Citation
Prayers, psalms and hymns in the dialect of Wedu, British New Guinea

Material Information

Title:
Prayers, psalms and hymns in the dialect of Wedu, British New Guinea
Manufacturer:
D.S. Ford, Printers
Publication Date:
Physical Description:
1 volume

Subjects

Subjects / Keywords:
Prayers ( lcsh )
Hymns ( lcsh )
Psalms (Music) ( lcsh )
Genre:
Prayers
Spatial Coverage:
Pacific Ocean -- Papua New Guinea
Pacific Ocean -- Papua
Coordinates:
-9.513639 x 147.218806

Record Information

Source Institution:
SOAS, Univerity of London
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution, Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
PRAYERS, PSALMS

AND

HYMNS

In the Dialect of Wedau
British New Guinea

D. S. Ford, Printers, Sydney.
1
TAPARORO.

RAUDTJNE.

AMANA, ma Natuna, ma Arua Vivivireina au Wavai.
Amen.

Bada, ma raunuaapoapoelelai;

Keriso y ma raunuaapoapoelelai;
Bada, ma raunaapoapoelelai.

Amaiai...............

An rauelara ega ma taravainiai,
Ma apoapoelei ma gagaloelai. Amen.

Ta na raupari.

AMAIAI, Marei ma raugenariai, ma nuanuaiai ega i
na ragaraga, ma a na raudunelem, ma ma viaiainiai,
Iesu Keriso ai Bada au baina. Amen.

SALAMO.
LATONANA.
WELA.

PARI UBAUBAjESTAI.

GOD Vivivirem, tauai boibogi waguvarai a matave, ma
Tarn u vineneganelai ma a viviegualauem; Tam u
riAva ma mara i ravilalai. Ai goa apoapoei Tarn ma
boai, ai lam ma verelai, ai rava ma gagaloei; riwam ma
am kana ma viararamaniai ma a na nonori. Ma voaguiai
ma rauelara a na vigaei ma am goa a na kauei ma Tam
awarim a na vilaraga. Iesu Keriso ai Bada au baina a
raraupari. Amen.

3


PARI AU BIOAI.

AI Bada, Raraunuaapoapoem, u paina pornponielai ma
a viviegualauem. Iesu Keriso rorova au baiai i
tuparatui, lamna au baina ma raunuaapoapoelelai ma ai
goa apoapoei ma nota tawanei. Tam ai Taniwagana, ai
lam ma verelai, ai melagai ma paini, ai rava ma viaiaini,
doridoriai ma vilawani.

Waguvarai ma vineneganelai. Ma viararamaniai
ma ai goa i na ai. Iesu Keriso au baina a raraupari.
Amen.

PARI RAVA AU NEW GUINEA E VIVIMISSIONARY
AU BAI.

A VIVIBAGAIM, Bada, ma taui u goregoreia da am
Ekalesia au New Guinea i ta viratai ma viaiaina
kauei. Aruam Vivivireina ma puloi, au anivoro ma
vineneganei, au geregerem i na mae, ma ma voagui da
riwam i ta votelatelana nonoei.

A vivibagaim ma Mission Taunola i na maga, ma
amapo mai New Guinea ai kaua apoapoei i na geduaiei,
ma riwam i na rautaniganei ma i na voteletelei. Keri-
siana ravai ma vovaivirewapani da rauelara i na vigaei
ma anina i na vitumaganem, Tam Amana ma Arua Vivi-
vireina maiteni e mamae ma e vivibada nonoa. Amen.

2 COR. xni.

U ata Bada Iesu Kerisoei, ma God ana yinualaulauna,
ma Arua Yivivireina vitagogianana anataputa awarita
i 11a mae nonoa. Amen.

4


TAPARORO.

WELA.

^MAIAI, Vivirewapanam, Raraunuaapoapoe Kaukauam;

tauai a ne boa ma me gamogamo qakoqakoi am eta
a ne tawanei. Tauai ai ogatara ma ai nuabiga a vota-
gotagoi. Riwam Vivivireina a rauagaigaiei. Kaua a
ta kauei a voragoni; ma kaua a ta geduaiei a kauei.
Awariai ega aiwai aiaina i ta mamae. Tauai rarauagai-
gaiai a vivinuaapoapoe, Bada, ma Tarn ma raunuaapo-
apoelelai. Taui ai goa apoapoei e iaiavi, God, Tam ma
voterei. Nuanuai e amamviravira ma gagaloei; nanare
Tam rava u parivainuagani Keriso lesuei ai Bada.
Tauna au baina, Amaiai Raraunuaapoapoe Kaukauam,
ma kauei ma tauai ai goa i na ai ma a na mae nuatau,
am Wava Yivivireina ana boruma au baina. Amen.

J^l Bada God, rorova u riwa ma rava anatapui awarim
i ta vilaraga. Amadodo ma raugenariai. Ai goa
apoapoei ma nota tawanei, Iesu Keriso au baina. Aruam
Yivivireina ma verelai ma i na viararamaniai ma riwam
a na rautanigaiiei. Nuanuaiai ma taina virai ma kaua
apoapoei a na geduaiei ma am goa a 11a kauei. Rauelara
i rata, Tam ma voaguiai ma a na vigaei, ma aniapo
awarim au Mara a na geta : Iesu Keriso au baina a
raraupari. Amen.

J^l Bada God, dobu Taukaueina, ai Taniwaga, tauai
natunatum, nuanuam a vaivaia, ma ivim awariai i
ai, ma a viviegualauem. Ai lam ma verelai mar ana ma
patapatai; ai rava ma paini, doridoriai ma vilawani, ai
melagai ma vineneganei, ai gavia ma vigaei ma tauai a
na mae lota. Ai pari ma rautaniganei Iesu Keriso au
baina. Amen.


SALAMO.

GILT.
WELA.
LATONANA.
WELA.

RAUGUGULA.
WELA.

gADA God, au matam a raupari. A vivibagaim ma
riwam, amadodo tanigaielai a nononoria, nuanuaiai
a na vitetei, ma ma voaguiai ma an oraiai riwam i na
ua, ma goa aiai i na uei nanare, ma Am Wava a na

voepaepai; Iesn Keriso au baina. Amen.

2 cor. xni.

JS^GU ataBada lesu Kerisoei, ma God ana vinualaulauna,
ma Araa Vivivireina vitagogianana anataputa awarita
i na mae nonoa. Amen.

rJTHE Dismissal of the Catechumens.

PARI GIU RAVAI ATJ BAI.

(^OD Vivirewapana Kaukauam, ai Bada Iesu Keriso
Amana, Tamei Arua Vivivireina Vivinuaubana e
opuopu, wei Giu ravai ma raugenari, Keriso ana Evanelia
a rarautaniganei; Bada nuanua ma arua voui ma verei,
da riwam i na nonori ma i na voteletelei. Am au
Ekalesia ma viruini, Bada, ma am rava maiteni Bapataito
au Vivivireina i na vitagogiei, ma kaua vivivirei au
anatapui i na vitagogiana kauei; wei a vivibagaim Iesu
Keriso au baina, tauai au baiai i irage, Tauna Tam
Amana ma Arua Vivivireina maiteni, boruma ma
voepaepa i na mae nonoa. Amen.

Giu ravami ananuaubami o na nae.

6


THE ORDER FOR ADMISSION
TO THE CATECHUMENATE.

Priest i na riwa :

(JAMOGAMO gelaui gariuei e mamae, ega wei au garina,
taui a na taravaini, ma ponau i na nonori, ma boru
tagogi, tauvigamogamo tagogi.

(JOD Vivirewepana Kaukauam, rava e nene boa am
riwakaua ana laialaina u viviegai, da goa aiai au
etanaina i ta ne memei. Rava anatapui, Keriso ana
Ekalesia au vitagogianana e ruirui ma agui, da e iaiavia
anatapui i na votagotagoi ma tapuna i na geduaiei, Iesu
Kerisoei ai Bada. Amen.

(JJOD, anatapui e vivitumaganem Taugagaloeina, ma
Tam ega, ma ega aiai i ta virewapana, ega aiai
vivivireina i ta mamae; am raunuaapoapoe wei ravai
awari ma viratai ma ma vimagai; tam ai taniwaga ma
ai eta tauravenina, anina wei maranaina babara kaua i
na vikarei, nanare ma muriai kaua mamae nonoana ega
i na vineboai. Wei ma verelai, Amaiai Marei, Iesu
Keriso ai Bada au baina. Amen.

EATJGUGULA.

Priest i na riwa i na pa :

Tam,................. giu e goegoei bo ega?

Rava : A goegoei.

Priest : Amadodo ma raukare da Kerisiana ai kaua nia
govaivaitei bo ega?

Rava : A na raukare ma God i na aguiu.

Priest : Ma voguratei ma. at a Bada lesu Keriso au ivina
ma votagotagoi, ma anarautepatoram. goa apoapoei
ma vigaei bo ega?

Rava : A na kaua dadana ma God i na aguiu.

7


Priest : Gill ma nonori ma ma rautanigana kauei, ma am
babada e giugiunim lana ma voteletelei bo ega?

Rava : Lamna a na kauei ma God i na aguiu.
Priest i na riwci :

Tauna wei kauana aiaina an oram tauraukareina i
na kauana legal da Iesu Keriso marana, ma marana ma
patapatai tauna ana an nualaulauna ma rarata, ma
amapo ana an basileia Marei ma rni.

A7............wei bornna an matai tam a vaivainim

dq, ma gin, Amana ma Natuna ma Arna Vivivireina an
Wavai. Amen.

Ta na raupari.

(^OD Yivirewapana Kaukauam, rava anatapui Taukanei
ma Tauvilawani, u ririwelai da Evanelia a ta raugu-
gnlei rava anatapui au matai, da taui dobu au anatapui
nuanuai i ta amviravira; a vivibagaim, ma wei am
laralaragai ma raunuaapoapoelei, taui am au boru ruina
e geogoei, da Lawana Riwana i na nonori, ma i vokau-
kauana melei da am Ekalesia au boruna i na rui. Ma
agui da ai goa apoapoei i na goagaiei, ma morn ma Etene
ai gin qaqavi anatapui i na geduaiei. ma nuanuai awarim
i na wanavirai. Aruam Vivivireina ma verei da i na
ravilalai ma Lawana Kerisoei i na nelagai, ma ma vovai-
virewapani da au Mara awarim i na geta, Iesu Keriso
ai Vivilawanana au baina. Amen.

(^OD Mamae Nonoam, u goegoei da rava anatapui i ta
lawana ma riwam i ta notai. Wei am laralaragai,
ae tutui au matam tapetapegaroanai ma raugenari, i
pariparivainuagania i na nota kauei, ma giu i na rautani-
gana kauei, ma amapo Bapataito au Vivivireina i na
geta, ma wairei ma Arua Vivivireinei i na tapua, ma
tauvitumagana ai au boru i na rui, au Ekalesia Natum
Taranei u uneuneia, Tauna ai Vivilawanana, Iesu Keriso.
Amen.

^GU ata Bada Iesu Kerisoei, ma God ana vinualaulauna,
na Arua Vivivireina vitagogianana, anataputa awa-
rita i na mae nonoa. A ftien.

8


PARI NUNUNAI.

Pari Bishop au baina.

Q GOD, am taunola patupatutui Taupaini ma ai Bada,

anaraunuaapoapoem am taunola.............., ai

Bishop ma raugenari, tanna wei au dobuna u vovoi-
vibadai; ma rauetaraveni, ma gagaloei, ma vinuaubai, ma
viaiaini, ma ma vilawani; ma ma amverena da aguei
Tamei au riwam ma goa au aiai i na rarata, nanare ma
tauna ma boru tauna e paipainia lawana au mamae
nonoana i na geta; Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.

Compline.

^ VIVIBAGAIM, Bada, da wei gabuna ma raugenariai,
ma gavia ana pota ma viagagei; am anela vivivirei
i na maeni da ananuaubaiai i na painiai; da am viaiaina

awariai i na mae nonoa; Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.

gADA, Iesu Keriso, God Lawalawaina Natuna, tam wei
au bigaina nanare au kokoaga u matave ma nanare
kokoaga u vovaivivirei da am rava ai anivipaipai; tam
ai goa apoapoei au bai u vinuaapoapoe, ma ma amverena
da nanare tauai nuanuaiai i na apoapoe kaukaua, da
maranai tupuaiai au do go e matamatave aruaiai tam
maiteni i na mae; tam Amana ma Arua Vivivireina e
mamae ma e viviwavalatona, God tagogi Mamae Nonoam.
Amen.

gADA, am anikialei au Mara ma raugenariai, wei
waguvaraina am boruma Marei ma ravilalai, ma
lalalaina natunatunei waguvara ana kaua ma viamoai;
Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.

^OD, anaraunuaapoapoem awariai ma mae ma wei
waguvaraina genugenuanana ma painiai, da tauai
viviinigarigariaiai wei dobuna naenaena ana vinuabola
nununai au bai tam, Mamae Jijinam, awarim ananuau-
baiai a na matave; Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.

9


jgADA, wei lawanana au vivinuabolana ma voagu
nonoelai, da gou i na manawa, ma mara i na egola
ma dobu nolanolana i 11a mae genuatau, lawana ana
nuabola i na vorovei ma ai nola i na qa. Lamna
maranai, Bada, anaraunuaapoapoem, animae aiaina ma
verelai, anilauvitau vivivireina, ma nuaaiai au damona;
Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.

Missions au bai.

(^OD, tam rava ai dam anatapui tara tagoginei u kauei
da dobu naona i ta maeni, ma Natum Viviaiainana,
Iesu Keriso, u paritawaneiai da rom i .ta raugugulei taui
awari au weia maemaei ma taui awari a mamae ratuia :
Ma amverena da dobu ravai anatapui i na ladaladagem
ma i na nelagaim, ma ma vilologa, Bada, am parivai-
nuagana ma kauana legai, da vioa anatapuna awarina
Aruam ma iwagi; Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.

Pari rava au New Guinea e vivimissionary an bai.

J^ VIVIBAGAIM, Bada, ma taui u goregoreia da am
basileia au New Guinea i ta viratai, ma viaiaina
kauei. Aruam Vivivireina ma vioteni, au anirovo ma
vineneganei, ririvam au geregerena i na mae, ma ma
voagui da riwam i na votelatelana nonoei.

Malana au Wavem e iaiavia rava e nononori nuanuai
ma taini, ma ma kauei ma anatapui e notanotai lawana
au vouna i na vomairi.

Ma Ekalesia ravai anatapui au New Guinea ma dobu
au gelaui pari aruana ma verena aruana ma verei;
nanare ma taunola magamagaui am au anituaruta i na
opu, ma arua au bai u irage i na tuarui, tam Amana ma
Arua Vivivireina maiteni e mamae ma e vivibada nonoa.
Amen.

Vitagogiana au bai.

gADA, Iesu Keriso, tam am Apostles u riwTei, u pa, Eom
awarimi a teretere tawanei, ami rom a vereveremi;
ai goa apoapoei ma inana tawanei, ma am Ekalesia ana
vipatutu ma notai, ma lamna romna ma vitagogianana

10


ma verei am goa e vivianineia nanare; tam e mamae ma
e viviwavalatona Amana ma Arua Vivivireina maiteni,
God tagogi, mamae nonoana. Amen.

Uraterena ravai an bai.

(^OD, tam Natum Iesu Keriso ana giuei taunonoralauna
u vokaukauei Vivinuaubana getana au baina : Am
laralaraga aruai ma nuanuai ma vokaukauei, a vivi-
bagaim, taui wei maranai uraterenei ai pulo Arua Vivi-
vireina e baibaiei, da, ananuanuaviraiei ma anavipatutuiei
i na turia da virewapana Godei taui i na oai; taunei
lesu Kerisoei ai Bada. Amen.

Giruma Ravia an bai.

^MAIAI Marei, Natum viviaiainana i riwa, i pa, Roaroa
ega o na vigaei da awariu i ta nei : Griruma babada
ma giruma ravai anatapui ma viaiaini; ma amverena da
roaroa nuanuai aramanei i raviravilalaia nanare, nana-
rena Aruam Vivivireina marana i na patapatai aruai i
na taini da Tam ma Natum, ai Vivilawanana Iesu Keriso
nuanuai i na vaia. Amen.

Rava au Boga Maemaei an bai.

gADA God Mamae Nonoam, tarn ainelam mara taula-
vaina, ma boga nabanabaepana badana; Anatapui
wagei au boga e gegae, ma ai vaivai boga au gaegaei e
nolenolei am rauiviaiaiei i na mae. Tupuai ma aurai
ma paini; ai nola ma viaiaini; anirovo au marana ma
gagaloei, ma au anigota e nene lana ma taravaini; Iesu
Kesiroei ai Bada. Amen.

God ana Viaiaina dobu nana ma rava ai nola au bai.

£JOD Vivirewapana Kaukauam, tam dobu u viaiaini da
i ta ua, ma anatapuna rava ai anilawana au baina
i ta maurei : Tauipi ai nola ma viaiaini, a vivibagaim,
ma mara govi ma verelai da dobu uana a ta tuarui, ma
am iviaiaiei a na morelana, am wava voepaepanei, Iesu
Kesisoei ai Bada. Amen.

11


Waivine ai born au bai.

Q GOD, ma ai Bada Iesu Keriso Amana, Tamei anivi-
amana anatapui au Mara ma au dobu i viwavai : Ma
amverena da tavitavinei anatapui nununai i na vinuavaina
viviri. Tarn nuanuai ma vai kauei, da nanare natunatui
am nualaulaunei i na viratai. Ma guguini anatapui ma
verei, a vivibagaim, da Mary Viviaiainana ana kaua
aiaioi i na govaivaitei, ma au ivina i na votagx)tago
nonoa; Taunei wavinelei i tupua, Iesu Kerisoei ai Bada.
Amen.

Irairagei Bada awarina au bai.

(^OD Vivirewapana Kaukauam, rava anatapui aruai ai
God; taui awari Iesu maiteni laui e tautau am
nuavaina viaiainana ma vimagai, da nola aiaina au orai
u raraukareia i na kauana legai da Iesu au marana : Ma
anaraunuaapoapoem, Amaiai Marei, ma amverena da tauai,
amadodo weka au dobu awarim a vivilaraga, au damona
taui maiteni aiaiai i na nelagaiai da vivivirei au lalalaina
maemaei a na viegubuderiei; Natum au baina, Iesu
Keriso, ai Bada ma ai Vivilawanana. Amen.

Pari au noana i latolatonia muriai.

gADA, au oraiai tam u nolenoleia ma notai, ma ega
tauai a kaukaueia; ma nanare tam tauai u goregoreia
da awarim a ta vilaraga ma kauelai da tauai ai anivinola
au baina aiaiai a na mae; Iesu Kerisoei ai Bada. Amen.


CANTICLES AU MATTINS.

TE DEUM LAUDAMUS.

'J'AM God a vovoepaepaim : tam a vivikauabadem.

2. Amana mamae nonoam : dobu anatapuna e rarau-
dunelem.

3. Awarim Anela anatapui : Mara, ma ana Vibada
anatapni,

4. Awarim Kerubim ma Seraphim : e rauraua nonoa.

5. Vivivirem, Vivivirem, Vivivirem : Bada G-od
Sabaoth;

6. Am Boruma i ai gaga : Mara ma clobu i oai.

7. Aposetolo ai deri viviana : Tam e vovoepaepaim;

8. Peroveta ai boru i ai gaga : Tam e vovoepaepaim;

9. Maritura anatapui anagara ararapoiri : Tarn e
vovoepaepaim;

10. Ekalesia Vivivireina dobu au anatapuna : Tam
e notanotaim;

11. Am boruma mamae nonoana : Amana :

12. Natum tagotago : anina vivivireina;

13. Arua Vivivireina maiteni : Yivinuaubana.

14. Tam Boruma ana Wavalatona : Keriso.

15. Tarn Amana Natuna : mamae nonoam.

16. Maranai virava ogana u tarai gagaloanana au
baina : Matatapuna manawana ega u ta geduaiei.

17. Irage ana iniviara u vovaiubai : ma Mara ana
Basileia u votawanei rava notanotai awari.

18. God auoina e kiakiala : Amana ana au Boruma.

19. A notanotaim da ma nei : vitarapiriai au baina.

20. Lamna au baina a vivibagaim, am laralaraga ma
voagui : taram aiainei u uneune meleia,

21. Ma kauei ma am Vivivirei maiteni : boruma au
mamae nonoana i na iavi.

22. Bada, am rava ma vilawani : ma am buderi ma
viaiaim.

23. Ma gamoi : ma ma voepa nonoei.

24. Marana a patapatai : a vivimaegaegaenim;

25. Ma am Wava : a rarauturaturana nonoei.

13


26. Ma amverena, Bada, ma wei marana ma gaga-
loelai : ma ai goa ega i na apoapoe.

27. Bada, ma raunuaapoapoelelai : ma raunuaapoa-
poelelai.

28. Bada, am raunuaapoapoe awariai i ta opu :
nanare a vivitumaganem.

29. Bada, tam a vitumaganem : ega melanai i na
viapoapoeniu.

Ega da wei Welana.

BENEDICITE, OMNIA OPERA.

gADA ana Kaua anatapumi, Bada o na viaiaini : o na

voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

2. Bada ana Anela, taumi Bada o na viaiaini : o na
voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

3. Mara, taumi Bada o na viaiaini : o na voepaepai,
ma o na vimaegaegaena nonoei.

4. Waira Parata au tepana, taumi Bada o na viai-
aini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

5. Bada ana Kaua vivirewapana anatapumi, taumi
Bada o na viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegae-
gaena nonoei.

6. Madega ma Nawaravi, taumi Bada o na viaiaini :
o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

7. Mara Ubonana, taumi Bada o na viaiaini : o na
voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

8. Garewa, ma Turuvani, taumi Bada o na viaiaini :
o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

9. God ana Ive, taumi Bada o na viaiaini : o na
voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

10. Ai araratana ma Vibola, taumi Bada o na viai-
aini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

11. Omra ma Bodu, taumi Bada o na viaiaini : o na
voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

12. Uba ma Turuvani bagibagina, taumi Bada o na
viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

13. Turuvani bagibagina ma Ubauba, taumi Bada o
na viaiaini : o na voepaepai; ma o na vimaegaegaena
nonoei.

14


14. Ice ma Snow, taumi Bada o na viaiaini : o na
voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

15. An Pom ma Maratom, taumi Bada o na viaiaini :
o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

16. Lalalaina ma Waguvara, taumi Bada o na viai-
aini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

17. Namanamara, ma Apau, taumi Bada o na viai-
aini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

18. Dobu Bada i na viaiaini : i na voepaepai, ma i
na vimaegaegaena nonoei.

19. Ola gaegaemi, ma muomuomi, taumi Bada o na
viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

20. Lam majimajigana anatapumi au Dobu, taumi
Bada o na viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegae-
gaena nonoei.

21. Vuvura, taumi Bada o na viaiaini : o na voe-
paepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

22. Boga ma Waira, taumi Bada o na viaiaini : o nar
voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

23. Boga Tsiana gaegaemi, ma anatapumi au Waira
maemaemL taumi Bada o na viaiaini : o na voepaepai,
ma o na vimaegaegaena nonoei.

24. Mara Kiuna anatapumi, taumi Bada o na viai-
aini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

25. Tsia, ma Gamogamo anatapumi, taumi Bada a
na viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena
nonoei.

26. Rava Na tuna tun a, taumi Bada o na viaiaini : o
na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

27. Israel Bada i na viaiaini : i na voepaepai, i na
vimaegaegaena nonoei.

28. Bada ana Priests, taumi Bada o na viaiaini : o
na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

29. Bada ana Laralaraga, taumi Bada o na viaiaini :
o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

30. Goa aiai Ravai Aruai ma Nuanuai, taumi Bada
o na viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena
nonoei.

31. Rava viviviremi ma nuanua lamolamonami, taum?

15

>c


Bada o na viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegae-
gaena nonoei.

32. Ananias, Azarias, ma Misael, taumi Bada o na
viaiaini : o na voepaepai, ma o na vimaegaegaena nonoei.

Amana, ma Natuna, ma Arua Vivivireina : awari
boruma i ta mae;

Nanare au karena amadodo ma i na mae nonoa.
Amen.

Latonana viruaina i na iavi.

BENEDICTUS. Luke Y. 1 : 68.
^IAINA Bada, mai Israel ai God : ana rava awari i

geta, ma ai gudu i kauei;

2. Ma vilawana tonana au baita i voepai : ana laraga
David ana au numa.

3. Nanare i riwa Peroveta vivivirei gamoiei : dobu
karenei i namae;

4. Vilawana ata gavia awari : ma anatapui e goagoa-
gaieta uraiei;

5. Ma amamata i ta raunuaapoapoelei : ma Pari-
vainota vivivireina i ta notai;

6. Parivainuagana amata Abraham au matana : i
pariparivainuagania;

7. Wenanare da ata gavia uraiei i na gagaloeta : ma
tauna awarina ta na vilaraga ma ega ta na rovo.

8. Ma tauna au naona ata goa vivivirei ma aiai : ata
mara anatapui.

9. Anina ma tam, Tevera, Au aidamo maemaena ana
Peroveta i na gorem : tam Bada au naona ma babara nae,
ma ana eta ma vokaukauei;

10. Ma ana rava vilawanai ma viararamani : ai goa
apoapoei tere tawananaiei,

11. Ata God raunuaapoapaena au baina : nanare
maratomtom aidamoei e opuopui awarita i na nei.

12. Ma au waguvara ma irage au gouna e kiakiala
i ta rarani : ma aeta i na taravaina naiei rom au etanaina.

Amana, ma Natuna, ma Arua Vivivireina : awari
boruma i ta mae;

Nanare au karena : amadodo, ma i na mae nonoa.
Amen.

Ega day Jubilate Deo. Salamo 100.

16


EASTER DAY.

Au Mat tins, S alamo 95 epaiana wei welai i na
ravi bo i na iavi.

^TA ragona i virageni, Keriso : lamna au baina ta na
torela;

Ega anidodo wadubonei,-ma ega rauagi ma raua-
gaigai ai anidodoei : ega da goa aiai kaukauana ana
bread ega anidodoei. 1 Cor. 5 ; 7.

Ji^ERISO irairagelei i vomairi ma ega melanai i na irage
me : irage ega melanai tauna awarina i na vibada

me.

Ana irage goa apoapoena awarina, ana mara tagogi
i irage : lawalawaina, God awarina e lawalawana.

Nanare taumi o na nota melemi da goa apoapoena
anina o irage tawanei : wate God awarina lawalawaimi
Keriso Iesuei. Romans 6:9.

Jj^ERISO irairagelei i vovaimairini : raraunuavurui ai
natuevou.

Irage ravei : lamna au baina irairagei ai vomairi me
ravei.

Rava anatapui au Adam e irairage : ma nanare rava
anatapui au Keriso i na vovailawani. 1 Cor. 15 : 20.

Amana, ma Natuna, ma Arua Vivivireina : awari
boruma i ta mae;

Nanare au karena : amadodo, ma i na mae nonoa.
Amen.

CANTICLES AU EVENSONG.

MAGNIFICAT. Luke V. 1 : 46.

^RUAU Bada e vivimaegaegaeni : ma God au Vivila-
wanana au baina nuanuau i ai.
2. Tauna ana taunola : i inanai lamolamonana.

17


3. Ma inanai, amadodo ma amopo : kimta anatapui
i na vikauaaiaina maeleu.

4. Vivirewapana awariu i virewapana : ma vivi-
vireina ana Wava.

5. Ma kimta ma kimta e rovorovoei : taui e rarau-
nuaapoapoelei.

6. Uranei i virewapana : gogogulagulaui ai vinuano-
tenotei i vilamonei.

7. Vivirewapanai ai anikialei i viopuni : ma lamo-
lamonai i voepai.

8. Amirairagei i viamiauai aiaina i verevereia : ma.
purapura ravai qaqavi i paritawanei.

9. Ana laraga Israel i agui : ma Abraham ma natu-
natuna.

10. Ata babada nanare i riwei : e raraunuaapoa-
poelana nonoei.

Amana, ma Natuna, ma Arua Vivivireina : awari
boruma i ta mae;

Nanare au karena : amadodo ma i na mae nonoa.
Amen.

Ega da, Cantate Domino. Salamo 98.

Latonana viruaina i na iavi.

NUNC DIMITTIS. Luke V. 2 : 29.

^M laraga marina ma paritawanei, Bada : riwam

nanare, nuanuaubau.

2. Am vilawana : matau i inanai.

3. Rava anatapui au matai : u vovokaukaueia.

4. Lalalaina Etene ai aniviega : am rava mai Israel
ai boruma.

Amana, ma Natuna, ma Arua Vivivireina : awari
boruma i ta mae;

Nanare au karena : amadodo ma i na mae nonoa^
Amen.

Ega da, Deus Misereatur. Salamo 67.

18


LITANY. )lam

arei

Trinity Vivivirem, aiaim, boruborumam, Persona
tonuga ma God tagogi : tauai goa apoapoei ravai vivinua-
.apoapoelai ma raunuaapoapoelelai.

Trinity Vivivirem, aiaim, boruborumam, Persona tonuga
ma God tagogi : tauai goa apoapoei ravai vivinuaapoapoelai
ma ran nuaapoapoelelai.

>ta

Litany, bo Pari Rava ma Kaua Anatapui au bai, weka i
terei, Ubaubanai Raupari i na qa ma Litany i nd ravi bo
i na iava oi au Sunday, au Wednesday, ma an Friday, ma
mara au gela/ui Bada i na ririweia.

m g

(JOD AMANA, Marei : tauai goa apoapoei ravai vivinua- -peu
apoapoalai ma raunuaapoapoelelai.

God Amana, Marei : tauai goa apoapoei ravai vivinua-
apoapodm ma raunuaapoapoelelai.

bo
ubai

Grod Natuna, dobu Tauunemelanana : tauai goa
sipoapoei ravai vivinuaapoapoelai ma raunuaapoapoelelai.

God Natuna, dobu Tauunemelanana : tauai goa apo-
apoei ravai vivinuaapoapoelai ma raunuaapoapoelelai.

auoi
mat

anai

God Arua Vivivirem, Amanei ma Natunei e opuopu :
tauai goa apoapoei ravai vivinuaapoapoelai ma raunua-
apoapoelelai. ^sit

God Arua Viviviremf Amanei ma Natunei e opuopu :
iauai goa apoapoei ravai vivinuaapoapoelai ma rannua-
apoapoelelai.

:ere1
tuai

LU E

Bada, ai rauagaigai, ma amamaiai ai rauagaigai ega
ma notai; ai goa apoapoei ega ma raubiwei : ma voterelai, Pa
Bada rarauiviaiaim, am rava, taramei i ai gaga u uneune-
meleia. ma voterei, ma awariai ega ma gaiaua nonoa.

ia i
ai n

Ma voterelai, Bada.
19


Apoapoe ma ravilabalababa anatapuiei; goa apoapo-
enei, diabolo ana potei ma ana vitonei; am gaiauei, ma
irage mamae nonoanei,

Ma gagaloelai, Bada.

Opa anatapunei; maegaegaelei, boruma baianei,
olaolamei; unurei, rauagiei, ma kalobadoei, ma iviapoapoe
anatapnnei,

Ma gagaloelai, Bada.

Rauogei, ma goa apoapoena viviragenana gelaui
anatapuiei; ma dobu, ma vioa, ma diabolo ai moru
anatapuiei,

Ma gagaloelai, Bada.

Namanamarei ma kojikojirei; numararauabubuei,
doria gaegaelei, ma gomarei; vitonei rna viragenei, ma
raumajigei,

Ma gagaloelaiy Bada.

Wavalatona rauagaigaina, pota, ma vomairi anata-
puiei; notaboaboa, giu morn, ma vilamona anatapuiei;
nuabadoei, ma Eiwam vijiboganei,

Ma gagaloelai, Bada.

Am Yioavainana vivivireina ana kaua mamae gova-
ganei; am Tupua vivivireinei ma am Iniboriei; am
Bapataitoei, am Ujiei, ma am Eauelarei,
Ma gagaloelai, Bada.

Am Iniviarei ma Polapolam tatataranei; am Koroselei
ma Yinuaapoapoelei; am Irage aiai kaukauanei ma am
Doboei; am Yomairi me ma am Gae vivianei; ma Arua
Yivivireina getanei,

Ma gagaloelai, Bada.

Ai vinuabola marana au anatapui; ai maura marana
au anatapui; irage au marana, ma vitarapiri au marana,
Ma gagaloelai, Bada.

Tauai goa apoapoei ravai a vivibagaim da ma
rautaniganelai, Bada God; ma am Ekalesia yivivireina
katoliko eta au jijimanina awarina ma vibada;

20


Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Am laraga GEOBGE, ai King ma ai Governor, ma
vineneganei, ma ma vovaivirewapani, da goa aiaina
maiteni i ta raudunelem, ma i ta vivirem;

jBada, a vivibagaim via rautaniganelai.

Au nuanuana ma vibada au notam, ma au rovom,
ma au vinualaulaunam; ma i na vitumagana nonoem, ma
voepaepam ma am boruma i na baiana nonoei;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Ma vineneganei, ma ma paini, ma ana gavia anatapui
i na vovaiubai;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Ai Queen MARY, ma EDWARD Prince of Wales,
ma ai rava anatapui ma viaiaini ma ma vilawani:

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Bishops, ma Priests ma Deacons anatapui ma ravi-
lalai, da Riwam i na nota oi ma i na aramana oi; ma i
na raugugulei ma i na kauana otei, ma nanare i na
viegai;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Oga Babadai, ma Gulagulau anatapui, agu, nuaulaula,
ma aramana ma vioteni;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Government Babadai ma viaiaini ma ma vineneganei,
ma agu ma verei ma i na kovoga kaua, ma riwakaua i
na paina jijini;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Am rava anatapui ma viaiaini ma ma vineneganei;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Vitagogiana, rom, ma viturana dam anatapui ma
verei;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Ma kauelai ma a na rauogarem ma a na rovoem, ma
au riwam a na babara kaua;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.


Am rava anatapui ai agu ma viratai ma lamolamonai
Riwam i na nonori, ma i na vaia ma i na rauogarei, ma
Arua uana i na tapi;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Rava anatapui e nene boa, ma e notanota boai
riwakaua au etana ma taravaini;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Rava maimairi ma vovaivirewapani; ma rava gogo-
kokokarai ma vinuaubai ma ma voagui; ma rava peupeui
ma voepai; ma amapo Satan a na tujijini;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Rava anatapui au anivoro, au marauba, bo au
vinuabola ma gagaloei, ma voagui, ma ma vinuaubai;

Badciy a vivibagaim ma rautaniganelai.

Rava anatapui doei bo bogei vagavagai, duaduamai
anatapui, doridoriai anatapui, ma roaroa muomuoi
anatapui ma paini; ma panipani ma qalaqala anatapui
ma raunuaapoapoelei;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Kedakeda, ma kaikaiababa, ma nene tawananai ma
rarauiviapoapoelanai anatapui ma gagaloei, ma aitugui
ma reregi;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Rava anatapui ma raunuaapoapoelei;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Ai gavia, rava e rarauiviapoapoelelai, ma e teretere-
vaidegelai ai goa ma not a tawanei, ma nuanuai ma
vovirai;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Doa uana ma paini ma ma verelai, da ai au mara
a na ani;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

Nuaviravira aiaina ma verelai: ma ai goa apoapoei
anatapui, ai inigeduai, ma ai aramana boa ma nota
tawanei; ma agu Aruam Vivivireinei ma vioteniai ma a
na ne vira Riwam vivivireina nanare;

Bada, a vivibagaim ma rautaniganelai.

22


God Natuna : a vivibagaim ma rautaniganelai.
God Natuna : a vivibagaim ma rantaniganelai.

C4od ana Arini : dobu ana goa apoapoei u vaivai
tawanei;

Am rom ma verelai.

God ana Arini : dobu ana goa apoapoei u vaivai
tawanei:

Ma raunuaapoapoelelai.

Keriso, ma rautaniganelai.
Keriso, ma rautaniganelai.

Bada, ma raunuaapoapoelelai.
Bada, ma raunuaapoapoelelai.

Keriso, ma raunuaapoapoelelai.
Keriso, ma raunuaapoapoelelai.

Bada, ma raunuaapoapoelelai.
Bada, ma raunuaapoapoelelai.

Priest, rava maiteni, ana Pan i' na iavi.

^MAIAI, au mara maemaem, Am Wava i ta vivirei.

Am basileia i ta nei. Am goa i ta kauei, an dobu
au mara nanare. Ai lam ma verelai marana ma pata-
patai. Ma ai goa apoapoei ma nota tawanei, Nanare
tauai rava gelaui ai goa apoapoei tauai awariai a nota-
nota tawanei. Ma au rauelara ega ma taravainiai;
Ma apoapoelei ma gagaloelai. Amen.

Priest : Bada, ega ma kovogiai ai goa apoapoei nanare.
Paribelana : Ma ega ma vimaielai ai rauagaigai nanare.

Ta na raupari.

(^OD, Amaiai raraunuaapoapoem, nuanuabolana ana
tou, ma nuanuaapoapoena ana nuabiga ega u ta
gedugeduaiei; Raraunuaapoapoem, ai pari ma voagui au
naom a rarauparieia, maranai ai vinuabola ma ai vigavia

23

C


au anatapui e rarauiviapoapoelelai; ma ivim i na ai nia
ponaiai ma rautaniganei, ma diabolo ma rava ai pota
awariai i na tere avei; ma am iviaiaiei ma vilamonei;
ma tauai am laralaraga, apoapoena ega aiwai i na rauivi-
apoapoelelai, ma am Ekalesia au vivivireina a na viegu-
alauana nonoem; Iesu Kerisoei ai Bada.

Bada, ma vomairi, ma voaguiai, ma ma gagaloelai am
Wava au baina.

tanigaielai a nonori, ma amamaiai i giuniai, am
kaua i ai gaga ai ail mara u kaukaueia, ma wariaga.

Bada, ma vomairif ma voaguiai, ma ma gagaloelai am
boruma au baina.

Amana, ma Natuna, ma Arua Vivivireina : awari
"boruma i ta mae;

Paribelana : Nanare an karena; amadodo, ma i na mae
nonoa. Amen.

Ai gavia awari ma vineneganelai, Keriso.
Anaagum ai vinuabola ma raugenariai.

Anaraunuaapoapoem ai vinuaapoapoe ma inanai.

Anaraunuaapoapoem am rava ai goa apoapoei ma
-nota tawanei.

Ma raunuaapoapoelelai ma ai pari ma nonori.
David Natuna, ma raunuaapoapoelelai.

Marina ma amapo ponaiai ma nonora nonoelai,
Iveriso.

Ivim i 7ia ai ma ma rautaniganelai, Keriso; ivim
i na ad ma ma rautaniganelai, Bada Keriso.

Priest : Bada, am raunnaapoapoe awariai ma viegai;

Paribelana : Tauai a vivitumaganem nanare.

24


Ta na raupari.

LAMOLAMONAIAI a vivibagaim, Amaiai raraunua-
apoapoem, ai gokokokara ma raugenarei; ma am
Wava ana boruma an baina ai goa apoapoei ai kovoga
anatapui awariai ma tupatawanei; ma ma kauei, ma ai
vinuabola an anatapui am raunuaapoapoe ava a na
vitumaganei ma ogoai a na voei, ma awarim goa an vivi-
virei ma au aiai a na vilaraga nonoa, ma a na voepaepaim
ma a na viborumem; Tauviaranata ma Taubabanielai
tagotago, Iesu Eeriso ai Bada an baina. Amen.

Pari Chrysostom V. i teretereia.

(^OD Vivirewapana Kaukanam, u voaguiai ma amadodo
au matam a raupari gogona; ma a parivainnagana,
ma rava ruaga bo tonuga am au Wava i ta viboru ma e
vivibageia ma verei; Amadodo, Bada, am laralaraga i
goegoeia ma i vivibageia ma verei, vainana i ta ai nanare;
ma wei au dobuna am riwakaua notana ma verelai, ma
au dobu amapo i na nenei lawana mamae nonoana.
Amen.

2 Cor. 13.

^GTJ ata Bada Iesu Kerisoei, ma G-od ana vinualaulauna,
ma Arua Vivivireina vitagogianana, anataputa
awarita i na mae nonoa. Amen.

Wekci Litany i qa.

25


SALAMO.

Amana ma Natuna ma Arua Vivivireina : awari
boruma i ta mae.

Nanare an karena : amadodo ma i na mae nonoa.
Amen.

Salamo 1.

J^AYA viviaiainana, tauna goa apoapoei ravai ai an
anioga ega i ta bababara ma raranagaigai ai an eta
ega i ta maimairi : ma vivijibogai ai an anikiala ega i
ta kiakiala.

2 BADA riwana tauna ana vinnaaiai : ma tanna
riwana nnannana e vivitetei marai ma waguvarai.

3. Tanna me ai, doba an ririvai e paepaewia, ma ana
an mara e nana : ma ruguna ega i na kapo; ma ana goa
an anatapni i na mae kana.

4. Groa apoapoei ravai ega wenanare : taui me vuna-
vnna dobn naonei ive e kapukapupueia.

5. Lamna an baina goa apoapoei ravai an vitarapiri
ega i na mairi : ma raranagaigai, ega jijimani ai an born.

6. "Wate BADA jijimani ai kana e notanotai : ma
goa apoapoei ravai ai kana i na pupn.

Salamo 2.

^IWAI an baina dam e vivikarnwagawaga : ma rava

kana qaqavina an nuannai e ogeogei?

2. Dobn wavalatonai e vovomairi, ma babada ai oga
e taratarai : BADA, ma ana bulobulona maiteni, i ta
vigaviei,

3. I pa, Ai aniragita ta na viaitnini : ma ai gnrava
ta na tawanei.

4. Tanna an mara e kiakiala i na kaka : ma BADA
taui i na vinamei.

5. Lamna maranai anagaiauana i na. riwei : ma
anaamlogaigaina i na vinuabolai.

26


6. Wate tau au wavalatona : an ola au vivivireina
lion a terei.

7. Riwa a na jimei : BADA i riweu i pa, Tam natu;

vrei marana a vinatunem.

8. Ma vibagaiu, ma etene am buderi a na verem :
.la dobu giaoina da garimei.

9. Qapn iramei ma viaigwadai : ma nan taukaueina
na nan nanare ma viaiwamai.

10. Lamna au baina nuanuami i na ulaula, tanmi
yavalatonami : o na aramana, taumi dobn tauvitarapi-
ieina.

11. BADA awarina o na vilaraga anarovomi : ma o
ia morelana anainitsitsitsimi.

12. Natuna o na vigialagolagoni, mepa da i na gaiana,
na taumi au eta o na irage : ana gaiana i na tupua
agiagina. Tauvitumaganeina anatapui taui viviaiainai.

Salamo 3.

^ADA au gavia mena i maganei : vovomairi awariu i
maga.

2. Magamagaui aruau e bababaniei, i pa : Agu Godei
ga tauna awarina.

3. Wate tam, BADA, au rawena mamae tavitavi-
rireu : au bo rum a, ma kolau tauvoepaina.

4. Ponauei BADA a qatuqatuei : ma ana ola vivi-
ireinei e pariparibeleu.

5. A matave raunuavuru : matau i kala, BADA e
Tovojijiniu.

6. Rava ai ten tausana ega a na rovoei : taui an
ravia e qaiqaipipiniu.

7. Ma vomairi, BADA; ma vilawaniu, au God : au
ravia anatapui u raunavanavai; goa apoapoei ravai ivoi
i viaigai.

8. Vilawana BADA garmei : viaiaina tamei am rava
iwari i na mae.

27


Salamo 4.

^U jijimana ana God, ma paribeleu maranai a qatu-
qatu : a vinuaapoapoe ma u rupeniii; ma raunua-
apoapoeleu, ma au pari ma nonori.

2. Taumi rava natunatui, mara biaga ma au boruma

0 na ravitepaubai : mara biaga kaua qaqavina i na
vinuaaiainim, ma moru o na baiei?

3. Ma o na notai, BADA goa aiai ravana i vinei da
tauna garinei : BADA a na qatuei ma i na nonori.

4. 0 na nuaclubu ma goa apoapoei avena o na kauei :
ami au animatave nuanuami o na vitetei, ma o na mae
genuatau.

5. Jijimana guduna o na terei : ma BADA o na
vitumaganei.

6. Magamagaui e ririwa i pa, Aiai i na rauiviaiaieta :
BADA, naom ana lalalaina awariai ma voepai.

7. Au nuanuau morelana u terei : ega rorova nanare
maranai ai corn ma ai wine i maga.

8. Ananuaubau a na matave ma lau i na tau : tam,
BADA, ainelam am kaua da a mamae kaua.

Salamo 6.

gADA, ega anagaiauam ma eniu : ega anaamlogaigaim
ma kovogiu.

2. Ma raunuaapoapoeleu, BADA, tupuau e onaonaga :
BADA, ma vilawaniu, gelamiu i vinuaapoapoe.

3. Aruau maiteni i vinuabola kaua : ma tam, BADA,
mara biaga?

4. Ma ne memei, BADA, aruan ma gagaloei : am
iviaiai au baina ma vilawaniu.

5. An irage ega parivainotam : ma au Sheol aiai i
na viegualauem?

6. Iniu i garigari au tou au baina, au pomna a pata-
patai au animatave a ogaogai : ma au aravi jirigwegweuei

1 vivibudai.

7. Matau dogona i ori vinuabola au baina : i oaoa
au gavia anatapui au bai.

8. 0 na ne tawaneu, taumi goa apoapoei taukauei
anatapumi : BADA au ton ponana i nonori.

28


9. BADA au vibaga i nonori : BADA au pari i na

vaia.

10. Au gavia anatapui tepai i na uba, ma nuanuai
i na bolai : i na wanavirai ma mara tagogi tepai i na uba.

Salamo 8.

gADA ai BADA, am wava clobu au anatapuna i ai
telara : am boruma au mara u terei.

2. Roaroa ma gugugui, -gamoiei rawapana u vokau-
kauei, am taugoagai au bai : ma gavia ma tauraubiwa
u ta vigenuani.

3. Maranai am mara a inainanai, ura gigim ai kaua :
nawaravi ma ubona, tam u vivinolenoleia.

4. Rava aiwaina ma tam tauna u notanotai : ma
rava natuna, ma u raraugenari.

5. Tauna u kauei, ma aiapom G-od nanare : ma
boruma voepaepa e vivikunuteiei.

6. Tauna uram ai kaua u vivibadei : anatapui aena
au gabauri u terei.

7.. Sheep ma oxen anatapui : anina ma tsia moduei.

8. Mara kiuna ma boga ianana : anatapui aiwaina
boga au etanaina naenaei.

9. BADA, ai BADA : am wava dobu au anatapuna
i ai telara!

Salamo 14.

QPAOPANA au nuanuana i riwa i pa, God ega i ta
niamae : taui bovabovai, ai kaua goagoagai i kauei;
ega aiai aiaina i ta kaukauei.

2. BADA marei rava natunatui iraugenari : i ta
inanai araramanai ma God Taubaieina i ta mae bo ega.

3. Anatapui i dega, anatapui i mira kaua : ega aiai
aiaina i ta kaukauei, ega teni, ega tagogi.

4. Apoapoe taukaueina anatapui ai aramana ega bo :
au rava bread nanare e aniani, ma BADA ega i ta gore-
goreif

5. Nore i rovo kaukaua : God jijimani ai au kimta
e mamae.

29


6. Lamolamonana ana oga o vivijibogi : tauna BADA
tauna ana anilawana au baina.

7. Ae! Israel ana vilawana Zionei i ta opu : maranai
BADA ana rava ai pani i na taravaina melei, Jacob
nuanuana i na morelana, ma Israel nuanuana i na ai.

Salamo 15.

jgADA, aiai am au animae i na mae : aiai am ola vivi-
vireina i na maeni?

2. Tauna e bababara anajijimanana, ma jijimana e
kaukauei : ma riwakaua au nuanuana e bababani.

3. Tauna menanei ega i ta viarautu, ma turana ega
i ta rauiviapoapoelei : ma maeturana awarina wavu
morumoruna ega i ta rautaniganei.

4. Tauna goa apoapoei ravana e inainana tawanei;
ma BADA taurovoeina taui e vovoepai : tauna e pari-
parivainuagana ma awarina apoapoe i tupua, anina ma
nuanuana ega i ta amviravira.

5. Tauna ana money ega i ta tere gubai da anilauna
i ta vaia, ma ai wavu ega, taui awari kovoga ega i ta
vaia : tauna wei kauai e kaukauei ega melanai i na
maeria.

Salamo 16.

painiu, God : tarn a vivitumaganem.

2. BADA a riwei, a pa, Tam au BADA : ega aiwai
aiaina awariu da i ta getawanem.

3. Vivivirei au dobu maemaei : taui aiai telarai, e
vivinuaaiaina kaueu.

4. Taui god gela e vaivaia BADA epaiana ai nuabola
i na vimagai : ai tara guduna ega a na terei, ma ai wava
ipiriuei ega a na latona dadani.

5. BADA tauna au buderi ma au kelaka gutana :
tam gariuei anivinelei u vovovaibagi.

6. Au animae gabu vivinuaaiaina : anina au buderi
i ai kaukaua.

7. BADA i vinuatereneu ma tauna a na viegaulauei :
anina, ririvau waguvarai e viviararamaniu.

30


8. God au naou a tere nonoei : tauna auoiu e mamae,
lamna au baina ega a na maeria.

9. Lamna au baina nuanuau i ai, ma au boruma e
moremorelana : vioau maiteni anavitumaganana i na mae
kaua.

10. Tam aruau au Sheol ega ma tere tawanei : ma
am vivivireina aniamoa ega i na inanai.

11. Tam anilawana etanaina ma viegeu; nuaaiai
gaegaena au naom e mamae : ma auoim anivinuaaiai e
mamae nonoa.

Salamo 19.

^JARA God ana boruma e jimejimei : ma parata urana

e voavoaia e viviegai.

2. Maratom maratom gelauna maiteni e bababani :
ma au pom au pom gelauna nota e viviegai.

3. Babani ma riwa ega : ponai e nononora avei.

4. Ai ruva dobu au anatapuna i opu, ma riwai dobu
au damona : taui awari maclega ana animae i terei.

5. Tauna me tavitavinevou orotona ma ana numa e
opuopu tawanei : ma rava vivirewapanana nanare ana
au aninae ananuaaiaina e vivirubaruba.

6. Ana aniopu mara karenei, ma ana aniruba au
damona : ma ega aiwai vibolana i ta raugovagei.

7. BADA riwana tauna vovokaukauana, arua e ravi-
ravivouni : BADA ana aniviega maemaena, ma opaopai
e vivinuaulaulai.

8. BADA ana kaua jijimani, ma e vivinuaaiai :
BADA riwana aiaioi, ma mata e raviravilalai.

9. BADA ana rovo e aiai, e mamae nonoa : BAJ>A
ana vitarapiri ririwakauai, ma i jijimana gaga.

10. Taui i ta goei gold ega nanare, anina, gold maga-
magauna aiai kaukauana ega nanare : manigewa ma
geraranei e toitoiana ega i ta dagia taui nanare.

11. Anina ma taui am laraga i vinuaterenei : votela-
telai ana maia gaegaena.

12. Aiai e kaukauana boaia i ta aramanei : au goa
apoapoelei a vivinuanaineia ma viainiu.

31


13. Kaua gogogulagulaui am laraga awarina ma
nuanei, ega awariu i na vibada : lamna maranai tau
vovokaukauau, ma rauagaigai gaegaena ega awariu i na
mae.

14. G-amou riwana ma nuanuau e viviteteia, au
matam i ta rauarona : BADA, au gaima, ma au gudu
tautereina.

Salamo 22.

^U God, au God, aiwai au baina u ne tawaneu : au

uama u mamae au garara riwanei, ma ega u ta aguiu.

2. Au God, marai a qatuqatu, ma ega u ta paribeleu :
anina ma au pom, rna ega a ta genuana.

3. Wate tam vivivirem : tam Israel ai voepaepa e
maemaeni.

4. Amamaiai i vitumaganem : i vitumagana, ma u
gagaloeli.

5. Taui i qatuem, ma u gagaloei : i vitumaganem, ma
tepai ega i ta uba.

6. Tau motamota, ma ega rava : rava ai anivijiboga,
ma patara ai anivinama.

7. Tauinanaiu anatapui e vivinameu : e gogogula-
gulau, e viviunuqajiqajiana, i pa,

8. BADA awarina ma vere melem; tauna i na gaga-
loei : i na gagaloei, tauna e vivinuaaiaini au baina.

9. Wate tam natuepei u vai opuneu : alou i viguguiu
ma u kaueu da a vitumaganem.

10. Natuepei awarim i tawaneu : tarn au God alou
manawanei.

11. Awariu avena au weia ma mae, nuabola e tutu-
riai : ma tauagu ega.

12. Bulls magamagaui i qaipipiniu : Bashan ana
bulls vivirewapanai i mae gagariu.

13. Gamoi awariu i laga guratei : lion aroaronana
ma garagararana nanare.

14. Tau me waira i iwagiu, gelamiu dabina anatapui
i wranatawatawanei : nuanuau me baji; amoamou au poui
i qarere.

32


15. Au rewapana i poi naugebo nanare; ma menau
au awaeu e tapetapetani : ma tarn irage au doana u
taravainiu.

16. Auou i mae gagariu; goa apoapoei ravai ai boru
i gudu tomeniu : urau ma aeu i tonai.

17. G-elamiu anatapui a ta iavi : e inainanaiu ma e
inainana tunutunuiu;

18. Au gara e gutagutai : ma anivinelei au puru e
gutagutai.

19. Wate avena au weia ma mae, BADA : tam
taugagaloeu, ma voagu lagiagineu.

20. Aruau dabarumei ma gagaloei : au tagotago
auou rewapananei.

21. Lion gamonei ma gagaloeu : anina ma bulls
moduei tonaiei u paribeleu.

22. Am wava varevareiu au matai a na jimei : boru
au pouna a na voepaepaim.

23. Taumi BADA taurovoeina, tauna o na voepaepai;
taumi Jacob ana epaia anatapumi o na viborumei : ma
taumi Israel ana epaia anatapumi, o na nuadubuei.

24. Vivinuabolana ana nuabola ega i ta geduaiei bo
i ta goagaiei : ma naona awarina ega i ta raugovagei,
anina ma i qatuei ma i nonora.

25. Tamei au voepaepa boru au gaegaena : tauro-
voeina au matai au aniparivainuagana a na terei.

26. Lamolamonai i na am ma i na amiaua : BADA
taubaieina taui tauna i na voepai; nuanuam i na mae
nonoa.

27. Dobu giana anatapui i na notai ma BADA
awarina i na mae tavirei : ma dam ravai anatapui au
naona i na raudune.

28. Basileia BADA garinei : ma tauna dam ai BADA.

29. Dobu ana gulagulau anatapui i na am ma i na
raudune : ma taui anatapui au doa e gaigaira au naona
i na raudune, anina tauna aruana e vivilawanana avei.

30. Epaia tauna awarina i na vilaraga : kimta au
gelauna nanare BADA au matana i na latoni.

31. I na nei ma rava i na tupua awari ana jijimana
i na viegai : da tauna i kauei.

33


Salanio 23.

gADA taugamoiu : am ega a na irage.

2. AYapu au majimajigana e vivimataveniu : lauvitau
au wairana e tarataravainiu.

3. Aruau e raviravivouni : jijimana au etana e
rarauetaraveniu wavana au baina.

4. Anina ma irage gouna au gaubana a na babara
nae, ma ega aiwai apoapoena a na rovoei : tam maiteni
ta mamae; am qapu ma am jigona nuanuau e viviubai

5. Au taura u ebaebani au gavia au matai : kolau
monemonei u bulobuloi, au kelaka e alealega.

6. Iviaiai ma raunuaapoapoe anina i na votagotagoiu,
au mara anatapui : ma BADA ana au numa a na mae
nonoa.

Salamo 24.

£)OBU BADA garinei, ma au orana maemaei e mau-

maureia : dobu, ma taui taumaenina.

2. Au boga i vikarei : ma au ututuva i vokaukauei.

3. Aiai BAI>A ana au ola i na amgaena : ma aiai
ana gabu au vivivireina i na mairi?

4. Tauna urana aiaina ma nuanuana aiaioina : ma
aruana kaua au qaqavi ega i ta voepai, ma ega i ta pari-
vainuagana moru.

5. Tauna viaiaina BADEI i na vaia : ma jijimana
vilawanana ana Godei.

6. Wei taui tauna taubaieina ai kimta : taui naom
taubaieina, Jacob ana God.

7. 0 na taepaimi, taumi gudu; ma i na voepaimi,
gudu mamae nonoami : ma borurna ana wavalatona i na
rui.

8. Boruma ana wavalatona, aiai : BADA vivire-
wapana kaukauana, BADA vivirewapanana, BADA
vivirewapanana au. vigavia.

9. Taumi gudu o na taepaimi; anina, o na voepaimi,
gudu mamae nonoami : ma boruma ana wavalatona i
na rui.

10. Wei boruma ana wavalatonana, tauna aiai : Boru
ai BADA, tauna boruma ana wavalatona.

34


Salamo 34.

gADA a 11a viaiaina nonoei : ana voepaepa au gamou
i na mae nonoa.

2. Aruau BADA au baina i na vigulau : vivilamo-
lamonai i na nonori ma nuanuai i na ai.

3. Tan maiteni BADA ta na vimaegaegaeni : ana
wava ta na voepaepa gogonei.

4. BADA a baiei, ma i paribeleu : ma au rovo anata-
puiei i gagaloen.

5. Taui tauna i inanai ma i lalai : ma naoi ega
melanai i na vinimala.

6. Wei lamolamonana i tou ma BADA tauna i
nonori : ma ana nuabola anatapuiei i gagaloei.

7. BADA ana anela tauna taurovoeina awari e rarau-
garavu : ma e gagagaloei.

8. Ma raudadana ma ma inana da BADA i ai :
tauvitumaganeina tanna viviaiainana.

9. BADA o na rovoei, taumi ana vivivirei : tauro'-
voeina ega aiwai i na gomarei.

10. Lion natunatui e gomagomara, ma am e irairage :
wate BADA taubaieina ega aiwai aiaina i na gomarei.

11. Roaroa o na tnriai ma o na rautaniganeu : tau
BADA rovona a na viararamanimi.

12. Rava aiwaina da lawana e goegoei : ma mara
magamagaui nuanuana e vaivaia da aiaina i ta inanai.

13. Menam apoapoelei ma vigaei : ma ipirim da ega
i na babani moru.

14. Apoapoe ma geduaiei, ma aiaina ma kauei : rom
ma baiei ma ma votagotagoi.

15. BADA matana jijimani awari e mamae : ma
tanigana ponai e nononori.

16. BADA naona goa apoapoei ravai e mamae
puputei : ma ai parivainota au clobu i na boai.

17. Jijimani i tou ma BADA i nonori : ma ai nuabola
anatapuiei i gagaloei.

18. BADA rava nuanua viviarai awari e tuturiai :
ma nuanuabolabolai e vivilawani.

19. Jijimanina ana vinuabola i maga : ma BADA
anatapuiei e gagagaloei.

35


20. Gelamina anatapui e paipaini : ega tagogi i na
wanagai.

21. Apoapoe goa apoapoei ravai i na virageni : ma
jijimani taugoagaiei ai kovoga i na vaia.

22. BADA ana laralaraga aruai e gagagaloei : ma
tauvitumaganeina, ega aiai i na vikauaapoapoelei.

Salamo 39.

RIWA a pa, Au kaua a na paini, da menauei au goa

ega i na apoapoe : gamou ana nigora a na terei,
maranai goa apoapoei ravana au liaou e mamae.

2. A vinuanaina kaua, a genuana, anina riwa aiaina
a geduaiei : ma vinuaapoapoe i dagudaguiu.

3. Nuanuau au orau i bolai, nuanuau a vivitetei ma
ai i garaota : anina ma menauei a babani.

4. BADA, au damona ma viararamaniu, ma au mara
iavai, biaga : au gokokokara ma viararamaniti.

5. Ma inanai, au mara me ura ruvana u kauei; ma
au matam au mara ega aiwai : anina rava anatapui vivi-
gulaui, ma taui kaua qaqavina ava.

6. Anina rava anatapui me gou qaqavina e bababara
nae; anina nuanuai e bolabola avei : Furapura e vivi-
damni, ma aiai i na tuarui e vivinuanainei.

7. Ma amadodo, BADA, aiwai a paipaini : tam a
vivipaipaiem.

8. Au rauagaigai anatapuiei ma gagaloeu : ega ma
ka.ueu da tan rava opaopai ai anivijiboga.

9. A vinuanaina, gamou ega a ta turalagi : tam u
kauei au baina.

10. Am piaga awariu ma naiei : piaga uramei i
pupuniu.

11. Maranai enei rava ana goa apoapoena u vivigaei,
ma ana merauana u viviamoai me beben : anina rava
anatapui taui kaua qaqavina.

12. An pari ma nonori, BADA, ma au qatu ma
rantaniganei; an ton ega ma genuanei : tan rava gela
awarim, taomana ota, amamau anatapui nanare.

13. Ma votereu, da a ta virewapana me : ega da a
na nae, ma a na amoa.

3f>


Sala:::o 42.

J-JART vuvura e lagalagagei nanare : aruau tam, God,

e lagalagagei nanare.

2. Aruau e arearelei Grod au baina, God lawalawaina
au baina : melanai a na geta ma GFod au matana a na ega!

3. Jirigwegweu au lam marai ma waguvarai : ma
taui e ririwana girigirieu, i pa, Am God mepa?

4. Wei kauai a notanotai, ma aruau au orau a
iwaiwagi : patara maiteni a nae, ma taui God ana au
numa a taravaini, morelana ma voepaepa ponaiei, patara
mara e vovovivirei.

5. Aruau, aiwai au baina e vivinuaapoapoe? Ma
aiwai au baina au orau e vivinuabola! God ma vipai-
paiei : anina, tauna, agu naonei au baina a na voepaepai.

6. Au God, aruau au orau e vivinuabola : lamna au
baina Jordan ma Hermon ai dobuei a notanotaim, Mizar
ola aburunei.

7. Gabinou gabinou e goregorei jiji gugurai au
baina : am rabama ma am rabama puropuroi anatapui
e purupuru labogiu.

8. Marai BADA i na rauiviaiai : ma waguvarai ana
wela awariu i na mae, pari au lawana ana God awarina.

9. God au gaima a na riwei a na pa, Aiwai au baina
u notavainuavuruiu : Aiwai au baina a lobelobe nae gavia
rarauiviapoapoena au baina ?

10. Dabaruma au gelamiu nanare, au gavia e enieniu :
ma e ririwana girigirieu i pa, Am God mepa ?

11. Aruau, aiwai au baina e vivinuaapoapoe? Aiwai
au baina au orau e vivinuabola f God ma vipaipaiei :
anina a na voepaepai, tauna naou ana agu, ma au God.

Salamo 43.

vitarapirieu, Grod, ma ma babaniaguaguiu dam

apoapoena awarina : rava morumorunei ma ega
jijimaninei ma gagaloeu.

2. Tam au rewapana ana God, aiwai au baina u tere
tawaneu : ma aiwai au baina a lobelobe nae gavia e
rarauiviapoapoeleu au baina?

37


3. Am lalalaina ma am riwakaua ma paritawanana
opuneiai; i na rauetaraveniu : ma am ola au vivivireina
ma am au numa i na taravainiu.

4. Nanare ma a na nae God ana au altar, God awarina
au vinuaaiai : ma kitherei a na voepaepaim, God, au God.

5. Aruau, aiwai au baina e vivinuaapoapoe? Ma
aiwai au baina au orau e vivinuabola : God ma vituma-
ganei; anina a na voepaepai, tauna naou ana agu, ma
au God.

Salamo 45.

JS^UANUAU nola aiaina e alealegei; kaua a kaukaueia

wavalatona awarina a bababaniei : menau taugiruma
vovokaukauana ana anigiruma.

2. Anamerauanam rava natunatui e gege tawanei :
agu au ipirim i iwagi; lamna au baina God i viaiaina
nonoem.

3. Am dabaruma ma raudagiririem, tam vivirewa-
pana kaukauam : am boruma ma am anivoepaepa.

4. Ma anavoepaepam ma anavovaiubam ma geru nae,
riwakaua ma vilamona ma jijimana au bai : ma auoim
kaua viviinirovorovoi i na viararamanim.

5. Am pidu aierana i gam gaga; rava au gabaurim
e peupeu : taui wavalatona ana gavia au nuanuai.

6. Am anikiala, God, mamae nonoana : jijimana
nimapotana am basileia nimapotana.

7. Jijimana nuanuam i vaivaia ma apoapoe u gedu-
geduaiei: nanare ma God, am God, morelana monamonanei
i buloim ma am rava u getawanei.

3. Am gara anatapui myrrh, aloes, ma cassia e
gabugabuei : numa ivoriei oranei binoko anaguravai i
vinuaaiainim.

9. Wavalatona natunatui waivinei am waivine vovoe-
paepai awari e mamae : auoim wavalatona wavinena e
maimairi ana gold Ophirei.

10. Ma rautanigana, natu wavinem, ma nuanuam ma
vitetei, ma tanigam ma tonei : am rava ma amam ana
numa maiteni ma notavainuavurui.

11. Nanare ma Wavalatona merauanam i na goei :
tauna am BADA; ma tauna ma raudunelei.

38


12. Ma Tyre natuna wavinena nore i na mae pulo
maiteni : maumaurai rava awari agu i na vibagem.

13. Wavalatona natuna wavinena liuma au orana
anaborumana : ana gara goldei popopona.

14. Tauna wavalatona awarina i na taravainiai ma
ana gara girugirumana : ma matatapui waivinei ana
rava vovotagotagoi awarim i na geiai.

15. Anamorelanai ma ananuaaiai i na taravaini : ma
wavalatona ana au numa i na rui.

16. Amamam epaiai natuna turn : taui dobu au anata-
puna ma vigulagulaui.

17. A na kauem da am wava i na notanota maelei
kimta au anatapui : nanare ma rava i na viegualauana
nonoem.

Salamo 51.

^/JA raunuaapoapoeleu, Gk)d, am iviaiai nanare : am

raunuaapoapoe magamagaui nanare au rauagaigai
ma boai.

2. Au rauagaigaiei ma oga kaueu : ma au goa
apoapoenei ma viainiu.

3. Tau au rauagaigai a notanotai : ma au goa apoa-
poena au naou e mamae nonoa.

4. Tarn, tam ava, awarim au goa i apoapoe, ma
apoapoe tam au matam a kauei : anina ma ma kovoga,
ma i na vikauajijimanem, ma ma vitarapiri i na vikaua-
aiaiem.

5. Ma inanai, anaapoapoeu a tupua : ma anaapoapoeu
alou i duameu.

6. Ma inanai, riwakaua au orau u goegoei : ma au
aniraugovaga nuaulaula ma viararamaniu.

7. Hyssopei ma viainiu, ma a na ai : ma vitoaiu, ma
snow a na arapoira tawanei.

8. Ma kaueu da nuaaiai ma morelana a na nonori :
ma gelamiu u viviaigwadaia i na vinuaaiai.

9. Au goa apoapoei naom ma raugovagei : ma au
rauagaigai anatapui ma boai.

10. Nuanuau aiaina ma kauei, God : ma aruau jiji-
manina au orau ma kauana virai.

39


11. Naomei ega ma tawaneu : ma awariu aruam
vivivireina ega ma naiei.

12. Am vilawana ana vinuaaiai ma vere meleu : ma
arua ananuainei ma vovaibagiu.

13. Anina ma raranagaigai am kaua a na viarara-
mani : ma goa apoapoe ravai awarim i na mae tavirei.

14. Taraiwaganei ma gagaloeu, God, an vilawana ana
God : ma menau am jijimana i na ravi.

15. BADA, ipiriu ma votawanei : ma gamou voepae-
pam i na viegai.

16. Gudu ega i ta vivinuaaiainim; ega da a ta verem :
ma aniamapu ega i ta vinuaaiainim.

17. God ana gudu nuanua viviarana : nuanua vivi-
arana ma bolabolana, God, ega ma geduaiei.

18. Ananuaaiaim Zion ma rauiviaiaiei : Jerusalem
ana gari ma voai.

19. Lamna maranai jijimana guduna i na vinua-
aiainim, aniamapu ma aniamapu taputapuna : lamna
maranai bullocks am au altar i na terei.

Salamo 63.

(^OD, tam au God; boibogiai a na baiem : aruau au baim

e arearelei, vioau e tarataranuaiem, dobu au alalana
ma viviinigarigarina, wairana ega i ta mamae lana.

2. Nanare au anivivira a inana tunutunuim : da am
vibada ma am boruma a ta inanai.

3. Am iviaiai lawana e gegetawanei : ipiriu i na
voepaepaim.

4. Au mara anatapui a na voepaepaim : wavam au
baina urau a na voepai.

5. Ora ma monamona nanare aruau i na viamiauei :
anamorelanau ipiriuei a na voepaepaim;

6. Maranai au au animatave a notanoiaim : wagu-
varai au anipainana tam nuanuau a vivitetei.

7. Tam rorova au agu : ma pap em* au goui nuanuau
i na ai.

8. Aruau e raturatuim : auoim e vovovaibagiu.

9. Wate aruau pupunana taubaieina : taui au doa
ipu i na gaira.

40


10. Taui dabaruma au vibadana i na verei : foxes ai
guta.

11. Wate wavalatona God i na morelanei : rava
anatapui taunei e pariparivainuagana i na vimaegae-
gaena; morumorui gamoi i na viaipotai.

Salarno 67.

(JJOD i na raunuaapoapoelelai ma i na viaiainiai : naona

tauai i na ravilalaiai.

2. Ma au dobu am eta i na notai : am anivilawana
dam anatapui awari.

3. Rava i na voepaepaim, God : rava anatapui i na
voepaepaim.

4. Dam nuanuai i na ai ma i na raua morelana; rava
anajijimanam ma vitarapiriei : ma dam au dobu awari
ma vibada.

5. Rava i na voepaepaim, God : rava anatapui i na
voepaepaim.

6. Dobu i ua : God, ata God, i na viaiainita.

7. God i na viaiainita : ma dobu giana anatapui
tauna i na rovoei.

Salamo 71.

'J'AM, BADA, a yivitumaganem : ega melanai tepau i
na uba.

2. Anajijimanam ma gagaloeu, ma ma vilawaniu :
tanigam awariu ma toneiai, ma ma vilawaniu.

3. Awariu ma mae animae gaimei nanare, ma nore
a na ne nonoa : vilawanau u riwei; tam au gaima ma
au tumagana.

4. Au God, goa apoapoei ravana uranei ma gagaloeu :
rava ega jijimanina ma rarauiviapoapoena uranei.

5. Tam au vipaipai, BADA God : aburuai au anivi-
tumagana.

6. Natuepei u vovoepaiu : tarn alou manawanei u
vai opuneu; a na voepaepa nonoem.

7. Tau me aniba magamagaui au matai : wate tam
au tumagana vivirewapanana.

41


8. Voepaepam gamou i na oai : ma am boruma a na
raupompomei.

9. A na magura, ma ega ma geduaieu : au virewa-
pana i na qa, ma ega ma ne tawaneu.

10. Au gavia e bababanieu : ma rava ai pota e
matamataveni aruau au baina e paipaini ai oga e taratara
tagogiei,

11. I pa, God tauna i ne tawanei : ma viagagei ma
ma vunui; taugagalo ega.

12. God, ega uameiu ma mae : au God, ma agu
lagiagineu.

13. Aruau ana taugoagai i na vinimala ma i na
pupu : ena ma vijiboga taurauiyiapoapoeleu i na puru
labogi.

14. Wate tau a na vipaipai nonoa : voepaepam a na
virata nonoei.

15. Gamou am jijimana ma am vilawana i na viegana
pompomei : iavana a vivinuanainei.

16. BADA God ana kaua vivirewapanaiei a na nei :
anina tam ava am jijimana a na paridadanei.

17. God, aburuai u viararamaniu : rorova da amadodo
am aniba a viegai.

18. Anina ma, a na magura ma a na kora, ma, God,
ega ma ne tawaneu : da uram kimta gelauna a ta viegei;
am virewapana anatapui e nenei au matai.

19. Am jijimana maiteni, God, i ge gaga : kaua
gaegaei u kauei, God, aiai tam nanare?

20. Tam u vinuabola gurateiai, amapo ma vilawaniai :
ma dobu gabinounei ma geta.na. meleiai.

21. Ma virataiu : ma ma mae tavirem ma ma vinu-
aubaiu.

22. Psalteriei a na voepaepaim, am riwakaua, au
God : kitherei voepaepam a na ravi, tam Israel ana
Vivivireina.

23. Ipiriu i na raua gaga maranai a vovoepaepaim :
ma aruau u uneunemeleia.

24. Menau nanare am jijimana i na babaniana pom-
pomei : taui i ta rauiviapoapoeleu e vivinimala ma tepai
i uba.

42


Saiamo 72.

^E God! Wavalatona am vitarapiri ma verei : ma am

jijimana wavalatona natuna.

2. Tauna am rava anajijimanana i na vitarapiriei :
ma am lamolamonai anavitarapirina.

3. Ola rom rava awari i na neiai : ma ola mnomuoi,
anajijimanai.

4. Tauna rava ai lamolamonai i na vitarapiriei :
molamolakai natunatui i na gagaloei, ma tauvinuabolai
i na vitnragaigaiei.

5. Taui madega e mamae lana i na rovoem : ma
nawaravi nanare, kimta au anatapui.

6. I na atuna garewa nanare gidagida au petopetona :
garewa raraukinikinirana nanare doa e viviutuvaneia.

7. Ana au mara jijimani i na mae kaua : ma rom i
na rata da nawaravi i na qa.

8. Bogei da au boga i na vibada : ma Wairei dobu
au giana da au gia gelauna.

9. Mutulua taumaenina tauna an naona i na raudune :
ma ana gavia doa i na remoi.

10. Tarshish ma bonabona ai wavalatona pulo i na
neiai : Sheba ma Seba ai wavalatona ana pulo i na terei.

11. Anina, wavalatona anatapui tauna au naona i na
raudune : dam anatapui tauna awarina i na vilaraga.

12. Molamolakana i na tou ma i na gagaloei : ma
lamolamonana tauaguna ega.

13. Tauna lamolamonai ma molamolakai i na raunua-
apoapoelei : ma molamolakai aruai i na vilawani.

14. Arnai vinuabolei ma kalobadoei i na une melei :
ma tarai an matana i na ai kaukaua.

15. Ma taui i na lawana; ma Sheba ana.goldei tauna
i na verei : ma rava tauna an baina i na raupari nonoa;
i na viaiaina pompomei.

16. Au dobu ola an tepai corn i na maura : ai anona
i na gui Lebanon nanare; ma melagai ravai i na mae
kaua dobu gidagidana nanare.


17. Ana wava i na mae nonoa; ana wava i na mae
madega ana mara nanare : ma rava tamiei i na viaiaina;
dam anatapui i 11a vikauaaiainei.

18. BADA God, Israel ana God, tauna viviaiainana :
tauna ava kaua babai taukauei.

19. Ma ana wava boruborumana viviaiai nonoana c
ma dobu taputapuna ana boruma i na oai. Amen ma
Amen.

Salarno 84.

animae i ai gaga : boru ai BADA !

2. Am an BADA ana aniviboru au baina e vovoira-
irage ma e tarataraniiaiei : nuanuau ma vioau God lawa-
lawaina awarina e garagarara.

3. Anina, buruburumamara ana numa i nelagai, ma
balobalo ana nogi da natunatuna i ta vitupui : tarn am
altars, born ai BADA, au "Wavalatona, ma au God.

4. Taui viviaiainai am au numa e mamae : anina i
na voepaepa nonoem.

5. Rava ana rewapana awarim viviaiainana : tauna
au nuanuana Zion ana eta bada e mamae.

6. Tou gaubana e damadamani ma e raravivuvurai :
anina ai numo garewana viaiainei e purupurui.

7. Rewapana au rewapana e nenae : anatapui God
au matana au Zion e egaega.

8. BADA boru ai G-od, au pari ma nonori : Jacob ana
God, ma rautanigana.

9. Ma inanai, God ai rawena : ma am bulobulona
naona ma inanai.

10. Mara tagogi am au aniviboru e aiai tausana ega
nanare : a ta vimetaeta taupainina au God ana au numa,
goa apoapoei ai au numa maena ega nanare.

11. BADA God tauna madega ma rawena; BADA
agu ma boruma i na verei : ega aiwrai aiaina i na nuanei
taubabara anajijimanai awari.

12. Boru ai BADA : tauvitumaganem tauna viviai-
ainana.

4 4


Full Text