Citation
Utenzi wa Kiyama (MS 380530b)

Material Information

Title:
Utenzi wa Kiyama (MS 380530b)
Series Title:
Knappert Collection
Abbreviated Title:
MS 380530b: Utenzi wa Kiyama
Publication Date:
Language:
Swahili
Physical Description:
33 leaves
Technique:
Typescript
In black type

Learning Resource Information

Intended User Roles:
Learner

Subjects

Subjects / Keywords:
Utenzi
Swahili poetry ( LCSH )
Islam ( LCSH )
Death ( LCSH )
Religious belief
Heaven ( LCSH )
Hell -- Islam ( LCSH )
Kiswahili mashairi
Uislamu
Kifo
Imani za kidini
Mbinguni
Kuzimu
ابن المهيب، محمد ابو بكر
Mohammed, Prophet, -632
Muhammad, Mtume, -632
Paradise ( LCSH )
Faith ( LCSH )
Muḥammad, Prophet, -649 ( LCNA )
Prophet Mohammed
Genre:
Poetry ( LCTGM )
Utenzi (poetic form)
Poem
Spatial Coverage:
Africa
Afrika
Coordinates:
-6.307 x 34.854

Notes

Scope and Content:
Scope and content: This version of the Utenzi wa Kiyama has 330 stanzas plus Qur'anic verses. Like MS 380530a, this 330-stanza manuscript does not appear to match any manuscript described by Allen (1971) or Knappert (1967).
Version Identification:
Incipit: Yakhi nipatiya wino, na kwaratwasi mufano, na kalamu muawano, ilokyema kwandikiya
Bibliography:
Relevant publications: Allen, J.W.T. 1971. Tendi. London: Heinemann Educational, pp. 429-485. Biersteker, Ann. 1996. Kujibizana: Questions of Language and Power in Nineteenth- and Twentieth-Century Poetry in Kiswahili. East Lansing: Michigan State University Press. Hemed Abdallah Said al-Buhry. 1945. Utendi wa Qiyama. Ed. and trans. by Roland Allen. Special supplement to Tanganyika Notes and Records. Knappert, Jan. 1967. Traditional Swahili Poetry. Leiden: E.J. Brill, pp. 243-264. Sacleux, Charles. 1939. Dictionnaire Swahili-Francais. Paris: Institut d'Ethnologie, pp. 1094-1108.
General Note:
Roman script
Version Identification:
Typescript, in black type

Record Information

Source Institution:
SOAS, University of London
Holding Location:
Archives and Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
UTENZI WA KIYAMA.
BISUMILLAHI RAHAMANI RAHIMI
1. Yakhi nipatiya wino na kwaratwasi mufano na kalamu muawano ilokyema kwandikiya.
2. Munipatiye mahali nikale nitajamali nitunge yangu 'akwili niwaze nikishangaa.
3. Nanze jina la Mungu Bisum' Allahi wa tangu mwinyi kutandika mbingu na iti zikatangaa.
4. Nandike na Rahamani Muweneza duniyani kwa viwumbe na majini na nyama wakatambaa.
5. Niandike na Rahimu aruzukuye harimu na wavyele wakadimu na wake wasiwozaa.
6. Kipendo kyakwe Khallaki wote huwapa riziki hasaliyi makhuluki ambaye hakumujuwa.
7. 8. Hapo nilipo komile sihitaji kwenda mbele kwa swifa ya Mutewule Muhammadi Mufadhwaa. Swifaze haziwezeki wala haziwangiki ni laki laki lukuki punde kuzidiya.
9. Swifa zakwe ni kathiri huzidi kwamba bahari siwezi kuzikwadiri nacha dhwabini kungiya.
10. Swifaze tutaziyata niwape nilizo pata penye kyuwo khatafuwata khaylowona hadithiya. : 11.......


- 2 -
11. Nayo hadithi kyuwoni
yakanitiya huzuni
vitukuvi Rahamani
alivyo tuhadithiya.
12. Khasoma sana kitabu
mbwene khabari ajabu
yandishiwe kiarabu
khisoma yakaneleya.
13. Mbwene hadithi kitoto
kina maneno mazito
kina na swifa za mwoto
nayo tawahadithiya.
14. Mbwene hadithi adhwima
duniya yitapokoma
hiyo siku ya Kiyama
kitakapo fikiliya.
15. Mwanzo wakwe fahamuni
atakapo Rahamani
kuyanduwa duniyani
awaliye tawambiya.
16. Alinena Abudalla
binu Abbasi Fadhwila
radhwiya Allahi Tala
kauli alipokeya.
17. Alipokeya kauli
na Muhammadi Rasuli
swalla Allahi alehi
wa salimu tasilima.
18. Alinena Muwungama
Swal'Allahu wa sallama
hiyo siku ya Kiyama
kitakapo fikiliya.
19. Atake kuwapo nani
kwa myaka arubaini
basi majivisimani
vyote vitakawukiya.
20. Pasi riziki ya kula
pasi wusiku kulala
pasi kwenenda mahala
kwa kivukuto kungiya.


- 3 -
21. Pasi kusema kucheka kwa kifukutu na shaka pasi nyama wa kuruka kwa shida khuu na njaa.
22. Pasi Muungu Ilahi atayiamuru rihi Pepo isiyo shabihi ivumile nakuwaa.
23. Na pepo hiyu nikuu itavunda-vunda nguwu na milima iliyo juu na majabali jamia.
24. Pepo hiyo yivumapo huvivunda vilivyopo hapasali pasalepo patakapo kwondokea.
25. Hapasaliye chuguu wala mulima wa juu wala jabali na nguu jamii vitatambaa.
26. Pepo hiyo ni Wadudi iliyomwondowa Adi kawondoka na junudi na baki wakapoteya.
27. Somani miswahafuni Janna li li-watakwini Jahimu li waghawini yataweleya maana. ; jPJl'
28. Nataka tiya unasi watu waliyo niasi walomwandama Bilisi leo wote tawatiya.
29. Kuruani mudhakari aliyonena Jabbari somani mukifakhiri maana yataweleya.
Kuw lulu wazi lfati zulfat? al jannati lil mutakina wa barazati aljahimi lilghawina. (26, 90-91.)
30. Muliwo wa dhulifati mutaywa kina jannati na jahimu barazati mukiwa na ghafuliya.
31...----


- 4 -
31. Baada hayo Jalali
kamwambiya Mikayili
enda hima tasihili
ufanye yakilekeya.
32. Bnda hima ukatake
miizani uyiweke
na vitanga vitandike
tapata wahisabia.
Kauluhu Taala wanadahu limawazina bilkisti yauma
1-Kiyamati fala tadhilimu nafsan sheian. (21, 48.)
33. Tena Rabbi karatili
kamwita Isurafili
sifanye muno ajili
nipate kuja kwambia.
34. Akatamuka Jabbari
enda hima tasihiri
wende wukapije suwuri
ziwumbe wakisikia.
35. Kapije panda malaki
tukusanye makhuluki
leo ni siku ya dhiki
na. hisabu kulekeya.
36. Leo ndiyo siku leo
leo i siku muliyo
sikizani zenu nyoyo
leo mutajuutia.
37. Tena Rabbi karatili >
akamwita Juburili
takutuma tasihili
wende peponi ajaa.
38. Enda peponi wujile
kuna taji ukatwale
na hapapo uyitwale
uje nayo sahiliya.
39. Kuna na nguwo kabiri
ukatwale na uzari
hikyo kitambu kizuri
Jiburili katelea.
40. Akenda kutwaa taji
na nguwo za jiibaji
akaja mupa mupaji
apawo watu Jamia.


- 5 -
41. Taji ali Jiburili
na nguwo ni Mikayili
na pambo Isirafili
waliwo tumwa kutwaa.
42. Na Izirayili thamma
ndiye aliyo kutumwa
kuitwaa huyu nyama
akaja nayo ngamiya.
43. Na akaenda mutwaa
akema naye shujaa
kati arudhi samaa
akakaa kupumuwa.
44. Kumusikiza Mulewa
atakavyo amuriwa
Izirayili kutuwa
kenda kati ka jumua.
45. Baada hayo kutimu
akanena Muadhwamu
Jiburili kamuhimu
kuja inti kuyimbiya.
46. Enda hima malakati
wende ukawuze iti
Muombezi wa ummati
niwapi alipokuwa?
47. Jiburili kateleya
inti kuwonja yambiya
kaburi yakwe Nabiya
iwapi pate i.juwa.
48. Kaburi ya Mukhutari
Muhammadi muddathari
iwapi yakwe kaburi
inti ikabayiniya.
49. Ile inti ikanena
wakhiya sikiya sana
kaburi yakwe Amina
nami imenipoteya.
50. Toka siku ya Ilahi
alipoileta rihi
yalikuja na fatahi
jamii nikitengeya.


- 6 -
51. Pasiwe penyi kilima wala kaburi ya Tuma kwa pepo ilipo vuma vyote vikatengeneya.
52. Jiburili akarudi kenda mujibu Ahadi kaburi ya Muhammadi inti inapoteya.
53. Kujibukwe Jiburili Rabbi akileta kauli akamwita Isirafili kupija panda kuliya.
54. Kupiga kwa kweli suri pale ilipo kaburi ikatowa nyingi nuri Jiburili katambuwa.
55. Kwa nuru yakwe Mumaka kaburini ikatoka Jiburili akafika kaburini kwendeleya.
56. Kamuwuza Sirafili kuliyakwe Jiburili kamuwuza yakwe hali likulizalo nambiya.
57. Jiburili kamujibu kwani siliyi muhibbu atakiapo Habibu aniwuzapo nambiya.
58. Awuzapo Tuma wangu Jiburili nduu yangu u wapi ummati wangu sina la kumurudiya.
59. Siwatambuwi walipo na mahali wakeletipo ni hapo "panilizapo nikumbukapo naliya.
60. Baada hayo pulika kaburi yikapasuka Muhammadi akatoka kaburini akakaa. i 61.......


- 7 -
61. Kutoka kwakwe Mumariga kaburi ikaleta anga akajifuta muchanga kitwani na .iasaliya.
62. Akaketi mulangoni mulango wa kaburini akatazama duniyani hawoni kitu kimoya.
63. Hawoni kitu dalili muti wala majabali kamuwuza Jiburili mbona ihivi duniya?
64. Hiyi leo siku ngani hiyi leo kuna nini nambiyani nambiyani nami nipata kujuwa.
65. Jiburili kamujibu leo siku ya thawabu ndiyo siku ya hisabu viwumbi kuhisabiwa.
66. Ndiyo siku ya Kiyama la viwumbe kulalama ndiyo siku ya nadama viwumbe kujuutiya.
67. Ndiyo siku ya kunena ya viwumbe kukutana ndiyo siku ya la'ana ya watu kula'aniwa.
68. Ndiyo siku ya kilizi ndiyo siku ya simanzi wala hawana mwombezi illa wewe Murisaa.
69. Akanena Tumwa wangu Jiburili ndugu yangu wu? wa wapi ummati wangu siwoni hatta mumoya.
70. Thumma kwishakwe mweleza Jiburili kanyamaza baadaye akamuza mbona uninyamaliya.
71.......


- 8 -
71. Au la huwu wumati
wumewatiya swirati
au u chini ya iti
Jiburili kamwamhiya.
JS§ Jihurili kakalimu
naapa kwa ye Karimu
wakale kuko kuzimu
umati wako jamia.
73. Tangu wulipo kutoka
inti hayijapasuka
hasi Tumwa akatoka
aka.jipamha Rasua.
74. Maguwu yakwe mawili
kavaa mahalihali
na taji yakwe Rasuli
kitwape akalivaa.
75. Kajipamha Tumwa wetu
akavaa kulla kitu
na maguuni viyatu
akamwendeya ngamiya.
76. Akawuza Mukhutari
yuwapi Ahu Bakari
na ndugu yakwe Omari
Athumani na Aliya.
77. Akisha nena Mumakka
inti ikatetemeka
masahaha wakatoka
papo wakmu1awiya.
78. Baada hayo Rasuwa
malaka akashushiwa
na taji wakatukuwa
sahaha kuja kuvaa.
79. Sahaha za yule Tumwa
wakashushiwa na nyama
kupanda na Muungama
endapo kumwandamiya.
80. Bassi Tuma amwendele
farasi amurukile
kumupanda akatwale
yulenyama kakataa.
81........


- 9 -
81. Jiburili kafutahi
ewe nyama husitahi
ndiyo Tuma wa Ilahi
Muhammadi Mufadhwaa.
82. Jiburili ikasema
kamwambiya yule nyama
kwani husitahi Tuma
kupanda ukaridhwiya?
83. Yule nyama katamuka
kawulimiwe hakika
naapa kwaye Rabbuka
hayiwi kurekebiya.
84. Sikubali ya Sayidi
kunipanda Muhammadi
illa atowe ahadi
ambawo italekeya..
§§g Na ahadi nitakayo
napenda siku ya leo
nepukane na matayo
napate yangu shifa'a.
86. Nakwamba leo Wahhabu
aningiwa na ghadhwabu
kwa watu wenyi dhunubu
ziwumbe waliyo poteya.
87. Akamujibu Amini
nimekwisha kudhamini
huna shidda na Mannani
wepukana na udhiya.
88. Yule Buraki kajibu
sogeya unirekebu
niswafu sina dhunubu
itekete yangu nia.
89. Buraki kwishakwe penda
Muhammadi kumupanda
na masahaba wakenda
peponi wakenda kaa.
90. Akenda mbiyo farasi
kwenda beti Mukaddasi
akiwaswili upesi
inti iliyo tengeya.
91----SJj


- 10 -
91. Rabbi aliyo badili inti kuwona yabile akatupa na dalili samani yataweleya.
Kauluhu Taala yauma tubadili al ardhi Samawati wa barazu Lillahi wahidu 1-Kahari. (14, 49.)
92. Baada hayo Jalali kamutuma Jiburili mwambiye Isirafili haya panda nikuliya.
93. Isirafili kufika panda kwenda kuishika muliyo wuka'alika na maneno kituambiya.
94. 11e panda ikaomboa Enye muliwo fukiwa ni leo kufufuliwa inukani nyote piya.
55. Nywi muliwowoza ngozi muli katika simanzi ndiyo siku ya majazi mutenda mema duniya.
96. Enyi musiwo mifupa muli katika musipa ndiyo siku ya malipa mema mwenyi kujiziwa.
97. Enyi muliyo kamili muli katika viduli nadamu yikawukile na nyama kuwapoteya.
98. Ondokani ondokani mutoka makaburini murejee duniyani na siku imewadiya.
99. Inti kwishakwe pulika yiwile kutetemeka ziwumbe wawile kutoka jamii wakarejeya.
100. Inti kwishakwe tetema jamii binadaama wakatoka halinjema wasisaliye muwu moya.
101.......


- 11 -
Kauluhu Taala Iza-zulzilatu 1-ardhi zil-zalaha wa akharajatu 1-ardhi athighalaha wa kalal Insanu malaha. (99. 1-2.)
101. Baada hayo Ilahi akazikusanya ruhi zenyi shidda na zarahi zote zikakutaniya.
102. Akazi'amuru Mannani kurejeya muwilini kama vili zamani na viwungu kutuliya.
103. Ngozi na fupa na nyama na maguwu kusimama na macho ya kutazama kama viiii awaa.
104. Zile ruhi za thawabu zikamwambiya ya Rabbu marahaba ya Wahhabu twazidi kufurahiya.
105. Marahaba ya Jalali kuturejeza muwili twawona kuwa afudhwali muwilini kututiya.
1CG Kauluhu Taala Ya Ayuha nafsi mutumainati arjiu illa Rabbika radiyatun mardiyatun wadkuli fi ibadi wadkuli Jannati. (89, 28-29.)
106. Zile ruhi za matata ambazo kwamba za moto zikajibu kwa wuzito kumujibu Mola Taa.
107. Wale raa'asi ya Rabbu kalima wakamujibu siture.jeze Wahhabu muwilini kututiya.
108. Hatupendi wututiye muwilini tuungiye twakhofiya mwingineye muwilini tukingiya
109. Tungiyapo muwilini utatutiya muwotoni ndi posa tusi'amini # muwilini kurejeya.
110. Naye Rabbu kazijibu zile ruhu za dhunubu mutangiya kwa adhabu kwa nguvu nitawatiya.


- 12 -
111. Kazitiya muwilini kwa kuwa yakwe Mannani- kamavile duniyani kwa shidda zikare.ieya.
112. Zikarejeya kwa hamu kwa khofu ya jahannamu Rabbi akazi kirimu shidda kuwu na wudhiya.
113. Wakisemeka wakema wukinguni mwa kisima basi mwoto wukivuma kwa kuwaona ma'aswiya.
114. Kwa kuwona kulla kwakwe tete za mwoto ziruke na malaika washuke ili kuja wazomeya.
115. Na malaika adhwimu washukiya isilamu watukuziye bahaimu nyama wema hfadhwaa.
116. Na mababu ya peponi na vi suwa aliwani waavika wawumini warekebu na ngamiya.
117. Tena wavaye libasi nguwo jinsi jiinsi ndipo wapande farasi wende wak i j uut iya.
111 . Kauluhu Taala Yauma nahshar al-mutihiini illa Rahamani wafadal wanashugu al-majuumiina illa jahannamu waru. (19, 88 89.)
118. Waliwu tenda dhunubu watanena kwa adhabu enyi malaka wa Rabbu tutoweni twawumiya.
119. Twawumiya kwa matete na jekejeke la mwoto na silisili ni nzito hatuwezi kutukuwa.
120. Wakajibu malaika shidda yinu kwa mashaka kwati hayta wibuka labuda kuwungiziwa.
121.......


- 13 -
121. Hazivuki silisili
mawuzito wu thakwili
ila kutowa amali
mutendilezo duniya.
122. Ni kama kuwuzanaku
lipa mukinunuwa
kulla atakaye towa
amali njema ajaa.
123. Towani zinu amali
mwondolewe silisili
nawo jawana dalili
vyema walivyotukuwa.
124. Hayo yakisha neneka
inti yikapasuka
ziwumhe wawende shukluka
pawu waliyo saliya.
125. Wakatuka wulimwingu
kana umimiy na wingu
naye Mutume wa Mungu
yukati ku'angaliya.
126. Yu katri kuwatazama
wumatiwe muungama
watokavyo hali
Tumwa aki1angaliya.
127. Wakisha toka bayani
yule Tuma akawuza
Jiburili niyeleza
nikuwuzalo nambiya.
128. Jiburili Muallimu
niyeleza nifahamu
wumati wangu kaumu
mbona umenipoteya.
129. Jiburili kamujibu
umati wako habibu
wunadhiki na adhabu
na kweleyo waliya.
130. Wumati wumekutana
jamii ni kutanyana
Jiburili akanena
na matozi akiliya.
131.......


- 14 -
131. Akaliya kwa matozi
mitilizi mitilizi
kuwonakwe muwombezi
akazidi sana liya.
132. Akamba Tumwa Amini
Jiburili una nini
kiliyo wuliliyani
nikulizalo nambiya.
133. Jiburili akasema
kamujibu yule Tuma
mwoyo nawona huruma
kwa wumati ku'angaliya.
134. Nawaliliya ambawo
waliyu aswi Muliwo
na hiyo. siku ya lewo
ndiyo siku ya kuliya.
135. Muhammadi kupulika
juu ya nyama kushuka
yule nyama kamushika
akamupa Jiburiya.
136. Mutume akaratili
akasema Murusali
twaa taji tasihili
thakutuma tumikiya.
137. Jiburili nakutuma
nataka upande nyama
na nduguya mwende hima
mukatazama jamia.
138. Kamwambiya Sirafili
va'a taji tasihili
wumwandame Jiburili
hima mupate rejeya.
139. Nawatuma endani
wumati wangu wuna nini
wumekaa hali gani
hapo wulipo kukaa.
140. Hapo alipo Rasuli
na wumati walimbali
kibuka kwake Jiburili
hiiku Mutume kuliya.
141........


- 15 -
141. Akaliya Muwombezi
kwa huruma na simanzi
akaliya kwa matozi
wumati kuwuliliya.
142. Kuliya kwake Rasuli
yule Rabbi karatili
kamuwuza Jiburili
yuwapi Tumwa Rasuwa?
143. Wandilimi Muhammadi
na wumatiwe ibadi
Jiburili karatili
kamujibu Mola Taa.
144. Akamujibu Ahadi
wumati na Muhammadi
wakaliyana ba1idi
hali waliyo kukaa.
145. Akanena Mu'adhwama
Jiburili enda hima
umwambiye Muungama
wumati nikuwendeya.
146. Nawendeye Habibu
wumatiwe wu karibu
ndiyo siku ya hisabu
Jiburili kamwendeya.
147.. Ewe Tumwa Muhammadi
nitumiwe ni Wadudi
siwakayliy ba'idi
wumati ni kuwendeya.
148. Wumati wa Tumwa
wanayuwi na zahama
wamutaka ende hima
wakati kumuliliya.
149. Wakasema kwa kelele
Ewe Mutume tujile
sura zako tuziwule
tupate ku'angaliya.
150. Tujili huku tuliko
tukuli sura zako
ujuwe wumati wako
Ewe Tumwa twakwambiya.


- 16 -
151. Kawendeya yule Tuma
jamii wanasimama
wana yowe na zahama
na kiliyo wakiliya.
152. Ni kiliyo na kelele
wote wana na wavyele
Rabbi Mungu amukule
malaka amewambiya.
153. Akawambiya Mannani
arishi itukuweni
hata palipo Amini
na wumatiwe pamoya.
154. Niyende kuwa hukumu
Kafiri na Isilamu
dhwalimu na madhulumu
.jahili na ma,iuhaa..
155. Ikisha kutukuliwa
atakapo ikatuliwa
Rabbi akamukuwa
wezani nihatajiya.
156. Ikaletwa miizani
akahukumu Mannani
aliketi arishini
Jiburili kamwambiya.
157. Jalla wa Ala aseme
Jiburili kasimame
uniyetiye mitume
nawataka wote piya.
158. Nambiye na Murusali
nawataka Jiburili
nami nipapa Jalali
ni kati kuwango j eya.
159. Amekeleti kitini
ametoka arishini
na Nuru yakwe Mannani
jamii imetanga'a.
160. Jiburili kawaswili
pamoya na Murusali
papo mbele za Jalali
jamii wakatokeya.
161........


- 17 -
161. Wakijipamba libasi nguwo jinsi jinsi wakaja na kujilisi na khofu iliyongiya.
162. Rahbi akawahukumu jamii binu Adamu Kafiri na Isilamu wakondoka sa'a moya.
163. Ruhu ili kulalama viwungu vikawimgama kulla kiwungu tasema watendilewo duniya.
Kauluhu Taala Nakhtimu ala afuwahihim watukalimuna aidiihim wa tashhadu arjulihm bima kanu yaksibuna (36. 65)
164. Rabbi atawahissabu jamii wiya dhunubu pasi wenye thawabu wenyi nuru za kuwa.
165. Atahukumu Muliwa kwa kulla aliye wuwa kisasa atatuliwa al-hali yakuuwa.
166. Mutenda mema dahri Rabbi atamupa Nuri aweka badiri atakapo kujidiyya.
167. Miye wema niwe mawi na miy wi wuwi wiy ndiyo siku ya tawuwi Rabbi atapo tawuwa.
168. Ndiyo yasala ana ya watu kufidhwihana ndiyo siku ya kunena ya pasiliyo duniya.
169. Ndiyo siku ya hukumu yahalali naharamu yamatungu na yatamu yatakapo hudhuriya.
170. Ndiyo siku tata'abu ndiyo siku ya adhabu ndiyo siku ya hisabu ya watu kuhisabiwa.
171.........


- 18 -
Kauluhu Taala La dhilu al-youm ina Allahu shariu 1-hisabu.
171. Akisa hayo Jalali
kamwambiya Jiburili
enda hima karatili
umwambiye malakaya.
172. Hawo malaka mazito
wambiye wafanye mwoto
wiy tata na matito
lewo phenda kuwatiya.
173. Jiburili akafika
na wujumbe wa Rabbuka
matozi yamemitika
Jiburili akaliya.
174. Yule malaka mwotoni
akawuza kuna nini?
na kiliyo na huzuni
Jiburili kamwambiya.
175. Jiburili kwa yakwini
malaka siliyi kwani
amenituma Mannani
wufanye mwoto a Jaa.
176. Baada hayo kunena
ikawa nikulizana
kwa mayowe na huzuna
na sikitiko kuliya.
177. Yule malaka kamuza
Ewe mwenzangu neleza
mbona lwwo kuna kiza
Jiburili kamwambiya.
178. Jiburili akasema
ndiyo siku ya Kiyama
ndiyo siku ya nadama
hiyi lewo nakwambiya.
179. Ndiyo siku ya majazi
na Mungu kubarizi
ndiyo siku ya simanzi
ya watu kujuutiya.
180. Malaka akamujibu
Rabbi Mungu Wahhabu
imekwisha wahisabu
wumati wakwe Nabiya.


- 19 -
181. Jiburili akanena
wamekwisha hisabana
hapana tena hapana
ambaye alisaliya.
182. Malaka akadhukuri
Jiburili nikhubiri
yuwapi Tumwa bashiri
na wumatiwe jamia?
183. Jiburili karadidi
wumati wa Muhammadi
wapo mbele za Wadudi
wahandawo la mithaa.
184. Alipo pata swahihi
akangiwa ni furahi
kwa wumbijiya swiyahi
mwoto kuwuteremeya.
185. Akenda kwakitikiti
ndani ya mwoto kuketi
kwa furaha ya wumati
wutakawo mwingiliya.
186. Akenda kumukhubiri
yule mukuu wa nari
kupokeyakwe khabari
punde akatukiiya.
187. Akatokeya mwingine
huyu akida munene
akima maguwu manne
kuwu nghuruma kuliya.
188. Yuna vitwa ma'arufu
ashara talata alafu
kulla kitwa muwakafu
makanwa alafu miya.
189. Kulla kanwa lina ndimi
hisabu alafu kumi
kulla wulimi zimami
huyu malaka mumoya.
190. Kwisakwe toka mwotoni
akawona kuna nini
liliyoko nambiyani
nami nipate juuwa.
191.......


- 20 -
191. Akajibiwa malaka
lewo ni siku ya shaka
ndiyo siku ya Rabbuka
aliyo kuhudhuriya.
192. Malaka akamba ndiyo
nami yangu niliyo nayo
nambiyani mutakayo
nipate wa'andaliya.
193. Kwambiwa kwaayizani
wutengezi nirani
kawalingana na zabani
papo wakamu1awiya.
194. Malaka akaratili
kawatuwa tasihili
mukakatwe silisili
mujinayu sahiyaa.
195. Tuje tuwatiye hawa
watu tutakawo yuywa
akisha tawutukuwi
mwotoni tukawaniya.
196. Askari ma'arufu
wakenda twa'a mikufu
wuzaniwe nawurefu
hisabuye tawambiya.
197. Alafu kumi wizani
zayidi na miyateni
farasila fahamuni
wizaniwe nawambiya.
198. Mikufu hiyo ijayo
itavika watu hawo
libasi zawo viwumbu
vizito ajaa.
199. Wavikwe na silisili
navimu viwe twawili
wavaye na suruwali
wizani khamusu miya.
200. Wasimwikiwi na muku
wasizo nguki kwa huku
ewe hari na kituku
kwa myaka khamusu miya.
201........


- 21 -
201. Wawe vivyo kusimama
na kelele kulalama
na majoka yakiwuma
na wuzito kulemeya.
202. Wakilizana kilili
wuzitu wa silisili
na adhabu ya thakwili
mayowe yakendeleya.
203. Kilili zawo ummati
zikindeleya swauti
na yowe na malakati
bami nazaapuniya.
204. Baada hayo Mannani
akashusha tuufani
kuwangawuza lawuni
sura zawo kupoteya.
205. Marra wawona vukuto
na jikijiki la mwoto
marra wawunu wuzito
uliyo kuwa limiya.
206. Punde wakawona kiza
kwa wingu kuvungiza
mitima yawo kuwaza
kida likatujiya.
207. J ami i wak a mukuwa
kaja wingu la mvuwa
tunashiw afwa na wingu
likuwendeya na wingu.
208. Likaja likawakuta
matuni yakawabata
na kulla lilumupata
akaziydi kuwumiya.
209. Matuni yakwe ni mwoto
yakiziydi kivukuto
na matone ya mazito
yakazidi walimiya.
210. Yule malaka mwotoni
akamwendeya Mannani
kenda yitaka idhini
ya mwoto kuwa tokeya.
23)1.......


- 22 -
211. Rabbi akawaamuru
mwoto toka tayisiri
wende wukawa dhwifiri
ambawo ni ma'asiya.
212. Ambawo walini'aswi
wende wukawanukusm
mwoto wukapiga khisi
na kivumi kuwendeya.
213. Ukatoka wukanguruma
kwa mayowe na zahama
maruhu yakatetema
hatta ruhu za Nabiya.
214. Mwoto wukatuwa tawi
kukimbiliya aduwi
ambawo watenda viwi
ikawa kutambaliwa.
215. Mwoto wukatowa ndimi
wukapiga na kivumi
kulla mwoto kamba mimi
utakayo kunijiya.
216. Mwoto wukataghadhwabu
kindeya wenyi dhunubu
wale ma'aswi wa Rabbu
kilili wakazomiwa.
217. Yule Tumwa Burahimu
kuwonakwe Jahannamu
akamba ya Karimu
ya Rabbi nakumukuwa.
218. Mimi ni Mutume wako
tena ni kipendo kyako
na kuwumbawe wuliko
ya Rabbi nisikiliya.
219. Nakuwombawe Mungu
simuwomb eyi mwanangu
nawombeya ruhu yangu
ya Rabbi nipokeleya.
220. Baada hayo yakisha
akangiya Tuma Isa
akamuwomba Kudusa
ya Rabbi nakumukuwa.


- 23 -
221. Nakuwombawe Karimu simwombeyi Mariyamu nepuwa na Jahannamu ya Samiu a dua.
222. Baada hayo Amini Musa binu Amurani akangiya kingani ya Rabbu we pweke Taaa.
223. Ewe ya Rabbi wuliko ni mimi musemi wako liliyo/paliyo nayo matako nitakayo kukwambiya.
224. Siyombeyi Haruuni wala baba Amurani nakuwombawe Mannani ya Rabbi nokeya dua.
225. Du'a yangu yipokele mwotoni wusinitile mwoto nawu niwambale ya Rabbi ndiwe mwokowa.
226. Jami'i kama waliyo huwombeya ruhu zawo pasisaliye ambawo ruhu aliziwombeya.
Kauluhu Taala Yauma yafiru al-Mar'u min akhihi wa ummihi wa abiihi. (80, 34.)
227. Patasazwa Muhammadi binu Abudi Allahi abudi swalla Allahi alehi wasalimu tasilima. **
228. Sayidi wa Maulana Habibu wa Shafi'ina Nabii wa Rasulina Muhammadi Mufadhwaa.
229. Akawondoka Mutume kuwe sini akasimama akamba u Allahumma nakuwomba Mola Taa.
230. Simuwombeyi Patuma wala Khadija li-uma wala mulezi Halima wala Hasani dhuriya. 0


- 24 -
231. Wala mwanangu Twahiri
na nduuya Mutwahhari
ilaye Rabbi Jabbari
Nakuwombawe Jaliya.
232. Siyombeyi ruhu yangu
kunepuwa pweke yangu
nawomba wumati wangu
jamii nawawombeya.
233. Baada hayo kukoma
aka'amuru Karima
swiratwa kuliwandama
nayo tawaha di thiya.
234. Hiyo swiratwa marefu
mwaka talata alafu
mabana yi miya ni dhwa'ifu
kama wunywele mumoya.
Jjjjj Alafu kungiya alufu
y w kutingiya alufu
ya kushukiya swifu
zake nawambiya.
236. Nindiya hiyo hatari
ningam habapu za Jabbari
watapita wenyi kheri
kama wumeme kumwita.
237. Watakafyo kupita
jiyu ndiyu swirata
wakisha kujipitiya
238. Rabbi atawakirimu
awa fanyiye karamu
kyakula kyema kyatamu
wale wale wakihadithiya.
239. Kisha wafike wuzari
kwa-libasi za hariri
nyuso zawo zinawwiri
pasiwe muliya ngowa.
240. Wanatopiti vandani
nahuliya maguwuni
basi wangiye peponi
kulla jinsi kungiya.
241......


- 25 -
241. V/engini wende kwa nyama
naswifa yakujisema
kwa thawabu na rehema
walizo kuzitukuwa.
242. Wakisha ngiya peponi
wapande maghurfani
wawone huru la-ini
wake wasiyo wudhiya.
243. Wasitarihi peponi
walijuwu viyambani
waseme ya duniyani
mambu yaliyo pitiya.
244. Kwa wutumi nindiyani
na mahadithi kunena
nawubishi kubishana
na kusahawu ya duniya.
245. Hawana ndaa ya kula
hawana kiwu awwila
wala kuwuma mahala
maradhwi ya kuwunguwa.
246. Na kula siku harusi
mambu jinsi jinsi
na kwenenda kwa farasi
kawenziwe kutembeya.
247. Tazudeya nyuma hipata
niwahubiri swirata
hali iliyo matata
na mengine tawambiya.
248. Hutweleza na ndiya hiyo
ikiza na tena iyatumbiza
natwiliza hitiliza huteleza
hali iliyo1 kukaa.
249. Ndiyoihiyo ya swiratwi
wenyi zema watapita
kama wumeme kumwita
awu punde kuzidiya.
250. Watenda povu amali
watamuwuza Jalali
mbona ndiya ni twawili
ni-ndiya gani Taaa?
249A: Kuna muti maarufu
matawiye sita alufu
kulla tawi wuwakafu
jozi sano ukiaaa.


- 26 -
251. Akawajibu Mannani
ndiya hiyi nda mwotoni
wakawashika zabani
ili kuwapisha ndiya.
252. Yule bawwabu mwotoni
kawuza mu watu gani
hamuna nuru wusoni
wala damu faswiya.
253. Munanini nyenyi ziwumbe
muliyo ka'a kama ngombe
musaza kumeya pembe
wakajibu wote piya.
254. Twalikaka duniyani
tukisuma Kuruani
tukafunga Ramadhwani
illa tukifanya moya.
255. Tuki1ata madhukuri
Muhammadi Muddathiru
katuwenga dahari
ghururi ikatungiya.
256. Yule malaka mwotoni
akawawuza kwanini
hamujuwi Kuruani
kwamba ni yakwe Nabiya.
257. Kwani kusahawu Tuma
Muhammadi mukarrama
aliyo pewa na'ima
na pepo zote jamia.
258. Kusikiyakwe fisadi
isumu ya Muhammadi
ndimi zawo;zikatadi
isimu kuyinadiya.
259. "Basi wapanda milima
swiratwi musutakwima
wasiyo amali ngema
wende wakifadhibiwa.
260. Wenyi amali kabira
nyoyo hazina furaha
ni kilili na swiyaha
na zumiyo na kuliya.
261......


- 27 -
261. Fa kelele na kiliyo na majutu na matayo hawamba mayi kiliyo kwa mateso kwendeleya.
262. Watalizana kelele wamudhukuru Jalali Rabbi wusiye mithali ndiwe pweke takujuwa.
263. Rabbi tupunguze ziki twondowe mbingu halaki nawe Mutume wa haki twataka kwako shifaa.
264. Ya Ilahiy Ta'alay turuzuku kwa kyakula na ziki tupe muhula wutupunguze Jalaa.
265. Twali aswi yakwini tukiketi duniyani lewo twatubu Mannani jatu winyi ku'awwiya.
266. Jala wa'alay ya Rabbu tunyama|a hatuj ibu wali ma'aswi ya Rabbu watazidi kwangamiya.
267. Hawawezi kunyamaza watazidi kumuwuza ya Rabbi ndiwe Mwokoza twokowe na haawiya.
268. Rabbi situmaliye tujibu tukusikiye wutakayo wutwambiye naswi tutakuridhwiya.
269. Tuna dhiki ya adhabu tuna kiwu na ta1abu tupe maji kushirabu wutupunguze wudhiya.
270. Atadhukuru Mannani enyi malaka jibuni wawuzeni watakani nipate kuwafanyiya.


- 28 -
271. Malayika wakajibu
enyi muliyo na dhunubu
mwamwitiyani ya Rabbu
nanyi mwalimu'a swiya.
272. Rabbi aliyo yataka
jamii hamukuyashika
1ewo mwawona ma shaka
ndiyo mwakamutambuwa.
273. Wakamba wale dhwa'ifu
Rabbi tupe takhafifu
ndiwe Rehima Rawufu
turehema Mola Taa.
274. Turehemu Mola wetu
kwa maji au kwa kitu
watuwona hatumutu
ambaye atusemeya.
275. Mwinyi 'Ezzi Subuhana
akawa'amuru Rubana
maji ya mwoto kuyanywa
na kyakula wakapewa.
276. Maji ya arwoto makavu
wakajiambiwa kwa unguvu
wakawunguwa manavu
hayini kuteketeya.
277. Na kyakula wakapewa
wakila wakawunguwa
na kaukataa hayiwa
wa tamami kujiviya.
Kauluhu Taala Thumma layamutu fiiha yahiruhu.
278. Wakaletewa zakumu
shajari ilo/iliwo /ilomo Jahannamu
na adha ilifumu
namahuya hutabaa.
279. Mwoto akawa kushuma
wukawala zawo yama
basi ikawa zahama
kwa kiliyo kujitiya.
280. Mwoto wukingiya kasi
kuwa dhwifiri ma'aswi
wakamba Rabbi nafusi
tuwokowe Rabbi Taa.


- 29 -
281. Mwoto wukapiga kimi wukapiga na kivumi kula mutu kamba ndimi nitakaye kwangamiya.
282. Mwoto uwile nguruma wukawala zawo nyama wukavftnda na adhwami na damu lajiyya.
283. Walihay ruhu zawo wakaliwa nyama zawo na ddmu ikawunguwo wa mwoto wakangaliya.
284. Mwoto wukawatafuna wali mwoto wakiywana ndimi zawo wakinena kawuli wakatongowa. La Ilaha illa Allahu wahadahu la sharika lahu lahu 1-muluku walahu 1-hamdu wa huwa al-hayyu daim la yamutu yadahu 1-khair wa Allahu al-masiru wa huwa ala kulli shayin kadiru, Wa ashhadu ana Muhammadi abduhu wa rasuluhu arsalahu bil hudda wa dini liyudharahu ala yaz alahu walau kariha 1-mushirikuna. (13, 35.)
285. Wishapo nena kauli akaamuru Jalali kamwambiya Jiburili nakutuma tumikiya.
286. Enenda kwa malayika mwinyi mwoto wakushika kamwambiye ni kuyituka waliyo nidhukuriya.
287. Nawatoke wende zawo wasishume tena hawo Jiburili akamba ndiyo akanenda kumwambiya.
288. Akenda kumukhubiri malaka mushika nari nitumiwe ni Jabbari mwinyi 'Ezzi na kusaa.
289. Hawo viwumbe mwotoni watowe wende peponi nitumiwe ni Mannani ili kuja kukwambiya.
290. Yule Tumwa Muhammadi asimeme kwa juhudi hwenda huku akirudi umati kuwumbiyya.
291.......


- 30 -
291. Hattay akenda peponi
akawona subiyani
wakileta mulangoni
wa peponi wakaliya.
292. Na mikononi hakika
washishiye mabirika
na makuzi wameshika
ma.ji la kawuthariya.
293. Wakiketi kiliyoni
wali wana mulangoni
kumuwonakwe Amini
wakazidi sana liya.
294. Wakaliya kwa kiliyo
kwa huzuni na matayo
Mutume kuwona hayo
malaka akamwambiya.
295. Kamuwuza malayika
mwoto ukimba kuwaka
wumati hawo kutoka
wengini walisaliya.
296. Kajibu mwinyi vunguwu
walikula mwoto huwo
ngozi damu nyama zawo
jamii kuteketeya.
297. Yakukasazwa wenginiwe
sitambuwi niwatowe
yili Tuma kamuliwe
akenda kuwawombeya.
298. Muhammadi Mukhutari
akamwambiya Jabbari
kuwatakiya idhari
Rabbi akam\iridhwiya.
299. Malaka kaamuriwa
wumati kwenda wutowa
na sura kubadiliwa
kwa mwoto kuwa kawiya.
300. Sura zikabadilika
na ruhu ili kuwaya
mulangoni wakafika
peponi wakaliyya.
301.......


- 31 -
301. Kulizana watu hawo
pamoja na wana wawo
wakanena baba zawo
wale wana kuwambiya.
302, Enywi wana muwinitu
twalizaa pweke yetu
naliyo tupeni kwitu
maji hapa kujiyiyya.
303. Tupeni tuyashirabu
tupunguze hiyi adhabu
wale wana wakijibu
baba zawo kuwambiya.
304. Wale wana wakasema
baba zetu waliwema
sura zawo zili ngema
na muwili kutuliya.
305. Wale sura takatifu
wali wema wawunguvu
si kama yenyi dhwa'ifu
watu musiyo lekeya.
306. Wakasema wale watu
hakika ndiye wenetu
illa ni dhiki ya mwoto
iliyo tubadiliya.
307. Wale watoto kauli
kalima wasikubali
kaamuriwa Jiburili
ndiye mwinyi kuwata.
308. Kenda nawo tayisiri
kwinyi mutu wanahari
winyi jina la kauthari
ikyenda akawatiya.
309. Ngozi zawo na lahamu
mifupa yawo na damu
ikarejeya timamu
na sura ngema ajaa.
310. Sura ngema ma'arufu
kama sura ya Yusufu
na tena Rabbi Latwifu
awandika wajihiya.
311.......


- 32 -
311. Akawandika wusoni
khatwi njema mubayyani
wepukani na mwotoni
hawo siwenyi kungiya.
312. Awapeleka peponi
awawuze huku layini
waliyo ngiya zamani
wivu watawa liliya.
313. Mwoyo utangiya kitu
wamwendeye Tumwa wetu
wamwambiye kuna watu
peponi waliyongiya.
314. Watu hawo mufadhwama
wanapewa sura ngema
ngozi zawo ni idhwama
zime zidi kutuliya.
315. Hatta wakisha kauli
akalingana Jalali
kamutuma Jiburili
khatwi kuja kuyondowa.
316. Khatwi kwishakwe kwondoka
na sura zikapunguka
ndiyo ruhu zikashuka
furaha zikawangiya.
317. Basi wakatasakani
kulla mutu ghurufani
na kula peponi kuwani
shajariya.
318. Kuna muti ma'arufu
matawi sita alufu
kulla tawi muwakwafu
muna jazi wahadiya.
319. Kitwa kyakwe huyi twayiri
ni kya lulu na juhari
na mwabawa yawo nzuri
na maguwu na mukiya.
320. Twasifiwa hawo yuni
wawumbiwe kama rijali
warukiyapo tawizi
Ewe kuwumbiya Taa.


- 33 -
321. Kuwumbeya Mannani
na mutu wakiwulani
kulla siku hawu nyuni
ni kazi kuwateteya.
322. Baada hayo wanyuni
atakuja Jihurili
na salamu ya Jalali
peponi kuja wambiya.
323. Atasema Muallimu
nitumiwe ni Karimu
jamii awasallimu
nyote nywi musallimiwa.
>324. Wa baada awakhubiri
yuradhwi naye Jabbari
nanywi musimukwaswiri
takasani zenu niya.
325. Mwalimu1aswi Karimu
nyote musimufahamu
naye amewa hukumu
yamekoma yamimiya.
326. Awuza nyote muradhwi
hapana mwinyi ghayidhwi
mutu alokasiri hadhwi
nanene atafanyiwa.
327. Kwa wote wakamujibu
turadhwi naye Wahhabu
na mwoyo wetu twayibu
hapana muliya nguwa.
328. Tamushukuru Mola yetu
aliyo twepusha na mwoto
thumma naye Tumwa wetu
Muhammadi Mufadhwaa.
329. Twamushukuru Jalali
na Muhammadi Rasuli
hatta nawe Jiburili
tukati kudhukuriya.
330. Akanena Jiburili
yuradhwi nanyi Jalali
na Muhammadi Rasuli
yuradhwi nanywi jamia.


Full Text

PAGE 1

1 i UTENZI WA BISUMILLAHI RAHIMI 1. Yakhi nipatiya wino na kwa ratwasi mufano na kalamu muawano ilokyema kwandikiya. 2. Munipatiye mahali nikale nitajamali nitung e yan g u 'akwili niwaze nikishangaa. 3 Nanze jina la Mungu Bisum Allahi wa tang u mwinyi kutandika mbingu n a iti zikatangaa. 4 N andike na Rahaman i M uweneza duniyani kwa viwumbe na majini na nyama wakatambaa. 5 Niandike n a Rahimu aruzukuye har imu na wavyele wakadimu na wake wasiwozaa. 6 Kipendo kyakwe Khallaki wote huwapa riziki hasaliyi makhuluki ambaye hakumujuwa 7. Hapo nilipo komile sihitaji kwenda mbele kwa swifa ya 111utewule Muhammadi Mufadhwaa. 8 Swifaze haziwezeki wala haziwangiki ni laki laki lukuki punde kuzidiya. 9 Swifa zakwe ni kathiri huzidi kwamba bahari siwezi kuzikwadiri nacha dhwabini kungiya. 10. Swifaze tutaziyata niwape nilizo pata penye kyuwo khatafuwata khaylowona h adithiya. 11 ......

PAGE 2

11. Nayo hadithi kyuwoni yakani tiya huzuni vitukuvi Rahamani a1ivy o tuha dithiya. 12. Khasoma sana kitabu mbwene khabari ajabu yandishiwe kiarabu khisoma yakane1eya. 13. Mbwene hadithi kitoto kina maneno mazito kina n a swifa za mwoto nayo tawahadithiya. 1 4 Mbwene hadi t h i adhwima duniya yitapokoma hiyo siku ya Kiyama kitakap o fiki1iya. 15. Mwanzo wakwe fahamuni a takapo Rahamani kuyanduwa duniyani awa1iye tawambiya. 16. A1inena Abuda11a binu Abb asi Fadhwi1a radhwiya Al1ah i Ta1a kau1i a1ipokeya. 17. A1ipokeya kau1i na M uhamm adi Rasu1i swa11a A11ahi a1ehi wa sa1imu tasi1ima. 1 8 A1inena W uwun g ama Swa1 'A11ahu wa sa11 ama hiyo siku ya Kiyama kitakapo fiki1iya. 19. Atake kuwap o nani kwa myaka arubaini basi majivisimani vyote vitakawukiya. 20. Pasi riziki ya kula pasi wusiku ku1a1a pasi kwenenda maha1a kwa kivukuto kungiya. 2 -21 .....

PAGE 3

3 -21. Pasi kusema kucheka kwa kifukutu n a shaka pasi nyama w a kuruka kwa s hida khuu n a nja a 22. Pasi Muungu I1ahi a t ayiamuru rihi P e p o i s i y o shabihi i vumi1 e nakuv 1aa 23. Na p e p o hiyu nikuu itavunda-vunda n guwu na mi1ima i1iyo juu na majabali jamia. 2 4 Pepo hiyo yivumap o huvivunda vi1ivyop o hapasa1i pasa1ep o p a takap o kwondokea. 2 5 Hapasa1iye chuguu wa1a mu1ima wa juu wa1a jaba1i na nguu jamii vitatam baa. 26. P e po hiyo ni i1iyomwondowa Adi kawondoka na junudi na baki wakapoteya. 27. Somani miswahafuni Janna 1i 1i-watakwini Jahimu 1i waghawini yatawe1eya maana. 2 8 Nataka tiya unasi watu wa1iyo niasi walomwandama Bi1isi 1eo wote tawatiya. 29. Kuruani mudhakari aliyonena Jabbari somani mukifakhiri maana yatawe1eya. Kuw 1ulu wazi zu1fat? al jannati 1il mutakina wa barazati a 1jahimi 1i1ghawina. (26, 90-91. ) 30. Mu1iwo wa dhulifati mutaywa kina jannati na jahimu barazati mukiwa n a g hafuliya. 31 ....

PAGE 4

... 31. Baada hayo Ja1a1i kamwamb iya llikayili enda hima t asihi1i ufanye yaki1ekeya. 32. Enda hima ukatake miizani uyiweke na vitanga vitandike tapata wahisabia. 4 -Kau1uhu Taa1a wanadahu 1imawazina bilkisti yauma 1 -Kiyamati fa1a t adhi1imu nafsan shei a n (21, 48. ) 33. Tena Rabbi karatili kamwit a I surafili sifanye muno aji1i nipate kuja kwambia. 34. Akatamuka Jabbari enda hima tasihiri wende suwuri ziwumbe wakisikia. 3 5 Kapije panda ma1aki tukusanye makhu1uki 1eo ni siku ya dhiki n a hisabu kulekeya. 36. Leo ndiyo siku 1eo 1eo i siku muliyo sikizani zenu nyoyo 1eo mutajuutia. 37. Tena R abbi karati1i akamwita Juburi1i takutuma tasihi1i wende peponi aja a 38. Enda p eponi wu ji1e kuna taji ukatwa1 e na hapapo uyitwa1e uje nayo sahi1iya. 39. Kuna na n g uwo kabiri ukatwa1e n a uzari hikyo kitambu k izuri Jiburi1i kate1ea. 40. Akenda kutwaa taj i na n g uwo za jiibaji akaja mupa mupaji apawo watu jamia. 41 ..

PAGE 5

41. Taji ali J iburili na nguwo ni Mikayi l i na pambo Isi rafili waliwo t umwa kutwaa. 4 2 N a I zira y ili t hamma ndiy e ali y o kutumw a k uitwaa huyu nyama akaja nayo ngamiya. 4 3 N a akaend a mutwaa ake m a naye shujaa kati a rudhi samaa a kaka a kupumuwa. 44. Kumusikiza Mulewa atakavyo am uriw a Izirayi l i kutuw a kenda kati k a jumua 4 5 Baad a hayo k u t i m u akanena J i buril i k a muhim u k uja inti kuyimbiya. 46. En d a h ima mal akat i wende ukawuze iti M uombezi wa umma t i n iwap i alipoku w a ? 47. J iburili kateleya inti k u w onja yambiya k abur i y a kw e Nabiya iwap i pate i.j u w a 48. Kaburi ya Mukhutari M uhammadi roudda thari i wap i yakwe kaburi inti ikabayini y a 49. Ile inti ikanena w akhiya s i k iya san a kaburi yakwe Amina nami i m e n i poteya. 50. T o k a s iku ya Ilahi alipoileta rih i yalikuja n a fatahi jamii nikitengeya. 5 5 1 ......

PAGE 6

51. Pasiwe penyi kilima wal a kaburi ya T uma k w a p e p o ilipo vum a vyote vikate n geneya. 52. Jiburili akarudi kenda m u jibu h adi k a buri ya r.luhammadi inti inapoteya. 53. Ku jibukw e Jiburili Rabbi akileta kauli akamwita Isirafili kupija panda kuliya. 54. Kupig a kw a kweli suri p ale ilip o kaburi ikatowa nying i nuri Jiburili k atam buw a 55. Kwa nuru y akwe Mumaka kaburini ikatoka Jiburili akafika kaburini kwendeleya. 56. Kamuwuza Sirafili kuliyakwe Jiburili kamuwuza yakwe h ali likulizalo nambiy a 57. Jiburili kamujibu kwani siliyi muhibbu a taki a p o Habibu aniwuzapo nambiya. 58. Awuzapo Tuma wangu Jiburili nduu yangu u wapi ummat i wangu sina la kumurudiya. 59. Siwa t ambuwi walipo na mahali wakeletipo ni hapo panilizapo nikumbukapo naliya. 6 0 Baada hayo pulika kaburi yikapasuka Muhammad i akatoka kaburini akakaa. 6 -61 ....

PAGE 7

61. Kutoka kwakwe M umariga kaburi ikaleta a n g a akajifut a m uchanga kitwani n a iasaliya 62. Akaketi mula n goni mulango w a kaburin i akatazama duniyani hawoni kitu k i moya 63. Hawoni kitu dalili muti wa l a majabali kamuwuza Jiburili mbona ihivi duniya? 64. Hiyi leo siku ngani hiyi leo kuna nini nambiyani nambiyani nami nipata kujuwa. 65. Jiburili kamujibu leo siku ya thawabu ndiyo siku ya hisabu viwumbi kuhisabiwa. 66. Ndiyo siku ya Kiyama la viwumbe kula l ama ndiyo siku ya n a dama viwumbe kujuutiya. 67. Ndiyo siku ya kunena ya viwumbe kukutana ndiyo siku y a la' ana ya watu kula'aniwa. 6 8 Ndiyo siku ya kilizi ndiyo siku ya simanzi wala hawana mwombezi ill a wewe M u risaa. 69. Akanena Tumwa wangu Jiburili ndugu yangu 7 vro? wa wap i ummati wang u siwon i hatta mumoya 70. Thumma kwishakwe mweleza Jiburili kanyamaza baadaye akamuza mbona uninyamaliya. 71 .....

PAGE 8

7 1 A u l a huwu wumati wumewatiya swir ati au u chini ya iti Jibur ili kamwamb iya. 72. J i burili kakalimu naapa kwa y e Karim u wakale kuko kuzimu umati wako jamia. 73. Tangu wulipo kutoka inti hayijapasuka b a s i Tum w a akatoka aka. i ipamb a Rasu a 74. Mag u wu yakwe mawi l i kavaa mah alihali n a t aji yakwe Rasuli kitwape akalivaa. 7 5 Kaji pam b a Tumwa wetu akav a a kulla kitu na m a guuni viyatu akamwendeya n g a miya. 7 6 Akawuza Mukhutari yuwap i Abu B akari na ndug u yakwe Oma r i Athumani na liya. 77. Akisha nena M umakka inti i k atet emek a masaha b a w a k a toka p a p a wakmu a w iya. 7 8 B a a d a hayo Rasuwa malaka akashushi wa n a taji wakatuku w a sahab a kuj a k u v a a 7 9 Sahaba z a yule T umwa wakashushiwa n a nyama k u pand a na Muungama endap o kumwandamiya. 80. B assi Tuma amwendel e farasi amurukile kum upanda akatwale yul e nyama kaka t a a 8 8 1 .......

PAGE 9

81. Jiburili kafutahi ewe nyama husitahi ndiyo Tuma wa Ilahi Muhammadi Mufadhwaa. 82. Jiburili ikasema kamwambiya yule nyama kwani husitahi Tuma kupanda ukaridhwiya? 83. Yule nyama katamuka kawulimiwe hakika naapa kwaye Rabbuka hayiwi kurekebiya. 84. S ikubali ya Sayidi kunipanda I.luhammadi illa atowe ahadi am b aw o i t alekeya 85. Na ahadi nitakayo napend a siku ya leo nepukane n a matayo napate yan g u shifa' a 86. Nakwamba leo Wahhabu aningiwa na ghadhwabu kwa watu wenyi dhunu b u ziwumbe waliyo poteya. 81. Akamu j ibu Amini n imekwisha kudhamini huna shidda na Mannani wepukana n a udhiya. 88. Yule Bu raki kajibu sogeya unirekebu niswafu sina dhunubu itekete yangu nia. 89. Buraki kwishakwe penda Muhammadi kumupanda n a m asahaba wakenda p e poni wakenda kaa. 90. Aken d a mbiyo farasi kwenda beti Mukaddasi upesi inti iliyo ten geya. 9 -91 ...

PAGE 10

91. Rabbi aliyo badili inti kuwona yabile akatupa na dalili samani yataweleya. -10 Kauluhu T3ala yauma tubadili al a rdhi Sam3wati wa barazu Lillahi wahidu 1 -Kahari. (14 49. ) 92. Baada hayo Jalali kamutuma Jiburili mwambiye haya panda nikuliya. 9 3 Isirafil i kufika panda kwenda kuishika muliyo wuka'alika na maneno kituambiya. 94. Ile pandq ikaomboa Enye muliwo fukiwa ni. leo kufufuliwa inukani nyote piya 35 Nywi muli wowoza ngozi muli katika s imanzi ndiyo s iku ya majazi mutenda m e m a duniya. 96. Enyi musiwo mifupa muli katika mus ipa ndiyo siku y a malipa mema mwenyi kujiziwa. 97. Enyi muliyo kamili muli katika viduli nadamu yikawukile na nyama kuwapoteya. 98. Ondokani ondokani mutoka makaburini murejee duniyani na siku imewadiya. 99. Inti kw ishakwe pulika yiwile kutetemeka ziwumbe w awile kutoka jamii wakarejeya. lOO. Inti kwishakwe tetema jamii binadaama wakatoka halinjema wasisaliye muwu moy a 101

PAGE 11

-11 -Kauluhu Taala Iza-zuLzilatu 1-ardhi zil-zalaha wa akhar a j atu 1 ardhi a t h i ghalaha wa kalal Insanu malaha. ( 9 9 1 2 ) 101. Baada hayo Ilahi akazikusanya ruhi zenyi shidda na zarahi zote zikakutaniya. 102. Akazi'amuru :Mannani kurejeya muwilini kama vili zamani na viwungu kutuliya. 103. Ngozi na fupa na nyama na mag uwu kusimama na macho ya kutazama kama viil i awaa 104. Zile ruhi za thawabu zikamwambiya ya Rabbu marahaba ya Wahhabu twazidi kufurahiya. 105. Marahaba ya Jalali kuturejeza muwili twawona kuwa afudhwali muwilini kututiya. Kauluhu Taala Ya Ayuha nafsi mutumainati a rJlU illa Rabbika radiyatun mardiyatun wadkuli fi ibadi wadkuli Jannati. ( 89 28 29.) 106. Zile ruhi za matat a ambazo kwamba za moto kwa wuzito kumujibu Mala Taa. 107. Wale ma'asi ya Rabbu kalima wakamujibu siturejeze V/ahh abu muwilini kututiya. 108. Hatupendi wututiye muwilini tuungiye t wakhofiya mwin gineye muwilini tukingiya. 109. Tungiyapo muwilini utatutiya m uwotoni ndi p osa tusi'amini muwilini kurejeya. 110. Naye Rabbu kazijibu zile ruhu za dhunubu mutangiya kwa adhabu kwa nguvu nitawatiya.

PAGE 12

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 12 Kazitiya muwi1ini kwa kuwa y akwe M annani kam a v ile duniyani kwa shidda z ikarej eya. Zikar e j eya kwa ham u kwa khofu ya jahan nam u Rabbi akazi kirim u shi d d a kuw u n a wud h i y a W a kisem e k a wake m a wukinguni mwa k i s ima basi m woto w u kivuma kwa k uwaona ma a swiya. Kwa kuwona kul1 a kwakwe tete za mwoto ziruke na malaika washuke ili kuja w a zomey a Na m a 1 aika a dhwimu washukiya isilamu watukuziye bahaimu nyama wema ufadhwaa. Na mababu ya peponi na visuwa aliwani waav ika wawumini warekebu na n gamiya. Tena wavaye libasi nguwo jinsi Jl. l.nsi ndip o wapande farasi wende wakijuutiya. Kauluhu Taala Yauma nahshar almut i hiini i1la Rahamani wafada l wanash ug u al-majuumiina illa jahannamu waru. (19 88 89 ) 'Valiwu tenda dhunubu watanena kwa a dhabu enyi malaka wa Rabb u tutoweni twawumiya. Twawumiya kwa m atete na jekejeke la mwoto na si1isi1i ni nzito hatuwezi kutukuwa. 11akajibu malaika shidda yinu kwa mashaka kwati hayta wibuka labuda kuwungiziwa. 121 ...

PAGE 13

121. 1 22 123. 124 125 126. 127. 128. 129 130. Hazivuki si1isi1 i mawuzi to wu thakw i1:i: i1a kutowa ama 1 i mutendi1ezo duniya N i kama kuwuzanaku 1ipa mukinunuwa kul1a atakaye towa ama1i njema ajaa. Towani zinu ama1i mwondo1ewe si1isi1 i nawo j awana da1i1i vyema w a1ivyotukuwa. Hayo yakisha neneka inti yikapasuka -13 ziwumbe wawende shuk1uka pawu wa1iyo sa1iya Wakatuka wulimwingu kana umimiy na wingu naye Mutume wa rlung u yukati ku'ang a1iya. Yu kati kuwa t azama wumatiwe m uungama watokavyo ha1 i Tumwa aki'anga1iya. ''lakisha toka b ayani yule Tuma akawuza J i buri1i niye1eza nikuwuza1o n ambiya Jiburi1i Mua11imu niye1eza nifahamu vromati wangu kaumu mbona umenipoteya. Jiburi1i kamujibu umati wako habibu wunadhiki n a a dhabu na kwe1eyo wa1iya. Wumati wumekutana jamii ni kutanyana Jiburi1i akanena na matozi aki 1iya 131 ....

PAGE 14

1 31. 132. 1 33 134. 1 35 136. 137. 138 kaliya kwa matoz i mitilizi mitilizi kuwonakwe muwombez i akazidi sana 1iya. kamba Tumwa Amin i Jiburili una kiliyo wuli1iyani nikulizalo nambiya. Jiburil i akasema kam u jibu yule Tuma mwoyo n a wona hurum a kwa wumati ku' angaliya Nawa1iliya ambaw o waliy u aswi Mu1iwo na hiyo. sik u ya 1 e w o ndiyo siku ya kuliya. M uhammadi kupulika juu ya nyama kushuka yule nyama kamushika akam upa Jiburiya. Mutume akarati1i akasema Murusali twaa taj i tasihi1i thakutuma tumikiya. Jiburi1i nakutuma nataka upande nyama na nduguya mwende hima muka t azama jamia. Kamwambiya Sirafi1i v a'a taji tasihi1i wumwandame Jiburi1i hima mupate rejeya. 139 Nawatuma endani wumati wangu wuna nini wumekaa hali gani hapo wulipo kukaa. 140. Hapo alipo Rasuli na wumati walimbali kibuka kwake Jiburili huku rii:utume kuliya. 14 141 ..

PAGE 15

141. 1 42 1 4 3 1 44 145. 146. 1 47 1 49 150. Aka1iya Muwombezi kwa huruma na simanzi aka1iya kwa matozi wumati kuwuli1iya. Ku1iya kwake Rasu1i yule R abbi karati1i kamuwuza Jiburi1i yuwapi Turuwa Rasuwa? Wandi1imi Muhammadi na wumatiwe ibadi Jiburi1i kar ati1i kamujibu Mola Taa Akamujibu Ahadi wumat i na M uhammadi waka 1iyana ba' idi. ha1i wa1iyo kukaa. Akanena M u a dhwama Jiburi1i enda hima umw ambi y e M uungama wumati nikuwendeya. Nawendeye Habibu wumatiw e wu karibu ndiyo s iku ya hisabu Jiburi1i kamwendeya Ewe Tumwa nluhammadi ni tumiw e ni 1//ad ud i siwakay1iy ba'idi wumat i ni kuwendeya. Wumati wa Tumwa wanay uvd na zahama wamutaka ende hima wakati kumuli1iya. Wakasema kwa ke1e1e Ewe Mutume tuji1e sura zako tuziwule tupate ku' a nga1iya. Tuji1i huku t u1iko tuku1i sura zako ujuwe wumati wako Ewe Tumwa twakwambiya -15 151 ...

PAGE 16

151. Kawen deya yule Tuma jamii wanasimama wana yowe na zahama na kiliyo wakiliya. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. Ni kiliyo na kel ele wote wana na wavyele Rabb i amukule malaka amewambiya. Akawambiya Uannani arishi itukuweni hata palipo Amin i na wumatiwe p amoya. Niyende kuwa hul{umu Kafiri na Isilamu dhwalimu na ID8dhulumu iahili nq kutukuliwa atakap o ikatuliwa Rabbi akam ukuwa wezani nihatajiya. Ikaletwa miizani akahukumu aliketi a rishini Jiburili kamwambiya. Jalla wa Ala aseme Jiburili kasimame uniyetiye mitume nawataka wote piya. N ambiye n a Murusali nawataka Jiburili nami nipapa Jalali ni kati kuw a n gojeya. Amekeleti kitini 3metoka arishini na Nuru yakwe Mannani jami i imetanga'a. Jiburili kawaswili p amoy a na papo mbele za Jalali jamii wakatokeya. 16 161 .......

PAGE 17

-17 161. Wakij i p amba 1ibasi n g uwo j in si ,i in si w a kaja n a kuji1isi na khofu iliyo n g i y a 162. R abbi a kawahukumu jamii binu dam u Kafiri n a Isi1amu wakondoka s a a moya 163 Ruhu ili kulalama viwungu vikawungama kull a kiwung u tasema watendilewo duniya. Kauluhu Taala Nakhtimu a l a afuwahihim watukalimuna aidiihim w a t ashhadu arjulihm bima kanu yaksibuna (36. 65) 164. Rabbi atawahissabu wiya dhunubu pasl wenye thawabu wenyi nuru za kuwa. 165. A tahukumu Mul iwa kwa kul1a aliye wuwa kisasa atatuliwa al-ha1i yakuuwa 166. Mutenda mema dahri Rabbi atamupa Nuri aweka b adiri atakapo kujidiyya. 1 6 7 llliye w ema niwe mawi na miy w i wuwi wiy ndiyo siku ya tawuwi Rabbi atapo tawuwa. 168. Ndiyo yasala ana ya watu kufidhwihana ndiyo siku ya kunena ya pasiliyo duniya. 169 Ndiyo siku ya hukumu yahalali naharamu yamatungu na yatam u yatakapo hudhuriya. 170. Ndiyo siku t ata'abu ndiyo siku ya adhab u ndiyo siku ya hisabu ya watu kuhisabiwa. 171 ....

PAGE 18

18 Kauluhu Taa1a L a dhi1u a1youm ina 11ahu shariu 1 hisabu. 171. Akisa hayo Ja1a1i kamwambiya Jiburi1i enda hima karati1i umwambiye ma1akaya. 172 Hawo ma1aka mazito wambiye wafanye mwoto wiy t a t a na matito 1ewo phenda kuwatiya. 1 73 Jiburi1i akafika nu wujumbe wa Rabbuka matozi yamemitika Jiburi1i aka1iya. 1 74 Yule ma1aka mwotoni akawuza kuna nini ? na ki1iyo na huzuni Jibur i1i kamwambiya 175 Jiburi1i kwa yakwini ma1aka si1iyi kwani amenituma Mannani wufanye mwoto a aa. 1 76. Baada hayo kunena ikawa nikulizana kwa mayowe na huzuna na sikitiko ku1iya. 177. Yule ma1aka kamuza Ewe mwenzangu ne1eza mbona 1ewo kuna kiza Jiburi1i kamwambiya 178 Jiburi1i al
PAGE 19

-1 9 -181. J iburili akanena wamekwisha hisabana hapana tena hapana ambay e a1isa1iya. 1 82 Ma1aka akadhukuri Jiburili nikhubiri yuwapi Tumwa bashiri na wumatiwe jamia? 1 8 3 Jiburi1i karadidi wumati wa Muhammadi wapo mbe1e za Wadudi wahandawo la mithaa. 184. 1ipo pat a swahihi akangiwa ni fur a h i kwa wumbijiya swiyahi mwoto kuwuteremeya 185. Aken d a kwakiti kiti ndani ya mwoto kuketi kwa fur a ha ya wumati wuta kawo mwingiliya. 186 Akenda kumukhubiri yule muku u wa nari kupokeyakwe khabari pun de akatukiiya. 1 8 7 Aka to key a mwin gine huyu akida munene a k ima mag uwu manne k uwu nghuruma kuliya. 188. Yuna vitwa ma'arufu ashar a t alata alafu ku1la kitwa muwakafu makanwa alafu miya. 1 89 Ku1la k anwa lina ndimi hisabu a 1afu kumi kul1a wu1imi zimami huyu malaka mumoya. 1 90 Kwisakwe toka mwotoni akawona kuna nini liliyok o nambiyani nami nipate j uuwa 1 9 1 ....

PAGE 20

1 91. 1 92 1 9 3 1 94 1 95 1 96 197. 198. 199. 200. kajibiwa ma1ak a 1ewo ni sik u ya shaka ndiyo s i k u ya Rabbuka a1iyo kuhudhuriya. l\!a1aka akamba ndiyo nami yangu ni1i yo nayo nambiyani mutakayo nipate wa'anda1iya. Kwambiwa kwaayizani wutengezi niran i k awa1ingana na z abani papo wakamu awiya. Ma1aka akarati1i kawatuwa tasihi1i mukakatwe si1isi1i mujinayu sahiya a Tuje tuwatiye hawa watu tutakawo yuywa akisha tawutukuwi mwotoni tukawaniya. Askari ma'arufu wakenda twa' a m i kufu wuzaniwe nawurefu hisabuye tawambiya. A 1afu kum i wizani zayidi na miyateni farasi1a fahamuni wizaniwe nawambiya. Mikufu hiyo ijayo itavika watu hawo 1ibasi zawo viwumbu vizito ajaa. Wavikwe na si1isi1i navimu viwe twawi1i wavaye na suruwa1i wizani khamusu miya. Wasimwikiwi na muku wasizo nguki kwa huku ewe hari na kituku kwa myaka khamusu miya. 20 201 .....

PAGE 21

2 01. Wawe vivyo kusimama na kelele kulalama na majoka yakiwuma na wuzito kulemeya. 202. Wakilizana kilili vruzitu wa silisili na a dhabu ya thakwili mayowe yakendeleya. 203. Kilili zawo ummati zikindeleya swauti n a yow e na malakati bami nazaapuniya. 204. Baada hayo Mannani akashusha tuufani kuwangawuza lawuni sura zawo kupoteya. 2 0 5 )I;Jarra wawona vukuto n a jikijiki l a mwoto marra wawunu ;vuzito uliyo kuwa limiya. 206. Punde w akawona kiza kwa wingu kuvungiza mitima yawo kuwaza kida likatujiya. 207. Jamii wakamukuwa 21 kaja wingu la mvuwa tunashiw afwa na wingu likuwendeya na wingu. 208. Likaja likawakuta matuni yakawabata na kulla lilumupata akaziydi kuwumiya. 209. Matuni yakwe ni mwoto yakiziydi k ivukuto na matone ya mazito yakazidi w alimiya. 210. Yule malaka mwotoni akamwendeya Mannani kenda yitaka idhini ya mwot o k uwa tokeya. 2llll ......

PAGE 22

211 212. 213. 214. 215. 216 217 218 219. 220. Rabbi akawaamu r u mwoto toka tayisiri wende wukawa dhwifir i ambawo ni ma'asiya. Ambawo walini'aswi wend e wukawanuku sWi mwot o wukapiga khisi na kivumi kuwendeya. Ukatoka wukanguruma kwa mayowe na zahama maruhu yakatetema h atta ruhu za Nabiya. Mwoto wukatuwa tawi kukimbiliya aduwi ambawo watenda v i w i ikawa kutambaliwa. 22 -M woto wukatowa ndimi wulcap iga n a ki vumi kull a mwoto kamba mimi uta kayo kunijiya. Mwoto wukataghadhwabu kindeya weny i dhunubu wale ma'aswi wa Rabb u kilili wakazomiw a Yule Tumwa Burahimu k u w onakw e J a h a nnamu akam b a y a Karimu ya R abbi n a kumukuwa. Mimi ni Mutume wak o tena ni kipendo kyako n a kuwumbawe wuliko ya Rabbi nisikiliya. Nakuwombawe Mung u simuwombeyi mwa n a n g u nawombeya ruhu yangu y a Rabbi nipokeleya. Baada hayo yakisha akangiya Tuma Isa akamuwomba Kudusa ya Rabbi nakumuku w a 2 2 1 ..

PAGE 23

221 Naku w ombawe Karimu simwombeyi Mariyamu nep uwa na Jahannamu y a Samiu a dua. 222 Baada hayo Amini r.!usa binu Amurani akan g iya 23 -ya Rabbu we p w eke Taaa. 223. Ewe ya Rabbi wuliko ni mimi musemi wako 1i1iyo/pa1iyo nayo m a tako nitakayo kukwambiya 224 Siyombeyi Haruuni wa1a baba Amurani nakuwombawe J.!annani ya Rabbi nokeya dua. 225 Du' a yangu yipoke1e mwotoni wusiniti1e mwoto nawu niwamba1e ya Rabbi ndiwe mwokowa. 226 Jami' i kama wa1iyo huwombeya ruhu zawo pasisa1iye ambawo ruhu a1iziwombeya. Kauluhu Taa1a Yauma yafiru min akhihi wa ummihi wa abiihi. ( 8 0 34 ) 227 Patasazwa Muhammadi binu Abudi 11ahi abudi swa11a A11ah i a1ehi wasa1imu tasi1ima. 228. Sayidi wa Mau1ana Habibu wa Shafi'ina Nabii wa Rasulina r uhammadi Mufa dhwaa. 229. Akawondoka kuwe sini akasimama aka:nba u A11ahumma nakuwomba Uo1a Taa 230. Simuwombey wa1a Khadi wa1a mulez wa1a Hasan Fatuma a 1i-uma Ha1ima dhuriya. 231 ..

PAGE 24

231. 232 233 234-. 235 236 237 238 239 Wala mwanang u Twahiri na nduuya Wiutwahhar i ilaye Rabbi Jabbari Nakuwombaw e Jaliya. Siyombey i ruhu yangu kunepuwa pweke yangu nawomb a wumati wangu jamii nawawombeya Baada hayo kukoma aka' a muru Karima swiratwa kuliwandama nayo Hiyo swir a twa marefu mwaka talata alafu 24 -mabana yi miya n i dhwa'ifu kama wunywele mumoya. Alafu kungiya alufu y w kutingiya alufu ya kushukiya swifu zake nawambiya. Nindiya hiyo h atar i ningam habapu za Jabbari watapita wenyi kheri kama wumeme kumwita. Watakafyo kupita jiyu n diyu swir ata wakisha kujipitiya Rabbi atawakirimu awa fanyiye karamu kyakula kyema kyatamu wale wale wakihadithiya. Kisha wafike wuzari kwa -libasi za hariri nyuso zawo zinawwiri pasiwe muliya n gowa. 24-0. Wanatopiti v andani nahuliya mag uwuni basi wangiye p e poni kulla jinsi kungiya. 24-l

PAGE 25

241. 242. 243 244. 25 Wengini wende kwa nyama naswifa yaku_jisema kwu thawabu na r ehema walizo kuzitukuwa Wakisha ngiya peponi wapande maghurfani wawone huru la-ini wake wasiyo wudhiya. Wasitarihi peponi walijuwu viyambani wasem e ya duniyani mambu yaliyo pitiya. Kwa wutumi nindiyani na mahadithi kunena navrobishi kubishana na kusahawu ya duniya. 24 5 Hawana ndaa ya kul a hawana kiwu awwila wala kuwuma mahala mar a dh wi ya kuwunguwa 246 2 4 7 248 249 2 50 249A : Na kula siku h arusi mambu jins i j insi na kwenenda kwa farasi kawenziwe kutembeya. Tazudey a n yuma hipat a niwahubir i swirata hali iliyo mat a t a na m engine tawambiya. Hutweleza na ndiya hiyo ikiza na tena iyatumbiza n atwiliza hitiliza huteleza hali iliyo' kUkaa Ndiyo-hiyc ya swiratwi wenyi zema watapita kama wumeme kumwita awu punde kuzidiya. \'/atenda povu amali watam u wuza Jalali mbona ndiya ni twawili n i-ndiya gani Taaa? Kuna mut i maarufu matawiye sit u a lufu kulla tawi wuwakafu j ozi sano ukiaaa. 251 ..

PAGE 26

2 51. 252. 253. 254 255. 256 2 57. 258 259 260. 26 Akawajibu Mannan i ndiya h i y i nda mwotoni wakawas hika zabani ili kuwapisha ndiya. Yule bawwab u mwoton i kaw uza mu watu gani hamuna nuru wusoni wala damu faswiya. Munanini nyenyi ziwumbe muliyo k a a kama ngoro b e m u saza kum eya pembe wakajibu wote p iya. Twal ikaka duniyani tukisuma Kuruani tukafunga Ramad hwan i illa tukifanya m oya. Tuki'ata mad hukuri Muha mmadi r.luddathiru katuwenga dahari ghururi ikatungiya. Yule malaka mwotoni akaw awuza kwanini h a mujuwi Kuruani k wamb a ni yakw e Nab i ya. Kwani kusahawu Tuma Muha romadi mukarrama aliyo pewa na'ima na p e p o zote j a mia. Kusikiyakwe fisadi i sumu ya M uharomadi ndimi zawo .zikatadi isimu kuyinadiya. Basi wapanda milim a swiratwi rousutakwima wasiyo amali n gema wende waki'adhibiwa W en y i a mali kabira nyoyo hazina furaha ni kilili na swiyaha na zumiyo na k uliya. 261 ..

PAGE 27

26l. 262 263 264 265 266 267 268 26 9 27 0 27 -N a kelele na kiliyo na majutu na matayo hawamba mayi kiliyo kwa mateso kwe n deleya. Watalizana kelele wamudhuku r u Jalali Rabbi wusiye mithali ndiwe pweke takujuwa. Rabb i tup un guze ziki t w ondowe mbing u halaki nawe Mutume wa haki twataka kwako shifaa. Ya Ilahiy Ta a lay turuzuku kwa kyakula na ziki tup e muhula wutupunguze Jalaa. Twali aswi yakwini tukiketi duniyani lewo twatubu Mannani jatu winyi ku' awwiya Jala wa'alay ya Rabbu tunyama a hatujibu wali ma' a swi ya Rabbu watazidi kwan gamiya. Hawawezi kunyamaza watazidi kumuwuza ya Rabb i ndiwe M wokoza twokowe na haawiya. R abbi situmaliye tujibu tukusikiye wutakayo wutwambiye naswi tutakuridhw iya. Tuna d h iki ya a dhabu tuna kiwu n a ta'abu tup e maj i kushirabu wutupunguze wudhiya. Atadhukuru 1\!annani enyi malaka jibuni wawuzeni watakani nipat e kuwafanyiya. 271 .....

PAGE 28

271. 272 273 274 275 276 28 -Malayika waka ,iibu en y i muliyo na dhunubu mwamwitiyani ya Rabbu nanyi mwalimu 'aswiya. Rabbi aliyo yataka jaffill hamukuyashika lewo mwawon a mashaka ndiyo mwakamutambuwa Wakamba wale dhwa' ifu Rabbi tupe takhafifu ndiwe Rehima Rawufu turehema Mola Taa Turehemu Mola wetu kwa maji au kwa kitu watuwona hatumutu ambaye atusemeya. Mwinyi 'Ezzi Subuhana akawa 'amuru Rubana ma ,j i ya mwoto kuyanywa na kyakula wakapewa Maji ya mwoto makavu wakajiambiwa kwa unguvu wakawunguwa manavu hayini kuteketeya. 277 Na kyakula waka pewa wakila wak awung uwa na k aukataa hayiwa wa tamami kujiviya. Kauluhu Taala Thumma layamutu fiiha yahiruhu. 278 Wakaletewa zakumu shajari ilo/iliw o /ilomo Jahannamu na a dha ilifumu namahuya hutabaa. 279 Mwoto akawa kushuma wukawala zawo yama basi ikawa zahama kwa kiliyo kujitiya. 280 Mwoto wukingiya kasi kuwa dhwifiri ma'aswi waka mba Rabbi nafusi tuwokowe Rabbi Taa 281 ..

PAGE 29

2 9 2 81. Mwoto wuka p iga kimi wukapiga na kivumi kula mutu kamba ndimi nitakaye kwangamiya 282 M woto uwile nguruma 'lukawala zawo nyama wukavmnda na adhwami n a damu lajiyya. 283 Walihay ruhu zawo wakaliwa nyama zawo na damu ikawunguwo wa mwoto wakangaliya. 284 Mwoto rukawatafuna wali mwoto wakiyw a n a ndimi zawo wakinena kawuli wakatongo.wa. L a Ilaha illa Allahu wahadahu la sharika lahu lahu 1 -muluku walahu 1 hamdu wa huwa al-hayyu daim la yamutu yadahu 1 -khair wa Allahu almasiru wa huwa a l a kulli shayin kadiru, Wa ashhadu ana abduhu wa rasuluhu arsa lahu bil hudda wa dini liyudha rahu a l a yaz a lahu walau kariha 1 mushirikuna (13, 35 ) 285 286 287 288 2 89 2 90. Wishap o nena kauli akaamu r u Jalali kamwambiya Jiburili nakutuma tumikiya. Enend a kwa malayika mwinyi mwoto vakushika kamwambi y e ni kuyituka waliyo nidhukuriya. Nawatok e wende zawo wasishume tena hawo Jiburili a kamba ndiyo akanenda kumwambiya. Akenda kumukhubiri malaka mushika n a r i nitumiwe ni Jabbur i mwinyi 'Ezzi n a kusaa. Hawo viwumbe mwotoni watowe wende peponi nitumiwe ni Mannani ili kuja kukwambiya Yule Tumwa U uhammadi asimeme kwa juhudi hwenda huku akirudi umati kuwumbiyya. 29 1 ...

PAGE 30

2 9 1 Hattay akenda peponi akawon subiyani wakileta mulangoni wa peponi wakaliya. 292. Na mikononi hakika washishiye mabirika n a makuzi wameshika maji la kawuthariya 293. Wakiketi kiliyoni wali wana mulangoni kumuwonakwe Amini wakazidi sana liya. 294. Wakaliya kwa kiliyo kwa huzuni na matayo Mutume kuwona hayo malaka akamwambiya. 295. Kamuwu z a malayika mwot o ukimba kuwaka wumati hawo kutoka wengini walisaliya. 30 -296. Kajibu mwinyi vunguwu walikula mwot o h u w o ngozi dam u nyama zawo jamii kuteketeya. 2 9 7 Yakukasazwa wen giniw e s i tambuwi n iwatowe yili Tuma kamuliwe akenda kuwawombeya. 298. Muhammadi fllukhutari akamwambiya J abbar i kuwatakiya idhar i Rabbi akamuridhWiya. 299. Malaka kaamu riwa wuma t i kwend a wutowa na sur a kubadiliwa kwa mwot o kuwa kawiya. 300. Sura z ikabadilika na ruhu i l i kuwaya mulangoni wakafika p epon i wakaliyya. 301

PAGE 31

301. Kulizana watu hawo pamoja na wana wawo wakanena b aba zawo wale wan a kuwambiya. 302. Enyw i wana muwinitu twalizaa pweke yetu naliyo tupeni kwitu m a j i hapa kujiyiyya 303. Tupeni tuyashirabu tupunguze h iyi adhabu wale wana wakijibu baba zawo kuwambiya. 304. Wale wana wakasema baba zetu waliwema sura zawo zili ngema na muwili kutuliya. 3 05. Wale sura takatifu wali wema wawunguvu si kama yenyi dhwa'ifu watu musiyo lekeya. 306. Wakasema wale watu hakika ndiye wenetu illa ni dhiki ya mwoto iliyo tubadiliya. 307. Wal e watoto kauli kalima wasikubali kaamuriwa Jiburili ndiye mwinyi kuwata. 308 Kenda nawo tayisiri kwinyi mutu wanahari winy i jina l a kauthari ikyenda akawatiya. 309. Ngozi zawo n a lahamu mifupa yawo n a damu ikarejeya timam u na sura n g ema ajaa. 310. Sura n gema ma'arufu kama sur a ya Yusufu n a tena Rabbi Latwifu awandika wajihiya. -31 -311 ...

PAGE 32

32 311. A k awandika wusoni k h atwi njema mubayyani w e pukani na m w o toni hawo siwenyi kung i y a 3 1 2 Awape1eka p e poni awawuze huku 1ayini wa1iyo n giya zam a n i wivu wat awa 1i1iya. 313 M woyo utang i y a kitu wamwende y e Tumwa w etu wamwam b iye kuna watu p e p oni w a 1 i yongiya 314 Vlatu haw o mufa d hvama wanap ewa sura nge m a n g o z i z a w o ni idhwama z im e zidi kutuliya 315 3 1 6 317 31 8 319 3 20 Hatta wakisha kau1 i a k a 1ingana J a1a1i kamutuma Jiburi1i k h atwi k uja k u y ondowa. Khat w i kwishakwe kwondok a n a sur a zik a punguka ndiyo ruhu zikashuka fura h a z i kawa n g iya. Basi w a k a tasa k ani kul1 a mutu g h u r ufani na ku1a p e poni kuwan i shajariya. Kun a muti m a a r u f u mat a w i s i t a a1ufu kul1a tawi m uwakwafu muna jazi wah a d iya. K itwa kya k w e hut i t wayiri ni k y a 1ulu na juhari n a mwabawa yawo nzur i n a mag uwu n a mukiya. Twasif iwa h awo yuni wawumbiwe k ama rija1 i w a rukiyap o t a wi z i Ewe k uwumbiya Taa. 321 ......

PAGE 33

Kuwumbeya !.1annani na mutu wakiwulani kulla siku hawu nyuni ni kazi kuwateteya. 322 B ada hayo wanyuni atakuja Jiburili n a salamu ya Jalali peponi kuja wambiya 323 A t a sema Muallimu nitumiwe ni Karimu jam11 awasallimu 33 -nyote nywi musallimiwa. 324 Wa baada awakhubiri yur a dhwi naye Jabbari nanywi musimukwaswiri takasani zenu niya. 325 Mwalimu 'aswi Karimu nyote musimufahqmu naye amewa hukumu yam ekoma yamimiya. 326. Awuza nyote muradhwi hapana mwinyi ghayidhwi mutu alokasiri hadhwi nanene atafanyiwa. 327. Kwa wote wakamujibu turadhwi naye Wahhab u na mwoyo wetu twayibu hapana muliya n g uwa. 328 Tamushukuru Mola yetu aliyo twepusha na mwoto thumma naye Tumwa wetu !lruhammadi r.iufadhwaa. 329 Twamushukuru Jalali na M uhammadi Rasuli hatta nawe Jiburili tukati k udhukuriya. 330 Akanena Jiburili yur adhwi nanyi Jalali na Muhammadi Rasuli yuradhw i nanywi jamia.