R9'-4+I'V '(,%' $;'&/@))& %!N$#1>5$#2! #&$#1>5$#[ &]C&)]13;):#A5:,##,2#,+>%& 4;&)8#/01@/0#5&5,$$++, ,++,$#,++.$#4 #!5,&#.++$@1"## 4"+$#,%#$#,@%++&%5!!5$#4#"!+15,$ 0#22#,)$ $&4@ ;#)>O C." #"$#&5/01H && )2 ) 5) 2)H @/0#A,#1&) (!NH$;';$); %#),M<4 ;)8#0#1$#!& ) & $2&+1" >%&5# ,N",<%O

PAGE 109

( # h).2)&) 2. #12#1+!#,($9&&##H0#1$#!& )$2&+105:&5#5#.+,&0+&$#@!+$#,>51$#@/0 !&#,225:%5:-#4+,2 #1#$$2. #@12#1+!#,+!@4#"J$ #&5,$&1 12#1#"5,$4+,@/0+,##"#,$ #&#,,++.$#!#&#,6& &>51#,&5#&#!+$#". #@12#1+!#,25:0#15,@1#!!#,4+,-5:,#5@/0F(# &>51#,&5#225:4#" A4+,A++"&#,2>==#!@#,">,&#"#, A#"#,4#" A#"5#&#"4 "�#!=1+!@2#!+@15,$25:&#,&:+@+-5:,4#"1#J$#,% "&5$#". #@1#,2"#,$#,()),6'#$%?^N+EEF*#&# @1#,4+, ##,A" /#&>"#F ++,$#4#,)T H$)&%#!!!B<<"7<;A27I?7I .5:,5#1@ ..+#,$$2 --) 8=/]$%;' '6$'$1)?'% DD##,@ "1$" 1#2+.2 #-#,.+,& 4+,2 4#," ,&#,4+, ,&#"#,45#"+,1 ( ) V (IM < 9QQ4*!!;) INM < F&f!" HDDD0#1#1#,5,+@1#,1#$#,&"5#>"#W@,+/01@.4))4$[H($ *8% 6.,''(0#10>!@#!4+,.+1%#"%++"5,&#@ # #&5#5,&#+.A+% "&1>51$#A#"@15@2#@! 1#,0 411' &2)2) @/0#AA#,$&''-A#%+1#"@/0#AA#g$ #)2&@ 42& 1:# A##,@+%+!50 #.+ 0$ )2 222 e$)&4})F))8&&$2&)2$2@HS4))5#1@ &+1&#,4 ".0##=14+,##,@+ #,$6

PAGE 110

(' %&'(&' & 1#,1& V$x:j.( A+&&#@1 #!&5#>51&#,$" ,&)A@/05#1( !'& G$$& 9(#<%yMM5&4+,)4' 4+!!#, 7# % >D&@ %5#8 ),$),$##H!)#F# %5#F5O"N55O E+!%5#.#,@/0 N5@65#&#".#,@/0F UC8.'$#" .#%5#5@ .#%+1 .#W@ ,++.++,$++18 .#0 #5@ .#W@,++.FO
PAGE 111

(( KL!V !# & SU4"5#,&6"5#,&#, '')''x!%1 ",1"#==#.5: [VW**QR 52##,&5#,1#0#22#,4#"&5#,&6 U+9"+-#,&H( 5-#$@ #. #0 #, A%1 ",#,F $)'i' $)+) $)## ; SU+/0?@!+$1+,&2)2 & 2 5�+#, )H H'['$ @ #. #0 #,-#$$#, A5+!@2#4##!1 &2 -#$$#, A5$#, #$#,,#.#,.#1 (%'i'## 2& 22 P)[3=/#,1F8$ H $#"##,& =F-MM"1@,$) =# )G@, % "&#,25:/#,1#,1#-+.#,, $$##, V2`=A $>!&#,2#&"+$#,6 4I$A1 4#">,@1F#&$ 25:&#/#,1 A'6')'$#1 4#,++"&>54#!@J .#MFM#1# U+"+"/0.oN.P@!"$%"$8:$%! >,@1#,++"&$ /0#!++"iF &12 @2 @-5:,4#"J [, $"+.&-5:, 4#^j),$#+! .2##,& B U+ .# 4#".++"&F(1'& S1 SU+!FP,# 44)1G ,2#/01@/0++"@/02#/01##,J-++.H(!UD *()*$#0##!1 #$#%5:&-5:,.#1 1 #%5:&5,$6$#0##!!#4#,4 "[ '6&H++5!!!5,R>51S##,0 #:# #,>510#1$#-5$1 2 15#1 #%5:&5,$.G, MU'6&0 ,&2##,0 ,&S MU++#&$#1>5$#,5@2#!5:&#,5@ SU+'E2#-5#!&-5:,.#1##,%+".I [F=1 8%YG$&)# ) "#50+!-#,&4#"!+,$#, .0#.R0++"S 6$6?<& 1#">$1#-5#,6,5#1>,,#,@/0#5&#,

PAGE 112

E<1R (* + 7( &5-5#,5#1>,,#,4#"J-+&5$#,++,0#1$#-5$125:!5#1%#&#"-5#,6-5/!54#"!>@15$#,5,#1#!+,&#"++,@/0 >%#, )&5,++"#12#-51@.+/01#,&&%##A#,!"8 E-5#4#"!>@15$#, 5,0#1-5#,5,#125:-5:,52&5,#!+,&#"1#-5#, <5,#!N+,&#"@25:-5:,H,,22++,+!#,F$)6 !E,5#1%5!!#,%#1#, S$<$86.++,J&+$RQ<"))C6%sF# ) N#$1M(GY 8)22 & 68.G) '' ++@:# +'("R/0. +,&#"@, 516&+1$#2#>"1+,&#"@, 51 ; MI0H !$& E! 2! #&4#"%+,164"5#,&d&4F#H!,!22! #&4#"%+,1#,#,4"5#,&#,6@1+.J $#, 1#,64"5#,&#,d 6'6A))#H(.A( $ )4< #&$ #&L4#"&5#,@1#!5: P + $++,' #%f #22 )Q[)H$''6 166 =R+@1+,:#F ) "], +%!9%R!)!!I!" D %!#2%9%1R .1#& #,.++"#1,+!+1#,5@,5#1@1"+=2++"6,5#1@1"51, &-+#!5:64 "#5$#,$#, #$#, 2&& 5$# "! =&.#1#1 $ A0#1$ #&#& #!&+1#".#a% "&12# $& =#"& "% "&12#"#512

PAGE 113

$ (9 -.2=#X 2 $' ) (&G<$42)##H<'6'='#0#1.#@&+125:#@,5:&#,5@% "&1 $#2">51 +V54.wA!+/#,1+FDD 2">5,1#"%5:!0#12! #&& "�>5& 0##,@/05:,#,&++,">5,#!#>"##, @c15,1$##=1)'C#e+@5_5< QN,N,VW1I "84 ,"%8==BEEF!=# $$S=4!9(1.S. '##'=$)!!C!x$1=, p0@++,-5#,!5:#5,##,& "A6& 2@2 &= )u2=+.5!5#$#@!+/01 .G, P ?I$#2+"@1#,$#@A!#1#,2 1 C d@A#! &$2$1 ) )-&)@ )2$$ )2&& & !#5,#1 !4 "-5#,4+,/5:=#"@& &@15#1@%+1##,,+2 1J @5,$5@#,$#2">51% "&125:%5:-#4+,@5,15"6 &)1)$2 & \ B A"5#@1#"!##"!5,$65#.+,&&5#+!&#$ &@&5#,@15$#4#""5$15,$#,&5#&#@!+.4 "@/0"5:=1.#1,+>%$#-#10#5&4#"4>!1 25&14+@1 25,W1 "1&5#>51#5$#,2#J%#$5,$+!!#@& #1%+1&#A"5#@1#"$#0 >&#,5xN1#& #,6##,=5:,###,4" .#F&A"5#@1#"@/0 !F ?),<')!2)#&#A"5#@1#"@/0 !2###, f ,5AA#,& "##,,5A.#1&#,45,$#"& #,%#$4!5#$#,4#"%5:&#"#,6##,,5A.#1&#,45,$#"$#4#,5&2)&) @)2$$ =4$8 ='F&.21 =5$01+11

PAGE 114

(7 4 @A"5,$1 %+"&@1 2>@1!#>A1 B,H 66D4>###, 4#"4! #&2#-511#,4+, .#1&#,@, #12#++,N 0+4##,$ #&6@ @1 1#, .0#11##,,#,1#$#4#, ) A$" 1#@/0++! ) 22 )( & ]$.+$15$#,@1#" 66>'H4%tiF?0+AA#, 22@ A0+AA#,5#%25:1#, (= "@/04+, B >51-5$16@1#45$0#/01@1#" 66'-'##H++,N #5:#,5++,2">!!#, 2 2 2HB) )5##,$" .$#4#,&@ ?$#, #$#, 5)1 #$"+>%#,1 #@,+>%#,6 4#".++6@1#"#,& 1 #25:1#,FC&&25:0#"0+J 4#"1" @1#,&..()H4444 !5,$1 #$"+>%#, $"+>%#,#,@,+>J -##"0#5&@#/>"51#51 %#,F?i64%%# 4#"#,%##"VG7O= G>6>PDD# 6&1& #!++" H'$') 8 '6D+D"F);? ).#D+l'.. 6C&&?=AF)#&25:0#1%#" 6>'Q('.>5:-#"#,,5A@1+A +!@:#0#1##, =+,&#"4#""5$1. #1:#,5#1 %++".##.#,"+11#,#,.>5-#,4+,$1 1#0+"&4+,@1+!! A#,+,&#"@. $10#1 G>6>#LL&' ##,@$++,+!@.#1&#,2+&+&5#.#1 &) 2) ##,4#"4++"!5:$#! #5++, .1-#11#, ) .++"$+>%+=$#.+15@ ; .>6D#0#12#!##&@#!0#10>!@#!4+,&# .>6D6=,#& !+AA#"2! #.64 2&) ,50#10>!@#!4+,&#-5/0A+@ 2&&$@ $#-#10#22#,&#!+AA#"4">/01 !$$4$, .>P.6>.D..E )?F'

PAGE 115

123UONHM<545'"!?f#>>+@@ >#!++5F 5,0#1 #,&+@/0 4#"2"#,$#,4#"1+!#, PCl1#$#,5#1@+!@##, L4< >@@#,">@1#,&# =-511#,&##,.#1&# Sn""Y""&,&#" 7:?7' A0 >&#,2#@1 ".&% "&#, 2##,#,"#$1>51$#@1"#1#,++,##,$#@! 1# 5 A0 >&#!5:2#/01% "&#, $&$ 2&22 *;H 8 VH Ge+= .#, 2#,+.5,$4+,##,@A#/5++! ++,"#,,#,+=@1>54#,2 @ "12+,,+.#!5:4+,##,%++" A 2 ( .#,@!++A1.#1,:+,&+6 $ >51&">5,$$#-#$&# .'$ )) A.5, =.##"2##%5:-#5#.+,& $ 5#1@1#2#1###,#, A5#.+,& (D$#%"5/01( Sh ''&H"+.; 5#1@1#%5:-#,6-5,@A#!5,$1 #@A#!5,$6 @1## ,&#"%+1#"F2" .N Q_ ) ^,# .#,A">11#!#,@1##, ,&#"%+1#"$#J $) 4#,#,-&++"25:0#1% "&,5#1"5$1#,&# 1 10#.1#$#,%5#,.#,0#10##=1.++"1 1 &) &H ##,&#"&#&++"1#$#,% "&5$N
PAGE 116

( 9 C 05#"#,&++" A#,5,$#,-5:,$#.++1#,&5#+!@&#%5,&#"5,@A##!1$#!>5&$##=1 6&.G, A 6'=)))#A !!#A#!N( !++]W4+,O@N;;O 2 2&$25 C."686P")###1!#A#!F 1" ==#!F('& 9!%0#115:&@15A%++" A -#$##@1#,2#$5,,#," ,&1#%+"#,6 & ())$';Z 67*8#&!#+(,6A&7<$ 66$))'@!#/01#4#"@1+,&0 >&5,$ ,++,J$#,++.0#&#,25@25!!#@ &!6PM,2"+,& @1##,2"+,&#,6@&+=4>"#, ,1>/015$#4" >%0 #"F 2) $ %.#10#10 =&"+#,++, &+1%++".#,-5/0 ,&#"2#45,&1 <%++".#, ,&#"&))". #162 &)5,++,"+5,$ .#,&+10#1,5#14 ">51+,&$,.#1&+1%++"0#1 ,&#" ,&#"& ". #16)$2 2& &$H.#O2#10 =& @1 1#,2 52&@1 1#,2)2& 5)$.#1&#+A5,++,"+5,$ .#,2$$2&)$5966%R220#"5,,#"#,%+105:4" #$#"2#! =&#-#5#->!!#,& #,&) 2+ H)'1>@@/0#, 2#5&# .#,.#1##, A.#"5,$ <4"++$& ?."6D#.!##&5,$ # ,$$!/&#@#!#,4 #&@#!] @1#,!#a"#,F&"+$#, 0#22#,!5:&#, ,&#"$++, H

PAGE 117

( -1F,4# BN Q -5/0. #1#,@/0+.#,&H=A 1 ;. ]%(d ?, 2 2 A4+,$#, $B L1++, )2H ,++@1-5/00#22#,@1++,!5$$#,6 (2 )*%$"#$ !Y$@II?HPI(=17!$72 $2!5$$#,++,& [9@ I 22 2$$!#1RH+!"9!= 6'Q.?##,0+,&:#0#!A#, .#1&"+$#, 1e#1#!%++"O,&#$"+@@,5:&#" -5:,$"+@A+1#,1"+,@A "1##"16&J2) @22 e $&21F 22 )$ 2H)@&22 2& 2&2 ) ;O "" ++ # 68& #S %B !6 &"1 )B$: ,$#0##"6'5,!+,&@/05,&!5A!+A &) B/ ,++.4+,##,A+!.2 .@ "15,+,$+/ ,+1+ "$#A+@14"5:. #&5$6 ,2#J @/0" .& 1#4"#&#,4#"$#, #$&%#!2#0+N$#!5:6"#&#!5:2 5&2@&.+15$-5:, &H.B.#%#!$#. #&F&.F$#, #$#,1#4"#&#,0#5&4 !& #,5,$4+,2#$##"1#,%#!2#0+$#,6$#.+F=&8 d?Q.8.,%+ F:,( ][[2$2 &) & )2242B$2),H
PAGE 118

(; +# =;41 #2"#,$#,4#" "-+#, 2 & 'a C.,6D# D i ?."6,2-CB.# c #"#5,->54#"6]0#5!5$F6&))H.G, (#C.# "9 7 )<%<#&! ?!.6&@/0 ,@/0 ,0#5& !>5@1#"65:,++"S "!>/015$0#5&6HGR )H.G,.1 Q5 .H4 'RO() 1 $#&+/01# A5 $.#"& #!.G, 0#10>5@%++"&#"#$#,1&+$#!5:@-51#,%++"05:&#A#"@ ,#,&5#25:0#. .#, ,14+,$1.++"%+1,5#1-5:,#5$#,!5:% ,0>5@5@( HDD+.A $#!5: A ,2#@!5@1 TU_ F,=AA $1 (;'&6H AJ0+!#,6 A&"++5:#,6$$2)2&&24#"&#" 5,0#14>>"@/0>54#,F( 1F)6$ & 2$) 2 @/0>54#, .'ED6& ,&#" ,&#"& #,F $4#"!5#-#,&#-5:,0#1 ,&#"J@A512#$5,,#,1#&#!4#,H= 1()<& DD)#4 "&#,&+$ .#,4 "&#,&+$$#2"+$1% "&#, .4#"4 !$#,@1#% "&#,$#A"#@#,1##"&1 #$#@/0 4#,% "&#,2&5 &2) (2&)"#&#% "&:#&2&0#11 #J@/0>54#,22 -&) &

PAGE 119

2&)$9;4# $&&&&X h"#&#% "&@ HB)2 $4# 4# &) 24 ">51@/0>54#,4 "1J&>%#, 4 ">510#!A#,)$2&& )2&2& $5 #$'6'?'; [)e C O#2@"@.++ & 52B '$;'@.++( 33 );"H&+1+6&);$f1?F);& ;C';+.5@F0+@#>.F51!+/0#, .!+/0#,F%3C&) 1$6)& 2#$"++=A!++1@ 4'#b)'.?;!+/0#,Al G-L iN6+A'=F.EEH+ '$82#!+/0#!5:F&+B8 "4 H_ $$ 6)Nf.1# !+/0#,1#!+/0#,F44#)%$ifN!$);) 9=D X!)[ !/=#4,

PAGE 120

(' 5]98V DD'#2$#@/0++=&$#@/0"+.& A#,$#"#1#,$ &$$ $#%#1@1 )$'& ;@@".,&#.+,#,4+, ##,A++"&F&#!+,$#0+"#, A&#,,#4+,##,2 $#51 'EDDF$ !8;0H4))0A), DD4-##"1 #@1#!4+,@1+#1@#!@#, ,#11#,5,0#1%+1#"++,$#2"+$1 .45@/01#4+,$#, \2@"= ) ,$#!>5&@1#.$#!>5& >,,#,$#4#,q?) @ H--6+)$I$2(>.-"+4 ,&W@+4 ,&@F :&4+,/5"/+45#">>",+&#, .5&&+$ $4+,+=,+&#,.5&&+$S1 1,@J ,&#"$+,$F .@1"##@ 45#"45:=>>" =%+1!+1#"6 .@1"##@-#4#,>>"0+!=+/01W@+4 ,&@6!++15, &#,+4 ,&F''""""'""""'6F 6)&)). "$#,+4 ,&F !)-.%)#-+1#"&+$ .@1"##@*>>",+&#,.5&&+$ )( ;Kh #&$;GK #H)';-5/0 4#"$#4#,++, &@%#!2#0+$#,6-5/0.#1$#!+1#,0#5& ,&#"%#"A#,++,-5:,! 1++,0#1$##,0#1-+!-5:,F 5#.+,&&5#-) $#-5,&5@FN8#?u6'iIC# H $##=0#1.++" A &4#"J1" >%#,&#. 4#"F 5$##=&#-++ A &4#"1" >%#,&#,++,-5:,%5!.5: ,&#"%#"A#,&#. 4#"FDD"?"N, $D P)''#)HDD5#1@+!@##,@1>0 >11+#, P &5# A0#1%+1#"&"5:4#,0#1-5:& "&#,@1" .% "&#,&#.#a$#4 #"&0#1-5:#"$#,@5,&#,%+!4+@1$#"++1(0A) 4>5!4>5!,5@.)' 4>5!5$0#5& A&#,$" ,&[402R4>5!,5@6A>5,6 44>5!&+1 A0#1%+1#"&"5:=10,

PAGE 121

6 (( ,V$&! 6C"Q(.-#2#&++"&-+/01-+/01. #&5$ !+,. #&5$-+/01++"&5$] .-#HC.1g$%F-XCPCX(C2 4#"&"+$#,$2$ )$$&)$$H &)5,0+,&#,1#"2#J@/055,$@1#!!#,2 4#"&"+$#, 4#"$#4#,52 $&4#"@1 1#, &2 8 &$H(R:QA T#<)'6.'),' 0#12#1#!@5"502!+&F0#1@1##!1:#4+,W,2!+&( U=H 64!4N -B 66,## ))$ & IiI '!6,$!)#) SS 6#6&.44<&H$'$F@5"502+:#0#12+:#4 "&#@5"50-(#!S!A 4"+$#,& "5#.+,&$ #&#"#,++,1#25#J&#,1# A5,A+,&6& &5,">5!1#$#, 4H)225:%5:-#4+,0>!A&5#.#,4+,0#.4"++$1 .++,"5:@11# .#,5#.+,&1# AF5,">5!VH5,A+,&++,25#&#,2)H64))'646 &-5/0+!@0#1%+"# A-#11#!5:5,0#1 ,$#!>@1 "1#,& "5#.+,&1#$++,2#@1"5:&#,&5#4#""#%#$.+$15$#" =@1#"#"5@FS&.G6&H''' .DD ,!e#&D S) "@/0"5=1#,5,@1#!!5,$#,4+,&#,$ &@&5#,@1[( DD $8F"4 .#,>51#"!5:#F( ? (## #<&Q. ++,$#,++.A!#5-5#"5$ .&+1+!!#@%+105,&#"&# ,++,$#,++.%+@%#"&1#,5#1$#&++,4#"%5:&#"&62#4"5:&4+,+!!#"$#,#,2#@! ..#"5,$#,##,

PAGE 122

(* ++,$#,++.!#4#,0#22#A)2?G $#4#,F;O; &1 % #@14#"%#!14#"4+!!#,F. 2 &#"#$#"5,$,#a"!#$J 4#"&%5:,#,4#"! "#,$++,64#"&%#,#,$#J $#,F$M'# &#!$& :H'6);0#1K q 'SL8dHF' )++,$#,++..+#,F f_#&&"+$#,5,&#,$ "&#! 0#1-5/0 .&#,2>52+,&F &$ '>1!#H1F $H&,0#14#"&"5#1 R<%6C8 &@1##,5,$ "&#!2>52+,&F &#"$#,4#"&"5:4#,4#":+$#, 4& $ ;SQ |$=,/&@ ;4$ =1s 06,DD $#4#, 4#"&"+$#,FOOVV"$O[8'_ +,#0+4#! @& "&# +1+ 4#"&"+$#, 4#"$#4#, 4#"0+,&5$#,6 !#a"#,@! "&5$++,W1!5:=1#0#22#,-51J #>"1$#4#,F?& 1#,66.#1u ,>5@0#1: >%2#>"16 $:.0#22#,&+10#1 II ))( .5,&#"!++$0+,$1+!@1#"A!++1@#$#2">5J )$##H&)"L' #!5:5@ 4#"$#4#, 4#"&"+$#,25,0+,J +'<51@1#!1L=U &#,@1#!!#,5A!++1@#, #@!& @1#!!#,H)$''')' +HL:)�>!A5,"##, 4#"&"+$1 4#"$+4#F 5+@@5@1#,15#4"+$#, 4+,-5:,A @1+=1"#&#,60#12#0##"&+1 N,N 44'111%B44 Q)Q .#,4 #"1#1"#5,$&5#.#, 4<#$##,0>!A+@@5@1#,15#+!@&5# 4#"4>!1,#a"!#$$#,++,##,+,&#" 4#"N 0#.$#4"++$&% "&1%5!!#,4#"!##,#,

PAGE 123

%], (9 2#'%F(V?#>,#,8_ H!#>,#,!#>,5,$ 2H')4F!#>,#,@1++,1#!#>,#,1#$#, 6>]2@*@')5 b$$, 9='44F4+,##, 2 .#1##,4++"1 .#,1 #! A#,6+=@1>54#, H''F)$8! @,#!! A#,H 8$8F22" ,&N A#,2 $ $9"M*)##H$)4F ,1N7< #1#,1#$#, .#,@ G8 N"4P9(K3+((( 4#"&#, L4 @/0 >&#"&"+$#,++,##, "&"5#. < &) && 5& ) 2 2 $ <=! .<&10I"P' && (04$)<$8*F# ""T C 0 !,P # ?8) $,% MM 0 #M,4 ;O($<2)@/0>J"#,$2 22& Hk'6C=1$' J) SB C9.""%+,$>,@15$+=$>,@15$-5:,' H))%+,$>,@14 #&#,6 ,1#4"#&#,-5:,)($)HDD$''#%.$ij$&#@!#/01@cc,&5,$.##&05:@!#/01@4+,cc,-++ ,105#!&05:-5/0 & 68(6A));:>5/0#,:>2#!#,!>5&@/0"##>%#,F''e1'F; $@)H+! :>5/0#,&#+!@/0"##>%#,&#F"1 #:>5/0#,6:>5/0#, .2)$ 6%'6# K%% 0*#&.#1$#!5: A&##!#,

PAGE 124

!6&# 70 (7 4+,&#,2 #&#! )B$ $#!5:J#!5:f6,[ '!O'++,$#&++,-5:, .#1##,$#4 #!+!@ =#"@1 =@1##,1:#@ 5,-511#, C c! $[<$0 #&!4^##,&++"25:.#1J.#&##,c, [ #&!2#$"5:A#,2#$"5A0#22#,)2$#0 "6%+1.#,0 "16,5#>%@6 "&#c&+W@0#5!5$#@/0"5=1F.WOA8,2#0 #&-++..#14 "J "$.D()H84#& "-5c,% "&#,%#!#&#. 15#4#,-5:,4+,&%+1&#A "V1c# 5@4+,HSN^G@,, # ) #!&!!&!F6 &!'D.5&&#!0>!A.5&&#!6.5&&#!#,52#, &5$&#$#!&#,61#"2#@/055,$@1++,&#.5&&#!#,0>!A.5&&#!#,&5#,#4#,@i>%6i2#!. "#,1#% "&#,++,$#%#,&6&$#,##@.5&&#!F'4 "%++"#&5,$4#"#5@/01#/ ,&515# [F(-%++"$#!+&#,&5#A $#!+&#,(X HK2 2 !$' + !!#&6 ')''$'& >M ))# ) F); )''& #&$ %C$)R'NS1QNA)# 4#"25#&#,& "##,$#2 &2#A#"#,F2)#, A&5#, .#,!#$15,5#1@+!@25:40#11 >%%++"++,##,&5#".#1&#,0+!@@1++1$#J2 ,&#, A&+1&#!>@-5/0,5#1-+!>,,#, &5$11"##,F%?E. W,, A!#$$#, #!#&!F)# )8 A5>." #, ?5 $#0A), )& 0#1.+,,#!5:!5&&#" #>H1'';''F )2)& !#&!!D0 =&@1>4+,&#, "+, !&!

PAGE 125

( 6KK%!( +D(D# [H""q));##, +=$!5:&#,2 $#@/0"#4#,5#1@62"5#=2"5#=:#F $$!5:&#, 6''#$H +=$!5:&#,$() 8%F#@/0"5:4#,##, $)F) 2"5#=@/0"5:4#,H'')'; P # 4'#2 1#!#$"+.FZ'6' $#0##!+!!#@5,+!!#,&##!#, B4('$)1 1+!!#@$#%5!!5$F?9(, C''_@==++O4+, 5 #5,+!!#,&##!#$#.##, $2$2 @!#/01J2& '.#) ')& '##H))1#2$ &2+=%+@@/0#, '8'#'#$Z#$#!5:6$#J!5:#!5:6$#!5:2$H ')'''6###,4#"@15@ ##, 2&( .#,@/0F$#!5:% "J ) &#,-5:, H +,5!!+@5$++"655" A#@/0# @5$++"('&H$#!5:J @1#!!#,)2#0+,&#!#, 2 54#"$#!5:#, $) 5$ P.%MP"39# F R$>!" Q++!1#$#, 4#"$+@1#,&+1.#, &$$#!5:.+#, $I$A>.-'P.9#4 66'# & 448 ##,2###",5#1 A##,&" $:#!++1-511#, .i.'&e 0A),('''?& G));.B$@#"$#+,1 P $' %+1#"@/05#1#, ,&#"%+1#"& "@/05#1#, 50#1%+1#"& "!5#4#, $&25R@/0" #, %P'.' 0P))),2'# 25,,#,-%#!$#, 6,

PAGE 126

<%%M ( #+++!D 66A!D="G[ HX 1$$$$'#2 C-..A+D ]$ -5/0.#1$#%#!&##,& "1 $12+,#,6.#1,5#11#%#a"@1+,#"+/01-5/0@1 "1#, ) *92,#?a ?5#&#"##,A++"% "&#,1#, 2#@1#0#22#, =':>%#J!5#"&5+.+,1@!5:A#" 0$# 0%&%+"@!+1&%+"@!+11#, 4+,2+.2 #5,##,">514 ".5$$#4! /01#,2+.2 #-#,A+$#"6&&12 .4+,##,A++"&#@1+!0'(A1 0 +'+H)'$6$' ##,4##$ 4#"-5:,$#-5$1$#4#,5'$$'$$'' F<:"Q5< !5#1@%+1.#, $#2">51 .&++"5#1@ A1#!#$$#,65#1@&2 22&+1.#,24>51@A"#5&1 .#"4#"4 !$#,@ A1#$++,-511#,60#1J$##,.#,$#2">51,>115$1 .-5/0 1# ,1,>/01#"#,F ,&#" 222!#$$#,6-5/0 ,1,>/01#"#,)HX4$M)$# A&.#1)2 ,&#"-5/0 H#"5,&"5,$#,& & &255,&#,$" ,&&"5,$#,%#$-+#,5,&#,$" ,&&1 )&2 ;0 >1#,&+A+, &5 @1>:#$#@A!#1#,2+.2 #4+,&#!#,$1#4+,##,&+A+,2+.2 #-#,&+A+,( #&!$%$%! 0#12 4#,,+1>>"!5:4#"J. $#,4+,5#.+,& .##,+,&#"1#& #,5,@!+A#,F)'1 4#"= ".>N!5#" .5#.+"&1#& #,5,@!++A4+!!#,F'$))4)&##!. #&5#5#.+,&5,@1++1

PAGE 127

( @1#!1##,+,&#"1#& #,5,@!+A#,%+,,##".#,&+14#"!+,$1 # ,&#"$+,$ ,&#"$++, 2H6))'))4+"#,?5 6,'#2#-#J1#,6 4#"##,@1#..#,5, 4#"##,@1#..5,$-5:,5A+@@#,6&#$#@/051#:>5@1#A#"@ ,-5:,5A+@@#,)5!5+". ,5#D"#,F5, 4#"##,@1#..5,$2"#,J$#,5'$5, 4#"##,@1#..5,$2"#,$#,.#1#!++"& #,@1#..#,6& A1#.#"#,%++" 4#"J##,@1#..5,$5@1 #A+@@#, ) < # "@ ).i .-(?JI ))5AA#4#!"5:$#,$ 82)% #2++2+#, &$5.#"N1###,4+,5,2#-51,#.5,$1 1 ,1$5,,5,$ ''&2$H !&>512+#,#,6@&$@4 "-5#,4+,.#"1###,#,4+,5,2#-51,#.5,$1 1 ,1$5,,5,$$ .& & J2H 6D (P6''22&2,&#"-5/0#" .1#2#"c>,#, =&##5$#,++"0#1$ #&45,&14 "##,5$$#2">54 "5#.+,& .0#115:&#!5:1#$#2">5#, A#5$#,$#-+$,#.#,62&R2.++".#a,#.#, H @2)&) $) F )+&$1.OM1'!)&').)# uT++,�##"@/0#,&##A5&#.5#6,1#"%5:!-5:,$#&+/01#,+=$#&%++!&%+"#,& )[

PAGE 128

*;; "" )( +,#"+/015$#-5#1#1 #@1+,& N"## $5++,@+"5:+%+,!5:&#, ''.)F@1##, )2& H$)4)# 0@$0#1$#!& &+1& "0#.&5#-+!$++,1+,&+#, +,$#!)''& +!@2#1+!5,$% "&1$#$#4#,++,&#&+,J CC#22#(')' <#( @.#5& ;_<'P.##H''1!) .5:#,O !+,$@&#,$" ,&@!#A#,64 "1J .-5#,##,2!5+/01#"-5/0%#"A#,60#1 1"##, 0 =& .%#,&#,&#-5#, $$!# $?R H$''$' FO,><5@<-A $#@1+&5$.#1-5:,$#&+/01#,-5:,25:0#. +=@1>54#,1 #@1>54#,2 R0++"S25:0#,&5#+/01#"2!#4#, H$b 3A+++DI'A+>ID".D% 2#$5#1#,6 $2=< k$';4)' 51$!5:&#,5,&5#"4 #$#&+1 #1##, 50$$$? 0##!#5,&>51@!5#"1R$%)),)# 2I.,)#O"18$8&X&1 !1%?)d%$$$B'2'$8# .-CC '') & M')# ) 2 <-O#+H!O'O !1!; H( @!+A#, $;?d,5#10#!&#"@/05:,#, "2>5@A">%6 2,5 21

PAGE 129

*; & =,5#10#!&#"b& # -#.,%Mb:xF#34#"J %+"&$& b')'#.$A45)# 2 'GS />K (#%P,QB."<@L2 6 ?+ 4 $=4F b" # H & + 6C!C,+>%1#,+>% 22Z F',5#1,++"25,,#,%5!!#,$!5:&#,5,&#, ##!2!5:4#,-511#,bC$)& S N9P)')#1"+4#"@##"#,5.&&Hb&e#,1"+4#"@##"#, N'9' .2 .#, 5,##,A++"&#@1+!&5#W0#1A++"&4+,+/01#"#,&#,>51$+,$2#!#11#,6@!#>J1#!b$&H>51$#1" J #,-5:,5,$#@/0 4#,-5:,1 8M, )'<' #%' B)'6 &2@ $2 b=))'$) .#1##,@!#>1#!@!>51#,()''##H 5,@/0>54#,#"4 "@/0>54#,FDD' .0#.>511#, &5$#,1#-5:,#,11#-+.#,1#1#2$++, )$,5$2 )$2$++,2 .##,$#!5:$#1+!: ,$#.+,,#,>511#, &5$#,1 1% "@1#J!#,2 9 ) 4F6& ,I$/-9 >51$#& @1##,.#1$#%#"#,$#%+A#,&#A#"@ ,#,)Hb.G% 9-N90#%#"1"+!5#J %#"6"+!5#@4 "##,"++.64!#/01%#"4+,2+.2 #&+1.#, 2++,2"#,$1 .##,!+AA#"2 $ $H 24 "-5#,4+,##,@+"5$@5$65, )1"+!5#@++,2"#,$#,

PAGE 130

*;' Q+D# MMM$?@!%1 BA!C).# )# '&R$2 1 1#2#!F''6! F'.#1##,@5"5245@N @/2#,F4$9')#4,$,G@] ## "h$,?g''[ ?#& 4$) A2"##,.#1.+,#, .++$ /_4#"2!5,& H?<6'['# 4#"2!5,&#,& ':21>!2+,& [@)"b H );%' '4)'$$)# ("ER!KK1( !2. #&'@#"4#16##, !+A X& # .+=1#4#$#,+=1#&" N$#,F`5@,OE .#1##,& #&#"$+=4#$#, S4 ( &#HK"B 4"#D4##! !5#4#"@!5,&#, 5& "0#10#22#,4+,! @@#, ,&#"$" ,&0#1%+1#"&+&#!5:5,@!>"A#,&HDD&#@.+!!#!+11#,4+,$#@A!#1#,2+.2 #&5# A &#!5$$b#,NF=) 2#-%#"#,,5#11#4+!!#,)2)2@ )5&$$2Z?)? $$')';)$ '#'92E""&$1# 0 !K%#!2) -& B4 &H&a!#,-#,& "J -5:$#,=5!1"#"#,F$=';&< E=5!1#"6-##=& ) G8 ,OE-+4 ".5$ 4#"1"#5 @0 A$5&)!"N(2 E4<$$&H&1';$; 0+,&@/0 #,#,F))# &$%6)'4#"&%++!&&#,"#$1#,%#$%5:14#"& !& 7+)'1# '11## 9=22 1"+,@A "1#"#,.#14#"%5@@#!5,$4+,2"#,$#"@$#!#5&#) H -7MNT ).'''#

PAGE 131

*;( 'VYE )$2 & 4 #>51@A">51@#!,5#>%! 1! 1FRL>51! A#, #'''$#@ 5&$2$ H@/0>54#,4 "1@/0>54#,4 "1J&>%#,">5:#,F##, #5,&:#4 ">51&>%#,6 2 &$&2##,#5,&:#4 "1&>%#,&)$H ##,$#"##&@/0+A )2 2H%++".##.#,4>5!0#1! @$#A+1: #!&# ,">5&%#$@/0>5=1 =%#!&#,$" ,&$#!5:.++1 < .,fP,# 1 ##ss)),.#1-5:, A 4#"-5:&#!5$$#, 'E@/0>5,$15 A ,%#115$#%5:-# A##,%5:-#&5#0#1!5/01,5#1+, !5:&#,4#""#$#,6$#@1 !#,6,5#1&#>$#,6-5/05,!+1#,.#1@!#/01#A"+15:#, 6'%F&2 22#1"#&#,2#%+,&#!#,2#$++,6$++,"5:&#,W 4#"&5$++,& "5 A\ 4#"2!+,$@2&2! A#,62#&"5:4#,& #,A!#$#,4#""5$1#,$5 ,&#"J45,&#,625:1#,++,H>51$#4 #"& $#@/05#&$#2#>"&4#""5$164#"4>!&$#"++1&2 4#"4+!!#,2#/01% "&#,$#1" ==#,% "O&#,& "22 H44\$ )?'N H 4 !& #,5,$0#22#,4#""#J $#,5,0#1!5#=&#@4#"!+,$#,&+1.#, #@1#"&#,++"5#.+,& '4#'E $@ ))$4 "1J&>%#, 7*@/0##&#$&1@&22

PAGE 132

K4/S %,N%55@,O_ *;* :E $)( (+=#,1 #@ .@@ .@%#!61#!#,J 5% QQ 2 UOS 5G<*/ ))& N(Q:)("b1 .+!#[4++@1##&@ (D&)1 &)2 &6']'& 68#5$#,F' $) )$ u82&)b & F8-#!=4+,-#!=>51-5/0-#!= +-+$)H( 25:-5/0-#!=(&)R:.4_ 86,$8## -#!=&&) 46#6&#",A51 ""#!-++&J DDD%i8$#b4$1#+!!##, ""#!6@1 @1>@F=!O!U#&!@&#A>A5! &))$88#3UCHM,E+!!##,-5:, +,0#1 $WF;N]'[6(%$ D(&$=AF5(4188)# X )2 6;E]1$$ &#,

PAGE 133

*;9 LPP 5#".#a$#, #$#,,#.#, #@ #"1"#!>@15,0#22#,65,-5:,@/05 ),4 #12##,64 #15 -5:,6A!#5-5#"0#22#,,H A 12$ G 8_H6,'E4"5:%5!!5$6 (&6fH'''#0#1A#,,#1:# >51#5$#,2#%#$5,$F&#%#!J @/0" #=:#++,&# ""+2&+1& "0#1 %5!!#,&0#5&5," #A#,4#"$#45,$4"+$#, "% "&1$#@1 #,&) $2 &H""OE H'6)''$$ )/#F -],F']L] ""#-&6.''' DDD484-#@ #%+,$M ''8&H)g# 45:=15$&>51#,.G$+A##, ;O;7# )$NF%' %+"1"#++!##,&#"15#,�+!=S 'H'6)',n'c#'6'?# G)),6R%HT=:)%6# 4#"0#>$&4+,-5,4#"0#>$&4+,0+"16 +=4#$#,+=&" $#,F( 2!5:$#@1#.&F4+,0+"1# #b2&" $2+=&" $#,. !+/0#,0+"1#!5:!+/0#,F-##" G: 4#"0#>$&-5:,4#"0#>$&#,2!5:&#-5:, ?."'6G'E #12 :>5/0#,F4"#>$!5:&@/0+A 5� >1#,"+,&++,$#2"+$1 $#, #$#,6%#!$#4+!!#,FG(* ,&#"1#$#,0#12!+& 48=# ))8 %#!$#4+!!#,4#"&5#,#,1"+/0J )5 -#"A!+,#, =A!+,:#@%++"0#12!+& 1#,1#4#"&5#,#,F4"#>$&# A!5$1#,&5#-#"A 1#,4#"25,&#,&# %#!2#0+$#,60#1$##, "V2#!#11#,&+1-#4+,0>,A!++1@%5:#, % "&1++,$#"5$1 A##,=##@1 .&#=##@1J 4"#>$#4#"0 $#,5+.>J )$( @#.#,1#,F'6A)6'&A"#10#22#, 9+!!#+!!#,FG .+#,6=##@145#"#, )%;'k&

PAGE 134

U!V #+#&!1' !.2! #.N2! #@#.S&#+@/0 H# ) 1!&" #45$.5@. #&5$4#"&"5#15$2# ..#"&F ,$#!#$#,0#5& ..#"#,4#"&"5#16.5@. #&5$0#5&+1 H1F5, ..#" -5:,5,&" #45$# .@1+,&5$0#5&5, ,$#!#$#,0#5&4#"##"#,() (6P3#&+,#,&+,-#$$#,]5&+,6&+,-#$$5,$6&+,2++"#,$#!>5$2#,5 5 &&+,d$#!>5$d$ #&d$5,>&+1& #1.5:$#, #$#, kU.F&+,1 #J 2"#,$#,] 6'$' j 6 6D!.#1&#,& &% "@1#!#, -5#!1 $#,[ .GH( %$%#@!1% 1[@/0" #=(;A$# 66#.#12 4#,,+1>>"!5:# =2 4#,N .#,@/0#!5:#"+/012#$++=&60#5!5$$#0#5!5$&$#%5:& )) ),'#H)?.#0#1+5")DD$ ++,,#.#,4+,@+151#-5:, ##,#!. #%++"4+,.++"1#, ,"#$1# % "&12#%##"&&+1-#&#,2#-511#"@+15 .++1F'4$444?=F H .%9$ $$$!)#0#1@+15-5:, D$#!>5$#"J %5:-#$#!>5$H ($.)6)1>510 =&# ,+&#.++! ."#&#,XX6$[F# EEF "1@`8OE$#4+,$#,#+""#@1+,16&%+,$J +"2#5&#"F:/.%+@,O4-5##,0>5@0 @A51++! 7<'!'@/0#"A$4=e); !#&!(&& ,N &#"&##!4+,&H ''F)###[5$#&##!1###,2 @ !$!#&!;=@#/"#1+"5@ !$#1>5$#;R,H ''$$$F#4+,$#1>5$#-5:,6&#$#1>5$#-5:,4+,2)5$#1>5$#,+!@$#J1>5$#2#4#@15$#,F

PAGE 135

!( *; +!@$#1>5$#,#.#,F4?),$,),%6p$$C,))#&#$#1>5$#,5@4"+J$#,& 2))2)$@2 H,# T'# 4$%,#) !(.R 33.)?.,#!=, )' ;;!!?+.P#(2,#. 33. B S0H)''#+@15:&#,,'[n'[-F#@1"+=X+@15:&5,$H2)2!##"5,$21>/01Si,,'['[@1"+="5:$#,6V$#+@15:&% "&#,( 4G& I0*^P'))#,++" 4#"+!5,+!!#!5B##,#,$++1:#@##,F')''''2' ,&-%#"4#, 4#"+!" ,&&%+!#,6" ,&N < A#,2&)2$)51 ..#"!5:+!@. #1#,&#"#$1@#,!5,@##,.++!1"+/01#, A1#! A#, 6P, e# 'F& 1##H4') $ H4b !7RcPI'6'$,T 6 CC` 6R'#=P,..##H')5, !#5,#@1>:#@@,5:&#,=5:,@,5:&#, &&H' 1 I0$2& $2 )) & 2H))2 22 H(i SI0S+!')')6<$)0#1+!@ =-5/0&++"##,$#-%#!2#45,&1 A$#! A#,-5:,\2 K4 I0 &V I00_!+#,(& $)&25& [F!fb @/0+"J!+#,6+!!+#,b, B I0M %) MM I02 %N##

PAGE 136

*; % "!6&H'6%$,<# ')++,N25:-5/0N5,�+,&0#22#,( U" 8=!@]' +,OE@4#"&##!&-5:,H%Ic""1)#,++""+1 4+,&#-%++"1#&++"4+,!. 62 MnMMn -5:,&"+$#"R&"+$#"@S0#22#,&H6.&5#,@1J0>5@/ @1>>.2>5@ +5&#"5:#, 2#0+,&#!&#++,##,0 >1#,A#,,#1:#$#"#J$#,#,-) $#" @1#"&#@1>:#@4!##@/0))& 1+A'E2##@1&5#"),c#-*##,%5!&&5#"&##,&5#"6##,%#-#,F.AH3A"#&!"4##F3=3))#&5#"#, 5$#&5#"1#, 2##@1#,65#1@$2&+1&#,+2 1@5,$5@4+,&#$#J @1+!1#4+,#a,&5#"))')) 6-R#".&2 22&$ N;2% ,JA!++1@!+,&S+U1-U", >,).&)'0 $SA))) ),$,#) )' DD[42 4#"##"#,—#!$&f.#4" >% 0#&*& "+=&+..5,$4#""#$#,%+1#""#@#"4 5"!#1 1++,%##5,$4+,45@/0'#5,0#1V2#!+,$4+,&#,"5:@1J2 >%45:4#"4#""#$#,& "+=&+.J.5,$F&2 7Pn@??nM)n_nM"n"3A+MMnn"3M( !D--#1/6,)" 30D6'#6&. );056,Y 073#&)2& )$ $&& )2 %#!%#!1#4#"@1++,W15@%++"&J 1 /0

PAGE 137

*; )TDP,-A,=+,#) [ &$&$& ) +P'#-:+,&-:+,&#,22 ),(U:O%F4484A);5,45:+,&@/0+A!#4#,6#!++"45:+,&5$ H 12) &@) OO"M@ O"+VH##,&"++&SF,++5-5:&#N-5:&#, @1 ==#,&54#"@#-5:&#,@1 ==#, TQ /G, ;Z2##, 4#!&6##,"#5,#0#5!5$#A!++1@.G, %9 E+ M 0=@1"+=F.'$#$#@1"+=1% "&#, =@1" A& 2)22 &2& #& $2& 5 &|. ,$#,15!0 ..##5$,#>"6& 5&&#"15;)25#.+,&4+,&#+@1#&#""5:$@!5#&#,& .G, M -.N>=@1"#,$ $ "ZA2 #&!#&Ny;C@1++1& ++,1 N,5,$2)) %.!/!HCC')#&+1%++"J& "+!@0#1$#"++1#"++,$#1" #, A$#&">1% "&1##,4+!&#"J$#!5:1 #@1#!&5$1@!++1-5/0@!>51 %#&9%6' &f +"+"#+,1-5:"+,&60#1A!+11#!+,&0#1!+,&@H),})###,% "&&+1,5#1 A� =&A!++1@#,$#2">5#!5:5@F##,2>51#,.+,& "A#!5,$IF S/!#&R-## #4#"@1"+,&F. HRp7#4#!&.>5@FG( #4#,2>51#,&#!#.2 #"F A-5:&#$++,60#1!+,&,+&#"#,5,0#1$#-5$14+,&#>@1-#5!#,2,++"&#,+,1 .#,&#, #4#",+&#"#,

PAGE 138

*; H2#-5$-5:,++, (EE HC8R) A-5:&# "" ,++"&#,+,14 #"#,)=2"#,$#, $))$1FT &H!./" G6P'..'$)6)'$'C6 A-5:d%5:d>51&#,%#$d '-.G _V2 "@12 "@1#,6 .1#A#!$%6#, =!<''%+@@/0#,>51N %+@@/0#,,H' >5:#"5@/0 "@1##,1:# %+@/0.+,%+@/02++@ &5 ')'#0#15,&#@/0 1#!@ $)''6'# )$$'&H = A "&#,$#&+,##1#,$#-+.#,!5: I'I'.#!$F A!++1@#, A##, =.##"@/0#,2 "&#, $8->5$#,5 HF# V .'$6'###,%++" A+!!#"!#5 F$#,6 @ "1@A5:-#,&5#25:&#"5:@1% "&#,$#J )!+1#,->5$#, ,>115$&-5:,$#A!++1@1(8)$; -(M'6&"#@1 4#"@/0 1 4#"J $'%$ 2!5:=@#!6%+1% "&1 4#"$#!+1#, +"5$# = ,++,$#J )Z2 4#"2!5:=@#! 4#"@/0 1)2 ,+.#@1#..5,$5 5#1@ 4#"!+1#,,5#1+!!#@$#2">5#,. 0#1 ,++,$#,++.45,&#,6#"-5/0,5#15, (%<''#"#@1#, 4#"@/05#1#, 4#"J >,,#,45,&#,.##>,,#,4#"##,5$#,6 2!5:4#,F==&F& #, 4#"J 5, ,$#!#$#,0#5&4#"##"#,65,+,$@1#, @/05#1#, 4#"!+1#,62 "$-511#,6.5@. #&5$2#&" #=&6&" #=J &))$&( 0#5& ,++,$#,++.0#5&.5@. #&5$0#5& 1?=AF @!#>1#!Q), ,$#!#$#,0#5&!+@1#,. #51#F ,5#12#0 #4#,F%i>

PAGE 139

* -? <$68#0f. #51#"$#, ,++,$#,+.# 6);,i3=#4#"& !&-5:,6 A&#, .@1+,&5$0#&#,4#"&"5#1 ,$#!#$#,0#5& &%++!%#$-5:,F&) 4#"!#$#,0#5&. #5:#!5:0#&#,2#-%+"#, 1F1+@1#, A&#,1+@14 #!#,5, !+@1#,F H')g$& 0#1& ,#"H&=$ C&)!+@1. #51#"$4#"J "-+#,62#. #5:#!5:#, l00#10 =&@1#!,&#"0#1$#251 541 ))0A) ( ;F 0+.F ''EEF0)4 "&# &F0@ 1%##&#.++!, $##,@@1+.A#, )T+..#, !60.A A$#@1+A#!&-5:,54#"&5#A5,$#,0#22#,.#1!+$#, ;1#,5@1&5# $#2">5#!5:$#% ,$#% ,#(4 1 12#"$A!++1@4+,!#a"#,% "&1$#2#-5$& G [ 2& Cl2">$FDA ,1 $2 4+,1%##.##"++,#!++"4#"2 ,&#, A"+>%#,%++" A.#,##,2+.2 #-#, A@1+A#!#, 0 "�##=1$#!#$&F'0A)@ 70"I'(411.#1 0+"1#,-5#!6.#1&#,.##@1#,!>@1#,5:4#" N05,&#%+"A"+1#,5:!#, ##,-##"@ "12">$ 4#"2">$J$5,$F( 4e!8$#0##!4 !-5:,2 (94#"&%++!& $ 0#1@A "25:@1#"684#"##"&,&5$6 5A" A4 !2#J 'F ,+>%&4 !@1+.A#,&4

PAGE 140

*' )5 A$#A" A1 A#!++"$#&" ,$#,@1++,-511#,2(&)' ?=RP ##,+,++! %+1#"!#5&5,$$"+4#,F +,++!%+1#"!#5&5,$(=$6)$' ""CH'%$%6)# 25:A+@@#,F.#1 ++,@A"#5,$4+,0#1+A51++!60#1+A51++!++,@A"##, )H,$=!9,GOOE#"$#!&25:!#$$#,)H!##45#"+,1$#4! /01#,.+,&:#@2#@1++,&#>511%##0#!=1#,2#5&##4#,0 $#,5,#!++" I3A-$ #&+!@#4#,$ #&+!@25:+,@+!@0++@1)52!5:J2++"&>5&#!5:6 ;2 5,0#1$#-5$14 "0#1$#-5$162!5:2++"$#!5:+!@.GR, ?.:"'_@1" #=,5#1$!+&,5#1$!522#"5$6. #5:#!5:2#-%++"!5:)2FN N !&#@K(E$#N @/0>21FJ8=8#45!!#,4+,�>5& ,1& #,+=45!!#,F 45!!#,6@/0>22#,F G 6P6=='6 M##""#@1, $.++"cc,!++$&JD$ 6R'<' "E, '='$)# &+=%5@@/0#,62&2 &22& 2 +=%5@J @/0#,+=4#$#,()!9J#),H!'# )<'$; ,##,5$!5#5&0#22#, JH!(%!N(&#!# )& Y G.""'=$.# i4H'%'#J >51#1#,#,&+,&#@/05!!+1#,4+!!#,

PAGE 141

*( 1'&)'2 $ A->5$#,5,@!5#, &2) 25 E#,&+,$" 1#,&##!@& "&#,,#>@%##" ,+22#!#,,+$#,$ >512!+-#,()%)%F' k).T ++,->5$#,4+, A->5$#,6 UH +/01#",+$++,+/01#",+4 !$#,6 #1#,4+,2 )"F)# +/01#" A .#,6,+-511#,+/01#"J (V(T%6=%+G%4.(?(OV4h1" ,+$++,$55,J S')86'#5A#, FQ# # ;9'8'jMM2[.2W,; C 4#"@1 AA#,H ) 2)) N @ 224#"@1 AJ $"+@2.#1 1# A#,F'')'6'# !!)!@J &#,2#& $@,5:&#,+=+AA#,F( %?^H94FD %6,i# )'# @,>==#!#, 52&#,+&#.& &#,,#>@ A0+!#,1#"%5:!.#,1#$#!5:J )1)?)%iC&&)( ) L^V1^V NN]I '' A->5$#,6 #"15:&0#10 =&,>"#$1@&+,!5,@%#,&1 2@ & A->5$#,))2 $$)2 $$5 &I5

PAGE 142

='r1R ** !=L$+++1+? A&#!>/01+= .#,2 2&)$ &)2&) 7%$#2"+$12#,+>%&% "&#, 1#"%5:!.#,+=$#@A" #,0+&1#-+.#,1# )25.#1&#,45:+,& 4#"1"##,4" #$#" `S$9$%$'4# 4+,$1#, 45@/0 "+,2+.2 #& $2 ))&2&& $2& 2 ($& $ M24#"&%++!&( C9.: $@1 AA#,4>!!#,F 4&$ ,2#& #!&##,4#"##"&#,%#$ 5#-#,5,@!++,F6))')6$0#1 ,&#"@/0#5&1>@@/0#,5#1@&+1$ #&5@#, SS6>6#+2+@A">5. 5#1@&#"$#!5:@.++"&+1%++&5@5,-5:, %++".##.#,,+&#@5"50A">5.5,&#, 2#$"5AA#,,5#1.+#,6F5,& !5,$-5:, ,&1#0#22#,$#@1 #,+,&#, Lp!. #&5# %"5:=1F')$+2+@J 5,@1"5:&5@.#1&#&%++!N A">5.2#-5$#,F$ ,$# "! =&#p!. #Fb$ b6)''%6)#6, 4 ()> C$6 $2$4&Z1 pP!!.&#. @1++"&A!+,16

PAGE 143

" *9 3"51$#A!+,1 A1>@@/0#,&5::#@2#@! 1#, &2&#A#A#"A!+,1##,@ "1#" +#"@#,&+1>,@1.+15$% "&12#@A" #5& 4+,6&2##,@ "14+,A5+,1-++& '$'#fG4A+"c -%+"1 .5:,-++&6;&2##,@ "14+, 2 >%#, A@+%+0$" ,&#,F @1++"&.A(, H+668$'#5#.+,& 'E$5 &5#+!@! ,1"##,&#,#/01##,@+%+0 $&&DA&@ 2#%#"1F!<=AF@+%+0$" ,&#,F &41 $$<=u)8$=18 '$'&[ $)80,H $$'+)& )$+6$#&2 "+$A'''$=)F)$g )$ ="-(<#))(D+Dk=F III '#%')# )5)&H6 +Ds+5A8@1>5A#,6##,@1>5A /!"!" $$$cQ!9!. "5:$#,H$+,'<$# %(RD-#.%9%!=')$)## $ j$$$# 30>"#,F E, 2@ '2#: !#c 20>J 0#11###,&+1.#,@1#!1++, "#,F<'$;4#"0>"#,5,0>>" 5#&#"4+,-#"0 ##,%#!++, $#4#,F$'');�>>"9H 1%##-5:&#,4+,0#1"5:@14#!&&+1.#, $$18$=80>>"@/0+10>>" %5!$++, $@1#,6 rG& 2( ),"5:@14#!&%++" A&#A+"c% "&1 %$?# .G

PAGE 144

*7 P &:H' 4 "-5#,4+,@+%p,@F(22 0#1$##,.#,$#2">51 .5#1@1 #1#&##,6 2& )@52))2)& HLv .#1##,@+%p>1 #&##, Z(,##=,5/01&) $A C9."SZ,# 0A)0&&A 4&F)#).AA SZZ.0@1" 5:#,1#$"+2J 2#!$ 5:#,62#@1" 5:#,#,1#-5:,#,2#0 #4#@1" 5:#,1#$"+22#!$ 5:#,6R+S''.>WR2S2 &5R/S)$&2$$$&$& H[&R+S&$)H$!c)($)*c 9c?8<7c4 &) 5 (F0-0"I'"I"I'"'I"'H'F'<) F#@1" 5:#,1#$"+22#!$ 5:#,F &#A!++1@4 "0#10>5@4 "+! ,& ,$+,%++"&# ,&#"+2 p,/$#, #.&#A#"@ ,#, T '01#">$@A+115,$4+,0#1 "#$#,%+1#" 6)<)R'#2#@A+1$&H%$8F#&#A!++1@ ,J &#"0#1+=&+$ & C0!'#0%+1#"@/0#AA#"4+,!+AA#"& A#,.#1##,0 >1#,@1##!4$&2 SZ"Z&#/+@>+"5@ 4 $#! Z#)#6).'#0�#.#! 0#1A+"+&5:@0#14#"2!5:=&#"$#!>-+!5$#,&H#(X9$% )__A$%0)'TT SZ'-tZ@/0#>"6$#N AN>51N 5,$#@/0#>"&F_HN

PAGE 145

#%#&! +=,#.#, N?NNj9 ) )u[H 2 )$2 ) ##,&"5# $2H -#4#,&+$#,!+,$4+@1#,5,&#.++,& O+O :O+O OA5,@1>#,@/0#>J +%+! "#,6 )4#"@/0#>"#,& $2)&) 2C4)$=); H8O+ ) & #,@/0#>"#,4#"@/0#>"#,6 !'($R/0.4"++$$#@1#!&# ==O+OS6,OEE()'$'8# 4"++$4"++$@1>[ B ($G89f #&#",M,##, .+,$$+4">/014+,&#!5. #@F /0.&#! ,1+"4">/014@$ &)1Q%:A)& SU+,O+O $#.++1# ,8, +)%1 ++,0#1:>2#4#@15$&# ,&#"&#,0+!@ 4#"-5:,&+1-5/0"##&@ 4+,&#,2>==#!& "$++,&##,.#1 ##,#",0##=1$#4 ".& e$ 0#1:>1 10++.&5#,#,+,&F 71 && "J A"5#,65, 1[?&);2#,+.5,$4+,&#,15:&&+1 .#,0#1A! #$4##+=@A+,1&$ 25:1 ", A%##,& $$&5: ,$:#>$&5$ %++&4+,0#.1#4#"1#!!#, H '$# .M( H'''''#!' )')## 1?i:2$,T#& S'#&0 @1 ",5$%++&F <8)'),)#>514+"#, ^ UiS ("/0.4 $#!,#1F .#1##,%=!+5>O:+$1.+#, A4 $#!@F 1 A4!5#$#,& A! A#,& 2'51%:H4 $#!++" 0(N/0.##,/ .A @515#4+,$ >&.11" & A#" ((P/0.) n''.#1�+,&#,4+,#!++"

PAGE 146

$#! & #, A-5:&#&>%#, N# );;)#)$ F ) $" 1@A"##,2!>==#,0 4++"&5$#A"++1>51@!++, # # 8 6.,# 4Z&%Q ++ #D% #@15!#a$$#! A#, 4#"!+1#,H'9 Mu +=%#-5$,5#11#0>5@#",5#1-5:,$')')'; '')&(&)' C9."QR##!5#&#"F!/!F####,++,5#&#"65#&#"c#,F' 5#&#"�#!=1F#@!$% <)) & #$+,@F 2 ) i#'S$$$ 1+6&($))<&$8= ##,4+,2#5&#,##,4+,+!!#,F GBI ),$6.6$6')$' ;##,4+,2#5J&#,F$Y))# )Z)& 4<$@ 9%))#$C$#&#">5.1# $)5$+A5,$1>@@/0#,">5.1#6"##15">5.1#$)@5$+4#A!#$+4#A!##,)2&H1%CC$)TJ4"5:#>"#,F'#5,&#"#+!!#,6$&222 25, .#,F .#1-5:,!#,$1#,5#1!5$$#,5,&#"5$15,$XH5,&#"5$15,$AAH#"@1>@1>@-$NDD= $#!#5 4P+#-511#,.#1##,#,">5@#J!5,$@ ,&#"0#1!5:=$#@!+$#,)\2++"&,+1>>"$#&"+$6$ #&$#&"+$:%#!N$#.+,5#"0#5& "&#,1#!5:0#5&.G#H$'E##,%5:-#4+, %++"25:@!#/01@c#,2##, ,&#"0#1!5:=5@$#@!+$#,1#"%5:! A&#&5:4+,&+12##,0#1+,&#"5@$#!#$&F <,:+<=/"N,8 ) 8& SS.C"# 4$<

PAGE 147

4G# $#,5#1>,,#,-5#,,5#14+, ,,#,-5#,2 J @/05! ,1&+,#5,"##A#,$#@,#&#,##, )) 4#"4 !$#,@5,&#,$#&" $">/01#, D-+&#!F""%?6<4) )$$&$ ##,= @@5#!#0+"@ J$H"" %++"4+,.#,.#12#0>!A4+,&#$ [H 4+,&#, !+.A5@+%5@1+,+$+@+"5 -+/01. #&5$0#5&$#&>!& &:#" #,14#"4++"&5$1%++".#a !+,. #&5$0#5& "+,@#,&#"$$#@/0"#4#,% "&#, 16 )$' @/0>!&.5@&"5:=6@/0>!&5$B 2) B 9!g$4#"##"&0#5&= >1 &2& .5@@!+$6##,.5@@!+$= >1 2#$++, )2&) 0#22#,6 1H '!''6)#b''$4&) 44644H$# =#) !H%=%$4#"##"& !& (%59# j')6$$'.' $#4#,1 #@/0"5:4#,6= >14#"##"& $2& #.#,4#"!+"#,F ,1J 5'&R'# %"5/01#, %8&F

PAGE 148

UI! 5HK!R' iRR9*#4)2%1i)$'8]'['&0:H''$'#22.#15#1@+,&#"@1#4"#N N&#,@1#!!#,'i'!'&6F'+9#.#11%##+!@5,0+..#, 25,,#,%++"1@! A#,&# ,2#0++"&#A!#J#,2 4#,&#@!+A# -&5#A!##, 6')';2"+,&0 >1F $$4 "-5#,4+,0 >16 A$$0 >1& #,F5#.+,& &5#+!@ @1%5,,5,$2"+,&0 >14#"-+.#!15, @@/0#,#,&+14#" A1FA -.A+Dk## <5+-B 12) 1,#F#F#, -g$=AF)& 4D>N# S I # '#2 )H%$96# ++ '=2)&))), '%Y' 6A+D=# %GE4#"%5@@#!#, 4^ 4#"+,&#"#,22 5 4#"+,&#"#,$)@2$2 2 H$$4); 814F 4#"@/0"5:4#,6$@20#14#""5$1#,4+,�+,&#!5,$#,#,A!#$15$0#&#,&5#25:0#1##,2#$5,.+#,.#1&#,A+"# $@1% "&#,$#J4 "&#"&&& 2$@ )&2 $) &H)$'&#/#$/-5/04#"!##&#,+,&#"#!#a"#, ++,1"##,F4#"!##J&#,Fp$4 "-5#,4+,+,J &#"#ZH4$'4)+=@/0"5=1/ A5:NAC) ('V2"##+,2+.2 #$#J .++1#2+, A1#-511#, =1#@!+A#,A) )+#$'' )$8$;T## &

PAGE 149

%K!.! *' "" 6':P'' 2++&:#0#1"#511 1++,�#>A#,#,!5##=/4 "##,5,@,5:&5,$4+,+=&#, 0+!@,++"2#,#&#,F ##,&#"$#!5:2++&:#.++"%+1!+,$#" 0#1"#511 1 4#"�#>A#, 4'8,'='EEF$ 8#1# )4< 2" &:#@ .#,2+#,6-5:,2#@1& #, .%##"5,$#,+#% "&#,++,$#, .#,) 2 N!1=M'E $1 8 $['$F)) #&!"2# N)+6D##H2 $2)2&$& 2 4#"&#,@/0 >&#"$#@!+$#,&"+$#, %'$ ) F&)?-5/04#"@/0>5!#,6%#$@/0>5J!#,2252#J,$##,H4#"2#"$#, ) &5>510#1$#-5$12"#,$#,4 "0#1 $4#"2#"$#,22&H &##,4" >%0 N $#"5,"+,$&+,.#,-#!=5@$#1" >%&0#22#,%+1.#,5@++,-5:,4" >%1#&+,#,0#22#,F @/0>5!A!++1@@/0>5!0 # M+'''E4"5:A @15$&"5#@1 ,J 2#@/0#5&#, +A!'#2$#@1"##A1qC'))8$&6A+,# $## +/ ,/>25,# )2))$1'' >514#" "#,#>514#" J"#,#,6>51$#!#-#,>51$#!#-#,#,$84i)# )&@H')#>515#-#,6) 1 1@#!5",#.#, ++ &% %! E#%sN># +DA+D.$ #&M"HEE %IL';914@ "14+, 115,$A+!..#1##12+"#4">/01 $b, F' ++,4+!!#,1#!5:=$++,

PAGE 150

*!?R *'' A@$+1F 4+,, A@$+1#,4 "-5#,6,( ##%$99!6 %-5!4#"-5!4#"#,4+,-5!4#" (% 8!*P-5#0##,N %"5,$#,2 -5/0!+1#,%"5,$#, 2 2&) S (<')<6P#)# ) 7L 6P>#!%)$ !#<$#6G '6X##, =5$>>"!5:#>51&">5,$ ==5$>>"!5:$#J-#$&# .&++".#a A##,.5, =.##"2##%5:-#5#.+,& =5#1@ 4#"&"+$1#!5: =25:%5:-#4+,2##!&@A"++1#2#1###,#, )\24#"@/ >A!#1.G: %<''$1# 8'& R='$61$)' -5/0!>5-#,F!>5J -#,FM( !( !#(!$'#&1#, @1#4+,-5:, ,&#"0 "5$#,5,-5:,2#0 #=1#,4 "-5#,60>!A4"+$#,++, 5#.+,&V&5#-#!=2#0 #=15$+".5@F %#&?l$#2#&25&&#,[ 6')V25&A!++1@ % 9%#&'0#1@.+!!#.#1+!#,2+,&:#&+1++,$#2"+$1 ,&#"++,0#10#=14+,##,%+A#,4+,##,$#"##&@/0+A 2#,%#!4!+25:0#1!#..#1&+1!++1@1#& #1@1#45$-511#,5,&#$"##A =0#10+,&4+10 4A+D',.D#=2@! 16@! 1 $50+,$@! 1 %%!.#1##,%+@1#"5, %+@15$$5&>22#!0+"15$ ,N A"#$1F6'18F&>22#!-5,,5$4 "4#"@/05!!#,&#,>51!#$4+12++" ,&>5J&#!5: &6''; @>!1+,[ ;_*%#&!'##,"+-#,&#$#!5: -5:, B59OEL%##% "&#, 4+,&#,N0 ,$#" <)6#&5,@&+$[ (i>s'6.'#!++"-5:,

PAGE 151

%%%#@ *'( $ +=$#! A#,-5:,&5!++"-5:,.#1-5:,%#"F(4d %&!+,&S0#1@A "%5!!#, 25:@1#".+#, n<#S+2$ $25,/&)'x 2 -.>C# ==#"2#@1++,,##,!#J4#,A)['# &+1& "&#,& #J #,1#,2#0 #4#4+,0#.&5#S'"6PRR);##,%#! AJ &+1&#&: #"5$&#,-5##4"5:!+1#F% "&1$#A!++1@1&++"%++"!++1@1$#, #.&#-5:,%++! A&##&F G(8A!++1@#,51#,2#0 #4#4+, W, ==#"1#"A!++1@#2"#)$#,F $++,2"#,$#,F('))6$$6F' $%0=2 (9" 7--+"" #%./1^#.++" #4#,1:#@&)@2"+#,6@!#/01@& "&# AA#"0>5& )@!#/01@& "&#,2+@1$++, 2) TTTT .:=!-&#,4#" >&#,-5:,4#" >&0#5&4)$<$ )')4#"@1 A1-5:,5,0 =&#,,#>@ $ ) oQPd`dd 4'+D+#$$),#5,+!!#,$15,$#,& "#!++"">5@#,2 6,+>+D&2 ''H.G,0#1$#!&&+125:##,@1#"=$#4+!$#$#4#,% "&1++,&#A"5#@1#"@ .1#25&&#,60#1$#!&&+125:W,$#!#$#,0#5&25:%5:-#4+, ==#"$+4#% "&1>51$#&##!&625&$#!&6 ==#"J$+4#5,$#!&()6$ &H%'$$$6)#22@+!+%+1$#4#,64 "@+!+N%+1$#4#,F&#"+25@/0# = ".>!#&5#&# #,&+,##@4#"1++!1.#1[

PAGE 152

*'* !2#%!$2#&!e! ? '$ A-#$$#,92 !)2 2 H6'),F.#12#$#!#5&5,$4+,&#,+.++,4#"0+!#,>51&#, >&#,15:&4#"J1#!!5,$#,4 "&"+$#,D4)& 242 &2&6'$)')4# 1M )9!&!* ; ()H 9$%$#&! i L$%/0..5@4#"@1++,4#"##"&4#"J@1++,2&5c#,,++"4 "#,#,c#,,++"+/01#"#,$#J##"&$(),g$Z41)H'),+# 4#"1"#&#,+=J%5:#,,5#1 A4 !$#,6+,&#"@% "&#, 2H'$$FF 4#"1"#&#,,5#1 A4 !$#, 46+DA+D)#& "&#!>/014!5#$#,&# 4#"4!5#$#, '# R@1##,!5$$#, -511#,$2 225-511#,R% ,#,S2 )+!!##, ).#1-5:,4" >%,&#"##,2+"+:+F 6)=(, $25:5,0#"5,,#"5,$-5:,&#& ".5:1#$#, 4#"2#$+,#= >1#,.5@@!+J$#, H$2$@1##,!#$$#,A!++1@#,6@1##,H-5/0 1>@@/0#,5,A!++1@#,$ -$ >6,) 6A+D#8 +6$$& #'=@! =6.>5!.>!#, N).##"1#-O#,-M:W .##"5,0#1 $4+!!#,6 A$#$++,2 &H($')& ##&1$$F#I,#$#, ,#$#,15#, PV^VE ..+D6P")#5,0#1 ,+>%-511#,6 4#"0++@1.#1 4#"0++@J15,$$#&++, <4#""5$16&#,15:&#",5#14 "0#22#,2

PAGE 153

1$# *'9 $ &2 6f!2 )$H ,>,++"&#-#,&+,,++"&5#,+,1-5/0 '''W,,5:A#,&$#!&$#2"#0#22#, %#,&#,60##,#,%#a"! A#,1#&"++5N &+1.#,-5:,$ #&. #14#" A#, :#,< ($%N4-.$))0#10##"@/0#, ) 4+,##,#A5&#.5#60##"@/0#, $%4"#�#5!$" #1 Q8 &H=$4-.$?);#"0##"@/01 [H))')6,)# )n'f ##,#A5&#.5#F( ),'&$6B))' '$'6f' U+$%#=@+!+&#F$$?),g; )#$" #15,$4#""5$N %)#" A@!+ 1#,)H$?&)i))) lH8H'>-=$#4$?),# 0#5!$" #1#,"#@A#/1"#@A#/1 51$!5:&#,Ff"$)# C.f)$ )$( .)'2$!5:&#, Q6A,F## >51$!5:&#,+=$!5:&#,( ""48$Q8 )),'F#+=$!5:&#,2 8 8Q8,2& 2&) $)) &@ f))&) 5 ) x '$% 4.,G, Q.+ "$%""R% $&# F $2).#1$ #&4+@1 6'.''26)## M 0"$2Q'"))#G111 2#,+.5,$4+,##,@ "1$ #&#$##@1#, !5$$#,0#1%+1#"& "!5#4#,6$$ &5# A#"$1 AA#,0>5-#,#, ,-5$12++" &$#2,&#"-5/0 -5:,4 "&#,$#% ,#,@1#"4#!5,$6 .1###"#,5,0#1" ,&6-5:, ,)B.'''6,)# H %#$,#.#, #"@-#11#,"#$11 #"#$1 1<$$<='$.))+%<=<## ++,22 $%Y0#5!6 ,$#&##"&2#J 2$?9, 0 >&#,,&#" ,$#4+! ,0#5!60#1$5,$

PAGE 154

*'7 M T %9! $ #&60#1#"$ #&+=2"#,$#,6>51$#"#&6%#!4+"#,&62#0 >&2#0 >&#,5@%#!4+"#, 4 ,&#" ,$#4+! ,J0#5!%#!4+"#,& )&[ $?# )$€N)>#0#5! %#!-5:,$#!>2#0 >&>51"#&&5,$F%'$7SN&F>51"#&&5,$$#4#,2#0 >&#,]5& ".5&&#!4+,0#1$#4#,4+,##, ==#".++!0#1& #,4+,##, ==#"0+,&#-#$#,0 $#"0>!A#,25:@1+,&5," #A#,5 .#1&#"$#!5:& #!##, ==#".++!15:&0 >&#, )!)M),)'#8.( )&$#!>%#,@/0#, $&) &>/010#5&+,$@1 $%&'$()* S.# !(#9!? 2 H6#!#!6 !( bV!QL 2 )24>!4+.>!5#2"5@F.G, #?/0.''[$; b.;0 >&#,&#.#&#&##!5,$4+,##,&5#=@1+!4+,5#.+,&@5#1@4#"! "#,0#22#,X)H$MI7N&<#2 2 4#"+!2##,&.+#,@ $ U#"#&#% "& $+ 9 "1)> Y!&K6@@@@#&!M)R%!6 $-MM; $#%(Y.+ )2H'8O"5<2<:@A"5,$#,&+"1#!#, U8 U#+./0.&"++$-##!&#&"++$-##!#,4+,1 >% =" 115,$%++"5,++,##,&"++$J@1 "+/01% "&1$#&"+$#,F. C.DAU%z-#%++";0#1% "&1$#J.++15@% "&15,#!++"$#-#1 $(.G B&6& '"%$## L8NOMME(P U#.q[$#0 $ 7j^i1>@@/0#,15:&4#"A N-5,$b1>@@/0#,>>"615:&@15A%++" A.#,5#1@,5#1& #15#1@,5#10#1$#4+!5@F4 "##,5$# $#,2!5J #,!+1#,">@1#,H 4 "##,5$# $#,N

PAGE 155

% UI ? 2!5#,5,0#1%#"4#"4+,$#,FU>?,5#1,++""+,$#,4 !$ "&#) 5#"& "0##,N2 & $H4'49!'2#4+,15:&1 115:&2#%>@1#! @6+=#,1 #-5:,2#%>@1-5:,%5:1 >$-.A+D# %g !" G.#=!>51F A&#=!>51@A#!#, 9(%$#,#$#,1 10#14#"&>5@J1#"#,4#"& ,a"#.+,#,0#5.#!5:#N2"#,$#, 4+,0#1$##,4 "##,-##"& #!%#"&2#@1#.&$#$#4#,6&#-++@ ..5$# .@1+,&5$0#&#,$#&##!1#!5:4#"-%5:$#,4#"&"++5:#,F 4#"&>5@1#"#,4#"& ,#".+,#,0#5.#!5: #,1#,#5$#,2+1#&) &2++,%#,&#,4 +6A,#)!1 $0,&$ )1)'=AF& C 2" #&#,F A & )):-511#,6 A)2" #&#,( ) ?"#&#% "&& 5]-n'y'$'#5,$++,5,J .#, 4Q#6&)24! #4#"4! #5,$##&SF!)4! ##,4#"J4! ##,F4#"4! ##,4#"N %#,@/0#,#!++"4#"4! ##, ">,&F$$0#@15#"F $ V #F7O4#+!= ;O#2#-#.FEA#,@##!6%+@1 %++".#a.#,4#"=1F4'''<1#2#-#.$#.++14+,&#.5&&#!,#"4#,4+,+% #,$N2!+&#,F%$2& 7NO# $##@#!#,& '&#(4)6##H $# A4#$#,4#$#,.#1&#,2#-#.FG::%,>A2#-#..+#"2#-#.25,&#"F)'R;4$O 1.%&)D-#.##111 ! #5@1 =4#""#$#,,+& "N-5:$5,$4+,%+1#"%++"5,.#,$#&>"#,&###,5$#,15:&$#2"+,&A+"p@1" !5#1!5$$#,6 &)J$

PAGE 156

*' ),$# &&Z$6'2")'$& 6)4#,++.4+,##,4 $#!1:# I &H)'$NF# ) !$&!6 %9 00@15!,5#1!#4#,&5$6,&#"5#1@-5:,6,5#1@ A!#4#"#,& $$$25 H6$$# 6'!#A+&&#@1 #!A 2#-#1-5:,.#1A+&&#@1 #!#,6.#1 &5##" A6&.#1@/05..#! 0'0=A:#6:#,#4#" KK 00GPC'$'#&@/0#5&#,6@A#,#, 00&<;;) <%< wR218^_ ,$#5" 154##"&" Q++! ,$#. 154##"&$##=@/0 00! $F& 0+'%9# & 0'!"##&@$#+>%&#%#a">51&#,. ,&$#, J.#,@5"50A">5.A'$$F1 %$(@5"50#1#,@5"50A">5.#,F94F)#,$"#&5D,1#, 2#, &5$&0#&#, .1#>,,#,@5"50A">5J .#,6##,!++"$#.++1#@5"50A">5.F&I.,g6.,"$TU'''6'6F & ,2+:#+,&#"@ "1%+&+04 ",$"#&5D,1#,4 "0#1@5"50#1#,F6.!))')''.'&>>"4+,15:&4+,##,.++!@5"50#1#,F A)[$'6)#$$<$& C 6(GP#) 2 &0+"&#,6$2">5,#"#,6 $&A !5:@1#,F)'; &4#"$>!&#,F<)6)'# &4#"-5!4#"#,F $0#15,&# .++,& #! #& %?<2%$#$#&= 4#"&# ,12! 1#"5@@#,&#"++,%#-5$#,&&%<&F&H=&&<1$)) 0"0H&)8$5,&#E1&F:#6$$$++"@1 .#, A@1 .#, 0*0=A.)#=@A5,A" 45@5#J+.#"A! + 0.&" .&2@!++AV

PAGE 157

*' "G ++D#'1 &" .SDb 2& & L8^V ''E $8=!@"88 =@A "6@A .##,"5:A++"& ++,1#-#11#, i.. =/5A5#" A.!W@"#5W2#&&#!+#, #/6&2 2%##"$+$#!5:#,5@@b6..(,H##&'0.#4#,+!@#4#,+!@6$#J!5:$#!5:+!@6 6)$&(4& -Q( /'# $ +F+%?9)$2=PS$%$$51@!++,52 & "#!.#1"+/01+/01#">511#2"#,N < $#,##,@/0 A$#4#,6+/01#"-5/0>51J@/0 AA#,6)(%$b6)'''$$'#+/01#">51@/0 AA#,#,@!++, &$& "!P#@/0>5, +=@,5:&#,0+#,+AA#, ))2) 2 &)&H( G4&4#".+,#,&#"N%5:-# A.#"-++..+#, A0#1 ,4 #$J-+.#2))24+,-5:,!##&5,$$#&"+$5,$#, 1%#"++, ##,"5@#,++,&#@/0##0#1$#4#@1#,&#@/0## &Hbb+C+'$'C+9..'# .#1$#4#@1#,@/0##4+,$ >&F( F .A($$')'6& &#! @&# 4#"5#1@/51& @@#, (+ &1 A$A$, h-VS 6+ R +D=.>#D++"&0 #&+,5$0#5&%+J!51#5164+,&#,++"&4+,6-5:,4+,&#,++"&4+,6&#-#&5#%+!51#510#22#,&#

PAGE 158

?&! *(; $8.+%+(Rr$(1 0#22#,6%+15@4+,&#,++"&4+,RO"FR<&$$)T# &#"#$14++"&5$# &FV!A4+,&#@5A+11+,6&)2"#$#,5,##,"#$1#!5:,.#10#1& #! A0#1& #!++,!#$$#,6&#"+,&#,4+,T4#"4#, 0#1.#1##,-%+"1@.##"@#! $#4>!+:##,++,&+12+:#2#4#@15$& "&%++".#a..#".+,##,"#$1#!5:,+=1###,1 A0#10 >162$$$$ 4AW,+=$#1###,&#"#$1#!5:,6 #&! #&H !5,5++! 7(#&',+>%@.+!&$5@.+! S7(#&@/0 #,!++"@6"#.@/0 #,bTH84$@/0 #,.+#" G,-)-P,=\#A1#.2#" 7(7( A&+11#,#5, .51@+!@@!#/01@+!@.++"5,&5#,.++"6 $$# $'$8$ #&%+@ 0#1&+1F%!%%.@!#/01@.++"#4#,%#!, /01+,@ #M N7(("# $'& 7(# $M 9#&))'& S7(9'Q.,' 4#"##,@1#.J .#,#,A&#-#!=&#%5:-#60#1J-#!=&# EM7MEE O<_. 8& 4#",+/01#, & M N7(M(7M'C.,O' 6,Q.,#$#!>5&$#!>5&2$#J !>5&5@1#.$#!>5&@1#.1#%$$#$#!>5&$#4#,6-5/0!+1#,0 "#,6-5,$#,=!>51#,5+=$++,HG%.++_H4+,A+"p@1" $#.++1#=!>51(qC$') M[)+1'A+D +'#?05#,&#,05 0#22#,5A) 42@,5b,H( +%+($&

PAGE 159

*( !" 2 '&&8&4;@1G5&RG%.% U%H&RT #@2H'.%!6,#'!'>X#6&H2.5&&#! .1 15#1@1#$#"+#,.5&&#!#,$ #&#"#,"5:& ..&,e2&@$1&F& H 4#"-5!4#"& ''E. $'&!+,@,&#"5:-#"#,A>,11 >", 5!+,@ $)"'"I'"'')4##,@A5#$#!J $#4#/010 >&#,.#11 >", 5!+,@#,F;:8+ `8E&##!,#.#,++,##,@1##@A#!F>51@1##, A-5:&# >51@1##,5>51$#@1 #,H6''#1 #"#5#,1 #J@1##,1 #0 >&#,1 #@/0>54#,++,$#N4#,$#4#,A"#@#,1#"#,F'"IF"' % t + -+<2 @/0+A4"+$#,4+,5#&#"1#,+,1% "&$##=1 A H & "0#1& ,#"&# UOEE .#1"##,J% "&&+1.#,"+$#, !#%-.#&RR &>5@1#",5@ 4#"J 4+!!#,H6C!),6)')#5,&#,K#!K2#!#..#"&& "&#!+$ #22 H B 3+"kR2,#.-%+++M"LX-"K '3&)&">#,&"5,$#,2$$5&@/0>54#,H%$C46)#-5/04#"&"5,$#, H)6)#4#".+,#,&#"%5:-#2#, ""#, N%++"!5:%#"#!5:6&>5&#J!5: &&>5&#!5:-5$12++"&>5&#J!5:&+1$##, ,-##"0#5&1%5:=#!.##" 4#"2!5:=162>51#,5:=62##,& 2&[ 2%++"+/015$$#1" >%64/T9%503:##, ,&#"#J#,.G,H4 -5/04#"$#%5@@#, ""+=-.644A!+11#0 >1#,5:-#"#,@/0 AN.#1 "1#,@1##!

PAGE 160

A,6.,6# *(' 1.% &$2$ &#,#"=$#,++. =&##"=$#,+.#,%#$N $$H( $#@/0 ,#,5#1@2#0 "#, 1&##"J KG R6A'+## 6W.%9#>$$3F#4"5:%5!!5$#$5=1 =#,5@#,->!@.#1,1#,15#&+1& 0+,&#!5,$% "&#.#a$#1#!&25:&#$ #&# ++!. #@6##,++!. #@$#4#,64"5:%5!!5$ %#"#,4+,&#, 4#"!#&#,##,&>@0#. 2#@/0#,#,.#12##,$#@/0#,$#4#,6 1#,$ #&# .# ==#".++!15:&.++!15:&&5#,.#, g $##=15,4 !& #,5,$++,"#!5$5#>@#4 "J /H $'$ @/0"5=1#,4 "4+&#"!5:#$#2">5#, %#!,++"++,!#5&5,$4+,&###,# =+,&#"# 'I/N.#HA)'$;')'#4#"4 $#2#>"1#,5@6W,.++!15:&$#4#,0 4>!&-5:,.#14#"!+,$#,4#"!+,$#, )[&2 ))H)i=%6$ #&6'A+!5,$++! ==#".++! A&#,0 ,&#"&@1#,&+$ !H6R!& ,+5#.+,&@ 4#"!5:&#,6W, ==#".++!@ +=1+AA#,0#1@+A+=1+AA#,F! H'6# 6fH +% #,$A+!.&5#+=$#1+A1 $')6)'2 % "&1, 2#@/0#,#,D b&H $& )6'$!$$$6$$=8 b8$, ,H']6'F &<<& 6'#%$6$&6)#2@ /0./.#0.$#"##& )2)&& $@ 5,$#"##&0#5&!++"#".#a!++"65,+!!# D2%#$$#4#,F A-5$1#,/ .A!##1 $@ ?!)A66'6)#0.$#@/0#,$#$#4#, 2$H .#1,1#,15# .1#@5&#+06& &

PAGE 161

8!D.,H$ UWW -8" 84 "J5,$#"##&0#5&2"#,$#,0 >&#,5,$#"##&0#5&2"#,$#,0 >&#,FC)'&C4A)'1!5,$#"##&0#5&2"#,J$#,!++".+#,6A"#@#,1& #,-5:,12H0#1 &5$#!++".+#,5,$#"##&0#5&2"#,J$#,0 >&#,65,$#"##&0#5&2"#,$#, $#"##&0 >&#, 4 <+,+(,# ) N4#"-%5:$#, +/01#"0 >&#,.++"@15!!#1:#@4 "-5/00 >&#,4A) .(.,#&# "+.2 #W@F U>8BBE'$'#0+,&#!+"#, AJ.+,5,W1$" 1b $, ?."9'O8E )&2)2&$))( $&& !.#&&)&i9?9# $#A+@1A+@@#,&4+,A+@6$ #&+!@0#12#0 "11# %#-#,2$22 5.5&&#!.+15$1+.#!5:$#.+15$&F4$R##" 4#"4! #&5$-5:, )2)2 $ 9FN++#>510 !!5,$5,##,$+%5"6 ##,!#5,#$ #0+ M< N'.,'EEF),),),#&#>510 !!5,$ %++"5,0#1!5:% "&1$#!#$&M C9.,JN#.5#1@&+14 "##,$+@1$#"##&$#-#1% "&1SF'8)#4+,2!+&#,2$#.++1#,4##!+!$#4#"=&&#@#! .&#!++"@1++,&#@A5:J-#,5,+=%+/015,$&+1-#% "&#,$#,>1J15$&.#a1 #1#&##,F )$$ $\ $.#"2#& #!5,$6$#-5,&4+,-5,@4 ",#.#,@-5:,5.#10#14 ",#.#, X,1#,15# .6 .6.#10#1A!+,1#$++,5%#,@/0#,222 8,( <;)4+,A!+,-5:,@+,A!+,-5:,#$++,5%5!!#,6.#1&#,%5!&#->/012#-5#!&-5:, .4+,6

PAGE 162

*(* +D++D# f+@%,)$12#$##"#,4#"!+,$#,%#,@/0#,&@ )2 H&+10#1& #!5@R%+@S4+,&#,1 $1 2H!"#" 'g'8.+''.# )1!"9 @ )2 Hi'#& #!2#& #!5,$ $.#"4 ",#.#,F !QDGE4'J H 1.'i##A#,H 82+.2 #-#,0 >1#,@A516� >J1#,A#,4+, 1i# '&& 9FS/.F$#+,&#" +,&#"@4#"@/05!!#,&6##,+,&#"65#1@+,&#"@('$''& 2 '2,#? ,#& "1#,5#!#,#,0#1 4 "0 =&5,++,"+5,$1#2"#,$#,.#1&#,$" ,&++,25&&#,&-5/0,##"2>5$#,][-##"##"25#&5$ 2#$" #1#,.#10#1&">#,4+,##,>@225 &22.#10#12#" #"#,4+,##,4+,$#, #.&#!5/0++.@&##!#,.#10#14 "0 =&F25&!##&:#6 &#& #&5#,.#,+!@.#,0#1$#2#&%5!4#""5$1#,4 "-5/0>51@A"#5&11#, #5,�#14 "0 =&#" A,##"1#2>5$#, .:++>#5 €9 H$$ 4#"#,%##"@5+ 2#-5$#,1 1#!++"-#$$#,6#!++">51@/0#!J&#,F%,,%,%%!%+1:5:>,,#,dF$"!2?8G,E%+1>:5: KMV -.>!4'_2+,$2+,$-5:,4"##-#,&>/01#,+,$@15$-5:,62+,$-5:,1!!!)1!.#1+,$@14"##@4#"4>!&-5:,F6$&F4"##@+,$@12#&>/010#5&F!.$# ,4"##-#,H)'RR'=);2+,$+,$@15$.+#,##,1#.+#, 4+('#4$" #,1#. #@">5&-H$.$)21F.$" #,1#,. #@">5&#,F6'$$)6))#)&114)$" #,1#1>5,6++,A!+,14+,$" #,1##,. #@">5&#,N(]1)8)$;F& +$q?&H'F;)))1'#

PAGE 163

#@#UG11fg ;%<*=>1=?5454!!=!&!A1>>U># 1"+/01#,1#"5:$#,#"++,##,1# .#, 1 ,4+,+!!#,#4#,0 $#4#,!++$ 4'$H(8+&F 5@@1#..#,6 ,#,4+,&# ='!4 $5,0+". ,5#2"#,$#,b !8(<2%bN,==,OE!>5-#,!>5-#,##,NUH"n ;Q; !F6Q,$& ')'##!++"2#>"1 .2#>"1!>5-#, 6,++, 0##".##@1#" ''$'$kc&)#& [ -5/0.#1 A-#1##, ,$#!> A&#,0+!@ 6,++,#2),!4#$" 1@/0#,5, 0+!#,F;4;[)$;##, +!!#,&##!#4 "1"#==#!5:5, "&#>51,#J 1"+/01#,.+$15$1#% "&#,@ .#,&5,$#"5$1)5H 5#" A A$" 1#@/0++! A ,2#" .A#,%5:-# >51$++,-5:, .%+11#4#"&5#,#, 6,++,# I'"!)# ; 6,+('=P,'')$>[ ( #-@/0>5,+=! A#,52&)&#, 6,++, 4#"&+$>51 ##,0>5@>51&#++,0 "5$#5&4+,##, 0>5@2@1#!#, 0+!@$#@1"#10 >&#,,++"&#,$" ,& G< 6,++,#,#@1 2 )6,++,'L@/05#1#, $H,#@1#,.+#,,#@1#!#, $$2$ )!)##12+"#4 $#!,#@1:#@F 5@/05#1#,$5#"#, @ "1%+/010>5@:#$#.++11>@N 225 @/0#,+#,4+,##,2 .6&# "#&#% "& .+"@ $& 6,++,#"@/0511#"5,$@/0511#"#,&@/051J )5) iR#& 1#"#,2 &%?S)('$!4& ($R'H$''c'# ;,II 6,++,'-4+I;R=1P`'E 4=%& $$''14 "+>=##

PAGE 164

U$WV ""2.$$# 'M"_B+# )HZ#.>51J &+$#,,+/01 4#"&+$#,W@,+/01@ 2 11#,>51! A#,, A2!+&"5:$#,S A0 >&#!5:,&#" A0 >&#, B.'#%iZ#%#-#,>51#"!5:6>51&">J ?9.,B.,))[2O>:Q"5D Y!)..7'n'#"!(# 5,$5& "0#1$#!++1&#, 5,&">$#4#,&+1.#,5@50#1 +5"0#22#,4+,6@/05:,10#1%#!&+16,++" KG ')'1# B& 0#1@/0##,6@/05:,#,1#-5:,6.5, = ),B.,#6&,59)Z# .##"61"##,,++"6i%'# $#!5:#6.#&# #"$ #&>51-5#,62#4+!!5$ .#&#!#4#,&#,.#&#.#,@/0.#&#N H#"$ #R!>51-5#,6##,$ #&# .#,@/0#,F$%?),?# 4#"1 ,5,$.+#,6R#" A$#">5.& $#!5:#!5:$#-+.#,!5:2#5&#+!!# >51-5#,.P,+1>>"!5:4 "J B 5Y !#'BF4AF &"+$#, =4 "!#-#,F$C '&F(%F:),Z.x)Z# >51#"!5:%#-#,$#!++1%#-#,@1"##, 8!K& Y. %?9%i94"##@4#"%#J SY(6& .GH !#Y($##!/0.A!++1@%++"4#!#,-5:, #,&F^BB'#.#1##,& &#!5:#4"##@ 2#4+,$#, -++.$# .#,-5/04#"##,5$#, "QMY#B)'#$+@1 2###"64"##.&# SGY %BC#H""+@ %: HBF<#@p.+0-5:, &:+$ ,$5,&+115:&A#" "Y%<;B.'#. 4+, ,1%5#!5,$%++"5,&# ""#!@-5/0 B.'#& $,5#10#22#,$#4 ".&F'i'# .6/'#0>5@$#-5,0 =&4+,##, $ A .#, 0>5@$#-5,F64B)N&)# ==5:A!+,1#,& &(H 0>5@$#-5,0>5@$#-5,25:&# ==5:>!1>>"5,J $,&#" ""#!@-5:, $#&##!&6>!1>>"&5#,@1A!5$15$ ==5:A!+,1#"

PAGE 165

*( -..B# 8;uG]@*Uv!7I S+& )R) %Hh-f !# %4%$8## 5&#!5:-5#,6%p!%#1#,6�#"5,,#"5,$0#22#,2#%++"&, $%#!5,&+/015$-5:,H&&#,5#1-##"-5:,4+,-5:,-++55,0#1 ,-##"#-5:,HB1F#5, ,-##"0#5&4#"##"#,,5#1 %#1#,%++"++,-5/01#0 >&#,5-5/04#"$5@@#,-5/04#"-5#,65, ,%#1#,&0#5&4#"##"#,,5#1%#J 1#,&#-5:,2(!$.]1& DD0#1!++1-5/0,5#1++,-5#,60#1-+!%#!,5#1-5:,60#15@,5#1%++"@/05:,J!5:(B))''H=A#%+1 2#1"#=125:,+4#"1%5:=#!#,++,H''B48<')')''['6)'#-5/0+/01#,& & 4#"% ,,#,6 -5/02#@/0 >%#,+!@##,4#"! "#, < 4#"J% ,,#,.+,6� A4#"! "#,0#2J2#,$ 6.EEF-M/04#". ..#, 6F#A>1%+1#"A>1 6B.".+1.+1:# K4 # B MM 6A,QB.,6P"6D( 6A$eZ& 1 h #&$ $'=!]#&'@#O,++!&4+,2+.J 2 #2&2 '@A"5,0++,()#D -Q !##(#&!QMv,8!9@&!#&!9'!!!#&!%#&9& #**K& )2 )

PAGE 166

*( 7 4Q NO. 8 Y#/2 ?Y'+!@ +!@J .#!++1@1++,6#,&+,6 .,5#11#@A"##, Y'EEF++,$++,) 2 H)%'' 4+, ,+&#"#,61 #$++, <+= .#,6 Ya$) O ,+&#"#,6,+&#" .#,NF YC9##, 8 YF!M.1F# $5,##,@5, + H1!)'' &#,. ,&@1 AA#, $)&) p,4+,.5:,$ #&p, + 0AYP)' #/+@+4#( 4+,.5:,!#4#,2#,5,5#15,%++"0#5&&# QP H*L####"% # -Y #5$#,++".++"0#15@ &F Y14+,&#,+: # '1!1&)A"+>%4 "+=4 #" @#.A #" 4+,A" &>1#,)5+=4 #"A"+>% YP.-" '%6#5+,0#1 YOs`?`=!'Q8E ) i4 )H/0.##, ,5#1-#$$#,65%##10#1,5#1 )&2 A 11#"##,A 11#"@2++@ )J$ Y,++.4+,##,-5#1#++,&# H(.''&H $#@!+/01@&##!#,6A) !' ##,2#@.#11#!5:#0>5&-5#1#@ !DQM#-'6'A? .(++, Y4 .#,4 !!#&5$4 !J @+.A+"!5:&#, .++12

PAGE 167

GIAB."kM.(# *( 78L! 5$#0##! 4#"##, .@15$.#10#1$##,% "&1$#J4 "&#"&Z: 3%#$"@,,#,4+, !R##I. _!+.#$!+@6eeO4#""#5:#"6 $2 )H4%C=u8;&)&) & "&#,R##,S4#""#5:#"-5#, ,++" S@Y(@QL6b.;dL &?25:N ++, .@145,&#,++,1"#==#,2#45,&#, & $ 5222#"#5#,F 74 "2 2!++"-#11#,$#"##&0 >&#, +=$6,##!++" ,1. #1#,6.#1#!++"] ##, ,1. #15,$0#22#,FA)'& ,2!++@A5:A2!++@" #"'?)$8H%?F# .#1##,2!++@" #"@/05#1#,6 A2$2.#1##,2!++@" #"@/05#1#,F 4AF)8H( A&#:+$1$++,R-5:,S.#1&#@ #.A51 t ($ Y1/0?-5/04#"v 2#"$#,4#"@/0>5!#,4#"@1 AA#, H%#$V@1 AN A#,4#"2#"$#,+/01#"0 >&#,F$ 6FD@/0>5!A!++1@@/0>5!0 # @!>5A#,@!>5A#,6@!>5A#,&#"N M %5:-#6-5/0+/01#"+=0 >&#,6>510#1$#-5$11"+/01#,1#2!5:4#, (7YH$?*$)) >51$#@1"#1# ,1$ ,,#,$" ,&#,%++"J A-5/0$##,0 >1$#%+@2#45,&1#,%++" A.#,0#14##!++1$"+-#,A$8 '# $ ;''$8$$++,#1#,4&041 $"+-#/+11!#S'$!!K+'W>b+$&&!?$)-< ,$!2K&#+4 ,&@1#" ,Q+.A+!2+&+S IY($$#D17+=@/0#>"#,+=$#J@/0#>"&% "&#,5 ,1%"5/01>510#1!5&$#">1 DD%?'2W') ')# 7Y($(%$PM''482&)

PAGE 168

R= `5:5QA **; GIA$]A$" &25, "1#, "1#".+#, S7Y##,25#,@15:4#, +.0#22#,)(B Y+P.7O##,1>#"+=$#J 2" #,>51$#2" #, 5+=2"##,+=@/0#>"#,2"##,H+=$#J 2" #,@1>2 50#1@1>U8X"#@1+,14+,&#,1+&+1 ++,&#,2 .2!##=-511#, Y'V.#1##,@1>:##" +=#">51&2 5.#1�+,&#,+=$#2" #,@1>:#4+,##, #:#+4++,@/!5#@>5#" o:==UOE##,W,@1>:#F!Y>514+, 2$#2" #,@1>:#@1>:#@F).$@.#1�+,&#,##,@1>:#+=2"##,F>514+,@ &##,@1>:#2"##, <8Y!##H#@1++, A&# ,5#D,!5$$#,.#10#1+/01#"@1# .J0 $F(& Y+P+OsOR:OE0+,$#, A 4#"##,1 $)%H 0+,$#,?&F(H44B'''';DkA) ,5#1@+!@24##,$#J@A+,,#,!5:,%#!##,@1 2+.2 #0+,$#,&#++,1%##1 >%#,%++" AVF"?.#,!#a"#,0+,$1FDD 6CB."')+,&0 #A#!F B'$$'#4+,##,2+,&0 #A#!4 "J-5#,6 .##,2+,&0 #A#!++,J2"#,$#, GNB++ 6,>' &2 )$2 &@ =&$2 2&) 22 N7Y''E 44& Y!#2#!#.&2#,+>%& 4'?8:# (2 Y&"

PAGE 169

** KG Y1+ 4,B.,F9EC;#0#1!##&5,$@1>&+1p,& ".+,,#,p,& "4" >%#,$#&"+$#,% "&1 .0#10#,#&#,!5:=&2e&@)12$$''X*'<'#&#&#;&X &$)&2&@(#?#(!#&!(H6BR#6=6#.#1##,@+.A5,$++,F6,B.R%=A)#.#1&#@+.A5,$0 $ .$#&++,&+1 "@12#@#,0#1!##&5,$@1>"#511 1#4#,2 4#,1 1++,1 1#4#, ,&#"&#,5#D,FB6#'")'#.#1##,@+.A5,$2#!##&#,##,@+.A5,$++,J& #,(?###,.++14 "%51+1 #,&##,!#,$1# 4+,&"5#' B4 Y*PD,++"&#,+,1 4+,&#,%#$%5:#,4+,&#,%#$+=J$++,&)&5%5:#,d %5:d>51&#,%#$dF'O: ,;++,$++,F''B.)';-5:%#$-5:A+&6%#$+!@.#,.++1+!@##,$#&##!1#4+,&#,$#% ,#,%#$ ,2#J$++,2++"%#"&625:A+&F6'B.MB.M# ,&#"%#$ 4#"+!++,! A#,6 B.'6#&#++,$#%#-#,"5$15,$4#"!+1#, .-5:%#$#,-5:A+&#,1#$++,F6$'??-5:%#$#,25:A+&#, B4 BF"#D &HDD6'F6'BM.# 5#1@%+11 1@5#"++&% "&1$#&"+$#,2 4#,0#1 "6 "@5#"++&0#1 "N @5#"++&++,##,@5 @5$#" Y+3+/0.Y1#/............. ##"&#"&+,!5#4#"F0 (#"Y+N+.5,-++.4 J.#,&$)2-+/014"##&-++.2#J4+!!5$2&#.++,F 6&HD(, 5+Y1+e-!,##,4+,W C."B."$#!'$#4#"&>5@J 1#"5,$4+,&#,4+,&#.++,6#!5A@F(& # '6);H)'''->,&J$+150#1">5&&+1.#,5,#, .0#1->,&$+1@1" 51

PAGE 170

**' Y" Y5U+LW &,L$$ 7M##"25#&5$#$" #1##"2#%5:@& "0#12"#,$#,4+,#$#,#!+,&#"-+.#,$#4 #$�+,&#,,++"0#14 "0 =&-) &+1&#&>5.#,&#,,#>@"+#,& ))2$&5) ))2&)52) H4)&2&2 )( $:A$" #1#,##"25#&5$#$" #1#,WF 2r!#$(Y#2 "!"L*0X/0:9#?$H 25#&5$#$" #1##,0>!&#)H ( !!#/FG(O A&#@#.2+0 .+#,H !B[$#6,, $#?+,',)25&&#,0#1$#2#&4#""5$1#, 6'F3f' 4#"J @1 "1#,2#@A" #5:#,.#1%+1#"62)2 $ 5:#, 2#@1" 5:#,6%+1#" A@1 "1#,62#@A" #5:#,NF"%$;))1G(^$g?^#!++" &&) 2.#1%+1#"2#@A" #5:#, 4#"@1 "1#,%#"A#,N.#1&$ 5:#,6 &224+,-5/0+=$ 5:#, %!%,6,( Y < 6?&HFC@/05#1#,& "&#!>/017M A )++,4!5#$#-5/0 )@1 "1#,#,$"5:A#,5@/05#1#,& "0#1!>/01">5.@!++,5,21"#==#,H'''', H !/'';0#1& "&#!>/01@/05#1#,0#1-5/0@1 "1#, A-5:,A" 5@5 =`<:0#12#@A>51#,>51&#, ,&2 & HL O $&2),$,);,)'#>51&#,. ,&2#@A>51#,F)),

PAGE 171

UUW 3 -7M F,BF,#@, #4#,-%#1@#,6>51N FQ-e{ 1+"1#,++!4 #"#, #,&#@+%+0 <&#@+%+0@2#%#"#,N @+%+0F /O_ =P<=?<8E FQ-f( 4B,fP,#/ !!#/15#4#2#,+.5,$4 "&#Q$#@,#>4#!& :5#1@%++".## ">5&#"5:#,#,@A#/#"5:#,4+,4#"@/05!!#,&#, .#,0#1!5/0++. #$#,&# >+!@ ++"&&5#5,&##>#,% "&#,$#2">51F .#,@!++A16&##,H''# M' )VT,^,%f)IU & $H '1'#4##!15"#!+,15:,#, .#1##,&##, 5#1@&#"$$# #$#( ) ''E,>5@0#1.5:&>5&#!5:6 'FQ-'+(e($1 ,>2#$"5:A561#"#$16%#!1#"#$1F 0#10+"14#"0#>$#,2 ($)% )2 Q-''.'0#1:+..#"#, 6 @.###,!+$#,&#-#$$#, H 6B,DW,6,,# %& Q-6'Q. #A#,]5 G,CCB,+,fA,# $$ 8.EEQ1 1-5/0" #A#,F C.,B.,,,# "&#,5,!+,&#"25!Q-Q.. Y 4'F;H -5:,"5:@1 ,.5@2+"#1 #@A5:@$#.++14+, >51, &5$#, .A!++1@ =5:,$#%"#4#,A++,@/0#A#A#"##,%#5,5$ 1#,#.#,F 1+"+@5#,>14 1 #A#,60>!A4"+$#,H ))) $8-59,OE!+$#,#".#,:+..#"#,6 & ) $+@,A" #A#,1 1&#,##"6 4F4MF),# H" 5,>51" #A5,$#,-5/0>51#,] �#!=1$"5:@0+!=$"5:@ &2#%#"N ML8&8"g

PAGE 172

*** %$#& #,1#$#!5:(.) 5_.+5Oe##, #1#,.#1 ##,A!+1&#@#!G&H($$6& M#1K`a( .#1##,& #,@5.#1##,61#4#,@F(1 MM C.DB.+(#2 !I 6#$ <7M!. U< -.QB##H4#"!#,$#,++,-#11#, ++,, A#,++,!+@@/0#,F( U ##,25:&"+$#$#4#,25:&"+$#, .#,2"#,$#,2$A H25:&"+$#1 10#1=##@1 C&H$;0#14#"J2+,&&#!+@/06(4#"4 !$ A2'?AC!+@161#,4#"4 !$# A++,@!>51#,&#++,.#1"#=#"1# 1 1NNN$&';44.,+# %$ i6A)#$'+6$$6C4'&( U.Y# D ; B#2& $ &&1 $ 6@ $&$ 5)& J$ $$)'$6F&HDD .#,@1++,&22 &N $2$"""&#, &5$#2>5$5,$.5@@#,5,5#1$#, #$4#"@/05!!#,5,1 ,6,+$#, #$$#!5:#,1 ,$#4#, & D4'(.#1##,@O##O#"4+,##,52W,!5A ##,0+-#,!5A0#22#,(. G@ B.,%+1#".#! #,Q$Q1 $$, U< 29 %'%#DD '';'Y;$ #&6W1 5@$ #&6W1-+!$#2#>"#,65-+!0#1& #,6& +!@0#1>2#!5#=1$++",#.#1$#, #$#,
PAGE 173

**9 $,2&)$1 $#-#1+!@ ,10++!6 ,10++!F &&$5)$ ,10+!#,F''')'F &( ,10+!#, A52 )&2@ ) )2 ,10+!#,F'''# 2 $&& $''$1) () H-[1 ,2&) N4N#15:&#!5:.#1 ,&#"!5,$$ #&J ))2&@ 45,&#,$#@/0#5&#,-5:,5 5 &$&@ $&)$2 2;$)gA 2 &&@ $& .4& $&)$! ./#,++"0#1!5:1!##0#1%#!6 ))$ #" A!5:#,#">51-5#,-5/0!+1#,++,J 2$& -5#,+!@6&+1!5:1%#!1#-5:,6#4#,+!@ &)&H +!@ =6&#,@/05:,0#22#, A-5/0!+&#, (&F)## H ,++,_#"+!&#,@/05:,4+, 0#1>>,,#, 0#22#, -5:,6.5@@/05#,6+!1#.#1%#!!5$1.5@J @/0++=F@/0+4#,F @/0++=2+,F @/05#,%#!65&+/015.##,&#F ( ">!!#,$ C(B C %9#"5:F &&#"5:#,F Q9 4#& "0#1$#2">54+,4 #&@#! &"5,#,,+&++"##,15:&!+,$4+,4#"J "5:& 4#"4! #&F @1 #,1#-5:,$#%##@1 <,++"1#0#22#, H(' $#@.+/01,5#1!+,$#".5,&#""+/01#J ++,L#,?+1% "UO=/;;"b @-%+64#"%51 A$#!##=& A$#N

PAGE 174

UUZ <#**;OO'(V ="5@/01[="5@/0, $="5@/0$$!& 1111H1111111111111111111111HH HCi)#%##"%+1"+/01#, "5:$#,%+1 A!#4#,$ 63 4#ORO( fH'%=AF# $ 4#"%5#,& #,0#"!#4#,"+/0J 6CA#-## /#++,, 1#,$#4#,%##""+/01#,$#4#, 6R6P..)#.#1 IH1i)M#/9!;! $#@,5>512+"@1#,5,@/0"#5:#,F %#a"%#!$#. #& +!@,5#,&#@/0"#5:#,F KL 6###,$ >&#,) C'#'FD@,5#,?$,4 A#"#,0 =&@5#"++&2#@1++,,45#" H & "##,.#1+!#,2+,&4#"##,5$&#@1>#, 6);''##H$S_$!S.#%# e?%&)e , 5))2 -5:,.#1!>5&@,>54#, )2)$&)2 $$H _7R*BLD-h._M=$RN .#1##,@5$#"1 5:#,F 6F '#&&+1. #15,$#A+@1#.+1# @, "#, #,,5#1 4#"&"#4#,0#1$#4+!-5:, !5$$#,1#@, "#,@ %?6A'#R H#= K4 ;'Ff#1 #$"+>%#, $2'& 66))&-"#&#% "& 1 #@,+>%#,F8E@,>54#,&@ ))14))& 25 6OO'6P"GH8448 -%++"@, "#," ,#,5 ""#,5 @,>54#,25 -%++" /0#!#,$ "$#!#,2 -##"!>5&@, "#,

PAGE 175

UUY $S#$,' ##w 6 "'9'PS=#%< A#,2"##,5 A@A!5:1#,6,++"@1##,A ""#,H()6); ,S%F#) #&9 '')TE R9 !9$$&F ')F&=A),H 9!#&!@!(7IR8S< 9+#!#&!!%$%6!(? 8?F))iF?!& 09=9H'6'<)###, 0+A:#,#.#,##,@1>:#+=25:1#,2 52 ')# 0'99#&!@/0>5, +=@,5:&#,+=+AA#,+=0+#,F(=:F,$F& 09H'F; 5,2225:1#,2H')A4.(.,,&#"-5:,0+,&#,1#$#2">5#,0#"0++!J&#!5:25:1#,5,Hg)9)##!++"25:1#,4)k# $#"++12#!##&5$&$, (09'LR-#$#!6##,4#! A+A5#"+!@$#4 "&#"&% "&14 "##,@1>&+1. #1-5:, A-#$#! 09A#+!!#6+!!#@ "1#,4+,+!!#"J!#56+!&5#+!&#+!0#12 $#0##!+!!#&##!#,-+.#,b, M, (29#H),;'# 09'0#1!++1-5/0,5#1&#,J #,50#15@,5#1. $#!5:55+,0#1.5:,5#14 "@1#!!#,&#,#,(''B..#'B.$ S." 09!+,$#&5#2+.2 #.#1 5,+AA5,$#, . #1#,5,1#-#11#,&5#,#,&#+!@!+&&#"4 "+! .##,+% #,$A+!.1#2#!5..#,15:&#,@&5#0#1+=1+ANA5,$@A" /#@ ,&#"$++1/)& 099R& &,>4#"!+1#,%# 4 "! A5$6,>!+1#,%#4 "##"@1 ">@1#,F(

PAGE 176

99R ** !S99! -5"9&"++5 2 $1" ..5,$& # $I$<# FR1!4 $2& &$D4 N2]$ $&H?!.# "11 RLSSNA'& eMNI .] 2<"2:% 4 NR'###,-%+"11 ""#1:# )&2##, SS4DP,#$$&1 )&2&'C46#++,##, .##"&#"# =++,-5#,!5:#5#1@++,25#&#, @ "12>,@5,$ +!@$#@/0#,&2&5#,@1&5#,@1J $I$242"6&24#"$+&#"5,$ 2++"0#5&64#"##"5,$0>!J&2&5#,#,& 25:##, .@1S6.4"]D6)# 4#"##"#,&0>!&5$#,&.AA,H #" A>51$++,6#" A>51-5:,F $ $>$%##H<1 AB)?&4& '$$ ) $)$=A)1111 +!@$#@/0#,++,25#&#,F H)'2n'[=AF# $$&6)# H$$)-.; i&F)ni41F##" A>51$++, 2#,+.5,$4+,##,++, "-5:$#J ##,>51@1+A:#.+#,6>51! A#,F 0##! A#,$#2 >%5,&#,+25:0#5&4+, $##,! AN &#"#$#,1@% ,5,$6 @/0>51-5:,F$$)''[?);A!++1@%++" )) .#,-5/04 "!+,$#, = "1#,15:&4+, /Y& 0>5@-5:,&# A0 >&16A!++1@%++".#, 5@ -5/015:&#!5: ,10 >&1A$;'' @ '[)##H6)'+-5/0 )5 )@ $,5#1 A4##!A!++1@#,0#22#, A$#J &$) 0 >&#,6, $,5#14##! )&H ,&#"45,&5,$0#22#, :$DA,# ) <);)-5/0 A&#A+@p2+,2#45,&#, ]]

PAGE 177

NDD ** 9! ;H'"188'OE? $F@ 0#22#, #=#,#,.#15-+/01 ,4#"-+&5$&4#"-+J .#1-+/01. #&5$0#5&2#0+,&#!#, &5$&-5:,6$#, #$&+1.#,,5#1.##" 0D%6'M# 2#$##"151 14#"-+&5$5,$ 2.#1-5:,4#!#,##,I/i>[# 1 #6">5.-5:,&##!$#0+&0#22#, &# ""#!>51-++5:#, A&#%##2#&&5,$ 2 &@ &%i%#)& 5!+,$!+,$$#, #$##,0##!#15:& !+,$ I0#0 #4##!8 G8>A!"## 0 #$" 18F)$# 4##! :&4+,0#1. "$#,$#2#& *<'$$[ss .+!#,5%##1,5#10 #4##!%#!F $ $ #;$" 1&# 0##!4" #$5,&#, /01#,&F .#,5$1#4+,&5#"#,5%##1,5#10 #4##! 0#1. "$#,$#2#&6&+14#"N %#!F$' ),' 8$$)6#+!0##!@A #J "5$1#, &5$ 50. ""#,&.>".>"#"#,& 4#"-5:,! 1FD'''1'$& S07A #=@/0+2"+ I0S"#!5#&#"61#!#,@+!@ U& 5#&#"##"+!@F &$@ DD[ 22.#1##,"> )2 I0'#D$)8'$ NH!-##A[;+O4 SGF & OOO'b.#1-##A%"5:4#,2#@1"5:#,6 '' ,&#"�+,&%#$+A#, 5,-##A#, 1#"@!>5@%#$,#.#,5 u0$#&>!&6$#&>!&5$$#&>!&0#2J !!#,622 2#,6-+/01. #&5$!+,. #&5$-+/012#J +=0+,&5$.+#,F6/#' #&++"&[$#&>!& 2#" =&2#@1 !#,

PAGE 178

2$#=% *9; ^#">51@A>51#, 6C+A,+[#6.,''6.,88!8, !$ $4 !!#,##=4 !!#,5/01F';'6), &8)?!;F; )''&H6),'''Z',#0+!4#,##=0+!4#,5/01F!')'',#@$2),#'8'Z,''?,+,F)## 6." 4#"+,1 4#"-5: 4#"%+!6 4#"%+!@/0 4#"-##@/0F98&6)%8 4#"N%+!@/0A++"&Fg6) 8!+,&!+,&J@1"##2>51#,+4+6##,4"##.&!+,&FDDA++,@/0#A#A#"A 1*UHLbF;d +!!#+,1#,"#$1@#,!5,@-5/04#"J@A"#5&#, 1!2!#'0@!#51:#%++" A.#,.#1##,$"5==#! =A 1! &@/0"5:=1 'R'=WA.)#[,),)6A)#& $,i,)'#2"##>52+,&A 9=9= 'H"%] ,,,F,'.#1##,@+2 # ."151ON A1#$#,H'i;4)#),H B ),5,'[+,,F# .'.,8$,')'& 2,#?b1 &$) (#9!'#&' ,&#"%5:!1#"%5:!6+!&#, 15:&+!&#,&>>" (#9G#6''41F 6,!9!H',)'#4+,2 )&2$)+=,#.#,+=@/0#>"#,+=@,5:&#,F44)2&J&&6$'6'!)J+!@ = &# "#,4+,0#10 =&% "&#,$#@/0#>"& 0#1!>5&#,&# 5,0 >&)H '>)''#=?,F#>51" #A#,64+,-#$$#,6,1 #@/0"5:4#,, #.#, $ DMM.P=6#=$&! !#= F#H #$&2,#.($ d%!jj!#&P ''!XXECJF#-#$$#, !'F' M

PAGE 179

*9 H+*2$"# "/!( >51@A"##,6 && 2) ) #.#,4#".#!&#, $ H & 5 H ';1)#&#,,++.&#@##"#, %)3$;HC&6%6A))# 6))) ++," #A#, &;HC>66F# '$'.;V5#,&RO"NF ')6F'## ';')'#4"5#,&@/0+A@!>51#,62#4"5#,& ""C'6F;"#&#% "&'' -5:,HU)#5,4"5#,&J &)4RJ&);22 @/0+A!#4#,54"5#,&#,-5:, ('''& >N$))4"5#,&#, %4' ++#2#! =1#4+,5#1@1#->!!#, 4#,++"0+"1#!>@14 A & #, A##,2#A++!&#,15:&1#->!!#, ,++"$#, #$#,65,+!!# A-5$1#,5,+!!#, .#,IFUO510 =#,$#4 !$#& "&5#, 4DP"+R%P!R# &)& 4' ##,0! #.2! #.#,1 1 0 =&4#"@5#"@#!$& /: 4!R'R' %;.?S)f 4#.@ 2 \$ 4 A@A"5,$#, 5+!@0#1%+"###,@/0 )''# #1+4 "@1
PAGE 180

N Z*9' "Q 81!"-1 &)$%##@%##@1& #!++1!+1#,6 !++1 0#1-5:,!++10#1-5:,%+1 .++"6:&&+1 A&+1F!++1R!5#1S& #1R&##&S 05:-#R0#.0++"S(/!$#,5#.#,&+!,#"$#,@4+,&+,,#"$#,@0##,&& )N&)N&)N&) I##!P/. ,5#1@ ,5#10#1+!!#".5,@1#0#25$#, .#,F/*/#+!%+1 ,4#"@/05!!5$%+1H#+!@1#+4 ,& =1#. "$#,FR$$#);!++10#1-5:,%+1 60#1. $1%#-#,%+10#1%5!,&#">51,&#"5,$6%#! 0#1##,+!@0#1+,&#"65,+!!#,&##!#;& +N&4 Bh+hI5T !C.# !9#96@#T5#&#" #!65#&#"+=,&#"!5:5#&#" A-5/0-#!= R?# !$. A(!#6& .J 1;+!!#+!!#@%+10#1 -5:,.+$S =-5, C)## 2+: ,,#1(4&'& DD##,4+,#?,&#@#!4 "-5#, $" #,1#@/0++!1:# 6)6) +#2 2& $2 &) $ 6A%9##H68!'0 >&#,@1#>,#,.#1!+1#,">@1#,5, &#,+". N&%5:#,&#%5:,#.#, -5/04#"%5:&#"#,@H'!); ,1%5:#,.5:J&#,4#".5:&#, ,1$++,)8%R H)'6)%#$">5.#, %#$2"#,$#,>51&#,%#$2"#,$#, -#11#, N)D-#.8####' A&+1 P/0. #!G:I 20#11 #$ 5:#,1 #&g%#, +!@ =05:##,0 ,&%+@

PAGE 181

.1?(! U)W Q51&#,%#$$++,64 "&#%5:,#.#, )''#'6 ',2!!)#&+!!#@.5:&#,%+1 A&###,+,&#"%5:-#$#4++"!5:>>,,#,%#-#,% "&#,F 4#"%5:&#"#,5 .5:&#,4#".5:&#,1#2#$++, / ,#,&# ,#,&# A &#,+".6-) .#,1#!5$$#, )-) !5$$#,$++,!5$$#,6( #2&&"++& -5:&#& "%#4#,@1 =6.#1$ >&&"++& -5:&#& "%#4#, !''2 S! "((" K4 !%!./0.-5:,@+" #,$ A@/0 "1#, -5:,$ #&$&)2 A@1" A#, .4"5:#"5,#%#$5,$#,1#-5:,F-5:,!#a"#, -5:,2 #!1:# A$#@/0 "1#, A$#@1" A10#2N 2#,F*+F# )??<% !. $%1R !D $;$,R !0@ Ag$1#, $H$48))%+1.#,2#-5$1+!@0#=2 .60#=2 .F ""'62 44$F);" 4 !#&!/0."5,$4+,1 >%&#"$&5#,.#,5,##,$!+&&#,2 ..+@1%5!!#,&#!5..#, A� $1#

PAGE 182

MX$%9,K *9* &#"#,#!@ .##,#,& #11#,#5,&# &5#1#$#,#!++"1#0 >&#, G1#,@1##!66;O';O'O';;O 66A,4F:##H O' ))*+ 6 -.6P)6P_5,+AA5,$5,+AA5,N$#,2)$52 & 2%#$+AA5,$%#$N+AA5,$#,4+,$" ,&))2H<'<6'# 4 "-5#,4+,.+#,.#1@p,$p&@ S2 6i6P'&'4 & MS 0,.%K(",O<_&#,J&+10#1!##&5,$@1>@5#"!5:#A! 5:#,4#"J1 ,1F6$'$))' B4B 00/%$$F#0#1$##,.#,++,0##=1$ #&$#@! 1#,++,0#1!5:=0#22#,-511#,#,,5#1! @0#22#,0+,$#,F

PAGE 183

4UB4 M8RB<, ))$ #& K1K_ I0*0P#&2 2 2#4#@15$#,24%N%) &2 ##, $)&)4C) 1#4#"&"5:4#,& B4UFS I02,#? G< I0I0P0+,$#,2 $H)'# 0#1$##,% "&1++,$#%#,&6%##"J.5&&#! )2& GI0ND 2& ).H"" 5),5#1.++"& "-,$#"@ &2 A4+,$#, $++,$#$++,-5:,.++"2#@1##& 5#1@2!5:4#,&@$21# A#, 5,##,+". A4+,$#,6 H) 2#@1+,&-5:,-5/02#@1+,&"##,#, 20+,$#,6 2HY' !+1#,+=0+,$#,$H''),):# )$[.;0#1,5#1>,,#,>510 >&#, 2H6%)# GB I0H@/0##= 2))2 ++,25#&#,!#4#"#,5,&5#,#,4 "@1#!!#, A"#@#,1#"#, 5 )2 @/0##=& #, Sp=A)&H$9 ) S0'I0'E2!++@A5:A$$& 0#11 ",5$-5:,A"#@#,1#"#, 50!+.A#$!+@F &)H (%iNF^9 +&45@#"#,#,-#$$#,0 # /"/"3-M/0&#,,#>@@,>O#,N 5#1@$#&++,2#0 "11#% "&#,@ A5,-5/0&#,,#>@ H @,>51#,. %8:5".#I'"?1F#G@,'" L%f I09$0.++"c#,-++&2+!0#22#,-K. CI;,,I 4%=W=A.,%==WF,# 4HI2"<) &)2 )&1

PAGE 184

$"#!! *97 &2 2$H'Z#& GH"",E $$'#$$)$8)# U;#4F& (&U1HUEi"#&&)D@H%#DD u[)&&&& !)'#'Y&'HY 1Z%$1#)2 )' < 2) )&)HY fA2$ 2 @)2@ #.+,$$++!@0#1>2#!5#=1$++",#.#1$#, #$#,-#$$#,6-#$$#,[+!@>2#4##!1 )2i&%#!)')-#$J$#,.++",5#1$++,& 0#1,5#1& #, & #".#a5,-511#,( <(?:)## K##4%#"#!5:5,#",@1 %++"SH # 7N9# &#-#!=&#-5:,#,2!5:4#,( .O"#,O 4#"!+"#,-#$$#,&+1.#,0#14#"J!+,$11# A#,%5!0#22#,FDD N#.+&#"!+1#,+&#"!+1#, N )#4)%8$#6&-+.#,$#N, .#,/ !!#/15#4#"-+.#!5,$61#$+&#"60#1$" @6 A,+.# 14+,$@1T.(H $#2 >% A$#"5$1#, ,&#"0 >&#,4" #$#"& "#4 !5,$10+,@& "0#1 >J4#",#.#,1#,%++"5,"#5-5$#"@1#$#,2#J1+!5,$0>,5,1"#>,,#,,#.#,D )$B'')F#5,##,A+@+,$"+0+,-5:, 5,1"#,#.#,6-5/0,#a"@!++,15:J&#!5:4#@15$#,2)J)2)2 *"Cl.#O&#, ,#>@ A0#1@1"+,& A1:+&+@-511#,606H A0#1@1"+,&)-#11#,#!=%,$PR!#$H$R )2" @1#"#,5,##,5:-#"#,A+,6

PAGE 185

*9 82"+,&#,F: N,{MMV#" @O#"U5#+1:+,$ ,& <5/0#,.#10#15,&#.++1" #JA#,4+,0 d0+d&++"25:@!++,,&# 0+,&#, T 9!& S),+>% @.+!&5$ #&+!@+!!#.++!$#@,#&#,H B4 H)& A-5:, .5,@1$#, .#,65,0#1!#5,5,0#1!#5,#!.$''# -F N 9%9&!1('"", NO`V,-_1= MS@9# d#% 19'DG.'44F%5A 0#,$#! $ 9'),,'# )'4.( 9_0#1##!1 ,&#"++,&#, !+>%)2 ,&#"++,&#,A 12 H)')64$F'##@ "1A+&&#@1 #!F99<4#"J##!14#"##!1-5:, 4b'L%)'; 'j) U< $2=9 9jOiF>;I A4+,$#,6%&)$"5:A#, 9M),8,'#++,,#.#, A-5/0,#.#,6#"++,&>"4#,6&>"4#,H)'Y,'),)'#)'Y,?8); H'8)')')';='1 #-#$$#,2#! 4#,F$%$ #M.,2#! =1#%++"25:.#,-5/04#"25,&11# ->!!#,& #,1#->!!#,!+1#, 9/H 9 )),%?,# 2'H%6 9F9@A5,+-5# #D %)$N&$''+,# -MM!#F!#"M""P.2 #/(!#%'A O4<8=1'E79S#!##>%FU=# )]))F)&2!##>%.G'H&#!##>%#. MM 7ED ),)#DD 2&&) )(2$;)'; $)&2$&

PAGE 186

8$"<1 *9 + ZU`6,OE 2 &) )& $&$& e 5@$$&)$&2 )2HDD 6, 7 3D"+4.A.D#q1$$B)),# ,%5!!5$ ,$#,#$#,-5:,55 %5!,5#1 !3=#!! @/0#11#"#, (0#5N !5$6$#%5:&6,5#12#1"#&#,. $#,% "&#,2+!@-5:,�#1 4#"2!5:=4+,$##@1#,($& >H( (;(#&, "@/0@1>>"@/0$" .N .5$6@1"#,$#, "1++,$#2 ,&#,F)6'8-5:,-5/0$#&"+$#, -N (0H'#&!P?#2 2++,@1##, ,1@1##, Ri)! H())$$+=4>"#,6'?&F,# ,1@1##, ("x/. !!2 $#>"$#>"5$%#!"5##,&6%#!"5##,&!#J#"$H(9Z# z4B$#!F!' -#2(%% @15:$2#>$#!"5#. %+(I0#1A>,1%++"0#1 %+1#"5,>51##,!#5&5,$@1" .1F$'')),# =]+A!+/#1 1+A ==%+1#" "1 !#1 515,1 10#@+%+0@#1/u (0H6#&R>., !D!#D1) #<0#6 ('I!'E4#,&#"A!5$1A!#$5,$#,6,&#"2+@+% "&#,1#$#2">5#,6 ,2#J!##=&! .A6& ,$#A+@1 .1#% "&#,$#2#-5$&1 1##,.##"&#"#++,-5#,!5:#%#!+!@.#,0 ==#!5:%5!@A"##,F($%!)##

PAGE 187

*9 %$%#21 M! "$ $& 'E ?8+EE GD>51" #A)5 )& '>51" #A2& $&4Gb& &2[$$2&': ,6& $'$'$#4#,$#4#,.GH 2 <%=R A#,2+"5,$>51&#,0#.#![&),H <5,&+/015$% "&#, 0#14#"!#&#,#6 $i))):#$b <7YY & &2[.#16#, $,i1## ++, R+.E#&J&5,$,W>-V#"6"545#"2#&6R&# 6,H4$$$$F);"545#"8 t /bA) 8' &&; & $5 &,H. #&0#22#,. #&5$&+AA#"@1 >16&"5#@16&#,. #&&#&"5#@10#5&0#22#,&>"4#,5 # .6# &>"4#,1#$++,1 16#"4 4#"0#22#, .+,$6; < ..+, H$?#-5/04#"@1 >1#, 4#".#1#,">1+!51#510#10+"10#2J2#,5&"5#@1F &+AA#"0#5&@1 >10#5&4#".#1#!0#5&&>"4#,1#$++,1 1#"4 4#"0#22#,6 %6$6#+,'b;/VH!6!)1);6$4A)@1 >10#5&4#".#1#!J0#5&NNN%!'/.%LL 6'$'');-5/04#"@1 >1#,5-5/0 ,&#"@1++,"5:A @15$0#5& 0#22#, C <= '''6& &J,

PAGE 188

<%,(!T *7; +D S7S(#uG))''' ,++"&5#, .&+1 ."#&#,++,$#-5#, )6,'#$'$'$#4#, &++"1 /0 $#4#,.G,HUI"'II"'UI'$U)# '[ .#1##,25:,&#"#$>,@14#"##"& )')&HDD[) % "&#,& "&#$##@1#,#,%#!& "&# $?7 B l'82">1++!-5:,6$##,4"##@#,,#, 53_%!!RRI !!5&53<%!53L 5,5#.+,&,5#1@4"##-#,F $&2S'' )P U%$!)F)& & 8 UI#MMUI## /M u,2$@ u.+!$#.##,$#">/01&+14+, $()##, >51$++1"#, ..##SF ,$#&+/01 ,$#0 A1= "1>5,1:#0#22#, ">/012++"">/012++" 2&@ $#.++1$#% "&#, 2$2 M ,# [[! & .+,%5:=60#".+A0" &5#1F 15:&4+,&#,&+$4+,&#, $_#$$ ,+/015.J 6,&) @1"##@ .)2& (='#_ )2 ,&#".+,#"#,60#1-+!,5#1 )&$$&5 .5@@#,60#1=++!1,5#16 ,$#1%5:=#!&60#1 :&4+,15:&#,@ )2 -+!-##"$#@/05#&#,B$; 1 ?:7@ Hb:## FUI" N U!!'0!8 >51#"@125:>51@1#f ') S Q(#,?##,15:&"5,$4+,+/01 ) :++"&)[@ #&(?,G$#!`&#%5:! ,5

PAGE 189

*7 ##>%J$$2 Q, '!!!I'$#,$''$$%!#&! Q.)0,%f% I 'SS( & 9% U< I"-)<'=#1I5,-5#,+!@6LL%+1++,J$++1%+12#1"#=16,>() ..());&115$6$ #& .1#% "J &#,4#""5$1.++"0#1,+!+1#,5@,5#1@1"+=2++"5q1! =&-5:,4"5:@1++,6"#$1#,@4+,"#$1@N%#$#6$#"#$15$&-5:,5"5:0#5&0#22#,(H i>#$##,"#$10#22#,$##,++,@A"+J#,>,,#,& #,$#!&#,6,5#14#"&5#,#,F4=W%C=i,=#$#0##!,++"%#!2#0+$#,6+!@&+10#.2#0++$:$ #&4 ,&I+#U1"` <>`E &)2 @A"##,!#-#,6 &)1)205:!##@1..(:H$#@/0"5=1 2 #5,$#2 ,&#,@15:!6&#$#@/05#&#,5@@1 "5#4+,2$#@/0"#4#, 5,$#2 ,&#,@15:!(.&I'#$'b_#6&. 4#"+! +!$#.##,6+!$#.##,4#"2"#5& 4#"+!">/01J2++"6+!!#,5,0#1" ,&6+!$#.##,2#4#! 4#" "&#,5,$6$#2 &6##,2#4#!$#4#,SF')6$<$$:)'#+!$#.##,#>510>%#!5:J5,$2$&J) $6N%6N%&#" ,&4#"1#!!#," ,&-#$$#,6.#&#&##!#,-#$$#,J2" ,&2+J->5,#,F)J):# ;;'Z''&H++,-#$$#, .1# .#, 1#4#"$+&#"#,H ,&-#$$#,2##,&.+#,6.#&#&##J!#,JH;);F4) ;;?==))H(;'=F' #H;))'4 #&#"#, $2 2))2)& H;))'&F2#@1" 5:#,6$4 #&#"#,)5,++"$ 5:#,.#10+,&#,4 !1#$#!5:)H;J)'?4)'@1" 5:#," ,&@1" 5:#,8>51@1" 5:#,1#$"+22#!$ 5:#,F;';;'@1" 5:#," ,&@1" 5:#,F$#@1" 5&!5$$#, 22$ H);$'@1" 5@#!6%+1$#@1" 5&% "&160#14 #&#"&+1A!>5.J4##% "&14 "$#@1" 5&0#1$##,&

PAGE 190

*7' P 8E 0#1-#4 "1#@1" 5:#,5,##,%+&+0 "H,5#15,&#, 4 "1#-#11#,% "&1$#2#-5$& .-# %5,&@!++,6!>5@1#"#,,++"5-5/02# .J 1#! #,#,5,0+,&#,1#"5:$#, .#"#,2#"#>,#, .H +D'EH6)?F;$#.#,$&.#1 (R'J$2 2 2&)2) $ )H%$##&#!5:,#, &# +&#"#,&2 2 %U#.5@@#!5:&" ,#,2#&%#!.& 50#1&+.+@/##"@#! i )4i&3#++,,5#1@$#2"#0#22#,6 H&#$#0#5.-5,,5$#"+/01 4+,+!!#@2J22 T">5.4 "J 0#1% ,&#"2++"!5:4#". $#, -5#,-5:, )=A#22 B .A! 5SF QA! 5:#,6 $)2 .#1A! 5:#,.+#,( &H 7# &2$@ D&) &&&2 '.6'&2 H)<)),)&F).)<)')'' J$& &5 $T %$3R# $ ) $ 2) ) =$, ##H!##"#, # %, 1#"#$1%5:-#, ,&#""5$1#,6##,5,-#$$5,$ f&5 $#4#,2#, ""#,6/ ""5$#"#,F <)''''( 4 ( H=$$SF.)11 '8##,

PAGE 191

*7( &##!##,$#&##!1#6$#&##!1#!5:6@ ..5$###,5$#F5#&#"�#!=16 5#&#"##,&##!$#&##!1#& )H ##,$" 1$#&##!1###,$" 1++,1+! H&'<$1; $#&##!1#!5:1#,&##!# # S$& +DCN# J +D0%NBF#.++16.++1#,.#! &5#F&2A+>@#"5,$A+>-#1>@@/0#,% "&#,-5,,#,SF)&#.++1#,.#! &5# 2@#"4##"#,65,&#.++1-5:,2!5:4#, %'@ "1++"&F !+!!#"0+,&#@ "164+,+!!#"!#5@ "16+!!#"!#56+!!#"0+,&#F!7!!&5,� $@1#.+1#4#"J@/0#5&#,$ +1.D=#V` ,V,51=!%%$=4# F=1)=O2 #$? &&% &)=G.)%++",#.#,&6A!++1@J4#"4+,$#"F6 %++",#.#,A!++1@4#"4+,$#,&4#"J4>!!#, # 5 +D%P!=# % !!#(2 1? GH887 )4=RR1F =!O"" %q,%CF); )!KJ!<+& +D?~$:$#"@ -5:,++,0#10>5@0 >&#,& +,1DP"" %#&!3 8$##Ws +DC9."#&8=8&\)))#6& !!)6& ''&H&H.|,

PAGE 192

*7* 9 .@#$$)# )$&;?1#"=#,5@[&2#"=$#J ,++.SF),')#"=&##!FJ''$$V, )n'['##H$$44#".+J#,V4#".+#,F.6#"4#,6##,#"=&##!#"=A "15#"5:$#,F )4#".+#,2 24#"&##!#, ,&#"-5:,#"=$#J,+.#,1#, 4#"@1++,4+,##, #"+,$+ #.##,$##@1#!5:#.++" 4#"5$#,@$#0##!,++"%#!$#4+!!#,A@2&21#, 4#"@1++,4+,##,A"5#@1#"4#"&##!#, ,&#"&##"4#,4 !$#,@ "@/0"5=1#,4+,0#1 0#"="#$16 A&#,4 #14+,$#, #.&#"="#$11 2 24#"&##!#, ,&#" -5:, #"=$#,+.#, B0##,#,%##"$++, U!TS0>H" A#, A#,,#a"$++,2&H$$$ %! S 2,#.%%$#&F99! [&21 15#.+,&-#$$#,&#.Ab, 9&2!+@@#4+,$#!5:N @ "15$#&5,$#,%#-#,@.G,H6A'));%6')6$N#B4#"%+,1#4#"J%+,1#,++,4#"%+,1#,6A#"@ ,#,&5#.#,"##,11 1-5:,=+.5!5#F?'g4%$%(!#&!6'$$#& %$$%F6PH#!<% 91(#&!%(=&!!%%#R% )$2 & &#.#,@/05@, 511# 4"#&#,.#10#1$##,05:0##=1 =4#""##$05:%5!@1##&@.##" #1 @1#, @1#, H 8' 2# @15$#,6 $ )' %$$$R6F )')1'&.@ "1@!##A,#1:# .$+",+!#, 1#4+,$#,SF)$# )DD %5,#!%5,#!1:#$ 2&&)@ )5 &22) B&22 ) 2&B$)A#&6P#&%+" #,$0 >&#"%+" #,$0 >&@1#"F

PAGE 193

*79 ##,%+" #,$0 >&#,Fm:m|:E,&#"$#0>>"&1#-5:,5#&#"+4 ,&%; A&#-#!=&#A!++1@%++"-#&>@5#&#"+4 ,&1#45,&#,-5:, 9'H.##,5,&+=@1+.J.#!5,$5,0#145:=&#!5&62#1N 4#"N 4#"$" 14+&#"$" 1. #&#"SF'(1#$9$'M# )9 [:#\]i)_?)#@/0++.1#@/0+,&# ,##"F N,E1 #@1+,&4+,@/0++.J1# ,##"5@/0+,#@/0+J.5,$&5@/0++.1#6-5/0@/0+.#,-5/02#!##&5$&I$#"#,1$#4 #!#,F; ;'++'#&Q6P6Q6.D;_LL< !%$$%#')$.#. S2#!##&5$&% "&#,$#%#1@1% "&#,5,-5:,##"$#4 #!6-5/0. #1#,@/0+.#,62#@/0++.&$#.++1% "&#,F$#!%$?;%$$1$&%%ZRC?8 2#!##J&5$&&52#J@/0++.&2#@/0++.&$#.++1F/$#$#!$$1$F# )2&2)H;%%$? -) 2#0+,&#!#,&+105:-5/0. #1@/0+.#,6@/0+,&# ,##"++,J& #,2#!##&5$#,1#@/0+,&#.+#,F)7#$#@/0#,25:%5:-#4+,2 #1#@/0+&#! @@1#!!5,$2 )$& )/N. #,$#,&#,@1#"4+, !5:=#,!#&#, G< %*) $)'$)'#DD ###"+11#">5&+"@#,5/>. &)&&))H$$')#++,##,@1>& DD$6&)"#&#% "&)'#)222 &)&) #-./$1#4" #$25:4 "2++11#$+>% 4#"0++@1.#1 4#"0++@15,$N$$%$,$<%#,>,5#16,>, $,5#16,5#1.++"0++@15$6 % ##r%P%!(#%$$#!(%$##K%$,5#1A#&;#& 0##!$+>%,5#10##!$+>%#"++,1 #-5:, 5-5/0,5#10++@1#,

PAGE 194

,99( &2%?8%?%%8#+ +!+'a+b+ &)&$2 +6#+b! +%Jb b!)$# ( (#7H +b! +%Jb*+Jc`+&+b!'+d )$+b!+%JbKcb+&(%$<$'& KbJG(, bKb2 @2H %$#+KbdbKb&4$?J*`+Kb */D)'[6AF# &2'';a+b4/$%!(adbGaLcdb!44F&H72>;4F#i! &&' ,:''+ 15b '9bd!``+ *Oab++'++%`d+%`*+b+[ Jb+ +%`d%`*K+'5*K+%`''++&%?(C1#2&2Jb+ ,/'ab+++b+d+'+`+ +J'+ )&HF'' '''.& ,9:,,d,bbOa+d,+b+,bbb(,+b'++'++b*+++!`'+ 2 2$422 [&,HiR)&),# %`J`+dJb+''+%`J ,+'+ D:" 6)D <%H'[FF#c + +'+ +b+&+ +'+dadbGaLd ))'#2H ?)&F&f +P#[&,H<%<%G#&! ;%$# F<%#)M<

PAGE 195

*7 1%#&! 0!/EG+4@1##,($'&H)$$$"+4##!@1##,$"+4##!@1##,1:#j !#$%+##K ,4>9#,5#>%, $,5#1$#2">51++,$#2" #, ,++,$#@,#&#,60##!, $5,-5:,$#0##!$++=F %]iJ'=)#5,-5:,$#0##!!+1#,0 >&#,6##,15:&!+,$,5#1$#2">5#,f4&54+,22##,15:&!+,$,5#1 $@1#, 5 )/_ @1 @1#!5:0#1 @1#, 'k1F @1%++"1@ A5, @1#!5:#"5$15,$6 @1%++"1@$++, 1/,+$#, #$ ,J $#4##"+ ,$#4##"1#,++@1#,25:D';&&$ #&!GP^#&!#8$#V*$$ $' 4;&F & 2_,+1>>"++"&5,2 "@1$#J++"&0#5&60#14#". $#,#A++!&##5$#,@/0+A$2&H##!#!1( ++"&#,,+1>>"F)=)$A"#4#!#, E 'Cl$"#,@$"#,@@/0#5&5,$6)6#$#&>"#, "&#,&>>"4+,6 < !+,$6.#164 "k),H -CW-!#&!8QGQ!#&!(#&!##&!jQ!#&!'+ 1 #,+=++,64+,&+1 $#,2!5+=++,F $"#,@A++!$"#,@1###,6 5#1@%+1&5#,1 .&#$"#,@4+,5#1@244+, ##,"#,2++,++,1#%5:-#,F)6)'[F# 2 )&2 &) 25,,#, -##"#$"#,-#,2#A#"#,6&2 $2&24+, 1###,#,4 "-5#, $2 &21 $ C 3# S.&& 0'D&##5$#,!5:#"5,$& &#"5,$,&#"&#,1:+,$ 2&5+!+,@&5 %$%#&!1$%!$%#&!R'M$%#&;A#,0 >&#"F(%#&;5#.+,&&5#1#A++"&$#-#1#,#,.#1##,##,&$j##,%''' $#%+A#,& A0#"1#,:++$1 y#. &H?[)2

PAGE 196

*7 0#1, $ ,$#2 "#,: ,$2 '=# )H(. $2$222 ')& A#,/)&) #++.2#5:#,.;));& 2X$& [ &F1 K .5,N 2)& =!>5@1#"#, <&2 +D%)6>6=#4"5:.+$15$ AA#".+$15$ 2H( &)2 ,&#"@/0#5&5,$6>51.>,1#,&J 0#5&4 "1"#&#!5:0#5&F 6.H@/0#"A &>5&#!5:!++"6@/0#"A-5#,& "J &#"5:.+$15$#&#AA#".+$15$#@] -5#,-5/0,5#12#&"5#$#,H #4#'& @/0#"A,++">515:#,6 #!'# '& @/0#"A A0#.! #"#,,0#1 #4,5#15,1%5:J $#-5$10#22#,0 >&#,6 =#!-5:,-##"%#1#,&+105:0#15@ @/0#"A#, 2&+15#1@0#1 #. {fH6$)8Q 5@ 5$ #& A � $1#-5:,%#!#,&#>$&#!5:%#1#,6 :H'C,# )% &>5&#!5:5,-5#,6 "%#1#,@/0+A +>6''#6&"#5,->54#"SH 0A),6 0#22#,4 ">51%#1#,%+10#1$#4+!-+! -5:, 0.-MM,(M!@14#"@1 "5,$ 4+,">@1#,4"#&# ,##,5$0#5&F 5'#6),,),# '& ##0#1$##,$#&++,% "&1R%#"&S .5#.+,&##, ,$#!>1#2#"$#, ,$#J &)2$#-% !!#,>51$#2"#5&>512"#5&5,$ !>5$1#.+#,#,%#! A$#0#5.# 4#""#$#,0#22#,&#.G,H %5:-#.#&#.#15," #A5,$4+,2 4#,,+N

PAGE 197

-U$! *7 1>>"!5:#"+/01#,$ .#1%5#,.#,%5! .$++,5#-#,1 1 2##,"5#,&F &)2##,4 "%#"A&#"-5,,#, -5/0 A&#,4 #14+,2##,&# 4 "%#"A4+,,+:+$5,$ ,HN #,,5@%5!!#,A!++1@#,F A$#0#5.#%5:-##,.#1 #,,5@++,, A#,-5/0++,@!>51#,) 5," #A5,$4+,2 4#,,+1>>"!5:#"+/01#, H)'$&F&+&#!5:.#15#&#" ##, ,$#!>2#"$#, ,$#!>5$.+J &5#,.#, ,1. #1-5:,+!@ =.#,##, #,F($)$% 2##,+,0#.5@6@ "18%N++>-(.>#%+15#.+,&+!@05:-+!@1#"4#,++,##,+/01#"2!5:4#,&# =++,&# H(F&f IeI1 #,#.#,++,$" #5:#,.##"J +/01#"2!5:4#,&#,-#$11#& #, =1#!+1#,6 &#"% "&#,6.##"&#"F+! !++1@1#2#@/055,$#,>51#"@1#%5!6 .##"#,.##"1 #,#.#,++,$" #5:#, ->!!#,&#@1#"4#,-5:,$ #&4#"&##!#, ,&#" II++,;$ &#+/01#"2!5:4#,&#,60#1$##,% "&1 A&#,##"@14 !$#,&#,&+$R+4 ,&S,+ $#@/0 ,#,(0#1$##,.#, 0#1+=$#! A#,-5:,4+,##,0>%#!5:@N $2 2#@,5:&#,5@=##@1 2-#$1&+105:. #1& #,. #1 4+,##,=##@1:#&) !+1#,6 A&"+$1!+@1 ( $<&[9+)<2%! I'I''e' $RS-5:,!++1@1# 2#&#"4#,& "0#15,+!!#@&#,-5,1# 2#4#!#,%#,@/0#,.#a&##!#, $#4#,#,1#-%+1#-5:,+!@0#15#1@ ) .5@& #1()8 II2##,&-5:,2& H%6)'#2##,&##,,5@ =^S II(8)& IeID&#, 2#,$$ H@ 88&#, 2#,$++,2"#,$#, ,#.#,5#-#,+!@##,A#"@ IM

PAGE 198

*; )$N# !KI1( ,7 ##"#8G-.66&F$ ?:''GII'(LLLbbb19 D #29+!#2+@-$$=0:#%29" ,&" ,&2 "@15$#"4 >51 .#,F" ,&>51@A"#J '))!&(2 #," ,&>510#1-#$$#,F .b2 4D06 %Ng#%+1.#, %D&#.+,,,#!5:#,+2#@1++,&# &##& ,2#%5.A#!&2#!5:&#,2##,,#,6 %5#,@1 #@1#..5,$$#4 "&#"&% "&1 AJ R-5/0-#!=++,$#4#,) &+1##,.#5@:#4" >%+,1" >%#,F 6, 5 6#4 ")$& AJ #%#" #5@A++,"5#. 1"#&#,+!@%+!5[&24#"1" >%&# #:;%9#"1#4#"$##=@4">/01#! @6 "5#,&F4"5#,&#,4+, 0#1. #&#% "&#,0#1 A$#4#,@ &&2 $$ 4 5 ) 2[ ,5#1. #&#% "&#,( &T24 C$A##,1#"#$1%5:-5,$ DD+$%=&>?# L M$#4#,54#".+,#,4#"N &#%+@@/05,$4 "0#1$#2#&6&5#4 "$#@/0"#4#,0+,&#!5,$&5#%+@J .+,#,&#"%5:@2#, ""#,F( @/05,$4#""5$1#,[& #%#2+.2 #!+12+.2 #!+11#,4+, A+D9#H$&&<$&F,5#1 $#@A!#1#,2+.2 # ) @1#"$#, #$60#1,5#1>,,#,>510 >&#,6 %9)#$iJ&J$ 1#-%++"4 ".5:,"+/01#,60#15@1# 4##!4 ".5: A&

PAGE 199

V nTn(SKn+"TEK(*!3$%!M7 S19F$GNH5'1Q-QGTQ: '#Y4& %++,$##,g+,+>51@1##, ) 22 $#+$51##"&5,+$51+15#&2 @ 2 )$) 2 & )2 0""<&$1 $5,5#1@ 2 &%##1!5#1W15@ &2##,& >,,#,& #,5+,,5#1@2#$5,,#, 8'' )#@/0 >&#"2!+&@/0 >J 20266)& &#"2!+&#, "''1 )'=k/$#6)$#, #4+@1$#.++1++,##,2+.2 #-#,!+1:# )iZ$%F6 k $$F'1 1&+2#,$F

PAGE 200

<,#&!1 *' %$$%<%( 7F#%#!51@.+#,64+, %#!51@.+#, #&%# @@@@+ % 4 "-5#,4+,.#10#11###,E % *?(%!F$%$$k+$$)$'6''#+!!#,,&#">51,&#"5,$6+!!#,,&#"5#.+,&1#4#"$#1#, 4#"1#@!++,;:#11:=PO# ,O#"DD!%4 .);4#"$#!&5,$%#&#"4#"$#!&5,$6!@;!J)'$)'A4##"d5@A"5,$4##",5A4##"6##""+/015$#2>5$-+.#@1 &5#25:0#1$'4);.#10#1##,#>51J #5,,&#D< $#@1 #,&# $#&">10 >&11#$#,&#@1 = & *YX*++,$#&++,$#" #"& 5.#&#!5:&#,.#&#& N$#,&##",5@0#22#,6.#a& $#,&F$7$4F6).'[6A)#.#&#!5:&#,.#&#& $#,2+".0+"15$0#5&&##",5@F$)))# &)&H$$#(! +6=) HZ6>%$4F)#&Z$$4):# .b$R$4) 4#" -5/0#"2+".#, ,1=#".#,6&##",5@ .#&#& $#,0#22#,.#152+".J0+"15$0#5& #=#,#,1#$#, 4#"H 7 +9;+ *-M!+:..YY9 #,& A@.###,&#,&##",5@%##,N&#,1 DD$& & )'$4)#&#"15#, 4 MI & 0 $%9%+$$F)# LH@ .,R.,i## +$x& 1.'4)# A'A(.,%9# #;%#F$ I!%IP$%$%$%#&XC&###"@1#.++!2#%#"#, )2 ))H(%2$8&., 6##DD4$ )#$$)$$&H+$'#I%$$)?6@ $)''(R0##!#,$++=6,&#"&+1#"5#1@++,.+,##"1H 0K..

PAGE 201

%$%$#&! *( k$# #%BCI.5,&#"# ,&#"$#J @/051#&5#,@12+"#6Y&&)5?8)6$!4))$$ (9%$#%$#&$R6,[FF#$2 :%$#,&6$#,&4+,!5:=#, !#&#,6,&#"!5/0++.@$#2"##,Fi9%$ %$8+=#,1 #-5#(2$')$& G< .) 2@2 @ 2)&) )2X$)#2 ),>$,)'#28D)$$$4#2@)2&'8),2$#$ & 2$$$$$ )2&) )\2)@) H0&2 $2=)$]HDD$$$#.(2F -oFOfo@/ -%`O<%SEEF%$$%$<%$$#&!R#,.D-#.! 6& $$$# eDDD )+,''& 4 #*6&1#!!5,$"##,5,$2#"##,5,$F.G)H1'%!4$$$+%='=1# ,1#!2++"1+!! @6 ,>51@A"##!5:F(00((!60##'!$#@1#!&6 ++,$#, .#,6$#@1#!&##,@&+1 G< #-H%$%$%2,#.%$#?#!RP %E#2$$R@/0 !6%(%$ ;; 6 ,;,(%!9%$$%$$! @1" ."545#"62##F%$$$'%$&F%'$'''''A)6@1" .#,#,"545#J"#,($$$'$$#)$$$=A)# @.$6)#)+& <$8[K%$1'##H%!$%!$% )4)#:&&5###,4" >%%5#".+, 4#"!##&%#&>%#. #12!5:4#,4 "&+1-5:.+$0#"1" >%#,&H()$?)# ##H2$'+# )?<&HS$$# 2$$%6$#& H$%$.%=# 5..#"@65..#"@0#12#0 "16.51@6+!@ .++"

PAGE 202

%) ** A-## !=AF)&H%,&( (%A)##H ----Q"-QA H""u. +,E6&( %=)2# #"#"$#"++,1 #-5:,+!@1#4 "#,#" A ##,2 4#,,+1>>"!5:#.+$15, 4#"@!5..#"#,2 &#,+1>>"##,$ &0#5&6 H&2 2#A+!5,$2#@1#..5,$, &! 16 &2$&&) "+0.+5@, #.G,H &) !I&!. &&#!2#@/05#" #'#29 2+.+,&-+ "'"+@1#"%#"4+,2+.2 #1 1 & @5@1 5+!!#@%++" .N#,+=@!>515,$ .45@/!51#4+,$#,5, 5#1@% "&15,$#&++,F ##,"545#"++,$#2"+$16 %)$# & #, H.)'$)5 62#J @A+!6,H('& @! 1#,5,F ,$1F&54#"@#@ "1#, #,5#1#"-5:,6,5#10#22#,6 ,. J$#!5: ,& #,!5:6 ,2">52++"$##,,>1 4+,%+&+0@6+!!#"!#5&5,$#,&5#+!@%+N &+0% "&#,$#2">51 0#22#,,5#1>,,#,$#2">51% "&#,F '&H >51#".+1#2>51#,$#.##, &&Z2##,4" >%6##,%5:=:#SF 25:>51@1##, ". .+,$4" >%#!5:4" >%6%5:=:#F 0#1+,#"A"#/5#@& "6,#1 ++,),=AF )"P### 4 !& #,&##,.##",5#1) &#A!++1@4 "" >%#,5,&# H @## 0#1% #& #4#" "-+#,2#%#"#, -&#+.21@151#!4+,##,&5@N 0#1$#4+!& #,-5:,F 1"51@0 =&(%?F&H&2 2#1#"5#1@+!5@0#1&+,,5#14##!25:J 0#1++,$#-5$11 A@A51@4+,##, ,&#"@+!@4 !@1"#1,5#1@D &"5#0 #S & DD 2 &2 #('-"' ,%#1@2++"F 2 ,%#1@2++"0#5&

PAGE 203

=:#? *9 V.DD.0" "5:@1$# 1.#1!+AA#".#! &$2 $ >1#>@+!+.2!+&#,& &))2 K4 '6%'#)<)' 5& !5#:#"5:@14+,&#,!++1@1$#J ))$2 0 >&#,.++!15:&F-5:,.++!& #, .#1W,!5#:#F #?'* ==#"%5#%+1% "&1 Jb#1#,0#1.++!$#2">5#,F fA$# ==#"&A"5:@$#$#4#,6 (<6!),# $6 2 )&$1 8 )) dC ;$))'0Db 2 ) &J$ $H K4B EEF 4$>51@A+,J A ==#"#,A"5:@$#4#,& #,@1"##,1 1 ,#, H ==#" 1 #@1#! .##,2##@1#,0>5&&5#,.#,%5! +3'H!#>$#,@ ,%++"0#&#, A&5@@/0#,6!5#$#,6 A@,5:J &" $#, A>511#@A+,,#,6R2 "&>>"J"++.06, &#,6>51&#,&>5.$#$#,&5,$#,4#"J 1;2#,+.5,$4+,&#!+0+,$ 1#!!#,F H!8B%$ 15:&#,@0#1##"@1#$#&##!1#4+,0#1 N 8$85#.+,&&5#& #16!#>$#,++" 'b$#2 "#,% "&#, 0#1&+$!5/01-5#,F'C'; A" /#@F()qC 0@1++! E;H&)2-++&6&)$#-++5& 6e&))DDHC%&)4) 0#22#,SF &+$4+,$#2 "1# ,+=0+,#!5:4+,&#, $&&5 &+1>.62 & &@ J&HJ$1 H!!/''<6! )

PAGE 204

*7 ($# I.$#% ,,5#125:,&#"6 ;;M N":-:Q%)f # $.'')&('# ,&#"1 #4 #$5,$4+,5#1@+,&#"@,5#1 6iiR%=8# ;)' >51$#/01SF A&#$#% ,# 6<& I62 +!$#.##,$#2">5#!5:#%5:-#6 3 )%'#+/01#! @ ,J 2,&#" +/01-++. =+,1+5@#"#,6##,J >"4+,&#,&+$15:&4+, 4 >&5$%#$,&#"1 #4 #$5,$4+, &#,&+$&)2!##=15:&:#>$&S ++"&5$0#&#,%5,@!+$#, ""$ e,OF#O# % "&:#@$#4#,2#A"+1#,4#"! #,=!5N &)H"""(! !++10#1-5:,6-5:0#1&+, 60#1 =! 5:#,4!#5:#,F0#1$##, $#&+,-5:,6 =?6 $#-#$&% "&1 .5#.+,&1#4#"! #, )H%%'#@ 516 1#2#A"+1#,6. 5:#2#&"5#$#!5:#% "&#,6 #,=5,60#1-5:6& #0#1.++"61 # 0#1! =!>51:#4+,&#,4 $#!++" & #0#1.++"F# $\) P)B4 #@$ !(!"'!) )2$ P!( i#H & )## 0F ;=)) M /0. #&!6P9#D6_Ag$=1, &-+#!5:4#"A!5$N i%8#1 #4#"1" >%#,@ 1#,&64#"A!5$1-5:,-#&#!5:4#"A!5$1-5:,6 ) 5 5, "#$10#22#,$#"#$15$&[H 0+,&#,@1#!!#,) 5 ?') '')''(&HG 22 ? ?&F"##&@A!5$1#,#,4#"A!5$15,$#, ,#a"!#$$#, A-5/00#22#,">@1#, C '#$)4)).&2 I ?#HC $5H?%8$4)6&++,N

PAGE 205

* 4+,$2#$5,2$.;2#$5,,#,++,4+,$#,F .G $')'[$'"()$-'.# $[q444 B9),$n'[(,),,('44 =1:8++#6&@/0+&>%6#"1 ,5,$V4+,&5#,,++.1%0#1.#12#0>!A4+,A AA#,&5#+/01#"##,4#"!5/01@/0#".% "&#,2#% $#,#,%5#" A&+1@/0#".$#% "A#,@/0+&>%#,&#+/1#>"@4 "@1#!J!#,4 "&"+$#,4+,##,$#,++.&%+N:+,$4#"0++!F" <4%E&#%+:+,$4#"N1 ,#,F.@/0+&>% J$$ -5:,$#0##!+!!##,. #&#"-5#!+!!##,-5:,F0++,& .#$##,@!+$0#22#,2,5#11#"#$1 >,,#,5�+,&#,4#"##"& % 0#22#,@1++,50#1%#a"4#"!##"& ,1%#,&-5:,#,&++"& "#",5#1$ #&,5#14!>$.##1#"#$1>,,#, ##&#,. #&.5@@#,#, #",5#1++,&>"4#,2#$5,,#, ))5 A-5#, 25. #&#! @% "&#, #&#! @-5:, B.2#. #5:#!5:14#"J!#$#,5,. #5:#!5:0#5&F&205,&#",5@2#!#1@#! /8 $#!&.>,1@1>F $ >&$#!&FQ,,$=AAF#-5!4#"J $#!&F)# A#"$#!&F+,Z96$%4)#A+A5#"#,$#!&.>,125!:#1F &$)\2&$p82H&)$7'<@2 0 0 'E.%%#.#,@/0A#"@ ,M!5#&#,6 DcP'# ) #&#$#4! /01#,"+,&6#H ( e&4+, ##,$#4! /01#,"+,&4 "-5#,F "#$#"#,2#@1>>"4 #"#,0##"@/0#,( EG9=@! !K;!1(/.-#$'!?@!6(=0. $#25#&60#1&5@1"51&5&# +=&##!5,$$

PAGE 206

* =_ClI#,O#O+!!##,6,&#"5#1@ $ ED/.%!%"(?O.+,1J #"25:F@!#/01@2#@1++,5, % "&60#1+,1% "&#,F )2& 5 +,,#+,1% "&#,+,1% "&$#4#,6 25:>51@!>515,$#,,#"$#,@+,&#"@ +,1% "&#,F&& $#4 ,&#,% "&#,-5:,+!@ +,1% "& S, ,ALN %<)& 4 IN.4+,#!+,&#"$#1" #, XX#%"&$#2 $#,6#,-SA& #%#!"5##,&Fb 2#,+.5,$4 "0#1$#2 >%&+1.##" ]9 'R1,);&## +!$#.##,&#R&% "&1$#, #.& :?# # !,% &2#,+.5,$4+,&#. R(OEA++"@/0 ,++.4+,1%##A "1#,1#, @1#,#,1#, %#@1#,4+,&#A+$#!+"+,S B4B4 R8ND.+/01#" F],'8((B4B];9I ).6&111?$6#.M345, #,& "#!++"-511#,+!@5,&: # $# -$5:d%#!d6 +DIUHR))F; (F$2) @ 4#".+,#,#,%++"@/0>%#,4 "�#5!N &_*#H)%$g## -#$#4 !$#,F?&C=A)#4 <#$2D$) 20#. A�#5!! -#$#4 !$#, 0>dF %5:-#,#".+,#,&%++"@/0>%#,6 9 1 14#".+,5,$#,%++"@/0>%5,$ 0#dF( .#a&##!#,F++.&b)' $)' $ )& ++.0E,2b& 2&$&@ /0d5:dFH*

PAGE 207

<%"F!* ($&@ ) @)2 /0d /0d =E.'&A) #&!89)4).G%9$'#4">/012++"2& "$#, #$-++. %+1#"6I6F# C-1M .& <))#=A$#$;. &$@/0>54#,Hy),]'26)!''#1 .#, @1 ",#, #/'$#KB1:N24! #F&$4)'$#1" ==#, % "&#,& "&#,4! #4+,!!+0 *<4#2#& "4#,4#"@!+$#,4#"J@/0++!&.>=&)22 ) H |>""5:@1@/0>>"4 )

PAGE 208

$%!%R*;7!F#&= $DfH=HH-HH-7,?,fU.@@@@5L"#, A@!++,5,##,@/0>>"F &&@ 6'$ "1@B =!O=/``1)#50#2$##, & A+"c,4 ""++& A+'7;"Qb&">5A#,4+,H ##2!_+".H2#0 #=15$+". #&5$ 2#-5:,.#1-5:,5,##,2+&4+, & +".#!5:0>!A2#0 #4#,&6+".-+!5$F4 45@/0F9!6!>! A2 @ 45@/0 )2$2 )$-+/01%##$#% "&#, 4#"@!#J -+/01%##% "&#,22&2 1#,,5#1$ #&.##"#,&++" .,5#1.##" $2 $2 A+@@#,&[ &$$H 2-%+S ( #0#1-5/0-+/01#,@5,##,"5,$ +#!++$!++$0+,$#, 2#%#$#,&2& 5!++$2!+,$ +#1:#@++, +!!#,$@4+,!5#4#"!#&#+!.#1&#"15:&F $&2&@H$'1'F#-+#,4+,-#!=!+$#" %))!+,$-++.!+,$-++.++, .#,1#0+,$#,22 #1:#@++,6-+/01 $$2&52 $(&8 $&2& #,-+J H))#& #,&+!#,6 #,!+$#"0+,$#,F()$)& 4+,2)$&#@,#!0#5&&# R'$[))0##,$++, 4++"14#".5,&#"#, ,&#"5#1@1#-#$$#,6@15!!#1:#@ <,&#" CF#.-##&#-##F%&# 4 "+=A#".5@@5#1#4"+$#,%#$$++,6F $&@15!!#1:#@ 0#1%+1#"%+1#"NF ,&#"##,% "&1#-#$$#,F $9$%$$R#?<5@,
PAGE 209

* *)* $%B 4#"%5:&#"#,#"4+,& "$++,<1 $%+11#& #,&#-++0#1%#"5@, $ )2&) ,5#1+=$#! A#,62!. )&5 ')< <'(,66<$)$5: )''& ),0#21, $15:&#,$#!#$#,0#5& 9=#%.#1 #,&%+1#"2#$5#1#,5, #,&%+1#" >1# ,%5#!#,#,4 ">511#@1"#4#, SH?F$8%=AFu# & .A#!#,2 A&#,@/0 1,#.#,0#2J $&)2 2#,F$%$#K#R$/.%$"/0 1 $ >51%#,&5$6$#2 "#,$#2 "#, # &"28*8% @A+! % "&#,[,5%% 1!# $&R)5 :68#H?4##!++,$++1 4 "0+,$@#!&&Y2&2 0#1++"&@/0#65,&51!#4#,F%$(9!# ) >51#"!5:#,5,,#"!5:6,5#1 )2 @!#/01@.#1&#,. ,&#,4 "0#1 $.++" H?$$#@A+!#, A"#$1#,%#!$#.##,&A?+!15:&6 2#@A+!#,FA 05#"#,05#",+.++!@ >('E@, 1NNN$' %$%6n'$ )%%$#<'6<)$;12# )'#!+,$%#!#4#,F9!'!%$/!! $2 &#%#1#,@/0+A&#p!. #W@%5#",>1 )# -5/01 1&#++"#A++!16&#%#"#!&%#N ;M A#, ,2#,>11#">5.1#6 1#,@/0+AA ">5.1#A!++1@, #"@/05!!#,&#p!. #W@&5# 51 1&>@4#" ,2#,>1@1>$" ,&F .4+1% "&#,& "&# #%!51%#,&5$#

PAGE 210

*' $$# 0+,&#!5,$#,4+,&#,.#,@/0& +!#""5$15,$#,4+,&#,.#,@/0FN0#1-5:$ #�#1-5:%+&#F.#12#1"#5,$1 1-5:,++"&@/0#-5:, '%),#$'#N##,-#$$#, @A"##,&#% "&#,0#1-#$$#, )H)$#-#$$#,A"##,FG>M#M'F#%>$$7#-#$$#,&#% "&#,))%WV=WFu#@ ) >51@A"##, @4+, #0 $2 4#,60 $1#60 $#"5,"+,$H$'$'';0#.#! &)24+,##,!#&5+,160#1##,!&#"4+,A!+,#, =25!54#"J4+,$#,&#>51$#@A+,,#,%51+1 #,5,##,+.#"$()'H'%$''# A+,">@12+,/+,+Ac H'%$8#>51� $1#62 4#,>512HG,8OGj,OE &#.##"J&#"#5,"+,$-5:,4+,5@1++,2 4#,5-5:,R##,S.##"&#"#F$" 10#5&4#"0#4#, A @515#0 $0#5&" #.F D1#2 4#,$++, 4#"1"#==#,5,52$20 $#".+#,F 0+"&>51� $1#++,N1 #J@A"##,FDDG(8'&'69!0+,$#,-5/02#45,&#, 4!+2 4#,2 25$++,-511#,-5/0##,-51A!++1@5#-#,2 4#,25-5/0@1#!!#,2 4#,2 2&$H#5,� $1#,##"!#$$#, %'.'E:&4+,0#1.5&&+$$#J2#& .1%++!=>>"[)'Y:H .@1"##@##,>>" 5,&#,,+.5&&+$F9''# .@1"##@(>>" =48+1!+1#"5,&#,,+J.5&&+$F$!)$#2#,+.5,$4 "0#115:&@4#"! A4+,'>>"W@.5&&+$@ 1 1 .@1"##@##,>>" !:;+%-'5GH60#1ee=& 0#"0++!&#!5:-5:%++"1@ 4#"2>5$#,2#>"J1#!5,$@,++""#$1#"N#,!5,#"@/0 >&#" %+%0#1@+A&+1& "+=1+AA5,$4+,&#,+% #,$A+!.% "&14#""#$#,

PAGE 211

# *( #='#%+1#"%++"5,.#,=5:,$#J@1+.A1#, ,+N,+,$+2!+&#,0##=1+=$#J 1=&2 )2 2 )&)2H& )2$2 1 2' $ H)2 )2&&)2$ H&# .#1$.#&5/5,#"#,(1'& S++"&2#45,$( "#6H&=? -%++"5,0#10 =&& = P(='C.A+DCA.{f # $# .#1$#&>"5$#5,1#"">A15#@.#15#&#" $#,N2!5>51@/0#5&#,+=2"##, & G/-&$ $,2& $)))&H' '& &2 ''F$ @A5,FA) )2 )2 &$HB'')# )!' !U.S4$8##,&##!##,&"++&2&$&HZ&'4+,4#"$#1#,&+10#1##,-5,,#2##!&2##!&@A"++5@F 5#.+,&&5#4+,##,-5,,#2##!&4+,2##!&@A"++$##,2#$"5A0##=1 =#� >1#,!5:@1&5#25:##,2+.N 2 #-#,0 >1#,% ,5,$4+, ,&#"#, ++,>51#,-5:&# .0#10>5@0##,! A16 $&#A!5,1A!5,1#,?@ F "!!$9## +"MS &$yHG 4 $%# 46#&GN# %"IJ) $),2 2 j 2 )$$ $4()22 )$B )$ $1

PAGE 212

** +#+#!1R )6 0"%--6,..# .]'&) %-K8%$:4#e4 "&#,&+$ 6+''))#@A"5,$#,-5:,@A" ,$,#J .#,4 "0#1!5/01 .#, .#,##,@A" ,$,#.#,H''')6'# ,5 4#"0##,@A"5,$#,F -5/0!+1#,-5#,2)& ++,0 >&#,& <0#"0++!&#!5:@A"5,J ?-KE& H6)*+! $#,6@A"5,$#,##,@A" ,$,#.#, 4#"&#"#,4#"&#"R #">51#"5,@A"5,$#, && & '%OW@/0#"A 5 !6'!.B $#A>,1( &)##H ;O'E& )$)$,$]1[A))6); <##E, 1 6;'e'e&''1H '& "''UfHj9-5##!5: &$2& '%-2! #&->5$#"F)4'; 2##,2! #&->5$#"2! #&J $& ->5$#"@-#11#, &) %--5 )6# ^,bT,% ;9O/T< & *L63%#$%5:-# U%# ) .5&&#!1 15#1@ .#"1# .#,6.5&&#! (& %++"& "5#1@$#@/05#&1 .1 15#1@1# 2& $#"+#,6%#$ .#"1# J H'& ) .#,>@@/0#,A#"@ ,& 22$ (& "&+11#" "N J22) -+#4+,& ".5&&#!4+,4+,%#$#, `&"U &+1>51.B--6'!6$ B4 %G&$ PP 66A+D66D6D##22)

PAGE 213

*9 $: K ;N<8$? ), 45@@/0#,.#1##,S))' #"#,#"++,!##,$$2&) $ H -.=+## =P<$';# )''#4#"@/05#1#,& "##,4! #5:#,64#"@/0 1#,& "##,$#4! #5&$5 &H<)')<$'$); '$'''';-5/0-5:%++"1@ .2>5J +=@A #!#,-5/0! @!+1#, $#,$$2& H''$6=&8'%? $$ QM,fFAF G9]%1Z/!AEF''$<4#"% ,,#, ;O;UEF-,:OO>5:#"#, A#,,##" % "&#,-5/0!+1#,4#"25&&#,.#&#!5:&#, A#,&"#,1#!#,F0##,#, "5:$#,S %#a"&"#,1#!#, A#,,#a"! A#,F .1G, $!&# /0.0#12!+&4+,&#,1+!2 .& qCC$'$-5/0,5#14#"1 ,#, )& !+1#,-5#,-5/0,5#14#"1 ,&0#22#, "3kLUH )KGM "==$=# ""!DD6P$=# #&*%f &!)# 41 $22 )6=$='#&)H$$! 2&) %$%$)$.)'H' '2'F' $% 4#"+!#,#?++!2#4 /015$& )) H& $ S%## ,2))$ S _@/0"+,&#"@/0#"A-5,,5$F <">?8 + E$!.#1##,@/0#"A & p./0.##,@ "1++"@:#$#.++1 #,:>5@1 "&##!2#$++=& 4+,=5:,$#@1+.A1#+!55 =+,&#" !5#0 >J $P$%$%$1('/0.5/!! -5:%++"1@ .2>5$#,,++"#,0#12#N &#,">/01#,#,+A #F%%$i# ##,++,$#@1 #,!5,15,$F.%%%'

PAGE 214

*7 5611Q .0#10 =&$#" !&2 +0'U# U' 7G 2& S !#a"#,.##"++, 4+,$#,& "##,+,&#"& "0#.4 "1++, W1!5:=0#22#,25:,+$##,0#.&.##" 1#4 #"#,62& 2 ++,W1!5:=0#22#, &))&2$++,5,,#.#,F _7S-5##!5:-5# )222 )g!&$$8X ,5#>%#,++. & & )H *H$'>!>F)#@ !!F% ] +6&H?$<#4#"J #d &$1 &"5,$#,4+,&#A!++1@&"5,$#, ++,$#->54#"&+=2#1++!& 5HG 5"5:A $("))$ t # + $F)&($%###111$Q, 7H 4+,&#A!++1@>51,$#, .#, @1#!!5,$$#&" ,$#,"+#,5 4#".+,&"+#,60#1$++,4#"!5#-#, 'L4!++#8!++$$#!#$#, & C+'E$6=' $5$#,,#a"&">#,6 8)4#8 .%#"A#,,##"J $) H&
PAGE 215

* $%#!#&!! M *$( #&!#=!+,&"++&1 Q. 2B$@ 5.!+,&"++&-5115,$0 >&#,6W,-5115,$25:% ,#,+!@!5&$Q)5,&#!+,&"++&N-5115,$2#"#$1#,62@@/0#"A ,&#"4"+$#,#,, &5$/ ""5$#"#, %!$/0.#$#!@1##!4+"#,F Q. G$F ,&#"$"+4#, .1#@1#!#,6 )$2$2&##,$+15,&#,4! #"4+,0#10>5@.+#,1#,#5,&#&++"& "5,0>5@ 1#>,,#, .#,F(.& <0'=+#1+..+,5#1@/0>%6Q. !+>+-""&& .+.+#,-5:,@/0>%0#5&& #,+=!#$$#, (!>%1#6,+$#, #$$##, Q. %5,& 1''=+#+.#!# ,F $2)%>'8;%#O#,4 #$#,#,1#@/05#,,++"&#$#2">5#,&++"%++".#, .1,++"&#A#"@ ,#,%++".#a.#,. #1 .$++,F &#">5, :*?((? < ?:$,#a" .#,7?P? 50#1%#"A#,5 @!++,4+,1 #A+@@5,$-5:, -:$ H$HHHHH 'MD55:=MM 6$6)# ')'.!H4) # +$%#2 H!F9!F9 +*,# $%$!G 7 9%/0.1#!+,$!+,$#"+!@0#1$#2">5 .##2"#,$1$2 )H(%$%Q#6 0%$ !2K&9 ^6^(G2,#.#&%6 71 C+"$%# )# 7 & P$97!/0.!+,$>51!5$$#,6J !+,$+!@.#,5@!5$$#,0 pf%#&n'$#$'$# $@1>@1>@F QP '7E&"5#@1>@2+.2 #FS.$ .#,+,#"5@$##,1 >%++, 4+@11#.+#,2 < = (Q= ##H)1 .K*%( F 99#$%"%"'!$"%^! !9KK6 ##H$$6)' 4#"@/0"5J #!5:!+@15$2

PAGE 216

* & )5 $$$ =W# EC0#1 >1#"4+,##,A! #$ G< I7: ,$#& /01#"F $: ,$.#5@:#D$ $#: ,$$#-#! $< $ ,$#1" >%& 9L &>5-#!5$ & )7 9 ;O� $1#)$&24+,##,$$)'#1 1++,&#,, 2+!6'';;2>51#,A" A "15#0 $ )$&$& & N'# 6= #4"5:A @15$ ,2#@/0 =16 ,$#A+@14"5: ) LL A A#!#,( ++.$ 1 "#&#% "&$$$F)&''1'&$$)&HJ82&5@+AA#+"1 4+,5@0'1QS "'_!+,$%#"A5$6" ,& #!#5,#&>5-,&A 1&5# @1>$#%"#4#,##,A0 @A0 "+/015$!5/014#"@A"#5&1 9 ##H$$#4#/01#"@2++@O,>..#"##,+!@0#1 A4#/01#,++, .1F( )% 9 "Q+@/0 ,,5#14>5!H22 @/0 ,.+#,4+, ,">5& ->54#"#,*#. 5#,++,$#,++.4 "0#1 $&+1.#,0#1#"$++",# A!++1">@1#,6 n'[A!'9),.#&@$''#$#!5#=& % "&#, $$''&$&$ )8PR)?.,##H%?f>$,$#1#$#, 4#" 5,$#2"##2!5:4#,1#4 !& #,++,0#1$##,%#"& 4#"##,$# .#,+=$#J@A" #, =-,%#!!>@1#!5,$%#!!>@15$#4" >%6 4#"$#$#4#,++,&#,%#!!>@1; ('?.,#@A5#$#!$!+&$!5..#,+!@##, @A5#$#!2&50#10++"@A5#$#!$!+&0#22#,-511#,$&H($'&

PAGE 217

$'?.,# 6 $7-5:,4#"A!5$15,$#, ,1&>5J .++!2#%#"#,& ) &H&)# #,4#"2"##,64+!@/00#5&A!#$#,( !++"-5:, .1#% "&#,2#A!+,1 ,##"!5:-5:,&2) & ;". 9g#FV>".:VN, &54+!@/0@ 0.#1-5#1#2#/01-5:,6-5# '$##,"#4+,/0#%5!!#,$#4#,) 5:, 6644)=$)1&H H1#$#, 4#" ?#p,A5:,0#22#,p,-5/0@/0+.#, #,2$& %#&./0.$#@/0++=& $06 5$#%#1@1-5:,S#,1#$#J '"#&-'!e@8! @!+1#, !5:#"15:&-5/0@/0+.#, 22) 0@A "&21 )2 06 22 -%0@,#!$#-%5,& !%'#0! A#,&>!# �"#&#% "& ; %00 =&/0#=6& "A@J0 =&( %i"$%))# Sw! $%M(; '!44F)& H 111>=). #%)<##>4+, 52#,#"@!#/01@4 "25:#, 0+,&$++-##"5,1"#&( ,5#1++,$#$++, $'( ++6&$#!5:+!@#4#,+!@FG R $E P6!#X k)'[U)'# '4' H .'$<'# $%D-#c91 6&#==#,4!+6$#!5:#$" ,&.G,H &2)2 &,4 "&#!++1@1# >&5

PAGE 218

%$8*;,% %1<=]V!&5$#,[( 1#"4#"25#&#,6 $#2"+$1#"##A2+.2 #& & %6^6&H' /.2##'0.#/01$#, 1.+,FU}N 4#"25#&#,F $),$# MU>HMF7N9MO>] !, )DDH4 -%$*2 M!I $%$!(%$6P$%$$$# 24#"2 &#,S .+,#,4" >%$#1" >%&F$$? ""$#0 $)5 6,)2 &>>"0 $5,A"5:@F($&) Hd #D -5:,.+,0+=15$0#5&1 N 4 MvG`<"2OE ;'H$ ,#,6&#&+AA#"#0#10++,1:#%5!!#,-5:,F @8$!(&)#$&)>51J F& ,4#"@/05!!5$%5#0#15@0#1 1" >%#,& #,0>%#,F$&) #".#a++,!#$$#,#".##1#& #, ;"#%%!###,.+,,#.#,60>%#, %5!!#,0#22#,$& $&)5HA+"#, %#$@1"++1 &))H(&

PAGE 219

#1; U 6R'#D+818k#)2&)&$+,81 $1"#5@.+"@/060+,&#!5,$0+,&#!5,$#,%5:-#4+,0+,&#!#, <& #,64#""5$15,$#,60+,&#!#,%+,&#!FA'#&Q'CRB'g#$Bk"'I4.D&)%$4%)FBM<# '#)6& 0+,&#!5,$#,0+,&#!#,%+,&#!H".$+,$J2++"54+,�+,&>,J,#,$#-#1% "&#,$#%5!&64#" /01>,J,#,% "&#," )2@&H(!6'#2 $<'# 8` $'64&H;66''8 2 C'#$ 6,& #, 2#&"5:4#,2#$++,1#,>514 #"!#$$#,4#""5$1#,6++,>514 #"5,$$#4#,6#"1 # 4#"$++,#"1 # .#, 5$5, A"+15:2"#,$#,60+,&#!#,H66 "#,A!++1@0#22#,6$#@/05#&$#J2#>"&64#"4>!&&5#"1 # 4#"$++,H)?=6-5:,%#$$++,$++,%+,&#!#,"#5-#, A"#5@%#$-5:,F'$$'&"#5-5J$#"%+,&#!++"F)'B'"9)i$'#&5#J,#,5,!+,&@&5#,@1-5:,F'#&#-#&#! A#,&#H&$!#%$B <$!$#&"+$2#&"5:=4#""5$15,$%#"-++.0#&#,2#-5$0#5&6%5:-#4+,0+,&#!#,.+,5#"4+,& #,F'#$$B'';1#$++,$++,@6 ,&#"%#"A&)5%#&#"4+"#,! 1$#4+!!#,+4 ,J1>"#, ,1. #15,$#,F?$$%"I" 4#"F)''))26'# )H%';6'#2 -#,&#!5,$&5###,2"5#=!+@1 A" #A5,$ 4#"2"#,$16&#A#"@ ,&5#"5#4#,4+,&#+ #. 4#"2"#,$1,++"&#&5@1"51#,6& H 6+!@-#,&#!5,$2 &###,!+@1 A" #A5,$ 4#"2"#,$#,F) -Y@T

PAGE 220

8%G,E KyU *P$##,2>5J 2+,& .0#22#,.++"&#@+.A5,$##,J4 >&5$ A##,A" A$#%" ,$#,0#22#,5,$#@1 A1 )*'/5H.<;X&##,%#"#!&##,A!++1@5,&#%#"#!&0#10##!+!SH$)$4;0#14#"2!5:= 4+,&#&p%+W@&2�#.#!0#1A+"+&5:@S $Q6P"'#& 21 2##,%+"#. &&#"2"#5 ) & 0#15@##,. &&#"A #!6F&5$#2 ,&#)22">5,5@1#"H(i&%6)## MNC).#=!+#,4 ))& 9 '=A,'#.#14 !0+"&5,$,J &#"&#,. #&1#4#"!5#-#,0 #!+,$J-++. .#,4 "&#"164 !0 >&#,+!$++10#1 !+,$-++.F .#14 !0 >&#,0 #!+,$-++. .#,+4+,/##"1F4 !0+"J &#,&,++"@15$6& ",5#1@+=1#@/0"5#,1# ,1. #&5$#,5:4#"5$F( "i)9i<#) ""TN? # &) 22i,$'$H $&2$&)2$ 3!#=!>51#,+,1( % E4#"$++,$R<$'-bH++,##,A!+@!5$J $#,2X&"Q6A;"#&#% "& (--))' H;%)'6)###N!#,&#,0+!@+=@,5:&#, 0'6A"DG))E 4)## 1.'G##,&5#A+A-5:,-5:, -++.$#A+1##,!#4#"5$#.+@@+-5:,F (ii$)#)$)F)&H$g -##"#++"&@ "1F')' /Y15$%!$%/!!&, 86.# E6#)]_. ,&!5:1%#!&5$1$#@A5:#"&.4%LN%L $" #,F2#. @1.#1. @ 2#$" #5&

PAGE 221

,5!K# UW %$%!"%K $%"$ !"&/0.4 !4 !-511#,2# A+D6P"#=@1>0 >12+.2 # &222&)2 2H @1 ++,$#2 ,&#,2 &"5:&#!5:0#.2#&##, )$24 "&#@1#45$0#5&6 &+105:5,##,2+&4+,-%##15@ ##,A!+,&5#!5 A0++"A!++1@ N*+#&!1/&2@ 0 >&11#$#,##,@15:!F99#%!@! &$)2 1#$#,##,K#=++,2"#,$#,F A$$A)]D A$));) EEA['(9S$1. J);DDD ) 0#&'C$)'#=!++1 ,4 & 1#!++1 4#"&#,15:& 6)\,1H%iR !+1#"5,&#,15:& $)$8 2 A!F,6RD15#,&>5-#,&1+! '$)#1>@@/0#,">5.1#61>@f/0#,N ;20 ,&#"&&>5-#,&SF4$15#,J 15:&6.#1 4#"@!++,4+,6 &>5-#,&FJ$6'$$!15#,&>5-#,&# .#1##,1>@@/0#,15:&1>@@/0#,">5.1# #,15#,&>5-#,ɱ:15#,&>5-#,&#,F 4+,6 . 4#",+4#"! A4+,6$"#,@ DD4#".5/#!!5 @/0#5&5,$6&#.+,.#1%5#,##, 6Pl 4#"@1 1#,4" >%1" >%14 "&+1-5:%##" 4#"4>!&&2$8) & "&#,.+,&5#0++"4#"@15#11 14" >% $''C.#('$'[''& .+$$#, .#,% "&#,F $$21#2&2$ -5/0#"1>@@/0#,2#45,&#,6 %@/0#5&#,6 $)F'4#"4>!!#,621 2++,25:2))@ )&2& #,$#"+#,2 2) & #,% "&#,&##/01$#, 1 2+=@/0#5&5,$#,++,2"#,$#,6+!@ HA%$$& 1>@@/0#,.+,##,0>%#!5:++,$++,F

PAGE 222

UU !#$#&!= >''i'2#.#11>@@/0#,NA -#,%$:$'$#2 $&2$&& #%P.#$#,#-#,&5$#&#.A11 1++,&#,"+,&1 #)2$2&2 -+,DP,%9#4 4F)& 8-+,DP,#2;%$)F# 1 ,$ t 1 !>51#,+,1|'' *!/4 "A!#5,60#1$#&##!1#4+,0#1#"=&+1-5/04 "0#10>5@2#45,&1#, A#,5@60#14#!&&#$" ,&!#>"&#$" ,&22( 'F%F$$1E0#11#""#5, 2& 2&12$&2 H %M# 4!+,5#14!+ <0#>4#!+/015$ #%,+/016&OR(L'8; dFF+86U2><"RGOE )!.)F 08:.=! 1#"5:F"##,! 11"##,>51&#! 1#"5: #&. &&#"@!5:@!5F!$K#&!$%$@!R2#@!512#. &&#"& ''+P,!#5,$#"5,$ ,++,-5#,J !5:4+,%#5,5$2#!+,$ ,2#&>5&#,&$$==)#H'%=81R=#!#5,J. #&5$ ,1. #&5$&F)9! !#5,5$0#5&F##, -++4+,%#5,5$2#!+,$$##,+A51+!#-++F='$')'#&# $#"5,$#.+,&#!#5,#.+,F 4+,5,&@2##,+=F$O%=$)!#5,#".+#,4#"!#5,#,62$4#"J@/0" .A#!#, -)P+,DP,. Q8G9)'# A)Z$$)'.#1 ,$!+,$@ !5#,6@ A!5#,F?'%)$G=)# )5H2#!5#,6 AJ!5#,+=!5#, */:: G%$ *.:0 #&#%F#&! 7 +.-P,%H$2'#0#1" ,&#@1 :#&+1.#,25:0#12#-5$1 % "&1#"&#+,1p0&5#.#,%5!$++,%#4#, AW$#% ,&#,

PAGE 223

%# *9 KK&#-%+"1#++AR#., A510#/>@+>">@0,H( "c."# #D #"#&#% "&?& F$M$Mg$=AF)#x,6)),)#&$)$Xt)&)"#&#% "&)Z)'HD H!$44)L2#>"1 .2#>"1@15!!#1:#@%#$@!>5A#,H?i)[) & +=$#2" #, 5#&#" $#,2!50++"&5#,@1%#5$#"#,&%P+$++,0##,$++,%#$$++,6 )&d$+d$+0##,d$+%#$d"#&#% "&C =2 &)-5/04+,4#"%5:&#"#,6=##" Ag51$++,H)$))'H 44)-5/00#5.#!5:%#$.+#,6%#$N 4!>$1#,F )$4)# $6)')& #"+/01#! @-%+|! ..+1>51$#A>16"+/01#! @>51$#A>1-5:, @ H(;, ^ SM+ $6,#,##1,##1#,0A)H( 1=]OEE &#@/0#"5,$& ''AEEHS?)k$&F4 "0#1##"@1$#2">5#,6$4 0#1##"@1++,0#22#, + K=+=$#&"+$#,2!5:#,&"+$#, 4+,!+,$1#-5:,$#2">51Y P+"'FFH( GIALGAL1 ,$61++!6% "&% "&#, d?%)))6)=8#)#"@1 15,$>51@A"##, 4#"$&H (!$'k=AF&A+D4'#B!#@@#,++"6!+$#A!+11# 2!5#,1" ..#!%++"5,.#,!#5,#4 "J%#"A#,4 "+!@/0"5:=1>5$2#"$1F =###,&#"$& @.++"4+,0 >16 /+@@#11# L 6D-#..!#R6 3%'LL'&'1),$;! @ @"+#,! @$#"++1&&5-5/0! @!+1#,+=$!5:&#,+="+#,2&& 52

PAGE 224

4_+&X *7 2-5/0! @!+1#,-5/04#"J%5:&#"#,22 $5 +=$#2" #,$52#4"5:& ,1 .#,4#"! @1$5+=#"+= $)H%$<$8G@,OE UiSUVS $'))&H<$qN,,2! @!+1#,F(2$ )' /0.,&#"1#$#,@A #& ,$#J4+!64 "@A #&5$6.#1@>//#@64 "@A #&5$$++,-5:,64#"4>!&% "&#,&54#"@/0#5&#, ,1J2 ,&#, !$N)8# K?=K.=? ) &f$$4'# gH%%I4 "-5#,4+,-5:,.#1&#H($)'& B4 0/0."5:@12! & $$2& )2$2&$)1 &^ N/0$!+&$#A !5:@1)&22 $'5$!+&2 &2$ #&#==#,&2)5) $!522#"5$&28 3.&"++&$+"#,(<##H$$<6# $< UHE/0.'45:=#,1%5,15$F < K_/:$ E( $+Q E &#!5AA#,1"##,##,$#-5$1-#11#, +!@5#.+,&& #1&5#$++1@/0"#5:#, "/0. !6&5#A#A!++1@5,##,"545#" A!++O@L5,##,!#>%54#". $#!5:@1" A%++"1@FGA!++1@A!#5,##,!#>%54#". $#!5:@1" .+=%++"1@ %PF%F!%/0.0 >&5,$)<5# 2+5"5F %F.%F# 5##,+5"++,,#.#,6##,0 >&5,$++,,#.#,Y25 ++,J@1#!!#,N)H6<$<$ A1+"1#,&#%5:-#&#,$#++,@/0#"#,-

PAGE 225

"<. E $2&&) )2)2 2 &)) E.8)+,##H%8"188X E,+A"+1#, &5#"1>@@/0#,A"+1#,& )52 A##,4"++$$##,2#0 "!5:A+@@#,&+,1% "&$#4#,&2 A+D',++.4+,##,2 .@ "1( 0##,45:$#2 .@ "1q5/>@!>/#@/#,@+F1 #@A5:@))5 $#2+!##",5:)) L 1#2 4#,$++,.##"6 & ",5#.+,&,5#1@ 4#"1" ==#,% "&#,6+!!#,+!!#@1#2 4#,$++, 4#" 4#"J@/05#1#,6-##">51@1##,&6 ))5 '$;Q12#2#1#"F?'$ &&) 0#12#@1F 1$<1# !F$& 2 C--Cff 1G%!+C"%!$F#!6! &H%6'7<$4#"%++,&0#5&6,5#11#4"#&#,-5:,.#1%+1.#,"5:$1.++".##"2#1#"%5!!#,0#22#, $ 5&#+!!#,1#2 4#,$++,&#-5:,H $O87<$ ++,1 #4 #$#,6#"25:& #,F !$>51#".+1#2 4#,.+1#25: >51@1# H[) &Y < G@21 2 )*@A##@#! ( SN @, 11#"#, .71#$#,A+"15:645:+,& <45:+,&#,5A+"15:H$)'&#+,&#"#&##"25:2#0 "#,&#&#%#&#"J$+<#1R-5:,S+.A#,4#/01#,F%##"@1+,&25#&#,6-5/04#"&#J&5$#,-5/04#"-#11#,1#$#,5 2#@1"5:&#,%##"@1++,F>51&+$#, ,!.#10#.1#4#/01#, #'-O+IU">' '_& #+1 #,F+%%61)''%51+1 #, &@$)H(%<)'&

PAGE 226

7 O. 9$ ;O_ %#G && +-+,#& "+/01#! @0#5& ,4#"@/05!J!5$0#5& ,$#0 "-++.6,+!+15$5,0#1 >514 #"#,4+,##,2#4#!&+1.#, ,1J45,$6 & )2&),5#1%5!!#,0 "#,A2 86 2>51#,F$''';#4#,2>5J1#,4 "++,25:&#@1+&F 5O _2>51#,F2>51#,4 "++,&#&#>"F6'),2,++"2>51#,6>51J$#$#4#,2#@1##&>51$#4#,6 ,1@!+$#, ,1J@!+$#,% "&#,F 8,;;O;O;;O E->!J!#,@1#"4#,F&#>51J $5=1##,5,,+.#4+,0#1$#!&F;(;O;[&,++"2>51#,2"#,$#,6>51#,>51@A"##,6 ,1@!++,6>51$#4#,>51$#4#, $@H)^6',>512#4"5:& 4#"! @1 22&H),,n',&)# ),'+,'[):6'# 4#"0#1$#0##!#!5:=F_ )6$+,)# =2A'+!@##,& 4#-5:,6$##, ++,0#10 =&0#22#,F/%$,' & 4#%+"1#!d 9!n!M"# [-[.4.Df ""= A-5/0-#!=@1++,&& "&#,#5$#,& .4+,+,&#"#,2#$"#,@&@1> 2 >%!+,& %O4 4#".##"6,+,+ 4#"! A ..# .@14+,FNU"?9 \);2) 2[G@, ,A&[&[)) .F'#S,H &i46!66 2>51#,J $#.##,#"$25:>51@1#6 ,1-#11#,&A[,)'#?[ #4 "25:$++,4 "25: .#,A+@@#"#,6?0#10 =&-5#, 4#"@!++,F 5,%5:@0#5& 4#"1"#==#,6%5:-#"%5!!#,-5:,&+,5 5,2#1#" "&##!%5!!#, 4#"1"#=J=#,F;([[(,=!@,1F# H6;79(,?F,#+!1#-##"F!Q ),%RR,+,#4!>$15$q 22 H5,0#14 "J25:$++,2 $, H1[^)#0 PM

PAGE 227

M U 2 ,-) A)$'##!++"4 "25:! A#,,&#"$" #1#,@15!1#0 >&#,@ Sh_V5 $),#3)33F.#i"';"5:@1$# 15,##,++"&#,A 1k(1',=8)&'H$$,#Y)&.+J#,F$,66+,#DD ,' 0I0%x!+,$fk8),2 !+,$&>"#,##,!+,$#15:&6?# 4" #$#"4" #$#"#F, $ ,5#1!+,$, $,5#1!+,$$#!#&#, ,J!+,$@F3$934$Z,#%!,Z'Z,6,#+!15:&4 "+!15:&6!#4#,@N 5-C !+,$nn1M !+,$$#!##=1!#4#,@!+,$F),$,),'#3),J,#+!&#,&>>"&+16$#J&>"#,&#F#&!!!3+,3(33& "&#,!+,$#,15:&kF$ 3 $,Z),x,#$++,&#%#$1#,!+,$#,!++1N @1#,#5,&#!5: #!I0= $,(,/.,F## +'k ),$!+&#,,#1:#@6 55,##"#,6. 5$!+&$!5..#, I0I0P+"S%78 &4 "%##&#.++!2#A! #$#, ($& 7I F@2*F 3# A#,5,$&5#1 #$+,$4#"!##,16 &# A#,5,$&5# ,1@1++1+!@.#,##,&#>"4#,@1#" A#,-#165,$+,$5&#>"A "1F&#&#>" 0#1&#>"1:#4+,0#15AA#0 F&)8 A#,5,$H$ ##,&#>" A#,5,$2##,1 #$+,$5,$+,$++,2"#,$#,6$ #&@A"##,2 "$@A"##, '/F& IM I0&>5-#!5$&>5-#!5$% "&#, 2 $2H $$8$:/),##" A%5:-#,%+10#.1#%+/01#,@1++1 )2)$4?<$=8 ) #=':L'E2 @/06%5!&#",5@6//),# 4#!&k6&H $i$%$,#2+.2 #2 @/0k&,H?Z6&$;>&F$763#+N

PAGE 228

)!! "" N4#!&$++,& "% >&#, 4 "4+@1#$#% ,1# #,2 @@/0#,6& !#,$++,& !#,5,&# ,#.#,FD.$'$)'# )$$'& 2 @@/0#, 9 =11]''EEH$),# ##( 4 <=P$?%!$%#/0.$" 1#,##,-++. &$( &H$ )$))& N'!'"#&#% "& 0#"N#,&#"%++"1@&%+!#,-5/0,> '#22 A0#1##,#&+, A0#1+,&#"#4#@15$#,V <$;H@1##, 2$ $H$$))# M,9)&( 9$./0. ,&#"45,&5,$#"4+"5,$4+@1#$#% ,1#64 "4+@1#$#% ,1#0#22#,6 6$$8#D-#.%"%6 $Q+ +,)R## [8).#1 4#"@!++,4+,6 BK8W M$?#$2$#!+,$),2 '# H.$'$; ##,0##!#A @6!+,$&>"#,F%%2% >5!$+15,&#,$" ,&F25: /.%%0.#5,&#!5:1#!+,$#!++1@1#, #"4+"5,$A" #= ,&#"45,&#!5:FOM(S 1#,@! 11#6,+##,A @##,5$#,15:& $#.##,!5:& "$++,@& "+,F &++",+6!+,$6!+,$&>"#,F#R%#/ -5:&5#1#"-+#25: %%/%9@!++1.5:,5#1!+,$.5: ,&#"45,&5,$>,,#,@A"##,F$')$' #1#,@/0+.#,F#4 "&#, \#,&#"&+10#1.5@16,&#".+,J &>>"&+16!+,$+!@6$#&>"#,&# #"#,H$'$'$iS#$##, PDPI!!%$!%/0.@ ,+/01$++1#"4 "25:,&#"F .++",5#12#0+,&#!#,@1##&@ $#$"+4#,#,4#"4 !$#,@ 4#"#,>5! .++">51@1#!!#, .##,&5#"#"1#& #,5,@1 "1#,#,&$)$$)# 1#4+,$#,6>5!&5#,.#,5#.+,& 4#"$#1#,% "&#,& ) $"++=1('$##111$$$# R 5,##,A5! #%+,$4+,J +GP<8Q%2 n% $#,& #,@1 "1#,6 3<+N 0

PAGE 229

%$$% )! $ $%$% /0. %$$%1#4" #$$#@A##,& ?#$# 1#"5:@1 "J -5:,($$<$)$$'& "#!@1 1!##=.5&&#! R.(+,%9#$$''# %$ 9$-D6&e.G *?1 ,, &5$5@F Y##,-##"$#">5& (. ""*; .#,$@#!4 #"#,R.,2 ''&$8<'$'' ) --$'$'& BP <<-Cl++"@%+@++"@FUCH $$$!$$%9 F %.F9!F9$% 51-5:,&" ,1%+#, &)H (!# $$$.# ;)6e (!''#/0..#,$@#!4+,+,E;8N" E 5, H($$ #,%+1#"%++".##5#.+,&&5#2#@,#&#,

PAGE 230

9;' F,'F""#&R -+!% "&#,0##!#.++!% "&15,$#@.##"&F $$# .#1! #! #"0##!#.++! 5,@.#"#, FF $,$% / <&$#)'')# HQ<<)'# 6' 'bj9&"5,$#,&6 A&#,.+,+=H /.T2]E:$ &"5,$#,& ,&#"4"+$#,6 A&#,.+,+=4"+$#,6&"5,$#,1 1 A#,2+"#,& "4"+$#,() < "4FG '+K0"' &6P'#V F '''& jc?DE&A.G '!%6)#4+@1!#4#,$#0#/016!5#= #$#,#$#,0#5& H F$2&)$ ) )2 $)H''P'85, ,+=-5#,2+"#"5:#,$++,-5/04 "12#%#$#,2116)6'++,$#0+$#,% "&#,2)( D+@+E+1( =#%R#&6 '1<.))#) _0#1$#&"++5&# 1 >%&&,++,##,#,&+12dI%"1&! !-+.#,0 >&1 $::''@ >A!#-+/012>5$J -++.6@!+A6"+/01#! @.+$1#! @6-%+6#1-+/01#,!5#=&#J"5:6,5#12" @,5#125:0#1 5,�+,&,#.#,1 1@1 =% "&#,&F(44F&H5<8# )N''#22H'6:'''#1 1. @1#"&HII'I'''''"I'I"'I"# -"#,&2#@1#,&5$60#12#@1#,&5$%#!$++,6$ #&$++,6 '#&++" .$++10#1 $ #&&&&H).#1@>//#@ ,&#"!#a"@/0#>"#,F##, 4+,0+"1#,-5,6@1##&@##,4+,0+"1#,-5,F?6%$$$1#,0#5!@1"#N "" #,4+,5$>,@15$5,=!>#,/#"#, A

PAGE 231

%## )!W M)$"!""! 8 9%r'5@u01 @! "&5$0#5&F.#1 $$H,(& &#,$#@1##,6.#1 '-'-+/014!5#1#,&&@ !5$1-5,,5$+/01#! @@! "&5$1#%#" 5+!.#,2#&++"&6#1#,+!. $++,6,5#1$#4#,%+10#.1 #J 5,5#1@/0#"A .1RL!-,:=! 'VYN9 Q+6+ 5E;'O;'E $#0#5&.+#, 'F&H.#1 N/0.">@15$+!.A:#@ 2) -+/010#5&2#0+,&#!&% "&#,2 )'$1)&H 2 $@ 7"''$ #:#"#5@d & H(==, ) `& 05-'O'-O# 7,++"0#,#&#, -+#,%#$-5,#,&2 $a) 2&D$ &2&) 22& $ ) ( &) "7"%'' 2$2 '4"4'C'44D7i##111 @1 AA#,&&>%#, ;
PAGE 232

!($!(?=? )!U 4[$.-25" CG%[2&`)O 4#-#!2+@14+,&#,%+" #2 .6 & &2&$ 2 ) &) 2 /(/ --"& &&)22(& -,! <;[<;' +> BW !((!% L& --/0.4#,&>15#A>2!5##4#" N jf -'?'([()'' =!V`&8*DB.,1[8# --f+!!#2!+J &#,$"+@@ "1#,#,">5&#,&5#25:&# A5,$64#,&>15#0 >&#,bR,H ",U6 A4#,&>15#$# /01F '[$#5, A#, H[)4[[4RN A4#,&>15#A>2!5#4#" A#,6 "5:@1+!@1 #@A5:@% "&#,$#$#1#,( 54#"J ())?H[[$$;F##"@/05!J A#, A">5.5,$1#0 >&#,6 )@ !#,&#@ "1#,4+,!+!+26&#!+!+2F >514#" A#,'=)' -"-"/0.2!5,&F( F'# ()#",@1!V$W-##"&#,#!5: &&2)@ )][) <---( H''E0+"1-##"60+"1J -##"0#22#, 2 f( --.# --72 F& 2 --7S. (9 2& /0W@!++A&" ,#,6 A$#@1++, 2 .++", $,5#1$ #&%+#" H$1'6''!@1#"4#,4+,@.+"1 6.'<4F& 0+"1-##"6$#@1 "4#,4+,4#"&"5#1F B#"#&#% "& ) i>!( -!M,%+O#"$#%##1# --F%<[<$'C=A)#

PAGE 233

%$ )!) $$# b,2%##">51@A>%#,$) $ !,P))'$ )O"2EE %#%#$4#"&%#,#,@A "! @4#"J&%#,#, 54#"4+!J!#,4#"! "#,)5& %$$%6& ++#="+AA "16"+AA "1#"#,"+AA "15,&5#55#,F H$$4 "!4#"!+$#,5,0+,&#,@1#!!#,Y52)24+11#,#,2"#,$#,)5"+AA "1#"#,4+,2#"5$1"+AA "15,&5#,#, "+AA "1F"+AA "1#,#, 4#"@!+$#, =!<%F$')$#.#1$@!++,!+AA#,)&&&5 ?'.)F# +P ,#%#$4#"&%#,#,>51&#,%#$$#J">5.&2 2 '+#=! A#" 2&2 @2& 1&)&@5 &)2&@&2& ]+D(.+(.QM+<$4 8$Fb2##,4++,&"5@ >@N!>51#,+,1.A|,H ##,2#+.21#5,&#/O# '$'!&Hb!# 9%=%!#&%(H<%*9% A.(++=P..'H##=!!0#1!+,$%#"A5$#,4+,##,0+,&4+14 "-5#,A!+,:#&+125:0#1A!#5@1#"#,% "&1$#J2">51 .0#1A!#5@1#">51#,$!+&1#%"5:4#, 1Z/P$%$)#,#4#!N +/015$5,##,,#4#!+/015$4#"4#"@/05#1 1 ) #%#&0#1 .#,4+,0#1%+1#"2 4#,,2&2&$, U 22&)

PAGE 234

9;7 II '$&(.+,@!#,$1#&#!#,$1#4+,2)2$$$H%,5<5:=>5.,&5#A+!@5!+,$2#, 99#@!#!$P]>+ ;.$'+))'## #&844)##,$#"##& `aJ!( "I0"'/C)' )2)) %%#&R/0.4#"4 >&5$&64 >&5$F )#&>22#!&4#"&>22#!&60#1&>2N 2#!&#-5:, )0##!#.++!2# 5$#0##!2#!#$&*K+2H),# 2# 2)$2 54#"2!5,&2#$ /0#!&6 5,##,+,&#"1++! AJ $++, A$#$++,54#"! "#,$#$++,++,+!!#,+@A "5,$#,V ,11" #,)& 2 )( ,,>14+,$##,,>16.5@.5@@#,,5#1"+#,F# A-5:,.5,@16"BHR4))'')4+,),##,+!@0#10##!#.++!. $1.5@! A#,FL )#-b6,&) !@/0>!&4#"$"5:A.5@@!+$6 =#5!#,#,.5@@!+$#,= >1#,#,4#"##"&J 0#&#,F 78$+( M"#&!e@2#4"5:&&&@5#">51)2&5! @5 ,1@!+$#,$ )$H 'bC-L @!+1#,5,4"5:0#5&@1#!!#,-5:,4"5:0#5&$#4#,6 @),>51�+,&!+1#,4+!!#,( )!4F M A+D-.D4 >&5$64 #"5,$6&#!+A &5#))4+,25,,#,1#$#,&#"#4#"@5@$#-#1H ,$#4 #"&

PAGE 235

9; <66( #,#!,5#1&>22#!2 M% "&4)SF"*E& 2& H?%$7 )$)6'#5,0#10>%#!5:4#"25,&#, )&F4 #"#,4+,25,,#, 4#"J 1"##,2#!##&#,F)''# *6& %#, A$#4 >%#,&+1.#,!+$#, A#A#".G,H4#"0511#,&0##1 $#"#$#,2##=1$( ,2)H))q )'6'$F& 4#"0512@ _@,#22+"&2 54#" H (.$,. )4#"0 "2++" ) ''?),#J $ ,53 ( )$ =)OH$))E .2#14#"@1 & @/05#1#,),H #+'#D& "#,& "-+/01 ) 4)' .2#10+"&@1! A#,F )2$H )')6'&=18)+=&">J DD)) #,!+1#,4 "1@, ""#,+=@/05#1#,F $ .#1##,4++"15,##,4++"1F # HQF;)?6;).4< $$## !-5/04#"$#1#,-5/0,5#1.##".##@J ''E.#1##,2"##&=" ,1 1#"2!5:4#,,5#1.##"%#1#,%+1.#,& #1 $)5!+,$4+,!5:= 22 ""4(6)N+)8GH'$),.D# G< ;P<8 &) ,1@!+$2"5#=:# '!e@4"524"5:0#5&5, 4"5:0#5&$#@1#!&F A$#2!+-#,4#"%++,& 2">1++!$%68)##H @!+1#,5,4"5:0#5&@1#!!#, R6<).6)# ?RF6<%$!A),

PAGE 236

9; /'?~'$) &2##,. &&#"2"#5-5:,$#% "J -12&&@ C)(9NP $; & %74)# e&19 I2 26'' 2A!+1$#1"+A1 6, B&5$1#&" ..#, &# A2"#,$@1 &5$1#.+@@+W@4 ".#,F( & &@ %)#&C 5&#$ #&#"#,&5#.#,5,2#1+!5,$ %''HI'"I"25:1#, 4 "5#1@&+1.#,4#" A1 ,14+,$1F A5#,22 $Y<6)#& (!"1!H $''#f 'E&>"4#,&#/ >"+$#0#22#,F ),@! 22#"#,5,2 A@! 2J '%, '#, 2#"#,#1#,H"" / >"+$#>@( G %$f$-.jF 'I'I'<##H#2 "$%" GM %''E4+, ,&#"#,$#@! 1#,2+.J [Q1!0U[ W'' 2 #-#, #"1 1%+1#"4+1 .0#1 7BHL ,2 '')$))@/0 A @+A>51&#,+% #,$A+!.5, A1#4+,J$#,6@ !B1O+4M#,eN+V+O#,%#$$#@1 "4#, H $&) 2&$&@ N^$#$%!&$%(!%?S3R2 H&$%(6A+D.DH $F $$8)& 2$2 H'1I'"I'"I"" %'F#5]%%>U" A :(5Z??#4 "1$+,$0#22#,

PAGE 237

$# 9; &&54 "1J 4"5:#,1#>$#!45#"#,6++, ) -#11#,4#"4 !$#,6!+,$#", $!+,$#" $&#,4"5:#,! A!+1#, 4#"&#"254#"4 !$4 "1J -$$)($9=I $+,$4 ">51$+,$6 Q$$0, G$4F"1$++, !IS)p=O .#152& &2 $)), 4#"4 !$#,6 & "-#11#,64+,, $ "#&#% "&!+,$#"%#".+#,F -+/011#2>5$#,-5:,) H .5&&#!#"%5:!!5#A4+&#"R5S+!.++" 2) 4 "1F$'6##"&#"#! A .$++,0#1@.#!1#,-5:,@.#!J 2& H4$ 1#,&#-5:, ,5#14 ">51 .#,u&:5 CD4 $##,A" 15#.+#, #"=!#1@-5##!5:>51-5#,F))'C )''F!%#D"2 $#&!$1H #Z&#="+5/0#>"4#"! "#,0#2J =A& 2#, & ,0! $#<+,@1##, AJ H&$$)2 $#1" #,!+,&@% ,5,$4+,##,>" A &$&2 +.21#,++"25:0#125,,#,!2#@1>>" &) @ &2$2 x)$& @1##,#,% ,5,$&5#% "&12#% ,& &&H""))$'6& & "##,>" A#++, 4 "1$+,$4 "1$++, <8 !%r'#.0@ %#$! A#,.D|,-H *;&I( $)'#)'6#$2 N )H""%) !$%#R &2 &#+,1 ( NHS%$'#++,&#, -5:&#&5#.#,.##1+!@.#, 2&#!#,$1#%5!#,,#,6&#!+,$#

PAGE 238

9; (,3&6 -5:A,&#!#,$1#A2Q6FHB!['# 2 #@@@-:sU"=5U1%Ex!4#9.5 @/05!!#,4#"@/05!!#,&,5#1 4#"##,@1#.J.#,,5#10#1-#!=&#-5:, =#%#@1##,2+#"5:A+,,#,2+#"5: %*% "#@ @ .++"">%%#$>51$#@1 "1!5$$#,))$5++,##,A!+@!5$$#,22 2&H )!4' ).++" ,$#"#$#!&& "#!++",#a"!#$N$#,&) $ ,#a"@.5:1#,6))2.++"">%%#$>51@1 "1#, %(1'.%#&#"0#!=16##,4+,%###!++"/ .A!#1#"#,&#$#&##!1#,64 "%#"A&+125:##,+,&#"2#0 "1#,& ".#&###,$#0##!/ .A!##15#1@4 ".1)2))HM[.4 2)2)2))&HA$$4F0#1$##,-5/02#45,&1++,##,>51#5,+,##,&"++$@1 #,&+1.#10#1$##,-5/0++,0#1+,&#"#>51#5,#45,&1##,&"++$@1 4"+/01 4 ".162 )H##, 0+!4#&"++$@1 4"+/01& $@H 1 1%#&#"J 0#!=11 1$#!5#=#$##"#,6++, $2##,1#N$#,4"+/01$#4#,F )$#2#-5$&$#2">51% "&#, H4)$6:)#2#&5#,#, ) 5++,1+=#!2#&5#,#, %)**)G.-A+D!44()=.:+,&#"+,&#"#+,&#"@F&# +,&#"#,+,&#"#,F4)$L?f +,&#"#+!@&#$#, #.#".#!&# %)*%-#5!50>5@-#5!O-#5!#,>51-#5!#, ,&#"-#5!$++,64+"#," A-##$++,6##,1 $1 4#"-##& #,$++,& #,F4), >51-#5!#, ,&#"-#5!$++,F%$%&#-#5!#,@1#!!#,F$$!4#.+@1H 6$4!A';4+"#, 5

PAGE 239

3$$# ) A-##4+"#,F)5..&#A#"@ ,4+, %5#,4#"!5#=&#,-5/02#&5#,#, .0>,2 &@/0+AA#,A"#@#,1:#@ 4#"1#2"#,J$#,6A @15!! ,&W+. >"-)H $#.8%0A), V ++#&2 222$ #" A>51$++, .&#, @11###,6 >514!5#$#,F&_&>,@11#". P -MM+;!P#2%$!" F>)$&>51JA!+,1#, 4#"A!+,1#,6&>51JA!+,1#,62 2.#aN&##!#,++,+,&#"#,F'.''I'&f!+,$ >51A!+,1#,618 "M5#.+,&0#1 %+&#&+1.#,4+,0#.0 "#"1#!!#,M 4#"2"#,$#,.#10#1& #!%++&1#@1 #, ++>#5,&5#,1 #@1+,&-5:,&+1+!!#@4 "&# $#,&"++51&+,@16&>5-#!5$-5:, ;;< %P'? 4#"#,%##" #!++"+@@5@1#"#,&5+@@5@1#,15#4#"!##,#,&2 ,&#"4#"A!5$15,$4+,&#,$#+@@5@1##" 1%#&#"0>!A P.),++'EQ$$1 ,2 &HDD6<)#">5A#,H))^)G#0##,#,%##"">5A#, A+''E ,$#-#$$#!5: ,4#"2#1#"!5:@15:= AA5$ ,$#4 #!5$4 "4#".+,5,$2#&"#5$5$6&& 292&) &)&5& 4#"+!%5!!#,6 ,&#"+!!# ,@1+,&5$0#&#,%5!!#,$" #5N:#,F$#@15:= Ad ,$#-#$$#!5:@/0#A@#!d NR $RA.&M N ,#&#,4 2&$ ) +' A+D+G'P ,!"R(.#1 %#,&#,4+,0#10 =&5:#,H7!7!F)#,H5,##, .J .#-5#,FG@5"fi"6^)#0#"0++!&#!5:1#!#,@ .5:#, .-5/00##,-5#,,++"H$''6)#"#$1@#,!5,@5:#," ,&5:#, .-5/00##,-5#,F+4&$)&w43$$#&

PAGE 240

2 8 !%', % + #M#&'$ 2#I#H $! $H 8$ (&9; %$r##8.I.2.,#!! $#&9;.<"G ;.4' ;' + %)+ J+J` *K+'++ K !&.P,#! !( R &! !!; $##$&$ K ,#$ R&K 62 d+!ab+ba,'Kb+ *+(a+J+ +%+b%b+(+'++d,$&,#! #!I&R8d'%b #+%&;4#Jb%`++b!OabK'+ +b!Oa*%'+ ,#! !,K r(K.J!*K+ JaJb *K+!#2!&!I K#!K$ 6 !I#!H ;$ $ ;%&$ 2!.>h;++ (+`+&<%$6#$#&!!9*&+`!+.J+! +!+&;$)$+" & *!+b,#! !K 6 (R&$. ;D$ ;;2 #I## $ >,,"/0.!, $##H##b%b,%#% !6 ; $H K!! !I##,#!#($ H \I !.Pk9%K,bK'+H,.&$#(6##$&,#! $&I#$%!#= %2 #/$!/ %(? !%,R "a a Y(/0.'K,&,/!!p!'K,+& 'K,&%C"b'K,bd JG+LbGaL'K,b /0.+ '!%K` '++K`+++&>'$70+++("R $.bbb6%$<.U1'!%K`+ $ #!Ir'++K`+b*K+_I, @$%6 8 !K#!K $ #!I.
PAGE 241

-##G@ )W $2)$$&$& 8 5*8)%9#!5#=-5/0!5#=++,J@1#!!#,4"5#,&#!5:#,5,,#.#,&4!#5:#,&4!#5:#,6#1@+AA5$ =&''" %?967#+!@65,&5#,5,$#4+!6&+16&+1,5#1($)$F&H')' )%'!H$''; ) 4$&H4&);+!@.++"6 %QB.,'##H;)! O)T9+# 0#1&$&2 4#"2"#,$#,4+,&#$ #&#"#,&5#">5&#$ .++,2"#,$1,++"0#1 0>5@4+,-5:,++,@1++,&#@/0 >&#"@ &) )U')J1<#& "0#1-#,&#,4+,##,)$Y#&+,@.#5&#,4 "##,2#A++!&#,&+$25:4 "2++1+=0>"#, ) $& H$'8&#$ #&#"#,&5#&#.+,++,2"#,$1#,&5###,A++"&+$#,4 "0#11" >%#,,++"0#10>5@4+,">5&% "&#,$#J1"+,@A "1##"&6&#@5"50#,0#1$#2+&5#.#,25:0#1'%!(!$$F#;'-#,&16F & $.6#++,N #1 1##,0>%#!5:SF( ,=EE =.,B'#-%+4#"-%+15 -%+4+,$#-5$1,5#1$ #&.##">,,#, -5#,6F.25:-5#,&#) &$)2 'QB##111%]6+.2?# ='-.111+:?+D-iD.D# '.$< KK=" #.#"6#!#!:#$!+@ .>511#&"5,#,F%5:,J$!+@NNN25#"$!+@F N#,G@,OE2511#"$!++@:#F 4#"$5==#,5@4#"$#45,$N 5@.## .4#"$#45,$ T 4#"$##=0#1.5:6.#,0 >�#1 0#.& )2),1#,$ #&# 2 #Y!S n18,## K&?$#% ,$#J 2">5#!5:6$#.##,!5:6##,4+@1##,$#J% ,#-++5@0#16 $#.##,!5:&#$#% ,#"#$#!5@6##,+!!#N&++$@/0#-++5@0#1F A +!!#&++$@/0#%5:-#6+!@�##!#%#"#!& :*B#!+A:Ug# 4#"2!5:=1+=4+!125:0#1,5AA#,@! A#,

PAGE 242

9* K% )5 4#"$#0 >&#, 4#"@/05#1#,J .%??$?$)# &#+=4+!!#,&#!+AA#,FF9G $ 2&2 @,5AA#"@#,!+AA#,F H(2 !+AA#.+,&FDD%$% YY&, $?4&A)#&#A#,@$ H40 $2 YY#$!+.A "QB+,S8B,#b@A"##,-#$J YY#6'),!/# $#,F()'Y' #8$ N# )' YYH)+=->5$#, C $%#@K6P$%$$$2)# $$) .#1 ,$2 8$6'.F#S$FiNH%N<=A.; & S$6C'); $68il=AF# YYI$!+&84+, M!I $%@%F )!KJ U,*5@1:#@ #" 4#",+&#,#,%+1,>1#& #,@1++1 =&#"$)2 B,'.)%9# ) $!+&& ,&#"2++"&,#4#! 2 @ B YYWEW;d ##,4"5#,&#!5:$#!++11 ,#,#,4"5#,&#!5: YY'E$ $$%16 1 #@A"##, 0i ,/B,DO+&&2 2 5 ) 9="" Y2M+,##H%'%'2$'#)2 2&1 )5$ ,&#",+&#,@/0#>"#, ,#==#,0#&#, YYY/0.4!+$#!5:,5#1 ,#==#, 5&0 $& HN$?=R)1 ;"#;"6 )$#==#,$#!5:.+#, YYVD-#.&!(,P$%$%#( $$2

PAGE 243

-*U9H1( 99 &5`$?'22,#)&5$1#,&5$1$ 5:#,64+,J24+,2&&2&# A#,5,$ A#,5,$#,&#,2+"@1&#@/0#>"&5$1@1 AA#, &'$" 1#!#5,#4! #"J .+1$#.++14+," 115,$H( 66)& 00'&2Q#?10+"&! A#,"#,,#, 0+"&%#$! A#,0#1 A##,! A#,-#1J1#, &!1 !%$%@%+@,.; H0##, #,%#a""#,,#,6+!@##,"+-#,�##, #,%#a"! A#,F$$'$')J)# 0+"&& #,! A#,& #,"#,,#,F <` <"2::?'F#.#10+"& %#$! A#, ##!BF# L8 ##!Y!!! ,&#"0#1%+1#"-5:, ,&#"%+1#"@1++,$$'$9;'));@1" .#, 4#"##,#5,&@1++,2 4#,)2&H )?H()%$)$)#DD 7 ##!Y!N2 $/&& $$ # ZK.P%%9%! &5%$%9K%#"JA#, 1 &$,++"H'$&)%#"A#,,++" ##!Y!! )# b&$@) ##!Y!H"#0#!!#,&5�#!!5,$$H( +MH1 B.BRM#"#$1,5#1" .$#2 $#,"#$1!5:,5$V G"Y!'#]8H$$$1$#1?)#F$++,-5/02#J$#4#, A%#$$++, A"#5@$++,#" A>51-5:,5n1?8))<#! A#,1#4 #1$++,F+4FH'?$5) %8;"#5-#,&#-5:, A"#5@ A0#1A+&-5:,6"#5-#,#,1"##,F%$8$')6'$=,&#"& #!

PAGE 244

97<%$$ 5,0#1%5!&#&%++"0##, #1#, ("##,&>,,#,+.0#22#, QC @!#/01@%5!!#,&"+$#,F"% 5 &2),H )-#11#,& #,$++, (+,i%$& A+DB,#2 9%% B.&%F45:-#!. "15#" $(O& E'B."#.+,,#1:#@2+,1p,$ B.##H$$$#"+,#,5,&#Q6.,+% $#,"5:$#,0#22#,F( MM =B.>M.,#A+2 A+D][?.) &&($ & ,'M )'QB.$4+,,O#10##!$ #&# %+!51#51.++"1 /0%#!1#$#2">5#,6 &$& .B.#2!+&i>%$#2!+&2!+&#,Q+!@5@=%+@S0#1&+, ,5#14##!25:,&#"@6 2 2 W15@%++"0#15@,5#14##!25:,&#"@.++" 2!+&-5:" "C@1> %#!!5$11#$#2">5#,25:$#2"#++,+,&#" @1>@$2 2#1#"] &F)# &21 &5 D$ )#,#!#2 )2 %$"%F ?( "%"% =!f8)#-5/0#"2+".#,2 B.#& "A[#"=2#2 >%&.#1##,0>5@FQAQC ) r$'?4F0#1!+,&0#1& "A@!+,& 5-5/02#0#!A#,2 &#& "A@!+,&#, 5 )F$2 5 & "AF 1 1#/01$#, 1,#.#, & "A#!5,$& "A@2#% ,#"F 4,F# 0##!0#1& "A ( $)%?9)$?## $g,f'4e!-511#52&">5A#,

PAGE 245

9 & 2$(%$);8",& $ !=W$ !=@!+$$ !4#,#%#$5,$4+,0#1%+1#" ( )*'?'$(!!.A++,@/0#A#A#"FQ-Q. ( AD?"A,#!+,$!+,$4+,&>>"Q-Q.> $$ $@2 )' F#'5RW;;"O@/O#,#1.#1##,!+,$#,@1##! $%# Nf 5 KN/!c5,6=5:,(;% ##?12!++@2+!$Q<)Q. !++@2+!$4+,&#, A#"@!+$#"(&#,2!++@2+!$ 7 #2 &0. K.9!-+ -K$ !K#*K9R=6 B4 &K!" !['.& 0+,1#"#,6%#"#,.#1&#,2!++@2+!$ $,?"+#0#14!##@/0"#$1@#,!5,@4+, &#">$@1"#,$) *E=!5:,2!+&6 1"+,@A+"+,1 %R#$$)::'),2 %i9i^## 2 $(!$$(!? %8H';,'###,$+1 >5!$+1#,>5!#,.+#,2& ''E"5:@1,2$++"$#.++1& -#.#11 #4 #$5,$4+,##,%#5,5$%+1#"5,##,2+.2 #-#, #"1#& #,%#!#!++1@1#4#"4 !$#,@5,0#14>>"% "&1$#-#1F)$++".+#,6 !#>.#>,$.+#,'%')$#@ Y#)55,##,A5@+,$J2!+&$#%5#!&##,$# 1#"5:@1,H/)?' 822 #"#&#% "&i!'4'&H''1'$)#@!50#1.++"5,F?$1 %%)F#%+1.##"5@6:+-#!=@6 F(%98$!$!91R@!+A#,!5$$#,1#@!+A#,#4#,!##"+!@1#0>5@ A0#1.+1:#

PAGE 246

9 %! !K6#=9 #,1#"%5:!0#1@!+A#,@15:&5@2 $%#.#5#4#"$ $& ) ,H<$#2 &14&&$&$ &<# ,#14##!#,@.+#!5:#1#,+!@ & %+"#0#1,>:&4 "0#1.++! 7(C9"G''R# 2 2 ) 1!')#,&#"%#"! A#, $$& $%6#2 ,4#"2 ,&#, ,N )2,&#"-5/01# 4#"##,5$& ,++,$#0#/01..A,H $#,##"#,#4#,4##!#1#,+!@ =.#, $%9!,&#"#,,&#" 1W0>5@5@ 55%,A;9 $%9!'-+,$%5:-#1#.2+,$%5:-#6.#J &5#2!5$1,5#1-%++"6A" J $%H6'#+!!#@%5:1 -5:, )@ @ &5@/0 "16 .G,HA 5##,2#& "4#,.+, -5:,6&@ 9/0.>51$#@1"#1">5.2"##&&22 H&'%#&# ,5#1@4+,&5#,++"&2#-511#, CA+9" $#0##!#>51$#@1"#10#5&4+,H] &$ ;O;'#$$'$# &21 A$" 1#@/0++!5,W1$" 1 H.A;; #%9(*P0 =&A#"@ ,!#5&#" 0 =&6�#!&0 =&A#"@ ,2 $2X$ b6.AA, )2 $%9%F2#"5:&#, 50#14 ",++.@1#2#@1+,&&##! ,&#"-+&#!&#!##&62%?%) 2B ,&#"-+&#!&#!##& $ 0#1 ) 0 =&% "& P $%#>514+!!#,++,W1>514+!!#,-5:,

PAGE 247

PB $%9G`: )KK$1( D$ &#>1>51$#0 !&60 !1#6-+ '##06,H4)[= P+QPP'GH$$'#X $)'# )'$84) $'$$#) $$&H'26)6''#4 "-5#,4+, 2 ##,-) .+#,&+10#15@ Z2) @ $2 H""$ QPA-AP,FG@5 48+# 5, !!#!#,$1#6, 2$2 &#, A@1##, 09!!#$$#"6$" 14+1 &$$#&"5,#,W@ $" 1#1 ,)H(%$# $!..&22 $$& eH$&;)+/01#"##,J $+' ($#">5.,5#1@!>51#,&& 4 !$#,@&#, A@1##,5,#"@/05!J 1#%5:&2 5 !#,&#%+&+0W@2 ">5.">5.-511#,) 5+!4 "1%+,&#N (,5#1@1#45$,5#14+@1-511#, !#,&&#,@,+4#!@1##,5,#"@/05!!#,&# $)2$ A!+@@#,>5!1:#@#,&#"$2) $2 & $5 ''H' 77#& $)! 6 .#1$ .0+"@ 4+,$#, @! 1#>$6"#&#% "&''& RP'));#HM$$# A#,0+,N $#,)5 A#,)@ 4%$''6# $H!.) A#,N $>!-5$5,$" 1#0 #4##!0#5& .+#,&+10#1 A#,0+,$16)$ -5(+'$'=F')c'#''61 A#,.+#, A#,& #, ) C +DB[F)G 2 )&2 3+6)#.#1##,0 !1#5,$#N &

PAGE 248

%9(!#= 9'; ,99K9K91 +>#4>5!@.#"5$)2YH'&R# 2 HD$ & )'# Y VM %'''-5/05,2#%#$5,$@1#!!#, A.+"/0#"#, 2)2& ) $)'H[''1)&?)@&) "'%'CC'E2#>!@/0#"A"#$1#"b 9,#! ![-5/0"#$1 5,&#!#,$1#>51@1"##,6( () (9;SFD$ 3% 'U'4F# .2 )6,H#&!<#9#,K, $$##,4 #1$#-#10#22#,$H')''%#'!4)'#$ ) ),5#14+,&++, .#,$$2 &@H';'''''##.++"5,J ##,$#" ,#!&2!5:4#,!5$$#,#,,5#1%#$J">5A#,DD%8%$))#$##,2++&:#++,0#22#, *5%%8%'' )& %%%''@ !9999K2 9%9_%9KJ" %%8%'%(%G9K9K9K4 "1@1+AA#,&#&#,0+!@+! A#,,##"2#%#$#,& .-5/00##,5:#,2&2 )5 &#, A&#,0+!@0#"0++!&#!5:>51@1#J#,&#" ,&5:#,2$$2 &5 2 .#,$!>"#,H(%if€9')#) O& 99( <282 " !1 )H,.;M6''# H)$#&1 1++,&#, "+,&1 # U"#"+@/0F'+@/0%+1#" 1 10#1!++1@1#@1> 1 #%#$H++./0. &)-5,#, $2

PAGE 249

i9' # W%@!(? ?:)6P#5#.+,&&5#+!&#$ &@J&5#,@15$#4#""5$15,$#,@15A1 2@#"4##"1 $5@ A$ #&$#!> $##,#&++"4+,4#"->5.1#,4 "1@1#0>5@ A+DDP,2& 5@5,�+!+$+.+A $ &$1$$&22 Z^&& "A@A"5#@1#"F( )&(;$H 0(;$;8, -A+,'RE )1$$&H$$ #( R+DPP.PE.,C)DP#2 !F$%I=6 =%!P!%"UI2,#.#F$ ?"64#$+>%4#"@!#1#,$$ %1++=A.T##d$""D-M.+6)A+(+ $ !%% 2 ) $&1'1'; RE.%9# )., 4+!!#, .4+!!#, A&#,$" ,&4+!!#, 0#1#5,+,&#$" 1#4+@1#, 2&<& H$6+P'; 2 !. ?+,#" .#,F#, %5A+,#"#, '$$';) 42$#+,#"&-5:,SF &%''&' ='='#-5/0 A&#,$" ,&!+1#,4+!!#, 4#",5#!&4#"% #@16@.#!1#, %#"A#, $#@. !1#,2) INDP,#A!++1@A!#& 5A!++1@& .$5( -%++"2#!##&5$&##,#,+!% ,& 5A+@@+$#A#"5 22 M 5A @515#$#4+!& )H H H &@.#!1#,F $%$)g# +)<&H%=%###!$ A $=)#$$,$+% #!+ &#-#A!#F$$''2 1 1&#,!++1@1#,+&#.1 $1 &2 2 A.+#, *D4#+=$#! A#,4#"@1"##, $ )H A&# 22

PAGE 250

-TN5 >/+>$="HI1>1>#>51155>>>/$/4>5> $&)$$$$&2&2&& 2 " 4#"! A#,&4 4#"! A#,& $H())' '''# 'F& ">5.4 "-5#,-5:,4+,& (!#45$+1>5! #=),# :@ 51 ''II"%$%-+" )'3% (, A@$+1(FG, 0 $&#))4 "-5#,4+, Q].!' ';'>=)# A@$+1#, 9"#&#% "&>%+;$ $=A.D )F& nII'(--N), A+D'<8E!+,$#"+&5:@ 2 )_ 7NB8G(%F; ''2;=A);+!@2!5,&#,& !6+!@W1%+"# %5!!#,@2!5,&62>51#,@A "5$6&#-.++11# 2>51#,$++,>>51#,@A "5$4##!2>5J RY4F' ) 1#,@A "5$@1"#,$2>51#,@A "5$0+"&6 '$:'#&$ 4#"4! #&5$-5:,65,$" 1++,1+! A+D#D& E!2H&$ $1,H""$&$6-4 -511#,0+,$#, 2 H;');@ : )2) '/0.%! !!F%''2 #I@/0>%2#4"##@&4 "&#, &&)>51+". a$#J .#,@/06,5#1.+&+1.#,0#=/,5#1 .#,% "&#,6$#, .#,% "&#,$ #& 5,0+,&#,+,"5:$#,5 4 !& #,&#$#+/01% "&#,2 0#1@/0>%#,1# .#, d ) (4## $ 'OE%Y)%$#0#1"#$#,N

PAGE 251

%+1#"0#1-5:&+10#1 A&#,$" ,&@1++, &2& 2!5:=10#1-5:&+10#1!+,$@&#,$" ,&%##" 2$=) %#$@1" .1F R') ); 2 ,&#"@1++,4 !@1++,.#1 -!!#4#,&!#4#"5$F "#$#,%+1#"F() 6#-#!&-++.0##!-#!&-++.,5#1 ^Q, ( $ $$' G< (+6P20 &5%5:!@4 .#,##,"+"51#51-5:, 8 ;&5$1$#@! 1#,2 l+D6P.# (F%2#2%2T !'!% )& &< # <%2,4+,.5&&#! G< S-#@/0"#&#@1+AF @!>51#, M+. $F$'& 4 "@/0"5:&#,4 "1$++,$++,F$$< $ M*%H$$$ '# $)$ 3 '#0##,@1+AA#, 5 ."+,@#, 0##,@A"5,$#,0##,"#5#,F <$ H')$$<# )$<$9G ?0##,#" 4#"0##,= ) U< NP&#A#"#,1#2>51#, 2= )H <$ $++, '$ '$0#1$#&##!1#&+1.#,!5#1#, 1 /0.++"5,##,4++"14 "1"#,,#,1#"%5:! %++".#, 4#"0##,@1+A15,##,A+$#" 0#1%5!&"##&@-5:%++"1@+=@! #$ %++"5,V.#,& "#"2 4#,++,##,@1> =2=()$ '& >511#,#.#,##,& "$+,$.++1#6 $NNN%%$F%2 !F R& "A#!&"#.A#!6,%F%2 !F$%!!R -& &-%+6$#0##!>51$#A>1 $@ 84 %< ))& $2#$5,,#,1#! A#, UH')#!+,$>51,#a"!5$$#, H2 $2 '#1>@@/0#,N ">5.1#!#&5$# A#,#">5.1#$1 H( %2Z%2!2$%K$%K !&%2?'

PAGE 252

^ 9'* 0a 3< 6+'4'#, "0WT LfFC $'&H2J<2b '''&H @M< 9#$!;!#,K!2,#. P -,P '')6A)##H')'A,)111111111 1'#5#1@%+1%#"&+=$#!#$&,5#1.##"% "&1$#2">512))$(0>5 % )+=$#!#$&#!##"#, .+#,&###,$#%++& GP CZ]0# B ZZ#'UdA) &1 +6GF)G D ZP%ae2+,&#, #,4 #1#," ,&">5A#,4 "1">5A#, &) W-O >>T#"! !!2!%! 4 ZZDZ;A91=;; )%B $6D0C02#$5,,#, #"$ #&>511#-5#,%+14!##@/0 A0#1!5:="5:$#, 5R$2#$5,,#,%+15,&#A!>,:#1# .#, )$ H'$);$@ '#,8.G06, 1&& ::F,N,#'')', G'%6%$$ $& 2&5,$#,-#$$#,&5# ,$#A+@1%#1@#,&-5:,&.++"-#$$#,%+14 "&#,. ,& .164##!A"++1@0#22#,2!>==#,$" 1J@A"##,()'& '..+/01#! @#, ,4#"@/05!!5$6 ,%5!!5$6& ""$#! @0#5& = ,+/01J-++.0#5&,+!+15$& H(, E !2$!6 ..+0'51$#0 ,J$#"&#"$0 ,$#"#,F'$$'CN4+,0 ,$#"@1#"4#,4+,0 ,$#"$#J @1 "4#, S".T'(%& 6D06D0##H%$#$++,5:#,&2 .1#-5#,0 #0#1#".#a$#@1#!&5@6&#" ,&#& #,5" ,&$++, .-5/0 A� $1#1#@1#!!#,4+,&#,1 #@1+,&& G-I UR'R'R7 #

PAGE 253

9'9 (CD:() '%N#$%'g# @ '[)'! 4P *%#25&0>5@:#25&+A#!D 8&&$ "#@5&#"#,$#-#1#!& &)( -5:,6$)''(%$%$<# +'8&HDD)#DA!+, $['''++,FO$O+O.5#1@ 580#1 &++".#, A-51S @.+!!#2+!:#&+1%#!++,$#2"+$1 .''EEF %'48#$ 5@5,"##&1#!+,$@&#,%+,&5,##, ##,2#$5,.+#, A#,#, 0>5@ )2&) &&)H 1$&)n' + Q+QPP,9#)-lD6"#==g`=!`V_)$' 4$ 5& )Y8'H$'H $!#$ '%6# )25,,#,N &) $++,!5#10>5@25,,#,1"#&#,F MP %@/0 "A5 #,FG@`"2<+,_ A&#, 12P -(, 2>5!5$$#,.#10#10 =& A$#0#4#, 0(00((2"##"-++.-#&5$5,$#1 $#,6@15!">@15$-5:,%#"& #,#,,5#14##! ))2&&) H!5$$#,+!@V##, 2#%#$5,$.+#,6##,45:+,&-5:,4+, !+,$$5"F @1#,1+15#FG2O OOG9OG@OG@OE 1' #&& '+,g6')& 2$ ##"-++.&#>$&-++.-5:,@!#/01@ )& 4 "0#1 $#,,5#15,&#%#"#!5:0#5& Q?U 0A'#4 '%R#2 ='5GL4+@1#!+,16 =85%! @! @-511#, 4+@1#!#4#"+,/5#"FI%"% V,]OE##, )2 4+@1# A#"R!#4#"+,/5#"S% "&#,25:R4+,S $$5

PAGE 254

; 9'7 9; hB 9! #@#.">/01N ,@1#"=!5: 1" @:4+,&#,+% #,$ ##>%5$ %+1?2,# XXFDD$'%6'k'# '''$$)' 77 #9"0 $1#4+,4#"&5#A5,$ $&2 7 9#NP.#10#1 0 =&+/01#" 4#"60#10 =&+/01#" 4#" 0 $1#H ('## 2>5$#, 7 9" ,2#!+@1#, ,2#!+&#,6 4B 9$&2 .H N^' ,&#"5#1@25:-5/0 &2&$22 5 ))=)$g >*G9!#*N 9H;<$6'# A!+1-+A!+1-+-5:,)5 .#1!#a$#0+,&#,$@ &2 $ 4#"0+!#,6.#1##,2 "& 5)$##,4" >%1# &#,%+1#"@A5#$#!,+&#"#,2#" #"#, -5:,#,!+@1#0#22#, ,$#1" >%&-5:,6 ,&#"%+1#"$++,F ,$#1" >%&-5:, 0#1-& .#, ..#1 "&#,6 $& @/0 ..#!#,2 $!H)6' #J $&2 A#!1:#$H( 9!+,$#5:-#"#," #&) $)#)# )&## $) 2@ -Q $2=,: )') &$&$ ) $$'&H4%$N$NS 2) I ?2,#.<%T% &2$) ; ?%!FI;0+,&+".6 5 +".. >%$5 >* 9%9 ,4#"+,&#"!5:&#-#!=&#@1+,&J +".24 "A 1 0 >&#,&@1+,&0 >&#,62.1 H+N

PAGE 255

*T 9' @J 1#! @62#-%5:.#,5,-%5:.4+!!#,FM 777 DD$# ,$91))# 2$%'444A## 9 !#"7"P^!<,G'!#$++, 5:#,,++"2&H(&)$#&$$)$) 0.$)&H$N,A9uHd$$$$) $'>&F# A ,&@/0+A>51N$++,FCJ+$!>"#,##,&# ,&#"##,!5#,%#"A#,2 2 H(G@H8? 5H851@A+,@#!60#10#J.#!$#%#!=F4#"0#.#!1#6 0#.#!2A!+= ,&(%O<,O+<:AEF$$QN2)-5/0$#0#/010#22#, !#4#,++,0#14#"0#.#!1# 7"7_4#"&%5:,#,64#"! "#,$++,6 5, ,2">5"+#,6+=&"5:4#,2%#$&"5:4#,&H$# -5/0%#$.+#,-5/0>510#1$#-5$1@A #&#,F%$'Gi"))#& #,4#"J&%5:,#,4#"! "#,$++,& #, A0 >&#,1#2#@1++,4#",5#15$#,62>5$#,F'$&8%5:1"+#,%5:1$#"++1-5:,60#14#"!5#@!5:&#, .#,1#!5:&#,4+,22&5)5,&#,1 #@1+,&-5:,$#"++1&+1$#">51-5:,$#%##,F4#"!5#-#,%5:1J"+#,FGS,r#+:+) ));5#1@0#22#,4#"! "#,-5:,%5:1$#"++1F$8$8 1#!#,@25:0#"0+!5,$#"+#, 4 WHW07+1 A'&HGN'6)825&&#,&@.###,&5 )#"2+"J.#!5:FN A#".#,&#,1 ,$ 77+/0..5"+/01#,&#,>51� $1#6 0 4++"&5$FK.!999!1??

PAGE 256

9' + +cN5G8 &F +,#D BHDD # &10C8 '+A,# F&$ *I##HB'$#.#10#1+/01#"@1#@/0>"#,2d]41&&H(2-5/0&#,++"@"#5,5$#,.#15#1@+,&#"@+!@%+1#")2 )5&.#1&+1&##!1#@/0>"#,2 26'' .+@5:%= ?%4F&H(F))&)4).G)8$$# I'I'E !=& +A+A.+A$"+-#, %#5&#,+=$"+-#,+=#1#,$2$ 1H( +A8+A'j9N ,.+$15$M+,&#".++! 1#$#0 "-+.#,++,&#,!+@1+,&#".++!1#4 !& #,++,&#,#5@/06 ,.+$15$-5:, ,.+$15$-5/04#"!+"#,62[ 618$? A6,5#1.##"@1#"$#, #$4 "&#,&5#,@1(6$'#/G$$8 $ Hi $/K$%K!)&F.++"%#a". #1#,6.#1 +!!#$#%#!&1 /0.++"%#a". #1#, +A8V-O';&# +!-#@1" A$#% "&#,5@$$ F? n'$#&#@1" N A#"5$#4! #5@1 =&#@1" A%++">51&#@>5J#"%#"&4#""#$#,6 !N!+,&@/0##>#,@1" A *"](5A''= %)# 0+!#,& #, .#, T +A"z"5$ &2&5)H-k6,$b # 1: A +A*'#2511#"6&#&"+,4+, &5#,,++.FF$%,$R0#12511#"#6!##&6. #5:#!5:0#&#,F$!#$%$%#&!

PAGE 257

))# 9' +6D=D.# $#. #1!5#=#,!##&-+.#, &##!#,NN2511#"@.+#, 2!21 )) ,:.-,`$(""/0.!;6 )& $ x2 & H2 5,##,2!+&$#%5#!&5,�##1#+@/02"+&#,F##,$++"N $#.++1#5FG=188 N# 50#2#",5#1@25:$#A" =51##"&4+,$#"#$#,#,$+@!#/01@.##5,0#1 ,J$#!> 2$& H-.##$#%#"10#22#,.++",5#1+!@&+1.#1&#+,&#"#,0#1$#4+!5@2#! ,&% "&#,F DE9 "" =g!'$&#%+,1" >J%#, #&#,F? $#?"",84,=",O_ %+,1" >J%#,4 #&#, #@1#"#, =L8D( @ & #2!/0.W15@,5#11#4#"% ,J&#"#,6W1!++1-5/00 "#,6&+1-+!%#! %++"%#-#,F( 2ae.dfU'b ""#!@& #,)H& #,5,&#$+1#, ++#25:1#,&A5:, & #, $$52D12& .#10>54#"5,$#,+,$@1.#10>54#"5,$#,+=$"5:-#, ') )++,4+!!#,#,@1##,F(&F)& R8H?;)2 >511"##,61"##,1#">$1"##,$2&2 $2& hH&)'H -5/0++,&#,#4#!@1"##,6&5# A@1"5:#,FG:]U OU2%U;_0#1$##,25:0#11 1#>,&+,W@25,&#,4+,&#$#@,#&#,A+"#4+,&#@1#,$#!@% "&1+=$#@1" A160#1$##,+!&+&#!5:25:0#1@,5:&#,4+,&#,$#@,#&#,0+!.

PAGE 258

+D+,D!D.# 9(; % "&14#"%5:&#"&F6''$U18$F# 5&) 5#.+,&&5##"25:5,$#@!##A1% "&1.## )2& ) #1& #,.#15#1@.++"#5$#,!5:.#1 22&2 &#-++,5#1@1#.+#,0##=1F &$2 $&).&0#1&>/01#, FD .##"&+,0#11"##,&#"%5:-#�+,& $ $& !+1#,$++,!+,$@##,!55,5@ $4& 0#1>51#".+1#&>/01#, )& $X9!0#.#!@2!+>%2!+>%( $2 $ '$ H '# $$& $''#-5:,& &45,&#,H81 ,?!!J>b A@1#"4#,!5$$#,F1$ +'+'D.D.D#!R$F&$_# $$ ): %$%!<1 )&5% F & &#,6& &#,6 A)!H $&2&2 K4_ "1@%%$#+#9!K##"%d &2 %$##'H& &@1#"4#,$#@1 "4#,6&# 24+@1.+#,2#4#@15$#, & &6@1#"4#,$#@1 "4#,5 2 &2 $$&@15!@1++,,5#1 ) H$M'$ A#,6$$$##,4 ,#, 0A)%$&;&@ $#4#,5 $:2#-%5:.&2#%>@1#! @=!+>%2#J ),5#1.##""5:-#, -%5:.#,($' &H+Q1g&N# =&+!#,4+@1F 9i1'''$$# ]2 $1'$F; 0#1!#4#, ,1,#.#,& #,@1#"J &) & 4#,F?M3%C%4?)# H 2 ) $ ) 4)4-5/04+,0c1!#4#,2#" N

PAGE 259

)+D!.,+# 9( 4#,6-5/0-#!=&#,@1" A .&#,0+!@ 2#" =&4+,5,&#"#,$&2 0+!#,6-5/0%5!!#,@#,%#1#,@5,0#1 ,J & )&@ $#!>@1 "1#,6R0#1!5/0++.0#14!##@/0 H&/'"'' & &#,.P --B4 T!,C1R[.)&;%$Nr%#!!;iM#5 L85V""$=bY+c [ +'$'#0#12#,#&#,@1#$#&##!1# 2$$1N# 25&# '"', &9{ 4 #1(GW##9H0#1 A#!#,4#"@/0" .A#!&) ,&#"@1#$#&##!1#&+14+,##,2 2)<$$ &&2% "&1 $$5 +=$#, .#, 4#"%#!#,65,#!++""5.A#, $50#1 -5/0!#5,.+#,/ &#"$#!5:#$#&##!1#H( $$)$$<$# 'UZ'M>+"<-1( !"""3>+=A.'111OUO $2( E&5:25! =+=.).N!'F## "#'$$#b$RR#$8$)# 2#:A+c !,5#1&#,#, 54#"$#1#,6-5/04#"$#1#,0#1$##, 1 .#,4#"@/0>!&5$&5@4#"$#1#, [H4 "J 50#12#%>@1-5:,4#"!5#-#,F$ -5#,4+,&+11###, $^.#4#"$##1+/015$F &H6s),6'# .++"+!!#@#,+!!#,4#"$#1#, !5$1++"&5$F<%!N%"<%!"#"!!"/.,!!$ "b2#" =& ,12! 1%5:1 2$$$$$#k ,,&#" AJ '),&"2#" =&4+,0+4# 0 >&#,&#,#,,&#" A0 >&#, #,&+kH H6$

PAGE 260

)WI ;; 4F);O.%&%#4#"$#J1#,60#14#"$#1#,-5:, F'#& $+.!5@1(" DP'E'))0,%##@6;N&#"! @ >'$'1@1 S#UHX2+.2 #@:#%++"N.#a.#,)Y6%6'#+!5@15:=++,J1"#1++,&"++51&@& !%$@1"+=6+@15:&5,$( HB$3#5$#,.+$15$+=J@1"+==#,+@15:&#,61#$#, 4#"-5:,#5$#,"#$1#"-5:,6222+="+,@#!#,F N;1 =B'F=0 %$%$&HZ,)$#==AF# ++,1 #4#"1" >J%#,65,&#"$5,� #+, 4#"$#4#,6.#a$#4#,F ? ;;7%G)4 +N<8$P# ,4#"2"##2+"# \!( 4"5#,&@/0+A@!>51#,F -5/04"5#,&#,.+#,6-5/0$#J !5#=&$#D#"&$#-5#,.+#, $$'4#"@1++,2#$"5:A#,6& "J,##&5,2$ #&2#$"5A0#22#,4+,[0#14#"@1++,4#"@1+,&SF 6!%$!!4#"@1++,2#$"#A#, $%=9%F$#!&$ #&#"#, $#4#,++,0#1.#5@:#" >%++,%5#.#,0#10 =.++1 )&$1&2 )&H44) -) $#4#,(

PAGE 261

)%$# 9(( %+,--# I0/0. ,++,$#,++.!##!5:4+,"#>6 -.,hDG,.D#Af4(2V. ,++,$#,++.!##!5:$ !++1@1++,66$$' H)#!##!5:45#@ )8C#4#,&#@$#!5:@F!). ,++,$#,++.$22 9$,,#)& 2$) !++1@1++,4 '$ #6&H19%# )2 &) 4#"05,&#"&% "&#,1#">$1###"#, ) 2=R$ 2 2 ) H(qCF' $2& I0A5:!#,2 $& $H(<0 &&( ),, !#!"=#269!!$.#1A5:!#,2 $ fffjH=f1 ,24#"$5==#,5@4#"$#45,$FGX&F @/05#1#,6.#1##,A5:!1"#==#,6 A,++".#1##,A5:! 2R+S @/05#1#,F$1F)E.#1A5:!#,2 $ &$ 22 ,++"##,& #!@/05#1#,FI!!!&64 !-5:,Fi"I'&F#2&24>!!#,F $#%5$1#, $& #.##"&+,& .6&# ,>,�#1 $H"""#&#% "&:#4 ,4#"@1+,&5,#5$#,A#"@ ,FN &#,,+&">(4 $%$!2&5#A ,$#!>5$F

PAGE 262

5 9(* )*)!5( !@1##&@-5:, ,&#"&#,5,4! #&4+,##,2 @$#@1#",1#4+,##,45:+,&5$#.+$1 #6& H+=$#&++, >51&#%#"#!&$56,&%#$$#, .#, &2@ 54#"4>!& >51$#%5@/01$#&#!$& $28 H$''$66'#$++,->54#J"#,>51&#%#"#!&.+#, ##2!#$ '. '''.'"UHS). "5:@1 $@16&#"5:@1 $@1#,F()'$$)' U"$$"$$"F% !$<$Q$"F%$ F D @@@$@$"1D NN U)245:=F%$A?%?# #?8i;6# )'##.$$&$R9#&#+$#!+"+,SF$'$66;5,= ".#"#,,++"+= .@1#,=+.5!5#) )2)2&)&2 .K%$!$II$'-:= >&#,SF$%6#))62 D=A+,,#1:#FDD$'''0##"#,&5#,@1A!5$15$#'CC1"#,&5#,@1A!5$15$#1 #$##,&++,##,5,!+.21#,++"2#+.21#(&$$$'#F&H$$T)1$6)#%+15#.+,& 5@1 #$#&##!& A$#!#$&] )5&##!F( $$K %M# U$^g$N`8OE2#,+.5,$ 4+,0#1C<$6)%++".#a0#1% "&1$#+// .A+$,##"&]) )$ 5 &2H$#+/J / .A+$,##"&& "!5#1%!#&$$%!"F%!$#1@/0%+&" ,,##"#,&2+1 ,,##"#, #5,&#,$" ,&$#&"#4#,@1 A++!2&H25:%5:-#4+, ,&#"A+,&&+1.#, " >%2#! =1#-+!0 >&#,25:0#14#"J"5:$#,4+, #@1#..5,$##,/+&#+> 2$#4#,++," >%0#1.#5@:#&+1.#,1#,0>%#!5:4" #$($$#=)&&H!0#1J$##,$#$#4#,% "&1 %""&$'6,# $'+##

PAGE 263

9(9 # K / U<%% /0.A#,% "1#!HQ9 ##,A#,% "1#!.+#,F $++,F&# #.#1 0#1$# 1##5#"2 4#, A&5#5,&# +% "&1$#!#$& X) A!5#1A+@&+1&#,0 $@1++1 ++,O+,=O$++,` &#.5&&+$0 $1#0##=12#"#51 !5..#,1 1 Q%5$F.#! J (;F%?')'4).(N A 4#,.#12#0>!A4+,##,%5$6##,%5$ &#,%+!0+!#,6& 5,&"5:4#, 2"#,$#, ''F$!5AA#,4+!!#, _0#>4#!1:#1#""#5,4#"0#J $++,@/05#1#,$!5:&#,5 4#,0#5&1#!++$ ..#11#% "&#, &#,%#$,#.#,-5/0 2#, #.& ##,%#$2+,#,">5A#,$++, "1`##HY'!';.#1&# ('')' MH# && F891 P W17&.? $;-$ 4 !!#0+,&1>@@/0#,&>5.#,45,$#" &">#,&#,5:A#,6,&">J#,6 & &>51&">#,F )4F4 &">#,&#/,5:A#,.#1&# =##6, MNV +'H4R#@1+"#,++,N 45,$#"@.#1 !!#0+,&)@& @1+"#,6 A!#11#,&>515:#, &H(?6)f H(J "zG#( &# 1;">M,+,##, )2 M 5&#">5,4+,&#, > @ $0##!0ee$W1 1++,O#,1e5 2,++" =1 15,&#,1 A">5, H

PAGE 264

9(7 1 1 A##,$" 1#0 $1# #' 1V1 1 1++,&#,1 A$++,4&$ &F;M # $ 2 V1eL">5, &''F# -! !-L H1,E A>,1>51! A#,&@A51@1 #! A#,&F L8VVM )C -) .+#,@,5:&#, ))2 ,2#"5@J =!:Heb A#!5:! &"#$16$$ $-5/0.#1##,@A" ,$%#"A#,6 $& ,2#"5@A#!5: A .#, H4); 88*-"",?,,#,% "&#,& "#"-5/0 A1#@!5,J P A$#%5A1 A$#%5A1-5:, 70K? $#"#,& "#"-5/0.#1##,@A" ,$ A $2 )&$5 1#%#"A#,& )$ $ T( 2$H""@1++, <8 B "#>A#!I/H @1" .#,2&H H( ()[ $ & G-L U%]!&!(KI!!#$Y<##Hd $&2& $+>%.++",&#"4">/016 & @ $+>%.++",&#"#"-5/0 .1#2# .J ,++"&#,A"5#@1#"$++,#,-# .#"#,0#1$##,.#,%#"1& #1 &#-#,4"+$#,6 $ #&% "&1 ,++"0++" >&#"!5:0>5@1#">$##"#, e &# $#0,5#1+=%#,&#,1>"#,@1+"#,6

PAGE 265

9( &# $#,$#4#@15$&0 >&#, A 4"+$#,4#"##,=)2& &'$''[=AF& 'M8!C))' C')'#& @ %$%$## T! S &8^V 2 &!$6 S *.B&) )5 22&)@)))2 &&qD $)#5@/0#,4 "&#"#,64+, && +=#5@/0#,+=4 "&#"#,F *$%(!!.%$#!<$*$ $'';'11)2 6# ,H8?]) *XXE$'6%$!B4 !J )@ $#!5,$6 ,H6 2)&) 2 1 ) ,H&<$ 2 2#&#!#,F@.###, ZH/&& 25&&#,6 HiR),# $&2) 0#1@.###,0#125&&#,62#&#F BP! +!#!#b6'$') =A6+6';$'%6$A+,++%+,-5:, 4 '%6#"" 4#"#2#"++$F#, !#&!1'! ) 'E&#>"FO F.%6 &8VV&8VV I 'CEEF))'#A)) $%3"" $$; #5@/04 "&#"5,$FI'II""'II" )4"++$4#"# .5#1@ ')%$ )#')' 1#0#22#,6#5@/0 .5#1@1#0#22#,F C@@@B'+''6D.'# <$6n'['6'#5#.+,& .25:1#2#&#N

PAGE 266

$6$# )W6 8 +D4f !#,1#@/0 5:#,F'%$'#)i)4# )-4A+D4FG ##AF?8+,R5@,OE/0.&"++5:#, "NW!"b;&@ >9#@A#!&b ).#1�+,&++,&#,$+,$2"#>$#, = +(/0.2+!!+$#&5/01&+1##,$#N [= @/05#&#,5@>51&#, >&#,15:&1 1 ,&#"%#"A0##=1#,& "##,8%$,5#12#J$#!#5&5,$4+,&#'% "&1 A$#,J$#,F##,A+,1 #,4 "&"+$#,6 1 #+,$A+,1 #,-5:,F 5#.+,&&5##"-5:,2#" #A4+,.++1A+,1 #,@4 "1#&"+$#,62+"& #+666#&)) Q> $N0G##.D(,H !,? )U'$6( $9$'! A+"& ,2a $#!5:##4#,,5#6%#&#"$+(+!@2&22 5 +!@&2 2H&#$#!5:#-5:,2)5 $#!5:-5:,)$''# $#!5:#9%#&#"$+&# ;8,+A4#"@1+,&5$4#",>=15$@!5.6 8 2#&"#4#,0+,&5$F,+AJ 0#5&>,#"@1+,&2#%++.0#5&4#"J,>=1F-5/04 "& #,+!@ ,+A-5/04 ">,&5$2#%++.>51N $#4#, 4EH /42c"2400OT2+2 &#" ,&1#&"++5:#,(. 9= ++ G$''&H9 */0.-5/0 ,10 >&#,4+,#&K ##,+,&#"&"+, =@A5:@) 2&&@2)Y ) 2&)25-5/0 ,10 >&#,4+, H;4#"2 &#, 2x2 0.#10#1$+!++1,++"0#1 @1#,$###"&1#A" ,@1#!!#, [,B&U;%$$A# )&

PAGE 267

)W 4 !$#,%++"05:-5/0%#,&1##"1 # !1''54 #$-++.+!@-5:,, 4#"##,@1#..5,$.#15#1@64 #$#,$#J4 #$#!5:#5$#,++"&5$64#"&5#,#,%++"&5$-5:,2#0 A"#,6,++"2#0 "#,$#A+@1A+@J@#,&=+1@ #,!5:6,++"2#0 "#,$ #&@1++,F%#!$#.++10#5& X<;;+Fd+B/"eH;b& +D=;9 .=!$%K!9%%(!4 & #,-W:,5,0+". ,5# 5, 4#"##,@1#..5,$( $$8#-5:,,++@1#, A.#"-++..+#, A0#1$##,4 "0#. !')#5@F$$E-5/0$#&"+$#,!##&#, 5, 4#"##,@1#..5,$.#1&#A @515#&5#.#,5,,##.1 ==="..# 4#"-5:6 4#"+,1&H>)8#& 4#"@1##,FOD1! 4#"-#11#,F!F(DD1!I4I A!++1@%++".#,##,%+1#" 4#"J@1##16 4#"4++"1AV++1@F$1$8$;C4 :2)'[=AF'#$$$8$_)4##"J2 1A ,1F6''[$)?))';:,++"0#1+,&#"#5,&4+,&#%#"#!& !+-#2/I!$%(!$1Q. .#1##,.++!A!>#,4+,+!&# .5,$#-+.#!&1#% "&#,$#@/051#4">/01#,A#" $@1) H(. A#" $@1@$)!$6)'66)#$p %$%%$% jc < 2! #@#., A&5#-5/01 14">/010##=1$#-#1H&4.#1: ,$#, $-##"!#5,#4">/01#,$ OO'vU]G, A &2 .$(2>51#,$#.##,5,0 N $#.+1#-##"F 2T9 +A--R##H$4#@1 1#,1=N U 2$2$HC&)&);$& #,@1 1#, $26& B4 IP$$6#&2 I((P !@+,,#,H.#1 )&+1& #,%+1.#,& #1+!@.#,0#1%+A#,%5!+=@/05#1#, ?J %6889HDD2 +=0+,$#,2

PAGE 268

$&6# 9*; T20+,$#, 2"+,&#,F##, ,$#J &2 @1#!&0#5&&)@ 2) 2%++"25:0#1!5/0++.4+,&#, u& 2 A+15D,1$! #51+!@0+&05:&# "1@ 2 6)66)'[''4#"051%+". ,5H-5/04+@1!#..#, H!(0##1% "&#, -5/00+,$#,5 -5/00##1.+#,#,,5#1%5!!#, ,&#"& #, @.###,1 1" #A#,&# &2 0>!AM4+,5," #A#,bG )2& HB.''# )H$6'6# 0 >4+@165#1@%+1&5#,1 %+"..+#,6] %+".1# #"-5/0++,4+@11#0 >&#, & #,$#4#,F$$6'C<6-5/0%+"J &2 .#, #@1#"#,5,&#,F 2 $5 25:0#1+=$>,@15$4#"!+,$#,&# -5/00##,#,%#a"@!5,$#"#,++,5#1@&+1 @1#"#2#$##"1#& #, ,1@1++, .#,4+@10 >&16 1#& #,& .5#.+,&5#1@ 1# H'6$# 6''# 0#22#,b+6$$H$1. )XX A#,@A#!#,5,&#,F] '$$''b ,&#"##,0 #6 @/0>5,@+=! A#,&@/0>5,@+=! A#,60#!J &F); 2& 2)$2 ) !#,&0#!!#,65,##,@/0>5,# )2& "5$15,$)2 &)H$%6''F#. E%+".0##16%+".1#0511# $,5:&5$+=$>,@15$4+,++"& B 9H b$';$<6)'# $?E 51@5$F$4))]1R['+=J !@#'8'%6')6'6F#6 $>,@15$F$%6$L66#5,%#,&5$ 6<'6F'#+=$>,@15$-5:,,5:&5$-5:,.#1

PAGE 269

KKKKD$#")U #-8 A +=$>,@12#-5#!&-5:,b4F 7"g==F)G1111$=#+=$>,@15$ %+,$>,@15$4+,++"& $=2A#,@5 #,6$#NA#,@5 ,,##"&6.#11 ##,,5,$4+, ,&#"J@1+,&>51W@!+,&@&5#,@1 ,1@!+$#,Fb2 .KA=+T## 7N+2 %!# 79'6,Q""8=1.>= <.+==<')='# -%$ 7E8(2##,$#J4 #!4+, ,4 !&++,0#5&0#22#,6#"0#1-5:,#, $,5#14+,0#22#,60+#,##,0#45$4#"!+,$#, #@1#"#,22, 5 ,4 &++,2H1')=@1#"4#,$#@1 "4#,4+, ,2#4"#&5$&4#"J!+,$#, 72+!>@1"+&# &=& 7LQ>51#"!5:4 .#,#,%5:-# 4+,-5/04 "1#& #,6>51#"!5:4 .#,#,$#@1+!1#6=+1@ #,#,.+#!5:H6'B=P)))==;W,@!+$ 4+,.+,F $&6=N& ?EI?EI?: $='=)';$ &#R0#1S$#!5:#, #.#,2))& <2&H$_M:EI =<='#--+D+DP.===.8=A-5/0&#$#!5:#, #.#, A##,!5:,@1#!!#, DD+='=# +D==))G 'E.7%#$R );# 7`> )1%## .GHZ=#4 "&#EI 1%##&#.++!& #,60#"0+!#,6$4 "%##&#.++!A! #$#,64 "%##&#.++!FZ')) & H Z=&)#.#14 "%##&#.++!0#1& #,.#1+,&#".++!##, @1 11 #2"#,$#, EC4#"+,&#"#,4+,A!++1@ 7I? 4#"0>5-#,-5/04#"A!++1@#,$'# 1; !4+,4#"J 2!5:=6A!++1@4+, A ,10 >&4#"%5@J@#!#,F!,!# ) EIE( 2 @ <1 ",5$% "&#, A&#,R##,S+,&#"F%/0!F#&!K%!%-5:,4#"2!5:= 4#"J2"#,$#,>51&#,+"+1 ,,++"##,A!++1@

PAGE 270

|4 9*' K4 +4R6#I( &++"2>51#,F $$ H(b$$&@ .05#"-511#,6 \2 $ 2H?'$'F?N ( $F)#,$$++,2#1"##,6 SG "SS .=R' ?7G7l ,++"1 #4#"0>5-#,F%x%=8C=8 !) #%SK1=2 4#"2"#,$#, "A#"#,F44$C /0.+/01#">512!5:4#, ),2 2 -50+/01#"+=0 >&#,)) "F'$u6U#.#1% "N 7Gc (&)!##,4+, 6 &#,) -5,6$#!5:&#,#, 1###"$++,6#"4+, &5,$4#"!+1#,,#a"0>"#, ++,4 #"1F-5/01"+/01#,1# 2#&%5,$#,1###"1#$++,@ ;?!#5,,5#1 !+,$6 22 "" 7 5 =8)& ,5#10 $!++$F4 &.(-M/0" ..#,-5/0!#5,.+#, ("##A"##A:#$#, .#,4+,##, )2 )H( 0>!@#!4+,&#,A5@+,$@1+. $4$8 A+,&+,>@& "!/0.%##&#"5@@/0#a1 ,3

PAGE 271

)UW &) $2&5# 4#"&# M""./0.15:&#!5:4#"2!5:=6 &&$0##,-51F/"! $5#@H!)(""R6 4 "-5#,4+,##,i'>6)#& 2 )#0#"2#"$F''6F)#& $&& 1$#"#,6 4#",+/01#,F 25:! $#"#,6 A #-..@/0 >&#"S (''LL' 15:&#!5:4#"2!5:=0 >&#,) &55,! $#"#,6 A&#,@/0 >&#"& A&# H(##,,+/0 @/0 >&#"@&"+$#, 2 & "2"#,$#,25:$&2& &2 $HS H1) 0>5@4#@15,$4#"!##,#,! $5#@$#4#,TTT &#-%#!!5,$& "$++,@$#A++"&.#1##!1N A!++1@%++""#5-5$#"@$#J 4 ".5,$ A&#@/0 >&#"@#,5,&#,,# .##,!5: 4#",+/01#,6A!++1@&++".#, $ $##"1 5HW,-%#!!5,$ .)'#F# "16,5#1!+,$6,5#1 0#22#,)$$ >51$#2"#5&( 4!##@/0, 22#!@-511#,&#++,#"25,J $6 &###"@1#.5@!>1#A $5,$6&#,. #& & )H &+&#!5:!+1#,-+#, ( ''UHV4. )# 0!4#"A,#6$6# %$ 7)>F D=A6GQFf ##BCUK0P$H!!&!1( )(F)*L1"1:#!>5:#7 2#!@&)&6-1 2NH ) &#>"1:# & H?4F#,5#1 A#,&5$1

PAGE 272

)UU $#@! 1#,6$#@! 1#,-5:,IF'$4)( '# !)HDD $@!>51#,s]G:]'G,'G@,G,5E9AGM2V B

/01#,5#1@+,&#"@&1 2 A1#&" $#,F( $66'## % % A#"#,++"&#,A 1F !" $QxU## Q.Q. &B4 ;)'$'#)$& ()$8 '*#! #.2! #@#.4+, &#S+>.F$# 1 .#1">5&#"5:#,$#@1 =-@/0O 5,##,@+>@)) $&HA5,N 8)G &+,$.+#,64+,A5,&+,$.+#, 5)@.5&5:-#"@.5&( # DDH? %A@.5&-5:,62#12# $$#5#1@%+1&5#,11'* 2#-5$&% "&1 .+,&#"#,1#2#!#11#,1# #A4+,@.5&>51 #=#,#, -5#,%+1.#,& #1%++".#,-51%5# ''++F,#$2 Q.+ HI $! %+1.#,5@ H0 ""#1:#6@/0#".64 "J%#,&@#!&#.+,1#!.+@#"F)$$8%?^# 5#1@&+1.#,4 "##,&+.+"A!++1@1

PAGE 273

U0)U)F 0#1-5: .0#1!5/011#1#.A#"#,0#1-5: ;(*QE % .&#,%5,&+=1#%#"#,0#1-5: .+,J kEF@!#/01@##,$#&##!1# &#"#,1#2#!#11#,0#1!5/011#-5#,F 4+,&#, AA"5:@4+,22 e$+ %$%!?$%2 !%%F?4,# / ,1+,125:&#!#4#"5,$4+,0#1$#J ?$$ ++,0#1 /01#2#1+!#,6R##,$#&##!1#4+,&#, $ ,11"##,6@ AA"5:@4+,224 ">51J 2#@/0#".#,1#$#,2#1=#!!#@/05:,@#! 2#1+!#,& 2) E HZ'%)''$='#-5:,5,/ $,51 &) )E,H 2#%+"#,6,5#1-#$$#,& #,2!5:#,%5# ( % '0WKh; .#,F+)'==)#%?+6.$6F8 ""$%#$ 2#-5$#,!+1#,&5#,@1& #, b21 +!@A5A5,&5,$( &)R?=)fH A!+,1#,E, $Z#4#"2! #.#,4#"0#!#,2#%5.NQ_!( ;\.#0 %++".#,##,"+,N A#!#, -5,,5$#5, A@!>516$#4+,$#,5@ ^B_ R' 1 ",5$2 @4#"@1 ",&61 ",4#"@1 "&J )2 54 $#! 5S ;;jl.>-5#+,125:##,@1#! 0#5&F=' )9 )9!O $#-#!@/0+A&+,@.#5&#, )2 $ 5 2#, "&2##4#,% "&#, )55#.+,&@1 ", A-5/0 2&''=';) !+&#,$#!+&#,0#22#,F /./(5#&#" $#,2!5&+&#J $2& 2)#H !5:25:0#1.5,@1#%+1#"5@%++&-5:,6 D& ##,">5&:#N" #"N.5:N,5#1-5:,( 08=)'(+6=)6=)' 6$1)' ;04" G # _4 iZ ,M#O#O#,8.#O ##, ,#==#,0#5&6

PAGE 274

9*7 4JHF$9'%&8){9%$9 !.A!>@&++"J2 4#,#,F'.##"&#"-5:,$" 1#"-5:,6>51@1##,>51.>,1#,FK $41 ($4)!+,$6 .@1+,&5$F$&)=AF#!+,$#45,$#"@0#22#,F!$+,6)&$%&(9+!&#,&>>"+!&#,15:&6 ,&#"%5:!1#"%5:!F%6(,$!IK1'4##!! 1%5@@#J!5,$#,$#0+&0#22#,6+!!#"!#5! 1$#4+!!#, #,+4 ,1>"#,$#0+&0#22#,F ;;! 6.,$$11#,+!!#,15:@ X$#&>"#,&#&#,$#0##!#,15:&4+,6 & 4#"&#$#0##!#!#,$1# (.&& D5,$++,65,1"#&#,5,##,2& 5-5:,$#%5$10#22#,4+,6&#$ #&#, &-+#!5:#+=.#15,$#,0#22#,6$#@/051-5:,4 "H'6R2#-5:,$#%5$10#22#,4+,9+15W@H%?R)1)6g#$#@/051-5:,& 24 ##,p+0H%$i%B7R##"+=4+!!#,$22&@2H$)61);5,2"#,$#,22 H'! b2 $#DD & d^6& 0 $F. A(,H=+#$#4#,,++" ##,$#%5:&#A!++1@ #&)$) .&++"$#2#&#, A1#-#,&#,@)(F' .b?)&FH($ .#1##, A#" A)6,('$8)FH+6''$F'4 "%#"A A!++1@4+,0>!&#++,25&&5,$( %M9 "Q ))T -#-##@/05!&A+& ="$"#15$.#1$"++$1#50 ,$#"5$0 ,$#"0#22#, !=# C&$.'

PAGE 275

W $61i=F 9* |E $@1Mc+/+ !96" #8!2 +A U %'"g#)4$ 2+ +A-5W-.-A5:AX5QK 89,3 #&16.' 0+ =?"'."! q?M)$)f#%!z;+ % IM I(>>! '4&)## I9 444(--)1$ I# )R'':# +VLX*R5 +A-$@4)$]$0, I#& I-i) +A8'-:A 1:#61"#A 1:# +A.'K'9T?)*F!)> I'.=D.>##H56 Kq &2%#$$ 5:#,6>51%#"A#,64+,-5/04#"%5:&#"#,:54+,-5/0 & #,64+,-5/04"5:.+#,6&) 4++"%#!-#$$#,F':: ( 5$&4#"@1 1#,'Q'&H?N%pC &CC)68/Z %4F&H/&) C'H0) +A# $2H! )2&$&&!$/,H$&')@,41H G::>S:G@]A$)A8 0+$#!&.$$6.)''& -d)dd !@$#&!F92 H<) +A#K.K2;-"# @ BB4h +A#).+A:5!!9&1)###, +=$#@/0 1#,A!++1@++,&#,+,14+,##,%+1#" .-5:,$#4 #$1#& #,6@#"##1(F'4)' +A*:& &"#$1:5-5:&#!5,$@

PAGE 276

%+DU.DUU.)# 9* .++"+!15:&&+1#",5#1@4+,1#-5#,5@&#,$" ,&5,@/05#1#,6-5/0.#1!#5,#% "1#!1:#@ $20#/01#,++,&#,$" ,&' & #,&##,6!+1#,&##, &##,F&#J 0#,$@1 0"25:1#,A5J #,5,&#,2#,#.#,525:1#,H), (U')U,Uj' 2 .S a(,#! &#A" #=,#.#,62#A" #4#,1#& #,F2 @2A" 2#"#,FDD 4 #1 ( #2 & $2 &$ ) 1 A">5,52!+&, A,5#>%>51@A">51#,&2!+&: ,$#@A">5162) 2& C##, $5$8##,ee %5:1 -5:, H(. $))&4;2!5,&&@$,HH( i!= **!"OEEF A1 1&#&>A#.+#, A!5$1#,F(%7R 6 ,/" ''6# $ $2 .2@!5 IF( & U# &) ) 9M#&!2 @/02! #&->5$#"4)R,5:0#15,@/0#,#,5, ".A:#@ 4#"&#"+,&#,$#4! #5&##,4#"J 4 !$#,@$#@1 !&#@>5#" &J"/ )6U'##HLi''F##"+=4!5#N$#,)$2 5#"+=$#@!5,$#"&% "&#,

PAGE 277

).)# 9* )$ 2$ H)')#$+=N &2 &@ @A+,,#,F&?8 .0 $ 2)&) HD@ 2"#,$#, .0 $@!++,) &>22#!1:# ('!#&!2)& 15#,/#,1@1>:# MV #&'-%##AFB1');.#1##, -%##A##,@!+$$#4#,FC8?4 ): )?'51 */D#"+=:2 $&1 &) n1#' HS)!') 5>51#!++">51#!++"$#4+!!#, +1)Q,%$<# % $5#">51$#4+!!#, &'$'4\ )H Y$5##, 4+,0#10 =&,#.#,6)@ $" 1#0+.#10 >1#,@1##!#,##,$#J >511"##,6$>51 &##!1#!5:5:-#"#,2!+&F.#1&#, #!++",#.#,F) A+1: #!%#"#,6$.#1&#, :2 6$HDD!'.'; A+1: #!2#%#"#,b%<% ))$% ):05#" '' ,1@!+$#,+=$#-#1 #,&++".#1&#,A+1: #!2#%#"#, H)# &)).#1&#,A+1: #! +=-#11#, ,1@!++, 25:%#"#, $|"cP'E#H<
PAGE 278

99; H#$&H $!$'#$+(>8L"Q$'+\)# $'$# 4+#""" '?#&%#"$0#"1) C9.'#b$$, )$H''2#2 2&$ ))^H?' '#&0#1&,0#12#$5,$ #&.+J#,.++"$++,&#%#$@!#/010 #!+,$#" #@!#/01#"65,&#,2#$5,,#. 5#,$ #&.++"4+, !5#4#"!#&#@!#/01 KK &) ''E0+!4#2 @A+"cM"$ W,0+!4#2 @F I0I0YSPG S$B)# # #2)& 2)';'&@ 8 #2& "#&#% "&8 $'$8F,&#" @1,&#"4 #&5,$2 )) ) D4!5#"5,$!&#"FDD @2&) &5)2 &#&545@5# .G)5&22& -"5:@1 A0#14#!&, $5,&#+"#,<'# 9j"!)0#!=16$#&##!1#65, 1%##D,F$)&&# 0#!=1F%$%$#=%#$$$'<$E5#&#"�#!=165#&#"##,&##!@1>@H+')';+$g#($5,1%##D,&##!#,@A!51@#,0+!4#J"#,6.#1-5:,2#5&#,-+.#,&##!#,FDb.#$')&$&H9#$$#) & H $ !G$2,#.

PAGE 279

< 99 =6$8;$$$1#$#,+=J @1+,&& "&#,#5$#,++"4+,0#11%##&#: ,$##,@1>4##$24 "0#. ,&#"0 >&#,F<%$'&) $$O#BF$$' "20##!4" #$5,&#,+4 ,&+!@!+A#"5$-5:,-511#,1#@!+A#,)52 R$''F&HDD22,5#14##!, &5$0#22#,6$+>%$#, #$0#22#, .0#11#2#@1#"4#,2-&2)2DDD=R4"5:64"5:4"5:+=0#22#,(& S" i'## +DBE. .$$&D 22& A)2 H$$Y ;,5#1, #.#,@%++"&6&+15@+!0##!%#5,5$60#15@ 4##!+!@,5#1@60#1.+$ $##,,++.0#2J2#,FG@,8$ORH$.$_ )R$O%?$#05#"4 "05#".##,5+!0##!&+,2++"6+!0##!&+,2++"-+!5-5:,F?'# ])4;4 $$$)$!'$F##,.++!1 #6#"5@,>##,.++!,5#1@++,1#4#"+,&#"#,F,-##"& #,-##"%5!!#,& #,2& @$& H-5:,5,&5,&#"#,

PAGE 280

99' N"V58V "( "10 ,&#,@1"#,$ A4 #&#, A&+1-# '?$F# &#'$R)'HJ<$!FCP" &,0 ,$#"0#22#, $#@A+,,#,% "&#,#"++,$#! 4#,. #J (%$ 1#,#"1 #4#"%#-#,% "&#,F 0-5:,%#"2#&"5:=.+#, &G,:$!$Fu?$^)'# 5+!@%#"0#22#,#"4 "++,$#J ..#"1"#>"5$0#5&2#&">10#5&&" #=J .#,-5:,5-5:,4 0#5&!##&!5+"1#!##&6!5:&#, ..#"0#2J I0C#0#/01( 2#,2# ..#"&-5:,F <6 =AF)## !##&`&$''$G@,&) ) I0I H $?%6'+=A# 66,!#$#A++"&.#1%#$%=(#&!<%6 "#0#1$5=15$4 /01&+1& "&# ^^ I0;;OEA"++>%4++"1>5$@/0>51 1+,&#,% "&1>51$#4 #"&0#14#,5:, 2 1&,%H H'$C'#&##5$#,@/0+A ">5@2 1%! F)# /9 0#22#,4+,4#,5:,5$$5=15$1#-5:,+!@ % )# $$ $#DDD .#,#"-5/0++,%#1@1 I0I(!I/ISu)'$! & I0"I0")'#%+1#"(+,&#" B I0I/0S0 4 /01&+1.#,25:%5:-#4+,$#,##@.5&&#! 4 I00SI/0I0 _(B 5,0#1 $&# $#,&">AA#!1F I0;* & i$'#)#-5/05,0#1 $ I0-%++"0#45$# &# $#,5#1@5,&">AA#!#,)&) #&!&=6 H.[ I0#)$>,'#"A!++1@& F'# 5!5$$5,$$5 B :1#,&#A5:, 2#1"#5,$4+,2! #&4#"%+,1@/0+A& 525:1#,&A5:,& #,((7KJ"&$$ H

PAGE 281

=!:`:,Y 99( 4#"2!5:=0 >&#,-5:,4#"N I0I0GX>!-J 2!5:=0#22#, A$#@!+$#,% ,#,F I0 IM/0.&# ,&#"2>5A) #1#,-#$$#,H I0<, C4<=O#"?8"%G G88#5,N 4+,$#.#,$&"+@6 %+"15#"#,! $#"#,H"" Q4k8 $;e8N4888GOGU8E & "+=@1+..5,$4#"%+,1++, G535& 0#1"+@(,1 26lR%'2R";1,&#" 2#A++!&& #!6 A$ #&$#!>+=6-%#"4#,N & "+=@1+..5,$4#"%+,1++,&# 5,!+,&#"@-.++"$##,4 !2! #& +,&###,#A!++1@,++"&#+,&#"#F (() bF ?## : /0.25:$&##,,+/01 AE&.G118 )6!+@1 "&#" X9!#% $++,& "2"#,$#,5,0++"0>5@ 2#4#!F N,U# VG2V2 G4 .##,$+,$1 $1"#5@ #"@"5$N $#!+@1#,6!+@1$#4#,1 152#4#!#, 15,$&#"$#,@ -#,&#,&#, &5$#2#4#!#,-#,&#, ,++"1 #6##,A!++1@&++".#,,++" BC6;7M;1. 1 #$++1 ) ).#&#&##!5,$& #, I07:++,2##!&!$ 4#"2"#,$#, .& HSS4)1)/ ))$4F&4%'#0+.#" 2#4#!#,$#4#,>51&##!#,6-5:, 5:-#"#,0+.#" "&#"@$#4#,F'$#25#&F G(P4>>"++,J !#$$#,4>>"++,.+#,F &O.TE ,&#"0 "5$++, #@5" 2"+,&#, ET-"'2#?_ +Voo'V ?J 991.9& 9Q$>S F'&#,

PAGE 282

99* i"$<6$ $%M)8# +&#.0#22#,>51$#2!+-#,&#,$##@10#2J2#,$#$#4#,F( $$1$$$F# $$6'& #=U*!=!+,#!60#1$#J !#>"&=!+,#!%++"4+,.#,2++&:#@.++1 UjU,UE&#@,5#11#.5,#4#,NQ. %#!F, /01+,@ U""UU2 +""<*!. 7<$% LMOLVS< 6 U"U""@@@""""N( i"4$3:,$=)#,5A $#,.#1&# $#,,5AA#,$#&>"#,&###,5$# $#,I2!5#,5#&#". .#,1 &2& ( 61),$& UUR0 H)%''$;)$)'#5AA#,0 ![![6!A![[# &F6$$); U44 !H. !!#.++,Z L8VVV=-NQ+$Q$++$$'6F# # UUU[# <6))& {W9= U(U/.%#I!14#"1" >%#,4#"J=!5 1" >%#,@1#!!#,1 88 )):H!"!!($)'?F8' 4#"1" >%#,F!)! 6)$')2)'#4#"1" >%#,&+1.#,5,5#.+,&5#1@@1#!1 UUUUU )&)k0@A)),@!#&#%++" A.#,2"+,&J0 >1A+"c1"+,@A "1##"1#,&5# %#!##,@.#12>==#!@% "&12#@A+,,#,6bYY2+@!#&$#0, UUU i$$& Q_QQ I45!"4.<# )RRF& UU"4+D"QG+''46D. #"#&#% "& +6<&;++,& #,2 A-#11#,%<$%4F& U-5/0,#a"-#11#,2 2,##"4+!!#, )&) ("#&#% "& M%<$$$6)#1? SH6?$""#&#% "&i)#$$%<&Q'+B)$' ))&n'6B$'6F#$ n'

PAGE 283

$6A)'# 999 $=A# 1#$#, .#, ,1. #1#,##, $$5Y ,1. #15,$0#22#,6-+.#, .#,& 1 2 ++,@A"##, A#1#,6$ D45@/04+,$#, !4==6#=+G=PA+D+D#+A)+'#?.E & "##,@1" 4#"&#$#0##!#2"##&1# i 18%)# 5,@1>#,&##!#, +=1#&+..#,& "4+,##,%+1#" 5#1#, 2##,+".+=1#&+.J )$ .#,&+10#1%+1#"&#,+,&#"#,+,1 d "1$& >51$#!#5&% "&#,&##&&5,$&" $ &( !++1( O $'&H($) $!"!A!#%++".#,A!##$11# "1!#5,( .+"+6:0#1.+"+&" $$#!#$&# !&!R!&#. !<+#16 A!++1@ #-5!4#"-5!4#"#,F ""&Si>%68#$ 6'#-5!4#"$#!&F+=<)='##,$>!J 991!'$(!K!1##"@1#!!#, &#,-5!4#"6##,-5!4#"#,$>!&#,F' ++,0#1%#"-#11#,0E, 3.b$0#"!#5&#,1 1$>!N "125:&5$125:6 ,+&#"#,SFmHO;;O &#,@-5!4#"(N('%$4# &b0A)($8&H 'E@1 A!++1@1 +$$6'=AF#25:%5:=4+,&#,"#$#,1 ;4)0A) ?HWP@ 4#"@/0#>"#,@ $5& 2 $ $@2& & %#5#&#" A-5:, 5 A#1#, #5$#,0 >1:#5#&#" A-5:,#5$#,$#!#$#,J 4#"@!5,&#,F( 0#5&2) ) A#,@!++, A#,2"##, )22 &1

PAGE 284

,E 997 7 1?D4U# $ 55#&#" A&#,15:& ,#.#,H$1)[6=F &+10#10#.$ #&&>,1$#!#$#, .1 %=AF(H$$$6 ))&H &2 G+ BF-.?>?DA66PD[+ $ )#,!F)#6''= ) 4F111[J\.$JJT27T2!j & ,&#"#65,@/0"5=1$#2"+$1#>51J *# .@12#45,&5,$4+,##,4#"0 U'#-++++,$#!#$#,0#5&6"#$1@N 5,$#@1#!& ,&#"#F -+++/15#%#@15#+"15#!6%+1++,$++1 A" /#@4#"2++!2 #4+,4#"0 "#,#,+=N "+#,>#%>@1#2$#4+!6 $#!#$#"!+"5,$#, $#!5:0#5&6@ "16%5:-#.+,5#". E *'1)# GH4$=1#A"5. 1#,##"@1#,F A#"/>@@5 ,A#"/>@@5#& A:#F( 8' '$6'#>51&5#,0 =�#15@&++"J >.-C.' .6 A$" ,&&++"4+,6&++" .'& S iNN!'8++,$#4#,6 *& 2"#,$#,4 "&#,"#$1#" 4& $ 0#10 =&4+,2#@1>>" 2%].#1 *H%!U$q)!# ##,1:+%#1 .#,&5#-) .$#&++,&+1 $2#&%5,$#,61###"$++, 4+,4 "#,$##,15A0+,$1( L'6F;1 "N 1#!&>5=(& F$)#))';))'' 3C** *'@1#""5:$@0+=15$ 6)#.#1&5$1 A#!++"4 !$#,&# 22#" #.&O. @!+$#,.#1##,0+$#!2>54+,@!+$#, S *X! $)&H' &2 $!)) ,&#"J 4"+$#,4#"0 "#,65,0#14#"0 0#1@/0 1#!1:#&+1

PAGE 285

)$$# 99 $$)># 25:0#1% "&1$#2">51#,%#! $''HI}.$)#2 .#15,2#$"5A4+,&#+@/00#14>>"#, &J2>51J &# %"5,$#, !#&& "#,& "$#0##!#, +!#"& "0##,6& "! A#, $2) H [$$0:H )+%%<%$1(&#, )2&&J 0##!#,%#$ 4#"F $8)!& $2 J$H & DD$)1 &22##, A#N 2 J ,5,$.+#,2,++" 1 # #/ND2)>+)'#4 !-51N )H?i=A)#2 1#,HDD)$'# A+"+1.+#,F '81 HDDD)M$#+=#"+= #&$#%x$#&!$6.&4&$?q $)hH $5!!#,#,@/0"#5:#,&+10#1$++1 $1F,5#1.#1�+,&#,+=2!5:4#, & ".#"$#,2##, 4+,2 $ &F2 "#&#% "&:#i%$# 5, 51 1#-5#,-5:,,&#"$2& )1$&H $)2 C--GQ,=)# 6C.. $H'$$$ M#&!!+,,+2 1@#,&% "&:# $$2& ,5#1.##"5,&5#,@1-5:,6&#,&5#,@1 4#"!+1#,0#22#,0,H6+,'2)#1# )&2 !++1$# .#,-5:,4 "21#!++14 &F H($8G@,

PAGE 286

9, ##&!#! ))6 < /2 #&!N 7 PKBP #&!#=A+"15/>!5#"6&%i)&.5#.+,&,5#15,&5#,@14+,0#1 >4#",#.#,16N4 ,JBIF'A+"15/>!5#"#-+#,A+"15/>!5#"#-+#,F( ==5/5#>@ M/S.9, M/! 44#)+$J #&'2#" =&-5:,4+,##, &##!4+,-5:,4##"#,05#"#,&++"4+,-5:,4##"#,&4+,-5:,@1++"14##"#,#,$" 1#4##"#,>51!#>$#!@2()$ ) ..(( O' %#F#&!# '& #&!!&#$" 1#! &@&5#4" #$#"15:&#,@&#, ==5:A!g5,##,1>5,%#"& A$#"5$1#,%++"5,">/01#,%#"&#,$#&" $& +8 #&$#&!#&!#R'&%j&=' $;)'& AE.@:-"M#&?# )$& _&" AA#!@$#%5:-#4+!!#,A)H&" AA#!@J$#%5:-##"& "0##,&"5,$#,+!!#,2$&? &( ))% /SP <44##"-5##"-5@/0 #fH tAA %9 #H?,$)#.#!#, ->A5:,& #,A5:,!5:2)&$5@,#"A#,&A5:,& #, 2& && 3 #1>" 5@b 8 0#1.+,,#!5:!5&60#1%+1&>,,#"$#.++1#$#&##!1#4+,##,2+!&+1$#@1 #,% "&15,0#1$+1&+15,##,+,&#"2+!%#"&$#.++1#,&+,&5#2#5+!#,4#"25,&1F( 7.#1&#, 4 #12$&2.#1-+#, @/05#1#,2

PAGE 287

DP )) ;# $5-+#,.#1&#,A 15,##,$+12 #$#%#!&&%+,$ ')$"+/015$6"+/01@1#"1#SF+A')#$#%#!&$#2">5#, NN'=A"#@#,16$#@/0#,/+&#+>FDD=A#"/#,1#, =N=5:A#"/#,1#, +'C."6#$6$'),,#5:-#"#"1@ &+1&##5$#,@/0+A2#-515:-#"++,1#1"##, #,&51++,-5/04+@11#0 >&#,6.+$,##1F G8R)&Hb$1 2=5,#1#.A#"#&@1##!0#! +&@1 ,# A" 2+2!Q=" .2#5,$+AA!5#&1 +251 = @1##!0,## 006)!2&#%+&+0%++"5, #"@/05!!#,&#+"15#!#,&5#.#,/ !J!#/15#=@A"##,&#.#1),?1#2#, #.1 % "&#,2#%++"& SC.0(+,'-.,,'# +=$!5:&#, 5-5/0!+1#,$!5:&#,$2))&&H 2 !+1#,+=$!5:&#,+=@1"5:#,6 00IU02 %.+! P#IP?, 550'0'= -6';=q"+,@/0.+,6q"+,@/0q"+,"5:F;)1!44)q"+,@/0.+, q"+,@/0#, 0000Li"&) &&2)&)2 :#. #1.++"##,@4 "25:$++, )?)'#)%B.j)#&,HiR%$,'$#4#" ,1N+/01-+.#,,+!+1#,&#, "@A" ,#!5:#%5:-#4+,0#11#& #,(G:#,M 00 4T(,)## '3&' i%$,3#&5#$#+""+,$##"& A##,2!+& A5#1@%+1+!@&+,5$% "&1$#2">51#,&+1+!15:&.##$#$#4#,% "&1)!)$$2$#@/0 ,#,% "&1++,&#A+N5FD & &# ==#"N -.,U.,+-C.>

PAGE 288

97; )# @A5:-#,25:&# $@15,%5:&5,$)&$) ) 4 2 %#,2#0+,&#!#,6-5:,##"@1#%#".+#,N $+="5@1#,+="5@@#,4+,&#,1+@1" A#,@H #k): ((P-))# 5,#!++"&"++5:#,6&&) $$1&" ,&&"++5:#,(S8fH)]E.#1##,1:+%#1 .%++"J 4+,0#11>@@/0#,##,#,& "4+,+/0J1#"#, A$#0++!&##5,&5,#!++"$#&"++5&5@ ),<%S 'si# +D!#$#!#5&#!5:&>5&#!5:#, @5#"!5:5,%#!$# -#,2#% "&5,$#,5$#!#5&#!5:4 "&#,4 #1 A 2& )& $5@ "125:@ "15,$#"#$#! !$ " 54 &#,4 #1 A$@H)<$8# )&R%#!S5#-#,| [ +P/=2,#.!F9!F## $8&H$$68; )))&8f `?@14+!!#, 2 5#"4+!1+!6#"4+!1@1 = **:%+!5YF @1>@$#%5:-#0#1R&#S##,,+0#1R&#S+,&#"4+!!#,)2)2 ) )&25#>1#!4 "#>1#!Z=#5 ""#!@$#%5:-#4+!J!#,)$ 2&

PAGE 289

%" )V $%#! $)H>$<28'#0#1-) &$5,5#11 1+,J 4+!!#, &#"#$#&+/01#,-5:,1#2"#,$#,F&C1N "''_N.#1$#"++@,#a"N $#@/0>>"& 4+!!#,2 ) $&2 2&H $&2&) I!)6)'#&" $M-5:,&+1.#,-# +%P(.#X4#"$>!&@#! ,5#1N.##"1 1##,2+!!#1:#+,-+.#,,5:N !+1#"$ >&2%5-5!4#"S A#,5,�+,&) $H$$ )H U< < !<# % ($B{P ++,@1+"#,6-5:, $#,,5#1+=%#,&#, ""2##,$#4#"$>!SF $%'25:@1++, H%?#% ""/0.&#$#2+!>5@1 %& #6&%+,@@>5@~>+@564#5,-#, 1 2 )$$2 &&@)2))2 &@ F"An'$n'$$## 2& $/)'#)'$#&!1 )2& <1$$?) ,, = )TF## 9*P N, -O# !I'"+@AF'2?f9d $"+@A#, 0A)N,H $'$$6#&2$ )$2 )$ 2 )2 ) )2 "1<8.-'Hu)##H'#,5#11#0 >&#, $2 /TQ= -5:,,5#11 1@1++,-5:,1#2"#,$#, F+,+,%9#Hi+D,'# 22 ++,0 >&#,&!5$$#,1#-#>"#,

PAGE 290

97' !#, @1##&@.++"& "++,0 >&#,)22=)22 H -2.++,-#11#,&"5,$#,H%$N# ++,0 >&#,#".+,5,$#, ,&#""5$15,$2&)&)51>/01 7-a7 (%#!%''); %U=#667#]B^4-4# DD P [)2&#@/0++.&##!#, #4" >%#!5:#+"1@4" #&4" >%6&#A#"@ ,)$&2 &5##@,5:&#,5@4#""5$1F(#IVd 4'F@1"5:&#"65,!+,&@/0@ !&++12#0 "#, 1##,&#"5,&#"#+,$#"$#% "4#,/ .A+$J,5#D,#,%++"4+, A5#&#""#$#,1@/0+A@N0 =&A!++1@4+,$#, #.&$#%#@1##,!5$1( &H6'i'i%=AF#"5:$@$#J%++&&#"5:$@.+,@!##&5,$ I"I -5/02#4"5:&#, ,1@,+AA#,$&&&;2 ,1@,+AA#,$22&$)2 !''P,>51#!+C"4+!!#, & )C $) )2)+ +><%,'I##,++"&#,A 1.#1##,2>5]&& +,'P)%P,++DPD..##HB.);0+,$#,$#0 >&#,% "&#,++, #1#,&+10#10 =& .!++$0+,$162++,&#A 1#,0+,$#,$#0 >&#,% "&#,&+1&# A .J!++$0+,$162 &) ,#.#,0 >&#,&+10#1<)'-2,#.#,0 >J&#,&&)& Hb#U!#&!R' &-$=< (%#1%#&! )I:AV $1#&=4[ .-5$15$ -5$15$ A-5:,0 #@ "-5$15$-5:,6 .-5$15$0#5&)2++,0 >&#,,@A+,,5,$6 .-5$15$0#5&0 #&#.G# 4 "N

PAGE 291

$%?Q!(B%$%$% < %%(# [.DL'F[ OSL >N#C.+'F5,%>8QA .$#N ":#II'V2MF$$ "" &"++5& .$#&"++5&-5:, H$$$$#/0.##,@ "1 H$?&4) %#!"5##,&#| .&"++5:#, '$#2!>@/01$$5 "] 9=<$(+'.)##HB$'; $' .>51H( 2 $(%'$:&$$>51& 4#, %%%%(#9,"2#,+.5,$4+, >51& #,(& -##"###,++,&##!>51&#A+"#1: #p ,1J #'''&#ee$#,&5$10#22#,6 4+,$#,�##"#,&5#,@1A!5$15$#,&5#1 1 .#1&# $#,$#@! 1#,$44 '#H 0#1A#"@ ,##!4+,&#,A+@p2+,2#0 "&#, %!"%!"%"#&# $#,$#@! 1#,0 >&#, #,4 "+!!#"!#54#""5$15,$#,4+,.5,&#" hH'$$4F $#%5$15$#,++"&%#"&#,$#2#-5$&4 "+! &5$1& #,@!>51#,F('& +!@A @15!! ,@4 "0#12"5#4#,4#"4 #" 8 Y SS'7*(<*%%%"%#k8& ; ##"!0.5,+!!# A-5$1#,$ #&#,$#J !!Y;+4"5:.+,6 ,1J @!+$#,>51W@!+,&@&5#,@1,&#"1 ##,J @/0516A+@@#,&#,2#0 "!5:62#0 "#,6 ,5,$4+, ,&#"@1+,& $#@/0516&'%''[.%# 5$#%#-#, [GN,63'# 4#"!#$,+&#,#,6 2 4#"!#$#, "&##!6$#4 #!4+,0#1$##, )H6 2#0 "!5:A+@@#,&5@H$$n'I ,11" ,&F >,".2. (& &5& <='Y )>E(!+''g%)2$#2">5 *#&'B$#". >10&) ++,%#,&5,$F.G' 4 !2 ,% 9' //0.(/.0.

PAGE 292

)VU =G 8 :>%##!#&#!$#@1##,1#,F '4F# &5+.+,1&5+.+,1#,] 7v0)$6$$-%$($8)# =A#".5@@5# B6# $)&H1 Y&2 AA#"0##"60#10 $@1#%#-#,6 5%+6b&2 #"$+1AG:O' BA+# $& S !)^^)#$$$#D,!+ !!?#K$%9(2 %96 )9$E$#2! #.&1+A5:11)n'$$)$## 96&1F )$$++,++,@A"##, ,&#"0+,&#,,#.#,('6$$&H$&##A5&#.5@/0#-5#1#&5#@ .@ 0##"@/01 ,&#">==#!@60##"@/0#,4+,&5##A5&#.5@/0#-5#1#6@1#"=1#2$2)2 H($$$)' O+Ic# +8% >$HBF,0#1 @1"##!#,$ $52 Lb'')M ) A&#.++1 & "$+.#!+,+,$! #,$++,$#$#4#,! A#,&+,@#,#,+,&#"#2#%#$5,$#,.+#,F6$)' )%#'.)&H$ )2& #,!+1#,Z\'& ($?94+!!#,#">51J 4+!!#,)$5>514+!!#,5>51�+,&4+!!#,2)2&& &5-5/0 ,12!+&#"#,H% O;(;((<
PAGE 293

)V) Q( 2.@# $==F,##H%4" >%#,&5#5,4" #$#"15:&>51##,.##"& "A#,. #@1#,>51 .#, .&#A+"c4+,##,0 =&+!@05:4##!5,##,@%5!&#$#@1+.A10#22#,1#@1+.JA#,6F+!@"5:@1@1+.A1@1#")1#%#"$#@1#!&-5:,$#%##@1-5:,F25:%5:-#4+,&5#,@1J 2#1 ,5,#5$#,0>5@2R)@ 2"5:@1@1+.A#,"5:@1 #,F)@ )-) !+1#,& #,4#"&"+$#,6, 9#A'"1.# 5+=!++" +=$#! A#, H ,F#& &2 $2 &$ 9#&!(#$9! 9G##HC4#%"##&++"&5$0#45$+@15:&#,6 $2 & &@!++, < +D9=A>"$+15###,A>"$+15#1 #&5#,#, 9*2!+&#"! @++!$5 A#,)$2& &2 "Hb )(--H DD0#1,5#1%5!!#, A$#4#,0+"&J,#5$-5:,@1"#,$4+@10 >&#,0+!@@1+"J"5$F,5#1+=!+1#,&%5,$#,6 %5!!#,&%5,$#,6$&&%5,$#,%5!!#,&%5,$#,-5/0 4#"1#$#4#,Fb))O9 :4:4 "@12@>A#"5#>" AA#"@1#0##".##@1#".G,H?kI')21 E %%F4L/ )'""5:@@5#"+&#,F '$ >4#",#.#,1@#5$#,& ..++"1#" 2#% ,5,$$#$#4#,++,##,+.21#,++"+!@##,4 "&##!++,-5:,2#1"#5,$4#"2 ,J&#,$5!+,&@&H&g6N)#@+%+0$" ,&#,%++"4+, &# A2"#,$@12#0 "11 1, .@1#,4+,##,++,$#@1#!&#"#,&5,!+,&@/0 0 =&&X1

PAGE 294

)VV 3 E bJ $ I)J#$#"##&@/0+A5,@1">.#,J H H 1#,$2) 5.+1#"5+!#, ) $&$5 )@+%+0@+%+0@.#1##,-5$12+"# &RCS{E.#>2#!#,6 $"#,@@/0#5&5,$@+%+0@+N 1>5$55#1@2#0 "#, 1 %+2@+=$#@/0#5&#,4+,&# 4#"5$#5,0#1 &#>51">@15,$4+,##,5$#"5:1 &5@1"51&+=$#@! 1#,@+%+0@+J $#"5:$T H&##!#,$#&##!1#, %+0@& $B H ##,#"@/05!!#,&#&5,$#,$2 +'D#D ''<.),#&#/0#AA#"#,"5:.+$N 2 &5#1 1##,@!++AA!++1@2#0 N "#,H4)RE#"@/05!!#,&# 15$#FDD +"15#!#,##,#"4+,2#0 "#, 1 *E4 #&#"#1#,F &#,& @1 1@A#/5++!$#2">54+,##, 0#1R##,S.++!$#4#,++,2 .+,F )&H=)4 #&#,1##1#, $&HNNE "! $@J $#4#,$&22@ .+1#"5++!F+!!#"!#5@ "N 2 $2) 1#,4+,A"+2 1@&#&54#"@#A"+2 1@F $52 &44 "-5#,4+,A"+2 1@ #1#,$#4#, A??? 3-Q !/+)P<}#;) A J <%!+#)8$#J .#,4 "&# @1#,4+,#$"+=#,5@ -#$&#@A"#>!#@6%++"0#5&,>115$ .1# .#1+AN#,&#A#,&#,15#@4+,5&# %#1#,#,1#2#&#,#,>51$#&">15,##, @1#,4+,#$"+=#,5@4+,2#J @A"##%5:@6@A"##% "&#!5:$#-#$&#F 1+!#,FC F# /+ fd ) *A $ )&2+!$#.##,#"#$#! k4+,5,1#"A"#1+15#b6.b

PAGE 295

)V GJ#-f ,3V<5 +# !(;F)$g#%,,E# %$=#$$ =!(9#&&#&!#"T%!<&6 d9"0IU! [&n'4F##B "18g@ "1$" 1#+"51 !< @.#&!!#% 11R$#4#,1 #@1++,4#"$>,,#, $ #&45,&#,N -0'##-+0 .5:$#$#4#,% "&1F$%/!!'U !(#,+!@5@&#%5!4+,!!+0F$U2 *!=F)R=&H$'2)#]$$@2@/0#,#,4#"$>,,#,($#$#4#,% "&#," >%R&#.+,S 1#% "&#,HI1!!/4>(0#11" =:>5@161 #4+!!5$6:>5@16$#45#!0#11" =0#160#11"#=1 #A!#5,##,"545#"%++"0#1%+1#"##,@,#!!#,@1" .0##=1R1#"%5:! &#.&++"$##,-+,&2 &#.5@.++"4 !!5$1.#1@1##,#,00A), 1~c!@1"5:& "! $$#4#/016@1"5:&#,4#/01#,Fi11F4#/01#, "! $#,22#4#/01#,F %'4#/01#,6@1"5:&$#4#/01F$i =8@!+$4#!&6A!++1@1 ,##!4+,##, @1"5:&6 "! $@1 ,##!F 1#,15:&#&+1#"$#4 /01#,% "&165,&#,@1"5:&F(!-[###,$#J 4#/01 ##,+,&#"$#4#/01FI 2%[F# )8' ()99999 C $"Vi BV4BG $# & 8,#2 "&1+=#!2 "&F/#0 );& $%%"' N# '$## % C.+D#4#"& "&4#"&" $&$5 & "4#"&" $&2 H(''[';[& <'E ')#&)& *#!;n >S2$';)N#'$# 8$ $#='I[#@ "1 !#5!##.++"&#F42& 2x 2& &2 $'[# =g$$# H7O",EEF DD$#2+.2 #0 >1&+1$N 9

PAGE 296

)V6 &H$#$+AA#, U F'1 0#14#"4 !$#,@1#!+1#,!5$$#,1 1&+1 B 0#1&" $5@#,$#@/0514 "2"+,&0 >16 I0''' -) & #, H DDD2$'# ,$#0 "-++.-5:,++, $'6488F#H(/8 ,5#1!>5@1#"#,,++" %!$%16 (.A( I03Lo8GDD 4 I0I0"5.A#, &5 I%HI !'ED="+, 6A @1-#$#!1:# 4 +#&'&$ $, N,$#&!/##,@1#!, A#, I0DAA))G111'6')>#15:= @15:=$#% "&#, H 1#">$1"##,$1 2&5#,5#1>51@1##, $&2 I0*I0D& "#!++"@1++,+!@ 22 .#,-#,#a"-#11# .-#.++">51&# $) 0+,&#,%5:11#% "&#,&2 54 "$ #&@15:=$#% "&#, H"" 1&D A$#1" #, e@ fP'# A#,5,$$+10 !1# 2 5W,$+15,##,2 .%++"5,##, $( A&#-5:.#1&# 4 $#!-5:,4#"2!5:= A@!++1-5:,,#@1 2##,#, A$#1" #,!5$$#,6 .++1GG#G')##, A#,5,$ ''#5, ..#"#,"$#, $+10 !1#0#22#,-) 0 !H 4#"@!+$#,,#a"-511#, (%$$1'h$)' 2 2.#1 I06&$#4++"$#4++"!5: ##,+". .4+11#,1#"%5:!.#,.#1&# .A(,H 2##,#, A$#1" #, A##,-5:!5$1( ) S I090,&5#.+,&&5#

PAGE 297

)V % 0 >1#,@/0##&#,4 ""5@@#,4#"4++"&5$1 .5: A ,$ 55 .#�+,&4+11#,4 "&5#%+A#,@ %+@ A0#1A>,11#@A"##, .++1#,2#@,5:&1 e@A5:#",+$#!F G< 0#1.#,$@#!4+,.#1+!#, %++"4+,@ ..5$#;C% "&#, 5:-#"#,"+.2& H#@A5:#"#,.#1@A5:#"@ 4#"4++"&5$& ,+$#!@2#4#@15$#,64+@1@A5:#"#, S! 9=Q ++,@A5:#"#, +,=P..'#=A+/01F$8 $=&#@#!!##&5,$F A+/01#,bF)&H$&F;8 ~n'>6#&5#R0#1$##,S05:R-5:S $6%#84%%=%T.#A+/01#" $#% ,5@R%+@S1#&"+$#,6-5:,0++"F A+,&:#@0>5@0 >&#" Y#6# )D�+,&@!++, .#" ,$#2">5#,2#-5$#,6$#2">5 ##,2#$5,.##1#.+#,++,5#1@62#J .+#,-5/02#&5#,#,4+, $5,,#,>514 #"5,$1#$#4#,>514 #"5,$ 5& #,@1"##,1 1 .5 $#4#,++,5#1@62#$5,,#, O++,0#22#,&"+$#, A0#22#,6-5/0 <)66)>$(1 !##&#,(?<%=#.#16 &) & #6& #0#162#$5,F $?,)#$+8E,&#"F.5%<) I &FD.H( '4 <4#4'-5/0!##J 9,! &#,#,1 5:#,H +"'"#&#% "& "Q"N !C$<6A$'66')# ;$# 0#1&#,. ,& A#,#,2 +!@$#.+!5,$#, .#,% "&#, 0#12#$5,,#,5 1 1-5:,4" >%$#.++1% "&#,F $62#@A"##,-#$$#,F^# pN6 -#$$#,&#!>5&#,&#!>5&<#1!>5&#, 6'&#, @14 Q ,0 >&H;?);) 0#1#1#,&#!#a"#,4/ "0#1,#.#, +!@4 !$1F0#1!+$ 0#22#,F$#!5#=&% "N

PAGE 298

+" 9; !#( R &#,H66[.6621>5$2H3+3+R&.$%#!##&5,$$#%++&!#a"#,FN]'']'R;5#1@$2&@ ,&+1$#&"+$#,% "&1& "##,4 "@1'6+6'<6+6<6;0#1, &5$#0#22#,>,,#,!#4#,FF!&<9<9#!G"! A#,.#1$2 H$#%# 1 4#".5&&#!F+6'6#$%#0#1$#2">5#, H+6<6R/.<9##!".1#,$#2">5#,$#4#,$#2">5#, '*'EEFA+AA#,6 &) 2.#&5/5J,#"#,.#1$#@1+.A1#A51: #,$@/0 "@& *=$ QF *2#0 #=15$1#,.5,@1#$##,4+@15, .#,0#22#,&A#"@ ,&5#1 1&#,$##@J1#!5:#,@1+,&$#+/01% "&11#2#!. "#,6&,4+,##,++,-5#,!5:#u'66)8&5#, $,5#15,&5#,@15@[ *! 4#"&#,5,$$#&+/01#4 "@1#!!5,$&5#.#,-5/0.++160#1$##,.#,-5/04 "@1#!1&#,11#& #,64 "%#"A4+,&#$#&+/01#,55&cc$#4 #!#, "&##!6&#,#,,+&#,#,6 $#. #&[,H%6# A ,&#,#,>51J&#,#,2#&#,#,++,6 4#" .&#,#,FZ6&.7 g)# ,,+&#,#,A#5,-#, 4#"5 4#"&#,#,Z$; 4#"%#$5,$.##,5,$,+&#,#,0#1&#,#,6 H$#&+/01#&#,J 2##!&.##,5,$ Hi%6# ,& "J&+/01NNN# )'6#111+D %i%=$64#"-5,,#,>51&#,#,F6'$'#&#,#, A # .@1F

PAGE 299

;0 9 #!#&! $96P4#$<''6#"#$1@/0+A#,6 ##, =+,&#"=>,/15#%++"4+,&#.#,@/0 "#$1@/0+A#,&#,#,FZ6'_$'6F# -5/02#&5#,1 .5,-5:,!#4#,@ ,&#"0 >& #",@15$,+&#,#, 4#"-5/0-#!=F 1#4 "-5#, &'$$5,&+/015$-5:,++,-5:, ;8"Q;;8=A+#16A "1#J =#5!#,#,1# "1 .5,$#,.#&#++, =#>5!!# -5:,4#"A!5$15,$#,1#$#, 4#"-5/0-#!=+!@ /+#&,Hx64 $#!@4+,$#, .#,@/0F%iN']'[-. .#12#0>!A4+,##,A+.5+1F'61 ,+&#,#, 4#"-5:,1 #@1+,&#, 4#"%+1 +6'#5#.+,&&5#&++"-5:,2#" #A < ,>++,1#4+,$#,6,+&#,#,%+10#.1# %#"4+,.++1F$%?%6F! 4 $#! & #,@1++1 45,6&&# 5.#1 +#%##=$#1 >% &#,! 4 $#!F( M==,#&()e##"OO#%5-#%+1 1"+/01#,1#4#"&5#,#,F%j))# III $F+6,M$%6)# )O&$$%6)'2H 6''$Z6P0#1 51:#&+1$#J &+1%#1#,1#& #, &##!1#4+, $#!,5A%++"5, $#!@ ;8(;LL'Q_!* % "&#,$#4+,$#, A" />"#>" ;O;;8H'4 .@!5,$#"#, ;8*<+%+A#,%+A#,#,F .%5,&#,F6)')4#"@1"51 !&!9%!4$4#&+!5@5#.+,& ,@1"51F$'C'#!++".4+1 $$#"5,$2#&#,&+105: 0 >&#,&+1-##!++"+!@0#1%+"# .J ##,.#,@/05@#,+!@&+,5$>%$#!5:# @!5,$#"#,&& K.#!F#&!!F#&!= M*2&%+,$$#%#!&;2 ;8;; 8ECl$#"##&@/0+A$#"##&J $#4 #!#,&+1.#,4#5M&#&5$1#,4 !0 >&1 @/0+AA#,%#"1>5$4:T +@@#"15#6A+"15:&5#.#,5#@1 .0#!@1 &1&']')6F#&#%#"J b6.A(,H')5$#,'22 $8;&H&%5,J %++"4+,0#1!5/0++.-5/02#&5#,14 "&# $#,#"1 #= "/##"#,625:++,2!5:4#,

PAGE 300

$'#-U!# 0 >&#,[1 /0.++"++,0 >&#,.#14#"2"5:-#!#,@1>@!++,1 NNNNNFNNNNNNNNNNNNoNNNNvNNNNNNNNNN &&& )$2$$ 5.#1$#%#!&6.#1+!!#$#%#!&%5!J ( <6DD !#,F?#&1R[?&<<# !9!"_++,0 >&#,,5#1 -5/0= "/##"#, 1 #@1++,-5/01#4#"%5:&#"#, <,++"0>5@ P %$&9## 1#$++, )) '#+!!#@%+1.++"4 "&#, $2 ) ,& .1-#$$#,6+!!#@.++"5,0#1$#N 5 -5$1-#$$#,FE5#.+,&&5# $& ->!@& #1&5##"##,0+,&:#4+,0##=1 $2 &+11#& #, 24+@125,&#,#,$#&>"#,&# 51 1%##&"5#&+$#,,&#"#1#,&"5,#, !+1#,6, /RG$$8#%?%#&(/0. 45#"&#%+"1F$'1')$)# 1#2"##>%#,6@1 A4#"=F ##,45#"&###,%+"1F'$'# 2"##>%#,6.#1@1 A4#"=&5$1#,6 0#10++"+=@/0##"#,&+1#"##,">5@ $.#1@1 A4#"=4+@1-#11#,HA 2!5:=1-511#,=)&) +:]BF'& S & ;;R'9[H%?') 2 $)B & .('&111+'&=A) '$66'['$''8">5@%#$45#"@A" ,$ &FII ?)!'F$$6'$# / k$8)f +"/051"++=25,&2+! "I/>51$#&++,-5:,2 B4-N 2 ;)'& 5 H,?%j'%)# "#&#% "&<=) i%%4

PAGE 301

#&! )W #5&) !++1! @dF$),1'R)4 "$ #&15:&#!5:+=-5:,5%#$2!5:4#, $5#".#a >51$#@/0#5&#,-5:, )2 )$ &$&H''+=#,1 #0#1,5#1& #,6,5#1$#"#$#!&.++"&+1#"15:&#,-5:,&+1.#,0#1,5#1& #1)) =P>#X$25:,&#"#"$0##!)# %$i#& ,: A>51#".+1#25:,&#" 4#"N ,H.G,HDD)#&)4&#& &6&& 2&&)@$!#4#, HDDD?)# ##&!%5:-#%++" A5#1@% "&1++,J $#!#$&$#&++,6%5:-#4+,0+,&#J!#,60#1& #,%5:-#%++" A0#1$++161 #A+@@5,$$#2">5++,%#,&5,$$#!#J$#,0#5& //+@5#6$#2++"$#2+"#,F 6'?))4#(6),'$'&H #&#.RK#&!%+1@1++1 ,@1# B2/<6@U.#%#&!#&!6 #,$,R#&! &%##10#1%+1#"1 #,5,-##.#1.5:$#2#>"&5@0 #0#11 #,5,-##.#1.5:$#$++,5@F++6#&!-5/0>,,#," #"#,-5:,0+,&#,4"5:0#22#,ii#$#2+"#,.+#,Fi># ++,%#,&#,$#2">5#,1 #A+@@#,2#-5$#,6)4#" "&#,#,6 4#"##,J .@15$ &) 0+,&#!#,& #,-) & #,64+,##,5&##$#4#,)$$@&)54+,A+"15:1"##,6.#1.+, #>4"#"#,%#"#,6 A@1#!!#,0#14 ,,5@ 1#,>514 #"!#$$#,NF%#&!#(!?K#@KH 2K$ !H,.#&,K$dE#&#&=9K#!&##&!#(!KK9. @!#/01@ ,12"##,&#%#"!>5F C8=);0#1$##,5@1#& #,(5,A"+15:1#2"#,$#,F.*7 $7'''#'$)F)'111i")#1##"J @1#!!5,$.#1&#, &5$#!#5&5,$6 $%#(!$

PAGE 302

9* %#&$ + M/25@1 ==#"F4$8$.D & @:#5@1:#65@1:#)$ '+P#2!>5@2H'C# )'F## M/2!5,12+,&b2, D2%<%#&!F$ &)))2&).,,,D==b'.,%.,=b' ( ,!#&!)&!#@ ,&#"N"5$15,$4#".+,5,$4 "@/0"5=14 "@/0"5=J1#,5,@1">/15#6g# F &)& ,&#""5$1$#4#, ,&#""5$1#,6-#$$#,0 #1#0+,&#!#,-5:,5,@1">/15#@$#4#,2H%?%$$1F4''$1F H4#".+,#,##,4#".+,5,$"5$1#,4#".+,#,&#"%5:-#@A"##,5 ,&#""5$1#,!##"#, )2H$$!!!!(%!$!&#,-5!4#"#,2>52+,&.#1$#!#N &5,$#, -+.#,$#@1#!&>51##,++,1+!O & "@/0+",5#"#,4#"2 ,&#,@1>#, 'E4#"@1>51 ,1%"5/014#""#1O 2 5&#,A 1 ,1%"5/014#""#14#"@1>510#2J2#,6&#,A 1,5#1=#".,#a"-#11#,O1"##,.#1-5:,A 12&46+DJNk S).S##0@#"5 >@!Q@A"+5,#&" #,+@+2 ,# =10#2 &Q =.+, "2#+@1 M/4$ 2& ))@& ) ,&#""#$#,1M(b6.&$'# )$S#&0##"2,2 &))& ig#i<#& 'R0 =&.+, ++,4 #"&#" A-5$1#"SH!' $#/(0!@!<#0#10>5@8 M &#% ,@1#+,&#,A+150 #&H$#%#,&$#%#,& -5:,64+@1@1##4+@16@1##&@.++"& "62!5:J4#,&4 "$ #&6$#2">5#!5:$#%

PAGE 303

99 &&) 252!5:4#,4 "$ #&2!5:4#,% ,#,2>5-#,2) H +!15:&#,#,#!$#2">5#,5 2#@1#,&5$#, $&525:4 "1&>"5,$ & #,4#"2!5:=0 >&#,2 $))8)& %+,P)A,-.P, A:#.#125:2#N 0 "#,&@/0 1#!1:#62@/0 1#!1:#))2&) $ ) A:# LMkT_FE P+,-P.&2"2#" #,5,$4+,%++&%++&@1 5,$2#15/015,$!+@1#"[21#,1+15#2#A" #45,$. &H%++&2#J #,#,2#15/01#,!+@1#"#,2#@/0>!&5J$#,(%$'$& RA), QQ : P!,DP,## )# $$)% >H(QRPQQR M/$$)8 -P,#D $)&H$'Z# $&>51J$"+4#,&+1&#% "1#!@2#@! 1#,2!5:4#,5, ##,$" 1#!>51++"A,&#" ,&1#$++," ,&"5:&#,6" ,&&"++5:#,&) H$'i=6)#" ,&&"++5:#,2.&2&) 5?" ,&! A#,H &)&#%#$#,&5#&#,++,JA!+,1& "@,5:&#,62& 6)'#&#!#5,#%#$#,25,,#,%#$#, $4)@ !&##"@#!k $ .2GN, [PQ# \'[6'& .#5@:#4+,4 "@1#!5:#+= .@16 A"5,@#@6,5.=$&2 )k2& /01#"1 ,H&#A"5,@#@F 0#14#"2!5:=&#"A"5,@#@@#,5,##,+"+N1 ,F$'')$=FA A:#$#.++14+, A$#" !&#!+AA#, .%#!" !!#1:#4#"4 !$#,@##,2+,&:#%#"&$#J2 ,&#,5,&5#"4 #$#&+1.#,&+1"##$0#1$##,0#10 =&. #14#"2##!&#,F%.$';2$k$6,2

PAGE 304

97 Q <%%!%!! <8B1@8&#$+4#&5#+!@&#$" 1#4+@1#,1#,#5,&#@A #&1++,&#,A"5#@1#"% "&1$#$#4#,61)18$$&) 22 )&[111+D+D &#A51"+02#1+!#, 8)'y+D)'## B.8#' .'& !C[')8_N A+1" >5!!#6%+/01J0>5@++,&#$"#,@ A22 *#!"#,& 2 2 B2 20##,#,%##"@!#>"#, 9LH %#&!9%"$%"# $&+D--DCl25:2 .0 >11#2#0+#, '6))#6&H)$'&8!'$F# 2#@,+4#!,#252# #&!#&HR)R=)#5,&#,. &&#"2!5:4#,@1##, #&!##$P!$4F2 2$2)$2 A!>#,+=A!>#, -.>#&!'E##,@ "10 "-#! ##P'A'# %#&!$68$)0#14+ &+14" #$#" .%#$@A #!5,$4+,&#,$" ,&1#4 .#,$#.++1%#"& .5#&#" !=5:2 .+!@>5,%+@++,$#J!#$& A0#!!#,&1#""#5,6&#@+%+0%##2#&5,$%++" A% "&1>51$#-++5&)&4+4+,##,@+%+0AF6''&H) #&!EAp1+@##,Ap1+.+#, %F#&!!%F'.$)$&) ["%!#*!39##H[[ki"<# )NN## A ##&!##;:;1"5AA#J!#,&&6, !/#&!D4 .#,>51#"!5:6 \#">51-5#,F%'$[.$['-)() O$)4$'!+ G9OG@,OE$#!5:4+,>51#"!5:.#10#1-#!= "N

PAGE 305

$#%!%! 9 %$!&!1; .#,6 )'4&HDD$'4 #$-++.2#0 "!5:2#1+.#!5:F ($# %$!%!#&& &786F#: ,$2 .A:#>51##,A514 "1$# .#,6>51-++&4 "1$# .#,: ,$#A!+,1@1">5F: ,$.+,$$+2 .A:# 7A15#+!.++" & "++,0 >&#,&@1##&@ +P#2]$ (2=2&& -%$/$!#5, 5,+$#, #$&5$1-511#,#,25:,+,5#11# A#,#, M+P'!#5,$#2!#4#,,5#1 4 !$" #5&$5" .2 6;&=A), $ #"" +P'+# $& +P#%dDG bb)BH 77)4>>"%#"-%#".4 #1J##"64 #1##"@-%#".#,(7$ 66) +P$+",+!#, =%#!+,&#"# 45@/0 %#!4!##@/0 ,&#"1 #4 #$5,$4+,>1+=$# 1#,4#"4 !$#,@& "J$#-##=&1 1##,@ "1$#!#5 $/$$ +#&Hp77F2@22"##,5,@1>#,2"##, #+=$#&++,+=$#! A#,2#J@!5@16-5/0#"+=.+#, :377'-& "1+=JH##,-++O>51%5:-#, 2#@!5@@#,+=& #,F)'')')8>51@A"++ 4 ,,5@&#/5@5#F'I'7%# ;; +>+"+A@XN+D-$$."M$?--<+13AH =S & !&!@##&!3"9 62 $ ,5#14+,%5:#,-5/0 4#"% ,,#,$#4#,%5!!#,%#1#,!+,$.#,, $##,!5& +5N,4#"" #"#, ++,#&$''#)$) DP'-.%9# +$''%6F##[ &, ++P+PC# u$# 1&& $ $$$#

PAGE 306

)6 %+'-[.k# .''6,'# $8;,# 1'16R'& ##-P#,#9!/0.@/0#"A#0+"&#@1##!@& 2 i%$#U%"$H ;)#<):$F#G%Z:#%<;))#'; <;),# H?)#.#1&5#@1##!@ @1##, !9!('QO:#&+10#1=+1@ #,0##=14+,##,2+!5 #,$ +DcWP(F%(F#&!9@A+1J 1#,& $)2) &2$$5 H6<)<88;& "W,@1>:#@A!5,1#"$#1" ==#,% "&#, P.+D"cW"')P6' $;; ,>,&# ,>,&5$$ HqC%7'%68'26#%##14+,+!!#@+=+, 4#"+!.#a1#"#$1 'IcW"'I$#">`,##"& JA>+"&4;;8)#= A 1! & ;'IcW"'# )$22))) &)b, +'"cW"!+#$ )2] $$k]&,H68!4k#&))$$'. 2$2 &),+2 2L" #@>@ (('!F'F'4#",#.#,1&+1,> &##5$#,++"%#"&$12 2&&6'>+,'#&/ &) hH?U'#.#1-5:,4#!#,U8U"E;;;&bRR$'H;';$#-+.#,!5: H(;(;&); 003$"& ,#"&>5@1#"42&>5@1#"+4 ,&Fi>3;#@ ##,@ "11" #A#,)@][

PAGE 307

+4)# 9 $# 4&!( =#) 44'&H61 .N ,2 ;& $ &)1 b4G B1_V:Tl #&!P$#&*>51##,$ $2)) M !A.DP,###,%#"1>5$&2&) .&#+A+@,+&+1-#4+,&#A511#,5@ ,1&++,4#"&#"1#->54#"#,(RR-) 24$4&$$H';.#1&#A#1p,$->54#"#, B4 -.R$#$#,+/01 & ) $&2+4 ,&6 #1.++!k,H21 222e ##,IU>>"H&')'. "$#,+4 ,&FW@,+/01@6 W@+4 ,&@F"5&#,,+/01& "J2"#,$#, 4#",+/01#,Fi$'#&2&#,,+/01& "2"#,J$#, .&#,++,A!+,11#2#%+#,( i>#&#,$#0##!#, ,+/01& G@ !F#@1>6$#2" #,$U#1$###,@1>6##,$#&##!1#n1[7,$& #$##,0+!4#2+.2 #(%33=)#H"3"1+"3D-#.##F$F#! !! F EE ($$ $&2&5#&#"++,##,+,1F?#?%?#I"IF'$P%$'#,+=@,5:&#, "1#,6+=+AJA#,+=@!++,6 5,0 >&#, "1#, A2H%?R==A));5,. 1#,@,5:&#,F$')2"##,5,@1>#,2"##,6>51@,5:&#,F F;@,5&. &#!=+1@ #,FN41 )'+,X$#@/0#5&#,.+,4" >%60#1$##,

PAGE 308

5=P )6! )$# #"+=4+!1$& S /0.A+"1:# )2&&) )2$5@1>:#) $R2& .$5"##A"F'2 )&&) $$ &H# ( ##,A+"1:#6&)##,45#"&#A+"1 %1H%#&# ##,&#"&#A+"1F +E##,A+@5,#.#, 2#!+@15,$ A!5#1@!+$1#,4+,4##FN $H)# 8J*%88*%"L8#!+@15,$ $22&$5, &5#4 "&#"# "$+,5@+15#4+,&#"#+,$#" @1>#,&##!#,@A!5:1#,F###!### %#"& A$#2"+$1& "&#,@!+$1#"4+, ))#+!@##,A+"1 2#" #A6 2$ 4+,##,5,A+"1#,$#&##!&#,+& #& $2'FII" &#,4 ".0#22#,4+,##,#!!5A@( #!+@15,$&5#%#"& A$#2"+$1 & & "5#&#"&5###,2>==#!@!+$11#%++"4+, "/0..#@F 2#14!##@/2,5#12#@1#.&%+@4 "&#, ##$%#%#0.#@.#@:#&+1I& 4#" A.++"4 "#5$#,$#2">5 = 15..#"!5#&#,% "&1$#2">51 .0>,+"J ;*; 2#5&%+125:1#%#"#,%++" z !1_& .#,+!!#"!#5&5,$#,.##2#@,5:&1#,,>1J L9U51-5#1+!@##,.#@ $ n'< )8F' M 5"#&#% "&?)' P ##,0 >1#,.#@:#1 15,&#"@A##!$ #& NF#9@.#"##"/0..#1&#$" 1@1 $$ )$$0. $a!5:#1 #%5:&5,$$##,. #51# = &II )<###"2<9! P!#!#"& 5,@A+,,5,$ ,1-5#,&#$&-

PAGE 309

9 #'-"'# .#11#"-5:&#@1#!!5,$4+,+!!#@6-5:, /05,+!!#,&##!#1###,#,N >51#"@1#2#@1& #, .+!#4 .#,6-##">51#".+1#>51#"@16 I(XEEFC'6$<4'# :>5@1A"#/5#@6-#!=#,,5#.+,&+,&#"@ ) -#!=5,#5$#,A#"@ ,6.++!##"6 "5$&+,d&++" +=$++,2& ,12"##10#1,5#1++,F. "@J &2.,5#10#1-#!=�>5@2#% ,#,F & &5,##,@& &F!44'F1#, H&6.=A.;,5#1 ##,#,.+!#$#2"# .#,1#!5:&#, !+,$#"&#,-#!=&#,.##@1#"0#22#,F 464i'3# ''$84Q''##H ]4+,#!++"@/0#5&#,4+,#!++"+=J 44=8)#++,+!!#A!++1@#,1#$#!5: $++,6@/0#5&#,-5/0@/0#5&#,H 5,##,@ 4#"+! !)$#@/0#5&#, ./0.@/0 1#!1:# ,&#"##, A:#F -5:, )$&H C 444=A"# H446.>$-[.D$! +=@/0#5&#,+=,&#"!5:A!++1@#,+=,&#J @/0 1#!1:#4 ">1 "#,64+,-5/04#"%5:&#"#, /0.2#@A"#5,$"#&#,#"5,$ 4#"J %#D !#$$5,$6#" 4#"@A"##,H %!#&/0.$ #&#>51@A"++ .#1@A"##,2 .#1##,$ #&#>51@A"++ 22 ?&u[#! ~>#,15#F (` +".(, )$=AF#H#! 4#"!#$$#,2#N

PAGE 310

0'*) )6I M"1 @A"##,J=B' #;>"%FG?88 #&!#&!$# +-E"" C36=D99I !YI!#!+C2 ME;?HK6 7I]F#A+@+".+"1.+"1A!++1@b ,H%#.+"1:# A+@+"1:#@A#!#, Q'.#A5:!1:#0+"A #,1:#& $)2F 7II0#>4#!2#"$:# Q'.##0#1@1>:#,+4#!@1"#,$&+1.#,25:&#$#2 "1#++,0#15,&!++1#,&+1,+##,5$#&+$#,+=4+!16&,+4#!(&F)&H#-5/0.#1@,#!0#5&5,&#" ,&1#2#%#$#,&(H ="""A'#.++!@1" &"++5 7II0+!4#&>51&10+!4#/#,1Fb NA#, A#,()& 7I8I++!5:2++"++"%++" A0#1!5:,++"0#1$"+=% "&1$#2"+$1 7I8IS511 12#"$5,$4+,&#$#"##&@/0+AA#, $#)'2'# &5#25:0#1%#J4#,% "&#,$#2">51 7I8I"0 >1#,A5,F 5,##,0 >1#,A5,@!++,&"5:4#, 7I78IIPC<6A)#$ ,1& #,4+,&#@/05!@/05!!#,F]R5,@1>#,"##A#,@,5AA#"@@/0#>"#,.JH4), -7IIGIb!4#@1-+25,,#,-+$)5 &-+)2&H( 7IIP(F$### ),AE 7I#"=@1>"#!5~>5#6#"=&##!++,&##!4+,W@4+&#"@4#". $#,&+1##,5,& ,14+,$1 7II"+ ## 7I"II"+ )$F8# %i$## Q.#2#A++!&4+@1-##"F< 4" ,4#".5:&#!5:+!@-5:, "2#@/0516-##"$#%5@64 "2#@/0512#A++!&F b'F &(6P9%76!R 1&+15#.+,&%#"&1 #$#&##!&0#.

PAGE 311

))#: 9( %#&!&=R 4 "2#@/051]52#@1#.J.5,$60#1$##,5#.+,&& "0#1! 1%#"&$#@/0 ,#, A$#!#$& +0#1##,1#$#,-5,0#22#, ##,+=##"0#22#,2 $&$& !F'6##H& ##"#,0>!#%5:-#,64#"N##"#,65,##"#5,%++"&# 0 ,&#, =##@1&5,#"=##@145#"#, b, 0-03/0D)F& &>51&#@/0##>51 &#,$ "&#!0 !@1#"1"##,6@>510+!#,>511"##,6$6)'H(%C)+=1"##,4+,0#1!5:=1"##,6222$ $4)))j+=,#.#,%#$J,#.#,F)F),U#R 0#1$" #5:#,0#1-5/0 ,1%5#!#,2H?)F $%)#1 _-AF CG&4A.#111'c8 )@51 1-5:,$" 11#-5:,$# .#,4 !$" #5&-5:, 6?\.) 8'M8 )G 8' G@G,O_5,-5:,$" #5-5:,5,&#,$" #5-5:,()) P6$4));$F)$'& CC 00**$ H(!# .m 00* 1 Q!@O!!O!6&.G,H DD12#+"@1##,6@1##,&5#@ .@5,&#, A4+,@ ..5$#&5#"#,% "&1$#4 ,&#,)&@$5:>%##!A>5 F+=A5@1 4 +# $(C;+?80 =&@1>+"15#!6++,J $#!#$#,0#5&-++[111R& #9!1#"-+#4+,>510 =&# !88.#'#+:88*%G!@ 'd.D) +++=, 00-000

PAGE 312

#%!%( )6U $)$$1# MMMM(>-2 ##,+,&#"%#$$#, J.#,0#22#,$#4 !$&-5:,+!@05: 2H9#%!%#%#%-Q5@5@ 4#"+!.##1#"#$1 +, !"0''$$# %)#%#%!600/0.A++"@A+,6 A-#11#, )H#%#%#%$#!5:##,4+, @ "1#,!#>"DH#%#%6 )!)9#%#%#%%=.##,A" /#@2#$5,,#,##,A" /#@ A1 >%-#11#,F#%#%.!%$% 4,&#!+.A!+.A#,++,@1##,F$$$?)#4 .#,>51#"!5:?#%!%%115$&$#2+#,&#"$ A##,$8 $)-#11#,64,)$5,@A+,,#,F$$); A@1##, A05:@/0#,6&#%i97'$$7)#-#11#,A!++1@#, A+N!#.F#%#%#%#!:>$J5++,4 #$!#11#".2#%%#%#%!2!+&'F'.#1!##"J,5:#,&5#25:&# ==5:% "&#,$#,>115$&(F#!!9#%#%#%#%$B %))%C#&#+,&#"#&#%#&#"$+&#&##"25:2#0 "#,&# 07!/#%/#%# % B4 +'6#2.5#"#,#1#" 7.5@. #&5$$#.#!5: .! A#,& #,&>5-#!#,6. #51##"