Citation
Utenzi wa Kiyama (MS 380530c)

Material Information

Title:
Utenzi wa Kiyama (MS 380530c)
Series Title:
Knappert Collection
Abbreviated Title:
MS 380530c : Utenzi wa Kiyama
Language:
Swahili
Physical Description:
18 leaves
Technique:
In black type on thin paper

Learning Resource Information

Intended User Roles:
Learner

Subjects

Subjects / Keywords:
Swahili poetry ( LCSH )
Utenzi
Islam ( LCSH )
Death ( LCSH )
Religious belief
Heaven ( LCSH )
Hell -- Islam ( LCSH )
Muḥammad, Prophet, -632 ( LCNA )
ابن المهيب، محمد ابو بكر
Kiswahili mashairi
Uislamu
Kifo
Imani za kidini
Mbinguni
Kuzimu
Muhammad, Mtume, -632
Paradise ( LCSH )
Faith ( LCSH )
Genre:
Poetry ( LCTGM )
Utenzi (poetic form)
Poem
Spatial Coverage:
Africa
Coordinates:
-6.307 x 34.854

Notes

Scope and Content:
This version of the Utenzi wa Kiyama has 346 stanzas and appears to correspond to the version of the poem designated (T) by JWT Allen (1971).
Version Identification:
Incipit: Akhi nipatia wino, na karatasi mfano, na kalamu muawano, ilo njema kwandikia
General Note:
Typescript, in black type on thin paper
General Note:
Roman script
General Note:
VIAF (name authority) : Muḥammad, Prophet, -632 : URI http://viaf.org/viaf/97245243
Original Location:
Archival history: This manuscript was formerly part of SOAS manuscript MS 380526
Bibliography:
Relevant publications: Allen, J.W.T. 1971. Tendi. London: Heinemann Educational, pp. 429-485. Biersteker, Ann. 1996. Kujibizana: Questions of Language and Power in Nineteenth- and Twentieth-Century Poetry in Kiswahili. East Lansing: Michigan State University Press. Hemed Abdallah Said al-Buhry. 1945. Utendi wa Qiyama. Ed. and trans. by Roland Allen. Special supplement to Tanganyika Notes and Records. Knappert, Jan. 1967. Traditional Swahili Poetry. Leiden: E.J. Brill, pp. 243-264. Sacleux, Charles. 1939. Dictionnaire Swahili-Francais. Paris: Institut d'Ethnologie, pp. 1094-1108.

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Holding Location:
Archives and Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
UTENZI WA KIYAMA,
1 # Akhi nipatia wino
na karatasi mfano
na kalamu muawano
ilonjema lcwandikia*
2 Unipatie mahali
nikae nitajamali
nitunge yangu akili
niwaze nikishangaa,
3 Kandike Jina la Mungu
Bismi lahi wa taMgu
mwenyilcutandika mbingu
na nchi zikatangaa.
4 Kandike na Rahamani
mueneza duniani
kwa viumbe na majini
na nyama wakutambaa*
Hiandike na Rahimu
muwaruzuku hirimu
na wavele wa kadimu
na wake wasiozaa.
6 Kupenda kwake khalaki
wote huwapa riziki
hasahau makhaluki
ambae hakumjua*
7. Hapa nilipokomele
sihitaji kwenda mbele
kwa sifaze mtaule
Muhammadi mfadhwaa.
8 Sifa zake ni kathiri
huzidi kama bahari
siwezi kuzikadiri
na kidhabtmi kungia.
9. Sifaze tutaziwata
niwape niliyopata
penyi ohuo hatafuta
haiona hadithia.
10. Pana hadithi ehuoni
ikanitiya huzuni
vitukovye Rahamani
alivyotuhadithia.
11 Hisoma sana kitabu
penye habari ajabu
yandishiwe kiarabu
hisoma ikinelea.
12. Penye hadithi kitoto
kina maneno mazito
klna na swifa za moto
nami tawahadithia.
13. Penye hadithi adhwima
dunia itapokoma
hiyo siku ya Kiyama
kitakapo fikilia.
14. Mwanzo wake fahamuni
atakapo Rahamani
kuyondoa Buniani
awalie tawambia.
13 Alisema Abdallah
bin Abasi Fadkwila
radhiyallahu taala
kauli alipokea.
16. Alipokea kauli
na Muhammadi rasuli
swala llahu alaihim
wasalama tasilima.
17. Alisema Muungama
swala llahu wasalama
hiyo siku ya Kiyama
kitakapo tookea.
1 8. Atae kuwapo nani
kwa miaka arubaini
pasi ia ji visimani
vyote vitakaukia.
13. Pasi riziki ya kula
wala usiku kulala
wala kwenenda mahala
kwa kifukuto kwingia.
20. Pasi kusema kukicha
kwa kifukuto na shaka
pasi nyama wa kuvuka
kwa shida kuu na njaa,


-2-
2D. Basi Mong-ii ilahi
ataiamru rihi
pepo isiyo shahihi
ivume, ilie lcuwa.
22 Bapepc hiyo ni kuu
yaja vunda vunda nguu
na milima na ehuguu
na majahali jamia.
23# Pepo hiyo ivumapo
huvyondoa vilivyopo
hapasai paselepo
patakapo kondokea.
24. Hapasalii ehuguu
wala mlima wa juu
wala jabali na nguu
jamii vitatambaa.
23 Na pepo hiyo Wadudi
alimshushia Adi
wakondoka na junudi
jamii wakapotea.
26. Ushuhuda wa Idanani
pepo hiyo ni tufani
someni misahafuni
maana yatawelea*
27. Tena Rabi ataghani
alijuu Arshini
siku yaleo ni nani
mwenyi ezi na kusaa.
28. Wawapi masultani
wakowapi madiwani
wakamba ulimwenguni
ndio watu wafadhwaa.
2?. Wawapi majababirl
walokuwa mawaziri
wawapi wenyi kiburi
waliokuwa dunia.
30. Wawapi zlumbe zangu
walotuma ulimwengu
wakaniawata Mungu
wasinijue kwa dua.
31. Akadhukuri Manani
maliki leo ni nani
pasiwe mwenye lisani
alomjibu Mola taa
32. Akamba yeye kwa yeye
mara tatu niwambie
pasiwe amjibue
kauli kumrudia.
33. Kasema rabi Mungu
enzi na mulku wangu
walau sina mwenzangu
alongia shirikaa.
34. Baada hayo wenzangu
Rabi atakunda mbingu
kwa rehemae Mungu
pasiwe kusaidiwa.
33 Atakunda kidhukuri
kauli akikariri
wawapi hawa naswarl
na Mayahudi jamia.
36. Wako wapi makhaluki
nilohiwapa riziki
mimi wasinisadikl
wakiabudu juhaa.
37. Wakila ritiki yangu
wakiabudu mwinzangu
wawapi wenye matungu
leo penda kuwauwa.
38. Kasema Rabi Mungu
nl pweke sina mwenzangu
wala mshirika wangu
nipweke mimi mmoja.
39. Nipweke sina mithili
sina mwenzangu wapili
wala sina tamathuli
kitukuzi shabihiya.
40. Nipweke ndimi wahida
wala sina msaada
walau sina walada
enzi yangu nawambia.


-3-
41 Baada hayo kukoma
Rahi kondoa kalima
Jibrili kamtuma
kauli akamwamhia.
42. Akaamuru Jalali
kamwamhia Jihrili
enda hima tasihili
ukamwamhie Ridhwaa.
43. Kamwamhie Ridhiwani
bawahu alo peponi
mwambie ende mbeleni
pana watu tawatia.
44. Tawatia Mawalii
nakula aliyotwii
duniyani alohai
ndio watu wa kukaa.
45. Tena wenende motoni
ukawambie zabani
uwambie tezeni
pana watu tawatia.
46 Rataka tia unasi
watu walio niaswi
walimwamndama Bllisi
leo wote tawatia.
47. Kwa duani madhukuri
aliyosema jabari
somani mkifasiri
maana yatawelea.
48. Baada hayo Jalali
kamwambia Jibrili
enda hima tasihili
ufanye yakulekea.
49. Enda hima ukatake
Minzani uilieke
na vitanga utandike
tupate wahjsahia.
50. Akatamka Jabari
enda hima taisiri
wende ukapige Suri
wote wakiisikia.
51 K&pige bada malaki
tukusanye makhaluki
leo ni siku yadhiki
na hesabu kulekea.
52. Leo ndio siku leo
siku ya leo ni leo
tawambla nitakayo
nany imt a j i onea.
53. Tena Rabl karatili
akamwita Jibrili
takutuma tasihili
wende peponi aj&a.
54. Enda mbio kwa ajili
kuna taji ukatwale
na s&babu uitwale
uje nayo sahtlia.
55 Kuna na nguo kabiri
ukatwae na uz&ri
kiko kitambi kizuri
Jibrili kenda twaa.
56. Akenda kutwaa t&ji
na nguo za jibaji
akaja mpa Mpaji
apae watu jamia.
57 Taji ali Jibrili
na nguo ni Mikaili
na babu Isirafili
alivyotumwa kutwaa.
58. Na Iziraili thama
ndie aliye kutumwa
|?wwnda twa huyo nyama
akaja nae ngamia.
59 Nae akenda mtwaa
kaima nae shujaa
baada aliridhia
kwenda keti na jumua.
60. Akenenda kupumua
kumsikiza Molewa
atakavyo amriwa
Iziraili katuwa#


-4-
61. Baa&a hayo kutimu
alcaseraa Muadhwamii
Jihrili kamuhirau
kuja inti kuwamhia.
62 En&a hiraa malakatl
wende ukauze nti
muombezi wa umati
niwapi alipokuwa
63. Jibrili katikia
inti kuja yambia
kaburi yake Nabiya
ili apate ijua.
64. Kaburi ya Mukhutari
Muhamma&i mu&athari
iwapi yake kaburi
nti iiabainia.
63 He inti ikasema
wahul sikia sana
kaburi ime inama
hami imenipotea
66. Toka siku ya Ilahi
allpoileta rihi
yalikuja na fatahi
jamii nikatengea.
67* Pasiwe penye kilima
wala kaburi ya Tumwa
upepo ulipovuma
jamii vilipotea.
68. Jibrili akaru&i
kwen&a mjibu aha&i
kaburi ya mukhutari
inti inampotea
69. Kujibukwe Jibrili
Rabi aketa kauli
kamwite Iswafili
kufriga Bara kulia.
70. Kupigakwe ile suri
pale ilipo kaburi
itatoka nyingi nuri
Jibrili katambua.
71 Kwa nuru yake mumaka
kaburini ikatoka
Jibrili akafika
kaburinlm kwen&a lia.
72. Kauza Isirafili
Kuliako Jibrili
kamuofta yake hali
likulizalo nambia.
73. Jibrili kamjibu
silii kwani muhibu
atokeapo Habibu
aniuzapo nambia
74. Auzapo tumwa wangu
Jibrili n&ugu yangu
uwapi uihati wangu
sioni hata mmoya.
73 Siwatambul walipo
na mahali wakelepo
nihapo panilizapo
nikumbukapo nalia.
76. Baa&a hayo pulika
kaburi ikapasuka
Muhamma&i akatoka
kaburini akakaa.
77 Kutokeakwe Mm&nga
tketiisga kaburi iketaanga
akafifuta mtanga
kitwani na Jasa&ia.
78. Akaketl mlangoni
mlango wa kaburini
katazama dunianl
haoni kitu kimoya.
79. Haoni kitu dalili
mote wala majabali
kamuuza Jibrili
mbona ihivi dunia
80. Hii leo siku gani
hii leo kuna nini
nambiani nambiani
nami nipate kujua.


-5-
81. Jibrili kamjibu
leo sita ya thawa"bu
ndio siku ya hesabu
viumbe kuhisabiwa.
82. Hdio siku ya Kiyama
ya viumve kulalama
ndio siku ya nadama
ya viumbe kujutia.
83. Hdio siku ya kunena
ya viumbe kukutana
ndio siku ya laana
ya watu kulaaniwa,
84. Ndio siku ya kilizi
ndio siku ya simazi
wala hawana ndombezi
ila wewe Mursaa.
85* Akasema tumwa wangu
Jibrili ndugu yangu
uwapi umati wangu
sioni hata ramoya.
86. Tumwa kwishakwe maliza
Jibrili kanyamaza.
baadae kamuuza
mbona waninyamalia,
87 Aula huu umati
umewatia swiratwi
au wote ni tiyati
Jibrili kamwambia.
88. Jibrili katakalamu
umatio Muungamu
ukalikuko kuzimu
umati wako jamia.
89. Tangu ulipokutoka
nti haija .pasuka
basi Tumwa akatoka
aka^ipamba Rasua.
90. Mavazi yake mweleze
kavaa mahalihali
na taji lake Rasuli
kitwani akallvaa.
91 Kajipamka Tumwa wetu
akavaa kila kitu
na maguuni viatu
&kamwen 92. Kauliza mukhutari
yuwapi Abub&kari
na ngugu yake Omari
Athumani na Aliya.
93. Akisha sema Mmaka
in&i ikapasuka
maswahaba wakatoka
papo wakamuawiya.
94. Swahabawe yuke Tumwa
wakaletewa na nyama
kupanda na Muungama
wendapo kumwarandamia.
93. Basi tumwa amiriye
farasi amrukte
kumpanda atakae
yule nyama imiVsfaa* kakataa.
96. Jibrili kafatihi
iwe nyama husltahi
ndie tumwa wa Il&hi
Muhammadi mfadhwaa.
97* Jubrili akasema
kumwambia yule nyama
kwani husitahi Tumwa
kupanda ukaridhia.
98. Yule nyama katamka
kwa ulimiwe hakika
naapa yeye Rabuka
haiwi kurikebiwa.
99. Sikubali ya Saidi
kunipanda Muhammadi
ila atowe ahadi
ambayo ya welekea,
100. Naahadi nitakayo
nipwndwe siku ya leo
nipukane na matayo
nipate yake shufaa,


-6-
101. Kwa lcwamba leo Wahabu
amengiwa ni ghadhahu
lcwa wote wenye nudhubu
ziumbe walipotea.
102. Akamj ibu Amini
nimekwisha kudhamini
kuna shida kwa Manani
wepikane na ucLhiya.
13 Yule Buraku kajibu
songea unidiribu
niswafi sina nudhubu
keteketi ya kungia.
104. Buraku kwishakwependa
Muhammadi a^rapanda
na Maswahaba wakenda
Peponi wakirakaa.
105 Akenda mbio farasi
kenda Beti Mukadasl
akiwashili upesi
inti iliyo ni tengea.
106. Rabi akaibadili
inti kuna yapili
akatupa na dalili
somani yatawelea.
107. Baada hayo Jalali
kamtuma Jibrili
mwambie Israfili
haya panda nikulia.
108. Israfili kufika
panda akenda ishika
ml iy oukawa lika
na maneno kutwambia.
109. He panda yatwambia
enye muliofukiwa
nileo kufufuliwa
inukani nyote pia.
110. Enyi mulouza ezi
mlokatika simazi
ndio siku ya majazi
mtenda mema dunia.
111. Enyi msio mifupa
mlokatika mishipa
ndio siku malaika
mwema na mui kujua.
112. Enyi muliokamili
mulio katika dole
na damu ikaukile
na nyama kuwapotea.
113* Ondokani ondokani
mutoke makaburini
murejee duniani-
nasiku imewadia.
114. inti kwishakwe pulika
iwele kutetemeka
viumbe wapate toka
jamii wakarejea.
113* nti kwlshakwe tetema
jamii bin adama
wakatoka hali njema
pasisalie mmoya.
116. Baada hayo Ilahi
akazikusanya ruhi
zenye shina na zarahi
zote zikakutanika.
117. Kaziamuru Manani
kurejea miwilini
na kuwa kama zamani
na viungo kutulia
118. Ngozi mafupa na nyama
na mafuu kusimama
na mato yakitazama
kama vile awaa
119* Zile roho za thawabu
zikamwambia Wahabu
marahaba ya Wahabu
tuzidi kughufiriwa.
120. Marahaba ya Jalali
kuturejeza muwili
twaona kuwa fadhwili
muilini kututia.


-7-
121, Zile toho za mateto
amhazo lcwamha za moto
zika^ibu kwa uzito
kumjibu Mola taa.
122 Walomuaswi Tarabu
kwa kema wakamjibu
siturejeze Wahabu
muilini kututia,
123. Hatupendi ututie
muulini twingie
twakhofia menginewe
muilini tukangia.
124. tungiapo muilini
utatutia motoni
ndipo tusiamini
muilini kurejea.
125. Nae Rabi kazijibu
zile roho za dhunubu
mutangia kwa adhabu
kwa nguvu nitawatia.
126. Kazitia muillni
kwa kuwa yake Manani
kama vile duniani
kwa shida zikarejea.
127 Zikarejea kwa hamu
kwa khofu ya Jahanamu
Rabi akazikarimu
shida kuu na udhia #
128, Wakasimikwa wakima
ukungo wa Jahanama
basi moto ukavuma
kwa kuona maaswia.
129 Kwa kuona kula kwake
tete za moto ziruke
na malaika yashuke
ili kuja wazomea.
130 Na malaika adhwimu
washukie isilamu
watukuzie bahirnu
nyama wema afudhwaa.
131. Na mapambo ya Peponi
na visuwa aluwani
watavikwa waumini
warakabu na ngamia,
132. Tena wavale libasi
nguo jinsi jinsi
ndipo wapanda farasi
wenda wakajiyumgia.
13Wake watenda dhunubu
watanena kwa ghadhabu
enyi malaka yarabu
tutoweni kwa umoya,
13k# Twaumiya kwa mateto
na jekejeke 4 la moto
na sili sili ninzito
hatuwezi kutukuwa.
135. Wakajibu Malaika
shida yenu ma mashaka
katwa haita ondoka
labuka kuongezewa.
136. HazifungwA silisili
na uzito wa thakili
ila kutowa amali
zenu katika dunia.
13$* Nik. ma kuza na kuwa
fibai mukinunua
kila atakae twaa
amali njema ajaa#
138* Toweni zenu amali
mondolewe sili sili
nao hawana dalili
njema walizo tukuwa,
139. Hayo yakesha neneka
inti ikapasuka
ziumbe wawele toka
ambao walosalia.
140. Wakatoka walimwengu
kaoa mmeya na wingu
nae tumwa wa Mungu
yikatika wangalia.


-8-
141. Yukati lcuwatazama
umatiwe Muungama
utokavyo hali njmema
Tumwa akiangalia.
142. Wakisha toka bayani
yule tumwa wa Manani
Jihrili nelezani
nikuuzalo nambia.
143. Jibrili Mualimu
neleza niyafahamu
unati wangu kaumu
mbona umenipotea.
144. Jibrili akajibu
umati wako Habibu
una dhiki na adhabu
una kiliyo walia.
143. Umati umekutana
jamii ni kubanana
Jibrill akanena
na matozi nakulia.
146. Akalia kwa matozi
mitilizi mitilizi
kuonakwe Muombezi
akazidi sana lia.
147. Akamba Tumwa amini
Jibrili una nini
kiliyo waliliani
likulizalo nambia.
148. Jibrili akasema
kumwambia yule tumwa.
moyo naona huruma,
kwa umati kwangamia.
143. Nawalilia ambao
waioaswi mola wao
na hii siku ya leo
ndio siku ya kulia.
130. Muhammadi kipulia
juu ya nyama kashuka
yule nyama kamshika
akampa Jibria.
131. Mtume akaratili
akasema Murisali
twaa taji tasihili
takutuma tumikia.
132. Jibrili takutuma
nataka upande nyama
nanduguyo mwirehema
mukatazame Jamaa.
133. Kambiwa Isirafili
vaa taji tasihili
umwandame Jibrili
hima mpate rejea0
134. Nawatuma enendani
umati wangu unani
umekaa hali gani
hapo ulipo kukaa.
133. Hapo alipo Rasuli
na umati ukO mbele
kwenda kwake Jibrili
nyuma Tumwa akalia.
136. Yaallahu yaalallahu
ya allahu lailahu
MuMamoa di rasuluhu
swala iahu wasalama.
137. Akalia muorabezi
kwa huruma na simazi
akalia kwa matozi
umati kuulilia.
138. Kilio chake Rasuli
yuke Rabi karatili
kamuuza Jibrili
yuwapi tumwa Rasua.
139. Endelepi Muhammadi
na umatiwe ibadi
Jbrili karadidi
kumjibu Mola taa.
160. Akamjibu ahadi
uraati wa Muhamraadi
wakali nana baidi
hali walio kukaa.


-9-
1 61 Akasema M^a1dhwamu
Jibrili enda himu
kamwambie Muungamu
umati nikuwendea.
162. Nawadendee Habibu
umati wake karibu
ndio siku ya hesabu
Jibrili kamwemdea.
163. Ewe tumwa Muhammadi
nitumiwe ni Wadudi
siwakalie baiYdi
umati nikuwendea.
164 Ule umati wa K Tumwa
una yowe na zahama
wamtaka ende hima
wakati kumlilia.
1 63. Wakasema kwa kelele
K* ewe mtume tujile
sura zako tuziole
tupate kuangalia.
166. Tujile huku tuliko
tukuone uso wako
ujue umati wako
iwe tumwa twakwambia.
167. Kawendea yule Tumwa
jara i i' wanas imama
wanazowe na zahama
wana kilio walia.
1 68. Nakilio na kelele
wote wana na wavele
rabl Mungu amkule
malaka akamwambia.
163. Akawambia Manani
Afrishi itukuweni
hata alipo araini
na umatiwe pamoya.
1 70. Nendeni kawahukumu
Kafiri na Isilamu
Dhalimu na madhulumu
jamii na majuhaa.
1 V Ikisha kutukuliwa
tajapo ikatuliwa
Habi aka&mkuwa
wizani nahitajia.
172. Akaletewa mizani
akahukumu Manani
aliket'i Afrishini
Jibrili kamwambia.
173 Jala wa A*la aseme
Jibrili akaseme
unipatie mitume
naitaka yote pia.
174.eNabii na Murisali
nawatalca Jibrili
niwapate tasihili
nikati kuwangojea.
1 73. Amekeleti kitini
ametoka A'rishini
na nuru yale M&nani
jamii inatangaa.
176. Jibrili kawaswili
pamoja na Mirisali
papo mbele ya Jalall
Jamiiv wakatokea.
177. Wakajipamba libasi
nguo jinsi jinsi
wakaja wakajilisi
kwa khofu iliyokuwa.
178. Habi akawakukumu
jamii1 bin Adamu
kafiri na isilamu
leakondoka saa moya.
179. Habi atawahisabu
jamii wenye dhunubu
pasae wenye thawabu
wenye nuru za kungaa.
180. Atahukumu Molewa
kwa kula alie uwa
wakisasi atalipiwa
ali hali ya kujua.


-10-
181 Mtenda mema Aaharl
Rahl atampa nuri
awake kama hadiri
atakapo kujemdea.
182. Mwenye wema ni wemawe
mwenye uwi ni uwiwe
ndio siku ya tauwe
Rabi atapo tauwa.
183. Ndio siku ya malana
na watu kufedhwehana
ndio siku ya kusema
muliyotenda dunia.
184. Ndio siku ya hukumu
ya halall na haramu
yamatungu na yatamu
yatakapo hudhuria.
183. Ndlo siku yataabu
ndlo siku ya a'dhabu
ndio siku ya hesabu
viumbe kuhlsabiwa.
186. Akesha hayo Jalali
kamtuma Jibrill
enda hima karatili
umwambie malakaa!
187. Hao malaka wazlto
wambie wafanye moto
wenye tata na mateto
leo penda kuwatia.
188. Jibrili akafika
na ujumbe wa R&buka
motoni wa memeteka
Jibrili akalia.
183. Yule malaka kauza
mbona leo kuna kiza
Jibrili kamweleza
kumjibu malakaa.
130. Jibrili kamwambia
emalaka nikikia
amenituma Jalia
ufanye moto ajaa.
191 Jibrili akasema
ndio siku ya Kiyama
ndio siku ya Nidama
hii leo nakwambia.
132. Ndi slku ya Majazi
ndio siku ya slmazi
ya Mungu kuwajazi
wabaya kujijutia.
133. Malaka ak&mjibu
rabi Muungu wahabu
amekwisha wahisabu
umati wake Nabiya.
134. Jibrill akasema
wamekwisha hisabana
hapana tena hapana
ambae allsalla.
133. Malaka akadhukuri
Jibrili nikhubiri
yuwapi Tumwa bashiri
na umatiwe pamoya.
196. Jibrili karadldl
uraat i wa Muhammadi
upo mbele ya Wadudi
wahadahu la mithaa.
197. Alipopata shwahlhi
akangiwa ni furahi
kaupiga na swiyahi
moto kutitimiya.
198. Akenda kuketi kati
ndani ya mOto kuketi
kwa furaha ya umati
utakao mwingilia.
199. Akenda kumkhubiri
huyo mkubwa wa na*i
kupokeakwe khabari
na punde likatokea.
200. Akatokea mwingine
huyo akenda mnene
aklma maguu mane
umati kuungojea.


-11-
201 Lina vitwa maarufu
a^s^arati taa'lafu
kula kitwa maaf jrufu
makanwa alifu moya.
202. Kula k&nwa lina ndimi
hisabu alifu kumi
kula ulimi zimami
huyo malaka mmoya,
203 Akesha toka motoni
kauliza kuna nini
lililoko nambiyani
nami nipate kujua.
204. Akajibiwa malaka
leo nisiku ya shaka
ndio siku ya Rabuka
atakayo hudhuria.
203 Malaka akamba ndio
nami yangu nitakayo
nambiani mulonayo
nipate waandalia.
206. Kambiwa kajizaini
utengeneze nirani
kawalinga na zabani
papo wakamuawiya.
207. Malaka akaratili
kawatuma tasihili
mukatwale sillsili
muje nazo sahilia,
208. Muje tuwatie hawa
watu tutakaopewa
kisha tutawatukuwa
motoni tutawatia,
209. A'sikari aaarufu
wakenda twaa mikufu
wizaniwe na urefu
hisabue tawambia.
210. Alifu kumi wizani
zaidi na iiiba tini
farasila fahamuni
wizaniwe tawambia.
211. Mikufu hiyo ijayo
itavikwa watu hao
wavikwe libasi zao
vyombo vizito a'jaa.
212. Wavikwe na silisili
na vimo viwe twawili
wavikwena suruwali
wizani hamsumia,
213. Wasimikiwe na moto
wasizunguke kwa huko
iwe hari na vituko
kwa miaka hamsumia.
214. Wawe vivyo kusimama
na kelele kulalama
na majoka kuwauma
'na uzito kulemewa.
213. Wakale nazo kelele
uzito wa silisili
na a'dhabu ya thakili
mayowe yakendelea,
216. Eelele zao umati
zikendelea swauti
na yowe la maiakat i
pamoja na zabania,
217. Baada hayo Manani
ataileta tufani
kuwagauza launi
na sura kuwapotea.
218. Mara huona fukut 0
na jekejeke la raoto
mara waona uzito
uliyokuwalemea,
219. Pundewakaona kiza
kwaja wingu kufungiza
moyo yao itawaza
kwenda likatujilia.
220. Jami i' wakamkuwa
lijalo wingn la mvua
tume shushiwa aT fuwa
na wingu likawadia.


-12-
221 Wingu lik&ja wakuta
m&tone yakswapata
nakula lilompata
akazidi kuumiya,
222. Na matonee mazito
yakazidi kifukutc
na matonee ya moto
yakazidi welemeya.
223, Yule malaka mctcni
akamwendea Manani
kwenda itaka idhini
ya moto kuwatukiya,
224, Rabi akauamur i
moto toka taiwlri
wende ukawadhifiri
amhao ni maav8Wiya,
223, Ukatoka ukavuma
kwa yowe na zahama
maroho ya katetema
hata roho za Na"biya#
226, Moto ukatowa tawi
kukimbiliya aduwi
ambao watenda wiwi
ikawa kutambaliwa,
227, Moto ukatowa ndimi
ukapiga na kivuroi
kula mt-i kamba miai
nitakae kwangamiya.
228, Moto uk&taghadhabu
kwendea wenye dhunubu
walo muaswi Yarabu
kalima wakazomewa.
229, Yule tumwa Burahimu
kuonakwe Jahanamu
akaatfba ya Karimu
Yarabi nakwamkuwa.
230, Mimi ni mtume wako
t ena nikipendo chako
na leo nina tim tamko
nitakayo kukwambia.
231 Nakuombawe Mungu
simuombei mwanangu
nipuwa na Jahanamu
ya 8amiuf duaa1
232, Baa'da hayo Manani
Musa bic ifsranl
atangiya Afkifani
yarabi pokeya duwa.
233, Duaf yangu ipokee
motoni uslnitie
moto na uniambae
Rabi pokea duaa1
234. Baafda hayo yakisha
atangiya tumwa Irsa
akamuomba ruhusa
Rahabl mola taat
235, AJipokwisha kalimu
kangiya tumwa Aadabu
akamuoffiba Karimu
Yarabi wahadaniya.
236. Nakuombawe mkwasi
moyo una wasiwasi
moto umengiya kasi
Yarabl nlondoleya.
237. Alipokwifiha kunena
kangiya tumwa Haruna
mitume yote kunena
duar wakapokelewa #
238# Nakuombawe Wadudi
moto umetiya hadl
naukalie baivdi
ifilwe kunin^iliya.
239. Baa'da hayo pulika
nae tumwa Isihaka
akamuomba Habuka
jala wa a'la jaliya.
240. Nakuonbawe Jalali
unipuwe na ajali
kwa moto wa ikitali
yarabi ndlwe a'fuwa.241. Alipokwisha kujibu
yule tumv*a ya wahabu
akamuona Yarabu
nikuombalo pokeya.
242 Nakuombawe Manani
moto watoka shimoni
kelele zihali gani
usije kunitukuwa.
243. Akesha hayo mongofu
kangiya tumwa Yusufu
akamuomba Latwifu
Rabi usiye mithaa.
244. Mimi mtume Yusufu
ni mtumeo Latwifu
leo nataka hafifu
moto usije nitwaa.
243. Jamii' kama walio
huombeya roho zao
hapakusaa ambao
roho asie ombeya.
246. Patabaki Muhammadi
ibin Abdillahi
swalallahu alaihi
wasalama taslima.
247. Sai'di wa Maulana
habibi wa shafil'na
Nabii wa Rasullna
Muhammadi mfadhwaa.
248. Akaondoka mtume
kursini asimame
akamba allahuma
nakuombawe Jallya.
231 Siombei rofco yangu
kunokowa peke yangu
naomba umati wangu
najii* nawaombeya.
232. Baafda hayo kukoma
akaa1muru Karima
swiratwa imewandama
nay* tawahadithiya.
233. Hiyo swiratwa marefu
miaka tilitalafu
lla mapana dhwaiffu
kama unywele mmoya.
234. MiAfcatalifu kungiya
alifu ya kutengeya
alifu ya kushukiya
swiratwani nawambiya.
233. Ndiya hiyo hutopeza
ina tope ya teleza
ina fukuto na kiza
ina hari na udhiya.
236. Nandiya hiyo khatwari
ni ghadhwabu za Jabari
watapita wenyi Kheri
kama umeme kiuneka
237. Kama umeme kumeta
watakavyo kuipita
hiyo ngiya ya swiratwa
wakesha kujifcitiya.
238. Rabi at&wakarimu
awafanyie karamu
kwa kula ksma kya tamu
wale wa kahadithiya.
249. Simuombei F&tuma
wala Halija liuma
wala mlezi Halima
wala Hasani dhuriya.
230. Simuombei Twahiri
wala ndue Mutwahari
waila rabi Jabari
nakuomba Mola taa1
239. Kesha wavikwe uzari
kwa libasi za hariri
nyusoni wawe na nuri
pasiwe mliya ngowa.
260. Wavikwe pete vyandani
na huliya miguuni
basi wangie peponi
kula Jinsi kungiya.


-1 4-
261 Wangie wende kwa nyama
kwa furaha ilonjema
kwa thwwabu na rehema
wal1zokuzitukuwa#
262. Wakesha ngiya peponi
wapande maghorofani
waowe hurilaini
wake wasio udhiya.
263 Wasitarehe peponi
wakatika rehemani
waseme ya duniyani
mambo yaliyo pitiya.
264. Kwa wote waendeyana
na mahadithi kunena
na ubishi kubi'shana
na kusahau duniya,
263* Hawana ndaa ya kula
hawana kiu aswila
wala kuumwa mahala
maradhi ya kuuguwa.
266, Nakula siku arlsi
mambo jinsi jinsi
na kwenenda kwa farasi
kwa wenziwe kutembeya.
269 tfa nari hiyo ikiza
inatope ya teleza
inafukuto na kiza
mwenye kwenda hujutiya,
268. Hiyo njiya ya swiratwa
wenye njema wat&pita
k&ma umeme kumeta
&u pun&e kuzu&iya.
269 Watenda abovu amali
watamuuza Jalali
mbona ndiya ni twawili
ndiya gani Mola taa'
270, AkawaJ ibu Manani
ndiya hiyo nda motoni
atawashika zab&ni
ili kuwapisha ndiya.
2 71, Yule Batr&bu motoni
kauza muwatu gani
hamuna nuru nyusoni
wala ulimi swafiya
272, mnani enyi ziumbe
mlokaa kama ngombe
musaza kuwa na pembe
wakajibu wote piya,
273, Twalikaa duniyani
tukasoma kur-a'ni
tukafunga Hama&hani
ila tuka&ta moya.
274, Tukaata madhukiri
Muhammadi mudathari
ikatuzinga d&hari
kwa ghururi ya duniya
273* Yule mal&ka motoni
akauliza kwa nini
hamjui kur-afni
kwamba ni yake nabiya
276, Kwani kusahau tumwa
Muhammdi mukarama
alie pewa nee'ma
na pepo zote J&miya,
277 Basl wapande milima
swiratwa musitak'ima
wasioamali njema
wende wakaa'dhibiwa.
278. Wenye amali kabiha
nyoyo hazima furaha
ni kelele na swiyaha
na zomeo wakaliya.
279 N&kelele n& kiliyo
na m&Juto na matayo
hawapumui kiliyo
kwa mateso kwendeleya
280. Watalizana kelele
w&mdhukuru Jalali
Rabi usiye mlthali
ndiwe pweke twakujuwa


-15-
281 R&bi tupunguze dhiki
tondowe pingu Khalakl
nawe Mtume wa h&ki
twataka kwako shufaa9
282. Rabi ilahi taa'la
turukuku kwa ohakula
na dhiki tupe muhula
utupunguze udhiya,
283. Twalikua1 swi yakini
kwa maovu duniyani
leo tw&tubu Manani
kwako wewe tw&tubiya,
284. Jala waa'la Yarabu
kanyamaa hatojibu
walomuaswi Yarabu
Watazidi kwang&aiya,
285 Hawawezi kunyamaza
watazidi kumuuza
Yarabi ndiwe mokoza
tuokowe na nariya.
286. Rabi situnyamalie
tujibu tukusikie
utakayo utwambie
naswi tut&kuridhiya,
287. Tuna dhiki na a'dh&bu
tuna klu na t&a'bu
tupe maji tushirabu
utupunguze udhiya.
288. Akadhukuru Man&ni
enyi mal&ka jibuni
w&uzeni wat&kani
nipate waandaliya.
289. Malaka akawajibu
enyi mulo na dhunubu
nw&mwitiy&ni Y&rabu
nanyi mulimu&'swiya,
290. Rabi aliyo kut&ka
jamii1 h&mkushika
leo mwaona mash&ka
ndipo fcukamt&mbuwa.
291 Wakamba wale dkwai'fu
Rabi tupe tahafifu
ndiwe R&himu raufu
turehemu Mola taa',
292. Turehemu Mola wetu
kwa maji au kwa kitu
waona hapana mtu
awezae simamiya,
293. Mwenye ezi subhana
akaamuru rabana
maji ya moto kuyanywa
na ohakula wakapewa,
2 94. Maji ya moto mak&TU
wakaja pewa kwa mguvu
wakaunguwa mashavu
maini kuteketeya,
295. Ha ohakula wakapewa
wakila wakaunguwa
nakukataa haiwa
watamani kujifiya,
296 Wakaletewa zakkumu
shajari wa jahanamu
na a'dhabu 11* ngumu
na majoka kutambaa,
297, mmto ik&wa kushoma
uklwala z&o ny&ma
basi lkawa zah&ma
kwa killo kujutiya
2 98, Moto ukangiya kasl
kuyadhwlflrl maa'swl
wakamba r&bl nafusi
tuokowe R&bl taa'
299* Moto ukaplga keml
ukapiga na klYuml
kila mutu akambami
nit&k&e kw&ng&miya,
300 Moto ukaunguruma
ukawala zao nyama
ukavunda na a'dhwima
na damu ukajinywlya.


-16-
301 Walihai roho zao
wakaliwa nyama zao
na damu ikawa kau
wamato wakangaliya.
302 Moto ukawatafuna
wakaliwa wakiona
dhiki zao wakanena
maneno wakatongowa,
303 Weshapo sema kauli
akaa'muru Jalali
kamwamhiya Jihrill
takutuma tumikiya.
304 Enenda kwa malaika
mwenye moto wa kushika
kamwambie nikutoka
wali onidhukuriya,
303. Hawatoke wendez&o
wasiohoswe tena hao
Jihrilis kamba ndio
akenda akalnrambiya
306. Akenda kumukhubiri
malaka mshika nari
nitumiwe ni Jabari
mwenye ezi na kusaa9
307 Hao viumbe motoni
watowe wende peponi
nitumiwe ni Manani
11i kuja kukwambiya,
308, Yule tumwa Muhammadl
asimame kwa juhudi
enda hukuakarudi
umati kuugombeya.
309 Akenda nao peponi
akaona sublyani
waklketi mlangonl
wa peponi wakaliya~,#
310. Hamlkontnl hakika
w&shishie mablrika
na m&kuzi wakashika
maji lakauthariya.
311. Wakeleti kiliyoni
waliona mlangoni
kumuonakwe amini
wakazidi sana liya.
312. Wakaliya kwa kiliyo
kwa huzuni na matayo
Mtume kuona hayo
malaka akawambiya,
313* Akamuuza malaka
moto ulipokuwaka
umati haukutoka
wengine wallsallya,
314. Kajibum mwenye funguo
ullkula moto huo
ngozi damu nyama zao
jamii* kuteketeya.
313. pasaliye wenginewe
sijamblwa ni watowe
yule tuaiwa kwa molewa
akenda kuwaombeya.
316* Muhammadi mukhutarl
akamwendeya Jabari
kuwatakiya amri
R&bi akamridhiya.
317 Malaka kaa'muruwa
umatl kwenda utowa
na sura kubadiliwa
kwa moto kuwa dwawiya,
318. Sura ni kubadilika
na nuru iliwmwaka
mlangoni wakafika
wa peponi wakangiya,
319 Kulizana watu h&o
pamoja na wanawao
wak&sema baba zao
wale wana kuwambiya,
320. Enyl wana muwenetu
twaliz&a peke yetu
na leo tupeni kitu
m&ji hafca kujinywiya.


-1 7
321 Tupeni tuyasharibu
tujiptinguze ghadhabu
wale wana tcakajibu
babazao kuwamb iya.
322. Babazetu waongofu
walisura takatifu
sikama nyinyi dhwai*fu
watu msiolekeya.
323 Wakaseaa wale watu
hakika nyinyi wenetu
ila ni dhiki ya moto
iliyotubadiliya
324. Wale watoto kauli
kalima wasikubali
kaa'muru Jibrill
ndie mwenye kuwatiya.
323. Kenda nao taysiri
kwenye mto wa nahari
wenye mai kauthari
akenda akawatiya,
326, Ngozi zao na lahamu
mifupa yao na damu
ikarejeya timamu
na suta ngema a'jaa,
32 7* Sura ngema maa'rufu
kama sura za Yusufu
na tena Rabi latwifu
amewandika waj&we,
328, Atawandika usoni
hati njema mbayani
wepukane na motoni
hao siwenye kungiya,
329. Awapeleke peponi
awaoze hurui9ni
waliongiya zamani
wivu wata waliliya.
33Q. Myoyo itangiya kitu
wamwendee tumwa wvtu
wamwambie kuna watu
peponi waliongiya.
331 Watu hao mua'dhwama
wamepewa sura ngema
miwill yao na nyama
wamezidi kutuliya.
332, Hata weshapo kauli
akaa9muru Jal&li
kamtuma Jibrili
hati kuja yondowa,
333, Hati kwishakwe kondoka
wajihi uk&punguka
ndipo roho kuwashuka
furaha ikawangiya,
334, Basi wakatakakali
kula mtu ghorofani
wakatazama peponi
kuna mti shajari£a#
333 Kuna mti maa9rufu
matawi sita a9lafu
kula tawi muwakafu
pana jani wahadaniya,
336, Kitwa ehake huyo nyuni
kaumtaa kwa marijani
arukiyapo tawini
waomba kwa Mola taa9
337, Kawaumbiye Manani
na mtu wakiolani
kula siku h&o nyuni
waketi kuwateteya,
338, Baa9da hayo Rasuli
at&kuja Jibrili
na salamu ya Jalali
niambiwe kuwambiya,
339, Atasema Mualimu
nimetumwa ni Karimu
jamii9 awasalimu -
nyote awasalimiya,
340, Nayo radhwi nikupana
wake wenu na vijana
kwani munafedhwehana
siku ya kuhesabiwa.
1


-18*
341# Nyoyo zenu zikariri
muradhwi nae Jabari
nae msimkasiri
takasani zeau niya.
342. Jamii* wakamkuwa
turadhwi nae Rabuka
roho zetu hazishaka
zote zime mlekeya.
343. Turadhwi na mola wetu
alitwipusha na moto
thama na mtume wetu
Muhamadi mfadhwaa.
344 # Turadhwi nae Lalali
na Muhammadi r&suli
%^at?a5ud^iu^r iya #
343 Wakawa radhwi kwa Bwana
wake wao na vijana
pasiwe ghaidhwi tena
wakahamidi Jaliya.
346 Na beitizesikiya
ni beti thalatha miya
afrubaini kungiya
na slta zikazidiya.
M w i s h o#


Full Text

PAGE 1

rl 39,0 C>t. UTENZI W KIY.A.l.!A., \ i 1 Akhi nipatia wino 11. Risoma sana kitabu na karatasi mfano penye habari ajabu na kalamu muawano yandishiwe kiarabu ilonjema kwandikia. hisoma ikinelea. 2. Unipatie mahali 12. Penye hadithi kitoto nikae nitajamali kina maneno mazito nitunge yangu akili kina na swifa za mote niwaze nikishangaa, nami tawahadithia. 3. Nandike j ina la .Mungu 13. Penye hadithi adhwima Bismi lahi wa takgu dunia itapokoma mwenyikutandika mbingu hiyo siku ya Kiyama na nchi zikatangaa. kitakapo fikilia. 4. Nandike na Rahamani 14. Mwanzo wake fahamuni mueneza duniani atakapo Rahamani kwa viumbe na majini kuYOndoa Duniani na nyam a wakutambaa awalie tawambia. .5. Niandike na Rahimu 1.5 Alisema muwaruzuku hirimu bin Abasi Fadkwila na wavele wa kadimu radhiyallahu taala na wake wasiozaa, kauli alipokea. 6. Kupenda kwake khalaki 16. A.lipokea kauli wote huwapa riziki na Muhammadi rasuli hasahau makhaluki swala llahu alaihim ambae hakumjua, wasalama tasilima, 7. Rapa nilipokomele 17. Alisema Muungama sihitaji kwenda mbele swala llahu wasalama kwa sifaze mtaule hiyo siku ya Kiyama Muhammadi mfadhwaa, kitakapo tookea. 8, Sifa zake ni kathiri 1 8. Atae kuwapo nani huzidi kama bahari kwa miaka arubaini siwezi kuzikadiri pasi za j i viaimani na kidhabuni kungia, vyote vitakaukia. 9. Sifaze tutaziwata 1 9. Pasi riziki ya kula niwape niliyopata wala usiku kulala penyi chuo hatafuta wala kwenenda mahala haiona hadithia, kwa kifukuto kwingia. 10. Pana hadithi chuoni 20, Pasi eusema kukicha ikanitiya huzuni kWa kifukuto na shaka vitukovye Rahamani pasi nyama wa kul!'uka alivyotuhadithia, kwa shida ku u na njaa.

PAGE 2

-2Basi Mungu ilahi 31. Akadhukuri Manani ataiamru rihi maliki leo ni nani pepo isiyo shabihi pasiwe mwenye lisani ivume, ilie kuwa. alomjibu Mola taa 22. Napepc hiyo ni kuu 32. Akamba yeye kwa yeye yaja vunda vunda n guu mara tatu niwambie na milima na chuguu pasiwe amjibue na majabali jamia. kauli kumrudia. 23. Pepo hiy o ivumapo 33 Kaeema rabi Uungu huvyondoa vilivyopo enzi na mulku wangu hapasai paselepo walau sina mwenzangu patakapo kondokea. alongia shirikaa. 24. Hapasalii chuguu 34. Baada hayo wenzangu wala mlima wa juu Rabi atakunda mbingu wala jabali na nguu kWa rehemae Mungu jamii vitatambaa. pasiwe kusaidiwa. 2.5. N a pepo hiyo Wadudi 3.5. Atakunda kidhukuri alimshushia Adi kauli akikarir1 wakondoka na junudi wawapi hawa naswari jamii wakapotea. na Mayahudi jamia. 26. Ushuhuda wa Manani 36. Wako wapi makhaluki pepo hiyo ni tufani nilohiwapa riziki someni misahafUni mimi wasinieadiki maana yatawelea. wakiabudu juhaa. 27. Tena Rabi ataghani 37. Wakila riziki yangu alijuu Arshini wakiabudu mwinzangu siku yaleo ni nani wawapi wenye matungu mwenyi ezi na kusaa. leo penda kuwauwa. 28. Wawapi masultani 38. Kasema Rab1 lilungu wakowapi madiwani ni pweke sina mwenzangu wakamba ulimwenguni wala mshirika wangu ndio watu wafadhwaa. nipweke mimi mmoja. 29. Wawapi majababiri 39. Nipweke sina mithili walokuwa mawaziri s1na m wenzangu wapili wawap1 wenyi kiburi wala sina tamathuli waliokuwa dun1a. kitukuzi shabihiya. 30. Wawapi ziumbe zangu 40. Nipweke ndimi wahida walotuma ulimwengu wala sina msaada wakaniawata Mungu walau sina walada wasinijue kwa dua. enzi yangu nawambia.

PAGE 3

-341. Baada hayo kukoma .51 Kapige bada malaki Rabi kondoa kalima tukusanye makhaluki Ji brili kamtuma leo ni siku yadhiki kauli akamwa mbia. na hesabu kulekea. 42. Akaamuru Jalali .52. Leo ndio siku leo kamwambia Jibrili siku ya leo ni leo enda hima tasihili tawambia nitakayo uka.mwambie nanyimtajionea. 43. Kamwambie Ridhiwani .53. Tena Rabi karati.li bawabu alo peponi akamwita Jibrili mwambie ende mbeleni takutuma tasihili pana watu tawatia. wende peponi ajaa. 44. Tawatia Mawalii .54. Enda mbio kwa ajili nakula aliyotwii kUna taji ukatwale duniyani alohai na sababu uitwale ndio watu wa kukaa. uje nayo sahtlia. 4.5. Tena wenende motoni .5.5. Kuna na nguo kabiri ukawambie zabani ukatwae na uzari uwambie tezeni kiko kitambi kizuri pana watu tawatia. Jibrili kenda twaa. 46. Nataka tia unasi .56. Akenda kutwaa taji watu walio niaswi na nguo za jibaji walimwamndama Bilisi akaja mpa .U:paji leo wote tawatia. apae watu jamia. 47. Kwa duani madhukuri .57. Taji ali Jibrili aliyo!lema jabari na nguo ni Mikaili somani mkif1:1.siri na babu I21irafili maana yatawelea. alivyotumwa kutwaa. 48. Baada hayo Jalali .58. Na Iziraili thama kamwambia Jibrili ndie aliye kutumwa enda hima tas1h111 p.nda twa huyo nyama ufanye yakulekea. akaja nae ngamia. 49. Enda hima ukatake .59 Nae akenda mtwaa .Minzani uitleke kaima nae shujaa na vitanga utandike baada aliridhia tupate wahtaahia. kwenda keti na jumua. .50. llatamka Jabari 60. Akenenda kupumua enda hima taiairi kumsikiza Molewa wende ukapige Suri atakavyo amriwa wote wakiisj.kia. Iziraili katuwa.

PAGE 4

-4-61 Ba da hayo kutimu 71 Kwa nuru yake IIIUlllllka akasema Muadhwamu kaburini ikatoka Jibrili kamuhimu Ji brili akai'ik:a kuja inti kuwa mbia, kaburinim kwenda lia, 62. Enda hima malakati 72. Kauza Isirai'111 wende ukauze nti Kuliako Ji brili muombezi wa umati yake hali niwapi alipokuwa likulizalo nambia, 63. Ji brili katikia 73. Jibrili kamjibu inti kuja yambia silii kwani muhibu kaburi yake Nabiya atokeapo Habibu ili a:pate ijua, aniuza:po nambia 64. Kaburi ya Mukhutari 74. Auza:po tumwa wangu Muhammadi mudathari Jibrili ndugu yangu iwa:pi yake kaburi uwa:pi umati wangu nt 1 Ha bainia, sioni hata mmoya. 65. Ile inti ikasema 75. Siwatambui wali:po wahui sikia sana na mahali wakelepo kaburi imeinama nihapo :paniliza:po B.ami imeni:potea nikumbukapo nalia, 66. Toka siku ya Ilahi 76. Baada hayo pulika ali:poileta rihi kaburi ika:pasuka yalikuja na i'atahi Muhammadi akatoka jamii nikatengea, kaburini akakaa, 67. Pasiwe :penye kilima 77. Kutokeakwe Mmanga wala kaburi ya Tumwa kaburi iketaanga upe:po ulipovuma akajii'uta mtanga jam11 vilipotea. kitwani na jasadia, 68. Ji brili akarudi 78 .A.kaketi m.langoni kWenda mjibu ahadi m l ang o w a kaburini kaburi ya mukhutari kal;.,.za.ma duniani inti inam:potea haoni kitu kimoya., 69. KujibukWe Jibrili 79. Haoni kitu dalili Ra.bi aketa kauli mote wala majabali kamwite Isaafili kamuuza Jibrili ku)iga Bara kulia, mbona ihivi dunia 70. Kupigakwe ile suri 80. H11 lee siku gani :pale ili:po kaburi hii lee kuna nini itatoka. nyingi nuri na.mbiani nambiani J1 br111 katambua, nami ni:pate kujua,

PAGE 5

-5Bl. Jibrili kamjibu 91 wetu leo siku ya thawabu akava'l. kila kitu ndio siku ya hesabu na maguuni vtatu viumbe kuhisabiwa, B2. Ndio siku :ra Kiyama 92. Kauliza mukhutari ya viumve kulalama yuwapi Abubakari ndio siku ya nadama na ngugu yake Omari ya viumbe kujutia, Athumani na Aliya. B3. !ldio siku JtB. kunena 93 Akisha sema Mmaka ya viumbe kukutana in!i ikapasuka ndio siku ya laana maswahab a wakatoka ya watu kulaaniwa, papo wakamuawiya. B4. Ndio siku ya kilizi 94. Swahabawe yuke Tuawa ndio siku ya simazi wakaletewa na nyama wala hawana ndombezi kupanda na Muungama ila w ewe Muraaa, wendapo kumwamndamia, B5. Akasema tumwa wangu 95. Basi tumwa amiriye Jibrili n dugu yangu tarasi amrukt.e uwapi umati wangu kumpanda atakae sioni hata mmoya, yule nya.ma J[KX!rwhq kakataa. B6. Tumwa kwishakwe maliza 96. Jibrili kafatihi Jibrili kanyamaza. 1we nyama husitahi baadae kamuuza ndie tumwa wa Ilah1 mbona waninyamalta. Muhammadi mfadhwaa. B7. Aula huu umati 97. Jubrili akasema umewatia swiratwi kumwambia yule nyama au wote ni tiyati kwani husitahi Tumwa Jibrili knmwambia, kupanda ukaridhia. BB. Jibrili katakalamu 9B. Yule nyama katamka um at i o Muungamu kwa ulimiwe hakika ukalikuko kuzimu naapa y eye Rabuk a umati wako jamia, haiwi kurikebiwa. B9. Tangu ulipokutoka 99. Sikubali ya Saidi nti haija .pasuka kunipanda Muhammadi basi Tumwa akatoka ila atowe ahadi Rasua, ambayo ya welekea, 90. Mavazi yake mweleze 1 oo. Naahadi nitakayo kavaa mahalihali nipandwe siku ya leo na taji lake Rasuli nipukane na matayo kitwani akalivaa. ni:pate yake shufaa,

PAGE 6

-61 01 Kwa kwamba leo Wahabu 111 Enyi msio mifupa amengiw a ni g hadhabu mlokatika mishipa kwa wote wenye nudhubu n dio siku malaika ziumbe walipotea. mwema aa mui kujua. 02. Akamjib u Amin i 112. Enyi m uliokamili nimekwisha k dham ini mulio katika dole kuna s hida kwa Yana n i na damu ikaukile wepikane na udhiya, na nyama kuwapotea, Hl}. Yule Buraku kajib u 13. Ondokani ondokani s onge a unidiribu mutoke makaburini niswafi sina nudhub u murejee duniani keteketi ya kungia. nasiku 1mewad1a. 1 0 4 Buraku kwishakwependa 114. 1nt1 kwishakwe pulika Muhammadi a)apanda iwele kutetemeka n a Maswahaba wakenda viumbe wapate toka Peponi wakirakaa, jamii wakareJea. 1 0 5 Akenda m bio farasi 115. nti kwishakwe tetema kenda Beti Mukadasi j amii bin adama akiwaswili upesi wakatoka hali njema inti iliyo xi tengea. pasisalie mmoya. 106. Rab i akaibadili 116. Baada hayo Ilahi inti kuna yapili akazikusanya ruhi akatupa na dalili zenye shin a na zarahi soman i yatawelea. zote zikakutanika, 107. Baada Jalali 11 7. Kaziamuru .llanani kamtuma Jibrili kurejea m1w1lini mwambie Israfili na kuwa kama zamani haya panda nikulia. na viungo kutulia 1 os. Israfili kufika 11 8. N3oz1 mafupa na nyama panda akenda ishika na ma:tuu kus imama mliyoukawalika na mato yakitazama na maneno kutwambia. kama vile awaa 1 0 9. Ile panda yatwambia 11 9 Zile roho za thawabu enye muliofukiwa z1kamwamb1a Wahabu nile o kui'Ufuli wa marahaba ya Wahabu 1nukan1 nyote pia, tuz1d1 kUghuf1r1wa. 110. En y i mulouza ezi 120 Marahaba ya Jalali mlokatika simazi kuturejeza muw111 ndio siku ya majazi twaona kuwa fadhw111 mtenda mema dunia. muil1n1 kututia,

PAGE 7

-7-1 21 Zile roho za mateto 131. Na mapambo ya Peponi ambazo kwamba za mote na visuwa aluwani zikaJibu kwa uzito watavikwa waumini kUmjibu Mola warakabu na ngamia. 122. Walomuaswi Yarabu 132. Tena wavale libasi kWa kema wakamjibu nguo jinsi jinsi siturejeze Wahabu ndipo wapanda farasi muilini kututia. wenda wakajiyumgia. 1Z3. Hatupendi u tutie Wate watenda dhunubu muulini twingie w atanena kwa ghadhabu twakhofia menginewe enyi malaka yarabu muilini tukangia. tutoweni kwa umoya. 124. muilini 13}. Twaumiya kwa mateto utatutia motoni na jekejeke la mote ndipo tusiamini na sili sili ninzito muilini kurejea. hatuwezi kutukuwa. 125. Nae Rabi kazijibu 13. Wakajibu Malaika zile roho za dhunubu shida yenu aa mashaka mutangia kwa adhabu katwa haita ondoka kwa nguvu nitawatia. labuka kuongezewa. 126. Kazitia muilini 136. Hazifungwt silisili kwa kuwa yake Manani na uzito wa thakili kama vile duniani ila kutowe. amali kwa shida zikarejea. zenu katika dunia. 127. Zikarejea k:wa hamu 13Q. Ni:& ma kuza na kuwa kwa khofu ya Jahanamu 1'1 b a1 mukinunua Rabi akazikarimu kila atakae twaa shida kuu na udhia. amali njema ajaa. 1 28. Wakasimikwa wakima 138. Toweni zanu amali ukllngo wa Jahanama mondolewe sili sili basi mote ukavuma nao hawana dalili kWa kuona maaswia. njema walizo tukuwa. 12 9. Kwa kuona kula kwake 139. Rayo yakesha neneka tete za moto ziruke inti ikapasuka na malaika yashuke ziumbe wawele toka 111 kuja wazomea. ambao walosalia. 1 30. Na malaika adhwimu 140. Wakatoka walimwengu washukie isilamu kaDa mmeya na wingu watukuzie bahimu nae tumwa wa .lfungu nyama wema atullhwaa yikat1ka

PAGE 8

-8-141. Yukati kuwatazama 1 .51 Mtume akaratili umatiwe lluungama akasema Murisali utokavyo hali njmema twaa taji tasihili Tumwa akiangalia. t akutuma tumikia. 142. Wakisha toka bayani 1.52. Jibrili takutuma yule tumwa wa Manani nataka upande nyama Jibrili nelezani nanduguyo mwirehema nikuuzalo nambia. mukatazame Jamaa. 143. Ji brili Mualimu 1.53. Kambiwa Isirafili neleza niyafaaamu vaa taji tasihili una t i wangu kaumu umwandame Jibrili mbona umenipotea. hima mpate rejea. 144. Jibrili akajibu 1.54. Nawatuma enenll.ani umati wako Habibu umati wangu unani una dhiki na adhabu umekaa hali gani una kiliyo walia. hapo ulipo kukaa. 145. Umati umekutana 1.5.5. Hapo alipo Rasuli jamii ni kubanana na umati uko mbe e Ji brili akanena kwenda kwake J1br111 na matozi nakulia. nyum a Tumwa akalia. 146. Akalia kwa matozi 1.56. Yaallahu yaalallahu mitilizi mitilizi ya allahu lailahu kuonakwe MuJaalllll!. di rasuluhu akazidi sana lia. swala lahu wasalama. 147. Akamba Tumwa amini 1.57. Akalia muombe'li Jibrili una nini kwa huruma na simazi kiliyo waliliani akalia kwa matozi likulizalo nambia. uma.ti kuulilia. 148. J'ibrili akasema 1.58. Kilio chake Rasuli kumwambia yule tumwa. yule Rabi karatili moyo naona huruma. kamuuza Jibrili kwa umati kwangamia. yuwapi tumwa Rasua. 149. Nawalilia ambao 1.59. En delepi Muhammadi waloaswi mola wao na umatiwe ibadi na hii siku ya leo Jbrili karadidi ndio siku ya kulia. Mola taa. 1.50. Yuhammadi k ipulia 1 60. Akamjibu ah.&ll. i juu ya nyama kashuka umati Muhammadi yule nyama kamshika wakali nana baidi akampa Jibria. hali walio kukaa.

PAGE 9

-9-1 61 Akasema L1ua' dhwamu Jibrili enda himu kamwambie Muungamu umati nikuwcndea, 162, Nawadende e Habibu umati wake karibu wlio si:lm ya hesabu Jibrili lcaJnwemdea, 163. turuwa Muhammadi ni turoiv:e ni V/adudi siwakalie bai1di umati nikuwendea, 164. Ule umati wa i Tumwa una yowe na zahama wamtaka ende hima wakati kumlilia, 1 66. 167. 1 68. 16 9 17U. \lakasema kwa kelele wa ewe mtume tujile sura zako tuziole tupate kuangalio. Tujile huku tuliko "tukuone uso wako ujue umati wako 1we tumwa twakwa:nbia, Kawendea yule Tumwa jumii' wanasimama wanazowe na zaham a wana kilio walio., Nakilio na kelele wote wana wavele rabi Yungu amkule malaka akamwambia Akawambia Manani A'riahi itukuweni hata alip o no. umatiwe pamoya. Nendeni kawahukumu Kafiri na Isilemu Dhal1mu na madhulumu jamii na majuhaa, 1 71 172. 1 73. Ikisha kut.ukuliwa tajapo ikatuJ iwa Ra b i akaamkuwa wiz.ani nahitajia, ..lkaletewa mizani akahukumu Ma.nani aliket"i Jibrlli kamwambia, Jala wa A'la aseme /itrili akaceme unipatie mitune naitaka yote pia. na Murisali nawata.ka JioriH niwapa.te taaihili nikati kuwa.agoJei>, 1 75. 1 76. 1 77. 1 78. 1 79. 180. Amekeleti kitini a.metolca A'rishinl na nuru yal:e ;,.a,nan i jamii J ibrili kawaswili pa:noja na llirisali papo mbele ya Jalali Jamii' wakatokaa., Wakajipamba li1asi nguo jinsi jinsi wakaja wakajilisi kwa khofu iliyokuwa, Ra.bi oin A damu kafiri na. iuila.mu saa m o ya, 'ffibi atawahisabu jamii weny<: dhunubu pasa.e Ylenye thaws. bu wenye nuru zu kunga.a.. A tahukumu Molewa. b n kula alie wa.kisasi ata.lipiwa ali hali ya lru,j ua.

PAGE 10

-1 o-1 81 lltenda mema llahari 1 91. Jibrili aka.sema Rabi atampa nuri ndio siku ya. Kiyam a awake kama badiri ndio siku ya Nidama atakapo kujeadea, hii leo 182. Mwenye wema ni wemawe 1 92. Ndi siku ya Majazi mwenye uwi ni uwiwe ndio siku ya simazi ndio siku ya tauwe ya Mungu kuwajazi Rabi atapo tauwa. wabaya kujijutia, 1 83. Ndio siku ya malana 1 93. Malaka akamj i bu na kufedhwehana rabi Muungu wahabu ndio siku ya kusema amekwisha wahisabu muliyotenda dunia, umati wake Nabiya. 184. Ndio siku ya hukumu 194. Ji brili akasema ya halali na haramu wamekwisha hisabana yamatungu na yatamu hapana tena hapana yata.kapo hudhuria., ambae alisalia., 1 8.5. Ndio siku ya.taa.bu 1 9.5. Kalaka akadhukuri ndio siku ya a'dhabu Jibrili nikhubiri ndio siku ya hesabu yuwapi Iumwa bashiri viumbe kuhisabiwa.. na umatiwe pamoya. 1 86. Akesha hayo Jalali 1 96. Jibrili karadidi kamtuma Jibrili umqti wa Muhammadi enda hima karatili upo mbele ya Wa.dudi umwaabie malakaa! wahadahu la mithaa, 1 87. Hao alaka wazito 1 97. &lipopata shwahihi wambie wafanye moto akangiwa ni furahi wenye >,o.ta na mateto kaupiga na swiyahi leo penda kuwatia, moto kutitimiya. 1 88. Jibrili akafika 198. Akenda kuketi kati na ujumbe wa Rabuka ndani ya mto kuketi motoni wa memeteka kwa furaha ya umati Jibrili akalia, utakao mwingilia, 189. Yule malaka kauza 1 99. Akenda kumkhubiri mbona leo kuna kiza huyo mkubwa wa nati Jibrili kamweleza kupokeakwe khabari kumjibu malakaa, na p'mde likatokea.. 1 90. Jibrili kamWambia 200. Akatokea mwingine ema.laka nillikia huyo akenda mnene amenituma Ja.lia a.kima ma.guu mane ufa.nye moto ajaa, umati kuungojea.,

PAGE 11

-11 201. Lina v i twa maarufu a'sgarati taa1lafu kula ki twa maa ':lrufu makanwa alifu moya. 202. Kula k a n w a liu a ndimi hisabu alifu ku m i kula ulimi zimami huy o malaka mmoya. 203. Akesha t oka m o t o n i kauliza kuna nini lililo ko namb i yani nam i nipate kujua. 204. Akajibiw a malaka leo nisiku ya shaka ndio siku y a Rabuka 205 l.ialc.ka e.kaoba r ,, i o yaneu n i taJ:n:y o nambiani mulonayo uipato w e 4and E .. li:.L 2 06. Y.amb.!.w ..1. ku.j ize.ir.i utengcne ::e nirani kawalinga na zab a n i :ptt. :po 1 ... Jr..al!l'.lc.W iya. 207. akura+.ili ka11.J.::.u.:!l. li mukatwale silisili sahilia. 208. Muje +.uw:J.ti c 1'l'Vi v;at.l +ut!l.lo.01JC W a kisha tutawatukuwa tut 'l wati a 209. A1s i bri '1aaruf': wakerd!:. twaa :njkuf't. wizaniwe ne. urefu h i s"b'.le tavnl!lhlo.. 210. A lii''! kur:li Vlizo.ni z n idi alba tin i farasila fahamuni t awa mbia. 211. Mikufu hiyo ijay o i tavikwa watu hao wavikwe libasi zao v yomb o vizito a1jaa. 212. Wavikwe na s111s111 na vimo viwe twaw111 wavikw ena suruwali wizani hamsumia. 213. v.'asimikiwe na moto wasizunguke kwa h u ko 1we har i n a vituko kwa miaka hamsumia. 214. Wawe vivyo kusim ama n a kelele kulalama na majoka kuwauma n a uzito ku lemew a 215. Wakale n a zo kelel e uzito silisili na a1d h abu ya t h a kili msyowe yakend e l ea. 216. Kelele zao umati zilcer.del e a na yowe la malakat i n9. zabania. 21 7. Ba'3.d a !:1 YO 1\f.ln,,:. Ji atailc+.a tufani kuwagauza la.un i na sura k uwapotea. 218. Yara h u ona fQkuto na jekej e k e m o t o mara wa.on a uzito uliy ok u w alemea. 219. kiza k:Wa j a wingu kuf1mgiza moyo y u o itawtlz a likat u j llia. 220. Jamii1 lij11lo wint> l a ':!VU'\ tume shushiwa a1fuwa na w ingu li'k:awvli'l..

PAGE 12

221. 222. 224. 22.5. 226. 22 7. 228. 22 9 230. W ingu likaja wakuta mat one yakBwapata nakula lilompata akazidi kuumiya, Na matonee mazito yakazidi na matonee ya moto yakazidi welemeya, Yule malaka mctoni akamwendea Manani kwen d a itaka idhini ya moto kuwatukiya, Rab i akauamuri moto t oka taiBiri wend e ukawadhifiri ambao ni maa'swiya, U'J:a. t o ka J. ka VUll:!l. -12.,"OW8 na za.h!:1n:g, marobo ya hata roho za N abiya, .Moto 'J.katowa tav:i lru..lci::Jbiliyc. aduwi ambr,o W!.l.tenda Yiwi ikawa kutambaliwa, Moto ndimi 1 \ta.,...! '.:' \."1.4:. .... 1 ku -;_;. miurl. nitakae Moto ukutaghadhabu Y:wen' <11 .mubu wale Ynr:tbu kalima waka zome wa. Y11le tumw?.. Jah'l.nar-u akamnl.u Kurimu tarabi nakwamkuwa. Aimi ni mtume W'l.ko t ni Jri})Cl.d r r :':ako na lt'O nins. :bJr. tarr:ko nitakayo kukwambia, 231. 232 233. 234. 23.5. 2 36 237 239. 240 N akuombaw e Mungu eimuombei mwanangu nipuwa na Jabanamu ya samiu' duaa' Maa'da hayo Manani .Musa bin A'mrani atangiya A'kifani yarabi pokeya duwa, Dua1 yangu ipokee motoni usinitie moto na uniambae Rabi pokea duaa' lla.a da hay o yaki s h a a t angiya tumwa I1sa akamuomba ruhusa R a!la b i mola taa t.l1;. okv is ha lea limu kangiya tUIDWc> A.ad'l.bU akamuomba Karimu Yarabi wahadaniya, Nakuombawe mkwasi moyo QUh wasiwasi LJOt o umengi,.ra kaai Iarabi niondoleya. Alipokwisha kunena riaruna yote kunena dua' llakuo11:bawe Y.aduiU moto umetiya hadi naukalie bai 1 c 1 isiwe kuninpiliya. hayo pulika n s tumwa Isihaka a k amuomba Rabuka jala wa aJa jaliya. NakuombaYie Ja lnli unipuwe na ajali m o + o wu lkit'lli rarabi ndiwe a1fuwa.

PAGE 13

241 242. 243. 244 24.5. 246. 247. 248, 249 2.50. -13-Alipokwisha kujibu yule tumvw. loa !l.habu akamona nikuombalo Nakuombawe .Manani mot o watoka shimor,i kele l e zihali gani usij e kuni tulcuwa. Akesha hayo kangiya tumwa Yusufu akamuomba Latwifu usiye mithaa. mtume Yusufu ni mtumeo Latwifu leo hafifu moto usije nitwaa. Jamii' kama walio huornb eya roho hapakusaa amba.o roho asie o mbeya, Fatabaki :t.tuharnmadi ibin Abdillahi swalallahu alaihi wasalama taslima. Sai'di wa Maulana ha1ibi wa. shafii'na l.ab-:.; wa Rasu.lina mfadhwaa, Akaondoka. mtume kursir.i asims.oe akaml>->. allahuma nakuombtw le Jaliya, Simuombei F a tuma wala Halija liuma walb. mlezi llulima wala llasani dhuriya, S im uombe i Twahiri wala nd.ue l.iutwahari wF.Lila ra1Ji J,;..bari nakuomba 2.51 2.52. 2.53. 2.54. 2).5 2.56. 2.57. 2.58 <::60. Siombei ro8o yangu kur-okowa peke yangu ne.omba umati wangu najii' nawaombeya Baa1da hayo kukoma aka.a 1 muru Karima swirat,a imewandama nay tawahadithiya. Hiyo swiratwa msrefu miaka tilitalafu ila mapana dhwai1fu kama unywe le mmoya. tiaka alifu lrungiye alifu ya kutengeya alifu y a kushukiya sl'firatwani nawambiya. lii thiya. Kesha wavirNe Jrwa libasi za hariri nyuson1 wawe na nuri pasiwe mliya. ng owa. Wavikwe pete vyandani huliya miguun i basi wangie p eponi kula jinsi

PAGE 14

-14-261. Wangie wende kwa nyam a 2 71. Yule lle.abu motoni kwa turaha i l onjem a kauza muwatu gani kWa thawabu na rehema hamuna nuru nyusoni walizokuzitukuwa, wale. ulimi swafiya 262. Wakesha ngiya peponi 272. mnani enyi ziumbe wapande maghorofani mlokaa kama ngombe waowe hurilai1ni musaza kuwa na pembe wake wasio udhiya. wakajibu w ote piya. 263. Wasitarehe peponi 273 Twalikaa duniyani wakatika rehemani tukasoma kur-a'ni waseme ya duniyani tukafunga Ramadhani mambo yaliyo pitiya, ila tukaata moya, 264. Kwa wote waendeyana 274 Tukaata madhukir1 na mahadith1 kunena Yuhammad1 mudathari na ubishi kubishana 1katuz1nga dahar1 na kusahau duniya, Jtwa ghururi ya duniya, 265 Hawana ndaa ya kula 275 Yule malaka moton1 h a wana kiu aswila akauliza kwa nini wale. kuumwa mahala hamju1 kur-a'n1 maradh1 ya kuuguwa, kwamba n1 yake nabiya, 266. Nakulasiku arts1 2 76. K wani kusahau tumwa mambo jinsi Jinsi Yuhamadi mukarama na kWenenda kwa farasi alie pewa nee1ma Jtwa wenziwe kutembeya, na pepo zote jamiya, 267. Na nari hiyo ikiza 277. Basi wapande milima inatope ya teleza swiratwa musitak1ima 1nafukuto na kiza wasioamali njema mwenye kwenda hujutiya. wende wakaa1dhibiwa. 268. Hiyo nJ1ya ya swiratwa 278. Wenye a'mali kabiha wenye njema watapita nyoyo hazina furaha kama umeme kumeta ni kelele na swiyaha au punde kuzudiya, na zomeo wakaliya. 269. Watend& mbovu amali 2 79. Nakelele na kiliyo watamuua& Jalali na majuto ne. matayo mbona ndiya ni twawili hawapumu1 kiliyo ndiya gani Yola taa' kwa mateso kwendeleya 270, .A.kawajibu Manani 28 0 Watalizana kelele ndiya hiyo nda moton1 wamdhukuru Jalali atawashika zaban1 Rabi usiye mithali 111 kuwapisha ndiya, ndiwe pweke twakujuwa.

PAGE 15

-1.5-281. Rabi tupunguze dh1k1 291. WaKRmba wale dkwa11fU tondowe pingu Khalaki Rab c tupe tahafifU Ktume wa haki ndiwe Rahimu rautu twataka kwako ahufaa. turehemu Mola taa. 282. Rabi ilahi taa'la 292. Turehemu Yola wetu t rukuku kwa chakula k:wa ma.Ji au kwa kitu na dhiki tupe muhula waona hapana mtu utupunguze udhiya, awezae sims.miya. 283. Twalikua1sw1 yakini 293. Mwenye ezi subhana kwa maovu duniyani akaamuru rabana leo twatubu Yanani maji moto kuyanywa kwako wcwe twatubiya, na chakula wakapewa, 284. Jala waa1la Yarabu 2 94. Kaji ya moto makavu kanyamaa hatojibu wakaja pewa kwa nguvu walomuaswi Yarabu wakaunguwa mashavu Watazidi kwangamiya, maini kuteketeya, 28.5. Hawawezi kunyamaza 29.5. Na chakula wakapewa watazidi kumuuza wakila wakaunguwa Yarabi ndiwe mokoza nakukataa haiwa tuokowe na nariya. watamani kujifiya, 286 Rabi situnyamalie 296 Wakaletewa zakkumu tu.11bu tukusikie shajari wa jahanamu utalcayo utwambie na a1dhabu ilt ngumu naswi tutalcuridhiya, na majoka kutambaa, 28?. Tuna dhiki na a'dhabu 2 97. -to ikawa kuehoaa tuna lciu na taa'bu ukiwala zao nyama tupe maji tushirabu basi ikawa zahama utupunguze udhiya. kwa kilio kujutiya 288 Alcadhukuru Kanani 298 Yoto ukangiya kaa i enyi malaka .11 buni ]euyadhw1tir1 maa1sw1 wauzeni watakani wakamba rabi natusi nipate waandaliya. tuokowe Rabi taa 2 89. Kalaka akawajibu 299 Koto ukapiga kemi enyi mulo na dhunubu ukapiga na kivumi mwamwitiyani Yarabu kila mutu akambami nanyi mulimua1swiya, nitakae kwangamiya. 2 9J Rabi aliyo kutaka 300. Moto ukaunguruma jamii' hamkushika ukawala zao nyama leo mwaona mashaka ukavunda na a'dhwima ndipo kukamtambuwa, na damu ukajinywiya.

PAGE 16

-16301. Walihai roho zao 311. Wakeleti kiliyoni wakaliwa nyama zao waliona mlangoni na damu ikawa kau kumUonakwe amini wamato wakangaliya. wakazidi sana liya. 302. Moto ukawatafuna 312. Wakaliya kwa kiliyo wakaliwa wakiona kwa huzuni na matayo dhiki zao wakaxena Mtume kuona hayo maneno wakatongowa. malaka akawambiya 303. Weshapo sema kauli 313. Akamuuza malaka akaa1muru Jalali moto ulipokuwaka kamwambiya Jibrili umati haukutoka takutuma tumikiya. wengine walisaliya. 304. Enenda kwa malaika 314. Kajibtm mwenye funguo mwenye moto wa kushika ulikula moto buo kamwambie nikutoka ngozi damu nyama zao walionidhukuriya. jamii' kuteketeya. 305. Nav1a t eke wendezao 315. pasaliye wenginewe wasichomwe tena hao sijambiwa ni watowe Jibrilim kamba ndio yule tumwa kwa molewa akenda akenda kuwaombeya. 306. Akenda kumukhubiri 316. Muhammadi mukhutari malaka mshika nari akamwendeya Jabari nitumiwe ni Jabari k:uwatakiya amri mwenye ezi na kusaat Rabi akamridhiya. 307. Hao viumbe motoni 317. Malaka kaamuruwa watowe wen4e peponi umati kwenda utowa ni tumiwe ni Manani na aura kubadiliwa 111 k:uja k:ukwambiya. kwa moto kuwa dwawiya. 308. Yule tumwa Muhammadi 31 8. Sura ni kubadilika asimame kwa jubudi na nuru iliwwwaka enda hukuakarudi mlangoni wakafika umati kuugombeya. wa peponi wakangiya. 309. Akenda nao peponi 31 9 Kulizana watu hao akaona subiyani pamoja na wanawao wakiketi mlangoni wakasema baba zao wa peponi waK&liya wale wana kuwambiya. }10. Namikon mni hakika }20. Enyi wana muwenetu washishie mabirika twalizaa peke yetu na makuzi wakashika na leo tupeni kitu maji lakauthariya. maji kuJ1nywiya.

PAGE 17

-17}21. Tupeni tuy.shari bu }}1 Watu hao mua'dhwama tujipuneuze ghadhabu wqmepewa sura ngema w lle wana trakaj 1 bu miwili yao na nyama babazao kuwambiya. wamezi d i }22. Babazetu waongofu }}2. Rata weshapo kauli walisura takatifu akaa'muru Ja.lali sikama nyinyi dhwa11fu kamtum a Jibr111 watu msiolekeya. hati kuja yondowa. }2}. Nakasema wale watu }.n. Hati kwishahe kondoka hakika nyinyi wenetu w a j ihi ukapunguka ila ni dhiki ya moto ndipo r oho iliyotubadiliya furaha ikawangiya. }24. Wale watoto kauli }}4. Basi wakatakakali kula mtu ghorofani kalima wasikubali wakatazama peponi kaa'muru Jibrili kuna mti shajari;ja. nd.ie mwenye kuw<;ttiya. }35. Kuna mt i maa. 1 rufu }2.5. Kenda nao taysiri matawi sita a'lafu kwenye mto wa nahari kula tawi muwakafu wenye mai kauthari :pana jani wahadaniya. akenda akawatiya. }}6. Kitwa chake huyo nyuni }26. Ngozi zao na lahamu kaumha kw!l. lllarija.ni mifupa yao na damu arukiyapo tawini ikarejeya tiaaau waomba kwa Mola taa' na ngema a'jaa }}7. Kawa.umbiye :M
PAGE 18

. I I I ) 341. 342. 343. 344. 346. -18a Nyoyo zenu zikariri muradhwi nae Jabari nae msimkasiri takasani zenu niya, Jami 11 wakamkuwa turadhwi nae Rabuka roho zetu hazishaka zote zime mlekeya, Turadhwi na mola wetu alitwipusha na moto thama na mtume wetu Muhamad1 mfadhwaa, Turadhwi me Lalali na Muhammadi rasuli hata Jibrili tukatl kUdhukuriya. Wakawa radhwi kwa Bwana wake wao na vijana pasiwe ghaidhwi tena wakahamid1 Jaliya. Na beitizesikiya ni beti thalatha miya a1rubaini kungiya na sita zikazidiya, M w 1 a h o,