Citation
පුරාන හිමගට වර්ණනාව, සහ වන්දනා ගමන් විස්ටරය

Material Information

Title:
පුරාන හිමගට වර්ණනාව, සහ වන්දනා ගමන් විස්ටරය මුනිඉන්ද්‍ර-පද අලංකාරය
Alternate title:
Munindra-pada alankaraya
Alternate title:
මුනින්ද්‍ර-පාද අලංකාරය
Translated Title:
Purānạ himagata varnạnāva, saha Vandanā gaman vistaraya
Adam's Peak ( English )
Creator:
නොදන්නා
[s.n.]
Place of Publication:
කොළඹ
Publisher:
නොදන්නා
Manufacturer:
[s.n.]
Language:
Sinhalese
Physical Description:
[2],16p

Subjects

Subjects / Keywords:
Sinhalese poetry ( lcsh )
Religious poetry, Sinhalese ( lcsh )
Sri Lanka -- Adam's Peak ( fast )
Adam's Peak (Sri Lanka) ( lcsh )
කාව්‍යය
ශ්‍රී පාදය (ශ්රී ලංකාව)
සමනළ කන්ද (ශ්රී ලංකාව)
Genre:
poetry ( marcgt )
Poetry
කාව්‍යය
Spatial Coverage:
Asia -- Sri Lanka -- Colombo
ආසියා -- ශ්රී ලංකාව -- කොළඹ
Asia -- Sri Lanka -- Adam's Peak
ආසියා -- ශ්රී ලංකාව -- ශ්‍රී පාදය
ආසියා -- ශ්රී ලංකාව -- සමනළ කන්ද
Coordinates:
6.934444 x 79.842778
6.8088 x 80.4972

Notes

Abstract:
An anonymous poem describing Adam's Peak
General Note:
Sinhalese poetry
General Note:
Sinhalese text
General Note:
මුනිඉන්ද්‍ර-පද අලංකාරය = Munindra-pada alankaraya

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Holding Location:
SOAS, University of London
Rights Management:
Digitised for preservation. Extremely brittle. We believe this title to be in the public domain. If you are the copyright holder, please notify us.
Resource Identifier:
263039 ( aleph )
x180278656 ( oclc )
XII.Sinh.JP.10 / 108205 ( soas classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Textညံင္ညစ္ယ

နြ
ညူ

`
1

စ

ခိုငပသ
စ
န္ဒ်မဏ္ဍ

စလောင်
အဏဧဇ& ၃5
ကး ၂
နီ

73 စီး

? ဧဇေ5ထ

၂ လညဆ်သ

မရေ

၃

ဒေ

နား လ

ရင

ပြ
ဂယ်ဒႆ4.
တာ

ကာ

ဂ်
တ်တ သာမက

အငက ၄ လး
တင်သ

မး င္ရ

=.

သီ
နာ

မ ဧ 8

ဧဧ 5

အ

င 5 ထ ၈ ငူးဒါဝ် သတစ စ္စ

1 တိင
ငီ

၂.

လာဝလညရိ်ာသနိုင္တသို က

ဂလ
မဲရ ဂျ
ကကြင်ကြကရတ်ငူ တ
ဆစထ

န

နိင်ရွက

ဥ္လ္သ31

2098

8

မ. ၄)

~

ကာမွ

မား

နို


န ကး ၃8;

မ လသ

မ အရွ ခင

ဖ ဓ ဇလ ညလ ဧသေစင် စစထ


ရာ စံ ဓု သဝ စမ

အခံန ဝဲ 603 5၈၀ ထမဲ ဧဘ

ာ

5 တာလ


၉၄7 ၉၄
န 1) [)

98

စ္အီ

7 `

န. {11


-စီဗီဝိ9

ဘ သာအား @ ဂ်


- အဲး ဇ ထခဇ 5 ဗ ဇဝိထဧစား ငထ - န

8 အ င့်ထ ”

င

ဒံ
ပြာ
နြဲ

က -@80၁ဝါ၃- အံစာ” ၃5
စို့ ၅ မေ ၉ ဒါး ၆ မ

1


ငံ ဃ ဇဇ္ယေဇ&းစဇ စဓေ5ထ

ပ

္ငး ၆ ဃဧဇလဒသ ဧဧသးစ၃ ၃5{ (ယဝ ဗေစေဧ

ရော - ပြ သိ
တာ ဇ , စ၆ဆေဧင် စ

စ နြ် ဉာ

စီး.၇ ၉၇၄၈
လ. |

3 သ

#
၄၄ ၉၄၄

စ ၉၄၅


၄ ခ
စ္တ

မန0 -

စူ

မး.

~မ... |လီ

မျမငင

န

ည

ဧ

ငာ


ကျတ |
ငံ င ဘာဘာ စ္ခ

လ အ အြ

ဘာ ၂ ၈၉ 82၂၁ လ.


- ရွစ္ကါ ၉၉


ရွင္မဇက

ယး


က်ကို မြန် ဒိပြင် မာစာ ကဲ ဉ်တ်လးပာ

လ!
ပာ်
ရကအ

ကကသ ညေ သြ

၆၆ ၆၈၃ မံသ ကာ

ပြ
သြ
၂၇


က သးတာ ကြား မြဥသလ သမစတရွ် ဆ ပ်အ ဘား တာ ကြာလာ အဝင 3
ဗုဒ စခ စအေဒါါ် 88 ဧဝ ဗထလ က
23 စခခ စခေဧ ကာဘာ ၂ အးထွမ် ဧ သေသ

မး ဒကစ. မီ
ပ်ာ
`


(ရတာက ၁ ၈ ၁

- 7 ”777//6၈ 47/4 7//?////04 /)' ၆7//၆077/02 41၃၇73 /7/.၉7၅ ၈? .၆၉၂၈//၅ 77၉၉၈) ၉၀၄ 7၇၇%% .၆/%၉၉/) ၆၇ /07%7?0

န
3၁ ပြာ

ငွ (ကပ္လာ
၂၂ ဒ .အပ္မ

လာ႔ဖခံ ပ

277| အ ( လ

ရ ` ၂. င = .
ငာ သေ အ). လ (အ

ပား

ကာင4၃ ရ ဇဝ

နေခဲ
မငုံ ခေ

5 8 ဇ သဝါ စေ စ္ထဇငဠ္ည
(. ..| ၂ ၁ ၂
သး ထဝ ဧး ဖ
ထွဝၤ#~ ဧ&စ္ပာဝ ဧ ထ

စစစ ဥ
စစစ ၈&@စ
ဧဝ 66၀
5(ဃစထ#ပ ဧ ဃ

ခစ လ ၆ 82 ငစ
ဇ ဗစ ဝဝး

စင စေ! ဃ ထသ
ခစိဒထ ၆55 ဗ ဇတ

ဃ ဝထ ဝါး စ္ဆ
လၤရ္တဲစံ%၈ ဝိဝိ ဇ ထဆ

စ ထ စစာ ၆8ထ၉@ ရ
အဝါ စစ ထွဝၤအစိ လ

ငိုထ#၈" ငး အ၃ဝါဧမေ

စာ ဓိ စဓ၀ဧဝထ
၀ာၤစဓ ဖအ ရ၃းစုဇ
စစ္ထဲ 8ဆ ဧ စေး

ဇိၱထ ဧဏီ ဝး
ဧဖဠ၉၀ ဇုစုဝ စထ
၈၀1 ဇိတဏ္ဍဝါ၈ၢဲ ထ
(၂ ၂. ၁
7? စစ ဖေ 8စစစစို ၀၈၆ ဇ
စ စဲ ~ စင 98ဗ အဝ
စဲ ၈ ၆ထစဲ ဧရေမိဠဝ ဝ ဧရ
ဋႈစာ စွ ၉၈ နိ့ ဇဇ ဇ


ငု ဇတ တိဇ ဝဖ
စစ ဇ မး ငိ

~ ဆ င 5958 ဥထ
က်စ 5၉၀ 89 ရေ
၀၈7 ၃53 ထစို
(~၈@ဇၱႆာ ၉၃၆ ဇဝ ဇ
စစစ ၉၁ဠ၀ စး
ငုံ ဇင အထ ထ

၂ < ၂ ၁၁၁ ခ
ဧ ဇ စှ ၁8 ညစ ဖဖ =
၄ 68၀၇ ၅သဧဃလထၱ မောဝ် ~
စ ထစ ၃ 853 မး

ငဧ6#%7 ၉ ဇ ၉၈7
823 စး ဥာဏ္တမခဲ ဓ
စ္ဆ ဥာဏ 588 ဒဲ
ခ ထစ ၅၆ 58၆5၈ ဇ
၈ ၆င္တာသ ဃင
ဧငုဉ သသူ စဲ ဇိ
88 ဗာ ၈၉၆ စီ စစ
= လ ၂ ၁ ၂)
၈ ၉၅8၅၈၈ ဇ 2 |
၂ {ဒ ပါပ. ၀ ၉၀)

သစေ ဇးဗဖ ၁းဇူ ဧ
လဲ၉@၀3 ၁၉ 86

မၤ ဇ ဇထ လဧ
ဇလ ၆၉စထး3 ဌစ
မဇ ဗ ဗးၢ ဝူ မႈ
ခငစ ၄၀ ၉5 ဧ

ဇ ညံ ထဲ လလမ
ဧဖ 3 သည ဝင ဗေ
ငံဃ စွ အး ဝဠ
ခစ ဇိ 688 ၉

စလ စသည ငူ ငု စ်
8 ၀ ၉@စ လံ ၉8 စသ
ဝ္လ ဗိဠစအ 5ၤဧစု
အဓ စဲ ဖး စစထ ၆၃၅


} ဝါ ဓ၈ ၀၉ ဇူးဂါ စစာ ၃၉
ဝ 953 ဇဇ စာထဲ 8
စဆ ဇ္လဲဇစဠစေ ဒ စစစ
ဃ ဒစ စားဆဲ 8၈၈

ငိုဖၢ 868၀ ဓဇ

ငု ဗဲ စးစထ 95၇

၈ ဓဇ ၉ စဠ
~ စိ ဇေ 55 ဝ ဖည

ဃ လ္လဇဉလံ ဥဒ စလ ၉
၀၃ ထး စာ ဗမွဲဖ စးဧ
ခ ဧစဇဖ စ္လဠ

ဇ စ္က ဇူဒဗ ဝဃဿ 3 ညေခင်

ဒ

အပ ဂ @

8 ဗဆ ထငထ်၆ ဗ၃၆
ဇု စး စ
သ ၁ က
6၉ င စင ဇေ်

85. ၉ ၅ ၆
ထး ဇာ ဒဖ ၁၃ ဝဠ
~ ဝ ဃလဝာ ဝံ ၈၉8
၂) ၂ ၁) တ ုဂ "5 ဂ

5397 ၃ ၀5၁7 ၈ ဝစ 58
၇ ဧဝ စ္လဇ၉ဠဝစ ဇ စဲ ဧဇေဒမ်ီ
97 ၀8 ဇာငထ 8@ဧ၈၉ ဇင

ဇၤ 8 လ ဝ ၃85 စစ ဃ

မလလ ဝဝဝ 5၁၉ ၉
စာသ ဇင ဧ ~ ဇွ

မိ စဥစ္စစဲ ဇော 5 ဇ ဇွ

ထ စအ 8 ဇ ဧသ ၁၅၀ ဧအေဒ၆
ဧ ဇ ဇွဲ ၁၃ ဥ
ဧ 8၈3 5၀ ဖဆ
စစထ 8၉ စွဠ
ငြ = (၃. ၁ ၂၁၂ ၇
88 နှာ စ ၃ ၅
ဆွဖ ဃၤဥ 9၈ ဒစ ဇ
ခင္ပထ ဖလံ ၉ ဇင


ပ... | = (၂ .
ဝံ ာစုံ85 ဥစ ၁၇၅ ၁၃
ထဖ ~သၤ၉ ဇီဝ ဗ ဖတ
နစ န 388 ဇတ .
ငု စ စအစ၄3ူ
စဲ စဲ သး ဧဝ
၈၈9၀ ဖရွစစေး3 စု ဝမ
ကြာ ၂ သာ -
၂ ၁ သ
င္တ 5ရဇ ဧစားသဲ ၃
~ဓေၤ ၈၃ ၉ ဝ ဖဆ
စ ဇ စိစ စော
ဧ ~ ၁၃ ဝထ လ ဓမ္မ
သခ ဧ ဗီ ရွ
ဆမမ စံမ 5 ဖစ
68 စ ရ ဝငိိစျွစ စစ
၃၈ ၉ ဧ@၆ဒ7<} ၉၀
~ ဇ ငေ င ငို ၈4

ဌဲ ဋဠ ၈၁ ဖဲ ဓ ဇဆ္မ
=.) ၁. |...
၂5 ဧ ၅၀
၈၀188 ဖွဲ ဖဲ ၃3 ဧငဗ
5 စစ 5 ဝ ဖစ

၈ ဒ ၈၉ ၈၀ ဇေ်

၅ @ဖ ဇဇ မေ? ဥမ
တလ ဗဧဇႆ ဗမာလဲ
295 ဠ် ဌာ ဇတ
ဧစား 8 ဝဠ ထခဇ စင
ဖး ၀ ၁၉ ဒမ
ဇ လ ဇုထဲ လ ဧဖ8
ဆာ ဗီ4စထ၈ ညဌဇအေ ဖဆ
မထ ဝဠ မဇ စ
စထ ဃ ဧ ဇဓ
~၈စ္ညန ဗ ယၤ စေး
5 စှ ဌဌ၅ော ဇဏ


ဇွ ၃၈ ၃၉၈ 5ဗွ ၈5
၁၉ ခထ ၃%37 ထံဇိုဆဝ ဧ -
သံ ဇ ဌစ ဧ
ရှ စုစ စဖ ဇေ်
ဝါ အဝါ အဒါ ၀7 88
င္ဝ 5၃ ဇဇ ဧး ၁၉
ဧထ ဇု ဧဇံ ဒဖ ခွဠ
ဖ 8၀ ဇာ ဥစိုထ ထဲ

အ ငိ ဃၾဇ ၀3 ဧတေးဓထ 58 က
ငြ. ၂ (< ၂ ၇ ၁. {
စ 3 ဧဓမွဇ ဖ ဇဇ စွဠ
ဖေး ဗစ စ ၆5 ဇ ဇဆ္လ

@၉ ဇ ၉ ဗစ္လွည ဝစ

၈ ဇ ထ ထငုထသ ၉ ဇေ

၈ @ &(~စဧထ ဗ ဇ8 စ ၃
ဧဇးဇ စ@စိစ္ဆ စ ဖင ထး

ထစ စူ ၁ စ္ကဠ

ငံတ စဲ ဗလ ၆၉၀ ၁၉3 ၅

စစထ ထတပ ၈ ၆
စံ စထထၱ 85 ~ စး

ဃဗ8 ဧ 8 ဧဝ ဇလ ဝေ့
ငာ ဇ ဇဇ ဝး ဥမ ဥ၀း
ဧဖးဓဖေ- စွဲ၈ ၁၃၃ ၈၈ ၆၀
နွစ္လ ဇဇ ဝစွိစ္ထ 858 ဇာ ဓေလ

အထဲ ၈3 ငမ စဥ စဇဠ
ထွ အဒ သဇ ဇုံ င
ဠ င 3 ၀ ၉၃ 8၉ ဠ္ဌါ
ဧဇံ ၈7 ဒီစ ၁2 စင ဠဠ

စသ ဃ ဇဝဲ8 ၀၀ ၾဃခဧစဃ ဒး
တြာ ၂ ၁ မ ၂၇၂၈ တာ
အ. ၆ ၁... ၇
ဧလိ ၆8 ဇာ ဝစိုထ

ညင ၈7 ၅၈၉ ဌး ဝး ဓ
ဆတ ဂ ၈ဧစီး@ တံလံ8 ၃ ငွေ
ဧး စာဝါ စွ& ဇ ၁းရု စူဠ

ဇ္ဇ ဇ စစ္တ ဓေးလထဲ 5၀ ဖသ


လမွာ 7
5 ရုုငုံ ထ@89%37 စငဧထ တစသ
ငီ ဇ ထစ ဇယ္ယနစ 55၈
ထၤင္ငီ စ 66 8၄ ဥ ၈၉
ညင 55 ဧ စစစ ထ
768 ၆၈ ၄၀ ဇွဲ ဌး လသ အစာ စေရ
5၅ ဖ ၈ ဒိဠိ ဧထ တ ထ 3
စဲ စီအ ဠု ဥ၉အဒဇုတ ထမ 5၉
ဧမာ ဂ် #၈ ဝသ ၈၄၈1 88 မဃ
၂. ၀ မမ ၁.
၆ မ ဗိလ ၁၉၈ သဇ ဃ
ဏ္တ ၉ ငဖ ၆၇5၉၈ သူ ၉
း ၉ ဗံ 88၁ ၁ၤဧဗဗေ
၈ အ ဃ ဗစ ထင်
~ 9 ၈ စစစိဠစထ ထဝ စဲ
စ ၄ ထမံ ရေ စူ ၀3
@စဒစ၆8%ဖဲ မစိ ၁ ဗ ၉

အ ၄ ၄၇ ရွစ ဗဲ ထန ၆၁၀
မ ၃ ရာ သဝ ဧ -
ဗီ ~ ဖှ ဥဌဗထ ထထ ငာ ထး
ဗ 7 ဖည 85 အ ဝင -
၀. ၃) ၁၁၂၂ ၀ ၂
ဒ 5 ၄ ရသ ဇူစ္သဓဇ ဧထ ဇ
ည 3 58 ဧ ရဌ
ဇ ၀457 ထဲထထဲ 858၈ စစ 5ထ

5 %1 ၃၅ ဗဃးလါင့ထ စားဝါ င
(၉)... ပပါ တေလ ၀၅၅ 5၉၇")
~ 57 ငံ ဇဇ ဆာ ဖစ္မ
ဆွဲ ၉၂ ဓ ဏ စားလ ဖဲ ဖင

ဧ ဇဝ ဇိဓညထံ ဓ သဲ ၉၆5
99 ၉ ဝိဝိ ဇၤတ္မ ဌေဝ ဗစ
လ သော ပု ၀၂၁
ငို ဏာ စငင စ ၉ #း.43
8 @ ၈ 28၈၀ မဇ ၆
@ဇအဒဗ် ~ ရေဒီ 85၀ ၃၄ တစ
စံ စိုဇာ ဠဌစ္သလ ဇရ ဧ
ခိုလ စစထ 5ဒီ အး ဖဘ


ဧဇတာ စ စဧ္လ@ ခူ ဖစ
@ဇေဇထ ဇု ငာ ဖစ်
ဒ ဇ စ ဝး ခဠ
ဆစ စေး ဇ ဇထဆ

ဇ တစ" ငာ ဖွဠ၀ ဘေ်
သင ထထ တဇဏ

ဇုံ ဝိထထဲ စ စး ညူ ဝသ
ဧထ ၀ ဧ စစ္စ ဇဓေးဒီ

~ #% 5 88 ဆဲ ငေး 88

@8၈" 5 ဝင. လ ဝင စားစ

ငံ အ ငူ အဇ စင 8စစၤၾ ဧ
ငံ ရွာ အး ၆ဌ ဧဇ

ဘာက

စလူးမ ဓဓ မင အဇာတ.
အမမ အအာ

ဃ လ ထသ တၱ ၅၃၀ ဗ

~ ထဲ သ ၈ ရေလ ဖု ဘတွစဖ ၉ဌဌ
@စထိ စအ လီဆာ ၆၈၉၃ ၆၈ ယ
ဆလ လ စစ ဝစ်

8 85 ဧ ဇ 5၉8 ၉၈၉
၆ ဝဆ စစာ ဇဇဇ ၈၉
ဆိဗ ဗ ထ ထဝ စေလ ငေ
၀ လ 8၃8 8၀8 (စု ဇ

ဒ မ ပါပါ ၀ .. ကါ
ကာ မ တ. ၀. ၂၇၂) ၈
ဃ 5၈ ဇဇ ဥ
858၀ ဆးဇ 588၈ ဝး

ဓံ လ ၉6၈ ဓဇ ၈၉

ဧ ၈ ဃ ငွာ ဇေ ၈၉၉

သဃ ဃ တး ဝံ ဇဝတ
ခူ 85 ~ သြာ

ရး ဇ ဇေ ခွှ
ယ ငု တစေ ယထ
စစရ လခ ဋေ ဆ
ဉ့ 35

ဗာ ၄၄ ၄၃၀


အအ ၈၇၅၈ ရာဇ ၉8
စာ ငု စဥ ထေ
@#ၾးဝါ အစး ဇာ အစစ
တာ ၁၇. ၂ ဥ

၀ ငှေ စ္လ
ဧ ဧစူစာ ဇေ 8ဓထလ
နဖ ဓ၀ဧဇဝါ ၈၀8
ခ" စစ္တာ ဇာ ဝး ဇ

စး၇ဃ ထသ ဇဇ
ကြိုး (... - ၇၂၂ ၁၇
၀ သဝ ငံ စို င
ခဥ 585 ဧ ရး
စ ဝ 3 စ္တ ဆစ လထ ၆
ငႆံဆွ ဂ ဒဝ ဧ ဗွေ
ထင ၈ 9၉ ညေဇၱံ ဧဇံ ဇဇ
စေ 8 စစ 585 ဧ ၁၉
ဝာ ဧမးေး ဝလ ဧ

ဒ စုလ ဖေ 8
ဧဧဇာ 5၉857 စစ
ဃဖဇၱ 8၀ ဇာ ဇု

ဝါ ~ဓါၤ ဓဇေၿည@ ဇ
စင ထ ဗထဃွေစ၉ ၈၉၉
(သွ သွ ထဝ် ဇ
ငံဃ# 88 ဧ

8 စစ ဇဇ ၇၈ စ
ဃ ဇု ညွ စထ
အး မသထဖဇဖ ဇဝ ဓ
စာ 85 ဇာ ဝး

~ၤစ 9 ဇေ ဆစေးနဲ ၉
လဲအ စေ တွေဧ၉ စဆ
ဧဝံ လၤ ဇီဇာ
ဝံသ 58၀ စး ဝေ

ငြာ ပ ပ.
ဓ ဇင မျစဇေံ ၈၈ ၉
ငာ 6 ၈၁ ဋိ
တွေ ဂ်ိ စ ၤစဗ္ဗ


၄၀ 63၈8၆ စာ ဖငး

ဘ .888 ရော ထလ၉ အထ
စထ င 5၇၉၉ မာ ဏ
9 ခစ္ယိစ္သ 3၀ ဇင ဥ

ဧတံ ၉၈ စ ၁၈ ၉
ဧရာ ၆8၀ ဇမွဇေံ ၈၈၉၉
၂ ၁၂ ငါ ၂၁.
စ္သ င 85 စး ဝစ ၀

(၉. ပါ ၅ ၁၇၇)
င စဝ ဒမ ဝဖ ငး
၈8၆ ဧး ဒ4႔ @ဥတၱ ခေး
ပယ ငါ ၇ ၁ (၂
၅ ၆ လ သဝါ(စာ ဇ ၉5၉
၉ စင ဝယ္ယ အစထ
= သ ၁
ည ၇ ခံ ပ
ဝံ ၈၃ စွဲ

၉ စေလ ၉ ဥ
%1ဓ~ ၀၇ ငဲ
| လ သဝ ၈ ဝစ ဓ
ဇ ထံ၆5၆58ဌ ဆင စွဇငဠ္ည
ငစ စု တ္မ ဧစ္သႈ၉
ဓ စူ ဒ ငီ အားအ
၀ &%7 583 ~ &းဧ ထ

2 စေး ဖ တထ
အစ စု ဝစ ထေ
စေ ၀ 586 ဇဝ
@စား၆ 5၀ စ ဧ

ထ58%7 ထဝ
~ဇစီ ငဘ မစ ၈၉
ဧဇာဧဓမ ဃ ၁၉၉ ဗမ
ဧ@ဲ၁၈ ဒမီ ဆ ၆1

ဇ္ဆစဠ္ညစစ တစ ဧ
ဆစ စင ၈
သွ ၉7၈ ဗစ


( 10 )

ဆစ ဝဃ ဌာ 95 ၉

စစ္သ ဇေ ၈၈၉

ဇင စားလား ရွ

ငုံ ခ5၀ဧ၈ ခစ ဓ
စန 65 ငု စုစ စ္လ
သ လ ပ ၁ သသ
ဒ 8၉ 58ဝ8ဓစဖ မေင
5 ဖိထ စ စစစ ထ
စံဖဲ ဂ ဇရံ စင ဇ ထ
58 ဓ၃ဂီ6း ဇံ ၈၉ ၈05 စေ
မစစ ထဝ ဆွေ ဧထ -
= ၂ ၉ ၁၇ ၀၂)
စစာ ဧဝ 8၆ ဧ စ္လဌ
စ @ဧစဧမၤ ဇဝ စစ ဒထ
ဒနာ ဧ ထငစ ဗစ ဧး
ဇ မ စဝ ဗီ စး ၁၉

၈ ဖစထ မ္လ ဉ္ည္ည စ
ဖဖ ဧငုဆ ဇေ မီ

စံ ဌဌ ဧ ငာ
~ 6865 ဇ ဝး
3@ ဓေ ၀၀ ၉
စဖ ရေဇာ ဇ၉ေ ဇိုဖေ
သြာ ၃ ၇. ၂ ၁
ဇံ ဗစ မး ၈

=) ၂ =) ပါပ. ၁. - ၂ ၈)
ထ စ္သ စဖ စစ ဠဥဉ္ဓု

စစ ဝ ဠဠအ 8းဇဖ ၁၉၈ င
5 ဧး ၆၀၆ ဗ ၇

အဲ စင ဒ ဧဝ စ
သလ ဃ ဝါစာ င ဝဒ ဧထ
လ ထြာ" ဓဓ ဥ ၉ထ

1အ လေ ၁7 85 ဇ ~ ဇ

စဲ. ဇမ စွ
~ ဗဝံဇ ဝဇဧဇေး ဇ
စစစ စ မေး
အ &၄ ဗာ မၤ


မး က (11 ၇
88 ငဌံ836ဧအ စဲ စွ 588 လဝံဇ
_ ၃ သ ၆ 4၈၈ ဝဝၱံဃ င သး

အဲအဝ ဇ စ ဗစ ဇ၀၉ဇထံ
မဃ ဧ@ ဒဲ ထ ဝး
8 ဝါ .@ာ တငစ ဖေးဝံအွ္ဍဓံး စဲစဠ
ဃ ဝါ အ 9» ဌဲ ၈
၈၈ ဝ ဧ 5၀ ဧ ခး အေး
ဧး စာ ဝမ ၀၆8 ဗ (ငမ

ငှ 56 ဇု စ

၁ ~ ထုံ ဧ ဝွေ, ဧး ဇ
အဲသ သသသ ဃပံဃ ဧး
ငီ ဗ၀8 ဗ ၁၉၃ ဗီး

ဖ စ စ ၁ ဇု ဒွငဠ္ည
ဇ ဇ လစ ဖေ လထ
င္ဝ 99၉ ဇ စစီ ထ

၂) ၂ ၆ ၁၂ ~.)

ရလ တး ထင္သလဲ ဒုစ ဗဲ&ဌ

` 93 ~ ထစဝါ စင ၈၈၉၀ ”

၁ ၄၈၈ ဝ ဖစစ ဇလ
ဇုးဖေဒ ၁ 85 စူ ၀၀

စစီ ထင စစ္သ ၈၉ ဗုဒ စြစဠ
(..) ..) ပ. မ ဂူ | အ
ဓ ဓာ @ထ& လဠ လဖ ဖး.

(ပ) ..| {၇၂ | ၂ -) လြ အး ဇာ

န္လ ည ဧ89ဖဲ ၉ ဥာ ဗြဠ
ဃန လ ငုံ့ မယ္ပစဖေ ၈၉၉

စိ န စမံ ထစ ထထ

ခ ည စမ 588 ခစ
ငံ ၈ ဠဠတၱထံ 88၉ ဥဌဠ

၂ -| ၂ . ၇ ၂ ငြား
ဇုဌၱ 8 ငိုလဲ ဆေး
က. ၀၂ ပ

2 ဝဝဝ ၁8 ၉၉ င
ဥ 7 ဥံ စင ဗလခ လ
ဥ ၄ ဝစ ထစ ၆ အေး
စစး လဓစစ္နိည္မ ခ မင ဋ္ဌ

င


နာ က
ရ. ဝိ ထ ၆၉43 5851 အဖ ၉5၉
စထ ငံ စစ တေ အစထ

၆ ဥေ ဥဧဌဠ
8: စ လေ ခ ၉၇၉
ဓ ဥဌ စ ဇင ဇရစို
၆ ဗင ဝစိ|့ဧ ၉၉3

( မညစ ဧအေမအဒ ဝဠ
၂ . ၇ က "၂၇၂၇
ဇာ @ 5၉5၈ ၉ဇီ ဝေး ၉
ဇ ဇ 85;မႈ စ

100 င ဧ ၁၈ စံ ၉
တၱ ဖ ဝါး သတစ 2.
ဃ ထဲ ဧထ ဌစ ၉၅၀၉ စစး ထ
ငီ ထ ၀3 88 ဧစးဧစ

ကြယ ငါ သက ၄
တစထ စွေ ခိုစ၉
အငု ဗဆ ၉ အင္စ
(မ. ၁၁၁

ဏ ရဇူစ်ဆဆဝ စူ5 ဒ ဠ
ထ တဇစဧထေစ တေ ဇို
စစစ ထွ ဖး စ8ဠ၉
ဓ @ဓ23 မိဝိ ၉ ၃၃၅

စး မဒ3စ၅ ၉၉ ဌ
ပြ က. ၃၁၃)
လဧဖိစ္စ လ8@၄7 ဥ
စံ စွ 85 ဧး ဧ
10နှံ ဖစ ဗေဒ ငု ဇ 523 ဗ
င ငံ မ
(လ င]
ကါ - ၂

105 ရု ဂ ထံ ဧ ဝ ဝဲ ညူ
စး ၅ သဃ ဇထံစထေ ဧသ
ဧ မင ၁ ၂
ဗ ၆၈ ဗဲ၈& 85 ဖး ၃

တက်မ


~ 95 68 ၆ ဥံ ခူ စ္လဇဠ၉
ဃ %7 86 တဏ ဇ၉ ဇီဇဖဇ
~ # ၉၈ ဗဝ8ဇာ ထံ
~" ဇ ငလ အ ဗာ ဧ

@#စ ဃံ ဥစ ၉9 ဒထံဃွစ ဌ
၅ ထ ဖဲ @ဇာထံ တဏ ၉
၄ စ ဇင ဠငဠဆစံ ၈းဝီ စလ
@ငျေ ဆ ဃ ၈ 5၀ ဇ

ဇ ထထ ဆဇ နလဠ ၉

သ ဖ ထ စလ ႈ စ္တအမ္ည
၀ တစထဒံ ဧည ၉
ဖ ထစ ဗ် စဲ စ
@ အေား 85 ဗ 5၉

~ 9 ထသ ဠု အေခါး ဇူ ဇစ္လနဲဇင္ည

မ် ~ ဗ လင ဒသ ခိ
(- | ၁၈"... ဂါ
ဃ အ 38 ဗစ စေ
အစ ဠဠ ဉာ ဖ္တွ၉ဠ
99 ဇစ္လီစစး ဗွေ ဇို
8 သေးခံဇူး ထ
၈ ရွဲ 8၆၆ သ ဝး -

၃3 ဥ ဖ္လ္သင္ည

ဇာ ဇဇ ၈၉
ဇ ဋဌဠာလ ဝဖ လ
ထေလ ၁၃ ဇဝ ငု

~ သငး ရု ဧဧုဒ နဠ း

အငြ ၁၀ ကတင

စ စမ အ ဥေးည စေး
ဒီ 69၅ ခူ ၆၆၀ စး စး

` ဝါ စ အင့ ဇင္နဠ စင

ဝ စာ ထဇဧလ ဗျ ငိုဥေ

.. ၄ ၁ ၂ ၁ ယသ င.
၁ ဆေး စဲစဲ ၀ ၀ ခံ.


(၇. ၂ ၇ ၇
ဖွစ္ည၀ဝါ ထဇဧဧထ3 ထသ ဧ
ဇဝါ ဇ 8၈ ဧထ
ခစ္ဆဝါ အဗ စ ဖာ စး ဇ

စန ဇ စဲ ၆8: ၁

နွန္တိ ဒ 89 တ@ဆေ က) ငစ
ခ ဒ ဝထ လဝ အၾ ၁၃
ထး ဒထ ရွှဒ ဇ စိစ

င ၂ (1. - ၂.
5 4 စံ ဖဗထေး ဘ ၈၈ဖ
ထ ၈ ဖ ဤသ ၆၇၃၅ ဧဝ
ဠ ~ ဃ ဒဲ8 8၆ ဖ ၁

ဧ အ စဖ ၉၉3 ဗစွဲ&၉ဠ္ည
ထ ဇတဇထေ ဇစ၉ ဇို
@စ ၅၉ ၈ ၉ 88 8၀
@အၢ ဌဲ ဧး ဗဲ သ သူဧ
၀23~လင ၆၉5 ရဝါ စွဲ
(၂၁၂ ၂ (၂၁ (၃? - ၃1.)
ငဌ3 0၃ ဗဒရ စေး 5 ထ
(ဤ... က ပ. ၂ ၇ ၁

~ ထံ 88 အခါး စွ&ဠ
ဧ ညစ ဥေ ဆွ ဇို
ဒထ ၁53 588 ဗဇမဇ ဧ
၁. . ၈၂ ၈. ၁၇၇

@ဇုံ 8 ထ စေစ ၉5 စသ ဖတ
ဌံဝဗီထ ဝစ ဃ 5

ရွံ ဗိထံ ဓေလ ၉ ၁၉ဂဇုတိ ၈၃
၉85 ထ ဧ ဓဌ ၀ စစီ

သဲ မေ ၿခံ နုမံအ မာ ၀

န င က ဒ ကာ မာ
ဆွ မနလ ထစ ထစ အဲဒ မ3လဲ စသ ထအ 58 3 ဌား
၀ ဇဇ စါ ဌာသစး စ၆ဧဝေစ စစစ စ ဧထ ၆ိဠ
စားစ, ဗံညး5%၈ စစစ စဇးစသဒ ဌာ မၤ 8
စေားအထလဃ ၈႔၆ 5ဒထဇံဖဒဂၢ 583 ငာ ထငး .


႔929 ၈ ၉၉7 ဥဠးား' စေ ဓာဝးဇထ ဓ
စ @@7 ဥစ ၅8 ဇ စာ
အ 7 စစ္သ ဇဇ စဲ စေ
နာ ဧ83 8၉ 8 ဇ ၁

ရှာ ဝၤ@ င္ဆ ဇဇ ၆ သဝ ၉
စာ ငါး ဓ သင် ရထ ၈ 88685
စစး လေး ၆၀ ဇ ဧ စံ
8 ဇ ဗ ဝ ဝငဇီထလ ၆၈ ဓ

ဇ ဇံ သဝ ဇုံ ဓ ဠ
5 ထံ သဝ ဖံ စ္လဇဠစ ဧ ဠ
ဧး ထဲ 558၈3 85 ဧမာ ဝူ စ
~ ထံ @@ ဧ၉၆ထမာ, ဘ ၁ ဇ

ဓ ဃ အ စေလ စ္လ ၀ စိ
ဇငး ဇင လစေးဥဇဖ ဓ
၆ . က ဇ 55 ဗာ ဥးဧူ ဧ
ဇ ဝါ ~ အစအ ငလ. ၆

စေ ဧဗ ၈ 88. ထစ ဠ

~ စစ ၈ ၃ ၈၀၈၈ ၈၁၉8
ဧး &၆'@ ၈ 8 85 ဗာ စး ဧ
ဋ် ၂ က ဥ ၂၁၇၇၂ ၁၇၂ ၇1

ဆ ဖႆ 8၉၀၀ စေ၉စူုဂီ အခံ စ္စ
ဧဇံ ဝေန စစ္နီဝဇ္ပံ ဇား ဗ.
ဧ ဇီ ဖ ဠ၃၆7 ဝ ၆၃ ဆဲ
8 ဇံ ၁ ဧစူဗီလင ဥ

ဧ အဝါ အလ ထဖ ဇ
ထစ ၈၉3 ဇဇ ဧ
ိဌၱံ ဓ 85 ၀ ၁၃ စ
ဧရ စအ ဧဝ ဗစ

ဧ~၈စဝးၤဧစ8%3 ၅၉ ၃5 8
` ဖုးငဝါ ဓာ စ္တ

ဆိ ဝ 85 ဖး ခု စံ
ဧထ ဧထ ၀၈

8 ဖ ဝလ လ စနစဠ ဇေ
ဇ ဧစဋ စစ ထ8 ၉
ဧသဖ ဧသ 86 ဇ စုံ
ခိင ဇ ခစ ဧစဗီထဗ, ဗွ ရ


၉53 ၉ ဧ
3 58၁ စစ ၁၉၃
စဲ 85 ~စစငို ၃၃ မံ

ဥဆ ဧထ အဂ

၇ ၂၁၇. ၀.
ဧဇံ ဇဇီစ ဒစ ခ
သလ ပပ
၈ ဇာမ ၅5 5၄3

~ ဇီ ဌစ ဃ မ့ ဃ၉@ သး
ဖဖ ဒီ ၉5 ထင ရဌ ငံ

ခ ဖါ ခထ ဇ ဒီ ဗ ဓ

~ ဦ ၀ ပ ၁ သ
ဧ ၉ စ အဇ ဗီဒ တဝ် ဧ စ္ပ

8 ဇ 5 ဇစုဠ ၉ စ္လာ@ 7 ဇ
ရ ဝၤ @ ဌစ စေစ ဗွ အ
စ္သ ဝး ၆ ဆဝါဌ 69 ၄ ၄၄၅၇ ၈) အိင
ညစ ~ ဧဇၢ5893 585 ဗာ ၃ ဗီ
ဧဝ ၉၀ ဧ ၀3 ဖ
ခစး ငစ ဆစ ဧ
တံ 6015 5လလ @ထံ
စစာ ဖွာ သး ဝ၇ဧူ စံ
_@ၤ(ငဇို၆ ထ 5၁6 ၄5 ဗ၈3 ဇ

၂) ၁ လ ပါ

ငါ ဥတၱည 5 ဌ

အစ 53 ဝစ ဗ (ဧ

ဝ၀စထံ ဧု၆ထင, 5 လ

ဧ၉း စ ငူး ဗု ဇွ ဠ
အဝ ဧဧ5 စ္ဆ စူ ၀53 ဇ
စ ၉ေအ စ္တ သ ဝး စံ
စစ ၉68503 @၃၆5 827 83 လ

ခစ လစ ဖွဲ
အဝ ဓေ စဖ ဝး ဌး
ထေ မိရရ ဗံ


ဃ 8၀ ဧ&ေးဂါ ဇ 5
ဆွ သွ 5၀ 8၀ ဧ ၃ ဧ
ခး ဉာ 8ဠစဝး၀ 85 &းဧစ စံ
င သ ဇစ္တဲစဓ ဧစ္ဝဒီလ5 8 ဇ

ဝီ ထ 3
လြ |
ဗလံ
မစံ လ

69 ဝ ၈
ဒ ၈.)
ငး. |)...
ဧ ၀၈

စစ္သ 85 ဗ ခ၉ဧုစ
နဝ ဧထ ၀

ါးဧဓ ဒ ဗုဇစေါ် ၉၉
အမေလ ဇဇ ဌစသဝံစဲ
ငံ 8၀ ဒ ခး
5၀ စ၃5 ဒဆ

ဧး ဓဇ ဇထ စလ ၉၃၆
ဓ 5 48ဧဖဇဧ ဘ ဇာ စ္စ
ဧ ဧ 885 စၤဧ စ

သသိ 7

စစစ ၉ ၃8 ဝဂၢ ဓ

0 5 ဖ စာ@ဂ ၆8 ဥ

# ၈ ဇာဝါး စူ8ဗ၀ဃလစ# ဝ ထ
၈ 93 ဇဓ ဗ ဝု
5 3 ထန စသသ စစထ

386
၂၁၂)
ယဖ
ဇ
ရံး
2
၂]
ဓာ
(=) =
= ၁!
(၂ ..
င့ ရဝ
ငံသလ
ဆတ
စခ
(စသ

ထါ ဒထ ဇ ၉၉
ဧသီဃဝ၈၈ဇဏ် ဝး ဇ
စ္ခ ၁၈၀ ၁၉ ခံ
၁၈ ဧထ 5537

ဆဖ ဃဒါလ ဆေး

ထ ဃဃ မဏ ၀ စေ့
(၀... - ၀၂

ဧသ ၉ဧစူ5 ဒ 55 ~
က ၂၂
တ ၈၂၅၈ ဇဇ ဓေ
စ္ကွည&ဠ္ညဇစ ဇာ (စု စဲ
စစစ ရေဒီ ၈ ဇလ

စခ သွေဝၤ မဆင ဌ
စံ ဆေးအ ဓေဒံ ဗူ ဌ
@ စ္ဆ ဖး၁း(ဧ စဲ

5၉ ငထ 3371 ဓ


ဏ ဝါးဝါး ဖေးဌသွဝး စဇဠ၉
ခ လ@ &@ဖး ၈၈၉
စာ ငုံဇုံ သေသ ဗာ ဗူ စံ
စံ ဧငု8ထစဲ 55 ဇ

~ ၀ ဇူဇံဝံ ၈၆၉ ၈ဗဲ.အေ

ဗ ၀ ဗံ ဖလင င
ငုံ ၀ စစ 85 ဧ စဲ
ငုံ ဝိ၆6ဇဇ ကြင စာ ဇ

မစ အဃသဇ ထဖ ၅
4၀ ဃၤဇဖ ဇ ၁၉ ထွ
598၈၉ 85 ဝင ခံ
ခဇဇဓဖဇ ဧငစုဒထ ၀ ဇ

ဃွဝိ_း စ္လ ဒငဠ၀ဆံစီ ဌ
စံစိုၢ ခါ 8၀ ဥဇု ဖေ ဌ
႔ ဇ္လသိဌဧဇလ ဗးဝးဧု စံ
ဃ @ဧဖဧစဇဖ ၃8 ၉3

ဇ ဧ58ဖ ဧဇဒဇလဝံ င့ ဒသ
@~29ဇဖ ဖ ဇု ဝ ၃ ဝေဝဧဖ
ဧဖဒးဇး စသ58 85 8 ဝ&း၉ စံ
ရ ဂ ဝင် ငေ9ထမဗ် ဗ စ

ဖုတ စဝ ဝင ဖ ထ

ထ တါ ဇလ ၈ 58ဇမ၀ ၁
သဝ စံး 885 ၀ ရု ဧ
နသ ၁ စဧုဗထစ ၀5 ဓ

၈ ၆ ၈ ၆ ထေ ဒိဇိ ဇ ဇ္ဇ
၆ စဝ ဠဌ စလ ငေ
စဝ 53၀ ဧးဧူ စံ
တစ စစထ 5 ထ

86948 ဧဓတၱဲ ထာ
ဧဇဖစစ& ဃ ၁၇၃ ဒေမ ဧ၉
ဧ ဗုဒ 88 ဝာ ဝု စ
_ဃငည္ညဇစ ဧ 8၈ ဇ
ဇုံဇ ဧဧုဒ ဓ. ၉
စစစ ဃထဇံ လဝ ဇ ၉
&ၱံ 7 ၉၈ ဒွဲ& ဖာ ဝၤဧစုစံ
ဧဇံ စငဇုဒီဆမ ဓ ဇ


စစ ဇု ဌး ဇ
ဧ၉@8 ဌး ဆာ ထ ဝ
8၉ ဌဇု အဓ ဇ စူ
ဖစ ဧထ ဗံ ၀3 စ

နင" စေး စေစ ဇ
ဖီ ၆ ဇတ္မဝဇႆ စး
ဒဧ 85 ဧ 5၅၃ စ
ဧရဌှစငံ င၃ေဒီဆစ ၆97 ဇာ

စစ & စ ငံမ ဃ ထ
ဇ ဃ စီ ဃ ဋင ဝင င္ဝ
ဧ ညဇာ ၉ 86 ဇ သး စံ
ဧရ ဝါ ၁ ၈ ၀9 ဇငုဗီ ၀၄7 ဓ

@86 ၆ 8 ဖိလ စငုဒၱထ

8 ၉ ၈၈ စာစ ဇော၃ဆဝီ စင၃5ထ
ဇ 55 ဒစ ဝု စံ
၁5 ၂ ၁

က

စ ဇီဝ စမ စစထ
ဓ ထဖ င စဲ
(လမ. ၁ ၁ ၁

ငံစ္ဝၤ@၆ဇ အ င၃ဗီဝ
အဇ ဧဇငဧဝံ ငထ
ဧ ၉၉ 885 ခရု ခံ
စဗ#%ဂ ဇဇ ဗုဝဇ

စဲ စာသ စီ
၉ ဇန 5
ဝံ 8 ဝး စ

(၁ = ၂ ၁.)
ဧိစစ္ထဲဧဇီ စင ထ
ငုံစဇင္ဝ ထ် ဇင်ီဗီ ထ

ဧ ဇ&ိဇဇံဧဇံ ဧဇ5 အ

~. လာ - ၂

ဋ္ဌ 5၀85 ဖင်တ
9 ဇူ စဲလဖ ဇင
ရု 5ဝစးဝဧစ ဧထ း
င #9ဆဇ ဧ 85 ဇ


~ နသွစ္လေဆဲဆေံ စေ့
ပ. ၁၆
စံဇဇံဓစစာ ဧဇငုဗိထ
ဥူ 68 ဗ ဇ

ဧ~စးဇစ ဝံ ဖေး စစ္နဗ5ထ
ထမဲ ဧဇံဇာဖဲ စင
စ ဧ စစ ဧစေဒီထ
@85 ငာ ဗ ဇ

ရု ဝါ ၈ၤဇာဖ ဇငဗီထ
_ဃဝၤစစဇထဇဖ ဗီ
ဧ၉# စဓးရဌစ စငု8ထ
၇. 7 ` လ.

ခၤ စ္စ၆၈စဇ င၃5ထ
@၃းစဒံစဖ ထလးစဧ ငထ
ထွဇ ၆ စး စီမံ
ခူ ငဆ ဝ ၀ ဇဓ

စး ၈၅ စဲ င 84၆ စူဝထ
ရား ~ စံလစံဃားစမီ ငထ

ဧရ 8 88 ဧ ၈ၤစု စံ
၆5 ~ ဧစစဇ ငထ ၈5 ဓ

၉ ၉ ၄၈၈ ဖစစ စင် ဧငုဒီထ
ဧ လၤမဇိဖၤဧဖအ ဓရေမိထ
8၈၀၈ ထရုခာဇေင် ဧငုဇထ
၆18၈၈ ဗ 5ပရှ စ

ဧ 5 ထ ၈ စာဒဇဖ ဒစ် ၉

ဧ ထ 5 ထံ ဇစ် (၈ စွ
၆8 ၃ ~ 88 ဗင မၤ ဗံ
ဆည ငထ 5 ဗ3 ၈

2 ဇ ၈ ထဇစ္လ္ထဲစ 5၈၀ ဧင့ီထ
စံ ဗေဝိထ အဒ္တဲစင် ငေ
၂ . ၁ ၂ ၁.
95 618 ငမီထ 87 ဇ

၇. ၂၇ သာ
ဧ ဒီ ထ ~) 6စေဗ္လဲ သဒဖ္ဝဝါ စ္စ

၉ ဝီ ၃၀ ဇဧသဖ ၤငူ ဝံ
စေ ၈ စ ဧဧဗထငံ 8 ဗ ဇ


စ စစ္ထဲ ဗဒေမဇဧဗၱံ စထ
ဠစာထဆံ ဇဇ စစ် @ဇူ8 ဆ -
ခံစ္လဲဋဇ 86ဖခစးဧုစံ -
ဗိထံစဲ ငစ ခ ၁ စ

ထဗီဓဇေသစမံ ဧ၅8ထ

အ ၂ . သ). ၃) ၂၁၇.
ဧစ ဧ 88 ဗ စု စ
488 ဒ စစ ၉ ဇ

အစ@ဖော ၁ ၁ ၁
စစ ဧဇငထံ် ငီ
အးဝါ ခဗီိဇာ မစု စဲ 37
ဗု စငု၆ အသ 823 ဓ

(၂ =. 1. . ၁ ၇.
သဇ ဇင3ဧထေစီ ဇ္စ
ဧဧလေလ စ ဒဝ ၿ စု စံ
ဧသ စထစ စစ ၀ 853 ဇ

5 ဇီ ဇဓ ဧစ္နဖ5ဝ ဧဧဗ ၁၃၅ ဇ္စ

ဧဇးဇီ အဝါ ဇုထဆံထဇ၀စထ ငထ
င် ဇီ ၀၆၀ ဧဇံ ဒဝ ဇား စ စံ
ဇ ဇီ ဧ ဧဇုမိ8 & 8

ညူ သ ၈7 တးခ်ီဇ@ ဧ စး ဇ္စ
စ@၀၉8 33 ဧ စစး အေါ ငု
၁၇ (က
၀၆27 ~ၤစ စလ ၆၄ ထ

စ္စ ၈ 5 ဗိ ဇေ ဧဧု8ီထ
(၁) ၁ ဟေ ၂ ၁
၉ ၀5 စုစ္လ္ဆဖစဖ ထ ၅5
၃ ငဌ ဇ ထဖ ဗ ဓ

~ ဖဇိီ ဇၤဧစေ 8၈၆ ငထ
ဒထဇံီ သဇခးဝဒထံ ဧ5ဆ
ထတွဏဇံ ဇင ဧ စး ဧ
ဇု စဆ ေဗီထ&ဇ ဗ ဓ
စစစ ထ 3 ရုက ဠဌ၀ဧထံ စွ
ဆစ၀# ဇလ ဧဓးလဲ စထ
နင ဗီ 3 ဇု 865 ဇ ခၤ စ
ဆလ ဇ ဧရုစိတာ 8 ၉၄ ဓ


မး 71 ၁၀၅

ဇဓ ဝ8၆စထံ ဧ၃5ထ

.@8 ၉8 558 ဗ ဝး ဗံ
ဧ ၃8 5 55 ထ

စ 6လ@ထံ ၆98၈၈ ဇမ
ညစဝဃဇာဇဆံ ဧဧဒိထ

စဲ ဌစ ဗွဲဇာဠဗ 5
၈ ၃ဒီထ ဗ ဇ
နး ၆ 5၁ထ ၃ဒ5ထ
ကြး. ၂၂ - ဓ ပ ၁၂၁၀.
ဗ 58၀၆ ဇ စု စံ
စ ဧဧ၃ဒီိထဃဲ မ ဖ

ဖိ 8၄1 ဃ 5၁၀ ငထ
စ 7

ဧး ဧ 5 5856 ဗ ဝး ဓံ
၉ 8 ~ စစ ဧရေ့ဆ 5 ၁37 ဓ

5ဌဆွ စံလ ဧ၈7 ငဗထ

ဇဇ္ထဲဃွ ဒ်စ္ဝံ ဆ စှ ငေ
စး 95၃ ၆ ဇ စု
ဇစ္ဓါရ၅ွ ထၤ@ ဧ၃၆ 5 9 ဇ

ဇန္က} ဧစေထံ@ဝံ8 ဖၤလလဇ စင
ဧ #း #၈ဝ8 938 ဧထ
စဲ 0 ၉7 ၉၀ ဧ ၁၃
ဒ 9. စစ ဧ 5 ဗ

ဒခ ၄ ဧေဒဝစဧစစထ ဇစူ5ထ

ခံမ စဝ ထလၤ@ ဧဇူ၆ထ
ဧး ဧ ဗမ 86 ဝး ခံ
ဓွ ~ ဓ 618 ဧ စ ဗဲ ဇ

ဧဧဇု ဓ ဖ ဗဝ၀#9ဧထံ စစီ

ဧ @ ဖ စစ ဧေဒီ5၉ ၃5ထ

ဧ စ စဲံစဇံ 5ဇဆေံ ငဆ

စ ဃ ဇ 9၉(ီဇု 9 ဇ 5953 ဇ
ဒ သငဒါ႔ဧဇာသဲ ဧငု8ီ ၀၈ ဇ္စ
:. ၉ @@ ဧ & စာဂ ဧထ
စ ဧဇံ ဗိ ဗ ဧ စံ
စး စ ဗ ဇ

လျို


၂ ၂ က.
သဃ ငိုဒ# ဝထ
ဧဝံ 6၀8 စ စး န
ဧဧ5ထဃံ ဗဒ ဇ

ဧသ ၁ ငထ

2 ငိုဝဏ လ ဧ

ဧ ဒဒ 88 ဧ စစ စံ ၀
ရာစ စဖ 83.
ဌစ မို ငဒဏ

စားဝါ ဇို = စစထ

@~စးဇီ ၆ ရေ ဒီလ

၆၉ ဖရ 8၈၉ 53 ဇ

5 ဇံ ဇဓ ဝဆ ဧ၃8ထ
ဧဖးဇဖီ စဖ ဇဖၤသွဝရူဆေံ ဧစ္နခီထ
(၂ (၂) - ၂ ၁ - ၁၇.
ဧဖစဇီ 5937 8၈7 ဇူ ၀၈ ဇ

အထဲံဖိ လတစ
(၃၇... ပ...)
သငဝူး ဓံ အ
ဥဇု ဇ 83 ဇန

ဧ ဖဿ 53ဇဧစ
ဧဖသ၉း ဇစ္နဗသံစဏ်
ဒ 5ဗဓထေ ဇ်
၁၇၈ ဧဧု စ 53 ဓည

ဧမီစ85#၈ ဧထ စငဗီထ
ဇာ စစဝိစတံ ၃ 9ထ
ဖ စင် ဧဧဗီထ
၁ စု ဇာ စလ ၀၂၈

လတစ ၃8
အတဧဗီ စဲ ဧငု58
၈9 ဗီ ဝေ ဧ စံ
နာခ @စု5ထဃ 8 ၀၄၈ ဇ
ဧ 5 ထ ဂ နၤ စ္စ
ဧ ဒီ ထ ~ ငုံသိဗ်83အတစစ ဇ္စ
ဇ ၈ ဆဗသဇ မုး ခံ
စစထ 58 ၀၈ မ


ငံ ဝံ ဗီ@ဇဧစ ဧ 8၆၃ စွ
ငဲ ~ အဇ ဒီဒ ဇွ

င် လ} ဗာ 5 မ မိစု စဲ့
ဇလ ဆပ စစာ ဧ ၀ ဇဇ

ငဲ ဃ စစမ လန ငသ
ခခ ၉ 58ဒ&@၉ စ ဗီ
ဏ္ဍ မစ 868 ဗ ၅
ငံ 8တ္ဝံ ဝ စစ 83 စာ

ဇာ စီ ၅၆၉ ဗ ၃ ရုံဒီဆ

ဖး 57 ဧ ဧဇ၈၈#(ဧမိ စငုဒံထ
စ ဘဝအ ၆၀ ဗ ငု ဗံ
ဇ ၈၈ 8 558 ဗ လ

န ~ ဇ သဇ စဝ ဧစ၃5လ

စဲ စူး ဧေဧဇေးအမၤဧဝ စေ့ဇိထ
ငံ ၈၈၈ ဇာထင @၁ဧ၉ဝင်ါ ရေစီ
ညး ရ 9၂ ငဲ 581၅၃ ၀571 ထ

စိုင ဧ ဇဇီ6ခ ဧ ရေဒထ -
၂ ၂. ၂ ၂ အ ၂.
ခ၁းၤစဇ ဗွ& ဇင ၉8 စ
မဃ ၉ ဧစရဒီထစဲ 5 ဇီ ဇ

ငဲ အွ 07 9၀၈၈ 8 ၃၆5
စဲ ဧ ၈7 ဖိဏ္လယစး@၆ ဧဧဒီထ

စော ဒ." ဧ ဗု ဖ ဝၤဧု စံ
ဓ္ဇာ အဲ 9 ထဲ ငဗီထ ဒ ဇ

စ္က 5 ၈ ဧး အီတ ဧဝီ စင
ဇ္ဇ ဇ ၈ ၆လငစဲ ဇဝ ဒထ

ဏ ၈၈ 4၈5၈၉၆ ဓစဝီလ
ဒွ ၈၈ ဗ၆ိထစဲ ၃5 5 မ ၈

ဇဖသဂဇီ ဝါစာ စစထ စ၃ဒထ
ဇံ ဃသဝဇခ ထူ ၆
ငံဇာဂံ စဲ ဃင ဧဇုဒီထ
ဒ5ီ8ညဇီ ဇု (ရ 89.
နဲ 8 ဇဝ ဧ89နေခဝံ စငု8ထ
@ခ359. ဇဖဇဇဧထံ ဧထ
(၂၁. ၁ ၁ ၂၁၂.)

~ ၆ ၆87 ငစ ဇဝါဇ


ငံ သွ 9 ငို8ထ ဇ ၈ဝအေ စ္စ
ဃ ဗီ စံ စ ဧ ဧထ
ဧစေးင 5 ဖေ ၅8 8ဝ ဇာ စင စံ
ဥူ ~ 7 ၆ ဧဝ 5 853 ဓ

#ာ ဗ်ိ 8၆ ဇေ ဇစုဒီထ -
လ. ဂ. ၁.
သဝ ၉5 6@ ဝဖ ဧဇာထံ စဲ
စာ ဇ စံ ဧရ ၀” ဓ

စ ဧ၈?ဗိုထ ဧရ စ္စ
ဧ~ဧဧဝ် ဝိလာသ 848 ငေ၆ထ
@၆ဧနလေစဝါ ဧစောစစာစ္ထဲဧဇေ ၃5
ဇ 8 ဧဝ 5႔၈ 6885၀ ဝဲ ဇ

8 ငါ ဇဇဖစးစအံ ဧထ
ဒဝါ 9389၁၆ ငထ
8 8၁ ဧထ
ငါ 8၆ ၃8 3 ဇ

ဧ ၈ ဧမသဝါ ငူ ဆေဗါလ င့ ဧငေဗီထ
ဓီ သဃေဇဝ လံ ထဝ ၈ ငေ
စ္လ ၄ ၀ 5ရ စ ဝ စင၃ဗထ

နူ ၄ ရှဲ @8@#ဇဧထေ မဲ ဇ

ဧ ဃ ခဖ ဝ္သ ရူ

အ ဃ@ မလငဠ္ဝဧတံ ငထ

ဇ ဃ ဝါ ဧဓဇဖး35ဇ ဧ၃ေ5ထ
စ ဃ ၉ ဧစ၆3#37 ၈၇၈၅ 853 စ
ဇ စဲ မၤဗမိ&ထ%ပ ငေ့ဗီထ ဂ
ဇ ဇေ စံ 583 ဓ၃၆ထ
ဇ စ 5 ထဆတစစ ငထ

၉ စစ 590_85ဇု ထဖ 853 ထ

ဧ ထ 5ငၱသာ စစစ ဧထ
ဧထ ဇ 8 စခ ငဗီထ
ဧထ ၆88 ဇ 5းဇုစာာ ဗု စံး
ဇ ထ ၆55 84ဗ ဧ ဗ ဧဝ ၈

စြဲ အျ ၆၆၆၄ အးဖဃီဇထ ဇင

ဥ လ ဓဇ ဝဇဓလ ဝေဝေ ၃
စသ ဠသည ဓ ဗမ ငီ

၉ ~: ဃ 8 ဝ ၈


ဇၤဇဇ 84&ိ8ဓ ဧင5ထ

နဲ ဧ~ၱဇ8ဒ ဧစဗီထ

၉ ၈၈၀ ၁ၤဇေး ဓံ
ဧ 6၉၀ ၃5 3 ဂၢ စ

စ စီစ ဇေႆ ရေဗီထ {နိ
၈၈ ဇို စု8ထ

ဇ အန ဇဧဝးစဇီ ဧငေ5ထ
ရဲ ဆ@ဖ 5 8၈ ဆ

5 ထ ဇံ ဇတွဝၤဇ@၀@ထံ ဧစုဒီ
စဲ ငေ ဇီ ဇစ္ဆဲစဝ ငနဲ 5
စ ဏွ ဇီ ဇု အစသဇ မိ57 ဇ

ဧစုစဂ 5 8ဠဧဇငစဝဒ5 င
ထံ #၈ စံ စ ထဗ၀ဇာစန္က ငဆ
[ဥ ၈ ဇ ထ၉ ဘး 8 စံ
အာ 58# ၅၉၀ ဓ ဝထ

5 @ စး ဃ 8ဇဝဧ ဇ ဧရဗထ
ဧး ၀8ဇဓဇဖစထံ ဧထ

ငဲ ဆွး ဇို ဝထ
ညူ ၂ ထစ ၁(%ဖရွ 57 ဇ

ဧဧေဒဇီ ဇ ၁၈ 5ီစု@ဖ စစီ
၈ ဇီ ငး 6 ဒ
ဧဇံ ဖ 65ဖာ အစစ၈၉ ဝး ဗံ
စး ဇဝါ စအ ၉5 ဓ 5၈ ဗမ
စ ဓ ထ သလ ၉ဝဧအေစဝံ် စစထ
စာ စံ စဲဇစ္တစမ စစထ
3 ဆွဖ ဖိစစံဧ ဇင

င စံ 538 စ်ရ 5 ဇ

ဧ ဧထဝစ#ေဧဧု3 ဧစ္စဗေထ
အဓပ ဧ စငုံ5တ
6921: 8၈ ဆဆဲ စုဝ
ဝ ၃ ၇၄၅ 52 ဇ

ငု စထ အိစာဒကျ ငထ
ဖဝါး ဧထ ဒထ

~ ဇၤဗ၉၃၈သ@၈သ စစဗီထ

(3 ထဝ ၀7


( 81 )

စစစ ၉ ငစ ထလ စ္စ
စဝ ဝစ ဇဧျ ဇော ဧငေ5ဝ
#ာစ ဇစဖးဧငု ငီ

.1 | ၂ - လ

ဧစုေဧထ 5၉၉5၈ ဧငဝီထ
ငံ~သ ဇဇဇ ၃5
စံ ဝေးဖၤစတွ ဇစဗီထ

၇. ၀. - ၂)

ဒဝ ဇစ္ယဇီဧစုေ ဝစ၃ူဒထ
71 75 4. ၂၆
၄၄ ႔4၉၈ ဇဇံ ဧငံဗီထ း
ဇရ သဇ 5 ဗ ဇ

စ္အဒ၅ဌ ဧး ထ ဧစားသဲ စေစ တဖ စထ

ရ ဃ ဇ ဓဝဖိဓစစ စစထ

~ ဃ တၱ ငုံ51ဧဃေးမ ဇူလ ရ၃ုဒေထ

(လာ =. ၁
ဧဇံ အး ဧင5ီထ
ထပံ ဖစဇဆဲ ဧထ
စံ ဇ္လထ @ဧလဇီ ဇ ဧစေဗီထ
ငံ ၁၉၈&ဖါရ 5 ဓ

39 ၉5ဌဝိထ ဧသ @ဧဗီထ
၈ ဆေး 4မ စငဗထ
ဦ. ၁. |. ၁၀.
ဓ 899၈၉ 5 ဗ

2လဇ ဇဇ ဧ၃5ထ
~ ဗ ငထ
ဃ ဇဇ္ဍါဇၤးစဖံ စစု5ထ
ဧထ ဇ &၇ဇ ဘ ဇ

287 ဇ ဖ ဒဝဃဧဇလေဒသဲ ဧသာ ခအ
န္က ၉ ခစး ငထ

ဧဇဖဒဏဖ 5 စ ဇ 5

~ ဖ ဧ အစမွ 5 ဒ ဇ

ဇၤဇဧဇီံ ခဧဇဧငံ စွ
ရီးး'ဇဇာ ၈ ဧဝံ စွ
အ စဇ ဇဇ လ စ္စ
(ကာ ၇. ၁၇


389 ဝး စး
(|...)
စံ ဃာ စး
(=)...

၂
ဧ္ဝဲသံ
စဲ လ
စ ထ ဂံ

ဇ
ဇ @#37
@စ @53
@~ စစ
(- ၂.
(.:| အ.
=. ၂
(လ. .|

စ္ဆ

ဧေမျဲ
ပ |
@စ ဂ

(=) မ
လေ လ်]
စဲ
စ္ဖ

ဧ ၉၀ ငေဗိထ

စံ5၉ ဧ၃5စထေဒံ စ္စ
ရ ထဖ ဧ
စစထ @ 523 ဓ

စစမ ဇငမီထ
5ဃဧဝၱံ ဆသ၃@ ဧငေ5
-ဃဧ8ဝဇ စး ဒထ
၂ ၁... - လ

စဲ 85စစွှေ ငမ

ရှစ ဧ ၁၉၆68 ဓ၃ဗီထ
3493 စ၀ဝစို ၀းဧုမံ
ဥစ ဇု 5 ၉ဇ

စံ ဝဲ စရထ
လ ဧဝံ 8
ငံတ စ္စ
႔၉ ထင 8

ငုံစ@ ထစ 588၀8

ဧဖး ဧ ဇစေဗဠစ ဒ င္ထ
ဧစ ဗ ဃ ၉37 ဆထဝဲ ဆွ
၆ ဓည ၁ ၃

88 ဧထ 8၃8
စစစ ရွှေဆံ သဒ@ ဃ စစရာဥဧဇအဲ ဗုဒဠဲဇ၀ ၈
င၁ဒ ဇွတလဒ စ ဧလိ ၈၀
ဃ 5 တရု ငို ရဝ စ -
ဧ ရာ သ ၅ ဝာ
53 ၀၁၀ ၈ ၅ (စဲ
3 ခင ထံ ၈
လ ဇု၆&ိ လဝစေ စလ
| လ ဤ ဝအ 5 ၂) ၆
23

"၉၆၃၀55"

ာ~@ ဧစု၈ ဗီဖဧလေဆွ ၆၆ ဆဇီဆ ဃ ထံ

ဇမ ဇ တံ ဒဆ
233 ၈စ လခ စု?
ဒဏ မမခ စဆလ ရဆ

စစမ ငာ မငုဆ
ဆလဓိဆ ဖလင မမလ လမ.
အဒါ ၅9 ၈ ရထ စအ ဇ

ဧ ရှ (| လ္လာ

ခာ မမခ စေစ ဘာ (
(၂၁၈၀၀ ၉ ၁၁၅ ၁ = ၉၉၉ ၀ ၂

း စိမိဆ မဓမစမလ မမင.
ဇု စလ ၈၀၁ ၁ ဆဲခ. ၁. ၀၀

ထွမ် စေ မခဆ ၉၁ လအ စေမာ မေ 10 323 ၉
ငိ စ ဧး တာယ ဆဝ သမ ,

ရလာ ဆ ဝခ ၈ ဆေ!

ဗ ဓ ၁၈3 83 ဧတ 5၀ဗးဒ လာ.
အခင အေ အခ ဇ ၈ ဓမ ခမ လခ ၈3.

777700 0774 707370 0) 777077 7၃၈47၉ ၈/ .၆၉၈၈/စ#၉ //၉၉၈) 20၄ 7၇၈%% .၆/%၉၉[/) ၆70770
Full Text