Citation
Exercises in Malay manuscript reading, with key in romanised Malay

Material Information

Title:
Exercises in Malay manuscript reading, with key in romanised Malay
Creator:
Dussek, O. T. (Ormonde Theodore) ( Author, Primary )
Place of Publication:
Singapore
Publisher:
Fraser and Neave
Publication Date:
Language:
Malay
Physical Description:
30, [8] pages

Subjects

Spatial Coverage:
Asia -- Malaysia
Coordinates:
2.5 x 112.5

Notes

General Note:
VIAF (name authority) : Dussek, O. T. (Ormonde Theodore) : URI http://viaf.org/viaf/198571669

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
390293 ( aleph )
x192569065 ( OCLC )
IBA418 /32567 ( SOAS Classmark )
IBA418 /23202 ( SOAS Classmark )
IBA418 /311361 ( SOAS Classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
1

Surat dngan bbrapa tulus dan ikhlas srta suchi hati yang puteh lagi hning
dan jrneh yang tiada mnaroh shak dan waham sa-lagi ada predaran chakrawala,

ia-itu matahari dan bulan daripada beta Raja.........yang ada trhnti pada masa

ini di-dalam ngri..........Dngan minta mudah-mudahan barang di-sampaikan

oleh Tuhan sru (sarwa) sakalian Alam apa-lah jua kira-nya datang ka-hadapan

majlis sri paduka sahabat beta Tuan......yang mnjadi magistrate di-dalam........

dngan kmuliaan srta pula mndapat slamat sjahtra-nya.

Bahawa surat tulus ikhlas kaseh sayang daripada beta Raja Miida............

wakil al-Sultan ngri Perak darur-Ridzwan brsmayam di-Bukit Chandan Sri
Andalan. Mudah-mudahan barang di-wasalkan oleh Tuhan sru sakalian Alam datang

ka-hadapan majlis paduka sahabat beta Tuan..............magistrate Kinta, daerah

Batu Gajah dngan sjahtra-nya.

3

Ini surat Tuan Captain Shaw, Lieutenant Governor Mlaka yang sudah
di-hantarkan kapada Yang di-Prtuan Muda Sharif Shaaban bin
Ibrahim Al-Kadiri di-dalam Krau (?) ada-nya.

Shahadan maka ada-lah kita maalumkan kapada sahabat kita: ada-lah surat
sahabat kita yang ada trtu (lis ?) kapada 16 haribulan Rabi-al awwal itu tlah
sudah-lah kita trima dngan slamat-nya. Ada-lah China Biu itu pun sudah-lah kita
trima dan itu China khabarkan yang Panglima Kitong dan Panglima Laboh ada
brsama-sama waktu itu, dan orang kdua-dua itu pun ada tikam brsama-sama kapada
mata-mata Police itu. Dan itu kdua-dua orang ada di-dalam sahabat kita punya
prentah dan sahabat kita punya orang. Dan kita minta skarang ini yang sahabat
kita nanti kasi itu kdua-dua orang Panglima Kitong dan Panglima Laboh itu kapada
kita, boleh-lah Hbikin bichara di-atas orang-orang itu di-dalam kita punya court, ada-nya.

Trkarang surat ini kapada 18 haribulan
Rabi-al awwal, Sanah 1288
ia-itu kapada 6 haribulan June, 1871.

5

Ini surat Captain Shaw, Lieutenant Governor Mlaka, yang sudah di-hantarkan
kapada Raja Bot bin Raja Jumaat, Lukut.

Shahadan maka ada-lah kita hndak khabarkan kapada sahabat kita, yang
kita sudah trima jawab daripada Tuan Governor Bsar yang mmrentah tiga buah
ngri, dari fasal kita punya surat mnghantarkan salinan surat sahabat kita itu:
dari fasal prompak yang samun mnangkap prahu Lukut itu, dan di-dalam surat
jawab itu dan Tuan Governor Bsar khabarkan hndak-lah sahabat kita mmbawa
prkara ini di-hadapan Tngku Dziauddin yang mnjadi Governor baharu di-dalam
daerah jajahan prentah Slangor ada-nya.

Trkarang surat ini kapada 7 haribulan Rajab Sanah 1288.

Ia-itu kapada 21 haribulan September, 1871.

Hukum Tuan Bsar Mlaka nyatakan kapada Pnghulu Kota di-dalam prentah
Alai: ada-lah Hamzah orang Pmatang yang dia-nya ada bawa buaya tiga ekor yang
dia kata dia ada tangkap buaya itu di-dalam Sungai Duyong Mlaka. Ia-kah atau
tiada yang dia-nya ada tangkap buaya itu di-dalam Sungai Duyong itu? Hndak-lah
Pnghulu kasi khabar kapada Tuan Bsar Mlaka dngan sgi'a-nya tiada boleh
tiada.

Trkarang kapada 27 September, 1871.

7

...........aku ambil ngri-nya blum puas hati-ku. Sa-tlah itu maka Maharaja

Rawana brtitah kapada sgala hulubalang, Hai tuan-tuan sakalian, siapa kamu
dapat mngadap Sri Rama prang? Maka smbah Jama Mntri, Ya tuanku
shah alam, barang di-titahkan tuanku shah alam mana dapat di-salahi oleh patek
sakalian, mlainkan bichara tuanku juga, krana pkrjaan ini bsar patek lihat.
Apabila Maharaja Rawana mndngar smbah Jama Mntri itu, maka brdiri anak
Maharaja: Ya tuanku shah alam, ada pun anakanda yang dalam gdong batu
mari kita kluarkan supaya anakanda itu kita kluarkan suroh mngadap Maharaja
Sri Rama dan sgala raayat-nya supaya habis mnjadi habu sgala raayat Sri
Rama. Maka kata Maharaja Rawana, Bnar-lah saprti kata-mu itu. Maka
dngan sa-ktika itu juga Maharaja Rawana pun mnitahkan orang mntri-nya
prgi mngluarkan anak-nya yang brnama Bdbas dari dalam gdong batu itu.

9

Maka mntri mpat itu pun prgi-lah ka-dalam bumi. Sa-tlah datang kapada
tmpat Bdbas itu lalu di-gali-nya tanah bkas gdong itu. Apabila brtmu dngan
gdong batu itu malca di-kluarkan Bdbas itu dari dalam gdong batu itu. Maka
di-naikkan ka-atas usongan; maka di-bawa-nya kapada Maharaja Rawana. Apabila
Maharaja Rawana mlihat anak-nya itu lalu di-plok dan di-chium-nya baginda akan
anakanda. Maka baginda brkata, Hai anak-ku, buah hati-ku, jikalau jangan
anak-ku saprti ini ngkau-lah dapat gantikan krajaan dalam ngri ini. Sa-tlah
sudah Maharaja brtitah dmikian, maka anak-nya (di-) suapi-nya oleh Maharaja
Rawana makanan yang endah-endah makanan itu. Tatkala itu Maharaja Babu Sinam
mlihat nujum-nya, krana ia tiada di-bri oleh Maharaja Sri Rama pkrjaan yang
lain hanya mlihat nujum juga. Maka sa-kali itu di-lihat oleh Maharaja Babu Sinam
dalam nujum-nya bahawa Bdbas sudah di-kluar ia dalam hndak di-hadapkan-nya
kapada Sri Rama dan bala tantra-nya. Apabila sudah di-lihat oleh Maharaja Babu
Sinam maka ia brlari-lari datang mngadap Maharaja Sri Rama. Maka baginda
mlihat Maharaja Babu Sinam datang brlari-lari, maka titah Sri Rama, Maharaja
Babu Sinam


2

Warkatul-ikhlas wa tuhfatul-ajnas yang trbit daripada fuaduz-zakiyah ia-itu
hati yang puteh lagi hning sa-lagi ada predaran chakrawala matahari dan bulan ia-itu

trbit daripada beta Tuan........Resident ngri---....Mudah-mudahan barang

di-wasalkan Allah Subhanahu wa Taala ka-hadzratal-mukarram sri paduka sahabat

beta yang Maha Mulia Sri Sultan...........ibni Al-marhum Raja...........Yang

di-Prtuan ngri.........daral-shahadah yang brsmayam di-atas singgahsana

takhta Krajaan di-dalam bandar Kuala...........balad al-adzam dngan bbrapa

slamat dan ksmpurnaan ada-nya.

Wa baadah kmudian daripada itu beta maalumkan...............

Warkatu'1-ikhlas wa tuhfatul-ajnas yang trbit daripada fuaduz-zakiyah ia-itu
hati yang puteh lagi hning dan jrneh yang tiada mnaroh shak dan waham sa-lagi

ada predaran chakrawala matahari dan bulan ia-itu daripada beta Sir..............

Governor tiga buah ngri Singapura, Pulau Pinang dan Mlaka.

Barang di-wasalkan oleh Tuhan Malikul-Hannan wal-Mannan apa-lah jua

kira-nya ala wajah al-karim al-sharif sri paduka sahabat beta al-Sultan..........

ibni al-marhum Raja.........Yang di-Prtuan ngri.............daraT-shahadah yang

brsmayam pada masa ini di-atas singgahsaiia takhta krajaan dan kbsaran di-dalam

istana bandar Kuala.........balad al-adzam dngan istrihat dan sehat srta khairu1-

afiat slamat sjahtra-nya.

Wa baadah kmudian daripada itu, maka ada-lah beta maalumkan..............

4

Bahawa ini-lah surat dngan bbrapa hormat taadzim dan takrim ia-itu trbit
daripada hamba tuan yang hina ia-itu Abdul Samad bin Tahir yang ada pada masa (ini)
di-dalam Kampong Kota di-dalam Rmbau Ngri Smbilan. Mudah-mudahan barang
di-wasalkan oleh Tuhan sru sakalian Alam ka-hadapan yang mulia Tuan 0. T. Dussek
yang broleh pangkat Ktua Malay Madrasah Mlayu Mlaka dngan bbrapa
slamat-nya.

Wa baadah, ahwal hamba tuan maalumkan ada pun saprti prjalanan hamba
tuan itu tlah slamat-lah sampai ka-watan hamba pada hari itu juga srta dngan
barang-barang hamba tuan sa-kali, dan hamba tuan tlah ziarah dngan ibu bapa
hamba tuan dan kaum kluarga hamba tuan. Dan hamba tuan akan balek ka-Malay
College pada hari yang di-tntukan, dan harap-lah hamba tuan akan tuan mmbri
tahu hal ppreksaan hamba tuan itu dan siapa nombor satu-nya dan lain-lain. Maka
hndak di-buat address-nya saprti yang trsbut di-bawah ini.

Tiada apa-apa yang lain, hanya-lah brbanyak-banyak tabek jua kapada yang
mulia tuan.

Yang hina

Trtulis pada 10 July, 1915. Abdul Samad bin Tahir.

6

Bahawa ini surat mnyatakan sahaya nche Baki kapada dewasa ini sudah
di-ltakkan akan mnjadi Pnghulu di-Srkam. Maka ini-lah sahaya mngaku
brsumpah di-atas Kuran al-Adzim di-hadapan Tuhan Ilah al-Rahman boleh sahaya
mngrjakan krja pnghulu itu dngan rajin dan kadilan dan stiawan. Dan
lagi boleh-lah sahaya tolong mnolong supaya boleh mnangkap sgala orang
yang di-tudoh dngan ksalahan, dan boleh sahaya mnyrahkan akan pmreksa dan
tiada boleh sahaya pandang-mmandang atau mnaroh takut; ttapi mau krja sgala
krja itu sa-kadar sahaya punya akal dan kuasa ada-nya.

Al-muhtaram,

Enche Othman masa ini di-College Tanjong Malim, dngan slamat-nya.

Sa-nya kakanda maalumkan tiada dngan saprti-nya: maka brsama-sama ini
di-kirimkan nombor lutri (lottery) sudah di-buka pada 22/3/29 ini. Adinda boleh
banding dngan nombor adinda itu.

Jika sa-kira-nya tiada brsatuju adinda boleh taroh dahulu nombor adinda itu
dari sbab surat adinda blum sampai lagi. Apabila sudah di-banding nombor itu
adinda boleh koyak akan nombor yang kakanda kirim ini.

10

di-luar. Maka Angkada dan Anila pun ingat-lah; maka di-lihat Angkada (ia)
pun sukachita. Maka bulubalang Maharaja Rawana itu mpat orang, hampir la
dudok. Maka Angkada brkata, Hai Rawana, jikalau aku, jangan aku di-psan (?)
oleh Maharaja Sri Rama jangan (?) ngkau mngrjakan yang lain daripada itu,
ngkau mnyampaikan surat ini kapada Maharaja Rawana, skarang juga anak-mu
ktiga-nya ku-tangkap dan ku-ikat ku-prsmbahkan kapada Sri Rama. Apabila
Maharaja Rawana mndngar kata Angkada itu dmikian, maka Maharaja Rawana
pun mmbri titah kapada hulubalang-nya yang mpat orang itut Hai sgala kamu
hulubalang-ku, sgra tangkap oleh-mu kra ini. Maka sa-tlah hulubalang itu
mndngar titah Maharaja Rawana. maka hulubalang itu datang hndak^ mnangkap
Angkada. Maka Angkada pun brdiri; maka di-tangkap-nya hulubalang mpat orang
itu dngan tangan-nya dan Anila pun mnangkap mntri mpat orang itu; maka
di-hmpaskan oleh Angkada ka-bumi lalu mati. Maka Angkada pun brtumpu kapada
balai Maharaja Rawana lalu mlompat ka-udara; maka balai itu rbah-lah. Maka
tatkala (itu) gmpar-lah sgala raja-raja dan mntri dan hulubalang, dan sgala
bala tantra Maharaja Rawana smua-nya mngadap itu pun hairan sbab mlihat
mntri mpat orang mati. Maka darah-nya pun mngalir ka-tanah. Maka tatkala
itu Maharaja Rawana pun hairan mlihat mntri mpat orang itu mati dan hulubalang
mpat orang itu pun


11

datang-lah mngadap Maharaja Sri Rama dngan smpurna-nya. Maka tatkala itu
Angkada pun brhikayat tatkala brbait (?) dngan Maharaja Rawana dan brganti
brsloka dngan Maharaja Rawana sakalian dari mula-nya datang ksudah-nya di-
prsmbahkan kapada Sri Rama. Sa-tlah itu maka Sri Rama dan Laksamana
dan Maharaja Babu Sinam dan Maharaja Skriwa dan Hanoman dan Sanilabat
dan Nurah Nila dan Krangkatula dan Angkata Mahabiru dan Panah Jmbawan dan
sgala hulubalang sakalian trtawa mndngar hikayat itu. Maka titah Maharaja Sri
Rama, Hai Angkada, brapa tinggi kota-nya Maharaja Rawana itu, brapa dalam
parit-nya Langkapuri? Maka Smbah Angkada, Ya tuanku shah alam, ada pun tinggi
Langkapuri itu tiada tpcrmanai tinggi-nya; hndak pun patek ukor dngan tali tiada
akan sampai. Ada pun tinggi kota Langkapuri saprti sa-orang prmpuan yang baik
rupa-nya, maka di-brahikan oleh sa-orang laki-laki yang muda lela, maka tiada
di-proleh-nya; dmikian-lah tinggi kota Langkapuri itu. Ada pun dalam parit-nya
saprti sa-orang orang yang amat lapar dan dahaga, maka ia broleh suatu makanan;
dmikian-lah dalam-nya. Maka kata Maharaja Rawana, Sri Rama, baik-lah Rawana
itu, jika blum

13

ghaib. Maka Nila Angkada pun datang-lah ka-udara, maka brtmu dngan Groda
Mahabiru dan Groda Rani, maka Nila Angkada pun sukachita. Maka oleh Angkada
hulubalang yang mpat itu pun di-blah-blah-nya, maka di-buangkan-nya. Maka
di-tiup angin jatoh ka-ngri Langkapuri. Maka di-lihat oleh sgala hulubalang dan
mntri Mahcraja Rawana kpala dan bahu dan tangan hulubalang mpat oiang itu.
Maka kata sa-orang hulubalang, Apa yang mlayang-layang di-udara saprti burong
nasar yang hndak turun makan bangkai. Maka di-suroh knali oleh Maharaja Rawana
kpala siapa jatoh itu. Maka di-lihat orang: Kpala hulubalang mpat itu-lah
tuanku. Maka Maharaja Rawana pun amarah, lalu sgra naik ka-atas rata-nya
yang sakti trbang sndiri-nya. Maka titah Maharaja Rawana, Hai Rata, trbangkan-
ku ka-udara, aku hndak mnangkap kra. Maka ia trbang-lah ka-udara; maka
sa-ktika itu juga hampir sampai kapada Angkada. Apabila di-lihat Rawana datang
mngikut ia, maka Angka(da) pun sgra brpgang kapada sayap Groda Mahabiru
dan Nila sgra brpgang kapada sayap Groda Rani. Maka groda tiada dapat,
srta ia mngipaskan sayap-nya itu. Maka rata Maharaja Rawana pun tiada dapat
trbang tinggi, krana daripada sayap Groda Mahabiru dan Groda Rani itu trlalu
amat kras ribut dan taufan. Maka Maharaja Rawana pun tiada-lah brdaya lagi
lalu baginda kmbali ka-ngri-nya. Maka Groda Mahabiru dan Groda Rani pun
Nila Angkada datang

15

Ini-lah pasokan yang ktiga pratoran pula pchah-nya.

Brmula ada pun Raja Saiyid us-sharif, Raja Alang Pulau bin Raja Saiyid
us-sharif Sultan Ala uddin bin Raja Saiyid us-sharif Hasan bin Saiyid us-sharif
Jalaluddin datok di-Tambak Pulau Pisang, bonda-nya Raja Sabda Rasul binti Sultan
Iskandar Dzu 1-Karnain Almarhum Kaharullah, bristrikan Raja Galoh binti Sultan
Shahabuddin Shah Almarhum Safiyatullah dapat sa-orang prmpuan nama-nya Raja
Aminah Sharifah Shahr Banun, brkahwin dngan paduka Sri Sultan Abdullah
Muhammad Shah Almarhum Atikullah, ia-itu Shah Alam Durian Sa-batang dapat

17

............putra mpat orang, tiga laki-laki, sa-orang prmpuan: yang

prtama-nya Raja Amir Yusuf yang brglar Sultan Yusuf Sharifuddin Mudzaffar
Shah, mnjadi raja krajaan dua puloh tujoh; yang kdua-nya Raja Amir Sulaiman,
dan yang ktiga-nya Raja Amir Pandak Abdur-Rahman; yang kmpat-nya Raja Mai
Mandak anak bnta, ia-itu anak di-dalam krajaan. Maka ada pun Raja Amir Yusuf
Sharifuddin Mudzaffar Shah brputrakan Raja Futun Nuteh dan Raja Futun Mansor
dan Raja Futun Pndawa dan Raja Futun Muhammad Zam, dan Raja Futun Jauhar,
Raja Kchil Muda. Maka ada pun Raja Futun Nuteh

19

CHRITA ORANG TIGA BRADEK.

Sa-brmula ada-lah konon-nya pada suatu masa sa-orang tua mmpunyai tiga
orang anak laki-laki: yang sulong brnama Long, yang tngah brnama Ngah, dan yang
bongsu-nya brnama Busu; ktiga-tiga-nya ini sdang muda blia dan trsangat di-
kasehi oleh bapa-nya. Ada pun orang tua itu miskin tiada brharta, ada ta ada-nya
hanya-lah rumah tmpat mreka diam itu sahaja. Pada suatu hari ia dudok trmnong
brfikir kapada siapa-kah patut di-pulangkan-nya rumah itu; hndak di-brikan-nya
kapada anak-nya yang sulong bimbang ia jikalau yang tngah dan yang bongsu-nya
itu kchil hati, dan hndak di-brikan-nya kapada yang tngah takut ia kalau-kalau
yang sulong dan yang bongsu itu mrajok, dan hndak di-jualkan-nya pula rumah itu
tiada sampai hati-nya, krana itu-lah psaka yang tlah di-trima brtapis-tapis
turun-tmurun daripada datok nenek moyang-nya dahulu kala; jikalau tidak, trsangat-
lah suka hati-nya krana dapat di-bahagi-bahagikan wang-nya, smua anak-nya dapat
mrasa sama banyak. Oleh sbab itu srba salah, tiada tahu macham mana

21

Raja Futun Zabidah tngku mpuan Slangor Shah Alam Muda, istri Sultan
Sulaiman Shah ngri Slangor; dan Raja Futun Ilias mangkat kchil; Raja Futun
Ambin dan Raja Futun Khalid mangkat; dan Sultan Abdul Jalil bristri pula akan
Raja Zahrah binti Sultan Ali Al-marhum Nabi ullah, dapat sa-orang putra nama-nya
Raja Halimah anak Raja Futun Khalijah, brsuamikan Raja Abdul Hamid bin Al-marhum
Sultan Abdullah Muhammad Shah, brputra habis mangkat smua-nya; dan Raja
Futun Yusuf Raja Bndahara Wazirul-kabir brkahwin dngan.


12

sbab pkrjaan itu dngan nama laki-laki. Ada pun saprti Sri Rama jikalau hndak
mmbunoh ngkau dan hndak mngambil Siti Dewi dngan mnchuri, nschaya lama-
lah tuan hamba mati dan lama Siti Dewi itu kmbali kapada tuanku Sri Rama. Ada
pun yang Rawana itu lihat-lah ia ku-bunoh di-tngah padang pprangan dan di-hadapan
bala tantra; maka puas-lah hati-ku, dan Siti Dewi pun ku-ambil dngan laki-laki-ku.
Apabiia Maharaja mndngar kata Angkada, maka Maharaja Rawana pun amarah
akan sgala hulubalang-nya yang dudok itu tiada mnjawab kata Angkada. Maka
Angkada pun tahu-lah akan diri-nya hndak di-suroh tangkap. Maka Angkada pun
mmandang ka-muka pintu; maka di-lihat oleh Angkada pintu ktujoh-nya trtutup
dan di-suroh tangkap pada sgala hulubalang yang gagah-gagah dan sgala snjata
sudah hadzir. Shahadan Indra Chita (Jata?) pun sndiri-nya ada mngadap di-muka
pintu. Maka Angkada pun fikir dalam hati-nya, Jikalau brlpas dari pintu ini
tiada akan lpas, krana Indra Chita ada di-muka pintu. Apabila Angkada fikir
dmikian itu maka Angkada pun ia (?) mmandang dan Anila itu ingat-lah. Maka
di-lihat oleh Angkada dan Anila Groda Rani dan Groda Maliabiru di-amat-amati ia

14

dua ltaki sa-hingga ekor sahaja dan zaman (?) lain sbab krana makam (?)
pada ekor-nya itu brbalai-balai rupa-nya. Maka bunyi-bunyian di-palu orang-lah
makan minum dngan sgala raja. Shahadan Hanuman tinggal tujoh hari
tujoh malam dngan sgala bunyi-bunyian. Ada pun akan Maharaja Rawana sa-tlah
baginda kmbali daripada brprang itu pada malam itu juga mngimpunkan sgala
raja dan mntri, kastria, sida-sida, bntara, hulubalang sakalian, dan anak-nya itu
kdua-nya pun ada mngadap malam itu, krana Maharaja (Rawana) hndak
mshuarat akan prang dngan Maharaja Sri Rama. Maka titah Maharaja Rawana,
Hai sgala tuan-tuan sakalian, esok hari-lah aku mlawan Sri Rama brprang.
Tatkala itu sa-orang pun tiada mnyahut. Sa-tlah baginda brkata dmikian, maka
(br)diri-lah anak baginda yang brnama Nuri Sila dan sa-orang brnama Tara
Tantaka dan sa-orang brnama Dewa Antaka. Maka kmpat anak-nya itu brdatang
smbah, Ya tuanku shah alam, mngapa-kah maka Sri Maharaja akan brangkat
sndiri krana patek lagi ada; jikalau tiada patek sakalian atau sudah mati, mana
khndak Sri Maharaja. Ada pun yang Sri Rama itu patek-lah akan lawan-nya,
shahadan patek-lah prsmbahkan kpala Sri Rama itu, patek bawa ka-bawah Sri
Maharaja. Maka Maharaja Rawana brkata pada anak-nya yang mpat orang itu,
Hai anak-ku, jikalau kamu tiada sama dngan saudara-mu Indra Jita (Chita ?),
tiada ngkau ku-lpaskan, krana ngkau lagi kanak-kanak. Maka tatkala itu anak
Maharaja Rawana kmpat-nya pun brmohon-lah kapada Maharaja Rawana. Sa-tlah
datang kluar kota di-iringkan sgala hulubalang-nya, maka brtmu dngan Indra
Jita, kata-nya, Tuanku hndak ka-mana? Maka sahut Indra Jita, Kakanda
di-titahkan oleh ayahanda brprang dngan Sri Rama. Maka kata Dewa Antaka,
Jikalau tuanku brprang hamba-hamba prgi mngiringkan tuanku. Apabila
Indra Jita mndngar kata saudara-nya itu, maka ia fikir Indra Jita, Jika aku
prgi brsama-sama dngan saudara-ku mpat ini, jikalau ada kbaktian-ku tiada
klihatan pada ayah-ku, mlainkan saudara-ku mpat ini juga yang klihatan pada
ayahanda. Sa-tlah itu maka kata Indra Jita kapada saudara-nya yang mpat itu,
Hai saudara-ku, nanti-lah kakanda di-sini dahulu krana kakanda hndak prgi
mmuja dewata (?) dahulu. Satlah sudah Indra Jita brkata dmikian maka
Indra Jita pun kmbali ka-Kindraan. Maka saudara-nya yang kmpat itu di-nanti-
nya, tiada juga datang. Maka kmpat-nya pun bichara: Bagaimana-kah, kakanda
ini tiada datang rupa-nya, lama-lah kita sudah mnanti. Ada pun tatkala kita sakalian
di-hadapan duli ayahanda itu tiada

16

Ka-hadzrat Al-mukarram, nche Yazid bin Ahmad, Tanjong Malim dngan amat
ks j ahtraan-nya.

Tuan,

Dngan sa-brapa hormat sahaya mlayangkan sa-puchok surat sampai kapada
tuan: ada-lah pada masa ini sahaya mintak tuan kirimkan Hikayat Sang Maharaja
Singa 10 copy buat prmintaan sahaya ini mnjadi wakil mnjual dngan mndapat
komisin (commission) pada (daripada?) tuan barang yang laku. Ini-lah sahaja ada-nya.

18

apa pkrjaan tuan hamba datang brlari-lari? Maka smbah Maharaja Babu
Sinam, Ya tuanku Sri Rama, skarang Maharaja Rawana itu ada sa-orang
anak-nya laki-laki, Bdbas nama-nya. Ada pun Bdbas itu barang yang di-lihat
(-nya) mnjadi habu. Ada pun di-taroh-nya anak-nya itu dalam bumi dan dalam
gdong batu dngan sgala inang-nya dan pngasoh-nya akan mmliharakan
dia. Maka di-surat (?) di-tmpat-nya di-bawah batil mas. Maka di-bri-nya tali
batil itu, maka di-tudongkan kapada mata-nya. Ada pun skarang anak-nya itu
patek lihat di-kluarkan-nya dari dalam bumi oleh Maharaja Rawana, esok harj akan
di-bawa-nya ka-tngah padang hndak di-hadapkan-nya kapada Yang di-Prtuan.
Jikalau (ia) itu di-buka tutup mata-nya, nschaya barang di-lihat-nya itu habis
mnjadi habu. Apabila Maharaja Sri Rama mndngar smbah Maharaja Babu
Sinam itu, maka dngan sa-ktika itu juga di-suroh baginda (buat?) suatu chrmin
sa-tinggi brdiri. Sa-tlah sudah chrmin itu

20

Pjabat Ksihatan, Kuala Lumpur,
23 July, 1928.

Mngadap majlis yang trhormat Tuan di-Prtua dan anggota-anggota Sultan
ldris Training College, Tanjong Malim, dngan ka-sjahtraan-nya.

Tuan yang trhormat!

Dngan hati yang pnoh kgerangan mnyambut ktibaan card jmputan tuan
brsrta anggota-anggota Sultan Idris College brknaan ulangan tmasha bakal
di-adakan kapada 1 dan 2 haribulan August, 1928. Atas pringatan tuan dan
anggota-anggota College yang tulus msra itu tlah trsimpul dalam kalbu hamba
sa-lagi ada hayat; hamba uchapkan trima kaseh banyak-banyat.

2. Hamba sangat dukachita krana sa-baik-baik hari yang tlah di-tntukan ltu
taada pluang hamba bakal mngunjongi ka-mari, di-sbab urusan pkrjaan sdang
sibok. Oleh itu di-pohonkan kmurahan tuan-tuan jua bakal sudi mmaafkan.

Akhir ul-kalam di-iringi tabek pada tuan srta was-salam hamba kapada
tuan-tuan anggota Sultan Idris College.

Yang benar

Sutan Aman.


22

Anakanda tuan,

Harap kirimkan sambongan Jalan Prskolahan dan sambongan tarikh
Ulama Islam, krana Majallah Guru bulan August hndak di-mulakan sgra
mngchap-nya: kalau dapat sa-blum 10 haribulan July ini.

Trjmah Hikayat Alfa Lailah Walailah bagi Majallah Guru itu pada masa ini

blum brsatuju, sbab chrita Jntayu blum habis-habis-nya...........lpas satu

ada lagi satu pula. Jadi jikalau di-suntingkan juga chrita Alfa Lailah itu brbandong-
lah dua chrita pada sa-kali kluar. Yang dmikian kurang elok.

Kalau di-jadikan buku yang brsndiri, ia-itu di-trjmahkan hingga tamat,
barangkali boleh laku; ttapi agak-nya tntu-lah mngambil masa yang trlalu lama.
Ada-kah gmar lagi agak-nya orang-orang skarang mmbacha chrita-chrita yang
pnoh dngan hairan-hairan itu? Ttapi orang-orang Barat yang mntrjmahkan
itu tidak jua mreka prchaya akan chrita itu, hanya sa-kadar jadi prbandingan

hikayat tua-tua dahulu............bagitu-lah kprchayaan orang-orang zaman itu.

Ini-lah dahulu.- Wassalam.

24

SULTAN IDRIS TRAINING COLLEGE
bagi

Guru-guru dalam skolah-skolah Mlayu laki-laki.

1. Ada pun College ini bagi tmpat mlateh guru-guru laki-laki bagi
skolah-skolah Mlayu.

College ini di-chadangkan muat bagi 300 orang pnuntut-pnuntut ia-itu 200
orang dari Ngri-Ngri Prsakutuan dan 100 orang dari Ngri-Ngri Slat.

Sgala prblanjaan College ini di-tanggongkan dalam anggaran blanja-blanja
Krajaan Ngri-Ngri Prsakutuan; ttapi sa-prtiga daripada prblanjaan itu
dapat balek di-bayar oleh Kra^aan Ngri-Ngri Slat.

Pnuntut-pnuntut di-trima juga dari Ngri-Ngri Mlayu yang bukan-nya
Ngri Prsakutuan. Maka bagi pnuntut-pnuntut yang dmikian itu ppreksaan
hndak masok college tiada di-wajibkan. Bayaran yang di-knakan bagi pnuntut-
pnuntut yang dmikian lain daripada tambang kreta api, mngikut-lah brapa-brapa
blanja mmlihara tiap-tiap sa-orang pnuntut di-College ini, ia-itu blanja makan-nya
dan sa-bagai-nya. Maka tidak di-masokkan kira sgala blanja yang trpakai bagi
mngadakan dan mnjalankan College ini. Pada masa ini blanja mmlihara tiap-tiap
sa-orang pnuntut itu di-ttapkan $460 sa-tahun.

Mmasokkan Pnuntut Blajar.

2. (1) Orang yang hndak masok jadi pnuntut blajar dalam college itu

hndak-lah chukup 16 tahun umor-nya pada tarikh ia masok itu. Surat ktrangan
branak-nya hndak-lah di-minta. Lain ktrangan fasal umor-nya itu boleh dapat
daripada nama murid-murid dalam skolah Mlayu tmpat ia mngaji dahulu, krana
buku...........

26

Apabila sampai ka-khemah maka saya dapati kuli-kuli smua-nya tlah
brhnti blaka bkrja. Sa-tlah di-lihat mreka saya kmbali itu maka datang-lah
sakalian-nya brkrumun pnoh ssak di-luar khemah saya saprti laku orang gila,
masing-masing brchakap tiada brktntuan yang hndak saya dngar. Sa-tlah
brhnti rioh mreka brchakap itu, baharu-lah boleh sahaya brtanya, Apa maksud
mreka datang bramai-ramai itu? Maka di-jawab oleh sa-orang kuli tua, kata-nya,
yang mreka datang dari India itu janji mreka ia-lah hndak bkrja dngan Krajaan
mmbuat jalan kreta api, bukan-nya hndak mnjadi makanan singa. Sa-tlah habis
chakap orang tua itu maka brlarian-lah sakalian-nya mngambil barang masing-
masing, hanya kadar mpat lima puloh orang sahaja lagi yang brani tinggal: sa-baik
dapat sahaja barang, lari-lah pula mreka porak-parek ka-tpi jalan kreta api;
apabila kdngaran bunyi kreta api datang, maka sngaja di-nanti oleh mreka
di-tngah-tngah jalan hingga trpaksa-lah di-brhntikan kreta api itu; srta
brhnti di-srbu oleh mreka lalu sakalian-nya pun naik ka-dalam, jatoh bangun
dngan barang-barang-nya. Maka ada yang ta smpat lagi di-champakkan-nya sahaja

28

BLANG.

Tatkala sahaya lihat balek sgala pringatan yang sahaya tuliskan sa-lama
dlapan tahun sahaya mmprhatikan kpandaian Sherlock Holmes pada mnchari sgala
rahsia ksalah-ksalahan bsar dan mnangkap orang-orang jahat yang brbuat salah,
maka sahaya dapati ada tujoh puloh fasal ksalahan (case) yang tlah brhnti
oleh-nya; maka dalam tujoh puloh case ini, ada sa-tngah fasal prbunohan, ada sa-
tngah mmbri gli hati mmbacha-nya, dan banyak pula ada fasal prkara yang
plek-plek, ttapi suatu pun tiada ksalahan kchil yang biasa kita jumpa hari-hari.

Ada pun pkrjaan Sherlock Holmes ini pada nisbah-nya ia-lah mnchari dan
mmbukakan sgala rahsia kjahatan yang sulit-sulit, trkadang krana mnolong
orang yang trkna aniaya, dan trkadang dngan suka hati-nya sndiri; ttapi
tujuan-nya yang sa-bnar bukan-lah ia mnolong orang itu krana brkhndakkan
wang, mlainkan sa-mata-mata-lah krana suka-nya akan prkara itu sahaja. Maka
di-antara tujoh puloh prkara ksalahan yang di-siasat-nya dan yang tlah sahaya
tuliskan pringatan-nya itu ada satu yang trsangat plek ia-itu brknaan dngan
sa-orang tabib brnama Doctor Grimesby Roylott. Kturunan Roylott ini sa-memang-
nya trnama di-dalam jajahan Surrey daripada zaman datok nenek moyang tabib itu
dahulu, dan ada sa-buah rumah yang tlah dua ratus tahun umor-nya di-diami oleh
anak chuchu Roylott itu turun tmurun, sangat bsar dan kokoh prbuatan-nya saprti
sa-buah istana; ttapi tlah banyak rosak hampir-hampir-lah tiada boleh di-tunggu
lagi, krana tlah lama trtinggal sahaja tiada brbla. Waktu brlaku hal yang
brknaan dngan Doctor Roylott ini sahaya maseh bujang tinggal brsama-sama
Sherlock Holmes pada sa-buah rumah di-Lorong Baker di-dalam bandar Londom

Maka prmulaan-nya itu pada suatu hari awal bulan April tahun 83 pagi lagi
sahaya tlah trjaga, apabila bangun klihatan Sherlock Holmes tlah siap mmakai
brdiri di-erengan tmpat tidor sahaya. Waktu itu sahaya prhatikan baharu pukul
tujoh suku; maka sahaya pun mmandang kapada-nya dngan hairan sraya mnyapu-
nyapu mata, krana biasa-nya ia lambat bangun dan sahaya sndiri pun dmikian
juga, jarang-jarang brubah waktu sahaya jaga itu.


23

Barang-barang-nya ka-dalam kreta api itu, lalu mreka pun naik brlompatan,
dmikian-lah ktakutan mreka dan dmikian-lah mreka tlah lari daripada singa
chlaka itu.

Sa-tlah dmikian sgala pkrjaan jalan kreta api itu pun trhnti-lah. Maka
kira-kira tiga minggu lpas itu hampir-lah tiada jadi suatu apa pun krja lain,
mlainkan sa-hari-hari orang yang tinggal itu brbuat tmpat prlindongan, ada yang
naik ka-atas bumbongan rumah, ada yang ka-atas pohon kayu dan ada pula yang
mnggali kubu dalam khemah-nya masing-masing. Malam hari turun mreka ka-
dalam-nya; kmudian di-tutup mulut kubu itu dngan balak kayu yang brat-brat.
Maka di-mana jua ada pokok kayu yang bsar srta rendang ada-lah bbrapa pran
tmpat tidor di-ikatkan kapada dahan-nya, trkadang hingga mlntor ka-bawah.
Maka pada suatu malam sdang mreka brchakap-chakap di-luar khemah datang
sa-ekor singa; maka sakalian pun brlarian-lah tiada brktahuan, masing-masing
mnchari tmpat hndak brlindong. Maka ada sa-pohon lcayu daripada sangat
banyak orang naik brpusu ka-atas-nya itu, maka trbungkas-lah ia lalu tumbang
trhmpas ka-tanah brsama-sama dngan orang-orang yang di-atas-nya.

25

PANTUN.

Bukan tlok parang-parang,

Anak gajah di-sangka babi;

Mmburu musim tngkujoh;

Dapat buruan di-blah-blah.
Bukan makhlok sa-barang-barang,

Chuchu Adam spaian nabi;

Turun dari langit ktujoh;

Jadi khalifah kapada Allah.

Mndaki Bukit Tmpurong,

Mnurun lantas ka-Klang;

Orang mnbas blukar-nya.

Kami mndngar chrita burong;

Bunga sa-kuntum sudah hilang;

Naga mana mnyembar-nya.

27

Sa-brmula maka pada suatu (masa) klihatan banyak budak brjalan pechok
srta dngan trtawa-nya, krana mngajokkan si-Pechok brjalan. Sunggoh pun
dmikian ttapi si-Pechok tapduli juga akan hal itu, di-dalam pada itu orang-orang
kampong pun jua trtawa dngan kanak-kanak itu, mlainkan Pa Awang sa-orang
yang tidak.

Hal ini tlah bbrapa kali Pa Awang mngahkan, ttapi budak-budak itu ta
pdulikan jua, akhir-nya kata Pa Awang, Hai budak! Mahu-kah ngkau mndngar
aku brchrita? Bila budak-budak mndngar prkataan itu ia pun brkrumun hndak
mndngar Pa Awang brchrita. Sa-tlah itu kata Pa Awang sambil mmulakan
chrita-nya, Waktu sa-puloh tahun dahulu ramai budak-budak mandi di-sungai;
di-dalam itu ada sa-orang budak di-tangkap buaya nama-nya Buyong. Orang-orang
kampong ta upaya hndak mnolong akan dia.

Maka di-dalam hal itu sa-kunyong-kunyong lalu-lah sa-buah prahu langsong
di-tolong-nya si-Buyong; sa-tlah si-Buyong lpas maka prahu itu pun karam-lah
sbab di-pukul oleh buaya itu dngan ekor-nya, dan orang yang mnolong si-Buyong
itu pula di-tangkap buaya itu pada kaki-nya.

Shahadan apabila prkara ini trlihat oleh orang-orang kampong, lalu di-bri-nya
tahu kapada Datok Pnghulu; maka Datok Pnghulu pun datang mmbawa snapang,
lalu di-tembak-nya buaya itu, mati. Ada pun orang yang mnolong si-Buyong itu
ia-lah si-Pechok yang kamu ajok-ajokkan slalu itu ada-nya.

Di-ngri Simabor sa-buah bangunan masjid tlah roboh. Pada masa itu ada
sa-orang haji brnama Haji Umar; pada ktika gmpa itu ia-nya tngah smbahyang
dzuhor, ttapi tiada ia mlarikan diri-nya, krana pada sangkaan-nya mustahil rumah
suchi boleh roboh. Akan ttapi gmpa bumi itu tiada mngira apa-apa jua pun.
Maka masjid itu pun roboh-lah, dan Haji Umar itu pun mati trtanam di-dalam masjid
itu.

Shahadan pada masa gmpa bumi itu juga station kreta api Padang pun roboh
juga; masa itu barang-barang kiriman sangat banyak, sbab itu di-suroh bbrapa
orang soldadu mnjaga barang-barang itu. Sa-kunyong-kunyong station itu pun
roboh dan banyak orang yang mati trtimpa di-dalam station itu tngah mmbli
krchis. Dan lagi pri hal gmpa itu juga ada trsbut di-dalam surat khabar
Prchatoran mngatakan ada sa-orang prmpuan hamil tlah sampai waktu-nya
akan mndzahirkan anak; jadi ktika goyang gmpa yang prtama ia pun lari kluar
daripada rumah-nya, dan ktika goyang yang kdua kali-nya ia masok ka-dalam
rumah itu krana ada sa-suatu bnda yang hndak di-ambil-nya. Pada ktika ia
masok itu dngan takdir Allah Subha nahu wa taala, rumah itu pun roboh, dan mnimpa
kapada-nya pada tatkala ia masok itu, lalu ia pun trjatoh kapada suatu baldi, dan
prut-nya pun trtikam oleh suatu bnda tajam dari robohan rumah itu, sa-hingga
robek-lah prut-nya, dan yang di-kandong-nya itu pun trburai jatoh ka-dalam baldi
itu. Kasehan mlihatkan-nya. Masa itu juga ia pun mati sa-kali dngan anak-nya
itu. Dmikian4ah hal-nya itu ada-nya.


29

Maka trchurah-lah sgala hati-nya dan harta-nya kapada Othelo oleh sbab
brknan akan sifat-sifat brani-nya dan gagah prkasa-nya srta budi pkrti-nya
yang smpurna itu. Dmikian-lah hal-nya hati Desdemona tlah trikat dan trtawan
sa-kali dngan sa-taat-taat-nya kapada laki-laki yang tlah di-pileh-nya akan jadi
suami-nya itu. Warna kulit Othelo yang hitam itu jika kapada prmpuan-prmpuan
lain tntu sahaja tlah mnjadi galangan dan dinding yang tiada dapat di-lalui
sa-kali-kali; ttapi kapada Desdemona yang tajam pngnalan ini jangankan mnjadi
dinding mlainkan mnjadi pmanis pula yang sangat di-hargakan-nya lbeh daripada
sgala kulit yang puteh dan muka yang chrah pada orang muda-muda anak orang
bsar-bsar Venice yang tlah mnchuba mminang akan dia bbrapa ramai itu.
Maka brsatuju-lah prasaan hati Desdemona itu saprti pantun Mlayu:
Hitam-hitam si-tampok manggis;

Kmuning gugor bunga-nya.

Hitam-hitam ku-pandang manis;

Puteh kuning apa guna-nya.

Maka slalu-lah juga ia di-giat dan di-sindir oleh kawan-nya prmpuan muda-
muda dngan prkataan saprti:

Siapa kata blimbing ta masam?

Sudah masam klat pulak.

Siapa kata Habshi ta hitam?

Sudah hitam brkilat pulak.

Ttapi tiada-lah sa-kali-kali brubah hati Desdemona, mlainkan di-sifatkan-nya
sgala prkataan mreka itu saprti prkataan orang bodoh sahaja. Wal-hasil-nya
jiltalau hati sudah kaseh smua prkara itu chantek dan manis sahaja, saprti kata
orang tua-tua, Hati yang ashik itu buta.

Hatta tiada brapa lama-nya brkahwin-lah ashik dngan maashok kdua-nya
ini ia-itu dalam sulit sahaja, tiada dngan tahu ayahanda Desdemona; ttapi saprti
bidalan orang Mlayu Bangkai gajah dapat-kah di-tudong dngan nyiru? Dmikian-
lah juga prkahwinan Desdemona dngan Othelo itu, sunggoh pun pkrjaan-nya
itu


30

............hndak di-buat-nya, krana smua anak-nya itu di-sayangi-nya sama

rata, tiada yang di-lbehkan-nya. Lama-lama (di-) dapat-nya-lah suatu fikiran lalu
di-panggil-nya ktiga-tiga orang anak-nya itu kata-nya. Wahai anak-ku ktiga,
skarang tuan sudah bsar dan patut brumah tangga: ini ada sa-buah rumah ia-itu
pusaka daripada datok nenek moyang kita dahulu, ta dapat ayahanda hndak
mmutuskan kapada siapa patut di-brikan dia, krana tuan ktiga ini smua-nya
sama pada mata ayahanda. Oleh sbab itu pada fikiran ayahanda baik-lah anak-ku
sakalian prgi blajar brdagang mnuntut ilmu, barang siapa yang pandai sa-kali
di-antara tuan ktiga ini apabila tuan balek esok, kapada dia-lah ayahanda srahkan
rumah ini.

Apabila di-dngar oleh orang muda ktiga itu akan prkataan bapa-nya, maka
trsangat-lah suka hati-nya masing-masing, lalu ia brbichara sama sndiri-nya: yang
tua brkata ia hndak blajar mnjadi tukang bsi; yang tngah hndak mnjadi tukang
chukor, dan yang bongsu-nya pula hndak mnjadi pndekar pandai brsilat.


Full Text