Citation
Kitab loghat mĕlayu

Material Information

Title:
Kitab loghat mĕlayu
Alternate Title:
Kitab loghat melayu
Creator:
Winstedt, Richard, 1878-1966
Ibrahim, Datuk Kaya Muda
Place of Publication:
Singapore
Publisher:
Kelly & Walsh
Publication Date:
Language:
Malay
Physical Description:
138 pages

Subjects

Subjects / Keywords:
Malay language -- Accents and accentuation -- Dictionaries ( lcsh )
Malay language -- Dictionaries ( lcsh )
Bahasa Melayu - Kamus.
Genre:
Dictionaries
Spatial Coverage:
Asia -- Malaysia
Coordinates:
2.5 x 112.5

Notes

General Note:
Responsibility: tĕrkarang oleh R.O. Winstedt ... Ibrahim bin Dato' Muda
General Note:
This title is believed to be in the public domain under the laws of Malaysia and Singapore.
General Note:
VIAF (name authority) : Winstedt, Richard, 1878-1966 : URI http://viaf.org/viaf/34631749. Also known as Winstedt, Sir Richard Olaf (1878-1966) Knight Colonial Administrator Orientalist in compliance with National Council on Archives Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997

Record Information

Source Institution:
SOAS, Univerity of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
41535734 ( OCLC )
IBA413 ( SOAS Classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
KITAB

LOGHAT MLAYU.

terkarang oleh

R. O. Winstedt D. Litt. dan Ibrahim
bin Dato Muda Linggi.

Singapore :

KELLY & WALSH, LIMITED, PRINTERS,

30, 31-1, Raffles Square and 194 Orchard Road.

1921
1920
l\ aba, (Ar. ^ ) ayah, bapa = <.\
\jCol ibtida, Ar. prmulaan ; Uribtidci sa-brmula.
Jdtf\ abjad, Ar. angka bilangan huruf, saprti \ = 1, v_j = 2, ^ =3,
j = 4 ; di-pakai dalam firashat.
J,\ abad, Ar. (1) masa yang akan datang, tiada trhingga lama-nya, (2) kurun, tempoh sa-ratus tahun. Abadi, yang tiada tr- hingga lama-nya, kkal.
JU:\ abdal, Ar. nama bagi tujoh puloh orang aulia Allah.
AaO \ abad, Ar. lbeh jauh.
ablor, Far. (1) puteh, saprti puteh mata ; (2) K. blang, ia-lah kuda ablor.
Iblis, Ar. Shaitan.
ibn, Ar. bin, anak dari-pada.
Ji' abau, K. suatu jnis kura-kura.
li' abi, Sk. ta bena, tiada endah, ta herau, ta fduli ; mngabi, mmbantahi.
Ju\ abid, Ar. = abadi.
oW' abaimana, Hind., dubor.
utama, I. Sk. trlalu baik, trlalu tinggi pangkat-nya. II. = atma, Sk. nyawa ; utama jiwa.
J' atar, (Ar. Jtiis- ) bau-bauan.
i3'' itfak, Ar. sa-fakat, brsatujuan.

J' atau, atawa, Sk. salah suatu.
ithbat, Ar. mngithbatkan (1) mngaku, (2) ttapkan.
j\ athar, Ar. bkas, ksan, jijak.
s-jW-\ ijab, Ar. smpurnakan (hajat).
jW\ ijazah, Ar. (1) 'certificate' (2) izin, kbnaran.
ijtihad, Ar. usaha ; pileh = j\^i>-\
r jW\ ajar-ajar, Sk. orang prtapa dari- pada ugama Hindu.
v**\ ujrat, Ar. gaji.
ajok, mngajok, mngejek, giat.
J**\ ajal, Ar. (1) gnap prtanggohan umor ; (2) waktu akan mati.
^W\ ijma, Ar. brhimpun ; prhim- punan orang.
JW\ ijmal, Ar. ktntuan, ktrangan ; ijmalkan, tntukan maana.
(j\j>-\ ajnas, Ar. brjnis-jnis.
aji, J. raja ; Rama Aji, ayahanda baginda ; Sang Aji, yang di- prtuan.
JW\ achara, Sk. sharat, jalan ugama.
\-tJ>-\ achita. Sk. bras.
^\ achar, I. Ilind. jrok. II. K. lembah, lchah.
v1>-\ achap, (1) pnoh tpu. (2) Achap-achap, (a) lkas ; (b) slalu.
o^\ achan, ajok, giat.


[

2 ]

adun, I. chrmat, brhias. II. Mngadun, mnguli.
is.}\ adi, Sk. trtinggi, trutama, trialu.
^\ Adiraja, 'diraja, gahara, yang trlalu tinggi krajaan mya. Angkatan raja diraja, jnazah. Adiwarna, yang terlalu baik warna-nya.
adib, Ar. brbahasa.
cM azan, Ar. bang.
azarang, Fars. merah bagai api,
brchahaya.
j^\ izkar, Ar. pringatan ; trsbut pada orang yang krap mngu- chap nama Allah (brzikir).
Oi' izin, Ar. kbnaran.
o\J iradat, Ar. hukum Allah, khndak Allah.
arbab, Ar. rabbi-rabbi, tuan-tuan.
\*j\ VJ arbaa, Ar. (1) mpat ; (2) hari mpat, hari Rabu.
archa, Sk. patong, gambar timbul.
r-' arham, Ar. rahim, yang mngase- hani.
ordi, prentah, hukum.
aras, mngaras, timbul sama ting- gi dngan, takat, had.
arshad, Ar. pmimpin Tuhan.
-3 l \ arpus, suatu jnis damar guna-nya bagi mmbaiki tali biola.

Jj' arak, I. Ar. minuman yang haram. II. Usongkan dngan bramai- ramaian, hantarkan ; bintang timor pngarak siang.
of) arakian, dan lagi.
j/ aral, Ar. gndala. = jjjS
o' aram, I. brdndaman. II. Aram- tmaram, trang-tmarang, ka- bor. III. Aram-aram, rangka pulang hari di-prbuat di-kell- ling sa-suatu yang hndak di- bangunkan.

achu, I. mnchoba, mngugut. II. Achuan, Tam. tuladan, chontoh, tmpat tuangan.
achum, asut, adu brklahi antara dua orang.
achi, I. jadi ; ta aclii ta jadi. II. Achi-achi, kayu panjang guna- nya mnggulong layar. III. Tam. kakak.
ihtaram, Ar. hormat ; muhtaram yang brhormat.
J>\ ihtimal, Ar. tanggong, drita ; agak andai-nya. ihtisham, Ar. hormat, taat, br- malu.
-V-\ \ I ahad, Ar. satu ; ahadkan, satukan, kahwinkan.
r>\ ihram, Ar. haram, pantang.
tiA~> ihsan, Ar. kbajikan, kbaikan.
fVx.\ ahkam, Ar. hukum-hukum.
A^\ ahmad, Ar. yang patut di-puji.
^\ ahmar, Ar. merah.
ahmak, Ar. trlalu bodoh.
j\-.>-\ akhbar, Ar. (1) prkhabaran ; (2) warta, krtas khabar.
s j\jl>-\ ikhtilat', Ar. brsalah-salahan.
^Vji>.\ ikhtiar, Ar. pilehan, muslihat.
> akhir, Ar. pnghabisan, ksudah- an ; akhir taman, hampir hari kiamat.
\ ikhlas, Ar. tulus, suchi.
o'>' ikhwan, Ar. saudara.
s^\ adab, Ar. prangai yang baik ; bahasa ; santun.
> adu, I. Hind. lawan. II. Bradu, tidor (bahasa dalam) ; praduan, tmpat tidor. III. Mngadu, mndaawa.
Jb^ adok, champor, gaulkan.


]

3

[

istikharat, Ar. pilehan ; smbah- ijang istikhcirah, krana ni- rnohonkan yang baik di-antara dua pkr.jaan.
istislam, Ar. masok ugama Islam.
istidzhar, Ar. knyataan.
istiadat, Ar. adat, rsam.
istiarat, Ar. ibarat.
istimal, Ar. pkrjaan.
istighlar, Ar. minta ampun. Isticjhtcirrtllajh moga-moga di- ampuni Allah !
j\ istanggi, Sk. abok kayu yang di- wangikan ; asapan.
istifham, Ar. faham, mnghrti.
**\&Li\ istikamah, Ar. kadilan, bnar.
astakona, Sk. pchah dlapan ; nasi brastakona, nasi trhidang dalam tmpat yang pchah dlapan rupa-nya.
^^%Xw\ istimewa, trlbeh lagi, tambahan pula.
istinja, Ar. brsuchi ayer bsar atau ayer kchil.
* V-' istiwa, Ar. sama tngah, bisama- an dua pehak. Khattal-istiwa,! gurisan yang di-tngah-tngah pta dunia, jalan matahari.
J^-\ istihlal, Ar. prmulaan.
A~\ asad, Ar. singa.
J^V-' Isratil, Ar. Mcilaikat yang akan inniup sangkakala pada hari kiamat.
JiJ asfal, Ar. hina, kji.
Iskandariah, Ar. Alexandria.
^u Islam, Ai\ mnjunjong titah Allah. Islami, yang brngama
Islam ; slainat.

^Uj\ armada, Port. angkatan kapal prang.
arnab, Ar. tikus Blanda.
* \ ariningsun, J. adinda.
arwah, Ar. ( = roh-roh) (1) smangat ; (2) al-marhum, yang di-kasehi Tuhan, (si-mati).
arah, Ar. hala, tntang.
ari, I. kulit ari, lapis kulit yang di-luar. Ari-ari, bawah prut. II. Ari Ar. tali bagi kpala kuda ; mngari, mmasang tali itn.
jj aria, I. Sk. glaran raja-raja Jawa. II. Hind. tarek naik tali.
w**£j\ arit, J. (1) bengkok ; (2) pisau pnyadap.
aris, rias batang pisang.
izalat, Ar. pnghabisan, tammat.
azal, Ar. masa yang tiada br- pnnulaan ; dari pada azal datang ka-pada abad.
izhar, Ar. ehmrlang.
asa. I. Sk. harap. II. sa suatu ; mngsakanhrti nga tauhid mhgsakan Tuhan. III. Asakan, Jamun, jika, asalkan.
asahan, I. pinggan bsar. II. nama ngri.
^V^\ ustadz, Fars. tuan, guru.
astaka, angkat-angkatan sa-rupa astana kehil.
oU-\ astana, Sk. tmpat raja brsm- ayam, rumah raja.
LhU istibra, Ar. brsuchi.
istibrak, Ar. kain sitin, kain sutra.
istithna, Ar. kchuali, pibezaan ; mngistithnakan, bezakan, k- ebualikan.


[ 4 1

r' ism, Ar. nama. Vc-\ asma, Ar.
nama-nama.
ismara, Sk. I. (1) Dewa Kama, (2) brahi, chinta. II. Asmara danta, puteh (saprti gigi).
asu, anjing.
asut, Ar. adu brklahi, mnga- chum.
asok, K. orang yang mnari dngan prmpuan ronggeng.
0^\ asoh, miu/asoh. mnyusukan kanak-kanak atau mmlihara kanak-kanak.
W-\ usia, Sk. innor.
isharat, Ar. tanda, alamat.
*J*i\ ishahada, Ar. mnguchap shaha- dat ; naik saksi
f' asah, Ar. sah, bnar.
^W>\ asfar, Ar. kuning, puteh kuning.
Jo\ asal, Ar. pangkal, pohon, rnula-
nya. asali, Ar. (1) br- asal, jati ; (2) brbangsa.

J^\ usul, Ar. = asal-asal (1) pangkal, pohon ; (2) gaya, laku.
j\*M idzhar, Ar. dzahirkan.
itibar, Ar. mngambil ibarat.
JU*\ itidal, Ar. bahagian atas kadar- nya.
-AU£.\ itikad, Ar. kprchayaan ; br- itikadkan, brniat.
'VSCx_t-\ itikaf, Ar. sntiasa dudok dalam masjid.
>\-Xt\ adad, Ar. angka-angka.
v\/\ Arab, Ar. chakap bahasa Arab.
JasA adzam, Ar. bsar, brkuasa.

alan, Ar. di-bri ktahui, knya- taan.
ru alam, Ar. ktahui oleh-rau.
<>' ala, Ar. trlbeh tinggi, t. mulia.
aam, Ar. raraai.
V' audzu, Ar. brlindong. NcSucteu brilahi.
ing, J. dari-pada; putra ing Kuripaii, raja Kuripan.
U-' angsa, Sk. suatu jnis itek rupa- nya sa-akan-akan undan.
Cr*' ingsun, J. (1) kami, kita ; (2) = ariningsun, adinda.
U~*c-\ angsna, Sk. pohon sna.
angsoka, Sk. suatu jnis pohon.
viia angka, Sk. nuraber, tanda bilang- an.
.i53\ ingka, K. glak.
t,\&\ angkara, Sk. chabul ; jahat prangai. angkasa, Sk. udara.
Jxf-\ angkar, J. brliantu.
Jk-\ ingkar, Ar. mungkir, bantah.
uj53\ ngkap, cngkap-ngkip; (bagai rumput tngah jalan).
yxp\ <£\ ngku, prbahasaan (1) di-Riau kapada raja-raja kchil dan raja yang di-glar; (2) di-Perak kapada raja yang gahara. angkosa, Sk. kosa gajah.
ongkos, Hol. blanja.
-^' angkup, pnypit. Trangkup- angkup, buka tutup saprti pnypit.
oJx-\ angkoh, I. sombong. II. N.S. macham.
^S3\ angga, chabang tandok rusa.


\j&\ anggara, Sk. stua aiiggara, bina- tang liar, kndaraan prwira.
j>Tc.\ anggar, kira, agak; aiiggaran, kira- kira, lbeh kurang.
anggrka, Hind. baju panjang.
anggrek, suatu jnis pokok bunga yang tuniboh di-batang pohon. unggas, burong.
\ anggap, ajak ; branggap-anggap- an.
J& anggal, ringan, pada muatan prahu.
cA\ nggan, tiada mahu, bantah.
jj-s-\ inggu, Sk. suatu jnis gtah di- buat ubat, trlalu busok bau-nya.
oyxt\ anggota, Sk. sa-luroh badan.
anggor, (1) pindabkan pokok. II. Rmak, lbeli baik, shukor. III. Fars. minuman. IV. pnabor.
oA' unggun, himpunkan kayu bsar pada api.
o/*' anggun, kachak, Iawak.
anggai, isharat.
/' angan, angan-angan, chita-cliita.
cV--o\ ittitah, Ar. prmulaan : doa ijtitah.
ufti, Sk. liasil, tanda taalok, bunga mas.
J-u' afdzal, Ar. chantek sangat, yang trutama.
JU\ afal, Ar. feel, klakuan, prangai.
o>*' AAatun, Ar. Plato, sa-orang pan- dita bangsa Yunan.
Oo=*' atiun, Ar. chandu, madat.
/i' upachara, Sk. prkakas krajaan.

upaduta, Sk. orang utusan.
apam, Tam. suatu jnis kueh di- masak brkukus.
apek, I. chrmat, segak. II. Opak- upek, chakap dolak-dalek.
apil, apilan, dinding mriam bagi kapal prang.
i*V\ ikaniat, Ar. bang kcliil, kamat.
ikrab, Ar. dkat, karib.
Jj\ ilcrar, ikral, Ar. (1) akuan, janji; (2) ttap. Ikrarkan, mngaku.
aksara, Sk. huruf.
iklab, Ar. brulang, brbalek.
^U\ iklim, Ar. hawa, angin, musim.
o*V5 \ akasa, = angkasa.
jf\ akbar, Ar. maha bsar.
(j>j-) akat, Ar. ikat, tambat (khas pada nikah kahwin dan brjual bli).
r'/ ikram, Ar. hormat, khidmat.
r/ akram, Ar. murah hati, mulia.
akas, pantas laku.
JT\ akmal, Ar. smpurna.
cT\ akan, brakan = bragan.
X\ agar, Fars. supaya.
^S\ agam, bsar, tinggi.
cj\ agan, bragan, mati bragan, mati ttapi sa-rupa hidup.
ugahari, Sk. sdang, sdrhana, brtimbal, sama pangkat.
agus, J. bagus.

[ 5 1


agong, J. bsar.
ii/ agok, prhiasan di-gantong di- ieher kanak-kanak.
J' al, Ar. I. (1) itu ; (2) brmula. II. kluarga.
alamang, suatu jnis pedang.
Ilah, Ar. Tuhan. W^i\ ilahat,
kadaan Tulian.
alabangka, Port. bsi prunjang, prajang, kurbal K.
o." alat, Ar. prkakas.
lat, slang.
Ji' & alti, clirdek. alang, I. (1) balak mlintang mnahan bumbong ; (2) alangan, pasir mnykat kuala sungai. II. Alang-alang, sadikil. Kris alang, kris pendek. III. timang- timangan.
sW alap, (1) sopan, sautun. II. Mng- alap, mngait buah buahan dngan pisau di-liujong galah
alpa, Sk. ialai.
uv<^ alperes, Port. mata-mata.
c/C\\ alkari, Port. lak, lakri, gam merah.
/\\ alku, pinang muda.
e/' algoja, Port. prtanda.
Allali, Ar. Tulian.
a" alan, achan, giat ; alan-alan, orang lawak.
/ alu, I. mngalu-alakan, prgi mnyambut. II. Antan.
Oj)\ lut, masok snjata ka-dalam daging.
(W" ilham, Ar. prtunjok dari-pada Tuhan.
along, danau, tasek.

Illahumma, Ar. Ya Tuhan !
Ilahi, Ar. Ya Ilahi Ya Tuhan ku !
J' ila, Ar. ka-pada, ka.
4' ali, ali-ali, tali plontar batu.
alit, palit umpama bibir mata dengan chlak.
u->" alis, J. kning.
fcV' aling, ulaiig-aling. prgi balek.
o^' alimun, elmu alimun brkatimun- an, eJmu mmbri ghaib, ra- rsap.
V umm, Ar. ibu.
cA*' aman, Ar. ksntosaan, ksnang- an.
umanat, Ar. chagaran. kpr- chayaan, psanan orang yang hndak mati.
umbara, mngumbara, brtandang desa, nglana, kmbara.
jo>W-' mbarong, batu tambak di-tpi sungai atau laut mnahankan tanah.
jjW-' mbarau, = mbarong
,\V.\ mbalau, suatu jnis gtah di- prbuat prkat atau pnchlup sutra.
pu\ ambar, I. ( pj:£ Ar.) suatu jnis
bau-bauan. II. Tawar saprti makanan.
tT'^ mbas, sa-rupa, saprti, sa-akan- akan.
imbas, hawa panas ; kna imbasan hantu.
cr' ambang, (1) kayu mlintang di- atas pintu; (2) mngambang, tngah naik saprti bulan atau matahari di-kaki langit. Chinta ambang-ambangan, cliita-chita pada waktu matahari tngab naik.

[ 6 ]


[

7 ]

cr' imbang, I. rasok; di-imbang hantu, di-rasok hantu. II. N.S. chuak. £*' ampang, (1) skat, tahan ; (2) pintu ayer, tandub K.
c*' umbang, I. bsar ; naga umbang. II. Mngumbang (perahu), di- bawa turun ka-ayer. rnpap, mngmpap, hmpok ; sa- plmpap, sa-lebar tapak tangan.
mbok, I. J. mak, ibu. II. mbut, gmbut, mrmut. arnpu, tatang, tahan dari-pada jatoh.
Jr*' ambal, I. prmadani. II. Ambal- ambalan, briring-iringan. mbal, lmbap. ampong, apong, timbul. mpok, lmbut saprti ubi atau kladi yang tlah di-rbus.

ompok, tpi yang di-jahit akan
mnghiasKan sa-suatu kain di-
tpi tikar,

mpulor, pulor ; mpulor scibut,
urat yang di-dapati pada sabut
nyior ; mpulor rotan, isi rotan
yang tlah di-buang kulit-nya.

mpoh, bah ; tumpah.

ampai, ampaicui kain, tali pnyi-
dai kain basalian ; ampaikan,
gantong (kain), sidaikan. Ampai-
ampai, binatang laut, ubor-ubor.

ampis, janjaran kayu bagi m-
ngpong musang dan binatang
lain-lain.

umpil, mngumpil, tuil, chongkil.

amir, Ar. pnghulu.

amin Ar. ada-nya Hai Tuhan-
ku, prknankan prmintaan-ku !

anbia', Ar. nabi-nabi.

anta, Sk. (1) kadaan ; branta
Indra, brsitat Indra. (2)
Anta ksomci, hrbunga. (3)
Branta Yuda, Bharata Yuddha.
(4) Anta-bogci, naga bsar. (5)
Ar. inta, ngkau.

unta, Hind. binatang tunggangan
di-tanah Arab.

antara. Sk. (1) slang, tngah-
tngah suatu dngan yang lain ;
(2) dari-pada, dalam.

ntang, ta ntang, ta endah, ta
bena.

3^

oy.A\LS

- \

i>c*\

\j\x\

£.;\

imbal, haus sa-blah saprti mata
pisau, hatu asah ; chondrong sa-
blah saprti hukum yang ta
adil ; senget sa-blah saprti
gaya orang brjalan.

ambul, mngambul, mmbalek,
pantul balek, mngumbal, m-
lantun.

ntbuai, dayang-dayang.

mboh, mahu, sudi.

imboh, wang pnambah.

untbi, akar ; akcir umbi bahasa
Mlaiju.

umbai, brumbai-umbai, brjurai,
jrumbai, brgantong.

arnbin, kain slendang bagi mng-
galas budak.

ummat, Ar. orang yang mngikut
Nabi.

amar, Ar. suroh Allah

amra, Hind. buah kdondong.

amang, I. suatu jnis bijeh yang
boleh di-tarek oleli bsi brani.
II. Mngamang anmng, chita,
agak, sangka.

urnpama, Sk. mithal, saprti ;
umpama-nga, andai-nya ; umpa-
nmkcui, samakan ; prumjmmacin,
ibarat.

umpat, mngumpcd, mmaki di-
blakang mata.

lS^

o^\

DiS

t>^*\

Y-'

c*'

f\.S.*\

^u\


]

unchat, mngunjat-uiichat, tarek
naik turun saprti tali kail.

O \ unchang, I. pundi pundi. II.
C_' Unchang unchit, rinchek rin-
chek.

- > anchak, Sk. buang-buangan atau
t3f smbahan dari-pada makanan
prjamuan hantu di-buboh di-
dalam tmpat saprti tngkalak.

inchut, I. kaki tempang. II. kesut.

\ unchui, Ch. pipe tmbakau.

; \ unchit, baijar unchit, bayar br-
angsor-angsor.

jj\ anda, Sk. anda musang, tinpat
jbat musang.

^j,;\ andar, = hadr.

\ Indra, Sk. I. sa-orang dewa yang
J'x' bsar ; kindraan, tmpat dewa-
dewata, kyangan. II. indra,
raja, tuan ; mahkota indra,
mahkota raja ; mngindra, bagi
raja. III. Pancha indra, ia-lah
lima prkara, mlihat, mnd-
ngar, mnghidu, mrasai di-kulit,
mrasai di-mulut.

Andlas, Pulau Prcha, Sumatra.

Jj,;\ Andalus, Ar. Andalusia, ngri
Hispanyol.

- jj\ andrak, srling gajah ; lobang
prangkap.

c.j,;\ andang, I. jamong K. ; pnyu-
C. loli ; brandang, brsuloh. II.

Andang-andang, pruan.

;a;V Andak, I. nama orang. II. Mng-
^ andakkan lagar, klatkan layar.

. \ undak, mngundak, mnyongsang;

laut pngundak.

*A'i\ andam, Tam. mnchukor rambut
' chara pngantin.

vjA\ undan, brundan, brlanjut masa.
jjAi\ andor, Sk. pdati krbau.

_k;\ [ 8 antap, kchil ttapi brat, saprti kanak-kanak.
'c\ ntlas, Ar. kain sitin.
Oli\ antan, alu.
antup, J. sngat.
y-' untok, J. bahagian.
o antun, segak, suka brhias.
aa;\ anteh, mnganteh, pintal bnang dngan ranat.
intiha, Ar. pnghabisan, tamat.
antero, Port. sa-luroh, samsta.
unting, sa rambu (dari pada bnang atau manek).
oj£ \ anjrah, J. smrbak.
3' Anjang, nama orang.
>_b£ \ injap, gigi bubu atau lukah.
unjam, tikam ka-dalam tanah atau ka-dalam ayer ; pangkah unjam, pangkah gasing dari jauh.
njut, mngnjut, innyentak, dnyut.
jy^ anjor, mnganjor, saprti tanjong, bting ; tanah pnganjor, tan- jong ; bintang pnganjor, bin- tang timor ; pnganjor, sa-orang pahlawan yang brjalan di- hadapan laslikar.
unjor, hulor.
hU unjong, = kunjong ; mngunjong, mlawat, mnziarah ka-rumah orang mati.
injil-injil, I. chuchok sanggul. II. Injil, kitab yang di-turunkan Allah kapada Nabi Isa.
anjiman, Ing. kapal Iayar Kom- pni Ilindia pada zaman dahulu.


I

9

[

aniaya, Sk. (lzalim ; mnganiai/a-
kan, mnganiaijai, mnyeksakan
orang derigan tiada patut.

aneka, Sk. jnis ; srba aneka,
sgala jnis.

, A ubar, trnrai, trombak ; brubar
JJ hati, buka rahasia kapada sa-
habat.

jy\y ubor, ubor-ubor, binatang laut,
ampai-ampai, lambok ; jmgong
nbor-ubor, payong brumbai-
rumbai.

ubun, ubun-ubun, batu kpala.

,-m, \ Ubin, (1) nama pulau dkat Singa-
"J pura ; (2) batu bsi ; (3) batu
lantai, batu Mlaka.

\ auta, Hind. tmberang, borak.

v-Jr

, . . utara, Sk. pnjuru mata angin yang

'y brtntangan dngan slatan.

- \ otar, otar-olar, prisai brgnta,

prisai kchil, trutama dari-pada
tmbaga atau besi.

- \ utas, I. sbutan barang yang
\J*j panjang, unting = sa-utas tali,

(atau rantai). II. tukang, pan-
dai.

- ( utus, mngutus, mnghantar surat
t/TJ atau psanan, trutama dari-pada

raja-raja ; utusan, orang yang
mnghantar surat itu.

oja, mngoja, mngajak ayam
'J brsabong.

_X>..\ ujud, (Ar. ) ada Tuhan ;

awak, badan, diri.

j>-j\ ujar, kata, tutor.

^ \ uji, preksa, choba ; batu uji,
cS--? pncluga.

^ \ uchap, mnguchap, mnybutkan
1J doa, mlafadzkan kata.

ochok, chochok, asut, achum.

\ \^ \ udara, Sk. hawa yang mnglilingi
J J bumi ; angkasa.

indong, ibu, mak, indok.
ndul, Sk. (1) buaian ; (2) andoli bagi tangan patali.
andun, J. mngancLun prang, mngadu prang.
aJA:\ andoh, gantongkan dari-pada tali atau kain ; andohcui skochi.
A;\ endah, (1) elok ; (2) endahkcin, fdzulikan.
S?A;\ tSA;\ andai, I. Tam. andai-nya, umpama- nya, mithal nya. II Tam. Changkok tali layar. undi, buah uncli, suatu jnis buah prmainan.
JiA;\ undil, kotak duit ; pti mati.
^A;\ andika, (adika) Sk. bangsa ; tuah orang bsar-bsar saprti daulat raja-raja ; glaran orang bsar.
J)V*l\ insan, Ar. orang, manusia.
U-\ insha, Ar. jika di-khndak ; mudah-mudahan.
!V*a.;\ insaf, Ar. timbangan ; insajkan, timbang di-hati sndiri.
A,i\ anakda, anak.
\ anakanda, anak.
inkar, Ar. bantah, nggan.
,jZ> anugrah, Sk. pmbrian dari- pada Allah atau raja, kurnia.
inulangan, J. panji-panji.
ananda, anak.
anor, = andor.
P5' asum, J. muda blia.
ani, mngani, mngator bnang bagi brtnun.


E 10 3

usaha, Sk. rajin.

jmpana; usongan, jmpuna, redi,
tandu, juli.

usai, I. (1) slsai ; (2) atorkan,
^ J kmaskan (rambut). II. Ch. tahi
chandu.

usir, mngusir, brusir-usiran,
^ kjar, hambat.

usek, mngusek, kachau, ganggu.

i \ awang, awang-awang, awang-
Q awangan, angkasa, ahtara langit
dngan buini ; mngawang
brjalan atas awang-awangan.

ungu, warna merah khitam-
hitaman.

ungum, Iv. ngungut.

$ \ upar, gumpal ; gelekkan daun
-* 3 kayu atau sa-bagai-nya di-tapak
tangan.

$ \ upas, I. J. ipoh, rachun. II. HoL
'~r' -5 peon.

:.\ upak, I. mngupak, bongkar
D jrami yang tngah di-bakar. II.
upak-apek, chakap upak-apek,
chakap tatntu.

^.9^\ upam, trupam, brkilat, di-spoh.

i < upau, Ch. pundi-pundi wang
trikat di-tali pinggang ; bluam
Pen.

jyiy upor, J. masak goreng.

- > awak, (1) badan, tuboh ; (2) diri
lSJ kamu ; awak prahu, isi prahu
baik orang baik barang-barang.

^ \ ukas, suatu jnis siput.

v_ 'Tll ukup, wangikan kain atau sa-

* barang dngan asapan ; pngu-
kup, prnkupan, tmpat mngu-
kup.

ogak, ogak-ogak. I. burong laut.

* II. orang lawak.

udam, muram, hilang chahaya; buta ragi.
udut, mngudut, mngisap (rokok atau chandu).
odoh, burok, hudoh.
lS^ udi, J. buntut, di-blakang; kmudi, kmudian.
l Udai, ,T. suatu bangsa Jakun,
'J aur, buloli, bambu.
W ura, I. brnra-ura, brbahath, brbichara, runding. II. Ura- ura = pura-pura.
urap, I. brurap-urap, brurap, urapan, brgosok bau-bauan pada tuboh ; urap, bdak wangi. II. Urap-urap, kerabu dari-pada daun ulam yang di-hiris-hiris.
urup, mngurup, tukar wang, saraf Ar. ; kdai urup-urup.
lSj^ urai, I. brjurai jurai halus ; mas urai. II. buka ; rambut trurai, uraikan ikat tangan, mnguraikan hrti-nga, magang mngurai.
uri, I. tali pusat dan lain-lain yang kluar kmudian dari-pada br- anak. II. ligat, saprti gasing = tarek uri.
urit, Pen. = urip.
urip, I. hidup, waras. II. Mata urip, mngantok Pen. urit.
uo' awas, I. mngawasi, mmpramat- amati saprti tukang tilek. II. K. mngawas mnchuchi ikan.
usang, hampa saprti padi atau sunyi saprti rumah kosong ; tanah u. tanah yang tinda brbaja lagi.
\ usap, (1) sador, salut ; (2) m- nyapu ; di-usap-nga ager mata dngan sapu tangan.
usah, faedah, guna ; tahisah, jangan ; usahkan, jangankan.


[ 11 ]

uli, mngadun (roti).
aulia, Ar. wali-wali Allah, orang kramat.
ulit, mngulitkan, uliti, tidorkan dngan nyanyi.
umang, umang-umang, suatu jnis siput yang mnmnpang tinggal dalam sa-barang kulit; orang hudoh mmakai pakaian pinjam- an.
uman, mnguman, brundan, lan- jutkan cherita ; uman-uman. K. chita-chita.
omong, I. tanda sa-suatu tmpat. di-simpan orang bagi mndiri- kan jrmal, kelong. II. Mng- omong, brkrumun, brkam- pong.' III. 'Mngomong, J. br- bual
umum, (Ar. ) kusut, tiada trang ; pkrjaan umum, surat umum.
awan, (1) mega ; mngawan, naik ka-langit, trlampau tinggi ; (2) bunga iikiran ; brawan, br- bunga.
& onam, suatu jnis siput.
onis, pucliat.
oneng, oneng-oneng = piat Pk. ; piut Kd. ; antah-antah, N.S.
onyak, (gigi, pagar) longgar ; ongak-angek, lengah, lecheh.
ahl, Ar. (1) orang yang faham ; cdihn nujum, ahlul Koran, ahhs-shair, ahlul-makar ; (2) istri, kaum.
aho hai !
cA' ayapan, makanan yang di-kurniai oleh raja.
ayyam, Ar. yaum-yaum, liari-hari.

ogam, pngogam maijang, pnya-
dap.

ugut, grtak, bri takut ; grnpar

ogah, I. goyang, gonchang. II.
3 Hind. unchui, pipe tmbakau,
di-pakai orang Hindustan, yang
brtali panjang brlengkar-leng-
kar mmakai dapor.

ely awal, Ar. mula, prtama.

rJJ ular-ular, panji-panji.

_\.\ ulas, (1) sarong'bantal, prhiasan
bagi rangka ; pngulas, tpi tilam
yang di tambah dngan kain
lain akan prhiasan ; (2) sa-ktul
durian atau nangka atau sa-
bagai-nya.

wi.\j\ ulap, ulap-ulap, bubor kladi

lmak ; jika manis, di-namakan
pngat.

j)*\ olak, riak di-muka ayer, ombak
yang kchil ; brolak, briak ;
olak-alek, daleh-daleh; mngolak,
brdaleh.

S*\ ulu, kpala ; gring ulu, (bahasa

7 dalam) = sakit kpala ; bulang
ulu, dstar ; junjongan ulu, tuan';
ulu balang, kpala bala tntra ;
ulu liati ; ulu kris ; pngulu,

kpala orang, ktua ; ulu
sungai.

olok, I. mngolok-olok, brsnda

7 gurau. II. ololc olok, nama

burong.

ulun, J. hamba, saliaya ; pkulun.

^ \ olah, I. macham ; sa-olah-olah, sa-
^ macham, sa-rupa, saprti. II.

laku, gaya ; banijak olah, banyak
ragam; olah- aleh, brdaleh-

daleh.

4} \ oleh, dngan ; proleh, dapat ;
2 prolehan, pndapatan.

^*\ aula, Ar. yang trutama, afdzal.


[ 12 3

y*.' ingau, tringaii-ingau.
epok, bujam, dbong.
ji.>\ ipoh, (1) suatu jnis pohon, upas, anchor ; (2) rachun di-buat dari- pada gtah pohon itu.
JS5 ikal, krul, kreting.
& P igal, mngigal (mrak) mngm- bangkan bulu ekor-nya. igau, mngigan, trigan-igau, igau- igauun, mamai K., mrepet tngali tidor.
A5s.\ egah, egeh, brjalan trkdek- kdek, jalan brgaya.
ru ilam, ilam-ilam, blam, sambor- limbor, sayup kadang tampak kadang tidak.
ilau, silau, kilau.
muslihat.
J-' ilai, mngilai, mngilai ngilai, trtawa glak-glak, glak pan- jang.
oW iman, kpreliayaan kapada Allah, ugama ; baiua iman, masok Islam ; briman, yang prchaya, yang mnurut hukum Allah.
Jj>s' emul, mngemul, tbal muka* dgil, tiada malu = himul.
ayan, iron, bsi puteh brglu- gor ; tin.
inas, I. bunyi sring ; dngong lagang-lai/ang. II. pnyakit raja; pkong inas.
£*\ inang, JJhj\ inangda playan
putri, pngasoh.
enak, J. sdap, lazat.
inu, J. raja, kputraan.

iba, sdeh hati, sayu = U;fe
ibus, suatu jnis pokok.

ibul, suatu jnis pokok.

ebeng, mngebeng, mnunjokkan
* kelokan diri atau bnda.

ayat, Ar. prkataan yang mngan-
dongi sa-suatu khndak.

ijok, suatu jnis pokok ; tali ijok.
ejit, ejit-ejit, ejek, achan K., ajok.

-A ejek, mngejek, mmprejekkan,
ejit, ajok.

idar, putar ; bridar, brputar,
J brjalan ; bintang bridar, bin-
tang' brasap ; pridaran, putar-
an ; mng-idari, brjalan, mng-
mbara ; mng-idarkan, mm-
pridarkan, unjokkan kliling.

fidam, Tam. kinginan prmpuan
yang hamil akan sa-suatu makan-
an ; mnc/idamkan, inginkan sa-
suatu makanan itu.

5jA;\ edan, J. gila ; edan ksmaran, gila
brahi.

irama, payong lcbsaran, payong
iram-iram.

iras, rupa ; sa-ircis, sa-rupa.

* \ iram, pcu/ong iram-iram, payong
' ubor-ubor, payong yang br-
umbai-rumbai.

irap, sa-rupa ; irap-irap, sa-akan-
akan, imbas.

* .

erong, I. serong. II. Erong-
erong, liang kumbang dalam
kapal.

iri, iri hati, dngki, chmburu.

.,\ irek, mngirek, mnanggalkan
padi dari-pada tangkai-nya d-
ngan di-pijak.

A\ ingar, rioh, bising ; ingcir-bangar
rioh-rndah.


[ r3 ]

*u\ ayah, ayahanda, bapa.

^\ ayah, Port. pngasoh, playan
kanak-kanak.

ayu, J. prrnai, molek.

. \ .\ aiwan, Fars. ( = diwan)> astana,
halai.[ i4 ]

'jA> batek, J. kain di-sapu chat br-
^ 1 bunga-bunga buatan Jawa, br-
jnis-jnis rupa-nya, slalu di-
namai dngan tmpat buatan itu
ia-lah ; batek Btawi, batek
Lasam, batek Grisek, batek
Surabaya.

\ batil, Tam. cliebok mas atau parak
' atau tmbaga gangsa.

l>C>V> batin, pngbulu orang Mlayu
* yang asli ia-lah pnghulu Jakun
atau pnghulu Orang Laut.

>-V baja, (1) Sk. hati bsi, tras bsi ;
(2) tahi dan sa-bagai-nya yang

bolelr mnggmokkan tanaman ;
(3) habok tmpurong di-bakar
akan mncblup gigi.

^ bi, Ar. dngan ; bismVllah, dng-
an nama Allah.

,_A> bab, Ar. (1) pintu ; (2) bahagian,
fasal-fasal dari-pada kitab.

^V> babat, lawan-nya, pasang-nya.

A>V; baban, J. I. sjarah. II. Tbang.

babar, kmbang, trbuka ; kluang
* di-babar ; ikan di-kolam sudah-
lah babar ; karang trbabar ;
layar trbabar.

A, babas, trlampau bias, ia-lah di-
^> bawa angin atau pun harus.

bajang, hantu brkuku panjang
L- yang mngisap susu prmpuan
branak dan darah kanak-kanak,
konon.

bajak, (1) Joh., Ml. = tnggala
K. (2) J. prompak.

bajan, = bjana, Sk. buyong.

i Hajau, suatu bangsa prompak
tinggal di-Pulau Brunai.

j_V, baji. Tam. suatu prkakas dari-
pada lisi atau kayu, guna-nya
bagi mnyndal blahan.

bajing, J. tupai.

bajik, J. baik ; kbajikan faedah,
kmuraban.

- __\_ bachok, sa-ruas buloh, guna-nya
bagi mngangkat ayer, atau nira
atau susu; tagok, Sl.; trangkek,
Min. ; chrok K.

i babu. I. J. ayah. II. Hind. orang
Bnggali.

;,V' babok, dngu, bingong.

\ babil, brbabil, brtngkar ; pr-
O* babilan, prtngkaran.

i*V, batang, (1) batang pohon ; (2)

: tuboh; sndah mnjadi batang

sudah mati ; mmbatang, mng-
aji batang, mmbacha dngan
tiada mngeja; (3) mnykat

saprti bting, alangan.

*\ batak, I. (1) suatu bangsa orang
Cr di- Pulau Prcha sa-bangsa

dngan orang Dayak dan orang
Toraja ; (2) mmbatak, mrom-
pak, mrampas ; (3) mrayau,

mrantau. II. Batak, njlai.

. batok, J. tmpurong nior ; tng-
korak orang ; batok kpala.

bati, sa-bati, sa-suai, sa-kutu, sa-
- tanah.


[

i5 1

baris, (1) deret; (2) tanda huruf ;
baris di-atas, fathah ; baris di-
bawah, kasrah ; bai'is di-hadap-
an, dzommah.

barek, blak.
baz, Ar. hlang.
bazar, Fars. pasar.

basal, pnyakit mambang kuning,
yarkan Ar.

basau, I. = basal. II. Ganyut,
mantah, di-pakai pada ubi.

basong, I. puchok akar brmbang.
II. Tampin sagu. III. Hijau di-
dalam, ia-lah kayu. IV. Dua-
puloh mpat.

basi, makanan yang tlah brubah
bau dan rasa-nya.

bashah, orang bsar Turki .

batal, Ar. trbuang, tiada trpakai,
sia-sia, mansokh Ar. ; mmbatal-
kan, hapuskan, tiada pakai.

batin, Ar. yang di-dalam ; trsm-
bunyi, yang ghaib.

bangat, lkas, chpat, pantas.

bangar, I. busok, tx'sbut pada
ayer mati. II. Ingar-bangar,
haru-biru.

bangai, trbuang, trtinggal,
umpama orang tiada di-pinta
tunang atau priok di-atas dapor
tiada brapi.

bapang, bapa.

baki, Ar. lbeh, yang tinggal.

baka, I. = [.b Ai*. kkal, yang

tiada rosak. II. Kturunan sa-
blah ayah ; saka-balca, kturun-
an sa-blah ayah dan bonda.

bakat, bkas harus, bkas ktum-
bohan.

J*v bachul, pnakut ; ayam bachuL
\ bachir, bochor bachir, bochor
sangat.
bakhil, Ar. lokek, kikir, chekil, kpiting, kdkut. o'j\
bad, Fars. angin ; bala bad, di- A
atas angin ; zir bad, di-bawah -J .
angin. jk
bada, Pk. goreng, chuchor ; bada
pisang, badci ubi.
badang, gadang, kalok K., saprti
nyiru ttapi bulat.
badam, Fars. los, buah ktapang. G-i
V badut, J. orang lawak. 1
badok, bsai*, gmang.
iS^. badi, lintasan hantu ; angin atau
bahang hantu.
badek, suatu macham pisau, sa- akan-akan tmnbok lada ttapi
lurus mata-nya.
\v bara, I. arang brapi. II. Tolak
J bara = bcihara, muatan prahu. III. Sara-bara, bongkar-bangkir.
IV. Hind. bsar.
o>. barat, maghrib, sa-blah matahax*i
masok. A .
baran, hutan paya.
U-'.jA Barus, suatu bandar di-Sumatra, mashhor krana kapoi*-nya ia-lah kapor Barus.
bA barong, I. bangsal, pondok. II.
Gnting gunong.
baroh, tanah antara kampong dngan tpi sungai atau tpi laut ; lawan-nya darat.


Cjl barah, bisul. <*H
bari, I. bari-bari, krok-krok, sa- akan-akan agas bsar-nya. II.
Ar. Tuhan. III. Fars. = bahai*i.


[ 16 ]

bakal, waris ; bakal Yang di-pr- tuan, Raja Muda.
bakong, suatu jnis pokok. .jil
bakai, mandi bakai, mandikan mayat. ^V
bagas, knchang.
iA bagong, kekok, bagok, bagor.
Jv bagal, ayam sabong bsar. >V
o>v bagan, (1) plantaran ; (2) png- kalan, tmpat orang naik turun kapal atau prahu.
,/v bagor, trlalu bsar, mlong, bagok. bagus, J. elok. ^j>\;
JV bala, I. Sk. lashkar ; bala tntra. o.l V
II. Ar. bnchana, aral,
gndala, kmalangan. jy*-
baligh, Ar. (laki-laki) yang chukup umor. balighah, (prmpuan) yang chukup umor.
balang, I. srahi, klalang, bottle. II. = hmbalang, lontar. III. = walang .T. V;
olv balak, IIol. kayu bsar yang tlah di-tarah ; kayu pnahan loteng atau lantai.
biIlahi, Ar. dngan Allab. £Lft>V;
balam, I. burong tkukor. II. Balam-balam, kabus. III. ? Tam. Mmbalam-balam, brkayoh. ^-V;
balu, (1) yatim ; (2) bujang, mati suami atau mati istri-nya. (Jy&V;
balor, (1) blulang ; (2) malas, chulas ; bagai balor liat. t
iA balong, I. daging yang tumboh di- atas kpala ayam jantan. II. Nama sa-jnis. pokok.

balok, Port. suatu jnis prahu
Portugis.

baloh, kayu rangka gndang;
balohan, rangka knaikan gajah.

balui, balu ; tumboli sa-mula.

balai, I. tmpat mngadap ; tmpat
bichara ; rumah pnghulu;
rumah pasong Pen., Pk. II.
Halai-balai, kachau-birau.

banar, sinar-banar, chmrlang.

banang, bsar ; duku banang,
sipul banang.

banir, akar kayu bsar dan lebar
kliling pangkal-nya.

baning, suatu jnis kura-kura.

bawat, I. mata luyu, mata layu.
II. J. = pawat ; payong bawat.

baur, I. champor baur, champor
gaul. II. Pdang baur, Pk-
pdang kbsaran, (? baur Sakai
= tongkat).

baung, (1) lntek sa-bagai pisang ;
(2) nama sa-jnis ikan.

bauk, rambut yang tumboh di-
kiri kanan pipi ; jambang.

bahat, pakat ; sa-bahat, brsa-
balial.

bahas, (1) trbahas, trlanggar
(pada) ; (2) pukul Pen.

bahang, panas api, wap api, haba
api.

baham, konyeh makanan, makan
mnymbam.

bahan, (1) kayu yang tlah di-
potong ; pmbahan, pmotong
kayu ; (2) pukul, hntam.

baya, Sk. sa-baija, sa-umor.

bayak, gmang, gmok ; brbaijak-
baijak, Pen. terlalu banyak.


l7

L

\ v Bdawi, suatu bangsa orang nim-
: batak di-tanah Arab.

bdbah, Fars. chlaka.

ic \j>A. bidadari, Sk. (1) prmpuan
- ^ Indra ; (2) prmpuan shurga.

badar, Ar. I. bulan purnama. II.
> Badav, suatu padang di-tanah
Arab.

bidaah, Ar. bohong, tipu.

c..a> bdong, pakaian kanak kanak
O- yang kchil ; bdongkaii, buboh
pakaian itu (pada budak).

t bayan, I. burong tutoran. II. J.
t>-V dayang dayang ; Ken Baijan,
Bai/an Songkit.

bayu, I. Sk. angin. II. hamba.

_j.iV banyu, J. ayer.

bbat, blit, ikat, tambat.

bbal, bodoh, tiada brakal.

\j\.X; btara, Sk. (1) kudus, sangyang ;
Btara Guru, Shiv; Btara
Brahma, Btara Bisnu ; (2)

glaran ; Btara Majapahit.

bdok, gdok, gndang rava, taboli.
OjA; biduan, Sk. orang pandai m- nyanyi atau mnari.
biduanda, (1) suroh-surohan raja; (2) suatu bangsa Jakun ; (3) suatu suku di-Ngri Smbilan.
Badui', Ar. = Bdawi.
O^SA; budiman, Sk. bijaksana, brakal, chrdek.
h bra, I. bngkak khitam-hitaman warna nya, krana sa suatu pnyakit yang lain. II. rasa-nya tnulca, malu.
brata, Sk. brhala,
brakah, sombong.
bragan, = brakcm.
fh birama, biram, gajah.
bramin, bakul bramin, bakui yang brlobang-lobang atau br- glong-glong anyaman-nya.
brahi, Sk. dndam, chinta, ashik; braliikan, gilakan, brchintakan.
S: brteh, bras brteli. bras goreng di-pakai dngan tjjong tawar.
burj, Ar. (1) kota ; (2) burjidi- asad, nama bintang.

v_Vl> btapa, bagaimana ? grangan ?

JjU., butala, Sk. bmni.

btas, putus jahitan, rtas, brtas,
ttas, koyak.

btah, sehat dari-pada sakit, sm-
boh.

oW^ bjana, Sk. buyong, tmpayan.

bujangga, I. Sk. orang prtapa,
jogi, orang ksaktian. II. =
bnjang, orang muda.

bijaksana, Sk. pandai, brakal,
chrdek.

cLwsi bahath, Ar. brbahath, brbichara,
brunding.

S*- bahar, Ar. laut. i.Sbahari,
yang brknaan dngan laut.

bakht, Ar. untong. bakh-

tiar, brbahagia.

bakhshish, Fars. pmbrian,

* hadiah.

bakhil, Ar. kdkut, lokek.

bad, Fars. chlaka ; bad baldit,
bdbah. &

A,

&\_X, bada, Ar. prmulaai;.

2


[ i8 ]

branta, lihat Anta.

branda, Port. srambi yang tiada
brdinding.

brandal, J. pnjurit.

brnas, (1) gmok, brayer
ikan ; (2) brtmnboh tunas,

snbor.

bruas, (1) nama sa-jnis pokok :
(2) nama jajahan di ngri
Perak.

buruj, Ar. burj-burj, kota-kota =
nama bintang.

Brochi, sluar Brochi, sluar
buatan Broach ia-itu suatu
bandar di-tanah India.

broga, ayam broga, ayam hutau.

Baruna, Sk. dewa laut.

brhala, Sk. lmbaga yang di-
puja lain dari-pada Tuhan.

burhan, Ar. knyataan, ktrang-
an, pnunjok.

Brahma, Sk. Btara Brma, suatu
dewa yang bsar.

Brahman, Brahmana, orang
prtapa brugama (Btara Br-
ma) Hindu.

brita, Sk. warta, khabaran.

brida, Sk. tua ; mantri brida.

breng, breng breng, gong
Ghina.

brek, K. bberek, brbuai,
mrepet.

bizurai, Port. Viceroy, Nawab,
busana, Sk. pakaian.
bstari, brbahasa, bijaksana.
bustan, Fars. tanaan.

bordu, Port. bireh prahu.
brdus, bunchit.
>rv- brsut, bsut, lsut, chemek, kemek-kemek.
brsil, prsil, jngol, jongol, rojol, jrojol. ur'r.
uPs- baras, Ar. sopak. \
t* brang, brang brang, mm- brang, mmrang.
brnga, ulat dalam daging atau ikan yang busok, dari pada langau.
brangta, brangti J., brahi, ashik.
brangsang, bri gmbira, bri grun, pngri.
sb'. brngu, = brngau : bunyi- bunyian di-tiup sa-akan-akan natiri.
braksa, Sk. I. sa-jnis pobon kayu. II. Kuda Braksa, kuda Smbrani.
& -0 burka, Ar. mrgok, brgok, kain tudong kpala di-pakai oleh prmpuan haji. brkat, Ar. bahagia. ouV-
brkas, sa-brkas, sa-ikat (dari- pada kayu api atau tandok). brkok, = burka.
brkek, burong brkek, burong ttirok K. borga, agam broga, ayam hutan. bram, I. samsu, minuman yang brpram. II. = bruam. III. Bbram, prangkap ikan. &-J'
r* Borma, I. ngri Burma. II. Dewa Brahma. o^~.
brmbang, suatu jnis pohon.
brmban, kayu nalintang di- dalam pagaa\


[ 19 ]

rv-^, bismi, Ar. dngan nama. BVsmV-
^ ' llahVr-RahmanVr-Rahimi.

bismillahi, dngan nama Allah.

Bisnu, Sk. Btara Bisnu, Sang
Yang Bisnu.

bsut, brsut, kemek kemek,
chemek.

basuta, suatu jnis sutra Surati.

j- basar, Ar. mlihat (oleh Allah).

^v mata.

u-W,

batal, Ar. trbuang, tiada trpakai,
sia-sia ; mmbatalkan, hapuskan,
tidak pakai, mansokh.

batrik, Ar. ktua ; orang br-
bangsa.

. \

batan, Ar. (1) prut ; (2) trsm-
bunyi, ghaib.

bad, Ar. kmudian.

O2-*! badz, Ar. sa-orang (orang), anu.
baid, Ar. jauli.

baghal, Ar. (1) kaldai bsar ia-lah
anak kaldai dngan kuda ; (2)
orang dungu.

bughah, Ar. orang tiada stia,
orang drhaka.

bighair, Ar. asing, tunggal.

i, bang, I. Fars. triak mmanggil
C orang datang smbahyang. II.
J. merah ; batek bang.

£***. bangbang, J. = bcmg, merah.

bangsawan, Sk. (1) brbangsa ;
(2) wayang Mlayu di-tiru dari-
pada wayang Hindi.

bongsu, busu, yang akhir, yang
trkmudian, khas pada anak.

, bangsai, rput, di pakai pada
kayu.

LiljCi!

rW**:

\

bangsi, suatu jnis bunyi-bunyian
di-tiup, suling buloh.

bngang, bunyi brdngong di-
dalam tlinga.

bngap, pkak sadikit, umpama
tlinga trmasok ayer.

bngkarak, (1) bngkalai, mng-
kalai, trtinggal tiada habis ; (2)

rangka.

bngkalai, trtinggal (saprti tikar
tngah di-anyam), bngkarak.

bngkawan, mngkawan, kayu
tmpat di-lipat atap.

bongkar, (1) angkat sauh; (2)'
gali dan balekkan tanah; (3)
tlangkupkan; bongkar-bangkir,
kachau-birau.

bingkas, brbingkas, trlpas dari-
pada pnyangkut dngan mlom-
pat naik.

bongkas, trbongkar saprti akar
pohon yang trbalek.

bangkang, I. chakah, chakang,
saprti tandok krbau ; kala
bangkang, ktam bangkang. II.
Bngkalai, bngkarak, trtinggal.

bengkang, I. bengkok ; bengkang-
bengkok, bengkang bengkorig.
Pen. II. suatu jnis kueh, bing-
kang, bekang.

bongkang, mlempang, trglem-
pang saprti mayat; bongkang-
bangking.

bongkak, sombong, chongkak ;
bongkak pungah, trlalu som-
bong.

bangkal, J. pmbangkal, pnghulu.

bongkal, 16 mayam (timbangan

mas).

bongkam, azimat pmbongkam,
azimat mmbri saksi tungkap
(klu).

bangkong, I. parang bangkong,
golok bangkong, parang panjang,
II. chmpdak bangkong, buah.


L

20 J

jA

\ ^kSu

bngkong, 1. bengkang-biigkong,
bengkok. II. Kain ikat pinggang.

bongkol, bonggol, gnibnl, ponok.

Bngkulen, nama suatu tmpat di-
Pulau Prcha hrti-nya ngri
sa-blah barat; kulen, .T. = barat.bngkunang, plandok bsar.

bengkah, rngkoh, choba dngan
kuat.

bungkah, sa-ktul kayu.

L> '

Bangkahulu, Bngkulen.

bingkai, tpi, simpai pngapit tpi
tong atau nyiru.

bingkis, bungkusan di-kirim dng-
an surat dari-pada sa-orang raja
ka-pada raja yang lain.

bangkeng, suatu jnis pti kain
kmpu, bintang.

Bupati, Sk. glaran orang bsar
^ di-tanali Jawa.

,JVl. bupala, Sk. raja.

Va.; baka, Ar. kkal.

bakti, kbaktian, jasa, stia ; br-
bakti, brjasa, stiawan ; br-
bnat bakti, brbuat baik.

V^: bokcha, (Turki), saku, pundi-
pundi yang bsar.

j*< bakarah, Ar. sa-ekor (binatang).

^ baki, Ar. lbeh-nya, yang tinggal.

*

bikir, Ar. anak dara, prawan.

bkas, (1) ksan, tapak ; (2)

tanda ; (3) pasu, tmpat ; (4)
yang dahulu ;bkas pnghulm

bkam, isap darah dngan tandok,
buang darah kotor.

bengkeng, garang, tengkeng, bngis, radang.
JA bngkil, bngkak sadikit.
benggol, bonggol, bongkol, gm- bul, ponok. <
J f~- bonggol, benggol.
Sl' banggi, I. J. drhaka. II. Ch. banji, bunga batu tmbikar.
JA bnggil, bnggal-bnggil, bngkak bngkil.
J4' bngal, I. pkak sadikit. II. == sngal.
* x\ V- bengong, trkliru, sasar.
bngok, trbngok, trtundok, bongkok sa-rupa morong.
bngah, I. trtinjau-tinjau, som- bong. II. mngah, ssak nafas.
lr**1 bngis, garang, dzalim, bengkeng.
V--' bafta, Fars. kain blachu.

bgawan, Sk. brbahagia,glaran

dewa dan raja.

bgar, kras saprti buah bluni
masak ; bgar hati, kras hati.

Ju-C baginda, Sk. = brbahagia : g-
laran (1) raja yang mmrentah ;
(2) raja yang tlah brolek
krajaan dari-pada mnang di-
dalam pprangan ; (3) Junjong-
an ; Baginda RasuUllah, Nabi
Muhammad; (4) Khalifah atau
sahabat Rasuludlah.

bagi, akan, krana.

blati, H. dari Eropah, dari jauh ; tali Blati, tmbakau B.
blachak, banyak, di-pakai pada buah-buahan.
blachu, kain puteh mntah.
bladau, suatu jnis pisau, lawl ayam, jmbiah.
J*. bilal, Ar. tukang bang, muazzin, sa orang dari pada pgawai masjid.


[ 21 ]

blalak, trchngang dngan mata
^ ' trbliak, hairan.

1, blmak, suatu jnis burong
^ hantu.

<\% blalah, plahap, chlungap, g- lojoh.
blahak, jluak, sdawa.
blbas, (1) kayu mlintang bagi mngapit atap dinding; (2) mistar.
blbau, pukul, sbat, balun.
bulbul, Fars. sa-jnis burong.
Balchi, ngri Balclii, Baluchistan.
ji bald, Ar. bandar, jikan.
buldan, pkan-pkan.
JjAl bldu, I. Port. kain sutra br- bulu. II. Sa-jnis burong.
Baladewa, Sk. ayah Krishna.
1,1 jA; Baldewa, Pulau Maldive.
> blar, (1) mmblar, slar mny- Jar, mnjalar, mlata saprti smut; (2) nakal.
lT bolsa, Port. goni kain, saku.
balgham, Ar. dahak, kahak, g- lma.
blengket, jleket, jreket, ml- kat.
, r /y blnggu, pasongan.
A blak, brblang, di-pakai bagi kayu.
o-A Balkis, Prmaisuri Raja ngri Saba yang datang mngadap Nabi Ailah Sulaiman.
A blam, I. kabut, ilam-ilam. II. Chhun-blam, bunyi orang

mrandok dalam ayer.

blantan, kayu pnggodam.
.V- \ 4^.U/ blantah, (nasi) jlantah, nasi biji limau, mntah, korang masak.
blau. I. blau-blau, brtlau- tlau, saprti kain sutra atau chahaya matahari mnimpa rimba. II. IIol. hiru.
blubor, kpok prsgi tmpat mnyimpan padi.
blodok, tprsil, trbanchut, mata patong.
o bludoh, bldoh, gldoh, bsar pada pmandangan.
baluarti, Port. benteng, tembok.
& blukar, hutan dari-pada pohon kayu yang kehil-kchil.
tG-- blukang, sa-jnis ikan.
blolok, buah kabong (nau).
bluam, saku orang sami, unchang.
blai, chumbu, bujok, pujok.
u: blia, Sk. muda, elok.
blibat, I. klibat, pngayoli br- daun dua. II. Bayang.
blibis, I. suatu jnis burong, itek ayer. II. Suatu jnis ikan.
bletir, Iv. mrepet, brsungut.
blida, suatu jnis ikan sungai.
UL blera, pdang kayu atau blbas bsar di-gunakan oleh tukang tnun.
balairong, balai bruang, balai bsar, halai pnghadapan.
blisah, glisah, gulang galing, mnggletek.


[ 22

bliong, kapak Mlayu.
tjJ-t bliak, buntang mata, blodok, tprsil. yy^
blekeh, brslekeb, brlumor, chomot, kotor, smemeh.
bliau, anu, tolan, di-pakai pada bnda yang di-takuti. oy'
& bimbang, (1) cliinta, (2) waswas ; bimbangkan, (1) brchintakan, (2) brhati waswas.
bambu, J. rmpab.
bomantara, J. langit. cr5
bnara, dobi, tukang mmbasoh kain. ir*
bnta, bisul di-bibir mulut. Jrr-'-
bntara, Sk. pgawai raja, p- nyuroh raja.
bntala, Sk. bumi.
bintat, bngkak saprti di-ktip nyamok.
buntat, batu guliga di-dapati dalam nior atau sa-bagai-nya. jr'
buntar, bulat saprti kop atau bayang-bayang. bntas, chabut champak.
buntang, mata tprsil, blodok, trbanchut, trbliak.
j-o. buntak, dmpak, lebar dngan tiada tinggi. bantal, bantal bantal, sa-krat plangi mlintang rupa-nya. &
buntal, kmbong ; ikan buntal, sa- jnis ikan. 5
O-bo bntan, brbalek sakit.
Ob, Bentan, I. Pulau Pdau, II. Nama sa-jnis pohon kayu. ^y?'

bantut, trhnti, batal, tiada jadi,
trtahan.

bntok, hitongan bnda yang
mlngkong saprti kail chin-
chin ; bntokkan, lntorkan atau
mnmpa sa-suatu barang yang
mlngkong ; bntok tulisan.

bantun, chabut dngan akar umbi.

bentes, brbentes, brsauk kaki
saprti orang brgomol.

benteh, = bentes.

banting, (1) angkat champak ; (2)
brpukul ; ombaJc mmbanting
diri-mja, banting padi.

benteng, tembok, kota, kubu.

bintek, bintek-bintek kulit, tahi
panas, bngkak sadikit saprti di-
ktip nyarnok.

buntil, kampit kain.

bintil, bintat, bkas di-ktip
nyamok atau sa-bagai-nya.

banjar, (1) baris ; brbanjar-
banjar, brbaris baris ; (2)

Banjaran Sari, .T. taman Btara
Guru srta Bidadari.

benjol, bngkak sadikit ia-lab dl-
dahi.

banji, Ch. bunga batu tmbikar.

banjir, J. bah ;. Banjir Masin, sa-
buab ngri di-Pulau BrunaL

bnchana, Sk. baliaya dari-pada
titnab.

binchang, suatu macham simpiil-
an ; binchang aijam.

bnchah, becbak, lchah.

banchut, trbanchut (mata),
tprsil.

binchut, bngkak sadikit di-ang-
gota yang kras, trjojol.


[ 23 ]

binchul, bngkak sadikit ka- hadapan ia-lah di-dahi.
tsf banchi, kira-kira, hitongan.
bunchis, Hol. suatu jnis kachang.
bonda, (ibu + nda) ibu, mak.
^J^, bndari, Hind. tukang masak di- kapal.
bndawat, tali-tmali.
J^r bandar, I. Fars. pkan dkat laut. II. Ml. bandar ayer, tali ayer di-dalam sawah.
J^: bundar, bulat saprti limau.
bandarsah, Ar. madrasah, tmpat pngajian.
bJ~ bndrang, I. Trang, chmrlang. II. Tombak bndrang, tombak di-hiasi dngan chmara.
&J'Xk bndrong, slasar di dalam astana, srambi; balai bndrong sa-ribu.
bndang, K. Pk. sawah.
'ij.j bandla, bungkusan kain dan sa- bagai-nya.
Bandan, Pulau Banda.
bandong, I. sa-pasang ; tlor dua sa-bandong, rumah sa-bandong. II. = mandong, ayam jantan.
bndul, kayu mlengkong mpat pnjuru rumah.
bnduan, Hind. orang salah, orang dalam pnjara.
\jU A~; bndahara, Sk. sa-orang yang brpangkat bsar, kadang raja, kadang datok, mmgang pr- bndaharaan atau baitu'1-mal ; prbndaharaan, baitu1 mal, lchzanah krajaan.
iSj^^b bndahari, Sk. ktua baitul-mal.

bnde, J. gong kchil, bndir.
bendi, Hind. kachang lndir.
ji bndir, J. gong kchil.
bandera, Port. kain alamat, bsar dari-pada panji-panji.
Cr-. bnak, I. otak. II: Bingong, bodoli.
r bnam, trbnam, tngglam, masok ka-dalam.
banu, Ar. anak-anak dari-pada.
bnua, ngri yang bsar.
O-' bani, Ar. bani Adam, anak-anak dari-pada Adam.
banian, I. Hind. saudagar. II. Baju dalam, baju kanjiprak. III. Pti, Shair Sri Banian.
bnyai, tawar.
buas, garang, ganas.
bawasir, Ar. wasir, pnyakit bngkak dubor.
buana, Sk. alam, jagat.
bubut, I. sa-jnis burong ; biitbut. II. Anja, lalai, tali layar.
bobos, I. bochor sangat. II. Biilms, botak sa-kali.
bubul, I. puru di-tapak kaki dan di-tapak tangan. II. Mmbubul, mmbaiki jala.
yy. bubu. lukah.
bota, Sk. raksasa, grgasi.
butala, Sk. bumi.
jyy. butir, liitongan bnda yang bulat saprti prmata, nior ; sa-butir,

= sa-buah (nior).


[ M ]

bojut, kusut, di-pakai bagi tali.
bujang, Sk. orang muda ; sa- barang orang tiada bristri, orang tiada brsuami.
bujok, I. pujok, chumbu. II Ikan haruan bsar.
bujam, dbong Joh., epok Min., tmpat sireh di-buat dari-pada mngkuang di-anyam.
bochok, klambu buaian kanak- kanak.
buchu, pnjuru ; buchu bakul.
budu, pkasam.
bodi, Sk. suatu jnis pohon ara ; daun bodi (1) daun pohon itu, (2) daun di-prbuat dari-pada mas, perak atau kain sujian bagi prhiasan.
W- bora, muntahkan ; ular naga bora.
3jj] borak, knaikan Nabi Muhammad, suatu binatang brmuka manusia, brbadan kuda, brsayap saprti
bUrong : = jy

uAA>y- boros, (1) Iuchut ; (2) mmbuang harta.
b'- borong, bli dngan banyak kali. sa-
3jy buruh, J. orang gaji, kuli.
^y burai, trurai, trkluar.
Lfjy\ buri, .1. blakang, buritan.
W boria, Hind. prmainan dalam bulan Muharram bagi mng- nangkan Hasan Husin.
buritan, yang di blakang ; buritan prahu.
V.y bosa, I. tali bosa, tali kap. Bosa, bueh. II.
busut, pongsu K., tanah limbun anai-anai. di-

busar, busor, (1) batang anak
panah, snjata ; (2) panah di-
gunakan bagi mnchuchi kapas.
II. Busor, glojoh, plahap.

£~y. busong, (1) pnyakit daging
^ bngkak krana di-pnohi dng-
an ayer atau darah ; (2) bting
bsar.

busi, Hind. antah.

Uj-y. boseta, Port. bakul.

Vc. \ bunga, banaa ayer (1) ayer
3 sdang lindak pasang, klihatan
bueh ; (2) ikan bilis. Bunga mas,
ufti, tanda taalok. Bunga wang,
faedah, anak wang.

bungar, prmulaan atau awal sa-
suatu prkara, sa-blum di-sl-
sai ; buah bungaran.

yity bongak, bongkak, sombong.

bongok, bsar dan segok (kekok).

(Jljy. Bupati, Sk. ,J. raja ngri, glaran
orang.

S> y buku, buku lima, buku tangan ;
buku lali, mata kaki ; trbukn
hati, di-krasi hati mnanggong
ksusahan ; mushkil.

bukut, mmbukut, brslubong,
mmbungkus, brslimut litup.

bukat, (ayer) brkochak, glurah.

/y bokor, bkas saprti piring br-
tpi Jebar, alas labu-labu ; di-
prbuat dari-pada mas, perak
atau tmbaga.

AvJ bukal, Ar. (1) (janggut) bramus,

J kusut ; (2) brchampor warna.

Ay boga, I. Sk. naga ; naga ania boga.
II. Sk. suka ; smpana prgam
boga, nama pranu knaikan
orang brsuka-sukaan.

'jr bogot, hiiam sangat, hudoh ;
hitam bogot.
[ 25 J

3 \ bogang. tlanjaiig bogang, tlan-
jang bulat, tlarijang bogil.

bogi, Ing. kreta kuda brkop.

bogil, = bogang, tlanjang bulat.

bolot, bungkus dngan chuai.

Jy bular, (mata) brslaput puteh.

bulor, lapar, kmarok; kbuloran.

bolos, I. luchut; tidak brambut,
tidak brbulu, gondol ; tidak
branak-chuchu, tidak brwaris.
II. trus-mnrus ; tikam bolos.

\ \i, bahara, Sk. (1) brat tiga pikul,

^ (2) (Sj. Ml.) brat sa-puloh

kati. Tolak bahara, barang di-
muat supaya jangan prahu
senget.

bahari, Fars. (1) baik, mulia ; (2)
^ - purba kala ; zaman bahari.

Afc.; bahasa, Sk. (1) prchakapan

masing-masing bangsa; (2) adab;
bucli bahasa, brbahasa; (3)

sadikit ; angin spui spui
bahasa ; mngantok bahasa;
matahari rdup bahasa ; gila
bahasa ; rambut kusut bahasa.

bahana, bunyi ; mnghambori

bahana, brchakap, brkata.

bolong, hitam ; mingak bolong,
minyak hitam.

bulang, I. ikat, lilit ; mmbulang
taji ; bulang ulu, dstar kpala.
II, Bulang baling, gulang-
galing.

bolak, bolak-balek, prgi balek ;
chakap dolak-dalelc.

bolu, Port. kueh baulu, kueh buah
ulu.

y. bulu, hati brbulu, hati panas.

J,y buli, buli buli, bkas kchil,
bkas dawat atau minyak;
ngawa sa-buli, nyawa sa-bati.

irer:

bahaya, Sk. aradz, gndala.

bahtra, Sk. prahu.

bahkan, sa-sunggoh.

bahagia, Sk. untong yang baik ;
brkat.

bahawa, Sk. ada pun.

bhina, bena, Fars. baik,
trutama ; sangat; puteh bhina.
Bhinakan, fdzulikan, endah-
kan.

Be, Turk. glaran orang bsar
Turki.

bulir, gmal ; mmbulir kain,
mmintal lcain bri tirus.

yay bohok, K. paloh, lembah. lopak.

buai, brbuai, brayun ; buaian,
ayunan, hndul.

y boyot, buyut, I. gmok, buncliit ;
prut bogot. II. Moyot, monyet,
poyot.

V;; bea, chukai ; pbean, tmpat
mmungut chukai.

biapri, Fars. saudagar.

bayan, Ar. trang, nyata.

biaya, Sk. blanja, modal.
c--;: bibit, bebet, bawa dngan jari.

ii*' buyong, tonggeng bugong, tr-
& balek.

bahaduri, Fars. brani, prkasa.

\ bahar, Ar. matahari trbit,
kelokan.

bebek, J. itek.

beban, K. bantah, jahat, dgil.

is-i) bibi, Hol. nche ; mak bongsu ;
kpala ruinah orang sundal.


[ 26 ]

bait, (1) Ar. rumah ; Baitullah ;
baitul-mal, khzanah krajaan ;
Baitul-haram, masjid bsar di-
Mkkah ; Baitul-mukaddas. (2)
Hol. sloka.

beta, Hol. hamba, saliaya.

beti, Hind. hamba prmpuan,
dayang-dayang.

bejar, Fars. lecheh, jahat.

bijil, .T. slasar astana.

bijan, J. = lnga.

bechak, lchah, brlumpor, slut,
bnchah.

beda, beza, Sk. lain ; prbedaan,
lain-nya ; mmbedakan (bnar
dan salah), lainkan.

bairup, boya ; tanda ukoran di- kmonchak gunong.
Jj*. birau, I. kachau-birau. II. biru, haru-biru. III. Biru-biru (Sjj, Ml.), lipatan kain.
J*.\ bireh, birai, rubing prahu; pagar.
beret, cheret-beret.
biring, merah, merah kuning, di- sbut pada ayam sabongan.
bizurai, Port. nawab, wakil raja pmrentah.
\JT~{ bias, di-bawa angin atau harus ; hujan bias, hujan masok ka-

dalam atau ka-kiri tmpat kita.

bedar, prahu.
bidas, (1) pukul saprti plantek di-lpaskan ; (2) sindir.
bidang, lebar.
i5Ai- bedak, K. bahagi.
bedek, tenang, petar, tujukan snapang atau tropong dngan di-pjamkan mata sa-blah.
bidak, Ar. buah chator.
bidal, I. Port. didal, lidal, sarong jari. II. ppatah, prumpamaan.

bisa, I. (Btawi) boleh ; alah bisa
vr oleh biasa. II. Sakit srta prit

bisat, Pen. endahkan, fdzuli,
heraukan.

bisan, mak bapa kita dngan
mak bapa istri kita.

bisai, kachak, segak.

bisi, Hind. getek, chandi, (prm-
' puan) ta malu.

beser, pnyakit buang-buang ayer
brulang-ulang.

JJ^ bidor, tampang timah, brat-nya dua kati. bengut, erut, genyut, bengkok.
Jj^ bidok, suatu jnis prahu. X £>** bingong, bodoh, dngu.
iSjJ^-- baiduri, Sk. suatu jnis prmata. beka, brbeka, brbual, brchakap, brbichara, brikhtiar.
biras, dua orang yang brkahwin dngan dua orang lain yang adek-bradek. & biku, I. (Pali) fakir yang br- ugama Budha. II. (1) Brsiku- siku ; (2) renda yang smpit lagi brsiku-siku.
X e* berang, (1) garang, marah ; (2) nlar berang, suatu jnis ular. <1 bega, mngachu-achukan ayam sabongan atau snjata.


[ 27 ]

bela, diat; pmbunohan orang
akan mngganti nyawa orang
yang tlah di-bunoh-nya itu;
mmbunoh diri ia-lah prmpuan
(Bali) brugama Hindu tatkala
kmatian suami nya. Kalau
orang mmbunoli hamba raja,
tujoii orang akan bela-nya.
Mcihu-kah tiian mmbelai kma-
tian kakanda ?

,j~L) bilas, mandi dngan ayer tawar
atau ayer wangi ; sa-tlah sudah
brsiram, malca di bilas nya
pula dngan ayer mawar.

bilau, kachau-bilau, kachau-birau.

^ belut, brpaling hati, trutama
3 dalam pprangan ; tiada stia.

^Li bilor, bkas rotan, bilai, balor.

U bilis, I. sakit klopak mata. II.
sa-jnis ikan, ikan bunga ayer.

oLo belen, kayu pnchanai roti.

W; Bima, Sang Bima, sa-orang dari-
pada Pandawa lima itu, adeic-
bradek dngan Maharaja Br
mawangsa dan Sang Ranjima;
ada lah trsbut kesah nya
dalam Hikayat Pandawa.

bena, =

biut, biang biut, piang piut,
enchang enchut, enchang en-
chok.

biuku, suatu jnis kura-kura.

biola, Port. suatu jnis harbais.

* bihaush, bius, Fars. pengsan,

trutama krana ubat.

. benyek, bnyai, trlalu masaJk,
lmbek, di-pakai pada nasi.[ 28 ]

<5-^ tabak, (Ar. ) pinggan, talam.
tabong, bkas ayer, di-prbuat dari-pada buloh sa-ruas.
Oj^ tabun, tabun-mnabiin, brgmbut K., naik brkpul ia-lah asap.
V-' tabut, Ar. (Pen.) = kudu Kling (Singapura).
ji\j taboh, gndang raya, bdok J. gdok K.
Aj;V> taabid, Ar. kkal.
uJB\3 tatap, mnatap, brtatap, pandang rata-rata dngan slidek.
J* tatal, tarahan kayu yang nipis- nipis.
*j\5 1 tatah, (J. = pahat) tanam ia-lah saprti batu prmata di-tanam ka-dalam mas atau sa-bagai-nya.
tateng, ampu dngan mngunjok- kan tangan, tapak-nya ka-atas.
taj, Ar. makota.
tajau, tmpayan yang panjang leher-nya ; bjana.
jy^ tajor, mnganjor.

tajok, (1) suatu prhiasan karang- an bunga atau prmata trcha- chak di-atas mahkota ; (2) kong tajok, kliti dayong.
taji, susoh bsi di-bulang pada kaki ayam sabong.
tajin, kanji.
0 tadah, mnadah, tampong, tahan ; tadahkan ayer hujan ; tadahkan tangan, brtadah tangan. angkat tangan dngan mminta dofa.
tadong, trtadong, sadong, san- dong, sradong.
'> tara, I. sama banding, sama tinggi. II. J. ktara, trang.
b: tarang, sarang burong ; ptarang- an.
0 taram, taram-tmaram, trang- tmaram, kabus.
taru, brbunyi.
tarong, tarong-mnarong, brtalu, gmuroh.
tarok, puchok kayu.
pj^ tarum, (1) pokok nila ; (2) khitam hitaman ; harimau tarnm.
tarah, plichin kayu dngan kapak atau patil.
tarikh, Ar. (1) masa ; (2) hari bulan.
tasak, mnasak, smnbatkan sa- suatu lobang, umpama luka yang brdarah.


[ 2Q ]

tangas, kurongkan diri dalam wap
akan mnygarkan badan.

tapa, brtapa, brbuat tapa, dudok
brsunyikan diri dngan tiada
makan minum akan brbuat
ibadat kapada dewa ; prtapaan,
pkrjaan itu ; prtapa, zahid.

tapak, tapak Sulaiman, rajah hr-
pnjuru lima.

tapok, I. pram. II = tampok.
III. Brtapok-tapok, brtimbun-
timbun.

tapek, I. J. sluar dalam ; br-
tapek, brikat sarong puncha
serong ia-lah chara prmpuan ;
= tapis, Joh. II. parang tapek,
N.S. suatu jnis parang br-
sarong.

takat, I. hingga. II. Bakat.

J\>

<3^3^

J

$\5

L>

f[\takar, guri, bkas chuka dan sa-
bagai-nya.

takak, I. takak takak, saprti
rambut di-potong salah (br-
takok-takok). II. Kain brtakak,
kain sa-kampoh.

takong, taroh atau pram (bnda
yang chayer).

takek, ttak.

tagar, guroh.

tagan, prtarohan, teban.

tagi, mnagi, mminta hutang;
mnunggu hutang.

tala, I. kunchi mangga. II. Br-
tala, brbalas bunyi. III. arah,
hala.

talu, brtalu-talu, brturut-turut,
brulang-ulang.

Jb

{jyt' talun, brtalun, brbalas bunyi.

taman, Fars. kbun bunga-
bungaan ; chinchin koncmg-
konang sa taman (atau sa-
kbun).

tameng, J. prisai kchil.

.A* tani, I. Tam. ayer; pintu tani*
II. J. tanam.

taut, kail ; mngail dngan di-
pachak kayu kail itu.

taung, angin puting bliong.

3tawak, tawak tawak, taboh,
gndang raya, jmama K.

tawan, mnawan, tangkap dalaiu
prang ; trtawan, trtangkap ;
tawanan, orang atau bnda yang
di-tangkap.

tahar, brtcihar, tahan dari-pada
makan.

J. tabarak, Ar. di-slamatkan Allah
atas-nya ; barak Allah.

tbat, mpang'.
taba, Ar. murid.

tbok, I. korek lobang. II. Sisek
ekor naga.

(jiW' tabligh, Ar. chukup mnor.

AA tbah, pukul, tampar.

ttal, rapat dan tbal ; kueh ttal,
pulut apit.

ttampan, kain di-sampaikan pada
bahu orang-orang raja.

I A

ttungap, K. pkasam, budu.

tajalli, Ar. nyata, trang, dzahir.

tajwid, Ar. hukum mmbunyikan
hurul Koran.

J-j*- tahrir, Ar. trangkan, nyatakan.

tuhtat, Ar. hadiah, prsmbahan.

tahallil, Ar. halalkan, trutama
kahwin orang yang sudah br-
chrai laki istri dngan brtalak
tiga.


[ 30 ]

yjzJ- takhta, Fars. singgasana, tmpat
raja brsmayam.

m tadbir, Ar. prentah; mnlad-
birkan prentah, mnjalankan
prentah.

B 'yjJ tadzkirat, Ar. simat ingatan ;

J jadual.

\ ; tra, chap ; mtrai, chapkan ;

J brtra, brchap.

^J\J, trat, K. prnggan, smpadan.

J tratak, pondok.

j\y tratu, Port. suatu jnis sngsara.

5\ tratai, sa-jnis pokok bangsa
tumboh di-dalam ayer.

y?\j traju, Fars. nuracha, daching.

iy\j tras, hati kayu.

trasul, Ar. ilmu mnyurat.

\ trasi, blachan.
iS*y'

i)\ : trapang, pmalut sarong kris,
C - di-prbuat dari-pada mas, perak

atau tmbaga.

j tranas, pasir, tmpat baik akan
prlabohan.

y j\j. tarawih, Ar. smbahyang istrihat
C pada malam bulan Puasa

tarbus, (Ar. ) kopiah

Turki ; kopiah brjambul.

tarbil, suatu jnis panah akan
mlontarkan batu.

trongko, Port. pnjara.

\j£kj trangkera, Port. benteng.

J trap, I. suatu jnis pokok. II.

J Kris ttrapan, kris trapang.

\sj trpa, mnrpa, trkam, srbu.

. j tarpin, suatu jnis minyak di-
champor orang dalam chat,
supaya boleh lkas kring ;
tarbantin Ar., turpentine.

- ; trek, sangat ; panas trek, panas
kras ; di-trek-nya, di-krasi-
nya.

JLJj trka, Sk. tka-tki ; mnrka,

agak, sangka.

tarkash, Fars. tabong anak panaia.
trkul, snapang.

(wU J trmasa, Fars. festa (Port.), pr-
u ^ tunjokan, kramaian.

7 tromba, prbilangan oraug
J Minangkabau mnchritakan
asal-nya.

(jj tran, mngluarkan sa-suatu
dari-pada plpasan drigan
mnahankan nafas.

JAJ.7 trendak, tudong di-prbuat dng-
an daun mngkuang, di-pakai
oleh orang sawah atau pngail.

jjj trnang, buyong, bkas ayer.

\yj trnak, anak ngri, bumiputra.

V trnah, mngada ngada ; kiwi-
kiwi.

C. 7 trjal, trklepek klepek, di-
*J sbut pada layang-layang.

7 truM, Tam. suatu jnis ubat yar$
^3-*' aml tajam.

j tarjamah, Ar. salinkan, pindahkan
dari-pada satu bahasa kapada
bahasa lain.

trisula, Sk. srampang kfosaran.

>* :; trum, drum, drong, dudok di-
pakai pada gajah.

Jjj trona, orang muda yang baligh
yang bluin tahukan prmpuan;
anak trona, orang muda yaag
blum brkahwin.


31 ]

truwilu, Fars. arnab, tikus Blanda.
^s tri, I. Sk. tiga ; Btwa Tri, ia- lah Brahma, Shiwa dan Bisnu ; sri tri buana, chahaya bagi tiga alam. II. Joh = tra. III. ikcm tri, ikan tiram.
l M tritip, siput laut yang mlkat di-batu atau di-kayu.
&S triti, Ing. surat prstiaan ; surat prjanjian.
'jhs tripang, suatu jnis ulat laut sa-akan-akan gamat rupa-nya.
f-s trigu, Port. tpong gandum.
tf tasbeh, Ar. biji yang di-prbuat dari-pada kayu atau tulang di- chuchok tali, di-bilang orang pada masa wirid atau dzikir.
-l_\ ^ taslim, Ar. mnyrahkan diri kapada Allah.
Xj tashdid, Ar. tanda itu, hrti-
nya hndak di-ulangkan bunyi huruf itu.
tashrikh, Ar. elmu mnyiasat hal rangka badan.
tashwish, Ar. kachau-birau.
tasdik, Ar. mn-tasdikkan, mm- bnarkan.
>9^ai> tasrif, Ar. pchahkan prkataan mngikut nahu Arab.
JU taala, Ar. yang maha tinggi.
tabir, Ar. hrti, ktrangan, trutama di-pakai bagi mimpi ; mn-tabirkan, trangkan, hrti- kan.
taajub, Ar. hairan.
J JuO tazur, Ar. sukar.
Aj^JjO taziah, Ar. ratap.
tadzim, Ar. hormat.

taalok, Ar. trtaalok, di-bawah prentah ; taalokkan, mnaalok- kan, tundokkan di bawah prentah.
taalik, Ar. bri janji tatkala nikah.
Sy3 tawil, Ar. kprchayaan.
c tngadah, mnngadah, pandang ka-atas.
J* tngar, suatu jnis pohon bakau.
cgJ* tangsi, Ch. tali prambut, guna- nya mngikat mata kail.
Crk' tngek, busok, di-pakai pada minyak ; prat.
tngkalak, suatu jnis prangkap ikan sungai.
tangkas, tengkas, dras, chpat.
ts tongkeng, I. sulbi. II. nama bunga.
tungkap, klu.
tingkal, Sk. patri.
tungkus, trbnam ; tungkus- lumus.
tongkol, ktul.
o ^Xit tengkoh, Ch. tahi chandu.
/g. A..Xil tingkah, laku, prgrakan.
tongkah, mnongkah, I. hubong. II. lawan harus.
tangki, Ing. tmpat ayer.
tingkir, tengger.
tangkis, mnangkis, tpis.
tengkis, brsliseh jari kaki.


[ 32 ]

tingkis, tingkis hati, tingkil hati.
j£^*j tingkil, I. brtingkil hati, dngki II. brtingkil-tingkil, brongkol- rongkol.
tngkerong, suatu jnis ikan ; ikan kerong-kerong.
IJ&i tnggara, mata angin di-antara timor dngan slatan.
tnggarun, suatu jnis kain sutra buatan Trngganu ia-lah kain limau kpala-nya brsongkit bnang mas.
JVxit tnggala, Sk. bajak.
tanggar, sanggup.
£^.i' tenggang, I. bahagi, bahagian. II. brtanggoh.O-:

>5^

tanggah, pnanggah, pnanggah-
an, ruman dapor astana.

tengger, I. brtengger, brtenggek,
dudok saprti katak atau monyet.
II. singgah sa-kjap.

tonggeng, dudok sa-macham sujud,

tenggek, I. brtenggek = tengger.
II. chondong, senget, ia-lah di-
pakai pada kopiah orang yang
mnyombong.

tonggek, (1) ponggong trhulor
ka-blakang ; (2) tonggekkanr

balekkan, songsangkan.

tinggil, J. pninggil, slasar,
srambi.

tafhas, Ar. tilek, tnong.

tnggak, Kd. ttap ; mulai.
tnggak, K. ttap ; mulai.
jiCii tanggal, trbuka ; tanggalkan, buka.
tngglong, K. hantu pnang- galan.
tanggam, pasang ia-lah hujong balak.
tnggan, gmok.
tinggong, brtinggong, dudok di- atas tumit.
dA tonggok, timbun, longgok.
Jj£*j tunggul, (1) bndera kchil; tung- gul-tunggul, plangi sa-krat

brdiri ; (2) batang kayu; (3)
tongkol kayu di-gantong pada
leher binatang mnahankan dia
dari-pada mrayau; (4) ganti
rugi, di-bayar oleh orang yang
lcalah dalam pprangan ; m-
nunggul, mmbayar ganti rugi ;
(5) pminggul = pnunggu,
orang' kawal.

tafsir, Ar. ktrangan ; tafsirkan,
trangkan maana.

jjrKiu tfkor, tafakkor Ar., tmnong
sambil brtikir.

s^-ti tpat, (1) btul ; barat tpat ;
pnoli tpat ; (2) brtpat

(janji) ; mnpati, pnohi, ttap-
kan.

* tpu, pnoli sangat, achap ; lagar
tpu.

tpis, mnpiskan, tangkis.

.takdir, Ar. khndak, iradat ;
mn-takdirkan, jadikan dngan
khndak Tuhan.

taksir, Ar. (1) singkat ; (2) alpa,
ksalahan.

Ta.1 tekpi, Ch. srampang, suatu jnis
snjata yang brchabang tiga.

. \-j taklid, Ar. lantek ; brtaklid, m-
niru, falsu.

takwim, Ar. surat hari bulan.

tkbor, takabbor Ar., sombong,
mmbsarkan diri.

takbir, Ar. mnguchap £ Allahu
akbar.


r

33 ]

'i .** -^^3 tkat, jahit atau buat prhiasan di-atas pmidang.
takrim, Ar. hormat.
taksir, Hol. nilai.
tkap. lkap.
tkak, I. (1) rngkong' ; cuuik tkak, anak lidah ; (2) slera, nafsu makan. II. brtkak, br- bantah, brtngkar.
£ tku, K. = tkun.
tkua, suatu jnis baju, pakaian orang prmpuan.
tkup, tangkup, tudong dngan tapak tangan.
of^ tkun, brtkun, brusaha.
p tgar, tgar hati, kras hati, bantah ; ktgaran.
J& tgal, sbab, krana.
dp tgok, sa-tgok, sa-tlan.
tgah, tgahkan, larangkan.
<5 tlatah, tingkah laku.
tlapak, tlapakan, yang di-bawah tapak kaki raja.
tlaga, Sk. prigi, sumor.
& tlang, brtlang tlang, br- blang-blang.
&k tlengkah, brlain-lainan.
"Ciij tlangkai, pnchuri.
wib tlap, (1) srap, jrap ; (2) masok, di-pakai pada snjata ; (3) sa- jnis barimau.
Ui tlpa, chlpa, bkas tmbakau, lopak-lopak.
tlpok, di-tulis dngan ayer mas.

talkin, Ar. pmbachaan, apa-kal* sudah di-tanam orang mati.
jA; 'tlkan, brtlkan, sandarkan tangan pada sa-suatu tmpat.
tlku, brtlku = tlkan.
tlkong, pakaian prmpuan masa smbahyang.
tlau, brtlaii-tlaii, brchahaya, brkilau, ta sama rata.
tlu, tiga ; buah salak tla.
tlok, brtlok, brtlut, brdiri lutut mnymbah.
tlerang, mas tlerang, mas di- dapati dalam batu.
tlepok, bunga tratai.
f tom, HoL kkang ; tali tom, tah ras.
tmarang, trang-tmarang, kabus, kabut.
tmaram, taram-tmaram, kabus, kabut.
J,\x tamasha, Fars. prtunjokan, pr- mainan yang bramai-ramaian.
ru tamam, Ar. habis.
tumbas, liabis sa-kali.
t? tambang, T. bayaran krana mnumpang dalam sa-barang knaikan ; pnambang, orang yang mmbawa prahu prgi balek. II. mbunkan ubat, trutama di tmpat kramat supaya mustajab.
& tmbang, ,T. mnmbang, m- nyanyi.
tumbang, jatoh ; tumbangkan, runtohkan.
Jrl tambak, di-tambun tanah pada sa~ suatu tmpat.

3


r 34 ]

tombak, suatu jnis snjata, rupa mata-nya lain sadikit dari-pada mata lmbing; tombaki, tikam dngan tombak.
timbal, brtimbalan, sama tim- bang.
tmblang, (tlor) kmurok, k- mrok, busok.
timbau, papan rubing prahu; papan timban, papan trapit.
tambor, (Ar. ) suatu jnis gndang.
wy* tmbus, trus ka-sa-blah, br- lobang trus-mnrus.
timbus, timbusi, isikan dngan tanah.
tmbosa, Fars. di-lipat ; kueh tmbosa.
tmbong, tongkat panjang di-buat snjata.
& tombong, I. buah bneh nior. II. buntut gobek atau sa-bagai-nya. III. = sombong.

t tmbereng, (1) tpi (iangaii,

" kaki) ; (2) sa-krat dari-pada

rajah.

J>wi tmbikar, kacha pinggan mangkok
yang pchah.

; ^ tmbelok, suatu jnis ulat latH
' yang mmakan kayu bakau dan
lain-lain.

o-i tammat, Ar. habis ; tammatkan.
habiskan.

ijii tamthil, Ar. ibarat.

iM

wJl

tmnggong, orang bsar.

tmpa, mnukangi dngan m-
mukul ia-lah mas ; mas tm-
pawan.

w.si timpa, himpit dari atas, jatoh ka-
atas ; timpa rasa, tanggong k-
susahan ; di-timpa daulat.

\ . w

tmpawan, di-tmpa.

tmpayak, ulat yang mnjadi
lbah, pnyngat, smut.

tmpras, I. brchichiran. II.
nama ikan sungai.

v5>

c

c5r-c

drc
Jr-

t

tmbok, brlobang trus, tmbus.

tembok, I. dinding batu. II.
kachau ayer yang mndideh.

timbok, J. iimhok K., tumbok.

tumbok, pukul dngan gnggaman
tangan.

tambul, I. barang makanan. II.
Tamil. III. Brtambul, mnam-
bulkan, main wayang; pnambul,
orang wayang.

tmbun, tambun, gmok.

tembel, bintil.

tambi, Tam. adek.

tmberang, (1) tali mntapkan
tiang prahu ; (2) lawak.

timpas, ayer kring krana aurttt
atau kmarau.

. JU tumpas, tonggang langgang ;

^ habis.

kli tampang, I. pnampang, sa-blah ;
'w II. wang timah. III. ikat ia-lab

gmal paidi atau tali pusat.

8AC tmpap, mbap.

tmplak, mnmplak, mnyindii
ia-lah dngan menybut sa-suatu
hal di-hadapan orang yang salah
tntang hal itu.

tampan, I. segak, elok ; tampan-
tampan, ttampan, kain suji di-
pakai di-atas bahu hamba raja.
II. tahan, umpama bola, pluru
atau prahu.

\ H tmpua, sa-jnis burong (cMak
~ raya) yang pandai mnganyam
sarang-nya.


[ 35 ]

jyU tompor, tnipras, brchicniran.
tmpuras, tmpras, brchicbiran.
tampong, I. tampal. II. Be.rtam- pong, brtampok ; badak tam- pong, tnok. III. tahan, tadah, sambut.
is1 tempong, chakak, tolak haluan prahu dari pada trdampar di- tanjong dart sa-bagai-nya.
Cj-7 tmpuling, suatu jnis lnibing brmata satu ; pnikam ikan.
&.J& tmpoyak, isi durian yang di- masamkan bagi champoran sam- bal.
oyS iimpoh, brtimpoh, trseput, dudok chara pi empuan.
tumpah, tmpat tumpah durah, watan, jana bijana.
, -Lt CA tampi, mnampi, lambongkan padi atau bras dalam nyiru ; mnam- pi dada, brdbar-dbar dada.
.oajLs tmpit, K. tmpek.
JC tmpiar, brtmpiaran, chrai- brai.
tmpiras, suatu jnis tungau.
U-a*t tmpias, kmpias, hujan masok (rumah) di-b as angin.
^si tmpek, sorak ; (harimau) br- tmpek, brbunyi.
tompek, K. sa-tompek, sa-dikit.
tampil, mara ka-hadapan.
tempel, rapat; jangan brtempel dngan dia ; aaging mnempel, kotil.
tmpeleng. tampar (tlinga orang).

tmpinis, suatu jnis pohon, amat kras kayu-nya

tmgun, tgiin-tmgun, trnanti- nanti dngan brharap.
tman, kawan dngan orang ang lbeh bsar pangkat-nya dari- pada kita ; tnumi, mnmani, inngiring, mnghantar.
tmandang, sikap, rupa.
b- tmnong, I. suatu jnis ikan laut II. mlngong.
tmukut, K. mlukut, lmukut, ctmukut
** tmoleh, sualu jnis ikan sungai.
tmidak, suatu jnis pokok buah- an.
tamaiyuz, Ar. tahu mmbezakan.
Cr tan, Hind. bangsal kuda.
Tun, Tan, glaran orang baik-bait
o* pada zaman dahulu.
tanhor, Port. gndang.
tanbiah, Ar. pngtahuan nabi ; pnilek.
tnat, trok, paynh.
lu; tinta, Port. dawat.
tntayu, = jntayu.
tantra, Sk. lashkar ; bala tantra
tentang, tingkap.
tntuban, tuban.
ts* tuntong, I. hujong (kris) II. pnyu sungai.
tuntun, I. mnuntnn, brtuntan.
pimpin, tarek. II, brkumpui bramai-ramaian ; rumah pnun- tnn, prtunjokan, skolah gam- bar dan sa-bagaj-nya.


[ 36 ]

tinting, ayakkan ; einas di-tiriting.
tunjang, akai bsar yang lurus ka-bav;ah.
i tanjak, (1) trdiri ; (2) bulang ulu, tngkolok. dstar ; (3) segak, kachak.
tunjal. tkan dngan kaki.
£ tanju, iampii.
tinjau, jngok rtari jauh dngan brjengket kaki.
& tinju, brkuntau Gh., brgusti Hind.
tunjong, bunga tratai.
JCLl tenda, Port. chatri.
JtJ tunda, ningheln (prahn atau kreta).
U"^ tandas, jamban tmpat plinaong- an.
ur'J^-' tndas, (J. kpala) potong k- pala.
kjt^ tindas, mnindas, tkan (kutu, tuma) dngan kuku ibu jari ; = tinas K.
tandang, brlcuidang, I. mrayau. II. iawat. III. mlawan.
<3*^ tandak, brtandak, tari, ia-lah dngan kaki sabaja.
0~^''1 tandan, sa-tandan. sa-mayang.
^ A*.> tandu, usongan, hndul.
tandor, T. .T. tanam. II. andoh.
tondong, halau dngan lrkjian.
UJ-^ tandun, zaman tandun, purba kala.
ji Ju.' tanding, sa-tinding, sa-banding.

tindek, tbok chuping tlinga.
X.; tnar, kachau, huru-hara, bising.
J-U tanzil, Ar. nidayat yang di- kurnai pada makhlok di-dalam Koran.
tanaffus, Ar. jauhar tap,affus, nyawa, smangat.
JJr-' tannor, Ar. dapor.
tnong, tilek.
oy-' tnok, badak tampong.
tennyeh, chochok dngan jari.
tuat, ktuat, ktumhit K., bintil.
tuar, alamat dngan api : = suar.
bb tuarang, kmarau kras.
j&Ay tawarikh, Ar ( = tarikh-iarikh) sjarah, babad J.
tuas, bongkar dngan prkakas.
tjb tawati. Ar. maii shahid.
'ii\y tuak, suatu jnis arak di-prbuat dari-parla nira.
tualang, K. Pk. sialang Joh. Ml. ; pohon tmpat sarar.g lbah.
fV tuam, dmah.
V tuba, (1) suatu jnis akar di- gunakan bagi mmbius ikan di- sungai ; (2) rachun.
tobat, Ar. srek, ssal, tiada hn- dak brbuat lng;.
tobak, tkohak trsayong kuku.
tuban, tiaban ayer alainat lin- dak branak.
tubi, brtkun buat ; buat br- turut-turut.
y tuhir, tpi (koiam. sungai), tbiug.


[ 37 ]s

*S

cfj>

u-by

LTj/

jS

'JT

jjS

tubing, tuding. kiecheh.

tutor, kata ; brtutor ; ptutoran.

totok, jati; China totok.

tutok, titekkan (rotan).

tutul, .L blang brbintang.

tutoh, (1) mnutoh, chantas,
potoug (dahan. ranting) ; (2)

pukul.

tujah, rojoh.

tauhid, Ar. mngsakan Tuhan ;
mnauhidkan (1) mngsakan
Tuhan, (2) brhajat mmbuat sa-
suatu dngan brsunggoh-sung-
goh.

todak, chnchodak K., suatu
jnis ikan laut.

tudoh, mnudoh, mndaawa d-
ngan titnah.

tuding, klcclieh

turas, tapiskan.

taurat, Ar. kitab orang Yahudi.

turus, (1) trdiri srta lurus ; (2)
tiang. Asap mnurus.

torang, buku simpulan di-puncha
jala.

turap, (? Ar) iepakan dngan
kapor.

torak, anak toralc, sampan kayu
tmpat pliting yang tlah brisi
sutra ; di-pakai oleh tukang
tnun.

tawarrak, Ar. brbaring mngi-
ring.

turu, J. tidor.

jj.A turi, I. Sk. tikus turi, tikus ks-
turi chnchurut. II. naina suatu
pokok daun nya di prbuat
sayur ; gti Pen

tusok, chuchok.

ln

pJ-y tongong, bodoh.

tungap, mainpus.

tautik, Ar. prtolongan Tuhan.

, s J tupai, orana brtupai, tukang
* ^ masak di-perahu.

- j j topeng, J. bnda yang mnyrupai
C: 5 muka pran atau binatang.

jTli tukas, mnukas, mndaawa k-
' rana brzina.

oA

/y

ofj

tokak, I. suatu jnis pnyakit
saprti pkong. II. tokak-takek,
brlkok-lkok, III. brtokak-
tokak, gigit saprti anjing atau
binatang yang buas.

tawakkal, Ar. brsrah diri ka-
pada Tulian.

tukal, bnang unting bsar.

toko, Ch. gdong.

tokong, batu bsar di-laut, pulau
kchil lagi gondol.

tukul, (1) pukul dngan pmukul ;
(2) pmukul kchil.

tukun, K. batu tngglam, di-laut.

tokoh, (1) macham, rupa ; (2) =
toko.

tokek, tkek, suatu jnis chchak.

Ss

Ss

tukil, K. tabong.

taukil, Ar. pkrjaan wakil.

tugas, knchang.

tugal, mnugal, mnanam padi.


[ 38 ]

o$s togok, (1) bangkai kodong; (2) lantak, makan, (3) orang jnaka dalaiii wayang Jawa.
& togel, dogel, dogeng, (ayam atau kuda) tiada brekor.
u^S tulus, bnar, ikhlas.
Js tolak, (1) tolak bahara, batu atau pasir guna-nya mntapkan p- rahu ; (2) tolak bala, bnang sial.
c)s taulan, Tam. sahabat.
)s tolo, (1) lmbar tali ; (2) brtolo- tolo, buat dngan gopoh-gapah.
3)S tolok, banding; mnolok, mngm- bari.
^S tulah, Ar. timpa daulat ; chlaka mnimpa orang yang drhaka ka-pada raja.
Oy y tulen, J. jati, bnar.
ts tumang, (1) kayu pnambat bina- tang atau kheman ; (2) tumang- mnumang, brgantong pada yang lain'.
o*S tuman, sa-jnis ikan sungai.
u-yS tumus, trtumus, jrumus, jatoh muka dahulu.
t?*s tomong, sa-jnis lela, mriain katak.
\jn*J tumis, rndang dngan bawang.
V tuna, Sk. luka.

(J,_y tunai, tunaikan mnunaikan
(hajat), hasilkan, luluskan.

tiy tuni, Sk. brluka.
j^y tohor, chetek.

tokok, tmpuling.

* tuai, pisau kchil di-pakai bagi
- ~ mmotong padi ; rnnuai. mS-
motong padi dngan tuai.

J tuil, chungkil, ungkil, kuil, umpil.

tonyoh, tnyeli.

tahana, kbsaran, kmuliaan;
^ ^ brtahana, broleh khsaran.

jJJa^ tahlil, Ar. ratib.

tebar, I. mnebar. champak (jala),
II. tebar laijar, dinding dS-
pnjuru bumbong.

tebeng, mnebemjkan, mnunjok.

tebak, potong, krat ; sa-tebak,
sa-krat yang bsar.

O-u; teban, I. wang prtaroh. II
teban samjhr, pteban sampir,
prsmbahan kapada raja.

titir, mnitir, mmalu ; trtitir,
trpalu.

titis, titek yang halus, mnitek ;
^ titisan, prkataan yang halus,

w tetel, daging yang lcorang baik ;
sisa.

tunas, puchok kayu.

i'y tunang, plnrn tunang, pluru k-

saktian tadapat di-lak.

(J-'y tunak, ttap.

f y tunam, cholek bagi mmbakar

ubat mriam.

tunu, bakar.

jrj teja, Sk. mega, awan.

teji, Fars. tangkas ; kuda teji, kuda
ksaktian.

tir, Ar. nama buah chator,

Jjt tairu, Tam. dadeh

tirus, runching tajam.


[ 39 ]

tirok, tcmpuling, mnirok, mni- kam dngan lmpuling Bnrong tirok, burong brkck.
tgji tirai, tabir, kaiu Jangsir.
tais, Ar. kambmg randok.
tepak, tmpat (pti) sireh chara Palembang.
tepok, liunpoh.
tipis, nipis.
tepek, brtej)ek-tepek, brtempek- tempek, berlumor, slekeh.
tikas, bkas bakat.

telor, pelat.
(3^5' tilek, mnilek (3) amat-amati; (2) tnong.
& teleng, chondrong kpaia ; sen- deng kpala.
d? timang, mnimanq (lmbing), m- nimbang.
O-u tin, Ar. suatu jnis buah di-tanah Arab.
L>U teyan, Ch. yoran, wang rantaman.
tewas, alah, tamnjaya; tewas kan, mnewaskan, mngalahkan; ktewasan.
A.J tiah, Ar. padang pasir.

thabit, Ar tntu, ttap. Sj t
$ thani, Ar. yang kdua.
thikl, Ar. brat-nya (tanggongan, f
muatan).

Ihalj, Ar. liujan brbku saprh
bulu iiek rupa-nya.

thumma, Ar. kmudian,

51

eiw.

_Ar\>.

jabu, K. brjabu, brasap, tabun-
mnabun.

jati, Ar. bnar, sunggoh.

jajat, ajok.

jajar, banjar, janjar.

jada, (zadali, Fars.) anak

jadam, I. suatu jnis ubat kayu.
' II. barang perak di-hiasi dngan

tmbaga hitam, buatan orang
Minangkabau.

jara, pmbusar kapas.


jaras, I. raga. II. di-jaras, di-

ator ; sa-jaras, sa-gnggam.

* A>. jarah, I. mnjajrah, mrayau
J mrampas ; oraiig jarohan,
hamba yang di-rampas. II =
dtarah, hama, kuman. III.
mangkal.

<1 jariah, Ar. I gundek biian ;

haiiiba. II. mlempah, amal
jariah.jasa, Sk. kbaktian, kbajikan,
prbuatan yang baik, amal.

jangat, mmblah rotan atau
mngkuang ; pisau pnjangat.

jaka, J. bujang muda.
jagat, Sk. alain buana.
jago, J. ayam jantan.
jagut, dagu.

jalis, Ar. kawan, sahabat.uW

jalang, I. liar. II. mnjalang,
mlawati rmnah mntua ia-lah
lpas kahwin, N S.

jaiak, I, = jalang. II. Nama
warna sa-jnis ayam sabongan,
ia-lah merah kkuning-kuningan
brintek-rintek puteh.

jalu, susoh ayam.

jali, trjali (Ar, iajalli), trang,
nyata.

jama, Ar. yang aam = niasjid
jama, masjid di-dirikan jamaat.

jamang, J. ptam Iv., kilat dahi,
gandek ; prhiasan di-dahi p-
ngantin ; tutup andam.

jamong, K. andang.

jana, Sk. I. jana bijana. watan.
II Jnru-jana, durjana.janas, suatu bangsa hantu.

janek, ringgil lanek, ringgit br-
gambar inatahari mmanchar.

jaur, (Turki) kafir.

jawi, (1) J. lmbu ; (2) jawi-jawi,
jjawi, suatu jris pohon ara.

jah, Fars. gan, kmuliaan.
*aV>- jahang, I. raerah tua. II. mmaki.
jahil, Ar tidak faham 1asal

ugama ; jahil basit sangat
bodoh, jahil murakkab

jahiliah, kadaan mreka yang
bodoh. Ayyami lahaliah, zaman
dahulu dari-pada Nabi Muham-
mad.

jaya, Sk. mnjaga, jadi, sampai
maksud.

*

jaiz, Ar. mnurut hukum shara.

£; jayeng, J. yang mnang dari-
pada ; jayeng stru.

J ^ jabbar, Ar. maha kuasa, akbar.

jbang, suatu jnis pnsai.
jabal, Ar. gunong

jubbah, Ar. baju Haji, bajit luar
panjang.

jias, rlas, llas, mlechet.

jjal, miijjal. lantak togok,
mnylit di-mulut.l*-

Cr\pr

jahim, Ar, api nuraka ; miraka
jahim.

jda, Ar. saat, jurus, saat antara.

jidar, Ar. kandoni hurul' di-nakai
tukang chetak

jra, srek.

jrabun, K. jrmbun J. br-
timbun-timbun


4i

jrangau, sualu nis 'jokok di- gunakan olch bfmor dukun.
G^j>. jragan, kpala prahu Mlayu = nakhoda Ar. kapitan Ing.
jragah, Iv. chranggah, brang- ga, runggu-rangga.
j-. jramah, miijremah, mnangkap dngan gigi dan tangan saprti harimau atau prmpuan.
jrami, (1) batang padi tatau ganduin) kring ; (2) urat-urat yang di-chiah isi nangka atau chmpdak.
jraus, pantas.
jrahap, trjrahap, jatoli tr- tiarap.
jrahak, trtmggal, mngkalai, trbangai ; jrahakkan, tolakkan.
jrait, brkait-kail.
->!j* jrbu, laut jrbu ia-lah laut yang jauh dari pantai.
-^J- jirjir, Ar. buah. zaitun.
o^- jrjak, broli nipis ; jari tingkap.
tfh^- jrangkang. trjrangkang, tr- lntang dngan trkangkang.
t/&J>- J^>- jrongkong, (1) Hantu j. hantu bungkus ; (2) = jrangkang. jrungkau, mrungkau, mlampar saprti ranmut di-dahi atau pohon di-atas sungai.
Jt-y*- <* jrangkah, chongkah-chmangkeh, andai-nya ranjau. jrkat, loli., pinang blum masak, pinang kachat K.
** jrkah, hrdek, tngking.
jrlok, jlok, dalam, ia-lah mang- kok hatil.

jram, ayer trjun.
jrambang, sa-jnis hantu ia-lah sinar klihatan di-laut.
jrumbong, jrubOiig, kajang mati sa-panjang prahu.
jrmbap, mnjrmbap, beijum- pa dngan tangan dahulu 'ka- tanah.
jrmbun, Joh. jrumun Kd. (1) tmpat babi hutan ; (2) tmpat pmburu mngndap.
jrmang, brirrnang, hrso- kong, brsagang.
jrubong, kajang mati sa-panjang prahu.
jruju, sa-jnis. pokok.
jrong, sa-jnis ikan yu.
jrumus, trjrumus, trtumus, jatoh muka dahulu.
jrumun, = jrumbun.
jrohok, trsorok, trdorong, tprosok, trsadong.
jrah, mewah, jujoh.
jrhak, trjrhck, trtinggal, trbangai.
jringai, = jringing.
jringing, kieseng, srenging krnyeh.
jreket, brkait kait, mlkat suatu dngan suatu ; lkit.
jreh, pnat, lteh, llah.
juz, Ar. bahagian dari-pada Koran.
jazm, Ar. tanda huruf mati.
justisia, Port. malikamah, balai bichara.


[ 42 ]

jasad, Ar. badan, tuboh.
jism, Ar. jasad, badan.
(iVw>- jismani, Ar. bagi tuboh, bagi
badan.
jangka, J. jaka, bujang rauda. II.
jangka-nya = agnk-nya. 'b>-
jangkar, sauh.
jengket, trjengket-jengket, jeng-
kek Pk. K., brjalan mngangkat
tumit.
jongkit, mnjongkit, naik turun ;
jongkang-jongkit.
jingkir, K., grai Pk., tmpat prmpuan brdiang ia-itu lpas
brsalin.
jngkrek, chngkrek, kridek.
jangkang, I. trbuka ia-lah tangan.
II. suatu jnis kayu lampong.
jngkang, = jrangkang.
jengkang, kengkang, blunjor sa-
blah kaki.
j ongkang, jo ngkaiig -jangking. s?j^U
jngkau, sangkau atau chapai ia-
lah dngan brdiri,
jongkong, I. suatu jnis sampan,
jalor kcliil. II. Sa-jnis makan-
an.
Jangki, == Janggi.
jangkeh, jangkeh-mangkeh.
is:.
jangga, I. Sk. jagat, alam. II. Jaka, bujang muda.
i5U>. jingga, kuning tua.
jnggala, Sk. jungle, hutan ; liar.
janggal, changgong, kekok. segok.

janggawari, Sk, lautan bsar.

janggi, Fars. (1) dari-pada Afrika,
Habslii, (2) Prwira, pahlawac,

jngol, lnilorkan kpala mlihal
sa-suatu ; jrojol ; rjul.

jap, I. jadi. II. jap-jap, Pk. tiap-
tiap.

Japara, suatu bandar di-Tanak
Jawa.

jaksa, (Sk. adiaksa), pnghulu,
glaran pgawai Jawa.

jaguni, Hind. jin ktika.

jgel, trprsil, trbludok.

jalla, Ar. bsar, mulia.

jlabat, blbat, biabat, sa-jnis
pdang' kayu.

jlabas, I\. chlampus Job., gr-
nyau, lidah panjang.

jlatek, burong blatek, glatek,
jlantek.

jallad, Ar. prtanda.

jaladri, Slc. laut.

jlangak, I. jlongak, mnehongak.
II. K. buta ayam.

jlapang, K. kpok padi, krubong.

jlaga, chlaga, asap damar.

jalal, Ar. kmuliaan, kbsaran.

jalalah, Ar. lafadz i. mnybut
sifatullah.

jlanak, mrayap dngan mngn-
dap ; mnylam dari suatu tm-
pat ka-pada suatu tmpat di-
dalam ayer dngan dras.

jlbut, kalbut, raga tmpat
kopiah.

jilid, Ar. kitab ; kulit kitab ; br-
jilid, brkulit (ia-Iah kitab).L 43 ]

W- jlar, mnjlar, mnjulor. \jW
jlaradi, lazuwardi.
iW jlak, jmu, jnoh, puas.
w. jlma, Sk. mnjlma, tukar rupa ; pnjlmaan, orang yang
c>W mnyamar rupa-nya.
jlan, = jlir.
jlantah, mntah ia-lah nasi yang
^\W blum inasak.
jluat, jling.
jluak, brkahak.
jlujor, I. mnjahit samntara. II. J. pintu, kayu pnutup pintu pagar yang boleh di sorong
tarek.
jlok, dalam ia-lah batil mangkok.
CaW jlum, jaram badan, usap badan
W dngan ayer.
jlah, chrah.
cW jalli, Ar. trang, nyata.
julita, jnlai-julita, lmpai, prmai. OjW'

WW

^W-


^w

4V-

jlir, mnjulor mnpama-nya lidah,
jling, pandang dngan ekor mata.
jlek, sdap.
jalil, Ar. mulia.

jlinap, mnjlinap mndahului
saprti kuda dalam prlumbaan.

jiiua£, Ar. brsatuboh.

jamal, Ar. chantek, prmai.

jmalang, = jmbalang.
jamali, Ar. elok, prmai.

'jW**

oW-

jmawa, brkhndak sangat-
sangat.

jmba, ukoran 8 atau 12 kaki pan-
jang-nya.

jmbalang, hantu tanah.

jambar, I. sa-pinggan sa-dulang,
II. Pondok, bangsal.

jambang, I. pasu bunga. II. =
chambang.

jambak, sa-gmbak.

jmbak, trjmbak jinbak, br-
ombak saprti rambut panjang,

jambiah, Ar. suatu jnis pisau
bengkok sa-akan-akan pisau iawi
ayam ttapi trbsar.

jamjam, ayer ; jamjam durja, ayer
muka.

jumjumah, Ar. tngkorak.

juma£at, Ar. prhimpunan. Hari
jumaat, hari lima. Sa jumaat,
sa-minggu.

jmpana, Sk. usongan orang bsar,
dula, tandu.

jarnpok, I. suatu jnis burong k-
chil. II. = sampok.

jampi, pmbachaan pawang' akan
mnawar ubat atau pnyakit.

jmki, Ilind. chrmin klip-klip.

jumantara, J. bomantara, chakra-
wmla.

jmuas, chmar, brlumor, chme-
meli, smpuras K.

jmuan, jahat sa-bagai hantu.
jmah, pagi jmali, pagi akhirat

jumhor, Ar. alim, wara.

jamil, Ar. chantek, mjlis.


junabat, Ar. mandi hadath bsar.
jnazah, Ar. khranda, usongan mayat.
jnaka, Hind. klakar, lawak.
jinan, Ar. shurga, tirdaus.
iSjhr jnawi, pdang panjang lagi liat.
junub, Ar. mandi hadadz hsar, mandi janabat.
jntaka, Sk. siaJ, kmalangan.
jntayu, Sk. burong ksaktian kndaraan, burong hujan, suatu jnis burong yang sukakan hujan.
jntat, miijntat, mlornpat sa- prti kutu.
jntra, Sk. pusingan roda, psa- wat yang brpusing ; brjntra brputar.
jy^r jantor, J. ilmu sihir.
jintek, jintek-jintek, uiat yang mnjadi nyamok.
Jr janjar, jajar, banjar, baiis.
ty jinjang, I. panjang lampai ia-lah leher. II. Mnari. III. Brjin- jang, brgantong ia-lah hantu. IV. (tanah) sa-jinjang, N.S. sa- jalor.
jlj**y~ jonjot, chubit sambil tarek ia-lah kapas atau daging.
jinjit, jenjet, (1) ehubit sambil tarek ; (2) jinjing.
jinjing, angkat barang yang ring- an ; bibit ; bimbit.
J^-r jndala, Sk. chndala, hina, jahat.
Jb^ jndul, buntar, bincliut ia-lah dahi.
jnang, (1) kayu rangka pintu atau tingkap yang trdiri. (2) PnoJong Batin. (3) = jnak.

jnak, = jnang (3) ; saat.
jannah, Ar. shurga ; Jannatun- naim.
juadah, Fars. kueh, pnganan.
)y- juara, pawang sabong.
juang, brjuang, brlaga, ia-Iah naga gajah.
jubong, = jrubong.
L')yr juak, I. juak-juak, pgawai dato atau raja. II. Juakkan (layar), rgangkan, babarkan. III. M- ngoja ayam sabong.
'~jy>r juta, Sk. 1,000,000.
jujat, Ar. litnah.
yryr jujor, I. Suin. Wang jujor, isi kahwin. II. Brjujoran, mngan- jor, brunjoran.
S^ryr jojol, (1) mnganjor ; (2) brkas ranjau.
<">- y>- jujoh, ta rda, ta brhnti ia-lah hujan, ayer mngalir ; maamor, mewali ia-lah buah-buahan.
O jodoh, prtmuan, pasang ; jocloh- kan :di-jodohkan Allah sa- prti susu dngan shukar. Prang brjodoh. prang yang sri.
Lrjy- X jurus, I. sa-jurus, sa-saat. II. Brjurus-jurus, hrtarek-tarekan. III. Dirus, jirus, siram. IV. = lurus.
t>yr jorang, alor, serokan.
*jyr juram, = churam.
0 jyr joran, ( 1 ) batang kail. ( 2 ) Ranting bunga tlor K.
uyr juru, I. ahli. II. Pnjuru buchu. III. Juru-jana, = durjana.
t?jyr jorong, I. tmpat sireh pinang. II. = joreng, pnjuru. III. = cho- rong.


{ 45

&Sr

h*
^*-.*-

jurai, I. sa-panjang. II. Brjuntai.

jori, Hind. sa-pasang ia-lah kuda.

jurit, (= prang J.) pnjiu-it,_
orang prang, lashkar.

joreng, kping ; tanah sa-joreng.

jause, Ch. sutra kilat buatan
China.

jong, kapal China.

jongor, munchong yang trjulor.

jongas, Hol. budak.

jongang, trkluar atau trsorong
ia-lah gusi dngan gigi.

oV>.

johong, mnjohong, mndinding
ia-lah dari-pada hikmat orang.

johan, Fars. pahlawan.

juita, Sk. endah ; yang terpayu,
brharga ia-lah orang.

jah, Fars. kmuliaan, gah, k-
bsaran.

jihad, Ar. prang sabil.

jaharu, Hind. orang hina cbelaka,
orang jahat.

jahan, Fars. alam, dunia
jahtra, Sk. aman, sntosa.
jahannain, Ar. (1) nuraka ; (2)

joget, J. sa-jnis ronggeng. binasa.
jogar, K. ehokar Joh. suatu pr- mainan sa-akan-akan chator. jebah, brjehah, brjnis. jijir, baris, jajar, janjar, banjar.
jogan, Fars. chogan, tombak k- bsaran. jidar, Ar. kandang (pmidang) muka surat.
jogi, Sk. orang prtapa brugama Ilindu. jedi, Ar. saat ; / brjedi, ta br-
julai, trjnlai, saprti ekor tupai antara.
atau ujong dahan. jir, (Riau, Joh.) atau jih, alamai
juli, Hind. tandu, usongan, dola. sasaran.
julek, brsampul daun sa-hlai, ia-lah kuntum bunga. jiran, Ar. karib, waris, saudara, orang yang brhampiran riunah.
junam, trtunam, trhunjam. jirat, Fars. kulior.
V . jauhar, Ar. (1) prmata, manikam. (2) Smangat, jauhar tanaffus, jirus, dirus, siram.
smangat nyawa.
*Ss*yr jauhari, Ar. (1) orang yang mn- jual manikam, pandai prmata. jela, brjela-jela, mleser aiau mrela-rela ka-tanah.

(2) Yang di-kasehi, lela. (3)
Pantas, bijak, pandai.

chabar, takut, jinakut, lmah hati,
ktakutan.

jiwa, Sk. nyawa. Auer utama, (=
atma) jiiua, maal-nayat.

cbabok, Fars. chmti.


[ 46 ]

chabul, mnchabul, mnchabuli, (1) mlanggar adat ; (2) mrogol.
ciW. chabi, Hind. i. minyak jntra. II. Kunchi roda.
^*,W chabir, chobar-chabir, chobak- chabek.
' W W- T chabek, koyak yang bykping- kping ; chobak-chabek.
A- chatu, Pen. bri bronchet-ronchet ia-lah wang atau makanan.
chator, suatu prmainan saprti dam buah-nya.
>^W chachar, (1) pnyakit ktumboh- an ; (2) haii ta ktahuan.
^W chachau, trkliru.
'wW chachah, brchachah, di-tikam-
cst-W WiV" W tikam buat gambar.
chachi, achi-achi, kayu panjang guna-nya mnggulong layar.
chachii, trkchil.
J^W chadar, Hind. kain slimut, kain
gbar.
5?V 'V chadang, chaclangan, chagaran ; chadangkan, chagarkan, sdia- kan sa-suatu sa-blum hal itu jadi.
chara, macham, Iaku, tingkah.
bV charang, dahan yang kchil lagi muda.
charam, chngkram ; brcharam, brteyan.
-WW changap, brchangap, brcha- bang ; galah brchangap.
'ii&W T changak, menoleh dngan takut.

changok, dudok trtundok saprti burong Iang.
changip, chuiigap-changip, ngap- ngap, mngeh, nynwa ikan.
jsW chapang, lebar ia-lah lobang hidong.
V SiW cliapak, prchgpak, prmudah, hinakan.
chapal, trompah, kasut.
'ijW chapek, tempang krana chachat ; ch. riok, chj. ruit, chapek krana trslioh kaki.
chakat, chakatan, pantas.
chakup, tangkap dngan mulut.
chakok, bengkok ; golok chakok.
chagar, I. chagaran, chadangan ; chagarkan, sandarkan, gadaikan, II. = chgar, jram yang kchii.
T chagak, kayu mriam.
^/w chagut, pagut.
chalar, chakar panjang ; cholar- chalar.
^-i\W chalak, I. akan jadi. II. Gaya.
w ^JW chalu, piayaran yang ttap dan lazim bagi sa-suatu kapal. chalong, bekas pnchedok.
chalit, palit.
j>*W chamor, simbor.
^W chameng, J. tameng, prisai.
^w chanang, gong kchil.


[ 47 ]

(W chanai, asah.
chaus, kurus, ehngkong.
chaung, chngkong.
chawang, chabang pokok. Kdai chawangan, kdai yang sa-rum- pun dngan kdai iain. t.
Chaul, nama sa-buah ngri di-
Hindustan :kain Chaul. chawi, I. Hind. chabi, pasak roda
kreta. II. Chauri, chchawi, chnchawi, suatu jnis burong.
chawis, J. lngkap, mustaed. chahar, buang-buang ayer ; pn- chahar, julap. w-w
chbak, tarah dngan changkul ;
gali.
chbor, trchbor, trjaloh ka-
dalam ayer (atau api).
chbis, sa-chbis, sa-chabir, sa- champing. o W
chbek, chbek-chbai chmek, * mmek, mewek.
t chbil, Spura. = chbek,
chita, I. Sk. chita, rasa. II. Hind. kain chita. C5 j,>
u. chtra, Sk. I. payong briram-
iram. II. = chritra. chitarasa, Sk. rasa-nya; lazat rasa- nya.
chtraya, Sk orang brpangkat tinggi ia-lah mnurut ugama Hindu.
chtri, I. Ilind khemah ; purdah kapal. II. = chtria.
w chtria, Sk. = clitraya, kash- tria.
chtus, pantek (api).

chtai, brchtcii-chtai, brcho-
hak-chabek.

chchap, cholek dngan ujong jari,
di-rasakan dngan lidah.

chuchunda, (bahasa halus) =
chuchu.

chchah, ltakkan sa-suatu barang
ka-dalam bnda yang chayer ;
dmi trltak, di-angkat balek.

chdok, jndul, chngkong.

chratok, dudok brbaris. Atau
chatok.

chrachap, suatu jnis bunyi-
bunyian (h-buat daripada buloh
dua kping ia-lah di-pukul satu
dngan lain.

ehrachak, (dari-pada chachak)
mnchrachak, saprti daun
padi mnjarmn.

chrapong, trapong-apong.

chrana, Sk. bkas sireh, bokor
sireh.

chrani, suatu jnis kain khasa.
chrawat, Sk. panah api.

charbi, Hind. minyak enjin.

chrat, lobang tong yang di-
sumbat.

chrcha, Sk. nsta, maki, umpat.

ehrchap, I. mnggletek. II.
chrchap-chrchup, mnch-
pak, bunyi mulut tatkala m-
mamah.

chrchak, mopeng sadikit ; br-
tapok-tapok kna parut jrawat.

chridawan, Toh. rioh rndah
saprti murai, kanak-kanak dan
bunyi-bunyian.

chrdas, I. chrdek sangat. II. K.
chmti krbau.


chrang, hutan rimba yang tiada rampak dahan pokok-pokok-nya: chranggah, brangga-rangga ia- iali tandok rusa.
chrplai, Tam. suatu binatang yang kcliil di-ngri Hindustan, di-pinakkan orang akan mm- bunoh ular.
chrpu, Tam. kasut ; junjong ch. = junjong duli ; chrpu Nabi, nama azimat.
chrgas, chkap, chakatan, han- dalan.
chrmat, (1) jimat ; (2) prsolek.
chranchang, brchranchangan, trchanchang, tgak ia-lah ranjau atau tunggul panji-panji.
chroboh, kasar, tidak snonoh, chlam-chlum.
chrubah, K. suatu snjata purba kala.
chrut, h ikat blit. If. Tr. sabit; pisau pnchrut, pnyabit rum- put.
chruehup, kmunchup, tmuchut.
chrochok, trchochok, trchuat, saprti lmbing di-pukul mlin- tang.
chrok, pnjuru sa-blah dalam ; ch. gunong, gaung' ; chrok- mnchrok, slidek pada tiap- tiap pnjuru dalam.
_5^>- chroh, tumbok yang kdua akan mmbrsehkan bras.
iSj^ chri, Hi.nd. suatu jnis glang.
chria, I. prsoiek ; jimat. II. Sk. stia.
chrewet, bleter ; brsibok.
LT^ chas, langgar.
changrai, yang sial, yang ch- laka.

chngkalak, songsang kalak, chongkang klalak.
changkat, I. Pk. bukit. II, bting di-laut.
''jCi>- chngkra, chngkong.
chngkrama, Sk. I. pchah atau bah ia-lah khabar. II. brsiar.
chngkram, Tam. bayaran pn- dahuluan ; tanda jadi.
chngkran, = tngkarang Mal. ; dapor kchil trpakai daiam prahu.
jCi>- chngkrek, kredek Pk. kridek, sjntu N.S.
chngkrma, = chngkrama.
ehngkreng, I. sa-jnis pohon. II. bara api.
chngkret, = chngkrek.
chngkurai, sa-jnis kain sutra.
C_r\jCi>. chngkuas, J. bramus tidak br- andam. II. K., mnchakus Pen.. galas.
chngkong, I. kurus muka. II. chngkong chngking, anjing mndram, brdngking.
chengkok, I. Pen. bengkok; cheng- kok-bicdok. II. nama sa-jnis monyet.
chngkolong, ambil sa-dikit dari- pada wang prtarohan. chnggah, galah prahu yang br- chabang.
V changgong, I. kekok, janggal. II. trchunggong changgong, tr- chngang chngang! III, bang- kar.
changgai, kuku yang' di-panjang- kan ; sarong kuku panjang di-

pakai prmpuan mayong.
ty^

r&T

j*r

3^*[ 49 ]

chonggit, trchonggit chonagit, . s-

chonggang-chonggit, trkuit-kuit lS yy^

saprti burong kedidi. ' *

changgek, chonggang changgek,
tonggang-tonggek.

chngi, chakap mnghidong, ch-

ngor.

chngis, hamis ; durian chngis.

chngeng, mrengelc Sel., mrenget
Pk., mrongsing.

chpu, bkas bulat bagi mata
bnda yang kchil.

chpong, bunyi chmpong, lm-
pong.

chapiau, Port. topi.

chokmar, Sk. gada, tongkat bsi.

chakatan, pantas, pangus, han-
dalan.

chkalong, sa-jnis monyet

chkar, Hind. belokkan kmudi

dngan kuat.

chakra, Sk. sa-jnis snjata yang
bulat srta pipeh ; bulatan sa-
prti simpai.

Pr

gj&T

j>>r

tsj&?

chakrawala, Sk. pridaran mata- -§j\>.

hari dan bulan. ^ r

chkap, Pk. pantas, chakatan.

chkak, I. pgang sa-dapat jari
baik kdua blah atau sa-blah
tangan ; brchkak pinggang,
brtlkan pinggang. II. chkap,
chakatan. III. brchkak, br-
klahi ia-lah kuching, anjing,
kanak-kanak.chkal, brchkal pinggang, br-
chkak pinggang. -

chkam, I. jahitan tilam ; chng-
kam. II. K. pnugal. III. chagu
di-bawah kuku.chkau, chapai; tangkap.

chakawari, Joh. cliilawagi, iapis
kturunan di-atas moyot ; bapa,
datok, mogang, mogot, chaka-

wari.

chkok, I. ambil makanan dngan
tangan. 11. chkok chkek,
suapkan makanan ka dalam
mulut kanak-kanak. III. chkok-
chkek, brgochoh ia-lah prm-
puan. IV. simpai mulut anak
krbau.

chkah, pchahkan buah buah
yang brpangsa.

chgar, jram kchil.

chgak, Joh. tgak.

chgok, sa-chgok, sa-tgok.

chla, mnpat brhadapan ; cha-
chat. Chla-mnchla, chachat-
mnchachat; kchlaan, kji.

chlatu, klkatu.

ehladang, Pen. bakul padi.

chlaru, Pen. ta smpurna ia-lah
krja.

chlari, kain sutra brbnang

mas.

chlapak, trchlapak, mnung-
gang.

chlapah, (1) tmpahkan dngan
kasut; (2) honarkan.

chlaga, I. (= jlaga K.) puchok
api yang brtahi. II. Chlaga
kmudi, tangkai kmudi.

chlana, sluar kaki kchil.

chlngap, trnganga, mangap.

chlpa, K. (= slapa, N.S.)
lopak-lopak tmbakau bulat sa-
akan jam rupa-nya.

chlak, liabok hitam di-pantis
prmpuan pada mata-nya.

4


[ 50 ]

chlkuti, Tam. kachip, klati, klkati, N.S.
i> chlam, chlani-chlum, masok tidak brtangga lagi; masok dngan bebas.
chlampus, Joh. chlupar, banyak chakap.
chlempong, sa-rakit gong yang kchil ia-lah bunyi-bunyian yang di-titir orang.
chloteh, Ml. bleter, brchakap- chakap.
chlupar, chlupor Spura. ch- lampus Joh., jlabas K., bleter.
chlum, = chlam.
chledang, chledang chledok, lenggang-lenggok.
lv> chmara, Sk. (1) rambu (tombak); (2) rambut buatan pmbsar sanggul prmpuan ; (3) ch- mara laut, pokok ru.
irr chambang, jambang.
* chumbu, pujok ; brchumbu- chumbuan, brkata dngan m- nyukakan hati.
chmbul, bkas y..ng kchil lagi brtutup.
chambah, chambah nyior, tom- bong nyior.
chmat, (1) tali chmat, tali tunda ; (2) = smat.
CS-?" chmti, Tam. chabok, pmchut kuda.
s~ chmar, najis, kkotoran; chmar- kan, kotorkan. chmrkap, Pen. kasar ia-lah prtukangan.
(b?- chmrlang, (dari-pada chrlang) brchahaya-chahaya.

lt t chmas, (1) takut, ngri ; (2) nyaris, hampir.
Champa, sa-huah ngri dalarn Kamboja.
0^1?- chmpaka, Sk. nama sa-jnis pokok atau bunga ; ratna chm- paka, sa-jnis manikam kuning ; tanali chmpaka, blerang. chmpana, jmpana, usongan.
chmpra, Pen. chrai-brai, br- prai-prai.
chmprling, prling, sa-jnis burong ; mata chmprling, mata merah.
chompang, chompang-champing, chobak-chabek, brchtai-ehtai, brktai-ktai, spai.
champak, I. buang ka-bawah ; champak buang, lmbing kchil yang di lontarkan. II. sakit champak, sa jnis pnyakit kanak-kanak.
chmplek, sa jnis prmainan brtaroh.
champong, putus saprti pohon kna panah ptir atau orang kna tembak atau parang.
ss chmpong, bunyi bnda yang kchil jatoh ka-dalam ayer.
^ champin, Pen. korang baik ia-lah tukang-nya pandai barang-nya ta elok.
chmuas, brlmuas, jmuas, ch- memis Spura, smemeh Ml. smpuras K. kotor muka lpas makan.
chmuchup, tmuchut.
chmus, K. jmu, jlak, muak.
chmidu, Sl. malu.
chmemis, Spura = chmuas.


[ 5i ]

cbnangau, Pk. jnangau K. piang- gang, chngknit, sngknit, chngknek.
w chinta, Sk. (i) kaseli, chinta brahi ; (2) rindu ; brchinta, mnaroh kaseh ; brchintakan, mnaroh rindu akan, mngnang- kan ; prchintaan, ksusahan ; (3) = chita ; mnchinta, mn- chita.
chntayu, Pk. burong jntayu.
chantas, chatas, panchong.
chintamani, Sk. (1) dalam bahasa Sanskrit ia-lah suatu prmata ; barang siapa broleh, dapat-lah apa yang di-chita-nya ; (2) ular chintamani, nama sa-jnis ular yang di riwayatkan orang ; barang siapa broleh akan jnn- dapat bahagia.
b^r chntong, jambul burong kakatua.
chantum, tmukan ; brchantum, brtmu, brsambong.
chonting, sapu, palit ; trchonting, trpalit. Chontingkan surat, goriskan surat.
chnchala, K. burong murai gila.
l5^Ht chnchalok, anak anak udang gragau cli-jrok.
U_A?T chnchawan, prtmuan tm- purong lutut.
s^f: chnchawi, I. Joh. burong chawi- chawi. II. Pakaian pngantin.
chanchang, trchanchang, tr- chachak.
chnchang, ttak.
chinchu, tukang petak.
o^pTT chnchodak, K. todak.
j^ chnchurut, tikus turi, tikus ksturi.
^os?- chencheng, lari trkengkeng- kengkeng ; humbas ; chabut lari.

chanda, I. ta chanda, ta herau, ta bena, ta endah. II. kayu mnmukan papan kmudi. III. Sk. pti, chanda pti. IV. = snda.
chinda, chichit.
Ju.i- chunda, chuchu.
chndala, Sk. orang prlenteh.
chndana, Sk. gaharu.
chnda\yan, kulat ; mabok chn- dawan, gila brahi, mabok slaseh ; brchndciwan, br- lapok ia-lah pnganan.
chndayam, ehantek, eloko
chandat, srampang brchabang banyak akan mnikam sotong.
\j*5 chndra, I. Sk. dewa bulan. II. Sk. nydar, lena. III. chndra mata, hadiah, tanda sahabat.
chandarasa, pdang Rawana dalam Hikayat Sri Rama.
chndrasari, Sk. sa-jnis burong, trsbut dalam shaer.
isjy*^7? chndrasuri, Sk. nania sa-jnis pokok.
j -^T" chndramulia, Sk. sa-jnis pokok saprti gajus (janggus),
chndrawaseh, Sk. atau chn- drawangsa, ia lah sa jnis burong yang trlalu chantek bulu nya, di dapati di tanah Rugis.
chndrus, Pen. suchikan minyak.
chandang, I. brcini chandang, brani mati. II. K. skul.
chundang, kchundang tawanan trutama prmpuan ka-pada laki-laki (ia-Iah trkna hikmat kundang).
chandak, I. Joh. tombak pendek. II. Hela masok tali kail.


v.w chandakia, Hind. pnipu; pndaya.
chandal, = dhndala.
chandan, Hind. = chndana, gaharu.
" t chnduai, pokok bunga puteh di- champor minyak buat uhat guna.
chandong, parang chandong ia-lah parang kchil lagi lntek.
chendul, sa-jnis bubor.
t5-Xi.;- chindai, kain panjang pancha- warna.
lS -^i-^- chandi, I. J. rumah brhala. II. Tam. jahat ia-lah kuda. III. Tam. lima kaki, orang lima kaki, jalang.
chandit, ujong sauh tmpat m- masang tali.
chnangga, Sk. knan sa-mula jadi.
pj>^- chnuram, Iv. churam.
'-*_J.V-5- chnonot, K. tulang tongkeng.
chnela, Port. kasut seret.
£W cbuacha, Sk. awan brseh ; trang ia-lah bagi udara.
4W chuali, J. di-kchuali, di-kluar- kan, di-tolakkan.
oW chuani, sa-jnis kain.
chobar, chobar-chabir, chobak- chabek, brchtai-chtai,
-w chobak, chobcdc-chabek, chobar- chabir, robak-rabek.
choban, jarmn mnyirat jala.

chobis, = chbis. chobek, sa-chobek, sa-ktil, sa- chubit.
fyr chutam, suatu jnis prtukangan orang Ligor, sa-akan-akan jadam rupa-nya ttapi awan-nya lain ; maka tanah-nya perak, timbul- nya di sapu mas, lkok nya ubatan hitam.
Wt chuti, Hind. tempoh atau masa lpas.
chotek, I. pangkah gasing dngan prlahan. II. brchotek-chotek, brunchit runchit, bransor- ansor.
chucha, hikmat pnundok, p- lmah atau pndiam.
chuchut, I. J. ikan yu. II. isap.
chuchor, I. sa-jnis burong. II. chuchorkan, chuchori, tuang- kan ; pnganan chuchor, kueh yang di-rndang ; chuchoran atap, tpi atap, tmpat ayer br- chuchor.
£*w chuchong, chuchu.
-Tj^ chochok, mnchochok, mnyo- chok, tikam dngan hujoag bnda yang tajam ; trchochok, trtikam ; brchochok-chochok, umpama-nya bunga mlor di- chochok lidi.
chuchoh, I. pasang ; chuchoh mriam, ch. sumbu. II. usek dngan sindir ; pnyuchok, K batu api, pngaclium. III. sa- jnis daun hutan boleli di-pr- buat atap.
v3 3 chodak, trchodak, trangkat sa- prti kpala ular.
\*yr cliura, jnaka ; brchura, br- snda.
churat, panchar.
Wr chorong, I. = jorong. II. srom- pong, srombong. III, mn- chorong,' brsinar saprti rnata kuching pada malam.


[ 53 ]

churam, chmuram, trjal, tong-
gang ia-lah tbing atau bukit.

chorut, I. akhir sa-kali ; pn-
^ S7't chorut, orang yang di-blakang
sa-kali. II. J, mulut (cherek).

churi, mnchuri, mnghalir ia-lah
-darah.-7t

choreng, choreng moreng, di-
pantis dngan brbagai bagai
warna; koreng saprti blang
rimau.

chorek, barek kayu yang panjang.

chungap, sengkat nafas ; mn-
chungap, ssak brnafas.

chongak, tngadah ; kira chongak,
kira dalam hati.

* trchongok di-bibir mata, gajah
brdiri di-hadapan.

chupar, ( chlupor ) lanchap
mulut ; chakap bsar.yyr

j&Tchupak, I. pnyukat bras %
gantang ; buah nya sa bsar
chupak. II. chupak N.S. di-
dalam gantang-gantang roda
kreta lmbu.

chupul, luchut ; simpulan jangan
di-bri chupid, jangan trluchut.

chupu, I. chupii-chupu, kaki tiang
kapal. II. = chpu.

chokar, suatu prmainan sa-akan
dam.

chuku, Tam. akar gambir.

chuki, Hind. suatu prmainan sa-
prti dam, buah-nya 120.

choket, chkut, jmput sadikit.

chukin, Ch. kain basahan kuli
China.

chogan, Fars. = jogan ; (1) tom-
bak brmata lebar ; (2) bandera.

chogo, J. orang bodoh.

chula, Sk. (1) tandok tunggal k- luar dari dahi binatang; (2) mrchu, kmunchak gunong.
chulas, malas ; chulas-malas.
cholang, cholang-chaling, dolak- dalek, opak-apek.
cholong, J. churi.
cholak, cholak-chaling, cholang- chaling.
cholok, sumbu yang bsar.
cholan, nama sa-jnis bunga.
choli, Hind. baju katak di-pakai prmpuan ; kutang.
Chulia, bangsa Kling.
cbolet, cholek.
^yr. eholek, cholet (1) chungkil ia-lah gigi atau tlinga ; (2) chchah.
chulim, Hind. chuling, isi chupak tmbakau, isi lobang unchui..
chuma, Tam. prchuma, chuma- chuma. (1) sia-sia, mmbazir; (2) dngan tiada kna bayar.
'-^y? chomek, chomek-chomek, sotong.
chomil, sbrhana,' molek ia-lah kuching, kanak-kanak.
xy? chunda, chuchu.
chunam, I. Ilind. kapor sireh. II. pnypit korek tlinga. III. = jiTnam.
chonet, trchonet, trchuat, tr- choking.
chuai, lalai ; chuaikan, Ialaikan ; halai-balai.
Ost- chi, Ch. 1/10 hun.
chiar, trchiar-chiar, chiak, pkek tangis, trkuak-kuak.


[ 54 ]

<_chiap, pipit, chiak, chiak-miak,

"* chok-chit, dchit, chichit.

- ? chiak, I. = chiar. burong. II. sa-jnis
chebul, orang katek.
chita, I. Port. Hind., kain khasa.

* II. Sk. rasa ; dakachita, susah
rasa. III. chita, mnchita-kan,
brniat, brkhndak, broleh
dngan niat.

chetak, chap.

chetok, pagut dngan paroh.

chipai, Sum. simpai, sa jnis
monyet.

I

chepir, piring dari-pada barang-
barang lboran.

iSW

t

chepeh, tandok gobek, tandok tr-
juntai ka-bawah.

chika, snak prut.

chekil, lokek, kikir, blulang
kring, tangkai jring.

chega, (1) jaga ; (2) jran, chulas
krana srek.

chilawagi, Sum. chakawari.

chetek, tohor, dangkat, dngkek.

chichit, I. anak kapada chuchu.
II. bunyi anak burong atau anak
tikus.

chele, sa-jnis kain dari ngri
Kling.

cheleng, J. babi.

chichir, tumpah sadikit-sadikit;
brchichiran, brtinggalan d-
ngan tiada sdar.

chichik, jejik Pk mluatkan, gti
Ml.

cheri, suatu jnis chanang pipeh.

cS^- chiri, Sk. pmbachaan paila masa
mlantek.

cherek, kndi ayer.

chemer, buta sa-blah mata.

* T

\U:>. chena, Sk. biasa brlawan ia-lah
T ayam sabong.

^ chiau, I. Ch. brchiau, brkayoh

7~~ brdiri. II. bkas tanah atau
cherek tmpat mmasak kofi. III.
trchiau, kain trselak jadi mlu-
kah ; kain tahan bubu,

chiu, tikar tilam pandak, brlang-
kat tujoli, tmpat smayam raja.

chipan, kapak prang.

t

chepoh, tengkis kaki.

chewe, binatang brkaki mpat
ia-lah dalam bahasa pantang
pawang kelong di sa blah
Pahang.

L

Haji, Ar. orang laki-laki sudah Haji = yang hajat, Ar. I. khndak. niat. H. Hajah, prmpuan yang sudab Haji.
hajib, Ar. pnunggu pintu, hulu astana. png- UoW haditli, Ar. yang baharu.
hajim, Ar. tukang chukor. V J*- harr, Ar. panas.


\

[ 55 J

* \

harith, Ar. orang kampong.

haras, Ar. aras !jaga !prcha-
kapan orang main chator.

hasid, Ar. chmburu.

UrW

-^W

iJ-*W

hasha, Ar. di kchualikan ;
hashalillah di-jauhkan Allah !

hasil, Ar. (1) pndapatan ; Imsil-
kan, tunaikan, smpurnakan ;
(2) chukai, bea.

hafidz, Ar. orang yang dapat mm-
baclia Koran dngan ingatan
sahaja.

hamil, Ar. bunting, mngandong.

hasharat, Ar. sgala binatang yang mlata.
hadzrat, Ar. hadapan.
l hak, Ar. (1) bnar, patut; (2) untok, milek ; (3) kmaluan.
- hukah, Ar. hogah, unchui panjang.
hakikat, Ar. yang sa-bnar
hukama, Ar. hakim-hakim.
hikmat, Ar. clmu.
halal, Ar. halalkan, lpaskan dari- pada utang.

V*. hubbah, Ar. kaseh, sayang.
liabib, Ar. sahabat, yang di-kaseli.
v-As^ hatta, I. Ar. hingga. II. Ibu pr- kataan :ada pun ; shahadan.
hijab, Ar. dinding, tabir.
hajar, Ar. batU.
hujjat, Ar. knyataan.

halkah, Ar. kancliing bulat, glang, chinchin, bntok.
hulkum, Ar. rngkong.
halwan, Ar. hadiah.
hammam, Ar. tmpat prmandian, tmpat tangas Pen.
hamd, Ar. puji di- atas.
humak, Ar. kbodohan, kbbalan

4.^-hijjah, Ar. I. Dzu'l-hijjah, bulan
iiaji, bulan yang akhir dalam
sanat Islam. II. panggiian pada
prmpuan yang Haji.

hadith, Ar. riwayat sabda .Tun-
jongan.

hararat, Ar. kpanasan.haraf, Ar. angka ; haraf-haraf, =
huruf.

huruf, Ar. sgala Iiaraf.
liisab, Ar. kira.hasad, Ar. dngki, dndam.

hasarat, Ar. khndak,

hasud, Ar. chmburu.

Jui- hamid, Ar. yang ti-puji.
hinna, Ar. inai.Hanafi, Ar. nama sualu madzhab
ugama.

hawadith, Ar. I. liadith-liadith.
II. Wl-hawadith, sgala yang
baharu.

hawari, Ar. taulan, sahabat, tr-
utama anak murid Nabi Isa.

hawalat, Ar. chngkram; ansoran.

hawwar, Ar. sa-jnis pohon.
hausalat, Ar. tmbolok.

haudz, Ar. kolam.


haiwan, Ar. binatang, ma^gastua.

[ 56 ]

^* hayat, Ar. nyawa, hidup,

haidz, Ar. kdatangan bulan.

<\

hilat, Ar. daya,haiwani, Ar. yang di-bangsakan

kapada binatang,

t

khabith, Ar. jahat pkrti.
fv-
khatim, Ar. chinchin chap.
pU. khadim, Ar. hamba, orang gaji.
bw khara, Fars. batu marmar.
khazin, Ar. bndaliari, tukang m- £\>
mgang khazanah. J.
khas, Ar. special, yang di- tntukan bagi sa-sa-orang atau
bagi sa-suatu pkrjaan.
khasah, Ar. kain halus srta nipis.
khasiat, Ar. guna jang khas, bagi ubat. \^>

khatan, Ar. brsuchi, brsunat,
masok Jawi.

khidmat, Ar. brkhidmat, br-
hambakan diri.

kharab, Ar. rosak, binasa.

kharaj, Ar. clmkai, bea.

kharajat, Ar. I. chukai, bea. II.
blanja, umpama-nya akan m-
nanam mayat. III. Pk. kaki ram-
but.

Khrsani, dari ngri Khorasan.

khurma, Ar. sa-jnis buah di-tanah
Arab.

khatib, Ar. pmbacha khutbah dalam masjid.
khatir, Ar. angan-angan, grak hati.
khalis, Ar. suchi.
khalik, Ar. Tuhan yang mnjadi- kan.
khali, Ar. I. sunyi dari-pada sa- suatu pkrjaan ; brhnti dari- pada. II. bapa saudara sa-blah ibu.
khamis, Ar. yang klima.
khanah, Ar. rumah.

khusus, Ar. special, khas.
khattuI-istiwa, Ar. plilit dunia, gorisan mnandakan jalan mata- hari.
khat, Ar. tulis tangan.
khutbah, Ar. puji-pujian.
khalassi, Ar. anak kapal, awak prahu.
khilaf, Ar. silap, salah.
UL<)k>- khalayak, Ar. orang, makhlok.
0 khalwat, Ar. tmpat yang sunyi ; brkhalwat, masok ka tmpat yang sunyi akan brbuat ibadat.

A>. khatam, Ar. sudah, tammat.

4sJ>. khalitah, Ar. ganti Allah.


E 57 ]

khalil, Ar. tauian, handai.
khanjar, Ar. parang.
Khuajah, Fars. glaran saudagar Hindi.
khuatir, Ar. bimbang.
Khojah, = Khuajah.

3

daba, Joh. hawa-daba, bau, hawa.
u-y.U dabus, Ar. bsi pnikam di-pakai orang darwisb.
dabong, mndabong, asah gigi.
dabat, Ar. I. bilalang. II. binatang yang di-tanggongkan muatan.
datar, rata, natar.
datong, datok.
datia, Sk. raksasa.
JU dati, K. katlum Tam. slekoh kota.
dadar, I. lambak. II. mendadar, mmbri sdkah.
dadap, prisai.
dadu, I. Port. buah prmainan. II. warna ksumba. III. dudok br- dadu, Joh., brsimbang, dudok brchakap-chakap.
dadok, mndadok, minta sdkah.
A> dar, Ar. ngri ; tmpat kdiaman.
\j\* dara, Sk. prawan, bungaran, bikir Ar.

khiali, Ar. mabok.
khianat, Ai\ drhaka, pchah harap, dngki.
-A>- khair, Ar. baik.
khimah, Ar. rumah kain, chatri.

daru, Sk. daru-daru, sa-jnis pohon di-Hindustan.
CSjU darai, K. mati puchok.
dasa, Sk. sa-puloh.
dasar, I. tmpurong bkas makan- an. II. buku ; d. bichara, buku bichara. III. rmpah ubatan.
Dasarata, Sk. ayah Sri Rama.
dasau, = dasar I.
dangau, pondok, pondong, barong- barong.
dangok, I. mndangok, trchatok. II. trdampar.
dapa, hamba mngulor tanda kahwin.
jyU dapor, dapor-dapor susu, pangkal susu ; dapor-dapor kubor, tanah yang di-tambak di-tngah kubor.
daka, papan sendeng dalam kubor.
f\* dakar, (1) dgil ; (2) sombong; brdakar-dakar.
daki, I. najis badan, ploh yang
sudah kring di-badan. II. mndaki, naik.
daga, mndaga, lawan harus ;

mara ka-hadapan.


C 58 ]

y)\^ dagu, (1) bahagian di-bawah muka; (2) bahagian di-bawah ganja kris. (3) mndagn, N.S. mnginding. v_t)\ J <_L>\
dagok, hantu dagok, ia-lah hantu brjinjang di-awan langit yang brmacham-macham rupa warna. e
dalang, J. orang yang mnchri- takan lakon (wayang) Jawa. y\j>
dalarn, J. astana.
dalu, = ddalu. V j
dalong, dulang bsar.
1 j dalek, dolak-dalek, chakap br- balek-balek, brtolor-tolor.
j damak, anak panah yang di-pakai dngan buloh sumpitan.
damal, J0I1. lambat ia-lah prahu, bagong.
daman, tali klat pada layar yang bsar.
dan, I. Pen. smpat, sampang Pk. II. N.S. dngan, hamba, sahaya. III. pnyambong prkataan. *
dana, Sk. sdkah, drma.
j\l danau, J. tasek.
danor, ploh mayat, ploh bang- kai. dani, = dandi.
-* 9y\ J daup, Pah. dmpak, buntak ia-lah prahu. dawai, kawat.
* o^..\ J daerah, Ar. jajahan, desa.
9 daing, I. ikan klar yang di-jmor. II. glaran orang Bugis.
dayang, (1) prawan ; (2) timang- timangan anak ptrmpuan ; (3) dagang dagang, budak budak prmpuan di-istana raja. cO.}

Daik, nama bandar di Pulau
Lingga.

Dayak, nama suatu bangsa di-
Pulau Brunai.

daim, Ar. brkkalan.

dayu, (1) mndaiju-daiju, guroh
sayup-sayup baliana ;' (2) mn-
daijukan, mngulit.

dayah, Fars. ibu susu.

dobba, Ar. labu, timun.

dibaj, Fars. suatu jnis kain yang
brbunga.

dibajah, prmulaan sa-suatu kitab.

dubor, Ar. abaimana, punggong.

dbu, lbu, abu di-udara; laut
brdbu, lant jrbu, laut kabut.

dbong, Joh. lopak-lopak yang
brhias, bkas sireh.

dabir, Fars. juru tulis, katib.

datia, Sk. suatu bangsa Piaksasa.

dajjal, Ar. (1) pmbohong, pnipu;
(2) Ml. klakar, hamlar; (3)
sa-orang Iblis yang mngaku diri
Tiihan pada akhir zaman, mata-
nya buta sa-blah.

ddar, I. di-rasa tuboh budak hn-
dak dmam ; sram-sram badan.
II. mnddar, mndram ia-lah
harimau.

ddap, nama sa-jnis pokok yang
brduri.

ddak, tpong kulit padi brcham-
por mlukut.

ddau, mnddau, brtriak, bar-
kriau Pen.

ddah, trddah, trbuka ia-lah
tudong blanga, pintu, kain.


[ 59 ]

ddai, brddai-ddai, brduyun- duyun, brdrai drai, brbun- tut-buntut.
dra, pukul dngan chmti; seksakan.
diraja, Sk. adiraja, bagi raja yang gahara; raja diraja, jnazah raja.

drana, Sk. salali,
drawa, Sk. kueh gula,
durja, Sk. muka ; jamjam durja, ayer muka; muram durja, masam
0 muka. tSj*
durjana, Sk. jahat, kji, durhaka.
darjat, Ar. pangkat, murtabat.
C^J^ darji, Hind. tukang jahit.
LSJJ^ darzi, Fars. = darji.
dras, Ar. mndras, mngaji.
b* drang, brdrong-drang, bunyi ^
gong Jocheng.
Durga, Sk. Maha Dewi. Cj
^J* dargah, Fars. astana.
dirgahayu, Sk. slamat panjang umor. ->Uo
dram, brdram, mndram,
mndayu.
drina, Sk. I. sdkah, kurnia.
II. suatu glaran :Drmadewa,
Drmadewi, Dnnawangsa.
drmawan, murah hati, murah
tangan.
> drni, bndul pintu. X t*
drau, I. bunyi hujan, bunyi 'yjo
ombak. II. brdrau, mnanam
padi sa-drap.

dru, mndru, brgmuroh, br-
gmntam.

drum, Joli. trum K. suroli gajah
brtlut.

drwi, rput, prui.

darwish, Fars. fakir.

durhaka, Sk. belut umpama-nya
pada raja, pgawai.

drham, Fars. wang perak di-
pakai orang Arab dan orang
Farsi.

drai, I. bunyi hujan. II. br-
drai drai, brserak serakan,
saprti hujan atau bunga.

daria, Fars. laut.

drita, Sk. tanggong ; mndrita,
mnanggong ; trdrita, trtang-
gong.

durias, gbar, kamli yang br-
bunga.

drisip, K. buta rabun.

das, bunyi ltupan.

dusta, Sk. bohong, karut,

dstar, Fars. bulang ulu, tng-
kolok Pk., tanjak, N.S., Sl., sapu
tangan kpala Ml.

dastor, suatu jnis layar.

doa, Ar. prmintaan.

dawa, Ar. tuntutan ; daioakan,
tuntut; prdawaan, biehara.

dawi, Ar. = dawa.

dang, panggilan dayang-dayang.

dngut, bunyi puyoh.

dngus, bunyi babi.


[ 6o ]

c 4 dngong, bunyi layang layang,
tali-tmali, lbah, kumbang, tali biola.
dngok, trdngok, ia-lah leher yang pendek, dagu hampir tr- chichah ka-dada ; gondok, dong- kok, domok K,
dngkang, Joh. brdngkang- dngkang, batok yaog tidak longkah.
dngkal, usang ia-lah tanah.
dngkor, lngkor K. bunyi suara ktika tidor.
dongkol, Joh. dcgol K., chepeh ia- lah tandok gobek.
S^* dngki, hasad.
J-S^O dngkil, Joh. nipis isi ia lah durian.
dngan, I. Joh., N.S. hamba. II.
brsama.
dngu, bbal, bodoh.
dattar, Ar. list Ing. snarai K.
i9 Ji dap, I. rdap, rbana. II. pdang Siam.
JVsj Dipati, Sk. glaran mantri.
* i x5 J dpang, mndpang, mngunjor- kan kdua blah tangan.
oy^ dpun, alas baju.
daksina, Sk. slatan.
aIJ^ dakikah, Ar. kchil tadapat di- bahagi lagi.
o^ dukkan, Ar. kdai.
dckan, tikus buloh.
0^0 dkut, buloh dkut prangkap burong dkut atau (Ml.) burong limbok.

dkah, brdkah-dkah, trtawa mngilai-ngilai.
dgar, brdgar dgar, chakap suara bsar.
dgap, brdgap dgap, br- gmuroh ia-lah dada.
J*> dalal, Ar. broker, orang tngah.
J^ dalil, Ar. knyataan.
dlima, Sk. sa-jnis pokok buah ; batu dlima, yakut.
dam, I. prmainan di-atas papan saprti chator ; chorak dam, chorak kain sa-rupa tapak dam. II. kna darn, kna dnda dngan mnjamu orang ramai.
r damba, ingin, tama.
r domba, Fars. kambing kibas.
damdam, I. dndam, dngki. II. = dam.
t* Dmang, glaran pnghulu di- Palembang dan di-Brunai srta di-Tanah Jawa.
l_JLo dmap, glojoh.
ji-A dampar, trdampar, trsadai, tr- sakat pada karang, kandas.
^LO dmpang, tiba ia-lah prahu ka- darat.
Jj^ dmpul, Joh. gala-gala.
damping, dkat, hampir.
Jii' dampil, = damping.
dmikian, bagitu.
dmukut, K. mlukut Joh., lmu- kut.
4.0 J) dmah, tuam.
dmi, (1) dngan ; (2) tatkala.


[ 6i ]

dmit, kchil ; anak didek.

danawa, Sk. raksasa.
danta, Sk. gading; asmara-danta, puteh ia-lah gigi.
dnda, Sk. hukum bayar.
dandang, Joh. kawah, kanchah.
dndang, I. gagak. II. timun dndang, sa-jnis timun yang pahit.
dendang, nyanyi; brdendang, brpantun.
dondang, = dendang; nyanyi brbuai.
dandan, I. branda di-prahu. II. = dndan.
dndan, slsaikan rambut; br- dndan, brhiah rambut; sa-

dndan, sa-laku, tiada br-
dndan, tiada brketahuan.

dodot, I. J. kutang atau choli
prmpuan joget. II. mndodot,
,foh. mngisap (rokok).

dudun, K. duyun.

daur, Ar. kop K. windu J.
pridaran tahun-tahun.

\ dura, I. jauh. II. risau ; brhati
JJ dura.

k ^ dorong, (1) rnara ka-hadapan ;
kaki trdorong ; (2) trlangsong,
kaseli trdorong, klindak
Allah sudah trdorong.

\jrdosa, Sk. masiat.

Cr"dusun, kampong bsar, kawasan
di-tanam pokok-pokok,

dusi, mndusi, Joh. mrengek,

chengeng.

dongak, mndongak, tngadah ka-

J atas.

dungu, dngu, bbal.

dondon, chorak.
dandi, I. sa-jnis srunai. II. chcliak.
dndeng, daging salai, huari Pk., halor.
dnak, ayam dnak, ayam broga. &
dinihari, malam mngarak pagi.
dnai, lorong dalam hutan.
dunia, Ar. alam, jagat. buana^
o^o dnyut, Joh. rnyut, K. mng- gtip. dawam, Ar. sa-lama-lama.
duta, Sk. utusan.
doja, Pen. noja masjid, srompu N.S. &

dongok, kekok ia-lah badan

orang.

dongeng, J. chrita Jawa di-

hikayatkan dalang.

dupa, Sk. istanggi; pndupa, pr-

asap.

duka, Sk. susah.

dokong, tanggong di-atas bla-
kang.

dukun, tabib, bomor prmpuan.

duku, sa-jnis buah ; kra duku,
K. = kongkang Joh. ; prmpuan
duku, Ml. sundal.

dokoh, J. sa-jnis pakaian dari-
pada mas saprti sa-hari bulan
rupa nya, di pakai di leher
pagantin tiga tingkat.

duga, ukor dalam.

dogang^ tali Iayar mnimbang
praha,


[ 62 ]O^J>

L>-J-

oo-*

OSTIaiJi


aJu&

i] J>

^jju J>

dugal, mual, mloya, mnjluak.

dogol, ta brtandok ia-lah lmbu.

dogel, togel, ta brekor ia-lah
ayam.

dula, Sk. usougan, tandu, hndul.
daulat, Ar. tuah krajaan.

dolak, = dalek.

duli, Sk. (1) dbu kaki ; duli
tuanka, raja krajaan ; (2) kaki ;
mata duli, mata kaki ; lbn duli,
habu kaki.

domol, K. munchong babi Joh.,
tonyoh N.S.

Doman, Hantu Doman, K. Hano-
man.

duai, ipar.

donia, Port. prmpuan Portugis.

duyong, I. sa-jnis ikan ; minyak
aijer mata duijong, ubat giina.
II. mndoijang, brhuyoHg um-
pama-nya pohon, rumah.

duit, Hol. sen.

doyan, N.S. sudi, solak Pen.,
gamat.

duyun, brdutjun-dugun, br-
iring-iring.

dahaga. I. haus. II. dahaga
dahagi, N.S. prgadohan orang
durhaka.

dahagi, I. tama. II. mndahagi,
mnyongsong harus.

dahshat, Ar. takut, ngri.

diat, Ar. bayaran tbus nyawa.

didek, bla, plibara.

deret, brderet-deret, brbaris-
baris, brekor-ekor.

dirus, mndirus, dirus, siramkan.
desa, Sk. jajahan, ngri ; tandang desa, brdagang.
diang, brdiang, brsalai ka-api.
o dingin, J. sjok.
dikau, ngkau.
O-** din, Ar. ugama.
dina, Sk. hina, papa.
dian, lilin.
dinar, Ar. wang dari-pada mas.
J) dewa, Sk. yang-yang Hindu yang laki-laki.
J dewata, Sk. Tuhan Hindu ; burong dewata, chndrawaseh.
oA^ dewasa, Sk. masa.
JW diwal, Fars. dinding, tembok.
oV3 diwan, Fars. balai mshuarat.
diwana, adiraja, mngindra.
diwani, Fars. (1) bagi krajaan ; (2) wang di-mtrai dngan nama krajaan.
dayuth, dayus, pnakut.
dewangga, Sk. kain sutra di-buat tabir.
iSJ.* dewi, dewa prmpuan ; Maha- dewi, ia-lah Sikumari, istri Mahadewa.


[ 63 ]

js dzat, Ar. diri, tuboh, awak;
ismrtdT-cteat, noun.

dzabah, Ar. smbleh.
cdzarrat, Ar. haaia.

i dzakar, Ar. hak laki-laki.

Vj dzikir, Ar. mnybut nama Allah.

O-.J rabak, koyak banyak.

O-raban, inraban, Joh. mllong Pk.
jalan ta tntu haluan, saprti
orang mabok ; chakap tiada
mnghnti ; mngaji ta btul.

rabu, I. paru-paru; kmbang
rabu. (1) sampu ; (2) mashghui;
naik rabu, naik marah. II. Ar.
hari Arbaa.

^O^j rabut, rbut ; di-rabut buaija ;

mrabut rambut; hati bagai'di-
rabut.

*

rabong, atap tulang bubong ; sa-
gcintang rabong, sa gantang
pnoh ; ager rabong, pasang
purbani.

OjJj rabok, habok kayu.

0_y3j rabun, (1) rabunkan, asapkan ;

(2) buta rabun, kabus mata.
(Banding, abu, kabus, klabu).

j\. rabit, I. koyak ia-lah mulut,
"J tlinga ; robat rabit, robak-
rabek, jurai-tabai. II. mrabit,
mrawit, babit.

j dzalil, Ar. hina.

.3 dzu, Ar. mmpunyai, Iskandar
J Dzu'l-Kavnain, Iskandar yang
mmpunyal dua tandok ia-lah
pada ktopong-nya.

dzauk, Ar. rasa.

___,.,3 dzib, Ar. srigala.

J.,3 dzail, Ar. ekor, blakang, bawah.

rabek, robak-rabek, trchtai-

L7-chtai, koyak di-tpi.

rata, Sk. I. rata trbang, gta
^ kndaraan dewa. II. rata-rata,
bari-bari.

. ratib, Ar. sntiasa mmuji Allah
' J taala dngan dzikir.

. ;i\. ratap, mnangis brbiji sabok,
J mnyabok.

y\j ratu, J. raja.

J brnasi.

ratin, Hol. daiman, batu Mlaka
^ ia-lah nama suatu jnis daun
skopong.

\ raja, Sk. orang bangsa pmgren-
(L-J tah ; caigkatan raja diraja>,
jnazah; raja sa-hari, pngantin;
raja guli, yang mnang brmain
guli ; rajakan, tabalkan ; mrajai,
mmrentah ; rajciwali, burong
lang sewah.

. rajang, prajcing, alabangkar Port.

£ J prunjang, kurbal Pen., bsi
panjang.


[ 64

rajut, rajup, radut K. kait bnang;
rajut, Pk. raga bkas ikan ; pin-
ang brajui, pinang di-isi

bsi di-rajut dngan bnang,
snjata saraseng.

rajok, mrajok, kchil hati srta mmbawa diri, mlenja, Spura., mrnyah Joh., mrnjas K., kukor timah.
rajawali, Sk. lang sewah.
rajah, lukis, lukisan ; duga mn- chari dalam ayer ; chachah gam- bar di-bawah kulit.
rachau, chachau, rasau, nanar.
rachek, I. jrat di-chachak ka- tanah. II. Joh. sa-rachek, (buloh, pinang), sa-kping, sa-kachip.
H rahat, Ar. aman, sntosa.
K radang, plak Ml., mnghangat, rimas ia-iah orang marah
radak, chochok dngan kras.
iS^\j radai, puadai Kl.
Oi^\j radin, J. raja.
ras, I. Hind. tali kkang. II. Ar. kpala ; kmunchak ; pnghulu ; tanjong.
tS-^j rasok, I. kayu mnahankan lantai rumah. II. haru goda, slap.
U rangas, brsarang ia-lah bsi.
^J rangup, I. nama sa-jnis burong sa-akan punai. II. rapoh.
fA rangum, rbut.
<#'j rangai, I. mrangai, mmbongkar. II. mngidap sakit.
U\C_\ J rangin, J. tameng, prisai.

A rapu, K. mrapu, minta sdkah.
it u-y j rapus, K. I. mrajok, mradang. II. = rempus, Joh. ikat kaM tangan binatang akan di-bantai.
y'j rapoh, raka, rangup, snang pchah.
4i\j rapah, mrapah, mlalui umpama sawah atau prmaidani dngan mrosakkan.
rapai, (1) chapai ; (2) raba.
rapek, I. Joh. mrapek, mrepet, bleter, brchloteh. II. Ar. hampir, msra, brsahabat.
raka, rapoh, snang patah ia-lah kayu.
rakat, Hind. biji saga.
rakap, I. Hind. bsi pijakan kaki orang mnunggang kuda. II. rangkap, lngkap. III. mrakap, (1) mrangkak ; (2) mngichak.
^J rakak, rangkak.
rakan, taulan, handai ; raSaanan, orang yang brsharikat.
o/lj rakut, (1) mnyirat; (2) mngarut.
lrA\> rakus, ragus, glojoh.
A rakah, I. K. mrakah, dkah, glak mngilai ngilai. II. brakah, bongak, pmbohong.
^S\j rakit, brakit, brsusun ; sa-rakit, sa-ikat; raldt, kayu di-ikat mng- ganti prahu.
& raga, I. bakul. II. .1. tuboh. III. mraga, mnebeng kmgahan dia.
ragas, ragut, chakar umpama-nya rambut.
& ragang, mragang, panjat.


65 ]

>. ragam, Hind. (1) lagu; banui

'j ragam ; (2) machara ; (3) olan,
chrcwet. Mragam, (1) br-
bunyi ; (2) rangolah.

£\^ ragu, hiba hati.

\ ragut, mragut, rabut, chabut.

<\ ragus, glojoh.

'LTJr J

. >. ragong, tragong-ragong, bran-

'j tok-antokan!

\ ragup, tangkap, haru.
J

r/''j ragum, pnypit.
A ragah, bragali-ragah, rangachu- ngachu, brganta-ganta.
ralip, mngantok ; trsnggut.
b rama, I. Sk. Dewa Ramayana. II. J. ayah. III. rama-rama, kupu- kupu.
ramal, I. Ar. JUj kitab nujum.

II. Fars. sapu tangan.

\ ra.mu, mramii, mngambil br-

5' J raachain-raachara kayu rumah
atau uhatan.

ramus, bramus, kusut chambang.

ramah, tgor sapa ; biasa, raurah
brknal-knal.

, rana, I. Mrana, rana-mrana, hr-

Jj lainbat-lainbatan ia-lah pnya-
kit ; fikiran mrana, kurang
ingatan. II. Sk. inedan pp-
rangan. IIT. Sk. ratna, jauhar.
IV. Sk. ratna, putri.

. ranap, I. mrauap, J. pcliah, han-
j chor luloh. TI. rbah ia-lah padi,
rumah.

-;\ ranak, branak ranak, rardu
^ srta nyaring bunyi.

ranu, danau.
ranum, raasak amat.
A rani, I. Hind. raja prmpuan. II. Ar. (ghann) ragam, lagu.
rawa, I. paya. II. suatu daerah di-Pulau Prcha.
rawat, I. J. lawat. II. mrawat, pulang ka-jali-nya ia-Iah orang pnjlmaan.
rawang, I. paya. II lobang; krawang, brlobang-Iobang.
raung, mraung, brtriak, ra- nangis.
-V raup, kaut.
V raum, mraum-raum, mrawan, brkata dngan pujok.
o^j rawan, I. sayu hati. II. tulang rawan, tulang papan. III. sa- rawan (jala). IV. Mrawan, mngawan, di-atas udara.
lS^J rawi, Ar. orang yang hrchrita.
iS^j rawai, tali prangkap ikan.
^bj rawit, I. babit. II. rabit. III. chabai rawit, lada ; krawit.
^J rahat, I. jntra raraintal bnang. II. banyak ; gugor rahat. III. = istirahat.
bj rahang, I. tulang gusi. II. M- rahang, ranangis.
rahap, kain rahap, kain panjang untok mayat.
Rahu, Sk. ular yang raakan hulan ia-lali mndatangkan grhana. ,,
^j raya, agong, bsar.
& rayang, huyong-hayang, rang- gayang-gayang.
rayap, mrai/ap, mlata.

5


[ 66 ]

&

&

V,

-V,

uVj

o~j

<3*-J

0;j

j>0

^j

^j

u

rayau, mrayau, brjalan ka-sana
ka-mari.

rayu, pujok, bujok.

raih, tarek.

Rab, Ar. Tuhan. Rabbul-alamin;
Rabbn'l-izzati ; Rabbtil-ghajor.

rba, hutan yang sudah di-tbang.

rabab, Ar. biota.

rbana, gndang kcliil di-tpok
tangan.

rubbana, Ar. yang brsitat k-
tuhanan.

rbat, lengkong ia-lah pohon
dngan duri ; tutup umpama-nya
jalan dngan di-sawar-sawar.

\ ratna, Sk. (1) mutu, prmata ; (2>
^-'j glaran putri.

rut, I. larat, boleh. II. di-ikat ;
-5J luloh hati.

rteh, mrteh, I. mruam,
mrdap. II. trlonchat-lonchat
saprti udang ; bras brteh.

,J\>- rijal* Ar. laki-laki ; Rijalu'1-ghaib,
' J aulia yang mmgang dunia.

ruju, Ar. rojok, kmbali ia-lah
CTJ orang brchrai laki bini.

i rjang, I. ktika yang bahagia dan
CL j yang chlaka II. ljang; sa-
rjang kuda brlari, sa-puas
blunjor. III. suatu jajahan
dalam Sumatra.

rijaksa, Sk. I. adi-jaksa, jaksa,
'J glaran Jawa. II. pohon braksa.

J rjam, Ar. lontar dngan batu.

rbas, I. mrbas, N.S. titek-titek
ayer mata atau ayer hujan sa-
blum lbat. II. runtoh binasa
ia-lah rumah pagar.

rbak, mrbak, smrbak, m-
ruap.

rban, J., lau K., rumah ayam,
rumah kambing.

rbut, mrbut, brbut-rbutan,
(1) rampas ; (2) ambil dngan
glojoh.

rbong, anak buloh ; puchok
rbong, suatu chontoh awan
yang saprti puchok buloh.

CR-j rjan, sakit tran ia-lah orang,
ayam ; batok rjan, batok jreh,
b. ssak.

CA^j Rajuna, Sk. Ranjuna, Arjuna ia-
lah dewa trsbut sakti nya
dalam Ht. Pandawa.
o-

'J rjah, masok rumah orang dngan
tiada izin.

rjok, mrjok, lompat dngan
tiada brhuja saprti rimau,
kuching.

Jj^j rjul, Iv. mrjul, mnjrojol,.

luluskan badan pada tmpat
kchil saprti ikan di-mata sirat.

rbah, jatoh trlintang ia-lah
ruinah, kayu, tombak.

Rabbi Ar. ya Tuhan !

rabi, Ar. musim bunga ;
rabiu'l-awal, rabiu'l-alchir,
narna dua bulan orang Islam.

rat, I. ikat trek, mngikat. II. J.
jagat, alam ; jaija ninq rat, yang
mnaalokkan alam.

rtas, mrtas, ttas, rombak ia-^O-^".
lah jahitan ; rtak tangan rtas,
suatu rtak yang putus, mujor
kaiau mnembak atau mlempar.

ii^j rchak, rchak-rchak, chrchak,
brparut-parut.

J rchup, baharu tampak.

rchek, mrchek, brtitis ia-lah
J ayer ; jamjam mrcliek, muka
brploh ; prchek, rnjiskan
ayer.

S-^J rahl, Ar. papan brsilang tnipat
mnaroh kitab.

)cA^j Rahman, Ar. yang brsifat murah
di-dunia.

4,*fcj rahmat, Ar. kmurahan Tuhan.


[ 67 ]

Rahim, Ar. yang brsitat murah di-ngri akhirat. Cr~j
rukh, Ar. (1> Groda (2) tir, buri ia-lah buah chator. Jr~j
^J rda, mngorang ia-lah api, angin, binatang ganas, pnyamun, p- nyakit. r~j
~^J rdap, I. mruas Ar., rbana kehil. II. mrdap, J. mruam. iS*J
rdam, (1) sayup ; (2) rmok, padam.
rdup, muram, suram, malap. ^J
V^J rdum, K. = rdup. ul?^j
rdah, mrdah, mrapah hutan. i£?J
^j riddat, Ar. rnurtad, trpaling ugama.
iOj radif, Ar. sajak, rangkap. **J
^J rdeh, rdehari, smaiar. X r
3jj rrak, lapok ia-lah krtas, baju. t>
(Jjj rzki, Ar. khidupan.
U*J ras, Hind. tali kkang. a ^j
iiu_, rsa, gsa.
risalat, Ar. kitab kchil.
y-~j rstu, I. puja atau srapah ; pr- mpuan di-rstui Bia*a Kala ninjadi jantan ; mrstui, mrstuni, mnguchap slamat atau mnyumpah chlaka. II. c.huchi dari-pada najis anjing dan babi dngan ayer yang di- tanahi.' Hj t^J X X ?.£. j
fcr~J rstong, pnyakit hidong.
raap, mrsap, mnghiiang.
f~J rsam, I. Ar. istiadat. II. pokok ; kalam rsam. u
C>^J rsmi, Ar. tabiat. ua,

rsan, chmburu hati orang
mngata kita.

rasul, Ar. psuroh, utusan.

rsek, mrsek, nyaring.

rashwah, Ar. suap, upah.

rshi, Sk. orang prtapa ; pandita
yang broleh marifat.

rashid, Ar. yang smpurna ugama-
nya.

ridza, Ar. sudi, suka ; ridzai,
ridzakan, izinkan.

ridzwan, Ar. I. yang di-redla'i. II.
Malaikat pnunggu shurga.

radzia, Ar. di-redzakan Allah atas.

ridzi, Ar. izin.

rayat, Ar. (1) orang iamai dalam
ngri ; (2) lashkar ; tantra ;
khlasi ; (3) N.S orang liar.

rang, I. atoran. II. tanah rang,

sawah yang di-tinggalk-an.

rnga, anak langau ; brnga,
brulat.

rngat, snak, sbu prut ; sakit
ia-lah gigi ; rngat hati, panas
hati.

rngsa, mrngsa mlanus, ta
mahu smboh ia-Iah luka.

rangsang, mrangsang, gram,
gmbira ; prangsang, ilmu pm-
brani haii.

rongseng, J. rusing, rongos.

rngap, bunyi hinbus nafas.

rangka, bangunan chontoh atau
tulang.

rngka, plana gajah.

rengkat, tengkes ia-lah kaki.

rangkas, ranggas, kayu rbah
luroh daun-nya.

rongkas, rombak.


o-S-j

i&j

bXtjOjf^j

JjAj

y^j

S^-j

i&j

Jr&j

<&j

0^*J

{**^J

r^j

rangkap, (1) susun, sa-pasang ;
mnari brangkap-rangkapan ;
(2) tangkap.

rangkak, mrangkak, brtateh ;
prkihan-lahan ia-lah bachaan.

rongkal, trongkal, trungkai,
trombak.

rangkong, mraagkong, dudok
trkangkang.

rngkong, rongkong, krongkong,
anak tkak, langit-langit.

rangkup, rungkup, trungkup,
jrukup ; srungkup, prangkap
burong.

rungkup, =r rungkup ; atap rung-
kup, kajang rungkup = mm-
bumbong.

rongkok, jrongkok, mrongkok,
dudok mmbongkok.

rongkol, tongkol, jambak ia-lah
dari-pada langsat, kunchb

rangkum, paut tarek.

rungkau, mrungkau, mnjrung-
kau, rangkup ja-lah rambut yang
panjang.

rngkoh, rnggui, unjun.

ringkai, kurus, n ipis.

rngkiang, lngkiang, rumah long-
gokan padi.

rengkek, K. lengkeh, manggap
krana kbratan.

rengkeh, Joli. rengkek.

rangga, I. chabang tandok (rusa).
II. .). glaran orang Jawa.

rngga, K. = rngka.

rongga, lobang, liang ; brongga,
kosong.

ranggas, kayu yang tidak brdaun;
brunggas-rangga s, chongkah-
mangkeh.J

of^J&

ojj

\jr-*j

rnggut, runtun, tarek, rngkoh.

ranggong, I. rangkak. II. bsar
tinggi.

ronggok, bronggok-ronggok, br-
) onggok-longgok, brkusu-kusu
saprti burong hinggap di-dahan.

ranggul, mranggul-ranggul, tr-
anggul-anggul, tanggul, saprti
prahu brmain glombang.

Ranggun, Rangoon bandar ngri
Burma.

runggun, mrunggun, unggun,
mrumbun api ia-laii sampai
pagi.

ranggoi, sisekkan duri dari-pada
kulit nibong.

ranggah, I. turunkan sakalian
buah dari-pada sa-suatu pohon,
baik masak atau pun muda. II.
mranggah, mradak.

ringgi, masak padi prmpingan ;
panggang pringgi.

ringgit, bringgit-ringgit, grigi,
brgigi-gigi.

ringgek, mringgek-ringgek, m-
Janjut.

rngau, trnganga, trbuka.

rap, I. sama, sa-rmpak, sa-drap.
Ii. tanah rap, tanah sawah yang
sudah di-luloh.

rpas, rput, lapok ; bunga rpas
lagu.

rpang, paras, krat sama paras.

rpoh, Pk. rpohan, bkas ladang
dalam hutan.

rpis, rput di-tpi.
rpeh, mrpeh, ptek, pipil.

i raksa, Sk. suatu jnis bnda sa-
'~sj prti ayer perak.

rnggam, K. pnyakit padi.

ranggu, sa-pranggu, s o-prang-
(juan, sa-plulus pakaian.

( raksasa, Sk. grgasi, hantu orang
cr yang brugama Hindu.


[ 69 ]

L$~J

Vwi,£

u**;
&
i,uryj

&

^j

J

&J

o^j

raksi, sn-raksi, sa-jodoh; mraksi,
mnchampori ; lilin di-raksi
dngan susu ; raksilcan, tengok
raksi, mlihat jikalau laki istri
brsatuju ia-lah dalam abjad itu.

rakam, Ar. tulis.

rakna, ratna, mutu, manikam ;
glaran putri.

rakaat, Ar. turun naik smbah-

yang.

rkam, K. marah mrkam,
marah diam-diam.

rukun, Ar. tiang, lapek tiang, tm-
pat prsandaran ; rukun Islam,
tiang ugama Islam.

rkah, mrkah, trchkah ia-lah
buah, trsingkap ia-lah fajar,

rgat, lgat, pintas.

rla, prlenteh.

rlas, mrlas, gesek ksat.

rlang, I. chrlang, tprlang,
chmrlang. II. simpai.

rlap, mrlap, gmrlap, chmr-
lang ; tali rlap, Pk. tali mng-
umpulkan mnangkap ikan di-
sungai.

rlau, dapor masak bijeh.

rlus, tprlus, tprosok,

rlong, I. 1 1/3 acre. II. m-
rlong, jlok saprti mangkok.

rloh, brkroh, brdngkor.

rlah, koyak.

rlai, rput.

ram, tingkap ram, bidai.

rmaja, Sk. muda, baharu baligh.

rumman, Ar. buah dlima

rmba, brmba-rmba, brbaris,
brsaengan.

ur^j

romba, rombak-romba, trombak,
trungkai.

rambat, tmpat dudok dalam

majlis astana.

rembat, I. sbat, pukul, II. kayu
plintang pagar.

rmbas, habis, binasa.

rambang, luas ; chakap mram-
bang, chakap ta tentu ujong
pangkal.

rmbang, tngah hari tpat.

rambak, (1) mlata ia-lah akar ;
(2) broleh harta, maju ia-lah
orang mniaga.

j rombak, uraikan.

ramban, Joh. pagar gawar-gawar.

t?-*J

uy^j
Oy-*j

rambu, I. rambu prahu, ongkak,
kladau. II. jurai-jurai bndr-
ang ia-lah tombak yang di-hiasi
dngan jurai-jurai.

rambut, ilmu prambut, ilmu
mrapohkan snjata.

rombong, I. mrombong, pnoh
mmbumbong. II, kmbal M-
laka.

rambun, brslirat ia-lah hutan
yang di-pnohi dngan rotan
akar.

rimbun, lbat lagi tinggi ia-lah
daun pokok.

rumbun, mrumbun, (api) m-
nimbiin.

rmbunai, sdrhana.

rambah, I. lmbap (tanah). II.
mrambah, K. ttali tpat-tpat.
III. N.S. pangkah satu gasing
trkna gasing yang lain,

'0*-i *j

rumbai, brumbai, brnmbai-
rumbaian, brjurai-jurai.

rmis, suatu jnis krang
Ramdzan, Ar. bulan puasa.


[ 7 ]

&

-Lj>_JLiLoj
'o_>-*j

y^j

*

(J*j

s>*J
O**i*j
^J

6j-j

0*^-0

cr^j

rmang, I. mrmang, sram ia-
lah bulu roma. II. rdup.

rampat, mrampat, mrembat,
sbat,

rempat, jalan ta tntu, trkehel

ia-lah kapal di-bawa angin.

rmpang, rmpang bdjiasa, gila
bahasa, bingong alang.

rompang, rompang-ramping, cbo-
bak-chabek, chorak-charek.

rampak, lbat srta rendang ia-
lah daun pokok.

rmpak, sa-rmpak, sa-drap.

ramput, mramput, mngarut.

rampus, mrampus, mncharut,
mmaki.

rmpoh, langgar, tmpoh.

rempah, rbah rempah, jatoh
lintang pukang.

rampai, champor; rampaikan,
taborkan ; rampai rampaian
chakap ta di-susun.

rimpi, pisang di-jmor.

rompis, smnbing.

ramping, I. jinggang, gnting ia-
lah pinggang. II. rompang>
ramping, chompang-champing,
chobak-chabek.

rmak, redza, anggor, biar.

rammal, Ar. kitab hhrasat, ilmun-
nujum.

rmok, rdam, luloh; hanchor.

ronta, mronta-ronta, tarek m-
lpaskan diri.

rntaka, Sk. lela.

rintas, mrintas, pintas, lgat,
jalan mmutus tanjong.

runtas, .T. mruntcs, mrntas,
K. sentak bri putus tali.

t?J

£'J

rantang, lantang, saujana mata
mmandang.

rntang, I. mrntangkan, m-
rgangkan. II. sa-rntang, sa-
kali ayam mnyabong.

rntap, rentak, tarek.

rntak, brntak, brhntam kaki.
rantam, N.S. teyan, yoran.
rntan, uzor nak bntan.

Jjr-'j runtun, hela, tarek.

ovj runtai, mruntai, brjuntai.

rnjas, K. mrnjas, mrajok, m-
rnjis.

^J ranjang, katil, tmpat tidor.

runjang, jolok ka-atas.

'""^j rnjak, mrnjak, jalan mlonjak.

ranjau, sula yang di-chachak di-
j tanah akan jadi jrat ; chakap
mranjan, srkap jarang, chakap
mrambang.

. Ranjuna, Arjuna Sk. nama sa-

U->^J orang Pandawa dalam Hikayat
Pandawa itu, dewa Hindu ;
panah Ranjuna.

runjong, mrunjong, mmbusut,

C' J mombong.

cA^j rnchana, (1) karaligan, riwayat ;
(2) salinan sa-suatu yang di-
bachakan.

t ranchang, tranchang, trcha*-

C7"J chang, trchachak.

lai ranchap, runchingkan tajamkan
'J (snjata).

v*^j ranchak, sdang sibok.

rwsl, rncham, ta ttap pada mata dan
' hati.

ranchong, potong serong.


7i

rnchah, mrnchah, mluloh
*irj sawah ; mrnchah rnchah,
brkrja ta ttap. Prnchah,
tulang ikan di-masoki gulai.

ronchet, bronchet-ronchet, tiada
sa-kali gus, bransor-ansor.

rincheh, muncheh, baki utang.

randa, rundu-randa, mranda,
J mrayau.

\j^ renda, Port. bnang krawang.

rendang, rampak.

0\ ruah, I. mlaungkan. II. tumpah
ruah, trchurah.

riwayat, Ar. chrita ; rawi,
sahibul-riwaijat, orang yang
mnchritra.

k-Hjj roba, pancha-roba, banyak ragam,
ta tentu ia-lah angin, chakap.

robak, robak rabek, chobak-
chabek.

O*_?J ruban, aijer ruban, tahi minyak
klapa ; mruban, buang tahi
minyak klapa.

randu, randukan, kachau, gaul.
_?kj randau, rampai-rampai.
bA;j randong, trtmpob.
rundong, haru, goda ; di-rundong £A?J
malang.
3_?Ai; randok, kambing jantan tua. ^OJ
rundok, mrundok chondong ; rundok rndah, mrundok p- tang. o'_?j
OJA1J
iS^j randai, mrandai, mngharong. 3^_?j
ronseng, rusing. <-W_?j
r"j rnyam, grnyam, gatal.
rnyok, tolak dngan laku, mng-
O J mpan bahasa. ^j?j
Vj rnyah, tngah sibok, (sdang
bedoh N.S.); brngah brsibok.
Vj rnyeh, mrnijeh, mngidap sakit.
rnyai, rintek-rintek ia-lah hujan.
rnong, tnong, tilek.
*\jj ruat, jatoh trbantun angin ia-lah
^3J pohon. 3_?j
ruwadat, Ar. trtib laku.
& ruang, I. (1) klapangan antara O^Jj
suatu dngan lain ; (2) tngah- tngah prahu ; (3) ilmu pr- uang, nlmu tahan mnylam. II. mruang, buangkan najis
mayat.

robok, I. mrobok, mnggrobok,
mmbobok, mngglobok, sa-
prti bunyi labu di-slamkan
ka-dalana ayer. II. Hati mrobok,
makan hati.

rubing, tpi prahu.

rubin, batu rubin, (ubin, jubin)
batu lantai.

rotok, mrotok, brsungut, m-
rungut.

rojak, projak sireh, pnumbok
sireh.

rojol, mrojol, mnjrojol, m-
nunjul, saprti ikan hndak k-
luar di-mata jala.

rujah, mrujah tikam dari bawah.

rochah, kotor, chmar.

rochoh, mrochoh, chachah.

roh, Ar. smangat, nyawa.

ruhani, Ar. malaikat ruhani ;
mimpi-ku ruhani bukan-nya
shaitani.

rodak, mrodak, grodak, bunyi
umpama-nya ikan dalam gopong.

rodan, parah ; mushkil.

rudu, kuyu mata.

rodi, prentah, surohan, krah.


[ 72 ]

Jr~Jj rusok, Iiinbong ; rusck surat, tpi surat ; tumbok rusok, bri suap ;
panjang tulang rasok, malas.
o-~jj rosan, Joh. pisang sikat pnam- bahan atap astana. &-V

rusoh, rioh, haru-biru.

rusing, K. mrusing, mrongseng.
rungut, sungut, bleter. *VJ
rongos, prongos, bengkeng. V****a^)
Jrhj rongak, tanggal brslang ia-lah
papan pagar, gigi hadapan.
$ rogol, mrogol, mnchabuli p-
rmpuan.
iJjJ rugi, Sk. tiada untong.

i V

rjj Rum, Ar. (1) ibu ngri Italia di-
susok bangsa Rumi 753 tahun

dahulu dari-pada zaman Nabi

Isa dan di-binasakan pada tahun ^\,

Masehi 410 ; dalam antara itu
hampir sa-luroh tanah Eropah t

di-bawah prentah Kaisar Rum ; J-j

(2) Rum, ia-lah Kustantaniah,
raja-nya bangsa Makdonia, tlah A. .

brpindah krajaan dari-pada '

Italia itu ; (3) Istambul mula di- \

taalokkan orang Turki pada --J

tahun Masehi 1453.roma, Sk. bulu badan.
JrJ>J romok, mromok, ta sdap badan.
0JJ roman, I. rupa. gaya ; proman. II. jrami padi. Rumi, Ar. Fars. yang di-bangsakan ka-pada Rum. J".j ^J
j
UJJ rona, = marna.
&J ruai, tinggi lmah. J?j
^rjj ruit, chapek ruit, tempang tiada patah. ^J
ruing, pmusing mnganteh b- nang. £
&JJ ruyong, kulit batang nau (atau kabong). iS-^tj

ruyup, ralip mata.

royak. mroyak, mmbsar, m-
lebar ia-lah kudis.

royan, pnyakit orang branak.

ronyok, pronyok, ponyok mn-
pama-nya kain krtas, layang-
layang, ia-lah di-ramas buang.

ronyeh, mronyeh, monyeh, mng-
onyil, ia-lah orang tua.

rahasia, Sk., sir Ar., prkara yang
sulit.

ria, suka.

ria, Ar. takabbor, brmgah-
mgah.

rias, batang pisang.

riang, I. ricing-riang lalat saprti
chngkrek. II. riang smangat,
suka.

riap, sram.

rial, Port. ringgit.

riam, chgar.

riba, mriba, pangku, mmangku.

rebak, mmbsar luka atau kudis.

rebeh, mlaboli saprti sayap yang
patah.

reta, mreta-reta, mrepet-repet.

reja, sisa ; choreng tpi dari-pada
sa-suatu bnda yang di-potong.

rejeh, merah ia-lah mata.

richau, mrichau, mnggrichau,
bising ia-lah kanak-kanak atau
murai.

richeh, Spura. mricheh, mng-
iris.

rih, Ar. angin.

redi, usongan.


[ 73 ]

reding, I. hutan yang mndinding. II. mreding, tampak sa-klibat saprti ikan, buaya.
risek, mrisek, mnchan rahasia, brtanya, ia-lah orang mminang.
risau, kloh-ksah.
3^-j rengek, mrengek, mrenget Pk. chngeng, minta dngan kman- jaan.
urkj repes, mrepes, mnggrepes, mraba-raba.
reka, Sk. karangan, rnchana.
jrh rimas, panas, radang.

rimah, makanan yang gugor.

renek, I. bunyi suara yang mrdu.
3r"'J II. mrenek, riak ikan dalam

ayer.

oy-ij rinoh, rinoh-rayu, chumbuan. II.
kriau, mnjrit.

-i, Riau, I. bandar Pulau Bentan. II.
mriau, mngayak bijeh.

9-ylj rewang, mrewang, jalan senget
Cw ia-lah prahu layar.

irewak, mashhor, mgah.

riok, patah riok, patah hanchor.

| rioh, gmpar, gmpita ; rioh~
rndah, ingar-bangar.

)

co\j zadah, Fars. anak. zaman, Ar. masa.
zawiyat, Ar. surau, madrasah. ^JjAj zamrud, Ar. prmata ijau.
-Xj*\j zahid, Ar. orang prtapaan, ahlus- soti. Zamzam, Ar. nama suatu tlaga di-Makkah.
Aj zahad, jbat. zina, Ar. brmukah
jyj Zabur, kitab Nabi Daud. S^j Zanggi, Fars. Zanzibar, Habshi.
zabib, 7Xr. buah anggor yang kring, kismis. zuadah, Fars. kueh, pnganan.
zuhal, Ar. suatu bintang. *jbj zuhrah, Ar. nama suatu bintang.
^jj zirafah, Ar. suatu binatang di- tanah Afrika. j-j ziarah, Ar. prgi mlawati kra- rnat ; mngunjongi orang sakit.
oVSj zakat, Ar. sdkah mmbrsehkan harta. 0 zait, Ar. buah zaitun.
& zaki, Ar. suchi. j-j zir, di-bawah ; zir-bad, di-bawah angin.
Zulaikha, Ar. jodohan Yusuf. r-j zirah, Fars. baju brantai.


74 JJ saba, Sk. lawat-lawati, jru.
sabak, mratap brbiji sabak, (atau sabok), ratap brbilang- bilang.
saban, J. tiap-tiap.
sabor, sibok, sabor-limor.
33 sabok, ikat pinggang, bngkong.
sabit, mnpabit, mmotong padi dngan sabit ia-lah pisau png- giau, pisau bengkok. P '
sajak, = .
J.-U saji, Sk. mmjaji, brsaji, hidang- kan.
^.>-v~. sahir, Ar. orang yang mmbuat ilmu sihir ia-itu ilmu ghaib atau ilmu panas.
J>\~ sadap, pisau pmotong mayang nau.
>*- sadu, Sk. trutama, traula.
sador, chlup saprti mas dan lain.
iS^ sadai, trsadai, tlunjor ia-lah buaya brjemor.
\^ sara, I. sara-bara tiada br- ktahuan ; kachau-birau. II. m- lpaskan sara, mlpaskan diri sndiri saprti prumpamaan nau dalam blukar
Jj\~ sarap, I. sampah. II. pnyakit mruam.
V_J sarak, brsarak, brchrai ; mega sarak, awan yang mlindongkan matahari.

v sarik, Ar. pnchuri.
saru, rantai pnambat burong bayan.
i3aA sarok, trsurok, trdorong ia-lah ka-dalam jrat atau plobang.
0 saron, J. suatu jnis bunyi-bunyi- an.
l£j\~ sari, J. bunga ; Banjaran Sari, Puspa-sari, Bida-sari, sutra san, pntri lela sari.
saring, J. tapiskari umpama-nya minyak kruing.
sasa, Sk. tgap ; lmah sasa, sa- olab-olah tiada brmaya.
j~\~ sasar, bingong alang ; anak ksa- sar, prgi brsasar-sasar.
Ul~\s sasap, susup-sasap, susup-lurup, lari mnyusup-nyusup.
sasak, I. pagar sasak, pagar br- jalin. II. Pulau Sasak, Loihbok.
saat, Ar. ktika, jam ; sa-saat, sa- bntar.
sanga, tahi bsi yang di-lbor.
sangu, I. agar-agar. II. J. pr- bkalan.
J.\~ sangai, tudong saji di-buat dari- pada daun nipah.
J\~ saiir, Ar. orang yang brtandang desa, pngmbara ; brsafir, br- khemah.
safil, Ar. kji.
J\~ sapa, Sk. mmjapa, tgor.
saput, liput.


[ 75 ]

4.91~ sapih, J. chrai susu ; kanak- kanak brhnti mnetek.
JL sapi, lmbu.
S\- saka, I. pancharan sa-blah ibu. II. J. tiang.
SL sakat, I. usek. II. bunga sakat, anggrek. III. suku sakat. kara- bat. IV. trsakat, trdampar, trgalang, kbtingan.
Jf*V~ sakal, (1) mnyongsang ia-lah angin ; angin sakal; (2) ktok ; budak kna sakal.
sakai, (1) hamba, sahaya, ra ayat; (2) bangsa orang liar di-Smn- anjong ini.
vL>L sagat, kukor orang buat sagu rmnbia.
jTl sagar, = shakar.
^Jl sagang, sokong.
u/V sagun, J. sagun-sagun, sa-jnis kueh baham.
sagai, = sakai.
JU sal, I. Fars. tahun, II. Hind. kain sangkut bahu.
£L salang, mnyalang, tikam dngan kris.
^JL salut, balut, palut, bungkus.
^L salor, saloran, panchoran.
4\L salah, (1) ta btul, (2) ta jadi, (3) ta baik, (4) brchachat, (5) trkehil, (6) jahat, (7) sakal ia- lah angin, (8) trdorong. Ta salah, sama saprti ; salahi, mmjalahi, batalkan ; salahkan, (1) chachatkan, smnbangkan ; (2) tpiskan, tangkiskan ; br- salahan, (1) ikhtilaf; (2) br- lainan.
4\L saleh, jalan ; saleh kmbali, saleh ka-mari.
JL sali, kuat.

LL salir, alpa, lpa, lupa.
rL sama, Sk. (1) sa-rupa ; (2) br- kawan ;' brsamaan, sa-rupa ; samakan, banding ; mnyamai, bidawan, brtolok.
^L samar, samarkan, mnyamarkan, (diri) brslindong, ta dzahir- kan (diri) ; ksamaran, tidak dzahir.
^L samak, Ar. chlup dngan kulit pokok (sarnak).
l>*L o?L ^L samun, I. smak samun, smak tbal. II. rampas.
sami, I. Sk. ktua ugama Buddha. II. Ar. tinggi pangkat.
samir, daun nipah di-buat kajang.
'-L sanak, (sa-anak) saudara, krabat.
^jL sawat, I. saiuat sandang, slendang di-sandang. II. psawat, jntra.
sawar, (1) ppah pngpong p- landok; (2) sawar-sawar, gawar- gawar, smboyan tgahan.
sawang, K. jaring laba-laba.
sauk, T. tangkap dngan tali yang di-tebar. II. sauk blanga, tutup blanga. III. tanggok. IV. sauk tangis, triak tangis. V. Pa sauk, pncburi.
sawah, bndang.
sahut, jawab.
^L sayat, hiris.
saying, brsaying, brsama, br- timbal.
-i,L sayap, kpak ; sayap tant&ra pasokan, tantra yang di-kiri- kanan.
sayu, hiba, sdeh, pilu, walang.
sayup, jauh sa-ujana mata mman- dang.


C 76

i

oCsbawa, prmai, elok, rupawan.
sbab, Ar. krana.
sbat, rembat, ssah
subhana, Ar. yang maha suchi.
sabda, Sk. kata, prentah, suroh.
sabdu, Ar. tashdid.

T~

'y-

_V-

t

stu, J. = rsta.

satwa, Sk. binatang ; marga satwa

stolop, Hol. plita brgantoag.

siti, Ar. nche, glaran prmpuan
yang brbangsa.

stia, Sk. janji yang tgoh waad.

stiawan, yang tidak mungkirkaa
janji .

sbrhana, Sk. lngkap, chukup ia-lah pakaian. ol?" sajadah, Ar. tikar smbahyang.
sabat, Ar. tujoh. sjarah, Ar. salasilah kturmnan.
sbak, bah. sjat, tuskan.
sbal, ksal hati, pilu, rawan. £? saja, Ar. (1) rangkap, sama bunyi ia-lah shair ; (2) tampan.
sbani, malis, turun warna. sijil, Ar. dattar ; ijazah.
sbu, ssak, pnoh. sujud, Ar. tundokkan kpala ka- tanah.
sbong, sa-ruas buloh. sjahtra, Sk. aman, sntosa.
sbun, pnoh ; prigi sbun, bisul sbun, bisul tiada brmata. sihir, Ar. ilmu yang ghaib.
sbai, kain slendang. > sahal, Ar. wang tunai.
sbek, ehmek, ia-lah kanak- kanak tatkala hndak mnangis. sahor, Ar. waktu dinihari.
sabil, Ar. jalan ; ibnus-sabil, pngmbara. sutra, Sk. bnang yang kluar dari-pada suatu jnis uTat. sakhawat, Ar. kmurahan. sakhalat, Fars. sa-jnis kain dari- pada bulu kambing. sakhi, Ar. murah hati. *
stru, Sk. musoh.

stria, = kashtria.

stanggar, Port. snapang.

stanggi, Sk. bau-bauan di-bakar
dari chndana.

sutli, Hind. bnang kasar pnjahit
kain layar.

saudara, Sk. adek-bradek.

sdrhana, Sk. sdang, prtngah-
an.

sadas, Ar. yang knam.
sdak, trsdak, trblahak.
sdkala, Sk. sntiasa. =


[. 77

T sdlinggam, Tam. suatu jnis rmpah merali champoran chat ; sandura Hind.
ij-^ sdan, trsdan-sdan, tresak- esak.
i X**/ sdu, trsdu-sdu, tresak-esak.
sdut, isap, dngan hidong.
o A%v sdeh, = hiba.
V.A~ sdia, Sk. siap.
'j- sra, I. trsra-sra. II. trsra, sri.
-^yb~ srabut, srunyas, sa-macham sabut.
j'j~ sarati, Sk. gmbala gajali.
sradong, srandong, trsarok, trdorong.
srasah, I. Fars. sa-jnis kain yang ttal. II. sampah.
srapeh, srpeh, choreng.
srapah, Sk. sumpah.
sraga, bantal bsar di-susun di- atas plamin.
srama, Sk. brsajak: mnyrama, brsama-sama.
olr- srana, I. Sk. gaya. II. srana, mnyrana, rana, morong, mash- ghull
y,- srawa, kuah pulut.
sraya, I. sambil. II. Sk. minta tolong.
A?'j- suraya, Sk. bintany suraya, mata- hari.
v->j srba, Sk. aneka.
L> srban, Fars. kain yang di-lilit di- kpala.
>-j* srbu, mnyrbu, mnrpa h- ramai-ramaian.

srbah, srbah-srbeh, ta kmas, mlkai', jurai-tabai.
srta, Sk. brsama ; dan ; mnyr- tai, mnolongi, mnyablahi."
srat, trsangkut; orang branak susah.
srtup, tutup. = 9
srja, sa-jnis kain.
jW- sardar, Fars. panglima bsar.
i3-V- srdak, Jtladak.
srdam, bangsi, suling.
srdeh, trsrdeh, trsedak ia- lah prut bunchit.
sardi, Fars. Hind. slsma kuda.
sartan, Ar. ktam dalam bintang dua-blas.
b srang, I. mnyrang, langgar. II. srany mnyrang, brkilau- kilau. III. ktua khalassi.
srangkak, rbat pokok dngaa duri.
srangga, I. Sk. lbah. II. J. mrchu gunong. III. J. nama bunyi-bunyian.
sranggah, brtongkat lutut.
srngam, lampau saprti smut dalam gula, bulu dalam hidong ; makan srngam, glojoh.
-b~ srap, sap, jrap, pdap, msra, mndak.
\-b~ srpa, apuah, doa.
srpeh, choreng.
srpai, choreng.
srak, parau.


L 78 ]\y

'-r*

Jj"

Jj~

5J*"

srkup, tangkap ch-bawah s-
rkap ; tutup dngau tudong.

srgut, K. glojoh ia-lah krja.

srgap, trpa.

srgam, trsrgam, trdiri dng-
an bsar-nya.

srgah, mngrgah, kjutkan.

sroda, srangkai duri.

srodi, chanaikan prmata.

sronot, mnuronot, mnyusup-
nyusup

sronok, K. sdap di-hati.

srunai, Fars. natiri, bunyi-bunyi-
an saprti trompet.

srlah, puteh, brchahaya.

srling, plobang.

sram, mriap-riap rasa hndak
dmarn ; sring sram ; br-
sram, mrmang ia-lah bulu
kuda.

srmbap, trsmbap, trjatoh
ka-hadapan.

srmpak, ta chrmat ia-lah
krja

srmpu, lunas sagor.

surmah, Fars. chlak.

sranta, mnyranta, warwarkan,
bahkan, rewakkan.

srnjang, tgak, umpama-nya
tiang.

Srandib, Fars. Pulati Selan.

srandong, trsrandong, trsan-
dong, trdorong, trtadong.

saru, Ar. sa-jnis pohon.

srau, isi (kuku, gading, gigi). *

sarwa (sru), Sk. smua, samista.

sroh, susut.
iSj~ sri, Sk. I. Malia Dewi II. yang brchahaya III. tngah ; sri balai, tiang sri. IV. jauhar, manikam. V. ambil madu ; kun- tum di-sri kumbang; ambil sri ; trsri.
Suriani, Fars. brknaan dngan ngri Suria.
sriawan, sakit lidah.
ix-j~ sriding, riding, tpi hutan.
sring, I. di-pintal, siat ia-lah bnang krtas. II. = sram sring sram. III. brsring, kluarkan suara yang mrsek. IV. J. sring kali, krap kali.
Jij~ sringai, mnyringai, sringing, jringing, kreseng.
iS'j~ srek, I. jran, mnysal, taubat. II. kpichekan.
srigala, Sk. anjing hutan.
sastra, Sk. ramal, tib nujum.
sastrawan, Sk. ahlun-nujum, tukang tilek.
ssar, tolakkan.

sarwal, Ar. sluar.

sroja, Sk. bunga tratai.

ssap, I. isap ; ssapan burong.
II. sira, taram, jnut. III. N.S.
smak tinggal; yang brssapan;
yang brjrami.


[ 79 ]

Jr ssak, I. naza Ar. singkat nafas. II. (1) pnoh ssak, tumpat ; (2) putus blanja.
ssma, Sk. pnyakit hingus.
ssah, pukul dngan rotan. jCu,
satah, Ar. iangkan rumah Arab. J£L
satar, Ar. baris.
ooV*.-* saadat, Ar. bahagia.
r Sang, I. (1) glaran dewa yang
bsar ; Sang Yang Tunggal, Sang Yang Guru ; (2) giaran
dewa yang kcnil ; Sanj Hanom- an, Sang Ranjuna ; (3) glaran raja Jawa ; Sang Nata, Sang Aji, Sang Ratu; (4) giaran binatang; Sang Kanchil, Sang Tupai. II.
Pars. batu. '^

sangsara, Sk. adzab, seksa. L
X X songsang, trbalek ; songsang katak, s. klalak, chongkang k-

lalak, K. tidor mlintang bujor.
h~*~ songsong, mngongsong, mnrpa, mlawan, mnongkah harus ; ' ^
mngalu-ngaiukan.
sengseng, selakkan ; fajar m- nyenseng, chrah siang; seng-
sengkan tangan baju.
dli. sangka, I. Sk. agak, trka. II. Sk.
sa-jnis siput yang bsar bangun-
nya sa-akan trompet. Sangka
Kala, srunai di-tiup Israhl pada
masa (kala) hari kiamat. vfSL
sngkarut, brsngkarut, (1) br-
kait-kait ia-lah akar; (2) sangkut dNi^
dngan utang.
sngkang, rembat ; trsngkang,
trmngklan.
sungkap, trsungkap, ianggal sa- prti kuku atau gigi. \$L
sangkak, sangkalci, bantahi,
galangkan.

sngkak, urutkan prut lpas
branak.

sangkal, sangkalkan, tidakkan,
natikan.

sungkal, mnyungkal, mnchung-
kil, mmbajak, mlambok.

sngkla, Sk. kongkong gajah,
blnggu gajah.

sngklang, brplok tuboh.

sngklit, tali panjat.

sngkling, chngkling, tangan
di-tindeh ka-blakang.

sangku, batil.

sangkor, lmbing di-ujong sna-
pang.

sungkup, tudongkan.

sngkuap, (1) langkit-langit sing-
gasana ; (2) Ml. srambi ; (3)
Pk. rumah dapor.

songket, I. brpakankan bnang
mas. II. umpil.

singketa, I. Pk. brsingketa, br-
dndam. II. N.S. brpuah ia-lah
brlawan dngan batang kladi
akan mmbuang bala dari sawah.

sangkil, ta sangkii, ta kting-
galan ia-lah buah-buahan.

sngkelat, brslekeh.

sangga, (1) tpiskan ; sangaa
mara, sangga bunoh ; (2)

sokongkan ; sangga buana.

sungga, J. bsi taji, mmachu
kuda ; mmjungga, mnggoda.

snggania, Sk. prsakutuan.

snggara, lnggara, klnggara,
plihara.

snggayut, brgayut, brgantong.


[ 8o

sanggar, J. makam kramat.
d t* sanggrah, I. Port. smbleh. II. psaiiqgrah(m, J. prsinggahan, rest-house.
singgasana, Sk. takhta krajaan.
c~ singgang, masak dngan asam.
sanggam, mnijaiiggam, pinjam pakaian kitab-kilab.
snggau, (1) jangkau, sangkau, chapai ; (2) (api) mnjilat.
sanggor, Fars. bakul rotan.
S sanggup, mngaku, chakap.
snggok, (1) anggok ia-lah orang mngantok ; (2) tumuskan (k-
pala ka-tanah).
singgah, prsinggahan, (bmni), parasang, tarsang Fars. farsakh Ar.
<3r*~ sanglok, K. gugor branak ia-lah binatang.
sngau, chakap mnghidong.
sngit, pdas masok hidong, pdas ia-lah prkataan; sngitkan, kun- chupkan (hidong).
sufrah, 4r. alas tmpat makan dalam majlis.
jjVLw spatu, Port. kasut.
sipahi, Fars. Hind. lashkar.
V>- Sprba, Sk. (1) nama sa-orang bidadari kindraan ; (2) pada suatu riwa.yat vang salah ia-lah mnyusok Palembang
i5> sprai, Hol. gbar. slimut.
spoh. chlup.

]

spui, lmah-lmah ia-lah angiD.
spah, I. hampas sireh kunyahan. II. spah putri, nama sa-jnis burong.
C spai, brspai-spai, pchah.
sakti, Sk. yang broleh kudrat mnyalahi adat ; ksaktian, kudrat itu.
seksa, Sk. sngsara, adzab, k- ramah.
saksama, Sk. slidek, siasat yang halus.
saksi, knyataan, ktrangan.
r sokma, Sk. jiwa, nyawa, roh.
'>C skara, J. bunga.
-CC skdup, Ar. sela unta.
jc skar, J. bunga, skara.
jj- sukar, Fars. gula.
~,c skrba, Sk. saudara sa-ibu sa- bapa.
-cc skrup, Hol. paku pulas itek.
A-C skanda, bunga, skara.
c. sakinah, Ar. sntcsa, aman.
^JC skochi, Hol. prahu dayong.
y!,C skopong, Hol. pakau dayong, spades.
kjjC skul, gobok, gopong N.S. glok Pk.
skonar, Ing. kapal tayar.
^c skul, sa-jnis bijek makanan.

C sikkah, Ar bangun mtraan
** wang.[ 8i ]

skah, patah sndiri, trkopek ia- lah dahan.
sikkin, Ar. pisau.
sgara, I. Sk. lautan. II. = Fars. shagar, gula. III. skara, skar.
bunga.
sgar, I. sihat. II. kalam kabong.
\JL sgra, Sk. bangat.
$- sgala, Tam. smua.
/ sganda, Sk. harum.
vpL sguro, Port. surat kiriman dari
pgawai krajaan.
sgah, snak prut.
sgi, sudut ; prsgi, brsudut.
sla, slang ; brsla, brslang.
C*~ silah, Ar. snjata.
L^L slada, Port. rojak ; niingak slada, minyak bagi rojak.
slara, pucliok daun (srai, tbu) yang sudah tanggal sndiri-nya.
slarong, dnai gajab.
0j%, slaroh, (1) sntiasa trjual ; (2) slarohkan, samakan, tidak di- pangkat-pangkatkan.
^L slasar, srambi.
*L>L slaseh, Sk. sa-jnis pokok ; mabok slaseh, pning lalat, khiali.
salatin, Ar. sultan-sultan.
^SiL slaka, I. rangka (buloh) prasap. II. J. perak.
*iiL sulalat, Ar. kturunan, salasilah.
fiL salam, Ar. sjahtra

DL slamat, Ar. ksjahtraan.
Ojj ^L slayut, krpak pnghalau bu- rong dari sawah.
jr- slbu, saujana ia-lah laut.
soldadu, Port. ashkar.
suldi, (Ar. (_?aL ) buah suldi, buah khalkum.
J- slar, I. tunu dngan bsi panas, II. mnylar, mlata. III. nama ikan.
silasari, nama sa-jnis baju purba kala.
silsilat, Ar. kturunan.
L>L salasilah, = silsilait.
sultani, Ar. yang di-bangsakan bagi Sultan.
sultanat, Ar. krajaan Sultan. LL prmaisuri.
JTjL slang, I. brlat. II. slangkan. sdangkan. slangka, tulang leher.
slongkar, mnglongkar, chari dngan mmbongkar.
slongkang, falsu, lanchong ia-lab wang.
y slap, trslap, di-masoki shaitan ; mnglap, brasa di-masoki shaitan. slpa, chlpa, chmbul bulat saprti jam di-gantong pada pinggang.
slak, kanching pintu.
^V-.
6


[ 82 ]

sluinbar, durl. sliri, krusi.
slumbu, K. klongsong ular yaug di-salin itu. slisa, pluang, lga, lapang.
slmbubu, puting bliong. slisir, mnyisir.

o-a simpai (llapan bangun-nya.

slempang, slepang, trlintang
pada bahu ia-lah kain.

Slampuri, kain S. kain yang di-
prbuat di-ngri Serampor di-
Hindustan.

iL slampai, mnylampai, pakai
^ (ttampan) di-bahu.

jJ.*L. slisek, mnylisek, chari kutu.

<-~.6L sliseli, brsliseh, ( I) ta sa-Luju;

(2) brbantah; (3) brsongsong;
prslisehan, prchraian, pr-
bantahan.

slepang, sandang di-bahu ia-lah
goni, kain.slekeh, brdaki, chnlar.

slampit, I. anyaman saprti kon-
chet China. II. K. pnglipor
lara. slindong, lindongkan ; brslin-
dong di-balek tlunjok. brsm-
bunyi di-tngah trang.
^L sluar, Ar. chlana.
slubong, brslubong, hrslimut dngan di-liputi sakalian badan.
i^L slodang, balut mayang. l-
l> 3jL j>a-L sludip, halut mayang.
sloroh, jnaka.
slusoh, ubat mnynangkan
orang brsalin.
^_jL slupat, kulit arL
sloka, Sk. pantuli.
sli, slang.
jLL salitar, sa-kliling.
<3-xiu slidek, preksa, talahhus.
LL slera, I. Sk. badan. II, nafsu -V
makan.
slirat, brsirat.

slekoh, (1) l)rsiku ia-lab jalan ;
(2) pnjuru kota.

sligut, jalan brklit-kiit ia-lah
dalam kumpulan orang ramai.

sligi, tombak nibong.

slinap, koyakkan kulit dari
hmpulor-nya.

sleweng, Pk. mlkar, srbah-
srbeh.

sama, Ar. Jangit.

smata, Sk. blaka

smaja, sahaja.

smangat, maya badan.

samawi, Ar. bagi langit.

smayam, dudok ia-lah raja
bahasa dalam.

sembat, kuching pkak innangkap
tikus.

sambar, rampas sambi! trbang
atau brnang.

surnbar, J. brlawan

smbrani, Tam. kuda lezi br-
bulu merah.


[ 83 ]

smburna, Sk. yang Kn.asau.
t smbrip, ]>ahar jyinggan
cr*w sambang, I. brsambany, br- kawal. II. hainpa, tmblang.
cr simbang, I. simbang-siur, beng- kang-bengkok. II. pancha-roba ia-lah inusim. III. brsimbang, Pk. brehakap-chakap. IV. sa- jnis prmainan dari-pada bilab buloh N.S.
cr sumbang, salah di-mata.
smblit, I. taJi ikat kaiu. it. sakit trtahan buang ayer bsar.
smbam, (1) sungkor smbam. trjatoh trtiarap'; (2) bmbam.
sambau, sa-jnis rumput ; ubai sambau, dari-pada rumput ini.
sumbu, I. kain cholok iampu. II. c.hula badak.
sambut, mnyambut, (1) m- nrima dngan hormat ; (2) m- nrima dngan di-tadah tangan.
smbor, (1) panchorkan ayer darj mulut dan sa-bagai-nya ; (2) mnymbor, mmanchar ia-lah chahaya.
Jj^ smbul, trjongot.
Jr- sumbul, J. chmbuJ.
".Ar^ smbulu, tidak lichin, srabut ia-lali papan yang tidak br-
ktam. = J
Cr-J~^ smboyan, alamat, tanda ; yony smboyan.
<+c* simbah, siramkan ayer.
smbahyang, (= smbab Yang), puji Tuhan.

simbai, tampan, hebat.
iS** sumbi, tampal umpama-nya gigi atau papan prahu.
smbeta, Joh. papan mnyokong prahu di-atas galangan.
smar, I. hingga. II. Smar, orang klakar dalam wayang kulit (mndora).
smrbak, smrbok, mruap ia- lah bau wangi.
smrdanta, Sk. J. puteh ia-lah gigi.
samsta, Sk. sakalian. sgala.
r Samsam, orang kachokan, bapa Mlayu mak Siam.
ir sumsum, J. isi tulang.
Smang, orang liar, rambut-nya kreting, ia-Iah yang asli di- tanah Mlayu.
smangka, tmbikai, mndlikai, mndikai.
smnggah, snonoh.
smpana, brbahagia.
sampar, hawar.
sampang, sa-jnis ininyak kayu.
sempak, sumbing ia-lah pinggan.
j.i4- smpal, mnympal, songel, sogek Pk. sntil N.S. ia-lah spah tm- bakau antara gigi dngan pipi.
0-1..'-' smplat, slekeh, chmar.
smplah, clilaka
smpuras, K. brslekeh muka.
sarnpok, mnyampok, jampok., inngganggu.


[ 84

sempok, mnyempok, sampok.
aLc- sampir, I. papan mlintang dari-
pada sarong kri.. II. sam- piran (kain) = sampaian. III. ptiban sampir, J. persmbahan ka-pada raja.


simpir, labohkan sayap ia-lah
unggas.
<-,
sampil, kain nyior.
Cnlr- sumpil, J. mngumpil, smnbat. mnyumbat, palam.
sampayan, J. glaran ratu.
smna, tidak s. tiada fasal ; tiba-
tiba.
smntang, sunggoh pun
smantan, (santcm) ngior s.
baharu trdngar ayer-riya.

tr*" smntong, bodoh. dungu.
smnda, orang s. orang yang
nikah dngari prmpuan sa- X
suatu suku Minangkabau ; tm- pat s. waris sa-sa-orang prm- puan Minangkabau yang di-
nikahi oleh sa-sa-orang laki- laki.

CJT smandar, chchak nuraka.
smndal, hablor, batu chrmin. oy
y smu, tipu daya.
V* smua, Sk. sgala.
smudra, Sk. lautan.
samum, Ar. angin panas di-Tanah : .
Arab.
smilir, silir-smilir, irkapai- Ji* -
kapai ia-lah puncha kain.
smemeh, slekeh ia-lah dngaii
ayer sireh-

snapang, Hol. bdil,

snawi, sa-sa-orang yang mnjadi
khlassi di-kapal ganti tambang.

sunbuk, Fars. sambok, sampan.

sanat, Ar. tahun.

sunnat, Ar. I. prbuatan yang
mmbri faedah jika di-turut
ttapi tidak juga brdosa jika
di tinggalkan. II. brsunnat,
masok Jawi.

snta, kayu pnahan sangkar
bidang.

sntada, mntadak.

sntana, J. kluarga, kaum.

sntri, Tam. (1) dagang yang
mnuntut ilmu ; (2) dagang.

santap, makan ia-lah raja ; bahasa
dalam.

sntosa, Sk. aman.

sntong, lengkongan ; kain sn~
tong ; baju s. ia-lah baju yang
tidak brblah ; bakul sntong,
bakul galas.

sintok, mngintok. brlangir, br-
limau.

santun, trtib, sopan, adab.

sunti, anak dara sunti, anak dara
blum baligh.

suntiabu, stiabu, pdang ekor
blangkas.

sntiasa, Sk. slalu.

senting, singkat ia-Iah sluar.

sntil, smpal.

snja, Sk. prmulaan malam,
silam ; snja kala.


85

Cj\+~ snjata. Sk. alat piawan musoh.
sunjam, trsunjam, trtnmus.
snjong, kayu prgantongan t- ngah nuracha.
snjolong, brmunchong panjang; ia-lah jnjolong, ikan smbir.
snda, gurau.
sinda. sahaya + nda, sahaya.
sndawa, insiu, suatu jnis garam, ramuan ubat bdil.
sndat, ktat.
A t*- sandang, pakai trlintang dari bahu.
+~ sundang, pdang Bugis yang pendek sa-akan-akan kris.
+- sndal, I. isikan prslisehan yang longgar supaya ia ktat. II. sn- dalkan, churi.
sndu, sdu.
sndura, sindura Hind. sdling- gam.
sundus, Fars. sa-jnis kain yang brbunga.
b^ sandong, trsandong, trdorong, srandong.
b*~ sndong, pasongan gajah, krbau.
Jb^- sondol, mnyondol, gese' dngan kpala.
sndi, Sk. (1) engsel tulang ; (2) engsel; brsndikan, di-rapatkan.
r snam, 1. isi bnda chlupan. 11. brsnam, (1) btulkan urat ; (2) brkawaad.
snonoh. patut, baik
o*y-M Snohon, .1. glaran raja ateu dewa.

c sni, halus sa-kali.
r Sunni, suatu madzab orang Mus limin.
i * snyampang, tlanjoran.
\ sua, brsua, brtmu.
suat, trsuat, trhnti krana gndala atau tmnpul hati
w suara, Sk. bunyi suara.
jV suar, api smboyan.
suang, suang-suang, mudah.
suaka, Sk. prlindongan ; orang brsuaka, orang brgantong pada orang lain, umpama-nya orang brtandang atau orang miskin .
suani, psam-psam, sram kuku.
suami, Sk. laki.
sobok, pnyobok, pnchkup, pn churi.
soja, trsoja-soja, brtundok-tun dokan krana hormat.
o^r- saujana, Sk. sa-jauh-jauh pman dangan.
suji, I. tkat. II. sa-jnis biji- bijian bagi makanan.
suchi, Sk. brseh; tanah yang suchi, Makkah dan Madinah ; hati yang suchi, ikhlas.
suda. ranjau.
saudara. Sk. adek-bradek.
saudagar, Fars. orang brniaga.
sudang, slodang
sudah, Sk. habis, slsai

/


[ 86 ]

S-^y- sudi, redza, suka.

Jj~~ Sufi, Fars. suatu madzah Farsi.

jy~

lr

3jj~

S^jy-

Sjy~

lSjj-


5'

sur, Ilind. babi.
sura, Sk. dewa ; pahlawan. ^y-
sorok, mnyorok, smbunyi dng- an di-lindongkan umpania-nya kuku.
suarga, Sk. = shurga. suralaja, Sk. kindraari
suram, klam ; muram. ^ j
sor, ,T. ptang.
surai, (1) chrai ; brsurai, br- chrai ; (2) blah rambut dngan tangan ; (3) (bahasa raja) ram- but.
suri, Sk. raja prmpuan. suasti, Sk. bahagia, saadal.

s~y- susor, lpi ; mni/iisor, brjalan di-tpi ; susoran tangga, pm- gang tangga.
susup, mrayap ka-bawah ; miuj- usupkan, lpaskan di-bawah ; susup-sasap, susup-lnrnp, ta tntu hala.
susok, I. ehuehok. II. susok, mngusok, mmbuka ngri. III. susok jijak, tampan. lokoh. IV. lobang butang.
susul, turut.
A~y~ susoh, taji ayam ia-lah daripada sisek.
X ^y- sungut, patii, misai nlalang.
Jyr songar, .1. gaya.
sungu, ,1. tandok.
sungil, smpal.

V

V

4j>-

r>-

sopan, lrtib, santan.
sopoh, inni/opoli, mnjulang.
supai, Hind. sipahi, ashkar.
suka, Sk. ria.

sukat, kalau-kalau.

sukum, Ar. (1) choreng ; (2)

hitam ia-lah anjing.

sogok, intu/oaok, isharatkan ;
brsoc/ok-sogok, hranggap-ang-
gapan, sul ang-mn yulang,

sugun, tumuskan

sugi, (1) ehungkiJ buangkan
kotor ; (2) gesekkan (damar).

sula, Sk. (1) ranjau trdiri : (2)
panchang pmbunoh ; (3) pnyu-
eliok daging panggang ; tri snla,
tombak kbsaran brchabang
tiga.

sulor, I. tunas, II. mmjnlor,
mnjulor. III. suloh, kakap.

sulang, suhmg-mni/ulang, sogok
ia-lah minum.

solak. Pen. redza, suka.

sulam, I. tkat. II. K. iniu/ulam,
ganti pokok padi mana yang
mati.

sulah, botak ; lada snlah, lada
puteh.

suloh, (I) damar. andang, jamong;
(2) kakap.

suli, cliichit.

sum, 1. Lulaiig s. tulang ari-ari.

II. sa-jnis kapal purba kala.

III. Pen. buat sum, mrajok.

sumor, J. prigi.


suai, J. sa-snai, brsatuju. II. Ing. lali suai.
soyat, soyak, koyak.
soyak, koyak.
sahaja, Sk. clnmia. iS
sharah, Ar. pti bsar. jy.
sahaya, Sk. (1) hamba ; (2) aku. W
siar, brsiar, briatu.
3 sayarat, Ar. bintang bridar. tr
siasat, Ar. 1. preksa, sbdek. II. luikum jadi pngajaran. III. tadl)ir.
sialang, Joli. Ml. toalang ; jnis ])ohon tmpat sarang lbah. <3W-
siamang, Sk. sa-alean-akan ungka hitam.
sihar, tpi. i
sibor, chebok. /v*
sibok, ssak dngan pekrjaan ; brsiboki brgulut. CJV~
siat, soyat, kuliti
sitar, Hind. sa-jnis kchapj. U~
sitak, pti raja.
Ju situn, pasu tmbikar brkilat. Saiyid, Ar. tuan, pnghulu, png- gilau orang laki-laki kturunan dari-pada Nabi Muhammad. JUr-
A;w sida, sida-sida, orang si-pontong, pgawai dalam. sidang, juma'ah prsidangan, mashuarat.

sedak, bri ktal ia-lah rbana ;
diulok trsedak, dudok trsan-
dar.

saiyidina, Ar. pnglinlu, tuan.

saiyidi Ar. ya tuan !

sidi, Sk. inak])ul, mus.tajab, sah.

sir, Ar. nafsu. shahuat ; raliasia.

sira, I. balut kueli dngan gula.
IT. glaran orang Jawa. III. ( =
garam) ssapan, tarain, jnut.

serang, jarang.

siring, prkarangan mnangkap
ikan.

sirap, pukau, ilmu bius.

serak, serak-serakkcm, taborkan.

siram, dirus, jirus, mandi ia-lah
raja-raja.

serok, serokan, suak ayer.
serah. merah.

sirah, Ar. cheritra.

sirai, hrdandan ia-lah rambut.

serek. mnyerek, pura-pura galak
ia-lah ayain.

sisa, Sk. lbeh, reja, remah.

sisip, slitkan. *

sisil, sengsengkan

siseh, mnyiseh, brsliseh.

sisi, tpi yang hampir.

siang, I. potong dan basoh daging
krana hndak di-masak. JL
sinar.


[ 8 ]

Vij*_

singa, Sk. asad Ar. raja sgala
binatahg darat.

t

Sailan, Fars. Selan.

saif, Ar. pdang.

sepet, kuyu, kchil ia-iah biji
mata.

sifir, Ar. angka.

sipu, trsipu-sipuan, malu-malu.

sipi; tpi.

siak, pgawai masjid di-bawah
bilai.

sikap, I. sigap, usul s., usui jijak,
rupa, gaya. II. burong sewah.
III. baju s. sa-jnis baju

sikin, Ar. pisau.

sekah, pantas.

sigap, = sikap.

sigong, mnyigoiiij, pukul dngan
siku.

V

Oc-v,

o<>

V--.

silam, I. malam. II. silam-ban,
Sk. lawan mrbutkan lunang,

silau, kilau, chahaya yang ta
boleh di-tntang.

silu, malu.

sileh, mnyileh, ganti rugi ; sileh
mata, pembrian di-tebengkan
kapada ramai kmudian di-ambii
balek.

sirna, J. rimau.

seman, batal umpama-nya tapai.
siman, barang siapa,
semah, jamuan hantu.

sena, Sk. ashkar.
sinar, chahaya.

liAi- segok, kekok, changgong.
sigai, tangga.
sela, Port. plan-t
JW- sial, malang.
sila, I. Sk. (1) dudok dngan m- lipatkan kaki; (2) silakan, jm- put. II. Sk. batu ; batu maang sila.

^s. siau, kbah dari-pada dmam.
siong, taring.
siuman, sdar.
sewah, I. sa-jnis pdang. burong sikap.
sinyor, Port. tuan.
sa-nya, = sa-sunggoh-nya.i_pV
i shafir, Ar. karangan brsajak;
ahli shair, pngarang.

JVi

Shafii, suatu madzab Muslimiu,
shal, Fars. slendang.


Sham, Ar. Syria.
shah, Fars. raja.
shahid, Ar. (1) saksi ; (2) mati brprang sabilullah.
j*' shajrah, Ar. sjarah, salasilah.
sharab, Ar. minuman.
<1^ i sharbat, Ar. minuman yang manis.
sharat, Ar. fasal ; atoran.
shara", Ar. hukmn Islam
shurga, Sk. tmpat slamat shurga-loga, kindraan.
<0 i shariat, Ar. hukum ugama.
- sharif, Ar. bangsawanglaran pada anak chuchu RasuluMlah.
sharik, Ar. orang yang sa-kongsi.
sharikat, Ar. kongsi, prsakutuan.
shatar, Ar. I. sutra. II. baris,
shatranj, Fars. chator. *
shaeri, Ar. yang brknaan dng an shaer.
shutaat, Ar. prtolongan NabL

shafakat, Ar. ihsan.
& shak, Ar. waham
shakar, Fars. gula.
shukor, Ar. mnrima kaseh ka- pada Tuhan.
shams, Ar. matahari.
shamsiah, Ar. yang brknaan dngan matahan.
shamshir, Fars. pdang.
shahadat, Ar. akuan saksi.
shahadan, (1) dan ; (2) dan lagi.
shahr, Ar. bulan.
shahmura, sa-jnis snjata purba kala.
shahwat, Ar. ksukaan.
shahid,
r Shaikh, Ar. (1) ktua ; (2) guru ugama ; (3) = shdh. Hikagat Shaikh Mardan, Ht. Shahi Mnr dan.
shaitan, Ar. iblis.
shaitani, Ar. yang trbit dari-pada shaitan.

u

y\^> sabun, Ar. L puteli ; orang

orang balar. £1 bnda langir
Eropah.

sahib, Ar. tuan ; yang mpuntya..
.sjU sadik, Ar. bnar, lurus hati,.suboh, Ar. cbrab siang, tajar.

jycsabar, Ar. tahan hati.

sah, Ar. nvata.


[ 9 J

sahabat, Ai\ kawan.
sihat, Ar. sdap badan.
r sahih, Ar. bnar. btul.
J-Xo sadar, Ar. dada.
Ai j-Xo sadariah, Ar. baju kotek Arab pakaian oran.y Haji
sdkah, Ar. Surnia, drraa, pm- brian.
surahi, Ar. balang, klalang.
^\j.O sirat, Ar. jambatan yang brang nuraka, di-lalui kmudian hari. mnya- mreka
^ JiO saraf, Ar. tukar wang. saraf, nahu. Jlrnns-saghir, Ar. muda kchil pangkat. pada
yW5 saf, Ar. baris : brsaf-saf, baris-baris. br-
sifat, Ar. rupa.
sati, Ar. suchi, ikhlas.
salawat, Ar. mnguchap Rasul.
salla, slamat, bahagia.
salib, Ar. kayu dpang.
samim, Ar. tidak brchampor, sahaja.
sawab, Ar. yang bnar.
suf, Ar. sa-jnis kain.

dzubu, Ar. srigala. dzaif, Ar. lmah badan.
Jr dzuha, Ar. pagi, matahari naik. dzalalat, kssatan, salah.
dzarab, Ar. pukul (angka).
dzarurat, Ar. paksa, kwajiban. <(P dzammah, Ar. baris di-hadapan.


<3^ tabak, Ar. talam, mangkok tutup yang bsar. tahir, Ar. suchi.
o^> taun, Ar. hawar, cholra. taif, Ar. orang kawal.
it-\L taat, Ar. stia. dti3 tabal, Ar. nobat: tabalkan, raja-
kan, lantek.


[ m ]

tabib, Ar. bomor, (iukun. tawaf, Ar. brialan (Kaabah). l)rkliling
tabiat, Ar. feel, klakuan. \
taraf, Ar. pangkat. d>> tuba, Ar. ksntosaan.
taam, Ar. raakanan. tulan. Ar. angin ribut.
talak, Ar. chraikan, taul, Ar. panjang-nya ; lama-nya.
tama, Ar. haloba, loba. & tair, Ar. unggas : trbang.dzalim, Ar. aniaya. > dzil, Ar. bayang-bayang; dzil
dzahir, Ar. (1) nyata, trang ; (2) jadi ka-dunia. Allcih fiVl-alam. dzohor, Ar. trglinchir matahari.

L

A \s. abid, Ar. brbakti. taat kapada Allah. aliat, Ar. mrtabat ktinggian.
' am, Ar. tahun.
' adat, Ar. rsam, amm, Ar. bagi ramai.
Jac.
adil, Ar. bnar hukum.
* ammat, Ar. orang ramai.
arif, Ar. bijaksana. *
. ,\c ' aib, Ar. malu.
ashik, Ar. brahi ; leka.
ibad, Ar. hamba-aamba, abdi-
aliat, Ar. sihat, sdap badan. abdi.
aiam, Ar. dunia sjIa- ' ibadat, Ar. khidmat, kbaktian kapada Allah.
alim, Ar. brihnu mngtahui. t- ibarat, Ar. prumpamaan.
ali, Ar. rnaha tinggi, tinggi pang- kat. AS- abdi, Ar. hamba.


C 92 j

ajaib, Ar. hairarkan. adzim, Ar. muazam, mulia.
C. * ajab, Ar. hairankan. Jks. afrit, Ar. jin cHlaka.
? Ajam, Fars. Farsi. sj\is. ukab, Ar. rajawali.
adalat, Ar. kadilan. akad, Ar. ikat, tgohkan. ,
s-\ as- adawat, Ar. kmusohan. akal, Ar. budi bichara.
* adzab, Ar. seksa, sngsara. Oiit akik, Ar. sa-jnis prmata.
JAt u-^ udzor, Ar. minta diri. arash, Ar. takhta Allah taala. 4>5.%S£. akikat, Ar. hari brakikathari mula mnchukor budak.
aradl, Ar. skatan, gndaia. akas, Ar. balekkan; dngau 'akca, trbalek.
arudz, Ar. ilmu shaer. ala, Ar. tinggi, mulia.
J* azza, Ar. brhormat. alamat, Ar. tanda.
u^lo* Izrail, Ar. malikul-maut. alam, Ar. bndera.
azal, Ar. pchat, pchatkan. * ilmu, Ar. pngtahuan.
o ' azam, Ar. maksud. tk ulama, Ar. orang-orang alim.
5> izzat, Ar. martabat, kmuliaan. ilc- ilat, Ar. bala, ksakitan.
>-> ' aziz, Ar. di-kasehi, mulia. ' ala, Ar. di-atas ; ala kadar-nga, di-atas yang trdapat.
azimat, Ar. tangkal. r* alaikum, Ar. di-atas kamu.
^ix. ashkar, Ar. soldadu, lashkar, tn- tra. Vi.c isha, Ar. malam. ' umor, Ar. usia.
* ishk, Ar. prchintaan, kasehu A uiurah, Ar. suatu daripada pkr- jaan naik haji.
S"AC- ' asabat, Ar. waris laki-laki. > ' amal, Ar. prbuatau.
gjbs. asar, Ar. ptang. atarik, Ar. nama suatu bintang, AjiUjC. inayat, Ai\ pliharaan, takdir Allah. anbar, Ar. ambar.
>Ofc atar, Ar. minyak harum. JCS* inda, Ar. pada, dkat, srta,.
' adzmat, Ar. hebat. unasir, Ar. mpat kjadian yang asal.93 ]

awan, Ar. pnoiong.
8Jl^ urat, Ar. kmaluan, faraj.
jVjS- aiyar, Ar. pnipu.

aib, Ar. malu, chla.
6 ain, Ar. mata.

t

ghalib, Ar. I. mnjaya. 11. yang biasa. ghulam, Ar. budak, hamba.
(ilc. ghani, Ar yang kaya. laic- ghalat, Ar. khilaf, silap, alpa.
c. ghaib, Ar. hilang. lnyap. ghuluf, Ar. brkulup.
jyp- ghubor, Ar lengah. > ghali, sa-jnis prahu layar zaman dahulu.
ghurab, Ar. sa-jnis prahu Arab. ghalias, sa-jnis prahu layar.
gharib, Ar. (1) dagang ; (2) ganjil. ghair, Ar. bighair, mlainkan.
ghasal, Ar. mandi w ghairat, Ar. ksukaan, kgmaran,
gram.
jy- ghafor, Ar. amat rahim. ghilat, Ar. mnjarah.

1 t ngada, mngada-ngada, bawa diri dngan tidak mmatut. £ t* ngrang, mngrang, mnghrek.
j\.l ngadah, mngadah, tngadah, pandang ka-atas ngran, I. ngrun, marah. 11 grun, takut, dahshat, srarn.
nganga, buka mulut.
ngri, dahshat, takut
ngangut, ngongalc. nglu, pning kpala.
wsVc ngapa, mngapa, knapa ngongak, ngangut.
ngras, J. hanyir, busok. ngilu, sram tulang.


[ m ]

____

Farsi, Ar. Ajami, fadzuli, Ar. lerduli, pduli, endab- kan.
O.A* tarik, Ar. yang mnchraikan ;
yang mmbezakan. Oa.9 fidzat, Ar. perak.
O-A iasik, Ar. drhaka ka-pada Allah. fadzihat, Ar. kji, mnchla.
fal, Ar. alamat, padah. 0 iitrah, Ar. zakat badan.
*4j\j taidah, Ar. guna, untong. futur, Ar. inakan pagi.
lathah, Ar. baris di-atas. faal, Ar. klakuan, tabiat.
tatwa, x\r. ptua, kputusan fakir, Ar. orang miskin.
bichara olek mufti.
A fajar, Ar. chrah siang. <5. fakih, Ar. alim, alilil-fikah
iirasat, Ar. (1) ilmu mJiliat feel U iikir, Ar. sangka,
sa-sa-orang dari-pada susok badan-nya ; (2) kitab ilmu itu.
u^.J faraidz, Ar. bahagian harta psaka. fukur, Ar. tfkor, tmnong dngan brkkir.
& 1'araj, Ar. kmaluan prmpuan. iulan, Ar. si-fidan, si-polan, si~ anu.
J**v9 firdaus, Fars. shurga. farsanj, Fars. irkoran sa-jauh lima batu. Au lalak, Ar. chakrawala ; ilmu ilmu chakrawala.
u> faradz, Ar. wajib, ta dapat tiada. U.3 fana, Ar. binasa.
cA*> firman, Fars. prkataan Allah taala. 6* fani, Ar. = fana.
6> 1'urun, Ar. dapor. fuad, Ar. hati.
J-.9 fasal, Ar. (1) bahagian dari-pada fi, Ar. di.
bab ; (2) krana, sbab. ij
^-.9 fasih, Ar. pitah mulut. pandai firuz, Fars. jaya
c* brkata-kata.
fasihat, Ar. kpandaian mulut. firuzah, Fars. batu pirus. )


f 95 J

patri, ptri, bnda akan mn- chantimikan barang-barang l- boran.
patong, I. gambar yang di-bntok. II. sa-jnis blalang
6>Vi patok, mmatok, pagut, chetok.
ii\i pati, I. kpala susu atau santan. II. dnda pati, beia orang mati. III. Sk. patih, wazir, mantri. glaran orang bsar-bsar .Tawa.
patek, hamha, sahaya, ia-lah bahasa dalam.
ij-i> \.3 patil, I. kpatil, prkakas pnarah kayu sa-akan rembas rupa-nya. II. sungut-sungut rama-rama dan sa-bagai-nya.
v^u pajoh, glojoh.
->^la pachar, prmadani, zaman dahulu.
o^\i pachak, 1. chachak. II. biasa.
cWV pachal, hmnba yang' hina.
N?-Va pachu, mmachu, grtakkan (kuda).
Jb*A pachul, I. trpachul, trjngul. II. J. changkul.
e^S pachai, bau bauan dari pada chndana di-rnjiskan pada mayat ; laksamala, N.S.
pada, f. Sk. kaki ; sri pada, glaran raja. II. chukup ; m~ madai, mnchukupi.
*1j j\.3 padat, sndat, trekkan.
paduka, Sk. kakiglaran raja atau anak orang baik-baik di- dalam surat kiriman.

padam, I. matikan. II. Sk. meraM padam, merah bagai bunga padma, merah lbam.
padu, I. tiada lompong. II. hr- padu, trbang prgi balek.
0^V* padah, I. alamat, tanda. II. m~ madah, mnjmput.
para, I. Sk. sgala ; para patih, para mantri. Al. orang para, orang kawal.
\jrA paras, I. wajah, muka. 11. rpaug; mmaras, mrpang. III. sng- gat, hingga.
parap, I. mmarap, ilukul dngan tulang pmarap. 11. gasak, lan- tiik, radak makanan.
parak, Ar. chrai, )
PVi param, param-param, pparam, bdak panas.
parau, garau, srak.
paro, sa-paro, sa-paroh, sa- tngah.
paru, paru-paru, pcparu, rabu.
parut, I. bkas luka. II. mmarut, (klapa) gosokkan klapa atas papan brduri.
parah, trok ia-lah luka.
pareh, mmareh, bahagi daun pakau, buang undi.
pasak, I. baji, paku kayu. II (mata) pasak, biru muda.
b-[i pasong, blnggu.
pasok, pehak ; brpasok-pasokan, brpuak-puak.


[ 96 ]

Pangah, I. Smang Klantan ia-lah iA*
orang liar yang kreting rambut-
nya. II. J. makan.
pangos, mmangos, bunyi br-
nafas dalam ayer.
sj\j l\ X papa, Sk. miskin. papas, mmapas, kmaskan ia-lah kajang khaimah; tanggalkan ; y&V> f*VI
churi habis.
J pakal, palamkan papan prahu
dngan ggala. X \ a
pakan, I. bnang kain tnunan
yang mlintang di-dalam akek. II. kbal. III. J. makan.
cAi
pagan, tgap, sasa. X
f\i * pagu, pran.
i\i pala, pala-pala, tlanjoran, habis.
)\i palar, minta bnda yang sadikit. V-J
palam, sumbat.
palut, balut.
yu palong, tmpat binatang makan dalam kandang. cAa*
paloh, lkok atau lopak brisi ayer.
0Ai paman, bapa pndakan, bapa saudara.
pamor, urat bsi kras.
pamah, paya.
panus, lampu. ,
_/oV panir, Fars. keju.
li paus, sa-jnis ikan yang trbsar
di-dalam laut.
paung, Port. roti yang brbuku. p-t.

pauk, lauk-pauk, srba lauk,

pawah, upah, gaji.

pawai, pngiring raja ata
pngantin.

pahar, dulang brkaki.

paham, Ar. faham mnghrti.

payar, prahu kawal.

pais, ikan panggang.

payang, prahu pukat orang K-
lantan.

payau, ayer masin brchampor
ayer tawar.

payu, harga, nilaian sa-suatu
bnda ; trpaiju, brharga.

pabean, J. pngkalan shahbandar
mngutip chukai.

pta, Sk. gambar ; ptakan, lukis-
kan.

ptala, Sk. lapis.

putra, Sk. anak raja laki-Iaki.

ptrana, Sk. krusi krajaan.

ptras, K. bongak, sombong,
ranggi, tmberang.

pataranggas, K. kantu pontianak.

ptram, J. pisau snjata bagi
prmpuan.

ptrum, krtus, ubat bdil yang
brbungkus.

ptri, patri, tingkal.

putri, Sk. anak prmpuan raja.

ptas, mrchun.

ptam, gandek, kilat dahi pnutup
andam pngantin prmpuan.


Full Text