Citation
Taian tataro

Material Information

Title:
Taian tataro i bukin Taian Taromauri ao i bukin te Taromauri n Tataro : a katauaroaki i bukia kain Rongorongo iroun Rev. G. H. Eastman
Creator:
Eastman, G. H. 1881-1974
Place of Publication:
Rongorongo, Beru, Gilbert Islands
Publisher:
L.M.S. Press
Publication Date:
Language:
Gilbertese
Physical Description:
1 volume

Subjects

Subjects / Keywords:
London Missionary Society -- Missions -- Kiribati
Liturgics
Genre:
Prayers and devotions
Spatial Coverage:
Pacific Ocean -- Kiribati -- Rongorongo -- Beru
Coordinates:
-1.316667 x 175.966667

Record Information

Source Institution:
SOAS, Univerity of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivative License. This license allows others to download this work and share them with others as long as they mention the author and link back to the author, but they can’t change them in any way or use them commercially.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

TAIAN TATARO bukin Taian Taromauri ao bukin TE T AROMAURI N TAT ARO. A katauraoaki i bukia kain Rongorongo iroun Rev. G. H. Eastman. E a bo~etiaki n te L. lVI. S. Press, Rongorongo, Beru, Gilbert Islands. 1935.

PAGE 2

2 ANA TAT ARO TE UEA. TAMARA ARE I KARA WA, E NA 'l'ABUAKI AIL\.M. E NA ROKO UEAM. E NA TAU.AKI AM TAEKA I AON.A.BA, N AI ARON TA.DANA I KAlL\.WA. KO NA ANANIRA KARA.RA AE TI A 'l' .. A.U IA.I N TE HON A.EI. AO KO NA IL\.BAHA ARA BURE MAI ROURA, N AI ARORA NKAI TI KAlL\.lL\. AL\. BUIU~ AKANA BURE NA.KO IHA. AO TAI KAIHII-L\. NAKON TE KAHlRIAKI, MA KO NA KAMAIUIRA lVL\N TE BUA.KAIL\.: [BA AM B'.AI TE DEA, AO TE l\I'AKA, .AO TE NEBOAKI, N AKI TOKI. AMENE.] ----0---ANA TUA IESU AE TE TUA NABA~KAI. E taku Iesu :-"Aio te tua ae moan te korakora, Iteraera, lrnm na oiiora; Iehovn a.e Atna.ra. ao hon Iehova ae ti temannu. : no ko na. taiiira Iehova ae Atuam n rnrnom ni ka.banea, ao n tamneim ni kabaneu, ao ni korakorarn ni lrnhanea. Ao aio te kauoua, Ko na. taiiim raom 11 ni aron taiiiram i hon i roum. Akea te tua teuana. ae korakora riki nakon aikai." lVfareko 12 : 29-31. E taku lesu :- "I aiianiiikami te tnn nabankai, ba kam na i taiii ta.iiiri; u ai arou nke I tanirinlrnmi, ba. Imm nn i taiiitaii.iri naba. Ane a na ataiiikami aomata ni kabaneia ha an reir0i nkami n aei, iikana kam i tanitaiiiri." Ioane 13: 34, 35. Te Anene n Ta taro. Ko na ua.noaiiai, te Uea, Ao raim nanou ni kawakin am tua.

PAGE 3

;~ ANA TUA TE ATUA AKE A KOREAKI N TE TUA-KAUA. I. Ko na tai Atuana te Atua temanna i rarikiu. II. Ko na. tai karnoa am b'ai te hona ae ka:mki, ae katotonau te b'ai tcnana are i kamwa i eta, ao ae i aon te aba i nano, ao are n te rnn ar0 i an te aba : ko na tai katorobubua 11i bobaraki 11:,!ko ia, ao ko na tai toro i ronia: bate Atua ae I tauanen Nai ae Iehovn ae Atuam, ae I karekea b611 aia bnalrnka taian tanrn ironia nati ni lrnrokoa te katen roro ma te lrna roro n aika ribu:i; ao I akoi'a na a.ika tanirai ma n tau au taeka. Ill. Ko na tai atona aran Iehova. ae Atuam ni bakanrereia; ba E aki taku Iehova ba e aki bure ane atona ara11a ni bakanrereia. IV. Ko na. lrnwakina te boii ae te tahati 11 tabuia, 11 a.i a.ron ana taeka Iehova ae Atuam nako im. Ono bon am bon ni ma.kuri ma 11i katia am malmri : ao te kaiti bon ana tabati Iehova ae Atnam : ko na tu i maknri iai teukrna, nkoe, ma natim te m'ane, ma natim te aine, rna am toro te m'ane, ma am toro te aine, ma am kao, ma am iiti, ma am man temanna, ma am iruwa ae i nanou am o; ba e aona ni motika rawana am taro te m'ane, ma am toro te aine, 11 ai arom. Ao ko ua uriiiko lm to toro i'ikoe iikoa n te aba are Aikubitn, ao E kairiko Iehova ae Atuam maiai 11 te rauraunibai ae korakora nrn te bai ae aroraki : ma naia are E tuanko Iehova ae Atuam ba ko na kawakina te bon ae te Tabati. V. Ko na. karinea tamam ma tinam n ai aron ana taeka Iehova ae Atnam nako im : ha a aona ni bati am hon, ao ba ko aona ni lrnb'aia, i aon te aha ae E ananiko lehova ae Atnam. VI. Ko na tai kamateiI' aomata. VII. Ao ko na tai wene ni bnre. VIII. Ao ko na tai ira. IX. Ao ko na ta.i kaotP.. aron raom ni keweia. X. Ao ko na tai nrntaiakina lmn rnom; ao ko na tai taiiira ana anti raorn, rn:~ a.na tawann, ma ana toro te rn'ane, ma ana toro te aiue, nm an.t kao, ma ana ati, ma tie b'ai teuana ae ana b'ai raorn. 'l'ua-Kana 5 : 7-21.

PAGE 4

T AIAN TA TARO AIKA KAKANATO. (Jllocw le riai nkcwa a 7.:amate nano 1Cri8tian n taiau tatarn aikm:, cw nkcma a tataro ni botaki iai n ta,in te tarnuw11J"i 11 ai rtioia Ifristian aika maiti n aba n 1-ilfatan). 1. Te Tataro ni Katituaraoi. Te Atna ae Ko m'aka, ae 'ramau te nanoaiia ni lrnba nea, iiaim ailrn am toro aika ti aki tan, ti ananiko ara lmtituaraoi ae koana, mate nanorinano, i bnkin ,Lm raoiroi ao am atabiaomata nako ira ao nakoia, aomata ni lrnbaneia. Ti katituaraoiko i bnkini karikara ao kawakinam ao taiani kab'aia aika b'ain te main aei; ao ai moa m riki i bukin am taiiir;t ae moan te kororaoi, iike Ro a lrnmaiuia kiiin aonaba ironn ant U ea are Iesu .Kristo; ao i bukini kawai aika a akoaki tamneira iai, ao i bnkini kantaniiian te neboaki rimwi. Ao ti butiko ba Ko na. aiianim te namakin raoi am nanoaiia aika moan te m,1iti ba ti aoiia ni lrntituaraoiko mtt nanora ni koaua, ao ba ti aoiia n neboiko tiaki ti n newera, ma ni mainra nnba; ba ti na a:iia iiaira lm am toro, ma n nakouako i watam n te itiaki ao n te raoiroi n ua. tokini bonini maiur;!; i nanon aran Iesu Rristo are ara Uea, are Ana b'ai ma Nkoe ao te Tamnei are Ruoiroi, te karineaki ao te neboaki n aki toki, ao n aki totoki. AlVIENE. 2. Te Tataro ni kaoti bure, 're Atua ae Ro m'aka ae Ro moan te Akoi, ti a tin. ni kairna ma n tiotio nako mani kawaim n aroia tibu aika bna.. Ti a bati n iri oin nanora ma n ukonkori b'ai aika ti n HU. Ti ri aoi am tna aika tabu. Ti kaki n aid karaoi baikn. ti riai ni karaoi : ao ti karaoi baika ti aid riai ni karaoi; a_o ti aki itiaki iai. Ma Nkoe, Atuara, Ro na nanoaiiaira, iiaira ailrn tani bure. Kamaiuia akana kaoti bureia. Maneia akana rara oma ni koaua; n ai aron am ta.eka. n akoi ailrn kaotaki nakoia nomata i nanoni Rristo Iesu are ara U ea. Ao Tamara ae Ro moan te akoi, aiianira i bukini Kristo ba ti na main ma iikai n te main ae itiaki, ae raoiroi, ae riai, ba e na neboaki aram ae tabu. AMENE.

PAGE 5

3, Te Tataro i bukin ara King ao ara Embaea. Te Atua ae Ko m'a.ka, are aia Uea uea, ao aia King king, are Ko tan-taeka mai lrnrawa i aoia botanaomafo. ni lrnbaneia, ti butiko ba Rona kakab'aia ara King are Eriwari are te ka.waniman ma tinana ae Queen 1\Luy, ao t.p ---n~t~u-n ueit 111 ka bnneii,: -,ril~atituaiao1ko nkm Ko a trn n ananira te uea ae te Kristian ba e na uea i aora; ao ti butiko ba Ko na kawakinna ma ni kairia n ana makuri ni lrn bane. Ko na afonrna te main ao te marurun, te wana wana ae tau ma nakoana ae mimiton, te raoiroi ao te rau ni maiun tanrneina. Ao ti hutiko ba Ko na kaui'a alrnna weteaki liu 'fan 'fau 'l'aeka n te Embaea ni Buritan ba a. na tau-taeka. n te eti uo n te raoiroi ba e aona. ni wa.ki te kab'aia irouia botanaonrnta ni kabaneia ake a mena i nanon te Embaea. Kakab'a.ia am Komitina ma kain te Tau Taeka n te Aono ni Kiribati baa na bane ni kuiraki i Romn, ma ni lrnkaoni.maki ma n tetekeraoi i aon nakoaia. Anani'a kain am. botanaomata tA nano ae ran ; lrniri'a nako nanon Otani Kris to ; ao lrnrini'a nako nanon U earn a.re Uean te ma.in 11 tamuei. Buokira ma kain te Embaea ni Buritan ni lrnbaneia ba ti ua ri11ea te Atua ba ara. mwioko, ao ba ti ua tuna Am taeka te Atua, ma 11 neboa Arnrn. Ao baikai ni lrnbane ti lrntiko i nanon Aran Iesu a.re arn Uea ni Kamaiu. AMENE. 4. Te Tataro i buki'a aomata nako. 'l'e Atua are 'l'e Tia Ka.rikia aomata ni kabaneia, ao te Tia Kawakinia, ti kauanorinanoira i matam ma n 011011 nako Im i buki'a aornat., 11 aekaia nako, ba Ko na lrnoti kawaim nako ia, ao am karnaiu 11akoia botanaornata. nako. Ao ti butiko riki i bukin am Ekaretia ae uamae nako, Im e na lrniraki mu ni kaetaki iroun te 'famnei are Raoiroi ; ba a na. bane alrnna kn.otia ba Kristian ni kairaki nako nanoni kawain te koaua, ma n taua te onimaki n te nano ae ti teuana., ao n te b'a.i ni kabaebae are te raoi, ao n raoiroin te maiu. Ao ti butiko 'l'amara ae"Ko a.lrni, ba Ko na a.koia akana ka.rawawa.taki ni kaba11eiu, 11 nanoia ke u rabataia, ke n te lrnbuanib'ai teuaua, ba Ko na kabebeteia ma ni buoki'a n ai aroni lrnin nanoia n tatabemania, ma n anani'a te taotaonaki n nano i buakon rawawataia, ao te ka.maiuaki mani b'ai ailrn a lrnnanoaiia iai. Ti bubuti aei i nu.non aran Iesu Krista are ara Uea. AMENE.

PAGE 6

6 TAIAN TATARO. Te liiabon. Te Atua, are 'ramara are i lrnrawa, ae te Atua ae Ko rn'aka. ae Ko main 11 aki toki, Ko a tia ni kairira mu te kab'aia nakon te i11aboil aei; ao ti lmtiko ba Ko na kawakinira 11 te 11aiua aei, ba ti na aki b'aka n te lmre teuaua, ao ba ti na aki rin n te lrnoa-ni-kai ; ma. Ko na kaeti taekara ma ara makmi nako, ba ti aoiia ni kakaraoi baika. riai i mati1m ; i nanon Iesu Kristo are ara. Uea. Al\'IENE. Te A.tun, are mai Roum te main are ti a. mwiokoaki iai, ii.kai ti aki ata. te b'ai ae na riki i roura n te boii aei, ba ti aei, ba ti riai 11 toro i Roum 11 a.ra tai 11i kaba11e; ti bntiko ba Ko na kauti ma.tani win nanora ba ti na ata nanom i bukira, ao ba ti na tnu:1 am taeka 11 te boii aei ma 11a11ora ni kabanea. Kairira i aoni kam1.ira n te boii. aei, ba e aoii.a n ota kawaira. ii.kana Ko memena i roura. Kamauna mai nanora te nanokokoraki ao te nano ni b'ain aon te aha, ao lrnot1 11anora 11 na.11011i Kristo, ba t'i ao11a ni katotoii.a am U ea 11 onima.kiniko ma n ira na11om 11 ua tokin ara boii.i ni main; ao ti 11a neboiko ma Kris to ao te Tarnnei are Raoiroi n te bo11 aei ao n aki toki. AMENE. Atuara are Tamara., ti butiko ha Ko na reireinira ni baike ti riai 11 tat11ro nako Im iai, ao baike ti riai 11i bul.mti. Kairirira, ti bntiko, n te boll aei, ba ti na. karaoi Laika a na Lo raoi ma nauom. Kaitiaki tamrn~ira, ao aii.anira. nano aika eti i mata.m. Kabebetei nanora 11 taian mwawata, ao ananira te kulrnrei n toro i Roum n te bou aei. Buokira La ti na kinai lmike ti na.ii reireiaki iai n te bo11 aei : ao buokia ara tia reiroi ba a na kairaki iroun Tamueim n aia makuri uako. Ba ti Nkoe ara kantaniiia. ao ara mwioko, Nkoe ae bnolrnra. Al\'IENE. Te Atrni. ae Ko Ota, ti lmtitrnua.oiko i bukin te Ota a.re Ko a tia. 11 aiianira. Ti neboiko i bukin utan tai, ao ti ueboiko riki i bnkin otau te tamnei are Ko a tia n aii.anira iroun lesn Kristo are Otaia kain ao11aba. Ao ti butiko ba Ko 11a buo.kira n ara reirei ao n ara kekeiaki n te bou aei, ba o na wa.ki ma. u rikirake te ota i nanora n tataberna.nira. nako, La ti aoii.a ni kona 11 rabakau riki 11 toro i Roum, te Atua, ma ni kaotiko ma. am Raoiroi uakoia aornata. Kateirnatoaira n onirnaki11an Iesu Kristo La ara Uea ao ara Tia Kamaiu. AME~E.

PAGE 7

Te Tairiki. Te Atua, are Ko a tia ui kawakinira 11 te naina are e a b'aka nako ii.kai, ti kiiniko 11 te airo aei 11i kani katituaraoiko i bnkin am akoi nako irn. Ao ti lmtiko, te Atna, are ti te bo i Romn te ota. :w te ro, lm Ko na kawakinira. n ron te l1oii. aei, ba. ti na. aki kaniaki n te mate ke 11 te lrnbua11ib'ai, ma. ti na matn mate ran ni karokoa ti na uti n te iii.aboii. n nuuoiko rna. 11i kekeiaki 11 ira. nanorn 11 te Loii. ae bou. I nano11 ksn Kristo, a.re Natirn, ao ara Tia. Kamain. AMENE. Te Atua, ar0 Ko a tia ni kawakinira. 11 auan te na.ina ,mi, ti lmtiko lia Ko na kawakinira ni bo11iui maium ni kaba.ne ui karokoa tairikin am. boii. i aou te main aei, :ii.kana. o a bane aru malmri ae riai. Ao ti butiko, te Atna., ba. Ko 11:t akoira ma ni karinira ni mweiiarit are i karawa ike ti na main 11 aki told n te ran are rnai Roum; a.re a.m 1/ai ma Kristo uo t.e Ta.mnei a.re Raoiroi, te neboaki nlrni ao 11 aki toki. AIHENE. 'fe Atna. are 'l'arnara are i kara wa., are Ko a tia n tua. te ka liara burn nakoia akaua raraouw ni koa.na rna n rairi uanoiu 111:rn aia bnre, rna n onimakiniko ; ti lmtiko ba Ko na uanoal'i.aira, lrnliarai Lurera, ao kanrniuira ma,n te lmakaka. Kateimatoaira i nanon te raoiroi, ao kakorakorairn; n.o kairira nakon te main a.rn aki t.oki; noun Iesu Kristo are a.rn Uen. A:VIENE. Te Atua, are 'farnara a.re i lrnrawa, are Ko a,tia ni lrnuta t.e ta11ira al' koro rnoi film Ko a kanakoa Na.tim ae te Hikitemanna 1wko aon te aba La a ao1ia ui main kain aonaba. i Ronna: Ko na. ka.nnkoa 'l'a.111neim nako aon am Ekaretia ba e aoii;1. ui 1,otnm'aka. n tona mwin :nm bteka ui mwioko fosn Kristo ba e na tataekina te Enaiike.rio nakoia lrnin aonaba ni kabaneia. Ti lrntiko ba Ko na kanakoia taui maknri nakon am tai: Kaonia. ni m'akan te 'famnei are Rnoirni ao n te oninwki; lrn.wakin'i:t man taiani kaiiai"ia ao taiani kariri: ao Ko na lnreka te tai are a ua. Lane kain ,LOna.ba n ikotaki nako 11anou 1.wam: iroun Iesu Kristo are ara Ue:1. AlVIENE.

PAGE 8

8 I bukin te Kabowi n te Ekaretia, ke te Kabowi ni Mitinare. Te Atua ae Ko m'aka ae Ko main n aid told, are Ko a tia 11 aiia Natim are Iesn Kristo ba Ena riki ba ara Uea ao a.tun te Ekaretia, are Ko a tia n nurnkina te Tam11ei are Raoiroi i aoia akana onimakiniko; taraira iikai, te .\..tua, ti butiko, ao lrnkab'aiaira iiaira aika am toro aika ti a ikotaki i matam. Aiianira te rabakau ao te akoi mai lrnrawa; kairirn. n ara rnoti ha ti na ira na.11om 11i b'iii ni lrnbane; lrnetira n te aro ae a na bo na11ora 11 te i raorao ni l{.Tistia11; ao buokira. n ara kekeiaki ba a aoiia ni kakorakoraki am minita ma ni lrnteimatoaki k11in am Ekaretia, a.o ba e 11a waki ueam i buakoia aomata. I na11011 Ie.su Kristo te Uea. AMENE. I bukin te Taubaii. 're Atua, are 'ramara, Ko a tia n reireira i nanon am taeka ba Ko kanta11iiiai rabata.ra ba a na riki lia. maneabam ike E 1rn maelrn iai Tam11eim, ti lmtiko ba Ko na buokira ba ti 11a b'aina te taubaii n ara ta.i ni mniu ni bane, ao b,L ti na itiaki n ara iaiio, ao 11 ara. ta.eka, a.o 11 ara makuri. Ao ti ono11 11ako Im i lmkia tarira aika katabeaiaiia.ki n aia kekeiaki ni kaibabarn11 te rabata, ke n te moi n te kamniiiii, ke n te moko n te aro ae aki riai, ke 11 te aro teuana are ataki i Houm, ba Ko 1m aiia.11ia te kona n tautaeka i aon rabataia 11 te aro ae a 111L kona ni lrnmarurni'iia ma n tanta11i ni kawakin am tua nako, baa aoiia n rairnki man aroia aika bubnaka, ma n toro i Ronm ma na11oia ni kabanea, n te iuaoma.ta. are Ko ana.nia. alrn11a 1rntinaki i Roum, i nanon Iesn Krista are ara Tia Kamaiu. AMENE. I bukia tani borau. 'l'e Atua ae Ko lmrika karawa ma aonaba, are Ko a tia ni boti taian ran i marawa, ao Ko tautaeka i aon naona; ti tataro nako Im i bukia. ake a bornu i a.on taiani marawa ake a kawari aba aika raroa, ma ni buoka te ioki ni b'ai i marenaia botanaomata nako ; ao ti bntiko, te Atua ae Ko m'aka, ba Ko na kataurnoi kaw,i,.ia ma ni kawalf.inia i'ikana a tabe n te makuri ae riai. Arora bairn ae m'aka n eka nako te lrnbuanib'ai; tna, to kin te kareu; lrniri'a ba a na aki bo ma taian ra.kai; lrntana te an ba a na aki oreaki iai; ao karokoia n te ne n roro ike a kan roko iai; ba e na neboaki a.ram ironia almna onimakiniko i aonaba ao ma.rawa, I nanon arani Kristo. AMENE.

PAGE 9

Ba e na kamaitaki taiiiran te Atua. Te Atua, are Atnan te Raoiroi ao te Akoi 11i kaba11ea, are Ko ria.i 11 11eboaki ma 11i kamoamoaki riki nakon are ti ko11a 11 neboiko iui, ke a.re ti kona n namakinna raoi; kaon nanora, ti bntiko, mate taiiira nako Im, n te aro ae a 11a tae naiiira nakoni b'ai ni kabane aika ti riai ni karaoi i bukim, ao 11akoni b'ai ni kaba11e aika ti riai 11 taon 11anora iai iike ti kekeiaki n ira nanom. Ao ti butiko ba Ko 11a a.iia11ira ba ii.kai ti taiiiriko n te aro aei, ao ti 11a rikirake 11 te boii ae koraki ni katotoiiko riki, ao n tokira ba e 11a reke i roura. te ban are te main are Ko a tia. n atoiiiia ba aia b'ai akana taiiiriko; i nanon Iesu Kristo are a.ra Uea. AMENE. Te Atua, are Ko a tia 11i kata.uraoi i buki'a akana taiiiriko baika raraoi riki nako11 aika ti ko11a n iaiioi; Ko na nurakina. nako nanora te taiiira nako Im, 11 te aro ae ti na taniriko riki nakoni b'ai ni kabane, ba a 11a reke i roura mwin am taeka n akoi, aika moan te maiti riki nakoni b'iii aika ti kona 11i lmbuti ma 11 urnriii, i 11anon Iesn Kristo are ara Uea. AMENE. I bukia Bekan ao tan koerikaki. Te Atua ae Ko na.noaiia, are Ko a karikira ma aomata nako, ti atuiko ba Ko aki riba to b'ai tena11a are karikaki i Roum, ao Ko aki kukurei 11i mateu te aomata ae buakalw., ma Ko taiiira. te aomata ae buakaka ba e 11a rairaki mani ka.waina. ma. ni maiu ; Ko 11a nanoaiiaira ma a.omata ake a ro na.noia, ao Ko na kamaiuira mani m'alrnn te ro ; kama ranraui nano aika matoatoa ; kamauna te babaiia, te riri bai, ao to rara.w,t ; ao kairia akana tiotio nako mani kawaim ; ba a na riki ba kain am nanai aika a.na b'ai te 'ria Kawakin tibu ae Haoiroi, are Iesu Kristo are ara Uea. AMENE. Te Uea, are Iesn, are te Tia kawakin-tibu ae raoiroi, are Ko a roko u ukoukoria am tibu ailrn bua., ao are Ko a tia 11 an.a mainm i buki'a tibu, ti butiko ba Ko na. kairira, iiaira. aika am tibu aika kain am nanai ; ao ba Ko na weteia am tibu tabeman ake tiaki lrnin te ne aei, ba a na kairaki naba. i Roum ; ba a na ti te nanaina, ao ti tcmanna te Tia Kawakin-tibu: i nanon aram. AMENE.

PAGE 10

10 I bukin te Raoi. 'l'e Atua are U ean te Ha.oi, boni mairoum te koana ao te raoi irnuia aomata ; ti lmtiko ba Ko na kuufiai nanoia aornata ui kabaneia 11 tanirau te raoi ao te akoi. Kairic1, uea ao 'fan Tau-Taeka ha a na ukoukora te raoi ao tiaki te bnalrn. Kakabaia te Kal;owi ui Botanaotmtta ba e na rnakuri Lia t:tbonib:1in te Raoi i aonaba. Anani,1 ake a m'aka ni kairia raoi:t n te Tau taeka :.w IJ te taetae a.on te boreti boki, lm a. na kairi'a nakou tc1fiir'1il te raoi. Kann.a am Ekaretia i aonaba ba E na kaotiota tauani bnkin aran Iesu Kristo are te Tia Ra.oi mate aki mamaku; ao lrnkaba iaia lrnin aonalm La. e aoi'ia ni waki U earn ni karokoa e a manna te kainikatofia ao a rnnumw. nimo ni l,aHo, ao E uea Iesu are U ean te 'l'ai'iira ao to Raoi i n,uwia aomata. ui kabanoia. AMENE. Te Maiu ni Kristian. Te Atna, ti butiko ba. Ko na nanoanairn ma n oiiorn 11 ara tataro, iiairn, ailrn am aomata. aika ti tabu:1 Aram: ao Ko na aiianira ba ti na namakin man atai bailrn riai i rotua ba ti na. lrnraoi, ao ba c na tau te akoi ao te rn'aka aika ti aiiauaki rnai Honrn, lm ti a.orrn ni koua ni karaoi ma to kakaonimaki baikekei; i nan on Iesu Kristo. A.i\IENE. Te Atna ae Ko rn'aka, ae Ko nrntairiki, are koLuraken te Ralmkau ni ka.banl-'a, Ko Lon atai baika a kai nanora iai i m'aina nkr' ti a. btotia n ara Lnbuti; ao Ko ata a.rora ba ti a banab'ai ni bulmti Laika riai i Lmkira; ma ti Lntiko, te Atua, ma n onon 11ako Im, ba Ko na nanoafiaira.. Ao ti butiko i bukini b'ain akoi aika ti a.ki tan ha ti na lmLuti, ao aika a ro 11anora 11i kaui karekei, ha Ko na aiianira. i lmkin tafiirau Natirn arn ara Uea, are ti a Lnbutiko i nanou arana. .A.MENE. Te _Una ae Ko rn'aka. no Ko nanoaiia, ti bntiko ba Ko na. ka wakinira. n am akoi ae koro raoi mani b'ai ni lrnLn,nc aika ti kona ni rnaraia. iai; l,a. nkai a tac naii.ira n te rn.L,tta ao n te tamnei, l>a ti na karaoi mate knknroi b'ai ni kabane aika Ko tafiiri La a na karaoaki; i' nan on Iesu Kris to are ara Uea. Al\'IENE. 're Atna. are nwi Ronm b'ai ni kabane aik'.t raraoi, ai'ia.uira, naira aika a rn toro aika ti rinano, baa na ota. nanora i Houm n te aro ae ti na. iai'ioi baika raraoi, ao ba ti nu lrniraki 11 am nanoaii.a ba ti rm boni karaoi bailrn raraoi : i nanon Iesu Kristo are ara Uea. AMENE.

PAGE 11

11 KAETAN TAEKAN TE TAROMAURI N TATARO. (Te b'ai ni kakairi teuana. A.) Te Anene 48. Te T(tlctro ae kimototo ae alcca te b'ww ,iai. Arm tataro le rnill'ifa ni fmtia tc Tmn11ei aJ'e lluoiroi rma buolmoki n te Taromauri aei. Te W areware. Mareko 11 : 23-25. T aian Ta taro ni Katituaraoi. (1) I bnkin to main no te marnrnii, ao taiani kab'aia a:ka ti aiianaki i lmkin te main aei. (2) I bnkiu arn Tia Kama.in are Iesn Kristo, are a kabaraki ara bnre i Ronna. (3) I lmkin te Baibara are otani kawaira. Taian Tataro ni Kaoti Bure man Raraoma. (1) I bnkin arora aika ti namakin ba a aki riai i matan te Atna. (2) I bnkin ara taeka ke ara iaiio aika a aki itiaki. (3) I bnkina iike ea karako taiiiran ara Uea i roma, ao nke ti aki bati ni lrnkaonimaki ui beku i bukim1. Anene 123. W areware. Arern 31 : 19-24. T aian Ta taro ni bubuti i bukira, ao i bukia kain aonaba. (l) (2) (3) (4) I bukini lrnitiakam ao kairakira ba ti na aki b'aka. I bukini baika a kai nauora iai ba E ua bno kira te Atua ba ti na lrnrekei iikana a riai ma Nanona i bukira. I bukia ara ntn ao raora nako. I bnkin nean te Atua i noni Kiribati. ao 1 aonaba. Te Anene 49. Te Warewarc. I-N-01118: 12-17; ke I-Ka,i'. 5: 22-25. T aian Ta taro n Neboa te Atua ma n tabui maiura ha ana b'ai. (1) Ti na neboa te Atua are moan te m'aka, ao ti 1m katituaraoia iikai ti kona ni buokaki i Rouna 11 tai nako.

PAGE 12

12 (2) Ti ua neboa te Atua bu E a tia ni weteira ha lrnin ta.11.an Ie1:m, uo ti na lrnlrnnono b'ana.n ara Ma.taniwi n tnaniru ara rn11knri. (3) 'ri na neboa te A.tun nkae E anuuira te 'fam-1Jei are Raoiroi, ao ti na butia te Tamnei La E na memena i nanora. La ti aona ni lrnriki uii ba neboan te Atna ni mainra. Te Anene 111. Te Tataro. E na mena i aora ni kaba.ueira a.na akoi to Uea are Iesu Kristo, ma ana tuuira t0 Atuu, ma :111a raornu te Tamnei arc Raoiroi. AMENE. KAETAN TAEKAN TE TAROMAURI N TATARO. (Te b'ai ni kakairi teuana. B.) ,.\' le cuo n 'f'momcw1i n Talaro aei, e a lmiral.i ii' Ta1omw1ri iro,rn te mi11.ita, ao te minita e hwt-i taiw, tataro, ao l<"ain te tmo11w111i a fw h'wwia n te lmel.a ae few II ui wo11 are a tuaiial.i ma 11. reireiu.li iui iroun te minita. 1 mwini l.:aota11 taian tufal'o i 11J1 te a/11 fe11ww, a,1 le 111i11ilrt e 11a t,wiiia /.:ain le ta1uu11i taehrn te fc-w,f.,i are a riai 11i l.al,o l,'anaia Ull. Te Atu I. Taromaurian te Atua. 1'e .Jfi11itu. "E tabu, E talm, E talm, Iehova 'faliaota: a lmta aonaba ni bane ni mimito1'1ina." Te /,aeka ci,e a /El lc,dw I, 'anai,, iai l.:ain te Ta1'011i,,i111i. Am 1/ai te neboal,i te Atna, ne Ko moan te rietatu. 1'c Jfill'ita. "Ai nano ra kan\i'ain tl~ Atua ma ruha.lrnnna ma ata.taiua ai aki a.taki ra :rna mot.i, n.o ai aki knneaki ra. lrnwaina ...... Ba :ii mai Houna, ao i Houua, ao i Lmkina b'ii:i Hi kabane. Ana 1/ai. te IH~liua\i n a.ki toki." Te J{aclm. Arn b'ai te nel,oaki, tt\ Atna ae Ko moan te rietata.

PAGE 13

Te 11linita. "Ana b'ai t.e Urn. n.e nki totoki, ae aki mamate, ae aki nonoraki, ae te Atua ae ti teman11a, te kari neaki ma te neboa.ki n aki totoki." Te Kaelca. Am b'ai te neboaki, te Atna are Ko moan te rietata. Te Atu II. Te Kananorinano i matan te Atua. Te JJiiniia. Te Atua, are Tamara are i karawa, iiaira aika natim i aon te a.ha, ti kananorinanoira i matam i bnkini bnrera aika ti a tia ni bme nako im, te Atua. Te Kaeka. Oiiora i roura, te Atna, ti butiko, ao kaharai burera mai rourn. 'Pe Niniia. 'ri raraoma i matn.m te Atua, i hukini bailrn ti a tia ni lrnraoi aika ti aki riai ni karaoi; ao i bukini baika ti riai ni karaoi aika ti tnai ni karaoi. 'Pe J(aeka. Oi'iora i roura, te Atua, ti butiko, ao kabarai burera mai ronra. Te JJiinita. Nkana tao ti a tia ni b'aina te nanorieta; iikana tao ti a tia 11 unu11 n te aro ae aki riai; iikana tao ti a tia 11 taetaebuaka, ke ti a tia. ni karaoa te aro teuana ae aki itiaki i ma.tarn; ti raraoma iai, te Atua. Te Kaelca. Oi'iora i roura, te Atua, ti butiko, ao kabarai burera mai ronra. Te ~11inita. Ni b'ai ni kabane aika ti namakinira ia1 ba ti a tia n ri aon am Tua iai; ao ni b'ai ni kabane aika ti aki kakaonimaki iai, ti bntiko, te Atua, ba Ko na. kabarai burera iai. Te Kaelca. Onora i roura, te Atua, ti bntiko, ao kabarai burera mai ronra. Te JJfinita. Tai teweira nako mai matam; ao tai kaira uako ramneim arn RaoTroi mai roura. Te Kaeka. Onora i roura, te Atna, ti bntiko, ao kabarai lmrera mai roura. Te lYlinita. Nanoa.iiaira te Atua, iikai ti a. mamara, kabarni burera, ao kaitiaki nauora, iroun Iesu Kristo are aru Tia Kamain. Te Kaelca. Onora i ronra, te Atua, ti bntiko, ao kabarai bnrera mai roura.

PAGE 14

14 Te Anene 129, ke 131. Te Wareware. II. I-Tet. 1: 11-12, ke II. I-Tet. 3: 1-5. Te Atu III. Te Katituaraoa te Atua. 'I'e Jllinita. Ti lrntitnaraoiko, te Atua, i bukin am akoi nu.ko im, iinira aika ,,orrrn.ta aika ti aki riai 11i k,rntaniiia te akoaki mai Roum. Ko a tia ui katauraoi karara ao lrnrabara, ao Ko a tia 11 ann.nira te main ao te rna1urur1. Te l{aelrn. 'l'i katituaraoiko, Tamara. 'Te J.11i11ifo. Ko a tia n aiianira Natim nre fo,m Kristo, ba E a riki l>a ara Tia Kamain, ao Ko a tia ni lrnhn.rai burera i Ronna. 'Pe Kacka. Ti lrntitnaraoiko, 'famara. 'I'e Jlini:ta. Ko a tia 11 aiianira te Tam11ei are Raoiroi Im Ena mena i ronra, ma 11 reireira, ma ni lrnwakinirn. Te Kaeka. Ti lrntitnaraoiko, Tamara. Tc i11i11ita. Ko a tia ni kanakoa te Euaiikerio 111 Kama.in nako ira n abara ailrn karako aikai, lm ti aoiia m karekea tiliaiiara 11 te kah'a~a are aki toki. Tc Kaelw. Ti lrn.tituaraoiko, Tamara.. Te Jllinita. Ko a tia 11i karineirn ma ni mwiokoira ba ti 11a buolrn kabntan aonn.ba n te ronoroii.o ni kamaiu. 'l't Kaelw. Ti lrntitna raoiko, Tamara. Te i.11inita. Ti ataia, te Atua, ba e knme n riki rake Ueam, ao ba E na kairira. Iesn nako11 te tokanikai i 11ano11 aranu. 'Te Kaclca.. 'ri katituaraoiko, 'ramara. Te i11inita. Ma i'iaia ae ti k:rni kauona ura berita ma Nkoe, te Atua, ao ti kani lrntabui mainra ba am b'ai . Te Kaelw. ~i katitnaraoikA, Tamara, ao ti lrntabui marnra. ba am b ai. Te Anene 253. Wareware. I. Tiwoteo 2 : 1-4. Te Atu IV. Taiani Bubuti. Te .Minif.a. Ti butiko, te Atua, i Lukin ara. uea are Kinu Eriwari, ao tinana ae Queen Mary, mate utu n uea ao i br~ ki'a tan tan-taeka n te Em baea ni Buri tan, baa rn:. bane ni

PAGE 15

15 lrniraki iroun te Tamnei ha a ao:iia 11i kona. ni kairi;i kn.in te Embaea ni Duritan 11i lrnwain te raoiroi ao te rau. '1.'e Kaeka. Onom i roura, te A.tun, ti butiko. Te JJ{inita. Ti butiko, te A.tna, i lmkia Kristian ni lrnbaneia n ti'i.bo nako ha a na kaonaki 11 tc akoi ao n te koaua; ba a na kaota te i tau.itaniri, ao ba a na line nauoia n ta:iiira aia Uea a.re Iesu, ha E aona. n npboaki Arana ma ni waki ueana i aonaba.. Te J{aelca. Oiiora i ronra, te Atua, ti hntiko. Te Jlfinitu. Ti bntiko, te Atna, i lrnkia rninita ao tan reirei ailrn a lrniria aomata n aia taeka; ao i bnki'a tan otoi boki aika a reirei'a. aornata n taia.n iano; ba a na bane ni kaotaki na11oia. mai Romn, 11 te aro ae a na riki ba kawain te Ota ni koa na 11 rin i nanoia aomata. Te J{aelm. Onom i ronra, te Atna, ti butiko. Te iliinita.. Ti bntiko, te Atua, i bukia taokita ma muti ao tani kawakin aoraki, ao tarii kawakinia u.ke a aora.ki n te nano, ba a na bane n tou mwini manekani Kristo are te Tia Katoki aoraki ae rnoa a.re kona te kamaina te rabata ao te tamnei naba; ao ba. a na teteke raoi n aia kekeiaki ni lrnbebetei mwawata.ia aka.na aoraki; (ao ti nrinia i matam ra.ora aika. lrnin ara kora.ki ao kain ara kawa aika n. wene ni mamara n te tai aei). Te J{aeka. Onora i rnura, te Atua, ti lmtiko. 1'e Jfinita. Ti bntiko, te A tun, i hn kia ara ntn, no i lmki'a ti"1ma a.o tina ao ataei i aon a.hara 110 n tiibo nako, ba. a na b'a.ina te i taiiitaniri ae riai; bn. a. na lrnkaonimaki tiirna ao tina ni kn.wakinia natia, ao ba a na oneaba nati ma ni knrineia nia karo, bn Ko na neboaki, te Atua, irouia utu ni i.:abane. Te J{aelw. Onori.1 i ronra, te Atna, ti bntiko 'L1e Minita. Ti butiko, te .,.Una, i bukia akana. ro nn.noin, i bukia tau iowawa, ao tan narao, i lmkia aim a b'a.inikiriuaki ma ni karawn.wataki i mwin aia lmre; ba Ko n:L nnnoaiiaia, te Atun, ao ha Ko na ma.rnakuri i 11t1noia iroun Tamneim are m'a.ka., ha a na rairi nanoia. ma.n te buakalrn nakon te raoiroi, ao ha a 11a kairaki man te ro ao nun te mate nnkon te Ota ni ka.maiu ironn Iesn Kristo are aia Tia Kamaiu. Te Kael.:a. Onora i rnum, t~ A.tu!2 __ .ti butiko.

PAGE 16

16 Te Minita. Kawarira, te Atna, ao nanoaiiaira. Kah'aka karau n akoi 11ako aon tamneira. Kaotai nanora 11 otam. Ao aiianira te kona n toka11ikai i ao11 taiani kariri ao taia11i mamara, ao te kona 11 toro i Roum ma te kakaonimaki ao te kukurei, ba ti aoiia n riki ha tan nehoiko, te Atua, ao tani kakairi ailrn ti raoiroi i bnkia raora; i nanon arau Iesu Kristo, are ara Uea. AMENE. 'Pe Kaeka. Oiiora i roura, te Atua, ti butiko. Te Anene 110 ke 301. Te Kabcmean Tataro iroun te J11inita. Te Atua, are Tamara. are Ko a tia n akoira n te aua aei ba ti a lrnbo nanora ni haike ti talm ha ti riai n tataro ma ni hubutiko iai, ti butiko :i'ikai ba Ko na kaekai ara tataro aika ti a tia ni kawenei i matam, ao ba Ko na ananira haiku Ko taku ha ti na kah'aia iai, ba ti aoiia ni kairaki n am koana, man ananaki te main are aki toki mai Roum. Ao e na mena i aora ni kahaneira ana akoi te Uea are Iesn Kristo, ana ta:iiira t,~ Atua are Tamara, ao ana raorao te Tamnei are Raoiroi, ii.kai ao n aki toki. AMENE. ----o----