Citation
Te toka n Aberika ae batabata

Material Information

Title:
Te toka n Aberika ae batabata te kaotioti are konaki ni karaoaki irouia roroña ma rorobuaka ni kaoti b'ai tabeua mani maiuni Khama
Creator:
Leighton, Robert
Levett, W. A. 1890-1940
London Missionary Society. Gilbert Islands Mission.
Place of Publication:
Roñoroño, Beru, Gilbert Islands
Publisher:
London Mission Press
Publication Date:
Language:
Gilbertese
Physical Description:
15 pages ; 22 cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Gilbertese drama ( lcsh )
Gilbertese language -- Texts ( lcsh )
Khama III, Chief of the Bamangwato, approximately 1837-1923 -- Juvenile literature ( lcna )
Khama, prince of the bamaNgwato nation, 1827 or 8 - 1923
Drama, English -- Translations into Gilbertese ( lcsh )
Spatial Coverage:
Pacific Ocean -- Kiribati -- Beru
Coordinates:
-1.32957 x 175.98072
Target Audience:
juvenile ( marctarget )
Juvenile ( marctarget )

Notes

General Note:
"Adapted from "a Black prince of Africa": a sketch for boys by Robert Leighton."
General Note:
Cover title
General Note:
E katauraoaki iroun W.A. Levett man ana Kaotioti te I-Buritan temanna ae Robert Leighton
General Note:
"Te toka n Aberika ae batabata : te kaotioti are konaki ni karaoaki irouia roroña ma rorobuaka ni kaoti b'ai tabeua mani maiuni Khama"

Record Information

Source Institution:
SOAS, Univerity of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivative License. This license allows others to download this work and share them with others as long as they mention the author and link back to the author, but they can’t change them in any way or use them commercially.
Resource Identifier:
222585420 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

. /G 4.3rs;3 11TE TOKA N ABERiKA AE BATABATA." ,..,.. TE KAOTIOTI are konaki ni karaoalci irouia ro1oiia .ma rorobuaka ni kaoti l)'ai taBeua mani maiuni KHAJV.{A., E ka.taurnoaki i1ou,n .W. A : Levett .man wna. ICaotioti te 1-Bwrita.n temann a ae Robmt Leighton "' (Adapted from "i 'Black Prince of Africa''. A Sket-Oh for Boys by Robert L eig hton. ) BoNA 3d . ,. '-LONDON, MissioN PnEss, Ro.KtoRoK!o, BERU, GILBERT IsLANDS '.

PAGE 2

2 "TE TOKA N ABERIKA AE B'ATAB'ATA." Te Kaotioti are a kaotaki iai b'ai tabeua mani maiuni KHAMA. ID katamaoaki irmm vV. A. LevPtt. man faHkan ana kaotioti fo I-Bmihm temanna ae Hol:ert Leighton. A.uapted by -w. A. LeYett from "A Blad;: Prinee of Afriea," a Sk<'kli for Boys by Holwrt Leighton. KAIN TE KAOTIOTI. Tmrn11rn. Aia Tolrn-1-Bamafiuiito i Aberika. TP bekan. KHAMA. Natina (tP karimoa). Te Kri~tian. KHAMANE. Natin Tekome (tP karimwi). E hrni n riki ha te Kri~tian. MA1'IEN. Tarin Tekome. Te bekan naba teuaei. KAIWRF Ko1toBA BAllfBA } 1-Bamafinii.to aika belrnn. KoKAKO'l'I} T B --t I r . BEROTONA amanua ,o a rn a .ia n rnin nanma. Mn. H1wnmrn (Mrnr 'EBAN). Tc Mitinare ni Buritan i Tiotioii. JEFJ' DrxoN. Tc Tia-Bob'ai ne tc I-Matan. ao I-Bamafiuiifo aika hdrnn, tan-tabunca, tiini-huaka, toro, tiini kaeia-rnan. .. .. Tr-: MOANI BANNA. Ana anti te Mitinar<' i Tiotioii. 'l'E iu-2-NI BANNA. Buakoakonikai TR KA-3-NI BANNA. Tc tabo teunna i lmakonikai. T; KA-4-NI HANNA. Ana Kotara Khama. (Te "kotam'' lion 11na 0-11-tau-taeka te Toka n ,4 b e1ika; l.:aiia 11i a1on te "manealia" i aoni J(fri/Jati). NoHIA:-1.'c tai arc e lrnraoaki iai b'ain te kn-4-ni Banna, bon touana t e ririki i mwin tain t.e ka-3-ni Banna. E a tia n otinako Kharna ni buakania aiaia I-Barnafiuato te barofia teuana aika I-Mata Liri, ao e katuka t e tau-taeka i nanoui Lain tarina are Khanrnne. 300/5/1932.

PAGE 3

3 'l'E BANNA I. E kaotaki iai nanon ana auti tP :Mitinare are lVIi~i 'Ehan i Tiotioii are aia kawa-n-uea l-Bamaiiuiito i Aherika. lai te taiLora ma kaintoka tabeua, te tebe ni lioki, &e. E tekateka lVIi~i 'Elian i rarikin ana tnibora; e tahc ni koro-lmnnaE karebwcrebwc tmnanna n t< mataroa, ao r rin iai te 'l'ia-Bob'ai are Jeff Dixon. Mun 'EBAK. Ko na mauri, Dixon! Ko nara? Tekatelrn ikai! (l;; aiianna te foi-11-tohi). E waki tc bob'ai 11i boii aikai kc e aki? Drxcn,. Ko aitau naba, e waki riki trutana iikai e a tia n oki rira Kha ma. Tiboni iiae irouia aomata aikai --a taiiira to Lo ac raii ni bati i lmkin aia b'ai, no a taetao nako ira n tarka aika aki riai. Ma iikai e a tia n oki Khama, ao a karaurau riki ma ni kawakin aroia. (E tarata1a ana banna Misi 'Eban a1'e i aon te tail)()m.). Ao tera to haei, lVfo,i 'Eban ? kaiia ai aron te mabc lVInn 'EBAK. Eii, honi maben fo auti. Ti naii katei ara auti n reirei aika bou, Dixon; ao aio ban nan teuana are I tahe ni baireia. DIXON. E bati 11 raoiroi --ma tao e na bati h<1na? 'EBAK. 'l'i na kelwiaki ni kama11enai kain Aberika ma te hoka hoka ma haika kona n reke ikai n tc aro are e na aki moan te rawawata bona. DrxoN. E koaua. Tao e 11a Lon tamaroa. Ko lion rabak:iu mai aon abam n to makuri aei, lVIi,.:i ? 'EBAN. Teutana. DrxoN. Ao ko acra iikai ko nako mai nakon tn t-abo ae hati ni kalHwlrne aci ni makuri iai? I takn ha tao c kona n rPkP nakoam ae raoiroi i Buri tan --ao am makmi ikai, ti bon ataiko Im ko aki riki ni kaub'ai iai. 'EBAN (E 11me). E hon eti am t.aoka a111w, Dixon --tiaki kawain te kaub'ai te nakoa ni mitinare. Tao e w:wtata riki n te makuri ni bob'ai. DIXON. r E 11a1e nalia). E aki. 'EBAK. E ko.nm? Nora harau aci --tiaki ha c"tia n roko ana tai ni kaLuokaki ? l\ia e iia h
PAGE 4

T>ixn". Ma hu11 iai ak< a' tia ni wnki nakon t.u Ota --nora raom a1< Khama. Boni iiaia tumanna an a tia ni kitana fo huakaka. Ko a tia. ni kairia 11ako11 h aro ni Kl"i~ti:m --l1ia al"oia tamana :rn 'L'rkome ao tarina :11 Klia111:11w. 'EBAN. rnn -111a c a karnani Kri~tian Khanrn i m'ain rokon ikai. I ti 11a110ka\rnki i"ikai c t11:1i II l"iki 11:1 aia toka 1-Bamaiiniito. Drxu:,.;. Ao f\ai nalia'. Skana ,. l)(lll roko :111:1 tai Khama n tau-taPka ikai. ao :1 na onikaki haika liatil Ao iikana tao n kona n nako tarina a( Kh:m1a111 ni i11ca 11 tc ka.,Y:t tPHana. ao e 11:1 waki riki te raoiroi iik.11111(. Bon t<' i)('k:111 ac matoatoa teual"ni -I rnimi iikai a kona ni 1,:di 11i k:iokorn :trnia tari 110111:111 aikai. (J,,' tei r11.l.e I )i.no11 11 /11nd({mi 1111(/ l,o!.i R/1a11 ailw II te tel1e). '],:11A'.\. Au k:mt:111iiia iro1111i Khama --1 taku Im P na riki ha te aomata :w" na k:1111i1ni :1rn11a rilll\Yi. E aki toki 11i lin ma taiani kaiiaf\a ni hoii :1ik:1i. A lic)ll rihaia tcmaiiina i lmkina film <' rawa m1ko11 h a!"o 11 t:1hu1w:1, 111a tc, Jllaiiiii. 111:1 t" kabo-kauiia. '[',.ra arona n tai aika na rnko r (,~ 11:1 toknnikai aon t.p liainikirinaki ma tP kafiafia, kn (' IHI aki ( Dn:nN. E; tak11 au wno lia a na raoirni h'ai Ill kah:111P -iikana ko kona ni kakiritiani':1 ana hotanaolll:ttn. (J~' ka1Plr1r,;n,/,,,.e l1111uw11". 11 fr, m11tr11"oa). 'l~B,\'.\. '.Wai l"in. ( A' l"i11i A /1mnir. I iol"1i 11111, 11aia 'X/)//11.
PAGE 5

KH.\MA. Hon Lt\ ioka ni koaua fiaia. ]~ aki riai i ron ha N Ila Pka n:tko 1:1111:111. Yla I aki kona ll irn ll:lllO!Ja 11i h'ai rahtua aika b'ain tc rn iikoa. T :tki r:t\\-:t 11ako11i 111:1kuri aika kakaa aika riai -N na lioni k:wa tl' !'rnb:rnli i liukin tp :timn. 1na N na lion aki iri n taiani liotaki-11i-lH'ka11 kc li':1i 11 ai :11a. I a tit 11 :1koia 111a ni mafia wetcia ha f' 11:: t:1u:: 11:.ko:111:1, ma <' aki ko11:1 11 aii:uwi 1ia1w1t 11i haika (\ na111akini matani\\'i11 11:111ou ba a l101t ri:1i I Ni lioii aikai, e kani kairoroai lia X na ka1naiti'a liuu --iikai ,. lion ataia ha <' k:1t:d)llaki nako iu learn an1w 1t Ana T:l<'ka t< Atu:1. E tn,titai naLa ha N na k:mtaiti'a au kauiia -ao iiai. I aki t:liiira 1c aomata tcm:mna n riki lia :rn kauiia. Xkatla (' l'Oko :111 tai 11 1a11-hwka j aoia r-Bamaiinato, ao e 11:1 mau1ia 1-1kan11< le :1ro a111w 111ai :1011 :tl1a11. Ao tc arn riki Leuana aP 11:1 mauna 11alia -aia 111akuri ilioiia lll:l lan tal>tnwa. _/~' tei ralie ./Ji:co11. IJ1xo:\. l<}i1. Kh:1111:1. <' koana -111:1 ko 111:ii 11 riki lia te Toka fikon. )la 1)()11 iai tl' makuri lc>11a1w :tl'(\ ko ri:1i n tci rake nako iaj 11i Loit aikai. IG :wr:1 1-il,ai a aki toki n 11ot:1ki 11ako :rn 11rn11 aika kao 111a tibn iro1111 tc rai:111 arc al1:il1aki an rnroko 11 :tr:t taLio a<'i ni bofi aika 1,ati: A maiti ake a t:1ku IJ:t a tia 11 11nria, kc tao a oiio 11':uiana 11i l,c,kornra i l:ina11ik1111 In k:1w:1. A at:ofiaki 11:il1:1 :1111 koraki 11i kaeia-m:rn l,a. a rnliak:111 111: i 11 11i11ikoria 11:d1:1 k:1111 aki kona 11 tirif\a t0 raian amw KHA~L\. Tinki ti iikoc ,trc a 11oh1ki 11:tko a11:1 1na11 --hon ini 11al1a ana k:w t:111rnu aika tia 11 riki 11:1 ko11a11 lemi:111 a111H. Ao 1ikai ko a tia 11 1 :wh1<' 11ako i11 11 tc aro :11111c. an 11a l1011i ka11:1koi:t au kornki 11i ka1nat1 a tn rni:111 :111111'. E a roko :t)):t l1ui-1. 'l'i a kahn. ( 1~ ,,, i ""!.:11 I, lni,111 i ). ]',' li' a ,!.a l e Poki.

PAGE 6

6 TE BANNA II. E kaotaki iai te taho teuana i lnrnkoakonikai. E kauarerrkPaki te ota ba kanikinaean te tairiki. A roko tiini-kaeia-miin ma aia b'ai aika kai-n-ewa, ma kai-nikatebe, ma kati, ma otaiia. A kaura te ai ma 11 otabaninia, ao a kakarabakau. KonoBA. Niiiahoii ti na karaoia, ken? En, ti na bon ira tP. raian ae aintoa anne nakon JH'Irn ni 111atu, ao ti na tiriii.iia -niiiaboii. KAmmu. E koaua --r na honi mat<-) -niiiaboii.. E a toki taotaonakin nanora i rouna. Ana boil -niiiaboii.. Ti na kunca ana taho, ti na otabani11ia -ao e na mate. Niii.aboii.. A BANE. Ai ii.aia. Tiriiiii.a. Niii.aboii.. BAMBA. Nkana tao I kona n roko i akuna iiai --ao c na boni mate i rou 11 ti ii.ai. ( E rini I{hama, mo. a ah wl1'ia te h,raki. E tei n ta11a raroana; iai mw kati i ani /Jaina). KARUHL I aki makua iiai. E boni ii.ae ni korakora, ,,. boni iiae n tiritiri, ao e na mate n au kai-n-ewa ae kakaii aci -niii.aboii. Akea riki te kao ae na riki ha konana ba ai ti teuana oreana i rou ao e na rawata -11iii.aboi1. KoROBA. Au iaii.o ii.ai -N na boni katia n au kati aci, ii.ke c tuai 11 ata kaniana i rou. KHAMANE. Am kati ? Te kati, ana h'ai 11i buaka te aomata ae mamaku. Nkana tao I ho ma to raian ii.ai, ao N na taua ni baiu aikai, ma ni kamatea II akea au b'ai ni buaka teuana. Tiaki te natin-uea ii.ai ? TE KORAKI. E a bo atim, Khamane O ( E kcmia Ii.. ftamaue IOuww, ma 11 taetae nako ina). KHAllfA. Ao ko na taua 11i kaiia, tariu? I a tiba ata arom ac, tc ninikoria :wi. Ao ii.kana ko lion taua naha --ao akca ana 111akuri tc raian iai? KHA!lfANE. N na hum ni kaiia ? Ni kanai, nao. ( E eweka Ii..!tama ma ni kcwnnibata ma ii.aia ni li:arokoa e lcalwl'alw1"i I{lia111a ni kab'aka I{lwmane nal.-<1 ao11ta110. A l,iri nal.:o Cl/Ill koral,i J(liu111ane iike a mnia ba e a Ii 'aka) . Ea tei lilwma i rarikin l{hamcme are wene i aontww. KHAllfA. E aki riai i roura ii.aira ii.kai natin te Toka ba ti na buaka n tc aro aei. I aki kani karaoa ac aki riai nako im, Kh:unairn ; !lll tcirakc ha ti na raoi. J,J 1awa IOiamane, ma iiaia are e kitanna ](liama, ao e a1ui ana kati ao e oti nako. E tekateka I(liamane ma te mata-n-un cw e taka1uci mai inwtni Aliama-KHAMANE. Te kamca iikoc, Khama. Te tiakaore ii.koc.

PAGE 7

7 A 1'in Tekome cw 111.atiefi. Ji) a mai'ia wene !O,amanP. B taetae Tehm1e 11ahm lJfatieii-T1m:oi\rn. E aki riai Kliama ni memena i rarikira, }btinii. T} aid riai i rou, arc aia toka I-Bamafiuato fiai, ba N na kamabuniiiaki iroun to nati ae iow,nYa n ai arona. X teirake 1(/,amane ma n taet,w nalcon Teli:ome-KIL\MA NE. Nora aron natim an Khama nako iu, trnnau. E kani kanateai. E atoiiii.a i bon i rouna ba te raian, ao tiaki te raian iiaia, ao lion tc kamea, t< tiakaore fiaia. E ewnkai mai akun, ao like kam aki roko, tao ea tia n tiriiiai -e ti birinako iik< kam kanira. TEKOllIE (nakoni Matieii). N oria, ai ti teutana ao e na kamakira nalm. E bon riai ni mate, Mat.ieli. MATrnx. Ao n te aro ra? Trmmrn. N tc aro ra ? N te aro aci --iroum, tariu. E aki kaiialia irou!ll ni karaoia. KHAMANF.. E koaua --ko boni kona, ai-tamau ac ko bati n rabakau. Ti,;1,o~rn. Tao ko na kalllancna tP b'ai am kamamat< arc c aiianiko rttom arc tc tia-tabunca ? Ti tcutana tc baerci n ana maiiko ni moi Khama, ao alrna riki to tabcaiaiia nwi rouna! Ma Jikaua ko aki kani karaoia n te aro an,i, ao c nara am kai-n-nwa -ke tao tc kati naba? 1\L\'rrnx. Kam kantaniiiai ba N 1m kamatea Kharna, am c atoi"taki ba to Anterobe? Ao ii.kana tao I aki taii.ira mafona iiai? TEKOME. Ti Nkana e mate, ao ko na rau ma ni ka b'aia. Ao iikana c aki mate, ao a na aki toki n tuknki nra iniio ma ara kantaniii.a i rou11a. Noria --ko 11011 i ln10b11oki nw iiai II tau-bwka ni boii aikni; 111a i 111wini mateni Kliama ao N na alianiko ana nwn nika kno ma tibu ni kabane. E na riki rak< lll'akam ma kaub'aim naba, Matif'ii. MATIEN. Tao bon anne oini wd
PAGE 8

8 Tekome ? Ao iikoe Khamaue, l iion aLaia lia ku aki kn11a. Ka111 makua --kam naia ni mnkna. ( /<_,' o/i nako 111.rt.fieii /I {e B.-\ (11i, /,'a11a,,u rtre e oti iai le l.,wi11wt11). Ti i'1:1 k:11a lr raian niiiaboii --iika11a ta.> I' aki 1ukira t, karnu. B.HIIL\. Cii. 11011 tii11i ka<'i:1 1n:i11 aik:1 ti ninikoria iiaira: ti 11:t tii-iiia t1 rnian --11i11alioii. A l1Cwe ui 111at11. I A huna.teaki lanra. I 1111ci11. /eulaiw le lai. ao a 1111u1a hwraf.:.i 111. lmra,r1a11 1,a l.a,1ili-inaea11 le larw1ai11a .. ) ( /~' 1ini lOwnut nm l.l'lli11 le raiun i a,11, ,11,a11,1. J,,' l.rd,'ol.a 11al.-i1 a,111 tu,w. ".J 11/i le koraki, 1w a l//i111i ii/.-r, ,1 11111a /(/11u11a 1w1 /;1111in le airm are e a tia. n uol ia.) K.-\HUn. Bon a111w t< rnian arn t.i 11a11 k:l('a 11 t1 ir1abo1i ani: B.Ulll.\. Ao lio11i iiko<' are ko a ti:1 11i kamai
PAGE 9

9 TE BANN A III. Bon te taho teuana i buako11ikai naba. A ri11 10wma ma Jlfisi .Elian. J(aiia e mamai-a teatana te mitinare. KHA~L\. I nanokawaki, Mi,..i, iikai ko nafi nako ui motir.ma icrn,ana i aou almm 11i koaua, La a boni kai mmora iikana akea iikoP i l>uakora. l\fa I Loni kariaia naba, Misi, ha ko bun riai ni karckea riki te maruruii i aon rabatam, ma 11 tokanikai i aon !.e hiwa are nimtiko ni bofi aikai. En.1::s-. Ko aitau, Khama, n am taeka 11 iraurao annc>. I bia koua II titik.u i roumi ni bofi aika kafiafia aikai -ma I bon namakina Ln mamara are riki ha tukan au kekeiaki. Nkana nanon te Uoa, ao I a uiafia okirifikami um te marurufi ae bou. KI-L\MA. Efi, Misi a boni kaiiafia bofi aikai. Bon tain te roii.o iikai e a man n aki b'aka te karau --e bia l>'aka 1ikai, La a maiti ara kao ma ara tihn ake a mate ii.kai akea ninrnia. Ao tiaki ti fiaia, ma bon iai rofiornfioia l-Matabiri ha a nafii mafia tei rake 11ako11 tn lrnaka, ao tao e 11a riai i rot, ha N na oti nako ni lrnakani;t ni ka111:1 i ua abara mai rouia. Ma e aki rau nanou ui kitana Tiotiofi ba :L JHL ti tau aroia iai tamau ma Khamane. Tai kitanira 11i mii.n, Mi,..i. 'EBAX. Kabebetea nanom, Khama. Ti aki kitanaki n ti fiaira n tai11 te kaiiafia. Bon iai i rarikira te Hao an aki ko11a ni kairua, :w bon te Atua. E na boni kak.orakoraira nakoni b'iii ni kaba11e. E na memeim Ana akoi iroum, Khama. KHAMA. Ao i roum naha, Mi;;i, n am manafia. Ti a kabo. (A iohai ni 1-.:ttiaure, ao e oti nalo 11lisi '}~'lian II te itera teuana. A 1i11 Telwme ao [{hamane n te itera are teuana. A mata-n-un.) TEKOME. Nao, ko aera iikai ko aki toki ni bobotaki ma te 1-.lYiatafi anne? Ai bati ra au tai n tuafiko ba ko na aki i raorao ma fiaia. Ko ti tabe n iafioi ana h'ai, ao ko aki maknri i bukia am bota naomata. KHAMA. I aki ata te makuri ae riai i bnki'a are I tuai 11i karaoia. '1'1<~KOJ1rn. Ko aki ataia ? N oria hon natin te 'l'oka ae kakanato iikoc, ao a kantaniiiaiko ara baroiia ba ko na buoki'a ni bofi aika kamamate aikai. Akea ka11oan ara ma11iba nako, ao a mate ara man fikai a aki kona ni moi. E mauteretere te aha i an te ririii.a ae kora kora aei. E barua te karau abara ae kananoaiia --ao ii.koe, ko aki muti iai. KHAMA. I boni muti iai, tamau. E bati 11 nrwawata na11ou iai -ma tera ae ti kona ? Ti riai n taon nanora ma ni ka11tanifia akoam iroun te Atua ae Tamara. TEKOME. Tai atofia te taotao11aki n nano nako iu --I aki kan oiio te taeka anne; e a b'aka nako taina. Ti a fiae rn1. Ti iiai ni karekea te karau iikai naba -iikai naba. Khamn, bon 11atiu iikoe, ao I tuafiko ana trleka te tama nakon natina; ko na ofio no ko na ira uanon au t.aeka.

PAGE 10

10 T1,;KoM1,;. Ko na nako n fo li'afianimatan ac rotofiitofi i lVIarnnri, am JllW(\fiaia Antin tc manfia akc antin te karau, ao ko na lmtia Man\kar<'ka t(, iboi'ia .w rahakau ni kah'aka tl' kara11, ha c na nako rnai ni lrnokira. An nako i'ikoc, ao tai oki iikana ko aki kaira mai tl'uar<'i. Ko oiio? KHAMA. Tanwu, a oiio tanjiian, ma e aki kona n ofio nanou. I aki ko11a ni karaoa to makmi an11e. A bo11i fiae 11i mama11aki ara botanaomata ironia ihofia alrn a fawkin taian anti aika a takn ba a m'aka -ao iiai 1 a kama11 atai kewria; akpa hofiai;l tent.ma. E ota nanou n ata fo Atna ;w ti Tcma1111a a<' koaua --boni Naia n ti Naia am kona n akoira ma 11 aiianira te karau. I ,i nako n tataro 11ako Ina; I aki onirnakinia fan talnmea ake a hakanatua ma 11 t.:iku ba a kona ni kab'aka te karau. (E oti nako J{/wma, ao 1'ehime e ioa ww !.ai 11. ewa i nlll'ina). TEKOME. Ko na tarataraiko, Klrnma. lni m'akaia iboiia; fikana ko kaakPa ao ko na b'akaraki n te aoraki ae kamanrnte, 11 ai aron arn o a tia ni h'akaraki iai am 1-Mataii anne. KHAllL\~E. Noria, tnmau --a roko tan tabunoa ma tani kah'aka tc karau, Im ti na makuri ma fiai'a ni lmti'a antin tc karau lrnokara mat roma. ,I ri11 t1in-taf11111ea ma if)()iia. A lwtolrilria te ai 11i l.:araoi aia nwlw'l'i n tal,wwa ai!.a a:i a1. te liate1'e. E lcct'i1a te ma!.uri arei Tekome ; e anene nwa n ti iiaia, ao a l)(}taki n anene te koraki i mwina, n le aro aei -T1mmm. Antin to Ho, kam na oi'\ora 11 ara tafi. Aiianira te karau. '1'1,; KOLtAKI. Tc karau. Te karau. TEKOME. Nimaia ara man akn a matP --TE KORAKI. Tn karau. Te karau. TEKOME. Utcnfon tc~ tawana ae mauteretere --TE KOlL\ Kl. To karau. Te karau. T~;KOME. lHaiun tc ataPi an nafi matn '111.; KolUKI. Te karnn. Te karau. 'l\;KOME. Korakoran tP tia-lJllaka a<' 11ima111atP 'L'J.; KOHAKI. Te karau. Tc karau. T1,;KOME. Ti hutifikami -tn karan. TE KORAKI. Tc karau. Te karau. T1m:mrn. A na rckn kai'a ako a kokt>wPiiika1ni, Antirn. TE 1,01t,1Kr. A na matP. T1m.011rn. A na rnk<' lrni'a I-1\Tataii ake a kani kanw~mai ara k:1-tc\i akc 111niikoaiikoa. T1,: KOlUKI. A na mafo. TEKOlllE. A na rnkP kai'a akn a ono roma ma 11 Il'I nanorn. TE I,OHAKI. A na mate. K1u~r.1:sE. TD na nkc kaini Kham;1 an k t.ia-tirir1ia-raia11, arc atoirnki Im te AnteroLc.

PAGE 11

11 'l'E KOHAKI. ID 11a mate Kliama arc to Anterobe. E ll tia u rin 10,ama ma n tei 11 tmcltami' a. E 1in i l111akoitl ma 11i l.:amafea te lll. A f,il'i 11aio il,oiia le111w1ina. a ma1rn 11alia temaiii11a uwi m' aina. E tei ]( hwna i 1w.ka, ao e taralal'ai' a Tel.:0111.e 11w J(/wmane. KH,DIA. E a tau te makuri ap, na11obalia :wi. ti mate liuaka -<' na iranaki ni kali'akaki te karau n aro aikai, k(, 11i mat< t<~ aomata ar<' kam kani karnkuana -<' kania abara Robenkura :,re aia uea I-lVlatabiri ma :urn tafi:1-11i-buaka. Ko riai ni kairi'a am taiia ni hua lrn nia. KHAi\IA. I bo11 tauraoi nako iai -ma <' aki hati 11 r,1u 11a11ou ni kitafl:1 te kawa. Akkonl(' ma Kha mane -uo tao ko bon ata mwina, lia e na rikirnlw iai tp lrnakaka. DrxoN. E koaua, raou --ma fikana ko aki nako, no e rdrn almra ba tf' b'ai ni kuri irouia J-:\latabiri aika tiritiri -e buakaka riki anne. A boni maiti I-Bnmaiiui"ito ak<' a' t,i;, 11 riki ba Kri~tia11, ao a bon tafiiriko naba maiti'a am botanaoniata -tao ko ko11a ni lll\l'iokoi'a ba a na tcimatoa ma 11i kekeiaki n tuka te lrnakaka :i KHAMA. E bia huoki'a t<' Atua iai. /~' l,iri udo ia 1Jerotoiia lici aoiilcoa e a tict ui l,i,i mwi le ta/,o ae raroa. E ilce11w1 l,a mwin te l,i,il,iri. BE:ttO'l'ON A. Kha ma () Mai aoni ma1111a ti nori'a ana tarrn H.obenkura ak1 a waki niai. B biri nako to :1ba nwi m a111a, ao ai ka wa ra te aomata am li'aka nakoni baina.

PAGE 12

12 ],) 0110 /,, all(l 1elnu11 le I 11ra111 1111l 11wl.ailwi'a 1w1mll11 ake a mal'i .11 l'in /1t11i lnial.a ma aia !.ai-11-e,rn ,r:1 0/.1111!. /~' l,,uiri"a 1\/.,doti are e ,wti ww !.:ati ](!ta111" ma fw nwa-11 i-1,,w lw. 11al,a. KoKAKO'l'I. Ea tallrnoi a1n aoli-11i-l1L1aka. Kharna -ao a hH naiiia nalia am taii:i-11i-linak:1. Ti kanhniiiaiko Im ko na kairirn 11ako11 te tokanikai :rn alialiaki. K11.1JIA. Ti na lm11 tokanikai 11i n1'aka1t l<' .At11a :tP Jp]wnt Tal,aota. Kataiia t, iill. Ti a 11ako. Waki. ( J,; l.:wi na I e l,ara-11i-l,11al.a [011111w 11w. 11 w11i
PAGE 13

TE RANNA IV,. Ana "kot.ara" Khama, aw ana tabo 11i kaliowi 111a ana kauburn :10 nnim'an e E mnanaki :um kaintoka t e Toka . E tekateka Khamn1w n :ma knin tokn n ta u-t.ad,a Kham a. E knnnikaiaki ni li'ain tP Toka. A t<\ka1eka i rarikina kauliun :tkP a ku111c n takakaro ma ni moi. A bane ni barania n t!' barn-ni-lnrnka a1r kanikinannn te bekan. f ; ri11. Be 1ofoiia. f,' li'airw te /.al'e/llrno ma kauae1'aie aika mai-11aina, an l,anu,11. fun, te /,a 1a-11-ao1nat 11. KHA~IAKI,. Bc,. rotoiia ko ,wra iikai ko roko i matnn ma am kunnikai aknnne. ailrn h'ain 1-:iVfntaii :, Ao P iia l,nrnm arr te bara ni-hnaka ? B1u:0TOX,\. Tai :ioka Khaninn<', t< Kri:;;tinn fiai. 'fo b'ai ni hekan tn bara-ni-lmaka, no< katnlniaki nnko ira irouni Khama. KH ,DlANI,. ]~ norin ana t:wlrn Klrnnrn. Akea Khnmn ikai -e talie ni hunlrn n tc tnbo tPrnma. Ao likni akcm Khamn, ao I riki ba aia toka T-Bamaiiuftto iiai. ac Khanianc'. Ko na ira 11:mou ni b'ai ni kabmw --an nako ni karina linra111-ni-liuaka: iiknna ko rawn, ao e na nnaki mai roum nako:1111 a, kam nn. t.ai1i mai. Ak,,a Tekome lia (\ a tia ni mate, kefi? Ao akc~a naba Khania aro fo tia kan10n111oa, ha o r.ali,\tabo irnuia 1-Mataliiri i tahon abara, krii? Ma iiaia al'
PAGE 14

TE KOllAKI. KHAilIAXI(. ma ni kariai b'ni 14 Eii. Ai fiaia a111w. Ao fikai I tnu-t:wka i aomi fiai, ao I a mafia kamain ni lrnbano aika <' kani knmannni Khama. A na aihrnaki iLofia ma tan taLunea nanoia. E nn mana kaukaki tP n10ia n te hofi. E na aki mafia tukaki fa, kati-,wuw. Ao :uw kani mm manin -bon tn nano nalia. Ta. Bnra, Klrama1w. KHAilIANI:. Tc bia, uota mai riki te bin. Ti na kimareirci, ba ti aki mafia toronaki irouni Klrama. A mni ma ni /.:immfirei; e meal.:i te t11ram; a teira/.e temaiii1u: 11i l,ateJ'e. E rin Ji;//' Di.1. f,,' 1wria f(ornl,a, ao e tah1r11a. Ko1tOBA. 'fo I-Mat.an. Ko na mnnri, tP I-Matan. Ao IPm ana b'ai ikai te I-l\!Iat.an? (R to/.i te hater,. E /.:cmia 10,amw,e te11arf Di.t:011. KHAMANE. Tao
PAGE 15

15 fo h'ai nr. hnakaka maiai, arr. te tia karika t(\ nn ma tr. nano-hnaka ma f<' 11anobalm naba. .E na toki karaoana, r. moa man tP hoii :wi -k:1111 oiio ? TE KOIL\KI. Ti 0110. KHAMA. Ao tiaki ti iiaia --r. na maiia katalrnaki iikai tP harani-lrnaka, ma aia makuri tan talmnea ma akn a taku \,a iai m'nkaia ni kah'aka fo karau II h tai are tiaki tainn. Kam oiio? T1<~ KoRAKI. Ti oiio. KHAi\lA (1w!.,011i El1a111cwe). Ao fikoe, Khamane -iikana ko aki knkurr.i 11 ira nanon ma ni kaki am makuri aika iowawa nikai, no ko na nako ni rnaeka n tnbon abnra ten:mn, \in N na aki knkurPi 11 tara ta ra matam. KHAMA~E. Tai aoka, Klrnma, ko na kahara au bnr( iai. I aki okfri ii.1 aknnne. (A iol1ai ]Owma ao J{lia11ia11e. ]~' taf,eht a11a kai-n-e1ra /{a1.) KAnu1w. Bon ara mwioko Kharna. KHAi\TA. E raoiroi riki i roumi, au aomata 11i kabanoiiikami, ha kam na rinea Atuani Khama ha Atua111i, ao kam 11a 111wioko i Houna 11 fai nako. Ti te aomata Khama; e na bon roko ana tai ni rnatP ma ID maiu fo Atua ae Iehova n aki toki ao n aki toki. (Ea tia II ri11 Lliisi 'Elian i,ke e tctl,e u taetae J{hama.) 'En AN. Ai r:10i roi ra tr. hofi aei, Kha ma. KHAMA. lVIi;;i 'Eban, Ko a maiia marnrnii? Ai lmti ra kukn1'<'111 n:l!IOII ni maiia 11oriko, Mi,-i. 'EBA:S-. Ao 1iai naba, Khama --I kuknrPi 11 noriko ha ko a iiha oki mnn tc tokanikai i aoia aiam, ao ko a tia n riki Im aia toka ni koa na to botanao111ata :wi. KH.UIA. E koaua, Mi,,;i -Ea tia 11 aii:lllai te Atna au tokanikai tnuana -nia.ho11 iai t-n hunkn i non almra II tc nrn tcunnn. 'ri knni liuokaki i roum. 'EBAN. I kuknrni 11i lmokiko n ai aron an I ko11a, Klrnma. Ao E na liuokiko riki to Atua arn ko toro i Ronna, man mia11iko ir. toka nikni i ao11i b'ai11 tn ro 11i kuba1w -tc, kamaiiiii, to talnuwa, tp al'O n ririliai --11i karokoa te tai arn a na riki T-Bamaiiniito ni ba1w ha tan t:aiiirn Ic,-n ma nanoia aika it-iaki. KoKAKO'l'I. E -na 111aiu Khama arn aia Toka I-Bamaiiu:ito. lVIA'l'rnl\'. F, na main Kha11w, aro te AntProlH', are fo tia tiriiiia ram 11. BEHO'l'OXA. E 11a lllaiu Khama, are tu tia kahwa a11a kai Holwiikuru are tiritiri. Drxox. E na maiu Klrnma, arn r:toni Bmitan. 'E1ux. Ena main Khama, arr. h, Toka n Alinrika ac te Kri,-1ian. Tr~ KOHAKI NI BANE. Bm a, Bura, Burn. E na main Kl1am:1. E l,'a!.:a le '1/,i. E a tol.:i le Kaotioti.

PAGE 16

<