Citation
Ah-lah kyiu-cü Yiæ-su Kyi-toh-go Sing Iah shü

Material Information

Title:
Ah-lah kyiu-cü Yiæ-su Kyi-toh-go Sing Iah shü peng-veng fæn Nying-Po t'u-wo : feng pÊ»intang-pÊ»in : yih-pin cü siang-te-go tsih-tsoÌ‚ng
Uniform Title:
Bible
Creator:
Hoare, J. C ( Joseph Charles ), 1851-1906
Bates, J.
Galpin, F.
Place of Publication:
[Shanghai?]
Publisher:
Da-ing Peng-koh Teng Wæ-koh Sing-shü We [British and Foreign Bible Society?]
Publication Date:
Language:
Chinese
Physical Description:
380 p. : ; 22 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Chinese language -- Dialects -- Texts -- China -- Ningpo ( lcsh )
中國語言 -- 方言 -- 文本 -- 中國 -- 寧波
中国语言 -- 方言 -- 文本 -- 中国 -- 宁波
Genre:
non-fiction ( marcgt )
文本
Spatial Coverage:
Asia -- China -- Shangai -- Shanghai
亚洲 -- 中国 -- 上海 -- 上海
亞洲 -- 中國 -- 上海 -- 上海

Notes

General Note:
Prepared by J.C. Hoare, J. Bates and F. Galpin.
General Note:
Romanized text, with marginal references.
General Note:
Revised second edition with corrections

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
784566 ( aleph )
OCM43190445 ( oclc )
43190445 ( oclc )
MMSL CH407 /728031 ( soas classmark )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


att-l ah kyiu-cu

YIjE-SU KYI-TOH-GO

SING I AH SHU:

PENG-VENG E.EN NYTNG-PO TT-WO.

FENG P'lN.-TANG-FIN,

YUf-PIW CU SIAXG-TI>G« TSIH-TSOXG.DA-ING PENG-KOH TENG WiE-KOH SING-SHIT WE.

ing-go.

1 906.


british and foreign bible society.

NINGPO COLLOQUIAL NEW TESTAMENT.
Revised

Second Edition with Corrections.

wang-ping
yokohama bunsha
ing-smih.


SING-SHU-GO MOH-LOH.

GYIU IAH SHtF.

Ton-si a.

Ts. Ts'ong-shu kyi.

i C." C'ih Yi^e-gyih kyi.

j Lv. Li-vi kyi.

Ms. Ming-su kyi-liah. .

Sra. Sing-ming kyi.

f Is. Iah-shu-uo kyi.

i Z. Z-S kyi........

j Lt. Lu-teh kyi.....

I 1 S. 1 SaH-meo-r kyi.

j 2 S. 2 Sah-meo-R kyi.
| 1 W. L Lth-wong kyi-lia
i 2 w. 2 Lth-wong kyi-lia

1 L. 1 Lth-d^e ts-liah.

2 L. 2 Lih-d.e ts-liah.

Yzl. Yi-z-lah kyi. ...

Nh. Nyi-hyi-mi kyi.

Yzt. Yi-Z-t'iah kvi.

Ip. Iah-pah kyi. ...

S. S-p'in.......

Tv. Tseng-yin.

Tscing'-su. Ton-sia.
50 Dj. Djun-dao. ... 12
40 Ko. Yuo-ko......\ ... 8
27 Y. Yi-sie-u6 shii.... ... 66
36 Yl. Yi^e-li-mi shii. ... 52
34 M. Yise-li-mi ie-ko. 5
24 Ys. Yi-si-kyih shii. 48
21 Dv. D^n-yi-li shii. 12
4 'O. 'O-si shii....... 14
31 Ir. Xah-r shii. 3
24 U6. Uo-mo-z shii. ... 0
22 Op. O-po-ti shii. ...... 1
25 In. Iah-NO shii....... ... 4
29 Mi. Mi-KYud shii....... 7
36 N. N6-ong shii....... ... 3
10 Hp. Hah-p6-koh shii. ... ... 3
13 Sf. Si-FjEN-yu6 shii. ... ... 3
10 Hk. Hah-kyi shii...... 2
42 Sk. Sah-ky iid-Li-uo shii. ... 14
150 ML Mo-lah-kyi shii. ... ... 4
31

SING IAH SHtT

Mt. Mo-t'a djiin foh-ing shii.
Mk. Mo-k'o djiin. foh-ing shii.
Lk. Lu-KYi;6 djiin foh-ing shii.
I'e. Iah-'en djiin foh-ing shii.

Sd. S-DU ying djiin.......

Lin. Lo-Mo shii-sing.......

1 K 1 Ko-ling-to shii-sing....

2 K. 2 Ko-ling-to shii-sing—
Ky. Kyiio-LAH-T A shli-sing. ...
Yf. Yi-feh-su shti-sing.

Fl. Fi-LTH-pi shii-sing.......

Kl. Ko-lo-si shii-sing.......

1 T. 1 T'iah-sah-lo-nyi-kyu6

shii-sing..........

2 T. 2 T'lAH-SAH-LO-NYI-KYUd

shii-sing..........

TsOng-se.
28
16
24
21
28
16
16
13
6
6
4
4

Ttin-sia.

ID. 1 Di-mo-t'a shii-sing.
2 D. 2 Di-mo-t'a shii-sing.
Dt. Di-to shii-sing.
Flm. Fi-li-meng shii-sing.
H. Hyi-pah-l^e shii-sing.
Yk. Yii6-koh shii-sing____

1 P. 1 Pe-teh shii-sing....

2 P. 2 Pe-teh shii-sing....
1I'e. 1 Iah-'en shii-sing.

2 I'e. 2 Iah-'en shii-sing.

3 I'e. 3 Iah-'en shii-sing.
Yd. Yiu-da shii-sing. ...
Mz. Iah-'en-go Meh-Z-loh.

Cu /in', ziu-z Cu Yi^e-su kytiong-shii Zin-dko. Cu 'eo, ziu-z Cu Yije-so kyiiong-shii 'Eo-dko,

T. y. t. ziu-z "teng yii-to-go."


I

I

MO-'fA DJUN FOH-ING SHU.a Ts. 12. 3 :

22. 13.
Hy. 3. 10.

b S. 132, 11.
Y. 11. 1.
Yl. 23. 5.
Mt. 22. 42.
1'e. 7. 42.
Sd. 2. 30: 13.

23.

Lm. 1. 3.
c Lk. 3. 23.
d. Ts. 21. 2, 3.
e Ts. 25. 20.
/ Tb. 29. 35.
g Th. 38. 27-30.

h Lt. i. 18-22.
1 L 2. 5-12.

i Ma. 7. 12.

I 1 S. IS. 1 :
; 17. 12.

k 2 S. 12. 24.

11 W. 11. 43 :
14. 31: 15. 8.

1 L. 3. 10-13.

2 L. 14. 1.

m 1 W. 15. 24.

n 2 W. 15. 7,
38 ; 10. 20.
2 L. 26. 23 : 27.
9: 28. 27.

0 2 \Y. 20. 21 :
21. 18, 24.

1 L. 3. 13-1G.

2 L. 32. 33 :
33. 20, 25.

p 2 W. 24. 14-
10: 25. 11.
f. L. 00. 10, 20.
yl. 27. 20:
39. 9:52.11-30.
Dv. 1. 2.

I

irlL. 3.17-19.

T'T 6-PA.H-LAH-H.EN "
|U 'Eo-dee, Da-bih-go6
'Eo-dae, Yiye-su Kyi-toh-go
ko-pu.°

2 Ud-pah-lah-hen1' sang
Yi-sah; Yi-sahe sang Yu6-
koh; Ytio-kdh^ sang Yiu-da
teng gyi hyliong-di; ;i Yiu-
daP dzong Da-mo sang Fah-
leh-z teng Sah-lah; Fah-leh-
zh sang Yi-z-leng; Yi-z-
leng sang Uu-laen; 4 UC-laen
sang (jo-mi-n0-dah; Uo-mi-
no-dah* sang No-jing; N6-
jing sang Sah-meng; 5 Sah-
meng c'ii Lah-'eh sang Po-z;
Po-z c'ii Lu-teh sang O-pah;
O-pah sang Yia3-si; Yi.-E-
si-? sang Da-bili wGng.

c Da-bill wong c'li U-Ii-iio-
go ts'i-tsk sang S6-lo-meng;
* S6-!o-meng' sang Lo-po-
en; Lo-po-en sang U6-pi-
iio; Uo-pi-iio sang (Jo-sah;
8 0'6-sah"1 sang lah-so-fan ;
Iah-s6-fah sang Iah-loen;
lah-ken sang U-si-lio; 9 U-
si-uo'1 sang Iah-tajn; l'ah-
tasn sang tj6-ha-z; Uo-ha-z
sang Hyi-si-kyiio; 10 Hyi-si-
kytio0 sang Mo-no-si; Mo-n6-
si sang Uo-meng; UC-meng
sang Iah-si-iio; 11 pa/i-singp
lo-liah tao Po-pi-leng z-'eo,
Iali-si-ii6 sang Yise-ko-nyi-
teng gyi hyliong-di.
vlPah-sing lo-liah tao Po-
pi-leng ts-'eo, Yias-ko-nyi-
116'' sang Sah-lah-t'ih; Sah-

dzorxg

TTO

pan-

lali-t'ih* sang S6-lo-p6-p:i(i;
13 S6-lo-p6-pah sang Uo-pi-
lioh; U6-pi-uoli sang Yi-
li-lto-kying; Yi-li-iiO-kying
sang U6-sd; u Uo-so sans
Sah-clol); Sah-cloh sang l?6-
kying; tTo-kying sang Yi-
lih; 15 Yi-lih sang Yi-li-tio-
sah; Yi-li-li6-sah sang Mo-
tain; Mo-tsen sang Yii6-k6h:
10 Yiio-k6h sang Mo-li-ii6
dziang-fu lah-seh; Yi;e-su
ts'iijg-we Kyi-toh
Md-U-iio s6 sang.

r' Ka-ni. dzong
lah-hen tao Da-bin shtL-dte.
gong yiu jih-s diu: dzong
Da-bih tao pah-sing be jo-
liah Po-pi-leng z-'eo, yia z
jih-s dee: dzong pah-sing bt
lo-liah Pd-pi-leng ts-':eo Lao
Kyi-toh, yi z jih-s dse.

18 H Yi^'.-su Kyi-toh sang-
go' z-ken tsiao '6-veng ka:
Gyi ah-nyiang Md-li-U.d vi-
kying hyii peh lah-seh, feh-
zing dzing-ts'ing, be Sing-
Ling ken-dong yiu sing-
yiiing" peh nying-ko te'fi-
cii-de. 19 Gyi-go dziang-fu
lah-seh z-g o tsing-dzih
nying, feh iao ming-tong-
tong tao gyi me,1* sing-siang
s-'6 iao t'e-hweng. 20 Gyi
tsing-hao lce-ksen s-ts'eii£
keh-sing z-ken, Gii-go t'in-
s mong li-hyiang vin-c'iu-
la3, teng gyi wci, "Da-bih-
go 'Eo-dse lah-seh. ng ky'i
c'ti ng-go ts'i-ts Mo-li-iio


T, 21.

MO-T'A.

I!.- 14.

2. 21.

|| Yte-su jo
ka-xhih ziv-z
Kyiu-cii.
. 3 Sd. t. 12 :
5. 31:10, 43 :
13. '23, 38, 30.

a Y. 7. 14.

kyii-he. feh-vuong p'6; ing-
we gyi so yiu go sing-yliing
i w Lk. i. 35. ! z dzong Sing-Lingâ„¢ ka las-
go. 21 Gyi Ave sang ih-go
, Ng-i.s, ng hao c'ii Gyi ming-
v Lk. i. 3i:! z;,/ |jYT/K-su; ing-wo Gyi iao
kyiu^ Gyi pah-sing t'eh-c'ih
gyi-lah-go ze-6h."

22 Keh-go z-ken z-ka tso-
dzing s-teh Cti t'oh sin-cli-
nyi nglt so kong-go sbih-wo
yia ing-nvia?n, ziu-z wo,
23 "Ts'ia-k'en ih-go dong-
iiyti Ave yiu sing-yiiing sang
Ng-ts: iao ts'ing-hwu Gyi
ming-z Yi-mo-ne-ljh;" fasn-
c'ih-ke ziu-z, jlng-ming
teng ah-lah 1)0-k0 l m-
tong.

24 lali-seh- su-sing-cun-lse
i Cli-go t'in-s s6 feng-fn,
ky'i c'u gvi ts'i-ts kyii-laj:
26 doen-z fell teng gyi dong-
v6ng, dzih-tao sang gyi deo-
ih-go Ng-ts° ziu c'ii Gj'i
ming-z YiiE-sa.

b c. 13. 2.
Lk. 2. 7, 21.

|| Pi da-kat co
" Yice-su
kj/udiig-seuij"
lcch nyin
tsan s nyin.
a Lk. 2. 11.

b Lk. 2. 4-7.

c Ms. 24. 17.
Y. CO. 3.

d 2 L. 34. 3.
a Ml. 2. 7, 11.

YI-LIH tso WOilff Z-

O #

'eo, Yioe-su yi-kying
sang® Ies Yiu-t'a-go Pah-
li-'eng, yiu kyi-go poh-
lao dzong tong-pin tseo
tao Yia? - lu - sah - leng, wo,
2 "Sang-c'ih& tso Yiu-t'a
nying Wong go l;c 'ah-li?
ing-wo ah-lah la? tong-pin
k'en-kyin Gyi-go sing-soli,®
ziu lse pa Gyi."

8 Hyi-lih wong ih t'mg-
meng ziu kying-dong-ky'i-
los; Yiae-lu-sah-leng-go cong-
nying z-ka. 4 Gyi ziu
dziao-long cong tsi-s-tsiang
teng pah-sing cong-nyiang
doh-shii-nying,d bun-meng
gyi/ Kyi-toh kse sang las
'ah-li. 6 Gyi-lah teng gyi w6,
"Lne Yiu-t'a-go Pah-li-'eng,
ing-we sin-cu-nying sia-

tih wo, c cAiiu-du/ r/i-long-j CU--
go Pah-li-'eng, ng Ice Yiu-da
keh-sing ky'uih-veng cong-
nyiang bing-fi ting siao-go:
ing-we dzong ng iao c'ih ih-
we Ivyuing-wong, hao tsiao- |
kwunf Ngo Yi-seh-lih-go
pah-sing.'"

7 Keh-tsao Hyi-lili s-'o eo
poh-lao lse, ts-si -biin-meng
gyi, keh sing-soli c'ih-yin-go
z-'eo: 8 ziu ts'a g3ri-lah tao
Pah-li-'eng ky'i, w6, "Ng-
lah ky'i ts-si tang-t'ing keh
Siao-nying z-ken; zing-
djoh-ts he t'ong-cil ngo, s-
teh ngo yia hao ky'i pa
Gyi." 9 Gyi-lah t'ing koii-
wong-go shih-wo ziu lcy'i:
Isb tong-pin so k'en-kyin-
ko-go sing-soh ziu ying-dao
gyi-lah, ih-dzih tao Siao-
nying deng-c'ii-go zong-deo,
ziu deng-loh-de. 10 Poh-lao
k'en-kyin sing-soh, gj'ih-gyi
hwun-hyi. 11 Tseo-tsing oh-
li, k'en-l^in Siao-nying teng
Gyi ah-nyiang M6-li-ii6, ziu
boh-tao pa Gyi; k'ae-k'a; 'eli-
te, do kving-ts, jti-h)dang,
mah-yiah hyin peh C yiA tso
li-veh. 12 Poh-lao mon?1' li-
hyiang teh-djoh meh-z, eo
gyi feh-k'o ciin-ky'i kyin
Hyi-lih; ziu dzong bih-da
lu kyii tao zi-go di-fifing
ky'i..

13 Kyii-ky'i ts-'eo, Cti-go
t'in-s mong li-h^dang yin-
c'ih, teng Iah-seh w6, "Kyi-
sing, ta-leh Siao-nying teng
Gyi ah-nyiang dao tao Yiae-
gyih ky'i; keh-deo deng-
kaen, teng-tao ng6 tsse w6
hyiang ng dao: ing-we Hyi-
lih iao zing keh-go Siao-
nying hao djti-mih G)a."
u Iah-seh ziu ky'i-sing, }da-
li ta-leh Siao-nying teng
Gyi ah-nyiang tao Y.ias-gyih

2


! li. 15,

MO-T'A.

i; "O. 11. 1.

k Yl. 1. 15.

I Mt. 3. 13.
Lk. 2. 39.

m I'e. 1. 45.

n Z. 13. 5.]
1 S. 1, II.

ky'i; ],r> Ire keh-deo ih-dzih
deng tao Hyi-lih ling-cong:
s-teh Cli toh sin-cti-nying
so k6ng go shih-wo yiu
ing-nyiasn, ziu-z wo, "Ng6J'
dzong Yise-gyih eo Ngo-go
Ng-ts c'ih-lce."

1G T6ng-z Hyi-lih te'h-cu
be kch-sing poh-lao s6 ky'i-
dai, gyih-gyi fah-nu; ziu
tsiao gyi dzong poh-lao so
bun -meng-c'ih-lse-go z-'eo,
ts'a nying k}r'i po Pah-li-
'eng tcng s-hyiang so yiu-
go siao-nying, z liang-shti
yi-'O-go, long-tsong sah-diao.
17 Keh-tsao sin-cti Yise-li-mi
s6 kong-go shih-wo yiu
ing-nyisen, ziu-z wo, 18 "-Laefc
Lah-mo ting-meng di-k'oh
ting pe-shong-go sing-ing;
ziu-z Lah-kyih k'oh gyi-
go ng-ts, feh k'eng ziu en-
we, ing-we ng-ts m-neh-
de."

19 Hyi-lih si 'eo, yiu Cti-
go t'in-s la3 Yise-gyih mong
li-hyiang yin-c'ih, teng Iah-
seh w6, 20"Ky'i-siiig ta-leh
Siao-nying teng Gyi ah-
nyiang, tao Yi-seh-lih cli-
fong ky'i: ing-we iao meo-
'se Siao-nying sing-niing go
yi-kying si-cle." 21 Iah-seh
ziu ky'i-sing, ta-leh Siao-
nying teng Gyi ah-nyiang
tao Yi-seh-lih di-f6ng ky'i.
23 Ting-meng Uo-kyi-lao
tsih gyi ah-tia Hyi-lih-go
we, tso Yiu-t'a koh-go wong,
feh-ken kyu tao keh-deo
ky'i. Mong li-hyiang yi teh
frieh-z, ziu tao Kyii6-li-li'
kying-ka ky'i; 23 deng lie
ih-go dzing-li, k}iao-leh No-
sah-leh:m s-teh sin-cli-nying
s6 kong-go shih-wo yiu ing-
nyiasn,M ziu-z w6, "Gyi we
be ts'ing-hwu z No-sah-leh
nying."

Mt. 3

'An g-

KEH-GO z-'eo

si - li Iah - 'en a tao
Yiu-t'a kw'ong-ise djtin
l ytiong we-sing-ctin-i; ing-
we t'in-koh gying-de."

3 Sin-cti Yi-sre-ii6 s6 w5,
" Kw'6ng-isec yiu nying-go
sing-ing eo, wo, 'Ky'i be-
bsen Cti-go lu, p'u-dzih Gyi-
go ka-clao,"' keh ziu-z gyi.

4 Keh Iah-'en c'tin-go i-zongd
z loh-do mao; kyi-go kyiac-
sing-ta z bi-go; ky lioh-zih z
wong-djong® teng yia-f rrj'ili-
dono-.

O

5 Keh-tsao YkB-la-sali-
leng, teng pin Yiu-t'a di-
fong, wa-yiu long-tsong
cleng Ice Iah-dsen 'o-pin-go
nying, tu° tseo-c'ih tao gyi
di-fong; 6 tsiao-jing'4 zi-g»
ze, I® lah-dcen 'o dzong gyi-
go4 siu-li ziu si-li.

7 Iah-en k'en-kyin hyu-
to Fah-li-sae nying teng
Sah-t'u-kfe nying las ziu
gyi-go si-li, teng gyi-Iah
wo, "Doh-dzd-go-? cong-
tong! jli ts-ying ng-lah to-
bi tsiang-lse-go o-Avong ? h
8 Ka-ni, yiiong kyih we-
sing-ctin-i-go nying kss
kyih-go ko-ts. 9 Yia feh iao
zi sing-li wo, 'Ud-pah-lah-
henz z ah-lah-go tsu-tsong:'
ngo teng ng-lah wo, Ziu-z
keh-sing zah-deo, Jing-ming
yia neng-keo s-teh gyi we
tso tjo-pah-lah-hen-go ts-
seng. 10 Yin-dzce fu-deo yi-
kying fong-la3 jii keng-deo:
vsen-pah"1 feh kyih' hao ko-
ts-go jti, pih-iao tsoh-tao
tiu l;e ho-li. 11 Ngo Ige"
shti-li 'ang A^e-sing-ctin-i-go
si-li peh ng-lah: dsen-z
'eo-jii ngo ke go, neng-ken


xxvii. 48.

Gu 'co 26.

o Y. 4. 4 : 44.

I 3.

I Ml. 3. 2.
| Sd. 2. 3, 4.
i 1. K. 12. 13.

I p Ml. 3. 3.
I Lk. 3. 17.

! j- Ml. 4. 1.
i Jit. 13. 30.

s Mt. 2. 22.
t Mk. 1. 9.
Lk. 3. 21.

MO-T'A.

u Mk. 1. 10.
Lk. 3. 22.

v Y. 11. 2; 42.1.
I'e. 1. 32, 33.

w I'e. 12. 28.
MS. 2. 7.
T. 42.1.

Mt. 12.18:
17. 5.
Mk. 1. 11.
Lk. 9. 35.
Yf. 1. 0.
Kl. 1. 13.
2 1'. 1. 17.
a Mk. 1.12,
I 13.

] Lk. 4. 1-13. .
b 1. W. IS. 12.
Ys. 3. 14 :
8. 3 :11.1,
24 ; 43. 5.
Sd. 8. 39.

e Ski. 8. a.

clo-jii ng6, ziu-z do Gyi-go
'a ngo yia feh siang-p'e;
Gyi we yliong Sing-Ling0
teng ho, 'ang si-ii pell
ng-lah. 12 Gyi siu-li do-leh
feng-kyi, we yiang ken-zing?'
Gyi sa-dziang-li-go mah :
Gyi-go mah Ave siu-tsing
ts'ong-li, mah-nyiien'' yiiong
feh u-go ho siao-diao."

13 Keh-go z-'eo Yifle-sus
dzong Ky iio-li-ii tseo taof
lah-dtrn 'o. tao Iah-'en-go di-
fong, iao dzong gyi-go siu-li
ziu si-li. 11 lah-'en tsih-ih
t'e-dz, wo, "Ngo iiig-lae dzong
Ng-go siu-'ii ziu si-li, Ng
fsen-ciin tao ngo di-fong la-)
ma?" 15 Yia;'-sn we-teh gyi
wo, "Yin-dz.c ts'ia ing-hyii
z-de; ing-we ih-ts'ih.-go kong-
yi ah-Iah tu ksb z-ka tso-
dzing." Gyi ziu irg-hyti-de.

10 Yire - su si - liu ziu - ko,
ze-siu dzong shti-li tseo-
zong: t-'in1' k'se-k'js peh Gyi,
ziu k'en-kyin Jing-ming-
go Ling ziang beh-keh ka
kong-loli-ke, ling-djoh Gyi:
17 wa-yiu dzong^ t'in-li yiu
sing-ing wo, "Keh?/ z Ngd
ts'ing-se-go Ng-ts, Ngo ting
hwun-hyi-go."

// Mt.

T7" EH-TSAD-Yia;-s uc be
/XV^^^fy-Lirig^ ling tao
ky/ong-ire peh too-k we s-s.
2 Gyi s-jih. nyih--yia kying-
zih, "eo-cleo du-kyi-de 3 Keh
s-s-go tseo-ke teng Gyi w6,
"Ng ziah-z Jing-ming-go
Ng-ts, hao teng-i'u keh-
sing zah-deo pin tso ping."
4 Yise-su we-teh gyi, wo,
"Yiu sia-tih, 'Nyingc weh
feh ta?;n-tsih k'ao-djdh ping;
z k'ao-djdh Jing-raing k'eo-
li so k6ng-c'ih-ke ih-ts'ih-
go shili-w6.'"

;; Mc-kwe ziu fca Gyi tao
sing-dzing,rf peh Gyi lih las
sing-din-go oh-ting, 0 teng
Gyi wo, "Ng ziah z Jing-
ming-go Ng-ts, hao t'iao-loh-
ky'i, ing-we yiu sia-tih, 'Gyie
we feng-fu Gyi-go t'in-s
kwu-djoh Ng; gyi-lah siu we
la3 tong Ng, saen-leh Ng-go
kyiah bang-djoh zah-deo.'"
7 Yiie-su teng gyi w6, "Wa-
yiu sia-tih. 'Feh-k'o^ s-s Cti
ng-go Jing-ming.'

8 Mo-kwe tsfe ta Gyi tao
ih-zo ting kao soen-teng, po
t'in-'o vsen-koh teng gyi-lah*
go yiiong-wo, peh Gyi k'en,
9 ziu teng Gyi wo, "Ng zia'h
bob-tao pa ngo, keh-sing ngo
tu we s-peh Ng." 10 Yise-su
ziu teng gyi w6, "||Sah-daen,
tseo-ko: ing-we yiu sia-tih,
'Tong-kte!7 pa Cii ng-go
Jing-rcing, doh-doh voh-z
Gyi.' " 11 Keh-tsao mo-kwe
li-k'se Yice-su, ky'i-de; ziu
yiu t'in-s* la: voh-z Gyi.

12 Yi^e-su t'ing-meng1'
lah-'en ky'ih-loh lao-kcen,
ziu kyii tao^' Kylio-li-li ky'i:
13 li-k'se No-sah-leh, ky'i
deng ke hse pin-go Kytio-
pah-nong* ziu-z lse Si-pu-
leng teng Neh-da-li-go di-
ka: 14 s-teli sin-cii Yi-sa3-
tio so kOng-go shih-wo yiu
ing-nyisen ziu-z wo, 15 "Si-
T)u-lene,? teng Neh-da-li di-

± p O

fong, lah-dsen 'o nga hse-
pin, Yi-pong nying-go
! Kyiio-li-Ii, 1(3 heh-en cong-
1 nyiang deng-tih-gom pah-
sing k'en-kyin do-do liang-
kwong; ziang ing-s ka tso-
en di-fong djii-tih-go nying,
yiu kwong c'ih-ky'i tsi-ao-
d j oh gyi-lah."

17 Dzong-ts'-jd-'eo71 Yise-su
ky'i djun kyiao, z-ka wo, t:Ng-

xxviii. 4.

Oii 'eo 27.

d Nh. 11.1,18.
Y. 48. 2 : 52. 1.
Mt. 27. 63.
Mz. 11. 2.

a S. 91. 1], 12.

/ iSni. 0. 10.

II Ziu-z,
Mo-kwe.

10. 20.
Is. 24. 14.
1. S. 7. 3.

h if. 1. 14.

i Mk. 1. 14.
Lk. 3. 20.

j Lk. 4. 14, 16.

k Lk. 4. 31.

I Y. 9. 1, 2.

m Y. 42. 7.

Lk. 2. 32.

n Mk. 1.14,15.

4


xxvii. 48.

05. 'co 27.
o Mt. 3. 2:10.7.
p Mk. 1. 16-18.

r l'e. 1. 42

s Lk. 5. 10, 11.

t Mk. 10. 28.

Lk. 18. 28.

u J lie. 1. 19,20.
Lk. 5. 10.

MO-T'A.

v Mt. 9. 35.
Mk. 1. 21, 39.
Lk. 4.15,31,44.
w Mt. 24. 14.
Mlt. 1. 14.
y Mk. 1. 34.

z Mk. 3. 7.

a Mk. 3.13.

lah° ytiong we-sing-ciAn-i,
ing-we t'in-koh gying-de."

13 Yiee-su^ tseo las Kyiio-
li-li has pin-yin k'en-kyin
liang hyiiong-di, ziu-z Si-
meng'' ts'ing-we Pe-teh,
teng gyi hyliong-di En-teh-
lih, hos-Ii '6 mong, ing-we
z k'6 ng go; 19 ziu teng
gyi-lah wo, "Keng Ngo las,
Ng6x we s-teh ng-lah ky'i
k'o nying." 20 Gyi-lah4 lih-
k'eh ky'i-diao mong, keng-
dzong Gyi. 21 Yice-su tseo-
ko-ky'i/" yi k'en-kyin liang
hyiiong-di, ziu-z Si-pi-t'a-
go ng-ts Yiio-koh teng gyi
hytiong-di Iah-'en, teng gyi
ah-tia Si-pi-t'a, d6-ko las
jiin-li, pu mong-; ziu eo gyi-
lah. 22 Gyi-lah lih-k'eh li-
k'as j tin-teng gy i-lah-go ah-
tia, keng-dzong Gyi.

23 Yde-SU tseo-pin t'ong
Kyiio-li-li, las'" gyi-lah Ave-
dong-li kao-hytiing, djtin"'
t'in-koh-go foh-ing, i;,y pall-
sing yiang-yiang bing-t'ong,
yiang-yiang tsing - 'eo.
24 ^y^g0 niing-sing las t'ong
Jii-li-iio tu yiang-k'se-de.
Yasn-pah yiu-bing-go, feh-
leng soh-go bing-tsing soh-
go t'ong-kw'u, wa-yiu kyii
vu-tih-go, cHi-tin-go, fong-
t'asn-go, tu ta tao Yias-su
di-fong; Yice-su ziu i-hao
gyi-lah. 25 Dzong2 Kyiio-
li-li, Di-kyiio-po-li, Yine-lu-
sah-leng, Yiu-t'a, teng .Iah-
daen 'o-nga, yiu hyli-to
nying lse keng-djoh Gyi.

Mt. 5.

FIsE-SU k'en-kyin i;eh
hyii-to nying, ziu tseo-
isong® ssen-teng: zo-loh,
meng-du tseo-long-las.
51 'Yice-su k'ae-k'eo kao-
hytiing gyi-lah wo:—

3 "Sing-li6 bing-gyiiong-
go yiu foh-ky'i; ing-we t'in-
koh z gyi-lah-go.

4 "Pe-shong-goc }Tiu foh-
ky'i; ing-we gyi-lah we teh-
djoli en-we.

" " Weng-ziu-gotf yiu foh-
ky'i; ing-we gyi-lah we teh-
djoh® di-t'u tso ts'asn-nyih.

c "Ziang du-kyi k'eo-k'eh
ky'i-mo kong-yi go yiu foh-
ky'i; ing-we gyi-lah ? wre
teh-dj oh i-sing-mun-taoh.

7 "Dzeng ce-lin sing go
yiu foh-ky'i; ing-we gyi-
lah'/ we teh-djuli as-lin.

8 "Sing-liA ts'ing-kyih-go
yiu foh-ky'i; ing-we' gyi-
lah we k'en-kyin Jing-ining.

9 "Ky'tin nying 'o-moh-
go yiu foh-ky'i; ing-we gyi-
lah we ts'ing hwu z Jing-
ming-go ng-ts.

10 We-leh->' kong-yi be
pih - nasn - go yiu foil - ky'i;
ing-we t'in-koh z gyi-lah-go.

11 "Ziahfc yiu nying we-
leh Ng6 yiin-kwu zoh-mo,
pih-nasn ng-lah, yiiong'
viang-yiang oh Fhih-wo
pong-hwe ng-lah, ng-lah yi.u
foh-ky'i. 12 Haom hvvun-hyi
kw'a-loh; ing-we lse t'in-
zong ng-lah-go pao-ing do-
leh-kying: ing-we gyi-lah
yia z-ka pih-noen ng-k.b'1
yi-zin-go sin-cli-nying.

13 "Ng-lah z di-'6-go vin.
Yin0 ziah shih-diao gyi 'asn-
go mi-dao, wa-yiu soh-si
hao s-teh gyi 'sen ni? 'Eo-
deo z yiang-yiang m-yliong,
tsih hao tao las nga-deo, peh
nying-ko dah-diao.

"Ng-lahp-z shii-kien-
zong-go liang-kwong. Ih-zo
dzing-ts kyin las sasn-teng,
fell neng-keo ing-dzong.
15 Nying-ko'' feh-we tin teng-
tssen fong las teo-dong-'o,

xxviii. 4.

Cii 'eo 28.

b S. 51. 17.
Ty. 16. 19:

29. 23.

Y. 57.15:66. 2.
Lk. 6. 20.
c Y. 61. 2, 3.
Lk. 6. 21.
I'e. 16. 20.
2 K. 1. 7.
Mz. 21. 4.
d S. 37. 11.

c Lin. 4. 13.

/ Y. 55. 1:
13.

Lk. 6. 21.

<7 S. 41. 1.
"Mt. C. 14.
Mk. 11. 25.
2 D. 1. 10.
H. 0. 10.
Ylc. 2. 13.
hS. 15. 2:24. 4.
II. 12. 14.
i IK. 13. 12.
1 I'e. 3. 2, 3.

j 2 M. 4 , 17.
2 D. 2. 12.
1 P. 3. 14.

k Lk. 6. 22
!1P.4. 14,

m Lk. 6. 23.
Sd. 5. 41.
Lm. 5. 3.
Yk. 1. 2.
1 P. 4. 13.

n 2 L. 36. 16.
Nh. 9. 26.
Mt. 23- 34-37.
Sd. 7. r>2.
1 'I. 2. lo.
o Mk. 9. 10.
Lk. 14. 34, 35.

p Ty. 4. 18.
Fl. 2. 16.

v Mk. 4. 21.
Lk. 8. 1U: 11.

33.

5


v. 16.

MO-T'A.

v. 33.

Cii 'eo 28.

t I'e 15. 8.
1 Ii. 14. 25.
u Lm. 3. 31:
10. i.

t Lk. 30. 17.

w Yl. 2. 10.

y Mt, 23. 25-2/
Lk. 11. 39.
Lm. 9.31:10.3

z 0. 20. 13.
Sm. 5. 17.

a 1 I'e. 3. 15.

]| Lah-kyiiO
teng Mo-li,
ziu-z Yiu-t'a
nying z6h-m6
shihrtoo.

b Mt. 8. 4 : 23.
10.

tsong 7, foncj ice teng-duj-
zong, ziu tsiao-djoh 'eh-ko-
go nying. 10 Ng-lah-go liang-
kwong yia z-ka kre tsiao lee
nying-ko min-zi.ii; s-teh® gyi-
lah k'en-kyin ng-lah-go hao
'ang-we, ziu we kwe yiiong-
wof peh ng-lah-go T'in-Yu.

17 "Feh-k'o" ts'eng Ngo
Ire, z iao fi-diao lih-fah teng
sin-cii-nying; Ngo lie, feh-z
iao fi-diao, z iao wun-djlin
gyi. 18 Ngd tsing wo hyiang
ng-lah dao, lih-fah" yiang-
yiang wa feh-zing tso-dzing,
ziu-z ih-tin ih-wah, dzih-
tao t'in-di ko-ky'i-go z-'eo,
tu feh we ko-ky'i. 19 Keh-
sing kyire-mingw ziu-z ih-
diao ting siao-go, ziah yiu
nying we-be gyi, wa we kao
bih-nying ky'i we-be, keh-
go nying Ire t'in-koh-li iao
son z ting siao-go. Ziah
yiu nying i-dzong gyi, r-
ts'ia kao bih-nying ky'i i-
dzong, keh-go nying lee
t'in-koh-li iao son z do-go.
20 Ngo teng ng-lah wo, Ng-
lah-go kong-yi2' ziah feh ko-
jii doh-shii-nying teng Fah-
li-sre nying-go kong-yi, ng-
lali ton feh neng-keo tseo-
tsing t'in-koh-li ky'i.

21 "Ng-lah t'ing-meng
djiin peh kwu-z-tsin nying
yiu ka wo, fFeh-k'oz sah
nying; vren-pah sah nying
go, pih-iao ding-ze.' 22 Dren-
z Ngo teng ng-lah wo,
Vren-paha vu-ytin-vu-kwu
hyiang gyi hyiiong-di fah-
nu go, z kse be sing-p'un:
ziah yiu nying w6 hytiong-
di, HLah-kytio, z kse be
Nyi-we sing-p'un: ziah w6
|| Mo-li, z kse ziu di-nyiioh-
go ho siao. 23 So-yi ng ta
li-veh6 tao tsi-dren zin, Ire
keh-deo ziah kyi-teh ng yiu

Cii 'eo 28.

d S. 32. 6.
y. 55. 6.
Lk. 12. 53, 50

Sin. 5. 18.

f Ts. 34. 2.
2 S. 11. 2.
Ip. 31. 1.
Ty. 6. 25.

g Alt. IS. 8, 9.
Mk. 9. 43-47.

teh-ze hyiiong-di, 2i ng-go J —
li-veh liu la11 tsi-dDen-zin,
sin" ky'i teng hyiiong-di
siang-'o, 'eo-deo Ire hyin li-
veh. 25 Ng teng te-deo \vad
do-k6 Ire lu-zong, yiiong
kw'a-kw'a teng gyi kong-'o;
k'ong-p'6 te-deo song ng
peh kwun-fu, kwun-fu f'ali-
loh peh ts'a-nying, ziu ky'ih
ng loh lao-ksen. 2G Ngo w6
hyiang ng-lah dao; Ziah yiu
ih-go dong-din wa feh-zing
wren-wun, ng tsong fell
neng-keo tseo-c'ih lao-kren.

27 "Ng-lah t'ing-meng yiu
djiin peh kwu-z-tsin nying
wo, 'Feh-k'oe kren-ying.'
28 Ngo teng ng-lah wo,
Vren-pah k],en-kyin-r nyii-
nying ky'i ying-sing-go,
sing-li z yi-kving teng gyi
vaen kren-ying. 29 Ng-go
jing-tsahf ngaj.n-tsing ziah-
z s-teh ng pren-tih, yiiong
leo-c'ih, tiu-diao-ts: neng-s
pah-t'i cong-nyiang ky'iiih
ih-yiang, sren-leh djiin-sing
tiu-loh ui-nytioh. 30 Ng
jing-tsah siu ziah-z s-teh
ng pren-tih,A yiiong tssen-
loh, tiu-diao-ts: neng-s pah-
t'i cong-nyiang ky'iiih ih-
yiang, sren-leh dj tin-sing
tiu-loh di-nyuoh.

3i "Yi yiu wo, 'Ziah* yiu
nying iao li-diao ts'i-ts, ing-
kre sia li-shti peh gyi.'
32 .Dren-z Ngo teng ng-lah
wo, Ziah yiu7 nying, feh-z
we-leh kren-ying-go y iin-kwu,
li-diao ts'i-ts, z s-teh gyi vren
kren-ying: ziah yiu nying
ky'i c'ii li-diao-go nyii-nying,
yia z vren kren-ying.

33 "Ng-lah wa-yiu t'ing-
meng jdu djiin peh kwu-z-
tsin nying wo, 'Feh-k'o* we-
be vah-tsiu* shih-wo; hyu-
nyiin peh Cii, pih-iao wren-

h Lm. 8. 13.
1 K. 9. 27.
KI. 3. 5.

i Sm. 24. 1.
Mt. 19. 3-9.
Mk. 10. 2-12.

j Mt. 19. 9.
Lk. 16. 18.
Lm. 7. 3.
1 K. 7. 10, 11

k C. 20. 7.
Lv. 19. 12.
Ms. 30. 2.
Sm. 5. 11,
I Sm. 23. 28.

6


v. 34.

vi. 6.

Cu 'eo 28.

niMfc. 23.16-22.
Yk. 5. 12.

n Y. ee. 1

o S. 48.2:87. 3.

p Kl. 4. 6.
Yk. u. 12.

r C. 21. 24.
Lv. 'li 20.
Sm. 19. 21.

s Ty. 20. 22:
24. 29.
Lk. 6. 29.
Lin. 12. 17, 19.
1 K. 6. 7.
1 T. 5.15.
1 P. 3. 9.
t Y. 50. 6.
M. 3. 30.

uSm. 15. 8.10.
Lk. 6. 30, 35.

v Lv. 19. 18.
io Sm. 23. 6.

y Lk. 6. 27, 35.
Lm. 12. 14, 20.

Z Lk. 23. 34. .
Sd. 7. 00.
1 K. 4. 12, 13.
1 P. 2. 23: 3. 9.

a Ip. 25. 3.

go.' 34 Dcun-z Ngo teng ng-
lah wo, Tcin feh-kV"' vah-
tsiu. Yia feh-k'o ts-tin t'in,
ing-we'1 t'in z Jing-ming-go
zo-we. 35 Yia feh-k'o ts-tin
di, ing-we di z Gyi-go dah-
kyiah-teng. Yia feh-k'o ts-
tin Yiu'-lu-sah-leng, ing-we
Yi(v-lu~sah-leng° z keh-we
do Wong-ti-go kying-dzing.
3li Yia feh-k'o ts-tin zi-go
deo vah-tsiu, ing-we ng feh
neng-keo s-teh ih-keng cleo-
fah 'oh-tsia bah, '6h-tsia heh.
37 Dsen-z ng-lah-go sbih-wo^
ing-kge, z, ivo z; feh-z, wo
feh-z: ziah yiu ko-ts'eo, z
dzong 6h-i ka la^.

38 "Ng-lah t'ing-meng yiu
ka wo, ' Nga^n-tsing'' ti-wcen
ngsen-tsing, ngo-ts' fri-waen
ngo-ts'.' 39 Da?n-z ngo teng
ng-lah wo, Feh-k'o5' ti-dih
oh-nying: ziah yiu nying
tang ng jing-pin po-cong,4
tsia-pin yia hao nyin-ciin
peh gyi tang. 40 Ziah yiu
nying- iao ng-go li-deo i-
z6ng tang-tsiang teng ng
ky'tioh kwun-s, lin nga-deo i-
z6ng yia hao peh gyi do-leh-
ky'i. 41 Ziah yiu nying min-
ky'iang ng tseo ih-li lu, yia
hao teng gyi tseo liang li.
42Gyiu ng go hao s-peh gyi;
iao tsiaw ng go feh-k'o we-
foh gyi.

43 "Ng-lah t'ing-meng yiu
ka wo, 'T6ng-kse se-sih ng-go
ling-so,v u-su ng-go tin-k6.'w
44 Dsen-z Ngo teng ng-lah
wo, Ng-go tin-k62/ ytiong se-
sih gyi; tsiu-m6 ng-lah go,
yiiong coh-foh gyi; u-su ng-
lah go, yiiong dse gyi hao;
ky'i-vu pih-nsen ng-lah go,
yuong2 t'i gyi tao-kao. 45 Z-
ka, hao tso ng-lah T'in-Vu-go
ng-ts; ing-we Gyirt s-teh
Gyi-go nyih-deo c'ih-ky'i

tsiao-djoh oh-nying teng
jun-nying, wa-yiu kong-loh
yti peh tsing-dzih nying
teng feh tsing-dzih nying.
4(i Ng-lah6 ziah ky'i a;-sih
se-sih ng-lah-go nying, yiu
soh-go pao-ing ni? Ziu-z
siu-zin-liano'-e:o naen-dao feh

o o

yia z-ka tso ma? 47 Ziah-z
tam tsiao-tsih zi-go hyiiong-
di, keh yiu soh-go kah-nga
hao ni? Ziu-z siu-zin-liang-
go, n«en-da,o feh yia z-ka tso
ma ? 48 S6-yi ng-lahc tso-
nying koe djiin-be, ziang ng-
lah T'in-Vud ka djtin-be.

Mt. 6.

^"VTG-LAH tso hao-z ksb

kying-jing, ton feh-
k'o lte nying-ko min-zin.
deh-we peh. gyi k'en: ziah-
z ka, ng-lah-go T'in-Vu di-
fong feh neng-keo teh-djoii
pao-ing.

2 "So-yia tso hao-z z-'eo,
feh-k'o lse zi-go min-zin c'tl
'ao-dong, ziang k6-hao-
nying Ise we-dong teng do-
ka-zGng so tso, deh-we peh
nying-k6 ts'ing-tssen. Ngd
tsing wo hyiang ng-lah dao.
Gyi-lah-go pao-ing yi-kying
teh-djoh-de. 3 Dsen-z ng tso
hao-z, jing-siu so tso-go,
feh-k'o peh tsia-siu teh-cii,
4 s-teh ng-go hao-z we en-
dzong: ka-ni ng-go Tin-Yn,
lin en-dzong di-fong tu
k'en-kyin-go,6 Zi we ming-
ming pao-ing ng.

6 "Ng tao-kao z-'eo, feh-k'o
ziang ko-hao-nying ka: gyi-
lah hwun-hyi lse we-dong
teng s-ts'o-lu-k'eo lih-ts tao-
kao, deh-we peh nying-k6
k'en. Ngo tsing wo hyiang
ng-lah dao, Gyi-lah-go pao-
ing yi-kying teh-djoh-de.
6 Doen-z ng tao-kao z-'eo,


MO-T'A.

Cu 'eo 28.
c 2 W. 4. 33.

d Dj. 5. 2.
elW. 18.26-29.

/ Lk.. 11. 2-4.

j/ Mt. 26. 39-42.
iSd. 21. 14.

h S. 103.20,21.

i Ip. 23. 12.
Ty. 30. 8.

j Mt. IS. 21-3G.
ic Mt. 26. 41.
Iik. 22. 40, 40.

1 K. 10. 13.

2 P. 2. 9.
Mz. 3. 10.

I I'e. 17. 15.

>n 1 L. 29. 11.

nMlf.ll. 25,20.
Yf. 4. 32.
1U. 3. 13

o Mt. 18. 35
Yk. 2. 13

p Y. 5. 5.

ksec tseo-tsing zi-go vong-li,
moncj kwcen-ls, a-viu-o'viu no--
go T'in-Vu, lin en-dzong-go
di-fong tu los-tong-go: ka-ni
ng-go T'in-Vu, lin en-dzong
di-fong tu k'en-kyin-go, we
ming-ming pao-ing ng.

7 " Ng-lah tao-kao. feh-
k'od kong-ko yi k6ng, ziang
yi-pong-nying ka: ing-wec
gyi-lah ts'eng, we-leh shih-
avo to pih-ding Ave ting.
8 Feh-k'o ziang gyi ka: ing-
we vi gyiu ts-zin, ng-lah
so iiig-ytiong-go tong-si,
ng-go T'in-Vu yi-kying
hyiao-teh-de. 0 So-yi-^ ng-
lali kai z-ka tao-kao:—
"Ah-lah t'in-zung-go
V'u, dajn-nylin Ng-go
ming-deo Ave sing-jiin:
10 d£en-nyiin Ng-go koh
we lse: dasn-nyun Ng-go^
ts-i we tso-dzing, la; di-
'6 ziang71 lse t'iii-zong
ka-o-o. 11 D 3311-11 v tin''

O «>'

me-nyih mg-ytiong-go
k'eo-liang, kyih-mih s-
peh ah-lah. 12 So-inin-'
ah-lah-go tsa, ziang ah-
lah s6-min nying-ko-go
tsa. 13 Fehfc ling ah-lah
tao s-s-go di-fong, iao7
kyiu ah-lah t'eh-c'ih
hyti ong - oh : ing - Ave m
koh-veng neng-ken
ytiong-Avo, shu-shii-dae-
dse tu z Ng-go. Uo-meng.
14 " Ing-we'1 ng-lah ziah
so-min nying-k6-go ko-shih,
ng-lah t'in-zong-go Yu yia
we so-min ng-lah-go ko-shih.
15 Ng-lah0 ziah fell k'eng
s6-min nying-k6-go ko-shih,
ng-lah T'in-Yu yia feh k'eng
so-min ng-lah-go ko-shih.

16 «"jSTg-lah^ kying-zih-go
z-'eo feh-k'o ziang ko-hao-
nying, yiu iu-meng-go
siang-mao: ing-we gyi-lah

r M. 3. 3.
I)y. 10. 3.

-i -i i i Cii 'eo 23.

pm-wmi an n-.seh, deh-Ave pen —
nying-ko k'en-c'ih gyi z lae-1
till kying-zih. Ngo tsing wo j
hyiang ng-lah dao, Gyi-lah j
pao-ing yi-kying teh-djoh- |
de. 17 Dam -z ng kying-zih, j
hao fu-fu'" deo, gyiang-gyiang i
min; 18 feh iao peh nying-
ko k'en-c'ih, tsih iao peh ng
lin en-dzong di-fong tu lse-
tong go T'in-Vu hao k'en-
c'ih. ng z Ire-tih kying-zih:
ng-go T'in-Vu, lin en-dzOng
di-fdng tu k'en-kyin-go, Ave
ming-ming pao-ing ng.

iy "Ng-laiis feh-k'o tsih- j
in dzEe-veh lse di-zong. z sTy. 23.4.

• • ® . 1 D 6 6 9

djong cii-diao, fah-siu me-ir. 13.'e.'
ten, dao-zeh ts'ah dong t'eo-1 irk"6'1'3'
ky'i-go di-fong: 20 iao4 tsili-
jii dzse-veh Isb t'in-zong, z
djong feh-we cii-diao, feh-we
fah-siu me-lfen, dao-zah feh-
we ts'ah dong t'eo-ky'i-go
di-fong. 21 Ing-we ng-lah-
go dzEe-veh lie 'ali-li, ng-
lah-go sing yia we Ise 'ah-li.

22 " jSTga^n-tsingu z kyi-
sing-go teng-tsssn. Ng-go
ngsen - tsin g zi ah hao - go,
djiin - sing we 1 ia 11 g-go.
23 Ng-go ngsen-tsing ziali fell
hao go. djiin-sing we en-go.
Ng-go lcAvong ziah-z en-go,
keh-go en z dza en ni?

24 "M-nying^ neng-keo
voh-z liang-go cti-nying-k6:
'6h-tsia we u-su dong-deo,
se-kying keh-deo; 'oh-tsia
we ts'ing-gying dong-deo,
k'en-ky'ing keh-deo. Jing-
mingw teng dzse-veh ng-lah
feh neng-keo tu voh-z.
25 S6-yi Ng6 teng ng-lah
w6, Feh-k'o we-lehy sine-

. t o

ming ze^-meng, soh-si hao
ky'iioh, soh-si hao hah: yia
feh-k'o we-leh kyi-sing zeo-
menig, soh-si hao c'iin. Sing-
ming ky'i feh-z pi ky'iioh-


VI: 26,

MO-T'A.

vii. 12.

Cii 'eo 28.

2 Ip. 38. 41.
S. 147. 9.
1,1c. 1-2. 24-31.

a 1 W. 3. 18.

S. 37. 25.
Mk. 10. 30.
Lk. 12. 31.
1 D. 4. 8.

t'in-li-go

26 Ts'ia-k'en*
gyi-lah fell

b Lk. G. 37.
L-.n. 2. 1: 14.
3, 4, 10, 13.
1 K. 4. 5.
Yk. 4. 11, 12.

j zih kwe-djong; kyi-sing ky'i
\feh-z pi c'iin-tsiah kwe-
ma ?
tiao;

o-iang, feh siu-keh, yia feh
siu-tsing ts'ong-li, ng-lah-go
T'in-Yu yia we yiang gyi.
Ng-lah lvy'i feh-z pi gyi
kwe-djong ma ? Ping-
ts'ia ng-lah, ziu-z zeo-meng,

O ' t O'

ill neng-keo to dziang ih-
ts'ah ma ? 23 Wa-yiu dza-
we zeo i-c'tin? Hao ts'eng
din-li-go pah-'eh-hwo, gvi
dza do-ky'i-las; gyi yi feh lao-
loh, yi feh t,so pn : 20 Ngo
teng ng-lah wo, Ziu-z So-
lo-meng ting yiiong-wo z-
'eo, gyi-go c'tin-tsiah yia feh
gyih-jii ih-to pah-'eh-hwo.
|30 Keh-go yia-ts'ao k}dng-
| tsiao' wa las-tong, ming-tsiao
; ziu tiu-leh ho-lu-li, Jing-
| ming zong-ts'ia z-ka tsong-
j pgen gyi; 'o-hwong ng-lah
1 siao siang-sing-go nying ma?
31 So-yi peh-pih zeo-meng,
wo, Ah-lah yiu soh-si hao
ky'iioh, soh-si hao hah, soh-
si hao c'tin? 32 (keh-sing tu z
bih-koh-nying so tang-son:)
ing-we keh. ih-ts'ih-go tong-
si, ng-lah-go T'in-Vu hyiao-
teh tu z ng iao yiiong-go.
33 Ng-lahrt sin ky'i tang-son
Jing-ming-go koh, teng Gyi-
go kong-yi; keh ih-ts'ih tu
we ko-ts'eo peh hg. 34 S6-yi
feh-k'o we-leh ming-tsiao
zeo-meng: ming-tsiao we
zeo-meng ming-tsiao-go z-
ken. Ih-nyih kwun ih-nyih-
go lao-kw'u k.eo-de.

Mt. 7.

"^TG-LAH* feh-k'o p'i-
( "bing nying-k6,
k'ong-p'6 ng-lah yia iao be
p'i-bing: 2 ing-we ng-lah
p'i-bing nying-lcd dza-go, p'i-

bing ng-lah yia we dza-go;
ng-lah0 liang peh nying-ko
dza-go, liang peh ng-lah yia
we dza-go. 3 Ngd dza-we
k'en-c'ih hviiong-di ngren-
tsing-li yiu ih-me ts', feh
ts'eng-tao zi-go ngam-tsing
yiu tong-liang? 4 Ng clza-we
hao teng hyiiong-di wo, 'Ng-
go ngasn-tsing-li keh-me ts'
peh ngo do-c'ih-ts: ng-zi-go
ngaen-tsing â–  tao yiu tong-
liang ma? Ko-hao-nying,
sin do-e'ih ng-zi ngsen-tsing-
go tong-liang; 'eo-deo ng
neng-keo k'en ming-bah. ky'i
do - c'ih hyiiong - di nggen-
tsing-li-go ts'.

0 "Sing-jun-goe tong-si feh-
k'o peh wun-kyi: ng-lah-go
cli-ts yia feh-k'o tiu lse nyi-
cii min-zin; k'ong-p'6 kyiah
dah-diao-ts, wa iao nyin-cun
Ise ngao ng.

7 "Ng-lah''' g}riu, pih-ding
we s-peh ng; ky'i zing, pih-
ding we zing-djoh; tao
meng, pih-diiig we k'as peh
ng. 8 Ing-we^ vsen-pah gyiu-
go, tu teh-djoh; zing-go tu
zing-djoh; tao meng go, tu
k'fe peh gyi. 9 Ng-lah-go;t
cong - m'iang 'ah - li i h - go
iwing, ziah-z zi-go ng-ts las
t'ao ih-go ping, we po ih-
kw'e zah-deo peh gyi t 10 Ire
t'ao ih-kwang ng, we p6 ih-
keng dz6 peh gyi ma? 11 Ng-
lahf se-tsih z 6h-nying, zong-
ts'ia hyiao-teh po hao tong-
si s-peh ng-no, 'o-hwong
ng-lah t'in-zong-go Yu, feh
keng-k6 iao s hao tong-si
peh gyiu Gyi go nying ma?
12 So-yiJ ng-lah iao nying-
ko yiang-yiang else ng-lah
dza-go, yia kae yiang-yiang
dse nying-ko dza-go: keh
ziu-zfc lih-fah teng sin-cti-
nying-go da-i.

Cii 'eo 28.

c Mk. 4. 24.
Lk. 6. 3S. |

d, Lk. G. 41, 42.

e Ty. 9. 7, 8 :

23. 9.

Sd. 13. 45, 40.

/ Mt. 21. 22.
Mk. 11. 24.
Lk. 11. 9, 10;
18. 1.

I'e. 14. 13 : 15.
7,16: 16.23,24.
Yk. 1. 5, 6.
1 I'e 3. 22: 5.
14, 15.
YI. 29. 12, 13.

h Lk. 11.11-13.

i Ts. 6.5: 8.21.

j Lk. 0. 31.

k Lv. 19. 18.
Mt. 22. 40.
Lm. 13. 8-1C.
Kv. 5. 14.
1 D. 1. 5.

9


xxvii. 48.

ea 'eo 28. I

I Lk. 13. 24. I

MO-T'A.

m Sm. 13. 3.
Yl. 23. 10.
Mt. 24. 4, 5,

11, 24.
Mk. 13. 22.
Lm. 10. 17, 18.
Yf. r>. c.

Kl. 2. 8.
2 P. 2. J-3.

1 I'e. 4. 1.
v Mi. 3. 5.
Sd. 20. 29, 30.

2 D. 3. 5.

o Mt. 7. 20:

12. 33.

1> Lk. G. 43, 44.

r Mo. 12. 33.

s Jit. 3. 10.
Lk 2. 9.
I'e. 15. 2, C.

t 'O. 8. 2.
JfC. 25. 11, 12.
Lk. (5.40:13.25.
Sd. J 9. 13.
Lm. 2. 13.
Ylr.. 1. -22.

a JIs. 24. 4.
I'e. 11. 51.
1 K. 13. 2.

i v Mt, 212.
I Lk. 13. 25, 27.
SD. 2. 19.

I w S. S. 5 : 6.
Mt. 25. 41.

13 "Ng-lah' yiiong dzong
'ah-tsah-go nieng tseo-tsing-
ky'i; ing-wo tao mill-vong
di-fong, meng z kvv'eli, lu z
do, dzong gyi ka tsing-ky'i-
go nying yia to. 11 Dam-z
tao weh-ming di-fong, nieng
z 'ah, lu z siao, zing-djoh-
go nying yia ky'iiih.

15 " Ng-lahw yiiong kying-
bong ko sin-cii-nying, gyi-lah
tao ng-lah-go di-fong, -n ga-
min'1 z e'iln-leh yiang bi, li-
inin z hyiiong-oh-go za-long.
10 Ng-lah0 k'en gyi kyih-go
ko-ts, hao hyiao-teh gyi.
DzongP ts'-bang cong-nyiang
nten-dao yiu tsah ts-bu-dao
ma? dzong ts'-hwu cong-
nyiang nceri-dao yiu tsak
vu-hwo-ko ma( 17 Z-ka-go,r
z hao jii, tsong kyih hao ko-
ts; z 6h jii, tsong kyih oh
ko-ts. 18 Hao jti feh neng-
keo kyih oh ko-ts; oh jii yia
feh neng-keo kyih hao ko-ts.
19 Vien-pah'v feh kyih hao ko-
ts go jti, tu tsoh-tao tin Ire
ho-li."20 Kwu-ts' k'en gyi-lah-
go ko-ts, hao hyiao-teh gyi.

21"Bing-fif vaen-pah ts'ing-
hwu Ngd 'Cii! Cii!' go, tu.
hao tseo-tsing t'in-koh; tsih-
yiu tseng-i Ngo t'in-zong Vu
ts-i tso-go Itao tseo-tsing-
kyi.'22 Tao keh ih-nyih yiu
hyii-to nying we teng Ngo
wo 'Cii! Cti!w ah-lah vong
Ng-go ming-deo na?n-dao m-
yiu kong sin-cii shih-wo ko
ma? vong Ng-go ming-deo
nam-dao m-yiu ken-c'ih kyti
ko ma? vong Ng-go ming-
deo nsen-dao m-yiu tso-c'ih
hyii-to yi-neng ko ma?'
23 Keh-tsao'' Ngo we ming-
ming teng gyi-lah wo, Ngo
dzong-la11, feh nying-teh ng-
lah; ng-lahw tso fi-li z-keii
go li-k'ie Ngo ky'i.

xxviii. 4.

I Cii 'eo 28.
y Lk. G. 47-49.

Lk. 4. U2
I'e. 7. 40.

21 "Sd-yi" vaen-pah t'ing-
meng Ngo keh-sing shih-wo,
i-leh gyi ky'i tso go, k'o-pi
ziang ih-go ts'ong-ming
nying ky'i-zao gyi-go oh lse
bun-zah-zong: 2r' yii kong-
| loh, shii meh-zong, fong c'ti-
| ko, tu djong-djoh keh-tsing
| oh, gyi feh tih-tao; ing-we
I ziang-kyiah fong l;e bun-
zah-zong. 20 Vaui-pah t'ing-
meng Npo keh-sing shih-wo

o . {-. o

feh ky'i tso go, k'o-pi ziang
ih-go nyii-beng nying, ky'i-
zao gyi-go oh lie so-nyi-zong:
-i! yii kong-loh, shli meh-zong,
fong cii-ko, tu djong-djoh
keh-tsing oh, gyi ziu tih-tao:
gyi-go tih-tao z li-re-go."

28 yive-su keh-sing shih-
wo kong-hao, keh hyii-to
nying2 tu hyi-gvi Gyi-go 2 >rt. 13.54.
kao-hyiiing: 20 ing-we kao- 1 Mk"1-22: 6-ii
hytiing gyi-lah ziang yiu
gy tin-ping go, feh ziang gyi-
lali-go doh-shti-nying ka.

M*. 8.

YL3L-SU tseo-loh ss&n,
yiu hyii-to njdng
keng-djoh Gyi.

2 Ziua yiu ih-go sang da-
mo-fong nying las pa Gyi,
wo, "Cii, Ng ziah k'eng-go,
neng-keo i ng6 kyih-zing."
3 Yise-su sing-c'ih siu, en gyi
ih-en, wo, "Ngo k'eng-go, ng
hao kyih-zing." Da-mo-foiig
lih-k'eh kyih-zing-de. 4 Yiaj,-
su teng gyi wo, "Ton'-' feh-
k'o wo hyiang nying-ko dao;
tasn-tsih ky'i, peh tsi-s k'en.
ih-k'en, wa-yiu byin-zong
Mo-si" so feng-fu go li-veh,
teng gvi-lah tso te-tsing."

5 Y is-sud tseo-tsing Kytio-
pah-nong z-'eo, yiu ih-we
pah-tsong tseo-loe gyiu-gym
Gyi, wo, 0 "Cii, ngo-go

a Mk. 1.4--I.1,-
Lk. 5. 12-14.

h art. 9.

Mk. 5 43.

«Lv. 14.3,4,10.
Lk. 5. 14,

d Lk. 7. 1-10.

10


virj. v.

MO-T'A.

VIII. 29.

Oft 'to 28.

e Lk. 15.19,21.
f S. 107. 20.

(! Ts. 12. 3.
Y. 2. 2,3:11.10.
Ml. 1. 11.
Lk. 13. 29.
Sd. 10. 45 : 11,
18 : 14. 27.
Lin. 16. 9-12.
Yf. 3. 6.

h Mt. 21. 43.

1 Mt. 13. 42,

50 : 22. 13 : 24.

51 : S». 80.
Lk. V8. 28.

2 P. -4. IV.
Yd. IS.

j Mk. 1. 29-31.
Lk. 4. 38, 39.

k 1 K. 9. 5.

I Mk. 1. 32-34.
Lk. 4. 40, 41.

yuong-nying sang fong-t'sen
bing oh-li kwong-kcen, t'oiig-
leh li-'ae." 7 Yise-su teng gyi
wo, "Ngo ky'i i gyi hao."

8 Pah-tsong we-teh wo, "Cti,
Ng tao ngo-go so-piii lse,
ngo'' feh ken-tong: Ng t;ijn-
tsih7 wo ih-kyli, ng6-go
yiiong-nying ziu we djiin-y Li.

9 Ing-we ngo yia z voh bih-
nying kse-kwun, yia yiu ping
voh ngo kse-kwun; ngo eo
ih-go ky'i, ziu ky'i; eo ih-go
lse, ziu lie; eo ngo nu-boh
ky'i tso ih-yiang z-ken, gyi

j ziu ky'i tso." 10 Yia-su t'ing-
| meng ziu hyi-gyi, teng keh-
j sing keng-dzong-go nying
I wo, "Ng6 tsing wo hyiang
j ng-lah dao, Ka do siang-
sing, ziu-z laj Yi-seh-lih pah-
siruj cong-nyiang Ngo m-yiu
p'ong-kyin-ko. 11 Wa-yiu
Ngo teng ng-lah w6, Dzong^
tong-pin dzong si-pin yiu
hyii-to nying we las, teng
(jo-pah-lah-hen, Yi-sah,
Ytio-koh, lae t'in-koh-li do-kd
zo-zih: 12 dsen-z keh-sing*
i'm-koh-go ng-ts iao* ken-
c'ih tao nga-deo heh-en-go
di-fong; keh-deo pih-ding yiu
ngao-leh ngd-ts' t'ong-k'oh."
13 Yias-su yi teng pah-tsong
wo, "Hao kyli-ky'i; tsiao ng
siang-sing we teng ng tso-
dzing." Gyi-go ytiong-nying
tong ka z-'eo ziu djiin-yii-de.

14 YijE-su-' tseo-tsing Pe-
teh-go oh-li, k'en-kyin gyi-
qok dziang-m fall ny.iah-d.zih
kw'eng-kren: 15 ziu en gyi-
go siu, dziao-nyih t'e-de: gyi
ziu ky'i-las kong-ing gyi-lah.

10 Tao yia-kw V yiu nying
ta-leh hyli-to kyii vu-tih go
tao Yise-su di-fong lse: Yice-
sn yiiong ih-kytt shih-wo
ken-c'ih keh-sing kyii, ping-
tis'.ia i-hao long-tsong sang-

bing-go nying: 17 cii-s-teh
sin-cii Yi-sse-iio so kong go
shih-wu yiu ing-njKen. ziu-z
wo "Gyi-zi das-ziu ah-Iah-
gom kw'u-nsen, tsen-tong ah-
lah-go bing-t'ong."

18 Yi/E-su k'en-kyin yiu
hyii-to nying we-djii Gyi, ziu
feng-fu meng-dutao te-ngen
ky'i. 19 Yiuu ih-go doh-shii-
nying tseo-lse, teng Gyi wo,
"Sin-sang, Ng feh-leng tao
'ah-li, ngo iao keng-leh-ky'i."

20 Yise-su teng gyi wo, "Wu-
li yiu dong, t'in-li-go tiao
yiu k'o; daen-z Nying-go Ng-
ts m-yiu deng-sing ts c'ti."

21 Gyi-go meng-du cong-
nyiang0 yi jdu ih-go teng
Gyi wo, " Cii/ peh ngo kyii-
ky'i, ah-tia sin en-tsong hao."

22 Yise-su teng gyi wo, "Keng
Ngo lae; peh si-nying tsong
gyi-zi-go si-nying."

23 Yise-su loh jtin, Gyi
meng-du keng-dzong Gyi.

24 Hse-li-gor shti fah-tsoh-
ky^'i-lse, s-teh jtin be long kse-
djli: Yise-su kw'eng-joh-tih.

25 Meng-du tseo-long, eo Gyi
su-sing, wo, "Cii, kyiu ah-
lah: ah-lah iao mih-vong-de!"

26 Yice-su teng gyi-lah wo,
"Siao siang-sing go, tam-ts
dza-we ha siao?" Ze-sius ky'i-
lre, tsah-vah fong teng hse;
ziu t'a - t'a- bing - bing - de.

27 Cong-nying hyi-gyi, w6,
"Keh-go nying dza do! lin
fong teng hie tu we i-jing
Gyi."

28 Yise-suf ih tao te-ngen
Keh-keh-so di-f6ng, yiu liang-
go be kyti vu-tih-go nying;
ting li-'se, s-teh m-nying ken
tseo-ko keh-da lu, dzong
veng-k'o-li c'ih-lse p'ong-djoh
Gyi: 29 ziu eo-ky'i-lee, w6,
" Jing-ming-go Ng-ts Yitn-
su, ah-lah teng Ng yiu soli-

o.n 'en w.

m Y. 53. 4.
1 P. 2. 24.

n Lk. 9. 57, 58.

o Lk. 9. 59, CO.
p 1 W. 19. 20.

r Mk. 4. 37-41.
Lk. 8. 23-25.

s S. Go. 7: 89.
9:107. 29.

t Mk. 5. 1-20.
Lk. a 2P-39.

11


VI11. 30.

MO-T'A.

Cti 'eo 28.

u 6m. 5. 25.

1 W. 17. 13.

Lk. 5. 8.
Sd. 16. 39

a Mt. 4. 13.
Mk.P. 1.
b Alk. i. 3.
Lit. 6. 18.

c lit. 8. 10.

d 8. 139. 2.
Mt. 12. 25.
Mk. 12. 15.
Lk. 5. 22 : 6. 8
9. 47:11. 17.

go siang-ken? z-'eo feh-zing
tao, Ng tao ts'-di Ice mo-nren
ah-lah ma ?" 30 Yiin-yiin 3riu
ih - do - de nyi - cti ke - kren
ky'tioh zih. 31 Kyii gyiu Yia?-
su, wo, "Ng ziah ken ah-lah
c'ih, hao peh ah-lah tseo-
tsing nyi-cti de-li kv'i."
32 Yicv-sw teng gyi-lah wo,
"Ky'i." Gyi-lah tseo-c'ih, ziu
tao nyi-cii de-li: 'eh-de nyi-
j cti ziu dzong sren-ngren ts'on-
loh hre-li, tsing-sah-do.

33 K'en nyi-cil go nying
peng-leh-ky'i, po k«h ih-
ts'ih z-ken, lin kyii vu-tih go
nying z-ken, tao dzing-li ky'i
t'ong-cii. 34 'Eh dzing-li tu
tseo-c'ih-lre, we-we Yire-su:
ih k'en-kyin, ziu gyiu" Gyi
li-k'je gyi-lah-go di-ka.

Mt. 9.

YIJE-SU: loll jtin, du-ko
l',ao® zi-go peng-dzing.

2 Yiu6 ih-go fong-t'ren go,
kw'eng Ire p'u-pren, das tao
Gyi di-fong Ire. Yire-su k'en-
kyiri gyi-lah yiuc siang-sing,
teng fong-t'ren hjdng w6,
"Ngo ng-ts, hao f6ng sing;
ng-go ze so-diao-de." 3 Yiu
kyi-go doh-shli-nymg sing-li
wo, "Keh-go Nying kong
Bih-doh-go shih-w6." 4 Yire-
s\\d hyiao-teh gyi-lah-go i-s,
ziu w6, "Ng-lah sing-li dza-
we d-zenp- 6h-i ? 5 Wa-z wo,

O . '

Ng-go ze so-diao, wa-z wo,
Ky'i-lse tseo,—tao-ti 'ah-li .ih-
yiang yiiong-yi ? 6 Nren-kren
s-teh ng-lah hao hyiao-teh
Nying-go Ng-ts la? shii-kren-
zong yiu so-ze-go gyiin-ping,
(ziu teng fong-t'ren nying
wo,) Hao ky'i-lre; do-leh p'u-
pren kyii oh-li ky'i." 7 Gyi
ziu ky'i-lre, kyii oh-li. 8Cong-
nying k'en-kyin tu hyi-gyi;
ziu kwe yiiong-wo peh Jing-

| ming, ing-we Gyi yiu ka do
I gyiin-ping s-peh nying.
I y YiyE-su6 dzong keh-deo
| ka ky'i, k'en-kyin ih-go
! i\ying, kyiao-leh M6-t'a. zo Ice
I dzin-liang-vong, teng gyi
| wo, "Keng Ngo lfe." Gyi ziu
i ky'i-si-ng keng-dzong Yise-su.
s 30 Yise-su-'7 Ire gyi oh-li zo-
zih, yiu hyii-to siu-zin-liang
nying teng ze-nying tseo-lse,
teng- Yire-su lin men^-clu do-

, o o

! ko zo-zih. 11 Fah-li-sre nying
k'en-kyin, teng Gyi meng-du
wo, "Ng-lah-go Sin-sang dza-
we teng'/ siu-zin-liang nying
ze-nying do-k6 lcy'tioh ni ?"
12 Yire-su t'ing-meng, teng
gyi-lah wo, "K'ong-gyin-go
nying fell iao i-sang, yiu bing
go nying iao-go. 13 'Ngo'1 s6
hwun-hyi, feh-z tsi-veh, z dz-
pe sing;' keh-tsih shii dza-go
i-s, ng-lah hao ky'i ts'eng
ming-bah: ing-we Ngo Ice,
feh-z eo tsing-dzih-go nying,
z eo ze-nying^ we-sing-cun-i."

14 Keh-go z-'eo Iah-'en -go''
meng-du tao Yire-su di-fong
lae, wo, " Ah-lah teng Fah-li-
sre nying peh-djong kying-
zih, Ng-go meng-du feh
i kying-zih, keh-z dza-go?"
15 Yke-su teng gyi-lah wo,
"'Ofc hao-nyih go nying-k'.ah.
sing-long wa teng gyi-lah do-
ko lre-teng, dza hao pe-shong
ni ? dren-z nyih-ts lre-gyi,
sing-long we teng gyi-lah
li-k're, keh-tsao* we kvinp-

• • • 4/ ^o

zih. 16 M-yiu nying yiiong ilv-
kw'e || sing pu ky'i pu gyiu
i-zong; ing-we keh kw'e pu-
tih-go iao pang-se keh-gyin
i-zong, gyi-go p'o-dzren ziu
keng-ko do-de. 17 Yia feh
yiiong gyiu bi-dre tsi sing
tsiu, k'ong-p'o bi-dre pao-k're,
tsiu yia leo-c'ih, bi-dre yia
wre-diao: tsong z yiiong sing

ix. 17.

C d 'eo 2S.

e Mk. 2. 14.

Lk. 5. 27.

f Mk. 2. 15-17.
Lk. 5. 29-32.

g Mt. 11. 19.
Lk. 5. 30 :15.2.

h'O. 6. 0.
Mi. 6. 0-8.
Mt, 12. 7.

i 1 D. 1. 15.

j Mk. 2. 18-22.
Lk. 5. 33, 39 :
18. 12.

k I'e 3. 29.

ZSd. 13. 2, 3 :
14. 23.
1 Ii. 7. 5.
|| '0h-tsia ivf>,
ngang-sao-
sao, m-neh
ngo-kwSng--
go.

12


ix. 18.

'c.o 23.

I m Mk. 5. 22,
24, 35-43.
Lk. 8. 41, 42,
49-56.

MO-T'A.

x -3.

n Mk. 5. 25.
Lk. 8. 43.

o Lk. 7. 50 : 8.
48 : 17. 19 :18.
12.

p 2 L. 35. fcS.

« Mt. 15. 22 :
20. 30, 31
Mk. 10. 47, 48.
£k. 18. 38, 39.

bi-dae tsi sing tsiu, keh liang-
yiang tu pao-djiin-de."

13 YiiE-sum teng gyi-lah
koiig keh-sing shih-wd z-'eo,
yiu ih-go kwun lse pa Gyi,
wo, "Ngd-go non dzae-fong
si-de: tsih-yiu Ng las, siu
en gyi ih-en, ziu we weh."
19 Yios-su lih-ky'i keng-leh
gyi, meng-du yia dd-ko ky'i.

20 Yiu'1 ih-go nyii-nying
hytiih-leo bing yiu jih-nyi
nyin, tseo-tao Yke-su 'eo-pe,
moh-moh Gyi i-zong ken-den.

21 Ing-we gyi sing-li wo,
" Ngd tasn - tsili moh - moh
gyi i-zong, ziu we teh-kyiu."

22 Yiae-su nyin-cun, k'en-
kyin gyi, wo, "Non, ng hao
fdng-sing; z" ng-go siang-sing
kyiu ng dn.' Keh-go nyii-
nying tong-z ziu djiin-yti.

23 Yice-su ih tao kwun-go
oh-li, k'en-kyinP c'li-'6ng wa-
yiu h}ru-to nying nao-nyih fi-
vfen, 21 teng gvi-lah wo,
"Tseo-ko-ts; nyiang-ts m-tehr
si, z kw'eng-joh-tih." Gyi-lah
ziu lang-siao Gyi. 25 Cong-
nying kv i - ky ing ken - c'ih,
Yice-su tseo-tsing-ky'i nyiah
gyi siu, nyiang-ts ziu ky'i-lge.

Keh-go fbng-sing ziu lae
keh di-fong tao-c'li yiang-k'se.

27 Yias-su dzong keh-deo
ka ky'i, yiu liang-go hah-ts
keng-leh Gyi eo-ky'i-lse wo,®
"Ba-bih-go 'eo-da3, ge-lin ah-
lah." 23 Tseo-tsing oh-li, hah-
ts tseo-tao Gyi min-zin; Yice-
su teng gyi-lah wo, " Keh-go
z-ken, ng-lah siang-sing Ngo
neng-keo tso feh?" Gyi-lah
wo, "Cti, ah-lah siang-sing-
go." 29 Yice-su ziu moh-moh
gyi-lah ngsen-tsing, w6,
"Tsiao ng-lah-go siang-sing
hao teng ng-lah tso-dzing."
30Gyi-lah ngaen-tsing ziu kVe-
de. Yice-su ting-coh gyi-lah,

wo, "Ts'ih-feh-kV peh nying-
k6 teh-cti." 31 l)®n-z gyi-lah
ih tseo-c'ih, pow Gyi ming-
sing lee keh-deo di-fong tao-
o'ii yiang-k'ce.

32 Gyi-lah" tseo-c'ih-go z-
'eo, yiu nying ta-leh ih-go
kyii vu-tih-go 6-ts tao Gyi
di-fong ka 33 Kyii ih ken-
c'ih, 6-ts ziu k6ng shih-wo:
cong-nying tu hyi-gyi, w6,
" La? Yi-seh-lih di-fong dzong
m-yiu k'en-kyin keh-cong-ka
z-kon." 3i Dasn-z Fah-li-sse
nying wo, "Gyiw z k'ao-djoh
kwe-wdng ken-c'ih kyii."

35 YMS-SXJf tseo-ciin koh
dzing-li koh hyiang-ts'eng,
lse gyi-lah we-d6ng-li kao-
hy tiing, dj tin t'in - koh - go
foh-ing, wa-yiu i-hao pah-
sing yiang-yiang bing-l'ong,
yiang-yiang tsing-'eo. 38
K'en-kyin2 keh hyti-to nying,
ziu fall dz-pe a>lin gyi-lah,
ing-we gyi-lah z t'eh-lih
ping-ts'ia s-scen, tsing-ziang®
m - nying dzin g - kwu n - go
yiang. 37 Gyi ziu teng meng-
du wo, "Siu-keh'1 to, kong-
nying ky'tiih: 38 S6-yi ng-
lah ka>° gym siu-keh-go Cii-
nying-ko ts'a kong- nying
ky'i siu-keh."

Mt. lO. j

ZIU® eo Gyi jih-nyi-go !«Mk. la,
meng-du la;, s-peh jil^iLy.i. |
gyi-lah gytin-ping hao ken-
c'ih feh kyih-zing go kyii,
i yiang-yiang bing-t'ong,
yiang-yiang tsing-'eo.

2 Keh jih-nyi s-du-go ming-
z ziu-z: di-ih, Si-meng6
ts'ing-we Pe-teh, teng gyi
hyuong-di En-teh-lih; Si-pi -
t'a-go ng-ts Ytio-k6h, teng i
gyi hyuong-di Iah-'en; 3 Fi- j
lih, teng P6-to-lo-ma>.; To- \

13


MO-T'A.

Ou ;co 2S.

c Lk. 6. 15.
Sd. 1. 13.

d I'e. 13. 26.

! e K'en 2 W.
117. 24.
| I'e 4. 9, 20.
i f Y. 53. f>.

YI. 50. 6, 17.
| Ys. 34. 5, 6, 16.
lit 15. 24.
Sd. 13. 4(1.
jU'. 2. 25.
! /(Mt,3. 2:4.17.
i Lk. 9. 2 :10. 9.

i Sd. 8. 18-20.

j MU\ 0. 8.
Lk. 9. 3: 10.
4: 22. 35.
|| Peng-veng
wS bs-bacn.

k Lk. 10. 7.
1 K. 9. 7-14.
1 D. 5. 18.

• Lk. 10. 8.

m Lk. 10. 5.

n S. 25. 13.

o Mk. 6. 11.
Lk. 9, 5 :10
10-12.

mo. teng siu-zin-liang-go Mo-
t'a; tJo-leh-fi-go ng-ts Yiio-
koh, teng Leh-pas ts'ing-we
Dah-t'a go; 4 Kyu6-n6-go';
Si-men g, tengj Kyiio-liah-
god Yiu-da, ziu-z ma-diao
Yice-su go.

5 Yias-su ts'a keh jih-nyi-
go nying, feng-fu gyi-]ah z-
ka "\vo:—

"Feh-k'o tao .yi-pong-
nying di-fong ky'i, yia feh-
k'o tseo-tsing Sah-mo-li-iio"
nying-go dzing-li: 0 neng-s^
tao Yi-seh-lih keh-dzoh shih-
diao-kgen-go3 yiang di-fong
ky'i. 7 Ng-lahA i lu hao djiin
kyiao, wo, 'T'in-koh gying-
de.' 6 Bmg-nying, ng-lah hao
i gyi djiin-yii; da-mo-fong,
hao peh gyi kyih-zing; si-
nying hao s-teh gyi tsse-weh;
kyii, hao ken gyi c'ih-ky'i:
ng-lahi z bah-bah teh-laa,
hao bah-bah s-peh nying-ko.

9 " Ng-lah-go-3 iao-bo-li feh-
k'o ||kyiaokying-ts, nying-ts,
dong-din; 10 lu-zdng yiiong-
go ho-zih, sh6ng-t'ao i-zong,
'a. teng bong, tu feh-lco ta:
ing-we* kong-nying teh-djoh
ky'iioh-}'iiong z ing-k;e-
11 Ng-lah? tseo-tsing ze-
ng-li, soh-go
-ts'eng, iao tang-t'ing
ii z siang-p'e-go,
ziu hao deng ke lceh-deo, ih-
dzih tao ky'i-go z-'eo. 12 Tseo-
tsing keh-veng nying-ko, ia.o
ts'asn - nyisen gyi bing - en.

13 Keh-veng nyi.ng-k6m ziah-
z siang-p'e-go, ng-lah s6
tscmi-nyuen-go bing-en hao
ling - dj 6h gyi: keh - veng
nying-ko ziah-z71 feh siang-
p'e, keh-go bing-en dzing-
gyiu hao kwe peh ng-lah zi.

14 Ziah yiu0 njTing feh k'eng
tsih-ziu ng-lah, feh k'eng
t'ing ng-lah-go shih-wo; tseo-

g}'1

go.
bin

soh-go

keh di-fong

c'ih keh-veng nyi.ng-ko '6h-
tsia keh-zo dzing-li, hao tajn-
diao3' ng kyiah-li-go hwe-
dzing. 15 Ngo tsing wo
h yiang ng-lah dao, Tao'' sing-
p'un nvih-ts, S6-to-mo teng
Ngo-mo-lah-go ying-vah pi
keh-go dzing-li Ava ky'ing-k'o.

1(1 "Ngo® ts'a ng-lah ky'i,
tsing-ziang yiang tseo-tsing
za-long cong-nyiang: so-yi
tong-kar ziang dzo ka Is'ong-
ming, ziang beh-keh ka lao-
jih. 17 Ng-lah ytiong kying-
b6ng nj7ing-ko: ing-we gyi-
lah iao song ng-lah tao kong-
wc, gyi-lah we-dong-li
yia we ytiong pin-is tang
ng-lah; 18 iva-yiu7" we-leh
Ng6 ng-lali iao k'6 tao
tsong-toh teng koh-wong-go
min-zin, iao tso te-tsing peh
gyi-lah teng yi-pong-nyirig.
19 Gyi-lah?/ tsiang ng-lah
song kwun z-'eo, peh-pih zeo
soh-go shih-w6 hao kdng,
'6h-tsia dza-go kong-fah; taoz
keh-go z-'eo, kie kong-go
shih-wd, tsong we s-peh ng-
lah. 20 Ing-we las-tih k6ng-
go, feh-za ng-lah zi, z ng-lah
T'in-Vu-go Ling Ue li-hyiang
kong-go. 21 Byi.iong-di& we
ka hyiiong-di tao si-go di-
fong, ah-tia ka ng-ts yia,
we z-ka: ng-n6 yia wedong-
siu sah do-nying. 22 Ping-
ts'.iac ng-lah we-leh Ngo-go
ming-deo we peh cong-nying
u-su, dasn-z jing-nasrf tao ti
go. hao teh-k}Tiu. 23 Ziah-z
dong-deo dzing-li" pih-nasn
ng-lah, hao dao tao keh-deo
dzing-li ky'i: ing-we Ng6
wo hyiang ng-lah dao, Ng-
lah wa feh-zing |]tseo-pin
Yi-seh-lih-go dzing-li, Nying-
go Ng-ts-r' iao ke-gyi.

24 "'Oh-sang-tsMeh ko-jii
sin-sang: nu-boh }7ia feh ko-

x. 24

Oil 'eo K3.

p Nil. 5. 13.
8d. 13.51:18.6.

r Jit. 11.22,24.

t Lrn. 16. 19.
1 K. 14. 20.

Yf 5. 15.
F1 2. 15.
u Mt. 24. 9.
Mk. 13. 9.
Lk. 12. 11 : 21.
12.

v Sd. 5. 40.

wScl. 12.1 : 24.
10 : 25. 7, 23.
2 I). 4. 10.

*/Mk. 13.11-13.
Lk. 11. 11, 12 :
21. 14, 15.
2 D. 4. 16, 17 .

z O. 4. 12.
YI. 1. 7.

a 2 S. 23. 2.
Sd. 4. 8 : 6. 10.

b Mi. 7. C.
Mt. 10. 36.
Lk. 21. 16.

e Lk. 21.17.

d Dy. 12.12,13,
Mt 24. 13.
Mk. 13. 13.

e Mt. 2. 13 : 4.
12:12. 15.
Sd. 8. 1: 9. 25
14. 6.

|| '0h-tsia wo
tseo-wun.

/Mt. 16. 28.

g Lk. 6. 40.
I'e. 13. 10: 15
20.

14


xxvii. 48.

MO-T'A.

xxviii. 4.

Cii 'eo 28.

h Mt. 12. 24.
Mk. 3. 22.
Lk. 11. 15.
I'e. 8. 48, 52.
|| Ziu-z, kwe-
wong.

t Mk. 4. 22.
Lk. 8. 17 : 12.
2, 3.

j Y. 8. 12. 13.
I'Lk. 32. 4.
1 P. 3. 14.

fc 1 S. M. 45.
2 S. 14. 11.
Lk. 21. 18.
Sd. 27. 34.

I Lk . 12. 8.
Lm. 10. 9, 10.

m Mz. 8.

» Mk. 8. 38.
Lk. 9. 26.
2 D. 2. 12.

o Lk. 12. 49-63.

â– p Mi. 7. 6.

r S. 41.9:55.13.
Mi. 7. 6.
l'e. 13. IS.
s Lk. 14. 20.

jii cii-nying-kd. 25 'Oh-sang-
ts ziang sin-sang, nu-boh
ziang gyi cii-nying-ko, ziu
tsoh-de. Cii-nying-kd/1 zong-
ts'ia be nying ts'ing-hwu
|| Bih-si-poh, 'o-hwong Gyi-
go ko-nying ni! 20 So-yi
peh-pih p'o gyi-lah: ing-we1
m-yiu ih-yiang en-dzdng-go
'feh-we lu-c'ih-lae; m-yiu ih-
yiang s-'d-go feh-we peh
nying-k6 hyiao-teh. 27 Ngd
teng ng-lah lae en-en di-fdng
so kdng go, ng-lah laj, liang-
liang di-fong hao kdng-c'ih:
•n?gjlah ng-to-li s6 t'ing-meng
go, lae oh-teng hao djiin-k'ae.
23 Sah-? kyi-sing, feh neng-
keo sah weh-ling go, peh-pih
p'6 gyi: neng-ke© mih-diao
weh-ling go ing-kae p'o Gyi.
39 Liang-tsah mo-tsiang- ky'i
feh-z ih-feng nying-ts hao
ma? ziah-z ng-go T'in-Vu
feh ing-hyii, gyi-cong ih-
tsah tu feh-we tih-loh di-li.

30 Dsen-z ng-lah, ziu-z& deo-
fah yia keng-keng tu su-ko.

31 So-vi peh-pi'h p'6; ng-lah
(z pi hyii-to mo-tsiang wa
j kwe-djong. 32 Ka-ni/ vaen-

pah las nying-go min-zin we
tsiao-jing Ngd go, laeWi Ngd
| t'in-zong Vu-go min-zin
;Ngo yia we tsiao-jing gyi:
33 laen nying-go min-zin feh
tsiao-jing Ngd go, lae Ngd
t'in - zdng Yu - go min - zin
Ngd yia feh tsiao-jing gyi.

3i "Ng-lah0 feh-k'o fcs'eng
! Ngd lae, z peh t'in-'dtfa-bing3
' Ngd lae feh z peh gyi tva-
biug, z s-teh gyi dong ken-
ko. 35 Ing-we Ngd I®, z s-
teh ng-tsp teng ah-tia, non
teng ah-nyiang, sing-vu
teng ah-bo, tu we su-k'ae.
30 Ping-ts'ra koh-nying-go r
dziu-dih ziu-z gyi-zi ko-li-go

nyiang ko-jli Ngo, ti Ngd
feh siang-p'e: aj-sih ng-no
ko-j'ii Ng6, ii Ng6 feh siang-
p'e. 38 Feh pe4 jih-z-ko
keng-djoh Ngo, ti Ng6 yia
feh siang-p'e. 39 ZiahM yiu
zing-djdh zi sing-ming go,
we sdng-diao gyi: we-leh
Ngo song-diao zi sing-ming
go, we zing-djon gyi.

40 " V sen-pah* tsih-ziu ng-
lah, ziu-z tsih-ziu Ngd; tsih-
ziu Ngd, ziu-z tsih-ziu Keh-
we ts'a Ngd lie go. 41 Tsih-
ziu10 sin-cti-nying ing-we z
sin-cti-nying, we teh-djoh
sin - cti - ny ing - go pao - ing:
tsih-ziu tsing-dzih imng
ing-we z tsing-dzih nying,
weteh-djoh tsing-dzih nying-
go pao-ing. 42 Ziah yiuy
nying taen-tsih di ih pe lang
shii peh keh-sing siao-nying
we-leh gyi z meng-du, Ngd
tsing wd hyiang ng-lah dao,
gyi tsong feh-we shih-diao
pao-ing."

Mt. 11.

YliE-SU jih-nyi-go
meng-du feng-fu hao,
ziu li-k'ae keh-deo, tac. gyi-
lah-go dzing-li ky'i kao-
hyuirig djiin kyiao.

Cu 'eo 2S.

t Mt. 16. 24.

Mk. 8. 31,
Lk.9.23:14.27.
u Mt. 16. 25.
Mk. 8. 35.
Lie. 9.24:17.33.
I'e. 12. 26.

v Mt. 18. 5.

Lk. 9. 48 : 10.
16.

I'e. 12. 44 :13.

20.

Ky. 4. 14.

w 1 W. 17. 10 :
18. 4.
2 W. 4. 8.

y Mt. 18. 5, 6
2f. iO.
Mk. 9. 41.
H. 6. 10.

a Lk. 7. 18-23.
b Mt. 14. 3.

nymg.

37

/E - kyings tia-

2 Iah-'en® .lae lao-ksen-li&
t'ing-meng Kyi-toh sd tso go
z-ken, ts'a liang-go meng-du
ky'i meng Gyi, wd, 3 " Tdng-
kaec lae go z Ng feh, wa-z ah-
lah tsae siang-vong bih-nying
ni?" 4 Yise-su wVteh gyi- j.1"** 14::';%
lah, wd, "Ng-lah sd t'ing-'
meng go sd k'en-kyin go z-
ken, hao ky'i t'ong-cii Iah-
'en: 5 ziu-z hah-ts^ k'en-
kyin, kwa-kyiah tseo-lu, da-
md - fong kyih - zing, long -
bang t'ing-meng, si-nying
tsae-weh, gyiiong-nying yiu

c Ta. 49. 10.

Ms. 24. 17.
Dy. 9. 24.

d Y. 29. 18:35.
4-6 : 42. 7.
I'e 2. 23 : 3. 2 :
5. 36: 10. 26,
38:14. 11.

15


xi. 6.

m6-t'a.

xi. n.

Cu 'eo 23.

e Y. 61. 1.
Lk. 4. 18.
Yk. -2. 5.
f Y. S. 14, 15.
Mt. 13. 57 : 24.
10: 20. 31.
Lid. 9. 32, 33.
1 K. 1.23:2.14.
Ky. 5. 11.
I I'. 2. 8.
(j Lk. 7. 24.

h Yi. 4. 14.

i Mt. 14. 5: 21.

20.

Lk. 1.76: 7. 20.
j Ml. 3. 1.
Mk. 1. 2.
Lk. 1.70:7.27'

k Lk. 10. 1G.

JM1. 4. 0.

m Ml. 4. 5.
Mt. 17. 12.
Lk. 1. 17.
?i Mt. 13. 9.
Lk. 8. 8.
Mz. 2. 7,11, 17,
29: 3. 0,13, 22.
o Lk. 7. 31-35.

foh-inge djiin peh gyi. 6 Vsen-
pat/ fell we-leh Ngo psen-
tih go yiu foh-ky'i."

7 Gyi-lah ky'i-go z-'eo, Yise-
su0 teng cong-nying kong-
ky'i Iah-'en-go z-ken wo:—

"Ng-lah su-djong tseo-c'in
tao kw'6ng-i.se ky'i k'en soh-
si? Wa-z ih-keng be fang''1
c'ti - dong - go lu - ken ir.a ?

8 Ng-lah tseo-c'ib, tao-ti .ky'i
k'en soh-si ? Wa-z ih-go c'iin
ivo-li i-zong go nying ma ?
Keh-sing c'iin wo-li i-zong
go z deng lse wong-kong-li.

9 Ng-lah tseo-c'ih, tao-ti ky'i
k'en soh-si ? Wa-z ih-we sin-
cu-nying ma ? Ngo teng ng-
lah .wo, Z-go,{ ping-ts'ia wa
ko-jii sin-cu-nying. 10 Shti-
li so sia-tih, 'Ngo-' tang-fah
Ngo-go ts'a-s ke Ng-go min-
zin, ky'i be-bsen Ng zin-aeo-
go lu/ ziu-z ts-tin gyi. 11 Ng6
tsing wo hyiang ng-lah dao,
nyii-nying so sang-go, m-yiu
ih-we do-jii 'Ang-si-li Iah-
'en c'ih-ko: dsen-z lse t'in-
koh-li ting siao-go wa pi gyi
do. 12 Dzongk 'Ang-si-li
Iah-'en z-'eo tao jti-kying,
t'iri-koh be nying so gyiang-
deh, z gyiang-go nying teh-
dj6h. 13 Ing-wez cong sin-cii
teng lih-fah dzih-tao Iah-'en
z-'eo, tu z k6ng sin-cii shih-
wo. 14 Ng-lah ziah k'eng
tsih - ziu keh - go shih - wo,
tong-kas lse gom Yi-li-iio,
ziu-z Iah-'en. 15 Yiun ng-
t6 we t'ing go kse t'ing.

10 "Dsen-z0 Ngo ytiong
soh-si hao pi keh-go shli-
dse ? K'o-pi siao-nying zo lse
z-min-zong, eo gyi-lah de-ho,
wo, 17' Ah-lah teng ng-lah
c'ii dih-ts, ng-lah m-yiu t'iao-
vu; ah-lah tong ng-lah di-
k'oh, ng-lah m-yiu pe-shong.'
13 Ing-we Iah-'en lse, fehky'tioh feh hah; gyi-lah.
wo, 'Gyi z kyii vu-tih go:'
19 Nying-go Ng-ts ke, yi
ky'iioh yi hah; gyi-lah wo,
'Gyi z t'en-zib t'en-tsiu-go
nying, yia z siu-zin-liang^
teng z-e- nying-go beng-yiu/
D®n-z ts'ong ming-go nying
we bhi-c'ih ts'ong-m-ing-go
i-s lse."

20 Yi^e-su yiu hyti-to yi-
neng tso-kren go dzing-li,
ing-we z m-yiu'' we-sing-
ciin-i, ziu tsah-vah gyi, w6:
21 "Ng Ko-lah-sing yiu 'o-
se! Ng Pah-sas-da yiu 'o-
se! ing-we lse ng-lah cong-
nyiang so tso go yi-neng.
ziah tso 'lse T'e-lo Si-teng,
gyi-lah z tsao-tsao c'iin-
leh mo-i, ts-leh hwe-dzing5
we-sino'-cun-i-de. 22 Dsen-z

V o

Ngo teng ng-lah w6, Taof
sing-p'un nyih-ts, T'e-lo Si-
teng-go ying-vah pi ng-lah
ky'ing-k'o. 23 Wa-yiu ng
Kyiio-pah-nong, yi-kyingw
kyti-zong ih-dzih tao t'in-li,
tsiang-l;« iao t'e-loh ih-dzih
tao ing-s-li ky'i: ing-we lse
ng-go cong-nyiang s6 tso go
yi-neng ziah tso lae So-to-m6,
gyi tao j ii-kying wa lse-tong.
24 Dsen-z Ng6 teng ng-lah
w6, Tao* t:ing-p'un nyih-ts,
S6-to-mow di-fong-go ying-
vah pi ng-lah ky'ing-k'o."

25 Keh z-'ec Yias-su k'se-
k'eo,2' wo. " Yu, t'iu-di-go Cu-
ts®, Ng6 coh-zia Ng, ing-we
Ng3 ing-dzong keh-sing z-
ken feh hyin-c'ih peh ts'ong-
ming dzas-neng-go nying,a z
hyin - c'ih peh siao - nying
hyiao-teh. 26 Vu, z-go; ing-
we Ng hwun-hyi z-ka.

27 "Vsen-veh* tu z Ng6 Vu
kao-fu Ng6. Djii-leh Vu m-
nying sih-teh Ng-ts, dju-lehc
Ng-ts teng Ng-ts s6 ts-ying

16


xr. 28.

m6-t'a.

xii. 22.

CP. *eo 28,

d Sk. 9. 9.
Fl. 2. 7, 8.

e I'e. 13. 15.
Fl. 2. 6.
1 P. 2. 21.
1 I'e. 2. 6.
/ Yl. 6. 16.
g 1 I'e. 5. 3.

a Sm. 23. 25.
Mk. 2. 23.
Lk. 6. 1.

6 1 S. 21. 6.

c C. 25. 30.
Lv. 24. 5.

d C. 29. 32, 33.
Lv. 8. 31: 24. 9.
e Ms. 28. 9.
I'e. 7. 22.

/2L. 6. 18.
Ml. 3. 1.
g '0. 6. 6.
Mi. 6. 6—8.
Mt. 9.13.

h Mk. 3. 1.
Lk. 6. 6.

go nying ts-nga, m-nying
sih-teh Vu.

28 "Ng-lah vsen-pah lao-
kw'u t'iao djong-tsen go, hao
tao Ng6 di-f6ng lae; Ng6 we
s-peh ng-lah en-tsen. â„¢ Ngd
yiud -weng-ziu ky'in-hyii-go
sing; hao lse pe Ngo-go ah,
dzonge Ngd tso sin-sang; ng-
lah ziu we teh-djoh-^ well-
ling-go en-tfen. 30 Ing-we^
Ng6-go ah z yilong-yi; Ngd
tsen-deo z ky'ing-go."

Mt. 12.

KEH z-'eo® Yise-su lse

en-sili-nyih tseo-ko
mah-din-li; Gyi-go meng-
du du-kyi, tsah-leh mah-be
ky'iioh. 2 Fah-li-sse nying
k'en|-kyin, teng Gyi wo,
"Ts'ia-k'en Ng-go meng-du
tso en-sih-nyih s6 feh ing-ksB
tso go z-ken." 3 Yise-su teng
gyi-lah w6, "Da-bih& teng
gyi dong-de nying du-kyi z-
'eo s6 tso-go z-ken, ng-lah
nsen-dao m-yiu doh-ko ma?
4 ziu-z tseo-tsing Jing-ming-
go oh-li, ky'iioh pa-ksen-goc
ping; keh-sing ping gyi-zi
teng dong-de nying tu feh
ing-kae ky'tioh, tsih-yiud tsi-
s hao ky'iioh. 6 Wa-yiue lih-
fah sd wd, en-sih-nyih tsi-s
lse sing-din-li vsen-djoh en-
sih-nyih, yia z m-ze;—ng-lah
nsen-dao m-yiu doh-ko ma?
6 Ng6 teng ng-lah wd, Ts'-
di/ yiu Ih-we pi sing-din wa
do. 7 'Ngd*7 iao dz-pe feh iao
tsi-veh,' keh-go i-s, ng-lah
ziah-z ming-bah, m-ze-go
nying ng-lah feh-we ding gyi
ze. 8 Ing-we Nying-go Ng-
ts yia z en-sih-nyih-go Cii."

9 Yice-suh li-k'se keh-deo,
tseo-tsing gyi-lah-go we-
d6ng; 10 yiu ih-go nying lse-
ka3ii, gyi lh-tsah siu fong-de.

Gyi-lah ziu meng Yice-su,
w6, " En-sih-nyih11 i bing,
k'o-yi feh ?" i-s iao kao Gyi
zong. 11 Yise-su teng gyi-lah
wo, "Ng-lah cong-nyiang jii
yiu ih-tsah yiang, en-sih?-
nyih tih:loh di-k'ang-li, feh
iao ky'i la gyi zong-lse ma?
12 Nying teng yiang kwe-zin
ts'd to-siao ni! Ka k'en-lse,
en-sih-nyih 'ang jiin z k'o-yi
go." 13 Keh-tsao Yice-su teng
keh-go nying wd, "Ng-go
siu sing-c'ih-lse," Gyi sing-
c'ih-lse; ziu djun-yii, ziang
bih-tsah ih-yiang. 14 Fah-li-
sse nyingfc ziu tseo-c'ih-ky'i,
dd-kd siang-liang dza hao
long-sah Yise-su.

15 Yise-su* hyiao-teh, ziu
li-k'se keh-deo: yium hyii-to
nying keng-dzong Gyi, Gyi
ziu i-hao gyi-lah cong-nying;

16 ting-cohn gyi-lah feh-k'o
yiang Gyi-go ming-sing:

17 cii-s-teh sm-cii Yi-sse-ii6
sd kong-go shih-w6 yiu ing-
nyisen, ziu-z w6, 18 "Ts'ia-
k'en0 Ng6 Nu-boh, z Ngd
so t'iao-shiin-go; Ngd*' ts'ing-
se-go, z Ngo sing-li. sd hwun-
hyi-go: Ng6 we tsiang Ngd-
go Ling fa peh Gyi, Gyi ziu
we djiin kong-yi peh yi-
pong-nying. 19 Gyi feh-we
tsang-leng, feh-we wu-long-
hyiang-liang; lse do-ka-zong
njdng feh-we t'ing-meng
Gyi-go sing-ing. 20 Sdng-
seng-liao-go lu-ken, Gyi feh-
we ao-dori; lse-tih in-go lah-
coh-sing, feh-we meng u;
dzih teng-tao s-teh kong-yi
teh-sing. 21 Ping-ts'ia yi-
pdng-nying we nyiang-vong
Gyi-go ming-deo."

22 Keh z-'eor yiu ih-go kyii
vu-tih-go nying, yi z hah-
ngsen yi z d-ts, ta tao Yise-
su di-fong lse: Yice-su ziu i

17


xii. 23.

Cu 'eo K.

MO-T'A.

xii. 42.

f Mt. !>. 34.
Mk. 3. 22.
Lk. 11. 15.

t Mt. 9. 4.
I'c. 2. 25.
Mz. 2. 23.

u Dy. 2. 44:
7. 14.

Lk. 1. 33: 11.
20: 17. 20, 21.

v Y. 49. 24.
Lk. 11. 21-23.

w Mk. 3. 28.

Lk. 12. 10.
II. 0. 4—G: 10.
2(1, 29.
1 l'c. 5. 10.
y Sd. 7. uj.

z Mt. 11. 19:
13. 55.

l'e. 7. 12, 52.
a 1 D. 1. 13.

b Mt. 7. 17.
Lk. 0. 43, 44.

gyi hao, a-teh hah-ngaen we
k'en, 6-ts we kong. 23 Cong-
nying tu kying-hyia3,, z-ka
wo, " Keh ky'i feh-z Da-bih-
go 'Eo-cke ?" 24 Fah-li-sae
nying ihs t'ing-meng w6,
"Keh-go nyingken-c'ih kyii,
peh-ko z k'ao-djoh kwe-wong
Bih-si-poh."

25 Yire-su'' hyiao-teh gyi-
lah sing-siang, teng gyi-lah
wo, "Yaen-pah koh-veng zi
feng-k'as we hw6ng-diao:
v sen-pah dzing-li, 'oh-tsia ko-
li, zi feng-k'se tsong lih-feh-
lao. 20 Ziah-z Sah-dsen ken-
c'ih Sah-dsen, keh z zi feng-
k'ae; ka-ni, gyi-go koh dza-
we lih-leh-lao ni? 27 Ngo
ken-c'ih kyii ziah-z k'ao-
djoh Bih-si-poh, ng-lah-go
Ug-ts z k'ao-djoh jii ken-c'ih
ni? so-jd gyi-lah we sing-
p'un ng-lah. 23 Ngo ken-c'ih
kyii ziah-z k'ao-dj6h Jing-
ming-go Ling, ka-niM Jing-
ining-go koh yi-kying tao
ng-lah-go di-fong de. 29 'Oh-
tsiav jii neng-keo tseo-tsing
hao-lao-go oh-li ts'iang-deh
gyi dzss-veh ? ky'i feh iao sin
bo-djli kehrgo hao-lao, 'eo-
deo hao ts'iang-deh gyi oh-
li ma? 30 Feh teng Ngo
dong-de go, ziu-z Ngo te-
deo: feh teng Ngo siu-jih
go ziu-z saen-k'se.

31 "So-yi Ngo teng ng-lah
wo, Nying-goâ„¢ pah-yiang ze-
oh teng sih-doh-go shih-w6,
tu hao so-min; tsih-yiu?/ sih-
doh Sing-Ling go shih-wo
feh-we s6-min. 32 Yten-pah2
kong shih - w6 pong - hwe
Nying-go Ng-ts, haort so-
min; tsih-yiu kong shih-wo
pong-hwe Sing-Ling go,
kying-shii 'o-shii tu feh-we
s6-min. 33 Kytid-s6 jii hao,
gyi ko-ts yia z hao; kyii6-s

jii feh hao, gyi ko-ts yia z
feh hao: ing-we k'en gyi ko-
ts, hao sih-teh gyi jii. 34 Doh-
dzo-goc cong-tong! ng-lah
kyi-jtin z oh-go, dza neng-
keo kong hao shih-wo ni?
ing-wed k'eo-li so kong-go, z
dzong sing-li kah-c'ih-lse-go.
35 Hao-nying, dzong gyi sing-
li dzeng-tih go hao, fah-c'ih
hao laj; oh-nying, dzong gyi
sing-li dzeng-tih go oh, fah-
c'ih oh lae. 3U Ngo teng ng-
lah wd, Nying .so kong-go
hyii-wo, tao sing-p'un nyih-
ts son-tsiang, kyii-kyii tu
iao son. 37 Ing-we iao ts'ing
ng we kong-yi go, z dzong
ng-go shih-wo; iao ding ng-
go ze, yia z dzong ng-go
shih-w6."

38 Keh-tsaoc yiu kyi-go
doh-shii-nying teng Fah-li-
sae nying k'se k'eo, wo, "Sin-
sang, ah-lah iao Ng hyin-c'ih
ih-go ziao-deo peh ah-lah
k'en." 39 Yiee-su we-teh gyi-
lah, wo, "Keh hyiiong-oh^
kaen-ying-go shii-dae gyiu
ziao-deo: djii-leh sin-cii Iah-
n6-go ziao-deo ts-nga, tsong
feh peh gyi Jcen soh-go ziao-
deo. 40 Ing-we tsing-ziang
Iah-no5' saen nyih saen yia lae
gying-ng du-bi-li; Nying-go
Ng-ts yia z-ka we soon nyih
saen yia lse di-yiang-li. 41 Nyi-
nyi-vi71 nying tao sing-p'un
nyih-ts we feng keh shii-dae
do-k6 ky'i-lae,* ding gyi ze:
ing-we gyi-lah-' t'ing Iah-n6-
go kao-hyiiing ziu we-sing-
clin-i; hwong-ts'ia lse ts'-di
3"iu pi Iah-n6 wa do-go.
42 Nen-pin-go nyii-wong* tao
sing-p'un nyih-ts we teng
keh shii-da3 do-k6 ky'i-lae,
ding gyi zc ing-we gyi
dzong di-go zing-deo tseo-
lae t'ing So-lo-meng t.s'ong-

Cu 'eo 28.

c Mt. 3. 7: 23.
33.

d Lk. e. 45.

e Mt. 10. 1.
Mk. 8. 11.
Lk. 11. 16, 26,
I'e. 2. 18.
1 K. 1. 22.

f Y. 57. 3.
Mt. 10. 4.
Mk. 8. 38.
I'e. i, 48.

g In. 1. 17.

h Lk. 11. 32.

i Yl. 3. 11.
Vs. 16. 51, 52
Lm. 2. 27.
j In. 3. 5.

k 1 W. 10. 1.
2 I j. 9. 1.
Lk. 11. 31.

18


xxvii. 48.

Cu 'eo 28.

I Lk. 11. 24.

m Ip. 1. 7.
3 P. 5. 8.

MO-T'A.

xxviii. 4.

JiH.6.4:10.26.
i P. 2. 20—22.

0 Mk. 3. 31.
Lie. 8. 19—21.
p Mt. 13. 55.
Mk. 0. 3.

I'e. 2.12:7.3,5.
Scl. 1. 14.

1 K. 9. 5.
Ky. 1. 19.

r I'e. 15. 14.
Ky. 5. 6: G. 15.
Kl. 3. 11.
H. 2. 11.

a Mk. 4. 1.

b Lk. 8. 4.

u Lk. 5. 3.

ming-go shih-wo; hwong-
ts'ia lse ts'-di yiu pi So-lo-
meng wa do-go.

43 kyih-zing-go kyli'
dzong nying-go sing-zong
c'ih-ky'i, ziu lsem hwong-di
tseo-lse-tseo-ky'i zing en-
taen, zing-feh-djoh; 44 ziu
wo, 'Ngo we tseo-clin tao
zin-deo tseo-c'ih-go oh-li
ky'i.' Ih tseo-tao, k'en-kyin
gyi k'ong-kaen, sao ken-zing,
tsong-sih-hao. 45 Ziu ky'i yi
ta-ling ts'ih-go kyii pi gyi-zi
keng-ko oh-go, tseo-tsing
lceh-deo ky'i deng-loh: keh-
go nying71 kyih-gytioh pi
gyi ky'i-deo keng-k6 li-'ae.
Keh hytiong-oh-go shii-dse
tsiang-lse yia z-ka."

46 Yi^e-su teng cong-nying
wa lse-tih kong-go z-'eo,
k'eo-k'eo" Gyi-go ah-nyiang
teng hyuong-di^ lih Ise nga-
deo, iao-siang teng Gyi kong.
47 Yiu ih-go nying teng Gyi
wd, "Ts'ia-k'en, Ng'-go ah-
nyiang teng hj'iiong-di lih loe
nga-deo, iao-siang teng Ng
kong." 48 Yise-su we-teh
t'ong-ctl Gyi go nying wo,
"Ng6 ah-nyiang z jii ? Ngo

hytiong-di z jii

Ziu

sing-c'ih siu tin-tin meng-
du, wo, "Ts'ia-k'en Ngd ah-
nyiang, teng Ngo hyliong-
di! 50 Ing-we r vsen-pah i
Ngo t'in-zong Vu ts-i tso-
go, keh ziu-z Ngo hyiiong-
di, tsi-me, teng ah-nyiang."

Mt. 13.

KEH nyih Yise-su dzong"
oh-li tseo-c'ih, zo loe
hse-pin. 2 Yiu6 hyii-to nying
tseo tao Gyi di-fong; cli-s-
teh Gyic tsih hao t'iao-loh
jim-li zo: cong-nying tu lih
Ise ha3-du-z6ng. 3 Yice-sw

ziu yuong pi-fong k6ng hjni-
to z-ken peh gyi-lah t'ing
wo:—

" Ts'ia-t'ing, d yiu tsah
iang-ts go tseo-c'ih tsah
iang-ts ky'i. 4 Gyi tsah-go
z-'eo, yiu-sing tih-loh lu-pin;
tiao ziu fi-lte ky'iioh-diao.
5 Yiu-sing tih-loh yiu zah-
deo di-fong, nyi-t'u feh to:
we-leh nyi-t'u feh sing, ze-
siu ts'iu-c'ih-lse; 6 nyih-deo
ih-c'ih, ziu sa-pih, ing-we m-
teh keng-deo, kw'u^loh-de.
7 Yiu-sing tih-loh ts'-bang
cong-nyiang; ts' hying-kyi-
lse tso-sah gyi. 8 Yiu-sing
tih-loh hao nyi-t'u-li; ziu
kyih-be, yiu-teh-goc ih-pah
be, yiu-teh-go loh-jih be, yiu-
teh-go ssen-jih be. 9 Yii/ ng-
to we t'ing go hao t'ing."

10 Meng-du tseo he, teng
Gyi w6, "Ng dza-we yiiong
pi-fong teng gyi-lah kong?"

11 Yite-su we-teh gyi-lah w6,
"Ing-we t'in-koh-go ao-miao
z f peh ng-lah hyiao-teh,
feh peh gyi-lah hyiao-teh.

12 Veen-pah^ yiu-go, wa iao
ko-ts'eo peh gyi, s-teh gyi
yiu-yii; vsen-pah m-yiu-go,
lin gyi so yiu-go yia iao teng
gyi deh-leh-ky'i. 13 Ng6 s6-
yi yiiong pi-fong teng gyi-
lah kong; ing-we gyi-lah
k'en z k'en-feh-c'ih, t'ing z
t'ing-feh-tsing, yia feh ming-
bah. 14 Ping-ts'ia Yi-sa3-ti6
yti-sin kong go shih-wo ing-
nyisen lse gyi-lah^ sing-zong,
ziu-z wo, 'Ng-lah t'ing z we
t'ing - meng, â–  tsih - z feh - we
hyiao-teh; k'en z we k'en-
kyin, tsih-z feh-we ming-bah.
15 Ing-we keh pah-sing-go
sing ngang-de, gyi-lah-7' ng-td
lsen--teh t'ing, gyi-lah ngsen-
tsing pi-tih; k'ong-p'o ngam-
tsing k'en-kyin, ng-to t'ing-

Cu 'eo 28.

d, Lk. & 6.

e Ta, 2e: 12.

f Mt. 11.15.
Mk. 4. 9.

g Mt. 11. 25:
16. 17.
Mk. 4. 11.
1 K. 2. 10.
1 I'e. 2. 27.
h Mt. 25. 29.
Mk. 4. 25.
Lk. 8. 18:
19. 26.

1 Y. 6. 9,10.
Ys. 12. 2.
Mk. 4. 12.
Lk. 8. 10.
I'e. 12. 40.
Sd. 28. 26, 27.
Lin. 11. 8.

2 K. 3. 14,16.

j H. 5. 11.

23


XIII. 16.
ca 'eo 28. I

MO-T'A.

xnr. 35

k Mt. 10. 17.
Lk. 10. 23, 24.

IH. 11. 13.
1 P. 1. 10, 11.

m Mk. 4. 14.
Lk. 8.11.

ft Mt. 4. 23.

o Y. 58. 2.
Ys. 33. 31, 32.
I'e. 5 35.

p Mt. 11. 6.
2 D. 1. 15.
r yj. 4. 3.

S Mt. 19. 23.
Mk. 10. 23.
Lk. 18. 24.

1 d. 6. 9.

2 D. 4. 10.

meng, sing-li ming-bah ziu
we-sing-cun-i, peh Ngo i
gyi-lah hao.' 1(5 Dsen-z ng-
lah-gofc ngsen-tsing yiu foh-
ky'i, ing-we z k'en-kyin-go:
ng-lah-go ng-td yiu foh-
Icyi, ing-we z t'ing-meng-go.
17 Ngd tsing wo hyiang ng-
lah dao, Yiu hyii-to sin-cii-
nying^ teng tsing-dzih nying
iao-siang k'en ng-lah so k'en-
kyin-go, m-teh k'en-kyin;
iao-siang t'ing ng-lah so
t'mg-meng-go, m-teh t'ing-
meng.

18 "Ka-ni, ng-lah ytiong
t'ing kehm tsah iang-ts go
pi-fdng: 19 vsen-pah t'ing-
meng i'm-k oh-go71 dao-li feh
ming - bah - go nying, keh
hyiiong-6h-go ziu lse, bah-
diao gyi sing-li tsah-tih-go
iang-ts: keh ziu-z tsah lse lu-
pin go: 20 Tsah lse yiu zah-
deo di-fong go, ziu-z t'ing-
meng keh dao-li, lih-k'eh
hwun-hwun-hyi-hyi0 tsih-
ziu-go: 21 dsen-z sing-li m-
yiu keng-deo, peh-ko z dzsen-
z-go; we-leh keh dao-li p'ong-
dj6h yiu we-ky'uoh pih-nsen,
lih-k'ehf ziu psen-tih. 22 Tsah
lse7' ts'-bang cong-nyiang go,
ziu-z t'ing-meng keh dao-li;
gyi kying-shli-go zeo-meng,
teng dzse-veh-gos hong-p'in,
tso-sah keh dao-li, ziu m-
dao-dzing. 23 Tsah Ice hao
nyi-t'u-li go, ziu-z t'ing-meng
ming-bah keh dao-li go; g\d
z kyih-be, yiu-teh-go ih-pah
be, yiu-teh-go loh-jih be, yiu-
teh-go ssen-jih be"

24 YlM-SU tsse di-ky'i ih-
go pi-f6ng peh gyi-lah t'ing,
wo: "T'in-ltoh k'o-pi ih-go
nying tsah hao iang-ts lse
gyi-go din-li: 25 nying-ko tu
kw'eng-joh-go z-'eo, cli-nying-
ko-go iin-kd lse tsah bo-ts'ao

lse mah-go cong-nyiang, ziu
ky'i-de. 26 Teng-tao mah
ts'iu-miao kyih-be-go z-'eo,
b6-ts'ao yia lu-c'ih-lse. 27 Cti-
nying-ko-go nu-boh ziu tseo-
lse, wo, 'Cii! ng ky'i feh-z
tsah hao iang-ts lse ng-go
din-li ma? ka-ni, dzong 'ah-
li yiu bd-ts'ao ni?' 23 Cii-
nying-ko teng gyi-lah w6,
'Keh z iin-ko tso-go.' Nu-
boh wo, 'Ng iao ah-lah ky'i
siu-jih gyi feh?' 29 Gyi wo,
' Feh-k'o; k'ong-p'o ng-lah
siu-jih b6-ts'ao, lin mah yia
iao bah-diao. 30 Ts'ia peh
liang-yiang do-ko do-ky'i-lse
dzih-tao siu-keh. Siu-keh-go
z-'eo ngo we teng siu-keh-go
nying wo, Ng-lah sin siu-jih
b6-ts'ao, p6-tang-p6 bo-long
siao-diao: dsen-z4 mah hao
siu-tsing ng6-go ts'6ng-li.'"

31 Tsse di-ky'i ih-go pi-
f6ng peh gyi-lah t'ing, w6:
"T'in-kohM k'o-pi ih-lih ka-
ts'se-ts, nying do-leh '6 lse gyi
din-li. 32 Vsen-pah cong-ts
li-deo z ka-ts'se-ts ting siao;
dziang-ky'i-lse, ts'se-su cong-
nyiang z gyi ting do, dzing-
leh ih-cii jli, s-teh t'in-li-go
tiao lse deng-leh gyi o-ts-li."

33 Yi k6ng ih-go pi-fong
peh gyi-lah t'ing, wo: "T'in-
koh'u k'o-pi kao-shli, nyii-
nying do-leh fong lse ssen-
teo min-feng cong-nyiang,
teng-tao 'o-don fah-kao."

3i Yias-su teng cong-nying
kongâ„¢ keh ih-ts'ih-go z-ken,
tu z yiiong pi-fong; feh-z pi-
fdng, feh teng gyi-lah kong:
35 cii-s-teh sin-cti s6 k6ng go
shih-wo yiu ing-nyiseh, ziu-z
wo, "Ngoy k'se k'eo we
yiiong pi-fong; dzong3 k'se-
bih t'in-di yi-lse so ing-
dzong-go z-ken, Ngo we w6-
c'ih-lse."

C/i 'eo 2fi.

t Mt. 3. 12.

u Y. 2. 2, 3.
Mi. 4. 1.
Mk. 4. 30.
Lk. 13. 18, 19.

«Lk. 13.20,21.

w Mk. 4.33,34.

y S. 78. 2.

z Lm. 16. 25,

2G.

1 K. 2. 7.
Yf. 3. 9.
Kl. 1. 2G.


xiii. 36.

m6-t'a.

Cii 'eo 28.

a Mfc. 24. 14:
28. IS).

M k. 16. 15, 20.
L!<. 21. 47.
l/m. 10. 18.
Ivl. I. 6.
â– !> Ts. 3. 16.
I'e. 8. 44.
Sd. 13. 10.
1 I'e. 3. 8.
c Ir. 3. 13.
Mz. 14. 15.

d Mt. 18. 7.
2 P. 2. 1, 2.

e 'Mt. 3. 12.

Mz. 19. 20: 20.
JO.

/ Mt. 8. 12:
13. 50.
g Dy. 12. 3.
1 E. 15. 42, 43.

h Mt. 13. 9.

86 Keh-tsao Yise-su ssen-
k'se cong-nying, tseo-tsing
oh-li: Gyi meng-du tseo-lse,
wo, "Keh din-li bo-ts'ao-go
pi-fong ka-shih peh ah-lah
t'ing." 37 Yise-su we-teh gyi-
lah, wo: "Tsah hao iang-ts
go ziu-z Nying-go Ng-ts;
33 din,® ziu-z shii-ka; hao
iang-ts, siu-z t'in-koh-go ng-
ts; bc-ts'ao, ziu-z keh&
hyiiong-oh-go ng-ts; 39 tsah
bo-ts'ao go lin-k6, ziu-z mo-
kwe; siu-keh,® ziu-z kying-
shii mah-go z-'eo; siu-keh-
go, ziu-z t'in-s. 40 Ka-ni,
tsing-ziang bo-ts'ao siu-jih
ho-li siao-diao, tao kying-
shii mah-go z-'eo }da we z-
ka: 41 Nying-go Ng-ts we ts'a
Gyi-go t'in-s, dzong Gyi koh-
li siu-jih vsen-pah s-tehd
nying pasn-tih go, teng tso
fi-li z-ken go; 42 tiu gyi-lahe
Ise ho-lu-li: lse-^ keh-deo yiu
ngao-leh ngo-ts' t'ong-k'oh.
43 Keh-go z-'eo^ tsing-dzih
nying lse gyi-lah T'in-Vu-go
koh-li we ziang nyih-deo ka
kwong-liang. Yiu/l ng-to Ave
t'ing go, kse t'ing.

44 "T'in-koh yi k'o-pi din-
li k'6ng-tih-go wang-dzse:
ih-go nying zing-dj&h ziu
tso-kse gyi, we-leh hwun-hyi
ziu kyii-ky'i ma-diao gyi ih-
ts'ih so yiu-go, ky'i ma keh-
go din he.

45 " r'in.-koh yi k'o-pi ih-
go k'ah-shong, lse-tih zing
hao-go cti-ts; 40 zing-djoh
ih-lih ting pao-pe-go, ziu
kyii-ky'i ma-diao gyi ih-ts'ih
so yiu-go, ky'i ma keh-lih
cti-ts Ise.

47 "Tin-koh yi k:o-pi ih-
ting mong, '6 lse hse-li, lah-
tsing pah-yiang ng: 48 yi-
kying niun-de, ziu t'o-zong
ngen, zo-loh, hao-go ksen-

tsing ky'i-ming-li, feh hao go
tiu-diao. 49 Kying-shii mah-
go z-'eo }da z-ka: t'in-s we
c'ih - lse, dzong* tsing - dzih
nying cong-nyiang feng-c'ih
oh-nying, 60 tiu gyi-lah lae-7*
ho-lu-li: lse keh-deo yiu ngao-
leh ngo-ts', t'ong-k'oh."
â–  51 Yise-su teng gyi-lah w6,
"Keh-sing ng-lah tu.ming-
bah feh?" Gyi-lah wo, "Cii,
ming-bah-go." 52 Yise-su
teng gyi-lah wo, "So-yi vsen-
pah cloh-shu-nying lse t'in-
koh-li tso meng-du, k'o-pi ih-
go ko-cli, dzong gyi ts'ong-
kw'u-li do-c'ih sing-go gyiu-
go tong-si lse."

53 Yle-su kong-hao keh-
sing pi-fong, ziu li-k'se keh-
deo; 54 tseofc tao Zi-go peng*
di-fong, lse gyi-lah-go we-
dong kao-hyiiing; s-teh gyi-
lah kying-hyiae wo, "Keh-go
Nying dzong 'ah-li ka teh-
dj oh keh - go ts'ong - m i ng,
teng keh-sing yi-neng? 56
Kehâ„¢ ky'i feh-z moh-ziang-
go Ng-ts? Gyi ah-nyiang
ky'i feh-z kyiao-leh IVIo-li-
lio? Gyin hyiiong-di kyifeh-
z Yiid-koh, Iah-si, Si-meng,
Yiu-da ma? CG Gyi tsi-me
ky'i feh-z long-tsong teng
ah-lah tso di-fong? Ka-ni,
Gyi dzong 'ah-li teh-djoh
keh ih-ts'ih z-ken ni?" 57 Zi.u°
we-leh Gyi pa?n-tih. Yise-su
teng gyi-iah wo, "Sin-cu-
nying,15 ziah feh-z las gyi-zi-
go di-fong zi-go oh-li, m-yiu
feh tseng-djong." 58 We-leh
gyi-lah'' feh siang-sing go
ytin-kwu, Gyi lae keh-deo
feh tso to-siao yi-neng.

Mt. 14-

Keh-go z-'eo vsen-w6ng
Hyi-liha t'ing-meng Yise-su-

Cii 'eo 28.

i lit. 25.
j Mt. 13. 42.

k M k. G. 1.
Lk. 4. 16, 22.
I Mt. 2. 23.

m Y. 49. 7.
Mk. 6. 8.
Lk. a 23.
I'e. 6. 42.

n Mt, 12. 46.

o Mt. 11. 6.
Mk. 6. 3, 4.

p Lkv i. 24.
I'e. 4. 44.

r Mk. 6, 5, fl.

a Mk. A. 14.
Lk. 6. T.-

21


xiv. 2.

MO-T'A.

x lv. 29.

CJfi 'eo 29.

6 Mk. 6. 17.
Lk. 3. 10, 20.

o Lv. 18. 16
20. 21.

d Mt 21. 26.
LI:. 20. C.

e Mt. 10. 23:
12. 15.
Mk. 6. 32.
Lk. 9. 10.
I'e. 0. 1, 2.

/ Mt. 9. 30.
Mk. 6. 34.

7 Mk. 6. 35.
Lk. <3. 12.
I'e. 6. 5.

go ming-sing, 2 ziu teng
dzing-ts wo, "Keh z 'Ang-
si-li-go Iah-'en: gyi z
dzong si-nying cong-nyiang
weh-ctin-lse; so-yi hyin-c'ih
keh-sing yi-neng lse."

3 (Keh-go Hyi-lih6 clzong-
zin we-leh gyi hyiiong-di
Fi-lih-go ts'i-ts Hyi-lo-ti, k'o
Iah-'en bo gyi, ky ih-loh lao-
ksen-li. 4 Ing-we Iah-'en
teng Hyi-lih wo, "Ng feh
ing-ksec c'ti gyi." 5 Hyi-lih
iao sail Iah-'en, tsih-z p'6
pah-sing, ing-we gyi-lah son
gyi}1 z sin-cii-nying. 0 Tao
Hyi-lih sang-nyih, Hyi-lo-ti
go n<5n Ice tong-min-zin
t'iao-vu, peh Hyi-lih hwun-
hyi. 7 S6-yi v ah-tsiu, ing-
hyii feh-leng gyiu soh-si we
s-peh gyi. 3 Gyi be ah-nyiang
t'iao-so, ziu w6, "'Ang-si-

11 Iah-'en-go deo, f6ng lse
bun-li, ts'-di s-peh ngo."
9 Wong ziu iu-meng: dsen-z
we-leh so vah go tsiu, teng
dong-zih-go nying-k'ah, ziu
feng-fu peh gyi. 10 Ts'a
nying tao lao-kasn-li ky'i
tssen Iah-'en-go deo. 11 Gyi-
go deo f6ng lse bun-li do-las,
ziu kao-fu nyiang-ts ; gyi
ziu do-ky'i peh ah-nyiarig.

12 Iah-'en-go n:.Leng-du tseo-
lse, tsiang gyi a -siu en-tsong-
hao; ziu ky'i kao-su Yise-su.)

13 Yise-su t'ing-msng ziu
li-k'se" keh-deo, loh jiin, s-'d
tao kw'ong-iaB di-fong ky'i.
Cong-nying teh-cii, ziu dzong
koh dzing-li bu-'ang keng-
dzong Gyi. 14 Yire-su tseo-
c'ih-lse, k'en-kyin yiu hyii-
to nying ziu^ se-lin gyi-lah,
i-hao gyi-lah cong-nyiang
yiu bing go.

15 Tao yia-kw'a,f meng-du
tseo-lse, teng Gyi wo, "Ts'-di
z kw'ong-ise, z-'eo yi-kying

dzi-de; hao saen-k'te con
nying, peh gyi-lah tao ken- 1
sing hyiang-ts'eng zi ma j
ky'iioh-zih ky'i." 10 Yise-su |
teng meng-du wo, "Gyi-lah j
peh-pih ky'i; ng-lah hao \
peh gyi ky' Lioh." 17 Meng- j
du teng Gyi wo, "Ah-lah ts'- j
di tsih yiu ng-go ping liang- ]
kwang ng." 18 Gyi w6, "Do-
lse peh Ng6." 19 Yice-su ziu
feng-fu eong-nying ts'ing-
ts'ao di zo-loii; do-leh'1 keh
ng-go ping liang-kwang ng
deo dse-ky'i hyiang t'in; coh-
zia ziu p'ah-k'as ping, kao-fu
meng-du; meng-du feng rpeh
cong-nying. 20 Long-tsong
tu ky'iioh, yi ky'iioh-pao-de:
ky'iioh-dzing-go ling-se siu-
jih-long, yiu mun-mun jih-
nyi lo. 21 Ky'i.ioh-go nying,
nen iah-be yiu ng-ts'in, nyii-
nying siao-mang dz^e-nga.

22 Yise-su ze-siu ts'e meng-
du loh jtin, sin tao te-ngen
ky'i, Zi iao teng-tao sren-k'se
cong-njdng. 23 Kyi-kying
ssen-k'se cong-nying/ tseo-
z6ng ssen, s-'6 tao-kao. Yi-
kying' yia-kw'a, Gyi doh-zi
lai-ksen: 24 dsen-z jiin lse has
cong-nyiang, be long p'iao-
dong; ing-we z teo-fong-go.

25 Tong-yia s-kang, Yiso-
su tao meng-du di-fong; z
hoe min-teng tseo-leh-lse.
20 Meng-du k'en-kyin Gyi
hse min-tengfc la:-kien tseo,
kying-hyise, wo, "Keh z
hyin-ling:" we-leh p'o, ziu
eo-ky'i-lse. 27 Yise-su lih-
k'eh teng gyi-lah kong, z-ka
w6, "Fong-sing; z Ngo; feh
yiiong p'6." 28 Pe-teh we-teh
Gyi w6, "Cii, ziah-z Ng, hao
eo ngo shii min-teng tao Ng
di-fong lse." 29 Gyi wo, "Hao
lse." Pe-teh ziu dzong jtin-
li t'iao-loh, shii min-teng ka

f Cu 'eo 29.

h Mt. 15. 30.

i Mk. 6. 46.

j I'e 6. 16.

k Ip. 9. 8.

22


xjv. 30.

m6-t(a.

xv. 20.

Cii 'co

I S. 2. 7.
Mt. 16. 16:
26. 63.
Mk. 1. 1.
Lk. 4. 41.
I'e. 1. 49:0.69
11. 27.
Sd. 8. 37.
Lm. 1. 4.
m Mk. 6. 53.

71 Mb. 9. 20.
Mk. 3. 10.
Lk. 6. 19.
Sd. L9. 12,

(l Mk. 7. 1.

b Mk.

o IC1. 2. 8.

I tseo, iao tao Yise-^su di-fong
ky'i. 30 K'en-kyin fong mang,
p'o-gyti; iao dzing-loh-ky'i,
ziu eo-ky'i-lse, wo, " Cli, kyiu
ngo." 31 Yise-su lih-k'eh sing-
c'ih siu la gyi, teng gyi wo,
"Ng siao siang-sing go nying
dza-we nyi-'oh ?" 32 Gyi-lah
tseo-tsing jtin-li, fong ziu
sih-de. 33 Jiin-li-go nying
tu lse pa Gyi, wo, "Ng
tsing-tsing z Jing-ming-go'
Ng-ts."

34 Gyi-lahm du-ko tao
Keh-nyi-sah-leh. 35 Keh di-
fong-go nying nying-teh
Gyi, ziu ts'a nying tao s-
fong ky'i, ta long-tsong yiu
bing go tao Gyi di-fong ise:
36 gyiu-gyiu Gyi ta^n-tsih
peh gyi-lah moh-mohw Gyi
i-zong ken-den; z moh-go
nying tu djun-yii de.

d C. 20. 12.
Lv. 19. 3.
Sm. 5. 18: 27.
16.

Ty. 2S. 22.
Yf." 6. 2.
e C. 21. 17.
Ty. 23. CI':
30." 17.

/Mk. 7. II, 12.

Mt. 15.

K

Yige-lu-sah-
-go® doh-shii-

EH z-'eo
leng

nying teng Fah-li-sse nying
tao Yise-su di-fong, w6,

2 "Ng-go6 meng-du dza-we
we-be tsu-tsong djiin-loh-
lse-goc kwe-kyii, ky'tioh-go
z-'eo feh sin gyiang siu ?"

3 Yise-su we-teh gyi-lah, wo,
"Ng-lah dza-we, we-leh ng-
lah djiin-loh-lae-go kwe-kytl,
we-be Jing-ming-go kyise-
ming ni? 4 Ing-we Jing-
ming feng-fu, wo, 'Yiiong
hyiao-kying*1 ng-go vu-meo;'
yi wo, 'Z6h-m6 vu-meo go,
pih iaoc ding si-ze.' 5 Dsen-z
ng-lah wo, 'Ziah yiu nying
teng gyi vu-meo wo, Ngo-r'
ing-t6ng kong-ing ng go, tu
tseng-ky'i tso li-veh; 0 gyi
ziu peh-pih hyiao-kying gyi
vu-meo.' Z-ka, we-leh ng-lah
djun-loh-lae-go kwe-kyti fi-
diao Jing-ming-go kyise-

ming. 7 Ko-hao-nying^ Yi-
sse-iio ts-tin ng-lah go yi't-
sin kong-go shih-wo jih-dzse
z-go; ziu-z w6, 8 'Keh-goA
pah-sing cii-jing ts'ing-gying
Ngo, k'eo-li kjdng-djong
Ngo; gyi-lah-go sing li-yiin
Ngo. 9 Gyi-lah'' z bah-lih-lih
voh-z Ng6; s6 kao-hyiiing go
dao-li z nying-go feng-fu.5"

10 Yicv-svJ ziu eo cong-
nying lse, teng gyi-lah wo,
"Ng-lah kse t'ing, yia kse
ming-bah : 11 feh-z* tseo-
tsing k'eo-li go tong-si we
s-teh nying feh kyih-zing;
tsih-yiu dzong k'eo-li c'ili-
lse-go, keh z we s-teh gyi
feh kyih-zing."

12 Keh-tsao Gyi meng-du
t3eo-lce, teng Gyi w6, "Fah-
li-sse nying t'ing-meng keli-
kyti shih-wo psen-tih-de, Ng
hyiao-teh ma?" 13 Yise-su
we-teh wo, "Vsen-pah* feh-z
Ngo t'in-zong Vu so cong-
tih-go jii, tsong iao bah-diao.
14 Ng-iah ts'ia ze gyi: gyi-
lah"1 z hah-ts ling hah-ts.
Ziah-z hah-ts ling hah-ts, 'o-
liang tu we tih-loh den-li
ky'i."

15 Pe-tehM we-teh Gyi
wo, "Keh-go pi-fdng ts'ing
w6 hyiang ah-lah dao." 10
Yise-su w6, "Ng-lah0 tao jii-
k}7ing wa-we feh ming-bah!

17 Ky'i feh hyiao-teh vsen-
pah ^ tseo-tsing k'eo-li go
tong-si z 'ang-loh dli-li,
ziu ka-c'ih k'ang-ts-li ma?

18 dsen-zr k'eo-li c'ih-lse-go,
z dzong sing-li ka fah-c'ih-
lse; keh z we s-teh nying feh
kyih-zing. 19 Ing-wes dzong
sing-li so fah-c'ih-lse go ziu-z
6h-i, hyiiong-sah, ksen-ying,
biao-hyi, t'eo-dao, hw6ng-
kao, p6ng-hwe: keh 'tu
we s-teh nying feh kyib.-

Cu *eo 29.
g Mk. 7. 6.

h Y. 29. 13.
Ys. 83. 31.

i Y. 29. 13.
Kl. 2. 18-22.
Dt. 1. 14.

j Mk. 7. 1«.

k Sd. 10. 15.
Lm. 14. 14,
17, 29.
1 D. 4. 4.
Dt. 1. 15.

I I'e. UL ii.

m Y. 0. la

Ml. 9,
Mt. £3. 16
Lk. 6. 39.

« Mk. 7. 17.

o Mt. 10. 9.
Mk. 7. 18.

plK.6, 13.

r Yk. 8. 0.

sTs. 6.6:8.21.
Ty 6. I t.
Yi. 17. 9.
Mk. 7. 21.

23


xv. 21.

Cu 'eo 29.

t 1 21

m6-t'a.

U Mt. 10. 5, 0.
ScL 3. 25, 20:
13. 46.
Lm. 16. 8.

v Mt. 7. 6,
Fl. 3. 2.

W Mk. 7. 31.
y Mt. 4. 18.

Z Y. 35. 6, 6.
Mt. 11. 6.
Lk. 7. 22.

zing: deen-z feh gyiang siu
ky'iioh feh-we. s-teh nying
feh kyih-zing."

21 Ym-su{ li-k'se keh-deo,
tao T'e-lo Si-teng kying-ka.
22 K'eo-k'eo yiu ih-go Kyiio-
nen nyii-nying dzong keh-
go di-ka c'ih-lse, eo-ky'i-lse,
wd, "Cli, Da-bih-go 'Eo-dse,
se-lin ngo: ng6-go non be
kyii vu-tih z li-'se." 23 Yise-
su ih-kyti tu feh we-teh gyi.
Meng-du ziu tseo-lse, ts'ing-
meng Gyi, w6, "Hao peh gyi
ky'i; ing-we gyi lse ah-lah
'eo-pe hyiang-hyiang lse-tih
eo." 24 Yise-su we-teh, wo,
"Ngo vong-ts'a z tsen-tsih
tao Yi - seh - lih'"' keh - dzoh
shih-diao-ksen-go yiang di-
fdng lse-go." 25 Keh-go nyii-
nying tseo-lse, pa-pa Gyi, wd,
"Cii, pong-dzu ngo." 2li Yise-
su we-teh w6, "Feh-k'o do
ng-no-go ky'iioh-zih tiu pehu
keo." 27 Gyi wo, "Cii, z-go:
ing-we keo yia ky'lioh cii-
nying-ko coh-teng-'o tih-
loh-go ling-se." 28 Yise-su
ziu we-teh gyi, w6, "Nyii-
nying, ng siang-sing do-go:
hao tsiao ng-go sing-nyiin
teng ng tso-dzing." Gyi-go
non tong-z ziu djiin-yii de.

29 Yi^-suw li-k'se keh-deo,
tao Ryud-li-li^ hse-pin ky'i;
tseo-zong ssen, zo-loh. 30 Yiuz
hyii-to nying tseo tao Gyi
di-fong ta-ling kwa-kyiah,
hah-ngeen, 6-ts, dzsen-ky'iiih-
peh-dj tin-go, teng hyli-to
bing-nying, fong lse Gyi-go
kyiah-'o; Gyi ziu peh gyi-
lah djiin-yii: 31 s-teh cong-
nying k'en-kyin o-ts we
kto^, (tasen-ky'iiih-go wun-
djilri, kwa-kyiah wg tseo,
hah-ngaen we k'en, tu hyi-
gyi; ziu kwe yiiong-wo peh
Yi-seh-lih-go Jing-ming.

32 Yias-su® eo Gyi meng-
du las, wo, "Ngd se-lin keh
hyii-to nying, ing-we teng
Ng6 do-k6 lse-tong yi-kying
ssen nyih, m-yiu hao ky'iioh:
Ngo yia feh iao peh gyi-lah
ngo-leh kyii-ky'i, vi-min lu-
zong t'eh-lih." 33 Meng-du6
teng Gyi wo, "Ah-lah lse
kw'ong-ise 'ah-li yiu ka hyli-
to ping, hao peh ka hyii-
to nying ky'lioh-pao ni?"

34 Yise-su teng gyi-lah w6,
"Ng-lah yiu kyi-go ping?"
Gyi-lah wo, "Ts'ih-go; wa- |
yiu kyi-kwang siao ng." \

35 Yice-su ziu feng-fu cong- ?
nying lse di-zongzo-loh:30do-'
lehc keh ts'ih-go ping, teng
ng, coh-zia,^ p'ah-k'se, kao-fu
meng-du, meng-du feng peh
cong-nying. 37 Cong-nying
tu ky'iioh, yi ky'iioh-pao de:
siu-jih ky'iioh-dzing-go ling-
se, yiu mun-mun ts'ih Isen.
33 Ky'iioh-go nying, nen yin
s-ts'in, nyii-nying siao-nying
dzse-nga.

39 Yice-sue ssen-k'se cong-
nying, ziu loh-jiin, tao Meli-
da-lah-go di-ka lse.

Mt. 16.

Keh-tsao® Fah-li-sse nying
teng Sah-t'u-kse nying tseo-
lse s-s Yise-su, ts'ing Gyi
hyin-c'ih t'in-li-go ziao-deo
peh gyi-lah k'en. 2 Yise-su
we-teh gyi-lah, w6, "Yia-
kw'a z-'eo, ng-lah wo, 'T'in
we zing; ing-we t'in yiu
'ong-ngo.' 3 Tsao-t'in-liang
yi wo, 'Kyih-mih yiu fong-
yii; ing-we t'in yiu 'ong-ng<3
teng heh-ky'i.5 K6-hao-
nying! ng-lah hyino-toh. t'm-
eeli, z6ng-ts'ia we bin-leh-
c'ih; yin-dzse z-shii-go ziao-
deo, feh neng-keo bin-c'ih
ma? 4 Kehb hyiiong-6h ksen-

xvi. 4.

Cu 'eo 29.
a Mk. 8. 1.

b 2 W. 4. 4'ii

c Mt. 14. 19.

d 1 S. 9. 13.
Lk. 22. 19.

e Mk. 8. 10.

I

a Mt. 12. 28. \
Mk. 8. 11.
Lk. 11. 16:1
54-56.
1 K. L 22.

b Mti. 12. 39

24


xvi. 5.

mo-t'a.

xyi. 26.

Cii 'co 29.

c Mk. 8. 14.
d Lk. 12. 1.

e Mt. 14. 17.
I'e. 6. 9.

/ Mt. 15. 34.

g Mk. 8. 27.
'Lk. 9. 18.

h Mt. 14. 2.
Lk. 9. 7-9.

i'Mt. 14. 33.
Mk. 8. 29.
Lk. 9. 20.
I'e. e. 09:11.
27.

Sd. 8. 37: 9.20.
11.1. 2, 5.
1 I'e. 4.15:5. 5.

ying-go shii-dse iao-siang
gyiu ziao-deo: djii-leh sin-cli
Iah-n6-go ziao-deo ts-nga,
m-yiu ziao-deo peh gyi Men"
Ziu li-k'se gyi-lah ky'i-de.

5 Meng-du du-ko te-ngen,
m6ng-kyic ta ping. 6 Yise-
su teng gyi-lah wo, "Yiiongd
kying-bong Fah-li-sse nying
teng Sah-t'u-kse nying-go
kao-shii." 7 Meng-du ziu c!6-
ko nyi-leng, wo, "Keh z we-
leh ah-lah feh ta ping go
ytin-kwu." 8 Yise-su hyiao-
teh ziu teng gyi-lah wo,
"Siao siang-sing-go nying,
ng-lah dza-we we-leh feh ta
ping d6-ko nyi-leng? 9 Nsen-
dao wa feh ming-bah, feh
kyi-teh keh ng-ts'ine nying
ng-go ping, ng-lah siu-jih k}d
lo? 10 Wa-yiu keh s-ts'in^
nying ts'ih-go ping, siu-jih
kyilsen? 11 Ng-lah dza-we
feh ming-bah, Ngo teng ng-
lah wo, kying-b6ng Fah-li-
sse nying teng Sah-t'u-kse
nying-go kao-shii, bing feh-
z ts-tin ping?" 12 Gyi-lah ziu
hyiao-teh Yice-su feh-z w6
kying-bong ping-go kao-shii;
z kying-bong Fah-li-sse teng
Sah-t'u-kse nying-go kao-
hyiiing.

13 Yl52-su tseo tao Fi-lih-
go Kse-sah-li-ti6 kying-ka,
ziu meng Gj'i meng-du, wo,
"Ngo/ ^Nying-go Ng-ts,
nyirig-ko wo Ng6 z jti?"

14 Gyi-lah wo, "Yiu njang^

wd, z 'Ang-si-li lah-'en;
yiu nying wd z Yi-li-ii6; yi
yiu wo z Yiae-li-mi, '6h-tsia
sin-cu-nying cong-nyiang ih-
we." 15 Yice-su teng gyi-lah
wo, "Ng-lah wo Ng6 z jti?"

16 Si-meng Pe-teh we-teh,
wt6, "Ng* z keh-we Kyi-toh,
weh Jing-ming-go Ng-te."

17 Yise-su we-teh gyi, wo,
" Si-meng Po-Iah-n6, ng yiu
foh-ky'i: ing-we feli-z-? nyiioh-
sing teng hyiiih-ky'i hyin-
c'ih peh ng, z Ngofc t'in-zong-
go Vu hyin-cih peh ng go.
1S Ping-ts'ia Ngo teng ng wo,
Ngl z ||Pe-teh; lse kehm bun-
zah-zong Ngo iao ky'i-zao
Ngo-go kong-we; ing-s-go
shli-dao feh neng-keo ba-
diao gyi. 19 T'in-koh-go yiah-
z Ng6 we s-peh ng; vsen-
pahn lse di-'o ng s6 bo-djii
go, lse t'in-zong yia we bo-
djti gyi; lse di-'o ng so sih-
fong go, lse t'in-zong yia we
sih-long gyi."

20 Gyi ziu0 ting-coli meng-
du, feh-k'o teng nying-ko
w6 Gyi z Yise-su keh-we
Kyi-toh.

21 Dzong-ts'-yi-'eo Yise-
su t'ong-ciP meng-du, Gyi-
zi pih iao tao Yise-lu-sah-
leng ky'i, lse tsiang-lao, tsi-
s-tsiang, doh-shli-nying, siu-
li ziu hyii-to kw'u-nsen, peh
gyi-lah sah-diac, tao di-ssen
nyih weh-ciin-lse. 22 Pe-teh
te-te Gyi, lsen-fcsu Gyi w6,
"Cii! Ts'ih-feh-k'o z-ka, keh
tsong feh-we ling-djoh Ng."
23 Yiaa-su nyin-ciin teng Pe-1
teh wo, " Sah-dsen,r tseo-ko;
ng z s-teh Ngo psen-tih: ing-
we ng feh liu-sing Jing-
ming-go z-ken, tsen liu-sing
nying-go z-ken."

24 Keh-tsao Yise-su teng
meng-du w6, "Zialr9 yiu
nying iao keng-dzong Ngo,
pih iao k'eh-djii zi, pe zi jih-
z-ko lse keng Ngo. 25 V sen-
pah4 iao pao-djtin zi ||sing-
ming go, we song-diao gyi;
we-leh Ng6 song-diao sing-
ming go, we teh-djoh gyi.
26 Ziah yiu nying teh-djoh
p'u-t'in-'d, shih-diao zi-go

r K'en 2 S.
19. 22.
Lra. 8. 7.

s Mt. 10. 3S, 39.
Mk. 8. 34-30.
Lk. 9. 23, 25 :
114. 27.
| Sd. 14. 22.
11 T. 3. 3.
I 2 D. 3. 12.
! t Lk. 17. 33.
I'e. 12. 2f>.
1! Keh lian/j-
tsih, fcen
sing-ming
| /ten weh-ling-,
Ipenrj-veng, tso

25


xxvii. 48.

MO-T'A.

xxviii. 4.

Cii 'eo 29.

u S. 49. 7, 8.

v Mt. 20. 64.
Mk. 8. 38.
Lk. 9. 26.
iv Dy. 7. 10.
Sk. 14. 5.
Mt. 25. 31.
Yd. 14.
y Ip. 34. 11.
S. 62. 12.
Ty. 24. 12.
Yl. 17. 10: 32.
19.

Lm. 2. 6.

1 K. 3. 8.

2 K. 5. 10.
1 P. 1.17.
Mz. 2. 23 :
22. 12.

z Mk. 9. 1.
Lk. 9. 27.

a Mk. 9. 2.
Lk. 9. 28.

b 2 P. 1.17.

c Mt. 3. 17.
Mk. 1. 11.
Lk. 3. 22.
d Y. 42. 1.
fiSm. 18.15,19.
Sd. 3. 22, 23.
/ 2 P. 1 18.

0 Dy. 8. 18: 9.
21: 10. 10, 18,

!|weh-ling, yiu soh-go ih-c'ii
ni? 'Oh-tsia ih-go nying hao
p6 soh-go1t tong-si ky'i de
gyi weh-ling ma? 27 lng-we1'
Nying-go Ng-ts ziu-leh Gyi
Vu-go yiiong-wo,â„¢ teng Gyi
t'in-s d6-ko kong-ling: keh
z-'eo2/ we tsiao koh-nying-go
'ang-we pao-ing gyi. 28 Ngo
tsing w6 hyiang ng-lah dao,
Lih lse2" ts'-di yiu nying, feh-
zing si ts-zin, we k'en-kyin
Nying-go Ng-ts tsih-cong
Gyi koh-veng-go gytin-ping
ka Ire."

Mt. 17.

KO-LEH" loh nyih Yire-
su ta-leh Pe-teh,
Yiio-koh, teng Yiio-koh-go
hyiiong-di Iah-'en, ling gyi-
lah s-'o. tseo-zong kao sren.
2 Tong gyi-lah min-zin pin-
hwo koh-yiang siang-mao:
Gyi - go min - k'ong ziang
nyih-deo ka liang; Gyi-go i-
zong ziang liang-kwong ka
bah. 3 Gyi-lah k'en-kyin Mo-
si teng Yi-li-li6 yin-c'ih-lre
teng Yire-su l<6ng. 4 Pe-teh
ziu k're k'eo teng Yire-su wo,
"Cti, ah-lah lse ts'-cli hao-go:
Ng ziah-z k'eng, ah-lah hao
tah sren-ting tsiang-bong;
ih-ting peh Ng, ih-ting peh
Mo-si, ih-ting peh Yi-li-iio."

5 Gyi'' kong-go z-'eo, yiu ih-
to shih-liang-go yiiing kre-
djii gyi-lah: clzong yiiing-li
yiu sing-ing c'ih-lse, wo,
"Keh° Z' Ngo ts'ing-re-go
Ng-ts, Ngod ting teh-i-go:
ng-lahe ytiong t'ing Gyi."

6 Meng-du-' ih t'ing-meng
ziu boh-tao, gyih-gyi p'o-
gyii. 7 Yire-su tseo-lre, siu?
en gyi-lah, wo, "Ky'i-la*, feh-
yiiong p'o." s Gyi-lah ngren- I gy

bih-nying, tsih-yiu Yire-su
Zi lre-kren.

9 Tseo-loh sren z-'eo, Yire-
su71 feng-fu gyi-lah, wo, "So
k'en-kyin go z-ken feh-k'o
kao-su nying-k6, teng-tao
Nying-go Ng-ts dzong si-
nying cong-njdang weh-clin-
lre." 10 Meng-du ziu ts'ing-
meng Gyi, w6, "Ka-ni, doh-
shii-nying dza-we wo Yi-li-
ii6'i pih iao sin Ire?" 11 Yire-
su we-teh gyi-lah wo, "Yi-
li-ti6 z-jtin sin Ire, yia iao
voh - clinJ vren - pah z - ken.
12 Dam-z Ng6fc teng ng-lah
wo, Yi-li-iio z yi-kying lre-
ko-de, nying yia feh sih-teh
gyi, ze1 zi-go sing-siang ka
dre gyi. Nying-gom Ng-ts Ire
gyi-lah siu-li tsiang-lre }da
z-ka ziu kw'u." 13 Iveh-tsao
meng-duw rning-bah, Yice-su
teng gyi-lah kong-go z ts-
tin 'Ang-si-li Iah-'en.

14 Gyi-lah0 tao'cong-nying
cli-fong yiu ili-go nying tseo-
lre gyii-loh Yia>-su min-zin,
wo, 15 "Cli, re-lin ngo ng-
ts; ing-we gyi yiu tin-bing,
kw'u tao gyih-deo; gyi peh-
djong tih-loh ho-li, yia peh-
djong tih-loh shii-li. 16 Ngo
yi-kying ta gyi tao Ng-go
meng-du di-fong, gyi-lah feh
neng-keo i gyi hao." 17 Yire-
su we-teh wo, "'E! feh siang-
sing be-nyih-go shii-dre! Ngd
wa iao teng ng-lah do-k6 Ire -
tong tao kyi-z? wa iao jing-
nre ng-lah tao kyi-z ? Hao ta
gyi tao Ngo di-fong Ire."
18 Yire-su tsah-vah keh-go
kyii; kyii ziu tseo-c'ih, siao-
nying tong-z djlin-yii.

19 Keh-tsao meng-du s-'o
tao Yire-su di-fong, wo, "Ah-
lah dza-we feh neng-keo ken
i c'ih ni?" 20 Yire-su tens:

tsing dre-ky'i, feh k'en-kyin j gyi-lah w6, "We-leh ng-lah

26


MO-T'A.

xviii. 12.

feh siang-sing. Ngo tsing w6
hyiang ng-lah dao, Ng-lah.^
ziah yiu siang-sing ziang ih-
lih ka-ts'se-ts, ziu hao teng
keh-zo sasn wo, dzong dong-
deo tssen tao keh-deo, gyi ziu
v,re tssen-ko-ky'i: ping-ts'ia
m-yiu ih-yiang z ng-lah tso-
feh-lse. 21 Dsen-z keh-le kyii,
ziah feh ytiong tao-kao teng
kying-zih, feh we tseo-c'ih."

22 Gyi-lah lse Kyiio-li-li
don-ky'iin tseo z-'eo, Yiae-su7'
teng meng-du wo, "Nying-
go Ng-ts tsiang-iao kao-fu
nying-go siu-li, 23 peh g}d-
lah sah-diao, di-ssen nyih
weh-cun-lse." Gyi-lah ziu
gyih-gyi iu-meng.

2i Gyi-lah* tseo tao Kyiio-
pah-nong, ziu yiu siu ||di-
ting{ nying-ts go tao Pe-teh
di-fong lse, wo, "Ng-lah-go
Sin-sang di-ting nying-ts
nsen-dao feh do-c'ih ma?"
25 Gyi w6, "Do-c'ih-go." Ih
tseo-tsing oh-li, Yise-su sin
teng gyi w6, "Si-meng, rig-
go i-s dza-go? Shti-ksen-zong-
go cong koh-wong hyiang jii
siu zin-liang teng se-din?
hyiang zi-go ng-ts ni, wa-z
hyiang bih-nying ni?" 20 Pe-
teh teng Gyi wo, "Z hyiang
bih-nying." Yise-su w6, "Ka-
ni, feh-z ng-ts-go meng-veng.
27 Dsen-z vi-min ah-lah s-teh
gyi-lah psen-tih, ng hao tao
hse-li ky'i, '6-loh ih-me tiao-
ng-keo; hao "do deo-ih-keng
tiao-zong-lse-go ng, weh-k'se
gyi-go cti-po, ziu we teh-
djoh ||ih-kw'e nying-ts: keh
we-leh Ngo teng ng hao do-
c'ih peh gyi-lah."

Mt. 18.

KEH-GO z-'eo meng-du
tseo tao Yias-su-go
fling-pin, wo, "Lse® t'in-koh-

11 z jti do?" 2 Yise-su ziu
eo ih-go siao-nying lse, peh
gyi lih ke cong-nyiang, wo.
3 "Ngo tsing w6 hyiang ng-
lah dao, Ng-lah ziah feh pin
tso ziang siao-nying& ka, ton
feh neng-keo tseo-tsing t'in-
koh-li ky'i. i So-yi vsen-pahc
zi ky'in-hyu ziang keh-go
siao-nying ka, lse t'in-koh-li
z gyi son do go. 5 Ziahd yiu
nying we-leh Ngo-go ming-
deo tsih-ziu keh-cong-ka ih-
go siao-nying, ziu-z tsih-ziu
Ngo. c Ziah® yiu nying s-teh
ih-go siang-sing Ngo go siao
meng-du psen-tih, gyi neng-
s yiiong mo-zah kw6 lse gyi
deo-kying, dzing-loh sing-
sing lise-li lse-leh ky'ing-k'o.

7 "We-leh s-teh nying
j)aen-tih, shii-ksen-zong yiu
'o-se! psen-tih go z-ken-^ pih
iao lse go; tsih-z s-teh^ gyi
lse keh-go nying yiu 'o-se!
8 Ziah-z/j ng-go siu, 'oh-tsia
kyiah s-teh ng psen-tih, hao
tssen-loh tiu-diao: neng-s
kwa-kyiah dzsen-dzih tseo-
tsing weh-ming, feh iao
shong-siu shong-kyiah tiu-
loh "iiong-ytin-go ho-li. 9
Ziah-z ng-go ngsen-tsing s-
teh ng psen-tih, hao leo-c'ih
tiu-diao; neng-s doh-ngsen
tseo-tsing weh-ming, feh
iao shong-ngsen tiu-loh di-
nytioh-go ho-li.

io "Ng-lah ytiong kying-
jing, keh-sing siao meng-clu
lin ih-go feh-k'o k'en gyi
ky'ing: Ng6 teng ng-lah w6,
gyi-lah-goi t'in-s lse t'in-zong
cljong-djong kyinJ Ngo t'in-
zong Vu-go min. 11 Ing-we
Nying-gofc Ng-ts z deh-we
Ice kyiu so shih-diao-ksen-go.

12 Ng-lah i-s dza-go? ih-goz
nying yiu ih-pah tsah }'iang,
gyi-cong ziah yiu ih-tsah

Cti 'eo 20.

b s. 131. 2.
Mt. 19. 14.
Mk. 10. 14.
Lk. 18. 16.
1 K. 14. 20.
1 P. 2. 2.
c Mt. 20. 27:
23. 11.

d Mt. 10. 42.
Lk. 9. 48.

e Mk. 9. 42.
Lk. 17. 2.

/Lk. 17. 1.
1 IC. 11. 19.

g Mt. 26. 24.

h Alt. 5. 29, 30.
Mk. 9. 43, 45.

i S. 34. 7.
H. 1. 14.
j Yzt. 1. 14.
Lk. 1. ID.

k Lk. 0. 56:19.

10.

I'e. 3.17:12.47.
I Lk. 15. 4.

27


xviii. 13.

Ott 'eo 20.

to Lv. 10. 17.
Lk. 17. 3.

n Yk. 5. 20.
IP. 3.2.

o Sm. 17. 6 :
19. 15.
I'e. 8.17.
2 K. 13. 1.
H. 10. 28.

p Lm. 16. 17.

1 K. 5. 9.

2 T. 3. 6, 14.
2 I'e. 10.

r lit. 16. 19..-
I'e. 20. 23.
IK. 5.4.

a 1 I'e. 3. 22
5. 14.

mi-lu, naen-dao feh tiu-ky'i
keh kyiu-jih kyiu tsah, tao
ssen-li ky'i zing keh-tsah mi-
lu-go ma? 13 Ziah-z zing-
djoh, Ng6 tsing w6 hyiang
ng-lah dao, gyi ziu we-leh
keh ih-tsah, pi kyiu-jih kyiu
tsah feh mi-lu-go keng-ko
hwun-hyi. 14 Ng-lah T'in-
Yu-go ts-i yia z-ka; keh-sing
siao meng-du ih-go tu feh
iao peh gyi shih-diao.

15 "Ng.go hyiiong-di'" ziah
yiu teh-ze ng, hao ky'i, tsen-
tsih ng-zi teng gyi d6-ko lse-
ksen z-'eo p'i-bing gyi: ziah-
z t'ing ng, keh z ng-go11
hyiiong-di peh ng teh-djoh-
de. 16 Ziah-z feh t'ing, lin
zi tsae ko ih-liang-go nying;
s-teh yiu0 liang-ssen-go nying
tso te-tsing, kyii-kyii shih-
w6 hao k'ao-jih. 17 Ziah-z
feh t'ing gyi-lah, hao kao-su
kong-we: ziah-z feh t'ing
kong-we, ng^ hao k'en gyi
ziang yi-pong-nying teng siu-
zin-liang nying ih-yiang-go.
18 Ngo tsing wo hyiang ng-
lah dao, Ng-lah vsen-pahr lse
di-'o s6 bo-djii-go, lse t'in-
z6ng yia we bo-dju gyi; ng-
lah vsen-pah lse di-'o so sih-
fdng-go, lse t'in-z6ng yia we
sih-fong gyi. 19 Ngo tsse w6
hyiang ng-lah dao, Ng-lah
cong-nyiang ziah yiu liang-
go nying lse di-'6 'eh-k'eo-zi-
dong feh-leng gyiu soh-si,
Ngo* t'in-zong-go Vu pih-
ding teng gyi-lah tso-dzing.
20 Ing-we feh-leng soh-go
di-f6ng, ziah yiu liang-ssen
nying we-leh Ngo-go ming-
deo jii-long, Ng6 z lse gyi-
lah cong-nyiang."

21 Keh-tsao Pe-teh tseo-
long Yise-su sing-pin, w6,
"Cii, hyiiong-di teh-ze ngo,
yiu to-siao tsao-su hao nyiin-

26

liang gyi ? tao4 ts'ih-tsao
feh?" 22 Yise-su teng gyi
w6, "Ngo feh teng" ng wo,
Ts'ih-tsao; z w6, Ts'ih-jih-go
ts'ih-tsao. 23 S6-yi t'in-koh
k'o-pi ih-go koh-wong, iao
teng gyi nu-boh son tsiang.
24 Gyi kong-kong son ky'i-
deo, yiu ih-go nying ta-lse, z
ky'in koh-wong ts'in-vsen
liang nying-ts go. 25 Gyi m-
lcao hao wren: cii ziu feng-fu
tsiangv gyi nying, lin ts'i-ts
ng-n6 teng vsen-pah so yiu
go, tu m'a-diao, wsen tsa.
Keh-go nu-boh ziu boh-tao
pa gyi, w6, 'Cii, kw'un-'sen
ngo, ngo we long-tsong wsen
ng go.' 27 Keh nu-boh-go
cii fah dz-pe sih-f6ng gyi,
ping-ts'ia so-min gyi-go tsa.
28 Keh-go nu-boh c'ih-lse,
p'ong-djoh ih-go dong-de
nu-boh, z ky'in gyi jih liang
nying-ts go; ziu c6 gyi, k'ah
gyi wu-long, wo, 'Ng so ky'in
go, hao wsen ng6.' 29 Gyi-
go dong-de nu-boh ziu boh-
tao lse gyi kyiah-'6, gyiu gyi,
w6, ' Kw'un-'sen ng6, ngo we
long-tsong wsen ng go." 30
Gyi feh k'eng; ziu ky'ih gyi
loh lao-ksen, teng-tao tsa
wsen-wun. 31 Yii-to dong-de
nu-boh k'en-kyin keh-go z-
ken gyih-gyi iu-meng; ziu
po keh ih-ts'ih z-ken kao-su
gyi-lah-go cli. 32 Gyi-go cii
ziu eo gyi lse, teng gyi wo,
' Oh nu-boh! Ng keh-go tsa,
kyi-jiin gyiu ngo, ng6 long-
tsong so-min ng: 3J ng ky'i
feh ing-kse se-lin ng-go dong-
de nu-boh, ziang ng6 se-lin
ng ka ma?' 34 Gyi-go cii ziu
fah-nu, p6 gyi nying kao-dse
zao-li, teng-tao ky'in gyi go
tsa long-tsong wsen-wun. 35
Ziah-zâ„¢ ng-lah koh-nying feh
dzing-nyiin so-min hyiiong-

t Lk. 17. 4.

u Mt. 6. 14.
Mk. il. 25.
KI. 3. 13.

V2W.4.
Nh. 5. 8.

28


xxvii. 48.

Cii 'eo 29.

MO-T'A.

xxviii. 4.

a Mk. 10. 2.
I'e. 10. 40.

b Mt. 12. 15.

cTa. 1.27:5. 2.
ML 2. 16.

d Ta. 2. SA.
Mk. 10. 0-0.
Yf. 6. 31.

e 1 K. 6. 16.

/Sm. 24.1.
Mt. 5. 31.

g Mt. 5. 32.
Mk. 10. 11.
Lk. 16. 18.
1 K. 7. 10, 11.

h 1 K. 7, 2, 7,
9, 17.

di-go ko-ton, Ngd t'in-zdng-
go Vu yia we z-ka dse ng-
lah."

Mt. 19.

YliE-SU kong-hao keh-
sing shih-wd, ziu li-
k'a3 Kyiid-li-li, tao® Iah-dsen
'o-nga Yiu-t'a-go di-ka lse.
2 Yiu& hyii-to nying keng-
dzong Gyi; Gyi ziu lse keh-
deo i-hao gyi-lah-go bing-
t'ong.

8 Yiu Fah-li-sse nying tseo-
tao Gyi sing-pin, s-s Gyi, wd,
"Ih-go nying feh-leng we-leh
soh-go yiin-kwu li-diao ts'i-
ts k'o-yi feh?" 4 Gyi we-teh
gyi-lah, w6, "Ky'i-ts'uc Keh-
we zao nying go z 'zao gyi-
lah ih-nen ih-nyu;5 yi w6,
5 'S6-yid ih-go nying hao li-
k'se gyi tia-nyiang, ts'ing-
gying gyi ts'i-ts; kehe liang-
go dzing we ih-t'i:' ng-lah
nsen-dao m-teh doh-ko ma?
0 Z-ka, gyi-lah feh tsse son
liang-go, taih son ih-t'i. Sd-
yi Jing-ming sd p'e-'eh-go,
feh-k'o feng gyi k'se." 7 Gyi-
lah teng Gyi w6, "Ka-ni,
Mo-si-^ dza-we feng-fu sia li-
shii hao li-diao ts'i-ts?" 8 Yice-
su teng gyi-lah wo, "Mo-si
ing-ltyu ng-lah li-diao ts'i-ts,
z we-leh ng-lah sing ngang:
dsen-z ky'i-ts'u feh-z ka. 9
Ngd yia teng ng-lah wd,
Ziah17 yiu nying, feh-z we-
leh ksen-ying-go yiin-kwu li-
diao ts'i-ts, ky'i c'ii bih-go,
gyi z vsen ksen-ying: c'ii keh
be li-diao-go nyii-nying cii-
kwu yia z vten ksen-ying."

10 Meng-du teng Gyi wd,
"Dziang-fu teng ts'i-ts kyi-
jiin z-ka neng-s feh c'ti."
11 Yise-su teng gyi-lah wd/1
"Nying feh neng-keo tu tsih-
ziu keh-go shih-wo; z tsen-

tsih Jing-ming peh gyi tsih-
ziu go hao tsih-ziu. 12 Ing-
we yiu dzong nyiang-t'se ziu
tso t'a-ksen go: 'oh-tsia z bih-
nying s-teh gyi tso t'a-ksen
go: 'oh-tsia\z we-leh t'in-koh
zi tso t'a-ksen go. Neng-keo
tsih-ziu go hao tsih-ziu."

13 Keh z-'eo yiuJ" siao-
nying ta tao Yise-su di-fong
lse, iao Gyi en siu coh-foh gyi-
lah: meng-du tsah-vah gyi-
lah. 14 Yise-su wd, "Hao peh
siao-nying tao Ngd di-fong
lse, feh-k'o tsu-djti gyi-lah;
ing-we* keh-cong-ka nying,
t'in-koh z gyi-lah-go." 15 Gyi
ziu siu en gyi-lah, li-k'se
keh-deo ky'i-de.

16 Yiu' ih-go nying tseo-
lse teng Gyi wd, "Haom Sin-
sang, ngd kse tso soh-go hao
z-ken, k'o-yi teh-djdh tiong-
yiin weh-ming?" 17 Yise-su
teng gyi wd, "Dza-we ts'ing-
hwu Ngd z hao ni? m-yiu
hao nying; tsih-yiu Ih-we,
ziu-z Jing-ming. Ng ziah
iao tseo-tsing weh-ming ky'i,
yiiong pao-siu kyise-ming."
13 Gyi wd, "Soh-go kyise-
ming?" Yias-su wd, "Ziu-z,
'Feh-k'o71 sah nying,' 'Feh-
k'o ksen-ying/ 'Feh-k'o t'eo-
dao,' 'Feh-k'o hwong-kao,'
19 'Yllong hyiao-kying0 ng-
go vu-meo;' wa-yiu, '^E-sihp
ng-go ling-sd ziang zi ih-
yiang.'" 20 'Eo-sang,teng Gyi
wd, "Keh ih-ts'ih ngd dzong
siao tu pao-siu-ko: wa-yiu
soh-go feh tao-ko ma?"

21 Yise-su teng gyi wd, "Ng
ziah iao djiin-be, haor ky'i
ma-diao ng sd yiu go, feng
peh gyiiong-nying; ng ziu
yiu dzse-veh lse t'in-zdng:
ping-ts'ia hao loe keng Ngd."

22 'Eo - sang ih t'ing-meng
keh-go shih-wd, ziu iu-meng

29


xxvii. 48.

MO-T'A.

xxviii. 4.

Ctl 'eo '20.

s Mt. 13. 22.
Mk. 10. 24.
1 K. 1. 26.
1 D. 6. 9. 1Q.

I Ts. 18. 14.
Ip. 42. 2.

YI. 32. 17.
Sic. 8. 6.
Lk. 1. 37
18. 2 i.

u Mk. 10. 2
Lk. IS. 2S.
o Sm. 33. 9.
Mt. 4. 20.
Lk. 5. 11.

w Lk. 22.
28—30.
1 K. 6. 2, 3.
Mz. 2. 26.

y Mk ll». 29,

30.

Lk. 18. 29, 30.

2 Mt. 20. 16:
21. 31, 32.
Mk. 10. 31.
Lk. 13. 30.

ky'i-de: ing-we yiu do-do
k6-kyi.

23 Yise-su teng meng-du
w6, "Ngo tsing w6 hyiang
ng-lah dao, Yiu-laos tseo-
tsing t'in-koh-li ky'i tsing-
tsing z nsen! 24 Ng6 tsse wo
hyiang ng-lah dao, Loh-do
c'iin-ko tsing-ngsen, pi yiu-
lao tseo-tsing Jing-ming-
go koh, wa-z gyi yliong-jd."
25 Meng-du t'ing-meng, ziu
gyih-gyi kying-hvise wo, "Z-
ka, jti neng-keo teh-djoh
kyiu ni?" 20 Yise-su k'en-
k'en gyi-lah, wo, "Nying z
fell neng-keo: Jing-ming z
yiang-yiang4 neng-keo-go."

27 Keh-tsao Pe-teh" k';e-
k'eo teng Gyi wo, "Ah-lah1'
z yiang-yiang ky'i-diao keng-
dzong Ng: ka-ni, ah-lah
tsiang-lse hao teh-dj6h soh--
si ?" 28 Yise-su teng gyi-lah
wo, " Ngd tsing wo hyiang
ng-lah dao, Tao-leh keh
djong-sin hying-ky'i-lse z-eo,
N}dng-go Ng-ts zo Gyi
ytiong-wo-go zo-we, ng-lah1"
keng-dzong Ngo go nying
yia we zo jih-nyi-go zo-we,
p'un-ton Yi-seh-lih jih-nyi-
go ts-p'a. 29 Wa-yiu vsen-
pah?/ we-leh Ngo-go ming-
deo ky'i-diao oh-yti, hyiiong-
di, tsi-me, tia-nyiang, ts'i-ts,
ng-no, din-di, tsiang-lse hao
teh-djoh ih-pah be, teng'
iiong-yttn weh-ming tso
ts'sen-nyih. 30 Dsen-z hyii-
to clzse-zin-goz we loh-'eo;
dzse-'eo-go we zong-zin."

Mt. 20.

K TNG-WE t'in-koh k'o-pi
J ih-go ko-cii, tsao t'in-
liang tseo-c'ih-ky'i kwu
kong-nying tao gyi bu-dao-
yiin-li ky'i. 2 Teng kong-
nying kong - k'se ih - din

nying-ts ih-nyih, ziu eo gyi-
lah tao gyi bu-dao-yiin-li
ky'i. 3 lah-lse di seen ||z-zing
tseo-c'ih-ky'i, k'en-kyin bih-
nying k'ong-'sen lih lse z-
min-zong, ziu teng gyi-lah
wo, 4 'Ng-lah yia hao tao
bu-dao-ytin-li ky'i; ngo we
peh ng - lah bing - dzih - go
hong-clin.' Gyi-lah ziu ky'i-
de. 5 lah-lse di loh teng di
kyiu z-zing yi tseo-c'ih-ky'i;
3ria z-ka tso-fah. G lah-lse di
jih-ih-go z-zing tseo-c'ihky'i,
yi k'en-kyin yiu n}dng k'ong-
'sen lih-ksen, ziu teng gyi-
lah wo, 'Ng-lah dza-wedjtin--
nyih k'ong-'sen lih-tong ni ?'
7 Gyi-lah wo, 'Ing-we m-
nying kwu ah-lah.5 Gyi w<3,
'Ng-lah yia hao tao bu-dao-
ytin-li ky'i; z bing-dzih-go
hong-din, hao do-go.' 8 Tao
yia-kw'a, yiin-cti teng tsiang-
vong w6, 'Eo keh-sing kong-
nying hi;; dzong kyih-sah-go
ky'i tao deo-ih-go Ave-ts, fall
kong-din peh gyi-lah.' 9 lah-
lse di jih-ih-go z-zing zong-
hong-go nying tseo-lse, koh-
nying tu do ih-din nying-ts.
10Deo-ih zong-hong-go nying
tseo-lse, dao-z hao do-leh to-
tin; gyi-lah koh-n}ung yia
tsih do ih-din nying-ts; 11 ziu
mao-tin ko-cii, av6, 12'Keh
kyih-sah zong-hong-go tsih
tso ih-go z-zing, ah-lah djiin-
nyih lao-kw'ii yi z ho-nyih;
ng tao we dse gyi-lah teng
ah-lah ih-yiang ma!' 13K6-
cii Ave-teh gyi-lah ih-go
nymg, avo, 'Beng-yiu, ngo
m-teh Ave-ky'tioh ng: ng
teng ngo kong-k'se ky'i feh-
z ih-din nying-ts ma? 14Ng-
zi-go hong-din hao do-leh
tseo: ngo cti-sing iao peh
keh kyih-sah-go teng ng ih-
yiang-go. 15 Ngo® yiiong zi-

Cft 'eo 30.

|| Yiu-l'a
nying sd w6
z-zing ziu-z
Cong-kok
pun z-zing.

aim. 9. 21,

30


xx. 16.

m6-t'a.

xxi. "2.

Otl eo 30.

b Sm. 1.5. 9.
Ty. 23. 6.

Mt. 6. 23.
c Mt. 9. 30.
Mk. 10. 31.
Lk. 13. 30.
d Mt.. 22. 14.

e Mk'. 10. 32.
Lk. 18. 31.
I'e. 12. 12.

/Mt. 16. 21.

g Mt. 27. 2.

Mk. 15. 1,
16-20.
Lk. 23. 1.
I'e. 18. 28.
Sd. 3. 13.

h Mk. 10. 35.
t Mt. 4. 21.

go tong-si, nsen-dao feh hao
zi tao cti-i ma? We-leh nofo

hao.

ng6 sang tu-gyi ma

jilt. 20.30, 42
Mk. 14. 36.
Lk. 22. 42.
I'e. 18. 11.
k Lk. 12 60.

I Sd. 12. 2.
Lm. 8. 17.
21.1. 7.
Mz. 1. 9.

to Mt. 26. 34.

n Mk. 10. 41.

Lk. 22. 24, 25.

1H Ziang-kac dzse-'eo-go we
zong -zin, dzse-zin-go Ave loh-
'eo: ing-wect dziao-lse-go to,
t'iao-shlin-go ky'iiih."

"Yi/E-su" zong Yia?-lu-
sah-leng z-'eo, lu-zdng ta-leh
jih-nyi-go meng-du, s-'d
teng gyi-lah wd, 18 "Ah-lah/
zong Yise-lu-sah-leng ky'i;
Nying-go Ng-ts iao be kao-
fu tsi-s-tsiang teng doh-shii-
nying; gyi-lah^ we ding Gyi
si-ze, 19 kao-fu yi-p6ng-nying
ying-joh Gyi, pin-ts tang
Gyi, jih-z-kd-zdng ting-sah
Gyi ; di-ssen nyih yi we weh-
ciin-lse."

20 Keh-go71 z-'eo Si-pi-t'a*
ng-ts-go ah-nyiang ta-ling
gyi Hang-go ng-ts, tseo tao
Yise-su min-zin pa Gyi, gyiu
Gyi ih-yiang z-ken. 21 Yise-
su teng gyi wo, " Ng iao soh-
si?" Gyi wd, "Iao Ng feng-
fu peh ngo keh liang ng-ts
lse Ng-go koh-li zo, ih-go lse
Ng jing-siu-pin, ih-go lse
Ng tsia-siu-pin." 22 Yise-su
we-teh wd, "Ng-lah feh
I hyiao-teh so gyiu-go. Ngd
tsiang-lse hah-go^ pe-ts, ng-
lah neng-keo hah feh? Ngd
s6 ziu-go* si-li, • ng-lah
neng-keo ziu feh?" Gyi-lah
wo, "Neng-keo-go." 23 Yice-su
teng gyi-lah wo, "Ngo* keh-
go pe-ts ng-lah pih-ding hah
go; Ngo sd ziurgo si-li ng-
lah pih-ding ziu go; dsen-z
zo lse Ngo jing-siu-pin tsia-
siu-pin, feh-z Ngo hao s-peh
gyi, z Ngo Vum we-leh jii
yii-be, ziu s-peh jii."

24 K"ehn j ih-gomeng-du ih
t'ing-meng, we-leh keh liang
hyiiong-di ziu sang-ky'i.
25 Yise-su eo gyi-lah Ise, w6,

" Yi-pong-nying-go ky tiing-
wdng cii-voh gyi-lah pah-
sing, yiu gylin-ping go kwun-
djii gyi-lah; keh z ng-lah
hyiao-teh-go. 215 Dsen-z° ng-
lah cong-nyiang feh-k'o
ziang-ka: ziah yiu^ nying
siang Lse ng-lah cong-nyiang
son do-go, gyi koe tso ng-lah
yliong-nying; 27 ziah yiu
nying siang lse ng-lah cong-
nyiang son deo go, gyi lcse
tso ng-lah nu-boh: 28 tsing-
ziang'" Nying-go Ng-ts lse.
feh-z iao nying-kd voh-z Gyi,
z la3, voh-z nying-ko, ping-
ts'ia sd-c'ihs Zi-go sing-rning
hao c'ii-joh hyii-to* nying."

29 Gyi-lah" tseo-c'ih Yise-
li-ko z-'eo, yiu hyii-to nying
keng-dzong Gyi. 30 Yiu"
liang-go hah-ts zo lse lu

• • T ■

bdng-pin, t'ing-meng z Yise-
su tseo-ko, ziu eo-ky'i-lse, wd,
"Cii, Da-bih-go 'eo-dse, se-
lin ah-lah." 31 Cong-nying
tsah-vah gyi-lah, eo gyi feh-
k'o hyiang: gyi-lah fsen-ciin
keng-kd eo-ky'i-lse, wd, " Cii,
Da-bih-go 'Eo-dse, se-lin ah-
lah." 32 Yise-su lih-loh, eo
gyi-lah lse, w6, "Ng-lah iao
Ngo teng ng-lah tso soh-si?"
33 Gyi-lah wo, "Cii, iao k'ae
ah-lah-go ngsen-tsing." 84
Yise-su fall dz-pe-sing, siu
en-en gyi-lah nga3n-tsing:
ngsen-tsing lih-k'eh ming-
liang, gyi-lah ziu keng-dzong
Gyi.

Mt. 21.

GYI-LAH® gying-long

Yise-lu-sah-leng, tao
Pah-fah-kyi Ire Ken-lsen6
sa-m pin-yin, Yise-su ziu ts'a
liang-go meng-du, teng gyi-
lah wo, 2 "Ng-lah tao te-min-
go hyiang-ts'eng ky'i, ziu we
k'en-kyin ih-p'ih ts' li cdng-

C0 'eo 30.

o ] P 5. S.

p Ml. 18. 4 :
v.3. 11.
Mk. 9. 35 :
10. 43.

r Lk. 22. 27.
I'e. 13. 4, li.
Fl. 2. 7.

s Y. 53. 10, 11.
Dy. 9. 24, 26.
I'e. 11. 51, 52.
1 D. 2. 6.
Dt. 2. 14.
1 P. 1.19.
t Mt. 26. 28.
Lm. 5. 15, 19.
H. 9. 28.
M Mk. 10. 46.
Lk. 18. 36.
v Mt. 9. 27.

a Mk. 11. 1.

Lk. 19. 29.

b Sk. 14. 4.

oi

o i


xxi. 3.

Cii 'eo 31.

m6-t*a.

xxi. 24.

e Y. 62. 11.
Sk. 9. 9.
I'e. 12. 15.

d Mk. 11. 4.

I/I.v. 23. 40.
I'e. IS. 13.

g S. 118. 20.
Mt. 23. 39.

h Mk. 11. 15.
I'e. 2. 13.

i Mt. 2. 23.
Lk. 7. 16.
I'e. 6. 14 : 7.
40 : 9. 17.
jMk.ll.ll,15.
Lk. 19. 45.
I'e. 2. 15.

jit Y. 56. 7.

I Yl. 7. 11.
Mk. 11. 17.
Lk. 19. 46.

kaen, wa-yiu ih-p'ih siao li
do-ko lre-kren: hao ka-ts,
ky'in tao Ngo di-fong Ire.
3 Ziah yiu nying teng ng-lah
kong, hao wo, 'Z Cti iao
yi'iong-djoh gyi-lah;'.gyi ziu
we peh gyi-lah las." 4 Keh-
go z-ken z-ka tso-dzing, s-
teh sin-cti-nying so kong-go
shih-wo yiu ing-nyiren, ziu-
z wo, 5 "Ky'ic w6 hyiang
Shing-go non dao, 'Ng-go
Wong-ti tao ng-go di-fong
lre-de, weng-weng-ziu-ziu
gyi-leh li-ts, teng siao li-ts.'"

0 Meng-du'4 ziu ky'i, i-leh
Yire-su feng-fu; 7 ky'in-leh
ts' li teng siao li Ire, po" zi-
go i-zong fdng Ire gyi-lah
zong-deo, Yice-su ziu gyi-
zong-ky'i. 8 Yiu hyii-to
nying do-leh gyi i-zong p'u
lu; yia yiu nying-f tsoh-leh
jii 6-ts p'u Ire lu-li. 9 Zin-'eo
tseo-go cong-nying eo-ky'i-
lre, wo, "'O-sren-nah kwe peh
Da-bih-go 'Eo-dre! Dzre-ii^
Cii ming-deo Ire go z ing-
kre coh-tsren-go. Lre ting
kao di-f6ng 'O-sren-nah!"

10 Yire-su/l tseo-tsing Yire-
lu-sah-leng, 'eh-dzing-li tu
yiao-dong, wo, "Keh z jii?"
11 Cong-nying wo, "Keh z
c'ih-ii Kytio-li-li No-sah-leh
go* Sin-cti Yire-su."

12 Yire-su-' tseo-tsing Jing-
ming-go sing-din, ken-c'ih
sing-din long-tsong tso ma-
ma go, t'e-tao cle dong-din
nying-go gyii-deo, teng ma
beh-keh nying-go ii-ts; 13
teng gyi-lah wo, "Yiu sia-tih,
'Ngo-go*-' oh-lo iao ts'ing-hwu
z tao-kao-go oh-16, ng-lahz
tao peh gyi tso zeh-k'o de."
14 Lre din-li yiu hah-ts teng
kwa-kyiah tseo tao Yire-su-
go sing-pin; Gyi ziu i gyi-
lah hao. 15 Tsi-s-tsiang teng

doh-shii-nying, k'en-kyin Gyi
so tso-go gyi-z, teng siao-
nying lre din-li eo-ky'i-lre w6,
"'O-sren-nah kwe peh Da-
bih-go 'Eo-dre;" gyi-lah ziu
ong-de, teng Yire-su wo, 16
" Gyi-lah s6 w6-go Ng t'ing-
meng feh?" Yire-su w6,
"T'ing-meng-go: Shu-li so
wo,' Dzongm siao-nying teng
na-hwun-go k'eo-li Ng hyin-
c'ih tsren-me lre,' keh Icyii
shih-wo ng-lah nren-dao m-
yiu doh-ko ma?" 17 Ziu li-
k're gyi-lah, c'ih dzing taon
Pah-da-nyi; lre keh-deo soh-
ko yia.

18 Tsao0 t'in-liang clin-lre
tao dzing-li ky'i z-'eo, du-
kyi-de. 19 Lu pin-yinp k'en-
kyin ih-cii vu-hwo-ko jii, ziu
tseo-long-ky'i, k'en-kyin tsih-
yiu yih-bren; ziu teng keh-
cli jti wo, "Ng yi-'eo tiong
feh kyih ko-ts." Vu-hwo-ko
jii lih-k'eh kw'u-loh-de.

20 Meng - dur k'en -kyin,
hyi-gyi, wo, "Vu-hwo-ko jii
dza-we kwfu-leh ka kw'a!"
21 Yire-su we-teh gyi-lah, wd,
"Ng6 tsing wo hyiang ng-
lah dao, Ng-lahs ziah yiu
siang-sing, fehf nyi-'oh, fi-
dren we tso keh vu-hw6-ko
jti-go z-ken, ziu-z1' teng keh-
zo sren wo, 'Hao yi-ko-ky'i
deo-loh hre-li,' keh yia we
tso-dzing. 22 Ping-ts'ia tao-
lcaow z-'eo ng-lah vren-pah
so gyiu go, yiu siang-sing,
ziu we teb-djoh."

23 YijE-STj-v tseo-tsing sing-
din-li lre-kren kao-hytiing z-
'eo, tsi-s-tsiang teng pah-
sing-go tsiang-lao tseo-lre, w6,
"Ng2 ytiong soh-go gyiin-
ping tso keh-sing z-ken? z
jii s-peh Ng keh-go gyiin-
ping?" 24 Yire-su we-teh gyi-
lah, w6, "Ngo yia iao meng

CQ 'eo 30.

n Mk. 11. 11.
I'e. 11. 18.

p Mk. 11. 13

r Ml;. 11. 20.

s Mt. 17. 20.
Lk. 17. 6.
t Yk. 1. 6.

»1K. 13. 2.

w Mt. 7. 7.
Mk. 11. 24.
Lk. 11. 9.
I'e. 15. 7.
Yk. 5. 16.
1 I'e. 3. 22:
5. 14.

V Mk. 11. 27.
Lk. 20. 1.

z C. 2. 14.
Sd. 4. 7: 7. 27.

32


xxt. 2 0.

MO-T'A.

xxi. 44.

yu '60

a Mt. 14. 5.
Lk. 20. 6.

b Lk. 7. 29,
?0, 50.

c Mt. 3. 1-12.

d Lk. 3. 12.

e S. 60. 9.
Ivo. 8. li

YI. 2. 21.
Mk. 12. 3.

Lk. 20. 9.

ng-lah ih-kyii; ng-lah ziah-
z wo hyiang Ngo dao, Ngo
yia we wo hyiang ng-lah dao,
Ngd z yiiong soh-go gyiin-
ping tso 'keh-sing z-ken.
25 Iah-'en-go si-li dzong
'ah-li ka lse? wa-z dzong t'in?
wa-z dzong nying ni?" Gyi-
lah s-'o siang-liang, wo,
'•'Ziah wo, Z dzong t'in, Gyi
ziu we teng ah-lah wo, ' Ka-
â– 111, ng-lah dza-we feh siang-
sing gyi?' 26 Ziah wo, Z
dzong nying, ah-lah p'6 pah-
sing ; ing-we" gyi-lah tu son
lah-'en z-go sin-cu-nying."

Ziu we-teh Yise-su, w6,
"Ah-lah feh hyiao-teh." Yise-
su teng gyi-lah w6, "Ngo
yia feh wo hyiang ng-lah dao,
Ngo yiiong soh-go gyiin-
ping tso keh-sing z-ken."

28 « Ng-lah-go i-s dza go ?
Ih-go nying yiu liang-go ng-
ts ; tseo-lse, teng gyi do-go
wo, 'Ng-ts, kyih-mih tao
•Ng6 bu-dao-yiin-li tso sang-
weh ky'i.' 29 Gyi we-teh w6,
'Ngo feh k'eng:' 'eo-deo ao-
hwe, ziu ky'i-de. 30 Yi tseo-
lse, teng di-nyi-go yia z-ka
w6. Gyi we-teh w6, 'Cii,
ng6 ky'i,' tsih-z m-neh ky'i.
3,1 Keh liang-go 'ah-li ih-go
z tso-dzing gyi ah-tia-go ts-i
ni?" Gyi-lah w6, "Keh do-
go." Yise-su teng gyi-lah w6,
"'Ngo'' tsing w6 hyiang ng-
lah dao, Siu-zin-liang nying
teng gyi-nyii we sin-jii ng-
lah teeo-tsing

ky'j- ...

kong-yi-go lu tao ng-lah di-
fong lse, ng-lah feh siang-sing
gyi; siu-zin-liangd nying teng
gyi-nyii z siang-sing gyi:
i ng-lah k'en-kvin ts-'eo, yia
feh ao-hwe siang-sing gyi.

33 "Yiiong tsse t'ing ih-go
pi-f6ng: yiue ih-go ko-cii

Jing-koh-li
82 Ing-we Iah-'en" tseo

cong bu-dao-yiin, don-ky'iin
tang-leh ts'iang-po, yiin-li
gyiiih-leh ts6-tsiu go den,
ky'i-zao kao-leo, tsu-c'ih peh
cong-din-nying, ziu^ c'ih-
meng ky'i-de. 34 Ko-ts j/'o/i-
go z-'eo kw'a tao, ts'a gyi-go
nu-boh tao cong-din-nying
di-fong ky'i siu5' yiin-li-go
ko-ts. 35 Cong-din-nying71
ziu k'6 gyi nu-boh, tang ih-
go, sah ih-go, zah-deo k'ang-
sah ih-go. 30 Ko-cil yi ts'a
bih-go nu-boh, pi zin-deo
keng-k6 to: cong-din-nying
yia z-ka dse gyi-lah. 37 'Eo-
deo ts'a zi-go ng-ts, w6, 'Gyi-
lah pih-ding we kying-djong
ng6 ng-ts.' 38 Cong-din-nying
ken-kyin gyi ng-ts, ziu do-
ko wo, 'Keh zi gyi tsih-dse
ng-ts; ah-lalV ts'ia sah-diao
gyi, cleh gyi-go ts'sen-nyih.'
39 Ziuk k'o gyi, t'e-c'ih yiin-
nga, sah-diao. 40 Ka-ni, yiin-
cii k}ai-lse, we dza ba^n keh-
psen cong-din-nying?" 41 Gyi-
lah teng Gyi w6, " We* li-'se
ts'ao-mih keh-psen oh-nying,
po'"' bu-dao-yiin tsu-c'ih peh
bih-go cong-din-nying, tao
ko-ts joh-go z-'eo we do-
c'ih peh g}d go."

42 Yisc-su teng gyi-lah w6,
"Sing-shii-li sici-tih, 'Ky'i-
oh-gou s-vu so ky'i-diao keh-
kw'e zah-deo, z tso-leh oh
koh-loh-den deo-ih-kw'e zah-
deo; keh z Cii s6 tso-go,
dziu ah-lah k'en-lte z h}d-
gyi:' keh-go shih-wd ng-lah
m-teh doh-ko ma? 43 So-yi
Ngo teng ng-lah w6, Jing-
ming-go° koh pih iao dzong
ng-lah-go siu-li deh-leh-ky'i,
s-peh ih-psen we kyih Jing-
koh-go ko-ts pah-sing. 44
Ping-ts'ia tih lse keh-kw'e^
zah-deo-z6ng go, pih-ding
tih-wu; keh'kw"e zah-deo tih-

Cii 'eo 30.

/Mt. 25.14,15.

ff Ko. 8. 11,12.
h 2 L. 24. 21 ;
36. 16.
Nh. 9. 26.
Mt. 5. 12 : 23.
34. 37.
Sd. 7. 52.
1 T. 2. 15.
H. 11. 36, 37.

i S. 2. 8.
H. 1. 2.
j S. 2. 2.
Mt. 26. 3, 4 :

27. 1.

l'e. 11. 53.
Sd.4. 27.
k Mt. 26. 50.
Mk. 14. 46.
Lk. 22. 54.
I'e 18. 12.
Sd. 2. 23.
I Lk. 21. 24..
H. 2. 3.

m Sd. 13. 46:
15. 7:18. 0 :

28. 26.

Lm. 9: 10:11
tsdng.

n S. 118.22,23.
Y. 28. 16.
Mk. 12. 10.
Lk. 20. 17.
Sd. 4.11.
Yf. 2. 20.
1 P. 2. 6, 7.

o Mt. 8. 12.

p Y. 8. 14, IB.
Sk. 12. 8.
Lk. 20. ltf.
Lm. 9. 33.
IP. 2. 8.

â– 33


xxi. 45.

MO-t'a.

xxii. 22.

Cii 'eo 30.

r Y. 60. 12.
Dy. 2. 44.

â– s Mt. 21. 11.
r,k. 7.16.
I'e. 7. 40.

a Lk. 14. 16.
Mz. 19. 7, 9.

i> Ty. 9 2, 5.

r .Dy. 9. 26.
Lk. I.J. 27.

i Sd. 13. 46.

£ Mt. 13- 38, 47.

loh gyi sing-zong-go, keh-go
nying pili-cling'' ah-se."

45 Tsi-s-tsiang teng Fah-li-
sse nying t'ing-meng Gyi-go
pi-fong, hyiao-teh z kong-tao
gyi-lah zi. 46 Sing-siang iao
k'6 Gyi, tsik-z p'6 pah-sing,
ing-we gyi-lahs son Gyi z-go
sin-cti-nying.

Mt. 22.

YI^E-SU® k'te k'eo yi
yiiong pi-fong teng
gyi-lah kong, z-ka wo: —

2 " T'in-koh k'o-pi ih-go
wong-ti, bsen gyi ng-ts-go
hao-nyih-tsiu : 3 ts'a gyi nu-
boh ky'i ts'e ts'ing-ksen-go
nying-k'ah lse ky'tioh hao-
nyih-t.siu ; gyi-lah feh k'eng
lav 4 Yi ts'a bih-go nu-boh,
z-ka wo, ' Hao teng ts'ing-
kasn-go n}ung-k'ah ky'i wo,
Ngo-go tsiu-yin yi-kying
be-hao-de, ngeo6 teng cong-
cong sano-k'eo tu sah-hao,

O O ;

yiang-yiang tu zi-be de;
ts'ing la? ky'tioh hao-nyih-
tsiu.' 5 Dse.n-z gyi-lah feh
ts'se gyi, tseo-leh-ky'i de;
ih-go tao zi din-deo ky'i, ih-
go tr>o sang-i kj/i. 6 Yti-to
co-leh gyi nu-boh, ying-joh
gyi. sa,h-diao gyi. 7 W6ng-
ti ih t'ing-meng, fah-6ng-
de; ziu. ts'ac ping-mo dj 11-
mih keb-psen hyiiong-siu,
siao-diao gyi-lah-go dzing-
ts. 8 Keh-tsao yi teng nu-
boh wo, ' flao-nyih-tsiu yi-
kving be-hao, tsih-z ts'ing-
ksen-god nying-k'ah feh
siang-p'e. 9 Ka-ni, ng-lah
hao tao s-ts'o-lii-k'eo ky'i,
voen-pah s6 p'ong-djoh-go tu
eo gyi Ise ky'lioh hao-nyih-
tsiu/ 10 Keh-sing nu-boh
tseo-c'ih tao lu-zong, vsen-
pahe s6 p'ong-djoh-go, hao-
hao-itae-tse tu ling gyi tsing-

ke: ky'tioh hao-nyih-tsiu go
nying-k'ah ziu zo-mun-de.
11 W6ng-ti tseo-tsing-lse k'en
zo-tih-go nying-k'ah, k'en-
kyin ih-go nying, feh c'tin f 'o
hao-nyih go i-z6ng; 12 ziu
teng gyi wo, c Beng-yiu, ng
feh c'tin 'o hao-nyih go i-
zong, dza-we tseo-tsing ts'-di
Ise?' Gyi feh k'as-k'eo.13 Keh-
tsao wong-ti teng yiiong-
nying wo, 'Hao bo gyi siu
kyiah, t'o-c'ih^ tao nga-deo
heh-en-go di-f6ng; keh-deo
yiu ngao-leh ngo-ts' t'ong-
k'oh.' 14 Ing-weA dziao-lse-go
to, t'iao-'hiin-go ky'tiih."

15 Keh-gc^ z-'eo Fah-.li-sse
nying ky'i siang-liang, dza-
go hao tsiang Gyi-go shih-
wo tso ky'tin-t'ao meo-'se
Gyi. 16 Ziu ts'a zi-go 'oh-
sang-ts teng Hyi-lih keh-
tong, meng Gyi wo, " Sin-
sang, ah-lah hyiao-teh Ng
dzing-j ih-go, jih-jih-we-we
kong Jing-ming-go dao-li;
ih-tin feh gyii-hyih nying-
k6, yia feh cing nying-go
min-dzing. 17 Ka-ni ts'ing
wo hyiang ah-lah dao, Ng-
go i-s dza-go? deo zin-liang
peh ||Kse-sah, k'o-yi feh?"
18 Yise-su hyiao-teh gyi-l&h-
go oh-i, ziu wo, "K6-hao-
nying, ng-lah dza-we s~s
Ng6 ? 19 Deo zin-liang go
nying-dzin do-lse pen Ngo
k'en." Gyi-lah .ziu do |j ih-
kw'e nying-dzin peh Gyi.
20 Yiw-su teng gyi-lah wd,
" Keh-go deo-ts teng koh-'ao
z jti-go?" 21 Gyi-iah wo, "Z
Kse - sah - go." Yice - su ziu
teng gyi-lah w6, "Ka-ni/
Kse-sah go tong-si, kwe peh
Kse-sah: Jing-ming-go tong-
si, kwe peh Jing-ming." 22
Gyi-lah ih t'ing-meng tu hyi-
gj*i; ziu li-k'se Gyi kyl-de.

/ Yf. 4. 24.
Kl. 3. 10.
Mz. 3. 4:16
15 :19. 8.

34


xxt-i. 23.

m6-t'a.

xxiii o.

Cii 'co 30.

k Mk. 12. 18.
.Lk. 21). 27.
I Sd. 23. 8.

m Sm. 25. 5.

H I'e. 20. 9.

ff 1 I'e. 3. 2.

p C. 3. 6,15,10.
Mk. 12. 20.

Lk. 20. 37.
Sd. 7. 32.
H. 11. 16.

t Lk. 10. ii

u Sin. 0. r.: 10.
12:30. 6.
Lk. 10. 27.

23 Sah-t'ii-ka^" nying, ziu-
z w tong-nyih tseo-la\ meng Gyi,
w6, 24 " Sin-sang, Mo-si'" wo,
ili-go nying ziah-z m-teh ng-
no si-do, ah-di ka? c'ii gyi
ts'i-ts, hao teng ali-ko djtin-
cong-tsih-da.'. 25 Ah-lah
cong - nyiang yiu ts'ih - go
hy iiong - di: do - go c'ii - leh
ts'i-ts si-de; ing-we m-teh ng-
nd, vi-loh ts'i-ts peh gyi ah-
di: 2(idi-nyi, di-sa>n, ih-dzih
tao di-ts'ih, tu z-ka. 27 'Eo-
lce keh nyii-nving yia si-de.
28ka-ni, weh-ctin-la?. z-'eo, keh
ts'ih-go nying cong-nyiang
gyi tao-ti son jii-go ts'i-±s ni?
ing-we tu c'ii gyi ko-de." 29
Yise-su wo-leh gyi-lah, wo,
" Ng-lah" Ave-leh feh hyiao-
teh tSing-shii teng Jing-
ming-go neng-ken, so-yi ts'o-
de. 30 Ing-wc weh-ciin-ke
z-'eo, feh c'ii-tsing k6-c'ih; z°
ziang Jing-ming-go t'in-s lse
t'in-zong ih-yiang-go. 31Jiin-
r leng-tao si-nying weh-ciin-
la? Jing-ming teng ng-lah
so wo, 32 ' Ng lah-hon-go Jing-ming, Yi-
â– sah-go Jing-ming, Yiio-koh-
go Jing-ming, keh-go shih-
wo ng-lah m-teh doh-ko ma?
Jing-ming feh-z si-nying-go
Jing-niing, z weh-nying-go
Jing-mirng." 33 Pah-sing
t'ing-meng tu'' hyi-gyi Gyi-
go kao-hyuing.

34 Fah-li-sse8 nying t'ing-
meng Yica-mi seh-djii Sah-
t'u-kse nying-go k'eo, ziu do-
ko jti-jih. :ir' Nen-cong yiu
ih-go4 kyiao-fah-s, s-s Gyi,
ziu meng Gyi wo, -; j sang lih-fah cong-nyiang
'ah-li ih-diao z do ?" 37 Yiae-
j su teng gyi wo, "NgM t6ng-
! 'ka: yiiong djiin-ko sing,

djiin-ko ling, djiin-ko i-s. oe-

kying Cti ng-go Jing-ming.'

Keh z di ih diao lih-fah,
yi z ting do-go. 39 Di-nyi yia
teng gyi siang-ziang, ziu-z,
' Tong-kre" se-sih ng-go ling-
so ziang zi ih-yiang.' 40 Lih-
fah teng sin-cii-nying, tu1" z
k'ao - djoh keh liang- diao
tso cii."

41 Fah-li-s<£',J nying jii-
long-go z-'eo, Yise-su meng
gyi-lah wo, 42 " Kong-tao
Kyi-toh ng-lah dza ts'eng-
fah? z jii-go 'Eo-dse?" Gyi-
lah w6, " Da-bih-go." 43
Via'-- sit teng gyi-lah wo,
" Ka-ni, I)a-bih be Sing-
Lingken-dong dza-we ts'ing-
hwu Gyi z Cii, wo, 44' Cii3
teng ngo-go Cii wo, Hao zo
lse Ngo jing-siu-pin teng-tao
Ngo ]»6 Ng-go dziu-dih tso
Ng-go dah-kyiah-teng.' 45
Da-bih kyi-jiin ts'ing-hwu
G}ri z Cii, G}-i dza tso gyi-go
'eo-dse ni ?"

46 M-nying® neng-keo we-
teh Gyi ih-kyii: dzong& keh
nyih yi-'eo yia m-nying ken
tsse ky'i meng Gyi.

Mt. 23.

KEH-GO z-'eo Yise-su
kong peh cong-nying
teng Zi-go meng-du t'ing,
wo, 2 "Doh-shii-nyingft teng
Fah-li-sse nying z zo lte Mo-
si go we-ts: 3 so-yi gyi-lah
vain-pah so feng-fu ng-lah
pao-siu go, yiiong pao-siu,
y iiong ky'i tso: dam-z feh-k'o
tsiao gyi 'ang-we ka tso; ing-
we6'gyi-lah t.u/i we kong, fell
we tso go. 4 Gyi-lahc z tsong-
hao djong-djong nsen-t'iao-
go tsen-deo, fong lse nying-
ko kyin-kah-deo: gyi-lah zi
lin ih-moh ts-deo fell k'eng
(long gyi. 5 Gyi-1 ahd va>n-
pah so tso-go, tu z deli-we

Cll 'eo 30.

v Lv. 19. 18.
Mt. 19. 19.
Mk. 12. 31.
Lk. 10. 27.
Lm. 13. 9.
Ky. 5. 14.
Yk. 2. 8.
w Mt. 7. 12.
1 D. 1. 5.
V Mk. 12. 35.
Lk. 20. 41.

zS. 110. 1.
Sd. 2. 34.
1 K. 15. 25.
H. 1. 13:10.
12. 13.

a Lk. 14. 6.

b Mk.12. 34.
Lk. 20. 40.

a Nh. 8. 4, 8.
MI. 2. 7.

6Lm. 2. 19-24.

c Lk. 11. 46.
Sd. 15. 10.
Ivy. 6. 13.

d Mt. e. 1, 2,

s, ie.

35


i xxiii, 6.

xxm. 25.

Cu 'eo 30.

e Ma. 15. 38.
Sin. 6. 8: 22.
12.

Ty. 3. 3.
' Peng-veng
ziu-z " Pao-
wu-go tong-
si."

/Mk. 12. 38,

39.

Lk. 11. 43:
20. 40.
3 I'e. 9.

g Yk. 3. 1.
1 P. 5. 3.

7i Ml. 1. 6.

i Mt. 20.20,27

â– ;ip. 22. 29.
Ty. 15. 33:
29. 23.
Lie. 14. 11 :
18. 14.
Yk. 4. 6.
1 1'. 5. 5.

k Lk. 11. 52.

1 Mk. 12. 40.
Lie. 20. 47.

2 D. 3. 0.

iao peh nying k'en. Gyi-lahe
||vu tso-leh kw'eh-kw'eh-go,
i-zong ken-den tso-leh do-
do-go; 6 tsiu-yin-zdngf iao
zo deo-we, we-dong li iao zo
z6ng-we, 7 z-min-z6ng iao
nying-k6 ts'ing gyi en; yi
hwun-hyi nying-ko ts'ing-
hwu gyi, Fu-ts, fu-ts!

8 " Daen-z ng-lah*7 feh-k'o
be nying-k6 ts'ing-hwu fu-
ts: ing-we ng-lah tu z
hyliong-di; tsih-yiu Ih-we z
ng-lah-go Fu-ts, ziu-z Kyi-
toh. 9 Yia feh-k'o ts'ing-
hwu shii-kaen-zong nying z
Vu: ing-we'1 tsih-yiu Ih-we
z ng-lah-go Vu, ziu-z Keh-
we la? t'in-z6ng go. 10 Yia
feh-k'o be nying-ko ts'ing-
hwu sin-sang-: ing-we tsih-

o o

yiu Ih-we z ng-lah-go Sin-
sang, ziu-z Kyi-toh. 11
Dam-z ng-lah* cong-nyiang
tso deo go, kse tso ng-lah-go
yuong-nying. 12 V sen-pah'
zi sing-zong tso kao go, wu
kong gyi loh; zi k6ng-loh
tso ti go, we sing gyi z6ng.

13 " Doli-shii-nying teng
Fah-li-sse. nying, .ng-lah ko-
hao-nying yiu'o-se! ing-wefc
la; nying-go min-zin so-djti
t'in-koh-go meng: ng-lah zi
feh tseo-tsing-ky'i, iao tsing-
ky'i go nying ng-lah yia
feh hyii gyi tseo-tsing-kj^'i.

u " Doh-shu-nying teng
Fah-li-sse nying, ng-lah ko-
hao-nying yiu 'o-se! ing-we7
ping-t'eng kwu-song nyti-
nying ko-kyi, ko-i tso dziang-
dziang-go tao-kao, so-yi pih-
ding ziu-ze keng-ko djong.

15 " Doh - shli - ny.ing teng
Fah-li-soe nying, ng-lah ko-
hao-nying yiu 'o-se ! ing-we
lueo-pin shli-^t 'en-lu ky'i
ling ill-go nying jih kyiao ;
yi-kying jih-leh kyiao, s-teh

ng-lah w6,
ts-tin dill
5 feh

lao-

gyi tso di-nyiioh-li-go nying
pi ng-lah zi wa ko be.

ling-lu-go

hah-ts yiu 'o-se
' Nying'1 ziah-z
vah-tsiu, keh
kying; ziah-z ts-tin din-li-go
kying-ts vah-tsiu, z tong-
kae son-su.' 17 Ng-lah nyii-
beng-go hah-ngsen! 'ah-li ih-
yiang do, wa-z kying-ts do,
wa-z tseng-ky'i: keh; kying-
ts0 go din do? ] 3 Yia yiu wo,
' Nying ziah-z ts-tin tsi-dsen
vah-tsiu, keh z feh iao-kying;
ziah-z ts-tin dsen-z6ng-go li-
veh vah-tsiu, z tong-kse son-
sy,.' 19 Ng-lah nyii-beng go
hah-ngsen! 'ah-li ih-yiang do,
wa-z li-veh do, wa-z tseng-
ky'i keh li-veh*' go tsi-dsen
do? 20 Ka-ni, nying ziah-z
ts-tin tsi-dsen vah-tsiu, ziu-
z ts-tin tsi-dsen teng vsen-
pah lse dsen-zong go tong-si
vali-tsiu. 21 Nying ziah-z ts-
tin din vah-tsiu, ziu-z ts-tinr
din teng deng Isedin-li go Cti
vah-tsiu. 22 Nying ziah-z ts-
tin t'in vah-tsiu, ziu-z ts-tin
Jing-ming-gos zo-we teng zo
Ice zo-we z6ng-go Cli vah-tsiu.

23 " Doh-shii-nying teng
Fah-li-sse nying, ng-lah ko-
hao-nying yiu 'o-se! ing-we4
p6 bo-ho, we-hyiang, gying-
ts'as, tseng-ky'i jih feng ts ih;
tsih-z lih-fah-li tingw dziah-
djong z-ken, ziu-z kong-yi,
dz-pe, sing-jih, ng-lah tu
ts'o-loh-de. Dsen-z keh tu z
ka? tso-go, bih-yiang yia feh
kcu ts'o-loh. 24 Ng-lah ling
lu-go hah-ts! hyiang-ts-djong
we li-c'ih, loh-do tao we
t'eng-loh-ky'i.

25 « I)oh-shii-nying teng
Fah-li-sre nying, ng-lah kcV
hao-nying yiu 'o-se! ing-we*
ng-lah long ken-zing uiu

3fi


xxiii. 26.

MO-T'A.

xxiv. 6.

Cu 'eo 30.

iv Lk. 11. 44.

Sd. 23. 3.

y Lk. 11. 47.

z Sd. 7. 51, 62,
1 T. 2. 15.

a Ts. 15. 16.
1 T. 2. 16.

b Mt. 3. 7 :
â– 12. 34.

s Mt. 21.34,35.
Lk. 11. 49.

d Sd. 7. 58, 59.

e Mt. 10.17.
Sd. 5.40:22.19.
2 K. 11. 24, 25.

/ Mz. 18. 24.

<7 Ts. 4. 3.
H. 11. 4.
(1 I'e. 3. 12.

h 2 L. 24.20,21.

tsa?n-go nga-min, gyi li-min
z tsi-mun ts'iang-deh teng
fi-li z-ken. 26 Ng-lah hah-
ngsen-go Fah-li-sse nying!
sin long ken-zing un-tssen-
go li-min, s-teh gyi nga-min
yia we ken-zing.

27 " Doh-shii-nying teng
Fah-li-sae nying, ng-lah ko-
hao-nying yiu 'o-se! ing-wew
ng-lah k'o-pi feng-bah-liao-
go veng-mo, nga-min z hao-
k'en, li-min z tsi-mun s-kweh
teng ih-ts'ih-go u-we. 28 Ng-
lah yia z-ka, nga-min k'en-
lse z tsing-dzih-go, li-min z
tsi-mun kd-i teng fi-li z-ken.

29 " Doh-shti-nying teng
Fah-li-sae nying, ng-lah ko-
hao nying yiu 'o-se! ing-we2'
ng-lah ky'i-zao sin-cli-iiying-
go veng-mo, yia siu-li tsing-
dzih nying-go veng-mo, ziu
wo, 30 ' Ah-lah ziah sang lse
tsu-tsong z-'eo, feh-we teng
gyi do-k6 liu-c'ih sin-cii-
nying-go hyuih.' 31 S6-yi
ng-lah zi tso te-tsing ng-lah
z keh-sing sah-diao3 sin-cti-
nying go ts-seng. 32 Ka-ni,
ng-lah hao® ky'i mun-tsoh
tsu-tsong-go 6h-kwun. 23 Ng-
lah doh-dzo6 sang-go doh-
dzo! dza neng-keo min-diao
di - n.yiioh - li - go ying - vah ?
34 S6-yic Ng6 ts'a sin-cii-
nying, ts'ong-ming nying,
doh-shu nying tao ng-lah
di-fong lse; ng-lahd we sah-
diao gyi, jih-z-k6 ting gyi,e
lse ng-lah we-dong-li pin-
ts tang gyi, dzong koh
dzing-li pih-nsen gyi: 35 s-
teh shii-ksen-zong^ so liu
tsing-dzih nying-go hyiiih,
dzong tsing-dzih-go5' Uo-
pah ky'i, dzih-tac P6-lah-
kyi.io'1 ng-ts Sah-kyu6-li-tio
we-ts, (ziu-z ng-lah Ire fcsi-
dsen teng din cong-nviang

so sah-diao go,) tu iao kwe
tao ng-lah sing-zong. 36 Ngo
tsing wd hyiang ng-lah dao,
keh-sing z-ken tu iao ling-
djoh keh-go shti-dse.

37 " Yise-lu-sah-leng!i Yise-
lu-sah-leng! ng sah-diao sin-
cu-nying, zah-deoJ k'ang-sah
ts'a tao ng 'di-fong lse go;
Ngo^ yi-u to-siao we-su iao
jti-jih ng-go ng-no, ziang
kyi-nyiang jli-jih siao-kyi
lse yih-sao* '6, tsih-z ng-lah
feh iao! 33 Ka-ni, ng-lah-go
oh-yii lao pin-tso hwong-di.
39 Ngo w6 hyiang ng-lah dao,
Dzong-kying-yi-'eo ng-lah
feh-we tsae k'en-kyin Ng6,
dzih-tao ng-lah we wo, 'Dzas-
tim Oil ming-deo lse-go z
ing-kse coh-tssen-go.'"

Mt. 24.

YIvE-SU® tseo-c'ih sing-
din, meng-du tseo-lae
ts-tin sing-din-go oh-yti peh
Gyi k'en. 2 Yise-su teng gyi-
lah w6, "Keh ih-ts'ih ng-lah
tu k'en-kyin feh ? Ngd tsing
wo hyiang ng-lah dao, Ts'-
di& tsiang-lse m-yiu ih-kw'e
zah-deo dzing-loh lse zah-deo
zong; tu iao ts'ali-diao."

3 Yise-su zo lse Ken-lsen
ssen, meng-duc s-'o tseo-lse,
wo, "Kyi-zd yiu keh-sing z-
ken? ts'ing w6 hyiang ah-lah
dao, ping-ts'ia Ng lse z-'eo,
teng z-shii mah-go njdh-ts,
yiu soh-go ziao-deo?"

4 Yioe-su we-teh gyi-lah,
wo, "Ng-lahe yuong kwu-
djoh, vi-min yiu nying yiu-
'oh ng-lah. 5 Ing-we^ tsiang-
lse yiu hyu-to nying mao
Ngo ming-deo lse-gyi, w6,
'Ngo z Kyi-toh;' yia weJ
yiu-'6h hyii-to nying. 6 Ng-
lah we t'ing-meng tang-
tsiang teng tang-tsiang-go

Cii 'eo 30.

i Lk. 13. 34.

j 2 L. 24. 21.

k Sm. 32.11,12.

IS. 17.8:91. 4.

m S. 118. 26.
Mt. 21. 9.

a Mk. 13. 1.
Lk. 21. 5.

b 1 W. 9. 7.
YI. 26. 18.
Mi. 3. 12.
Lk. 19. 44.

c Mk. 13. 3.
(ZI T. 5. 1.

e Mk. 13. 5.
Yf. 5. 6.
Kl. 2. 8.
2 T. 2. 3.
1 I'e. 4. 1.
f YI. 14. 34:
23. 21, 25.
Mt. 24. 24.
I'e. 5. 4f>.
g Mt. 24. 11.

3'


xxiv. 7.

MO-T'A.

xxiy. 31.

cn 'eo 30.

ft 2 L. 15. 6.
Y. 19. 2.
Hk. 2. 22.
Sir. 14. 13.

i Sit. 10. 17.
Mk. 13. 9.
Lk. 21. 12.
I'e. 15. 20: 10.
2.

3d. 4. 2, 3: 7.
59: 12. 1—4.
1 P. 4. 16.
Mz. 2. 10. 13.

1 Mt. 11. 6 :
13. 57.

2 H. 1. 15 : 4.
1.0, 10.

k Mt. 7. 15.
Sri. 20. 29.
2 P. 2. 1.
I Mt. 24. 5, 24.
1 D. 4.1.

m Mt. 10. 22.
Mk. 13. 13.
H. 3. (i, 14.
Mz. 2. 10.
n Mt. 4. 23 :
9. 35.

o Lm. 10.18.
Kl. 1. 6, 23.

p Mk. 13. 14.
Lk. 21. 20.
r Dy. 9. 27 :

is. 12.

8 Dy. 0. 23, 2,"

t. Lk. 23 29.

tt Dy. 9. 26 :
12.1.
lr. 2. 2.

sing-sill; ton feh-k'o yiao-
't>h: ing-we z pih-ding yiu-
go, dsen-z mah-go z-'eo wa
feh-zing tao. 7 Ing-we pah-
sing71 teng pah-sing, koh-
veng teng koh-veng, tu we
kong-tang: koh-c'ti tsiang-
lse 3riu hwong-nyin, z-yiioh,
teng di-cing. 8 Peh-ko keh
tu z tsse-nsen-go ky'i-deo.

9 "Keh-go z-'eo1 nying we
tsiang ng-lah song hwun
ky'i ziu kw'u; sah-diao ng-
lah: ping-ts'ia we-leh Ngd-
go ming-deo, ng-lah tsiang-
ke be vsen-koh-go pah-sing
s6 u-su. 10 Keh-go z-'eo-? yiu
h}-u-to we psen-tih, d6-ko
song kwun, do-ko u-su. 11
Hyii-tofc k6 sin-cii-nying we
c'ih-lse, yiu-'oh7 hyii-to nying.
12 Ing-we ze-Oh to-ky'i-la>
da-kse nying-go se-sing ziu
we lang. 13 Dsen-zm jing-
nse tao-ti go we teh-kyiu.
14 Ping-ts'ia ^v' /<-koh-go" foil-
ing iao djun-k'a-;0 p'u-t'in-'o,
tso te-tsing peh vaui-koh-go
pah-sing; keh-tsao niah-go
nyih-ts ziu lie de.

15 "Ng-lahp k'en-kyin sin-
cii Dsen-yi-lir so wo go, 'keh
k'o-u we mih-diao tong-si,'
lili-be sing-jiin di-fong (doh-
go* nying kse ming-bah;)
10 keh-tsao la^ Yiu-t'a di-
fong-go nying hao dao tao
acen-li ky'i: 17 la^ oh-teng go
feh kse tseo-loh do oh-li-go
tong-si: 18 lse din-deo go
yia feh ka) ciin-la? do i-zong.
19 Keh-go' z-'eo yiu sing-
yiiing teng ii na go nyii-
nying yiu 'o-se! 20 Ng-lah
yiiong tao-kao, s-teh ng-lah
dao-tseo feh-we lae tong-t'in,
yia feh-we lse en-sih-nyih.
21 Ing-we keh-go z-'eou pih-
ding }du da-na^n; dzong k're-
bih t'in-di ih-dzih tao jii-

kying feh-zing yiu-ko, yi-'eo
yia feh yiu.go. 22 Ziah feh
ksen-loh keli-sing nyih-ts,
ni-}7iu ih-go nying teh-kyiu:
dapn-z" we-leh t'iao-shiin-go
n}ring, keh-sing nyih-ts iao
ksen-loh.

23 " Keh-go z-'eow ziah yiu
nying teng ng-lah w6, 'Kyi-
toh lai d6ng-deo;' 'oh-tsia
'lse keh-deo;' feh-k'o siang-
sing. 24 Ing-wey tsiang-lae
yiu ko Kyi-toh k6 sin-cii-
nying c'ih-la3, yia we tso do-
do jing-tsih teng gyi-z; cii-
s-teh t'iao-shiin-go nying,
ziah-zz hao yiu-'oh yia we
be gyi-lah yiu-'oh. 25 Ngo z
teng ng-lah yii-sin wd go.
20 Ka-ni, ziah yiu nying teng
ng-lah wo, 'Ts'ia-k'en, Kyi-
toh lse kw'ong-ise;' ng-lah feh
k'o tseo-c'ih-ky'i: 'oh-tsia
wo, 'Lse vong-li,' ng-lah feh-
k'o siang-sing. 27 Ing-we
tsing-ziang" sin-din dzong
tong-pin c'ih-laa, we liang-
tao si-pin; Nying-go Ng-ts
ku yia we z-ka. 38 Ing-we
s-siu'' lse 'ah-li, lao-ing yia
we jii-jih lse 'ah-li.

29 " Keh - sing tsse - nsen
nyih-ts 'eo-deo, nyih-deoc 7,111
we heh-en, yuih-liang feh-
we fah-kwong, sing-siu we
dzong t'in-li tih-loh, t'iri-
zong yiu gyiin-ping go we
yiao-dong. 30 Keh-go z-'eo
Nying-go Ng-tsrt ziao-deo
we yin-c'ih lse t'in-zong1:
keh-tsao® t'in-'o-go cong ts:-
p'a tu we se-k'oh, we^ k'en-
kyin Nying-go Ng-ts, yiu
do gytin-ping teng yiiong-
wo, zo-leh t'in-li-go yiiing ka
la'. 31 Gyif/ ziu we ts'a Gyi-
go t'in-s, vtiong 'ao-dong-go
do - do sing - hyiang, dzong
t'in go zing-deo jii-jih s-
fong t'iao-shiin-go nying.

g 1 R. s.5. 52
1. T. 4. 16.


xxvii. 48.

MO-T'A.

xxviii. 4.

Cii 'eo 30.
h Lk. 21. 29.

i Yk. 5. 9.

j Mt. 23. 3(5.
Mk. 13. 30.
Lk. 21. 32.

k S. 102. 20.
Y. 51. 0.
YI. 31. 35, 36,
M t. 5.18.
Mk. 13. 31.
Lk. 21. 33.
II. 1. 11.
I Mk. 13. 32.
Sd. 1. 7.

1 T. 5. 2.

2 P. 3. 10.

m Sk. 14. *

« TG. 6. 3-
7. 5.

Lk. 17. 26.
1 P. 3. 20.

oLk. 17.34-30.

p Mt. 25.13.
Mk. 13. 33, 35.
! Lie. 21. 36.

r Lk. 12. 39.

1 T. 5. 2.

2 P. 3. 10.
Mz. 3.3:16.15.

s M t. 25.13.
1 T. 5. 6.

t Lk. 12. 42.
S(l. 20. 28.
1 Iv. 4. 2.
H. 3. 5.

32 "Ng-lah* k'en vu-hwo-
ko jti, hao ts'eng ih-go pi-
fong: gyi-go o-ts neng-ky'i-
la3, yih-bsen pao-c'ih-lac, keh
z-'eo hao hyiao-teh '6-t'in
kw'a tao-de. 33 Z-ka, ng-lah
k'en-kyin keh ih-ts'ih z-ken,
ziu hao hyiao-teh Gyi z
siang-gying* raeng-k'eo de.
34 Ngo-' tsing wo hyiang ng-
lah dao, keh shii-dse feh-we
ko-kv'i dzih-tao keh ih-ts'ih
z-ken tso-dzing. 35 T'inft teng
di we ko-ky'i: Ng6-go shih-
wo feh-we ko-ky'i.

30 "Daen-z* keh-go nyih-
ts, keh-go z-zing, m-nying
hyiao-teh; t'in-zdng-go t'in-
s yia feh hyiao-teh; tsih-
yium Ngo Yu Zi hyiao-teh-
go. 37 Ping-ts'ia Nying-go
Ng-ts loe, tsing-ziang No-lid
z-'eo. 38 Ing-we" 'ong-shli
ts-zin, dzih-tao No-tio tseo-
tsing fong-jiin keh nyih, gyi-
lah tu ky'tioh-ky'iioh-hah-
hah, c'ti-tsing ko-c'ih; 39 'ao-
vu hjdao-teh, dzih-tao 'ong-
shli ke, cong-nying t'eng-
ky'i:—Nying-go Ng-ts Ire,
yia we z-ka. 40 Keh-go z-'eo°
yiu liang-go nying lae din-
deo; ih-go siu-ky'i, ih-go we
dzing-loh. 41 Yiu liang-go
nyli-nying mo-feng; ih-go
siu-ky'i, ih-go we dzing-loh.

42 "So-yi ng-lah*" yiiong
kying-sing; ing-we feh hyiao-
teh ng-lah-go Cli soh-go z-
'eo we Ise. 43 Ko-cti ziah
hyiao-teh zeh'' 'ah-li ih-kang
lae, pih-ding kying-sing, feh-
we ze gyi oh-li ts'ah dong,
keh z ng-lah hyiao-teh-go.
44 So-yis ng-lah yia tong-kae
yii-be: ing-we Nying-go
Ng-ts la;-go z-'eo, z ng-lah
ts' eng-feh -tao-go.

45 "Ka-ni, jii4 z cong-sing
ts'ong-ming-go nu-boh, gyi-

go ko-cii t'oh gyi kwun oh-
li-go cong nu-boh, ze z-'eo
fong k'eo-liang peh gyi-lah ?
40 Ko-cii" tseo-lse, k'en-kyin
yiu nu-boh z-ka tso-fall, keh
nu-boh yiu foh-ky'i. 47 Ngo
tsing wo hyiang ng-lah dao,
ko-cii" we peh gyi kwun gyi
ih-ts'ih so yiu-go. 48 Ziah
yiu oh nu-boh sing-li wo,
'Ngo ko-cii, iao dzi-tin ke-
de;' 49 ziu ky'i tang gyi-go
dong-de nu-boh, teng t'cn-
tsiu go nying do-k6 ky'tioh
do-ko hah: 50 keh-go nu-boh
siang-feh-tao-go nyih-ts, fch
teh-cii-go z-'eo, ko-cii we la^;
61 liyiiong tao tsten gyi, peh
gyi teng k6-hao-nying dong-
de: keh-deo'"' yiu ngao-leh
ngo-ts' di-k'oh.

Mt.

oil 'eo 30.

u Mz. 10. 15.

^TZ" EH-GO z-eo.
±Vkc

25.

t'in-

oh we ziang jih-go
dong-nyii, do gyi teng-tscen,
tseo - c'ih - ky'i nying - tsih a
sing-long. 2 Nen-cong'' yiu
ng-go ts'ong-ming, ng-go
nyii-beng. ? Nyii-beng-go
do-leh gyi teng-tsa:n, feh ta
yiu: 4 ts'ong-ming-go do-leh
gyi teng-tssen, lin gyi yiu-
kwun-li yia ta yiu. 5 Sing-
long wa tsen-koh-kani, gyi-
lah" tu bi-gyiin, kw'eng-joh-
de. 0 Tao pun-yia-ko, yiu
nyingd eo-ky'i-lae wo, 'Sing-
long lae-de; hao tsco-c'ih
nying-tsih gyi.' 7 Koh-tsao
keh-sing dong-nyil tu kv'i-
ke, tsong^ gyi-lah teng-tsani.
8 Nyii-beng-go teng ts'ong-
ming-D-o wo, 'No-iah-oo yiu

op ' o o J

feng-tin peh ah-lah; ing-we
ah-lah-go teng-tsam iao u-
de.' 9 Ts'ong-ming-go we-
teh wo, 'K'ong-p'6 ng-lah
teng ah-lah do-ko ytiong iao
feh keo, neng-s ng-lah zi tao

v Mt
Lk. 2:

25.21,23.
2. 29.

II 'Oh

ciing-1

iv Mt.
25. 30.

â– tufa wo,
;yi li-'ic.

8.12:

a Mz. 19, 7 :
21. 2, 9.
b Mt. 13. 47.

o I T 5. 0.

d M t. 24. 31.
1 T. 4. 16.

c Lk. 12. 35

39


xxv. 10.

MO-T'A.

xxv. 32.

Cii 'eo 30.

/ Lk. 13. 25.
fj Mt. 7. 21-23.

hS. 5. 5.
Hp. 1. 13.
I'e. 9. 31.

i M t. 24.42,41.
.Mk. 13. 33,35.
Lk. 21. 30.
1 K. 10. 13.
1 T. 5. 6.
1 P. 5. 8.
Mz. If.. 15.
j Lk. 19. 12.

k Mt. 21. 33.

I Lm. 12. 6.
1 K. 12. 7, 11,

29.

Yf. 4. 11.

m Mt. 24. 47 :
25. 34, 46.
Lk. 12. 44: 22.
29, 30.
n 2 D. 2. 12.
II. 12. 2.
1 P. 1. 8.

3'iu-fong-li ky'i ma.' 10 Gyi-
lah ky'i ma go z-'eo; sing-
long ke-cle: yi-kying be-hao-
liao-go clong-nyu teng gyi
clo-ko tseo-tsing-ky'i ky'tioh
hao-n3Tih-tsiu; meng^ ziu so-
hao-de. 11 Yti-to-go dong-
nyii 'eo-deo ke wo, ' Cti/y Cii,
k're k're peh ah-lah.' 12 Gyi
We-teh wo, ' Ngo tsing wo
hyiang ng-lah dao, Ngo'1 feh
nying-teh ng-lah.'

13 '"'So-yi ng-lah,£ y tiong
kying-sing: ing-we feh hjuao-
teh Nying-go Ng-ts soh-go
nyih-ts, soh-go z-zing we lse.

14 "Ing-we t'in-kohj k'o-pi
ih-go nying iaofc c'ih-meng
ky'i, eo gyi nti-boh lse, po gyi
so yiu go kao-dse g}d-lah: 15
ze£ koh-nying-go vu-nyih-ts
feng nying^ts peh gyi-lah,
ih-go ng-ts^in liang, ih-go

: nyi-ts'in liang, ih-go ih-ts'in
liang: ziu c'ih-meng ky'i de.
10 Keh do ng-tsin go ziu

O tDm

ky'i tsiarig keh-go nying-ts
tso sang-i, yi dzsen-tsing ng-
ts'in. 17 Keh do nyi-ts'in go
yia z-ka, yi dzren-tsing nyi-
ts'in. 13 Keh do ih-ts'in go
di-yiang-li ky'i 'gyiiih ih-go
den, po gyi ko-cli nying-ts
k'<3ng-kren.

19 "Deng-leh dziang-kyiu,
nu-boh-go ko-cii l^yli-lre, teng
gyi-lah son tsiang. 20 Keh
do ng-ts'in go tseo-lse, ling-
nga yi ta ng-ts'in, wf), 'Cii,
ng yiu ng-ts'in liang kao-dse
ngo; nsen-keen ngo yi yiu ng-
ts'in dzsen-ts'eo.' 21 Kd-cii
teng gyi wo, 'Hao; ng cong-
sing-go hao nu-boh! ng ii
yiu-'sen-go z-ken yiu cong-
sing, ngom we peh ng kying-
siu hyii-to z-ken: hao tseo-
tsing ng ko-cli71 kw'a-loh-go
di-fong Ice.' 22 Keh do nyi-
ts'in go tseo-lse, wo, 'Cti, ng

yiu nyi-ts'in liang kao-dse
ngo; nsen-ksen ngo yi.yiu
nyi-ts'in dzsen-ts'eo.' 23 Ko-
cli :teng gyi w6, ' Haong
cong-sing-go hao nu-boh! ng
ti yiu-'sen-go z-ken yiu cong-
sing, ngo we peh ng kying-
siu hyii-to z-keii: hao tseo-
tsing ng .ko-cii kw'a-loh-go
di-fong lre.' 24 Keh do ih-
ts'in go }da tseo-lre, wo, 'Cii,
ngo hyiao-tch ng z k'eh-boh
nj'ing, feh z ng so cong-go
di-fong yiawe-k}r'i keh, f'eh-
z ng so tsah-go di-fong yia
we ky'i siu; 25 so-yi ng6 p'6-
de,' tsiang ng-go nying-ts
k'6ng Ire di-yiang-li: nreii-
kren ng-zi-go tong-si hao do
kyii.' 26 Ko-cii we- teh gyi,
wo, 'Ng lren-do-go oh nu-
boh ! ng hyiao-teh feh-z ngo
so cong go ngo yia we ky'i
keh, feli-z ng6 so tsah go di-
fong ng6 yia we ky'i siu:
27 ka-ni, ng kre p6 ngo
nying-ts dzeng lre dzin-tin-
li; teng ngo lse-go z-'eo, ngo-
zi-go nying-ts lin. li-din tu
hao do-kyii. 28 Ka-ni, ng-lah
hao ky'i deh gyi keh ih-ts'in,
kao-fu keh 3du j ih-ts'in go.
29 Ing-we2' vren-pah yiu-go,
wa iao ko-ts'eo peh gyi, s-teh
yiu-yii: m-teli go, lin gyi so
yiu-go yia iao teng gyi deh-
leh-ky'i. 30 Ping-ts'ia keh
m-yiiong-go nu-boh keh-
c'ihr tao nga-deo heh-en-go
di-fong: keh-deo yiu ngao-
leh ngo-ts' t'ong-k'oh.

31 » Nying-go Ng-ts* yiu
}liong-w6, ta-leh long-tsong
sing-j tin-go t'in-s d6-k6 Ire,
keh-go z-'eo we zo lre Gyi
yiiong-wo-go zo-we. 32 Vren-
koh-go* pah-sing tu we jti-
long tao Gyi min-zin : Gyi
ziu we tsiang gyi-lah feng-
k'se,1' tsing-ziang k'en-yiang-

40


xxv. 33.

MO-T(A.

xxvi. 10.

Cii 'eo 30.

« Lin. 8. 17.
1 P. 1. 4, 0 :

3. 0

Mz. 21. 7.
w Mt. 20. 23.
;Mk. 10. 40.

1 K. 2. 9.
II. 11. 16.
y Y. 58. 7.
.Ys. 18. 7.
Yk. 1. 27.

2 H. 13. 2.

3 I'e. 5.

a Yk. 2.15,16.

t ? D. 1. 16.

c Ty. 14. 31:
19. 17.
Mt. 10. 42.
Mk. 9. 41.
H. 6. 10.

cl S. 6. S.
Mt. 7. 23.
Lk. 13. 27.
e 2 P. 2. 4.
Yd. 6.

/ Mt. 13.40,42.

go feng wu-yiang teng ssen-
yiang ka; 33 peh wu-yiang
lih jing-siu-pin, ssen-yiang
lse tsia-siu-pin.

34 " Keh-tsao Wong-ti we
teng lse Gyi jing-siu-pin go
wd, ' Ng-lah be Ng6 Vu s6
coh-foh go, hao lse tsih-ziu®
keh Ave-leh ng-lah dzong k'ce-
bih t'in-di be-hao-go1" koh,
tso ts'sen-nyih. 35 Ing-we
Ngdy clu-kyi, ng-lah peh Ngo
ky'lioh; k'eo-k'eh, ng-lah
peh Ngo bah; c'ih-meng2
ng-lah siu-liu Ngo; 30 c'ih-
poh/1 ng-lah peh Ngd c'iin;
sang bing, ng-lah kwu-djdh
Ngd; loh& lao-ksen, ng-lah
lse k'en-kwu Ngd.' 37 Tsing-
dzih nying ziu we ing-ky'i,
teng Gyi wd, 'Cti, .ah-lah
kyi-z k'en-kyin Ng du-kyi,
peh Ng ky'tioh; ' dh-tsia
k'eo-k'eh, peh Ng hah ? 38
Kyi-z k'en-kyin Ng c'ih-
meng, siu-liu Ng; ' oh-tsia
c'ih-poh, peh Ng c'lin ? 39
Kyi-z k'en-kyin Ng sang
bing, 'dh-tsia loh lao-ksen, lse
k'en-kwu Ng?' 40 Wong-ti
ziu we ing-ky'i, teng gyi-lah
wd, 'Ngo tsing wd hyiang
ng-lah clao, Ng-lah kyi-jiin
hyiang-djoh .Ngd ih-go ting
siaoc hytiong-di yiu tso-ko,
ziu-z hyiang-djoh Ngd tso.'

41 " Keh-tsao yia we teng
lse tsia-siu-pin go wd, ' Ng-
lah be tsiu-md go, hao li-
k'se*1 Ngd, tao keh we-lehc
mo-kwe teng gyi ts'a-s be-
hao-go iiong-ytii/ ho-li ky'i.
4?- Ing-we Ngd du-kyi, tig-
lah feh peh Ngd ky'iioh;
k'eo-k'eh, ng-lah feh peh
Ngd hah; 43 c'ih-meng, ng-
lah feh siu-liu Ngd; c'ih-
poh, ng-lah feh peh Ngd
c'tin; sang bing loh lao-ksen,
ng-lah fell Ice k'en-kwu Ngo.'

44 Gyi-lah yia we ing-ky'i,
teng Gyi wd, ' Cti, ah-lah
kyi-z k'en-kyin Ng du-kyi,
'dh-tsia k'eo-k'eh, 'dh-tsia
c'ih-meng, 'dh-tsia c'ih-poh,
'oh-tsia sang bing, 'dh-tsia
loh lao-ksen, feh kong-ing
Ng ni ? ' 45 Gyi ziu we ing-
ky'i, teng gyi-lah wo, 'Ngd
wd hyiang ng-lah clao, ng-
lah kyi-j iin hyiang-djoh ting
siao-go m-teh tso-ko, ziu-z
hyiang-djoh? Ngd feh tso.'
40 Gyi-lahA iao tao iio.ng-yun
ying-vah ky'i; dsen-z tsing-
dzih nying we tao iiong-yun
weh-ming ky'i."

Mt. 26.

YLE-SU keh ih-ts'ih-
go shih-wd kdiig-hao,
ziu teng Gyi meng-du wd,
2 " Ng-laha hyiao-teh tsse
liang nyih. z Yu-yiiih-tsih,
Nying-go Ng-ts iao ka-ky'i
ting lse jih-z-kd."

3 Keh-go6 z-'eo tsi-s-isiang,
doh-shii-nj'ing, teng pah-
sing-go tsiang-lao, tu jii-jih
tao tsi-s-tsiang kyiao-leh
Kse-ud-fah-go ngd-meng-li;
4 siang-liang yiiong kyi-kao
k'd Yise-su, iao sah-diao Gyi.
6 Tsih-z wd, "Feh-k'o Ise
tsih-k'eng z-'eo, k'ong-p'd
pah-sing iao nao-z."

6 Yle-su lsec Pah-da-nyi,
sangd da-md-fong go Si-
meng oh-li: 7 yiu ih-go nyii-
nying do-leh ting pao-pe
hyiang-yiu tsi-tih-go nytioh-
q;o 'eh-ts, Yis-su zo-zih-e;o

O ' _ O

z-'eo, tseo-lse tao lar; Gyi deo-
zong. 8 Meng-du" k'en-kyin,
ziu sang-ky'i, wd, "Keh rae-
ii we-leh soh-go yun-kwu?
9 Keh-go hyiang-yiu feh-jiin
hao ma hyii-to dong-din,
feng peh gyuong-nying." 10
Yise-su teh-cti, ziu teng gyi-

Cii 'eo 30.

41


xxvi. 11.

MO-T'A.

xxvi. 33.

Cii 'eo 30.

/Sin. 15. ll-
Te. 12. S.

5. 28 : 17. 11.

h Mk. 14. 10.
Lk. 22. 3.
I'e. 13. 2, 30.
i Mt. 10. 4.

j Sk. 11. 12.
Mt. 27. 3.

k C. 12. 6, 18.
Mk. 14. 12.
Lk. 22. 7.

mk. 14.17-21.
Lk. 22. 14.
I'e. 13. 21.

"'Ng-lah dza-we

lah wo,

teh keh-go nyii-nying ta>n
sing-z? gyi teng Ngo tso-go
z ih-yiang hao z-ken. 11 Ing-
we -f ng-lah yiu gyliong-
n yin o- dziang -1' on 2' do - ko

./ rt o o

la3-tong; dsen-z m-teh^ Ngo
dziang-t'ong lse-tong. 12 Gyi
tao keh-go hyiang-yiu ke
Ngo sing-zong, z we-leh
Ngo song-z tso-go. 13 Ngo
tsing wo hyiang ng-lah dao,
'En-t'in-'o feh-leng soh-go
di-fong, yiu keh-go Foil-
ing djiin-k'se-go, yia pih-
ding k6ng-tao keh-go nyii-
nying so tso-go z-ken, hao
peh nying kyi-teh gyi.

14 Keh-go z-eoh jih-nyi
meng-du cong-nyiang ih-go,
kyiao-leh Kyuo-liah-go1' Yiu-
da, tseo tao tsi-s-tsiang-go
di-fong, wd, 16 "Ng-lah-'
k'eng peh ng6 to-siao, ngo
we tsiang Gyi kao-dse peh
ng-lah ?" Gyi-lah ziu ts'ing
ssen-jih kw'e nying-ts peh
gyi. 10 Yin,-da dzong-t3'-ts-
'eo zing kyi-we, hao p6 Yite-
su kao-dse peh gyi-lah.

17 vu-kao-tsih-gofc deo-
nyih, meng-du tseo tao Yise-
su-go sing-pin, teng Gyi wo,
"Ng iao ah-lah lse soh-go
di-fong be-bsen yii-yiiih peh
Ng ky'tioh?" 18 Gyi wo,
"Ng-lah tao dzing-li mo-
nying oh-li ky'i, teng gyi
w6, 'Sin-sang wo, Ngo-go
z-'eo gying-de; Ngo teng
meng-du iao la> ng-go oh-li
ko Yii-ytiih-tsih.'" 19 Meng-
du ziu i Yise-su feng-fu ka
tso, be-bsen vii-yuih-tsih.

20 Tao* yia-kw'a, Yiai-su-
teng jih-nyi meng-du do-ko
zo-zih. 21 Gvi-lah ky'tioh-go
z-'eo, Yuv-su wd, "Ngo tsing
wo hyiang ng-lah dao, Ng-
lah cong-nyiang yiu ih-go

ma-diao Ngo." 22 Gyi-
ih-aro ih-

lao

lah o-jun lu-meng, &
go meng Gyi wo, "Cii, z ngo
feh ?" 23 Yise-su we-teh wd,
"Teng"1 Ngo do-ko beng-ts-
li 'o-siu-go, z gyi iao m'a-
diao Ngo. 24 Nying-go Ng-
ts liytin-z iao ky'i, ziang"'
yiu sia-tih ts-tin Gyi: dsen-
z ma-diao N3dng-go Ng-ts
keh-go0 nying yiu 'o-se! keh-
go nying wa-z feh sang hao."
25 Iao nia-diao Yise-su go
Yiu-da ing-ky'i, wo, "Fu-ts,
z ngo feh?" Yiai-su teng
gyi wo, "Ng wd-djdb-de."

20 Gyi-lalip ky'tioh-go z-
'eo, Yise-sur do-leh ping,
Hcoh-foh, p'ah-k'ai kao-fu
meng-du, w6, "Ng-lah hao
do-leh ky'tioh: kehs z Ngd-
go kyi-sing." 27 Yi do-leh
pe-ts, coh-zia, kao-fu gyi-
lah, wo, "Ng-lah' tu hao
hah: 28 ing-we kehM z Ngo-
go hyiiih, ziu-z sing-iah-go1;
hyiiih, we-leh hyii-tow nying
liu-c'ih-ke, hao so-diao ze go.
20 Ngo1' wo hyiang ng-lah
dao, Dzong-kying-yi-'eo Ngo
feh tsse ky'iioh keh-go bu-
dao tsin, teng-tao Ngo teng
ng-lah do-ko lse Ngo Vu-go
koh-li ky'tioh sing tsiu z-'eo."

30 i i Si ng - sz ts'dng - hao,
gyi-lah tseo-c'ih tao Ken-
ken s;en ky'i. 31 Keh-tsao
\Ti;i'-su teng gyi-lah
"Kyih-mih yia-taoa
cong-nying tsiang-ke we-
leh'' Ngo psen-tih: ing-we
! yiu sia-tih, wd, 'Ngdc we
I tang k'en-}dang-go Nying,
: yiang ziu we soen-k'ai.' 32
! Dien-z Ngo weh-ciin-ke ts~
' 'oo, we'' sin-jii ng-lah tao
j Kyud-li-li kv'i." ^33 Pe-teh
we-teh Gyi, wo, "Ziu-z cong-
nying we-leh Ng pa:n-tih.
ngo tiong feh-we pam-tih/:

Cu 'eo 30.

m S. 41. 9.
I.k. 22. 21.
I'e. 13. 18.

n S. 22 siu.
Y. 53 tsdng.
Dv. 9. 26.
Ml;. 9. 12.
I.k. 24. 25, 26,
40.

Sd. 17. 2, 3:
26. 22, 23.
1 Ii. 15. 3.
o I'e. 17. 12.

p Mk. 14. 22.
Lk. 22. 19.
r IK. 11.23-25.

|| Yiu-teh
Uyi-lah hum-
kyiin wo, coh-
zia ts: k'en.
Mk. 6. 41.
s 1 K. 10. 16.

( Mk. 14. 23.

u O. 24. 8.
Lv. 17. 11.
v YI. 31. 31.
w Mt. 20. 28.
Lro. 5. 15.
H. 9. 22.
y Mk. 14. 20.
Lk. 22. 18.

WO,

ng-lah

II 'Oh-tsia wd,
tsain-me-s.
z M k. 14. 26.

a Mk. 14. 27.
I'e. 16. 32.

b Mt. 11. 6.
c Sk. 13. 7.

d Mt. 28. 7,
10, 16.
M k. 14. 2S :
16. 7.


xxvi. 34.

MO-T'A.

xxvi. 55.

Cu 'eo 30.

e Mk. 14. 30.
Lk. 22. 34.
I'e. 13. 38.

/â– Mk.14.32-35.
Lk. 22. 39.
I'e. 18. 1.

g Mt. 4. 21.

h I'e. 12. 27.

i Mk. 14. 36.
Lk. 22. 42.
H. 5. 7.
j I'e. 12. 27.
k Mt. 20. 22.
I I'e. 5. 30:
6. 38.
Fl. 2. 8.

m Mk. 13. 33:
14. 38.

Lk. 22. 40, 46.
Yf. 6. 18.

34 Yise-su teng gyi wo, Ngo
tsing wo hyiang ng dao,
Kyih-mih yia-tao," kyi feh-
zihg di ts-zin, ng we ssen-
tsao wo feh nying-teli Ngo."

35 Pe-teh teng Gyi wo, "Ngo
ziu-z ky'iao-leh teng Ng do-
led si, pih-ding feh we wo
feh nying-teh Ng." Cong
meng-du yia z-ka wo.

30 Iveh-t,sao/ Yiee-su teng
gyi-lah do-kd tao ih-t'ah di-
fong kyiao-leh K'eh-si-mo-
nyi; ziu teng meng-du wo,
"Ngo keh-deo ky'i tao-kao;
ng-lah zo las ts'-di."

37 Ziu ta-leh Pe-teh teng
Si-pi-ta-go9 liang ng-ts do-
ko ky'i, ziu iu-meng pe-
shong-ky'i-ke. 38 Keh-tsao
teng g)ri-lah wo, "Ngo-go7'
sing iu-niong tao gyih-deo
zing-ts-ti kw'a iao si: ng-
lah hao la: ts'-di, teng Ngo
do-ko kying-sing."

39 Ziu tsing-ky'i tin, boh-
tao1 gyiu-gyiu wo, "Ngo-go-7
Vu, ziah-z k'o-yi, peh keh-
go* pe-ts li-k'se Ngo: dsen-z
feh iao7 ze Ngo-go cii-i,
tsong iao ze Ng-go cil-i."

40 Tseo tao meng-du di-
fong lse, k'en-kyin gyi-lah
kw'eng - joh - till: ziu teng
Pe-teh wo, "Ng-lah ka feh
neng-keo teng Ngo do-ko
ky.ing-sing ih-go z-zing ma?
41 Yiiong"1 kying-sing, tao-
kao; ssen-leh tseo-tsing s-
t'en go di-fong. Ling-sing z
dzing-ny tin-go, tsih-z nyiioh-
sing no-ziah."

42 Di-nyi-tsao yi ky'i tao-
kao, w6, "Ngo-go Vu, ziah-
z keh-go pe-ts feh neng-keo
li-k'se Ngo, pih-iao Ngo
hah,—ka-ni, hao tsiao Ng-
go ts-i tso-dzing." 43 Tseo-
ke, k'en-kyin gyi-lah yi
kw'eng-joh-tih: ing-we gyi-

n Mk. 14. 43.
Lk. 22. 47.
I'e. 18. 3.
Sd. 1. 16.

lah ngaBn-tsing bi-gyiin de. '

44 Ziu li-k'se gyi-lah, tsse
ky'i, di-sam-tsao tso tao-kao,
yia z-ka wo-fah. 45 Keh-tsao
tao meng-du di-fong las, teng
gyi-lah wo, "Yi-'eo ze ng-
lah kw'eng-joh, tsiang-sih:
z -' eo gy ing - de; Ny ing - go
Ng-ts iao kao-da; ze-nying-
go siu-li. 40 Ky'i-lse, ah-lah
3'tiong ky'i: ma Ngo go
nying gying-long-lse-de."

47 Gyi11 wa lse-tih kong-go
z-'eo, jih-nyi meng-du cong-
nyiang ih-go kyiao-leh Yiu-
da lse-de, ping-ts'ia hyii-to
nying do-leh tao teng kweng-
ts, dzong tsi-s-tsiang teng
pah-sing-go tsiang-lao di-
fong, teng Yiu-da do-ko lse.
48 Ma-diao Gyi go nying yi-
kying yiu en-'ao peh gyi-
lah wo, "Ngo teng jii ts'ing
cii go, ziu-z: ng-lah hao k'o
Gyi." 49 Ze-siu tseo tao Yise-
su-go min-zin, wo, "Fu-ts,
ts'ing en!" ziu0 teng Gyi
ts'ing cti. 50 Yise-su teng
gyi wo, "Beng-yiu/' ng we \ p 9:
soh-go z-ken las?" Keh-tsao
gyi-lah tseo-long-la:, '6-siu
k'o Yise-su.

51 Yise-su'' sing-pin yiu ih-
go nying dong-siu bah-c'ih
tao, tsa^n tsi-s-tsiang-go nu-
boh, siah-loh gyi ih-tsah ng-
to. 52 Yiae-su teng gyi w6,
"Ng-go tao siu-tsing tao-
' k'oh-li; va^n-pah* dong tao
go iao be tao sah-diao. 53 Ng
nsen-dao feh ts'eng Ngo yin-
dza^ hao gyiu Ngo-go Vu,
Gyi ziu we ts'a to-jiif jih-nyi
ying t'in s lse vu-dzu Ngo
ma! 54 Ziah-z ka, Siiig-shii-
li so wo, keh-go" z-ken pih-
iao yiu-go, keh-go shih-wd
dza hao ing-nyisen ni?"

55 Keh-go z-'eo Yia3-su
teng cong-nying wo, "Ng-

o 2 S. 20. 9:

r I'e. 18. 10.

s Ts. 9. 6.
ftlz. 13. 10.

t 2 W. 6. 17.
Dy. 7. 10.

u Y. 53. 7- 9.

Mt. 26. 24.
Lk. 21. 2f>, 44
46.


xxvi. 56.

MO-T'A.

xxvi. 7 5.

Oil 'eo 30.

v Mt. 26. 54.
Mk. 14. 49.

w Mk. 14. 50.
I'e. 18. 15.

y Mk. 14. 63.
Lk. 22. 64.
I'e. 18. 12,13,

24.

z S. 27. 12 :
35. 11.

Mk. 14. 55.
Sd. 6. 13.

a Sm. 19. 15.

b Mt. 27. 40.
I'e. 2. 19.

c Mk. 14. 60.

d Y. 53. 7.
Mt. 27. 12, 14.

c Lv. 5. 1.
1 S. 14. 24, 86.

lah tseo-c'ih dza-we do tao
teng kweng-ts lse k'o Ngo,
ziang k'o gyiang-dao ka?
Ngo nyih-nyih las sing-din-
li zo lse ng-lah cong-nyiang
kao-hyuing, ng-lah feh k'o
Ngo. 5(5 Daen-z" keh ih-ts'ih
z-ken tso-dzing s-teh sin-
cli-nying shii-li-go shih-wo
yiu ing-nyisen." Keh-tsaow
meng-du tu li-k'se Gyi dao-
tseo-de.

67 K'52/ Yias-su go nying
ta Gyi tao tsi-s-tsiang Kse-
tid-fah-go ngd-meng-li, ziu-
z doh-shti-nying teng tsiang-
lao so jii-jih-go di-fdng.
5S Pe-teh yiin-yun keng-leh
Gyi ih-dzih-tao tsi-s-tsiang
ngd-meng-li; ziu tseo-tsing
li-hyiang ky'i, teng ts'a-
nying do-kd zo-loh, iao k'en-
k'en keh-go z-ken dza-go
kyih-gyiioh.

59 Cong tsi-s-tsiang tsiang-
lao teng djiin nyi-we tu
zing ko te-tsing kao Yise-su,
hao bsen Gyi si-ze; 00 tsih-z
zing-feh-djoh: se-tsih yiuz
hyii-to tso ltd te-tsing go
nying lse, dzing-gyiu zing-
feh-djoh. 'Eo-deo yiu liang-
go® tso ltd te-tsing lse, wo,
61 "Keh-go nying wo, 'Ngo6
neng-keo hwe-diao Jing-
ming-go din, lto-leh ssen-
nyih tsce ky'i gyi hao.'"

62 Tsi-s-tsiangc lih - ky'i,
teng Gyi wo, "Ng ih-kyu tu
feh we-teh ma ? Gyi-lah tso
te-tsing kao Ng go z-ken
tao-ti dza-go?" 63 Yise-sud
feh hyiang. Tsi-s-tsiang yi
k'se-k'eo, teng Gyi wd, "Ngoe
feng-fu Ng ts-tin keh-we
weh-go Jing-ming vah-tsiu
kao-su ah-lah, Ng tao-ti z
Kyi-toh, Jing-ming-go Ng-
ts feh ?" 01 Yise-su teng gyi
wd, "Ng wo-djoh-de: dsen-z

ngd wd hyiang ng-lah dao,
Dzong-kying-yi-'eo-f ng-lah
we k'en-ltyin Nying-go Ng-
ts zo^ lse yiu neng-ken go
jing-siu-pin, dzing-leh t'in-
li-go yiiing ka lse."

65 Keh-tsao tsi-s-tsiang
c'd-k'se7t zi-go i-zong, wd,
"Gyi ltdng sih-doh-go shih-
wo; ah-lah 'o-yiiong bill-go
te - tsing ? Gyi sih - doh - go
shih-wd nten-ltsen ng-lah z
t'ing-meng-de. 00 Ng-lah-go
i-s dza-go?" Gyi-lah we-teh
wd, "Gyi* z kse si go." 67 Keh-
tsao-7' gyi-lah zasn-t'u t'u Gyi-
go min-k'ong, gyiin-deo k'ao
Gyi; yiu-sing ||siuA ltwah
gyi,t wd, 08 Kyi-toh/ ts'ia
kdng-kdng sin-cli shih-wd,
wd tang Ng-go cii-kwu z jti?"

09 Pe-tehm Ise nga-deo,
ming-dong-li zo-ksen, yiu ih-
go s-nyii tseo-lse, teng gyi
wd, "Ng yia z teng Kyiid-
li-li Yise-su dong-de-go."

70 Pe-teh lse cong-nying min-
zin feh teiao-jing, wo, "Ng
sd wd, ngd feh hyiao-teh.':

71 Pe-teh teeo-c'ih tao meng-
k'eo, yi yiu ih-go s-njoi
lt'en-ltyin gyi, teng keh-deo
lse-kaen-go nying wd, "Keh-
go n}dng yia z teng Nd-sah-
leh Yise-su dong-de-sfo." 72

O # O

Pe-teh ziu vah-tsiu, tsa3 feh
tsiao-jing, wd, "Ngd feh
nying-teh keh-go nying.
73 Ko-leh ih-zong, keh-deo
lih-ltasn go nying tseo-lae,
teng Pe-teh wd, "Ng yia
jih-clzse z gyi-lah tso-de
nying; ng-go" k'eo-ing z bin-
leh ng c'ih." 74 Keh-tsao0
Pe-teh vah zing-do-tsiu, wd,
"Ngd feh nying-teh keh-go
nying." Kyi ziu lih-k'eh di-
de. 75 Pe-teh ziu ltyi-teh-
tao Yise-su teng gyi so
kong go shih-wd, " Kyi^ feh-

Cii 'eo 30.

/ Dy. 7. 13.
Mt. 10. 27: 24.
30: 25. 31.
Lk. 21. 27.
I'e. 1. 51.
Lm. 14. 10.
1 T. 4. 16.
Mz. 1. 7.
g S. 110. 1
Sd. 7. 55.
h 2 W. 18. 37:
19. 1.

i Lv. 24. 16.
I'e. 19. 7.

j Y. 50.6: 53.3.
Mt. 27. 30.

|| '6h-tsia wd,
pin-ts tang-
Gyi.'

k Lk. 22. 63.
I'e. ]9. 3.
I Mk. 14. 65.
Lk. 22. 64.
to Mk. 14. 66.
Lk. 22. 55.
I'e. 18. 16, 17,
25.

n Lk. 22. 69.
o Mk. 14. 71.

p Mt. 26. 34.
Mk. 14. 30.
Lk. 22. 61, 62.
I'e. 13. 38.

44


xxvii. 1.

m6-T'a.

xxvii. 24.

Cii 'eo 30.

a S. 2. 2.
Mk. 15. 1.
Lk. 22. 60:
23. 1.
I'e. 18. 28.

b Mt. 20. 19.
iid. 3. 13.

c Mt. 26.14,15.

d 2 S. 17. 23.
Sd. 1. 18.

e Sd. 1. 19.

/Sk. 11.12,13.

g Mk. 15. 2.
Lk. 23. 3.
I'e. 18. 33.

h I'e. 18. 37.
1 D. 6. 13

zing di-go zin-deo, ng we
ssen-tsao w6 feh nying-teh
Ngo:" zin tseo-c'ih nga-deo,
k'oh-leh song-sing.

Mt. 27.

TAO-LEH t'in-liang,
cong" tsi-s-tsiang teng
pah-sing-go tsiang-lao tu
siang-liang iao been Yise-su
si-ze. 2 Ziu bo-ts ta-c'ih-ky'i,
ka'; peh tsong-toh Peng-tiu
Pe-lah-to.

3 Keh-go" z-'eo ma Yice-su
go Yiu-da, k'en-kyin Gyi ze
ding-jih, ziu ao-hwe, do-leh
keh ssen-jih. kw'e nying-ts
ky'i wsen tsi-s-tsiang tsiang-
lao, wd, 4 "Ngd ma m-ze^go
hyiiih, yiu ze-ko." Gyi-lah
wd, "Yii ah-lah soh-go
siang-ken? ng-zi ky'i dzing-
tdng." 5 Yiu-da nying-ts
tiu lse din-li, tseo-c'ih, ziu''
ky'i tiao-sah-de.

G Tsi-s-tsiang do-leh
nying-ts, wo, "Keh kyi-jtin
z ma-hyiiih-go kd-din, feh
ing-kse fong lse nying-kw'u-
li." 7 Ziu do-kd siang-liang,
po nying-ts ky'i ma siao-
yiao-go din, hao en-tsong
c'ih-meng nying. 8- Sd-yi
keh-kw'e din tao jii-kying
eoe "Hyuih-din." '9 Sin-cii
Yise-li-mi sd kong-go shih-
wo ziu yiu ing-nyisen, w6,
"Gyi-lal/ do-leh keh ssen-jih
kw'e nying-ts, ziu-z be z-
dzih-kwu-ko nying-go kd-
din, Yi-seh-lih nying sd
kong-kwu-go; 10 do-c'ih-ky'i
ma siao-yiao-go din, tsiao
Cii so feng-fu ngd."

11 Yi;e-su lih lse tsong-toh
min-zin: tsong-toh^ meng
Gyi wd, "Ng z Yiu-t'a
nying-go Wdng-ti feh?" Yise-
su teng.gyi wd, "Ng/l wo-
djoh-de." 12 Tsi-s-tsiang

teng tsiang-lao kao Yise-su
z-'eo, Gyi* feh ing. 13 Keh-
tsao Pe-lah-to teng Gyi wd,
"Gyi-lah-7' yiu to-siao en-
gyin tso te-tsing kao Ng,
Ng- ky'i feh t'ing-meng ma."
14 Yise-su ziu-z ih-kyii tu
feh we-teh gyi; s-teh tsong-
toh 'o-jiin hyi-gyi.

15 Taofc tsih-k'eng-go nyih-
ts, tsong-toh tsiao lao kwe-
kyii iao fong ih-go vsen-
nying peh pah-sing., ze gyi-
lah iao jii.

10 Keh-go z-'eo gyi-lah yiu
ih - go yiu - ming - go vam -
nying, kyiao-leh Pd-lah-pd.
17 Pah-sing jii-jih z-'eo, Pe-
lah-to teng gyi-lah wd, "Ng-
lah iao ngd fong soh-go
nying peh ng-lah? wa-z Pd-
lah-pd, wa-z Yise-su ts'ing-
we Kyi-toh go?" 18 Ing-we
hyiao-teh z we-leh tu-gyi,
ka Gyi zong-lse-go.

19 Tsong-toh zo ddng z-
'eo, gyi-go ts'i-ts ts'a nying
tao gyi di-fdng Ise, wd, "Keh
tsing-dzih Nying-go z-ken,
feh-k'o yiu-veng; kig-we ngd
kyih-mih mong li-hyiang
we-leh Gyi ky'lioh hyii-to
kw'u-deo."

20 Tsi-s-tsiang7 teng tsiang-
lao t'iao-so cong-nying t'ao
Pd-lah-pd, djii-mih Yise-su.
21 Tsong-toh we-teh gyi-lah,
wd, "Keh liang-go, iao ngd
fdng 'ah-li ih-go peh ng-
lah?" Gyi-lah wd, "Pd-lah-
pd." 22 Pe-lah-to teng gyi-
lah wd, "Ka-ni, Yite-su ts'ing-
we Kyi-toh-go, ngd kse dza
been Gyi?" Cong-nying wd,
"Ting Gyi lie jih-z-kd!" 23
Tsong-toh wd, "Gyi tso soh-
go oh z-ken?" Gyi-lah yiiih-
fah eo-ky'i-lse wd, "Ting Gyi
1® jih-z-kd." 24 Pe-lah-to
k'en-kyin z m-fah, pah-sing

Cii 'eo 30.

i Mt. 26. 63.
I'e. 19. 9.

j Mt. 26. 62.
I'e. 1!.' 10.

1c Mk. 15. 6.
Lk. 23. 17.
I'e. 18. 39.

Lk. 23. 18.
I'e. 18. 40.
Sd. 3. 14.

45


xxyii. 25.

MO-T'A.

xxvii. 47.

Cii 'eo SO.
m Sin. 21. 6.

n Snt. lit. 10.
Is. 2. 19.
2 S. 1. 10.
1 W. 2. 32.
Sd. 5. 28.
o Y. 53. 5.
Mk. 15. 15.
Lk. 23. 16, 24,
25.

I'e. 19. 1, 10.
p Mt. 15.16.
I'eu19. 2.
|| 'Oh-tsia wo,
wCn»-kon{j-li.

r Lk. 23. 11.
8 S. 69. 19.
Y. 53. 3.

( Y. 50. 6.

Mt. 20. 07.

v Ms. 15. 35.
1 W, 21. 13.
Sd. 7. 58.
H. 13. 12.
w Mk. 15. 21.
Lk. 23. 20.

y Mk. 15. 22.
Lk. 23. 33.
I'e. 19. 17.

z S. 09. 21.
Mt. 27. 48.

a Mk. 15. 21.
Lk. 23. 34.
I'c. 19. 23, 24.

fren-hyiang yu-ko nao-z;
ziu,n do-leh shii, Ire cong-
nying miri-zin gyiang-gjdang
sin, wo, "liu keh tsing-dzih
Nying-go hyiiih, ngo z m-ze:
ng-lah zi ky'i dzing-t6ng."
25 Cong pah-sing we-teh wo,
"Gyi-go" hyiiih hao kwe peh
ah-lah teng ah-lah go ts-
seng." 26 Keh-tsao f6ng Po-
lah-p6 peh gyi-lah; pin-ts°
tang Yire-su, ziu kao-dre gyi-
lah ky'i ting Gyi lre jih-z-k6.

27 Keh-tsao^ tsong-toh-go
ping ta Yire-su tao ||kwun-
t'ing-li, eo 'eh-ying-go ping
tao Gyi di-f'6ng lre. 2S Ziu
poh-diao Gyi i-z6ng, do-
leh'" 'ong-bao p'i Gyi; 29 ts's
pin-c'ih bing-t'in-kwun, ta
lre Gyi deo-zong; yi peh Gyi
jing-tsah siu do ih-keng lu-
ken; ziu gyii-loh Gyi min-
zin, c'ii-siao Gyi, w6, "Yiu-
t'a nying-go Wong-ti kong-
hyi!" 30 Yi zren-t'u t'u4 Gyi,
do-leh keh-keng lu-ken tang
Gyi deo. 31 Kyi-kying hyi-
long ts-'eo, poh-diao 'ong-
bao dzing-gyiu peh Gyi c'iin
Zi-go i-z6ng; ziuM t'o-c'ih-
ky'i ting Gyi lre jih-z-ko.

32 Gyi-lah1' tseo-c'ih-ky'i
p'ong-djohw ih-go Kwu-li-nre
nying, kyiao-leh Si-meng;
ziu min-ky'iang gyi pe Yire-
su-go jih-z-kd.

33 Tseo^ tao ih-t'ah di-
fong kyiao-leh K6h-koh-t'a,
ziu-z 'kw'u-lu-deo di-f6ng'
ka-shih, 34 ziu do-leh2 yiu
kw'u-tren 'o-tih-go son-tsiu
peh Gyi hah: Gyi ih z6ng-
djoh, feh k'eng hah. 35 Ting-
zong'1 jih-z-ko ts-'eo, gyi-
lah ts'eh ts-meh-den d.6-k6
f'eng Gyi .i-zong; cii-s-teh
sin-cii-nying so k6ng go
shih-w6 yiu ing-nyiren, ziu-
z w6, "Ng6& nga-deo i-zong

gyi-lah d6-ko feng-k're; we-
leh Ngo li-deo i-zong gyi-
lah ts'eh ts-meh-den." 30 Gyi-
lahc ziu zo-loh kwun-kren.
37 Lred Gyi deo-zong t'iah
ze-ming diao-ts sia-c'ih-lre
w6, "Keh z Yle-su, Yiu-
t'a nying-go wong-ti."

38 Keh-gofl z-'eo yiu liang-
go gyiang-dao teng gyi
dong-de ting lre jih-z-kd,
ih-go lre jing-siu-pin, ih-go
lre tsia-siu-pin.

39 Tseo-ko-go nying^ deo
yiao-yiao, sih-doh Gyi, w6,
4o "Ng5' z we hwe-diao din,
sren nyih kong-fu tsre ky'i
gyi hao, yiiong Zi kyiu Zi.
NgA ziah-z Jing-ming-go
Ng-ts, dzong jih-z-ko hao
tseo-loh-lre." 41 Tsi-s-tsiang
doh-shii-nying teng tsiang-
lao yia z-ka tsao-siao Gyi,
w6, 42 "Gyi z kyiu bih-
n)dng, feh neng-keo kyiu
Zi. Gyi ziah-z Yi-seh-lih-go
Wong-ti, nren-kren dzong
jih-z-ko hao tseo-loh-lre, ah-
lah ziu we siang-sing Gyi.
43 Gyi* z k'ao-dj6h Jing-
ming; Jing - ming ziah - z
hwun-hyi Gyi, nren-kren hao
lre kyiu Gyi: ing-we Gyi w6,
'Ngo z Jing-ming-go Ng-
ts.'" 44 Teng' Gyi dong-de
ting-kren-go gyiang-dao yia
z tso-yiang shih-wS zoh-
mo Gyi.

45 Dzong* di loh-go z-zing
tao di kyiu z-zing, pin-di tii
hell-en. 46 Iah-lre di kyiu z-
zing, Yire-su1 do-do sing-
hyiang eo-ky'i-lre, w6, "Yi-
li! Yi-li ! Iah-m6 sah-bah-
da-nyi?" ziu-z w6, "Ng6-gom
Jing-ming! Ngo-go Jing-
mi'ng! dza - we ky'i - diao
Ng6?" 47 Keh-deo yiu lih-
kren-go nying t'ing-meng,
wo, "Keh-go nying lre-tih

46


xxvii. 48.

MO-T'A.

xxviii. 4.

Cii.'i'o 30. I

n S. 60. 21.
Mk. ir>. 36.
Lk. 23. 36.
I'<\ 19. 29.

o Mk. 15. 37.
Iik. 23. 46.
To, 19, SO.

p O. 26. 31.
2 L. 3. 14.
Mk. 15. 38.
Lrt. J3. 45.

r Mt. 27. 36.
MIc. 15. 39.
LI;. 23. 47.

s I A". S. 2, 3.

t Mk. 15. 40.

i u Mk. 15. 42.
I Lk. 23. 50.
i I'e. 19. 38.

x Y. 53. 9.

eo Yi-li-tio." 4S Nen-cong
i ih-go nying ze-siu peng-ky'i,
j do-leh hse-min-hwo, ts'un
i seng-t'eo-ts, c'oh lae lu-ken
1 zong, peh Gyi hah. 49 Yii-to
i wo, "Peh-pih z-ka; ah-lah
: ts'ia-k'en Yi-li-tio wo la?
j kyiu Gyi feh ?"
j 50 Yiae-su" tsa_> do-do sing-
j hyiang eo ih-sing, ky'i ziu
' dim-de.

j 51 Din-li-go^ rnun-tsiang
zong-'d lih-k'ae, di-yiang
cing-dong, zah-deo lih-k'a;:
52 veng-mo k'se-k'a\: hyu-to
kw'eng- ka^n sing - nying - go
s-siu ziu ky'i-ke, 53 dzong
veng-li tseo-c'ih, teng Yise-
su weh-cun-lse ts-'eo tseo-
tsing sing-dzing-li, yin-c'ih
peh hyii-to nying k'en.

r>4 Pah-tsong'' teng gyi
dong-de kwun Yian-su go
nying, k'en - kyin di - cing
teng yii-to z-ken, 'o-jiin p'6-
gyii wo, "Keh jih-dzse z
Jing-ming-go .Ng-ts."

55 Keh-deo yiu hyii-to
ny ti - nying y iin - y li n k' en -
ka?n, ziu-z dzong8 Kyiio-li-
li keng-leh Yise-su kong-ing
Gyi go. 50 Gyi-cong{ yiu
Meh-da-lah-go Mo-li-t'io, j
Yiio-koh teng Iah-si-go ah- !
nyiang Mo-li-tio, wa-yiu Si- :
pi-t'a ng-ts-go ah-nyiang. j
57 Taom yia-kw'a, yiu ih-go i
yiu-lao tseo-lse, z Uo-li-mo- ;
t'a nying kyiao-leh Iah-seh, '
yia z tso Yise-su meng-du !
go: 58 gyi lse kyin Pe-lah-to,
t'ao Yise-su-go s-siu. Pe-lah-
to ziu feng-fu p6 s-siu kao-
das gyi. 59 Iah-seh do-leh s-
siu, yiiong kyih-zing-go si-
mo-pu ko-hao-ts, 00 ky'i en-
leh1' gyi-zi-go zah-ngoen zoh-
c'ih-la? ziu-veng-li: yi fsen
ih-kw'e do zah-deo seh lse
veng meng-k'eo, ziu ky'i-de.

01 Keh-deo yiu Meh-da-lah-
go M6-li-li6, teng keh bih-
go M6-li-ti6, dziao-loh veng
zo-ksen.

li2 Di-nyi nyih, ziu-z yu-
bo-nyih-go di-nyi nyih, tsi-s-
tsiang teng Fah-li-sje nying
tu jti-jih lai kyin Pe-lah-to,
wo, u3"Da-jing, ah-lah kyi-
teh keh p in nying go cii-
kwu weh-zin wo, 'Ko-lehw
saen-nyih, Ngo we weh-ctin-
lse.' U4 So-yi ts'ing ng feng-
fu, Gyi-go veng iao lao-k'ao
kwun-siu tao di-ssen nyih;
k'ong-p'o Gyi-go meng-du
yia-li las t'eo Gyi s-siu, ziu
teng pah-sing wo, 'Gyi dzong
si-nying cong-nyiang weh-
ctin-lse.' Ka-ni, keh 'eo-deo-
go hong-p'in pi zin-deo keng-
ko li-'se." Pe-lah-to teng
gyi-lah wo, "Ng-lah yiu ih-
deping: hao ky'i, 'eo ng-lah
vu-nyih-ts lao-k'ao kwun-
siu." 60 Gyi-lah ziu ky'i,
fong-biy fong-hao zah-deo,
peh keh-de p:ing kwivn-kfen,
s-teh. veng-mo lao-k'ao.

• 28*

O-LEHen-si h-nyih,
ts'ih - nyih - go deo -
nyih t'in kw'a liang z-'eo,
Meh - da - lah - goh Mo - li - tig
teng keh bih-go. M6-li-u6
la; k'en veng-mo.

2 Hweh-jiin, di do-do cing-
dong: ing-we'J Cti-go t'in-s
dzong t'in lob-lse, fsen-ko
veng meng-k'eo keh-kw'o
zah-deo, ziu zo las keh zah-
deo-zong. 3 Gyi-god siang-
mao ziang sin-din ka liang;
i-zong ziang shih ka bah.
4 Kwun-kam-go ping we-
leh p'o t'in-s ziu gwah-
gwah-teo pin-leh ziang si-
nying ih-yiang.

Cii 'eo 30.

47


xxviii. 5.

MO-T'A.

xxviii. 20.

Cu 'eo 30.

e Mt. 12. 40 :
1G. 21: 17. 23:

20. 10.

/ Mt. 20. 32.
Mk. 10. 7.

I'e. 20.14.

h I'e. 20. 17.
Lm. 8. 29.
H. 2. 11.

i Sd. 3.

T'in-s k'se-k'eo, teng
nyti-nying wo, "Ng-lah feh
yiiong p'o: ngo hyiao-teh ng-
lah z las zing ting jih-z-ko
go Yias-su. c Gyi feh las ts'-
di; z weh-ciin-lse-de, ziang®
Gyi w6-ko ka. Hao la; k en
Cti tsong-go di-fong. 7 Yi
hao kw'a-kw'a ky'i teng Gyi
meng-du wo, Gyi z dzong
si-nying cong-nyiang weh-
ciin-lse; ping-ts'ia sin-jii/ ng-
lah tao Kyuo-li-li ky'i: las
keh-deo ng-lah we k'en-kyin
Gyi Ngo z wo hyiang ng-
lah dao de."

8 Gyi-lah kw'a-kw'a tseo-
c'ih veng-mo, yi p'o yi ting
hwun-hyi; ziu peng-ky'i
t'ong-pao Gyi-go meng-du.
9 Ky'i t'ong-pao meng-du z-
'eo, Yise-su*7 p'ong-djoh gyi-
lah, wd, "Ts'ing en!" Gyi-
lah tseo-tao, bao-leh Gyi
kyiah, pa Gyi. 10 Yise-su ziu
teng gyi-lah w6, "Feh yiiong
p'6: ky'i feng-fu Ng6-goA
hyliong-di tao Kyiio-li-li
ky'i; lse keh-deo we k'en-
kyin1' Ng6."

11 Gyi-lah ky'i-go z-'eo,
keh-de ping li-hyiang yiu
kyi-go tseo-tsing dzing-li,
p6 keh-ky'i z-ken t'ong-pao
tsi-s-tsiang. 12 Tsi-s-tsiang
teng tsiang-lao do-k6 jti-jih,

siang-liang-hao ziu do-c'ih
hyu-to nying-ts peh ping-
ting, wo, 13 "Ng-lah hao w6,
'Gyi meng-du yia-tao tseo-
lse; ah-lah kw'eng-joh-go
z-'eo, po Gyi s-siu t'eo-
ky'i-de.' 14 Tsong-toh ziah-z
teh-cii, ah-lah ziu we ky'i
ky'lin gyi, pao ng-lah hao
fong-sing." 15 Gyi-lah do-leli
nying-ts, tsiao kao gyi ka
tso: keh-go shih-wd tao jii-
kying Yiu-t'a nying dzing-
gyiu lse-tih djiin-ky'i.

10 Jih - in meng-du ziu
tseo tao Kyiid-li-li ky'i, tao
Yise-su^' sd feng-iu gyi-lah
go ssen. 17 K'en-kyin Yias-
su, ziu pa Gyi: tsih-z yiu
nying nyi-'oh. 13 Yise-su
tseo-lse, teng gyi-lah w6,
" T'in-zongk di- o vsen-pan
gyiin-ping yi-kying kao-dte
pen Ng6. 19 Su-yi ng-lah*
liao ky'i tsiao vasn-koh-goâ„¢
pah-sing tso meng-du, 'ang
si-li peh gyi-lah kwe-tao
Vu Ts Sing-Ling-go ming-
deo; 20 kao-hyuing'/l gyi-lah
iao pao-siu N g6 ih-ts'ih s6
feng-fu ng-lah go. Ping-ts'ia
Ngo nyih-nyih teng ng-lah
a6-k6 lse-tong, ih-dzih tao
z-shii man-go nyih-ta." Ut)-
meng.

ca 'eo so.

j Mt. 20. 82 :

28. 7.

k Dy.7.13, 14.
Mt. 11. 27.
Lk. 1. 32 :

10. 22.

I'e. 3. 35 : 5.
22:13. 3:17.2.
Sd. 2. 36.
Lm. 14. 9.
1 K. 15. 27.
Yf. 1. 10, 21.
Fl. 2. 9, 10.
H. 1. 2: 2. 3.
1 P. 3. 22.
Mz. 17. 14.
I Mk. 16.16.
m Y. 52. 10.
Lit. 24. 47.
Sd. 2. 38, 39.
Lm. 10. 18.
Kl. 1. 23.
n Sd. 2. 42.

48'


MO-KrO DJUN FOH-ING

---

Cii 'eo 26.

a Mt. 14. 33.
Lk. 1. 35.
I'e. 1. 34.

b Ml. 3. 1.
Mt. 11. 10.
Lk. 7. 27.

e Y. 40. 3.
Mt. 3 .3.
Lk. 3. 4.
l'e. 1. 23.

d Mt. 3. 1.
Lk. 3. 3.
I'e. 3. 23.

G Mt. 3. 5.

/Mfc. 3. 4.

g Lv. 11. 22.

fcMt. 3. 11.
Lk. 3. 10.
J'e. 1. 2;.
ftd 13. 25.

|?Srt 1.5:11.
'16:19. 4.

j Y. 44. 3.
Ii\ 2. 28.
Sd. 2. 4:10.
45: 11. 15, 16.
1 K. 12. 13.
k Mt. 3.13.
Lk. 3. 21.

•,Z Mt. 3 16.
l'e. 1. 32.

11| 'Oh wd,
I hweh-k'as, 'oh,
I lih-k'ao.

MR. 1.

JING-MING-GO Ng-ts,
Yise-su Kyi-toh foh-
ing-go ky'i-deo; 2ziangsin-
cli shil-li, yiu sia-tih, wo,
"Ngo6 tang-fah Ngo-go s-
ts'a ke Ng-go min-zin, ky'i
be-bsen Ng zin-deo-go lu."
3 " Kw'dng-ise" yiu nying-go
sing-ing eo-Tty'i-lse wd, 'Ky'i
be-bsen Cli-go lu, p'u-dzih
Gyi-go ka-dao.'"

i Iah-'en lse(Z kw'ong-ite
'ang si-li, djlin we-sing-
ciin-i-go si-li, s-teh ze hao
so-diao. 5 Pine Yiu-t'a di,
teng Yise - lu - sah - leng - go
nying, tseo-c'ih tao gyi di-
fdng; tu tsiao-jing zi-go ze,
Ise Iah-dsen 'o dzong gyi-go
siu-li ziu si-li. 0 Iali-'en-f
c'iin-leh loh-do mao, iao-bo-
li kyi-leh bi-ta, ky'iioh-go z
wong-djong-'7 teng yia mih-
ddng. 7 Gyi djiin dao-li wd,
"Keh-weA neng-ken do-jti
ngd, z 'eo-jii ngd lse-gyi; ziu-
z eo-tao ka Gyi 'a-ta, ngd
yia feh siang-p'e. 8 Ngd' z
ytiong shli ang si-li peh
ng-lah; dsen-z Gyi we yiiong
Sing-Ling ' 'ang si-li peh
ng-lah.

L 9 Iveh-gofc z-'eo Yise-su
dzong Kylid-li-li-go No-sah-
leh tseo-tao, lse Iah-dsen
'0 dzong Iah-'en-go siu-li ziu
si-li. 10 Dzong' shii cong-
nyiang tseo-zong, ze-siu k'en-
; kyin Vin ||k'se-k'se, wa-yiu
\Sing-~Ling ziang beh-keh

â–  kdng-loh Gyi-go zong-deo:
; 11 Ping-ts'ia dzong t'in-li yiu
i sing-ing wo, "Ngm z Ngd
' ts'ing-se-go Ng-ts, Ngdn ting
hwun-hyi-go.

12 Sing-lAng0 ze-siu pih
Yise-su tao kw'ong-ise. 13 Lse
keh-deo kw'ong-ise s-jih 113dh
kong-fu be ||Sah-dsen s-s;
G}Ti z lse yia-siu cong-nyiang:
yiu t'in-sJ5 voh-z Gyi.

u Iah-'en r ky'ih-loh lao-
ka3n ts-'eo, Yise-sus tao
Kylio-li-li ky'i djiin Jing-
koh-go foh-ing, wd, 15 "2-
leot yi-kying mun-tsoh, Jing-
ming-go1" koh gying de: ng-
lah yiiong we-sing-ciin-i,
siang-sing foh-ing."

10 Yise-su'^ tseo la? Rytid-
li-li hse-pin, k'en-kyin Si-
meng teng gyi hyiiong-di
En-teh-lih, hse-li Ise-kien'd
mdng; ing-we z k'd ng go.

17 Yire-su teng gyi-lah wo,
"Keng Ngd Ise, Ngd we s-
teh ng-lah ky'i k'd nying."

18 Gyi-lah1" lih-k'eh ky'i-diao
mdng, keng-dzong Gyi. VJ
Yia-3-suy tseo ko-ky'i-tin,
k'en-kyin Si-pi-t'a-go ng-ts
Yiid-koh teng gyi hyiiong-
di lah-'en, gyi-lah yia la3
jtin-li lsa-ksen pu mdng.
20 Gyi ze-siu eo gyi-lah: gyi-
lah ziu li-k'se ah-tia Si-pi-t!a

! teng kwu-lce-go nying he
| jtin-li, zi keng-dzong Gyi..

21 Gyi-lah2 tseo-tsing
Kyiio-pali-nong: k'eo-k'eo z


vi. 35.

MO-K'O.

vii. 2.

Cii 'eo 27.

a Mt. 7. 28.
Lie. 4. 32.

b Lk. 4. 83.

c Mt. 8. 29.

d Mk. 1. 34.

e Mk. 0. 20.

/Mt. 8. 14.
Lk. 4.88.

g Mt. 8. It
Lk. 4. 40.

en-sih-nyih, Yice-su ziu tseo-
tsing we-dong-li kao-hyiiing,
I 22 Tua hyi-gyi Gyi-go kao-
hyiiing; ing-we kao-hytiing
gyi-lah ziang yiu gylin-ping
go, feh ziang doli-shii-nying
ka.

23 Gyi-lah-go& we-dong-li
yiu ih-go feh kyih-zing kyti
vu-tih-go nying: gyi eo-ky'i-
lse, w6, 24 "'E> N6-sah-leh-
go Yise-su, ah-lah teng Ng
yiu soh-go siang-ken? Ng
he djii-mih ah-lah ma? Ngo
hyiao-teh Ng z jti, ziu-z
Jing-ming keh-Ave sing-jun
go." 25 Yise-su(l tsah-vah gyi,
avo. "Feh-k'o hyiang: dzong
gyi-go sing-z6ng tseo-c'ih-
l?e.:' J 2(3 Feh kyih-zingc go
kyii s-teh gyi Aveh-djong-
Aveh-tin do-do sing-ing eo ka
tseo-cih-de. 27 Cong-nying
kying-hyi33 d.o-k6 siang-
liang, avo, "Keh z dza-go?
keh soh-go sing-sin dao-li?
Ing-Ave Gyi yiiong gyiin-
ping feng-fu feh kyih-zing-
go icyii, hyil ziu i-ji'ng Gyi."
28 Gyi. - go ming-sing ziu
yiang-k'ai ke Kyiio-li-li s-
feng.

2C Gyi-lah/ dzong we-dong
tseo-c'ih, ziu teng Yiio-koh
lah-'en do-k6 tseo-tsing Si-
meng En-teh-lili-go oh-li.
30 K'eo - k'eo Si-meng-go
dzia.ng-m fah dziao-nyih
bin g lvAv' eng -k sen; gy i -1 ah
ziu kao-su Yise-sn. 31 Yice-
su tseo-tao, la gyi siu. tong
gyi ky'i-lse: dziao-nyih hing
lih-k'eh t'e-de; gyi ziu kong-
ing gyi-lah.

32 Tao17 yia-kw'a, nyih-deo
loh-ssen z-'eo, yiu nying ta-
leh vain-pah sang-bing teng
kyii vu-tih-go tao Yioe-su
di-fdng lse; 33 'eh-dzing-li
uying tu ju-jih tao meng-

k'eo. 34 Yice-su ziu i-hao
hyii-to nying, sang pah-
yiang bing go: Ava-yiu ken-
c'ih hyii-to kyii: ping-ts'ia71
feh hyii kyii k'as-k'eo, ing-
Ave gyi-lah nying-teh Gyi.

35 Yiaj-s^ heh-tsao t'in-
liang ky'i-lse, tseo-c'ih tao
kAv'ong-ise; keh-deo tso tao-
kao. 36 Si-meng teng dong-
de-go nyiiig ze-'eo keng-
dzong Gyi. 37 Kyi-kying
zing-djoh ziu teng Gyi avo,
"Cong-nying tu zing Ng."
38 Yice-su teng gyi-lah avo,
"Ah-lah' hao tao siang-
gying-go hyiang-ts'eng ky'i,
s-teh Ngo ke keh-deo yia
djiin dao-li: ing-aare Ng6fc z
Ave-leh ka c'ih-lse-go." 39 7A\xl
Ise pin Kvlio-li-li g}d-lah-go
Ave-dong-li djiin dao-li, ken-
c'ih kyii.

40 Yium ih-go sang da-mo-
fong nying Ise gyiu Yire-su,
gyii-tao, teng Gyi av6, "Ng
ziah k'eng-go, neng-keo i
ngo ken-zing." 41 Yise-su fah
dz-pe, sing-c'ih siu, en gyi
ih-en, teng gyi avo, "Ng6
k'eng-go; ng hao ken-zing."
42 Gyi avo z-'eo, da-mo-fong
lih-k'eh t'eng-diao, gyi ziu
ken-zing de. 43 Yim-sib ting-
coh gyi, ziu eo gyi ky'i, teng
gyi avo, 44 "Ton. feh k'o avo
hyiang nying-ko dao: tsen-
tsih ky'i peh. tsi-s k'en ih-
k'en; tsiao Mo-si son feng-
fu, Ave-leh ng ken-zing hao
h}dn li-veh. teng gyi-lah tso
te-tsing." 45 Dsen-z" kch-go
nying tseo-c'ih, po keh-go
shih - avo dj tin-ke-d jiin - ky'i
yiang-k'se-de; cti-s-teh Yioe-
su. feh neng-keo ming-tong-
t6ng tseo-tsing dzing-li, tsih
hao deng lse nga-deo kw'ong-
ise: yiup nying dzong s-fong
'tao Gyi di-fong las.

Cii 'eo 27.

h Lk. 4. 41.

K'en. Sd. 16.
17,18.

i Lk. 4. 42.

j Lk. 4. 43.

h Y. 61. 1.
I'e. 17. 4.
I Mt. 4. 23.
Lk. 4. 44.

m Mt. 8. 2
Lk. 6. 12.

n Lv. 14. 2-
4, 10.
Lk. o. 14.

o Lk. 6. 16.

V Mk. 2 13.

50


vi. 35.

MO-K'O.

vii. 2.

Cfl 'eo 27.

a Mt. 9. 2.
Lk. 5, 18.

b Y. 43. 25

c Mt. 9. 4.

<1 Mt. 9. B

MR. 2.

KO-LEH kyi nyih, Yice-
su yi tseo-tsing Kylio-
pah-nong. Nying-ko t'ing-
mong Gyi lse oh-li; 2 yiu
hyii-to nying ze-siu jii-jih,
cli-s-teh lin meng-k'co tu
m-teh k'ong: Gyi ziu kong
dao-li peh gyi-lah t'ing.

3 Yiu" nying ta-leh ih-go
fong-t'aui cti-kwu, s-go nying
daj-leh gyi, tao Yise-su di-
fong ke. 4 We-leh nying to,
feh neng-keo gying-long: ziu
lse Yia;-su zong-deo hyiao-
k'a) oh-teng ts'ah ih-go dong;
tsiang fong-t'sen so kw'eng-
go p'u-psen tiao-loh-lse. 5
Yise-su k'en-kyin gyi-lah-go
siang'-sincf ziu tene* fong-

O B o o O

t'sen nying avo, "Ngo ng-ts,
ng-go ze s<3-diao-de." 0 Yiu
kyi-go doh-shu-nying zo Ice
keh-deo, sing-li nyi-leng.
7 "Keh-go Nying dza-we z-
ka k6ng sih-doh-go shih-wo ?
djii-leh6 doh-ih-we Jing-
ming ts-nga, jii neng-keo
ad-diao ze ni?" 8 Yia>suc
sing - li lih - k'eh liyiao - tell
gyi-lah do-ko z-ka nvi-leng,
terjg gyi-lah wo, "Ng-lah
dza-we sing-li nyi-leng keh-
sing z-ken? 9 Wa-zrf teno-
fong-t'sen nying wo, Ng-go
ze so-diao; Ava-z av6, Ky'i-lse,
do-leh p'u-pasn tseo;—'ah-li
ih-yiang yftong-yi? 10 Nasn-
ksen s-teh ng-lah hyiao-teh,
Nying-go Ng-ts las shli-
kam-zong yiu so-ze-go gytin-
pirig," (ziu teng fong-t'sen
nying w6,) 111 "Ngo avo
j hyiang ng dao, Ky'i-lse, do-
j leh p'u-pain, kyii oh-li ky'i/'
i 12 Gyi ziu lih-k'eh ky'i-lsp,
i do-leh p'u-pain, la' cong-
I nying min-zin tseo-c'ib-ky'i,
{ s - teh gyi - lah long - tsong

kying-hyise, ziu kwe ytiong-
\vu peh Jing-ming, avo,
"Keh-eong-ka z-ken ah-lah
dzong m-teh k'en-kyin-ko."

13 YlyE-SU yi tseo-c'ih tao
hse-pin; yiu hyii-to nying
^tao Gyi di-fong lse, Gyi ziu
kao-hytiing gyi-lah.

11 Gyi1' tseo-ko-ky'i z-'eo,
k'en-kyin U6-leh-fi-go ng-ts
Li-Ad zo lai dzin-liang-v6ng,
teng gyi wo, "Keng Ngo
lse/' Gyi ziu lih-ky'i-sing
keng-dzong Yise-su.

ls Yite-su-^ lse Li-vi-go oh^
li zo-zih, yiu hyii-to siu-zin-
liang nying lin ze-nying
teng Yise-su lin Gyi meng-
du do-ko zo-zih: ing-we gyi-
lah nying to, ping-ts'ia z
keng-dzong Gyi. 13 I)oh-shii-
nying teng Fah-li-sse nying
k'en-kyin Gyi teng siu-zin-
liang nying ze-nying dd-ko
kv'iioh, ziu teng G}d meng-
du wo, "Gyi dza-aare teng
siu-zin-liang nying ze-nying
do-ko ky'iioh do-k6 hah ni?"
17 Yise-su t'ing-meng, teng
gyi-lah wo, " K'ong-gyin-go*7
nying feh iao i-sang, yiu
bing-go nying iao-go. Ng6
lse, feh-z eo tsing-dzih-go
nying, z eo ze-nying we-sing-
ci.in-i."

1S Iah-'en-go7' meng-du,
teng Fah-li-sas nying-go
meng-du kying-zih; gyi-iah
ziu tseo-lse, teng Yia3-su av6,
" Iah-'en-go meng-du teng
Fah-li-sse nying-go mcng-
clu kying-zih, Ng-go meng-
du feh kying-zih; keh z dza-
go ? " 19 Yise-su teng gyi-
lah w6, "'0 hao-nyih go
nying-k'ah, ning-long Ava
teng gyi-lah ko lse-tong,
dza hao kying- sing-long do ko ke-tong z-
'eo, gyi-lah vth neng-keo

Cu 'eo 27.

c Mt. 9. 9.
Lk. 5. 27.

/Mt. 9. 10.

0 Mt. 9. 12,13:
18. 11.
Lk. 5. 31, 32:
19. 10.

1 D. 1. 15.

h Mt. 9. 14.
Lk. 5. 33.

51


ii. 20.

Oil 'eo 28.

mo-k'o.

II Sing, uh wo,
ngang-sao-
sao, m-neh
ngfi-Uwdngr-
go-

i Mt 12. 1.
Lk. 6. 1.

j Siu. 23. 25.

I S. 21. 6.

I C. 29. 32, 33.
Lv. 21. 5, 9.

m Mt. 12. S.

a Mt. J2. 9.
Lk. 0. 6.

kying-zih. 20 Dsen-z nyih-
ts lae-gyi, sing-long we li-
k'ae gyi-lah ky'i, keh-tsao
gyi-lah we kying-zih. 21 M-
yiu nying yiiong ih - kw'e
Using pu, ky'i ^ pa gyiu i-
zdng: k'ong-p'd keh-kw'e
pu-tih-go sing pu iao pang-
se keh gyiu i-zung, gyi-go
p'o-dzsen ziu keng-k6 do-de.
22 Yia m-yiu nying yliong
gyiu bi-dse tsi sing tsiu;
k'ong-pd sing tsiu pao-k'se
bi-dse, tsiu yia leo-c'ih, bi-
dae yia wse-diao: tsong z
yiiong sing bi-dae tsi sing
tsiu."

m Yiu* ih-go en-sih-nyih
Yiae-su tseo-ko mah-din-li;
meng-du-7 tseo-ko z-'eo tsah
mall-be. 24 Fah-li-sse nying
teng Gyi wo, "Ts'ia-k'en!
en-sih-nyih gyi-lah dza-we
tso feh ing-kce tso-go z-ken?"
25 Yise-su teng gyi-lah wo,
"Da-bihfc teng gyi dong-de
nying yiu â–  ky'iiih-siao du-
kyi z-'eo, sd tso-go z-ken,
ng-lah na:n-dao ni-teh doh-
ko ma? 26 ziu-z, IJd-pi-iio-
t'ali tso tsi-s-tsiang z-'eo,
tseo-tsing Jing-ming-go oh-
li ky'iioh pa-ksen-go ping,
yi feng peh dong-de nying;
keh-go' ping z feh ing-kre
ky'tioh go, tsih-yiu tsi-s hao
ky'iioh." 27 Yice-su yi teng
gyi-lah wd, "En-sih-nyih z
we-leh nying shih-lih-go,
feh-z nying we-leh en-sih-
nyih. 28 So-yi"1 Nying-go
Ng-ts via z en-si li-nyih-go

Cii."

Mk. 3.

FIjE-S Un yi tseo-tsing
we-dong-li; keh-deo
yiu ih-go nying gyi ih-tsah
siu fong-de. 2 Gyi-lah ziu
s-'o k'en Gyi en-sih-nyih we

I i gyi feh; i-s iao kao Gyi
; zdng. 3 Yige-su teng fong-
siu-go nying wo, "Ky'i-lse,
; lilt la* cong-nyiang." 4 Ziu
! tcng gyi-lah wd, ''En-sih-
nyih 'ang-jiin tsoh-dh, kyiu
ming, 'ae ming; 'ah-li ih-
yiang z k'o-yi-go?" Gyi-lah
feh hyiang. 5 Yice-su we-
leh gyi-lah sing ngang iu-
m eng, ziu o - wdng - siang
don-ky'iin k'en-k'en gyi-
lah, teng keh-go nying wd,
" Ng-go siu sing-c'ih-lse."
Gyi ziu sing-c'ih-lae: siu ziu.
djiin-yii, ziang bih-tsah ih-
yiang-go. c Fah-li-sae6 nying
tseo-c'ih-ky'i, ziu teng Hyi-
lihc koli-tdng do-kd siang -
Hang dza hao djti-mih
Yise-su.

7 Yi^e-su teng Gyi meng-
du dd-ko li~k'se keh-deo, tao
hae-pin ky'i: yiuc! hyii-to
nying keng-dzong Gyi, ziu-
z dzong Kyiio-li-li, Yiu-t'a,
s Yi;e-lu-sah-leng, Yi-t'u-mae,
Iah-da^n 'o-nga lre-go: wa-
yiu hyii-to T'e-lo Si-teng-go
nying, t'ing-meng Gyi sd
tso-go z-ken, yia tao Gyi di-
fdng hi'. 9 Yice-su co meng-
du ky'i be-bren ih-tsah siao
jiiii teng-da; Gyi, wc-leh
nying to, k'ong-p'd tiong-tsi
Gyi. i0 Ing-we Gj'i i-hao
hyii-to nying, sd-yi vaen-pah
}'iu bing-go tu a-long-lse,
iao in oh-m oh Gyi. 11 Wa-
yiu1-' feh kyih-zing-go kyii,
ih k'en-kyin Gyi, ziu boh-
tao Gyi min-zin, eo-ky'i-lae
wo, "Ng-'' z Jing-ming-go
Ng-ts." 12 Yice-sug tsse-ssen
ting - coh gyi - lah, feh - k'o
hyin Gyi c'ih-lse.

13 Yice-su7' ziu tseo-zdng
s;vn, dziao Gyi so hwun-hyi
go nying ke: gyi-lah ziu tao
Gyi min-zin lse. 14 Gyi ziu

in. 14.

Oii 'eo 28

b Mt. 12 14.
c Mt. 22. 10.

d Mt. 4. 25.
Lk. C. 17.

e Mk. 1.23, 21.
Lie. 4. 41.

7 Mt. 14. 33.
Mk. 1. 1.
<7 Mt. 12. 1G.
Mk. 1. 25, 34.

h Mt. 10.1.
Lk. 0. 12: 9. 1.

52


Hi. 15.

Cu 'eo 2S.

MO-K'O.

i I'e. 1. 42.

j Mk. 0. 31.

k l'e. 7. 5.
|| ' Oh wo, joh-
nying.

\l Mt.9. 34 :10.
125 :12. 24.
Lk. 11. 15.
I'e. 7. 20 : S.
4S, 52 : 10. 20.
|| Ziu-z, kwe-
w<3ng\

m Mt. 12. 25.

n Y. 49. 24.
Mt. 12. 29.

shih-lih jih-nyi-go, hao teng
Gyi dd-kd las-tong, yi hao
ts'a gyi-lah ky'i djtin dao-li;
15 ping-ts'ia 'peh gyi-lah yiu
i bing, teng ken-c'ih lcyli go
tin-ping. 10 Ziu-z Si-meng;
(Yise-su1' c'ii gyi ming-z Fe-
tch;) 17 Si-pi-t'a-go ng-ts
Ylid-koh, teng Yiid-koh-go
hy iiong - d i Iah -' en : (kePi
liang-go Yise-su yi c'ti gyi-
lah Pim-nyi-gyi, ziu-z le-go
ng-ts;) 18 wa-yiu En-teh-lih,
Fi-lih, Pd-to-lo-ina?, Mo-t'a,
To-mo, TJd-leh-fi-go ng-ts
Yiid-koh, Dah-t'a teng Kyiid-
non-go Si-meng; 10 wa-yiu
Kyiid-liah-go Yiu-da, ziu-z
ma-diao Yia^-su go.

Gyi-lah ziu tseo-tsing ob-
li: 20 yiu hyli-to nying yi
jii-jih, cii-s-teh-7' gyi-lah lin
ky'iioh ping tu f'oh neng-
keo. 21 Yise-su^ j|zi-kd-nying
t'ing-meng, tseo-c'ih-Iae iao
la-djii Gyi, wo, "Gyi z tah-
gwdng." 22 Dzong Yiae-lu-
sah-leng lte-go doh-shil-
ling wo, "Gyi7 z ||Bih-si-
poh vu-tih-go:" yi wo, "Gyi
z k'ao-djoh kwe-Avdng ken-
c'ih kyii." 23 Yicd-sum eo gyi-
| lah lse, ytiong pi-fong shih-
| wo teng gyi-lah kdng, "Sah-
i (hen dza hao ken-c'ih Sah-
| dam ni? 24 Ziah-z ih-go koh-
S veng zi feng-k'se, keh-go
koh-veng tsong lih-feh-djii.
25 Ziah-z ih-kd zi feng-kVe,
keh-kd tsong lih-feh-djii.
20 Ka-ni, ziah-z Sah-dsen zi
tang zi feng-k'se, yia-z lih-
feh-djii, pih-ding we mih-
diao. 27 M-nying" neng-keo
tseo-tsing hao-lao-go oh-li,
ts'iang-deh gyi dza>veh; pih-
iao sin bo-cljii keh-go hao-
lao, 'eo-deo hao ts'iang-deh
gyi oh-li-go tong-si. 28 Ngd
tsing wd hyiang ng-lah dao,

Nying-go0 pah-yiang ze-oh
teng vsen-p&h sd kong-go
sih-doh shih-wo, tu hao so-
tsih-yiu sih-doh

mm:

29

Sing-Ling go nying iiong
feh-we sd-min, kse ziu iiong-
yiin-go ying-vah." 30 Ing-vve
gyi-lah wd, "Gyi z feh kyih-
zing-go kyii vu-tih-go."

31 Yise-su-go2' hyiiong-di
teng ah-nyiang tseo-la?, lih
laj nga-deo, ts'a nying ky'i
eo Gyi. 32 Yiu hyii-to nying
zo hi Yise-su sing-pin; gyi-
lah ziu teng Gyi wd, "Ts'ia-
k'en, Ng-go ah-nyiang teng
hyiiong-di lee nga-deo zing
Ng." 3:i Yice-su we-teh gjd-
lah, wd, "Ngo-go ah-nyiang,
Ngd-go hyiiong-di, z jii ni?"
34 Ziu don-ky'tin k'en-k'en
zo he sing-pin go nying, wd,
"Ts'ia-k'en Ngo ah-nyiang
teng Ngo hyiiong-di! 35 Ing-
we vsen-pah i Jing-ming-go
ts-i tso-go, keh ziu-z Ngd
hyiiongf-di, Ngd tsi-me, teng
ah-nyiang.'"'

MK. 4«

FIjE-SUa yi Ise has-pin
kao-hyiiing: yiu hyii-
to nying tseo tao Gyi di-
fdng, cii-s-teh Gyi t'iao-ioh
ih-tsah jiin, zo jiin Ise hse-
li; cong-nying tu lse hse-du-
zdng. 2 Yice-sii ziu yiiong
pi-fong kao-hyiiing gyi-lah
hyii-to z-ken; kao-hytiing-
go6 z-'eo teng gyi-lah wd:

3 " Ng-lah yiiong t'ing:
yiu tsah iang-ts go tseo-c'ih
tsah iang-ts ky'i. 4 Gyi tsah-
go z-'eo, yiu-sing tih-loh lu-
pin; t'in-li-go tiao ziu fi-lte
ky'iioh-diao. 5 Yiu-sing tih-
loh yiu zah-deo di-fdng, nyi-
t'u feh to: we-leh nyi-t'u
feh sing, ze-siu ts'iu-c'ih-lse;

IV. o.

CO 'eo 28.

0 Mt. 12. 31.
Lk. 12. 10.

1 I'e. 5. 10.

p Mt. 12. 40.
Lk. 8. 19.

aMt. 13. 1.
Lk. 8. 4.

b Mk. 12. 33.

53


vi. 35.

mo-k'o.

vii. 2.

C3 'eo 28.

c I'e. 15. 5.
Kl. 1. C.

& Mt. 13. 10.
Lk. 8. 0.

e 1 K. 5. 12.
Kl. 4. 5.
1 T. 4. 12.

f Y. 6. 9.
Mb. 13.11.
Lk. 8. 10.
I'c. 12. 40.
Scl. 28. 20.
Lin. 11. 8.

g Mfc. 13. 19.

|0 nyih-dco ill c'ih, ziu sa-
i pih; ing-we m-yiu keng-deo
! kw'u-loh-de. 7 Yiu-sing tih-
loh ts'-bang cong-nyiang; ts'
hying-ky'i-lse tso-sah gyi,
ziu feh kyih-jih. 8 Yiu-sing
till-loh hao nyi-t'u-li: ziu
ts'iu - miao, hying-ky'i-las
kyih-jih;c yiu-teh-go kyih
sasn-jih be, yiu-teh-go loh-
jili be, yiu-teh-go ill-pah be."
9 Yi teng gyi-lah wo, "Yiu
ng-to Ave t'ing go, ka) t'ing."

10 Yiai-sib doh-zi lse-ksen.
z-'eo, jih-nyi-gocl meng-du,
teng su-djong keng-dzong
Gyi go nying, ziu lee meng
Gyi keh pi-f6ng. 11 Gyi ziu
teng gyi-lah wo, " Jing-koh-
go ao-miao z peh ng-lah hao
hyiao-teh-go; dasn-z teng
nga - deoe go nying kong,
tu z yuong pi-fong: 12 s-
teh, 'gyi-lah''" k'en z we
k' en - kyin, tsih - z feh - av e
ming-bah; t'ing z Ave t'ing-
meng, tsili-z feh-Ave hyiao-
teh ; k'ong-p'd gyi-lah Ave-
sing-eiin-i, teh-dj6h ze-go
nyiao-s6.'"

13 Yi teng gyi-lah wo,
"Keh-go pi-fong ng-lah Ava
fell hyiao-teh, dza neng-keo
hyiao-teh long-tsong pi-fong
ni? u Tsahf iang-ts go, ziu-
z tsah dao-li. 15 Tsah lse lu
pin-yin go, ziu-z yiu dao-li
tsah-tih-go, gyi-lah ih t'ing-
meng, Sah-dsen lih-k'eh ziu
lse, tsiang gyi-lah sing-Li
tsah-tih-go dao-li deh-leh-
ky'i. 16 Wa-yiu tsah las yiu
zah-deo di-fong, ziu-z ih
t'ing-meng keh dao-li, lih-
k' eh liAvun - Iiavuii - hyi - liy i
tsih-ziu-go: 17 dsen-z sing-li

CJ _ O

m-teh keng-deo, peh-ko z
dzsen-z-go; 'eo-deo Ave-leh
keh dao-li p'ong-djoh yiu
Ave-ky'lioh pih-nam, lih-k'eh

ziu pa?.n-tih. 18 Tsah Ise ts'-
bang cong-nyiang go, ziu-z
t'ing-meng keh dao-li go;
10 gyi kying-si-go zeo-meng,
teng dzse-veh-go71 hong-p'in,
teng yti-to-go s-ytioh, tsing-
lse tso-sah keh dao-li, ziu
feh kyih-jih. 20 Tsah lse hao
nyi-t'u-li go, ziu-z t'ing-
meng tsih-ziu keh dao-li go;
gyi kyih-jih, yiu-teh-go ssen-
jih be, yiu-teh-go loh-jih be,
yiu-teh-go ih-pah be."

21 Yice-su yi teng gyi-lah
avo, "Do-lehHeng-tssen nsen-
dao hao fong lse teo-dong-'6,
'6h-tsia inin-zong-'o, ky'i feh
iao fong las teng-dse-zong
ma? 22 Ing-we-? m-teh ili-
yiang en-dzong go feh Ave
hyin-c'ih-las; ni-teh ih-yiang
ing-mun go feh Ave lu-c'ih-
ku. 23 Yiufc ng-to Ave t'ing
go, kas t'ing."

24 Yi teng gyi-lah avo,
" Ng-lah so t'ing-go, yiiong
kAvu-djoh: ng-lah4" liang peh
nying-ho dza-go, liang peh
ng-lah yia Ave dza-go; ng-lah
t'ing-go, yia Ave k6-ts'eo peh
ng-lah. 25 Ing-Avem vsen-pah
yiu-go, Ava iao ko-ts'eo peh
gyi; m-teh go, lin gyi so
yiu-go yia iao teng gyi deh-
leh-ky'i."

26 Yice-sti yi avo, "Jing-
ming-gon koh z ka-go: k'o-
pi ih-go nying tsah iang-ts
lse di-yiang-li; 27 gyi nyih-
nyih yia-yia kAv'eng-tao su-
sing, keh iang-ts dza ts'iu-
liiiao do-ky'i-lse-go, gyi tu
feh hyiao-teh. 2S Ing-Ave di-
yiang z-jiin Ave kyih-jih; ky'i-
cleo ts'iu-miao, 'eo-deo kyih-
be, tsse 'eo-deo be li-hyiang
liAvu-tsiang. 29 |j Tsiang yi-
kying fcsoh-de, ziu yiiong
lin-tao0 dong-siu; ing-Ave
siu-keh-go z-'eo tao-de."

54


iv. 30.

p Alt. 13. 31.
I.It. 13 18.
Sd. 2. 41: 4.
4- 5.1' 10.20.

MO-K'O.

r Mt. 13. 34.
I'e. 16. 12.

a Mt. 3 18, 23.
Lk. 8. 22-

30 Yice-su yi wo, "Jing-
ming-go^ koh k'o-pi soh-si?
tao-ti. yiiong soh-go pi-fong
hao pi gyi? 31 K'o-pi ih-lih
ka-ts're-ts; tsah las di-yiang-
li, t'in-'o vaen-pah cong-ts
li-deo z gyi ting siao-go:
32 tsah-loh-ts we fah-c'ih-lre,
dzing-leh pah-yiang ts'ae-su
cong-nyiang ting do-go; yi
sang-c'ih do-do 6-ts; s-teh
t'in-li-go tiao hao deng las
gyi tso-ing ti-'6."

33 Gyi'- jriiong hyii-to keh-
cong-ka pi-fong kong dao-li
peh gyi-lah t'ing, tsiao gyi-
lah so neng-keo t'ing go.
34 Ziah feh-z pi-fong, feh
teng gyi-lah kong: 'eo-deo
s-'6 long-tsong ka-shih peh
Gyi-go meng-du t'ing.

35 Tong-nyih5 yia-kw'a,
Yice-su teng meng-du wo,
"Ah-lah hao du-ko tao te-
ngen ky'i." 80 Gyi-lah sren-
k'ae cong - nying, Yire - su
dzing-gyiu lae jiin-li, ziu k're
jlin: yia yiu bih-tsah siao
jiin do-kd ky'i. 37 Ziu yiu
gwong-fong fah-tsoh; long
p'ah-tsing jiin-li; yi-kying
iao mun-de. 38 Yire-su lre
'eo-sao din-leh tsing-deo
kw'eng-joh-tih: mcng-du ziu
eo Gyi su-sing, teng Gyi w6,
"Sin-sang, ah-lah iao mih-
vong-de, Ng tao feh kwu-
djoh ma?" 39 Gyi ziu ky'i-
lre, tsah-vah fong, dziao-leh
hre wo, "Zing-tren-loh, feh
iao hyiang." Fong ziu hyih-
de, ziu t'a-t'a bing-bing.
40 Yice-su teng gyi-lah wo,
" Ng - lah tren - ts dza - we
ka siao ? dza - we m - teh
siang-sing?" 41 Gyi-lah
'o-jiin p'6-gyii, do-k6 wo,
"Keh-go Nying tao-ti z jii?
lin fong teng hae tu i-jing
Gyi!"

MK, 5

G

i YI-LAH" tao te-ngen, <^h.s.2s.

v. 13.

Cu 'eo 23.

Kyiio-da-lah di-fong.
2 Yire -su zong jiin, yiu ih-go
dzong veng-k'o-li tseo-c'ih-
Ire-go nying, z feh kyih-zing-
go kyii vu-tih-go, p'ong-djoh
gyi. 3 Keh-go nying su-djong
deng Ire veng-k'o-li; nying-
ko ziu-z yiiong lin-diao, yia
feh neng - keo so - dj ii gyi:
4 ing-we yiu liao-k'ao teng
lin-diao le-ts' so-djti gyi, lin-
diao be gyi cih-don, liao-k'ao
bo gyi i-diao; m-nying neng-
keo cii-voh gyi. 5 IS yih-yia
dziang-t'ong lre sren-li teng
veng-k'o-li eo-ky'i-lre, yiiong
zah-deo zi tang-song zi.

0 Yiinryun k'en-kyin Yire-
su, ziu peng-lre pa Gyi, 7 do-
do sing-ing eo-ky'i-lre, w6,
"Ting kao Jing-ming-go Ng-
ts Yire-su, ngo teng Ng yiu
soh-go siang-ken? ngo k'ao-
djoh Jing-ming-go ming-deo
gyiu-k'eng Ng, feh iao mo-
nren ngo." s (Ing-we Yice-su
yi-kying teng gyi wo, "Ng
feh kyih-zing-go kyii, dzong
keh-go nying yiiong tseo-
c'ih-lre.") 9 Yice-su meng
gyi, "Ng soh-go ming-z?"
Gyi we-teh, wo, "Ngo ming-
z kyiao-leh 'Ying;' ing-we
ah-lah yiu hj'ii-to." 10 Kyil
ziu tsae-sren gyiu-k'eng Yiae-
su, feh iao ken gyi-lah c'ih
keh-go di-fong. 11 Lae keh-
deo, sren-li siang-gying,
yiu ih do de nyi-cii lre-kren
ky'iioh zih : 12 long-tsong
kyii gyiu Gyi, wo, "Hao peh
ah-lah tao nyi-cii de-li ky'i,
tseo - tsing gyi li - hyiang."
13 Yire-su ziu ing-hyii gyi-
lah. Feh kyih-zing-go kyii
tseo-c'ih-la?, tseo-tsing nyi-
cii li-hyiang: djiin de ziu

55


14.

MO-KU

v. 36.

Cii 'eo 28.

b Mt. 8. 34.
Sd. 16. 39.

c Lk. 8. 38.

d Mt. 9. 1.

Lk. ti. 40.

I c Mt, 9. 18.
Lk. 8. 41.

ts'on-loh ssen-ngsen, deo-leh
hse-li; (iah-lf« yiu nyi-ts'in
tsah-su;) tu Ise has-li tsing-
sah de. u Iv en nyi-cti go
nying peng-ky'i, t'ong-cii
dzing-li teng hyiang-'6 go
nying. Gyi-lah ziu tseo-c'ih-
lse, lao k'en-k'en keh-ky'i z-
ken:. 15 tseo tao Yise-su di-
fong, k'en-kyin keh kyti vu-
tih-go, ziu-z tsao-yi yiu ih-
ying kyu go nying, zo-ksen;
yiu i-zong c'iin-tih, nying
.yia ts'ing-t'ong-de: gyi-lah
ziu -p'o-gyti. 10 Keh-psen
k'en-kyin-go nving t'ong-cii
gyi-lah, keh kyti vu-tih-go
nying teng nyi-cii-go z-ken
z dza-go. 17 Cong-nying6
gyiu Yiie-su li-k'se gyi-lah-
go di-ka.

18 Yise-su loh jtin z-'eo,
keh kyti0 vu-tih-go nying
lse gyiu Yise-su peh gyi do-
ko tso-de. 10 Tsih-z Yite-su
feh hyii gyi, teng gyi wo,
"Ng hao kyii oh-li tao zi-
ko-nying di-f6ng ky'i, t'ong-
cii gyi-lah, Cii teng ng tso
dza-go z-ken, z dza se-lin
ng. 20 Gyi ziu ky'i-de, lse
Di - kyii o - po -1 i dj tin - k'se
Yia'-su teng gyi tso dza-
go z-ken. Cong-nying tu
hyi-gyi.

YivE-sud zo jtin tsa> du-
ko tao te-ngen, yiu hyii-to
nying jii-jih tao Gyi di-fong
lse: Gyi z la? hue-pin.

22 Kwunc Ave - dong go
nying cong-nyiang yiu ih-
go kyiao-leh Yise-lu tseo-ke;
ih k'en-kyin Yia?-su, ziu boh-
tao Gyi-go kyiah-'o, 23 tsse-
ssen gyiu Gyi, avo, "ngo-go
siao non kAv'a iao si-de:
tsing Ng lae, siu en gyi ih-
en, s-ten gyi djiin-yu, gyi
ziu Ave weh." 24 Yice-su
teng gyi d6-ko ky'i; hyii-to

nying yia keng-dzong Gyi,
iiong-leh Gyi ky'i.

25 Yiu-f ih-go nyii-nying,
sang-leh jih-nyi nyin hyiiih-
leo bing; 26 dzong hyii-to i-
sang siu-li ziu hyii-to kw'u,
fi-cliao gyi long-tsong ko-kyi,
'ao-vu teh-djoh hao-c'ii, fsen-
ctin bing z keng-ko li-'te.

27 Gyi t'ing-meng Yise-su z-
ken, ziu dzong 'eo-pe, lse
cong - nying cong - nyiang
tseo-lse, moh-moh Gyi i-zong:

28 ing-we gyi wo, "Ngo tsen-
tsih moh-moh Gyi i-z6ng,
ziu we djiin-yii." 29 Gyi
hyiiih-leo lih-k'eh ta-djii;
gyi kyi-sing-zong ziu teh-
cii keh-cro bino' i-hao-de.

o #

30 Yise-su sing-li hyiao-teh
dzong^ Gvi sing-zong yiu
neng-ken c'ih-lse, ziu lih-
k'eh Ise. cong-nying cong-
nyiang nyin-ctin, wo, "Z
jii molv Ngo-go i-zong?"

31 Meng-du teng Gyi wo,
"Ng k'en-kyin cong-nying
iiong-tsi Ng; dza-we avo, Z
jii moh ngo ni?" 32 Yice-
su don-ky tin k'en-k'en, iao
k'en-kyin tso keh z-ken go
nyii-nying. 83 Keh nyii-
nying p'o-gyii gwah-gAvah-
teo, hyiao-teh zi-go sing-
zong so tso go z-ken, ziu ke
boh-tao Gyi min-zin, po ih-
ts'ih z-kon j ih-we kao-su G3U.
31 Yias-su teng gyi avo, "Non,
zh ng siang-sing djiin-yii ng:
hao en-en Aveng-ax'eng ky'i;
ng-go bing djiin-yii z-cle."
35 ];K-tong kong-go z-'eo,
yiu nying dzong kAvun Ave-
dong go oh-li tseo-lse w6,
"Ng-go non si-de; 'o-yiiong
tsae vsen Sin-sang dziah-lih?"
30 Yise-su t'ing-meng gyi-
lah kong keh-go shih-wo.
ziu teng kwun Ave-dong go
nying wo. "Feb yiiong p'6;

56


v. 37,

Oii 'eo 28.

m6-k'q.

vi. 13.

j I'e. 11. 11.

k Sd. 9. 40.

a Mt. 13. 54.
Lk. 4. 10.

b I'e. 6. 42.

I Mt. 8. 4 : 9.
30:12.10:17. 9.
Mk. 3. 12.
Lk. 5. 14.

c Mt. 12. 40.
Ky. 1. 19.

tsih iao siang-sing." 37 Yite-
su, djii-leh Pe-teh, Yiio-koh,
teng Yii6-koh-go hyiioiig-di.
lah-'en ts-nga, feh fiyti
bih-nying keng-dzong Gyi.
38 Tseo tao kwun we-dong
nying go oh-li; k'en-kyin
gyi-lah nao-nyih fi-vsen, 'ao-
li-da-k'oh: 39 ziu. tseo-tsing-
kv'i, teng gyi-lah wo, "Dza-
we ka nao-nyih di-k'oh?
nyiang-ts m-teh si, zJ kw'eng-
joh-tih." 40 Gyi-lah ziu
lang-siao Gyi. Yise-su ken-
c'ih^ cong-nying, ziu ta-leh
nyiang-ts-go tia-nyiang teng
keng-dzong Gyi go nying,
tseo-tsing nyiang-ts kw'eng-
go v6ng-li; 41 nyiah-leh gyi
i siu, teng gyi wo, " Da-li-da
' kwu-mi:" fsen-c'ih-ke ziu-z,
"Nyiang-ts, Ng6 eo ng ky'i-
lse." 42 Nyiang-ts lih-k'eh
ky'i-lse, ziu we tseo: gyi
nyin-kyi yiu jih-nyi shii-de:
Gyi-iah 'o-jiin kying-hyise.
43 Yioe-su1 ziu tsse-ssen ting-
coh gyi-lah, feh-k'o peh
nying-kd teh-cii keh-ky'i z-
ken: yi eo gyi-lah do tin peh
nyiang-ts ky'iioh-ky'iioh.

Mk. VI.

FIjE-S Ua li-k'se keh-deo,
tseo tao Zi-go peng
di-f6ng: meng-du keng-
dzong Gyi.

2 Tao en-sih-nyih Gyi lse
we-dong-li kao-hyiiing: yiu
hyii-to nying t'ing-meng,
kying - h yise w6, " Keh - go6
Nying dzong 'ah-li teh-djoh
keh-sing z-ken? yiu soh-go
ts'ong-ming s-peh Gyi? dza-
we yiu keh-cong-ka yi-neng
dzong gyi siu-li c'ih-lse ? 3
Gyi ky'i feh-z Mo-li-ii6-go
Ng-ts, keh-go moh-ziang
ma? Ky'i0 feh-z Yii6-koh,
Iah-si, Yiu-da, Si-meng-go

hyiiong-di ma? Gyi tsi-me
ky'i feh-z teng ah-lah do-ko
deng ke ts'-di ma?" Ziud we-
leh Gyi psen-tih. 4 Yise-su
teng gyi-lah wo, "Sin-cii-
nying," ziah feh-z lse gyi-zi-
go di-fong, zi-go ts'ing-kyiin,
zi-go oh-li, m-teh feh tseng-
djong."

5 Gyi lse keh-deo feh-^
neng-keo tso-c'ih soh-go yi-
neng, tsih-yiu siu en-en kyi-
go bing-nying, i gyi hao.
6 Ping-ts'ia hyi-gyi gyi-lah
feh siang-sing. Ziu^ tseo-
pin don-ky'iin-go hyiang-
ts'eng kao-hyiiing gyi-lah.

7 YIJE-SUh eo jih-nyi-go
meng-du lse, liang-liang teh-
psen ts'a gyi-lah ky'i; s-peh
gyi-lah gyiin-ping hao cu-
voh feh kyih-zing-go kyii:
8 yi feng-fu gyi-lah, djii-leh
se-dziang ts-nga, feh ta lu-
zong yiiong-go tong-si; '6h-
tsia pao-voh,'oh-tsia ky'iioh-
zih, '6h-tsia liao-kyiao-li-go
dong-din, tu feh ta: 9 tsih-
yiu c'iin-leh 'a; yia feh c'iin
shong-be i-zong. 10 Yi teng
gyi-lah w6, "Feh-leng^ soh-
go di-f6ng ng-lah tseo-tsing
ih-veng nying-ko, ziu hao
keh-deo deng-loh ih-dzihtao
ky'i-go z-'eo. 11 Ziah?" yiu
njdng feh k'eng tsih-ziu ng-
lah, feh k'eng t'ing ng-lah
hao li-k'se gyi, tsen-diaofcng-
lah kyiah-ti-'o-go hwe-dzing
peh gyi-lah tso te-tsing.
Ngo tsing wo hyiang ng-lah
dao, Tao sing-p'un nyih-ts,
S6-to-mo teng Ngo-mo-lah-
go ying vah pi keh-go dzing-
li wa ky'ing-k'o."

12 Meng-du tseo-c'ih-ky'i
djiin dao-li, eo nying we-sing-
ciin-i: 13 ping-ts'ia ken-c'ih
hyii-to kyii; yi yiiong2 yiu fu
hyii-to bing-nying, i gyi hao.

57


vi. 14.

VI. 84.

Cii 'eo 28.

m Mt, 14. 1.
Lk. 9. 7.

n Mt. 16. 14.
Mk. 8. 28.

o Mt. 14. 2.
Lk. 3.19.

p Ly. IS. 16:
20. 21.

'Oh u>6,

k'en-djong.

r Mi. l l. 5.

| s Ta. 40. 20.
i

t Yzt 6. 3, 6:
7. 2.

14 Hyi-lih m w6ng t'ing -
raeng, (ing-we Yise-su-go
ming-sing yi-kying yiang-
k'se-de,) ziu w6, "'Ang-si-
li Iah-'en dzong si-nying
cong-nyiang weh-ciin-lse de;
so-yi hyin-c'ih keh-sing yi-
neng lse." 15 Yiu'1 nying wo,
"Z Yi-li-ud:" yiu w6, "Z
sin-cii-nying, 'dh-tsia ziang
sin-cli-nying cong-n viang
ih-we." 10 Tsih-z Hji-lih°
ih t'ing-meng, wo, " Keh
ziu-z ngo s6 tssen gyi deo
go Iah-'en: gyi z dzong
si-nying cong-nyiang weh-
ciin-lEe."

17 Ing-we keh-go Hyi-lih
zin-deo we-leh gyi hyiiong-
di Fi-lih-go ts'i-ts H3d-lo-ti,
ts'a nying k'd lah-'en, bo
gyi lae lao-ksen-li; ing-we
Hyi-lih z c'ii Hyi-lo-ti.
18 lah-'en teng Hyi-lih w6,
"NgP feh ing-kse c'ii hyiiong-
di-go ts'i-ts." 19 S5-yi Hyi-
lo-ti iin-'eng Iah-'en, iao sah-
diao gyi; tsih-z feh neng-keo.
20 Ing-we Hyi-lih hyiao-teh
Iah-'en tso-nying yi tsing-
dzih yi sing-jiin, so-yi p'6-
gyii gyi, ||pao-wu gyi; wa-
yiu t'ing gyi so kong ziu
tso hyii-to z-ken, ping-ts'ia
hvvun-hyi t'ing gyi. 21 Tao-
lehr ih-go k}d-we-go nyih-
fcs, ziu-z Hyi-lih lse gyi-go
sang-nyih* bsen-tsiu. ts'ing
do kwun-fu, ts'in-tsong, teng
i Kyiio-li-li kwe-djong-go
nying; "2 Hyi-lo-ti-go non
oseo-tsing-lse t'iao-vu, peh
Eyi-lih teng dong-zih-go
nying-k'ah tu hwun-hyi;
wong ziu teng nyiang-ts w6;
" Ng feh-leng iao gyiu ngo
soh-si, ng6 we s-peh ng."
23 Ping-ts'ia teng gyi vah-
tsiu wo, "Feh-leng' gyiu
ngo soh-si, ziu-z ng6 koh-

veng ih-pun, ng6 tu we 3-
peh ng." 24 Nyiang-ts ziu
tseo-c'ih, teng ah-nyiarig w6,
"Ngo hao gyiu soh-si?" Gyi
wo, "'Ang-si-li Iah-'en-go
deo." 25 Gyi ziu kw'a-kw'a
tseo-tsing-kjr'i kyin wong,
gyiu gyi, wo, "Ngo iao ng
tsiang 'Ang-si-li Iah-'en-
go deo, fong lse bun-li, lih-
k'eh s-peh ngo." 20 Wong"
'o-jiin iu-meng; clsen-z we-
leh so vah go tsiu, yi we-leh
dcng-zih-go nying-k'ah, feh
iao we-foh g}d. 27 W6ng ziu
ts'a |jkwe-ts-siu, feng-fu ky'i
do Iah-'en-go deo. Gyi ziu
ky'i, lre lao-ksen-li tssen Iah-
'en-go deo; 28 tsiang deo
fong Ise bun-li kao-fu nyiarig-
ts: nyiang-ts do-ky'i peh
gyi ah-nyiang. 29 Iah-'eii-
go meng-du t'ing-meng, ziu
lse p6 gyi s-siu tsong-leh
veng-mo-li.

30 S-DO" jii-jih tao Yise-su
di-fong, p6 ih-ts'ih so tso-
go, so kao-go, tu t'ong-cii
Gyi. 31 Viai-su ziu teng gyi-
lah wo, "Ng-lah zi hao s-'6
tao kw'dng-iae di-f6ng ky'i
tsiang-sih ih-zong." Ing-wew
Ise-wong go nying to, lin
ky'iioh tu m-kong-fu. 32Gyi-
lahy ziu loh jtin, s-'6 tao
kw'ong-ise di-f6ng ky'i.

33 Cong-nying k'en-kyin
gyi-lah ky'i, yiu hyii-to
nying-teh Yia3-su-go; ziu
dzong koh dzing-li bu-'ang
peng tao keh-deo, ping-ts'ia
sin-jii gyi-lah tseo-tao, jii-jih
tao Gyi di-fong lse. 34 Yise-
su2 tseo-c'ih, k'en-kyin yiu
hyii-tc nying, ziu fall dz-pe
se-lin gyi-lah, ing-vve tsing-
ziang m-nying dzing-kwun-
go yiang ka; Gyi ziua p6
hyii-to z-ken kao-hyiiing
gyi-lah.

58


xi. 25.

MO-K'O.

xii. 13.

Oil 'eo 28.

b Mt. 14. 15.
Lk. 9. 12.

cMg. 11.13,22.
2 \V. 4. 43.

d Mt. 11. 17.
Lk. 9. 13.
I'e. 6. 0.
K'en Mt. ir.
34.

Mk. 8. 6.

\e I'e. 17. .t.
!/l S. 9. 13.
Mt. 26. 26.

I'e. 6. 17.

h Mt. 14. 23.

i Mt. 14. 23.
I'e. 0. 16.

35 Z-'eo6 yi--kying dzi-de,
meng-du tseo-lse, teng Gyi
wo, "Ts'-di z kw'6ng-isc, z-
'eo yi-kying dzi-de; 30 hao
sffin-k'ae cong-nying, peh gyi-
lah t.ao s-hyiang teng ts'eng-
z6ng, zi ky i ma ping: ing-
we gyi-lah m-yiu soh-si hao
ky'iioh." 37 Yise-su we-teh
gyi-lah, wo, "Ng-lah hao peh
gyi-lah ky'iioh.'" Meng-du
teng Gjd wo, "Ah-lahc nsen-
dao hao ky'i ma nyiam-liang
nying-ts-go ping, feng peh
gyi-lah ky'iioh ma!" 38 Yia3-
su teng gyi-lah wo, " Ng-lah
yiu kyi-go ping? hao ky'i
k'en ih k'en." Gyi-W k'en-'
ko wo, "Ng-go; wo-yiu liang-
kwang- nsr." 39 Yicv-su ziu

O o

feng-fu gyi-lah peh cong-
nying he ts'ing-ts'ao zong
ih-de ih-de zo-loh. 40 Gyi-
lah ziu de-tang-do zo-bh,
ih-pah ih-de yia yiu, ng-jili
ih-de yia yiu. 41 Yice-su do-
Leh keh ng-go ping liang-
kwang ng, deo" eke - ky'i
hyiang t'in, coh-zia/ tsiang
ping p'ah-k'se, kao-fu meng-
du hao pa lse gyi-lah min-
zin : keh liang-kwang ng
yia feng peh cong-nying.
42 Long-tsong tu ky'iioh, yi
ky'iioh - pao - de. 43 Siu - jih
ling-se, yiu mun-mun jih-
nyi lo; yi siu-jih ky'tioh-
dzing-go ng. 44 Ky'iioh ping-
go nying, nen iah-ke yiu
ng-ts'in.

45 Yice-su'J ze-siu ts'e
meng-du loh jiin, sin tao te-
ngen Pali-sce-da di-f6ng ky'i;
Zi iao teng tao ssen-lt'se
cong-nying. 40 Teng/l gyi-lah
bih-k'ce, ziu tao ssen-li ky'i
tao-kao.

47 Yi-kying1' yia-kw'a, jiin
lse hse cong-nyiang, Yise-su
doh-zi lte ngen-zong. 48 K'en-

Ngo

tseo
fong

kyin meng-du jiin ts'ang-
leh ting ky'ih-lih, ing-we z
teo fong go; yia-tao iah-lse
s-kang, tao gyi-lah di-fong;
hoe - min - teng tseo - leh - he;
Gyi-7 iao tseo-ko-ky'i. 49
Meng-du k'en-kyin Gyi hce-
min-teng lse-tih tseo, dao-z
ih-go hyin-ling, ziu eo-ky'i-
lse: 50 ing-we gyi-lah cong-
nying k'en-kyin Gyi, ziu
ling - ling - dong p'o - ky'i - he.
Yice-su lih-k'eh teng gyi-
lah kong, wo, "Fong-sing; z
feh yiiong p'o." 51 Ziu
tsing gyi-lah jiin-li;
ziu sih de. Gyi-lah
sing-li veng-nga kying-hyke
yiiih-fah hyi-gyi. 52 Ing-we7"'
gyi-lah feh ts'eng-tao ping-
go z-ken, we-leh7 gyi-lah-
go sing ngang.

53 Gyi-lah,H ziu du-ko tao
Keh-nyi-sah-leh di-fong tao-
leh ngen.
tseo - zong

nying-teh Yise-su; 55 peng-
ciin s-f6ng, po p'u-psen dse-
leh yiu bing go nying, t'ing-
ineng Gyi ko 'ah-li, ziu dae
tao 'ah-li. 56 Vain-pah Yice-
su so tseo-tsing-go, feh-leng
dzing-li ts'eng-z6ng, hyiang-
'o, lijdng-ko po sang-bing-
go nying fong las z-niiii-
zong; gym-gym Gyi tsen-
tsili peh gyi-lah71 inoh-moh
Gyi i-zdng ken-den: z moh
go nying tu djlin-yii.

MK. 7.

YIUa Fah-li-ste nying
teng kyi-go doh-shli-
nying, dzong Yise-lu-sah-
leng Ise-go, do-ko tseo-tao
Yise-su di-fong. 2 K'en-
kyin Gyi kyi-go meng-du
fe.h kyih-zing-go siu ky'iioh
ping; (ziu-z m-teh gyiang-

54 Dzong jiin-li
nying-ko ziu

Cii 'eo 29.

59


vii. 24

Cii 'eo 20.

I! 'Oh wd,
peh-cljong'".
oh, ih-dzih
tao siu-tsang-
cfl-rlen; 'oh, s
g;yiin-deo
gyiang1.

b Mt. 15. 2.

c Y. 29. 13.
Jit, 15. S.

d Kl. 2. 18, 23.
Dt. 1. 14.

SI 'Ohwo,
kv'i-diao.

o C. 20. 12.
Sin. 5.16:
27. 16.
Mt. 15. 4.
Yf. 6. 2;
\f C. 21. 17.
i I.v. 20. 9.
i Ty. 20. 20.
g Mt. 15. 5.

ko-go siu;) so-yi p'i-bing.

3 (Ing-we Fah-li-sse nying
teng cong Yiu-t a nying, iao
siu tsu-tsong djtin-loh-lse-go
kwe-kyii, ziah feh ||sin siao-
sing gyiang siu, feh ky'tioh.

4 Ping-ts'ia dzong z-min-
zong kyil-lcB, feh gyiang yia
feh kyuoh, wayiu hyti-to
bih-yiang z-ken z gyi-lah
tsih-ziu iao pao-siu go; ziu-
z gyiang pe-ts, ftn-tssen,
dong-beng, teng t'ah-zong
go li-tsih.) 5 Keh-tsao6 Fah-
li-sse nying teng doh-shu-
nying meng Yise-su, w6,
"Ng-go meng-du dza-we feh
i tsu-tsong djun-loh-lse go
kwe-kyti, feh gyiang-siu
ky'iioh ping?"

6 Yire-su we-teh gyi-lah
wo, "Yi-sse-iio ts-tin ng-lah,
ko-hao-nying, yii-sin so kong
z te-go, ziang yiu sia-tih,
wo, ' Keh-goc pah-sing cti-
jing kying-djong Ngo, gyi-
lah-go sing li-ytin ngo. 7 Gyi-
lah z bah-lih-lih voh-z ngo;
so kao-hyiii ng-go dao-li z
nying-go'z feng-fu. 8 Ing-we
ng-lah z ky'i-diao Jing-ming-
go lih-fah, pao-siu nying
d j tin - loh - lse - go kwe - ky ti,
ziang gyiang un-tssen pe-ts-
go li-tsih: yi tso hyii-to keh -
cong-ka z-ken." 9 Yi teng
gyi-lah wo, "Ng-lah jih-dzao
z 11fi-diao Jing-ming-go lih-
fah: s-teh ng-lah hao pao-siu
ng-lah djtin-loh-la? go kwe-
kyii. 10 Mo-si wo, 'Yiiong
hyiao-kying ng-go vu-meo;'e
yi wo, 'Zoh-mo' vu-meo-go,
pih-iao ding si-ze.' 11 Dsen-
z^ ng-lah w6, ziah yiu nying
teng gyi tia-nyiang wo, 'Ng6
ing-tong kong-ing ng go z
Koh-psen,' ziu-z, tseng-ky'i
ka-shih,— 12 ng-lah 'eo-deo
feh hyii gyi tsa1 voh-z gyi-

go tia-nyiang. 13 Z-ka, we-
leh ng-lah djiin-loh-lse-go
kwe-kyti, fi-diao Jing-ming-
go dao-li. Ng-lah yi tso hyii-
to keh-cong-ka z-ken."

14 Yice-suh ziu eo cong-
nying la1, teng gyi-lah wo,
" Ng - lah cong - ny ing ka;
t'ing Ngo, yia kse ming-bah:
ly dzong nying-go nga-min
tsing - ky'i - go tong - si feh
neng-keo s-teh gyi feh kyih-
zing; tsih-yiu dzong gyi. li-
min c'ih-lse-go, keh z we s-
teh lying feh kyih - zir.g.
1(5 Yiu* ng-to we t'ing-go ka?
t'ing." _

17 Yia? - su li - k a? cong -
nying tseo-tsing oh-li go z-
'eo, meng-du; ziu meng Gyi

keh pi-f6ng-go

l-S.

Gyi

wd, "Ng-lah via we z-ka
fell ming-bah ma! Ky'i feh
hyiao-teh, vsen-pah dzong
nga-min tseo-tsing nying li~
niin go foh neng-keo s-teh
gyi feh kyih-zing?. 10 Ing-
we feii-z tseo-tsing gyi sing-
li, z 'ang-loh du-bi; ziu ka-
c'ih k'ang-ts-li: Gyi z-ka wo
z s-teh vsen-pah ky'tioh go
tong-si tu we kyih-zing/'
20 Yi wo, " Dzong lying c'ih-
la?-go, keh z we s-teh gyi
feh kyih-zing. 2122 Ing-we
dzong* li-min nying-go sing-
li c'ih-hs-go, z yiu oh-i, ka?n-
ying, biao-hyi, hytiong-sah,
t'eo-dao, t'en-dza1, oh-doli,
ka?n-tso, s-yiioh, tu-gyi, sih-
doh, kyiao-ngao, gwong-
vong. 23 Keh ih-ts'ih-go oh
z-ken tu z dzong li-min
c'ih-la?. we s-teh nying feh
kyih-zing go."

"24 YlJ'-SU1 dzong keh-deo
ky'i-sing, tao T'e-lo Si-teng
kying-ka ky'i: tseo-tsing ih-
veng nying-ko, feh iao peh
bih-nying toh-eii: tsih-z feh

Cii 'eo 29.

h Mt. 15. 10.

i Mt. 11. 15

j Ml. 15. 15.

k Ts. 6. 5 :
S. 21.
Yl. 17. 9.
Mt. 15. 19,

I Mt. 15. 21.

60


vii. 24.

MO-K'O.

viii. 12.

I Cfl 'co 29.

I [| ' Oh WO,

yi-p5ng-
nying.

m Mt. 15. 29.

Mt. 9. 32.
Lk. 11.14.

o Mk. S. 23.
I'e. 9. U.

p Mk. C. 41.
I'e. 11. 41:
17. 1.

rl'c.11.33, 38.

s Y. 35. 5, 0.
Mt. 11. £.

I MIc. 5. 43

neng-keo ing-mun. 25 Ing-
we yiu ill-go nyii-nying, gyi
siao non be feh kyih-zing-
go kyii vu-tih, t'ing-meng
Yise-su-go z-ken, tseo-lse
boh - tao Gyi - go kyiah - '6.
26 Keh-go nyu-nying z ||Hyi-
lah nying, Jii-li-Fi-nyi-kyi
keh dzoh go: gyi gyiu Yia>
su dzong gyi non-go sing-
zong ken-c'ih kyii. 27 Yise-
su teng gyi wd, "Kce peh
ng-no "sin ky'iioh-pao: feh-
k'o do ng-no ping tin peh
keo." 28 Keh nyii-nying we-
teh Gyi, wo, "Cii, z-go: ing-
we keo lue coh-teng-'6 yia
ky'iioh ng-no tih-loh-go ling-
se." 29 Yice-su teng gyi wo,
"We-leh keh-kyii shih-wo,
ng hao ky'i; kyii yi-kying
dzong ng-go non tseo-c'ih-
de." 80 Gyi tseo-tao oh-li;
k'en-kyin kyii yi-kying tseo-
c'ih-de, non la; min-z6ng-li
kw'eng-ksen.

31 YIjE-SIP'1 li-k'a; T'e-lo
Si-teng di-ka, tang Di-kyiio-
po-li di-fong ka c'iin-ko,
dzing-gyiu tao Kyiio-li-li
hse-pin. 32 Yiu'1 nying ta-

leh

ih-go

r-bang

yi z

keh-zih-deo-go 1®, gyiu
Yise-su siu en gyi. 33 Yice-
su ling gyi li-k'se cong-nying
tao s-'o di-fdng; po ts-deo
t'en-tsing gyi ng-t6 yi t'u°
zsen-t'u, moh-moh gyi zih-
deo; 34 deo2' dse-ky'i hyiang
t'in, t'sen-sih/' teng gyi wo,
"Yi-fah-da," ziu-z "Hao kV
go ka-shih. 35 Gyi-gos ng-
to lih-k'eh ziu k'as-de, zih-
deo-go kyih ka-ssen, kong
shih-wo ziu ts'ing-t'ong-de.

30 Y'ia'-svJ ting-coh gyi-
lah feh-k'o wo hyiang nying-
ko dao: dren-z yiiih ting-cob,
gyi-lah yiiih-fah yiang-k'ce.
37 Ping-ts'ia ;o-jtin hyi-gyi,

wo, <;Gj'i yiang-yiang z-ken
tso-leh hao: long-bang. we
peh gyi t'ing; 6-ts, we peli
gyi kong."

Mk. 8.

i

KEH-GO" z-'eo yiu hyii-
to nying jii-jih yi m-
kao soh-si hao ky'iioh. Yise-
su ziu eo Gjri meng-clu lse,
teng gyi-lah w6,' 2 "Ngo se-
lin cong-nying, ing-we teng
Ngo do-ko lse-tong yi-kying
ssen-nyih, ncmi-lccen m-kao
hao ky'iioh: 3 Ngd ziah peh
gyi-lah ngo-leh kyii oh-!i
ky'i, gyi-lah lu-li iao t'eh-
lih; ing-we yiu-sing z yiin-
yiin Ise-go." 4 Meng-du we-
teh Gyi w6, "Ts'-di z kw'ong-
ise, 'ah-li-lse yiu ky'iioh-zih
hao peh gyi-lah ky'uoh-pao
ni?" 5 Vice-sit1 meng gyi-
lah wo, " Ng-lah yiu kyi-go
ping?" Gyi-lah w6, "Ts'ih-
go." 6 Yice-su ziu feng-fu
cong-nying zo lse di-zdng:
do-leh keh ts'ih-go ping coh-
zia p'ah-k'se, kao-fu meng-
du hao pa-k'se; meng-du ziu
pa lse cong-nying min-zin.

Gyi-lah wa-yiu kyi-kwang
siao ng; Yica-su" yi coh-foh-
ts, feng-fu yia z-ka ky'i pa-
ksen. 8 Long-tsong tu ky'iioh-
ko, ping-ts'ia ky'uoh-pao:
ky'iioh-dzing-go ling-se siu-
jih, yiu ts'ih lam. 9 Ky'iioh -
go nying iah-ke yiu s-ts'in.
Yicc-su ziu sasn-k'se gyi-lah.

10 GyicZ ze-siu teng meng-
du loh jtin, tao Da-mo-nu-da
di-fong ky'i 11 Yiuc Fah-li-
sse nying tseo-c'ih-lse, bun-
meng Gyi, gyiu Gyi ih-go
t'in-li-go ziao-deo; i-s iao
s-s Gyi. 12 Yke-su sing-li
t'sen-sih, wd, "Keh-go sliii-
dse dza-we iao-siang gyiu

on 'eo 2ft.

a Mt. 15. 32.

6 Mfc. 15. 34.
Mk. 6. 38.

e Mt. 14. 19.
Mk. 6. 41.

d Mt. 15. 39.

e Mt. 12. I
10. 1.
I'e. (J. 30.

61


i viii. 13.

MO-K'O.

viii. 34.

ziao-cleo ni? Ng6 tsing wo
hyiang ng-lah dao, Tsong
feh hyin-c'ih ziao-deo peh
keh-go shii-dse k'en." 13 Ziu
li-k'ai gyi-lah, yi tseo-loh
jlin, tao te-ngen k}-'i. G

14 Mencj-dii-f mong-kyi ta
ping; gyi-lah jiin-li m-teh
bih-yiang las-tong, tsih-yiu
ih-go ping. 15 Yim-sug ting-
coh gyi-lah, wo, " Ytiong
siao-sing kying-bong Fah-
li-sce nying-go kao-shii,
teng Hyi-lih-go kao-shti.5'

16 Meng-du ziu do-ko nyi-
leng, w6, "Kehh z we-leh ah-
lah m-teh ping-go y iin-kwu."

17 Yise-su hyiao-teh, ziu teng
gyi-lah wo, "Ng-lah clza-we
we-leh m-teh ping nyi-leng?
Ng-lah* wa feh hyiao-teh,
wa feh ming-bah ma ? Ng-
lah-go sing dzing-gyiu
ngang ma ? 1S Ng-lah yiu
ngsen-tsing dza-we feh k'en?
yiu ng-to dza-we feh t'ing ?
dza-we feh kyi-teh? 19 Ng zin-deo p'ah-k'se keh ng-go
ping feng-peh ng-ts'in nying,
ng-lah siu-jih ling-se yiu
mun-mun kyi lo?" Gyi-lah
teng Gyi wo, "Jih-nyi."
20 "Wa-yiu* keh ts'ih-go
ping feng-peh s-ts'in nying,
ng-lah siu-jih ling-se yiu kyi
lam?" Gyi-lah w6, "Ts'ih-
lam." 21 Ziu teng gyi-lah
w6, "Ka-ni,1 ng-lah dza-we
wa feh ming-bah?"

22 Tseo-tao Pah-sse-da;
yiu nying ta ih-go hah-ts
Ise, gyiu Yi;.o-su. moh-moh
gyi. 23 Gyi ziu la hah-ts-go
siu, ling gyi tseo-c'ih hyiang-
ts'eng; keh-tsao fc'u'rt zsen-
t'u Ise gy.i ngsen-tsing-li, siu
en gyi, meng gyi yiu soh-si
I k'en-kyin feh. 24 Hah-ts deo
j dte-ky'i k'en-k'en wo, "Ngo
| k'en-kyin n)-ing, ziang jti

j ka ke-tih tseo." 26 Yi po
j siu tsa) en gyi ngsen-tsing,
I peh gyi dse-ky'i k'en-k'en:
| gyi ziu djiin-y ii, yiang-yiang
I tu k'en-leh ts'ing-t'ong-de.
j 20 Yice-su ts'a gyi kyii oh-li
ky'i, z-ka wo, "Feh-k'o tseo-
tsing keh-go hyiang-ts'eng
ky'i; yia'1 feh-k'o wo hyiang
hyiang-ts'eng-li-go nying
, dao."

27 YiyE-su" teng meng-du
dong-sing, tao Kse-sah-ii-iio
Fi-lih-pi keh-sing hyiang-
ts'eng ky'i: lu-zong meng
Gyi meng-du, wo, "Nying-
ko avo Ng6 z jii?" 23 Gyi-
lah we-teh, av6, " Yiu-teh
wd, zp 'Ang-si-li-go Iah-
'en; yiu-teh wd z Yi-li-iio;
Ava-yiu wd z sin-eii-nying
cong-nyiang ih-Ave." 29 Yise-
su teng gyi-lah wo, "Ng-
lah av6 Ng6 z jii?" Pe-teh
Ave-teh Gyi, avo, "Ng'' z keh-
avc Kyi-toh." 30 Gyis ziu
ting-coh gyi-lah, feh-k'o
tsiang Gyi-go z-ken avo
hyiang nying-ko dao.

31 Keh-tsao{ Yice-su kao-
hyiiing gyi-lah, wo, "Nying-
go Ng-ts pih-iao ziu hyii-to
Icav'u, be tsiang-lao, tsi-s-
tsiang, teng doh-shii-nying
ky'i-d.iao, be gyi-lah sah-
diao, ko-leh ssen-nyih yi
Aveh-ciin-lse." 32 Gyi ming-
t6ng-tong kdng keh-go shih-
avo. Pe-teh te-te Gyi, lsen-
tsu Gyi. 33 Yise-su riyin-ciin,
k'en-k'en meng-du, ziu tsah-
vah Pe-teh, w6, "Sah-dam
tseo-ko: ing-we ng feh liu-
sing Jing-ming-go z-ken, tsen
liu-sing nying-go z-ken."

34 Ziu eo cong-nying teng
meng-du do-ko la1, teng gyi-
lah avo, "Ziah" yiu nying
iao keng-dzong Ngo, pih-

u Mt. 10. 38:
10. 24.
Lk. 9. 23:
14. 27.

62


viit. 35.

M6-K'O.

IX.

17.

Cii 'co 29.

v Lk. 17. 33.
I'e. 12. 25.

Keh liang
tsih, fcen
sing-ming,
fce ti weh-
linj, peng-
veng tso z.

iv Mt. 10. 33.
Lk. 9. 20:
12. 9.
2 D. -2. 12.
y Lin. 1. 1C.
•2 D. 1. 8.

a Mt. 10. 23.
Lk. 0. 27.

b Mt. 24. 30:
25. 31.
Lk. 22.13.
c Mt. 17. 1.
Lk. 9. 28.

d Dy. 7. 9.
Mt, 28. 3.

iao k'eh-c|jii zi, pe zi jih-z-
ko, Ice keng Ng6. 35 Vsen-
pah1' iao pao-djiin zi ||sing-
ming go, we s6ng-diao gyi;
vsen-pah we-leh Ngo teng
foh-ing song-diao sing-ming
go, we pao-djtin gyi. 3(3 Ziah
yiu nying teh-djoh p'u-t'in-
'6, shih-diao zi-go ||weh-ling,
viu soh-Qfo hao-c'ii ni? 37

v /\ O

'Oh-tsia ih-go nying hao p6
soli-go tong-si de gyi weh-
ling ma? 38 Vaen-pahw lse
keh ksen-ying ze-6h-go shii-
dse w6ng-k'ongy Ng6 teng
Ng6-go dao-li go, Nying-go
Ng-ts dzse-ii Gyi Vu-go
yiiong-w6 teng sing-jtin t'in-
s d6-ko lse z-'eo, yia we
w6ng-k'ong gyi."

MK. 9.

^JlJS-SUyi teng gyi-lah
i wd, "Ngo® tsing wo
hyiang ng-3ah dao, Lih Ise
ts!-di yiu nying, feh-zing si
ts-zin we k'en-kyin Jing-
ming-go'' koh dzse-ii gytin-
ping ka lse."

2 Ko-lehc loh nyih, Yise-
su ta-leh Pe-teh, Yiio-koh,
teng Iah-'en, ling gyi-lah s-
'6 tseo-zong kao ssen. Lse
gyi-lah min-zin pin-hw6
siang-mao: 3 Gyi-go i-zong
fah-c'ih liang-kwong, ziangrf
shih ka bah; shii-ksen-zong
m-yiu p;iao-bah s-vu neng-
keo p'iao gyi ka bah. 4 Gyi-
! lah k'en-kyin Yi-li-iio teng
| Mo-si yin-c'ih lse, teng Yise-
1 su kong. s Pe-teh ziu k'se
kveo, teng Yise-su wd, "Fli-
ts, ah.-lab lse ts'-cli hao-go:
ah-Ia-h hao tah ssen-ting
tsiang-bong; ih-ting peh Ng,
ih-ting peli Mo-si, ih-ting
peh Yi-li-iio." 6 Gyi feh
hyiao-teh dza hao wo; ing-

we gyi-lah 'o-jiin p'6-gyii.
7 Ziu yiu ih-to yliing kse-
djti gyi-lah; dzong jaiing-li
yiu sing-ing c'ih-lse, w6,
"Kehe z Ngo ts'ing-ce-go
Ng-ts: Ng-lah/ yiiong t'ing
Gyi." 8 Gyi-lah hweh-jiin
don-ky'iin k'en-k'en, feh tsre
k'en-kyin bih-nying, tsih-yiu
Yise-su Zi do-ko lse-tong.
. 9 Tseo-loh saen z-'eo, Yica-
su ting-cob*7 gyi-lah feh-k'o
p6 s6 k'en-kyin go z-ken w6
hyiang nying dao, dzih-teng
tao Nying-go Ng-ts dzong si-
nying cong-nyiang weh-ciin-
lse. 10 Gyi-lah po keh-go
shih-w6 dzeng-lse sing-li,
d6-ko nyi-leng, keh "dzong
si-nying cong-nyiang weh-
cun-lse" tao-ti dza-go i-s.

11 Gyi-lah ziu ts'ing-meng
Gyi, wo, "Doh-shti-nying/l
dza-we wd Yi-li-uo pih-iao
sin lse?" 12 Yise-su we-teh
gyi-lah, wo, "Yi-li-ii6 z-jiin
sin lse, voh-ciin vsen-pah z-
ken: ping-ts'ia Sing-shti-li
dza w6, Nying-go1' Ng-ts pih
iao ziu hyii-to kw'u, be-7
nying-k6 so ky'ing-k'en. 13
Ngo wo hyiang ng-lah dao,
Yi-li-ti6& z yi-kying lse-ko-
de, nying-k6 yia 'eo zi-go
sing-siang ka else gyi, ziang
shti-li ts-tin gyi ka."

14 Tseo* tao meng-du di-
fong, k'en-kyin hyii-to nying
yii-ctin gyi-lah, ping-ts'ia
yiu doh-shti-nying teng gyi-
lah do-k6 bin-leng. 15 Cong-
nying ih k'en-kyin Yise-su,
tu kying-hyise, ziu peng lse
tsiao-tsih Gyi. 1€ Gyi ziu
meng doh-shii-nying, w6,
"Ng-lah teng gyi-lah bin-
I leng soh-si?" 17 Cong-nying
' cong-nyiangw yiu ih-go we-
â–  teh Gyi, wo, "Sin-sang, ngo
. ta-leh ngo-go ng-ts tao Ng

CB 'eo 29.

e Y. 42. 1.

Mt. 3. 17:
17. 5.
Mk. 1. 11.
Lk. 3. 22:
9. 35.

P. 1. 17.
/ Sin. 18. 15.

(j Mt. 17. 9.

Lk. 9. 21, 36.

h MI. 4. 6.
Mt. 17. 10.

i S. 22. 6.

Y. 53. 2—12.
Pt. 9. 26.
j Lk. 143. 11.
Fl. 2. 7.

£ Wi. 11. 14: J
17.12, 13.' |
Lk. 1. 17. i

I Mt. 17. 14.
Lk. 9. 37.

[ m Mt. 17. 14.
! 1,1c. 9. 38.

63


viI. 24.

MO-K'O.

viii. 12.

Cu 'eo 29

n Mk. 1. 26.
LI . 9. 42.

o Mt. 17. 2C.
Ml<. 11. 2J.
Lk. 17. b.
1'u. 11. 40.

di-fong lae, z yia e-ts kyti j
vu-tih-go: 18 feh-leng soh- j
I go di-fdng vu-djoh gyi, ziu !
tsiang gyi t'e-tao; gyi k'eo- j
I li liu-c:ih nyin-zsen, ngao-
! leh ngd-ts', kyi-sing tsih-Ave
j kyiang-long-ky'i: ngo yi-
| kying gyiu Ng-go meng-du
j ken gyi c'i.h; gyi-lah feh
j neng-keo.'' 19 Yire-su we-
I teh gyi, Avd, " 'E! feh siang-
i sing-go shii-dse! Ngo wa iao
I teug ng-lah do-kd Ise-tong
J tao kyi-z? wa iao jing-nce
I ng-lah tao kyi-z? Hao ta
gyi tao Ngo di-fong lse."

Gyi-lah ziu ta gyi ke:
ih k'en-kyin Yiae-su, kyii11
ih-z-li s-teh gyi weh-djong-
weh-tin; gyi ziu tih-tao di-
zong, fsen-lse-foh-ky'i, k'eo-
li liu-c'ih nyin-zsen. 21 Yice-
su meng gyi-go ah-tia wo,
"Gyi z-ka yiu kyi-z de?"
Gyi wo, "Dzong siao z-ka.

22 Kyii peh-djong tiu gyi lse
ho-li, Ise shti-li, iao mih-diao
gyi: Ng ziah yiu soh-go
neng-ken, gyiu Ng fah dz-
pe-sing pdng-dzu ah-lah."

23 Yise-su teng gyi wo, "Ziah0
yiu neng-ken! Siang-sing-go
nying pah-yiang z-ken tu
neng-keo-go." 21 Siao-nying-
go ah-tia ziu ngsen-li c'ih,
eo-ky'i-lse wo, "Cii, ngo
siang-sing; pong-dzu ngo go
feh siang-sing."

25 Yise-su k'en-kyin cong-
nying peng-long-lce, ziu tsali-
j vah keh feh kyih-zing go
kyii, teng gyi w6, "Ng o-ts
| long-bang-go kyii, Ngo feng-
j fu ng dzong gyi c'ih-la?, feh
j tsre tsii;ig-ky'i." 20 Kyii ziu
i eo-ky'i-lse s-teh gyi 'o-jlin
I weh-djdng-weh-tin ka tseo-
! c'ih-de: keh siao-nying
tsing-ziang si-liao; zing-ts-ti
yiu hyii-to nying wo, "Gyi

p Mt. IT. 19.

r Mt. 16. 21:
17. 22.

Lk. 9. 22, 44:
IS. 31: 24. 7.

z si-de." 27 Yise-su nyiah- ! CuJ^29-
lch gyi siu, tong gyi ky'i; j
gyi ziu lih-ky'i-lai.

28 Yise-su2' tseo-tsing oh-
li, meng-du s-'d meng Gyi,
wo, "Ah-lah dza-we feh
neng - keo ken gyi c'ih ? "
29 Yice-su teng gyi-lah wd,
"Keh-cong-ka kyii, ziah feh
ytiong tao-kao teng kying-
zih, feh neng-keo tseo-c'ih-
ke."

30 Gyi-lah ziu li-k'ae keh-
deo, tseo-ko Kyiid-li-li; Gyi
feh iao peh nying-k6 teh-cii.
31 Ing-we'" G}7i kao-hyiiing
Gyi-go meng-du, Avd, "Nying-
go Ng-ts iao kao-fu nying- ,
go siu-li, peh gyi-lah sah-
diao; sah-diao ts-'eo, di-ssen
nyih Ave weh-ciin-lse." 32
Keh-go shih-Avd meng-du
feh ming-bah, yia feh-ken
meng Gyi.

33 Yioi-sv/ tseo tao Kyiio-
pah - nong: tao - leh oh - li,
meng Gyi meng-du avo, "Ng-
lah lu-zong dd-kd nj'i-leng
soh-si V'31 Gyi-lah feh
hyiang: ing-Ave lu-zong z
dd-kd n}d-leng tao-ti jti do.
35 Gyi ziu zo-loh, eo keh jih-
nyi-go lae, teng gyi-lah Avd,
" Jii4 ziah iao-siang tso deo-
go, pih iao tso cong-nying-
go kyih-sah, cong-nying-go
yliong-nying." 30 Ziu1' ling-
leh ih-go siao-nying, peh
| gyi lih Ise cong-nyiang, bao-
| leh gyi, teng gyi-lah avo,
! 37 "Ziah" yiu nying Ave-leh
) Ngd-go ming-deo tsih-ziu
j keh-cong-ka ih-go siao - j
| nying, ziu-z tsih-ziu Ngo, i
} ziah yiu nying tsih-ziu Ngo, S
j feh-z tsih-ziu Ngo, z tsih-ziu '
i Keh-we ts'a Ngd lse go." i
i 33 Iah-'enw ziu k'se k'eo, w Ms. n. 2s.
j teng Gyi avo, "Sin-sang, ah-
! lah k'en-kvin ih-efo nvine,

s Lk. 9. 46:
22. 24.

t Mt. 20. 26, 27.
Mk. 10. 43.

u Mt. IS. 2.
Mk. 10. 16.

v Mt. 10. 40.
Lk. 9. 4S.
I'e. 13. 20.

I Lk. 9. 49.

64


IX. 39.

MO-K'O.

x. 13.

Oil 'eo 29.

y 1 It. 12. 3.

z Mt. 12. 3a

a Mt. 10. 42.

' Mt. 18. 0.
• .k. 17.1, 2.

13 3.
Mt. 6 29:18. 8.

I V. 00. 24.

I e Lv. 2. 13.
! Yg. 43. 24.
| / Mt. 5. 13.
; Lk. 14. 34.

ytiong Ng-go ming-deo ken-
c'ih kjii; gyi z feh keng-
dzong ah-lah go; we-leh gyi
feh keng-dzong ah-lah, so-
yi tsu-djii gyi." 39 Yiae-su
wo, "Feh-k'o tsu-djii gyi:
ni-yiu ih-goy nying k'ao-
djoh. Ngo-go ming-deo tso
yi-neng we ky'ing-yi pong-
hwe Ngo. 40 Vsen-pah* feh
tso ah-lah te-deo go, ziu-z
ah-lah-go pong-siu. 41 V sen-
pah" we-leh Ngo-go ming-
deo po ih-pe shii peh ng
hah, ing-we ng-lah z Kyi-
toh-go nying, Ngo tsing wo
hyiang ng-lah dao, gyi tsong
feh \h shih-diao pao-ing.
42 Ziah1 yiu nying s-teh ih-
go siang-sing Ngo go siao
meng-du psen-tih, gyi neng-
s yiiong mo-zah kwo lse gyi-
go deo-kying, tiu-loh hse-li.

43 "Ziah-zc ng-go siu s-teh
ng psen-tih, hao tssen gyi
loh: neng-s dzsen-dzih tseo-
tsing weh-ming, feh iao
shdng - siu tao di - e y iioh,
tiong feh u-go ho-li ky'i;
u lse keh-deo ' gy i-lab'' djong
feh si, ho feh u' go. 45 Ziah-
z ng-go l tih, hao tssen gyi loh: neng-
s kwa-kviah tseo-tsing weh,-
ming, fell iao sh6ng-kyiah
tiu-loh di-nyiioh, tiong feh
u-go ho-li ky'i; 40 lse keh-
deo 'gyi-lah djong feh si, ho
feh u' go. 47 Ziah-z ng-go
ngren-tsing s-teh ng psen-
tih, hao leo gyi c'ih: neng-s
do.ii-ngsen tseo-tsing Jing-
ming-go koh, feh iao shong-
ngam tiu-loh di-nyiioh-go
ho-ii; 43 lie keh-deo 'gyi-lah
djong feh si, ho feh u' go.

46 '•'ing-we vsen-pah nying,
pin lao yiiong ho ton gyi;
vsen-pah^ tsi-yeh, pih iao
y.dOxig yin yin gyi. 00 Yin*"

z hao-go: yin ziah shih-diao
gyi 'sen-go mi-dao, ng-lah
wa yiu soh-si s-teh gyi 'sen
ni? Ng-lah(/ sing-li kse yiu
yin; yiaA kse do-ko siang-o."

MR. lO.

FIjE-SV" dzong keh-deo
ky'i-sing, tao Iah-
dsen 'o-nga Yiu-t'a di-ka lse:
yiu hyii-to nying yi jii-jih;
Yice-su, tsse tsiao-djong,
kao-hyiiing gyi-lah.

2 Yiu6 Fah-li-sse nying
tseo-lse, meng Gyi wo,
"Nying li-diao gyi ts'i-ts,
k'o-yi feh?" z iao s-s Gyi.
3 Gyi we-teh gyi-lah, w6,
"Mo-si dza feng-fu ng-
lah?" 4 Gyi-lah w6, "Mo-si'
ing-hyii sia li-shii li-diao
gyi." 5 Yise-su we-teh gyi-
lah, wo, "Gyi sia keh-go
kyise-ming peh ng-lah, z we-
leh ng-lah go sing-ngang.
0 Dsen-z k'se-bih ky'i-deo,
Jing-mingd 'zao gyi-lah ih-
nen ih-nyii.' 7 'S6-yic ih-go
nying hao li-k'se gyi tia-
nyiang, ts'ing-gying gyi ts'i-
ts; 8 keh liang-go dzing we
ih-t-'i.' Z-ka, gyi-lah feh tsse
son liang-go, tsih son ih-t'i.
9 So-yi Jing-ming so p'e:
'eh-go, nying feh-k'o feiig
gyi k'se." !'

10 Lse oh-li meng-du yi po
keh-go z-ken meng Gyi.

11 Yics-suf teng gyi-lah wo,
''Ziah yiu nying li-diao ts'i-
ts, ky'i c'ii bih-go, gyi z
vsen ksen-ying teh-ze gyi:

12 ziah-z ts'i-ts ky'i-diao gyi
dziang-fu ky'i ko peh bih-
go, yia z vsen ksen-ying."

13 Yiuf lingdeh siao-nying
tao Yise-su di-fong lse, iao
Gyi siu en gyi-lah: meng-du
tsah-vah ling gyi-lah lce-go

Cii 'eo 29.

a Yf. 4. 29.
Kl. 4. 0.
h Lm. 12. 13:
14. 19.
3 K. 13. 11.
H. 12. 14.

a Mt. 19. 1.
I'e. 10. 40:
11. 7.

b Mt. 19. 3.

c Sm. 24. 1.
Mt. r>. 3i:
19. 7.

d Ts. 1. 27:
5. 2.

Mt. 19. 4.
eTs. 2. 24.
I K. 0. IB.
Y"f. 5. 31.

/"Mt. 5. 32:' .
19. 9.

Lk. 1G. 18.
Lin. 7. 3.
1 K. 7. 10, 11.

y Jit, 19. 13.
Lk. IS.

Q6


x. 34.

Cfl 'eo 29.

MO-K'O.

ftl K. 14. 20,
1 P. 2. 2.

i Mt. 18. 3.

j Mk. 9. 30.

k Mt. 19. 16.
Lk. 18.18.

I C. 20. 12.
Sm. 5. 16.
Lm. 13. 9.

i n Mt. 19. 23.
Lk. 18. 24.

m Mt. 6. 19,
20:19. 21.
Lk. 12. 33:
16. 9.

nying. 14 Yire-su ih k'en.-
kyin, feh hwun-hyi, teng
gyi-lah wo, "Hao peh siao-
nying tao Ng6 di-fong lse;
feh-k'o tsu-djti gyi-lah: ing-
we keh-cong-ka71 nying,
Jing-koh z gyi-lah-go. 15
Ngo tsing wd hyiang ng-
lah dao, Vsen-pah* feh ziang
siao-nying ka tsih-ziu Jing-
ming-go koh, feh neng-keo
tseo-tsing-ky'i." 16 Gyi ziu
bao-? gyi-lah, en sin, coh-foh
gyi-lah.

17 Ih tseo-c'ih lu-ka-zdng,
yiufc ih-go nying peng-lse,
gyii-tao, meng Gyi, wo,
"Hao Sin-sang, ng6 kse dza
tso-fah, hao teh-djoh iiong-
yiin weh-ming?" 18 Yke-su
teng gyi wo, "Dza-we ts'ing-
hwu Ngo z hao ni? rn-yiu j
hao nying; tsih-yiu Ih-we,
ziu-z Jing-ming. 19 Kyise-
ming ng hyiao-teh-go, ziu-
z, 'Ng7 feh-k'o ksen-ying,'
'Feh-k'o sah nying,' 'Feh-
k'o t'eo-dao,' 'Feh-k'o
hwdng-kao/ ' Feh-k'o soh-
tsd,' ' Yiiong hyiao-kying
ng-go vu-meo.'" 20 Gyi
we-teh Yise-su, wo, "Sin-
sang, keh ih-ts'ih ngo dzong
siao pao-siu-ko." 21 Yise-su
k'en-k'en gyi, se-sih gyi,
teng gyi wd, "Ng wa ky'iiih
ih-yiang: ky'i ma-diao ng
ih-ts'ih s6 yiu go, feng peh
gyiiong-nying; tsiang-lsem
yiu dzse-veh lse t'in-zong:
ping-ts'ia hao pe-leh jih-z-
,kd lae keng Ng6." 22 Gyi
t'ing-meng keh-go shih-wO,
ziu min-k'ong shih-seh iu-
meng-siang ky'i-de: ing-we
yiu do-do ko-kyi.

23 Yiae-sun don-ky'iin k'en-
k'en, teng meng-du wd, "Yiu
dzse-veh go tseo-tsing Jing-
ming-go koh, dza naeni"

24 Meng-du t'ing-meng Gyi
shih-wo ziu kymg-hyise.
Yiae-su yi teng gyi-lah wd,
" Siao-nying, i-z0 dzse-veh
go nying tseo-tsing Jing-
ming-go koh, dza nsen! 26
Loh-do c'iin-ko tsing-ngsen,
pi yiu-lao tseo-tsing Jing-
ming-go koh, wa-z gyi
yiiong-yi." 26 Meng-du keng*
kd kying-hyise dd-kd wd,
"Z-ka, jii neng-keo teh-kyiu
ni?" 27 Yise-su k'en-k'on
gyi-lah, wo, "Nying, z feh
neng-keo; Jing-miug z neng-
keo-go: ing-we Jing-mingy

z yiang-yiang tu neng-keo

>>

go.

28 Pe-tehr ziu k'se k'eo,
teng Gyi wd, "Ah-lah z
yiang-yiang8 ky'i-diao, keng-
dzong Ng." 29 Yise-su we-
teh, wd, "Ngd ising wd
hyiang ng-lah fJao, m-yiu
nying we-leh Ngd teng foh-
ing ky'i-diao oh-yii, hyiiong-
di, tsi-me, tia-nyiang, ts'i-
ts, ng-nd, din-di, 33 wd
kying-si4 feh te'h-djoh ih-
pah be go, oh-yii, hytiong-
di, tsi-me, ahrnyiang, ng-no,
din-di, wa-yiu pih-naen-go
z-t'i; lin 'd-si iiong-yiin weh-
ming, ka tsse m-neh-go.
31 Dsen-zu hyii-to dzse-zin-
go we loh-'eo; dz£e-'eo«,go
we zong-zin."

32 Zong" Yise-lu-sah-leng
tseo lu z-'eo, Yke-su sin
tseo; meng-du keng-dzong
Gyi, yi kying-hyise yi p'd-
gyii. Yice-suw ziu tsse ta-
leh keh jih-nyi-go, pd Zi
tsiang-lse iao p'ong-djoh go
z-ken wd hyiang gyi-lah dao,
33 "Ah-lah zdng Yise-lu-sah -
leng ky'i: Nying-go Ng-fcs
iao kao-fu tsi-s-tsiang teng
doh-shii-nying; gyi-lah we

x. 3.°,.

Oii 'eo 29.

0 Ip. 31. 24. ,
S. 52.7: 62. 10. :
Ty. 11. 28.

1 D. 6. 17.

I

p Ip. 42. 2.
YI. 32. 17.
Sk. 8. 6.
Mk. 19. 26.
Lk. 1. 37.
r Mt. 19. 27.
Lk. 18. 28.

s Mt. 4. 20.
Lk. 6. 1J.

t 2 L. 25. 9.
Lk. IS. 30.

u Mt. 19. 30;
20. 16.
Lk. 13. 30.

v Mt. 510. 17.
Lit. 18. 31.

w Mt. 10. 21 :
17. 22.
Mk. 8. 31 :
9 31.
Lk. 9. 22: IS.
31:24. 7.viI. 24.

MO-K'O.

viii. 12.

c Lk. 22. 25.

|| 'Oh wo, 'vso
wonj go.

dMt. 20.26,28.
Mk. 9. 35.
Lk. 9. 48.

e I'e. 18. 14.
Fl. 2. 7.

ding Gyi si-ze, .yi kao-fu
bih-koh.-nying, M gyi-lah
we hyi-long Gyi, pin-ts tang
Gyi, zasn-t'u t'u Gyi, sah-
diao Gyi; di-ssen nyih Gyi
we -weh-ciin-lse."

35 Si-pi.t-V ng-ts, YM-
koh, lah-'en, tseprlse .wd,
"Sin-sang, ah-lah feh-leng
gyiu soh-si, iao. Ng te#g ah.-
lah tso.-dzing." 30 Yiae-su
teng gyi-lah wo, "Iao Ngd
teng . ng-lah dza tso-fah?"
s'; Gyi-lah wo, "Iao l yiiong-wd-go z-'eo peh ah-
l.ah zo. ih-go lse Ng jing-siu-
pjn, ih-go lse Ng tsia-siu-
pin." 38 Yise-su teng gyi-
lah wd, "Ng-lah feh hyiao-
teh so gyiu go. Ngd hah
go pe-ts, ng-lah neng-keo
hah feh? Ngo2 so ziu-go
si-li ng-lah neng-keo ziu
feh?" ^ Gyi-laji wd, "Neng-
keo-go." Yise-su teng gyi-
lah wd, "Ngd sd hail go
pe-ts ng-lah we Mh; Ngd
so ziu-go si-li, ng-lah we
ziu: 40 dsen-z zo Ngd
jing-siu-pin tsia-siu-piu feh®
z joh-ti Ngd So s, z tcen-
tsih w.e-ieh jii yli-be, zju s-

41 .Keh6 j ih-go meng-d%i
ih t'ing-meng, we-leh Yiid-
koli lavh-'en ziu sang-ky'i.

42 Yise^su eo gyi-lah lse, teng

gyi-lah wo, "Bih-kohc nying

|1 son wdng go cii-yoh gyi-

lah p^h-siiig, yiii gyuij-ping

go kwun-djii gyi-lah; keh z

ng-laJti liyia.o-teli-go. 43 Dsen-

zd ng-lab cong-nyiang feh-k'o

z-ka: yiu nying siang ke ng>-

lah .qong-nyi^ng son do go,

gyi fop tso ng-lah yupiag-

nying; 44 ziali yiu nyiijg
siang 1.8? ijg-lah cong-nyiaiig
son. deo-go, gyi kge tso cong-
nyingrgo mx-boh. 45 Ing-we6

CR 'm "20.

/•Mt. 20. 28.
1 D. 2, 6.
Dt. 2.14.

<7 Mt. 20, 29.
'Lk. 18. 36.

j-go Ng-ts lse, feh-z
iao nyiiig-kd voh-z Gyi, z
lse voh-z nying-kd; ping-
tsW so-e'ih Zi-go sing-ming
c'ti-joh hyu-to nying."

ili Gyi-lah^ tseo,tao Yise-
li-ko Yise-su teng meng-
du lin hyu-to nying tseo-
c'ih Yise-li-ko z-'eo, yiu ih-
go hah-ts Pd-Ti-mse, z Ti-
mae-go ng-ts, zo Ise lu pin
t'ao-vsen. 47 Ih t'ing-meng
z Nd-sah-leh-go Yise-su, ziu
eodty'i-lse, wo, "Da-bih-go
'Eo-das, Yise-su, ee-lin ngd."
48 Hyvi-to nying tsah-vah
gyi, eo gyi feh-k'o hyiang:
gyi isen-ciin keng-ko eo-ky'i-
Ise, wd, "Da-bih-go 'Eo-dse,
se-lin ngd." 45 Yise-su lih-
'joh, feng-fu eo gyi las: gyi--
lah ziu eo hah-ts, teng gyi
wd, "Ng fdng-sing, hao ky'i-
lse; Gyi lse-ksen eo ng de."
50 Bah-ts ky'i-diao i-zdng,
lih-ky'i-si-ng, tao Yioe-su di-
fdng lse. 51 Yise-su k'se k'eo,
teng gyi wd, "Iao Ngd teng
ng tso soh-si?" Hah-ts wd,
"Lah-po-nyi, iao peh ngd
k'en-kyin." 52 Yice-su cteng
gyi wd, "Ng ky'izh ng
siang-sing H'kyiu ng:" Rah-
ts ze-siu k'en-kyin-de, lu-
zdug keng^dzong Yise-su.

MK. H.

YI-LAH® gy ing-long «Mt. 21.1.
Yi£e-lu-sah-leng, tao S S'u.'
Pah-fah-ky'i teng Pah-da-
nyi, Ken-lren seen pin,
Yice-.su ziu ts'a liang-go
meng-du, teng gyi-lah wd,
2 "Ng-lah. kao tao te-mm-
go l^yiangjrts'eng ky'i: tseo-
tsing ziu we k'en-kyin i-h-J
p'ih siao li-ts cdng-ksen,
dzoiig-lse m-yiu nying gyi-
ko: ka-ts, ky'in-leh-lai. 3 Ziah

h Mt, 9. 22.
Mk. 5.34.
||-'<3A 106, i 11 j
hao,

71


viI. 24.

MO-K'O.

viii. 12.

ca 'eo 30.

b 2 W. 0. 13.

c Mt. 21. 8.

dS. 118.25,26.
Mt. 23. 39.

e S. 148.1.
fMt. 21.12.

g Mt. 21. 18.

h Mt. 21.19.

yiu nying teng -ng wo, 'Ng-
lah dza-we z-ka tso-fah?"
hao w6, 'Z Cti iao yiiong-
djoh gyi:' gyi ziu we peh
gyi tao ts'-di lse.

4 Meng-du ziu ky'i, k'en-
kyin siao li-ts meng-nga lu
pin-yin cong-kaen; ziu ka
gyi. 5 Keh-deo lih-kaen-go
nying yiu kyi-go teng gyi-
lah w6, "Ng-lah ka li-ts
tso soh-go z-ken?" 0 Meng-
du tsiao Yise-su so feng-fu
wo hyiang gyi-lah dao: gyi-
lah ziu mg-hyti-de. 7 Meng-
du ky'in-leh siao li-ts tao
Yiae-su di-fong, do-leh& zi-go
i-zong en las gyi zong-deo:
Yiai-su ziu gyi-zong-ky'i.

8 Yiuc hyii-to nying do-leh
i-zong p'u lu; yia yiu nying
tsoh-leh jii o-ts p'u lse lu-li.

9 Zin-'eo tseo-go nying eo-
ky'i-lse, wo, "'0-sam-nah!d
Dzae-ii Cii-go ming-deo Ise
go z ing-kse coh-tsaen-go!

10 Ah-lah tsu-tsong Da-bih-
go koh-veng, dzae-ii Cii
ming-deo lse go, z ing-kce
coh-tsDen-goIe 1® ting kao di-
fdng 'O-ssen-nah!"

.11 Yise-su-^ tao Yise-lu-sah-
leng, tseo-tsing sing-din-li:
long-tsong don-ky'iin k'en-
ko, ing-we z-'eo yi-kying yia-
kw'a, teng jih-nyi meng-du
tseo-c'ih tao Pah-da-nyi ky'i.

12 Dl-NYI*7 nyih gyi-lah
dzong Pah-da-nyi tseo-c'ih,
Yice-su du-kyi-de. 13 Ylin-
ylin'1 k'en-kyin ih-ctt vu-
hwo-ko jti, yiu yih-bsen, ziu
tseo-long-lcy'i, 'oh-tsia lae
jli-li' yiu -soh-si hao teh-
djoh: ih tseo-tao, k'en-kyin
tsih-yiu yih-bsen; ing-we
lceh- feh z ko-ts go z-'eo.
u Yise-su k'a3 k'eo, teng
keh-e'd jti wo, " Dzong-
•lcying-yi-'ec uong m-nving

hao ky'tioh ng-go ko-ts."
Keh-go shih-ivo meng-du
t'ing-meng-go.

15 Gyi-lah* tseo tao Yise-
lu-sah-leng: Yiae-su tseo-
tsing sing-din-li, ken-cih
sing-din-li tso ma-ma go;
t'e-tao de dong-din nying-
go gyti-deo, teng ma beh-
keh nying-go ii-ts; 10 yi
feh-hyii nying ta-leh ky'i-
ming tseo-ko sing-din. 17
Ping-ts'ia kao-hyiiing gyi-
lah, wo, " Ncen-dao m-yiu
sia - tih, ' Ngo - go5 oh . iao
ts"ing-hwu z vaen-koh-nying
tao-kao-go oh?J ng-lah^ peh
gyi tso zeh-k'o de." 1S Doh-
shii-nying' teng tsi-s-tsiang
t'ing-meng, ziu tang-son
dza-go hao sah-diao Gyi:
ing-we gyi-lah p'6 Gyi, we-
leh congm pah-sing tu hyi-
gyi Gy.i-go kao-hyiiing. 19
Tao yia-kw;a, Yicv-m tseo-
c'ih dzing-li.

20 Di-NYI" t'in-liang gyi-
lah tseo-ko, k'en-kyin vu-
hw6-ko jii lin keng-deo tu
kw'u-de. 21 Pe-teh ziu kyi-
teh, teng Gyi w6, "Fu-ts,
Tsia-k'en! Ng so tsiu-ino-
go vu-hwo-ko jii yi-kying
kw'u-de." I

22 Yiae-su we-teh gyi-lah, j
wo, || " Yiiong siang-sing
Jing-ming. 23 Ngo0 tsing
wo hyiang ng-lah dao, Ziah
yiu nying teng keh-zo seen
wo, 'Hao yi-ko-ky'i, deo-loh
hse-li,' gyi sing-li ih-ngajn
j feh nyi-'oh, siang-sing so
| kong-go z-ken pih-ding we
| dzing-kong; ka-ni, gyi so
| kong-go we dzing-kong. 24
j S6-yi Ng6 w6 hyiang ng-
j lah dao, Tao-kaop z-'eo ng-
; lah v sen-pah sQ gyiu-go, tsih
. iao siang-sing we teh
; ziu pih-ding we teh»djoh.

CI 'eo 30.

i Mt. 21. 12.
Lk. 19. 45.
I'e. 2. 14.

j Y. 56. 7.

k YL 7. 11.

I Mt. 21.45,4G.
Lk. 19. 47.

m Mt, 7. 28.
Mk. 1. 22.
Lk. 4. 32.

ii Mt. 21.19,20.

II Peng-venq
wo, Ksb yiu
Jing-ming-go
sirig-teh.
o Mt 17. 20 :
21. 21.
lik. 17 6.

p Mt. 7. r:
21. 22.
I Lie. 11. 9.
| I'c. 14. 13:15.
-r;-!, 7:16. 23, 24.
-l,J°n> I Yk. 1. 5, 0.
~ " ' 1 I'c. 3. 22:
5. 14.

68


xi. 25.

MO-K'O.

xii. 13.

Cii 'eo 30.

r Mt. 6. 14.
Yf. 4. 32.
Kl. 3. 13.

s Mt. IS. 35.

t Mt. 21. 23.
Lk. 20. 1.

u Sd. 4. 7.

v c. 2. 14.
Sd. 7. 27.

w Mt. 3. 5 :
14. 5.

.Mk. 6. 20.

a Mt. 21. 33.
Lk. 20. 9.

25 Ping-ts'ia lih-ts tao-kao
z-'eo, ngr ziah teng nying-
ko yiu iin-ky'i, hao so-min
gyi; ka-ni, ng-lah T'in-zong-
go Vu yia we sd-min ng-lah-
go ko-shih. 20 Ng® ziah-z
feh sS*min nying-ko, ng-lah
T'in-zong-go Vu yia feh we
s6-min ng-lah-go ko-shih."

27 Gyi-lah yi tao Yise-lu-
sah-leng: Yise-su4 lse sing-
din-li tseo go z-'eo, tsi-s-
tsiang doh-shii-nying teng
tsiang-lao tseo-lse, 28 teng
Gyi avo, "Ngw yiiong soh-go
gyiin-ping tso keh-sing z-
ken? z jti® s-peh Ng keh-go
gyiin-ping hao tso keh-sing
z-ken?"

29 Yise-su we-teh gyi-lah,
wo, "Ngo yia iao meng ng-
lah ih-kyii shih-w6, ng-lah
hao we-teh Ngo; ka-ni, Ngo
ytiong soh-go gytin-ping tso
keh-sing z-ken, yia we wo
hyiang ng-lah dao. 30 Iah-
'en-go si-li, wa-z dzong
t'in lae, wa-z dzong nying
Ise? hao we-teh Ngo." 31 Gyi-
lah s-'o siang-liang w6, "Ziah
wo, Z dzong t'in lse, Gyi ziu
we w6, 'Ka-ni, ng-lah dza-
we feh siang-sing gyi V 32
Ziah wo, Z dzong nying.lse;
ah-lah p'6 pah-sing: ing-we
gyi-lah w tu son lah-'en jih-
dzse z sin-cii-nying." 33 Ziu
we-teh Yise-su, wo, "Ah-lah
feh hjdao-teh." Yise-su we-
teh gjd-lah, w6, "Ngd yia
feh w6 hyiang ng-lah dao,
Ngo yhong soh-go gytin-
ping tso keh-sing z-ken."

MK. 12

KEH-TSAO" Yice-su
yiiong pi-fong teng
gyi-lah kong, wo, "Yiu ih-
go nying cong bu-dao-yiin,

don-ky'iin tang-leh ts'iang- â– 
p6, gytiih-leh tso-tsiu-go i
den, ky'i-zao kao-leo, tsu- }
c'ih peh cong-din-nying ziu j
c'ih-meng ky'i-de. 2 Z-'eo :
ih tao, ts'a ih-go nu-boh tao j
cong-din-nying di-fong ky'i,
iao hyiang cong-din-nying
siu ytin-li go ko-ts. 3 Gyi-
lah ziu k'o-leh tang gyi, peh
gyi k'ong-siu kyti-ky'i. 4 Yi
ts'a ih-go nu-boh: gyi-lah
yiiong . zah-deo k'ang-sdng
gyi-go deo, peh gyi tao-me
kyti-ky'i. 5 Tsse ts'a ih-go;
gyi-lah sah-diao gyi: wa-
yiu hyii-to bih-go nu-boh,
yiu-teh be gyi-lah tang,
yiu-teh be gyi-lah sah-diao.
6 Gyi wa yiu ih-go ng-ts, z
gyi ts'ing-as-go; kyih-sah
yia ts'a gyi ky'i, wd, 'Gyi-
lah pih-ding kying-djong
ngd ng-ts.' 7 Dsen-z keh-
psen cong-din-nying d6-ko
w6, 'Keh z tsih-dse6 ng-ts;
ah-lah ts'iac sah gyi, ts'sen-
nyih ziu kwe peh ah-lah.'
8 Ziu k'6-leh sah gyi, tiu-
c'ih yiin-nga. 9 Ka-ni, yiin-
cii tsiang-lse we dza bcen-
fah ni? Gyi we lse djti-mih
cong-din-nying, po bu-dao-
yiin kao-dse bih-nying. 10 11
Keh-tsih Sing-shti so w6,
'Ky'i-oh-go s-vu s6 ky'i-diao
keh-kw'ed zah-deo, z tso-leh
oh koh-loh-den deo-ih-kw'e
zah-deo: keh z Cii sd tso-go,
dziu ah-lah k'en-lse z hyi-
gyi-go:' keh-go shih-wo, ng-
lah m-teh doh-ko ma?"

12 Keh-pcene nying hyiao-
teh Yice-su kong keh-go
pi-f6ng z ts-tin gyi-lah zi,
sing-siang iao k'd Gyi, tsih-
z p'o pah-sing: ziu li-k'se j
Gyi ky'i-de. }

13 Keh-tsao^ gyi-lah ts'a
kyi-go Fah-li-sse nying teng

Cii 'eo 30.

b S. 2. 8.

c Mt. 26. 3.
I'e. 11. 53.

d S. 118.22, 23.
Y. 28. 16.
Sd. 4. 11.
Lm. 9. 33.
1 P. 2. 7.

eMt. 21.45,46.
Mk. li. 18.
I'e. 1. 25, 30,
44.

f Mt. 22. 16.
Lk. 20. 20.

69


xii. 14.

m6-k'o.

xii. 33.

Cii 'eo 30.

,| Kae-sati,
ziu-z Lo-md
wong-ti-go
koh-'ao.

Keh-kw'e
nying-dzin
dzih ih-din
nying-ts.

g Mt. 22. 21.
Lm. 13. 7.

| h Mt. 22. 23.
Lit 20. 27.
i Sd. 23. 8.

j Sin. 25. t>, 6.

Hyi-lih keh-tong tao Gyi
di-f6ng lse, iao tsiang Gyi-
go shih-w6 tso ky'iin-t'ao
meo-'se Gyi. 14 Ziu tseo-lse,
teng Gyi av6, "Sin-sang, ah-
lah hyiao-teh Ng z dzing-
jih-go, ih-tin feh gyii-hyih
nying-k6, yia feh cing nying-
go min-dzing, tsih-yiu jih-
jih-we-we kong Jing-ming-
go dao-lu: deo zin-liang peh
II Kse-sah, k'o-A^i feh ? yiiong
deo feh ytiong deo?" 15 Yise-
su hyiao-teh gyi-lah-go ko-
i, teng gyi-lah av6, "Ng-lah
dza-we s-s Ngo? Do i|ih-
kw'e nying-dzin peh Ngo
k'en.''" 16 Gyi-lah ziu do-lse.
Yice-su teng gyi-lah wo,
"Keh-go deo-ts teng koh-
'ao z jti go?" Gyi-lah wo,
"Z Kse-sah-go." 17 Yise-su
we-teh gyi-lah, wo,® "Kse-
sah-go tong-si, kwe peh
Kse-sah: Jing-ming-go tong-
si, kwe peh Jing-ming."
Gyi-lah tu hyi-gyi Yise-su.

18 Sah-t'u-kse/l nying, ziu-
7? wC weh-clin-lse z m-teh
go, tseo-lse meng Gyi w6,
19 "Sin-sang, Mo-si-?' sia-loh
peh ah-lah, av6, Mo nying
go ah-lco ziah-z si-de, yi-loh
ts'i-ts m-teh yi-loh ng-no,
ah-di kse c'ii gyi-go ts'i-ts,
hao teng ah-ko djim-cong-
tsih-da\ 20 Ncen-ksen yiu
ts'ih go hyiiong-di: do-go
c'li-leh ts'i-ts si-de, m-teh
yi-loh 'eo-dse. 21 .Di-nyi-go
c'ii gyi,. yia si-de, gyi yia
m-teh yi-loh 'eo-dse; di-sasn-
go yia 'z-ka. 22 'O-ts'ih-go
tu c\\ gyi-ko, m-teh yi-loh
'eo-dse. 'Eo-las nyli-nying
yja si-de. 23 Ka-ni, weh-
'ciin-la1. go z-'eo, gyi-lali tu
weh-ciin-lse, gyi tao-ti son
jii-go ts'i-ts? ing-we keh
ts'ih-go nying tu c'li gyi

ko-de." 24 Yise-su we-teh
gyi-lah, w6, "Ng-lah, we-
leh feh hyiao-teh Sing-shu
teng Jing-ming-go neng-
ken, ky'i feh-z ts'o-de ma?
25 Ing-we dzong si-nying
cong-nyiang weh-ctin-lse z-
'co, gyi-lah feh c'ii-tsing ko-
c'ih; zfc ziang t'in-li-go t'in-
s ih-yiang. 26 Ziah k6ng-
tao si-nying weh-ctin-lse, lse
Mo-si shti-li Ts'-bang j ii
keh-p'in, Jing-ming teng
gyi s6 wo-go, 'NgoJ z TJo-
pah-lah-hen-go Jing-ming,
Yi-sah-go Jing-ming, Yii6-
koh-go Jing-ming;' ng-lah
m-teh doh-ko ma? 27 Jing-
ming feh-z si-nying-go Jing-
ming, z weh-nying-go Jing-
ming: s6-yi ng-lah 'o-jtin
ts'o-de."

28 Yium ih-go doh-shii-
nying tseo-lse, t'ing-meng
gyi-lah d6-ko nyi-leng, k'en-
kyin Yice-su Ave-teh hao, ziu
meng Gyi, avo, "Long-tsong
kyise-ming 'ah-li ih-diao z
di-ih?" 29 Yise-su Ave-teh
gyi, wc), "Long-tsong kyise-
ming di ih, ziu-z ivo, 'Yi-
seh-lih71 nying yiiong t'ing;
Cii, ah-lah-go Jing-ming, z
doh-ih-Ave Cii: 30 ng tong-
kse yiiong djiin - ko sing,
djiin-ko ling, djiin-ko i-s,
djiin-ko lih-liarig, se-kying
Cii ng-go Jing-ming.' Keh
z di-ih go kyise-ming. 31 Di-
nyi° yia siang-ziang-go, ziu-
z, 'Tong-kse se-sih ng-go
ling-so ziang zi ih-yiang.'
M-yiu bih-go kyise-ming do
jii keh-sing." 32 Keh doh-
shii-nying .teng G}u avo,
" Sin-sang, hao-go ; Ng-go
shih-wo jih-dzos z-go: ing- j
Ave Jing-ming z tsih-yiu ih-
Ave, djuP Gyi ts-nga z m-yiu |p £
bih we: 33 ping-ts'ia yi.ioilg '46.0!

-70


xii. 34.

M6-K'0.

xiii. 8.

Cii 'eo 30.

r 1 S. 15. 22.
'O. 6. 6.
Mi. 6. 6—8.

s Mc.. 22. 40,

t Mt. 22. 41
Lk. 20. 41.

u2S. 23. 2.

v S. 110. 1.
Sd. 2. 34.
H. 1. 13.

w 1 K. 15. 25.
H. 10. 13.

y Mt. 23. 1.
Lk 20. 46.

a Mt. 23. 14.
Lk 20. 41,

b Lk. 21. 1.

c 2 W. 12. 9.

djlin-ko sing, djtiii-ko i-s,
djiin-ko ling, djiin-ko lih-
liang, se-kying Gyi, wa-yiu
se-sih ling-so ziang zi ih-
yiang, kehr z ko-jti vsen-
pah vaen-tsi teng tsi-veh."
34 Yiae-su k'en-kyin gyi we-
teh ts'ong-ming, ziu teng
gyi wo, "Ng li Jing-ming-
go koh feh ytin de." Yi-'eos
rn-nying ken tsse ky'i meng
Gyi.

35 Yle-su' lse sing-din-li
kao-hyiiing-go z-'eo, k'ae k'eo
wo, "]3oh-shu-nying dza-we
wd Kyi-toh z Da-bih-go 'Eo-
dse? 36 Da-bih zi beM Sing-
Ling ken-dong wo, 'Cli"
teng ngd-go Cii wo, Hao zo
las Ng6 jing-siu-pin teng-
tao Ng6 s-tehw Ng-go dziu-
dih tso Ng-go dah-kyiah-
teng.' 37 Ka-ni, Da-bih zi
ts'ing-hwu Gyi z Cti, Gyi
dza tso gyi-go 'eo-dse ni ?"
Cong pah-sing tu hwun-hyi
t'ing Gyi.

38 Kao-hyiiing-go z-'eo, yi
teng gyi-lah wo, "Ng-lah2'
yiiong kying-bong doh-shti-
nying: gyi-lah iao c'lin-leh
aziang-i tseo-lse-tseo-ky'i; z-
min-z6ng2 hwun-hyi nying-
k6 ts'ing gyi en; 39 wre-
ddng-li iao zo z6ng-we, tsiu-
yin - zong iao zo deo - we;
40 ping-t'eng® lcwu-song nyli-
nying-go k6-kyi, k6-i tso
dziang-dziang-go tao-kao.
Gyi-lah pih-ding ziu-ze
keng-ko djong."

41 Yl-^-su6 dzin-kw'u zo-
ksen, k'en-k'en cong-nying
poc dong-din tiu-loh dzin-
kw'u-li. Hyii-to yiu-lao tiu-
! leh to: 42 yiu ih gyiiong-go
! kwu-song nj^li-nying lse, tiu
| liang dong-din, z dzih ih-li
| nying-ts go. 43 Yice-su eo
i meng-du lse, teng gyi-lah

wo, ''Ngo tsing wo hyiang
ng-lah dao, Cong-nying4 tiu
lse clzin-kw'u-li go, wa-z keh
gyliong-gyliong kwu-song
nyii-nying tiu-leh to. 44 Ing-
we gyi-lah cong-nying, z zi-
go to-deo do-c'ih-loe tiu-
tsing; keh-go nyii-nying, z
zi yia ky'iiih-siao ih-ts'ih s6
yiu-go tu tiu-tsing-tih, ziu-
z gyi tso nying so k'ao-
djoh go."

MR. 13.

YLE-SUa tseo-c'ih sing-

din z-'eo, yiu ih-go
meng-du teng Gyi w6, "Sin-
sang, ts'ing k'en keh-sing
zah-deo teng oh-yii dza do
ni!" 2 Yise-su we-teh gyi,
wd, "Keh-sing& do-do oh-yti
ng k'en-kyin ma? Tsiang-
lsec m-teh ih-kw'e zah-deo
dzing-loh lse zah-deo zong;
tu iao ts'ah-diao."

3 Yise-su lse Ken-lsen ssen

dziao-leh sing-din zo-ksen,

Pe-teh, Yiid-koh, Iah-'en,

teno- En-teh-lih, s-'d lse men^
p . . "
Gyi, wd, 4 " Kyi-zli yiu keh-

sing z-ken? ts'ing wd hyiang

ah-lah dao: ping-ts'ia keh

ih-ts'ih z-ken iao ing-nyisen

go z-'eo yiu soh-go ziao-

deo ?"

5 Yise-su we-teh gyi-lah,
wd, "Ng-lahe yliong kwu-
djoh, ssen-leh yiu nying }du-
'oh ng-lah. 0 Ing-we tsiang-
lse yiu hyii-to nying mao
Ngo-go ming-deo Ise-gyi,
wd, 'Ngd ziu-z Gyi;' yia
we yiu-'oh hj'ii-to nying.
7 Ng-lah t'ing-meng tang-
tsiang z-ken teng tang-
tsiang go sing-sih, feh yiiong
yiao-'oh: ing-we z pih-ding
yiu-go: dsen-z mah-go z-'eo
wa feh-zing tao. 8 Ing-we

71


vII. 24.

MO-K'O.

viii. 12.

cn 'eo 30.

/Mt. 24. 8.

g Mt. 20. 17,
18: 24. 9.
Lk. 21. 12.
I'e. 15.19:10.2.
Mz. 2. 10.

h Mt. 24. 14.

i Mt. 10. 19.
Lk. 12. 11:
21. 14.

j Sd. 2. 4: 4.
8, 31.
k Mi. 7. 6.
Mt. 10. 21:
24. 10.
Lk. 21. 10.

I Mt. 24. 9.
Lk. 21. 17

m Dy. 12. 12.
Mt. 10. 22:
24. 13.
Lk. 21. 19.
Mz. 2. 10.
n Mt. 24. 15.
o Dv. 9. 27:
12. 11.

p Lk. 21. 21.

Keh tu yJ tsse-nsen go

r Lk. 21. 23:
23. 20.

pah-sing teng pah-sing, koh-
veng teng koh-veng, tu we
kong-tang; koh-c'ti tsiang-
lse yiu di-cing, ping-ts'ia
yiu hwong-nyin, teng fen-
Ion.

ky'i-deo.

o "JSTg-lah^ yiiong kwu-
djoh zi: ing-we n}dng-kd we
song ng-lah tao kong-we-li;
lse we-dong-li tang ng-lah:
yi we-leh Ngo, ng-lah pih
iao lih lse tsong-toh teng
wong go min-zin, hao tso
te-tsing peh gyi-lah. 10 Wa-
yiuA foh-ing dao-li pih iao
sin djiin-k'se peh vsen-koh-
go pah-sing t'ing. 11 Gyi-
lah' ka ng-lah, po ng-lah
song ktvun z-'eo, fell yiiong
yii-sin zeo-meng dza-go hao
kong, yia feh yiiong yu-sin
tang-son; t6ng keh-go z-'eo
so s-peh ng-lah go, hao ky'i
kong: ing-we feh-z ng-lah
zi kong go, z-go-? Sing-Ling.

12 Hyiiong-di/,; we ka hyiiong-
di tao si-go di-we, ah-tia ka
ng-ts yia z-ka; ng-no yia
we dong-siu sah do-nying:

13 ping-ts'ia* we-leh Ngo-go
ming-deo, ng-lah we be
cong-nying sd u-su. Dsen-
zm jing-nse tao ti go we teh
kyiu.

14 «Ng-lahn k'en-kyin sin-
cii° D®n-yi-li so wo-go, 'k'o-
u hwe-mih-go tong-si,' lih
lse feh ing-kse lih go di-f6ng,
(doh-go nying ka3 ming-
bah,) keh-tsao^ lse Yiu-t'a
di-fong go nying hao dao
tao ssen-li ky'i: 15 lse oh-
teng go feh kse tseo-loh oh-
li, yia feh kse tseo-tsing-ky'i,
do c'ih oh-li-go tong-si: 16
lse din-deo go }da feh kse
ciin-lse do i-zong. 17 Keh-
go'' z-'eo yiu sing-yiiing teng
ii na go nyii-nying yiu 'o-

s Dy. 9. 2C:
12. i.
Ir. 2. 2.
Mt. 24. 21

se! 18 Ng-lah yiiong tao- j
kao, s-teh ng-lah feh-we lse j
tong-t'in dao-tseo. 19 Ing-
we* lse keh-sing nyih-ts pih-
cling yiu tsse-nasn, ziang
dzong ky'i-ts'u Jing-ming
k'se-bih t'in-di ih-dzih tao
jii-kying, feh-zing yiu-ko,
tsiang-lse yia feh we yiu-go.
20 Ziah-z Cti feh ksen-loh
keh-sing nyih-ts, m-yiu ih-
go nying teh-kyiu: dsen-z
we-leh Gyi-zi so tiao-shtin-
go nying, keh-sing nyih-ts
ksen-loh.

21 " Keh-go* z-'eo, ziah yiu
nying teng ng-lah w6, 'Kyi-
toh lse dong-deo;' 'oh-tsia
'La11, keh-deo:' feh-k'o siang-
sing. 22 Ing-we tsiang-lse
yiu ko Kyi-toh ko sin-cii-
nying" c'ih-lse; yia we tso
ziao-deo teng gyi-z, cii-s-teh
t'iao-shiin-go njdng, ziah-z
hao yiu-'oh, yia we be gyi-
lah yiu- oh. 23 Ng-lah1'
ytiong kwu-djoh: vasn-pah
z-ken, Ngo teng ng-lah yii-
sin wo-go.

21 "Tongw keh-sing nyih-
ts, keh tsse-nsen-go 'eo-deo,
nyih-deo ziu we heh-en,
yiiih-liang feh we fah-lcw6ng,
25 t'in-li-go sing-siu we tih-
loh, t'in-z6ng yiu gyiin-ping
go we yiao-dong. 20 Keh-
go y z-'eo we k'en-kyin
Nying-go Ng-ts, yiu do
gyun-ping teng ytiong-w6,
zo-leh yiiing ka lse. 27 Gyi
ziu we ts'a Gyi-go t'in-s,
dzong di-go zing-deo ih-
dzih tao t'in-go zing-deo ky'i
jii-jih s-fong t'iao-shiin-go
nying.

28 "Ng-lah2 k'en vu-hwd-
lco jti, hao ts'eng ih-go pi-
fong: gyi-go o-ts neng-ky'i-
lse, yih-bsen pao-c'ih-lse, keh
z-'eo ng-lah hyiao-teh '6-

72


XIII. 29.

m6-k'o.

xiv. 12.

Cii 'eo 30. .

a Mt. 24. 34.
Lk. 21. 82.

b S. 102. 26.
Y. 51. 6.
II. 1. 11.

c Y. 40 8

cl Mt. 24. 35.
Sd. 1. 7.

e Mt. 24. 42:
25. 13.

Lk. 12. 40: 21.
34, 36.
Lin. 13. 11.
1 T. 5. .6.

/ .Mt. 24. 45 :
25. 14.
Lk. 19. 12.

! c m i. -i2.
| 4i.

ft Mt. 26. 2.
T.k. 22. 1.

I'e. 11. 55:
i.

t'in siang-gying-de. 29 Z-ka,
ng-lah k'en-kyin yiu keh-
sing z-ken, ziu hao hyiao-
teh Gyi z siang-gying meng-
k'eo de. 30 Ngo® tsing wd
hyiang ng-lah dao, Keh-go
shii-dse, feh we ko-ky'i dzih
teng-tao keh ih-ts'ih z-ken
tu tso-dzing. 31 T'in& teng
di we ko-ky'i: Ngd-gocshih-
wo feh we ko-ky'i.

32 "Dsen-z keh-go nyih-
ts, keh-go z-zing, m-njdng^
h}dao-teh; t'in-zong-go t'in-
s lin Ng-ts yia feh hyiao-
teh; tsih-yiu Vu hyiao-
teh-go.

33 " Ng-lahe yiiong kwu-
dj oh, ytiong kying-sing tao-
kao: ing-we feh hyiao-teh
keh-go z-'eo kyi-z we tao.
84 Nying-go-f Ng-ts tsing-
ziang ih-go nying li-k'se
gyi oh-li c'ih-meng kj''i, p6
gyiin-ping s-peh gyi nu-boh,

kao-dce koh-nying-go
sang-weh: feng-fu kwun-
sneng-go nying ytiong kying-
sing. 35 Sd-yi'7 ng-lah iao
kying-sing: ing-we feh hyiao-
teh Kd-cti soh-go z-'eo we
lse, wa-z yia-kw'a, wa-z
pun-yia-ko, wa-z kyi di-go
z-'eo, .wa-z tsao-t'in-lianor:
SG k'ong-po Gyi hweh-jtin
lse, k'en-kyin ng-lah kw'eng-
joh tih. 37 Ngd teng ng-lah
so wo-go, yia z teng cong-
nying wo, ziu-z, Ytiong
kying-sing."

MK. 14.

YtT-YUIH-TSIH® teng
vu-kao-tsih liang nyih
zin - deo, tsi - s - tsiang teng
doh-shu-nying tang-son dza
hao yiiong kyi-kao k'6 Yise- j
su, sah-diao Gyi. 2 Tsih-z 1
wo, "Feh-k'o Isb tsih-k'eng

Cu 'eo 30.

b Mt. 26. 6.
I'e. 11. 2 12.
1, 3.

Ken Lk. 7. 37.

c Sm. 15. 11.

z-'eo, k'ong-p'o pah-sing iao
nao-z."

3 Yise-su6 lse Pah-da-nyi,
sang da-ni 6- fong go Si-
meng oh-li; Gyi zo-zih-go
z-'eo, yiu ih-go nyii-nying,
do-leh ting hao ting pao-pe
hyiang-yiu tsi-tih-go nytioh-
go 'eh-ts tseo-lse, k'ao-k'se
'eh-ts, tao Ise Gyi deo-zdng.
4 Yiu kyi-go nying sing-li
feh hwun-.hyi, wd, "Keh
hyiang-yiu fi-diao we-leh
soh-go yiin-kwu? 5 Keh
feh-jiin hao ma ssen-jih to
liang nying-ts, feng peh
gytiong-nying." Ziu mao-
iin keh-go nyii-nying. 6 Yise-
su ziu wd, "Ts'ia ze gyi;
ng-lah dza-we s-teh gyi tsen
sing-z? gyi teng Ngd tso-go,
z ih-yiang hao z-ken. 7 Ing-
we0 ng-lah yiu gyiiong-
nying dziang-t'ong do-kd
lse-tong, ze ng-lah soh-go z-
'eo ky'i dse gyi-lah hao,
dsen-z â–  m-yiu Ngd dziang-
t'ong Ise-tong. 8 Gyi z .tsiao
gyi-go iih-liang tso go; z
we-leh Ngd-go song-z yii-
sin djd Ngd-go kyi-sing.
9 Ngd tsing wd hyiang ng-
lah dao, Pin-t'in-'d feh-leng
soh-go'di-fong, z yiu keh-go
foh-ing djiin-k'se-go, yia pill-
ding kdng-tao keh-go nyii-
nying so tso z-ken, hao peh
nying kyi-teh gyi."

10 Jih-nyi'' meng-du eong-
nyiang ih-go, z Kyiid-liah-
go Yiu-da, tseo tao tsi-s-
tsiang di-fdng, iao ma-diao
Yise-su peh gyi-lah. 11 Gyi-
iah ih t'ing-meng ziu hwun-
hyi, mg-hyii do-e'ih nying-
ts peh gyi. Yiu-da ziu zing
kyi-vve hao po Yise-su kao-

/ â–  i â–  12. 17

dae gyi-lah. M.t. 26.17.

I2 Vu-KAO-TSlH-GO"- dco-
nyih, ||sah yii-yiiiliTtsih siao- ! taihVeh° ^ I

rf Mt. 26. 14.
Lk. 22. 3, i.


viI. 24.

MO-K'O.

viii. 12.

CO 'eo 30.

/ Sm 16. 5

g Mt. 26. 20.
Lk. 22. 14.

h S. 41. 9.
I'e. 13. 21.

i Mt. 26. 24.
Lk. 22. 22.

1/ Mt. 26. ZG.
VLk. 22. 19.
|1 K. 11. 23.

yiang - go z-'eo, meng - du
teng Yise-su wo, "Ng iao
ah-lah he soh-go di-fong-''
ky'i be - b®n yli - yiiih - tsih
peh Ng ky'iioh?" 13 Yice-
su ziu ts'a liang-go meng-
. du, teng gyi-lah wo, "Ng-
lah tao dzing-li ky'i, we
p'ong-djoh ih-go nying yiu
ih-bing shti ky'ih-tih; hao
keng-leh gyi ky'i. 14 Tao,
gyi tseo-tsing-go oh-li, hao
teng keh-veng cu-nying-ko
wo, 'Sin-sang wd, Ngo teng
Ngo-go meng-du hao ky'uoh
yii-ytiih-tsih, keh-ksen k'ah-
vdng lse 'ah-li?' 15 Gyi ziu
we p6 pa-shih-hao-liao ih-
ksen do-do leo-teng peh ng-
lah k'en: lse keh-deo ng-
lah hao yii-be." 10 Meng-du
ziu ky'i tseo-tsing dzing,
p'ong-djoh tsing-ziang Yice-
su teng gyi-lah so wo: ziu
yil-be yli-ytiih-tsih.

17 Tao ^ yia-kw'a z- eo,
Yice-su teng .jih-nvi meng-
du dd-kd lse. 18 Gyi-lah zo-
zih ky'tioh-go z-'eo, Yise-su
wo, "Ngo tsing w6 hyiang
ng-lah dao, Ng-lah cong-
nyiang yiu ih-go, ziu-z keh
teng71 Ngo dd-kd ky'iioh-go,
iao ma-diao Ngo." 19 Gyi-
lah ziu iu-meng, ih-go ih-
go meng Gyi; keh ih-go w6,
"Z ngo feh?" keh ih-go wo,
"Z ngo feh?" 20 Yise-su we-
teh gyi-lah, wd, "Z jih-nyi-
go cong--nyiang ih-go, ziu-z
keh teng Ngo dd-kd beng-
te-li 'o-siu go. 21 Nying-go*
Ng-ts nyiin-z iao ky'i, ziang
yiu sia-tih ts-tin Gyi: dsen-
z ma-diao Nying-go Ng-ts
keh-go nying yiu 'o-se! keh-
go nying wa-z,feh sang hao."

22 Gyi-lahJ ky'iioh-go z-'eo,
Yite-su do-leh ping, co'h-foh
| p'ah-k'se, kao-fu gyi-lah, wo,

"Ng-lah hao do-leh ky'tioh:
keh z Ngo-go kvi-sing." 23
Yi do-leh pe-ts, coh-zia, kao-
fu gyi-lah: gyi-lah tu hah-
de. 24 Ping-ts'ia teng gyi-
lah wo, "Keh z Ngo-go
hyiiih, ziu-z sing-iah-go
hyiiih, we-leh hyii-to nying
liu-c'in-lse-go. 25 Ngd tsing
wo hyiang ng-lah dao,
Dzong-kying-yi-'eo Ngo feh
tpae hah bu-dao tsiu, dzih
teng-tao Ngo lse Jing-koh
li hah sing tsiu keh-nyih."

26 Sing-sfc|| ts'ong hao,
gyi-lah7 tseo-c'ih tao Ken-
hen ssen ky'i. 27 Yise-sum
teng gyi-lah wo, "Kyih-
inih yia-tao ng-lah cong-
nying tsiang-lse we-leh Ngo
psen-tih: ing-we yiu sia-tih,
' Ngo" we tang K'en-yiang-
go Nying; yiang ziu we
ssen-k'se.' 28 Dsen-z0 Ngd
weh-ciin-ke ts-'eo, we sin-
jti ng-lah tao Kyiid-li-li
ky'i." 20 Pe-teh*' teng Gyi
wo, " Ziu-z cong-nying we-
leh Ng paen-tih, ngd tsong
feh we z-ka" 30 Yise-
su teng gyi wd, "Ngd wd
hyiang ng dao, Ziu-z kyih-
mih yia-tao, kyi di liang-
tsao ts-zin, ng we ssen-tsao
wo feh nying-teh Ngo." 31
Pe-teh keng-kd gyih-'iih wd,
"Ngd ziu-z ky'iao-leh teng
Ng dd-kd si, yia pih-ding
feh-we feh tsiao-jing Ng."
Cong meng-du yia z-ka wd.

32 Keh-tsao'" gyi-lah tao
ih-t'ah di-fdng kyiao-leh
K'eh-si-mo-nyi: Gyi teng
meng-du wd, "Ngd IcyH tao-
kao, ng-lah zo lse ts'-di."

33 Ziu ta-leh Pe-teh, Ytio-
koh, Iah-'en, dd-kd ky'i: ziu
'o-jun ling-ling-dong, pe-
shong; 34 yi teng gyi-lah
wd, "Ngd-go* sing ting iu-

74


xiv. 35.

M6-£'0.

CU 'eo' 30. !

t I.lc. 22. 41.

v. Lm. 8. 15.
Ky. 4. 6.
v H. 6. 7.

w I'e. 5. 30:
6. 38.

y Mt. 26. 40
Lk. 22. 25.

z Lm. 7. 23.
Ky. 5. 17.

a I'e. 13. 1.

b Mt. 26. 46.
I'e. 18. 1, 2.

c Mt. 26. 47.
Lk. 22. 47.
I'e. 1.8. 3

riie'ng zing-;ts-U si: fig-Mi
hac lse ts'-di, ytiottg kying-
sing."

35 Ziu* tsiiig-ky'i-fcin, boh-
tao di-yiang-li, gyiti-gyiu,
ziah-z k'o-yi go, peh Gyi
min-diao keh-go z-'eo. 86
Gyi wo, "t)o-p'6,w Yu, Ng z
vu-so-peh-neng; tjyiW J$g
min-diao Ngd keh-go pe-t«':
dafeii-z fehto iao ze Ngd-go
cu-i, tsfcfag iao ze Ng^g'o ciij-
i" 37 TSeo-lae. k'en-kyin
Iriehg'-du k w' eng?/-j oh-tih; ziu
teng Pe-teh wo, " Si-melag,
fig kw'eng-joh-ma! Ng feh
nsng-keo kying-sing ih-go
z-zing-ma? ^ Ng4ah yiiong
kyirig-sing, tao-kao; sfien-teh
tfeeo-tsing s-s go di-fong.
Ling-sing2 z daing-nyiin-go,
tsih-z nyiioh-sing no-ziah."

39 Yi ky'i tao-kao, shih-wd
yia z-ka wd-fah. 40 Ciin-
llfe, k'en-kyin gyi-lah yi
kw'efig-j oh-tih: ing-\Ve gyi-
lah iigam-tsing bi-gyiiri;
gyi-kih yia feh hyiao--' t^h
dza hao we-teh Gyi.

41 Di-sam-tsao tseo-lfe,
tefig gyi-llah wd, " Yi-'eo ze
iVf/Xuh ktv'eng-joh, tfciang-
sih. Yi-kying keo-de ; z-'eort
tao-de: Nying-go Ng-ts iab
ka de. 42 Ky'i-he,"6 ah-Jah ytibng
ky'i: ma Ngd go fiyitig
SiaCng-gyitig-de."

43 Tong-z, Gyic tva lae-tih
kdlig-go z-'eo, jih-fiyi irt&lg-
dti cong-nviang ih-go,
hyiao-leh Yiu-da, lte-dfe;
ping-ts'ia hyii-to nying ta-
leh tao teng kweng-ts dzong
tsi-s - tsiang doh-shii - nying
tsiang-lao-go di-fong, teng
Yiu-da dd-kd lse. 44 M&-
diao Gyv-go hying yi-kying
yiii en-'ao peh gyi-lah, wo,
Ngo telig jii ts'ing-cu go,

ziu-z: ng-lah hao k'd gyi,
lao -lao-k 'ao-k'ao ta-leh-ky'i."
45 Gyi ih tao, ziu tseo-tao
Yisfe-su min-zin, wd, " Fu-ts,
Fu-ts;" ziud teng Gyi ts'ing-
cii. 46 Gyi^-lah ziu 'd-siu k'd
Gyi.

47 Bdng-pin lih-tong yiu
ih-go nying bah-c'ih tao Ise,
tssen tsi-s-tsiang-go nu-boh,
sia,h~loh. gyi ih-tsah ng-t6.
48 Yise - sue k'se k'eo, teng
gyi-lah wd, " Ng-lah dza-we
do tao teng kweng-ts tseo-
c'ih lee k'o Ngd, ziang k'd
gyiang-dao ka? 49 Ngd
nyih-nyih lse ding - din >-ti
ng-lah-go cong*nyiang kao-
hytiing; ng-lah fgh k'd Ngd :
dam-z-^ keh-go z-ken z-ka t&o-
fak, shih-wd yiu ing-nyisen."

50 Keh-tsao*7 cong-nying
tu li-k'se Gyi, dao-tseo. 51
Yiu ih-go 'e0'sang, sing-zdng
tsih c'iin-'leh si-mo-pu keng-
dzong Gyi; keh-sing ,y ing-
oing k?d gyi. K diao md-pu, c'ih-poh dao-
tseo-^de.

63 Gyi-lah7' ziu ta-leh
Yije-su tao tsi-s-tsiang-go
wgo-rrwng^Li; corig tsi-s-
tsiang, tsiang-lao, teng doh-
shil-nying, tu jii-jih tao tsi-
s-tsiailg di-ifdng. 54 Pe-teh
jdln-ylin keng-leh Gyi, ckih^
tao tsi-s-tsiang ngo-meng-
li , teng ts'a-nying do-ko zo-
loh, hong ho.

55 Cong1' tsi-s-tsiang teng
djiin kong-we tu zing7' te-
tsi'ng kao Yice-su, iao sah-
diao Gyi, tsih-z zing-feh'-
djoh. 63 .Yiu hyii-to nying
tso kd te-tsing kao Gyi,
dsen-z g'yi-lah-go te-tsing
feh-vu. 67 Yi yiu kyi-go
nyihg lih-ky'i-lse, tso kd te-
tsing kao Gyi, wd, 58 "Ah-

xiv. 58.

C
a 2 S. 20. 9.

e Mt. 26. 56.

Lk. 22. 62.

'/S. 28. 6.
Y. 63. 7—12.
'Lk. 2,2. 37:
24. 44.

:<7 Ip. 19. 13.
S. 88. 8.
'Mk. 14. 27.

h Mt. 26. 57.
Lk. 22. 54.
I'e. 18. 1», 94-

i Mt. 26. 59.
j Sd. 6. 13.

75


XIV. 59.

Cu 'co 30.

Mk. 15. 29.
I l'c. 2. 19.

MO-K'O.

11 -M I. 20. 62.

»n V. 53. 7.
Sd. 8. 32.

n Mt. 20. 63.

o Mt. 10. 27:
24. 30: 25. 33
26. 64.
Lk. 21. 27-
22. 69.
Mz. 1. 7.

p 11». 16. 10.
Y. 50. 6.
Mt. 2fl. 67.
l'e. 19. 3.

r Mt.26.58,09.
Lk. 22. 55.
I'c. 18. 16,17.

« Mt. 26. 71.
Lk. 22. 58.
I-e. 8. 25.

lah t'ing-meng Gyi wo,
' Keh-zo* nying siu so zao
go din, Ngo we hwe-diao
gyi, scen-nyih li-deo tsse ky'i
ih-zo, feh-z nying siu so zao
go.'" 59 Ziu-z ka, gyi-lah-
go te-tsing yia z feh-vu.

00 Tsi-s-tsiang* tong-cong-
nyiang lih-ky'i, meng Yise-
su, wo,. :"Ng ih-kyii'tu feh
we-teh ma?-Gyi-lah tso te-
tsing kao' Ng go z-ken tao-
ti dza-go ? " 01 Yise-sum feh
hyiang, ih-kyii tu feh we-
teh. Tsi-s-tsiang" tsse meng
Gyi, teng Gyi wo, " Ng tao-
ti z Kyi-toh keh-we kse coh-
tsaen Jing-ming-go Ng-ts
feh ? " 62 Yire-su wo, "Ngd
z-go: ng-lah0 tsiang-lre we
k'en-kyin Nying-go Ng-ts
zo lre yiu neng-ken go jing-
siu-pin dzing-leh t'in-li-go
ytiing ka lre."

63 Tsi-s-tsiang c'o-k're zi-
go i-zong, wd, Ah-lah 'o-
yllong bih-go te-tsing?
u4Gjd sih-doh-go shih-wo
ng-lah t'ing-meng-de : ng-
lah i-s dza-go?" Gyi-lah
long-tsong ding Gyi z lca3 si
go. 05 Keh-tsaop yiu-sing
zoen-t'u t'u Gyi, tso Gyi go
nlin - k'ong, gyun-deo k'ao
Gyi, teng Gyi w6, " Ng ts'ia
kong-kdng sin-cii shih-wo."
Keh - sing ts'a - nying yia
dong-siu kwah Gyi.

60 Pe-tehr Ire '6-deo, rning-
dong-li; tsi-s-tsiang ih-go s-
nyii tseo-lre, 67 k'en-kyin
Pe-tch hong ho, ziu ts'ing-
ting k'en-k'en gyi, wo, " Ng
dzong-zin yia z teng No-
sah-leh Yire-su dong-de-go."
08 Gyi feh t.siao-jing, w6,
" Ng so wo, ngo feh hyiao-
teh, yia feh ming-bah." Gyi
tseo-c'ih tao zin-ming-dong,
kyi ziu di-de. 69 Keh* s-nyli

klen-kyin gyi, teng bong-
pin lih-kren-go nying wo,
" Keh-go nying z gyi-lah
tso-de-go." 70 Pe-teh yi feh
tsiao-jing. Ko-lehf ih-zdng,
bong-pin lih-kren-go nying
tsre teng Pe-teh wo, " Ng
jih-dzre z gyi-lah tso-de
nying; ing-we" ng z Kytio-
li-li nying, ng-go k'eo-ing
yia te-go." 71 Keh-tsao Pe-
teh vah zing - do - tsiu, wo,
"Ng-lah so kdng go, keh-go
nying ng6 feh , nying-teh
Gyi." 72 Kyi ziu di-nyi-pin
di-de. Pe-tehv ziu kyi-teh
Yire-suw teng gyi so kong
go shih-w6, " Kyi di liang
tsao ts-zin, ng we aren-tsao
wd feh nying-teh Ngd." Ih
ts'eng-tao, ziu k'oh-de.

MR. 15.

TSAO® t'in-liang, cong
tsi-s-tsiang, tsiang-
lao, doh-shii-nying, teng
djiin kong-we, tu siang-
liang, ziu bo-leh Yire-su, ta-
c'ih-ky'i, ka peh Pe-lah-t.o.

2 Pe-lah-to& meng Gyi,
wo, " Ng z Yiu-t'a nying-go
Wdngfeh?" Yise-su we-teh
gyi, wd, " Ng Avd-djoh-de."
3 Tsi-s-tsiang kao Gyi hyii-
to en-gyin. 4 Pe-lah-toc yi
meng Gyi, wo, "Ng ih-kyii
feh we-teh ma ? Ts'ia-k'en,
gyi-lah yiu to-siao en-gyin
tso te-tsing kao Ng." 5 Dren-
zd Yiae-su dzing-gyiu ih-kyii
feh we-teh: s-teh Pe-lah-to

hyi-gyi-

6 Taoe tsih-k'eng-go nyih-
ts, djdng-djong fong ih-go
vren-nying peh pah-sing, ze
gyi t'ao jii. 7 Yiu/ ih-go
nying kyiao-leh Pd-lah-pd,
teng gyi vii-tong dzao-fren-
go do-kd bo-djii: dzao-fren-

xv.

Cii 'eo 30.

/Mt. 27. 16.
Lk. 23. 19.
I'e. IS. 40.

76


xv. «.

mo-k'o.

xv. 35.

Ctl 'eo 30.

<7 Mt. 27. 20.
Lk. 23. 18.
I'e. 18. 40.
Sd. 3. 14.

h Mt. 27. 26.
I'e. 19. 1, 16.

i Mt. 27. 27.

II''Oh iv6,

wflng-kong-.

j Mt. 27. 32.
Lk. 23. 26.

go z-'eo gyi-lah z sah nying
ko-de. 8 Cong-nying eo-ky'i-
lse gyiu Pe-lah-to, .iao gyi
tsiao-djong katso. 9 Pe-lah-
to we-teh gyi-lah, wo, "Iao
ngo f6ng Yiu-t'a nying-go
W6ng peh ng-lah feh ?"
10 Ing-we hyiao-teh tsi-s-
tsiang z we-leh tu-gyi ka
Gyi zong lse.

11 Dsen-z^ tsi-s-tsiang t'iao-
so cong-nying, neng-s iao
f6ng Pd-lah-pd peh gyi-lah.

12 Pe-lah-to yi we-teh gyi-
lah, wo, " Ka-ni, ng-lah so
wo z Yiu-t'a nying Wong
go, iao ngo dza baen Gyi?"

13 Gyi-lah yi eo-ky'i-lse w6,
"Ting Gyi lse jih-z-kd."

14 Pe-lah-to teng gyi-lah wd,
" Gyi tso soh-go dh z-ken ? "
Gyi-lah yuih-tah eo-ky'i-lse,
wd, " Ting Gyi lse jih-z-ko."

15 Pe-lah-to/l iao en-teh pah-
sing, ziu fdng P6-lah-p6 peh
gyi-lah, yliong pin-ts tang
Yise-su, kao-dse gyi-lah ky'i
ting Gyi lse jih-z-kd.

16 Ping-ting4 ta Yise-su
tao ming-dong-'eo, ziu-z
||kwun-t'ing; eo 'eh-ying-go
ping lse. 17 Ziu do-leh 'ong-
bao peh Gyi c'lin, ts' pin-c'ih
bing-t'in-kwun peh Gyi ta;
18 ziu ts'ing Gyi en, w6, "Yi-
t'a nying-go W6ng, kong-
hyi!" 19 Yi do-leh ih-keng
lu-ken tang Gyi deo, zaen-t'u
t'u gyi, ping-ts'ia gyii-tao
pa Gyi. 20 Kyi-kjdng hyi-
long Gyi, poh-diao 'ong-bao,
dzing-;/yiu peh Gyi c'iin
Zi-go i-zong;ziu t'o-c'ih-ky'i
j iao ting Gyi lse jih-z-ko.
! 21 Yiu?' ih-go Kwu-li-nse
living Si-meng, ziu-z Ud-lih-
sian-da teng Lu-fu-go ah-tia, |
tseo-ko; 2 dzong din-pam-li !
iab-sro: min-ky'iang

gyfps Yise-su-go jih-z-ko.

22 GYT-IjAH7"ziu ta Yise-su
tao Koh-koh-t'a, ften-c'ih-las
ziu-z "kw'u-lu-deo di-fong."
23 Do-leh* yiu meh-yiah '0-
tih-go tsiu peh Gyi hah;
Gyi feh ziu. 24 Ting-zong
jih-z-ko ts-'eo, gyi-lahm dd-
kd feng Gyi i-zdng, ts'eh ts-
meh-den Icen koh-nying
teh-djoh soh-si. 25 Z di ssen11
z-zing, gyi-lah ting Gyi Ise
jih-z-kd. 26 Yiu0 Gyi ze-
ming sia-tih-go diao-ts, wd,
" Yiu-t'a nying-go Wong."

27 Yiiv? liang-go gyiang-
dao teng Gyi dong-de ting
Ise jih-z-kd, ih-go Ise Gyi
jing-siu-pin, ih-go lse Gyi
tsia-siu-pin. 28 Sing-shii ziu
ing-nyiaen, wd, " Gyir z son
vsen-nying dzse-nen."

29 Tseo-ko-gos nying deo
yiao-yiao, sih-doh Gyi, wd,
" 'E!(Ng z we hwe-diao din,
ssen-nyih kong-fu tsse ky'i
gyi hao, 30 ytiong Zi kyiu
Zi, dzong jih-z-kd tseo-loh-
las." 31 Tsi-s-tsiang teng doh-
shii-nying yia z-ka dd-kd
hyi-long, wd, "Gyi z kyiu
bih-nying, feh neng-keo
kyiu Zi. 32 Keh-we Kyi-
toh, Yi-seh-lih-go Wdng,
yin-dzse dzong j.ih-z-kd hao
tseo-loh, s-teh ah-lah k'en-
kyin ziu siang-sing." Tengw
Gyi dong-de ting-ksen-go
nying yia zoh-mo Gyi.

33 Tao-lehv di-loh-go z-
zing, pin-di heh-en, dzih-
tao di kyiu z-zing. 34 Di-
kyiu z-zing', Yise-su do-do
sing-hyiang eo-ky'i-las, wd,
"Yi-lo-yi!â„¢ Yi-lo-yi! lah-
mo sah-bah-da-nyi ? " fasn-
c'ih-lse ziu-z, " Ngd-go Jing-
ming ! Ngd-go Jing-ming!
dza - we ky'i - diao Ngo ? "
35 Yiu bdng-pin lih-ksen-go
nying t'ing-meng wd, " Gyi

Cii 'eo 30.

k Mt. 27. 33.
Lk. 23. 33.
I I'e. 19. 17.

U Mt. 27. 34.

17

-J


XY. 36.

m6-k*o.

XVL 9.

Cii 'eo 30.

?/ Mfc. 27. 48.
I'e. 19. W.

zS. 69. 21.

a Mt. 27. 50.
Lk. 23. 46.
I'c. 1£. 30.
b 2 L. 3. 14.
Mt. 27. 61,
Lk. 23. 45.
c Mt. 27. 54.
Lk. 23. 47.

d Mt. 27. 55.
Lk. 23. 49.
e S. 38.11.

/Lk. 8. 2, 8.

g Mt. 27. 57.

Lk. 23. 60.
I'e. 19. 38.

ft Lk. 2. 26, 38.

i M t. 27.59,60.
Lk. 23. 53.
I'e. 19. 40-42.

j Mt. 12. 40.

z eo Yi-li-iio." 36 Yiuf ih-go
nying peng-ky'i, do-leh hae-
min-hw6, ts'a seng-t'eo-ts,
c'oh Its lu-ken-z6ng, pen2
Gyi hah, wo, " Ts'ia ze Gyi;
peh ah-lah k'en Yi-li-ti6 we
lae fong Gyi loh feh."

37 Yiae-su® do-do sing-
hyiang eo ih-sing, ky'i ziu
don-de. 33 Din-li-go6 mun-
tsiang z6ng-'o lih-k'ae.

39 Gyi° te-min lih-tong-
go pah-tsong, k'en-kyin Gyi
z-ka eo ih-sing lcy'i ziu don-
de, ziu w6, " Keh-go Nying
jih-dza^ z Jing-ming-go Ng-
ts." 40 Yiuf* nyli-nying yiin-
ytin® k'en-ksen: gyi-cong yiu
Meh-da-lah-go M6-li-ti6, wa-
yiu siao Yiio-koh teng Iah-
si-go ah-nyiang M6-li-iid,
teng Sah-lo-mi: 41 ziu-z,
Yice-su lae Kyiio-li-li go z-
'eo, keng-dzong Gyi/ kong-
ing Gyi go: yi yiu hyii-to
bih-go nyii-nying, ziu-z teng
Gyi d6-ko z6ng Yiae-lu-sah-
leng lfB go.

42 Yi-kying^ yia-kw'a, kyi-
jiin z yii-be-nyih, ziu-z en-
sih-nyih zin-deo Iceh-nyih,
43 s6-yi t)"6-li-m6-t'a-go lah-
seh tsso-lae; z ih-we nyi-z-
bu-li-go lcwun, yia/l z siang-
v6ng Jing-ming-go koh; gyi
fong-tten ke kyin Pe-lah-to,

t'ao Yiae-su-go s-siu.

44 Pe -
Yice-su yi-

lah-to hyi-gyi
kying si-de; ziu eo pah
tsong lae, meng gyi, si-leh
dziang-kyiu feh. Kyi-jiin
dzong pah-tsong teh-cii-de,
ziu po s-siu song peh Iah-
sehi

4G Iah-seh} ziu rna si mc-
pu, po s-siu do-loh-lss, yuong
pu ko-hao-ts, en-leh zah-
ngaen zoh-c'ih-lce-go veng7'-
1:: yi fen ih-kw'e zah-deo,
3eh ke veng mecg-k'ec. 17

Cii 'eo 30.

a Mt. 28. 1.
Lk. 24. 1.

re. 20. 1.

b Lk. 23. 56.

c Lk. 24. 1.
I'e. 20. 1.

Met-da-lah-go M6-li-iio,
teng Iah-si-go ah-nyiang
M6-li-iio, tu- k'en-kyin Gyi
en-go di-fong. ,

MR. 16.

O-LEH en-sih-nyih®
Meh-da-lah-go M3-
li-tio, te-ng Yiio-kch-go ah-
nyiang Mo-li-ilo, teng Sah-

10-mi, yii-sin6 ma-leh hyi&ng
liao, iao lae dj6 Gyi. 2Ts'ih-
nyih-goc deo-nyih tsao t'in-
liang, nyih-deo c'ih-ky'i z-
'eo, tao veng-mo lae. 3 Gy lah d6-ko siang-liang, wo,
" Jti we teng ah-lah fcen-ko
veng meng-k'eo keh-kw'e
zah-deo ni?" 4 Deo ih das-
ky'i, ziu k'en-kyin zah-deo
yi-kying faen-ko-de: ing-we
z ting do. 6 Tseo-tsing^
veng-mo-li, k'en-kyin ih-go
'eo-sang so las jing-siu-pin,
c'iin-leh bah-bah i-zong, gyi-
lah ziu kying-hyirc. 0 'Eo-
sang teng gyi-lah® wo, "Feh
yuong kying-hyiee: ng-lah
z lae zing keh ting jih-z-k6
go No-sah-leh Yiae-su: Gyi
z weh-ciin-fe-de, feh lae ts'-
di; ts'ia-k'en en Gyi go di-
fong. 7 Hao ky'i, wo hyiang
meng-du teng Pe-teh dao,
'Gyi sin-jti ng-lah tao Kylio-

11-li ky'i; lae keh-deo ng-lah/
we k'en-kyin Gyi, tsing-
zianq? Gyi teng ng-lah so \o Mt. 26. 32.

ti • < Mk 14 28

w6ko.'' s Gyi-lah kw'a-kw'a j
tseo-c'ih, dzong veng - mo j
peng-leh-ky'i: nyi.ng gw&h- j
gwah-teo hyi-gyi; ih kytf j^811 Me-
tu feh wo hyiang nying-kd I Lie. 24.9.
dao, ing-we gyi-lah z p'6- '
gyu go.

9 Ts'ili-nyin-go deo-nyii;
tsao t'in-liang Yice-su weh-
ciin-laj, sin* yin-c'ih peh
Meh - da -1 ah - go M6 - H - li6

d Lk. 24. 3.
I'e. 20. 11, 12.

e Mt. 28. 5-7.
Lk. 24. 5.

/ Mt. 28. 10.
Sd. 1. 3M3. 31,

i I'c. 20.14, 16.

78


xvi. 10.

Oil 'eo 30.
jLk. 8. 2.

k Lk. 24. 10.
I'e. 20. 18

I Lk. 24. 11.

m Lk. 24. 13

MO-K'O.

xvi. 20.

n Lk. 24. 36.
I'e. 20. 19.
1 K. 15. 5.

k'en; ziu-z yi-zin dzong'gyi
sing-zong ken-c'ih ts'ih-go
kyii. 10 Gyi ziu ky'i t'ong-
cii keh-singft su-djong teng
Yise-su dong-de go eii-kwu,
keh-go z-'eo gyi-lah z pe-
shdng lse-ksen k'oh. 11 Gyi-
lah* ih t'ing-meng Yice-su
z weh-cle, peh gyi k'en-
kyin ko, ziu feh siang-sing.

12 Keh-sing z-ken 'eo-deo,
liang -go1,1 meng-du tao
hyiang-'d ky'i; tseo-lu-go z-
'eo, Yise-su pin-leh koh-
yiang siang - mao yin - c'ih
peh gyi-lah k'en. 13 Gyi-lah
ziu ky'i t'ong-c'ii yii-to-go
meng-du; meng-du yia feh
siang-sing gyi-lah.

14 'Eo-deo,n jih-ih-go
meng - du zo - zih - go z-'eo,«
Yice-su yin-c'ih peh gyi-lah
k'en, tsah-vah gyi-lah feh
siang-sing-igo ngang-sing:
ing-we "gyi-lah feh siang-
sing keh-sing k'en-kyin Gyi
z yi-kying weh-.ciin-lse cii-
kwu-go shih-w6.

15 Ping-ts'ia0 teng gyi-lah
wo, "Ng-lah tao p'u-t'in-'o
ky'i, djiinp foh-ing peh 'en
shii-ksen-z6ng. 16 Siang-
singr ziu si-li go we teh-
kyiu: feh® siang-sing go
we ding ze. 17 Siang-sing
go, keh-sing ziao-deo tu
we keng-dzong gyi-lah:
yiiongJ Ng6-go ming-deo
we ken-c'ih kyii; we14 kong
sing-sin~go t'u-w6; 18 gyi-
lah" siu-li we k'o dz6;
feh-leng hah soh-go doh-go
tong-si, yia feh we song-'se;
wa-yiuâ„¢ en siu lse sang-
bing nying sing-z6ng ziu
Ave djun-yti."

]9 Cfi37 teng gyi-lah kong-
hao, ziu2 be tsih-zong t'in,
zo® lse Jing-ming-go jing-
siu-pin. 20 Meng-du tseo-
c'ih, koh-tao-c'ii djiin-k'se:
Gil pong-dzu gyi-lah, yiiong
so6 keng-dzong gyi-lah go
ziao-deo te-tsing keh-go
dao-li. t)o-meng.

Cii 'eo 30.

0 lit. 2S. 19.
I'e. 15. 10.
p KI. 1. 23.

r I'e. 3. 18, 36.
Sd. 2. 38: 16.
30—32.
Lm. 10. 9.

1 P. 3. 21.

s I'e. 12. 48.

t Lk. 10. 17.
Sd. 6. 16: 8. 7:
16. 18: 19. 12.
u Sd. 2. 4: 10.
46:19. 6.
1 K. 12. 10, 28.
v Lk. 10. 19.
Sd. 28.3, 6.

i«Sd. E. 15,16:
9. 17: 28. 8.
Yk. 5. 14, IE.

y Sd. 1. 2,3,9.
2 Lk. 24. 51.

a S. 110. 1.

Sd. 7. 55.

b Sd. 5. 12:
14. 3.

1 K. 2. 4, 5.
H. 2. 4.

79


i

LU-KYUO DJUN FOH-ING SHU.

CII zin. 5.

a H. 2. 3.

1 P. 5.1,

2 P. 1. IP.
1 I'e. I. 1.
b Mk. 1. 1.
I'e. 15. 27.

o Sd. 11. 4.

d Sd. 1.1.
c I'e. £0. 31.

II Pi da-km eo
" Yice-su
kyiiong-seng
keh nyih,"
tsao ng nyin.
/ftIt. 2. 1.
gl L. 24.10,19.

A Ts. 7. 1:
17. I.

1 W. 9. 4.

2 W. 20. 3.
Ip. 1. 1.
Sd. 23. 1:
10.

Fl. 3. 0.

i 1 L. 24. 19.
2L. 8. 14:31.2.

7 IT. J. 6.

fc Ci 30. 1, 8.
1 S. 2. 28.

1 I/. 23. 13-

2 I;. 29. 11.

i Lv. 10. 17.
m Mz. 8. 3, 4.

KYI-JUN yiu hyii-to
nying tang-son tsiang
ah-lah cong-nyiang s6 tso-
c'ili-lse z-ken sia lse shli-li,
2 za tsiao djtin-dao go nying
dzong ky'i-deo& ts'ing-ngaen
lc'en-kyin-ko djiin-loh peh
ah-lah; 3 ngo yia kyi-kying
dzong-deo-ts-vi long-tsong
ts-si dz6-ko, siang a-ts'-ju"
sia-c'ih-lse peh ng, Di-o-fi-
lod da-jing; 4 s-tehc ng hao
hyiao-teh sd 'dh-ko-go clao-
li z ky'uoh-jih-go.

5 || Hyi-lih^ tso Yiu-t'a
koh-wong z-'eo, iTo-pi-tidf
keh-psen yiu ih-we tsi-s
kyiao - leh Sah - kyiid - li - tid;
gyi-go ts'i-ts z T)6-leng-go
'eo-dse, kyiao-leh Yi-li-sd-
pah. 6 Keh liang-we he Jmg-
ming-go min-zin zh tsing-

dzih-go; yiang-yiang tsiao
Cii-go lih-fah teng li-nyi tso-
n}dng, m-kao hao p'i-bing.

7 Gyi-lah m-teh ng-nd, ing-
we Yi-li-so-pah feh we sang,
ping-ts'ia keh liang-go nying
nyin-kyi lao-cle.

8 Sah-kyud-li-lid, tsiao gyi

a-psen-go* ts'-jil, lse Jing-

ming min-zin bsen tsi-s-go

z-ken ; 9 i tsi-s-go kwe-kyii,

ts'iu-ts'in ts'iu-djoh gyi tseo-

tsing7 Cti-go din-li ky'i siaofc

hyiang. 10 Siao hyiang z-'eo

cong pah-sing lse* nga-deo"1

tao-kao. 11 Cli-go t'in-s yin-

c'ih-lse, lih Ise hyiang-dsen-
go?1, jing-siu-pin. 12 Sah-
kyiio-li-tio ih k'en-kyin,0 ziu
ling-ling-dong p'o-ky'i-lse de.

13 T'in-s teng gyi wd.
" Sah-kyuo-li-tid, feh ytiong
p'o: ing-we ng-go tao-kao
yi-kying t'ing-meng-de, ng-
go ts'i-ts Yi-ii-so-pah we
sang ih-go ng-ts, hao c'ii gyi
dning-z*' Iah-'en. 14 Ng-zi
we hwun-hyi, kw'a-loh: we-
leh gyi sang-c'ih, hyti-to''
nying yia we hwun-hyL
15 Ing-we lae Cti-go min-zin
gyi we son do; lao-tsiii8
siao-tsiu tu feh hah ; dzong*
nyiang-go t'se-li, Sing-Ling
ziu-leh mun-tsoh. 16 Gyi we
s-teh Yi-seh-lih nying hyii-
to kwe-voh Cti, gyi-lah-go
Jing-ming. 17 GyiM tsiang-
lse yiu Yi-li-iid-go sing-dzing
teng neng-ken, tseo las Cii-
go min-zin; s-teh tso ah-tia-
go sing we se-sih ng-nd, s-teh
be-nyih-go we voh tsing-
dzih nying-go ts'ong-ming;
we-1 eh Cii yii - be ih - psen
pah-sing."

18 Sah-kyiid-li-iid teng
t'in-s w6, " Ngd-ziu nyin-
kyi do, ts'i-ts yia lao-de;
ngo dza hao hyiao-teh yiu
keh-go z-ken ?" 19T'in-s we-
teh gyi, wd, " Ngow z Kyiid-
pah-lih, lih2' lse Jing-ming-
go min-zin, vong-ts'a teng
ng kong, iao t'ong-cti ng
keh-go hao sing-sih. 20 Yin-

80


i. 21,

lu-kytr6.

dzse ng iao tso o-ts, feh-we
kong, ih-dzih tao keh-sing
z-ken tso-dzing; ing-we ng
feh siang-sing ngo-go shih-
w6; z-'eo ih-tao pih-ding
ing-nyisen."

21 Pah-sing teng-'eo Sah-
ky iio - li - iio, hyi - gyi gyi
dziang-kyiu tsen-koh lse din-
li. 2- Kyi-jiin c'ih-lse, feh
neng-keo teng gyi-lah kong;
gyi-lah ziu hyiao-teh g}d lse
din-li yiu hyin-ling k'en-
kyin ko: gyi tsih we teng
gyi-lah tsong siu-shii, tso-
leh 6-ts de.

23 Gyi baen2 tsi-s tsih-veng
go nyih-ts yi-kying ling-
mun, ziu kyii oh-li ky'i.
21 Ko-leh keh-sing nyih-ts,
gyi-go ts'i-ts, Yi-li-s6-pah
yiu sing-yiiing, ziu ing-
dzong ng-ko ytiih, \v6, 26
" Cii dse ng6 ka hao, yin-
dzse we tsiao-kwu ngd, ka-
diao® ng6 lse nying-ko rnin-
zin go wong-k'ong."

20 Tao di-loh-ko yiiih, t'in<-
s KyiiG-pah-lih vong Jing-
ming ts'a tao Ky tio-li-li sang
ih-go dzing-li kviao-leh N6-
sah-ieh, 27 ky'i kyin ih-we
dong-nyii, ziu-z hyii6 peh
Da-bih keh-ko-go nying
kyiao-leh Iah-seh; dong-nyii
ming-z 1VI6 -li-iiO. 28 T'in-
s tseo-tsing, teng gyi wo,
"Tdi-djohc eng-we go nyii- j
nying, kong-hyi! Ci\d teng '
ng do-ko Ise-tong; nyii- |
nying cong-nyiang ng ting j
yiu foh-ky'i." 29 MO-li-tio
k'en-kyin, we-leh gyi-go
shih-wo sing-lie kying-hyise,
ts'eng-ts'eng keh-go ts'ing-
en sbih-wd /,ao-ti dza i-s?

:i0 T'i.o- s teng gyi wo,
"Mo-li-iio, feh yiiong p'6;
ng lse Jing-ming-go min-zin
teh-djoh eng-c'ong; 31 ng^

tsiang-lse yiu sing-ytiing
sang ng-ts, hao c'ii Gyi
ming-zf Yize-su. 32 Gyi
tsiang-lse we ting do, we
ts'ing-hwu zh ting kao Jing-
ming-go Ng-ts: Gyi' tsu-
tsong Da-bih-go zo-we, Cii
Jing-ming we s-peh Gyi.
33 Gyi?' we tso Yii6-koh keh-
dzoh-go W6ng tao shii-shii-
dse-das; Gyi-go koh-lcd vu
gyiiong-dzing."

34 Mo-li-iio teng t'in-s
wo, "Ng6 wa feh-zing c'ih-
ko, dza-we yiu keh-go z-ken
ni ? " 35 T'in-s we-teh gyi,
wo, " Sing-Ling*1 we ling-
djoh ng, keh ting kao Jing-
ming-go neng-ken we tso-
ing ng: s6-yi so sang keh-
we sing-jiin go Siao-nying,
we ts'ing-hwu z Jing-ming-
go' Ng-ts. 36 Ping-ts'ia ng-
go ts'ing-kyiin Yi-li-so-pah,
nyin-kyi lao-de, gyi yia yiu
sing-ytiing; ih-hyiang wo
gyi feh we sang, yin-dzse yiu
loh-ko yiiih de. 37 Ing-we
Jing-mingm m-yiu ih-kyii
shih-w6 z m-teh nen^-ken-

go"

38 Mo-li-iid wd, " Ngd z
Cii-go s-nyii; dsen-nyiin
tsiao ng-go shih-w6 teng ngd
tso-dzing." T'in-s ziu li-k'se
gyi ky'i.

39 Keh-go z-'eo, M6-li-ii6
lcAv'a-kw'a dong-sing tao
Yiu-t'a" sang, ssen-li ih-go
dzing-li ky'i; 40 tseo-tsing
Sah-kyiio-li-iio oh-li, ts'ing
Yi-li-so-pah en. 41 Yi-li-s.6-
pah ih t'ing-meng M6-li-iid
ts'ing gyi en, siao-nying Ise
t'se-li ziu t'iao-ky'i-lse: Yi-li-
s6-pah Sing-Ling ziu-leh
mun-tsoh, 42 ziu do -c]o sing-
hyiang w6, "Nyii-nying0
cong-nyiang ng z kse coh-
tssen go; ng t'se-li so sanfl'

i. 42.

Oil zin 6.

g Lk, 2. 21.

h Mk. 6. 7.

i 2 S. 7.11,12.
S. 132. 11.
Y. 9. C. 7:
20. 5.
YI. 23. 5.
Mz. 3. 7.
j 1 L. 22. 10.
S 45. 0: 89.
36, 37.
Dy. 2. 44: 7.
14, 27.
Op. 21.
Mi. 4. 7.
I'e. 12. 34.
II. 1. 8.

k Mt, 1. 20.

I Mt. 14. 33:
26. 63, C4.
Mk. 1. 1.
I'e. 1. 34:
20. 31.
Sd. 8. 37.
Lr/i. 1. 4,

m Ts. 18. 14.
Ip. 42. 2.
YI. 32. 17.
Sk. 8. 6.
Mt. 19. 26.
Mk. 10. 27.
Lk. 18. 27.
Lrn. 4. 21.

11 Is. 21. 011.

o Z. 5. 24.
Lk. 1. 28.

81


L 43.

Cu zin B.

lu-kyu6.

n 'Oh wo,

Nr siang-sing
Cu-go shih-
w6 yiu yiao-
nyiaan, tao yiu
foh-ky'i.

p 1 S. 2. L
S. 34. 2, 3:
35. 9.
Hp. 3. IS.

r 1. S. 1. 11.
S. 138. 6.

« Ts. 30. 13.
Ml. 3. 12.
Lk. 11. 27.

t S. 71. 19:
126. 2, 3.
u S. 111. 9.

v Ts. J7. 7.
O. 20. 6.
S. 103. 17, 18.
w S. 98. 1:
118. 15.
Y. 40. 10: 51.
9: 52. 10.
V S. 33. 10.
1 P. 5. 5.
z 1 e. 2. 7, 8.
Ip. 12. 18, 19,
21.

a Ip. 5. 11.
S. 113. 7.

6 1 S. 2. 5.
S 34. 10.

c S. 98. 3.
YI. 31. 3.

d Ts. 17. 19.
S. 132. 11.
Ky. 3. 16.

go yia z kse coh-tssen go.

43 Ngo dza-we yiu ka hao-
c'il, ng6 Oii-go an-nyiang
we tao ngo di-f6ng lae?

44 Ing-we ng ts'ing-en go
sing-ing ih-tsing ng6 ng-to,
siao-nying lae ngo t'ae-li ziu
hwun-hwun-hyi-hyi t'iao-
ky'i-la3. 45 || Ng siang-sing,
z yiu foh-ky'i; ing-we Cti
teng ng kong-go pih-ding
ing-nyiaen."

46 Mo-li-iio wo,

"Ngd-gop sing tseng-
kying Cli z do; 47 ng6-go
ling.-weng dz,'.e-ii ngo Kyiu-
cii Jing-ming hwun-hwun-
hyi-hyi. 48 Ing-we Ciir k'en-
kwu Gyi ti-vi-go s-nyii
dzong-kying yi-'eo shii-shii-
dae-dce tu we ts'ing-tsa*.n-s'
ngd yiu foh-ky'i. 40 Ing-we
Keh-we yiu neng-ken go z
we-leh ng6 tso-c'ih do1 z-ken:
Gyi-go" ming-deo z sing-
jlin-go. so P o-gyii Gyi go,
Cuv we ae-lin gyi-lah tao
shii-shii-dse-dse. 51 Gyi-gow'
siu-kwang hyin-c'ih do lih-
dao; sing-li'' kyiao-ngao go
nying ken gyi sam. 52 Yiu*
gylin-ping go, dzong gyi zo-
we kong gyi loh: ti-vi-go®
nying, kyli gyi zong. 53 Du-
kyi-go& nying, s hao tong-si
peh gyi ky'tioh-pao; fu-tsoh-
go nying, peh gyi k'ong-
siu kyti-ky'i. 54 55 Cilc kyi-
nyiaen s6 ing-hyti Uo-pah-
lah-hen teng gyi ts-seng go
eng-we tao shii-shii-dae-dae,
tsing-ziangd teng ah-lah tsu-
tsomg s6 wo go: so-yi vu-dzu
Gyi-go nu-boh Yi-seh-lih."

56 M6-li-ti6 teng Yi-li-so-
pah da-iah deng-leh sasn-lco
yiiih, 'eo-deo lcyii oh-li ky'i.

57 Yi-li-so-pah seng-ts'aen
nyih.-ts .ih-tao, ziu sang-c'ih
ng-ts lae. 58 Ling-s6 teng

ts'ing-kytin t'ing-meng Cti
s do eng-we peh gyi, s6-yi
dd-k6 hwun-hvi.

59 Taoc di-pah nyih, gyi-
lah lse teng siao-nying 'ang
tsiu-keh-li, tang-tsiang tsiao
gyi ah-tia ming-z e'ii gyi
Sah-kyiio-li-iio. 00 Gyi ah-
nyiang wo, " Feh-z ka: iao-f
c'ii gyi Iah-'en." 01 Gyi-lah
wo, " Ng - go ts'i ng - ky tin
cong - nyiang m - n}'ing e'ii
keh-go ming-z." 02 Gyi-lah
ziu tsong - tsong siu - shii,
meng gyi ah-tia iao c'ii gyi
soh-go ming-z. 03 Gyi ah-
tia iao ih-kw'e feng-psen, ziu
sia-c'ih-lse, wo, "Gyi-go17
ming-z z Iah-'en." Gyi-lah
tu hyi-gyi.

64 Sah-kyuo-li-ud'1 cii-po
teng zih~deo lih-k'eh k'se-
k'se; ziu kong-ky'i-lse, coh-
tssen Jing-ming. 05 Cong
ling-so tu p'6-gyii: ping-ts'ia
las Yiu-t'a'; sam-li koh-tao-
c'ii keh-sing z-ken tu djiin-
k'se. 00 Vasn-pah t'ing-meng
go tu tsiang' keh-sing z-ken
kyi-leh sing-li, w6, " Keh-go
siao-nying tsiang-lae we dza-
go!" Ping-ts'ia Cii-gofc siu
z teng gyi do-ko lse-kaen.

07 Gyi ah-tia Sah-kyiio-li-
u6 Sing-Ling7 ziu-leh m'un-
tsoh, ziu kong sin-cti shih-
w6, w6,

68" Ksem coh-tsam Cti Yi-
seh-lih-go Jing-ming; ing-
we Gyi" z k'en-kwu c'ii-joh
Zi-go pall-sing, 09 lse Gyi
nu-boh Da-bih keh-ko we-
leh ah-lah jti-ky'i ih-tsah°
kyiu-sing-go koh; 70 (tsiao2'
Cu t'oh keh-sing dzong k'se-
bih yi-las sing-jiin sin-cti-
nying sd wo-go;) 71 hao kyiu
ah-lah t'eh-c'ih dziu-dih,
teng long-tsong u-su ah-lah
go siu-li. 72 Keh z Cu s

i. 72.

Cii zin 6.

c Ts. 17- 12.
Lw XI. 8.

/ Lk. i. :a.

a Lk. i. 13.

h Lk. 1. 20.

i I.k. i: 39.

j Lk. 2. 19,51.

fcTs. 39.2.
S. 80. 17: 69.
21.

Sd. 11. 21.
I Ir. 2. 28.

ml W. 1. 48.
S. 41. 13:72.
18:100. 48.

n C. 3. 16:

4. 31.

5. 111. 9.
Lk. 7.10.

o S. 132. 17.

p S. 72. 12.
YI. 23. G, 6.
Dy. 9. 24.
Sd. 3. 21.
Lm. 1. 2.


I. 73.

LU-KYUO.

ii. 16.

Cii ziri 5.

r Lv. 26. 42.
S. 98. 3:105.
8 , 9:106. 45.
Ys. 16. 60.
Lit. 1. 54.
s Ts. 12. 3: 17.
4: 22. 16, 17.
H. 6. 13, 17.

1 Yf. 4. 24.

2 T. 2. 13.
Dt. 2. 12.

1 F. 1. 15.

2 P. 1. 4.

u Yl. 32.39,40.
»Lin. 6.18, 22.
H. 9. 14.

iv V. 40. 3.
Ml.. 3. 1: 4.
•Mt. 11. 10.
LU. 1. 17.

y Mk. 1. 4.

Lk. 3. 3.

|| Peng-veng-
go z-ngcen
yiu-teh u-sen
foen Ts'6-
hong; k'en.
Y. 11. 1.
Sk. 3. 8: 6. 12.
zMs. 24. 17.
Ml. 4. 2.
a Y.' 9. 2.
Mt. 4. 16.
Sd. 26. 18.
b Lk. 2. 40.

i! KE-sah,
ziu-z Lo-mo
wong-ti-go
koh-'ao.

a Sd. 5. 37.

b Mt. 1. 6-16.

Lk. 1, 27.

c Mt. 1,18.
Lk. 1. 27.

eng-we peh ah-lah tsu-
tsong, kyi-nyisen'' Gyi sing-
jiin-go iah; 73 ziu-z's' teng
ah-lah tsu-tsong Uo-pah-
lah-hen so vah-go tsiu, 74 s-
peh ah-lah, t'eh-e'ih dziu-
dih-go siu-li; 75 lse Cii-go
min-zin, yiiong sing-jiin'
teng kong-yi. go 'ang-ts ih-
sang ih-si" fong-tsen voh-zu
Gyi.

76." Ng lteh-go siao-nying
we ts'ing-hwu z ting kao
Jing-ming-go sin-cii-nying:
/ing-we ng,w iao tseo ke Cti-
go min-zin be-baen Gyi-go
lu-dzing; 77 peh Gyi pah-
sing hao hyiao-teh kyiu-go
fdrig-fah, ziu-z ah-lah Jing-
ming yiiong dz-pe so-min2/
gyi-lah ze. 78 Ky'ii-leh Gyi
dz-pe, s-teh || keh cih-ky'i-
goz Nyih-kwong dzong zong-
deo ling-djoh ah-lah; 79tsiao-
djoh® deng lse heh-en teng
ing-s-go nying, ling ah-lah
kyiah tseo bing-en-go lu."

80 Siao - nying 6 tsiang -
da-ky'i-lse, ling-sing yia
dzin-dzin ko-ts'eo; deng lae
kw'ong-ise, ih-dzih tao hyin-
c'ih peh Yi-seh-lih pah-sing
go nyih-ts.

Ut- 2>

KEH-GO z-'eo, !|Kse-sah
tJo - kwu - z - toh yiu
z6ng-yti loh-lse, feng-fa t'in-
'6-nying t'ong zao a-wu-
ts'ah. 2 (Kyii-li-nyiu tso Jti-
li-iio tsong-toh z-'eo, keh a-
wu - ts'ah® kong-kong zao
ky'i-deo.) 3 Koh-nying ziu
tao zi-go peng-dzing, long-
tsong zong ts'ah ky'i. 4 5 lah-
seh6 z Da-bih dzoh-li keh-
p'a nying, so-yi ta gyi so
p'ing-ding goc ts'i-ts Mo-li-
u6, z yi-kying yiu sing-

3riiing, do-ko dzong Kyii6-
li-li No-sah-leh dzing-li, zong
Yiu-t'a, taod Da-bih-goc
dzing-li kyiao-leh Pah-li-
'eng, zong ts'ah ky'i.

6 Gyi-lah deng lae keh-
deo, Mo-li-tid sang-ts'sen
nyih-ts tao-de: 7 ziu/ sang-
c'ih deo-ih-go Ng-ts, pu ko-
hao, peh Gyi kw'eng-lse
|| rno-zao-li; ing-we k'ah-
dzaen m-c'ii hao deng.

8 Keh di-fong yiu k'en-
viang-go nying, yia-li lae
t'in-nga kwu-djoh gyi-lah
yiang. 9 Hweh-jiin Cii-go
t'in-s lih lae gyi-lah min-zin,
Cii-go ytiong-wo don-ky'iin
tsiao-djoh gyi-lah: gyi-lahff
ziu 'o-jiin p'6-gyti. 10 T'in-
s teng gyi'-lah wo, "Feh
yiiong p'd: rigo lse t'ong-cii
ng-lah do hwun-hyi-go sing-
sih, z kwsen-djoh cong/l pah-
sing go. 11 Kyih-mih lae
Da-bih go dzing-li yiu ih-
we 'Kyiu.-cii*- we-lehJ ng-lah
sang-c'ih' lac, ziu-z Cii* Kyi-
toh. 13 Wa-yiu keh-go bing-
kyii peh ng-lah: ng-lah we
k'en-kyin ih-go siao-nying
yiu pu ko-tih, kw'eng Ise
mo-zao-li." 13 Hweh-jiinyiu
hyii-to t'in-li-go* ping-tsiang
teng keh-we t'in-s d6-ko
tssen - me Jing - ming, wd,
14 " ting kao Vin yiu
yiiong-wd'1 kwe peh Jing-
ming; lse di-*o yiu0 t'a-bing;
lai nying - g° eong - nyiang
yiu1' eng-we."

15 Keh-sing fc'in-s li-k'se
gyi-lah, sing-zong t'in; k'en-
yiang-go nying ziu d6-k6
wo, " Ah-lah hao tao Pah-li-
'eng ky'i, k'en Cii t'ong-cii
ah-lah keh-go z-ken." 16 Gyi-
lah ziu kw'a-kw'a ky'i; Ico-
j'iin zing-djoh j\lo-li-lio teng
lah-soh, wa-yiu Siao-nying

Cu zin 4.

d Mi. 6. 2.
e 1. S. 16.1, 4.
I'e. 7. 42.

/ Mt. 1. 25.

II 'Oh wd, rat-
voi/g-Yi.

q Lk. 1. 12.

h Ts.-12. 3;
Mt. 28. 19.
Lk. 2. 31, 32:
24. 47.
Kl. 1. 23.
i Mt. 1. 21.
j Y. 9. 6.
k Mt. 1. 16:
16. 16.
Lk. 1. 43.
Sd. 2. 36:
10. 36.
Fl, 2. 11.

1 Ts. 28.12: 32.
1. 2.

S. 103. 20. 21:
148. 2.
Dy. 7. 10.
H. 1. 14.
Mz. 5. II.
m Lk. 19.
Yf. 3. 10.
Mz. 5. 13.
n Yf. 1. 6:
3. 21.

0 Y. 57. 19.'
Lk. 1. 79:
Lm. 5. 1.
Yf. 2. 17.
Kl. 1. 20.

p I'e. 3. 10.
Yf. 2. 4. 7.

2 T. 2. 10.

1 I'e. 4. 10.

38.


ii. it.

Cii 1.

LU-KYUO.

r Ts. 37
Lfe. 1. 6
2.. 51.

s Ts. 17.12.
Lv. 12. 3.
Lie. 1. 59.

t Mt. 1. 21, 25.
Lk. 1. 31.

u Lv. 12. 2-8.

v 0. 13. 2: 22.
29: 34. 19.
Ms. 3. 13: 8.
17:18. 15.

iv Lv. 12. 6, 8.

V Mk. 15. 43.
Lk. i 38.
2 Y. 40. 1.

a Mt. 4. 1.

kw'eng lse mo-zao-li. 17 Ih
k'en-kyin ziu tsiang t'in-s
kong - tao . Siao - nying so
t'ong-cii gyi-lah go shih-wo,
dziang-si wo-c'ih-lse. lsYam-
pah t'ing-meng go tu hyi-
gvi k'©n-yiang-go nying s6
kdng-go shih-wo. 19 M6-li-
ia6r p6 keh ih-ts'ih z-ken
dzeng lse aing-li, peh-djong
s-ts'eng. 20 K'en-yiang-go
nying kyu-ky'i; we-leh s6
t'ing-meng so k'en-kyin ih-
ts'ih z-ken, tsing-ziang t'in-
s t'ong-cii gyi-lah ka, tssen-
me kwe yiiong-wo peh Jing-
ming.

21 Tao-leh8 di-pah nyih,
peb. Siao-nying ziu tsiu-keh-
li z-'eo, Gyi-gof ming-z c'ii
Yur,-scr: ziu-z feh-zing yiu
aing-yiiing ts-zin, t'in-s so
c'ii peh Gyi-go.

22 Tsiaom Mo-si lih-fah,
gyi-lah kyih-zing-go nyih-
ts 37i-kying mun-de, ziu bao
Gyi tao Yise-lu-sah-leng iao
hyin-z6ng peh Cti; 23 tsiao
Cli lih-fah so sia-tih, Y sen-
pah1' deo-sang-go nen iao
son tseng-ky'i peh Cii; 24
wa-yiu iao by in tsi-veh,
tsiao Cu-go lih-fah s6 wo,
"'Oh-tsia10 ih-te psen-kyiu,
'dh-tsia liang-tsah siao beh-
keh."

25 Lse Yise-lu-sah-leng yiu
ih-go nying, ming-z kyiao-
leh Si-min; tso-nying yi
tsing-dzih yi gyin-sing, z
siang-vdng*/ Yi-seh-lih pah-
sing-go en-wez lse: Sing-
Ling yia ling.-djoh gyi. 2(3
Ping-ts'ia Sing-Ling yi-
kjdng meh-z gyi, feh-zing
si ts-zin, we k'en-kyin Cii-
go Kyi-toh. 27 Si-min dzse-
iia Sing-lumg, tseo-tsing
sing-din-li: Yise-su tia-
nj'iang bao-leh Siao-nying

tseo-tsing-Ise, iao we-leh
Gyi tsiao lih-fah-go kwe-
kyii ka tso; 28 Si-min ziu
tsiang Siao-nying siu-li bao-
ts, coh-tssen Jing-ming, w6,

29 "Cii, yin-dzse tsiao Ng-
go shih-w6, hao6 sih-f6ng
Ng-go nu-boh en-en-weng-
weng ky'u-shii; 30 ing-we
ngo ts'ing-ngsen k'en-kyinc
Ng-go kyiu-sing: 31 ziu-z
Ng laj vsen-koh pah-sing
min-zin s6 shih-lih-go; 32 zd
tsiao-djoh yi-pong nying go
liang-kwong, yi z Ng Yi-
seh-lih5 pah-sing-go yiiong-
wo."

33 Gyi ah-nyiang teng Iah-
seh hyi-gyi keh tin-djoh
Siao-nying s6 k6ng-go shih-
wo. 34 Si-min coh-foh gyi-
Jah, yi teng Gyi ah-nyiang
Mo-li-iio wo, " Keh-go Ng-
ts lih-loh, s-teh Yi-seh-lih
hyti-to nying tih-tao-^ hying-
ky'i, yi tso ih-go ziao-deo
peh? nying-kO psen-poh;
35 s-teh hyii-to nying-go
sing-siang tu lu-c'ih-lse: wa-
yiu pao-kyinA iao c'tin-ko
ng zi-go sing."

30 Yiu ih-we nyii sin-cii-
nying ming-z kyiao-leh t)o-
nd, z U6-sih keh-p'a, Fali-
ne-lih-go non ; nyin-kyi lao-
de; gyi dzong c'ih-ko ts-
'eo, teng dziang-fu d6-k6
deng ts'ih nyin kong-fu:
37 g}d tso kwu-song ny ti-
ny ing iah-lae yiu pah-jih s
nyin; feh li-k'se sing-din,
nyih-yia* kying-zih tao-kao
voh-z Jing-ming. 38 Keh-
go z-'eo tseo-lse, ken-zia Cti;
teng Yise-lu-sah-leng vsen-
pah siang-vong7' joh-ze go
nying kong keh-go Siao-
nying z-ken.

39 Iah-seh teng Md-li-iio
tsiao Cii-go lih-fah yiang-

ii. 39.

Cii zin 4.

A

6Ts. 46. 30.
Fl. 1. 23.

c S. 98. 2.
Y. 52. 10.
Lk. 3. 6.

d Y. 9. 2: 42.
6: 49. 6.
Mt. 4. 16.
Sd. 13. 47:
28. 28.

e Y. 60.1, 2, 3.

/ Y. 8. 14.
O. 14. 9.
Mt. 21. 44.
Lm. 9. 32, 33.

1 IC. 1. 23, 24,

2 K. 2. 16.

1 P. 2. 7, 8.
g Fd. 28. 22.
h S. 42. 10.
I'e. IB. 25.

i Sd. 26. 7.
1 D. 6. 5.

Mk. 15. 43.
Lk. 2. 25:
24. 21.


LU-KYU6.

in. 9.

CP. >o 3.

k Lk. 1. 80:

2. 52.I C. 23. 15,
17: 34. 23.
Lv. 23. 5.
Sill. 10. 1, 10.

Ill Mfc. 7. 28.
Mk. 1. 22.

Lie. 4. 22, 32.
I'e. 7. 15, 40.

n Lk. 0. 46:
18. 36.

o By. 7. 28
Lk. 2. 19.
p 1 8. 2. 26.
Lk. 1. 80:2.40.

I! Oh wd,
nying do-
ky'i-iaj.

yiang tso-hao, kyii Kyiio-li-
li, tao zi-go dzing-M No-sah-
ieh ky'i. 40 Siao-nyingfc
tsiang-da-ky'i-lse, ling-sing
dzin-dzin k6-ts'eo, ts'one'-
rning yia mun-tsoh: ping-
ts'ia Jing-ming-go eng-Ave
ling-dj oh Gyi.

41 Me -nyin,* Yii-yiiih-
tsih z-'eo, Gyi-go do-nying
zong Yise-lu-sah-leng ky'i.
42 Yice-su jih-nyi shii z-'eo,
gyi-lah tsiao tsih-k'eng-go
kwe-kyti zong Yise-lu-sah-
leng: 43 nyih-ts mun-de,
kyii-ky'i z-'eo, Yias-su keh
Siao-nying tcen-koh lse Yise-
lu-sah-leng: Gyi ah-nyiang
teng lah-seh feh teh-cii.
44 Tsih dao-z Gyi lse dong-
de co.ug-nyiang: tseo-leh ih-
nyih-go In, la3 ts'ing-kyiin
teng joh-njdng di-fong zing
Gyi: 46 zing-feh-djoh, ziu
we-ciin Yise-lu-sah-leng, ky'i
zing Gju.

** Ko-leh ssen njdh lse
sing-din-li zing-djoh, zo lse
sin-sang cong-nyiang, ih-
min t'ing, ih-min meng gyi-
lah. 47 T'ing-meng1'1 Gyi go
nying tu hyi-gyi Gyi-go
ts'ong-ming, teng teh-ing-go
ling-ky'iao. 48 Do-nying
k'en-kyin, hyi-gyi: ali-nyiang
teng Gyi w6, " Siao-nying,
dza-we z-ka dse ah-lah? Ng--
g'o ah-tia teng ng6 zing Ng
song-sing." 49 Gyi teng gyi-
lah w6, " Ng-lah dza-we zing
ngo ? ky'i feh hyiao-4eh Ngo
ing-kse liu-sing Yu-go z-
ken? " 50 Teng gyi-lah kong
keh-kyii shih-w6, gyi-lah'1
feh ming-bah.

51 Yise-su ziu d6-k6 kyii
No-sah-leh ky'i, i-jing gyi-
lah. Gyi ah-nyiarig tsiang0
keh ih-ts'ih z-ken dzeng lse
sing-li. 52 Yise-su-gop |j nyin-

kyi do-ky'i-lse. ts'ong-ming
yia to-ky'i-lse; Jing-ming
teng njdng yiiih-fah hwun-
hyi Gyi.

LK. 3.

iE-SAH Di-pi-iiu tso
w6ng-ti di jih ng nyin,
(Peng-tiu Pe-lah-to tso Yiu-
t'a-go tsong-toh, Hyi-iih tso
Kyli6-l.i-li-go vsE-n-wong, gyi
hytiong-di Fi-lih tso Yi-t u-
li-iio teng Deh-lah-k'o-nyi-
di di-fong vsen-wong, Li-
sah-nyih tso TJo-pi-ii-nyi-go
vaen-Av6ng, 2 i)6-n6® teng
Kaviio-fah tao tsi-s-tsiang,)
koh z-'eo Sah-kyiio-li-iio-go
ng-ts Iah-'en lae kw'ong-ise
lse-kaen, O'ing-ming-go shih-
w6 ling-djoh gyi; 3ziuHseo
tao Iah-dsen 'o s-fong, djiin
we-sing-ciin-i go si-li e-
teh zee hao so-inin. 4 Ziu-z
tsiao sin-cii Yi-sse-ii6 shii-li
sia-tih, w6, " Kw'ong -isp/*
jdu nying-go sing-ing eo, avo,
' Ky'i be-baen Cli-go lu, p'u-
dzih Gyi-go ka-dao.' 5 VaeD-
pah sren-ao iao din mun ;
vaen-pah ssen-ling iao gyiiih
ti: w;en-ky'iioh-go di iao siu
dzih; ky'i-ky'iao-go lu ia.o
p'u bing. 6 Yaen-pahc yiu
hyiiih-ky'i go, we k'en-kyin-7
Jing-ming-go kyiu-sing."

7 Iah-'en teng' tseo-c'ih-
lse ziu gyi si-li go cong-
nying av6, " Doh-dzd-go-17
cong-tong! jti ts-ying ng-lah
to-bi tsiang-lse-go 6-Avong?
8 Ng-lah yiiong lcyih avc-
sing-ciin-i-go nying kse kyih
go ko-ts. Yia peli-pih avo,
' U6-pah-lah-hen/l z ah-lah-
go tsu-tsong:' ngo av6 hyiang
ng-lah dao, Ziu-z keh-sing
zah-deo. Jing-ming yia neng-
keo peh gyi tso Uo-pah-lah-
hen-go ts-seng. 9 Fu-deo

OR eo 28.

a T'e. 11. 49.
51: 18. 13.
Sd. 4. 6.

b Mt. 3. 1.
Mk. 1. 4.

c Lk. 1.

d Y. 40. 3.

Mt. 3. 3.
Mk. 1,3.
I'e. 1. 23.

e S. 98. 2.
Y. 52. 10.
Lk. 2. 10.
/ Lk. 2. 3U

g Mt. 3. 7:

23. 33.

h Mt. 3. 8.
I'e. 8. 39.

85


viii. 15.

Gil 'eo 20.

i Mt. 3. 10:
7. 19.

j Sd. 2. 37.

k Lk. 11. 41.
2 K. 8. 14.
Yk. 2. 15, 10.
1 I'e. 3. 17.

I Ml. 21. 32.
Lk. 7. 29.

m Lk. 19. S.

|| 'Oh wo,
M-nao hah
nying-ko.
11 C. 23. 1.
Lv. 19. 11.

|| 'Oh wo,

nyi-'oh-peh-
kyiiih.

o Mt. 3. 11.
Mk. 1. 7, 8.
I'e. 1. 26.
Sd. 1. 5: 13.
25: 19. 4.

p Y. 44. 3.
Ir. 2. 28.
Sd. 2. 4: 11.
15, 16.
r Mt. 3. 12.

is Mt. 13. 30.

lu-kyuO.

Oh wo,
foh-ing

t Mt. 14. 3.
.Mk. 6. 17.

yi-kying fong 1e© jii keng-
deo: vsen-pah1' feh kyih hao
ko-ts go jii, pih-ino tsoh-
diao tiu-leh ho-li."

10 Cong-nying ziu meng
Iah-'en, wo, "Ka-ni ah-lah-'
kje dza tso-fah ? " 11 Gyi we-
teh gvi-kih wo, " Yiufc liang-
gyin i-zong go, hao feng ih-
gyin peh m-teh-go; yiu
ky'iioh-zih go, yia kse z-ka
tso."

12 Yia' yiu siu-zin-liang
nying lse iao ziu si-li,
teng gyi wo, " Sin-sang, ah-
lah kie dza tso-fah ?" 13 Iah-
'en teng gyi-lah wu, "Ngah-
ngam zin-liang feh k'o do."

14 Wa-yiu ping-ting lee
meng g)7i, wo, " Ah-lah kse
dza tso-fah?" I ah-en teng
gyi-lah wo, |i " Feh-k'o bao-
nyiah ; feh - k'o n soh-tso
nying-k6; do-leh meng-veng
zin-liang, kse cti-tsoh."

ir> Pah-sing tu || siang -
vong Kyi-toh Ice, sing-li s-
ts'eng lah'en tao-ti z Kyi-
toh feh: 10 Iah-'en ziu we-
teh cong-nying wo, " Ngo0
yiiong shli teng ng-lah 'ang
si-li: dsen-z yiu Ih-we
neng-ken do-jii ngo go lse-
gyi; ziu-z ka Gyi 'a-ta, ngo
yia feh siang-p'e; Gyi we
yiiong Sing-Ling2' teng ho,
'ang si-li peh ng-lah. 17
Gyi'' siu-li do-leh feng-kyi,
we yiang ken-zing Gyi sa-
dziang-li-go mah : mah,* siu-
tsing Gyi-go ts'ong-li; mah-
nyisen, ytiong feh u go ho
siao-diao." 1S Iah-Xen yi
yiiong hyti-to bih-yiang
ky'tin-hwo shih-wo, djiiri
|| hao sing-sih peh pah-sing
t'ing.

19 Hyi-lih( vaen-wong, we-
leh gyi hyliong-di Fi-lih-go
ts'i-ts Hyi-lo-ti, teng gyi

yiang-yiang s6 tso-ko-go oh-
z, be Iah - 'en tsah - vah ;
20 gyi ziu yi ko-ts'eo ih-
yiang, ziu-z, kwcen Iah-'en
]<"e lao-kfen-li.

21 Pah-sing long-tsong ziu-
ko si-li, Yise-suM si-li
yia ziu-ko tso tao-kao, t'in
ziu k'se-k'se; 22 Sing-Ling
yin - c'ih siang - mao ziang
beh-keh l«i, ling-djoh Gyi:
ping-ts'ia dzong t'in yiuv
sing-ing, wo, "Ng z Ng6
ts'ing-se-gow Ng-ts, Ng6
ting?/ hwun-hyi-go."

23 Yise-su c'ih-dao, nyin-
kyi iah-ke ssen-jih3 shti:
dziu" nying k'en-lse, son
Iah-seh-go ng-ts; Iah-seh z
Hyi-li-go ng-ts; 24 Hyi-li
z Mo-t'ah nc/-ts; Md-t'ah z
Li-vi ng-ts; Li-vi z Mah-
kyi ng-ts; Mah-kyi z Ytio-
n6 ng-ts ; Yuo-no z Iah-seh
ng-ts; 25 Iah-seh z Md-da-
di-iio ng-ts; Mo-da-cli-ilo
z lJ6-mo-z ng-ts; Ud-mo-z
z N6-ong ng-ts; NS-ong z
Yi-z-li ng-ts; Yi-z-li z N6-
kse ng-ts; 20 N6-kai z M6-
iah ng-ts; Md-iah z M6-da-
di-ti6 ng-ts; Md-dci-di-ud
z Si-me ng-ts; Si-me z Iah-
seh ng-ts; Iah-seh z Yiu-da
ng-ts ; 27 Yiu-da z Iah-ti6-
n6 ng-ts; Iah-ud-n6 z Li-
sah ng-ts; Li-sah z S6-lo-
po-pali ng-ts; So-lo^d-pah
z Sah-lah-t'ih ng-ts; Sah-
lah-t'ih z Nyi-li ng-ts; 28
Nyi-li z Mah-kyi ng-ts;
Mah-kyi z "Oo-ting-ts; Uo-
ti z Ko-song ng-ts; Ko-
song z Yi-mo-d6ng ng-ts;
Yi-mo-dong z It-go ng-is;
29 R z Iah-si ng-ts ; I ah-si
z Yi-lih-sah ng-ts; Yi-lih-
scth z Iah-ling ng-is; Iah-
ling z Mo-t'ah ng-ts; M6-
t'ah z Li-vi ng-ts; 30 Li-vi

viii. 33. j

ca 'eo <56.

u Mt. 3. 13.
Mk. 1. 9.
I'e. 1. 32.

v Mt. 3.17:

17. 6.
Mk. 9. 7.
Lk. 9. 35.
2 P. 1. 17.
w Kl. 1. 13.
y Y. 42. 1.

z K'en Ms. 4.
3, 35, 39, 43,
47.

a Mt. 13. 55.
I'e. C. 42.

90


hi. 31.

Cii'eo 26.

LU-KYtJ6.

6 Sk. 12. 12.
« 2 S. 6. 14.
1 L. 3. 6.
d Lt. 4. 18-22
1 L. 2. 10-15.

e Ta. 11. 24,26.

i Ts. 6. 1, 2.

u Lk. 4. 14.

b Mt. 4. 1.
Mk. 1. 12.
Lk. 2. 2f.

/ K'en Ts.
11. 12.

g Ts. 11. 10.
h Ts. 6. 6-82.

z Si-min ng-ts; Si-min
z Yiu-da ng-ts; Yiu-da z
Iali-seli ng-ts; Iah-seh z
Iah-nen ng-ts; Iah-nen z
Yi-li-iio-kying ng-ts; 31 Yi-
li-ild-kying z Mi-li-ud ng-
ts ; Mi-li-ud z Mae-nen ng-
ts ; Mce-nen z Md-dah-t'a
ng-ts; Md-dah-t'a z Nd-
taen& ng-ts; No-tcenc z Da-
bih ng-ts; 32 Da-bihd z Yiae-
si ng-ts; Yice-si z O-pah
ng-is; O-pah z Po-z ng-ts;
Po-z z Sah-meng vg-ts;
Sah-meng z No-jing ng-ts;
33 No-jing z Uo-mi-nd-dah
ng-ts; Ud-mi-no-dah z tJd-
laen ng-ts; Uo-lcen z Yi-z-
leng ng-ts; Yi-z-leng z Fah-
leh-z ng-ts; Fah-leh-z z
Yiu-da ng-ts; 34 Yiu-da z
Yud-kdh ng-ts; Yud-kdh z
Yi-sali ng-ts; Yi-sah z Uo-
pah-lah-hen ng-ts; Uo-pah-
lah-hen6 z T'a-iah ng-ts;
Ta-lah z Nd-ngdh ng-ts;

35 Nd-ngdh z Sah-loh ng-ts;
Sah-loh z Lah-keo ng-ts;
Lah-keo z Fah-leh ng-ts;
Fah-leh z Hyi-pah ng-ts;
Hyt-pali z Sah-lah ng-ts;

36 Sah-lahf z Kae-nen ng-ts;
Kce-nen z Ud-fah-sah ng-ts;
Ud-fali-sahg z Sin-go ng-ts;
Sinh z No-iid ng-ts; No-iid
z Lah-mah ng-ts.; 37 Lah-
mah z Md-t'u-sah-lali ng-ts;
Md-t' u-sah-lah z Yi-ndh ng-
ts; Yi-ndh z Yiid-lih ng-ts;
Yuo-lih z Md-leh-lih ng-ts;
Md-leh-lih z Kae-nen ng-
ts; 38 Kce-nen z Yi-no-z ng-
ts; Yi-no-z z Shih-go ng-ts;
Shih z Ud-tdng ng-ts; Uo-
t6ngi z Jing-ming-go ng-ts.

LK. 4.

YLE-SU, Sing - Ling ®
mun-tsoh, dzong Iah-
daen kyti-Ise, Sing-J^ingb ziu

ling Gyi tao kw'ong-iae: 2 s-
jih nyih kong-fu, be mo-kwe
so s-s. Keh-singc nyih-ts Gyi
ih-tin fell ky'uoh; nyili-ts
mun-de, 'eo-deo du-kyi-de.
3 Mo-kwe teng Gyi wo, "Ng
ziah-z Jing-ming-go Ng-ts,
hao feng-fu keh-ltw'e zah-
deo pin. tso ping." 4 Yiae-su
we-teh g}7i, wd, " Yin sia-
tih, ' Nyingrt weh feh taen-
tsih k'ao-djoh ping; z k'ao-
djoh Jing-ming ih-ts'ih go J
shih-wd.'" j

5 Mo-kwe ling Gyi tao j
kao-kao saen-t>ng, ili-sah-z j
pd t'in-'d vaen-Koh peh Gyi |
k'en, 6 ziu teng Gyi wd, I
" Ngo we p6 keh vaen-koh- '
go gytin-ping teng yiiong- 1
w6 tu s-peh Ng; ing-we
keh® z kao-dae ngd go, ngd
hwun-hyi peh jii, zii/ peh
jii. 7 Ka-ni, Ng ziah k'eng
pa-tao ngd min-zin, long-
tsong hao kwe peh Ng."
8 Yiae-su we-teh gyi, wd,
"||Sah-daen, tseo-ko: ing-we
yiu sia-tih, ' Tong-kae*7 pa
Cii ng-go Jing-ming, doh-
doh voh-z Gyi.'"

9 Mo-kweh ling Gyi tao
Yiae-lu-sah-leng, peh Gyi
lih lae sing-din-go oh-ting,
teng Gyi wd, " Ng ziah-z
Jing-ming-go Ng-ts, hao
dzong ts'-di t'iao-loh-ky'i:
10 ing-we yiu sia-tih, 'Gyi*
we feng-fu Gyi-go t'in-s pao-
wu ng; 11 gyi-lah siu we lae
tong ng, saen-leh ng-go
kyiah bang-djoh zah-deo.'"
12 Yiae-su we-teh gyi, wd,
" Yiu wo, ' Feh-' k'o s-s Cti
ng-go Jing-ming.' "

13 Mo-kwe yiang-yiang s-
wun, ziu dzaen-zfc li-k'ae Gyi.

14 Yi^-su/' dzae-uâ„¢ Sing-
| Ling-go neng-ken, kyii tao

iv. 14. (

-i

Cii'eo 20. j

c C. 34. 28.
1 W. 10. 8.

d Sin. 8. 3.

e I'e. 12. 31:
14. 30.
/ Mz. 13. 2.

|| Ziu-z mo*
kwe ming-z.
g Sm. 6. 13:
10. 20.
1 S. 7. 3.

h Mt. 4. 6.

i S. 91.11.

j Sm. 6. 16.

k I'e. 14. 30.
H. 4. 15.

I Mt. 4. 12.
Mk. 1. 14.
I'c. 4. 43.
m Lk. 4. 1.

87


iv. 15.

LU.-KYUG.

iv. 35.

| w Mt. 13. 57.
I Mk. 6. 4.
I'e. 44.

Kyiio-Ii-li" l^'i: Gyi-go
ming-siiig yiang-k'se s-fong.
15 Lse gyi-lah we-dong-li
kao-hyuing; cong-nying tu
ts'ing-tssen Gyi.

10 Gyi tseo tao No-sah-
leh,° ziu-z Gyi yiang-do go
di-fong: tsiao-djong, en-sih-^
nyihP tseo-tsing we-dong-li;
ziu lih-ky'i, iao doh shii.
17 Yiu sin-cii Yi-sse-tid-go
shii kao-fu Gyk Shti t'sen-
k'a% ziu fsen-tao keh di-fong
ziu-z yiu sia-tih wo, 1S" Cti-
gor Ling z lse ngo sing-
z6ng: ing-we Gyi fu yiu peh
ng6 ky'i djiin foh-ing peh
gyiiong-nying; ts'a ngo ky'i
i song-sing-go nying, djiin
sih-fong peh lo-ky'i go,
ming-liang peh hah-ngsen
go; sih-fong yiu s6ng-'se go
nying peh gyi-lah ky'i;
19 djtin-k'se Cii so siu-liu go
nyin-veng." 20 Yice-su shii
siu-long, kao-fu bsen-z-nying,
ziu zo-loh: we-dong-li-go
cong-nying ngsen-tsing tu
ts'ing-ting k'en Gyi. 21 Gyi
ziu k'se k'eo, teng gyi-lah
wo, " Keh-p'in Shii kyih-
mih lse ng-lah ng-to-li yiu
ing-nyisen."

22 Cong-nying tu teng Gyi
tso te-tsing. hyi-gyi- dzong
Gvi" k'eo-li c'ih-lse go eng-
we shih-wo; ziu w6, " Keh'
lcy'i feh-z Iah-seh-go Ng-
ts ma ?"

"3 Yice-su teng gyi-lah wo,
" Ng-lah tsong we teng Ng6
kong keh-go pi-fong, w6,
' I-sang ky'i i zi:' ah-lah
t'ing-meng Ng lse Kyiio-pah-
nong" vsen-pah tso-go z-ken,
lse Zi-go1' peng-di yia hao
tso."

I 24 Yice-su yi wo, " Ngo
j tsing w6 hyiang ng-lah dao,
j Sin-cii-nying1" Ise zi-go peng-

di, nying-ko feh k'eng tsih-
ziu. 25 Ngo jih-we wo
hyiang ng-lah dao, Yi-li-iio-v
z-'eo, t'in 'en-leh ssen nyin
ling loh-ko ytiih, djiin-di do
hwong-nyin, keh z-'eo lse
Yi-seh-lih di-fong yiu hyii-
to kwu - song nyti - nying:

26 dsen-z Jing-ming feh ts'a
Yi-li-ti6 tao gyi-lah ih-go
nying di-fong ; tsen-tsih ts'd
gyi tao Si-teng, Sah-leh-
da dzing-li, ih-go kwu-
song nyii-nying di-fong ky'i.

27 Wa-yiu sin-ciiz Yi-li-so
z-'eo, Yi-seh-lih di-fong yiu
hyii-to nying sang da-mo-
fong: m-yiu ih-go i ken-
zing; tsih-yiu ih-go Jii-li-
iio nying Nse-msen i ken-
zing."

28 We-dong-li nying t'ing-
meng keh-go shih-wo, tu 'o-
jiin o-wong; 29 ziu ky'i-lse,
ken Gyi c'ih dzing-nga, t'o
taO ssen-ngsen (ziu-z dzing-
ts kyin-ksen-go ssen,) iao t'e
Gyi loh-ky'i. 30 Yise-sua Ise
gyi-lah cong-nyiang tseo-ko,
ziu ky'i-de.

31 YlJE-SUb tseo-loh tao
Kytio-pah-nong, z Kyiio-li-
li ih-go dzing-li; en-sih-nyih
kao-hyiiing gyi-lah. 32 Tuc
hyi-gyi Gyi-go kao-hyiiing:
ing-we Gyi-go dao-li yiu
gy tin-ping.

33 We-cl6ng-lirt yiu ih-go
nying be fell kyih-zing kyii
go ling so vu-tih, do-do sing-
ing eo-ky'i-lse, wo, 34 " H 'E !
No-sah-leh Yite-su, ah-lah
teng Ng yiu soh-go siang-
ken ? Ng Ise djii-mih ah-lah
ma ? Ngoc hyiao-teh Ng z
jti. ziu-z Jing-ming keh-we
Sing-jur/ go." 3r> Yiai-su
tsah-vah gyi, wo, " Feb k'o
hyiang; dzong g}ri-go sing-
zong c'ih-lse." Kyii s-teh

Cu 'co 27.

y 1 W. 17 9:
18. 1.
Ylt. 5. 1"

Z 2 W. 5. 14.

a I'e. 3. 59:
10. 39.

b Mt. 4. 13.
Mk. 1. 21.

c Mt.7. 28, 29.
Mk. 1. 22.

d Mk. 1. 23.

|! 'E ! '6h wo,
Ts'ia 'eo nh-
lah z-de.

e Lk. 4. 41.

f S. 13. IU

Dv. 9. 24.
Lk. 1. 35.

$8


tv. 36.

Cii "eo 27.

LU-KYUO.

g Mfc. 8. 14.
Mk. 1. 29, 30.

h Mt. 8. 16.
Mk. 1. 32.

i Mt. 1. 24:
3. 11.

Mk. 1. 25, 34.
Lk. 4. 34, 35.

k Mk. 1. 35.

i mk-1, 89.

gyi Ire cong-nying min-zin
tih-tao, ziu c'ih-ky'i; gyi
nying 'ao-vu ziu song. 3(3
Cong-nying tu kying-hyise,
clo-ko kdng-lre-k6ng-ky'i wo,
" Keh-z soh-go dao-li! Gyi
yiiong gyiin-ping teng neng-
ken feng-fu feh kyih-zing
go kyli, kyil ziu c'ih Ise."
37 Gyi-go ming-sing ziu
yiang-k'se s-fong.

38 Yice-su ky'i-sing, dzong
we-dong tseo-oih, tseo-tsing*7
Si-meng oh-li. Si-raeng-go
dziang-m nyiah-dzih fah-leh
djong • gyi-lah we-leh gyi Ire
gyiu Yire-su. 89 Yice-su lih
Ise gyi sing-pin, tsah-vah
nyiah-dzih bing: bing ziu
ti'e-de; keh-go nyu-nying
lih-k'eh ky'i-lse, kong-ing
gyi-lah.

40 Nyih-deoft loh-ssen z-
' feh-leng sang soh-go bing,
tu ta tao Yise-su min-zin
Isb: Yise-su ko-tang-ko
en siu i gyi-lah hao- 41
Wa-yiu kyuf dzong hyu-to
nying sing-zong c'ih-lse, eo-
ky'i-lee w6, " Ng z Jing-
ming-go Ng-ts, Kyi-toh."
Yice-sui tsah-vali gyi-lah,
feh hyii k're lt'eo; ing-we
kyii hyiao-teh Gyi z Kyi-
toh.

42 Tao-leh* t'in-liang, Yice-
su tseo-c'ih tao kw'ong-ise
ky'i : cong-nying ky'i zing
Gyi, tseo tao Gyi di-fong,
iao liu-dju Gyi, feh iao Gyi
bih-k'se gyi-lah ky'i. 43 Yise-
su teng gyi-lah avo, " Ngo
Ise bih-go dzing-li yia tong-
kre djtin Jing-koh-go foil-
ing : ing-we Ngo z Ave-leh
keh ts'a-lre-go." 44 Ziu' lse
Kyii6-li-li cong Ave-dong-li
djiin dao-li.

LK 5

YIU"1 hyii-to nying tu
a-long Yise-su di-fong
iao t'ing Jing-ming-go dao-
li, Yiae-su lih-lse Ke'n-nyi-
sah-leh wu-pin: 2 k'en-kyin
liang-tsah jiin lse wu-pin
p'ao-ksen; k'6-ng-go nying
zong jiin ky'i-de, Ise-ksen
gyiang mong. 3 Yiu ih-tsah
jiin z Si-meng-go: Yice-su
t'iao-loh, ts'ing gyi ts'ang
k'se tin; ziu zo-loh, dzong
jiin-li ka kao-hyiiing cong-
nying.^

4 Yice-su kong-hao, ziu
teng Si-meng w6, "Ts'ang
tao sing-sing di-f6ng ky'i:
'o-io.h ng-lah-go mong& hao
k'6 ng." 5 Si-meng Ave-teh
Gyi avo, " Sin-sang, ah-lah
tsing yia lao-loh, m-teh k'o-
djoh: nren-kren i Ng shih-
wd ngo '6-loh mong.5' 6 Gyi-
lah o-loh " " "

ng, mong lao p o-k
yiao-yiao siu, eo bih-tsah
jun-li-go p'ing-ho'-kyi lse
pong-dzu. Gyi-lah ziu Ise;
liang-tsah jun ng tu tsong-
mun, iao dzing-loh de. 8 Si-
meng Pe-teh ih k'en-kyin,
ziu boli-tao Yise-su kyiah-
'o, avo, " Cti, li-k'sec ng6; ngo
z-go ze-nying." 9 Ingt Ave
Si-meng teng gyi long-tsong
de-ho, Ave-leh s6 k'6-djoh-go
ng, tu kying-hyire : 10 Si-
pi-t'a-go ng-ts Yu6-koh Iah-
'en, z teng Sirmeng p'ing-
ho-kyi-go, yia z-ka, Yise-
su teng Si-meng \v6, " Feh
ytiong p'6: dzong-kying-yi-
'eorf ng Ave ky'i ko nying."
11 Gyi-lah jtin ts'ang tao
ngen, yiang-yiang® ky'i-diao,
keng-dzong Yise-su.

12 Yii/ ih-tsao Yire-su Ire
ih-go dzing-li, yiu ih-go

lah-tsing hvii-to
" '7 Ziu

v. 12.

05 'ee 27.

a Mfc. 13. 2.
Mk. 4. 1.

b I'e. 21. 6.

c 2 S. 6. 9.
1 av. 17. is

d M fc. 4. 19.
Mk. 1. 17.

e Mt. 4. 20:
19. 27.
Mk. 1. 18:
10. 28.
Lk. IS. SB.
f Mt. 8. 2.
Mk. 1. 40.

89


13,

LU-KYUO.

v. 33.

en 'eo 27.

<1 Mt. 8. 4.

h Lv. 13. 2:
14. 2.

i Lv. 14. 4, 10,

21 22.

/ Mt. 4. 25.
'Mk. 3. 7.
I'e. C. 2.

£ Mt. 14. L3.
Mk. 6. 46.

I Mt. 9. 2.
Mk. 2. 3.
Sd. 9. 33.

m Mt. 9. 3.
Mk. 1. 0, 7

?i S. 32. 5.
Y. 43. 25.

uying wei:g-sing ,'sang da-
md-fong; ih k'en-kyin Yise-
su, ziu boh-tao, gyiu Gyi,
w3, " Cii, Ng ziah k'eng-go,
neng-keo i ns;d ken-zing."
13 Yice-su sing-c'ih siu, en
gyi, "wo, " Ngo k'eng-go ; ng
hao ken-zing." Da-mo-fong
lih-k'eh t'eng-diao. 14 Yise-
suJ feng-fu gyi feh k'o wo
hyiang nying-ko dao: " tsen-
tsih ky'i pehA tsi-s k'en ih-
k.'en; tsiao1' Mo-si-go ferig-
fu, we-leh ng ken-zing hyin
li-veh, teng gyi-lah tso te-
tsing. "

15 Yise-su-go ming-sing
yii-ko yiang-k'se: yiu/ hyii-
to nyingjii-jih iao t'ing, yi
iao Gyi i gyi-lah-go bing.
10 Yise-sufc ijek-djong bi-ko,
he-kw'ong-ise tso tao-kao.

17 Yiu ih-nyih Gyi lse-ksen
kao-hyuing; yiu Fah-li-sse'
nying teng kyiao-fah-s zo-
ksen, ziu-z dzong Kyiid-li-li
koh hyiang-ts'eng, dzong
Yiu-t'a, teng Yise-lu-sah-leng
lae-go: yiu Cti-go neng-ken
i-hao gyi-lah. 18 Yiu* nying
p'u-psen zong else ih-go fong-
t'a-:n lse, tang-son dse-tsing-
ky'i fong Ise Yise-su min-
zin. 19 We-leh nying to,
djie-tsing go lu zing feh-
djoh; ziu tseo-zdng oh-teng,
ngd-p'in Jtyiao-Jcce-ts, lin
nying lin p'u-psen tiao-loh
cong-nyiang, lse Yise-su min-
asin. 20 Yiai-sn k'en-kyin
gyi-lah-go siang-sing, teng
fong-t'sen wo, ".Ng nying, ng-
go ze so-diao de." 21 Doh-
shii-nyingm teng Fah-li-sse
nying zi u nyi-leng wo, "Keh
kong sih-doh-go shih-wo
zjii? Ziahn feh-z doh-doh
ih-we Jing-ming, jii neng-
keo so-diao ze ni ? " 22 Yise-
su hyiao-teh gyi-lah nyi-

leng, ziu we-teh gyi-]ah, wd,
" Ng-lah dza-we sing-li nyi-
leng? 23 Wa-z wo, Ng-go
ze so-diao: wa-z wo, Ky'i-
lae tseo; 'ah-li ih-yiang
yiiong-yi? 24 Nsen-ksen s-
teh ng-lah hyiao-teh Nying-
go Ng-ts lie shii-ksen-zdrig
yiu so-ze-go gytin-ping, (ziu
teng fong-t'sen nying wd,)
Ngo wd hyiang ng dao, ky'i-
lse, do-leh p'u-psen, kyii oh-
li." 25 Gyi lih-k'eh lse gyi-
lah. min-zin ky'i-lse, do-leh
kw'eng-go tong-si, kyii oh-
li, ts'ing - tssen Jing - ming.
20 Cong-nying tu kying-hyia3
yia ts'ing-tssen Jing-ming;
ping-ts'ia 'o-jiin p'd-gyti, wd,
"Kyih-mih ah-lah yiu hyi-
gyi z-ken k'en-kyin-ko de."

27 Keh-sing0 z-ken 'eo-deo
Yicv-sw tseo-c'ih-ky'i; yiu ih-
go siu-zin-liang nying kyiao-
leh Li-vi zo Ise zin-liang-
vong; Yice-su k'en-k'eri gyi,
ziu teng gyi wd, "Keng-
dzong Ngd." 23 Gyi ziu
yiang-yiang ky'i-diao, ky'i-
sing, keng-dzong Yise-su.

29 Li-vip lse zi oh-li bsen
ih-zih do-ts'se, ts'ing Yise-su:
yiur hyii-to siu-zin-liang
nying teng bih-n}dng dd-kd
zo-zih. 30 Gyi-lah-go doh-
shii-nying teng Fah-li-sse
nying mao-iin Yise-su meng-
du wd, "Ng-lah dza-we
teng siu-zin-liang nying ze-
nying dd-kd ky'iioh, dd-kd
hah ni?" 31 Yise-su we-teh
gyi-lah, wd, K'ong-gyin go®
nying feh iao i-sang, yiu-
bing-go nying iao-gob 32
Ngof lse, feh-z eo tsing-dzih
go nying, z eo ze-nying we-
sing-ciin-i."

33 Gyi-lah teng Yise-su wo,
" Iah-'en-gow meng-du peh-
djong kying-zih, tso tao-kao,

Oil 'eo S7.

1

o Mt. 9. 9.

Mk. 2. 13,11 •

p Mt. 9 10.
Mk. 2. 15.

r Lk. 15. 1.

s Mt. 9. 12.
Mk. 2. 17.
Lk. 19. 10.

{1 D. 1. 15.

u Mt. 9.14.
Mk. 2. IB.

90


v. 34.

LU-KYUO.

vi; 1(1.

Ctl 'eo 27.

v Mt 0. 16, ir.
Mk. 2. 21, 22.

a Sm. 23. 25.
Mt. 12. 1.
Mk. 2. 23.

b C. 20.10:
23. 12: 31. 15:
35. 2.

CIS. 21. 6.

d Lv. 24. 6.

Fah-li-sce nying-go meng-clti
yia z- ka; Ng-go meng-du
ky'lioh, hah; keh z dza-go?"

34 Yice-su teng gyi-lah wo,
"'0 hao-nyih go nying-k'ah,
sing-ldng- wa teng gyi-lah
do-ko lse-tong, nsen-dao hao
eo gyi-lah kying-zih ma?

35 Dsen-z nyih-ts lse-gyi, sing-
long we li-k'se gyi-lah ky'i,
keh-tsao we kying-zih."

30 Yi kong ih-go pi-fong
peli gyi-lah t'ing: " M-yin1'
nying c'o ih-kw'e sing i-
zong, ky'i pu gyiu i-zong;
k'ong-p'd sing-go c'o-k'se
gyiu-go, ping - ts'ia pu ^ tih
keh-kw'e sing-go teng gyiu-
go feh siang-'eh: 37 Yia m-
yiu nymg yiiong gyiu bi-dse
tsi. sing tsiu : k'ong-p'o sing
tsiu'pao-k'se bi-dte, tsiu yia
tao-diao, bi-dce yia wre-diao.
38 Tsong z ytiong sing bi-dse
tsi sing tsiu; liang-yiang tu
pao-djiin-de. 39M-yiu nying
iao tsiu ky lioh-lco, ziu iao
ky'iloh sing tsiu: ing-we
gyi wd, ' Z lao-go hao.' "

Lli 6

FU-KA 0-T8IH di-nyi
nyih 'eo-deo di-ih-go
en-sih-nyih, Yise-sua tseo-ko
mah-din-li; meng-du tsah-
leh -mah-be, siu-li ts'o-ts'o,
ky'tioh. 2 Yiu kyi-go Fah-
li-sse nying teng gyi-lah w6,
Ng-lah dza-we tso en-sih-
nyih6 so feh ing-kse tso go z-
ken ?" 3 Yise-su we-teh gyi-
lah, wd, " Da-bih!! teng gyi
dong-de nying clu-kyi z-'eo,
so tso-go z-ken, ng-lah nsen-
dao m-teh doh-ko ma? 4ziu-
z, tseo-tsing Jing-ming-go
oh-li, do pa-k;en-gorf ping zi
ky'tioh, yi feng peh dong-
de nying; keh-go ping z feh

K'en Lk. 1 ;
14:14.

ing-kse- ky'iioh-go, tsih-yiuc ,
tsi-s hao .ky'tioh." 5 Yice-su \ " u'
yi teng gyi-lah wo, " Nying-1

go-f Ng-ts yia z en-sih-nyih- ({.f.",12-8-

C.. » i— -*>.

c I

c Yi" z ih-go en-sih-nyih, .v Mt.^2. 10.
Yise-su tseo-tsing we-dong
kao-hyiiing: yiu ih-go nying
Ise-ksen,.. gyi jing-tsah siu
fong-de. 7 Doh - shii - nying
teng Feh-li-sse nying en-en
k'en Gyi en-sih-riyih we i
bing feh ; iao zing leo-dpng,
hao kao Gyi zong. 8 Yise-
su hyiao-teh gyi-lah sing-
siang, teng fong-siu go nying
wd, "'Ky'i-lse, lih loe cong-
nyiang." Gyi ziu lih-ky'i-
ke. 9 Yise-su teng gyi-lah
wd, "Ngd iao meng ng-lah
ih-yiang: En-sih-nyih 'ang-
jiin tsoh-oh; kyiu ming
sdng ming; 'ah-li z k'o-yi
go ?" 10 Ziu don-ky'tin k'en-
k'en gyi-lah cong-nying,
teng keh-go nying wo, "Ng-
go siu sing-c'ih-lse." Gyi ziu
sing-c'ih-la;: siuA ziu djun-
yii, ziang bih-tsah ih-yiang.
11 Gyi-lah 'o-jiin fah-gwong;
dd-kd siang-liang dza hao
bam Yise-su.

12 Keh-go z-'eo Yice-su1 * &it. 14.23.
tseo-c'ih tao ssen-li ky'i tao-
kao: djiin 3-ia tao-kao Jing-
ming. 13 Tao-leh t'in-liang,
Gyi' eo Gyi-go meng-du lse;
â–  dz'ong gyi-lah cong-nyiang
t'iao-shiin jih-nyi-go, ts'ing-
hwu gyi-lah z s-du: 14 zia-
z Si-meng, ( ) ue-suk yi c'ii
gyi ming-z Pe-teh,) teng I
gyi hyuong-di En-teh-lih; j
wa-yiu Yiio-koh teng lah- j
'en, F.i-lih teng Pd-to-lo-mse, ;
15 Md-t'a teng To-mo, Ud- j
•leh-fi-go ng-ts Yiid-koh, teng
Si-meng kyiao-leh Ze-lo-ti, I
10 Yiid-koh-go'' hyuong-di rYd

h 1 W. 13: 6.

1 Mt. 10. 1.
'Mk. 3. 13.

k I'e. 1. 42.

9-1


VI. 17.

lit-kyu6.

yl bo.

rn "eo '28.

m Mt. 4. 25.
Mk. 3. 7.

ii Ml. 14. 30.
o irk. 5. 30.
Lk. S. 46.

p Mt. 5. 3:
11. 6.
Yk. 2. 5.

r Y. 65. 1:
65. 13.
Mt. 5. 6.

s Y. (31. 3.
Mt. 6. 4.

t Mt. 5. 11.
1 P. 2. 19: 3.
14: 4. 14.
u I'e. 16. 2.

v Mt. 5. 12.
Sd. 5. 41.
Kl. 1. 24.
Yk. 1. 2.

w Sd. 7. 61.

?/ Co. 0.1.
Yk. 5. 1.
0 Lk. 12. 21.
a Mt. 6.2,5,16.
Lk. 16 25.

b Y. 65. 13.

Yiu-da, wa-yiu Kyii6-liah-go
Yiu-da, ziu-z ma-diao Yice-
su go.

17 Yice-su teng gyi-lah do-
ko tseo-loh seen, lih Ise bing-
di-li: 3riu ih do de meng-du,
wa-yium hyti-to pah-sing, z
dzong 'en Yiu-t'a teng Yise-
lu-sah-leng, dzong T'e-lo Si-
teng hse-pin ka lse, iao t'ing
Gyi, j'i iao Gyi i gyi-lah-go
bing; 18 wa-yiu feh kyih-
zing-go kyti s6 mo-nsen go
nyiilg: gyi-lah ziu teh-djoh
djiin-yii. 19 Cong-nying iao
moli-moli51 Gyi, ing-we yiu°
neng-ken dzong Gyi sing-
zong c'ih-lse, i-hao cong-
nying._

20 Yise-su ngsen-tsing dse-
lcy'i, hyiang-djoh meng-du
w6,

" JSfG â– LAH*> bing-gy tiong
go yiu foh-ky'i; ing-we Jing-
koh z ng-lah-go.

21 " Ng-lahr yin-dzse du-
kyi go }du foh-ky'i; ing-we
tsiang-lse we peh ng-lah
ky'iioh-pao.

"Ng-lahyin-dzse di-
k'oh go yiu foh-ky'i; ing-we
tsiang-las we fah-siao.

22« We-leh'- Nying-go Ng-
ts nying-kd u-su ng-lah, ky'i-
diao" ng-lah, zoh-m6 ng-
lah, p6 ng-lah-go ming-sing
ziaiig 6h-go tong-si ka tiu-
diao-go z-'eo, ng-lah tao
yiu foh-lcy'i: 23 kehv z-'eo
ng-lah hao liAvun-hyi t'iao-
t'iao, ing-we lse t'in-z6ng
ng-lah-go pao-ing z do go:
gyi-lahâ„¢ tsu-tsong dse sin-
cti-nying yia z-ka.

24 "Dsen-zi' ng-lah yiu-laoz
go yiu 'o-se; ing-we® ng-lah-go
en-tsen yi-k}7ing teh-djoh-de.

25 « Ng-lah ky'iioh-pao go
yiu 'o-se; ing-vve tsiang-lse6
we du-kyi.

" Ng- lahc y in - dzse fall -
siao go yiu 'o-se; ing-we
tsiang-lse we pe-sh6ng di-
k'oh.

â–  26" Cong-nying41 tu ts'ing-
tssen ng-lah z-'eo, ng-lah yiu
'o-se: ing-we gyi-lah tsu-
tsong dse k6 sin-cii-nying
yia-z-ka.

27 "Ng6 w6 hyiang ng-
lah t'ing go nying dao,
yiiong6 se-sih dziu-dih; hao-
hao dse u-su ng-lah go cu-
lt wu; 28 tsiu-mo-^' ng-lah
go, yiiong coh-foh gyi; we-
ky'iioh ng-lah*7 go, yiiong
we-leh gyi tao-kao. 29Ziah/l
yiu nying tang ng-go po-
cong, keh-pin po-cong yia
peh gyi tang: ziah' yiu
nying deh ng nga-deo i-
zong, ziu-z li-deo i-zOng yia
feh-k'o tsu-djii gj'i. 30Ysen-
pah-> t'ao ng go, las s-peh
gyi: pd ng-go tong-si deh-
leh-ky'i go, feh-k'o t'ao gyi
wsen. 31 Ng-lalifc iao nying-
k6 dse ng-lah dza go ng-lah
yia iao dse gyi-lah dza go.
32 Ng-lah; ziah-z se-sih se-sih
ng-lah go nying, yiu soh-go
hao-c'u ni ? Ziu-z ze-nying
yia we se-sih se-sih gyi-lah
go n}dng. 33 Dse ng-lah hao
go, ng-lah ziah else gyi hao,
keh yiu soh-go hao-c'ti ni ?
Ziu-z ze-nying yia z-ka tso.
34 Ng-lahm siang-vong nymg-
ko we wsen ziu tsia peh gyi,
keh yiu soh-go hao-c'u ni ?
Ing-we ze-nying, siang-v6ng
do-kyii gyi so tsia go, yi''
we tsia peh ze-nying. 35
Dsen-zn ng-go iin-ko ytiong
ae-sih gyi, dse gyi hao, tsia0
peh nying-k6, feh siang-
vong gyi wsen: z-ka ng-lah-
go pao-ing tsiang-lse do-go,
ng-lali^ we tso ting kao Cti-
go ng-ts: ing-we Gyi, sili-

ca 'eo 28.

c Ty. 14. 13.
Yk. 4. 10.

d I'e. 15. 19.
1 I'e. 4. 5.

e C. 23. 4.
Ty. 25. 21.
Mt. 5.- 44.
Lk. 6. 35.
Lm. 12. 20.
/1 K. 4. 12.

(J Lk. 23. 34.
Sd. 7. 60.
h Mt. 5. 39

i 1 K. 6. 7.

j Sm. 15. 7,
8, 10.

Ty. 21. 26.
lit. 5. 42.

Ic Mt. 7. 12.

X Mt. 5. 46.

m Mt. 5. 42.

ii Mt. G. 44.
Lk. 6. 27.

o S. 37. 26.
Lk. 6. 30.

p Mt. 5. »5.

92


vi. 36.

" Ci'i 'eo 28.

r Mt. 6. 48.

s Mt. 7. 1.
Lm. 2. 1.
1 K. 4. 5.

lu-kyxj6.

t Ty. 19. 17.

u Mt. 7. 2.
Mk. 4. 24.
Yk. 2. 13.

v Mt. 15. 14.

w Mt. 10. 24.
I'e. 13. 16:
15. 20.

V Mt. 7. 3.

z Mt. 7.17.

a Mt. 7 ,16:
12. 33.

z vong-eng hyiiong-6h go
nying, yia we liang-jiin dse
gyi. 36 Ng-lahr kse yia dz-
pe, tsing-ziang ng-lah-go
T'in-Vu yia dz-pe lea. 37 Feh-
k'o® p'i-bing nying-k6, nying-
kd ziu feh-we p'i-bing ng-
lah ; feh-k'o ding nying-k6
ze, nying-kd ziu feh-we ding
ng-lah ze. Ng-lah nyiin-
liang nying-k6 nying-kS ziu
we nyiin-liang ng-lah: 38 ng-
lah' peh nying-kd, nying-
kd ziu we peh ng-lah ; ziu-z
teo-dong liang-tsoh, ngah-
ko-ts, ky'ing kyih-jih-ts, yi
ling - tsing-kah - c''ih, nying-
ko we tao lse ng-lah-go i-
zong teo-li. Ing-weM ng-
lah liang peh nying-kd dza-
go, liang peh ng-lah yia we
dza-go."

39 Yi k6ng ih-gc pi-fong
peh gyi-lah t'ing, wo, "Hah-
tsu nsen-dao neng-keo ling
hah-ts ? 'o liang feh d6-k6
tih-loh den-li ma ? 40 '6h-
sang-tsw feh ko-jii sin-sang:
vsen-pah tso tao djiin-be
go we ziang gyi sin-sang
ka. 41 Ng-J/ dza-we k'en-c'ih
hyliong-di ngsen-tsing-li yiu
ih-me ts', feh ts'eng-tao zi-go
ngsen-tsing yiu tong-liang?
42 Ng dza-we hao teng
hyiiong-di w6, 'Hyiiong-
di, ng-go ngsen-tsing-li keh
me ts' peh ngd do-cih-ts;'
ng-zi ngsen-tsing-li go tong-
liang ng-zi k'en-feh-c'ih ?
Ko-hao-nying, sin do-c'ih
ng-zi ngsen-tsing-li-go tong-
liang ; 'eo-deo ng we k'eii
ming-bah hao ky'i do-c'ih
hy tiong - cl i ngsen - tsing - li -
go ts'.

43 « Jng-wez m-yiu hao jii
kyih oh-go ko-ts, m-yiu oh
jii kyih hao-go ko-ts. 44 Me
ciift jii, k'en gyi-go ko-ts hao

hyiao-teh gyi: ts'-bang-li,
nying-k6 feh siu vu-hw6-
ko; yia-ts'ao-li, nying-k6
yia feh tsah ts-bu-dao.
Hao-nying,6 dzong gyi sing-
li dzeng-tih .go hao, fah-c'ih
hao lse; oh-nying, dzong
gyi sing-li dzeng-tih go 6h,
fah-c'ih oh lse: ing-wec gyi
k'eo-li s6 k6ng go, z dzong
sing-li kah-c'ih-lse-go.

46 "Ng lahrf dza-we ts'ing-
hwu Ngd, Cii, Cii, feh tseng-
ie Ng6-go shih-w6 tso ? 47
Vsen-pah-^ tao Ng6 di-fong
lse, t'ing-meng Ngo-go shih-
w6, i-leh gyi ky'i tso go,
gyi k'o-pi soh-go nying, Ng6
w6 hyiang ng-lah dao. 48
Gyi z ziang ih-go nying
ky'i-oh, gyiiih-leh sing-sing,
ziang-kyiah fong-lse bun-
zah-z6ng: do-shii fah-tsoh,
shii meh-zong c'ong-djoli
keh-tsing oh, yia feh neng-
lceo yiao-dong gyi; ing-we
ziang-kyiah fong la3 bun-
zah-z6ng. 49 Dsen-z t'ing-
meng feh ky'i tso go nying,
k'o-pi ih-go nying feh fong
ziang-kyiah, ky'i oh Ise nyi-
du-zong: shii meh-z6ng ih
c'ong-djoh, lih-k'eh ziu tih-

tao : keh-tsing oh tih-tao li-
< >>

se-go.

LK. 7.

YliE-SU® kong peh pah-
sing t'ing go shih-wo
long-tsong wun-de, ziu tseo-
tsing Kyii6-pah-nong.

2 Yiu ih-go pah-tsong-go
nu-boh, z gyi ting cong-
i-go, sang bing kw'a* iao
si. 3 T'ing-meng Yise-su-go
fong-sing, ziu ts'a Yiu-t'a
nying kyi-go tsiang-lao ky'i
gyiu Gyi lse kyiu gyi-go
nu-boh. 4 Gyi-lali tseo tao

vii. 4.

Cii 'eo 28.

6 Mt. 12. 35.

c Mt. 12. 34.

d Ml. 1. 6.
Mt. 7. 21:
25. 11.
Lk. 13. 25.
e Yk. 1. 22.
/Mt. 7. ?4.

a Mt. 8. 5.

93


vii. 5.

LU-KYtro.

vii. 23:

i on 'eo 2S.

Yiae-su di-fong, hyiiih-sing
gyiu Gyi, av6, " Keh-go eng-
we s-peh keh-go nying, gyi
z siang-p'e go: 5 ing-Ave gyi
ae-sih ah-lah pah-sing, we-
dong jda z gyi ky'i peh ah-
lah." G Yise-su ziu teng gyi-
lah do-ko ky'i.

K'eo-k'eo teng gyi oh-li
ts'6 jdu-'aen lu, pah-tsong
ts'a beng-}'iu lse kao-su Gyi
wd, " Cti, feh yiiong lao-
kAv'u; Ng tseo-tsing ngo-go
sd-pin lse, ngo feh ken-tong:
7 ng6-zi ts'eng yia feh hao
tao Ng-go di-fong lse: Ng
tsen-tsih wo ih-kyii, ngo-go
yiiong-nying ziu we djlin-
yti. s Ing-Ave ngo yia z voh
bih-nying kse-kwun, yia yiu
ping voh ngo kse-kAvun: ngo
eo ih-go ky'i, ziu ky'i, eo ih-
go Ise, ziu lse; eo ng6 nu-boh
ky'i tso ih-yiang z-ken, gyi
ziu ky'i tso." 9 Yise-su t'ing-
meng keh-sing shih-avo, hyi-
gyi keh-go nying ; ziu nyin-
ciin, teng keng-dzong go
cong-nying av6, " Ng6 avo
hyiang ng-lah dao, Ka do
siang-sing, ziu-z lse Yi-seh-
lih pah-sing cong-nyiang
Ng6 m-yiu p'ong-kyin-ko."
10 Ts'a-lse-go nying kyii tao
oh-li, k'en-kyin sang-bing-go
nu-boh yi-kying djlin-yti de.

11 Di-nyi nyih, Yice-su
tseo tao ih-go dzing-li, kyiao-
leh N6-ing; yiu. hao-lcyi-
go nieng-du, teng hyii-te
nying, do-ko tseo. 12 Kw'a
tao dzing-meng, yiu ih-go
si-nying dse-c'ih-lse; gyi ah-
nyiang tsih sang keh ih-go
ng-tST ping-ts'ia gyi z kwu-
s6ng nyu-nj'ing: yiu hyii-
to dzing-li go pah-sing teng
gyi do-ko ky'i. 13 Cii k'en-
kyin gyi, fah dz-pe, teng
gyi avo, "Feh yiiong k'oh."

Cii 'eo 28.

|| 'Oh ivS,
kwun-zae.

b Lk. 8. 64.
I'e. 11. 43.
Sd. 9. 40.
Lm. 4. 17.

c Mk. 7. 37.
Lk. 1. 65.

d Lk. 24. 19.
I'e. 4. 19: 6.

14: 9. 17.

e Lk. 1.

/ Mt. 11. 2.

u Ziu tseo-tao, siu en lse
|| dse-go ko-ts zong: dse-go
nying ziu lih-loh. Yice-su
av6, " 'Eo-sang, Ngo6 teng
ng av6, Ky'i-lse." 10 Si-nying
ziu zo-ky'i-lse, k'se k'eo kong
shih-av6. Yice-sn po gyi
nying kao-clse gyi ah-nyiang.
16 Cong-nying0 tu kying-
hyise, ziu tssen-me Jiiig-
ming, av6, " Ah-lahcong-
nyiang yiu ih-we do sin-cii-
nying hying-ky'i-lse:" yi ivo,
"Jing-minge lse. k'en-kAvu
Gyi pah-sing." 17 Yias-su
keh-go ming-sing yiang-k'se
'en Yiu-t'a teng s-fdng..

18 Iah-'en-gc/ meng-du
p6 keh-sing z-ken long-
tsong kao-su Iah-'en. 19 Iah-
'en ziu dzong meng-du cong-
nyiang ,eo liang-go .nying,
ts'a gyi ky'i kyin Yife-su,
av6, "Keh-Ave tong-kse Ise go
z Ng feh, Ava-z ah-lah tsse
siang-vong bih-nying ni ?"

20 Keh liang-go nying
tseo tao Yise-su di-fong, av6,
"'Ang-si-li-go Iah-'en ts'a
ah-lah lae; gyi avo, 'Keh-we
tong-kse lse go z Ng feh,
Ava-z ah-lah tsae siang-A*ong
bih-nying ni?'" 21 K'eo-k'eo
keh-gc- z-'eo Yiae-su i-hao
hyu-to yiu bing-t'ong, tsing-
'eo, teng feh kyih-zing kyti
vu-tih go nying, yi s-peh
hyu-to hah-ts Ave k'en-kyin;
22 ziuf Ave-teh gyi-lah, avo, i <7 Mt. 11.4.
"Ng-lah so k'en-kyin so
t'ing-meng-go z-ken, hao
ky'i t'ong-cti Iah-'en: ziu-
z, hah-ts'1 k'en-kyin, lcAva-
kyiah tseo lu, da-m6-fong
ken-zing, long-bang t'ing-
meng, si-nying Aveh-ctin-lae,
gyiiong-nying yiu* foh-ing
djiin peh gyi. 23 Yien-pah I
feh Ave-leh Ngo psen-tih go J
viu foh-kv'i-" !

h Y. 35. 5.

i Lk: 4. 18;

r. -i


viii. 15.

Cii 'eo 28.
j Mt. 11. 7.

lu-kyuO.

I k Jil. 3. l.
Mt. li. 10.
1 Mk. 1. 2.

I Mt. 3. 5.
Lk. 3. 12.

|| Oh wd, pS
Jing-ming-go
ts-i lcy'i-diao-'
de, z-ka zi 'so
zi. Ky'i-diao;
'oh w6, fi-diao.
m Sd. 20. 27.
n Mt. 11. 16.

21 Iah-'en? ts'a-las-go nying
kyii-ky'i, Yicu-su ziu teng
cong-nying kong-ky'i Iah-
'en-go z-ken, ivd,

"Ng-lah su-djong tseo-
c'ih tao kw'ong-iae ky'i k'en
soh-si ? wa-z ih-keng be
fong c'ii-dong go lu-ken ma?
25 Ng-lah tseo-c'ih, tao-ti
ky'.i k'en soh-si ? wa-z ih-go
c'iin wo-li i-zong go nying
ma ? Keh-sing c'tin wo-li
i-zong ky'tioh tsiu ky'iioh
nyiioh go, z deng lse wong-
kcng-li. 20 Ka-ni, ng-lah
tseo-c'ih, tao-ti ky'i k'en
soh-si ? wa-z ih-we sin-cii-
nying ma ? Ngo wo hyiang
ng-lah dao, Z-go; ping-ts'ia
wa ko-jii sin-cii-nying. 27
Shil-li s6 sia-tih, 'Ngo*
tang-fah Ngd-go ts'a-s lae
.Ng-go min-zin, ky'i be-baen
Ng zin-deo-go lu;' ziu-z ts-
tin gyi. 28,Ngo w6 hyiang
ng-lah dao, Nyii-nying so
sang-go, m-yiu ih-w;e sin-
cii-nying do-jii 'Ang-si-
li Iah-'en: dsen-z lae Jing-
koh-li ting siao go wa pi
gyido."

29 Cong pah-sing teng siu-
zin-liang nying t'ing-meng,
kyi-jiin ziuz Iah-'en-go. si-
li tu ts'ing-tsam Jing-ming
z kong-yi. 30 Tsih-yiu Fah-
li-sae nying teng kyiao-fah-
s, kyi-jiin feh ziu Iah-'en-
go si-li, || po Jing-ming
iao kwaen-djoh gyi-lah-go
ts-i"1 lcy'i-diao-de.

31 Cii yi wo, "Keh shii-
dae11 go nying, Ngo p6 soh-
si hao pi gyi? tao-ti ziang
soh-si ni? 32 K'o-pi' siao-
nying zo la^ z-min-zong d6-
k6 eo, wo,/Ah-lah teng ng-
lah c'ii dih-ts, ng-lah m-
teh t'iao-vu; ah-lah teng
ng-lah di-lc'oh, ng-lah m-

j teh c'ih ngaen-li.' 33 Ing-
we 'Ang-si-li0 Iah-'en lae,
feh ky'iioh ping feh hah
tsiu; ng-lah w6, .Gyi z kyii
vu-tih go:' 34Nying-go Ng-
ts-lae, yi ky'iioh yi hah; ng-
lah wo, 'Z t'en-zih t'en-
tsiu-go nying, siu-zin-liang
teng ze-nying-go beng-yiu.'
35 Daen-z^ vaen-pah ts'ong-
ming-go nying tu we bin-
c'ih ts'ongvming lae."

36 Yiur ih-go Fah-li-sae
nying ts'ing. Yiae-su teng
gyi do-ko ky'iioh. G}d ziu
tseo-tsing Fah-li-sae nying-
go oh-li, zo-zih.. 37 Dzing-li
}du ih-go nyii-nying, z-g.o
ze-nying, t.eh-cii Yiae-su lae
Fah-li-sae nying. oh-li zo-zih,^
ziu do-leh ih-go hyiang-yiu
tsi-tih-go nyiioh-go 'eh-ts,
38 lih lae Gyi kyiah-'eo k'oh;
ngaen-li shii ling-sih Gyi-go
kyiah,. yiiong zi-go deo-fah
k'a-k'a sao; teng gyi kyiah
ts'ing-cii, po hyiang-yiu djo-
djo, 39 Ts'ing Yise-su go
Fah-li-sse. nying .k'en-kyin,
sing-li wd, " Keh-gos Nying
ziah-z sin-cii-nying, pih-ding
we hyiao-teh lae moh Gyi
go z jii, z dza siang-mao go
nyii-n3dng; ing-we gyi z ze-
nying."

40 Yiae-su k'ae-k'eo, teng
keh Fah-li-sse nying wo,
"Si-meng, Ng6 yiu ih-kyii
shih-w6 iao teng ng kong."
Gyi avo, " Sin-sang, ts'ing
kong." 41 YicB-su ziu wo,
"Yiu ih-go tsa-cii, liang-go
ny.ing ky'in gyi tsa; ih-go
ky'in ng-jih liang, ih-go
ky'in ng liang. 42 Gyi-lah
m-yiu hao waen, tsa-cii p6
liang-go tu s6-min. Ng av6,
Keh liang-go nying 'ah-li
ih-go Ave se-kying tsa-cii
to?" 43 Si-meng we-teh,

viii. 33. j

Cii 'eo 2?. i

o Jit. 3. i.
Mk. 1. 6.
Lk. 1. 15.

p Mt. 11. 19.

r Mt. 26. 6.
Mk. 14. 3.
I'e. 11. 2.

s Lk. 15. 2.

95


vii. 44.

LU-KYUO.

vi ii. 14.

Cii 'eo 28.

I. S. 23. 5.

« 1 D. 1. 14.

n M t. 9 2.
Mil. 'L. i>.

u> M t 9 3.
Mil. i. 7.

t/ Mt. 9. 22.
Mil. 6. 34:
10 b2.
Lk. 8. 48:
18. 42.

a Mt. 27. 55,
50.

b Mk. 10. !).
Ie. 19. 25.

wo, " Ngo ts'eng z so-min
to go." ' Yise-su teng gyi
wo, " Ng k'en-leh feh ts'o."

44 Ziu nyin-ciin clziao-leh
nyli-nying, teng Si-meng
wo, " Keh-go nyti-nying ng
k'en-kyin feh ? Ngo tseo-
tsing ng-go oh-li, ng yi m-
teh shit peh Ngo gyiang
kyiah : gyi yiu ngsen-h shii
ling-sih Ng6 kyiah, yiiong
zi-go deo-fah k'a-k'a sao.

45 Ng yi m-teh teng Ngo
ts'ing-cli: gyi dzong Ngo
tseo - tsing - Ise teng Ngo
kyiah ts'ing-cti feh-hyih.

46 Ng yi m-teh do' yiu dj6
Ngo deo: gyi do hyiang-yiu
djo Ngo kyiah. 47 So-yiw
Ngd wo hyiang ng dao, Gyi
hyii-to ze tu s6-diao; ing-
we gyi se-kying to: so-diao
ky'iiih go, gyi ae-kying
ky'iiih."

43 Gyi ziu teng nyii-nying
wo, " Ng-go'; ze so-diao-de."
49 Dong-zih go nying sing-li
wo, "Keli^ z soh-go â–  Nying,
lin ze tu we so-diao?" 50
Yice-su teng nyii-nying wo,
"Z" ng-go siang-sing kyiu
ng: hao en-en-weng-weng
ky'i-de."

IvK.

KEH-GO yi-'eo, Yise-su

tseo-ko koh dzing-li
koh hyiang-ts'eng, djiin-k'se
Jing-koh-go foh-ing dao-li:
jih-nyi s-du do-ko ky'i, 2 wa-
yiua kyi-go nyii-nying, z
dzong-zin oh-kyii vu-tih go
sang-bing yi-kying i-hao-de,
yiu Mo-li-iio6 kyiao-leh Mah-
da-lah, (dzong gyi sing-zong
yiu ts'ih-go kyii tseo-c'ih-
de,) 3 wa-yiu Ivw'u-sah-go
ts'i-ts Iah-iio-no, (keh Iiwu-
sah z Hyi-lih ko-li go tsong-

kwun,) wa-yiu Su-sah-no,
teng hyii-to bih-'go nyii-
n>"mg; gyi-lah yliong zirgo
ko-kyi kong-ing Yise-su.

4 Yiuc hyii-to nying tseo-
Ise, wa-yiu nying dzong koh
dzing-li ju-jih tao Yise-su
di-fong; Yioe-su ziu kong
ih-go pi-fong wo:

5 "Yiu tsah iang-ts go
tseo-c'ih tsah iang-ts ky'i.
Gyi tsah go z-'eo, yiu-sing
tih-loh lu pin; ziu peh nying-
ko dah-diao, wa-yiu t'in-li-
go tiao Ice ky'lioh-diao. 0 Yiu-
sing tih-loh lse zah-deo zong,
ih ts'iu-c'ih ziu kw'u-loh,
ing-we m-teh sih-ky'i. 7 Yiu-
sing tih-loh ts'-bang cong-
nyiang; ts' teng gyi do-ko
ts'iu-c'ih-lse, tso-sah gyi.
3 Yiu-sing tih-loh hao nyi-
t'u-li; ziu ts'iu-c'ih-lse, ky ih -
jih ih-pah be." Keh-sing
shih-wo kong-hao, ziu eo
ih-sing, wo, "Yiu ng-to we
t'ing-go kae t'ing."

9 Meng-durf meng Gyi,
w6, "Keh-go pi-f6ng tao-ti
dza-go i-s?" 10 Yise-su w6,
"Jing-koh-go ao-miao, z peh
ng-lah hyiao-teh: teng bih-
nying, z yiiong pi-fong; s-
tehe gyi-lah k'en we k'en-
feh- c'ih, t'ing we t'ing-feh
tsing. 11 Keh-go-' pi-f6ng z
ka-go: Iang-ts, ziu-z Jing-
ming-go dao-li. 12 Tsah lse
lu pin, ziu-z t'ing-meng
dao-li go, mo-kwe ziu lse,
po keh-go dao-li dzong gyi-
lah sing-li deh- leh -ky'i,
k'ong-p6 gyi-lah siang-sing
teh-kyiu. 13 Tsah lse zah-
deo zSng go, ziu-z t'ing-
meng z-'eo ziu hwun-hyi
tsih-ziu keh dao-li go; gyi-
lah m-yiu keng-deo dzsen-z
| siang-sing, s-s-go z-'eo ziu
j tao-t'e-c'ih. 14 Tih-loh ts'-

â– 06


Full Text

PAGE 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------AH-LAH KYIU-CU YIJE-SU KYI-TOH-GO .. SING IAH SHU: PENG-VENG F}EN NYTNG-PO T'T_L\VO. FEXU P!IN-TANH-P'IN. YIH•PIN ~U SIAXG•'l'l~-GO '.l'SIH-'l'St)NG. DA-ING-PENG~KOH rrENG W ..tE-KOH SING-SfriJ \VE. ! ING-GO. 190 6. I ____ _

PAGE 3

BRI'l'ISH AND FOREIGN BIBLE SOCIE'l'Y. NINGPO COLLOQUIAL NE\iV TESrl'AlViENrl,. Revised Second Ed,i:tion wdh Correctrms. WANG-PING YOKOHAMA BUN SHA ING-SHIH.

PAGE 4

i I I SlNG-SHU-GO MOH-LOI-I. I r GYIU IAH SHU. I iTi.in-sia. Tsfmg-su. Tun-sia.. I ! I i I Ts. Ts'oNG-SHU kyi. c.,/ C'rn Y1JE-GYIH kyi. Lv. LT-VI kyi. }\ls. MING-SU kyi-liah. Sm. SING-MING kyi. ls. Lu-1-s1-1t-t6 kvi. Z. Z-s kyi. V Lt. LU-TEH kyi. l S. 1 SAR-:ivmo-R kyi. 2 S. 2 SAR-MEO-R kyi. l W. l Lrn-w6NG kyi-liah. 2 W. 2 LIH-We>NG kvi-liah. 1 L. 1 Lur-DA<~ ts-li~h. 2 L. 2 LIH-D.iE ts-liah. Y zl. YI-Z-LAH kyi .... Nh. Nvr-HYI-1VII kvi. Y zt. Y1-z-T'IAH Jn,l. Ip. Lur-PAH ky{ S. S-P'IN. Ty. TSENG-YIN. 50 40 27 36 34 24 21 4 31 24 22 25 29 36 ~: 10 13 10 42 150 31 Dj. Ko. Y. Yl. JE. Ys. Dy. 'O. Ir. Do. Op. In. Mi. N. Hp. Sf. Hk. Sk. Ml. DJDN-DAO. Yte>-KO. ... . .. Yr-SJE-uo shii.. .. YIJE-LI-MI shii.. Yim-Ii-mi JE-KO. YI-SI-KYIH shit DJEN-YI-LI shit. '0-sr shit ... IAH-R shit lT o-MO-Z shti. 0-PO-TI shii. lAH-No shii. l\lI-KYUo shii. ... No-ONG shti. . .. HAH-Po-KOH shit SI-F.iEN-YUo shii. HAH-KYI shi.i .... SAH-KYUO-LI-Uo -;lni.. Mo-LAH-KYI shti.. SING IAH _SH1'.Y. Mt. Mk. Ll~. re. Sd. Lm. l K. 2 K. Ky. Yf. Fl. 1{1. l T. 2 T. TsOng-st-_ M0-T1A d_jii.n foh-ing shi.i.. 28 M(\-K'o dji'in foh-ing shi.i.. 16 LU-KYCo djUn foh-ing shii.. 24 lAH-'EX djtlu foh-ing shii.. 21 S-DU ying clji.in. 28 Lo-Mo shi.i.-sing. 16 1 Ko-LING-TO shi.i-sing.... 16 2 Ko-LING-TO shi.i-sing. . . . 13 Kyti6-LAH-T'A shi..i-sing. . . . 6 YI-FEH-Su shU-sing. 6 FI-LtH-PI shi.i-sing.... 4 Ko-Lo-s1 shti-sing. . . . 4 1 T'IAH-SAH-LO-NYI-KYi.:o shi.i.-sing. 5 2 T'IA H-SAH-LO-NYI-KYUO shi.i-sing. 3 nir.-e1a. 1 D. 1 DI-MO-T'A shti-sing. 2 D. 2 DI-MO-T .. A shii-sing. Dt. Dr-To shti-sing. . .. Flm. Fr-LI-MENG shti-sing. H. HYI-PAH-LJE shti-sing. Yk. YDo-KOH shi.i-sing ... . 1 P. 1 PE-TEH shi.i-sing ... . 2 P. 2 PE-TEH shti-sing ... . 1 re. 1 IAH-'EN shti-sing. 2I'e. 2 IAH-1EN shi.i-sing. 3 I'e. lAH-'EN shi.i-sing. Yd. YIU-DA shti-sing. . .. Mz. Iah-'en-go MEH-Z-LOH. l l I I T!"IOr.g-st~. I 12 i 8 66 52 5 48 12 14 D 1 I 4 7 ') ,.) 2 14 4 Ts0ng-su., ... 6 4i 3 ! 1 13 5 5 3 5 1 1 1 22 Cu 1.r:,;-, :du-z Cu YrlE-SU kyi.iong.shil ZIN-DF.O. Cu 'EO, ziu-z Cu Yr..41!-SU kyUong-shii 'EO-DEO, 'l'. y. t. ziu-z ''teng yii.-to-go." • ... ~~--------~-~---~------------------~

PAGE 5

r---I ------------~,.. _____ ,..., I I a Ts. 12, 3: 22. 10. Hy. :s. 10. b S. HZ. U. Y. 11. 1. YI. 23. 5. lilt. 22. 42. l'e. i. . Su. 2. 30 : 13. 23. Lm. 1. 3. c Lk. 3. 23. d Ts. 21. 2, 3. e Ts. 25. 26. /Ta. 29. 35. g Te. 38. 27 -30. DJUN F'OH-ING SHU. Mt. I. lcd1-t'ih~ sang S0~lo-pQ-p:d1~ .(• i-0-PAlI-LAH-HENa ia So-lo::-P6-pah sang Uo-pi-J 'Eo-dre, Da-hih-gob Uoh; U<')-pi-Uoh san_g-Yl'Eo-che, Yim-su Kyi-toh-go li-Uo-19 ing; Yi-F-i.io~l~ying k6-P'.:1-e sang Uo-so; 11 U u-s6 1,a.ng 2 Ut)-pah-lah-hentt sang Sal;-cloh ; __ Sah-doh sang uc\~ Yi-sah; Yi-sahe sang Yi.iokying; Uu-kying snug Yi kuh; Yi.io-kohf sang Yiu-da lih; Hi Yi-lih sang Yi-li-U1"> teng gyi hyi.iong-di; :J Yiusah; Yi-li-Uo-sah sang l\10-da!l dzong Da-mo sang Fahken; Mo-tam E:ang YLi.6-k6h~ leh-z teng Sah-lah; Fah-lehrn YUo-koh .sang Mo-li-M h Lt. 4. 18-22. Z h sang .r.Ti-z-leng; .. Yi-~.!-diiang-fu Iah-seh; Yin:,-SU 1 L 2. 5-12. i lie. 7. 12. Ieng s~ng UO-lren; 4 V,o-la=m ts'iug-we Kyi-toh z d:mr\g sang U6-mi-no-dah; Uo-mi-Mo-1i-i.W so sang. .. nu-dahi sang No-jing; No-r, Ka-ni, dzong U,1-pahQ jing sang Sah-meng; 5 Sah-lah-hen ta11 Da-bi11 shti--J.m meng c'ti Lah-'eh sang Po-z; gong yin jih-s dm: dzong Po-z c'U Lu-teh sang 0-pah; Da-bih tao pah--si>n.g be io: 0-pah sang Yim-si; Yi:.Bliah P,l-pi-leng z-'eo, yia z .i 1 s. 16. 1: sii sarw Da -bih w0ng. jih-s d.:e: dzong pcih-sing be:.: 117 12 G])a~bih wonge\i. U-li-Uolo-liah Po-ri--leng ts-:eo k-l.O I k 2 s. 12. !M. go ts',i-tsk sang ScJ-lo-meng; Kyi-toh, yi z jih-s dro. l 1 w. 11. 43: 7 So-lo-rnengt sang ~~o-po1811 Yu:-su Kvi-toh sanv-H. 31: 15 8 L U,. got z-ken tc.:iao \"J-vcng_ ka~ . 11 L. s. 10-13. en; .. o-po-en sang .. o-p1._., ,_, 1 2 L. 14 1. i.i<\ Uo-pi-i.i.() sang TJo-sn,h; Gyi ah-nyiang M(>-li-i.i.o vi-m 1 W. 15. 24. o lfo-sa,h111 sang fah-so-fah; kying hyli. peh fah-seh, feh-foh-sf>-fah sang Iah-lam; zing dzing-ts'ing, be Sing lah-lmn sang U-si-i.io; 0 ULing ken-dong yiu singn 2 w. 15. 7, si-uon Sal_l;g Iah-tml_l;; lah-yi.iing~i peh nying-kt, te"ti. ~t\i. ~t 27. t::en sang Uo-ha-z; Uo-ha-z ci.i.-de. 10 Gyi-go dziang-Cn o: 2s. 21. f:H.ing Hyi-si-kyi.i.o; 10 Hyi-si-Iah-seh z-go tE,ing--dzih kyi.io0 S~L!1g Mo-no-s~; l\fo-nonying, feh iao ming:~tungsi sang Uo-meng; Uo-meng tong tao gyi me,V sing-siang sang Iah-si-i.i.o; ll pall-singP s-'o ino t'e-hweng. 20 Gyi lo-liah tao Po-pi-Ieng z-'eo, tsing-hao lm-kmn s-ts'eng Iah-si-i.io sang Yim-ko-nyi-keh-sing z-ken, Ci.i-go t'in~ I o 2 W. ~O. 21: 21. 18, 24. 1 L. 3. 13-lG. 2 L. 32. 33: 33. 20, 25. p 2 w. 24. 14. 16: 25. 11. fo. JJ, 06. ,.o, 20. Yl. 27. 20: 39. 9: 52. 11-30. Dy. 1. 2. i.ld teng gyi hyi.i.ong-di. s mong li-hyiang yin-c;'ih12 Pah-s,ing lo-liah tao Po-Ire, teng gyi wo, "Ih-b.i.h-\ pi-Ieng ts-'eo, Yire-ko-nyigo 'Eo-dre Iah-seh, ng ky'i t L. a. i7-19J i.i~~-~ang Sa~-lah-t'ih; Sal_1-__ c_'u_ _n_g_-g_o ts'i-ts MG-li-tiu r Vzl. 3. 2 5 2. !ih, ]:!. L Hk. I. ?. II Pi dct-he 10 " Yice-su Ayii6ny-seng ~)h nyin." f,~ao nu nyia t Lk. J. :l7. "Lk. 1. 35. iJ S.:~. N, I. I __ ,

PAGE 6

! 1. 21. --------------M()-~f'-.A. . --------------1-1.-_ -14-.-1 i--(;-.~-z-ln_-!_ . . 1 -1--1 - • ,.h ,. e yd f -, i'" i ou v.in i.-, 1 ' ~yi.i-1:.B~ foh-yli.ong p 6; mg-t1 wo, ' m-a m-ung-i -1 11 .._-,;re ,g vi s(; "I. ,ju 'b)'o sing:-vHin~r go Pah-li-\mg no-lre Yiu-da \.f/,Ii.:. 5 ,i J , • ,_, J ._, ,. • ,'--'. b I I e. 1. 4!.. 1 w LJ1 35 z dzong Sing-Ling10 lm lre-keh-smg ky U1h-veng cnng-1 I ,. go. 21 Gyi we sang ih-go nyiang bing-:fi ting sino--go: 1.\ g---Ls, ng hao c\i. Gyi minging-we clzong ng frw c'ih ihj 11 r.tc. 1. :i1: zY iiYT.11~-su; iug-,vc Gyi iao w e Kyi.Iing-wong, hao tsiao-1 2 21. k).'ini Gyi 11ah-sin00' t'eh-c'i h kwun_g N, ,,go Yi-seh-lih-go :1 ~ Z:t, 2. II Yi:r,-su :JU kct-.,h,h zi11-z Q'Vi-lah-,go ze-t>h." pah-smg. Jiyiu-ci:. .._..; 1 z s t.eng pah-s~ng cong-ny1ang hyiang ng dao: ing-we Hyi.doh--shi~-nymg,
PAGE 7

r--:--1 h. I~ .. !---uii tin 4. I lj 'O. 11. 1. I I k YI. 1. 15. l 11It. 3. 13. Lk. 2. 39. m I'e. 1. 45. n Z. 13. 5.] l S. l, n. MO-T''A. m. ll. I I I Uii 'eo 26. ky'i; H, Ire keh-deo ih-dzih Mt. 3. I deng tao Hyi-Ijh ling-cong: ' s-teh Cu t'oh sin-cU-nying 17 EH-GO z'eo II 'Ang-J II Y. 'E. 20. so korig go shih-vvo yi1~ ..l.~ si-li Iah-'en a tao 'a nfk. 1. 1. . . . " "N "J y . t t 1 t" • 1 . . I Lk. :i. 2, 3. mg-nyuen, zrn-z wo, I go 1 ~1-a ,rw ong-1re c Jun re. 1. 28. dzong Yire-gyih eo Ngo-go kyiao, wo, 2 "N g-lah z, 1i Dy. 2.: 44~ Ng-ts c'ih-Ire." ytiong we-sing-cUn-i; ing-j11t4 11:io.,. I rn Ttmg-z Hyi-Iih teh-cH we t 'in-koh gyin g--de." ; _ bo kch-sing poh-Iao so ky'i3 Sin-cti Yi-sre-i.16 so wo, I che, gyih-gyi fah-nu; ziu !1Kw'ong-irec yiu nying-go,rv.rn.3. , . . l l I " . . . " '1r •. 1 C\ , aik. i. 3. ts1ao gy1 c zong po 1ao so smg-mg co, ,vo, iJ 1 .k-j Lk. 1. 1 6 : 3 . 4 . bun-meng-c'ih-Ire-go z-'eo, bren Cii.-go Iu, p'u-dzih Gyi-l'e. 1. 23. ts'a nying ky'i 1)0 Pah-ligo ka-dao,"' keh ziu-z gyi. I \mg tcng s-byjang so yiu-4 ]{eh Iah-'en c\-in-go i-zungd j go siao-nying, z liang-shi.i. z Ioh-rlo mao; kyi-go kyiaoI, d 2 w. 1. s. ' l -}" t b" 1 , .. I •h Sk . 13. 4. y111-go, ,ong-tsong sah-c rno. srng-.a. z 1-go; 1ry uo 1-z1 z Mk. 1. 6 . 1 1 K e h-tsao sin-ci:i Yire-li-mi wong-c\jonge teng yiaf rtrlh-so k(rng-go shih-wo yiu dong. cLv.ll.22. . " 18 c L k IT } -.;T • } } .f 1 s. 14. 9.5. ing-nyiren, z1u-z wo, ' rn 5 ~e 1-tsao 1.1re-u-su 1Lah-mi) t ' ing-meng cli-k'oh Ieng, teng pin Yiu-t'a di ting pe-shong-go sing-ing; f'(mg, wa-yiu long-tsong ziu-z Lah-kyih k'oh gyideng lre Iah-cl::cn 'o-pin-go go ng-ts, feh k'eng ziu ennying, tuY tseo-c'jh tao gyi g :-.ck. 1. s. ,ve, ing-we r ng-t.s m-nehdi-fC>ng; 6 tsiao-jingh zi-gn }:1sd\1. 18. de." ze, Im Iah-cl::en 'o dzong gyl-rn Hyi-lih si 'co yiu Ci:i-goi siu-li ziu si-li. i st1. 10. 4. go t'in-s Ire Yire-gylh mong 7 Iah-'en k'en-kyin hyU li-hyiang yin-c'ih, teng Iah-to Fah-Ji-sffi nying teng seh wo, 20 "Ky'i-sing ta-Ieh Sah-t'u-kre nying lre zin Siao-nying teng Gyi ah-gyi-go si-Ii, teng gyi-la,11 nyiang, tao Yi-seh-Iih diwo, ." Doh-dzo-goj cong fong ky'i: ing-we iao meotong l jti ts-ying ng-lah to 're Siao-nying sing-ming go bi tsiang-Ire-go o-wong? k yi-kyiug si-de." 21 Iah-seh s Ka-ni, yi.long kyih we ziu ky'i'-sing, ta-leh Siaosing-ci.ln-i-go nying kro nying teng Gyi ah-nyiang kyih-go ko-ts. 0 ):ia feh iao tao Yi-seh-lih di;-:fong ky'i. zi sing-Ii wo, 'Do-pah-lah-.i l\lt. 12. 34; 23. 3S. Lk. !}, 'j'.~ kLm. 6. ~-1 T. l. 10. 22 T'ing-meng Uo-kyi-lao h e nl z ah-Iah-go tsu-tsong:' z re. a. s!l. tsih gyi ah-tia Hyi-lih-go ngo teng ng-lah W
PAGE 8

r -----------------------------. ----.---'i I III. 12. . lVIO-T'A. IV. 17. i Go 'oo 26 " du-ji.l ngO, ziu-z do Oyi-go I ' ~~c-kwe zil:-;:-o;-~~;;---;;-, _ _..,;,-:--1 'a ngo yia fr•h sian~-p'e; I sing-clzing,d peh Gyi lih lrn tlNh.ll.!,1a. Gyi we yUong Sing-Ling0 i sing-din-go oh-ting, u teng ir/i7 ~ i2 1. tong ho, 'ang ..;i-li peh Gyi wo, "Ng ziah z JingMz. 11. 2. ng-lah. l:! Gyi sin--li clo-leh rning-go N g-ts, hao t'iao-lt,hI lo Y. 4. •!: ,H. 13. I Ml. 3. 2. I Scl. 2. 3, 4. i 1. K. 12. 13. IP Mt. 3. a. I Lie. 3. 17. ! r .:III. 4. 1. i m. rn. 30. Is Mt. 2. 22. 1 t Mk. 1. 0. I Lt. a. 21. I 1 I i I fong-kyi, -we yiang ken-zing11 . ky'i, ing-we yiu sia-tih, 'Gyi" C!S. 01.11, 12. Gyi sa-ngl teng N eh-da-li dil Y. o. 1, 2. 94 . 43 5 'h • 1 l k ' d " JT h i:" [ ] l • l sa'. 8. '30: z1., eo-c eo c uy1e " "'-e 1ong, a 1-c ren o nga ue-e 8rn. S. S. s-s-go tseo-lre teng Gyi wo, pin, Yi-pong nying-go "Ng ziah-z Jing-ming-go ! Kyi.io-li-li, 16 heh..:en cong-Ng-ts, hau feng-fo keh! nyiang deng-tih-gom pahni Y. 42. 7. sing zah-cleo pin tso ping." I sing k'en-kyin do-do liang-Lk. 2 32 • 4 Yire-sn we-teh gyi, w6, I kwong; ziang ing-s ka tso "Yiu sia-tih, 'Nyingc weh I en di-fang djti-tih-go nying, feh tmn-t.sih k'ao-djoh ping; yiu kwong c'ih-ky'i tsiaoz k'ao-djoh Jing-ming k'eo: cljf,h gyi-lah." li so kong-c'ih-he ih-t~'ih-I Ii Dzong-ts'-yi-'eon Yire-su n Mk.1.14, 15. i' g;o shih-wf>.'" j ky'i djun kyiao, z-ka wO, ,:Ng-j; -------. --------'

PAGE 9

IV. 18. I\10-T'A. :-1 V. 15. l
PAGE 10

r ---------. ----1 1 _ v. 16. __________________ lVIO-T'A. ----v_ .. 33.. 1 t~ong 7. Jon{/ lw teng-d,Pteh-ze hyUong-ch, 2.,. nggo I -• Cii 'eo 28. . , / Cu eo 28 I zong, ziu tsiaO-C\joh 'ch-kul~-veh ~~ll h:e tsi-dmn-zin: I go nying. 10 Ng-lah-go liangsmc ky 1 teng hyliong-d1 I c1 D. 2. s. I kwong yia z-ka kre tsiao Ire siang-'o, 'eo-deo he hyiu Iinying-ko min-zin; s-teh8 gyiveh. 25 Ng teng te-deo wn,d lah k'en-kyin ng-lah-go hao do-ko Ire Iu-zuno ' Yli.0110" 8 'i. P 2. 1~. clS. :e. 6. Y. 55. 6. ' ' t:?' : 't) 'ang-we, ziu we kwe yii.ongkw a-kw a teng gy1 kongo; t r-e 15. s. wot peh ng-lah-go T'in-Vu. k'ong-p'o te-deo song 11g Lie. 12. 5S, 51) I !/tn:t2li: 17 "FEH-K'oii ts'eng Ngo peh kwun-fu, kwun-fu fah10 ' lre, z iao fi-diao lih-fah teng loh peh ts'a-nying, ziu ky'ih sin-cii-nying; Ngo l:.e, feh-z ng loh lao-kam. 26 Ngo wg iao fi-diao, z iao wun-djU.n hyiang ng-Iah dao; Ziah yi11 gyi. 18 Ngo tsing wo hyiang ih-go dong-din wa fch-zing t• Lk. 10. 1,. ng-lah dao, lih-fahv yiangwmn-wun, ng tson g foh yiang wa ieh-zing tso-dzing, neng..,keo tseo-c'ih lao-Iuen. ziu-z ih-tin ih'"wah, dzih-27 "Ng-lah t'ing-meng yiu tao t'in-di ko-ky'i-go z-'eo, djUn peh kwn-z-tsin nying tufeh we ko-ky'i. 19Kehwo 'Feh-k'oe kren-ying.'lec.20.u. • • k • 0 • 'J8 ~T ' 1 1' A t-Jm. 5. 18. 10 Y.l. 2. 10. smg y1re-rnmg10 zrn-z 11-1.,giJ tong nga 1 wo, diao t:i:ng siao-go, ziah yiu V ren-pah k:en-kyinf nyti.fTs. ~4. 2. nying we-be gyi, wa we kao nying ky'i ying-sing-go, i1~3f\~ bih-nying ky'i we-be, kch-sing-li z yi-kying teng gyi Ty. 6. 2.;. go nying Ire t'in-koh-li iao vren luen-ying. 2 0 Ng-go son z ting siao-go. Ziah jing-tsah!l 1wmn-tsing ziah-11u Mt. 1s. s, o. . . . d . . 1 b l\Ik. 0. -13-47. yrn nymg 1-zong gy1, rs-te 1 ng pam-ti 1, yi.i.ong ts'ia kao bih-nying lcy'i i-leo-c'ih, tiu-diao-ts: neng-s I clzo-ng, keh-go nying lm pah-t'i cong-nyiang ky\i.ih t'in-koh-li iao son z do-go. ih-yiang, smn-leh djU.n-sing 20 Ngo teng ng-lah wo, Ng-tiu-loh di.-nyiioh. 30 Ng yMt. 23. 25-27. lah-go kong-yiY ziah feh ko-jing-tsah siu ziah-z s-teh Lk. ll. 39 .... d h } .. . t ""' h , t'h h t Lm.9.31:10.3.1.JU o -sm-nymg eng a -ng p:n1, ytiong srenhLm.s. rn. li-sm nying-go lwng-yi, ng-loh, tiu-diao-ts: neng-s pah}u~\.\27 fah tun feh neng-keo tseot'i cong-nyiang ky'Uih ihtsing t'in-koh-1i ky'i. yiang, sam-leh dji.i.n-siug 21 "Ng-lah t'ing-1mmg tiu-loh di-nyii.oh.
PAGE 11

t V. 34,. lVIO-T'.A .. VI. 6. Cli 'eo 28. go.' 3 1 Dmn-z Ngo teng ng-tsiao-djOh oh-nying teng Ct1 'cc 28. m.l\It.23.16-22. Jah w6, Ton feh-k'orn vahYk. 5 12 tsiu. Yia feh-k'o ts-tin t'in, ing-1,ven t'in z Jing-rning-go zo-we. 35 Yia feh-k'o ts-tin di, ing-we di z Gyi-go dahkyiah-teng. Yia feh-k'o ts tin Yfre-lu-sah-leng, ing-we jiin-nying, wa-yiu kong-loh yii. peh tsing-dzih nying teng feh tsing-dzih nying. 4u Ng-lah b ziah ky'i cB-sih [ b Ur. e. 32. ::e-sih ng-lah-go nying, yiu o s. 48. 2: 87. 3. Y,im-l u-sah-leng0 z k eh-we do \V ong-ti-go kying-dzing. :iii Yia feh-k'o ts-tin zi-go dco vah-tsiu, ing-we ng feh neng-keo s-teh ih-keng cleo fah 'oh-tsia bah, 'oh-tsia heh. ~ 7 Dam-z ng-l~h-go ~bih-w6~ soh-go pao-ing ni? Ziu-z siu-zin-liang-go men--dao feh yia z-ka tso ma? 47 Ziah-z j tmn tsiao-tsih zi-go hyii.ong-1 .. di, keh yiu soh-go kah-nga hao ni? Ziu-z siu-zin-Iiangc Ts. 17. 1. Lv. 11. 44 : 10. 2: 20. 7, 26. Lk. 6. 36. p Kl. 4. 6. 11ng-k&, z, 'U)O z; teh-z, WO Yk. 5. 12. f' } } l " • e1-z: zia1 yrn rn-tseo, z go, men-dao feh yia z-ka tso ma'? 48 So-yi ng-lahc tsonying kre djti.n-be, ziang ng lah T'in-Vud ka dji.in-be. Mt. 6. Im. 1. 2s .. 4.1.2. Yk. l. 4. 11 P. 1. 15; lG. d Yf. 6. I. 1' c. 21. 24. L~-. 20. Sm. 19. 21. s Ty. 20. 22: 24. 29. Lk. 6. 29. Lm. 12. 17, 19. 1 K. 6. 7. 1 T. 5.15. 1 P. 3. 9. t Y. 60. 6. ,E, 3. 30. teng I deh-we peh gyi k'en: ziah--, ng-lah wt\ Feh-k'os ti-dih , z ka, ng-lah-go T'in-Vu clioh-nying: ziah yiu nying fang foh neng-keo teh-djoh tang ng jing-pin po-cong,t pao-ing. tsia-pin yia hao nyin-ctin 2 "So-yia tso hao-z z-'eo, peh gyi tang. 40 ,Ziah yiu feh-k'o he zi-go min-zin c'ti. nying iao ng-go li-deo i-'ao-dong, ziang ko-hao-zong tang-tsiang tBng ng nying Ire we-dong tmg do ky\i.oh kwun-s, lin nga-deo ika-z&ng so tso, deh-we peh 1 zong yia hao peh gyi do-lehnying-ko ts'ing-tsmn. Ngo ky'i. 41 Ziah yiu nying min-tsing wo hyiang ng-lah dao, ky'iang ng tseo ih-Ii lu, yia Gyi-lah-go pao-ing yi-kying hao teng gyi tseo liang li. teh-djoh-de. 3 Dren-z ng tso 42 Gyiu ng go hao s-peh gyi; hao-z, jing-siu so tso-go, , usru.15. s.10. iao tsiatt ng go feh-k'o wefeh-k'o peh t~ia-siu teh-cti, Lk. 6. 30, 35. h 4 t h b o gy1. se ng-go iao-z we en-43 "Ng-lah t'ing:-meng yin dzong: ka-ni ng-go T'in-Vu, ka WO, 'Tong-kre re-sih ng-go lin en-dzong di-jong tu ~ 0 ~:/ls. i~ ling-so,V u-su ng-go tin-ko.'w k'en-kyin-go,b Zi we ming44 Dren-z Ngo teng ng-lah ming pao-ing ng. r~\t fUg: WO, Ng-go i.in-koY ytiong re-6 "Ng tao-kao z-'eo, feh-k'o sih gyi; tsiu-mo ng-lah go, ziang ko-hao-nyi.ng Im: gyi ytiong coh-foh gyi; u-su ng-lah hwun-hyi Ire we-dong lah go, yti.ong dre gyi hao; teng s-ts'o-lu-k'eo lih-ts tao-ky'i-vu pih-nren ng-lah go, kao, deh-we peh nying-k() ~J\ ~t. 34 ytiongz t'i gyi tao-kao. 46 Z-k'en. Ngo tsing wo hyiang 1 K. (l. 12, 13. ka hao tso ng-lah T'in-Vu-o-o ng.-lah dao Gyi-lah-go. paoI 1 P. 2. 23: 3. !>. , • b . • < a Ip. 25. 3 . ng--ts; ing-we Gyi a s-teh mg y1-kyrng teh-clji:>h-d~. I Gyi-go nyih-deo c'ih-ky'i 6 Dam-z ng tao-kao z-\:!n, 1 I I a L1D. 12. S. b Lk. 14. U. -----------.!

PAGE 12

!. _,_rr_. _7_. _ IvI()-T'A. ______ --------___ ,_r1. 25. CU 'co 28. I'"' .. " d Dj. 5. 2. e I W.18. 26-29. f Lk .. 11. 2-4. JI Mt. 26. 30-42. 13d. 21. 14. h s. 103. 20, 21. 1: Ip. 23. 12. '.ry. 30. 8. j Mt. 18. 21-36. IC 1It. 26. 41. Lk. 22. 40, 46. 1 1{. 10. 13. P. 2. 0. Mz. 3. 10. l I'e. 17. 15. I kaf tseo-tsing zi-go vung-li, mcng kwren-ts, gyiu-gyiu ng go T'in-Vu, lin en-dzung-go di-fong tu lre-tong-go: ka-ni ng-go T'in-Vu, lin en-dzong I di_-fong _tu k'en-_kyin-go, we mmg-nung pao-mg ng. ' 1 "N g-lah tao-kao, feh k'ori ktmg...:lrn yi kong, ziang yi-pong-nying ka: ing-wee gyi-lah ts'eng, we-leh shihwt> to pih-ding we t'ing. 8 Feh-k'o ziang gyi ka: ing we vi gyiu ts-zin, ng-la.h so ing-yi.iong-go tong-si, ng-go T'inVu yi-kying hyi;:.o-teh-de. 0 So-yi.f ng lah k::-e z-ka tao-k::w:--:, Ah-lab t'in-zong-gci Vu, dren-nyiin Ng-go ming--deo ,ve sing-jtin: 10 dmn-nyi:'tn Ng-go koh we lm: dmn-nylin N g-go!l ts-i we tso-dzing, lffi di'o ziangh he t'in-zong lrn-go. 11 Dren-nyuni me-nyih ing-ytiong-go k'eo-liang, kyih-mih s peh ah-lah. 12 So-minj ah-lah-go tsa, ziang ahlah so-min nying-k6-go tsa. 13 Fehk ling ah-lah tao s-s-go di-fong, iaol I kyiu ah-lah t'eh-c'ih . hytiong-oh: ing-we 1n m 1 L. 2'i!. 11. koh-veng neng-ken ytiong-wo, shi.i.-shti-d::edre tn z Ng-go. Uo-meng. 14 "Ing-wen ng-lah ziah nMk.11.25,20. so-ruin nying-ko-go ko-shih, Yf. 4. 32. . V . Ii.I. 3. 13 ng-lah t'in-zong-go U yia o Mt. 18. 35 Yk. 2. 13 pY. 6. 5. we so-min ng-lah-go ko-shih. 15 N g-lah0 ziah feh k'eng so-min nying-ko-go ko-shih, ng-lah T'in-Vu yia feh k'eng so-min ng-lah-go ko-shih. rn "N g-lahP kying-zih-go z.:.'eo foh-k'o ziang ko-hao nying, yiu iu-meng-go siang-mao: ing-we gyi-lah _____ I __ _ Cii 'co 28. pin-wnn mi n-seh, deh-we peh nvino-k<'> k'en--c'ih gyi z lre-t{Ji k'}ing-zih. Ngo tsing WO hyiang ng-lah dao, Gyi-lah pao-ing yi-kying teh-djohde. 17 Dren-z ng kying-zih, hao f u-fur tsihj _ 9 Jll. n.,_.m-veh Ire ch-zong, z Is T3. ~3. 4. 1 . . . 1 . f: l . . 1 D. 6. 6, 9 C.JOllg CU-( uw, a 1-Slll rne', IT. 13. 6. lmn, dao-zeh ts'ah dong t'eo: ~:k. 6 1 3 ky'i-go di-fong: 21) iaot tsihI j-n dzre-veh lm t'in-zong, z It Mt. rn. 21. djong foh-we cti-diao, feh-we \ t;ii_" 33 • 34 : fah-siu me-lren, dao-zah feh1 ~-n. 11-1;. , • 1 , 1 ,. L l. 1. 4. we ts ah aong t 80-.iiy 1-go di-fang. 21 Ing-we ng-lah-go clzre-veh he 'ah--li, ng-lah-go sing yin, ,ve Ire 'ah-li. 1 • 22 "Ng::Pn-tsingu z T kyi-srng-go tong-tsa:m. Ng-go uJ,11:.11.a-1,so. ngmn-tsing zia.h hao-go, dji.in sing we liang -go. 23 Ng. -go ~gmn-.tsing ziah feh I hao go, d.Jli.n-smg we en--go. Ng-go kwong ziah-z en--go, I keh-go en z dza en ni? 24 M-nying v neng-keo voh-z liang-go cti-nying-k6: vLk. rn. 13_ 'oh-tsia We U-SU dong-deo, Ky. 1. 10 re-kying keh-deo; 'oh-tsia we ts'ing-gying dong-deo, k'~n-ky'ing keh-deo. Jing-nungw teng dzre-veh ng-lah feh neng-keo tu voh-z-. w 1 D. 6. 11. 25 So-yi Ngo teng ng-lah n.-//15• wo, Feh-k'o we-lehY sing-ming _z_eo-111e11g, soh-si hao y s. 55. 22. ky'iioh, soh-si hao hah: yia ~r 1.\:2 • 23 feh-k'o \Ve-leh kyi-sing ze_q_-1 P. 6. 7. roJ;_ng, soh-si hao c'tin. Sing-ming ky'i feh-z pi ky'tioh-

PAGE 13

r ----------------------------~. --. '1'L 26, MO-T'A. VII. 12. i -------CU 'eo 28. ' Cii 'eo 29 zih kwc-c\jong; kyi-sing ky'i bing ng-lah yia we c.lza-go; feh-::: pi c'tin-tsiah lciveng-lahc Jiang peh nyi11g-kc'J c Mk. 4. 24. z Ip. 38. 41. r/:wng ma? 26 Ts'ia-k'enz dza-go, liang peh ng-lah yia Lk. 5 a-5. ti/'fi. 1i4 . 3 1. t'in-li-go tia.o; gyi-la.h feh we dza-go. ;; N gd dza-we a. Lie. o. 41, 42. 'o-iang, feh siu-keh, yia feh k'en-c'ih hyii.ong-di ng::en-a 1 W. 3. 1S. s. 37. 25. Mk. 10. 30. Lk. 12. 31. 1 D. 4. 8, :=,iu-tsing ts'ong-li, ng-lah-go tsing-li yin ih-me ts', feh T'in-Vu yia we yiang gyi. ts'eng-tao zi-go nga~n-tsing Ng-lah ky'i fnh-z pi gyi yiu tong-liang? 4 Ng dza-we kwe-c\jong ma? ~' Pinghao tcng hyliong-cli wo, 'Ngts'ia ng-lah, ziu-z zeu-nwng, ; go ngmn-tsing-li keh-me ts' ju neng-keo to dziang jhpeh ngo do--c'ih-ts; ng~zi-go ts'ah ma? 28 Wa-yiu d;,;a-ngam-tsing . tao yiu tong-we ?,~Q. i-c'tin? Hao ts'cng Jiang ma? ,> Ko-hao-nying, din-li-go pah-'eh-hwt>, gyi sin do-c'ih ng-zi ngren-tsingdza do-ky'i-lm; gyi yi frd1 laogo t.ong-liang; 'eo-cleo ng ]oh, yi feh tso pu : 29 Ngo neng-keo k'en ming-bah, ky'i teng ng-lah wo, Zin-z So-do c'ih hyii.ongdi ngren-lo-me11g ting yliong-wo ztsing-li-go ts'. 'eo, gyi-go c\in.c.tsiah yia feh G "Sing~ji.i.n-goe tong-si feh-e Ty. o. 7, 8: gyih-jii. ih-to pah-'eh-hwo. k'o peh wun-kyi; ng-lah-go i'a. 45, 46. 3 Keh-go yia-ts'ao kyingcti-ts yia feh-k'o tiu Ire nyitsiah wa lre-tong, ming-tsiao cii rnin-zin; k'ong-p'o kyiah ziu tiu-leh ho-lu-li, Jing-dah-diao-ts, wa iao nyin-ciin ming zong-ts'ia z-ka tsong-lre ngao ng. pren gyi; 'o-hwong ng-lah 7 "Ng-lah.f gyiu, pih-ding siao siang-sing.,.go nying ma? we s-peh ng; ky'i zjng, pih::n SiJ-yi peh-pih zeo-meng, ding we zing-djoh; tao / lilt. 21. 22. Mk. 11. 24. .Lk. 11. 9, 10: 18. 1. l'e. 14. 13 : 16. 7, 16: 16. 23, 24. Yk. 1. 6, 6. 1 I'e 3. 22: 5. H, 15. /I Ty. 8. 17. YI. 29. 12, 13. wo, Ah-lah. yiu soh-si hao rneng, pih-ding we k're peh ky'tioh, soh-si hao hah, sohng. 8 Ing-well vren-pah gyiu si hao c'tin? 32(keh-singtuz go, tn teh-djoh; zing-go tu bih-koh-nying so tang-son:) zing-djoh; tao meng go, tu ing-we keh ih-ts'ih-go tongk'rn peh gyi. 9 Ng-lah-goh T,Llt.11.11-13. si, ng-lah-go T'in-Vu hyiaocong-nyiang 'ah-Ii ih-go teh tu z ng ia,o yi.i.ong-go. nying, ziah-z zi-go ng-ts Im 33 N g-laha sin ky'i tang-son t'ao ih-go ping, we po ih Jing-rning-go koh, teng Gyikw'e zah-cleo peh gyi { 1o Ire go kong-yi; keh ih-ts'ih tu t'ao ih-kwang ng, we p(3 ih-we ko-ts'eo peh i1g. 34 So-yi keng dzo peh gyi ma? 11 Ng-. feh-I_{. __ ._o _ we-lel! mi~1g-tsiao la~~i se-~sih z oh-~ying_. zong-, i Ts. a.5: 8.21. I ze.o-me;ng: mmg-tsrno we I ts 1a hy1ao~teh po hao tongz'eo-meng ~ning-tsin:o-go . z-' si s-pe~. n~-n&, 'o-hwong J ken. Ih-ny1h kwun 1h-ny1hng-lah t m-zong-go Vu, feh ,. _go lao-kw'u k.eo-cle. keng~ko iao s hao tong-si peh gyiu Gyi go nying m.a? Mt. 7 112 So-yij ng-lah iao nyingj Lk. o. 31. t~\~n14. '' NG-LAHb feh-k'o p'iko yiang-yiang elm ng-lah hl: ~\~3 • _L bing nying'-ko, clza-go, yia kre yiang-yiang Yk. 4 . 11, 12. 1 k'ong-p'o ng-iah yia iao be dre nying-ko clza-go: keh . kl'} f:} . kLv.19.18. 11 p'i.-b!ng: ing~we ng-la1~1 , zn1:-_ Z" 11a~ teng sm-cii-Mt. 22. 40. • b 1 .. d I d Lm. 13. 8-lt. p 1mg ny1.mg-,co za-go, p 1.I nyrng-go .. a-1. Ky. s. 14. 1 D.1. 6. ----------------------------------------~

PAGE 14

.---1 1YII. 13. en 'eo 28. -----------------------------------------Vlll. 6. 13 "N G LAI-rl yi.i.ong ~i~:~;-r ---~: ;, So-yiY vam-pah t'ing-f. Cii ~c~;-:-l Lie 13 24 'ah-tsah-go rneng tseo-tsing-meng Ng<"> keh-sing shih-,vG, I Y Lk. 0 47-49-1 ky'i; ing-we t.ao rnih-v(mg i-leh gyi ky'i tso go, k'n-pi I di-f6ng, nwng z kw\J1, lu z zinng ih-go ts'ong-rning do, dzong gyi ka tsing-ky'i-nying ky'i-zao gyi-go oh he : go nying yia tn. 11 Dam-j', bun-zah-zong: 2 '; yU kCmg-II tao weh-ming di-f6ng, meng loh, shu meh-zong, fong c\i.z 'ah, lu z siao, zing-djoh-lrn, tu djtmg-djoh keh-t:,i!lg .1!' go nying yia ky'Uih. oh, gyi feh t.ih-tao; ing-we ~-\.s;1~ fJ. 3 . 1s "N g-lahm yUong kying-zi,u1g-kyiah fong lee bun-j :\It. 24. 4, s, j bong k(>_ sin-ct.i.-nvin(/" o)i-lah zah-zon.l .>". 26 Va: m"'pah t'ing-I 11, 24. < ' ,[ ,,._b' b . , l\'Ik. 13. 22. , tao ng-lah-go ch-fong, -nvu-nwng Ng<1 keh-sing shih-wo I ~T-.-106 171 18 ! 1riinn z c'i.i.11-~2h yianrr bi li~eh ky'i tso go, k'o~pi ziar,i~ 1 ~:-3 min Z hyt.i.ong-oh-go ~:-long. 1h-go nyii-beng nymg, ky 1-1 r~_.--4. ( 1G N g-la.h0 k\-m gyi kyih-go zau gyi-go oh lte s(,-nyi-zOng: I ?l ~l!. 3 ,J. 1 1 l . t I . . I" .• k" 1 l l . . h " I Sd. ~o. 2, 30. rn-ts, 1a.o 1yrno-e 1 gy1. -:-' yu. ong-o 1, s rn 1:~e -zo?g, ~it r7 _ 20 DzongP ts'-bang cong-nyi,mg fong c U-ko, tu dJong-dJnh 12L. ak 3.. . n::en-dao yin tsah ts-bu-dao keh-tsing oh, gyi ziu tih-tao: JJ • G . ,44. . l I l . t'l t 1 ., I ma { c zong ts -Jnvu conggy1-go 11..: ao z 1ce-go.' nyiang na:rt-dao yi-u tsu.h , r .m. 1::::. :id. vu-hwo-ko ma? 17 Z-ka-go,1' 28 Ylil~-su keh-sing shih!' z hao ju, tsong kyih hao ko-wD kong-hao, keh hyi.l-to I t.s; Z oh jH, tsong kyih oh nyingz tu hvi-gTi Gvi-go z ~It. 13. 54. l t 18 H • • • f' 1 1 l •' • u9fj ' ,/ ul J l\lk, 1. 22: 6,?. I i I B .\{t. 3. I:}, l,k 3. D. e. :) .... , . I I . 1 •J (j t 'O. 8. 2. ~ft. Z:'1. 11, 12. Lk. li.46: Ul.25. Sd. Jil. 1:t ILm. 2. la. Yk. 1. '22. -u .\Is. 24. i. I'e. 11. 51. 1 K. 13. 2. .rn-s. ao JU e 1 neng-rno-1yumg: -mg-we rno-1Lk. 1. !!~: I keo kyih oh ko-ts; oh ji.i yia hyuing gyi-lah ziang yiu I re. 1. 411. foh neng-1.:co hih hao ~rn-ts. gyi.in-ping go, feh ziang gyiI 19 V mn-imh-~ fol~ kyih hao ~rnlah-go doh-shli.-nying ka. I ts go ju, tu tsoh-ta.o tiu l::JJ M ho-li:2Kwu-ts'k'engyi-lah-t. ~. I go ko-ts, hao hyiao-teh gyi. yllE-~U 1iseo-loh s~n, 21 "Bing-fit vren-pah ts'ing-ym hyti-to nymg hwu Ngo 'Cul Cul' go, tu keng-djoh Gyi. hao tseo-tsing t'in-koh; tsih-2 Ziua yiu ih-go sang daa ::ii!,. 1. !rH,\ . . N " I. A .'{T " f' . 1 G . . Lk. 5. 12-14. yrn tseng-11: g6 t m-zong vu mo-ong nymg re pa y1, I ts-i tso-go hew tseo-tsin,q-wo, "CH, Ng ziah k'eng-go, I l ;y',:. 22 Tao keh ih-nyih yin neng-keu i ngo kyih-zing." hyti-to nying we teng Ngo 3 Yire-su sing-c'ih sin., en gyi 1 WO 'CU'. cuiu ah-lah vong ih-en, WO, "Ngo k'eng-gu, ng Ng-go ming-deo nain-dao m-hao kyih-zing.)' Da-m6-fotw 1 yin kong sin-cU shih-wo ko lih-k'eh kyih-zing-de. 4 Yia.i I l N T d ' t "' "rl, .. IJ f' } I ma. vong g-go mmgeo , su eng gy1 wo, on e 1-1" r.rt.. o. :n nam-dao m-yiu ken-c'ih kyu k'o wO hyiang nying-ko dao; 1 Mk. 5 4~ ko ma? vong Ng-go ming-ken-tsih ky\ peh tsi-s k\m. i d e o me.n-dao rn-yin tso-e'ih ih-k'er., wa-yiu hyh1-zong , I hyU-to yi-neng ko ma?' l\fo-sic s<) fong-fo go li-veh, ,,L,.,.u .~,1.10.: i "11t. 2r .. 12. I 23 Keh-tsao" N gu we mi no--teng gyi-lah tso te-t8jnQ'.-." 1.1c. 5 H. 1 Lk. HI. ~5, 27. I • • 1 . ] .. 11,::-b" '" I~ D. ~10. rnrng teng gy1-a 1 wo, 1, gu 5 Yi~e-sud tseo-tsing Kyt.i.6-c1 Lk. 7. 1-10. 1 ; j I clzong-he feh nying-t'.eh ng-pah-nong z-'eo, yiu ih-we 1 , 111 ,,. fi. 5: o. s.1 lah; ng-lahw tso fi-h z-ken pah-tsong tseo-lre gyiu-gyiu I I ){t, 2!1. 41• I go li--k'te Ngo ky'i. Gyi, wu, (:j "Ci..i., ng6-go i 1___ _ --___ __ L 10

PAGE 15

Cii ',,o ?.8. ylio:.1g--nying sang fong-t'mn bing-go nying: li cU-s-t;eh bing_o,h-~~ kw_:_ng-kren, t'ong~ sin-cti Yi-s&-i.i.0 s,'.J kong go leh l~-c.e. 7 l lc.8-SU teug gy1 shih-wD yiu ing-ny1,:en: ziu-z 1\{(l-T'A. vn-::. :2.9. -I -----! ()l) 'e.'l ~.s. wo, "NgO ky'i i gyi hao." , ,vi) "Gyi-zi d.:e-zin ah-Iah-8 Pah-tsong W(~-teh wO, "CU, goin kw'u-nren, ta::n-ttmg ahm Y. 53. 4 . Ng ta.o ngf>-go s(1-pi11 lre, : lah-go bing-t'ong." 1 P. 2. 24. eLk.rn.rn,21. ng kyti , sing, ziLH:: ht Yi-seh-lih pah-ky'i, ah-tia sin en-tsong hao." siriu congnyiang Ngo m-yiu 22 Yim-su teng gyi wo, "Keng p'ong--kyin-ko. 11 Wa-yiu Ngo Im; peh si-nying tsong q Ts. 12. 3. Ngo tung ng-lah wo, DzonQ'U gyi-zi-go si-nying." Y.2.2,3:ll.10. • dz . . '? "3 y 1 h ' G . :u1. 1. n. tong-pm ong s1-pm ym "' 1re-su o Jtin, yi Lk. 13. 29. l .. t . 1 t d k d G . , Lk .•. 59, OD. I p 1 w. 19. 20. set 10. 4i;: u. !.)'Uo nymg we rn, eng mengu engzong y1 ... L~2t/J-12 .• Uo-pah-lah-hen, Yi-sah, 24 Hm-li-go1' shti fah-tsoh1Mk. 4. 37-41. Yf. 3. 6. Yi.i.o-kOh, Ire t'in-koh-li do-ko ky'i-lm, s-teh jtin be long kmLk. s. 2325 • h m. 21. 43. zo-zih: 1 2 dmn-z keh-singh djti:_ Yire-su kw'eng-joh-tih. i :\ft. rn. 42, fin-koh-o-o no--ts iafi ken-25 Meng-du tseo-Iong, eo Gyi !i0:~~.:!.3:24_ V"} t b db } h • ""C'" 1. h 51: ;;.J. so. 1 c 1 1 ao ngaeo 1e -en-go su-s1ng, ,vo, u, ry1u a g;_ l ;J di-.fong; keh-deo pih-ding yiu lah: ah-lah iao mih-vong-de!" Yd. Is. ngao-leh ngo-ts' t'ong-k'oh." 26 T'ire-su. teng gyi-lah wo, 13 YitB-su yi teng pah-tsong "Siao siang-sing go, tam-ts wo, "Hao kyi.i.-ky'i; tsiao ng dza-we lea siao?" Ze-siu8 ky'is s. G5. 7: so. siang-sing we teng ng tsoIre, tsah-vah fong teng hre; 0 : 107 • 29 • dzing." Gyi-go yti.ong-nying ziu t'a-t'a-bing-bing-de. tong kn z-'eo ziu djtin-yti-de. 27 Cong-nying hyi-gyi, ,vo, . 1 _j Mk. 1. 20-31.. Lk. 4. 38, 3\'J. 1 • 11{ ••• ,. 14 Yr.A<.:-su.i tseo-tsing Pe-"Keh-go nying clza do'. lin teh-go oh-li, k'en-kyin gyi-fong teng h:.e tu we i-jing gok dziang-m fah nyiah-dzih Gyi." I I l Mk. 1. 32-34. [,k. 4. 40, 41. kw'eng-lr::en: Hi ziu en gyi28 Yim-su t ih tao te-ngen t Mk. 5. 1-20. go siu, dziao-nyih t'e-de: gyi 1 K.eh-keh-sc')di.fong,yiu Jiang Lk. s 211-39 • ziu ky'i-lm kong-ing gyi-lah. ' go be ky"ii. vu-tih-go nying 10Tao yia-:-kw'al yin nying ting Ji-'m, s-teh m-nying ken l ta-leh hyti-to kyti vu-tih go i tseo-ko keh-da lu, dzong tao Yim-su di-fong lm: Yice: vc-mg-k'o-li c'ih-lm p'ong-dj6h su, ytiong ih-kyli. shih-wo Gyi: 29 ziu eo-ky'i-1:..:e, wo, ~,~11-c'ih keh-sing kyii, ping- • "Jing-ming-go Ng-ts Yi,:1:"'0 I tis'ia i.hao long-tsong sang-I su, ah-lah teng Ng yiu soh-I \~ --------11

PAGE 16

---------~----------VlJJ. 30. l\1:0-T'A. IX. 17. ---------------------------------------CU 'eo 28 . I . l ? , f, l . i . . G . . l l I f''j, 'eo 2S. I go siang-rnn .• z~ eo e 1-zmg i m11:-g, 1~1g-we y1 y~u ..a co, -tao, Ng tao ts -d1 he mo-n:En : gyi.m-pmg s-peh nymg. I ah-lah ma?"_ 30 Y tin-vi.i.n yi u Y I.iE-S ue dzong keh-deo I e Mk. 2. H. "h d d . ]., } k } , . } ' } . Lk. fi. 27 1-0-e ny1-ci.i. :-.e-uen a cy1, cen-cym 11-go ky' iioh zih. 31 K y u gyiu Yirenying, kyiao-leh Mo0t'a, zo lf.e , su, wu, "Ng ziah ken ah-lah dzin-lia.ng-vong, teng gyi; c'ih, hao peh ah-lah tseowo, "Keng Ngo lre." Gyi ziu tsing nyi-ci.i. dc-li ky'i." ky'i-si .ng keng-dzong Yire-su. 32 Yi.w-su teng gyi-lah Wl>, 10 Yire-sul Ire gyi oh-li zofl\Ik. 2. 15.17 . "Ky'i." Gyi-lah tseo-c'ih, ziu ;1,ih, yiu hyti-to siu-zin-liang 1,1c. 5 2 9 32 , tao nyi-ci.i de-Ji: 'eh-de nyinying teng ze-nying tseo-lre, ! cti ziu dzong srrn-nga:~n ts'on-tcng Yire-su lin meng-clu do ) loh hm-li, tsing-sah-dc . ko z o -zih. 11 Fah-li-sre nying I :.J: J IC en -ny i-cil go nying k'en-kyin, t eng Gyi meng-dn l peng-leh-ky'i, po h1ch ihwo, "Ng-lah-go S1n-sang dza-1 ts'ih z-kcn, lin kyti vu-tih go we tengf' siu-zin-liang nying g Mt. 11. 1n. nying z-ken, tao dzing-li ky'i ze-nying do-ko ky\i.oh ni?" Lk. 5 30 :l5 . ~ t ' ong-cii.. 34 'Eh dzing-li tu 12 Yix,-sn t'ing-m eng, t.eng tseo-c'jh-lre, we-we Yfre-su: gyi-lah wu, "K' ong-g y in-go u sm. 5. !f.. ih k'c:n-kyin, ziu gyiuu Gyi nying feh iao i-sang, yiu bing t1~;/J: 13 li-k're gyi.:lah-go di-ka. go nying iao-go. 1a 'Ngoh so h o. o. r,. Sd. 16. 30 ] l . r. h . I I Mi. 6. G-8. Mt q nvu_n-1.yi, .i:e -z _ ts1-ve 1, z c z i\It. 12. ,. a Mt. 4-. 13. Mk.~. l. bMk:. ~-3. Lie. 6. 18. C :m. 8. 10, • • pc smg; keh-ts1h sh i.i dza-go YLE-BU loh jUn, du-ko i"'s, ng-lah hao ky'i ts'eng b-wa zig o peng-dzing. ming-bah: ing...:we Ngo l::e, Yinb ih.,.9o fong-t'am go, feh-z eo t~i~-dzih~go n1.in8 ; kw cng ]re p u-pren, dm t a o , z eo ze-nymgi w e-sm_q-c~rn-1. i 1 D. 1. 1 5 . Gyi di-f(\ng 1:-e. Yi::e-su k ' en-i 14 K e h-go z-' e o Iah-'en.g-oj j Mk. 2 . 1s.22. ] 1 I . . . I d y. d. J', Lk. 5. 33, 39 : cyin gyia 1 yrnc srnng-smg, meng-u tao ue-su 1-1{ :ng 1s. 12. , ten.it fo11g-t'::en nying wt>, I lm, wo," Ah-lah teng Fah-:li"N go ng-ts, hao fong sing; I see n ying peh-djong kyingng-go ze so-diao-de." 3 Yiu I zih, Ng-go meng-du foh kyi-go doh-shti-nying sing-Ii ! kying-zih, foeh-z dza-go?" ,~ : \ _ " I _ {eh-:-go. N )~i1;1;g k~ng I ~,5 , Y_ire-su t:n,g gyi~ lah .w?, , k re z. 29 . si.h-doh-go sh1h-wo. 4 Yire-Qk ha. o-ny1h go nying-k ~G., d-S. l-39 . 2. I S"\ld h viao-teh gyi-lah-go i-s , I sing-rnnb(J" wa teng gyi-lah dolllt . 12. 25. J Mk. 12. ~5. . ziu wo, "N g-lah sing-Ii dza-: ko lro-tong, clza hao pc-sh6ng Lk. 6 . 22. 6. 8. d Al . 2 r. w A . 2 ' d . t 1 . . 0 .. ,7: 11. 17. we zeng o 1-1. " a-z wo, j m . . ren-z ny11-s re-gy1, Ng-go ze so-cliao, wa-z wo, sing-long we teng gyi-l.c.h I Ky'i-lre ~ -seo,-~a.o-ti 'ah-Ii ihl~-k'~ , kel~-tsao_z we .. kyi~g-1 fr23~3. 2 , s: I yiang yuong-y1? 6 Nren-kren z1h. 16 M-ym nymg yuong 1h:.. 11t 7. s. s-teh ng-lah hao hyiao-teh kw'e ii sing F --.. ky'i pn gyiu II 'Oh-tsia wii, N ying-go N g-ts la~ shi.i-kren.:. i--zong; ing-we keh kw'e pu~~0~n!~~:0h zo:1-g yin so-ze-go {s"Yi.in-pi_ng, ~ih:go iR.o _pang-?e keh-gy~n ;~~-1cw~ng-. 1 . (z1u tong_ fon _ _g-t re_ n_ nymg 1-zung, gy1-go po-dzren z1t 1 I wo,) Hao ky'i-1ri\ do-leh p'uI keng-ko do-de. 1 7 Yia feh 1 pren kyii oh-li ky'i." 7 Gyi yi.i.ong gyiu _ bi-elm t.si sing I ziu ky'i-lre, kyi.i.. oh-Ii. 8 Con _ g _ ~ tsiu, k'ong--p'obi-dre pao-k'~, I nying k'e11-kyin tu hyi-gyi; tsiu yia leo-c'ih, bi~dre yilP. I ziu kwe yi.iong-,vo peh Jingwre-diao: tsong z ytiong ' sing j ----------.. -'-1~

PAGE 17

IX. 18. MC>--11'A. X. 3.1 Cu 'r.o is. I b~-dre tsi sing ;~iu, ke.\liang-[ '.:v~, "Ts'ih:~e~1-k'ot :pe.h ll):inf., 1 au~~ ~s] yiang tu pao-dJtin-de. i ko teh-cU. :u Dmn-z gy1-lah it~\l/ L. J m }Ik. 5. 22, 13 Yr.iE-sum teng gyi-Iah ! ih tsco-c'ih, p6u Gyi ming-'Lie. 5. 14 , [k3 ;." 4!i, 42, kfn'ig keh-sing shih-wo z-'eo, ! sing lre keh-deo di-fong tao1 ' l\Ik. 7 • 31 • 1 49 5 0. yiu ih-go kwun Ire pa Gyi, ' c'ij yiang-k're. n i\lk. 5. 25. Lk. 8. 43. WO, "Ngo-go non dzre-fOng I 32 Gyi-lahV tseo-c'ih-go zv Mt. 12. 22. I si-de: tsih-yiu Ng Ire, siu 'eo, yin nying ta-leh ih-go Lk. 8 43 en gyi ih-en, ziu we weh." kyi.i. vu-tih-go o~ts tao Gyi w Yire-su lih-ky'i keng-leh di-fong lre. 33 KyLi. ih kengyi, meng-du yia do-ko Icy\. c'ih, o-ts ziu kong shih-wo: 20 Yiun ih-go nyti-nying cong-nying tu hyi-gyi, wo, hytiih-leo bing yiu jih-nyi "Lre Yi-seh-lih di-fang dzong nyin, tseo-tao Yire-su 'eo-pe, u1-yiu k'en-kyin keh-cong-ka moh-moh Gyi i-zong ken-den. z-ken." 34 Dren-z Fa.h-li-sre 21 Ing-we gyi sing-Ii WO, nying w6, "Gyiw z k'ao-djoh wl'l!t. 12. 2.i. "Ngo tam-tsih moh-moh kwe-wi:\ng ken-c'ih kyii.." t~fi.2ll'i. gyi -i-zong, ziu we teh-kyi u." 22 Yire-su nyin-ci.i.n, k'en:i5 Y IA~-SUY tseo-ctin koh I 11 Mt. 4. 2a. I kyin gyi, wo, "Non, ng hao I dzing-li koh hyiang-ts'eng, I t~"i6.d2. 1 o ~1c. 1. s~: s. fong-sing:z0 ug-go siang-sing Ire gyi-Iah we-dong-Ii kao, ,!t17 19 18 ky~u ngdo." _Kel:-go uyu-1 hyti~ng_, djU,n. t'~n-koh-gol /. 1 nymg tong-z zm dJi.i.:n-y1i. I foh-mg, wa-ym 1-hao pah-23_ ~~re-su ~h. t~?. ~nvun-go si_ng yiai:ig-yiang bin,g-t'on~!. I l.p2L. 35. ~-oh-h Ken-kvmPcu-onowa-! y1aw::~-yrnnv tsn10-co ill> ' J b O 0 " yiu hyti~to nying n~o-nyih fiI ~ten:kyinz keh hy~i-to 11:ying, z Mk. G. 3.1. vren, -1 teng gy1-lah wo, zm lah dz-pe n:-1111 gy1-Iah, r sct. 20. 10. "11seo-ko-t1S; nyiang-ts m-tehr ing-we gyi-Iah z t'eh-Iih si, z kw'eng-joh-tih." Gyi-lah ping-tG'ia s-smn, tsing-zianga a Ms. 21. 1~. ziu lang-siao Gyi. 25 Congm-nying dzing-kwun-go it~\~7 nying kyi-kying ken-c'ih, yiang. 3i Gyi ziu teng rnengSk. 10 2 YictHHl tseo-tsing-ky'i nyiah dn wo, "Siu-kehb to, kong1, Lk. 10. 2. gJi siu, nyia_ng-ts _ziu kfi-1:E. nying ,,ky'~ih:. as SD-yi ngI'c 4 35 • ~u Keh-go fong-smg zm lre lah kreJ gym srn-keh-go Ci.i.-c 2 T. :i. 1. keh di-fong tao-c'i.i. yiang-k're. nying-kl) ts'a kong-nying 'f.7 Yiro-su dzong keh-deo kii siu-keh." ka ky'i, yiu liang-go hah-ts s )It. 15. 22: keng-leh Gyi eo-ky'i-lre wo,8 20 30, 31 "Da-bih-go \'o-dre, re-lin ah !'ltk. 10. 47, 48. ILk. 18. 38, 39. lah." 2,g Tsco~tsing oh-li, hah-ts tseo-tao Gyi min-zin; Yim su teng gyi-lah w6, "Keh-go z-ken, ng-lah Hiang-sing N g6 I neng-keo tso feh?" Gyi-Iah I wo, "Cu, ah-lah siaug-sing-1 go." 29 Yice-S'U, ziu moh-moh gyi-lah ngren tsing, wo, 1 "T8iao ng.:.lah-go siang-sing hao teng ng-Iah t.so-dzing." 30Gyi-lah ng:P..n-tsing zin k\ede. Yire-su t.ing-coh gyi-lah, --------------Mt. 10. ZIUa. eo Gyi jih-nyi-go n1eng-du lro, s-peh gyi-hh gyi.i.n-ping hao ken c'ih feh kyih-zing go kyu, i yiang-yiang bi11g-t'ong, yiang-yiang tsing-'eo. 2 Keh jih-nyi s-du-go rning z ziu-z: di-ih, Si-mengb ts'ing-we Pe-teh, teng gyi ~yi.'long-di En-toh-lih; Si-pi: ta~go ng-ts Yii.lk. 3. 1", i, 15: 6. 7. Lk. a 13 : U. 1.1 b I'e. 1. 42.

PAGE 18

M6-T'A. 1-~----i ~:u 'co 2S. ;~ ~H.---1 . . -------------()ii '1::0 };i:j, I m<\ t~ng siu-zin-liang-go lHt,-\ c'ih keh-veng n:ying-ko 'ohI i c Lk. 0. 15. Sd. 1. 13. t'a; Do-leh-fi-go ny-t8 YHo- • tsia keh-zo dzing-li, hao tu.m-I k&h, teng Leh-p:-:e ts'ing-we i diaov ng kyiah-li-go hwc-v Nh. 5. rn. Dah-t'a go; 4 ]{yUl".'i-no-go': ! dzing. 15 ?\go tsing wo :su.rn.51=18 6 Si-me~g, ten~ Kyi.i.o-li:-~h-hfiang 1~g-lah ~l:to, Tac( sing-rl\It. 11. 22, 24. d I'e. 13. 2G. god Ym-da, zrn-z ma-chao pun ny1h-ts, So-to-mu teng I Yim-su go. Ngo-mo-lah-go ying-Yah pi 5 Yim-sn ts'a keh jih-nyi-kch-go dzing-li wa ky'ing-k'o. ! go nying, feng-fu gyi-lah zrn "N gus ts'a ng-!ah ky'i, c Lk. 10. 3. ii ka wo :tsing-zian~ viang tseo-tsina "Feh-k'o tao yi-p(•ng-za-long c~ng-nyicmw sO-yi : nying di-fong ky'j, yia feh-Wng-lrn./ zia.ng dzo ka ts'ong-t Lm. rn. 19. i 2 w. k'o tseo-tsing Sn,h-rnC1-li-iW ming, ziang beh-kch ka lao~-:\.\\20 II'e 4. n, ~o. nying-go dzing-li: G neng-sl jih. 1, Ng-lah yuong kyin~-~~\1/52.J. n. KLlo~,. tao Yi-sch-lih kch-dzoh shihbo1w nying-k6: ing-we gy1-:vnc rn. n. I Ys :14 ; o 16 d' 1 a l' "-l l ::> c ] l '+ l Lie 12. 11: 21. i 1-_rt.. 15_'1( 1~?-~am-go y~ang ( 1-l. song kwun z. 'eo, peh-pih zeo ttN}~ 12 : j l\Ik. G. 8. 9 "Ng-lah-croi iao-bo-li fohsoh-go Rhih-wo hiw k6ng 2 D. 4'. 16, 17 .. Lk. D. 3 : 10. l , k . t;, • , ] • ] . • ' '4: 22. 35. .co II .yiao kym~-ts, nyrn[t-ts, d-1-tsia clza-g-o ~C>ng-fah: taoz z a. 4 . 12. " Peng-veng . . • ,.. A • • . , • C • " , ' r w6 b~-ham. dong-dm; 10 lu-zong yiiong-keh-go zeo, ke kung-go I-YI. 1 7 go ho-zih, shong-t'ao :i-zong, shilHYO, tsong We s-peh ng-'a, teng bong, tv., feh-li.'o ta: lah. 20 Ing-we lm-tih kong-1 ~\:07.i4 . in~-We~ kong-nying i:?h .. (~j1>h p~?: feh-z" ng~}ah zi! ng:-lah a 2 S. 23. 2. 1 D. 5. 1s. gy1 ky tioh-yi:iong 7, i~g-ka~-.l ,.m-Vu-go Lrng lm h-h~1Ifmg i Sd. 4 8 : o . 10. n.1.:.10. 8 go. 11 Ng-lahl tseo-tsmg zekong-go. 21 Hyiiong-chb we h Mi. 7. o. bin soh-go cl.zing-Ii, soh-go lrn hyUong-di tao si-go ditJ: ii~ 1i~ hyiang-t.s'cng, iao tang-t'ing fong, ah-tia lea ng-ts yw keh di-fong ji:i z siang-p'e-go, we z-lca,: ng-no yia we dong-ziu hao deng ke koh-deo, ih-sin sah do-nying. 22 Ping-, dzih tao ky'i-go z-'eo. 12 Tseots'iac ng-lah we-leh Ngo-go c Lk. 21• 17 . tsing keh-veng nying-ko, ia.D ming-cleo we peh cong-nying' ts'ren-nyiam gyi bing-en. u-su, dmn-z jing-nm
PAGE 19

j_x. 25. 1\10-T'A. XI. 5. Ci.i 'eo 28. A I Cfl 'eo 28. ju cti-nying-ko. 25 'Oh-sang-nyiang ko-ju Ngo , ti Ngo h. Mt.12. 24. Mk. 3 . 22. Lk. 11. 16. I'e. 8 . 48, 52. II Ziu-z, kwc. wong. ts ziang sin-sang, nu-boh feh siang-p'e: ru-sih ng-no ziang gyi cti-nying-ko, ziu ko-ju Ngo, i.i. Ngo feh siangtsoh-de. Ci.i-nying-ko,h zong• p'e. 38 Feh pet jih-z -ko t Mt. 16. 24. ts'ia be nying ts'ing-bwu keng-dj6h Ngo, i.i. Ng6 yia ~~\\f\4 .27. II Bih-si-poh, 'o-hwong Gyifoh siang-p'e. 3 9 Ziah1i yiu ju 111t. 1?. 2.1. go ko-nying ni ! 26 So-yi zin g-djoh zi sing-ming go, t\~\.82/t7 .33 . i Mk. 4. 22. peh-pih p ' o gyi-lah: ing-wei we s011g-diao gyj: we-leh re. 1 ~ 20 • it\. s. 17: 12 m-yiu ih-yiang en-dzong-go Ngo song-diao zi sing-rning feh-we lu-c'ih-lre; m-yiu ih-go, we zing-dj6h gyi. yiang s-'o-go foh-we peh 40 "Vffin-pah11 tsih-ziu ngnying-ko hyiao-teh. 27 Ngo lah, ziu-z tsih-ziu Ngo; tsihteng ng-lah Ire en-en di-fong ziu Ngo, ziu-z tsih-ziu Keh so kong go, ng-lah la~ liang-we ts'a Ngo 1m go. 41 'rsih v Mt. 18. 5. Lk. 9. 48 : 10. 16. I'e. 12. 44 : 13. 20. Ky. 4. 14. liang di-fong hao kong-c'ih: ziuW Siil-Cti-nying ing-We Z W l \V. 17. 10; -ng-fah ng-to-Ii so t'ing-meng ~in-cti-nying, we teh-djoh ~8,l 4 . s. I go, lffi oh-teng hao djtin-k're. sinci.il'lyinggo pao-ing: ,; Y. 8. l2. 13. zs Sahj kyi-sing, feh neng-tsih-ziu tsing-dzih nying. wi. ~\!: . keo sah weh-ling go, peh-pih ing-we z tsing-dzih nying, 11 p'B gyi: neng-kee mih-diao weteh-djoh tsing-clzih nyingweh-ling go ing-kre p' o Gyi. go pao-ing. 42 Ziah yiuY y m. 1s. 5, 6: 29 Liang-tah mo-tsiangky'i nyi:ng tren-tsih di ih pc Jang :1 .. ~i . .u. I feh-z ih-feng nying-ts hao shti peh keh-sing siao-n ying H. 6 10 ' ma? ziah-z ng-go T 'in-V u we-leh gyi z meng-du, Ngo feh ing-hyti, gyi-cong ih-tsing wo hyiang ng-lah dao, tsah tu feli-we tih-loh di-Ii. gyi tsong feh-we shih-diao re 1 s. 1,1. 45. ao Dren-z ng-lah, ziu-zk deo-pao-ing." tt ~i: fah yia keng-keng tu su-ko. Sd. 27. M. . 31 So-yi peh-p:rh p'o i ng-fo,h [ z pi hyi.i-to mo-tsiang wa l Lk. 12. s. I kwe-djong. 32 Ka-ni,Z :vren-Lm. 10. 9, rn.1 . 1 l . . ~a.1 ce nymg-go mrn-zm we 111, Mz. R .,, tsiao-jing Ngo go, lre11• Ngo Mt. 11. I t'in--.Eong Vu-gc min-zin YI.LE-SU jih-nyi-go meng~du feng-fu h,-vJ, ziu li-k're keh-deo, tao gyilah-go dzing-li ky'i kao hytiing djtin kyiao. I .: Ngo yia we tsiao-jing gyi: 11 M.k. s. ss. '133 Iren nying-go min-zin feh . 2 lAH-1ENa .Ire lao-kren-Iib a Lk. 7. 18-23 . . ~~.92.2 1~. .I ~~-iao.,,jjng Ngo go, l~ Ngo tting-me~g ~yi-toh so tso go b Mt. 11 3 li m-zong Vu-go mm-zm z-ken, ts a hang-go meno-du I I Ngt, yia feh tsiao-jing gyi. ky'i meng Gyi, wo, 3 "TAngI o Lk.12. 49~3. . 31 "N g-1ah0 feh-k'o ts'eng krec Ire go z Ng feh, wa-z ah-I c Ts. 49. 10. I N' " 1 1 t' • " , f b 11 h " b 'l . Ms. 24. 17. I , Tg~ ~re, z pe 1 m-o ta-. 1~1g, 3: ~sre SJa~g-vong , 1 . 1 .-nymg D . • J . ' . .~ 2 . 1._ , ... . ... :N_g(• Ire feh z :peh gy1 t'a-m? 4 Y1re-su w~--t .eh gy1 -l.1c.-~. 14 :,::,--< . bmg, z s-teh gp dong kenj lah, wo, "Ng-Iah so t-'ing:-'.. J , ; ( ~ -~. . ko. 36Ing-we Ngo]~, z s-meng go so k'en-kyin go z-,. --... '_:( :. ' : . . teh ng-tsP teng ah-tia, non ken, hao ky'i t'ong-ci.i Iahteng ah-nyiang, sing-vu t en: 5 ziu-z hah-tsd k'endY.29.18:35. I teng ah-bo, tu we su-k're. kyin, kwa-kyiah tseo-lu, daf;-c6~.4:/3 . 2:\ rS.41.9:55.1:t 301 .~in.~-ts'~ ko~-~yin,.g~gor mo-fong, . . kyih-zing,_ }on_g5. 36: 10. 26, lp Mi. 7. 6. I Mi. 7. 6 . l I k I b 38: 14. 11. , I'c. rn. 1.s. I uzi.ll-L 1 1 z1~1-z$y1-~1 o1~go ang t mg-meng, s.1-nyi~g 1 s Lk. 14. 20. n.ymg. 31 iE-kymg8 tm-tsre-weh, gytiong~nymg ym j 15

PAGE 20

MO-T'A. 9.'"" -, XI. ~'. r XI. 6. ------------1 Cii 'eo 28. '1.c l . d" ] . 6 V k • I .c l h h . l h 'I Cii 'eo 9.~. 10 1-mge Jiin pe 1 gy1. amy li.o 1 1e 1 a ; gy1ia . , [J."4 ~ 1it pahf feh we-Ieh Ngo pren-wo, 'Gyi z kyi.i. vu-tih go:'\ Yk 2 5 t"l 1 1 " rn Nying-go Ng-ts Ire, vi f'Y. :c:: 14, 15. 11 go . ym o ,:-\. y 1-, . J I r.it. 1s. 57: 24. 7 Gy1-Iah ky 1-go z-co, Y 1re-ky\i.oh yi bah; gyi-Iah wo, rn: 26. :n. g t . 1 " 'G . . ' t' t . \ Lrn. o. :i2, 33. su eng cong-nymg rnngy1 z t cn-z11 en,31Ugo }{;.~t:~t214 ky'i fah-'en-go z-ken 'W(>:-nying, yia Z siu-zin-liangP ,1p Mt. Cl. HI. 1 P. 2. s. I "N g-lah su-djong tseo-c'ih tc.ng z.e-nying-go beng-yiu.' t7 Lk. 7. 24. I tao kw'ong-i:::e ky'i k'en sol.1-Dre.n-z tE.'ong rning-go nying 1 h Yr. 4. 14. , si? Wa-z ih-keng be fo.1.'1.g1i WG bi::.H:.'ih ts'ong-ming-:go i Mt. 14. 6: 21. 26. Lk. 1. 76: 7. 26. j Ml. 3. 1. Mk. 1. 2. Lk.1. 76: 7. 27 c\i.donggo lu ken 1r.a? ~-s I:::e." 8 N g-Iah t,seo-c'ih, t-ao-t.i t.y'j 20 YLE-SlJ yiu hyti-to yi k'en soh-si? Wa-z ih-go c'i.i.n .neng tso-k:-en go dzing-Ii, 'Wo-li i-zong go nying ma? ing-we Z m-yiur we-singr Lk.10.13-15. Keh-sing c'i.i.n wo-li i-zong ci.i.n-i; ziu tsah-vah gyi, wo: go z deng he wong-kong-li. 21 "Ng Ko-lab-sing yiu '.o9 Ng-Iah tseo-c'ih, tao-ti ky'i se ! Ng Pah-sre-da yiu 'ok'en soh-si? Wa-z ih-we sinse ! ing-we be ng-Iah cong. cti-nying ma? N gO teng ngnyiang so tso go yi-neng, I lah .wo, Z-go,i pin.'.5-ts'ia ,va ziah ts0 ire T'e-lo Si-teng, ko-jli sin-ci.i-nying. 10 Shii-gyi-la.h -z., tsao-tsao c'tin! z,,: so sia-tih, 'N goi tang-fah 1eh rnd-i, t::e-lch hwe-dzing8 Ngo-go ts'a-s he Ng-go min~'le-sing-cUn-i-de. 22 Dren-z zin, ky'i be-b::en Ng zin-deoNgo teng ng-lah wo, Taot go lu,' ziu-z ts-tin gyi. 11 Ngo sing-p'un nyih-ts, T'e-Io Si tsing wo hyiang ng-lah dao, tong-go ying-vah pi ng-lah nyli-nying so sang-go, m-yiu ky'ing-k'o. 23 Wa-yiu ng 11 In. 3. 7, 8. • .1 t Mt. U'. lJ / 11. 24. ih-we do-jii 'Ang-si-li IahKyi.io-pah-nong, yi-kying1i u Y. 14. 1a. en c'ih-ko: dam-z l:::e t'inkyi.i.-zong ih-dzih tao t'in-li, ,E. 2 1 koh-li ting siao-go wa pi gyi tsiang-1,B iao t'e-Ioh ih-dzih kLk. rn. 16 do. 12 Dzong k 'Ang siE tao ing-s-li ky'i: ing-we Ire l .Ml. 4. G. Iah-'en z-'eo tao jU-kying, I ng-go cong-nyiang so tso go t'in-koh be nying so gyiangyi-neng ziah tso Ire So-to-mo, deh, z gyiang-go nying tehgyi tao jli-kying wa Ire-tong. djoh. 13 Ing-wel cong sin-cti 24 Dren-z N g0 teng ng-lah 1 teng lih-fah dzih-tao Iah-'en wo, Tao~ fing-p'un nyih-ts, v Mt. 10. 1~. I z-'eo, tu z kong sin-cii shihSo-to-m6W di-ff,ng-go yingw .E. 4. 6. tsih ziu keh go shih -wo, 25 Keh z'ec Yim-su k'reI wo. 14 N g-lah ziah k'eng vah pi ng-lah ky'ing-k'o." I 1 m Ml. 4. 5. to. ng-kre he.. go?~ Y_ i-li-i.i.O, k'eo,Y w~, "Vu,_t'in-di-_go Cli-y Lk. 10. 21. Mt. 17. 12. I } 1~ y N h N j~kir"i~'."o. zm-z. a 1-en. a rnn ngtsre, go co -zrn, g, mg-we I Lk 8. 8. to we t'ing go k:::e t'ing. Ngz ing-dzong keh-sing z-zS. 8. 2. , rs~-:.-uui: 1G :Dc.Bn-z~ Ngo yi.iong k~n feh hyin-c'ih peh ~s'ong-~11. 19, 27:/ o Lk. 7. 31-35., soh-s1 hao p1 keh-go shiimmg dzre-neng-go nymg,a z 2 K 3. 14. ) d:.:e? K'o-pi siao-nying zo I:::e hyin-c'ih peh siao-nying a Mt. 16 1 7 z-min-z<1ng, eo gyi-Iah de-ho, hyiao-teh. 26 Vu, z-go; ingwo, 17 'Ah-lah teng ng-lah we Ng hwun-hyi z-ka. c'ii dih-ts, ng-Iah m-yiu t'iao2 7 "V ren-vehb tu z Ngo Vu vu; ah-lah tcng ng-lah dikao-fu Ngo. Djti-Ieh Vu m k'oh, ng-lah m-yiu pe-shong.' nying sih-teh Ng-ts, djU-lehc 1 3 Ing-we Iah-'en Ire, feh Ng-ts teng Ng-ts ~o ts-ying b lift. 28. 18. Lk. 10. 22. I'e. 3. 35 : 13. 3 = 17. 2. I 1 K. 15. 27. '-------------------------------c I'e. 1.18: 6.46: / 11. 16. l6

PAGE 21

xr. 2B. OP. 'eo 'le.. d Sk. 9. 9. FI. 2. 7, 8. e I'e. 13. 15. 1!1. 2. 5. 1 P. 2. 21. 1 I'e. 2. 6. /YI. 6. 16. g 1 re. 5. 3. a Sm. 23. 25. Mk. 2. 23. Lk. 6. 1. b 1 s. 21. 6. IC C. 25. 30. Lv. 24. 5. cl C. 29. 32, 33. Lv. 8. 31: 24. 9. e Ms. 28. 9, I'e. 1. 22. /2 L. 6. 18. IMl. 3. 1. !I o. a. 6. Mi. 6. 6-8. Mt. 9. 13. t h Mk. 3. 1. Lk. 6. 8. --------------------------MO-T'A. XII. 22. go nying ts-nga, m-nying sih-teh Vu. 28 "Ng-lah vren-pah laokw'u t'iao djong-tren go, hao tao Ngo di-fong he; Nlo we s-peh ng-lah en-tam. Ngo yiud weng-ziu ky'in-hyii-go sing; hao Ire pe Ngo-go ah, dzonge Ngo tso sin-sang; ng lah ziu we teh-djohf weh ling-go en-tren. 30 lng-weu Ngo-go ah z ytiong-yi; Ngo tren-deo z ky'ing-go." Mt. 12. KEH z-'eoa Y ire-su Ire en-sih-nyih tseo-ko mah-din-Ii; Gyi-go mengdu du-kyi, tsah-leh mah-be ky'iioh. 2 Fah-li-sre nying k'enj-kyin, teng Gyi wo, "Ts'ia-k'en Ng-go meng-du tso er..-sih-nyih so feh ing-kre tso go z-ken." 3 Yire-su teng gyi-lah wo, "Da-bihb teng gyi dong-denying du-kyi z'eo so tso-go z-ken, ng-lah nren-dao m-yiu doh-ko ma? 4 ziu-z tseo-tsing Jing-ming go oh-Ii, ky'i.i.oh pa-kren-goc ping; keh-sing ping gyi-zi teng dong-de nying tu feh ing-kre ky'iioh, tsih-yiud tsi s hao ky'iioh. 5 Wa-yiue lih fah so wo, en-sih-nyih tsi-s Ire sing-din-li vren-djoh en sih-nyih, yia z m-ze;-ng-lah nam-dao m-yiu doh-ko ma? 6 Ngo teng ng-lah wo, Ts' dif yiu Ih-we pi sing-din wa do. 7 'N gou iao dz-pe f eh iao tsi-veh,' keh-go i-s, ng-lah ziah-z ming-bah, m-ze-go nying ng-lah feh•we ding gyi ze. 8 Ing-we N ying-go Ngts yia z en-sih-nyih-go cu." o Yice-suh li-k're keh-deo, tseo-tsing gyi-lah-go we
PAGE 22

XII. 23. :MO-T1A. XII; 42. -----~----------------en 'eo ~:. \ gyi hao, s-teh hah-ngam we ju feh hao, gyi ko-ts yia z 11 en ~~28" k'en, o-ts we kong. 23 Congfeh hao: ing-wc k'en gyi ko., nying tu kying-hyim, z-ka ts, hao sih-teh gyi jti.. M J)oh, WO, "Keh ky'i feh-z Da-bihdzo-goc cong-t6ng '. ng-lah C Mt. 3. 7: 23.' go 'Eo-dce?" 24 Fah-li-sm kyi-ji.i.n z oh-go, dza neng"" 33 s .MU}. 34. I nying ih8 t'ing-meng WO, keo kong hao shih-I_I)() ni"? r;.-k 21~~-"Keh-go nying ken-c'ih kyi.'t, ing-wed k'eo-li so kong-go, Z d Lk:. c. 45. l t Mt. 9. 4. I l'c. 2. 25. I"' , .• , peh-ko z k'ao-cljoh kwe-wong dzong c,ing-Ji kah-c'ih-lre-go. Bih-si-p0h." 35 H:w-nying, dzong gyi sing-25 Yire-su1 hyiao-teh gyi1 li dzeng-tih go hao, frt.h-c'ih lah sing-siang, teng gyi-lah hao lro; oh-nying, clzong -gyi wo, "V mn-pah koh-veng zi sing-li dzeng-tih go oh, fah-feng-k're we hwong-diao: c'ih oh lee. 36 Ngo Leng ng vren-pah dzing-li, 'oh-tsia kolab wo, Nying _.si> kong-go 1 li, ~i feng-k\e tsong lih-feh... hyi.i.-wo, tao sing-p'un nyihlao. 2 G Ziah-z Sah-dren ken"" ts son-tsiang, kyli-kyi.i. _ tu c'ih Sah-dmn, keh z zi fengiao son. 37 Ing-we iao ts'ing k':-:e; ka-ni, gyi.-go koh dza.ng we kong-yi [to, z dzong we lih-leh-lao ni? 2 1 Ngo ng-go shih-w6; iao cling ng; kcn-c'ih kyi.i. ziah-z k'aogo ze, yia z dzongng-go I djuh Bih-si-poh, ng--lah-go shih-wo." _ ng-ts Z k'ao-djoh ji.i. ken-c'ih 38 KEH-TS.AOI.' yiu kyi-go e Mt. 10. 1. ni? so-yi gyi-lah we sing-doh-shi.i.-nying teng Fah-lirr k1iti, 22,. P'un ng-lah. 28 Ngo ken-c'ih sm nying k'm k'eo, WO, "Sin-I'e. 2 l8. 1 K. 1. 22. kyU ziah-z k'ao-djoh Jing-sang, ah-lah iao Ng hyin-~'ih u Dy. 2. 44: ming-go Ling, ka-nin Jing-ih-go zi~o-deo peh ah-lah 1 h/\. 3:3: 11. rning-go koh yi-kying tao k'en." 39 Yim-su we-.teh gyi-20: 17 20• 21. ng-lah-go di-fong de. 20 'Ohlah, ,vo, "]{ eh hyi.10nwc'>hf .f Y. 57. 3. v Y. 40. 24. tsiav ji.i. neng-keo tseo-tsing kmn-ying-go shU-dre gyiu ~{t1~ 3\. Lk. 11 21-23 hao-lao-go oh-li ts'iang-deh ziao-deo: dji.i.-leh sin-cti Iah'" re.~ .. 48 gyi dzm-veh? ky'i feh iao sin no-go ziao-deo ts-nga, tsong bo-dji.i. keh:-go hao-lao, 'eofeh peh gyi k'en soh-go ziao deo hao ts'iang-deh gyi oh-cleo. 40 Ing-we tsing-ziang li ma? 3 Feh teng Ngo Iah-n(Wsmnnyih sa:m yialm gin.1.17. dong-de go, ziu-z Ngc') te-gying-ng du-bi-li; Nying-go cleo: feh teng Ngo siu-jih Ng-ts yia z-ka we E:a:\n nyih go ziu-z sam-k\e. smn yia Im di-yiang-11. 41 N yi-31 "So-yi Ngo teng ng-lah nyi-vih nying tao sing-p'un h Lk.11. 32. ~~:_r\\.\is. ~vho, Nying:-hgodw 1pah-yiha!11 g z~-111'!/i1h"-tks ,~:e1e_~gd ~eh sh\i.-dre u. o. 4-0: 10. o teng s1 --o 1.c.go s 11-wo, corn 'Y 1m,i mg gy1 ze: i YI. a. 11. i0i}95 . rn. \ tu hao so-min; tsih"'"yiuY sihing-we gyi-lahj t'ing I~.h-no-t~.1t ~i'. 52 Y sr1. 7 &J. doh Sing-Ling go shih-wo go kao-hyiiing ziu we-singJ In. 3 5 • Z :m. 11. 19: feh-we so-min. 32 V ren-pahZ ctin-i; hwong-ts'ia lre ts'-di 13. 55. • I ll'e.7.12,52. kong shih-wo pong-hwe yrn p1 ah-nu wa do-go. a 1 D.1.13. Nying-go Ng ... ts, haoa s6-42 Nen-pin-go nyU-,vongk tao kl w.10.1. . . 1 min; tsih-yiu kong shih-wo sing-p'un nyih-ts we~ teng U: i'/s1. pong-hwe Sing-Ling go, keh shi.1-dm clo-ko ky'i-hc, I kying-shi.i. 'o-shi.i. tu feh-we ding gy_i ze: ing-we gyi b Mt. 7. 17. so-min. 3 3 Kyi.i.o-sb ji.i. hao, dzong eh-go zing-cl.eo tseo-1 Lk. G. 43' H. gy1 ko-ts yia Z hao; kyi.i.o-s ! lre t'ing So-lo-meng ts'ong-----18

PAGE 23

----------MO-T'A. -----;1-1;-M.l . h. h A h A I . . . . f!A ] A h . . I Cii 'eo 28. I mmg-go s 1 -wo; wongzm yuong p1-1ong rnng yuts'ia lre ts'-cli yiu pi SD-loto z-ken peh gyi-lah t'ing XII. 43. Cii ' eo 28. nrnng wa do-go. wo :J I l Lk. 11 • ~ 4 43 "Feh kyih-zing-go kyi.iz "Ts'IA-T'ING, d yiu tsah d Lk. s. 5. dzong nying-go sing-zong I iang-ts go tseo-c'ih tsah c'ih-ky'i, ziu }rem hwong-cli iang-ts ky'i. 4 Gyi tsah-go tseo-he-tseo-ky'i zing enz-'eo, yiu-sing tih-loh lu-pin; l . m Ip. 1. 7. 1 P. 5. 8. tre!1, zinrfeh-djuh; 44 ziu tiao. zi~l fi-1~ ky'i.i~h-diao. j wo, 'Ngo we tseo-ci.in tao 5 Ym-smg tih-loh ym zah-1 zin-cleo tseo-c'ih-go oh~li cleo di-fang, nyi-t'u feh to: ky'i.' Ih tseo-tao, k'en-kyin we-leh nyi-t'u feh sing, zegyi k'ong-kren, sao ken-zing, siu ts'iu-c'ih-he; 6 nyih-deo tsong-sih-hao. 45 Ziu ky'i yi ih-c'ih, ziu sa-pih, ing-we mta-ling ts'ih-go kyi.i pi gyi-zi teh keng-deo, kw'u.-loh-de. keng-ku oh-go, tseo-tsing 7 Yiu-sing tih-loh ts'-bang keh-cleo ky'i deng-loh: kehcong-nyiang; ts1 hying-ky\-nH.6.4:10.26. go nyingn kyih-gytioh pi Ire tso-sah gyi. s Yiu-sing 2 P. 2 20-22 gyi ky'i-cleo keng-ko li-'re. tih-loh hao nyi-t'u-li; ziu Keh hyiiong-oh-go shii-dre kyih-be, yiu-teh-goe ih-pah e Ta. 26, 12. tsiang-lre yia z-ka." be, yiu-teh-go loh-jih be, yiu46 YrJE-su teng cong-nying teh-go sren-jih be. 9 Yiu! ngI Mt. 11. u;. wa lre-tih kong-go z-'eo, to we t'ing go hao t'ing." Mk. 0 o Mk. 3. 31. Lk. 8. 19-21. p l\It. 13. 55. Mk. 6. 3. I'e. 2.12: 7. 3, 5. Sd. 1. 14. 1 K. 9. 5. Ky. 1. 19. k'eo-k'eo" Gyi-go ah-nyiang . 10 Meng-du tsco l~e, teng teng hyUong-cliP lih lre ngaGyi wo, "Ng clza-we yii.ong _deo,iao-siangtengGyikong. pi-fong teng gyi-lah kongf' 47 Yiu ih-go nying teng Gyi 11 Yfre-su we-teh gyi-lah wo, wo, "Ts'ia-k'en, Ng-go ah-"Ing-we t'in-koh-go ao-miao nyiang teng hyUong-di lih Ire I z g peh ng~lah hyiao-teh, nga-deo, iao-siang teng Ng feh peh gyi-lah hyiao-teh. kung." 48 Yire-su we-teh 12 V ren-pahh yiu-go, wa iao t'ong-ci.i Gyi go nying wo, ko-ts'eo peh gyi, s-teh gyi "Ngo ah-nyiang z ju? Ngo yiu-yi.i; vren-pah m-yiu-go, hyi.iong-cli z ju?" 4 9 Ziu lin gyi so yiu-go yia iao teng sing-c\h si u tin-tin menggyi deh-leh-ky'i. 13 Ngo sodu, wu, "Ts'ia-k'en Ngo a.hyi yiiong pi.-fong teng gyinyiang, teng Ngo hyiionglah kong; ing-we gyi-lah 1 • I'e._ 1 5 : 14 di! 50 Ing-we r vren-pah i k'en z k'en-feh-c'ih t'ing z Ky. n. 6. G. 15. . . . , • ' Kl. 3. 11. 1 Ngo t'in-zong V ll ts-i tsot mg-feh-tsing, yia feh infr1gH. 2. 11. I h . N A l b h 14 p t ,. y . "' go, rn zm-z go 1yi.iouga . . mgs ia 1-sre-i.io di, tsi-me, teng ah-nyiang." yi.i-sm kong go shih-wo ing ?-f-t. 13. nyiren lre gyi-lahi sing.;zong, ziu-z wo, 'Ng-lah t'ing z we t 'ing-meng, tsih z feh-\"fe : a Mk. 4 1. KEH nyih Yire-su dzongci hyiao-teh; k'en z we k'en-b Lk. 8. 4. g Mt. 11. 25: 16. 17. Mk. 4. 11. 1 K. 2. 10. 1 re. 2. 27. h Mt. 26. 29. Mk. 4. 25. Lk. 8. 18: 19. 26. i Y. 6. 9, 10. I Ys. 12. 2. l :Mk. 4. 12, Lk. 8. 10. l'e. 12. 40. Sd. 28. 26, 27. Lm. 11. 8. 2 IC 3. 14, lfi, oh-li tseo-c'ih, zo Ire kyin, tsih-z feh-we ming-bah. hre-pin. 2 Yiub hyti-to nying 15 Ing-we keh pah-sing-ao tseo tn.o Gyi di-fong; ci.i-ssing ngang-de, gyi-lahi ng-to i H. 5. 11. ~yic tsih ha~ t'iao-l~h I la?:11-tr~]: t~ing, 1gyi-la~ ngren-,: Lk. 5. 3. Ji.m-h zo: cong-nymg tu hh tsmg p1-t1h; k ong-p o ngren-lre hre-du-zong. 3 Yice-sri :1 tsing k'en-kyin, ng-to t'ing-11 ------.L _________ _______________________________ _ ----------------~ rn

PAGE 24

XIII. 16. Xlli'". 35] Cll 'eo 28. I . 1 . . b h . l l . . Cii 'ea 2R. ; I meng-, smgmmga "'zn~ c:e ma 1-go cong-nyrnng, zm we-smg-ctin-1, peh Ngo 1 ky'i-de. 2 G Teng-tao mah I gyi-lah hao.' 16 Dren-z ngtsfo-miao kyih-be-go z-'eo, it~\0 : 623~724.11 lah-gok ngren-tsing yiu fohbo-ts'ao yia lu-c'ih-lre. 27 Ci.i. , ky'i, ing-we z k'en-kyin-go: nying-ko-go nu-boh ziu tseo1 ng-lah-go ng-to yiu JohIre, wo, 'Cli! ng ky'i feh-z 1 l:y'i, ing-we z tfog-meng-go. tsah hao iang-ts lc:e ng-go ; 17 Ngo tsing wo hyia.ng ngdin-Ii ma? ka-ni, dzong 'ahlah dao, Yiu hyi.i.-to sin-ci.i.li yiu bo-ts'ao ni?' 23 Cul { i: i\~~11• nyingl teng tsing-dzih nying nying-ko t1:mg gyi-lah wo, iao-siang k'en ng-lah so k'en-'Keh z iin-ko tso-go.' Nukyin-go, m-teh k'en-kyin; boh wo, 'Ng iao ah-lah ky'i iao-siang t'ing ng-lah so siu-jih gyi feh ?' 29 Gyi wo, t'mg-meng-go, m-teh t'ing'Feh-k'o; k'ong-p'o ng-lah meng. siu-jih bo-ts'ao, lin mah yia . 18 "Ka-ni, ng-lah yLi.ong iao bah-diao. 30 Ts'ia peh m Mk. 4. 14. t'ing kehm tsah iang-ts go liang-yiang do-ko do-ky'i-lre Lk. s. 11 pi-fong: 19 vren-po.h t'ingdzih-tao siu-keh. Siu-keh-go n Mt.,. 28. mcmg t'in-koh-gon dao-li feh z-'co ngo we teng siu-koh-go ming-bah-go nying, keh nying wo, Ng-lah sin siu-jih hytiong-oh-go ziu lre, bahbo-ts'ao, po-tang-po ho-long diao gyi sing-Ii tsah-tih-go siao-diao: dren-zt mah hao t Mt. 3. 12. iang-ts: keh ziu-z tsah lc:e lusiu-tsing ngo-go ts'ong-li."' pin go: 20 Tsah )re yiu zah-31 Tsre di-ky'i ih-go pideo di-fang go, ziu-z t'ingfong peh gyi-lah t'ing, wo: meng keh dao-li, lih-k'eh "T'in-koh1i k'o-pi ih-lih kau Y. 2. 2, 3. o Y. 58. 2. hwun-hwun-hyi-hyi O tsihts're-ts, nying do-leh 'o l::e gyi :1~.\.1so. 'f:!: :\:~ 32' ziu-go: 21 dren-z sing-Ji mdin-li. 32 V c:en-pah cong-ts Lk. 13 • 18 • rn. yiu keng-deo, peh-ko z dzrenli-deo z ka-ts'::e-ts ting siao; z-go; we-leh keh dao-li p'ongdziang-ky'i-lre, ts're-su congdjoh yiu ,ve-ky'iioh pih-nren, nyiang z gyi ting do, dzingP Mt. u. e. lih-k'ehP ziu pren-tih. 22 Tsa.h leh .ih-cti ji.i., s-teh t'in-li-go ;~;.f~f.-la:t ts'-bang cong-nyiang go, tiao lre deng-leh gyi o-ts-li." ziu-z t'ing-me.ng keh dao-li; 33 Yi k~ng ih-go pi-fong gyi kying-shU.-go zeo-meng, peh gyi-lah t'ing, wo: "T'ina Mt. 19. 23. teng dz:::e-veh-go8 hong-p'in, kohv k'o-pi kao-shU., nyti11Lk.1s.20,21. f{ fl i!." tso-sah keh clao-li, ziu mnying do-leh fong Ire sren-g: :: ~o. dao-dzing. 23 Tsah l::e hao teo min-feng cong-nyiang, nyi-t'u-li go, ziu-z t'ing-meng teng-tao 'o-don fah-kao." ming-bah keh dao-li go; gyi 34 Yire-su teng cong-nying Z kyih-be, yiu-teh-go ih-pah k6ng10 keh ih-ts'ih-go z-ken, w:i\[k.4.33,3!. be, yiu-teh-go loh-jih be, yiu~ tu z ytiong pi-fong; feh-z piteh-go sc:en-jih .be." fong, feh teng gyi-lah kong: 2 4 YL!E-SU ts:::e di-ky'i ih-35 cti.-s-teh sin-cti so kong go I go pi-fong peh gyi-lah t'ing, shih-wo yin ing-nyi:::eh, ziu-z wo: "T'in-lrnh k'o-pi ih-go WO, "Ngo Y k're k'eo we y s. 78• 2 • l nying tsah hao iang-ts Ire yU.ong pi-fong; dzongz k'::e-z Lm. rn. 25, gyi-go din-li: 25 nying-ko tu bih t'in-di yi-lre so ingi6K. 2. 7. 11 kw'eng-joh-go z-'eo,cti-nying-~Ong-go z-ken, Ng/i we w/i-l[l: Uc. -----ko-go ii.n-ko l::e tsah bo-ts'ao c'ih-1::e."

PAGE 25

r XIII. 36. M6-T'A. -------------1 XIV. I. I Cii 'eo 28. 86 KEH-TSAO Yi::e-su s::enk're cong-nying, tseo-tsing oh-Ii: Gyi meng-du tseo-Ire, wo, "Keh din-Ii bo-ts'ao-go pi-fang ka-shih peh ah-lah I t'ing." 3 1 Yuc-su we-teh gyi lah, wo: "Tsah hao iang-ts go ziu-z Nying-go Ng-ts; I ci Mt. 24. 14: I :~.~ din .1, ziu-z shti-ka hao I 28. HJ. ' ' ,11,:. 16. 16, 20.1 iang-Ls ziu-z tiin-koh-go ngL',. 21. 47. t , b~ t ' . k h b 1,m. 10. 18. ! S; GSao, ZlU-Z C Kl. L. e. 1 hytiong-oh-go ng-ts, gg tsah -Ii Ts. 3. 16. I'e. B. 44.. bo-ts'ao go Un-ko, ziu-z mo-Sd. 13. 10. 1 re. a. 8. I kwe; siu-keh,C ziu-z kyingc Jr. 3. 13. h.. h , , k I ,,1z. 14. 15. s u ma -go zeo; sme 1-go, ziu-z t'in-s. 4 Ka-ni, tsing-ziang bo-ts'ao siu-jih ho-li siao-diao, tao kyingId Mt. 18. 7. I 2 P. 2. 1, 2. shii mah-go z-'eo yin. we z ka: 41 Nying-go N g-ts we ts'a Gyi-go t'in-s, dzong Gyi koh li siu-jih vren-pah s-tehd nying pa=m-tih go, teng tso fi-li z-ken go; 42 tiu gyi-lahe lro ho-lu-li: }ref keh-deo yiu ngao-Ieh ngo-ts' t'ong-k'oh. 43 Keh-go z'eofl tsing-dzih nying Ire gyi-lah '11'inVu-go e JJt;. 3. 12. Mz. 19. 20: 20. )0. I Mt. 8. 12: 13. 60. g Dy. 12. 8. l Ii:. If>. 42, 43. koh-li we ziang nyih-deo ka h :m. 1,i.~9 . kwong-liang. Yiuh ng-to we t'ing go, kre t'ing. 4 4 "T'in-koh yi k'o-pi din Ii k'ong-tih-go wa.ng-dzm: ih-go nying zing-djoh ziu t.so-kre gyi, we-Ieh hwun-hyi ziu kyti-ky'i ma .. diao gyi ih ts'ih so yiu-go, ky'i ma kehgo din lm. 1s ;'T'ip-\oh yi k'o-pi ih-1 go k'ah-.shong, Im-tih zing hao-go cU-ts; 46 zing-cljoh I ih-lih ting pao-pe-go, ziu kyti-ky'i ma-diao gyi ih-ts'ih l s6 yiu-go, ky'i ma keh-Jih cti-ts Ire. • ,. • • ('.ii 'eo 28. t~mg_ky 1-mmg.-h, feh hao go J trn-drno. 4 Kymg-shti mah-1 go z-'eo yia z-ka: t'in-s '\Ye I c 'ih -Ire, dzongi tsing-dzih i :m. 25. L'2. nying cong-nyiang feng-c'ih oh-nying, 50 tiu gyi-lah lrei i Mt. rn. ,2. ho-lu-li: Ire keh-deo yiu ngaoIeh ngo-ts\ t'ong-k'oh." 51 Yi::e-su teng gyi-lah w/J, ''KelHing ng-lah tu. ming bah foh 2" Gyi-lah wo, "Cti, ming-: bah-go." 52 Yire-su teng gyi-lah WO, c:so-yi vrenpah doh-shii-nying Ire t'in koh-li tso meng-du, k'o-piih go kO-cti, dzong gyi ts'ongkw\i-li do-c'ih sing-go gyiugo tong-si l::e." 5 3 Yu:-su kong-hao kehsing pi-fong, ziu li-k're kehdeo 54 tseok tao Zi-go pen oZ k :M k. G. 1. d., . b Lk.4.16,22. 1-fong, lro gy1-lah-go we:-1 t Mt. 2. 23. dong kao-hytiing; s-teh gyiIah kying-hyire wo, "Keh-go Nying dzong 'ah-Ii ka teh-djoh keh-go ts'ong-ming, teng keh-sing _yi-neng? 56 Kehm ky'i feh--z; moh-zjang-ni Y. 49. 7. N G . h . Mk. 6. 8. go g-ts? y1 a -nymng Lk.a 23. ky'i feh-z kyiao--teh tl"Io-li-I'e. 6 42. Uo? Gyin hytiong-di Ji;y'i feli-n Mt.. u .. 46. z Yi.io-koh, Iah-si, Si-meng, Yiu-da ma? 06 Gvi tsi-me ky'i feh-z long-ts~ng teng ah-lah tso di-fong? Ka-ni, Gyi dzong 'ah-E teh-djoh keh ih-ts'ih z-ken ni?'' 5 7 Ziu0 o Mt. 11. 6. l l a , t'l 'lT' Mk.v. 3, 4. wee 1 {y1 pam11. .1. 1:n-su teng gyi--hd1 wo, "Sin-ciinying,P ~jah foh-z lre gyi-zi-P J.,k. 4. 24. go di-fong zi-go oh-li, m-yiu re. 4 • 44 • feh tseng-djong." 58 ,v e-leh _ gyi-lah1 • feh siang-sing go ,. Mk. 6, 8. yii.n-kwu, Gyi Ire keh-deo feh tso to-siao yi-neng. Mt. 14. II 47 "Tin-koh, yi k'o-pi ihting mong, 'o Ire hm-li, lah-1 tsing pah-yiang ng: 48 yi, kying mtin-de, :du t'o-zong I KEH-GO z-'eo va=-n-wong j __ . ____ , . I !~gen, zo-1oh, hao-go --~~~~~-~yi-liha t'ing~meng Yire-su.; __ ._1_:_k_~:_t __ 1_•_, 21

PAGE 26

,--------.--------------------~ \I __ x_n_r._2_.-c--MO:'l"A. . -------.~~v. 29. -1 Oii 'eo ~g. I go ming-sing, 2 ziu teng I dzi-de; hao sren-k\e cong! Cii~29' ng; z hao; ziu ky'i kalH~ll Yim-su.) hm min-teng tseo.,.leh-1::e. 13 Yim-su t'ing-rn~ng zin 2u Meng-du k'en-kyin Oyi I e J.It. 10. 23: Ii-k'ree keh-deo, loh jiin, s-'D hm min-tengk l:::e-kten tseo, fclp. 9. B. lii •. 1~: a2. tao kw'ong-im di-f
PAGE 27

,----------•--.-,_ x1v. 30. _M-----,-,0-,--T-'A_. ---,---------,-x_v_._2_0_. _ --------------I Cii co i1>. I . y d' .!'" 7 K h . Cii •eo20. [ tseo, rno. tao u:e ... su 1-1ong oao-nying W Y 1--j ky'i. 3 K'en-kyin fong mang, sre-uo ts-tin ng-lah go yft-g l\Ik. 7 • e. I i p:o-gyu; .~ao az~ng-loh-ky_'i, sin kong-go shih-wo jih-dza:l J.zineo-ky1-lre,wo, "Ci.i,kym z-go; ziu-z wo, s 'Keh-goh hY.20.13. ngo." 31 Yire-su lih-k'eh singpah-sing ci.i.-jing ts'ing-gyjng Ys. 83. 31• 'c'ih siu la gyi, teng gyi wo, Ngo, k'eo-li kying-djong "Ng siao siang-sing go nying Ngo; gyi-lah-go sing li-ytin ls.~7. JHt. 16. 16: 26. 63. l\Ik. 1. 1. Lk. 4. 41. l'e. 1. 49: 0. 69: 11. 27. Sd. 8. 37. Lm. l. 4. . m :Ilk. 6. 53. dza-we nyi-'oh?" 32 Gyi-lah Ngo. 9 Gyi-lahi z bah-lih-lih i Y. 20.1a. tseo-tsing ji.i.n-li, fong ziu voh-z Ngl>; so kao-hyi.i.ing go gk i: {t22 • sih-cle. 33 Ji.i.n-li-go nying dao-li z nying-go feng-fu.'" tu lre pa Gyi, wo, "Ng 10 Yice-suj ziu eo congj Mk. '7. u. tsing-tsing z Jing-ming-gol nying lre, teng gyi-lah ,vo, Ng-ts." . "Ng-lah kre t'ing, yin. km i 34 Gyilah m du -ko tao ming-bah : 11 feh-zk tseok sd. 10. 15. Keh-nyi-sah-leh. 35 Keh ditsing k'eo-li go tong-si we Lm. 14 14 • 17, 'l.~. fong-go nying nying-teh s-teh nying feh kyih-zing; 1 D. u. Gyi, ziu ts'a nying tao s-tsih-yiu dzong k'eo-li c'ih-Dt. 1. 15 ' fong ky'i, ta long-tsong yiu lre-go, keh z we s-teh gyi bing go tao Gyi di-fong he: feh kyih-zing." 36 gyiu-gyiu Gyi t::en-tsih 12 Keh-tsao Gyi meng-du n:m. o. 20. peh gyi-lah moh-mohn Gyi tseo-lre, teng Gyi wo, "Fah-Mk. 3.10. . . d h Lk. o. rn. 1-zong kenen; z mo -go li-sre nying t'ing-meng keh-sd. L 9 • 12 • nying tu djtin-yU de. kyi.i. shih-wo pren-tih-cle, Ng ti Mk. 7, 1. b Mk. ':. 6. om. 2. 8. d c. 20. 12. Lv. 19. 3. Sm. 5. 18: 27. 16. •ry. 2a. 22. Yt. 6. 2. e C. 21. 17. Tr. ~-m,: 30. 17. /1\lk. 7. Il, 12. I Mt. 15. h yiao -teh ma?" 13 Y ire-su we-teh wo, "V ren-pahl feh-z l re. I.it ll. IT EH z-'eo Yiro-lu-sa.hNgo t'in-zong Vu so cong .'\._ lenggoa doh-shti-tih-go j'ii, tsong iao bah-diao. nying teng Fah-li-sre nying 14 Ng-lah ts'ia ze gyi: gyitao Yire-su di-fang, wo, ]ahm z hah-ts ling hah-ts. mY.0.18. 2 "Ng-gob rneng-du dza-we Ziah-z hah-ts ling hah-ts, 'o~{t ia":'ia we-be tsu-tsong dji.in-lohliang tu we tih-loh den-Ii Lk. 6 39 lre-goc kwe-kyti~ ky'i.ioh-go k.y1i." z-1eo feh sin gyiang siu?" 16 Pe-teh n we-teh Gyi n Mk. 7. 17. a Yire-su we-teh gyi-lah, wo, wo, "Keh-go pi-fong ts'ing "Ng-lah dza-we, we-leh ngwo hyiang ah-lah dao." 10 lah djtin-loh-lre-go kwe-kyti, Yire-su wo, "N g-lah0 tao jiio Mt.16. 9. we-be Jing-ming-go kyirekying wa-we feh ming-bah ! Mk. 7. 18 ming ni? 4 Ing-we Jing17 Ky'i feh hyiao-teh vren ' ming feng-fu, wo, 'Yi.long pahP tseo-tsing k'eo-li go P 1 K. e. 13. hyiao-kyingd ng-go vu-rneo;' tong-si z 'ang-loh d1.1-li, yi wo, 'Zoh-mo vu-meo go, ziu ka-c'ih k'ang-ts-li ma? pjh iaoe ding si-ze.' 5 Dren-z 18 dren-zr k'eo-li c'ih-lre-go, r Yk. B.&. ng-lah w0, 'Ziah yiu nying z clzong sing-li ka fah-c'ihteng gyi vu-meo wo, Ngo/ I lre; keh z we s-teh nying feh ing-tong kong-ing ng go, tu kyih-zing. 19 Ing-wes dzong T e. 6 8 2l t~eng-ky'i_ tso l~-veh,.. 0 gy~ sing--li so fah-c'ih-lre go z~u-~ tr8~.,.1l I ~au peh-p1h hyrno-kymg gy1. oh-1, hy. i.i.ong-sah, kren-ymg,\ Mk. 7. 21. vu-meo.' Z-ka, we-leh ng-lah biao-hyi, t'eo-dao, hwong1 djUn-loh-lm-go kwe-kyi.i. filrno, pong-hwe: 20 keh tu. \ i diao Jing-ming-go kyire.., we s-teh nying feh kyjh_. I I ---------------, ....... --l 23

PAGE 28

xv. 21. Cu 'eo 29. t :M.11:. 'l'. 21 u Mt. 10. 5, G. Sd. 8. ~. 20: 13. 46. Lm. 15. 8. vMt. 7. 6. FI. 3. 2. 10 Mk. 7. 31. y Mt. 4. 18. zY. 35. 5, G. Mt. 11. 5. Lk. 7. 22. MO-T1A. zing: dren-z feh gyiang siu 32 Yire-sua eo Gyi mcng ky\toh feh-we s-teh nying du lre, wo, "Ngo re-lin keh feh kyih-zing." hyU.-to nying, ing-we teng 21 YvE-sut li-k're keh-
PAGE 29

1---------1 XVI. 5. MO-T'A. XVI. 26. 1 Cii 'eo 29. C Ji.flc. 8. 14. d Lk. 12. 1. e Mt. 14. 17. l'e. 6. 9. f ML.15. 34. ying-go sh -Li.-dre iao siang gyiu ziao-deo: djii-leh sin-cu lab-no-go ziao-deo ts-nga, m-yiu ziao-deo peh gyi lc'en." Zin li-k'te gyi-lah ky'i-de. 5 Meng-du du-ko te-ngen, mong-kyic ta ping. 6 Yim su teng gyi-lah wo, "Ytiongd kying-bong Fah-li-ste nying teng Sah-t'u-km nying-go kao-shii." 7 Meng-du ziu do-'ko nyi-leng, wo, "Keh z we leh ah-lah feh ta ping go yi.i.n-kwu." 8 Yi::e-su hyiaoteh ziu teng gyi-lah wo, "Siao siang-sing-go nying, ng-lah dza-we we-leh feh ta ping do-ko nyi-leng? 0 N ren dao wa feh ming-bah, feh kyi-teh keh ng-ts'ine nying ng-go ping, ng-lah siu-jih kyi lo? 10 Wa-yiu keh s-ts'inf nying ts'ih-go ping, siu-jih kyi lren? 11Ng-lah dza-we feh ming-bah, Ngo teng ng lah wo, kying-bong Fah-fism nying teng Sah-t'u-k::e nying-go kao-shii, bing feh z ts-tin ping?" 12 Gyi-lah ziu h yiao-teh Y icc-sn feh-z wo kying-bong ping-go kao-shii; z J.;ying-bong Fah-li-s::e teng Sah-t'u-k::e nying-go kao hyuing. 13 YI.,E-SU tseo tao Fi-lih go Km-sah-li-iio kying-ka, ziu meng Gyi meng-clu, wo, la l\Ik. 8. 27. "Ngo,U . Nying-go Ng-ts, Lk. !). IS. nying-ko WO Ngo Z ji.i.?" h lilt. 14. 2. Lk. 0. 7-9. 14 Gyi-lah wo, "Yiu nyingh ivo, z 'Ang-si..:li foh1en; yiu nying 'WO z Yi-li-iio; yi yiu ivo z Yi::e-li-mi, 'oh-tsia I sin-cii-nying cong-nyiang ih illn. u 33. we." 15 Yice-su teng gyi-lah Mk. 8. 2!l. WO "Ng-lah WO Ngo Z jii?" Lk. !l. 20. 116 s' . p t h , t h 1e. e. G9: 11. 1-n1eng ee wee , ~1. 8. 37: 9.20. 1 wo, "Ngi z keh-we Kyi-toh_, . I !L .1. 2, ~.-j' weh Jing-ming-go Ng-1,s." 1 J _e. 4. 1.i :5. 5. ----. ------------25 17 Yim-su we-teh gyi, wo, CU 'eo 29. "Si-meng Po-Iah-nO, ng yiu foh-ky'i: ing-we feh-zi nyi.iohYf. 2. s. sing teng hyiiih-ky'i hyinc'ih peh ng, z N gei t'in-zongk 1 K. 2. 10. go Vu hyin-c'ih peh ng go. Ky, 1. rn. 1 8 Ping"'ts'ia Ngo teng ng wo, Ngl z iiPe-teh; l::e kehm bun zah-zong Ngo iao ky'i-zao Ngo-go kong-we; ing-s-go shii-dao feh neng-keo ba diao gyi. 19 T'in-koh-go yiah z Ngo we s-peh ng; Vffilll I'e: 1. 42. II Pe-tehgo kashili zi'.u-z, zah deo. m Yf. 2. 20. l\'Iz. 21. 14. pahn Ire di-'o ng so bo-djii n 11rt. 18. 1s. go, l::e t'in-zong yia we bo-l'e. 20 23 cljii gyi; Ire di-'o ng so sihfong go, h.e t'in-zong yia we sih-fong gyi." 20 Gy1 ziu0 ting-coh mengo im: 17. 9 •. d .!' I k' . 1 A Mk. 8. 30. u, 1e 1-o teng nymgrn Lk. 9. 21. wo Gyi z Yi::e-su keh-we Kyi-toh. 21 DzoNG-TS'-YI-'Eo Yi::esu t'ong-cliP meng-du, Gyi-P Mt. 20. 17. zi pih iao tao Yire-lu-sah-~I\i: 3g~: 9 Ieng ky'i, Ire tsiang~lao, t_si-~t 2!. J,\18 s-psiang, doh-shii-nyrng, sm-Ii ziu hyii-to kw'u-n;;en, peh / gy~-lah sah-diac, tao di-smn I ny1h weh-ciin-lre. 22 Pe-teh I te-te Gyi, h:en-t.su Gyi wo, "Ciil Ts'ih-feh-k'o z-lrn, keh tsong feh-we ling-djoh Ng." 23 Yire-su nyin-ciin teng Pe-teh wo, "Sah-d::en,r t.seo-ko; 1 K'cn 2 s. I N A "h • H), 22. ng z s-te 1 . go pren-t1 : mg-Lm. s. 7. we ng feh Iiu-sing Jingming-go z-ken, tren liti-sing nying-go z-ken." 2 4 Keh-tsao Yire-su teng 1 meng-. du wo, "Ziah8 yiu :sMt.io.3s.~~-1 . . } d . NV I Mk. 8. 34-.!G. nymg Ia0 rnngzong .[ go, Lk. ~23, 2b: . k' l d" . . . 114 91 p11 rno e 1Jii z1, pe z1 JI 1-1 s(i. 'i.i. 22. , z-ko I::e keng Ngo. 25 V mn-ii i. t. f2 . paht iao pao-djti.n zi !Ising-! t Lk. 17. :33. • A 1 •. • 1 l'e 19 •Jr, mmg go, we song-c rno gy1; 1 !! i-ceX ~z/a.ng-we-leh Ngo song-diao sinO"-I t.~ih,_ti~n . l d" "h o, 1 smg-mmg I m1ng go, we te 1JO gy1. ifwn weh-ling-,, 26 Ziah yin nying teh-djoh !feng-vcng, tso p'u-t'in-'o, shih-diao zi-c;o , \ o I

PAGE 30

-----------XVI. 27. l\10-T1'A. XVII. 20. Cii 'eo 29. . • ' I b'l . . 'h . y I en~ !lweh;lmg, yrn soh-go 1 1-c i.i. 11-nymg, ts1 -yrn u:e-su 1 ni? 'Oh-tsia ih-go nying hao Zi Ire-lmm. us. 4!:l. 7, a. po soh-go1i tong-si ky'i de 9 Tseo-Ioh sren z-'eo, Yirev Mt. 213. 64. gyi weh-ling ma? 2 7 Ing-wev suh feng-fu gyi-lah, WO, "So hllrt. lO. 2 0. Mk. 8 . ::IS. l I k 1 i.' l I I i'rlk. 8. 30: 0. 9. Lk. 9. 26. N ying-go N g-ts ziu-lch Gyi { enyin go zrnn 1e 1{ o I w Dy. 7. 10. Sk. 14. :i. Mt. 2G. 31. Yd. 14. y Ip. 34. 11. s. 62. 12. Ty. 24. 12. YI. 17. 10: 32. 19. Lm. 2. 0. 1 K. 3. 8. 2 K. 5. 10. lP.1.17. 1\fz. 2. 23: 22. 12. z Mk. 9. 1. Lk. 9. 27. a l\Ik. 9. 2. Lk. 9. 28. Vu-go yi.i.ong-wo,w teng Gyi kao-su nying-ko, teng-tao t'in-s do-ko kong-ling: keh Nying-go Ng-ts dzong siz-'eoY we tsiao koh-nying-go nying cong-nyiang weh-ci."i.n-'ang-we pao-ing gyi. 28 Ngo Ire." 10 Meng-du ziu ts'ing-tsing wo hyiang ng-lah dao, meng Gyi, wo, "Ka-ni, c~o~-Lih Ire~ ts'-di yiu nying, fehshi.i.-nying clza-we wo Y1-hzing si ts-zin, we k'en-kyin i.i.oi pih iao sin Ire?" 11 Yire-i ML 4. 5. N ying-go N g-ts tsih-cong s_u we-t~h gyj-lah wo,. "!i-t~t_ \\\~ Gyi koh-veng-go gyi.i.n-ping h-1.10 Z-J~i.n am lre, yrn, iao ka Ire." voh ci.i.nJ vren -pah z ken. .i ML 4. o. 19 D l\J Ak t 1 1 Lk. ]. 16, 17. mn-z .n go eng ng-a 1 Sd. 3. 21. Mt. 17. wo, Yi-Ii-tio z yi-kying _ lru-k Mt. 11 14 l\lk. 9. 12, 13. ko-de, nying yia foh sih-teh l-T 0-LEHa loh nyih Yiregyi, zel zi-go sing-siang ka z Mt. 14. 3, 10. su ta-leh Pe-teh, dre gyi. Nying-gom Ng-ts he m Mt. 1a. 21. YM-koh, teng Yi.i.o-koh-go gyi-Iah siu-li tsiang-lre yia hyi.i.ong-di Iah-'en, ling gyiz-ka ziu kw'u." 13 Keh-tsao Iah s'o. t&o-zong kao sren. meng-0.un rning-bah, Yice-8'U, n Mt. 11. 14. 2 Tong gyi-lah min-zin pin-teng gyi-lah kong-go z tshwo koh-yiang siang-mao: tin 'Ang-si-li Iah-'en. Gyigo min-k'ong ziang 14 Gyi-lah0 taocong-nying i/4 • nyih-deo ka liang; Gyi-go idi-fang yiu ih-go nying tseozung ziang liang-kwong ka lre gyU-Ioh Yir e -su min-zin, bah. 3 Gyi-Iah k'en-kyin l\lowo, 1 5 "Gu, re-lin ngo ngsi teng Yi-li-i.i.o yin-c'ih-lre ts; ing-we gyi yiu tin-bing, teng Yire-su kong. 4 Pe-teh kw'u tao gyih-deo; gyi pehzin k're k'eo teng Yire-su wo, cljung tih-loh ho-Ii, yia peh." Cu, ah-Iah lre ts'-di hao-go: djong tih-loh shi.i.-li. 16 Ngo I Ng ziah-z k'eng, ah-Iah hao yi-kying ta gyi tao Ng-go tah s::en-ting tsiang-bong; . meng-du di-fong, gyi-Iah feh ih-ting peh Ng, ih-ting peh ! neng-keo i gyi hao." 17 Yire1\fo-si, ih-ting peh Yi-li-i.i.o." su we'.'teh wo, "'E ! feh siangb 2 P. 1.17. 5 Gyili kong-go z-'eo, yiu ihsing be-nyih-go shii-drel Ngo to shih-liang-go yi.i.ing kmwa iao teng ng-lah do-ko lredji.i gyi-lah: clzong yi.i.ing-Ii tong tao kyi-z? wa iao jingyin sing-ing c'ih-lre, wo, nre ng-lah tao kyi-z? Hao ta "Keh c z. Ngo ts'ing-re-go gyi tao Ngo di-fang Ire." I N g-ts, N god ting teh-i-go: 1 8 Yire-su tsah-vah keh-go ng-lahe yi.i.ong t'ing Gyi." kyi.i.; kyi.i. ziu tseo-c'ih, siao-c Mt. 3. 17. Mk. 1. 11. Lk. 3. 22. d Y. 42. 1. e Sm. 18. 15, ]!). Sd. 3. 22, 23. f 2 P. 1 18. 6 Meng-.duf ih t'ing-meng nying tong-z djUn-yi.i.. ziu boh-tao, gyih-gyi p'o-19 Keh-tsao meng-du s-'o g Dy. s. 18: 9. I gyti. 7 Yi::e-sn tseo-lre, siuo tao Yire-s11 di-fong, wo, "Ah1 ')1 • 10 10 18 • 1 h A "JT < • 1 f.' l . 1 l f' l k l I~ ' ' en gy1-a , wo, i.y 1::e, 1e 1-la 1 <. za-we e 1 ncngeo i:en I yi~ong p'o." ,.8 Gyi-la,h ng::e~1-gy~ c'ih n~?" 20 Yire-su teng \ tsmg dt-e-ky 1, feh k en-kym gy1-lah wo, "We-lel;i ng-lah 26

PAGE 31

l xv;; 21. l\fO-T'A.-------~1-;,-12.---1~------. -----------en 'co 29. I [.' h . . N A t . A I 1 . d " 9 y. . . C!i 'eo 20 1e srnng-smg. go smg wo 1 z JU o? 1re-su zm -P l\It. 21. 21. hviang ng-Iah dao N o--lahP eo ih-go siao-nying Ire r)eh I Mk. 11. 23. J ' b ' J Lk. 11. 6: " ziah yin siang-sing ziang ihgyi hh I::e cong-nyiang, wu. lK.12.9.13.~. 1 k t' t . l t 3""T A • A 1 . r Mt. 16. 21 : 20. 17. Mk. 8. 31: 0. 30, 31: 10. 33. Lk. 9. 22, 44: 18. 81: 24. _6, 7. a Mk. 9. 33. 11 Di-ting nying-ts, k6h-nying do c'ih liang-din nyi,ng-ti. t c. 30. 13: 38. 26, 11 as res, zrn 1ao eng .1.,go tsmg wo 1ymng ng-keh-zo sum wo, clzong dong_ Iah dao, N g-Iah ziah feh pin cleo tsren tao keh-deo, gyi ziu tso ziang siao-nyingb Im, ton we tsren-ko-ky'i: ping-ts'ia feh neng-keo tseo-tsing t'inm-yiu ih-yiang z ng-Iah tsokoh-Ii ky'i. 4 So-yi vren-pahc I feh-1::e. 21 Dren-z keh-Ie lcyii, zi ky'in-hyU. ziang keh-go ziah foh yti.ong tao-kao teng siao-nying ka, Ire t'in-koh-Ii kying-zih, feh we tseo-c'ih." z g-yi son do go. 5 Ziahd yiu 22 GYI-LAH Ire KyM-li-Ii nying we-leh Ngo-go ming clon-ky'tin tseo z-'eo, Yire-sur deo tsih-ziu keh-cong-ka ih-teng meng-du wo, "N yinggo siao-nying, ziu-z tsih-ziu b s. 131. 2. Mt. 19. H. Mk. 10. 14. Lie. 18. 16. 1 IL 14. 20. 1 P. 2. 2. c Mt. 20. 27: 23. 11. d Mt. 10. 42. Lk. 9. 48. go N g-ts tsiang-iao kao-fu Ng;o. 6 Ziahe yiu nying s-teh e i\Ik. o. 42. nying-go siu-Ii, 23 peh gyiih-go siang-sing Ngo go siao Lk. 17 2 Iah sah-diao, di-sren nyih 1neng-clti pren-tih, gyi nengweh-ctin-Ire." Gyi-Iah ziu s yti.ong mo-zah kwo Ire gyi gyih-gyi iu-meng. deo-kying, dzing-Ioh sing24 Gyi-Iah8 tseo tao Kyti.osing h::e-Ii Ire-Ieh ky'ing-k10. pah-nong, ziu yiu siu II di-7 "We-leh s-teh nying tingt nying-ts go tao Pe-teh p::en-tih, shti.-kren-zong yiu di-fong he, wo) "Ng-lah-go 'o-se! p::en-tih go z-kenf pih /Lk.11.1. Sin-sang di-ting nying-ts iao I::e go; tsih-z s-tehg gyi -~ ~/~;/~4. nren-dao feh do-c'ih ma?'' Ire keh-go nying yiu 'o-se ! 25 Gyi wo, "Do-c'ih-go." Ih 8 Ziah-zh ng-go siu, 1oh-tsia h .Mt. {i. 29, 30. tseo-tsing oh-li, Yi::e-su sin kyiah s-teh ng pren-tih, hao ilik. 9 ' 43 ' 45 teng gyi wo, "Si-meng, ng.,. tsren-Ioh tiu-diao: neng-s , go i-s dza-go? Shti-k::en-zongkwa-kyiah dzren-dzih tseo! go cong koh-wong hyiang ji.i. tsing weh-ming, feh iao I . siu_ zin-I~ang teng s~-din? shong-siu shong-kyiah. tin hyrnng z1-go ng-ts 111, wa-z Ioh U.ong-yti.n-go ho-h. 9 hyiang bih-nying ni ?'' 26 Pe-Ziah-z ng-go ngren-t~ing s-1 teh teng Gyi wo, "Z hyiang teh ng p::en-tih, hao Ieo-c'ih bih-nying." Yi::e-su wo, "Ka-tiu-diao; neng-s doh-ngam ni, fAh-z ng-ts-go meng-veng. tseo-tsing weh-ming, feh 2f Dren-z vi-min ah-Iah s-teh iao shong-ngren tiu-Ioh di gyi-Iah pren-tih, ng hao tao nyti.oh-go ho-Ii. hre-Ii ky\ 10-Ioh ih-me tiao-10 "Ng-Iah yti.ong kying ng-keo; hao 'do deo-ih-keng jing, keh-sing siao rneng-clu tiao-zong-Ire-go ng, ,veh-k're Iin ih-go feh-k'o k'eu gyi 1 gyi-go cU-po, ziu we tehky'ing: Ngo teng ng-lah wo, II Keh-kw'e dJ' oh llih-kw'e nyinoP--ts: keh gyi-Iah-goi t'in-s Ire t'in-zong is. 34. 7. nying-ts yfa H 1 14 ~-dindjonu. we-leh Ngo teng ng hao doctjong-cljong kyinj Ngo t.'in-i Yzt. 1 : 14 . c'ih peh gyi-lah." zong Vu-go min. 11 Ing-we Lk. 1. 10. Nying-gok Ng-ts z deh-we kLk. 0. 56:19. Ire kyiu so shih-diao-kren-go. i~.3.17:12.4i'. 12 N g-Iah i-s dza-go r ih-gol nk.15. 4. nying yin ih-pah tsah yiang, I Mt. 18. gyi-cong ziah yiu ih-tsah f JT EH-GO z-1eo meng-du I -~ tseo tao Yire-su-go lik~\. 94l3. Bing-pin, wo, "Lrea t'in-kohH. --------------27

PAGE 32

m 13. MO-T'A. XVIII. 35. -o--2~-. --_-l ____ d __ .!' _h_.-.-k .. -1-1----.---t--.-.h ____ r _c_n._-eo-29-, m1-u, menao 1e trny 1 1ang gy1? tao ts 1 -tsao , -1 keh kyiu-jih kyiu tsah, tao feh ?" 22 Yire-su teng gyi: t Lk. 17 4 sren-li ky'i zing keh-tsah mi, wo, "Ngo feh tengii ng wo, u M~. 6. ;4 i ]u-go ma? 13 Ziah-z zingTs'ih-tsao; Z WO, Ts'ih-jih-go :n\~\s~D, djoh, Ngo tsing wo hyiang ,1 ts'ih-tsao. 23 S. 8-:-yi t'in-koh m Lv. 19. 17. I Lk. ]7. 3. ng-lah dao, gyi ziu we-leh k'o-pi ih-go koh-wong, iao keh ih-Lsah, pi kyiu-jih kyiu I teng gyi nu-boh son tsiang. tsah leh mi-lu-go keng-ko 12* Gyi kong-kong son ky'i hwun-hyi. 14 N g-lah 'r'indeo, yiu ih-go nying ta-Ire, z I Vu-go ts-i yia z-ka; keh-sing ky'in koh-wong ts'in-vren ~iao nieng-.clii _ih-go tu feh I liang nying-ts go .. 25
PAGE 33

XIX. 1. l\IO-T'A. XIX. 22. 1--------:---------------------------------Oii 'eo 29. di-go ko-ton, Ngo t'in-zong go Vu yia we z-ka dre ng lah." Mt. 19. tsih Jing-min_q peh gyi tsihCu 'eo 29 • ziu go hao tsih-ziu. 1 2 Ing-we yiu dzong nyiang-t're ziu tso t'a-kam go: 'oh-tsia z bihnying s-teh gyi tso t'a-kren YLE-SU kong-hao kehgo: 'oh-tsiai.z we-leh t'in-koh i 1 IL7. 32, 34: sing shih-wo, ziu Iizi tso t'a-kren go. N eng-keo 0 5 , 15 f.:.rt/f0 .1 k'ro Kytio-li-li, taoa Iah-dam tsih-ziu go hao tsih-ziu." 'o-nga Yiu-t'a-go di-lrn Ire. 13 KEH z-'eo yiui siaoi Mk. 10. 13. b Mt. 12 • 15 • 2 Yiub hyti-to nying kengnying ta tao Yire-su di-fong Lk. 18 • 1 dzong Gyi; Gyi ziu lre kehIre, iao Gyi en siu coh-foh gyideo i-hao gyi-lah-go binglah: meng-du tsah-vah ayit'ong. lah. 14 Yire-su wo, "Hao peh 8 Yiu Fah-li-sre nying tseosiao-nying tao Ngo di-fong tao Gyi sing-pin, s-s Gyi, wo, Ire, feh-k'o tsu-dji.i gyi-lah; "Ih-go nying feh-leng we-leh ing-wek keh-cong-ka nying, k Mt. Is. s. soh-go ytin-kwu li-diao ts'it'in-koh z gyi-lah-go." 15 Gyi ts k'o-yi feh?" 4 Gyi we-teh ziu siu en gyi-lah, li-k're ~sli2t5 2 gyi-lah, wo, "Ky'i-ts'uc Kehkeh-deo ky'i-de. we zao ny1ing go z 'zao g_yi16 Yrul ih-go nying tseolMk. IO. :i.7. I h . 1 a Lk.1s.1s. a1 1h-nen -ih-ny1i;' yi wo, re teng yi wo, HHaom Sinm Lk. 10. 25. ~r\~: ';t.9 . 5 'So-yid ih-go nying hao Iisang, ngo kre tso soh-go hao Yf. 5. 31. k're gyi tia-nyiang, ts'ingz-ken, k'o-yi teh-djoh iionge 1 K. 6. 16. gying gyi ts'i-ts; kehe liangyiin weh-ming?" 17 Yire-su /Sm. 24. 1. Mt. 6. 31. go dzing we ih-t'i:' ng-lah teng gyi WO, "Dza-we ts'ing nren-dao m.teh doh-ko ma? hwu Ngo z hao ni? m-yiu 6 Z-ka., gyi-lah feh tsre son hao nying; tsih-yiu Ih-we, liang-go, tsih son ih-t'i. Soziu-z Jing-ming. Ng ziah yi J'ing-ming so p'e-'eh-go, iao tseo-tsing weh-ming ky'i, foh-k'o feng gyi k're." 7 Gyiyiiong pao-siu kyire-ming." lah teng Gyi wo, "Ka-ni, 18 Gyi wo, "Soh-go kyire-1\fo-sif dza-we feng-fu sia Iiming?" Yfre-su wo, "Ziu-z, shii hao li-diao ts'i-ts?" s Yi"a-'Feh-k'on sah nying,' 'Feh;~ 5 ~ 0i?_2 1 0. su teng gyi-lah wo, "Mo-si k'o kren-ying,' 'Feh-k'o t'eo-o Mt. 15. 4. Yf. 6. 2. ing-hyii ng-lah li-diao ts'i-ts, dao,' 'Feh-k'o hwong-kao,' z we-leh ng-lah sing ngang: 19 'Yiiong hyiao-kying0 ng dren-z ky'i-ts'u feh-z ka. 9 go vu-meo;' wa-yiu, 'JE-sihP Ngo yia teng ng-lah woJ . ng-go ling-so ziang zi ih-~~\& Ziah!7 yiu nying, feh-z weyiang."' 20 'Eo-sang ~teng Gyi Lk. 16. 1s. leh kren-ying-go yi.in-kwu Iiwo, "Keh ih-ts'ih ngo dzong p Lv. 19. 18. Mt. 22. 39. Lm. 13. 9. Ky. 5. 14. Yk. 2. 8. 1 K. 7 • 10• 11 diao ts'i-ts, ky'i c'ti bih-go, siao tu pao-siu-ko: wa-yiu I gyi z vren kren-ying: c'ti keh soh-go feh tao-ko ma?" be li-diao-go nyti-nying cii21 Yire-su teng gyi wo, "Ng kwu yia z vren kmn-ying." ziah iao djiin-be, haor ky'i r Mt. n. 20. 10 Meng-du teng Gyi wo, ma-diao ng so yiu go, feng tt J:2 33: I I ' "Dziang-fu teng ts'i-ts kyipeh gyiiona-nying; ng ziu Sd. 2 Mi: 4. . h 3~3~ . jtin z-ka neng-s feh c\i.." ym dzre-veh Ire t'in-zong: 1 D. 6. ib, rn. I lh 1 f 7. z, 7, n Yire-su teng gyi-lah wo,'i ping-ts'ia hao l::e keng Ngo." [ 9 ' 1' j "Nyingfeh neng-keotu tsih-22 'Eo-sang ih t'ing-meng I ziu keh-go shih-wo; z trenkeh-go shih-wo, ziu iu-mellg. L-----------------'-----------29

PAGE 34

-----------X!X. ~3. Ctl 'eo ~9. R Mt. 13. 22. 1\Ik. 10. 24. 1 K. 1. 26. 1 D. 6. 9, 10. .e Ts. 18. 14. [p. 42. 2. YI. 32. 17. Sk. 8. 6. Lk. 1. 37 18. 2/. n lllk. 10. 23. Li.. 18. 28. v Sm. 33. 9. 'Mt. 4. 20. . Lk. 5. 11. w L1-. 22. 28-30. 11 J{. 6. 2, 3. IMz. 2. 2(3. 1/ Mk 11.t. 29, , 30. • Lk. 18. 29, 30. :1 z .• It. 20. Hi : . 21. :n, a2. Mk. 10. 31. i Lk. 13. 31. i j __ _ MO-T'A. xx~ 15. k ' d l l [ 'h 'h , I Cd 'eo BO. y 1e: mg-we ym c.o-c o nymg-ts 1 -ny1 , zm eo gy1-ko-kyi. I lah tao gyi bu-dao-ytin-li I 23 Yire-su teng meng-clu ky'i. 3 lah-lre di sum [[z-zing II 1:'iu-t~ 6 A , N A , A 1 . I ', h l ' . k' k . b. h nying Bu w wo, ' go tsmg wo 1yiang . tseo-c 1. cy 1, en-ym 1 z-zing zi1t-z 1 1 d Y . } s t l' , l'h 1 Cong-koh nga 1 ao, 1u-ao seony1ng c ongren 1 re zpnn z-zin;. tsing t'in-koh-li ky'i tsingmin-zong, ziu teng gyi-lah tsing z men! 24 Ngo tsre wo wo, 4 'N g-lah yia hao tcto hyiang ng.;.lah clao, Loh-do bu-dao-ytin-li ky'i; r.go we c'tin--ko tsing-ngren, pi yiupeh ng-lah bing-dzih-go lao tseo-tsing Jing-minglwng-clin.' Gyi-lah ziu ky'igo koh, wa-z gyi yuong-yi." de. 5 Iah-lm di loh teng di 25 Meng-du t'ing-meng, ziu kyiu z-zing yi tseo-c'ih-ky'i; gyih-gyi kying-hyim wo, "Zyia z-ka tso-foJ1. 6 Iah-lm di ka, jh neng-keo t.eh-djoh jih-ih-go z-zing tseo-c'ih ky'i, kyiu ni ?" 2c Yim-su k'enyi k'en-kyin yiu nying k'ongk'en gyi-lah, wo, "N ying z 'mn lih-kren, ziu teng gyifeh neng-keo: Jing-ming z lah wo, 'Ng-lah dza-wedjt.i.nyiang-yiangt neng-keo-go.'' nyih k'ong-\en lih-tong ni?' 2 7 Keh-tsao Pe-teh1i k'm7 Gyi-lah we\ 'Ing-we m k'eo teng Gyi wo, "Ah-lahv nying kwu ah-lah.' Gyi wo, z yiang-yiang ky'i-diao keng-'N g-lah yia hao tao bu-dao dzong Ng: ka-ni, ah-lah yun-li ky'i; z bing-dzih-go, tsiang-lm hao teh-djoh soh~;on,.g-clin, hao do-go.' 8 Tao .si?" 28 Yim-su teng gyi-lah yia-kw1a,ytin-cU tengtsiangwo, "Ng1J tsing wo hyiang vong wo, 'Eo keh-sing kongng-lah dao, Tao-leh keh nying Im; dzong kyih-sah-go djong-sin hying-ky'i-1::e z-'eo, ky'i tao deo-ih-go we-ts, fah N ying-go N g-ts zo Gyi kong-din peh gyi--lah.' 9 Iah ytiong-wo-go zo-we, ng-lahw lre di jih-ih-go z-zing zong keng-dzong Ngo go nying lcong-go nying tseo-lm, koh yia we zo jih-nyi-go zo-we, nying tu do ih-din nying-ts. p\m-ton Yi-seh-lih jih-nyi-10Deo-ih zong-lcong-gonying go ts-p'a. 29 Wa-yiu vrentseo-lre, clao-z Imo do-leh to pahY we-leh Ng6-go ming-tin; gyi-lah koh-nying yia deo ky'i-diao oh-yil, hytiongtsih do ih-din nying-ts; 11 ziu di, tsi-me, tia-nyiang, ts'i-ts, mao-un ko-ct.i., wo, 12 'Keh ng-rn1, din-di, tsiang-1::e hao kyih-sah zong-lcong-go tsih t.eh-djoh ih-pah be, teng tsoih-goz-zing,ah-lahdjtlil i.i.ong-yiln weh-ming tso nyihlao-kw\t yi z ho-nyih; t.s\en-nyih. 30 Dren-z hyting tao we dre gyi-lah teng to clzm-zin-goz we loh-'eo; ah-lah ih-yiang ma l' 13 Koclzre-'eo-go we zong-zin." ci.i we-teh gyi-lah ih.;.go ,Ju! 2 nying, wo, 'Beng-yrn, ngo 1.""'&t. O. m-teh ,ve-ky'iioh ng: ng "ING-WE t'in-koh k'o-pi teng ngo kong-k1:B ky'i fehih-go ko-cti, tsao t'inz ih-din nying-ts ma? 14Ngliang tseo-c'ih-ky'i kwu zi-go lcong-din hao do-leh kong-nying tao gyi bu-daotseo: ngo cii-sing iao peh viin-li ky'i. 2 Teng kongkeh kyih-sah-go teng ng ihi'1ymg kong k'm ih din yiang-go. 15 N goa ytiong zi1 ' Lm. 9. 2!, 30

PAGE 35

\ K.X. 16. -------------------. ---MO-T'A; xx~~---! I j 0ti eo ;;o. f -d r h l I " ,:T. " • k . . . l Ctl 'eo 30. 1 1 go tong-m, nrenao 1e 1ao .11-pong-nymg-go yumg-1 , I zi tso cti-i ma? We-l?h ":tmg .cU-voh ~-yi-lah pahj 1 h:1?•-ngb sang tu;gy1 ma? I s1.ng, F:l gyiin-pmg go kwun-I I /J Sm. 1.5. 9. JTy. 2:3. ,;_ 11\-It_ (3-. c Mt. 9. 30. 11-Ik. 10_ 31-Lk. 13. 30. d Mt .. 22. 14. e l\Ik. 10. 32. I Lk. 18. 31. I'e. 12. 12. /Mt. 16. 21. g lit. 'l:l. !. lik. 15. 1, 16-20. Lk. 23. 1. I'e.18. 28. Sd. 3. 13. 1 lti Zuu1g-kac dzreeo-go we dJi.i. gy1-lah; keh z ng-lah 1 zong-zin, dz::e-zin-go we loh-1 hyiao-teh-go. 2u Dren-z0 ng-0 1 r ' s. 'eo: ing-wett dziao-lm-go to, . lab cong-nyiang feh-k'o t'iao-shi.in-go ky'iiih." I ziang-ka: ziah yiuP nying f Mt. Iii.,: 17 y ' " y. 1 I . l l I -t-3. ll. I IM-SU" zong 1m-n-:;,rn.ng re nga 1 cong-nymng: Mk. lJ_ 35: ~~h-le:g z-'eo, lu-zong ta-le;l; I son do-go: gyi kre ts? ng-l~h 110 43 • .J1h-ny1-go meng-du, s-o ! yUrmg-nymg; 27 zrnh y1u teng gyi-lah wo, 18 "Ah-lahf nying siang he .ng .. -lah cong-l zong Yire-lu-sah-leng ky'i; nyiang son deo go, gyi kre Nying-go Ng-ts iao be lrnotso ng-Iah nu-boh: 28 tsing-fu ~si-s-tsi.an] gl tengdd?h-sGhi.i.: zf_ia]-nt Nyi1.1g-glo' Ngh-tsGl~: lr,t\;\~7iL nymg; gy1a 1g we . mg y1 e 1-z 1ao nymgro vo -z y1, FI. 2_ 7. si-ze, 19 kao-fu yi-pong-nying z Ire voh-z nying-ko, pingying-joh Gyi, pin-ts tang ts'ia so-c'ih8 Zi-go sing-ming Gyi, jih-z-ko-zong ting-sah hao c\i.-joh hyi.i-tot nying." Gyi; di-sren nyih yi we weh-29 GYI-LAWi tseo-c'ih Yim-ci.i.n-Jre." li-ko z-'eo, yiu hyti-to nying s y_ 53. 10, 11. Dy. 9. 24, 26. I'e. 11. 51, 52. 1 D. 2-G. Dt. 2. 14. 1 p_ L 19. 2 Keh-goh z-'eo Si-pi-t'ai keng-dzong Gyi. 30 Yiuv ng-ts-go ah-ny.iang ta-ling liang-go hah-ts zo ke lu gyi liang-go ng-ts, tseo tac, bong-pin, t'ing-meng z Yire Yire-su min-zin pa Gyi, gyiu su tseo-ko, ziu eo-ky'i-ke, wo, Gyi ih-yiang z-ken. 21 Yire"Cti, Da-bih-go 'eo-dre, ret Mt. 2G-zS. Lm. 5. 15, 19. H. 9. 28. su teng gyi wo, "Ng iao soh-lin ah-lah." 31 Cong-nying ; si?" Gyi wo, "lao Ng feng-tsah-vah gyi-lah, eo gyi feh, fu peh ngo keh liang ng-ts k10 hyiang: gyi-lah fren-ctin Ire Ng-go koh-li zo, ih-go Ire keng-ko eo-ky'i-Ire, wo, "Cu, Ng jing-siu-pin, ih-go he Da-bih-go 'Eo-dre, re-lin ah Ng tsia-siu-pin." 22 Yire-su lah." :ci2 Yire-su. lih-loh, eo . we-teh wo, "Ng-lab feh gyi-lah Ire, wo, "Ng-lah iao _ -'i hyiao-teh so gyiu-go. Ngo Ngo teng ng-lah tso soh-si?" Jut.26.s0,,2. I tsiang-lre hah-goj pe-ts, ng-33 Gyi-lah W<), "Cti, iao k1a;, ft~:: :t lah :r..eng-keo hah feh? Ngo ah-lah-go ngren-tsing." H l'tf\~150. so ziu-go1 si-li,. ng-lah Yire-su fah dz-pe-sing, siu C Sd. 12. !. 1 Lm. 8. 17. 12 K. 1. 7. Mz. 1. 9. neng-keo ziu feh ?" Gyi-lah en-en gyi-lah ngren-tsing: wo, "N eng-keo-go." 23 Yice-su ngren-tsing Iih-k'eh mingteng gyi-Iah wo, "Ngci keh-liang, gyi-lah ziu keng-dzong go pe-ts ng-lah pih-ding hah Gyi. go; Ngo so ziu,,go $i-li nglah pih-ding zju go; dren-z Mt. 21. u !Ilk. 1046. Lk. 18. 86. v Mt,. P. 27, zo lre Ngo jing-siu-pin tsiaGYI-LAHa gying-long aMk-11.1. siu-pin, foh-z Ngo hao s-peh Yire-lu-sah-leng, tao Lk. 19 29 m lit. 26. s4 . gyi, Z Ngo V um we-leh ju Pah-fah-kyi Ire Ken-lren b {; Sk_ H. 4. yti-be, ziu s-peh ju." sa-m pin-yin, Yire-su ziu ts'a n ~1k.9 \~ !! 1 24 Kehn jih-go nieng-clii ih I liang-go meng-du, teng gyi LJ.,. 2w--!, wO, t'ing-meng, we-leh keh liang lah WO, 2 "N g-lah tao te-rni11-I hyliong-di ziu sang-ky'i. \ go hyiang-ts'cng ky'i, ziu we 125 Yire-su eo gyi-lah lre, wb, I k'en-kyin ih-p'ih ts' li cong_____ ,

PAGE 36

r XXI~3~ ICil 'eo 31. ! M6-11'A. 1mm, wa-yiu ih--p'ih siao Ii cloh-shti-nying, k'en-kyin Gyi do-ku Ire-kren: hao ka-ts, so tso-go gyi-z, teng siao ky'in tao N gD cli-fong he. nying Ire din-li eo-ky'i-Ire wo, 3 Ziah yiu nying teng ng-lah "'0-s::en-nah kwe peh Da-kCing, Imo v.ro, 'Z Gi.i iao bih-go 'Eo-dre;" gyi-Iah zin yi.iong-djoh gyi-Iah;' .gyi zin 6ng-de, teng Yire-su wo, 16 we peh gyi-lah Ire." 4 Keh-"Gyi-lah so wo-go Ng t'ing-go z-ken z-ka tso-dzing, s-meng feh?" Yire-su wo, XXI. 24~ ___ l Cil 'eo SO. ! teh sin-ci.i.-nying so kong-go "T'ing-meng-go: Shu-li so I shih-w0 yin ing-nyire:a, ziuwo, 'Dzongm siao-nying teng ms. 8. 2. Sk~}20 _11. z wu, 5 "Ky'ic wo hyiang l1a-hwun-go k'eo-li Ng hyin-l'e. 12. 1s. Shing-go non dao, 'Ng-go c'ih ts::en,..me Ire,' lceh kyu i Wong-ti tao ng-go di-fong shih-wo ng-Iah n::en-dao m Ire-de, ,veng-,veng-ziu-ziu yiu doh-ko ma?" 17 Ziu Ii gyi-Ieh Ii-ts, ten~ siao l~--ts."' k're gyi-lah, c'ih dzing taon ' 1 Mk. 11 1 o 1\leng-dud ziu ky'i, i-leh Pah-da-nyi; Ire keh-deo sohYire-su fong-fu; 7 ky'in-leh ko yia. n lllk. 11. 11.1 l'e. 11. 18. e 2 w. o. 1s. ts' Ii teng siao ~i Ire, poe zi-18 Tsao0 t'in-liang cti.n-lre o M.k. 11. i.'.!. l. I i 1/ Lv .. 23. 40. I l'e. 1!. 13, i I go i-zong fong Ire gyi-Iah tao dzing-li ky'i z'eo, cln zong-cleo, Yice-8'U, ziu gyi-kyi-de. 19 Lu pin-yinP k'en zung-ky'i. 8 Yiu hyii-to kyin ih-cti vu-hwo-ko jti, ziu nying do-Ieh gyi i-zong p'u tseo-long-ky'i, k'en-kyin tsihlu; yia yiu nyingf tsoh-leh yiu yih-bren; ziu teng kehju o-ts p'u Ire lu-Ii. 9 Zin-'eo ci.i. ji.i. wo, "Ng yi-'eo tiong tseo-go cong-nying eo-ky'ifeh kyih ko-ts." Vu-hwo-ko he, wo, "'0-sren-nah kwe peh jti lih-k'eh kw'u-loh-de. p >Ik. lL 131 irUJ\:_o. Da-hih-go 'Eo-dre ! Dzre-tiY 20 Meng-du r k'en-kyin, r 111k. 11. 20. Cti ming-deo lre go z ing-hyi-gyi, wo, "Vu-hwo-ko ju kre coh-tsren-go. Lre ting dza-we kwru-leh ka kv/a!" h Mk. 11. 15. l'e. 2. 13. I , ,,,_ ,. ,,_ I I,k, 7. 16. I'e. 6. 14 : 7. 40: 0. 17. j Mk.11. 11, 15. I Lk. 19. 45. 1 .... ,. 1,. kao di-fong '0-sren-nah !" 21 Yire-su WB-teh gyi-lah, wo, 10 Yire-suh tseo-tsmg Yire-"Ngo tsing wo hyiang ng lu-sn.h-leng, 'eh-dzing-Ii tu lah dao, Ng-lah8 ziah yiu tr.\fi3.~o. yiao-dong, wo, "Keh z ju?" siang-sing, feht nyi-'oh, fit Yk. 1. 6. 11 Cong-nying wo, "Keh z d::en we tso keh vu-hwo-ko c'ih-i.i KyUo-li-li No-sah-leh jU-go z-ken, ziu-zV teng kehvl K. l3. 2 goi Sin-ci."i Yire-s1.1." zo sren wo, 'Hao yi-ko-ky'i 12 Yia3-::;u.i tseo-tsing Jing-deo-loh hre-li,' keh yia we rning-go sing-din, ken-c'ih tso-dzing. 22 Ping-ts'ia taosing-din long-tsong ti::o makaow z-'eo ng-lah vren-pah :t.1\t~: mago, t'e-tao de dong-din so gyiu go, yiu siang-sing, Lk. 11. 9. .. d t t 1-. l' 'h " J'a. 15 : 7 nymg-go gyu-. eo, eng ma zrn we el,-! Jb . Yk. 5. 16. beh-keh nying-go U-ts; 13 23 YIJE-ST/1 tseo-tsing sing-t\:. 3 22 : teng gyi-lah wo, "Yiu sia-tih, din-Ii Ire-hen kao-hyti.ing z11 Mk. 11. 27. N " k } l" , • h , , . h Lk. 20. 1. 'r go-go o 1-o iao ts mg-wu eo, ts1-s-tsiang teng pa -I z tao-kao-go oh-lo, ng-Iahl sing-go tsiang-Jno tseo-lre, wo, I I . 'k Y. 56. 7. I l YI. 7. -11:. t 1 . t l 1 ' d " "N z •• b " C 2 I ao pe , gy1 so zc 1-<: o e. g yuong so -go gyun1 z .. u. 14 I 1 1 . 1 1 t t . t' 1 h . I ,, 'Sd. 4. 7: 7. 27 . . . . A.e cm-1 yrn 1a 1-s eng pmg so rn -smg zrnn ! z . 1 Mk. 11. I.. / Lk. rn. 46. kwa-kyiah tseo tao Yim-su-ji.i. s-peh Ng keh-go gyiin-1 go sing-pin; Uyi ziu i gyi-ping?" 24 Yire-su we-teh gyij_ ____________ l_ Iah hao. _15_Tsi-s--tsiang teng __ lah, wo, "Ngo yia iao :en~J_, ___ _ 32

PAGE 37

k::: }~I-ng-l~~ il,~;~;-l;~a;, ~j:~~t~g bu-da:fen, dOn-ky'tin r~~.~:. J z_wo hyi_:1ng_Ngo cho, Ngo ( tan~-leh ts'i~ng~po, yi.i.n-li / _ y1.a we wo hymng ng-lah dao, I gytilh-leh tso-tsm go den, _ / .Ngo z yt.i.ong soh-go gyiinI ky'i-zao kao-leo, tsu-c'ih peh 1 J:ing -t~o ,keh-si~ig_ z-lrnn. 1 cong-di~_-nying, ziuf ~'ih-/Mt.25.14,15.1 .!:J Iah:G go s1 h dzon g meng ky 1-cle. 34 Ko-ts Joh'ah-li ka lm? wa-z dzong t'in? go z-'eo kw'a tao, ts'a gyi-go wa-z dzong nying ni?" Gyi-nu-boh tao cong-clin-nying 1 1ah s'iJ eiang-liang, wo, di-fong ky'i siuY yi."in-li-go r, Ko. 8. 11, 12. Ziah w6, Z dzong t'in, Gyi ko-ts. 35 Cong-din-nyingh ~tfa. 24• 21 ziu we tengah-lah wo, 'Ka-ziu k'o gyi nu-boh, tang ih-Nh. o. 26. . 1 h d I! l . h . h k' lift. 5. 12 : 23. 1a, nga za-we 1e 1 sianggo, sa 1h-go, za -deo ang34. 37. sing gyi ?' 26 Ziah WO, Z sah ih-go. 3 Ko-cu yi ts'a ~
PAGE 38

\ __ XXI. 45. ' Cu 'eo 30. I rY. 6~2. ----------A-------, ---------------------------------. -1 MO-T'A. XXII. 22. I ---------------------=---------Cii 'eo :ro. loh gyi sing-zong-go, keh-go lm: ky\ioh hao-nyih-tsiu go 1 Dy. 2. H. nying pih-clingr ah-se." nying-k'ah ziu zo-mun-cle. wrsi-s-tsip,ng teng Fah-li-11 W6ng-ti tseo-tsing-lre k'en I I sre nying t'ing-meng Gyi-go I zo-tih-go nying-k'ah, k'en-1 pi-.fong, l~yiao-t~h z k'.')ng-~ao ! kyin ih~go nyi1;1,g,feh c\i.!1f.'o !Grs.\l' :\ I I I s Mi. 21. 11. g}:1-l:,th .. z1. . 46 Sn;~-siang. iao hao-ny1~ g~o 1-_ zong; . L z1u I Mz: 3. 4: 16 I k o Uy1, l8'lh-z po pah-smg, teng gy1 wo, 'Beng-ym, ng 15 19 8 , ing-we gyi-lah8 son Gyi z-go feh c\in 'o hao-nyih go i sin-ci.i.-nying. zong, dza-we tseo-tsing ts'-di I r,1c. 1.16. I [e. 7. 40. Mt. 22. lre?' Gyi feh k're-k'eo. 13 Keh-i . tsao wongti teng ytiong-: i YILE-SUa l~\. k'eo yi ny~ng 1~0, :.Hao bo gyi siu •1 : I I rr, Lie 14. 16 . .. , !llz. 19 .. 7, 9. I I I ! yiiong p1-fong teng I k yiah, t o-c 1hv tao nga-deo -. \ Y, ~I~} 12: 13; ' l l l A k A h h d O .'A k l d 42 ' _;-,, 30' gy1a 1 rnng, za wo :e -en-go 1-1ong; e 1-eo 2 "T'in-koh k'o-pi ih-go yiu ngao-leh ng6-ts' t'ong-wong~ti, barn gyi ng-ts-go k'oh.' 14 Ing-weh dziao-lre-:go "Mt. 20. 16. hao-nyih-tsiu: 3 ts'a gyi nu-to, t'iao~11111-go ky\iih." , boh ky'i ts'e ts'ing-kren-go 15 Kmt-GO'i z-'eo Fah-.Ji-sre: i Mk. 12. 13. . k' h 1 k ' I h . l '. . 1 d Lk. 20. 20. nymg-Ta re y i.i.o 1 ao-nymg {J 1 srnngrnng, za ... nyih-t.siu; gyi-la.h feh k'eng go .hao tsiang Gyi-go shih-1 la:\ 4 Yi ts'a bih-go nu-boh, wo tso ky\in-t'a.o meo-'re z-k&, w6, 'Hao teng ts'ing-Gyi. 16 Zill ts'a zi-go 'ohkren-go nying-k'ah ky'i w6, sang-ts teng Hyi-lih kehN go-go tsiu-yin yi-kying tong, me.ng Gyi w6, " Sini> Ty. 9 2 • 5 be-hao-de, ngeob teng c6ngsang, ah-lah hyiao-teh Ng~ coug sang-k'eo tu sah-hao, dzing-jih-go, jih-jin-we-we , yin.ng-yiang tn zi-be de; k6ng Jing-ming-go dao-li; ts'ing l~ ky'ii.oh hao-nyih-ih-tin feh gyi.i-hyih nying-tsiu.' 5 Drenz gyi-lah feh ko, yia feh cing nying-go I ts're gyi, tseo .. leh-ky'i de; min-dzing. 17 ICa".'.ni -ts'ing I ih-go tao 7,j din-deo li;y'i, ihwo hylang ah-lah dao, Ng-go t.'.>o sa.ng-i lc1/i. 6 Yii-to go i-s dza-go? cleo zin-liang \ co-lPh gyi n ll.-boh, ying-joh peh IIKre-sah, k'o-yi feh?" II Kre-imh. I 7 18 y } , ziu-z Lo-mo gy( sah-diao gyi. W6ngu:e-su 1yuw-teh gy1sh-:.h-wonr,-ti9o ti ih t'ing-meng, fah-6nggo oh-i, ziu WO, "Kc-hao-koh-'u~. i).Dy. 0. 26. de; ~iu t.s'2.c P. ing-mo cljtinying, ng-lah dza-we s--s Lk. u. 2i. 1 N mih keh-pr,en hyii.ong-siu, go? rn Deo zin.-li:mg go siao-diao gyi-hd1-go dzingnying-clzin do-Ire ,peh Ngo ts. 8 l{eh-tHao yi teng nu-k'en." Gyi-lah zi.u do 1 1 ih/ ~11.,,Jf.~~t_:;: boh wo, 'Hao-nyih-tsiu yikw'e nying-dzin peh Gyi. 1~zi[iih-din. k b ] 'h • 20 y: , l h .,ying-ts go. ying erno, ts1 -z ts mg: 1,w-su teng gy1a w6, J k'en. :t sa. rn. 46. kmn-g_ od nying-k'ah feh "Keh-go cleo-ts teng koh-'ao I Mt. 20 2• siang-p'e. H Ka-ni, ng-lah z ji.i.-go ?" 21 Gyi-iah wo, "Z lrno tao s-ts'6-lu-k'eo ky'i, Kre-sah-go." Yice-su zin vam-pah so .p'ong-dj6h-go tu teng gyi-lah w6, "Ka-ni/ j Lm. 13. 7. eo gyi lre ky\i.oh hao-nyihKre-sah go tong-si, kwe peh t:.:iu.' 1 Keh-sing nu-bob Kre-sah: Jing-ming-go tongtsea-c'ih ta.o lu-z6ng, vrensi, kwe peh Jing-ming." 2:? c m.13. 38, 47. pahe so p'ong-cljoh-go, haoGyi-lah ih t'ing-meng tu h_yi .. 1 _____ 1 hao,tre-tre tu ling gyi tsingI gyi; ziu li-k'ro Gyi ky'i-de. , 34 I I ..J

PAGE 39

r 'I xxn. 23. . . . ! XXIII 5. '-----------, / ----, CU 'eo 30. i ,, Cii 'co 30. 23 Sah-t'u-k::ek nyinf;, ziu:I kying Cii. ng-go ,Jing-:ming.' i;~1 ~0 ~22 /8 z wt/ weh-cHn-la: z rn-teh go, 3s Keh z di ih cliao lih-frth, t l Sd. 23. s. tong-nyih tseo-1:x-, 1neng Gyi, yi z ting do-. go. an Di-nyi yic~ '1 m Sm. 2;,. 5. wo, :u "Sin-sang, l\Io-si111 wC>, teng gyi siang-ziang, ziu-z, ih-go nying ziah-z m-teh ng-'Tong-km" c:e-sih ng-go ling,,, LY. rn. 1s . . l 1 1 ] ' . " . . . ' 40 L"h Mt. rn. 19. no Sl-( C, a 1-t 1 G:e C ii gp SO zmng Zl 11-yiang. 1 Mk. 12. :n. ts'i-ts, hao kng ah-ko djiin-fah teng sin-cii-nying, tuw z 1fi W" cong-tsjh-da~. 2 " Ah-bh k'ao-dj,oh keh liang-cliao ~U:i~ I cong-nyiang yiu ts'ih-go tso cti.' w:Mt. 7.12. ] l . J ' 1 l -n P h ] . . . . . 1 D. 1. 5. I 1yiiong-u: c.10-go cU.01 ~a -1-s~eY nymg JU-11 Mk. 12. 35. I ts'i-t::; si-de; ing-we rn-teh nglong-go z-'eo, Yi::e-su mcng Lk. 20 41. I n6, yi-loh ts'i-ts peh gyi ahgyi-lah wo, ~t "Kong-tao di: 2 G di-nyi, fong-fn ng-lah 8 Mk: 12. ~B. 34 Fah-li-s::e8 nying t'ing-I pao-siu go, ytiong pao-siu, meng Yi.rn-.s-u, sch-djU Sah-• yiiollg ky'i tso: d:-Pn-z foh--k'o t'u-k:.B nying-go k'eo, ziu do-1 1 tsiao gyi ':mg-we ka t::;o; ing-J ! kO jU-jih. :Iii N en-cong yin "ebgyi-Iah t.-;i/t we kong, feh /JL!n. 2. 19-24. ::_I tLk. 10 ~ii. ih-got ln:iao-fah-s, s-s Gyi, I we tso go. 4 Gyi-1ahc z tsongC Lk.11. 46. • , V ('1 . " ''(' " C, : I 1 1 1 '. Sd 15 10 zrn rneng .xy1 wn, .,) i-:1m! 1rw c.1ong-c.1ong nren-t,mo-Ky. 6 : 13: sang lih fah eong-nyiang I go tren-deo, fong ]re nying-1 'ah-li ih-diao z do?" :17 Yia-)-! k,~ kyin-kah-deo: gyi-lah zi I lu9~1.n.o .. r,: 10. su t.cng gyi w1\ "Ngu tong-l ]in ih-nwh ts-deo foh k'en. g I L . .30. b. 1 I . I l . r. G . I hd d '[t " 1 9 I Lk. 10. :!i. 1 -'=:': yi.i01~g < .1.\~11-rn . smg, i c ong f.YL " .:.y1-a va,n-G, -it: v. , .. , i !
PAGE 40

XXIII. 6. , l\10-T'A. xxm. 2.5. i iao peh nying kten. Gyi-lahe gyi tso di-nytioh-li-go nying Cu 'eo 30. I Cii 'eo CJ. j ;1~.9/t ii: llvu tso-leh kw'eh-kw'eh-go, pi ng-lah zi wa ko be. . ! ! 12 • i-zong ken-den tso-leh do10 "N g-lahm Ii.ng-lu-g-o m l\It. 1 5 . 14: , j Ty. 3. 3. .., ...., 23. 24. ; Ii Peng-veng do--go; 6 tsiu-yin-zongf iao hah-ts yiu 'o-se ! ng-lah WO, , ziu-z "Pao-. wu-gotonuzo deo-we, we-dong Ii iao zo 'Nyingn ziah-z ts-tin diJi nl\It.s. 33.3-1. ;;lk. 12. 38, zong-we, 7 z-min-zong iao vah-tsiu, keh Z feh iao' so. nying-ko tsting gyi en; yi kying; ziah-z ts-tin din-Ii-go Lk. 11. 43 : h h . l h . 20. 40. wunJ1 nying-ko ts'ingcymg-ts va -tsrn, Z tong-. 3 l'e. 9 hwu gyi, Fu-ts, fu-ts ! l~re son-su.' 17 N g-Iah nyti: n.\\1. 8 "Dren-z ng-lah!7 feh-k'o beng-go hah-ngren! 'ah-Ii ih• h Ml. 1. 6. be nying-ko ts'ing-hwu fuyiang do, wa-z kying-ts do,: ts: ing-we ng-lah tu z wa-z tseng-ky'i keh,kyinghytiong-di; tsih-yiu Ih-we z ts0 go din do? 18 Yia yiu wo, o c. ao. ~9. ng-lah-go Fu-ts, ziu-z Kyi-'Nying ziah-z ts-tin tsi-dren toh. 0 Yia feh-k'o ts'ingvah-tsiu, keh z feh iao-kying; hwu shi.i-kren-zong nying z ziah-z ts-tin dren-zong-go Ii-I Vu: ing-weh tsih-yiu Ih-we veh vah-tsiu, z tong-kre son- • z ng-lah-go Vu, ziu-z Kehsu.' _ 19 N g-lah nyti-beng go we Ire t'in-zong go. 10 Yia hah-ngren ! 'ah-li ih-yiang do, I feh-k'o be nying-ko ts'ing-I wa-z li-veh do, wa-z tsengj lnrn sin-sang: ing-we tsih1 1 ky'i keh li-vehP go tsi-dren Po. 20. 37. , yiu Ih-we z ng-lah-go Sindo? 2 Ka-ni, nying ziah-z sang, ziuz Kyi-toh. 11 I ts-tin tsi-dren vah-tsiu, ziu1 rnuo.20,2i'. Dam-z ng-lahi cong-nyiang z ts-tin tsi-dren teng vam tso deo go, kre tso ng-lah-go I pah lre dren-zong go tong-si . .i Jp. 22. 29. Ty. 15. 33: ' 20. 23 . Lk. 14. 11: 18. 14; Yk. 4. 6. 11'. 6. 6. ytiong-nying. 12 V IBn-pahi i vah-tsiu. 21 Nying ziah-z ts: zi sing-zong tso kao go, WL: : tin din vah-tsiu, ziu-z ts-tinr r1 w. s . ia. kong gyi loh; zi kong-loh : din teng cleng lredin-li go Cu ~.~o~s:~s2 .14 . tso ti go, we sing gyi zong. i vah-tsiu. 22 Nying ziah-z ts-13 "Doh-shti-nying teng ' tin t(in vah-tsiu, ziu-z ts-tin j Fah-Ii-sm nying, . ng-lah koJing-ming-go8 zo-we teng zo s s. n. 4 • . k J,k. n. s2. hao-nying yin 'o-se ! ing-wek I::e zo-we zong-go Cu vah-tsiu. rJ:;: l{ la~ nying-go min-zin so-dji.i. 23 "Doh-shti-nying teng t'in-koh-go meng: ng-lah zi Fah-li-sre nying, ng-lah ko~ feh tseo--tsing-ky'i, iao tsinghao-nying yiu 'o-se ! ing-wet, tLk. U~ I?. I ky'i go nying ng-lah yia po ho-ho, we-hyi~ng, gying feh hyi.i gyi tseo-tsing--ky'i. ts're, tseng-ky'ijih feng ts ih; u "Doh-shi.i.-nying teng tsih-z lih-fah-li ting" dziah!t 1 s. 1s . . 2~. F,th-li-sre nying, ng-lah ko- • djong z-ken, ziu-z kong-yi, 1.~i. g: :: : l.Mk.12 40 . hno-nvin0a viu 'o-sel inbo--wel ! dz-pe, sing-.1'ih, nbO"-lah tu Mt.o.13=12 7 Lk. 20. 47. I .J .J 2 o. 3. n. ping-t'eng kwu-song nyi.i.-f ts'o-loh-dc. Dren-z keh tu z nying ko-kyi, k<1-i tso dziang; km tso-go, bih-yiang yia feh dziang-go tao-kao, so-yi pih1 he ts'o-Ioh . . 24 Ng-lah ling I ding ziu-ze keng-ko djong. j lu-g . o hah-ts ! hyiang-ts-djong 15 "Doh-shti-nying teng: we li-c'ih, loh -do tao ,ve j I Fah-li-s~ nying, ng-lah koI t'eng-loh-ky'i. hno~nying yiu 'o-se ! ing-,ve I 25 "Doh-shii--nying te!.1g 11 I ttwo-pin shii-lii 'en-lu ky'i I Fah-li-s:=D nying, ng-lah kc\ :I; } . ing .. ih-go !1ying jih kyiao; 1 ; hao-nying yiu 'o-se! . ing-we~ l'!JMk. 7. 4 . 1 J . 1 . . I I k . t h I I 1 l . ' Lk. ll. S!l. l.: y1-cymg JI 1-e 1 y1ao, sc ng-a 1 ong rnn-zmg n:::,, 1 -----;---'--------. ------------' -------

PAGE 41

[ xxin, 26. MO-T!A. XXIV. 6. Cii 'eo 30. Cii 'eo 30. ,tsren-go nga-min, gyi li-min so sah-diao go,) tu iao kwe z tsi-mun ts'iang-cleh teng tao ng-lah sing-zong. 36 Ngo fi-li z-ken. 2 0 N g-lah hah-tsing wo hyiang ng-lah dao, ngam.cgo Fah-Ii-sre nying ! keh-sing z:.ken tu iao lingsin long ken-zing un-tsrendjoh keh-go shti-dre. go li-min, s-teh gyi nga-min 37 "Yire-lu-sah-leng!i Yire-i Lk. 13. 34. yia we ken-zing. lu-sah-leng! ng sah-cliao sin~ 27 "Doh-shU-nying teng cli-nying, zah-deoi k'ang-sah j 2 L. 24. 21. Fah-Ii-sre nying, ng-Iah ko-ts'a tao ng cli-fong Ire go; wLk. 11. 44. hao-nying yiu 'o-se! ing-wew Ngok yi-u to-Biao we-su iao ksm.32.11,12. Sd. 23 3 ng-Iah k'o-pi feng-bah-liaoju-jih ng-go ng-no, ziang go veng~mo, nga-min z hao-kyi-nyiang jti-jih siao-kyi .k'en, Ii-min z tsi-mun s-kweh I Ire yih-saol 10, tsih-z ng-Iah, ls. l7.s: 91. 4. teng ih-ts'ih-go 1Hve. 2s Ng-feh iao ! 33 Ka-ni, ng-Iah-go) lah yia z-ka, nga-min k'enoh-yti. iao pin-tso hwong-di. lre z tsing-clzih-go, Ii-min z • 39 Ngo wo hyiang ng-lah clao, tsi-mun ko-i teng fi-li z-ken. Dzong-kying-yi-'eo ng-lah 29 "Doh-shu:.nying teng feh-we tsre k:1en-kyin Ngo, Fah-li-sm nying, ng-lah koJzih-tao ng-lah we wo, 'Dzre-Y Lk. 11. 41. hao nying yin 10-se ! ing-weY ti m Cti ming-deo Ire-go z ms. m. 20. ng-lah ky'i-zao sin-ci.i.-iij'inging-kre coh-tsren-go."' Mt. 21. 9 go veng-1110, yia siu-Ii tsingdzih nying-go veng-mo, ziu WO, 30 'Ah-lah ziah sang Im y11E-sua tseo-c'ih sin.ga Mk. 13. 1. ' .[! I d. d I Lk. 21. 5. tsu-tsong zeo, 1e 1-we teng _ m, meng-u tseore gyi do-ko liu-c'ih sin-cti-ts-tin sing-din-go oh-yti peh nying-go hytiih.' 31 So-yi Gyi k'en. 2 Yire-su teng gying-lah zi tso te'"tsing ng-lah lah wo, "Keh ih-ts'ih. ng-lah z Sd. 7. s1, 02. z keh-sing sah-diaoz sin-di.tu k'en-.kyin feh? Ngo tsing 1 T. ~-15 • nying go ts-seng. 32 Ka-ni, wo hyiang ng-lah dao, Ts'a Ts. 15. 16. ng-lah haoa. ky'i mun-tsoh dib tsiang-lre m-yiu ih-kw'e b 1 w. 9. 7. a. T. 2. 16. Ah 1 "" 1\J I cl . d . I ] 1 1 d YI. 26. 18. tsu-tsong-go o nvun. "'" 1." gza 1-eo zmgo 1 re za 1-eo Mi. 3. 12. b Mt. a. 7: }ah doh-dzob sang-go dohzong; tu iao ts'ah-diao." Lk. l9. H. 12 34 dzo l dza neng-keo min-diao 3 Yire-su zo Im Ken-lren -c Mt. ~1. 34, 35. 'Lk. 11. 49. di-nytioh-li-go ying-vah? sam, meng-duc s-10 tseo-lre, cMk.13. 3. 34 So-yic Ngo ts'a sin-ctiWO, "Kyi-zd yiu keh-sing z-dl T. 5. 1. nying, ts'ong-ming nying, ken? ts'ing wohyiang ah-lah \ d Sd. 7. 58, 59. e Mt. 10. l7. Sd. 5A0:22.1!!. 2 K. 11. 24, 25. dolH,hti nying tao ng-lah dao, ping-ts'ia Ng Ire z-'eo, di-fong Ire; ng-lahd we sah-teng z-shti mah-go nyih-ts, diao gyi, ji~-z-ko ting gyi,C yiu soh-go ziao-deo?" lm ng-lah we-dong-Ii pin4 Yire--su we-'teh gyi-lab, t.s tang gyi, dzong koh ,vo, "Ng-lahe yUong kwudzing-li pih-nmn gyi: s5 scljoh, vi-min yin nying yiuJ Mz. is. 24 teh shti-kren-zongf so liu ',)hng-lah. 5Ing-weftsiang-' I tsing.:.dzih nying-go hy~1ih, Ire yiu hyti-to nying mao 1Z~/l clzo1ng1 ~~ingd-?hzih-gopuA. u1 o1A.-NNJpo ... rninKg-~leo11I~-g.yi, wo, tll'e.s.12. pa1 <:y1, z1 -ta.0 .o-a1-' go z y1-to; yia wefJ !h2L.24.20,21. ! kyiif>h ng-ts Sah-kyi:io-11-Uo I }iu-'oh hyti-to nying. 6 NgI I) we-ts, (ziu-z ng-ln.h l::i_, tsi-1 lah Yve t'ing-meng tang\ dren teng din cong-uyiang tsiang teng tang-tsiang-go I 37 e Mk. 13. 5. Yf. 5. 6. Kl. 2. B. 2 T. 2. 3. 1 I'e. 4. 1. fYI. 14. j4: 23. 21, ~5. Mt. 24. 24. I'e. 5. 4~>. g Mt. 2-1. J 1.

PAGE 42

XXIV. 7. MO-T'A. ), XXIV. 31. I' en 'eo 30. I sing-sih; ton foh-k'o yiaokying feh-zing yiu-ko, yi-'eo Cii~30.. 'oh: ing-we z pih-ding yiu-yia foh yiu _go. 22 Ziah foh l go, dren-z mah-go z-'eo wa kren-Ioh keh-sing nyih-ts, I foh-zing tao. 7 Ing-we pahm-yiu ih-go nying teh-kyiu: ) h2 L. 15. 6. . singh teng pah-sing, kohchen-zv we-Ieh t'iao-shti.n-go v Y. 65. s, n., ~/~. ~2. I veng teng koh-veng, tu we I nying, keh-sing nyih-ts iao Sk. H. 1s, 3 r-;1r. 14 1 ::. k t 1 I ' t . k 1 l i l\It. 10. 17. l\Ik. 13. !J. Lk. 21. 12. I'e. Hi. 20: 16. 2. Sd. 4. 2, 3: 7. f>9: 12. 1-4. .ong: ang~ rn 1-~ u srnng-re~-o;. . . . I Ire ym hwong-nym, z-yti.oh, 2> "h_eh-go z-eow zrnh yrn j w i\lk. 13. 21. teng di-cing. 8 Peh-ko keh nying teng ng-lah wo, 'Kyi}t f 23 : tu z tsre-men-go ky'i-deo. toh Ire dong-deo;' 'oh-tsia y Sm.13. 1. Mt. 24. 5, 11. 2 T. 2. 9-11. 2 P. 2. L l\Iz. 1:t 13. I I, L I P. 4. lG. Mz. 2. 10. 13. 9 "Keh-go z-'eoi nying we 'Ire keh-deo;' foh-k'o siangtsiang ng-lah song kwun sing. 24 Ing-weY tsiang-Ire ky'i ziu kw'u; sah-cliao ngyiu ko Kyi-toh ko sin-clilah: ping-ts'ia we-leh N g6nying c'ih-lre, yia we tso do go ming-deo, ng-Iah tsiang-do jing-tsih teng gyi-z; cil he be vren-koh-go pah-sing s-toh t'iao-shlin-go nying, .i Mt. n. u: sO u-su. 1 Keh-go z-'eoi yiu ziah-zz hao yiu-'oh yia we ~=>i/~. 15: .1. hyU-to we pam-tih, do-ko be g_ri-lah yiu-'oh. 25 Ngo z 1 0, rn. song kwun, cl(}-ko u-su. n teng ng-lah yli-sin wo go. k :\H.. 7. 15. Srl. 20. 29. Hyli-tok ko sin-cli-nying we 26 Ka-ni, ziah yiu nying teng c'ih-lre, yiu-'olil hyti.-to nyiug. ng-lah wo, 'Ts'i::i-k'en, Kyi12 Ing-we ze-oh to-ky'i-lm toh Ire kw'ong-ire;' ng-lah feh da-kre nying-go re-sing ziu k'o tseo-c'ih-ky'i: 'oh-tsia , r,. as, '10. I: 2s, 20. I Lm. 8. 28-30. 1 2 D. 2. 19. : ?. l'. 2. 1. l l\lt. 24. 5, 24. 1 D. 4.1. m l\It. 10. 22. Mk. 13. 13. n. a. n, 14. Mz. 2. 10. n lilt. ,1. 2:i: !J. 35. o Lrn. 10. 1.8. Kl. 1. 61 :l:l. we Iang. 18 D1Bn-zm jingwu, 'Lre vong-li,' ng-Iah fehmc tao-ti go we teh-kyin. k'o siang-sing. 27 Ing-we H Ping-ts'ia [',i,n-koh-gon fohtsing-ziangu sin-din dzong a Lh:. 17. u iug iao <\ji.i.u-k're0 p'n-t'in-'6, tong-pin c'ih-he, we liangtso te-tsiug peh V:t\n-koh-go tao s.:i-pin; N_ying-go Ng-ts I pah-sing; keh-famo mah-go lm yia we z-ka. 38 Ing-,ve nyih-ts ziu he de. s-siub Ire 'ah-li, lao--ing yia j b Ip. :30. 3u. J) ~fk. 13. u. ~r. "N g-lahv k'en-kyin sjnwe ji.i-jih l::e 'ah-li. 1 I,k. 17 -a7 , ~t/\i.2i1 : cli D::en-yi-Jir s0 wo go, 'keh 20 "Keh-sing tsre-nren I u. 1~-k'o-u wu mih-diao tong-si,' nyih-ts 'eo-deo, nyih-deoc ziu (1.yi .... 10. lih-lm sing-ji.i.u di-fo11g ( dohwe heh-en, yi.iih-liang feh .. I it,/2io', 31: s Dy. o. :i:i, ~:-.. oo~ nyino kre ming-hah :) we frth-kw6ng sing-siu we 13 : Hi. b, • n r• ', • , •• '. • ,. l{,6.!i.20:8.9. rn keh-tsao lm r 1u-t a eh-dzong t m-h t1h-loJ1, t m-1 :\lk. 18. 24. fiJno-go nying hao dao tao zong viu o-vUn-ping g10 we Lk. 2 \ 2" b ., b J I Sc!. 2. -0. amn-li k:y'i: 17 I::e oh-teng go yiao-dong. ao Keh-go z-1eo Mz. 6. 12. foh ka_') tseo-Ioh do oh-li-go Nying-go Ng-tscl ziao-deo la, Dy. 7. 1 3 . tong-si: 18 Ire din-deo go we yin-c'ih Ire . t'in-zt,ng-: I yia feh he clin-he do i-z6ng. keh-tsaoe t'in-'o-go cong tE:-, ,i Sk. 1.2. e t Lk. 2:1 w. 1 rn Keh-got z-'eo yin sing-p'a tu we m-k'oh, wef k'enJMt. rn. 2;. 11 yliing teng U na go nyl.ikyin Nying-go Ng-ts, .yin l:\lk.13;.26• • • • 2 N I . )lz. 1. I. nymg yrn o-se '. 0 g-ah do gyUn-pmg teng ytiong-i I yiiong tao-kao, s-teh ng-Iah wo, r.o-Ieh t'in-li-go yUing ka , i dao-tseo feh-we Ire tong-t'in, he. Bl GyiY ziu we ts'a Gyi-jg 1 F.. 1.1.i. :;2 . \: I yia feh-we Ire en-sih-nyih. go t'in-s, yi.iong 'ao-dong-go 11. T. "" rn. , l,;1/{ o. 20: 21 _ Ing-_we keh-go z-'eoii p~h-c~?-
PAGE 43

xxrv ... 3~.------------MO-'l'' A.--------------~x ~~-~-, r --Cti 'eo 30. I 39 "N l 1 h k' l A ] .. t' I . ] 1 I en e,J 30. ga 1 en vu-1wogo rn-cu c 1 gy1 nvun n 1_ I 1i Lk. 21. 29 ko ju, hao ts'eng ih-go pi-Ii-go cong nu-boh, ze z-'eo 1 I fong: gyi-go o-ts neng-ky'ifong k'eo-liang peh gyi-lah? I Im, yih-bren pn.o-c'ih-kc, keh I -1G Ko-cii1 tsco-he, k'en-kyin rt ;\Jz. 10. l:'i. z-'eo hao hyiao-teh \3-t'in I yiu rnt-boh z-ka tso-fah, kch f kw'a tao-de. 33 Z-ka, ng-lah nu-boh yin foh-ky'i. -17 Ngc3 I k'en-kyin keh ih-ts'ih z-ken, tsing W
PAGE 44

r XXV. 10. -MO-T'A. XXV. '32. ea 't>o_30. . ["" ' 1 1 ,. ' 10 G . . . ,. 1 k. . d I Cii 'eo 30: ym-Lo!1g-.1 ,y 1 ma. y1yrn ny1-ts m iang aore -]ah ky'i ma go z-'eo, singi ngo; IlfBn-luen ngo yi yiu O Mt. 25 21. lfmg lte-de: yi-kying be-hao[ nyi:-ts'in dwm-ts'eo.' 23 Koliao-go clong-nyu teng gyi 'I ci.i :teng gyi wo, 'Hao; ng do-ko tseo-tsing-ky'i ky\ioh cong-sing-go hao nu-boh ! ng .fLk.13. 25. hao-nyih-tsiu; meng:f ziu so~ ii. yiu-'ren-go z-ken yiu cong hao-de. 11 Yi.i.-Lo:..go dongsing, ngo we peh ng kying g Mt. 7. 21-23. nyi.i. 'eo-deo he wo, 'Cii./' Ci.i., siu hyii-to z-kei1: hao tseo.:. hS. 5. 5. Hp. 1. 13. I'e. 9. 31. i 11 t. 24. 42, 44. ~, k. 13. 33, 35. Lk. 21. 30. 1 J{. 16. 13. 1 T. 6. 6. 1 P. 5. 8. Mz. l!l. Hi. j ~k. ~D. 12. k ;',It .. 21. 33. k'm k'1:e peh ah-lah.' 12 Gyi tsing ng ko-ci.i. kw'a-loh-go we-teh wo, 'N gt, tsing wo cl1.:~jong lm.' 24 Keh do ihhyiang nw-lah dao, Ngoh feh ts'in go yia tseo-lre, wo, 'Ci.i., nying-teh ng-lah.' ngo hyiao-teh ng z k'eh-boh 13 "So-yi ng-lah i yi.i.ong nying, feh z ng so cong-go. kying-sing: ing-we feh hyiaodi-fong yia we: ky'i keh, foh teh Nying"'go Ng-'ts soh-go z ng so tsah-go di-fong yia J nyih-ts, soh-go z-zing we lre. we ky'i sin; 25 so-yi ngo p'o-! 14 "ING-WE t'in-lwki k'o-pi de,' tsiang ng-go nying-ts: ih-go nying iaok c'ih-nteng k'ong Im di-yiang-li: rn:en~' ky'i, eo gyi nh-boh lm, po gyi luen ng-zi-go tong-si hao do l Lm. 12. 6. so yin go kao-dre gyi-lah: 15 kyi..i..' . 26 Ko-ci.i. wet"eh gyi,' ~t1 2 7 • ll, zel koh-nying-go vn-nyih-ts WO, 'Ng hen-do-go oh nuYf. 4 11 feng nying-"ts peh gyi-lah, boh l ng hyiao-teh feh-z ngo ih-g_o ng-ts'in liang, ih-go so cong g_o ngo yia we ky'i : nyi-ts'in liang, ih-go ih-ts'in keh, feh-z ngo so tsah go di1:. liang: ziu c'ih-meng ky'i de. fong ngO yia we ky'i siu: 16 Keh do ng-ts'in go ziu 27 ka-ni, .ng km po ngO ky'i tsiarig keh-go nying-ts nying-ts dzeng la~ dzin,.tin tso sang-i, yi dz::en-tsing ng-Ii; teng ngo Ire-go z-'eo, ngO~ ts'in. 17 Keh do nyi-ts'in go zi-go nying-ts Jin Ii-din tu yia z-lrn, yi dzmn-tsing nyihao do-kyi.i.. 28 Ka-ni, ng-lah ts'in. 18 Keh do ih-ts'in go hao ky'i deh gyi keh ih-ts'in, di-yiang-li ky'i gytiih ih-go kao-fu keh yin jih-ts'in go. den, p6 gyi ko-cli. nying-ts 29 Ing-weP vren-pah yiu-go, k'ong-ka..m. wa iao ko-ts'eo peh gyi, s-teh 10 "Deng-I eh dziang-kyiu, yiu-yti: m-teh go, lin gyi so nu-boh-go ko-cii kyii.-lre, teng yin-go yia iao teng gyi deh gyi-lah son tsiang. 2 Keh leh:-ky'i. 30 Ping-ts'ia keh do ng-ts'in go tsco-lre, lingrn-yi.i.ong-go nu-boh ken~ p Mt. 13. 12. i\Ik. 4. 25. Lk. 8. 18: ID. 20. I'e. 15. . nga yi ta ng-t::;'in, w0, 'Ct1, c'ihr tao nga-deo heh-en-go r Mt. s. 12: ug yiu ng..:ts'in liang kao-dm di-fong: keh-deo yiu ngao-24• s1. ngo; nren-kmn ngo yi yin ngleh ngo-ts' t'ong-k'oh. ts'in dzren-ts'eo.' 21 Ko-cti 31 "NYING-GO Ng-ts8 yiu sSk .. 14. 6. t . ~, H I .. " t 1 h 1 t M t. rn. 2?: 1.9. l ?ng gy1. wo, ao; ng cong~ y_uong-w_ o,_ a-.. e on,,g-song 2s. smg-go hao nu-boh l ng iI smg-Ji.i.n-go t m-s do-ko Ire, t~:}1~~yiu-'mn-go z-ken yiu congkeh-go z-'eo we zo Ire Gyi ! T. 4. rn. "m I l .. ,. 39 V T. 1. 7. m Mt. 24. 47: smg, ngo we pe 1 ng {.yrngyuong-wo-go zu-we. -am-, Yd. 14. f,t_af2. !t 22. sj~1 hyi.i.-to ,,z-~en: _ l:ao tseokoh-got pah-_sinf{ tu_ we ju~ ;'{~} {4 . 10. 2 \ ~2 tsmg ng ko-cun kw a-loh-go lono tao Gy1 nnn-zrn: Gy1 2K 5. 10. lfr .. 12. d' .f.A l ' ??TT 1 d . . b • . 1 1 ., lllz.20.12 . . 12. 2. i-.1ong ce. -~ n. .. e 1 o ny1zrn we tsrnng gy1a 1 fonO'-,. J' 1 P. 1. 8 ' I ts'in go tseo-lm, W<), 'Ci.i, ng k'::e,t' tsing-ziang k'en-yiang! ~/f,,2i,/_ 8 : -------_ ! I ~It. 13. 4D. 40

PAGE 45

XXV. 33. XXVI. 10. Ci.i 'eo 30. G I l l 1 • f Cii 'co 30. go feng wu-yiang teng sum-44 y1-a 1 yia we mg\.y 1, 1 yiang ka; 3 3 peh wu-yiang teng Gyi wo, 'Cu, ah-lah I lih Im jing-siu-pin, sren-yiang kyi-z k'en-kyin Ng dn"'kyi, I lre tsia-siu-pin. \3h-tsia k'eo-k'eh, 'cih-tsia 34 " Keh-tsao Wong-ti we c'ih-meng, 'oh-tsia c'ih-poh,, teng lre Gyi jing-siu-pin go 'oh-tsia sang bing, 'oh-tsia wo, 'Ng-lah be Ngo Vu so loh lao-kron, foh kong-ing coh-foh go, hao Ire tsih-ziuv Ng ni ?' 45 Gyi ziu we ing kch we-leh ng-lah dzong k\e; ky\ teng gyi-lah wl), 'Ngo hih t\n-di be-hao-gow koh, wo hyiang ng-la.h cfo.o, ng tso ts'am-nyih. 35 Ing-we lah kyi-jtin hyiang-l~joh ting I NgoY clu-kyi, ng-lah peh Ngo siao-go m-teh tso-ko, ziu-z 1 1, Lm . 8 . 17. l P. 1. 4, :>: 3 . !J • .Mz. 21. 7. w l\It. 20. 23. l\Ik . 10. 40. 1 K. 2. o. H. 11. 16. ky'tioh; k'eo-k'ch, ng-lah hyiang-djoh!T Ngo feh tso.' jr,}Y; 14. s1: peh Ngo bah; c'ih-meng2 4u Gyi-lahh iao ta.o tiong-yUn ~i;. ~: s. I na-h1,h siu-liu N O"Q. :JG c'ih, , i _ no--vah kv'i. dren-z tsiJl
PAGE 46

h~~::~ ~l:___ , . . .. M6-T'A. .. _________ x.xv;~ 'e~!~. I 1 lah wo, ' N g-lah dza-we s-iao nm-cliao Ngo." 22 Gyi-\ teh keh-go nyil-nying trnn lah 'o-jUn in-meng, ih-go ih-1 sing-z? gyi teng Ngo tso-go go 1neng Gyi wo, "CU, z ngo I z ih-yiang Imo z-ken. 11 Ingfeh ?" 23 Yi:::e-su we-teh wo, /Sm. 15.11. we.f 110'-lah yin oyi.i.ono-"Tengm Ngo do-ko heng-tsmS. 41. 0. I re. 12. 8. . ol . , o d" lb" 1 , . . . r.k. 22. 21. I nymg c ziang-t ong orn 1 <>-sm-go, z gy1 rno n1a-re. rn.1s. . i r~slti:.3~~? lm-tung; clmn-z m-tehY Ngo diao Ngo. 24 Nying-go Ngdzia.nbcr-t'ong Im-tong. 12 Gyi t,s n.vUn-z iao ky'i, zianbon n s. 22 siu . .J Y. 53 tsong. tao keh-go hyiang-yiu he yiu sia-tih ts-tin Gyi: dam-Dy. o. 20. N " . " I I d. N . N )tk. 9. 12. I go srngzong, z we-e 1 z maiao ymg-go g-ts I.k. 24. 25, 20, Ngo song-z tso-go. 13 Ngo keh-gd' nying yin 'o-se l keht~. 17 . 2 • 3 : tsing wo hyiang ng-lah dao, go nying wa-z feh sang hao." 2c. 22, n. l l IL 15. 3. 'En-t'in-'u feh-leng so 1-go 25 Iao ma-diao Yi:::e-su go o I'e, 17. 12 . di-fong, yi.u keh-go Foh-Yiu-da ing-ky'i, wo, "Fu-ts, ing djUn-k':::e-go, yia pih-z ngo feh?" Yice-sii teng ding kong-tao keh-go nyiigyi WO, "Ng wo-~joh-de." nying so tso-go z-ken, hao 2r. Gyi-lahP ky'tioh-go zf,i~~~;/!/2 peh nying kyi-teh gyi. 'eo, Yi:::e-snr do-leh ping, 1K.11.23-21i. h Mk.14. 10. 14 Keh-go z-'eoh jih-nyi J[coh-foh p'ah-k'm kao-fu II l~in-foh Lk. 2't 3. :l . '} d ' " "N l l h llyi-lah kwu 1 re. ll$. 2, 30. meng-c u cong-nyrnng 11-go, meng-u, wo, g-a 1 ao 1,,111in wo: coh-1 i Mt. 10. 4. k 1 l TT .. " 1 1 i y d 1 h k •.. h k l 8 N .... zm ts: ken. ymo-e 1 n .. yuom 1-go . rn-o-e y uo : e 1 z go\ Jlk. 6. 41. da, tseo tao tsi-s-tsiang-go go kyi-sing." 2 7 Yi do-leh s 1 K. 10. 16 j Sk. 11. 12. Mt. 27. 3. di-fang, wo, 16 "Ng-lahi pe-ts, coh-zia, kao-fu gyi-1 k'eng 'peh ngo to-siao, ngo lah, WO, "N g-Iaht tu hao t Mk. 14. 23. we tsiang Gyi kao-dre peh hah: 28 ing-we kehn z Ngo-111 o. 21. 8. 11 2" Q '} h . t ,. h ... } . . . l 1, ,Lv.17.11. ng-a 1. y1-a mu s mg go ym 1, zm-z srng-rn 1-go 'v YI. 31. 31. :;;rj:~ i\::~z, ~t:i;;;tl:l~ ~i,~I~~ 1h~J'It~rj:;. ~~i;t / r.:;;,:~..2' I 'eo zing kyi-we, hao po Yim20 NgoY WO hviangng-lah 1/ Mk. 14. 2[i. I SU kavo-dre peh gyi-lahk. d 1alo, Dzonl g:kyhi'iigk-y~h'-'eo Nbgo Lk. 22 lS. I. kc. 12. 6, 18. 17 u-KAO-TSIH-GO eo1e 1 tsm {yuo e -go uI l\lk.14.12. .1 .1 y d N " Lk. 22. 7. ny1 1, meng-c1.u tseo tao ueao tsrn, teng-tao go teng 1 su-go sing-pin, teng Gyi wo, ng-lahd6-ko lre Ngf, Vu-go I: I I Z l\lk. H.17-21. Lk. 22. 14. I l'e. 13. 21. I i I "Ng ino ah-lah Ire soh-go koh-li ky'i.ioh sing tsiu z-'eo.:' di-fong be-bwn yti-ytiih peh ao ii Sing-s z ts'ong-hao, No kv\ioh ?" 18 Gyi wo gyi-lah t8eo-c'ih tao Ken"N g-1.~h tno dr.ing-li mo~ lam sam kv''i. 31 Keh-tsao nying oh-U ky\ teng gyi Yfre-su tei1g gyi-lah wo, ill '0/i-tsia wo, 1 tscen-me-s. z ;11 k. 14. 2G. , WO, 'Sin-sang WO, Ngo-go "Kyih-mih yia-taoa ng-lah (I. ;\lk. H. t.i. z . .'eo gying-cle; Ngo ten,i{ cong-nying tsiang-lte were. rn. :12 . meng-clu ia0 lm ng-go oh-Ii leh" N" go pmn-tih: ing-we b llH. 11. n. ko Yu-yuih-tsih."' l9 l\ieng-yin sia-tih, \V(), 'Ngoc we c Sk. l:{. i. du ziu i Yim-su feng-fu ka tang k'en-yiang-go Nying, tso, be-ham yU-yi.i.ih-tsih. . yiang ziu we sren-k'm.' 32 20 Tad yia-kw'a, l':ice-su. ! Dten-z Ngo weh-ci.i.n-la~ ts--teng jih-nyi meng-du dt,-ko 'eo, wed sin-jti ng-lah tao d Mt. 2s. 7, zo-zih. 21 Gyi-lah ky\loh-go Kytio-li-li ky'i." 33 Pe-teh ~i'i/tt :!s: z-'eo, Yfre-su ,vt,, "Ngo tsing we-teh Gyi, wo, "Zin-z cong16 7. ,vo hyiang ng-lah c;lao, Ng-nying we-leh Ng 1m~n-tih, lah cong-nyiang yin ih-go ngo Uong feh-we pmn-tih.': ' I ----------------------_J 42

PAGE 47

------------------/-----------------. -----• -----. --,_ ---------------xxvr. 34. 1\10-T'A. xxvr. 55. 1----------------------------------Cii 'co 30. e Mk. 14. 30. Lk. 22. 34_ I'e. 13. 38. f Mk.14. 32-35. Lk. 22. 39. I'e. 18. 1. g Mt. 4. 21. It l'e. 12. 27. i Mk. 14. 36. Lk. 22. 42. H. /i. 7. j I'e. 12. 27k Mt. 20. 22. l I'e. 5. 30: 6. 38. FI. 2. 8. m Mk. 13. 33 : 14. 38. Lk. 22. 40, 46. Yf. 6. 18. Cii 'e(l :n. 34 Yim-su teng gyi wo, Ngo lah ngren-tsing bi-gytin de. tsing w<"> hyiang ng dao, 44 Zin li-k're gyi-lah, tsre Kyih-mih yia-tao," kyi fchky'i, di-srun-tsao tso tao-kao, zrng di ts-zin, ng we srenyia z-ka wO-fah. 45 Keh-tsao tsao wo feh nying-teh NgO." tao meng-du di-fong he, teng 35 Pe-teh teng Gyi wo, "Ngo gyi-lah wo, "Yi-'eo ze ng ziu-z ky'iao-leh teng Ng dOlah kw'eng-joh, tsiang-sih: ko si, pih-ding feh we wo z'eo gying-de; Nying-go feh nying-teh Ng." Cong N g-ts iao kao-d:::e ze-nyingmeng-clu yia z-ka 'NO. go siu-li. 4u Ky'i-lre, ah-lah au KEH-TSAof Yire-su teng yii.ong ky'i: 1na Ngo go gyi-lah do-ko tao ih-t'ah dinying gying-long-lm-de." fong kyiao-1eh IC'eh-si-mO-47 GYin wa lre-tih kong-go n Mk. 14. 43. nyi; ziu teng meng-du wo, z-'eo, jih-nyi meng-du cong~:: f:: :.7' "Ng<> keh-deo ky'i tao-kao; nyiang ih-go k:yiao-leh Yiusct 1.16 ng-lah zo Ire ts'-di." da Ire-de, ping-ts'ia hyti-to . 37 Ziu ta-leh Pe-teh teng nying do-Ieh tao tong kweng ~i-pi-t'a-gog Iiang ng-ts dots, dzong tsi-s-tsiang teng k6 ky'i, zin iu-meng pepah-sing-go tsiang-lao di shong-ky'i-he. as Keh-tsao fong, teng Yiu-da do-ko Ire_ teng gyi-lah w6, "N go-goh 48 Ma-diao Gyi go nying yi sing iu-mcng tao gyih-deo kying yiu en-'ao peh gyizing-Ls-U kw'a iao si: nglah wo, "Ngo tong jii. ts'ing la}1 I;ao I~e ts'-.di, ,!eng Ngo cti go, ziu-z: ng-lah hao k'o do-ku kymg-smg. Gyi." 49 Ze-siu tseo tao Yire39 Ziu tsing-ky'i tin, Lohsu-go min-zin, wo, "Fu-ts, I taoi: gyiu-gyiu Yl'O, "Ngo-goi ts:~ng en!" _zin:. teng Gyi 02s.20.o: Vu, ziah-z k'o-yi, peh keh-ts mg cii.. .,o -Y ue-su teng i gok pe-ts Ii-k'm Ngo: dren-z gyi wo, "Beng-yiu,P ng we !r s .. .n. o: !' l . l "11,,J A • ] l 1 ., " IT 1 t ' .)5. 1,t 1e 1 iao ze L, go go cti -1, so 1-go zrnn mi :\..8 1-sao tsong iao ze Ng-go cil-i." gyi-lah tseo-long-1::e, 'o-siu 40 Tseo tao rneng-du dik'o Yi~e-su. fang 1m, k'en-kyin gyi:-lah 51 YitP-sur sing-pin yiu ih-1 l'e. 1s. 10. kw'eng-joh-tih; zi.u teng go nying dong-siu hah-c'ih Pe-teh wo, "Ng-lah ka feh tao, tsmn tsi-s-tsiang-go nu neng-keo teng Ngo do-k<> boh, siah-Ioh gyi ih-tsah ngkying-sing ih-go z-zing ma? to. 52 Yim-su teng gyi wo, 41 YU.ongm kying-sing, tao-"Ng-go tao siu-tsing taokao; sam-leh tseo-tsing sk'oh-li; vren-pah8 dong tao Is Ts. o. o. ' . . b t l d. 53 N I J\!z. 13. 10. t, en go d1-fong. Ling-sing z go rno e ao sa 1iao. g , dzing-nyi.in-go, tsih-z nyi.ioh-men-dao feh ts'eng Ngo yinsing no-ziah." dzm hao gyiu Ngu-go Vu, 42 Di-nyi-tsao yi ky'i taoGyi ziu we ts'a to-jut jih-nyi t 2 w. a. 11. T • '. 1 1 N A Dy. 7. 10. kao, WO, "Ngo-go Vu, ziahyrng t lil s ffi VU-( Zll l go z keh-go pe-ts feh neng-keo ma! 54 Ziah-z ka, Sing-shU-, li-k're Ngo, pih-iao Ngo Ii 8() WO keh-gon Z-'-ken pih1111.Y.5:J.'i-9. I h 1 . } t ' N , 7, 1 1 1 A Mt. 26. 24. 111a ,rn-111, rno srno 1 giao y1u-go, i:ea-,qo s,na-wo Lk. 21. 2r,, u go ts-i tso-dzing." 43 'l'seodza hao ing-nyirun ni?" [46• l he, k'en-kyin gyi-lah yi, 55 Keh-go z-'eo Yi::e-su I L~--.. ...... 1 kw'eng-joh-tih: ing-w~-~t-i cong-nying wo, "Ngi _________ J 43

PAGE 48

---------------------XXVI. 56. 1\10-T'A. XXVI. 75. OU 'eo 30. l l , . 1 d d ,., " l . l h d I CU 'co 30. a 1 tseo..:c 11 za-we o tao ngo wo 1yrnng nga ao, teng kweng-ts Ire k'o Ngo, Dzong-kying-yi-'eo.f ,ng-lah /Dy. 7. rn. . l ' . d l l ' 1 . N . N . Mt. Hi. 27: 24. zrnng co gyrnngao rn? we c encyn;1ymg-go g-3t ~5. 31. Ngo nyih-nyih Ire sing-din-ts zo!l lrn yrn neng-ken go f.e: 1\t li zo l::e ng-lah cong-nyiang J1~ng.:.si~~pin, kdzi1ng:,lch t'in};: }\J.0 • kao-hyUing, ng-lah feh k'o 1-go yumg a ::e. Mz. 1. 7. V Mt. 26. 54. N A 66 D V k I t ''h 65 K l t t . t . g s. 110. 1 Mk. 1 4 • 49. go. ren-z e 1 11-s 1 e 1-sao s1-ssrnng sd. 7. 55. z-ken tso-dzing s-teh sinc'o-k'reh zi-go i-zong, WO, h 2 W. 18. 37: cU-nying shti-li:-go shih-wo ((Gyi kong sih-doh-go shih .. 19 • 1. w Mk. 14. 60. yiu ing-nyiren." Keh-tsaow wo; ah-'lah 10-yi.i.ong bih-go I'e. 18. 15. . . meng-clu tu li-k're Gyi daote-tsing? Gyi sih-doh-go tseo-de. shih-wo men-krnn ng-lah z y Mk. 14. 63. 67 K'ov Yire-su go nying t'ing-mciig-de. 00 N g-lah-go f.~: fl: ft 13 , ta Gyi tao tsi-s-tsiang Krni-s dza-go ?" Gyi-lah we-teh 24 iio-fah-go ngo-meng-li, ziuwo; "Gyii Z kre si go." 6 7 Kehi Lv. 24. 16. d I h . t . t . . 1 l t' • G . re. 19. 7. z o 1-s ti-nymg eng tsrnng-saoJ gy1-a 1 zrenu tu y1j Y. 5o. G: 53. 3. lao so ji.i.-jih-go di-fong. go min-k'ong, gyi.in-deo k'ao Mt. 27 30 58 Pe-teh ytin-yi.in keng-leh Gyi; yiu-sing II siuk kwah II 'Oh-tsia wo, pin-ts ta.ng Gyi ih-dzih-tao tsi-s-tsiang gyi,t wo, 68 Kyi-toh,Z ts'ja Gyi ngo-men.rr-li, ziu tseo-tsing k.ong-kong sin-ci.i. shih-wo, k'Lk. 22 63 u I'e. ]!). 3. li-hyiang ky'i, teng ts'awotangNg-goci.i-kwuzji.i?" tr\2:~4 ~ 5 • nying do-ko zo.:.loh, iao k'en-69 Pe-teh m Ire nga-deo, m 111k. 14. 66. k'en lceh-go z-lcen dza-go I ming-dong-li zo-kren, yiu ih{~~: i:: 1t 11, kyih-gyi.ioh.1 go s-nyti tseo-lrn, teng gyi ~5 • 59 Cong tsi-s-tsiang tsiang, wo, "Ng yia z teng Kyi.io lao teng djtin nyi-we tu li-li Yire-su dong-de-go." zing ko te-tsing kao Yirn-su, 70 Pe-teh h:e cong-nying min-I hao ham Gyi si-ze; 00 tsih-z zin feh t.siao-jing, wO, "Ng z s. 21. 12: zing-feh-djoh: se-tsih yiuz so wo, ngo feh hyiao-teh." ~fi/fa. 65 • hyti-to tso ko te-tsing go 71 Pe-teh tseo-c'ih tao meng-Sd. o. 13. nying lro, dzing-gyiu zingk'eo, yi yiu ih-go s-nyi.i , feh-djoh. 'Eo-deo yiu liangk'en-kyin gyi, teng keh-deo a Sm. 19. 16. goa tso ko te-tsing h:e, WO, lre-kren-go nying wo, "Keh-b Mt. 27. 40. 61 "Keh-go nying WO, 'Ngci go nying yia Z teng No-sahI'e. 2 19 neng-keo hwe-diao Jing-leh Yire-su dong-de-go." 72 ming-go din, ko-leh srenPe-teh ziu vah-tsiu, tsre feh nyih tsm ky'i gyi hao."' tsiao-jing, wo, "Ngo feh cm. u. 00. 62 Tsi-s-tsiangc lih-ky'i, nying-teh keh-go nying.'!' teng Gyi wo, "Ng ih-kyti tu 73 Ko-leh ih-zong, keh-deo I , feh we.:.teh ma? Gyi-lah tso lih-kren go nying ,tseo-lm, te-tsing kao Ng go z-ken teng Pe-teh _wo, "Ng yia l~rf2 ~ 3-l_2 14 tao-ti dza-go?" 63 Yire-sud jih-dzrn z gyi-lah tso-de I ' . feh hyiang. Tsi-s-tsiang yi nying; ng-gon k'eo-ing z binn Lk. 22. 69. ,eLv. 5.1. k're-k'eo, teng Gyi v-ro, "Ngoe leh ng c'ih." 74 Keh-tsao0 1oMk.14. 71. I 1 s. 14 24 ' ia. feng-fu Ng ts-tin keh-we I Pe-teh vah zing-do-tsiu, w6, I weh-go Jing-ming vah-tsiu "Ngo feh nying-teh keh-go I .J i kao-su ah-lah, Ng tao-ti z nying." Kyi ziu lih-k'eh diKyi-toh, Jing-ming-go Ng-de. 75 Pe.:teh ziu kyi-teh.:. \ '\ :) ____ _ ts feh ?" u,1 Yire-su teng gyi tao Yirn-su teng gyi so IP 111t. 20. 34. wo, "Ng wo-djoh-cle: dren-z kong go shih-wo, "KyiP feh:ri~ ~t :~: 62. re. 13. 38. . 44

PAGE 49

XXVII. 1. IVJ6-T'A. XXVII. 24. Cii 'eo 30. a S. 2. 2. Mk. 15. 1. Lk. 22. 66: . 23. 1. l'e. 18. 28. b Mt. 20. 19. ild. 3. 13. zing di-go zin-deo, ng we s::en-tsao wo foh nying-teh Ngo:" ziu tseo-c'ih nga-deo, k'oh-leh song-sing. Mt. 27. TAO-LEH t'in-liang, conga tsi-s-tsiang teng pah-sing-go tsian-g-lao tu siang-liang iao bren Yi::e-su si-ze. 2 Ziu bo-ts ta-c'ih-ky'i, kali peh tsong-toh Peng-tin Pe-lah-to. c Mt. 20. 14, 15. 3 Keh-goc z-'eo ma Yi::e-su d 2 s. 17. 23. Sd. 1. 18. e Scl. 1. 19. go Yiu-da, k'en-kyin Gyi ze ding-jih, ziu ao-hwe, do-leh keh sren-jih kw'e nying-ts ky'i wren tsi-s-tsiang tsiang/ lao, wo, 4 "Ngo. ma 111-ze.,go hytiih, yiu ze-ko." Gyi-1ah wo, "Yti ah-lah soh-go siang-ken? ng-zi ky'i dzu1g tong." 5 Yiii-dct nying-ts tiu Ire din-Ii, tseo-c'ih, ziud ky'i tiao-sah-de. 6 Tsi-s-tsiang do-leh nying-ts, wu, "Keh kyi-jtin z ma-hytiih-go ko-din, feh ing-kre fong he nying-kw'u li." 7 Zin do-ko siang-liang, po nying-ts ky'i ma siao yiao-go din, hao en-tsong c'ih-meng nying. 8 . So-yi keh-kw'e din tao jti-kying eoe "Hytiih-clin." 9 Sin-cti Yi::e-li-mi so kong-go shih-f Sk. 11. 12, 13. wo ziu yin ing-nyiren, wo, "Gyi-lah.f clo-leh keh sren-jih kw'e nying-ts, ziu-z be zill l\Ik. 15. 2. ILk. 23. 3. J'e. 18. 33. h I'e. 18. 37. 1 D. 6. 13 dzih-kwu-ko nying-go ko din, Yi seh lih n ying so kong-kwu-go; 10 do-c'ih-ky'i ma siao-yiao-go din, tsiao Cu so feng-fu ngo." llYu:-su lih Ire tsong-toh min-zin: tsong-toh!7 meng Gvi wo "Ng z Yiu"'t'a n,ying-g~ WOng~ti feh?" Yire su teng .gyi wo, "Ngh wodjoh-de." 12 Tsi-s -tsiang • --! Cii 'eo 30. teng tsiang-lao kao Y1re-su I -z-'eo Gyii feh ing. 13 KehiMt. 20. 63. t 'p I h t t G . " , re. 19 9 }ao. e~? eng . y1 wo, Gy1-lah1 ym to-siao en1 . .i 111t. 26. 62. . . l N re. u: 10 gym tso te-tsmg rno g, 1 • Ng ky'i feh t'ing-meng ma." I 14 Yire-su zin-z ih-kyti tu I feh we-teh gyi; s-teh tsong-I toh 'o-jtin hyi-gyi. I 15 Taok tsih-k'eng-go nyill, 1c Mk. 1s. 6. h . I 1. Lk. 23. 17. ls, tsong-to tsiao ao ewe-re. 18. 39. kyti iao fang ih go vrenn ying peh pah-sing,, ze gyilah iao ju. rn Keh-go z-'eo gyi-lah yin ih-go yiu-ming-go vmn nying, kyiao-leh Po-lah-po. 17 Pah-sing jti-jih z-'eo, Pe lah-to teng gyi-lah W<>, "Nglah iao ngo fong soh-go nying peh ng-lah? wa-z Po lah-po, wa-z Yire-su ts'ing we Kyi-toh go?" 18 Ing-we hyiao-teh z we-leh tn-gyi, ka Gyi zong-lre-go. rn Tsong-toh zo dong z'eo, gyi-go ts'i-ts ts'a nying tao gyi di-fong Ire, wo, "Keh tsing-dzih N ying-go z-ken, feh-k'o yin-veng; i.ng-we ngo kyih-mih mong li-hyiang we-leh Gyi ky'Uoh hyU-to kw'u-deo." 20 Tsi-s-tsiangl teng tsiang-tt~\l5i8 ~ 1 lao t'iao-so cong-nying t'ao re. 18. 40. Po-lah-po, cljti-rnih Yire-sn. Sd. 3 14 ' 21 Tsong-toh we-teh gyi-lah, wo, "Keh liang-go, iao ngo fong 'ah-li ih-go peh nglah ?" Gyi-lah WO, "Po-lahpo." 22 Pe-lah-to teng gyilah wO, "Ka-ni, Yi::e-sn ts'ingwe Kyi-toh-go, ngo kre dza b::en Gyi?" Cong-nying wo, "Ting Gyi Ire jih-z-ko." 23 '"rsong-toh \YO, "Gyi tso soh' go oh z-ken?" Gyi-lah yi.i.ih-: fah eo-ky'i-lre wo, "Ting Gyi Ire jih-z-ko." 24 Pe-lah-to k'en-kyin z tn-fah, pah-sing 45

PAGE 50

XXVII. 25. MO-T'A. XXVII. 47~ Cil 'co 30. I Cii 'eo 30. fam-hyiang yi.i.-ko nao-z; gyi-lah do-ko feng-k'm; wem Sm. 2 1. 6. zium do-leh shii, Ire congleh Ngo li-deo i-zong gyi-nying miri-zin gyiang-gyiang lah ts'eh ts-meh-den." 36 Gyi-.. 1 sin, wo, "liu keh tsing-dzih lah c ziu zo-loh kwun-kron. c Mt. 27. 54. : N ying-go hyiiih, ngo Z m-ze: 37 Lred Gyi deo-zong t'iah d Mk. 15. 26. I ng-lah zi kfi dzing-ton(' ze:ming diao-ts sia-c'ih-Jre ~!~}9\t~ 26 Cong pah-smg we-teh wo, wo, "KEH z YI1E-SU, Y1u-f/~.\i~ 10 • 1 "Gyi-go11 hyii.ih hao kwe peh T1A NYING-GO WONG-TI.n 2 s. 1. 10. ah-lah teng ah-lah go ts38 Keh-goe z-'eo yiu liange Y. 53. 12 . . 1 W. 2. 32. ,, 26 K h .c p . d , Mk. 15. 27. sd. 5. 28. seng. e -tsao 1ong ogo gyiangao teng gy1 Lk. 23. 32, 33. o Y. 53 5 lab-po peh gvi-lah, pin-ts0 dong-de ting Ire .J'ih-z-ko, I'e. 10 18 Mk. 15. 15. J ~{ 23. 10, 24, tang Yire-su, ziu kao-dre gyiih-go Im jing-siu-pin, ih-go re. rn. 1, 10. lah ky'i ting Gyi Ire jih-z-ko. Ire tsia-siu-pin. P Mt. 15. 10. 2 7 KEH-TSAoP tsong-toh-go 39 Tseo-ko-go nying' deo l'e. 19. 2. 11 '0h-tsia wo, ping ta Yire-su tao II kwun-yiao-yiao, sih-doh Gyi, wo, w&ng-kong-li. ,. 1 , h 40 , N J d" d' t mg-1, eo e -ymg-go pmg ' gu z we nveiao . m, tao Gyi di-fong Ire. 28 Ziu sisen nyih kong-fu tsre ky'i poh-diao Gyi i-zong, dogyi hao, yiiong Zi kyiu Zi. f s. 22. 7: 109. 25. Mk. 15. 29. Lk. 23. 36. ,q Mt. 26. 61. l'e. 2. 19. ~tk09 ~3il1. Iehr 'ong-bao p'i Gyi; 29 ts's Ngh ziah-z Jing-ming-go 1t m. 20. G3. Y. 53. 3. pin-c'ih bing-t'in-kwun, ta Ng-ts, dzong jih-z-ko hao l::e Gyi deo-zong; yi peh Gyi tseo-loh-lre." 41 'I1si-s-tsiang jing-tsah siu do ih-keng ludoh-shii-nying teng tsiang ken; ziu gyii-loh Gyi minlao yia z-ka tsao-siao Gyi, zin, c'ii-siao Gyi, wo, "-.Yiu-wo, 42 "Gyi z kyiu bih-t Y. 50. 6 . .Mt. 26. 07. 1t Y. 53. 7. ; Ms. 15. 3fi. 1 W. 21. l:!. Sd. 7. 58. H. 13. 12. w Mk. 15. 21. Lk. 2:J. 20. 11/ l\Ik. 15. ~2. Lk. 2:3. 33. I I'e. HJ. 17. 'z S. GO. 21. lilt. 27. 48. t'a nying-go Wong-ti kongnying, feh neng-ken kyin hyi !" 30 Yi zren-t'u t'ut Gyi, Zi. Gyi ziah-z Yi-seh-lih-go do-leh keh-keng lu-ken tang Wong-ti, nren-kren dzong Gyi deo. 31 Kyi-kying hyijih-z-ko hao tseo-loh-1::e, ah long ts-'eo, poh-diao 'ong-lah ziu we siang-sing Gyi. bao dzin,q-.9yin peh Gyi c'iin 43 Gyii z k'ao-cljoh Jingis. 22. 8. Zi-go i-zong; ziu1t t'o_-c'ih-ming; Jing-ming ziah-z ky'i. ting Gyi lre jih-z-ko. hwun-hyi Gyi, nren-kren hao I 32 Gyi-lahv tseo-c'ih-ky'i Ire kyin Gyi: ing-we Gyi w<3, p'ong-djohw ih-go Kwu-li-nre 'Ngo z Jing-ming-go Ng~ nying, kyiao-leh Si-meng; ts."' 44 'l'engi Gyi dong-de jj II!''" 15: 32 ziu min-ky'iang gyi pe Yim-ting-hen-go gyiang-clao yia I r.i-. 23 39 su-go jih-z-ko. z tso-yiang shih-wo zoh-33 TsEoY tao ih-t'ah dimo Gyi. fong kyiao-leh Koh-koh-t'a, 45 Dzongk di Ioli-go z-zing ! k co. 8. 9. ziu-z 'kw'u-lu-deo di-fong' tao di kyiu z-zing, pin-di tti tt it :f ka-shih, 34 ziu do-lehz yiu heh-en. 46 Iah-lre di kyiu z kw'u-tren 'o-tih-go son-tsiu zing, Yire-su l do-do singrn. 5. 7. peh Gyi hah: Gyi ih zonghyiang eo-ky'i-lrn, wo, "Yicljoh, feh k'eng hah. 35 Tingli ! Yi-Ii! lah-mo sah-bah' la~I\ ... 15.21. zonga jih-z-ko ts-'eo, gyida-nyi?" ziu-zwo, "Ngo-gom mP.22.l. I LI,.-' 3 ' 1 1 h ' l t h d d A k" J" . I N A J' 1 re. rn. 2:i, ~4. , a ts e 1 s-me en oo mg-mmg. go-go mgI fong Gyi i-zong; ci.i-s-teh ming! dza-we ky'i-diao !1 sin cii -n ying so kong go Ngo?" 47 Keh-deo yi u Iih. shih-wo yiu ing-nyiren, ziukam-go nying t'ing-meng, I ,: s.-_22 lf:". . z WO, "N gob nga-deo i-zorig WO, "Keh-go nying lre-_t_ih_! ____ , 46

PAGE 51

: -------~-------. }H(J-T'A. ! XXVII. 48. XXVIII. 4. I ,,,, ~,_,,. ! ;ii~: ~6: iLk. 2:l. :rn. : I'<'. 10. 20. I 0 :Ilk. Hi. 37. 1,k. ?.3. 46. r~ . . 10 .. ~o. pc. 26. 31. 2 L. 3. 14. 1'Ik. 15. 38. Lii. :!3. 45. r M:t-. 2i. 3fi. Mk. Hi. HO. LI;. 23. 47. a Lk. S. 2, 3. t l\lk. 15. 40. 1 n Mk. 15. 42. ! Lk. 23. 50. i l'e. 10. 38. I 't Y. 53. 0. eo _Yi-li-i.i<''>." 4 • 8 N e.n-cong ih-go nying zc-Rin pcng-ky'i, do-leh hm-min-hwo, ts'u11 seng-t'co-ts, c'oh lm lu-ken z<1ng, peh Gyi hah. 40 Yti-to wo, "Peh-pih z-ka; ah-lah ts'ia-k'en Yi-li-i.i6 wo In~ kyiu Gyi foh?" 50 Yi::e-sn tsa:.\ do-do singhyiang co ih-sing, ky'i ziu diin-dc. 51 Din-li-goP mun-tsiang ztmg-'o lihk'm, di-yiang ciug-dong, zah-den lih-k'a~: 52 veng-mo k're-k'a,: hvti-t.o kw'eng-lmm sing-r~yiri'g-go s-si u zin ky'i-1::e, 5:J dzong vcng-Ji tseo-c'ih, teng Yiresu weh-cUn-1::e ts-'eo tseo-l tsing sing-dzing-li, yin-c'ih I pe~1 hyU.-to 11ying k'en. . ' 4 Pah tsong r teng gy1 dong-de kwun Yim-su go nyi11g, k'en-kyin di-cing teng yti-to z-ken, 'o-jti.n p'og'J;ti w~, "Keh j_il17,az~. z Jrng-1nrng-go .Ng-ts. . I CU 'eo 30. til Keh-
PAGE 52

\ XXVIII. 5. --------MO-T'A. xxvm. 20. '------------------------------------------; Oil 'rn 30. 0 T'in :..s k'rek'eo, teng nyii-nying wo, "Ng-lah feh yUong p'o: ngo hyiao-teh ng-1 lah z he zing ting jih-z-ko 1 go Yim-su. 6 Gyi feh lm ts'-1 ~l1~/\i.0 ; 3 : i di;. z ';eh-ctin-he-de, zia~1ge i 20. rn. Gy1 wo-ko ka. Hao Im ken I Cu tsong-go di-fong. 7 Yi [ hao kw'a-kw'a ky'i teng Gyi I meng-du wo, Gyi z clzong I si-nying cong-nyiang weh-f ?!It; 20. 32. ctin-1::B ping-ts'ia. sin-jtif no_1 Mk. 16. 7. 1 1 ' IT A 1-. . l (. lb I a 1 tao ~yuo-1-ll q 1: re keh-cleo ng-lah we k'en-kyin Gyi. Ngo z WO hyiang ng-lah dao de. u 8 Gyi-lah kw'a-kw\1 tseo c'ih veng-mo, yi p'o yi ting hwun-hyi; zi u peng-ky'i t'ong-pao Gyi-go rneng-du. 9 Ky'i t'ong-pao meng-clu zg IIIk. 10. o. 'eo, Yire-sug p'ong-djoh gyiI'e. 20 14 lah, wo, "Ts'ing en!" Gyilah tseo-tao, bao-leh Gyi kyiah, pa Gyi. 10 Yi::e-su ziu , tong gyi-lah wo, "Feh yliong h re. 20. 11. p'o: ky'i feng-fu Ngo-goh t~\.3i1 ~ 0 hytiong-di tao Kytio-li-li I i'.Sd. 3. ky'i; Ire keh-cleo _we k'en kyini Ngo.:' n Gyi-lah ky'i-go z-'eo, I keh-de ping li-hy1ang yiu kyi-go tseo-tsing dzing-li, po keh-ky'i z-ken t'ong-pao tsi-s-tsiang. 12 Tsi-s-tsiang ~eng tsiang-lao do-ko ji.i-jih, I siang-liang-hao ziu do-c'ih 1 hyU-to nying-ts peh ping ting, wo, 13 "Ng-lah hao wo, 'Gyi meng-clu yia-tao t,seolre; ah-lah kw'eng-joh-go z-'eo, po Gyi s-sii t'eoky'i-de.' 14 Tsong-toh ziah-z teh-cU, ah-lah ziu we ky'i ky'tin gyi, pao ng-lah hao fong-sing." 15 Gyi-lah do-leh nying-ts, tsiao Imo gyi lrn. tso: keh-go shih-wo tao ju kying Yiu-t'a nying dzing gyiu lre-tih djun-ky'i. rn Jrn-IH meng-du ziu tseo tao Kyi.io-li-li ky'i, tao Yire-sui so feng-fu gyi-lah go sren. 1 7 K'en-kyin Yiresu:, ziu pa Gyi: tsih-~ yiu nying nyi-'oh. 13 Yire-su tseo~.lre, teng ~yi-fa.h w6, "T'in-zongk dio vren-pah gytin-ping yi-kyingkao-dre peh Ngo. 19 Su-y1 ng-lah_l hao ky'i tsiao vren-k:oh-go''~ pah-sing tso meng-du, 'ang si-li peh gyi-lah kwe-tao Vu 'l's Sing-Ling-go ming deo; 20 kao-hytiingn gyi-lah iao pao-siu Ngo ih-ts'ih so feng-fu ng-lah go. Ping-ts'ia Ngo nyih-nyih teng ng-lah do-k6 lre-tong, ih-dzih -~ao z-shti man-;;;v nyih-1i8.:, UOmcng. Cil 'ao SO. j Mt. 26. 82: 28. 7. kDy.7.13, 14.1\It. 11. 27. Lk. 1. 32: 10. 22. I'e. 3. 35: G. 22 : 13. 3: 17. 2. Sd. 2. 36. Lm. 14. 9. 1 lL Hi. 27. Yf. 1. 10, 21. FI. 2. 0, 10. H. I. 2: 2. 8. 1 P. 3. 22. l\Iz. 17. 14. l Mk. Ht 11:. m Y. 52. 10. Lk. 24. 47. Sd. 2. 38, 39. Lm. 10. 18. Kl. l. 23. n Sd. 2. 42. :...-~~----,-,----------------:----:--------'-------i

PAGE 53

-------------------M6-1ro DJ.UN FOH-ING SHU. ~J--, Cil 'eo 26. Mk. 1. (I. l\It. l 4 . 33 JING-MING-Goa. Ng-ts, Lk. 1. 35. re. 1. 34. Yim-su Kyi-toh fohb Ml. 3. 1. Mt. 11. 10. Lk. 7. 27. ,c Y. 40. a. lilt. 3 .3. !Lk. 3. 4. l'e. 1. 23. ing-go ky'i-deo; 2 ziang sinkeng-Ioh Gyi-go zong-deo: 11 Ping-ts'ia llzong t'in-li yiu sing-ing wo, "Ngm z Ngo ts'ing-m-go N g-ts, N gon ting hwun-hyi-go. 12 Sing-Ling0 ze-siu pih Yim-su tao kw'ong-im. 13 Lre keh-deo kw'ong-im s~jih hyih kong-fn be II Sah-dren s-s; Gyi z Im yia-siu cong-nyiang: yiu t'in-sP voh-z Gyi . -On 'eo 2G. m. S. 2. 7. l\H. 3. 17: 17. 5. i\Jk. 0. 7. 2 P. 1. 17. n Y. 42. 1. o Mt. 4, 1. Lk. 4, 1. II Zitt-z .J!o. kwe ming-z. .P Mt. 4. 11. d :m. s. 1. Lk. 3. 3. l'e. 3. 23. cli shii-li, yin sia-tih, wo, "Ng611 tang-fah Ngo-go s ts'a. he Ng-go min-zin, ky'i be-hren Ng zin-deo-go lu." 3 "Kw'ong-ia:f yiu nying-go sing-ing eo-T{y'i-lre wo, 'Ky'i be-ken CU-go In, p'n-dzih Gyi-go ka-clao."' 4 Iah-'en lmfl kw'ong-im 14 L\H-1:E;:W ky'ih-loh laor 1\ft. 4 • 12 'anbcr si-li, dJ'ti.n we-sing-kren ts-'co, Yim-sn-~ tao ~~u.4 . 2 3, IT , , , . . ..,.. . Lk. 4. 14. e Mt. 3. 5. clin-i-go si-li, s-teh ze hao iyUo-li-h ky 1 d.Ji.in t.1 mg-re 4. 43. so-diao. 6 Pine Yin-t1a di, koh-go foh-ing, wo, 15 , :.z_ , teng Yim-lu-sah-leng-go 'eot yi-kvina mun-tsoh Jincr-tpy. 925. ,. • J I", • I r.;> [\)'. 4. 4. nying, keo-c'ih tao gyi d'.im;ng-fo1 ~ koh gy1~g de: 11.f{-{W: a. 2: fOng; tu tsiao-jing zi-go ze, Ian yuong we-smg-cuu-1, /.Mt. 3. 4. he Iah~dmn 'o clzong gyi-go siang-sing foh-ing." siu-li zin si-li. 0 fah-'cn.f 16 Yi:::e-su" tseo L:e Kytio-v Mt. 4 • 18 c\i.n-lch loh-do mao, iao--bo-H-li hre-pin, k1en-kyin Si-I li kyi-leh bi-ta, ky'i.ioh-go z meng teng gyi hyUong-di 1 u Lv. 11 22 wong-djong!7 teng yii:1, rnih-En-teh-lih, hre-li 1re-k::en 'o I . j' dong. 7 Gyi dji.in dao-li wo, mong; ing-we z k\1 ng go . lh ~lt.; s. n. "Keh-weh nencr-ken do-jli 17 Yi:::e-su teng gyi-lah wo. L1t . . ,. 10. , 1 b , • rc.1;._2;. I ng-o, z eo-Jii ngo lre-gy1; zrn"Keng Ngo he, Ngd ,,'e s-sa ) ,). 25. I O 1 a . I t /\ I. l t • ,, • , .z eo-tao rn J'l a-a, ngo teh ng-lah ry 1 { o nymg. Ii Sil 1. 5: 1 1 . \ via feh siang-1J'e. 8 N o(Ji z 18 Gvi-lahw lih-k.1eh kv1i-diao w 1\t~. 19. 27 '16 lq ,1 1 o1 b J l d ~-1 • , ., Lit. :,. 11. 1 • .. • / yUong shi.i. ~ang si-li pch mdng, rnng-z:ong uy1. ... \, 1 I I ng-lah; dmn-z Gyi we yUong Yin ~ -su 11 tseo ko ky"i tin, 1 !I Mt.' 21. t~:/is.3 • _ I S1ng-Ling-1 'ang si-li peh k'cn-kyin Si-pi-t'a-go ng-ts Sd. 2. 4:10. : iw-lah." Yii.tJ-koh tcng gyi hyi.i.ong-,15: 11. 15, 16. n _ , y . 1K.12.13. uK_eh-gok ,i;-eo 1m-su di Iah-'cn, gyi-lah yin. lm lk::'lit.3.13. 1 17" "' 1 ]' 1\JA I . 1 1 I A Lk. u. 21. c zong \..yuo1-1-go J., o-sa 1.1Un1 m-;:::en pu mong. leh tseo-tao, lm fah-dren 20 Gyi ze-siu eo gyi-lah: gyi-,z Mt. 3 16. I l'e. 1. 32. 1nOhwo, 'o dzonoIah-'en-oo siu-li ziu lah ziu li-k'm ah-tia Si-1)i-t\1 F, b si-li. 10 Dzongl shH cong, teng kwn-1::e-go nying la~ nyiang t.seo-z6ng, ze-siu k'e~1-ji.i.n-li, zi kcng-clzong Gyi. . I hweh-k'[U, 'oh, 1lih-k'ro. I I kyin t'in lik'm-k're, wa-ym 21 GYI -LAH z tsco-tsiniz z Mt. -l. t3. Sing-Ling ziang beh-keh Kyiio--pah-nong: k'co-k'eo 0Z Lk. 4 • 3[. 49

PAGE 54

-------------. 1 1. 22. .l\10-K'O. Cii 27 ' --1 en-sih-nyih, Yice-s1i ziu tseoI k'eo. --;~;-;::yfre-su z~u--i~;;:o ll en 'eo 2' I tsinowe-dong-li kao-hyi.iing .. \ hyii-to nying, sang pah-I I. 45. I a Mt. 7•. 28 , 22 r:I'~a hvi-gyi Gvi-O'O Imo-11 viang bing go: wa-viu kcn-Lk. 4. 32. , J J b .J L < • .J I I hyUinO"" inrr-we kao-IwUing c'ih lwi.i-to kvU: pinO'-ts'iah hJ,k. 4 : 41-b , o J , ,, , , , b h. en. Sd. 16. J gyi-lah ziang yiu gyi.in-ping .1 feh hyi.i kyi.i k.'m-k'co, ing11, 18. I go, feh ziang doh-shi.i-nying we gyi-lah nying-toh Gyi. I ka. 1 85 Yiw-sui heh-tsao t'in-i Lk. 4. 42. b Lk. 4 • 33 I 23 Gyi-lah-gob we-dong-li Jiang ky'i-lre, tseo-c'ih tao yiu ih-go feh kyih-zing kyi.i kw'ong-im; keh-deo tso tao C ~ft. 8. 20, d l\Ik. 1. 84. e Mk. 9. 20. /Mt. 8. 14. Lk. 4.S8. g:m. 8.16. Lk. 4. 40. vu-tih-go nying: gyi eo-ky'ikao. 36 Si-meng teng dong1::e, wo, 24 "'E,c No-sah-leh-de-go nying ze-'eo 1rnng-go Yire-su, ah-lah teng Ng I dzong Gyi. 3i Kyi-kying viu soh-go . siang-kcn? Ng I zin . !t-cljoh ziu ten~ G. vi WO, im clju-m'ih ah-lah ma? Ngo "C~ng-nying tu ~ing~ Ng." hyiao-teh Ng z jU, ziu-z 38 Yice-sii teng gyi-lah ,vG, Jing-ming keh-we sing-ji.in "Ahlahi hao tao siang-i Lk. 4. 43. go." 2 5 Yim-su
PAGE 55

11. 1. MO-K'O. II. 19. en 'eo 27. I ' -I Cu 'eo '13. Mk. 2. kying-hyire, ziu kwe yi.i.ong1 wO peh Jing-ming, wo, a Mt. 9. 2. Lk. 5, 18. bY. ,s. 25 c Mt. 9. 4. d Mt. 9.11 l{O-LEH kyi nyih, Yim"Keh-cong-ka z-ken ah-lah I S'U, yi tseo-tsing Kyi.i.o-dzong m-teh k'en--kyin-ko." I pah-nong. Nying-ko t'ing-13 YI..IE-SU yi tseo-c'ih tao I rncng Gyi lm oh-]i; 2 yin Iue-pin; yin hyii-to nying I hyi.i-to ny~ng ze-siu )U-jih, 1 \tao Gyi di-fong Ire, Gyi ziu ci.i.-s-teh lm meng-k'co tu Jrno..,hyUing gyi-Iah. m-teh k'ong: Gyi ziu kong< H Gyie t~eo-ko-ky'i z-'eo, c Mt. 1>. 9. dao-li poh gyi-lah t'jng. k'on-kyin UO-leh-fi-go ng-ts Llr. 5 27• 3 Yiua nying ta-loh jh-go Li-vi zo kc dzin-liang-vong, fong-t'a~n ci.i.-kwu, s-go nying teng gyi wo, "Keng NgO dre-leh gyi, tao Yi::e-su di-Ire." Gyi ziu lih-ky'i-sing fong he. 4 "\Ve-Ieh nying to, keng-dzong Yj~p-su. feh neng-keo gying-long: ziu 15 Yi~e-suf lm Li-vi-go oh JMt. 0.10. I:-e Yi:.e-su z<'J,ig-cleo hyiao-Ii zo-zih, yin hyi.i-to siu-zink':e oh-tong ts'ah ih-go dong; liang nying lin ze-nying tsiang fong-t'::en so kw'eng-teng Yfre-sn lin Gyi menggo p'u-pmn tiao-Ioh-lm. 5 din do-kcJ zo-zih: ing-we gyi-Yim-su k'cn-kyin gyi-lah-go lah nying to, ping-ts'ia z siang-sing zin teng fong-keng-dzong Gyi. 1o Doh-shiit'ren nying wo, "Ng0 ng-ts, nying tong Fah-li-sm nying ng-go ze so-diao-do." u Yiu k'en-kyin Gyi teng siu-z1n~yi-go doh-~hH-r~ying. zo he lia~1g nyj_ng ze-nyin.g d6-k6 j Keh-cleo, smg:-h ny1-leng. ky Uol~, zrn t~ng Gy1 mcng, 7 '' Keh-go Nymg dza-we zdu wo, "Gy1 dza-we teng ka kc3ng sih-doh-go shih-wo? siu-zin-liang nying ze-nyin.g djii-lehb doh-ih-we Jingd0-ko ky\ioh do-ko hah 11i?" ming ts-nga, jti neng-keo 17 Yim-su t'ing-meng, teng so-diao ze ni ?'' 8 Yi::c-suC gyi-lah W(), "K'ong-gyin-got7 sing-Ii lih-k'eh hyiao-tch n}in,g foh iao i-sang, yiu gyi-lah do-ko ,',-ka nyi-leng, bing-go nying iao_-!]O. Ngo tong gyi-lah wo, "Ng-lah lre, foh-z co tsing--dzih-go dza-we sing-li nyi-leng kch-nying, z eo ze-ilyjng we-sing sing z-kon? 9 Wa-ztt tong ci.i.n-i." f7 Mt. O. 12, 13: 1S. 11. Lk. 5. :n, 32 : 19. 10. 1 D. 1. 15. fong-t'mn nying wo, Ng-go 18 fah-'en-goh meng-du, h 111t. 9. u. ze so-diao; wa-z wo, Kv'i-lm, teng Fah-li-sm nying-go I.k. 5 33 do-Ieh p\1-pren tseo;__::_'ah-li 1nerig-clu kying-zih; gyi-lah jh-yiang yi.iong-yi? 10 N mnziu tseo-lm, teng Yiro-su wo, hen s-teh ng-lah hyiao-teh, "Iah-'on-go meng-du tong N ying-go N g-ts Ire shiiFah-li-sre nying-go 'Y/).engka•n-,1,ong yiu so-ze-go gyii.n-clii kying-zih, Ng-go mengping," (ziu teng fong-t'ren du feh kying-zih; keh z dza-nying wo,) 11 "Ngo wo go?" 19 Yire-su teng gyihyiang ng cho, Ky'i-Ire, do-lah wo, "'O hao-nyjh go lch p'u-pa:m, kyU oh-Ii ky'i." nying-k'ah, ning-16ng wa !zOyi zi11 lih-k'eh ky'i-he, tong gyi-lah d )-ko Im-tong, do-leh p'n-pn:m, Jn., cong-dza l~ao kying-1.ih ni? Yin ; nyi:ng rnin-zin tseo-c'ih-ky'i, sing-long du k0 Im-tong z-I \ s. teh gyilah Iong-t.song 'eo, gyi-hth ft: h neng-keo I ; ----' ----------------.. -------.. --' -J .51

PAGE 56

r---II. 20. on 'eo 28. MO-K'O. kying-zih. 20 Dren-z nyihi gyi feh; i-s iao kao Gyi ts lre-gyi, sing-long we li! zong. 3 Yia;-sn teng fong k'm gyi-lah ky'i, keh-tsao siu-go nying ':o, "1~(y'i-lre, III. 14. Oil 'eo 28 gyi-lah we kying-zih. 21 M-: lih Im cong-nyrnng. 4 Ziu 1 . yiu nying yi:i.ong ih-kw'e I tong gyi-lah w@, "En-sih/1Sing, (ih WO, !Ising l)U, kv'i pu gviu invih 'ang-,J0lill tsoh-oh, k.)'lll ngang--sao-J J J sao,.m-neh zong: k'ong-p'o keh-kw'c ming, 're ming; 'ah-li ihng6-kwong. . k' ,, G go. pu-tih-go smg pu mo pangymng z o-y1-go? yi-lah ; I i Mt. 12. 1. 1,k. 6. l. l j sm. 23. 25. j I I;_ I 8. 21. 6. I \ \ I l c. 20. _32, 33. Lv. 24. :i, O. ii !, t ' m M.t. 12. 8. a Mt. 12. 0. I.Ji:. G. 6. se keh gyiu i-zong, gyi-go feh hyiang. 5 Yice-su wcp'o-dzren ziu keng-ko do-de. leh gyi-lah sing ngang iu22 Yia m-:yiu nying yU.ong meng, ziu o-wong-s~ang gyiu bi-dre tsi sing tsiu; don-ky'i.in k'en-k'en gyik'ong-po sing tsin pao-k'::e lab, teng keh-go nying wo, bi-elm, tsiu yia leo-c'ih, bi-"Ng-go siu sing-c'ih-lre." d:E yia wre-cliao: tsong z Gyi ziu sing-c'ih-lre: sin ziu yliong sing bi-dm tsi sing dji:i.n-yi.i., ziang bih-tsah ih-tsiu." yiang-go. 6 Fah-li-sreb nying b art. 1214. 2.1 Yrui ih-go en-sih-nyih tseo-c'ih-ky\ ziu teng HyiYitc-su tseo-ko mah-din-Ii; Jihc keh-tong do-ko siang• c Mt.22. Hi. meng-dui tseo-ko z-'eo tsah liang dza hao djU.m.ih mah-be. 2 1 Fa.h-li-sm nying Yim-sn. teng Gyi wo, "r:I.1s'ia-k'en! 7 YL-SU tcng Gyi mengen-sih-nyih gyi-lah dza-we du do-ko li-k'm keh-deo, tao tso feh ing.k;:e tso-go z-kcn?" hre-pin ky'i: yiu ci hyti-to d Mt. 4. 25. 25 Yire-su teng gyi-lah w6, nying keng-dzong Gyi, ziu:.:. Lk. 0 • 17 ' "Da-bihk teng gyi dong-de z dzong Kyti(l-li-li, Yiu-t'a, nying yiu ky'iiih-siao cln8 Yi:e.]n-sah-leng, Yi.t'u-mm, kyi z-'eo, so tso-go z-ken, Iah-dR\Il 'o-nga he-go: wang-lah nam-dao m:-:teh doh-yin hyii.-to T'e-lo Si-tcng-go ko ma? 26 ziu-z, TJo-pi-ii.unying, t'ing-meng Gyi so t'ah tso tsi-s-tsim1g z-'eo, tso-go z-lrnn, yia tao Gyi di tsuo-tsing Jing-ming-go ohfong Ire. 9 Yicc-sv, co meng ]i ky\ioh pa-ka'n-go ping, du ky'i be-b::en ih-tsah siao yi fong peh dong-do nying; jLtn tcng:.:.clm Gyi, wo-leh keh-gol ping z feh ing-km nying to, k'ong-p'G iiong-tsi ky'tioh go, tsih-yin tsi-s haoGyi. 10 Ing-we Gyi i-hao ky'tioh." 27 Yfo:-8n yi teng hyi.i-to nying, s6-yi v::en-pah gyi-lah wt\ "En-sih-nyih z yin bing-go tu a-long-Im, we-leh nying shih-lih-go, iao rnoh-rnoh Gyi. 11 Wa. feh-z nying wo-leh en-sihyiue feh kyih-zirig-go kvi..i, e Mk. 1. 23, 2,1. nuih. 28 S(,-yim .N vi1w-oo {h k'cn-k)rin Gvi ziu b~h-.J1 Lk. 4 41. ., 0 ,..., h J J • N g~~s yin z (•n-si h-nyih-go ta2 Gyi 1:1in-zi1:i, eo-1~y'i-lre j Cii.. wo, "Ng.t z Jmg-mmg-go fIIIt. u. ss. N t " 1} Yice s1 ll t < I Mk. 1. 1. Mk. a. g-s. -i sm-sam r, m:. 12. rn. ting-coh gyi-lah, feh-k'o l\lk.1. 2s, 34. YI.LE-8[/a yi tseo-tsjng we-rll'\ng-li; kch-cfoo yin ih-go nying gyi ih-tsah sin fong-de. 2 Gyi-lah ziu s-'t, k'en Gyi en-sih-nyih we 52 hyin Gyi c'ih-1:.e. 13 Yiw-sii" zin tseo-zong h l\L~. 10.1. l Q • A } } • Lk. o. 12: 9. 1. smn, c zrno :q1 so Ywun1y1 go nying lm: gyi-lah ziu tao Gyi min-zin Ire. 14 Gyi ziu } 1. I l

PAGE 57

-----------------------------------~ .. J III. 15. Cii 'eo 2S. MO-K'O. _rv~-'I Nying-gol) pah-yiang ze-oh I cn~28• teng vmn-pi.h so kong-go 1L~~til\l1. sih-doh shih-wo, tu hao SO-ll'c. 6. 16. min: 20 tsih-yiu sih-doh shih-Iih jih-nyi-go, hao teng Gyi dO-ko he-tong, yi hao ts'a gyi-lah ky'i cljli.n dao-li; 15 ping-ts'ia, peh gyi-lah yin .. ,i bing, teng kcn-c 'ih kyii go i I'e. 1. 42. gyi.i.n-ping. 10 Ziu-z Si-meng; (Yire-sui c'ii gyi ming-z Petch;) 17 Si-pi-t'a-go ng-ts I YUo-koh, teng Yi.iu-koh.-go hyUong-di Iah'en: (keh . lin.ng-go Yia~-sn yi c\i. gyi lah Pun-nyi-gyi, ziu-z le-go ng-ts;) 18 wa-yiu En-teh-lih, Fi-Iih, Po-to-Io-mre, Mo-t'a, To-m6, Uo-loh-fi-go ng-t8 YiH>-koh, Dah-t'a tong Kyi.i.o non-go Si-rneng; rn wa-yiu Kyiio-Iiah-go Yiu-da, ziu-z ma-diao Yia~-su go. Sing-Ling go nying iiong foh-we so-min, km ziu i.i.ong-yiin-go ying-vah." 30 Ing-we gyi-lah wo, "Gyi z feh kyih-7.ing-go kyii. vu-tih-go." 31 Yim-su-go P hyi.iong-cl i P Mt.12. 40. teng ah-nyiang tseo-la:1, lih Lk. 3 • 10 Im nga-deo, ts'a nying kli co Gyi. 32 Yiu hyi.i-to nying zo Im Yirc-su sing-pin; gyi]ah ziu teng Gyi ,vo, "Ts'ia-k'en, Ng-go ah-nyin.ng teng hyi.iong-di Im nga-deo zing X g." a:, Yiw-.sn we-teh gyi-Iah, wo, "Ng()-go ah-nyiang, Gyi-lah zin tseo-tsing uhIi: :w yiu hyii-to nying yi 1i Jilk. r,. 31. ju-jib, cii-s-tehi gyi-lah Jin j ky\i.oh ping tu foh neng-Ngo-go hyiiong-di, z ji.i ni '?'' :.i-1 Zin cWn-ky'i.i.ii. k'en-k'en zo Im sing-pin go nying, wo, "Ts'ia-k'en Ng<> nh-nyiang tcmg Ngo hyii~ng-di ! !35 Ing we vmn-pah i Jing-ming-go 1 kl'e. 1. 6. keo. 21 Yire-suk ilzi-ku-nying II '_iJh wo, job , . , h I uymg. E mg-meng, tseo-c 1 re frw 1 la-dji.i. Gyi, wo, "Gyi z fah-ts-i tso-go1 keh ziu-z Ngo j gw(Jng." 22 Dzong Yim-Iu-1 sah-Ieng lm-go doh-shii.hyi.ion~di, Ngo tsi-me, teng ah-nyiang.' .. it Mt.9. u:10. nying wo, "Gyil z i!Bih-si-,~5:12. 24. ] t'l " • " ''('', • Lk. 11. l5. po 1 vu-,11-go: y1 wu, ' ..iJl Mk. 4re. 7. 20: s. z k'ao-djoh kwc-wo1w ken4s, s2: 10. 20. ,.1 l .. ,, 931.,.. b . 1 II Zio~i-z, kwe-1 C 1 l cyu. . Ul!-S nin eo gy1-y LE-S ua yi Ire h. re-pin , a Mt. 13. 1. won,,. 1 I ] l . . . i'" . l . J k h : . J I Lk. 8. 4. m :m. 12. z,;. a 1 a~, yuong p1-10ng s u 1aoyUmg: yrn 1yli-n Y. 49. 24. Mt. 12. 29. W<) teng gyi-Iah kong, "Sah-to nying tseo tao Gyi di da:m dzn. hao ken-c'ih Sah-f6ng, cii-s-teh Gyi t\ao-loh dren ni? 24 Ziah~z ih-go kohih-tsah ji.in, zo jitn he hreveng zi feng-k'm, k:eh-go li; cong-nying tu he hm-dukoh-veng tsong lih-foh-cljii. zong. 2 Yicc-su,, ziu yiiong 25 Ziah-z ih-ko zi feng-k\e, pi-fong kao-hyi.i.ing gyi-Iah keh-ko tsong lih-feh-cljii. hyU-to z-ken; kao-hyi.iing-1 2u Ka-ni, ziah-z Sah-dmn zi go'1 z-'co teng gyi-lah w6: IJ !Ille 12. 38. tang zi feng-k'm, yia-z lih-3 "Ng-lah yiiong t'ing: feh-dji.i., pih-cling we mih-yin tsah iang-ts go tsco-c'ih diao. 27 lVI-nyingn ncng-ken tsah iang-ts ky'i. 4 Gyi tsahtseo-tsing hao-lao-go oh-li, go z-'eo, yin-sing tih-loh luts'iang-deh gyi dza:-veh; pih! pin; t'in-li-go tiao ziu fi-he iao sin bo-dji.i. keh-go hao-ky'i.i.oh-diao. 5 Yiu-sing W1Iao, 'eo-deo hao ts1ia.ng-clch Ioh yin zah-deo di-fang, nyi-1 gyi oh-li-go to-ng-si. 28 Ng,1 t'u feh to: wc-leh ny1-t'u tsing wo hyiang ng-1ah dao, feh sing, ze-siu ts'iu-c'ih-I::e; ---------------I 53 I I ' (

PAGE 58

\-\J I' I! . I \ ! I : ~~f~~~--=--~-:~~~-=:~~==~~~;~(;()~------.. __ ~--;-;-;o. I C~ ' 28 I : Cft 'eo 28. eo ! c; nyih-doo ih c'ih, z~n sal ziu p::en-tih. 18 Tsah Ire ts'-i pih; ing-wc rn-yj.u keng-deo ! bang cong-nyiang go, ziu-z c I'e. 15. 5. Kl. 1. 0. l kw'u-loh-dc. 7 Yi.u-sing tih-I t'ing-rnong keh dao-li go; ' lo~ ts'-ba!!g cong;1yiang; t~' 11! 1 gyi kying-si-go zeo-me~~g, hymg-ky 1-.lre tso-sah gy1, teng clzm-veh-goh hong-p m, 1i 1 D. a. o, 17. zin .. fo ... h kyih-jih. 8 Yiu-sing I teng yti-to-go s-yi.i.oh, tsing-tih-loh hao nyi-t'u-li: ziu l:::e tso-sah koh dao-Ii, ziu ts'~u-.~11iao, . hying-ky'i-1.re I fol~ k~, jh-.jih. 20 r~sah lre}ao ky1h-,11h;c ym-teh-go ky1h I ny1-t u -h go, zm-z t mg sren-jih be, yiu-teh-go loh-meng tsih-ziu keh dao-li go; jih be, yiu-teh-go ih-pah b e." I gyi kyih-jjh, yiu-teh-go sam9 Yi teng gyi-]ah wo, "Yiu I jih be, yiu-teh-go loh-jih be, ng-towe t'ing go, km t'ing." I yiu-teh-go ih-pah be." 1'.l Yice-s-u, doh-zi lre-luen. 1 21 Yice-su, yi teng gyi-Iah f 1 ~ 1t i~ 10 z .. 'eo, jih-nyi-god meng-du, I wo, "Do-lehi teng-tsam nren-[~I\\J~ tng su-djong keng-dzong dao hao fong Ire teo-dong-'o, 11.' mi. r. l K. 5. 12. Kl.1. 6. l 'l'. 4. 12. fY. 6. 0. '!lit . 13.H. Lk. 8. 10 . I'c. 12. 40. S cl. 28 . 2
PAGE 59

IV. 30. MO-K'O. v. 13. en eo 28. I -_ _ _ 30 Yice-sn yi wo, "JingMk .. 5. I Cu 'ec i:3. '!' :'lit. 13. s1. minO'-goP koh k'o-1)i soh-si 2 , .k. 13 18. I b < • s11. 2 .. 4:;.: 4. tao-ti yli.ong soh-go pi-fonO' G YI-LA.Ha tao te-ngen, 4 5 1 ' 10 20 j hao pi gyi? 31 K'o-pi ih-lih . Kyii.o-da-lah di-fong. ka-ts're-ts; tsah Ire di-yiang2 Yue-su z<')ng jUn, yin ih-go li, t'in-'o vmn-pab crmg-ts I dzong rnng-k'o-li tsco-c'ih1i-deo z gyi ting siao-go: lm-go nying, z feh kyih-zing-32 tsah-loh-ts we fah-c'ih-lm, go kyii. vu-tih-go, p'011g-djoh dzing-leh pah-yiang ts'te-su gyi. 3 Keh-go nying su-c\jong cong-nyiang ting do-go; yi deng lre veng-k'o-li; nyingsang-c'ih do-do o-ts; s-teh ko ziu-z yilong lin-diao, yia t'in-li-go tiao hao deng Ire feh neng-keo so-djU gyi: gyi tso-ing ti-10." 4 ing-we yiu Iiao-k'ao tc:ng r.!!\l3i/4 33 Gyi1 • ytiong hyii.-to keh-lin-diao Ie-t.s' so-djti gyi, ]incong-ka -pi-fung kong dao-Ii 11 diao be gyi cih-don . , Iiao-k'ao peh gyi-Iah t'ing, tsiao gyibe gyi i-diao; rn-nying neng lah so nen. g-keo t'ing go. I keo cU-voh gyi. r, N yih-y:a 34 Ziah feh-z pi-fong, fob dzi::mg-t'ong lre sren-]i teng teng gyi-lah kong: 'eo-deo veng-k'o-Ii eo-ky'i-he, yUong s-'o long-tsong ka-shih peh zah-deo zi tang-song zi. 03:~-!JOAmeng-?u t'i~g. , 0 ~Un:-yiln k'en-kyi~1 Yire-1 t~\~2r 23 Sa Tong-ny1h s ym-kw a, su, Zlll peng-lre pa. Gy1, 7 doYice-su teng meng-d11 wo, do sing-inoeo-ky'i-Ire, wo, "Ah-lah hao du-ko tao te-"Ting kao Jing-ming-go Ngngen ky'i." 80 Gyi-lah sren-ts Yite-su, ngo teng Ng yiu k're cong-nying, Yire-su soh-go sia.ng-ken? ngo k'ao dzing-gyiu Ire jtin-li, ziu k'ru djoh Jing-ming-go ming-deo jtin: yia yiu bih-tsah siao gyiu-k'eng Ng, feh iao mo jtin do-ko ky'i. 37 Ziu yiu men ngo." 8 (Ing-we Yice-su, gwong-fong fah-tsoh; long yi-kying teng gyi wo, "Ng _p',ah-tsing j-Un-Ii; _yi-kying feh kyih-zi~g-go kyii., dzong I mo mun-dc. 38 Y1re-su Ire keh-go nymg yUong tseo 'eo-sao din-leh tsing-deo c'ih-Ire.,,) 9 Yice-S'U, meng I kw'eng-joh-tih: men.r;-du ziu gyi, "Ng soh-go ming-z ?" t eo Gyi su-sing, teng Gyi wo, Gyi we-teh, wo, "Ngo ming"Sin-sang, ah-lah iao mih-z kyiao-leh 'Ying;' ing-we vong-de, Ng tao feh kwu-ah-lah yiu hyii.-to." 1 Kyu djoh ma?" 39 Gyi ziu ky'iziu tsre-sren gyiu-k'eng YireIre, t.sah-vah fong, dziao-leh su, foh iao ken gyi-lah c'ih h::e wo, "Zing-tren-Ioh, feh I keh-go di-fong. 11 Lre kehiao h~ianf' I;ong _ziu h):'ihd~o,. sren-li s~ang-gying, de, zm ta.ta bmg-bmg. I yrn 1h do de ny1-cti lre-kren 40 Yice-su, teng gyi-1ah wo, ky\ioh. zih : . 12" long-tsong "Ng-lah tren-ts dza-we kyii gym Gy1, wo, "Hao peh ka siao? dza-we m-teh ah-la.h tao nyi-cti. de-Ii ky'i, siang-sing?" 41 Gyi-Iah tseo-tsing gyi h-hyia.ng." I 'o -jtin p 'o-gyu, do-l~o ~VO, 13 Yire-su zil~ in.g-hyU gyia J\lt. 8. 28. Lk. 8. 26. i "_Keh-go Nymg tao-ti _.11.t? lah. !eh ky1h-zmg_-go ky~ 1 I lm fong teng hre tu 1-.1mg tseo-c 1b-he, tseo-tsrng ny. 1-\ Gyi !" di li-hyjang: djtin de ziu l 55

PAGE 60

I \'". 14. MO-K'O. V. 36. j Cii 'eo-;;--,----~--------------------------------1 Oii 'eo 28. 'I -I t~Jiin-loh sa,n-ngren, deo-leh nying yia keng-dzong Gyi, I -I hre-Ii; (iah-lm yiu nyi-ts'in i.iong-leh Gyi ky'i. I tsah-su ;) tn Ire hre-li tsing-25 Yiu.f ih-go nyLi-nying, .r Lv. rn. 25. I sa.1 c e. 1.\.. en ny1-cti go sang-_ e J1_,1-ny1 nym 1yu1 .-J.,k. s. 43. I 1 14 T.TI • I h . . . h .. "h I :\lt. 9. 20. nying peng-ky\ t'ong-cti leo bmg; ~6 dzong hyii-to 1-I , moh-moh Gyi i-zong: .y!a ts:i:1.g-t'ong-de:-rgyi-lah 128 ~11g-we g.yi w. o, _"~g:o t,_mn zrn -p o-gyi.i. 16 l\..eh-pren ts1h moh-moh Gy1 1-zong, k•en-kyin-go nying fo~g-ci.i. zi1.1 we djtin-yii." 29 G y1 gyi-Jah, keh kyii vu-L1h-go I hytiih-leo lih-k'eh ts-djti; nying teng nyi-cli-go z-kcn gyi kyi-sing-z,3ng ziu tehz dza-go. 17 Cong-n y ingb ci.i keh-go bing i-hao de. gyiu Yi[e-su li-k'::e gyi-lah-30 Yi'-1'-su sing-Ii hyiao-teh go di-Im. dzong.'7 Gyi sing-z<3ng yiu , q Lk. o. rn: 18 y 1 I ' l ' 1 1 . 1 h 13 46' ue-su o 1 .1un zeo, nengrnn c 1 1:::e, z1u 1 -keh ~yi.i_c. vu-tih-go nyi~g k'e_h Im co_ng--~ying ... con~lm gyrn Y1re-sn peh gy1 donyrnng nym-cun, wo, "Z kc3 tso-de. 10 Tsih-z Yi:::e-su ji.i nir,h Ngo-go i-zc3ng?'' feh hyil gyi, tcng gyi w6, :n .Meng-du teng Gyi wo, "Ng hao kyi.i. oh-li tao zi-"Ng k'en-kyin cong-nying. k.0-nying di-rong ky'i, t'ong-i.i.ong-tsi Ng; dza-wc wo, Z ci.i. gyi-lah, Cu teng ng tso jli ,moh ngo nil" 32 Y"ice dza-go z-ken, z dza re-lin su dc5n-ky'i:in k'en-k'en,. iao ng. 20 Gyi ziu ky'i-cle, ]re k'en-kyin t.so keh z-ken go Dikyi.i.6-poli djii.n k'm nyi.i.-nying. _83 Keh nyUYia-~-su t.cmg gyi tso clza-nying p'6-gyi.i gwah-gwahgo z-ken. Cong-nying tu t.eo, hyiao--teh zi-go sing-I hyf-gyi. . .. zong sCS tso. go ?-k~n, zi;1 _lm d ?ltt. 0.1. 21 YVE-sucl zo JUll tsa.i dttboh-tao Gy1 mm-zrn, po 1hLh. il. 40 ko tao te-ngcn, yiu hyii.-to I ts'ih z-ken ,iih~,vc kao-su Gyi. nying ji.i.-jih tao G yi di-f6ng 34 Yim-su tcng gyi w6, "Non, i Ire: Gyi z lm Jue-pin. zh ng siang-sing dji.tn-yii. ng: h Mt. 9. 22. I L~~t8.04l8 22 K wun C we dung go hao en-en 1\'eng-,h:ng k_y'i; ~~~-1~: 9~2 nying cong-nyiang yiu ih-ng-go bing dji.in-yi.i. z-de." go kyiao-leh Yi::e-lu tseo-lre; 35 Wai he-tong kong-go z-'eo, iLk. 8. 40. ih k'en-kyin Yi::e-su, ziu boh-yin nying dzong kwun weta.o Gyi-go kyiah-10, 23 ts::e] dong go oh-li tseo-lre wo, sren gyin Gyi, wo, "ngo-go "Ng-go non si-cle; 'o-yi.i.ong I siao ni5n kw'a iao si-de: 1 tsm vren Sin-sang clziah-lih?" . ts•i,ng Ng Ire, siu en gyi ihI sa Yi::e-su t'ing-mcug gyiI en, s-tcn gyi djtin-yi.i, gyi 11 lah kong kch-go shih-wt\ I . h ,, 94 Y . . i d... I zrn we we . . ice-sii \ zrn teng i:wun we-ong go ______ ! te~_g gyi do-ko_ky'i; hyi.i.-to i nying w0,_"Feh ytiong p'o; [ ___ , _ _J 56

PAGE 61

II V. 37, MO-K.'0. VI. 13. 11 . Oli 'eo 28 " I tsih ia.o siang-sing." 37 Yimhyi.iong-di ma? Gyi tsi-me cu 'co 28" . I Sll, dji.i-leh Pe-teh, Ylio-koh, ky'i feh-z teng ah-la.h do-ko I 1 teng YU6-koh-go hyi.iong-di deng he ts'-di ma?" Ziud wed l\l~. 11. o. ! 11 ! Iah'en ts-nga, feh hyi.i leh Gyi prnn-tih. 4 Yirn-su 1 I bih-nying keng-dzong Gyi. I teng gyi-lah wo, "Sin-ci.i-! I ~8 Tseo tao kwun we-dong nying,C ziah feh-z Ire gyi-zie ~it. ig. 57. I nying go oh-Ji; k'en-kyin go di-fong, zi-go ts'ing-kyi.i.n, 1 {~;: !: ;;: I I I gyi-lah nao-nyih fi-Yrnn, 'aozi-go oh-li, m-teh feh tseng-J li-da-k'oh: 39 ziu tseo-tsing-djong." I I kv'i teng gyi-lah wo "Dza-6 Gyi Ire keh-deo feh! .fTs. 19. 22: V ' ' L 3" 95 'I we ka nao-nyih di-k'oh? neng-keo tso-c'ih soh-go yi:rvri.~13. 58. . I . . l ( 1 . . l . Mk O 23 j re. 11. 11. nyw.ng-ts rn-te 1 s1, zJ {Wengneng, t,s11-yrn srn en-en q1ljoh-tih." 40 Gyi-lah ziu go bing-nying, i gyi hao. l~;11g-siao Gyi._ Yi~-su ken0 Pin~-ts'ia.. hyi-gy~ gyi-lah k Sd. 9 40 I c 1hk coug-ny1ng, z1-:.i ta-leh feh siang-srnbcr. ZrnY tseog Mt. 9 35 Lk. 13. 22. nyiang-ts-go tia-?-yiang t~ng pi,n don-ky'iin_-go hyiang-keng-clzong Gy1 go nymg, ts eng kao-hytimg gy1-lah. I tseo-tsing nyiang-ts kw'eng-7 Y I.iE-S uh eo jih-nyi-go h Mt. 10. 1. 1 I go vung-li; 41 nyiah-leh gyi rneng-du lre, liang-liang teh-t1:. J}3 • 14 ! i siu, teng gyi w6, "Da-li-da pren ts'a gyi-lah ky'i; s-peh ii kwu~rni:" fren-cy1-lre ziu~~' gyi-lah gyti_n-p~ng hao cu-"Nyiang-ts, Ngo eo ng ky 1voh feh kph-zmg-go kyti: I Ire." 42 Nyiang-ts lih-k'eh 8 yi feng-fu gyi-lah, dji.i-leh ky'i-lre, ziu we tseo: gyi re-dziang ts-nga, feh ta lu-1 nyin-kyi yiu jih-nyi shi.i-de: zong yi.iong-go tong-si; 'oh\iYi:!ah 'o-j?n kying-hyire. t~ia p__ao-v~h, '?h-tsi~ ky'~oh-tz Mt. 8. 4: 9. 143 Yice-sul zrn tsre-srnn tmg-z1h oh-ts1a lw.o-kyiao-h-go 30:12.1G:11.o. l . I h .r I k' h d ' d. t: I 9 , ?1~;-1~~-I co~ gy~a, -~e1o pe ?ng: .. m, tu.1 81 ~a: ts,i_":'-. nymg-ko teh-cu keh-ky 1 zyrn c un-leh a; yrn feh c un . ken: yi eo gyi-lah do tin peh shong-be i-z<'Jng. 10 Yi teng I , uyiang-ts ky'tioh-ky'i.ioh. gyi-lah wo, "Feh-lengi sobi Mt. 10. 11. Lk. 9. 4: 10. Mk. VI. ~o di-fong 1~g-lah" tse?•tsing 7, 8. 1h-veng nyrng-ko, zrn hao a l\1t. 13. 54. y1.&-sua li-k're keh-deo, keh-deo &eng-loh ih-dzih tno Lk. 4 • 16 tseo ta.o Zi-go peng ky'i-go z-'eo. 11 Ziahi yiu {~\~i~f;/5 di-fong: rneng-du keng-nying feh k'eng tsih-ziu ng10-12. I I I 1.b l'e. 6. 42. dzong Gyi. lah, feh k'eng t'ing ng-lah k Sd. 13. 15: . 1 G . 18. e. 2 Tao en-sih-ny11 y1 lre hao li-k'::e gyi, tren-diaok ng-we-dong-li kao-hyi.iing: yiu lah kyiah-ti-'o-go hwe-dzing hyU-to nying t'ing-meng, peh gyi-lah tso te-tsing. kying-hyue wo, "Keh-gob! Ngo tsing wo hyiang ng-lah Nying dzong 'ah-li teh-djoh dao, Tao sing-p\m nyih-ts, keh-sing_ z-ken? yiu ~oh-go So-to-m6 teng7iio1~gz ~in fu j Ky. 1. 19 • I Iah-s1, Ym-da, S1-meng-go hyu-to bmg-nyrng, 1 gy1 hao. 57 i I I J

PAGE 62

---------------------------VI. 14. M:6-K'O. VI. 34. Cii 'eo 28. 14 H 1 " • I 'h A. ---Cu 'eo 28~ y1-1 1 m wong t mg-veng 1 -pun, ngo tu we s_ rt~:~~ 1. meng, (ing-we Yim-su-go I peh ng." 2 ~ Nyiang-ts ziu ming-sing yi-kying yiangtseo-e'ih, teng ah-ny.iang wo, k're-de,) ziu wo, "'Ang-si-"N gi'.\ hao gyiu soh-si ?" Gyi li Iah-'en dzong si-nying wo, "'Ang-si-li Iah-'en-go cong-nyiang weh-ci.i.n-lre de; deo." 25 Gyi ziu kw'a--kw'~ so-yi hyin-c'ih keh-sing yitseo-tsing-ky'i kyin wo~g, n !IU.16.14. neng lro." l5 Yiun nying WO, gyiu gyi, WO, "Ngo iao ng Mk. 8. 28. , , "Z Yi-li-lio:" yiu wo, "Z tsiang Ang-si-li fah-'en-! sin-cti-nying, 'oh-tsia ziang go deo, fong l::e hun-li, lih-i sin-cti-nying cong-nyiang 1 k'eh s-peh ngo." 26 Wongn tt Mt. t4 . ~' 0 Mt. 14 2 ih-we." 16 Tsih-z H vi-lih O 'o-jtin iu-meng; dmn-z we-1 Lk. 8. 19. J ih t'ing-meng, wo, "Keh leh so vah go tsin, yi we-leh ziu-z ngo so tsam gyi deo I dcng-zih-go nying-k'ah, feh go Iah-'en: gyi z dzong iao we-foh gyi. 27 wong ziu, si-nying cong-nyiang weh-ts'a likwe-ts-siu, feng-fo ky'i 111 ~h ~o, .. 1 " d I h ' d G . . g.yrng,smgCUilre. o a en-go eo. y1 zrn ping. 11 Ing-we keh-go Hyi-lih ky'i, he lao-kmn-li tsmn fah-1 zin-deo we-leh gyi hyi.iong'en-go deo; 28 tsiang deo di Fi-lih-go ts'i-ts Hyi-lo-ti, fong Ire bun-li kao-fu nyiang~ j ts'a nying k'o fah-'en, bo ts: nyiang-ts do-ky'i peh gyi Ire Iao-kren-li; ing~we gyi ah-nyiang. 29 Iah-'en-I Hyi-Iih z c'ti Hyi-lo-ti. go meng-du t'ing-meng, ziu 1s Iah-'en teng Hyi-1ih wo, Ire po gyi s-siu tsong-Ieh P Lv. 1s. u: "NgP feh ing-kro c'ti hyti.ongveng--mo-li. 20 21• di-go ts'.i-ts." rn.so-.yi Hyi. 3~,..s--nuv )U.-jih. ~.ao Y ... ire-su lvLk. 9 . to. lo-t1 Uneng Iahen, rno sah/ di-tong, po 1h-ts 1h so tso11 '()h wd, k'en-djong. r l\l~. 11, 6. diao gyi; tsih-z feh neng-!rno. I go, so lrno-go, tu t'ong-cti I 20 Ing-we Hyi-lih hyiao-teh Gyi. 31 Yice-s-u ziu teng gyi-Iah-'en tso-nying yi tsing-Iah wo, "Ng-lah zi hao s-10 dzih yi sing-jtin, so-yi p'otao kw'ong-ire di-fong ky'i gyi..i gyi, llpao-wu gyi; watsiang-sih ih-zong." Ing-wew w Mk. s. 'lo. yiu t'ing gyi so kong ziu lm-,,,(lng go nying to, lin tso hyti-~o }-ken, _ping-ts'ia ky'i.ioh_ ta m-ko!1g-fu. Gyi-1 h~h;vun_-hhy1 t 1kn& gy1. 21 T~ho-11ah;,.. zu~ 1,)11: c,11tn,1 s-.. o tao 1f,t.ti. lt. t3. le r 1 -go y1-we-go ny1 (W ong-1m < !tong cy 1. ts, ziu-z Hyi-lih lee gyi-go 33 Cong-nying k'en-kyin 8 Ts. 40. to. sang-nyih8 bren-tsiu: ts'iag gyi lah ky'i, yin hyti -to ! do kwun-fu, ts'in-tsong, teng nying-teh Yim-su-go; ziu I Kytio.: li E kwe-~jong -go dzong koh ::lzing-li bu-'ang nying; \!'l Hyi-lo-Li-go non peng tao keh-deo, ping-ts'ia t,seo-tsing-,lre t'~ao-vu, peh sin-ji.i. gyi-lah tseo-tao, jti-jih . Hyi-lih teng dong-zih-go tao Gyi di-fong lre. 34 Yire1 j nying-k'ah tu hwun-hyi; suz tseo-c'ih, k'en-kyin yiu z Mt, 0. 86: , , 1 wong ziu teng nyiang-ts wo; hyi.i.-to nying, ziu fah dz-pe 14 14 "Ng feh-leng iao gyiu ngo re-lin gyi-lah, ing-we tsing. I soh-si, ngo we s-peh ng." ziang m-nying dzing-kwun!\ I 23 Ping-ts'ia teng gyi vahgo yiang lm; Gyi ziua po a Lk. 9. 11. i ';'' ,. ,, o: 1 tsi~1 wO, . " F~h-leng: gyiu hy~ to z ken kaohyiiing I \ ngo soh-s1, zm-z ngo kohgy1-lah. ____ _, 58

PAGE 63

f. VI. 35. Cil 'co 28. b Mt. 14. 15. Lk. 9. 12. c Ms. 11. 13, 22. 2 w. 4. 43. d Mt. U. 17, Lk. D. 13. l'e. 6. 9. K'en Mt. 1r-. 34. . Mk. S. 6. i e re. 17. :t. :/ 1 s. 9. 13. !Mt. 26. 26. I r, :m. u 22. re. 6. 17. h Mt. 14-. 23. i lilt. 14. 23. I'e. u. 16. MO-K'O. VII. 2. '"' Z ' b • k d d I k d , I Cii 'eo 29. "" eo y1 .. ymg z1-e, . ym mengu Ji.in ts ang-meng-du tseo-1::e, teng Gyi I leh ting ky'ih-lih, ing-we z wo, "Ts'-di z kw'ong-iw, z-I teo fong go; yia-tao iah-lre I 'eo yi-kying dzi-de; 36 hao j s-kang, tao gyi-lah di-fong; I s~enk'i.B cong-nyin.g, peh gyi-1 hm-min-teng tseo-leh-lm; lah tu.o s-hyjang teng ts'eng-Gyii iao tseo -ko-ky'i. M, i Lk. 24. 2.3. zong, ~i ky'i m~ ping:. ingi M~ng-du k'en-_kyin Gyi hmwe gy1-lah m-yrn soh-s1 hao I mm-teng lro-t1h tseo, dao-:~ ky'i.ioh." 3 7 Yi::e-su ,ve-teh I ih-go hyin-ling, ziu eo-ky'igyi-hh, wo, "N g-lah Imo peh l::e: 50 ing-we gyi-lah cong gyi-lah ky'tioh." 11feng-dii 1~ying k'en-kyin Gyi, ziu .teng Gyi wo, "Ah-lahc menlmg-ling-dong p'o-ky'i-lre. dao hao ky'i ma nyiren-linng Yi.w-sii lih-k'eh teng gyi nying-ts-go pjng, fo,ng peh lah k6ng, wo, "Fong-sing; z J gyi-lah ky'i.i.oh ma!'' ;;s Yj:_:e-N gO; foh yi.iong p'o." 51 Ziu ' s~1 teng_ gyi-laJ1 wo, "Ng-la!~ tseo ts_ing _gyi-lah jU1~ -li; I yrn ky1-go pmg? hao ky 1 fong zrn s1h de. Gy1-lah 1 ' 'h k' " G . 1 l dJ ' . • 1 l . 1 . c eD 1 en. y1--.a. 1 c ensmg1 veng-nga \.ymg-Jy1m ko wo, "Ng-go; WD-yiu liangyi.i.ih-fah hyi-gyi. 52 Ing-wek k lllk. 8.17, ts. kwang ng." 30 Yice-sv.1 ziu gyi-lah foh ts'eng-tao pingfen~t-fn gvi-lah peh con~!:go z-ken, wc-leh l gvi-lah-l l\!k. 3 5= V J CJ J l(i, l4, nying l::e ts'ing-ts\:w zong go sing ngang. ih-cle ih-de zo-loh. 40 Gy-iI 53 Gyi-lahm ziu du-ko tao m Mt. l.3-l. lah ziu de-tang-de zo-bh, Keh-nyi-sah-leh cli-fong tao-ih-11ah ih-de yia yiu, ng-jih leh ngen. 54 Dzong jtin-li 1 ih-cle yia yiu. 41 Yiw-sii dotseo zong, nyingkO ziu J teh keh :ag-go 1 )ing fomgnying-teh Yi::e-su; 55 peng1:,vang ng, deoe dm-ky'i cti.ns-fong, po p'u-prend::e-1 I hyiang t'in, coh-zia ;! tsiang leh yiu bing go nying, t'ing-l ping p'nh-k'ro, kn,o-fn 1nengmeng Gyi lm 'ah-li, ziu dm I du hao pa lro gyi-lal.1 min-tao 'ah-Ii. 56 Vam-pah Yim-1 zin : keh liang-kwang ng sii so tseo-tsing-go, feh-leng yia feng peh cong-nying. dzing-li ts'eng-zong, hyiang! 49 L t 1 ' I . '~ . 1 A A b' I , ong-tsong u {,Y i~o 1,)'l o, ny1~1g-rn,_ po sang1.1.1g-j ky Uoh-pao-de. 43 Sm-.11h go nyrng fong l::e z-mmling-se, yin mun-mun jihzong; gyiu-gyiu Gyi k"en-nyi lo; yi siu-,jih ky\i.oht,sih peh gyi-ld1n moh-rnoh nMt.9. ~a. , G . . l\1k. 6. 21, 28 dzing-go ng. 44 Ky ti.oh ping y1 1-zong ken-den: z moh sd. rn. 12. go nying, nen iah-lm yiu go nying tu djUn-yti. 1 ng-ts'in. l 45 Yicc-siiu ze-siu ts'e Mk j meng-du loh jli.n, sin tao te-• 7 • 1 ngen Pah-sro-da di-fong ky'i; y1ua Fah_-li-srn nying a Mt. 15. 1. Zi iao teng tao sren-k're tcng ky1-go doh-shi.i. cong-nying. 40 Tengh gyi-lah nying, dzong Yiro-lu-sah-bih-k'ro, ziu tao sren-li ky'i le7:1g lre-go! c~o-ko tseo~tao \ tao-kao. Y1tB-SU d.1-fong. 2 K en41 Yi-kyingi yia-kw'a, jun kyin Gyi kyi-go meng-du I Ire h::e cong-nyiang, Yire-su feh kyih-zing-go siu ky'tioh doh-zilre ngen-zong. 48 K'en-ping; (ziu-z m-teh gyiangI __ ____J

PAGE 64

,-----. ----------- •--.~-1 I .VII. 3. :MO-K'O. . YU. 24. I \ C,;:,-.-;: ko-go siu;) sO-yi p'i-bing. I go tia-nyiang.13 Z-ka.,.we1 -~~020 --! 3 (Ing-we Fah-li-sm nying leh ng-lah <~ji.i.n-loh--he~go teng cong Yiu-t'a nying, iao ! kwe-kyi.i., fi-diao Jing-mingIi 1/ J h WO, peh-djong: oh, ih-dzih tao sints::u1g. ci\-rlen; 'oh, s g y~in-deo g . r1n.ng. 1., Jilt. 15. 2 . c Y. 20. 13.. ~lt. 15. s. \ ,l Kl. 2. 18, 23. I Dt. l. 14. I I i i I ! ! ii '0hwu, I kv'i-diao. I . I e C . 20. 12. Sm. 5. 16: , 27. 16. \m.15. 4. j Yf . 6. 2 . !/C. 21. l'i. j Lv. 20. 9. ! Ty. 20. 20. \ .?Mt.. 15. 5. siu tsu-tsong dji.i.n-loh-lm-go I go dao-li. N g-lah yi tso hyi.i.k.we-ky~, zia~ feh \\sin ~iao1 to keh~cong-ka. z-kcn." smg gyiang sm, foh ky i.i.oh. , 14 Yice-su , h zrn eo congh Mt. 15. Iv. ' 1 Ping-ts'ia dzong z-min-! nying la\ tong gyi-lah we, zong kyii-lce, feh gyiang yia ! "Ng lah cong nying k:B feh ky'tioh, wa-yiu hyi.i.-to I t 'ing Ngo, yia kre ming-bah: bih-yiang z-ken z gyi-lah 15 11zong nying-go r.ga-min tsih-ziu ino pao-siu go; ziuj tsing-ky'i-go tong-si feh z gyiang p c ts, l~n-ts~n, [ n.cmg-kc? s-t~h gyi foh kyi~-dong-bc ng, tcng t ah:.zong . zmg; ts1h-ym clzong gy1 h go li-tsih.) 5 Keh-tsao71 Fah-min c'ih-1::e-go, keh z we sli-s::e nying teng doh-shUteh nying feh kyih zir:g. nying meng Yim-su, wo, 16 Yini ng-to we t.'ing-go km i ;m.11. rn "Ng-go meng-du dza-we feh t'ing." i. tsu-tsong dji.in-loh-lre go 17 Yim -sn li -k\e cong-1 kwe-kyi.i., feh gyiang-siu nying tseo-t:sing oh-li go Zky\i.oh ping?" 'eo, meng-du.i ziu meng Gyi j 11n. 15. u;. 6 Yia~-sn we-tch gyi-lah keh pi-fong-go i-s. 18 Gyi w6, "Yi-sm-tio ts-tin ng-lah, wo, "Ng--lah yia we z-ka . ko-hao-nying, yi.i.-sin St) ko:..1g feh ming-hzd1 n~al Ky'i feh z te-go, ziang yiu sia-tih, hyiao-tch, v:.cn-pah dzong wu, ' Kch-goc p ah-sing ci..i.-ngn-n1in t.sto-tsitlg nying li jing kying-cljong Ngo, gyi-1 min go foh 1wng-kt ~ o s-teh h1h-go sing li-yUn ng<>. 7 Gyigyi foh kyih-r,ing? . rn Ing lah z bah-W1-lih voh-z ngo; we foi1-z t.sLo-tsing gyi s ingso kao-hyti.ing-go dao-li z li, z 'ang-loh du-bi; 7,ju lrn nying-go < l feng-fu .. 8 Ing-we c'ih k'a.ng-ts-li: Gyi Z -ka wo ng-lah z ky'i-cliao Jing-ming-z s-teh vren-pah ky\i.oh go go lih-fah, pao-sin nying tong-si tu we kyih-zing.'' tlji.i.n-loh-1::e-go kwc-kyi.i., 20Yi w<\ "Dznngnyingc'ihziang gyia.ng un-ts::en pe-tsl::e -go, kc}t z we s-t, d1 gyi go li-tsih: yi tso hyi.i-to kehfeh kyih-zing. 21 2 2 Ing-we cong-ka z-ken." _ 9 Yi teng clzongk li-min t!y ingg ( ) singk Ts. o. 5: gyi-lah wo, "Ng-lah jih-dzm li c' ihl:B-go, z yin 6h~i, kren-i1~l. 9. z lifi-diao J ing-ming-go lih-11 ying, biao-hyi, . hyiiong-sah . , ;,rt. 16 10 fah: s-teh ng-1:ih hao pao-siu t'cu-clao, t'en-dza1, oh-doh, ng-lah dji.i.n-loh-lro go kwo-lrnm-t:::c\ s-yiioh, tn-gyi, sihkyti. 10 Mo-si wo, 'Yi.i.ong doh, kyiao-nga n , gw f,ng hyiao-kying ng-go rn-meo;'e vong. :ZH Keh ih-ts'ih-go 6h yi wo, 'Zoh-muf vu-meo-go, z-k0n tn z clzong li-rnin pih-iao ding si-ze.' 11 Dam-c'ih-lre we s-te h nyi.ng fob z[J ng-lah wo, ziah yin nying kyih-zinggo." teng gyi tia-nyiang wo, 'Ngo 24 YLE-suz cfaong k e h-cleo t ::m. 1::i. 21. ing-t.6ng kong-ing ng go z ky'i-sing, tao 1,'c-Jo Si-teng Koh-pren,' ziu-z, tseng-ky'i kying-lrn ky'i: tseo-t.sing ihlrn-shih,12 ng-1ah 'eo-deo ve11g nying-kt>, foh iao peh feh hvit gyi tsa' voh-r, gyiI hih-nving td1-eii: tsih-z feh ---------~ ----~ ------~ tJ .... ----. ~ -----___ _ _ _________ J 60

PAGE 65

I--------. -------------------------------------I I VII. 24. 1\10-K'O. --------------------~II. 12._1 /-ea 'co-29' ---~;~:~:eo ing-mun. ~.5 IngWO, "Gyi yiang-yiang z-ken: Cft 'eo 29 I we yin ih-gn nyU-nying, gyi tso-leh hao: long-bang: we siao non be feh kyih-zing-peh gyi t'ing; o-ts, we peh , go kyti vu-tih, t'ing-meng gyi kon!Jo-" j Yim-su-go z-ken, tseo-lre , boh-tao Gyi-go kyiah-'o. 111 '0hwo, 26 Keh-2 nJ"i.i-n.vim.:~ z IIHyi-.};-pong " ,J u 1 nying. lah nying, Ji.i.-li-:Fi--nyi-kyi m lilt. 15. 29. :i lilt. 9. 32. Lk. 11. 14. kch dz~h go: gyi gyin Yite su dzong gyi non-go singzong ken-c'ih kyi.i. 27 Yire su teng gyi wo, "Ka:~ peh ng--no 'sin ky'uoh-pao: fehk'o do ng-no pjng tiu peh keo." 28 Keh nyu-nying we teh Gyi, wo, ,:Cli, z-go: ing wo keo Im coh-teng-'o yia ky\ioh ng-no tih-Ioh-go 1ingse." 29 Yicc-s1i teng gyi wo, !'We-leh keh-kyi.i. shih-wO, ng hao ky'i; kyi.i yi-kying dzong ng-go non tseo-c'ihde." 3o Gyi tseo-tao oh-Ii; k'cn-kyin kyi.i. yi-kying tseo c'ih-J.e, non lm min-zong-E kw'eng.:. kren. 31 YI.tE-SU1n Ii-k'm T'e-Io Si-teng di-ka, tang Di-kyiiOpo-li di-fong ka. c'itn-ko, dzing-gyiu tao KyH6-li-li h::e-pin. 32 Yiun nying ta Ieh ih-go long-bcmg yi z keh--zih-deo-go . Ire, gyiu Yi::e-su sin en gyi. 33 Yiccsu ling gyi li-k'::e cong-nying tao s-'6 di-fong; po ts-deo o :\lk. 8. 2:1. I t'en~tsing gyi ng-to yi t'n !'e. 9 6 z::en-t'u, moh-rnoh g_yi zihP Mk. o. 41. deo; s4 deoii da~-ky'i hyiang re. 11. 41: I . 11. 1. t'in, t'ren-si 1/ tong gy1 wO, d'c.ll,33 , 38' "Yi-fah-cla," ziu-z "Hao k'::c" s Y. 35. 5, o. go ka-shih. 35 Gyi-go~ rigMt. 11 E. to ]ih-k'eh ziu k're-de, zih-deo-go kyih kn-sren, kong shih-wO ziu ts'ing-t'ong-dc. i , l Mlc. 5. i3 au Yice-sv/ ting-coh gyilah foh-k'o wo hyiang nyingkt) dao: d::en-z yii.ih ting-cob, gyi-Jah yiiih-frih yiang-k'::e. 37 Ping-ts'ia 'o-jUn hyi-gyi, ---------------. . . Mk. 8. } T EH-Goa z-'eo yiu hyiii to nying ju-jin yi mkao soh-si hao ky'i.loh. Yimsu zin co Gyi meng-du _ Ire, teng gyi-lah wo, 2 "Ngo re Iin cong-nying, ing-we teng Ngo do-ko Im-tong yi-kying I sren-nyih, nwn-lccen ni-kao hao ky'iloh: 3 Ngo ziah peh I gyi-lah ngo-leh kyi.i oh-li ky'i, gyi-lah h1.-li iao t'ehlih; ing-we yiu-sing z yii.nyi.i.n he-go." 4 Meng-du we teh Gyi WO, "Ts'-di-z kw'ongi::e, 'ah-li-he yiu ky\ioh-zih hao peh gyi-lah k_y'i.i.oh-pao ni?" 5 Y i-w~s-ii1> meng gyilah wo, "Ng-Iah yiu kyi-go ping?" Gyi--lah wo, "Ts'ihgo." 6 Yice-sii ziu feng-fu cong-nying zo Ire di-zong: do-Ich lrnh ts'ih-go ping coh zia p'ah-k\e, kao-fn rncng du hao pa-k're; rneng-du ziu pa l::e cong-nying min-zin. 7 Gyi-lah wa.:.yiu kyi-kwang siao ng; Yiw-siic yi ooh-fohts, feng-fu yia z-ka ky'i paka~n. 8 Lon[1_-tson_q tu ky'ti.0h ko, ping-ts'ia ky\toh-pao: ky'i.ioh-dzing-go ]ing-se siujih, yin ts'ih l::en. 9 Ky'i.i.oh go nying iah-lm yin s-ts'in. Yir:c-s1t ziu sam-k're gyi-lah. 10 Gyicl ze-siu teng meng du Ioh jtin, tao Da-rniJ-nu-da di-fong ky'i 11 Yiuc Fah-li sm nying tseo-c'ih-1.'B, bun rncng Gyi, gyiu Gyi ih-go t'in-li-go ziao-dco; i-s iao s-s Gyi. 12 Yi::e-sn sing-Ii t'ren-sih, wo, '' Keh-go shi:id::e dza-we iao-siang gyiu 61 a Mt. 15. 32. b Mt. lli. 3i. Uk. 6. 38. c Mt. 14. 10 . .Mlc. 6. 41, d l\[t. 15. 39. e l\!t. 12. 88: Hl. 1. I'e. G. 30.

PAGE 66

.-------\-~~: }3. M6-,K'O. . . . t~:, .. ~''.;. ziao-deo ni? Ngo tsing wo i ka he-tih tseo." 20 Yi po j hyiang. ng:~Iah . dao, Tsong I siu tsm. en gyi .. ng~n-ts~ng, feh hym-c 1h zrno-deo peh i peh gy1 dre-ky 1 ken-ken: l l I~eh,-go sh~1-dro k'e.11." rn Ziu i gyi z~u dji.i.n-yi.i._,. yia~g-yiang ' h-k m gyi-lah, y1 tsco-loh ; tn k en-leh tsmg-t ong-cle. y::ia. rn. r;. jUn, tao te-ngen ky'i. t .1 I 2u Yiw-s'u, ts'a gyi kyi.i. oh-li 14 Jlfeng-cluf mong-kyi ta I ky\ z-ka wo, "Feh-k'o tseoping; gyi-lah jtin-li m-teh I tsing kch-go hyiang-ts'eng bih-yiang l:.:e-tong, tsih-yi_ u ky'i; yia.n feh-k'o wO hyiang nm. 8 . 4. ih-go ping. 15 Yirn-sii!T ting, hyiang-ts'eng-ligo nying Mk. 6. 43 • coh gyi-lah, wo, "Yi.i.ong clao." g lit. 10. 0. Lk. 12. 1. h l\It. 16. 'i, , Mk. 6. 62. siao-sing kying-b6ng Fahli-sre nying-go kao-shi.i., teng Hyi-lih-go kao-shi.i.." 1 6 Meng-d11.1 ziu do-ko nyileng, wo, "Kehh z we-leh ahlah m-teh ping-go yi.i.n-kwu." 117 Yiro-su hyiao-teh, ziu teng ': gyi-lah wo, "Ng-lah dza-we we-Ieh m-teh ping nyi-leng? Ng-lahi wa feh hyiao-teh, wa feh ming-bah ma? Ng-lah go sing dzinggyiu ngang ma? 18 N g-lah yin ng::en-tsing dza-wc feh k'en? yiu ng-to dza:-we feh t'ing ' 1 jlllt.. H. 20. dza-we feh kyi-teh? 19 NgiV 31k. 6. 43. t Lk. o. 11. zin-deo p'ah-k re keh ng-go I'e. 5 13 ping feng-peh ng-ts'in nying, ng-lah siu-jih ling-se yiu . mun-mun kyi lo?" Gyi-lah I teng Gyi wo, "Jih -nyi." klllt.15. 37. 20 ccwa-yiu k keh ts'ih-go llk. s. s. ping feng-peh s-ts'in nying, ng-lah siu-jih ling-se yiu kyi hen?" Gyi-lah wo, "Ts'ihlwn." 21 Zin teng gyi-lah i l :Ilk. 6. 52: ; 8. 17. wo, "Ka-11.,i;t ng-lah dza-we wa, feh ming-bah?" l i j 27 Y IJK-su0 teng rneng-du o Mt. rn. 1s. d . ir h , . 'A Lk. D. 18. ong-smg, tao :\..re-sa -n-Uo Fi-lih-pi keh-sing hyiangts'eng ky'i: lu-zong rneng Gyi meng-du, wo, "Nying-ko wo Ngo z ju?" 2s Gyi-Iah wetch, wo, " Y iii-leh wo, z P 'Ang-si-li-go Iahv Mt. 14. 2. 'en; yiu-teh wu z Yi-li-tio; wa-yiu ici:1 z sin-cii-nying cong-nyiang ih-we." 29 Yiresu teng gyi-lah, wo, "Nglah WO Ngo z jii ?" Pe-teh we-teh Gyi, wo, "Ng1 • z keh1'1\It. 10. 1e. we Kvi-toh." 30 Gjr i3 ziu I'c. 6 • o9 : J 11. 27. ting-coh gyi-1ah, feh-k'o sJ11t.10. 20. tsiang Gyi-go z-ken wo hyiang nying-ko dao. 81 Keh-tsaot Y ice-sii kaot .Mt. 16. 21 ! I . . . . l l " "N . 11. 22: 20. 1s. 1yumg gy1~ a~' wo,. .1. ymg-111k. o. 31: I go Ng-ts p1h-rno zrn hyi.i.-to 1}t3g: ~2 : 19 • k\~'u, he tsiang-lao, tsi-s-31: 21. 7. I tsrnng, teng doh-shU-nyincr ky'i-diao, be gyi-bh sah~
PAGE 67

vm. 35. M6-K'O. IX. 17. r Cii 'co_ 20 k'eh-cljti zi, pe ~~j:i1-z---:--~;i--~'L~-'o-jtin p'o-gyu. l Cfi ~29 " i I ko, he keng Ngo. 35 V ::en7 Ziu yiu ih-to ytiing kre-1 , r.::1~/t~3 • ; pahV iao pao-djtin zi II singc1jU. gyi-lah; dzong yUing-li II Keh lictng 'mill_!:[ go, we SOllQ:-diao gyi; viu sing-ing c'ih-1::c, WO, I tsi/1, .f mn " .._, J I sing-ming, vren-pah we-Ieh Ngo teng "Kehe z Ngo ts'ing-re-go e Y. 42. 1. Mt. 3. 17: 17. 6. fcen wehI A 1 N N } hf • ling,pengo 1-mg song-c rno srng-mmg .L g-ts: ga yliong t mg veng tso z. go, we pao-cljiin gyi. 36 Ziah Gyi." 8 Gyi-lah hweh-jUn yiu nying teh-djoh p'u-t'indon-ky\in k'en-k'en, feh tsre 'o, shih-diao zi-go llweh-Iing, k'en-kyin bih-nying, tsih-yiu viu soh-go hao-c'ti ni? 37 Yire-su Zi do-k<) lre-tong. rOh-tsia ih-go nying hao p6 9 Tseo-loh sren z-'eo, Yice-Mk. 1. 11. Lk. 3. 22: 9. 35. ~P.1. 17, /Sm. 18.15. w l\It. 10. 33. Lk. 9. 2G: 12. 9. 2 D.-2. 12. yLm. 1. 10. 2 D. 1. 8. a ML Iii. 23. Lk. !). 27. b )It. 24. 80: 25. 31. Lk. 22.13. c Mt. 17. 1. Lk. 9. 28. jl d Dy. 7. 9. . Mt. 28, •. l soh-go tong-si de gyi wehsu ting-cohY gyi-lah foh-k'o .,, Mt. 17. 9. ling ma? 38 V ren-pahw Ire po so k'en-kyin go z-ken ,vo Lk. 9 • 21' 36 " keh kren-ying ze-oh-go shtihyiang nying dao, dzih-teng dre wong-k'ongY Ngo teng tao Nying-go Ng-ts dzong si-Ngo-go dao-Ii go, Nying-go nying cong-nyiang weh-cunNg-ts dzre-ti Gyi Vu-go Ire. 10 Gyi-lah po keh-go ytiong-wo teng sing-jiin t'inshih-wo dzeng-lre sing-Ii, s do-ku Ire z-'eo, yia we do-ko nyi-leng, keh "dzong wong-k'ong gyi." si-nying cong-nyiang wehMk. 9. "'ll l./E-S U yi teng gyi-Iah _I WO, cc N goa tsing WO hyiang ng-Jah dao, Lih Ire ts'-di yiu nying, feh-zing si ts-zin W'3 k'en-kyin Jingming-gob koh dzre-ii gyi.in-' ' ping ka l::e.' 2 Ko-lehc Ioh nyih, Yire sn ta-leh Pe-teh, Yi.i.o-koh, teng Iah-'en, ling gyi-lah s10 tseo-zOng 1rno sren. Lre gyi-Iah min-zin pin-lnvo siang-1mw: 8 Gyi-go i-zong fah-c'ih liang-kwong, ziangd shih ka b~uh; shti.-kren-zong m~yiu p"'iao-bah s--vu nengkeo p'iao gyi ka bah. 4 Gyi-. lah k\•n-kyin Yi-li-i..io teng I Mo:s~ yin-c'_ih Im, ten~ Yi~-1 su lrong. 5 Pe-teh zm k re I k' ' y A "F I eo_. teng 1re-su wo, u-1 ts} ab.-Iah Ire ts'-cli hao-go: I ah-iah hao tah smn-ting 1 tsiang-bong: ih-ting peh Ng, : in-ting peh nfo-si, ih-ting ! peh Y1-li-i.io." 6 Gyi feh ' hyiao-teh dia hao wo; ingci.in-Ire" tao-ti dza-go i-s. 11 Gyi-lah ziu ts'ing-meng Gyi, wo, "Doh-shi.i-nyingh h 1111.4.6. d Mt. 17. 10. za-we wo Yi-li-tio pih-iao sin lre?" 12 Yire-su we-teh gyi-Iah, wo, "Yi-li-i.i.o z-jtin sin Ire, voh-ctin vren-pah zken: ping-ts'ia Sing-s~ti-Ii dza wo, N ying-goi N g-ts pih is. 2i. o. iao ziu hyi.i.-to kw'u, bei Y. 53 2 -12 J):,. 9. 26. nying-ko so ky'ing-k'en. 13 kt\. 11 Ngo WO hyiang ng-lah dao, Yi-li-ti.ok Z yi-kying lre-ko-k Nb. 11. 14: l l ,.. . , . 17. 12, 13.' c e, nymgrn yia eo z1-go Lk. 1. 11. sing-siang ka elm gyi, ziang. shU-1i ts-tin gyi ka." 14 Tseol tao meng-du di-z 11n. 17. H . fong, k'en-kyin hyti-to nying Lk. 9 • 37 • yii ci.i.n gyi -1ah, ping-ts 'ia yin doh-shi.i.-nying teng gyi-lah do-ko bin-Ieng. 16 Cong-i nying ih k'en-kyin Yim-su, tu kying-hyire, ziu peng 1::.e tsiao-tsih Gyi. lG Gyi riu meng doh-shti-nying, wo, "Ng-lah teng gyi-Jah bin-leng soh-si?" 17 Cong-nying cong-nyiang111 yin ih-go 1ve-: 1n Mt. 17. H. teh Gyi, WO, cc Sin-sang, ngo (k. 9 38. ta-leh ngo-go ng-ts tao_ Ng\ \ ---'

PAGE 68

r-----... . . I IX. 18. MU-K'O. IX. 38 1--c• '> ;.;:-[ cli-~~;;-Ja,, Z yi11-0-t; k;-;rz .:c1~-=--~; Y iro-su ny~-ih-T Cil fO . . I \ vu-t~h~~e: 18 f~h-leng: so~1-'i lcl~ g:yi ~i11, \?ng gyi ky'i;; II I go d1-fong vn-d.1oh gy1, zrn , gy1 zrn hh-ky 1-he. \ t~i.t~1g J:fYi t'e-.tao; gy1 k'eo! _ 28 Yim-suv t~;o-tsing oh_-; v m. 17. rn. I h hu-ch nym-zren, ngao-1 h, meng-du so 1neng Gy1, leh ngo-ts', kyi-sing tsih-we wo, "Ah-lah dza-we feh kyiang-long-ky'i: ngo yineng-keo ken gyi c'ih?" kying gyiu Ng-go meng-du 29 l'ice-s11, teng gyi-lah wo, n Mk. 1. 26. I LI.,." I I I I I i I o lllt. 17. 2C. ! Mk. ll. 2J. : Lie 17. e. 1 l \,. 11. -10. ken gyi c'ih; gyi-lah feh ''Keh-cong-ka l\,yii, ziah feh r:..eng-kE:O.~' 1v Yiro-su weyUong tao-kao teng kying-1 t~h gyi, wo, "'E ! . fo~1 sia~g-zih:, feh neng-keo tseo-c'ihs-.:ng-go shi.t-dre ! Ngo wa mo lm. I I teng n_g-lah do~ko ~~-tong 30 Gyi-bh zin lj-}(~ keh: I tao ky1-z? wa iao Jmg-n.::e deo, tseo-ko KyLio-11-h; Gy1: I ng-1ah tao kyi-z? Hao ta foh iao peh nying-ko teh-cii. I gY, i tao Ngo di-fong lm." 31 Ing-we Gyi kao-hyUi!!g dr~. 10. 21: , . . . . ,.. . . 17. ~2 • .::o Gy1-1ah zrn ta gy1 he: Gp-go n_rnng-du,_wo, "Nymg-L!' o. 22, H: , jh k'en-kyin Yim-su, kylin go Ng-ts iao kao-fo nying-, Ls. 31=24 7 ih-z-li s-teh gyi weh-djong-go siu-li, peh gyi-lah sah-1 weh-tin; gyi ziu tih-tao di-diao; sah-diao ts-'eo, di-sren I zong, fren-1::c-foh-ky'i, k'eo-nyih we weh-cUn-lm." 32 Ii Iiu-c'ih nyin-zren. 21 YiwKeh-go shih-wo meng-du I s11, rneng gyi-go ah-tia wo, feh ming-bah, yia feh-ken I "Gyi z-ka yiu kyi-z de?" meng Gyi. Gyi wo, "Dzong siao z-ka. 33 Y,iw-s11} tseo tao Kyilo-;l~/' 4G: ~ 2 Kyii, poh-djong tin gyi Ire pah -nong: tao-leh oh li, I ho-li, ke shi.i-li, iao mih-diao meng Gyi mcng-du we\" Nggyi: Ng zic.,h yiu soh-go ]ah lu-zong do-ko nyi-leng I neng-ken, gyiu Ng fah dzsoh si '? "_1 :H Gyilah feh pe-sing pong-dzn ah-lah." hyiang: ing-we lu-zong . z 23 Yim-su teng gyi WO, "Ziah0 do-ko nyi-leng tao-ti jti. do. yiu neng-ken l Siang-sing-go 35 Gyi ziu zo-loh, eo keh jih nying pah-yiang z-kon tu nyi-go lre, teng gyi-]ah wo, neng-kco-go." 21 Siao-nying"JiV ziah iao-siang tso dcornt.20.2G,21. go ah-tia ziu ngren-li c'ih, go, pih iao tso cong-nying-?Ilk. 10 43 eo-ky'i-lre w1), "CH, ng1) go kyih-sah, cong-nying-go siang-sing; pong-chm ngo go yi.iong-uying." :3 G Ziu71 ling-v. Mt. 1s. 2. fch siang-sing." lch ih-go siao-nying, pch Mk. IO. 16 25 Yi::c-su k'cn-kyin conggyi lih lr.e cong-nyinng, haonying pong-long-lre, zin tsah-leh gyi, tcng gyi-lah wo, vah kch foh kyih-zing go 3i "Ziahu yiu nying we-leh v Mt. 10. 4o. kyi.i, tcng gyi wo, "Ng o-ts Ngo-go ming-deo tsih-ziu {~~: t/~;,_ 1 long-bang-go kyU, Ngo fong-keh-cong-ka ih-gc, siao-fn ng dzong gyi c'ih-lm, feh nying, ziu-z tsih-ziu Ngo, tsm tsiug-ky'i." 26 J.( Y'il ziu ziah yiu nying tsih-ziu Ngo, II eo-ky'i-lm s-teh gyi 'o-j i'm foh-z tsih-ziu Ngo, z ts-ih-zii1, weh-dj(mg-weh-tin ka tseoKeh--we ts'a N g1') Ire go." c'ih-de: l;-,eh sicw-nyi11g 38Iah-'en10 zin k're k'eo, wMs.11.2s., tsing-ziang si-Iiao; zing-ts-ti. teng Gyi wo, "Sin-sang, ah-Lk. O . .rn. r yin hyi.i-to nying wo, "Gyi lah k'cn-kyin ih-go nying, \ I 64

PAGE 69

IX. 39. Cii 'co 20. y 1 IL 12. S. I z Mt. 12. 30. [ a Mt. 10. 42. ~ Mt. 18. e. ',k. 17. 1, 2. V /:\JU ]~ 3, I m. 6 29: 1s. s. I l i Y. GG. 24. I e Lv. 2. 13. 11 Ys. 43. 24. /Mt. 6. 13. , Lk. 14. 84. MO-K'O. x. 13. -----------------------------yii.ong Ng-go ming-deo ken c'ih kyti ; gyi z feh kengdzong ah-lah go; we-leh gyi feh keng-dzong ah-lah, so yi tsu-djti gyi." 39 Yjre-su wo, "Feh-k'o tsu-djti gyi: m-yiu jh-goY nyjng k'ao djoh_ Ngo-go ming-deo tso I Oil 'eo 29. z hao-go: yin ziah shih-dino gyi 'am-go mi'."dao, ng-lah wa yiu soh-si s-teh gyi 'am ni? Ng-Iah" sing-Ii kre yiu lg Yf. 4. 29. . . h l d" kA• -, "Im. 4. 6. ym; yia <:re o-o siango. 1i Lm. 12. 1s:: 14. 19. I ll Ii:. 13. 11. Mk. 10.. u.12. 14. yi-neng we ky'ing-yi pong-YIAl-SUa dzong keh-deo a 111t. 10. 1. hwe Ngo. 40 Vren-pahz feh ky'i-sing, tao Iahi;.-?.0 • 40: tso ah-lah te-deo go, ziu-z dren 10-nga Yiu-t'a di-ka Ire: ah-Iah-go pong-siu. 41 Vren-yin hyti-to nying yi ju-jih; pah1 ' we-leh Ngo-go rningl7ice-su, tsre tsiao-djong, deo p<3 ih-pe sh"li peh ng kao-hytiing gyi-Iah. hah, ing-we ng-lah z Kyi2 Yiu b Fah-Ii-sre nying \ u.m.10. a. toh-go n.yin:/, Ngt) tsing wo tseo-Ire, meng Gyi wo,' hyiann ug-lah dao, gyi tsong "Nying li-diao gyi ts'i-ts, feh "l shih-diao pao-ing. k'o-yi feh ?" z iao s-s Gyi. 42 Ziahli yiu nying s-teh ih-3 Gyi we-teh gyi.:lah, wo, go sian6-sing Ngo go siao "l\fo-si dza feng-fu ng rn,,eng-clv., pren-tih, gyi nenglah?" 4 Gyi-lah wo, "Mo-sic csm. 24. I. s yiiong llhJ-zah kwo l::e gyiing-hyti sia 1i-shti li-diao ti~ ;: 31 : go deo-kying, tiu-loh hre-li. gyi." 5 Yim-su we-teh gyi-43 "Ziah-zc ng-go siu s-teh ]ah, wo, "Gyi sia keh-go ng pren-tih, hao tsren gyi kyire-ming peh ng-lah, z we Ioh: neng-s dz::en-dzih tseo-leh ng-lah go sing-ngang. tsing weh-ming, feh iao 6 Dren-z k're-bih ky'i-deo, shong-siu tao di-r.vtioh, Jing-mingd 'zao gyi-1ah ih~ ! Uong feh u-go ho-Ii'ky'i; nen ih-nyti.' 7 'So-yic ih-go :U lre keh-deo 'gyi-lahcZ djong nying hao 1i~k'::e gyi tia feh si_, ho feh u' go. 45 Ziah-nyiang, ts'ing-gying gyi ts'i-: z ng-go kyiah.s-teh ng prents; 8 keh liang-go dzing we tih, hao tsren gyi loh: nengih-t~i.' z~ka, gyi-lah feh tsre s kwa-kyiah tseo-tsing we~-son liang-go, tsih son ih-t'i. ming, felt iao shong-kyiah 9 So-yi Jing-rning so p'e~ tiu-loh di-nytioh, iiong feh 'eh-go, nying feh-k'o feng u-go ho-li ky'i;, 4u l::e keh-gyi k'::e." : d Ts. 1. 27: 5. 2. Mt,. 19. 4. e '.l's. 2. le!. l K. 6. ]tj, t!. 5.
PAGE 70

I I I I I X. 14. Oft 'eo 29. h 1 K. 14. 20. 1 P. 2. 2. i Mt. 18. 3, j Mk. 9. 30. 1 I k Mt. 19. 16. I Lk.1'.1& I l c. 20. 12. Sm. 5. 16. Lm.13. !l. l-nt Mt. 6. 19, ,20: 19. 21. ILk. 12. 33: ::.e.. 9. I I in Jl[t. 10. 23. l,k. 18. 24. J\10-K'O. X. 3:1. nying. 14 Yire-su ih k' . en-24 Meng-du t'in,g-meng Gyi Oii 'eo 2u. kyin, feh hwun-hyi, teng shih-wo ziu kying-hyire. gyi-lah wo, "Hao peh siao-YiB~-su yi teng gyi-lah wo, nying tao Ngo di-fong lre; "Siao-nying, i-z0 dzre-veh oip. 31. 24. l k' d" 1 h ' • . J" S.52.7:62.10. 1e 1-o tsuJli gy1a : mg-go nymg tseo-tsmg mgTy. ll. 28. we keh-cong-ka h nying, ming-go koh, dza nren ! u 1 D. 6 17 Jing-ko~ z gyi-lah-go. 15 Loh-do c'iin-ko tsing-ngren, Ngo tsing wo hyiang ngpi yiu-lao tseo-tsing Jinglah dao, Vren-pahi feh ziang ming-go koh, wa-z gyi siao-nying ~ tsih-ziu Jingytiong .. yi." 2 6 Meng-du keng. niing-go koh, feh neng-keo ko kying-hyire do-ko w&, tseo-tsing-ky'i.'' 16 Gyi ziu "Z-ka, jii neng-keo teh-kyiu baoj gyi-lah, en siu, coh-foh ni 1'' 2 7 Yire-su k'en-k'en gyi-lah. gyi-lah, wo, "Nying, z feh 11 IH tseo-c'ih lu-ka-z6ng, neng-keo; Jing-ming z nen_q-1 yiuk ih-go nying peng-1::e, keo-go: ing-we Jing-mingP v I~-/2,.2 G . ,.. . . k IYl. a~. I,. gyi.i-tao, meng yi, wo, z y1a.ng-yrnng tu n~ngeo Sk.s.u . . "H s " k d a ,, IMk.19. 2fl. I ao k m-sang, ngo re z._ go. Lk. 1 . s.7 . tso-fa ,h, lrno teh-c~ioh i.i.ong-28 Pe-teh" ziu k're k'co, r Mt. 19. 27. l ? " 18 y' G • ,. , A' l J Lk. 18. 28. yiin we 1-mmg. ue,.su teng y1 wo, ' na 1 z teng gyi wt,, "Dza-we ts'ing1 yiang-yiang8 kfi-diao, kengs Mt. 4 . 20. hwu Ngo z hao ~i? rn,.yiu ; dzong Ng." :i9 Yire-su weLk. 0 11• hao nying; tsih-ym Ih-we, teh, wo, :, Ngo t,ro.ng wo ziu-z Jing-ming. 19 Kyirehyiang ng-lah
PAGE 71

.--------1 ~-84. J en ,o ' ' 1 I I I 1 I y Mt. 20. 20. z Lk. 12. 50. a :m. 25. 34. I I 'b lit. 20. " I I I i I c Lk. i2, 2~. 111 '()h wo, t.<,o w&ng go. I . I 1, dl'tlt. 20. 26, 28. J\Ik. 9. 35. 'Lk. 9. 48. I l e l'e. 18. ':1-i. FI. 2. 7. ---~~ I d . G . . . k f i N . N " t " • 1 f" l I Cil '::o ::0. j , \ng . _ y1 -~1-ze, .y1 ~o-n ymg-Eso . ~gs _ re,. ;i-zl , bih-ke>h-nyiug, -134 gy1-lah iao nymg-ko voh-z Gy1, z \ we hyi-long Gyi, pin:-ts t~ng -lm voh-z nyi ng-ko; pingI Gyi, z_~:p.-t'.u t'u Gyi, sah-ts'i_a f so-c'ih Zi"."g.o siug-n1ing 1.r Mt./o. 28. I <;1.i~p Gyi; di-sren .nyih Gyi c'i.i-joh hyii-to nying." ; bE:~: we weh-ctin-lre." Ml GYI-LAH,'7 tseo.,tao Yire-r, Mt. 20. 20. 1 35 Si-pi.,t.\l.Y ng-t~, YiJo. li-ko Yire-su tcng mengLk. 18 36 kqh, Iah-'en, tsep~l~ .WQ, du lin hyli-to nyi _:pg tseo.''Sin-sang, ah-l~h feh-len.g c'ih Yire-li-ko z-'eo, yiu ih-gyit1 soh-si, iao Ng te_1;1g ah-go hah-ts Po-'l'i-mre, z Ti-1 I~th tso-dzing.': 36 Yi;::e_:su ~nre-go ng-ts, zo lm lu pin I teng gyi-lab \VO, "!:;to Ngo t'ao-vam. 4 7 :Jh t'i.ug-rnen.g teng ng-lab dza tso-fu.h?" z No-sah-leh-go Yire-su_, ziu 'I Is: Gyi-lah wu, "lao @ Ng . eo,,ky'i-he, wo, "Da-bih-:go I yUong-wo..,go z-'eo peh ~h-'Eo-dre, Yire-su, re-lin ngo." I l~h zo, ih-go Im Ng jing-siu-4 . 8 Hyh-to nying tsah-vab I pjn, ih-go lre Ng tsiQl-si.u-gyi, eo gyi feh-k'o hyiang: I pi.o,.'' 88 Yire-su t~ng gyi-gyi fam-cu _ n keng-ko eo-ky'i-1 I.ah wo, "Ng-lah eh hy:i;w-]~, wu, "Da-bih-go 'Eo-dre, 1 I t~li !?O gyiu go. Ngo hal;i re-lin ~1go." ~ Yire-su }ihgo pe-ts, ng.,.lah neng-~eo loh, feng-fu eo gyi Ire: gyihah eh? Ngoz ijO ziu-go lah ziu eo hah-ts, teng gyi si-li ng-,Ja.h J;H~ng-l~eo ziu wo, "Ng fong-sing, hao ky'ifBh ?" J_i}Oyi-:l~h. 'X&, "N.e;q,g-"Ire; Gyi lre"kren eo -ng de.1' l~eo"'go." Yi::e-su te11g gyi50 Hah-ts ky'i-dfa-0 i-%0-ng,. lah wa, "Ngo ~ 4~ go lih-ky'i-si,ng, tao Yire-su d_i,.. pe,..ts ng-l _ah ,h.Ah; Ngo fong lre. ql ire-su k're ;k'eo, so ziu-go si-li, }ilg-l~h we teng gyi -wo, -'~Iao Ngo t~ng ziu: 40 dam-z zo I~ Ngo ng tso soh-si?'' Hah-ts wo, jing-sh1-pin t _ sia-siu.,pi:u fe.ha "Lah-po-nyi, icw peh ngo 1 z job-ii N.go So s, Z t~J;Lk'en-kyin. '' 5~ ,ire-su ,teng I tl:iih w:e-if.~h j;u yti-he, .Z.i.:u s-gyi ,vo, "Ng ky'i; zh ng I Hit. o. 22. h .. , . ll'k .,, rr h IMk. 6. 34. p.e . JU. _ sia,:lilg-s~g .. ym ~g; . ;1.r1.,a 11 •()Ji WO, i ng: 41 Kehb jih-go v1~eng-.d1.1, ts ze-sm k en-kyrn-de, lu, hao. I ih t.'ing-meng, \Ve-le:h Ytio-zo1,1g "keng.,dzong Yire-su. ! koh l~b,/en z.j sang-ky'i. 42 }::ire,su eo g-yi-lah l:., te~g M1l. H. gyi:-lah wo, "Bil;i-koh6 nying I llson wo.n,.g go c;ti,-yoh gyiG YI-L~Ha gyi-ng-lo:ng ,a Mt. 21.1. L h h . . .. . . . . y. 1 I 1 t I Lk. 19. 20. Jil.,, pl;l; . __ s1n _ _ .~: y1 _\~ gyu~-p1 _ n__,g J . _ ire;. u--_sa 1-ieng) ao re.i2_. u. go kwun-dJu gy1-l~h; keh z I Pah.,fo;l1-.ky 1 teng Pah-da.-I,lg-J.~J;i hyw..o,.,teh,,g.o. 43 Dam1 nyi, ire Ken-h.en sren pin, z,d ng-l~b cox,1,g,-nyi;ang feh-k'o I Yice-s!li ziu ~s'a _E:ang-g~ Z:k_ ~= _ _ Y _ 1 _L1.. n _ . Y _.l-.ljlg s 1 a_n _ . g _ l~_ , f:l_g'"' I m.eng . .,du_ , teng gy1-lah _ w0, J.;a. h .oon_g-nyi:;ig ~011 do go, 2 "Ng.-lah hao tao te~mfa1-gy~ :km tso pg-1~~ yiiPl_llg-g~ h.yia:-lg"""ts'en.ff ky'i:. ts?o1 l'Jflilg; 44 ~ll;lh yrn n~1I).g I t~ng ~ ;uU w_e k en::kyrn 1-h-I Sl~pg l::-e :og-l _a,h.~opg.,.ny1:;i;I,1g ! p1h siao h-ts cong-k.rn, I . s ,i5n_dt:;,Q.,_go, g _ yi k:;e t$o . cop _ g-. I dzoitg-,lm m-yiu nyfr ,1g gyi-I I;!yjng-,go ~u.,.,boh. 45 lpg-w:ee \ ko: ka-ts, ky'in-leh-lai:, 3-Z_iah , . . -~I--~ .67 I I J

PAGE 72

XJ. 4. MO-K'O. en 'ea 30. I ,, Oil 'eo 80, I yiu nying teng ng wo, 'Ng-hao ky\i.oh ng-go ko-ts. 1 I lah dza-we z-k~ tso-fah ?" Keh-go shih-wo meng-du [ xr. 24. J hao wo, 'Z Cu iao yiiongt'ing-meng-go. . I I dJ'oh gyi:' gyi ziu we peh 15 Gyi--Iahi tseo tao YireiMt. 21. 12. f Lk. 19. 45. gyi tao ts'-di Ire. lu-sah-Ieng: Yfre-su tseore. 2. 14. 4 l,feng-du ziu ky'i, k'cn-tsing sing-din-Ii, ken~c'ih I kyin siao li-ts meng-nga lu sing-din-Ii tso ma-ma go; pin-yin cong-kren; ziu ka t'e-tao de dong-din nying:. 1 gyi. 5 Keh-deo lih-kren-go I go gyU-deo, teng ma beh-1 nying yiu kyi-go teng gyi-keh nying-go U-ts; 10 yi Iah wD, "Ng-lah ka li-ts feh-hyu nying ta-leh ky'i tso soh-go z-ken?" G Meng-ming tseo-ko sing-din. 17 du tsiao Yire-su so feng-f_u Ping-ts'ia kao-hyUing gyi wo hyiang gyi-lah dao: gy1-lah, wo, "Ncen-dao m-yiu lah ziu mg-hyii-de. 7 Meng-sia -tih, 'N go-goi oh . iao i Y. 56. 1. du ky'in-leh siao li-ts tao ts'ing-hwu z vren-koh-nying b 2 w. o. 13 Yire-su di-fong, do-lehb zi-go tao-kao-go oh?' ng-lahk peh k Yl. 7. 11. i-zong en Im gyi zong-deo: gyi tso zeh-k'o de." 18 Doh-c Mt. 21. 8. Yice-su ziu gyi-zong-ky'i. shti-nyingl teng tsi-s-tsiang lMt.21.45,4G. 8 Yiu-:: hyti-to nying do-leh t'ing-meng, ziu tang-son Lk. 19 47 i-zong p'u lu; yia yin nying dza-go hao sah-diao Gyi: tsoh-leh ju o-ts p'u Ire l uc.Ii. ing-we gyi-Iah p'o Gyi, we-9 Zin-'eo tseo-go nying eoleh congrn pah-sing tu hyi111111t 7. 2s. d S.118.25,26. ky'i-lre, WO, "'0-smn-nah Jd gyi Gy.i-go kao-hyi.iing. rn rt l: ::: l'IIt. 23 ' 39 • Dzre-:-t.i. Cti-go ming-deo lre r:rao yia-kw'a, Yice."ti tseo go z ing-kre coh-tsren-go ! c'ih dzing-Ii. 10 Ah-lab tsu-tsong Da-bih2o DI-NYin t'in-liang gyinl\lt. 21.10,20. go koh veng, dzre ii Gii lah tseo-ko, k'en-kyin vu-e S. 148. l. ming-deo Ire go, z ing-k::e hwo-ko ju lin keng-deo tu coh-tsren-go!e Ire ting kao di"" kw'u-de. 21:_ Pe-teh ziu kyifong '0-sren-nah !" teh, teug Gyi wo, "Fu-ts, /Mt. 2 1 . 12. . 11 Yi::e..suf tao Yire-Iu-sahTs'ia~k'en ! Ng so tsiu-rnoleng, tseo-tsing sing-din~li: go vu-hwO-ko j ii yi-kyi1:g loncr-tsong don-ky'iin k'enkw'u-de." l\It. 21. 18. ko/ing-,vc z-'eo yi-kying yia-2 2 Yire-su we-tch gyi-lah, kw'a, tm1g jih-nyi meng-d~1 wo, II" Y"i.iong siang-sing tseo-c'ih tao Pah:..~a-nyi_ ky'1. Jing-ming. 2 3 N go0 tsing 12 Dr-NYI9 ny1h gy1-lah wo hyiang ng-lah dao, Ziah dzong Pah-da-nyi tseo-c'ih, yiu nying teng keh-zo s~n Yiw-su du-kvi-de. 13 Yun-wo 'Hao vi-ko-ky'i, deo-loh h Mt. 21. 19. ytinh k'en-k3,in ih-cU vuhre~li,' gyi sing-Ii ih-ngam hwo-ko ju, yiu yih-bren, ziu feh nyi-'oh, siang-sing so I tseo-long-ky'i, '<1h.ctsia Ire kong-go z-ken pih-ding we jli.-li' yiu -soh~si hao tehdzina-kong; lrn-ni,. gyi so djoh: ih tseo-tao, k'en-kyin kong-go we dzing-kong. 2 4 bih-yiu. yih-bren; ing-we So-yi Ngo WO hyiang ng keh-foh z k0-ts go z-'eo. ; lah dao, Tao-kaoP z-'eo ngi 1 ~ Yi::e~su k're k'eo, teng ; ]ah V:En-pah so gyiu-go, tsih I kd:.-c'i:i jn wo, "Dz~ng_:iao siang-sing wetGh-'~\joh, -ky-;ng-yi:.feo Uong 111.:,nying : zin pih-ding we teh--djoh. -----~68 :1 Peng-veng wo, Kro yiu Jing-ming-go sing-teh. u lilt 17. 20: :::1. 21. Lie. 17 O. p l\It. 7. 7: 21. 22. I Lie. 11. 0. I'c. 14. 13: 1;;. I 7: 16. 23, 24. '1 Yk. 1. 5, G. 1 I'c. 3. 22: . I G. 14, --------J:

PAGE 73

,--------~ I XI. 25. MO-K'O. XII. 13. I cu ~~-30 125 Ping-ts'ia lih-ts tao-kao / don-ky'iin tang-leh ts'iang/ en 'eo 30 -lrMt.6.14. z-'eo, ngr ziah teng nying-'1PO, gyiiih-leh tso-tsiu-go1 Yf. 4. 32. I , Kl. 3. 13. 1 ko yiu iin-ky'i, hao so-min [ den, ky'i-zao kao-leo, tsu! l I I I I I I I ! i '~ ' gyi; ka-ni, ng-lah T'in-zongI c'ih peh cong-din-nying ziu / go Vu yi~ we s6-min n&-lah1 ?'ih-men~ ~y'i-de. 2 Z-'eo s Mt. 18 35 go ko-sh1h. 26 N g.s zrnh-z ' 1h tao, ts a 1h-go nu-boh tao feh so~min nying-lco, ng-lah cong-din-nying di-fong ky'i, 1''in-zong-go Vu yia feh we iao hyiang cong-diu-nying so-min ng-lah-go ko-shih." siu y-Un-li go ko-ts. 3 Gyi-27 GYI-LAH yi tao Yire-lulah ziu k'o-leh tang gyi, peh tt~\5.\23 sah-leng: Yire-sut Ire sing-gyi k'ong-siu kyi.i-ky'i. 4 Yi din-Ii tseo go z-'eo, tsi-s-ts'a ih-go nu-boh: gyi-lah u Sd. 4. 7. V 0. 2. 14. Sd. 7. 27. . :siang doh-shii-nying teng yiiong _ zah-deo k'ang-s~ng tsiang-lao tseo-lre, 28 teng gyi-go deo, peh gyi tao-me Gyi wo, "Nguy-Uong soh-go kyi.i-ky'i. 5 Tsre ts'a ih-go; gyiin-ping tso keh-sing z-gyi-lah sah-diao gyi: wa ken? z j-uv s-peh Ng keh-go yiu hyii-to bih-go n'u,-boh, gyi.in-p},ng hao tso keh-sing y~u-teh be gyi-lah ta_ng, z-ken '? ym-teh be gy1-lah sah-diao. 29 Yire-su we-teh gyi-lah, 6 Gyi wa yiu ih-go ng-ts, z wo, "Ngo yia iao meng nggyi ts'ing-re-go; kyih-sah lah ih-kyii shih-wo, ng-lah yia ts'a gyi ky'i, wo, 'Gyihao we-teh Ngo; ka-ni, Ngo lah pih-ding kying-djong yiiong soh-go gyiin-ping tso ngo ng-ts.' 7 Dren-z keh keh-sing z-ken, yia we wo pren cong-din-nying do-ko hyiang ng-lah dao. 30 Iahwo, 'Keh z tsih-dreb ng-ts; b s. 2. s. 'en-go si-Ii wa-z dzong ah-Iah ts'iac sah gyi ts'am-c Mt. 26. 3. ,. 1 , d . .h . k l 'h I h' re. 11 • 53 t m re, wa-z zong nymg ny1 zm we pe 1 a -a . Ire? hao we-teh Ngo." 31 Gyi-8 Ziu k'o-leh sah gyi, tiu-lah s-'o siang-liang wo, "Ziah c'ih yi.in-nga. 9 Ka-ni, yiihwo, Z clzong t'in Ire, Gyi ziu ci.i. tsiang-lre we dza brenwe wo, 'Ka-ni, ng-lah dzafah ni? Gyi we Ire djii-mih we feh siang-sing gyi?' 32 cong-din-nying, po bu-daoZiah wo, Z dzong nying.Ire; yi.i.n kao-dre bih-nying. 10 11 ah-Iah p'o pah-sing: ing-we Keh-tsih Sing-shii so wo, w Mt. 3. 6: gyi-lahw tu son Iah-'en jih'Ky'i-oh-go s-vu so ky'i-diao \~/0 . 20. dzre z sin-cii-nying." 33 Ziu keh-kw'ed zah-deo, z tso-Ieh d s.11s. 22, 23. we-teh Yire-su, wo, "Ah-Iah oh koh-loh-den deo-ih-kw'e fa.2f: ft fehh hyi~ol-theh."" YireN-s~ w~-zda~1-clelo: lkeh.hkz' c-ulso tsoh-g?, t~: t te gy1-a , wo, " go yia zrn a 1a enre z y1-feh wo hyiang ng-Iah dao, _ gyi-go:' lceh-go shih-wo, ngNgo yiiong soh-go gyiin[ lah m-teh doh-ko ma?" ping tso keh-sing z-ken." 12 Keh-pce11/ nying hyia.o~ eMt.21.45,-16. teh Yice-sii kong keh-go r.:}\i~o. Mk .12 pi-fong z ts-tin gyi-lah zi, 44. '" , sing-siang iao k'o Gyi, tsih-: 11 m. 21. 33. j JT EH~TSAO_a " Yice-su z I?'o pah-sing: ziu Ii-k're [ ! Lk. 20 9 _\.._ yuong p1-fong teng . Gy1 ky 1-de. \ gyi-Iah kong, wo, "Yiu ih-1 13 KEH-TSAof gyi-lah ts'a It Mt. 22. 16. go nying cong bu-dao-yiin, kyi-go Fah-li-sre nying teng Lk. 20 • 20 • 69

PAGE 74

) xn. 14. M6-K'O. XiI.. 33. 1--------------------------------,--------1 Cti 'eo 30. H . . k d ,, l I Cii 'eo 30 . 11 IC.a-sah, ziu-z Lo-mu wo1ig-ti-,r70 koh-'ao. 111 Keh-kw'e nyin17-dzin dzih ih-din I nyfo. g-ts. g Mt. 22. 21. T,m. 13. 7. . y1-lih keh-tong tao Gy1 o-e. 24 Yire-su we-te 1 di-fang Ire, iao tsiang Gyi. gyi-lah, wo, "N g-lah, we go shih-wo tso ky\111-t'ao leh feh hyiao-teh Sing-shti . meo-'re Gyi. 14 Ziu tseo-lre, teng ~Ting-ming-go neng-1 teng Gyi wo, "Sin-sang, ah-ken, ky'i feh-z ts'o-de ma? I lah hyiao-teh Ng z dzing' 125 Ing-we dzong si-nying jih~go, ~h-t_in feh. gyti-l~yih ~ong-n;>7iang wel;-cti~-lre :_-I nymg-ko, yrn feh cmg nymgco, gy1-lah feh c ti-tsmg kogo min-dzin!!, tsih-yiu .J ihc'ih; zk ziang t'in-li-go t'in-le 1 !~ 1r,. 42, o 49, o~. jih-we-we kemg Jing-ming-s ih-yiang. 26 Ziah konggo dao-lu: deo zin-1iang peh tao si--nying weh-ctin-lre, lre II Kre-sah, k'o-yi feh? Jltong l\fo-si shii-li Ts' bang ju cleo feh yUong deoF 15 Yirekeh-p'in, Jing-rning t~_ng SU hyiao-teh gyi-lah-go kogyi so wo-go, 'Ngol z Uo-t~ .. l: ~2. i, teng gyi-lah wO, "N g-lah pah-fah-hen-go Jing-ming, H. 11. Hi. dza-we s-s Ngo? Do ii ihYi-sah-go Jing-ming, Yuokw'c nying-dzin peh Ngo koh-go Jing-ming;' ng-lah k'en." 16 Gyi-lah 7,iu do-Ire. m-teh cloh-ko rna'1 27 Ji.11,r;Yiw-su teng gyi-lah wo, 111in,q feh-z si-nying-go Jing"Keh-go deo-ts teng kohming, z weh-nying-go Jing'ao z ji.i. go?" Gyi-lah wO, ming: so-yi ng-lah 'o-jUn "Z Kre-sah-go." 17 Yire-su ts'o-de." we-teh gyi-lah, wo,9 "Kte-1 28 Yrnm ih-go cloh-shU-mm. 22. 35. sah-go tong-si, kwe peh nying tseo-lre, t 'ing-rneng Kre-sah: Jing-ming-go tong-gyi-lah do-kO nyi-leng, k'en si, kwe peh Jingming." I kyin Yice-S' U , we-teh hao, ziu i Gyi-lah tu hyi-gyi Yire-su. I meng Gyi, wo, "Long-tsong ! ~.1~1~ 0~~7~3. 1s Sah-t'u-k.mh nying, ziu-1 kyire-min. g 'ah. -li ih-diao z Ii st1. 23. s. zi wo weh-ciin-lro z m-teh di-ih ?" 29 Yire-su we-teh go, tseo-lre meng Gyi wo, gyi, wo, "Long-tsong kyire1 Ii S111. 25. ti, 6. 10 "Sin-sang'. ~Io-sii sia-!oh I ming_ di ih! ziu-z iu6, ,'.Yi-i P eh ah-lah, Wo, Mo nymg seh-hhn nyrng yiiong t rng; Jn Sm. a. 4, 5: II l 1 . h . d . I I C . h l 1 . J . . 10 • 12 go a 1rn zrn -z s1-e, y1-o 1 il, a a 1-go mg-mrng, 7, Lk. rn. •. ts'i-ts rn.-teh yi-loh ng-no, doh-ih-we CU: 30 ng toi!g-1 ah-di kre c'i.i gyi-go ts'i-ts, kre yi.iong cljiin ko si11g, lrno teng ah-ko clji.in-cong~ji.in-ko ling, dji.in-ko i-:s, t,sih:.
PAGE 75

1 -XII. 34. Cii 'eo :1n. I r 1 S. 15. :l2. o. 6 . . 6. Mi. 6. 6-8. t Mt. 22. 41 Lk. 20. 41. u 2 s. 23. 2. v S . llO. 1. Sd. 2. 34. H. 1. 13. I w 1 cc 15. 25. i H. lO. 13. I l I I y Mt. 23. 1. Lk 20. 46. I I z Lk. 11 . 43. l I a Mt. 23. 14. / Lk 20. 47. ! /J Lk. 21. 1. C 2 W. 12. 9. MO-K'O. XIII. 8. / djii.n-ko smg, djtin-ko 1-s, wo, "Ngo tsing wo hyiang I cu 30 djtin-ko ling, djtin-ko lihng-lah dao, Cong-nyjngd tiu 1 (l 2 K. s. 12. hang, re-kying Gyi, wa-yiu Ire clzin-kw'u-li go, wa-z keh re-sih ling-so ziang zi ih-gytionggytiong kwu~ong yiang, keh7 z ko-jti vrennyii-nying tiu-leh to. 44 Ingpah vren-tsi teng tsi-veh." we gyi-lah cong-nying, z zi-34 Y ire-su k' en-kyin gyi wego to deo do c \h -Ire ti u -teh ts' ong-ming, ziu teng tsing; keh-go nyti-nying, z gyi wo, "Ng Ii Jing-ming-1 zi yia ky'tiih-siao ih-ts'ih so go koh feh ytin de." Yi-'eo8 yiu-go t.u tiu-tsing-tih, ziu-1 m-nying. ken tsre ky'i meng z gyi tso nying so k'aoGyi. djoh go." 35 Yr-sut Ire sing-din-Ii kao-hytiing-go z-'eo, k're k'eo Mk. 13. w6, "Doh-shti-nying dza-we WO Kyi-toh z Da-bih-go 'Eoy1...E-sua tseo-c'ih singa Mt. 24. I. d . , .h Lk. 21. 5. dre? 36 Da-bih zi beu Singm z-eo, yrn 1 -go 1 Ling ken-dong wo, 'Cti v meng-d~_teng ?Yi w6, "8.in-1 teng ng6-go Cti wo, Hao zo sang, ts mg ken keh-srng Ire Ngo jing-siu-pin teng-zah-deo teng oh-yti dza do tao Ngo s-tehw Ng-go dziunil" 2 Yire-su we-teh gyi, 1 dih tso Ng-go dah-kyiahwo, ''Keh-singb do-do oh-yii o 1 w. 9. 7, 8 . teng.' 3 7 Ka-ni, Da-bih zi ng k'en-kyin ma? Tsiang ts'ing-hwu Gyi z Cu, Gyi lrec m-teh ih-kw'e zah-deo c 1>1i. 3 . 12. dza tso gyi-go 'eo-dre ni?" dzing-Ioh Ire zah-deo zong; Lk. 19 44 Cong pah-sing tu hwun-hyi . tu iao ts'ah-diao." t'ing Gyi. I 3 Yire-su Ire Ken-lam s::en _38 Kao-hyiiing-go z-'eo, yi dziao-leh sing-din zo-kren, teng gyi-Iah wu, "Ng-lahY Pe-teh, Ytio-koh, Iah-'en, yii.ong kying-bong doh-shtiteng En-teh-Jih, s-'6 ]re meng nying: gyi-lah iao c'iin-Ieh Gyi, wt\ 4 "Kyi-ztl yin keha Mt. 24. 3. dziang-i tseo-1::e-tseo-ky'i; zsing z-ken? ts'ing wo hyiang Lk. 21. 7 • min-zongz hwun-hyi nyingah-lah dao: ping-ts'ia keh ko ts'ing gyi en; 39 weih-ts'ih z-ker~ iao ing-nyiren d~ng-li iao zo zong-we, tsiugo z-'eo yiti. soh-go ziaoyin zong iao zo deo we ; deo ?,, 1 40 ping-t'enga kwu-song nyti-5 Yire-su we-teh gyi-lah, nying...:go ko-kyi, ko-i tso WO, "N g-lahe yi.iong kwu-1 e YI. 29. 8. dziang-dziang-go tao-kao. djoh, s~n-leh yiu nying yium~: ~f: t Gyi-lah p .ih-ding ziu-ze , 'oh ng-lal .1. 0 Ing-we tsiang-1 :n-..5z.6a. keng-ko djong." Ire yiu hyti-to nying mao 1 re. 4. 1. 41 YIM-sub dzin-kw'u zoNgo-go ming-deo lre-gyi, kron, k'en-k'en cong-nying wo, 'Ngo ziu-z Gyi;' yia '1 pee, do.ng-din tiu-.loh dz~nwe yiu-'oh,. hyii.-to nying. . kw u-h. Hyli.-to ym-lao tm7 Ng-lah t rng-meng tang-I ! leh to: 42 yiu ih gytiong-go tsiang z-ken teng tangkwu-song nyti-nying Ire, tiu tsiang go sing-sih, feh yli.ong liang dong-din, z dzih ih-li 1 . yiao-'oh: ing-we z pih-ding 'I nying-ts go. 43 Yiw-su eo yin-go: d::en-z mah-go z-'eo me.mg-du lre, teng gyi-lah wa feh-zing tao. 8 Ing-we . . 71

PAGE 76

I I L c:'::: ,,,~ 1 . . M6ro. ;1~; .,~~; I pah-smg teng pah-smg, kohse ! 18 N g-lah yiiong tao-1 ! veng teng koh-ve~1g, t? we Imo, s-.~eh ng-lah feh-we lre I j kong~tang;_ l~oh-c i.i._ tsian,gtong-t m da_o-tseo.. 19 IngI I he yrn d1-cmg, pmg-ts 1a wc8 he keh-smg ny1h-ts p1h'i 8 fY 9 26: I yiu hwong-n yin, teng fa~nding yiu tsremen, ziang 1r: t 2. . Ion. Keh tu zf t.sre-nren go dzong ky'i-ts'u Jing-ming j' Mt. 24 21 I ky'i-deo. k're-bih t'in-di ih-dzih tao 1 .fl\It, 24. 8. 17~1~.10.11, \J "Ng-lah!7 ytiong kwujii-kying, feh-zing yiu-ko, Lt.~ii.i2. djoh zi: ing-we nying-ko we tsiang-lre yia feh we yiu-go. l~~.1f:\i'.16 2 song ng-Iah tao kong-we-li; 20 Ziah-z Cu foh kren-loh lre we-dong-Ji tang ng-lah: keh-sing nyih-ts, m-yiu ihyi we-leh N gO, ng-lah pih I go nying teh-kyiu: dren-z iao lih lre tsong-toh teng we-leh Gyi-zi so t'iao-shtin wong go min-zin, hao tso go nying, keh-sing nyih-ts te-tsing peh gyi-lah. 10 Wakren-loh. h Mt. 24. H. yiuh foh-ing dao-1i pih iao 21 "K.eh-got z-'eo, ziah yiu e Mt. 24. 23. sin djiin-k\e peh v:::en-kohnying teng ng-lah WO, 'Kyi~rt 23: go pah-sing t'ing. 11 Gyitoh Ire dong-deo;' 'oh-tsia L~~\J.0i/9 lahi ka ng-lah, po ng-lah 'Lm keh-deo:' feh-k'o siangI 21. 14. song l,:wun z-'eo, foh yiiong sing. 22 Ing-we tsiang-lre yi.i.-sin zeo-meng dza-go hao yin ko Kyi-toh ko sin-cti-L Sd. 2. 4: 4. it 1i1: 7. 0. I Mt. 10. 21: 1tt1~i. 10. I I I l Mt. 24. 9. ILk. 21. 17 I 11n, Dy. 12. 12. Mt. 10. S:2: 124. 13. Lk. 21. 10. I Mz. 2. 10. n lilt. 24. 15. '~tri." 27: I i p Lk. 21. 21. I i I kong, yia feh yuong yu-sin nying-1' c'ih-lre; yia we tso u Sm. 13. 1. tang-son; tong keh-go z-'eo ziao-deo teng gyi-z, cti-s-teh so s-peh ng-lah go, hao ky'i t'iao-shun-go nying, ziah-z kong: ing-we feh-z ng-lah hao yiu-'oh, yia we be gyizi kong go, z-goj Sing-Ling. lah yiu'oh. 23 Ng-lab v v 2 P. 3. 17. 12 Hytiong-dik we ka hyi.i.ongyUong kwu-djoh: vren--pah di tao si-go di-we, ah-tia ka z-ken, Ngo teng ng-bh yting-ts yia z-ka; ng-no yia sin wu-go. we dong-siu sa.h do-nying: 24 "Tongw keh-sing nyih-wir. 2. 31: 1 3 ping-ts'ial we-leh Ngo-go ts, keh tsre-men-go 'eo-deo, ~/t15. ming-deo, ng-lah we be nyih-deo ziu we heh-en, r!: ~t cong-nying so u-su. Drenyiiih-liang feh we fah-kw6ng, zm jing-rn.e tao ti go we teh 25 t'in-li-go sing-siu we tih-kyiu. loh, t'in-zong yiu gytin-ping 14 "N g-lah11 k'en-kyin singo we yiao-dong. 26 Keh-cii0 D:.en-yi-li so wO-go, 'k'o-go Y z'co we k'enkyin y Dy. 7.13, u u hwe-mih-go tong-si,' lih Nying-go Ng-ts, yiu do ~~io~27= lre feh ing-kr.e lih go di-fong, gyiin-ping teng yi.i.ong-wo, Mk. 14. 62. l . 1 h u .. 21. 27. ( doh go nying ~re mmg-zoe yliing ka he. 27 Gyi Sd. 1. 11. b h . k 1 1 y ' . ' G . ,. 1 T 4 16 a ,) e 1-tsaoP re . m-t a I Z!U we ts a y1-go t m-s, 2 T: 1 : 7 , io. di-fong go nying hao dao d:.wng di-go zing-deo ih:'11z. 1. 7. tao sr:en-li ky'i: 15 Ire oh-I dzih tao t'in-go zing-deo ky'1, teng go feh kre tseo-Ioh ohjti-.iih s~fong t'iao-shi.i.n--go Ii, yia feh kre tseo-tsing-ky'i, nying. do c'ih oh-li-go tong-si: 16 28 "N g-lahz k'en vu-hwo-z Mt. 24. 32. I 1 . d ' . J: I ] l . .. I t ' . I Lk. 21. 29. m cmeo go yrn 1e 1 GB rn JU, iao s eng 11-go p1-ci.i.n-l~ d~ i~zong .. 17 KehI fong:_ gyi-go o-ts ,1:wng-l~y'i1 I r Lk. 21. 23: go1 • z-eo ym smg-ytimg teng Ire, .y1h-bren pao-c 1h-Ire, keh I 1_2a. 00• ii na go nyti-nying yiu 'o-j z-'eo ng-lah hyiao-teh 'o1 72

PAGE 77

XIII. 29. I\16-K'O. ----1 XiV. 12. I I C(i 'eo 30 •. t'in siang-gying-de. 2 0 Z-ka, ng-lah k'en-kyin yiu kehsing z-ken, ziu hao hyiaoteh Gyi z siang-gying mengz-'eo, k'ong-p'o pah-sing iao 1' c~~~--;;-/ nao-z." I a Yire-sub Ire Pah-da-nyi, l< Mt. 20. a. d <'.> i.' S I I e. 11. 2 12. , [!~\}\f.4 k'eo de. 30 N goa tsing WO hyiang ng-lah dao, Keh-go . shii-dre, feh we ko-ky'i dzih b 8. 102. 26. Y. 51. 6. JI. I. ll. I c Y. 40 8 teng-tao keh ih-ts'ih z-ken tu tso-dzing. 31 T'inb teng di we ko-ky'i: Ngo-goc shih-, wo feh we ko-ky'i I ! ' . d Mt. 24. 3G. Sd. 1. 7. I 3 2 "Dren-z keh-go nyihts, keh-go z-~ing, m-nyingd I hyiao-teh; t'in-zong-go t'in s lin Ng-ts yia /eh hyiao-I 1 teh; tsih-yiu Vu hyiaoteh-go. i e :11t. 24. 42: 33 ''Ng-lahe yiiong kwu-25. rn. a h .. l . . Lk. 12. i•i: 21. .JO , yuong {ymg-smg tao-f~~~~. n. kao: ing-we feh hyiao-teh 1 T. 5 .. 6. 1 keh-go z-'eo kyi-z we tao. 1-~ Mt. 2 4 • 45: 3-l 1Vying-go.f 1V,g-ts tsing-1 _s. H. • ILk.rn.12. ziang ih-go nying li-k'm 1 gyi oh-Ii c'ih-meng ky'i, po gyUn-ping-s-peh gyi nu-boh, yi lccw-dce koh-nying-go sang-weh: feng-fu k.wun~ meng-go nying yi.long kying~1 ~-~,. -i:i!.. sing. 35 S0-yi1J ng-lah iao 4" kyiug-sing: ing-wefeh hyiao t,eh Ko-ci.i. soh-go z-'eo we I hr\ wa-z yia-kw'a, wa-z pun-yia-ko, wa.-z kyi di-go z-'eo, . wa-z tsao-t'in-liang: B6 k'ong-p'<1 Gyi ln,,.eh-jiin Im, k'en-kyin ng-lah kw'eng'I joh tih. 37 Ngo teng ng-lah so wo-go, yia z teng cong n ying wo, ziii-z, Yi.i.ong kying-sing." Mk. 14. sang a-mu-1ong go 1-1, 3. , m~ng ~h-1~; Gyi zo-zil~-go I R"en Lk. 7. 37., zeo, yrn 1h-go nyii-nymg, I do-leh ting hao ting pao-pe hyiang-yiu tsi-tih-go nytiohgo 'eh-ts tseo-lre, k'ao-k're 'eh-ts, tao l:::e Gyi deo-zong. 4 Yiu kyi-go nying sing-Ii 1 feh hwun-hyi, wo, "Keh hyiang-yiu fi-diao we-Ich soh-go yUn-kwu? 5 Keh feh-j tin hao ma sren-j ih to liang nying-ts, feng peh gyUong-nying." Ziu rnao i.in keh-go nyi.i.-nying. 6 Yire-, su ziu wo "Ts'ia ze gvi I ' J 'I ng-lah dza-we s-teh gyi tarn I sing-z? gyi teng Ngo tso-go, z ih-yiang hao z-ken; 7 Ing-I wee ng-lah yin gytiong-llcsm.15.11. nying dziang-t'ong do-ko Ire-tong, ze ng-lah soh-go zI 'eo ky'i dre gyi-lah hao,, dren-z m-yiu ;Ngo dzitmg-t'ong Ire-tong. 8 Gyi z .tsiao gyi-go lih-liang tso go; z we-Ieh Ngo-go song-z ytisin djo Ngo-go kyi-sing. I 9 Ngo tsing WO hyiang ng-lah dao, Pin-t'in-'o feh-leng I soh-godi-fong, zyin kch-go foh-ing djtin-k'::e-go, yia pih-ding kong-tao keh-go nyUnying so tso z-ken, hao peh ' nying kyi-teh gyi." 10 Jih-nyid meng-du cong-a .l'llt. 2~14 • . . , Lk. 22. 3, !. nyuwg 1h-go, z h.yUG-hah-1 a Mt. 213, 2. !.k. 22. 1. l'e . .ll. 55: 1 ::. J. go Yiu-da, tseo tao tsi-s ts1ang di-f6ng, iao ma-diao I Yire:su yeh gyi-lah_. 11 GyiI YU-YUIH-TSIHa teng ia~ 1h tmg-meng .~1u ln~un-1 vu-kao-tsih liang nyih hy1, mg-1-~yti ,..\10-_e 1h _nyu_1g-1 zin deo, tsi-s tsiang teng ts peh gy 1. l rn-cla zrn zrng doh-shU-nying tang-son dza kyi-we hao po Yi:::e-su kao1 • 1 • I 0. ] 2. 17, bao yii.ong kyi-kao k'o Yim-r re gy1all. ! M.t. 26.17. su, sah-diao Gyi. 2 Tsih-z ~2 Vu-KAO-TSI~-I-Go_r. d_coI t~~~~;Ji100 , 1 wo, "Feh-k'o l::e tsih-k'eng __ ny1-~~~Jsa~~-.Yi.1_-_yu_!1h,t_s_1_h_s_rn_o-l~!t~t_;~_\

PAGE 78

1--------1\10-K'O. . XIV. 18. XIV. 34. 1~------------.. -en 'e{' 30, f Sm 16. 5 I 1 f/ Mt. 26. 20. \ Lk. 22. 14. I i I h s. 41. 9. l'e. 13. 21. i Mt. 26. 24. Lk. 22. 22. l.i Mt. 26. ~6. :Lk. \l2. 19. I' K. 11. 23. yiang-go z'eo, meng-du 1, "Ng-lah hao do-leh ky'i.ioh: 1-0U 'eo 30 • teng Yim-su w6, "Ng iao I keh z Ngo-go kyi-sing." 23 ah-lah he soh-go di-fongf I' Yi do-leh pe-ts, coh-zia, kao-ky'i be-bffi;11 yi.i.~yi.i.~h-t~ih fu gyi-la~: gy~~lah tu ha~-peh Ng ky ii.oh? 13 Yimde. 24 Pmg-ts rn teng gy1! .su ziu ts'a. ~iang-go" meng11 luh .. we'>, . "Keh . z ~go-go I l du, teng gy1-lah wo, "Ng-hyinh, zru z smgiah -go l~h tao. dz~ng-li k.y'i, ':e I l~yii~h;, we-leh hyti-to" ny~ng 1 Jiong-d.Joh 1h-g~. ny~ng ym I h~-c rn-~cB-go. 25 Ngo tsmg j 1h-bmg shi.i ky 1h-t1h; hao wo hyiang ng-lah dao, keng-leh gyi ky'i. 14 Tao, 1 Dzong-kying-yi-'eo Ngo feh gyi tseo-tsing-go oh-Ji, hao km hah bu-dao tsiu, dzih teng keh-veng cU-nying-k6 1 te.ng-tao Ngo lm Jing-koh wo, 'Sin-sang w6, Ngo teng I li hah sing tsiu keh-nyih." Ngo-go meng-dn hao ky\i.o.h 26 Sing-sk II ts'ong hao, 11 'Oh WO, y~-yuih-~s.ih, ~rn,h-l~mn l~'a?-1 gyi-lahl .tseo~?'ih ta~. Keni11f.1_.~Et:o. vong 1~ ah-li'? 1.> Gy1 zrn hen smn ky 1. 2 7 Y 1m-sum ~.~\s.i 39 we po pa-shih-hao-liao ih-1' teng gyi-lah wo, "Kyih11, 1 l\It. 2r,. 31. . . h . 1 I e. 16. 32. kmn cI,o-clo leo-teng peh ngnu. y1,a~tao ng-lah .cong: lah ken: lre keh-cleo ng-nymg i;srn,ng-lre we-leh Ng<) lah hao yti-be." rn l\fong-da pren-tih: ing-we yiu s1a-tih, ziu ky'i t~eo-tsing dzing, 'Ngon we tang Kcen-yiang-nSk. 13. 7. p'ong-djoh tsing-ziang Yicego Ny.ing; yiang ziu we su teng gyi-lah so wo: ziu I s::en-k're.' 28 Dren-z0 Ngo o l'ttt. 20. 32: yti-be yi.i-yi.iih-tsih. weh-ctin-he ts-'eo, we sin-~i/~. 1. 11 Tao !7 yiakw1a z-eo, jti ng-lah tao Kyiio-li-li I Yice-sii teno.J'ih-nvi mencr-kyi',' ~ Fe-tehI' teng Gyi P Mt. 20. 33, n " 0 !l4 d.u do-~r.o lre. 18 yyi-la.h zoWO, -"~iu-z C?~1g-nying we-1~1~. 2.2. 33, 34. z1h ky ti.oh-go zeo, Y ue-su leh .Ng pren-t1h, ngo tsong I e. 13 37 • 38 wo, "Ngo tsing wo hyiang feh we z-lcci." 30 Yire-ng-lah dao, N g-lah congsu teng gyi wf>, "Ngo wo I nyiang yi;1 i~-g~, zi:1-z keh h~ian~ ng da?., !iu~z .~{yib.tengh Ngo do-ko ky Uoh-go, m1h yia-tao, Ky1 d1 liang-1 iao ma-diao Ngo." 19 Gyi-tsao ts-zin, ng we s::en-tsa,o 1 \ lah ziu iu-1:1cng, i~1-go ihwo feh nying-~eh ~g~:" 31 go meng Gy1; keh ih-go wo, Pe-teh keng-ko gy1h-nh wo, I "Z ngo feh?" keh ih-go wo, "Ngo ziu-z ky'iao-leh teng i "Z ngo feh?" 20 Yire-su weNg do-ko si, yia pih-ding teh gyi-lah, wo, "Z jih-nyi-feh-we foh tsiao-jing Ng.~' go cong--nyiang ih-go, ziu-z Cong r,ieng-cln yia z-ka wo. I keh teng Ngo do-ko beng-32 KEH-TSA01 ' gyi-lah tao I' Mt. 26. 30. l . ' " . 21 N . . 1 t' l d. f'" 'k . l h Lk 22 39 l ts-1 o-srn go. . ~!ng-goi 11,-a~ :-o~g y1.ao e 1 •c: 1s: 1. IN g-t.s nyi.i.n-z iao ky 1, ziang K eh-s1-mo-ny1: Gy1 teng I yiu sia-tih ts-tin Gyi: drenmeng-du wo, "Ngo lcy'i tao-1 z ma-diao N ying-go N g-ts kao, ng-lah zo Ire ts'-di." keh-go nying yiu 'o-se! keh-33 Ziu ta-leh Pe-teh, YUo1 go nymg wa-zJeh sang hao." koh, Iah-,'en, do-b) ky'i: iiu 22 Gyi-lahi ky\i.oh-go z-'eo, 'o-jUn ling-ling-dong, pe-1 Yiffi-su clo-leh ping, coh-foh shong, 34 yi teng gvi-1ah l\I .; FI t. 26. 38. ; p'ah-k're, kao-fu gyi-lah, wo, wo, "Ngo-go" sing ting iuLk. 22. 44. I ha~ 74

PAGE 79

I I i 1 I ! XIV. 35. MO-K'O. X:YV. 58. meng zing1ts-ti si: ng..:klth ziu..:z: ng--lah hao k'o gyi, 00~~ I h_ac tB'~di, ytt0l'ig kying-Iao.J~.;~~ao-k'ao t~-leh-ky'Lu. t l.k. 22. 41. I I L l.v. m .. 8.15. Ky. 4. 6. vH. 6. 7, smg. i 45 Gy1 1h tao, ,zm tseo-fao 35 .Ziut tsing-ky'i-tin, boh-i Yue-su min-zin, w_o, "Fu-ts, I Mo cti.Jyiang-li, gyit1.!gyiu, I Fu-ts;" ziud teng Gyi ts'.ing .. tt 2 s. ~0 . o. z.i~h--z .. k'o~yi go, p~h Qyi I cti ... 46 Gyi""lah ziu 'o-si. u k'o j m1il-d1a:o ~rn.h...;go z-eo.. 36 Gy1. Gyi WO, "lfo..1p'6,u Vu, Ng Z 47 Bong-pin Ii:h-tong yiu I vu-so-peh-neng; fJyiue .Ng I ih'"go nying bah-c'ih tao -Ire, m:in.:diao Ngo keh;,,,;go pe-t~: . tsoon tsi.Is..1tsiang-go nu-boh, 1} 6 30 : dreh .;z fehw iao ze N go-g-0 .1 ; siah-loh gyi ihtsah ng-to. cfr.:i, tsong iao:ze Ng._.go cii--48 Yire-sw~ k're k~eo, teng {~~\?i.\~~ i.'' st Tseo-lre, k'-en-kyi:n 1 gyi-lah w&, "Ng-Iah daa--we 1 I . y l\It. 26. 40. Lk. 22. 25. m .. eng .. au kw'eng1'-joh.~tih;:zin I do t.ao teng kweng-ts tseo-. te:ng Pe-teh wo, "Si-mellg, c1ih Ire k'o Ngo, ziang k'o I i ng kw'eng--joh-rna! Ng feh ! gyiang..:dao ka? 40 Ngo Mng-keo kying-..:sing ih""go / nyih-nyih Ire eing--din--li 2'"zing-ma? 38 N g.1lah yuo:ag I ng..:fah-go cong--nyiang kao-kying--sing-,'tao~kao; :sreb.:leh hytting; ng-lah foh k'o Ng6: t~o-ts~ng s-s _go di_;fong. dam .. zf keh-go z~ken z-lca:tso-:~~5:\!:.1::!. z Lm. 7 23 Lmg-smgz z dzing...;ny tin .. go, fiah, cti-s..teh Sing-shti-h-g0 \Lk. 22. 37: Ky. 6. 17. "h h . . h ,, h"h A • , • . ,, .24. 44. a I'e. 13. 1. ts1 -z nytio -srng no-zrn . s 'I ~w:v ym rng"'ny1ren. . . 39 Yi ky'i tao-kao, shih-wo 60 Keh-tsaog co:ng--nying l1l/l 13 yia z-ka wo-fah. • Ci.intu Ii-k're Gyi, dao-tseo. 51 'Mk. H. 21. Ire, k'en-kyin gyi--Iah yi Yiu ih~go 'eo•sang,-sing~.z&ng k\V'e:ng'."joh-"tih: ing.:cwe gyi-tsih 'c'iiin.Jleh si-'mo-.pu keng-Jah . ngwi;i,-tsing bi-gyilli; azong'Gyi; k~h--sing _ying-, gyi-lah yia feh hyfa.o-;t{jh t>ing k~o gyi. 62,Gyi ziu kfi. dza hao we-teh Gyi. diao mo.;pu, c'ih~poh dao-41 Di sren -tsao tseo..: 1re, ts~o.,,de. I teng gyi-l~h w~, ii Yi-"~o ze _63 Qyr1-L.1Hlt. ziu. ta-lBh ;~e~\i65f I 1711--la.h kw eng-Joh~ t'Bmng-Y1re-su tao ts1-s-tsiang-go 11 e. 1a •. 18, .94.. sih. Yi~~ying keo-de ; z-•eoa wgo_;rtnJeng:.li; corig t:si-s-I til.o.:d-e: Nying-go Ng-ts iao tsiang,tsiang--lao, teng.doh-, • kae ~Are . .f.e.:.nying--go sin-Ii shu~Tuying! t~ ju-jih tao tsi/ f,!\~~. \~ tl. e. • 42. K.y 1-~re, b ah-Jah y~bng. / s.ts,artg d,,.ong. . 64 Pe-tel.1 kfi: ma Ngo go nyfog yun-ytin k-eng-leh GJi, ~ih~ siang.:.gyihg-de." 1 tao tsi+tsfa.ng .ng&.:.meng-43 Tong.;.:z, Gyic wa Ire.;.tih li, teng ts'a-nying do-M :zo-C l\It. 26. 47. Lk. 22. 47. J'e. ~.8. 8 kohg-:go z-'eo,jih.a:nyim'engloh, hdng ho. 1:. th.:i C'otrg-.nyiang ih-go; 55'Cong-i tsi-s-tsiang teng iMt.26. sg, I Jcyi'a'O-leh Yiu-da, lre-de; djtin kong-we tu zingi tei Sd. 6. rn. I ping-ts'ia hyti-to nying ta-t~ing ka_o Y~re-su, ~ao ~h-I.: leh taoteng kweng-ts dzong diao Gy1, ts1h-z zmg-feh-.. 'tsi.:.s-tsiang doh-shti-nying djoh. 63 Yiu hyii-to nying , tsiaflg.:.fao,.go di-f-Ong, teng ts0 k6 te-tsing kao Gyi_, Yiu..:da d,o-ko Ire. 44 Ma-dffin--z gyi-lah-go te-tsin.g 11 diao :Gyigo iiying yi-kying I feh-vu. 5 1 Yi yin kyi-g-0 yit~ <;_n-'a:o P~.~ gi-lah:. wo, I n~ing lih-ky'~--lre~ tso ko. teil --... -~--~_'_N~~ teng JU ts mg .. cu go, tsmg kao Gy1, wo, 5 8 ".Ah. I J 75

PAGE 80

!--~~--~~---1\fO-K'O. j . Cu~-~.}0 I lab t'ing-meng Gyi WO, I k'en-kyin gyi, teng-bon;~ l Cil 'eo 30 • xv. ' lt.;.1 ~: l~. 29 ' Ke~-zok ;1Y,_ing sin so 7:uo \ pi!_! }ih-kren-.s-o nying. w6, , I go. dm, N gy :ve hwe-drn.~ I "h.en-go nymg z gy1-lah g-y1, sren-ny1h h-deo tsre ky 1 tso-de-go." 70 Pe-teh yi feh j 1h-zo, feh-z nying sin so zao ,1 tsiao-jing. Ko-leht ih-z, ,1 m Y. 53. 7. Sd. 8. 32. ~~mg kao f g. go ~-lrnnt~o! teh vah zingdo. -tsiu, WO, I .;1 ~za-go_? 01 Y1re-sum feh "Ng-lah so kong go, keh-go n Mt. 26 63 teh: Tsi-s-.tsiangn tsre meng Gyi.'1? 72 Kyi ziu di-n}~-pin hy1ang, 1h-kyti tu feh wenyincr ngo feh . nyinrr-teh I Gy1, teng Gyi wo, "Ng taodi-de. Pe-tehv ziu kyi-teh v~lt/O 75. ti z Kyi~t.oh k?h-we kre cohYire-suw teng gyi so kong 1 :;\/i/k. tsam J mg-mrng-go N g-ts go shih-wo, "Kyi di liang . o Mt. llJ. 27: 24; 30: 25. 31 : 26. 64. Lk. 21. 27 22. 60. Mz . 1. ':. feh?" 62 Yire-su WO, "Ngo tsao ts-zin, ng we sren-tsao I z~go: n_g-lah0 • tsiang-lre we w? feh nyin.~-te!1 Ngo." Ih I k en-ky_m Nymg-go ~!,{-ts ts eng-tao, zrn k oh-de. . . zo ~U) ym neng-ken go Jlrigsiu-pin dzing-leh t'in-li-go J Mk. 15. ytiing ka Ire." . I . . . 63 'fsi-s-tsiang . c'o-k're ziTSA~a t'i~-hang, _co~g go i-zong, wo, " Ah-lah 'o. ts1-s..:ts1ang:, tsiang yliong bih-go te-tsing? l~o, doh-shti-nymg, _teng 0 4 Gyi sih-doh-go shih-wo I d)lin ~ong-we, tl~ . s1angn:g-l3:h t'ing-men,~-de:. ng-1 l~~ng, ~ .:u bo-leh_ Y1re-su, ta-lah 1-s dza-go "? Gy1-lah c 1h-ky 1, ka peh Pe-lah-t. o .. as. 2. 2. Mt. 27. 1. Lk. 22. 66: 23. 1. J'.:!. 18. 28. Sd. 3. 13: 4. 26. P Ip. 16 .. 10. go. o:; Keh-tsaoP yiu-sing wo, "Ng z Yrn-.t'a nymg-go f:~: f:: :a. lo . r . 1g-t . song ding Gyi z kre si I 2 Pe. -lah . -to . me. ng_ Gy1J b m. 21.11. ~t.5~/a1. zren-t'11 t'u Gyi, tso Gyi go WonKfeh?" Y1re-su we-teh 1e. l 9 . 3 min -k'ong, gytin-deo. k'ao I gyi,. wo, . "Ng wo-djoJ1-de." Gyi, teng Gyi wo, "Ng ts'ia 3 Ts1-s-tsiang kao Gy1 hyti kGng-kong sin-ci.i shih-wo." to en-gyi~1. 4 Pe-lah~toc . yi c .Mt. ?:T. 1a. Keh-sing ts'a-nying y1a meng Gy1, wo, "Ng 1h-kyli. dong-siu kwah ;Gy_i. . fe~ we-te~ ma?. Ts'ia-k'e?, rMt.20.ss,oo. 6G Pc-tehr lrn o-cleo, rnmggy1-lah yrn to-s1ao en-gym {t;;:fJ:11. dong-Ii; tsi-s-tsiang ih-go ~-tsot~-tsing~ao N(': D::en-, nyli tseo-lre, 67 k'en-kym zd Y 1re-su dzm. g-gyiu 1h-kyti , d. Y. &s. 'I. Pe-tch hong ho, ziu ts'ing-feh we-teh: s-teh Pe-Iah-to I e. 19 • 9 • ting k'en-k'en gyi, wo, "Ng hyi-gyi. . dzong-1zyin_ yia z tendg No,: t 01~'~oe. tdsi.~-k'en~-go1~hyih~ t:.t;J.7i7~5. sah-le 1 1re:-su dong-e-go. s, CJong-Jong ong 1 . -'go re. 1s. 39. GS Gyi feh t.~iao-_jing, wo, v:rn-nying peh vah-sing, ze "Ng SU WO, ngo -feh hyiao~ gyi t'ao jti. 7 Yiu.I ih-'go ln•t. 27. 16. teh, YJ:1 feh m!ng-1?ah." AGyi I nying . ~yi~o-~ch Pu-lab-po, I {::.~~J~ , m. 20. 7 1. tse.o~~ 1h ~ao zm-mmg . . -dong, 1 teng .. gP ... yu-UJ?.~ dzao-fren-1 1,k. 22. 58. ky1 zrn d1-de. w Keh8 s-nyti go do-Ko bo-dJu: dzao-fren-J'e . 8. 25. 76 i I I I 1 ,z.

PAGE 81

xv. 8. Cfl. 'eo 30, ,q Illt. 27. 20. Lk. 23. 18. l'e. 18. 40. Sd. 3. 14. h Mt. 27, 26. I'e. 19. 1, 16. i Mt. '!.7. 27, ll'l?h icd, w6ng-kong, f Mt. 27. 82. Lk. 23. 26. MO-K'O. xv. 35. 1--;: z-t: g}~~lah z sah nying 22 Gn-LAH\iu ta Yire-su I Cii~30 ko-de. 8 Cong-nying eo-ky'itao Koh-koh-t'a, fren-c'ih-I::e fJ~t2a:73 /3 he gyiu Pe-lah-to, iao gyi ziu-z "kw'u-lu-deo di-fang." 1 re. 19. 11. I tsiao-djong ka tso. 0 Pe-Iah-23 Do-Iehl yiu m0h-yiah 'o-1 au. 21. 34. I to we-teh gyi-lah, wo, "Iao tih-go ts:in peh Gyi hah; l 1 ngo fong Yiu-tta nying-go Gyi foh ziu. 24 Ting-zong I I Wong .peh nbcr-Iah feh?" jih-z-ko ts-'eo gyi-Iahmdo-JmS.22.18 . . 1 ,.. . . , _ t l\It. 21. 35. I 10 Ing-we hyiao-teh tsi-srn feng Gy11-z6ng, ts eh ts-Lie. 23. 34. . 1 h . k l d 7 ' l h . l'e. 10. 23. ts1ang z wee tu-gy1 a me 1en ,c en rn -nymg Gyi zong he. teh-djoh soh-si. 25 Z di samn 11 Dmn-zY tsi-s-tsiang t'iaoz-zing, gyi-Iah ting Gyi lre so cong-nying, neng-s iao j jih-z-ko. 26 Yiu0 Gyi ze fong Po-lah-po peh gyi-Iah. ming sia-tih-go diao-ts, WO, 12 Pe-Iah-to yi we-teh gyi"YIU-T'A NYING-GO WoNG." n Mt. 27. 45. Lk. 23. 44. I'e. 19. 14. o Mt. 27. 37. Lk. 23. 38. I'e. 19. H. Iah, wo, "Ka-ni, ng-Iah so 2 7 YiuP liang-go gyiangP IIH. 21. 38. wo z Yiu-t'a nying Wong dao teng Gyi dong-de ting Lir. 23' 82' go, iao ngo dza barn Gyi?" lre jih-z-ko, ih-go Ire Gyi 13 Gyi-Iah yi eo-ky'i-lre wo, jing~siu-pin, ih-go he Gyi "-Titig Gyi Ire jih-z-ko." tsia-sin-pin. 28Sing-shi.i ziu 14 Pe-lah-to teng gyi-lah wo, ing-nyiren, wo, "Gyir z son r Y. 53. 12. " Gyi tso soh-go oh z-ken? " vren-nying dzre-nen." Lk. !';2 . 37 Gyi-lah yuih-fah eo-kfi-lm, 29 Tseo-ko-gos nying deo ,q s. 22. 1: 69. wo, "Ting Gyi lre jih-z-ko." yiao-yiao, sih-doh Gyi, wo, if~.1J;:-;t 16 Pe-lah-toh iao en-teh pah-"'E !t Ng z we hwe-diao din, t Mk. 14. 58. I 1 h .h k I'e. 2, 10. sing, ziu fong Po-a 1-po pe sren-ny1 ong-fu tsre ky'i gyi-lah, yi.i.ong pin-ts tang gyi hao, 30 yi.i.ong Zi kyiu Yire-su, kao-dre gyi-lah ky'i Zi, dzong jih-z-ko tseo-lohting Gyi Ire jih-z-ko. he." 31 Tsi-s-tsiang teng doh-16 Ping-tingi ta Yire-su shU-nying yia z-ka do-ko tao rning-dongteo, ziu-z hyi-long, wo, "Gyi z kyiu l\kwun-t\ng; eo 'eh-ying-go bih-nying, feh neng-keo ping Ire .. 11 Ziu do-leh 'ongkyiu Zi. 82 Keh-we Kyi-bao peh Gyi c\in, ts' pin-c'ih toh, Yi-seh-Iih-go Wong, bing-t'in-kwnn peh Gyi ta.; yin-due dzong jih-z-ko hao 18 ziu ts'ing Gyi en, w6, "Yi-tseo-loh, s-teh ah-lah k'en-1 t'a nying-go Wong, kong-kyin ziu siang-sing." Tengu 11 Mt. 27. 44. hyil" rntYi do-leh ih-keng Gyi dong-de ting-kren-go Lk.23 30 I In-ken tang Gyi deo, zmn-t'u nying yia zoh-mo Gyi. II t'u gyi, ping-ts'ia gyU-tao 33 rrao-IehV di-Ioh-go z .. v Mt. 2i. 4fi. pa Gyi. 2 Kyi-kying hyizing, pin-di heh-en, dzihLk. 23 44 I long Gyi, poh-diao 'ong-bcw, tao di kyiu z-zing. 34 Di-I dz:inr;-!Jyin peh Gyi c'i.i.n kyiu z-zing, Yire-su do-do 1' j Zi-go .i-zong; zin tto-c'ih-ky'i sing-hyiang eo-ky'i-he, wo.-, I I iao ting Gyi Im jih-z-ko. "Yj-Io-yi pu Yi-lo-yi l lah-w s. 22. 1. ! 21 Yiui ih-go Kwt\-Ii-nm mo sah-bah-da-nyi?" fren-Mt. 27 46 ! nying Si-rneng, ziu-z Uo-lih-c'ih-1::e ziu-z, '' Ngo-go Jing--I smn-da teng Lu-fn-go ah-tia, ming l Ngo-go Jing-ming ! I ~se0-lrn; '.: ~z?ng ~lin-p~~n-li ;~za-.we "kfi-_dia~. Ngo?" l Ub-go: f;;/1-fof:.. mrn-ky rnng ''0 Y::. .. 1 brmg-pm hh-k:.:en-go I 1 gyi JA~ zim-sL,-go ji:i-z-ko. _J nying t'i!1g-rnc:-:1g wo, "Gyi i , ----'-------_ _,_j 77

PAGE 82

l~v. 36. I Cii 'eo 30. I z eo Yi-li-iio." 3 6 YiuY ih-go I Meh-da-lah-go J\io-li-iio, Y i\lt. r.. 48• \ nyinO' pen!2'-ky'i, do-leh hre-teng_ Iah-si-go ah-.nyia _ng. ll'e. 19. 2'}, o '-' • 1 G min-hwo, ts'u S8ng-t'eo-ts, I Mo-li-tio, tu kencym y1 1 z s. 69. 21. c'oh Ire lu-ken-zong, pehz ,1 en-go di-fang. Gyi hah, wo, "Ts'ia ze Gyi; ! . peh ah-lah k'en Yi-li-tio we Mk. 16 M6-K'O. XVL 9. -, en 'eo so.1 I I Ire fang Gyi loh feh." • • al\f.t. 27. 50. I 37 Yire-sua do-do singJcO-LEH en-sih-nyiha a Mt. 28 1 Lk. 2~. 46. • , . Lk. 24. 1. re. m 3o. hyiang eo ih-smg, ky 1 ziu Meh-da-lah-go l\fo-re. 20. 1. b 2 L. 3. 14. don-de. 38 Din-Ii-gob munli-tio, te,ng Yi.i.o-kch-go ah-Mt. 27, 61. . , 1 . 1 , N h Lk. 23. 45. tsiang zong-0 11-k re. nyiang Mo-li-iio, teng t,a. c Mt. 27 54 31) Gyic te-min lih-tonglo.mi, yli-sinb ma.-leh hyia:r:g b Lk. 23 56 Lk. 23. 47. . Q . v I go pah-tsong, k'en-kym y1 liao, iao Ire djo Gyi. 2 Ts'ih1 ' z-ka eo ih-sing ky'i ziu donnyih-goc deo-nyih tsr~o t'in.-c Lk. 24. 1. i de, ziu wo, "Keh-go N ying liang, nyih-deo c'ih-ky'i z-I'e. 20 1 i jih-cbe z Jing-ming-go Ng'eo, tao veng-rno lre. 3 Gy~-11 l1~.1i3:~0~5 ts." 40 Yiurl nyU-nying ytinlah do-ko siang-liang, WO, e s. 38. n. I yune k'cn-kren: gyicong yiu "Ju we teng ah-lah fo:m-lrn I l\,;eh-_da-laI1-~o Mo-li-tio, wa-veng meng-k'eo kehkw'e 1 yrn siao Y tio-koh teng Iahzah-deo ni 1" 4 Deo ih dre1 si-go ah-nyiang Mo-li-i.i.o, ky'i, ziu k'en-kyin zah-deo teng Sah-lo-mi: 41 zrn-z, yi-kying fren-ko-de: ing-we I Yiro-s1.i Ire Kytio-li-li go z-Z ting do. 6 r:rseo-t.sinoo-d d Lk. 2 !. 3 re. 20 . . 11, 12. /Lk. s. 2, s. 'eo, keng-dzong Gyi/ kong-veng-mo-li, k'en-kyin ih-go ing Gyi go: yi yiu hyti-to 'eo-sang zo lm jing-siu-pin, bih-g. o nyi.i.-nying, ziu-z teng I c'tin-leh bah-bah i-zo1:g, gyi Gyi do-ko zong Yfre-lu-sahlah ziu kying-hy.i.rc. 0 1Eoleng Ire go. sang teng gyi-lahe wo, "Feh em. 28. 5-7. t?.Iil~0~7. 42 Yr-KYINGg yia-kw'a, kyiyii.ong kying-hyire: ng-lah Lk. 24 5 I'e, 19• 88• jtin z yti-be-nyih, ziu-z en-z lro z_ing keh ting jih-z-ko sih-nyih zin-deo li;eh-nyih, go No-sah-leh Yire-su: Gyi 4 3 so-yi tro-li-mo-t'a-go Iah-z weh-ctin-Jre-de, feh lre ts'seh tseo-lre; z ih-we nyi-z-di; ts'ia-k'en en Gyi go dih Lk. z. 26, 38. bu-li-go kwun, yiah z siangfong. 7 Hao ky\ wc3 hyia ,ng vong Jing-ming-go koh; gyi I n:.eng-du teng Pe-teh d8.o, fang-ken Im kyin Pe-lah-to, I 'Gyi sin~ji.i. ng-lah t.ao Kyi.io-t'ao Yire-su-oo s-siu. 44 Pe li-li ky'i Im keh-deo r,.:T-lah/ f Mt. 2s. 10. 1 1 ] • b . 11" I l ' ' l . G . t, • Sd. 1. 3:-13. 31. a.1-to 1y1-gy1 ice-s'U, y1we i: en cym y1, t.smgkying si-de; ziu eo pahziangu Gyi teng ng-lah so .rJ l\It. 20. 32. tsong l::e, meng gyi, si-leh wo ko. '" 8 Gyi-lah kw'a-kw'2, !Ilk. 14 28' dziang-kyi u foh. 45 Kyi-jtin tseo c'ih, c.lzong vengmo I dzong pah-tsong teh-cU-de, pe!lg-leh-ky'i: nyi.n.g gwahl ziu po s-sin song peh Ia.hgwah-teo hyi-gyi; ih kych It I{'en 11n. I I . . . 28. 8. ' seh: ! b feh WO 1.ymng nymg-ko Lie. 24. 0. li~Jt;27.~9,00. 4.Giah-sehiziu masimo-! dao, ing-we gyi-]ah Z p'o-Lne. 23. 53. ,... • l } 1 1 .. .. I re. 19._ 40-42. pu, po s-srn co0.1-,:2, yuong gyu &~. .. .. I pu ko-hao-ts, en-l2h zal~-0 rls 1h-!,y1n.-go deo.ny1!;:. Ii Mt. 12. 40. r~g:: zoh-~'ih-1~-go vcng7 -tsao t'in-li:x:i~g ~-ice-;:ii weh. I ! 1~: y1 fam 11:.-kw e zah-deo.: I cLi.n-lm, smi J . im-c 1h ph ire. ~Cl.14-, 16 i j sth he vcng meng-k'ec. 11 1 l\Ieh-da-1ah~go Mo-}i-i.io _ .. _. ------------------------78

PAGE 83

I x-vr ___ l_O_. ____________ M_O ___ K_'_O_ . ..:___;_ __ .:,__ _____ xv_r_. -2-0-. Oil 'eo 30. jLk.8.2. k Lk. 24. 10. I'e, 20. l& l Lk. 24. 11. m. Lk. 24, 13. n Lk. 24. 36. ['e. 20. 19. 1 K. 16. 6. k'en; ziu-z yi-zin dzongi gyi sing-zong ken-c'ih ts'ih-go kyii. 10 Gyi ziu ky'i t'ong cii keh-singk su-djong teng j Yire-su dong-de go cii-kwu, 1 keh-go z-'eo gyi-lah z pe shong lm-k::en k'oh. 11 Gyi lahl ih t'ing-meng Yice-su z weh-cle, peh gyi k'en kyin ko, ziu feh siang-sing. 12 Keh-sing z-ken 'eo-deo, liang-gom meng-du tao hyiang-'o ky'i; tseo-lu-go z 'eo, Yiro-su pin-leh kohyiang siang mao yin -c 'ih peh gyi-lah k'en. 13 Gyi-lah ziu kfi t1ong-c'ii yi.i-to-go meng-du; rneng-du yia feh siang:--sing gyi-lah. 14 1Eo-deo,n jih-ih-go meng-du zo-zih-go z-'eo,1 Yim-&u yin-c'ih peh gyi-lah k'en, tsah-vah gyi-lah feh siang:-sing-1go ngang-sing: ing-we ~gyi-lah feh siang-1 sing keh-sing k'en-kyin Gyi z yi-kying weh-.ctin:..lre c.ttkwu-gu shih-wo. 15 Ping-ts'ia0 teng gyi-lah wo, "Ng-lah tao p'u-t'in-'o ky'i, djiinP foh-ing peh 'en shii-kren-zong. 16 Siangsingr ziu si-li go we tehkyiu : feh8 siang-sing go we ding ze. 1 7 Siang-sing go, keh-sing ziao-deo tu we keng clzong gyi -lah: yiiongt Ngo-go ming-deo we ken-c'ih kyii; weu kong sing-sin-go t'u-wo; 18 gyilah V Siu-Ii We k'o dzo: feh-leng hah sob-go doh-g~ tong-si, yia feh we song-'re; wa-yiuw en siu Ire sangbing nying sing-zong ziu we dji.in-yii." 19 CtiY teng gyi-Iah kong hao, ztu2 be tsih-zong t'in, zoa Ire Jing-ming-go jingsiu-pin. 20 Meng-du tseo c'ih, koh-tao~c\i djiin-k1re: Cii pong-dzu gyi-lah, yiiong sob keng-dzong gyi-lah go ziao de~ te -tsing keh go dao-li. Oo-meng. 79 Cii 'eo 30. o i\It. 2S. 10. I'e. 15. lG. v m. 1. 23. 1 I'e. 3. 18, 3G. Sd. 2. 38: 16. 30--32. Lm. 10. 9. 1 P. 3. 21. s I'e. 12. 48. t Lk. 10. 17. Sd. 6. 16: 8. 7: 16. 18: 19. 12. 1i Sd. 2. 4: 10. 46: 19. 6. 1 IC 12. 10, 28. v Lk. 10. 19. Sd. 28. 3, 6. w Sd. 6. 15, 16: 9. 17: 28. 8. Yk. 5. 14, lE. y Sd. 1. 2, 3, O. z Lk. 24. 51. a S. no. 1. Sd. 7. 65. b Sd. 5. 12: 14. 3. 1 li. 2. 4, 5. H. 2. 4.

PAGE 84

-------------1 , . i CD. zin. 5. a.H. 2. 3. l P. 6. :2, 2 P. 1. If.. 1 I'e. I. 1. b ~lk. 1. 1. l'e. 15. 27. o Sd. 11. 4. d Sd. 1.1. e l'e. i'O. 31. i 1 l II Pi da.-kce eo "Yire-su kyuong-seng keh nyih," tsao ng nyin. f lilt. 2. 1. fl L. 24.10,19. h Ts. 7. 1: 17. l. 1 w. 9. 4. 2 W. 20. 3. . Ip. 1. 1. Sd. 23. 1: 24. 10. \FI. 3. G. I i 1 L. 24. 10. 2 L. 8. 14: 31. 2. .i H. ~6. k C, 3o. 7, s. 11 s. 2. 28. / 1 L. 23. 13 12 J,. 20. 11, l I,v. 16. 17. • m :Mz. s_. 3, 4. I I I LU-KYH6 DJUN FOH-ING SHTJ. I '4k. l. 17-YI-JUN yiu hyU-to _['\.._ nying tang-son tsiang ah-lah cong-nyiang so tso. c'ih-lre z-ken sia lre shi.i.-h, 2 zci tsiao djiin-dao go nying dzoug ky'i-deob ts'ing-ngren k'en-kyin-ko djtin-loh peh uh-lah; 3 ng6 yia kyi-kying dzong-deo-ts-vi long-tsong tE-si dzo-ko, siang a~ts'-jtic sia'"c'ih-lre peh ng, Di-o-fi lod da-jing; 4 s-tehc ng hao hyiao-teh so 'oh-ko-go daoli z ky\ioh-jih-go. 5 II HYI-LIIif tso Yiu-t'a koh-wong z-'eo, Uo-pi-uog keh-pmn yiu ih-we tsi-s kyiao-leh Sah-kytio -li-iio; gyi-go ts'i-ts z Do-Ieng-go ieo-dre, kyiao-leh Yi-li-so pah. 6 Keh liang-we lre J rng rning-go min-zin zh tsingdzih-go; yiang-yiang tsiao C~-go lih-fnh teng ii-~yi ~sonymg, m-kao hao p 1-brng. 7 Gyi-lah m-teh ng-no, ingwe Yi-li-so-pah feh we sang, ping-ts'ia keh liang-go nying nyin-kyi lao-de. s Sah-kyi.io-li-Uo, tsiao gyi a-pmn-goi ts'-ji.i, Ire Jingming min-zin ken tsi-s-go z-ken; 9 i tsi-s-go kwe-kyl.i, ts'iu-ts'in ts'iu-djoh gyi tseo tsingj CU-go din-li ky'i siaok hyiang. 10 Siao hyiang z-'eo cong pah-sing hel 1,1-_ga-d~om tao-kao. 11 CU-got m-s ym-I j I en ,ins. I c'ih-lre, lih Ire hyinng-dren-j gon jing-siu-pin. 12 SahIn c. 30. 1. kvtio-li.:.iio ih k'en-kvin o ziu oz. 6. 22: • oJ ' ! A .} ! • ) 13, 22, lmg-lmg-dong p o-ky 1-he de. D.v. 10. s. l3 T'in-s teng gyi WiJ; ~t io.2t 2 • O "Sah-kyi..\o-li-Uo, feh yiiong Mz. 1.1,. p'o: ing-'\,\re ng-go tao-kao yi-kying t'ing-1p.eng-cle, ng-1 go ts'i-ts Yi-li-so-pah we sang ih-go ng-ts, hao c'ti gyi 1 ,ming-zP Iah-'en. 14 Ng-zi pLk.1.60,6a. we hwun-hyi, k_w'a-loh: we-leh gyi sang-c'ih, hyti-to1 • r Lk. 1. 08. nying yia we hwun-hyi I 15 Ing-we lre Cti-go min-zin gyi we son do: lao-tsiti8 s Ms.. ~. ~si~o-tsiu tu feh hah; clzongt fi/~. 4i3. nyiang-go t're-li, Sing-Ling k~\\t ziu-leh mun-tsoh. 16 Gyi we s-teh Yi-seh-lih nying hytiI to kwe-voh Cti, gyi-lah-go ! Jing-ming. 11 Gyiit tsiang-1 it ML 4. 5, o. l , y -1 ... ;!! , d , Mt. 11. 14. re ym 1-1-uu-go smg zmg :Mk. o. 12. teng neng-ken, tseo Ire CUgo min-zin; s-teh tso ah-tiago sing we re-sih ng-no, s-teh be-nyih-go we voh tsingdzih nying-go ts'ong-ming; we-1 eh Ci.i. yti -be ih -rx-en pah-sing." 1s Sah-kyuo-li-i.io te?g t'in-s wo, "Ng6-ziv nym-vTs. 11.17. kyi do, ts'i-ts yia lao-de; ngo clza hao hyiao-teh yiu keh-go z-ken?" 19T'in-s we-teh gyi, WO, "N gow Z KyLi.o-W Dy. 8. 16: 9., pah-lih, lihY lm Jing-ming!1i3is. 10. go min-zin, vong-ts'a teng H. 1 • -:., ng kong, iao t'ong-ci.i. ng keh-go hao sing-sih. 20 Yin-1 ! -------. 80

PAGE 85

1. 21. LU-KYUlJ .. on zin 5. I. 42. I ' 11 .l' h 1 Cil zin 6. c ~re ng: mo _tso o-ts, 1e ~we tsiang-re yiu sing,-yuing kong, 1h-dz1h tao keh-smg sang ng-ts, hao c ii Gy1 j I z-kcn tso-dzing t ing-we ng I mingzY Yr~ -su. 32 Gyi v Lk. 2. Y.1. I I foh siang-sing ngo-go shih-I tsiang-lre we ting do, we z K'en 2 W. Ll. 5. L L, 9. 26. a Ts. 80, 23. Y. f>i. 1,j, /, lilt. 1. 18. ! l.'i, 2. 4, 5. wo; z-:'eo ih-tao pih-ding ts'ing-hwu zh ting lrno tTing-h Mk. 5, 'i. I ing-11yiren." ming-go Ng-ts: Gyii tsui2s.1.11,12. l 21 Pah-sing teng-'eo Sahtsonb()' Da-bih-go zo-we, Cii 8y 132 ' 11 _ . o. 6. 7: I kyUo-li-Uo, hyi -gyi gyi Jing-ming we s-peh Gyi. ~-. ~3 . 5 . II dzianu-k1iu tren-koh lm din-33 Gyi! we tso Ytio-koh keh:\rz. 3. 7. 1 .. .,,,hJTJ' ... , I .'} d h TH"1 h" ljlL.22.10. 1. --.\..Jl-JUD c 111m, 1e 1 zo -go n ong tao s 1u-s u-s 45. 6: so. ne1:1g-keo_teng_gyi-lah ko_ng; dre-dre; Gyi-go koh-ko vu ~/:: 44 :7 . gy1-lah zrn hymo-teh gy1 lre gyUong-dzmg." u, 21. . . 1 . h . 1 l • 34 l\,f'" 1 " ,. Op. 21. dm-1 yrn ym-mg { en':" 1.no-1-i.io teng t m-s r.!L 4. 1.-kyin ko: gyi tsih we teng wo, "Ngo wa feh-zing c'ih~-1~}\/4 • gyi-lah t.song siu-shU, tsoko, clza-we yiu keh-go z-ken leh o-ts de. ni '?" 35 T'in-s we-teh gyi, i 23 Gyi brenz tsi-s tsih,..veng wo, "Sing-Li.ngk we ling-I km. 1. 20. go nyih-ts yi-kying ling-cljoh ng, keh ting kao Jing,-I I mun, ziu kyii oh-Ii ky'i. ming.,.go neng-ken we tso.:. I 2t Ko-leh keh-sing nyih-ts, ing ng: so-yi so sang kehgyi-go ts'i-ts, Yi-li-so-pah we &ing-ji.in go Siao-nying, , I yiu sing-yUing, ziu ing-we ts'ing-hwu z Jing-mingdzong ng-ko yiiih, wo, 26 gol Ng-ts. 36 Ping-ts'ia ngz Ml;. 14. 33: I I "Cu dre ngo ka hao, yin-go ts'ing-kytin Yi-li-so-pah, ~1/i'. i: dzm we tsiao-kwu ngo, ka-nyin-kyi lao-de, gyi yia yiu ~;r :ii. 34: _I diaoa ngo l::e nying-ko min.:. sing-yUing; ih-hyiang wo sa. s. 37, I . " l • " . f" h . d , Lrti. 1. 4, zm go wongr ong. gy1 e we sang, ymzre yrn 2 6 TAO di-loh-ko yiiih, t'in-1 loh-ko yiiih de. 8 7 Ing-we s ~(yUOlah-lih v?n~ _Jing-Ji1_1g--m}ng11i m-yiu ih-kyu \ m Ts~ 18• u. mrng ts a tao Kytio-h-hsan_q I sluh-wo z m-teh neng-ken-: \Pi: i2 : iT. il~-.go clziug-li kyiao-leh No,. go." Sk. 8.( \ sah-iei1, -'l7 ky'i kyin ih-we 38 Mo-li-M wO, "Ngo z !}t \~i. 2~. dong-nyU, ziu-z hyi.ib peh CU-go s-nyi.i; dam-nyi.inJ~~.1t;[' Da-b1h kehkogo nying tsiao ng-go shih-wo teng ngo i kyiao-leh Iah-seh; dong-nyti tso-dzing." T'in-s ziu li-k're I: ming--z Mo -li-iiu. 28 rr'ingyi ky'i. . s V,eo-tsing> teng gyi wo, 39 Keh-go z-1eo, Md-li-tio I icD,r. o. '23 : "Tch-djohc eng-we go nyiikw'a-l~wa dong-sing tao 1 I tti.' 3o. nying,,... l~o:ig~hyi ! Cutt teng Yi_u-t'a~i sa1;'_g, sren-li ih~go In Js. 21. o-n. idZ.u.I2 . ng do-ko Im-tong; 11ytidzmg-h ky1; ';l0tseo-tsmg I n~'ing. cong~~1r,ia1~? n~-S~h:kY}.io-li-i.i.o oh-li,. t~'i1~g11 l yrn foh-ky 1. 29 1\-fo-h-ili:> Y1-h-so-pah en. 41 Y1-h-rnj k'en-kyin, we-leh gyi-go pah ih t'ing-meng Mo-Ii-'li.o I e Lk. 1 12. shih-wo sing-lie kying-hyim, ts'ing gyi en, siao-nying lre ts'eng-ts'eng keh-go ts'ingt're-li ziu t'iao-ky'i-Im: Yi-Ii-i ,31.J sbih-w,1 !iao-ti dza i-s? so-pah Sing-Ling ziu-leh I :{O. re'itH,,, tnng gyi WO, mun-tsoh, 42 ziu do-de, sing: "l\Io-li-Uo, foh yLi.ong p'o; I hyiang wo, "NyU-nying0 1 oz. 5, 24, ng Ire Jing-ming-go min-zin I cong-nyiang ng z kre coh-I Lk. 1. 28 r.-,rJ it __ ~.' teh-djoh eng-c'ong; 31 ngf j ts::en go; ng t'm-Ii so s:rng ! __ ,_,. __ _ 81

PAGE 86

[_0i----. . . . . -r,U.KYu6.----. . -r. 12. l l Cu~ a. go yia z km coh-tsm~ go . . ts'ing-kytin t'ing-meng Cu I 0~t 6 ' j , 4 ~ .~go ?za,.::;~:e yin, ka ~cw-s "do" eng-we P?h gyi, so-yi j 1 c u, , ngo bu-go an-nyiang do-ko hwun-hyi. . I we tao ngo_ di_ fong -he? 59 ~raoe di-pah n.rih, gyi-j e ~s. _!7-12. R 'Oh too, N eia.ng-sing Cil,go shihwO yiu yiaonyi111n, tao yiu foh-ky'i. Ip 1 S. 2. L Is. 34. 2,3: 35. 9, Hp. 3. 18. 1,14 J .. I h I . . , L,. 1 .... 2. ng-we ng ts mg--en go a re teng srno-nymg n.ng s~ng-in~ ih-tsin(ng~ ng-~o, tsi~1-keh-!i, tan.g-tsia11~ Lsia~ I s1ao-nymg lm ngo t te--h zrn gy1 ah-t1a mmg-z c U gy1 1 hwun-hwun-hyi .:hyi t'iao Sah-kylio-li-UO. oo Gyi ah-ky'i-Ire. 45 II Ng siang-sing, nyiang wo, "Feh-z ka: iao' / Lk. 1. :a. z yiu foh-ky'.i; ing-we Cti c'U gyi Iah-'en." m Gyi-lah teng ng kong-go pih-ding wo, -"Ng-go ts'ing-kyUn ing-nyimn." cong-nyiang m -nying c\i. 48 Mo-li-Uo w0, keh-go ming-z." u~ Gyi-lah "Ngo-goP sing tscng-ziu tsong-tsong siu-shi.i, kying Cu z do; 47 ngo-go meng gyi ah-tia iao c'ii gyi Iing.-weng dz: . e-ti. ngo Kyiu-soh-go rning-z. 63 Gyi ah-. ci.i. Jing-ming hwun-hwuntic1, iao ih-kw'e feng-pren, ziu ri3i. ~: ll. I hyi-hyi .. 48 l?,g-_we cur k'en-I si~-c'ih-lm, ;Vu,,," Gyi_-go!l . .'/ Lk. l. .13. kwn Gy1 t1-v1-go s-nyti I nung-z z Iah-en. Gy1-1ah B. Ts. 30. 13. I Ml. 3. 12._ Lk. 11. 2,. Its. 71. Hi': jl26. 2, ii. us. 111. !). 11 Ts. )7. 7. o. 20. 6. s. 103. 17, 1s: wS.98.1~ 118. 15. Y. 40. 10: 51. D: 52. 10. y s. 33. 10. l P. 5. 5. z 1 s. 2. 7, 8. Ip. 12, 18, 10, 2l. . a Ip. 5 . 11. Is. 113. 7. b ! s. 2. 5. S 3-1. 10. c s. !JS. 3. YI. 31. S. I dzong-kying yi-'oo shti-shti-1 tu hyi-gyi. dre-dm tn we ts'ing-tsrell"~ 64 Sah-kyti.o-li-Uoh ci.i.-po h Lk. 1. 20. n _ go yin fo _ _ h-ky'i. _ 40 fog-we I t~ng ~ih-d:o lih:~{'el~ k're .. I Keh-we yrn neug-ken go z k re; zrn kong-ky 1-l:-e, coh-I we-Ieh ngo tsn-c'ih dot z-ken: tsren Jing-ming. 05 Cong Gyi-go11 ming-deo z singling-so tu p'6-gyU.: ping-ts'ia ji.i.n-go. tiO P'o-gyii Gyi go, Ire Yiu-t'ai sc.-en-li koh-taoi l.k. L so~ Guv we re--lin gyi-Iah tao c'i.i keh-sing z-ken tu
PAGE 87

II--Cii zin ;---:~g-we peh ah-1ah tsn-j yiiing, d6-k6 dzong KyM-/ en ,in' .I r 1.v_ . 1:G. 42 tson_g-, k _ ) 'i-n,,viren1 • G.)' i sinf!, li-li N o-sah:.leh clzing-li, zcmg I . s _ . ns. 3: 105. -'--' .... d • 1. 73. 6 JI II. 1 . LU-KYUO. s.9:100.45 . .iUn-go iah; 73 ziu-~s teng Yiu-t'a, taod Da-bih-goe ert.6ii.'1 , 4 . ! n. i\~~ah-lah tsu-tsong U o-pahcl zing-Ji kyiao-leh Pah-lire. 7. 42. 18 Ts. 12 3 : 17 fah_-hen_ SO vah-go tBil.1, 74 S. 'eng, zong-ts'ah ky'i. J 4 : 22. 16, 17. '--' 1JI. 6. 13, 17. peh ah-la,h, t'eh-c'ih d:-::iu6 Gyi-lah deng ]re kehYf. 4. 24. • 12 T. 2. 13. Dt. 2. 12. 1 F'. 1. 16. 2 P . I. 4. u Yt 32. 39 ,40. vLm. 6.18, 22. H. 9. H. dih-go siu-li; 75 lffi CU-go deo, l\lo -li-Uo :;;ang-ts'ren min-zin, yuong sing-junt nyih-ts tao-de: 7 ziu! sangflllt. i . 25 teng kong,yi go 'ang-ts ihc'ih deo-ih..:go Ng-ts, pu ko-sang ih-sitt fang-ken voh-zv hao, peh Gyi kw'eng-lre Gyi. . II mo-za0,;,li; ing-we k'ah-II Oh wo, mf,_:" 76-" Ng keh"'go siao:-nying dzren m-c'ti hao deng. . vong-li. we ts'ing-hwu z ting lrno 8 K-eh di-fong yiu k'enJing-ming-go sin-cU-nying: yiang-go nying, yia-li lre 111 . 40. s. ing-w_e ng_ 111 iao tseo he _Cu-t'.in..:nga kwn-djo_h gyi-_lah .1 l'lll..3. l: 4, 5. Mt.11. 10. go mm-2111. b6-bre:p. Gy1-go y1ang . 9 H weh-Jtin Cu-go . Ll.c. 1 17 lu-dzing; 77 peh Gyi paht'in-s lih Ire gyi-lah min-zin: , sing hao hyiao-teh. kyiu-go Cti-go yU.ong-wo don-ky'Un '1 lllic, 1. ,. Lk. 3. 3. , II Peng-vr.ng . go z-ngren ' yiu-te.h u-sen 'jam Ts'6 ' hong; k'en. Y. ll. 1. : Sk. 3. 8: 6. 12. z l,ls. 24. 17; : Ml. 4. 2: a Y.' O. 2. : Mt. '4. 16. Set. 26. 18. ' b Lit. 2. 40. i! .l{:e-sa.h, iiu-z Lo-mo won17-ti-go l,;oh-'ao. a Stl. 5. 37. IJ lilt. 1. 6,.-16, Lk. L 27, c Mt. 11 18. Lk. 1, 27. fortg-fah., ziu-z ah-lah Jing-tsiao-djoh gyi"'lah: gyi-lahU . q l,k. 1 12 ming yiiong dz-pe so-minY 21iu 'o-ji.i.n p'o-gyi:i. 10 T'in-1 :J gyi-lah ze. 7S Ky'U.-leh Gyi s teng gyi:-Iah wo, " Feh clz-pe, s-teh 11 keh c'ih-ky'i-yli.ong p'o: ngo lre t'ong-cti gozNyih-kwongdzong zc3ng-ng-Jah do hwun-hyi-go sing-deo ling-djoh ah-lah 7o tsiaosih, z kwren-dioh congh pahh Ts. 12. a: djoha deng lre heh~en teiig sing go. 11 ''Kyih-mih . Ire r~: ~~-s~~ 32: : 11 ing-s-go nyi~g, ling ah-lah Da-bih_ g . o ? _ zing-Ii . yin ihit 'i\3 . .• kyiah tseo bmg-en-go lu." ,.,.e Kym-ci.P we-lehJ ng-lah Mt. 1. 21. . 80 Siao-nyingb tsiangsang-c'ilr lm, ziu-z Ctik Kvi{1t?"trn: , da-ky'i-lre, ling-sing yia. toh. 12 Wa-yin keh-go bi{ig-tt.1 ;.-,13. I dzin-dzin ko-ts'eo; deng lre kyU peh ng-lah: ng-lah we ~g. 3~. so: kw'6ng-i::e, ih-dzih tao hyin-k ' en-ki7in ih-go siao-nying FL 2. 11. I c'ih p~h Yi-seh-lih pah-sing 11 yi~1 pu _l~?-t~h_, kw'~?.g l_re . 1 go ny1h-ts. mo-zao-h. u Hweh-Junyiu I . . hyli-to t'in-]i-goZ ping-tsiang z Ts. 2s.12: 32. La O t l I ...... d" k" 1 • 2 ;a.• •• ,eng rn 1-we 1, 1n-s o-:o s. 103. 20. 21:, tsffinme ,Jin,, ming wo , 14 8 2 17 EH-GO z-'eo, !!Kre-sah 1'.Jo -kwu-z-toh yiu zong-yii. loh-lre, feng-fu t'in 'o-nying t'ong zao a-wu ts'ah . . 2 (Kyii-li-nyiu tso JU.1 li-tio tsong..:toh z _ -'eo, lrnh a.WU-ts'aha kong-kong zao ky'i-deo.) s Koh-nying :-::iu tao zi-go peng-clzing, long tsong zong ts'ah ky'i. 4 5 fahsehb z Da-bih dzoh-li kehp'a nying, so-yi ta g y i s6 p'ing-ding goc ts' i-t.s Mo-li . M, z yi-kying yin sing-r, , , Dy. 7. 10. 14 H La;11t ting kao -t'in yiu H. 1. :~; " } l . J. Mz. 6. ~ytiong-won twe pe 1 mg;. ,n Lk. 19. 38. . 1 d'\A . ' t'' 1-' YF310. mmg; ::e 1-o ym0 fl,.fimg; 1\I~. i. 13 . 1~ nying-g?, . cong-nyiirng gf: 1. 6: y1uV eng-we; 0.1-. 57d9.-F ].,.. } • ,,. }'l' Lk.l.7!J; " \. .<:: 1-srng t 1Il-S 1i: re Lm. 5. J. gyi-lah, sirig-zong t'in; k'en~r: i: yiang-go Dying Zill do-ko P l'e. 8. 1..,6. I ,, / ~1 1 l~. h t p l 1 Yf. 2 4 ' ,. I ' .:\. 'O,' .a_:-_a.1 ao ,ao a.1-12~.2.1~: I 'eng ky\ k'en CH. ti'ong-cti 1 I e.,. le', lO. ah-1ah keh-go z-ken." 16 Gyi[ lah zin kw' a-kw'a, . ky'i; lco-I )'iin z;ing-djoh _l\lo-}_i-iio t~ng . ~ah-s(•h, wa-yrn Smo-nymg : -~ .... ..--!.-.•-----------------------------------~ ' 83

PAGE 88

r------------------------------,.. ------II. 17. LU-KYUO. II. 39. '---------.--------,--' Cii 2.in 4 • i kw'eng Ire mo-zao-li. 17 Ih tseo-tsing-ke, iao we-leh I cu..= 4 • I k'cn-kyin ziu tsiang t'in-s Gyi tsiao lih-fah-go kwe kong-tao _Siao-nying so kyi.i ka tso; 28 Si-min ziul t'ong-cti gyi-lah go shih-wo, tsiang Siao-nying siu-li baodliang-si wo-c'ih-h.c. 18 V :ts, coh-tsren Jing-ming, wo, pah t'ing-meng go tu hyi29"Cti, yin-dzre tsiao Ng gyi k'@n-yiang-go nying so go shih-wo, Imob sih-fong kong-go shih-wo. 19 )16-liNg-go nu-boh en-en-\veng-r Ts. 37. 11. -aor po keh ih-ts'ih z-ken \veng ky\i-shi.i; 30 ing-we Lk. 1. 66: b Ta. 46. 30, '1 FI. 1. 23. , I CS. 98. 2. 2 .. 51. dzeng Ire sing-Ii, peh-djong ngo ts'ing-ngren k'en-kyinc s-ts'eng. 20 K.1en-yiang -go Ng-go kyiu-sing: 31 ziu-z nying lcyu..:ky'i; we-leh so Ng lro vren-koh pah-sing t'ing-meng so k'en-kyin ihmin-zin so shih-lih-go; 32 zd ts'ih z-ken, tsing-ziang t'intsiao-djoh yi-pong nying go s t'ong-cli gyi-lah ka, tsrenliang-kwong, yi z Ng Yi me kwe yi.iong-wo peh Ji_ngseh-Iihe pah-sing-go yliongming. wo.'' 21 Tao-lehB di-pah nyih, 33Gyi ah-nyiang teng IahsTs. 17.12. Lv. 12. 3. Lk. 1. 59. peh. Siao-nying ziu tsiu-kehseh hyi-gyi keh tin-djoh t Mt. 1. 21, 25, Ji z'eo, Gyi-got ming-z c'ti Siao,.nying so kong-go shihLk. 1. 31' Y111~-su: ziu-z feh-zing yiu wo. 34 Si-min coh-foh gyi ~ing-yi.iing ts-zin, t'in-s so lah, yi teng Gyi ah-nyiang c'U peh Gyi-go. Mo-li-tio wo, "Keh-go l(g-u Lv. 12. 2-8. 22 TsIAou Mo-si lih-fah, ts Iih-loh, s-teh Yi-seh-lih Y. 52. 10, Lk. 3. 6. d Y. 9. 2: 42, o: 49. 6. Mt. 4. 16. Sd. 13. 47: 28. 28. e Y. 60. 1, 2, 3. gyi-lah kyih-zinggo nyihhyi.i-to nying tih-taof hying-.(Y. s. H. ts yi-kying mun-de, ziu hao ky'i, yi tso ih-go ziao-deo ~;;.\\. ~-4. Gyi tao Yire-Iu-sah-IenO' iao pehu nying-ko pam-poh Lm. 9. 89'1!, 8 3 . o , 1 IC. 1 . • 8, 24, 1 hyin-zong peh CU; 23 tsiao 35 s-teh hyti-to nying-go 2K. 2.16. Cii lih-fah so sia-tih, Vrensing-siangtu Iu-c'ih-lm: wa~~.\l.:2. vu. 18. 2: 22. pahv deo-sang-go nen iao yiu pao-kyinh iao c\in-ko h,s. 42. 10. 29: s4. 19. .. t k •. I 0.. 24 • . ,, 1e. 111. 25. Ms. 3. 1 3 : s. .son -sengy 1 pe 1 u; ng z1-go smg. 11:1s.1s. wa-yiu iao hyin tsi-veh, 36Yiu ih-we nyti sin-_cii-tsi~o Cli-go Iih-fah so wo, nying :r?-1ing-z kyiao-leh Ho-w Lv.12. 6, 8. "'Oh-tsiaW ih-te pren-kyiu, no, Z Uo-sih keh-p'a, Fahl \ 'oh-tsia liang .. tsah siao behne-Iih-go non; nyin-kyi lao keh." de; gyi dzong c'ih-ko ts25 Lm Yire-lu-sah-leng yiu 'eo, teng dziang-fu do-ko ih-go nying, ming-z kyiaodeng ts'ih nyin kong-fu: leh Si-min; tso-nying yi 37 gyi tso kwu-song nyli tsing-dzih yi gyin-s-ing, z nying iah-lre yiu pah-jih s 11 Mk. 1s. 43. siang-vongY Yi-$eh-lih pahnyin; feh li-k'ro sing-din, L\. ~40~t sing-go en-wez Ire: Singnyih-yiai kying-zih tao-kao i sd. 26. 7. Ling yia ling.-djoh gyi. 26 voh-z Jing-ming. 38 Keh-1 D. 6. 6, Ping-ts'ia Sing:.:. Ling yi-go z-'eo tseo-Ire, ken-zia Ci.i; kying meh-z gyi, feh-zing I teng Yire-Iu-sah-leng vren. si ts-zin, we k'en-kyin Ci.i.-pah siang-vongj joh-ze go .i JIik. 15. 43, go Ky.i-toh .. 27 Si-1nin d~re1 ny~ng kOng keh-go Siao~t2;-_2f.i: 1a lilt. 4. 1. ti11 Hing-Lmg, tseo-tsmg I nymg z-ken. / sing-din-li: Yi::e,-su tia30 Iah-seh teng .Mo-li-11,0 1 nyiang bao-leh Siao-nying tsiao Cti-go lih-fah yiang1 I l :>--.. . ~--"-------------------.... -__

PAGE 89

II. 40. ______ L_IT_---:K_Y_u_ tJ_. ________ ~:::::~.~-_I en ',co 3 J:iang t~o-hao, _kyii _Ky_?o-Ii-1 k.yi do-ky}"lre, ts'.?ng-m~ng on eo 20• h, tao z1-go dzmg-li No-sahyia to-ky 1-lre; Jmg-mrng k Lk. 1. !!O: 2. 52. le~1 ky'i. 40 Sja.o-nyingk teng nying yi.i.ih-fah hwun.ts1~ng'"~a-ky'i-lre, ling-sing hyi Gyi. , , dzm-dzm ko-ts'eo t1'110l10'-. . , b mmg yia mun-tsoh: pingts'ia ,Ting-ming-go eng-we JT LE-SAH Di-pi-1-iu tso Lk. a. ling-cljoh Gyi. \..._ w6ng-ti di jih ng nyin; l c. 23: 15, 41 lVIE NYIN, l Y i.i. '-vUih ( Peng-th1 Pe-lah-to tso Yiu.Ii: ,l-1. Z3. J Lv. 2:-1. 5. tsih z'eo, Gyi-go clo-nying t'a-go tsong-toh, Hyi-lih tso sm. rn. 1 ' 10 zong Yire-lu-sah-leng ky'i. KyLi.o-li-li-go va:IHV<)ng~ gyi ' 12 Yiw-su jih-nyi shi.i z-'eo, hyi.i.ong-di F'i-Iih tso Yi-t'ugyi-Iah tsiao tsih-k'eng-go Ii-i..i.o teng Deh-lah-k'o-nyi-kwe-kyti. zong Yire-Iu-sahdi di-fong ':!Bn-w0ng, LiI Ieng: 43 nyih-ts mun-de, sah-nyih tso Uo~pi-ii-nyi-go i kyi.i.-kii z-'eo, Yire-su keh vam-wong, 2 Uo-noa tcr..g a re. 11. 49, ! Siao-nying tmn-koh Ire Yire-Kn-)-ti.o-fah taO" tsi+tsiangi) !~i3 l I lu-sa.h-Ieng: Gyi ah-nyiang lrnh z-'eo Sah-kyi.io-li-i..i.o-go j I teng_ Iah-seh feh teh_ -ci.i.. ng-ts Ia.h-'en Ire kw1ong-ire I 44 'l'sih dao-z Gyi he donglm-kam, J"ing-ming-go shih...: , l de cm1g-nyiang: tseo-leh ihwo ling-djoh gyi;-::i ziul.i tseo P lilt. 3 1. I r . h 1 I Mk. 1. 4. 1 ny1 -go u, Im ts'ing-kyti.n tao ah-dam 'o s-fong, cjli.n I teng joh-nying di-fong zing we-sing-ctin-i go si-li f-i Gyi: ~6 zing.;.feh-djoh, ziu ! teh zee hao so-min. 4 Ziu-7, C Lk. I. 'ii. 1 we-ctin Yi.:e-lu-sah-Ieng, ky\ ! tsiao sin-cti Yi-sre-i.io shli.-li zing Gyi. . I sia-tih, wo, "Kv/ong-fre'l ~l}0i/ ] . dl~o-1~eh_ sred~ -hnyih _1Ire y1i~1 ~ybingb-go siCng-ing1eo, '~'o,-t!;-/-'2t. I amglil-' 1 zmgJO , zo :::e ' ~Y 1 eam i.i.-go u, p :isin-sang cong-nyiang, ihdzih Gyi-go ka-dao.' 5 Vmn.1 min t'ing, ih-min meng gyipah sren-ao iao din rnun; J m Mt. 7. 28. lah. 4 1 T'ing-meng111 Gyi go vren-pah sren-ling iao gyi.iih j t~~~f:2~:s2. nying tu hyi-gyi Gyi-go ti: ,,,ren-ky'i.ioh-go di iao sin , I'e. 7 16 • 4-5 . ts'ong-ming, teng teh-ing-go dzih; ky'i-ky'iao-go lu ia.o l ling-lcy'iao. 48 Do-nying p'u bing. 6 Vam-pahe yiu e s. 98. 2. Y. 52..10. k'en-kyin,-hyi-gyi:a.h-nyiang hyi.iih-ky'i go, we k'en-kyinf Lk. 2. 10. teng Gyi wo, "Siao~nying, Jing-ming-go kyiu-sing." fLk. 2 3n dzawe z-ka d::e ah-lah? Ng7 Iah-' en teng tseo-c'i.h -go ah-tia teng ngo zing Ng Im ziu gyi si-li go cong song-siilg." 49 Gyi teng gyinying W(), "Doh-dzo-goY gm. 3. 7~ lab wo, "Ng-lah dza-we zing cong-tong! ji.i. ts-ying ng-lah ~3 , 33 ngo? ky'i feh hyiao-teh Ngo to-bi tsiang-lm-go o-wong? ing-km liu-sing Vu-go z-8 Ng-lah yi.i.-ong kyih we-ken?" 50 Teng gyi-Iab'kong sing-ci.i.n-j-go nying kre kyih ~ 1/t/ U: keh.:.kyi.i. shih-wo, 'gyi-lahn g
PAGE 90

III. 10. Cil 'eo 20. i ll{t. 3. 10: 7. rn. j Sd. 2. 37. k Lie. 11. 41. 12 K. 8 . 14. Yk; 2 .. 15, rn. 1 I e. 3 . 17. l I l l\rt. 21. 32. Lk . 'i . 20. I I in Lie 10. S. 11 'Oh wv, M-nnohn.h nyingko. n C. 23. 1. Lv. 19. 11. 11 '9!~ WO, ny1oh-peh kyiiih. I o Mt. 3 . 11. l~!ttk8 Sd. 1. 5: 13 . 26: 19. 4. lpY. 44 . 3 • Ir. 2. !8. i Sd. 2. 4: 11. I 15, 16. 11 Mt. 3. 12. l .g !\ft. 13. 30. i: I I • 1 . ... 1 1 Vhwu, 1.foh-ing I ... t Mt. 14. 3. -Mk. 6 . 17. r LU-KY-06. yi-kying fong he ju lrnngyiang-yiang so tso:..ko-go oh cleo: vmn-pah i feh kyih hao z, be Iah'en tsah-vah; lm-ts go ji.i, pih-ino tsoh:zo gyi ziu yi ko-ts'eo ihcliao tiu-leh ho-li." yjang , ziu-z, kw::en Iah-'en 1 Cong-nying ziu rneng ]m lao-kmn-li. Iah-'en, wO, "Ka-ni ah-lahj 21 PAH-SING long-tsong ziuka~ clza tso-fah ? " 11 Gyj ,ye.:. ko si li, Yire-su 1t si-li teh gyi-lLLh wo, "Yiuk liangyia zin-ko tso tao-kao, t'in gyin i-zong go, hao feng ih-ziu k'm-k're; 2 2 Sing-Ling gyin peh m teh-go; yiu yin-c'ih siang-mao ziang I ky'tioh-zih go, yia kre z-ka beh-ke h lro, ling-djoh Gyi: t,so." pingts'ia dzong t'in yiuv I 12 Yia.l yin siu-zin-liang sing-iug, wo, "Ng z Ngo I nying lm iao ziu si-li, ts'ing-re-go10 Ng-ts, Ngo I teng gyi wo, "Sin-sang, ahting?' hwun-hyi-go;" lah kiB dza tso-fah?" 13 Iah2:vyire-su c'ih-dao, nym'en teng gyi-lah wu, "Ngah-kyi iah-lru sam-jihz shU.: I ngam zin-liang feh k'o do." yUong shi.i. teng ng-lah 'ang iah ng-ts; Jillo-iah z 1\10-da si-li: dmn-z yiu Ih-we I di-M n.c;-ts; .Mo-da-cl i'i.lo neng-ken do-ji.i. ngo go lro-1 z Si-me n,q-ts; Si-rne z Iah gyi; ziu-z ~a Gy~ 'a-ta,. ngo seh ng-ts; J_ah-seh z Yiu-~a ym feh siang p c; Gy1 we n_q-ts; 27 Yiu-da z Iah-i:ioyi.i.ong Sing-LingP teng ho, no ng-ts; Ja.,h-ilo-no z Li'ang . si-li peh ng-1ah. . 17 sah np-ts; L-i-sah z So-lo Gyir siu-li clo-lch feng-kyi, po-pah n,q-ts; Bo-lO-J.JO-pah we yiang ken-zing Gyi saz Sah-lah-t'ih ng-ts; Scihcl~iang-li:go m~h: rnn:h.1' sin, lah~t'i!i z N yi-li ?ig-ts; 2s tsmg Gy1-go ts ong-h; rnahl(yi-li z l\'.Iah-ky1 ng-~s; nyiren, yUong feh u go ho I Jliah-1.:y i z 1.To-ti ng-ts; Uo siao-cliao." 18 Iah-'en yi . ti z Ko-song ng-ts; Ko1 yUong hyU.-to bih-:yiang I song Z Yi-mo-dong ng-i8; 1 ky'i.'m-!1wu . shih-wu, cl~iin Yi-mo-don~ z R-go.ng-ts II hao srng-s1h peh pah-smg "'"9 R z Iah-s1 ng-ts; Iah-si t'ing. z Yi-lih-sah ng-ts; Yi-l-ih-1 19 Hyi-liht vren-wong, we-sah z !ah-ling n.g-ts;, I ah-1 . leh gyi hyiio . ng-di Fi-lih-go I l-i.ng z 1Wo-t'ah ng-ts; .Mo . ts'i-ts Hyi-lo-ti, teng gyi t'ah z Li-vi ng-ts; 30 Li-vi III. 30. Cil 'eo ~6. n Mt. 3. 13, Mk. 1. 0. I'e. 1. 32. V :Mt. 3.17: 17. 6. l'rlk. 9. 7. Lk. 9. 35. 2P.l.17, w Kl. 1. 13, y Y. 42. 1. I I , ).,, z K'en l\Is. i . ' 3, 35, 39, 43, 47. a Mt. 13. 55. I'e. (l 42. I ,, t l

PAGE 91

III. 31. Cii-'eo 26. l I b Sk. 12. 12. o 2 s. 5. 14. 1 L. 3. 5. d Lt. 4. 18-22. 1 L. 2. 10-15. • TI. 11. 24, 26. f K'en Ts. 11. 12. g Ts. 11.10. h Ts. 6. 6-82. iTs. _fi. I, 2. , 1i Lk. 4 .. 14: b lilt. ,. 1. ,Mk. 1. 12. iLk. 2. 2f. LU-KYU6. IV. 14. z Si-min ng-ts; Si-min ling Gyi tao kw'on.g-iro: 2 s-1 Cii~~28' z _ Yiu-da ng-ts; Yiu-da z ji}1 nyih kong-fu, be.rno-kw~ Iah-seh ng-ts: Iah-seh z so s-s. Keh-smgc ny1h-ts Gy1 ! c a. 34. 2e. I h , . J 7 'h . ' 1 l ' } -'} \ 1 W, HI. 8 ' a. -;11-c.1; n[!-ts; cn-n_en 1 -tm_ 1e 11 ~y iio 1; ny1_ 1-ts 1 Y 1-h-iio-kyrng ng-ts; 31 Yi1 mun-de, eo-deo clu-ky1-de. ! li-uo-l~y~ng A Z Mi-li-iio ng-S .~Io-kw: teng_ Gyi WO, "Ng t8; Mi-Ii-uo z Mre-nen ngziah-z Jrng-mmg-go Ng-ts, ts; Mre-nen z 1\1:o-dah-t'a hao feng-fu keh-kw'e zah-1 ny-ts; JYio-dcih-t'a z N min-zin, long-I Ta-lah z No-ngoh ng-ts; tsong hao kwe peh Ng." 1 35 No-ngoh z Sah-loh ng-ts; a Yire-su we-teh gyi, ,yo, Sah-loh z Lah-keo ng-ts; "11Sah-dmn, tseo-ko: ing-we II Zi1t-zmol h . , T k kwe ming-z. Lcih-lceo z Fah-e ng-ts; yin s1a-tih, ' ong-reu pa 17 sm. o. 13: I Fah-leh z Hyi-pah ng-ts; Ci.i ng-go Jing-ming, doht08 _2t 3 • Hyi-pah z Sah-lah ng-ts; doh voh-z Gyi."' 1 36 Sah-lahf .. z Kre-nen ng-ts; 0 IVIo-lcweh ling Gyi tao h Mt." 5. 1 I{cc-nen z lJ,').fah-sah ng-ts; Yire-lu-sah-leng, peh Gyi i Uo-fa.h-sahY z Siu-go ng-ts; lih Ire sing-din-go oh-ting, Sinh z No-iio ng-ts; No-ilo teng Gyi WO, "Ng ziah-z z Lah-mah ng-ts; 37 LahJ'ing-ming-go Ng-ts, hao rm.ah z Mo-t'u-sah-lah np-ts; dzong ts' -di t'iao-loh-ky'i: Jj.J 6-t'ii-sah-lah z Yi-noh n,q-1o ing-we yiu sia-tih, 'Gyii rn. 01.n. ts;.' ri:nol_i _z !Uo-lih ng-ts; we feng-fu G:ri-go t'in.s pao.1 } uo-lih z Mo-leh-hh nq-ts; wu ng;. 11 gy1-lah srn 'Ve Ire Mo-leh-lih z Kre-nen ng-tong ng, sren-leh ng-60 ts; 38 Kcc-1ien z Yi-no-z n,r;kyiah bang-djoh zah-deo.'" i ts; Yi-n.
PAGE 92

r-------1 IV. 15. r Oil~27, j n Sd. 10. 37, I I I I o Mt. 2. 23: !13. 54. lMk. 0. I. IP Sd. 13. 14: i 17. 2 i r LU.-KYUO. IV. 35. i 'IT''" r 1 l ,. G. I 1 . k" -"l l' t I Cil -'eoZ7 ; I iJUO-1.:. 1n cy1: y1-go c1, nymgu ie1 {eng s11! _ . _ , ming-sing yiang-k'::e s-fong. ziu. 25 Ngo jih-we wo I I 15 Lre gyi-lah we-dong-Ii hyiang ng-lah dao, Yi-li-U.6Y 111 w.11 o: k~?-hytiing; cong-nying tu z_-'eo, fin 'cn-~ _eh ~am 1~yin i~1~.\ 1" I ts 11?-g-t~ren Gyi. " lm~ lon-k? ytilh, dJii~-d1 do J . 16 Gy1 tseo tao No-sah~ hwong-nyrn, keh zeo Ire 1 I~h , : ziu. -z _Gyi >:_iang-do .go , Yi-seh-lih ;1-i-fong 1iu l~yti-, ~ d1-fong: tsiao~dJong, en-s1h"' to kwu-song nyu-nymg: / nyihP tseo-tsing we-dong-Ii; 26 dren-z Jing-niing feh t.s' a J ziu ~ih-~y'i, iao . doh ~hi.i.. Yi:li-i.10. t:o gyi-lah . ih-9o I 17 Ym sm-cii Y1-s::e-Uo-go nymg d1-fong; t::en-ts1h ts a shti kao-fu Gyi. Shu t'::engyi tao Si-teng, Sah-lehk'm, ziu fi:en-tao keh di-fong da dzing-li, ih-go kwu ziu-z yin sia-tih wo, is" Cu-song nyU-nying di-fong ky'i. ?' Y. 42• 7: 61. go'' Ling Z Ire ng:o sing-27 Wa-yin sin-ctiz Yi-Ii-so Z 2 w. 6. H. ~t~u. 5. zong: ing-we Gyi fu yin p e h z-'eo, Yi-seh-Iih di-fong yiu 1 ngo ky'i qjiin foh-ing peh hyti-to nying sang da-rno gyiiong-nying; ts'a ngo ky'i fong: m-yiu ih-go i k e ni. song-sing-go nying, djun zing; tsih'"yiu ih-go Jtili sih-fong poh lo-ky'i go, i.i.o nying Nre-mren i ken ming-liang peh hah-ngam zing." go; sih-fong yiu song-'re go 28 We-dong-Ii nying t'ing nying peh gyi-Iah ky'i; meng keh-go shih-wo, tu 'o10 :, Ts'i:i. 'eo nh-kong keh-go pi-fong, wo, ! No-sah-leh Yi[e-su, ah-lah 1ah z -ctc. I 'I-sang ky'i i zi:' ah-fa . h ' teng Ng yiu soh-go siangt'ing-meng Ng l::e Ky1io-pn.hken? Ng lre dji.i.-mih ah"lah I J 1i Mt. 4. 18; nongtt v:::en-pah t.so-go z-ken, ma ? N goe hyia.cJ-toh Ng z I e Li,. 4 . .i1. j !.\1i\3 . 54 Im ~i"gov peng-di yia hao 1 .i~: zit_L-z t.Ting-.}ni11. ~ ke;h-we j 1;\,tk.B.l. tso. . I Smg-Jtinf go: 3> Y1m-sn ,.r_s.10.w , :24 Yicc-su yi wo, "Ngo : t.sah-vah gyi, w6, "Feh k\, I tt f: it: tsing wo hyiang ng-lah dao, ! hyiang; dzong __ .rr_ v1 _ -,rro sing-! II w Mt. 13. 5-'i. \ " bJ '-' 1 . !;~r 4~'. _ _ _ !i~~ii-nying10_1_~i-~o _____ , 88

PAGE 93

I .J rv . . 86. Cii 'eo 27, ,g Mt. 8. 14. 111k. 1. 29, 30. I h Mt. 8. 16. IMk. 1. 82. I i Mt. 1. S!: 3. 11. j Mk. 1. 25, :u. Lk . 4. 84, 35. -~ l\lk. 1. 35. l ?ilk. la 80. LU-KYUO. y~ . 12. gyi 1m cong-nying min-zin I 5 11 en 'eo 27 t.ih-tao, ziu c'ih-ky'i; gyi Lk' " nying (D,0-;-Vll ziu song. 36 y1ual hyi.iy-t.? ny1d~~A tu. \~1~~\.1t 2 Cong-nying tu kying-hyire, a-ong 1re-su 1-1ong I clo-ko kong-lm-kong-ky'i WO, iao"t'ing Jing-ming:-go ciao-f " Keh-z soh".go dao-li I Gyi Ii, Yire-su lih-lre Keh-nyi-1 yi.1ong gyiin-ping teng nengsah-leh wu-pin: 2 k'en-kyin ken feng-fu feh kyj _ h-zing liang-tsah jiin Ire wu-pin I go kyti, kyu . ziu c'ih he." p'ao-kren; k'o-ng-go nying I :li Gyigo ming-sing ziu zong jiin ky'i-do, 1:B-kren 1 yiang-k're s-fong. . gyiang mong. 8 Yiu ih-tsah I 38 Yice-su ky'i-sii:.ig, dzong I jUn z Si-meng-go: Yim-su II , _r~e-dong . tseo-rlih, tseo-tsingu j t . 'iao-loh _ , ts'ing gyi ts'ang Si-meng oh-li. Si-:::.aeng-go \ k're tin; ziu zo-loh, dzong , dziang-m nyiah-dzih fa.h-leh jtin-Ii ka kao-hytiing cong". j djong gyi-lah we-leh gyi lm I nying. I gyiu Yim-su. 39 Yiw-su. lih 4 Yiw-sn kong-hao, ziu 1 lm. gyi ~ing-pin, t~ah-v~h teng _Si-n~eng "Ts'afg 1 ny:;.ah-dz1h bmg: bing zm tao smg-srng d1-fong ky 1: ,I t,'e _-d_ e; keh-go nyu,-nying 1 'o-lo.h_ ng-lah-go mong1 ) hao b re. 21. a. Iih-k'eh ky'i-lre, kong-ing I J/o ng." 5 Si-meng we-teh gyilah. Gyi wo, "Sin-sang, ah-lah I 4 0 N yih-deoh Ioh-sren ztsing yia lao-loh, m-teh k'o1 'eo, vmm-pah yiu bing-nying djoh: nren-kmn i Ng shih~ foh-,leng sang soh-,go bing; WO_ ngo 'o-loh mong." 6 Gyi-1 tu ta tao Yi~-su _ min-z _ in la . h 'o _ -Ioh lah-tsing hyu-to _ lrn: .Yire-su ko-tang-ko ! ng, mong iao p'o-k're. 7 Ziu en siu i gyi-la,h hao. '1 I yjao-yiao siu, eo bih-t_sah I Wa-yiu kyu.' dzong hyU-to jtin-li-go p'ing.:]10'-kyi Ire nyjng sing-zong c'ih-lm, eo-11 pong-dzu. Gyi-lah zju l;B; ky'i .. lre wo, "Ng z ,TingIiang-tsah jtin n_q tu tsong ming-go Ng-ts, Kyi-toh." mun, iao dzing-loh de. 8 Si Yic;e-su) tsah-vah gyi-lah, meng Pe-teh ih k'en-kyip, feh hyil k're k'eo; ing-we ziu ~oh-tao . Yia:--su kyjah-lcyu hyiao-teh Gyi Z Kyi'o, W(Ji "Cii, li-k'af ngo; ngo c 2 s. 6. 9. toh. . _ z-go ze-nying.'' Ofog-:-we 1w17• 1 ~ 42 Tao-lehk t'in-:liang, YimSi-meng teng gyi lo~g-tsong su, tseo-c'ih tao kw'ong-ire . de-ho, we-Ieh so k'o-djoh-go kli : cong-nying ky'i zing ng, tu kying-hyire: 10 Si~ Gyi, tseo tao Gyi di-fong, 1 pi-t'a-go ng-ts Ytio-:koh Iah-: iao Iiu-djti Gyi, feh iao Gyi ~en, z tong Si~mong p1ing., bih-k're gyi.clah ky'i. 43 Yimho-kyi-go, yia z-ka, Yire. su teng gyi-Iah '"O, "Ngo su teng Si-meng wo, "Feh Ire bih-go clzing-li yia tong-i ytiong p'o: dzong~kying-yi-kro dji.in Jing-koh-go foh~ 'eod ng we ky'i k'o nying." d Mt. t. rn. ing: ing-we Ngo z we-leh 11 Gyi-lah jtin ts'ang tao Mir. 1. 17• keh ts'a-lre-go." 44 Ziul Ire ngen, yiang-yiange ky'i-cliao, Kyuo-li-li cong we-dong-Ii keng-dzong Yim-su. djun dao-li. 12 Yrnf ih-tsao Yim.:.su he ih-go dzing-li, yiu ih-go 89 e 1\It. 4 . . 20: 19. 27. Mk. I. 18: rn. 28. Ur. 1~. HJ. .f Mt. 8. 2. lllk. l. 40.

PAGE 94

I en eo 27. gMt. 8. f. I. Lv. 13. 2: 14. 2. i Lv. 14. 4, 10, 21, 22. l_j Mt. 4. 25. Mk. 3. 7. l'f. o. 2. I k Mt. 14. t3. Mk. o. 4rl. l )It. 9. 2. ?Ilk. 2. 8, Sd. 9. :l3, rn Mt. O. 3, Mk, ~. e, 7 n S. 32. i5. Y. 43. 25. LU-KYUO. v. 33. r , . . . -d I 1. . I . ~~~---,-ci\ eo ~1. -1 I ; nymg _ weEg-smg . sang_ a! eng, zrn we-te 1 gyHai1, wo, -1 rrio-fo-ng; ih k'en-k.yin YireI "Ng-lah dza-we sing-Ii nyiI su, ziu hoh-tao, gyiu Gyi, , Ieng? 23 VYa-z wo, Ng-go w~. "Ci.i, Ng ziah k'eng-go, J ze so-diao: wa-z wo, Ky'it ~eng:-h~o i _ngo .~cn-.zing." j Ire tseo; 'ah-Ii ih yjang l 13 Yic.e-s1J. s~r:g-c 1h siu, en I ytiong-y1? 24 N ren-kren sgyi, wo, "Ngo k'eng-go; ng teh ng-lah hyiao-teh Nying-~ hao ken-zing." Da-mo'.:.fong go Ng-ts he shti-kren-zong lih-k'eh t'cng-diao. 14 Yireyin so-ze-go gyUn-ping_. (ziu suJ feng-fu gyi feh k'o ~o teng fong-t'ren nying wo,) h):iang,?yin~--ko_ dao:, "t~-n-1 N_ go W() hyi~ng. rig dao, __ ky'i hnh ky peh ts1-s k cp 1hhe, do-leh p u-pren, kyu oh-k'en; tsiaoi Mo-si-go forigIi." 25 Gyi lih-k'ch Ire gyi fu, we-Ieh ng ken-zing hyin lah min-zin ky'i-lre, do-leh li-veh, teng gyi-lah tso te-kw'eng-go tong-si, kyti ohtsing." li, ts 'ing tsren Jing.: rning. 15 Yiffi-su-go ming-sing 26 Cong-nying tu kying-hyire yi.i.-ko yiang-k're: yit~i hytiyia ts'ing-tsren Jing-ming; to nyingjU-jih iao t'ing, yi ping-ts'ia 'o-jtin p'o-gyi.i., wo, iao Gyi i gyi-lah-go bing. "Kyih-mih ah-lah yrn hyi10 Yire-snk peh>-cljong bi-ko, gyi z-ken k'en-kyin-ko de." lm kw'ong-ire tso tao-kao. 27 KEH-SING0 z"."ken 'eo-deo o Mt. 9. 9. 7 u-: • , h k ?ilk. 2. 13, U . 1 Yiu ih-nyih Gyi lre-kre.n :1. iw-su tseo-c i y'i; yiu ihlrno-hytiing; yin Fah-li-sre go siu-zin-liang nying kyiaonying teng kyiao-fah-s zoleh Li-vi zo Ire zin-liang kren, ziu-z dzong _Kytio-li-li vong; Yice-su, k'en-k'eri gyi, koh hyiang-ta'eng, dzong ziu te.ng gyi wo, "Keng-1 Yiu-t'a teng Yire-lu-sah-leng dzong Ngo." 28 Gyi ziu Ire-go: yiu Cu-go n_ eng-ken yiang-yiang ky'i-diao, ky'i . i-ha.o gyi-lah. 18 Yiu' nying sing, keng-dzong Yire-su. I p\1.-pren zong dre jh-go fong-29 Li-viP lre zi oh-li bren P Mt. o 10. , • Mk. 2. 15. t\en l::e, tang-sc>n dre-tsingih-zih do-ts re, ts'mg Yire-su: ky'i fong Ire Yire-su min.: yiur hyi.i-to siu-zin-liang ,Lk.1s.1. zin. rn We-leh nying to, nying teng bih-nying do:-ko dm-tsing go lu zing fehzo-zih. 30 Gyi-]ah-go cloh-djoh; ziu tseo-zong oh-teng, shti-nying teng Fah-li-sre ngo-p'in hyicw-k'w-ts, lin nying mao-i.i.n Yire-su mengnying lin p'u-pa-m tiao-loh du wo, "Ng-lah dza-we cong-nyiung, Ire Yire-su i11inteng siu-zin-liang nying ;::e-~in. 20 Yice-su, k'en-kyin. nying d6-ku ky\ioh, do-k,j gyi-lah-go siang-sing, teng l hah ni?" 31 Yire-su we-tel~ fcmo---t'am WO, ".Ng nying, ng-gyi-lah, WO, "ICong-gying',os 8 Mt. 9. 12. o .Mk. 2. 17. go ze so-diao de." 21 Doh-nying feh iao _ i-sang, yinLk. 19. 10. shii-nyingm teng Fah-li-sre bing-go nyin-g iao-go' -32 nying zi u nyi-leng wo, "Keh N got Ire, feh-z eo tsing-dzih j t1 D. 1. 1.s. k6ng sih-doh-go shih-wo go nying, z eo ze-nying wez j ii? Ziahn feh-z doh-doh sing-ci.i.n-i." ih-we Jing-ming, ji.i. neng-33 Gyi-lah teng Yire-su wo, kco s_o-diao ze ni ?" 22 Yire-"Iah-'en-gon meng-du peh .. u Mt. g, H. ll l . h . I 1 d' k Mk. j. rn. su 1yrno-te gy1a 1 ny1-Jong ymg-z1 1, tso tao-kao, , I ----------------------I 90

PAGE 95

V. 34. LU-KYlTO. Ctl 'eo 27. ,1 . , . . C\i "co ~s. I Fah-li-sm nying-g'o rnieng-cltt rng-kre. ky tioh-go, ts1h-pue. c,~-i I • 1 N . d t • 1 1 ! •• 1 " r. }r • -f C I.\ '!-1. !). ' ym zGt; ..... g-go. 1T1.eng-u s1-s 1ao <:y uo 1. .., _ 1w-sii i i j ky\toh, hah; keh z dza-go?" yi teng gyi-lah w6, "N ying1 l I 3,, Yim-su _ t_ en_ g gyi_-lah -_,wo, gof N g-ts yin z en-sih-nyih!.r Il_lt;., 1~ s. I C.. ,, I Mk. -8. I i ' 0 hao-ny1h go nymg-kah, go u. I \ '1 s.in00_ -long ,_va ten g. _ gyi"'.lah_ 6 YiY z ih-o-o_ en-sih-nyih !!I Mt. 12. !J, 10. J . -b. " 'i .\lk. :l .. L. -do-ko Ire-tong, men-dao lrno Yrn~-su tseo-tsrng we-dong I K'en Lk. L; I eo gyi-lah kying-zih ma? lm_o-hyU.ing: yiu ih-go Hying j' ~~=. t1t-_ I 35 Dam-z nyih-ts h:e-gyi, singlre-kren, gyi. jing-tsah siu ! long we li"'.k're gyi-la.h ky'i, fong-cle: 7 Doh-shti. -nying I I keh-tsao we kying-zih." t~ng Fel~-li-sre _nying en-e~ I 3u Yi kong ih-go pi-fong ken Gy1 en-s1h-ny1h wo 1 , : 1~\.1\}\t .peh gyi-lah t'ing: "M-yiuv bing fol_. ; iao zing 1eo"'._dpng_, 1 ' nying c'o ih-kw'e sing i-hao kao Gyi zong. 8 Yire~ zong, ky'i pu gyiu i-zong; su hyiao-teh gyi-lah sing-1 k'ong-p'o sing-go c'o-k'm siang, teng fong-siu go uying gyiu-go, ping-ts'ia pu -tih wo, "l(y'i-lre, lih Ire congkeh-kw'e sing-go teuggyiu-nyiang." Gyi ziu Iih-ky'i go feh siang-'eh: :17 Yia mhe. 9 Yiro-su teng gyi-lah yiu nying yUong gyiu bi-dre wo, "Ngo iao meng ng-lah ts~. sing t.s~u; k_'ong-p\? sir~g I ~h-yiang: ~n-sih-n,Yih 'a~1gtsm pao-k re b1-dm, tsiu yia Ji.in tsoh-oh; kym nnng tao-cliao, bi-d:.e yia wre-diao. song rning; 'ah-Ji z k'o-yi 38 Tsong z yUong sing bi-dre go?" 10 Ziu don-ky'Un k'en-1 tsi si1~g tsiu; liang-:yiang. tu k'en gyi-lah . cong:nying, pao-clJUn-de. 39 M-yrn nymg teng keh-go nymg wu, "Ng-1 -la.o ts-i1i ky'tioh-ko, ziu iao go siu sing-c'ih-h:e." Gyi ziu I kf,uoh sing tsiu: i~ff-we sing-?'ih-lm.: siuh z_iu ~jtin-h 1 w. 13: o. 1 gy1 wo, 'Z lao-go hao. yti, zrnng b1h-tsah 1h-yrnng. I l I ll Gyi-lah 'o-ji.i.n fah-gwong; j I L~l 6 dO-ko . siang-liang dza hao I bam Y 1re-su. VU-KAO-l'SIH di-nyi nyih 'eo-deo di-ih-go 12 K:BH-GO z-'eo Yice-sui i Mt. 14. 2s. I a sm. 2s. 25. en-sih-'-nyih, Yire-sua tseo-ko tseo-c'ih tao s::.en-li ky'i taoI 1 rit 1~ is. mah-din-Ii; meng-du tsah-kao: djli.n yia tao-kao Jing-[ leh mah-be, Hit1-li t.s'o-ts'o, I ming. 13 'l'ao-leh t'in-liang, / ky'iioh. 2 Yiu kyi-go FahI Gyii eo Gyi-go rneng-clu lre; .i Mt. 10.1. I .. . . . I l .... l ' . 1 I . I !Ilk. 3. 18. 1H3te nymg teng gy1a1 ,yo, c,~ong f?.YI~_a1 c?ng-ny,1i1ng ; : .; N g-lah dza-we tso en--sil1t rno-shun .11h-nyi-go, ts mg-I b c. 2o. 1o: 1 nyihb so feh ing-kre tso go z-hwu gyi-lah z s-du: H Z'iu: i-23 12: 31. 15: J ken?" 3 Yire-su we-teh gyiz Si-meng, ('J 'icc-siik yi c'li i kl'e.1. 42. !: 35. 2. D . . -. p t I ) I I c 1 s. 21. o. 1 lah, wo, " _a-b1h•: te~g p"YI gy~-m1~g-z . e--e 1, t~ng . 1 . dong-de nymg clu-kyi zco, gy1 ~yuo.?~-d1 En-t.eh-hh; i I sO tso-oo z-ken, 1w-lah nren-wa-yvn -Y uo-koh teng Iahi dao m-teh cloh-ko ~1a? 4 ziu-'en, Fi-lih teng Po-to-lo-r~?m, z, tseo-tsing Jing-ming-go 15 Mo-t'a teng To-mo, Uo-: oh-li, do pa-kmn.;.gd1 ping zi Ie]1-fi.-go ng-t:'3 Yuo-koh, teng ky'Uoh, yi feng peh dongS1-rneng kyrno-leh Ze-lo-t1, \ ! denying;lrnh-go pingz feh i rn Yi.io-koh-gol hyuong-di j!Y:!.!. ,j I I -------

PAGE 96

\'I. 17. I m Mt. 4. 25. :ltk. 3. 7. I In l\H. 14. f:O. Lk. S. 46. 11 o ~le 5. 30. p :!\It. 5. 3: 11. 6. Yk. 2. 5. 1;.y_ 65.1: '65. 13. Mt. 5. 6. 11 Y. 61. 3. Mt. 6. i. ,t Mt. 5. 11. 1 P. 2. 19: 3. 14: 4. 14. 1t I'e. 16. 2. V lilt. 5. 12. Srl. G. 41. Kl. I. 24. Yk. I. 2. w Sd. '7. 61. yCu. 0.1. Yk. ii. I. z Lk. B. 21. a :.\It. Cl. 2,6, 16. Lk.16 25. u Y. 65. 13. LU'-KY1J6. VI. 35. I -u d -. 1_. "' 1 1 I N 1 1 . d f: I :I en 'eo 28 • . ou-a, wa-ym i.yiio-ia 1-go ".r ga1c ymzm a1Y . d . d. 1r . . . I • C Ty. a. 13. rna, zrn-z ma-. iao ice-siao go ym o-se; mg-we Yk. 4. m sn go. tsiang--lre we pe-shong di-I 11 Yiw-su teng gyi-lah dok'oh. ko tseo-loh smn, lih ]re bing26 " Cong-nyinrA tu ts'inbO'-d I'e. 15 19 I 5 I l'e. 4. 5 . . di-Ii: yiu ih -do de meng-du, tsren ng-lah z-'eo, ng-lah yiu ! wa-yiu'n hyi.i-to pah-sing, z 'o-se: ing-we gyi-lah tsu-1 dzong 'en Yiu-t'a teng Yire_tsong dre ko sin-cti-nying 1 lu-sah-leng, dzong T'e-lo Siyia-z-ka. I teng hre-pin ka lre, iao t'ing 21 f' Ngo wo hyiang ngGyi, yi iao Gy,i i gyi-lah-go lah t'ing go nying dao, bing; 18 wa-yiu feh kyihytionge re-sih dziu-dih; haoe c. 23. 4. . l " ] d l I Ty. 25. 21. zmg-go cyii so mo-nren go 1ao re u-su ng-a. 1 go cti-Mt. 6, 44. nying: gyi-lah ziu teh-djoh kwr1:; 28 tsiu-mtV ng-lah t~-~2~to. djun-yli.. 19 Cong-nying iao go, yi.iong coh--foh gyi; ,ve-111 re 4. 12. moh-mohn Gyi, ing-wc yiuc; ky\i.oh ng-lahY go, yliong ia~\ 2Ji. 34 neng-ken dzong Gyi singwe--leh gyi tao-kao. 29 Ziahh I h Mt. 5. 30 zong c'ih-lre, i-hao cong-yiu nying tang :ng-go ponying. cong, keh-pin po-cOng yia 20 Yim-su ngren-tsing
PAGE 97

lv1. 36. cu 'eo 28. r ~It. 6. 48. s Mt. 'i. 1. I.m, 2. 1. 1 K. 4. 6. t Ty. 19. 17. u Mt. 7. 2, Mk. 4. 24. Yk. 2. 13. V Mt. 15. 14, w .Mt. 10. 24. I'e. 13. 16: 16. 20. y Mt. 'l, 3. I T i\ z m. 7.17. 1 a Mt. 7. 16: 12. 33. LU-KY-00. z vong-eng hyiiong-oh go hyiao-teh gyi: ts'-bang-li, nying, yia we li~ng-jiin dre nying-ko feh siu vu-lnvo gyi. 36 Ng.;.Iahr kre yin dz-ko; yia-ts'ao-li, nying-ko pe, tsing~ziang ng-Iah-go yia feh tsah ts-bu-dao. 46 T'in-Vu yin dz-pe Im. 3 7 FehHao-nying,b dzong gyi singk'os p'i-bing nying-ko, nyingli dzeng-tih .go hao, fah-c'ih !co ziu feh-we p'i-bing nghao Ire; oh-nying, dzong Iah; feh-k'o ding nying-ko gyi sing-li dzeng-tih go oh, ze, nying-lco ziu feh-we ding fah-c'ih oh Ire: ing-wec gyi ng-lah ze. Ng-lah nyiink'eo-li so 'kong go, z dzong Iiang nying-ko nying-lco ziu sing-Ii kah-c'ih-lre-go. we nyiin-liang ng-Iah: 38 ng46 "Ng-Iahd dza-we ts'ing laht peh nying-ko, nyinghwu Ngo, Cti, Cti, feh tseng lco ziu we peh ng-Iah; ziu-z ic Ngo-go shih-wo tso? 41 teo-dong liang-tsoh, ngah-V ren-pahf tao Ngo di-fong ko-ts, ky'ing kyih-jih-ts, yi Ire, .t'ing-meng Ngo-go shihling-tsing-kah-c'ih, nyingwo, i-Ieh gyi ky'i tso go, ko we tao Ire ng-Iah-go i-gyi k'o-pi soh.,.go nying, N g6 zong teo-Ii. Ing-weit ng-1 wo hyiang ng-lah dao. 4s lah liang peh nying-lco dza. Gyi z ziang ih-go nying go, liaD.g peh ng-lah yia we ky'i-oh, gyi.iih-Ieh sing-sing, dza-go." ziang-kyiah fong-lre bun-39 Yi ko:qg ih-gc pi-fong I zah-zong: clo-shi.i fah-tsoh, peh gyi-lah t'ing, wo, "Hah-shii meh-zong c'ong-cljoh tsv nren-clao neng-keo ling keh-tsing oh, yia feh nenghah-ts? 'o liang feh do-ko keo yiao-dong gyi; ing-we tih-loh den-Ii ma? 40 '6hziang-kyiah fong lru bun sang-tsiu feh ko-ji.i sin-sang: zah-zong. 49 Dren-z t'ing vren-pah tso tao cljtinbe meng foh ky'i tso go nyjng, go we ziang gyi sin-sang k'o-pi ih-go nying feh fong ka. 41 NgY dza-we k'en-c'ih ziang-kyiah, ky'i oh ]re nyi hyiiong-di ngren-tsing-Ii yin du-zong: shii meh-zong ih ih-me ts', feh ts'eng-tao zi-go c'ong-cljoh, Iih-k'eh ziu tih:. ngren-tsing yin tong-Iiang? tao: keh-tsing oh tih-tao li42 Ng dza-we hao teng 're-go." hyiiong-di wo, 'Hyuong.;. di, ng-go ngam-tsing-li keh me ts' peh ngo do-c'ih-ts;' ng-zi ngren-tsing-li go tong liang ng-zi k'en-feh-c'ih? Ko-hao-nying, sin do-c'ih ng-zi ngren-tsing-Ii-go tong Iiang; 'eo-deo ng we k'eri ming-bah hao ky'i do-c'ih hyi.i.ongdi ngIBn -tsing-ligo ts'. 43 "Ing-wez m-yiu Imo ji.i. kyih 6h-go ko-ts, m-yiu uh ji.i kyih hao-go ko-ts. 4 Me ci.in jti, k'en gyi-go ko-ts hao Lk. 7. YI1E-SU' kong peh pah sing t'ing go shih-wo long-tsong wun-de, ziu tseo tsing Kyuo-pah-nong. 2 Yiu ih-go pah-tsong-go nu-boh, z g_yi ting cong i-go, sang bing kw'a iao si. 3 1''ing-meng Yire-su-go fong-sing, ziu l''.tl1a Yiu-fa nying kyi-go tsiang-lao ky'i gyin Gyi Ire kyiu gyi-go nu-hoh. '1 Gyi-lah tseo tau 93 VII. 4~ Cii 'eci 28. b l\It. 12. 35. C l\lt, 12. 34. d ~II. i. 6. l\It. 7. 21: 25. 11. Lk. 13. 25. e Yk. 1. 22. f Mt. 7. '1.4. a Mt, 8. 6.

PAGE 98

,.. -. ---.. -----. ---1 yn .. 5. LU-KY-06. VII. 23: I I -----------,. I I I /: l: 1-:1 • 1 I j i ,:;ii 'eo 28. I y a !' 1 "h . 14 z . 1 \ Cii 'eo 28; . ue-su I-H1ng, 1yi . .1.1 -smg 1_n tseo-tao, em en re I _ .. _ I gviu Gyi, WO, "Keh-:go engII dre-go ko-ts zong. c.he-P"O I JI 'Oh wo, .J • • o kwun-zre. we s-peh keh-go nying, gyi nymg zin lih-loh. Yice-su z sia.ng-p'e go: 5 ing-we gyi wo, "'Eo-sang, N gob teng b Lk. 8. 64. re-sih ah-lah pah-sing, we-ng wo, Ky'i-lre." 16 Si-nying ~1 ~\4; dong yia Z gyi ky'i peh ahziu zo-ky'i-lre, k're k'eo kong Lm. 4 • l7. lah." 6 Yire-su ziu teng gyishih-wo. Yice-su po gyi ]ah do-ko ky'i. . nying kao-dre gyi ah_-nyiang. K'eo-k'eo teng gyi oh-li 16 Cong-nying,c tu kyingc.Mk.'l.37. ts10 yiu-'ren lu, pah-tsong hyire, ziu tsren-me JingLk. 1. 05 ts'a beng-yiu Ire kao-su Gyi ming, wo, "Ah-Iahd congd Lk. 24. 10. i wo, " Ci.i, feh ytiong Iao-1 nyiang yiu ih-we do sin-cti{::" t. if 0 • I kw'.u; Ng tseo-tsi1.1g. ngo-go I nying hying-ky'i-Ire .. :" yi wo, : so-pin Ire, ngo feh ken-tong: "Jing-minge he. k'en-kwu e Lk. I. 68. II 7 ngo-zi ts'eng yia feh hao Gyi pah-sing." 11 Yire-su tao Nf{-go,. ~i-fong Ire:,. Ng I ~eh-g? m,ing-sing y!ang-k're I tren-ts1h wo 1h-kyi.i, ngo-go .en Yrn-t a teng s-fong. yuong-nying ziu we djiin18 lAH-'EN -Gof rneng-c.lu f .m. 11. 2. yi.i. 8 Ing-we ngo yia z voh po keh-sing z-ken longbih-nying kre-kwun, yia yiu tsong kao-su Iali-'en. 19 Iah-ping voh ngo Ine-kwun: ngo 'en ziu dzong meng-du cong-1 eo ih-go ky'i, ziu ky'i, eo ih-nyiang .eo liang-go .nying, go l::e, ziu l::e ;-eo ng9 nu-boh ts'a gyi ky'i -kyin Yire-su, I ky'i tso ih-yiang z-ken, gyi wo, "Keh-we tong-km Ire go ziu ky'i tso." 0 Yim-su t'ing-z Ng feh, wa-z ah-Iah tsre meng keh-sing shih-wo, hyi-siang-vong bih-nying ni?" gyi keh-go nying; ziu nyin2 Keh liwng-_qo nying ctin, teng keng-dzong go tseo tao Yi::e-su di-fong, wo, cong-nying wo, "Ngo wo "'Ang-si-!i-go Iah-'en. ts'a hyiang ng-lah dao, Ka do ah-lah he; gyi wo, 'Keh-we siang-sing, zin-z Ire Yi-sehtong-kre Ire go z Ng feh, lih pah-sin,q cong-nyiang wa-z ah-lah tsresiang-vong Ngo m-yiu p'ong-kyin-ko." bih-nying ni? "' 21 K'eo-k'eo 10 Ts'a-lre-go nying. kyti tao keh-~.-;.. z-'.eo Yire-su i-hao I oh-Ii, k'e~-ky~n sa~g-b.ing-go ~.1yU-to yi~ bing:-.t'.onfs, tsing-, nu-boh y1-kymg qJi.in-yti de. eo, teng feh ky1h-zmg kyi.i. 11 Di-nyi nyi~, .Yice-su vu-tih go nying, yi s-peh I 1 tseo tao ih-go dzing-Ii, kyiao. hyi.i-to hah-ts we k'en-kyin; leh No-ing; yiu hao:-kyi22 ziu!I we:-teh gyi-Iah, WO, ! [J . .\It. 11. 4. go. nieng-du, teng hyti-tc "Ng-lah so k'en-kyin so I nying, do--ko tseo. 12 Kw'a t'ing-rneng-go z-ken, hao tao clzing:-meng, yiu ih-go ky'i t'ong-cU Iah-'en: . ziull si-11ying dre-c'ih'-lre; gyi ah-z, hah-tsh k'cn-kyin, kwah Y. ss. 5. nyiang tsih 1:;ang keh ih-go kyiah tseo lu, da.,.mo-fong ng-t,si; ping-ts'ia gyi z kwuken-zing, long-bang t'ingsong nyli-nying: yiu hyi.i.meng, si-nying weh-ci.in-he, to dzing-li go pah-sing teng gytiong-nyiilg yini foh-ing i Lk us: gyi do-ko ky'i. 13 Cu k'cn-qji.in peh gyi. 23 v~en-pah kyin gyi, foh dz-pe, teng feh we-leh Ng
PAGE 99

i>,u. 24~ . . .................... LU-KYM. .-cu 'eo 28 ' 2J Iah-'eni tsa-lre-go nying / teh c'ih ngren-li.' ;3 In~-=-r Cii 'eo 2~-. ' j Mt. 11 7 kyti-ky'i, Yice-su ziu teng we 'Ang-si-li0 Iah-'en Ire, 0 m. 3. 4. ' I h C I k MI(. 1. 6. k ~. 3. 1. :\It. lL 10. l\lk. 1. 2. l l\lt. 3. 6. Lk. 3. 12. i1 Oh wii, po Jing-ming-go ts-i ky'i,diao de, z-ka zi 'ro zi. Ky'i-diao; 'oh WO, fi-diao. Im Sd. 20. 27 . n l\lt. 11. 16. ' cong-nying kong-ky i a. .i:e 1 y\ioh ping feh hah Lk. 1. 15. 'en-go z-ken, wo, tsiu; ng-Iah wo, .Gyi z kyti 1 "Ng-lc1h su-djong tseo-vu-tih go:' 34 Nying-go NgI c'ih tao Inv'ong"."ire ky'i k'en ts-lre, yi ky'tioh yi hah; ngsoh-si ? wa-z ih-keng be lah wo, 'Z t'en.,.zih t'en-fong c'ii-dong go In-ken ma 1 tsiu-go nying, siu-zin-Iiang 25 Ng-lah tseo-c'ih, tao-ti teng ze-nying-go beng-yiu.' ky'i k'en Fioh-si? wa-z ih-go 35 Dren""zP v1:en-1Jah ts'ong:P l\It. 11. rn. I c'tin wu-li i-zong go nying ming-go nying tu .,ve bin-'. ma'? Keh-sing c\in wo-li c'ih ts'ong"."ming Ire;'' : i-zong ky'Uoh tsiu ky'tioh 36 Yiur ih-g. O Fah-li-sre ?' l\lt. 2 6, G. l\lk. 14. 3. nyi.i.oh go, z deng lre wongnying ts'ing. Yire-su teng re. n. 2. kcng-lj. 26 Ka-ni, ng-Iah gyi do-ko ky\ioh. Gyi ziu, tsco-c'ih, tao-ti ky'i k'en tseo-tsing Fah-li-sm nyingsoh-si? wa-z ih-we sin-ci.igo oh-Ii, zo-zih .. 37 Dzing-li' nying rna? Ngo wo hyiang yiu ih-go nyli-nying, z-g.o 1 ng-Iah dao, Z-go; ping-ts'ia ze-nying, t.eh~ci.i Yire-:su Ire wa ko-ji.t sin-cti-nying. 27 Fah-Ii-sre nying. oh-Ii. zo-zih,. Shii-li so siatih, 'N gok ziu do-leh ih-go hyiang-yiu tang-fah Ngo-go ts'a-s lre tsi-tih-go nyi.ioh-go 'eh-ts, .Ng-go min-zin, ky'i be-bam. 38 }ih he Gy~ kyiah-'eo k'oh.; ,Ng. zin:.deo~go lu:;' ziu-z tsngren-li shi.i ling-sih Gyi:,giY tin gyi 28.Ngo ivo hyiang kyiah,. yiiong zi-go deo-fah I ng-lah dao, Nyti~nying so k'a-k'a sao; .teng gyi kyiah sang-g:o, m:-yi~:. il~-we si~-t~'!ng-ci.i,c;p~ hyian~-yiu djo , ci.i-nymg do-JU Ang-s1~JO. ~9 Tsmg Y1re-su go I Ii Iah-'en: dren-z he JingFah-li-sre. nying .k'en-kyin, koh-li ting siao g9 wa pi sing-Ji wo, "Keh-go~ Nying s Lk. 1s. 2. gyi clo." ziah-z sin-ci.i-nying, pih-ding 29 Cong pah-sing teng. siuwe hyiao-teh lre moh Gyi zin-liang nying t'ing-meng, • go z jti, z dza siang.:.mao go kyi-jtin ziul Iah-'en:-go. sinyti-nying; ing-we gyi z zeli tu ts'ing,-tsam Jing-ming nying." . .. . z kong~yi. 30 Tsih-yiu Fah40 Yire-su k're-k'eo, teng Ii-sre nying teng kyiao-fah,. keh Fah:-Ii-sre nying wo, s, kyi-ji..i.n feh ziu Iah-'en,. '' Si-meng, Ngo yiu ih-kyi.t go si-li, 11 po Jing-ming shih-wo iao teng ng kong." jao kwren-djoh gyi-1ah-go Gyi wo, "Sin-sang, ts'ing ts-i111 ky'i-diao-de. kong." 41 Yiw-s11, ziu wo, 3 1 Ci..i. yi wo, "Keh shti"Yiu ih-go tsa-ci.i, liang-go . dren go nying, Ngo po soh-nying ky'in gyi tsa; ih-go si hao pi gyi? tao-ti ziang ky'in ng-jih liang, ih-go soh-si ni? 32 K'o-pi1 siaolcy'in ng liang. 42 Gyi-lah, nying zo Ire z-min-zong dom-yiu hao wren, tsa-cu po ko eo, WO,,' Ah-1ah teng ng-Jiang-go tu so-min. Ng WO, Iah c'i.i dih-ts, ng-1ah m-Keh liang-go nying 'ah-]i teh t 'iao-vu; ah -lah teng ih-go we re-kying tsacti . ng-lah di-k1oh, ng-lah m;. to?" 43 Si-meng we-te~---~ .. .J 95

PAGE 100

I I I l I LU-KYUO. VIII. 14. Cil 'eo 28, N . 1 Cii 'eo 28. WO, " go ts'eng Z so-mm kwun,) wa-yi ll Su-sa 1no, ls. 23. 5. to go." Yire-su teng gyi teng hyi.i-to bih-'go nyiiwo, "Ng k'en-leh feh ts'o." nying; gyi-lah yliong zi,go 44 Ziu nyin -cUn dziao leh ko-kyi kong-ing Yire-su. nyUnying, teng Si-meng 4 YiL1c hyU-to nying tseo~1t1\_13/ wo, " Keh-go nyli-nying ng Ire, wa-yiu nying dzong koh I k'en-kyin feh? Ngo tseodzing-li jti-jih tao Y1i:e-SU tsing ng-go oh-li, ng yi m-1 di-long; Yice-s1i ziu kong teh sht.t peh Ngo gyiang ih-go pi-fong wo: kyiah: gyi yiu nga:m-b sht.i 5 "Yiu tsah iang-ts go ling-sih Ngo kyi.ah, y-Uong I tseo-c'ih tsah iang-ts ky'i. zi-go deo-fah k'a-k'a sao. Gyi tsah go z-'eo, yiu-sing "'5 Ng yi m-teh teng Ngo tih-loli I u pin; ziu peh nying ts'ing~cii: gyi dzong Ngo ko dah-diao, wa-yiu t'in-li tseo-tsing-lre teng Ngo gotiaolceky\i.oh-diao.6Yiu kyiah ts'ing-ct.i feh-hyih. sing tih-loh ke zah-deo zong, 46 Ng yi m-teh dot yiu djo ih ts'iu-c'ih ziu kw'u-loh, Ngo deo: gyi do hyiang-:y-iu ing-we m-teh sih-ky'i. 7 Yiuu l D. 1. 14. djo Ngo kyiah. 4 7 So-yiit sing tih-loh ts'-bang cong N go WO hyiang ng dao, Gy~ nyiang; ts' teng gyi do-ko hyt.i-to ze tu so-diao; ingts'iu-c'ih-he, tso -sah gyi. we gyi re-kying to: so-diao 8 Yiu-sing tih-loh hao nyi ky'Uih go, gyi re-kying t'u-li; ziu ts'iu-c'1h-lm, kyih ky't.iih." jih ih-pah be." Keh-sing n ~lt, !) 2. illk. ~-:>. "' l'J t. 0 3. !\111.. i. 7. 48 Gyi ziu teng ny-U-nying shih-wo kong-hao, ziu eo WO," Ng-go1 ' ze so-diao-cle.'' ih-sing, WO, "Yiu ng-to we 40 Dong-zih go nying sing-Ii t'ing-go k. 34: " } I 10 r,2. ng: hao en-en-\veng-weng ng-la 1 hyiao-teh: teng bih-~\~: 48: ky'i-de." nying, z yi.iong pi-fong; stehe gyi-lah k'en WB k'ent; 1i. ~. fehc'ih, t'ing we t'ing-feh Mt. 11. 2s, 2G i Lk. 8. . 11 IT l f • ' 13. 14. tsmg. )..e 1-go p1-1ong Z lllk. 4. 12. 17 EH-GO yi-'eo, Yire-su ka-go: Iang-ts, ziu-z Jingi~: J:: :i: tseo-ko koh dzing-li ming-go dao-li. 12 Tsah lcE Lm. 11 a. 1 l l . . , d. . . . k' . . , . 2 ){, 3. 14. rn1 1yiang-riseng, JUnre lu pm, zm-z tmg-meng /llrt.13.18. J . g l l f l . ] 1 f d l . k . l IIIk. 4. 14 . .. rn ~o 1-go ~o 1:mg1 _ c ao-1: ao-i go, mo-. we zm re, .11h-ny1 s-du do-ko ky 1, 2 wa-1 pO keh-go dao-h dzong gyi-:l1t. 21. sf'>, yiua kyi -go nyu-:nying, z lah sing-Ii cleh-leh-ky'i, dzong-zin oh-kyti vu-tih _go k'ong-po gyi-lah siang-sing sang-bing yi-kying i-hao-de, teh-kyiu. 13 Tsah Ire zah-1 b Mk. 16. U. yiu l\io-li-li.ob kyiao-leh Mahdeo zong go, ziu-z t'ing-l e. 10 25• cl~-lah,.~dzong g~_i sing-z?_ng I m~ng_ z'eo ziu I?wun-113:i I y1u ts 1h-go kyu tseo-c 1h-ts1h-zrn keh dao-h go; D"JI-i de,) 3 wa-yiu Kw'u-sah-go !ah m-yiu keng-deo cb~n-z l ts'i-ts Iah-tio-no, (keh J{ w'uI siang .. sing, s-s-go z-'eo ziu '--~--' sah z Hyi-lih ku-li go tsong! tao-t'e-c'ih. 14 Tih-loh ts'-j

PAGE 101

i VIII. 15. LU-KY0-6. !-~-~-------. VIII. 33. I Cii~~28 bang cong-nyiang go, keh I Gyi su-sing wo, "Sin-sang, I Cii 'eo 29 ziu,.z t'ing-meng, 'eo-cleo Sin-sang, ah-lah iao mih-1 I tsco lu z-'eo, be kyjng-si-go I vong-de l" Gyi ziu ky'i-lm, 1 11rt~1\J.\J.3 zeo-meng, dz::e-veh,f' teng tsah-vnh fongteng long: tu Lk. 1s. 24. kw'a-loh so tso-sah, ziu m-I sih de ziu t'a-t'a-bing-bing. 1 D. G. 9 d d . 1 • 'T h 1 I ') JT. ' . 1 h ,, ! aozmg. 0 sa re rno -0 iw-s'U, teng gy1-a wo, 1 • t' l' • • l "N I I . . 1 1 ny1u-11 go, zrn-z ym 1aoga 1-go siang-smg re 1 I hao ]ian&"-jlin-go ~ing t'ing'a_h-li_?" _Gyi-la~ yi p'o-gJ,ii. [ i mcng:, z1u _pao-s1~1 _l~eh-go y1_ hy1-g3'.1, .. d<1-ko wo, "Keh I I dao-li, nre--srng ky1h-J1h. z Jii.'? Gy1n teng-fu fong ten0c, 1 n Ip .. 26. 12. ,, Mt F 1G ""1\,f" • / . • . h . . . G . " Is. 10,. 25. / .,1,c 4.\1.0 • l'n-yrn i nymg tm teng-s U, tu we 1-Jmg T.)'l ! Lk. 11. 33. ts::en we ytiong tong-si tsao 20 Gyi-lah0 ziu s tao Kyuo-I~ Mt~ 8 28 I . '" l . f'" 1 . I d I h 1 f'" j . tk. 0 • 1 • i 1 ,: Ip. 12. 22. ~H. 10. 26. :\lk. 4. 22. Lk. 12. 2. gp, .~ 1-tsrn. ong -~ mm_a-. a c 1: ong~ z~~1-z Kyi.iu1 zongo; tsong z fong lre h-h te-mm. 2 ' Y 1:B-su zong teng-dre-zong, peh tseo-ngen, yin ih-go nying p'ong tsing-1::e-go nying k'en-kyin djoh Gyi, c'ih-sing z he liang-kwong. 17 Ing-wei mdzing-li, dziang-kyiu be kyu yiu ih-yiang s'(j go feh we vu-tih go, i-zong feh c'lin, hyin-c'ih-lm; m-yiu ih-yiang oh-li feh deng, tmn deng l:B ing-dzong go feh we lu-c'ihveng-k'o-li. 28 Ih k'en-kyin he, peh nying-kO hyiao-teh. Yire-su, ziu eo-ky'i-lre, boh13 Ka_-ni, ng-lah yiiong kwutao Gyi-go rnin-zin, do-do ~;r~/3 12: djoh
PAGE 102

VIII. 34. LU-KY0-0. VIII. 54,. I I i I I I I en 'eo 29 I r Mt.~. 34. 1 Sd.1&39, J 1 1 , ....... , •. I I I I i I I i u Mt. 0. 18. I Mk. 5. 22. I I I I i i 11 Mt. 0. 20. i Mk. [,, 25. j w Lv 16. 25. I I I en 'eo 29. .zin ts'cin-1oh s::en-ng::en, deowun, rn-ym ih-go we peh loh wu-li, tsing-sah-de. gyi djii.n-yii.; 44 tseo-tao 31 K'cn nyi-cii go nying Yfre-su 'eo-pe, rnoh-moh ih k'en-kyin kch-go z-ken, Gyi i-zong ken-den: gyi-go pcng-ky'i, t'ong-cii. dzinghyuih-leo !Jing lih-k'eh ziu Ji teng hyiang-'o nying. ::15 ts-clju. 45 Yire-su wo, "Jti Gyi-lah zin tseo-c'ih-1::e, iao rnoh Ngo?" Cong-nying tu k'en keh-ky'i z-ken: tseo foh tsiao-jing: Pe-teh teng tao Yirn-su di-fang, k'en-dong-de nying wo, "Sin-I kyin keh-go uying, ziu -z sang, z cong-nying iiong-tsi kyti dzong gyi sing-zong bang-cljoh Ng; dza-we wo, tseo-c'ih-lm go, i-zong c\in-'Jit moh N gO ?"' 46 Yi::e tih, nying ts'ing-t'ong-de, sn wo, "Z yiu nying moh zo Im Yim-su kyiah-'O: gyi-Ngo: ing-we Ngo teh-cii lah ziu p'o-gyU. 3 K'en-yiu neng-ken dzongY sing11 Mir. 5. 30. kyin go nying ziu t'ong-z<1ng c'ih-lre." 4 1 NyU-nying Lk. 6 19 ci.i gyi-lah keh kyii vu-tih hyiao-teh mun-feh-clji.i, ziu nying z dza i hao go. 37 gwah-gwah-tco tseo-1::e, boh Kyi.W-cla.-lahr s-fong congtao Gyi kyiah-'o, he cong nying tu gyiu8 Yim-su lipah-sing min-zin kao-su Gyi, I k'a~ gyi-la.h; ing-we gyi-lah I z we-leh soh-go ytin-l~wu z 'o-jtin p'o-gyti. Yimsu n:oh-rn.oh (:yi, te~g dza teh-1 ziu loh jtin kyi.i-ky'i. dJoh hh-k eh dJi.in-yU. 48 38 Dzongt gyi sing-zong Yire-su teng gyi wo, "Non, 1 yiu kyii tseo-c'ih-he keh-go ng hao fong-sing; z ng-go nying gyiu peh gyi dongsiang-sing kyiu ng de: hao de. Yim-su eo gyi ky'i, wo, en-en ,veng-,veng ky'i-cle." 39 "Ng hao kyti oh-li k/i, 49 Gyiz kong-go z-'co, yin I zMir. 5. 35. wo hyiang nying-ko dao ih-go nying dzong kwun we-1 Jing-ming teng ng so tso dong nying oh-li tseo-lre,. go dza do z-ken.!' Gyi ziu teng gyi wo, "Ng-go non i ky'i-de; 'eh-dzing-li clji.insi-de; feh iao eo Sin-sang 1 k're Yire-su tcng gyi tso dza lao-kw'u." 60 Yire-su t'ing-1 do-go z-ken. meng, ziu we-teh gyi, wo, 40 YI.tE-SU ciin-lre z'-eo, "F'eh yiiong p'o; ng tsih iao cong-nying nying-tsih Gyi: siang-sing, Ngo we kyiu ing-we tu z teng-'eo Gyi. I gyi." 41 Yin1 ' ih-go nying kyiao-51 Yice-sii tseo-tsing oh-Ii, leh Yire-lu, z kwun we-dong I dji.i-leh Pe-teh, YUokoh, go, tse?-1::e, ... boh-t~w Yi~-su-11?-h-'e~, teng_ nyiang-ts go 1 go kyiaho, gym Gy1 tao t1a-ny1ang y1-nga, feh hyu gyi oh-li ky'i: 42 ing-we bih-nying. tseo-tsing-ky'i. gyi yiu ih-gc, doh-yiang 52 Cong-nying c'ih ngren-1i I ~on, _iah-lre j~h-nyi sh~i, kw'a k:?h gyi. ,. Yire-su .w~, "Fel~ iao s1-de. Y 1re-su ky 1-go zi yuong c 1h ngren -h; gy1 'eo, cong-nying i.iong-tsi Gyi. foh-z si, z' kw'eng-joh-tih." are.11.11,18 I 43 Yiuv ih-go nyi.i-nying, 63 Gyi-lah hyiao-teh z si~de, hyiiih-leo10 bing yin jih-nyi ziu lang-siao Gyi. 64 Yirenyin de, ,ve-leh ts'ing iI su ken-c'ih cong-nying, ziu sang ko-kyi long-tsong fij nyiah gyi siu, eo ih-sing, 98

PAGE 103

[-Y-Ii-I.~5~~~~~~__;_----'--L_U~-I-CY __ l'.J_o_.~~~~~~~~~~x_ .. ~18_.~--l c ' 9;) I en 'to 20. I ,ueo~. wo, "Nyiang-ts,b ky'i-he." h-1 cong-nyiang weh-ci.in-lre-pao-de: ky't.i.oh-dziug-goj de:" s yiu-teh iuu, "Z Yiling-se siu-jih, yiu jih-nyi li-Uo c'ih-yin;" wa-yiu nying lo. ! iur3, "Z ih-we kwu-z-tsin 1s Y1un ih-tsao Yim-su!n.~rt.,1~;.1,1. . l ).1,. ::-. -' sin-cti-nymg weh-ctin-::e-s-'u tso tao-lmo, meng-cln I de." !) Hyi.-1ih m'), "fah-'en-yia, du-ko l::e-1. c . ien; l ... ice--sit, go deo ngo yi-kying ts::en, meng gyi-lah, wo, "Cong~

PAGE 104

;--IX. 19. LU-KY0-6. IX. 2G. / 1--Cii 'eo 29. Cil 'eo 1!9. : I 'l \Tt,. ]4. 2. \lk. 6. 14. Lk. 0. 7, 8. I) Mt. 16. l{). l'e. 6. (i!). r ~It. HI. 20. .~ 11ft. 1G. 21: l 7. 22. Mk. 8. 31: 9. :1: 10. 33. l,k. 18. 31: H. 7. 1. Mt. 10. :J8: l(i. 21. ;Ilk. s. 34. I.I(. 14. 27. 11 Lk. l '7. 33. 1 L'. 12. 25. n Mt. lti. 2tl. ~lk. 8. 36. 1(1 Mt. 10. 33. >lk. 8. 38. 1,k. 12. 0. D. 2. 12. :i, l\lt. w. 28. l\[k. !J. 1. z )It. 17. 1. lllk. !)_ 2. nying wo Ngo z jti?" 19 z-'eo, rnin-k'ong go siangl Gyi-lah we-tch, wo, "YiL1 mao pin-leh koh-yiang, i' nying wo0 z 'Ang-si-lizong bah-bah-go, fah-c'ih ! go lah-'en; yin wo z Yiliang-kwong. 30 Yiu JiMJg-li-Uu; wa-yiu wo z kwu-zgo nying teng Gyi k'(,ng, tsin ih-we sin-cti-nying wehziu-z JHo-si teng Yi-li-Uo: ci..in-lre-de." 20 Yice-sii teng 31 gyi-lah dzre-i.i. yiiong-wu gyi-lah WO, "Ng-lah WO ~go yin-c'ih-lre, kong Yire-su z ju?" Pe-tehP we-teh, wo, ky'i.-i-shii-go z-ken, zin-z Ire "Ng z Jing-rning-go KyiYi::e-lu-sah-leng tsiang-lm toh." 21 Gyi1 • zin ting-coh iao tso-dzing go. 32 Pe-teh gyi-lah, feng-fo keh-go shih-teng dong-de go n~ring tn wu fch-k'o wo hyiang nying-bi-gyuna: II su-sing-cii11-he, ko dao. 22 Yi8 wo, "Nying-zin k'en-kyin Gyi-go yi.tong go N g-ts pih iao Z\U hyi.i-to WO, teng keh do-ko ]ih-kren kw'n-men, peh tsianglao Jiang-go nsing. 33 Gyi-lah tsi-s-tsiang teng doh-shi.tteng Gyi bih-k'::e z-'eo, ,Penying ky'i-diao, ping-ts'ia teh teng Yire-su wo, "Sin peh gyi-]ah sah-diao, tao disang, ah-lah 1::e ts'-di hao sten nyih ts::e weh-ciin-1::e." go: ah-lah hao tah s::en-:-tring 23 'l'srcl teng gyi-lah congtsiangbong; ih-ting peh nying wo, "Ziah yin nying Ng, ih-ting peh l\fo-si, ih iao keng-dzong Ngo, ing-ting peh Yi-li-tio:" gyi so tong k'eh-dj ii zi, nyih-nyih kong go gyi zi tu feh hyiao zi pe zi-go jih-z-ko, Ire keng teh. s,1 Tsing-hao kong keh N gt). 24 Vren-pahu iao paogo shih-wo z-'eo, yin ih-to 1 cljtin zi sing-rning go, fcen-yiiing k::e-djti gyi-lah: keh-a Dy. 8. 18: 10. 9. 11 'Oh 100, f"eh kw'engjoh. ciln we song-diao gyi: we-1 sing nying tseo-tsing yUing leh Ngo song-diao singli z-'eo, mcng-du p'o-gyii. ming go, we pao-djiin gyi. 35 Dzong yi.i.ing-li yin singI ' :~.5. Zi~~1V 1iu. nyi1:? t~h-~joh ing c'ih-1::e, WO, "Kehb z Ngo ; b Y. 42. 1. r p u-t m-u, fren-cun z1 songts'ing-re-go N g--ts: ng-lahc \ t~~"t 17 : diao, zi 'm zi, yin soh-go ihyiiong t'ing Gvi." 36 Keh I Mk. 1. n: 9. 1. . . "h I J "h 1 ' Lk. 3. 22. c'ii :r.i? 26 V ren-pahw wongsmg-mg 1 re, ts1 { en-m. 1. 13. k'ol'ig Ngo teng Ngo dao-li kyin Yi::e-su Zi. J.VIeng-cJud ~Ei"n\f19 • go, N ying-go N g-ts dzm-ti feh kong; gyi-lah so k'en-Sd. 3 • 22. 1 . d Mt. 17. 9, Zi-go yUong-wo teng Vu{ym-go z-ken, l::e keh z-'eo go teng sing-ji.i.n t'in-s-go ih-yiang tu feh wo hyiang yii.onr;-wo Ire z-'eo, yfo pihnying-ko dao. ding iao wong-k'ong gyi. 37 Di-nyie nyih gyi-lah eMt.17 • 14 • 27 NgoY tsing wo hyiang tseo loh sren, yiu hyii-to Mk. 9 • H, 11. ng-lah dao, Lih Ire ts'-di yiu nying nying-tsih Yire-su. nying, feh-zing si ts-zin, 38 Gyi-cong ih-go nying eo we k'en-kyin Jing-ming-1 ky'i-h-e, wo, "Sin-sang, gyiu go koh." Ng Ire k'en ngo-go ng-28 KEH-SINGZ shih-wo 'eo-ts ing-we Z ngo doh-yiang cleo iah-lre pah nyih, YictNm, ng-ts. 30 Yiu ih-go kyU vu ta-leh Pe-teh, Iah-'en, Yii.0djoh gyi, ziu ih-z-li eo-ky'i.~rnh, t:::;eo-zong s~Bn-li ky'i , la.:: s-teh gyi weh-djongtno-kao. 20 Yi::e-su tao-k.w weh-tin, k'eo-li Jiu-c'ih nyin-I ___ J 100

PAGE 105

IX. 40. Cii 'co 29. f Mt. 16. 21: l'i. 22. !Ilk. 9. 31. Lk. 1~ 39.. .Q l\H,. ll. 32. Lli:. I:!. liQ: 18. 34. " h Mt. 18. 1. M k. 9. 33, 34. Lk. 22. 24. Ii l\ft. 10. 40=ll;. 5. llf.k. 9. 37: l'e. 13. 20. j Lk. 10. 10. re. 12. 44. I 1 k Mt. 23. 11, 112. Lk. 14 11: . 18. 14. l Mk. 9. 38. K'en Ms.11. 28. LU-KYUO. zren; song-leh gyi li-'re, namkyin ih-go nying ytiong Ngteh li-k're gyi. 40 Ngo gyiu go ming-cleo ken-c'ih kyu; Ng-go meng-du ken gyi ah-lah tsn-dji.i gyi, ing-we c'ih; gyi-lah feh neng-keo." gyi feh teng ah-lah dong-41 Yire-su we-teh wo, "'E ! de keng-clzong Ng." 50 Yire feh siang-sing be-nyih-go su teng gyi wo, "Feh-k'o shti-dre! Ngo wa iao teng ngtsu-djti: vren-pahm feh tso lah do-ko Ire-tong tao kyi-z? ah-lah te-deo go, ziu-z ahwa iao jing-me ng-Iah tao I lah-go pong-siu." ky,i-z? Ng-go ng-ts hao ling ta.o ts'-di Ire.a 42 K'eo-k'eo 51 Y11E-SU be tsih-zongn Ire-go z-'eo, kyi.i siang gyi ky'i go nyih-ts kw'a tao t'e-tao s-teh gyi weh.;djongde, Gyi ziu ih-clzing-tsin-lu weh-tin. Yire-su heng keh tao Yire-dn-sah-leng ky'i. feh kyih-zing-go kyi.i, i-hao 52 Tang-fah ts'a-s lre Gyi keh-go siao-nying, kao-dm go min.;.zin: gyi-lah ky'i, gyi ah-tia. 43 Cong-nying tseo-tsing Sah-mo-li-tio ih k'en-kyin Jing-ruing-go wego hyiang-ts'eng, iao we-leh nyin, tu kying-hyire. Gyi yti-be. 53 Ts'eng-zong Cong-nying hyi-gyi Yirego nying feh tsih-ziu Gyi, su yiang-yiang so tso-go zing-we Gyi0 min-k'ong z ken z-1eo, fice-su teng menghyiang-djoh Yim-lu-sah-leng. du wo, 44 "Keh-sing shih54 Gyi meng-du YLi.o-koh wo hao tsi-Ioh ng-lah ng-toteng Iah-'en k'en-kyin, ziu Ii, ing-we Nying-gof Ng-ts wo, "CU, Ng iao ah-Iah eo tsiang-Ire iao kao-fu nyingho dzong t'in kong-loh-l1B, go siu-Ii." 45 Gyi-lahu feh mih-diao gyi~lah feh, tsing hyiao-teh keh shih-wo-go iziang Yi-Ii-tioP so tso go s; z ing-dzong-tih, s-teh gyima?" 55 Yice-su nyin-cUn lah feh ming-bah: yia feh tsah-vah gyi-lah, wo, "Ngken meng Gyi keh shih-wolah feh hyiao-teh ng-Iah z go i-s. joh-i.i soh-go ling. 56 Ing-we 46 Meng-duh cong-nyiang N ying-go'" N g-ts feh-z Ire yiu nyi-leng, 'ah-li ih-go sl)n djli.-mih, z Ire kyiu nying-_qo do. ~7 Yire-su hyiao-teh gyising-niing." Gyi-lah zin tao lah sing-li-go nyi-leng, ziu bih-go hyiang-ts'eng ky'i. Iing-leh ih-go siaonying, 6 7 Gyi-Iah lu-zong tseo z., peh gyi Iih Ire Zi-go singeo, yiu8 ih-go nying teng pin; 48 teng gyi-lah wo, Gyi wo, "Ci.i, Ng feh-leng "Ziah i yin nying we-leh tao 'ah-Ii ky'i, ngo iao keng N go-go ming-deo tsih-ziu dzong Ng." 58 Yire-su teng keh-gosiao-nying,ziu-z tsihgyi wo, "Wu-li yiu dong, ziu Ngo; ziah yiui nying t'in-li-go tiao yi11 k'o; dren tsih-ziu Ngo, ziu-z tsih-ziu z Nying-go Ng-ts m-yiu Keh-we ts'a Ngo Ire go: deng-sing-ts c\'t." ng-lahk cong-nying cong59 Yi teng ih-go nying wo, nyiang ting siao go, tsiang-"Keng Ngo Ire." Gyit wo, Ire we tso do-go." "Ci.i, peh ngo sin kyi.i-ky'i 49 Iah-enl ziu kre k'eo, en-tsong ngo-go ah-tia." wo, "Sin-sang, ah-lah k'en. 60 Yire-su teng gyi wo, "Ze 101 IX. 60. Cii 'eo 29. m K'en 11It. 12. :JO. Lie 11. 23. n Uk. 16. Hl. Sd. 1. 2. o I'c. 4. 4, 9. p 2 w. 1. 10, 12. 1 I'e. 3. 17: 12. 47. s :m. 8. 10. t l\[t. 8. 21.

PAGE 106

l:X. 61. Cil 'eo 29. u K'en 1 W. 19. 20. a Mk. 6. 7. b Mt. 9. 37, 38. l'e. 4. 35. c 2 T. 3. 1. d Mt. 10. 1e. e Mt. 10. 9, 10. l'rlk. G. 8. Lk. 9. 3. 36. '/2W.4. 29. g Mt. 10. 12. I h Mt. 10. 11, I if ~~}04~~. 1 D. 6. 18. I I I si-nying tsong zi-go si-nying: ng ky'i dji.i.n-k're Jing-minggo koh." en Wa-yiu ih-go nying wo, "Ci.i., ngo1i we keng-dzong Ng; tsih-z ngo oh-Ii so yiu go nying, peh ngo sin ky'i bih ih-bih." Ci2 Yire-su teng gy1 wo, "Siu nyiah-Ieh li sao, ngmn tsing clziao -'eo go, z feh 'eh-c~joh Jing-minggo koh." ky\i.oh. 9 Kch-deo.i yiu bingnying hao i gyi; ping-ts'ia teng gyi-lah wo, 'Jing-ming gok koh z teng ng-lah siang gying de.' 10 Tseo-tsing fehleng soh-go dzing-Ii, ziahl feh tsih-ziu ng-lah, hao tseo c'ih kch-go dzing-li do-lm zong, wo, 11 'Ziu-z ng-lah clzing-li-go hwe-dzing, ah lah k'a-diao, tam-diao peh ng-lah: chen-z keh-yiang zken mo hyiao -teh, Jingmmg-go koh z teng ng-Iah siang-gying de.' 12 Ngo wo IT EH-SING z-kcn 'eohyiang ng-lah clao, Tao-lehm -~ deoCi.i ri shjh-lih ts'ihkeh-go nyih-ts, So-to-mo-go jih-go nying; G yi-zi tang-ying-vah pi keh-go dzing-li tsiang iao ky'i go koh clzingwa ky'ing-k'o. li, koh di-ftmg, ts'aa gyi-]ah ' 13 "N gn Ko-lah-sing yrn liang-liang tah-pmn sin ky'i. 'o-se ! ng Pah-sm-da yiu 'o-2 Teng gyi-lah wo, "Kehb se ! ing-we0 lm ng-lah cong siu-keh-go to; tso-kong-go nyiang so tso-go yi-neng, nying ky'Uih: so-yi ng-lah': ziah tso lm T'e-lo Si-teng, km gyiu siu-keh-go Ci.i ts'a gyi-lah z tsao-tsao c\i.n-Ieh kong-nying ky'i siu-keh. mo-i krn-leh hwe-dzing we-3 Ng-Ia.h ky'i: Ngod ts'a ngsing-ci.i.n-i de. 14 Tao sing lah tsing-ziang siao-yiang p'un nyih-i:8, T'e-Io, Si tseo-tsin.9 za-Iong cong-teng-go ying-vah pi ng-lah nyiang. 4 S6ng-mun,e paowa ky'ing-k'o. 15 Wa-yiu ng voh, 'a, tu feh k'o ta: luKyiio-pah-nong, yi-kying z6ngr yia feh rno tsiao-tsih kyli.-zong tao11 t'in, tsiangnying-ko. 5 Tseo-tsingg foh1m iao t'er-Ioh tao ing-s-li. Ieng soh-go oh-Ii, km sin wo, I 10 "T'ing8 ng-lah go ziu-z 'Dcen-nyiin hingen kwe t'ing NgO; ky'i-cliad ng-lah, peh keh-ih-ko.' tLJ<:eh-cleo ziu-z ky'i-diao N gO; ky'i ziah yiu bing-en go ng-ts, diaou ~go, ziu-z ky'i~cliao ng-lah-go bing-en we lingKeh-w~ ts'a Ngo Im go." djoh gyi: ziah-z m-yiu, dzing17 Keh ts'ih:.jih-go1! rmeng~ gyiu we kwe peh ng-lah zi cl11.., hwun-hwu11-hyi-hyi tseo go. 7 Kehh go oh-Ii dengci.i.n-lm, wo, "CU, t'oh Ng-go loh; gyi-lah lwn_q-in_r; n_q r10 ming-deo Jin kyi.i. tu voh ahtong-si hao ky'tioh, hao hah: Iah." 18 l'"irn-s-11., teng gyi ing-wei kong-nying teh-djoh Iah wo, "N gow k'en-kyin gyi kong-clin z ing-kre-go. Sah-dmn ziang sin-clin dzong Feh iao clzonr; keh-veng t'in-li tih-loh-1:P. rn N gY s pun-ko hih-veng):y'i. 8Tseopoh ng-lah gyUn-ping hao tsing foh-leng soh-go dzing1 ky'i dah kch-sing clzo teng li, gyi-lah ziah tsih-ziu ng-I doh-cljong, yi hao ah-dji.i. lah, sO p;J, go tong-si hao J. keh dziu-dih: rah-yin,ngshti-'--~----102 X. 19. Cii 'eo 20. j Lk. 9. 2. k lilt. 3. 2: 4. 17: 10. 7. Lk. 10. 11. l Mt. 10. 14. J'llk. 6. 11. Lk. 9. 5. Sd. 13. 61. m Mt. 10. 15. Mk. 6. 11. n Mt. 11. 21-23. o Ys. 3. 0. p K'en Ts. 11. 4. Sm. 1. 28. Y.14. I:!. YI. 51. 53. 1 K'en Ts. 26. 20: 32. 18. s Mt. 10. 40. l\Ik. 9. 37. l'e. 13. 20. t 1 T. 4. 8. n l'e. 5. 23. v Lie 10. 1. w I'e. 12. 31: Hl. 11. l\Iz. 12. 8, 9. y l\Ik. 16, 18. 8d. 28. fj,

PAGE 107

X. 20. Cii 'eo 29. z c. 32. 32. s. 69. 28. Y. 4. 3. Dy. 12. 1. FI. 4. 3. H. 12. 23. Jfz. 13. 8: 20. 112: 21. 27. a Mt. 11. 25. I b Y. 29. 14. 1 J{. l. 19, 26: ! 2. 6, 7. II Yin-111'.ng kwu-kyun-li wo Gvi ziu n.vi~-ciin teng meng-du wO, "vam-veh. t. y. t." CS. 8. 9. Mt. 11, 27: 28. 18. I'e. 3. 25: 17. 2. l IL lii. 'l!T. I Yf. 1. 22. H. 2. 8. I d I'e. 1. 18: 6. 44, 46. e I'e. H. 8, 9. f .Mt. 18. HI. g 1 P. 1. 10. h Mt. 22. 35. i Mt. 10. 16. L U.,.KYU t\ x. 40. dao: ping-ts'ia m-yin ih2a Gyim iao piao-rning zi z I Cil 'co 29. yiang we 're ng-lah. 20 Drenkong-yi, teng Yi::e-sn wo, ni Lk. 16 • 15 • z feh iao we-leh kyti voh "Ka-ni, ngo ling-so zjti?" ng-lah hwun-hyi; neng-s 30 Yia~-su we-teh, wo, "Yiu we-leh ng-lah-go ming-zz sia ih-go nying dzong Yire-lu-lre t'in-zong hwun-hyi." sah-leng tseo-loh Yi::e-li-ko 21 Keh-goa z-'eo Yire-su ky'i, 'a~n-loh gyiang-dao sin ... dzre-ii Sing-Ling gyih-gyi li, gyi-lah poh gyi i-zc3ng, hwun-hyi, WO, :vu, t~in ditang-~on~ gyi, ky'i-clia~ gyi I go Cti-tsre, Ngo ken-zia Ng, pun-s1-pun-weh. 31 Ngeo ing-we Ng ing-dzong kehjtin yiu ih-go tsi-s dzong sing z-ken fehb hyin-c'ih peh keh-da lu tseo-loh-1::e; k'ents'ong-ming dzre-neng-go kyin keh-go nying, zi u tseonying, z hyin-c'ih peh siaokon keh-pin ky'i. 32 vVa-yiu n s. oa. 11. nying. Vu, z-go, ing-we Ng ih-go Li-vi nying tao-leh h wun-hyi z-ka. keh di-fong, tseo-lre ih-k'en, 22 "iiVren-vehc tu z Ngo yia z-ka tseo-ko keh-pin Vu kao-fu Ng0. Djti-lehd ky'i. 33 Yiu ih-go ko-lu-go Vu, m-nying sih-teh Ts, djtiSah-mo -li-tio0 nying tseo ore."-9. leh Ts teng8 Ts iao ts-yingtao gyi di-fDng; ih k'en-kyin go nying, m-nying sih-teh gyi, ziu fah dz-pe, 34 tseo Vu." Ire pao hao gyi-go song-c\i., 23 Zin nyin-ctin, s-10 teng fu yiu teng tsiu, peh gyi meng-du wo, "K'en -kyin; gyi-zong zi-go sang-k'eo ling ng-lah so k'en-kyin go z-tao k'ah-dza>n, kwu-djoh gyi. ken, keh-sing ngren-tsing yin 35 Di-nyi nyih dong-sing zfoh-ky'i. 2 4 Ngo wo hyiang 'eo, do-c'ih nyi-dinP nying1P K'en Mt. ng-lah dao, YiuY hyti-to sints kao-clre k're k'ah-dzren-go I zo. 2 • cti-nying teng wong iaocti-kwu, teng gyi wo, 'Ng siang k'en-kyin ng-lah so ytiong kwu-djoh gyi: ziah-z k'en-kyin-go, m-yiu k'ento yiiong, n.gu kyU-lm we I kyin; iao-siCt/Ylfl t'ing ngwren ng.' 36 Ka-ni, dziu ng lah so t'ing-meng-go, rn-yiu k'en-lre, keh sren-go 'ah-Ii t'ing-meng." ih-go tso p'ong-cljoh gyiang-25 Yrn ih-goh kyiao-fah-s dao nying go ling-so?" 37 Iih'-c1ih-lre, s-s Yi::e-su, wo, j Gyi wo, "Teng gyi fah dz "Sin-sang,i ngo k::e dza tso-pe go ziu z." Yi::e-sn zin fah hao teh-
PAGE 108

LU-KYOO. 1... I XI. '. I I X. 41. Cli 'eo 29. I Cii 'eo 29. "Cti, ngo tsi-me 'eo ngo ih-1 Ire, ngo m"'yiu hao kong-ing . t s. 2;. 4. I a .Mt. 6. 9. go nying bren kong-ing, I gyi. 7 Gyi ziu dzong liN g feh kwun-tsiang rna? I hyiang we-teh, wo, 'Feh Hao eo gyi lre pong-dzn k'o ts'ao ngo: meng yi-kying I ngo." 41 Yire-su we-teh gyi, kwren-de, ngo teng ng-no I WO, "Mo-da, Mo-da, ng zeo z6ng min-zong-de; ngo feh hyti-to z-ken, sing-Ii feh enneng-keo ky'i-sing do peh tam: 42 tsih-yiu ih yiangt ng.' 8 Ngo wo hyiang ng-I iao-kying. Keh hao z-ken lah dao, K'enb beng-yiu-ko b Lk. 18. 1-8 . . I M.o-li~li.o yi-kying kren-shiindzing-veng z feh k'eng ky'i ko; m-nying hao teng gyi sing do-peh gyi; we-leh gyi deh-leh-ky'i." tao meng feh hyih, pih-ding Lk. 11. we ky'i-sing tsiao gyi vren pah so iao do-peh gyi. o Ngo yia wO hyiang ng-lah I ~TL>E-SU Ire ih-c'ti didao, Gyiu,C we s-peh ng. c Mt. 'i. 7: J_ fong tao-kao: tao-kao lah; zing, we zing-djoh; tao i}i/ii. 24. I h~o,. meng-d11 co~g-~yiang meng, we k're peh ng-lah. r:\J\J,3 ~ 4 ~ 5 • 1 ym 1h-go teng Gy1 wo, "Cti, 10 Ing-we vren-peh gyiu go Yk. 1. 5, G. k h l h k I d . . 1 I'e, 3. 22. ao a a tso taoao, tsing-tu te 1Joh; zmg-go tu zingziang Iah-'en kao gyi meng-djoh; tao meng go we k're du ka. peh gyi. 2 Yire-su teng gyi-lah wo, 11 "Ng-lah-god conga Mt. 7. o. '' N g-laha tao-kao z-'eo, kre nyiang tso ah-tia go, ziah-z wo -' ng-ts lre gyiu ih-go ping, jti ' "Ah-lah T'in-zong-go we po ih-kw'e zah-deo peh Vu, dten-nylin Ng-go gyi ' { gyiu ih-keng ng, jti ming-deo tseng-we singwe po ih-kwang dzo peh gyi jtin: dren-nytin Ng-go tong ng? 12 gyiu ih-go clen, koh we lre: dren-nytin jti we po ih-isah hyih-ts Ng-go ts-i we tso-dzing peh gyi ma? 13 N g-lah selre di-'o, ziang lre t'in-tsih oh-nying, zong-ts'ia , zong ka. 3 Dren-nytin hyiao-teh po hao tong-si S-I me-nyih ing-ytiong-go peh ng-no; 'o-hwong t'in-1 k'eo-liang kyih-mih szong go Vu feh keng'.'ko iao I . peh ah-lah. 4 So-min s Sing-Ling peh gyiu Gyi 1 ah-bh-go ze; ing-we ahgo nying ma!" fa,h zi yia s<1-min vren-1.4 YI.JE-SU8 ken-c'ih ihe Mt. o. 32: pa.h ky'in ah-lah tsa cUgo kyii, z-go O'-ts kyli. Kyii 12 22 kwu. Feh ling ah-:lah ih tseo-c'ih, o-ts ziu kong ta0 s-s-go di-ff.mg; iao shih-wo: cong-nying tu hyi-k}~~1 a.h~-la,1,1 t'eh-c'ih I ffyi .. 15 ?yi-_c_ong yiu ;10, hyuong-oh. Gy1f z k ao-11oh kwe-wong .rm. o. 34: 5 Yi teng _gyi-l~h \~o, "Ng-! Bih-si-p~h ken:c'ih kyti go,'.' ~~i/!: 22 _ !ah cong-nyiang Jii yrn beng-rn W a ym nymg s-s Gyi, yiu, pun-yia-ko tseo tao gyi iao!l Gyi hyin-c'ih t'in-Ji ihg Mt. 12. 38: oh-li ky'i, wo, 'Beng-yiu, go ziao-deo. i 16 1. tsia sam-go ping peh ngo; 17 Yim-suh hyiao-tehi gyi\ 1i Mt. 12. 25• 6 ing-we ngo yiu ih-go ko-lah sing-i, teng gyi-lah wo, \,~1 ~ 3. 24. ! ! In beng-yiu tao ngo di-f6ng I "V ren-pah koh~veng zi feng-1' 1 e. 2 25• '--------------•---104

PAGE 109

XI. 18. LU-KYU6. XI. 37. Ci"1 'eo 2D. C. 8. HI. l Y. tt'.. 12. m. ~-lf,. m J\Jt,. 12. 30. n Mt. 12. 43. o J'e. 5. 14. II. (i. 4: 10. 26. 2 P. 2. 20. Ip Llc :i. 28, 48. I I r Mt. 7. 21. [ Lk. 8. 21. I Lm. 2. 1'.{. / Yk. 1. 2fi. 1 , h " d" I" 1 . ! J. . d 1 . I en 'eo 29. ( ru we wongrno, rn1 z1 : rng-mmg-go . ao-1 pao-srn fong-k'::e we tih-tao. 18 Ziah' go yiu foh-ky'i." z Sah-dam zi feng-k're, gyi2!) Cong-nyings tiong-tsi tao I :;rt. 12 • 38 • go koh-veng dza-we lih-IehGyi di-fang lru, Yice-su ziu lao ni? iug-we ng-lah wo wo, "Keh hyUongoh go 1 Ngo z k'ao-djoh Bi-si-poh shU-dru; gyiu ziao-deo; djtikon-c'ih kyi.i. 19 Ngo kenIeh sin-cti Iah-no-go ziaoc'jh kyti ziah-z k'ao-djoh deo ts-nga, tsong feh tsai Bih-si-poh, ng-lah zi-go ngpeh gyi ziao-deo. 30 Tsingts z k'ao-djoh ji.i ken-c'ih ziang zin-deo Iah-not ts'ingi_1~0.1. Ii: ni? So-yi gyi-lah we sing-sing zi tso ziaodeo peh p\m ng-lah. 20 Ngo ken-Nyi-nyi-vi nying k'en, c'ih kyti ziah-z k'ao-djoh Nying-go N g-ts peh. kehJjng-ming-g~ ts-deo, ka-ni go shti-dre k'en yia z-ka-go. Jing-ming koh yi-kying tao 31 N en-pin-go11 nyi.i-wong tao u 1 w. 10. 1. ng-lah go di-fong. 21 Hao-sing-p'un nyih-ts we teng ~k 1 92.142, laok c\in-Ieh kw'e-kah do-leh keh shti-dru nying do-ko kytiing-ky'i pao-wu zi-go ky'i-lre, ding gyi-lah ze: ingoh-Ii, keh z-'eo gyi-go kowe gyi dzong di-go zingkyi tu z t'a-bing: 22 dren-z deo tseo-Ire t'ing So-lo-meng yiul neng-ken do-jti gyi-go ts'ong-ming shih-wo, hwong tseo-lru tang-ying gyi, ziu ts'ia Ire ts'-di yin pi So-lo deh gyi so i-z-go kw'e-kah meng wa do go. 32 N yi-nyiteng kyUing-ky'i, feng-k're vi nying tao sing-p'un nyih gyi-go ko-kyi. 23 Fehm teng ts we teng keh shti-dre Ngo dong-de go, ziu-z Ngo nying do-ko ky'i-lre, ding te-deo: feh teng ngo siu-jih gyi-lah ze: ing-we gyi-lahv v In. 3 5 go ziu-z sren-k're. t'ing Iah-no-go kao-hytiing, 24 "Feh kyih-zing gon ziu we-sing-clin-i; hwong kyii dzong nying-go singts'ia ]re ts'-di yiu pi Iah-no zong tseo-c'ih, ziu Ire hwongwa do-go. di tseo-lre-tseo-ky'i, zing en-33 M-nyingw tin teng:rr4 _52 /5 tren; zing-feh-djoh, ziu wo, tsren fong Ire ing-dzong di-Lk. 8. 16. 'Ngo tseo-clin tao zin-deo fon,q, 'oh-tsia l::e teo-dong-1 tseo-c'ih-go oh-li ky'i.' 2 5 Ih 'o; tsong-z f6ng Ire teng-1 tseo-tao k'en-kyi.n sao kendre-zong, peh tseo-tsing go zing, tsong-t~ih-:hao. 26 Ziu nying k'en-kyin gyi liang-1 , ky'i, yi ta-ling ts'ih-go kyii kwong. 34 , N gren-tsingY z Y Mt. 6 • 22 • pi_gyi-zi keng-ko ,0h-go, tseokyi-sing-go_ teng-tsren: ~g-tsmg keh-deo ky 1 deng-loh: go ngren-tsmg hao-go, dJtin keh-go0 nying kyih-gytioh sing z liang-go; feh hao go, pi gyi ky'i-deo keng-ko Iidjiin sing z en-go. 35 Ka-ni, 'ro de." iao kwu-djoh ng-go liang-2i Yire-su kong keh-sing kwong vi-min z en. 3 0 Ng shih-wo z-'eo, yi u ih go ziah-z djtin sing Jiang, 'ao-vu nyU-nying la:1 cong-nying Iien, ziu we 'o-jUn Jiang, tsing hyiang co-ky'i-he, wo, "])::eP ziang teng-ts::en go Jiang Ng keh-go dn-bi, ti Ng kehkwong tsiao-djoh ng ka." go-na yiu foh-kv'i!" 28Yire37 Yl./E-SU kong go z-'eo ~u w01 "Wa-zr" t'ing-meng yiu ih-go Fah-li-sre nying 105

PAGE 110

Cii 'eo 29. z Mk. 7. 3. a lilt. 23. 25. b Dt. 1. 15 le Y. 58. 7. Dr. 4. 27 . I Lk.12. 3' i d l s. 15. 22. 1 '0 0 G. ; J\11. 6. 8. i )IL 9, 13: 12. ! i: 23. 23. I I I i I I i " ~[t. 23. 6. , Mk. 12. 33, 30. I Lk. '20. 40. I ; r m. 23. 2i. [. , ... i I h )Jt.. 2J. I : i .ML. :!3. 29 i LU-KYU6. XII. 2. I en eo 29. ts'in_g Gyi zo-zih; Gyi tseo-ng-lah tsu-tsong z sah-diao tsing-ky'i zo-z1h. 38 Keh gyi-lah. 48 Ka-ni, ng-lah tso Fah-li-srez nymg ih k'enI te-tsing yia hwun-hyi tsukyin, ziu hy1-gyi Gyi vi : tsong so t,so-go; ing-we ng ky'lioh ts-zin feh gyiang-ib-1 lah tsu-tsong sah-diao gyi! gyi~ng. . 1 lah, ng-lah ky'i-za? g>7i-)ah-3o Cti teng gy1 wo, "Ng-go veng-mo. 49 S0-y1 J mg-laha Fah-li-sre nying z we ming-go cil-we wo, 'N goi {/1t/0 16 : kyih-zing pe-bun-go nga-we tsa sin-cti-nying teng Lk. 10. 3. min; ng-lahu li-min z tsi-s-du tao gyi-lah di-fang ky'i; mun ts'ia.ng-deh teng oh-yiu-singk gyi-lah we sahk re. 10. 2. doh. 40 N yi.i-beng-go nying, diao, y'iu-sing gyi-lah we ~t/i. ~1('2 zao nga-min go ky'i feh z pih-ncen: 50 51 Z-kaz dzong ZMt. 2a. 35. zao li-min ma? 41 N eng-s k're-bih t'in-di yi-1::e su liuytiong li-min so yiu go' ' tsiu-c'ih go cong si~_-cli-nying-tsi nying-ko, ka-ni ng-lah go hyuih, dzong Uo-pa.h-gom m Ta. 4. 8. yiang-yiang tu z _ kyih-zing. hyuih ky'i-deo, ih-dzih ta.o 42 N g-lah Fah-li-sm nying keh11 tsi-clmn da-din congn2 L. 24.20,21. yin 'o-se ! ing-wet1 po bo-ho, nyiang sO sah-diao Sah-kytio-yliinghyiang, teng pahli-iio-go hyiiih we-ts, tu iao yiang ts're -su, t.sengky'i dzong keh-go shti-dre t'aojih-fong ts-ih, tsih-z foh Jiuwmn.' Ngo wo hyiang ng-lah sing kong-yi teng m-kying dao, Pih-iao dzong keh-go Jing-ming: dwn-z keh-sing shU-dm t'ao-wam. 52 Ng-lah z km tso-go, keh Z<>ng-deo kyiao-fah-s yiu 'o-se ! ing-go z-ken yia foh lw3 ts'o-loh. we" cii-sih-go yiah-z peh ng o Mt. 23. 13. 43 Ng-lah Fah-li-sre nying cleh-leh-ky'i-de: ng-lah zi yin 'o-se l ing-woc we-dongf'eh tseo-tsing, zin-z tseoli hwun-hyi zo zong-we, z-tsing-go nying ng-lah yia min-zong hwwn-hyi nying-iao tsn-djii gyi-lah." ko ts'ing ng en. H Doh-shi.i.-53 Yire-su teng gyj -lah nying1 teng Fah-li-sm nying, kong keh-sing shihwu, dohng-lah ko-hao-nying yin 'oshii-nying teng FahIi -sre se ! ing-we ng-lah ziang k'en-nying: ziu 'o-jiin ti-d1h Gyi, feh-c'ih-go veng-moY ka, iao kyih-ky'i Gyi kung hyii-ztmg-deo tseo-go nying feh to z-ken: fi.l. Shih-lihP ma: P Mk. 12. 13. teh-cti.." voh, iao ts.jang Gyi ts'ing-1 45 Yin ih-go kyiao-fah-s k'co so kt,ng go zing leo we-teh tcng Gyi wo, "Sin-dong hao Imo Gyi zung. sang. Ng lrn. wi) yia z pii-hi n,:; ah-lah." 46 Yire-su wo, "Ng-lah kyiao-fah-s yia yiu \,-se1 ing-we" ng-1rrh po ntent':ao-ffo di"ono-~t::-Pn f{ino-l1P. C1 , L) b nying-ku kyin-kah-deo; keh-sing d _ jong-Lren, ng-lah 21 lin 1h-meh ts-deo feh k'eng mob gy1. n ?,g-lah,: yin 'o-se! ing-wc ng-lah ky'1-zao sin cii-nymg-go veng-mo, dren-z Lk. 12. IT EH z-'eo yiu kyi-vren \... nvincr 1u-1h zina--ts-J n, . ;:-:, U do-k6 dah-lre-dah-ky'i. Yfrc-sua sin teng n1eng-du wo, "Ng-lah iao kying-bt,ng Fah-li-sa/i nying-go 1rno-shu, ziu-z keh-go k6-hao. 2 My,u ih-yiang en-dzongc go (t '1 t. 16. 0. l\lk. 8. 15. /J i\l t. 16. 12. ,: Ip. 12. 22. lilt. 10. 26. l\lk. 4. 22. Lk. t!. 17. _____ .. ____ -------------------~---. 106

PAGE 111

(~-I XII. 3. Cii 'eo 29. d l'e. 15. 14, 15. e Y. 51. 7, 8, 12, 13. YI. 1. 8. Mt:. 10 . 28. 1 P. 3. 14. I/ Mt. 10. 29. I g ls. 14. 46. 2 s. 14. 11. 1 w. 1. 52. Lk. 21. 18. Sd. 27. 34. h l\It. 10. 32. Mt. 8 . 88. Lk. 0. 20. 2 D. 2. 12. 1 l'e. 2. 23. i ]l(t.12. 31, 32. 1111c. a. 2s. 1 l'e. 6. 1-0. .i Mt. 10. 19. j JIik. 13 . 11. Lk. 21. U. LU-KY0-6. XII. 22. -I foh we lu-e'ih-lre; m-yiu ih-wo, Sing-Ling tong-z we yia.ng s-\) go feh we peh kao-hytiing ng-lah go." nying-ko hyiao-teh. 3 So13 Cong-nying cong-nyiang yi ng-lah Ire en-en di-fDng yiu ih-go teng Yirn-su w6, en eo 29 . I I vren-pah so kong-go, we peh "Sin-sang, hao feng-fu ngo I nying-k(} Ire liang-liang digo hyliong-di teng ngo do-I fong t'ing-rneng; ng-lah lre ko feng ts'ren-nyih." 14 Yire-i vong-h tsiang-leh ng-to so su teng gyi wo, "Ngk nying, I k re. 1s. 30. kong-go, we peh nying-ko jli fo11g Ngo Ire ng-lah . cong-1 he eh-teng
PAGE 112

XII. 23. LU-KY0-6. xu. 45. Cl\ 'eo 29 • isi Imo c'tin. 23 Sing-ming z di-fang. 84 Ing-we ng-lah-1 CU~ 20 pi ky'tioh-zih kwe-djong; go dzre-veh Ire 'ah-Ii, ng-la.hkyi-sing z pi c'tin-tsiah !ewego sing yia we Ire 'ah-li. djong. 24 Ytiong ts'eng-tao 35 "Ng-lah a iao z-djDng a Yf. 6. 14, I 1 f h I • i! h . b 1 1 . b 1 P. 1. 15. ; ao-o; gyi-la 1 e o iang, 1e iaoo-1 ry1 ta, teng-tsren b Mt. 20.1-1a. 1 siu-keh; m-yiu koh-ts'ong, tin-tong. 36 Ng-lah zi yia I m-yiu dzren-vong; Jiugiaoziang nying teng-dre ko-1 t Ip. ss. ,,. mingt yia we yiang gyi: ngcti dzong ky'tioh hao-nyih, s. 147. 9. d. , I lah pi tiao kweJong ts 6 tsiu kyti-lre; gyi tseo-tao, tao I u Mt. a. 21. to-siao ni? 25 N g-lahu ziu-meng, lih-k'eh ziu hao k're I z zeo-meng, jti neng-keo to peh gyi. 3 7 Ko-ctic ih tao, c Mt. 24. 46. I dziang ih ts'ah ma? 26 Ka-k'en-kyin gyi-lah kying1 ni, ting siao z-ken ng-Iah z , sing, keh-sing nu-boh yiu 1 tso-feh-lre, yli-to dza-we ky'i I foh-ky'i. Ngo tsing wo l zeo ni ' ? 27 Ytiong ts'eng-tao hyiang ng-lah dao, Gyi pih pah-'eh hwo, gyi
PAGE 113

XII. 46. LU-KYUO. XIII. 7. en ."~_;;:1 ky'

b-tse: 46 keh-go nu-ni? 57 Ng-lah clza-we feh ! bo:1 siang-feh-tao-go nyih-I neng-koo zi bin-c'ih kong ts, feh teh-cti-go z-'eo, gyiyi lre? 58Ng8 teng te-deo 11 (ir,. wn, tsam Q"O ko-ci.i. we Ire yUoncr II tao do-ko kv'i k vin kwun z-g")'l nviioh"' • ' . n ' J J I tsiang: 'oh, tsmn gy1, peh gy1 teng feh 'eo, lu-zong' yi..iong zong-te-tsmn-k're. cong-sing-go nying dong-de. kying tang-mo t'eh-c'ih gyi }Ms. 15. 30. 47 Hyiao-teh.i gyi ko-ci..i-go sin-Ji; k'ong-p'o t'o ng tao I l'e.!l.41: 15.22. . !' h b f" } . 1 h . l sc1. 11. 3..0. ts-1, 1e yiie, e 1 1-e gy. 1~wun-fn di-fong, kwun-fu Yk. 4 1' go ts-i ky'i tso, keh-go m1fah-loh peh zao-li, zao-li k 1;:en Sm. boh iao tano-k h yi.i.-to pn:,n-ky'ih ng loh lao-kre11. 59 In:: 6. 17. SU. 48 Fehf' hyta.o-teh go, Ngo WO hyiang ng dao, 1 D. 1. 13 j ziah tso kre tang go z-ken, 1 Kyih-sv,h ih-go dong-din11 gyi-go pren-su we tang-leh I feh-zing w:::en-wtrn, ng tsong ky'tiih. V ren-pah peh gyi I feh neng-keo tseo-c'ih lao-to go, iao gyi yia to: vcen-kren-go '' pah kao-dre gyi to go, t 'ao gyi yia keng.,.ko to. 40 "Ngo Ire z iao tiu ho lre\ .diezong: ziah-z yi-kying dziah-ky'i-Ire-de, Ngo-go ts-~1:,1t/g/2 i dza-go ? a) Ngo m yi u i h go si-1i iao ziu go; feh zing tso-dzing, Ngo sing dzaih-go dziah-\yihl 51 Ng-11 W;. J.0. 34. lahn ts'eng Ngo Im Z s-teh Lk. 12. 49. h k " . t' b. s ti-ren-zong yrn amg ma.? Ngo WO hy.iang Il[. 1ah o m 7. o. dao, Feh-z; z0 s-teh gyi re. 1. ,s: 0.10: c l ' •2 D k . 10. 19. 1eng{ re. 0 zong~ymgyi'eo, ih-ko-li ng-go nying iao do-ko feng-k'ru, sa:m-go teng liang-go, Iia.ng-go teng 11 m. 10. 35. sren-go. 53 Ah-t.iaP teng ng ts, ng-ts teng ah-tia; ahnyiang. teng non, non teng 1 ah-nyiang; ah-bo teng sing, vu, sing-vu teng ah-bo, tu we feng-k're." M YI./E-SU ziu tP-ng congr m. rn. :!. nying wo, "N g-lahr k'en-kyin ytiing dzong si-pin I ky'1. -lm, ziu wo, 'la. o loh-yi.i. de;' 'eo-deo yu z we loh-de. 55 JCen-kyin fah nen-fong, ziu wo, 'T'in-k6 iao nyihde ;' 'eo-deo z we nyih-de. L:k.. 13. IT EH z-'~o yiu-~_in~~1ying .\... Ire t ong-cu 11re-su, WO, Pe-lah-tl) po kyi-go Kyuo-li-li uying-go hytiih teng gyi-lah tsi-veh 'o-long de. 2 Yire-su we-teh gyi lah, WO, "Keh-sing Kyi.to-li li nying tsao-c1joh ka do kw'u-nam, ng-Iah ts'eng z pi vren-pah Kyuo-Ii-Ii nyin.:~ kah-nga yiu ze ma? 3 Ngo wo hyiang ng-Iah dao, Fehz ka: ng-lah ziah feh we sing-clin-i, tu iao z-ka mihdiao. 4 Wa-yiu keh jih-pah go Ire Si-Io-Uo, kao-leo tih tao ah-sah-go, ng-lah ts'eng keh-sing nying pi vren-pah djti Ire Yire-lu-sah-Ieng go kah-nga JJyiu ze ma? 5 Ngo wo hyiang ng-lah dao, Fehz ka: ng-Iah ziah feh we sing-ctin-i, tu iao z-ka mih-diao." 11 Ty. 2fi. 8. Mt.6. ~-t R'en I), 32. O Y. 65. B tt K'e.<1. l!k. 12. ii. II Pt:n!l-Vrnfl z.J;,:,am, ky'i1, tsia. a Y. 6. 2. b Mt. 21. 10. 5u J.Co-hao-nying ! t'in teng di-go siang-mao ng-Iah we k'efr-Ieh-c'ih; yin-dzr.e z-'eo 0 Ziu kong keh-go pi fong: "lh-goa nying yiu vuh wo-ko jti cong Ire gyi-go bn.:.dao-ylin-Ii; tseo-lre zing gyi-go ko-ts,b zing-fch-djoh. 7 Ziu teng ytin-deo wO, 'Keh-ci.i. vu-hwo-ko ju ngu I ----------'-----___ _ \ ]09

PAGE 114

I xm. 8, LU-KYUll. xm. 28. i en 'eo so. I la"'ing ko-ts yi-kying sren 18 Yim-su' z-ka wll, "Jing\ en~~' I i I n,,vi_ncle, zjnbo--feh-d_1oh: h::i.o rning-O'o koh ziang soh-si?11,,::1rt1.1.31] c b I Ml,. 4. 30. 1 tsoh-diao gyi; di-t'u bah-Ngo ytiong aoh-::;i hao pi. I I ~h, peh gyi fi-diao 'o-yiionsg~i? 19 ~o-1Ji ih-lP\, lrn-I , m? 8 Yiin-deo we-teh gy1, ts re-ts, nymg do-ky 1 o lre I wo, 'Ci.i, kying-nyin tsia gyi hwo-ytin-li; ziu dziangI I peh gyi Ire-tong, teng ngo ky. 'i-lm, dzing-leh ih-ci..i do1 I po gyi don-don gyi..iih ihju; t'in-li-go tiao tu deng-1 gyiiih, i..iong.:.tiong feng: 0 z leh gy~ _o-ts-li.". . i we kyih ko-ts, ziv.,hcw; ziah 20 Y11 ' wo, "Jmg-mmg-go iMt. rn. 3:t I feh.:z lm, 'eo-deo hao tsohkoh Ngo ytiong soh-si hao diao gyi.'" pi gyi? 21 Kfo-pi kfl,o-shi..i, 10 EN-SIH-NYilJ Yiw-sii lre nyli-nying do-ky'i fong Ire ih-go we-dong-Ii kao-hyi.iing. sam-teo min-fong cong-1 11 Yiu ih-go nyii-nying z nyiang, teng-tao 'o don tu yiu fong-hing kyi.i lre-tih fah-kao." jih-pah nyin de, iao-kweh 22 YI..-SU tao Yire-luI ho-long, ih-tin dz1h-Teh-ky'i. sah-Ieng ky'i, tseo-ko-i koh l.i Mt. o. 35. . l . 1 k I I . ' I Mk. 6 " 6 12 Yire-su ih k'en-kyin gy1, c zmg-1 o 1 1yiang-ts eng, l C ;\lk. ]6. 18, i Sd. 0. 17. zin eo gyi Ire, teng gyi wo, kao-hyUing. 23 Yiu ih-go "NyU-nying, ng-go bing z yinying teng Gyi wo, "Cti, I trying t'eh-c'ih-de." 13 Ziuc teh-kyiu go nying ky'iiih ! liang-tsah siu en gyi; nyu-feh ?" Yire-su teng gyi-1ah I !, d c. 20. 0. Sm. 5. 13. nying lih-k'eh dzih-ky'i-Ire-wo, 24 "N g-lahk yi.iong gyihk Mt. 7.13. de, tsmn-me Jing-ming. lih tseo-tsing 'ah-tsah-go I 14 K wun we-dong g<' nying meng: Ngo wo hyiang ng 'eng Yire-s11 ]re en-sih-nyih I ]ah dao, tsiang-1m yiu hyi.i.-i-bing, ziu k're k'eo, teng I to nying iao-siangl tseolLm. o. 31. cong-nying wo, "Yiud loh tsing, dam-z feh neng-keo. nyih h3.o tso z-ken: keh loh 25 Ko.:..cum ky'i-sing kwren 1n s. 32. 6 . nyih li-hyiang ng-Iah hao meng ts-'eo, ng-Iah zin Iih it./i~/11;_12 _ e Mt. 12. 10. i hing; en-sih-nyihe feh-k'o lm nga-deo tao meng, wo, rtl{14.3. lee." 15Ci.i ziu ,ve-tehgyi, 'Ci.i,n Cii, k're peh ah-Iah,' nMt.7.21. wo, "Ko-hao-nying, en-sihGyi we we-teh wo, 'Ng-Iah0 ~~it/~a. {t~\l\11 nyihf ng-lah cong-nyiang j li dzong ah -Ii Ire Ngo feh I'e. 7. 23. feh ]re gyi gyin-li ka gyi hyiao-teh,'-26 keh z-'eo ng ngeo teng Ii-ts, ky'in-c•ihIah we wo, 'Ah-lah dzong ky'i i11g-shi.i ni? 16 'O::hwCrng zin lreN g-go min-zin ky'tioh I g ,,1c. lQ. 9. keh-go nyii-nying, z Uo-pahhah, Ng yia Ire ah-lah doIah-henY 'eo-dm, Sah-clam ka-zong kao-hyii.ing.' 27 Kehbo-dji.i gyi yi-kying jih-pah tsaoP Gyi we wo, 'Ngo wo IP Mt.,7. ~3. . . 1 1 I . I I I N I l Lk 13 ');i nym, ziu-z en-s11-ny11 nren1yrnng nga 1 c ao, ga 1 1 • • • dao feh tong-kre ka gyi-go dzong 'ah-Ii he Ngo feh I kyih ma?" 17 Yire-su k6ng hyiao-teh: ng-Iahr tso fi-li .,. s. 6 . i:.I. keh.-go shih-wo, vren-pah ti-z-ken go nying,_ yi.'longs li-1! s Mt. 20. 4.1. dih Gyi go tu wong-k'ong: k're Ng~.' 28 Ng-1aJ1t k'en-t Mt. ~.11, 12. cong-nying we-Ieh Gyi so kyin Uo-pah-Iah-hen, Yitso go Iong-tsong kwongsah, Ytio-koh, teng cong sinI ming-tsing-da z-ken, tu cii-nying Ire Jing-koh-Ii z-j hwun-hyi. 'eo, ng-Iah zi ken-c'ih nga-_l __ _ 110

PAGE 115

I XIII. 29. '1 en 'eo 30. 1t Mt. 13. 42: I 24. 61. i i i I v Mt. 11}. 30: 20. 16. !l[k. 10. 31. I .. H. 2. 10. I I I I y l\lt. 23. 37. rS. 17. 8: 1)1. 4. a Lv. 26. 31, 32. Is. 69. 26. Y. 1. 7. YI. 7. 12. Dy. 0. 27. Mi. 3. 12. Sd. 1. 20. b s. 118. 26. l\lt. 21. 9. Mk. 11. 10. LU-KY-06. XIV. 12. ,_ I Cii 'eo 30. deo; lrett keh-deo ziu yiu go nying: 3 Yire-su k're k'eo, ngao-lch ng<)-ts' t'ong-k'oh. teng kyiao-fah-s teng FahI 2u Yiu nying dzong tong li-sre nying w,3, "En-sih-1 dzong si dzong nen dzong nyiha i bing k'o-yi foh?" \ a Mt. 12. 10. poh we Ire, Ire Jing-koh-li 4 Gyi-]ah foh hyiang. Yice-I zo-zih. 30 Ping-ts'iav yiu sti tsiang keh-go nying i dzre-'eo-go we zong-zin; yin Imo, peh gyi k.y'i. 5 Zin dzre-zin-go we loh-'eo." teng gyi-lah wo, "N g-Jahb b Lk. ls. 15 51 Keh ih-nyih yiu kyi-go ziah yiu ih-p'ih li-ts 'oh-tsia Fah-li-sre nying Ire, teng ih-deo ngeo fam-loh tsing Yire-su wo, "Hao tseo-c'ih, I Ii, ziu-z en-sih-nyih ju feh li-k','E ts'-di; ing-we Hyi-lih lih-k'eh ky'i liao gyi zong iao sah Ng." 82 Yice-su teng Ire ni?" 6 Yire-su kehc.sing gyi-lah _wo, "Ng-lah ky'i shih-wo gyi-lah feh neng t'ong-cti keh-go wu-li, wo, keo we-teh. 1 N ~o k:ying-tsiao.~eng ming7 Yi_ce-su 1k'en ts'ing-lnentsiao mo ken-c 1h kyti, 1-go nymg-k ah tu kren deobing; tao di-sren nyih Ngow we zo, ziu teng gyi-lah kong djUn-be-de. 38 Dam-z kyingih-go pi-fong, wo, 8 "Yiu tsiao, ming-tsiao, teng 'eonying-ko ts'ing ng ky'i nyih, Ngo pih-iao tseo: ingky'Uoh hao-nyih-tsiu, feh we foh neng-keo yiu sin-clik'o zo deo-we: k'ong-p'o gyi nying Ire Yim-lu-sah--leng ts'ing-kren-go nying-k'ah nga-deo mih-diao. 34 Yirewa-yiu pi ng tseng-djongj lu-sah-leng ! Y Yire-lu-sa.hgo, 9 keh-ts:10 ts'ing ng teng ) ' le~g! ziu.-z sah-1diao sin-c~gyi keh-gAo nying. tseo-lre, nymg, zah-deo k ang-.sah t.s a teng ng wo, 'Ng nymng peh l tao gyi di-fang lre-gol Ngo keh-we zo-f.s:' keh z-'eo ng i yiu to-siao we-su iao jii-jih wong-k'ong tsih hao ky'i zo ng-go ng-no ziang kyi-kyih-sah keh-we: 10 Tsihnyiang ji.i-jih siao-kyi Ire yiuc ts'ing-ky'i-go z-'eo ky'i cTy. 2s. 6, 7. yih-sao: 'o, tsih-z ng-lah zo-leh kyih-sah keh-we: kn.feh iao! 35 Ka-ni, ng-lah-ni ts'ing ng-go nying tseo-go"' f>h iao pin we hwong di. lre, ziu teng ng wo, 'Beng-N go tsing wo hyiang ng-lah yiu, ts'ing tao zongdeo. dao, N g-lah feh we tsce k'enky'i:' keh z-'eo Ire zo-k'ah kyin Ngo, dzih-tao ng-lah min-zin ng yiu t'i-min. 11 we wo, 'Dzre-ti71 Cti mingIng-wed vren-pah zi sing'" deo Ire go z ing-kre cobzong tso kao go, pih-ding tsren-go.'" kong gyi Ioh tso ti; zi kongd. Ip. 22. 29. s. 18. 27 T,r. 2!J. 23. lilt. 23. 12. Lie 1. 51 : 18. 14. ILk. 19. 38. re. 12. 13. 1 Lk. 14. Ioh tso ti go, pih-ding sing gyi zong tso kao." Yk. 4. 6, 10. 1 P. 6. 6. I YIU ih-go en-sih-nyih, Yire-su tseo-tsing ih go Fah-li-sre nying kwun go oh-li ky'tioh. ping; gyi lah t'eo-bun k'en Gvi. 2 Tong Yire-su min-zii:i yin ih-go sang kwu-tsiang bing 12 Yi teng ts'ing Gyi Ire go nying WO, "Ng 'oh-tsia t.siu-ko, 'oh-tsia yia-tao be\ brrin tsiu-yin, feh ing-kre ts'ing heng-yiu, hyiiong-di, ts'ing-kyi.in, teng yiu dongdin gc 1ing-s,1: k'ong-p'o gyilah yin. ts'ing ng, ka-ni ng I ___________________________ _, 111

PAGE 116

C ;;;_ 13. ""iU-KYUO. ----, XIV. 35. J I Oil 'eo 30 I t h d h d I 1 l I 1 -• ym pao -mg e -JO -e. gy1a 1 tsmg-re, s-teh ngo l 13 Dren-z be-bam tsiu-yin oh-Ii hao zo-mun. 24 Ngo WO Cli 'eo 30~--, i ! z-'eo, hao ts'ing gylionghyiang ng-lah dao, Keh-l kw'u, dzam-dzih, kwa-kyiah, pren h ts'ing--kren-go nying, h l\H. 21. 4:i. I l , d l 22. 8. 1 hah-ngmn: 14 zea ng ts1angih-go tu feh-k o zongjo 1 sct. 13. 4u. ! Ire yiu foh-ky'i; ing-we gyingo-go tsiu-yin.'" ! lah feh neng-keo wren ng25 YIU hyi.i-to nying teng go Ii: teng-tao tsing-dzih Yire-su do-ko tseo; Yiw-sti nying weh-ctin-lm z-'e0 ng nyin-ctin teng gyi-Iah wo, we teh-djoh pao-ing." 2u"Vam-pahita0Ngocli-fong ~r~:rn.o: 15 Zo-k'ah cong-nyiang yiu Ire go, ziah feh u-su zi-go Mt. 10. 37. , e Mz. 10. fl. I I i I ih-go nying t'ing-rneng, ziu tia-nyiang, ts'i-ts, ng-110 teng Yfre-su wo, "L::\:f Jinghyiiong-di, tsi-me, lini zi-go i )Iz. n. n. koh-li ky'tioh ping go yin sing-ming, feh neng-keo tso foh-ky'i." Ngo-go meng-du. 2 1 Ping16 Yi::e-su teng gyi wo, ts'iak vren-pah feh pe zi jihk Mt. 10. 3S: fY. ~5. 6. :m. ~2. ~. "Yiu! ih-go nying yia-tao z-ko keng Ngo Ire-go, yia 1~\/!: :H. bren do tsiu-yin, ts'ing hyli-foh neng-keo tso Ngo meng-~"t.!~_2 {2 . to nying-k'ah: 17 zo-zih-go du. o Ty. o. 2 , 5 I z'eo tao-cle, ts'a!7 gyi-go nu2s "N g-lahl cong-nyiang l Ty. 24. 2;. I boh k/i t'oi;g-cli t~'i,1_1g-kam-jti ia:o zao ih-go 1lcao-I.eo, feh I go nymg-kah, ''lsrng Ire; yii.-sm zo-Ioh pa gy1-go fipah.:.yiang tong-si tu beyliong, gyi so yiu-go wun-i hao-de.' 18 Gyi-Iah long-kong keo-de feh? 2 0 K'ong. tsong ih-yiang sing-.s,:wng p'o keng-kyi fong hao, 'eo.-1 I we-foh-de. Deo-ih-go teng deo feh neng-keo wun-kong, i gyi wo, 'Ngo yin din mavren-pah k'en-kyin-go nying' I kren, vu-pih-ts iao ky'i k'enziu c'ti-siao gyi, wo, ao 'Keh-' ko-go: ts'ing ng nytin-liang go nying zao ky'i-deo, jeh ngo.' 10 Yi yiu ih-go wo, I neng-keo wun-kong.' 31 'Oh ' Ngo yiu jih-deo ngeo ma-j tsia yin ih-go koh-wong iao kren, ng6 l~y'i s-s-l~'~n: ts'ing I ts~o-c'ih teng: bih-go }~hng nytin-hang ngo. ..!O Wa-wong tang-ta1ang, ky 1 Ieh yiu ih-go wo, 'Ngo lcongsin zo-loh siang-liang, ta ih lcong c'ti-Ieh ts'i-ts, so-yi vamping, ky'i ti-dih ta nyi feh neng-keo 1m.' 21 Keh-go vren ping Ire tang gyi go, nu-boh ih tseo-kyti, po keh-, tao-ti tang-leh ko feh? az sing z -ken kao su kt>-cU. Ziah feh-z ka, ts'ing dziu Ko-cli ziu o-wong, teng nu-dih wa yt.in-yii.n lre-kren, we boh wo, 'Kw'a tseo tao ts'a nying ky'i gyiu-'o. 3a Z dzing-li lm-ka-long-Iong ky'i, ka-go, ng-lah koh-nying ziah gytiong-kw'u, dzren-dzih, foh ky'i-diao zi ih-ts'ih so kwa-kyiah, hah-ngren, tu yia-go, feh neng-keo tso Iing-Ieh tao ts'-di Ire.' 22 Nu-1 Ng& meng-du. I hoh wo, 'Cti, tsiao ng-go 34 "Yinm z hao•go: yin mMt. 5.13. l\lk. 0. 50. I fong-.fu y/-kying tso-dz/n&'.; I zi~h shih-di~o gyi . 'mn-go w11-ym k ong-go zo-we. :!3 II m1-dao, wa.:.ym soh::s1 hao s j Ko-cti yi teng nu-... boh wo, i ~eh g{•i 're~ ni? 351:Jong din, I 'Ng tseo tao do-Iu . . zong teng 1 . o Ire feng-h, tu m-ym yi.iong ts'iang-po-yin, min-ky'iang dziang: tsih hao tao Im ncra.-1 o. 112 i I i I j i i 1 l I I

PAGE 117

I X.V. 1. J Cli 'eo 80. I I 1 a, l\It. 9. 10. I : Mk. 2. 15. Lk. 5. 29. I I I , 1 b Sd. 11. 3. Ky. 2. 1,2. i I I i I c Mt. 1~. 12. Id 1 P. 2. 2[i. c Lk. 5. 32. I . !I Don[l-deo wo jiil-kw'e ! nying-ts, meI kw'e ih-dln djong. I i I I I I I LU-KYtr6. xv. 22. ("deo. ;~ng-to we t'ing go sing-ci.in-i, Ire Jing-ming-go j Cii 'eo ao. kre t'ing.'' t'in-s min-zin we-leh gyi yia z-ka hwun-hyi." Lk~ 15. 11 Yicc-S'n yi ,vo, "Ih-go nying yiu liang-go ng-ts: SIU-ZIN-LIANGn nying 12 gyi siao-go teng ah-tia teng ze-nying ]ong-tsong wu, 'Ah-tia, ngo meng-veng tseo-lre, t'ing Yim-su kong. I kre teh go ko-kyi hao s-peh I 2 Fah-li-sc:e nying teng dohngu.' A.h-tia ziu feng ts'ren shi.i.-nying s-'o mao .. tin, wo, nyih pch gyi-la11. 13 Ko-leh , "Keh-go nying siu-lin zem-kyi nyih, siao ng-ts long . nying, tengb gyi-lah do-ko tsong siu-jih, tao yiin-yi.i.n ky\ioh." di-fang c'ih-meng ky'i-de, 3 Yicc-.sn ziu kon_g kehIre keh-deo yiu-hyi-long go pi-fang peh gyi-lah t'ing, dong hwu-diao ko-kyi. l4 w6, 4 "Ng-lahc cong-nyiang Long-tsong hwo-wun .. de, ji.i. yiu ih-1~ah-tsah yiang, 1 keh di-fung p'ong-djoh do ziah-7. ih-tsah foh-kyin-de, hwongnyin; gyi ziu yiu feh pO keh kyiu-jih kyiu tsah ky'in-ky\tih. 15 Ziu tao keh lju-loh l::e kw'ung-ire, ky'i di-fong ih-veng nying-k<>; zjng keh-tsah feh-kyin-go, l.:eh-veng nJring-hJ ts'a gyi dzih-tno zi119'-djoh mn? 5 tao gyi-p-o din-deo ky'i k'en Zing-djoh-ts,~iu.lrn11m-hwun-nyi-ci..i. IG 1\I-nying yiu soh hyi--hyi kyin-lrnh-deo pe-ts, si pch gyi; gyi z pO-fehG tseo-tao oh-Ii, zin eo beng-neng-keo tsiang nyi-ci.i yiu, ling-so Ire, teng gyi-lah ky\i.oh-go tong-si pao-pao wti, iN go keh tsah feh-kyindu-bi. 17 'Eo-deo sing-deo god yiang keh-tsao zingtao, wo, 'Ngo ah-t.ia yiu to d,ioh-de; hao teng ngo cio-siao ytiong-nying yin ping ko hwun-hyi' 7 Ngd wO ky'lioh wa-yin to; ngo tao h yianQ' Hp;-la.:1 dao, Yiu ihkc ts'-di ngo-sah '. 18 Ngo g~) z~~nying wc-sing-ci.in-i, iao ky'i-sing tao Ah-t,ia dihu t'in-zCmg we-leh gyi yia fung ky'i, teng gyi wo, Ah we z-ka hwun-hyi, ko-juc tia, ngo yi-kying teh-ze t'jn, kch kyiu-jih kyiu go tsinglm ng-go min-zin yia yiu ze: dzih nying, z peh-pih wern yi'eo foh lrno scin z ng sing-ci.\n-i go. go ng-ts; peh -ngt, tso z1.rng 8 "'Oh-tsia soh-go nyi.i-ng ih-go yi.i.ong-nying ka.' I nying yiu lljih-kw'e nying!!O Gyi ziu ky'i-sing tao ah-1 ts, ziah-z ih-k:v'e feh-kyintia..?i-fong k;y'i. ,Luf w.a ts'o {td2 .2i3~9i7. de,. fch ,..".~e. tm te1:g-_ts::e~: hyu-to, ah-trn k. cn-ky1~:ck, I sn.o-si1o oh-h, ts-ts-s1-s1 ky 1 zm fah dz-pe, peng-ky 1, ozing gyi djoh ma? 9 Zingleh gyi deo-kying, ts'ing-cU. djoh-ts, ziu co gyi heng-yiu 21 Ng-ts zin teng gyi. w<\ tcng ling-so, wO, 'Keh-kw'e 'Ah-tia, ngo yi-ky-:ng tehfoh-kyin-go . nying-ts ngo zc t'in, Jreg ng-go rnin-zin r, s. 51. ,. keh-tsao zing-djoh-de; hao yia yin zc; yi-'c.
PAGE 118

f-. . . . . . XVI. 30. I XVI,: 11. LU-KYUO , en 'ec 30. . I I! ---------.. Cii 'eo 30. -. dzih, U. do z-ken yia z feh siang ky'Uoh keh yiulao tsing-
PAGE 119

---. xv. 23._ LU-KYUO. XVI. 10. j . . , Cii 'co 30. I .. h l . , I Ci\ '.eo 30. :, : do-c 1 -re peh gyi c tin, i l'sin-sang; yiu nying Imo gyi i i h l,]{. 15. 32. I Yf. 2. 1: G. H. Mz. 3. 1. I I I I I I I go ka-ts ta he gyi siu'-li, 'a I zCmg, ing-wc g,y:i z me.:fi ko~ c'i.111 l m gyi kyiah-li. 23 Wa1 cU-go ko-kyi. 2 Ko-cu ziu yiu keh cong-cong-go siaoI eo gyi lm, teng gyi wo, 'N g6 !:ge<: k_y'in-~~~h-1::e~. sa~l-~S; J d _ za:-we t'ing-meng ng ~rn~ah-lc1J1 luo ky ... oh, Lw k w a, go z-ken? Keh-tsn.o ng po-loh: 2 _ 4 ing-,~'e ngd keh_-go I tsiang: sin~sang t~o-feh-lm; ng-ts s1-:ts,h y1 wclH..:iln; foh-l ng kyrng-s1u-go ts1ang-moh kyin, yi zing-. 8. pm 1::e-tong; z ngo-go tong-nymg wa <:y rno. , I 1 T. 5. 6. si tu z ng-go. 32 Ah-lah jng-\) "Ngc"i wu hyin.ng ng--hih I I k:E_ kw'a-h>h hwun-hyi: in~~ dao, N g-lah" i .nc . . km v'uong ! 1., D.v: 4 . 21. . • . 0 • l J .{' 1' . 1 '.:, • :Jrt.6.1!): i Lk. 1s. 2,. we1ng keh ah-eh s1-ts, y1 rn 1 1 e 1 tsrng-uzin go I i dzre1 m ~1. I Wl'!h-cHn; feh-kyin, yi zingvch kyih-kyiao bong-yiu; s-!rt.1J. ii:._rn_ I ' I I I I 'd1'oh-de.'" teh no--la.h si-t.s ' e o-d e o ovi-: ii Pcng-i:engz• b •• /:,., 'llf/ffll, :U:1-1110L Jah hao ts1h n~-lah tao Hong-11;1.. . ~., 16 v-Un-po 1.si,rnp~~bonr kY'. i . . 10 YLE-8 U teno me. no--du 1} ti1;,g siao z~lrnnc ~ ~n~-sing i c Mt. 25. 21. " "J n . b .. ' . b . ' , Lk. Hl. 17. ll . • ,~,o,. ~~-vcng/11:-lao cl_o z-k_en yrn z cong-s~ng; 1 ny:ng-ko yrn 1h-go po-tsiang I u tmg :::iao z-ken feh tsmg-i ---------------.114

PAGE 120

r--------LU-KYU6. XVI. 30. 1 XVI,: 11. --~~;.~o 30 : I ------------Cii 'eo 30 .... dzih, i.i. do z-ken yia z feh siang ky'Uoh keh yiu lao tsing-clzih. 11 Ka-ni, ziah coh-teng tih-loh-go ling-se; 11 Peng-vengz-Im feh tsing-dzih-go 1,1 dzLewa-yiu keo tsco-lre t 'in-t'in ngre,i, b,fa-1110-na. veh ng-lah feh cong-sing, gyi-go ts'ong. 2 ~ 'Eo-de o j~i we po tsing-go ~zo~-veh I gyliong-n.) :~n~ si-clc\ ... t'in-s t oh-fu ng-lah? L ziah:-z. bao-Ich-ky 1 fong ]re Uu-pah bih-nying-go tong-si ng-lah lah-hen-go gwa-li: yiu-lao Jeh cong-sing, jU we tsiang yia si-de, cn-tsOng. 23 Lre ng-zi-go tong-si kao-dre ng-ing-s-li ky\ioh~kw'u z-'co, cl Mt. o. 2 ,1. lah? 181\1-yiud ih-go ytiongng::en-tsing c}~-c-ky'j, yUn-yUn I nying neng-keo voh-z Jiang-k'en-kyin Uo-pah-Iah-hen, I go ko-ci.i: 1oh-tsia we u-su wa-yiu Lah-sah-lu Ire gyi cl6ng-deo, re-kyjng keh-deo; gwa-li. 24 Gyi ziu .~o-ky'i'oh-tsia we ts'ing-gying I lre, wo, ''fsu-tsong Uo-pahdong-deo, k 1en-ky'ing kch-]ah-hen, re-lin ngo, ts1 a Lah-11.P,ing-veny deo. Jing-ming teno II dza~-sah-lu pO ts-cleo-tsin ,vencr-z. nyam, Ma-b . b mo-na . 1 veh, n~-lah feh neng-keo t.u tm s~U peh _ng? zih-deo ?a~ voh-z~ , . . • lang:mg-ky1; mg:we ts -cl; i . _ e Mt. 23 14 1 . 4 ah-h-sre nymge z tenho-y_ m m cong-nyiang noo j in Y. 66 24 1 l '. '' l l . -l ' 1' 1 1 ' "5 U" bl l\Ik. o. H-k czre-go; tmg-meng rn11h-nvu-1e1-rn. 6-pa1-1 ts'ih-go ~hih-wo, ziu lang-lah-hen wo, 'Ng-seng, ng siao Gyi. 1 kre kyi-teh ng-gon hao-c'U n Ip._ 2J 1a. 15 Y{cc-su., teng gyi-lah wo, weh-zin yi-kying ziu-ko, Lk. 0 -4 • ''N g-lah lre nying-go min-zin Lah-sah-lu nren-c\i yia z-ka: f Lk. 10. 29. zil iao son z tsing-clzih-go; yin-dzre gyi en-weng, ng dren-z!l ng.,.lah-go sing Jmg-ky\ioh-kw'u-cle. 26 Feh ken-ff s. 7, 9. ming hyiao-teh-go: ing-\ve ts1h z-ka, ng-lah teng ah-nying k'en gyi z tsenglah cong-nyiang yiu do-do h 1 s. 10. 7. djong-go, clziu h Jing-ming go k\1..ng zao-clzing-liao: s k1en-lre z k'o-u-go. lu Dz1h-teh lre
PAGE 121

;~-------------------------------------. / __ ~_v1. a1. ________ L_u_~_K_Y_-_0-_6_. _________ x-,-v_1_1._2_2_. _ I uu 'eo so. I , i.' h 10 Z k I CU 'eo 30. i we-sing-ciin-i.' 31 V-u-pah-tsong 1e we go. a, -\ ; lah-hen teng gyi wo, 'Feh ng-lah ziu-z yiang-yiang so i [ k'eng t'ing Mo-si teng sinfeng-fu go z-kcn tso-dzing, I i p l'e. 12. 10, ! cii-nying, ziu-zV si-nying tsre yia he wo 'Ah-lahf z vul.flp. 22. 3: I 11. I h l ' l • " ' b h A 1 35 • 7 ' I I , we -clin-n-=>, pa e 1 s1angyuong-go nu-o , so tsorns. 10. 2. I sing-go.''1 go z-ken pch-ko z meng{~tl\
PAGE 122

XVIL 23. LU-KYUo". I n ___________________ x_v u. ;.;;. __ Cii eo 30. l . N . N I I d h I Cii 'eo /!(), 1 , nying tu mihtcng kwun ,vo, Gy,i11, ng s T,: I~ ,.~r'>n;;-vtmg. 28 Yi ziang Lo-teh-~ sing ngo i.i.n, kyiu ngt> c'ih z'eo, gyi-lah z ky'Lioh, bah, iin-ku-go sin-h.' 4 Kwiin IT. 19. IG, 24. 11 Sm. 29 23. Y 13. )!). YI. 50. 40. 'O. 11. 8. Co. 4.. 11. Yd. 7. v 2 T. 1. 7. w Mt. 24. 17. ;\fk. 13. 15. ma-tsing,, ma-c'ih, cong din, dziang-kyiu feh k'eng: 'eoky'i oh: 29 tad Lo-teh clzong
PAGE 123

I xvm. 10. I C,i co : 10 1 I Cii co 30. LU-KYUl>. xv Ill. 31. fong peh gyi-lah t'ing: 10 I gyi w6, "Dza-we ts'ing-hwu. "Yiu Jiang-go nying tseoNgo z hao ni? rn-yw hao-1 zong sing-din Ii ky'i tao-I nymg. ts1h-yiu lb-we, zw-z. I lrno; ih-go z Fah-li-sc.e nying, Jing mmg. 2 Ky1ce-ming j I ih-go z siu-zin-liang nymg. ng hyiao-teh go, znl-z, s 135 . 2 . 11 Fah-li-s;:e nying Iih-ts/ 'Feh-k'om kcen-yrng,' 'Fc-;h-lt c . 2 0 1 2 -, I " J. l' I . ' I~ I I' 0 u Y ss 2. s0 tao .. ken-zia Ng, ing-we ngo t'eo-dao,' Feh-k'o hwGng-f,~~1 13 9 feh zianbo ) ' L 1-to 1 _1vinb0" tso kao' 'Yi.io~10 11 hyiao-kv1110" 11• Yiu' h lp '22 2!) Ty t 9. ,3 ~IL :! : ! 1i Lk I • ! LI • Yk. '1 G, 10 1 P. r,. f>, (i. ,: ~It 10 13. Ml1. lU . 13. j .Mt. 18. 3. 1 J(. 14. 20. 1 P. 2 . 2 . k l\lk . 10. 15 l Mt. 19. 10 . .Mlc. 10. 17. J 1 • 5 , ,, J 3? h I :::. :W t.s'iang-deh, fi-li, k.:en-ying ng-go vu-meo. 21 Gy1 wo, z-kcn, yia foh ziang keh s1u"Keh tu z ngo dzong s1ao zin-lifl..ng nying. 12 'l's'ihpao-siu-ko." 22 Y1ce-su t'ingnyih li-hyiang ngo Jiang-meng keh-sing sluh-wo, teng I , tsa o kying-zih ; z ngo yiu-go gyi wo, "Ng wa ky'U1h ih-t,ong-~i. tseng-ky'i jih-kwu-yiang: ng0 ih-ts'1h so yiu o ,,1~. 6. rn, :?.I.I: l!J. ii. ts ih.' 13 Keh siu-zin-liang go ky'i ma.-diao, feng peh 1 D o. 11,. n ying yUn-yUn lih-ts, ngzengyliong-nying, ng z111 yrn tsmg t,u foh ken dze-ky'i dzze-veh he t'in-ztmg; ping hyin . ng-djoh t'in~ tsih we f;s'ia hao Im kcng Ngo." 2 : { k\w-k'ao hytiong-kwun-deo, Gyi t'ing-rneng keh-go shih \\'(), 'Jing-ming o! ::e-lin ngo WO, 'o-JUn iu-meng; rng-we v::en-zc-go nying.' 14 Ng<> z do ym-Jao. wt) hy,irng ng-lah dao, Keh~4 Yire-su k'en-l, k)r 'i, pi keh-go Fah-li-Su3 "YiuP ko-kyi g _ o tseo-tsing_ 1' T,1. 11 2s lilt, 1!) i:i: nytng wa-z gyi ts'rng-wc Jing-ming-go koh, dzn. m en' Mk HJ. ~ : 1 . kong-yi : ing-wch v;.en-puh z:i. 25 Loh-do c'Un-ko tsingsing-zung tso lrno go, we ng::en, pi yiu-lao tsco-tsrng ktmg-gvi Ioh; zi kcn1g-loh J ing-ming-go koh, wa-z. gyi tso ti g~, we sing gyi z0ng." yUong-yi." 1 5 YJui ny1:ng ta-leh siao-20 'l''ing-go nying ziu we>, nying tao Yim-su di-f6ng Im, "Ka-ni, ju neng-kco teh iao Gyi siu en gy'i-iah: mcngkyiu?" 27 Yire-su W<),. "Nying du k'cn-kyin7 • tsab.-vah gyi-so1 feh neng-keo, Jrng-mmg lah. rn Yi::e-su eo gyi-lah I z nong-kco go." ]re, wo, "Hao peh siao-nying ~s Pe-tch8 wo, "Ah-Jaht z tao Ngc> di-fong Ire; fch-k'o yi.u1g-yiang ky'i-drno kcng1 tsu-djii gyi-1ab: ing-we kehdzong Ng." 20 Yi::e-su tcng cong-lrn) nying, Jing-ming-gyi-lah wo, "Ngo tsmg we, I go koh 7, gyi-lah-go. 1 1 N guk byiang ng-lah dao, va:~n-pab tsing wt, hyiA.ng 1:3g-lah ?ao, ny1ng ';.e-l~h Jing-ming~go r lp 42 2 . YI. :i:! 17. :::;1, 8 !i !\It . )!) 26. LI<. 1 :11 R :\IL 1!) 27 ~,1, 10 \18. f ML. 4. tU. Ll; f, 11. . V ::en-pah foh z1ang s1aokoh ky 1 -clrno oh-yU, t1al nying ka tsih-ziu Jing-mingnyiang,n hyi:iong-cli, ts'i-ts, u Sm. 33 9 . go lrnh, feh ncng-i, ~11~ s 9. I t ' ') 7" l')Y" t "Al I I " y I ) ,H.IO.,{ •. I . s ren-ny11. 1re-su cng 1-a1 zong 1::e-u-sa1-u.0.22:24.7. 118

PAGE 124

XVIII. 32. LU-KYUO. XIX. 13. i I I Cii 'co 30. I ?Is. 22~u. Y. 5:l tsong. z lilt. 27. 2. Lk. 23. 1. I'e. 18. 28. Scl. 3. 13. ci Mk. 9. 32. Lk. 2. 50: 9. 45. I'c. 10. 6: 12. 16. b Mt. 20. 29. Mk. 10. 46. I c Lk. 17. 19. ill 'Ohwo, Ji niha.o. I i d Lk. 6. 26. Sd. 4. 21 : 11. 18. Ieng ky'i; sin-ci.i-nyingY so sia ts-tin Nying-go Ng-ts go shih-wo, tu tsiang-iao ing-n_yimn. 32 Gyiz iao lrnodm yi-pong-nying, peh gyi lah hyi-long Gyi, tsao-t'ah Gyi, zren-t'u t'u Gyi, 33 ping ts'ia pin-ts tang Gyi, sah diao Gyi: tao di-sren nyih yi we wch-ciin-lm." 31 Keh sing n z-ken rneng-du ih yiang tu feh ming-bah; keh go shih-wo lre gyiulah-go min zin wa z ing-dzong-go, st> kong go gyi-lah yia feh hyiao-teh. 3.j YvE-sub kw'a tao Yire li-ko z-'eo, yiu ih-go hah-ts zo Ire Iu pin t'ao-vren: 3 6 t'ing-meng hyti-to nying t,':?.eo-ko, meng keh z soh-go z-kcn. 37 Gyi-1ah t'ong-cii gyi, "Z NO-sah-lch-go Yim su tseo-ko." 38 lla.liAs ziu eo-ky'i-h\ wo, "D.'1-bih-go 'Eo-d::e, Yim-su, re-lin ngo." 30 Zin deo tseo go nying tsah-vah gyi, eo gyi feh-k' o hyiang: gyi fom-ctin ve::ngnga eo-h::y'i-1::e, wo, "Da-bihgo 'Eo-dre m-lin ngi'.:3." '10 Yims1.,1 lih-loh, feng-fu gyi-lah ling gyi he: tseo-lm, Yice-su meng gyi, wo, 41 "Ng iao Ngo teng rig _tiw soh-si?" Gyi \V(), "CU, iao peh ngo k'en-kyin." 42 Yire-su teng gyi wo, "Hao k'en-kyin-de: ng-goc siang-sjng II kyiu ng de." 43 Hah-ts lih-k'eh ziu k'en-kyin, keng-clzong Yi::eJ su ky'i, kwe yliong-wo pch Jing-rning; congd pah-sing k'e~-kyin yia tsron-me Jingming. Lk. 19. """{7 I.IE-SU tseo-tsing Yire.J. li-ko, ih-dzih tseo ko-ky'i. 2 Yiu ih-go nymg l I h Ctl 'eo 80, {yiaoe Sah-k: , tso siu-zin-liang-go deo ao, z-io yiu-lao; il iao k'en Yi::e-sn z clza-siang-mao nying: weleh nying yi to, gyi-zi a-ago, feh neng-keo k'en-kyin. 4 Ziu peng-zong-zin, hyihzong ih-ci.i. fong-ji.i.-li, ia<:? k'en Gyi: ing-wc keh-da lv., Yice-sii iao tseo-ko-go. 5 Yire-su tsco tao keh di-fung, deo dm-ky'i k'en-kyin gyi, teng gyi wO, "Sah-kre, kw'a tseo-loh-lre; Ngo kyih-mih iao deng lm ng-go oh-li." 0 Sah-kw ziu kw'a-kw'a lohlre, hwun-hwun-hyi-hyi tsih Gyi. 7 Cong-nying ih k'en-kyin, s-'o mao-i..i.n Yicc-su., WO, "Gyi tseo-.tsinO' ze-nyinoa a 111t. 9. 11. "' . . '. o. ,, , ' o L!.:. :i. ~o. oh-h, ky 1 soh-y1a. 8 Sah-km lih-ts, teng Cli wo, "Gi.i, ngo so yiu go ih-pun ngo feng peh gyi..i.ongnying; ziah yiu hwong-kaoli soh-tso b Lk. :!. 14. nying-ko-go, ng(,C ko sren be J e C: 2J, : .,, !) y 118.L.:J. wren gy1. _ . HB-su tong 1 s. 12. 6. gyi wo, "Kyih-mih kyiu-sing z ling-cljoh keh vcng • ] ". ] } • "LI • cl Lm. . 11, i:iyrng-rn, wee 1 gy1 yrn z J2 , JG. D'o-pah-lah-hen-goe 'eo-dre. J li:y. 3. 7. / N . e Lk. J 3. JG. 1 0 Ing-we ymg-go Ng-ts f.~rt. rn. 11. I 1 I " 1 . 1 h en 111 t.. 10 re zmg re (JIU so s u 1G: J5. 24. diao-Iucn-go." 11 Yim-su yi-kying tao Yire-lu-sah-leng siang-gying, cong-nying a ts'eng-ts'eng r; sa. 1. 6. Jing-rning-go koh ziu iao hyin-c'ih-he, so-yi gyi-Iah wa t'ing-tong z-'eo, Yicc-su ling-nga kong ih-go pi-fong: Gyi WO, I 1 2 "Yiuli ih-go kwe-djong-! ": Mt. 25. u. . t .. ] .' .I'." I Mir. 13. 34. go nyrng ao yun ci-iong ! ky'i ziu koh-wong tsih-veng, I hao kyti-1~. 13 Zin eo gyi I jih-go nu-boh, Imo..:dro gyilah II J'ih-kw'e ny_ina-ts tong 111tr~-1cw:~ • , M , da.-iah Jth-to gyi-lah wo, 'Ng-lah ky'i tso \lia-ng djong. 119

PAGE 125

--x--1-x.-;.-4-.--~-----. LU-KY-06. . . x~x. 38. ---1 ------.. -----1 C [i 'eo 30. ' d . " 1 I ' N " " 1 . ] 1 d I Cii 'eo 30. I sang-i, z1h tao ngo ,yU-m . _ go wo 1yia!1g nga 1 ?-o, -i I'e 1. 11. B _Q.),i-go-i pa.h-sing u-su g d, V::en-1Jnhn v1u o-o wa 1ao nl\lt.13.12: J " 1 J .b ' . 25. 20. 'eo-deo ts'a nying ky'i, wo, ko-ts eo peh gy1; m-yrn go Mk. 4. 25. 'Ah-lah feh-iao kch-go nying ]in gyi so yiu-go yia iao Lk. 8 18 t.so ah-la.h wong.' u, Keh teng gyi deh-leh-ky'j, 271 k.we-djong-go nying ziu-lch Dmn-z ngo keh-sing dziu koh-wong-go ts1h-vcng kyudih, feh iao ngo tso gyi-lah I Jm, feng-fu co keh-sing nukoh--wong go, ta tao ts'-di boh, ziu-z do nyfr1g-ts-go, Im, tong. ng6 min-zm sahtao gyi min -zin In~, rn.o diao.' " hyiao-teh gyi koh-nying yrn 28 Keh-sing_shih-w6 kong-to-E-iao dzrcn-deo. JG Deo-hao, Yicc-sii zong-zin tseo, : -ih-go tseo-he, w6, 'Ci.1, ng tao Y1m-lu-sah-leng ky'1. 1 keh-kw'e yiu. jih-kw'e dzmn-w SIANO-nYING0 Pah-fah-o l\H. 21.1. I deo.' li Gyi zi u teng gyi kyi Leng Pah-da-ny1, tao l\lk. 11 1. .i Mt. 25. 21. wo, 'Hao nu-boh; ngj ting keh --.zo kyiao-leh Ken-hen Lk. Hi. 10. 8iao z-ken kyi-jUn yi11 cong-sam pm, ziu ts'a fowg-go I k Mt. 25. 24. \ I ! i I I l l 2 s. 1. 10. Ip. 15. O. ; 1ft. 12. 3i. Im. Mt. 25. 26. I I I i sing, hao ky'i cong-kwun rneng-du, wo, 30 "Ng-lah jih-go ytin-veng.' 18 Di-nyi hao tao tc-min go hyrn.ngl tseo-1:.e, wt>, 'CU, ng kehts'eng ky'i; tseo-tsing Zill 1 kw'e yiu ng-kw'c dzn ~n-deo' we k'enkyin ih-p'ih siao h-19 Yia tcng ~ryi wo 'Ng hao ts cong-kfen, dzong-he rnky'i kwun~ ~g-go ytin-veng' yiu nymg gyi-ko: ka-ts, 20 Wa-yiu ih-go tseo-1::c, wo, ky'm-leh-1~. 3 1 Ziah yiu 'CLi., ng keh-kw'e dzing-gyiu nying meng ng-lah, 'Dza-he-tong; z ngo paohe siuwclrnli-ls?' hao teng gyi kying-li: 2i ing-wek ng6 wo, 'Z Cii iao gyi.'" p'o ng, ng z nyin-kying-go 3 ~ Ts'a-ky'i-go nying tao nying; zin feh-z ng so fung keh-cleo ko-j-wn p'ong-cljoh go yia we ky'i
PAGE 126

XIX. 39. LU-KY--0-6. XX. 13. . en 'co 30, It Lk.2.14. ,l"f. 2. H. I I I I i ! 11 Hp. 2. 11. i I ,, re. ll. :15. I I i I I w Y. 2!'.l. B, 4. Yl. 6. G. 1 Lk. 21. 20. I ii Peng-veng \.ifi-dzing. ly 1 w. 9. 'i, 8 l\Ii. 3. 12. 11 z }[t. 24. 2. i\Ik. 13. 2. I Lk. 21. r,, a Dy. 9. 24. Uc 1.. 08, 78. 11 I'. 2. 12. u :m. 21. 12. l\Jk. 11. 11, 15 I'c. 2. 14, 15. r C Y. 50. 7. d YI. 7. 11. j mg-k.B coh-tsc:en-go ! het t'in zong yiu t'a-bing, Ire ting Imo di-fang yiu yiiong-wo l" 3 0 Cong-nying cong-nyiang yiu kyi-go Fah-li-sre nying teng Yire-su wo, "Sin-sang, hao tsah-.vah ng-go meng-d u." 40 Yicc-sii we-teh gyj-lah w:o, "Ngo wo hyiang ng-lah dao, Ziah-z gyi-lah foh k're k'eo, zah-deon tu we co-ky'i-Ire." 41 Yi-kying gying-de, k'enkyin dzing-ts, ziu k'ohv gyi, wo, ,42 "Kyih-mih wa z ng-go nyih-ts, ng1 ziu-z ng, ziah-z hyiao-teh keh-sing kwren djoh ng t'a-bing go z-ken ! dren-z nam-kren z ing-nmn ng-go ngren-tsing. 43 Ing-we nyih-ts lre-gyi, ng-go dziuclih pih-dingw di:in-ky\in coh ih-zo ll nyi-clzing lah-ciin ng, s-min we-djii ng, H tsiang ng zi,Y teng ng Ii-hyiang deng-tih go ng-no, tu gwren diao, feh dzing-Iohz ih-kw'e zah-deo Im zah-deo zong; ing-we ng feh hyiao-teh keh k'en-kwua ng go nyih-ts." 45 Yice-snb tsoo-tsing singclin, ken-c'ih sing-din-Ii tso ma-ma go nying, 40 teng gyi-lah-wb, "Shil-li yiu sia tih, 'Ngo-goc oh z tao-kao go oh:' ng-lah
PAGE 127

LU-KYU6. 'XX. 37. I CU 'e-o-30-.-1-d-. ---.-,-1-!_C ___ d_' --,c-1 1-l /\ "N ] 1 d r CU 'eo 30. I J~ng gy1. , ?ng-~n-go : a 1 wo,,_ 9ga 1 . za-";e I I I nymg 1h k en-kym gy1 ng-1 s-s Ngo? _-1 Do [[ 1h-kw e : 11. I(c.li-_lrne . I e S. 2. 7, 8. II. l. 2. .(Ts. B7. 18. s. 2. 1, 2. i\It,. 2G. 3: 27.1. I'e. 11. 53. i [J s. 118. ~2. J\It. ~1. 42 J\[k. ]2. 10. Sd. 4. 11. 1 P. 2. 7. h Y. 8. 14: 28. 16. I Lm. 9. 33. 1 P. 2. 4. i Y. 8. 15. !\It. 21. 44. j Dr. 2. 34, 35. , I k Mt. 22. 15. !Ilk. 12. 13. i I l Mt. 22. 16. Mk. 12. 14. /_ .. __ I t' ~. d" 1 " .,. 1 " I • • d . l 1\T "' l ' l,tcen-viug dz'll1 s, z1u orn srnngrnng, wo, 1 Il)'Ingz1n pe 1 .1..., go { en. ih-din 11yi11g' Kehe z tsih-d;,-e-go . ng-ts; , Z .y.iu jU-go cleo-ts teng koh-1 ts. ah-bh.f ts'ia sah gyi, s-teh 'ao ?" Gyi-lah we-teh wo, ts'ren-nyih hao kwe peh ah"Kre-sah-go._" 25 Yim-sn teng ]ah.' 15 Ziu t'e gyi c'ih vi.ingyi-lah wo, "Ka-ni;m K::c-\ 111 Mt. 22. 21. l 1 . . J } . • } Ir ] . Lin. 13. 7. nga, sa 1-c mo. Kn:-m, yUn-s~ 1-go ! sia-ioh peh ah-l~l~, wo, p Sm. 25. 5, ih-kw'e zn.h-deo;' lrnh-kyi..i. 'Ji..i. ziah yiu ah-ko si-de, shih-wd dza-go? 13 Va~ndzing-leh. ih-go ts'i-ts, si z-pahi tih Im keh-kw'e zah'eo m-teh ng-no, ah-di km deo-zong go, pih-ding tihc'ii gyi ts'i-ts, hao teng ah-wu: lceh-kw'ei zah-deo tih-ko c\ji..i.n-cong-tsih-clm.' 29 Yiu loh gyi sing-zong, keh-go ts'ih-go hyi..i.ong-di: do-go nying pih-cling ah-so." c\i-leh ts'i-ts, m-teh ng-nC>, rn Tsi-s-tsiang teng dohsi-cle. :1o Di-nyi c'U keh-go shii-nying, hyiao-teh 1""ice-nyi..i.-nying; yia m-teh ng-no, SU, kong keh-go pi-fOng z si-de. 31 Di-sren yia c'i..i. gyi; ts-tin gyi-]ah zi, tong-z iao 'o-ts'ih-go z-ka: tu feh yi'" 1 " o t " 1 1 " d 39 'E 1 o-srn. r o .YI, s11-z po , o 1 ng~no, ~1-~-., om I pah-smg. ' nyi..i.-nymg ym s1-de. 3 ... Ka! 20 GYI-LAHk ts'ing-ts'-kyi-ni, weh-ci:i.n-lm z-'eo, gyi we ziu ts'a kyi-go t'en-t'ing tao-ti z ji..i.-go ts'i-ts? ing-we go nying, ko-c'ong tsingkeh ts'ih-go nying tu c'i..i. dzih-go nying, iao tsiang gyi ko-dc." Gyi-go shih-wo, song-ky'i 34 Yire-su v1,e-teh gyi-lah, peh kwun-fn teng tsongwo, "Yin~ dzre z shi..i.-go toh go siu-li. 21 Gyi-lah ziu nying yiu c\i.-t8ing ko-c'ih: meng Gyi, ,vo, "Sin-sang-,Z 35 ziah-z siang-p'e dzong siah-lah hyiao-teh Ng z tsiao nying cong-nyiang weh-ci:i.nli kong shih-wo la"-tih kaoIm, tsiang-1::e z-shi..i. yiu-veng hytiing, yia feh k'en min-go nying, feh c\i..atsing ko k'ong, tsih-leh jih-jih-we-we c'ih; 3a yia feh neng-kco kong Jing-ming-go dao-li: tsre si; gyi-lah z weh-ci:i.n22 ah-lah dco zin-iiang peh Ire-go nying, teng1 t'in-s ihr1 IL 15. Kre-i:;ah, k'o-yi feh?" yiang-go, yia tso8 Jing-ming!t!;\~223. I 23 Yice-sii hy~ao-ceh gy~-g_o n&"-ts. 37 .Jt.in-r kOng~tao 11e. 3 2 }ah-go kam-ky1, teng gy1-s1-ny111g weh-etin-1::e, zm-z • • 1 122

PAGE 128

XX. 38.' LG-KYlJ(). XXL 11. I I r-Cii 'eo 30. I I i It c. a. 6. ?I.It. 22. 3:3. .Mk. u. 26. Sd. 7. 32. II. ll. 16. I i1 rJ,,.w,. gyi-11,h long~~ong ,~e-leh .,mg--mrng md1-qo: JCen Lm. G. 10, 11. n l\It.22.41,42. l\lk. 12. 35. '!) s. 110. 1. Scl. 2. 3-!. l IC 15. 25. H. 10. 13. ll' II. 1. 13. V 1'.It. 23. I. z Mt. 23. 5, 6. l\lk. 12. 38, 39. I a Lk. 11. 43. I I I I !, illt. 23. 14 . .i\Jk. 12. 40. I a Mk. 12. 41. 1'2W.]2,0. ---:--------=-----------------' M 1 , rl' , b .. , 1 1 I I " . . . . I' CU "co 30. J ,.u-s1. m . s _ang JU. rn 1rwu-song ?Yu-n,ymg yia Ire --'-I p rn yrn mrng-mrng ts-tm--ko; I keh-deo trn I! hang dong-II Keh l!ang. i . ,. l c ,u" l I d" .., . A N A ,do11rr-d1n dvh gy! ts 1ng-i1wu u z o-pa 1-. 1n; " 7,1u wo, " gu JI 1-wc ; 1:/i ti.111;inr,. lah-hen-got Jing-ming, Yi-/ wo hyia.ng ng-lah dao, Kehii;; Illk. sah-go Jing-ming, Ytio-koh-I goc gytiong-kw'u go kwu: c 2 K. 8. 12 . go Jing-ming.' 38 J'ing-ming song nyit-nying tiu-tih-go, i foh-z si-nying-go J1>ng-niing, pi ?ong-nying wa to. 4 Ing-/ I z weh-nying-go Jing-niing: we gyi-lah cong-nying z z.i ! ins-we 11 cong-nlir,g u Jing-y~u-yti. . clo-c'ih-l_m tiu-tsing i I nnng z ,veh-go. ' Jrng-mrng-go h-veh cong-1 i 3() Yiu_ kyi-,o-o doh-shti.-nyiaiw: Keh-O'o nYi.i-nvi1w I' I .. ,:-, I u b ~ u b I , nying wo, '"Sin-sang, Ng z zi yiu ky\i.ih-sia.o, gyi tso, l • J " " J'O ,,;r • • • " I • d . I I I sn~ 1-,:~o., ~-go. .11eo nyrng_ so . r ao-,,.Jo 1 go tu gp-lan rn K.}'ii. feh ken meng tm-tsmg-t1h-cle. 1 Gyi. r. Yrud kyi-go nying k0ng Id Mt. 2,1. 1. H ~T. t . 1 . 1 . d I l i t\lk 13 1 1 icc-su u enu gy1-a 1 smg-c m ym za iao za 1wo, 1'Nying-ko d~a-\~e wo, deo teng dzu-Iong-lt:e-go Kyi-toh z Da-bih-go 'Eotong-si tsorig-sih, Yice-sii dm? 42 Da-bih zi he Swo, 0 "Ng-lah so k'en-go p'in-li wo, 'CG1 ' teng ngo-go keh-sing tong-si, nyih-ts Im1 Cu WC>, Hao w zo Im Ng_ o gyi,e tsia,n2.-lm rn-viu ihcl W. !l. G,7,S., .J u J l\li. :;. ]~. jing-siu -pin, 43 teng;-tao kw'e zah-deo dzing-loh lm Lie rn 4-t. , Ngo po l\"g-go clziu-dih tso zah-deo-zong, tu iao ts'ah-N g-go dah-kyiah-teng.' 4-1 diao." ]{ a-ni, Da-hfo ts'ing-hwu 7 Yiu nying rneng Gyi, Gyi z Gi.i, Gyi <.faa-we tso wo, "Sin-sang, kyi-z yiu keh .. Gyi-go 'Eo--c'im ni ('' sing z-ken? ping-ts'ia keh~ 45 CongY pah-sing t'ing-sing z-ken kw'a lm-go z-'eo, tong z-'eo, Gyi ziu ten,g yiu soh-go ziao-cleo?" , rneng-du wo, '10 "Ng-lah2 8 Yim-su ~vo, "Ng-bJ1f :{I\~~/ yUong kying-bOng doh-shUyUong kwu-d.ioh, smn-leh be 1 1 l\!k. 13. 5. . . ] h . • . • "} . t . l ): f. 5. G. n ymg : gy1 a mo c tin ym-o 1 : mg-we siang-m f 2 T. 2. 2, s. dziang-i tseo-he-tsco-ky'i; zyiu hyi.i-to nying maoY Ngo ~U.i.\,1 : min-zongahwun-hyi nying-ming-cleo lm-gyi, WO, 'Ngo i 23. 21. l_ro ts'in~ gyi en; _we-.don~-li I ziu-z Gyi;' II z-'eo gying-de, : 11 '!-;,~ 1f,-;, yi " " " . f' l l • 1 1 I ~/'/) I Zco mo zo zong-we, tsm-ym-zong so-y1 e 1r o rnng-c zong I g-ying--dc. iao zo deo-we: 47 ping-ts'ia0 gyi-lah. 0N 6 -lah t'ing:-meng r{tNt. 3 ping-t'eng kwu-song nyUtang-tsiang teng liao-lon:.go i I nying-go ko-kyi, ko-i tso I z-ken, foh yUong p'o-gyU: dziang-dziang-go tao-kao. ' ing-we keh-sing z-ken pih Gyi]ah pih-cling ziu -zc ding :~in yiu,
PAGE 129

XXI. 12. LU-KYUO. XXI. 35. Cii 'eo 30. i ~It. 10. li: 24. !), ,I k. 13. 9. I'c. lG. 2. ;\fa. 2. l 0. i Srl. 4, 3: 5. 18: 12. 4: Hi. 24. k Scl. 2!'i. 23. l irt. LO. 19. l\l lc. ]:J. ll. Lk. 1:.l. 11. mu. 4. 12. II Scl. (j, 10. n Y. 54, l'l. n Mi. 7. 6. Jilk. 13. 12. p Sd. 7. 50: it. 2. I r :i\H. 10. 22. I I\Ik, 13, 13, R 1 s. 14. Hi. 2 s. 1-!. 11. L W. l. 52. Mt. 10. t:O. 11 ()7i wii, Sing-inj1J:;.. t Dy. !J. 20 . . \It. 24. l!i. l\Lk. 13. 14. 11 D,1'. 0. 26, 27. Sk. 11. I, t. y. t. v Mt. 24. IP. I cleo. 12 Keh ih-ts'ih z-ken \ nying dah-diao, dzih-tao yi-yi-zin, nying-koi we 'G-siu I pong-nyinggo w nyih-ts k'o ng-lah, pih-men ng-lah, mun-tsoh-de. song ng-lah tao we-dong, . 2r. "N yih-cleo,Y yliih-liang, ky'ihi ng-lah loh lao-kren, i sing-siu, tsiang-he yin ziao we-lch Ngo-go Aming_-dco ka II d~o; lm di-zong go pah-sing ug-lah tao wong-t1''. teng yrn w::ennren, we leh h:::e tsong-toh-go min .. zin. i:l Ng-: 1 teng longgo sing-hyiang lah ~iu yiu kyi-we }1a_u ts~ si!1g-li feh di,~g; 26 nyingte-tsmg. 14 Ng-lalr smg-h ko we-leh p o-gyi.i., viTe-leh hao ding-kwe feh iao yti-sin I bong-be tsiang-1:B iao lingtang-son dza hao feng-p'eo: I cljoh shi.i-kmn-zung z-ken tu Cii 'eo 30, I wDy~27: I 12. 7. Lm. 11. 25. j 11 Y. 13. 10. I Jr. 2. 31:3.15.1 :i\It. 24. 29. I ;1Iz. 6. 12. ;\(k. 13. 24. I 1 " ing-wcm Ngo we s-peh shih-weng-lin-ky'i: ing-wez z Mt. 24. 29. ng-lah k'eo-dzm teng ts'ong-t'in-zong yiu gyLi.n-ping-go ming, s-tehn ng-lah te-deo we yiao-dong. 27 Keh-go long-tsong feh neng-keo ti-z-'eo gyi-laha we k'en-kyin dih p.xm-poh ng-lah. 16 Ziu-Nying-go Ng-t.s, yin do z0 ng-lah-go tia-nyiang, gytin-ping teng yi.i.ong-wo, hyi.i.nng-di, ts'ing-kyi.i.n, zo-leh ytiing ka Ire. 28 Kchheng-yiu, we po ng-lah song sing z-ken fah-tsoh z-'eo, kwnn; ng-1ah21 yit~-siug peh ng-lah li;yi .. si'l1g lrno dzih-a Mt. 16. 27: 24. 30: 25. 31: 2il. 64 .. ;11k. 13. 26: 14. 62. Mz. 1. 7: 14. 14. ' I gyi-lah sah-tliao: 17 pingky'i-lre, deo hao clre-ky'i-lre; ts'ia vrn-lehr Ngo-go ming-ing-we ng-lah-go c\i.-johb deo ng-lah we be cong~nying siang-gying-de." b Lm. 8. 19, 23 .. ! u-su. IS Dren-z' ng-lah-go 20 Ziu0 kung ih-go pi-fong c Mt. 24. 32. deo-fah ih-keng tu feh we peh gyi-lah t'ing, 'We>, "Ng-i\Ik. 13 28 ' shih-diao. J" Ng-lah yi.i.ong ]ah hao k'en vu-hwo-ko teng jing-nm, pao-clj Un II weh-ling. pah-yiang jU-1noh. 30 Gyi20 "N g-lahC k'en-kyin pinglah pao-c'ih ngu-den h-e, ng-1 mu we-kw'eng Yim-iu-sahlah ih k'en-kyin, zi zin Ieng, ziu hao hyiao-teh gyi hyiao-teh 'o-t'in siang-gying-, hwGng-diao z-'eo gying-
PAGE 130

XXI. 36. LU-KYU6. XXII. 23. •---------------------------------------Cii 'co 30. if . Mt. 24. 42: :l5. 13. .\lie.. 1:t 3:l. Lk. 12. 40. 1 T. i:i. 6. ft Lk. 18. 1. i ~. 1. 5. j I'c. 8. 2. k Lk. 22. 30. l'e . 8. 1. ( c. 12. 15. m. 26. 2. i\lk. H.1. -'is. 2. 2. I'c. 11. 47. Sd. 4. 27. ,:;I.ft. 26. H . \lk. 14. 10. I'r. 13. 2, 27. (l Sic. 11. 12. I? Mt. 26. 17. Mk. 14. le. tren ch.mg-tih go nying. 36 1 oh-Ii hao keng gyi tsing So-yi'J .ng-Iah kre kying-sing, i ky'i. 11 Hao teng keh-veng c~jong-djonglt tao-kao, s-teh cU-nying-ko wO, 'Sin-sang ng-lah neng-keo to-bi keh mcng ng wo, Ngo tong Ngo ih-ts'ih tsiang-la;:-go z-ken, go meng-dn hao ky\toh yUlrno ]ihi he Nying-go Ng-ts yiiih kch-kam k'ah-v6ng he min-zin." 'ah-li?' 12 Gyi ziu W(; po 3i Y ice-sni me-nyih Ire pa-shih-hao-liao ih-knm dosing-din-li kao-hyUing; medo leo-teng peh ng-lah k'en: yiak tseo-c'ih tao ih-zo sren Im keh-cleo ng-lah hao be kyiao-leh Ken-lam swn, sohken." 1:1 Gy.i-lah ky'i-clc, yia. 38 Cong piih-sing tsao li:o-j-iin p'ong-cljoh ziang t'in-liang tao sing--din-li ky'i Yicc-sii teng gyi-lnh sO wO t'ing Gyi. ka: ziu hc-bren yii-yilih-tsih. _ 14 Z-'eof tao-cle, ) "icc-su / Lk, 22.. zo-zih: jih-nyi-go s -
PAGE 131

XXII. 24. Lu~KYtro. :I XXII. 45. Cil 'eo 30. n Mk. D. 34. Lk. !l. 40. o l\It. 20. 25. l\lk. 10. •i2. t JJ ~It~ 2~. 20. 1 I. o. " r J,k. 0, 48. sJ.lc.12.37. f, ]\ff;, 20. 28. : l'c. I :l. 13, 1-1. : FJ. 2. 7. n II. 4. lii. I ' ::\[t. '.H. 4-7. Lk. 1 2 . :rn. 2 n . 2 . 12. 2 K. l. 7. "'::\It. 8. 11. LlcH.JG. ::\fa. 10. D. I/ S. 4!). 14-. \ft. ID. 28. l ]{. wu hyiang collg-nyiang tso do-go k::e ng-lah dno, Skii-li ::;o siaziang siao; tsor deo-go lcru tih, 'Gyi lal v::en-nying cong ziang tong-dzih..,go nying nyiang son-tsing dz::e-nen,' ka. 21 Ji.i z do ni,S wa-z keh-kyU shih-wo yia. pih iao zo-zih-go nying, wa-z tong-he Ngo-go sing-zong . tso dzih-go nying ni? feh-z zodzing: ing-we kw.:en-djoh zih-go do ma? Dren-zt Ngo Ngo-go z-ken, tu tso-dzing.'' ln_i 1~g-lah cong-nyiang ziang 38 i\fongdu wo, "Ci.i., lm tong-dzih-go nying. 23 Ngo dong-deo yiu Jiang-po tao." s-lin1,, cong-nyiang, z ng-]ah Yire-su tong gyi-lah wo, . . dzia,ng-t'ong du-ko lre-tong: "Tsoh-cle." ~ 0 Ng<>v yia po ih-go koh :in YI ... E-RUg tseo-c'ih, tsiao iah-hao peh, ng-lah, ziang djt)ng" tao K e n-1::en soon Ngo Vu iah-lrno peh Ng6 ky'i; ,rneng-lln yia keng lrn-go; 30 hao peh ng-lah dzong Gyi. 40 Tao-leh kehhew Ngu-go koh-li tcmg Ngo t'ah di-fong, tong gyi-lah dong--coh ky\i.oh-.ky'Uoh hah-wo, "Ng-lahi yttong tao-lmo, hab, ping-ts'fau hao zo Ire sren-lch tseo-tsing s-s-go cli-wc-ts-z6ng Ging-p'un Yi-sehfang." . I i . h jih-nyi-go ts-p'a." 41 Ziui li-k'::e gyi-lah, iah-81 Cu yi wo, "Si-meng, Ire ziang zah-cleo k'ang-ky'i Si-meng, Sah-drenz yiu _qyiin-lea, yfrn, kyiah-k'o-deo gyi..i.pinu t'ao-ko hao po-longa loh tso fa.o-kao wu, 42 "Vu ng-1nh, ziang po mah lrn-go. 10, Ii zinh k'cng min-diao Ngo :32 D,"\-m-z Ng<3b we-leh ng keh-go p()-ts, uy1:1i .1Vr; mingyiu-ko, s-t.ch ng siang-sing cl,icw: jUn-r, feh-zl.: Ngu-go foh we shih-diao: tengc ng ci.i-i, Ng-go cu-i hao tso voh-di.n-lm z-'co, hao kyindzing." '13 Yiul ih-go c.lzong kwn ng-go hyliong-di." 331 t'in lre-go t'in-s yin-c'ih-he Pe-teh tcng Gyi wo, "CU, peh Gyi k'en, ko lih-ljang 7,ju-z teng Ng do-ko loh-1 peh Gyi. 44 Yiw-siim n::enk::en clo-ku si, ngo yia r ko tao gyih-deo, tao-lmo dzing-nyi..'Ln-go." 34 Yi::c, veng-nga kyih: Gyi-go 'en sn'z W
PAGE 132

I .. '~ XXII. 46. ;LU-KYUO. XXII. 69. tin 'co ao. . G . l" l ,. ] l ,, I Cii 'eo 3G. : meng kw'eng-joh-ti-h, 40 I z teng y1 co-(O re--:rrin. ' tcng gyi-lah wo, "Dza-we 1 57 Pe-teh foh tsiao-jing-Yi::e-,i Lk. 22. 40. kw'eng-joh? yUong n ky'i-SU, WO, "NyU-nying, ngo feh • o Mt. 26. 47. Mk. 14. 43. I'e. 18. 3. sin00 tao-kao, sam-leh tseo1J.ying-teh Gyi." 58 Ko-lehw w Mt.. 26. 71. Mk. 14. 6!>. tsing s-s-go di-fong." ih-zong yi yiu ih-go nying I'c. 18. 25. 47 Gyi0 wa kong-go z-'eo, k'en-kyin Pe-teh, ziu wO, yiu hyi.i.-to nying, wa-yiu "Ng yia z teng gyi-lah jih-nyi-go meng-du congdong-de-go." Pe-teh wo, nyiang ih-go kyiao-leh Yiu"Ng-go nying, ngo feh-z." da ling-zin, ziu tseo-tao f.O Iah-1::eY tsm cleng ih-go zyMt. 26. 73. Y . d" r , . l .Mk. 14. 70. 1::e-su 1-10:ng, rno teng zmg, y1 yrn i 1go nying l'e. 1s. 2e. Gyi ts'ing-cii. . 48 Yire-su clziah-:jih wo, "Keh-go nying teng gyi wo, 'Yiu-da, ng jih-clzm z teng Gyi dongytiong t,s'ing-cli ma-diao de-go: ing-we gyi z Kyi.i.o Nying-go Ng-ts ma?" 40 li-li nying." CiOPe-tehz,vo, zMt20.74. Yi::e-su sing-pin nying k'en"Ng-go nying, ng. so wo kyi:n gyi-lah iao tso go zngo foh hyiao-teh." Gyi ken, tenggyi wo, "Ci.i., ahwa kung-go z-'eo, kyi di-de. lah hao ytiong tao . tsmn 61 Cu nyin-cUn k'en-k'en Pe11 :\lt 26. 51. feh ?" oO Gyi-congV yin ihteh; Pe-teha kyi-teh-tno CU-n Mt. 20. 75. me. H,. 47. . . . l . 1 ,. . ,. 17 'b :111,.TJ. 12. r'e. 18. 10. go :ny:!.ng tsam fan-s-tsianggo s 111-wo, zrn-z wo, " iJI h Mt. 20. 34. go nu-bob, siah-loh g-yi jing-feh-zing di ts-zin, ng we l'e. 13 38 isah ng-to. 61 Yire-su, wesren-tsao feh tsiao-jing Ngo." ,. Mt. 26. 55. ~lk. 14. 48. tch wo, "Tao ka-go zc gyi 02 Pe-teh ziu tseo-c'ih nga-z-de." Ziu siu en gyi ng-deo, k'oh-leh song-siug. to i gyi liao. 03 K wun-siuc Yire-su go r.2 Yim-su1 • teng he k'o nying hyi:-long Gyi, tang Gyi tsi-s-tsiang, lin sing-Gyi: 64 tso-djti gyi ng::en din-ii-go z-we, iin tsiang-lao tsing tang Gyi rnjn-k'ong, wo, "Ng-lah tseo-c'ih-lre, meng Gyi wo, "Ng ts'ia dz,1-wc do-leh tao teng kong-kong sin-cii shih-wo, kweng-ts, ~iang k'o gyiang-wo tang Ng-go z ji.i.." 05 cho ka? u3 Ngo uyih-nyih Wa-yiu po hyi.i-to bih-yiang l::e sing-din-Ii teng ng-lah shih-wo sih-doh Gyi. c Ip. 16. 10. Y. 5() G. 1\lt. rn. 67, oa. Mk. H. 65. l'e. 18. 22: 10. 2 do-ko l::e-lrnm, keh z-'eo feh GO TAOLEH cl t'in -liang, d Mt. 27. 1. 'o-siu k'o Ngo. Dren-z keh pah-sing-go tsiang-lao, tsiMk. 15 1. sl'c.12.2,. z~ng-lah-goz-'eo,tenghehs-tsiang, tengc doh-shi.i.-es.2.2. cu-go gytin-piug." nying, tu jU-jih, ta-leh Yim-[c~isJ\2. 6. ~.r~J\!\f r,-1 GYI-LAHt k'o Yfre-su, su tao gyi-lah kong-we-li, re. 1s. 12, ~i. ta-ky'i, ta tao tsi-s-tsiang'Jneng Gyi, ,vu, 07 "N gf fl\Tt. 20. cm. " m. 2C1. ris. vo ngi>-mong-li. Pe-tchn zic .. h-z Kyi-toh, yi.i.ong wo Mk. 14 • o1. i'C. 18. l:J, ,.., L C d J J l • yiin -yiin keng-zong. r.5 hyiang ah-a 1 dao.' } ice-sn '' :m. 2G. m. l\Iin_g-dt'>n,g. v con,Q"-nvianp, ton_2. ff.Yi-lah wo, "Zin.h-z wo ).[k. 1-1. [i.[, f,[j_ -. U C' J , CJ LJv l'e. 18. Hi-18. srng flO, gyi-Jah do-ko ZOhyiang ng-Jah uao, ng-lah Joh; Pe-tch yi.1 zo Ire gyifch kcng.siang-sing: Gs ziah1 !ah cong-nyiang. uG Yin ih-z rncng, ng-lah foh k'eng go s-nyti. k\-m-kyin Pc-tch wc-tch, yi foh k'eng fling g fly. 7. rn. I . 1 l I 1 " " (j<) ] ) 1 . . ' IJ i\It. Hi. 2i: 21. I 1y1ang-c .JO 1 10~,vo11g zongo. _ zong-:ymg-y1eo :;o: ~5 . 31: 2r. : ka::n, ziu ts'ing-ting k'en Nying-go Ng-ts we zo Ire iti,. 14_ c2 . 1.'. 0uyi, wi''i, '1lCeh-o-o nvino-via I Jing-1ni11cr viu neno-:-ken-o-o n.1. 3:8. 1. b ... b .J , '-h J t') b . 1]z. 1. 7~

PAGE 133

------------------------------------------I \. XXII. 70. LU-KYUO. XXHI. 23. Cli 'eo SO. \ ji~g-sin-pin." 7 Cong-nying I lih meng Gyi hyi.i.-to shihwo, "Ka-ni, Ng z Jingwo; Yi::e-su ih-kyli feh ing. ming-go Ng-ts feh?" Yire10 Tsi-s-tfiang teng doh h l\lt. 26. 64 ~.lk. 14. 62. sn teng gyi-Iah wO, "Ng-\ shtinying lih-Ich hyUih-Iahh wO-djoh-de: Ngo z-go." sing lrno Gyi. 11 Hyi-lihi \i Y. 5S. 3. i Mt. 26. 65. Hk. 14. 63. 171 Gyi-la~i wo, "A!1-Iah 'o: te~g gyi-go_ ping tsa?-siao \ yUong b1h-go te-tsmg? Gy1 ' Y:tm-su, hy1-Iong Gy1, do\ ts'ing-k'eo kong-go ah-lah w,3-Ii i-zong p'i-leh Gyi singl zi t'ing-meng-de." zong, song-ky'i pch Pe-la.hLk.. 23. to. 12 Pc-lah-tok teng IIyi-k Srl. 4. 2,. lih yi-zin yin lin-ky'J, keh I nyih ziu du-ko 'o-m0h-de. 1 . \~1~\fi.2 • 1 r7 EH-PiENanying long-13 Pe-lah-tol_ dziao-long ltfi!\;\f_i re. 1s. 28. _ i tsong ky'i-s-ing, tsiang tsi-s-tsiang lin kwun-fu En \ re. 1s. 38: ii Yire-su ka tao Pe-lah-to di-pah-sing, '14 teng gyi~lah l!). 4 • rnng. 2 Ziu lrno Gyi zong, we\ "Ng-lah m ka keh-go m Lk. 23. 1,2. 1 u sc1. 11. 7. wo, "Keh-go') Nying ah-lah N ying peh ngo, wo Gyi yi-kying k'ao-jih Gyi z yiao-yiao-'oh pah-sing: ng-lah so '.;ten 11It. 22. I 'oh pah-sing go, kying-dji.i.c kao Gyi go z-ken yi-kying I iric. 12. 17. gyi-lah cleo zin-liang peh l::e ng-1ah t.ong-rnin sing-ko/ J11 Lk. 20. 2.>. I IT I G . t1 t ,. z" d 1,r I' G . . ,_t l'e. 19 . 12. i::B-sa 1, y1-z1 s 1ng 1 z e, ngo • c en y1 m-y1u ze. n Lk 23. 4. I \ Kyi-toh ih-go wong." 3 Pe-15 Ziu-z Hyi-lih yia z-ka-go; I) 11rt. ~\11 lah-toe menoYire-sn, wo, ing-we ngo ts'a ng-lah ky'i \lk. la. ~. 0 re.1s. 33. "NO' z Yiu-t'a nyino-go kyin Hyi-lih, Gyi so tso-g:o I 1 D. 6. 13. "\""lT "b l' 1 'l" "'T" b t 1 . l . 1 16 IT I n ung 1e 1. 1. H.e-su wee 1 m-yrn c::e s1-gc zrnn. ia-1 gyi wo, "Ng wu-djoh-de.;' ni, ng<> tang-lrn ziu fong _ 1 Pe-lah-to teng tsi-s-Gyi." 1.7 (TaoP tsih-k'eng1 tsiang teng cong-nying wo, go 11 yih-ls, vu-pih-ts iao f1P.2.22. "Ngo'k'en keh-go Nying z fong-ih-go vcen-nying peh o Mt. 27. 2G. Mt. lf>. 15. I'e. UJ. 1. JJ lilt. 27. 1,,. !Irk. 15. G. l'e. 18. B!l. , m-yiu ze." 6 Cong-nying gyi-lah.) 18 Gyi-lah 1 • 'ehr f:iu. 3. u gyih-1ih eo~ky'i-lm, wo, "Gyi k'eo-zi-dong eD-ky'i-lre, wo, h Lk. 9. !J. i Mt. 14. 1. :ilk. 6. H. z t'iao-dong pah-sing-go, Ire '! Ky'i~cliao keh-go Nying; Yiu-t'a pin-di kao-hyHing-, fang Po-lah-po peh ah-lah." I dzong Kyi.i.o-li-li ky'i ih-dzih 10 J{eh-go Po-lah-po ziu-z tn.o ts'-cli." 6 Pe-lah-to ih wc-leh dzing-li dzao-f::en I t'ing-meng KyUo-li-1i, ziu ::ah-11ying-go en-gyin ky'ih rnong keh-go nying z KyUOloh lao-k:::en go. li-li nying feh. 20 Pe-lah-to i-s iao fong 7 Kyi-ji..i.n hyino-teh '1, fl Yire-su, ts::e te11r1 gyi-lah Hyi-lih lue-kwun, ziu song kong ih-fren. 21 Gyi-lah eoGyi tao Hyi-lih di-fong ky'i: ky'i-Ire, wo, "Ting Gyi Ire keh-go z'eo Hyi-lih k'co. jih-z-ko l ting Gyi Ire jih-zk'eo lre Yire-lu-sah-leng. : ko ! " 22 Pe-lah-to di-sfEn-8 Hyi -lih ih k'mikyin tsao tcng gyi-lah wo, "Gyi Yire-su, gyih-gyi hwun-hyi: tso soh-go oh z-ken? ngo zh iao-sia.ng k'en-kyin Gyi k'en-feh-c'ih Gyi yin km si dziang-kyiu-de, ing-wei t'inggo ze-rning: ka-ni, ngo tang-meng Gyi hyU-to z-ken; yi ko ziu fong Gyi." 23 Gyi I ILk. 9. " I siang-vong k'en-1.:yin Gyi .lah do-do sing-ing pih Pe. tso-c'ih ziao-deo Im. 9 ll'!rilah-to, iao Yire-su ting Ire I ----,---! -i 128

PAGE 134

XXIII. 24. LU-KY-0-6. xxm. 4S: C'ii co : 10. • '] I " . t I 3 ~ p h . ] .1 l J l , en co 3 0 JI 1-zrn: <.:ong-nymg .cng , a -singe 1 1-.e 1 -ki) lang-siao ,vu ' . ' G . yi ~rk. u. 20. )[k. 1 .,. 1:,. J ' ' re:,19. ~~-. 1 lah so gyin-go ka tiin-frih: j yiu bih-.nying kyiu-ko-clo; t h. en 0. 23. 2. , 9 ~ "' ] • " • • ] JT J J 1 _., po pa 1-smg so gyrn-go, . z1a 1 z ~.y1-to 1, rng-mmg I keh dzao-fren sah-nying I so ]mm-shun go, hao Zi kyiu ky'ih-loh krm-li go nying, Zi." 3 G Ping-ting yia hyifong-cliau; lrno-c'ih Yi.:e-su, long Gyj, tseo he, di ts'u i pah-sing sing-siang. pch Gyi hah, wo, 3 7 "Ng ,drt._2i; 32. :w Gn-LAHn ta gyi ky'i ziah z Yiu-t'a nvingo o :\lk. 1:). 21. I ' k'" IT 1 'BT" . . J "{, b K"enl"e.10.1,. 1 zeo, o 11-go \.wn-1-nre n ong, hao Z1 ky1u Z1. 38 nying Si-meng, dzong dinGyiv zong-deo yin diao-ts, ir!~\l\(t" pren-li ka lro, po jih-z-ko yUong Hyi-li-nyi, Lo-rno, re. rn. 10. fong Im gyi sing-zong, peh 1-Iyi-pah-lre-go z-ng:rn siagyi pe ]a, Yic:e-su 'eo-pc. tih, wo, "KEH z Yre-T'A 2 7 Yin hyii,-to pah-sing NYING GO WoNG." 1 teng nyii-nying keng-dzong I 39 Kehh liang kwo-ka_:in.: h J\H. 21./1. Gyi; nyi..i.-nying k'ao-k'ao go vren-nying ih-go sih-doh I J\lk. 15 • 3• hyuong-lcwun-deo k'oh Gyi. Yire-su, wo, "Ng ziah z Kyi28 Yire su nyin-ciin tcng gyitoh, hao kyiu Zi teng ah-lah wo, "Yi:::e-lu-sah-leng-go lah." 40 Di-nyi-go we-tch, nyU-nyinp;, feh yi..i.ong we-tsah-vah gyi, wo, "Ng cling lch Ngo k'oh; yUong we-leh tso-yiang ze, lin Jing-ming ng-lah zi teng ng-no k'oh. yia feh p'o ma? 41 Ping-'' ?>It. 24. l!J. 2 9 Ing-we v nyih-ts lre-g-yi, ts'ia ah-lah z ing-km go, ziu Lk. 21. 23. . " F } • " k ' d ym nymg we wo, ' e 1 sang-z1 so tso-o-go pao-mg; am~ yiang-go, m-yiu sang-ko-go z Keh-we m-yiu tso-dzren." t're, foh U na go na, yiu foh, 4 2 Gyi ziu teng Yire-su wo, 10 Y. 2. rn. ky'i. ' ao K.eh-gow z-'eo nying "Cti, Ng tsih-c13ng Ng koh-, o. 108 we ten.2 sa~n wo, 'Hao tih-1 ko-g-o 0o}rHn-1)ing-lre ... z-'eo, J ~fa. (I. 10: 9. 0. " ....., ....., tao ah-lah sing-zong l' yi I ts'ing kyi-teh ngo." 43 Yireteng sia.o sa"n wo, 'Hao kre-I su teng gyi wo, "Ngo t.sing !IYL 2r,. 20. djU ah-lahl' 31 Ing-weY I wo hyiang ng dao, Kying-1s. 20. 4,: 21. ,. , .. " ,. I • 11.T" d' .i, 4. ts mg-ts mg JU zong-t.s Htwe I tsuw ng wo tcng 1.-; go i>-1 P. 4 17 z-ka long gyi; kw'u-ken ji.i i ko lm foh-yi.in-li." I 1 z Y. r.:l. 12. I .Mt. 27. 38. a :\Jt. 27. 33. :\[k 15. 22. l'e. 10. 17, 18. : 11 Zi11-z Kw'u-ln-deo. i ! iao clza-gol" , ~4 Iah-lre clii Ioh-go z-zing '.il\lt. 2;. ~" r . • - • , • , • • , l\lk. 15. 3.3. 32 '~.a-yrn" hang-S"o 0-ii pm-~1 he~1-en, 1~1-dz~h tao .i nr~\~1:h{.~n, leh-ky 1_, z-go v~n~nymg, _mo I d~ kym z-zmg. 46 y1l~-de~ \ fi~. ~u/1. -i~z. ten~ Yuc-su do-l~o s~h-drn?. ! pm-leh. heh~en;, dm-h-go1 !}c~it. 27 . 51. 33 T:moa tao 1h-t ah d1\ mun-tsiang hh-k re: 46 YHe-:"i\IJc. rn. as. fang kyiao-Ieh II K w'u-leo, ! SU do-do sing-ing eo-ky'1-h-e, ! Ire keh-deo po Yire-su teng ! wo, "Vu, Ngok ling t'oh he k s.,.,31. 5. keh liet;ng vren-nying ting Ire \ Ng-go sin-Ii.'' Kong-han,Z 7~it'2!,05o. jih-z-ko; ih-go lm jing-siuI ky'i zin don-de. '~~~1i~3t: I . pin, ih-oo l::e tsia-sitt-J)in. : 47 Pah-tsoncr 111 k'en:..k.)in '.1n Mt._ 27. 54. o . . , v . , Mk. b. 39. I b Mt.. s. H. 34 Yire-su wo, "Vu, nyrno-sob I keh-go z-ken, zrn kwc yi.i.ong1 l~t\.0f2. I gyi-lah_; ing-we gy.i--Iah s~ \ w~ peh Ji17g-n~~ng, wo,, c sd. 3. 11. I tso gy1-lah fehc hyrno-teh. I "h.ch-g( . ) N ymg Jih-dzm z ids. 22. 1s. Oyi-lahll . ts'eh ts-meh-den, 1 tsing-dzih-go." 48 Tseo-Ire :_~_~t~._;~_. i_~;. __ -~feug Yfrc-su i-z11ng. . I k_'en-k'en-go cong-nying, ih \1 'l1r,, 1tl :')) 129

PAGE 135

XXIII. 49. LU-KYU6. XXIV. 17. Cil 'eo 30. n Mt. 27. 55. Mk. 15. 40. l'e. 19. 25. o Mt. 27. 57. !Ilk. 15. 42. I\:. 10. 38. p !Ilk. Iii. 4:l. Lk. 2. 25, 38. II , lilt. 27. 59. .II k. 1 :'i. 46. ! I I , ~It. ~7. G2. / 1.k. S. 2. ti !Ilk. Iii. 47. V l\Jk. lo. 1. w c. 20. 10. a Mt. 28. 1. ~Ik. 10 . .:.. , I'e. 20. 1. /, J.,k. 23. 56. r ,rt. 2S-. 2. ~Pc l(i. 4. r( l\Ilc. Hi. f,. ,, Lk. 24. 2;!. r J'c. 20. 12. Sd. 1. 10. \ I Cii 'eo 30. k'en keh-sing z-ken, long-hweh-jtin lih Ire gyi-lah i tsong k'ao-k'ao hyi.iongsing-pin. 5 Nyti-n,Ying p'6-I kwun-deo ka kyii-ky'i de. 1I gyti, deo eo-tao hyiang di: 40 _Y ire -su n siang -j oh,_g.o I lcel~ liang:go nyin[! t~ng nymg, teng dzong Kytio-h-, gy1-lah wo, "L::e s1-nymg Ii keng-leh-he-go nyti-nying, di-fang dza-we zing wehtu yUn-ytin lih-tong k'ennying? 6 Gyi feh lre ts'-di, 1 kyin keh-sing z-ken. z weh-ctin-lre-de: ng-lah hao 1 I 50 Yiu0 ih-go nying, kyicaokyi-teh wa lm KyUo-li-li z_ I 1eh Iah-seh z nyi-z-bu-li go 'eo Gyia dza teng ng-lah g Mt. 16. 21: I k ' . . h . 1 " ' k d 7 . A. I 17. 22: 20. 18. -wun; tso-nymg y1 ao y1 rnngo-e, zm-z wo, .Mk. s. 31: n. tsing-dzih, 51(gyi-lah siang'Nying-go Ng-ts pih-iao lmo-tU?2l\8 . 32. liang teng tso-go z-ken feh dm ze-nying-go siu-li, tingdo-ko y~~1-veng;) Z 'Yiu-t'a sah lre jih-z-ko, di-sarn nyih di-fang Uo-li-m6-t'a dzingweh-clin-lm.'" 1i-go nying, yia z siang-8 Nyii-nying ziu kyi-tchh h I'e. 2. 22. vougP Jing-koh lee go; 52 gyi Yire-su-go shih-wo: !J dzongi i Mt. 28. ~ tseo-tsing-ky'i kyin Pe-lah-veng-mo kyU-ky'i, po kehMk. lG. io. to, t'ao Yire-su-go s-siu. 53 sing z-ken long-tsong t'ong-Ziu1 do-loh-lre, yU.ong si-mocii jih-ih-go s-du, teng ytipu ko-hao, fong la zah-ngren to cong rneng-du. HJ T'ongzoh-c'ih-lru~go veng-li; clzong cti s-du keh-sing z-ken go, m-yiu nying tsong-ko. 5 ziu-z Meh-da-lah-go Mo-Ji-Keh nyih Z8 yi.i.-be-nyih; eni.i.o teng Iah-i.i.o-nO/ Yi.io.iLk. 8. 3. sih-nyih z~'eo gying-de. koh-go ah-nyiang Mo-li-i.i.o, 55 Dzo11gt Kytto-li-1i te1ig wa-yiu keh-sing clo-ko heYire -su do k6 1:-e-go nyU.-kmn-go bih-go nyU-nying. nying, yia keng-clzong, k'en-11 Dziu s-du k'en-lre keh-k'enn .veng-mo, teng Gyi ssirigk shih-wo z ziang yiaok lllk. 1a. 11. siu dza tsong-fah. 56 Ziu yin, gyi-lah ziu feh siangkyU-ky'i, be-bren v hyiang-sing. 12 Dmn-zl Pe-teh ky'i-liao teng meh-yia.h; tsiaow sing peng tao veng-mo, deo z I'e. 20. 3, cs. lih-foh (ieng-ko en-sih-nyih. eo-tao tsih k'en-kyin mo-pu Lk. rrlS'IH-:NYIH-GOa cleo-nyih, heh-tsao t'inliang, gyi-lah ta-leh so be ken-gob hyiang-liao tao veng-mo he; wa-yiu kyi-go nying do-ko lw. 2 K'enkyinc zah-deo clzong vengmo yi-kying fren-ko-de: 3 tseo-tsing-:ky\cZ fehe k'en kyin Cti Yire-su-go s-siu. 4 Gyi-lah we-leh keh-go zken nyi-'oh-peh-kyi..i.ih z-'eo, yiu f Jiang-go nying c\i.n leh shih-kwah-liang i-zong ling-nga fong-kren; ziu kyU tao zi-go di-fong, hyi-gyi keh-go z-ken. 13 KEH7n nyih yiu liang-go in Mk. 1a. 12. meng-du tao ih-go hyiang;ts'eng ky'i, teng Yim-ln-sahleng ts'o nyiam-ng li; di-ming kyiao-leh Yi-mo-ngwu: 14 gyi-lah do-ko dren-leng keh ih-ts'ih so yiu-go z-ke11. 15 Tsing-hao dmn-d::en, bin-Ieng z-'eo, Yire-sun Zi gyirig-n Mt. 1s. 20. Jong teng gyi-lah do-ko tSCO. Lk. 2L:lG. 16 Gyi-lah0 ng::en--tsing mi-ore. 20, 14:. clji.i.-de, feh nying-teh Gyi. :H. 4 1 1 Yice-su teng gyi-lah :"o, "Ng iu-meng-siang tseo 180

PAGE 136

I XXIV; 18. 1 Cii'eo;~.---' dA k" k" ] k" h'J " 1' . ) l '}-~li'co3~-LU-KYV'6. XXIV. 39. z.:. eo o-o ong~Pong-s 11-wo, c z1ang-s1 m-s 111 \ ky'i, z sob-go shih-wfl?" 18 peh gyi-lah t'ing. /I l'c. Hl. 25. Ih-go kyiao-leh Keh-liu-poP : 28 Kw'a gying-long gyi-1 we-teh Gyi, wo, "Deng lre lah so ky'i-go hyiang-ts'eng, Yire-lu-sah-leng, tsih-yiu Yire-sud ziang iao ih-dzih !a Te. 32. 26. r Mt. 21. 11. Llc 7. 16. J'e. 3. ?: 4. lfl; u, 14, Sd. I!. 22. s Sd. 7. 22. t l 1 I. 21) • l h . h I l\Ik. 0, 48. Ng ih-go nying feh hyiaoseo-rn-{y1: . gy1-a egyi, eTe.10.a. teh keh Jiang nyih dzing-li lib li u Gyi,. wo, "N yih-deo ~-1\~}6 so tso go z-kl':m ma l" rn Yice-tang-ts'ia, kw'a yia-de; ts'ing I sti teng gyi-lah w6, "Soh-teng ah-lah do-ko deng." go z-ken ?" Uyi-lah wo, "No.. Ziu tseo-tsing-ky\ teng gyiI sah-leh Yire-su-go z-ken; Iah do-ko ky'i deng. _ i ziu-z ih-we sin-cil-nying, lm 3? Yire-su teng gyi-lah zo.,. Jing-ming teng cong pahzih-go z-'eo, do-lehf ping /Mt.14: 19. sing-go min-zin kongs shihcoh-zia, p'ah-k're kao-fu gyi-wo tso z-ken tu yiu neng-lah. 31 Keh liang-go nying ken; 20 ah-lah-go congngren-tsing ziu k're-dc, 1 Lk. 23.1. nyiang tsi-s-tsiang tengt nying-teh Gyi: hweh-jHnY u3 0K._'cnLk. 4. S,l. l:i. 27, 28. k wun-fu dza song Gyi ky'i li-k're gyi-lah k'en Gyi foh-l'e. a. 60. 11 Lk 1. 68: , 2. 38. I f:ld. 1. 6. l t,. :m .. 28. 8. ,\lk. l(j, 10. Lk. 24. 0, 10. l'e. 20. 18. ding si-ze, ting Ire jih-z-ko. kyin: 32 Gyi-bh do-ko WO, i 21 J);en-z ah -lah zin-deo "Lu-zt>ng teng ah-:Jah kong, siang-vong z11 Gyi tsiang-ka-shih Sing-shti peh ah-lah ]re iao c'i.i-joh Yi-seh-lih pctht'ing, keh z-'eo ah-bh sing I sing go. Yia feh tren':'tsih z~ ky'i feh-z dziah-ky'i-lm ma?" . ka, keh-sing z-ken 'eo-
PAGE 137

--------uw._ 40: _ -LU:K~D6: x~rv. ~-1 C!l 'eo 30. I k' l , N ,. . ,, I . . l .. I CU 'eo 30, I en; {)"111 g~ z )'rn-__ go. 1 nyrng co:r:ig-ny1~ng ,~e 1-c~m1 I 140 l\..eh-gu sluh-wo koug-Ire: 47 prng-ts rn k ao-d.1oh I hao, zin peh gyi-lah k'en Gyi-go ming-deo kre djlin-: . t k . l l' I sm eng yrn 1. { te we-srng-cLi.n-1 teng ze, lTs. 45. 26. I , 411\Ieng-du " e-Iehl hwungo1 • nyiao-so clzong Yire-lu->"Dr. o. 21. l h . I . . 1 . l 1 I I ,! d I Sd. 1;3. 38 ' .Y1 c ~rng_-gy~u ~: 1 srnng1 sa 1eng q 1. z11-taos nen-! re. 2. 1.2. smg, y1 hy1-gy1; J ,irn-'sH, teng koh-go pah-smg. 48 Ng-Iaht li2.1:7 .8 in re. 21. 5. g,ri-lah w6, "Lmm dong-deo z keh-sing z-ken-go kyinL.4ii.~si4 . ky'ii.oh-zih yin feh?" 42 Gyit.sing. 49 Ngo1i Vu so ing-1:o_. 2. 2t lah_ ziu do 'ih-kw'e tsih-johhyU-go, Ngo we s-Ioh peh ~}t i: ii. Iiao-go ~1g, _te~; mih-fo1;1g-~'o ng-lah: dre:1-z ng-lah iao \tJ\1g; :r 2. n Sd. 10. 41. peh Gy1. 4 3 l icc;.siin ts1h-zm deng Ire Y ue-Iu -sa.h Ieng 1 32 : 3. 15, . . . . , d . . -n Y. 44. ~. lre gy1-lah 111111-zm ky i.i.oh. zmg-h, tet1g -tao peh ng. fr. 2. 2s. o Mt. 16. 21: 17. 22: 20. 18. .lllk. 8. 31 : 9. :n: 10. 33. Lk. o. 22: 18. BI: 24, 6. p S. 22 siu. v. 50. 6: 53. 2--12. I.k. 24. 20. fcl. 17. 3. :.i \. 44 z • t 1 I " l 1 , .. " cl ,., I re. u. lG, 26: 1 u eng gy1a 1 wo, a 1 c un-zong zong zong-i 15. 2c;: 16 . 7. "Keh0 ziu-z Ngo wa teng deo Ire-go nenO'-ken." I Stl. 1. 4 : 2 1 -r 9 4, 16-18, ng-Iah do-ko loo-tong z-'eo 50 1 J&-SU lmg-leh nieng-so kong-go shih-wo, wo, du tsco-c'ih taoV Pah-da-nyi, Iv Sd. I. 12. 'V ren-pah lre Mo-si-go Iihcli-ky'i Jiang-tsah s.iu coh fah, sin-ci.i.-nying-go shii, foh gyi-lah; 51 coh-fohw zteng S-p'in-li sia-tih ts-tin j 1eo, li-k're gyi-lah, sing-z_ong Ngo go, tu pih"'.iao yin ing-t'in ky'i-de. . nyiren."' . . 52 Gyi-lahY pa-pa Gyi, ziu . 45 Keh-tsao Yiw-sii ziu hwun-hwnn-hyi-hyi kyu k're gyi-lah-go ts1ong-rning, Yi,e-lu-sah-leng ky'i: 63 w 2 W. 2. 11. !Ilk. lG. 19. re. 2,). 1 •. . I Scl. 1. fl. I Yf. 4. 8. 1 y Mt. 21;,. 9, t7. I lH\O. niing-_bah Sing-shi.i.: djung-djongz l:e sing-din-Ii ~.81i. 2 -w: 46 teng gyi-lah ,vo, "yiuP sia~~ren-me coh~zia Jing-ming. : . tih1 _ICY_i-t~h pi~-iao z-ka zi:u Uu--nr1eng. j , lHBl\ d.1.S::Bil-llJl~ldzong Sl----_ _____ .. &&.1111&1~-J

PAGE 138

-----r 1 IAif-rE-N DJUN FOHING SflU . ." 1 i 1 ;l j ('ii 'en te: . ' 1 I.,,." I.I. , b Ty. 8. 22-30. n}Uoh-si1w-r.o cU-1' ,,ia fr.]; J a '-' . , .} . . 17 Y'I-'fS'Ua yiu Dao ;11 dzo11g nying-go cti.-i, z .. tlz", 1 D. 3 . l\ 2.11:}l.4'.l. i 1 l I • ' ' k • A JT l ~l.J.]1, ce 1-go we 1-mmg z nymgt~:ts.1:r.ig, eo y 1re, wo," i.e 1 ; , K1,. 1. ui:2. n. g I'e. 8. 12: 9. go9 liang-kwong: 5 keh-goh .ziu-z ngo so WO, ''Eo-jUI) • ;r_ !t l. ai: 5: 1:2. as, 46. 1 l A • I l I A l . k . 1 . :11 h l'P. :J. 19. 1ang-n:ong ts1~0 m le 1-en I ngo . re-_go, Y:-ymg ( zm.q f,/i.\.11. cong-nyiang, ts1h-z heh-en WP srn-Jli. ngo; rng-we Gy1 11~1<. :i. I~i .. i )II. :J. 1. lilt. 3. 1. i\lk. 1. 2-4. Lk. ?,, 2, 3: 7. 27. I'e. 1. 30. SLl. 1:3. 24. .i Sri. 1!1. 4. feh ts~h~z.iu Gyi. , z sin-juw 11g:o l:1-1-tong."'. rn f :~.\i1_-.. _.~o: 6 Y rnt 1h-go ny1ng dzong DzongY Gv1-.gu munti:;oh 11: I l'. 8;. ;,t,;. , , ) .l hl. 1. 11. Jing-ming ts a-Ire-go, ky1ao-ah-ah tu tsih-ziu-ko, pingY I'e. 3: :J~. leh lah'en: 7 gyii z tso t(:l:-ts'ia eng-zong ko eng: u ingiff: \. 6io\. ~..ing Irego, zi u -z weleb we lih-fahz z k1ao-cljoh l\fo.-i ;0 ~ 020 lsong. 1. liang-kwCmg ~so t~-.tsing! s-si. s-loh-lm; . eng-";ea t~ng j~~:ii: it t 1,) teh cong-nymg kao-dJoh tsrng dao-hb z kao-clJoh 1aLm.3.24:5.;: gyi hao siar1g-sing. 8 Gyi Yire-su Kyi-toh ka ]re. 181f\.~: ~~32 : 1! feh-z liang-kwong, z dehDzongc ni-yiu nying k'en'14c, \8 0 ) we we-leh liang-kwong tso kyin Jing-ming ko; Keh-we 1~,n~: r~. . }e-_p~jpg. 9 Yiu keh -.tsing doh-sengd N g-ts, ziu-z he 1 { ~).~. i~;n.16.; liang-kwong; ziu-z tsiao-d1 oh Vu-go IJ'Wa-li, Gvi z hyin '1 I'_c. 4. 12,.20. 1 . . , t. o J • Id I c. 1. 14. 3. I k Y .. HJ. o. va:m-pahk nying, tao shU-Gyi c 1h-he. • rn,. 1s. I'c. I. 4: 8. 12: l A 1 10 (1 . l 11 I(', 4. 0. o. ;;: 12. -16. uen-zong ::e. _ -..xy1 c zong-1 J"e. 2 8 zin l::.e shU-kren-z6ng, shi.i-19 YIU-T'A" nying ts'a tsi,e I'e. G. 33. l I"e. 1. 3. H. 1. 2. kmn-zongl z k'ao-djoh Gyi s teng Li-vi nying dzong I zao-go, shli.-k::.en-zong yia Yire-lu-sah-leng ky'i rneng ! m s<1. a .. 2u: feh sih-teh Gyi. 11 Gyim tao Iah-'en, "Ng z ju?" Keh-\ ~td,\,. 14. Zi-go cli-.f<1ng l::e, Gyi-zi go11 go z-'eo Iah-'en-go ~e-ts_iJ1g \ . 11ying yia feh tsih-ziu Gyi. z lrn-go: 20 gyif tsiao-jing, .fLk. 3. 15. 1:l Vmn~pah tsih-ziu Gyi; ziufeh la; gyi tsiao-jing, "Ngo ~} ~/is. z ~iang.:__~ill_g Gyi rning-deo feh-z Kyi-toh." 21 Gyi-lah 1 r{~:_111:j_\2J.5' go, Gyi0 s-peh gyia.]ah gytin-yi meng gyi, WO, "Ka-ni, ng I 'I 2 r. L)_. JJing hao tso Jing-ming-go z Yi-li-i.io!l feh?" Gyi wu, g MI. 4. 5. 1 1i'-~. ft I n.g-n6: 13 ziu--zP feh dzong "Ngo feh-z." "Ng z kehh 1i1i11~.7ii.~6 •18 . I 18 11 1 I . l d . .. . f' h '} ., "1 • A I ,: 1 _ 1. 2 '..;--~---1y~i11-rna :i, y1a e 1 zong sm-cu-nymg e r Uy1 wo, L. __ j

PAGE 139

! L 22. IAH-'EN. I. 44. I en'•••• "Feh-z." 22 Ziu teng gyi Gri; tsih-z Keh-we ts'a ngo wo, "Ng tao-ti z ji.i.? hao yi.tong shi.i. 'ang si-li go, peh ah-lah ky'i we-pao ts'a teng ngo wo, 'Ng k'en-kyin Cil 'eo 26. I n.h-lah lm go nying. Ng zi Sing-Ling kong-loh deng ' ; i bit;. .3. 3. Im. 1. 3. 1 Lk. 3. 4. wo zi dza-go?" 2a G yi wo, Ire Gyi dco-zong go, kehw :l1;: g; ~.\ "Ziang sin-cUi Yi-sm-ti.o so ziu-z yliong Sing-Ling 'ang 10. 44: 19. a. wo, 'Kw'ong-irei yin nying-si-Ii go.' 34 Ngo z k'en; I'e. 3. 28. lj Y. 40. 3. gJ sing-ing eo, wo, Ky'i p'ukyin-ko-de, yi-ky:mg ~e-tsing dzih Cti-go lu;' ngo ziu-z Keh ziu -z Jing-ming-go I i i I I I \ keh-go sing-in g." N g-ts." 2 ; 1 Keh-sing ts'a-he-go z 35 Di-nyi nyih Iah-'eu yi Fah-li-sre nying. 25 Gyi-lah lih-kren, wa-yiu gyi meng yi rneng Iah-'en, wo, "Ng du li-hyiang liang-go: 36 ziah feh-z K.yi-toh, yia fehk'eu-1-t'en Yire-su Imkren z Yi-li-iio, yia feh-z keh-go tseo, ziu wo, "Ts'ia-k'enY Y I'e. 1. 29 siu-cii-nying, ka-ni ng dzaJing-ming-go Siao-yiang!" I . : k Mt. 3 . 11. ,.rir1c.1. 7. we 'ang si-li?" 20 Iah-'en 37 Keh Jiang-go meng-du I Lk. 3. 16. Sd. 1. 6: 11. 16. l AO .. 8 . 1. we-teh gy1-lah, wo, "Ngo& t'ing-me11g gyi ka wo, ziu z yli.ong shU 'ang si Ii; keng-dzong Yire-su. 38 Yire-dren-z yiul lh-we lih lm ng-su nyin-clin, k'en-kyin gyilah-go cong-nyiang, z nglah keng-tih, ziu wo, "Nglah feh nying-teh-go: 27 ziulah iao soh-si?" 3!) Gvi-lah ml'e.1.16,30. z 'eo-jum ngo ]re-go yi-kying wo, "Lah-pi, Ng 11 de;1.~ lre ii 'OIL w6, tren-Sd. 19• 4 • dzing we sin-j it ngo. Ziu-z 'ah-li?,, (Lah-pi, fren-c'ih-lre koh. Im Oyi 'a-tango z foh siangziu-z sin-sang.) 40 Yiw-su p'e." teng gyi-lah wo, "Hao Ire n Z. 7. 24. 2s Keh-sing z-ken z Im Iahk'en." Gyi-lah ky'i k'en dren 'o-nga Pah-da-po-lah,n Gyi so deng-go di-fang, k.eh0 re. 10. to. Iah-'en 'ang si-li go di-nyih ziu teng Gyi do-ko fong. deng:. keh-go z-'~o z di jih-. 2 0 D1-NYI nyih, Iah-'en go z-zrng. k'en-kyin Yim-su tao gyi di41 Keh Jiang t'ing-meug fong Im, ziu wo, "Ts'ia-k'en Iah-'en-go shih-wo keng-y_05r7.3 Jing-ming-go11 Siao-yiang, clzong Yi::e-su go, ih-go z Sire. 1. 3o. z,. po shi..1-kmn:..zong-go ze mengz Pe-teh-go hyiiong-di z m. 1. 1a. ~1;.8i.3fo. ting-leh-ky'i-go1 3 Kehs z En-teh-lih. 42 Gyi sin zing-;.1}.553~1t4 ngo so wo, 'Yiu ih-go Nying djoh zi-go hyi.long-di Si-1 IC.15. 3. 'eo-ji..l rwo Ire-go yi-kying meng, teng gyi wo, "]Hi-sre-1 JCy. 1. 4. • , b . . .. ' " • l . u. 1. 3: i. 1,: 1 dzmg we sm-Ju ugo; mg-we tio a 1-lah z zmg-djoh-de:" 9. 2s. G . . . .. " I t , (11.... " f: • I . 1 P. 2. 24: 3.1s. y1 z s1n-.1u ngo reong. .!.uI-sre-uo, ren-c 1 1m zrn-z n io. 2 : 3 31 Ngo yi-zin yia feh hyiao!I K.yi-toh:) 43 ziu lin,rr, gyi II l{yi-toh go kacs!iih, zitt-z M~. 1. 5. ... teh Gyi: d::en-zt ngo yi.iong tao Yire-su di-fong. Yif.efu-yin go. ale.1.15,2,. h" ' . 1 d 1 l' k' . " N tMl.a.1 . s u ang s1-1, z e1-we su (en-engy1,wo," gz I ~;,tft76• iao hyin-c'ih Gyi peh Yi-I Iah-no-go ng-ts Si-meng: seh-lih nying." . I tsiang-lreti iao ts'ing-we Kyi-
PAGE 140

r----! r. 45. ---------.. ----IAH-'EN. II. 15. --~---~-~--------~~-~-----j Cl\ 'eo 26. lbl',.1' 21. C I'e. :ll. 2. cl Ts. 3. 15: 22. 18:26.4:49.10. llls. 21. 9. I Sm. 18. 15, 18. e S. 16. 9, 10: : 2:! !:!in: 1~. 11. 'Y. 4. 2: 7.14: 9. G: 40.10, 11: 50. (i: 53 tsong. YI. 2:1. 5: 33. 14, 15. Ys. 34. 23: 37. 24, 25. Dy. 9. 24. lli. fi. 2: 7. 20. Sk. 6. 12: 9. 9. Ml. 3. 1: 4. 2. f l\It. 2. 23. Lk. 2. 4, lg I'e. 7. '1, ,2, 52. h s. 73. 1. re. 8. 39. Lm. 2. 28, 29: 9. o. is. 32. 2. ij:m. u. sa. k l'rlt. 21. 5: 27. 11, 42. I'e. 18. 87: ID. 3. l Ts. 28. 12. l\It. 4. 11. Lk. 2. 9, 13: 22. 43: 24. 4. Sd. 1. 10. a Is. 19. 28. dzong ngo.'' 45 Fi-lihb Z c'ih-! S Tsiu ky'in-de, Yire-su-go l Cii 'eo 20 ii Pah-sm-da, ziu-z En-:-teh-j ah-nyiang teng Gyi wo, I lih ~e:te~1-go.pl'.mg:dzing." I '' G?i-lah tsiu ~n-!eh de .. " I 4u F1-hh zmg-dJoh No! 4 Yue-su teng gy1 wo, "N yu.-\ dmn~yih ,c_ teng. gyi ,~o, nying,b goc teng ng" yin !'~ rn. 26 .. "J\fo-s1tl Ire hh-fah-h teng sm1 soh-go siang-ken? Ngo-god 10 : 22.16 10 ci.i-nying1! sO kong--go, ah-I z-'eo wa feh-zing tao." 5 Gyi
PAGE 141

f u . 1 r, IAII..;'EN. III. 12. Cl\ '.eo 27. k 1k. 2. ,o. ls. 69. 9, m 11t. 12. 38: 16 . 1. Mk. S. 11. Lk. 11. 29. l'e . 6. 30. 1 n ;,rt. 2G. 61: I 2;-. ,10. : ! ?l~lc .• ,14. 58: r-' I I() !{I. ?.. !l. I K "en l R. 3. , 16~ G. 10. l 12 I{. 6. 16. ; 11 J,k .?-i. 8. ' 1 I I q ; , I 1 I : l : I r l s. 15. 7. 11 L. 2S. 9. . I Mt. [J, 4. • Jilk. 2. 8. . re.0.64: 1e.80. ; I Sd. 1. 24. ' ?llz. 2. 23. I Cii 'eo 27. 1\-=:h ts'ao-zing tso pin-ts, go kwun. ? Gyia , yia-tao lm ng1:o teng yiang tu ken-c'ih kyin Yiro-su, wo, "Fu-ts, f{i/ 50 : sing-din; t,ao-diao de dong-ah-lah hyiao-teh Ng z dzohgdin nying-go nying-ts, frenJirtg-ming Ire-go sin-sang; tao Lgyi gyi.t-deo; 16 yi teng ing-web Ng so tso-go jingb I'e. 9. rn, aJ. • ,., h h J, . Sd. 2. 22. ma beh-keh go nyrng wo, tsih, zrn e -z mg-mrngc c.. Sd. 10. ss. "Keh-sing tong-si do-leh-teng Gyi do-ko lre-tong, mky'i; feh-k'o s-teh Ngok Vu-nying we tso." go oh . tso ma-ma go oh." 3 Yire-su we-tch gyi, wo, 1 1 Gyi meng-du kyi-teh Shu-"Ngo tsi11g-tsing wo hyiang l,i viu sia-tih, WO, "N gci we-ng dao, Ih-god nying ziah d l'e. l. 1:J . J Ky. (i. Li. leh Ng~gooh sing-lidziahfeh-z [I djong-sang-c'ih-lm, m.3.fi. kyih." feh neng-keo k'en-kyin Jingn. \.1 2~. 18 Yiu-t'a nying ziu weminQ' g o koh." 1 I'e. 3. n . ...., 1 1 .Yh1.11•h I teh Gyi, wo, "Ng tso keh4 Nyi-ko-ti-meo teno Gyi tren, ,tz:::1;.! • A "N . . 1 . I 0 . d . zong. dec, lrn . sino z-ken vium soh-go z1aowo; . yrng y1{yrng aoe ,. sang-go. . ; I cleo0 . peh~l~-lah k'en ?" . i-0 dza neng-keo sang-c'jh.:.lm?: , Yi.:e-su we-teh gyi .. lah, wo, Nren-dao hao cljong-jih ineo-i '' N Q"-bh11 hao ts'ah-diao keh-: t're sang-c'ih-lm ma l" ! go 'Jin, sren ny1h lrnn.g-fu . 5 Yire-su ,,,.e~teh wo, "Ngo Ngo we ky'i gyi hao.'' 20 tsing .. tsing ,vo hyia.!Jg ng; -. ., Yiu,.t'a nying WO, l
PAGE 142

i m. 13. IAH--'EN. m. -;~1 11 ('ii 'eo 27. I -~--.--"-. 1---~-~ l I 1 Zl]I , -': Cii 'eo f.!.7. 1 . -smng-mng, zut 1 teng ng-a 1 gymg-go .H.,-neng ang. si: k6ng t,'iu-zllng z-ken, dza , li, ing-we keh-cleo shit to: ; : / neng-keo siang-sing ni? 13 I nying-koz tn Ire ziu si-li. I z 11!t. 3. r,, G. -, 1 ~~ 2\~\~~ Djti--leh keh clzongi t'in I 2c1 Iah-'.ena wa feh-zing ky'ihtt i} I K. 15. 47. kong-loh-1:-.e-go t'inLzung lm-I loh Iao-kmn. !t Mt. 14 3 Yf. 4. !), 10. t N . ~T t t I 25 I I • d ong-go 'ymg-go 1.-. gs s-a 1en-go meng-u teng (,~{~. i:. 4 nga, m-nying k sing-zong I Yiu-t'a nying ziu bin-Ieng 1 t'in ko. 14 Tsing-ziang 1\Io-; kyih-zing z-kcn: 2.6 gyi-lah l Us. 21. !J. si l Ire kw'on ... g-ire . di-zi)ng i zin . tao. fa~1'en di-fo~g h\ ml'e. s. 28: heh-kcng dz~; Nymg-goi,, 1 teng gy1 wo,"Fn-ts, zm-dco J I I I I 12 32 N g-ts yia \Z-kai P_ih iao c;i-I t~ng ng clo-k1~ Ire Iah-chrn nl'e. 3. 36: zfmg-ky'i; . 15 s-tehn vren-'o-nga, ngb teng Gyi tso te6. 4i. . i 1 I'e. 5. 10. pah si?'rig-;rsing Gyi-go fohtsing ,go, keh-~o nying y_in-,.) I'e. 1. 7. 16. I 2Ci, 27, 3.4. ! o Lm. 5. 8 . I I'e. 4. 9. we m1h-vong, tu hao teh-dzm ang s1-h, cong-nyrng dj .oh iio . ng-yiin weh-ming. . I tsco. tao. gyi di-fong." 16 "Ing-we0 Jing--rning re~ 27 Iah 'en we-t.eh, wo, sih shU-lm ~n-zong zing-ts-i..i ''N ying,C ziah feh-z dzof1g c 1 K 4. 7. P Lm. e.;::. s-lohP Gyi do-h-seng Ng-ts, t'iil s-peh gyi go, ih-yiang ri//i7. s-teh. vren~pah siarig-sing tu . feh neng-keo teh-djoh. r Lk. 9. 56. l'e. 6. '15: S. 15: 12. 47. l l'e. ~-H. Oyi go feh we rnih-vong, tti 28 N g-Iah zi teng ngo tso tehao teh-d,ioh Uong-yL'm weh-tsing, ngo z_ wo-ko-de, . Ngod rning. 17 Jing-mingr ts'.a Gyi feh-z Kyi-toh, peh~ko z he N g-ts tao shU-ka:.'.n-zong 1e, Gyi min-zin ts'a .. lre-go. 29 feh-z Ire ding shU-ka:n-zong Yiu sing-vu! go z sing-long: '1 I'e. 1. 20, 27, 30. C I\lJ. 3. 1. :\It. 11. 10. :.lie. 1. 2. Lk. l. li: 7. 27. ( l\It. 22. 2. Z K. 11. 2. Yf. 5. 25, 2i. Mz. 2l. 0. go ze, z :peh shti-lrnm-zong sing-long-gog beng-yiu Jihk'ao-djoh Gyi hao teh-kyiu. leh t'ing-tong, we-leh t'ii1g8 I'e. Ii. 24= 6 ft Siang-sing s Gyi go feh meng sing-long-go si1_ 1g-mg ,o, 47: 20. s1. .h I -h . ding.:.ze; feh siang-sing go z gy1 -gyi 1wurt y1: ngo kehff Ko. 5. I. yi--kying ding-ze, ing-we feh go hwun-hyi 1111.m-tsoh-de. I siang-sing Jing-ming doh30 Gyi pih iao hying-wong,' seng Ng-ts-go ming-deo. ngo pih-icco s:oe-ba. 3L Dzongh 1i ~~ 3.13: o. 19 D. .. , I . A d I . l ,'l3. ~ 23. mg-ze yun-Kwn z-,m go: zong-eo re-go, z1 m vren-IL Ii\. 47. t I'e.1. ' Ii, yiut lia.hg-kwong tao shUpah-go zong-deo: c'ih-Ui di ~!~~.\t1 2t e-n: 8 ' 12 kren-zong i:;\ nying hwungo, z c'ih-i.i. di, yia z c'ih-ti di ~?i?-2~: hy~ en ko-jti liang-kwong, ka kong ; dzong t'in ]re-go z ~~1. 2. o. . . I h t "l I 1 A d 32 J l K. 15. 47. _ rng-we gy1a ang-we z o 1re vron-pa 1-go zong-eo. u Ip.9..4.13,17. go. 20 Vron-pahu tso fi-li go Gyik te-tsing Zi. so Xen-: k I'e. 3.11: 5. l . 1 .... • "I k " t'' I . ,20:s.20:12.4n. v Yf. 5. 13. i ~i u-su. 1ang-Kwong, yrn 1e 1 ym so mg-mengco go; 14. 10: 15. 1;;. : t110 liang~kwong Im, k'ong. ping-ts'ia m-nying ziu Gyi p'o1 J gyi-go.:'ang-we be tsah-tetsing. 33 Ziul Gyi te-tsing z 1 re. 5. 10. vah: 21 'ang dzing-jih go tao go, z tang ing piao-:rning liang-kwong he, s-teh gyiJing-ming111 Z tsing;--go . . ~ .4 : m Lm. 3. 4. go 'ang-we hao hyin-c'ih-lre Ing-wen Jing-ming so ts'a:-j ?I , I'e. 7. 10. z dzre-ti Jing-rning tso-go." Ire-go, kong ,Jing-ming-go; 0 re. 1 .16. Yi:-~c:i~:~;a :~~~itJ~inJi;:;_/i~]~~1i~; f(\i~~t: i: l t t Y . t' 1 "" • 1 35 V p 'l . T L' /j 90 21)'. .seo . ao ma c 1-1ong; am-iang go. u ro-s11, i3: 3; 17.'2:" I tcng gyi~l~h do-ko ~en.g Ire Ng-ts,. P? vrn:ve~ tu l~ao-!\1 ;;_ 82 _ 4 . 1 u re.,;. 1 , 2 • I keh-deo, ang w s1h. 23 dm Gy1 sm-h. oi)6 S1ang-s111g1 • re_. 1. 12: 3. 1s,, y l S 8 4 1 J } , l s h 1 1'J • I 1'T t • .. .. h 10. Ci. 47. 1 • • • i . a.1-en , z re a eng s1ang-1 .. ,g-,R go yrn uong-ynn we Ln:.1.11. , l I ilJP..~'.-~l__l.!_ : . 137

PAGE 143

IV. I. Cil 'eo 97 I l'e. 3. 22, 26. ;, Ts. 33. 19: IS. 22. Is. 2!. 3Z C 2 \V. 11, 2-1. Lk. !J. 52, 53. Sd. 10. 2S. d Y. 12. 3: 44. 3. YI. 2. 13. Sk.13. 1: 14. 8. I'e. (l, 35: 7. 38, 89. IAH-'EN. IV. 2!3, -t ---------------------------1 l!1i.:1.g; 'eh _sia.ng-:,ing Ng-ts go feh we k'en-kyin weh1 ming, tsih-yi11 J ing-ming-1 go <>-wong deng Im gyi deo-1 ztmg." I'e. 4. C-0 l~yiao_-.teh Fah-li~sre nymg tmg-rneng Yue su siu meng- 11ying feh I::e,vong.) 10 Yim-sn we-teh gyi wo, "Ng ziah hyiao-teh Jingming-go eng-s, wa-yiu teng ngwo 'Ts'ing peh Ngo hah' go z Jti, ng feh-jtin t'ao Gyi, Gyi ziu yin wehil shi.i peh ng de." 11 Nyi.i.-nying teng Gyi wo, "Sin-sang, Ng m tch shU-dong, tsing yi z ka sing: Ng 'ah-Ii yiu keh-go wch shi.i ni? 12 Keh-k'eo t:..i:.1g z ah-lah hni-tsong Yuokoh peh_ nh-lah go; gyi-zi, JI teng gy1 ng-ts, teng sangCii 'eo 27. J k'eo tu hah ~rnh-g? shu;,,Ng I men-clao do-JU gy1 ma? 13 Yfre-sn we-tch gyi wo, I "V rnn-pah hah kch-go shU we tsre k'eo-k'eh: 14 ziah-ze I ~_l'l;: ,G.:::;, . . • 1.,;J, ;)8. hah Ngo so .s-peh gy1-go shi.i, ! i.iong-yi.i.n feh we k'eo-k'eh; I Ngo s-peh gyi go shU we! ! re. 'i. a~. he gyi Ii-hyiang tso ih-go shi.i.-nyiiiJ, i.iong-c'ih-Ire tao i.iong-yi.in weh-ming." 15 Nyi.i-nying teng Gyi wo, 1 "Sin-sanO' peh!l noo keh-oo JI I'e. ti. :u: l'i.' 1:)1 . o b I) " shU; s-teh ngo feh we k'eo-I 1;1;;: G. 2:1. k'eh, yia S-teh ngo feh tao 11 I!!. 5 20 d<1ng-cleo Ire tang shfl." I 16 Yi::e-su teng gyi wO, "Ky'i eo ng-go dziang-fu doko tao dong-deo lre." 11 Nyi.inying we-teh wo, "Ngo mteh dziang-fu." Yire-su teng gyi wo, "Ng wo m-teh dziang-fu, shih-wo 'l-go. l8 Ing-we ng yi-kying yiu nggo dziang-fo, ng yin-dzre so yiu-go feh-z ng-go dziangfu: keh-kyU z ng koug-leh jih-we-go." 19 N yi.i-ny~ng teng Gyi w1\ I . "Sin-sang no-oh k'en Ng z-1" Llc. 7. 16: • ' \2. .1!). . go sm-ci.i-nymg. 2 . 0 Ah-lab I l'e. li.14: i. 40. tsu-tsong z I::e keh-zoi: s::en t z. !l. ,. Ii-pa; ng-ln.h w6 l::e Yim-_lu-1 sah-Iengj z t6ng-kre Ji-pa go .i Sm. 12. :i, 11. d . f'" ,, 1 w. !J. 3. 1-ong. 2 L. 1. 1~. 21 Yire-su teng gyi wo, "N yti-nying, ng hao siangsing Ngo, z-'eo l::e-gyi,k ng-Ull. l. 11. Iah yia feh Ire )(eh-zo sren, 1 D. 2 8 yin feh Im Yire-lu-sah-Ieng, we Ii-pa T'in-V u. 2 2 Ng-lahl so pa go z ng""Iah feh z 2 w. 1,. 29. hyiao-teh; ah-Iah s<> pa z ah-lah hyiao-teh-go; ing-wem kyiu-sing z c'ih-ii Yiu-111 Y. 2. 11. t'a nying. 23 Dren-z z'eo lre-t;. :1. 2= n. gyi, yin-dz::e ziu~z,jih-we pa i I I go wen yi.iobg ling-sing teng n .FI. 3. a. .J UJ3

PAGE 144

1 / __ IV. 24. IAH-'EN. IV. 47. / I Cil 'eo 27. ! o 2 ]{. 3. li. p I'e. 4. 29, 39. r Mt. 26. 63, 64. Uk. 14. 61, 62. I'e. 9. 37. 11 I'e. ,. 26. t I'e. 6. 38. n I'e. 17. 4: 10. 30. Iv Ip. 23. 12. l I I I ! w l\It. 9. 37. ! Lk. 10. 2. d ' ''} ,.. ' / I Cil'eo27. zmg-J11 pa Tm-Vu: mg_ yi.in we 1-ming: s-teh 'o-iang-, we T'in-Vn z iao keh-cong: go teng siu-k~h-go hao dO-ka nying pa Gyi. 24 Jing-ko kw'a-loh. 3 1 Z-ka kehming0 z ling: pa Gyi ci.i-kwu kyii jih-we-go dzoh-wo z-go, tong-km yiicmg lingsing ziu-z wo, 'lh-go 'o-iang, ih-teng dzing-jih pa-go." go siu-keh.' as Ng-lnh m-25 N yi.i-nying teng Gyi wo, yin lao-loh go, Ngo ts'a ng-"Ngo hyiao-tch Mi-s::e-tio lah ky'i siu:.keh: bih-nying l::e-gyi: (ziu-z ts'iug-we Kyi-lao-loh-ko, ng-lah z ky'i sin toh :) Gyi ih he, yiang-yiangP gyi-lah so lao-Joh go." we WO hyiang ah-lah dao. 39 vVe-leh keh-goz nyUI'e. 4. 20. 26Yire-su teng gyi wo, "Ng6" nying tso te-tsing wo, "Ngo teng ng kong go ziu-z." ih'..ts'ih so tso go, Gyi tu we 2 1 ICeo-k'eo meng-clu Ire-wo-c'ih-la,," dzing-li ziu yiu de, hyigyi Yicc-sti teng hyU-to Sah-mo-li-i.io nying nyU-nying kong: dren-z gyisiang-sing Gyi. 40 Sah-molah m-nying wo, "Ng z iao li-tio nying tao Yire-su disoh-si?" 'oh-tsia, "Dza-we I fong, ts'ing Gyi do-ko deng: teng nyU-nying kong't" Gyi zin Im keh-deo deng 28 Nyi.i.-nying fong-leh shU-liang nyih. 41 Keh-tsao we dong, tao dzing-li ky'i, teng I leh Gyi-zi-go shih-wo, sia11gnying-ko wt,, 29 "Hao Ire ' sing Gyi-go nying keng-ko k'en ih-go Nying, z ngo ih-to-de; 42 zin teng keh-go ts'ih so tso go, Gyi tu we wonyti-nying wo, "Ah-lah yinc'i,1-l::e:8 keh ky'i feh-z Kyidzro siang-sing, feh-z we-leh toh ma?" 30 Gyi-lah ziu ng-go shih-wo; ing-wef'ah-ff:~fit dzong dzing-li tseo-c'ih, tao lah zi t'ing-meng-de, hyiaoYire-su di-fong. 'teh keh jih-dzre z Kyi-toh, 31 Nyi.i-nying ky'i ts-'eo, shi.i-kren-zong-go Kyiu-cU." I meng-du teng Yire-su wo, 43 Ko-LEH keh liang nyih, "Fu-ts, ts'ing ky'i.ioh." 3 2 Y-ice-su li-k're keh-deo, kyU Yire-su teng gyi-lah wo, ta.o KyUo-li-li ky'i. 44 Kyub b Mt. 13. 57, Y . lllk. 6. 4. "Ngo yin k'eo-liang hao 1 1mSU Zi W<), "Sh1 ci..i.Lk. 4. 2,. ky'tioh, z ng-lah feh hyia?-! nying lm gyi-zi-go di-f<>ng teh go." 33 Meng-du du-ko i feh tseng-qjong .. , 45 Tseo wb, "N ren-dao yin nying do-1 tao Kyi.i.o-li-li, Kyiio-li-li Ire peh Gyi ky'tioh m'l?" nying,zyi-kyingk'en-kyini:,fl'a.2.23: 34 y. . 1 I ... }r . 1 y. I l i . .1. 2. 1re-su teng gy1a 1 wo, I iw-8u, H\ . ireu-sa 1-:eng , "l-leht Keh-we ts'a Ngo Iretsih-k'eng z-'eo vam-pah so go ts-i, tso-dzingu Gyi-go z-! tso-go z-ken, ziu nying-tsih ken, kehV ziu-z Ngo k'eo! Gyi: ing-wc gyi-lahd yia z I.I Sm. lO. 16 liang. 35 N g-lah nren-dao feh l sin tsih-k'eng ky'i. . wo, 'Tsre z s-ko ytiih, sin-I 46 Yim -1m yi tseo tno , keh-go z-'eo ziu tao-de?' l Kyuo-li-Ii .. go Kyi.io-no, zinNgo WO hyiang ng-lah dao, I ze peh shU pin tso tsiu-go el'e. 2.1, 11. Ng-lah ngren-tsing dm-ky'i j1 di-fo.ng. Yin II koh-wong :!'0Ji-1f0 : ih: k'en din-deo, zw yi-kying siu-'o ih-go kwun, gyi-go l1T~. 0 \\U.il bah-de, ziu hao siu-keh-cle. I ng-ts lre Kytio-pah-non!{ :Y Dy. 12 8 • 36Siu-keh goY nying do kong\ sang bing: 47 t'ing--meng I -i I din, siu-jih ko-ts tao tiong-j Yire--su d.zong Yiu-t'n, tl\'fl I I --'--'-----'------_..I 139

PAGE 145

IV. 48. IAH-'EN. V. 17. ---..---------I . ea 'ea 28, K. 1. 22. n. !.v. t!. ? .. Sm. 16. 1. I'e. 2. 13. bNh.8,1: 12. 30. I,; I L,__ ! ,; ". , • • ,. f ,. • i Cii 'eo 28 . ! Kyuo-h-h he-clc, ;r,rn ky 1 i ky 1 go nymg, foh-leng sa:-31g I I kyin G.yj, ts'.ing Gyi loh-he. i I soh-go bing., we dji.in-yi.i.-de. I gyi-g0; ng0ts; inw,we kw'a ! . 6 Keh-deo yin ih-go nying, iao si-de. JS :Yi:.:e-su teng gyi ! bing sang-leh smn-jih pah I w.6, ',t,N g-fah/ ziah. foh l{'enI nyin. 6 Yim-su k'en-kyin . kyin ziao-deo teng gyi-z, i gyi kw'eng-kre.n, hyiao-teh . tsong z foh siang-sii1g." 49 II gyi bing sang-leh dziangKeh,.g o kwun teng Gyi wo, . kyiu-de, ziu teng gyi wo, "Ng& ng.,.ts ~a feh-zing si, 1 "Ng iao dji.in-yii feh ?" 7 ts'ing ng Cik ziu .. loh-lre/' Bing-nying we-teh. Gyi wo, 50 Yire-su teng gyi WO, '1N g I " Cu, shti donggo z-'eo ky'i: Ng-go ng-ts weh-de~'.' ngo m~yiu nying hao tong Kehg0 nying siang -sing ngo loh clzi-Ji ky'i: ng<)-zi Yim-su teng gyi so kong-go ky'i"go z-'eo, yiu hih-nying shilJ-wo, ziu ky'i-de. pi ngo sin t'iao-loh "h:y'i." .: 51 Loh~ky'i z-'eo, gyi~go 8 Yim-sn" teng gyi wo, ~1t1\\t -nu.bob nying-tsih gyi, t'ong"Ky'i-he, do-leh p'u-p:::en Lk. 5. 2-1. : ~ti. gyi, wo, "Ng-go ng-ts tseo." 9 l{eb-go nying lih weh~deY . 52 Oyi zin meng k'eh djUn-yU, ziu du-leh p'ngyi-lah, bing soh-go z-:-'eo ts'o-pren tseo-cle. Kehd nyih z-d I'e. 0 14 go: Gyi-lah wo, "Zo-nyih di go en-sih-nyih. ts'ihgo z-zing, nyih t'e-de." 10 Yiu-t'a nyi-ng ziu teng : ,5:3 Gyi ah-tia ziu hyiao-teh i~hao go nyfrig wo, "Z en-. z k'eci-k'eo Yim-su teng gyi sih-nyih; foh c ~ng-k::e do ;.~: ~\1~ wo, "Ng-go ng-ts weh-de," p'u-pren." 11 Gyi ivc-teh gyiNh. 13. rn. ka z-'eo; gyi-zi teng dji.in-ko lah wo, "Pch ngo djr~n-yii. tk \72.~~-2' ziu siang-sing-de. go, Gyi teng ngo wo, 'Do;;~~0\~i}1!: 51 J{eh ziu-z Yiro-su dzong leh p'u-pren tseo.'" 12 GyiYiu-t'a kyU tao. Kyi.io-li-Ji lah ziu meng gyi, "Eo ng s6 tso-go di .nyi ziao-deo. do-leh p'u-pam tseo.go z jut' I •. 1 3 I-hao go nying feh hyiaol' e •. , 5. teh z ju: ing-we kch di-: fong yiu hyi.i-to nying, Yi::eT7' EH-SING z-ken 'cosu z bi-ko-de. l~ dco, yiu Yiu-t'a a. 14 'Eo-deo Yire-sn Ire sing,.. nying-go tsih-k'eng, Yire-su din-li zing-dj.oh gyi, teng gyi I zong Yiu~-,Ju-sah-lcng ky'i. wo, "Keh-tsao ng z dji.t1\t; 1 2 La' Yim-hi.sah-lenz, Yiangyi.i-de: feh-k'of tsro vam .. ze; .f,Mt. 12. 45. u . , , . , I e. 8. 11. ' 11u"11r/Ls.iang-gying, yin ih-k ong-p o tsao-rn.en yU1h-fah go clzi, Hyi-pah-lm shih-wo li-'re." kyiao-leh Pih-t'u-da; do'n15 Keh-go nying ll,iu ky'i l.:y'1.im, yin ng-go long-oh. t'ong-ci.i Yiu-t'a nying, peh 3 Lung-oh li.hyiang yin hyUgyi dji..i.n.-yli go z Yfre-su. to bing-nying, hah-ts, kwn.16 So-yi Yiu-t'a nying pihkyiah, fong-t'ron, kw'engnron Yiro-su, tang-son sah ben, tfen-teng dzi-li go shti l diao Gyi, ing-,:ve lm en-sihd~ng-ky'i-~re. 4 !.ng-we,, yiu I 1:Yi]~ tso keh-sing_ z-ken.1 zeo yrn 1h-go t m-s kongi 11 "Y 1::e-.su we-teh gy1-Iah wo, , loh dzi-li Ire dong shi.i; shU I "Ngo-goo Vu ih-dzih tao ji.i.-lq re. 9. 4: dong-liao z-'eo sin -t'iao-lohI kying t.so z-ken, Ngo yia ( 10 140

PAGE 146

i r Y. 18. IAH-'EN. v. 38. Cil 'co 28, t J• 18 S' y t' l , G , N . N I Oil 'eo 28' _so. 1 d-J'l .mainymg ~vev y1 z ymg-go g-ts. i _ It re. 7 10. keng-k6 tang-sou SH,h-cl:iao ~8 Feh-,Yiiono Ini-gyi keh~ v Dy. 7 13• u. I Gyi; ing-we foh tn::n-tsih go z-ken: i~g-,~'u z-'eo IreI I . I vc:en-djoh en-,sih-uyih, ,va we gyi, vren-pah laveng-rno-li I Ie. 8 38 woi. Jing-ming z Zi-go Vu, go we t'ing-rneng Gyi-oo i .1_re. to. 30, 33. son1 Gyi-zi teng Jing-ming sing-ing 2Q ziuw tseo-c'ili.-w Y. 2ti. rn. FI. 2. 6. I ' h K 15 62 I I I ih-yiang-go. ' Ire: tsoY hao go, tsrn ky'i-lm /1 T.' 4. io. 19 Yim-sit' wc-teh gyi-lah, teh-djoh weh-ming; tso fi-li /iKrP.~/23 { w6, "Ngo tsing-tsing w,1 go, tsre ky'i-lre ziu-ze. 33,40. ~{;/0 . !%t hyiang ng-lah clao, N g-tfl 30 "N goz feh neng-keo Zi lz re. 5. rn . .io: 14. 10. ziah-z feh k'en-kyin Vu t!'io, c'ih cU-i tso ih-yiang z-ken. Zi ih-_yiang tu feh nen"g-keo . Ngo z t~iao s? t'ing-meng/ tso; z Vu vam-pah so t.sn: go ka smg-p un: Ngo-go l Mt. 3. 17. I'e. 3. 35. 2 P. l. li. go, Ng-ts yia z-ka tso. 20 , sing-p'un yia z tsing-dzihIng-wel Vu re-sih Ng-t:::, z go, ing-wea N"go feh tangan'rt. 26. 3ti. Gyi-zi so h,o-go tu peh Gyi . son Ngo-go ts-i, tsih tang-~\t \H: k'en: wa-yiu do-ji.i. keh-sing ! son ts'a Ngo Ire Vu-go ts-i. z-ken yia we peh Gyi k'en, ' 31 N gt>0 ziah-z we-leh zi teb I<:'en. re. s-teh . ng-lah hao hyi-gyj. tsing, Ngo-go te-tsing feh-z 1it1i 14. 21 Ing-we tsing-ziang Vu sutsing-go. 32 Yiuc Bih-we weY. 42 ... ~,, r . . . I . I l N A • 'It. 3. 1,. lr . .i. smg s1-nymg, pe 1 gy1 we 1; e 1 go tso te-tsrng go; Ire .. s._1s. _ ;~1f;{ 7 .14: Ng-tsm yia z-ka, iao ju tueh Ngo yia hyiao-teh Gyi we,. 1 re. ')6 • '9 l'e. 11. 25, 43. ziu peh jit weh. 22 Wa-yiu , leh Ngo so tso-go te-tsing Vu Zi feh sing-p'un nying, 1 z tsing go. n Mt. II. 27: 28. 18. l'e. 3. 35: 5. 27:17.2. Sd.17. 31. 1 P. 4. 5. . zn po sing-p'un tu kao-dre 33 "Ng-lahd ts'a nying tao 1l re. 1. 10. peh Ng-ts: 23 s-teh congfah-'en di-f6ng ky'i, gyi yia nying hao kying"'djong Ngz8 te-tsing tsing dao-li ko. ~{~/ 15 , 'ts, ziang kying-djong Vu ih34 Dren-z Ngo feh ziu nying-0 1 re. 2 23 yiang-go. Feh0 kying-djong go te-tsing; peh-ko kong Ng-ts-go, zin-z feh kyingkeh-go shih-wO, s-teh ng-djong ts'a Gyi Ire go Vu. Iah teh-kyiu. 35 Iah-'en z 24 " Ngo tsing-tsing wo ih-kwunf tin-kren liang-liang if 2 P. 1. rn. P Lk. 23• 43 hyiang ng-lah dao, T'ingP go teng; ng-lah1J z dz::en-i,r, Mt. 21. 20. I'e. 3. 16, 18: N A h 'h ... . . h h h . . r ,ilfk. 0 20 ~ifg0_41l go-go s 1 -wo, siang-srng z wun-y1 gy1-gu 1angih Mt. u. 20. 1 re. 3. 2. Keh-we ts'a Ngo Ire go, lceh-kwong. 36 Dren-zt N g-o yin ii: r,e-~-~1. , L I l I e. ;, .. 1. go_ n.ving yi~1 uong-yii? w~h1 ?O-Ji.i. _!ah-'en-go t;--~sing: / .. ~}.1~/ 1' mmg, fe~1 dmg-~e, zr y1-kymg i mg--weJ V:u _s-peh _Ngo tso: /~f\l}i_ 10. dzong SI-go di-b1.i ts::en-ko I dzrng-go z-ken, z1u-z Ngo weh-ming de. 2 5 NgO tsing! so tso-go z-ken, z te-tsing tsing wo hyiang ng-Iah dao, / Ngo z Vu ts'a-lre-go. 37 Wa-;re2\2t Z-'eo~ l::e-gyj, yin-dzm ziu-z, I yiuk ts'a Ngo Ire-go Vu Zi kl\It. 3.17: 5.14. I si-nying t we t'ing--mengyia we-leh Ngo tso te-tsingF;.58 . 18 • Kl. 2. 13. J u ..., . t 1 D. 5, 6. [ Jing-rni11g N g-ts-go sing-1 ko. Gyi-go sing-ing ng-lah f :iuz. 3 • 1. 1 ing, t'ingmeng go nying : dzong m-yiu t'ing-meng-ko, ! . 'I we weh. 20 Ing-we tsing-1 Gyi-gol siang-mao yi m-yiu I' l c. 33. 2,,' . V ] z . } I k' } • } 3S Q . cl Sm. 4 ' L. zrnng u c zre-i.i. 1 yrn we 1-1 encymrn; y1-go ao-I'e. 1. 18. I ! ming, Gyi s~p~h Ng-ts .yia j I~ yia_ feJ1 dzeng Ire ng-lah i.%.1. t7 : ju l'L'. 5 _ 2::>.11 z-lrn, dzm-~i Z1 ym weh-mmg: I s~ng-h;, rng0-w~ ng-lal~ ieh 11 e. 4.12. I Scl. 10. 42: 27 ping-ts ~au po sing-.f Ull-1 siang-smg Jl SO ts a-ffi• 1 i. 31. go gyi.i.n-pmg s-peh Gy1, mg-go. . 1 , i._, .... ,~ ,r--.. ,..,_ • ._ -I-~~-••---f 'H,1

PAGE 147

! V. 39. \ -IAH-'EN. V1. ] I, i r,n 'eo 2n. 39 "Ng-lah 111 k'ao-kyiu Sing-shti: ing-we ng-lah ts'eng lm Sing-shit-Ii yiu tiong-yl.in weh-ming; pingts'ian Sing-shti z we-leh Ngo tso te-tsing go. 40 Tsih-z0 ng-1ah feh k'eng tao Ngo difih1g lre, hao teh -djoh weh-ming. '11 NgoP dzong nying-go cli-f6ng feh ziu I 111Y. 8. 20: ,:H. 16. J Lk. Hi. 29. ! ~,l. 17. bl. I n Sm. 18.15,18. Lit. 2J. 27. l'e. 1. 45: 5. 40. o J'e. 1. 11: 3. l!l. ll 1\:. !i. 34. \ T. 2. 0. yUong-wo: 42 dren-z N g6 su-djong hyiao-teh ng-lah sing-Ji m-teh re-kying Jing ming. 43 Ngo clzm-i.i. Ngti Vu-go ming-deo lm,. ng-lah feh tsih-ziu Ngo; ziah yiu bih-nying dzre-i.i zi-go ming deo lre, ng-lah we tsih-zin r l'e. l2. ,U. gyi. 44 Ng-lahr clo-ko ziu nying-go yiiong-wo, dzong doh-ih-wc Jing-ming he-go6 ytiong-wo ng-lah feh tangson, dza neng-keo sia.ngsing ni? 45 Feh-k'o ts'eng s Li::i. 2. 2g. t Lm. 2. 1-2. Ngo we Im Vu-go min-zin kao ng-lah zung; yint kao 1 ng-lah go, ziuz ng-lah i so nyiang-vtmg-go Mo-s1. 46 Ng-lah ziah-z sia.ng-sing ::M:o~si, yia we_ siang-sing 1, Ts. a. 1s:12. Ngo" ing-weu ,nri so" sia-tih 3: 18. 18: 22. ' oJ • 1S: 49. 10. Z ts-tin Ngo. 47 Ziah feh :-lm. 18. 15, 18. . . . I .. d I'e. 1. 45. s1ang-smg gy1-go s rn, za sct. 26 22 [ neng-keo siang-sing Ngo-go shih-wo ni?" fl ~ft.14. 15. Mk. G. 35. Lit. 9. 10, 12. l'e. 6. TT'EH-SIN
PAGE 148

1 1 I i VI. 18. IAil .. 'EN. YI. 39. en 'eo 29 Y.i.-.kying e.n-h yiiong p'o." 21 Gyi-Jah ti tso soh-go z-k.en? :n AhE!H hwun-hyi tsih Uyi zong : lahm tsu-tsong l::e kw'ongjiin ; ji.i.n ze-siu tuo gyi-lah ; ire ky\toh mo-no; ziang 8kil iao ky'i-go di-fong. li sia-tih \VO, 'Gyi11 yiu dzong 22 DI-NYI nyih, lib he hre t'in l::e-go ping peh gyi-lah fo-ngen-go cong-nying, k'enky'iioh."' 32 Yi::e-su teng gyi kyin 1ri-yiu bih-tsah ji.i.n, : lah wo, "Ngo tsing-tsing wo tsi-h-yiu Gyi meng-du so I hyiang ng-lah dao, l\fo-si HI C. 16. 4, 14, ]:,, Ms. ll. 7. Nh. !J. Hi. 1 K. 10. a. n S. i8. 24, ~5. t'iao-loh-go keh ih-tsah, yia I foh s-peh ng-lah keh dzong hyiao-teh Yire-su m-teh teng , t'in he-go ping: dren-z Ngo meng-clu do-ko loh ji.i.n, z : Vn s-peh ng-lah keh dzong rneng-du zi ky'i-go; 23 ( dmn-z t'in lrn Ire tsing-go ping. yiu kyi-tsah jun dzong Di-pi33 .l ing-ming-go ping, ziu-z li-Uo he, t?'o Cti coh-zia gyidzong t'in kCmg-loh-he, s lah ky'i.i.oh ping-go di-fong : weh-ming peh i:;hU-kren siang-gying:) 24 cong-nying zong go." k'en-kyin Yim-su teng Gyi 3.J. Gyi-lah0 zin wo, "Cu, 0 re. 4 l[i. meng-du tu feh Ire keh.:.deo, Imo djong-djong s-peh ahziu t'iao-loh ji.in, tao Kyiiolah keh-go ping." pah-nong ky'i zing Yire-su. H 5 Y i,P-su tcng" gyi-la.h wo, 25 Lre h::e te-ngen zing"Ngt\J> ziu-z weh-uiing go pl'e. o. 48,68. djoh-de, ziu teng Gyi wo, ping: tao,. N gfr di-fong l::e go r Y. 55. 1. "Fu-ts, Ng kyi-z tao ts'-di?" i.i.ong feh we du-kyi, siangI'e. 4 • 14= 7 • 37 2 0 Yire-su we-teh gyi-lah sing Ngo go Uong feh we WO, "Ngo tsing-tsing w~ k'eo-k'eh. 36 Da~n-z8 Ngo sl'e.6. 26,64. hyiang ng-lah dao, N g-Iah teng ng-lah wo-ko, N g-lah z lee zing Ngo, feh-z we-leh k'en-kyin Ng6 ko-de, dzng1 k'en-kyin ziao-deo, z we-leh gyiu feh siang-sing. 37 V:en-t re. o. 45. yiu ping ky'iioh-pao. 2 1 Fehpaht z Vu s-peh Ngo go, k'o we-leh iao wre-diao go pih-ding tao Ngo cli-fong lm; 11 ! ky'iioh-zih tso sang-weh, tao Ngo di-fong }a:; boo NgH u :Mt. :!4 . :!,I. . l'e. 10. :!S, :!!l. i I'C'. 4. H: yi.i.ong w_e-leh kehi djong-feh we ken gyi c'ih. 38 Ingv. 2. 1!,. i o. 5 ' 1 djong Ire-tong ih-clzih tao we Ngo dzong t'in kong-loh-,1, Hong-yUn weh-ming-go Ire, feh-zv Ire_ tso Zi-gn ts-i, vMt. 20. :;n. l IT h I N !Ilk. 14. Hi. k_y\toh-zih tso sang:weh, zw cc tso '-e ":'we ts a I go Lk. 22. 42. \ ziu-z N ying-go N g~ts we sI::e go ts-i. 3 Keh ts'a Ngo !/i.:: !.:H. i{l1k :i. 1 1: 1wh ng--lah go: ing-weJ Vu Ire Vu-go ts-i, ziu-z vren1 !Ilk. 1. 11:fl. 'i. ,Jing-rning tang ih-k'o ing_ I pahY Gyi so s-peh Ngo go, y I'e. lO. 28= I Lie :l. Z2: !J. 35. , , "h .r 1 . N " l 'l 17. 12: 18. H. re. J. :.i~. 33: lrn ing Gyi." ' 1 -go tu :i.e 1 rno go s 111-i ~~{~'. f;/8 • :!a Gyi-lah teng Gyi wo, ! diao; t:10 mah-go nyih-ts i 2 P. 1. ;.,. I ';Ah-lah dza tso-fah hao tso I iao Ngo peh gyi tsre ky'i-lrn. ------------------~-------~ -----_____ I 14

PAGE 149

,---n. 40. VI. 6:?, CL: 'eo 29. 1 'I' Cii 'eo 20 4 Keh-we ts'a Ngo he go 1;iu-z Ng[, wo-ld1 .~11U.-Kre'.tfcf\ ail56 _ ts~i, ziu-z vmn-pahz k'enzong-g.) wch .. m~ng iao f:o1 '!7, 47, M. kyin Ng-ts siang-sing Gyi I c'ih-go." I go, yin Uong-yi.in weh-ming; ' 52 Yiu-t'a'11 nying /~i~1 dfi-~~:1;;/it~= 9. i tao mah-go nyih-ts N gi'> wu k(, tsang-len$, ~v?, _'' G ... y1'.1 -~h.a In re. 3. o. peh gyi tsm ky'i-he.'' neng-kco po Z1-go nyuoh 41 Ing-we Yi::e-sn wo, "Ngo peh ah-lah ky'Uoh ni 1" z dzong t'in kong-loh-lm go 53 Yia::-sn tong gyi-lah Vi'<), ping," so-yi Yiu-t'a nying s-1 "Ngo tsing-tsing wo hyiang ~rt~\/:_55 'o mao-Un Gyi, wo, 42 '' .Keha ng-lah dao, Ziah feh ky\i.oh0 ~~t}i'."~~~~fi: Lk. 22. ky'i-feh-z Iah-seh-go Ng-ts ' Nying-go Ng-ts nyi.ioh, foh Yi::e-sn? Gyi-go tia-uyiang hah Gyi-go hytiih, ng-lah ah-lah rr1ccn-clcw feh hyiao-li-hyiang m-yiu wc•h-ming. b Ko. 1. 4. I'e. 6. 65. teh-go? Ka-ni Gyi clza-we 54 Ky'tiohz> Ngo-go nyii.oh, P l'e. 4. H: 6. , k" 27, 40, 63. WO, 'Ngo z dzong t'in. ong-hah Ngo-go hyuih, gyi yiu loh-1::e?'" -U.ong-yi.in weh-ming; tao 43 Yi::e-su teng gyi-lah wo, mah-go nyih-ts Ngo we peh "Feh-k'o do-ko mao-Un. 44 gyi t.s .. e ky'i-lm. 55 Ing-we Ziahb feh-z ts'a Ngo he-go Ngo-go nyi.i.oh jih-we z Vu ling gyi lm-go, m-nying ky'tioh-zih, N gc3-go hyUih neng-keo tao Ngo di-fong jih-we z ing-zih. 5u Ky'i.i.oh Im: v::en-pah lm go, tao mahNgo nytioh, hah Ng<) hyi.i.ih go nyih-ts Ngo we peh gyi go, gyi z djong-djong dz:.l'-tsre ky'i-1:~. 45 Sin-cU.-nying-u Ngo, Ngo zr clz::e-ti 2'.)ri. 1 • 1 re. :i. t.i: u 4. Hi, 16. 1 go shi'l-li yin sia-tih wo, 5i Tsing-ziang :Ngo z weh-tf"3i1 ,.~3 • J 'Gyi-lahc tu we ziu Jing-go Vu ts'a-lre-go, yia z k'ao-1\li. 4.'2~ ming-go kao-hyUing.' SO-yi djoh V n yin weh; ky'Uoh ~/~.1n~:15 vmn-pahd t'ing-meng Vu-go Ngo go, k'ao-djoh Ngo yia ! kao-hyi.iing, 'oh-jih gyi-go, pih-ding yin weh. iis Kehs s re. <1 • 40-!'il. we tao Ngo di-fong Im. ziu-z dzongt t'in kong-loht re. 3. rn. :r~ lo}S: 5. 46 Yiae bing feh-z WO yiu l::e go ping: feh ziang ngIf Mt. 11. 27. : J,k, 10. 22. I l'e, l, 18:7. 29. I ! nying k'en-kyin Vu ko; tsih-lah tsu-tsong ky'Uoh mo-no, yiu/ Keh-we c'ih-ti Jing-yi-kying si-de; ky'U.oh keh ming-go, Gyi z k'en-kyin ping go hao Hong-yi.in weh.l' Vu ko. 69 Keh-sing shih-wo z 4 1 "Ngo tsing wo hyiang Yiw-sn he Kyilo-pah-nong, ng-lah dao, Siang-sing.1 Ngo Ire we-dong-Ii kao-hyii.ing zgo yin i.i.ong-yUn weh-ming. 'eo, kong-go. I g I'e. 3, 16, 18, 36: 6. 40. i Ii I'e. 6. 33, 35. ! i o. 16. 15. 48 Ngoh z weh-ming-go ping. 60 l\ieng-dun cong-nyiang uMt.11. o. 49 N g-lah-goi tsn-tsong he yiu hyi.i-to t'ing-meng, wo, l'e. o. 66' kw'ong-ire ky'tioh mo-110, yi-"Keh-go shih-wo nmn-khs. 78. 24. l'e, 6. 31. i l'e. a. 51, 58. kying si-de: 50 keh-goi ping kying; jti neng-keo t'ing z dzong t'in kong loh-lm, s-ni?" 61 Yire-su sing-li hyiao ! k l'e. 3. 13. teh nying ky'tioh gyi feh we teh Gyi meng-clu wc-lch si. 51 Ngo z dzongk t'in keh-kyit shih-wo mao-Hn, kong-loh-lre weh-go ping: ziu teng gyi-lah wo, "Keh-yiu nying ky\toh keh.:.go kyU shih-wt> s-teh ng-lnh ping, hao U.ong-yi.in weh: p:-:en-tih ma? 02 N g-lah ziah1 l rr. 10. 5, 10. N g-t} s(') tsiang-iao s-peh gyiz k'en-kyin N ying-go N g-ts go pi:1g z Ngo-go nyiioh, sir1g-zongv Gyi zin-d_eo s6 I 144 "Mk. 16. 19. l,k, 24. 51. l'C'. 3. 1:3, Srl. 1. 9. Yf. 4. 8.

PAGE 150

VI. 63. IAH-1EN. ------------I Cii~2D. w 2 K. 8. 6. 11 I'e. G. 36. z l'e. 2. 24, 25: 13. 11. et I'c. 6. 44, 45. c Sd. 5. 20. d Mt. lG. 16. Il'Ik. 8. 29. Lk. 0. 20. I'e. 1. 49: 11. 27. I? Lie. 6. 13. l I'e. 8, 44: 13. 27. fre-kmn-go di--fong, kch-tsao I 2Yiu-t'a nying ta,hlJ tsiangdza ni? 63 Z lingw s wehbong tsih siang-gying-de. rning, nyi.i.oh z vu-ih: Ngo 3 Yire-su-go hyUong-dic teng teng ng-lah kong-go shihGyi-wo, "Ng hao Ii-k\e wo z-go ling, z-go weh-ming: dong-deo tao Yiu-t'a ky'i, 64 tsih-zY ng-lah-go congs-teh Ng-go meng-du yrn nyiang yiu kyi-go nying feh hao k'en-kyin Ng so tso-go siang-sing." Ing-wez Yire-su z-ken. 4 Yiu nying iao ming dzong ky'i-deo hyiao-teh feh tong-tong hyin-c'ih-lre, gyi siang-sing go z ju, tsiangtsong feh en-dong-dong tso Ire iao ma-diao Gyi go z z-ken. Ng kyi-jtin tso keh j it. 65 Yice-sii yi wo, "N geP smg z-ken, z1 kre hyin-c'ih so-yi teng ng-Iah wo-ko, peh shi.i:-kmn-zong k'en." 5 Ziah feh-z Ngo Vu s-peh I Ing-wed Gyi-zi-go hyi.i.ong gyi go, m-nying neng-keo di yia feh siang-sing Gyi. tao Ngo di-fang Ire." 6 Yim-su teng gyi-Iah wo, 66 Keh-go z-'eob ziu yiu "N go-goe z'eo wa feh-zing hyi.i.-to meng-du tao-tseo-tao; ng-lah-go z-'eo djong-ci.in, feh -tsre keng.,.dzong djong Ire-tong. 7 Shti-kren Gyi. zongf feh neng-keo u-su ng67 Yire-su teng keh jih-lah; z u-su Ngo go, ing-weY nyi-go wo, "Ng-lah yia iao Ngo z te-tsing gyi-go 'ang ky'i feh?" 68 Si-mcng Pewe z oh-go. 8 N g-1ah hao teh ziu we-teh Gyi wo, "Ci.i, zong-ky'i siu keh-go teih ah-lah taoji.i.-go di-fang ky'i k'eng: Ngo wa feh-zing ky'i ni? Ng zyiu i.iong-yiin weh-siu keh-go tsih-k'eng, ing rning-goc shih-wo. 69 Ahweh Ngo~go z-'eo wa feh lahd siangsing, ping-ts'ia zing tao-de." 9 Yiro-su teng hyiao-teh, Ng z Keh-we Kyigyi-lah kong-hao keh-sing toh, weh-go Jing-ming Ngshih-wo, dzing-gyiu deng-Ire t,s." 10 Yire-su we-teh gyiKyi.i.o-Ii-li. lah WO, "Ng-Iahe keh jih-lO Gyi hyi.iong-di zong-ky'i nyi-go ky'i-feh-z Ngo t'iaots-'eo, Yire-su Zi yia zongshi.i.n-go? dren-z ng-Iah-go ky'i siu tsih-k'eng; feh-z cong-nyiang ih-go ,z/ mo-ming-tOng-tong, z ziang en kwe." 71 Gyi z ts-tin Kyi.i.odong-dong ka. 11 Tsih-k'engi Iiah nying Si-meng-go ng-1 z-'eo Yiu-t'a nying zin_ g Gyi, ts Yiu-da: ing-we gyi z jibwo; "Keh-go Nying Ire 'ah nyi-go meng-du dzre-nen, i Ii?" 12 P:;i~1-singi we-leh Gyi I tsiang-Ire iao ma-diao Gyi 'o-jtin ny1-leng-feng-feng: go, yiu k wo, "Gyi z -go hao 11 nying :" yiu wo, "Feh-z; z 11 J'e. 7. yiu-'oh pah-sing-go." 13 Dren-1 _ zl ,ve-leh p'o Yiu-t'a nying, I ]~T EH-Sr~:u z-ken_ ~~-m_-nyi~1g_ ming-tong-tong . _\._ d,:;o -Y 1m..,su he Kynokong Gy1. li-t:i tseo-Im-tseo-1r_y'i; fah iao g< L..:'E tsih k'eng conglm Yh-t'a di-fong kii t.seo1 • nyiang z-'eo, Yi::e-su tseo v. re. 5. 10, 1s. ing--we Yiu-t'au nymg tangzong sing-din-Ii,. kao-hyi.i.ing. 1 3011 sah-ciiao Gyi. 15 Yiu-t\tm nying zi'.l hyi, _______ ,__ ____________ _ VH. lb. en 'eo ~!f. b Lv. 23. 34. c Mt. 12. 40. l\lk. 3. 31. Sd. 1. 14. d Mk. 3. 21. e I'e. 2. 4: 7. 8, 30: 8: 20. f l'e. 15. 18, 19. g I'e. 3. 10. Ti I'e. 7. 6: 8. 20. i l'e.11. 50. .i I'e. 9. 16: 10. 10. k lilt. 21. 40. Lk. 7. 16. I'e. G.14: 7. 40, : l I'e. 9. 22: 12. 42: 10. 38. m Mt. 13. 54.. nlk. G. 2. Lk. 4. 22. S
PAGE 151

vu. 16. IAH-'EN. ea 'eo 29. j . K h N . l . . Cu 'el) 29. _ gy1, wo, " e -go ymg tong {ong, gy1-lah fe:h ky'1 shti m-teh doh-ko, dza.-we wo Gyi. Kwun-,fu nren-daoz zre. 7. 48. K tJ1t wo, yiu II nying-teh z ni ?'' jih,-we hyiao-teh Gyi tsing-'oh-veng. ..... 16 Yi::e-su we-teh gyi-Iah tsing z Kyi-toh ma? 27 Dam-n I'e. 3. 11: 8. wo, "N gon-go dao-li feh-z za keh-go N ying, ah-lah a Mt. 13. 5. 28: 12. 49: 14. N . TT l • h . h G . d . I 1 Mk. 6. 3. 10, 24. go-z1-go, z .n .. e 1-we ts a yrno-te y1 zong a 1-1 Lk. 4. 22 .. o l'e. 8. 43. p I'e. 5. 41: 8. 50. r C. 24. 3. Sm. 33. 4. l'e. 1. 17 .. Sd. 7. 38. ; s Mt. 12. H. Mk. 3. 6. I'e. 5. 16, 18: 10. 31, 39: 11, 53. t l'e. 8. 48, 62: 10. 20. Ngo Ire go. 11 Ziah0 yiu Ire; Kyi-toh Ire z-'eo, m-nying k'eng i-leh Gyi-go ts-nying we hyiao-teh gyi I i, ziu we hyiao-teh kehdzong 'ah-li Ire." go dao-Ii wa-z c'ih-ti Jing-28 Yim-su Ire sing-din-li ming, wa-z N go-zi c'ih cti-i kao-hytiing, eo-ky'i l::e, wo, kong-go. 18 ZiP c'ih cii-i "Ng-Iahb hyiao-teh Ngo, bK'enl'e.8. kong-go, z tang-son zi-go yia hyiao-teh Ngo dzong 14 yiiong-wo: ziah-z tang-son 'ah-li Ire: dren-z ng(l foh-z c I'e. G. 43: ts'a gyi Ire go ytiong-wo, Zi c'ih cti-i lre-go, Keh-we s. 42 keh-go nying z jih-we-go, ts'a Ngo Ire go zd tsing-go, d I'e. ri .. 32: dz::e-i.i gyi m-yiu feh kongng-Iah0 feh hyiao-teh Gyi: LJ\. 4. yi. 19 Lih-fah r ky'i-feh-z 29 tsih-yiuf Ngo hyiao-teh ~-1;~. 1. 13= l\fo-si cljtin peh ng-lah ma? Gyi; ing-we Ngo z dzong fMt.11.27. ! drrm-z ng-lah cong-nyiang Gyi di-fong Ire, yia z Gyi I'e. 10 • 15 m-nying i-leh lih-fah: feh-ts'a Ngo lre." ao Gyi-lah!l uMk.11.18. jun dza-we tang-son8 sahziu tang-son k'o Gyi: tsih~~"lg: 47= diao Ngo ni?" zh m-nying 'o-siu, ing-we [\.~: i\:/7 20 Pah-sing ing-ky'i wo, Gyi-go z-'eo wa feh-zing tao 8. 20. "Ngt z kyti vu-tih go: ji.i de. 31 Pah-singi yiu hyti-to i Mt. 12. 23. tang-son sah-diao Ng?" 21 siang-sing Gyi, wo, "Kyire. 3 2= 8 ' 30 Yire-su we-teh gyi-lah wo, toh Ire, nren-dao we tso ziao " Ngo yiu ih-yiang z-ken deo to-jti keh-go Nying so tso-ko, we,..leh keh-go z-ken tso-go ma?" u Lv. 12. 3. ng-lah t_u hyi-gyi. 22 Mo-si" 32 Fah-li-sre nying t'ingz dji.in tsiu-keh-li peh ng-meng pah-sing z-ka nyi-Ieng lah; (leek yia feh-z dzong Gyi, ziu teng tsi-s-tsiang dov T11.1'1.10. Mo-si, zv dzong tsu-tsong ko tang-fah ts'a nying ky'i lcy'i-deo;) ng-lah en-sihk'o Gyi. nyih yia we 'ang tsiu-keh-li 33 Yire-su teng gyi-]ah wo, peh nying. 23 Nying ziah-z "Ngoi wa-yiu rn-to-siao jl'e.13. 2,s: h k h k f 10. 10. Ire en-sih-nyi ziu tsiu-e ongu teng ng-Iah do-ko Ii, k'ong-p'o we-be Mo-si-go Ire-tong, ziu iao tao Keh-we w I'e. 5. 8, 9, lih-fah; Ngo10 Ire en-sih-nyih ts'a Ngo Ire go di-fong ky'i. 16 peh ih-go nying weng-sing 34 Ng-lahr.: tsiang-lre we zing k o. 5. 6. I djtin-yti, ng-lah dza-we 'eng Ngo, tsih-z zing-feh-djoh: re.s.21=13-33-ysm.1.1a,11. Ngo ni? 2 4 Feh-k'oY tsiao ping-ts'ia Ngo so la::-k::e~-go 'R: ;\!~ nga-min ka p'un-ton, km J di-fang ng-lah feh neng-keo Yk. 2 1 • tsiao kong-yi-go p'un-ton ka I tao." 35 Yiu-t'a nying zin p\m-ton." do-ko WO, "Gyi tang-tsiang I 25 Keh-tsao. kyi-&:o ,:i~-t~o 'ah-l_i ky'i,_ s-teh ~~h-lah 1 Iu-sah-leng nyrng wo, Gy1zmg Gy1 feh-dJoh? Gy1 men-L , . I fo.h so tang-son sah-diao go, i dao :iao tao smn-k'rul Im II ! l_Y. 11. t~. I l , . .(' , k I 1',T • ?. I H . I 1 • • .1 k. 1. 1. I ,{y 1 .a.C11-z e 1-go .J...\ymg n~a. 1 . y1a~1 nyrn(Y' cong-nv1anrJ'. :1 P 1. 1. "6 . d G . . b J n ' " . tlh u~ 1.:: :;1!:-zre y1 mmg-tongi go pah-sing di-fang ky'i~_l~k~~--( 146

PAGE 152

_i;-_1_1._3_6~. ~--------IA_I_I_-'_E_N_. __________ v_u_r._7_._ j Cli 'co 29. f J l . II . l b . F h 1 . . . Cil 'eo ?.9. ' I i m Lv. 23. 36. 1 •I n Y. 55. 1. J'(). 4. 14: 6. 35. Mz. 22. 17. 'o K'en Sm. 18. 15. p Ty. 18. 4. Y. 12. 3: 44. 3. I'e. 4. 14. r Y. 44. 3. Ir. 2. 28. Sd. 2. 17, 38. B I'e. 16. 7. Sd. 2. 33. t I'e. 12. 10. u Mt. 21. 46. Lk. 7. 16, v Sm. 18. 15, 18. I'e. 1. 21: 6. 14. w I'e. 4. 42: 6. 69. y I'e. 1. 46: 7. 62. z s. 132. 11. YI. 23. 6. !Iii. 5. 2. Mt. 2. 5. Lk. 2. 4. . a l S. 16. 1, 4. t b l'e. 7. 12: 9. 16: 10. 19. C l'e. 7, 30, ' : d Mt. 7. 29. t I'e, lt. 42. Sd. ij. 7. 1 IC J. 20, 26: 2. 8. I .rno-iytirng y1a 1 nymg . a -1-sro nymg cong-nyrnng 1 ma? 3u Gyi so wo, 'N g-la.h men-dao yin nying siang: I tsiang-lm we zing Ngo, tsih-sing gyi ma? 49 Dce. n-z keh I z zing-feh-djoh;' ping-ts'ia, feh hyiao-teh lih-fah-go pah i 'Ngo so lre-kren-go di-fang sing, gyi-lah z be tsiu-mo-1 ng-lah feh neng-keo tao:' go." 50 N yi-ko-ti-meo, (ziukeh-z soh-go shih-wo?" z! yia-tao tao Yire-su di-fl'e. 3. 2. 3 1 Tao tsih-k'engm kyihfong Ire-go, yia dzre gyi nen,) sah keh nyih, ziu-z do nyihteng gyi-lah wo, 61 "Ah-t8, Yi::e-su lih-ky'i eo-ky'ilah-goa lih-fah ziah feh sin g Sm. 1. 17: 17. Ire, wo, "Ziahn yiu nying t'ing gyi-go k'eo-kong, feh 4 ' 8 : 19 15 1 k'eo-k'eh, hao tao ngo disin hyiao-teh gyi so tso-go I fong Ire bah. 38 Siang-sing0 z ken, nren dao yi u ding Ngo go, ziang Sing-shii so nying-go ze ma?" 02 Gyiwo, DzongP gyi du-bi we lah we-teh gyi wo, "Ng ]iu-c'ih weh-shii 'o Ire." 39 nren-dao yia z Kytio-li-Ji j Yice-sur kong keh-kyli shih:. nying ma? Hao ky'i dzo-wo, z ts-tin siang-sing Gyi-dzo-k'en: m-yiu h sin-ctih re.1. 46: go nying teiang-lre iao ziu-nying c'ih-ii Kytio-li-li go." fi,;!"v. 9. t, 2. go Sing-Ling. Keh-go z63 Koh-nying ziu kyti zi-Mt. 4. l 5 , 'eo Yire-su8 wa feh-zing ziut go oh-Ii ky'i-de. yiiong-wo, so-yi Sing-Ling wa feh-zing yiu. 40 Pah-sing cong-nyiang l'e. 8. yiu hyii-to t'.ing-meng kehgo , shih-wo, ziu WO, "Gyiu jih-we z keh-wev Sin-cii nying." 41 Yiu wo, "Gyiw z Kyi-toh." Yiu wo, "KyitohY nren-dao z c'ih-ii Kyiio' li-li ma? 42 Sing-shti-liz ky'i feh-z wo, Kyi-toh z Da-bihgo 'Eo-dre, z c'ih-ii Pah-li'eng, Da-bih e so deng-go hyiang-ts'eng1" 43 Pahsingb we-leh Gyi feng-k'ro. 44 N en-congc yiu nying iao k_'o Gyi; dren-z m-nying 'o-YLE-SU tac Ken-hen sren ky'i 2 r.l'sao t'inliang yi tseo-tao sing-din-Ii, cong pah-sing tao gyi di fong Im; Gyi zo-loh, kao hytiing gyi-lah. ., s1u. 4.5 Ts'a-nying tao tsi-stsiang teng Fah-li-sre nying di-fong Ire; gyi-lah ziu teng gyi-lah we\ "N g-lah dza-we feh ta Gyi Ire?" 46 rrs'anying we-teh wo, "Dzongd m-yiu nying k_ong shih-wo ziang keh go N ying ka." 47 Fah-li-sre nying teng gyilah wo, "N g-lah yia be yiu 'oh ma.? 48 Kwun-fuc teng 3 Doh-shti-nying teng Fah li-sre nying ta ih-go nylinying tao Gyi min-zin Ire, z vren kren-ying z-'eo k'o-lre; peh gyi lih l::e cong-nyiang, ziu teng Yire-su wo, 4 "Sinsang, keh-go nyii-nying z vren kren-ying tong-z k'o djoh-go. 6 Mo-sia Ire lih fah-li feng-fn ah-lah zah deo k'ang-sah keh-cong-ka nying: Ng z dza wo ni?" o Gyi-lah kong keh kyii shih-wo, z s-s Gyi, iao tehdjoh ih-go ing-deo hao Imo Gyi zong. Y i::e-su eo-tao, yiiong ts deo cli-yiang-li sia z. 7 Ingwe gyi-lah feh hyih-k'eo meng Gyi, ziu dzih-ky'i-Jre, tt Lv. 20. 10. Sm. 22. 22. I -,------------------------------)47

PAGE 153

r vru. C. IAH-'EN. VIP. 20. cu 'eo 29 teng gy_i-Iah wo, "Ng-~ahb Liang-go m nying tso te.\ en~ 29 b Lm. 2 1 cong-:nyrnng m-ze go nymg, tsing z tsing-go: 18 N go-zi l ~~-8 {~: 17 6 : c Sm. l7. 7. haoc sin do zah-deo k'ang z we-leh Zi tso te-tsing wa-]l[t. 18. 10. " 8 y d , l\T " } V ' . 2 K. 13. 1. gy1. 1 eo-tao 1-yrnngyrnn ts a .L'1 go m go u yrn n. :-o}~ ... li sia z. g Gyi-lah ih t'ing-Z we-leh Ngo tso te-tsing." In I e. ,l. 3' d Lm. 2. 22. meng, ziud be zi-go liang-19 Gyi-lah teng Gyi wo, ".N g-1 sing tsah-vah, dzong nyin-go Vu he 'ah-Ii?" Yi::e-su I kyi do ih-dzih .tao kyih-sah, we-teh wo "Ng-lah O feh ore. s. 55: ih-go ih-go tu tseo-c'ih-de; hyiao -teh ' Ngo, yia feh J rn. 3 • tsih dzing-leh Yire-su teng hyiao-teh Ngo-go Vu: ziahe Lk. 9. 56: 12. 14. I'e. 3. 17. JI'e. 5. 14. keh-go nyli-nying Ire cong-zP hyiao-teh Ngo, yia we Pre. 14. 7. nyiang lih-kmn. hyiao-teh Ng6-go Vu." 10 Yi::e-su dzih-ky'i-1::e, 2 Keh-sing shih-wo z tsih k'en-kyin keh-go nyii-Yire-su he sing-din dzin-nfing, ziu teng gyi WO, kw'ur di-fong kao-hyuing z1' Mk. 12. 41. "Nyu-nying, kao ng-go 'eo kong-go: yias m-nying s re. 1. 3o. nying l::e 'ah-li? m-nying ky'i k'o Gyi, ing-we Gyi-got. t re. 7. s. ding ng ze ma?" 11 Gyi wo, z-'eo wa feh-zing tao-de. "Cu, m-nying.:' Yi::e-su teng 21 Yi::e-su tsm teng gyi-lah gyi WO, "Ngoe yia feh cling wo, "Ngo ky'i; ng-lah1t we n I'e. 7. 34: ng ze: ng ky'i, feh-k'of ts::e zing Ngo, yiav pih-ding si~ 3i!.3s. 2~. v::.en-ze." Ire ng-lah keh-go ze congr, I'e 1. 4, 1>, 9: . 3. 19: o. 5: 12. 135, 36, 40. 12 Yr.JE-~p yi teng gyi-lah nyiang: Ngo ky'i-go di-fong kong, z-ka wo, N gcW z shling-lah feh neng-keo tao." kren-zong-go Liang-kwong: 22 Yiu-t'a nying ziu WO, keng-d~ong Ngo go feh ,ve "Gyi so .wo, 'Ng6 ky'i-go he heh-en Ii-hyiang tseo, z di-fong ng-lah feh neng-keo I h I'e. 5. 31. we teh-djoh weh-ming-go ta,o;' men-duo Gyi iao Zi Iiang-kwong." zing si ma?" 23 Yice-su yi 13 Fah-li-sre .nying ziu teng gyi-lah wo, "Ng-Iahw wI'e.3.31. teng Gyi WO, '.'Ng-zih wez joh-ii 'o-deo go, Ngo z leh zi tso te-tsing; Ng-go joh-ii zong-deo go; ng-lahY 11 re.15.19: ;j te-tsing feh-z tsing-go." 14 z joh-ti keh shi.i.-kmn-zong, !7i•;\. 6 . Yire-su we-_teh gyi-lah wo, Ngo z feh joh-ti keh shli1 "Ziu-z Ngo-zi we-leh Zi tso ka.m-zong. 24 So~yi Ng0z z re. s. 21. / te-tsing, Ngo-go te-tsing yia teng ng-Iah wo, 'Ng-Iah pihz tsing-go: ing-we Ngo-zi ding si Im ng-lah ze-nyih I hyiao-teh z dzong 'ah-li Im, cong-nyiang:' ing-wea ng-a Mk. 16. 10. ire. o. 20. . tao 'ah-Ii ky'i; ng-Iahi feh Iah ziah feh siang-sing Ngo IK'en r~. 7•.29• hyiao-teh Ngo z dzong 'ah-z fu, pih-iao si Im ng-Iah Ii Ire) tao 'ah-Ii ky'i 16 Ng-ze-nyih cong-nyiang." ljre. 7. 24. Iahi z tsiao nyiioh-sing p'un.25 Gyi-Iah ziu wO, "Ng z 1kre.3.17: ton; Ngok z feh p'un-ton ji.i.?." Yire-su teng g5ri-lah ! 12. 47. i nying. 16 Ziah-z p\m-ton, wo, "Ngo ky'i-ts'u teng ng-1 Ngo-go p'un-ton yia z tsing-lah wo-go, ziu-z. 2u Ngo yiu If feat 20: g:o 1 : intg-wel NNgo ,_fch-z do~hyi.i-t1o k1-wrenI-~joh l ng-1~~ :m-.z1 re-ong, z I go teng ts a go zrnn 1ao rnng, 1ao p 1.,..-I Ngo Im go Vu d6-k0 Imbing: dmn-zb Keh-we ts'a bI'e.7.2s. tong. 17 N g-lah lih-fo,h li-1 Ngo l:(l go z jih-we-go, Ngoc C I'e. 3. 32: , J hyiang yin sia -tih, \\ 6, dzung Gyi sG t'ing-mcng go 15 15 L. __ .... -------------------1Af.':. I: r I' l ,. I J

PAGE 154

YIU. 27. I.AH-'EN. VIII. 46. I Cii 'r.o 29 . z kong peh shi.i-kre:n.-zong I nyiang. .38 N got kong lm I ~ii '.eo 29" 1 ' " 27 G I l fi 1 h ' N " V d .!'" " k' t I e. 3 32 l t mg. y1-a 1 e 1 yrno\ go u-go 1-1~g so en15, 10 , 30: 14 .. d Lm. 1. 4. e I'e. 3. 14: \ 12. 32. teh Gyi teng gyi-Iah so kyin-ko: ng-lah yia tso lre \ 10, 24 kong-go z ts-tin T'in.-Vu. ng~lah vu-go di-fong so k'en-28 Yire-su yi teng gyi-Iah kyin-ko." wo, "Nglah cl kyli-zong e 30 Gyi-IaJ.1. we-tch qyi WO, Nying-go Ng-ts ts-'co we "Ah-bh-gou vu Z Uo-pahn Mt. 3. 9. I'e. 8. 33. I hyiao-teh Ngo z ,jii, yia-we Iah-hen." Yire-su teng gyi-JI'e. 5 10, 30 hyicw-teh Ngo! ih-yiang tu I Iah WO, "Ng-lahv ziah-z Do-v Lm. 2. 28: i ,-1 re. 3. 11. feh-z Zi c'ih ci.i-i tso-go, zg pah-I~~h-hen-go ng-no, tsong Ky. 3. 7, 20. tsiao Ngo Vu kao-hyi.iing "re i Uo-pah-Iah-hen~go 'angN go go, kong keh-sing shihwe ka tso. 40 N am-krenw ng;. w re. 8. 37. ]hl'e.I4.10,ll. WO. 2 9 Keh-we ts'ah Ngo Ire lah tang-son sah-diao Ngo, i I'e. S. 16. go z teng Ngo do-ko Ire-zi11-zY po Ire Jing-ming diy I'e. 8. 26. tong; Vui feh peh Ngo dohfong so t'ing-meng go tsing j re. 4 34 : 5. zi Iffi tong, ing -we j Ngo dao-li kong p_eh ng-Iah t'ing 30: 6. 38. djong-dj()ng tso Gyi so go nying: Uo'-pah-Iah-hen , hwun-hyi-go z-ken." . m-yiu z-ka tso-fah. 41 Ng-I 30 Gyi ko.ng keh-sing shihlah z tso ng-lah ah-tia-go ~{~/if\5. wo z-'co, yiuk hyi.i.-to nying 'ang-we." siang-sing Gyi. Gyi-lah teng Gyi wo, "Ah-31 Yiffi-SU ziu teng keh-Iah yi feh-z dzong kren-ying sing siang-sing Gyi-go Yiu-sang-go; ah-lahz yiil ih-go zY. 53. 18: t'a nying wo, "Ng-Iah ziahVu, ziu-z Jing-ming." ~i.8i. 6. z djong-qjong dzre-i.i Ngo42 Yire-su teng gyi-Iah wo, go dao-li, jih-we z Ngo-go "Ziah-zaJing-ming z ng-Iah al-I'e5.1. l meng-du; 32 ziu we hyiaoVu, tsong we re-kying Ngo: if~2 68 1:, teh tsing dao-Ii, tsingl daoing-web Ngo z c'ih-i.i Jing~ll 1t 27= IYk.1.:2s:2."12. Ii we s-teh ng-Iah zi-yiu-zi~ ming Ire; yiac feh-z Zi c'ih cl'e.5.43: clzm." ci.i-i Ire, z Gyi ts'a Ngo Ire. 7 • 28' 29 33 Gyi-lah .. we-teh Gyi wo, 43 Ng-Iahcl clza-we feh mingdl'e. 7 • 17 m Mt. 3. o. I "Ah-Iah711 Z Uo-pah-lah-hen-bah Ngo-go shih-wo ni? Z il'e. a. 30. ' I d . . fi I k '. n Lv. 25. 42. go eo-c re, zongn m-yrn tso mg-we e 1 neng-eo t 1ng i I I o Lm. G. 16, 20. 12P.2.10. Ip Ky.,." l rLm. 8. 2 . . Ky. 5. 1. ji.i-go nu-boh: Ng dza-we Ngo clao-Ii go yi.in-kwu. 44 wo, we zi-yiu-zi-dzre?~' 34 Ng-Iahe z c'ih-i.i. 1110-kwe fr.!:ii~/8 • Yire-su we-teh gyi-Iah wo, ziii-z ng-lah-go ah-tia; yia "Ngo tsing-tsing wo hyiang lnvun-hyi i ng-Iah ah-tia-go ng-lah dao, Vren-pah0 vrens-yUoh ka tso. Gyi dzong ze-go nying z ze-go nu-boh. ky'i-deo z sah-nying-go, feh/ /Yd. 6. 35 N u-bohP feh-z tiong-yi.in pao-siu tsing dao-Ii, ing-we j deng Ire oh-li go; tsih-yiu tsing dao-Ii feh dzeng l::e ng-ts z i.iong-yi.in deng. 36 gyi-go sing Ii-hyiang. Gyi Ka-ni, Ng-tsr ziah-z s-teh shih-hwong, z dzong zi-go ng-Iah zi-yiu-zi-dzm, ng-Iah sing-siang kong-go: ing-we jih-we z zi-yiu-zi-clzre ... 37 gyi z shih-hwong-go, yi z Ngo hyiao-teh ng-Iah z Uoshih-hwong-go ah-tia. 45 Ingpah-Iah-hen-go 'eo-dre; dffin-we Ngo kong tsing-wo, ng-sre. 7. 19: 7,8 ng-hi.h tang-son sah-diao lah feh siang-sing Ngo. 40 s. l'.o. Ngo, ing-we Ngo-go dao-Ii N g-lah-go cong-nyiang jii I feh 'ang Ire ng-lah conghao tsah-vah Ngo yiu ze? { ______ _ 149

PAGE 155

I VIH. 47. l oa 'eo29. IAH-'EN. rx. 1. I uii 'eo2&. lah-hen, ing-we iao k'er.i Ka-ni, Ngo kong tsing-wo, ng lah dza -we f eh siang sing Ngo? 47 C'ih-tig Jingming go nying we t'ing Jing-ming-go shih-wo: ng lah so-yi feh t'ing, ing-we feh-z c'ih-i.i Jing-ming go." ! i gl'e.10. 26, 27. I 11 •.•.•. kyin Ngo-go nyih-ts, so-yi -~ kao-hying: gyi0 k'en-kyin, 0 H. n. 13. ziu hwun'.'hyi-de." 67 Y.1.u-t'a nying teng Gyi wo, "Ng wa m-teh ng-jih shti, nren dao k'en kyin Uo-pah-Iah-hen ko ma?" 5s Yire su teng gyilah wo, ! I I h I'e. 7. 20: 8. 162: 10. 20. ! ' il'e. 6. 41: 7. 18. IJl'e. 6. 24: , u. 26. f ! 48 Yiu-t'a nying ing-ky'i, teng Gyi wo, "Ah-lah wo, Ng z Sah-mo-li-uo nying yi h z kyU vu-tih-go, ky'i f eh-z tsing-go ma? " 49 Y ire su we-teh WO, "Ngo feh-z kyi.i vu-tih-go; Ngo kying djong Ngo-go Vu, ng-lah fe~ kying-djong Ngo. 60 Ngoi feh tang-son Zi-go ytiong"Ngo tsing-~sing wo hyiang ng-Iah dao, Uo-pah-lah-henP feh-zing sang-c'ih yi-zin, Ngo1 • z yiu." 59 Gyi-Iah11 ziu do zah-dco iao k_.M1g Gyi: Yire-sut bi ko gyi-Iah u cong-nyiang tseo-c'ih sing-din, ziu-z-ka ky'i-de. l'e. 9. j wo: y~u Ih-w~ z ~m-ti~ tang . son, y1 z lre-t1h smg-p un go. 61 Ngo tsing-tsing wo hyiang ng-lah dao, Nyingi ziah-z yL:E-SU ky'i-go z-'eo, pao-siu Ngo-go dao-li, tiongk'en-kyin ih-go nying yttn feh we k'en-kyin si.'' z dzong sang-c'ih ziu hahp Y. 43. 13. l'e. 17. 5, 24. Kl. 1. 17. Mz. 1. 8. T 0. 3. 14 s I'e. 10. 31: 11. 8. t I'e. 10. 30. u Lk. 4. 30. 52 Yiu-t'a nying ziu teng ngren-go. 2 Gyi meng-du Gyi wo, "N mn-kren ah-lah ziu meng Gyi, wo, "Fu-ts, hyiao-teh Ng z kyii vu-tih keh-goa nying sang-c'ih haha I'e. 9. 34. tsk. l. 5 go. Uo-pah-lah-henk si-cle, ngren, z ji.i-go ze? vVa-z gyi-.1. H. 11. 13. J sin-cU-nying yia si-de; Ng zi-go, wa-z gyi tia-nyiang-1 wo, 'Nying ziah pao-siu go?" 3 Yire-su we-teh wo, Ngo-go dao-li, tiong-ytin feh "Yia feh-z gyi-zi-go ze, yia I we zong-djoh si' 63 Ng feh-z gyi tia-nyiang-go ze; I nren-da.
PAGE 156

r-IX. 8. I Cii 'eo 29. i I'e. 9. e, 7. j I'e. 3. 2: 9. 33. k I'e. 7. 12, 43: 10.19. l I'e. 4. 19: 6. 14. :...--IAH-'EN. IX. 29. I Cii 'eo 29. ' 8 Ling-so teng sn-djong k'en-kyin-go?" 20 Gyi tia k'en-kyin gyi z hah-ngren nyiang we-teh gyi-lah, wo, go nying ziu wo, "Keh ky'i "Keh z ah-lah ng-ts, gy1 fo.h-z keh zo-leh t'ao-vren sang-c'ih z hah-ngren, ah-nying ma?" o Yiu wo, "Z lah hyiao-teh-go: 21 gyi I g_yi:" yiu wo, "Siang-mao nam-kren. dza k'en-kyin ah siang-ziang." Gyi-zi wo, "Z lah feh hyiao-teh, jti k're gyi ngo." 10 Gyi-lah teng gy1 ngren-tsing ah-lah yia feh wo, "Ng-go ngren-tsing dza hyiao-teh: gyi yi-kying k're-fah?" 11 Gyi we-teh wo, dzing-nying-tsiang-da, ng" Kehi ts'ing we Yire-su go lah hao rneng gyi: gyi-zi-go nymg, diao-leh na-nyi, djo z-ken zi we wo-go." ngo ngren-tsing, teng ngo 22 Gyi tia-nyiang kong WO, 'Hao tao Si-lo-tio dzi-li keh-go shih-wo, z?n we-leh mI'c. 7.13:l!J ky'i gyiang:' ngo tseo-ky'i, p'o Yiu-t'a nymg: mg-we 42: 19 as. ih-gyiang ziu k'en-kyin-de." Yiu-t'a nying yi-lrying iah12Gyi-lah teng gyi wo, "Keh-hao, jti-ko yiu nying nyinggo Nying Ire 'ah-li ?" Gyi djoh Yire-su z Kyi-toh, pihn ~ilt 9 • 34: ,WO, "Ngo feh hyiao-teh." iao ken-c'ih we-dong. 23 So-13 Gyi-lah ziu ta gyi, ziu-z yi gyi tia-nyiang wo, "Gyi keh zin-deo tso hah-ts go, yi-kying d-Eing-nying-tsiang tao Fah-li-sre nying di-fong da, hao meng gyi-2i." ky'i. 14 Yire-su diao na-nyi 24 l'ah-li-sce nying yi eo k're gyi ngren-tsing keh-nyih keh
PAGE 157

1 ;:.~~~QI' 1-r 1 hi 1--h/A~'EN._ ---I:~-~::. , 1 _ a 1-1 a:i a -a 1 e y1aoJee. 1 O. teh." I I 3 0 Gyi we-teh gyi-lah WO, "Nao tsing-tsing WO 1 j s re. 3. 10. "Gyi8 we k're ngo-go ngren-_l hyiang ng-lah. dao, tsing, ng.:.Iah wa feh hyiao-Feh dzong rneng ka tseo-teh Gyi z 'ah-Ii Ire-go, lrnh z tsing yiang-gyin-li, clzong ., It Ip. 27. !): J 35. 12. Is. 18. 41: 3!. 15: 6G. 18. i Ty. 1. 28: 15. 20: 28. 9. Y. 1. 15. YI. 11. 11: 14. 12. Ys. 8. 18. Mi. 3. 4. Sk. 7. 13. hyi-gyi-go! 31 Ah-lah hyiaobih-c\i. ka t'iao-tsing go, zteh Jing-ming'z feh t'ing go zeh-nying gyiang-clao. ze-nying; ziah-z nying yiu 2 Dzong rneng ka tseo-tsing gyin-sing, i-leh Gyi ts"'i go, go z yiang-rnoh. 3 K wun z t'ing gyi. 32 Dzong k'mmeng-go k'm peh gyi; yiang bih yi-lre m-yiu t'ing-rneng yia t'ing gyi sing-ing; gyi yiu nying k'::e sang-clzing eo zi yiang-go ming-z, ling hah-ts-go ngmn-tsing. 33 gyi-lah c'ih. 4 Zi-go yiang n re. 9. 16. Ke.h-gou Nying ziah feh-z I fong. -c'ih-ts, gyi-zi: tseo Ire I dzong Jing-ming Im, Gyi gyi-lah min-zin; yiang keng-yiang-yiang tu feh neng-dzong gyi, ing-we nyingkeo tso." 34 Gyi-lah ing.1 teh gyi-go sing-ing: 5 Feh-. ky\ wo, "Ngv 'o-j-Li.n z zesiang-joh-go nying gyi--1ah nyih li-hyiang sang-c'ih-lmfeh-we keng-dzong, tsih we 1 v l'e. 9. 2. go, wa iao kao-hyLi.ing ah-to-bi gyi; ing-we feh nying-. l~e~\~ffjulah ma?" Ziu II ken gyi c'ih. teh feh siang-joh nying-go we-dong: 35 YIJE-SU t'ing-meng gvisinbc:r-ing." u Yire-su kong K'en I'e. J ' 10. 22. lab z ken gyi c'ih; ziu zingkeh-go pi-fong peh gyi-lah djoh gyi, teng gyi wo, "Ng I t'ing: clren -z gyibh feh . ~~~\t6.14. 33: siang-sing Jing-rning-go w, rning-ebah Gyi so kong z Mk.1.1. N g-ts feh?" 3u Gyi we-teh ,. dza-go. I1~05.3ii. wo, "CU, ji.i. z Jing-niing-7 Yire-~u yi teng gyi-lah go Nr;-ts, s-teh ngo siangi wo, "Ngo tsing-tsing wo sing Gyi?" 37 Yire-su teng / hyiang ng-lah clao, Ngo ziuy I'e. ,l. 26. gyi wo, "Ng yi-kying k'en-! z yiang-go Meng. 8 V renkyin Gyi de; teng1' ng kong 1 pah sin-ju Ngo Im go, z zehgo ziu-z." 38 Gyi we'.\ "Ci.t, [ nying gyiang-clao: yiang feh . .. I ngo siang-sing." Ziu pa Gyi. : t'ing gyi-lah. !} Ngo( z-go a I'c. 14. 6. 1fl.~.;{ 1'', lO: 39 y.ire-s;1 wo, "Ngoz weMeng: Vm3?--pah dzong Ngc1 Yf. 2 1 3 J leh smg-p un tao keh shi.i.ka tseo-tsmg go, we teh-! I k::en-zong Im, s-teh m-teh kyiu, yia hao tsing-tsing-1 I h:'cn-kyin g.o we k'en-kyin, c'ih -'c'ih, teh-djoh ts'ing-k'en-kyin go we tso hah-ts." ts'ao. 10 Zeh z ken-tsih t'eo1 40 Yiu kyi-go Fah-li-sre dao, sah-loh, ts'ao-rnih 1::enying teng gyi do-ko Irego: Ngo he, z s-t'eh yiang kmn, t'ing-meng keh-go yiu weh-ming, ping-ts'ia shih-wo, ziu teng Gyi wo, kehgo weh-ming yin yi.L a Lm. 2 lO. "N a:in-daoa ah-lah yia Z hah-l1 "Ngo b_ Z hao Yiang .. b Y. 40 11 , Ys. 34. 12, 23: ts ma? ' 41 Yfre-su teng gyi-moh: hao Yiang-moh we37. 24. r .. ,. 15. 22. ,._ I .j J '--] I A "N 1 1 b • 1 1 h ' 1 1 A , z n. 13 20 a 1 wo, ga 1 zrn 1-z 1a , e 1 yrnng so-c 11 1-go smg-1 P. 2. 2s: 5. 4. ts, feh we yiu ze: men-k::en j ming. 12 Kwu-lm-go ny.ing: n1s-l~h wo z k'en-kyin~g-o; I ~eh-z Yian ___ g-~110.h, y~.ang yJa I: 1:w-y1 ng-lah-go ze dzmgfeh z gy1-z1-go, k en-kym gyi.u yiu ~o. za-long In:,, ky'i-diaoc yiang, cSk.11.10,11. 152 I I i '

PAGE 158

x. 13. r CU 'eo 29. I \ • ZIJ. 2. 19. e Mt. 11. 27. /I'c. 15. 13. i ! I' Y. " ,. II Z.i Ye 37. 22. Yf.2. 14. 1 P. 2. 25. . i Y. 53. 7, 8, 12. H. 2. 9. I; r,. 2. 10 I k re. 6. 38: 115. 10. 13d, 2. 24, 32. I lI'e. 7. 43: o. 10. m l'e. 7. 20: 8. 48, 52. n 0 . .J.. lL s. 9i. !): 146. 8. :• I'e. 0. G, 7, 32, 33 117> Sd. 3. 11: :! , 12. I I I I l -------IAH-'EN. x. 36, I dao-tseo; za-long ziu tsiang yiang t'o-ky'i, sren gyi k're. 13 Kwu-lre-go nying daotseo; ing-we z lnvu-he-go, yia feh kwu -clj oh yiang. 1 4 Ngo z hao Yiang-moh: Ngod nying-teh Zi-go yiang, Zi-go yiimg yia nying-teh Ngo ; 16 tsing-ziang Vu e nying-teh Ngo, Ngo nyingteh Vu Im: ping-ts'iaf Ngo we-leh yiang so-c'ih Zi-go sing-ming. 16 N gog wa yiu yiang, z feh c'ih-ti keh-go yiang-gyin-li; N gu yia pih iao ling gyi-lah ke, gyi-lah yia we t'ing Ngo-go singing; we tsoh ih-de yiang, ih-go Yiang-rnoh. 17 Vu so yi re-sih Ngo, i ing-we Ngo so-c'ih Zi-go sing-ming, steh Ngo hao tsm voh gyi ctin. 18 Ngo-go sing-ming mnying deh-leh-ky'i, z Ngo zi so-c'ih. Ngo yiu gyi1n-:-ping hao so-c'ih, yia yiui gylinping hao tsre voh gyi ctin. Ngo z dzongk Vu-go di-fong tsih-ziu keh-go kyim-ming." 19 We-leh keh-sing shih wo Yiu-t'a,l nying yi feng k're. 20 Gyi-cong yin hyli-to nying Wt\ "Gyim z kyi.i. vu tih-de, yi fah-gwong go; dza we ky'i t'ing Gyi?" 21 Yiuteh wu, "Keh feh-z kyti vutih go shih-wo: kyun men dao wo k're0 hah-ts-go ngmn tsing ma?" 2 2 KEH-GO z-'eo z Yim-lu sah-leng Siu-din tsih-k'eng, z-'eo z tong-t'in. 23 Yire-su lre sing-din, So-lo-rncng-goP long-oh-Ii, tseo-tsco. 24 Yiu t'a nying ziu yi.i.-ci.i.n Gyi, teng Gyi wo, "Ng iao s-teh ah-lah sing-Ii nyi-'oh-peh kyliih tao kyi-z? Ng ziah z Kyi-toh, hao ming-tong-tong -~----, "5 y l . l l Oil •eo 29. I 1re-su we-te 1 gy1-a 1 WO, " Ngo yikying WO hyiang ng-lah dao, ng-lah feh siang-sing. N g{Y-k'ao-1 re. 3. 2: 5. djoh Ngo Vu-go ming-deo 36 : 10 • aa. so tso-go z-ken, z we-leh Ngo tso te-tsing: 26 dren-z8 s t'.l!. s. ,,. 1 h I . . . 1 I'e. ,. 6. ng-a e 1 siang-smg, mg-1 we foh -z Ngo go yia.ng, l ziang Ngo teng ng-lah so I I WO ko. 27 Ngo-got yiang t I'~. 10 • 4., 14, I t'ing Ngo-go sing-ing, Ngo nying-teh gyi-Iah, gyi-lah yia keng-dzong Ngo; 28 Ngo S-peh gyi-lah1t Uong-yUn wehure. o.s7:17. . 11,12. mmg, gyi-lah tiong-yi.in feh we mih-diao, dzong Ngo-go siu-li yia rn-nying neng-keo deh-leh-ky'i. 20 Ngo-Q"oV Vu, v I'e. 17 2 • G, u 0, 11, 12, 24. ziu-z s yiang peh Ngo go, zw pi vren-pah wa do; dzong w l'e. 14 2s. Ngo ,Vu-go siu-li m-nying neng-keo deh-lch-ky'i. 30 NgoY teng Vu z ih." 31 Keh-tsao2 Yiu-t'a nying yi do zah-deo iao k'ang Gyi. 32 Yire-su we-t,eh gyi-lah wo, y I'e.17.11, 22.1 z I'e. 8. 50. I "Ngo vong Vu tso hyi.i-to hao z-ken peh ng-lah k'en ko; ng-lah we-leh 'ah-li ihyiang zah-deo k'ang Ngo?" 3 3 Yiu-t'a nying we-teh Gyi wo, "Ah-lah zah-deo k'ang Ng, feh-z we-leh hao z-ken; z we-leh sih-doh-go shilMvo; ing-we Ng z~go nying, wea are. 5.18. Zi tseng Zi z Jing-ming." 34 Yire-su we-teh gyi-lah wo, "Ng-lah lih-fah kli feh-z sia-tih wu, 'N gti wo-ko, ng-b s. s2. a. lah Z j ingming? " 3 5 rrsih-dj oh C Jing-ming-go 'ao-ling c Lm. 13 1. go ziah ts'ing gyi-lah z jing-I ming, (ping-ts'ia Sing-shi.iI I I d l'e. 6. 27. , e I'c. 3. 17: 5. 36, a7: 8. 42. nc. 5. 11, 1s: I 10 30. I w6 hyiang ah-lah dao." go shihwo feh k'o tsah diao,) 35 'o-hwong V u(l BO tseng-ky'i, ts'ae tao shii-kren zong Jm go, Zi.f WU, 'Ngo z .Ting-rning--gog N g-ts ;" ng lah dza-we WU Ngo z kung a J~k. 1. 35. I l'e. 0. 35, 37. I I -------------------------~----J 153

PAGE 159

I x. a7. I en 'eo 29. h I'e. 15. 2~. I 'i l'e. 5. 36: M. 10, 11. j I'a. 14. 10, 11: 17. ~l, 22. k I'e. 7. 30, 44. I l I:c. S. 69. ! m l'e. 1. 28. n I'e. 3. 30. IAH.'EN. Xi. 20 sih-doh shih-wo ni; 3 1 N gti ziah-z feh tso Vu-go z-ken, peh-pih siang-sing Ngo: 38 ziah-z tso, ng-lah ziu-z feh siang-sing Ngo, yia i kre siang-sing keh-sing z-ken; s-teh ng-lah hyiao-teh siang sing, Vui z dzre-ti Ngo, Ngo z dzre-ti Vu." 3 0 Keh-tsaok gyi-la.h yi iao siang k'o Gyi; Yice-sul t'ehc'ih gyi-lah siu-li, ky'i-de. ' 40 Gyi yi tao Iah-dren 'onga, Iah-'enm 'ang si-li I ky'i-deo go di-fang; Ire keh deo deng-loh. 41 Yiu hyii1 to nying tao Gyi di-fang Ire, ziu wo, "lah-'enn m-yiu ziaoCil 't:0 2i), teng meng-du wo, "Ah-lah hao tsre tao Yiu-t'a di-fong ky'i." 8 Meng-du teng Gyi wo, "Fu-ts, gying-lree Yiue I'e. 10. s1. t'a nying iao zah-deo k'ang Ng, Ng tm:e tao keh-deo ky'i ma?" 9 Yire-su we-teh wo, "N yih-li ky'i feh-z yiu jih-nyi z-zing ma? nyingf .fl'e. 9. ,j, ziah-z nyih-li tseo, feh we pren-tih, ing-we k'en-kyin keh shti-kren-zong-go liangkwong: 10 ziah-zY yia-tao g I'e. 12. S5, tseo, we pren-tih, ing-we Ire I gyi li-hyiang m-yiu liang .. kwong." 11 Keh-go shih-wo kong hao, 'eo-deo teng gyi-lah wo, "Ah-lah beng-yiu Lah-sah-I O Z'?. s. 30: 11, 45. deo tso-ko, dren-z Iah-'en kong-tao keh-go Nying ihts'ih shih-wo tu z jih-we go." 42 Lre0 keh-deo ziu yiu hyi.i.-to nying siang-sing Gyi. 1 u kw'eng-joh-de;h Ngo ky'i ~1p~_1 2~_2 s-teh gyi su-sing." 12 MengSd. 7. 60. d C , h l , 1 K. 15. 18, 5). . u wo, " ii, z1a -z {W eng1 ! a Lk. 10. 38, 39. b Mt. '?6. 7. 1iik. l4. J. I'e. 12. 3. joh, gyi we djtin-yti." 13 Yiresu-go shih-wo z ts-tin gyi si: gyi-lah ts'eng Gyi z wo enI'e II. YIU ih-go nying sang-jtin kw'eng-joh. 14 Keh-tsao bing, kyiao-Ieh LahYire-su ming-tong-tong teng sah-Iu, z c'ih-li Pah-da-nyi, gyi-lah wo, "Lah-sah-lu z ziu-z Mo-li-iioa teng Mo-Iisi-de. 15 We-leh ng-lah-go i.io tsi-me Mo-da-go hyiangytin-kwu Ngo hwun-hyi feh ts'eng. 2 (Ziu-z dol) hyiangIre keh-dco, s-teh ng-Iah hao I yiu djo-djo Cu Yice-sii, po I siang-sing. Nren-kren ah J zi-ao deo-fah k'a-k'a Gyi-go Iah hao tao gyi di-fong ky'i." I kyiah keh-go Mo-Ii-uo, z 16 To-mo, kyiao-leh Ti-t'u gyi-go hyi.i.ong-cli Lah-sah-Iu mo, ziu teug dong-de 1i1eng sang-bing.) 3 Keh liang tsidu wo, "Ah-lah yia hao ky'i, I me ziu ts'a nying ky'i kyin teng Gyi do-ko si." Yire-su, wo, "Cu, Ng so 17 Yire-su tao-Ieh keh-deo, ts'ing-re-go nying yiu bing." gyi Ire veng-mo-li yi-kying I 4 Yire-su t'ing-meng, ziu s-nyih de. 18 Pah-da-nyi z wo, "Keh-go bing feh ts-u teng Yire-lu-sah-leng siang-1 c l'e, '>. 1: si, zc we-Ieh Jing-ming-go gying, da-iah ts'o loh-li lu: 111 • 4'-' ytiong-wo, s-teh Jing-ming-19 yiu hyi.i.-to Yiu-t'a nying i go Ng-ts we-leh keh-go bing tao Mo-da teng Mo-li-i.i.o di~ 1 I hao teh-djoh yliong-wo." fong ky'i, we-leh gyi-lah I 6 Yire-su re-sih Mo-da, teng , hyi.i.ong-di en-,ve gyi-lah. i I gyi tsi-~~e te~S" Lah-sah-lu: \ 20 Mo-da. t'ing-~ieng_ Yire-~u I I I e Ky1-Jtin t mg-rneng gy1 lre-de, zm ky 1 nymg-ts1h ci re. 10. 4o. I yiu hing, ziu he keh-deodl Gyi: Mo-li-uo dzing-gyiu zo . l ____ !_d_eng liang nyih: 7 'eo-deo lm oh-li. . . t 154I I I l I I . i,

PAGE 160

xr. 21. IAH-'EN. . XI. 46. Cii 'eo 2Q. I en 'eo 29. 21 Mo-da teng Yire-su wo, Ire-go Yiu-t'a nying yia k'oh, "Cii, Ng ziah-z he ts'-di, ziu song-Eing nren-ko, wo, ngo-go hyi.i.ong-di z feh we 34 "N g-lah en gyi Ire 'ah-Ii?" ire. t. :n. si. 22 Dren-zi ngo hyiao-teh Gyi-lah wo, "Cii, Ire k'en.1 ' ziu-z yin-dzre Ng feh-Ieng 35 Yire-sur ngren-Ii c'ih-de. r Lk. 19. 41. gyiu Jing-ming soh-si, Jing-36 Yiu-t'a nying ziu wo, ming tu we s-peh Ng." 23 "Ts'ia-k'en Gyi z
PAGE 161

\ _ XI. 47. IAH-'EN. XII. 9. i CU 'ea 29 I 11 Yire-sn so tso-go z..:ken ll!JS. 2. Z. l[t. 26. 3. l\Ik. 14. 1. Lk. 22. 2. z I'e. 12. 19. Sd. 4. 16. a Lk. 3. 2. I'e. 18. 14. Sd. 4. G. b I'e. 18. H. c Y. 49. 6. 1 I'e. 2. 2. d I'e. 10. 16. Yf. 2. 14-17. C l'e. 4. 1, 3: 7. 1. l fK'eo 2 L . 9. : t'ong-cti gyi-lah. , 4 1 Tsi-s-tsiangY teng Fah-l li-sre nying ziu ju-jih kongwe, wo, "Keh-go Nying tso II hyu-to ziao-deo, ah-lahz dza 1 tso-fah? 48 Ziah-z 'eo Gyi I z-ka, cong-nying tu we 'I siang-sing Gyi; Lo-mo nying ziu we lm po ah-lah-go di I fong teng pah-sing deh-leh l ky'i." 49 N en-cong yiu ih J go nying kyiao-leh Kre-uo l fah,a z keh nyin. tso tsi-s-1 ~siang, gy~ teng gyi~lah wo, Ng-lah ao-vu hyiao-teh; 50 yia feh ts'eng-tao, ih-gob \I nying we-leh pah-sing si, s-teh 'eh koh feh we mih -I vong, z ah-lah-go ih-c\i.." I 5l Keh-kyti shih-wo feh-z I dzong gyi-zi ka kong: peh! ko keh nyin tso tsi-s-tsia.ng, I gyi kong ytisin shihWO, wo, Yire-su iao we-leh keh go pah-sing si; 52 yiac feh t:::en-tsih we-leh keh-go pah-1 si1;1-g, wacl ~ao s-teh ~ir~-~mmg sam-k re go ng-no JUjih we ih-go. 6 3 Dzong keh nyih yi-'eo, gyi-lah ziu siang-liang iao sah-diao Yire-su. M So-yie Yire-su feh tsm Ire Yiu-t'a . . . nymg congnyiang mmgtong-tong tseo; z li-k're keh deo tao kw'ong-i:::e siang gying-go di-fong, tseo-tsing ih-go dzing-li kyiao-leh Yi fah-lin / ziu teng meng-du tam-koh keh-deo. g 't?. 2. 1a: 5. 55 Yiu-t'a!l nying-go Yii-1= 13• i. . ytiih tsih siang-gying de : ' tsih-k'eng zin-deo yiu hyi.i to nying dzong hyiang'o zong Yire-Iu-sah-leng ky'i, h I'e. 7_ 11. iao zi kyih-zing. 56 Gyi-la.hh : do-ko zing Yire-su, 1ih-lre 1 sing-din-Ii wt,, "N g-lah dza 1 ts'eng? Gyi feh Ire siu tsih-k'engma?" 5i Tsi-s-tsiang teng Fah-li-sre nying yi kying c'ih 'ao-ling, wo, ziah : yin nying hyiao-teh Gyi z I Ire 'ah-Ii, ing-kre Ire t'ong-ci.i, hao peh gyi•lah ky'i k'il Gyi. I t•e. 12. Cu 'eo !J; YU-YUIH-TSIH zin loh nyih, Yire-su tao Pahda-nyi Ire, ziu-za Yire-su dzong si-nying cong-nyiang so weh-cun-Ire gq Lah-sah lu di-fong. 2 Gyi-lahb ziu we Ieh Gyi bren tsiu-yin; MO da kong-ing; Lah-sah-lu z dong-zih go nying clzre-nen. a I'e. :a. 1, 43 b Mt. 26. 6. Mk. 14. 3. 3 Mo-li-Uo c do ih-kying ting hao ting kyu-go hyiang yiu Ire cljo Yire-su-go kyiah, yuong zi-go deo-fah k'a Gyi go kyiah; mun-k::en oh-li ziu I p'eng-hyiang-de. 4 Meng-du' cong-nyiang ih-go, Kytio liah nying, Si-mcng-go ngts, Yiu.-da, ziu-z 'eo-deo iao ma-diao Sin-sang go, wo, 5 "Keh-go hyiang-yiu 'o-feh ky'i ma sren-jih-liang nying ts, feng-peh gytiong-nying?" G Gyi kong keh-kyti shih wo, bing-fi iao kwu-djoh gytiong-nying; z ing-we gyi tso zeh, dzin-dred z gyi do tih-go, k'ong-tih-go nying ts peh-cljong iao t'eo-go. 7 ! Yi::e-su wo, "Ts'ia ze gyi: : gyi k'ong keh-go hyiang yi~, z we-leh Ngo en-tsong ny1h-ts-go ytiong-dziang. cLk. 10. 38, 39. re. 11. 2. .• d I'e. 13. 20, -.,, Mk. 14. 7, l 8 Ing-wee ng-Iah yiu gyitong nying dziang-t'ong do-ko Ire tong; d::en-z m-yiu Ngo dziang-t'ong Ire-tong." e Sm. lo. 11, 1,, i M. t. 26. U,; \ I ( ' 9 Yiu hyti-to Yiu-t'a nying teh-ci.i Yice-su z lre keh-deo, ziu Ire, feh tren-tsih we-leh Yire-su Zi, ping-ts'ia ia.o I I 156

PAGE 162

r xn. 10. IAH-'EN. XII. 33. 1 CU 'eo 30. l , y f d y ,, 22 F' }'1 • l • 1 CU 'eo 3(' { en ,ice-su zong s1-nymg ue-su. 11a zm {y 1 tre. n.43,44• cong-nyiang so weh-ctin-1::e t'ong-cti En-teh-lih; En-tehg Lk. 16. 31. go Lah-sab-Iu. 10 D::en-zJ Eh teng Fi-lih ky'"i t'ong-cu tsi-s-tsiang tang-son lin LahYi::e-su. sah-lu yia iao sah-diao: 11 23 Yi::e-su we-tch gyi-lah, h I'e. 11. 46: ing-weh yiu hyti-to Yiu-t'a wo, "Nying-gov N g-ts ziu v I'e. 13. 2. 12 18 ' nying we-Ieh gyi ky'i siangytiong-wo go z-'eo yi-kying 17 1. sing Yi::e-su. tao-de. 2"' Ngo tsing-tsing i IIIt. 21. 8. 12 Di-nvi i nyih, Ire siu wo hviang ng-lah dao, Ih-Mk. 11. 8. J J Lk. 10. 36-38. tsih-k'eng go cong-nying, lih mah, ziah-z10 feh tih-loh w1 K. u. 36 t'ing-meng Yi::e-su tao Yia~di-Ii si, dzing-gyiu z ih-lih: lu-sah-Ieng Ire, 13 ziu do ziah-z si, we pao-c'ih hyi..t-:,to tsao-jti-go o-ts, tseo-c'ih-Ire lih-su Ire. 25 ~-sihY 'zi singY :m.10. io: G • t , 16. 25, nying-tsih y1, eo-ky i-Ire, mrng go, we song-diao gyi; Mk. 8. 3f. js.11s.25,~6. wo, "'0-sren-nah!idzre-tiCti Ire keh-go shi..i.-hen-zong utf3i_24= ming-deo Ire-go Yi-seh-Iih su zi sing-ming go wa paoWong, z ing-kre coh-tsrendjtin gyi tao liong-y'lin weh-k Mt. 21. 1. go ! " 14 Yire-suk zing-djoh ming. 26 Ziah yia nying ih-p'ih siao-li, ziu gyi-zongvoh-z Ngo, kre keng-dzong l Sk. o. 9. ky'i, ziang yin sia-tih wo, Ngo; Ngoz Ire 'ah-Ii, voh-zrc. 14. 3: 15 "Shing-goz non, feh yuong z Ng6 go yia we Ire 'ah-li: rr.2~. 11. p'o; ng-go Wong gyi-leh ih-ziah yin nying voh-z Ngo, m Lk. 1s. s4 . p'ih siao-li Ire." rn Kehm ih-Vu we ko t'i-rnin peh gyi. ts'ih z-ken Gyi meng-du ky'i-27 Yin-dzre a Ngo-go sing J!t;}6~~ 30 ts'u feh ming-bah: teng-tao nren-ko; Ngo kre dza wo-re. 18. 21. n I'e. 7. 30. ' Yire-sun ziu yUong-wo ts-'eo, fah? Vu, kyiu Ngo t'eh-c'ih ol'e.14.26. dzre-s0 kyi-teh yin keh-go keh-go z-'eo. Dren-zb Ngo bL'.i:22• 53 shih-wo sia-tih ts-tin Gyi, z deh-we tao keh-go z-'eo yia yiu keh z-ken teng Gyi Ire-go. 28 Vu, yUong-wo Zitso-ko. go ming-deo.': Ziu dzongc c Mt. 3. 17. 11 Yiw-su eo Lah-sah-h t'in yin sing-ing c'ih-lre, wo, tseo-c'ih veng-mo, peh gyi "Ngo yi-kying yliong-wo dzong si-nying cong-nyiang Ngo-go ming-cleo ko-de, yia weh-ctinlre, keh-go z'eo we tsre yUong-wo gyi." do-ko Ire-tong-go keh-pren 29 Lih Ire bong-pin go nying tso te-tsing. 18 Socong-nying t'ing-meng, ziu P l'e. 12. 11. > yiP cong-nying ky'i nyingwo, "Z hyiang-Ie." Bihtsih Gyi, ing-we t'ing-meng nying wo, "Z t'in-s teng Gyi yin keh-go ziao-deo tsoGyi kong." 30 Yire-su ing-ko. 19 Fah-li-sre nying doky'i, WO, "Keh-god sing-ing d I'e. 11 • 42 ko wo, "Ts'ia-k'en,'" ng-Iah z feh-z we-leh Ngo, z we-Ieh bah-lih-Iih tanq-son: 'en-t'inng-lah Ire-go. 81 P'un-ton 'o tu keng-cl_zong Gyi de." keh shti-kren-zong z'eo yin-20 ToNG tsih-k'eng z-'eo dzre tao-de: shU-kren-zong-c re. 14. 13: slW.8.41,42. zong-lre8 E-pa go nying conggoe cU-tsre yin-clza)/ iao }~en-~6i/~i. ,1. : Sd. 8 ' 27 I ky go Hvi laht c'ih-cle. 32 "\Va-viu Ng Yf. 2. 2: o. 12.: 1 l',. ll. 47, " t sa. 11. 4. nyiang ym 1 ., -J , . 9 . I h . I d g d. . b t 111t. 12. 2. • ,n ying: 21 gyia tseo-tao zia 1-z zong ''-1-yrnng c 1.Lk. 10. 1s. tc I'e. 1. 44. I K,yUo-li-li Pah-sre-da1t go kyU-zong ziu ,ve 1ft conoSd., 20; 18 ,,, h I q I e. 14: ! Fi-lih di-fong, tenbcr gyi wo, Ilying tao Ngo di-fi)ng Im." 18. 2 8, I " 3 }' l l " I l } h Lm. 5. 18 • . "Sin-sang, ah-lah iao kyin " ice-s-u, rnng rn 1(,Yli n. 2.. o. ___ <__ !i I'e. 18._3,:,:___! Hi7

PAGE 163

I --~-I-. _3_4 __ ----------~I~.A-H---.E-1N-. ----------x-_.n___2. --j I------,----------------------~~~~---(li1 ~o 80. , j 2 s. 7. 18. s. 89. 29, 86, 37: llO. 4. Y 9. 6, 7. Ys. 37. 25. Dy. 2. 44: 7. . 14, 27. . !Iii. 1-. 7 . . l('t',n Y. 53. 8. shih-wo, z ts-tin Gyi-zi tsiang-lm iao dzn, si-fah. 84 Cong-nying we-teh Gyi , wo, "Ah-lah t'ing-rneng lih fah WO Kyi-tohi djong-djong Ire-tong ih-dzih tao iiong yii.n: Ng dza-we wo, Nyinggo Ng-ts pih iao be kyii zong? Keh N ying-go N g-ts z jii ?" 85 Yire-su teng gyi k I'e. 1. 9 : 8. Iah WO "LianO'-kwongk wa-]2: 9. 5:12. 46 ... ' b '! ym 1h-zong teng ng-bh do-l\'1. 13. l6. _ ko he-tong. Ng-Iah ts'ingl I yiu keh-go Iiang-kwong z ! 'eo, hao tseo Iu, k'ong-p'o heh-en Iing-djoh ng-lah: . t/tti/0 tseom en-Iu go nyin;; feh hyiao-teh tao 'ah-Ii ky'i. 36 N g-lah ts'ing yiu liang kwong z-'eo, hao siang-sing In Lk. 16. 8. Yf. 5. 8. 1 T. 5. 5. 1 I'e. 2. 9-ll. o I'e. 8. 59: . 11, 54. keh-go Liang-kwong, s-teh ng-Iah hao tso liang-kwong gon ng-ts." Yi~-su kehsing shih-wo kong-hao, ziu li-k're0 gyi-lah ky'i ing dzong de. 1 1 F l 1 . . r h I Cii 'e.o 30. e 1 i a 1-1sre uymg 1e tsiao-jing, k'ong-p'o ken-c'ih we-dong. 43 Ing-wen gyi-lah nre. 5. 44. z hwun-hyi nying-go ts'ingtsam, ko-jii Jing-ming-go ts'ing-tsren. 4 " Yire-su eo-ky'i-Ire, wo, "Vren-pahV siang-sing Ngo, n~\.921~7 • feh-z siang-sing Ngo, z .c:iicwig-sing Keh-we ts'a Ngo lm go: 45 k'en-kyinW Ngo, w I'e. H.;;, yia-z k'cn-kyin Keh-we ts'a Ngo Ire go. 46 N goY tao ?/ I'e. 1. 5, 9: 3. 19: 8. 12: 9. I:>, shi.i.-k.re-zong Ire, z-go Iiang--39: 12. a5, 86. kwong, s-teh vren-pah siang-sing Ngo go feh we deng Ire heh-en. 47 Ziah yiu nying t'ing-meng Ngo-go shih~wo foh siang-sing, Ngo z feh z re. 5. 45: 8. 15, 26. sing-p'un gyi: ing-wea Ngo are. 8.11. feh-z Ire sing-p'un, z Ire kyiu shii-kren-zong. 48 Ky'i-diaob b Lk. l;J. u;. Ng6, feh tsih.;.ziu Ngo shihwo go nying, yiu sing-p'un gyi go, ziu-zc Ngo so kong-c Sm. 18. 19. 1 d 1 . l Mk. 16. 16 • rn-go ao-1, tao ma 1-go 3 7 Se-tsi11 ]re gyi-Iah minzin yiu ka hyti-to ziao-deo tso-ko, gyi-lah wa feh siangsing Gyi: 38 s-teh sin-cii nyih-ts keh dao-Ii we sing-.I p'un gyi. 49 Ing-wed Ngo fl!/ 33 : feh-z c'ih-ti Zi kong-go, z . I Yi-sre-iio shih-wo yiu ing'ts'a Ngo Ire go Vu, gyi yiu kyire-ming s-pehe Ngo dza e Sm. 18, 1:1 . ing-kre kong, dza ing-km wo: , p Y. 58.1. nyiren, ziu-z wo, "Cti,P yiu , ' Lm. 10. 16. . . l I h . jti siang-smg a 1-a -go smg5o Ngo yia hyiao-teh Gyi-go kyire-ming z i.i.ong-yiin weh-rY. 6. 9, 10. lilt. 18. 14. lllk. 4. 12. Lk. 8. 10. Sd. 28. 26. Lm. 11. 8. s Y. 6. 1. It I'e. 7. 18: 1. 22. sih? Cti-go siu-kwang hyin c'ih-lre peh ju?" 39 So-yi gyi-Iah feh neng-keo siang-ming. So-yi Ngo so konggo, z tsiao Vu wo hyiang Ngo dao ka kong-go." l'e. 13. sing, ing-we Yi-sre-tio yi wo, ,o "Gyir s-teh gyi-lah ngren tsing hah, s-teh gyilah sing _ngang; sren-leh gyi-Iah ngren-tsing k'en-kyin, singIi ming-bah, ziu we-singyu-YUIH a tsih-k'engctin-i, peh Ngo i gyi-Iah go ziil-deo, Yire-su hao." 41 Keh-sings shih-hyiao-teh Gyib li-k'm shti wo z Yi-sre-iio, k'en-ky'in kren-zong tao Vu-go di-fong Gyi-go yiiong-wo, ts-tin Gyi ky'i z-'eo tao-de, Gyi-zi-go kong-go z-'eo, so wo-go. 42 nying Ire shii-kren-zong, ihSe-tsih ~-ka, z~u-z_ kwun-fu hyiang re-sih gyi-Iah, ih cong-nyrnng y1a ym hyii-to dzih tao-ti yia re-sih gyisiang-sing Gyi; tsih-zt we/ Iah. 2 Ky\ioh vmn-ts'a:m z-158 a. ~H. 'lit z. Mk.14. ',. Lk. 22. 1. I b I'e. 12. 23: 1 , 17. 1, 11. I I I I --1

PAGE 164

t j XIII. 8. IAH-'EN. XIIL 26. '~---1 Cll 'eo 30. I , ( • • • I . . . ! Cii 'eo 30. ; eo, mo-kwec y1-kymg y1n.gz-go Cu, z-go Sm-sang, z1ah_ ' i dong Kyi.io-lie.h nying Siz gyiang ng-lah-go kyiah, J m2ng-go ng-ts Yiu-da-go ng-lahn yia kre do-ko gyiang : sing, s-teh gyi ma-diao Yirekyiah. 15 Ngo0 yiu ih-go c Lk. 22. 3. I'e. 13. 27. Id lilt. 11. 27: 28. 18. I'e. 3. 35:17. 2. Sd. 2. 36. 1 K. 15. 27. H. 2. 8. e I'e. 8. 42: 16. 28. l.r Lk. 22. 27. :{ FI. 2. 7 8 ! I I ! ' ' rJ K'en :Mt. . 3. 14. I L r,-. " ,,. i l'c. 3. 5. 1 K. 6. 11. I Yf. 5. 26. Dt. 3. 5. H. 10. 22. ( I'e. 15. 3. I kl',. 6 .... I l Mt. 23. 81 10. Lk. 6. 46. 1 K. 8. 6: 12. 3. FI. 2. 11. m Lk. 22. 27. ----su;) 3 Yire-su hyiao-teh Vud pong-yiang peh ng-lah k'en, n Lm.12.10. Ky. O. 1, 2. 1 P. 6. G. o 111t. 11. 29. FI. 2. 6. yiu vren-veh kao-dre Gyi ngo teng ng-lah dza tso-fah, siu-li, hyiao-teh ze dzong s-teh ng-lah yia hao lrn ky'i Jing-ming c'ih-lre, yia z tao tso. 16 N goP tsing-tsing wo p Mt. 10. 24. Jing-ming di-fong ky'i; 4 / hyiang ng-lah dao, N u-boh f.:: ~5.4go. dzongf zo-zih go di-fong feh-z do-ju gyi ko-ci.i; ts'a-s 1 P. 2. 21. 1 I'e. 2. 6. \ ky'i-lre, t'eh-diao i-zong, doyia feh-z do-ji.i ts'a gyi go leh siu-kying kyiao Ire singnying. 1 7 Ng-lah r ziah-z rYk.1. 25. pin; 6 keh-tsao kyiah-donghyiao-teh keh-sing z-ken, Ii tsi-leh shi.i, gyiang mengka ky'i tso, ziu yiu foh-ky'i. du-go kyiah, yi yi.iong kyiao-18 Ngo so wo-go, feh-z tstih-go siu-kying k'a-k'a gyi. tin ng-lah cong-nying; Ngo I I 6 Tao-leh Si-meng Pe-tehso t'iao-shi.in go Ngo hyiao-1 go ?i-~ong, Pe-te~ ziu ~eng t~h-go: peh_-ko_ iao s-_teh Gy1 wo, "Ci.i, Ngu iao gy1ang Smg-shU yrn mg-ny1ren, ngo-go kyiah ma?" 7 Yireziu-z WO, 'Teng8 Ngo do-ko :u3. su we-teh gyi wo, "Ngo so ky'i.ioh ping go nying t'iao-1'e. rn. 21. tso-go, ng yin-dzre feh hyiaoky'i kyiah Ire t'ih Ngo.' 19 teh, 'eo-cleoh we hyiao-teh." Dzong-kying-yi-'eo,t z-ken t re. 14. 20. 16. ,. 8 Pe-teh teng Gyi wo, "Ng feh zing tso dzing ts zin, i.iong feh k'o gyiang ngo-go Ngo wo hyiang ng-lah dao; kyiah." Yire-su we-teh gyi teng-tao z-ken tso-dzing tswo, "Ngoi ziah feh gyiang 'eo s-teh ng-lah hao siangng, ng teng Ngo m-veng." sing Ng6 z ju. 20 Ngott ;t;0 _10 4o: 9 Si-meng Pe-teh teng Gyi tsing-tsing wo hyiang ng-Lk. 10. u1. wo, "Cli, feh tren-tsih ngolah dao, V ren-pah tsih-ziu go kyiah, wa-yiu siu teng Ngo so ts'a go nying, ziu-z deo." 10 Yire-su teng gyi tsih-ziu Ngo; tsih-ziu Ngo, wo, "N ylioh gyiang-ko-liao ziu-z tsih-ziu Keh-we ts'a go nying tsih-siao gyiang Ngo Ire go." kyiah, gyi z dji.in-sing kyih-21 Yire-suv kong-he.o kehv Mt. 26. 21. zing: ng-lahi yia z kyihsing shih-wo, sing-liw ziu ft ii: if zing, peh-ko feh -z longnren ko tso te tsing wo, w I'e. 12 27 • tsong." 11 Gyik hyjao-teh "Ngo tsing-tsing wo hyiang iao ma-diao Gyi-go nying z ng-lah dao, N g-lahY congY sd. 1. 11. . F h I . . .h . 1 re. 2. 19, ju, so-y1 wo, " e -z ongnyiang ym 1 -go iao rnatsong kyih-zing." diao Ngo." 22 Meng-du ziu 1 2 Yice-su gyiang-hao gyido-ko k'en-lre k'en-ky'i; nyilah-go kyiah, c'i.in-hao Zi-go 'oh Gyi z ts-tin ju. 23 Yiuz zre.1ua:?1) . • A • I h " "h d 2:21.7,20,24. 1-zong, zm tsre zo-o , wo, 1 -go mengu zo-z1 1 gre"N go dzre-s teng ng-lah so djoh Yire-su gwa-li, z Yiretso-go, ng-lah hyiao-teh feh? su so re-sih go; 24 Si-meng rn Ng-lahl ts'ing-hwu Ngo z Pe-teh ts-tin, iao gyi rneng Sin-sang, z Cu; ng-lah-go Yice-su z ju. 25 Gyi ziu gmshih-wo yia feh ts'o, ing-we tao Yire-su-go gwa-li, teng Ngo z-go. 14 Ka-nim Ngo, Gyi WO, "Cti, Z jii?" 2 G Yilli-l 159

PAGE 165

------------XIV. 7. I :.nn. 27. IAH.'EN. Cii 'eo 30, J l ,.. 1'.T ,., v "'' -. su we-te.1 wo, "J._~go II weng 11 '\vcng prng; • d' l ,, Cil 'eo 80. ky'i?" Yim-su we-teh gyi 1 WO~ "Ngo so ky'i-go di-fang, I yiu-tehfron, pmg 1 pe 1 gy1 go, Zlll-Z. ,~eng !h-yi:.i.ng Zi u ,veng ping di peh Kyu o-tong-s1. . . . > • hah ny1ng 81-meng-go ng-ts Yiu-da. ng yin-dzre feh neng-keo keng-dzong Ngo; 'eo-deok z k re. 21. 18,rn. we keng-dzong Ngo." 37 Pe2 r. 1 • 14 • teh teng Gyi wo, "Cu, ngo a. Lk. 22. 3. J'e H. 7{t 2 7 Keh-go ping tsih-ziu ts-'eo, Sah-drenct ziu tseotsing gyi sing-li. Yire-su : teng gyi wo, "Ng so tso go, yi.i.ong kw'a-kw'a tso. '' '28 Dong-zih-go nying m-1 nying hyiao-teh Gyi we-leh soh-go z-ken teng gyi kong dza-we. yin-dzre feh nengkeo keng-dzong Ng? Ngol we-leh Ng, we so-c'ih singming." 38 Yire-su we-teh gyi wo, "Ng we-leh Ngo we so-c'ih sing-ming ma? Ngo tsing-tsing wo hyiang ng dao, Kyi feh-zing di-go zinl lift. 26. 33-35. l\Ik. 14. 29-31. Lk. 00. 83, 34.1 b I'e. :!.2. 6. keh-kyi.i. shih-wo: .29 yiu-sing, ing-we dzin-dreb z . Yiu-da do-tih-go, ts'eng Yire-su eo gyi ky'i ma ko tsih yi.iong go tong-si; 'oh-tsia do dongdin peh gyli.ong-nying. deo, ng we sren -tsao feh tsiao-jing Ngo." l'e. 14. 30 Yiu-da tsih-ziu keh-go ''NG-LAH-Goa sing-li fl~2.l4, 21: ping, lih-k'eh ziu tseo-c'ih-feh yi.i.ong nren-ko:_ de: z-'eo z yia-tao. ng-lah z siang-sing Jing-31 YIU-DA tseo-c'ih, Yireming, yia hao sin.ng-sing c l'e. lZ. 23. SU ziu wo, "Nren kren c Ngo. 2 Ngo Vu-go oh-li I d I'e. 14. 13. 11 P. 4. 11. e I'e. 17. 1, 4-0. Nying-go Ng-ts yiu ytiong• yiu hyti-to deng-c'i.i.; ziah-z wo, Jing-mingd dzre-ii Gyi ! m-teh, Ngo tsong sin wo I yin. yiu ytiong-wo. 32 Jing-hyiang ng-lah dao; Ngob bl'e.13.33,36. I minge ziah-z dzre-i.i. Gyi yiu I ky'i we-leh ng-lah be-bam y~i.ong-wo, yia yve dzre-i.i. I di-fong. 3 Ngo ziah-z ky.'i Z1 yiiong-wc3 Nymg-go Ng-we-leh ng-lah be-bren di. /I'e. 12 23• ts, ping-ts'iaf lih-k'eh we flJng, pih-dingc tsre Ire, tsih cl'e.14.18,28. yli.ong-wo Gyi. 33 Ngo siao-ng-lah tao Ngo di-fang ky'i; Sd.1. ll. nying, Ngo wa""yiu ih-zong s-tehd Ngo Ire 'ah-Ii ng-lah d re. 12. 26: teng ng-lah do-ko Im-tong. yia hao lre 'ah-li. 4 Ngo F,r,2!: 1;. r, re. 7. 34: 8. 21. N g-lah tsiang-lre we zing ky'i-go di-f<3ng ng-Iah hyiaoN go: ping-ts'ia ziang Ngan teh-go, lu yia hyiao-teh-go." teng Yiu-t'J nying so wo6 To-mo teng Gyi wo, ko, 'Ngo ky'i-go di-fang ng"Cu, Ng ky'i-go di-fong ah-Iah feh neng-keo .tao,' Ngo lah feh hyiao"'"teh; dza nengj yin-dzre yia teng ng-lah wo. keo hyiao-teh gyi lu ni?" o h I'e. 15.12, 17. Ky. 6. 2. Yf. 5. 2. l T. 4. 9. 1 P. 1. 22. 1 I'e. 2. 7, 8: 3. 11, 23: 4. LG, 21. i Lv. 10. 18. Mt. ~2. 39. Yk. 2. 8. 34 Ngoh s-peh ng-lah ih-diao Yire-su teng gyi wo, "Ngoe z,e H. o. 8 ; J sing kyire-ming, iao ng-lah go lu, z-gof tsing-dao-li, z-gorJ /I'e. 1. 17: do-koi siang-re; tsing-ziang weh-ming: ziahh feh-z dzong ~g 1. 4: Ii 1 I'e. 2. 5: 4. 20. Ngo re-sih ng-la.h, iao ngNgo, m-nying hao tao Vu}i\,!.5io. 9 • lah yia do-ko siang-:::e. 35 Nggo di-fong ky'i. 7 N g-lahi ire. 8. 10. lahj ziah do-ko siang-re, ziah-z nying-teh Ngo, z-ji.in cong-nying ziu we hyiao-teh yia nying-teh Ngo-go Vu: 1 ng-lah z Ngo-go meng-du." dzong-kying-yi-'eo ng-lah z I j 3~ S}-meng Pe-teh ym~ ny~ng-t~h Gyi! ping~ts'ia yi; I I I '--. ! Gy1 wo, "Cu, Ng tao ah-h kymg k en-kym Gy1 ko-de.' i. 160

PAGE 166

I r I XIV. 8. I. IAH-'EN. I en 'eo 30. r en 'eo 30. 8 Fi-lih teng Gyi wo, "Ci.i, do-k6 deng, yiau we Ire ng-1 , peh ah-lah k'en-kyin Vu, lah li-hyiang. 18 Ngov feh :L~\s\r , ziu tsoh-de." 9 Yire-su teng we ky"i-diao ng-lah ziang 1 gyi WO, "Fi-lib, Ngo ka :m-tia m-nyiang ka: Ngow wl'e.14.3,28., hyU-to nyih-ts teng ng-1ah we tao ng-lab di-fong l:n. do-ko Im-tong, ng wa we feh 19 Tsre z ih-zong, shti-krennying-teh Ngo ma? K'enzong feh k'en-kyin Ngo; ng-M\1f5.45 kyin! Ngo, ziu-z k'en-kyin lahY z k'en-kyin Ngo: irigy I'e.10.16. 11. 1. 8 • Vu; ka-ni, ng clza-we wo, wez Ngo web, ng-laJ1 yia we z 1 K. 16. 20. 'Peh ah-lab k'on-lnin Vu.' web. 20 Tao keh-go nyih-ts, : 10 Ng men-dao feli' siangng-lah we hyiao-teh Ngoa z a re. 10. 38: k l'e. 10. :JS: II • N "k d .. V V d .. N V l l d 14. 10: 17. 21. 14 . ~o: 1;. smg go z zre-u u, u zre-u go u, ng-a 1 Za:)-21•. 23 ,, II dzre-i.i Ngo? NgcV teno-no--ii Ngo, Ngfi dz::e-U n,g-lah. bl'e.17.23,?.a. lle.5.19:,. b b . 16:8.2s:12. 4o.-la,b so kong-_go_shih-,:o, feh-21 Yiuc Ngo-go kyiro-ming, cI'e.14. 15,23. d N " J 1 " . . I I'e. 2. 6: z zong go-z1 m rnng-go; pao-sm gy1 go nymg, zm-z a. s. Keh-we djtmg-djong dzre-i.i. m-kying Ngo: re-kying Ngo Ngo go Vu, z Gyi tso keb-. go, Ngo Vu we :::e-sih gyi, sing z-ken. I Ngo yia we re-sih gyi, we 11 "Ngo z dzre-i.i Vu, Vu hyin-c'ih Ngo-zi peh gyi dz::e-U Ngo, keh-go shih-wo k'en." Im l'e. 5. 36: 110. 38. yii.ong siang-sing Ngo: ziahm I 22 Yiu-da,d feh-z Kyii
PAGE 167

XIV. 28. IAH-'EN. i xv. 15. I en 'eo 30. I l I h r l . J 5 N " b d . l h i Cii 'eo 30 -1J pe 1 nga. , ie 1 zmng s Jti" go z u-ao Jti, ng-a ! _ • I k::en,zcng s-peh ng-lah ka. z o-ts. Vam-pahcl dj6ng• d 'O. 14. s. I ' 1• l N . h . I' h d." d . N " N " d Fl. 1. .ll: 4 • 13 1 m e. 'So • g-la -go smgm 1e yiiong ,JOng zm-il go, go zre--I I men-ko, yia feh-ytiong p'o. ii gyi g0, keh-go nying . 2s Ng-1ah yi-kying t'ing-kyih hyi.i.-to ko-ts: ing-we I I meng Ngo WO, 'Ngo ky'i, teng Ngo li-k're, ng-lah ih-~re.14. 3,18. Ngo yin we tao ng-lah_diyiang tu feh neng-keo tso. fong lre:' ziah-z re-kying 6 Ziah yiu nying feh djong-Ut/t/i;. Ngo, Ngo wo, 'Tao0 Vu-go djong dzre-U Ngo, gyi z di-fang ky'i,' ng-lah tsong zjang o-tse tiu Ire nga-deo, e 111t. 3: 10: JJ K'en I'e. 6. we hwun-hyi; ing-weP Vu Z kw'u-loh-de, nying-ko ziu 7 19" 1n.06 _30 • do-jti Ngo. 29 N ren-kren/ sin-jih tiu Ire ho-li me-diao. r[~.13 1 9 : z -ken feh-zing tso-dzing, 7 Ziah-z llg-lah djong-djong ' Ngo sin teng ng-lah WO-dzre-ii Ngo, Ngo-go shihI ko; teng-tao z-ken tsowo cljong-djong dzre-ii ng-1 ! dzing ts-'eo, s-teh ng-lah lah, feh-lengf gyiu soh-si j.rre.H.rn,u:J h . . d" t l 1' Hi. 16: 16. w. ao srnng-smg. p11-mg we eng nga 1 1 re. 3. 22. I 30 "Ngo yi-'eo m-yiu totso-dzing. 8 N g-1ah!J ziah-z ,q Mt. 5. rn. r . l . ] h t 1 h k 1 l . . t l t N A FI. 1. ll. ' srno s 111-wo ao eng ng-a y11 1yno rns, . go-go t ~J.'~/2 31: kong; ing-we8 shii-,kren-zongVu yin ytiong-wo; ng-1ahh 1i re. s. s1: 'go cti-tsre 1::e, tsih-z teng Ngo . we tso Ng<1-go meng-du. 13 35 m-yiu kwren-dzih: 31 peh:1 "Tsing-ziang Vu re-sih ko z-lcen lcy'iao-leh z-lca, sNgo, Ngo yia re-sih ng-lah: teh shti-kren-zong hao hyiaong-lah yi.i.ong djong-djong ~.\1J 1 8 • teh Ngo z re-kying Vu, yiat dzre-ii Ngo-go re. 10 Ng-H. 6. 8. Z tsiao Vu feng-fu Ngo ka lahi ziah-z pao-siu Ngo-go il'e. 14. 15, I tso-go. Ky'i-lre, ah-lah hao kyim-ming, ziu we djong21, 23 • 1Ii-k're ts'-di." djong dzm-ii Ngo-go m; 1 tsing-ziang Ngo pao-siu re. 1.5. Ngo Vu-go kyire-ming, yia djong-djong dzre-ii Gyi-go 1 re ka. 11 Ngo 'Cieng ng-lah I " NGO z tsing-go bu-dao kong keh-sing shih-wo., z 1 ju; Ngo Vu z cong iao s-teh Ngo-go .~w'a-loh a Mt.1s.1s. ytin S .. vu. 2 V ren-paha dzredzre-ti ng-lah, y1J s-teh ffeil6 24: .. 11 ii Ngo feh kyih ko-ts go ong-lah-go kw'a-loh hao mun-1 re. 1. 4. ts, Gyi tsoh-diao: vren-pah tsoh. b l'e. 13. 10: 17. 17. Yf. 5. 26. 1 P. 1. 22. c Kl. l. 23. 1 I'e. 2. 6. kyih ko-ts go, Gyi tsitHoh 12 "Ng-lahk ytiong do;.ko k I'e. 13. 34. Yf. 5. 2. 1 T. 4. 9. 1 P. 4. 8. 1 l'e. 3. 11: 4. 21. l I'e. 10. 11, 15. Lm. 5. 7, 8. Yf. 6. 2. 1 I'e. 3. 16. ken-zing, s-teh gyi kyih kosiang-::e, ziang Ngo m-sih ts keng-ko to. 3 N g-lahb ng-lah Im: keh ziu-z Ngo we-leh Ngo teng ng-lah so go kyire-ming. 13 Ih-goz kong-go dao-li z yi-kying nying we-leh gyi beng-yiu kyih-zing-de. 4 Ng-lah so-c'ih zi-go sing-rning, tsre yi.tong0 djong-dj~ng dzre-ti m-yiu do-jii keh-cong-ka re. Ngo, Ngo dzre-ti ng-lah. 14 Ng-lahm ziah;.z i Ngo vren-mMt. 12. 50. . . . h " I' f l h . I'e. 14. 15, .23. , Tsrng-ziang o-ts, z1ah feh pa so 1engu nga , zm-z djong-djong. dzre-ii bu-dao Ngo beng-yiu. 15 Ngo yiII ju, zi feh neng-keo kyih ko'eo feh tsre ts'ing-hwu ng-ts; ng-lah feh djong-djong lah z nu-boh, ing-we nu-boh i
PAGE 168

r I-XY. 16. [ en~ so. IAH-'EN. XVJ. 7. tso-go: Ngo ts'ing-hwu ng-1 u-su, Ngo te11g Ngo-go Vu. I cn'eoao. lah z beng-yiu, ing-we;,. Ngo 25 Tsih-z keh-go z-ken yiu-in Ts. 18. 17. I I'e. 17. 2G. : K'cn Sd. 20.27. o ll'e. 4. 10,19. p I'e. G. 70: 13. 18. . I' Mt. 28. 19. l\Ik. 16. 15. , s Kl. 1. 6. v::en-pah cl:wng Vu so t'ing-1 go, cli.-s-teh gyi-lah lih-fahmeng-go tu t' ung-cii ng-lah I Ii S() sia-tih-go shih-wo yiu . de. rn Fch-z0 ng-lah kaming-nyire11, z-iu-z ivo, 'Gyi! shtin Ngo, zP Ngo kmn-shii.n lah!J vu-yiin-vu-kwu u-su fJ. s. 36.19: ng-lah, shih-lih1 • ng-lah, sXgo.' 69 • 4 • teh ng-lah ky'i kyih~ ko-ts, :w "Dan-zh Ngo dzong h Lk. 24. M>. 1 l l 1 t l -YT 1 _,.,,. ts'a-l•"., re. H. 17 26: y1 pe 1 ng-a 1-go rns rno "1t-go ( 1-rnng we (A ~6 . '.>' ~:!. t re. 14. 13: clj6ng-clj611g hu-tung; s-teht peh ng-lah go, keh-we Pao-sct. ~3 1 • l!l. 7. -YT • ] ng-lah kao-djoh Ngo-go we-s, ziu-z dzong vu c11m rning-deo feh-leng gyiu Vu go tsjng-dao-li-go Ling, Gyii i l l'e. s: o. soh-si, Gyi tu we s-peh ngih-lm we tso Ngo-go te-tsing. n re.15.12. lah. 17 Ngo'" po kch-sing 27 Ng-lah i yia we tso t(~-\Lk_. 2f.')4s;,.). l '] A f' f' ] 1 h• • /.; 1 ] < • ,_d, 1. , ~l, u_, 1 -. l s 111-wo e_ngu ng-_ a 1, s-te tsmg_, mg-we z , zong
PAGE 169

XVI. 8. en 'e-o ao. j Sd. 2. 33. Yf. 4. a. I I I ! 11 'Oh wo, peh 6hli-kam-z6ng h~ino-teb. k Sd. 2. 22-37. l Sd. 2. 32. m Lk, 10. 18. l'e. 12. 81. Sd. 20. 18. Yf. 2. 2. Kl. 2. 15. H. 2.14. n Mk. 4. 83. 1 K. 3. 2. H. 6. 12. o I'e. 14. 17: 15. 26. p I'e. 14. 26. 1 I'e. 2. 20, 27. r Mt. 11. 27. I'e. 3. 86: 13. 3: 17. 10. t l'e. 13. s: 16. 29. _I_A_I_I_~'E_N_. ________ x_v:i_. __ 27. Ii-k're ng-lah, Pao-we-s feh 10 Yire-su hyiao-teh gyilre; Ngo ziah-z:i ky'i, we ts'a Iah i-s iao meng G.)'i, ziu Gyi tao ng-Iah-go di-foug teng gyi-lah WO, "~ go wo, Ire. 8 Gyi Ire, we po ze, 'Deng ih-zong ng-lah feh teng kong-yi, teng sing-p\m we k'en-kyin ~go, tsm deng 11 tsah-be shti-kren-zong: 11 zek ih-zong we k'en-kyin N gu,' ni, ing-we gyi-Iah feh siangkeh-go shih-wo ng-lah nyi sing Ngo; 10 kong-yil ni, Ieng ma? 20 Ngo tsing-tsing ing-wc Ngo tao Ngo Vu-go wo hyiang ng-lah dao, .Ngdi-fong ky'i, ng-lah feh tsm Iah we k'oh, we c'ih ngren k'en-kyin Ngo; 11 sing-p'un Ii, shi.i-kren-zong we kw'a ni, ing-wem keh shti-krenIoh; ng-lah we iu-meng, zong-go cti-tsre yi-kying dren-z ng-lah-go iu-meng we p'un-ton-de. pin tso kw'a-Ioh. 21 .NyU.-en~ so. I I I I I I I I i 12 "NGO wa-yiu hyti-to z! nyingtt sang-ts'ren z-'eo, yiu ken iao teng ng-lah kong, iu-meng, ing-we gyi-go ztsih-zn yin-dzre ng-lah tong'eo tao-de: siao-nying sang feh-djti. 13 Dren-z Keh-we Ire, c'ih-de, weleh kw'a-loh ziu-z tsing-dao-li-go0 Ling, mong-kyi keh-go kw'u-nren, GyiP we po ih-ts'ih-go tsinging-we shti-kren-zong yiu ih clao-li ling ng-lah tsing-ky'i: go nying sang-c'ih-lre. 22 Z1t Y. 26. 17. I ing-we Gyi feh we dzong ka-go, ng-lahv yin-dzre yiu v re. 16. a. Zi kong, we kong Gyi vreniu-meng; dren-z Ngo we tsre pah so t'ing-meng-go; walre k'en ng-lah, ng-lah-go1P f.e~~}\~}~5: yiu vi-lre-go z-ken yia we sing-Ii ziu we kw'a-loh, ng.: 20. . I h Ii O . l h k ' I h . . Sd. 2.46: 13.52. t ong-cti ng-a . y1 we a -go w ao yrn m-nymg 1 P. 1. s. kwe ytiong-wo peh Ngo; we deh-leh-ky'i. 23 LH::' keh ing-we po dzong Ngo so nyih ng-lah feh we meng tsih-ziu go t'ong-cti ng-lah. Ngo soh~si. Ngov tsing-tsing 15 V ur vren-pah so yiu-go, z wO hyiang ng-lah dao, Ng N go-go: so-yi Ngo WO, Gyi lah k'ao-djoh Ngo-go ming-we po dzong Ngo so tsih-ziu deo vren-pah so gyiu Vu go t'ong-c'ti ng-lah. 16 Deng8 go, Gyi tu we s-peh ng-lah. -zong, ng-lah feh we k'cn24 Ng-lah ih-hyiang m-yiu kyin Ngo; tsre deng ih-zong, k'ao-djoh Ngo-go ming-deo we k'en-kyin Ngo: ing-wet gyiu soh-si: gyiu, ziu we yMt.7.7: 21. 22. ?ilk. 11. 24. Lk. 11. 9. l'e. 14. 13: 15. 1,J. Yk. 1. 5. Ngo tao Vu-go di-fong ky'i." teh-djoh, s-tehZ ng-lah-go z l'e. lb. 11. 17 Gyi meng-du congkw'a-loh we mun-tsoh. nyiang ziu d~-ko wo, "Gyi 25 "Keh-sing z-ken Ngo z teng ah-lah wo, 'Deng ihyUong pi-fang teng ng-1:.th I zong ng-lah feh we k'enI kong-go: dren-z z-'eo lm-gyi, I kyin Ngo, tsre deng ih-zong I Ngo feh tsre yUong pi-fang we k'en-kyin Ngo;' wa-yiu teng ng-]ah kong, z iao I w_o, ,.'Ing:.,:: 1Ngo tao Vu-go ! ming-t~ng-tong . po Vu-go . ch-fong k~ 1; -keh z soh-go I z-ken t ong-cti ng-lah. 20 Lrect, a I e. 16 23 shih-wo? 18 Gyi-lah wo, j keh nyih ng-lah we k'ao-j I i I I "Gyi so wo, 'Deng ih-z6ng,' 1 djoh Ngo-go n~ing-deo gyiu; keh-kyU shih-wo tao-ti dza-I Ng(1 fe.h teng ng-lah wo, I j go ah: ]ah foh. eyiao-teh ! ~o we d::e ng-l~h gy_iu Vu; . . . I Gy1 z kung soh-21.. / -7 rng-we V ub Z1 re-s1h ngJO I e. 14. 21, 23._: 164

PAGE 170

[ XVI. is. IAll-'EN. XVII. 12. jl Cii 'eo. a:l-.--1-h--. ------1-h--1-.-~-.. --h--. --. __ d_h_. ___ C_li_1 ,-eo-3-0.-a , mg-we ng-a re-{y:mg yun we -mmg, zm-z yiao_ c I'~. 16. 30: Ngo, yic siang-sing N gel Z teh Ng doh-ih-wee tsingf ~t. !)_532~1. 17. 8, 25. d I'e. 3. w. dzong Jing-ming c'ih-1::e. 28 Jing-ming tenO" NgY so ts'ae 1 IC s. 4. ' N d V ' 1 1 I y. C ' }Tb . t h 4 ~1 A J l T. 1. 9. e I'e. 13. 3. .r Igoe z zong u C i 1ffi, re-go 1re-su '-YI0 . .1.'i go rJ I'a. 3. 31: 6. I 1, ,. •. 21. 17. tao shti-kren-zong Ire-go; yi h:e shti-k::en-zong yi-kying ~; ~\~; i~: li-k're sbti-kren-zong, tao Vuytiong-woh Ng ko-de Ngi 36: n. 42. ' h I'c. 13. 31: go di-fong ky'i." kao-dru Ngo tso go z-ken, ;4., 13. . 29 Meng-du teng Gyi wo, Ngoi tso wun-~jtin-de: 5 Vu, tl.eil4 • 31. "Ng yin-dzre z rninbO"-tong-yin-dzre peh Ngo. Ire Ng-go t 1:e. 4 34 : 5 • • • •• A • u6. 19. 80. tong konggo, feh ytiong smg-pm zm yuong-wo, zmsoh-go pi-fong. 30 Yin-dzre z feh-zingk yiu t'in-di ts-zin ~r~I: io.15 17 ah-lah hyiao-teh Ng' zvuNgo1 lre Ng-go sing-pin so zre1.1,2: so-peh-cti, yia feb iao jti lee yiu-go yliong-wo. }t ~~o . .,, I'e.16. 21: meng Ng: so-yi ah-lab g 6 "Ngm dzongn sbU-krenH. l. 3 17. 8. ni I'c. 6. 37, siang-sing Ng z dzong Jingzong so s-peb Ngo-go nying, ~\,1o. i29= 11. ! h Mt. 26. 31. I Mk. 14. 27. I II i I'e. S, 20: u. 10, 11. I lj.Y.9.~ II l'e. 14. 27. Lm. 5.1. k I'e. Hi. 19-21. 2 D. 3. 12. j z rc. 14. 1. ming c'ih-lre." Ngo0 yi-kying hyin-c'ih Ng;;:r~. is". rn. 31 Yire-su we-teh gyi-lah I go ming-deo peh gyi-lah 1 ~.:Ft:f.a~ wo, "Yin-dzre ng-lah siang-hyiao-teh: gyi-lah peiig-lw sing ma? 32 Z-'eoh lm-gyi, z z Ng-go, Ng z s-peh Ngo; yi-kying tao-de, ng-lah we gyi-lah yia z pao-siu Ng-go sren-k're, koh-nying tao zidao-li. 7 Yin-dzre gyi-lah go di-f/hig ky'i, dzing-leh hyiao-teh Ng vren-pah so sNgo doh-zi Ire-tong: .Ngoi peh Ngo go, yiang-yiang tu yia feh-z doh-zi, ing-we Vu z dzong Ng ka Ire: 8 ing-we' teng Ngo do-ko Ire-tong. 33 NgP s-peh Ngo go shih-wo, f/~}}o~: 12 Ngo teng ng-lah kong kehNgo yia djtin peh gyi-lah; sing shih-wo, s-tehi ng-lah gyi-lah yi-kying ziu-de, dzre-ti Ngo yiu bing-en. yiar jib-we hyiao-teh Ngo z d'e.16. 21, k h k 30: 17. 25. Ng-lah Im s li-.:en-zong dzong Ng ka c'ih-lre, ping-pih-ding yin kw'u-nren: ts'ia siang-sing z Ng ts'a dam-zl hao fong-sing, shtiNgo Ire. 9 Ngo z we-leh 'ui Lin. 8. 37. k::en-zongin Z Ngo yi-kying gyi-lah gyiu; Ngo gyiu, feh-1 I'e. 4, 4: 6. 4. . d ,, h h k 1 I' 6 19 a I'e. 12. 23: 13. 32. ' ~1f.Yi1'.\~ 28. 18. l'e. 3. Sli: 5. 27. 1 IC 15. 25, 27. FI. 2. 10. H. 2. 8. tang-ymg-e. z we-le s tiren-zong,8 z ., e. . . we-leh Ng so s-peh Ngo go re~ 17. nying, ing-we gyi-lah z Ng-go. 10 Vren-pah z Ngo-go YLE-SU kong keh-sing yia z Ng-go, zt Ng-go yia. z t re. ia. 15 shih-wo, ziu d::e-ky'i Ngo-go; ping-ts'ia Ngo dzre ngam-tsing hyiang-djoh t'in, ti gyi-lah yiu ytiong-wo. WO, l1 "Ngott yi-'eo feh Ire shi.i-?/~13 l: "Vu, z-'eo" yi-kying taokren-zong, gyi-lah z Ire shtide; hao ytiong-wo Ng-go Ngkren-zong, Ngo z tao Ng-go I ts, s-teh Ng-go Ng-ts yia we di-fong Ire. Sing-jtin-go Vu, yUong-wo Ng. 2 Ing-web Ng Ng so e-peh Ngo-go nying 1 vi-kj1ing s-peh Gyi gytinhao pao~wuv gyi-lah dzre-ti 111 P. 1 5 • ., . d . Yd. 1. ping hao kwun vren-pah yiu Ng-go rnmg-eo, s-tehw gy1-10 I'e.11:.n-23. hytiih-ky'i go, s-teh Ng-ts lah 'eh-r-we-ih, ziang Ah-hao s i.i.ong-ytin weh-ming lahY Im. 12 Ng<) wa tcng v t'c. 10. 3o. c I'e. 6. 37: 17. i peh Vten-pah N gc so s-peh I gyi-lah Ire shi.i.-kren-zong zf 6 • 9 ' 2!. I Gyi go nying. 3 Keh iiong'eo, Ngo z pao-wu gyi-lah 165

PAGE 171

I __ XVII. 13. IAH-'EN. XVIII. :3. ~. 1~ Cii 'eo 30. . I I c' 80 \ dzre-i:i Ng-go ming-deo; :Xg: peh gyi-Iah; s-tehr gyi-lah u~ • \ z re. ~ 9 : . so s-peb Ngo" go n ving Ngoz 'el r e . Ah lah l r re. 14 20 11,). 28. J 1-w -11, z1ang .. sa. 4 • 82 . I ' H. 2. 13. z kwn-dj oh gyi-lah ; gyiz ih go ka: 23 N gO dza:>-, ~ii:!: ~\g: conga ih-go tu feh shih-diao, ti gyi-lah, Ng yia dza1-ii ! b I'e. 6. 70: tsih-yiuli keh mih-v6ng-go N gu, s-teh s gyi]ah hao I! Kl. 3 • 14 I 13• JS. s • ] • 1' d • l b I l 'I lcs.101>.8. ng-ts, s-tehc mg-s1l.i. yrn qUn-JLin-)ee e1-r-we-11: I Sd. 1. 20 ing-nyiren. Vl :N go yin-dz::e hao peh shii-kren-zong hyiao1 . tao Ng-go di-f6ng h; Ngo teh z Ng ts'a Ngo Ire, yia Ire shii-kren-zong kong kehz a"-sih gyi-lah ziang re-sih sing shih-wo, s-teh Ngo-go Ngo ka. \ d I'e. 17. 8. I , e I'e. 15. 18, 19. 1 I'e. 3. 13. I i jf I'e. 8. 23: ! 17. 16. ! I I lg Mt. G.13. I Ky. I. 4. 2 T. 3. 3. 1 I'e. 5. 18. h l'e. 17. 14. i I'e. 15. 3. Stl. 16. 9. Yf. 6. 26. 1 P. 1. 22. .i 2 s. 7. 28. s. 119.142, 151. l'e. 8. 40. k I'e. 20. 21. 17 1 K. 1. 2, 30. n. 10. 10. ! 111 Yin-telifren, s-teh g_vi-ln.h Imo tso tsen" I ky:i-Jin.o-go b 1nyrng. 1m IT. 4. 7. ! i In I'e. 10. 16: 17. 11, 22, 23. IILm. 12. 6. ,Ky.~28. I o I'e. 10. 38. !14. JO, 11; /?,fe 1. 8: 3. ,~ ... kw'a-loh Im gyi-lah sing-li 24 "Vu," z Ngo Ire 'ah-li, t!.\.12 • 20= hao rnun-tsoh. 14 Ng,Y,, yi-Ng<> iao Xg su s-pch Ngo 1T.4.17-. kying po Ng-go dao-li djiin . go nying yia tong S gO dopeh gyi-lah; shH-kmn-zong" , 1~3 ]re 'ah-li; hao peh gyiz u-su gyi-lah, ing-we gyi: lah k'en-kyin Ngo-go yiionglah z feh joh-H shl.i.-k::en-i wG, zin-z Ng so s-peh Ngo zong, ziang Ngo/ feh joh-ii I go: iug-wen k'::-e-bih t'in-di u re.11. 6. shii-kmn-zong ka. 15 Ngo vi-zin X g-z a\-sih :\'gu g-o. feh gyiu Ng clzong shti-lrnm-.; 2 " "Tsing-dzih-go Vn,\hii-zo_ng pti_ gyi:lah sin-leh-ky'_j, kmn-zong: f:h hy_iao-teh i\g; I fll 15 • 21= ts1h crpn No-pao-wnll cry1-: clmn-zw .Ngo hyuw-teh ~g lwre.7.20: I h P bl "h O ](' I ] l . . . 1 . , 8. !i5. 10. 15. a t, e 1-c 11 1yiiong-o . ' rn 1-smg11 nymg y1a 1.y1ao-y re. 16. 27: Gyi-lahh feh joh-ii shii-ben! teh z Ng ts\L .Ngo he. 2 G 17 8 zong, ziang Ngo feh joh-ti i N goz Z yi-kying hyin-,c'ih v~_ 1 5 • 15: shii-kmn-zong ka. 17 Haoi : Ng-go rning-deo pd1 gyi-lah yiiong Ng-go tsing-clao-li ! hyiao-teh, wa iao hyin-c'ih tseng-ky'i gyi-lah: ~g-go.i ' he; s-teh Ng ::e-sih Ngo go 1 shih-wo ziu-z tsing-dao-li. 1 ::e haoa dzrri-ii gyi-lah, Xgo I a l'e. 16. 9. 1 8 Tsing-ziangk Ng ts'a Ngo yia hao dzre-ii gyi-lah." tao shii-kren-zOng Im, Ngo z ts'a gyi-lah tao shii-krenzong ky'i. 19 N gfi yia we re. 18 .. leh gyi-lah tseng-ky'i Ngo yliE-SU keh-sing shih-zi, 1ls-teh1n gyi-lah k'ao-djoh I wu kung-hao, tenga f1t~\;\t_0 • tsing-dao-li hao tso tseng-1 Gyi meng-d u dong-de tseoLk. 22. so. ky'i-liao-go nying. . 1 c'ih, ko ICyih-le1jg11 ky'ib2s.1r..2a. 20 "Ngo foh tmn-tsih we/ k'ang; l::e keh-cleo yiu ih~ Ieh keh-sing nying gyin, yia ! go hwo-yiin, Gyi ziu teng z we-leh tsiang-lre t'ing gyi'-! meng-clu do-ko tseo-tsinglah-go shih-wo siang-sing ! ky'i. 2 Iao ma-diao Gyi go Ngo-go nying gyiu: 21 s! Yiu:.da yia hyiao-teh keh di-tehn gyi-lah long-tsong 'eh-I fang: ing-wec. Yire-su teng c Lk. 21. 37: r-we-ih: tsing-ziang Ng0 Vu I rneng-du peh-djong Ire keh22 39 1 dzre-Li Ngo, Ngo dzre-ti Ng, 1 deo ju-jih. s-tehP gyi-Iah dzm-ii Ah-lah I 3 Yiu-dad ta-Ieh keh7de 1it~\J\f yia 'eh-r-we-ih: hao peh ; ping, wa-yiu tsi-s-tsiang Lk.-22. 47. h I " . . I F h 1 . d. Sd. 1. 16. s U-uen-zong smng-smg z : teng ~a 1-sre nymg 1-N g ts'a Ngo lm-go. 22 Wa! fong Ire-go ts'a-nying, do-yiu Ng so s-peh Ngo go ! Ieh teng-long ho-pO tao;J ____ yi.iong-wo Ngo yi-kying s/ ts'iang, tao keh-deo ky'i. 166

PAGE 172

r~------------~----~~~----~-------~~~----: I XY:::II. 4. IAH-'EN. XVIII. 25. l--c~o-3-o.--=-.:-,------------,--------------. -. -c,-i -eo_a_o_. 4 {ire-su hyiao-teh vren-pah nying-te::h-go; gyi tE-ng Yire iao ling-djoh Gyi go z-ken, su dt'>-ko tseo-tsing tsi-s ziu tseo-c'ih teng gyi-lah tsiang-go ng6-meng-li: 16 I I I I 1, .... ,,_ " wo:, "Ng.;lah lee zing jti?" Pe-teh lre meng-nga lih-5 Gyi-Iah wo, "No-sah-lehkren. Tsi-s-tsiang nying-teh go Yire-su." Yi::-su teng go meng-du tseoc'ih-lre, gyi-lah wo, "Ngo ziu-z." teng kwun-meng-go s-nyu l\fa-diao Gyi go Yiu-da yia wo ih-sing, ziu ta-Ieh Peteng gyi-lah do-ko lih-kren. teh tsing-ky'i. 17 Kwun (j Yice-su teng gyi-lah wo, meng-go s-nyti ziu teng Pe " Ngo ziu-z," gyi-lah ziu teh wo, "Ng yia z keh-go tao-t'e, tih-tao di-yiang. Nying-go meng-du feh?" 7 Gyi yi meng gyi-lah wo, Gyi wo, "Ngo feh-z." 18 "Ng-lah lee zing jti?" GyiKeh-sing nu-boh teng ts'a lah wo, "No -sah leh go nying, ing-we t'in-k6 lang, Yire--su." 8 Yire-su wo, "Ngo sang t'ffin-ho, lih Ire keh yi-kying teng ng-lah wo-ko deo hong ho: Peteh yia Ngo ziu-z: ka-ni, ziah-z lee teng gyi-lah do-ko lih-k::en zing Ngo, keh-sing nying hong ho. hao peh gyi-lah ky'i." 9 S19 Tsi-s-tsiang po Gyi teh Gyi so kong go shihmeng-du, teng Gyi-zi kongwt> yiu ing-nyiren ziu-z "N ge go dao-li, bun-meng Yire-su. so s-peh Ngo go nying, Ngo 20 Yire-su we-teh gyi wo, I I If Mt. 26. 61. m-yiu shih-diao ih-go." "Ngoz z ming-tong-tong z :m. 26. li5. 10Si-meng/Pe-tehyiuihkong peh shti-kren-zung ~-tlt:26, po tao ta-tih, ziu bah-c'ih t'ing go; Ngo z dziang-t'ong 28 : 8 • 2 • tsren tsi-s-tsiang-go nu-boh, Ire we-dong teng sing-din-Ii, : I Mk. 14. 47. Lk. 22. 49, 50: siah-loh gyi jing-tsah ng-to. Yiu-t'a nying djong-djong Keh nu-boh kyiao-leh Moju-jih-go di-fong, kong dao leh-kwu. 11 Yi.:e-su teng PeIi; lm s-'o Ngo ih-yiang tu teh wo, "Ng-go tao ytiong m-teh kong-ko. 21 Ng dza t'ao-tsing tao-k'oh-li: Vu so we meng Ngo? hao meng :g Mt. 20. 22: s-peh Ng<) gog pe-ts N_go keh-sing t'ing-meng-go 2G. 39, 42. • nren-dao hao feh hah ma 1" nying Ngo z teng gyi-lah 12 KEH-TSAO keh-de ping kong soh-si: Ngo so kong teng ts'in-tsong teng Yiu-go gyi-lah hyiao-teh-go." t'a nying-go ts'a.-nying ziu 22 Gyi kong keh-sing shih h l{'en l\lt. k'o Yire-su, bo Gyi, 1:3 sinh WO, yiu ih-go ts'a-nying lih i ~-t1.\ 2. ta tao Uo-noi di-fong liy'i; Ire bong-pin kwahm Yire-su m Yl. 20. 2. Sd. 23. 2. ' ziu-z keh-nyin tso tsi-swo, "Ng z-ka we-teh tsi-stsiang Kre-tio-fah-go dziangtsiang ma?" 23 Yire-su we-j I'{', 11. 50. nying. 14 Kre-iio-fahi zin-z I teh gyi-lah WO, "Ngo ziah dzong-zin tcng Yiu--t'a nying kong-ts'o-de, hao p'i-bing wo, "Ih-go nying we-Ieh Ngo-go ts'o: ziah-z feh ts'o, pah-sing si, z cih-lah-go ihdza-we tang Ngo ni?" c'ti." I 24 Yire-s~ clzing-gyiu bo-:/1L 26 58, 15Si-mengk Pe-teh, teng liao-go, Uo-no song-ky'i :r.lk. 14. 54, 66. Ueh bih-go mEmg-d11, keno-1 peh tsi-s-tsiang Kre-Uo-fah. I Lk. 22. 54. , y' . -• K I O 95 s . P t I 1 I azong 1re--su. e 1-go 1-meng ee 1 11-\n Mt. 2 6 . 7t. I I meng-du z tsi-s-tsiang so J~~n hong ho; yiun nying it~};, 66~: ... J 167

PAGE 173

IAH-'EN. •XIX. 4. \II XVIII. 26. en 'eo 30. } Cii 'eo 80. teng gyi wo, "Ng yia z Q:yiso 1-go z-ken?" 3 6 Yire-suu go meng-du feh ?" Gyi feh we-teh, wo, "N go-gov koh z bJ2~-4~~-I tsiao-jing, wo, "Ngo feh-z." feh joh-U keh-go shli-kren7. 14. " N . Lk. 12. 14. l 26 Yiu ih-go tsi-3-tsiang-go zong. go-go koh ziah-z re. o. 15. 1 nu-bob, ziu-z Pe-teh siahjoh-ti keh-go shti-k::en-zong, . 1 1 loh gyi ng-to keh nying-go Ngo-go. siu-'6-nying tsong-1 ts'ing-kyu.n, wo, "Ngo l::e we t'i Ngo tang-tsiang, s-1 hwo-yU.n-li n::en-dao feh k'en-teh Ngo feh song pch Yiu-1 ' kyin ng teng Gyi do:..ko lm-t'a nying: dren-z Ngo-go k::en ma?" 2 1 Pe-teh yi feh koh z feh joh-u shU-k::en0 Mt. 26 74 tsiao-jing: kyi0 lih-k'eh ziu zong." 37 Pe-lah-to ziu wO, 1t1t}tJo~ di-de. "Ka-ni Ng z-go wong ma?" !~1I;d\i.82. 23 KEH-TSAOP gyi-lah Yic:e-su we-teh wo, "Ng wo1 t1~~ ll' f." dzong K::e-tio-fah-go di-fcmg cljoh-de, Ngo z-go Wong. w~ol~~-. Pe• ta Yi::e-su tao Ii kwun-t'ingNgo so-yi sang, so-yi tao 1 lah-to ngOli ky'i; Z'eo z tsao t'inshti-kren-zong l::e, z iao we-.~~-n~/~et li:rng; k'0ng-p'o1 • t::en-djoh I ]eh tsing-dao-li tso te-tsing: r1~t lO. 28 : feh kyih-zing Eo-yi feh tSeOVlli11-pah10 joh-U. tsing-dao~ol~~1tr t~ing kwun-t'ing-li ky'i; s-Ii go we t'ing Ngo-go shih4 6 • teh gyi-lah hao ky'tioh ytiwo." 33 Pe-lah-to teng Gyi yi.iih-tsih. wo, "Tsing-dao-li z soh-si?" 29 Pe-lah-to ziu tseo-c'ihWo hao, yi tseo-c'ih-ky'i, y l\It. 27. 24. Lk. 23. 4. I'e. 19. 4, 6. z ]l[t. 27. 15. lllk. 15. (l. Lk. 23. 17. l::e, teng gyi-lah wo, "Ng-teng Yiu-t'a nying wo, lah Imo keh-go Nying z soh"Ngo11 k'en Gyi z 'ao-vu ze. go en-gyin?" 30 Gyi-lah we-39 N g-lahz yiu ih-go kweteh gyi wo, "Gyi ziah-z mkyti, yti-ytiih-tsih z-'eo ngo tch tsoh-oh, ah-lah tsono-I fang ih-go vren-nying peh feh we song peh ng." 81 Pe~ ng-lah: ka-ni, ng-lah iao ]ah-to wo, "Ng-lah zi tango fong Yiu-t'a nying-go leh-ky'i, tsiao zi-go lih-fah Wong feh ?" 4 Cong-nyinga a Sil 3 • 14 • ky'i p'un-ton Gyi." Yiu-t'a. yi eo-ky'i-1::e, wo, "Feh iao nying teng gyi wo, ,"Ah-lah f &ng keh-go N ying, f ong m-yiu sah-nying-go gytinPo-lah-po.,, Keh0 Po-lab-b Lk. 23. 19. 11 Mt. 20 19 ping." 32 S-teh Yi::e-su8 tspo z-go gyiang-dao. I'e. 12. 32, 33. tin Gyi-zi tsiang-lre iao dzago si-fah so kong-go shih~1~\f ;/1. wt> yiu ing-nyi::en. Lk. 23. 3. 33 Pe-lah-tot yi tseo-tsing kwun-t.'ing-li, eo Yire-su he, teng Gyi wo, "Ng z Yiu-t'a nying-go Wong ma?'' 3i Yfre su we-teh gyi w6, "Keh-kyLi shih we) z ng-zi kong-c'ih-ht:? wa-z yiu bih-nying po N gcgo z-ken lmo-su ng?" 35 Pelah-to we teh, wo, "Ngo men-clao z Yiu-ta nying ma? Z Ng-zi-go peng-koh-nying ! teng tsi-s-taiang po Ng song-L--~-~ 1::e peh ngo: Ng tao-ti tso l'e. 19. IT EH-TSAOa Pe-1ah-to _'\.._ tsiang Yi::e-su pin-ts tfi1~g Gyi. 2 Ping-ting do leh ts', pm~e:'ih ih-ting bing t'in-kwun, fa lre Gyi deo z6ng, yi .:lo-kh 'ong-ba.o p'iIeh Gyi sing-zong, ziu wo, 3 "'Yiu-t'a nying-go Wc)ng kong-hyi !" Yi yUGLg siu kwah Gyi. 4 Pe-lah-to yi tseoc'ih, teng gyi-lah wo, "N gS ta Gyi c1ih-la: peh ng-1ah, s-teh n,.:168 a llit. 20. 19: 27. 20. 111k. 15. 15. Lk. 18. 33. I ____ I

PAGE 174

:XIX. 5. -X[X. 23. i 1------------------------------------I Cii 'eo 30. I f en 'eo 30 lah_ ha? hyiao-teh ~gti k~en Eh-po-.da; . 14 (z-'eo z. yi.i.-he1'. I . __ ft~: 18 38= Gy1 z ao-vu ze go. 6 Yue-I Yii-yli1h-ts1h keh nph, iah-ii Mt. 21. e2. su ta-leh ts' . tso-go bingI he di loh-go z-zing;) zin teng t'in-kwun, p'i-leh 'ong-bao, Yiu-t'a nying wo, "Ts'iatseo-c'ih-lre. Pe-lah-to teng k'en ng-lah-go Wong!" 15 o 8d. 3. 1&. gyi-lah wo, "Ts'ia-k'en keh1 Gyi-lah eo-ky'i-he, wo, "Ky'i go Nyingl" 6 Tsi-s-tsiangc cliao! ky'i-diaol ting Gyi lre teng ts'a-nying ih k'en, ziu jih-z-ko." Pe-lah-to teng gyieo-ky'i-he, wo, "Ting Gyi Ire ]ah wo, "Ng-lah-go Wf>ng jih-z-ko ! ting Gyi Ire jih-zngo hao ting Gyi Im jih ko J" Pe-hd1-to teng gyi-lah z-ko ma?" rrsi-s-tsiang wewo, "N g-lah zi hao ky'i ting teh, wo, "Djii-leh ILe-sah Gyi Ire jih-z-ko: ngo k'en ts-nga ah-lahi m-yiu bih-go i Ts. 49. 10. Gyi z m-yiu ze." 7 Yiu-t'a wong." rn K.eh-tsaolc Pe-lali-k 111t. 21. 20: . Mk. 15. 15. 1 d Lv. 24. 16. nying we-teh gyi wo, "Ah-to ts1ang Yire-su kao-dro gyi-Lk. 23. 24. Iahd yiu Iih-fah, tsiao kehlah ky'i ting lre jih-z-ko. go lih-fah Gyi kre si, ingGYI-LAHl po Yire-su ta-l l\It. 27, 31. e Mt. 20. 65. wee Gyi-zi wo Zi z Jing-leh-ky'i. 11 Yim-su111 pe-Ieh li 18 : ming-go N g-ts." jih-z-ko tseo-c'ih n tao ih-8 Pe-lah-to t'ing-rneng t'ah di-ff>ng kyiao-Ieh K w'u keh-kyu shih-wD, yU.ih-fah Iu-deo di-fong, Hyi-pah-lre p 'o-gyi.i.; 9 :yi tseo -tsing go k'eo-ing kyiao-leh Koh kwun-t'ing-li, tcng Yire-su koh-t'a. 18 Lre keh-deo ting wo, "Ng tao-ti 'ah-Ji Jre-go?" Gyi lre jih-z-ko; wa-yiu m Mt. 21. 33. Mk. Iii. 21, 22.1 Lk. 23. 213, 33. n H. 13. 12. I .tY.53.7. Yire-su.f feh we-teh gyi. liang-go nying do-kotingMt. 27 12 • 14 10 Pe-lah-to teng Gyi wo, lcmn, ih-go lre dong-pin, ih "N g feh teng ngo kong ma? go Ire keh-pin, Yire-su lre N ren-dao foh hyiao-teh ng~ cong-nyiang. yin gytin-ping hao ting Ng 19 Pe-lah-to0 sia ih-tsiang ~l2if\t Ire jih-z-ko, yia yiu gyiindiao-ts, t'iah Ire j ih-z-ko Lk. 23. 38. ping hao sih-fong Ng ma?" zong-deo: z-ka sia-tih, ,q Lk. 22. 63. 1l Yire-su we-teh wo, "Ziahg "No-SAH-LEH-GO YIJE-SU, l'e. 7 • 30 • feh-z clzong zong-deo s-peh YIU-T1A NYING-GO \'VONG." , ng, ng ziu m-yiu gytin-ping 20 Yiu hyii-to Yiu-t'a nying 1 hao bren Ngo: so-yi tsiang doh keh-tsiang cliao-ts; ing Ngo song peh ng go nying, we Yire-su ting jih-z-ko go gyi-go ze keng-ko djong." di-fong teng dzing-li siang-12 Keh-tsao Pe-lah-to tang-gying; ping-ts'ia z; ytiong son sih-fong Gyi. Dren-z Hyi-pah-lre, Hyi-lah, LoYiu-t'a nying eo-ky'i-1::e, wo, mo-go z-ngren sia-go. 21 Yiu "N g ziah-z sih-fong keh-go t'a nying go tsi-s-tsiang ziu Nying, feh-z Kre-sah-go teng Pe-lah-to wo, "Feh k'o It Lk. 23. 2 • cong-dzing: vron-pahh zi Iih I sia, 'Yiu-t'a nying-go Wong:' Sd, 17. 7. we wong go nying z bun-hao sia, 'Gyi-zi WO, Ngo z I nyih Kre-sah." 13 Pe-lah-to 1 . Yiu-t'a nying-go wong.'" t'ing-meng keh-go shih-wo, 22 Pc-J.ah-to we-teh wo, "Ngo tn,-leh Yim-su c'ih-Ire, zo Ire i sia, z-ka sia-tih-de." : w0 .. ts z6ng, keh di-fang ! 23 Keh-singP ping kyi!Kn~~t1t2/' kyi::1,0. Jch P;u-,~To-zah,_ Hyi--I kyin~ ting Yi::~-~u !re jih-z-1 Lk. 23. 34. J ________ .pah-1::e-go k eo-rng !(yzao-Le!~ /_ Irn:_~1udo Gy1 1-zong feng, 169

PAGE 175

,---~----------------------------------, I XIX. 24. IAH-'EN. XIX. 41. 1.-------------------------------Cii 'eo 30. r S. 22. 18. s i\It. 27. 55. i\lk. 15. 40. Lk. 23. 49. II 'iJh tsia, Keh-liu-p'01 go. I,,.,,., .. " i 11 I'e. 13. 23: I~~; ~/1-7, I Iv J'e. 2. 4. I I I I i I w 8. G9. Zl. I I y :\It. 21. ,s. I l,r,.1'.L a :\J k. 15. 42. I',. 19. 42. en 'eo 30. s kwu, koh-nying do ih kch z-go do en-sih-nyihJ st,kwu; yi rlo-leh Gyi li-dco i-yi ky'i gyiu Pe-lah-to, iao zong: keh Ii-deo i-zong mgJi ing-hyU k'ao-don gyiyiu vong-u, dzong zong tao lah kyiah-kweh, do-ko gyi-'o tso-c'ih ziu-z ih-gyin-sang. ]a.h s-siu. 32 Ping-ting ziu24 Gyi-lah ziu do-k
PAGE 176

I j_~rx. 42. IAR-'EN. XX. 20. i -----! Oii 't"o 00. I Cii 'eo 30. I ... k 42 K h . "h I -i tsong-o. e J nyi z li-hyiang eo-tao k'en-k'en; i l'c. fa 31. Yiu-t'a nying-go yti-be-nyih, 12 ziu k'en-kyin fowg-go t'in-\ ping-ts'ia keh-yiiih veng s c'tin-Ieh bah i-zong, zo Ee 1 k Y. 53. o. gying-bin, so-yi Irek keh-deo Yire-su fong s-siu go di-fong, 1 tsong Yire-su. ih-go Ire deo-yin, ih-go lm I i I a Mt. 28. 1. Mk. lG. 1. Lk. 24.1. I b I'c 13. 23: I HJ. io: 21. 7, 20, 2~. re. 20. ky~ah:Yin. __ 13 Tin-s t~ng I 1 g-.,1 ,vo, "Nyu-nymg, ng clza-TS'IH-NYIH-GQa deo-1 we k'oh?" 'Jyi wo, "Yiu nyih, tsao t'in-liang, nying po ngo Cii-go s-siu Meh-da-lah-go Mo-li-ii.o tao do-Ieh-ky'i, feh hyiao-teh v~ng-deo Ire; k'en-kyin veng fong Ire 'ah-li." 14 Keh-go rneng-k'eo keh-kw'e zah-deo shih-wo kong-hao, ziu nyinyi-kying yi-ko-de. 2 Gyi ctin, k'en-kyinu Yire-su Iihfl :m. 16 11 ziu peng-ky'i zing-djoh Si-tong, yiah. feh hyiao-teh Gyi {\~'\/!: rn. rneng Pe-teh, teng keh bih-z Yim-su. 15 Yim-su teng go meng-du, ziu-z Yire-sub gyi wo, "Nyti-nying, ng dza1 so m-sih-go, teng gyi-Iah wo, we k'oh? Ng zing ju?" Mo-''Yiu nying po Cii-go s-siu, li-ii.o dao-z kwun-ytin-go i . dzong veng-Ii do-c'ih, abnying, ziu teng gyi wo, "Sin1 : ln.h feh hyiao-teh 7. fang Ire sang, ng ziah-z po Gyi s-s'li I 'ah-Ii de." do-ko-de, ts'ing wo hyiang I c Llc. 24-. 12. 3 Pe-tehc teng keh hih-go ngo dao 7; fong Ire 'ah-Ii, Imo , I meng-clu ziu tseo-c'ih tao peh ngo ky'i do." 16 Yim-j ve1_1g-de_o kfi. 4 Li~.~1g-go SU ~eng_gyi WO, "Mo-li~Uo!" I , nymg bmg-z1 peng-ky 1: keh Gy1 nym-clin teng Yue-su t ; bih-go meng-du p1 Pe-teh wo, "Lah-po-nyi!" (ziu-~ ! peng-leh kw'a, sin tao veng-'sin-sang' i-s.) I7 Yim-su ! deo; 5 ziu eo-tao, k'en-kyin teng gyi w6, "Feh k'o moh I mo-pucZ fong-kren; dren-z feh Ngo; ing-we Ngo wa feh-I tseo-tsing-ky'j. 6 Si-meng zing sing-zong tao Ngo Vu I Pe-teh ;1,c-'eo ken-tao, ziu go di-fong: ng hao ky'i teng 1 tseo-tsing veng li-hyiang, Ngoi hytiong-di wo, 'Ngo-go is. 22. 22. i I i I d re. 19. 40. k'en-kyin rn<)-pu fong-kren; Vu, yia z ng-lah-go Vu, N gc3-t~~.2;.-f9~ I 1 e I'e. 11. 44. 7 wa-viu kch-kw' et' pao G.}1i goi Jing-ming via z ng-lah-)L ? 11 I I J J , 1YLI.l1. I ! deo go siu-kying, feh teng go Jing-rning: N gok singkl'e. rn. 2s .. ! mo-:pu do-ko fong-kren, 'z zong tao Gyi d1-fong ky'i.'" ling-nga ih-c\i. tsih-long18 Meh-da-Iah-gol Mo-Ii-z Lk. 2-1. rn. kren. 8 Keh-tsao .lrnh bihii.o ziu Ire t'ong-cii. meng-du, go meng-du, ziu-z sin tao wo yi-kying k'en-kyin Cu, veng-deo go, yiatseo-tsing-'! ping-ts'ia Oii, yin keh-sing I I ky'i; gyi k'en-kyin zin siang. shih-wo teng gyi kung-ko-de. I sing-de. 9 Gyi-Iah wa feh 10 ToNG-NYIHm yia-kw'a, t1 J\I~~ \~. 14 1! s. 1a. 10. . 1 ming-bah Sing-shii.f so ,vo, ziu-z keh ts'ih-nyih-go deq1 {c. J6 6. I Sd. 2. 25-31. (i . .1 d • d "} d" 11s. 34, 3:i. :,.y1 p11 rno _ mng s1-nymg ny1 1, meng-u Jii.-JI 1-go 1-!I cong-nyi?'ng weh-ci.in-I~ .. f6ngw~-bh p't,.Yiu-t'anying 10 ~~eh lif!nrJ ~11~ng-du ,_zm \ meng Jc:vcen-hao-go; Yi~-1 kyu tao z1-go d1-fong.ky 1. \ su. Im, hh-Jeh cong-ny.mn .. g, I I1Mo-li-iio dzin,q-m;i1.1., teng gyi-bh wt1, "Da~n--, I lih he veng meng-k'eo, k'oh. uyiin ng-lah bin,r.;-eu i>' 20 \ l J K'oh-go z-'eo dziao-1eh veng I Keh-kyu shih-wo kDng-luw, . _L.. ___ _ 171

PAGE 177

I I XX. 21. i I Cil 'eo 30. In l'e.--;:;22. I I o Mt. 28. 18. l'e. 17. 18 . D. 2. 2. H. 3. 1. p Mt. Hl. 19: 18. 18. r l'e. ll. lo. ,q l l'e. 1. I. t 2 K. 6. 7. 1 P. 1. 8 . tt l'e. 21. 25. IAH-'EN. singv z-ken sia-tih, hao pch ng-lah siang-sing Yire-su z Kyi-toh, Jjug-rning-go Ng ts; siang-singw ziu we-leh Gyi-go ming-deo hao te.h djoh weh-ming. l'e. 21. ziu peh gyi-lah k'en Gyi eiu teng iao-hyih. l\feng-du~1 k'en-kyin CLi., ziu hwun-hy1. 21 Yire-su yi icng gyi-lah wo, "DcBn-nylin ng-lah bing-en: tsing-ziang0 Vu ts'a Ngo, Ngo yia ts'a ng-lah." 22 Shih-wo kong-hao, ziu ho ih-k'eo ky'i, wo, "Ng-lab bao }7 EH-SING z-ken . 'eo, tsih-ziu Sing-Ling. 23 Ngi deo, Yire-su lre Di-lahP so~diao ji.i-go ze, ju-go pi-li-uo hre pin yi yin-c'ihze ziu so-diao; liu-djii ju-q"o Ire pch meng-du k'en: Gyi I ze, jti-go ze ziu liu-djti-de. ' yin-c'ih-Ire z ka-go. 2 Y m 24 Jih-nyi Meng-du congSi-meng Pe-teh, teng To-1 nyiang yiu ih-go Tomo mo kyiao-leb Ti-t'u-mo, wa-XXT. 9. Qii 'eo ;;o. V Lk. 1. 4. w J'r. 3. 15, W:5. 24. l P. I. 8, D. kyiao-lehr Ti-t'u-rno, Yireyiu Kytio-li-li Kytio-no-go SU Ire-go z-'eo gyi feh teng No-dren-nyih,a teng Si-pia. l'e.1. 46. gyi-lah do-ko lre-kren. 25 Ytit'ab liang-go ng-ts, wa-yiu b Mt. 4. 21. to meng-dn teng gyi wo, liang-go meng-du, tu do-ko "Ah-lah k'en-kyin Cu kolre-kren. 3 Si-meng Pe-teh de." To-mo teng gyi-lah WO, teng &'Ji-lah wo, "Ngo k'o "Ngo ziah foh kten-kyin ng kyi." Gyi-lah teng gyi Gyi siu-li-go ting-cti u, tswt>, "Ah-lab yia teng ng deo t'en-t'en Gyi-go tingdo-ko ky'i.', Gyi-Iah tseocu u, ping-ts'ia siu t'en-t'en c'ih, ze-siu t'iao-loh jtin; Gyi-go iao-hyih-li, ngo tsong tong-yia 'ao-vu k'o-djoh. feh si11ng-sing." 4 Yi-kying t'in Jiang-de, 2 G Ko-leh pah nyih, mengYire-su lih ]re hre-du-zong; du yi Ire oh-li, To-mo yia meng-du fehc hyiao-teh Z c I'e. 2 0. H. do-ko lre-kren. Meng tu Yire-su. 5 Yire-sud teng gyicl Lk. 24. 41 kwren-liao-go, Yire-su lre, lah wo, "Siao-nying, ngJah , lih-leh cong-nyiang, wo, ky'tioh-zih yiu feh?" Gyi "Dren-nytin ng-lah binglah we-teh Gyi wo, ":fy.1-teh." I en!,, 27 Ziu teng To-rno WO, 6 Yire-sue WO, "Lre jtin-go e Lk. 6 • 4 • 6 • •• 1 "Ng-go ts-deo sing-c'ih-lre, jing-siu-pin 'o mong, ziu we hao k'en Ngo siu; ng-gos siu kto-djoh." Gyi-lah 'o-loh; sing-c'ih-lre, hao t'en-t'en mong ziu t'o-feh-dong, weN go iao-hyih-li: feh k'o feh leh ng to go ytin-kwu. 7 siang-sing tsong iao siangYire-sul so re-sih-go meng-I re. 1a. 23: sing." 28 To-mo we-teh Gyi du ziu teng Pe-teh wo, "Keh 20 • 2 • wo, "Ngo-go Cti, ngo-go z Cti." Si-meng Pe-teh ih Jing-ming ! " 29 Yire-su teng t'ing-meng z Cti, ziu c'tingyi wo, "To-mo, ng z k'en-leh pu-sren, (ing-we c'ihkyin Ngo, so-yi siang-~ing; poh-go,) ze-siu fiao-loh hre-feht k'en-kyin wa we siangli. 8 Yu-to-go meng-clu s si!1g-go nying, yiu foh-ky'i." siao-jun, t'o-leh keh m6ng so Yire-sn u Ire meng-du ng: ing-we Ii ngen feh ytin, min-zin wa-yiu hyti.-to ziaotsih ts'o nyiren-po dziang. i deo tso-ko, m-teh sia lre 9 Gyi-lah zong ngen, k'en-1 I keh-peng shti-li. 31 Kehkyin yiu t'ren-ho sang-kren, J -172

PAGE 178

!~xr.~------:!:AH-1EN. XXI. 25. OIJ 'eo 3tJ. Cti ~~-30, --1 t'mn-ho-zong yiu ng teng nyin-kyi ky1ing z-'eo, z zi ping. 10 Yire-su teng gyi-lah kyi zi-go ta, iao ta.o 'ah-li W(), "Dzre-s k'o-djoh-go ng, ky'i, ziu tseo tao 'ah-li ky'i: k/i do kyi-keng Ire." 11 Si-teng-tao ng nyin-kyi lao z-1 meng Pe-teh ziu tseo-loh 'eo, ng we sing-k're siu, peh j'iin-li, t'o mong zong ngen: bih-nying bo-leh ng, kong mun-mong yiu ih-pah ng--jih ng tao feh iao ky'i go disam-keng do-do ng: se-tsih I fong." 19 Gyi k(ing keh-kyti ka-to, mong m-teh lih-k're. shih-wo, z ts-tin Pe-teh rn Yire-su teng gyi-lah wo, tsiang-lre iao dza-go si-fah lgS I ngo z ts mg-re Ng go. Y1re-ts eng-ts eng sia-loh-go shU Sl.l ten?"" ayi 1~'0, "Yiionir it ziu-z ~.h1:.Jr.il:n-zon~g yia : ~~/~}6 N~o-g~ 1yl~w_g. 1!:. H go.:: tsi~g-k'ung-feh-lw. t o-mE:ng. I I tmng wo hymng ng duo, Ng . j ' I I ______ _'.. .. , _J ... ___ J 173

PAGE 179

1-S-DU YING DJUN. Cii 'eo 30. Sd. 1. C!i 'eo 30. Keh-sing11 shih-wo kortg;. n ~11c rn. rn 11r.Lk.1. 3. DI-0-FI-LQ,a ngo sia hao, gyi-lah k'en-tong z-\:{JI, ~:~: J\t 1 i1 zin-deo keh-peng shU, l"'ice-su ziu sing-zong-ky'i; stl. 1. 2 • i I kong Yi[B-su ky'i-deo ihyiu ih-to yiiing tsih-cljoh I ts'ih so t~o ~o ka~-hyUing-g~ ~yi, P?h gyi~lah ngm1.:~tsing 1 z-ken, 1h-dz1h tao Gy1 ken-feh-kyrn. 10 'Yue-sn j I k'ao-djoh Sing-Ling fongzong-ky'i z-'eo, gyi-lah dziao-: z, ?iit. :::~ :.;. fob kren-shi.in-go s-du ts-'eo I leh t'in ts'ing-ting k'en-tong, \~!tl0~lt" sing-zong0 t'in keh nyih. yiu liang-go nying c'i.in-leh0 ~1t1\~\.3 !~~i1{\t.\0 ~ 2 • :i Gyitt ziu men yi-'eo yii.ong bah-go i-zong, lih l:.ce gyi-lah Lk. 24_ 4. : Lk. t. r,~: hyti-to ky\i.ob.-jih-go bing-sing-pin, 11 ziu wo, "Ng-i:t ig: I ~t 5to. kyti hyin-c'ih Gyi-:zi z weh lahP Kyti.o-li-li nying, dzaJ) sa. 2. 7: : 1 D !. ~f-, go, Im S-J'ih n.vih li-cleo vinwe dziao t'in lih-leh k'en13 :n. , d ?Ilk. 16. h. 1 J :r,k.24. 36. c'ih peh s-du k'en-kyin, tong? Keh-we Yim-su bih\ ~t {,0ir' 26 : teng gyi-lah kong Jing-kohk're ng-lah zong t'in ky'i-de, , i. 1 K. 15 5 go z-ken. tsiaor ng-lah k'_en-kyin Gyi -r Dy. 7. 13. • .Mt. 24. 30. 1 r-L1{. 21. 43,40. 4 Yicc-su" teng s-clu JLi.-z-lm zong t'in, tsiang-1::e yia Mk. rn. 20. I jih z-'eo, feng-fu gyi~lah, we z-ka lm-gyi." ii,' f "Feh k'o li-k're Yire-lu-sah-12 Keh-tsao 8 meng -clu ii.' 1 10= -' ll Ieng, iao teng-dre T'in-V u dzong keh-zo sren kyu Yire2 T. 1. 10. fl'e.14. 16, so ing-hyti, ziu-zf ng-lah lu-sah-leng ky'i; keh swn !1;,1c\~~: 52. 1?.6: 19 26: \JG.,. zin-deo t'ing-meng Ngo kyiao-leh Ken-lren sren, teng 'I \ sa. 2 53 ko"ng-go. 6 Ing-weg Iah-'en Yi::e-lu-sah-leng siang-g,ying, . ! U Mt. S. 11. 'I M_k. 1. s: z ytiong shi.i. 'ang si-li, tsih-ts'o en-sih-nyih so tseo-go . Lie 3. 16. ] • ! 1 re. 1. 26. yiuh ng-lah tsm ko mcy1. lu-dzing. _ 13 Kyi-ji.i.n tao-de, \, ! : \ l_l 16 : nyih we ziu Sing-Ling-go ziu tseo-tsing gyi-lah so I \t/t.2 4= si-li." deng g(.r keh kmri leo-teng, \~o~t0 :n, an:! \-,: ____ ).r't. 24, • . J. G Gyi-lah jU-jih ziui meng yiutt Pe-L::ih, Yii.o-koh, Iah1t Mt.10. 2-4, ( Gyi wo, "CU, yi:ri-dzre z-tsin 'en, En-teh-lih; wa-yiu Fi-\ ; ,.l"-1.26. Ngiao\hBn-weikoh-kopeh lib teng To-mo, J>o-to-Io-. : \ -8U: iI: Yi-seh-lih feh?" 7 Yiw-sv, mre teng Mo-t'a, Uo-leh-fi1 t Mt. 2,1. so. teng gyi-lah wo, "Nyih-tsk go ng-ts Ytto-koh, teng Si-l Hk. rn. 32.. , v z ,,. z 1 . . y LI 6 15 1 LT. 5. 1. teng zeo z u 1-go congmengv eo-t1; wa-ym iio-v " ! dzing, feh-z ng-lah k'o-yi koh-go111 hyiiong-di Yh1-da. 1-w Yd. 1. i ll.k. 24. 43. I:i,riao-t_eh-g:o. Tsih-yiul 14 Keh-~ing~ nying te;1g lcv-i-l\y Su. 2:_ 1,_:1~ 1 si:1. 2 1 ' 1 S1ng-Lmg lmo-dJoh no--lah goz uyu-ny1ng wa-y1u Y ire-z Lk. ~:3 . "'• 1 • b • -. b ' • , ' , 55: 2-1. HI. l 11g-lah ZlU we teh-C\JOh neng-su-go ah-nyrnng Mo-li--Uo I . ken; ping-ts'ia lm Yire-ln-teng Yi::e-sua hyii.ong-di, ih-1 a Mt. 13. 55. i sah-leng, dji.i.n Yiu-t'a, teng sing-ih-i feh-hyih-go tao-ka,) \ I Sah-mo~li-i.lo, ih.,cb.ih tao digyiu-gyiu. \ in L\c. 24. ,1s. go zing-dco, we111 teng Ngo . 15 KEHGO z-'ea cong I j t'3. ~\Lz. :iZ. i tso te-tsing." meng-du-go rning-su da.iah I 174

PAGE 180

I.. 16. Ci\ 'eo ilU. b s. 41. 9. I'e. 13. 18. c Lk. 22.. 47. l'e. 18. 3. d Mt. 10. 4. Llc. O. 16. e Sd. 1. 25: 20. 24. f .Mt. 27. 5, 7, 8. g M~. 2(i. 15. 12 P. 2. 15. I I h. s. 69. 26. is. 109. 8. j Mk. l. 1. I I -lk Sd 1. 'l'. I I i I z re. 16. 27. S-DU YING DJUN. ts'eh ts-meh-den, ts'eh-cljoh 1\10-di-Uo; ziu teng jih-ih gu s-du son-tsing dzre-nen. d. 2. II. 11. Cli 'eo 30. ! yiu ih-pah nyiam-go: Pe-teh lih ]re cong-nyiang, wo, rn "Cong-we hyi.iong-di, SingLing t'ohb Da-bih-go k'eo-li yii.-sin kong Yiu-da, (ziu-zc ling keh-sing k'o Yire-su go,) keh kyii. shi.i. z-jtin kre ing'""fITU -SHING-rrs I Ha a Lv. 23.15. nyiren-go: 17 gy1ct z ah-lah \'' V nyih-ts yi-kying ~~~-2~\i. de-li son-tsing dz:.:o-nen, keh-tao-de, long-tsongb '11ieng-du 1i sct. 1. 14. goe tsih-veng gyi yia do-ko
PAGE 181

f. !!. 12. S-DU YING DJ-ON. II. 32. ' I ------------------------! Cii 'eo 1!0. ] t~1 t'ing gyi-lah tsiao ah-Iahneng, ziao-deo teng gyi-z. so 1 Oli 'eo 30. 1 .11 T. 5. 'F. h Y. 44. 3. Ys. ll. 19: :rn. 21. Ir. 2. 28, 29. ~k. 12. 10. I'e. 7. 38. ,: 8d. 10. 45. i Sd. 21. 9. go lcoh-c' ii t'u-wo kong Jingte-tsing go nying, ziu-z Jing ming-go do neng-ken." 12 ming lre ng-lah cong-nyiang Cong-nying tu kying-hyire, t'oh Gyi so tso, (ng-Iah zi nyi-'oh-peh-kyuih, do-ko yia hyiao-teh-go:) 23 keh wo, "Keh z dza i-s?" 13 Yiu go Nying, tsiaov Jing-ming nying c'ti-siao, wo, "Gyi-Iah S() ding-kwe so yti-sin h:yiao z sing-tsiu ky\i.oh-tse-go." teh-go ts-i, kao-fu ng-lah; 14 Keh-tsao Pe-teh teng ng-Iahr z yi.iong oh-siu ting jih-ih-go s-du Iih-ky'i, gyi do-sah. 24 Jing-mings ka-diao do sing-ing teng gyi-lah wo: Gyisi-go kw'u-ts'u, s-teh "Yiu-t'a nying teng vrenGyi weh-ctin-Ire; ing-we si pah deng Ire Yire-Iu-sah-Ieng feh neng-keo kwun-dji.i Gyi. go, keh-ky'i z-ken ng-Iah 25 Ing-we Da-bih ts-tin Gyi, ytiong hyiao-teh, yiiong tswo, 'Ngot su-djong k'en CH si t'ing ngo-go shih-wo. 15 dzeng Ire Ngo ngren-zin; N g-lah ts're keh-sing nying ing-we Gyi z Ire Ngo jing-z ky'tioh-tsiu-tse; feh-z tsiusiu-pin, s-teh Ngo yi-feh tse; ing-weY z-'eo wa tsihdong. 26 So-yi Ngo sing yin di sren z-zing. 16 Keh I hwun-hyi, Ngozih-deo Imo ziu-z sin-cii Iah-r so kong-1 hying; ping-ts'ia Ngo-go go; 1 7 'Jing-mingh wo, Lre nyiioh-sing deng Ire siang rnah-go z-'eo Ngoi we po vong-li: 27 ing-we Ng feh Ngo-go Ling fu peh vrenwe ts'o-Ioh Ngo-go weh-Iing pah yiu hyiiih-ky'i go: ngIm ing-s, yia foh we peh Ng Iah-go ng-ts, ng-Iah-goi non, Keh-we sing-jiin go be Iren zin we kong sin-cii shih-wo; WU. 28 Weh-ming-go dao-ng-lah-go 'eo-sang we k'en lu Ng te-ying Ngo; yia we y1-ziang, ng-Iah-go Iao-dzing s-teh Ngo kyin Ng-gq min nying we tso mong. 18 Waziu i-sing-mun-tsoh.' yiu Ire keh-sing nyih-ts, Ngo 29 "Cong-we hytiong-di, we po Ngo-go Ling fn peh NgB k'o-yi tengng-Iah fong Ngo-go nu-boh,. Ngo-go stren kong tsu-tsong Da-bih: :o~d. 21. 4, 9, nyti; gyi-lah ziuk we kong gyiu si-ts tsong-hao, gyi-go 1 K. 12. 10, sin-cii shih-wo. 19 Ping-ts'ial ,veng-mo tao jti-kying wa Ire 1 ' Ngo we hyin-c'ih gyi-z Ire ah-Iah-go cong-nyiang. 3 0 l lr. 2 3o, 31. 1 t'in-zong, ziao-deo Ire di-'o; Gyi kyi-jiin tso sin-cti-nying, hytiih, teng ho, teng in. 20 yi hyiao-teh Jing-ming teng Cii keh-go ,ve-nyin kwonggyi vah-tsiu-ko, -.vo tsiang rning-go nyih-ts feh-zing lre Irev tsiao nytioh-sing k'en-lm m Mt. 24. 20. ts-zin, nyih-deom we pindzong gyi-go 'eo-dre iao kyii~;_-N: it. leh heh-en, yi.i.ih-liang we zong Kyi-toh hao zo gyi zopin-leh hyi.i.ih-'ong. 21 Wawe; 31 gyi yti-sin hyjao-teh, n Lm. 10. 13. yiun vren-pah gyiu Cti mingziu k~ng-tao Kyi-toh tsredeo go nying we teh-kyiu.' weh, wow Gyi-go weh-ling 22c:Yi-seh-lih nying, yiiong feh ts'o-Ioh ]re ing-s, Gyi-go t'ing irnh-sing shih-wu: Nonytioh-sing yia feh be lrensah-leh-go Yire-su, Jing-wu. ol'e.t1.2:.tt. I ming Ire no-]ah min-zin 32Nmn-lcwnY keh-we Yi~-10, 11. o ac, i;o ,?' ss. ming-tong-tong yliong0 yisu, Jing-ming z yi-kying s-1 ,H. WO' I l 116 p Mt. 26. 24. Lk. 2. 22: 24. 44. Sd. 3. 18: 4. 28. 1 Sd. 5. 30. s Sd. 2. 32: 3. 15: 4. 10: 10. 40:13.80, 34: 17. 31. Lm. 4. 24: 8. 11. 1 K. 6. 14: 15. 15. 2 K. 4. 14. Ky. I, 1. Yf. 1. 20. Kl. 2.12. 1 T. 1. 10. H. 13. 20. 1 P. 1. 21. t s. 16. 8. u I W. 2. lO. Sd. 13. 36. v2S. 7.12, 13. 1 L. 22. 10. S. 132. lL Lk. 1. 3~, OJ. Lrn. 1. 3. 2D. 2. 8. w s. 16.10. Sd. 18. S5. y Sd. 2. 2'1.

PAGE 182

I II. 33. I Cli~~ 30. S-DU YING DJUN. III. 7. i z sci. :. e. I a Sd. 5. 31. FI. 2. 9. l teh Gyi weh-clin-Ire, ah-Iahz ko siang-t'ong, p'ah ping,\ en 'co 30• tu z Gyi-go te-tsing. 33 Sotao-kao. 43 Cong-nying tu Yi a yi-kying kyii.-zong Ire p'o-gyti" ping-ts'iam s-du tsom l\lk. 113. 17. I ' Sd 4 ~a r; 1 9 • Jing-ming-go jing-siu-pin, c'ih hyti-to gyi-z teng ziao~ 1 H. 10. 12. b l'e. H. 2 6: ping--ts'iab dzong Vu-go siu-deo. 44 Cong siang-sing-go 15. 2tl:16. 7, 13. . • s . Sd. L 14. h tsih-zm ing-Ling-go mg-nying do-ko jti-jih, yiang-c Sd. 10. 45. hyti, ziuc po ng-lah SO k'en-yiangn tong-si do-ko siangn Sd. 4 . 32, !H. I Yf. 4 a. kyin s<1 t'ing-meng go s-Ioh-t'ong; 45 ma-diao ts'ren-nyih I I . he. 34 Ing-we Da-bih m-teh teng ho -veh, tsiao O koh -0 Y. 58. 7. I zong t'in; dren-z gyi wo, nying-go ytiong-dziang fengI ldS. ll0.1. 'Cuti teng ngo-go Cu w . o, peh gyi-Iah. 46 Me-nyihP pSd.1.14. :llt. 22. H. . 1 I{. 15. 25. Hao zo Ire Ngo jing..:ciu-pm, dong-sing-'eh-i peh-djongr r Lk. 2:. 53. 'f/-f lt 35 dzih-tao Ngo po Ng dziuIre sing-din-Ii, Ire llkoh-nying~~ot~7i, ku-1 : dih tso Ng-go dah-kyiah-go oh-li, p'ah8 ping, hWlm-~tt~o. 7 • I teng.' 36-So-yi Yi-seh-lih I hwnn-hyi-hyi tsing-sing djtin-ko hao ky'tioh-jih ky'tioh zih, 47 tsren-me Jing11 hyiao-teh, ng-lah so ting-ming, ping-ts'iat peh cong t Lie~-r.:!. sah lre jih-z-ko go keh-we pah-sing hwun-hyi gyi-lah. Ln1. i1. i s . I Yire-s . u, Jing-min~ z lih Cti" po teh-kyiu-go nying u s<1. r.. 11: 5 11. 2,1. Gyi tso Cti tso Kyi-toh de." nyih-nyih ko-ts'eo Gyi-go 3 1 Gyi-Iah ih t'ing-meng, kyiao-we. I e Sd. 5. 31. jSk. 12. 10. c'oh-singf nren-ko, ziuY meng _q Lk. 3. 10. d sd. 9. c,:1e. 30. Pe-teh teng yti-to su, wo, "Cong-we hytiong-di, ah-lah I Sd. a. kre dza tso-fah?" ol-KYIU z-zingCI tao-as. 65.17. 38 Pe-teh teng gyi-lah wo, kao z-'eo, Pe-tehb teng b sa. 2. 46. . ~l~. ~t 47• "N g-lah h ytiong we-singIah-'en do-ko tseo-zong singciin-i, dzre-ti Yire-su Kyi-din ky'i. 2 Yiuc ih-go nying c sd. 14. 8, toh-go ming-deo koh-nying dzong c'ih nyiang-t're ziu ziu si-li hn.o teh-djoh zekwa-kyiah-go, be nying-ko I.: . go nyiao so; ziu we s Singdre Ire, nyih-nyih en Ire sing-, 1 ,..,J. 3 :!; ). • Ling peh ng-lah. 30 Ing-wei din meng-k'eo, (lceli.go rmen.9 I ! kd1-go ing-hyi.i. z ing-hyti kyiao-leh Me-meng,) iaod d re. 9. s. i fr. 2 ~ 8 ! ng-lah, lini ng-lah-go ng-n6, gyiu tseo-tsing sing-din go I~-&J . . 10 ~ 5 : I tengk long-t3ong J7tin-c'tl-go nying tso hao-z. 3 Gyi k'en-11. 15, 18. H. 27: If ti, s,}4 nying, ziu-z Ci.i. ah-lah-go kyin Pe-teh teng Iah-'en ~r"'' ~. l3, l,. Jing-ming vren-pah so dziaoiao tseo-tsing sing-din, ziu lro go." 40 Pe-teh yi ytiong gyiu gyi-lah tso hao-z. hyii-to shih-wo tso te-tsing, 4 Pe-teh teng Iah-'en : ky\i.n-ky'tin gyi-lcih, wo, ts'ing-ting k'en gyi, wo, I "N g-lah ytiong zi kyiu zi, "Ng ts'ia k'en ah-lab." 5 I t'eh-c'ih keh zia-p'ih-go Keh-go nying ziu liu-sing . shti-dre." !e'en gyi-lah, siang gyi-lah 11 41 Z hwun-hyi t'ing gyi di-fong yiu soh-si hao teh-, shih-wo go tu ziu si-li: djoh. 6 Pe-teh wo, '' Kying-keh nyih ko-ts'eo-go snts, nying-ts, ngo tu m-yiu; I moh cla-iah yiu sren-ts'in so yin go ngo ziu peh ng: J t8~;,;.1' 14: nying. k'ao-djohe N6-sah-leh Yi::e-e Sd. ,. 10. i I I I I , Lm. 1~ 12 1 , 42 G,ui-lahl kyin-kwn pao-su KJ1i-toh-,o-00 min! _ deo ng ! ~i: ,'.oJ~ __ :_si "_ s-tln-go kao-h yUin g, dOhao ky 'i -Ire tseo.11 ' Ziu ! ---1'77

PAGE 183

l :;::;:!~. •r~-S-DU YING DJUN. I Cfi~ so, i nyiah-leh jing-tsah siu te teh ng-lah s(; k'en-kyin so gyi ky'i-lre; gyi-go kyiah hyiao -teh keh -go nying I teng kyiah-tsang lih-k'eh gyin-tsang: ziu-z dzong Gyi ) r Y. 35 6 gyin-tsan2-de: 8 gvi.f t'iao-ka Ire-go siang-singv s--teh v Mt. 9 22 -._, .J Sd. H. 9. \ ky'i-lre, lih-lih, tseo-tseo; keh-go nying he ng-lah I ' teng gyi lah do ko tseo -cong-nying min-zin djun~yti. tsing sing-din, tseo -tseo, \ 17 "N ren-kren, hyiiong-di~ t'iao-t'iao, tsam-me Jingj ngo hyiao-teh ng-lahw tso w Lk. 23. 3!. 7 1 7 • I'e. 16. 3. 'g sc1. 4. 16, 21. ming. 9 Congu pah-sing ,cen,go z-,cen z feh mmg-sd.13. 27. , ' } . . t t t b l 1 h } f . l K. 2 8 .Kencym gy1 seoseo srena 1, ng-a -go {Wunu yrn 1 D. 1. 13. me Jing-rning, 10 yih hyiao-z-ka: 18 dam-z Jing-mingY l?f-_865.26~i~3 . teh gyi z su-djong zo Ire t'oh Gyi cong sin-cii-nying5~12. . 1 l\: r 1 • t' 1 • 1 .. . I " JT . Dy. 9. 26. smg-c m ie-meng{. eo a0go r eo1 ,yu-sm rnng ~y1-r,'k. 2~. ~ -~. vren go ziu J'ih-feng kying-toh iao ziu nren. Gyi ko-1u11 sc1. 2u, ' . ' . 1 P. 1. 10, 11. liyire, hyi-gyi gyi p'onging-nyiren. 19