Citation
Avy hatrany dia mamaky

Material Information

Title:
Avy hatrany dia mamaky nataon'i dr. Standing
Creator:
Standing, Herbert F.
Place of Publication:
Faravohitra
Publisher:
Imprimerie F.F.M.A.
Publication Date:
Language:
Malagasy
Physical Description:
In-16 (14 cm), 21 p., ill.

Subjects

Subjects / Keywords:
Friends Foreign Mission Abroad
Malagasy language ( LCSH )
Fiteny malagasy
Spatial Coverage:
Africa -- Madagascar -- Antananarivo -- Antananarivo -- Faravohitra
Afrika -- Madagasikara -- Antananarivo -- Antananarivo -- Faravohitra
Coordinates:
-18.933333 x 47.516667

Notes

General Note:
VIAF (name authority) : Standing, Herbert F. : URI http://viaf.org/viaf/260714490

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Holding Location:
SOAS, University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
459671368 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

AVY HATRANY
DIA
MAMAKY.
NATAON' i DR. STANDING.

FARAVOHITRA :
IMPRIMERIE F. F. M. A.

1926.M^ Y'^PAMPIANATR,Ampoiziko fa hahamaivana n raharahanareo mparapia-
natra tokoa ity bky kely bo tonga mora amin' ny
ankizy mihitsy ny mianatra mamaky teiay. AryTaba'ta-
nareo bo tonga arain' ny antony tsara ny fainpianafana az,
dia rata kendreo tsara izao zavatra voalaza eto ambany isao
1. Ampianaro aloha ny zanatsoratra, na ny feony na.ny
tarehiny.
2. Rebefa mahay tsara ny zanatsoratra ny mpianatra, dia
vao ampandrosoy ho amin' ny renisoratra. Ary amin'
ny fampianarana ny renisoratra, aza tononina akory
ny anaran' ny litera hoe: elony," aitso," etc.,
fa aoka hakambana amin, ny zanatsoratra mandra-
kariva no fanononana azy, Izany hoe: aoka ny
silaba na vnliiteny (toy nv la, fo, etc.), no hampia-
narina, fa tsy nv litera tsirairay.
3. Masaho isara ny fJanarana irciy vao mandroso ho amir
iiy hafa. Arv isan-andro, rehefa hanomboka fiana-
rana vaovao, dia mefcy raha verina daholo izay efa
voavaky tamin' ny fianarana lasa teo.
4. Ampitahao hatrany hatrany ny eiidriky ny litera vaventy
sy ny madinika izay momba azy isam-pianarana.
Samy asehoy tsirairay avy ny fifanahafan' ny marik'
ireo vaventy sy madinika ireo. Ny ankabeazan' ireo
dia mora hita foana (tov ny P p, S s, etc.), fa ny
vifcsivitsy kcsa dia samy hafa kely ibany ny endriky
ny vaventy sy ny madinika, ka raha tsy asiana
tarebin-tsoratra bafa manelanelana azy dia tsy ho
mazava amin' ny ankizy loatra ny fifanarahany
ny RR r).


1.
I. E. A. 0.
i. e. a. o.
IE. IA. 10. El. EA. E0. Al. AE. AO. 01. OA. OE.
ie. ia. io. ei. a. eo. i. ae. ao. i. oa. oe.
2- LI. LE. LA. L0. & la- io.
LA. L0. I-LA. E-LA. E-LO. A-LA.
la. lo. i-la. -la. e-lo. a-la.
O-li. lao. leo. loi. loa.
Lay. a-leo. a-lao. a-loa.
A-loi. i-lai. ae-li. le-la.
La-lo. loi-loi. o-li-o-li.
E-la-e-ia. lao-lao.
3 Tl. TE. TA. TO. ti. te. ta. ta:
TO. TAO. TOA. TEO, l-TI. I-TA. A-TI.
to. tao. toa. teo. i-ti. i-ta. a-ti.
A-to. e~to. o-ti. o-ta. ta-to. te-to. fco-fco,
Ta-ti. ta-tao. a-ta-tao. ta-ta-ta-ta.
Lolo Io


Lo~to te4o. Ta-la-ta. lo-to-lo-to,
Fl. FE. FA. FO. FED. FA I. FOI. A-FO. E-FA.
£L fe. fa. fo. feo. fai. foi. a-fo. e-fa.
A-foy. e-fao. fo-fi. fa-fa. fe-fl. fa-fao.
Ta-fo. fa-ly. fa-li-fa-Ji. fl-lo. fo-lo. fo-li.
La-fL ta-fo. fa-ti. ta-fl-ta. fi-to. fe^ta.
| Ta-fio. fo-fi. fa-ri. La-fo i-ti. E-fa te-to
! -la io e-lo io.
I eTHf"hET^r^
HI HO, H0, HAL H. HAI-HAK A HI. A HO.
| hi. ho. hao, hai hia. hai-hai. alii. aho.
A-hai. be-hi. ha,-ha. ho-ho.
5a~ho~ha-ho. ha-. ha-lo. J^^^m
i Lo-ha. ha-loa. la-hi. l-hi. ^flggp^
| Le-hi-ia-hi. io-io-ha. ha-tao. ^^^^^^
Ta-ha. io-ha. ha-fa, ha-fa- Hehf ^ -
ha-fa. fo-hi. fa-hi. fo-ha-fo-ha. te-ha-fo. ;
I To-lo-ho. A-hi i-ti fo-fi i-ti. Fa-li a-ha j
1 Fai ia-l'a-hi Fo-hi i-ti -lo i-ti- Ha- j
| fa-ha-fa feo io le-hi-la-hi io.
I *


VI VE. VA, VP, vi ve. m m
ff VE~ VA. I-V A-VI. O-VL
vi va va. i-va* a-vo* >vi a-vi o-vL
Ova. vai. vac, voa. vol. va- 7
va. va-vi. vo-vo. vao-vao. \| /
-vi-a-vi. va~la* la-va. la~vo. | /
A4a-voi. voa4a~vo. lova. |im]j
Va-ta. ta-va. ta-vi. to-vi vi- |jip
. tao. voa-ta-vo. to-vo-va-vi
Va-hi va-hao. vo-ho. vo4iai.
Va4i4ia. ta-vo4o. Lo4o~
ha-vi io va-ta ia To-vo- jfp^
la~hi la-va fe. ^ Jjgvaiaia
NL NE- .NA. NO. ni
Ni. NA. NO. A-NA. A-NI. E-NI. 0-NL A-NAO.
ni na. no. a-na. a-nh e-ni. o-ni a-hao.
A-nio. ai-na. no-no. na-na. ne-ni
No-ny. noa-na. i-noa-nao. ni-na-na-
na-na. la-li-na. o-lo-na* la-no-na-na.
Lai-na. lio-na. na-to. ta-na. ta-no.
Tao-na. na-tao. ta-na-na. no-fo. fo-ni.
Fi-no-a-na. fo-to-a na. he ni he ni.
Ha-ni-na. ha-no-a-na-na. va-no. vo-ni.


No-va-na. vi-na-ni. vai-na-na. vi-la-ni.
Ha-la-na. ha-fk-Ii-a-na. La-va va-ta-na
ni Mo~na. La-li-na va ni ho-na-ho-na ?
E-ni, ho-no, ne-fa ia-la-hi la-va f I
& Ml. ME. MA. MO. me. ma. mo.
MOA. MAI. MA-MI. MA-MO. MA-LA-MA.
moa. mat. ma-mi. ma-mo. ma-la-ma.
Ma-lai-lai. o-ma-li.
Ma-ti. mai-to. mio-fo.
Ta-mo-ta-mo. mo-fo.
Ma-hai. ma-ha-ma S
Ma-hia. ma-vo. me-na. Manavy
Ma-va-na. ma-lai-na. mai-na. mi-ai-na.
Mi-no. na-ma-na. mo-a-na. ma-toa-toa.
Ma-hi-ma-hi-na. ma-fa-na. ma-no-no-fl.
Ma-no-ha-na. mi-lo-ma-no. mai-va-na.
Voa-oma-na. Tao a-na-ti-n' I-ma-mo I
9- Kl,KE. KA. KQ. fci- ke. ka. ko.
KA.KQA.A-KO.I-KI.AI-KA.KEO-KA.KO-KOA.
ka. koa. a-ko.i-ki.ai-ka.keo-ka.ko-koa.


X-ka-ki. i-k&-l&. k&4o. loko. a-lo-ka.
To-ki. toa-k&. fco~koa. fa~ko. a-ko-fa.
Fo-ko.f ao-ka. fa-ka. a-ho-ho~ka. ma-ka.
Ko-iia-ka.vo-ko-ka.va-ki-va-ki.niG"kaa
A-vo-koa. va-ka-na. ka-mo.
Mai-ka.a-ka-ia-iia. he-li-ka.
A-ta-ka~lo. hi S -ki fl ~ ka.
Va-hoa-ka. Voki a-ho.
Ka-mo to~ko& X-ko-to-
ke-ii. Va-ki ni fe-fl-lo-ha.
A-ko-ho4a hi ma-na-ko-ho-ko-ho-
va-vi.
ia ZL ZE. Z. ZO. 26. za. zo.
ZO. A-ZA. I-ZA. A-Zl. I-ZI. ZA-ZA, LO-ZA.
zo. a-za. i-za. azi i-zai. za-za. lo-za.
Xj-za. la~zao. ta~zo. te-za. zo-to. za-to.
X-za-to. tai-za. za-fi. fa-fa-zo. ha-zo.
Zo-hi i-za-ho. i-za-hao. z-hi. zo-vi,
I-za-ni. a-ni-za, o-zo-na. so-ma. za-ka,
Zo-ki,ha-lo--m-na.mi4o-zo-ka.za-to-vo.
Mi-ki-za-ka. Va-za-ha. mi-ka-za.
Mi-za-ha. la-zai-Ba. mi-zana. ma-za-na.

Akoholahy


Ma so tea, fa a za ma lai na. X za no
na ka ni mi za na ? I za hai hi a ni no
naka azi. Ai za koa ni vato? Izakao
ao a na ti va ta. E fa no ha ni n' ni
a II ka ni Id to za. Zo vi i zao ? X za ho
bia ni.
n- JL JEe JA, J08 & Je- ja. jo
JE JI. J1JUAOJAO. JAIL JALA JALA .JAK.
jeji. jiji. jaojao. jali jalajala. jaka-
Jaki. jako. jokojoko. jo- ~
kai ki. jai kojaike, jafajfa. lip
Haja. hajia. ha jai na. mi ^^^
jali. Jo na- mao ja. jamo ka,
Ka ja ka ja, je ji la va. jio. ji-
hijihi mijehojeho. mija- ^^^t
nona. Mi jaiko jaiko ni JakQ
tana. Mikajakaja ni voia ni lo-
ho lona. Mi ja li mafi ni alika fa
vo noi n' ni za za.
ISTTdT WW^^^
DA, DIA. DIG. ODY. ADY. DIDY. DADA. ADALA.
da. dia. dio. ody. ady. didy. dada. adala.


Do do do do, a da lo. do la do la. ta dy.
Tadi dy. fa dy. fi dy. fody. ha dy. hi dy.
Ho dy. hao dy. va dy. vi dy. no dy. ha-
dino. adinina. amidy.
Mi a dy. do ka. da ka. if^v^k
Di ka. ka o dy. Adijady. f ^jyjtt
A la ha ma dy. la di na.
Ma die ny flta'flanao. | llt^-
Daka manao ahoana
i zany na ta o ny i zany I
Di di o amy ny famaky ^hy
ny ha zo. I vi di a no atodiakoho aho.
Mi do la do la ny lo ha n' ny za zake ly.
Do ny a ho da da, a za fa dy ke ly.
13. PL PE, PA, PQ, Pi- F@< Pa* PO-
PDA. PPAPPA, PEPO.PIPA.PiLY.PIHY.
poa, papapapa. pepo. pipa. pily. pihy.
Mitepotepo. mi to pa to pa. mipiti-
pi ti ka* piaka. h to polo, telopolo.
Yalopolo. mipaika, peho. poka.
Kapa. kopy. kapily. zepizepy. zipo.
Po a ka t. mi ka po ka, po i zi na.


14. Bl. BE. BA. BO. bi. be. ba.to. 1
BO. BA. BAO. Bl BY. BA BO. BO BO. BA BY,
bo. ba. ba o. bi by. ba bo. bo bo. ba by.
Ba be o. bo la ky. ba la. ba o-. .
lina. bo to. bo do. bata. |
Be ta o. ta ba ta ba. ta bo- | ^SSSL I
na ka. bi ti ka. mi to ba ka. r 1
Boka. baka. jabo. do bo. \JU \
Mibebaka. baiko. koba. "Bibikeiy |
Bi ka. bi ka na. ki bay. bo zy. bo za ka.
Mi be di be dy. Ni ho by ny va ho a ka.
K> \y fa ka ki tay be ba ha na.
15- Rl. RE. RA. RQ. ri. re. raTro"
RY. RE. RA. RO. RO A. A RY. A RO. 0 RA. A RA.
ry. re. ra. ro. roa. ary. aro. ora. ara.
Ireo. re re. rora. rarao. laro. toro.
Fa ra. fa ry. ro fy. ro £1 a. ra fy. fa ra ra.
Fa ra fa ra. ha re fo. re ny. ho ro ho ro.
Bara. rohy. roahy. he re zo. very.
Vary. vory. vorivory. vero. ro va.
Rava. revo. ravina. ravaka. rapaka.
Ki ra ro. ro no no. ra ry. za ra. ra za na.


Tapatapaho ny fary ka anome-
zo k ly va ni ny i ray a ho.
GL 6E- GA. GO, gj- s*- s*- go-
GAGA.-GIGA. GE GY. 60 GO GO GO. GO A.
gaga. giga. ge gy. go go go go. go a.
Go ka. go ai ka. go ra. ga m la. ga ra-
ba. gazty. go ay. gjao. flhogo.
Go a vy.
Ga ga a ho ma hi ta frza ny. Ho go y
k ly ny vo lo na o. Ma my ny go a vy.
17- SI. SE. SA. SO. si- r. sa. so.
SY. 8A. SAG. I 8A. A SA. 0 SA. 0 SY. 81 SA.
sy. sa. sao. i sa. a sa. o sa. o sy. si sa.
50 so a. sa sa. sa sa o. ^
51 a si a. lo so. la sa. Jim
Hosy. savao. savony. sanasana.
Nosy, sa i na?ma so. sa my. sa oka. ma-
si a ka. ma sa ka. fi sa ka. na n so ra na.
Sa la sa la. sa ha la.
Sata. sotisoty. so-
il na. sa fo sa fo. fa-
si ka. sa ha. sa hy.
Soavaly


Sary. rasa. sazy. Jesosy. sady. diso.
Peso, bibasy. Malagasy, sofa. Riby
masiaka ny fosa. Maro no te-ho Ra-
salama. Inona avy no amidy ao?
Misy peso sy bibasy ary mananasy^
is- TS I. TS E TS A, TS 0 M- t^Ttsa.tso.
T8Y.T8IA.AT8Y. IT8Y. MIT81T8Y. T8ENA.
tsy. tsia. atsy. itsy. mitsitsy. tsena.
Tsahotsaho. mitsotsotsotso.
Tsilo. kafcsaka. vitsy. vitsika.
Vatsy. tsiny. tsinay. kotsa-
kotsa. saoka. tsakotsako.
Katsaoka. patsa. petsapetsa.
Tsapatsapao. mibitsibitsika.
Tsiry. mahatsiravina. tsa-p^^^S^-
rovy. tsara. ratsy: rotsi.ro- Hitsikitsika'
tsy. Mianara amy ny vitsika, ry ilay
kamo! Nilatsaka be ny orana ka
kotsa mihitsy izahay.
9JR1. TRE.TRA. TRQ. tri.tre.tra.tro.
TRATRA. TROTRO. TRiATRA. LOATRA. FATRAJRA. T
tratra. trotro. triafcra. loatra. fatratra.


Fitaratra. tototra. hatrotro. hatra. he-
tatra. mivatravatra. trano. mitraka.
Matroka. katratrao. kitro. zatra. oza-
tra. mizotra. trozona. ditra. potraka.
Apetraka. botribo-
try. ratra. sitraka.
Satroka. sotro. si-
try. satria. s&na-
tria. Tototra ny
tatatra. Mararin'
ny kitrotro ny ankizy. Naditra loatra
ilay soavaly, ka lasa niriotra mafy izy
ka tapaka tery ny kitrokeliny.
20. DRL DRE. DR. DRO. to'to.dra.dro.
ODRE! DRIDRIDRIDRY. MIDRADRADRADRA.
odre dridridridry. midradradradra.
Midredridredry. drodroka. midraho-
draho. naradratra. za-dratsy. gadra.
Gidro. godra. Nony voatifltra ny gidro
nidradradradra mafy izy. Efa
natao gadra-lava ralehilahy.
Bitro


21. PI. PE. PA. PO. pi. pe. pa. po.
M PI. M PE J PA. M PO. mpi.mpe.mpa. mpo.
AMPY. AMPIO. OMPA. AMPELA. AMPALY.
ampy. ampio. ompa. ampela. ampaly.
Ampalesina. tampoka. tompo. aki-
mpy. rahampitso. ampitomaniana.
Ampasimpotsy. ampisarahina.
Anakampo. mpanompo. ampoizina.
Olom-poana. olom-potsy. Tsy ampy
ny vola. Aza mitaraina tanana
ompaka. Tampoka ny nihaviany ka
tsy nampoizina akory.
22. BI. BE. BA. BO. w- to.
MBI.MBE.M B A. M BO. rnM.mbe.mba.mto.
MBA. 11 BAY. OMBY. AMBY. MBOLA. TAMBY.
mba. mbay. omby .amby. mbola. tamby.
Lambo. oditambavy.
Ambony. vazimba.
Tambo. mivimbina.
Mambeta. fqjnba.
Hombo. ampmbo.
Ambininy. ambany.
Komby. akambana. malambolamtto.
Jamba, dombo. tombo.
Ombikely


Sambo. Dombo ny antsy. Toy nyla-
mbolahymitsako moka, sitrany ahay
vaza-mihetsika. Me nana amby tsy
ampy toy ny sola somorina.
23- 11 TE. TA. T0a ti. te. ta. to
NTI. NTE, NT A. NTO. nti. nte. nta. nto.
ENTO. INTY. MANANTY. MANONTANY. TANTY,
nto. inty. mananty. manontany. tanty.
Lavanty. tonta. fintana.
Fant&ka. hanta. vonto.
Venty. vantana. va-
ntotra. manta. kanto.
Montotra. amontana.
Antokony. antony. do-
nto. antitra. santatra.
Aleo manontanitany
foana hihomhzana, toy izay manao-
nao foana hotezerana. Xsa ny amo-
ntana, roa ny aviavy, Adaladala ma-
nam-benty.
24. Dl. DE. DA. DO. di. da da. do.
NDI.NDE.NDA. NDO. ndi. nda nda. ndo.
ANDO. MANDO. LANDY. ANDEHA. MANDQNDONA,
ando. mando. landy. andeka. niaiidoiiilona.
Ant id a h y


Londolondo. Londna. tenda. man-do-
mando. ondaxxa. Mandoka. mapan-
doka. sandoka* mandoko. Mijaiko-
jaiko fahdeha py tana.
25. Kh KE. KA. Kfl. ke. ka. ko.
NKL NKE, NKA. NKO. i0 nke. nte nko.
HANKY! KANKANA. TANKINA. AHKQNA. ANKAY,
| hanky! kankana. tankina. ankona. a&kay.
Mihdnkona. mivonkona. Ankova. An-
karatra. Tankarana. havankavana.
Vankona. manko. mainka. Tankina
ny fantsakna. Kankanina ny zaza.
Hanky! vankona no hanadiovana aay..
26. GL GE. 6A. GO. gi g* ga, go.
NGL NGE. NGA. NGO. ngi. nge. nga. Ego.
1NGA0. ENG. LAI NGA. iNGAHY. LAI N80L AI NGO
ingao.enga.laingaeingahylaingolaingo.
Tango, ibngotra. ongo-
tana. vongy. nongo.
V a i n g a. mi vongana.
Vingavingaina. zinga.
Mininginingina. ma-
nga. mongomongo.
Maingoka. akanga.
Maingoka.


Dangy. dongadonga. ampinga. am-
ponga. ampanga. banga. bonga. saingy
Songosongo. Banga vao tia katsaka
Kidoagarambita I kidongodahy 8
27. TRI. TRE. IRA. TRG. tri. toe. tea. tre
NTRL NTRE. NTRAJ4R0Htri.ntr8.ntra.Etro
ANTRA. ANTRA0! AN-TJRANQ, ANTRANTRA
antra, iantraof an-trano. antrantra
^febantra Jokoa io lehilahy io.
23. DRL ORE. DRA. DR. dri. dre, dra. dro
sNDRLNDRE.NDRA.NDR Q,ndri.n(ke.ndra.iidro
ANDRO. ENDRE! ENDRSKA. HINDRV. HENDRY
andro. endre! endrika. faindry, faendry
Tandra. indrindra.
Tondro. aondrika.
Andriamanitra.
Handrina. mion-
draha. trondro.
Traildraka. fan-
drika, fandriana.
Miandrandra. sa-
hondra. mandray.
Mirandrana. va~
ndrika. mandrakizay. miendrkTako-
ndro. Manao karendrina ny ankizy.
Arnpondra-


29. T8I. T8E. TSA. T80. ML tse. tsa. tso.
NT81.NTSE.NTSA.NTB0.ni3i.nt88.atsa.iiteo.
ANT8Y. INT8A. AONTSA. FARANTSA, VINTSY.
antsi. intsa. aontsa. farantsa. vintsy.
Hantsana. vontsira. an-tsena. man tsy.
Mantsaka. mantsina. miantso. fia-
ntsoantsoana. Dombo ny antsy. Vo-
rona tsara tarehy ny vintsy. Mahi-
hitra an' ombika ka mantsin-kena.
acTji. JE. JA. JO. ji- j- jai joT
NJ1, NJE. No A. NJO. Pji. pje. nja. ujo.
ONJA, ANJABY. LA NJA. TANJONA. YANJA.
onja. anjaby. laaja. tanjona. vanja.
Karsjo. akarsjo. saonjo. Jesosy noMpa-
monjy ny olombelona. Lanjao ny vola.


Gmbilahy tanimanga
OHABOLANA.
Tantely afa-drakotra, ka anjakan' ny
adala rehetra.
Ny lainga donga takona, fa mafaia
mifanatrika.
Ataovy sotro ranon'
akoho; kely azo
jonjonina, be azo
jonjonina.
Ny maty aza te-ho
maro. _____
Ombilahy tanimanga, hy tompony
hiany no mitrena.
FAMPANONONAN.
Hay kely sahy andriana ?
Manam-bava hihinana, fa tsy manan-
kibo hitelemana ?
Taolam-potsy mody harena ?
Betain-tsy zaka, afindra mora foana?
Kapain-tsy hita fery ?
Tanora banga, anti-boribory ?
Maxieno ny maty hahalafo ny velona ?
Manendry toa filo, tendrena toa me-
naka?
Ny vavany iray, ny masony manerana
ny tenany rehetra ?
Ny tongony tapakatsy nahafaty azy, fa
ny lambany latsaka no nahafaty azy?


ILY AMBO namonjy zza&ely.
Misy karazan' alika any an-day
atao hoe Hovafondiianda. Makadi-
rbe izy ireny, nefa mora baikoina, ary
mdrindra fa fatra-pitia ny tmpony
loatra izy. Isan' izay alika tian' ny
'lona
mihitsy
i zj nofao
ny ba-
tear a~
mpana-
hiny ey
ny fahaizany hamonjy ain' olona zay
sandra latsaka any anaty rano- Ity
sary ity dia mampiseho ny hamonjeny
zazayavy kely efa latsaka tany anaty
rano toy izany. Maro ny zazakely sy
ny oon-dehibe efa novonjeny, ary na
dia sasatra tokoa aza izy dia tsy
avelany raha tsy tonga eny an-taneiy.


MAHA1ZA MIF ANDFITR A.
Nisy. osy roa sendra nifanena an-
kadilanana. Ary nisy hantsana lalina
sady maizina teo atnb&niny, sy' vato-
lampy mideza nitatao tao amooniny.
Ary tery loatra ny lalana ka tsy nisy
azon'" ireo osy roa nandehanana na
hitodihany hiverina. Dia nandry tsi-
moramora nv anankiray, ary ilay iray
kosa nandena nitety teo amboniny.
Ary dia niarina ilay anankiray nony
efa afaka ilay namany, ary samy afaka
soa aman-tsara teo izy roa, ka tsy nisy
naraira akory.
Raha ny biby aza mahalala hifande-
fitra toy izany, dia mba fcokony haha,-
lala hifandefitra koa isika oiombeiona.


XLAY MPINDRY TSRA.
Hoy Jesosy hoe: Izaho no Mpiandry
Tsara: ny Mpiandry Tsara manolotra
ny ainy hamonjy ny ondry. Izaho
p no Mpiandry Tsara, ary fantatro ny
| Ahy, sady fantany Aho.
Jeso Mpamonjy, Mpiandry tokoa,
Ampivereno hanaraka Anao;
Ondry mania, manary ny soa,
Aza avela hiala aminao.
Varivariana, salasalaina,
Be ahiahy, jereo izahay;
Ampianaro ny tsy ary saina,
Ampitsaharo ny fanianay.
30


NY MAMBA.
Hianareo izay tsy mbola nahita ny mamba, io sary
ambony io jerna, fa io no mampiseho ny endriky ny tare-
hiny. Maraba na voay no anarany. Raba mbola kely na
vantony izy dia atao hoe voay; fa rebefa lebibe sy makadiry
diaatao hoe mamba. Nefa ny sasany mibevitra fa misy
karazana roa izy : nv voay, boy izy, dia karazana madinika ;
fa ny raarnba kosa dia karazana vaventy, ka na dia mitovy
endrika aza izy, dia toy ny voalavo sy ny totozymitovy
tarehy, nefa sainy hafa karazana.
Mafy dia mafy ny bodi-damosiny sy ny lanimandriny ka
tsy laitry ny lefona, saiky hoatra ny vato ny bamafiny.
Any anaty rano no fto-ponenany, nefa tsy mba maharitra ela
loatra any tabaka ny bazandrano snsany izy, fa misebo
matetika, sady mabaritra mipetraka an-tanety tabaka ny
zava-manan' aina sasany izay tsy mivelona any anaty rano.


NY LION A MARAtfY.
(a-ngano).
Efa anti-dahy tsy afaka hirernby intsony, hono, ity liona
ka nanao hevitra izy. Nankao amin' ny lavany, hono, izy
ka nody narary, ka tiany ho fantafcry ny biby rehetra ny
aretiny. Nalahelo azy,- hono, ny biby befcsaka ka nidibra tsi-
rairay taoan-davany mba bamangy azy, kanjo izay tafidibra
dia nohaniny avokos. Nony efa tsy nisy nivoaka intsony,-
hono, ny biby namangy ilay liona, dia fantbry ny fosa kosa
fa fitaka nataon' ny liona foana izany, ka dia mba lasa, bono,
izy namangy azy, nefa tsy neby nidibra, fa ter am-bava-
lavaka ihany no nijanona, ka niarahaba ny bona. Dia hoy,
bono, ny liona : Tsaratsara ihany aho izao, fa nahoana,
ho' aho, no tsy midibra mba biresaka, fa no dia mijoro foana
er am-baravarana ?"
" Trarantitra, tompokolahy," hoy ny fosa, "lantatro fa
betsaka loatra ny dian' ny biby niditra tato, nefa tsy hitako
nisy niverina akory ny diany." -
Hendry izay tsy tratry ny loza nobo ny nabibany ny faha-
voazan' ny sasany.


School of Oriental & African 3t
v, . University of London, W.O.i
HEADING "AT SIGHTft.
by DR. fl. P. STANDING.
Hints to the Teacher.
"I hope that this little book
will lighten your work, and also
that learning to read will be easy
to your scholars. If you wish
your teaching to be successful,
follow the hints given below
1. Teach the voweIs first:- their
form and sound.
2. Next teach the consonants, but
do not pronounce them apart from,
but always with, a vowel; that is
to say teach the syllables (ex. la,
fo, etc.) and not the letters sep-
arately .
3. Do not pass on to anything fresh
until what you are teaching is thor-
oughly mastered. Every day before
teaching anything fresh go over what
has already been learnt.
4. In each lesson point out the
capital letters and the small ones
that correspond to them and show
how they resemble one another. In
most coses the resemblance is easily
seen (P.p., S.s., etc.) but in some
the shapes of the capital's and the
small ones that correspond to them
are not so easily seen and must be
carefully pointed out (R.r.)


Full Text

PAGE 2

habaD:l-aivana ny rabarabanareo natra tokoa ity boky ke ly itj; ton ga m a:nkizy mibitsy ny mianatra mamaky teny. .. ;;.:1 nareo bo tonga amin ny anto n y tsar a ny fampianaran:.1 azy, dia mba kendroo tsaraizao zav atra voalaza eto ambanyizao ;1. Ampianaro aloba ny zanatsoratr a na n y feoTJy na ny tarebiny. 2. mahay lsara ny zanatsoratra dia vao ampandroe_oy ho amin' ny renisoratra. Ary amin' ny fampianarana ny renisoratra, aza tononina akory ny 1\Daran' ny literahoe: "elony,'' .aitso." eta., fa aoka.hakambana ny zanatsoratra mandra kariva no fanononana azy. !zany hoe : aoka ny silaba na vnkiteny (toy nv _J,A, FO, ETC.), no hampia narina. fa tsy nv lite1 a tsirairay. 3. fsam ny fianqrana iray vao mand1oso no rtmin' ny hafa, Ary isan-andro. 1 : ebefa banomboka fiana rana vaovRo, dia mety raha averina daholo jzay efa voavaky tamin' ny fianar ami lasa teo. 4. Ampitabao batrany batrany ny endriky ny litera vaventy sv ny madinika izay momb.a a2:y isam pianaranR Samy aAehoy tsirairay avy ny fifanabafan' ny marik' i reo vaventy sy mailinika ireo. Ny Rnkabeazan ireo dia mora hita foana (tov nv Pp, S s, e tc.), fa nv vitsiV'itsy kcsa dia samy h11fa k ely iha ny ny endriky ny vaventy sy ny mad L nilm, raba tsy asiana tare bin tsoratra hafa azy dia t?.. V bo mazava l:!,min' ny ankizy loatra ny fifanarabany ny R R r).

PAGE 3

1 1 : E A. 0. t e. a. o. ( I E. I A. I 0. El. EA. EO. AE. AO. 01. OA-. OE. ie. ia. io. ei. ea. eo. ai. ae. ao. oi. oa.. oe. 2. Ll. LE. LA. LO. 11. le. 1a. LA. LO. I-LA. E-LA. E-LO. A-LA. la. lo. i-la. e-la. e-lo. a-la 0-li. 1ao leo loi. loa. Lay. aleo a-lao. a-loa. A-loi. i-la.i ae-li. le-la. La-lo. loi-loi o-li-o-li. E-la-e-la. lao-lao. Lolo io a .. Tl. TE. TA. TO tt. te.ta. ti{ I TO. TAO. TOA. TEO. 1-Tl. 1TA. ATl. to. tao. toa.. teo. i-ti. i-ta. a-ti. A-to. e-to. o-ti. o-ta. ta-to. te-to. to-to. Ta-ti. ta-tao. a-ta-tao. ta-ta-ta-ta..

PAGE 4

4. Fl. FE. FA. FO. fl. fe. fa. fo. Fl. FE. FA. FO. FEO. FAI. A-FO. E-FA. fL fe. fa. fo. feo. fai. foi a-fo. e-fa. J A-foy. e-fao. fo-fi fa-fa. fe-f:l. fa-fao. TaA'o. fa-ly. fa-li.:fa,li. f:l-lo. fo-lo. fo-li. La-fi. ta:fo. fa-ti. ta-fl-ta. fi-to. fe,.\ta. Ta.-fto. fo-fL fa-ri. La.-fo i -ti. E-fa te-to e:-la io e-lo io. 5 HI. HO. hL he. :ha. ho. / HI. HO. HAO. HAL HIA. HAr-HAl. AHI'. AHO. hi. ho. hao. hai. hia. hai-hai. -ahi. aho. A-hai. he-hi. ha-ha. ho-ho. Ha-ho-ha-ho ha-la. ha-lb. Lo-ha. ha-loa. la-hi. le.;.hi. LG-hi-la-hi. lo-lo-ha. lia-tao. to-ha. ha-fa. ha-faha-fa. fo-hi. fa-hi. fo-ha-fo-ha. te-ha-fo. To-lo-ho. A-hi 1-ti fo-fl i-ti. Fa-li a-ho. Fai ia-la-hi. Fo-hi i-ti e-lo i-ti. Ha-fa-ha-fa feo io le-hi-la-hi it>. I

PAGE 5

. f6. V I VI. V A VO. vi. ve. vo. -----V I. V E. V A. 1-V A A-Y 0. 1-V I. AV I. 0-V I. vi. ve. va. i-va. a-...vo i-vi. a-vi o::vi. O-va. vai. vao. voa. voi. va-va. va-:vi. vo-vo. vao-vao: A..:vi-avi. va-la.. la-va. la-vo. A-la-voi. voa-la-vo. lo-va. Va-ta. ta-va vi tae. voa-ta.;..vo. to-vo-va-vi. V a-hi: va-hao. vo-ho. vo-hai. Va-li-ha. ta-vo-Io.-Lo-lo ha-vi io va-ta io. To-vo la-hi la-va fe. ---1 7. N!. NE .. NA. NO ni. ne. na. no. I NI. NA. NO. A-NA .. A-NI. E-N I. 0-NI. A-NAO. ni. .. na. no. a-na. a-ni. e-:ni. o-ni. a-nao. A-nio. ai-na. no-no. na-na. ne-ni.j N o-ny. i-noa-nao. nina-na. -I na-na. la-li-na. o-lo-na. la-no-na-na Lai-na. lio-na. na-to. ta-na. ta-no. Tao-na. na-tao. ta-na-na. no-fo. fo-rii. Fi-no-a-na. fo-to-a-na. he-ni-he-ni. Ha-ni-na. ha-:no-a-na-na. va-no. vo-ni. -----------------

PAGE 6

N o-va-na. vi-na-ni. vai-na-na. vi-la-ni. Ha-la-na. ha-:ta-li-a-na. La-va va-ta-na ni J ,io-na. La-li-na va ni E-ni, ho-no, ne-fa ia-la-hi la-va fe I 8. M I. M E. MA. MO. mi. me ma. m .o. MOA. MAl. MA-MI. MA-MO MA-LA-MA. moa. mai. ma-mi. ma-mo. ma-la-ma. Ma -lai-la.i. o-ma-li. Ma-ti. mai-to. mio-fo. Ta-mo-ta-mo. mo-fo. Ma-ha,i. ma-ha-mai. Ma-hia. ma-vo. me-na. Manavy '-------:-. -"------i Ma-va-na.. ma-lai-na. mai-na. mi-ai-na. Mi-no. na.:.ma-na. mo-a-n&. Mahi.-ma.-hi-na. ma-fa-na. ma-no-no-fi. Ma-no-ha-na. mi-lo-ma-no. mai-va-na. Voa-oma-na. Tao a-na-ti-n'I-ma.-moel 9. Kl. KE. KA. KO. ki. ke. ka. ko. KA. K OA. KO-KOA. ka.. koa. a-ko. i-ki.ai-ka. \teo-ka.ko-koa. t

PAGE 7

I-ka-ki. i-k.lr-la. k&-lo. lo-ko. a-lo-ka. To-ki. toa-ka. to-koa. fa-ko. a-ko-fa. Fo-ko.fao-ka.fa-ka.a-ho-ho-ka.ma-ka. Ko-ha-ka. vo-ko-ka.va-ki-va-ki. mo-ka. A-vo-koa. va.-ka-na. ka-mo. Mai-ka.a-ka.-la--n&. he-li-ka. A-ta-ka.-lo. hi-fi-ki-fl-ka. Va-hoa-ka. a-ho. Ka-mo to;..koa I--ko-to ke-li. Va-ki ni fe-fl-lo-ha. Ako'hoiahy A-ko-ho-la-hi ma-na-ko-ho-ko-ho va-vi. 10. Zl. ZE. ZA. ZO. zi. ze. za. zo. ZO. A-ZA. 1-ZA. A-ZI. 1-ZAI. ZA-ZA. LO--ZA. zo. a-za. i-za: a-zi. i-zai. za-za. lo-za. La-za. la-za.o. ta-zo. te-za. zo-to. za-to. tai-za. za.-ft. fa-fa-zo. ha-zo. Zo-hi. i-za-hao. ze-hi. zo-vi. I-za-ni. a-ni-za. : o-zo-na. zo-ma. za-ka. Zoki.ha-lo-za.-na.mi-lo-zovo. Mi-ki-za-ka.. Va-za-ha. mi-ha-za. Mi-za7ha.la.,.zai-na. mi-za-na. ma-za-na

PAGE 8

Ma zo toa, fa a za ma lai na. I za no na ka ni mi za ne;? I za hai hi ani no naJka azi. Aiza koa ni vato? Izaha6 ao a na ti va ta. E fa no ha ni n' ni a li ka' ni ki to za. Zo vi i zao ? I za ho b.ia ni. -11. Jl. JE. jA, JO. ji. je. ja. jo. JE J I. Ji J I. J A 0 J A 0. J A L I. J A LA JA LA. J AKA. jeji. jijL jaojao. jali. jaJajala. jaka. Ja ki. jako. jo'kojo ko. jo-, kai ki. jaikojaikc. jafajafa. l Haja. hajia. hajai na. tni1 I! jali. Jo na. maoja. ja.mo ka. 1 Kaja kaja.je ji lava. jio. ji-. hijf hi. mije.ho_je ho. mija,....,.: ::.. __ -l no na. Mi jai ko jai ko ni Jako. -I ta na. Mi kaja kaja ni vola ni lo ho'lona. Mijali mafl ni alika fa vo noi n' ni za za. 12. 01. DE. DA. DO. di. de. da.'do. DA. DIA. 010. ODY. ADY. DIDY. DADA. ADALA da. dia. dio. ody. ady. didy.dada.:a,dala. 0

PAGE 9

Do do do do. a da lo. do la do la. ta dy Tadid.y. fady. fldy. fody. hady. hidy. Ho ay. ha.o dy. va dy. vi dy. no dy. .dine. adinina.. amidy. Mi a .dy. do ka. da ka. Di ka. ka o dy. Adijady. A la ha mady. la di Maaio ny fl taflanao. Daka inanao ahoana iza_ny na.taony izanyl Di di o a ID:Y ny fa ma ky 1 Dihy ny ha zo. I vi di a no a to dd ako ho aho. Mi:dolado1any lohan' ny zazakely. Do ny a ho. da da, a Za. dy ke ly. 1s. PI. PE. PA. PO. pe. pa. p'a. -I POA. PEPO. P1.LY. poa. papa papa. pepo. p1pa. p1ly. pihy. I Mite po te po. mi to pa to pa. mi pi pi ti ka.. pi aka. fi to polo. te lo'po lo. V a lo po lo. mi pa i ka. pe ho po ka. Kapa. kopy. kapily. zepizepy. zipo. Poakaty. mikapoka. poizina. ., r

PAGE 10

14. Bl. BE. BA. BO. bi. be. ba. to. BO. BA. BA 0. 81 BY. BA BO. BO BO. B bo. ba. ba o. bi by. ba bo. bo bo. Ba beo. bolaky.-bala. bao-}--"7"--li na. ,bo to. bo do. ba ta. J Beta o. ta ba ta ba. ta bona ka. bi ti ka. mi to ba ka. Ba k.a. }?a ka. ja bo. do bo. Mi be ba ka. ba i ko. ko Bi biker y 1 Bi ka. bi ka na. ki bay. bo zy. bo za ka. Mi be di be dy. Ni-ho by ny va h6 aka. KP fa ka ki tay be ba ha na. 15. RI. RE. RA. RO. ri. re. ra. ro RY. RE. RA. RO. RO A. A RY. A RO. 0 RA. A RA ry. re. ra. ro. ro a. a ry. a ro. ora. a ra. I reo. re re. ro ra. ra rao. la to ro. Fa ra. fa ry. ro fy. ro :fl a. ra fy. fa ra ra. Fa ra fa ra ha re fo. re ny. ho ro ho ro. Ba ra. rohy. ro a by. he re zo. very. Va ry. vo ry. vo ri vo ry. ve ro. ro va. Ra va. revo. vi na. ra va ka. ra pa ka. Ki ra ro. ro no no. ra ry. za ra. ra Z;\ na.

PAGE 11

Tapatapaho ny fary ka anomezo ke ly va ni ny i ray a ho. 16. Gl. GE. GA. GO. gi. ge. ga. go. GA. GA. Gl GA. GE GY; G'O GO GO GO. GO A. gaga. gi ga. ge gy. go go go go. go a. Go 'ka. go ai ka. _go ra. ga me la. ga raba. gazety. goay. gejao. flhogo. Gdavy. Gaga a ho ma hi ta i,<..za ny. Ho go y ke ly ny,' vo lo na o. Ma my ny go a vy SI. SE SA. SO. si. se. sa. so. SY. SA. SAO. I .SA. A SA. 0 SA. 0 SY. si SA. sy. sa. sao. i sa. a sa,, <:> o sy. si sa. :so so sa sa. !3&1 Q. 1 Si a si a. lo so. la sa. .. Sa la sa la. sa ha la. Sa ta. so ti so ty. so. fl na.. sa fo sa fo. fa-, Si ka. Sa ha. 8& hy. SoavaJy B;o sy. sa va o. sa vo ny. sa na sa na., Nosy. ma si a ka. ma sa ka. :fl sa ka., na. ne so ra na.

PAGE 12

Sary. rasa. sazy. Jesosy. sady. diso. Peso. bibasy. Malagasy. sofa. Biby masiaka ny fosa. Maro no te:-ho Rasalama. Inona avy no amidy ao ? Misy peso sy bibasy ary lB. TSI. 'TSE. TSA. TSQ.tsi.tse.tsa.tso. .... TSY. TSIA. ATS-Y. ITSY. MIT S ITJY; TSENA. I tsy. tsi.a atsy. itsy. mitsitsy tsena. Tsahotsaho. mitsotsotsotso. 1 Tsilo. katsaka. vitsy. vitsika. y I Vatsy. tsiny. tsinay. kotsa-. kotsa. sa.oka. tsakotsako. Katsaoka. petsapetsa. Tsapatsapao. mibitsibitsika Tsiry. mahatsiravina. tsa..: rovy. tsara. ratsy; rotsiro-1!Jitsikitsi;;' : tsy. Mianara ny vitsika, ry ilay : kamo I Nilatsaka be ny ora.na : kotsa mihitsy izahay. 19. TRI. TRE.TRA. TRO. tri.tre:tra.tro.'-: TRATRA. TROTRO. TRIATRA. LOATRA. I q I tratra. trotro. triatra. loa.tra. Ill'

PAGE 13

tatra: mivatra.vatra. trano. mitraka. Matroka. katratrao. kitro. zatra. oza tra. mizotra;. trozoria: ditra. potraka. Apetraka. botribo ..; try. rat:ra. sitraka. ; Satroka. sotro. sitry. satria. sana tria.. Tototra ny ;tatatra. Mararin' ny kitrotro ny ankizy. Naditra loatra r ilay soavaly, ka lasa niriotra mafy izy ka tapaka tery ny k,itrokeliny. 2o. OR I. OR E. DRA;-ORO; drt dre. dra. dro. 0 ORE! OR ID RI 0 RI DRY. M I 0 RADRADRADRA odre 1 dridridridry. midradradr84ra. Midredridredry. drod.roka. midrahodrallO. naradratra. za-dratsy. gadra. Gidro. godra. N ony vpatifl.tra ny gidro dia nidradradradra-mafy izy. Efa natao gadra-lava 11

PAGE 14

! 4 21. PI.' PE. PA. PD. pi. pe. pa. po. M PI. M PE. M PA. M PO. mpi.mpe mpa. mpo. AMPY. AMPIO. -QM
PAGE 15

Sambo. Dombo ny antsy. Toynylambolahymitsako moka, sitrany ahay vaza-mihetsika. Ma nana am by tsy ampy toy ny sola somorina. 23. Tl. TE. ti. te. ta. to NTI. NTE. NTA. NTO. nti. nte. nta. nto.l ENTO. INTY. MANANTY. MA_NONTANY. TANTY ento.inty.mananty.manontany. tanty. Lavanty. tonta. flntana. Fantaka. hanta. vonto. Venty. vantana. vantotra. manta. kanto. Montotra. amontana. Antokony. antony. dof nto. antitra. santatra. / Aleo manontanitany Antidahy foana hihomehezana, toy izay manaonao foa.na hotezerana.. Isa ny a.montana, roa ny aviavy. Adaladala manam-benty. 24. Dl. DE. DA. DO. di. de. da. -do. NO I. NDE. NDA. NDO. ndi. nde. nda. ndo. ANDO. MANDO. LANOY. ANDEHA MANOONOONA. ando. mando. landy. andeha. mandondona

PAGE 16

Londolondo. Londona. tenda. mandoma.ndo: ondana. Mandoka. mana.ndoka. sandoka. mandoko. 1-1ijaiko jaiko fab.deha py tana. 25. Kl. KE. KA. K-0. ki. ke. ka. ko. N K I. N K E. N K A. N K 0. nki. nke. n.ka. ri.ko. HANKY I KANKANA._ TAN_KINA. ANKONA. ANKAY. hanky I kankana. tankina. a!lk.ona. ookay. Nrihankon'l. mivonkona. Ankova. An karatra. Tankarana. havankavana. aukona. inanko. niainka. Tankina ny fantsakana. Kanka-nina ny zaza. Hanky I Vi}nkona no nanadiovana 26. G I. GE: G A. G 0: gi. ge. ga. _go. NG I. N G E. NG A. N G 0. ngi. nge. nga. ngo. -INGAO. ENGA. LAINGA. INGAHY. LHNGOLAINGO. ingao.enga.lainga.ingahy .lain go Tango. fongotra. ongo\ tana. vongy. nongo. Vainga. mivongana. Vingavingaipa: .zinga. manga. mongomo.ngo. Maingoka. akanga., Main'goka. u

PAGE 17

Dangy. dongadon;ga. ampinga. am ponga. ampanga. banga. bonga. saingy. Songosongo. vao tia katsaka. bita I I .TR.I. TRE. TRA. TRO. tri. tre. tra._. trs. NTR I. NTR E. NTRA; NJRO.ntri.ntre.ntra.ntro. ANTRA. IANTRAO I ANTRANO. ANTRANTRA. antra. iantrao I an-tranG>. antrantra. ,:ft/f.aklan tra -RI. ORE. ORA. OR dri. dre. dro. N D RI. N D R N D RA.N 0 R O.ndri;ndore.ndra.ndro. ANDRO. ENDRE! ENDRIKA. HINDRY. HENDRY. andro. endre f Tandra. indrindra. Tondro. aondrika. Andriam'anitra. Handrina. miondrana. trondro. Trandraka. fand ri ka. fa ndriana. -:Iviiandrandra sa-hondra. mandray. Mirandrana. va-Ampondra. ndrika. mandrakizay. ndro. Manao harendrina ny

PAGE 18

TSI. TSE. TSA: TSO. tsi. tse. tsa. tso. NlSI.NTSE.NTSA.NTSO.ntsi.ntse.ntsa.ntso. ANTSY. 1INTSA. AONTSA. FARANTSA. VINTSY. antsi. intsa. aontsa. farantsa. vintsy. vontsira.. an-tsena. mantsy. Mantsaka. mantsina. miantso. fiantsoa.ntsoana. Dombo ny antsy. Ve rona tsara tarehy ny vintsy. Mahihitra an' ombikaka mantsin-kena. SQ. Jl. JE. JA. JO. ji. je. ja. jo. NJI. NJE. NJA. NJO. nji. nje. pja. njo. ONJA. ANJABY. LANJA. TANJONA. VANJA. _Qnja.. anjaby. lanja. vanja. Mamonjy. Mianjonanjona. famonjena. Mimonjomonjo.vo-njy. ranjo. 1 Ka.njo. akanjo. saonjo. Jesosy noMpa-j monjy ny olombelona. Lanjao ny vola

PAGE 19

Tantely afa-drakotra, ka anjakan' ny -OHABOLANA. I adala rehetra. N y lainga donga takona, fa mahia mifanatrika. Ataovy sotfo ranon akoho; kely azo jonjonina, be a.zo j onj onina. Ny maty aza te-ho :rflaro. Ombilahy tanimanga :=emnilahy tanimanga,-ny tompony no i:nitrena .. FAMPANONONANA. -Ilay kely sahy andriana 9 hihiJ:!ana, fa tsy manan -= kibo hitelemana? Taolam-potsy mody harena9/ Betain-tsy zaka, aflndra mora foana? Kapain-tsy hita fery 9 Tan ora banga, anti-boribory 9 Maneno ny maty hahalafo ny velona? Manendry toa filo, tendrena toa menaka? Ny vavany iray, ny masony manerana ny tenany rehetra9 Nytongonytapaka tsynahafatyazy, fa ny lambany latsaka no nahafaty azy? Jl'

PAGE 20

ILAY .A.MBOA N.A.MO.NJY ZAZAKELY Misy k arazan' alika any an-dafy a.tao hoe Novafondilanda. Makadi ribe izy ireny,.nefa mora ary ind_rindra fa fa.tra;-pitia py tompon y loatra izy. Isan' izay alika tian' ny olon a ---mihitsy 1 izynobo n y hatsa:rampana. hiny s y n y fahaizany hamonjy a in' olon a izay sendra latsaka a.ny a naty rano Ity sary ity dia mampiseho ny hamonjeny zazavavy kely efa tany anaty rano toy izany. Maro ny zazakely sy ny olon-dehibe efa novonjeny, ary na dia sasatra tokoa"' aza izy tsy avelany raha tsy tong-a eny an-tanety. ,.

PAGE 21

MAHAIZA MIFANDEFITRA. > q N1sy., osy roa. sendra ni.fanena ankadilanana. Ary nisy hantsana lalina sady maizina teo ambaniny, sy vatolampy mideza nitatao tao amboniny. Ary tery loatra ny lalana ka tsy nisy azon ireo_ osy roa nap.dehanana nr. hitodihany hiverina. Dia napdry tsimoramora ny anankiray, ary ilay iray kosa nandeha nitety teo amboniny. Ary dia niarina ilay -anankiray nony efa afaka ilay nam,any, ary samy afaka soa aman-tsara teo :izy roa, ka tsy nisy naratra akory. Raha ny biby aza mahalala hifandefitra toy izany, dia mba tokony hahalala hifandefitra koa isika olombelona. ,.

PAGE 22

I I ILAY MPIANDRY TSARA. Hoy J esosy hoe: Izaho nQ Mpiandry Tsara : ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry Iza.ho no Mpiandry Tsara, ary fantatro ny Ahy, sady fantanyAho. J eso Mpamonjy, Mpiandry tokoa, Ampivereno hanaraka Anao; Ondry mania, manary ny soa, Aza avela hiala ainin.ao. Varivariana, salasalaina, Be ahiahy, jereo izahay; Ampianaro ny tsy ary saina, ny fanianay.

PAGE 23

' .. NY MAMBA .,. HIANAREO izay tsy mbola nahita ny mamba, io sary am bony io jerena, fa io no ny endriky ny tare hiny. Mamba na voay no anarany. Raba ml;:lola na vantony izy dia atao hoe voay ; fa rehefa lebibe sy makadiry dia atao hoe mamba, Nefa ny sasany mihevitra fa misy roa izy: ny voay, boy izy, dia kar!lzana madinika ; f a ny mamb!t kosit dia vav.enty, ka na dia mitovy izy, dia toy ny voalavo syny totozy-mitoy. y tareby, nefa samy hafa karazana. Mafy d_ia mafy ny hodi-damosiny sy ny lanimandriny 'ka tsy ']_aitry ny lefona, saiky hoatra ny vato ny hamafiny. Any anaty rano no fcito-ponenan.y, nefa tsy mba maharitra ela loatra apy tabaka ny hazandranq sasany izy, fa miseho mntetikR, sady mabaritra mipetraka an tanety tahaka ny zava-manan' aina &asany izay tsy mivelona any anaty ran o.

PAGE 24

J."":rr r _.. : N Y -LlDl:{_A: M AB:A.ttY ," -r (.!NG.A:No). hlrdinby r.ntso y ; l:ipno., itliomr ka .. iZ:y N anka o amih' uy'lav..ailY,, }1orto-, izy Ra __ ka_ trany ho. IJY arebii1Y: Nalabe 1 o azy; hor;)_o., I'iJ biJ)y ka tst rairay"""-aQ kanj.o tsynisy bivoaka iij'tsony., h :no, i Jay' l r o h a k'dHt-nY:" tosa kosa fa fit .a'ka pataon' ny k:a_ 'df a -rpba izy rl-a!l)_arrgy azy ; ne(a tsy nety niditra, fa :ter' am-baV:a'=' -iavaka 'baby no o.ijanona, ka. t 1 iarahaba ny liona Dia hoy, ho.no,, n liona : "TsaratsSlr a ihany aho izao, fa : naho!ln:;t, .hp" no tsy miditta Il1ha hitesali a, fa !':\O qia i:nijoro fgana ery ar;n-o mvarana,?" -_ ,.,,_, : ". _<" ':frarantitra, ,-'' boy, n y fosa, '"' fantatro fa lietsaka loatra ri_y qian' n J biby tato, tsy bit11ko .... nisy ny "' l .. .. .,. -ell tratt y riy n l militt.anJ. "llY voazan,ny sasan,y.

PAGE 25

:!-t -.,. r 4. Tn. each I essoil :Qo.int out .. the ca'pita'I>1etfer s ando, the small.' one s tna t correspond .to tHem:'" and .show ._ P.ow .orie; anot'he. r : _, -r.n ,cose s ,_rE1-Serifbf:a.nc e rs-seen-" (_p-'" P .. S:. s but. ,-ia Sqlpe -the. shapes of the ana __ .:the smal. l. ones that c or.respond t o'_'-:them: a re I}ot_ so easi'ly mus ; t -':be' -ca,rerully ppinJed o'iit _.