Citation
Mashairi ya Faraidhwi

Material Information

Title:
Mashairi ya Faraidhwi
Series Title:
Knappert Collection
Alternate Title:
MS 380748a : Mashairi ya Faraidhwi
Creator:
Sheikh Mohamed Jambein Al-Bakry
Publication Date:
Language:
Swahili
Physical Description:
17 leaves
Technique:
Typescript
In blue type, often blurred, on thin paper

Learning Resource Information

Intended User Roles:
Learner

Subjects

Subjects / Keywords:
Islam
Islamic law
Religious practice
Swahili poetry
Uislamu
Sheria ya Kiislamu
Mazoezi ya kidini
Kiswahili mashairi
Genre:
Poetry (Shairi)
Shairi (poetic form)
Spatial Coverage:
Africa -- Kenya -- Lamu -- Lamu
Afrika -- Kenya -- Lamu -- Lamu
Coordinates:
-2.27169 x 40.90201

Notes

Scope and Content:
'Mashairi ya Faraidhwi' is a poem that outlines Islamic laws of inheritance. Like many other poems written to explain complex subjects 'Mashairi ya Faradhwi' is sometimes difficult to understand. Presenting such detailed and precise information as a legal code within the strictures of the 'shairi' form would challenge any poet; and here the legal outline sometimes twists confusingly around the poetic lines. Additional explanation of the inheritance laws, such as that of Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui, who published a small book on the subject in 1943, would assist readers of this poem.
General Note:
First lines of manuscript: Nahimidi Mola, Ya-Allahu kwako kutamka
General Note:
Script: Roman script
Biographical:
Jan Knappert, in an introduction to the 1964 publication of 'Kisa cha Miiraji' (see MS 380747), writes that Mohamed Jambein Al-Bakry lived for some time in Mombasa, 'probably at the beginning' of the 20th century. Mohamed Jambein was also the author of 'Kiokozi cha Banati' (see MS 380749) and the Maulid contained in MS 380759. In the present MS, the poet identifies himself as a native of Lamu
Original Location:
This manuscript was formerly part of MS 380526

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Holding Location:
Archives and Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
MS 380748a ( SOAS Manuscript Number )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
o) r :
fMsiiiiiia u rjjuzittiwi
IAA
LWttU XA ff'fPHMF-Ji
niamiiiahi Hrfctimni &rahlym#
1# i# Bohisddi, Mala, YardOJLafatt k*aH&o icutcisikaf
frfilffM na MNaaf Ziaoondo alotukuka 9
Babiya Raoula. tfuhsm^naii a&ioahak&9
MwiiiNi llakko Ouraiabl oaaotiaiyaa
2 Ali na Soahaba9 Wahajiri aa iaaoari9
Ia*iatf(laa ftaba waiotooa ruhn £aAirlf
JUmAI ya £abbaf km dakriri9
Woto jsakafirif diai njoaa wakaingiyma
la-ahika kaiaauf Ya^Al 1 ahn nioa aunif
Woto loilaout yaaafao takao feaini9
Woiftdiko aohosaif Mola jianiHHTil
Bdio Crur'ani na haoithi aalotaambiya*
4 Iwanda kifa ntaf Hutolooa alaiicaaa aako9 >
Kl klbalrl kitu, Wakalipoa v^doni mko9
r£haluthi ni pato9 La va awara *a aai yako9
Yanou uyaahiko fuol ai dl sonyi noya
5. rakiaa na dhixaafk l> tlko xaaiif
Ri yakuaiaana9 ItMttlliaa yoto ttarall9
kaaa tia-ko nJosBaf Ri rahanl kutakaiftali9
Riloaosaa hilif Waaoaona aallmu i*iya
6 Kitu kikiaidi. lalonona hiyo timltthi,
La-aiaa kurudif Kuiltm woto warithif
lariha btJLdi iitatakwa buo hadithi9
Woto nawarithif iaiaaawo hata laaoyua
7 Warithi akiwa9nouaiwa9 ki£u hakika.
Toyo hatopowa9 Ua aiwi kutaka9
Badhi k&xwayusmf yawarithi walo ohlrlkaf
Woto kuridhikaf Sao ha^o taitawallf
6* Mwiiia ya yitt
Baa-da kutokaf Toto haya naio nona9
Bak1 hala flhika9 Uyayuwo ufahaan oana9
Kaya ahlka oana9 Mowaridhi takakwaabiya
9 Tokwanda aababu La kurithi uaitatuwo9
kwunda na oababu9 Mmwmiwo £uwa na ako iousiowo9
latt wa karlbut Alowuta hurl uyuwo9
Hapan awonyowo apatao bauda haya
10 II watatu hawu9 Mawithi oiaf Husuwiwa kurithi mtuf
Mtu alouwuf Mtu alouwa ni haranm haoiuil kituf
Ma atunwra yuwaf tti warithi mali ya watu,
mika na watatuf kutokuwa dini ni moya#


(t U ' w
j
11 Slma ^liri Smteini wanyi knpmtaf
li wmnyi imfimgUf 1 yuwa pMi laitmt**
Ai IniMi IfiDtUf Mmfnntuya (iil na uta|
tet aita aiU| Tawmanya kila nooya^
12 yuatuya buui, ^mnym hmrthl mudugi ndakmf
Alm au mkibUf Ya idjana ali/a
Au wcnaaabaf Ta soranaaia kijana ebmkrnm
Hila ndilo lakff Baba um+mi taitaali/a#
IU hlauaa tuiawa, ti WLnti aiiyoaaaf
awo aaaaawaf Amaahangaa,
Ruau itatwaara, Sikukadaa,
Suduai atatwaa, Hayobaki taitwaliya
14* JCfcwa kanaf Wota ailio araaanaf
skaripa hunana, Huwadya baba na iaaaaf
Miai ahaka ainaf SDhuluthaki nda baba owaaatf
Idiao aako njanaf Siiai emue ajaamf Huwa thuluti S&i
15 i3abu^C imaiaaaaf Kiwa baba aakhitarlwaf
Mi yake 2uikunaf Fungu lizaakhitariwaf
Kana naloaaaaf Yaloabala nikafunuw&t
WatakapolDiwa,zidU£U weim wamaainijra#
14 kaba akinanaf Aklnarm wana wongi nilionao,
Mali jra 2cUanaf Fungu kaa nilitakaaf
Stauluthi naocutf Rdio langu linipaaaof
Hdioho chaariku ohoof oha ahttriyu kukupaaiya#
17 Ytauiathi nijrakOf Wakiwapo ndugu wa-arilif
Waaoknma-wakof lalonana wawa rijalif
Hdijo aaara yakaf iuuaarunjra wa uiuwa kwoiif
Shariya walif Siahinaana nulokwasibijra#
19 Haikiwa dtawikif takiwapo wanjri nafunguf
dtasata haki, kataa yatu nwanyl utunguf babu
Haumthi nyakaf Hawududi jatokatangu9
kuwanya bwananguf kati yao jaatatu hayu
19 Saaa naaloaa9 Apntaoho ndumu wa nasiaf
4 nakuwaaaf ha chariya iliyooaaaaf
Kitu ha tn>.....waaai Bm wuduoi ya nali maz&af
Ha klainiftaa awonginwfo raama woya
20 Vakiwa wwwill.w-w Au wangi nalonannf
Thnitthi kmailif Huawu wota aiinaf
Vaka n& wavulit tfbu&u yanmn aikiya aanaf
Ikiwa hapwoa watu hawa takuwatiya
21 Ewwapatl kitu9 Akiwapo waka kijanaf
Wupili bftbft yetUf 1 Bftbu yotu ftikiyft aonftt
Muyukuwft wotttf fia binti ya huyu 2s*an&y
Ukitaka wana, fidugu hawa hnlllliya
r k \ i
l W&mws


U)
m
22 H aunm isum, Baatiwa pok* nlwlXu9
Hili tweutoLblwBs Idilo 1 inMafu9
ItekapoJowa htM Nma Jbana Mrana aikaa uwuiu,
KUoiara utukuius alakula ^Mtgu nl hayt
23 A& adukaaa Vakljana alaorrollt
Vuau tatukuiU| Atapvwa huyo riyoJLij
MMj|a akiwa, VHoaaaa haaa waarHl9
Akltaka kwali9 Hakl yake al robo ueya

24 Ha aaaa nanoria, fuBpi Aakka laka J.oolewaf
Hllo budl alna, Robo moya atatu>aw^
Pa&iwa haaana, Marana aaroma na ajukuwat
iiapo atapowa, klklvapo thaapnl xaofa
25 Bobo 2iu thuiant, H1 ohlrlka kwa kavalda9
H1 wonyl 1 mml, Maaa aotu wacyioMMa Aharta
Ba waawanyeni, Iwe kwao ni maaada,
Vanya jlrliiada ,ooao Hawa aawa kula ^joJu
26 Mnti tanona, Hdako nuou haki nl yako,
kaidl hoyava, fuagu hlll aklwu pwoko,
Ha waklpaBbana, Ha wongine nduguso woko,
Yongu lyraafclkOs ttauluthonl wataonoya
27 Ha aklwapo, Hctugu uaiao huHUiga yao,
miora a~pewapO| iarldhlka kioaa ndao,
Ma iill y&papo, Sou^u auao ni inoll yao9
Hiki ndlchh choo,cha nirathi lahili kwa aoya
28$ Banati lhini, Tahnkum kaa aa hintl,
Sharlgra ni hini, Uwa iaoya oitaiauti,
kiwa hlTitanl tka Hana kltu hata katiti,
kiwako hi ti, Suduai taitwaliya
B4 J^/^feU 1WU A M SEll jrajcBBS 1
29 lona nahukumis Ya bonati nalodhukuru9
KL yako aohaiaut Akiwupo ndfLye dimkuru,
Itoya likitftou hupokeya akaohukuru,fradi
Baki nda dhukuru9 uo i kao'ala nda tbuluthi
. , r
30 Akiwa utinif ksra deraja nranoBnmli9
Zuui ibni9 a itani wota ri^ali,
Hukum ni hini, Halonona hili na hili,
Dkitaka kwoli, Blntl ihni thuluthi mcya
31 fa bahu na nazM9 Imbu la ko atanuhusu,
H1 o ftao a taoisiona,Atataka apoao nuou9
Hukuau ni kaaa9 Ta banati oifonyo swu-fu,
Hii ndiyo ruiiyo nuou, thuluthani wdkianoya*
, *' "
Jm^tt'v .W;: "" If
s


(4)*
32. Nttlkiwa pnaf £du&u laumo inejra nasul3a9
KiaiidLM mo&9 At*n&ly& &wa&ftilm9
t#ii&9 ttano las^u uliiaitubu 9
Haptt* aibUf IfiJhiikinM mhil i icwm aoya
334 B-wnati wuwupo t Hiil litwaye,
Au w&kiwapo. Wewwwake wuna we nduye,
Sbaratiyw iwupo, Aloaa aiake alye,
Ukhuti katiye, kjJLobakl taitwallya
34 Ukkuti ya beba9 Klwa kapo iialoaaeaai
i*ote aa aki.ba9 Atapawa adiye bukuzau,
Zkiwa ni haba* Atapawa euduai ujeaa,
ea baoa na aaaa, Waaieidi hupungukiwa.
35. aiye wa kwa baba, iilcmu&e ataouweka,
Baki ya akiba, ftlal iTnemft yatasun^uka,
Awe ni aawaba, kai^a Hzigu allvyoweka}
ttakiBa kutuka, Wa aafungu wayawanyanyiyM V
shan^aml, ndugu
36 Huletwa baaati, la ahan4}&g1 zzuugu xauzaa9
Yegre atahczi
36 Huletwa nhangaal, Ka Oanati wa ndugu aausa,
Zaye atahoalj Lilo baki hile niseiae,
Haya aiugaal 9huii1aaaa akawa nauzaa,
Baya uelmeme, B1 aawaba katlka aharlya*
37 M&ast careyi kite, atapowa hulnaai ta^tu^
&a~dbwl aimuwate, EWani huyo huahinda watu,
Uaisite-oite, Kwe facLuwili huahinda watui
£wa kulla la pate, Hufurahi kiltwaliya*
38. kljana klwapo, huai z 1 ki euduai ndakef
ka f VI11-4 upo, kyukuwa naaabu yake,
fewili wawepe9 na loaiti naaabu yaaef
Hile ndile lake9 la lapili nltakwat&blya.
39. Hwwa naloaasa9 Hlaikiya raaneffio yan^u9
*akikoaekana9 Hi thulithi iuzzfcu laei^u, la mgu,
Ba akipatikana9 ta waiti liahlke lan&u}
Mneya nduyangu9 fffikwteirtya Ha la tatu takntaklya.
40. Hke au siuz&o wa zsaiti, wekirithishwa^
Bao/XuaJUaatie Baba nazsa wataKel i nhwa,
Haki ni kiaisi, Athlathi iiutuiialiaiiwa huoneahwa.
Haaa taondeahwa, atapewa thuluthi aoya.
41. ha euduei zzdake9 Hata kiwa mozoya wazi£l9 nyiz
Aleuuewa na nkw9 her-jajdW' f nyjfawjt lia ainjsawa janibm
Maaa babake Ba inamake kwa ku32a zai^i,
Ba waklwa wangl, Uslaaae hata wMya.
42. Upande wa klke, Warithiahwa hlno janibu,
Mazaake mamake, Wa m&nake hini nasbu9
Wala usiahike9 Wakluae kiwa ni bafeu9
i wake ni &lbuf kutukuwa senti woya.


| ^ W- *)
43 Mazaa wu babak#9 Aterlthl jt&ibu hlnlf
Upasdn wn kllcaf Valosna usiwatilnl 9
VM babu snkOf Ma bsbatro wssro nrlsoalf
Usitlyo nAsnif £Vs ksti raino kan&iyu.
44 Aliyo ksribttf Uunnriya U|i atelli
Aksarskajubuf tssiritiii kstiks asli9
Baya iiakutubu fe kslcmons wosa rijali,
Hsnona xakwoli9 Kyoto ndugu n^tss1kijrs
45 Aliyo ksribttf Dou upssdo vako maoako9
Toyo kukaiubttf Aloabsli kss babakot
Slono sjsbttf lonsinolo usiliskikOf
Tons ulenAikOi Aliooas JCttlla wmoyu*
46 Akiwopo ossaf JsAs woto kili fshnoBUt
nssotnnl iTifimSi Uvs kurithi hino nidhssm,
Hini ni httkum&i Alonons Mola Jfisriatt)
Hili llfshssaif MaAh'hsbtt ya Ahsfiiya*
47 Bs kljantt nouaSf hsss lusgtt wsksti woto9
Yojro wsittfflBOf JULLoboJdL ai ohsko ohstsf
Ms vlngi nisoaoi Httswsnys kws ssli yotsi
fsnutto woiiM wotoy J'iys huknsy ai aoya*
46 Mtu Jdfarikif takiwopo wstu wataao9
Ms iagawa dhwiki9 Watapats kwa asangano9
Hili niswsdikif H1 yakwoll slTnashlnrtsnAg
Tapijs afanoi Niwoto utssikiya
49 Msaa ns bsbsko9 kuarithi Jujsna ohso9
Ms amo ns ako9 Uas iungu asoys wao9
Ms sijaaa ssko9 laiAohooa Vottuba ysoj
Ki wstaao hao9ha Hapoooki hsta Moya
$0 Mittttkoma hspa9 kuwutsys wotnyl iTMifimgu9
Vote WBJcspopOf JLialls atu kwa la-ke fungu9
Vsls aikutupSf Slkuwsts nono Is ttngnj
Hili ndilo langu9 Kikikosa nitsngosoys
91 Tstiya sswsbs9 tsungws&a wonyo hishUat
Bi yso skibai Alowaps Mols Kar1iis9
Ms ugsws hsbs9 Kllobski watstissasj
Hanl tow&sottbf JNdiohawa takttOtsya SAMMATA1A#
92 Hols ni wasoaot Wsasiti sswsba sako9
kulla ttwansaujaef Alokuws nasubu yako9
Jdwa wssiaomof h-Augu wsis&o wskof
Kulla asronyi lskof iru&gu loas tsitwaliya
93 wansttaktf Wstu wano huws aswsba9
la binti ysket Hs ukhti huwa aswabs9
Piys uabu Isks9 Msas absli alye ksrsbsi
Binti sl hsbst Vs ibni nslokwsiabiya
nhwn^o s# TTTKO*
54. PAio/v&ta hswsf iiuawanjS wao ns hdusa9 nAuge
Isuno VwkiwSf KdtsgU 'aoys u >
Hspo utsyuwsf jSMswanys kws hissbusof
Msoya uaisssof KUtomps dsrsjs aoya


55# Seaa akJboMtmti| toakiwoko uliJHraaKuni9
Vao m bMiatlt itukuwa hirikanlj
JLutayu siwuti, 3anati waica IMni,
Ujwa yakini9 Votw hawa daraja
V ; ,
56 kwa wa-o kasiaut au wazura aafiingu yaot
Yakiaa iaitizauf Huwa ni yao9
3aki ya aoheimi, Atotwaa ahaosasi ya-o9
Hilo ndilo laot M&sh&nga-si Huwawanyiya.
5 1 i *
57 Hiai ni daraja9aa ii ka awwaba abolo na nyunaf
4 JCLjana akijat JriwanaiamBO hawatokwiaa9
Waohacho wa hujut Wan&apata aaflangu mwaaj
Vvatakapo koma9 Kibaifi oho hujitwaliya
58 Kiaa ni aijana9 Ka aijana wol£e wauaat ji^
Ha aikiauai aana9 Ukitaka nawa uaamot
Fungu yeye ha-nu, liutewaiifawr Vatapawa hata wakiou9
kiwa waaiwejua, ia jaafungu kikiba]d.ya#
y i "
Pu t
59 Itmcju la aawaha9 Hutukuwa baada hawa9
iako lawonyi baba9 Kilobaki atatukuwa9
Ka issaara haba9 H&tonana amahadawaf
Hea-da kupowa9 Wa wafunuu wutakaokuya*
60 Baba kiwa h&po9 labu yetu ataaimaaa9
Fopote allpo9 Hi awwaba # t
Ra ikiwa wapo9 Vatapawa marungu ntoa|
JFiiabaki chena, Ha kiwa|u> taifukiyat
Ha nougu wa rmiiw9 Hutukuwa kiliohobalrl 9
lc.o waalnemfit KUkidnl kilicho haki 9
Sharuti umqo9 Baba yotu fiuaafarlkii
Ua sita hakika9 kibakieho ni chao plya*
62 H-a ndugu kwa baba9 Kltowapo alosh&kiki.
Huwa ni aawaba9 Akanuta kilicho hakl
Agumona kabba9 £1 i aina kuyaawadiisi|
Ilino ndiyo halci, ICwa ispengo kulla miBoy&
63 Ha sijana s&o9 Wsuaauaa narma hini9
Hdio wapatao9 Aloyuu hashuki tini9
JfiWt uyuv.uo w&ta yote y& uahindani)
Andama ssuwoni9 bheikhe setu waaosotwewiblyfiu
/
64 Twaa uyaahl&e9 fcana hairt. takaowanena9
Vote anofci sake. Hi aewaba alkisa
aana9
Aloicuwa babake9 Hatapata a kiwaonay
Wfidtatan^aona9 naba ma-ma kuwa pawoya
65 Fuhawu sijana9 Hufuwata kazaa babao9
Â¥akatan^cuaana9 iVceitteacianiwna kuwa moya duraja yu-os
Vote w&un&wan&9 Baba mama usasi wuo §
Isokuwa hao9 baad&o baba lanoytu
ji
- (> V


(T)
67* Wote wa ausuba, Mala wetu klwaXhlturi9
Takuwa aawahu, Alokuwa awwatwa huri ?
Fduwao akibat kawaritlii nalokariri}
Khiyana eiLiiri, iaaaatna aaahaiauo
^ ... a.......
Aaapata hajbd.* kwa wiafuiifcu uaiowariaaa nalowanana
^ \ala kilobaki9 j^aii yota ^aja**kutanaf
lia kula swadiki9 kwa waawaya iiapaaa tana9
Takuowunariu uxhuialf hi ouao pijra *
89* Ua mtJM, aka9 Atapata isaoya wuof
Ka aababu /ake9 liutoaheka kwa fungu laof
laidi laklk#i Hawapatl wawili hao9
iiaki liuwa yaof Arhami yangu oikiya*
70* lia wonyi iaauif ia banati aijana aaof
Hao watamanif Hali yote yuwe ni yaaf
Ffffmn ni hinif Walorithi kam ndujiuioi
l'reji^u kwao9 Klm sohonu ualokaumbiya*
71 Banatl ihinif iaJciwako sijana oa-of
hukuau ni hlnl9 Mali h huyo huwa ni yao9
Bu Wvlio wa tini9 Hueijaaaa jaahali pao|
Ki warithi wao9 ArnaaUL naweaokuliyn*
72* lia inabahu wetu,w Waaokuwa ni aswahaf
fcaaopata kitu9 Kwe eeLe.ru yapo ni ha$af
Waturithi kitu, Chalokuwa nl ehako babaj
ha wako awahlbaf luoloro aqnono haya*
73* Sijana ea niugut Va aaiti walo wako.
Mi wonyo utungu9 Hi kMaabiyo lcmgu liahikof
latapata fungu9 La rahami la kwa marakof
liya kwu haba-ke f idLwa mLe ni rahauiya*
74* loto naahangaaif Va naiti ni arhazai9
ialonaainansi f Piya ni nahaahumuf
aMv-? wasi wasif halouona hayaeliaaaif
wetu kualiiulf Xote huya welltwembiy a*
79* Va hukuiru yaef Hap&aa mambo nuilif
SuliahislyeOt fcalokiri wote rijalif
Bdlya tuyuwecj &athfhebu ya tunazulif
Ha hilo la pili9 >uluia aay iina haja ym kukwanbiym*
, j
76 KWlle arhumiL, Hurojoya y&ke aswili|
wapate oohecaaf au yote ua-ki ya nalif
Sdiyo takaiffittf Wapatao oko9 rijallj
Jihariya nl hiii drh&Mii niaakwuabiya*
77* Makh&raja sita9 Huawenywu na faraidhwl9
Wala aitoaltaf iafanyao woto Jtsakadhwif
Moya wlilhaocif uiriwata, Umekoaa niwiya radhwij .
Hizi nl furadiiwifM £a warithi kulla azaoya*
s


(8)*
78 Tm* nuou 8h.ika, Ltunena lthnainl|
Ku robo hakiXa9 hobo ndiyo yakinif
£huznni anaika, TheumtiadLya uibuini,
Hiki ndiuho kina, ch& Baftmgu icuwawanyiya*
79# Yane ni thuluthi, Thulutliani haokuliua,
Lao nawarlthi, aa kw& thul&tha huh&sihusr&9
Suduai airaUii, huv/a sita moya >3dpowa,
iWaliyoambiwu, Ha loashoiiJie wetu ni haya
80# Ha y&kip&moana, I/iakharaJa niliyo&ejua9
Hdio takaonsna, Uaiyuaa eoto 80hamuf
Utayuwa sana, Kuyawanya i-*afuagu ioaaa|
nwe iiaeenys hiua, huiidui haya#
>.
81* Luna taathuli Tawafuki na tahuyuni,
* Tena tadakhuli, Ufahamu namna hini,
Htra nl aahali, Ukiyuwa ndiyo yakinl; hawa
Si yauahindani, i^lose .r andama hsya*
i1:-* f r >iy f.
82* Hiyo tamthulA, Zkiwapo isoya namanat
kaau tatu mhili, Msngine yakifanuna,
Euwa ni aswili, Fungu kuawany&na,
liaki hutokana, kula atu kwa hili uoya*
, y
iili tadkhuli, nuiyo hini tLkuyonen&f
Mafungu aawili, Yakiwapo kutar%JLliyana,
wlw-naiekwWhi
Tatu na iawilif Uchuw&nya utayaon&#
Yatalingnaaiui>, Lisokuwa,ni f-ueu aoya*
84* Kika naiyo ftngu, iapijiku kwu weriy o MacoMr Lukk
shika neno langu,*** Utayuwa nitawafuki
Sinsni urongo, tiilo langu uliswodiki,
Zangu aarafikif Wasikise takuyokwambiya*
88* K&fun&u xaawilif Yakiwapo hay&£naif
9a kutokuhalij koya wapo kun&iya ndanif
Rr; ko ni s Ni hili la kweli, Sheikhe wangu a-lonaabiya*
86*Uuea takwelssatt Taawihill ya ims'ala*
Hapo utafunsa* Mape utiaSwkmm titaona ni a-swilat
Tatu ut&wssa* knyaoagssa kwa aulaf
Nne ni anwila kuongsaa moya*
67* Ya kwanda a swila* Ujsakaae kuwuritaaha,
Mstfungu k&2allat kwanda dhnni yots hutoaha,
Huwn ni Bah&la* H&pakuwa na mahaw&sha,
Hutoyaondsfiha, Maa'ala ni hayo hayo*


19K ' P
88* Sita niyakuwa, kwa auli kuzai kifika,
Kawe wcelewa9 Maw^ rithi wataka sukaf
tutaangaliwu9 kwteteeoeiia ienyi huki kutotoaheka
Laiungu LatlkU| uongezwa yakawaya*
89* Ikiwa awwlll, Mas9ala yatakasuka9
Ya ku&i na mhiliy kallepo Icutotoahoka*
Stiye amJ,it Tukunene ukiahlndlka*
Hutotaabika9 Juiolaye wataeneya*
90* Kwanda tatu haba9 Utlye katika icuni9
Tano nl akiba9 Aahara iwe auhJLzai.
lia klaa ni 8abav Taaahara ni tiftaml t
Leweka mtuini9 Utayuwh kwa hini naiya*
91 Pakiwa na ake9 a .uaiti nypte yuwanif
Maza^ na babake W-kowoto bintanif
Maa9ala yakefM Ni aruba wa Iahlrini9
Tatu tiya aaanit TiTTuke ni *4ihbariya ?
92* anusu robo kweli. Ifahamu ukiyandika*
Thultthi ya jba119 iia thumni itakayozukaf
kwa hiai usuli9 Tingatlya utatoahaka9
Uoifanyo ahaka* kwa aw&li hael tonglya*
t t *
91* Mlth&ll miwilly Ya mafungu yakipaabanaf
hiahiko kwa kwoil9 itmgu moya kuaw^nya,
kustahamili utaona budl hapaaaf
W&taaharik£ui&9 kume w&ke na ukhutiya*
94* Utakapoozn* aitwa zinglf ZlmeeimazBaa*
kwonda zii piyaaa* rungu l&o halitokoma,
few budi hunaf Maabo zarenyekuyatiz&aa,
ISalo pilanyaaa, kaal ohocheya*
$
95* fuwafaka kwanda* Angaliya weooye zauwafaka aswili za-of
Ukiaa kutunda, Iwafiki na wli yao,
Lhuruhiya adaf Cha aiswili kilidao chao,
hiko upeteo kwa wote utatULiiya*
' t '* '
96* Aahura banati9 9a nabu baba na maaaf
Sita oikatiti, Maa9 ala yataaizaaaa*
Zlna tafautl| '/a banati na aitakoma9
Uhurubu kwa hia&9 Nuau zitw&e kwa mali piya*
97* Sita udhwurubui Kwa banatl nusu yakini.
Fha rniiii hiaabu* Jumlaye nl thalalathini,
Rumi ujarihuf Baba maraa u&iw&khini 9
Haki i&hirinii Za banati hali taweleya*
98. hayaswahihiaha* Mas9ala ya tamathuli9
Mwenye kurithisha Mwe-Aaifuwa janibu mbilif
tafurahi aha 9 nwapapo h&ki kaznili,
La auli ni hilif Sitakwanibiya*
99 311& mabanati9 Haki yao ni thuluthani*
f&tatu jadatif 91 suduai nyete yuw nif /
ftnlmtr sikatltl* 91 watatu langu shikanif S
Zote tlya nadni9 Maa al& nda auduaiya.
*


r
OH
~Wft1 j Ott (ftAwT
100 Hm nda bahatif Hao sita naloratili.
Pana tnf rti f Eitwa sao na yao aali|
oliariya sisiti, Pana nu&u janibu mblli
Nufiu zitwa utatundyaf
101 Maaui ni"zn2zioyat KgBha31ka nu 2sajadati9
tJkltundu]Liyaf Taba^uoi ni yakukati.
Hapa angaliya, Taimthuli nami siwutij
Zitwa za banatlf Ma ^aami na jaai piya
102 Saaa tunejuwa, Mssfala ya tamthuli9
Tatu hutumlwa 9 Kudhwuruhu kwa kwa ya aswilif
ttatatinillwaf Mawarithi zao kamillf
liaya 31 aohali9 Shaikha wangu alinambiy&
103 kisa kudhuvubu utapata, Kuzoi na nane9
Ukizihasibu, Mabanatl zap iouai na zma9
koya ujirabu, Sda .Tuiami hili ninanef
ia moja j en^ineV treHaa4apyte Majadati wataatupiya
104 Tatu pi ja nne9 Utapata kuai na mbllif
3iwape eanati wen^ine, Nda banati wao aaaillf
ahika na langinef Majadati na ammi kweliv
latu tajaaali, Dhurubiya kwa moya. moyu.
105. Jadatti watatu znoya moya watalingana,
Ueiwate kitu na nenwl moya namnaf
Maw rlthi wetu ut&w&pa enaka hapona,
Haya nalonena aneikh wan&ii alinambiya
106. S&aa taeleaa siaafala ya tadakhuli9
Hipate kuyuzaf Kuawanya kwa haya &allf
eala 3itopuzaf labaini yao mithali9
Uki^aka kwell yafuate m&neno uay&
107 lane zaujttl Ba maarei kumi na mbilif
Watatu jaoati 9 Zitwa zote hutadakhili,
luwa hatuwati9 La maaaiiai kuwa aswili,
Lnurubu kwa hilif maliyote yat&eneya*
10d Yao mae9alaf Hutokeya kumi na mMlt9
Dhurubiya hil&f F& lengine 1& kama hili,
II y&o jumlaf Y& warithi kutaka malif
Ujuwe &8will9 Ujuwe aswiii yalowwihi kuwaxiyiya
109 Hobo z&uj&tl9 la robO kuwa witw&nif
iao majad&ttlB4t II sudusl ya nane9
jkL&mi sikatitlf 131 aabaa uaiehin dane.
Sishlke n .n&ine, Tabayomi kwa yote piya
110 Ukica dhurubu, Jurolaye hupatikanaf
Moya huh&8lbiuf la aruba wa arubainl f
3&ea ujaribufk kudhurubu kwa tamkina,
Hapo utaona hawa sawa kila mmoya


11).
111. VI h1.nl mlthali. Juzu sohami,
VI kuaii na mbili, Uoiiuwurubu iwe tiiaami,
kuwaoha aswili, 'fala kwa wote maamiai.
Vdio mkraal, Kulla mtu kudhwurubiya.
112. Vi tatu y&klni, Udhwurubu kusd na mbili,
Jumla sihini. Zaujati ni yuu mball.
Zote thalakhinif Siya sita aita kazoali,
Kuwa mbali mbali, VI tiaiya louila mmoya.
113 Jadati ni mbili, Kwa klko hiko,
Jumla ka-milif Iahirini ndio kidiku,
Vane ndio mali, Uchanya zaoya kwako9
Siweke zi>eko, ukakoaa aenti moya.
£L4. Va juau aaliami. Udhurubu kwa ya sabaa,
Vdiso sa maammi, fhamanlnl nane tadaa,
Sabaa timami, Kulla ami hukuhadaa,
Aioim^i baa, kulla siku kukueteya.
113 S&aa tabaini, Mas^ala takaokuwa,
Vdiyo tabayuni9 Uaomao nawewe yuwaf
Hinl niyakini, Vi ahariya uloambiwa9
Sawa aawa sipoteze, senti moya shika.
116. Banati wat&tu, Vao wapo ndugu wawili.
Haa9ala yetu, VI matatu yite ka-mili.
Shuluthanl patu9 Vda banati na aote mbili9
t- Zishike kwa kweli, Zitwa sao
F I
TTT. Ukisa dhwurubu utapata sita kamili9
Ushike hisabu, Kwa yaaswili,
Biitatakamaiiii
Hapo ajaribu, Utapata yote aswili,
Zitatakanali, Zitwa za-o na za aswili,
Kisa kudhwurubu, Utapata nane na kumi9
Sita uhasibu9 Mekuawa juzu zahami.
Hutayaharibu, Ukiyawaa mall timaml,
Shka langu mimi yote haya nalokwambiya.
lalopata mbili, Watapata ithnaaahara,
Va ndugu wawili, Vdao sita ni aao bora,
kW Haya ni yakweli, Achawanya yao ni sura,
Shika midrara, Ndiya hili y&takweleya.
| $$y
TP5RR Vda ndugu wawili, Yao moya hupewa haki,
Za janibu mbill, Zitwa zuo chao ni hiki,
Panyani amali, Kwa kikihiki,
Mawili ni haki, tulonena hudhwurubiya.
121. Nimezo kweleza, Utumiye kaida hini,
Vawe utaweza, Kutumiya paai lahani,
Kwa kuwauliza, Waalizsu wayullkana,
Siwe mahlndani waulize walimu piya.


(12)*
1222 Kwa kuyafupiza, Mambo yote nimezonena,
Wewo utaweza, Kufahamu yote maana,
Kwa kuyauliza, Waalimu wayulikana,
11 uzita sana faraidhwi kuitumiya*
123 Sasa na hukumu, Yaka hwalawa, Mnaaaha wako kweleza,
Uyuwe hakimu, Mambo haya kuyaeleza,
Kwani ni ilimu. Watu wengi waso iweza,
lami sitosaza, Kiyuwalo nitakwambiya,
124 Mtu kltoweka, Mali yake kuterithiwa ,
Wapili kazuka, Haye piya kahitariwaf
Haya yangu shlka, Hata wengi huhukuuiwa,
Sharuti kuyuwa, hawa kufu wota pa-moya
125 Kwanda uya yuwe, kasfala ya kwnda yake,
Tena umuyuwe, Kiee uwayuwe Apataeho wapili wake
Kisa uwayuwe,ma Mawarithi uwaandike,
H#-po simpoke, Utawapa kila mmoya*
126 Utakapo yuwa, Mali yako huyu wapili,
Hayakuwa sawa9 Kuawanya hajakubali,
Pataangaliwa , Twalonena mambo mawill,
Ufanye amali, Kwanda twaloambiwaf
127 Kwanda tawafuki, kali yake na mas'ala,
Walio hakiki, Wa maiti wako awala,
Ukitowafiki, Tabayuni kwa sahala,
Ufanye amala kwa dhwaruba kudhurubiya*
128 Muwafaka wako, Dhwurubiya kwa zaas9ala9
Wa maiti wako, Mlokufa kwanda awala,
Loto pato lako, Utawapa pasi na hila;
Uwawanye hilo, mawarithi kwa wote piya*
129* Ikitobayani, Has'ala yake ya pili,
Yawe dhwurubani, Dhwurubiya yota mawili,
Mgli tayakani, Wako w wa maiti wako awali,
Jumla jamili , Ida warithi
130 Sasa na kweleza, Ufahamu juzuu sahami,
* Rdio utaweza, Kuavanya zote oaka- iimami*
Wote hutaaaaa, M&aswaba na arhami,
la wenyi kasami, Wamafungu kulla mmoya*
^Jdff > -l^iokwima, Wakarrithi kwanda mali
Yasikrso^ana, Kiwanyo i Im [\\1 11 ^
Utakaokoona^ '
rhtnl niifi irnriii, * riiak ffnyll 1 cha-o aswili,
isll' wilihiiliij HawaaazIwWa aa^i^haya,
332* Waliokwima, Watarithi ya kwanda mali,
Yasikize sana, Yasikize sana kiwanyo cha pili,
Utakachoona. Kulla mtu chake kamili,
Kwa hlni amali, tabayuni huslmamiya*
jtaSwSBk' '


K
Ui)#
UH HWm 2Juyufupiza9 Maabo yoto ninoeonoma,
0000 utooi Kttfohonw yoto iiaaono9
Kot loiyottl 1 pi| loollmu voyolika&o9
li uoiio oono fonldbol kuitualya
123 aooo no bokuntts Voit loitiooo9 Nnoonho ooko lawaooo9
liyuoo hnlrtaii Monbo boyo Kajroo1oni9
ombI ni Uiai| Voto CDei oooo ioooof
Hondl oitoooflo9 UfMlo nitoiaootbiyo*
124 Mtu kitoookut IKLi yoiso katorithioo 9
Vopili Jaotei Boyo piyo uahitorivraf
Boaio yon&i nut| Hmo oon>ggl huhwtairrtpp9
.iharuti tafani baoo kuru ooto po nipyo
129# KOomIo uyo yuwo9 ae^olo yo motim yoko9
Itno unuyuao9 oioo-onogFooo Apotooho oopill ooko
KUo utayowoioo natnritbi uaoondlko9
D' PO olopokot Utatipo kilo ooogro
126 Utokopo yuoot Holl yoko huyu oouili9
iioyobuao ouao9 1 nitwiny o ijojokuboli
1 atoonpo < lao 9 ttodLonono momho awoiii9
Dfonyo OLiolif honfli toolooabiaae
127 aooto tooofWI 9 Holi yoko s aoo'oiot
iolio taokikit io aoiti ooko molo9
Pkitooofikl9 Soboyuni ksa ooho1og
Ufooyo anailfl kao dhaoruim kudhiumbiyo
128 iawifoiio ooko9 JAoorobtyo koo aoo^olot
Vo aoiti ootao9 iloknfo IlooimIo ooolo9
loto poto loko9 Utooiuia pooi no hlla|
Oaooooyo bllOf aoooalthi koo ooto plyo
129 Ikitobojriiiii Soofolii yoko 20 pili
Xaoo ttoufoonii ikaoivubiyo yoto aoalli9
Mo11 toyokonif toiio a ao oaiti rnteo oooli9
Juala Joaili 9 Bdo oarithi
130 0000 ao kaoloout Ufohamn Juauo ooboai
Hie utoaoau9 1 niauinjo ooto oatao- iiaoal9
Voto hntooooo, nnooonbo oo orhoat 9
Ho aouyi koooai9 ioaofuogu kullo mopt
jgl* iftllokalBOt toiaunritki kaondo aoli
Tfloiliioo oonof i loouyo obo pSULit -
Cholooflfeono "" (jiata i>jl I i iiiiui 1 ooolll9
___ ^Hiio ooiiliiliii lliflHlitaol koa iail I taoyo
132 toliokodUaos Aaturitai jt koondo aoli9
1 Yoolkloo oozuif loaikioo ootm klooeuro uha pill9
Utekootaoona ITUlla ata obako ImiH
Eoa taini osali9 tobojruiu huotaeaiya


(13)*
132 Ha kiwa yana mwafaka kwa maW'ala9
Hudhwurubiyana, muwarithi wake awula,
Chaloafikana, cha wapili chao awala,
Chote watakulahawasazi kwa mali haya.
133. Ha hizo usuli, najonena zote fahamu,
Ikiwa auli, utatiya ndiyo kutiiau,
Iwe ni usuli, udhmurubu uyakasimu,
Jidile la muhimu, sisahau nllokwambiya
134. Mnasaha wetu, takwambiya yake mithali,
Walo^ta kitu,kwa zote janibu mbili.
Kilicho cha mtu9 atapowa kwa tas'hili,
Maiti wawili, itakuwa aswili moya.
135. Amekufa mtu, amew ta baba na mama,
Nae Mxm Nae mume wetu, aleowa amssimama,
Mas'ala yetu yatakuwa sita timama,
Ni yake hukuma, t&tu mume taitwaliya.
136. Mbili ni za baba, Moya mmma ndae riziki,
Kahltarri Rabba, Ule mume k&farikl,
Chake cha akiba, asipate kikawa baki,
Ikawa ni haki, ya warithi twalokwamhiya.
137. gssYWWsmat taywaritkirwmks,
Una wana sita, wanaume wurithi wake,
Wao Wotapata, zile sita sehemu zake,
Mimi sitowata, kueleza nsmana yake, m
Mas'als yake9 ndizo hizo sw sita sikiya.
i
138. Ni sita na tatu masfala yste mawili, \
Masfala yetu muwafaka janibu mbili,
Muwafaka wetu, ? V
Pija ya awali ma9ala nal okwqmbiya. \
139 Bhwwrubiya mbili, Kwmye sita ithnaashara,
Zitatakamali, Ikiwapo niyao sura,
Niyae aswili, Mali haya sikuwa hasara,
Shika midrara ndiya hini kuituftdya.
140o hhvvurubiya mbili, Kwazo mbili nda baba,
Ni sake kamili, Marna una mbili akiba,
Na sita za pili, KtlJI ndao aswaba,
Ns engawa haba, wote piya wataeneya.
141 bhwurubiya mbili, Kwa-zo mbili ni za baba,
Ni zake kam.ili, Mama una mbili akiba,
K& eita za mbele, Moya moya ndao aswaba,
Ka zikiwa haba, Wote piya wataeneyac
M
142. S&sa na kweleza, Masfala hali ya pili,
Kswe ni sikiza, Tabayuni takao ratili,
Upate kufuzm, Kuitowa hini aitali,
Siene sahali mazito kwa watu piya. fe
143 Maiti wa kwanda,amewata baba na mama,
Ha ukimtunda, Mume bera ame simama,
Mgu kimpenda, Kumfanya ni m&rfhanis,
Mume nalosema, usiyate kuandikiya. M


(U)
144 Aki lla ndugu wa uiua, Jli watatu walleaa&aba,
Sum yatiaane, tiaa'ala mbili janiba,
fii fiao airiha, aputacho ni ehao piya
143 Yaiaifiuida ni aita, Maa'aln ^aiiyosimacia,
I fiaba atapata9 mbili maya ni jaaaaaf
fia fiuaa mewata, Zaka tatu tuiiaoaaaa,
Hithiaha kwa hinat iiisi tatu niliaoka ^biya*
1 Masvala yake, Huyo mono nayo ni iaano9
Uliwata hnki ndako, Moya katika nne,
Tatu ndugu aake, Jfeioya moyn ueiahindane,
taeitan^azaane, ukawapa kutanganyiya
147* Ahltilafu panu, Satu aao na masval&,
/ i&na t&hayuna, hhwuruhiya kw&ye kila,
fina akinenu, Lwayo sita sno aulat
Uahike jumlai lahirini9na nne niy&
148 i3ah& auke mhili, iidhwuruhu iswa zizo nne,
Hup&ta kamili| Haki yake awali nane, ?
Ilama ni sihai i, Mfiya y&ke ualshindane,
Kwa mafungu uane, itaawihi kuitwaliya
149 yakizidi, kwa aafungu yakiwu haba,
/ Wla aizairadi. Yakuwapa walo asw&ba,
Chote kitarudi, Wtajawu kw& mnasaba,
kwa yote akioa, Muim mke hawatangiya
190 fia huyu w* fiili, Fungu lako ju&u usa-uii,
isi tatu kaadli, Hhwurubiya ndiyo lauhirai,
fia-ona awali, wakupata woto timaai, Haona
Tatu tano kweli, Zitalniwa kila mmoya*
151. F&kiwa hap&na, Mke mume n&losema,
Lan&a shika sana, Masval& yat&fiim&zaa,
Ruwwany&na, Wa ist&fungu IrwgWTW kwazo sohemu,
Mnasaba hina wa kupa kulla mmoyu
192 Binti wawili, Ukaliko na wake mnma9
fii thuluthi mbili, suausi imeaiiaaeB,
Uldtaka kweli, Hi r** matano mafungu meiaa,
Wftta yalokwima, M e'toa wae Maevala yallyokuya
a
193 H| ftkiwa upo, Mke muae aloaabijra,
Vvewe ahtka hapft, fungu kuu kiea kupawa,
Baki Utakupo, lapatao kuwwanyiwa,
Mnaeaba yuwa, wanyl radi watabakiya ?
194 fia eaea pakiwa, Iko baki hak111ngen1,
Haeiktoa sawa, Litwa zi o uicibaini,
Ukiona huwa, Huwafaka kwazo yakinif
Aswili ni hini, Murno mko ulopokeya


(19)*
199 Itmmm althslit Vskiwspo bwnatl sita9
! rijali, Jtoboaoyn hutaivratu,
Ma bakA jra nuii, banatl oltoyo8ita9
Waia altow ta kulcwoiosa yotakwdeym.
196 Xao aaa'aia auwa nno naloyttnona|
Fungua la rijulu, JUikitoka hwbakl tena,
Tutu X3udlo ¥a banoti ualo w&uonaf
Muwodaka y 197 Vaongoo abili9 liithuluthi ra eita yakttf
^ns sa aawili. Otapata JuraJa yaktt9
Ma nno ni kasduLi9 Moya bauati ttaka9
Fa muiatt nl aaktt, xoo aowill yalobaklya*
196 Saoa tabalnit Ukiona kwa aitwa sao9
Uyuwo yakinit Hilo lipo na wall yao§
fiym dbvurubanii J2wa norcntt uiyuwao9
Vtapata cheot kuaahou oata iaooya
199 iana auao wako9 la bokati wako khans*9 V
lobo ndiyo yako9 lilobaki oan&ti kiua9
Tatu uaandikO| SDabaywni utafuwooa.
Bhwurubu uklsa9 iahirini sitatimiya
160 Mwe cu-ko tano9 Alopawa kuwa ni ; Waaa ulingno9 kwa banati uslwpoko9
f Vatapowa banatl aaka9
T/npowe waahikOt Tatu tano i uwwwnylya
i *
161 r.a flhl ninokuyut Hina ndugu baba na nazaag
aenifillyai &tt2&a maiaa waaoaiaaaaf
Wa waaa iBwoya. Hdugu aangu niwenyi-kweiaa,
laaoniouktouaf aUoipoya sentl xaoya
162 UHyouliaa, Mua'ala onahtarika,
Ukiw uwoaa9 Maya yangu uklyaahika9
Va aana aikiaa9 hdugu aako kulpatiya9
ttaba irnafllii frtt Baharini uka&watiya*
163 isokufa ake9 sas&a na nka9
Rao nrlngn anke9 Va kwa aaaaoa wanoaiaana9
la ahalrlkl wakof Kuorithi ataka hiaa9
Ki hinl hukuoat WrJuiuaiou riftkadhi piyn
164 Bapo nas'ala hfia aita tokaakwdttsa9
Muno ataknlu. huuu yoto hutulaatias
Suduai kHa11i lidako i .araa hutaapaaae
Thuluihi tawotta wa kwo masaa kuopa piya
169 la ndugu ahakiki9 llakupata kuwa a MJCUngu ya hakl9 Tuatowa paai na huba9
Hoyo yaawadikit Hlyo ni aharlya ym wotu Sabba9
Hapona akiba, Mali yote noloymtaya*
166 Baaa nakwelosgu baba na mm^
Tokalo kMfeaa kwonaa baba yako kuamiUunaf
Shulutfai tawoaa9 waowoto hdiaafaa,
Kwani etowa faiflfalaa, ndugu huyu imawiiwmii hukuaanya piy


16).
167. Vengl baharini, Walokufa hurithiyana,
l'kiwa huzuni, Wote piya kukosekana,
Wangiya motoni, Wasiwe la kuyulikmna,
Khabari hapana, Alokufa ku2%nguliy&.
168. Na wenda zitani, Wote piya hukumu hini, |
/ Walio nyuwhani, Kumbuka wako wa tini9
Hawayulikani. Alembee kufa yakini,
Hawarithiyani, Na na warithi aloyakini.
I 169. Nakweleaa tena, Maffkudi yao hukuma,
Shariya hunena, Hushangaawa mali tama,
Kuwaniyana, Hawawesi ila kutima,
Hukumu hakima, Kifu chake kuhukumiya.
lfO. Kadwhi tahukumu, Akiona kwa jitihadi,
Umri kutimu, Ni sharuti kuwa Mmtf ziaf kudi,
Kam&ye tima-mu, Kw& ma iaha huwa muradi, ~
Hapo utarudi, Uawanye walobakiya.
171. Akienekana mwenylnaze zijana ziwili,
^ pasoyulikana, Mmojawapo mke-rijali,
Khuntha tanena, Alekuwa ni mushkili,
Hili ndilW kweli kurithishwa takaokwambiya.
172 Ng mirathi yake, Hukadiri wanazuwoni,
Hufanywa ni mke,alopowa cha punguwani,
Kikibakl chake, Lau chamba tumobaini,
Ni sume yakini, N&cho baki huitwallya.
173^ Amokufa mtu, Amewata ndugu rijall,
Na mtoto wetu, Ni khuntha mushkili.
fut&mpa kitu, Kif&neo nusu ya mali,
Na nusu ya pili, Kitawekwa kumuyullya.
174. Na akiwa mke, Kwa hakika tumemuyuwa,
Amep&ta ch&ke, Alopowa ametukuwa,
Bgki simpeko, TrtwrtwajnnrmY Ndugu mwema sete twayuwaf
) Tw&lo&mbiwa, Ndilo hili jamii sh&rlya.
173. Ikiwa ni kweli, Shaka yetu imefunuka,
Wetu mushkili, Kwa hakika umeondika,
I Uwe rijali, Mali yote yatafunukm.
/ Ndugu wa baraka, hatop&ta senti moya.
176. Akikosekanwa, % au pengine,
H&kuyulikanma, Wenoa mbiye walidengene,
Mali yaawanywa, Vewe yuwa usishindane,
Si sura nyengine, khuntha ni ndiya meya.
Tk V^ 1 ?
iJ i '4 K
177. Sasa takwambiya, Uhukumu mwenye himili,
> Namna ni moya, Twalenena kw& ujushkili,
Mali yote pi/ya, Tat&wekwa lohdcjke hili,
Ikiwa rijali, Au mke takadkuya.
f |V i 1 I V
- J '' i J i .** \ V \ .*' -> t'
178. Ikiwa haraka, Mawarithi wataku mali, v
Nililo&ndika, Kuwa khuntha ^imushkili,
Wewe utaahika, Uaaranye kulla akali,
Shariya ni hili, Slshindane nakwambiya.
: 1 i' i


(17h
179. Mali tutaweka, Mawarithi wawishike,
II a taka#£uka9 Ukayuwa nijii haki yake9
Kutobadilika, Na kuahinda mwendani wake9
Kwa hawa wapweke, Watapowa kuenuliya.
130 Sasa nimek*ma,4nft Kuiahika yaogu kalamu,
Kwa yangu ilima, faraidhwi kutarajamu,
Ni chache fahama9 Siyatimu kuwa mwalimu,
Hili lifahama utengeze takayoteya.
181. Swala nda Hasuli, Na salamu naitaoka9
Swahaba na a}i9 Ziwendee walotukuka,
Wazee wawili, larehemu na kuwaweka9
Siku ssa mashka, Ya-Ilahi zakweleya.
182 Na masheikhe zangu, Na kuemha Mola Mannani,
Siku za utungu, Uwaweke njema Jannani,
Na Mtumi w&ngu, Iwe iawenyi kuwaauni,
laketi Pepeni, Wojie piya wawe pa moya.

183 Mikono itani, Nakuemba Mola wa haki,
Yako ihsani, Ulondowe la kula dhwiki,
Niwe amanini, Nandame ndiya ya haki,
Niwe ni rafiki, Jannati liAdnani,
184. Mahika kaiamu, Jina lake talibaini,
Mimu He Mimu, Tam&liza P^li mwisoni,
Meza-liwa Lamu, Na babake ndiye Jambeini,
Muyuwe yakini, Na kabila ni Bakariya.
185. Kumi na sabaa, Tgrekhe naikutubu,
Utwepushe baa, Ka imwezi wa Eajabu,
Sabiini twaa, Mia tatu ukihisabu.
Allfu jaribu, Mwando wake Al~Hijriya
MWISHO
i
f.
o I


Full Text

PAGE 1

5 7 l ( ) tu, t

PAGE 2

1 l. 1 7 1 l (2 ) 'tU u

PAGE 3

( 2) 2 7 Jl. 32.

PAGE 4

(4) 3 J .34. 5 '( .3 6 37 4 41. 42

PAGE 5

5 ) 4 4 47 o, 4 0 ilol 5 1 52 1 3 "-" l'idue

PAGE 6

( :J 57. c.hc t

PAGE 7

(7) 7 8 n I iO. 71. 72. J 73. 74. 1... 1, 7 5 l 7 6 ar e s yo tt\kaim.u ... .n 1.Y x. 77. je eita, oya

PAGE 8

( ) 7 0 79. lJi 1 2 5 ni U 6 7 t

PAGE 9

( 9 ) ::..rttotoshc 9 9 5 .. 9 6 i piya. 9 7 ita u dhwurubu hi tu, EUr.i ujui U t .;;ell i !.; ir 9 ati .,akini, uy e ni thal thini, us1wokhin1, v "' i L:.nl :. t a weleya Iru. i ao n i thulutl1 o.n.i, 99. tatu ja.da i 1 au
PAGE 10

1 2 1 3 104. 1 5 1 10 109. .. n Y e 'al Dhurubiy h '1:: 0 Butokey i yao ju::nla, Y Ujuwo ewi:l.i, zaujat1, ad tti,t-_ ti, : .. .1 hike 110. en dhurubu, huhas1bu.1 ujaribu, w Ha o ut on T udy iy 1ili, 1ii tu 1 biy n

PAGE 11

111. l.l2 ll3. 4 115 l.l6 11 121. ). a kik Iehir1n1 1 Uchanya zit ko, ti w tatu, 'al y tu, fhuluthani tu, Z i ke hiko ndio kidiku., ya kwako enti i 1 et y 1 Ui, kudhwurubu. si.bu., ibu. 1 dugu.. m.J.i, z j bu. mblli, anyani 1 111 n1 h Y 0 y hUlJCW h Z i twa z o chao ni hik1, 8 ldld.hild. t tulone hudhwurubiy Utumiye k d hini, utumiye. ll si 1ahan1, aal.imu woyul.ikan shindoni a.uliz al.imu. piye..

PAGE 12

I (12). 1222 KWa kuyafupiz 'lewe taw sa, h kuyauliz 1 uzito bo yote nimezonena, Xufah u yote ma&Jla, aalim w yulikana, a faraidhwi kui tumya. 123. 124. Sasa na huku:mu, Uyuwe hald.mu, hani ni ilimu, sitos z a Ktu k1 towek J4ali yake kutori thiw 'lapili aye piy kahitariwa, Haya Ye.Jl8U shl. ka, Hata we 1 huhukw:!.i a, haruti kuyu a hawa kuf u wote pa-moy k:welesa, 125. Kwan uya yuwe, T n a umuyuwe, Xis uwayu e, H11-p0 s s ala ya kwnd yak A p tacho w pili wake Iawarithi uwaandike, o ke, Utawap kil oya. 126 o Ut po yuwa, ali yak huyu w pili, uawanya haj'akubali, TWalonen mambo mawil1, wanda twaloam.biw Hayakuwa sawa, Pataang 1w Ufanye amali, 127. Kwand tawafuld., 1 yake na s1ala, 128. 129. 130 -:;;a;Jl. Yal1o hakiki, Ya maiti wako awala, Ukitowafiki, T bayuni kw sahala, Ufany e amala kwa dhwarub a kudhurubiya. waf a wako, Wa iti wako Lote pato lako, Uwawanye hi.lo, Ikitobayani Yawe dhwu.rubani, llftli tayakani' Jumla jam:ili Sas n kwelez dio ut wez 'lot huta .... a w nyi kaaami Dhwurubiy kw s1ala, nokuf kwanda awal.a Utawap pas1 na hila; wari thi kwa wote piy Ias1ala y e ya pili, Dhwurubiy yote mawili, .., .. _., wa ma1 t1 wako awali, warithi Ufah juzuu sahami, uawanya zote eeee-timami, asw b na arhaai ama.fungu kulla mmoya. W8tar1 thi ya kwanda mali, Yasikize aana kiwanyo cha pili, Kulla. m tu chake kamili, aliokwima, Yasikize ean Utakachoona, K wa h1ni amali, tabayuni hustma.miya

PAGE 13

1 t t 1\tta tJm ru.

PAGE 14

(13) 132. kiw y a waf k kwa ma 'al Hudh urubi a, wari thi ake a Hlla C alo fik a cha wapili eh o aw a Chot u w t kulah w sazi kwa :ctali aya. 133. a hizo u uli, na;onena zote fahamu, Ikiw auli, ut tiy ndiyo kuti u Iwe ni usuli, u hwurubu uy kasimu, ldil l a muhi u sis hau nilokw biya 134. wetu, takw biya yak alo ,ta kitu, azote janibu cha atapowa h, aiti awili, itaku mi thali, mbili, o 'hili, sw1li moya. 135. kufa mtu, ew t baba na Nae N e mume we tu, al owa s i as1ala yetu yat kuwa sita timama Ni yak hukuma tatu mume tai tllaliya. 136. bil1 ni za baba, n riziki, Kahi tarri Rabb kai'ariki, Cha eh e.ki.ba, asipate ki a b Ikaw ni haki, ya war thi twalok:w iya 137. ttxwwritYTxwwkw 138. Una wan sita, wanaume w rithi wake ao w tapata, zi1e sit oehemu zake, i mi sitowata, kuelez namana yake 'ala yake, ndizo hizo sita e ikiya. l'fi sit as' ala uwafak na tatu mas 'ala yot wili, yetu muwaf a janibu mbili, ? we tu, ija y ali 1 ala nalolmqmbiya. 139. Dh-.rnbiya mb1li1 Kwa o sita ithnaashara, Zitatak 1, Ikiwapo niyao sura, Niya aswili, Mali haya sikuwa hasara, Shika midrara ndiya hini mbi11 i sake kamili, a sita za pili, Ha engaw Kwazo bili nd b ba, Mama una mbili akiba, .._, nd o as1 ba, haba, wot piy wataeneya. 141. hwurubiy mbilit Kwa-zo mbili ni z b b Ni z k kamil1, una mbili akiba, a sita za mbele, Moya moya ndao aswaba zikiwa haba, ote piya wataeneyao 1 42 .sa na kWelez as'ala hali ya pili, awe ni sikiz Ta ayuni takao r tili, Upate kufuza, Kuitowa hini aaali, Sione sahali mazito kwa watu piy 143. niti w a kwania,amewata b ba na mama, Na ukimtunda, ume bor esi J(gu kimpenda, Kumfanya ni ma:r'hama, Mume nalose usiyate kliandildya. \

PAGE 15

144 I 14 147 1 a 149. ... 11!. / J Chot 150. 151 152 153. N 1 54 '.i'atu t (14). 1.'lfe11 Iko bald hakilinga.ni, L i twa Z Q O ukibaini, luwafak :h-wuzo yald.ni. n ya. hini, Iu e ulopokeya. ..!!2-

PAGE 16

( }. J.. 7 l 65.

PAGE 17

167. engi baharini Ikiw huzuni, 8ngiy motoni, Kh bari h ( 16). Walokuf ote i kukoseken 1asiwe la kuyulikana, pan .llokufa 168. nu zi t ani o e piya hu n.llllU J.in 1 alio n.yu:;bc.ni Wilbuka w o tini, ) j Ha yulikani, Al .mbee kufn yakini, Ha .ari thiyani, fta a wari thi aloyakini. 169. N tcna, f 'kudi yno hukume, Shnriya hunena, Hushangazrm mnli tamo., Kuwaniyano., Hawawezi kutima, Hulrumu haki if'u chake kuhulrumiya. 1'0. ad hi 1.."UJ.lu, Umri kutit:.U, Ka ye ti -.L;. wa me. H po utarud1, hu di, -wal o baltiya. 171. Akionekan mr,er.yinezo zijan ziwili, Pasoyuliken o aw po tlke-ri cli, Khunth tanena, ll kuwa ni .mushkili, Hili ndilt kweli kurithishVT takaok.wambiya. 172 a .mir thi y e Hukadiri wan lii.i:f ywa ni e, al. poY:a cha punguwani, Kiki bald c ake Lau cha.mba tume baini, Ni e yakini, Nacho bald hui nallya. 17 Al:l lruf a tu, F. m1
PAGE 18

179 Mali tuta weka, Ila t aka zuka, Kutooadiliha, :Cwa hawa (17). awarithi wawishike, Ukayuwa haki yake, a kushinda wendani wake, apwek atapowa ku nuliya 180. Snsa nimeko 'ui hika yangu kalamu, Kwa yangu ilioa, Faraidhwi kutaraja.mu, Ni chache fahnma Siyatimu u Hili lifahamu u,t ngeze ta.kayotcy. a 181. Swala nda Rasuli, Na salam.u nai trun.ka Swahaba na E4i, Ziwende walotukuka, Wazee wavvili, areherJ.u na kuwawe k a za 1nashka Ya-Ilahi zakweleya 182. N a masheikhe zangu, r a kuomba annani, 183. Siku za utungu, Uwawekc njema Junnani, Na tumi w gu, Iwe mwenyi kuwaauni, Waketi Peponi, Wo)e p iya w awe pa moya. I. ikono i tani Yako ihsani, N iwe aman i ni, N i we ni Nakuomba Mola haki, Ulondowe la kula lHt dhwiki, ndiya ya haki, rafiki, Jannati liAdnani 184. shi a kalam.u, Jina lake talibaini, .ftlim u He 11 i mu, 'l:amal i za D .eJ. i mwi soni .Meza -liwa Lam u N a ba.b ke ndiye. J .ambeini, Muyu e yakini, Na kabila ni Bakariya. 185. Kumi n sabaa, Terekhe nuikutubu, Utwepushe baa, H a a Rajabu Sabiini twaa, Nia tatu ukihisabu Alifu jaribu, wando wake AlHl.jriya. ISHO ..