Citation
PÅ­rjalanan orang mÅ­nchari slamat, deripada nÅ­gri yang fana ka'nÅ­gri yang baka

Material Information

Title:
PÅ­rjalanan orang mÅ­nchari slamat, deripada nÅ­gri yang fana ka'nÅ­gri yang baka
Uniform Title:
Pilgrim's progress
Added title page title:
Pĕrjalanan orang mĕnchari slamat.
Creator:
Bunyan, John, 1628-1688, 1628-1688
Place of Publication:
Singapore
Publisher:
Methodist Church in Singapore
Publication Date:
Language:
Malay
Materials:
Paper ( medium )
Measurements:
25 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Christian literature, English ( LCSH )
Christian literature, Malay
Christian literature - Translations into Malay
Spatial Coverage:
Asia -- Singapore
Coordinates:
1.36667 x 103.8

Notes

General Note:
291 p.
General Note:
In Romanized Malay script -- Bahasa Melayu.

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Rights Management:
This copy is in the public domain.
Resource Identifier:
EA86.6 / 45317 ( soas shelfmark )
676593 ( aleph )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
PURJALANAN
ORANG
MUNCHARI SLAMAT,
DERIPADA NUGRI YANG
FANA KANUGRI YANG BAKA,
SINGAPORE:
PRINTED AT THE MISSION PRESS.
1860.


SOUTH KENSINGTON MUSEUM.
EDUCATIONAL LIBRARY.
FROM THE
COLLECTION DF INDIAN
PUBLICATIONS
SENT TO
THE PARIS EXHIBITION OF 1867.
GIVEN BY
THE COMMISSIONERS FOR INDIA.
BUNYAN (John)
[Pilgrims Progress in Malay.]


PURJALANAN
ORANG
MUNCHARI SLAMAT,
DERIPADA NUGRI YANG
FANA KANUGRI YANG BAKA,
SINGAPORE:
PRINTED AT THE MISSION PRESS.
1860.


BLANK PAGE


PURJALANAN
ORANG
MUNCHARI SLAMAT.
Kata yang ampunya churtra ini, adalah aku
tulah mulalui akan padang padang dunia ini*
maka singgalah. aku kapada tumpat anu, adalah
Iya itu Punjara, pada tiimpat itu suatu Gua:
Aku pun burbaring baringlah disitu sampie tur-
tidur; antara aku tidur itu, lalu burmimpilah
aku suatu mimpi, saolah olah sapurti kulihat
saorang mumakie pakien chompang champing,,
ada burdiri pada suatu tumpat, iya itu miimbla-
kangkan rumahnya, siirta adalah suatu kitab
ditangannya, diblakangnya pun adalah suatu:
pikulan yang brat, Lukas xiv, 33. Siitlah itu
adalah kulihat, iya miimbuka kitab sambil di-
bachanya; tiingah dibachanya itu miinangislah
iya siirta giimuntar; kiirna tiadalah bulih dita-
hannya lama lagi, dan miiraonglah iya tiirlalu
sangat, katanya, Apakah yang patut kupiir-
buat.n Kesah ii. 37. xvi. 30.


2
PUKJALANAN OBANGr
Dungan lial yang dumkian, pulanglah iya
karumahnya handak munahankan dukachita itu
dalam hatinya supaya jangan diltataui ulih anak
istrinya akan halitu; akan tutapinya tiadalah
hulih tiirtahan lagi lama, ulih kurna dukachita-
nya itu makinlah burtambah tambah. Ulih
subab itu, dibukakannyalah akan rahsia itu ka-
pada anak istrinya, dumkian katahya kapada
marika itu: Hie istriku yang kukasih, dan anak
anakku, chilakalah bagieku ulih kurna pikulan-
ku yang amat brat diatas bahuku, dan lagi adalah
kudiingar khabar, niigri kita ini kiilak tuntu
nanti turbakar diingan api yang turun deri
langit; dalam bahya yang tiirsiibut itu kulak
niischaya aku, dan angkau, siirta anak anakku
yang kukasih itu, tiintu nanti tiingglamlah da-
lam kabinasaan itu, jikalau tiadalah kiilak miin-
dapat suatu jalan yang bulih ldta tiirpliara,
Bulom lagi iya tau tiitapinya jalan itu biilom
Jalan Slamat. lagi tampak adanya.
Apabila didiingar ulih sagala isi rumahnya
akan piirkataannya itu, tiirlalulah iya sangat
hieran; tiadalah marika itu skalian piirchaya
akan piirkataan itu bunar, miilainkan adalah pa-
da sangkanya orang ini sudah munjadi gila,
dirasoki shietan dikapalanya; ulih siibab itu apa
bila hari malam, disuruhkan ulih marika itu
akan dia sugra piirgi tidor, supaya siimbohlah


MUNCHARI SLAMAT. 3
akalnya yang gila itu, akan tiitapmya pada ma-
sa itu. pun, iya susahlah juga spurti siang itu,
adalah halnya pada malam itu diingan hie hui,
nafas naik nafas turun, siirta diingan burchur
churan ayer matanya. i Dungan hal yang diim-
kian ampielah siang, sagala isi rumahnya itu
pun datanglah masing masing handak miilihat
surta biirtanya bagimanakah halnya. Jawabnya,
biirtambah tambahlah susahku pula. Iya
handak biirkata kata lagi pada marika itu, sii-
ganlah marika itu skalian miiniingar purkataan-
nya itu, ulih subab dia orang miingaraskan
dirinya, lagi pun kahandak marika itu supaya
muughilangkan gilanya dungan tungking redik,
siirta diingan kalakuan yang kasar; tiirkadang
ditiirtawakannya, tiirkadang diusiknya, tiirka-
dang dibiarkannya akan dia. Subab itu piirgi-
lah iya masuk kadalam bilikhya biirsunyikan
diri, sambil miimintakan doa kapada marika itu,
siibab adalah iya miinaroh kasihan kapada dia
orang, siirta handak munghiburkan dirinya;
dan lagi tiirkadang kadang biirjalanlah iya sao-
rang orang dirinya dipadang itu, sambil mumba-
cha kitab, siirta miiminta doa; diimkianl-ah
dilakukannya dirinya dalam siidikit hari.
Kata yang ampunya ehiirtra ini, kulihat pada
masa iya biirjalan jalan dipadang, sambil iya
mumbacha kitab dungan siisak iikirannya, spurti


4 PURJALANAN ORANGr
kalakuannya yang dahulu itu juga, surta iya
miinarik nafas panjang, lalu munangis suraya
katannya, Apakah yang handak kupurbuat,
supaya slajnat/ Kesah xvi. 30-31.
Sabagie lagi kulihat, kalakuannya itu niuno
leh kakanan, dan kakiri, spiirti orang yang han-
dak lari rupanya; akan tiitapinya burdirilah juga
iya, pada sangkaku, spiirti saorang yang tiada
tau kamana handak piirgi. Maka tiba tiba ku-
lihat datanglah saorang orang, iya itulah Guru
orang Masihi, surta biirtanya kapadanya, Apa-
kah siibab angkau miinangis ini ?
Maka jawabnya, Tuan, kudapati piirkataan
dalam kitab yang ditanganku ini, miingatakan
sasungguhnya kulak, aku ini akan kuna hukum
mati, maka kiimdian deripada mati itu kiilak,
Itari hukum pula akan datang; akan tiitapinya
skali kali tiadalah aku suka mati, dan lagi tiada
aku chakap pula miingadap hari hukum itu.
Ibra. ix. 27.
Kata Guru itu, Miingapakah angkau tiada
suka akan mati, kiirna duniaini ada punuh
diingan kajahatan? Jawabnya, Yang kutakuti
Itu, hanya pikulan yang diatas bahuku ini kiilak
miiniinggulamkan aku kadalam naraka. Dan
lagi, Tuan, jikalau kiranya tiada aku tiirtahan
diriku masok kadalam piinjara itu, bagimana
bulih aku tiirtahan miingadap hari kiamat itu,


MUNCHARI SLAMAT.
5
maka deri sana kiilak timtulah kadalaiii tiimpat
sangsara: Subab piirkara piirkara yang tur-
siibut itulah aku miinangis ini.
Kata G-uru itu, jikalau kiranya diimkian ini
halmu, miingapakah angkau diam tiirdiri ini?
, .. Jawabnya, kiirna aku tatau
Easa hatmya spurti J 3
orang muraba dalam kamanakah aku handak piir-
glap* gi. Lalu dibrilah ulih Guru
itu akan dia surat sagulong, ada tursurat da-
lamnya, diimkian, Larilah deripada seksa yang
akan datang! Matt. iii. 7.
Apabila dibachanya surat itu, siirta diriinung-
nyalah akan Guru itu, sambil burkata, Dima-
nakah aku handak lari? Kata Guru itu, sambil
diunjukkan diingan jarinya pada suatu padang
yang maha luas, surta katanya, Adakah kliha-
tan padamu, itutah suatu pintu kiichil? Matt.
vii. 13-14. Jawabnya, tidak. Kata pula Guru
Isadan jalannya ti- itu, Adakah angkau tampak
suatu chaya? Maz. cxk. 105.
nPet. i. 12. Jawabnya Ham-
pir hampir ada, kata pula Guru itu, Cham-
kanlah akan dia, tujulah chaya itu, nuschaya
sampielah angkau kapada pintu itu, siirta sam-
pie, kutoklah akan dia, nanti dikatakan padamu,
apa patut kiilak angkau biirbuat. Kata yang
ampunya chiirtra, kulihat dalam mimpiku, orang
itu pun bMarilah, bulom brapa jauhnya iya


6
P^RJALANAN ORANG-
burlari deri pintu rumahnya, apabila dilihat.
nlih anak istrinya akan dia, burtriaklah marika
itu skalian dungan tangisnya, mumanggil, balik
balik; akan tiitapinya orang itu miinutop tu-
linganya diingan jarinya, sambil iya burlari
juga, katanya, diingan nyaring suaranya, Sla-
mat! Slamatlah! aku handak munchari slamat
kukal! Lukas xiv. 26. Tiadalah iya miinoleh
kublakangnya lagi. Kajadi. xix. 17. mulainkan
ditujunya juga katiingah padang itu.
Maka sagala orang yang skampongnya itu
Orang yang handak pun kluarlah miilihatkan hal-
aya burlari itu;. ada orang
kan uiih orang dunia. yang miingajok ajokkan dia,
ada pula yang miinggiirtakkan dia, ada yang
burtriak munyuruhkan dia balik; dalam orang
yang banyak itu, ada dua orang yang biirkras
handak miimanggil dia balik dungan kiikrasan-
nya. Saorang biirnama Dugil, dan saorang
biirnama GIada Gada.
Maka dalam antara itu, orang itu pun jaulah
s udah biirlari deripada marika itu; dalam itu pun
dikujarlah juga ulih kaduanya itu akan dia, biir-
sungguh sungguh hati; sbiintar itu juga biirtu-
mulah iya diingan dia. Kata orang yang biirlari j
itu, Hie taulanku, apakah siibabnya angkau
datang kamari ini? Jawab marika itu, Kami
handak mumbawa angkau kumbali pulang, bifc>


M^NCITABI SLAMAT.
7
sama sama dungan kami. Katanya, Itu skali
kali tabulih. Tumpat kadiamanmu itu niigri
kabinasaan ; ditumpat itulah aku pxm tulah di-
pranakkan, pada piingliatanku diimkian, lambat
lawan kulak kamu akan mati juga, tiingglam
kadalam naraka, ditiimpat akan dibakar diingan
api dan blerang; subab itu, hie! taulanku chu-
| kpplah, marilah kamu pun piirgi biirsama sama
diingan aku.
Dugil. Amboi, mau tinggalkan Sahabat ki-
! ta, dan lazat kita!
Masihi. Jawab Masihi, (inilah nama orang
miinchari slamat,) Iya, kiirna sagala piirkara
yang angkau tinggalkan itu, tiada layak bulih
dibandingkan diingan piirkara siidikit pun yang
handak kuchari; n Oor. iv. 18. jikalau kiranya
i angkau miingikut bursama sama aku, nuschaya
I kulak angkau pun dapat sama bahgian diingan
I aku; .kiima disana, ditiimpat yang kuhandak
| piirgi itu adalah chukop kasiinangan akan diba'
gikan. Lukas xv. 17. Marilah choba lihat purka-
taanku ini, biinarkah, atau salah ?
D#l. Apakah biinda biinda yang handak ang-
I kau chari itu, diingan miimbuangkan dunia ini,
dan miingujar akan dia itu?
Mas. Yang kuchari itu, suatu pusaka yang
tiada binasa, dan tiada chiimar, dan tiada pula
I bftru]bah ubah; yang ada ditarohkan dalam shor


8 PCRJALANAN, GRANGr
ga, i Pet. i. 4-6. Heb. xi. 16. ttirpliaralah iya
disana, iya itu akan dibri pada masa tuntu bagie
barang siapa yang miinchari akan dia diingan
rajinnya; chobalah angkau bacha dalam kitab-
ku ini.
Dugil. Che, buangkan kitab itu; maukah
angkau kombali diingan kami atau tidak?
Mas. Tidak, tidak, kiirna aku sudah miina-
rohkan tanganku ditangkie bajak. Lukas ix. 62.
Dugil. Kata Diigil kapada taulannya si Gada
gada, Marilah kita pulang, tausahlah piidulikan
dia; kiirnaiyaini adalah spiirti orang otak kring,
apabila iya miindapat suatu bichara, pada sang-
kanya sundiri, iya tiirlebih pandie deripada tuju
orang yang ada biirakhtiar panjang.
G-ada. Janganlah dilawan akan dia, jikalau
kiranya barang piirkataan Masihi itu biinar
adanya, sungguh piirkara yang ditiintutnya itu,
turlebih mulia deripada yang kita tiintut; hie,
hatiku pun renganlah rasanya handak piirgi
biirsama sama diingan dia.
Dugil. Apa! angkau pun miinurut orang gila
itukah ? Pulanglah akhtiar itu padaku, marilah
balik; siapa tau dimanakah orang yang otak
kring ini kiilak mumbawa angkau ? Balik, balik,
jangan gila.
Mas. Tidak, baiklah angkau pun ikutlah
akan kawanmu si-Gada gada ini; piirjkara yaifg


MUNCHARI SLAMAT.
9
Masihi dungan Du- kukatakan itu kiilak bulih di-
daPati> dan laP bubrapa pula
Gada-gada. kamulian jang lain pun bulih
didapati. Jikalau tiada angkau piirchaya akan
daku, bachalah angkau siindiri dalam kitab ini;
| kiirna derihal sagala purkara yang biinar dalam
I kitab ini sudah dibiinarkan diingan biirkat da-
I rah orang yang miimbri kitab ini. Ibra. ix. 17-2.
Gada. Kata si Gada gada kapada Dugil, Hie
I taulanku, sudahlah aku miindapat suatu katiin-
I tuan; skarang pun adalah niatku handak piirgi
I miimbawa untung biirsama sama diingan orang
I biinar ini; sambil katanya kapada Masihi, Hie
I sahabatku yang baik, adakah angkau katahui
I dimanakah tiimpat yang handak kita tuju ini?
Mas. Adalah aku ini tiilah diunjunkan ulih
saorang Guru Injil disuruhnya miinuju kapada
1 suatu pintu kiichil yang dihadapan kita ini, di-
1 sanalah kiilak bulih kita miindapat piingajaran
V deri hal piirjalanan ini.
Gada. Baiklah, mari kita piirgi biirsama
I sarna hie sahabatku.
Lalu biirjalanlah marika itu kadua.
Dugil. Aku handak pulang karumaku. Aku
I ta ingin biirkawan diingan orang yang biirklai
| dalam mimpi ini.
IKata yang ampunya chiirtra ini aku lihat
I d&lam mimpiku, apabila si-Diigil suda pulang*


10
PURJALANAN OR4.NGr
Masihi, dan si-Gada gada pun biirjalanlah biir-
sama sama dipadang itu sambil btirsual jawab
diimkian ini.
Mas. Marilah Gada gada, Hie taulanku,
angkau ada baik ? Skarang sukalah hatiku, sii-
bab angkau tiilah miinurut, handak biirsama
sama diingan aku. Maka jikalau kiranya si-
Dugil itu miirasai yang spiirti kurasa dalam
hatiku ini, deri hal kwasa, dan hiebat yang akan
datang kiilak, niischaya tiadalah iya mumbla-
kangkan kita diimkian ini.
Gada. Slagi saorang pun tiada lagi bursama
sama diingau kita miilainkan angkau diingan
aku biirdua, chobalah lanjutkan chiiritamu, apa-
kah hal kita, dan bagimanakah kasiinangan
kita, dan kamanakah yang handak kita tuju
ini?
Mas. Sagala piirkara yang ada dalam piing-
Purkara akhirat tia- atauanku, tiadalah dapat aku
dapat turkira kira. chiirtrakan kapadamu diing-
an lidahku, akan tutapi jikalau angkau
biirkahandak juga, mau miingataui akan dia,
bulihlah kubachakan deri dalam kitab ini.
Gada. Adakah angkau kataui dungan sung-
guh sungguh, sagala purkataan dalam kitabmu
ini, biinar adanya ?
Mas. Iya, ktirna orang yang mumbuat kitab
ini bukannya dusta. Tit.


MUNCHARI SLAMAT.
11
Gaba. Baiklah, apa purkataannja itu ?
Mas. Adalah suatu krajaan yang tiada burka-
sudahan adanya; dan lagi kita bulih mundapat
kukal slama lamanya, dan lagi kita akan mung-
diami slama lamanya dalam krajaan itu. Yakob
x. 27-29.
Gada. Baiklah, apa lagi?
Mas. Dan lagi adalah disana suatu mahakota
kamulian akan dibri pada kita, dan lagi baju
yang amat gilang gumilang spiirti chaya mata-
hari. n Tim. iv. 8.
Gada. Inilah turlalu amat siidap; apakah lagi
pula ?
Mas. Dan Iagi, disana tiadalah kiilak orang
I miinangis atau duka chita; kiirna yang ampunya
i krajaan itu kiilak akan miinyapu ayer mata ki-
1 ta. Wah. yh. 16-17.
Gada. Diingan siapahkah kiilak kita akan
biirjinak jinakkan disana ?
Mas. Disana kita akan biirkampong kampong
! diingan maliekat maliekat yang biirnama Muka-
rabin, dan Serafin, yang biirchaya chaya spiirti
bulan piirnama, tiada dapat ditiintang nyata akan
dia. I Thes. iv. 16-17. Dan lagi disana angkau
akan biirtiimu diingan biibrapa ribu orang yang
tulah piirgi dahulu deripada kita katumpat itu;
dan suatu pun tiada akan miinghiraukan marika
itu, miilainkan biirkasih kasihan saorang akon


12
purjalanan orang
saorang, diingan kasuchiannya; masing masing
marika itu biirjalan jalan dihalrat Allah, biir-
dirilah iya hampir pada Tuhan slama lamanya;
kuringkaskanlah piirkataan* ini, disana kiilak
kita akan miilihat sagala orang tua tua biirma-
hakota kaamasan; Wah. iy. 4. dan lagi sagala
anak anak darah yang burmain piirmainan
spuloh tali yang kaamasan. Wah. x. 1-5. Dan
lagi disana kita akan miilihat orang yang di-
potong dalam dunia biirkiiping kuping; dan
dibakar dalam api miinyala, dan orang yang
dibri makan pada binatang, dan orang ditung-
glamkan kadalam laut, kiirna subab iya miing-
sihi akan Tuhan yang ampunya tiimpat ini.
Skalian marika itu duduk diingan santosanya,,
diingan miimakie pakieanyang tiada kabinasa-
an slama lamanya. Yakob xn. 25. ii Cor. y. 2-4.
Gada. Sagala piiniingaran yang tiilah ku-
diingar deripadamu ini, puaslah sudah miinyu- J
kakan hatiku. Akan tiitapi sagala piirkara
yang tiirsiibut itu, bulihkah didapati akan dia?
Bagimanakah kita bulih miindapat dalamnya
suatu bahgian ?
Mas. Tuhan yang miimrentah akan niigri itu,
sudah miingatakan dalam kitab ini, rahsianya itu
dumkian, jikalau diingan sasungguhnya kita han-
dak miinchari akan dia, diingan kamudahannya
iya itu akan dibri padanya. Yak. iv. 37. vn. 37.


MIjNCHARI slamat.
13
Gada. Baiklah, hie sahabatku, tiirlalu suka
aku munungar sagala purkara ini; marilah chu-
pat kita burjalan.
Mas. Hatiku handak juga chupat, tiitapi ulih
siibab brat tanggongan diblakangku ini miinjadi
lambat.
Kata yang ampunya chiirtra, kulihat dalam
mimpiku, apabila marika itu salttsielah biirsual
jawab diimkian ini, lalu hampirlah iya dukat
diingan suatu kiiluburan yang ada ditiingah pa-
dang itu. Ulih siibab lalie marika itu, tiba tiba
tiirprosoklah kadalamnya. Nama kuluburan itu
kuluburan Gondah namanya Dalamnya itulah
marika itu timbul tiingglam biibrapa kutika
lamanya diingan biirlumur lumpur; akan tiitapi
deri siibab si Masihi itu sangat kabratan tang-
gongannya, makin makin tungglamlah- iya
kadalam lumpur chayer itu.
Gada. Hie sahabatku Masihi, bagimanakah
halmu skarang?
Mas. Biitul, aku pun tatau.
Gada. Apabila didungarnya piirkataan Masi-
hi dumkian, tawarlah hati si-Gada gada surta
dungan marahnya, sambil biirkata kapada tau-
lannya; Inikah macham suka chita yang tulah
angkau katakan sakian lama ini? Jikalau pada
mula mula juga purjalanan kita dumkian ini su-
sahnya, bagimanakah kiilak susahnya kita nanti


14.
PUEJALANAN ORANGr
dapat diantara purj alanan kita sampie akhirnya ?
Biarlah aku mulupaskan jiwaku kombali deripa-
da chilaka ini, baik tulunglah padaku, purgilah
angkau sundiri dirimu, mundapatkan nugri itu
dungan hranimu.
Kata yang ampunya chiirtra, siitlah itu si-
gada pun burgumul naik dua kali deri dalam
lumpur itu kasublah darat miinuju jalan karu-
mahnya; lalu iya biirjalan pulang butul, maka
Masihi pun tiadalah miilihat dia lagi.
Turtinggallah Masihi sundirinya dalam kiilu-
buran itu timbul tungglam. Akan tiitapinya
ulih subab iya muiiahani dirinya, burgumullah
jugaiya ara kasublah sana kiiluburan itu, makin
Masihi dalam susah jauhlah iya deri rumahnya,
tapi burdukatlah iya pada
mahnya sundin. pintu klichil itu. Sungguh
pun dichoba chobanya diimkian, tiitapi tiada ju-
ga bulih iya turliipas, ulih subab tanggongan
yang ada diblakangnya itu.
Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam
mimpi, tiba tiba datanglah saorang orang kapa-
danya, namanya si Tulong, sambil burtanya ka-
padanya, Apa angkau buat disitu?
Mas. <£Tuan, sahya ini disurohkan ulih sa-
orang orang, namanya Guru Injil, iyalah
munyurohkan aku piirgi mundapatkan pintu
kudhil itu disana, supaya aku kulak turlupas


MUNCHARI SLAMAT.
15
deripada seksa yatig akan datang; tungah aku
handak purgi kasana, turprosoklah disini.
Iya itu purjanjian
Tul. Mungapakah angkau
TuIlan* tiada lihat baik baik titian-
nya?
Mas. Ulih subab sangat katakutanku, aku
burlari datang deri sublah sana, jatohlah aku
kadalam ini.
Tul. Baiklah, unjokkan tanganmu; diunjok-
kannyalah tangannya, lalu ditariknya naik, sam-
bil didudokkannya didarat, surta disurohkannya
akan dia burjalan kapada purjalanannya. Maz-
xi. 10.
Kata yang ampunya churtra, piirgilah aku
mundapatkan orang yang miinulong naikan Ma-
sihi itu, sambil kataku; Tuan, apakah subabnya,
kalau inilah dia tumpat lurong yang miimbawa
deri nugri kabinasaan itu kapintu kiichil itu
sana, mungapakah tumpat ini tiada dibaiki, su-
paya kasihan, sagala orang purjalanan bulih
sampie kasana dungan santosanya? Jawabnya
padaku, Kuluburan ini, iya itu tiimpat ta-
bulih skali kali dibaiki: kurna inilah saloran
Dosa yang munjadi- tUrU" kotor
kan kuluboran itu ko- nujis, yang mungalir deri
sagala rang yang tiilah kuna
tumplak deri siibab dosa masok kadalamnya}
siibab itulah turnpat ini dinamai akan dia


10 PURJALANAN ORANCr
kulubtiran Gondah; kurna pada niasa orang
l^urdosa itu tursudar akan hal karugian akhirat-
nya, adalah juga lagi burbangkit dalam hatinya
katakutan dan shak, dan kulumahan imannya,
sagala purasaannya yang tursubut itu, burkam-
ponglah skaliannya katumpat ini, siibab itulah
stompok jalan ini munjadi bechak.
<£Akan tutapi bukannya dungan kasukaan raja,
dibiarkannya tumpat ini munjadi bagitu jahat.
Jas. xxxv. 3,4,8. Orang burkrejanya yang tulah
disurohkan ulih piinghulunya mumbuat jalan itu
tulah burkreja lebih deripada saribu anam ratus
tahun lamanya, akan mumbaiki sakuping tanah
ini, kalau dapat dibaikinya; bahkan pada sangka-
ku, pada tiimpat ini sudah tungglam kira kira
dua puloh ribu .kreta punya muatan pulajaran
yang indah indah; che, buribu laksa lebih yang
tiilah dibawa deripada tiap tiap tumpat, yang taa-
lok kabawah prentah raja itu; kata orang tua tua,
inilah purkakasan yang turutama akan miimbaiki
tumpat itu; akan tiitapinya kiiluburan gondah
ini bugitubiigitujuga, bubrapa pun iya itu han-
dak dibaiki, tinggallah juga iya dumkian.
Bahwa sudahlah disurohkan ulih Tuan yang
Kaampunan dosa dan mumbri hukum, mumbuboh
slamat tulah ditrimah , , v t
dungan burimankan Isa tengga yng tugoh dltungah
Almasih. | tungah kiiluburan gondah ini;
akan tiitapi tiirkadang kadang datang musim


MUNCHARI SLAMAT. 17
gobar, mungglumbuaklah sagala kladak lumpur
itu naik, munutupi akan anak tangga itu; ji-
kalau tampak skali pun tangga itu, ulih siibab
puning kapala orang itu, dipijaknya kasana
kamari, sampielah iya mungglumang dungan
kotor itu: i Sam. xii. 21. akan tutapinya kalau
dungan skali gus iya masok kadalam pintu itu,
tanahnya baik adanya.
Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam
mimpiku, adapun deri hal si-Gada gada itu,
tulah pulanglah iya, maka sampielah iya ka-
rumahnya; datanglah sagala orang yang skam-
pongnya mulawat akan dia; ada yang bi*rkata
padanya, Angkau pandie, subab angkau sudah
pulang kombali; ada yang kata; Che, angkau
bodoh subab masok kadalam susah si-Masihi
itu; ada yang munistakan dia, katanya, Chis,
punakut, kalau sudahlah sungguh angkau han-
dak buangkan dirimu kadalam susah, aku
takan mau malu munghinakan diri subab sa-
dikit susah itu? Maka dungan hal yang diim-
kian si-Gada gada itu pun muronglah duduk
dungan orang orang itu. Maka lama kulama-
annya dia munjadi lalie, kiimdian biirbaKklah
pula marika itu skalian miingumpat Masihi
itu. Dumkianlah halnya si-Gada gada itu
adanya.
Tursubutlah purkataan si Masihi, sudang iya


18
PURJALANAN ORANGr
burjalan saorang dirinya dalam sunyi, tiba tiba
dilihatnya saorang derijau datang munynbrang
padang itu mundapatkan dia, surta iya bandak
munyempang, burtumulah kaduanya disitu.
Nama orang yang burtumu dungan Masihi itu,
iya itu Pandie-chari-dunia; iya tinggal dalam
bandar Akal nafsu dunia, iya itu niigri turlalu
busar, diikat diingan itu juga yang tumpat si
Masihi datang. Biirjumpalah iya diingan Ma-
sihi, ada iya tulah miinungar risik deri halnya,
siibab iya tiilah miimbuangkan nugri kabinasa-
an itu, sahingga mashorlah khabar itu, bukan-
nya dalam niigri tiimpat iya diam sahja, miila-
inkan dinugri lain lain pun dijadikan orang
buah mulot spanjang tiimpat. Adapun si Pan-
die-chari-dunia itu, subab tulah miinungar
angin anginnya, biirtambah tambah dilihatnya
pula akan kalakuan Masihi itu burjalan dungan
tarik nafas turun nafas, siirta hie huinya; lalu
ditugornya akan dia handak burchakap dungan
Masihi diimkian bunyinya.
Pan. Kata si Pandie-chari-dunia, bagimana-
kah halmu skarang ini, kamanakah angkau
handak piirgi dungan mumbawa tanggongan
ini?
Mas. Ini tanggongan brat bunar, yang sa-
brat brat ditanggong ulih saorang manusia!
Maka skarang pun jikalau angkau burtanya ka-


MUNCHARI SLAMAT.
19
pada aku kamana pumuggianku ini? Dungar-
lah kukata, aku handak purgi kapintu sana tun-
tang aku, kurna aku tulah munungar wartanya,
bagimana jalan yang bulih aku mumbuangkan
pikulanku.
Pan. Adakah angkau buranak bini?
Mas. Ada; akan tutapinya ulih subab kabra-
tan pikulanku ini, tiadalah aku miingambil
kasukaan pada marika itu spurti dahulu lagi;
pada purasaanku sungguh pun ada, spurti tidak.
i Cor. vii. 29.
Pan. Baiklah, jikalau aku bribichara kapa-
damu, handakkah angkau diingar ?
Mas. Kalau baik kiranya aku mau; kurna
aku munehari nasihat yang baik juga.
Pan. Pada akhtiarku, handaklah dungan su-
granya angkau buangkan pikulanmu; kurna
slagi ada pikulanmu itu tiadalah kiilak tiitap
fikiranmu; dan lagi tiada bulih angkau mung-
ambil suka chita deripada sagala jenis kabaji-
kan dan burkat yang dikurniakan Allah pada
kita, slagi ada dia.
Mas. Itulah aku chari handak mumbuang-
kan pikulanku ini, akan tiitapi diingan sun-
diriku tabulih miimbuangkan dia; dan lagi
saorang pun dalam niigriku tiada bulih mum-
buangkan dia deri bahuku; siibab itulah aku
ini datang karaari, spurti yang sudah kuchiir-


PUEJALANAN ,ORANGc
trakan padamu, handak muliipaskan pikulan-
ku ini.
Pan. Siapakah sudah miinyurohkan angkau
datang kamari akan miimbuangkan pikulan-
mu ini ? .
Mas. Ada saorang burtumu diingan aku
iya itu orang yang turmulia adanya, kalau aku
talupa, Guru Injil namanya.
Pan. Che, ehilakanya orang itu! kurna tia-
Si Pandie-chari-du- dalah suatu ialan yanS b&-
nia chulahkan nasihat bahya spiirti jalan yang di-
Gruru lniil itu. . , ' .
J unjokannya padamu mi, nan-
ti angkau dapat itu, kalau angkau turut bi-
charanya. Adalah skarang ini kulihat alamat-
nya, tulah angkau rasai akan dia, kiirna aku
lihat angkau ada miingglumang dungan kotor
kiiluburan gondah itu; akan tutapinya ktilu-
buran itulah dukachita yang piirtama bagie
barang siapa. yang masok pada jalan ini.
Dungarlah aku kata; kurna aku lebih tua deri
angkau: Tuntu angkau biirtumu pada jalan
angkau handak purgi ini, iya itu kalulahan,
dan kiisakitan, dan kiilaparan, bala, dan bur-
tiilanjang, dan luka, dan singa, dan naga, dan
gulap, maka kasudahannya itu, mati. Sagala
purkara yang tiirsubut itu sasungguhnya bii-
nar, kurna sudah nyata diingan biibrapa saksi.
Adakah patut saorang mumbuangkan dirinya


MUNCHARI SLAMAT.
21
diingan lalienya ulili munurut tulunjok sa-
orang dagang?^
Mas. Hie, Tuan, tanggongan yang dibla-
Inilah tandah pSra- kaI1gku kli; turlebih SUSah
saan orang yang bahru adanya deripada sagala pur-
kara yang angkau subutkan
itu: Bahkan, pada sangkaku, satu pun aku
tapiiduli biirtumu pada jalan ini, lamun aku
miindapat kultipasan deripada tanggonganku
ini,
Pan. Bagimanakah asalnya angkau tiilah
mundapat tanggongan ini?
Mas. Ulih subab mumbacha kitab yang ada
ditanganku ini.
Pan.: Aku sangka bagitu; angkau pun sudah
Pan. tasnka orang tib'kfina IP*** 0ImS orang
munjadi sudar deripada bodoh yang lain pun Sudah
mumbacha kitab Injil. ulih siibab ganggu.
nya akan purkara yang tiirlalu dalam, dan
susah, tiba tiba jatohlah iya kadalam gondala;
bukannya gondala itu murosakkan tabiat ma-
nusia sahja, sapiirti yang kulihat halmu ini,
mulainkau dijadikannya akan orang itu brani
inumasokkan dirinya kadalam suatu bahya a-
kan munchari purkara yang tiada dikatauinya.
Mas. Aku tau apa yang kuchari^ iya itu
yang muringankan tanggonganku yang brat
ini*


22
PURJALANAN ORANGr
Pan. Mungapakah angkau chari kasunang-
an itu dungan jalan dumkian, kalau tampak
bagitu banyak bahya bursama sama dungan
dia? Sabarlah sadikit, dungarlah purkataanku
supaya aku mununjokkan jalan padamu akan
munchari purkara yaug angkau kahandaki itu,
dungan tiada bahya dalamnya; bahkan, puna-
warnya pun ada diikat, ganti bahya yang ang-
kau biirtumu itu, kulak angkau akan mundapat
biibrapa santosa, dan handie taulan, dan sa-
jahtra.
Mas. Tuan. sahya pinta tulong bukakanlah
rahsia itu padaku.
Pan. Baiklah, itutah sana sabuah duson,
yang biirgular duson Amal Sharak. Ada disa-
na, saorang orang busar yang biimama Sha-
riat, iya itu saorang tiirlalu baik, iyalah pandie
amat miinulong akan manusia deripada tang-
gongannya sapiirti angkau ini. Bahkan sa-
Pan.snkaAmalSha- snngguhnya pada fikiranku,
rak deri pada masok iya tiilah miiriulong tiirlalu
pintu yang sumpit itu. v -
banyak orang yang sapurti
ini, amboi! lain deripada ini pun, iya turlalu
pandie juga mumbaiki akan orang yang ada
pusing kapalanya ulih subab tanggongan ini
juga. Maka kapada orang itulah patut ang-
kau pikgi diingan siigranya, iyalah kiilak akan
munulong dikau; Rumahnya pun tiada sajauh


MltNCHARI SLAMAT.
satu mil deri tiimpat ini, jikalau tiada dia
dirumaknya, ada *saorang anak laki lakinya
yang bagus, namanya Adab, dialah bulih mu-
nulong spiirti Bapanya: Pada sangkaku, disi-
tulah kulak angkau bulih mundapat ringan
tanggonganmu ini: Jikalau kiranya tiada ang-
kau mau kumbali katumpat lamamu skalipun,
(pada fikiranku pun lebih baik jangan,) bulih-
lah angkau suroh panggil anak istrimu datang
diam kaduson itu, kurna ada banyak rumah
rumah kosong tinggal disitu, angkau bulih
ambil sabuah rumah bagiemu, dungan sewa
murah; dan lagi spurti makanan pun banyak,
dan murah; ulih sagala purkara yang tursii-
but itu, bulihlah angkau hidop disitu diingan
santosaiinya, dan lagi bulih angkau miiudapat
sahabat yang baik baik, dan yang tiirbilang,
dan yang tau adat.
Kata yang ampunya chiirtra, inilah tiimpat
Masihi turkuna sang- si-MasiM turhunti deripada
kot dungan purkataan piirjalanannya, ulih tiirma-
si-Pandie-chari -dunia. u
kan pada akalnya sagala pur-
kataan si-Pandie-chari-dunia itu. Turfukorlah
sakutika, subab mumikirkan, jikalau piirka-
taan Tuan ini biinar adanya, patutlah kuturut
akan nasihatnya: Dimulainyalah biirkata kata
dungan sual jawab diimkian.
Mas. Tuan, dimanakah lurong handak ku-


24 PtJEJALANAN ORAN&
purgi mundapatkan rumah Tuan yang biinar
itu ?
Bukit Tursina. Pan. Adakah angkau tam-
pak bukit tinggi itu?
Mas. Iya Tuan.
PAn. Turutlah angkau jalan kabukit itu,
rumah yang purtama tama angkau biirtumu,
itulah rumahnya.
Kata yang ampunya churtra, si-Masihi pun
burbalik deripada jalannya, miinuju karumah
Tuan Shariat akan muminta tulong, tapi sa-
sungguhnya, apabila hampirlah iya kabukit
itu, tampaknya turlalu tinggi, dan tambahan
Masihi takut takit Pula dkat Irongttya itu,
Tursina itu kulak run- chiindronglah bukit itu ka-
toh. diatas kapalanya. i i' -i -,
atas kapalanya, subab ltu,
katakutanlah Masihi munghampiri tiirlalu dii-
kat, saolah olah bukit itu handak munimpah
kapalanya, subab itu, turhiintilah iya dungan
turmunong hilang akalnya. Biirtambah pula
tanggongannya yang dibahunya itu pun, ma-
kin makin bratlah, turlebih deripada jalannya
yang dahulu itu. Skunyung kunyung muman-
charlah kilat api deri bukit itu yang munda-
tangkan katakutan kapada Masihi, kalau kalau
tiirbakar; Ibra. xii. 21. Disinilah tiimpat
miingalir piilohnya, surta diingan gumiintar,
dan katakutan. Bahrulah iya mtinytisal ulih


MUNCHAEI SLAMAT. | £5
siibab iya muniingar nasihat Tuan Pandie-
chari-dunia itu; tiba tiba, kulihatanlah pada-
nya Guru Iniil itu datang ~ T ^ .
w tturu injil burjumpa
mundapatkan dia, apa bila Masihi dibawah bukit
turpandanglali iya akan dia, Tursma*
kamalu maluanlah iya. Guru itupun makin
diikat makin dukatlah kapadanya, dipandang-
nya akan dia dungan hiebat pumandangan,
sambil dimulainya burchakap diingan dia, dum-
kian.
Guru. Apakah angkau buat disini, hie Ma-
sihi? Diamlah Masihi, kurna Guru. burbantah
tiada iya tau, apakah iya P>dihlgan Masihi*
handak jawab akan dia. Kata pula Guru,
bukankah angkaulah orang yaug kudapatr mii-
raong diluar nugri kabinasaan itu ?
Mas. Iya fTuan, sahyalah orang itu.. .
Guru. Bukankan sudah kuunjokkan jalan
padamu purgi: miindapatkan pintu kuchil itu?
Mas. Iya Tuan.
Guru. Bagimanakah bulih biigitu lukas
angkau munyempang kamari ? Kurna angkau
sakarang sudah tiirsalah siisat jalan.
Mas. Apabila aku sudah- kiiluar deripada
kuluburan gondah itu, lalu burtiimulah aku
dungan saorang Tuan; maka iyalah tulah
mumbujuk aku, munyurohkan aku purgi ka-
duson yang dihadapan itu akan mundapat


26
PURJALANAN 0RAN<5
saorang yang bulih muringankan pikulanku
ini.
Guru. Siapakah dia itu?
Mas. Tampaknya sp&rti orang baik baik,
banyaklah chakapnya diingan aku, sampie aku
munurut akan dia, subab itulah aku datang
kamari: akan tutapi apabila aku miimandang
bukit ini, dan miilihat sagala chondon^nya
kajalan, maka dungan stigranya aku pun tur-
htinti, saolah olah bukit itu akan runtoh
kaatas kapalaku.
Guru. Apakah kata Tuan itu padamu?
Mas. Iya burtanya kapada aku, kamanakah
angkau handak purgi; aku katakan sama dia.
Guru. Kumdian apa katanya?
Mas. Dia tanya kapadaku, adakah angkau
biiranak bini, aku bri tau sama dia. Tutapi
kata aku, ulih stibab tanggonganku ini diatas
bahuku, tiadalah aku pudulikan bursuka suka-
an dungan marika itu sptirti dahulu lagi.
Guru. Kumdian apa kata dia?
Mas. Diajarnya akan daku supaya dungan sii-
granya bulih mundapat ringan deripada tang-
gonganku ini. Jawabku kapadanya, purkara
yang sunang itulah yang kuchari; dan lagi
kataku kapadanya, deri subab itulah aku han-
dak pury:i kapintu yang disana itu, akan mtin-
chari punulungan, lagi bagimanakah buljh aku


miindap&t kulupasan deripada tiimpat ini.
Katanya, iya bulih mununjukan suatu jalan
yang lebih baik adanya, lagi dungan ringan-
nya, tiadalah bugitu susah sapurti jalan yang
Tuan unjukkan itu; hanya jalan yang mumba-
wa afean daku, kapada rumah saorang baik
baik, yang pandie dapat mumbuangkan tang-
gon?an ini> purchayalah aku akan piirkataan-
nya, lalu munyempanglah aku deri pada jalan
itu kamari, kalau duiigan mudah mudahanya
bulih aku mundapat ringan deripada tang-
gonganku ini. Tiitapi apabila sampielah aku
katumpat ini, surta miilihat sagala parkara
spurti yang ada ini, turhtintilah aku ulih ka-
takutan bahyanya; maka sakarang pUn hilang-
lah akalku, apakah yang handak kupurbtit.
Guru. Btirdiri juga angkau sabuntar, supaya
aku mumbri tau padamu furman Allah. Btir-
dirilah iya dungan gOrntin- 6nrn m5nSmpalak
tarnya. Kata pula GurUj Masihi deri subab sa-
Ingatlah, supaya jangan ka- ^ pahamnya-
mu tiuggan akan titah Tuhan; ktirna jikalau
kiranya, marika itu yang unggan akan dia,
yang burtitah diatas bumi, tiada dapat miilii-
paskan dirinya, istimewa pula tiadalah bulih
kita turltipas, jikalau kita mtimalingkan diri
Mta deripada Tuhan yang burtitah deri shorga
itu. Ibra. xii. 35. Dan lagi pula katanya,


28
PURJALANAN ORAN&
Bakarang orang yang bunar itu hidup dungan
iman; akan tiitapi jikalau barang siapa mung-
kir, hatiku tiadalah bursuka suka akan dia.
Tbra. x. 38. Sagala purkataan ini, dipukulkan-
nya kapadanya, bahwa angkaulah dia, orang
yang burlari masok kadalam chilaka ini; ang-
kaulah, yang tulah mungkir deripada nasihat
Tuhan yang maha busar, dan mumalingkan
kaki,mu deripada jalan slamat, hampir hampir'
jatoh kadalam kabinasaan.
Sutlah itu, Masihi pun jatohlah dikakinya
spurti mati adanya, sambil muraong, katanya,
karamlah bagieku, kiirna putuslah harapku!
Siitlah dilihat ulih Guru akan hal yang dum-
kian itu, maka diangkatnyalah akan dia dungan
tangannya kanan, sambil burkata, i/:' Sagala
junis dosa, dan hujat itu, akan diampuni bagie
sagala manusia. Matt. xii | 31. Janganlah
korang purchaya, mulainkan biiriman. Yali.
xx. 27. Masihi pun adalah sugar sadikit ru-
panya, sambil burdiri dungan gumimtarnya,
spurti pada mulanya juga dihadapan Guru itu.
Guru itupun miimulailah biirkata, sakarang,
diingarlah ulihmu dungan rajin, siirta purha-
tikan akan purkara yang handak kukatakan
padamu itu. Sakarang taku handak munyata-
kan padamu, siapakah yang tiilah miinipu akaa
dikau itu, dan kapada siapakah handak disu-


My,NCH.A;:RI,-SLAMAT. M
ruhkannya angkau purgi itu* Orang yang
bflftumu atmgmi dikau itu, ^ mitoj#lakan
iya itulah saorang orang baik baik akan hal si-
Pandie-munchari-dunia, pa* Fand*
tutlah dungan gularannya itu; purtama tama
subab ditaruhnya dalam hatinya pimgajaran
derihal dunia sahja, (subab itulah salalu iya
purgi kakreja(;Amal Bharak;) dan sapurkara
lagi, iya sangat miingasihi akan pungajaran
itu, Uiirna pada sangkanya, iya itu turlebih
sunang deripada pulajaran salib itu; Gal. vi. 12.
ulih subab tabiatnya nafsu dunia yang dtim-
kian, siibab situlah iya unggan akan j alanku
yan: biinar ini. Sakarang pun adalah tiga
piirkara nasihat orang itu, yang patut angkau
mumbunchikan dia*
1. Iya tiilah miinyusatkan dikau deripada
jalanmu.
2. Iya tulah mungusahakan dirinya handak
rnunj adi kan ptingaj aran salib itu suatu kahi-
naan bagiemu.
3. Iya tulah munyusatkan kakimu kapada
jalan yang mumbawa kapada kabinasaan.
PUrtama. Purkara yang patut arsgkaumtun*
bunchikan itu, ulih kiirna Pandie-chari-dunia
tiilah miimbalikkan dikau deripada jalanmu,
bahkan dan lagi, handaklah angkau pun siin-
diri mumiuangkan deripada angan an^anm


PtiRJALANAN ORANG
niat handak muimrut akan dia, suhab katakuan
itu tulah mungunggankan hukum Allah, ulih
kurna miinungar nasihat si-Pandie -chari- dunia
itu. Spurti furman Tuhan diimkian, Masok-
lah karnu dipintu yang siimpit, Lukas xii. 24.
Itulah pintu yang kusuruhkan angkau purgi,
^kurna siimpitlah pintu yang mumbawa kapa-
da kahidopan yang kukal, sadikit juga orang
yang miindapat dia. Matt. vii. 13-14. Deri-
pada pintu kuchil yang tursiibut itulah, tulah
dibalikkan ulih orang jahat itu akan dikau>
hampir hampir angkau jatoh kadalam kabina-
saan* siibab itu, bunchikanlah ulihmu akan
dia, dan susalkanlah akan dirimu ulih subab
miinurut akan dia itu.
Kadua, Handaklah angkau mumbunchi akan
piirbuatannya, siibab dimasukkannya kadalam
hatimu munghinakan pungajaran salib itu, kiir-
na patutlah an- kau mungindahkan dia itu,
deripada kakayaan Masir. Ibra. xi. 25-26. Dan
lagi Tuhan yang maha mulia ada burfurman
padamu, barang siapa yang mumliharakan
jiwanya, iya akan munghilangkan dia, orang
yang mungikut akan dia, kalau tiada iya miim-
bunchikan ibu bapanya, dan anak istrinya,
dansaudara laki laki, dan piirampuan, bahkan
dan jiwanya sindiripun, tiadalah iya bulih
munjadi muridku, M&tt. x* 37-39. Subab itu-


MUNCHABI SLAMAT.
31
lah akti burkata padamu, barang siapa yang
talah mumbujuk dikau, surta mungajar
mungatakan jalan slamat kukal ini, dikata-
kannya jalan kabinasaan, handaklah angkau
mumbinchikan pungajarannya itu.
Katiga, Handaklah pula angkau inumbinchi;
kan dia ulih siibab iya tulah munyusatkan
kakimu pada jalan yang mumbawa kapada
kabinasaan. Sakarng, handaklah angkau mu-
nimbang baik baik, kapada siapakah yang.
tulah disuruhkannya angkau piirgi itu dan
lagi, bagimana susah orang itu akan muringan-
kan tanggonanmu itu.
Orang yang tiimpat angkau disuruhk annya
munchari kasunangan itu, namanya Amal
Sharak, iya itu umpamanya, anak saorang
purampuan utang utangan yang ada skarang
dibawah hukum utang utangan, surta diingan
anaknya pun; GaL iv. 21-27. iyaani ibaratnya^
itulah bukit Tursina, yang angkau takuti kalau
kalau iya akan munimpa kakupalamu. Maka
skarang pun jikalau kiranya purampun itu
surta dungan anaknya, dibawah hukum utang
utangan, biitapa angkau bulih mundapat deri-
padanya munjadi m rdehka ? siibab itulah, si
Amal Sharak itu tiada dapat mulupaskan dik au
deripada tanggonanmu, saorang pun bulom
purna lagi mundapat ringan tanggongannya


33
PURJALANAN ORANG
deripadanya, s'kali kali tiada bnlih angkau
dapat slamat ulih subab mangamalkan taurit
kurna dangan mangamalkan taurit itu, saorang
pun yang hidop dalam dunia ini tiada bulih
dapat ringan deripada tanggongannya: sabab
sagala purkara yang tursubut inilah, Tuan
Pandie-chari-dunia itu orang siisat, dan Tuan
Amal Sharak itupun punipu, dan anaknya Tu-
an Adab itu orang rupa manis itu, iya itu
orang monafik adanya, tiada bulih marika
itu sakalian mulupaskan dikau. Piirchayalah
ulihmu akan daku, satupun tiada burguna yang
dikachaukan ulih orang yang murapik itu,
malainkan iya handak mumptirdayakan dikau
deripada jalan slamat, x surta mumbalikkan
anukau deripada jalan yang tulah kutunjukl^an
akan dikau. Sutiah sudah itu, maka Guru
itupun bursrulah diingan suara yang nyaring
kalangit, mumintakan doa akan katutapan ba-
rang apa purkataannya itu, skunyung kunyimg
datanalah suara busurta dun^an api turbi,
deripada bukit itu, ara .tumpat Masihi burdiri,
sahingga burdirilah bulu romannya ulih ka-
takutan. Dumkianlah bunyi f piirkataan itu;
Subrapa orang yanj? deripada mungamalkan
hukum Tauret, iya itu dibawah laanat, kurna
tiilah tiirsubut, bahwa kuna laanatlah barang
siapa yang tiada tutap dalam sagala sasuatu


MU^CHARI SLAMAT.
aa
yailg ada tursubttt dalapi kitab Tauretf Gal.
iii. 10.
Kata yang ampunya churtra, adalah pada ma-
sa itu, kiilakuan Masihi itu, dan pada hkiran-
nya, kulihat tiadalah apa yang lain,mulainkan
mati; maka dimulainyalah muraung dungan
tursedih sedih, siirta dungan susalnya, sambil
mungutukkan dirinya ulih siibab biirtiimu
dungan Tuan Pandei-chari-dunia itu, dan lagi
buribu ribu kali diulanginya, mungatakan diri-
nya gila, ulih subab miinungar piingajarannya
itu. Dan lagi pula tursangat malunya, subab
miimikirkan akhtiar Tuan itu, yang turbit der£
hawa nafsunya sahja, tiilah miingambil hatinya
sampie dapat dibalikkannya akan dia deripada
jala katalah iya kapada Guru akan sagala purka-
taan yang tursiibut dibawah ini.
Mas. Tuan, bagimanakah fikiranmu skarang?
apalah yang handak kuharapkan lagi? Bulih-
kah aku ini biirbalik pula handak miindapat-
kan pintu kuchil -itu? TiadaMi aku ini akan
ditolakkan, siWa dihalaukan- Masihi tany kalau
nya dungan maluku? Maka buiih iya dapat .juga,
sangat muuyusallah aku ulih sunang hatl*
subab munurut akhtiar orang itu: Nantikah
kiilak dosaku itu diampuni?
. Guru. Jawab Guru kapadanya, dosamu itu


84 PtiRJALANAN OHANGr
turamat biisar adanya, ulili siibab angkau tulah
mungadakan dua ptirkara kajahatan, dan lagi
angkau tiilah miininggalkan jalan yang baik?
dan munyempang kapada jalan yang ditugah-
kan. Muskipun diimkian, ditrima juga ulih
Hatinya Masihi di- orang dipintu itu, kuma iya
hiburkan ulih Guru itu ada bumiat baik kapada
. sagala manusia; miilainkan
ingatlah angkau baik baik, jangan angkau
ulang ulangi lagi akan purbuatanmu yang ja-
hat itu, nanti angkau kiilak binasa pada jalan
yang angkau turut, apabila sudikit juga mor-
kanya nal$;v 12.
Siitlah itu masihi pun biirsiaplah handak
biirbalik, ulih Guru itu dichiumnya akan dia,
sambil turstmyUm surta iya biirkata salamat
biirjalan. Masihi pun biirjalanlah diingan su-
granya, tiadalah iya biirkata kata diingan sa-
orang jua pun tutkala iya biirjalan itu; atau
jikalau ditiigor orang akan dia skalipun, tia-
dalah iya mumbri jawab. Maka adalah iya
burjalan itu mulangkah langkah sapurti prang
dalam kiitakutan yang handak lari kuluar
deripada tumpat yang dilarangkan orang ada-
nya. Pada fikirannya, tiadalah iya miindapat
siinang lagi kalau sabiilom iya sampie kapada
jalan biitul ditumpat iya burmufakat dungan
Tuan Pdhdie-chari-dunia itu. Bubrapa lanla-


MUNOHARI SLAMAT.
m
nya, sampielah iya kapintu itu; adalah tiirtulis
dimuka pintu itu diimkian, Kiitoklah akan
dibukakan. Matt. vii. 8.
Subab itu dikutoknyalah bubrapa kali sam-
bil burkata dumkian,1
Bulihkah kiranya aku masok kadalam pintu ini?
Muskipun aku orang dorhaka bugini, ..
Maukah dibukakannya akan daku inir
Dapat tiada, aku mumuji Tuhan dalam tumpat tinggi.
Tiba tiba datanglah saorang orang tua ka-
pada pintu itu, namanya Rela, maka burta-
nyalah iya, siapakah diluar itu? Deri manakah
angkau datang? apakah kahandakmu?
Mas. Hambalah saorang yang ada munang-
gong akan kabraatan dosa. Aku datang deri
pada nugri kabinasaan, handak ptirgi kabukit
Zion, supaya aku kiilak turlupas deripada
seksa yang akan datang; siibab itulah Tuan,
adalah hamba munungar khabar kunun, deri-
pada pintu inilah jalannya handak kasana.
Sakarang pun, jikalau ada kiranya diingan
relamu, mtilupaskan hamba Pintu itu kulak di-
, bukakan kapada orang
maSOK. yang munaroh hati
Rela. Maka relalah aku rundah.
diingan bulat hati; dungan siigranya dibuka-
nyalah pintu itu.
Apabila miilangkahlah Masihi itu kadalam,
lalu disiintakkan ulih Rela masok. Lalu bur-


PURJALANAN ORANGr
liata Masilii, apakah artinya ini? Jawab Eela,
tiada brapa janh deri pintn ini, adalah sabuah
kota j^ang amat tiigoh tiirdiri, disana adalah
Btilzibab, iya itu, piinghulu sagala sliietan,
munjadi raja; deri sanalah dia, surta dungan
sagala rayatnya, mtimanah akan orang yang
ti j- , datang kapintu ini, kalau
lblis memang tasu- , .
ka orang masok kada- kalau marika itu kulak mati
lam pmtu kuchil. Sabulom iya masok kadalam
pintu ini.
Kata Masilii, sukachitalah aku diingan
. ,1, sumuntar. Apa bila masok-
Masihi masok kada- ^ x
lam pintu dungan suka lah iya kadalam, ditanyalah
ulih orang dipintu itu akan
dia, katanya, siapakah yang tulah mununjuk-
kan dikatt jalan kamari ini?
Mas. Kata Masihi, Guru lnjil mununjokkan
datang kamari miingutok pintu ini yang sapurti
kupnrbuat ini, piisannya kapada aku angkau-
lah Tuan yang bulih mimgatakan pada aku,
apa yang patut kupiirbuat.
RisLA. Kata Beia, adalah pintu i ini sudia
tiirbuka dihadapanmu, saorang pun tiada^bulih
miinutup akan dia.
Mas. Sakaranglah aku mumulai munuwie
akan sagala fiedah yang tulah kuusahakan itu.
. Bjela. Bagimanakah halmu datang kamari
ini diingan saorang diri


MUNCIIARI SLAMAT.
37
Mas. Kurna saorang pun tiada, yang skam-
pong diingan aku, murasai sapurti kurasai
ini.
Rela. Adakah barang saorang deripada
marika itu yang tulah mungatahui kadatang-
anmu ini? gg tMth m
Mas. Iya, anak istriku yang tiilali mulihat
halku ini mula mula. Dipanggil halik ulih
marika itu akan daku: Dan lagi pula ada sa-
hahat handieku pun hurtriak akan daku, stirta
miingikut diblakangku mtinyuruhkan balik,
akan ttitapi kusumbat tulingaku dungan jari-
ku, sambil burjalanlah juga aku mtinurut
jalan ini.
Rela. Adakah barang siapa deripada ma-
rika itu yang mimgikut angkau mungajak
balik ?
Mas. Iya, ada dua orang; saorang namanya
si-Dtigil, dan saorang si-Grada-gada; akan tii-
tapi apabila dilihat ulih marika itu tiada lulus
kahandaknya, si-Dugil pun mumalingkan mu-
kanya lalu balik, akan ttitapi si-Gada-gada
itu mungikut juga akan daku sparoh jalan.
Rela. Miingapakah tiada iya mau lalu skali ?
Mas. Btirjalanlah kami sama sama sahingga
datanglah kapada kiiluburan gondah itu, tiba
tiba ttirchuburlah kami kadalamnya; siitlah
itu kawanku si-Oada-gada itti tawarlah hati-


38
PUEJALANAN DRANCr
nya, tiada brani lagi iya purgi jauh. Siibab
itu munjurujollah iya kuluar pula ara kasiiblah
rumahnya sundiri, sambil iya biirkata piir.
Orang bulih dapat gilah angkau dungan branimu
kawanpadajalan akhi- muncharikan nugri itu sao-
rat, tapi iya saorang .
orang sahja kulak ma- rang dirimu k urna akuLa-
sokshorga akhirnya. ^ pulanglah iya pada jalan-
nya, munurut jalan si-Dugil itu, aku pun
burjalanlah diingari halku sampie kapintu ini.
Rela. Che, kasihan orang itu! patutkah
kamuliaan akhirat itu yang sabusar itu di-
sangkakarinya kuchil? Tiadakah patut iya
murasai susah yang sadikit itu, supaya bulih
iya miindapat akan dia itu?
Mas. Bunar, bunar, kata Masihi, akan hal
sagala purkara yang kuchiirtaakan derihal si-
Gada-gada itu siimoa bunar adanya, akan
tutapi jikalau kuchurtrakan pula deri halku
Masihi mungaku ka- nschaya tiadalah brapa be-
saiahannya kapada o- thanya baikku siindiri deri-
rang dipmtu kuchil itn. ]£urna dungan Sa-
sungguhnya iya itu tulah biirbalik pulang
karumahnya sundiri, akan tutapinya aku pula
tulah munyempanglah kapada jalan yang mum-
bawa kapada kabinasaan, ulih siibab aku
tiirkuna bujok dan piingajaran saorang Tuan
Pandie-chari-dunia itu.
Rela. Amboi! angkau ptin sudahkah di-


MUNCHAPJ SLAMAT.
89
bubuhnya tangan? Apa. iya mau angkau pun
munchari kasunangan, taalok kabawah pren-
tah Tuan Amal Sharak itukah? Kadua marika
itu kapala punipu. Adakah sudah angkau
mungikut mufakatnya itu?
Mas. Iya, tulah kuturut dtingan subrapa
bulihnya, sampie aku purgi mundapatkan Tu-
an Amal Sharak. Adalah pada sangkaku,
gunong yang dukat tiipi jalan handak karu-
mahnya itu, saolah olah handak miinimpah
kakupalaku, subab itulah sampie kasitu, aku
pun ttirhuntilah.
Rela. Gunong itu tiilah niumbinasakan
biibrapa hamba Allah, dan lagi pun, iya akan
mumbinasakan kulak biibrapa hamba Allah
lagi; baik juga untungmu tulah turliipas de-
ripada munjadi luloh lantak.
Mas. Hie sasungguhnya, tiadalah aku tau,
untah apakah jadiku jikalau sakiranya tiada
aku biirtumu pula dungan Guru Injil, itu
pun dalam hal aku tiingali susak- hkiranku
itu, tutapi skaliannya itu dungan tulung
Allah, biirtiimu aku dungan dia pun, jikalau
tidak, tiadalah bulih aku sampie kamari.
Akan tutapi, hal kadatanganku ini, sapurti
orang yang tiilah patut matidi timpah Gunong
itu, deripada biirdiri burkata kata dungan
Tuanku ini. Tapi, hie! -bagimanakah busar


40 PUEJALANAN ORANGr
kamurahan yang tulah kudapati, ulili subab
aku burulih ithin masuk kamari ini.
Rela. Tiada mungapa, muskipun barang
apa yang tiilah dipurbuat ulih Orang, asal iya
datang kamari, tiadalah skali kali iya itu akan
ditolakkan. Yak. vi. 37. Subab itu, hie Masihi
yang baik, marilah sakujab bursama sama
dungan aku, supaya aku ajarkan dikau deri
hal jalan yang handak angkau purgi itu.
Lihatlah kahadapanmu, adakah angkau tampak
jalan sumpit itu? itulah jalan yang patut
angkau turut; kiirna iya itu tulah disiidiakan
ulih nenek moyang kami, dan nabi nabi, dan
Almasih, dan sagala murid muridnya pun.
Iya itulah jalan yang bunar spiirti disipat
adanya. Maka jalan yang tiirsubut itulah
patut angkau turut.
Mas. Kata Masihi, tiadakah jalan itu sem-
Masihi takot mula- pang siornya, atau bengkang
Tat* . bengkoknya, kalau kalau ba-
rang kali orang kiilak akan siisat? Matt.
vii. 14.
Rela. Iya, adalah banyak juga jalan yang
tursandar kamari, iya itu bengkang bengkok
dan lebar adanya, akan tiitapi, handaklah
angkau pahamkan baik baik, miimbethakan
antara biinar deripada yang salalj. Jalan yang
biinar itu, hanya biitul, lagi siimpit adanya.


MUNCHAItl SLAMAT. 41
Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam
mimpiku, bahwa Masihi itu ada iaUl
muminta sangat sangat, kalau munanggong kabura-
diingan mudah mudahan da- tannya*
pat ditulungnya akan dia deri hal tanggong-
annya yang dibahunya itu, kuma biilum lagi
iya itu turbuang, dan lagi tiadalah bulih iya
mumbuangkan itu sundirinya, kalau tiada
dungan tulongan sasaorang.
Jawab Rela padanya, Deri hal tanggongan-
ma itu, handaklah angkau
sabar deripada munanggong long mulupaskan ku-
i j i i . braatan dosa orang,
akan dia dahulu, sahmgga mSiainkan deri pada
angkau sampie kulak katiim- ^urkat darah Isa Al-
i u masihs
pat kulupasannya, kuma lya
itu kulak akan gugur sundirinya deri bahumu.
Masihi itu pun bursiaplah ikat pinggangnya
turkachau kachau, handak piirgi pada pur-
jalanannya. Maka kata Bela padanya, jikalau
angkau burjalan jau siidikit deri pintu ini/1
angkau kulak akan burtumu diingan rumah
Tuan Pumbuka-rahsia; maka handaklah ang-
kau kutok pintunya, maka iya kiilak akan
miingunjokkan padamu purkara yang indah
indah. Masihi pun burmohonlah kapada sa-
habatnya surta mumbri siilam.
Kalakian, maka iya pun burjalanlah sahing-
; sampielah karumah Tuan Pumbuka-rah-


42
PURJALANAN ORANa
sia itu, lalu dikutoknyalah pintunya biirulang
ulang. Tiba tiba datanglah saorang orang
kapintu itu sambil iya biirtanya, ^ siapakah
diluar?
Mas. Tuan, aku saorang orang purjalanan
kiirna aku ini tulah disuruhkan ulih saorang
biirkunal kunalan diingan Tuan yang ampu-
nya rumah ini, iya mimyuruhkan aku singga
kamari, ulih kurna fiedahku; s&bab itulah aku
handak burtumu dungan Tuan rumah ini.
Subab itulah disuruhnya panggil akan Tuan
rumah itu, subuntar lagi datanglah iya bur-
tumu dungan Masihi itu sambil burtanya,
apakah kahandakmu ?; 4
Mas. Kata si-Masilii, Tuan, aku ini tulah
datang deri nugri kabinasaan, handak piirgi
kabukit Zion; Aku ini tulah disuruhkan
ulih saorang yang- diam dipintu dimuka ja-
lan itu, katanya jikalau aku sampie kamari
kulak, bahwa angkaulah akan miinunjokkan
pada aku purkara yang indah indah, iya itu
bulih miinjadi guna pada aku dalam piir-
jalananku ini
Pumb. Baiklah, marilah masok supaya ku-
unjokkan piirkara yang biirfiedah padamu-
Trang talah dibri Disurahkannyalah orangnya.
kapada Masihi. mumasang dian, surta di-
panggilnya Masihi mungikut dia, sampielah


MUNCHARI SL4MAT.
45
dibawanya masok akan dia Maaihi disambutkan.
kadalam sabuah bilik, siirta disuruhkannya
orangnya mumbuka pintu; sutlah sudah, di-
lihat ulih Masihi suatu gambar orang dudok
burfikir, ada turgantong ditembok itu; diim-
kianlah lakunya, matanya miinuhgadah ka-
laagit, maka adalah sabuah Masihi tempak ^
kitab yang tiirutama ditang- bar saorang gagah da-
* -' i *n lam aeama.
annya, dan hukum bunar
ada turtulis dibibimya, dunia ini ada dibla-
kangnya; kulakuannya itu kulihat spiirti oraiig
mungajar* orang, dan lagi pula ada suatu
mahakota yang kaamasan tiirgantong ara ka-
palanya.
Mas. Kata Masihi, apakah grangan artinya
ini?
Ptjmb. Orang yang ampunya gambar ini,
iya itu dalam suribu, satu; iya akan biiranak
biirchuchu, adalah iya miingandongkan kanak
kanak, iya juga miimbri susu akan kanak
kanak itu apa bila dipliharakannya. 1 Cor.
iv. 15. Gal. iv. 19. Dan lagi, Yang spiirti
angkau lihat matanya itu miiniingadah kalang-
it, dan kitab yang turutama Artinya gambar itu.
itu ditangannya, dan hukum yang siibiinarnya
itu ada tiirtulis dibibirnya, iya itu muhunjok-
kan padamu, bahwa jawatannya itu munyata-
kan rahsia piirkara yang tursiimbunyi itu bagie


44
PURJALANAN ORAN&
sagala orang burdosa; yang spurti angkau
lihat kulakuannya itu burdiri dungan mung-
ajar manusia. Dan lagi angkau lihat bahwa
dunia ini ada turchampak diblakangnya, dan
suatu mahakota turgantong ara kapalanya, iya
itu mununjbkkan padamu siirasa tiada diin-
dahkannya dan dibunchikannya akan sagala
purkara yang ada skarang ini, siibab iya
turlebih sangat kasih akan pukiirjaan jawatan
bagie Tuannya, kiirna iya harap surta diingan
yakinnya, sungguh akhirat itulah akan tum-
pat iya miindapat kamuliaan dan fal^ala. Dan
lagi, kata pula Tuan Pumbuka-rahsia itu, aku
Mungapa Pumbuka- tulah mununjokkan gambar
im padamu mula mula, ulih
raula. kurna orang yang ampunya
gambar inilah, saorang hamba yang tulah
disuruhkan ulih Tuan yang ampunya tumpat
yang angkau handak purgi itu, akan miinjadi
piimimpin bagiemu dalam sagala tiimpat yang
ada biirjunis jiinis susah pada piirjalananmu
ini. Siibab itu handaklah angkau ingat baik
baik akan sagala piirkara yang tiilah kuunjok-
kan padamu ini, dan chamkan baik baik ba-
rang piirkara yang tiilah angkau lihat ini,
supaya kiilak dalam purjalananmu itu angkau
akan burtumu dungan bubrapa orang pura
pura handak mumbawa angkau kapada jalan


MtJNCHARI SLAMAT.
44
yang biinar, akan tutapi itulah jalan yjang
mumbawa dikau dalam kabinasaan.
Sutlah itu dipimpinnyalah tangannya, la-
lu dibawaya kadalam suatu bilik yang tur^:
lalu biisar dan punuhlah dungan abok kiirna
tiadalah piirnah disapu sapu. Siitlah sudah
dipandang ulih Masihi sabiintar burkliling^
maka ulih Tuan Pambuka-rahsia itu dipang-
gilnyalah sa'orang, disuruhnya sapu, ; surta
disapunya itu, lalu abok itupun biirbangkitlah
surta buturbanganlah kasana kamari, masihi
pun hampirlah tursudak ulih masuk abok
kudalam tiikaknya. Sutlah itu kata Tuan
Pumbuka-rahsia kapada saorang dayang yang
ada hampir disitu, katanya, bawalah ayer
kamari rinjis rinjiskan dalam bilik ini, sutlah
sudah lalu disapunya suchi suchi, dungan
sunangnya.
Mas. Kata Masihi, apakah garangan* artinya
ini?
Pumb. Jawab Tuan Pumbuka-rahsia, bilik
ini umpamanya, sapurti hati saorang manusia
yang bulom purnah disuchikan ulih rahmat-
yang turbit deri Injil. Abok itu umpamanya
dosa yang deri asal, dan lagi kajahatan da-
lam batin, iya itu yang miimbinsakan saga-
la manusia. orang yang mula mula miinyapu
itu umpamanya Tauret; akan tiitapi piiram-


46
pCPuIALANAN -OEANG
puan yang mumbawa ayer sambil dirunjis
riinjiskannya itu, iya itulah Injil adanya.
Sapurti hal yang angkau lihat dimulainya
sapu itu, biirbangkitlah aboknya itu biirtiir-
bangan kasana kamari, tiitapi bilik itu tiada-
lah dapat disuchikannya, hampir hampirlah
angkau tursudak ulih masok abok itu katii-
kakmu inilah mununjukkan padamu, tauret
itu, bukannya miinyuchikan hati manusia
deripada dosa diingan amalnya, mulainkan
mumbangkitkan, dan miindatagkan kuat. Bom.
vii. 9. 1 Cor. xv. 56. Dan munambahi dosa
itu dalam jiwa manusia; jikalau sakali pun
dinyatakannya dan dilarangkan dosa itu, a-
kan tutapi tiadalah burkwasa iya mungalahkan
dia. Rom. v. £0. vii. 7-11.
Dan lagi, spiirti angkau lihat dayang yang
miiriinjiskan ayer pada bilik itu, sampie di-
suchikannya akan dia diingan sampornanya,
apa bila Injil itu datang dungan kamanisan-
nya dan kaelokkannya, masoklah kwasanya
itu kadalam hati manusia, yang tulah spiirti
angkau lihat, bahwa dayang itu mumbuangkan
abok abok deri dalam bilik itu diingan mii-
murchekkan ayer, dumkianlah dosa itu pun
akan hilang diingan liimahnya. Jiwa itu kiilak
akan suchi, muski pun ada biibrapa kachu-
marannya, bahrulah kiilak iya itu layak kapada


MUNCHARI SLAMAT.
4:7
Baja yang* mulia itu mungdiami dia. Yah.
xiv. £1-23. xv. 56. Rom. xyi. 25-26. Eph. y. 26.
Kata yang ampunya chiirtra bahwa kulihat
dalam mimpiku, dipimpin pula ulih Tuan
Pumbuka-rahsia itu, akan MunjokkMtl7a paaa
dia, dungan tangannya, di- Masihi si-Hawa-nafeu
bawanya masok kadalam su- datn sl'Sabar*
atu bilik kuchil, yang ditumpat ada dua orang
kanak kanak dudok saorang satu krusi. Nama
budak yang tua itu, Hawa-nafsu, dan yang
muda itu Sabar. Si-Hawa- Si-Hawa-nafsu maa
nafsu, kulihatan kiilakuannya siimoa skarang juga.
itu tiada mumadai, tapi si-Sabar itu piindiam
adanya. Siitlah itu, maka Masihi pun bur-
tanyalah, apakah subabnya si-Hawa-nafsu ini
tiada mumadai? jawab Tuan Pumbuka-rahsia,
Tuannya itu munyuruhkan dia sabar sudikit
sampie tahun datang iya akan miimbri pada-
nya biinda bunda yang mulia, akan tutapi
dikahandakinya sagala piirkara yang tursttbut
itu skarang juga.
Si-Sabar itu mau iya mu- Si-Sabar mau nanti.
nanti.
Tiba tiba datanglah kulihat, saorang orang
mundapatkan Hawa-nafsu itu, surta ada iya
mumbawa suatu karong pii- Si-Nafsu dapat ka-
, i i handaknya, tutapi su-
noh dungan harta bunda, gra diboroskan sumoa-
skalian itu dituangkannya nyah&bis.


48
PUKJALANAN ORANG
dikakinya, lalu diambillah nlih Hawa-nafsu
akan dia dungan sukachitanya, siira diturta-
wakannya akan Sabar itu siibab kosong, akan
tiitapinya kulihat sabiintar lagi, habislah ska-
lian diblanjakannya, satu pun tiada tinggal
lagi, mulainkan tinggal chompang champeng.
Mas. Kata Masihi, kapada Tuan Piimbuka-
rahsia, nyatakanlah ulihmu akan sagala hal
ahwal ini kapada aku diingan trangnya.
Pumb. Lalu jawabnya, hal dua kanak kanak
ini umpamanya, saorang, orang dunia, dan
saorang, orang akhirat; si-Hawa-nafsu itulah
orang dunia, dan si-Sabar itu orang akhirat,
sapurti yang angkau lihat tadi si-Hawa-na,fsu
Orang Hawa-nafsu, itU tMah mMaPat
ingat sahja dunia pu- rang juga dalam tahun ini,
nya kusunangan. iya ani5 iya itulah dunia im,
diimkian itulah halnya sagala orang yang
miinchari dunia ini, maka didapatilah ulih
marika itu sagala harta bundanya yang indah
indah skarang juga; kiirna tiada bulih marika
itu, miinantikan sampie tahun datang, iya itu
sampie akhirat, bulih iya miindapat bagiannya
yang baik itu. Maka diambil ulih maiika itu
umpamaan, orang tua tua, katanya, Saekor
burung ditangan itu, turlebih guna deripada
dua ekor burung yang dalam hutan; unipa-
maan ini turlebih indahnya pada marika itu


MUNCHARI SLAMAT.
49
cleripada kamtdiaan akhirat. Akan tiitapi sa-
purti angkau lihat, diboroskannya skalian
hartanya itu tinggal chompang champeng
dumkianlah kulak ibaratnya hal orang yang
dumkian itu pada hari kumdian.,
Mas. Biirkata Masihi, bahwa kulihat hal
si-Sabar itu turlebih bijak adanya, atas bub-
rapa purkara. Purtama, di- Si-Sabar orang bur-.
nantikannya akan piirkara budi-
yang baik. Kadua, kurna iya kiilak akan
mundapat kamuliaan deripada Tuannya, tu-
tapi si-Hawa-nafsu tiada dapat, miilainkan
chompang champeng.
Pt^MB. Tambahan pula lagi, kamuliaan a-
khirat itu tiada biirubah Purkara yang mula
ubah; tutapi kamuliaan du- yap
nia dungan siigranya iya kara akhir kukal slalu,
akan liinyap. Siibab itu si-Hawa-nafsu itu
tiada patut iya miingolok olokkan akan si-
Sabar itu, kiirna siibab iya tiilah mundapat
barang yang baiknya itu mula mula, spurti
si-Sabar itu ptrn nanti tiirtawakan sama Ha-
wa-nafsu itu, kiirna iya kiilak akan mundapat
pula barang yang baik itu pada akhirnya;
kurna yang mula mula itu patut iya miimbri
tumpat pada yang akhir, siibab yang akhir itu
patut miindapat waktunya yang datang; akan
tutapi yang akhir itu tiadalah miimbri tum-


50
PURJALANAN ORANGr
pat kapada sasuatu, kurna tiadalah yang
munggantikan dia. Orang yang tiilah mun-
dapat bagiannya itu mula mula, dapat tiada
adalah bagienya waktu munghabiskan dia;
akan tutapi orang yang miindapat bagiannya
itu akhir, iya itu kiilak tinggal slama lama-
nya; diimkianlah yang tulah dikatakan dalam
Injil, deri hal orang kaya biirnama Dives,
Dives dapat bagian- diimkian bunyinya, Pada
nya dalam dunia sahja. maga hidopmu juga, angkau
tulah muniirima bagianmu yang baik, dan
lagi pula Lazaras itu tiilah mundapat bagian-
nya yang jahat; pada skarang ini sunanglah
iya, tiitapi angkau sangsaralah.,, Lukas xiv.
19-31.
Mas. Pada hkiranku, kuranglah baik ki-
ta tamaa akan barang piirkara skarang juga
mulainkan baik kita sabar akan barang pur-
kara yang datang.
Pumb. Biitul katamu itu, kiirna purkara
Purkara yang pur- yang kiilihatan ini iya itu
tama fana adanya. £ana a^anya? akan tiitapi piir-
kara akhirat yang tiada kiilihatan itu iya itulah
baka. 2 Kor. iv. 18. Sunggoh pun dumkian
tiitapi purkara yang ada skarang ini, stuju-
nya dungan Hawa-nafsu kita suatu dungan
suatu; Dan lagi purkara akan datang itu tiada-
lah burstujuan dungan Hawa nafsu kita suatu


MtJNCHARI SLAMAT. ,51
dungan suatu, subab itulah piirkara dunia itu
diingan siigranya iya bursuatu, sama Hawa-
nafsu, dan purkara akhirat subab jauhnya,
tiadalah bursuatu sama Hawa-nafsu adanya.
Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam
mimpiku, dipimpin ulih Tuan Pumbuka-rahsia
itu tangan Masihi lalu dibawanya akan dia
kadalam suatu tiimpat yang ada api munyala
dukat tembok, orang yang ada burdiri dukat-
nya itu siilalu miinyiram bubrapa banyak ayer
kaatasnya handak miimadamkan dia; akan
tutapinya api itu makin biisar nyalanya, dan
turlebih pula panasnya.
Mas. Kata Masihi, apakah artinya itu?
Pum. Jawab Tuan Pumbulia-rahsia, api ini-
lah umpama piikiirjaan anugrah, yang mung-
grakkan hati manusia; orang yang munuang-
kan ayer kaatasnya itu, dan handak mumadam-
kan dia, iya itulah Iblis: akan tutapi yang
angkau lihat hal api itu makin biisar juga,
surta dungan hangatnya niischaya angkau akan
miilihat apa subabnya itu. Dibawanya pula
Masihi ara kiiblakang tembok itu, dilihatnya-
lah ada disana saorang miimiigang suatu biikas
yang biirisi minyak itu pada tangannya, sulalu
dituangkannya piirlahan lahan kadalam api
itu.
Mas. Kata Masihi, apa pula artinya ini?


52 ' PtjRJALANAN ORANG
PtJMB. Jawab Pumbuka-rahsia, inilah ibarat-
nya Almasih; yang siilalu munutapkan piikur-
jaan yang sudah dimulai dalam hati manusia
itu duugan minyak anugrahnya; subab itulah
maskipun barang apa dipurbuat ulih Iblis,
akan tiitapinya hati umatnya itu biirulih
rahmatnya juga. 2 Cor. xii. 9. Itu yang
spurti angkau miilihat, orang yang burdiri
dibalik tembok, yang munggalakkan api itu,
iya itulah mungunjokkan padamu, tiirlalulah
susah kapada orang yang kuna piirchobaan
Iblis itu, miindapat kiinyataan bagimana kwa-
sa anugrah itu ditiitapkan dalam hatinya.
Kata yang ampunya chiirtra, kulihat lagi
dipimpin pula ulih Tuan Piimbuka-rahsia akan
tangan Masihi, siirta dibawanya kadalam suatu
tumpat yang amat indah indah, iya itu kapada
Subuah maligie, Masihi pun turlalulah suka
chitanya ulih miilihat itu/ dan lagi dilihatnya
pula kaatas maligie itu ada biibrapa orang
burjalan jalan, dungan pakiean yang biirpu-
kankan mas.
Kata Masihi, bulihkah kitapun purgi ka-
sana?
Dibawalah ulih Tuan Pumbuka-rahsia itu
akan. dia, munuju pintu maligie itu. Hieran
adalah dipintu itu tiirdiri bubrapa banyak
orang yaiig handak masok juga, ttpi tiada


MUNCHARI SLAMAT. ' 53
brani. Adalah jauh siidikit deri pintu itu, sao-
rang duduk diikat meja, adalah suatti kitab
siirta dawat dukatnya iya itu-miinuliskan nama
orang yang patut masok kasana.
Dan lagi pula dilihatnya ada biirdiri bubra-
orang diingan mumakei baju brantie, munjaga
disitu, siirta diingan braninya handak miinyek-
sakan orang yang handak masok kasitu. Pada
masa itu, hieranlah Masihi siibab miilihat hal
yang dumkian, akhirnya skalian orang yang
handak masok, itupun undurlah kablakang ulih
subab takotnya akan orang yang tursiibut itu.
Tiba tiba dilihat ulih Masihi ada saorang
orang diantara marika itu, orang gagah, pur-
gilah iya handak mundapat- Orang gagd. itu, nm-
kan jurutulis itu, katanya, pamakan orang yang
tuliskanlah namaku, sutlah
sudah ditulisnya, dilihatnya orang gagah itu
pun mungunaslah pudangnya, siirta mumakie
katopong dikapalanya, lalu disurbunya akan
orang orang yang miinjaga pintu itu, surta
sagala marika itu pun miinaikkan tangan
kaatasnya, akan tutapi orang itu skali kali
tiada iya takot, lalu ditutak, dan dichinchang-
nya, miingamok kakiri kanan; diingan hal
yang diimkian itu masing masing pun biir-
luka lukaanlah, lalu dilanggarinyalah akan
marika itu skalian, maka masoklah iya trus


54
PURJALANAN OEAKG
kadalam maligie itu. Tiba tiba didungarnya-
lah suatu suara yang amat murdu bunyinya
deripada orang yang deri dalam itu, dan lagi
pula deripada orang yang ada burjalan jalan
deri atas maligie itu, dumkian bunyinya.
Masok masoklah grang,
Kamuliaan Shorga, angkau akan munang.
Siitlah itu masoklah iya kadalam, lalu di*
brilah mumakie akan dia spurti pakiean ma-
rika itu skalian. Masihi pun biirsinyumlah
iya sambil burkata, Bahwa pada sangkaku
taulah aku akan artinya skalian ini.
Kumdian kata Masihi, Biarlah aku purgi
dungan sugranya. Jawab Tuan Pumbuka-
rahsia, Nantilah sabiintar sampie aku tun-
jokkan padamu sudikit lagi, siitlah itu bulihlah
angkaU purgi pada purjalananmu itu; siitlah
dipimpinnyalah tangannya, lalu dibawanya ma-
Punjara busi itu um- sok kadalam suatu bilik yang
pamakan putus harap. amat glap, adalah disana sa-
orang orang yang turpunjara dungan punjara
biisi. Adalah kiilihatan rupa orang itu, amat
duka chita adanya, sambil iya tundok kabumi,
annya itu spurti orang yang sudah puchah
hatinya. Kata Masihi, Apakah pula artinya
ini? kata Tuan Pumbuka-rahsia, Burcha-
kaplah angkau dungan orang itu.


MUNCHARI SLAMAT.
S5
Kata Masihi pada orang itu, Siapakah
angkau? Jawab orang itu, Halku spurti
yang angkau lihat ini, bukannya btigitu da-
hulu.
Mas. Bagimanakah halmu dahulu?
Orang. Pada mulanya kulihatan bagus, sur-
ta dungan sugranya kapada turutan agama
masihi itu, pada piinglihatanku dan piingli-
hatan orang lain pun diimkian; dan lagi pada
sangkaku, biinarlah sudah aku ini dalam niig-
ri akhirat, dan lagi pada masa itu suka
chitalah hatiku, siirta kiisangkakan patut
miindapat bagian disana.
Mas. Baiklah, apakah- halmu skarang ini?
Orang. Halku itu saorang yang putus asa,
dan lagi aku saorang yang tiirkurong dalam-
nya spurti dalam suatu kurongan biisi adanya*
tiadalah dapat aku kiiluar lagi: hie tiadalah
aku kiiluar lagi!
MAs. Apakah mulanya angkau turmasok
dalam hal ini?
Orang. Ulih siibab lalieku, dan korang
siidarku; aku tiilah miiluloskan kahandak ha-
wa nafsuku; adalah halku ini tiilah durhaka
kapada pungatauanku yang tiilah kudapati
deripada piirkataan Allah, surta diingan ka-
sihan Allah; bahwasanya aku tiilah munyakiti
akan Boh Alkudus, lalu lunyaplah iya deri-


60
PURJALANAN ORANGr
padaku; aku tulah burkasih kasihan dungan
Iblis, iya tiilah datang kapadaku; aku tulah
munaikkan morka Allah, siibab itulah iya tu-
lah muninggalkan aku: Dan lagi aku tiilah
munguraskan hatiku, siibab itulah tiada bu-
lih aku burtaubat. v
Siitlah itu kata Masihi kapada Tuan Pum-
buka-rahsia, Tiadakah lagi piingharapan bagie
orang yang spiirti hal dumkian ini? Jawab
Piimbuka-rahsia itu,; Tanyalah angkau siin-
diri juga kapadanya.
Mas. Kata Masihi, tiadakah pungharapan-
mu lagi, tinggalkah juga angkau slama lama-
nya dalam kurongan biisi ini diingan putus
asa?
Orang. Ya, tabulih skali kali kiiluar.
Mas. Miingapa, anak yang biirakhmat, iya
itu Isa Almasih, ada biirkasihan.
Orang. Aku tiilah kumbali miinsalibkan
dia bagie diriku siindiri, dan lagi aku tiilah
miimbunchi akan dia, dan kubiinchi pula a-
kan kabiinarannya, dan lagi pada sangkaku
biirkat darahnya itu suatu piirkara yang tiada
suchi, dan lagi kurugikan kamurahan Roh
Alkudus; siibab itulah, aku tiilah miinolakkan
sagala piirjanjian Tuhan; adalah halku pada
masa ini suatu pun tiada lagi kapadaku mii-
lainkan gurtak, iya itu gurtak yang amat


MUNCHARI SLAMAT.
57
jhiebat, lagi gurtak yang patut akan munda-
pat seksa yang tiintu, dan kahangatan mor-
kanya, yang akan miinulan aku spurti suatu
sutru. Lukas xix. 24.
Mas. Apakah subabnya angkau jadikan di-
rimu dumkian? .
Oeang. Ulih subab hawa nafsu, dan ka-
sukaan, dan untung dunia ini; ulih- subab
sagala piirkara inilah, hatiku munjadi tugoh
dalam sagala lazat; akan tiitapinya sagala pur-
kara yang tiirsubut itu pun munyakiti akan
daku, siirta miindatangkan bisa spurti dipa-
tok ular.
Mas. Baiklah, skarang pun tiadakah bulih
angkau munyiisal surta' biirbalik deripada ja-
lanmu ini?
Oeang. Allah tulah miinolakkan akan daku
deripada burtaubat, dan purkataannya itu tiada
miindatangkan rajin bagieku handak purcha-
ya. Bahkan, iyalah yang tiilah munutop akan
daku kadalam kurongan biisi ini; tiadalah
bulih saorang pun dalam dunia ini muliipas-
kan aku kuluar. Hie akhirat! akhirat! bagi-
manakah bulih aku mulawan akan chilaka
yang akan kudapati dalam akhirat!
PtImb. Kata Tuan Piimbuka-rahsia pada
Masihi, biarlah chilaka orang ini miinjadi su-
atu piiringatan bagiemu, supaya slama lama-


58
PURJAtANAN OEANa
nya mundatangkan suatu katakotan bagiemu,
Mas. Butul, kata Masihi, inilah uatu ka-
takotan, diliipaskan Allah kiranya aku supa-
ya 4 siidar, dan jaga samhil mtuninta doa,
bulihlah aku jauhi deripada hal orang yang
chilaka ini: baiklah Tuan, skarang bukankah
kutika baik supaya aku burjalan pada piir*
jalananku?
Pumb. Sabarlah subuntar, aku handak mu-
nunjokkan padamu suatu piirkara lagi, siitlah
itu bulihlah angkau burjalan.
Kata yang ampunya churtra, dibawanya pula
Masihi itu masok suatu bilik yang lain, adalah
disitu kulihat saorang bahru bangun deri tidor,
tungah iya mumakie pakieannya itu, sambil
mungguliitar munggulugut. Kata Masihi,
Apakah subab orang ini mungulutar ? disu-
ruhkan ulih Tuan Pumbuka-rahsia kapada
orang itu miinjawab akan sualnya itu.
Dimulainya burkata adalah aku pada malam
ini spiirti aku dalam tidor, aku mimpi, saolah
olah langit ini munjadi kulam kabut, surta
diingan guntur dan kilatnya sabong munyabong
sampielah aku munjadi dahshat. Rasanya,.
kutungada dalam mimpiku kulihat awan itu
siimuna miina rutak; kulihat tiba tiba kudiingar
suara bunyi nafiri, dan lagi kulihat pula ada
eaorang duduk diatas awan, iya itu diiring-


MUNCHAKJ. SLAMAT.
59
kan ulih suribu maliekat, munyala nyala spiirti
nyala api, dumkian lagi langit itupun burnyala
spiirti api rupanya.
Kumdian kudtingar suatu suara, katanya,
Bangkitlah bie sagala orang yang mati, mung-
hadap hukum; tutkala itu burpuchah puchah-
anlah sagala batu yang busar busar, kubur ku-
bur pun tiirbukalah, dan lagi sagala orang
yang mati mati pun burbangkitlah deri da-
lamnya. Yah. v. 28-29. 1 Oor. xv. 51-58.
Ada yang tiirlalu suka chita marika itu,
sambil tiingadah kalangit; dan ada yang mu-
nyiimbunyikan dirinya dibawah gunong gu-
nong, "Wahi vi. 15-16. sutlah itu kiilihatanlah
orang yang dudok diatas awan itu mumbuka
kitab, siirta disuruhkannya sagala isi dunia
ini miinghadap dia, sungguh pun dumkian,
ulih siibab sangat hiebatnya nyala api itu
miinjilat kiiluar deripada suatu tiimpat yang
ada diantara orang itu diingan marika itu,
saumpamanya spiirti sajauh orang yang ada
biirsalah burdiri dihadapan Hakim. Dan lagi
kudiingar pula kata orang yang diatas awan
itu, Kampongkanlah sagala lalang, dan siikam
dan sampah sampah itu skalian buangkan
kadalam kanhor api; siitlah itu tiirbukalah
lobang api yang tiada dapat tiirduga dalam-
nya, ditumpat yang aku burdiri itu, kuluar


'60
PttRJALANAN ORANGr
deripada mulutnya, burjunis ragam asap, dan
'api,, surta dungan hiebat bunyi suaranya*
Dan lagi pula burkata Tuan yang dudok itu,
Kampongkanlah sagala gahdomku itu ma-
sokkanlah kadalam langguan. Matt. iii. 12.
xxiii. 30.
Maka sutlah itu kulihat pula, bubrapa ba-
nyak orang diangk^itkan naik kaatas awan,
Thes. iv. 13-18. tutapi aku turtinggallah dibla-
kang. Aku pun miincharilah sasuatu tumpat
handak munyumbunyikan diriku, tiada dapat,
ulih subab orang yang dudok diatas awan itu
slalu mumbubuh mata kaatasku; pada masa
itu turingatlah aku akan dosaku, angan ang-
ahku pun miimidah akan daku deripada sa-
gala fiak. Dungan hal yang dumkian aku pun
turkujutlah deripada tidorku.
Mas. Kata Masihi, apakah subab angkau
katakotan sangat akan punglihatanmu itu ?
0ran6, Amboi! kusangkakan hari kiamat
sudah sampie, kurna aku bulom sudia lagi;
dan burtanibah tambah pula katakotanku ulih
mulihatkan maliekat itu, mungampongkan bu-
brapa manusia dibawanya naik, ditinggalkan
aku diblakang, dan tambahan lagi pintu naraka
turbuka dituntang aku biirdiri ituj angan
anganku pun muniimplak akan daku; dan lagi
pula kulihat Hakim itu slalu iya mumbubuh


munchari slamat.
61
mata kaatasku, lakunya spurti orang yang
morka amat adanya.
Maka kata Tuan Pumbuka-rahsia, Adakah
angkau miinimbangkan baik baik sagala pur-
kara itu ?
Mas. Ya, skalian ini munakoti akan daku
dan miinambahi harap siirta takot.
Pumb. Chamkan surta taroh akan sagala
piirkara ini, masokkan kadalam hatimu, supa-
ya sagala purkara ini kulak miinjadi suatu
tulongan dihadapanmu dalam purjalanan yang
angkau handak purgi itu.
i Masihi pun miimulai miinugohkan ikat
pinggangnya, surta biirsiapkan dirinya pada
piirjalanannya. Kata Tuan Piimbuka-rahsia,
Punghiburan adalah kiranya bursiirta dung-
an dikau, hie Masihi yang baik, supaya mii-
mimpin dikau kapada jalan yang mumbawa
kanugri itu. Sutlah itu Masihi pun biirja-
lanlah, sambil .biirshayer diimkian,
Disinilaht tulah aku mulihat purkara yang buruntong,
Iya itu lazat, dan dahshat, yang munulong;
Barang apa yang kumulai dungan tanganku,
Biarlah aku burfikir, surta miSngarti dihatiku;
. Barang dimana diunjokkannya padaku dumkian,
Trima kasihlah hie Tuan Pumbuka-rahsia yang amat kasihari.
Kata yang ampunya chiirtra, bahwa kulihat
dalam mimpiku, adalah suatu jalan raya yang
dituju ulih Masihi itu, adalah burpagar pada


63 PURJALANAN ORANa
kiti kanannya dungan suatu tembok, tembok
itu pun dinamai akan dia slamat. Jes. xxvi. 1.
Pada jalan itulah Masihi yang ada burtang-
gongan itu burl&ri, tutapi bukan dungan sii-
nangnya, uHh subab tanggongan yang ada
diblakangnya itu.
Biirlarilah iya sahingga sampie kapada suatu
tumpat yang churam. Adalah ditumpat itu tur-
diri suatu kayu salib, jauh sudikit kabawah,
adalah suatu kubur. Kulihat dalam mimpiku,
surta sampielah iya dikayu salib itu, tiba tiba
tanggongannya yang dibahunya itupun tiirlu-
chutlah, lalu jatoh deri blakangnya, makin
Jatoh, makin kabawah hingga sampielah iya
datang kapintu kubur, lalu hilanglah tang-
gongannya itu.
Suka chitalah sangat Masihi, ulih subab
Apabila Allah Taala sudah ren^an itu, sambil iya
burkata diingan 8nb ehite
masaitukita puu um- hatinya, Iya tulah mumbri
pamanya spurti orang u .. ...
bulompat, subab tur- akan daku purhintian, ulih
masalah hatmya. duka chitanya, dan kahidup-
an ulih kamatiannya. Siitlah itu tiirdirilah
iya disana sakutika lamanya ulih subab mii-
lihat surta diingan hierannya, kiirna munjadi
suatu ajaib padanya salib itu dapat muring-
ankan iya deripada tanggongannya, sambil
dipandang pandaugnya, akan dia burulang u-


MUNCHAEI SLAMAT.
63
lang, sahingga mungalirlah ayer matanya itu
turon kapipinya; Zak. xii. 10. Tungah iya
biirdiri mulihat itu sambil munangis, hieran,
tiba tiba datanglah tiga orang dungstn bur-
chaya gilang gumilang kapadanya, surta mum-
bri sulam, katanya, Sujahtralah kiranya pa-
damu; maka kata orang yang purtama
padanya, Dosamu tulah diampuni padamu;
Mark. ii. 13. marika itu yang kadua, miinya-
linkan pakiean yang chompang champeng
dibrinyalah miimakie akan dia pakiean yang
lain. Dan lagi orang yang katiga pula mum-
bubuh chap pada dahinya, siirta dibrinya
akan dia suatu gulongan kurtas yang sudah
dimutriekannya akan dia, Zak. iii. 4. Eph. i.
13. sambil disuruhkannya akan dia pandang-
lah kahadapan sambil lari, surta brikanlah
surat ini kapada pununggu pintu akhirat itu,
siitlah itu lunyaplah katiga orang itu. Ma-
sihi pun miilompatlah tiga kali diingan suka
chitanya, lalu biirjalanlah iya sambil burshayer
diimkian.
Sukian jauhnya aku datang munanggang dosaku,
Tiadalah dapat kukatakan bagimanakah busaa* duka chitaku;
Sampielah aku datang katumpat ini apakah skarang rasaku?
Dapat tiada disinilah purmulaan burkatku.
Disinilah sagala tanggonganku tulah gugur deri blakang,
Disinilah juga tali tali yang mungikat aku pun turbuang; ,
Burkatlah salib! burkatlah kubur! suntiasalah grang,
Orang yang disitu pun burulih malu ulih subab kusayang.
Kata yang ampunya chiirtra, kulihat dalam


64 PtlRJALANAN ORANG
mimpiku biirjalanlah juga iya dungan hal
yang dumkian sahingga sampielah iya kaba-
wah bukit itu, dilihatnya jauh sudikit deripada
jalan itu, ada tiga orang tidor yang ada
turpasong kaki marika itu. Nama saorang
D&ngu, dan nama saorang Malas, dan nama
saorang Angkara. Maka apabila dilihat ulih
Masihi marika itu burbaring dungan hal dum-
kian, maka dihampirinyalah akan dia, saolah
olah handak dikiijutkannya akan dia sambil
burtreak, orang yang tidor dipuchuk tiang, Prov. xxiii.
34. kurna laut yang tiada turduga ada di-
bawahmu, siibab itu bangunlah angkau i ma-
rilah bursama sama, maukah angkau? aku
kulak akan munulong dikau mulupaskan deri-
pada bulunggu ini. Dan lagi pula katanya
pada marika itu, jikalau kiranya datang
kapadamu skali pun spurti singa yang mun-
dram miindapatkan dikau, angkaulah kiilak
munjadi mangsanya. 1 Pet. v. 8. Marika itu
pun mungangkat kapala mulihat akan dia,
sambil biirkata dumkian, kata si-Diingu, sa-
Brapakali diajak, ta- tu pun tiada bahya kulihat;
kata Pu,a i-Malas, biariah
kan Allah. kita tidor sakujab lagi; ka-
ta pula si-Angkara, brapa brat mata miiniin-
tang, brat juga bahu miimikol, Dungan hal


MUNCHARI SLAMAT.
6.5
yang dumkian itu tidorlah pula kiimbali,
Masihi pun burjalanlah dungan halnya, sung-
guh pun iya burjalan itu, adalah iya munaroh
susah mumikirkan deri hal marika itu ada
dalam bahya, iya handak munulong akan
marika itu, tutapi tiada diindahkannya akan
tulongan dan kasihannya yang bulih mulii-
paskan dia deripada bulunggunya itu. Dalam
hal yang dumkian, diKhat ulili Masihi, dua
orang datang miilompat pagar deri sublah kiri
lurong yang sumpit itu; marika itu datang
dungan sugranya mundapatkan dia, nama
saorang MuJca-muka, dan saorang lagi, Mu-
najik, spurti yang tursubut diatas itu, marika
itu datanglah munuju akan Masihi, lalu bur-
chakaplah marika itu dungan sual jawab.
Mas. Hie Tuan Tuan deri mana kamu
datang, handak kamana angkau purgi? ,
Muka dungan Munapik. Kanji ini dipranak-
kan dalam nugri Kamiigahan-sia-sia, handak
piirgi munchari kamugahan kabukit Zion.
Mas. Mungapakah kamu tiada masok deri
pintu yang ada turpampang pada purmulaan
jalan ini. Tiadakah angkau katahui yang tu-
lah turtulis dalam kitab, Bahwa barang siapa
yang tiada masok deri pintu, miilainkan iya
mumanjat masok deri tumpat yang lain, adalah
iya itu punchuri dan punyamun. Yah. x. 1.


66 PtJRJALANAl^ ORANGr
MtTKA. dan Muna. Kata marika itu, pada
iikiran orahg dalam niigri kami, masok deri
pintu itu jalannya tiirlalu jatih, subab itulah
adat kami mumiritas jalan supaya dukat, dan
mumanjat pagar spurti tadi.
Mas. Tapi purbuatan yang dumkian itu
tiadakah disubutkan orang miilanggar adat
nugri yang tiimpat kita handak piirgi itu,
saolah olah mulawan ptmgatorannya yang
baik itu?
Muka. dan Muna. Kata marika itu padanya,
derihal itu janganlah angkau puduli; barang
apa yang kami piirbuat itu spurti adat kam£
adanya; jikalau angkau kahandaki bulihlah
aku mumbri saksi, dan kanyataannya piikur-
jaan ini tiilah jalan turlebih deripada siiribu
tahun lalu.
Mas. Kata Masihi, bulihkah angkau tahan
jikalau disiilidek dalam undang undang?
Muka. dan Muna. Kata marika itu padanyat
adat itu tiilah dipakie siikian lama tiirlebih
deripada suribu tahun lalu tiada shak lagi,
iya itu kiilak akan tiirpakie patut bagie Ha-
kim yang adil. Dan lagi pula kata marika itu,
Orang yang masok asal kami masok dalam jalan>
agama dfingan jalan sa- v
lah sugralah iya han- muski pun dimana mana
dak mumbunarkan di- pun feaik, kalau ada kami
rijiya aungan buraalih .
dalih. diaalam, dalam juga: Ang-


MUNCHARI SLAMA.T.
kau pun ada dalam jalan ini juga, spurti yang
tulah kami lihat angkau masok deri pintu,
dan kami pun ada jalan ini juga tapi kami
miilompat pagar; apakah skarang halmu itu
iiirlebih baik deripada hal kami?
Mas. Kata Masihi, aku bttrjalan ini deri-
pada pui^atoran hukuman Tuanku; dan kamji
burjalan itu dungan sangka sangka ingatanmu
sundiri, subab itulah kamu ini tiilah tursubut
punchuri, ulih Tuan yang ampunya jalan ini;
skarang pun aku ada shak, kamu kulak tiada
akan disubutkan orang biinar pada kasudahan
jalan ini ulih subab angkau masok sundiri
dirimu dungan tiada diunjokkannya, subab
itulah kamu kiilak akan kluar sundiri dirimu
dungan tiada dapat kasihan daripadanya. Apa-
bila sampie kapada piirkataan ini, tiadalah
marika itu tiirjawab lagi; mulainkan katanya
Kata yang ampunya churtra, kulihat marika
itupun biirjalanlah masing ma,sing diingan hal-
nya. Tiada lagi bursual jawab saorang diingan
saorang, hanya marika itu biirkata pada Masi-
hi, spurti adat dan undang undang itu tiadalah
aku shak miinurut dia diingan spatutnya spurti
angkau piirbuat, siibab itu kata marika itu
tiadalah burlainan pada pumandanganku anta-
ra angkau diingan kami, miilainkan bajumu


H8
pf)iaALANAN OKANG-
itulah sahja yang angkau pakie itu pada sang-
ka kami tulah dibri ulih saorang taulanmu
akan miinutupi auratmu.
Mas. Tiadalah skali kali kamu kulak miinda-
pat slamat jikalau angkau burgantong pada
undang undang, dan adat adat itu, Gal. ii. 16.
kalau subulum angkau masok butul deri pintu.
Deri hal baju yang kupakie ini iya itu tulah di-
bri akan daku, ulih Tuan yang ampunya tum-
pat yang aku handak purgi ini, iya itu spurti
purkataanmu akan munutop auratku. Dan lagi
iya ini munjadi suatu alamat kasihan bagieku,
kurna pada dahulunya suatu pun tiada padaku
hanya burkain chompang champeng.
Dan siibagie lagi iya itu munjadikan suatu
Masihi ada burgan- punghiburan bagieku dalam
tong kapada Isa, subab T .
itulah hatinya ada su- purjalananku mi.
uang* Maka dungan sasungguhnya
pada sangkaku apa bila kiilak aku sampie ka-
pintu nugri itu, maka Tuan itu dungan sabaik
baik bulih miingunal aku ulih subab aku ada
miimkie baju ini. Baju ini tiilah dibrinya akan
daku dungan chuma chuma, pada hari disalin-
kannya aku deripada pakieanku yang chompang
champeng itu. Dan lagi ada suatu alamat pula
Dalam hati si-Masi- didahiku ini, barang kali yang
-d*piahdibohoi.gkkan balom angkau tengok, iya itu
akan mundapat siamat. yang dikurniakan ulih sa0'


MUNCHARI SLAMAT.
69
rang sahabatnya yang hampir, iya itu padsi
tutkala tanggonganku jatoh deri bahuku; dan
lagi aku handak biirkata padamu, aku ini t&lah
dibrinya sagulungan surat yang tulah dimutrie-
kan bulih munghiborkan aku subab mumbacha
akan dia itu sambil burjalan; lagi pula iya itu
disuruh brikan kapada orang yang mununggu
pintu nugri akhirat, supaya munjadi suatu tan-
da yang sabunar bunarnya aku turut puratoran
adat adatnya; deri subab sgala purkara piirkara
yang tursubut inilah tiada kapadamu, aku shak
ulih subab angkau tiada masok butul deripintu.
Atas purkara yang tursubut tadi tiadalah
marika itu mumbri jawab, miilainkan saorang
miimandang muka saorang sambil turtawa.
Sutlah itu kulihat marika itupun burjalanlah,
mulainkan Masihi pun biirjalanlah kahadapan
dungan tiada lagi biirkata kata hanya iya sindi-
ri 'v dirinya; turkadang iya Masihi ^ tim-
munarik nafas panjang, tiir- bang munimbangkan
kadang iya bursiinang su- hal
nangkan dirinya dungan miimbacha kurap kali
surat biirgulong itu, yang dibri ulih saorang
yang biirchaya chaya mukanya itu, sampielah
hatinya pun sunang.
Dan lagi kulihat marika itu pun burjalan-
lah sahingga sampielah dikaki bukit yang
biirgular Sueah itu; dikaki bukit itu ada suatu


70
PURJALANAN ORANG
mata ayer. Dan lagi pula ada dua sempang
jalan lain deripada munuju biitol kapada pin-
tu, ija itusuatu miimbawa kasublah kiri dau
suatu kasublah kanan sampie kakaki bukit itu;
akaij tutapi jalan yang sumpit itu munuju
butul kaatas bukit; adapun jalan yang tiirsu-
but itu biirgular Swah. Masihi pun purgilah
mundapatkan mata ayer itu sambil diminum-
nya akan dia, supaya iya sugar. Jes. xix. 10-12.
SutJah itu, maka iya pun miindakilah bukit
itu sambil burshayer dumkian,
Sunggoh pun bukit ini turlalu tinggi handak juga kunaiki,
Kasusahannya itu kulak tiada akan munyakiti;
Kuraa aku tulah mundapat jalan itu disinilah pasti,
Marilah biar hatiku supaya tiada takot atau guntar mati.
Turlebih baiklahaku bursusah susah asal mundapat jalan trang,
Deripada salah kulak muskipun sunang, kasudahannya malang.
Orang yang kadua itupun sampielah kakaki
bukit |tu, akan tiitapi apabila dilihatnya bu-
kit itu turlalu tinggi siirta dungan churamnya,
$da pula disana piirsempangan jalan; pada
sangkanya kadua sempang itupun bulih biir-
BSsarlah bahya, ka- tiimu sama, sama dungan ja-
lau munyempang deri lan yang dijalani ulih Masihi
jalap yang bunar. kubalik bukit itu, siibab
itulah mau juga diturutnya akan lurong itu.
Nama jalan yaug suatu itu Bahya, dan yang
kadua, Kabinasaan. Maka dtingan hal yang
dumkian, lalu diturutlah ulih saorang akan


MtJNCHARI SLAMAT. 71
lurong yang btirnaina bahya ituf maka iya
itu akan mumbawa dia kadalam suatu hutan
yang busar. Dan sa orang lagi pula munurut
akan lurong Kabinasaan itu, iya itu kulak
akan mumbawa dia kapada suatu padang yaHg
amat luas, punoh dungan gulap gulita, surta
dungan gunong gunong; maka disitulah dia
turantok dan jatoh bangun sampi binasalah.
Maka kulihat pula sutlah Ma&ihi naik ka-
atas bukit itu, jatoh bangun Anugrah dibrittyn
juga iya stibab miindaki kaa-
tas sairibil miirangkak dung- itu.
ain lututnya ulih subab turlalu chturam tto|>iat
itu. Adalah kira kira spairoh akan sampie
kamunchak bukit itu, adalah disana sabuah
pondok yang dipurbuat ulih Tuan yang am-
punya bukit itu, iya itu akan tumpat pitr-
huntian bagie sagala orang purjalanan.
Disanalah Masihi itu singgah surta dudok
sambil munyiinang nyunangkan diririya deld
pada bukas lulah purjalanannya itu; sutlah
itu dikuluarkannya surat yang burgulong ittt
deri dalam gandongnya sambil dibachanya,
supaya munghiburkari dirinya, surta naunilik
nilik sambil mumbelek belek akan baju atau
pakiean yang tulah dibri akan dia dittintang
tumpat kayu salib itu. Dumkianlah halriya
bursuka suka, sambil munyunangkan diririya


72
P^RJALANAN ORANG
_ x subuntar, tiada brapa lama*
Orang yang mSng- * * ^
antok dalam puijala- nya mungantoklah lya, lalu
nannya kuna rugi. liilap skali sahingga hampir
malam; apabila iya turtidor itu, kurtas yang
biirgulong itupun gugurlah deripada tangan -
nya.
Dalam hal iya turtidor itu, datanglah sa-
orang orang padanya, surta dibane;unkannya
akan dia, katanya, Piirgilah angkau kapada
sumut, hie malas, timbangkanlah ulihmu akan
halnya, bulih dapat akal. Purumpamaan nabi
Sulieman. vi. 6. Sutlah itu, maka Masihi pun
sugralah bangun turgopoh gopoh, lalu mu-
nujujalannya chupat chupat hingga sampielah
kakumunchak bukit itu. Apabila iya sampie
kaatas bukit itu, tiba tiba datanglah dua orang
burlari lari kapadanya; nama saorang Punakot,
dan nama saorang lagi Korang-iman. Maka
kata Masihi k^padanya,. <£Apa subab Tuan
Tuan burlari dijalan salah? maka jawab
Piinakot, Kami orang handak purgi kanugri
Zion, kami skarang sudah miindaki ditiimpat
yang susah ini; akan tiitapi makin jauh kami
burjalan, makinlah biirtiimu diingan bahya,
subab itulah kami munyempang handak balik
kumbali.,,
Jawab pula si-Korng-iman, butul tuntang
hadapan kami ada sa^pasang Singa dijalan, un-


MUNCHARI SLAMAT.
73
tah tidorkah dia atau jagakah, kami korang
preksa; pada fikiran kami, kalau kami mung-
hampiri akan dia, barangkali diturkamnya
akan kami, dikoyakkannya burkuping kuping.
Mas. Kata Masihi, angkau orang buat takut
sama aku, kamanakah aku handak mumbawa
diriku supaya bulih turlupas deripada bahya itu,
jikalau kiranya aku pulang kumbali kuniigri-
ku, yang sudah sudia akan dibakarkan diingan
api dan blerang, sungguh sungguh aku binasa
juga disana. Subab itu, dapat tiada, kuhadap
juga. Purkurjaan burbalik itu satu pun tiada
kupurulih mulainkan mati; tutapi munuju
kahadapan ulih subab takot- Masihi munjadiga-
kan mati, dan akan munda- gah*
pat slamat kukal lawannya, deri subab itu baik-
lah kutuju juga kahadapan. Si-Korang-iman,
surta dungan si-Piinakut pun larilah turun
deri bukit itu. Spurti hal si-Masihi pun bur-
jalanlah munuju jalannya, tutapi sungguhpun
iya biirjalan itu diingan biirfikir fikir barang
apa yang tulah didungarilya Masihi muninggal-
deripada marika itu, sambil hiborS
dirabanya gandongnya mun- itu*
chari suratnya yang biirgulong itu, handak
dibachanya supaya miinghiburkan hatinya, tu-
tapi apabila dirabanya tiada lagi, turpranjatlah
iya surta dungan susah hatinya, tabulih turkata


74 PUEJALANAN OEANG
kata lagi, kurna pada masa itu handak diguna-
kan akan dia munjadi suatu tulongan kanugri
akhirat. Hieranlah iya akan dirinya tiada iya
tau apakah yang handak dibuatnya, akhirnya
dalam hal yang dumkian, datanglah fikirannya
siindiri iya tulah tidor ditumpat purhimtian
ditupi bukit itu.
Diingan sakutika itu juga dudoklah iya,
sambil miiminta doa kapada Allah diingan bur-
tiilot mumohonkan ampun siibab kulakuan
bodoh iya tidor; sutlah itu, burbaKklah iya
pula piirgi miinehari gulongan kiirtasnya itu.
Tatkala iya biirjalan balik itu, untah bagima-
nakah duka chita hatinya, miilainkan Allah
yang tau. Tiirkadang kadang iya miinarik na-
fas panjang, turkadang iya miinangis, biibra-
pa kali miinyusal akan dirinya bagimana bo-
dohnya siibab iya tiirtidor pada tumpat itu,
Masihi munyusal ktima tiimPat. itu> tumpat
surta burduka subab piirhuntian sahja bagie orang
iya turtidor. yang lulah pada purjalanan-
nya, subab itu biirjalanlah juga iya dungan
biirfikir fikir, sambil miinchari kasana kamari
sumoa jalan itu dijalaninya, kalau kalau
diingan mudah mudahannya miindapat surat
burgulong itu kiimbali, kurna iya itu tiilah
munghiburkan hatinya biibrapa kali dalam
purjalanannya. Dungan hal yang dumkian,


MUNCHABI SLAMAT.
75
burjalanlah iya, sahingga sampie katumpat
purhuntian yang ditumpat iya dudok dan ti-
dor itu; siirta tiirpandang iya akan tiimpat
itu, duka chitanya makin biirtambah tambah-
lah, ulih subab turingat kasalahannya sudah
tidor disana. Subab itu burjalanlah iya diing-
an miinyusal akan dirinya ulih siibab dosanya
tulah tidor itu, sambil biirkata, Wahi chi-
lakaku ini! yang tiilah tidor pada siang hari,
dan pada waktu dalam kasusahan, siirta mii-
nurutkan hawa nafsu ulih siibab handak
miinyiinangkan diri, ditiimpat yang tiilah di-
piirbuatkan ulih Tuan yang ampunya bukit
itu, supaya miinjadi purhiintian bagie Eoh
sahja atas orang piirjalanan! biibrapakah ba-
nyak aku tiilah miilangkah chuma chuma
sahja. Diimkianlah juga yang tiilah dipurbuat
ulih orang biini Israel; maka ulih dosa ma-
rika itu tulah disuruhkan Allah akan dia
biirbalik pula pada jalan munuju laut Kalzum*
Skarang pun dapat tiada aku akan burbalik
pula, miilainkan dungan duka chita pada
piirjalanan yang patut kujalani diingan suka
chita, iya itu datangnya ulih siibab tidor
chilaka itu. Jikalau kiranya aku burjalan
deri tadi pada piirjalananku, iintah brapakah
jauhnya sudah sampie aku skarang. Skarang
pun patutlah aku biirulang ulang tiga kali


PURJALANAN ORANO
burjalan, yang patut aku burjalan skali sah-
ja. Dan lagi pun hari hampir malam, cheh,
sayangnya aku sudah t&r|M$r !&
Kata yang ampunya churtra, apabila Ma-
sihi sampielah kumbali katumpat piirhuntian
itu, siirta iya dudok siibuntar lalu munangis.
Diingan kasihan Allah, Masihi pun dudoklah
Masihi mundapat diingan munundokkan kapa-
kumbaJi jalan mung- lanya spurti kalakuan orang
hiburkan hatmya. susah. Tiba tiba turpandang-
lah iya kapada suratnya yang burgulong itu>
turkachau kachaulah iya lalu diturpanya sur-
ta dipungutnya dimasokkannya dalam gan-
dongnya. Hie bagimanakah suka chitanya,
tiada dapat tiirkata kata lagi apabila dida-
patnya suratnya itu. kumbali! Surat itulah
yaiig mununtutkan slamatnya dalam akhirat,
siibab itulah disimpannya baik baik dalam
gandongnya, siirta diingan biibrapa shukor-
nya kapada Allah ulih siibab iya miimbuang
matanya kapada tiimpat yang didapatinya itu,
dungan suka chitanya, sambil biirlinang li-
nang ayer matanya lalu biirjalanlah pula iya
pada purjalanannya. Gheh! bagimana pantas-
nya iya biirjalan spiirti lipas kodong miindaki
bukit itu; akan tutapi sabiilom iya sampie
kaatas bukit itu, hari puu sinjakala, tiiringatlah
iya pada waktu itu ulih siibab lalienya turtidor


MUNCHARI SLAMAT.
77
itu, sambil iya burkata dalam hatinya sindiri;
jauhnya sudah purjalananku, hie tidor yang
tiada burguna! subab angkaulah aku kama-
laman, skarang pun dapat tiada malam malam
pun baik aku burjalanlah juga, giilap itu
mulindongkan jalanku, dan dapat tiada aku
kulak miinungar bunyi suara yang munda-
tangkan dahshat, iya itu ulih siibabmu, hie
tidor yang sia sia! Dan subagie lagi turiiig-
atlah pula iya akan churtra yang tulah di-
churtrakan ulih si-Korang-iman, dan si-Pu-
nakot, derihal bagimana iya katakotan tatkala
dipandangnya akan Singa itu; sutlah itu
Masihi pun biirkirlah pula katanya, Adatnya
binatang itu pada malam iya miinchari mang-
sanya, jikalau kiranya iya biirtumu diingan
aku dalam giilap ini, bagimanakah bulih aku
muliipaskan diriku deripadanya. Dungan hal
yang diimkian burjalanlah iya miinuju pur-
jalanannya. Tiingah iya biirduka duka diingan
halnya itu, tiba tiba diangkatnya matanya,
skunyung kunyung dilihatnya tiirdiri sabuah
Mahligie dihadapannya; namanya Mahligie
itu Molek, tiimpatnya itu disiiblah jalan bii-
sar.
Kata yang ampunya churtra, bahwa kulihat
dalam mimpiku, Masihi itu pun diingan sii-


PURJALANAN ORANa
gra sugianya burjalanlah kahadapan, kalau
kalau iya bulih mundapat tumpangan disitu.
Subiilom brapa jauhnya iya burjalan itu,
masoklah iya kadalam suatu lurong yang
sumpit, adalah kira kira sasuku mil jauhnya,
deripada orang miinunggu Mahligie itu, su-
tlah itu, dipuramat amatinya, lalu dilihatnya
ara kahadapannya, ada dua ekor Singa dijalan
itu. Kumdian burfikirlah iya, bahya inilah
rupanya yang munjadikan si-Korang-iman, dan
si-Punakot itu tiilah biirhalik. Singa itu ada
burantie, tapi tiada tampak kapada Masihi,
subab itulah iya katakotan, sambil iya biir-
fikir sundirinya, iya pun handak burbalik
juga spiirti marika itu, tiadalah apa lain lagi
dalam fikirannya, miilainkan matilah diha-
dapnya itu. Akan tiitapi piinunggu Mahligie
itu biirgiilar Jaga. Apabila dilihatnya kala-
kuan Masihi itu handak biirbalik, biirtreaklah
iya akan dia, katanya, Buginikah liimahriya
kwasamu? janganlah angkau takot akan Singa
itu, kiirna iya itu ada burantie, dan lagi
ditarohkan dia disitu ulih handak miinchobai
orang yang ada biiriman dan supaya bulih
mungataui orang yang biiriman; handaklah
angkau burjalan ditiingah tiingah lurong itu,
suatu pun tiada binchana kiilak datang pa-
damu.,,


MUNCHARI SLAMAT. 79
Kata yang ampunya churtra, bahwa kuiihat
biirjalanlah iya surta dungan gumuntarnya,
ulih siibab takotnya akan Singa itu; akan
tutapi dichamkannya juga jalan spurti yang
tulah diunjokkan ulih orang pununggu Mah-
ligie itu, maka didungarlah ulih Masihi bunyi
mungaum, tapi tiada dipungapa apakan akan
dia, lalu ditupoknya tangannya kadua, suraya
iya biirjalan, sahingga sampielah iya kahada-
pan pintu yang ditumpat orang pununggu
rumah itu dudok. Lalu biirkatalah Masihi
kapadanya, Tuan, rumah siapakah ini? bu-
lihkah hamba munumpang disini pada malam
ini? Jawab orang itu, Adapun rumah ini
tiilah dipiirbuat ulih Tuan yang ampunya
bukit ini, ulih siibab munjadi tiimpat bur-
tiidoh, bagie sagala orang yang munchari
akhirat; dan lagi pula ditanya ulih piinunggu
itu akan dia, Deri mana angkau datang, dan
handak kamana angkau piirgi?
Mas. Aku datang ini deri niigri kabina-
saan handak purgi kabukit Zion, ulih kiima
skarang matahari sudah masok, subab itulah
aku minta padamu supaya bulih aku miinum-
pang disini pada malam ini.
PtfN. Apa namamu? Namaku skarang ini
Masihi, namaku mula mula Orang yang tiada
burbahgia; katurunanku deripada Yafid? Kajad.


80 PURJALANAN ORANG
ix. 27. yang tulah. diluluskan Allali Taala
akan dia kulak mundudoki dalam khemah
Shem.
Pun* Baiklah, apa siibabnya angkau miin-
jadi biigini lambat, sampie masok matahari
bahru angkau datang?
Mas. Kalau tidak, aku bulihlah liikas sam-
pie disini, tapi ulih subab chilakaku aku
tiilah turtidor diikat tumpat piirhuntian di*
siiblah bukit itu! kalau tidak siibab itu, siang
siang aku bulih sampie kamari; tidor itulah
munghilangkan harapku, aku datang katungah
bukit itu dungan kosong, sutlah itu aku
piirgi pula miinchari itu tiada kudapati, su-
bab itu diingan susah hatiku dapat tiada?
handaklah pula aku biirbalik katumpat aku
tidor itu, disanalah aku dapat akan harap
itu; skaranglah bahru aku datang kamari
PtjN. Baiklah, skarang pun bulihlah aku
panggilkan saorang anak darah, deripada tum-
pat ini, jikalau dipiirkunankannya piirmin-
taanmu itu, bulihlah dibawanya akan dikau
masok kapada kawan kawannya spiirti adat
rumah ini; siitlah itu, ulih Piinunggu pintu
itupun munggoyanglah loching, lalu kiiluar-
lah saorang anak darah yang amat lumah
lumbut lakunya, surta diingan manis ayer
mukanya, namanya Hemat, sambil iya bur-


MUNCHAEI SLAMAT.
81
tanya, Mungapa dipanggil akan daku?
Pijn. Jawab Pununggu itu, orang ini da-
tang deripada purjalanannya, iya itu datang
deripada nugri kabinasaan, handak purgi ka-*
bukit Zion, ulih. subab luma]inya, dan lagi
sudah kamalaman, dipintanya kapada aku,
kalau kalau bulih iya munumpang disini pada
malam ini; aku jawab akan dia, bulihlah aku
panggilkan akan dikau, skarang pun prek-
salah ulihmu akan dia baik b^ik, jikalau baik
kiranya pada pumandanganmu spiirti yang
dibiasakan adat rumah ini.
Sutlah itu burtanyalah anak purampuan itu
kapadanya, Deri mana angkau, dan handak
kamana angkau? Lalu dikatakannyalah ka-
padanya sagala hal ahwalnya, burtanyalah pula
purampuan itu kapadanya lagi, Bagimana
angkau dapat jalan ini| itupun dikatakannya
ikapadanya, dan lagi pula ditanya kapadanya,
Apa apakah yang angkau lihat, dan yang
angkau burtiimu dalam purjalananmu ini?
Skaliannya itupun dikatakannya kapadaiiya.
Kiimdian (Jitanya ulih purampuan itu, aApa-
kah namamu, jawabnya, Namaku Masihi/
Tiirlalu ingin handak juga miihumpang di-
sini pada malam ini, ulih kiirna kukutaui,
bahwa tiimpat ini tulah dipiirbuatkan ulih
Tuan 3rang ampunya buldt ini akan miinjadi


82
PURJALANAN ORANG
tumpat purlindongan, dan purliuntian bagie
sagala orang yang munchari akkllirat;,, tiir-
sunyumlah piirampuan itu, sambil burlinang
linanglah ayer matanya; sutlah brapa saat
lamanya, kata piirampuan itu, sabarlah da-.
hulu, aku handak mumanggil dua tiga orang
lagi kawan kawanku, siitlah itu burlarilah iya
piirgi kapintu siirta biirtreak kawannya si-
Bijaksana, Abitf dan Durmawan, siitlah bur-
tiimulah marika itu skalian kapadanya, lalu
dipanggilnyalah masok akan Masihi itu ka-
dalam rumah, sambil katanya, Masoklah
angkau, hie yang dibiirkati Tuhan, rumah
ini tiilah dibangunkan ulih Tuan yang am-
punya bukit ini, iya itu ulih siibab tiimpat
bagie sagala orang yang miinjalani jalan akhi-
rat.
Siitlah itu Masihi pun mumbri taalim,
suraya miinundok kapalanya lalu miingikot
marika itu masok kadalam rumah itu. Apa
bila iya masok, lalu dudoklah iya, dibri ulih
marika itu akan dia minuman, siirta burfa-
katlah marika itu bursama sama handak mii-
niintukan piirkataan yang handak dikatakan
kapada Masihi siimantara makanan siidia,
maka ulih saorang deripada marika itu iya
handak miinghibur hiburkan hatinya; dipilih
ulih marika itu akan si-Abit, dan Bijaksana,


MUNCHARI SLAMAT.
83
dan Durmawan, itnlali skaliannya liandak bur-
cliakap dungan dia, lalu dimulailali dumkian.
Abit. Marilah, hie Masihi yang baik, adalah
kita ini burkasih kasihan, dan tiilah munurima
akan dikau masok kadalam rumah ini pada
malam ini, marilah kita burchakap mun^hi-
burkan hati kami deri hal sagala piirkara
yang tiilah burlaku atas purjalananmu inL
Mas. Baiklah, niatku pun dumkian juga?
dan lagi tiirlalu suka ehita hatilm, subab
angkau handak munungdi* itu
Abit. Apakah yang tiilah munggrakkan
hatimu pada mulanya handak munjalankan
dirimu dalam jalan ini?
Mas. Aku ini tiilah mularikan diriku deri
niigri yang tumpat aku tum- Batapa M1 Masih;
pah darah, ulih subab mu- tulah lari kuluar deri
, nugrinya sundiri.
liungar suatu suara yang
hiebat mungatakan, Jikalau angkau tinggal
juga lagi ditumpatmu itu, tadapat tiada, niis-
chaya akan datang kapadamu kulak kabina-
saan. .
Abit. Bagimanakah asalnya angkau tiilah
kiiluar deri niigrimu itu kamari ?
Mas, Iya itu diingan kahandak Allah, kurna
apabila aku ada dalam katakotan akan kabi-
nasaan itu, tiadalah aku tau kamanakah aku
handak lari, tiba tiba datanglah sa orang laki


84
PURJALANAN ORANCr
laki kapadaku, gumuntarlah tulangku sambil
kumunangis. Nama orang itu Guru Injil.
Diunjokkannyalah padaku katanya, Purgilah
angkau kapintu kuehil itu, tutapi aku saorang
orang tiada bulih mundapat akan dia, diarah-
kan ulih orang itu akan tiimpat itu yang
miimbawa akan daku karumah itu.
Abit. Adakah angkau purgi karumah si-
Pumbuka-rahsia itu?
Mas. Ya, adalah kulihat disana, brapa pur-
Ulih Masihi aiu- kara ajaib, sahingga ingatan
langi pula harang apa itu adalah sampie skarang
apa yangtulahiyabur- .
tumupada purjalanan- ini, tiadalah aku lupakan
llya* : saumor hidopku. Istemewa
pula tiga piirkara lagi yang kuingat, purtamsc,
bagimana hal Almasih itu tiada mungindahkan
shietan, dan tugoh iya dalam pukurjaannya, iya
itu anugrahnya dalam hati manusia; kadua,
bagimana hal saorang manusia itu tiilah bur-
dosa sampielah putus harapnya akan kasihan
Allah; katiga, sungguh iya mimpian dalam ti-
dornya hari kiamat tulah datang.
Abit. Adakah angkau dungar iya miingata-
kan sagala hal mimpinya itu?
Mas. Ya, itu suatu piirkara yang hiebat ada-
nya. Pada sangkaku, iya handak mumbuat ta-
kot padaku, iya mungatakan purkataan itu, akan
tutapinya baik juga aku tulah munungar itu.


MUNCKARI SLAMAT.
85
Abit. Inikah sahja angkau tulah mulihat
dalam rumah Tuan Pumbuka-rahsia itu?
Mas. Tidak, dibawanya akan daku, surta di-
unjokkannya pada aku suatu mahligie busar,
dan bagimana hal orang itu dungan mumakie
pakiean kaamasan yang ada dalamnya, dan
bagimana hal datang pula saorang orang yang
brani, sambil munyurbukan dirinya kadalam
orang orang yang mumakie sunjata yang mii-
nunggu pintu itu, bagimana iya tulah dipungot
maso.k, surta mundapat munang akan kamulia-
an kiikal itu; adalah pada sangkaku, sagala
piirkai;a yang tursubut itu miindatangkan
burahi hatiku, dan lagi niat hatiku handak
tinggal dirumah orang yang baik itu, kira kira
12 bulan, akan tutapi tiilah kukutaui akan
piimigianku ini jauh.
Abit. Apa apakah lagi angka mulihat da-
lam jalan ini?
Mas. Lihat? amboi! aku biirjalan tiada
brapa jauh deri situ, kulihat pula ada sao-
rang tiirgantong, ddngan burchichiran darah
dipohon kayu, surja kulihat hal ltu, tiba tiba
tanggonganku pun gugorlah deri blakangku,
kiirna dahulu turmiingah miingah aku ulih
siibab miinanggong akan tanggongan yang brat
itu, tutapi pada masa itu bahrulah gugor de-
ripadaku. Maka piirkara ini turlalulah hieran


86 , POWALANAN ORANG
padaku, kurna bulomlah purnah aku miilihat
piirkara yang dumkian dahulu, burhiintilah
aku sambil tungadah, tiba tiba datanglah tiga
orang yang ada burchaya chaya kapadaku.
Saorang deripadanya tiilah biirsaksi kata-
nya, Dosamu tulah diampuni; dan yang
lain pula munanggalkan pakieanku yang chom-
pang champeng, dan dibrinya padaku pakiean
yang kaamasan yang ada angkau liliat ini;
yang katiga pula miimbubuh chap pada da-
hiku spiirti angkau lihat ini, surta dibrinya
pula akan daku surat burgulong ini, siiraya
dikuluarkannya deri dalam gandongnya, di-
unjokkannya.
Abit. Bukankah angkau sudah miilihat
lebih deripada ini?
Mas. Purkara purkara yang tiilah kukata*
kan kapadamu itu tiirlebih indah adanya,
tapi ada juga kulihat piirkara yang lain laiii,
iya itu ada kulihat tiga orang laki laki, sao-
rang si-Diingu, dan si-Malas, dan si-Angkara,
ada tidor tiada brapa jauh deripada jalan
biisar ini, ada turbiilunggu dikaki marika itu;
takan aku bulih bangunkan akan dia? Dan
lagi ada sahya burtumu si-Muka-muka, si-
Munafik ada mulompat pagar, saolah olah han-
dak purgi kaZion, tapi diingan siigranya iya
tiilah hilang, sungguh jpun, aku siindiri sudah


munchari slamat.
87
mungingatkan dia, akan tutapi tiada juga iya
mau purchaya. Turutamalah deripada skalian
yang susah kudapati itu mulainkan naik bu-
kit ini, dan lagi bagimana kasusahannya pul&
mulalui mulut singa itu; sasungguhnya ji-
kalau bukan subab orang yang miinunggu
pintu itu, yang tulah biirdiri cjipintu itu,
iintahlah barang kali aku pun sudahlah balik;
akan tutapinya shukorlah kapada Allah yang
tiilah miinyampiekan aku kamari, dan lagi
aku muniirima kasihlah banyak banyak ka-
padamu, siibab tiilah muniirima aku disini.
Pada fikiran si-Bijaksana itu, baiklah juga
iya burtanya siidikit apa apa deripadanya,
supaya bulih aku milnungar nungar jawab
deripadanya,
Bijak. Tidakkah angkau kunang kiinang
lagi akan niigri yang tiimpat angkau datang
itu?
Mas. Ya ada, tapi diingan malu dan bun-
chi; sungguh sungguh jikalau kiranya ada
ingatanku akan niigri yang Sangkanya Masihi
tumpat aku datang itu, maka derihaltanah ayernya.
sunanglah aku bulih balik kiimbali, akan tu-
tapinya skarang kahandakku handak munchari
niigri yang tiirlebih baik, iya itulah niigri
shorga.
Bijak. Adakah lagi angkau bawa barang


88
P UIWALANAN ORANG
barang apa yang tulah angk§u biasa muma-
kie akan dia dahulu?
Mas. Ada, akan tiitapinya iya itu tiada
Ti/r -u* - stuiu diingan niatku, iste-
Masihi mumbunchi 0
akan hawa nafsu hati- mewa pula dalam batin hawa
nj&' nafsuku, yang disukai ulih
orang orang dalam nugriku, spurti yang ku-
sukai dahulu; cheh! sagala purkara yang
tursiibiit itu kadukaanlah padaku skarang.
Jikalau kiranya aku handak munurutkan
nafsukti sundiri, niischaya tiadalah aku mau
akan dia lagi, akan tiitapi apabila aku handak
biirbuat purkara yang baik itu, maka adalah
juga yang jahat itu pun tinggal lagi kapada-
ku. Rom vii. 21.
Bijak. Adakah juga barang barang kali
ingatanmu yang dumkian itu padamu; atau
barang kali iya mumbimbangkan hatimu?
Mas. Ada juga yang diimkian itu akan
tutapinya jarang jarang, kalau datang yang
diimkian itu pun miinjadi suatu kaindahan
padaku.
Bijak. Bulihkah angkau ingat bagimana
jalannya turkadang kadang mumadamkan bim-
bangmu itu?
Mas. Bulih, apabila aku biirfikir fikir ba-
rang apa yang tiilah kulihat disalib itu, iya
itulah yang mumadamkan dia. Dan lagi apa


MUNCHAItl SLAMAT,
89;
bila aku mulihat akan baiuku ~ .
# Masirn munaapat
yang bursulam, iya itulah kwasa mulawan hawa
mumadamkan dia, dan lagi nafsun^a*
apabila aku mtbpaandang akan gulongan yang
kubawa dalam gandonganku, iya itu pun mu-
madamkan dia^ dan lagi apabila bangkitlah
kiranku dungan burahinya handak mimuju
kapada tiimpat pumigianku, iya itu pun mu-
madamkan ,dia.
Bijak. Apakah yang mundatangkan biirahi
sangat handak ptirgi kabukit Zion itu?
Mas. Hie, kurna tiirlalu sangat har&pku
handak miilihat akan dia hidop yang tiilah ma-
ti diatas salib itu, disanalah harap aku sup.aya
lupas sagala piirkara yang ada mumbimbangkan
aku pada masa ini, dan lagi pula kata orang*
disana tiada orang mati; Wahi. xxi. 4. dan lagi
pula disana buiihlah burkampong kampong
diingan orang yang kusukai; sunggoh sunggoh
aku burkata padamu, aku sangat kasih akan
dia, kiirna ulih siibabnyalah tanggonganku ini
munj adi rengan; dan lagi punatlahj aku sangat
ulih siibab miindiirita piinyakit batinku. Ada-
lah kainginanku sangat handak purgi ka -
tumpat yang tiada aku miirasai mati lagi, dan
biirtaulan diingan sagala orang yang siilalu
miimuji Allah, katanya, Maha suchi! maha
suchi! maha suchi!


m
PUR^ALANAN ORANGr
Durmawan. Kata Durmawan kapada Masihi,
adakah angkau burkulorga, dan sudah angkau
kawin ?
Mas. Adalah aku saorang bini, dan ampat
orang anak.
Dur. Mungapakah tiada angkau bawa mari-
kaitu, biirsama sama dungan angkau?
Mas. Munangislah Masihi sambil burkata,
... v w Hie! bagimankah busar ka-
- Masihi muuaroh pur-
chintaan kapada anak handakku handak biirbuat
bminya. itu, akan tiitapinya smata
mata marika itu tiada mau, dan tiada pula
dipurkunankannya purjalananku ini!
Dtte. Patutlah angkau mungajar pada mari-
ka itu, surta pula patutlah angkau nyatakan
padanya akan sagala bahya yang akan datang
kulak.
Mas. Sudah kukatakan; dan kunyatakan
pula lagi pada marika itu barang yang di-
tunjoki Allah pada aku, iya itu deri hal
kabinasaan nugri kami, akan tutapi kulihat
hal marika itu skalian spurti orang mungolok
olokkan aku subab ulih tiada marika itu piir-
chaya. Kajad. xix. 14.
Dur. Adakah angkau mintakan doa pada
Allah supaya dibrinya burkat atas piingajar-
anmu itu padanya?
Mas. Sudah, dungan bubrapa tandah kasih;


MUNCHARI SLAMAT.
91
kataul ulihmu, adapun anak istriku itu kuka-
sih pada aku adanya.
Dur. Adakah sudah angkau khabarkan pada
marika itu deri hal duka chitamu, ulih subab
katakotan akan kabinasaan itu? kurna pada
sangkaku, kabinasaan itu sudah nyatalah pa-
damu.
Mas. Ada, burulang ulang biibrapa kaK
sudah kukhabarkan, dan lagi bulih pula di-
lihat ulih marika itu warna Tikot afean binasa
mukaku, dan ayer mataku? turtampaklah dimuka
tambahan pula gumuntarku, orans*
titek puloh, padam puloh deri hal katakotan-
ku akan hari kiamat kiilak akan datang, maka
daiam hal yang dumkian itu pun tiadalah
juga lumbut hati marika itu handak mimgikot
akan daku.
Dur. Apakah sangkanya, marika itu tiada
mau datang?
Mas. Hie, istriku itu takot kulak nanti
kuchewa deri hal dunia ini; sribabnya anak is.
dan lagi anak anakku pun trinya tamau ikot a-
ada dungan bodohnya, mung- kan dia*
ikotkan hawa nafsunya, dumkianlah masing
masing, sahingga dilupaskannya aku dungan
hal yang dumkian miimbawa untongku.
Dt7R. Barang kali adakah angkau tulah
munawarkan hati marika itu skalian dungan


92
riTEJALANAN ORANG-
kulawanmu, tutkala angkau handak mungajak
marika itu bursama sama diingan dikau ? :
Mas. Biitoi, kiirna tiada bulih. aku alami
akan diriku, ulih siibab angan anganku sun-
diri mungatakan ada lagi banyak kasalahanku,
dan lagi pula tulah kukatauilah, adapun kii-
lakuan susaorang manusia yang salah itu
dapat tiada miinjatohkan barang sasuatu
purkara orang yang baik, yang handak di-
sampiekan akan dia, akan tiitapi bulihlah
kuakui, adalah juga aku munjagai diriku asal
j angan aku sampie munahankan hati marika
itu dungan kulakuan yang salah supaya mii-
niigahkan hati marika itu deripada mungikot
akan daku pada jalan munchari slamat ini;
bahkan, kiirna deri siibab inilah juga dika-
takan ulih marika itu, bahwa aku inilah
saorang yang turlalu lurus, dan lagi adalah
aku munolakkan biibrapa purkara deri siibab
marika itu, yang disangkakannya tiada biir-
salaih. Pada sangkaku inilah subabnya, jikalau
dilihat ulih marika itu barang apa kiilakuanku
munyiinangkan marika itu deripada mungikot
akan daku iya itu ulih siibab tiirsangat liim-
but hatiku, takot biirdosa kapada Allah, atau
burbnat barang kasalahan kapada manusia.
Dur. Anak Adam Cairi itu, tulah miim-
bunchi akan saudaranya ulih kurna piikurja-


MUNGHARI SLAMAT. 93
annya siindiri juga jahat, dan saudaranya yang
dibunohnya itu orang bunar adanya, jikalau
kiranya anak istrimu itu mu; lw .
J t Masihi turlupas aeri
naroh kuchil hati akan dikau pada salah jika marika
ulih subab irii, itulah tan- ltu bmasa*
danya marika itu miinolakkan jalan yang baik,
angkaulah suchi deripada salahnya marika
itu.
Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam
mimpiku, marika itu dudoklah bursual jawab
dumkian, sahingga sampie waktu makan, apa
bila siidialah makanan, lalu '
, |, Hidangan ini um-
dudoklah marika itu makan. pamakan Koti dan
Hidangan itu punohlah diing- h ?
an makanan yang mulia mulia, surta diingan
ayer anggor yang amat lazat. Dan sagala
piituturan yang dikhabarkan ulih marika itu,
iya itu deri hal Tuan yang ampunya bukit
itu, iya itu deri hal barang apa purbuatan
yang tulah dipurbuatnya, dan apakah subab-
nya yang tulah dipiirbuat' ulih Tuan itu, dan
apakah iya tiilah miimbuatkan rumah itu;
maka kudapati deripada barang apa purkataan
marika itu skalian, bahwa sungguhnya Tuan
itulah saorang panglima-prang adanya, yang
tulah mumurangi siirta niiimbunuh akan orang
yang tulah mtmanggong kwasa atas maut^itu,
Ibra. ii. 14., akan tutapi iya pun siindiri


94
P^RJALANAtt ORANO
mundapat juga bahya, subab itulah burtam-
bah tambah kasihku akan Tuan itu.
Spurti sagala piituturan marika itu, aku
purchaya, Tuan itu tulah mulakukan sagala
piikurjaan ini diingan bubrapa darahnya.
Biirmula yang turutama skali yang mun-
datangkan kamulian anugrahnya dalam antara
sagala purbuatannya itu, iya itulah kasih yang
tiiramat suchi bagie sagala manusia dalam
dunia ini, dan lagi pula ada orang yang lain
dalam rumah itu burkata, tiilah sudah dilihat
ulih marika itu dan b&rchakap iya kapadanya,
kiimdian deripada iya tulah mati atas kayu
salib, dan lagi marika itu biirsaksi, yang
tiilah didungar ulih marika itu akan sagala
purkataan ini deripada bibir mulutnya sun-
diri, dumkianlah adanya iya itu mungasihi
akan sagala orang yang munchari slamat
akhirat; orang yang dumkian itu sukarlah
dichari deri mashrik sampie kumakhrib.
Dan subagie pula, marika itu miimbri saksi
barang yang diakuinya, sungguhnya Tuan itu
tiilah muninggalkan kamuliaannya ulih subab
kami skalian orang yang liimah dan hina
ini; dan lagi pula didungar ulih marika itu
purkataannya, skali kali iya tiada mau tinggal
dibukit Zion itu saorang dirinya sahja. Dan
lagi pula Tuan itu tulah mumbri bubrapa


Full Text

PAGE 1

I ,, ORANG MUNCHARI SLAMAT, DERIPADA NUGRI YANG FANA KA. 'NUGRI A r.J f ( SINGAPOR. E: PRIN'l'ED AT THE MISSIO .. r PRESS. 1860.

PAGE 2

---= SOUTH KENSINGTON MUSEUM. EDUCATIONAL LIBRARY FROM THE COLLECTION OF INDIAN PUBLICATIONS SENT TO THE PARIS E XHIBITIO N O F 186 7 : GIVEN BY THE COMMISSIONE RS FOR INDI A Bill\TYAN (John) [Pilgrim's Progress in Malay. ] /"

PAGE 3

,. ..... \ .... > \

PAGE 5

ORANG MUNCHARI SLAMAT, DERIPADA NUGRI YANG FANA KA'NUGRI YANG BAKA. SINGAPORE: .. PlUN'XZD AT-THE :WSSION fBES$ .. 1860.

PAGE 6

), .. .,

PAGE 7

PURJALANAN ORANG, MUNCI-IARI SLAMAT. KATA yang ampunya churtra ini, adalah aku ttilah mulalui akan padang padang dunia ini, lnaka singgalah aku kapada tu1npat anu, adalah Iya itu I)unjara, pada tum pat itu suatu Gua: Aku pun bur baring baringlah disitu sampie tur tidur; an tara aku tidur itu, lalu burmimpilah ) ) aku suatu mimpi, sa' olah olah sapurti kulihat sa' orang 1ntn11akie pakien chompang champing,., ada burdiri pada suatu ttnnpat, iya itu mumbla. kangkan run1ahnya, surta adalah suatu kitah, ditangannya, diblakangnya pun adalah suatu. pikulan yang brat, Lukas xiv. 33. Sutlah-itu. adalah kulihat, iya mumbuka kitab sambil bachanya; tungah dibachanya itu munangislah iya surta gumuntar; kurna tiadalah bulih dita hannya lama lagi, dan muraonglah iya turlalu sangat, katanya, "Apakah yang patut kupu.r. buat." Kesah ii. 37. xvi. 80 ..

PAGE 8

Diingan hal yang dumkian, pulanglah i y a karumahnya handak dukachita itu dalan1 hatinya supaya jangan dikataui ulih anak i s trinya akan, hal itu; akan tutapinya tiadalah bulih turtahan lagi lan1a ulih kurna nya itu 1nakinlah biirta1nbah ta1nbah. Ulih subab itu, dibukakannyalah akan rahsia itu pada anak istrinya, du1nkian katanya kapada 1narika itu: "Hie istriku yang kukasih, dan anak a nakku, chilakalah bagieku ulih. kurna ku yang amat brat diatas bahuku, dan l ag i adalah kudungar khabar, nugri kita ini ktHak tiintu nanti ttubakar dlingan api yang turun deri I a ngit; dalan1 bahya yang tursubut itu kulak i1uschaya aku, dan angkau, surta anak anakku yang kukasih itu, tuntu nanti tunggl mnlah lam kabinasaan itu, jikalau tiadalah kulak mun suatti jalan yang bulih kita tfupliara, Bulom Iagi iya tau tutapinya jalan itu bulom Jalan Slamat. lagi tampak adanya." Apabila didlingar ulih sagala isi rumahnya akan piirkataannya itu, tlirlalulah iya sangat hie ran; tiadalah marika itu skalian piirchaya pfukataan itu bunar, 1nulainkan adalah da sangkanya orang ini sudah munjadi gila, diras oki shietan dikapalanya; ulih sttbab itu apa bila hari malam, disuruhkan ulih 1narika itu akan dia st1gra purgi tidor, supaya stunbohlah

PAGE 9

:MUNCHAIU SLAMAT. 3 l akalnya yang gila itu, akan tutapinya pada rnasa itu. pun, iya susahlah juga sptrrti siang itu, a d alah halnya pada malam itu dungan hie hui, nafas naik nafas turun, surta dungan burchu churan ayer matanya. Dt1ngan hal dum kian sampielah siang, sagala isi rumahnya itu pun datanglah lllasing masing handak mulihat s urta burtanya bagimanakah halnya. J awabnya, "bl:irta1nbah ta1nbahlah susahku pula." Iya handak burkata kata lagi pada marika itu, su ganlah lnarika itu skalian munungar purkataan nya itu, uli h subab dia orang mungaraskan dirinya, lagi pun kahandak 1narika itu supaya n1uughilangkan gilanya diingan tung king redik, surta d tn:igan kalakuan yang kasar; turkadang diturtawakannya, turkad.ang diusiknya, turka dang dibiarkannya akan dia Siibab itu purgi lah iya masuk kadalam biliknya bursunyikan diri, sambil mumintakan doa kapada marika itu, s ubab adalah iya lnunaroh kasihan kapada dia or a ng, surta handak I munghiburk.an dii"inya; dan lagi turkadang k.adang burjalanlah iya sa'o xang orang dirinya dipadang itu, sambil mihuba .. cha kitab, stuta. muminta doa; dumkianlah dil ak ukannya dirinya dalam sudikit hari. Kata yang ampunya churtra ini, kulihat pada masa iya ?1i rjalan jalan dipadang, sambil iya mt1mbacha kitab dungan st1sak fikirannya,

PAGE 10

I PTJRJAI_n\NAN ORANG kalakuannya yang dahulu itu juga, surta iya, mlinarik nafas panjang, lalu m-t'1nangis siiraya katannya, "Apakah yang handak kupurbuat, supaya slamat." Kesah xvi. 30-31. Sabagie lagi kulihat, kalakuannya itu n1uno leh kakanan, dan spurti orang yang han dak lari rupanya; akan tutapinya burdirilah juga iya, pada sangkaku, spiirti sa' orang yang tiada tau kamana handak purgi. Maka tiba tiba ku lihat datanglah sa' orang orang, iya itulah Guru orang Masihi, surta burtanya kapadanya "Apakah subab angkau munangis ini ?t' Maka jawabnya, "Tuan, kudapati purkataan dalam kitab yang ditanganku ini, m-tingatakan .sasungguhnya kulak, aku ini akan kuna hukum mati, maka kumdian deripada mati itu kulak, llari hukum pula akan datang; akan tutapinya kali tiadalah aku suka mati, dan lagi_ tiada chakap pula m-t'1ngadap hari hukum itu." Ibra. ix. 27. Kata Guru itu, "Mungapakah angkau tiada suka akan mati, kurna dunia ini ada punuh .dungan kajahatan ?" J awabnya, "Yang kutakuti itu, hanya pikulan yang diat as bahuku ini kulak mununggulamkan aku kadalam naraka. Dan Jagi, Tuan, jikalau kiranya tiada aku turtahan diriku masok kadalam ptinjara itu, bagi1nana bulih aku ttutahan mungadap hari kianlat itu,

PAGE 11

MUNCHARI SLAMAT 5 maka deri sana ktUa. k kadalam tum pat sangsara: Subab purkara p\irkara yang tur subut itulah aku munangis ini." Kata Guru itu, "jikalau kiranya dumkian ini' halmu, mlingapakah angkau diam turdiri ini ?" R h t t. J awabnya, "kurna aku ta'tau asa a mya spur 1 orang muraba dalam ka1nanakah aku handak pfu-gi." Lalu dibrilah ulih Guru itu akan dia surat sa' gulong, ada tursurat da lamnya, dumkian, "Larilah deripada seksa yang akan datang !" 1\!Iatt. iii. 7. Apabila dibachanya surat itu, surta dirunung nyalah akan Guru itu, sambil hurkata, "Dima nakah aku handak lari ?" Kata Guru itu, sambil diunjukkan dungan jarinya suatu padang yang maha luas, surta katanya, "Adakah kliha tan padamu, itutah suatu pintu kuchil?" Matt. vii. 13-14. Jawabnya, "tidak." Kata pula Guru Isadan jalannyati-itu, "Adakah angkau tampak ada bulih klihatanjika suatu chaya ?" Maz. cxix. 105 tiada dungan tulong Injil. nPet.i.12. Jawabnya "Haml)ir ha1npir ada," kata pula Guru itti, Chatn kanlah akan dia, tujulah chaya itu, nuschaya salnpielah angkau kapada pintu itu, surta sam pie, kutoklah akan dia, nanti dikatakan pada1nu-, apa patut kulak angkau burbuat.'' Kata yang ampunya chfutra, kulihat dalam mimpiku, orang t u pun bt'1rlarilah, bulom brapa jauhnya iya

PAGE 12

P"URJALAKAN ORA'KG burlaii deri pintu ru1nahny a, apabila dilihat ulih anak istrinya akan dia, burtriaklah marika itu skalian dungan tangisnya, mumanggil, balik, balik; akan tutapinya orang itu munutop t u lingailya dungan jarinya, sambil iya burlari juga, katanya, dungan nyaring suaranya, "Sla lnat! Sla1natlah! aku handak 1nunchari slamat kt'1kal !" Luluts xiv. 26. Tiadalah iya kuhlakangnya lagi. Kajadi. xix. 17. n1ulainkan ditujunya juga katungah padang itu. l\1aka sagala orang yang skan1pongnya itu Orang yang handak pun kluarlah 1nulihatkan halIari deripadamorkaAl-bv ,..1 t 1 -,.. lah, tuutu diolok olok-nya ur ar1 1 u, ac a 01 ang kan ulih orang dunia. yang mt'lngajok ajokkan dia, ada pula yang dia, ada yang biirtriak 1n:Unyuruhkan dia balik; dala1n orang yang banyak itu, ada dua orang yang bt'1rkras handak Inuinanggil dia balik dt'tngan kukrasannya. Sa'orang burnama DuGIL, dan sa orang btirnan1a GADA GADA. l\1aka dalan1 antara itu, orang itu pun jaulah s udah burlari cleripada 1narika itu; clala1n itu pun dikujarlah juga ulih kaduanya itu akan dia, bur sungguh sungguh hati; sbuntar itu juga burtu mulah iya diingan dia. l{ata orang yang burlari itu, "Hie taulanku, apakah subabnya angkau datanrr kamari ini ?" Jawab marika itu, "Kami 0 handak n1umbawa angkau kihnbali pulang, b111:-

PAGE 13

1-flJNClrA:RI SLAMAT. 7 san1a sania clungan ka1ni." l{atanya, "ltu skali kali ta'bulih. Tum pat. kadiaman1nu itu nugri kabinasaan; ditumpat itulah aku pun tulah di pranakkan, pada pungliatanku dumkian, la1nbat lawan kulak kamu akan mati juga, tungglam kadalan1 naraka, ditumpat akan dibakar dungan api dan blerang; subab itu, hie! taulanku chu kpplah, n1arilah kamu pun pfugi bursama sama dungan aku." DuGIL. .1\mboi, mau tinggalkan sahabat ki ta, dan lazat kita! MASIHI. Jawab Masihi ; (inilah nama orang munchari slmnat,) "Iya, klirna sagala purkara yang angkau tinggalkan itu, tiada layak bulih dibandingkan dungan purkara sudikit pun yang handak kuchari; II Cor. iv. 18. jikalau kiranya angkau mungikut bursama salna aku, nuschaya ktHak angkau pun dapa-t sama bahgian dttngan aku; ,kurna disana, ditlin1pat yang kuhandak p1irgi itu adalah chukop kasunangan akan diba gikan. Lukas xv. 17. Marilah choba lihat purka taanku ini, bunarkah, a tau salah? DuL. Apakah bunda yang handak ang kau chari itu, dungan mlimbuangkan dunia ini, dan n1ungujar akan dia itu? lVIAs. Yang kuchari .itu, suatu pusaka yang tiada binasa, dan tiada cht'unar, dan tiada pula bti.rubah ubah ; yang ditarohkan dalam shor

PAGE 14

PtRJALANAN ORANG ga, r Pet. r. 4-6. Reb. xi. 16. turpliaralah iya disana, iya itu akan dibri pada n1asa tlintu ba.gie barang siapa yang n1ur{chari akan dia dungan rajinnya; chobalah angkau bacha dalam ku ini. DuGIL. Che, buangkan kitab itu; maukah angkau kombali dungan kami a tau tidak? MAs. Tidak, tidak, ldirna aku sudah Inuna rohkan tanganku ditangkie bajak. Lukas ix. 62,. DuGIL. Kata Dugil kapada taulannya si Gada gada," lVIarilah kita pulang, ta'usahlah pudulikan dia; kurna iya ini adalah spurti orang otak kring, apabila iy-a mundap3;t suatu bichara, pada sang kanya sundiri, iya turlebih pandie deripada tuju Drang yang ada burakhtiar panjang. I GADA. Janganlah dilawan akan dia, jikalau kiranya barang purkataan Masihi itu bunar adanya, sungguh purkara yang dituntutnya itu, turlebih mulia deripada yang kita tuntut; hie, hatiku pun renganlah rasanya handak pi:irgi bursama sa1na dungan dia. DuGIL. Apa! angkau pun munurut orang gila itukah? Pulanglah akhtiar itu padaku, marilah balik; siapa tau dimanakah orang yang otak kring ini kulak mumbawa angkau? Balik, balik, j angan gila. MAs Tidak, baiklah angkau pun ikutlah I akan kawan1nu si-Gada gada ini; pu.rj{ara yad g

PAGE 15

:MUNCHARI SLAMAT. 9 Masihi dunga.n Dukukatakan itu kulak bulih digil mulawan handak d t' d l b v b 1 mungambil hati siapa I, an ag1 u rapa pu a Gada-gada. kamulian yang lain pun bulih didapati. Jikalau tiada angkau purchaya akan daku, bachalah angkau sundiri dalam kitab ini; kurna derihal sagala purkara yang b1inar dalam kitab ini sudah dibunarkan dt1ngan burkat darah orang yang 1ntilnbri kitab ini. I bra. ix. 17-2. GADA. Kata si Gada gada kapada Dugil, ''IIie taula.nku, sudahlah aku mU,ndapat suatu katuntv.an; skarang pun adalah niatku handak purgi mumbawa untung sama dungan orang biinar ini;" san1bil katanya kapada l\1asihi, "Hie sahabatku yang baik, adakah katah;ui dima:nakah -tumpat yang handak kita tuj u ini?" MAs. Adalah aku ini tulah diunjunkan ulih .. sa' orang Guru Injil disuruhnya n1unuju kapada suatu pintu kuchil yang dihadapan kita ini, clisanalah kulak bulih kita 1niindapat pungajaran deri hid pl'u:jalanan ini. GADA. Baiklah, n1ari kita purgi bu.rsatna sama hie sahabatku. I..Jalu burjalanlah n1arika itu kadua. DuGrL. Aku handak pulang karun1aku. Aku ta'ingin burkawan dungan orang yang burklai dalan1 min1pi ini. l(ata yang a1npunya churtra ini, ak.ulihat dalam 1nimpiku, apabi la si-Dt'tgil suda pulang'

PAGE 16

10 PURJALANAN OR .\.NG Masihi, da11 si-Gada gada pun bu:r:jalanlah bur sama salna dipadang itu sanlbil bthsual jawab dun1kian ini. MAs. Marilah Gada gada, IIie taulanku, angkau ada baik? Skarang sukalah hatiku, Sll bab angl
PAGE 17

::\HJ N CHARt 11 G ADA. Baiklah, apa purkataannya itu? MAs. Adalah suatu yang tiada burka sudahan adanya; dan lagi l\ita bulih n1undapat kukal slama lamanya, dan lagi akan nlung -diami slama lan1anya dalmn krajaan itu. Yakob x 27-.29. GADA. Baiklah, apa lagi? MAs. Dan lagi adalah disana suatu lllahal
PAGE 18

12 PURJALANAN ORANG sa' orang dungan kasuchiannya; masing masing marika itu bfujalan jalan dihalrat Allah, bur dirilah iya hampir pada Tuhan slama lamanya; purkataan ini, disana kulak kita akan 1nulihat sagala orang tua tua burma .. hakota kaamasan; Wah. IV. 4. dan lagi sagala anak anak darah yang burmain piirmainan spuloh tali yang kaamasan. 'Vah. x. 1-5. Dan lagi disana l
PAGE 19

:.\fGNC HARI .SLAMAT. 13 GADA. Baiklah hie sahabatku turlalu suka aku munungar sagala purkara iiii; lnarilah chu pat kita burjalan. MAs. Hatiku handak juga chupat, tutapi ulih subab brat tanggongan diblakangku ini munjadi lam bat. Kata yang ampunya cl).U.rtra, kulihat dalam mi1npiku, apabila 1narika itu salusielah bursual jawab dumkian ini, lalu hmnpirlah iya dtikat diingan suatu kuluburan yang ada dittingah pa. dang itu. Ulih subab lalie marika itu tiba tiba turprosoklah kadalamnya. Nama kuluburan itu kul'uburan Gondah na1nanya. Dalamnya itulah marika itu ti1nbul tunggla1n bubrapa kutika lamanya dungan burlumur lumpur; akan tutapi deri subab si Masihi itu sangat kabratan tang gongannya, mal{in makin tungglamlah .. iya kadalam lumpur chayer itu. GADA. Hie saha batku Masihi, bagimanakah halmu skarang? MAs. Butul, aku pun ta' tau. GADA. Apabila didiingarnya piirkataan Masi hi diimkian, tawarlah hati si-Gada gada si'irta diingan marahnya, sambil bi1rkata kapada tau.-1annya; "Inikah macham suka chita yang angkau katakan sakian lama ini? Jikalau pada mula mula juga purjalanan kita dihnkian ini su-2ahnya, bagimanakah kulak susahnya kita nanti

PAGE 20

14 dapat dian tara 'piirjalanan kita sam pie akhirnya? Riarlah aku mullipaskan jiwaku k Olllbali da chilaka ini, baik tulunglah padaku, purgilah angkau siindiri dirimu, mundapatkan nugl"i itu dungan brani1nu." Kata yang ampunya siitlah itu si gada pun burgumul naik -dua kali deri dalan1 lumpur itu kasublah darat jalan lm.rtk mahnya; l91u iya burjalan pulang biitul, 1naka pun tiadalah 1niilihat dia lagi. Tiirtinggallah Masihi siindirinya dalam kulu buran itu timbul tunggla1n. Akan tiitapinya ulih subab iya miinahani dirinya, biirgumullah juga iya ara kasiiblah sana kuluburan itu, makin wiasihi dalam susah jauhlah iya deri rumahnya, itu juga _jauhtapi biirdiikatlah iya pada kan dumya den rumahnya sundiri pintu kuchil itu. Sungguh pun dichoba chobanya dumkian, tiitapi tiada juga bulih iya tiirlupas, ulih subab tanggongan yang ada diblakangnya itu. Kata yang ampunya churtra, kulihat dala1n mimpi, tiba tiba datanglah sa' orang orang kapa danya, na1nanya si Tulong, sambil biirtanya ka padanya, "A pa angkau buat disitu ?" MAs. "Tuan, sahya ini disurohkan ulih sa' orang orang, namanya Guru Injil, iyalah aku purgi mundapatkan pintu ln1chil itu disana, supaya aku kulak tiirliipas

PAGE 21

MUNCHARI SLAMAT. 15 de. ripacla seksa yang akan datang; tunga h aku handak putgi kasana, turproso idah disini. Iya itu purjanjiau TuL. Mungapakah angkau Tuhan. tiada lihat baik baik titian-nya? MAs. Ulih subab sangat liatakutanku, aku burlari datang deri sublah sana, jatohlah aku kadalan1 ini. TuL. Baiklah, unjokkan tanganmu; diunjok. liannyalah tangannya, lalu ditariknya naik, sam bil didudokl{annya didarat, surta clisurohkannya a kan dia burjalan kapada purjalanannya. XI. 10. Kata yang ampunya cht'1rtra, purgilah aku 1niindapatkan orang yang munulong naikan Ma sihi itu, sambill\:ataku; "Tuan, apakah subabnya l
PAGE 22

1 n P URJALANAi'r ORANG k ( }ondah; kurna pad a 1nasa orang 1Jlirdosa itu t-Lirsiidar akan hal karugian akhiratnya, adalah juga lagi burbangkit dalam hatinya katakutan dan shak' dan k imannya, sagala purasaannya yang tursiibut itu, burkain ponglah skaliannya katumpat ini, siibab itulah stompok jalan ini n1unjadi bechak." "Akan tutapi bukannya di:ingan kasukaan raja, dibiarkannya tumpat ini miinjadi bagitu jahat. Jas. xxxv. 3,4,8. Orang burkrejanya yang tiilah disurohkan ulih punghulunya miimbuat jalan itu tiHah burkreja lebih deripada saribuanam ratus tahun akan n.'lUirfbaiki sakuping tanah ini, kalau dapat dibaikinya; bahkan pada sangka ku, pada tiilnpat ini sudah tungglam kira kira dua puloh ribu Jtreta punya muatan pi.Hajaran I yang i:J?.dah indah; che, biiribu laksa lebih yang tulah dibawa deripada tiap tiap tum pat, yang ta' alok kabawah prentah raja itu; kata orang tuatua, inilah piirkaliasan yang tiirutmna akan mumbaiki ti:impat itu; akan tutapinya kiiluburan gondah ini bugitubiigitujuga, bubrapa pun iya itu han dak dibail
PAGE 23

MUNCBARI SLAMAT. 17 gobar, mungglihnbuaklah s agala kladak lumpur itu naik, akan anak tangga itu; kalau talnpak skali pun tangga itu, ulih subab piining kapala orang itu, dipijaknya kasana kamari, sampielah iya nitmgglumang diingan kotor itu: 1 Sam xii. 21. akan tutapinya kalau dungan skali gus iya masok kadala1n pintu itu, tanahnya baik adanya. Kata yang ampunya chiirtra, kulihat dalam mimpiku, ada pun deri hal siGada gada itu, tulah pulanglah iya, maka iya ka rumahnya; datanglah sagala orang yang skarn pongnya mulawat akan dia; ada yang bttrkata padanya, "Angkau pandie, siibab angkau sudah pulang kombali ;" ada yang kata; "Che, angkau bodoh sUbab masok kadalam susah si-Masihi itu;" ada yang dia, katanya, "Chis, piinakut, kalau sudahlah sungguh angkau han dak buangkan dirimu kadalam susah, aku ta'kan :rhau malu munghinakan diri subab sa dikit susah itu ?" Maka dungan hal yang kian si-Gada gada itu n1urongla}l duduk dungan orang orang itu. Maka lama kulama annya dia miinjadi lalie, kun1dian burhaliklah pula :niarika itu s kalian mungumpat Masihi itu. Dun1kianlah halnya si-Gada gada itu adanya. Tiirsubutlah purkataan si Masihi, sudang iya \

PAGE 24

18 P'URJALANAN ORANG biirjalan sa orang dirinya da.lam sunyi, tiba tiba. dilihatnya sa' orang derijau datang padang itu miindapatkan dia, silrta iya handak munyempang, biirtiimulah kaduanya Nama orang yang burtiimu diingan Masihi itu, iya !tu Pandie-chari -dunia; iya tinggal dalam bandar Akal nafsu dunia, iya itu niigri tiirlalu biisar, diikat diingan itu juga yang tiimpat si Masihi datang. Biirjumpalah iya diingan sihi, ada iya tulah miini'Ingar risik deri halnya, subab iya tiilah miimbuangkan nugri kabinasaan itu, sahingga mashorlah khabar itu, bukan nya dalam nugri tiimpat iya diam sahja, miila inkan diniigri Jain lain pun dijadikan orang buah mulot spanjang tiimpat. Adapun si Pan die-chari-dunia itu, siibab tulah miiniingar angin anginnya, burtambah tambah dilihatnya pula akan kalakuan Masihi itu biirjalan dungan tarik nafas turun nafas, surta hie huinya laiu ditugornya akan dia handak burchakap diingan Masihi diimkian bunyinya. PAN. Kata si Pandie-chari-dunia; bagimana kah halmu skarang ini, kamanakah angl\au handak piirgi dungan mumbawa tanggongan ? llll. MAs. Ini tanggongan brat bl:inar, ya ng sa' brat brat ditanggong ulih sa' orang man usia! s karang pun jikalau angkau biirtanya ka-

PAGE 25

:MUNCHARI SLAl\IA 'l'. 19 pada aku piimiiggianku ini? Diingar lah kukata, aku handak purgi kapintu sana tun tang aku, kurna aku tiilah miinii.ngar wartanya, b ag imana jalan yang bulih aku miimbuangkan pikulanku PAN. Adakah ang kau bii.ranak. bini? MAs. Ada ; tii.tapinya ulih subab kabra tan pikulanku ini, tiadalah aku mUn.gambil kas uk aan pada marika itu spiirti dahulu lagi; pada purasaanku sungguh pun ada, spurti tidak. I Cor. vii. 29. PAN. Baiklah, jikalau aku bri bichara kapa dam u, handakkah angkau dungar? Kalau baik kiranya aku mau; kurna. aku miinchari nasihat yang baik juga. PAN. Pada al
PAGE 26

20 P U R J O :RANG trakan 11ada1UU, handak mulupaskan pikulan liu ini. ,. PAN. Siapakah sudah 1n-Linyurohkan angkau datang kamari akan miimbuangk an pikulanln n ini? MAs. Ada s a orang biirtihnu dungan aku iya itu orang yang turmulia kalau aku ta'lupa, .Guru Injil namanya. PAN. Che, chilakanya orang itu! kurna tia-s _p di h a dalah suatu J. alan vari2' burl an e-c anu.J (J nia na siha t bahya spiirti jalan yang di-Guru lnJil i tu. l d UllJO {annya pa amu 1n1, :nanti angkau dapat itu, kalau angkau turut bicharanya. Adalah skarang ini kulihat alainat nya, tiilah angkau rasai akan dia, kurna aku lihat angkau ada mlingglumang di:ingan kotor ki:iluburan go:tidah itu; akan ti:itap iny a ki:ilu buran itu l ah dukachita yang piirtama bagie barang siapa yang masok pada jalan ini. Di:ingarlah aku kata; ki:irna aku lebih tua deri angkau : Tuntu angkau burti:in1u pada jalan ang k au handak purgi ini iya itu kalulahan, dan kiisakitan, dan kiilaparan, bala, d a n biir thlanjang, dan luka, dan singa, dan naga, dan gulap, m ak a kasudahannya itu, mati. Sagala purkara yang tursi:ibut itu sasungguhnya bu nar, kurna sudah nyata diingan bubrapa saksi. Adakah patut sa' orang 1nfunbuangkan dirinya

PAGE 27

I lVU JNCHARI SLAMAT. 21 dungan lalienya ulih munurut tulunjok sa' orang clagang? MAs. Hie, Tuan, tanggongan yan g dibla-I 1 h t a h ...kangku i ni, turle bih susah m a an a pura-sa an orang bahru ada:nya deripada sagala pfu. m asok mas1h1. k k v ara yang ang au subutkan itu: Ba hkan, pada san gkaku, satu pun aku ta'puduli burtumu pada jalan ini, lamun aku mundapat kulupasan deripada tanggonganku llll. PAN. Bagimanakah asalnya angkau tulah m u ndapat. tanggong an ini? MAs. Uljh subab mumbacha kitab yang ada ditangan ku ini. PAN. Aku sangka bagitu; angl
PAGE 28

22 PU:RJALANAN ORANG PAN. Mungapakah angltau chari kasunang an itu dungan jalan dfunkian, k alau tampak bagitu banyak bahya b ursama sama diingan dia? Sabarlah sadikit, d u nga rlah pti.rkataan ku, supaya aku mununjokka n jalan padamu akan munchari piirkara yaug angkau kah anda ki itu, dungan tiada bahya d a l a mnya; bahkan, puna w arnya pun ada dukat, ganti bahya yang ang l\:au burtumu itu, kulak angka u a kan mundapat bubrapa _santosa, dan handie taul an, dan sajahtra. MAs. Tuan. sahya pinta tulong bukakanlah rahsia itu padaku. PAN. Baiklah, itutah sana sa'buah duson, yang blirgular duson Amal Sharak. Ada disa. na; sa' orang orang busar yang burnama Sha riat, iya itu sa'orang tlirlalu baik, iyalah pandie amat n1unulong akan manusia deripada tang gongannya sapurti angkau ini. Bahkan sasuka Amal Sha-sungguhnya p ada deri iya t u lah muriulong ttrrlalu pmtu yang sump1t itu. k v banya orang yang sapurt1 ini, amboi! lain deripada ini pun, iya turlalu pandie juga mlimbaiki akan orang yang ada pusing kapalanya ulih s ubab tanggonga n ini juga. Maka kapada orang itulah patut angkau plirgi dungan suil'anya, iyalah kulak akan mtinulong di.kau; Rumahnya pun tiada sa'jau h

PAGE 29

MUNCHA:R:( SLAMAT. 23 satu mil deri tum pat ini, jikalau tiada dia diruma hnya, ada sa' orang anak laki lakinya yang bagus, namanya Adab, dialah bulih mu nulong sp urti Bapanya: Pada sangkaku, disi. tulah kulak angkau bulih mundapat ringan tanggonganmu ini: Jijralau kiranya tiada ang kau mau, kumbali katumpat lamamu skalipun, ( pada fi.kiranku pun le bih baik jangan,) bulih lah angkau suroh panggil anak istrimu datang diam kaduson kurna ada banyak rumah rumah kosong tinggal disitu, angkau bulih ambil sa'buah rumah bagimnu, dungan sewa murah; dan lagi spurti makanan pun ban yak, dan murah; ulih saga .la purkara yang ti:irsubut itu, bulihlah angkau hidop disitu dungan santosai::tnya, dan lagi bulih angkau miiudapat sahabat yang baik baik, dan yang tiirbilang, dan yang tau adat. Kata yang ampunya churtra, inilah tiimpat: Masihi sang-si-Masihi turhunti deripada kot dungan purkataan purjalanannya, ulih ti:irmasi-Pandie-chari-dunia. v kan pada akalnya sagala p u r-kataa n si -Pandie-ch ari -dtlnia itu. T u rfUko r l ah sa'kutika, subab mumiki rkan, "jikalau purka t aa n T uan ini b nar adanya, patutla h kuturt t akan nasihatn ya :" Dimulainyalah burkata kata d ungan sual jawab dumkian MAs. Tuan, dimanakah lurong handak ku\.-

PAGE 30

24 PURJAT,ANAN ORANG purgi n1iindapatkan ru1nah .Tuan yang buna1' itu? Bukit Turl'.ina. PAN. Adakah angkau tampak bukit tinggi itu? MAs. Iya Tuan. PAN. Turutlah: angkau j a l an kabukit itu, rumah yang piirtama tama angkau burtumu, itulah Kata yang an1punya churtra, si-Masihi pun burbalik deripada j.alannya, n1iinuju karumah Tuan Shariat akan mtiminta tulong, tapi sa sungguhnya, apabila hampirlah iya kabukit itu, tampaknya ttirlalu tinggi, dan tainbahan Maaihi takut bukit pul a dukat lorongnya itu, Tilrsina itu kUlak run-chiindronglah bukit itu ka-toh diatas kapalanya. t 1 1 vb b 't a as tapa anya, su a 1 u, katakutanlah Masihi mungha1npiri tiirlalu du kat, sa' olah olah bukit itu handak munilnpah kapalanya, siibab itu, tlirhiintilah iya dungan tfumunong hilang akalnya. Btutambah tanggongannya dibahtmya itu pun, rna kin makin bratlah, turlebih deripada j alann ya yang dahulu itu. Skunyung kunyung muinan charlah kilat api deri bukit itu yang munda tangkan katakutan kapada Masihi, kalau kalau tlirbakar; Ibra. xii. 21. Disinilah tumpat mungalir pulohnya, sfuta dungan gumuntar, dan katakutan. Bahrulah iya munyusal ulih

PAGE 31

M:UNCHARI SLAMAT-. 25 subab iya munungar nasi1tat Tuan Pandiechari-dunia -itu; tiba tiba, kulihatanlah nya Guru Injil itu datang G 1 "lb"". uru llJI urJumpa mundapatl\an d1a, apa b1la Masihi dibawah bukit t.... l l h l a Tursina. urpanc ang a 1ya a ran Ia, kamalu maluanl a h iya. Guru itupun makin d lika t makin du katlah kapadanya, dipandang nya akan dia d-lingan hiebat pumandangan, sambil dimulainya burchakap dia, diim kian. \ GuRu. Apakah angkau buat disini, hie Ma-sihi? Diamlah Masihi, kurna Guru. burbantah tia da iya tau, apakah iya dungan Masihi. h anda k jawab al
PAGE 32

PURJALANAN ORANG sa' yang bulih muringankan pikulanku; llli. GuRu. Siapakah dia itu? MAs. Tampak,nya spurti orang baik baik, banyaklah chakapnya dungan aku, sa1npie aku miinurut akan dia, siibab itulah aku datang kamari: a.kan tutapi apabila aku nn'lmandang bukit ini, dan miilihat sagala chondongnya kajalan, maka diingan sugranya aku pun tur hunti, sa' olah olah bukit itu akan runtoh kaatas kapalaku GuRu. Apakah kata Tuan itu padan1u? MAs Iya burtanya kapada aku, kamanakah angkau ha1idak pfugi; al'u katakan sama dia. Kiimdian apa katanya? MAs. Dia tanya kapadaku, adakah angkau biiranak bini, aku bri tau sama dia. kata aku, ulih subab tanggonganku ini diatas bahuku, tiadalah aku pudulikan bursuka sukaan dungan marika itu spurti dahulu lagi. GuRu. Kumdian apa kata dia? MAs. Diaj arnya daku supaya dungan sii;" granya bulih 1niindap a t ringan deripada tang. gon g-anku ini. Jawab l u k apadan ya, piirkara yang sunang itulah yan g kuchari; dan l a gi kataku kapadanya deri subab itulah aku handak purl:d kapintu yang disana itu, akan mun c hari punulungan, bagimanakah bul.ih akn

PAGE 33

roundapat kulupasan deripada tunipat ini. Katan ya, iya bulih mununjukan suatu jalan yan g le bih: baik adanya, lagi dti.ngan ringan .. nya, tiada lah bugitu susah sapUrti jalan yang Tuan unjukkan itu; hanya jala:p. yang mumba wa daku, kapada rumah sa'orang baik baik, yang pand1e dapat mumbuangkan tang .. g o ng-an ini; purchayalah aku akan pU:rkataan ... nya, lalu munyempanglah al
PAGE 34

28 PURJ'ALAN.A. N ORANG "8akarang orang yang b unar itu iman; akan tutapi jikalau barang siap a lnungkir, ha_tiku tiadalah biirsuka suka akan di a ." Ibra. x. 38. Sagala _purkata an ini, di p ukulkan nya kapadanya, bahwa angkaulah dia, o r ang yang biirlari masok kadalam chilaka ang kaulah, yang tiilah mungkir deripada n asihat Tuhan yang maha busar, dan 1nihnalingkan kaki,mu deripada jalan slamat, ha:rnpir h ampir jatoh kadalam Sutlah itu, Masihi p u n jatohlah dikakinya spurti mati adanya, sambil 1nuraong, katanya, karamlah bagieln1, ki'1rna putuslah har apku!" Si:itlah dilihat ulih Gur u a kan hal yang clun1kian itu, maka diang k atny a lah ak an dia d11 n g n tangannya kanan, sambil b ur l ata; "Sagala. junis dosa, dan huj a t itu aka n di a mp u n i bab i e sa gala man usia." M a tt. xii 31. "J ang anL h korang purchaya, n1ulainkan bur iln a n. Yah. xx. 2 7. Masihi ad ala h s-L1 ga r ru panya, sambil b urdiri d li.nga n gu n1tn1tarnya, spurti p ada mul a nya j u ga d ih a dapa n Guru itu. Guru i t upun m u mul a il a h burkata, sakarang, diingarlah ulih lUU dun gan ra j in, surta purhatikan akan purkar a yang h an dak kukatakan : padamu itu. Sal\arang ak u h a n d ak 1nunyata kan padamu, siapakah y an g t u l a h munipu akan -dikau itu, dan kapada s iapa k ah handak disu-

PAGE 35

M Q N SLAMA 'I'. ruhkannya angkau purgi itu.. Orang yang burtumu dungan dikau itu, G ... t k uru munya a an iya itulah sa' orang orang baik baik akan hal si-p d v h d .Pand: an 1 e -munc anun1a, pa tutlah dung a n g i Harannya itu; purtama tan1a subab ditaruhnya dalam hatinya pungajaran derihal dunia sahja, (s(tbab itulah salalu iya piirgi kakreja Amal Sharak;) dan sa'piirkara la g i, iya sangat mung as ihi akan pungajaran itu, ld:irna pada sangkanya, iya itu turlebih \ suna ng deripada pulajaran salib itu; Gal. vi. 12. ulih su bah tabiatnya n a fsu dunia yang-dumkian, subab itulah iya u ngga n akan jalanku b t'inar Sakarang pun adal a h tiga purkara n asiha t orang itu, yang patut angkau mu nbttnc hi k a n dia. 1. Iya t t tlah miinylisatkan dikau deripada jala nmu. 2. Iya tula h mungusahakan dirinya handak munjadikan pungajaran salib itu suatu kahi. naan bag-iemu. 3. Iya tiilah kapada jalan yang miimbawa kapada kabinasaan. P urta?na. Purkara yang patut anglian : mum .. h\t nchil
PAGE 36

PlJ RJA.LA.NAN ORANG niat hap.dak munnut. akan dia, subab kalakuan itu tulah mung-unggankan hukum Allah, ulih kurna mU:nungar nasihat itu. Spurti furman Tuhan dumki a n "Mas ok Iah kantu dipin.tu yang sumpit," Lukas xii. 24. Ittdah pintu yang kusuruhkan anglian purgi, -'_ k urna s tunpitlah pintu yang miilnbawa kap a da kahidopan yang kukal, sadikit juga ora n g yang mundapat dia." Matt. vii 1 3-14. Deri pada pintu kuchil yang tursubut itula h, tillah dibalikkan ulih orang jahat itu akan dikau, hampir angkau jatoh kadal a m kabi n a -saan subab itu, bunchikanlah ulih m u akan dia, dan siisalkanlah akan dirimu ulih subab miinurut akan dia itu Kadua, Handaklah angkau mumbiinchi akan purbuatannya, subab di m asukka:nnya kad alam. hatimu mun ghinakan salib itu, kl"irna._ patutlah aU..! kau miingindahkan di a itu, deripada ka.kayaan Masir. Ibra. xi. 25-26. Dan lagi Tuhan yang maha mulia ada biirfurman padamu, barang siapa yang miimliharakan jiwanya, iya a:kan munghilangkan dia, orang yang m ungikut akan dia, k a lau tia d a i y a mum biinchikan ibu bapany a d a n an ak i s t rinya dan saudara laki, d a n purampuan bahk a n dan jiwanya sinditi p un, tiadalah i ya bulih mfuljadi muridku. Matt. x : 37 .. a g. Subab itu--

PAGE 37

" 31 Ia h aku burkata padamu, barang s i apa yang tulah ffil(illbujuk dikau, surta mung"ajar miingatakan jala:n slaniat kukal ini, dikata kannya jalan kabinasaan, handaklah mumbinchikan p ungaj arannya itu .f{atiga, -Handaklah p ula angkau kan dia ulih subab iya tiilah munyusatl\an kakimu pada jalan yang mumbawa kapada kal?in asaan S a karn g, handaklah angkau mu nimbang baik baik, kapada siapakah yang tiilah disuruhkannya angkau piirgi itu dan lagi, bagimana susah orang itu akan miiringan kan tanggonanmu itu. Orang yang tiimpat angkau disuruhk annya miinchari kasiinangan itu, namanya Amal Sharak, iya -itu umpaJUa nya, anak sa' orang purampuan utang utang-an yang ad a skarang __ dibawah hukum utang utang an siirta dungan anaknya pun; Gal. iv. 2127. iyaani ibaratnya,. itulah bul
PAGE 38

32 ORANGderipadanya, s 'kali kali tiada bulih angkau dapat slanlat ulih subab m u nga lnalka n taurit, kiirna m u ngam a lkan taurit itu, sa' or ang _pun yang hidop dalam dui).ia ini tiada bulih 4apat ringan deripada tanggongannya: st:1bab sagala purka a yang tiirs ubut i nilah, Tuan Pandie-:-chari-dunia itu or a ng su s at, dan Tuan Amal Sharak itupun p u nipu, dan anaknya Tuan_ Adab itu orang rupa manis itu, iya itu orang monafik adanya, tiada bulih marika itu sakalian mulupask a n dikau. Purchayalah ulihmu akan daku, satupun tiada b u rguna y a ng dikachaukan ulih or a ng yang mura pik itu, malainkan iya handak niumpurdayak a n dikau deripada jalan slamat, Stlrta mumb a likkan angkau deripada jalan yang tulah akan dikau. Sutla h sudah itu, maka Guru itupun bi'trsrulah dt1ngan su ara yang nyaring kalangit, mumintak a n doa akan katt':ita p an --ba .. rang apa ptirkataan nya itu, skunyung kun yung datan!!lah su ara bl'ts"Llrta dttngan a pi tl'ubi, deripada bul
PAGE 39

33 yang ada ti:irsiibut dalan1. kitab Tauret:" Gal. iii. 10. I Kata yang a1npupya chu:ttra, adalah pada 1na. sa itu, kiilakuan Masihi itu, dan pada fikirannya, kulihat tiadalah apa yang lain,1niHainkari xnati; maka dimulainyalah muraung dungan tursedih siirta dungan siisalnya, sambil miingutukkan dirinya ulih siibab biirtumu dungan Tuan Pandei -chari -dunia itu, dan laoi 0 bhribu ribu kali diulanginya, mungatakan nya gila, ulih subab muniingar piingajarannya .Dan lagi pula tursangat n1.alunya, subah mi:imikirkan akhtiar Tuan itu, yang turbit deri hawa nafsunya sahja, tulah 1nungambil hatinya sampie dapat dibalikkannya akan dia deripada jalan yang subunarnya itu. Sutlah bur katalah iya kapada Gur-q. akan purkataan yang tursiibut dibawah ini. MAs. Tuan, bagimanakah fikirann1.u skarang, apt\lah yang handak kuharapkan lagi? Bulih ini burbalik pula handak Inundapat kan pintu kuchil itu? Tiadaka h aku ini akan ditolakkan, stlrta dihalaukan-* dungan maluku? Maka Sal1gat muuyusallah aJcu ulih Masihi tanya kalau bulih iya dapat juga sunang subab munurut akhtiar orang itu: N antikah kulak dosaku itu dia1npuni? GuRu. J awab Guru kapadanya, dosa1nu itu

PAGE 40

31 PURJALANAN ORANG ttnalnat busar adanya; ulih subab angkau tulah miingadakan dua purkara kajahatan, dan lagi a.ngkau tulah muninggalkan jalan yang baik, dan n1iinyempang kapada jalan yang ditugah kan. Muskipun dumkian, ditrima juga ulih Hatinya Masihi di hiburkan ulih Guru Injil. orang dipintu itu, kiirna iya itu ada burniat baik kapada sagala manusia; mulainkan ingatlah angkau baik baij{, jangan angkau ulang ulangi lagi akan purbuatanmu yang ja, hat itu, "tianti angkau kulali binasa pada jalan yang ang turut, apabila sudikit juga morJ{anya naik.'i ii. 12. Sutlah itu masihi pun bt1rsiaplah handak burbalil:, ulih Guru itu dic hiumnya akan dia, tiirsunylim siirta iya burkata "salamat bii1jalan." Masihi pun burjalanlah diingan su granya, tiadalah iya biirkata diingan sa' orang jua pun tutkala iya burjalan itu; atau jikalau ditu.gor qrang a kan dia skalipun, tia: dalah iya n1iimbri jawab adalah iya btirjalan itu miilangl
PAGE 41

nya, sa1n piel a h iya k apintu itu; adnlah ti1r t uli s dimu.ka pintu itu Kutoklah akan dibukakan." 1\iatt. vii. 8. Subab itu dik u toknyalah biibrapa kali san1-. bil btirkata dun1kian ; "Buli hkah ki ranya aku masok kadalam pintu ini J Muskipun aku orang dorhaka bugini, Maukah dibukakann y a akan daku ini ? Dapat tiada, aku mumuji Tuhan dalam tumpat tinggi. Tiba tiba datanglah sa' orang orang tua ka. pada pintu itu, Rela, maka bUrta nyalah iya, siapakah diluar itu? Deri manakah angkau datang? apakah kahandakmu? MAs. Hambalah sa'orang yang ada lnUnang gong akan kabraatan dosa. Aku datang deri pada nugri kabinasaan, handak. pfugi kabukit Zion, supaya aku kUlak turlupas deripada seksa yang akan datang; siibab itlillah Tuan, adalah hamba mfuliingar khabar kunun, deripada pintu A inilah jalannya handak kasana. Sakarang pun, ada kiranya diingan relamu, mUliipaskan hamba Pintu itu kulak di-. bukakan kapada masok. yang mun a roh hatl RE:tA. Maka aliu rundah. dungan bulat hati; diingan sugranya dibukanyalah pintu itu. Apabila mulangkahlah Masihi itu kadalam, lalu distmtakkan ulih Rela ma.sok. Lalu. btu-

PAGE 42

) ),) PURJALANAN ORANG h ata M a sihi apakah artinya ini? J Reia tiada brapa jauh deri pintu ini, adalah sa'buah kota y ang amat tiigoh tt1rdiri, di s ana adalah Bulzibab, iya itu, piinghulu sagala ... n T unjadi raja; deri sanalah dia, surta dungan sagala rayatnya, n1tnnanah akan or ang yang Iblis memang ta'su ka orang masok kad a lam pintu kuchil. pintu ini. l(ata 1\!Ias ihi, Masihi masok kada. lam pintu dungan suka hati. datang kapintu ini, kalau kalau n1arika itu kulak n1ati s a bulo1n iya n1asok kadala1n s ukachitalah aku dungan gihniintar." Apa hila masok lah iya kadalam, ditanyalah ulih orang dipintu itu akan dia, l\ a tanya siapaka:h yang tiilah lllllnunjuk kan dikau jalan kamari ini ?" MAs. Kata Masihi, Guru lnjilln-ununjokkan datang kan1ari mungutok pintu ini yang sap iirti kupiirbuat ini, piisannya kapada aku angkaulah yang bulih mifngatakan pada aku, apa yang patut kupiirbuat. RELA. Kata Rela, adalah pintu ini dihadapanmu, sa' orang pun tiada bulih n11'lnutup akan dia. MAs. aku miimulai miinuwie akan sagala fiedah yang tiilah kuusahakan itu.: R.ELA. Bagimanakah halmu datang kamari 1111 d u n gan sa' orang diri ?

PAGE 43

M UNCHARI SLAMAT 37 MAs. Kurn a sa or a ng pun tiada, yang skarn pong dungan aku, murasai sapurti ku.rasai 1111. RELA.. Adakah barang sa' oral)g deripada / n1arika itu yang tiilah 1nungatahui kadatanganmu ini? l\1As. Iya, anak istriku yang tulah n1iilihat haiku ini 1nula 1nula. Dipanggil balik ulih 1narika itu a ka n daku: Dan lagi pula ada sa habat handieky. -pun burtriak akan daku, surta lnungikut diblakangku munyuruhkan balik, akan tutapi kusu1nbat tulingaku / dungan jari ku, sambil burjalanlah j'uga aku n1unurut j alan ini. RELA. Adakah barang s-iapa derip_aqa lna rika itu yang 1nungikut miiugajak .. balik? MAs. Iya, ada dua orang; sa'orang namanya si-Dugil, dan sa'orang siGada -gada; akan tU.,. tapi apabila dilihat ulih marika itu tiada lulus: kahandaknya, si-Diigil pun mumalingkan mukanya lalu balik, akan .tutapi si -Gada-gad a itu miingikut juga akan daku sp aroh jalan. RELA. Miingapakah 1 tiadaiya lalu skali? As. Blirjalanlah kami sama$ama sahingga datanglah kapada gondah itu, tiba tiba turchuburlah kami kadalamnya; .sutlah itu kawanku si-Gad.a-gada itu tawarlah hati/

PAGE 44

3 8 nya, tiada brani lagi iya piirgi jauh S iib ab itu munjurujollah iya kiiluar pula ara k a s ublah rumahnya si:indiri, sambil iya "pur_ Orang bulih dapa.t gilah angkau dunga n branimu kawanpadajalan akhim_ iincharikan nug r i itu sa'c) rat, tapi iya sa' orang orang sahja kUlak ma.-rang dirimu l
PAGE 45

1\IlJNCHARI 39 bubuhnya tangan? Apa iya mau angkau pun Inunchari kasunangan, ta' alok kabawah pren tah Tuan Amal Sharak itukah? Kadua marika itu kapu1a Adaka h angkau miingikut mufakatnya itu? MAs. Iya, tulah kuturut dtingan siibrapa bulihnya, sam pie aku purgi mundapatkan Tu. an Amal Sharak. Adalah pada sangkaku, gunong yang dukat tt1pi jalan handak karu mahnya itu, sa' olah olah handak munhnpah kaldipalaku, subab itulah sampie kasitu, aku pun turhuntilah. REL!A. Gunong itu ti:ilah niiimbinasakan hamba .f\.llah, dan lagi ptm, iya akan mumbinasakan kulak bi:ibrapa hamba Allah lagi; baik juga untungmu tuhih turlupas de ripada mi:injadi luloh lantak. 1\f:As. Hie sasungguhnya, tiadalah aku tau, iintah apakah jadiku jikalau sakiranya tiada aku burtumu pula dungan Guru Injil, itu pun dalam hal aku tungah s:Usak fil
PAGE 46

40 PURJALANAN ORANG l{alTill.I'ahan yang tiilah kudapati ulih Stlbab aku biirulih ithin masuk kamari ini. RELA. Tiada 1nungapa, tnuskipun barang apa yang tulah dipurbuat ulih orang, asal iya datang ka1nari, tiadalah s'kali kali iya itu akan ditolakkan. Yak. vi. 37. siibab itu, hie Masihi yang baik, marilah sakujab biirsama sama dungan aku, supaya aku aj arkan dikau deri hal j alan yang handak angkau purgi itu. Lihatlah kahadapanmu, adakah angkau tampak jalan siimpit itu? itulah jalan yang patut angkau turut; kurna iya itu tulah disudiakan ulih nenek moyang kami, dan nabi nabi, dan Ahnasih, dan sagala murid 1nuridnya Iya itulah jalan yang biinar spurti disipat adanya. Maka jalan yang tursubut itulah patut angkau turut. MAs. Kata Masihi, tiadakah j alan itu setn:. Masihi takot mUla-pangsiornya, bengkaJ!g rat. bengkoknya, ba-rang kali orang kulak akan at? Matt. vii. 14. RELA. Iya, adalah banyak juga jalan ya11g tursandar l
PAGE 47

1\:IUNCI-IARI SLAMAT. 41 l{ata yang ampunya churtra, kulihat dala1n n1irnpiku, bahwa Masihi itu M 'h' a 1 1 h as1 1 a a u a mtuninta sangat sangat, kalau munanggong kabura-dv d l a h d tannya. ungan mu a 1 mu a an a. pat ditulungnya akan dia deri hal tanggong annya yang dibahunya itu, kiirna bulum lagi iya itu turbuang, dan lagi tiadalah bulih iya lnumbuangkan itu sundirinya, kalau tiada dungan tulongan sasa'orang. J awab Rela padanya, Deri hal tanggongan-mu) itu, handaklah Manusia ta'bulih tusabar deripada munanggong long mulupaskan ku-: braatan dosa akan dia dahulu, sahingga mulainkan deri pada angkau sam pie kulak katum-burkat darah Isa Almasih; pat kulupasannya, kurna iya itu kulak akan gugur sundirinya deri bahUlTIU. Masihi itu pun biirsiaplah ikat pinggangnya turkachau kachau, handak piirgi pada ptlr jalanannya. Maka kata Rela padanya, jikalau angkau biirjalan jau deri pintu ini, angkau kulak. akan burtumu di:ingan rumah 'Tuan Piimbuka-rahsia; maka handaklah ang kau kiitok pintunya, 1naka iya kulak akan mungunjokkan padamu piirkara yang indah indah. Masihi pun burmohonlah kapada sa habatnya siirta mumbri sulam. Kalakian, maka iya pun biirjalanlah sahing ga sa1npielah karun1ah Tuan Pumbrika-rah-

PAGE 48

FURJ.AL .. sia itu, lalu dikiitoknyalah burulang ulang. Tiba tiba datangla h sa' orang orang kapintu itu sambil iya burtanya, dil "? uar M As. Tuan, al\u sa' orang or_ang purjalanan kurna aku ini tulah disuruhkan ulih sa' orang burkunal ktmalan dtmgan Tuan yang ampu nya rumah ini, iya munyuruhka_ n aku singga kamari, ulih klirna fiedahku; subab itulah aku handak hiirtiimu diingan Tuan rumah ini. St1bab ]tulah disuruhnya pang gil akan Tuan ruri1ah itu," siibuntar lagi datanglah iya biirtumu dungan itu sambil bfutanya, apakah kahandakmt.I" ? :NIAs. Kata si-l\1asihi, Tuan, aku ini tulah deri nugri kabinasaan, p urgi kabukit Zion; Aku ini tiilah disuruhkan ulih sa' orang yang cliam dipintu dipluka ja-lan itu, katanya jikalau aku sampie kamari kulak, bahwa angkaulah akan pada aku purkara yang indah indah, iya itu bulih mti njadi guna pada aku dalam purjalananku ini PuMB. Baiklah, marilah masok sripaya ku unjokkan purkara yang burfiedah Trang tulah dibri Disuruhkannyalah orangnya Masihi. mtunasang dian, surta dipangg ilnya 1v[asihi mtingikut dia, sa:rnpielah

PAGE 49

. SLA:!\fAT. 43 dibawanya masok akan dia :M:a3ihi disambu tkan. kadalam sa'buah bilik, surta disuruhkann ya orangnya mi:imbuka pintu; sutlah sudah, : di lihat ulih Masihi suatu gambar orang dudok biirfikir, ada turgantong itu; dumkianlah lakunya, matanya miirrung ad ah ka langit, maka adalah sa'buah l\K' ih. t k l ampa r gam. :kitab yang turutama ditang-b a r sa' orang gagah dad b lam aO'ama. annya, an hukum unar o ada turtulis dibibirnya, dunia ini ada diblakangnya; kiilakuannya itu kulihat spurti ora1ig miingajar: orang dan lagi pula ada suatu mah a ko .ta ya ng kaa1nasan turgantong ara kapalanya. Kata 1\tiasihi, apakah grangan artinya ? illl. PuMB. Orang yang amptmya garnbar ini iya itu dalam siiribu, satu; iya akan btiranak biirchuchu, adalah iya mlingandongkan kanak kanak, iya juga mumbri susu akan kanak kanak itu apa hila dipliharakannya. 1 iv. 15. Gal. iv. 19. Dan lagi, Yang spurti angkau lihat lnatanya itp munungadah kala hg it, dan kit.ab yang tiirutama Artinya gambar itu. itu ditangannya, dan hu.lium yang subunarnya itu ada dibibirnya iya itu mununjokl{an padai:nu, bahwa jawatannya itu munyata kan rahsia purkara yang turstnnbunyi itti ba.g1e

PAGE 50

44 PUH.J.A.L.A.N.A.N ORANG sagala orang burdosa; yang spurti angkau lihat kulakuannya itu biirdiri diinga:t;l mung. ajar manusia. Dan l agi angl
PAGE 51

lVIUNCHARI SLAMAT. 4 5 yang biinar, akan tiitapi itulah jalan y.ang miimbavni dikau dalam kabinasaan. St1tlah itu dipimpinnyalah tangannya, la In dibawaya kadala1n suatu bilik yang tur lalu busar dan piinuhlah dungan abok klirna tiadalah purnah di s apu sapu. Sutlah sudah dipandang ulih sabuntar burkliling, 1naka ulih Tuan Pambuka-rahsia itu dipanggilnyalah sa' orang, disuruhnya sapu, surta disapunya itu, lalu abok itupun blirbangkitlah surta biitiirbanganlah kasana kamari, masihi pun han1pirlah tursiid 'a1{ ulih masuk abok ldidalam tukaknya. Sutlah itu kata Tuan kapada sa'orang dayang yang ada ha1npir disitu, katanya, "bawalah ayer kamari rinjis rinjiskan dalaln bilik ini, sutlah sudah lalu disapunya suphi suchi, d .ungan siinangn ya. MAs. Kata Masihi, apakah garangan artinya ini? PihvrB. J awab Tuan Pumbuka-rah sia, bilik. ini umpamanya, sapurti hati sa' orang man usia yang bulom piirnah ulih rahmat. yang tiirbit deri Injil. Abok itu umpamanya dosa yang deri asal, dan lagi kajahatan da lam batin, iya itu yang mumbinsakan saga la manusia. orang yang mula mula munyapu itu tilnpama:nya Tauret; akan tutapi purain ..

PAGE 52

46 PUR JALANAN ORANG puan yang mtimbawa ayer sa1nbil dirt' 1 njis -rilnjiskannya itu, iya itulah Injil adanya. Sapiirti hal yang angkau lihat dimulainya sapu itu, burbangkitlah aboknya itu burtur bangan kasana kamari, tiitapi biliL< itu tiada lah dapat disuchikannya, liampir hampirlah angkau tiirsudak ulih masok abok itu katii l
PAGE 53

l\IUKCHARI SL.A.MAT. Raja yang mulia itu m ungdiami dia. yah. x.iv. 21-23. xv. 56 Rom xvi. 25-26. Eph. v. 26. l{ata yang ampunya chiirtra bahwa kulihat dalan1 mi mpiku, dipi1npin pula ulih Tuan Pumbuka-rahsia itu, akan n kk :!. mnJo annya paua dia, dungan tangannya, disi-Hawa-nafsu l d l dan s1-Sabar. bawanya 1nasok \.a a am su. atu bilik kuchil, yang ditumpat ada dua orang kanak kanak dudok sa'orang satu krusi. Nama budak yang tua itu, Hawa-najsu, dan yang muda itu Sabar Si-HawaSi-Hawa nafsu mau nafs u kulihatan kulakuannya sumoa ska rang juga. itu tiada mumadai, tapi si-Sabar itu piindiam adanya. Siitlah itu, maka Masihi pun bur tanyalah, apakah si-Hawa-nafsu ini tiada m&madai? jawab Tuan Pumbuka-rahsia, Tuannya itu munyuruhkan dia sabar sudikit sampie tahun datang iya al
PAGE 54

. 48 P URJALANAN ORANG dikakinya, lalu diambillah ulih Hawa-nafsu akan dia dungan sukachitanya, sura diturta wakannya akan Sabar itu subab kosong, akan tutapinya kulihat sabuntar lagi, habislah ska lian diblanjakannya, satu pp.n tiada tinggal lagi, 1nulainkan tinggal chompang champeng. MAs. Kata 1\'Iasihi, kapada Tu3cn Pumbuka rahsia, nyatakanlah ulihmu akan sagala hal ahwal ini kapada aku diingan trangnya. PuMB. Lalu jawabnya, hal dua kanak kanak ini umpamanya, sa' orang, orang dunia, dari sa' orang, orang akhirat; siHawa-nafsu itulah orang dunia, dan siSa bar itu orang akhirat, sapiirti yang angkau lihat tadi si-Hawa-na.fscl itu; iya tillah mudapat skaOrang Hawa-nafsu, ingat sahja dunia pu-rang juga dalam tahun ini, nya kusunangan. iya ani, iya itulah dunia ini, diimkian itulah halnya sagala orang yang mtmchari dunia ini, maka didapatilah ulih marika itu sagala harta bundanya yang indah indah skarang juga; kiirna bulih marika itu, n1unantikan sa1npie tahun datang, iya .itu sa1npie bulih iya 1nundapat bagiannya yang baik Maka di ambil ulih 1narika itu umpamaan orang tua tua; katanya, "Sa' ekor burung ditangan itu, turlebih guna deripada dua ekor burung yang dala1n hutan ;" ulnpa maan ini turlebih indahnya pada 1narika itu

PAGE 55

Jv:[UNCHARI SLAMAT. 49 deripada kamulia,an akhirat. Akan tutapi sa. pi1rti ang kau lihat, diboroskannya skalian hartan ya itu tinggal chompang champeng, dum kianlah kulak ibaratnya hal orang yang dumkian itu pada hari kumdian. .MAs. Burkata Masihi, bahwa kulihat hal si-Sabar itu turlebih bijak adanya, atas bubrapa purkara. Purtama, diSi-Sabar orang bur. nantikannya akan purkara budi. yang baik. Kadua, kiirna iya kulak akan mundapat kamuliaan deripada Tuannya, tu tapi si-Hawa-nasu tiada dapat, mulainkan chompang champeng. PuMB. Tambahan pula lagi, kamuliaan a. khirat itu tiada burubah Purkara yang mulit b h tv k li d mula ta'dapat tiada lii-U a utapl amu aan u-nyap juga, tiitapi purnia dungan sugranya iya kara akhir kiikal slalu. akai1 lunyap. Siibab itu si-Hawa-nafsu itu tiada patut iya mungolo k olokkan akan si Sabar itu, kurn._!l subab iya tulah barang yang baiknya itu mula mula, spiirti siSa bar itu pun nanti tfutawakan sama Ha wa-nafsu itu, kiirna iya kulak akan inundapat pula barang yang baik itu pada akhirp.ya; kurna yang mula mula itu patu.t iya 1niimbri tiimpat pada yang akhir, subab yang akhir itu patut mundapat w a ktunya yang datang ; akan tiit api yang akhir itu tiadalah tihn-It

PAGE 56

50 PURJALANAN ORANG pat kapada sa' suatu, kurna tiadalah yang 1nunggantikan dia Orang yang tt1lah mun dapat bagiannya itu mula mula, dapat tiada a.dalah bagienya waktu munghabiskan dia; tiitapi orang yang mundapat bagiannya itu akhir, iya itu ktllak tinggal slama lama nya; du1nkianlah yang tulah dikatakan dalam Injil, deri hal orang l\aya burnama Dives, Dives dapat bagian-dumkian bunyinya, "Pada nya dalam dunia sahja. masa hidop1nu juga, angkau tiilah miinurima bagian1nu yang baik, dan lagi pula Lazaras itu tulah miindapat bagiannya yang jahat; pada skarang ini sunanglah tutapi angl{au. sangsaralah." Lukas xiv. 19-31. MAs. Pada fikiranku, l\uranglah baik ki ta tamaa. akan barang purkara juga miilainkan baik kita sabar akan barang piir kara yang datang. PuMB. Butul katamu itu, kiirna piirkara Plirkara yang puryang kulihatan ini iya itu tama fana adanya. fana adanya, akan tutapi pur kara akhirat yang tiada killihatan itu iya itulah baka. 2 Kor. iv. IS. Sunggoh pun diimkian tutapi piirkara yang ada skarang ini, stuju nya dungan Hawa-nafsu kita suatu. diingan suatu; Dan lagi piirkara akan datang itu tiada lah burs tujuan dungan I-Iawa nafsu ldta suatu

PAGE 57

J.VrONCHARI 5 1 dungan suatu, subab itulah purkara dunia itu diing a n s u g ran y a iya bursuatu, sama Hawa n af s u d a n purkar a akllirat siibab jauhnya, tiad alah bii r suatu sama Hawa-nafsu adanya. Kata y a ng a m punya churtra, kulihat dalam mi1np iku, dipi1npin ulih Tuan Pumbuka-rahsia itu t a ng an 1vi:asihi lalu dibawanya akan dia l
PAGE 58

ORANG Ptr:MB. J awab Pumbuka-rahsia, inilah ibaratnya Almasih; yang sulalu munutapkan pi:ikiir jaa.n yang sudah dimulai dalam hati manusia itu clttugan minyak anugrahnya; subab itulah masl{ipun barang apa dipurbuat ulih Iblis, akan tiitapinya hati umatnya itu bi:irulih I'ahmatnya juga. 2 Cor. xii. 9. Itu yang spurti a ngkau mi:ilihat, orang yang burdiri dibaJik tembol{, yang miinggalakkan api itu, iya itulah mungunjokkan padamu, tiirlalulah susah kapada orang yang ktina piirchobaan Iblis itu, mi:indapat kunyataan bagimana kwasa anugrah itu ditiitapkan dalam hatinya. Kata yang ampunya churtra, kulihat lagi dipimpin pula ulih Tuan Pumbuka-rahsia akan tangan Masihi, surta dibawanya kadalam suatu yang amat indah indah, iya itu kapada "Bubuah maligie, Masihi pun turlalulah suka / chi tanya ulih mulihat itu; dan lagi dilihatnya pula kaatas maligie itu ada bubrapa orang burjalan jalan, diingan pakiean yang biirpu kankan mas. Kata "bulihkah kitapun piirgi kasana ? Dibawalah ulih Tuan Pumbuka-rahsia itu akan dia, munuju pintu maligie itu. Hieran adalah clipintu itu turdiri biibrapa banyak orang yang handak masok JUga, tftpi tiada

PAGE 59

1\t(JNCHAIU SLA1IAT. 53 brani. Adala h j auh suqikit deri pintu itu, sa o rang duduk dt'lkat meja, adalah suatu kitab surta dawat dukatnya iya itu munuliskan nama orang yang patut masok kasana. Dan lagi pula dilihatnya ada burdiri biibra orang dungan miimake i baju brantie, mlinjaga disitu, st1rta dlingan raninya handak miinyek sakan or ang \ y ang handak masok kasitu. Pada masa itu, hieranlah l\1asihi subab mlllihat hal yang diimki an, ald1irnya skalian orang yang handak masok, itupun undurlah kablakang ulih su bab takotnya akan orang yang tursubut itu. Tiba tiba dilihat ulih Masihi ada sa'orang orang diantara marika itu, orang gagah, piir-gilah iya handak mundapat-Orang gagah itu, kan jurutulis itu, katanya, pamakan orang yang "t li l l h k v tl h layak masok agama. u s \an a nama su a sudah ditulisnya, dilihatnya orang gagah itu 'pun mungunaslah pudangnya, surta mumakie l
PAGE 60

54 PURJALANAN ORANG kadala1n 1naligie itu. Tiba tiba didungarnya lah suatu suara yang amat 1niirdu bunyinya deripada or ang yang deri dalam itu, dan lagi pula deripad a orang yang ada burjalan jalan deri atas maligie itu, diimkian bunyinya. "Masok masoklah grang, Kamuliaan Shorga, angkau akan munang." Sutlah itu masoklah iya kadala1n, lalu di brilah miimakie akan dia spurti pakiean ma rika itu skalian. Masihi pun bursinyumlah iya sambil biirkata, "Bahwa pada sang kaku taulah aku akan artinya skalian ini." KiimdiaJ;l kata Masihi, "Biarlah aku piirgi diingan sugranya." J awab Tuan Piimbuka rahsia, "Nantilah sab\intar san1pie aku tunjokkall: padainu sudikit lagi, siitlah itu bulihlah angkau purgi pada piirjalananmu itu;" siitlah dipimpinnyalah tangannya, lalu dibawanya Ptinjara busi itu urn-sok kadalam suatl,l bilik yang pamakan putus harap. an1at glap, adalah disana sa'orang orang yang tiirpiinjara diingan punjara busi. Adalah kiilihatan rupa orang itu, a1nat duka chita adanya, sa1nbil iya tundok kabumi, diingan miingikat tangan, kulihatan kulaku annya itu spfuti orang yang sudah piichah hatinya. Kata Masihi, "Apakah pula ini ?" kata Tuan Pumbuka-rahsia, "Burcha-kaplah angk au dungan orang itu."

PAGE 61

M UNCHARI SLAMAT. 55 Kata Masihi pada orang itu, "Siapakah angkau ?" Jawab oran g itu, "Haiku spiirti yang angkau lihat i ni bukannya bugitu da hulu." MAs. Bagimanakah haln1u dahulu? ORANG. Pada mulanya kulihatan bagus, sur ta dungan siigranya kapada turutan agama masihi itu, pada piinglihatanku dan pungli hatan orang lain pun dumkian; dan lagi pada sangkaku, biinarlah sudah aku ini dalam niig ri akhirat, dan lagi pada masa itu suka chitalah hatiku, siirta kusangkakan patut. mundapat bagian disana. MAs. Baiklah, apakah halinu skarang ini ? ORANG. Haiku itu sa' orang yang putus asa, dan lagi aku sa'orang turkurong dalam nya spurti dalan1 suatu kurongan biisi adanya" tiadalah dapat aku kiiluar lagi: hie tiadalah aku kiiluar lagi! MAs. Apakah 1nulanya angka u tlirmasok dala1n hal ini ? ORANG. plih siibab lalieku, dan korang siidarl
PAGE 62

PURJALANAN ORANGr padaku; aku tiilah burkasih kasihan dungan Iblis, iya tiilah data ng kapadaku; aku tLHah miinaikkan morka Allah, subab itulah iya tu lah miininggalkan aku: Dan lagi aku tiilah mungiiraskan hatiku, siib ab itulah tiada bu lih aku bfutaubat Siitlah itu kata Masihi kapa da Tuan Piinl-, buka-rahsia, "Tiadakah lagi pungh a rapan bagie orang yang spiirti hal diimkian ini ? Jawab PUm.buka-rahsia itu, "Tanyalah angkau sun diri juga kapadanya;" MAs. Kata Masihi, tiadak a h p iingharapan mu lagi, tinggalkah juga ang-kau slama lama nya dalam kurongan biisi ini dlingan putus asa? ORANG. Ya, ta'bulih skali kali kiiluar. MAs. Mungapa, ar:tak yang biirakhmat, iya itu Isa Almasih, ada burkasihan. OR.b.NG. Aku tulah kiimbali miinsalibkan dia bagie diriku sundiri, d an lagi aku tiilah miimbunchi akan dia dan kubiinchi pula a kan kablinarannya, dan lagi pada sangl
PAGE 63

MUN CH:ARI SLAMA'!'. 57 hie bat, lagi gurtak yang patut. akan n1undapat seksa yang t untu, dan kahangatan mor kanya, yang akan miinulan aku spurti suatu su tru. Lu. kas xi:x. 24. MAs. Apakah siibabnya angkau jadikan di rimu dumkian? ORANG. Ulih si:ibab hawa nafsu, dan ka sukaan, d a n untung dunia jni; ulih subab sagala piirkara inilah, hatiku munjadi tugoh dalam sagala lazat; akan tiitapinya sagala pur'" kara yang tursubut itu ptm n1.iinyakiti akan dak u surta mund a t a ngkan bisa spurti dipa tok ular. MAs. Baiklah, skarang pun tiadakah bulih angkau miinyii sa l sfuta' biirb alik deripada ja. lanmu ini? ORANG. Allah tul ah munol a kkan akaii daku deripada biirtaubat, d a n purkataannya itu tiada mundatangkan rajin bagieku handak piircha ya. Bahkan, iyalah yang tulah munutop akan d a lni kadalam kurongan bus i ini; tiadalah bulih sa' orang pun dal a1n dunia ini miiliipas. kan aku kuluar. Hie akhirat! akhirat! bag i manakah aku mula wan akan chilak a yang akan kudap ati dalam akhirat! PuMB, Kata Tuan Piimbuka-rahsia pada 1\{a sihi, biarlah chilaka orang ini 1nunjadi su atu puringatan bagiemu; supaya slama la1na-

PAGE 64

58 PURJAtANAN ORANG nya mundatangkan SUatu katakotan MAS. Biitul, kata Masihi, inilah suatu ka takotan, dilupaskan Allah kiranya aku supa .. ya sudar, dan jaga sambil muminta doa, bulihlah aku jauhi deripada hal orang yang chilaka ini: baiklah Tuan, skarang bukankah kutika baik supaya aku bilrjalan pada purj alananku ? PuMB. Sabarlah subuntar, aku handak mu nunjokkan padamu suatu purkara lagi, siitlah itu bulihlah angkau burjalan. Kata yang ampunya chiirtra, dibawanya pula Masihi itu masok suatu bilik yang Ia:in, adalah disitu kulihat sa' orang bahru bangun deri tid or, tungah iya n1timakie pakieannya itu, sambil m unggiiHitar munggulugut. Kata Masihi; ''Apakah stibab orang ini miingulutar ?" disu ruhkan ulih Tuan Pumbuka-rahsia kapada orang itu mtinjawab akan sualnya itu. Dimulainya burkata "adalah aku pada malam ini spurti aku dalam tidor, aku mimpi, sa'olah olah langit ini niunj adi kulam kabut, stirta dungan guntur dan kilatnya sabong munyabong sampielah aku munjadi dahshat. Rasanya, kutungada dalam mimpiku kulihat awan itu sumuna miina rutak; kulihat tiba tiba kudlingar suara bunyi nafiri, dan lagi kulihat pula ada sa' orang duduk a wan, iya itu diiring ..

PAGE 65

MUNCHA.RJ SLAMAT 59 kan ulih suribu lnaliekat, munyala nyala spiirti nyala api, lagi langit itupun burnyala spurti api rupanya. Klimdian kudungar suatu suara, katanya, hie sagala orang yang mati, lni:ing hadap hukum; tiitkala itu' burpiiehah puchah sagala batu yang btisar busar, kubur bur pun turbukalah, dan lagi sagala orang yang mati mati pun burbangkitlah deri da lamnya. Yah. v. 28-29. 1 Cor. xY. 51-58. Ada yang tiirlalu suka ehita n1arika itu, sambil tungadah kalangit; ada yang n1u nyiimbunyikan dir1nya diba;wah gunong gu nong, W ahi vi. 15-16. s\itlah itu kulihatanlah orang yang dudok diatas awan itu mumbuka kitab, surta disuruhkannya sagala isi dunia ini 1nilnghadap dia, sungguh pun dumkian ulih subab sangat hiebatnya nyala api itu munjilat kuluar deripada suatu tumpat yang ada dian tara orang itu diingan marika itu:, sa'um pama nya spi:irti sa'jauh orang yang ada bursalah burdiri dihadapan Haki1n. Dan l ag i kudungar pula kata orang yang diata s Rwan itu, "Kampongkanlah sagala dan sukam dan sa1npah sampah itu skalian buangkan kadalam kanhor a pi;'' sutlah itu turbukalah lobang api yang tiada dapat turduga dalan1nya, ditumpat yang aku burdiri itu ; kuluar

PAGE 66

' 60 PUR. JAL.ANAN OltANG deripada n1ulutnya, burjunis ragam asap, dan .-api,. surta dungan hie bat bunyi suaranya Dan lagi pula burkata Tuan yang dudok itu, "l(ainpongkanlah sagala gandomku itu sokkanlah kadalan1 langguan. Matt. iii. 12. 30. :Th1aka sutlah itu kulihat pula / bubrapa nyak orang diangkp,tkan naik l
PAGE 67

M ( J N CHAit! .SLAMAT. Gl 1nata k aatas k u, lakunya spilrti orang yang 1norka a r na t adanya Maka kata Tuan Pumbuka-rahsia, ")\..dakah angkau m-lini1nb angka n baik baik sagala pur kara itu? 1\tiAs. Y a, skalian ini mll.nakoti akan daku dan Inlinam b a i harap siirta takot. PUMB. Chamka n surta taroh akan sagala purkara ini, 1nasokkan kadalam hatimu, supa y a sagala purkara ini kulak mlinjadi suatu t ulo ngan d i hadapanm u dalam purjalanan yang angkau handa k purgi itu. Masihi pun m funulai 1nunugohkan ikat pinggangnya, s 1 irta bursiapkan dirinya pada pt'u:jalanannya. Kata Tuan. Pumbuka-rahsia, "Pl'inghiburan ad alah kiranya biirslirta dung an di k au, hie Masihi yang baik, supaya lnnnpin dikau kapada jalan yang mumbawa kaniigri itu. Sutlah itu Masihi pu,n burja .lanlah, sambil burshayer dumkian, Disinilah tulah aku mulihat purkara yang buruntong, Iya itu laz a t, d an dahshat, yang munulong; Bar ang apa yang kumulai dungan tanganku, Biarlah aku surta mungarti dihatiku; Barang dimana diunjokkannya dumkian, Trim a kasihl a h hie Tuan Pumbuka-rahsia yang amat kasihan. I{ata yang ampunya churtra, bahwa kulihat dalam 1ni1npiku, adalah suatu j alan ray a yang dituju ulih Masihi itu adalah b-tll'paga r pada

PAGE 68

PURJALANAN ORANG kiri kana.nnya dungan suatu tembok, tembok itu pun dina1nai akan dia slamat. J es. xxvi. 1. Pa;da jalan itulah Masihi yang ada burtang gongan itu burlari; tutapi bukan dungan su nangnya, ulih subab tanggongan yang ada diblakangnya itu. Btularilah iya sahingga sampie kapada suatu tiimpat yang churam. Adalah ditumpat itu tu.r diri suatu kayu salib, jauh siidikit kabawah, adalah suatu kubur. Kulihat dalam mimpiku, surta sampielah iya dikayu salib itu, tiba tiba tanggongannya yang dibahunya itupun tfulu chutlah, lalu jatoh deri makin jatoh, makin kabawah hingga sampielah iya datang kapintu kubur, lalu hilanglah tang gongannya itu. r Suka chitalah sangat Masihi, ulih siibab Apabila Allah Ta'ala sudah rengan itu, sambil iya m\iliipaskan susah dan bv k dv k hi kiibraatan kita, pada u;r ata ungan su a c ta masa itu kita pun urn. hatinya, "Iya tiilah mumbri pamanya spurti orang bulompat, siibab turakan daku purhintian, ulih masalah hatinya. duka chitanya, dan kahidup-an ulih kamatiannya." Sutlah !tu turdirilah iya disana sa 'kutika lamanya ulih subab mu lihat surta dll.ngan hierannya, kfuna mfuljadi suatu ajaib padanya salib itu dapat miiring ankan iya deripada tanggongannya, sambil dipanda.ng pandangnya akan dia burulang u:-

PAGE 69

MUNCHARI SLAMAT 63 lang, sahingga mungalirlah ayer matanya itu turon kapipinya; Zak. xii. 10. 'rungah iya burdiri mulihat itu sambil munangis, hieran, tiba tib a datanglah tiga orang dungan burchaya gilang gumilang kapadanya, surta mum .. bri sulam; kata:p.ya, "Sujahtralah kiranya pa danlu;" maka kata orang yang purtama padanya, "Dosamu tiilah diampuni padamu ;" Mark. ii. 13. marika itu yang kadua, miinya linkan pakiean yang chompang champeng, dibrinyalah miimakie akan dia pakiean yang lain. Dan lagi orang yang katiga pula m1im bubuh chap pada dahinya, surta dibrinya akan dia suatu gulongan kurtas yang sudah dimutriekannya akan dia, Zak.iii. 4. Eph. i. 13. sambit disuruhkannya akan dia paudang lah kahadapan sambil lari, surta brikanlah surat ini kapada piinunggu pintu akhirat itu., siitlah itu lunyaplah katiga orang itu. Ma sihi pun mUlompatlah tiga kali dungan suka chitanya, lalu burjalanlah iya sambil burshayer dumkian. I Sukian jauhnya aku datang munanggong dosaku, Tiadalah dapat kukatakan bagimanakah busar duka chita:ku ; Sampielah aku datang katumpat ini apakah skarang rasaku? Dapat tiada disinilah purmulaan burkatku. Disinilah sagala tanggonganku tulah gugur deri blakang, Disinilah juga tali tali yang mungikat aku pun turbuang; Burkatlah salib burkatlah kubur! suntiasalah grang, Orang yang disitu pun burulih malu ulih subab kusayang. Kata yang ampunya churtra kulihat dalam

PAGE 70

PUR.T.AI.JA NAN ORANG mimpiku bt'trjalanlah juga iya dun g an y ang aumkian sahing ga samp i elah i y a k a ba-wah bukit itu, dilih a tnya jauh sudiki t der ip_ada jalan itu, ada tiga o rang tid o r y ang a d a tiirpasong kaki marika itu. N a ma s a' orang Dungu, dan nama sa.' o r a ng-Malas, dan nama sa'orang Angkara. Maka ap a ila dilihat uli h Masihi marika itu burbari ng dunga n h a l d um kian, maka dihampi r inyalah a k a n dia, sa' olah olah handak dikujutk ann y a akan d i a s a mbil burtreak, "Hie kamu ya n g tido r l ii l ap spurti orang yang tidor dipuchuk tia ng ," Prov. xxii i. 34. kiirna laut yan g tia da t urduga ada di bawahmu, i t u ba n gunlah an gkau ma rilah biirsama sam a; mauka h a ngk au ? al\.u kulak akan miinulon g d ikau m u lup as k an deri pada btilunggu Dan la g i pula l {atanya pada inarika itu, "jik a l a u ki ranya da t an g kapadamu skali pun spurti si nga y an g m ii n dram miindapatkan di kau, angkaulah ku la k miinjadi mangsanya 1 Pet. v 8 Marika itu pun miingangkat k apala miilihat a k an dia, sambil burkata diimki an, kata si-D u ngu "sa-Brapakali diajak, ta'-tu pun tia da bahy a ku lihat ; da juga mau kalau hati k t 1 M 1 ''b. h orang subulom digrak-a a p u a Sl A a as, lana kan Allah. k ita tid or sa' k ujab la gi ;" ka -ta pula si-Angkara, b rapa brat mata m u n tin tang, brat jug a bah u mihnikol D u nga n h a l

PAGE 71

MGNCH.ARI SLAMA'!'.. 65 yang dumkian itu tidorlah pula kumbali, Masihi pun burjalanlah diingan halnya, sung:. guh pun iya burjalan itu; adalah iya mnnaroh susah mumikirkan deri hal marika itu .. ada dalam bahya, iya handak munulong marika itu, tutapi tiada diindahkannya al{ar1 tulongan dan kasihannya yang bulili mlilu paskan dia deripada bulunggunya itu.. Dalam hal ya!lg dumkian, dilihat ulih Masihi, dua orang datang miilompat pagar deri siiblah kiri lurong yang sum pit itu; marika itu datang dungan sugranya lniindapatkan dia, nama sa' orang M uka-muka, dan sa' orang lagi, ;M u na.ftk, spiirti .yang tiirsubut diatas itu, marika itu datanglah mtmuju akan Masihi, lalu bur, chakaplah marika itu dungan sual jawab. MAs. Hie Tuan Tuan deri mana kamu ., datang, handak ]{amana piirgi?. 1\1uKA diingan MuNAFIK. Kafll.i ini dipranak kan dalam nugri Kamiigahan-sia-sia, handak purgi munchari kamugahan kabukit Zion. MAs. Miingapakah kamu tiada masok deri pintu yang ada tiirpampang pada purmulaan jalan ini. Tiadakah angl
PAGE 72

66 PURJALANAN ORANG 1\tfuxA. dan MuNA. Kata 1na1ika itu, pa da fikiran orang dalam niigri kami, masok deri 'pintu itu jalannya tiirlalu jauh, subab itulah 'adat kami mumirttas jalan supaya dukat, dan mumanjat pagar spiirti tadi. MA s. T api purbuatan yang dumkian itu tiadakah disubutkan orang miilanggar adat nugri yang tiimpat kita handak pfugi itu, sa' olah olah miilawan pungatorannya yang baik itu? MuKA. dan MuN_A. Kat a marika itu padanya, derihal itu janganlah angkau puduli; barang apa yf:tng kami pilrbuat itu spiirti adat adanya; jikalau angkau kahanaaki bulihlah aku miimbri saksi, dan kanyataannya pukurjaan ini tulah jalan turlebih deripada sti.ribu tahun lalu. MAs. Kata 1\fasihi, bulihkah angkau tahan jikala11 disulidek dalam undang undang? 1\'luKA. dan MuNA. Kata marika itu padanya,. adat itu tulah dipakie sukian lama tiirlebih deripada siiribu tahun lalu tiada shak Iagi,. -iya it11 akan tiirpakie patut bagie Ha .. kim yang adil. Dan lagi pula kata marika itu, Orang yang masok asal kami masok dalam j a lan, agama d nnga.n Jalan sa. lah siigralah iya hanmuski pun dimana mana dak mumbtinarkan di-pun bai kalau ada kami rinya dungan burdalih dalih.. didalam dala m juga : Ang

PAGE 73

o 7 kau pun ada dalam. jalan ini spurti yang tulah kami lihat angkau masok deri -dan kami pun ada jalan ini juga tapi mulompat pagar; apakah skarartg hah;nu itu turlebih bail\ deripada hal kami? M As. Masihi, aku bfujaJap. ini deri .. l>ada puratoran hukuman Tuanku; dan bfujalan itu di:ingan sangka sangka ingatapmu s iindiri, subab itulah. ini tulah ttl.rsubut punch uri, ulih Tuan yang ampunya jalan ini; skarang pun aku ada shak, kamu kulak tjada, ukan disubutkan orang btmar jalan ini. ulih siibab. angkau masok sundiri dirimu d\1ngan tiada diunjokkannya, siibp,b itulah kamu k iilak akan kluar siindiri dirimu tiada dapat kasihan daripadanya .Ana .. _hila sampie l
PAGE 74

I ituhih sahja yang angkau pakie itu pada sang .. ka kami tiilah dibri ulih sa' orang taulanmu akan munutupi aurat mu. JV[As. Tiadalah sl
PAGE 75

J\fl J SLAA'I'. rang sahaba tnya yang hampir, iya itu pada. tut'kala tanggong anku jatoh deri bahuku; dan lagi a k u handa k burkata padamu, aku ini .tulah dib rinya s a g ulungan surat yang tiilah dimutrie kan bulih aku subab miimbacha akan dia itu samb i l biirjalan; lagi pula. iya itu disuruh b r ikan kapada orang yang miinunggu pintu n ugri akhira t supaya munjadi suatu tan-. da y ang sa'bunar b un arnya aku turut ada t a da t nya; deri su bab sgala piirkara purkara yang tursiibut in a h tiada kapadamu, aku shak ulih s u b ab ang k a u tiada masok butul deri pintu. A t a s ptlrkara yang ttirsiibut tadi maril

PAGE 76

7 0 P tRJALANAN ORANG mata ayer. Dan lagi pula ada dua sempang jalan. lain de.ripada munuju biitol kapada pin t.u, iya itusuatu mumbawa kasublah kiri dan suatu kasiiblah kanan sampie kakaki bukit itu; jalan yang sumpit. itu miinuju bukit; jalan yang tiirsu-' but itu Susa/.t. Masihi pun purgilah m\indapatkan mata ayer itu sambil diminum .. akan .. dia, supaya iya sugar. Jes. xix. 10. Sutlah itu, maka iya pun mundakilah buliit sambil bfushayer diimkian, Sunggoh pun bukit ini turla.lu tinggi handak juga kunaiki, itu kulak tiada akan munyakiti; Kiirn,a aku mundapat jalan itu disinilah pasti, Marilah biar hatiku supaya tiada takot ataJI gun tar mati. Tilrlebih baiklahaku bursusah susah asal mundapat jalan trang, Deripada salah kUlak muskipun sunang, O.fiU!g yang kadua l.tupun sampielah kakaki b.ulrit !tu, akan tutapi apabila dilihatnya bu kit itu. tinggi sfuta dfulgan ada,-pula pursempangan jalan; pada sangkanya-kadua sempang itupun buiih bur Biisarlah bahya, ka Ja,u m.i'in;yempang deri jalaJl yang blinar. tumu sama sama d\ingan ja lan yang dijalani ulih Masihi itu kubalik bukit itu, subab itulah mau juga diturutnya akan lurong itu. Nall.la jalan yang suatu itu Bahya, dan yang kadua, KabinaBaan. Maka dungan hal yang dumkian, lalu ulih sa'orang

PAGE 77

?viPNCHARI SLAMAT. 71 lurong yang burnama bahya itu, maka iya \ itu akan miimbawa dia kadalam suatu hutan yang biisar. Dan sa'orang lagi pula m.Un.mut. akan lnrong Kahin asaan itu, iya itu =k-illak akan mumbawa dia kapada suatu padang yoog amat luas, punoh dungan gtilap giilita, surta dungan gunong gu11:ong; ma'ka disitulah dia tiirantok dan jatoh bangun sampie : binasalah. Maka kulihat pula sutlah Masihi .naJ.k -ka atas bukit itu, jato'h bangun A nugrah dibriliya v b b v d k k pada Masihi akan :tnu .. JUga 1ya su a muna 1 aa-nuJu kajalan bahya tas sambil murangkak dung itu. an lututnya ulih subab tiirlalu chtrram tumpat itu. Adalah kira kira sp -aroh akan sampie kamunchak bukit itu, aaalah disana pondok yang dip tirbuat ulih Tuan yang am punya bukit itu, iya itu al
PAGE 78

7.2 PU&TALANAN 0 siibuntar, tiada brapa lama rang yang mwtg- antok nya miingantoklah 1ya, lalu wmnya kuna rugl. lwap skali sahingga hampir 1nalam; apabila iya tUrtidor itu, kurtas yang itupun gugurlah deripada tangan-. nya. Dalam hal iya turtidor itu, datanglah sa' orang orang padanya, siirta akan dia, katanya, "Purgilah angkau kapada siimut, hie m alas, timbangkanlah ulihmu akan halnya, bulih dapat akal." Purumpamaan. nabi vi. 6. Siitlah itu, maka Masihi pun sugralah bangun tiirgopoh gopoh, lalu mii nuju jalannya chiipat chiipat hingga kakiimunchak bukit itu. Apabila iya kaatas bukit itu, tiba tiba dat an glah dua orang bnrlari lari kapadanya; nama sa' orang Punakot, dan nama sa'orang lagi Korang-i man. Maka' kata Masihi kllJ?adanya, "Apa subab Tuan Tuan dijalan salah ? maka jawab Piinakot, "Kami orang handak purgi kanugri Zion, kami skarang sudah miindaki ditiimpat yang susah ini; akan tiitapi makin jauh kami burjalan, makinlah bfutumu dungan bahya, subab itulah kami munyempang .handak balik kumbali." Jawab pula si-Korng-iman, butul tuntang liadapan ,kami ada sa'pasang dijalan, un-

PAGE 79

v 1\'I UN CHARI SLAMAT. 73 tah tidorkah dia atau jagakah, kami korang preksa; pada fikiran kami, l{alau kami miing hampiri akan dia, barangkali diturkamnya akan kami, dikoyakkannya burkuping kuping. MAs. Kata lVIasihi, angkau orang buat takut sama aku, kamanakah aku handak mu1nbawa diriku supaya bulih tiirlupas deripada bahya itu, jikalau kiranya aku pulang ldi1nbali kunugri ... ku, yang sudah siidia akan dibakarkan diinga11 api dan blerang, sungguh sungguh aku binasa disana. Siibab itu, dapat tiada, kuhadap Pilrkurjaan burbalik itu satu pun tiada kupiirulih mulainkan mati; tutapi miinuju l{ahadapan ulih subab takotMasihi munjadi ga kan mati, dan akan mundaga h. pat slamat kukallawan nya, deri subab itu baiklah kutuju juga kahadapan-. Si-I{orang-iman, siirta dungan si-Punakut pun larilah turun deri buk_it itu. Spiirti hal si-Masihi pun bur jalanlah mnnuju jalannya, tutapi sungguhpun iya burjalan itu diinga11 biir:fikir barang apa yang tulah didungarnya Masihi 1nu11inggald d 1 "t b. I kan surat Injil, si1bab er1pa a marl ra l u, sa1n 1 itu hilanglah hibornya dirabany a gandongnya m 1nitu. chari su1atnya yang burgulong itu, handalc dibachanya supaya 1nunghiburkan hatinya, tii tapi apabila dirabanya tiada lagi, turpranjatlah iya siirta dt'1.ng an susah hatjnya, tabulih tiir k ata ....

PAGE 80

74 PURJALANAN ORANG kata lagi, kurna pada 1nasa itu handak diguna kan akan dia miinjadi suatu tulongan kanugri akhirat. Hieranlah iya akan dirinya tiada iya tau apakah yang handak dibuatnya, al(hirnya dala1n l1al yang dun1kian, datanglah fikirannya sundiri iya tiilah tidor ditiimpat purhlintian ditupi 'bukit itu. Dungan sa' kutika itu juga dudoklah iya, san1bil muminta doa kapada Allah dungan burtulot n1umohonkan ampun subab kulakuan bodoh iya tidor; sutlah itu, burbaliklah iya pula ptirgi munchari gulongan kiirtasnya 'itu. Tatkala iya biirjalan balik itu, iintah bagima nakah duka chita l1atinya, miih1inkan Allah yang tau. Tiirkadang kadang iya m\inarik fas panjang, iya miinangis, bubra}Ja kali miinyiisal akan dirinya bagimana bo dohttya siibab iya turtidor pada tumpat itu, M ih .... ...... 1 kUrn:a tumpat itu, tumpat as 1 munyusa slirta burduka subab purhuntian sahja bagie orang iva turtidor. lvl h d v 1 .. yang u a pa a anannya, subab itu biirjalanlah juga iya dungan burfikir :fikir sambil munchari kasana kama1i sumoa jalan itu dijalaninya, kalau kalau dungan mudah mudahannya mi:indapat surat burgulong itu kumbali, kurna iya itu tiilah hatinya bubrapa kali dalam pu1:jalanannya Dfulgan hal yang d\imkian,

PAGE 81

v MUNCHA:RI S LA J\fAT. biirjalanlah iya, sahingga sampie katihnpa.t purhuntian yang ditumpat iya dudok dan ti. dor itu; surta turpandang iya akan. t1iinpat itu, duka chi tanya makin burtambah tam bah lah, nlih subab tiiringat kasalahannya sudah tidor disana. Siibab itu biirjalanlah iya dung an munyusal akan dirinya ulih subab dosanya tiilah tidor itu, sambil biirkata, "Wahi chi lakaku ini! yang tulah tidor pada siang hari, dan pada waktu dalam kasusahan, sfuta mu nurutkan hawa nafsu ulili subab handak munylinangkan diri, ditumpat yang tulah di purbuatkan ulih Tuan yang ampunya bukit itu, supaya miinjadi bagie Roh s ahja ata.s orang purjalanan! bubrapakah banyal< aku tiilah miilangkah chuma chuma sahja. Dumkianlah juga yang tUlah dipiirbuat ulih orang buni Israel; maka ulih do sa marika itu tiilah disuruhkan Allah akan dia burbalik pula pada j alan munuju la.ut Kalzum Skarang pun dapat tiada aku akan biirbalik pula, n1ulainkan diingan duka chita pada purjalauan yang patut kujalani dtingan suka chita, iya itu datangnya ulih subab tidor chilaka itu. Jikalau kiranya aku biirjalan deri tadi pada piirjalananku, tintah brapal
PAGE 82

. i PURJALANAN O RANG yang patut aku burjalan skali sah .. ja. Dan lagi pun hari hampir 111alam, cheh, sayan gnya aku sudah t.urtidor !" Kata yang ampunya churtra, apabila Ma sihi sa1npielah kumbali katu1npat piirhuntian itu, siirta iya dudok subul1tar lalu munangis. Dungan kasihan Allah, Masihi .pun dudoklah M 'h. "" a t diingan munundokkan kapa .. as1 1 mun apa kumbali jalan munglanya sp-lcrti kalakua11 orang hiburkan hatinya. h T.b tb tv d susa 1 a 1 a urpan ang-lah iya kapada suratnya yang biirgulong itu, tiirkachau kachaulah iya lalu diturpanya sur ta dipuugutnya dimasokkannya dalam gan .. dongnya. Hie bagimanakah suka chitanya; tiada dapat turkata kata lagi apabila dida. patnya suratnya itu kumbali! Surat itulah yan g 1nununtutkan slamatnya dalam akhirat, subab itulah disi lnpannya baik baik dalam gandongnya, siirta dungan bubrapa shukor nya kapada Allah ulih subab iya mumbuang 1nat a nya kapada tumpat yang didapatinya itu, dlingan suka chitanya, sambil burlinang linang ayer matanya lalu burjalanlah pula iya pada purjalanannya. Cheh! bagimana nya iya burjalan spurti lipas kodong miindaki bukit itu; akan tutapi sabulom iya sampie kaatas bukit itu, hari puu. sinjakala, turingatlah iya pada waktu itu ulih subab lalienya turtidor

PAGE 83

v MUN CIIARI SLAlVIAT. 77 itu, sambil iya dalam sindiri; jikalau kiranya aku blirjalan, brapakah jauhnya sudah piirjalananku, hie tidor yang tiada burguna! siibab angkaulah aku kamala;man, skarang pun dapat tiada malaril pun baik .aku burjalanlah juga, gi:ilap itu miilindongkan jalanku, dan dapat tiada aku kulak miinungar bunyi sua:ra yang mi:inda .. tangkan dahshat, iya itu ulih siibabmu, hie tid or yang sia sia !" Dan subagie lagi turing ... atlah pula iya akan chiirtra yang tulah di .. chtlrtrakan ulih si-Korang-iman, dan si .. Pii. nakot, derihal bagimana iya katakotan tatkal3b dipandangnya altan Singa itu; sutlah pun burfikirlah pula katanya, "Adatnya binatang itu pada malam iya munchari mang ... sanya, jikalau kiranya iya burtiimu dungan aku dalam gulap ini, bagimanakah bulih' aku miilupaskan diriku deripadanya.'' Dungan hal yang dtnnkian biirjalanlah iya munuju j_alanannya. Tiingah iya burduka duka dungan halnya itu, tiba tiba diangkatnya matany a, skunyung kunyung dilihatnya tiirdiri sa'buah Mahligie namanya Mahligie itu Molek, tiimpatnya itu disublah jalan bu sar. Kata yang an1punya churtra, bahwa kulihat dalalll mi1npiku, 1\iasihi itu. pun dungan I

PAGE 84

7 P URJALANAN gra sugranya bfu--jalanlah kahadapan, kalau kalau iya bulih miindapat tumpangan disitu. Siibillo1n brapa jauhnya iya burjalan itu, iya kadalam suatu lurong yang sl'unpit, adalah kira kira sa'suku mil jauhnya, deripada orang miinunggu Mahligie itu, su itu, dipuramat am a tinya, lalu dilihatnya ara kahadapannya, ada dua ekor Singa dijalan itu. Kiimdian burfikirlah iya, bahya inilah rupanya. yang mtinjadikan si-Korang-iman, dan si-Punakot itu tulah biirbalik. Singa itu ada burantie, tapi tiada tampak kapada Masihi, subab itulah iya katakotan, sambil iya bfu fikir siindirinya, iya pun handak bfubalik juga spurti marika itu, tiadalah apa lain lagi dalam fikirannya, mulainkan matilah diha dapnya itu. Akan tiitapi pununggu Mahligie itu biirgiilar Jaga. Apabila dilihatnya kalakuan Masihi itu handak burbalik, burtreaklah iya akan dia, "Buginikah lumahnya kwasamu? janganlah angkau takot akan Singa itu, kiirna iya itu ada biirantie, dan lagi ditarohkan dia disitu ulih handak miinchobai orang yang ada biiriman dan supaya bulih miingataui orang yang biiriman; handaklah angkau biirjalan ditiingah tungah lurong itu, suatu pun tiada binchana kt'llak datang pa damu."

PAGE 85

SLAMAT. 79 Kata yang ampunya churtra, bahwa kulihat biirjalanlah iya siirta dungan ulih siibab takotnya akan Singa itu; akan tiitapi dichamkannya juga jalan spurti yang thlah diunjokkan ulih orang piinunggu Mah .. ligie itu, maka didungarlah ulih Masihi bunyi miingaum, tapi tiada dipungapa apakan akan dia, lalu ditupoknya tangannya kadua, stiraya iya burjalan, sahingga sampielah iya kahada pan pintu yang ditiimpat orang piinunggu rumah itu dudok. Lalu biirl
PAGE 86

. 80 l?URJALANAN ORANG ix. 27. yang tulah diluluskan Allah Ta'ala akan dia kulak mundudoki dalam khemah Shem. Baiklah, apa siibabnya. angkau miin .. jadi bugini lambat, sampie masok matahari bahru angkau datang? 1\fAs. J(alau tidak, aku bulihlah liikas _sam pie disini, tapi ulih subab chilakaku aku tiilah turtidor dukat tumpat piirhlintian di siiblah bukit itu! Ralau tidak siibab itu, siang siang aku bulih sam pie kamari; tid or itulah munghilangkan harapku, aku datang katungah 'bukit itu dungan kosong, s-litlah itu aku purgi pula miinchari itu tiada kudapati, sii bab itu dungan susah hatiku dapat tiada, handaklah pula aku biirbalik katiimpat aku tidor itu, disan alah aku dapat akan harap itu; skaranglah bahru aku datang kamari. PuN. Baiklah, skarang ptm bulihlah aku panggilkan sa' orang anak darah, deripada tum pat ini, jikalau dipiirkunankrumya piirmin .. taanmu itu, bulihlah dibawanya akan dikau masok kapada kawan kawannya spiirti adat rumah ini; siitlah itu, ulih Pununggu pintu itupun munggoyanglah loching, lalu kiilllar-= lah sa' orang anak darah yang amat _liimah lumbut lakunya, surta dungan manis ayer 1nukanya, namanya Hemat, sambil iya .bur ..

PAGE 87

8 1 ; tanya, "1VIungapa dipanggil akan daku? PuN J awab Pununggu itu, orang ini cia tang deripada purjalanannya,. iya itu d-atan g deripada nug-ri kabinasaan, handak purgi bukit Zion, ulih subab dan lagi sudah kamalaman, di]_)intanya kapada a k u }{alau kalau iya munumpang disini pada malam ini; aku jawab akan di a, bulihlah aku panggilkan akan dikau, skarang pun preksalah ulihmu akan dia baik bq,ik, jikalau baik kiranya pada pl:hnandanganmu. spurti yan g dibiasakan adat rumah ini. Sutlah itu burtanyala h anak pura1npuan itu kapadanya, "Deri 1nana angkau, dan handak kamana angkau ?" Lalu dikatakannyalah padanya sagala hal ahwalnya, burtanyalah pula purampuan itu kapadanya lagi, "Bagimana angkau dapat jalan ini;" itupun dikatakannya 1kapadanya, dan lagi pula ditanya "Apa apakah yang angkat1. lihat, dan y an g angkau bfutumu aalam purjaianann1u ini ? Skaliannya itupun dikatakannya kapadanya. Kiimdian
PAGE 88

82 PlJRJALANAN ORANG ) tumpat IJlirliil:dongan, dan purhi:intian bagie sagala orang yang munchari akkhirat ;" turs -Ltnyumlah piirampuan itu, sambil burlinang linanglah ayer lllatanya; sutlah brapa: sa' at, lamanya, kata purampuan itu, sabarlah da-. hulu, aku handak m\hnanggil dua tiga orang lagi. kawan k a vvanku, sutlah burlarilah iya purgi kapintu surta. burtreak kawannya siB ija k s a na, Abit, dan siitlal1. bur ttlmulah n1arika itu skalian kapadanya, lalu dipanggilnyala.h masok akan J\fasihi itu kad alan1 rumah,. sambil katanya, "Masoklah angkau, hie dibiirkati rumah i n i tiilah ulih Tuan yang ampunya bul\it ini, iya itu ulih siibab tumpat bagi e sagala orang yang n 1iinjalani jalan akhi .. r a t sutl a h i t u lVfasihi pun mumbri ta'alim, ( Stiraya D1Unundok kapalanya lalu mungikot 1narika itu 1nasok kadalam rumah itu. A .pa b ila i y a m as ok, lalu dudoklah iya, dibri ul1h ll1a.ril-{a itu akan dia minuman, surta b urfa katlah marika itu biirsa1na handak mii nuntukan purkataan yang handak dikatakan kapada Masihi sumantara 1nakanan sudia, n1aka ulih orang deripada 1narika itu iya handa k 1nt 1nghibur hiburkan hatinya; dipilih nlih Inarika itu a k a n si Abit dan J?ijaksana,

PAGE 89

88 dan Dur1nawan, itwJah skaliannya handak bu r ,chakap dungan dia, lalu dimulailah d\hnkian. _ABIT. Marilah, -hie Masihi yang baik, kita i;ni biirkasih k asihan, dan tulah muniirilna akan dikau masok kadala1n rumah ini .pada malam ini, lnarilah l
PAGE 90

. 4 P RJ ALA1. A1 OR.AN G lak.i capadaku, gt11nuniarlah tulangku sambil kumunangis. Nama orang itu Guru Injil. Diunjol\kannyalah padaku katanya, "Purgilah angkau kapintu kuchil itu, tiitapi aku orang orang tiada bulih n1undapat akan dia, diarahkan ulih orang itu akan tumpat itu yang nrun1bavva akan daku karun1ah itu." ABIT. Adakah angkau purgi karumah si .. P umbuka-rahsia itu? lVfAs. Y a, adalah kulihat dis ana, brapa pur .. Ulih Masihi di 1kara ajaib, sahingga ingata11 l angi pula barang apa itu adalah sam pie skarang apa yang tulah iya bur-tumu p ada purjalanan-1111, tiadalah aku lupakan nya. hidopku. pula tiga 1)urkara lagi yang lruingat, bagin1ana h a l Almasih itu tiada mungindahkan shietan, dan tugol1 iya 'dalam pukurjaannya, iya itu anugrahnya dalam hati 1nanusia; kadua, 1 bagimana hal sa' orang man usia itu t1uah bur dosa sampielah putus harapnya akan kasihan Allah; katiga, iya mimpian dalam tidornya hari kiamat twah datang. JiBIT. angkau dungar iya mungata kan sagala .hal min1pinya itu? -M.As. Ya, itu suatu purkara yang l1iebat adallya. Pada sangkaku, iya handak 1numbuat ta padaku, iya n11ingatakan pur1rataan itu, akan tt1tapiJ?.;a b aik jnga a k u tula h nlvt.nungar itu

PAGE 91

. ., NIUNCHARI-SLAMA.T. 85 A:BIT. Inikah sahja angkau tulah 1nulihat dalan1 rumah Tuan Pumbuka-rahsia itu? MAs. Tidak, dibawanya akan daku,. surta diunjokkannya pada aku :auatu mahligie busar, dan bagi1nana hal orang itu dungan miimakie pakiean ka'amasan yang ada dala1nnya, dan bagimana hal datang pula sa' orang orang yang braJ?.i, sambil miinyurbukan dirinya kadalam orang orang yang .mumakie sunjata yang mu nunggu pintu itu, bagin1ana iya tiilah dipungot maso.k, StU'ta mundapat munang akan kami1lia an kukal itu; adalal1 pada sangkaku, sagala plirka:t;a yang tursubut itu mundatangkan biirahi hatiku, dan lagi niat hatiku handak tinggal dirumah orang yang baik itu, kira kira bulan, akan tutapi tula.h kukiitani akan piimigianku ini jauh. ABIT. Apa apakah lagi angka miilihat da. lam j alan ini ? s MAs. Lihat? a1nboi! aku bu:rjalan brapa jauh deri kulihat pula ada sa'o .. rang turgantong, diingan burchichiran darah dipohon l
PAGE 92

c G padaku, kuxna bii1on1lal1 piirnal1 aku n1t1lihat piitkara yang dumkian dahulu, burhuntilah aku sambil tunga
PAGE 93

87 1nungingatkan c1ia, akan tutapi tiad a juga iya man purchaya. 'rurutamalah deripada skalia11 yang susah kudapati itu miilainkan naik bukit ini, lagi bagimana kasusahannya miilalui mulut singa sa'sungguhnya ji kalau bukan siibab orang yang mununggu pintu itu, yang tulah burdiri qjpintu itu, untahlah barang kali aku pun suda.hlah balik; akan tiitapinya shukorlal1 kapad.a Allah yang tulah munyampiekan aku kamari, dan lagi aku munurima kasihlah banyak banyak ka padamu, subab tulah munurima aku disini Pada fikiran si-Bijaksana itu, baiklah juga iya burtanya sudikit apa apa deripadanya, supaya bulill aku mlrtnungar ja"\vab cleripadanyat{ BIJAK. Tidakkah angkau klinang l{unang lagi akan nugri yang tumpat angkau datang itu? MAs. Ya ada1 tapi dungan malu dan bun chi; sungguh sungguh jikalau l{iranya ada ingatanku aka11 11ugri yang. Sangkanya Masihi tum pat aku data.ng itu, .maka derihal tanah ayernya. siinanglah aku bulih balik kumbali, akan tii. tapinya skarang kahandakku hand.ak miinchari nugri yang turlebih baik, iya itulah nugri shorga. BIJAK. Aclakah lagi ap. gkau ba-vva barang

PAGE 94

88 PURJAI_jAN.A.N ORAN G barang apa yang tulah angkau bias-a n1uma kie akan -dia dahulu? MAs. Ada, akan tutapinya iya itu tiacla M .h. ...... b"' h" stuju dungan niatku, istew as1 1 mu1n unc 1 akan hawa nafsu hati-mewa pula dala1n batin ha,va nya. nafsuku, yang disul\ai ulih orang orang dalam niigriku, spiirti yang ku sukai dahulu; chel1! sagala purkara yang t1irsubut itu kadukaanlah padaku skarang. Jikalau kiranya aku handak 1nunurutkan nafsukU sundiri, nuschaya tiadalah aku ll1aU al{an dia lagi, akan tiitapi apabila aku handak biirbuat purkara _yang baik itu, 1naka adalah juga yang jahat itu pun tinggal lagi kapada l{u; Rom vii. 21. B!JAI(. Adakal1 juga barang barang kali ingataninu yang duml{ian itu pada1nu; atau barang kali iya miimbimbangkan hatimu? MAs. Ada juga yang dumkian itu akan: tutapinya jarang jarang, kalau datang yang diimkian itu pun 1niinjadi suatu kaindahan padaku. BrJAK. Bulihkah angl{au ingat bagimana turkadang kadang mtunadamkan bim bangmu itu? MAs. Bulih, apabila aku burfikir fikir b a rang apa yang tulah kulihat disalib itu, iya it.ulah llltq n a damk an c1ia, na 1 l a ,ai 9pa

PAGE 95

v MUN CHAJ.lt! SLAl\UT. bila aku mulihat akan baiuku M ih. ..... d t ;} as 1 mun apa yang biirsulam, .-iya itulah kwasa hawa. v d k a d I nafsunya. muma am an 1a, an ag1 apabila aku murp.andang akan gulongan --yang kubawa dalam gandonganku, iya itu pun mu madamkan dia;. dan lagi apabila bangk .itlah fikiranku dungan burahinya handak kapada trnnpat pumigianku, iya pun _mu. madaml
PAGE 96

90' .(.; PURJALANAN ORANG DuRJ\IA,VAN. Kata Durmawan kapada Masihi, adakah angkau burkiilorga, dan sudah angkau kawin? MAs. Adalah aku sa'orang bini, dan ampat orang anak. DuR. Miingapakah tiada angkau bawa marika itu, bursama sama diingan angkau? MAs. Munangislah Masihi sambil burkata, M .h. .... h Hie! bagimankah busar kaas1 1 muuaro purkapada anak handakku handak bfubuat bimnya. itu, akan tiitapinya smata mata marika itu tiada mau, dan tiada pula pfujalananku ini! DuR. Patutlah angkau miingajar pada marika itu, pula patutlah angkau nyatakan padanya akan sagala bahya yang akan datang kUlak. 1\!As. Sudah kukatakan; dan kunyatakan pula lagi pada marika itu barang yang di tunjoki Allah pada aku, iya itu deri hal kabinasaan nugri kami, akan tiitapi kulihat hal marika itu skalian spurti orang miingolok olokkan aku subab ulih tiada marika itu pur chaya. Kajad. xix. 14_. Du:R. Adakal1 angY:au mintakan doa pada Allah supaya dibrinya burkat atas piingajar anmu itu .Padanya? M As. Sudah, dungan bi:ibrapa tandah kasih;

PAGE 97

.. MUNCHA.RI SLAMAT kataui ulihtnu, adapun anak istriku itu kuka sih pada aku adanya. DuR. Adakah sudah angkau itu deri duka chitamu, ulih subab katakotan akan kabinasaan itu? kiirna pada sangkaku, kabinasaan itu sudah nyatalah pa damu. MAs. Ada, burulang ulang bubrapa kali sudah kukhabarkan, dan lagi bulih pula di-lihat ulih marika itu warna Takot akan binasa. mukaku, dan ayer mataku, turtampaklah dimuka tambahan pula giimuntarku, orang. titek puloh, padam puloh deri hal katakotanku akan hari kiamat kulak akan datang, maka qalam hal yang dfunkian itu pun tiadalah juga liimbut hati marika itu handak m tlngikot akan daku. DuR. Apakah sa11:glranya, marika itu tiada 1nau .datang? MAs. Hie, istriku itu takot kulak nanti kuchewa deri hal dunia ini; S'"'b h k s u a nya ana 1 -dan lagi analr anakku pun trinya. ta'mau ikot ad d v b d h v kan d1a. a a ungan o o nya, mung-ikotkan hawa nafsunya, diimkianlah masing masing, sahingga diliipaskannya aku dungan hal yang ,dumkian miimbawa untongku DuR. Barang kali adakah angkau tulah hati marika itu d t111gaJ?,

PAGE 98

1\::ulawaninu, tutkala angkau handak marika itu biirsa1na sama diingan dikau? . MAs Biitol, ktrrna tiada bulih aku alami al{an diriku, ulih siibab angan anganku diri 1nungatakan l a gi banyak kasalahanku, dan lagi pula tulah kukatauilah, adapun ku lakuan SUSa' orang lllanusia yang Salah itu tiada munjatohkan bara_ng sa's uatu purkara orang yang haik, yang handak disampiekan akan dia, akan bulihlah kuakm; adalah juga aku munjagai diriku asai jarigan 'aku sampie miinahankan liati marika itu dung-an kulakuan yang salah supaya m ii niigahkan hati marika itu deripada miingikot akan' pada jalan miinchari slamat ini; hahkan, kiirna deri siibab inilah juga dika"' takan ulih marika itu, bahwa 'aku inilal1 sa'orang yang tfulalu lurus; dan lagi adalah aku munolakkan_ biibrapa pfukara deri subab marika itu, yang disangkakannya tiada bur- salah. Pada sangl\aku inilah subabnya, jikalau dilihat ulih marika itu barang apa kulakuanku munyi:inangkan marika itu deripada mungikot akan daku iya itu ulih subab tursangat Him but hatiku, takot bfudosa kapada Allah, atau burbuat. barang l{asalahan kapada man usia. DuR. Anak Adam. Cain itu, tulah mumhunchi akan saudaranya ulih k urna pukurja-

PAGE 99

iviUNGHARI. SLAMAT. 93 sundiri juga jahat; saudaranya yang dibunohnya orang bunar adanya, ltiranya anak istrimu ittl.. Masihi turlupas deri naroh kuchil hati akan dikall. pada s ala:h jika marika itu biilasa. ulih subab ini, itulah tan... ,. danya marika itu munolakkan jalan \ angkaulah suchi deripada salahnya marika itu. Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam mimpiku, marika itu dudoklah bursuar jawab dumkian, sahingga sampie waktu makan, apa bila sudialah makanan; lalu Hidangan ini um-dudoklah marika itu makan. pamakan Roti dan Hidangan itu punohlah dung-_Anggor. -an makanan yang \ mulia mulia, stirta dungan ayer anggor yang a1nat lazat. pan sagala piituturan yang ulih marika itrr, iya itu deri har yang bukit itu, iya itu hal yang tulah dan apal
PAGE 100

PunJALANAN iniindapat juga bahya, subab itulah burtam .. bah tambah kasihku akan Tuan itu. Spiirti sagala pututuran marika aku piirchaya, Tuan itu tiilah miilakukan sagala pUkfujaan ini dlingan darahnya. Burmula yang tiirutama skali yang muil datangkan kamulian anugrahnya dalam antara sagala piirbuatannya itu, iya itulah kasih yang tiiramat suchi bagie sagala man usia dalam dunia ini, dan lagi pula ada orang yang lain dalam rumah itu biirkata, tulah sudah dilihat ulih itu dan b\irchakap iya l{apadanya, kUmdian deripada iya tulah mati atas kayu salib, dan lagi marika itu b.iirsaksi, yang tulah didiingar ulih marika itu akan sagala piirkataan ini deripada bibir mulutnya siin diri, diimkianlah adanya iya itu miingasihi akan sagala orang yang miinchari slamat .akhirat; orang yang diimkian ita sukarlal1 dichari deri mashrik sampie kUmakhrib. Dan siibagie pula, marika itu mumbrisaksi yang diakuinya, sungguhnya Tuan itu tulah muninggalkan kamuliaannya ulih subab skalian orang yang lumah dan hina ini; dan lagi pula didiingar ulih marika itu piirkataanny a, skali kali iya tiada mau tinggal dibu ,kit Zion itu sa'.orang dirinya sahja. Dan. la.gi pula Tuan itu tulah mtimbri bub r a p a

PAGE 101

l.ilJNCHARI SLAMAT. 95 kamuliaan, dan murtabat ka. pada biibrapa orang yang tiilah miinjalani jalan ini, Isa munjadikan orang orang papa, raja. raja. jikalau bagimana skali pun hina papanya, dan kajadiannya dalam jamban skali pun. Diimkianlah hal marika itu dudok biircha kap sa'orang diingan sa'orang sampie jauh malam, sutlah itu marika itu pun munyU. rahkan dirinya kapada Allah, sfuta minta puliharakan dirinya tidor dalam santosanya Masihi itu pun dilll:asokkan kadalam suatu bilik yang luas; bilik itu junelanya m\inghadap kasublah matahari naik; nama bilik itu SiJ, jahtra. Tidorlah iya sampie tfubit fajar, .sutlah itu bangunlah iya lalu munyanyi shayer -dUm kian bunyinya :, Dimanakah kiranya ada aku ini skarang, Inikah kasih, dan pi'imi'ilihara Isa pada orang ? Su.ngguh pun aku ini ti'ilah diampuni, Surta dibri ti'impat di'ikat Shorga ini. Sutlah pagi hari, bangunlah skalian marika itu, sutlah sudah burchakap chakap sudikit banyak, kata itu kapada Masihi; janganlah angkau burjalan dahulu sampie kami handak mlingunjokkan kapadamu purkara yang indah indah -.r .h. k bl J.uas1 1 maso ayang. ada dalam rumah ini. jar deri liaf kasihnya Purtama tama dibawa ulih agama. marika itu akan dia kadalam suatu bilik,

PAGE 102

96 PURJ.ALANAN OR.ANG disitu ada biibrapa banyak surat surat yang deripada zaman purbakala, skalian itu diun .. jokkannya kulihat dalam mimpiku, marika itu miinunjokkan kapadanya purtama deri -hal asal usul Tuan yang ampunya bukit itu, iya itu sa' orang anak yang pad a zaman purbakala, deripada susunggalor itulah katurunannya, ju.ga ada ,tfutulis an sampor!).anya akan sagala pri hal annya yang tUlah diadakan ulih Tuan itu, dan lagi adalah tiirtulis biibrapa ratus nama nama orang yang tillah ditrima ulih Tuan itu dalam jawatannya; bagi1nana hal iya marika itu masing masing kadalam tumpat anu anu itu, yang tiada bulih skali ;kali dihapuskan jikalau biibrapa lamanya skali pun, dan jikalau binasa pun. skalian, ta'bulih juga dihapuskan. Kumdian dibachakanlah ulih marika itu kapada Masihi deri hal barang purkara buatan sagala hamba hamba Tuan itu yang layal{, iya itu spiirti tUlah dita'lokkan bubrapa krajaan, dan mulakukan purbuatan yang nar, dan bfuulih blirkat purjanjian, dan mU. .. nutopkan mulut p1ulut singa, dan miinda tangkan garang dan miiliipaskan deri pada mata roata pudang, dan deri liimah munjadi l{uat dan rnunjadi purkasa dalanl

PAGE 103

,:htiUN CHARI SLAMAT. piiprangan, dan miing alahkan bulatantara o rang dagang. Ibra. xi. 33-34. Lagi pula dibachakan ulih marika itu pa danya, suatu purkara lain, iya itu deri hal purjalanan rumah itu, disitulah dinyatakan, bagimana Tuari itu tulah biirkahandak nurima diingan kasihannya akan barang siapa, jikalau bagimana skali pun sudah marika itu biirbuat salah yang busar, baik atas diri Tuan, baik atas pukiirjaan Tuan. Dan lagi pula adalah disana hikayat hikayat yang lain pun, iya itu deri pfukara pfukara juga ada nya, skalian purkara yang ada nyata juga pada Masihi, spiirti P iirkara yang tulah lalu, dan pfukara yang akan datang, siirta pula yang tiilah dinabuatkan, dan barang yang pfutunjokkan yang tuntu J akan jadi, iya itu baik deripada purkara kiilakuan, dan dashat .. akan musoh, bai;k pfukara yang miindatangk a n ptmghiburan, dan kasiinangan bagie orang yang miinchari slamat. Pada ka' esokan harinya dibawalah ulil1 rika itu akan dia masok kadalam bilik siinjata sUn.jata, disanalah diun-Alat sunjata orang jokkan ulih marika itu kapadanya sagala jiinis piirkakasan, iya itulah dibahgikan ulih Tuan \ itu kapada sagala orang yang mUn.chari slamat, iya itu spurti pudang,

PAGE 104

98 PURJALANAN ORAN& dan prisie, dan kutopong, baju btirantie, dan kasut yang tiada bulih haus, siirta sagala doa doa. Adalah disana dungan langkap gii napnya purkakasan itu, yang bulih dipakie ulih bubrapa banyak orang yang miingurjakan Tuan itu, jikalau spiirti bintang dilangit skali pun banyaknya marjka itu. Dan lagi :rula diunjokkan ulih marika itu kapadanya, ada biibrapa pusawat yang tiilah dipfubuat ulih biibrapa hamba hamba itu, .akan mungadakan pukfujaan yang ajaib ajaib diunjokkannya kapadanya tongkat nabi Musa, Masihi dapat dan siirta piirkara piirkara deri paku yang d1pak1e ulih J ael pada zaman piirbakala. akan mlimbunoh siSera, dan kundi, dan srunie, dan plita yang dipakie ulih Gideon akan mungalahkan biilatantara orang i dian; dan lagi pula diunjokkan ulih marika itu padanya ptunukul yang biirtandok spurti ltimbu jantan yang dipakie ulih Sham ger, tulah dubunohnya anam ratus orang Dan lagi pula diunjokkan ulih marika itu kapadanya, tulang daging yang Samson tillah mungalahkan biibrapa yang gagah gagah, dan lagi pula diunjokkan ulih marika kapadanya ali ali, dan batunya yang tulah dipakie ulih Daud miimbunoh Goliah, iya itu jalut dala1n Gath. Dan lagi pula ada suatu

PAGE 105

v l\IUNCHARI 99 pudang, iya itu yarig dipakie ulih Tuan akan mlimbunoh orang dosa itu, Orang dosa. itu m\i ... pada hari iya akan biirbang-nyatakan nabi dusta.. kit kUlak akan miinchari mangsanya. Dan lagi pula diunjokkan ulih marika itu kapadanya deripada biibrapa junis biinda yang I mulia mulia, yang miindatangkan suka chita yang amat busar bagie Masihi itu. Sutlah sudah btirbaliklah pula, itu kapada tumpat pfuhlintiannya. Kata yang ampunya chiirtra, bahwa kulihat dalam mimpiku, pada ka'esokkan harinya Ma itu handak biirjalan pada pfujalanannya, akan tutapi dipinta ulih marika itu supaya iya tinggal disitu lagi sampie esok, siitlah itu kata marika itu, "Kami skalian handak mungunjokkan kapadamu Gunong gunong ka siinangan itu, jikalau kiranya ada chuacha baik, supaya angkau bulih mundapat piingQ-unong gunong itu munyatakan anugrah dan punghiburan. hiburan, ulih siibab tumpat kami ada turlebih hampir diingan Gunong itu deripada ada angkau skarang ini." kahandak maril

PAGE 106

100 v F1JRJALANAN ORANG buTgunong, ya. ng amat elok, surta dungan kayu kayuannya, dan taman taman yang ada burisi dalamnya sagala junis buah buahan, surta diingan bunga bungaan, dan lagi biib. rapa anak anak sungie dan mata ayer, tiirlalulah piirmie rupanya pada pumandangan mata. Ditanyalah kapada marika itu, "N iigri ma nakah itu ?" J avvab marika itu, "Iya itu tanah Tuan Immanuei, kabibasan spurti bukit ini pun bagie sagala orang yang munchari slamat. Apa hila sampielah kulak augkau kasana, nuschaya bulihlah tampak kapadamu pintu niigri yang baka, iya itu shorga; adalah disana orang orang yang dapat munyatakan padamu nugri itu." Masihi pun dirinya handak biirjalan miinuju jalannya, dipfukiinankanlah ulih marika itu skalian, tutapi kata marika itu kapadanya, "Baiklah, marilah subuntar kita. pi:irgi kadalam bilik tiimpat siinjata siinjata itu," purgilah skaliannya; siitlah sudah sampielah sana, dibri ulih marika itu akan dia muma. kie pakiean, deri sam pie kukaki, yang tUlah diuji baiknya, kalau kalau barang kali iya kUlak akan burtfunu cliingan mar bahya dijalan; sutlah sudah iya miimakie itu, Masihi mulie bur lalu burjalanlah iya kuluar jalan bilrsiap dungan surta dungan C!. ahabat sahaalat iunjatanya. t;r

PAGE 107

"' MUNCJI.ARI SL.AMAT. 101 batnya itu sampie kapintu gurbang, lalu tanyanya kapada Pununggu pintu, kalau kalau ada iya mulihat barang orang miinch.ari slamat lalu tadi? J awab Ptinunggu pintu itu sud ah. Adakah angkau kunal akan dia ? Aku Budah tanya namanya, katanya; namanya Satiawan. Kata Masihi, Hie kukiinal akan dia,_ kiirna iya itu sa'niigri dlingan aku, orang yang sa'kampong dukat dlinga11 aku, iya datang deri nugri yang tumpat aku dipranakkan. : Brapakah jauhnya sudah angkau kira dia sudah dahulu? .. PuN. Aku kira ini dia sam pie kabawah bukit. MAs. Baiklah, kata Masihi, Allah bri slamat kapadamu, dan lagi biirtamb ah tambah bfukat .. atasmu, kurna banyak trima kasihmu, ulih subab angkau tulah burbuat baik Masihi pun burjalanlah miinuju akan tutapi diikot ulih si-B. udiman, dan Abit, dan Dfumawan, dan hingga sam pie kabawah bukit. l\{aka bfujalanlah marika: itu biirsama sama dungan dia, surta. diulang ulangila4 ulih marika itu mumbii nasiliat, spurti yang tulah lalu,-. hingga sampielah k a bawah bukit, sutlah itu l{ata Masihi, Sama

PAGE 108

PURJALANAN ORANG juga susah mundaki bukit ini, atau turon bukit itu," biltul bugitu, kata Bijaksana, tfulalulah btisar susahnya handak turon lumbah kartindahan-hati, spiirti halmu skarang ini, stibab takot tiirglinchir; siibab itulah kami skalian datang ttimankan angkau sampie kabawah bukit ini; turonlah iya kabawah, dungan ingat ingat; dalam hal yang diimkian itu pun turglinchir iya juga skali dua kali. Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam mjmpiku, taulan taulan yang baik ini, apa hila sudah Masihi itu sampie kabawah bukit, dibri ulih marika itu akan dia sa'biji roti, dan satu botol anggor, dan sa'gugus buahnya; lalu biirjalanlah iya munuju piirjalanannya. Si1tlah biibrapa iya burjalan, sam pielah iya kapada suatu liimbah yang biirnama kartindahan-hati, hie! kasihan Masihi, apa bila iya sampie kasitu, dirasainya tiirlalulah pa yahnya handak mtilalui akan dia. Dungan hal yang diimkia n, tiba tiba dilihatnya deri jauh deri sublah hadap nnya, datanglah spurti sa' orang jin rupanya deri padang itu miinuju akan dia, namanya Apollian, iya itu artinya, Pumbinasa, siitlah dilihat ulih Masihi akan dia, katakotanlah iya sangat, sambil iya burfi.kir dalam hatinya, apakah haiku skarang ini, baik aku kiimbalikah? atau burtahankah

PAGE 109

. )IUNCHARI SLAMA'!\ 103 ... juga disini? dungan hal yang diimkian, du .. doklah iya dungan bfufikir, katanya, "Jikalau aku mumblaka:pgkan dia ini skarang, apakah haiku? kurna blakangku tiada btirlapik, tuntu dapat diheletkannya dungan anak panahhya ;" subab itu ditiita:pkannya angan angannya hap. dak juga burdiri munghadap akan dia, dan lagi pada fikirannya, jikalau kiranya hilang skali pun nyawaku, aku undor deri sini tidak. Dungan hal yang dumkian, biirjalanlah juga I iya, sampie burtumulah iya Apollian, sfuta dilihatnya akan dia turlalulab. amat dahshat; maka sagala tuboh Apollian itu ad alah biirsisek spfuti sisek ikan, surta diingan hiebat lakunya, dan lagi pula ada iya mumpunyai dua sayap spiirti naga; kakinya kaki bruang; deri protnya kwuarlah bursumburan asap dan api, mulotnya tiir, nganga spiirti mulot adanya. Apa bila hampirlah iya diingan Masihi, maka ditileknya akan dia dungan tilek yang amat dahshat, siirta ditanyanya akan dia ini. APoL. Deri 1nanak a h angkau datang, dan kamana angkau? MAS. Aku datang deri nugri kabinasaan, iya itu tumpat sagala kajahatan; handak purgi kanugri Zion.

PAGE 110

1.04 PURJALANAM ORANG APOL. Inilah suatu tandah kudapati yang angkau ini sa' orang rayatku, kiirna sagala nugri yang angkau siibut itu nugriku, aku inilah sa'orang Rajanya; dan Tuannya. Ba iklah skarang, bagimanakah angkau lari deri pada rajamu? kalau tidak aku fikir angkau sa' orang ha1nbaku, niischaya aku palu akan dikau diingan skali paluku ini, kuratakan angkau diingan bumi. MAs. Butul aku ini sudah dipranakkan dalam nugri yang dibawah prentahmu, akan I tutapinya, prentahmu turlalu sangat la'lim adanya, tambahan pula gajimu pun tiacla chu. kop aku hidop dungan dia; "Kiirna upah dosa itu, iya itu maut ;" Rom vi. 23., apa bila aku sudah balir, maka fikiran padaku spfuti orang yang ada bur:fikiran, tampak kapadaku barang kali patutlah juga aku ini mumbaiki diriku slindiri. APOL. Satu raja pun ta'da yang handak mumbiarkan dungan roudahnya rayatnya lari, istemewa pula aku bagimana handak miilii paskan angkau; baiklah, ulih subab angkau lblis pandie mung-tiilah mungadukan hal pu ... angkat angkatkan okfujaan, dan gajimu, kanda rang. tilah pulanglah b.alik ska-rang; apa yang bnlih didapat dalam nugriku, aku janji handak mumbri itu kapadamu

PAGE 111

v MUNCHARI SLAMA.T 105 ./ MAs. Skarang pun aku sudah massokkan diriku kapada orang lain, iya itulah raja sagala raja, skarang adakah patut aku handak burba lik pula kapadamu? APoL. Kata Apollian, sagala 11iikiirjaanmlt itu adalah spurti purumpa Iblis munghinakan maan orang, "J ahat itu ditu.. pukurjaan Tuhan .Isa. karkan d'lingan yang tiirlebih jahat," tiitapi ada juga tiirkadang kadang hamba rajamu itu, tiada biibrapa hari lamanya mungkirlah iya deripada tuannya itu, datang pula kumbali kapadaku, angkau pun buatlah bagitu, sumua nanti jadi baik. MAs. Aku sudah mumbri ekrarku kapada raj a ku, dan aku tiilah biirsumpah akan dia; bagimanakah skarang aku bulih deri. pada ekrarku itu? APoL. Sarna aku pun biigitu juga sudah \ angkau buat, maski pun bugitu sudah kubiarkan samua, asal angkau mau balik pulang kumbali. MAs. Sagala P lirjanjian antara aku dungan dikau itu, pada masa aku biilom lagi akal balir, dan tambahan pula pada piirasaanku_, yang tiimpat aku biirnawang dibawah panji panjnya, iya itu cl1akap 1niingampuni daku, bahkan iyalah aka11 maafkan akan sagala y ang salah, yang tulah bursa1na sama dungau

PAGE 112

106 "' PURJALANAN ORANG dikau itu; dan siibagie pula, Hie Apollian yang mumbinasakan manusia, sungguh sungguh tur amatlah suka hatiku akan jawatan rajaku itu, dan gajinya, surta piik.urjaannya, dan sagala prentah prentahnya, dan purhimpunannya, dan nugrinya, skalian ttlrlebih deripadamu; subab itu liipaskanlah akan daku, janganlah angkau usik usik akan daku lagi, aku ini hambanya, dan aku handak miinurut akan dia. APoL. Timbanglah angkau baik baik, pada Iblis handak munamasa tiinang hatimu, apa kiiwarkan siirta buat talak angkau akan miindapat kot hati si-Masihi, supaya dapat iya dibedijalanmu y ang handak ang-lotkan deri jalan Isa. kau purgi itu, katauilah ulihmu, kabanyakl
PAGE 113

v 107saku, baik d.iingan tipu daya, .akan : sagala orang yang mungurjakan satiawannya, deripadttTuanmu itu; dumkian lagi angkau pun bulih kulupasl
PAGE 114

108 v r DRJALAN.AN OB,.ANCl chobai hand.ak n 1 trringankan tanggonganmu itu_ dalam jalan yang salah, yang patut angkau n1iinantikan sampie kadatangan Tuanmu itu s upaya dilupaskannya akan dikau. Dan lagi pula angkau tiilah biirsalah stibab tidor, sampie hilanglal1 bt1ndamu yang amat indah itu, dan lagi pula hampir hampir angkau handak burbatik ulih siibab katakotan akan singa singa itu, dan lagi pula tatkala angkau munchfu hal piirjalananmu itu, dan barang yang tiilah angkau dtm.gar dan miilihat, itu skalian .dungan munchari kamiigahan bagie dirimu. MAs. Ini siimoa butul, dan banyak banyak lagi yang btiloni an gkau katakan; akan tutapi Tuanku yang kusumbah itu, iya itu amat murah adanya, akan 1ntingampuni hambanya itu dU11gan sugranya. L agi kachulaanku itu skalian datangnya siibab deri nugrimu; kurna skalian itu tillah m\injangkit disana, sampielah ak. u mtingiirang ulih mundfuita akan dia, dan munyusallah aku subabnya, akan sudahlah aku dapat kaampunannya itu deri .. pada Tuanku. APoL. Maka Apollian pun biirb .angkitlah tabiatnya, &iirta diingan giiramnya, katanya, 'Akulah siitru 'Tuan itu; biinchilah aku dia, siirta dungan undang undangnya, dan sakie taulannya, aku kii ---

PAGE 115

lVIUNCIIARI SLAMA.l \ 109 luar ini handak mulawan diingan dikau." MAs. Hie Apollian, ingat baik baik apakah angkau handak buat ini, k urna aku ini ada ditungah jalannya Tuanku, iya itu jalan yang suchi, subab itn jagalah angkau baik baik akan dirimu. APOL. Apollian pun mumbiisarkan dirinya salebar lebar lurong itu, sambil biirkata, "Aku tiada takot deri subab ini, sudiakanlah dirimli kiirna angkau akan mati; : aku bursumpah dfuni naraka jana.namku, tiadalah bulih ang, kau undor lagi deri sini; maka disinilah tiimpat aku miimutuskan nyawamu; sutlah_. itu disliginya dti.ngan s-uatu panah butul didadanya; akan tutapi ditaligkiskan ulih Masihi dungan prisie yang ada ditanganya, lalu t iir-' liip.aslah iya deripada binchana itu ad any.a. Masihi munggrakkan dirinya, kiirna nya inilah waktu yang aku mulawan dia; dipantasi ulib Apollion Akal, dan iman, dan akan dia, .surta dihnjan huja Masihi itu d v k h tiirkamlah. nmya ungan ana pana. .. skalian yang tiirsiibut itu diingan sab : Wih bulihnya ditangkiskan juga Masihi a:kan dia, tutapi dalam itn pun Apollion mW.ukakan akan Masihi dikapalanya, dan ditangannya, dan dikakinya, siibab itu, undurlah Masihi sudikit knblakang; diljhat ul'h Apolr on

PAGE 116

110 p V RtTALANAN ORANG itu diimkian, dihambatnyalah akan dia, dalant itu, Masihi miimbranikanlah hatinya spurti anak laki laki, sfuta dilawannya akan dia dung au sabulih bulihnya. Adalah p1iprangan yang amat kras ini, kira kira st(tngah hari lamanya, sahingga habislah daya upaya Masihi itu; kt!r na turlebih maalumlah skalian ulih subab M a sihi itu tlllah mundurita luka itu, dapat tiada makin lama, makinlah lumah adanya. Apa hila dilihat ulih Apolian, inilah waktu .... "h" h h pal
PAGE 117

lYIUN CHARI SL.A1\'t:AT. 111 sorakkan aku, hie sutruku! apa hila aku ja toh, aku akan biirbangl
PAGE 118

112 FURJA.LAN.AN ORANG muniingadah kalangit! Sagala piiilglihatan ini skaliannya turlalulah dahshat bagieku, yang biilom piirnah aku miilihat yang diimkian. Sutlah sulusielah piiprangan itu, kata Masihi ''Skaranglah aku handak munguchap shukor Masihi miinguchap kapada orang yang tulah mu ... shukur kapada Allah lupaskan akan daku deripada siibab tiilah tiirpliaralah iya deripada ha-mulut singa, dan lagi iyalah sutan shietan. juga yang tulah munulong akan daku miilawan akan Apollian itu, surta bfushayerlah Masihi dumkiari bunyinya :-Belzubab itu, punghulu sagala 1 blis, Iya handak aku habis habis; Diseksakannya dtingan bubrapa junis, Dlingan pakiean naraka, surta bubrapa nujis. Tapi dungan tulongan Mikail, miimbri sunjata aku miilawan si-Jahil; aku deripada si-jahat feil. Patut aku tnilnguchap shukor pada !manuel. Kapadanyaiah juga aku puji slama lamanya, Siirta shukor, dan kasih akan namanya; Dungan tiada biirkasudahan puj iku bagienya, Iya.lah yang mulupaskan aku deripada siitrunya. Dungan hal yang diimkian, tiba tiba da Bila sa'orang burltanglah satu tangan kapada man alahkan musoh-l\rr ih. v d v v nya, Tuhan pun kulak :.tas 1, surta a a mumugang bantu akan dia. daun pahon kayu kahidopan; diambil ulih Masihi akan dia, disapukannya .. lah pada sa ala luka luka yang tiilah dida patinya dalam puprangan itu, dungan sa'kutika itu juga siimbohlah skaliannya. Siitlah ittt,

PAGE 119

MUNCHA.RI 113 dudoklah iya ditiimpa t itu, sfuta makan dan 1ninum ayer yang dalam piala ya .ng tiilah dibrikan padanya tadi, adalah rasa tubohnya; biirsiaplah iya akan dirinya, handak milnuju jalannya, surta piidang yang tulal1 turhunas, ditangannya, sambil iya biirl\:ata, "Sl
PAGE 120

114 liimbah yang itu deripada burprang dunganApollian itu; bulihlah angkau kutaui kulak diakhirnya. Kata yang ampunya churtra kulihat dalam n1impiku, apabila sampielah Masihi kapada tubing lumbah bayang bayang 1naut itu, bur tumulah iya dungan. dua orang, buaJ: orang yang tulah mumbawa khabar j _ahat deripada tanah yang baik itu, Bilangan xiii. 32., iya handak balik ldimbali dungan sugranya, Masihi pun burchakaplah dungan dia, handak kan1anakah angaku? -ORANG. PJawab ,marika itu balik! balik! ang pun baliklah kalau angkau handak slamat dan -sujahtra. l\1:As. J(ata Masihi, 1ntmgapa, apa st1bab-? ORANG. Apa subab Hie, kami tulah burjalan dijalan yang angkau handak plirgi itu sampie. yang ka1ni brani purgi. Sungguh hampir miilalui dia; kiirna jikalau kami tiilah purgi siidikit jauh lagi, nuschaya tiadalah kami datang kan1ari miimbawa khabar padamu ini ... l\fAs. Adakah kamu biirtlimu dfulgan Lbarang \. ( apa An1boi, hampirlah kami .. masok k-a dalaln lumbal1 bayang bayang 1naut itu, xliv. 19. tapi baik juga untong kami muman dang kah adapan lalu ttirpandanglah kapada

PAGE 121

v : M UNCfiAlti S JJi\ 1\iAT 1 1 t) bahya itu, subuiom kami kapadanya. MAs. Apakah yang tulah kan1u lihat itu? ORANG. Lihat, amboi! lumbah itu' jugalah yang gulap gulit a sungguh; lagi pun hantu shietun kuluburan itu: lagi pula kami mlintmg ar 'dalam lumbah itu burbunyi slalu ; ada yang n;tiinjuret, ada yang mungurang, ada yang hie hui, spiirti orang dalam sangsara ; yang ada tiirblunggu, dan ttlrpasong; diatas lumbah itu kulihat, biirkabus kabus yang mundatangkan wasangka. Maut pun adalah sayapnya diatasnya, iya ani adalah iya itu skalian dahshat amat hie bat burkachau dungan kiilirunya, tiada kutauan. MAs. Kata Masihi, spurti sagala purkataan Inu bulomlah kudapati lagi, akan inilah juga jalanku yang bulih 1niinyampiekan aku kapada tumpat purhuntianku itu ORANG. Baiklab, kalau jalanmu itu, jalanlah, kami tiada suka. Dungan hal yang dumkian, burchurielah rna sing mas ing munurut jalannya akan tiitapi, adalah pudang yang tiirhunas itu ditanga11 Masihi dalam iya burjalan itu, kiirna takotlah i y a biirt umu musoh. Kata yang ampunya chiirtra, kulihat dalam n1impiku, siiblah kanan lumba. h itu, adalah sa 'bua h parit y an g an1at dala1n 1naka itulah

PAGE 122

' 116 P VBJALAN A N O RANG ,. ill:a parit yang ti:impat jatoh sagala orang buta yang m umimpin orang buta pada tiap tiap rna sa, maka kaduanya marika itu binasalah kada lamriya. Da11 lagi kulihat disi:iblah kirinya, a dalal1 suatu lobang tanah, iya itu bahya yang turlalu husar, maka kadalamnya itulah, jikalau kiranya orang baik baik skali pun jatoh kasitu, tiadalah dapat tumpat kakinya handak biirjiijak, dalam lobang itulah juga nabi Daud tiilah jatoh dahu lu hampirlah iya mampus, kalau tiada orang ampunya kuasa itu muriibutkan dia. Lurongnya pun turlalulah sumpit, subab itu si-Masihi itu adalah sangat susah. Apa bila ditengoknya lurong itu dalam glap itu, bfukesot kesotlah iya subab handak miiliipas kan dirinya: hampir hampirlah iya tti.rprosok kadalam lumpor yang disliblahnya itu; dan lagi pula apa bila iya handak muliipaskan dirinya deripada lumpor itu, hampirlah pula iya tfumasok kadalam lobang yang tiirsiibut itu. Dungan hal yang diimkian, lalulah juga iya sambil kudungar iya miina:rik nafas pan-jang sangat sangat; ulih siibab lurong itu -pun dalam glap takotlah iya handak miilangkahkan kakinya tintah dimanakah handak dilutakkan nya dia pula. Tungah tungah lumbah itu, adalah kulihat

PAGE 123

. v N CIIA:RI SLAtiAT, 1 1 7 n1ulot lobang naral

PAGE 124

11 PTRJALANAN ORANG dok apakah yang handak dibuatnya. Turkadang kadang fikirnya baiklah juga iya kiimbali; kumdian pula iya biir:fikir adapun aku ini tiilah sampielah sa'paroh jalan : ttiringatlah pula iya bagimana iya tulah mung-alahkan bubrapa bahya tiilah lalu itu; bahya yang handak kiimbali itu tiirlebih deri .. pada bahya yang handak kahadapan. Dungan hal yang dumkian tlintulah fikirannya handaklah juga munuju kahadapan: akan tutapinya pada piimandangnya jin itu makin makinlah hampir juga kapadanya: sutlah hanipirlah juga iya kapadanya .:bursrulah Masihi itu dlingan suara yang nyaring, katanya, "Aku handak juga biirjalan diingan kwasa Allah Tuhanku,". dungan hal yang d1imkian undurlah skalian jin itu kablakang. Adalah suatu piirkara yang tiada aku tiir .. lupa, mUlainkan aku purhatikan juga: si-Ma .. sihi tulah munjadi bingung subab tiada iya mtingU.nal suaranya siindiri; tatkala iya tulal1 sampielah biirtiintangan diingan mulut lobang api narak .. a itu, adalah sa'orang jahat datang Masihi fikir mula deri blakangnya, burjalan mula hatinya sundiri purlahan lahan surta burmunghujat, kumdian b. k v didapatinya Iblis yang 1sek b1se katul1nganya busudah hasutkan dia. brapa purkataan hujat, yang iya itu bur deripada

PAGE 125

v l+'IUNCHARI SLAl\IA'J.\ 119 :fikirannya sundiri. Subab itulah mundatang-. kan burtambah tambah susahnya, iya itu mt'1mbri shak kapada hatinya; subab sangkanya iya tulah miimbuat hujat kapada orang yang tulah dahulu itu; akan tutapinya jikalau dapat dipliharakannya dirinya deripada itu, tiadalah dipiirbuatnya: akan tiitapinya tiadalah daya upayanya yang bulih iya mi:in jauhkan punlingaran itu, atau miing ataui deri manakah datangnya hujat itu.. A .pa hila si-Masihi burjalan dalam bubrapa duka chita sa'jauh purjalanannya, pada sangka. : nya didiingarnya pula suara orang, ada bur-. jalan dahulu, katanya, aku biirjalan mulalui ltnnbah dan bayang bayang kamtttian itu tiadalah\ aku takot .barang bahya, ki:irna adalah angkau busiirta diingan aku." Maz xxiii. 4. Siirta didungarnya itu, bahrnlah sunang hatinya, ulih subab purtama tama, iya miin dapat kunyataan pada purjalanannya itu,_ juga orang yang takot akan Allah burjala n dalam lumbah ini; didapatinya Allah pun ada munyfutai marik-a itu, muski pun dalam hal gulap gulita itu, jikalau dum-Irian, mungapakah Allah itu tiada miinylirtai aku; miiski pun turlindong puman danganku dia uli h si'tbab sangkut paut

PAGE 126

120 PURJ:ALANAN ORANG yang ditungah jalan itu;. Job. ix. 11., katiga haraplah juga iya yang bulih iya itu mtinjadi kawan dalam purjalanannya itu, ji iya dapat burtumu dlingan marika itu kUlak. Biirjalanlah iya juga Salnbil mumanggilkan orang yang biirjalan dahulu itti.: akan tutapi orang itu tiada miingataui akan dia, subab itu ta'brani iya jawab, kfuna orang itu sangka hal dirinya itu sa'orang orang sahja. Tiba tiba hari pun turbit fajar: lalu kata Masihi, Masihi turmasa su. "lya juga tulah mungubah .. bah hatinya tUlah tna-kan bayang bayang kuma-sok trang. tian dungan c-huacha siang."' Amos. v. 8. Apabila sianglah hari, munulihlah iya kabla kang, bukannya kahandaknya handak burbalik, miilainkan iya handak mulihat bubrapa bahya yang tulah dilaluinya pada malam itu dalam gU.lap gulita itu: dilihatnyalah dungan nyatanya lorong yang disublah kanan itu, dan be chak lumpor itu disublah kiri; dan lagi pula bagimana sumpit lorong antara kadua itu: dan lagi dilihatnya sagala hant-tJ shietan, Jin, dan ular naga itu dalam lobang naraka itu, tutapi skalian itu deri jauh diliha t nya, siitlah sian g hari tiadal a h iya brani hampir; kiirna skalian nya yang .tursubut itu tulah din y atakan kapa-

PAGE 127

1\1:UNCH.ARI SLAMAT. 121. danya, bagi1nana yang. tulah turtulis dala1n k.itab, "Iya kulak akan mlind .atangkan. kunyataan purkara yang dalam dalam yang digulap itu, dan ntungluark.an kapada trang bayang. bayang kumatian itu." Job. 22. Masihi itupun suka chitalah ulih subab iya tiilah _miindapat kuliipasan deripada bahya dalam piirjalanannya yang suchi itu: bahya bahya yang tulah ditakutinya sangat pada mula mJ.llanya itu; akan tutapinya skarang tulah di lihatnya iya itu diingan nyatanya, siibab trang hari itu tiilah miinunjokkan kapadanya dungan. nyatanya. Mata hari pun n.aiklah; itupun munjadi suatu tulungan juga kapada Masihi adanya; tiitapi lrutauilah ulihmu, muskipun jalan lfunbah bayang bayang kumatian itu susah mulanya, akan. tiitap1 jalan yang sparoh yang handak dijalaninya itu, turlebih pula bahyanya, kurna deripada tu1npat iya ada biirdiri itu sahingga punghabisan lumbah itu lurungnya sapanjang itu adalah piinoh dungan b ubrapa jurat, dan dan jaring disana;. dan bubrapa pula lobang tiirpro sok, dan lobang dalam kamari, chobalah ada gulap spurti mula mulanya Miiskipun ___ bubrapa d v 1 k I bahya, dan purchoba-pa a p urJ a anannya, Jl a a:n an ditungah jalan, ada baP-"ienya s uribu nyawa dungan anugrah Tu-. o han dapat juga dilan g' skal1pun t1adalah al
PAGE 128

122 P URJALANAN ORANG 1nat, akau tiitapi spurti aku kata tadi, mata hari tungah naik. Kiimdian burkatalah Masi hi, "Diannya itu miinurangi akan kapalaku, ulih subab chayanya aku mi:ilalui gulap glilitanya." Job. xxix. 3 Subab trang yang tursiibut itulah 1niinulong akan Masihi itu burjalan sampie plinghabisan Iiimbah itu. Kata Sahabat-Hikayat, kulihat dalam mimpiku, pada kasudahan lumbah itu darah dan tulang tulang, dan habtl, dan tuboh yang tulah turchinchang burkiiping kiiping, m\iski pun orang yang tiilal1 burjalan dahulu disitu; apa bila aku dudok burfikir fikir akan hal itu, turtampaklah pada matalru, disiiblah hadapan ada sa'buah gua, ada tiga orang raksaksa, Rahab-N asrani, dan Rahab-Islam, Rahab-orang-susat purbakala; dan tulang, dan habu itulah orang yang tulah dibunoh ulih 1narika itu. tiitapi tumpat itu dilalui ulih Masihi dungall tiada burbaya, subab itu ajaiblah aku; kumdian tiilah kukiitaui Rahab-orang-siisat yang tiirsubut itu lamalah sudah mati; tutapi yang lain itu, miiskipun iya ada hidop lagi, ulih siibab sangat tuanya, dan lagi ulih siibab iya. tulah banyak tiirsrundong t1itkala mudah nya, miinjacli sasar dan turkakulah siindi siin. dinya skarang adalah iya turdudok diingan

PAGE 129

v M.:UN(;I-IARI SLA!viAT 123 1nunguran1, a ,pa bila 1nulihatkan orang orang piirjalanan itu burjalan, sambil miinggigit kukunya ulih subab tiada iya bulih mundapat akan marika Maka kulihat Masihi itupun burjalanlah pada p urjalanan}1ya; akan dipandang juga ulih Masihi akan Rahab itu yang ada turduduk dipintu gua itu, tiada dapat dikutaui apakah handak dikatanya; estimevva pula pada orang tua itu burkata kapadanya, jikalau tiada bulih didapatkannya akan dia skalipun, kata, nya, '' Tiadakah kulalr angkau bulih n1iinjadi baik jikalau sa'biilom dibakar akan dikau hibop hidop." Tutapi diamlah juga Masihi, san1bil dipalengkannya mukanya, lalu burjalan dungan tiada tiirkuna sa'suatu 1nurbahya? sambil iya miinyanyi dii1nkian bunyinya:"Hie dunia yang ajaib tiadalah bulih korang Subab aku tulah turplihara deripad.a binc4ana grang ; Sampielah aku kusini dlingan bur kat yang amat ttang, Tuhanlah tulah mUliipaskan aku deripada bahya garang Bahya jin, dan naraka, dan do_ sa, Yang tulah mungupong aku pacta liimbah amat susah: Bahkan, dan lobang, dan jaring, skalian masa Miingupong aku, surta dungan tiga. orang raksaksa: Hampirlah aku turtangkap, dan tiirprosok, Surta dungan ditindeh dungan biibrapa tumpik sorak, Akan tutapi aku hidop juga lagi bulih burgrak, Pulanglah burkat, dan kamuliaan kapada Isa kulak. Kata ampunya churtra, Masihi itu pun burjalanlah kapada puijalanannya, sanipielah

PAGE 130

124 -PtR.J A LANAN OU..ANG iya k apa d a s u a t u t tnnpat yang ting gi s u d ikit iy a itu tulah dipurbuat sup a y a munjadi suat u tanda bulih dilihat ulih s a gala orang purja_ lanan itu, ulih subab itu naikl a h si-Masihi, s ambil dipandangnya kahada p an, lalu turli hatlah kapadanya ada si-Stiawan itu burjalan kapada purjalanannya, disrunyalah akan dia, katanya, -"Hie, hie, nanti l juga aku handak burkawan ;" si-Stiawan pun sugralah Iniinulih kablakang, si-Masihi pun bursrulah pula ka tanya, ''Nanti, nanti, aku datang kapadamu;'' dijawab ulih Stiawan katanya, "Ta,bulih, ta' bulill, kurna aku h andak mulupaskan nyawaku, d a n si Khianat itu pun ada diblakangku surta handak miiminum darahku;" apa bila didungar ulih si-Masihi akan dia, burdubarlah hatinya sambil munguatkan dirinya mundapatkan Sti awall itu, tiirlampaulah iya deripada tumpatnya; dumkianlah adanya orang yang kumdian itu kulak mlinjadi ti:irdahulu, dan orang yang tiirdahulu itu munjadi turkiin1 .. dian. Siitlah itu Masihi pun biisarlah hatinya, sambil tiirsunyum ulih dialahkannya purja-lanan saudaranya: akan tutapi dalam hal itu turlalielah iya akan tfuantok, subuntar lagi turantoklah iya lalu jatoh, sampie tiadalah bulih i ya bangkit lagi, sahingga Stiawan itu datang munulong angkat akan dia

PAGE 131

125 Kata yang ampunya churtra aku lihat dalam 1nimpiku, adalah l
PAGE 132

126 PURJALANAN ORANG tiirbakar dungan api yang turon deri langi t : sampie binasa. Mas. Hie! kavvan kawanmu pun biir k atakah diimkian? SuT. Iya, dalam bubrapa hari banyali:lah orang biirkata dumkian. MAs. Hie! kalau bugitu tiadaka h orang lain millainkan angkaukah sahja yang tiilah mUlupaskan dirimu ini? SuT. Mi:iskipun ada juga orang y ang bur chakap chakap, akan tutapi pada sang kaku tiadalah orang yang purchaya di:ingan siibu narnya. Kurna tiingah m.arika itu ada bur bantah bantah, adalah aku munungar marika itu bfuchakap diingan miingolok olokkan ang kau, sfuta mungolok olokkan deri hal kasukar an piirjalananmu ini pun. Tutapi purchayalah juga akan kasudahan halnya n iigri kita tiintu akan dibakar dungan biilerang yang deri langit, siibab itu aku pun lari miiliipas kan diriku. MAs. Adakah angkau dungar deri hal si-Ga da-gada itu? SuT. Ad:;t, aku tulah miiniingar si-Gada-ga: da sud$ mtmgikot angkau sampi e ka'kulu .. buran gondah itu sutlah itu, kata orang, turprosoklah iya kadalamnya; akan tutapi ta'sukalah iya disampiekan khabar itu kattilinga

PAGE 133

iiUNCHARI SLAMAT. 127 orang lain tapi .pada sangkaku si-Gada-gada itu baik baik sudah burlumur dalam kotor ditumpat itu. MAs. Apa apa kata ka-r\"an kawannya sama dia ? .. SuT. Deripada kutika si-Gada-gada tulah pulang krnnbali sampie skarang sagala orang mlingumpat umpat akan dia, ada yang ajok ajokkan dia, ada yang mtimbunchi. kan dia, hingga sa' orang pun--ta'mau kasi kurJa sama dia. Skatang ini Orang yang munghalnya turlebih payah deri kir mundapat maltt kulak. p ,ada kutika subiilom iya kii .. Iuar deri nugri MAs. Miingapakah orang orang munghinak a n si-Gada .. gada dumkian, kiirna marika itu pun m umb unchi juga jalan Y!lng diikot mala mula? SpT. Amboi! kata siimoa orang, "Biarlah iya kuna gantong, si-Gada-gada itu oran g munafik; lagi pun ta'da tultls dalam ptirja lanannya itu !" aku pun fi.kir Allah Ta'ala juga tulah miinggrakkan hati sagala orang, miiski pun musohnya sutuh halaukan dia sup aya 1niinjadi tuladan kapada orang lain, subab iya tiilah belot deripada jalan slamat itu. MA.s. Adakah angkau bitrchakap sama dia subulom angkau kuluar riugri itu.? .t.

PAGE 134

1;28 P6RJALANAN ORANG SuT. Aku burju1npa sama dia satu kali clitiingah jalan st'ttlah ditengok sahya, undor .. lab iya kasublah lurong itu, sa' olah olah spurti orang malu malu, subab itu ta'da jadi chakap dungan dia. l\fAs. Hie, pada mula mula aku kuluar deri nligri kabinasaan itu, aku pun harap akan dia sa'orang baik adanya; tapi skarang pada sangkaku, barang kali iya pun l{iilak binasa bilrsama sama dungan nugrinya; halnya itu sa'umpamanya, "Anjing itu tulah liklah iya miimakan muntahnya; dan babi yang tUlah disuchikan itu, kumb,alilah iya miingglumang dalam lumpor." 2 Pet. ii. 22. SuT. Pada sangkaku bugitu juga deri hal si-Gada-gada itu, ap a bulih buat itulal1 na sibnya. MAs. Hie taulanku Sutiawan! baiklah juga kita liipaskan halnya, patutlah kita burcha kapkan hal diri kita; katakanlah kapadaku apa apa ada biirtiimu diingan angkau dijalan ang kau datang, kurna kukatauilal1 ada juga ang kau tulah biirtiimu diingan barang apa apa: kalau tidak miinjadi suatu kuchunganganlah bagieku. SuT. Aku tulah turlupaslah deripada kii luburan yang diti:impat angkau turprosok itu, Ialu sampeilah aku kupintu kiichil itu dungan

PAGE 135

.r.: rt JNCIIARI SLAl\!AT : 129 t iada suatu miiroahyanya; mulainkan '. adalah ; aku tulah burtumu dungan s-t t .... I h k'"' u 1awan u a una si-piirampuan jalang, hasntan purampuan ja-h 1 h a b. h k lang. amp1r a 1 me ana annya aka. MAsBaiklah juga angkau sudah turJiipas deripada juratnya itu: kurna nabi Yusof itu punhampirlah juga turkiina jurat itu, akat i tutapi sudah turlupas spiirti halmu juga .ham ... pir hampir turbang nyawanya; -apakah yang tiilah dibuat ulih si-J alang itu akan dikau ? > SuT. Ta'bulih turkatakan lagi jalan bagi mana pandie lidahnya 1nungangkat angkat; dibujok bujoknya akan aku; supaya mungikot akan dia sambil burjanji miiluluskan sagala kasiidapan. MAS, Tapi bukan iya biirjanji handak mu nutapkan .hatimu SuT. Angkau tau juga apa artinya kasiidap'! yang handak dibrinya itu; iya itu :Kasudapair nafsu dunia dan sagala kainginannya -yang jahat itu. MAs. Brilah shukor kapada Allah suba9 angkau tiilah tfuliip as deripadanya itu ; "Kur.: na kubunchian Allah itu dapat tiada jatoh juga kudala1n kiiluburan piiratnpuan ja: .. : itu." S U 1 \ Sahya put. ta'bnlih l\ata, trntah -aku

PAGE 136

130 .PURJALANAN ORANG sudah tiirlupas skali deripada itu, atau tidak. Hie kalau biigitu, angkau sudah tur kiinakah? SuT. Tidak, ta'sampie buat jahat; kurna aku turingat purkataan nabi Sulien1an di:imkian bunyinya, kakinya burpaut akan na .. raka." Sul. v. 5. SL1bab itu aku mataku asal jangan aku kuna birahinya. Slitlah itu, dinistakan akan daku, lalu aku pun btir jalan juga .. MAs. Tiada angkau burtiimu dungan piirchobaan yang lain lain ditungah jalan itu? SuT. Apa bila aku sampie dikalii bukit M .h. k... h yang burkususahan itu, buras1 1 una. a-sut deripada tabiatnya tttmulah aku dungan sa' orang yang lan1a. t 1 1 bv t orang ua a u 1ya u r anya kapadaku handak kamanakah, dan siapakah angkau ini? Aku jawab kapadanya, al
PAGE 137

1 .a1 mu? dan apakah gaji yang handak angkau bri itu? Jawabnya, pukurjaanya itu turlalulah Iaz. at, dan gajinya itu akulah kulak yang dijadi k annya warith akan harta bundanya, dan lagi aku b urtanya kapadanya; apakah isi rumah y an g tlimpat l
PAGE 138

1 P URJALANAN ORANG u T. agala anglrat angkatannya l{ataannya itu kapadaku, tuTingat skarang tiirhakarlah hatiku, jikalau aku purgi niischaya dijualnyalah akan daku spurti sa' orang hamba ada!.!ya. Subab itulah aku tugahkan jangan lagi iya biirkata kata, tiadalah aku mau hampir kapintu rumahnya, kumdian katanya, iya akan munyuruhkan s a orang kulak akan n1unjadikan jalanku itu seksanya kapada nya"iaku. Dtmgan hal yang dumkian aku pun miiniggalkan akan dia; aku undur deripadanya itu, kurasai tubohku spiirti dipiigangnya dagingk.u, : sa' olah olah akan d aku, rasanya nyawaku handak mungikot akan dia:.itulah aku munangis, kataku, "Hie orang chilaka;" aku pun burpalinglah naik kabukit ini. Adalah skira kira siiparoh jalan, munulihlah aku kablakang, kulihat sa' orang orang datang deri blakangku pantasnya spiirti angin, iya mundapatkan akan daku butulhih ditiim pat ini. MAs. Disitulah juga aku biirhunti burba ring baring; aku p:un tiirliilaplah lalu hilanglah yang biirgulong deri gandonganku. SuT. Hie saudaraku baik, diingarlah purkataanku ini sam pie akhirnya! sutlah su. dab orang itu mundapatkan al{an daku, surta

PAGE 139

M UNCliAR:f SLAl\!AT djturoboknya akan da.ku, turs1p.1gkurlah aku spurti orttng mati. l ... J Ttitapi sutlah tursiidarlah akut. biirtanyalah. aku kapadanya miing!tpakah .angkau. biirbuat akan da.ku diimkian? siibf,tb hatiku ini chondrong. ju.ga kapada Adam yang pfutania: siirta iya bfukata,' diimkian ditumboknya akan dak_ u pata tlirluntanglah aku sampie tiirgulillglah dikaki< nya spfuti 1natj S\ltlah tlirsudarlali aku lalu aku busrulah "Kasihankanlah. akan daku:" tutapi jawabnya, a .k-q. tiada tau. ]?agimana mungunjiikkan kasihan itu; .. dipu:. : kolnya pula ak .an daku, tuntulah kahandaknyi:t itu munghabiskan ny. awaku, akan tapi datanglah sa' orang miinugahkan dia .. MAs. Siapakah yang tiilah munugahkan : akan dia itu? s .uT. Kata Sutiawan, burlnUla mula. tiada aku miingunal akan. dia, tiitapi apabila lalulal1 iya burjalan, kulihat iya itu tapak tangannya: ada burlobang, .dan rusuknya pun diimkian; bahrulah kUkiitahui iya itu .Tuhan kami. Aku: pun naiklah kaatas bukit itu. MAs .. Orang yang 1nundapatkan angkau mula mula iya itulah Musa. Iya itu .tiada. mungasihani akan sa'orang pun,. yang haka kapada huku1nnya

PAGE 140

ORANG SuT. Iya itu kukiitaui baik baik; bukannya skali ini sahja iya tula.h burtumu dungan aku. Iyalah juga t 1lah datang kapadaliu, apa bila aku-dudok dirumahku dungatt kasunang anku, katanya kapadaku, iya handak mum bakarkan rumahku jikalau aku dudok lagi disitu. MAs. Bukankah angkau tulah mulihat rumah itu yang t u.lah t l1rdiri diatas bukit yang disublahnya itu, tatkala lVIusa btirti'1mu dungan angkau? SliT. lya, Singa itu pun kulihat subulom aku sampie karumah itu, akan tutapi l,aduanya sinKa itu aku kira ada tidor; l,urna pada waktu itu tiingah hari: ali an tutapi ulih s"libab hari _lagi panj.ang, al
PAGE 141

SuT.. Aku burtu'mu drmgan si-Tiada-puas, diingan subulih bulihnya iya handak mumbawa aku kiimbali, siibab pada Sutiawan sangkanya, adapun lumbah ta'sudi. ""' yang tursiibut itu tiadalah kamuliaannya. Dan. lagi pula katanya, suba b aku handak burjahin disitu, mt'"'Lnda t a n g I\ an tawarlah hati sagala sahabat saha batku, iya itu si-Chongkak, dan si. A.ngkara, dan si-Nltim b 1 sarkan-diri, dan si Kamuliaan -dunia, lagi orang yang dikatauinya kulak miinaro h hati akan daku, jikalau dungan bodohku m u ngarong ngarong d alam liimbah 1111. MAs. Baiklah, apakah jawabmu? SuT. Kataku kapadanya, muskipuli sagala .orang orang yang tursubut itu (iya itu diingan siibiinarnya miinurutkan hawa nafsu ;) samunjak aku tiilah miinjadi orang slamat, marika itu skalian miirio lakkan aku, dan aku pun tiilah munolakkan marika itu. Dan lagi pula aku kata, kapada nya, deri hal lumbah ini angl
PAGE 142

v l)UltJ'AL.A.N.A.N ORANG Tiada-puas itu. Kata Masihi tiadakah a:r a lain biirttimu dilumbah itu? SuT. Iya, ada aku burtumu dungan si... murasai Piihlalu; akan tutapi diantara malu. orang yang .dungan aku purjalananku ini, iyalah salah. gularannya. yang lain lain itu diimkian, apa hila iya itu dibantahi tiadalah i_ya mau mUngaku namanya. Baiklah, apakah katan,ya kapadamu? SuT. Hie! iya niulawan agama l\itapun. Ka .tanya, pUkiirjaan agama itu .iya itu suatn kahi naan, dan ka'aipan pukurjaan; dan lagi p.ula katanya, orang biirhati lillnbut itu buk.annya .pakien laki laki; dan orang yang miimliharakan pfukataannya dan yang munjagai klakuannya itu, 1ya itu spurti orang yang tiirblunggu ada nya yang tiada muinpunyai kabibasan spiirti yang gagah purkasa miindapat kabi9asan : sampielah kulakjadi cholit gamit orang. Dan lagi katanya pula, ta'sukalarr iya akan agama itu s ubab jarang orang busar, dan orang kaya kaya, yang ada miinaroh :fikiran yang dlimkian; barang sa'orang deripada marika itu han dak miinjadil_{an dirinya gila, surta .handak miill).bu:ang dirinya barang ptikurjaati yang tiada dikutaui kasudahannya, Yah vii. 48-t dan la.gi pula subab hal

PAGE 143

A1UNCHARI SI;A11AT. 137 yang h-andak rn iinchari slatnat pad a za1uan 1111, bukannya orang yangbaik baik, hanya orang kuchil kiichil, dan lagi pula iya itu bukannya orang ya11g burilmu dan pandie pandie. Dan dibujuknya a.kan daku dungan bubrapa tipu da4 yanya, dan lagi pula katanya? turlalulah aibnya munungar pungajara 1 tni:ingluarkan ayer mata, siirta dunga11 suka chita;. dan lagi .pula tfulalu malu subab tarek nafas trirun nafas, surta diingan hai hui; lagi pull malu pula muminta ampun kapada tumpat yang kita r.aumbuat salah yang kuchil, atau kiimbalikan barang apa apa yang sudah dichuri {apada tuannya. Dan lagi pula katanya, Agama itu 1niinjadikan kachanggongan kapada orang btlsar busar, subab kajahatan yang kuchil' kiichil digiilarkan dia dungan nama yang biisar biisar, dan munjadikan kita mun g. indahkan orang orang yang hina hina, ulih subab biirsaniaan imannya; subab itulah kata si-1\ialu itu, Bukankah ini suatu yang malu? MAs. Apalrah angkau kata k .apadanya? Chis! apal
PAGE 144

188 PUR.J.ALAN.A.N ORANG diindahkan ulih n1anusja itu sangat, turkadang kadang 1niinjadi kubiinchian kapada Allah. Ijuk. xvi. 15. Aku burfikir pula, si-Pumalu it1-1 munyatal{an hal man usia sahja; akan tata .. pi tiadalah bulih dinyatakan deri hal Allah atau piirkataannya.. Dan lagi pula aku burfi kir; pada hari kiamat bukannya kita samoa dihukumkan atas kabinasaan atau sla1nat spurti akhtiar orang orang dunia, mulainkan dungan hikmat dan hukuman Tuhan yang maha biisar. Siibab itulah pada fikranku, jikalau dila\van ulih sagala skaJipun; jikalau k i):anya nyatalah dumkian :i-\Jlah mumuliakan agamanya, dan hati yang lu mah lumbut itu; .. dan kalau pula orang orang yang mii nurut agama itu pada sangka orang orang iya itu gila, akan tutapi pada piimandangan Allah orang itu orang yang biirbudi; lagi l(alau nyatalah orang orang miislcin yang mungasihi akan Isa Almasih itu. tiirlebih kaya deripada orang orang ]{aya kaya dan orang orang biisar dunia ini yang mumbiinchikan dia;: hie si-Piimalu, nyataJ lah angkau musoh l
PAGE 145

:VnJNCI-ltRI SLA fAT. 13U al{an jalannya dan akan umat un1atnya, bagi bulih aku harap kasihannya? Mark. viii. 3'8. Bahwa sasungguhnya si-Pumalu itulah orang yang bangs at ; turkada11g tiadala Jt aku dia: balT\va sanya iya akan miingannyai aku, dan iya b.urbisik bisik katulingaku, deri hal chachat yang dalam agama itu; tutapi ktJ.mdian kataku kapadanya, ta'usahlah angkau miinchobai al
PAGE 146

},at kurna kata nabi Sulie1nan; } biirbudi itulah \ varith akan kamulian, a.kan nlalu itulah li.ulak akan j eli pusaka s i-b odo h itu." Plirum. iii. 35. t T T pada fikiran ku, bahwa patutlah l\:ita doa kapada Allah supaya bulih n1iilavvan si-Pumalu itu, sampie kulak a k all lll unj adi xagah dalanl d unia ini a tas l\abunara.n. l\IAs Purkataanmu itu bunarlah: tiitapi tiadakah siapa siapa lain yang angkau burjumpa dil1unbah itl.t? s uT: Tidak, kurna adalah aku mundapat chaya matahari itu dalam spanjang jalanku, dan lagi pun dalam sagala lorong bayang ba yang kamiatian tu MAs. Baik juga angkau sudah turHipas deri pada piirchobaan yang tursubut itu, tiitapi aku hampir hampir kalah. Pada su.atu masa s-Lirta aku 1nasok kadalam lumbah itu, burpranglah aku dlingan Apollian si-kapala jahat itu; aku pun sangka apabila Apollian humpaskan ukan daku surta dipijakkan aku, pada niasa itu rasanya aku matilah tuntu, sahingga turlu. paslah pudang cleri tanganku; a1nbui! katanya, lVfampuslah angkau." Al{an tutapi pada kutika itu aku ptm bursi u kapada Allah, pinta tulong, lRlu turlupaslah aku d riiHtda sagala

PAGE 147

M U N C HAiti S I.J. A .I\iAT. 141 bahya itu. itu masoklah aku kujala11 ltin1bah bayang bayang kumatian itu sam pie brapa jauhnya tiadalah iriumbawa suluh. Pada sangkaku tuntn aku ini nanti mati dibunoh; tiba iba turbitlah _mata. hari, lalu biirjalanlah aku trus lumbah itu dungan mudahnya. l(ata yang ampunya churtra kulihat dalam mimpiku, lalu marika itu burdua dna; aku lihat Sutiawan itu tungah miiriulih kasl'1blah, turpandanglah iya kapada sa'orang biirjalan deri jauh, iya itulah yang burnama si-Piiletir, kurna lurong itu lapang bagie marika itu; adalah sifatnya 'si-Pnletir itu iya itu sa' orang tinggi, lagi turindah dipandang jauh deripada hampir; Sutiawan'pun mumulai burchakap chakap kapadanya Kata Siitiawan hie sahabatku, handak ka .. inanakah tuan hamba irii? handak'' purgi nugri shorgakah? PuLETIR. Iya, aku pun handak piirgi situlah. SuT. Baiklah, kalau biigitu, haraplah aku f pun handak biirtaulan dungan PuL. 'Aku pun tiirlalu suka chita handak biirtaulan dungan arigkau. SuT. Marilah kita biirjalan. blirsama sama, biarlah kita bursual jawab atas purkara yang 1nundatangkan fiedah. -

PAGE 148

PDRJALANAN ORANG PuL. Kapadaku, pututoran yang munda tangkan fiedah itu turlalulah stuju baik kapadamu, .bail< kapada orang lain: sukalah sangat aku siibab tulah burtumu dung.:an orang _yang chondrong kapada kabajikan. Kurna aku burkata, turk?rang .. lah orang yang handak munghilangkan vvak tunya, subab burkata l
PAGE 149

lVIDNCI-I.ARI SLAMA'l\ 1 43 at a u tandah t a n dah; di1nanakah ad a. tursubut deri hal purkara p iirk a r a itu bugitu sudap, ata u k amanisan karangannya, spurti pfukara piirl\ara yang a d a d alam Injil yang suchi itu? SuT. Biinarlah i tu: akan tiitapi supaya mundatangkan fiedah bagie kami itulah yang: patut di jinak jinakkan d alam pututoran kita. PuL: Itulah juga spurti purkataanku; bt\rkata kata akan purkara yang diimkian itu yang turlebih burfi edah ad a-Piiletir pa.ndie tau nya: kurna orang yang bur chakap sahja. jinak jinakkan dungan purkara yang !lumkian itulah kula k akan m ii.ndapa t piingatauan bur..bagie bagie; sp i1rti deri hal piirkara dalam duni a ini, dan fieda h yan g ada kapada Allah. Akan tutapi yang turutama itu, yang bulih dapat orang blajar itu, patutl a h 'iya dipuranakkan bahru pula akan dia ; deri hal asal kits; ini tiadalah burchukopan, d a n lagi pula kitw blajar deri hal yang burguna pada kita iya itu kabiinaran Almasih dan lagi pula bulihlah orang blajar apak:ah fiedahny a bui:taubat itti, dan muminta doa, dan lUUrasa i S angsara itu,. 'dan subagienya: dan lagi pula bulih kita blajar akan purjan jian All a h yang busar biisar i t u dan p 1irka r a ptirkara yang m : ii ndatangkan punghiburan deripada Injil i tu, tambahan pula

PAGE 150

144 P'LJRJALAN A N ORANG bulih dipulajari orang yang bulih mula:wan sagala fikiran dan isharat yang salah, s urta miimliharakan yang mana bunar, dan lagi pula bulih. 1nungajar akan orang orang bodoh. SuT. Sumoa itu biinarlah; sukalah aku han dak 1niiniingar purkara piirkara yang diimkian deripad a angkau. PuL.. Adoi! siibab koranglah orang handak atas purkara piirkara itu, kabanyak kan orang munjadi bodoh deri hal ilnan, dan deri hal gunanya anugrah Allah dib r inya da lam hati orang akan slamat. Orang bodoh suka burgan tong kapada A .. mal Tauret, sangkanya dungan Amal Sharak bulihlah iya masok krajaan shorga SuT. Diingarlah; akan miingataui akhirat itu, iya itu anugrah Allah adanya; sa'orang pun ta'bulih dapat }Yungatauan itu deripada akal manusia, atau deripada chakap chal{ap sahj a. PuL. Stunoa itu aku pun tau, kiirna sa' o rang pun ta'bulih dapat satu apa kaJau tiada dibri sagala piirkara itu deripada anu grah, bukannya deripada An1al Sharak. Aku bulih sagala purkara itu dungan bilbrapa saksi deripada Inj il. SuT. Baiklah, apakah yang kita handak chakapkan skar_ang ini?

PAGE 151

. 145 PuL. Apakah yang angkau suka bulihlah chakl).p}ran, baik deri p urkara akhifat; dunia; purkara lahir; atau batin; a tau piirkara Allah; yang mulia; a tau piirkera yang sia ata-u purkara yang tiilah lalu; a tau purkara yang al
PAGE 152

146 PURJALANAN ORANG juga dalam niigri hieranlah bagimana hal yang tiada angkau mungunal akan dia, mula inkan pada fikiranl
PAGE 153

" M UNCH.AU I s LAM A T 147 makin banyak. arak dikapalanya, ba.-' nyak chakap dimulutnya. Agama itu skati I kali tiada tiirmakan I dalan1 hatinya, mulainkan b iirbunyi dan bletir dimulutnya. sahja. bahan pula itu buat gadoh sahja SuT. Kalau katamu diimkian di:ingan sa'bii narnya aku ini tulah turkuna tipunya MAs Ditipunya! tuntulah sudah kuna tipu angkau purumpamaan ini, Dikatanya sahja tut api tiada dibuatnya," akan tutapinya krajaan All a h itu b u kannya purkataan sahja, mulai nkan dungan kwasa. Spurti pfukataan nya si-Puletir itu, deri hal sumbahyang dan deri hal bfutaubat, dan deri hal iman, dan dipranakkan bahru, skaliannya. itu pututoran nya sahja; adalah aku pun burktinal ki:inalan -I juga dungan dia, surta buramah ramahan dungan d. a, dan aku masok akan sagala tabiat dan prang ienya, baik dalam rum .ah, baik di-. luar. Rum ahnya itu kosonglah, skali kali tiada b ur isi aga1n a sp urti umpama putih tulor yang tiada kasiidapan dalamnya. Dirumahnya itu sumbahyang pun tiada, dan tandah biir-' tau bat pun. ,tiada; sa'sungguhnya binatang itu b urla {U kapada samanya binatang, dan biir bakhti k apada Allah tiirlebih Ada1ah iya itu munjadi suatu chachat, dan malu, dan kabunchian a gan1a itu k apada s agala

PAGE 154

, 148 PURJALANAN ORANG orang yang burkiinal d ungan dia; agama itu pun t ia d alah miindapat nama bail.. diti1mpat si MPtdetir .. itu diam. Dumkianla h purkataan orang kabanyakkan yang burkunal klinalan dungan dia, iya itu "orang salih diluar, dan iblis dalam rumah. 1vf ka kau kiilorganya tiilah mundapat akan dia d'Ltmkian; iya itu orang ptlrajok, dan chabol, dan lagi tiada burkutahuan klakuannya diingan hamba hambanya sahingga hilanglah akal itu; apakah yan g handak di1Jurbuatnya, atau apa yang handak dikata kata sa1na dia. Kata orang orang yang ada burhaja t akan dia itu, tiirlebi h b ak kita b 'irhajat kapada orang Tiirki deri ada dia itu; kilrna kahandak si-Piiletir itu handak biirlebih lebihan dalam piikurjaan tipu d a ya, dan makan suap deripada orang T urki. Tambahan pula diaJar nya akan anak n ya mungikot akan tabiat lya itu, jik la dida a inya klaku ri anal\ny a itu ada munaroh hati ltimbut a tau ka.sihan, katanya, bie g 'la, dan bodoh dibiinchik a nnya klakuan dihn ian Sasungguhnya aku burk ata padamu, dllngan fikiranku adal a h iya itu tula h miinchuborlian biibrapa orang dapat tiad.a kula k ak a n j a di juga, lagi dibinasakannya bubrapa orang. SuT! Hie bu t ul abangtu, aku patut bukannya sa hja subab abang l
PAGE 155

MUN CHARI SLA.l\U.T. 149 kunal sama dia; mulainkan aku purchaya pula subab angkau mungata!:an hal hal oran,E{ mu nu.rut t abiat sa'orang-Masihi. Ta'sampie ha tiku handak miimikir ab ang tiilah chakltp derri hal sagala pt1rkara tadi dtmg an hati di'tngki, hanya clungan spiirtin,ya MAs. Cho b alah 'Rku .tiada kiinal : sama si-Pu letir itu lebih l ama derip .ada an!{. kau, barang kali akupun handak fikir de.ri halnya spurti angkau fikir; b ahkan, -chobalah aku tulah trima khabarnya siPl'tletir deripada orang orang yang bur-musoh kapa da a.gama kita, aku ,pun :kulak : fikir .sama bar humpat hutnp.at oral\g sahja, .kiirna kali orang oaik diumpatkan ulih orang jahat; I akan tl!tar deri hal si-Pule.tir itu .aku c hiir tra kan sab(lnarn:ya, l dan aku b ,ulj, b karn s a gala :itu bubrapa saksi; Ta1nbahan pula sag-ala orang baik baik pun .tnalu pandang akan dia; marika ( itu Sll butk an -dia taulann,y-a skalipun. SuT. bahr. u aku tau, bilrk ata dan burbuat itu burlainan adanya. Nantilah kulak kumdian aku-pfuhatikan kalainahnJ& antara dua purka.ra itu. MAs. Sungguhlah ada !kadua. pi1rkar-a itu, sptirti kalainan nyawa dUngan tuboh; kurna tuboh yang tiada b:llrnyawa itu

PAGE 156

150 '7. RJ.ALAN N OR,ANQ adalah iya itu sptirti suatu bangkie, dumkian lah adanya burkata tiada burbuat itu, iya itu pun spfuti b:tngk ie juga adanya. Nyawa agama itu iya tu barang purkara yang ml'tng luarkan fiedahnya, spurti yang dalam kitab Injil; "Agama yang piirsih, dan yang tiada biirchiilR pada pumandangan Allah bapa kami, iya itulah dia yang a kan 1nlil awat anak piatu dan pfuampuan janda dalam -Jiya, sambil mumliha.rakan dirinya Stlndiri deripada achulaan dunia.'' Y akob i. 22-27. Piingajaran yang tursubut itu tiadalah taui ulih siPuletir itu; dala1n fii kirannya, piinungaran l 'urkataa n sahja yang bulih masihi yang baik; dungan hal yang duml
PAGE 157

MU .NCHARI SLAMAT. 1.51 ttilah i!l ungatarii, pada musim munuwie tiadalah orang miiuchari '. purkara yang Jain lain, mulainka n buah buah sahja. Bukannya. kulak akan sa' orang itu jik alau tiada bilriman smata mata; tutapi aku ; bfukata diimk'ian, kurna aku. handak miinyatakan ka padamu purbuatan si-Puletir _itu tiadalah akan bfulaku pada hari kiamat. SuT. Baiklah, aku pun pada mulanya tiada juga handak biirtaulan dungan dia, klirna aku pun bunchilah rasanya handak biirtaulan diingan dia; skarang apakah kiranya. _. yang kita burbuat supaya mlinjauh}ran dia itu. 1\fAs Dungar akan dan buatla s p vlrti yang aku: katakaD: ini, tengok iya pun kulak b han:dak biirtau lan dun an dilur chak a p chakap deri h a l kw asa agama itu, kapadanya dii nga n trang trang, jikalau purkara i t u ada t u.r1naka n d a l a m ha tinya; jikalau' iya purchay a aka. n di a nuschaya tuntulal1 i y a kulak ak a n 1 Kata yang ampu i 1 y a cht'1rtr a ini /

PAGE 158

152 .. PURJ.AI.JANAN ORANG itu pun purgilah dtingan sugranya mfuldapatkan siPiiletir itu, sambil katanya, Marilah, bagimanakah halmu ? PtJL Trima kasih, adalah pada ttintnlah kita kulak akan burchakap chakap tiirlalu banyak skali ini. SuT Baiklah, jikalau angl
PAGE 159

MUNCHARI SLAM.AT. 158 \ aosa itu deripada miimbunchikan dosa itu? SuT. Hie! turlalulah jauh Sa' o rang btilih miinyatakan su!'ta mulawan akan do'sa itu subab adat sahja, tutapi_ tiadalah bulih iya miimbtn1chikan dosa kalau tiada dungan tulongan Allah dia Adalah aku t*lah munungar, banyaklah orang biirsorak diantara kawan kawa n nya mu Iawan dosa itu, akan tiitapi ditarohnya juga dalam l1atinya, dan dalam rumahnya, dan pada put utorannya, spurti bini Tua n Y osof burtreak du ngan nyaring suaranya, spurti sa' orang pur ampuan yang biirbakhti, akan tiitapi niatnya pada masa itu l
PAGE 160

154 PURJALANAN ORANG Pungatauan deri hal dian, iya itn tiadalah butol, Injil Qukannya tandah kiirna pungatauah yang ba hati orang sudah di-grakkan dlingan Roh nyak itu bulihlah didapati ... Wah. dalam rahsia Injil ini, akan tutapi tiadalah sa'titek grak Roh dalam hati orang itu. 1 Cor. xiii. 2. Bahkan jikalau ki ranya sa' orang 1nundapat akan sagala pung atauan, pada akhirnya kulak hatinya kosonglah adanya, siibab itu bukannya iya itu sa' orang ailak anak Allah, spurti piirl{ataan Isa kapada murid muridnya, "'Taukah angkau akan sagala piirkara ini ?"' Jawab murid muridnya Bahkan, kiimdian kata Isa, "Burbahgialah kiranya jikalau kamu 1nulakukan dia." Ka tauilah ulihmu biirkat yang dikatakannya itu bahwa bukannya kapada orang yang mungataui itu, mulainkan kapada orang yang burbuat dia. Ada pungatauan yang tiada dilalukan itu, spurti kata Injil, "Barang siapa yang mungataui kahandak tuannya, akan tutapi tiada dilakuka:p.nya akan dia." Sa' orang bulih mungataui spurti maliekat skali pun, akan tiitapi iya itu bukannya orang. masihi: siibab itulah tandamu itu tiada tiirpal
PAGE 161

1 ... r;: OD hati bulih mii11jadi tiada dungan p\l.ngatauan: tutapi piingatauan tiirmakan dalam a:Jral orang jauh deripf:tda dalam hati; yang dij.ngan dan kasih akan mumbuat kahandak Allah. Yang piirtaJlla itu padft puletir sahja, tiltapi yang kadua itu t;tlih orang masihi ya;ng. bunar itu. Maz. cxix. 34. PuL. Piirkataan yang dilmkian ini tiadalah miindatangkan fiedah adanya. SuT jikalau angkau chobalah nyatakan pula suatu alamat yang lain, bagimana Allah itu datangnya, supaya bulih klihatan hati PuL. Sudahlah, aku ta'mau, kiirn a kulihat purkataan kami tiadalah stuju. SuT. Jikalau angkau ta'mau, maukah angkau mumbri itzin supaya aku churtrakan itu? PuL. chobalah angkau churtakan pula. Kata Siitiawan, tanda grak Roh itu dalam hati orang, bulih miindapat kfu1yataannya ka pada yang ada itu, atau kapada orang yang miing1nial akan dia itu dj]mkian; kapada orang itu diimkian saksinya, di tiimplaknya akan dia dosanya turutama iya

PAGE 162

166 PURJAL.A.NAN ORANG mungunjokkan kachumaran tabiatnya, dan dosanya, siibab tiada iya purchaya, subab itu :iya kulak akan dibinasakan jikalau iya tiada dapat anugrah Allah, dan burgantong kapada Isa Almasih. Marl\:. xvi. 16. Rom vii. 24. Sagala piirkara purasaan dan fikiran yang tursiibut itulah kulak akan mlindatangkan turlalu. banyak siisal dan malu, ulih subab banyak dosanya; dan lagi pula orang itu kulak akan mundapat kanyataan dalam hatinya sa' orang ptmulong, iya itu Isa Almasih akan mtinjadi slamatnya, dapat tiada patutlah iya miinaroh rindu diindam akan dia, spiirti lapar dan dahga akan dia; spiirti yang tursubut dalam Maz. xxxviii. 18 Matt. y. 6. G al.. i. 15. Sa'bagimana busar dan tugoh imannya kapada punulongnya itu, sa'bugitulah busar kasukaan dan kasunangannya; dan bagimana -lumah imannya, diimkianlah korang pundapatannya; dan sa'bagimana iya rindudundam akan dia, sa'bugitulah banyak dikunalnya, siirta miinjalankan pukiirjaannya dala1n dunia ini: Kapada orang yang mungiinal akan dia itu, alamatnya di:imkian, handaklah iya mungaku bahwa imannya itu slalu ada biirgantong ka pada Isa Almasih itu, dan lialakuannya itu pun kulak tampaklah busiirta diingan purbuatannfa itu, iya itu spiirti ibadat batin, dan

PAGE 163

MUNCHARI SLAMAT 15 1 pututorannya pun suchilah dihadapan manusia ; dan dalam hatinya slalu dirasainya bunchi akan dosa itu, sambil blirtaubat dalam hati nya, surta dilawannya akan sagala kalakuannya yang jahat jahat itu, baik manusia, baik dalam dirinya; dan lagi dijalankannya againa itri diantara orang orang dunia, itu: pun bukannya dungan purkataan sahja spurti: purbuatan orang munafik, dan puletir, mula. inkan dungan kurna Allah smata mata: Ska.: rang tuan Piiletir, karangkan purliataan deri hal Roh dalam hati orang, riirta dungan tengkah lakuny a, jikalau l
PAGE 164

158 PURJALANAN d&n biinar? jikalau kiranya angkau bulih miimbri atas purkara ini, janganlah angkau bu:rkatQ. yang lebih deripada bulih burkata, Allah sa'baik baik saksi, tia .. dalah lebih deripada angan anganmu ada. bursaksi; kurna bukannya orang yang miimbfularkan slindirinya itu ditrima, lniilainkan Allah miimbiinarkan." Jikalau kiranya kata kita dihnkian, _tutapi pututoran kita dan orang yang diingan kita p\ln mungatakan bohong, itulah jahat skali dan sap.gat busar dosanya. l{at a yang ampunya churtra, siPiiletir itu pun biirubahlah mukanya surta btirl(ata, "Ada lah skarang ini kulihat deri hal piirasaan, dan angan angan hati; dan deri hal Allah, sambil mununtut jalan kabiinaran deri padanya. Atas oarang purkataan kita, adalah Piiletir ta'sub. diuji jiinis piirkataanmu itu tiadabiigj.tu lah masok. kadalam purasa-anku, siibab itu aku pun handak miimbri jaw_ ab atas pfukara piirkara yang du:m.kian, ulih subab itu tiadalah harus aku ptixbuat yang dumkian, mulainkan jikalau angkau handak munjadi guruku, niischaya aku tolakkanlah :akhtiarmu itu; akan tutapinya aku pinta miingapakah angkau handak mii _ngataui <:}eripada aku akan sual sual yang d-timkian?

PAGE 165

SLAMAT. SuT. Ulih siibab kulihat dan pututoranmu itu biirlebih i lebihan, dan lagi aku tiada .tau dan tiada sangka angkau ada chondrong kapada piirkara yang lain, miila inkan itu. Tambahan pula aku burkata dungan subunarnya kapadamu, SU Baik baik ditujukan 1 dahla h aku dungar deri hal ulih Sutiawan an ini kapada si-J;lii ... mu itu, angk aulah sa'orang letir. yang buragama akan bibit mulutmu itulah adanya; piitutoranmu itulah juga niinunjokkan kapurchayaanmu it:u bohong adanya; siibab itulah l
PAGE 166

' 160 PURJAL.A.NAN ORANG dan hakim yang ainat kras, subab Si-Puletir miinjadi itlual1 pada sangkaku ang ki'ichil hati .. kau ini sa' orang yang dudok Q.ungan dan tiadalah burguna handak biirchakap dungan angkau, tinggallah angkau aku handak Kata yang ampunya chu !tra datanglah Masihi mundapatkan Sutiawan, sainbil burkata, hie saudaraku, bukanl
PAGE 167

" SLA!viAT. 161 kapadanya, maka siibab itulah aku t i:irlupaslah deripada salah kalau iya kulak binasa. MAR. Baiklah juga angkau sudah chakap I sama dia bugitu trang. Jaranglah orang pada zaman ini handak ttlgo:rkan orang macham si-Puletir itu, subab itu aga1na kita plm di. bilnchikan orang; kiirna orang orang yang pan die chakap sahja, tapi biirchabul kula kuannya, kiirap kali biirkawan dungan orang burbakhti, kumdian deripada itu orang bur:ttafsu jahat munjadi bingung, dan againn kita kuna chachat, dan orang baik baik pun mlin dapat susah: chobalah sagala orang handak tiingkingkan orang sarupa si-Puletir itu, alangkah baik, pada masa itu tiada iya brani buat buat dirinya spurti orang bunar, atau biirchampor diingan orang orang ibadat. Sutiawan dan Masihi kaduanya pun milmulailah burshayer :-Bagimana si-Puletir itu mula mula chumbolnya, Eagimana pula braninya iya burkata kata dungan sombongnya, sarta munolakkan sagala purkara yang ada dihadapannya, Apabila dungan sugranya Sutiawan mumbalas dungan batinnya.. Purkataan Sutiawan itu kras bukan barang barang, Spurti bulan purnama yang trang bandrang; si-Puletir itu pun undor sambil mungurang, Mulainkan orang yang ada buriman dungan trang. Kata yang ampunya chu rtra, dumkianlah halnya marika itu sambil burkata barang apa yang tiilah dilihatnya dijalan, ska ..

PAGE 168

... :PURJ ... ORANG lian itu supaya miinghilangkan lulah marikw itu burjalan; k-Ltrna pada itu iya burjalan dalam padang biilantara. Siitlah hampirlah marika itu lupas padang itu, wan itu pun tiba tiba munulihlah kablaka ng, klihatanlah kapadanya sa'orang datang, lalu dikunalnya akan dia, suraya biirkata, "Hie saudaraku Masihi, siapakah orang itu klihatan deri blakang kita ?"' Apa bila dilihat ulih M asihi akan dia, lalu katanya, "Hie itulah sahbatku yang baik iya itu guruku." Jawab Siitiawan, "Iya itu sahh atku pun, kfu na iyalah yang tulah mununjokkan bagieku -jalan kapintu kuchil itu." Guru itu .pun sampielah surta mumbri slam kapada marika itu diimkian katanya, lah kiranya kapadamu, hie kakasihku kadua, surta orang orang yang miinulong akan dikau." MAs. J awab Masihi, "Silakanlah hie kaka sihku Guru, surta kupandang sri mukamu itu, tiirkiinanglah aku kasihanmu yang dahulu itu, iya itu akan mundatangkan kabajikan kapada kahidopanku yang kiikal itu." Kata Sutiawan, "Bfuib. u ribu. slamat bagie mu, hie Guruku yang mulia, kadatanganmu ini turlalu sangat bfufiedah bagie kami kadua ', liD. Jawab Guru itu, hie sahbatku kadua, ba

PAGE 169

... lVIUNCHARI T. : gima:nakah hal kamu ini samunjak ]pta sudah pfuchurie apa apakah yang k amu burtumu, dan bagimanakah kamu miilakt;tkan dirimu ini? Dichiirtrakanlah ulih Masihi siirta Sutiawan kapadanya sagala hal ahwalnya bu.Itumu dijalan itu; deripada piirmulaannya sampie ka sudahannya, dan bagimana susahD:ya, sahingga sampie katiimpat itu. Kata Guru itu, sa'sungguhnya kasukaanlah bagieku, bukannya ulih siibab angkau mu .dungan bahya itu, mulainkan ulih subab angkau tulah mlingalahkan akan dia, dan lagi sungguh pun kamu ada liimah; su dahlah juga angkau lalui al
PAGE 170

1 t) 4-' URJAI.AN A N 01tANG datang pula orang lain rubutkan akan mah. kota itu deri subab itu, "Pugang lah tiigoh tugoh pfukara yang ada kapadan1u, supaya jangan diambil ulih sa'orang jua pun akan m a hkotamu itu." Wahi iii. ICor. ix. 24 27. lagi deripada 1 anak panah Iblis itu: subab itu, biarlah kra. jaan shorga itu ditaroh slalu dihadapanmu, purchaya akan sagala purkara yang tiada kliha tan; yang ada dalam dunia janganlah tiirsang kut dalan 1 hatimu;, tiirutama deripada skalian itu pliharakanlah hatimu sundiri, surta jagalah baik baik akan kainginnru1 hawa nafsumu, kiirna adalah iya itu piinipu yang tfulebih biisar deripada sagala piirkara, dan lagi tur sangat jahatnya: handaklah angkau mulawan akan dia diinga n sa'kuat kuat hatimu, kurna adalah sublah angkau itu kwasa langit dan bumi handak munulong Sutlah itu Masihi pun mumbalaslah trima kasih akan guru itu ulih subab pungajarannya; M ih a 8 ...... t. tutapi l\rfasihi itu muminta-as 1 an u 1awan mumbalas trima kasih lah juga akan dia piingajaran kapada Gurunya. b ik b v yang a a1 \:, supaya mun-jadi biikal pada purjalanannya itu; kurna kami katauilah, bahwa angkau mungataui akan sagala purkara yang ada dihadapan kami itu, supaya kami dapat munangkiskan akan sagala

PAGE 171

:\1 B N C H A R I SLAMAT Io5 1nurbahya itu: Sutiawan itu pun minta bugitu juga. GuRu. Sutlah itu jawab Guru itu, "Hie anakku, angkau tttl.ah mfunbacha akan purl{ataan Injil yang biinar itu. yang tursiibut diimkian, "Da pat tiada kulak angkau akan mula l u i bubrapa sangsara, subuloln angkau masok kada-Guru. itu ingatkan marika itu akan susah yang kulak datang da lam nugri sia-sia itu tutapi disuruhnya tu tapkan hatinya. l am k rajaan shorga." Dan lagi pula tursubut d alam kitab dumkian, "Dalam tiap tiap nugri ada ikatan dan kadukaan ka'atas kamu, subab itulah angl
PAGE 172

166 URJALANAN ORANGsupaya kulak Raja itu mlingurniakan padamu mahkota yang kiikal itu." Orang yang mati disitu, muski pun kulak dungan mati tiada seksanya pun barang kali biirtambah tambah, akan tiitapinya iyalah kulak nrundapat kauntongan turlebih deripada tauIan taulannya, bahwa bukannya sahja turlebih sugra kulak sampie kanugri baka itu, mula inkan i y a kulak turlupas dirinya deripada biibrapa chilaka dan sangsara yang akan dirasai ulih sagala taulan taulannya itu dalam slagi iya ada dalam purjalanannya itu. Akan tutapi apa bila angkau sampie kadalam nugri itu, jikalau burlakulah kaatasmu akan sagala piirkara yang kuchiirtakan padamu ini, pada masa itu ingatlah angkau akan sahabatmu, pada masa itu handaklah angkau burlaku spurti laki laki, siirta tauakallah angkau siirta siirahkan nyawamu karada Allah dalam pu kurjaan yang baik itu, iya itu Tuhan yang amat siitiawan adanya. Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam mimpiku, ap a bila marika itu tulah niulalui padang biilantara itu, sakunyung kunyung kli .. hatanlah sa'buah nugri dihadapannya turpampang. Nama nugri itu Sia-sia; dinugri itu adalah sa'buah piikan yang burnama Pukan adalah iya itu tulah turbuka bubrapa

PAGE 173

!IUN CI-IARI 167 l amanya, subabnya pUkan itu digular piikan sia-sia, kiirna n ugri itu tiimpatnya tiirlebih hina deripada sia-sia; dan lagi pula sagala j unis jualan disitu sfuta dungan orang orang n ya, skaliannya sia-sia adanya: spurti kata sa'orang arif itu, "Sagala piirkara yang mun datang itu sia-sia adanya .' Piikan yang tiirsubut itu bukannya bahru bahru diadakan; mulainkan iya itu deripada zaman purbakala adanya; bulihlah aku unjokkan asalnya itu,, iya itu hampir hampir lima ribu tahun lalu sudah, pada masa itu adalah orang yang han dak purgi kanugri baka itu, iya itu spiirti dna orang biinar ini juga. Adalah Belziibab, dan Apollion, dan Lejion s-iirta lashkar lash karnya tulah mungataui, dapat tiada orang orang itu akan miilalui juga ak an lurong ni:i gri sia-sia ini yang handak purgi kanugri baka itu; subab itulah diadal{an ulih marika itu akan piikan itu; dalam piikan itu pun adalah jualannya sagala j iinis sia-sia, yang bulih tahan sa1npie sa 'panjang tahun lamanya, siibab itulah didalam piikan itu dijual barang barang yang tiirsiibut dibawah ini, iya itu rumah, dan tanah, dan dagang dagangan, dan tii1npat tum pat kamuliaan, dan gularan gularan, dan nugri niigri krajaan, dan hawa nafsu, dan kasukaan dan lazat yang hurjunis junis iya itu s purti

PAGE 174

168 p uRJ.ALANAN ORAN'G laki istri, dan kanak kanak, dan putawanan k.hadan1 khadatn, dan puncharian puncharian, darah dan daging, nyawa, mas, perak, mutu, dan purtnata piirtnata, dan siibagienya. Ta1n bahan pula dalam piika11 yang tursubut pada sudia kala adalah silap silap mata, dan tipu munipu, dan judi, dan junis junis pu.r mainan wayang, dan kalakuan bodoh, dan tabiat monyet, punyamon dan punchuri, dan subagienya. Dan lagi pula adalah tampak lagi yang bulih dilihat ulih subarang orang, iya itu orang orang bnnoh orang, dan orang biirzinah, dan saksi saksi dusta yang tiada dapat tiirkil."a kira; dan lagi pula ada pukan yang lruchil kiichil, tiadalah dapat turbilang, dalamnya itu bubrapa lurong lurong; ada lurong Jawa, ada lurong Bugis, ada lurong Bali, ada lurong Bangkahulu, ada lurong Chi na, ada lurong I-Iindu; adalah sagala jiinis sia-sia itu dikudiekan disana. Yang spiirti kusubutkan jalan l1andak purgi kanugri yang baka itu, dapat tiada handaklal'l dilalui ditiingah tungah pukan sia -s i a itu, barang siapa handak purgi kasana, handak lah iya muninggalkan dunia ini, adapun Raja Tuhan Isa sundiri diatas raja sundirinya, tatka. tlilah mulalui nugri sia la iya ada lagi dalan1 dunia sia itu. I ini. iyapun tulah mulalui pU

PAGE 175

169 kan itu, sa. mpie kanugrinya; pad a zaman 1tu : adalah pukan itu tiirlalu ramie, bahkan adalah spiirti sangkaku, Belzubab itulah munjadi punghulu pada piikan itu, iyalah miinj umput akan Raja itu mumbli dagangan sia-sianya itu; dan. lagi pula pada niatnya iya handak 1nunjadikan dia Tuan dal a m pukan itu, tutapi dalam purjanjian, jikalau iya mau miinyum bah akan dia; subab iya itu sa' orang yang turutama d3tn mulia adanya, diha1nbatnya akan dia deripada suatu lurong kapada suatu lurong, siirta diul}jokkannya kapadanya sagala krajaan dunia ini dalani sudikit waktu, supaya dibu4 J oknya akan orang yang burT h 1 t ...... h u an sa a purna kat, supaya miimbli barang .apa apa dalam d t pukan 1tu. agangannya yang s1a-s1a 1 u; akan tutapi tiadaiah ingin iya akan dagangan nya itu, subab itu ditinggalkannya niigri itu dungan tiada biirbulanja sa' duit pun atas piirl
PAGE 176

p ORANG lah n1arika itu skalian, gtu11par sa.gala pukan itu pun siibab ini :-Purtama tama, pakiean orang purjalanan itu turlalu sangat burlainan adar1ya deripada orang orang piikan itu; subab itu dir-qnong lah ulih n1arika itu akan dia, sambil b rkata, "Orang orang ini gila adanya;" ada yang biirkata, "Iya ini orang dahulu adanya." Kadttta, subab pakieannya ini burubah, dum kianlah tutornya pun sudikit juga orang yang bulih miingarti akan purkataannya; subab bahsanya itu siimoanya bahsa akan tutapi orang orang pukan itu orang dunialah, subab itu pada pumandangan marika itu akan orang orang itu spurti jakun adanya. Katiga, burbangkitlah kabunchian clalam hati orang purniagaan itu, ulih subab orang p urjalanan itu su moanya jangankan miimbuli, numandang pun iya tiacla ingin akan da.gang annya itu; apabila dipanggil ulih marika itu disurohnya biili, disumbat tulinga nya dungan jarinya, surta bursru STU katanya, lab mataku deripada mumandang akan purkara yang sia-sia;" sambil iya muntn1gadah kalangit, artinya, puxniagaannya dan p unchariannya itu diakhirat. Sa1 orang deripada orang pukan itu, apa bila dilihatnya kalakuan 1narika itu dumkian, ka-

PAGE 177

v 1\1 U .. .J ;HARI S 1'""" I tanya dungan olok olok, "Apa angkau 1nau buli ?" dirununglah ulih marika itu d ungan n1uka ttinang akan dia, lalu katanya, HKami handa.k mt'11nbli bunar." Purum. xxiii 23. Dumi didungar ulih marika itu al
PAGE 178

112 F U :ftJALANAN ORANG s a 'suatu siibab kapada sagala orang yang da lam nugri ini, atau kampong ini, atau dipukan ini; adalah skalian marika itu mungusik uSik kam1, sampie munjadi gadoh ini, sampie mtmja di tfutahanlah kami deripada piirjalanan kami, mulainkan adalah satu purkara yang ditanya ulih marika itu, apakah kamu handak buli; jawab kami, kami handak miimbli bunar." Tutapi pada sangka Hakiln itu, orang orang ini tiadalah buna.r purl
PAGE 179

ll" UNC B A .RI SLAl\f.A'l'. buat jahat itu; ada pula orang yang dalam pasar itu yang ada munaroh fikiran ya:pg baik, dan miinunjokkan kasihan:Takan orang orang itu, siirta ditiigahkannya akan orang orang yang miingusik usik marika itu, sambil katanya, "Kamu skalian pun tiirlebih patut dimasokkan kadalam kurongan itu siirta di lontar diingan kotor, turlebih deripada orang o rang ini ." Dalam marika itu btirbantah ban t ah i tu, munjadilah suatu purkuliean biisar, t iitapi si-Masihi siirta kawannya itu dudoklah d iam d iam dungan mulakukan kalaktian yang : s iidar dihadapan sagala marika itu. Siitlah itu kadua marika itu, iya itu siMasi h i siirta kawannya dibawalah miingadap hakim pula, lalu disalahkannyalah marika itu katanya, Subab kamulah, tiilah miinjadi hnru h ara ini ; lalu dipalulah akan dia siirta di gantongkannya pula busi kalehernya, surta d itarek dungan rantie biirkliling pasar itu, s upaya munjadi suatu katakotari kapada sagala o rang dalam puk an itu, lalu dichanapgkan pula sa orang pun tiada bulih burtutor dungan marika itu; tiitapi Masihi dan Siltiawan itu kaduanya pun mulakukan dirinya dung-an bi jaksana dan budi, dungan munanggong sagala bahya itu liimah lumbut hatinya sfuta. s abar s ahingga adalah biibrapa orang dahim

PAGE 180

174: l!lJRJALANAN O R AXG p a s a r itu pun mii n arohlah kasihan akan r ika itu; l alu biirgraklah hatinya handak mungiko t tuladan kadua orang itu; tutapi suparoh deripada marika itu bii r b a n g kitlah fikirann ya b aiklah iya ini kita bunoh s kali, lalu kata marika itu kapada oran g orang i t u, ''Ranti e dan bulunggu ini tiadal a h chukop ba. gie kasalah a nmu itu kadua, y ang t tilah mum balikkan hati oran g pasar i n i, n1ul a i n kan patutlah dibunoh;n d lingan hal ya n g diimkian, ditarohkanlah pula ak a n dia kaclalam kurongan itu, sampie miin antikan waktu datang hukuman k a'atas n y a, lalu dimasok kanlah dibu buhnya pason g P ada rnasa itu si-Masihi dan Sutiawan itn pun b ahrulah turinsafk an dirinya, s iibab tiir kunanl{kan .pungajaran Gurunya k atanya, "Da pat t i ada kUlak kamu akan murasai sagala sang sa r a dalam purjalanan kamu Dungan hal yang d umkian, d ud o k lah kadua marika itu diingan munghiburkan halnya surt a dungan s abarnya d an munyurahkan diri n ya k apad a Tuhan sru s kalian alam, s a 1nbil 1nlinantikan kasudahann ya. Skali p urstua dibawalah ulih orang orang pasar itu aka n l
PAGE 181

MUNCilARI 175 itu Tuan yang mumbunchikan yang baik; tudoh annya itu duml\.ian, "Inilah dua orang musoh yang murosakkan purniagaan kami; dan lagi iya miimbuat kachau dan gadoh dala m niigri kita, dan yang sudah mumbalikkan bubrapa ribu 1nanusia spurti akhtiarnya yang turlalu hiebat itu, miilawan hukum Raja kita." Siitlah itu jav1ab Sutia wan, Aku ini tiilah mu.lawan sagala piirkara yang mulawan akan Tuhan yang tinggi deripada sagala kating gian; derihal purgadohan itu skali kali tiadalah akri mungadakan, subab aku ini orang purdamiean; spurti kawan kawau yang tulah munurut akhtiar kami itu, tiirgrak ulih subab mulihat kalakuan kami yang biinar dan tiada bursalah itu; marika itu skalian tulah burbalik jahat kapada yang baik sahja; derihal spiirti raja yang kamu sl'tbutkan itu, iya itu Belzu .. bab n1usoh .Tuhan kami adanya: biiranilah aku mulawan dia surta tuntaranya skalian ; 1111. Kluarlah suatu falkat mungatakan; barang siapa handak miindawa akan orang orang itu, datanglah katij m pa t bichara biirsaksi. Datanglah. tiga orang, nama sa' orang siDung ki, dan k adua si-Mungada-ngada3 dan katiga si-Muka-rnuka. Ditanyalah ulih hakim akan itu, adakah liunal akan

PAGE 182

176 PURJALANAN ORANG orang orang yang didalam kurongan ini ? dan apakah ada piirdawaanmu deri siiblah Raja kita yang mulawan akan dia? Burdirilah si-Dungki itu, lala biirkata, ya Tuan, aku tiilah mungataui akan orang ini lamalah sudah, bulihlah aku bursaksi dungan sumpah dihadapan mujulis ini.. Kata Hakim, sumpahlah angkau; lalu sum pahlah si-Dungki itu, siirta katanya, ya Tuan orang ini muski pun namanya itu turbilang, tutapi iya inilah sa' orang yang tfulalu jahat dalam nugri kita ini, tiadalah iya itu mung indahkan baik hukum, baik adat, baik Raja kita; dungan sa'bulih bulihnya iya handak juga mungambil hati orang dungan akhtiar yang diirhaka itu, iya itu yang disubutkannya pungajaran iman dan ibadat; dan lagi ada skali iya ini mungatakan dungan tiintunya, iya itu agama masihi itu jauh bethanya skali, tiada bulih stuju diingan adat niigri sia-sia kita ini, subab itulah ya Tuanku iya munya lahkan dungan skali gus, bukannya p-likiirjaan kita yang bunar itu sahja, mtilaink.an kita pun yang mulakukan itu. HAKIM. Adakah lagi barang apa yang ang kau handak burkata? DuNGKI. Ya Tuan, bulihlah aku kata lagi banyak, tutapi takotlall aku akan mujulis ini

PAGE 183

:rviUNCHARI SLAMA'l\ 177 munjadi punat akan piirkatanku itu; dalam itu pun biarlah tuan tuan lain ini biirsaksi akan dia, kumdian jikalau ada barang apa apa ku rang akan munghabiskan bichara ini, bulih aku pula miinambahi akan dia. l(umdian iya pun undurlah kasublah Sutlah itu dipanggil pula si-Mungada-ada ; kata hakim, pandanglah akan orang dalam kurungan itu, slirta katanya pula, apakah ada yang angkau handak munjadi saksi deri hal rajamu itu atas orang ini; disuruhlah. iya biirsum ah. MuNG. Ya tuan, tiadalah hamba ini sangat burkunalan dungan orang ini, dan lagi tiadalah pula aku ini ingin handak miingataui akan halnya itu; mulainkan inilah sahja yang ha1nba tau, iyaini sa' orang pungachau yang kudapati tatkala aku burbantah dungan dia da1am niigri kita ini; 'ak u diingar katanya, agama kita ini kosong adanya, tiadalah bulih skali kali munyukakan Allah, subab itu ya Tuanku, tuanlah sahja yang tau apalah kulak kasudahannya purkataan ini, sa'olah olah adalah kita ini sumbahyang diingan sia-sia; dal1 lagi kita ini sumoanya dalam dosa, kulak binasalah kita ; inilah adanya purl< taa nku. Kil1ndia.n dipanggillal1 pula si, ..

PAGE 184

J / 8 PURJALANAN OHANG Slll'Uh bursumpah, surta burkata hakim, bu1ihJ kah ungkau 1niinjadi saksi barang apa atas orang ini? Ya 1"uan, dan sagala tuan tuan, orang ini ti.ilah lama sudah aku kunal, dan tiilah mtinungar purkataannya yang tiada patut di khabarkan dihadapan miijlis; iya tulah sorak kan akan Raja kita Belzu.bab itu, dan tulah dijahatkannya sagala sahbat raja kita itu, iya itu sa' orang. burna1na tuan Orang-tua, dan sa' orang tuan Kasukaan-dunia, dan sa' orang tuan Lazctt, dan sa'orang tuan Inginkamulia-an-sia -sia, dan tuan Purchabolan dan sa' orang tuan G.Zojoh,. surta dungan sagala orang orang dan lagi pula kata orang itu, jikalau sagala orang safakat dungan al,htiarnya, niischaya tiadalah tinggal kulak sa' orang jua. pun lagi orang bangsawan dalam nugri kita m1. Dan lagi t iadalah iya takut skali kali sorakkan tuanku yang m1injadi hakim atasnya, itu pun disubutkannya angkau pun sa' orang yang tiada bfuagama, dan. lagi pula dungan biibrapa piirkataan yang hina hina yang tulah disiramkannya dimuka sagala tuan tuan yang ada dalam nugri kita ini. Apabila si-Mukamuka itu sudahlah habis p{lrkataannya, jawab hakim kapada orang orang yang dalam kurung., itn> HiB R ngkn.u han? a dan pnrnl elnt dan

PAGE 185

durhal
PAGE 186

lt)O PURJALANAN bahyang yang tiada siituju diingan kahandak Allah itu, adalah iya itu deripada paham manusia sahja adanya, yang tiadalall munda tangkan fiedah bagie akhirat itu. Dan lagi deri hal piirkataan si-Tuan Muka 1nuka itu, aku tiilah bfukata, punghulu niigri ini surta dungan tiintaranya yang disiibutkan nama namanya 'l!-lihnya itu, thlah tiirlebih patut padanya n1asok kadalam naraka deripada diam dinugri ini; barang dikasihankan Allah akan daku. Hakim pun burkatalah kapada Tuan tuan Jurry yang ada itu, "Tengoklah ulihmu akan orang orang inilah yang tulah miindatangkan bubrapa gum par dalam niigri kita ini; dan lagi pula angkau tulah munungar apakah yang di tuduhkan ulih tuan tuan ini akan dia; dan lagi pula angkau tiilah miinungar pungakuannya: siibab itu handaklah kamu tiintukan, kalau orang ini patut dibunoh a tau dilupaskan; akan tutapi harus aku miingajar deri hal undang undang kita. Adalah suatu hukum dalam un dang undang pada zaman Firaun .Raja busar itu, dumkian ini, '' Jika orang orang yang miinaroh agama lain deripada kita, biirtambah banyak kulak surta m unjadi purkasa, disu .. ruhnya huang sagala anak laki laki kaum itu dalam sungie Kaluar 1 22. lagi ada

PAGE 187

MUNCHARI SLA1fiAT. suatu hukum dalam undang undang pada za"\ man Raja Nabukadnazar hamba Soltau kita, dumkian bunyinya : "Barang siapa yang tiada rnau sii n1bah k apada d ewatanya yang dipur-. buatnya deri pada mas, dibuang k an kulak. kadalam kanhor api." Dan. iii ( 6. Dan lagi. pada z aman Raja Darias, u .ndang undangnya itu pu. n dumkian, "Barang siapa tiada brani biirsru kapada dewata lain deripada dewata Raja. Darias, disuruhnya huang kadalam goa tum pat singa singa. '' Dan. vi. 7. Skarang pun orang yang durhaka ini, sudah miilanggar sagala hukum hukum Raja kita, baik dungan ingatannya, baik dungan piirkataannya, baik. dungan kalakuannya, siibab i .tu ta'patut skali kali diluluskan akan dia. Lih.atlah ulihmtt marika itu miingachauka11 derihal agama kita;: siibab itulah iya tulah mungaku, patut m.ati." Tuan tuan Jurry itu pun kuluarlah iya itu orang biirnama Buta-hati dan tuan Ta'baik, dan t ua n Munaroh-diJngki, dan tuan Kasih akan-hawa-na fsu-dunia, dan tuan Chabol, dan tuan K apala -kuras, dan tuan Busar-hati, dan tuan Musoh, dan tuan Pumbohong, dan tuan Bungis, d a n tuan Sukagul(fl;p, dan tuan G adagada; masing n1asing pun miingluarkanlah akhtiarnya dalam n1:ufakat sahingga stujulah sudah fakatnya, handt1k mtw.gatakan salah di ..

PAGE 188

hadapan Hakim, dipurbuatnyalah dthnkian. Hakim pun miilutakkanlah hukum akan tiawan itu, katanya, "Angkau akan dibawa phr gi kutiimpat piinjaratnu, disanalah dihukum mati dibunoh yang sttjahat bunoh.' Dibawa ulih orang akan dia, lalu dihukumkanlah akan dia, spurti ini; ptirtama ta1na dir alu, Mumbunoh orang kumdian ditembak, ki'tmdian deri subab imannya, dihiris hiris bada. n:nya diing iya itu asalnya deri Iblis kapala pumbunoh an pisau, k t'lmdia n diruj am .. kan dung an batu, kumdian ditikan1 dungan piidang, dibakarlah al
PAGE 189

MUNCHARl SL.AMAT. Ya Sutiawan, angkaulah biirsutia. kapa.da. Tuhan, Tuhan pun kulak handak mumbri kabajikan; Apa bila oran g orang diirhaka slalu miilawan, Surta bur s orak dungan rupa Shietan, Hie Sutiawan nyanyilah dungan gumaran; Muski pun badanmu mati disangsarakan, Nyawamu itu ada lagi hidop dan aman. 1 k f' -_ ) Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam h1i1npiku, Masihi itu pun burjalanlah sa'orang orang dirinya; adalah pula sa' orang taulannya yang burnama si-Harap: ( siibabnya iya tulah m-l1naroh harap itu, tatkala dilihatnya kalakuan Masihi dan Sutiawan dalam pasar itu,)' Ialu diikotnyalah akan Masihi, dan bursutialah iya kapadanya si:irta buraku akuan saudara pada Masihi. Tengoklah, bagimana kamatian Siitiawan itu, sa' olah olah miinjadi saksi akan kabiinaran agama ini; lalu burbangkitlah pula sa'orang bunihnya akan munjadi taulan bagie Masihi itu dalam purjalanannya. Kata si-Harap kapad'a Masihi, "Hie tau .. lanku, adalah juga banyak orang yang dipasar itu yang biirkahandak munuMakin dibunoh, ma.l"Ut akan purjalanan tuan kin orang t..: b vI k "k yang buruna.n .ua1n a .Ini, mu a1n an mar1 a itu munantikan waktu yang baik adanyao" Kulihat apa hila Masihi dan si-Harap itu ktiluar d eri pasar itu, didapatilah ulih marika itu ada orang b .urialan dahulu deripadanya ;

PAGE 190

PURJALANAN ORAN$ namanya, Orang-pakie-toping; kata marika itu padanya, "Orang nugri manakah angkau ini? brapakah jauh angkau handak pfugi pada jalan ini ?" J awabnya pada marika itu, "Aku ini datang deri niigri Purkataan-manis, aku handak purgi kanugri yang Baka. 1\fAS. Deri nugri Piirkataan-manis! adakah apa apa yang baik jadi deri situ? ToPING. Ada. MAs. Deri hal niigri Purkataan-manis itu, adalah pada puringatanku kata orang, niigri itu kaya. Sungguh butollah ada bugitu, ada lah banyak kulorgaku disana. MAs. Siapakah kulorgamu itu, bulihkah .aku burtanya? ToPING. Sagala isi niigri itu kiilorgaku, tu 'tapi yang tuntu skali, iya itu si-Putar-balik, dan tuan Hamba-mata, dan tuan Pur katactn manis; deripada zaman nenek 1noyang orang inilah digular Purkataan-manis; dan lagi pula tuan Lichin, dan tuan Dua-1nuka; Guru kami dalam nugri itu, tuan Lidah-burchabang n anl a nya, iya itu "bapa saudara sublah bapaku: aku inilah tulah munjadi sa'orang tuan baka bai k ; akan tiitapi nenekku laki laki itu orang pu nambang, dipandang sa'tiimpat, dikayohnya -Sa 'tumpat, ali:u "ni tulah mundapat pusaka

PAGE 191

v JtiT N IT AR, I LA 1\t A '1 d ri pad a Yiikurjaan itulah juga, adany( lVIAs. Angkau ini udahka h kalr\vin : ToPING. Iya sudah, biniku orang yang bur-tt1ah; dan sa' orang anak orang burtuah iya itu sa'orang anak inchi 1\Iuka-n1uka, siibab itulah iya muujadi katurunan orang yang mulia, s iibrtb iya sudah masok dalan1 p'ltla jaran, pandi lah iya n1tilakukan dirinya baik kapada orang busar busar, baik kapada orang kuchil kt'1chil ; bt'ltollah juga kan1i ini tulah bursuliseh deripada orang y ang tugoh clalan1 agama, iya itu atas dua piirkara ya n g kuchil sahja. Purta1na ta1na, tiadakah purnah kami 1nulawan an gin dan ayer pasang? Kadua ada lah ka1ni ini slalu raj in agama yang n11I1nakie kasut perak, sukalah ka1ni bu1jalan jalan clungan dia dilurong lurong, jikalau n1atahari itu burchaya trang, sagala orang pun 1nun1uji akan dia. Pada masa itu Masihi pun undur kas\iblal1 s udikit, lalu katanya kapada si-Harap itu, 'Pad.a sangkaku orang ini si -pakie-toping, anak si-Purkataan.manis; kalau sungguh si-pakie toping, butullah iya sa' orang falsu yang busar." Kata si-Harap, nan1anya; barang kali iya na.nti kata." sutlah itu baliklah Masihi mundapatkan si pakie-toping itu, lalu katanva '' nchi ehakap spurti orang y ang

PAGE 192

tru l b 1 h 1:.-andie deripada sagala rang dalan1 du1 ia ini; kalau kalau aku ta' da salah paham, sangka sahya nan1a Inchi iya itu tuan pakie toping, deripada kampong Piirkataanmanis: butolkah tidak? ToPI NGo Bukannya ini na1na aku, digiilar orang bugitu, st1bab tiada iya dungan akhtiarku; tutapi aku ta'puduli, 1nuski pun orang baik baik dahulu dahulu pm1. dibri juga r ang nama jahat. MAs. Adakah angkau mulakukan dirimu akan n1undatangkan nama itu atas dirimu? ToPING. Ta'purnah, ta'purnah! Barang kali digular aku tuan pakie-toping; subab aku kurap kurap k ali biirsempang, lalu kuikot akhtiar orang pada subarang za1nan, asal aku bulih dapat untong: kandatilah, apa apa nama" digular orang akan daku, aku trimalah juga. l\1A s Pada sangkaku, biitol angkaulah sa' orang yang patut mundapat gularan itu. T oPING. Baiklah, kalau tuan fikir bugitu, O ran g fal s u yang apa bulih buat; jiaklau tuan handak biiruntong da -suka juga buat sahya taulan lam agama, mau juga burtaulan duuga n oran.g mu, bulihlah tuan tau kalau baik baik baik atau jahat halnba tuan llll. MAs. Jikalau anp-kau ini handak burjalan

PAGE 193

SLAMA. T bursan1a ama diin ga n kan1i, patutlah angkau 1niilawan angin dan ayer pasang itu; tutapi kulihat skalian ini mulawan akhtiarmu, dan patutlah angkau 1nunurut agan 1a, baik kutika 1nmn akie cho1npang champing, baik kutika kasut perak, s iirta burdiri salna sama dungan d i a apa bila iya kuna rantie dart biilunggu samalah juga spurti iya burjalan dilurong lurong, tatkala dipujikan orang. ToPii'IG. Tiadalah patut angkau ini 1nun1bri akhtiarmu atau 1nunjadi tuan atas i1nanku biarlah aku dalam kabibasanlru, dan biarlah pun .aku mungikot akan dikau. Sa'tapak pun tiada bulih, lamun angkau 1nunurutkan bagimana yang kutuntukan itu. ToPirTG Aku ta' 1nau skali kali tolak akh tiarku, subab pada sangkaku akhtiarku itu satu pun t a 'da salah hanya buruntong Jika aku ta'b ulil1 purgi bursama sa1na dungan kau, ta'miingapa, aku nanti jalan juga sa' orang orang spurti dahulu deripada angkau tiilah burjulnpah s ama aku, untah barang k ali ada lain orang ditungah jalan handak burtaulan d iin gan aku kulak. Kata yang a1npunya churtra, kulihat dal a n 1 1nimpiku 1VIasihi s urta si-Harap itu pun m unli1 )alkan lit auh kt1n1c ian h

PAGE 194

1 8 P r" HJAl.sANAN OHAN G aorang, ailihatnya tiga orang ada lllttngikot s i-T,oping itu, apa -bila sa1npielah 1nari k a itu sangatlah iya mumbri hormat a lian rlia marika itupun n1umbrilah tabik kapadanya: nama sa' orang s i-Pugang -cl't{;nia, dan yang s a orang, si-J{asih akc(;n ttvcLng, dan sa' orang lagi s i-J-(ikir orang orang inilah samuanya sahabat tuan To1)ing itu pada mas a 1nudanya, marika itulah burka"\van d iingan dia dalam tumpat blajar: iya itu tulah diajar ulih s a' orang yang bt'unama t uan lVIumugang-krcts, iya itu guru suka laba i y a itu sa'buah l{ampong dalam n 1gri rra maa. Guru inilah yang biasa mung .. jar n1arika itu akan ilmu 1niinchari untung lung 1 1 -"a: dan bujuk, .. clan n1unga ngkat rlan boh ll dan I ltl1u.rut agama dung-c.n rntn al'"i } toping; ampat tuan tuan inilah al n k dal an pungajaran gurunya itu, ahil gga u1. in '( asing deripada marika itu r a g ulih vlllctl' h tibnpat blajal' yang dumKla n Apa bila s 1dah Inaiika tl miin1b i abek, da11 hormat, s a oran g akan s a o r a n g > tan l{asii1 van it n burkatalah kapada s i -Toping itl. katanya : (_, r r. ja1:; k l rano orang yang burjalan t l a-.: nln i n ? r l r .. c J \ 1 U Ol''U u 1 tlU llllg r,i jauh

PAGE 195

.K CIT SLA1 HA T handak purgi n1t'1nchari kunun d t i nga akhtiarnya sindiri. KAsiH. Che. iya tiada mau munanti supaya kita pun bulihlah biirkawan dungan dia? kurna marika itu, dan kan1i dan angkau pun, inchek, pada sangka sahya, handak juga piirgi 1nunchari slamat biirsa1na sa1na. Jawab si-Toping itu, butullah spurti .kata mu itu; akan tutapi orang yang bu1jalan dahulu yang angkau lihat itu, ulih subab turlalu kras mumugang hukum, lTIUnUrut kras akhtiarnya siindiri sahja; murengankan sangat akhtiar orang lain itu; jikalau baginla na skalipun barang :a' orang burbakhti, kalatt tiada iya s ufakat diingan dia dalaln sagala purkara. dihalaukanny a kita ini kuluar deri .. pada n1ujli s. Kata si-Pungikir itu ta'baik, kurna kan11 tulal1 ada juga orang yang ttilah ttiramal turlebih deripaba patut, subab itulah ibadat orang yang dt'1n1kian itu, n1unjadikan dirinya hakirn handak 1nunyachatkan pt'lkurja .. a n orang lain, 1nulainkan dirinnya sahja bunar .. Skarang pun kupintalah kiranya kapadamu han ak 1nu ngta ui, ada brapakah piirkara pur ... u l a sihan antara angk a u dungan n1arika itn? :_ .. r T B Ji "r_r 1 rihnl nra lP' 1 no-itt ...

PAGE 196

. uo l: ,VHJ"ALANAN 01 A i-r(:r ulih st1bub kras kapalanya, pada fiki r anny a patutlah ditu1npDhnya l{ahadapan baik pada sagala 1nusim ; tutapi aku handak nantikan angil1 dan ayer pasang; marika itu n1linchu .. burkan dirinya dungan surta miirta kurna Allah; akan tutapi aku ini handak munchari bubrapa jalan fiedah, supaya bulih diriku dan hartaku tiirpulihara. lVIarika itu btrrpaut pada akhtiarnya sundiri, muski pun jikalau sagala orang mulawan akan dia ; akan tutapi aku ini, handak munurut akan agama bagimana Orang dunia handak pun baik asa l diriku bulih slalu burhambakan di turpttlihara; akan tutapi marinya kapada dua Tuan iya itu dunia dan akhi-rika itu miinurut aga1na tatrat, kala iya chompang champing, surta dungan tiada piiduli jika orang 1niin g .. hinakan akan dia atau tidak. Aku ini handak 1niinurut ya itu tatkala iya burk asot perak, dan tatkala 1nata haribiirsinar, dan tatkala dipuji orang. Kata Mtrmugang-dunia, ta'da biigitu Inchi Toping, kur1 a pada sangkaku bodol1 skali orang itu yang ada burkwasa munar oh barang akhtiar yang direlai; tutapi pada kiin1dian hari ditolakkan akhtiarnya itu. Biarlah kita chur dek sp-tLrti ular; un1pamanya. b aiklah kita buat ru1nput tatkala ada lagi panas 1ataha ngokl a 1 lt' b a 1 l.ub f h i l r i-rn

PAGE 197

MUN ;J:LARI $LAMAT. da lan1 aranttnya pa,cla mu irn dingin, tiitapi kuluarlah iya lalu 1nt tn chari 1nakan pa.da masa sunang. Kalau orang bodoh suka biirjalan dan buki:irja dalam hujan, biarlah kita biirja lan dan bukurja pada masa matahari burchaya .. Aku tiirlebih su.ka agama itu yang n1iimbawa laba, kurna sagala barang dalam dunia ini, baik harta biinda, baik kiikayaan dunia, skaliannya itu deripada Allah; siibab itu ta'usalllah kita munurut kalakuan orang orang yang bfujalan dahulu itu. KIIaR. Pada kita skiilian adalah sa1na sufakat; Sllbab itu tiadalah burguna kita burbichara deri hal itu lagi. ToPING. Saudara saudaraku lihatlah, bahawa l\ita skalian ini ada dalam piirjalanan: deri ... pada kita bt1rkata piirkara yang tiada burfie dah, turlebih baik aku bu-rchiitra suatu ibarat; methalnya, jikalau kiranya ada kapad a sa' rang suatu pundapatan yang bulill mundapart kabajikan dunia, tiadalah bulih iya itu jikalau tiada iya 1numbuat daya upaya; sa hingga iya burjinak jinakl\an dala1n piikurjaan agama pun dungan rajin sangat, iya itu yang ln'i.lom purnah diusahakannya duhulu. Bukan kah bulih iya munurut jalan daya upaya iya itu supaya bulih 1nt1ndapat untong itu? mu l\i pun iya dalaln hal yang dulnkian itu;

PAGE 198

P t JRJ AIJ.A NAN 0 RANG t iRdakah bulih iya itu disubutkau .orang ekh as. Juga. KASIH. ariilah aku akan 1na'ana sualmu itu, l\upintalah kapada s agala tuan tuan yang ada halir disini, akulah n1un1bri jawab akan s u -alnlu itu: pada sangkal{u tiadalah barang sii. bab yang bulih angkau 1naniigahkan deripada 1uumbuat piirkara ini. Piirta1na ta1na orang yang buragan1a itu suatu kabajikan adanya, muski pun dungan jalan apa pun baik yang kita n1asokki agan1a itu. Kadua, apakah salahnya jikalau aku mun dapat sa'orang bini kaya atau bubrapa hasil dikiidieku? Dan katiga, ta1nbahan pula orang yang biirulih skalian ini dungan biiragatna, iya itu mundapat purkara yang baik surta pula iya pun miinjadi baik; subab itulah initah kasu dahannya, iya itu mundapat istri, dan biir hasil, dan untong yang baik; skaliannya itu siibab agama, iya itu purkara yang baik, subab itulah buragama, dan mundapat plir kara yang ti'trsubut itu, iya itu burguna adanya. Inilah jawab yang dibri kapada tuan Top ing itu yang mundatangkan subab itu lah dituntukan ulih Inaril\a itu akan I1rkataa

PAGE 199

1vtUN HARI SLAIYIAT. si -Kasih wang itu sungguh ada turn1akan dihati; subab pada san gka marika itu sa 'orang pun tiada yang handak bilrbantah atau bur .. tungkar dungan marika itu; dan lagi pula si-Masihi dan si-Harap itu ada sudikit jauh sutlah itu didapatkanlah ulih marika itu akan orang kadua itu handak diusiknya akan dia diingan plirkara purkara yang tiirsiibut itu ; dan lagi pula si-Masihi dan si-Harap itu tulah mulawan si-Toping itu dahulu. Disurbunya .. lah akan si-Masihi diingan itu lalu biirhuntilah kaduanya itu munantikan marika itu dukat. sudah marika itu mun1bri si:ilan1, Tuan-piigang-dunia itu pun biirtanya kapada si-Masihi, kalau n1asilah yang itu, bulih dijawabnya kata Masihi, sa' orang budak lnuny usu yang dalaln a.gama itu dapat mun .. jawab sa puloh ribu masilah yang dumkian. Jikalau kira.nya tiada patut munurut akan agama I sa Almasih ulih subab ruzki dunia ; Yah. vi. 26. Bagima11akah pula bulih agama itu umpan dunia? tuntulah juga orang kulak n1umbuangka.n a.ga1na .siibab dunia ini, spurti tuladan si-Judas Iskariot itu burkahan .. dak akan aga1na itu s iibab dunia; dumkianlal1 juga iya tiilah ln unolakkan agama itu surta tuannya itu s ttbab dunia juga; ubab itu

PAGE 200

[ !J PUHJALANAN ORANG jikalau aku handak munjawabkan itu dungan spiirti kahandakmu, iya itu kulak akan Inun jadilah spurti orang susat, dan dan :k alakuan Iblis. Kata yang ampunya churtra, marika. itu ska lian murnunglah muka sa .. 'orang akan sa'orang, hilanglah akalnya, bagimanakah handak dija wabnya akan Masihi itu; si-Harap pun lah dungan ja,vab Masihi itu: si-Toping dan si-Kasih-dtmia itu pun tiirgonchang gonchanglah, siirta undor kablakang supaya si-Masihi dan si-Harap it11, bulih lalu. Kata Masihi kapada taulannya itu, Jikalau orang orang ini tiada dapat burdiri dihada an mujlis manusia ini, istimewa pula kulak dihadapan Allah? I jikalau iya turdiam ulih subab tiimbakar tanah, apakah kasudahannya, kalau dijilat api yang akan 1ni:imbinasakan itu? Sutlah itu dan si-Harap itu pun .burjalanlah dahulu, sahingga sampielah pada suatu padang lembah yang burnama Su nang, disanalah marika itu bl'1rjalan dungan K ... siinangnya; tutapi padang asunangan orang lna sihi dalam dunia ini itu sumpit, subab itulah bu tiada brapalama tuta p l.h v al l ul.l k 1 sugra 1 a UI 11 mar1 a itu. Disublah padang j aul1 s vtdikit ada s a 'buah bukit yang burnama Loba d a l am nya adalah j uh a n perak deri jarang elida-

PAGE 201

!VIUNJHARI SLAlVIA'r. 1 9 5 :pati bukit yang dumkian itu; Loba akan -wang banyaklah o r ang yan<1 tulah atau h-crta dunia, bii-0 sarlah bahya kapada mulalui dia itu tulah burpa-orang mumin, ling siibab handak mulihat itu; apabila marika itu piirgi turlalu hampir dungan jubaan itu, st1bab tanahnya yang dibawah itu turlalu pruwi, robohlah tanah itu, lalu marika itupun binasalah. Adalah juga orang yang tulah chachat kakinya, sampie mati pun tiadalah bulih iya burjalan butol lagi. Kata yang ampunya ch!irtra kulihat dalam mimpiku adalah jauh siidikit deri pada jalan yang burtuntangan dtmgan Jubaan perak itu, a dalah turdiri sa' orang yang biirnama Demas (lakunya sp1irti orang baik baik,) iya itu mu m anggil akan orang orang pfujalanan itu mii lihat akan dia katanya kapada si-M asihi dan taul a nnya, '' 1 ie balikla h kamari, akri handak mununjukkan kapadamu suatu purkara." MAs. Apakah gunanya purkara itu, kami ;burbalik deripada P tu;jalana11 kan1i ini supaya 1nulihat? DEMAs. A dalah disini suatu jubaan perak, yang dapat digali akan dia dijadikannya piJr ... bandahran; jikalau kiranya angkau bulih da .. tang diingan sadikit susah, angkau kulak bu lihlah mungampongkan harta bagiemu l-IARAP Marilah purgi li h at itu

PAGE 202

18 P l J.ALANA N OitANG 1\'IA ku ta'mau; adalah aku tiilah mu nungar deri hal tumpat ini dahulu, bubrapa banyak orang yang tulah binasa disitu; bahan pula, purbandahran itulah suatu jurat bagie barang siapa yang miinchari akan dia, surta dituggahkannya orang deri pada pur jalanannya. Kata Masihi kapada Demas itu, bukankah tfunpat ini bahya adanya? bukankah iya tulah munugahkan bubrapa orang deripada purja lanannya? DEMAS. Tiadalah brapa busar bahyanya, m iilainkan kapada orang yang lalie: sambil iya biirchakap itu bfualah n1ukanya. Kata Masihi kapada si-Harap, janganlah skali kali kita burgrak sa'tapak pun millainkan tujulah p iirjalanan kita juga. HARAP. Aku mungaku, jikalau itu sampie kamari, jikalau iya mii11dapat panggillan ini tuntulah iya kulak munyempang kasitu lVIAs. Itu b iitol, tiada shak lagi; klirna pulajaran hatinya itu chondrong kasana dalam sa'ratu kali iya ka situ tiada iya akan turliipas skar. EMA iadakal juga angka l 1 au datan g n ulih i i ;> L n k a h n n1a u ? ..

PAGE 203

lVI UNCfiARI 8LA1\IA'l1 197 DEMAS. Jawabnya anak Ibrahim. MAs. Aku kiinal akan dikau, bahwa mu itu si-Gahazi, dan bapamu Judas; kalakuan Iblis yang angkau kurjakan ini; bapamu itu tiilah di g antong subab durhakanya; balasanmu pun dumkianlah adanya. Ingatlah angkau ba ik baik, apa bila aku kulak sampi e kapada Raja, aku a kan mungataka n sagala kalakuanmu ini. Siitlah itu marika itu pun bu1jalanlah burdua dua. Pada masa itu si-rropin g dan taulannya itu pun kulihatanlah, lalu diingan sugranya iya purgi miindapatkan si-Dem as, untah jatohkah kadalam kuluburan jubaan itukah? atau iya purgi munchubakkah? tiadalah aku katahui diingan kutuntuannya, mulainkan yang kami kt1tahui tiadalah lagi ku lihatan marika itu dijalan. Masihi pun biir shayerlah diimkian :-Adalah si-Toping dungan si Demas itn sfujn, Sa' orang mumanggil dan sa' orang lari laj u A kan mundapat bahgia.n lobanya itu, Iya itu skaliannya dalam dunia sahja burlaku. Kata yang ampunya churta, kulihat disublah sana padang itu, orang orang purjalanan itupun datanglah kapada suatu tiimpat yang ada biit diri tiang b atu lama la lna; sutla h dilihat ulih marika itu, lal u turpranj. atlah iya, ulih stibab dilihatnya bangunnya b 1rlainan : kurna tan1

PAGE 204

19 P HJALA1 A ORANG paknya s a olah olah sp1irti suatu tiang garan1. Sagala marika itu pun tiirdirilah dungan turchiingang chiingang mumandang a itu. Tiirpandanglah ulih siHarap ada turtulis dikapala tiang itu; siibab iya korang paham miimbacha, dipanggilnyalah akan si-lVIasihi disurohnya lihat, supay a bulih mundapat ar tinya; siitlah sudah iya datan g m iim andang tulisan itu, dumkianlah artinya, "Ingat lah akan is tri Lot itu. Diimkianlah dibachakannya ka pada t_aulannya .itu; kumdian turingatlah n1a rika itu akan tiang g ara1n, inilah istri Lot itu tulah munjadi, stlbab iya burpaling kablakang deri siibab loban ya, tatkala iya kuluar deripada bahya Sodom itu. Kaj ad. xix. 26. Siibab pii mandangan inilah i n su tu sual -,diantara Masihi dung a s 1 Harap i tu. MAs. Hie saudara "U 1nua t a p "'ma n .. dan gan yang patut p d'1 in 1ta t u ah -rulihat y ang baik, kiir clian e""' p a jum ut_ an Demas suruh miilih a + a n kit labanya itu; jikalau kiranya kita sudah mungikut akan kahandak Demas itu spurti niatmu ada juga chondrong kasitu apakah kulak jadinya kita? nuschaya adalah spurti tauladan piirampuan ini miinjadi churmin mata l,apada ora.ng. HAR.AP. Aku mliny u sal s ub ab aku bugitu bodoh. hie anlah ak ul l b tiad a ll1l 1. adi

PAGE 205

I SLA!\1AT nt .. t:1,. spurti bini J_Jot itu ; apal
PAGE 206

v ) 1TtJALANAN ORAN G xiv. 30 1 \_pabila bangunlah marika itu, lalu diputeknya buah buahan itu, surta diminum nya pula ayer sungi e itu, lalu baring pula tid or. Diimkianlah halny a bubrapa hari lamanya. Siirta miinyanyi dumkianlah bunyinya itu :-Sasungguhnya ka1ni mlilihat ayer gilang gun1ilang in i mungalir, Akan munghiburkan orang purjalanan ditupi klibir, Padang yang amat hijau, tambahan pula bahu harum lahir 1numbangkitkan birahi pada marika itu bulih burshyer; Bubrapakah lazat chitanya buah buahan ini, bahkan, Dauu daun pohon ini milngadakan, Dungan sugran ya bara11g suatu kam u jualkan, Supaya padang ini dapat angkau blikan. Apabila marika itu mlinaroh niat handak burjalan; (tiitapi btilomlah sampie kapada kasudahannya ; 1nakan minumlah marika itu, lalu biirjalan Kata yang ampunya churtra, kulihat dalam n1impiku, tiada brapa jauh marika itu b urj ala.n, tiadalah kulihat an nyata akan padang dan sungie itu lagi marika itu pun munaroh bu kannya sadikit s a dikit susah; tiadalah juga marika itu brani munyempang deripada jalan itu. J alan yang deri pada sungie itu adalah s adikit sadikit tinggi rundah, tapak kaki rna .. rika itu pun nipislah ulih subab burjalan itu: miinjadi taw.arlah hati orang orang purjalanan ulih siibab biirjalan itu. Makin 1narika itu burjalan mak inlah iya handak ja.lan yang baik

PAGE 207

> I\rUNCIIARI SLAMAT. 2 0 1 Disublah kiri jalan marika itu adalah suat u I padang, disitulah ada suatu umpangan; padan g itu. namanya Padang sempangan. Kata Masih i k apada taulann.ya, jikalau padang ini mumbaw a kita kasiiblah sana umpangs t .... h b ...... a upurc o aanmu n -a n ini, biarlah kita purgi datangkan lain. purch o -k L l v 1 h baan lagi. as1tu. a u purg1 a 1ya k asitu mulihat itu; sasungguhnya jalan itu d ilihatnya miimbawa kasiiblah sana umpanga n i tu. Kata Masihi, inilah yang spiirti kahan dakku; s iibab mudahnya burjalan, marilal1 hi t aulanku Harap, kita biirjalan kasana. HARAP. J ikalau jalan ini munyusatkan kita b agimana ? MAs. Ta'kan jadi bugitu, lihatlah jalan ini 1numbawa kasublah lurong busar itu. Dungan hal yang dfunkian, si-Harap suba b tulah dipujok itu, diikotnya-Sa' orang masihi yan g l ah akan dia miilangkah urn-tugoh iman kuat kua t juga tnunyusatkan pangan itu; sutlah lalulah rang yang liimah der i lllarika itu, didapatinya supada jalan butol. n ang kakinya bi'trjalan, dan lagi dilihatnya ad a o rang burjalan dihadapannya spurti dia juga n amanya orang itu Harap-sia-sia. Siitlah itu d isrulah ulih Masihi akan dia surta biirtany a D.imanakah jalan ini mtnnbawa? Jawabn ya l(apintu ak h irat." Kata Ma si hi kapa da s i-I-Iarap, '' Tengol\lah

PAGE 208

. 02 Tengoklah, apatah t>ukankah al
PAGE 209

2 0 3 surta biirl
PAGE 210

! -.: 2 0 4 PURJALANAN MAs. J anganlah bugitu, biarlah aku bur .. j ala n dahulu, jikalau ada barang bahyanya biarlah aku murasai; kurna subab akulah kita burdua ini sudah susat deripada jalan itu HARAP. Janganlah angkau purgi dahulu, kurna angkau dalam susah, kalau kalau kau susat pula dalam jalan yang lain. Siitlah itu ulih subab dibranikan juga ulih 1narilui itu, tiba tiba didungar ulih maril

PAGE 211

NIUNCHAUI SLA1\1:A'T s uatu nawang, siibab miinantikan siang; ulih subab lulah marika itu biirjalan, lalu turtidorlah iya. Tiada brapa jauh deripada tumpat itu, adalah sa'buah 1nahligie yang burnama Shak; yang ampunya mahligie itu sa' orang Gurgasi yang burnama marika itu tidor itu pun diatas tanahnyalah. Apa bila iya bangun pagi pagi handak mulihat kampongnya itu, didapatinya marika itu ada d isitu, lalu mungguramlah iya surta diingan Jnlinggurtak gurtak giginya, suraya dihang u nkannya akan dia sambil biirtanya, "Apakah piikurjaanmu datang kamari ?" J awab marika itu, adalah kami ini oran g p trrjalanaD:, subabnya kami salnpie kamari ini, subab SllSat jalano Kata Giirgasi itu, pada malam ini angkau tulah langgar bahsa kapad a aku, subab datang kamari dan tidor ditumpatku; subab itu dapat tiada handaklah angkau 1nungikot akan daku. Dungan digagahinya di i kotlah ulih marika itu, siibab Gurgasi itu tur lebih gagahnya deripada marika itu; diamlall itu, subab dikatauinya dirinya sudah t iirsalah ; siitlah itu dihalaulah ulih Gfugasi itu a kan dia lalu kadua orang itu ka dalam bilelmya yang gulap, busurta clungan busok dan nujis tumpat itu. Diamlah nari ka itu d is i tu deri hari Rubu pagi sampi e

PAGE 212

P 'ORJALANAN ORANH kapada malan1 Sabtu, dungan tiada mundapat slidikit ruzki dan sa'titek ayer pun, atau barang suloh; dan sa' orang pun tiada yang bulih iya mu1ninta barang apa apa, subab itu tiir sangatlah susahnya, kurna sa'orang pun ta'da yang dikunalnya: adalah pada tumpat ini Masihi itu murasai dua kali gandah susah, subab korang akhtiarnya dahulu, itulah tulal1 miinjadi diimkian Kata yang ampunya churtra, Gurgasi. Pu tus-harap itu adalah bagienya sa' orang bini yang burnama s i -/ 3 ugan: apa bila G urgasi itu purgi tidor, di atakannyalah kapada istrinya barang apa tiilah dipl'trbuatnya; katanya, adalah aku tulah munaJ?.gkap dua orang yang tulah mulanggar bahsa dalam kawasanku, kumasokkan kadalam punjara; burtanyalah pula iya kapada istrinya, "Apakah baik kita buat akan dia ?" Kata istrinya, "Siapakah dia, deri manakah datangnya, dan handak kamanakah iy a purgi ?" Dikatakannyalah kapada istrinya. Kat-a istrinya, "Esok pagi angkau ban gun, pa lt.lah akan marika itu, jangan lagi miinaroh kR ihan." Sutlah bangunlah iya deripada tidorDo"'a M h ..., a nya, diambilnva suatu tongas1 1 sun 1r1 sagala kat yang ada burduri, lalu sangsara 1n1. v 1 h k k d I purg-1 a 1ya maso .. a a am punjara itu, surta dipalunya akan marika itu

PAGE 213

) 1 v N HAll! SLA!\IAT. s purti mumalu anjing ; sungguh pun marikc. itu tiada 1 n tnj a w a b sa'suatu purkataan ya n g munyakit an hatinya, di p alunyalah juga aka n marika itu dungan kra s, sahingga tiadal al1 lagi dapat marik a itu burgrakkan dirinya d eripaha tumpatnya; sutlah itu ditinggalkanny a lah akan dia dalam hal sangsara itu : dalan1 hal marika itu sahari harian itu tiadalah lai1 lagi kurja, miil ainkan hie hui dan 1niinare k nafas panjang juga a.danya. Pada maian1 y ana l adua itu, is-tri Gurg as i itu pun mil-mbr ilah a sihat kapada lakinya plirgilah kapada n arika "tu suruhkan liipaska n nyawanya itn. S utlah esoknya piirgilah Gur gasi itu kapada mari" a itu, st1rta dilihatnya hal marika itu tiirsangat lumah, dan habis luka luka surta katanya kapada marika itu, skarang charilah kamu jalan daya upaya yang buljh munghabiskan nyawamu; baik mt'imakan rachun, atau dungan palu atau : tumbok supaya mati; a ) akah gunanya hidopmu lagi dungan dumkian r.ourasai sungsara? Akan tiitapi pada marika itu dipintanya, biarlah i y m vtlupaskan rlia orang. St1rta didungarnya itu, dipandangnyalah dungan garangnya sambil disurbunya akan dia," hampir hampir h ndak dilunyapkannya nyawanya; tiba tiba pada masa itu turpengs a nlah Gfugasi itu lalu jatoh, ( sl'1-

PAGE 214

208 PURJALANAN ORAN b ab iya biasa bfupengsan,) kumdian deripada itu matilah tangannya sa'buntar; subab itu p ulanglah iya kumbali, marika itu pada barang sukanya. Sutlah itu mufakatlah m arika itu; adakah patut kita miiniingar pur. kataan Gurgasi itu a tau tidak; lalu kaplah marika itu dumkian :-MAs. Hie saudaraku, apakah yang patut ita purbuat, hidop kita pada skarang ini t urlalu chilaka; pada sangkaku t i a dalah dapat k ukatakan, baikkah hido p yang dumkian, atau .baikkah mati? pada san gkaku baiklah aku diriku mati deripada hidop yan g dumkian; kubur itu turlebih sunang rasanya l eripada punjara ini! patutkah kita .ini diprentah ulih Giirgasi ini ? HARAP. Biitollah hal kita pada masa i n i t iirlalu hiebat, tiirlebih baiklah mati deripada hidop; akan tuta pi skarang bai klah kita tim b ang munimbang, Tuan yang ampunya nugri y ang tiimpat kita handak purgi itu, katanya, Jang-anlah kamu miimbunoh ;" jangan, muski pun :Jrapada orang .lain, istimewa pula kita ini dilar angkan munurut akhtiar Giirgasi ini, iya itu handak mumbunoh diri kita s undiri; tam pula, orang yang mumbunoh oran g l ain itu, dapat dibunohnya tubohnya sahj a, t uta pi orang yang miimbunoh diriD:ya sundir i

PAGE 215

. MUNCHARI SLAM AT. 209 itu, iya itulah orang yang mumbinasakan die rinya surta nyawanya: dan lagi pula hie sau daraku, katamu, "kubur itu tiirlebih stinang," tutapi tiadakah angkau tau, tulah turlupalah angkau akan naraka itu tumpat kadiaman orang miimbunoh orang, kurna tiadalah bagie orang mumbunoh orang itu slamat kukal; dan lagi pun handaklah kita timbang mii nimbang sagala hukum itu bukannya tiirsrah kadalam tangan Giirgasi itu; adalah juga aku tulah 1nuniingar khabar biibrapa orang yang tulah didapati ulih Giirgasi itu turlupas juga akhirnya; siapakah bulih tahu, barang li Tuhan yang munjadikan dunia ini kulak mungambil nyawanya, atau kali dilupa kan ulih Giirgasi itu mungunchikan kita kae dalam punjara, a.tau barang kali datang peng .. sannya, dapat tiada liimahlah kaki tangannya, pada tatkala itu kulak derihal aku, nuschaya lr branikanlah juga hatiku diingan bubrapa miislehatku; kulupaskanlah juga diriku deri pada tangannya.. Aku pun turlalu bodoh, subab tiada mau lari pada masa itu dahulu. Dalam hal itu pun, hie saudaraku, sabarlah juga kita sudikit murianggong susah ini; sampie datang ld:ilak waktunya kulak dapat kita tiirlupas dungan siinal).gnya; tiitapi janganla h kita mumbunoh diri kita siindiri. Kata yang ampunya churtra ini si-Harap

PAGE 216

1 (J .l?. RJ ALA.NAN RANG itulah n1i'nyujukkan hati Masihi; dungan hal yang dihnkian itu pada sahari harian itu dudoklah marika itu dalam gulap itu, dungan hal duka chita dan masholnya. Pada putang datanglah pula Gurgasi itu kapada punjara itu pula akan n1ulihat, jikalau maril

PAGE 217

M:UNCHARI SLA. 1:AT. 211 rasaan yang ttilah angkau lihat dan rasa da lam liimbah ka1natjan itu, bt'1brapa kaburat an, dan dahshat yang tulah angkau tanggqng1 skarangkah angkau ada punoh dungan kata .. kotan? Lihatlah! aku pun ada juga bursama sa1na dalan1 punj ara ini, lihatlah tabiatku turlebih liin1ah memang deripada angkau adanya; Gurgasi itu tt1lah palukan aku pun spurti angkau juga, dan lagi iya tulah mu mutuskan ruzkiku pun, skarang pun aku duka chitalah spiirti angkau kiirna dala1n gulap ini ; akan tutapi turlebih baiklah kita sabar sudikit. handaklal1 angkau ingat, bagimana angkau tulah mununjokkan kalakuan laki lakimu, tatkala dalam Piikan-sia-sia itu, dungan tiada munakoti rantie atau punjara kurongan itu,. a tau mati dibunoh; stibab itu biarlah kiranya kita dungan subullh bulihnya munanggong malu ini dfu1gan ml'1nahani sabar. Hari pun 1nalamlah Gi:irgasi itu pun bur adulah surta dungan bininya; dipreksalah ulih bininya deri hal dua orang yang turpunjara itu, sudahkah 1narika itu 1nunurut spurti nasihat kita? J a-\vab lakinya c h eh! iya itu punchuri dtigil yang tiada 1na u bu:rubah ubah, lebih suka sagal a junis ka buratan itu, deripada burlari kiiluar. Kata bininya, esok hari baiklah iya itu bawa akan dia dihalaman istana kita ini unjokkan ka

PAGE 218

212 PURJALANAN ORANG padanya sagala tulang dan tiingkorak orang yang sudah angkau bunoh, supaya marika itu piirchaya sampie siibulom datang jiimaat ini iya pun kulak miirasai spurti itu juga .. Pada ka'esokkan harinya, datanglah Gur"' gasi itu pula kapada marika itu, surta diba wanya akan dia kahadapan istananya; lalu diunjokkannyalah pada marika itu spurti pi"trkataan bininya itu, siirta katanya, "Sagala tiingkorak yang angkau lihat ini, sumoanya orang yang spurti angkau juga yang handak :rnunchari slalnat, subab marika itu sudah mulanggar bahsa dalam tanah ayerku ini, inilah kasudaharinya kucharek charekkan:. angkau pun kulak dumkianlah kupurbuat; skarang pun handaklah. angkau kfunbali pula kadalam piinjaramu; dungan hal yang dum-a kian, dipalunyalah akan marika itu sampie kasana. Subab itu sakitlah marika itu sahari harian sampie malam hari sabtu dalam hal kasakitan juga spiirti dahulu. Sutlah malamlah hari, bini Gurgasi itu surta dungan 1akinya handak tidor, dimulailah ulih marika itu biirchakap chakap deri hal orang orang yang dipunjarakannya itu; kata Gfugasi itu, turlalulah sangat hieranku, dung .. an bubrapa paluku, dan nasihatku ta' dapat juga dihabiskan marika itu. J awal> bininya, takut aku, 'kurna marika itu dudok ar ngan

PAGE 219

_.. .. UNCHARJ. SLAMATo 213harap; kalau kalau datang kulak barang siapa muliipaskan dia, atau marika itu munantikan halnya, kalau kalau bulih iya turlupas dungan kunchi falsu ; jawab G urgasi itu, hie kaka sihku, jikalau butollah dumkian itu, esok pagi aku handak 1nunyulidikkan marika itu. Pada tunga h malam hari sabtu, si-Masihi dan si-Hara p itu pun mumintalah doa sa malam malaman itu sampie dini hari, subUlom Slang. Masih i itu dudoklah diingan sambil burkata, Bagimanakah bodoh aku ini dudok dalam gua yang busok ini, kalau bulih aku miindapat kabebasan? kiirna ada kunchi yang bfunama Purjanjian Purjanjian Allah da ... dalam gandonganku iya itu lam kitab Injil sahja ..., yang bulih hilangkan yang bulih mumbulrakan sa-sagala shak dalam hati barang bilik dalam Mahligie Masihi. Shak ini. Jawab si-Harap, itulah khabar yang baik; hie saudarku, kuluarkanlah deri dalam gandonganmu itu, chobalah bukakan l{i:imdian dikuluarkanlah ulih Masih i anak kunchi itu lalu dichobanyalah buka akan pintu punjara itu, surta diputarnya,. tapal pintu itupun tiirluchutlah: pintu itupun tiirbukalah dungan mudahnya, lalu kuluarlah Masihi dan si -Harap itu blirsam a sama. Siitlah sampielah kiiluar, lalu dit ujunyalah pintu yang di lua yang n1\ingadap halaman istana itu, iya

PAGE 220

214 PURJALA N A N ORANG i t u pun di bu kaka n n y alah. S ut l ah itu sampie,. l a b k a pintu gurbang busi itu, itupun dapat tiada handak dibuka kan juga; akan tutap i turlalulah susah di bukakan, sa kutika lagi dapat dibukanya juga. Kumd i an dit o laknya pintu itu dungan s iigranya, subab handak m u lupaska n dirinya ; akan tiitapi apa bila dibukakannya itu, b iirbunyilah pintu itu tur\ lalu kras, lalu Gurgasi itu pun turkujutlah deripada d atanglah iya dungan su granya mugiijar akan orang orang itu, akan tutapi ulih siibab lumah sundi kakinya, ja"' t ohlah iya pula; tiadal ah dapa t handak di kujarnya marika itu. Dungan hal yang dii m kian burjalanlah 1nari ka itu, sampielah kapa d a pintu timpang a n itu; mufakatl a h marik itu kadua a pakah patut yang handak marika i t u pl'ubuat pada pintu umr angan itu, sup a y a kulak or a n g or an g yang datang kumdian j angan ttirkuna b a hy a Gurgasi itu ; tulah tuntulah sud a h mufakat itu, d i piirbuatla h ulih marika itu suatu tian g di s itu, surta ditulisn y a dumkian; "Disubla h vn1pangan ini, iya itu. jalan ka1 Jacla M ahligie yang ditunggui ulil1 Gurgasi putus-harap, iya itu mumbLl11Chikan R aja nugri akhirat, iya itu handak mumbinasakan orang orang purja lanan yang munchari sl amat." Ada l ah bub r apa orang ya ng mula l ui tumpat itu,

PAGE 221

SLAMAT 21 5 pas deri pada bala itu. Kihndian marika pun m unyanyilah akan shay e r ini: -Munyempang kami den pa d a jalan yang butol Ba hrulah kami tursudar 1nasok d i jalan y a n g dilarangka n butol; Biarlah kiranya orang yang d a tang kumdian kulak munaroh hati, S u paya turlupaslah bahya y ang spurti kami dap a t i A s a l jangan marika itu m ulanggar tanah n y a m ii njad i tawa. nan, Yang ampunya mahligie dan yang burnama Putus harapan Sutlal1 itu biirjalanlah marika itu, s ahingga sampielah kapada g un ong gunong lazat yang dipunyai ulih Tuan yang ampunya bukit ya n g tiirsubut itu juga; naiklah m arika itu kagunong gun ong i t u, subab handak mulihat kubo n k u bon anggor, dan mata ayer, dan subag i enya: dimi nulnlah ulih marika itu surta mandi, sa1nbi l mumakan Sagala kadukaan atau buah buah anggor disitu san s ara, pada kasudah-annya m un da tangka n .1\ dalah diata s g unong gu-kasunangan pada hati nong ita bubrap a g ombala Masihi gombala mtiln liha r ak a n kambingnya ; adalah marika itu burdiri disublah jalan raya; subab i t u purgilah orang orang purjalanan ini mundapatkan lnarika. itu diingan lulahnya, tursandarlah kapada tongkatnya ; burtanyalah marika itu kapada gombala go1nbal a itu, katanya-" Siapaka h y ang a m p u n ya g unong g u n ong lazat ini, d a n s iapakah yang ampunya k arobing kambing ini ?" J a wab gombala

PAGE 222

216 v PURJALANAN ORNAG bala itu, "'Yang ampuBya gunong ini !manuel; gunong ini tiadalah brapa jauhnya deripada nugrinya itu; kambing kambing ini pun iya j.uga yang ampanya dia, tiilah ditukarkannya iya itu diingan nyawanya." MAs. Inikah jalan yang miinuju kanugri akl1irat itu? Go:M. Butollah. j ;alanmu ini. MAs. Brapakah jauhnra deri sini? GoM Turlalu sangat jauhnya kapada orang ,orang lain, mulainkan kapada orang yang biirkahandak itu, hampir adanya. MAs. Adakah_ jalan ini burbahya, atau slamat adanya? GoM. Slamat adanya kapada orang yang patut slamat; tutapi orang yang bursalah kulak turchubur MAs. Adakah pada tumpat gahan bagie orang yang lulo. h lanannya? IP V m1 pursingada pfujaGoM. Tuan yang ampunya gunong ini tiilah biirpiisan kapada ka1ni, "J anganlah lupa mumbri tumpangan kapada orang da gang;" siibab itu yang angkau dapatkan itu tum pat yang baik adanya. Kata yang ampunya chiirtra ini, kulihat dalam mimpiku, apa bila didapatilah ulih gombala gombala itu akan kanyataan kadua marika itu orang piirjalanan adanya lalu

PAGE 223

... I'tHJNCHAHI RLAlVIAT bursual jawablah marika itu dungan .dia. du1n,. kian ini:GoM. Deri manakah kamu datang, dan bagimanakah halmu mungusahakan dirimu bi:irjalan s a 'jauh ini? kurna sudikit sahja orang yang 1nun1ulai purjalanan itu, jaranglah yang ada san1pie mungunjokkan mukany.a pada gunong ini. Apa hila gombala gombala itu ml:inungar akan j awab 1narika itu, sukalah hatinya; di pandangnya akan marika 'itu dungan sukanya, siirta katanya, "Slamatlah kamu, ka1ni malah kamu diam digunong g .unong lazat ini.." Nama gombala gombala itu, sa' orang biirnama Pungatauan, dan sa'orang Masak paham, dan sa' orang Punjaga, dan sa' orang Ttttlus; disambutlah ulih n1arika itu akan dia, lalu dibawanya masok kadalam khemahnya_ ; sutlah sudah dipurjamunya barang ada pada masa itu, katany a pula, "Burhuntilah kamu disini barang sudikit jua, supaya kita biirkunal kunalan, isti1 n ewa pula bulih kamu munghiburka hatin1u dungan kabajika n yang ada burbangkit deripacla gunong lazat ini.'' J awab 1narika itu, "Bai klah ; subab itu burhuntilah marika itu pada malam itu disana. Kulihat pula dala1n mi1npiku pada esok l1arinya, dibangunkan ulih gotnb ala itu akan n1arika itu, handak diba\vanya naik ka'atas

PAGE 224

) 1 ( L P R .T ALA-:\f AN o _h za -. itu lalu bu.1jalanlah n1arika itu bur ama u.ma, h a.mbil muliha.t agala pu nandangan yang amat indah indah itu bur klilingnya ktnndian burkatalah gombala itu a orang kapada sa' orang, Patutkah kita unjokkan pada orang orang ini biibrapa ajaib? 1\.pa bila siifakatlah sudah 1narika itu, Jaln dibawanya.Jah naik aJran dia mula mula di } ramunchak gnnong yang burnama /3alah; Pada sublah gunong itu tiirlalu tinggi dan huram adanya, lalu disuruh ulih gombala tu kapada marika itu pan dang kabawah skali. utlah dipandang ulih Masihi dan Harap kaba ah, lalu .dilihatnyn. bubra a orang yang ulah jatoh kabavvah kaki gunong itu sahingga hab1s hanchur. luloh tubohnya. Kata )fasihi, "Apakah artinya ini ?" Jawab gombala gombala itu 'Bukankah kamu sudah lungar derihal orang orang yang tulah alah :ubab udah turut purkataan si-Hilninias d n Philetn 2 Tim. ii. 17-18. deri ha. ri ] abangkitan ora1 g mati ?'' Jawab 1narika i .. u y a.' utlah itu kata pula gombala gom bala: 1:a ret oran(J' orang itn rang dilihatnya ..t\daL banyak oran turhampa8 kaba\ rah habi yang masok agama j adi hanchur luloh itu itulal tiil'lalu ombong subab burgan tong kapa da kang orang yang biirsalah pandieannya urta gavah handuk m umrek.sct hin gga ampie karang pun rahsia T an g tur-bi'll m }A.g i dita /

PAGE 225

v :1 'NC11.AH 1 SLA.:\IA T Uulll, akan nrunjadi suatu lalu dalam, I.Jutlah itu P iirinlratan atau tuladan kasns atlah iya deripada jalan hiinar lalu n1asok pada orang orang lain, su-kadalam j alan salah. paya jangan dia ()rang turlalu g aga h mundaki s a mpie kamunchak gunong ini. Kata yang a1npunya chiirtra ini, k uliha t d ib a valah na1k l\fasihi dai s i Harap itl;l kaatas sabua gunong yang lain yang digular JGLga, surta disurohnya pandang jauh; utlah eli ihatnya ulih l\iasihi dan 1-Iarap itu, pada angkanya ada klil1atan bubrapa .orang burja lan sana kamari dian tara _kubur kubur orang; dilihatnya pula orang orang itu buta, subab turkadang kadang turantok n1arika itu atas kubur kubur itu sahingga ta'dapat jalan n1u lupaskan dirli1ya deripada tumpat itu Pada n1asa itu kata Masihi, artinya ini? J awab gombala gombala itu, "Tiadakah ka1nu lihat, dibawah gunong ini, ada suatu U ffipangan Sablah kiri jalall yaUfY ffiUllUjU padang. ?' l{ata Masihj_ Y a. Baiklah deri umpangan itu ada suatu lorong yang n rumbawa dikau tuju kapada suatn lnahligie yang burnama Mahl igie S hak, yang tumpat diam Orang orang di antara k.ubur kubur itu, tulah burjalan kamar purti kamu juga, sarnpie kapada ttmpangan itu. S utlah dilihatnya jalan butol itu adalah k.), p 1 ri .:a ct) 1, u b v e l ,a.ngl a 11arika

PAGE 226

220 PURJALANAN ORANG itu kapadang sublahnya itu, tiba tiba tangkap ulih Gurgasi akan dia orang lalu dichan1pakkannya kadalam mahligie Shak itu. Ta' da brapa lama marika itu dalam 1nahligie itu, lalu dikorekkannya akan mata kadua orang itu, sutlah itu dipimpinkan ulih Gur gasi akan marika itu antara kubor kubor, siirta dibiarkannya miilarat disana sampie skarang, supaya glinaplah purkataan sa' orang Arif clt1mkian ini :-"Orang yang mularat deripada jalan pungatauan k1Uak tinggal da lam mujlis orang mati. Prov. xxii. 16. Sutlah itu, Masihi dan. si-Harap itu pun pandang mumandang muka sa'orang akan sa'orang, suraya burlinang linang ayer matanya, tiir kunangkan halnya siindiri dahulu sudah prosok kasitu, tutapi tiada iya siibut apa apa kapada gomb ala gombala derihal itu. Kata yang ampunya churta ini, kulihat dala1n mimpiku, dibawalah ulih go1nbala itu akan marika itu katumpat l a in, iya itu ka bawah; adala l 1 dis ana suatu pintu disubla h sabuah bukit, dibukalah ulil1 n1arika itu akan pintu itu; dis1 r ohnya akan marika itu lnu.. mandang kad l a m. Dilihatlah ulih marika i tu, dalamnya it 1 turla u g ulan dan burasap; na itu pun b didiJng arnya pt l a suatu bunyi yang 1nundru spurt1 api, dan suatu tang) :; a n g duka chita, dichium ulil1

PAGE 227

SLAMAT. tnarika itu bahu biiler ang. Sutlah itu katu 1\iasihi, "Apakah artinya ini ?" Kata gombala itu, "lnilah jalan orang orang munafik nalnanya; inilah yang tulah munjualkap_ \Varith warith pusakanya spurti Esau; dan lagi spurti Judas Iskariot tulah jualkan 'I\lannya; dan spurti orang orang yang munghujatkan Injil, iya itu Iskandar; dan spurti orang yang bohong, dan burfakat dungan dan S apphira istrinya.'' Kata si-Harap kapada gombala go1nbala itu, Aku tampaknya masing masing s .pt1rti ()rang munchari slamat spurti kami juga ; bukankah biitol? Iya butol, la1na sudah marika itu mungadakan dumkian. HARAP. Brapakah jau h yang bulih dijalani 1narika itu yang dumkian dalam umornya tugal pada akhir marika itu ditoh:tkka11 dung an chilakanya dumkian? GoM. Ada yang burjalan tiirlebih jauh, ada yang tiada pun sampie kagunong irii. Stitlah itu burkatalah si-Masihi dan si Harap, Patutlah ka1ni n1u_mintakan doa kapada yang burkuasa itu supaya kami mun dapat kuat. GoM.-tu butul, apabi la angkau akan kuat itu handaklah dipurg nakannya akan dia. t1tlah itu dan si flarap handaklah

PAGE 228

P L A .. G bil!jalan pada san gk a goni.bala gon1bala. itn pun katanya, baiklah dumkian; kurndian la.lu bli1jalanlah kadua marika itu, l1ingga sa1npie kapada kasudah sudahan bukit itu. Burka. talah gon1bala go1nbal a itu, sa' orang dungan s a' orang "Biarlah kit a unj okkan kapada marika itu, pintu Nu gri i\.khirat ini, jikalau Inarika itu pandi.e rnulihat tropon& t kita ini. Sutlah itu, s uka chitalah n1arika itu; kumdian dibawanyalah akan marika itu pada suatu bukit yang tingg i yang burnan1a Trang surta dibrilah kapada n1arika itu suatu t ropong akan itu. Siirta 1narika itu handak mulihat itu, tti ringatlah marika itu akan purkataan gombal a gombala itu pada akhirnya, lalu guman tarla h tangannya; subab itu tiadalah dapat dipa:ndang ulih mar1ka itu n _yatanya dalam gla s itu; akan tutapinya pada sangkanya, adalah j uga tampak sa'olah olah spiirti suatu pintu; dan lagi pula tampaklab. sadikit sadikit deri pada kamuliaan tumpat itu. Dl'tngan hal yr-tn g dunkian burjalanlah marika itn, oil burshayer dumkian ini : -Dungan tulongan gombala gombala i u j ga rahsa itu di nyatakan, Yang ada tli.rsumbunyi itu deripada E a gala orang kaba nyakkan; Subab itu datanglah kapa gombala gornbaJa itu yang bulih angkau lihat Purkara yang dalam dat m d n ral s a ytl g '"'r s umbu n a mat

PAGE 229

i ] N CH Alti 8-L Sutlah itu1 marika itu pun handaklah bi1rjalan, ulih gombala gombal a itu dibrinyalah kapadanya suatn snrat yang m-Linu-njokkan jalan. Dan yang l ain pula 1nungingatka1l marika itu katanya, "Ingatlah kamu deri pada orang yang mungangkat angkat itu."' Dan yang katiga pula raungingatkan, "Ingatlah baik baik, jangan tidor ditanah. yang Iniindf.L tangkan lazat itu." Dan yang kaampat itu mungingatkan, "Biarlah Allah bri slamat. Sutlah itu turs1idarlah aku de.ripada :mimpiku itu. Kt'tmdian aku tidor, surta burmirnpi pula, kulihat kadua orang munchari slamat itu biitol turun deri pada gunong itu, burjalan ditiipi jalan raya itu dungan miinuju nugri itu. Jauh sadikit dikaki gunong, itulah kadu dukkan nugri Chongkalc; deri pada ttimpat .t u ada suatu lurong bengkok, yang biirhu bong dungan jalan orang munchari slamat itn. Disitula h marika itu burtumu dungan sa' o rang budaJ pantas, yang tiilah aatang deri nugri itu, nar.aanya S 'iJ ahil Biirtanyalah Masihi kapadanya, Dimanakah angkau datang, da.n kamanakah l1an c ak purgi ?J Tuan, aku ini ptrranak.kan ni:igri .__. ublah kiri i n i, aku handak purgi kanugri a khirat. B i1 gin1 annkah pa.dn aNgkamu handak

PAGE 230

PURJALANAN o-HNAG masok kapintu itu? kurna angkau kulak -akan susah disana. JAHIL. BugimanR yang dipl'lrbuat ulih orang baik baik, dumkianlah aku p.un. MAs. A .pakah yang handak angkau unjok .. kan disana supaya kulak pintu itu dibukakan bagiemu? JAHIL. Aku tau juga akaR kahandak ku ittl, dan aku inipun tulah sudah burbu .. at baik; aku tulah burlaku kapada 1nanusia sapatutnya, aku sumbahyang, aku puasa, aku mumbayar sapuloh asa, dan 1UU111bri siidukah, aku tulah muninggalkan nugriku handa. k pi:irgi MAs. Akan tutapi angkau ini tiada :tniima soki deri pintu kuchil, yang dikupala jalan ini; angkau tulah sampie ka1nari deripada jalan bengkok tadi itu, subab itu takotlah aku, sunggoh pun bagin1ana angkau Iniing irakan dirimu, ap a bila ktilak datang hari kiamat angkau kulak akan ditiimpulakkan sp-f.trli sa' orang pii ncb .uri dan p :t1nyamun, sa hingga tiada kulak angkau mundapat maso k kadalam n u gr i itu. J AHIL. Tuan, bahwa angkau il'u orang dagang, tiadalah aku kunal; burjalanlah angka u spurti agama nugrimu, dan aku lUUnjalani agama nugriku, haraplah aku sumoany a bulih munjadi butol; p t rti pintu r an g angkau

PAGE 231

--... v S LA :\L' 1 katakan tadi itu, su1noanya orang dala1n dunia ini tulah mungataui, iya itu sangat jauhnya deripada niigri kan1i; tiadalah ku sa'barang orang yang dalan1 niigri kita ini mungataui jalan kasitu; baik dika .. tauinya, baik tidak, tiadalah mungapa, subab bulih angkau tau ada suatu lurong yang amat purmie surta dungan hiJau rupanya, miinuju kanugri kami, se1npangnya itu disublahnya. Apa bila dikatauilah ulih Masihi akan pandienya deri hal itu, lalu biirbiseklah iya katuling a k nt anya, "Turlebih sunang kita harap akan orang orang bodoh deripada orang ini," Prov. xxvi. 12. Dan laS!i pula katanya, "Apa bila sa' orang bodoh itu burjalan budinya itu akan alah, laln katany a sagala oran&{ iy a boe doh," Eccles. x. 3 Apakah yang bnlih kita katakan kapadanya, atau yang bulih plakkan dia, atau muninggalkan dia, supaya iya burfikir fikir apa yang tt1lah didungarnya, sutL 1 itu kita nantikah akan dia dungan ptn1ahan lahan supaya bulih kita baikki akan dia? Sutlah itu dishayerkanlah ulih akan dia du1nkian bunyinya. :-Biarlah :-:i-Bodoh itu dibiarkan sa orang Supaya barang yang didungarnya itu bulih turkarang Na8ihat yang baik itu biadah ditrimanya

PAGE 232

P ( RJALAXAN Or:tANG .... t\sal jan g an iya tinggal bodoh dalan1 untongnya JCata Allah, orang yang tiada mumpu nyai akal sun gguh di utap i tiadalah iya itu akan dipliharakan ( jadikan l(ata pula si-Harap, koranglah baik dika takan skaliannya itu skali gus kapadanya, biarlah kita lalui akan dia, bulihlah kita tur kadang burchakap kapa.danya yang subrapa bulih dita nggongnya. utlal 'tt Masihi da1 si-Harap itu pun )_.-lnjalanl a h ,.i-Bodoh itu n1ungikotlah deri Orang yang mungkir blakang; sutlah jauhlah mad eripada imannya, kurika itu sadikit lalu masoklak munjadi turlebih payah akhirnya der i lah dra orang kadalam suatu p ad a purmulaannya. lurong yang giilap skali, burtumulah marika itu dungan sa'orang su dah dirasok ulih tujoh orang jin, iya itu diikatnya akan dia dungan tugohnya dunga1 1 tujoh tali, handak dibawanya balik kapada pintu yang tulah dilihat ulih marika itu di s iiblah bukit itu. Matt. xii. 45. Prov. v. 22. l\iasihi yang baik itupun miimulailah gii miintarlah tulangnya, d-an d1imkian pula si Harap itupun; s urta dibawalah ulih jin itu akan orang itu, dipandangnya ulih s i -Masihi akan dia, kalau dikunalny a akan dia; fikirnya barang kali si-l\1ungkir yang dudok dikaln pong M urtad itu. Akan tutapi tiada dapat dipandangnya nyata rnukanya, ulih s1ibab di s1nnbunyikannya. n1ukan) a p nrf 'orang

PAGE 233

MlJ NCliARI s L A:l\IAT 227 punchuri yang sudal1 ktrna tangkap; apabila lalulah iya, dipandang. ulih dibla, kangnya, adalah turtulis du1nkian ini,-" SiPungaku aga1na diingan hawa nafsu. iya itu munjadi Jahanan1 murtad.' Burkatalah pula Masihi kapada taltlannya, Skarang bahrulah aku tiiringat purkara yang .tulah jadi kapada sa' orang M 1 .. t ..., h"' as1 u 1 u munc tlr -dukat dukat disini N an1a-trakan suatu chiirtra t s vdk l deri hallumah iman. nya orang 1 u u 1; rnan ; akan tutapi orang baik juga, iya diam dikain pong Tulus; diimkianlah chiirtranya. pad a muka orang ini, sempang deri pintu jalan busar yang burnama Se1n1Jang-orang mati; subab dinamai dumkian, kurna banyak orang mati dibu noh disitu; si In1an -sadiki t itu tungah burjalan jalan handak 1nunchari slamat yang spiirti hal kita ini, iya itu tulah turtidorlah iya disitu; tiba tiba datanglah tiga orang punchuri busar de r i se1npang yang burtiintangan dung an pintu j alan bl'Isar itu. N an1a sa' orang Hati-lumah, dan sa' orang T i dan sa' orang lagi Salah; iya itu skalian adek buradek: tulah dihintie ulil1 marika itu siSadikitIman itu, lalu da tanglah iya dungan sugranya kapadanya. Pada masa si-SadikitIn1an itupun tungah bangun tid or l1andak burj alan ; 1narika itu datang ungan 11lllllgbl'nt a k akan dia nrunyuro h b '-'r ..

PAGE 234

228 PUUJALANAN OHANG hintL Tu.rpranjat ah siIman-Sadik1t, sambil turchungang dilngan hilang akal, tiada katauinya ha.ndak mulawankah atau handak larikah? Kata si-L1imahahati, "Skarang brilah pundi pundi wangmu itu kapadaku;" tutapi tiadalah disurahkannya dungan stlgranya, atau dungan gopohnya, (siibab sayangnya akan '\Vang itu,) akan tutapi si-Korang-harap itu dtingan sugranya diholorkannya tangannya kadalanl sa kunya, lalu dikiiluarkannya pundi pundi wang itu; si-Korang-iman itu pun burtriaklah katanya, "Punch uri! punch uri!" Dungan sa'kutika itu juga, apa bila di -dungar ulih si-Kasalahan itu, dipalunyalah Umpamaan ini mung atakan lumah iman kuat kllat susat deri jalan bunar, lalu tuaprosok lah iya kadalam jalan kabinasaan. diingan tongkat kapala si Iman sudikit itu, dungan skali palu itu juga iya pun ru bahlah katanah dungan burlumur darah spurti orang yang handak mati; samiintara sagala punchu .. r1 itu pun adalah burdiri dukatnya; dungan sa'kutika itu juga didungar ulih 1narika itu bunyi datang, pada marika itu barang kali yang busar yang dudok dinugri P ungha rapany a .ngabaik ada datang; larilah mari.ka itu skalian, ditinggal kannyalah sudikit itu sa'orang orang; dalam antara itu si-Imanasudikit itupun ttirsuda.rlah iva akan surta m}inchari v u

PAGE 235

" 1\IUNCH .-\RI SI_;Al\IA'f. 229 akhtiar handal{ mi:ilupaskan dixi; inilal1 hi kaya tnya. Kata si-Harap, "Adakah tulah diambil ulih sipunchuri itu barang suatu yang ada kaom padanya?" MAs. Tidak, tumpat ditarohnya purmata purmata itu tiadalah didapati ulih marika itu, subab itu adalah lagi kapadanya; tutapi adalah aku munungar kata orang, si-Iman -sudikit itu turlalu duka chiPurmata itu ibarat t vb b k l l kanpursukutuanorang anya su a a 11 angannya mumin yang bunar itu, kurna tulah dihabiskan. dungan Isa Almasih .. ulih itu sagala mulainkan purmatanya itu juga spiirti kataku ditinggal kannya, tutapi adalah juga sudikit wangnya itu turtinggal, tiadalah chukop akan blanjanya dalam purJalanannya; bahkan jikalau tiada aku khilap, adalah iya muminta sudiikah subab handak lllll111liharakan dirinya dalam purj alanannya itu; kurna purmatanya itu tiada dapat dijual, subab itulah dapat tiada han daklah juga iya m-Liminta sudukah, kurna bubrapa kalilah sudah iya klaparan. HARAP.. Hie bukankah inilah suatu ajaib adanya; punc h uri itu tiada miinda pa t surat pasnya, yang bulih iy a masok kadalam pintu akhirat itu? MAs Butollah itu suatu ajaib adanya! punchuri itu sudah turkhilap l\urna ta kala

PAGE 236

' 230 .P 0 I' J A .LAN .A.J-.1 0RA.l. Imansudikit itu turkujot, tiadalal1 stnnpat iya handak miinytimbunyikan surat pasnya i tu, akan tiitapi s udahlah dungan tulongan .L\.llah iya turplihara. HARAP. Suatu piinghiburan juga padanya ubab purnlatanya itu tiada hilang MAs. Patutlah munjadi punghiburan lia padan ya, jikalau iya tau munjalankan dia; 0 k'"' tt1tapi kata orang, "Surat itu rang mum1n urap kali hilangkan harap-j arang j arang digunakannya .nya siibab turkhilap at v h l l l v b b 1 unga J a an, u 11 su a iya turkujot tatkala diambil punchuri nya itu: kurap kalilah iya turlupa akan surat ;itu sa panjang jalannya: tambahan r: ula apa hilaiya turingat surat itu handak. munghiburkan hatinya, t ib a tiba turingatlah iya akan wangnya hilang itu, munjadi ingatannya itulah t ulah munghilangkan sumoanya." HARAP. Amboi ks J sihan orang itu! butollah, inilal1 yan g 1nundatangkan cluka chita padanya. MAs Duka? butollah duka sunggoh; bukankal l hal kita pun dahulu dumkian juga, jikalau kita pun disa:q1un orang siirta kl'1na luka spurtinya itu ditiimpat ajaib ini? hieran j uga iya tiada mati subab duka chita itu. Aku tulah munungar pula iya ini ada mung adu Sapanjang jalan, s a 1nbil munchurtrakan halnya, kapada barangsiapa iy a biirtumu itu; mana iya kiina churi, dan bagirnana iya dichuri?.

PAGE 237

1\rtJ :rc H A J I AT. clan iapakah yang munch uri itu dan apa apa barangnya yang hilang, dan bagimana iya turkuna luka; dan lagi hampir ha1npir _hilang. nya,vanya. Hieran pula aku akan halnya, .dal am SUBak dumkian tiada iya munggadiekan piirmatanya itu, supaya bulih iya mt1liipaskan dirinya dalam purjalanan ini. MAs. Purkataanmu ini spurti kata orang orang yang tiada burotak sampie skarang ini. lVIungapakah iya haridak munggadiekan? kapada siapakah iya handak burgadie? ditiimpat iya kuna samun itu plirmata itu tiadalah biir guna ; dan lagi pun jikalau digadiekannya, itupun tiadalah bulih munghilangkan kasusahannya itu, Tambahan pula kt'1lak, jikalau. p i:irmatanya itu sudah tiirtinggal apa bila iya sampie kapintu Nugri Akhirat itu, ttintulah sp\irti dikatauinya iya kulak turtolak der i s ana, dan tiintulah itu munjadi turlebih paya. pada m asa itu kapadanya, deripada mt1lihat s apuloh ribu punchuri adanya. HARAP. Mungapakah angkau b iigitu pranjat hie saudaraku? Bukankah Esau itu. tulah lUUnjualkan pusakanya subab sudikit makanan, kurna adalah iya itu spurti purmata adanya; jikalau iya juga tulah 'biirbuat d tlinkian, m ungapakah tiada bulih si-Iman .. l'u11kit ]tu 1 ilrbuat. dt1mkiRn?

PAGE 238

2 32 PURJALANAN RNAC? 1\fAsD Btinarlah Esau itu tulah munjualkan warithnya, dan bubrapa pula orang yang l ain lain; deri subab itulah marika itu tiilah di = jauhkan deripada kapala slamat itu: skarang pun handaklah angkau lainkan Esau itu dung. an si-Iman-s\idikit itu: dan lagi pula dumkian juga pusakanya pun warith i tu, iya itu sa'-Orang yang buriman umpama suatu tandah ibarat sung guh, muski pun h. k v v iya turkadang turartsa Ja; a an tutap1 purmata tok, ta'kan mau iya si-Iman-sudikit itu bnkan jualkan imannya dan pusaka akhirat subab nya d\hnkian; Allah Esau nafsu dunia? itu protnya, akan t(1tapi Allah si-Iman-sudikit itu bukannya b ugitu ; Esau itu hanya handak 1n ingingatkan hawa nafsunya, tlitapi si-In1an-s\idikit itu bukannya dumkian: Tambahan pi1la Es 1 itu t i a da tampak jauh, mulainkan handak n1iimt1nohi nafsunya, spiirti katanya,-" l{iirna aku ini hampirlah mati, apakah gunanya ini ?" tutapi si-Iman-sudikit itu, sungguh pun imannya sudikit, akan tutapi dungan imannya s Lidikit itu turpliharalah iya deripada mumboroskan pusakanya, surta munjadikan dia miingindahkan purmatanya itu turlebih deripada handak miinjualkan warithnya itu spurti Esau. Tiadakah angkau 1niimb acha ada tursubut dalam kitab? i1nan Esau itu tiada barang sudikit pun, subab itulah tiada miinjadi.kan suatu ajaib kalau hawa nafsu itn

PAGE 239

v MUKCHARI SLAlVIA T ; sahja mun1urentah spurti dalam hati orang yang tiada lntnnpuny(ti iinan handak mula wan akan dia; jikalau iya munjualkan warithnya dan nya\\ ranya kapada shietan punghulu naraka itu, kiirna orang yang subagienya itu, adalah spurti kaldie yang tursubut dalam kitab lnjil dumkian, "Kaldie hutan itu mung-' hii1nbus humbuskan nafasnya dalam padang :bulantara, siapakah bulih mumbalikkan ha tinya itu." J er. ii. 24. Hati s asa' orang, apa hila chondronglah iya munu rutkan hawa nafsunya, ttin tulah direlakan dia miiski pun siibrapa busar harga Orang masihi, muf.ki pun sudikit imannya, kalau yakin hatinya, sugan juga iya churie kan diri deri Tuhan -nya. Akan tutapi si-Siidikit ny.a. iman itu lain skali fikirannya; hatinya itu mununtuti akan purkara akhirat; subab tu lah orang yang dalam hal yang dumkian, _lnungapakah patut munjualkan pur atanya 'tl upaya mumunohi hat i ra dungan pu kara yang sia-sia ? Adakah barang ora g handak 1 ru1nbri wang sa'ku pi1 g p u n suba b n1umbli sampah aka:J?-1numiinohi protnya? .Atau bulihkah angkau 1nunggagahi burong tukukor itu munyuruh 111akan bangkie spurti gagak itu? lVIuskipun orang yang tiada biiri man, deri subab hawa nafsunya, iya brani burgadie, dan rnunjual sagala harta biindanya, S libab handak muncl1ari ttltapi

PAGE 240

. ) ( J H ALA); .tL N..::& UI'c 110 '" o ala bttrin1an clungan subunarnya, -.,111 gg h pun udikit, bukannya drnnkian; ini } 1nun. kakorangan pahammu itu. iungguhlah itu; akan tutapi han1 -l llah purkataanmu yang kras ini mundaftnokan ka1narahan bagieku. MAs. Mungapakah? Hanya s iibab kubandingkan angkau dungan onggas ongga s yang turlebih t ngka lari kasana kamari 1nunurut kusan kiisan orang diingan kiilam pang dikapalanya. Biarkanlah deri hal 1n1, 11ulainkan kunangkan rahsia pungajaran ini, jangan kita burchiidra antaranya. 1-IARAP. Pada sangkaku orang yang bur tiga itu suatu fakat punakot adanya; kalau tidak masakan iya lari ulih siibab miinungar bunyi kaki orang datang sahja dilurong itu? Miingapakah si-Tman sudikit itu tiada bra nikan hatinya sudikit? Barang kali bulih juga iya mulawan siidikit biirhadapan diingan 1arik itu; jika ta' clap at ditulong lagi bah T ul h bulil1 undor. M A uclahlah dikataui ulih sagala orang Jika. o rang munaroh lneman(. marika itu puna!Udikit iman, tunto.lah kot; tutapi sudikit sahj a ta'brani iya mulawan musoh d ripacla naf s u orang yang tau tatkala kita. hobai; spurti derihal brani hati itu tiadalal sudikit pun kapada si-Iman sudikit itu. ta.mr aknya baa eku hie audarR.k I

PAGE 241

1\1 U N C II. A R SLA IAT I o)!;: u choba angkau sudah kada1)atan spi:irti s i-In1an sudikit itu, ttilltulah angkau 11ula-vvan; a ka1 tutapi kasudahannya tundbk pula. Sa'sungguhnya angkau ada brani, apabila iya jauh deripada kita, jika iya dukat kulak, nuschaya dibalikkannya fikiran n1u itu spurti fikiran sudikit itu juga. Dan lagi pula fikirlah, punchuri p-linc l1uri itu pu. nyamun dalam juga, iya itu dibawah piirentah Raja yang 1nlindudokki kulu buran yang tiada dapat turMasihi pada masa ini duaa J. ika baranobila dib b purasaannya sundu1 kahandakinya tulongan, lalu atas purkara ini. datanglah iya spurti singa yang galak adanya. Aku sundiri pun tulah murasai spurti yang dirasai ulih si-Iman siidikit itu; kurasai tur lalulah seksanya. Adalah tiga orang bangsat itu tiilah munyurbu akan daku, pada masa itu aku tulah 1niinjadikan diriku spurti sa' orang masihi handak mulawan, tiitapi marika itu b urtreak, tiba tiba datanglah Rajanya. ; adalah haiku pada mas a itu sa' olah olah purti sa'orang yang handak munjualkan nyawanya ulih siib ab dui t sa'kuping sahja; akan tutapi diingan tuloilgan Allah, aku mumakie baju burantie u ji. Bahkan, sungguh pun aku 1numakie dumkian, kudapati kasusahan busar handak mulupaskan cliriku spurti laki laki. Sn raJ I)UI tiad dapat n1un )at( ui apakal

PAGE 242

PURJALANAN ORANG

PAGE 243

1V1UNCIIARI SLAl\J. r. 3T atakan kapadamu, sungguh pun iya itu pan die biirmain sunjata didalam piiprangan, dan lagi chakap mulawan lnusohnya itu dungan munjauhkan marika itu dungan siinjatanya, bulihlah iya munang; akan tiitpai kalau marika itu sudah dapat hampir kapadanya, mus. kipun si-Liimah-hati dan siKorang-harap dan siibagienya, payalah juga, mulainkan dibantingkannya akan dia; apabila sa' orang sudah. rubah, apakah ada lagi kuasanya; barang siapa mungamat amati akan muka siAnugrah busar itu1 nuschaya dilihatnyabtl brapa biika s bukas parot luka, akan mt'injadi saksi piirkataanku ini. Bahkan pula, ada aku mununga_ r skali iya biirsru piiprangan, pada masa itu putuslah harap kami deripada hidop. Bagimanakah marika itu tulah miinjadikan Daud itu mungurang, dan mashol, dan burtriak! Bahkan, muski pun Heman, dan Hezekiah, sunggoh pun i ya turbilang hulubalang pada masa itu, marika itu sudal1 mulawan baik baik, sahingga koyaklah baju marika itu. Pada masa Rasul P etrus handak mulawan akan marika itu, sungguh pun kata orang iya itu punghulu R as l Rasul, iya pun v v asai biikas tan an y a sa1npie a h iya ulih s v b ab orang puramp n u d a Tambahan p1 a Rajanya itu gam t sal Ja adalah s a r{ tiada iya

PAGE 244

1: U.UJALANAN OH.ANG j uh burchurie d u .ngan dia; kalau 1narika it11. ada susah, n v scha.ya datanglah iya dungan sugranya 1 .&. inulong a c a n dia. Derihal R jan T._ it uga ada tursubut lru kitab a i Ay" 1 .... ... r... "P u dang sa' o-. c ng yang han pJ .:n t r .-ri J. c 1ang akan dia it: da dapat u -.a : rnii. k i pun tombak a tau ltllllb I g a tau b arut b : si itu; kapadanya busi itu spiirti jiiran1i; dan tumbaga itu spiirti kayu rupoh; anak panah pun tiada bulih mungundurkan dia; dan batu ali ali pun kapadanya spurti sampah; suligi itupun spurti sampah juga adanya; turtawalah iya apabila mulihat tombak dipurlnainkan orang. Ayub xli. 26-2. 9. Apaka4 dapat dipurbuat o rang dalam hal yang dumkian? Jikalau ada barang sa' orang munaroh kuda Ayub itu, dan 1numpunyai pantas, dan brani mi'1ngandrai akan dia, nuschaya bulihlah iya mungadakan purkara pfukara ajaib; kurna kuda itu lehir nya dislimuti dungan guntor, tiadalah iya takot spurti bilalang; dan kamuliaan lobang hidongnya dahshat adanya. Dikaisnya lum bah lumbah, dimugahkannyalah purkasanya; purgilah iya miingadap akan orang yang bur klangkapan purang itu, lalu diolok olokkannya; takot itu tiada turpranjat padanya, atau tiacla iy a muinblakangll:an mata pudang itu; anak panal1 itu 1nundrulah. lari diatas ki-

PAGE 245

!\I U S LA.:\L \.' 0 '.J I ) r.....,tJ V .lat tombak d a n prisie, itupun clt n nkianlah. Ditulannya tanah itu garang dan xna .. rahnya, tiadalah diind ahkannya b u nyi nafiri, "katanya dian tara na:fir i itu, Ah! ah! s urta dibauinya piiprangan itu, dan guntar hulu,. balang, dan tumpek surak itu, s kalian deri jauh," Job. xxxix. 19-25. Tiitapi jik alau spurti kita yang burkaki, janganlah kiranya kita dipurtumukan dungan. musoh, atau janganlah kita mumugahkan spurti diri kita bulih burbuat lebih baik, kalau kita Inunungar sa'orang yang sudah tlirtangkap, atau jangan kita Orang yang bahru turgulak ulih siibab kakua-bahru masok masihi, turkadang iya munjadi tan kita; kiirna barang kali sombong siibab ta'tau l
PAGE 246

P .URJALANAN ORANG masihi bursiap dungan mihnbawa sua.tu pri s ie jang sunjata l'uhannya. an tidak. kurna ulih subab tiada burprisie itu, orang yang tulah miilawan kapada Apollian itu, tiadalah bulili munang. Sungguh, jikalau tiada itu tiadalah iya munakoti kita skali kali; -subab itulah orang yang burakal tulah burkata dii1nkian ini,-" Diatas skalian ini kunakanlah pula prisie iman, dlingan itulah kulak bulih angkau m umadamkan sag-ala pancharan api siJ ahat itu." E ph. vi. 16. J(adua, baiklah .kita miimohonkan sa' orangPunganjor 1tu, iya itu Plinganjor yang bulih nTungTuhau juga adanya. iringkan kita bahk n biar-. 1ah kiranya Tuhan itulah_ juga mungikot kita. Inilah yang 1niinghiburkan Daud, tatkala iya miilalui lihnbah bayang bayan k t i n itu. Dan lagi pu a Musa burfi r, 1.cl e bih baik m ati ditumpat-b u r t a d burjalan q.ung a ada a h ya.'' x d xxxi1i 15. Hie saudarak u Harap, alau kiranya 'Tuhan ada blirsama sama dungan kita, apakah kita takotkan kalau sa'ribu orang dak mula wan kita skali pun? M:az. iii. 5-8. Akan tutapi jikalau tiada diingan tulongan Tuhan, orang orang chongkak itu pun kulak rubahlah mati dibunoh. J a s X. 4 Aku pun dahulu tulah turkiinalah juga dalam ah a rh'lrtraku itu lamalah udah

PAGE 247

v .M: 1J N CHARI SLAJVfA T 24 karang. Sungguh pun :tku. ini dungan n g Allah yang rnaha indah, spurti yang angkau lihat haiku skarang ini, akan tt1tapi tiada lah aku brani mumugahkan kakuatanku itu; untonglah kiranya, jikalau tiada aku burtumu dungan lawanan yang dumkian la;gi ; sungguh pun kita ini bulo1n lagi turlupas deripada s agala bahya itu; itu pun samuntara bulom singa d a n buruang itu 1n\iniilan aku ini, l 1araplah juga aku akan Allah kula k aku deripad a ora ng Philistine kulop itu. Kasihan Iman sudikit diantara punchuri punchuri, Yang tulah dirampas, ingatlah ini hie orang orang yang bur-.iman burdiri; Charilah iman lagi supaya angkau burulih kamunangan dan bahgi, Diatas sapuloh ribu orang skalipun, jikalau tidak angkau kulak rugi. Kata yaug ampunya churtra, burjalanlah Masihi dungan si-Harap itu, surta diikot pula ;ulih si .. Bodoh. _Sampielah marika itu kapada s .uatu tumpat yang tulah dilihatnya suatu lurong yang ada burkumbar dl'1ngan lurong yang dijalaninya; ta1npaknya bursa1nanya juga d ungan lurong yang handak dijalaninya itu. Hieranlah 1narika itu jalan 1nanakah grangan yang handak diturutnya, kurna kaduanya ada salna munuju kahadapan: subab itu huntilah 1narik a itu s kalian disana, s[tbab

PAGE 248

ANAN O R .AXG bl'1rkir, kira. itu. Tiba tiba datanglah r ng 1na iln subab sa orang kulit hi tam, yang ko r ng jaga tnrkada.n.g ada n1iimakie pakiean nip is t lalu turp ro.: klah iya kacht1aul kapada n1arika itu; siirta :nrat Ibli burtanya, "Apakah subabb1irhunti disini ?" J awab marika itu, I\_a1ni ini hRndak pl'ugi kaN ugri Akhirat, ia lal a h 1 an1i kataui jalan yang n1anakah kan i hanclal turut. l(atanya, "Turutlah aku, kurna aku pl-lh handak piirgi kasana juga.n Dittuutlah ulih 1narika itu akan dia dijalan yan g tlilah burtun1u itu; dungan hal yang dumkian purlahan lahan, kiirna di dapatinya jalan itu ada serong deripada niigri y ang handak ditujun y a lama kula1naanya, s ahingga n1uka 1narika itu turpalinglal1 deri pada niigri itu akan tutapi diikotnya juga. Sutlah kumdia.n sabulon 1narika itu sudar, diba\valah ulih orang hitam itu akan dia pada tungah tungah suatu jurat, ktundian burbulotlah marika itu dala1nnya, sahingga hilangL h akal n1arika itu apakah handak dibuatnya; pada masa itu baj u putih yang lipakie ulih orrng kulit hitam itu pun tanggallah deripada tubohnya. Bahrulah dika taui 1lih marika itu aka n dirinya, kamanakah iya tulah mular t. ubab itu lalu lnunangislah marika itu subab tiada tau kapada siapakah handak 1ntuninta tulonrr

PAGE 249

/ 2 4 0 _r iAs Skaranglah kukataui aku sudah tur" salah; bukankah suclah di-Munyusallah katakan ulih gombala go1n-pada masa ini ; bala itu akan kita, bahwa janganlah purchaya akan orang yang n1ungangkat angkat orang itu; sudahlah kita mundapat pada hari ini} iya itu spiirti kata Arif, "Ora1l.g yang Inung angkat angkat kawannya itu spurti n1un1bun tangkan jaring dikakinya. '' HARAP. Gombala go1nbala itulah juga ttt lah miin1bri al{an kita suatu alamat deri hal burjalan, supaya bulih tuntu kita burjalan; akan tutapi lupalah kita Ini'nnbacha akan dia, siirta tiada burj aga deripada orang yang mundatangkan kabinasaan; dalan1 hal ini, Daudlah turlebih pandie deri pada kita, ktirna katanya,-"Purbuatan 1nanusia itu, dungan purkataan 1nul?t1nu juga aku t"lilah m:lunli harakan diriku cleripacla j alan kabinasaan itu." Maz. xvii 4. Adalah h .al 1narika itu dala1n jura t itu dungan duka chitanya, st1rta hie hui; tiha tiba klihatanlah sa'orang yang burchaya chaya datang miindapatkan dia, surta lniin1ugang suatu chiimuti kuchil ditangannya. Apabila sampielah iya katumpatnya itu, lalu katany a "Deri manakah kan1u datang, dan apakal1 l{amu buat disini ?" J awab 1narika itu, ''Ada" lah kami ini orang orang 1niskin handak r

PAGE 250

2 4 u f' 0 UtJ .ALAN A N 0 RANG n1ttnchar :slamc t, handak purgi kanug r i Zion, n tutapi ka1ni ini sudah d islisatkan uli 0 1 ang hitan1 itu l aJnari yaJ;J.g ada m 1m a kie b aju p u teh,. iy a itu yang t u lah burkata k a a d a kan1i Ikotlah a k u kur n a aku pun hand k piirgi kan ugri Zion jug a. Sutlah itu kata rt ng itu, sambil dipalunya dungan chun1iiti akan 111arika itu katanya, "Iya inilah yang burnama Pungangkat angkat orang, kurna l'ang tulah rasul dusta tukang punipu yang tlilah mlingubahkan dirinya spurti maliekat yang suchi. Dan. 32., 2 Cor. xi. 13-15., svrta katanya k apa.da 1narika itu, Ikotlah a an daku supaya kubawalah akan dikau ka11ada jalanmu dahulu itu." ungan hal yang diimkian dibawanyalah alik akan 11arika itu kapada tiimpat jalannya dahulu itu, ditihnpat yang iya d iin ga.n P ungan gkat itu l{umd i an ditanya lah akan 1narika itu katany a "Dimanakah kan1u ti lo r n1al a m itu yan g lalu ? J awab arika it 1 burs 1na san1a go1nbala gombal a dia"'-c, gu1 g nong burlazat itu. Kata pula orang itu Bukankah gombala gornbala itu tulah 1ntunbri kamu suatu surat tan clah akan 1nungunjokkan jalan? J awab marika itu, Bahkan; lalu katanya 1 ul '' dakah angkau bacha a ka1 1 suratnya t u > -vr c 1 r : rka 't r dak. I(atar va tJ

PAGE 251

r\IlJ N CHA ltl LAM'AT. M!ings.pa ? a wab n1atika itu Lupalah: kan1i .!. f: tanya pula, r i a l .. ra d. 5(; t {an ulih gom g ombala itu akan 1 ( n u disuro 1nya j aga alran si-Punga gkat itu? Ja,v a b 1narika iiu, .LL\.da; tutapi tiadalah ka1ni sangkakan akan orang yang baik purkataannya itu, iya itu l a h dia si-Pu.ngangkat itu. Sutlah itu kulihat dal a1n n1i1npiku, di s urohnya n1arika itu bur baring, siitlah itu di palunyalah akan dia, iya itu 1nt1ngajar akan dia jalan bunar yang patut Umat Isa kalau mu dij alaninya, suraya katanya, larat tuntu dibawa ba lik akan dia pada j alan "Subanyak orang yancr kubutol dungan munangkasihi itu, kutungking dan gong kasukaran. kususah; siibab itu handaklah angkau raj in sfuta biirtaubat. Wahi iii. 19. Sutlah itu. katanya, J alanlah kamu tiitapi ingatlah baik. baik, chamkan surat yang dibri ulih go1nbala gombala itu. Dungan hal yang dumkian, marika i .tupun n1un1brilah trima kasih ulih siibab tulongannya, lalu burjalanlah marika itu purlahan lahan, munuju jalan sublah ka nan, sambil burshayer dumkian :-Marilah kiranya kamari hie yang burjalan saHth, Lihatlah orang yang n1linchari slamat itu bagimana sudah t ihsalah; Tya tulah turtangkap kadalam jurat yang kusot dan Ulih iya turlupa akan pungajaran na sihat turmasa : Sungguh pun marika itu skarang sudah turlupas r rutapi snd:a.h dipaln supaya mu njad i tul adan dan luka'"'.

PAGE 252

24C P v H.JAL .A.N A N ORANG Sa'kutika lagi dilihat ulih marika itu; da .. tanglah sa' orang purlahan lahan deripada jalan raya itu handak burt"lnnu diingan n1arika itu. ICata 1\1asihi ka .pada taulannya '' Itutal1 datang sa' orang yang lnthnblakangkan nugri Zion, iya itu datang handak hur.tumu dungan l(ita." Ja\vab si-Harap, Aku tengok; biarlah kita b"lujaga, supaya jangan lagi kita burtii1nu dungan orang yang 1nungangkat angkat itu. Dungan hal yang diimkian, datariglah iya K fi t t' a dukat dukat, sahingga ham-a r ar 1nya 1a a akhirat. atau pir skali; namanya Kafiir, har1 k1amat skah pun. l I k t K a u a anya, -amu 1111 hanclak kamana ?" lVfAs. Ka1ni ini handak piirgi kan l:igri Ziono Sutlah didungarnya itu, turtawalah iya gu lak gulak. MAs. Mungapkah turgulak ini? l{AFIR. Aku ini turtawa ulih siibab muli hatkan halmu ini munchari bodoh ini, tiadalah kulak angkau 1niindapat sa'suatu pun, mulainkan punat lulal!n1 U sahja dalan1 JYlirjalananmu ini. 1As. Miingapa, angkau kira kami ini iadakah kulak ditri1na? AFIR. Trim a! tiadalah tum pat yang d1nn .. 1 nn it 1 dalam dunia ini spurti sangkamu ln.

PAGE 253

r v l\ I UN H AH.l SLAM AT M AS'. Kala u tiad a dala1n. clunia 111, a d a juga d alam akhi r a t. KAFIR. Apa bil a aku dala l n nugriku, aku tulah m u nungar sptlrti katamu itu siibab itulah aku tulah k luar 1nun O r ang kafir, hidop chari handak muli hat, Salnbagie duna sahja p i e lah d u a pul oh tahun lamanya aku tiada j u ga burt1imu dungan nugri i t u jadilah halktl ini s purti dahulu juga adanya. Jy.[As. A d alah kami kadua ini purchay a iya itu ada lah t-Lunpat yang dl'nnkian. KAFIR. Jikalau aku tiada p iirchaya yang diimk ian tatkala aku dirutnahku, tiadalah aku datang sa'jauh ini; purjalananki1 pun sudah turlebih jauh deripadan1u, tutapi aku tiada lnundapat, subab itulah skarang aku handak bur balik, supaya munghiburkan lla .. tiku deripada purkara purkara yang tulah kubuangkan itu; subab yang aku harap itu skarang tiada aku dapat. Kata Masihi kapada taulannya siHarap, "Bunarkah itu yang spurti kata orang ini ?" HARAP. Ingatlah baik baik, iya ini pun. sa'orang Piingangkat angkat juga; ingatlal1 apa yang tiilah kita burtii-Sk t'"' t k a 1 uran o mun-mu dahulu, bubrapa bahya sudar kum -v b b v v v k t dian. s u a 1nunungar pur '""a -aan orang yang dumkian ini. Apa! tiadakah nugri Z ion i t u! buk a nkah kita tulal1 1nulihat akan

PAGE 254

248 P0RJALANAN ORANG l)intu nugri itu deri atas gunong gun ong Lazat itu? Dan lagi bukankah patut kita ini burjalan dungan i1nan? 2 Cor. v. 7. Biarlah kita burjalan juga, asal jangan pula kita !llundapat susah diingan chiilnuti. N asihat ini angkau patut mtunbri kapadaku, skarang aku munumplakkan itu kapadan1u: sphrti yang tiirsubut dalam kitab, "J anganlah dung ... arkan, hie anakku sagala pungajaran yang miinyusatkan dikau deripada purkataan di itu." Pur: xix. 27. Aku kata, hie sau daraku, janganlah diingar akan piirkataannya itu, mulainkan biarlah kita purchaya sampie slamatlah nyawa kita. Ibra. x. 3 9. MAs. Hie saudaraku, l;>ukannya aku bur tanya kapadamu, ulih subab angkau tiada purchaya, miilainkan handak miinchoba akan dikau, surta handak mun chari buah buahan ekhlas Sukar itu mundatang .kan bnsar fiedah kapad. a 1\{asihi dan si -Harap. deri dala1n hatimu itu; spiir ti hal orang ini, aku tau iya ti'dah ulih Punghulu .dunia ini. Subab itu biarlah juga kita burdua burjalan, kurna kita pur chaya akan bunar itu, dan bohong itu bukannya biinar adanya. HARAP. Skarang biarlah kita busuka chita surta harap akan kamuliaan Allah. Sutlah itu burpalinglah marika itu orang itu 1naka oranrr itu pU:n tt'utavvakanlah aka_

PAGE 255

' v l\IIUNCI1ARI SLAMA'!' 249 surta burjalan sambil munujulah ja1annya Kata yang ampunya churtra, kulihat dala1n 1nimpiku, burjalanlah 1narika itu btibrap a lamanya, sampielah kapada lnilah purasaan si Harap kutika hatinya sabuah n-tigri; udara nugri sunang atau satu .pun itu munjadikan marika itu ta'ada mundatan gkan sukar, kuat kuat juga mungantok, iya itu kapada iya mungantok orang yang bahru datang kasitu. Disanalah si-Harap itu munjadi turlalu majal dan mung antok; subab itu burkatalah iya kapada hi, adalah skarang aku rasai diriku tursangatlah mungantok, sampie tiadalah dapat aku miingangkatkan kapalaku; siibab itu biarlah kiranya kita biirhiinti silditit disini, burbareng bare n g barang sakujap. MAs. Janganlah skali kali, apabila kita burbareng bareng kulak nuschaya turtidorlah skali. HARAP. Mungapakah, hie saudaraku? kiir na tidor itu suatu sehat .kapada orang yang biikarja adanya; supaya bulihlah kita sugar jikalau kita burbareng siidikit. MAs. Tiadakah angkau ingat bagimana gombala g o bala itu 1nunyurohkan kita biir jaga j a a ditanah yang ada lazat? Artinya pungajaran itu, supaya jangan kita tidor; subab itu J anganlah kita tidor spiirti or ng orang lain itu; biarlah kita burjaga su p aya kita s uman 1 Thes s 6

PAGE 256

, P URJALA NAN )RANG I-IARAP J .ikalau dumkian itu salahlah aku; jikal au kiranya aku sa'orang sahja, tuntulah aku tido r san1pe aku 1nati. Skarang tampaklah kapada aku spurti kata .Arif "Dua orang i.J_u baik deripad a sa' orang adanya. Eccles. v 9. Skarang angka.ulah sa' orang. taulan yang kasihan; angkaulah kulak akan burulih fahala yang baik. M ... -\s. Skarang janganlah kita dudok mung antok dit1bnpat ini, biarlah kita bursual jawab, Kalan orang orang sudikit sudikit atas purkara masihi burbantu mumb .1 b ant u sa' orang akan yang a1 L sa' orang pa da purjala HARAP Baiklah, aku sun ann ya, nuschaya tu-t t ap d a n su darlah hati lra. masing masino-. MJ\s Apakah yang handak kita sual ja,vabkan? HARAP. Bagimanakah halnya tiilah digrakkan Allah hati kita biar lah angkau dahulu burchakap. Aku k ulak m'linyanyi akan shayer ini. A pa bila orang salih itu mumulai mungantok, biarlah iya datang kamari, Dungarlah bagimana orang purjalanan itu burchakap sa'o rang clungan sa orang diri ; > .Bahkan, biarlah marika itu bulih blajar akan mundapat budi, Dumkianlah mumliharakan deripada m ungantok supaya chulik sahari h ari. K alau orang orang salih itu burtaulan dungan sabunarnya 1 urpliharalah kulak marika itu deripada munganto k s un g guh pun dila wa n nuraka adanya. 11IAS. Sutl a h itu a .L J.ul ailah 1llih Masihi Itu

PAGE 257

lHi J NCI-IARI SLAlVIAT 251 katanya, aku akan burtanya kapadamu suatu sual javvab, iya itu bagimanakah pada 1nulanya :fikiranmu, lalu saiUpie spurti halmu yang ada ini? IIARAP. Angkau handak tanyakah bagimanakah n1iimulai rni:inchari sla1nat nyavva itu.? MAs. Iya, itulah yang kuhandaki. HARAP. Adalah halku itu pada n1ul&nyr dudok bursul{a sukaan atas piirkara purkara jual jualan dipasar siasia itu; jikalau kiranya slalu kusukai akan dia itu yang spurti haiku sk.arang, la1nalah sudah tunggula1n kadalain nya sa1npie binasa. MAs. Apakah purkara purkara itu? HARAP. Iya itu sagala p1irbandahran dart kakayaan dunia ini. Dan lagi pun aku sukai kasana kamari, dan mabok, dan burslunpah, dan bohong, dan piirchabulan, dan tiada Inungindahkan hari ahad, d. an sabagienya; skalian purkara itulah yang mundatangkan kabinasaan bagie jiwaku. Akan tutapi k\imdian apabila aku lllltllUUgar Surta ingat akan pur kara purkara akhirat itu deripada mulutmu, dan mulut si-Sutia,van itu yang tulah tur bunoh dalaln pasar sia-sia itu, ul1h subab 1mannya, dan kalakuannya yang baik itu, da1i kasudahannya sagaia purkar inilah yang mun datangkan m aut, Ro1n vi. 21-28; dar lagi pu la deri subab purkara purkara inilah Inork a

PAGE 258

25 2 PORJ A.LANAN ORANG Allah tulah disa1npiekannya atas sagala anak c nak yang durhaka, Eph1 v. 6. MAs. Adakah angkau kuna tiimplak deripada kuasanya itu? 1 .1 1 --, HARAP. Tiadalah aku han-. n1 a 1 purasaan sa bulom dirinya turtalok dak miingtaui akan kajahakapada Isa. d t t l k tan osa 1 u, a a-q. saga a a. binasaan y ang akan datang deri subab dosa itu; dan lagi apabila hatiku turgrak ulih kataan itu, sungajalah kututupkan mata hati ku mulawa R aka n trang itu. MAs. Apakah subabnya angkau tulah mii lawan pada masa digrakkan Allah hatimu itu dungan Rohnya yang amat suchi itu? HARAP. t a mc t ; subabnya aku tulah b odoh dungan tiada mungataui Tuhan yang munggrakkan hatiku itu; dan lagi tiada ku angkakan, apa bila aku kiina tumplak deri s vbab dosaku, iya itulah tandanya handak dibalikkannya hatiku. Kctd u a, d os a itu tii rlalulah sudap rasanya kapada nafsuku; lagi pun aku tiadalah suka handak mulupas k a n dia. Katiga, tiadalah sampie hatiku handak bur churie dungan sahabat sshabatku yang lan1 a itu, subab muka n y a dan kalakuannya itu ada stuj u diingan hatiku. apa bila a k u k una tu1n p la k dan turingat aka n dosa d osalw, tiadR l a h bulih

PAGE 259

MUNCHARISLAMAT 25 3 aku tiirtahan ulih s u bab katakotan. MAs. Kalau dumkian, t-urkadang k adang lupaslah juga angkau deripada duka chitamu itu. HARAP. Iya; tutapi kiimdiai:t burbangkit pula lagi dalam hatiku, akhirnya burtambah lah susahnya turlebih deripada dahulu. MAs. Mungapa! apakah yang mundatang kan ingatan dosa itu pula? HARAP. Banyaklah purkara; spurti kalau sahya burtumu sa'orang ba .. ik dijalan,; atau munungar kitab itu dibachakan; a tau kalau aku jatoh sakit; ata u jikalau orang s a' kampong I nil'ah purasaan yang burbangkit turkadang d a lam hati sa' orang yang mula mula kuna tumplak deripada grak Roh. itu ada sakit; a tau jikalau aku miinungar bar orang mati;atau kalau aku turingat akall' 1natiku; ata u k a l au ak u 1niinungar hal orang yang mati tiirkiijut; i s tin1ewa pula apa bila aku pun akan m ung adap hari kiamat. MAs. Bulihkah turkadang kadaug angkau muliipa s kan dirimu deripada salah ulih subab dosamu dungan mudahnya, apa bila angkau turingat akan purkara yang tursubut diatas itu? HARAP. Tia dalah bagitu sunang kiirna 'pada 1nasa aku turingat itu, dipugangnya angan angan hatiku ; I{umdian apabila aku handak burbalik kap ada pur buatan dosa itu,

PAGE 260

254 PURJALANAN ORANG sung goh phn tiada hatiku rnau, lalu iah dua kali ganda susah h.ati ku. MAs. Kumdian apakah angkau buat? HARAP. Aku fikir, patutlah aku mumbaiki diriku; kalau tidak, tuntulah aku kulak akan binasa. MAs. Adakah angkau tulah miimulai mum baiki dirimu itu? HAR.AP. Ada; bukannya aku ti:ilah burchurie de:ripada do sa itu sahj a, ln1il ainkan taulan taulanku pun kuchuriekan, surta kumulai miinurut jalan agama du1nkian ini; iya itu sumbahyang, dan IDUlnbacha kitab Injil dung burchuchuran ayer mataku deri subab dosa, dan biirtutor bunar kapada sagala kawanku, dan sabagienya; sagala pfukara inilah-aku piirbuat tiadalah habis handak kuchiirtrakan skaliannya itu. MAs. Adakah angkau sangkakan pada n'lasa itu dirimu baik? HARAP. Iya, sabantar sahja; akan tutapi pada akhirnya burtambah susahku handak 1nanimpah akan daku pula. l\1As. Bagimanakah bulih jadi b ag itu, kur: na tampaknya angkau skarang ini sudah burubah? HARAP. Banyak purkara yang tula h mii n datangkan susah susah itu, a pabila turin g a t S a orang pun ta'bulih akan purkataan

PAGE 261

MUNCHARI SLAJ\IAT. yang dihnkian ini: "Sagala mumbaiki dirinya v diri dungan kwasanya amal 1tu spurt1 ka1n k.an1 s undiri purchah yang kotor J as lxiv. G. Dan lagi spiirti kata kitab "Subab amal t aure t sa'orang manusia tiadalah dapat dibiinarkan." Gal. 16. dan lagi jikalau kita tulah burbuat sagala purkara itu pun, katalah, "l{ita ini biilom juga layak," Lukas. x vii. 10. Suhab itulah akl\ sa' orang orang miimulai bur:fikir dihnkian ini: jikalau kiranya sagala ama l ini spurti kain piirchah kotor adanya; dan sagala pur buatan amal Tauret itu tiada bulih dibJinar": kan; jikalau kita tulah burbuat skalian itupun, tiadala h J ue-a kita layak; suH 1 T t t. a ...., u rum aure 1a a tlah itu fikirku tiadalah bulih lupaskan orang b v k"t k kh t deripada salah. urguna 1 a maso a 1ra itu. Tambahan pula aku burfikir, umpa1nanya, jika aku masok dikudie orang anu mumbli barang barang, kira kira lima ratus ringgit h arganya, kumdian aku bayarlah hutangku skalian itu; akan tutapi adalah juga hutang lama itu yang bulom salusie: subab itu bu. lihlah dida'wa ulih orang kiidie itu akan dak u, sahingga dimasokkannya kadalam pun jara, sampielah aku bayar skalian hutangku itu. l\{As. Bagimanakah bulih angkau mungam. bil ibarat ini bagie dirimu? l-IARAP. Pada sangkaku, deri ubab dosa ..

PAGE 262

2 5 PU .RJALANAN ORANG kulah 1nunjadi hutang sangat kapada Allah ; ulih siibab itu, s a gala a1nalku, dan taubatku, bulomlah bulih chukop pumbayar hutang itu. Subab itu pada sangkaku, sungguh pun kian banyak ubahannya hatiku itu, adalah juga lagi fikiran, bagimanakah akan b.ulih turlupas deripada kabinasaan subab kasalah .. anku yang d ahulu itu? MAs. Turlalu baik ibarat1nu itu; runcha .. nakanlah l a gi. HARAP. Dan lagi yang mundatangkan su .. sah dalam piirasanku itu, kumdian d eripada aku tulah burubah ini, jikalau aku purhatikan baik baik nusc haya tampaklah juga lagi dosa dosa yang bahru bahru itu ada b iir champur dungan sagal a purbuatanku yang baik; subab itulah aku ini skarang, ta'. dapat tiada handak mungaku, aku ti:ilah mundapat kanyataan, sungguh pun dahulu aku bulih mumbtisarkall diriku subab amalku itu, akan tutapi aku tulah burbuat dosa pada sahari yang chukop bulih millnbawa aku naraka, m u ski p 1 n pada masa itu haiku tiada aku bursalah. MAs. Apak a h angkau sudah buat? H.AR.AP. Buat! tia d alah bulih aku kataka n apa yang handak kupurbuat itu, sahin g ga tv a h kubukakan s agal a rahsiaku kapada s iS u tiaw au itu, ulih subab aku dungan d ia itu? a dalah burkun al k unalan, la.lu s a b 'i -

PAGE 263

v MUNCI-IARI SLA!viAT lorn lagi aku mundapat amal sa' orang yang bulom purna.h biirdosa, ta'bulih aku ini slalnat; miiski pun amalku siindiri, atau amal sagala manusia dalam dunia ini tiadalah bulih munulong adanya. MAs. Adakah angkau burtanya kapada Siitiawan itu, siapakah orang itu yang tiada purnah. burdosa itu, dan bagimanakah angkau handak dibunarkan ulihnya? HARAP. Sudah; katanya, iya itu Tuhan Isa yang dudok disublah kanan Arash Allah yang maha tinggi, Ibra. x. 12. Dun1kian ini kataini patutlah p -1 al b..., d n 1 orang ur osa dibunarkan ulihnya, itupun dapat slamat dungan 'b'"' dv bv k d sa unarnya. ungan urgantong apa a barang purbuatannya, tatkala Isa dala1n pri manusia, surta dirasainya sangsara, tatkala iya kuna gantong diatas kayu.'' Rom iv. 5. Dan lagi aku biirtanya pula, bagimanakah amal Isa itu bulih miinjadi obat mata, akan mum biinarkah aku dihadapan Allah? Katanya, Iyalah Allah yang maha tinggi; iyalah tulah mungadakan sagala purkara dungan sampor nanya, surta matilah iya, bukannya deri siihah diri11ya sundiri, mulainkan aku; adapun pur buatannya dan kamuliannya itu kulak dapat tiada akulah yang mumpunyai, jikalau aku burgantong kapadanya. MAs. bagi1nana pula halmu?

PAGE 264

SiHarap muli jad i tawar hati. k u ang k aka1 a l :an daku. P)RJALANA N ORANG munHARAP. Pada Inulanya sii ganlah aku purchaya, siibab tiadalah iya n1au 1nunulong VIA i \.pakah kata St'1tia-,van kapadamu? HAR. Disurohnya juga purgi mundapatkan dia. l'1tla.h itu kataku, Skali lcali aku ini da laya.k Jawabnya, Jangan tidak; kurna angkau ini dijun1put juga Matt. xi. 28. Kun1dian iibrilah ulih Sutiawa n akan daku suatu kitab '"ang tulah dimutriekan ulih Isa akan dia, iya 'tu akan IDUlnbranikan hatiku piirgi uatkan Tuhan itu. D a n lagi pula katanya, H a t Sagala pt1rkara yang tur-1arap n1un apa ebih trang dan nyata siibut dala1n kitab itu, satu akan jalan s lama t v t1teknya atau noktanya tur-lebih tugoh deripada .Iangit dan bumi, lVIatt. xxiv. 35 l{iimdian aku burtanya kapadanya, Jikalau aku purgi kapadanya, apakal1 yang atut kupurbuat? Katanya, patutlah angkau )Ohonkan kapada Bapamu yang ada dishorga, urta burlutut dungan sungguh hatimu dan iwan1u upaya dinyatakannya Tuhan itu ka .. padamu. Maz ... cv 6. D an. xi. 10 Jer. xxix. 2 Dan lagi pula aku burtanya kapada-l v c Bagimanakah pa.tut aku pohonkan itu ,. padanya? J {atanya, Purgilah angkau, m a k n 1 u ld1la 1 m v l dapat dia dudok diata s t ht kai ur, han, 3 ana tl'tmpatn a dudok.

PAGE 265

MUNCfiARI SLAMAT. 259 panjang tahun 1nunantikan orang yang datang mundapatkan dia. Exod. XXV 22., Lev. xvi. 2. N uinb. vii 89., Ibra. iv. 16 Kataku, tiadalah aku kataui, apakah yang handak kukatakan kapadanya? l{atalah dumkian ini: "Ya Allah! kasihankanlah kiranya akan daku orang yang burdosa, jadikanlah akan daku yang bulih mhngataui surta purchaya akan I sa Almasih; kurna tampaknya, jikalau tiada dungan amalnya, atau burimankan amalnya itu, niischaya dungan sa'sungguhnya akU: ldi lak tiirbuang. Y a Tuhan! bahwa aku tt1lah 1nuniingar, Tuhanlah yang an1at 1nurah, dan yang tiilah mununtukan anak1nu, iya itt Ist: Almasih akan rr:t.U.njadi Punulong dunia ini dan lagi relalah Tuhan handak kan anugrah1nu alian daku sa'orang burdosa yang amat hina ini Y a Tuhan! subab itu tulonglah len1pahkan kurniaxnu akan 1null:i paskan nyawaku deripada kabinasaan, dungan burkat Isa Almasih anak1nu. A1nip..' JYIAs. Adakah angkau tulah nrumbuat sp1J.r ti yang disuruhkan itu? HARAP. Iya; brapa kali, burulang ulang. 1VIAs. Adakah .tiilah dinyatakan ulih. Bapa itu akan anaknya kapadan1u? -ARAP. Tidak, pada mulanya, atau kadua kali, a tau 1 -atiga kali, a tau ka' a tau 1 alin1( > at( u 1 a ananl skali un tidak o

PAGE 266

260 ORANG MAs. Kumdian apakah angkau buat? HARAP. Buat! tiadalah aku tau apakah yaug handak kupiirbuat. MAs. Tidakkah fikirmu handak muninggal kan sutnbahyang? Si-Harap itu hampir HARAP. Iya; adalah dua undor. ratus kali datang fikiran yang d iimkian itu. MAs. Apakah siibabnya tiada angkau tu rut itu? HAR. Aku purchaya, iya itu bunar barang yang tulah dikatakan orang padaku, iya itu, kalau tiada diingan ama1 Almasih, sagala du nia ini pun tiada dapat miimliharakan akan daku; siibab itulah pada fikirku, jika aku munin galkan sumbahyang, aku mati; biarlah aku mati dihalrat kamuliannya, atau anu-Ta'brani juga si-Ragrahnya. Sutlah itu, turing ... rap undor,: siibab ha: atlah aku akan purkataan rapnya bulomlah lagt putns. Injil, katanya, "Jikalau ki-ranya kurnia itu lambat datangnya, nanti kanlah akan dia; siibab iya itu tuntu kulak datang, tiada iya lambat." Hab. ii. 3. Diimkianlah halnya kupurbuat slalu, sampie Bapa itu miinunjokkan anaknya padaku. MAs. Bagimanakah iya tulah miinyatakan kapadamu? HARAP. Tiadalah aku mulihat akan dia dungan 1nata kapalaku, akan tutapi dungan

PAGE 267

1.'11JNCI-IAR1 SLAMAT. mata hatiku, Eph. i 18-19., durnkiaR}ah ada nya. Pada suatu hari, turlalulah sangat du ka chitaku, p ada sangkaku biilomlah purnal1 sa'umor hidopku miindapat susah yang diim kian; susah ini pun makinlah burtambah tambahlah adanya, ulih subab turingatkan sagala d.osa dan kajahatanku itu; iya itu yang patut aku masok naraka, dan mfuasai sang sara dungan tiada burkasudahan. Tiba tiba rasanya ta1npaklah Tuhan Isa miimandang akan daku deri shorga, katanya, "Purchayalah akan Tuhan Isa Almasih, supaya angkau bulih turplihara." Kesah xvi. 31. Tiitapi jawahku, Tuhan, aku ini sa'orang burdosa yang bl'1sar: katanya, "Anugrahku itu padalah kapadamu." 2 Cor. xii. 9. Kataku Tuhan, apakah artinya piirchaya itu? Kiim dian kurasai tampaklah dalam Injil dumkian ini,-" Barang siapa yang datang kapadaku, tiadalah piirnah lapar, dan orang yang piir chaya akan daku itu, tiadalah piirnah iya dahaga." Yah. vi. 35. Artinya datang, dan purchaya itu bl'1rsamaan adanya; orang yang datang, iya itu mulayangka n hatinya, dan chita chitanya handak munchari slamat deri pada Al1nasih, orang itulah sungguh sungguh purchaya akan Isa Alma s ih. I{umdia n ayer mataku pun burlinang linan glah, lalu ku pinta pula, "Y a Tuhan! bulihkah sa' orang

PAGE 268

burdosa yang busar spurt i aku ini dapat di trima, atau dislamatkan ulih1nu La1u dungar katany a,-"Orang yang datang padaku itu, skali kali tiadalah al\u muno1akkan dia." Yah. vi. 37 Skaranglah bahru hatiku pu oh dungan suka chita, surta lnungalirlah ayer lnataku, dan chita chitaku pun rindu diinda1nlah rasanya diingan burkasih kasihan akan kaum Allah, -dan jalan Allah, dan nama Isa Almasih. MAs. Inilah suatu kanyataan Tuhan Isa kapada nyawamu; akan tutapi katakanlah l\:.apadaku sungguh sungguh apakah fiedahnya iya itu kapada nyawamu? H.AR. Fiedahnya itu, dap cttlah kulihat saga la isi ala1n ini miiskipun ada bubrapa banyak -amalnya, tutapi sagala manusia dudok dala1n kabinasaan juga; dan lagi fiedahnya, t ampakM nya Allah Bapa itu, sungguh pl n iya itu adil, bulihlah juga iya mun1bun c .rkall orang yang bur dosa. Dijadikannya pula a kan purasaanku turlalu malu, subab turingat akan sagala kaja hatan kalakuanku yang dahulu itu; dan lagi turkiinalah tumplak aku ulih subab kabodohanku; bulomlah purnah masok kadalam hat i w ku purasaan yang dumkian, bahrulah skarang iya mununjokkan ka'elokan sa Ahnasih, a hingga 1niinjadikan aku kasih akan purjalana n yang suchi ini, dan rindu pula ha-ik u handal{

PAGE 269

M UN CHAIU $Ih.\J\IAT ; b.l1rbuat barang apa yang ka1nulian bagie nama Isa Tuhiuiku itu; b a hka1i pada skarang _ini rasaku, jikalau a4a sa'ribu gantang-<:-skali'---ll.lin J ii1ili supab Isa 1,ulia1i r r Kata yang ani"piii1ya _'ch ti:rtra, kulihat n1impiku s i -Harap biirpal.englah: blakang, lalu dilihatnya si-Bodoh\ yang. t1ilall ditinggalkannya itu aclalah deri blakangnya. .. Kata si-I-Iarap kapada Masihi., rrengoklah si-Bodoh itu jauh diblakang turtinggal siibab lekanya itu. MAs. Aku lihat akan. dia, tiitapi __ iya;. indahka n b ii rkawan dungan kita_ : } ::r--HARAP, Pada fiki r anku jikalau 'iya bi1:r:jalan bursama sama dungan kita, tia_dalah mun datangkan sa'suatu kasusahan bagie dirinya. MAs. Itu butol; akan tutapi pada sangkaku bukannya drnnkian kahandaknya .ARAP Pada iya-mau; kundati, biarlah kita choba akan dia. Lalu dipanggil lih 1narika itu akan dia. Kun1dian kata lVIasihi kapadanya, Marilah, 1nungapa angkau turtingga l biigitu jauh? BoDoi-r. Aku ini suka hiirjalan. sa'orang orang, turlebih deripada burk.awan kawan. Kata Mas ihi -kapacla s i-I-Iarap diam dia1n ; Bukankah a k u s udal1 kat.akt:ul hah'\va iya ini

PAGE 270

264 .PUHJALANAN ORANG tiada indahkan burkawan dungan ka1ni? tii tapi marilah, biar kita btirchakap chakap diingan dia pada masa ini ditumpat sunyi 1n1. Siitlah itu burpaling1ah Masihi kapada itu, surta katanya, Marilah, angkau ada baik? Bagimanakah halmu dian tara Allah skarang ini dungan nyawamu? Bon. Harapku baiklah; kfuna aku ini sla-Si-Bodoh itu harap lu punoh dungan purasaan kapada yang baik dalan1 hatiku; itulah yang munghiburl
PAGE 271

MUNCfTARI SLAl\'lAT. sangk.a tuntu, angkau tulah n1uninggalkan skalian itu $Ubab ... ttllah dan shorga? Bon. Hatiku burkata diimkian. MAs. l{ata orang Arif,-HOrang yang ha rap akan hatinya sundiri itu, iya itu bodoh.'' Pv 96 ur. XX Vlll. r.J Bon. Piirkataa11 itu dikatakan deri hal orang yang burhati jahat; akan tutapi aku b : url1ati baik. MAs. Apal ah tanclanya purkataan1nu itu biitol? Bon. Subab iya rru1nghiburkan hatiku, sur: ta harap kapada shorga. MAs. Barang kali p"lirasaanmu itu burbangkit deripad a hati yang miinaroh tipu. Kurna hati manusia ini bulihlah mii11ghiburkan dirinya, dan n1iindatangkan harap yang tiada burtandah itu. Bon. Akan tutapi hatiku dan kalakuankq stuju adanya; siibab itu, harapkn itu adalah. tandahnya. MAs Siapakah kata kapada1nu l1atimt1 kalakuanmu itu ada stuju? Bon. l{ata hatiku itu dun1kian. MAs. "Tanyalal1 kapada kawa,nku iyakah aku munch uri?" Kata hati-Artinya, ta'kan hati IUU dumkian! Jikalau pur. orang hongkan d1nnya s un kataan Allah tiada munjadi diri. s a k s i atas ptu .. kara ini, nttschaya tiadalah

PAGE 272

P "'RJ ALAN AN 0 RANG bt rguna aksi saksi yang lain itu adanya. BoD. Bukankah hati baik itu yang ada buringatan baik? Dan buk nkah kalakuan yan g baik iya itu yang lntlnurut hukun1 Allah? lVI A S 1ngg 1 h kurn a hati yang baik itu a dalah burfikiran baik dan kalakuan baik itu 1nunurut hukuin Allah; akan tutapi lainan ungguh orang yang ada rnumptJ;nyai i n, dan biirlainan orang yang burrfikir sahja. BoD. _;\.pakah yang dibilangkan fikiran yang bai k itu dan kalakuan yang n1iinurut hukum _\._ lah itu ? l\1As. yang baik itu ada banyak junis: ada yang cleri hal sundiriny a ada yang kapada Allah ada yang kapada Almasih, ada yang kapada lain lain purkara. BoD. Apakah p1irkara yang baik itu deri hal diri s iindiri? lVfAs. Iya itu p urkara yang stuj u dungan k ahand,ak Allah BoD. Bagimanakah fikiran de.ri hal sundiri itu bulih stuju dungan kahandak Allah? n1:As Apabila kita akhtiarkan atas diri kita b iirsamaan dungan yang diahktiarkan ulih purkataan Allah, bahrulal1 stuju dungan ka handak Allah. AJ(u nanti t.aanku ini lebih tra:o.g. Purkataan Allah itu

PAGE 273

. v j\fUNCHARI SLAMAT. 111unyatakan derihal tabiat 1nanu sia d1ilnkian ini: Tiadalah barang sa? orang pun yang bu nar, dan tiadalah sa'orang pun yang burbuat baik. Dan lagi dikatakan pula, "Sagala sa' suatu sangka sangka hati m a n us i a itu s1nata 1nata jahat adanya slalu," I{ajad.iv. 5., Rom i ii. 10-12. Dan lagi Sagala sangka sangka 1n.anusia itu jahat deripada kuchilnya, Kajade viii. 21. Skarang pun jikalau kita burfikir dtunkian ini deri hal diri kita sundiri, surta murasai dulnkian, bahrulah :fikiran kita itu baik, subab Iniinurut purkataan Allah BoD Skali kali tiadalah aku purchaya hatiku dumkian jahatnya. MAs. Subab itu tiadalah skali kali suatu pun fikiran yang baik derihal diri1nu s\indiri dala1n sa'panjang umormu itu. BoD. Apakah itu fikiran yang baik deri hal Allah? MAs. Sa1na spurti aku tiilah biirkata cleri hal dir i sundiri itu; apa bila fikiran kita deri hal Allah Ta' ala, stuju dungan piirkataan itu, iyaani apabila kita biirfikir deri hal ka' adaan sifat Allah, spiirti yang diaj ar dalan1 Injil itu. Jikalau kiranya kita handalr mungataui derihal Allah, bagimana iya mu nilek akan hal kita, dumkian ini: apabila kita biirfikir, bahvva Allah itu mungataui derihal kita ini tiirlebih deripada kita st\ndiri 1nung ...

PAGE 274

ORANG ataui. Dan lagi bulihlah dilihat Allah dosa yan g ada dalam kita ini, yang tiada skali kali kita dapat mulihat akan di.a; apabila kita mumikirkan Allah itu miingtaui akan batin fikiran kita itu skali pun, dan 1agi hati kita itu bagimana dalam skali pun, adalah slain skalian itu nyata kapada pumandangannya; dan lagi pula apabila kita mumikirkan sagala amal kita burok adanya kapada ptimandangan Allah subab itu tiadalah bulih iya miiman dang kita ini biirdiri diingan kapurchayaannya, m:iskipun kita mungadakan bubrapa: banyak amal yang baik. BoD. Adakah angkau fikirkan aku ini bii gitu bodoh handak kata, Allah itu ta'bulih miimandang turlebih jauh deripada aku, atau aku ini bulih munghampiri akan Allah itu dungan amalku yang turlebih baik? MAs. Bagimanakah fikiranmu atas purkara ini? BoD. Aku nariti rengkaskan sahja piirka taanku, iya itu patutlah aku ini bjlrgantong kapada Isa itu supaya aku dibunarkan. MAs. Bagimana angkau skarang handak burgantong kapada Isa, jikalau angkau tiada rasa dalaip. hatimu Isa itu ada bi:irguna ka padalnu, kurna angkau tiadalah skali kali tampak akan asal kajahatanmu itu ampi e skaro.Jng ini rnulainkan adalah angk au

PAGE 275

r y I ]rlUNCI-IAUI SLAMAT. 269' roh fikiran derihal siindirimu, dan barang piirbuatan1nu; skarang nyatalah hal angkau ini sa'orang yang tiada purnah biirfikir, iya itu kabunaran Isa Alma.sih itu chukop mum biinarkan angkau dihadapan Allah,. kalau diimkian bagimanakah angkau 1nungatakan dirimu ada burgan tong kapada Isa Almasi:Q.? Bon. Kandatilah, aku ada chukop purchaya. MAs. Bagimana angkau purchaya itu? BoD. AJ{u purchayalah Almasil1 itu ti:ilah mati subab orang burdosa, dan aku ini kulak akan dibunarkan dihadapan Allah, surta dilii paskaii deripada laanat, ulih Inil ah imannya si si:ibab ditrimanya aku ini Bodoh itu. punurut hukumnya cliingan kasihannya; atau dihnkian ini, dijadikan Isa sagala amalku dalam agama patut ditri1na ulih Bap.anya, subab btnkat amalnya, dumkianlah aku ini dibunarkan. MAs. Skarang biarlah aku mumbri jawab akan hal imanmu itu :Pztrtama tama, angkau piirchaya ini dungan agak agak sahja, ktirna i1nan yai1g diimkian itu tiadalah tursiibut dalam kitab Injil. Kadua, angkau ini purchaya diingan imau dusta, ulih subab angkau sangkakan kabii naran Isa Almasih itu mumbunarkan amalmu sundiri. Katiga, imannlu yang dumkiar itu tiadalah

PAGE 276

2 7 0 P URJALANA.J ORAN G milnjadikan Isa Aln1asih itu o r ang yang lnih n M bunarkan dirilTIU, mulainkan pur buatannlU sahja; dan lagi pula dirimu itu dibunarkan siibab amalmu itu, siibab itulah iya itu dusta adanya. Ka, ampat, siibab itulah i m anmu itu iya itu kulak akan 1num a s okka n ang k a u l{a d alaln 1norka Allah pad a h ari k iamat: lru r n a iman yang sungguh itu, iya itu kulak 1nunyatakan d alam hatimu angkau sa' orang y ng tiilah disalahkan ulih T a u ret, surta munggrakkan angkau 1nuncha r i pt'lrlin dongan akan kabiinaratf Isa Al1na sih, k iirna kabunarannya itu bukannya suatu p' "rbuatan anugrah y ang t u l a h diadakan subab handak 1niimbiinarkan amalmu itu supaya direlai Tu han, mulainkan siibab amal I s a sundiri yang munggunapi Tauret itu slirta sung sara ganti kita; maka kabiinaran I sa yang tiirsubut itu ditrimalah ulih iinan kita yang bunar itu; da n dib a wah nawang Isalah nyawa kita itu mtindapat s lamat dihadapka, n kahalrat Allah diingan tiada biirchachat, lalu ditrima nya dan dilupaskannya kita d eripada kabiq nasaan. Bon. Apa! patutkah .kita ini burgantong kapada a1nal I sa itu siindirinya diingan ta' u u sah kita buat amal? Adalah iya itu sa' olah olah suatu purdaya yang 1nululuskan havva

PAGE 277

l\1 U N CH.ARI SLAl\1A'f : nafsu jahat kita itu, surta llltnnbiarkall kita 1niilakukan diri kita b.agimana suka kalau amal Isa sundiri sahja lllUlnbuiiarkan kita, 1niiskipun kita purchaya aka.n dia. 1\fAs. Bodoh biitol namamu; maka bagimana nan1amu diimkianlah halmu; sungguh pun jawabmu itu miimbunarkan piirkataanku itu, tutapi bodohlah angkau deri hal amal yang 1numbunar an itu; dihnkian lagi bodohlah angkau d rihal bagimanakal1 handak miincha. ri slan1at akan ayawamu itu deripada morka Allah dungan buri1nankan kabiinaran Isa Bahkan, angkaulah sa' orang bodoh derihal fiedah yang tiirbit deripada in1an yang biir paut akan kabunaran I sa Almasih itu; 1naka fiedahnya itu diimkianlah, iya itu lnuriin dahkan diri siirta chondrongkan hati kapada Allah ldirna I sa; dan lagi pula mungasih_ i akan namanya, dan purkataannya, dan jalannya, dan kaumnya. HARAP. Tanyalah kapada si-Bodoh itu, kalau iya sudah mundapat kanyataan dalanl hatinya Almasih itu? Bon. Angkaukah sa' orang yang munchari purtunjokkan deripada Allah! Pada sangkaku apa yang angkau purchaya, dan orang orang lain itu angka atas purkara ini, skalian itu buah buahan, dan tandal1 tandah yang tiirbit deripada nkiran burkachau

PAGE 278

PURJALANAN ORANG '' HARAP. Mungapa, kawan! bahwa Almasih itu bugitu turlindong dalan 1 Allah, sahingga tiadalah bulih tampak kapada kita yang biir nafsu ini dungan sa1npornanya, mulainkan kalau diunjokkan. Allah Bapa itu akan Isa kapada kita. Bon. Angkau ini hlirjalan bugitu chupat, tiadalah dapat aku mun_urut akan dikau; ji kalau dumkian, biirjalanlah angkau dahulu, biarlal1 aku tinggal diblakang. Kumdian burjalanlah lnarika itu kadua, sa1nbil biirshayer d -Lnn diai'l i1'li :-Hie Bodoh, handakkah angkau tinggal dalam bodoh lagi, Akan nasihat yang baik yang tulah dibri padamu sa'puloh kali? Jika angkau unggankan juga, angkau kulak bulih tau, Brapa lamauya purbuatan bodohmu itu. ulih slalu. Ingatlah batk baik, hie jangan takot, N asihat yang baik itu bulih mumliharakan dikau jika diturut, Tutapi jikalau angkau tolakkan juga, ingat, Akhirnya kulak angkau juga s undiri burulih la'nat. Sutlah itu, Masihi pun burkatalah kapada taulannya,-Marilal1 hie taulanku, haraplah aku surta angk:au kulak, baiklah kita burjalan biirsama sama sahja. Kata yang ampunya chfutra, kulihat dalan1 mimpiku, marika itu pun burjalanlah dahulu diingan chiipat sudikit; si-Bodoh itu pu11 mungikotlah purlahan lahan deri bla k ang s utlah itu kata JYia ihi l{apada

PAGE 279

:VI( :NCH .ARI "'Iu\.1\1A T Sayanglah sangat hatiku rnulihatkan hal si Bodoh, tuntulah kulak iya mundapat susah juga pada akhirnya. HARAP. ..A.1nboi! inilah macham orang banyak dalam nugri kita; bahkan, dalam sagaJ.a l'Ttmah, dan lurong, dan diantara orang yang munchari slamat pun, jikalau sa'bugitu ba nyak orang disublah kita, brapa banyak pula lagi ditiimpat iya dipranakkan MAs Sungguhlah spiirti yang tu.rsubut dalam kitab, 'Iva tulah mumbutakan mat a hatinya supaya jangan mlliihat akan tutapi skarang ini adalah kita burs. a1na sama apakah pada sangkamu derihal orang orang n1acham ini? Adakah turkadang iya itu kuna tum.plak subab dosanya? A.dakah iya itu kulak akan binasa? HARAP. Aku tifl,da tau itu baiklah angkau sual jawabkan purkataan ini, kurna angkau s a 'orang lebih umor MAs. Pada sangkaku ada juga turkadang iya kuna tumplak deri subab dosa itu, tutapi ulih subab marika itu bodoh tiada iya dapat mungarti iya itu mundatangkan fi.edah; siibab iya kras munchari jalan akan noh tiimplak itu, sampiela.h mari.ka itu n1unggagahkan dirinya akari nTtn1urut ingatannya sundiri HARAP. k u purcha r lah purkataanm itu

PAGE 280

) ,..., :-I : _t_ P ) I JALA ORANG bunarlah adanya; iya itu takot mundat.angkan: kabajikan kapada manusia, surta pula murniitulkan n1ula 1nula kalakuannya pada piirjaL 1anny a itu. lVfA Ta'da shak lagi deril1al takot itu, 'kurna ft'rrman Allal1 "Ta.kot akan Allah itu piiilnu laan budi.' Ayub xxviii. 28., Pur. i. 7. H RAI. Bagimana angkau bulih munyata-an }Jri hah1ya takot yang bt1rfiedah itu? M A Takot yang biinar itu dapat din y ata an atas tiga ptlrkara. Purrta1na tarna, Takot itu tiilah bangkit. ap abila hat i orang ditiimplak sungguh sung guh cleri s ubab dosa. Kadua, Takot itu pun miinggrakkan hati orang akan munchari slamat kapada Isa Al Inasih sahj a. Katigr;t, Surta pula mumbangkitkan dalam l1ati orang hormat kapada Allah Ta'ala, dan kapada furmannya, dan k ap -a j a lan ibadat; dan lagi takot itu mu an hati, s hing ga orang itu ta'brani mihn al i g k k anan atau kakiri p acla purjalanann3 a s(_bab iy takot akan mundatangkan morka Allah, dan mung hilangkan sajahtra dala1n hatinya, atau Iniim malu atas dirinya. HARAP. Bunar katamu; aku pun purchaya angka. u tulah burkata b .unar. Skarang ini kita hamp]r kapada tanah laza.t itu?

PAGE 281

MDNCHARI SLAlYIAT. 275 lVIAs. lVIungapa! punatkah angkau derihal kita bursual ja\\r ab ini.? HARAP. Tidak, sungguh tidak; tutapi aku handak mungtaui sahja. din1anakah kita in' ada. MAs Adalal1 kira kira dua 1nile lagi jauh 11ya deri ttnnpat ini, kita handak biirjalan Tutapi 1narilah kita burchakap lagi. HARAP. Baiklah angkaulah n11imulai bur chakap. MAs. Adakal1 angkau n1ungiinal sa'orang yang biirnama Ta'lcukal sapuloh tahun lalu dinugri kita itu, adalah iya itu sa' orang yang sangat miindahului derihal aga1na? HARAP. Iya, aku. kunal akan dia iya tinggal dikampong iya itu sa'jauh kira kira dua 1nil deri kampoug dan lagi iya diam disiiblah run1ah s a ora yang biirnama Mungki1 MAs. Butol; iya diam didalan1 suatu run1 al1 juga, tutapi orang itu adalah skali iya tursii dar, aku purchaya pada skali itu iya 1nun c dapat kanyataan dosanya, dan upah dosanya itu. H1\RAP. pun fiki r bugitu; kurna ru mahku itu ada kira kira sa'jauh. tiga mil deri padanya; adalah kutampak bubrapa kali btirli nang linang ayer 1natanya. Sungguh sunggu h hasihanlah aku akan dia; l1araplah juga aku ...

PAGE 282

PtRJALAr.N ORANG iya buli 1 n1ti?jadi baik; akan tutap1 turtaln aklah juga sp\irti kata dala1n lcitab, iya itu agala orang yang bursru "rruhan, 1nunurut kahandak Allah. MAs. Adalah juga iya burkata kapadaku sakali iya banda+( purgi nrunchari slamat spurti pur jalanan kita ini: dalam hal itu, .iya mulie burkiinalan rang yang ditlntpa rnakan ini tau baik baik sagala pungajaran dalam agama, tutapi iya tiada tau dalam pur asaannya diimkian dungan a orang yang bur naJna J.Vlumliharakan-diri; kiimdian iya pun nunjauhkan dirinya deripadaku. HARAP. akarang tiilah ]tita burchakapkan deri hal orang itu, maka biarlah kita preksa apakah siibabnya orang orang yang dumkian itu diingan sugranya n1umblakangkan kita MAs. Baiklah iya itu bulihlah munjadi insaf bagi kita akan tutapi churitalah angkau dahulu. HARAP. Baiklah, pada sangkaku adalah a.rnpat purkara subabnya :Purta/Jn(L tama sungguh pun turkadang ka dang orang itu tursudar, akan tutapi hatinya tiadalah burubah; subab itu apa bila kwasa umplak itu lttnyap purkara yang munggrak kar kapadc kabajikan ag-ama itu pun bur .. huntllah; s ubab itulah orang orang itu dapat tiada k11mbalilah kapada asalnya. ubabnya iya itu takotkan manusia, -

PAGE 283

1\1 0 N CIIARI SLAIVIAT. orang itu slalu dialahkan ulih takot 0 kurnu. tttrst1but dalam kitab dumkian, "Ulih subab takotkan manusia itu, kunala h jurat." 2t< XXIX. D Katiga, Subab dibuat orang malu derihal agama itu, munjadilah malu itu suatu batu turanantok; iya pun miinjadi chongkak, dan hati panas, dan agama itu miinjadi suatu pu hinalah kapadanya; subab itulah apabila marika itu tt1lai1 hilang ingatannya derihal naraka dan 1norka Allah, lalu balilah iya kapada asalnya. ](a' ampctt, Turkunah salah, da11 ingatan akan chilaka itu iya itu suatu luka busar dalam hatinya, kurna marika itu tiada suka mulihat chilakanya itu dahulu deripada sam:. p1enya. MAs. Pada sangkamu kata1nu itu hatnpirlah biitul: akan tutapi akar u1nbinya pukurjaa11 itu subab hatinya dan .niatnya bulo1nlah bih M ubah skali kali; subab itulah tampaknya orang orang itu spurti orang yang bursalah diha dapan hakim adanya; iya tiirpranjat, dan. gumantar ta1npaknya spurti burtaubat sung guh: ttitapi as .alnya grak ini su bab katakotan akan pasong itu, tutapi bukannya bun chi akan dosanya itu; 1nethalnya, kalau iya dilupaskannya pula, dapat tiada diulanginya juga akan dosa itu pula, tutapi kalau hatinya

PAGE 284

%7 P URJALANAN OHANG itu burubah dungan sungguh sungguh bu= kannyalah dumkian kas udahannya. : HARA.P. Sudahlah aku nyatakan kapndan1u derihal marika itu mumblakan_gkan kita; akall .tutapi chobalah pula angkau renchanakan, bagim2na jalannya .itu. MAs. Baiklah : Purtct?na tama dichuriekan ulih n1arika itu skali deri hatinya akan ingatan derihal Allah atau maut, atau hari kiamat. Kadua, marika itu munolakkan purlahan !a han akan adat pukurjaan muminta doa dalam batin, dan munolakkan munahankan hawa nafsunya, dan ta'mau iya burjaga, dan mi:i .. nyusal siibab do sa, d a n sab gienya. Katiga n1arik a i 1 u a 1hkan dirinya deripada burka pong kan11 Llnt,an orang masihi yang s a un9 1ya. Ka' a mp a t, 1-U. ian deripada itu marika itu munjadilah lumah 'hatinya akan purgi kakre .. ja, dan mfunbacha kitab Injil, dan burchakap chakap derihal agama, dan subagienya. Ka_lima, munchari kasalahan orang yang btirbakhti mlinurut kalakuan Iblis, supaya handak m.iimbuangkan agama deri kurna ba rang suatu 'chachat, a tau kali:imahan yang dididapati uli.p marika itu deripada orang bfubakhti. Ka'anam kumdian dimulainya burkampong

PAGE 285

!VltJKCHARI SLAMAT. kampong diingan orang orang yang; dungan nafsu. dunia, dan chab ol1{alakuannya. Katujoh, dilnulainya burehakap chakap deri hal purkara chabol dungan b\irst1:mbunyi si:im bunyi, dan lagi suka kalau bulih dilihatnya purkara purkara yang. dum,kian itu burialru kapada orang baik baik, supaya iya pun buli11_ miinjadi brani mungambil tuladan j.ahat. Kadlapan, kumdian deripada. itu pula burmain main dungan dosa kuehil kuchi1 itu pun diingan nyata nyata. K u s v mbilan, sutlah itu dungan, l1ati .. nya; dinyatakannyalah akan dirinya bagjmana adanya; maka d ungan hal yang, dumkianlah turmasok marika itu kadalam ktiluburan chilaka; kalau tiada. diingan tulongan anugrah Allah itu, nuschaya binasalah marika itu deri. subab tipunya sundiri juga. Siitlah itu kulihat dalam mim : pikw, orang orang purjalanan itupun tiilah miilalui tanah lazat itu, sahin.gga sa-mpielah niigri Beulah, Jes. lxii. 3'-12. Adalah hawa niigri itu tiirlalulah sudap, dan sehat dalam purjalanan 1nasok nugri iti1; Masihi dan si-Harap itu pun dudoklah miinyunangkan dirinya di-Inilah mung!Jlnp.ama kan chita chita dan ing atan yang baik kulak bangkit d alam orang yang st dah masok agama. sana.' Bahkan, disanalah 1narika itu muniing ar bunyi bunyi burong, dan dilihatnya sa'hari ..

PAGE 286

P UB,JAI.ANAN ORANG hari bunga bunga taman itu bi:irkun1 bang, dan didungarnya pula bunyi burong bl rong tiikukor dalam tanah lazat itu. Tanl pula dalam nugri ini matahari slalu bfuchaya siang da n lnalam: subab itu nugri ini jauh skali subrangnya deri len1bah bayang bayang kamatian, dan jauh pula iya 1t 1 deri tun1pat Raksaksa-putus-harap. Dan lagi deri sana tiada pulih tampak skali kali pun Mahligie-Shak. Deri sanalah Masihi dan si .. Harap bulih tan1pak nugri tumpat purginya itu. Dan lagi deri sana bt1rtihnulah marika itl. brapa orang isi nugri itu; kiirna dalam anah lazat itu adalah biasa orang orang Iya itu Muliekat. burchaya chaya purgi da tang, subab itu ta'da brapa jauh tanah itu deri tupi shorga. Dalam t a n a h itu pun Ptingante11 pfuampuan dungan Punganten laki laki kadua kurap kali biirulang ulangi janjinya : bahkan, disanalah '' S p urti Pun gan ten laki laki b i:ir suka sukalah diingan Piinganten piirampu annya, dumkianlah Allah Ta'ala biirsuka sukalah akan marika itu." Disana pun tiada korang gandom dan ayer anggor; ki:irna di sanalah marika itu mundapat sagala purkara yang dituntukan pada purjalannya dungan kulempahan adanya. Dan lagi di s analah didiingarnya bubrapa wara nyaring bursru dumkian "Katalah

PAGE 287

' M UNCifARI SLAl\IAT. kapiritu itu akan n1undapat ptirhuntian. Kiimdian marika itu pun burtanyalah, tia dakah jalan yang lain yang bulih sampie lrasana? J awabnya, ada.; akan tiitapi tiada orang yang_ burjalan disana, mulainkan dua orang sahja, iya itu Inok dan Iliejah, yang tulah diluluskan deripada purmulaan dunia ini burjalan disana; tiadalah bulih yang lain 1agi mulalui disitu, sahingga pada hari mi:i .. niop sangkakala yang akhir itu. Siitlah itu marika itu pun mulie bimbang dala1n hatinya, .turutama si-Masihi, surta mumandang kas::na kamari miinchari jalan hanlYiaut itu tiada1ah dak muliipaskan dirinya de-stuju dungan tabiat manusia, akan tutapi / ripada 1nulalui sungie itu. ta'dapat tiadaitulah tiSutlah itu ditanyalah ulih tian sampie k:asubrang akhirat. marika itu kapada 9rang orang itu, Adakah ayer ini sama dalamnya? Jawab marika itu, Tidak; akan tutapi tiadalal1 dapat ditulongnya akan dia: kurna angkau kulak mundapat dia dalaln atau chetek, spurti yang angkau piirchaya akan Raja yang ampunya tumpat itu. Kiimdian ditujulah ulih marika itu akan siingie itu lalu masok kadalam; Masihi pun mulie handak tunggla1n, lalu bursrulah iya akan taulannya si-Harap itu, katanya, Aku tiingglam dia.yer yang dalanl. a lonnya mu lalui kapalaku da n ag a l a ombaknya l1Ul1 L

PAGE 288

284 PURJALANAN ORANG mulalui atasku, sahingga tiada aku turtahan. Jawab si-Harap, Hiburkanlah hatin1u hie saudaraku, kurna aku tulah murasai tanahnya itu ada baik. Kata Masihi, Hie sahbatku, maut itu ada n1iingupong aku, tiao dalah kulak aku 1nulihat tanah yang 1nungalir susu dan ayer madu itu. Tiba tiba datanglah Masihi ada burlawan kulan1 yang busar lawanan duugan maut. dungan hiebatnya munimpah atas lVfasihi, sahingga tiadalah dapat iya 1nulihat kahadapan. Adalah juga kata orang, Masihi l1ampir han1pir hilanglah nya; sahingga tiadalah dapat iya n1iingingat ingat lagi purkara akhirat. lVfaka itupun sangatlah susahnya pula handak nimbulkan kapala si-Masih_ i, supaya jangail tursiilam; ttlkadang iya tiingglam juga sampie kabavvah, turkadang timbul pula spilrti orang hampir 1Uati. Si-Harap pun slalu juga mung hiburkan akan Masihi, sambil 'biirkata, Aku tampaklah a1\:an pintu itu, ada orang biirdiri handak 1niinyambut kami. Tutapi j a\vab lVIasihi angkaulah yang di nantikan, angkaulah si-flarap butul yang sla manya aku mungunal akan dikau. Jawab si-Harap angkau pun diimkianlah. Siitlah itu kulihat dalam. mimpiku, si-Ma .. sihi itu adalah tunang fikirannya a buntar, lalu 'kata si-Harap kapadanya hibutkanlah

PAGE 289

!vUJ N CHARI SLAMAT. 281 kapada kanak kanak puran1puan Zion, bahwa slamat1nu kulak ha1npir, Tengoklah! fa' ala. itu surta dungan rruhan !" Dan sagala orang nugri itupun 1nt tngatakan 1narika itu "Orang orang suchi yangt ulah tiirtubus ulih Tuhan, yang tt'llall diasingkannya." Sutlah itu kulihat dala1n milnpiku, adalah hal marika itu 1nungigau pada masa ini lebih deripada tatkala dalam purUmpamaan inimungjalanannya yang dahulu itu; atakan pada purasaan Masihi, turlalulah su apabila 1narika itu dalan1 dap rasanya akan ingat hal yang dihnkian, kata tu ingat purkara akhirat. kang kubon itu kapadanya, Mungapakah kamu b\:irsuka suka dumkianini? Adalah tabiat buah buahan yang dalam taman ini "n1asok l{adalam prot dungan lazatnya, itulah yang 1nunjadikan biber orang orang itu 1nungigau dalam tidornya." Kulihat sutlah marika itu bangun tidor, iya handak masok kadalatn nugri; tutapi ulih siibab sinar lnatahari Jniimukol nugri itu turlalu kras, [kurna niigri itu deripada mas sa'puloh mutu adanya,] 'Vahi xxi. 18., sahingga tiadalah dapat marika itu n1ununtang nyata, n1iilainkan dilihat dungan suatu tropong yang dipurbuat siiba b itu. 2 Cor. iii. 18. Siitlah itu kulihat, biirtun1ulah n1arika itu diingan dua orang, pakieannya pun burchaya cha3a mas, dan lagi chaya n1ukanya

PAGE 290

282 p(TRJAI.JA NAN ORANG bilang guin.lang spurti haya .Burtanyalah dua orang itu kapada Masihi dan si-Harap, deri mana datang? lah ulih n1aaika itu kapadanya. D.an lagi ditanyanya, dimanakah kamu munumpang, dan apa apakah kasukaran dan bahya, atau kasukaan dan punghiburan yang kamu, tiilah miindapat dalam purjalananmu itu? Lalu di-. khabarkanlah ulih marika itu skalian itu kapadanya. Kumdian katanya pula, adalah .. D 1 h .t dua kasusahan sahja lagi: ua an 1 u, mlinyatakan maut dari yang kamu kulak burti:imu, kasakitannya. siitlah itu bahrulah kamu b ulih masok kadalam nugri. itu. Si:itlah ituMasihi dan taulannya itu pun kapada marika itu, supapa iya mtillgikot bursama sama dungan dia: katanya,. baiklah; tutapi bulihlah anglr.au mundapat itu imanmu sundiri. Kulihat pula, marika itu ptm bi:irjalanlah btirsama sama, sahingga tampaklah iya akan pintu nugri itu. Maka kulihat pula antara marika itu an pintu nugri itu adalah sa'buah sungie diingan tiada burtitian-sampie kasubrang; dan sungie itu turlalu dalarn. Apabila dilihat ulih Maut tulah datang. 1narika itu akan sungie itu, pengsanlah iya; akan tutapi kata orang orang itu, handaklah angkau miinyubrang j uga, kala 1 tidak, iadalah kulak angka 1 bulih sa mpie

PAGE 291

287 nya itu d ungan kasukaan. Sutlah itu maka._ pasukan deri langit itupun bursrulah diingan suara yang busar, katanya,-" Burbahgialaht kiranya orang yang tulah dijtnnput dalam piirjamuan kahwen anak domba itu." Wahic. xix 9. Dan pulakluarlah bubrapa orang orang: raja yang lUUniup srunie diingan mu-. 1nakie pakiean putih yang biirchaya chaya, dungan bunyi bunyian miirdu bunyinya, hingga bahnanya sampie kalangit; skaliannya marika itu pun datanglah mungalu alukan.1\{asihi surta, taulannya itu, buribu ribu hormat, subab iya datang deri dunia; 1naka skaliannya itu diingan bubrapa bunyi. bunyian dan, tumpek sorak. Sutlah itu diklilingilah ulih mariki itu akani Masihi surta taulannya itu deripapa sagala fiak ; ada yang dihadapan, ada yang diblakang ada yang dikanan, ada yang dikiri (sa' olah olal1 dia handak naik ka' atas ;) maka slalulah juga burbunyi bunyi bunyian: yang amat n1urdu itu, rasanya sagala piirkara yang dilangit itQ datang mundapatkan: marika itu; lalu burjalanlah marika itu bursama, salna, sambil burjalan sambil dibunyikan ulih marika itu bunyi b unyian itu, siirta dungan m -U.rdu bunyinya, rnunyatakan pada Masihi s-ltrta taulannya itu, bagimana kasukaan ambutan itu dungan bi1rahinya datang

PAGE 292

288 EURJALANAN ORANG munyambut akan dia; sa'olah olah rasanya 1na1:ika itu dalam shorga, jikalau biilo1n iya sanipie kasana skali pun, ulih subab puman dangannya diliputi dungan chaya 1naliekat maliekat itu, surta pula munfu1gar akan bunyi bunyian yang amat miirdu itu, rasanya talnpaklah iya akan nugri itu; pada sangkanya sagala loching dis na pun biirbunyilah, akan tandah mungalu aluka.n 1narika itu datang; akan tutapi blirtambahlah pula burahi dan kasukaan bila marika itu tiiringat akan tum pat kadudol{kannya itu dungan purhi1npuna11 yang dumlci a n kl:ilak sampie slama lamanya. Hie! dungan lidah yang manakah, dan kala1n yang 1nanakah handak kutuliskan ka1nuliaan kasukaan marika itu! Dungan hal yang diin1kian sampielah marika itu kapintu itu. Apabila sampielah n1arika itu kapintu itu, adalah turtulis diatas pintu itu dungan hurof ka'amasan dumkian ini:-"Bfubahgialal1 ki ranya sagala orang yang mulakukan huku1n hukumnya, supaya iya biirpatutan mtmdapat pohon kayu hayat, supaya b11lih masok 1nu.lalui pintu gurbang kadalam nugri itu." vVahi xxii. 14 Siitlah itu kulihat dala1n 1nimpiku, orang yang burchaya chaya itupun 1nunyuruhka11akan J\1:asihi munghampiri pixtu itu; sutlah s udah, adalah orang yai g diata.s pintu .itu

PAGE 293

IvltJNCIIARI 28 5 akan dirimu, Isa Aln1 asihi itu akan munyaln butkan dikau. Tiba tiba Masih i itu biirsorak katanya, aku tampaklah pula akan dia; katanya kapadaku, "Apabila angka u mulalui akan ayer itu, aku ada burs am a s ama angkau; dala ln sungie itu pun aku b iirsama sama juga; maka tiadalah iya kulak munung glam l{all dikau !" J es. xliii. 2. Siitlah itu Masih i dungan taulannya munjadi hati .brani; maut itu tiada mundatangkan takut lagi kapada marika i t u, lalu mtlnyubran glah kaduanya itu dungan slamat. Adapun diti:ibing tubing sunge i subrang itu, dilihatlah ulih marika itu ada orang biirchaya chaya, munantikan n1arika itu disana. Apa bila marika itu sudah 1niinyubrang sungei itu, 1alu marika itu miimbri sulam a kan dia, katanya adalah k am i ini "Utusan utusan Roh yang biirkhodmad adanya, yang dititahkan akan burkhodmad kapada sagala orang yang akan miinjadi warith warith slamat kuk al itu." Ibra. i. 14. Siitlah itu marika itupun btnjalanlah mu nuju kapintu itu. sual jawab antara marika itu d ung an orang yang burchaya itu deri hal kamulian tu1npat itu; dan orang yang burchaya itupun n1ungkhabarkan akan marika itu deri hal 0 kamulian dan chantek lnoleknya nug r i itu tur-

PAGE 294

J alu sangat, tiada dapat dikatakan lagi K a t a nya, Itutah bukit Zion, J arusalem, dishorga dan bubrapa piirhimpunan Muliekat, yang -tiada dapat tafurmanai, dan nyawa nyawa orang bunar .yang tiilah disampornakan,H Ibra. xii. 22-24 Sutlah itu ditanya ulih kadua marika itu, Apakah yang patut ka1ni buat ditiimpat such:i ini? J awabnya Disanalah yang angkau patut mliniirima punghiburan akan kabibasan deri pada sagala kalulahanmu, dan miindapat kasukaan ganti sa gala dukachitamu; angkau dapat tiada akan miinuw ie yang tulah kamu tanam miiski pun saga l a buah buahan doa doamu, dan tangisanmu, dan sangsara .yang tulah angkau miirasai subab RQ.ja yang puny a j alan ini. Gal. vi 78 Apabila hampirlah marika itu kapada pintu itu, sa'sungguhnya datanglah suatu pasukan Muliekat deri langit datang burtumu diingan marika itu; lalu burkatalah dua orang yang burchaya itu, Inilah orang y ang mungasihi akan Tuhan kami, tatkala iya dalam dunia; m.aka iya tulah munil1gg a l kan sagal a p urkara kurna Tuhan, Tuhan itulah tulah miinyuruh ... kan kami datang n1unyambut akan dia, ska r ang pun tulah sud ahlah kami bawa akan dia sajau..h. ini dalam piirjalanannya, supaya l ihlah iy a mas ok m iimandang muka

PAGE 295

l\1UNGl:fARI SLAl\IA':r 289' mumandang, iya itu Inok, dan Mt,sa, da: n Iliejah; lalu kata orang yang burehaya itu Inilah orang orang purjalanan yang datang deri nugri k9-binasaan, uEh subab kasihnya akan Raja yang ampunya tumpat ini: sutlah itu Masihi surta taulannya itupun mumbrilal1 surat kanyataan ya11g tulah ditrimanya deri pada purmulaannya, surat itupun diba"ralal1 ulih marika itu kapada Raja, sutl8h sudah lalu kata Baja, Manakah orang rang ittt? Jawab marika itu, Adalah iya. burdiri dipintu gurbang; lalu disuruhkanlah ulih Raja bukakan pintu itu, supaya bangsa yang buna.r itu bulih mas ok. Jes. xxvi. 2. Kumdian kulihat pula dala1n mimpiku, dua orang itupun masoklah kada.lan1 pintu itu: ; sa'sungguhnya! apabila iya masok, lalu ubahlah rupa marika itu, surta dikunakarl orang akan dia pakiean yang burchaya chaya spurti mas, surta pintu itu turbuka, kulihat apabila marika itu handak masok, nugri itu pun biirchaya chaya spurti chaya matahari, dan lurong lurongnya itupun deripada Adalah disana bubrapa orang burjalan jala.n dungan mahkota dikapalanya, ditangannya it11 ada piilpa dan suatu kuchapi deripada n1as, slalu iya mumuji. Tungah aku murnong akan .sagala purkara itu, burpalinglah a.ku kabia kang, tiba tiba kvJihat si-;Bod.oh itupun saln

PAGE 296

PURJALANAN ORANG piela h kasublfth sung e itu, tutapi dungan sugran, ya iya tulah munyubrang; tiada saparoh susah s ... urti yang twah dirasai ulih dua orang itu. Ulih siibab t tilah ada disitu sa' orang punambang yant> b v rna1na -s-ia, dungan pannya itulah disiibrangkan llya; dan iyapun sp1:iL ti l1al clua orang itu juga, datanglah k api 1tu itu sa'orang orang sahja, tiadalah bara g s 'orang pun yang bulih mii Ilyukakan hatinya. Apabila sanpielah ka pintu itu, lalu dilihatnya kaatas pintu itu ada suatu tulisan, lalu dimulailahmungutok pintu itu, pada san_;kanya akan dibukakan pintu itu b agieny a dungan S ugranya; Slltlah itu lalu ditanyalah ulih orang yang ada mulihat deri atas pintu itu, "Deri manakah angkau datang, clan apakah kahandakmu ?" J awa bnya, "Aku tulah makan d"n minum dil1alrat Raja, dan iya tulah mLingajar akan kami dilurong lurong ka1ni. Kumdian clipintalah ulih orang itu akan surat kanyataan itu supaya diunjokkan ... nye., kapada Raja: iya pun 1nurabalah digandongannya, tiada dapat. Kumdian kata orang itu, Tiada a h suratmu? Suatu pun dapat dij w abnya lagi. Ku1ndian dikhabar .. kanla h kapada Raja itu, tutapi iya datang b urjumpa, mulainkan disurohkannya ltapada dua orang ang burchaya yang tulah mungiringkan Masihi dungan si-Harap itu,

PAGE 297

( SLAMAT. 291 l catarrya "Purgilah angkau tangkap akan si .. ikat kaki tangannya bawa purgi." S t 1tlah itu lalu diangkatnyalah akan dia di bawanya mii11uju kapada pintu yang kulihat disublah bukit itu ditarohkannya. Sutlah itu kulihat ada suatu lurohg yang munuju kanaraka yang tampak deri shorga spiirti yangtamp ak deripada nugri kabinasaan itu juga. Dungan hal yang dumkian tursudarlah aku deripada tidorku, bahwasanya aku ini burmimpilah adanya.

PAGE 299

/

PAGE 300

,

PAGE 302

. \. .... ,. ... -I I A ....