Citation
Te taua u te ota

Material Information

Title:
Te taua u te ota te kaotioti n reirei i bukin te me : e a katauraoaki i buki'a kaini Kiribati irouni Misi Itiman : e a moani karaoaki i Rononoro, Beru n te me, Oct. 4, 1928
Manufacturer:
L.M.S. Press
Publication Date:
Language:
Gilbertese
Physical Description:
1 volume

Subjects

Subjects / Keywords:
London Missionary Society
Spatial Coverage:
Pacific Ocean -- Kiribati -- Rononoro -- Beru
Coordinates:
-1.316667 x 175.966667

Notes

General Note:
200/9/28 - LMS publication number
General Note:
"E boretiaki n te L.M.S. Press, Rononoro, Beru, Gilbert Islands."

Record Information

Source Institution:
SOAS, Univerity of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivative License. This license allows others to download this work and share them with others as long as they mention the author and link back to the author, but they can’t change them in any way or use them commercially.
Resource Identifier:
200/9/28 ( LMS number )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Waua u tr ta. TE KAOTIOTI N REIREI I BUKIN TE l\IE. Er, katmoaoald i lml.:i'a koini J{iriboti iro111n' 1.1fisi Itinwn. E A MOANI RAHAOAii:I I RdRonoifo, BEnD, TE l\fo, (kT. 4, 1928. Bona 3d. E boretiuki n te L.M.S." P1;ess, Roiioroiio, Beru. Gilbert Islands. 200j9/28.

PAGE 2

1 KATEAN TE TAUA N TE OTA. Te Anene 265. '1.'c T"two ao w1a Tcdai'O tc l!ea. TYw'Cl.;cw lacka11 te Anab'ai ao te Kaica. Te Katauraoi. ]. Te atueinim'crnc. Te Anene 115. Xkaua kum bo1>0ran n ri rariki11 alrn.11 I-1\Iatnu ailrna moan t~ bak.i, :~o I.,:un _n:1. nor i. taiu ~1 tana :~ilrn riet:~ta.. ailrn a _b!teaki i "11 te mamrn 1 ran km tar1, Im 1 non taian ralrn.1 mka n. ka111 mate a.b:1. Ao u tabo ta.lieua ike iai te ralrni iai, ke tao te ntimakoro ue narereke II to luwai ar.::l a tabweia.i lrnibnke ni boran iai, ao a kate a ki na ha iai tan:t aikai aika a toiiaki ba Tana n te Ota. N te iiaina, a kmrn kaben ni lrnibuke 1111ori tai:rn ta.nu aikai, ao n riki ba kanikina nika a bati 11i boiiuna baa na ata te lrn.wai ike a riai 11 nako iai aia kaibuke. Ao a moan te boiia11a riki tana aikni n to boi'i, l>a iikana c naiii buii tui ao o a kanrn ki te tu nra 11 te ota :ie moa.n te korakora i tabera11 te tana, ao e konnki 1111oraki te ota nrei mai kiraron. l\la iiaia ae a kona kaben ma kaimoa n atrd tii.bo ike iai rakai kc b'a aika kam:un:ite, ao a k012,a ni kawakin aia kai bnke ba a na aki nrnaki i ao11 taian rakni. Nka11a tao akea taua 11 to ota aikai, tao a na maiti kaibnke aika a na nruaki ni boi'i, ao a na maiti nomata ailrn a na mate iai. Mn iiaia ae a lrnteaki taua 11 te ota aika 1;iet.Lta n tabo nako ike iai te nrnte ke te kai1aiia, baa na nra m'aldi' otaia ni boii ni kotea te lrnwai ae riai, ma ni buoki'a tiini boborati ba a kawa 11 urnnki ,Litt kaibuke, ao ba a rnt roko ma te kabaia 11 te r:nrn ikc a kan nako iai. 2. Tc .Atoei11i111'w1e. A taneiai aomafa ni katei tn.ua 11 te uta ma. iikoaiikoa. Bon iai te taua teua11u. ae kdr:,h.i iikoa i Ailmbita, ao e atoiiaki bate b'ai teuana a.c moan te kamimi i aonabn. E aranaki te tana arei lm una tana Plrnros, ba e tL lrntEmki i aon te atimakoJo ae arana Pharos are c tei i 11a1wn te mar:nrn ao te 1\:feritereniau, e kani mate kawa ae Alexandria i Aikubita. E a katcaki te tana arei n te atibu ae matoatoa ac mainaina ae ara11aki b1t te "marble." E a n1oa11 te rietata, no e raititi otan tai i ao11a 11 te iiaina. Ao 11 te lioii.e a kanrald te ai i eta11n, ao e takn te roiioroiio ba e kona u 11oiaki umna irouia lrnimoa aika mena i marawa 11 te ta.ho ae moan te rnroa raroa, tao tebubun. te maire man te aba. . Ao 11i boii 'aikai a maiti taua n te uta nilm r:uaoi aika a lrnteaki i 1;ariki11i Ruritnn, ao Buranti, ao Amerilrn, ao abtt n 1-lVIataii u tabo uako i aon aba. Iai t.nua tabeua aika lrnteaki i rarikin Aoti teria, ao i aon tain.ni kelrn i timmikun te rawa i Terin", ao a bati ni buoka te kaben 11 te wan Taromauri ao ni kaibuke nako ha. a nu ata te kawai i bukin ufa kaibuke.

PAGE 3

2 3. 'l'e Atae111ai11e, ma te ba,ma, No. 1. a,e e net Jwleia. KAOTA TE OTA AO KAMAIUIA AOMATA. Bon iai te Taua n te 6ta teuana ae lmkanato roiioroiiona ae aranaki ba "The .Edclystone Lighthouse," a.re e kateaki i aon te b'a ae aranu Edclyst'one a.re mena i m:n'awa i llluiakin Eiiran, tao telnvi ma aua te maire man te ne n roro ile Plymouth (Bnrimouta) ike a nako iai kaibuke aika bati. A koreaki i aon te taua arei n taiani man ailrn aLabaki aika a koreuki i nanon te utibu tuelm aikai :-KAOT A TE OTA AO KAMAIUIA AOMATA. E koaua, bon anne te kantaniiia n te taua urei, ao n tnua n te ota ni kabane, ba a na kaota. te 6ta ma ni kamaiuia aomata. 4. Te Ataeinim'ane. Nkana ko borau i aon te "Tion Wiriam" nako Terine, ao ko a kania. te aba ae Aotiteria., ao ii.kana ko aki ruo ma ni mutu ma ko bon tei i eta ma n tumtara ni boii, ao ko na nori taian ota ailm korakora aika oti man taian taua n te ota n te tabo teuana ao n te tabo teuana. Nkana e ro te boii. ao e na bon aki noraki te aba, ma a uram'aka taian taura n te ota n te aro ae u konaki n noraki mai kiraroa. Ao ko ataia ii.kanne ba u noraki iroun te kaLen, ao a kanikinaeaki i aon una mabe, ma ii.aia ae e ata te tabo ike e a roko iai te kaibuke, ao e kona ni kaira te vVun 'l'aromauri n te lmwai ae riui. Ma iikana tuo bon ukea tuna n te ota aikai, tao e na maniiia te kaben, ao e kona n i.unaki te kaibuke i aon taian rakai. Ma iikai ko nora otaia taua aikui, ao ko kona n nuko ni mutu raoi, ao ko na tutaro nakon te Atua ni katituaraoia i bukin taiani kanikina aikai ; ao ko na butia ba E 11a kakub'aiaia aomata aika 11inikoria aika kawakin taian taua aika.i n tai nako i buukon te an ae korakora uo taian nao uiku ubabaki.,, 5. Te afaeinim'ane. A aki bane n ti te arona taunt n te uta i aon taua aikai, ma a kukaokoro. Tabeua a teimatoa otaia, ao tabeua u minominotaki 6taia. Tabeua a ota n te 111ineti teua11a, ao a ro n te mi11eti teuana. Tabeua a mai11ai11a n tabeua te telrn11, ao rimwi a ura.ura. 11 tabeua te tekan; ao a man.a mainai11a ii.kanne. Ao a bane 11i k:rnikinaeaki i aon ana mabe te kaben, ma taekan arou uran otaia ; ma iiaia ae e kona te kube11 11i kinil te taua n uro11 urana, ao e boni iiae 11 ro te boi'i, uo e kona n ata raoi te tabo ike e a roko iai ana. kaibuke, man ata te kawai nakon te nen roro. 6. Te cttaeinim'cme. Ao noria Nkami ma N ai, ti riai 11i ka totoiia taua u te ota. A buti tainni kui.'iaiia ao taia11i mate ii.kai ti a borau i aon te muiu aei. Ao a maiti uomata aika a boborau i nunon te ro. Ao ti riai 11 riki ba taian tc;:'ua 11 te ota. i buki'a. Ti riai ni kotea te kawai nakon te main, ao ti riai ni kuotia nako ia te buakaku ao te bure are a nu nrnaki maiuia iai, ba a aoiia n taua raroaia maui b'ai ailm a ua

PAGE 4

a mate iai. Eii, ao iiknua ti ura i bukin ant Uea are lesu, ao ti a honi kona ni buokia raora bu a nu ata te kawai are a na main tamneira iai 11 a11a akoi te Atna. 7. Te atcrei11aine, ma te bwma No. 2. me e na kateia. OT AN TE ABA NKAMI. A bati ni kakaonimaki tani kawakin tr.ua n te ota ba e nu ura m'aka te ota iai, ao e na bon aki mate, ba e lrnwa n riki te lrni'ian:i n ta kaibuke i bukin aia aki kakaonimaki. Ao naira, tari, ti riai ni kakao11imaki 11i kawakina otani maiura. Ti riai n ta11tani n tai nako, ma n t.ataro nako11 te Atna ba E na maeka i nanora Tamneina are Tamnei11 te Ota, ba e aona n uram'aka 6tnna i nanoni maiura, ba e na itiaki ma 11 raneanea te ota are noraki irouia nomata i nanora. ~urina ana taeka lesu Kris to are lrniiai :, "Ota11 te aba nkami .... Karn na kaoti ami ata i mataia aomata n ai :uon aikai, ha a. na nori ami makuri aika ruraoi, ao a na neboa Tumami Are i karawa iai." Te koraki n a11ene a na Anene "God make my Hfe a little Ugltt." 8. Te Ataei,,im'crne. Te tia lrnwakina te tana n te ota e aki atai kaibnke uika a kania te tabo arei n te bon. Ma :ifaia ae e boni kaura te taura 11 te boi'i ae koraki, ao e bo11i lrnwakinna ba e kawa ni mate ni boii, ba buki na nke e kona ni bna te kaibuke tewana iikana tao e a mannokin:i. ni kaura te taura n te ota. Ao tiaki ti iiaia, ma e lrnitiaka kiratin tc tann1 ae ababaki ba e na moan te itiaki ha e aoi'ia n rnneanea te ota are oti maiai. Ao nkoe ma nai, ti aki ataia aomata uika a na taratara ma 11 nora aroni mainra, ke ti lrnota otan lesu ke ti aid. Ma iiaia ae ti riai n tataro n te bon ae koraki ba E na buokira te Atna ba e na ura m'aka i 11anora otan te koaua, ao ba a nu itiaki maiura n te aro ae e 11a aki bnhntei tarakin. te koana, ma e 11a ota raoi, ba :1 na lmokaki aomata n ata kawain te main, ao ba a na knraroaia 1mm tc buakaka are a na mate tamneia iai, ao a na tona te kawai are kaeta t.e main are aki told i ka.rawa. 9. Te Afaeinim'ane. Nkana e nan kateaki taua n te ota, ao tiini katei a ukoukom iina ae matoutoa ae nene, ba e aoiia n teimatoa te bona ae rietata ae rawawata are a nan kateia, ao ha e aoiia n aki b'aka nkana a baro nao ao e a korakora te aii. 10. Te Afaei11ai11c. Eboni koana Ao iiaira nuba nkana ti kan riki ba kaiia tana n te ota ni kaota te ota ma ni kama.inia aomata, ao ti riai n ri11ea iini maiura are a na teimatoa ma n nene iai. E takn taekan te Baibn.ra (I. 1-Korinto 3 : 11.) "Ba e nki kona te aomata ni bairea ana teua.na, ma ti are a tia ni baireaki are IESU KRISTO. No. 9,tJO, A na kanakoa ralnman le B'a are an le Tcita n te 6ta Ma iiaia ae ti na katei mainm i aoni Kris to, are te B'a ni kciana .Anrnata nt kabcmeia, er na crnene 11 te Anene 130. kibu l,2.

PAGE 5

ll. Te Ataci11im'cwc. Tani kutei taua n te ota a ukoukora moa te b'a. are a takn La e a matoatoa ao :ne c nu. nene aia tuna. iai; ao riniwi :i. boni urn-iokoa Le b'u arei, ao a kaota ain onimaki iikai a kntea :.ia tairn i aona. Ao ii.aira, tari, ii.kui c a relrn i roura Et11 ara onimaki are Inm Kristo are te B'a ni kouua., ao ti na katea ara tana-n-te-obt arc mainra i aona. l\Ia ii.aia aci tG moan atibu are ti lwtcia. i aon to b'a are an:t bon TE ONIMAKI. No. 17 cf 12 a na 1.-atca le alilm ae Te Onimaki ao11 Te B'a .,,_Cll'C ((/1((, 12. Te Ataei111:111.'crne. Eii,ti kona ni katea am tann, ma k, onimaki iikana li kateia i aon Iesn Kristo. Ba ii.kana ti oni1i:iakina Kristo, ao ti na teirnatoa. 'ri uriiia aim taetae ni ku.ikonaki Iesn i bnkia tani katei anti aika uoman. Temannn, ea lrntea ann anti i aon te bike, ao iilw ea b'aka te karan no e a roko te raiia, ao e a b'alrn ana anti. Ao temanna ae wana.wana e a lrntea ana. anti i aon te b'a, no iike e a b'aku le kuran, ao e a roko. te raii.n, ao e a kare te aii, ao a noakina tc bata 'lrei, ao e aki b'aka, ba e a lrnteaki bouana i aon te Va. U. 'l'e Afaei11ai1ic m~i te Ba11na No. 8 Cll'C e 11.a katcia. KAM TE~. N TE ONlMAKI. Ao ai arora nnl>a, ii.kana ti onimakina Kr:sto, no iik:rna ti oiio :mu taeka n tau, ao a na teimatoa. maiura; 11 ai nron ana tueka B~n~..: ro na koia Kri~tian i Rom, are kaii.ni, Kam tei n te onimaki. A 1w cwc11e le lwmlci 11 ane11e Te Anene 177 kibu 1 & 2. 14. 1'e Ataei11frn'cwe. Ao :iilrni ti talrn ba ti onimakina Kristo ha ara Uoa no ara Tia Kamaiu, ao tera kakoauan.[! i roura? Tiaki bu ti riai ni kataLni rna.inra i bukin nra Uea? Nke a Imme ni katea aia tuna. tiini lrntf>a. tuna. n te ota, ao a katea ma te lrnntaniiia bu e na manena i1i kaota te ota ma ni lrnrnaiuia. aomata. En: a kat.abna tc tann, i bnkin te maknri ae raoiroi an;i. Ao iiaira aika ti atoiia.ki ba Kristian, ti riai ni lrntabui rnainru i bukin aru Uea.. l\ia 11aia 00 ti na kawenea ara atibu nei, are KATABUAN TE MAIU i ann te onimaki are e teimatoa i aon te B'a are Iesn,Kri:,;to . I<' No. 11&1,5. a na kawe11ea te atilni ae Katabuan ter,Maiu. 15. T.e Aft~ei11im'crne. /JI\, :\ .~ I\ \ 'l'i,Ull"nikri,kai botu n ara kekeiaki i bukin ara Uea. Ti nu mom~~?Jl\t~;:Bllimaki, ao ti na waki nako nalxi n te onimaki. Ti na

PAGE 6

;j uriiia ana kantaniiia Iesu Krista i lmkirn, arn ti a tin n nnuiii n te l,ofr aei, like E fa]rn:-Kum na lrnoti a.mi ota i ma.tai,L nomata ..... ha a na ncl>oa 'l'arnami are i knnnrn. iai." Ma iiaia ae ti na lrnkorakoraim ni kaoia otani Kristo i nanoni maiura. 'l'i WL karnarninfiira n te 11,aknri i Lukini E.risto ma Ueana; ti na knknrei ni knck" te wewele ba ti n,t kekPiaki ni ,rnki i br;,ki11i Kristo; ao ti u:1 kakaonimaki rik1 ni kaota te ata uakoia raarn 1ke a rncna 11 te ro. Ti na. ururi1iira 11 tai nako, lm tiaki ara b'a.i iiaira, ma Lou ana l,'ai Kristo iiairn, ailrn ti a tin ni kaLoaki n rarana, ma ni kataLuaki i bnkin 11eboaki11:1. lG. 'l'e Ataei110e, ma tc brmna 1Vo. 4 me e 11a katciu. ,. ANA G'AI TE UEA NAIRA. E taku Banro, "Ba akea i Lnakora ae main ni kabanea ana boii. i Lou i bnkina, aq akea nal>a ac mate i lmkiu:1. Ba nkaua tao ti main, aa ti kalmne mniura i bnkin te Uea; aa nkann taa ti mate, ao ti mate i bukin nalni'tc Uea: ma iiaia uei, nkana tao ti rnaiu, ke ti mate1,''do ana b'ai naba te Uea ii.aira." l\fa iiaiu a.e ti ua mniia katabui rnainm iikai, lm ti na riki l1a tiini kaata te ata ni lrnrnain nakoia kuiu :.1011:tl>a. !(a.in le Tarnmuwi a na vane II rwc11c: ni kmr1111r111 Te Anene 117. 17. 'l'e Ataei11im'rmc. Ti tnaiiaki ironn Toromon b:1 ti riui ni knrckca te ralmlwn La. e nkonkora te atnib'ai nanan tc nomata ae wana.wann. Ao iilrni ti a tia. ni katabni mainra. i bnkiui H:risto, ao ti ka11 toro i Ronna, ao ti riai n nkonkora te i-abakan ba ti aoiia ni lrnna ni nrnnen:1 u ana malnui te Atua. En, a 'boiia.na taian rnLa kau naka ailrn itiaki, ma ea. moan te mancua te rnLakun n ana tadrn te Atna, ao n n:mon te Atua are ea. kaotaki iai. Tiini katea tana n te ota, a lrnteia ma. to mLalrnn aa te wana wana. La c aaiia n tei rnoi ma ni manena. Ao iiairn naLa ti 1'iai ni lrntei ara tuna 11 te ata, ailrn ma.inra, D te rabakan. l\fn. 111.ia. ae ti naii kawenea. tP atilm nei ae TE RABAKAU i aon te atao rnai nano, are kata.Lrnm te main. No. 17&18. A kc mea le atibu ae Te Rabakau. 18. 'l'c A taei11 im' c111c. htakn Iesu :-"Aio te main are aki toki, te nfaiko ac te Atn,L ae ti temanna ue koaua, ao Iesn Kristo ae Ko kana~comaia." E a moan te kamain te mbakau aei, ae ntakin~ Atna are Tamara, ao Iesu Krista, are ara Tia Kamaiu : aa ti riai n rabakau n te aro a0i ba ti aona ni lrno.ta te Atua ao Ieim Krista are te Tia

PAGE 7

(j Kamuiu nakoia uomata ailrn' tuui n atrtia. Ao ti riai naha. "n riki mke n te ukoaki uo n atukin am Uea ao urn Tia Kamain are lesu Kristo." Don ana kuntunii'ia te Atua ba ti nu riki rake n te mbakau ha e aoi'ia n uram'aka riki te ota i nauora. l\Ia iiaia ae Ea tia ni kana koa mai tc Tamnei are Raoiroi ba E nu reireinira ma ni kuiririr'.l nuko nanon te Ota uo te Koaua ni lrnhanea. 'Pe kornki 11 miene a 11a w1e11ea Te Anene 35. 19. 'Pe Ataei1l'im'w1e. Nlrni ti a tia ni lrnfalmi nmiuru uo ti n. ukoukora te rabakn.u ha ti na toro iroun ara Uea, no bon ann. kantaniiia nra Uea ha ti toro ironia raoru. E taku Iesn :"Kam nu i taiiitai'iiri: n ai arou "' iike I tai'iirii'ikami, uo kam na i tai'iitai'iiri nnlia." Ao e taku Dauro : "Kam na i torotoro i roumi n te taiiira." E,i, hon ana kantaniiia te A tua lm ti mt lrnota tuiiirana i roura n te maknri n a.koi nu.koia raora. l\'Ia i'iaia ae ti nai'i kawenea am atihu teuana arc e lrnota manenan ara taua aei, lm TE MAKURI. No. 19&20, a 1w kmve11ea te atilm ae Te Makuri. 20. 'Pe Atae-inim'cme. Ana L'ai te tuna n te ota te teimutoa ma ni karaoa ana makuri are kaotau te ota n tai nako. Ao bon te l>'ai ae riai i ronra ha ti na katotoifa te taua n te ota. E taku Danro, ... Kam na teimatoa, ao lrnm na nene, ao karn na tai toki ni lmkorakoruii'ilmmi n mm makt!]:i te Uea ni kamaiti ... (I. I-Kor. 15: 58.) Nke E a roko Iesn Kristo, ao Ea arona aron t.e toro. "E aki roko ha E na lrnnnana te aba, ma E roko ha E na lrn.uiianaki, man ai'ia rnaiuna ha kamainaia aomata aika hati." Nkana ti a teimato:i ma n nene n onimakinan Iesn Kristo, no ti riai ni lrn totoi'ia. arona ma ni makuri n iiro nako ailrn ti kona ni kaot:1 te otn. ma ni lrnmainia aomata. 21. 'l'e Ataei11cci11c. Iai i Bnritan iikoa tc minita ae ba.ti ni liotu1n'aka ni rna.knrii Lukin ana Uea, ae araua Joh1i "'Vesley. E a Loni kaota otani Kristo nakoia aomata ailm maiti. Iai nna taeka John Wesley :lre ea boi'iana i ronra ha ti na nrurii'ii1a ma ni lrnirnki iai. E binai ana taeka :Ko na karaoi makmi n akoi ni kabane aika ko kom1, N uro ni kahane ailrn ko kona, Nakoi-;1 aomnta ni kalianeia aika ko kona, N trti' ni ka bane aika ko kona. 'Pe komki II m1c11e a 1w CIIH'll('C( Te Anene 298.

PAGE 8

i 22. lfe Alctei'111rn'a11c. k:ma ea. kateaki taua n te ota, ao bon aia kanta11iiia ta11i katei ba e 11a lrnofa fr otci ma ni kmnaiuia cwmatci. E aki kateaki lm ti te L'ai ni kamoaruoa, ma ea katen.ki i Lukin te makuri 11 akoi, ae te kaota te ota i lmki'a tnni bobornn i aoui marawa. E Lon tei n te iiaina ba te kanikina are e a kai ataki tc kawai ae riai, ao ba a 11a lrnraroaia tani Loran man tai::111 rakai ike a na uruaki aia kaibuke iai. Aon te Lo:ii e bon um raoi te otn, ao ea Latini bonana nakoia tiini boran La a ko nuki ni kawakinaki iai maiuia man taiani mate ailrn L'ain te ro; uo a kona 11 roko raoi 11 te nen roro. l\:Ia iiaia ac ti kawenea te atibn are te kaLa11e are TE OTA. ,e na oti te ota mai iui . 1\To. 22 & 24, a na kawenca fe atibu cw Te Ota. Ataei aika 11are1"eke, a na. cwe11e, E tua lesu ba ti na ota. 1. 2. 3. TI NA OTA. E tua Iesu La ti na ota Kai :.i.ron te b'ae ae Lon urum'alrn, N ron aon te aha, ti 11a bon ob N te tabu ae ti me11a iai. E tua Iesu, ti na ota moa l Lukina, ba E kona 11 norira, Nka11a a 11aiii mate ara taurn N te tabo ae ti meua iai. E tna Iesu, ti riai n ota I.buki'a tarira aika maelm N te buakalrn.; ti na kaotaia N. te tabo ae ti me11a iai. 23. Te ataci11ai11e ma te Bcuuw .No. 5, are e na kateia . OT AN TE ABA IESU. Ao te taua n te Ota e aki kona n ota i bon i rou11n, ma e a kao naki moa te taura n te ha, ke e a reitaki ma te iti ae koruirnra, ao ea tiba kona n ura m'aka te taura. iai. Ao Lon arora 11nba, ti aki kona n ota i Loni roura, ma ti riai 11 reitaki ma Iesn Kristo, ao E 1rn kaura otana i nan01;a 11 te nro ae a na nra m':ilrn taunt ni maiu rn. uu. Ba E takn Iesu :"Otan te aha N ai; ane irai no e nu Lon a.Id nakonako n te ro, ma e na karekea te ota ni kamcl'iu." 24. 1'e atc~einim'ane. '-... E bo11 riui i roura ni lrnbaneira iikn11a. ti kan rik~a kain te Ota ao tnni kaota te Ota, ba ti na. 1imoa mo.1 n nako 11 te Ota boni

PAGE 9

H i'iaira, n ai aron taek:rn ara a11ene, ae lmiiai :-,Vakon fr ulo, Rota i rurrm. .l\Ia iiaia ae I lmtiiilrnrni, t~"iri aika kam taiiiraki, bu. kam Ha Lalle 11 nako 11 Iesn, nm 11 onimakinna La Ena riki ba. otani maiumi. E Loni koana La. ti aki kona n ot.u, i bo11 i ronra. Ao ara taua. n te ota aei e na l)Oll ,tki otu. taurana. i bcm i ronna, ni karokoa o a reituki ma mm Le-\ m'akn ao te iti, au e 11aii tiba ota. iai. Ma iia.ia ae ti na rei tiu. i'ikai rna te iti n to aru ae e na uram 'aka taura.na iai. ,Vo. 2.J, e 11a lmrrm te fwua n fe Ota. 25. '1.'c Alaei11i1n'rrnc. Eu, e nra m'aka t(' ota n ai'a t.ann. n te ota ba Lnkina iiko o a. rnitaki urn to m'alm are oi11 to otn. .'\.o ai u.rona naba., iikami~1a iiai; ti riai n reit:tki n te onimaki ma. ara Uea. arn Iesn Kristo, '';. ti ua karekea te ola mai Ronn;1. Ao rimwi ti na lrnota te ota nakoia aoma ta. Bun aia ma knri Kristian ni lrnl)aneia te rnakuri a8i. Ana aomata te .A.tun, e lioni karekea moa otana maironn ana. Uea.. 'l'e tia Reir('i, ea kaotaki moa. rnnona. irnnn te Tia Beii-ei ao 1110a. are Ie::m. 'ro i\[itinar0,, o a. tiba km1:t ui kaota te ota 11a.koia ki'iin tic ro iika.na c a 11imta Iesu, are anu Tia Kumaiu, ao Otaia kain aonalia. Ao i'iaira ni lrnbaneira, m'ane, ao a:ne, ao abei, ti a Lane ni wA'..e:1 ki ba ti na riki ln bua n to ota i bnk in Imm, ba ti na kaota te otn no lrnnmiuaia aom:1ta. 26. 'l'c .Atuei11ai11c m t tc Bu1111a .1Vo. G, o1'e c na kateia. KAM NA KAOTI AMI OTA I MATAIA AOMATA. En, ti na ma.iia. n riiia a.na taelm ara U en nako ira, iike E ka:nai "Otau te aba ii.kn.mi ..... kam na kaoti ami ota i mataia aomata 11 ai aron aikai, ha a na 11c.i:i ami makuri aika rnraoi, uo a na neboa Tarnarni are i karawa iai." Te komki n anenc ma kciin te Reirei a na a11c11ca ic cme11e Ke e kabuta aonaba ara anene. [',' 11a l~wcroaki n.ka1111e te boti lcmwr, cw rimwi a 11a bane crom,alct n c111e11ect Te Anene 114. Ea l;ahc111cal.i te 'l'uromanri 11 fe 'l'ata1.

PAGE 10

. I -, -1 I I I 0 0 0 ~ I "TE .... OTA TE MAKURI TE RABAKAU KATABUAN TE MAIU TE ONIMAKI IESU KRISTO ., __..,1', ~on te B'a ~i k6aua. l